baaL

saaobatIlaa itcyaa baaL saaobatIlaa itcyaa baaL
rMgaanaM jarI kaLM pir haotM to tojaaL
mhNao tuJaM papacaM ho baaL
Dao[- faTlaM AaBaaL
saaobatIlaa itcyaa baaL saaobatIlaa itcyaa baaL…
itlaa vaaLIt TaklaM
KalaI inajaayaa katL
saaobatIlaa itcyaa baaL saaobatIlaa itcyaa baaL…
naahI KcalaIÊ rDlaI
pir naoTanao laZlaI
jaovha qaklaIÊ BaagalaI
tovha navhtI saavalaI
saaobatIlaa itcyaa baaL saaobatIlaa itcyaa baaL…
Jaalaa lahanaacaa maaoza
jaIvaa itlaa AaTaipTa
itcyaa paoTalaa icamaTa
baaL inaGaalaa BaamaTa
saaobatIlaa itcyaa baaL saaobatIlaa itcyaa baaL…
ijanaM <yaalaa jaIva idlaa
<yaanaM itcaM paMgaca foDlaa
maa[- ekTI pDlaI
kQaI navho tI rDlaI
naa saaobatIlaa baaL,¸ pNa haotM to AaBaaL
gaLa baaMQaUna daorIlaa
itnaM jaIva AaovaaLlaa…
¹¹AamIt hoº fDko

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful