GIỚI THIỆU MÔN HỌC ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG NHÀ HÀNG - BAR

ThS. Nguyễn Sơn Tùng
1. 

 

MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC Giúp sinh viên biết được những kiến thức những kỹ năng trong ngành Nhà hàng – bar Biết cách điều động nhân viên làm việc trong Nhà hàng bar. Có khả năng giải quyết các tình huống liên quan đến hoạt động Nhà hàng – bar.

7

1

ĐỐI TƯỢNG CỦA MÔN HỌC  Các hoạt động của nhà hàng  Các công việc liên quan đến người quản lý  Các tình huống xảy ra trong quá trình hoạt động của nhà hàng.BAR 2. 7 2 .GIỚI THIỆU MÔN HỌC ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG NHÀ HÀNG .

xây dựng thực đơn  Chương 6: Tổ chức nhân sự trong nhà hàng .GIỚI THIỆU MÔN HỌC ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG NHÀ HÀNG .BAR 3. KẾT CẤU CÁC CHƯƠNG CỦA MÔN HỌC  Chương 1: Tổng Quan Về Nhà Hàng  Chương 2: Các công việc chuẩn bị phục vụ  Chương 3: kỹ năng và kiến thức phục vụ ăn uống  Chương 4: Quản Lý Kho Nhà Hàng.bar  Chương 7: Rượu vang 7 3 .  Chương 5: Tầm quan trọng của thực đơn.

 Giảng viên đưa ra hướng giải quyết tốt nhất. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY  Lấy sinh viên làm trọng tâm  Giảng viên giảng lý thuyết và đưa ra tình huống sinh viên thảo luận.GIỚI THIỆU MÔN HỌC ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG NHÀ HÀNG .BAR 4. 7 4 .

BAR 5.GIỚI THIỆU MÔN HỌC ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG NHÀ HÀNG . thời gian 60 phút 7 5 . PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA  Điểm 10%: kiểm tra ở lớp  Điểm 20%: Tiểu luận báo cáo khảo sát thực tế  Điểm 70%: Thi cuối kỳ. không sử dụng tài liệu.

BAR 6. Nguyễn Văn Mạnh. Nguyễn Xuân Ra. Tổng cục du lịch. HN. HN. Tài liệu tham khảo  Tài liệu chính:  Quản lý và nghiệp vụ nhà hàng bar. HN. 2004  Tài liệu tham khảo:  Nghiệp vụ nhà hàng. 2006  Quản trị khách sạn nhà hàng. 2000  Managing bar and beverage operation: Lendal Kotschevar & Mary Tanke  Food & beverage management: Graham Chandler 7 6 .GIỚI THIỆU MÔN HỌC ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG NHÀ HÀNG .

Khoâng tranh cải khi thaûo luaän vaø trao ñoåi.   7 Không dùng điện thoại di động trong lớp. Coù thaùi ñoä nghieâm tuùc trong giôø hoïc. Tham gia tích cöïc vaøo thaûo luaän vaø trao ñoåi. NỘI QUI LỚP HỌC  Khoâng ñöôïc pheùp vaéng maët khoâng coù lyù do.GIỚI THIỆU MÔN HỌC ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG NHÀ HÀNG .BAR 7. Chuaån bò baøi kyõ tröôùc khi leân lôùp. Điểm danh vắng 3 lần không phép cấm thị lần 1 7 .      Khoâng ñöôïc pheùp ñi muoän quaù 15 phuùt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful