P. 1
Dhammapada

Dhammapada

|Views: 5|Likes:
Published by Hitendra Hingole

More info:

Published by: Hitendra Hingole on Nov 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2011

pdf

text

original

Sections

 • 1. áAAEk Tn
 • 2. mnopuˆb½mA DýmA, mnose§A mnomyA¦
 • 3. SEk oVœCmM SviD mM, Sijin mM ShAis me¦
 • 4. SEk oVœCmM SviD mM, Sijin mM ShAis me¦
 • 5. n ih veren verAin, sým®tID ku dAcnM¦
 • 6. pre c n ivjAnV®t, myme¥T ymAmse¦
 • 7. suBAnup˜‰s ivhr®tM, qV®ªyesu SsMvutM¦
 • 8. SsuBAnup˜‰s ivhr®tM, qV®ªyesu susMvutM¦
 • 9. SinEk sAvo k AsAvM, yo v¥TM pirdih‰sit¦
 • 10. yo c v®tk sAv‰s, sIlesu susmAihto¦
 • 11. SsAre sArmitno, sAre cAsArdV‰sno¦
 • 12. sAr²c sArto Y¥vA, SsAr²c SsArto¦
 • 13. yTA SgArM duœCÚAM, vu§I smitivÀJit¦
 • 14. yTA SgArM suCÚAM, vu§I n smitivÀJit¦
 • 15. qD socit peœc socit, pApk ArI wBy¥T socit¦
 • 16. qD modit peœc modit, k tpu²Yo wBy¥T modit¦
 • 17. qD tFpit peœc tFpit, pApk ArI wBy¥T tFpit¦
 • 18. qD n®dit peœc n®dit, k tpu²Yo wBy¥T n®dit¦
 • 19. bhuVýp ce sMihtM BAsmAno, n tEk rohoit nro pmØAo¦
 • 20. SFpVýp ce sMihtM BAsmAno, Dým‰s hoit SnuDýmcArI¦
 • 21. SFpmAdo SmtpdM, pmAdo mœcuno pdM¦
 • 22. avM ivsesto Y¥vA, SFpmAdVýh pV»ztA¦
 • 23. te JAiyno sAtitk A, inœcM d¨hprEk mA¦
 • 24. w§Anvto stImto, suick ým‰s insýmk Airno¦
 • 25. w§AnenFpmAden, sMymen dmen c¦
 • 26. pmAdmnuyu²jV®t, bAlA duýmeiDno jnA¦
 • 27. mA pmAdmnuyu²jeT, mA k Amrits®TvM¦
 • 28. pmAdM SFpmAden, ydA nudit pV»zto¦
 • 29. SFpmØAo pmØAesu, suØAesu bhujAgro¦
 • 30. SFpmAden mGvA, devAnM se§tM gto¦
 • 31. SFpmAdrto iBEKu, pmAde BydV‰s vA¦
 • 32. SFpmAdrto iBEKu, pmAde BydV‰s vA¦
 • 33. P ®dnM cplM icØAM, dUrEKM duVÚAvAryM¦
 • 34. vAirjov Tle iKØAo, Sok mok twˆBto¦
 • 35. duVÚAŸgh‰s lhuno, y¥Tk AminpAitno¦
 • 36. sudu¡sM suinpufM, y¥Tk AminpAitnM¦
 • 37. dUr½mM ak crM, SsrIrM guhAsyM¦
 • 38. Snvi§ticØA‰s, sÂýmM SivjAnto¦
 • 39. Snv‰sut icØA‰s, Sn®vAht cetso¦
 • 40. ku ýBUpmM k AyimmM ivid¥vA, ngÁpmM icØAimdM Xpe¥vA¦
 • 41. SicrM vtyM k Ayo, pT˜v SiDse‰sit¦
 • 42. idso idsM yM tM k iyrA, verI vA pn veirnM¦
 • 43. n tM mAtA iptA k iyrA,S²Ye vAip c YAtk A¦
 • 44. k oqmM pT˜v ivce‰sit, ymlok ²cqmM sdevkM ¦
 • 45. seKo pT˜v ivce‰sit, ymlok ²c qmM sdevkM ¦
 • 46. Pe fUpmMk AyimmMivid¥vA,mrIicDýmMSiBsýbuDAno¦
 • 47. puFP Ain hev picn®tM, ˆyAsØAmnsM nrM¦
 • 48. puFP Ain hev picn®tM, ˆyAsØAmnsM nrM¦
 • 49. yTAip Bmro puFPM , v»fg®DmheXyM¦
 • 50. n presM ivlomAin, n presM k tAk tM¦
 • 51. yTAip rŒicrM puFPM , v»fv®tM Sg®DkM ¦
 • 52. yTAip rŒicrM puFPM , v»fv®tM sug®DkM ¦
 • 53. yTAip puFP rAisýhA, k iyrA mAlAgufe bhU¦
 • 54. n puFP g®Do pixvAtmeit, n c®dnM tgrmV£lk A vA¦
 • 55. c®dnM tgrM vAip, wFplM ST vV‰sk I¦
 • 56. SFpmØAo SyM g®Do, †vAyM tgrc®dnM¦
 • 57. tesM sýpÚAsIlAnM, SFpmAdivhAirnM¦
 • 58. yTA s¸ArXAn˜‰m, wVÀJt˜‰m mhApTe¦
 • 59. avM s¸ArBUtesu, S®DBUte puTuÀjne¦
 • 60. dIGA jAgrto rVØA, dIGM s®t‰s yojnM¦
 • 61. cr²ce nAiDgœCe†y, se†yM sidsmØAno¦
 • 62. puØAA mV¥T DnmV¥T, qit bAlo ivh²Yit¦
 • 63. yo bAlo m²Yit bA£yM, pV»zto vAip ten so¦
 • 64. yAvjIvVýp ce bAlo, pV»ztM piyrŒpAsit¦
 • 65. muhuØAmip ce iv²YU, pV»ztM piyrŒpAsit¦
 • 66. crV®t bAlA duýmeDA, SimØAenev SØAnA¦
 • 67. n tM k ýmM k tM sADu, yM k ¥vA SnutFpit¦
 • 68. t²c k ýmM k tM sADu, yM k ¥vA nAnutFpit¦
 • 69. mDuvA m²Yit bAlo, yAv pApM n pœcit¦
 • 70. mAse mAse ku sŸgen, bAlo Bu²je†y BojnM¦
 • 71. n ih pApM k tM k ýmM, sÀju KIrMv muœcit¦
 • 72. yAvdev Sn¥TAy, YØAM bAl‰s jAyit¦
 • 73. Ss®tM BAvnimœCe†y, pureEKAr²c iBEKusu¦
 • 74. mmev k t m²Y®tu, ighIpˆbijtA wBo¦
 • 75. S²YA ih lABUpinsA, S²YA inˆbAngAimnI¦
 • 76. inDInMv pvØAArM, yM p‰se vÀjdV‰snM¦
 • 77. Sovde†yAnusAse†y, SsˆBA c invArye¦
 • 78. n Bje pApke imØAe, n Bje puirsADme¦
 • 79. DýmpIit suKM seit, ivFpsÚAen cetsA¦
 • 80. wdk V²hnyV®t neVØAk A,wsuk ArAnmyV®t tejnM¦
 • 81. selo yTA ak Gno, vAten n smIrit¦
 • 82. yTAip rhdo gýBIro, ivFpsÚAo SnAivlo¦
 • 83. sˆb¥T ve sFpuirsA cjV®t,
 • 84. n SØAhetu n pr‰s hetu,
 • 85. SFpk A te mnu‰sesu, ye jnA pArgAimno¦
 • 86. ye c Ko sýmdEKAte, Dýme DýmAnuvVØAno¦
 • 87. k »hM DýmM ivFphAy, suEkM BAveT pV»zto¦
 • 88. t©AiBritimœCe†y, ih¥vA k Ame Sik ²cno¦
 • 89. yesM sýboiDy½esu, sýmA icØAM suBAivtM¦
 • 90. gtiÂno ivsok ‰s, ivFpmuØA‰s sˆbiD¦
 • 91. w†yu²jV®t stIm®to, n inke te rmV®t te¦
 • 92. yesM sVÚAcyo nV¥T, ye pir²YAtBojnA¦
 • 93. y‰sAsvA pirEKIfA, SAhAre c SinV‰sto¦
 • 94. yV‰sV®ªyAin smT½tAin, S‰sA yTA sAriTnA sud®tA¦
 • 95. pTivsmo no ivrŒÀJit, q®diKlupmo tAid suˆbto¦
 • 96. s®tM t‰s mnM hoit, s®tA vAcA c k ýmc¦
 • 97. S‰sÂo Sk t²YUc, sV®DœCedo c yo nro¦
 • 98. gAme vA yid vAr²Ye, inÚAe vA yid vA Tle¦
 • 99. rmfIyAin Sr²YAin, y¥T n rmtI jno¦
 • 100. sh‰smip ce vAcA, Sn¥TpdsMihtA¦
 • 101. sh‰smip ce gATA, Sn¥TpdsMihtA¦
 • 102. yo c gATA stM BAse, Sn¥TpdsMihtA¦
 • 103. yo sh‰sM sh‰sen, s½Ame mAnuse ijne¦
 • 104. SØAA hve ijtM se†yo, yA cAyM qtrA pjA¦
 • 105. nev devo n g®Dˆbo, n mAro sh bRµ‡nA¦
 • 106. mAse mAse sh‰sen, yo yjeT stM smM¦
 • 107. yo c v‰sstM j®tu, S˜Ÿg pircre vne¦
 • 108. yM ik V²ciy§M v hutM v loke ,sMvœCrM yjeT pu²YpeEKo¦
 • 109. SiBvAdnsIil‰s, inœcM vu¾ApcAiyno¦
 • 110. yo c v‰sstM jIve, du‰sIlo SsmAihto¦
 • 111. yo c v‰sstM jIve, duFp²Yo SsmAihto¦
 • 112. yo c v‰sstM jIve, ku sIto hInvIiryo¦
 • 113. yo c v‰sstM jIve, Sp‰sM wdyˆbyM¦
 • 114. yo c v‰sstM jIve, Sp‰sM SmtM pdM¦
 • 115. yo c v‰sstM jIve, Sp‰sM DýmmuØAmM¦
 • 116. SiB¥TreT k £yAfe, pApA icØAM invArye¦
 • 117. pAp²ce puirso k iyrA, n nM k iyrA punFpunM¦
 • 118. pu²Y²ce puirso k iyrA, k iyrA nM punFpunM¦
 • 119. pApoip p‰sit BªM, yAv pApM n pœcit¦
 • 120. Bªoip p‰sit pApM, yAv BªM n pœcit¦
 • 121. mAvm²YeT pAp‰s, n mM tM SAgim‰sit¦
 • 122. mAvm²YeT pu²Y‰s, n mM tM SAgim‰sit¦
 • 123. vAifjov ByM mŸgM, SFps¥To mhÂno¦
 • 124. pAifVýh ce vfo nA‰s, hre†y pAifnA ivsM¦
 • 125. yo SFpdu§‰s nr‰s du‰sit, su‰s pos‰s Sn½f‰s¦
 • 126. gˆBmeke wFpÀjV®t, inryM pApk Výmno¦
 • 127. n S®tilEKe n smu¡mÀJe, n pˆbtAnM ivvrM piv‰s¦
 • 128. nS®tilEKensmu¡mÀJe,npˆbtAnMivvrMpiv‰s¦
 • 129. sˆbe tsV®t d»z‰s, sˆbe BAyV®t mœcuno¦
 • 130. sˆbe tsV®t d»z‰s, sˆbesM jIivtM ipyM¦
 • 131. suKk AmAin BUtAin, yo d»zen iv˜hsit¦
 • 132. suKk AmAin BUtAin, yo d»zen n ˜hsit¦
 • 133. mAvoc P rŒsM k V²c, vuØAA pixvde†yu tM¦
 • 134. sce nereis SØAAnM, kM so wphto yTA¦
 • 135. yTA d»zen gopAlo, gAvo pAjeit gocrM¦
 • 136. ST pApAin k ýmAin, k rM bAlo n buÀJit¦
 • 137. yo d»zen Sd»zesu, SFpdu§esu du‰sit¦
 • 138. vednM P rŒsM jA˜n, srIr‰s c BednM¦
 • 139. rAjto vA wpsŸgM, SˆBEKAn²c dArŒfM¦
 • 140. ST vA‰s SgArAin, SVŸg zhit pAvk o¦
 • 141. n nŸgciryA n jxA n p¸A,nAnAsk ATV»zlsAiyk AvA¦
 • 142. Sl¸to ceip smM cre†y, s®to d®to inyto bRµcArI¦
 • 143. ihrIinseDo puirso, k oic lok V‰m ivÀjit¦
 • 144. S‰so yTA Bªo k sAiniv§o,SAtAipno sMveigno BvAT¦
 • 145. wdk V²hnyV®t neVØAk A,wsuk ArAnmyV®t tejnM¦
 • 146. k onu hAso ik mAn®do,inœcM pÀjilte sit¦
 • 147. p‰s icØAk tM ibýbM, SrŒk AyM smuV‰stM¦
 • 148. pirij»fimdM ÁpM, rognILM pB½‡rM¦
 • 149. yAinmAin Sp¥TAin, SlAbUnev sArde¦
 • 150. S§InM ngrM k tM, mMsloihtlepnM¦
 • 151. jIrV®t ve rAjrTA suicØAA, STo srIrVýp jrM wpeit¦
 • 152. SFp‰sutAyM puirso, bilb¡ov jIrit¦
 • 153. Snek jAitsMsArM, s®DAiv‰sM SinVˆbsM¦
 • 154. ghk Ark id§ois, pun gehM n k Ahis¦
 • 155. Scir¥vA bRµciryM, SlÂA yoˆbne DnM¦
 • 156. Scir¥vA bRµciryM, SlÂA yoˆbne DnM¦
 • 157. SØAAn²ce ipyM j²YA, rEKe†y nM surVEKtM¦
 • 158. SØAAnmev pXmM, pitÁpe invesye¦
 • 159. SØAAnM ce tTA k iyrA, yTA²YmnusAsit¦
 • 160. SØAA ih SØAno nATo, k oih nATo pro isyA¦
 • 161. SØAnA ih k tM pApM, SØAjM SØAsýBvM¦
 • 162. y‰s Sœc®tdu‰sI£yM, mAluvA sAlimvo¥TtM¦
 • 163. suk rAin SsADUin, SØAno SihtAin c¦
 • 164. yo sAsnM SrhtM, SiryAnM DýmjIivnM¦
 • 165. SØAnA ih k tM pApM, SØAnA sMik il‰sit¦
 • 166. SØAd¥TM pr¥Ten, bhunAip n hApye¦
 • 167. hInM DýmM n seve†y, pmAden n sMvse¦
 • 168. wVØA§e nFpmÀje†y, DýmM sucirtM cre¦
 • 169. DýmM cre sucirtM, n nM duœcirtM cre¦
 • 170. yTA puˆbuLkM p‰se, yTA p‰se mrIickM ¦
 • 171. aT p‰siTmM lokM , icØAM rAjrTUpmM¦
 • 172. yo c puˆbe pmVÀj¥vA, pœCA so nFpmÀjit¦
 • 173. y‰s pApM k tM k ýmM, ku slen ipDIyit¦
 • 174. S®DBUto SyM lok o, tnuke ¥T ivp‰sit¦
 • 175. hMsAidœcpTe yV®t, SAk Ase yV®t qiÂyA¦
 • 176. akM DýmM StIt‰s, musAvAid‰s j®tuno¦
 • 177. n ve k diryAdevlokM vjV®t, bAlA hve nFpsMsV®t dAnM¦
 • 178. pTˆyA ak rÀjen, sŸg‰s gmnen vA¦
 • 179. y‰s ijtM nAvjIyit, ijtM y‰s no yAit k oicloke ¦
 • 180. y‰s jAilnI ivsVØAk A, t»hA nV¥T ku ihV²c netve¦
 • 181. ye JAnpsutA DIrA, neEKýmUpsme rtA¦
 • 182. ik œComnu‰spixlABo, ik œCMmœcAn jIivtM¦
 • 183. sˆbpAp‰s Sk rfM, ku sl‰s wpsýpdA¦
 • 184. K®tI prmM tpo ititEKA, inˆbAnM prmM vdV®t buÂA¦
 • 185. SnUpvAdo SnUpGAto, pAitmoEKe c sMvro¦
 • 186. n k hApfv‰sen, itVØA k Amesu ivÀjit¦
 • 187. Sip idˆbesu k Amesu, r˜t so nAiDgœCit¦
 • 188. bhuM ve srfM yV®t, pˆbtAin vnAin c¦
 • 189. netM Ko srfM KemM, netM srfmuØAmM¦
 • 190. yo c bu²c Dým²c, s³²c srfM gto¦
 • 191. duEKM duEKsmuFpAdM, duEK‰s c SitEk mM¦
 • 192. atM Ko srfM KemM, atM srfmuØAmM¦
 • 193. du£lBo puirsAj²Yo, n so sˆb¥T jAyit¦
 • 194. suKo buÂAnmuFpAdo, suKA sÂýmdesnA¦
 • 195. pUjArhe pUjyto, buÂe yid v sAvke ¦
 • 196. te tAidse pUjyto, inˆbute Sku toBye¦
 • 197. susuKM vt jIvAm, veirnesu Sveirno¦
 • 198. susuKM vt jIvAm, SAturesu SnAturA¦
 • 199. susuKM vt jIvAm, w‰suke su Snu‰suk A¦
 • 200. susuKM vt jIvAm, yesM no nV¥T ik ²cnM¦
 • 201. jyM verM psvit, duEKM seit prAijto¦
 • 202. nV¥T rAgsmo SVŸg, nV¥T dossmo k il¦
 • 203. ijGœCAprmA rogA, s±ArprmA duKA¦
 • 204. SAroŸyprmA lABA, s®tui§prmM DnM¦
 • 205. pivvek rsM ip¥vA, rsM wpsm‰s c¦
 • 206. sAhu d‰snmiryAnM, sVÚAvAso sdA suKo¦
 • 207. bAls½tcArI ih, dIGmÂAn socit¦
 • 208. t‰mAihDIr²cp²Y²cbhu‰sut²c,Dor†hsIlM vtv®tmiryM¦
 • 209. Syoge yu²jmØAAnM, yogV‰m²c SyojyM¦
 • 210. mA ipyeih smAgV²C, SVFpyeih ku dAcnM¦
 • 211. t‰mA ipyM n k iyrAT,ipyApAyo ih pApk o¦
 • 212. ipyto jAytI sok o, ipyto jAytI ByM¦
 • 213. pemto jAytI sok o, pemto jAytI ByM¦
 • 214. rityA jAytI sok o, rityA jAytI ByM¦
 • 215. k Amto jAytI sok o, k Amto jAytI ByM¦
 • 216. t»hAy jAytI sok o, t»hAy jAytI ByM¦
 • 217. sIld‰snsýpÚAM, Dým§M sœcveidnM¦
 • 218. C®djAto SnEKAte, mnsA c Pu xo isyA¦
 • 219. icrFpvA˜s puirsM, dUrto soV¥TmAgtM¦
 • 220. tTev k tpu²YVýp, S‰mA lok A prM gtM¦
 • 221. k oDM jhe ivFpjhe†y mAnM, sMyojnM sˆbmitEk me†y¦
 • 222. yo ve wFpittM k oDM, rTM B®tMv vArye¦
 • 223. SEk oDen ijne k oDM, SsADuM sADunA ijne¦
 • 224. sœcM Bfe n ku ÀJe†y,dÀjA SFpVýp yAicto¦
 • 225. S˜hsk A ye munyo, inœcM k Ayen sMvutA¦
 • 226. sdA jAgrmAnAnM, ShorØAAnuisVEKnM¦
 • 227. porAfmetM Stul, netM SÀjtnAimv¦
 • 228. n cAhu n c Biv‰sit, n cetrih ivÀjit¦
 • 229. yM ce iv²YU psMsV®t, Snuivœc suve suve¦
 • 230. inEKM jýbond‰sev, k o tM inV®dtumrhit¦
 • 231. k AyFpk opM rEKe†y, k Ayen sMvuto isyA¦
 • 232. vcIpk opM rEKe†y, vAcAy sMvuto isyA¦
 • 233. mnopk opM rEKe†y, mnsA sMvuto isyA¦
 • 234. k Ayen sMvutA DIrA, STo vAcAy sMvutA¦
 • 235. p»zuplAsov dAinis, ympuirsAip c te wpi§tA¦
 • 236. so k roih dIpmØAno, iKFpM vAym pV»zto Bv¦
 • 237. wpnItvyo c dAinis, sýpyAtois ym‰s sV®tke ¦
 • 238. so k roih dIpmØAno, iKFpM vAym pV»zto Bv¦
 • 239. Snupuˆben meDAvI, TokM TokM Kfe Kfe¦
 • 240. SysAv mlM smui§tM, tdu§Ay tmev KAdit¦
 • 241. SsÀJAymlA m®tA, Snu§AnmlA GrA¦
 • 242. milV¥TyA duœcirtM, mœCerM ddto mlM¦
 • 243. tto mlA mltrM, SivÀjA prmM mlM¦
 • 244. sujIvM Sihirke n, k Ak sUren DMisnA¦
 • 245. ihrImtA c duÀjIvM, inœcM suicgveisnA¦
 • 246. yo pAfmitpAteit, musAvAd²c BAsit¦
 • 247. surAmerypAn²c, yo nro Snuyu²jit¦
 • 248. avM Bo puirs jAnAih, pApDýmA Ss²YtA¦
 • 249. ddAit ve yTAsÂM, yTApsAdnM jno¦
 • 250. y‰s cetM smuVœCÚAM, mUlGœcM smUhtM¦
 • 251. nV¥T rAgsmo SVŸg, nV¥T dossmo gho¦
 • 252. sud‰sM vÀjm²YesM, SØAno pn du¡sM¦
 • 253. prvÀjAnupV‰s‰s, inœcM wÀJAnsV²Yno¦
 • 254. SAk Asev pdM nV¥T, smfo nV¥T bAihre¦
 • 255. SAk Asev pdM nV¥T, smfo nV¥T bAihre¦
 • 256. n ten hoit Dým§o, yen¥TM sAhsA nye¦
 • 257. SsAhsen Dýmen, smen nytI pre¦
 • 258. n ten pV»zto hoit, yAvtA bhu BAsit¦
 • 259. n tAvtA DýmDro, yAvtA bhu BAsit¦
 • 260. n ten Tero so hoit, yen‰s piltM isro¦
 • 261. yVýh sœc²c Dýmo c, S˜hsA sMymo dmo¦
 • 262. n vAEk rfmØAen, v»fpoEKrtAy vA¦
 • 263. y‰s cetM smuVœCÚAM, mUlGœcM smUhtM¦
 • 264. n mu»zke n smfo, Sˆbto SilkM BfM¦
 • 265. yo c smeit pApAin, SfuM TUlAin sˆbso¦
 • 266. n ten iBEKu so hoit, yAvtA iBEKte pre¦
 • 267. yoD pu²Y²c pAp²c, bAhe¥vA bRµciryvA¦
 • 268. n monen munI hoit, mU¨hÁpo Siv¡su¦
 • 269. pApAin pirvÀjeit, s munI ten so muin¦
 • 270. n ten Siryo hoit, yen pAfAin ˜hsit¦
 • 271. n sIlˆbtmØAen, bAhusœcen vA pn¦
 • 272. Pu sAim neEKýmsuKM, SpuTuÀjnseivtM¦
 • 273. mŸgAn§i½k o se§o, sœcAnM cturo pdA¦
 • 274. asev mŸgo n¥T²Yo, d‰sn‰s ivsuiÂyA¦
 • 275. atV²h tuýhe pixpÚAA, duEK‰s®tM k ir‰sT¦
 • 276. tuýheih ik œcmAtFpM, SEKAtAro tTAgtA¦
 • 277. “sˆbes±ArASinœcA”it,ydAp²YAyp‰sit¦
 • 278. “sˆbe s±ArA duEKA”it, ydA p²YAy p‰sit¦
 • 279. “sˆbe DýmA SnØAA”it, ydA p²YAy p‰sit¦
 • 280. w§Ank AlVýh Snu§hAno, yuvA blI SAlisyM wpeto¦
 • 281. vAcAnurEKI mnsA susMvuto, k Ayenc nAku slMk iyrA¦
 • 282. yogA ve jAytI BUir, SyogA BUirs±yo¦
 • 283. vnM iC®dT mA rŒEKM, vnto jAyte ByM¦
 • 284. yAv ih vnTo n iCÀjit, SfumØAoip nr‰s nAirsu¦
 • 285. wVœC®d isnehmØAno, ku mudMsAridkM vpAifnA¦
 • 286. qD v‰sM vis‰sAim, qD hem®tigVýhsu¦
 • 287. tM puØApsusýmØAM, ˆyAsØAmnsM nrM¦
 • 288. n sV®t puØAA tAfAy, n iptA nAip b®DvA¦
 • 289. atm¥TvsM Y¥vA, pV»zto sIlsMvuto¦
 • 290. mØAAsuKpirœcAgA, p‰se ce ivpulM suKM¦
 • 291. prduEKUpDAnen, SØAno suKimœCit¦
 • 292. yV²h ik œcM SpivÂM, Sik œcM pn k iyrit¦
 • 293. yes²c susmArÂA, inœcM k AygtA sit¦
 • 294. mAtrM iptrM h®¥vA, rAjAno «e c KVØAye¦
 • 295. mAtrM iptrM h®¥vA, rAjAno «e c soV¥Tye¦
 • 296. suFpbuÂM pbuÀJV®t, sdA gotmsAvk A¦
 • 297. suFpbuÂM pbuÀJV®t, sdA gotmsAvk A¦
 • 298. suFpbuÂM pbuÀJV®t, sdA gotmsAvk A¦
 • 299. suFpbuÂM pbuÀJV®t, sdA gotmsAvk A¦
 • 300. suFpbuÂM pbuÀJV®t, sdA gotmsAvk A¦
 • 301. suFpbuÂM pbuÀJV®t, sdA gotmsAvk A¦
 • 302. duFpˆbÀjM duriBrmM, durAvAsA GrA duKA¦
 • 303. sÂo sIlen sýpÚAo, ysoBogsmVFpto¦
 • 304. dUre s®to pk AseV®t, ihmv®tov pˆbto¦
 • 305. ak AsnM ak se†yM, ak o crmtV®dto¦
 • 306. SBUtvAdI inryM wpeit, yo vAip k ¥vAn k roimcAh¦
 • 307. k AsAvk »XA bhvo, pApDýmA Ss²YtA¦
 • 308. se†yo SyoguLo BuØAo, tØAo SVŸgisKUpmo¦
 • 309. cØAAir XAnAin nro pmØAo, SApÀjit prdAÁpsevI¦
 • 310. Spu²YlABocgtIcpAipk A,BIt‰sBItAyrtIcToik k A¦
 • 311. ku so yTA duŸgihto, h¥TmevAnuk ®tit¦
 • 312. yM ik V²c isiTlM k ýmM, sMik il§²c yM vtM¦
 • 313. k iyrA ce k iyrATenM, d¨hmenM prEk me¦
 • 314. Sk tM duEk xM se†yo, pœCA tFpit duEk xM¦
 • 315. ngrM yTA pœc®tM, guØAM s®trbAihrM¦
 • 316. SlVÀjtAye lÀjV®t, lVÀjtAye n lÀjre¦
 • 317. SBye BydV‰sno, Bye cABydV‰sno¦
 • 318. SvÀje vÀjmitno, vÀje cAvÀjdV‰sno¦
 • 319. vÀj²c vÀjto Y¥vA, SvÀj²c SvÀjto¦
 • 320. ShM nAgov s½Ame, cApto pittM srM¦
 • 321. d®tM nyV®t sim˜t, d®tM rAjAiBÁhit¦
 • 322. vrm‰strA d®tA, SAjAnIyA c is®DvA¦
 • 323. n ih ateih yAneih, gœCe†y SgtM idsM¦
 • 324. DnpAlo nAm ku ²jro, k xuk Bedno duVÚAvAryo¦
 • 325. imÂI ydA hoit mhŸGso c, in¡AiytA sýpirvØAsAyI¦
 • 326. qdM pure icØAmcAir cAirkM , yeinœCkM y¥Tk AmM yTAsuKM¦
 • 327. SFpmAdrtA hoT, sicØAmnurEKT¦
 • 328. sce lBeT inpkM shAyM, s˜Â crM sADuivhAirDIrM¦
 • 329. no ce lBeT inpkM shAyM, s˜Â crM sADuivhAirDIrM¦
 • 330. ak ‰s cirtM se†yo, nV¥T bAle shAytA¦
 • 331. S¥TVýh jAtVýh suKA shAyA, tu§I suKA yA qtrItren¦
 • 332. suKA mØAe†ytA loke , STo peØAe†ytA suKA¦
 • 333. suKM yAv jrA sIlM, suKA sÂA piti§tA¦
 • 334. mnuj‰s pmØAcAirno, t»hA v¾it mAluvA ivy¦
 • 335. yM asA shte jýmI, t»hA loke ivsVØAk A¦
 • 336. yo cetM shte j˜ým, t»hM loke durœcyM¦
 • 337. tM vo vdAim B¡M vo, yAv®te¥T smAgtA¦
 • 338. yTAip mUle Snup¡ve d¨he, iCÚAoip rŒEKo punrev Áhit¦
 • 339. y‰s C˜ØAsit sotA, mnApsvnA BusA¦
 • 340. svV®t sˆbiD sotA, ltA wFpÀj it§it¦
 • 341. sirtAin isneihtAin c, somn‰sAin BvV®t j®tuno¦
 • 342. tisfAy purEKtA pjA, pirsFpV®t ssov bV®Dto¦
 • 343. tisfAy purEKtA pjA, pirsFpV®t ssov bV®Dto¦
 • 344. yo inˆbnTo vnAiDmuØAo, vnmuØAo vnmev DAvit¦
 • 345. n tM d¨hM b®DnmAhu DIrA, ydAysM dArŒjpˆbj²c¦
 • 346. atM d¨hM b®DnmAhu DIrA, SohAirnM isiTlM duFpmu²cM¦
 • 347. ye rAgrØAAnuptV®t sotM, syMk tM mEk xk ov jAlM¦
 • 348. mu²c pure mu²c pœCto, mÀJe mu²c Bv‰s pArgU¦
 • 349. ivtEk miTt‰sj®tuno,itˆbrAg‰ssuBAnupV‰sno¦
 • 350. ivtEkU psmecyorto,SsuBMBAvytesdAsto¦
 • 351. in§½to Ss®tAsI, vItt»ho Sn½fo¦
 • 352. vItt»ho SnAdAno, inrŒVØApdk oivdo¦
 • 353. sˆbAiBBU sˆbivdUhmV‰m, sˆbesu Dýmesu SnUpilØAo¦
 • 354. sˆbdAnM DýmdAnM ijnAit, sˆbrsM Dýmrso ijnAit¦
 • 355. hnV®t BogA duýmeDM, no c pArgveisno¦
 • 356. itfdosAin KeØAAin, rAgdosA SyM pjA¦
 • 357. itfdosAin KeØAAin, dosdosA SyM pjA¦
 • 358. itfdosAin KeØAAin, mohdosA SyM pjA¦
 • 359. itfdosAin KeØAAin, qœCAdosA SyM pjA¦
 • 360. cEKunA sMvro sADu, sADu soten sMvro¦
 • 361. k Ayen sMvro sADu, sADu vAcAy sMvro¦
 • 362. h¥TsMyto pAdsMyto, vAcAsMyto sMytuØAmo¦
 • 363. yo muKsMyto iBEKu, m®tBAfI SnuÂto¦
 • 364. DýmArAmo Dýmrto, DýmM Snuivic®tyM¦
 • 365. slABM nAitm²Ye†y, nA²YesM iphyM cre¦
 • 366. SFplABoip ce iBEKu, slABM nAitm²Yit¦
 • 367. sˆbso nAmÁp˜‰m, y‰s nV¥T mmAiytM¦
 • 368. meØAAivhArI yo iBEKu, psÚAo buÂsAsne¦
 • 369. is²c iBEKu qmM nAvM, isØAA te lhume‰sit¦
 • 370. p²c iC®de p²c jhe, p²c cuØAir BAvye¦
 • 371. JAy iBEKu mA pmAdo, mA te k Amgufe rme‰su icØAM¦
 • 372. nV¥T JAnM Sp²Y‰s, p²YA nV¥T SJAyto¦
 • 373. su²YAgArM piv§‰s, s®ticØA‰s iBEKuno¦
 • 374. yto yto sýmsit, K®DAnM wdyˆbyM¦
 • 375. t©AymAid Bvit, qD p²Y‰s iBEKuno¦
 • 376. imØAe Bj‰su k £yAfe, suÂAjIve StV®dte¦
 • 377. vV‰sk A ivy puFP Ain, m¡vAin pmu²cit¦
 • 378. s®tk Ayo s®tvAco, s®tvA susmAihto¦
 • 379. SØAnA codyØAAnM, pixmMseT SØAnA¦
 • 380. SØAA ih SØAno nATo, k oih nATo pro isyA |
 • 381. pAmoÀjbhulo iBEKu, psÚAo buÂsAsne¦
 • 382. yo hve dhro iBEKu, yu²jit buÂsAsne¦
 • 383. iC®d sotM prEk ým, k Ame pnud bRAµf¦
 • 384. ydA «yesu Dýmesu, pArgU hoit bRAµfo¦
 • 385. y‰s pArM SpArM vA, pArApArM n ivÀjit¦
 • 386. JA˜y ivrjmAsInM, k tik œcmnAsvM¦
 • 387. idvA tpit SAidœco, rVØAmABAit cV®dmA¦
 • 388. bAihtpApoit bRAµfo, smciryA smfoit vuœcit¦
 • 389. n bRAµf‰s phre†y, nA‰s mu²ceT bRAµfo¦
 • 390. n bRAµf‰setdik V²cse†yo, ydA inseDo mnso ipyeih¦
 • 391. y‰s k Ayen vAcAy, mnsA nV¥T duEk xM¦
 • 392. yýhA DýmM ivjAne†y, sýmAsýbuÂdeistM¦
 • 393. n jxAih n goØAen, n jœcA hoit bRAµfo¦
 • 394. ˜k te jxAih duýmeD, ˜k te SijnsAixyA¦
 • 395. pMsukU lDrM j®tuM, ik sM Dmins®TtM¦
 • 396. n cAhM bRAµfM bRUim, yoinjM mVØAsýBvM¦
 • 397. sˆbsMyojnM Ce¥vA, yo ve n pirt‰sit¦
 • 398. Ce¥vA n˜Â vrØA²c, s®dAnM shnuEk mM¦
 • 399. SEk osM vDb®D²c, Sdu§o yo ititEKit¦
 • 400. SEk oDnM vtv®tM, sIlv®tM Snu‰sdM¦
 • 401. vAir poEKrpØAev, SArŸgeirv sAspo¦
 • 402. yo duEK‰s pjAnAit, qDev KymØAno¦
 • 403. gýBIrp²YM meDA˜v, mŸgAmŸg‰s k oivdM¦
 • 404. SsMs§M gh§eih, SnAgAreih cUByM¦
 • 405. inDAy d»zM BUtesu, tsesu TAvresu c¦
 • 406. SivrŒÂM ivrŒÂesu, SØAd»zesu inˆbutM¦
 • 407. y‰s rAgo c doso c, mAno mEKo c pAitto¦
 • 408. Sk Ek sM iv²YAp˜n, igrM sœcmudIrye¦
 • 409. yoD dIGM v r‰sM vA, SfuM TUlM suBAsuBM¦
 • 410. SAsA y‰s n ivÀjV®t, S˜‰m loke prVýh c¦
 • 411. y‰sAlyA n ivÀjV®t, S²YAy Sk TMk TI¦
 • 412. yoD pu²Y²c pAp²c, wBo s½mupœcgA¦
 • 413. c®dMv ivmlM suÂM, ivFpsÚAmnAivlM¦
 • 414. yomM pilpTM duŸgM, sMsArM mohmœcgA¦
 • 415. yoD k Ame ph®¥vAn, SnAgAro pirˆbje¦
 • 416. yoD t»hM ph®¥vAn, SnAgAro pirˆbje¦
 • 417. ih¥vA mAnuskM yogM, idˆbM yogM wpœcgA¦
 • 418. ih¥vA rit²c Srit²c, sIitBUtM inÁp˜D¦
 • 419. cu˜t yo veid sØAAnM, wppVØA²c sˆbso¦
 • 420. y‰s g˜t n jAnV®t, devA g®DˆbmAnusA¦
 • 421. y‰s pure c pœCA c, mÀJe c nV¥T ik ²cnM¦
 • 422. wsBM pvrM vIrM, mhe˜s ivijtAivnM¦
 • 423. puˆbeinvAsM yo veid, sŸgApAy²c p‰sit,

i+¤4-a¸vi

iii++ ¤+ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · V
. ·++ ···|· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
-. ¬++|····| · · · · · · · · · · · · · · · · ·
.. |··|···| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
. ++ ···| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
. ·|····| · · · · · · · · · · · · · · · · · · .
.. +|····| · · · · · · · · · · · · · · · · · .
.. ¬·--···| · · · · · · · · · · · · · · · · ·
·. ----···| · · · · · · · · · · · · · · · · · · -
. +|+···| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · -
·. ·····| · · · · · · · · · · · · · · · · · · -.
. ··|···| · · · · · · · · · · · · · · · · · · .·
-. ¬·|···| · · · · · · · · · · · · · · · · · · .-
.. ·|+ ···| · · · · · · · · · · · · · · · · · · .
. ·¸···| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ..
. -O···| · · · · · · · · · · · · · · · · · · .
.. |+····| · · · · · · · · · · · · · · · · · · -
.. + |····| · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
·. +····|· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
. ·-+_···| · · · · · · · · · · · · · · · · · -
-·. +·····| · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
-. +|+ ¤+ ···|· · · · · · · · · · · · · · · ·
--. |+·····| · · · · · · · · · · · · · · · · · · .-
-.. +|····| · · · · · · · · · · · · · · · · · · .
-. -|···| · · · · · · · · · · · · · · · · · · .·
-. |~+O···| · · · · · · · · · · · · · · · · · ..
-.. ·|-¤···| · · · · · · · · · · · · · · · · · .·
v-4s: +·4i+4;i+ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·.
4i¤i+4;i+ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··
si·iu·ª-º · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
º. iii++ ¤+
~··|+ ·¸ + | ¬+· ·|¤| ·-++· + | ~||+·|· ¬|++ -+· .|-
+ · - -+ ¬+|· - -| ·-| - |·.·~· + ·|+ |.|···| + ;-+ | ·-
.·| -·|+ - |·+.·+| + .|·|·.|-|· + -|·-|· ;-+ | ·|+ |.|·| ¬|·
~| ··| ··| ·|··|. ;-+ ·.+| ~| -·- +-| -
+ ·|¤|+ |·+.·+|·|· ¬| -·+|·|·¤ ·|·-+ |·| ·-|··-|·
|·+.·+| |.|··| + -|·+| +· + | -+.|+ + |· ;-+ - ·- - .¸·¤
· - ;-| - ¬++|+ ··|·| ·| -+ | - |+ ¬|++ |· ;- ·· + |
|+ +| +-·· - ··|+ - ·O| ·|· | ;-+ | + + ·|·| -|·+| +· + |
+·· + ·+ ·|·| ¬|· ¬·|· .|·¤| ··|+ ·|·| -
·-++· + -+·| ·¸·|¤| + | + ·| ~| .+··· -
ª4¤iis ·.iv· s-+ , +ªm+-+ ¬4-v+ :
¢+ a=iia+i +ivi, ¬+ øi rii+ ¬+ ·«+i+
(·|·| )
ª4¤iis ·.iv· s-+ , +ªm+-+ a4-v+ :
¢+ a=iia+i +ivi, a+ øi rii+ + ·«+i+"
(·|·| -)
·- + |; ++ -·· ¬|· ·¤·+ -|+ +· ~| ···|- -|. ·- -| ¬·º|
+ -| -; (·¸)·|¤| -|| - + ··|-.·|· + |; ·+-|· (¬|··¤) + + ·
·- + |; ++ -·· ¬|· ·¤·+ -| ¬|· -·· ·|·| -|. ·- -| ¬·º|
+ -| -; (·¸)·|¤| -|| - + ·-|-. ·|· + |; ·+-|· (¬|··¤) + ·+
·|·| -|¯
;- .|+ |· ·¸·|¤| + ·.|·~| -|| - ·· + |; ;-+ ¬+-|· ¬|··¤
+ ·. ;- ¬+~| +· .|· ·-| ·¸·|¤| + | + ·| -
.·|-·¤
ª'a·« a;i·i ¬i+·vii+, 4:i s·¤i4 s·ai+:
¬¤ i+i·«-:i+ :+o, ¢a 4·4i i+aia4i+"
(·|·| -..)
V
-|· --+ |· ¬|+· - (·|+ ·| + º .+:| -|| - ·- +. -|| -|
-) ;- (-··|;) + | ·· + |; (|·+.·+|).|.| - ·O (·|+) ·| -. ·
.-+ | ·O| + | |+·· .||| -|| - (¬·|. ·O· + .|| ~|+|~|· ..
·|| -) -| - ·- |·.|¸ (|·+|+) + | +|·!¯
·|· + |; ;- ·|·| + | ·-. ·|-. +·|- ·| -| ·|· +| -| + ·| ·-. |
;-- + |; ·|~ +-| -||. + ·· ·|¸ + | ·|+ |· +|·+ |· -|| - ··
;-| + | ¬+~| +· .|· · -. · ¬+|·|+ + ·|¤-|+ ··| -. -|·
·O| - ++ -|+ + | ·|-| |+· ·|| -
·-++· + -| ·|·|¬| + | ~·+|· - ;-||· |·+.·+| |·.|·+
|·-·|- + ·¸·|¤| + - -·.|·+ ;-| ·· + | ~||+·|· + ·+ + | |+¤·
|··| ¬· .+ .+ ¬-·|-· ··| + ~||+·|· + | + |· ~| -|· + |··|
·|··|
;- ·· + |+ · ·· ¬+·|· + | ¬|++ |· ¬|·+ ||·+ .+·|·| ·+|+
+ | .|·|- |+ ·| ··| - ¬+·|· -·· ~|| + - |·- -· + |; -+. -+
-|·+| +· + | .·|·· + ·+ + | ~| +·| ·.| + | ··| - ·|·|¬| + |+·
+ | -+.|+ + |· .|·· -|+·| + |+ | + ·|·| ··| - +|·|.. + -+
+ ·-++·¯ + | ·|·|¬| - +· O| + ·|¤|+ ¦|·| |··|· |-·|
·ia·¤i+i :iri + | ~| ·· + -|-+|· |+ ·| ··| - ·| + + ··.|·¤|·|·+
-|+·| + | + |++ · - ·|+ ¬++ ¬+++ + + |·¤·· + | .|~| + | ~|
·|· ·|· ··| -
··|+ ·- |+ -+·| ·¸·|¤| + | ||+.+ + +|+ - ·|+| ·|| -
||+.+ + |+ ·· |·~|·+ - () |·+·|+.+ . (-) -·||+.+ ·|
(.) ¬|~·-+|+.+ ;++ - -·||+.+ + ¬· +|· |++ |· -
·||++ |·. +|.+|++ |·. -··||++ |·. ¬;·|·|++ |· ·| O¸+ |++ |·
O¸+ |++ |· + ¬· ·· - ;+ ··| + - + - ·-++·
;- ·· + | +||·+| -·+| ·. + -+ . + -+:| - º_
-·|·+ + -·|+ +| + | ¬+·|+| - ;-| + |·¤·- -··| .||+||¤+ -
¬|.| - ;- ¬++|· ·-· + | .|+ |.+|·+.·| -|·+ |. -||·+ |¬|. ·+
+ ¬|~-|· ·O+ ·|· |·.|-¬| + |· ·|~.|· -|·|
i+s.4+i i+uiv+ i+-4ia
·-+|·|·. ;·+·|
VI
v-4s:
º. 44+ +·4i
º. 4+is·«;4i v-4i, 4+ia;i 4+i44i:
4+ai v s:;+, =iai+ +i + ·ii+ +i:
++i + :+o4-+i+, v++ + +r+i s:+
++ -~| ·+| (.|·|·|·|) + | ¬·¬| -. ++ -| .|·|+ -. -~| ·+ ++|+·
- ·· + |; ·|+ ¬++ ++ + | +·| + ·+ + |; ·|¤| ·|·| -. ¬··|
.·|· - + |; + + + ·| -. · ·O .-+ +|º - -| ·| -. ·- ·|·| +
·++ ·· + +·| + +|º+|º -| · -
-. 4+is·«;4i v-4i, 4+ia;i 4+i44i:
4+ai v sa:i+, =iai+ +i + ·ii+ +i:
++i + ao4-+i+, ºi4i+ ¬+sii4+i+
++ -~| ·+| (.|·|·|·|) + | ¬·¬| -. ++ -| .|·|+ -. -~| ·+ ++|+·
- ·· + |; ·|+ ¬++ ++ + | .··| ·O + ·+ |; ·|¤| ·|·| -. ¬··|
.·|· - + |; + + + ·| -. · -O .-+ +|º - -| ·| - ·- + ~| -·
+ º|·+ ·|·| º|·| -·-· ··+ ··| -
.. ¬++ ii·º4 ¬+iv 4, ¬iai+ 4 ¬riia 4:
4 v + =s+·ri-+, +· +a + a-4i++
+. + |-|. +. +|·|. +. -·|·|. +. ·.| ·| ++ + -| ·|
·|· ·- -. .++ | ·· .| +-| -||
x. ¬++ ii·º4 ¬+iv 4, ¬iai+ 4 ¬riia 4:
4 v + +s+·ri-+, +· +a¸sa-4i++
+. + |-|. +. +|·|. +. -·|·|. +. ·.| ·| ++ + -| ·|
+-| ·|· -. .++ | ·· .| -| ·|| -
·++ ···|
-. + ir +·+ +·ii+, a-4-+iv + :iv+:
¬+·+ v a-4i-+, ¢a v-4i a+-++i+
·-| (;- ·|+ +) + ~| ~| ·· - ·· .| +-| -|. ·|+ ¬·· - .|
-| - ·-| -+|+ ·+ -
·. s· v + i+ai+i-+, 444-¤ 44i4a:
4 v +-¤ i+ai+i-+, ++i a-4i-+ 4v4i+
¬+|·| ·|· +-| ·|+ |+ -+ ·-| (;- --|·) - ·|+ ·|· - ·| ;-
·|+ · - .++ .·· .| -| ·| -
:. a=i+si·a i+r·-+, ;i-+4a ¬a++:
=ia+i-r vi4-i·¤, + ai+ ri++ii·4:
+ + sari+ 4i·i, +i+i ·.+o+ :·«ø+
¬·º| ··+ ·|·| ·|·| + | .~ -| .~ ·O |·-|· + ·+ ·|·. ;|··| +
¬-·. ~|·+ + | +|| + ¬·|++ |·. ¬|·-| ¬|· .·|·-|+ + | +|· -
-|| - ·- ··· ·· + | +|· (+·+)
·. ¬a=i+si·a i+r·-+, ;i-+4a aa++:
=ia+i-r v 4-i·¤, aa ¬i·a+ii·4:
+ + +-sari+ 4i·i, +i+i aø+ s·«++
¬.~ + | ¬.~ ·|+ + ·-|·+| + ·+ ·|·. ;|··| + --·. ~|·+ + |
+|| + ·|++ |·. ¬¸|·|+ ¬|· .·|·· + | +|· .-| .|+ |· +-| |··|
-+ | ·- |+ ·|· .· +· + |
º. ¬i+++ ai+i + iai+, 4i +-¤ si·:ir·ai+:
¬s+i :4a·v+, + ai + iai+4·ri++
|·-+ + |·| (|··|+·|) + | +|··|· +-| |+ ·| - +· + |··- ·|·¤
|+ · - -. ·- -·+ ¬|· -· - +· - ·- + |··- (·|·¤ + ·+) + |
¬|·+ |·| +-| -
º·. 4i v +-++ ai+·a, aiøa aa4iir+i:
=s+i :4a·v+, a + + iai+4·ri++
|·-+ + |·| (|··|+·|) + | |++ |··|-· |+ ·| -. .|·| + .||| -.
- ·-++·
-·+ ¬|· -· - ·+ -. ·- |+-·- + ||· ·- (·|·¤ + ·+) + |
¬|·+ |·| -
ºº. ¬ai· ai·4i++i, ai· viai·:i·a+i:
+ ai· +iiv4·ºi-+, i4·ºia¡-s4iv·i+
·| |+-|· + | -|· ¬|· -|· + | |+-|· -+. -. - ·· |·+ +
·· - ·|+·| + | -|· .||| +-| -||
º-. ai··v ai·+i ¤-+i, ¬ai··v ¬ai·+i:
+ ai· ¬iv4·ºi-+, a-4ia¡-s4iv·i+
-|· + | -|· ¬|· |+-|· + | |+-|· ·|+ + ·.¸ |·+ ·|· ·|+ -|·
+ | .||| + · · -
º.. 4¤i ¬4i· :·º:i, +;i a4i+i+ni+:
¢+ ¬=ii++ iv-i, ·i4i a4i+i+ni++
·- ··| ·- º|· - · + ·| + | +|+| - ·|| -. ·- -| ¬~||·
|··| + ·|· - ·|| -
ºx. 4¤i ¬4i· aº:i, +;i + a4i+i+ni+:
¢+ a=ii++ iv-i, ·i4i + a4i+i+ni++
·- ¬·º| ·- º|· - · + ·| + | +|+| +-| - +|| -. ·- -|
(.+· ¬|· |·+.·+| -) ¬·º| ·- ~||· |··| + ·|· +-| - +|| -
º-. ;v aivi+ s·v aivi+, sis+ i·i ==4-¤ aivi+:
ai aivi+ ai i+r·¤i+, i:·+i + -4i+ iø;4-i+i+
·-| (;- ·|+ +) .|+ + ·| -. +·¤|+·| (+··|+ +) .|+ + ·| -.
+|+ + ·+ ·|·| (·|+) ·|+| ··- .|+ + ·| - ·- ¬++ + +| + |
+|·+| ·O + · .|+ |+:| -|| -. -||+ -|| -
º·. ;v 4i:i+ s·v 4i:i+, + +s·¤i ==4-¤ 4i:i+:
ai 4i:i+ ai s4i:i+, i:·+i + -4i+aia4-i+i+
·-| (;- ·|+ +) .|-:| -|| -. +·¤|+·| (+··|+ +) .|-:| -|| -.
+· |+ ·| -¬| ·|+ ·|+| ··- .|-:| -|| - ·- ¬++ + +| + | .¸|
(+·+ +-+|·|) ·O + · +|· -|| -. .|+|· -|| -
·++ ···| .
º:. ;v +-si+ s·v +-si+, sis+ i·i ==4-¤ +-si+:
ªsis 4 + +"i-+ +-si+, i=·4i +-si+ :·4i+ 4+i+
·-| (;- ·|+ +) -| -|| -. .||¤ º|· + ·(+··|+ +) -| -|| -
+|++ |·| ·|+| ··- -| -|| - ++ +|+ |+ ·| - ;- (|·+) - -|
-|| - (¬|·) ··| + | .||| -|+ · ¬|· ~| (¬|·+ ) -| -|| -
º·. ;v +-:i+ s·v +-:i+, + +s·¤i ==4-¤ +-:i+:
ªs·¤ 4 + +"i-++-:i+, i=·4i +-:i+ a·4i+ 4+i+
·-| (;- ·|+ +) ¬|+|· -|| -. .||¤ º|· + · (+··|+ +) ¬|+|·
-|| - +·+ |·| ·|+| ··- ¬|+|· -|| - ++ +· |+ ·| - ;-
(|·+) - ¬|+|· -|| - (¬|·) -·| + | .||| -|+ +· ¬|· ~| (¬|·+ )
¬|+|· -|| -
ºº. «ri-s v air+ =ia4i+i, + +++ ·i rii+ +·i s4-ii:
4isi+ 4i+i 4m4 s·a, + =i4+i ai4·¤·a rii++
·+··| (||+.+ ) + | |+ +| -| +| + ·. ·|+ + ·|· .|+|· + + |·¤
++· .+ ·+··| + ¬+-|· ¬|··¤ +-| + ·|. | ·-·| + | ·|· |·++
·|· ··|·| + | ·- ·- ¬+¤· + | ~|·| +-| -||
-·. ¬-si-s v air+ =ia4i+i, v-4·a rii+ ¬+v-4vi·i:
·i4·v :ia·v sri4 4ir,a-4-sai+i ai+4-iiv-ii:
¬+sii:4i+i ;v +i r· +i, a =i4+i ai4·¤·a rii++
·+··| + | ~· ·|·| -| +| + ·. ·|+ + ·|· ·- (·|+) ·+ +
¬++ · ¬|··¤ + ·+ ·|·| -|| -. | ·|·. ¦ ¬|· +|- + | ·|· + ·.
-.|.|+| ·+. ~·| .|+ |·|·++ |··| ·|·| -|+ ·. ;-·|+ ¬··| +··|+ +
+ º ~| ¬|-|+ + + ·| -¬| ¬+¤· + | ~|·| -| ·|| -
·++ ···| ++| |+|_|
·-++·
-. ¬-s4i:+·4i
-º. ¬-s4i:i ¬4+s:, s4i:i 4·v+i s::
¬-s4-ii + 4i4i-+, 4 s4-ii 4¤i 4+i+
.|+|· + + ·+| ¬+ (|+·|¤) + | +· - ¬|· .|+|· +· + | +· .|+|· +
+ ·+ ·|· (+ ~|) +· +-| ¬|· .|+|·| (|) +·-+|+ -| -
--. ¢+ i+aa+i ¤-+i, ¬-s4i:i-r siª:+i:
¬-s4i: s4i:i-+, ¬i·4i+ 4iv· ·+i+
.|+| ·+ ¬.|+|· + ·|· + ;- .|+ |· |·. -+ - ·|+ + · ¬|·| + |
·|··~|+ + ·+¤ + · - ¬.|+|· + .|+|· -| -
-.. + nii4+i ai+i++ i, i+·v :=rs·++ 4i:
+ ai-+ vi·i i+·«i+, 4i4+o4 ¬+-i·+
· - ··|+ + ·+ ·|·. |+· ·· +·|+ ++ ·+ ·|·. ·|· +· .+ .
·|··+ ·|· |+·|¤ + | .||| (¬·|. ;-+ | -|·|+ |·) + · · -
-x. =;i+++i a+i4+i, aiv+ -4·a i+a-4+ ii·+i:
a·¤+·a v-4aii++i, ¬-s4-i·a 4aii=+¡i++
.·|·.|·. -+|+|+. .|· (·|·|-) + + + ·+ ·|·. -|·-+. + ·
+ |++ ·+ ·|·. -·+|. ·+ + | ·|·+ ·|+ ·|·. ¬.|+·| (·|+) + | ·.
O· ··| -
--. =;i++-s4i:+, a44+ :4+ v:
:is + i4·i¤ 4vi+i, 4 ¬i¤i +ii=+ i·i++
+·|·| (+·) .·|·. ¬.|+|·. -·+ ·| (;|··| + ) ·++ ¦|·| (¬++
|· -|) ¦|+ ·+| · |·- (·|· .|+ |·+ +·.| + |)·|· ¬|·||· + + ·
-+
-·. s4i:4+4·ai-+, «iøi :-4iv+i a+i:
¬-s4i:·v 4vi+i, v+ a;+ ·+oi++
¬++|····|
+O. ··|¸ ·+ .|+|· + ·· ·- -. (··|+ )+·|·| ¬ ·+ + -+|+
¬.|+|· + | ··| + ·| -
-:. 4i s4i:4+4·a¤, 4i + i4·i+a-¤+:
¬-s4-ii ir ni4-+i, s-sii+ i+sø ao+
.|+|· + + ·| ¬|· + -| + |+~|·| + |·| -|¬|. +·||+ ¬.|+|·| ··|+
+ · - +-|+ (|+·|¤) -O + | +| ·| -
-·. s4i: ¬-s4i:+, 4:i +:i+ siª:+i:
s·¤isiai:4i·.·r, ¬ai+ i aii+ i+ sa:
s·«+;i+ =¸4;, vi·i «iø ¬++oi++
·· + |; -+.·|· ·|+ .|+|· + | ¬.|+|· - +· ·+ · ·| (¬·|.
·| ·|) -. · ·- .|.|-+| .||-|· +· ··| -¬| .|+ ·|--| ·|| -
(-|) .|+ ·|- ·|· (++·) .|+ ·- (|·+·) ·+| + | - -| (+ ·¤
~|· -) ·O| - ·- |+ +· +· O·| -¬| (+ |; ·|+) ··| +· O·
- ·|·| + | ·O
-º. ¬-s4-ii s4-ia, a-ia «rai4·i:
¬«ø·a+ ai¤·ai, ir-+i 4ii+ a4vai+
.|+|· + ·+ ·|·| + ¬.|+|·| (·|¤|¬·) ·| (¬.|+ + | +|· +) -|·
·|·| + (.|.| +) ¬|-· .·|+ .|.| ·|·| (·-·| + |) +|º º|· + · (-
¬|· |++ · ·|| -) ·- .|·|+| ¬.· ··· ¬.· + |
.·. ¬-s4i:+ 4¤+i, :+i+ a;+ 4+i:
¬-s4i: saai-+, s4i:i 4·ir+i a:i:
¬.|+|· + + |·¤ ;· ··|¬| + ¬| + | .||| -¬| (+|· ·+)
¬.|+|· + | .|.-| + · -. ¬|· .|+|· + | -·| |+·| -|| -
.º. ¬-s4i:·+i i=+o, s4i: =4:i·a +i:
a4ia+ ¬m ¤¸ø, :r ¬·4i+ 4·ºi++
·| -|·+ ¬.|+|· + · ·-| -. ·| .|+|· + ~· ·O| -. ·- ¬++
º|.·· -~| (+ +--+ |·| + ) ··+| + | ¬|· + | ~|| ··| - ··|
-
. ·-++·
.-. ¬-s4i:·+i i=+o, s4i: =4:i·a +i:
¬=·«i si·ri+i4, i+·«i+·a+ ai-++ :
·| -|·+ ¬.|+|· + · ·-| -. ·| .|+|· + ~· ·O| -. .-+ | ++
+-| -| -+ | ·- (|) |+·|¤ + -+|+ (+-·| -¬|) -|| -
¬++|····| ·|·| |+|_|
¬++|····| .
.. iv-i+·4i
... + -:+ vsø iv-i, :¸·+o :i:i+i·4:
=a + ·ii+ 4vi+i, =a+ i·i+ +a++
···. ·+·. + |+|; - -··¤ ¬|· + |+|; - (-|) |+·|·¤ ·|·· |··|
+ | +·|·| (+·) ·- -| -|·| + ·| - ·- ·|¤ ·+|+ ·|·| ·|¤ + |
.x. +ii·ai+ ¤ø io-ii, ¬i+ 4i+ +=·=+i:
si·+ -:i+: iv-i, 4i·v·4 sri+++
·- ·· - |++ |·+ · ··| +· + + |··| +º·| ·+ ·|| -. ·- -|
+|· + + · - |++ ·+ + |· ·- |··| (·+ ·|| -)
.-. :i:i·4r·a ør+i, 4-¤+ i4i+sii++i:
iv-i·a :4¤i aiv, iv-i :-+ aoi+r+
- |··| + | ·++ + ·+| ¬·º| - |·-+ | ·. + + ·+| + |+ -. ·|
.|·|+| - ¬|· ·-| ·|- ·-| ··| ·|| - ·++ |+ ·| ··| |··| -O ·+
·|·| -|| -
.·. a:;a ai+sm, 4-¤+ i4i+sii++:
iv-i ·+o¤ 4vi+i, iv-i 4-i aoi+r+
·| ··| ··. -. + |+|; - |·O|; +·+ ·|·| -. ··| ·|·|+ -. ·-|
·|- ·-| ·| +-·| -. -+.·|· (·|+) + | ·||- |+ (-) |··| + | ··|
+ · -·|· |··| ··| -O·|·| -|| -
.:. :¸·;4 ¢+ v·, ¬a·i· 4ria4:
4 iv-i a44·ai-+, 4i+oi-+ 4i·«-v+i+
·| (+ |;) (+·. -|. ·--· ¬··| .|·|·) ···|+|. ¬+ ·| |···+
·|·. .·|··|-. ·-|.|·| |··| + | -·|+ + ··. · +|· + ··+ - ++
-| ·|··
.·. ¬++i;+iv-i·a, aa-4 ¬i+ai++i:
si·-ø+sai:·a, s·¤i + si·s¸·i++
· ·-++·
|·-+ | |··| ¬|-·· -. ·| -¸+ + | +-| ·|+|. |·-+ | ¬¸|
·|·|·+|+ (·|·|·|·) -. .-+ | .|.| +|·+¤ +-| -| -+ |
.º. ¬++·a+ iv-i·a, ¬+-+ir+ v+ai:
s·¤sissri+·a, +i-¤ ai4·+i =4+
|·-+ |··| + ·|· +-|. |·-+ | |··| ¦ - ·|- -. ·|
+|++·|·-|+ -. .- -·· ·-+ ·|· (·|¤|¬·) + | + |; ~· +-| -||
x·. + -=¸s4 + i4i44 i+i:-+i, +4=s4 iv-ii4: ªs-+i:
4iv¤ 4i· s·¤i+v+, ia+·v ·+o ¬i++a+i ia4i+
;- .·|· + | · + -+|+ (~··) ·|+. ¬|· ;- |··| + | ·· + -+|+
(·|· ¬|· ··) ·+|. .|.|-+| .- + -|· +|· - ·¸ + · (.-) ·|
·+ +· ~| (|··| + |) ··| + · ¬|· ¬+|-+ ·+| ·-
xº. ¬iv· ++4 + i4i, s¤i+ ¬iva·ai+:
ºai ¬s+i+·¤imi, i+·-¤+ + iø;·+
¬-|! ·- ·º .·|· .| -| ·+|·|- -|+ ·|+··+ + |+ .+ · + |
~|| +··| +· +· ·-·|
x-. i:ai i:a 4 + + i4·i, +·i +i s+ +i·+:
i4·ºisimir+ iv-i, siis4i + ++i + ·+
. . + | ¬··| ··| ··| + | |·+| -||+ + ·| -. + +|· +· ··|
-¬| |··| .-- (+ -|) ¬|·+ -||+ + ·| -
x.. + + 4i+i is+i + i4·i,¬·¤ +iis v ¤i++ i:
a-4isimir+ iv-i, a·4ai + ++i + ·+
|·+| (~·|;) + +|||+| + · -+ -. + ·-· ~|;··. .-- (+ -|
¬|·+ ) ~·|; --+|· +· ··| -¬| |··| + ·| -
|··|···| |·| |+|_|
|··|···|
x. s-+ +·4i
xx. + i ;4 s¤i+ i+v·ai+, 44øi+ ·v;4 a:++ :
+ i v-4s: a:ia+, + aøi s-+ i4+ sv·ai++
+ |+ - ·| ;- (¬|+~|· ¬··| ¬++|+ -+|) +··|. ¬|· ··|¬|
-|- ;- ·+·|+ + | (·|· + · ;++ |) -|·|+ |· + · ··| + |+ + .·
(·|+) ~·| .|+ |· .+|·. ·+ + +·| + | ++ + | ~|| (··+ + · -
;++ | ~| ·|· + · ;++ |) -|·|+ |· + · +|··|
x-. aoi s¤i+ i+v·ai+, 44øi+ ·v ;4 a:++ :
aoi v-4s: a:ia+, + aøi s-+ i4+sv·ai++
.·· (|+·|¤ + | O|· + ··| -¬| ·|+) -| +··| +·. ¬|· ··|¬|
-|- ;- ·+·|+ +·. |··· +|··| .·· (-|) ~·| .|+ |·.+|·. ·+ +
+·| + | ++ + | ~|| ··+ + ··|
x·. + m¸s4 + i4i44 i+i:-+i,4·iivv-4¬i=a-«vi+i:
º-+i+4i··ass-+ + ii+,¬:·a+ 4·v·ia·a4·º+
;- .·|· + | + + (.|·) + -+|+ (·|) (+·)+·||·+ | + -+|+
(|+-|·) ·|+ + ·+|· + + ·| + | + |.+ ·+··|· + | ·|. - ¬|.· ·-
x:. s-+ ii+ r+ siv+-+, ·4ia-i4+a +·:
a-i 4i4 4ri¤i+, 4·v ¬i:i4 4·ºi++
(+ |+~|·-+|)++| + | ·++ ·|·. ¬|-|+·| + ·· - ++· + | +·
(·- -|) ++ · + · · ·|| - ·- -|· - ·|· + | (+·| + |) ··| ·|·
(·-| · ·|| -)
x·. s-+ ii+ r+ siv+-+, ·4ia-i4+a +·:
¬i+-i·¤+ + i4a, ¬-++ i + ·.+ +a+
(+ |+~|·-+|) ++| + | ·++ ·|·. ¬|-|+·| + ·· - ++· + |
(··|+ ¬~| ·-) + |++|¬| - | +-| -¬| -. ·+·|· ¬++ ·. + + ·
·| -
· ·-++·
xº. 4¤iis =4·i s-+ , +ªm4-v4rª4:
søi+ ·a4i:i4, ¢+ 4i4 4+i v·+
·- ~+· + ·+ ·¤ ¬|· ·· + | ·| +-·|· |·+| ·- + | ·+ · ··
·| -. ·- -| ·|· + +|+ |~·|.+ + ·
-·. + s·a i+øi4ii+, + s·a + +i+ +:
¬-i+i+ ¬++o·4, + +ii+ ¬+ +ii+ v+
·-·| + +· (++·º·+ ) ··+| +· ··|+ + ·. + ·-·| + + ¬+
+ | ·O. (|¦+·|) ¬++ (-|) + ¬+ + | ·O
-º. 4¤iis ·.iv· s-+ , +ªm+-+ ¬4-v+ :
¢+ a=iia+i +ivi, ¬+ øi rii+ ¬+ ·«+i+
·- + |; ++ -·· ¬|· ·¤·+ -|+ +· ~| ···|- -|. ·- -| ¬·º|
+ -| -; (·¸) ·|¤| -|| - + ··|-.·|· + |; ·+-|· (¬|··¤) + + ·
--. 4¤iis ·.iv· s-+ , +ªm+-+ a4-v+ :
¢+ a=iia+i +ivi, a+ øi rii+ + ·«+i+
·- + |; ++ -·· ¬|· ·¤·+ -| ¬|· (-) ·· ·|·| -|. ·- -|
¬·º| + -| -; (·¸) ·|¤| -|| - + ·-|-. ·|· + |; ·+-|· (¬|··¤)
+ ·+ ·|·| -|
-.. 4¤iis s-+ ·iia-ri, + i4·i 4iøi4m «r¸:
¢+ ai++ 4·v+, + -i·« + aø «r+
·- (+ |; ·|+) ++·||. - ·- -| +|·| ·+|·. - -| .+:| -
.||¤| + | ·--| + .·+ + (+·) + ·+| ·||-
-x. + s-+ 4-vi siª+i+4i+, + v-:+ +4·4i-ø+ i +i:
a+·v 4-vi siª+i+4i+, a·«i i:ai a-si·ai s+i4i++
··+. ··. + +·¬··| ·-| ;+ (-~|) + | -··| - .|·-·|·|· + |
-·· ···· + · -
--. v-:+ +4· +iis, =-sø ¬¤ +i·a+ i:
¢+a 4-vai+i+, aiø4-vi ¬+-i·i+
++ ···|
·· ¬|· ··+ + | ··. .+· (+ +·) ¬|· ·+·| + | ·· ;+
|~:||~:| -·|··| - .|· + | ·· ¬|·+ ¬ -
-·. ¬-s4-ii ¬4 4-vi, ·+i4 +4·v-:+:
4i v aiø++ 4-vi, +ii+ :+a =-i4i+
·· ¬|· ··+ + | ·| ·- ·· + ·| -. ·- ¬++| -. ¬|· ·| ·-
.|··|+| + | ·· -. ·- .·|+ (··) ··|¬| + + ·| -
-:. +a a-s:iaiøi+, ¬-s4i:i+rii·+:
a-4:·¤i i+4-ii+, 4i·i 4·4 + i+-:i++
·| .|·-+:| -. .|+|··|- -|+ · |·-|· + · -. ··|· .|+ ¦|·| ++
-| ·+ -. .++ +|· + | +|· +-| ·O +||
-·. 4¤i a¡i·ªi+i·4, =in+i·4 4ris¤:
s:4 +-¤ ai4¤, aiv4-v 4+i·4+
-º. ¢+ a¡i·=¸+a, ¬-v=¸+ s¤a+:
¬i+·ivi+ s·¤i4, a-4ia-«aai++ i+
|·- .|+ |· +-|+· +· + + ·· + ·· + ·· + +|· ·· ·|·| ++|·+
+· .+:| -| ·|| -. .-| .|+ |· (+ ·· + -+|+) ~··|+ --·+-·¸ + |
¬|·+ ~| ¬++| .|.| - ¬· +···+| + ·|· ¬· .|~|·+|+ -|| -
++ ···| ··| |+|_|
- ·-++·
-. «iø+·4i
··. :i¤i ai4·+i ·i-i, :i¤ a-+·a 4ia+:
:i¤i «iøi+ aai·i, aa-4 ¬i+ai+++
·|·+ ·|· + | ·| ··| -| ·|| -. ·+ - + | ·|·+ ··| -| ·|| -
-¸+ + | + ·|++ ·|· +O (·|+·|) + |· --|· (·+ ) ··| -| ·||
-
·º. v··v +iiv4·º·4, a·4 ai:a4-i+i:
¢+ vi·4 :=r + i4·i, +i-¤ «iø ari4+i+
·|· |···¤ + · - (.|·. -+||·. .|.| +) ¬++ - ¬ ·| ¬++
-·. (--··) + |+·. | ··| + -|· ¬+ ·| -| |···¤ + · +O
(·|+) - --|·| +-| |+· -+ |
·-. s-ii 4i-¤ v+4i-¤, ;i+ «iøi i+r·¤i+:
¬-ii ir ¬-i+i +i-¤, + +i s-ii + +i v++
+· +! +·| ·+! ;- (|+··| |·+) + -| +· ·|+ ·|+ ··+|
·-| - ¬·. ·· ·- (+ ¬|· ++ + |)¬++|+| -| ¬++| +-| -. | + -|
+· +! + -| +·| ·+!
·.. 4i «iøi 4·¤i+ «i-4, siª:+i +iis ++ ai:
«iøi v siª:+4i+i, a + ª«iøi"i+ +·vi++
·| +· -|+ · (¬++|) +·| + | -·|+ |·| -. ·- ;- (¬.) + +|·
(.|+|) -. ¬|· ·| +· -|+ ·(¬++ ¬|+ + |)+|· +|+| -. ·- +· -|
+ -| ·|| -
·x. 4i+ai+i-s v «iøi, siª:+ si4·.siai+:
+ ai v-4 i+ai+ii+, :·«i a¸s·a 4¤i+
·|- +· (·|+) ·|·+~· +|· + | -·| + ·-. ·- ·+ + | (·- -|)
+-| ·|+ +|| ·- + ·º| -+ + ·- + |
·-. 4r-i4is v i+·¤¸, siª:+ si4·.siai+:
io-s v-4 i+ai+ii+, ia·ri a¸s·a 4¤i+
·|····| .
·|- |·. +· +-·| ~· -| +|· + | -·| + ·-. ·- .| -| ·+ + |
(·-) ·|+ ·| - ·- |·-| -+ + ·- + |
··. v·i-+ «iøi :-4vi, ¬i4-i++ ¬-i+i:
+ ·i-+i sis+ + -4, 4 rii+ + ª+ -+ ø+
·|··|¸ ·|· +O ·+ ¬++ -| . ·+ + · ¬|··¤ + · - ¬|· -
+|++ + + · - |·++ | + · (-·· .++ ¬++ |· -|) + ··| -|| -
·:. + + + -4 + + aiv, 4 + -+i ¬++-si+:
4·a ¬·a4oi ·i:, i+si+ siªa+i++
·- |+ ·| -¬| + + |+ +-| |·- + ·+ +|º +º|+| +·. ¬|· |·-+
+ · + | ¬¬+O -| ·| - ~|·+| +·
··. +·v + -4 + + aiv, 4 + -+i +i++-si+:
4·a s+i+i a4+i, i+si+ siªa+i++
¬|· ·- |+ ·| -¬| + + |+ -|| - |·- + ·+ +|º +º|+| + +·.
¬|· |·-+ + · + | .|-:||··| -|+ · ¬·º ++ - ~|·| ·| -+
·º. 4v+i 4·¤i+ «iøi, 4i+ sis + s·vi+:
4:i v s·vi+ sis, «iøi :+o i+4·ºi++
·· + +|+ + | + ·+-| ¬|| · + +· (·|+) .- +· + -+|+
(+··) +|+| -. ¬|· ·· +|+ + | + ·¬|| - · (·-) +· ·O| -|| -
:·. 4ia 4ia + a·4+, «iøi =·a·4 =ia+:
+ ai a;i+v-4i+, + ø ¬·¤i+ ai=ia+
·|- +· (·|+) +-|+|+-|+| (+ ¬·|·) +· + ··+ .+ | +|+ -
~|·+ + ·. | ~| ·- ·+··||¬| (+ | + .· ·+|) + -|·-· ~|· + |
··|··| ~| +-| + · -+ |
:º. + ir sis + + + -4, aa oi·+ 4·vi+:
:r-+ «iø4-+i+, =·4·º:ii+ si++ i+
·- |·| ·· .| +-| ·+|. .-| ·- |+ ·| ··| +|+ + + .|
(¬++|) + · +-| ·|| ·|O - ·+ | ¬|· + | ·- ··| -¬| ·- +O + |
+|º| + ·| -
·-++·
:-. 4i+:+ ¬+-¤i4, ¤-i «iø·a ai4i+:
ri-+ «iø·a a++ a, 4a4·a i+si+4+
+· + | |·+| ~| .|+ - (·- .-+ )¬|+. + |· -|| - ·- .-+ |
+·| (|-·.|.|) + | |··| + · .-+ + .· + +| + | +|. + · ·|·| -
:.. ¬a-+ =i++i4·º·4, s·+oi··v i=+oa:
¬i+iaa v ;·ai·4, s¸ai s·+ øa v+
(+· ·|+) ·| +-| - .-+ | -~|·+| ··|| -. |~·¬| + ¬·¤|
(·++| ·|-| -). - + ¬|·|-| (|·-|·|) + | -·||+· (·|-| -) ¬|·
+·|· + ·| + ¬|··-+ |· + | + |++| + ·| -
:x. 44+ + + 4·¤-+, i4ris·«ia+i ==i:
44+ii++ai ¬·a, i+ ·vii+ ·va i+ i·4iv:
;i+ «iø·a a¡-si, ;·ºi 4i+i v +¡i++
·--· ¬|· .|·|· ·|+| +·| -| |+ ·| +|+. |+ -| ~| + ·¬+ ·+ +·
-| ·.·| ·- -| +· (·|+) + | -+ +-|| - (;--) .-+ | ;·º|
¬|· ¬|~+|+ + | -·¸+ -|| -
:-. ¬·¤i ir øi=¸si+ai, ¬·¤i i+·«i+4ii4+i:
¢+4+ ¬i=·¤i4, i=+o «a·a ai++ i:
a++ i· +ii=+-:·4, i+++ 4+«¸r4+
·|~ + | +|· ·-·| - ¬|· |+·|¤ + | ¬|· · ·|+ ·|·| ·-·| ;- .|+ |·
;- ~·| .|+ |· ·|+ + · ·¸ + | ¬|·+ |~· (¬|··) -+ |· + | ;·º| +
+ · ¬|· (||··) |··+ (¬·| + |· |··+ . |··| |··+ . |·+O-~+
|··+ ) + | ··|·| ·
·|····| +··+| |+|_|
·|····|
·. siª:++·4i
:·. i+vi++ s+-ii·, 4 s·a +a:i·a+:
i+·4·r+ii: 4vii+, +ii:a siª:+ =a:
+ii:a =a4i+·a, a·4i rii+ + siis4i+
·| ·|+ ¬++| ·| |·O|+ ·|· + | (~|+ + |º+|) -+·| |·O|+ ·|·
+ | ·- -+.. ·| -·+ + | ·| + ·+ ·|· +·|·| +|· + | -·| + ·..-
·|+ + | +·· -| -|| -. ¬+·· +-|
::. ¬i+:·4i+aia·4, ¬a·=i v i++i·4:
a+i·r ai is4i rii+, ¬a+ rii+ ¬i-s4i+
·| .+·. ·. ¬+.|-+ + ·. ¬+|· + |· - ·|+ . ·- -+·| + | |.|·
-|| - ¬|· ¬-+·| + | ¬|.|·
:·. + =a sis+ i4-i, + =a si·aiv4:
=a¤ i4-i + -4im, =a¤ si·a-i4+
+ +|+| |+| + | -· + ·. + ¬·+ +·| + | -·| + · + ·|¤|+|
+ |. .·|+ +·| + |
:º. v-4sii+ ao ai+, i+-sa:i+ v+ai:
¬i·4-s+i:+ v-4, a:i ·4i+ siª:+i+
·¸ + .+·|. ·+ + -·| ·+¤ + ·| - +|· (+·|·· ·|+ |·|·)·+
(·-) + | +|+ + ·+ ·|·| |·.¸|··| -| -O+·+ |·-|· + ·| -
··. =:+ i·r+4i-+ +i-i+ i,=a+ i·i +44i-+ +a+:
:i·. +44i-+ +·º+ i, ¬-ii+ :44i-+ siª:+i+
+|+| · ·|+ ·|· (|··· ·|- -. .·· -| -) +|+| + | · ·| -. ·|¤
·+|+ ·|· ·|¤ + | (+| + ·)-|·| + · -. ··; ·+ ·| + | (¬++| ·|· +
¬+-|·) -|·| ·| ·|+ | + · -. ¬|· +|· (·+) ¬++| (-|) ·++ + ·
-
·º. aøi 4¤i ¢+ ¤+i, +i++ + a4i·i+:
¢+ i+-:isaaia, + ai4·ai-+ siª:+i+
. ·-++·
·- -+ .·+· ·|· - .|+ |++-| -||. ·- -| -+.·|· ·|· |+·|
¬|· .|.-| (·-. ¬|| ·|+ ·+|) - |··|· +-| -|
·-. 4¤iis ·r:i 4-=i·i, i+-sa:ii ¬+ii+øi:
¢+ v-4ii+ a-+i+, i+-sai:i-+ siª:+i+
(·.+|) ·+| + | -++ · +|· (·+) ·-·. -··º. |++· -·|·· +
-+|+ ¬· .|-:| (-.) -| -
·.. a·«-¤ + a-si·ai vai-+,
+ + i4+ i4i øs4i-+ a-+i:
ao+ + ;i ¬¤ +i :o+,
+ =·vi+v siª:+i :·a4i-++
-+· -· (+|·| -+ ·| +) º··|· º|· · - - ·+ + |+~|·| +
|· ·| +-| ··| ·|- -O |+· ·| ·O. +|· (·+) (¬++ ++ + |)
.|···|· .|·|. +-| + ·
·x. + ¬-ir+ + s··a r+,
+ s-ii4·º + v+ + ·;:
+ ;·º·4 ¬v-4+ ai4ia4-i+i,
a aiø+i s·¤+i vi-4+ i ia4i+
·| ¬++ |· ·| ·-· + |· +. ·+ ¬··| ·|· + | + |++| +-|
+ ·| ¬|· + ¬·+ - ¬++| .:|| ·|-| -. ·- .|··|+. .|.|·|+ ¬|·
·||++ -|| -
·-. ¬-s+ i + 4+·aa, 4 a+i si·4ii4+i:
¬¤i4 ;+·i sai, +i·4+i+vi+i++
++·| + (~·-|·· -) +|· ·|+ ·|· ·|· |··· -| -| - · ·-· ·|·
| (-+ |··|.-+|) . +· -| ·|·+ ·|· -| -
··. 4 v oi a-4:+oi+, v-4 v-4i++i-i+i:
+ a+i si·4·ai-+, 4·vv·4 a:-i·+
+|····| .
·| ·|· --·+ .|+ |·- ¬|··| ·+ + | ¬+·+ + · -. · ¬| ·-·
+·· + +|· ·· ·|··
·:. + ªr v-4 i+-sri4, a++ =i+¤ siª:+i:
¬i+ i ¬+i+ 4i4-4, i+++ 4-¤ :¸·4+
+|· + ¤·+ + | ·|· + ·.+· (·+) + | ~|·+| + · (¬·|. +|++ +
+ | º|· + · .~ + + + ·) ·- · - ·· -|+ · (-|+|-· ·|+ + |·)
¬|+ ¤·|- + | + | -·+ + ·
··. +xii=·i+i4·º·4, ir-+i + i4 ¬i+ ·v+i:
si·4i:s·4 ¬-ii+, iv-i+øair siª:+i+
+ |++|¬| + | ·|· + · ¬|+ ·+ (·+| -¬| ·|+) ·-| (.-| ¬·-·|
+) ·+¤ + ·+ + | ;·º| + · -+.·|· (·|+) (+|· +|··¤-+|)
|··|+·| - ¬++ ¬|++ | +|·.¸ + ·
·º. 4a a-«iiv4;a, a-4i iv-i a=ii++:
¬i:i+siªi+·a·4, ¬+si:i4 4 ·+i:
oimia+i ai+4-+i, + øi+ si·i+·«+i+
-·||· + ¬·| + |·++ | |··| --·+ .|+ |·- ~||· (¬-·-) -| ··|
-. ·| +|··- + | +|··|· + ·¬+|··- + · -. ¬|¬·| (|··|+·|) - ·|-
- ·|+|+ (+· -|) ·|+ + |+·|¤.||| -
+|····| º_| |+|_|
· ·-++·
:. ¬·r-++·4i
º·. 4+ia+i i+ai+ ·a, i+-s4-i·a a·«iv:
a·«4-¤-sri+·a, si·=iri + i+ai++
|·-+ | ·|| +·| -| ··| -. ·| .|+ ·|--. -··| |·++ -. |·-+ |
-~| ·|··| + .··| -. .-+ |· (+ ||·+ ¬|· ·|-+ ) -|+ (+|+ + |
+ |; ·|·) +-| -
ºº. =·4·ai-+ a+i4-+i, + i++ + ·4i-+ +:
rai+ s-øø ir-+i, ¬i+ 4i+ ari-+ ++
-+|+|+ .·|· + · ·- -. · · + ·+¤ +-| + · ·- -- ··
··|.· + | º|· + · ·· ·| -. ·- -| · ··|· (¬··|. -~|
|·|+ |+| + |) º|· · -
º-. 4a ai:iv4i +i-¤, 4 si··¤i+=ia+i:
a·¤+i ¬i+i4-ii v, i+4i+oi 4a 4iv·i:
¬i+ ia + a+ -+i+, 4i+ +a :·:i4i+
·| (+ +| ¬|· .|··| + |) -·· +-| + ·. |·-- (¬++) ¬|-|· (+ |
+|| + |) +·| +·| .|+ -. .-·|-·-+ ·| |+|+·|·|- |+·|¤ |·++ |
·|··~|+ -. .++ | ·| ·- -| ¬.· ·-| - ·- ¬|+ |.+ +|··| + |
(·|)
º.. 4·aia+i si·+oimi, ¬iri· v ¬i+i·a+i:
a·¤+i ¬i+i4-ii v, i+4i+oi 4·a 4iv·i:
¬i+ ia + a+ -+i+, s: +·a :·:i4+
|·-+ ¬|¬· (|··|+·) +·| ·- - ·|¤ -| ·· -. ·| ¬|-|· +
¬|-+ +-| -. .-·|-·-+ ·| |+|+·|·|- |+·|¤ |·++ | ·|··~|+ -.
.++ | ·| ·- -| ¬.· ·-| - ·- ¬|+ |. + +|··| + | (·|)
ºx. 4i·ai-+4ii+ a4¤;+ii+, ¬·ai 4¤i ai·i¤+i a:-+i:
sri+4i+·a ¬+ia+·a, :+iis +·a isr4i-+ +ii:+i+
-|·|· ¦|·| -·| (-|.|·) |·| + -+|+ |·-+ | ;|··| .| -| ··|
¬·--···|
-. |·-+ | ¬|~+|+ |··|· -| ··| -. ·| ¬|¬··|- -. ···¤ ~| ·-
(·|+) + | -+-| + · -
º-. s¤i+a4i +i i+·.ni+, ;-:ioøs4i +ii: a·«+i:
·r:i+ ¬s++ ;4i, aai·i + =+i-+ +ii:+i+
-·· ··|·| ¬- (||·) +··| + -+|+ ··· + -|+ ·|·| ¬|·
;·+ |· + -+|+ ¬+ · -|| - ·- (·|+) + | + ·+·|- ··|.· + |
~|| --|· (+·) +-| -|
º·. a-+ +·a 4+ rii+, a-+i +ivi v + -4 v:
a-4:·¤i i+4-i·a, =sa-+·a +ii:+i+
--·+ .|+ ¦|·| ++ - .+.| (¬·-) + | ++ .| -| ·|| -. ¬|·
·|¤| ·| + + ~| .| -| ·| -
º:. ¬·aai ¬+ +·¤¸v, ai-v·º:i v 4i +·i:
r+i++ iai +-+iai, a + =-i4sii·ai+
·| +· (¬·) ¬¸|·|-. |+·|¤ + | ·|++ |·.(~·--·¤ + |)-|· + |
º·+ |+ · -. (++·-+ + |) -~|·+|·|- ¬|· (-·.|+ |· + |) ¬|.|
·|· - -|. ·- |+-·- .·|+ +· -|| -
º·. 4i4 +i 4i: +i··¤, i+:i +i 4i: +i ¤ø:
4-¤ ¬·r-+i i+r·i-+, + =¸i4·i4m·4+ +
·|· -| ·| ···. ~|+ +|·| -| ·| (.·|). ·-| (+ -|) ¬·- |·-|·
+ · -. ·- ~|+ ·+¤|· -|| -
ºº. ·4mi4ii+ ¬··¤ii+, 4-¤ + ·4+i a+i:
+i+·i4i ·i4·ai-+, + + + i44+ia+i+
·+¤|· ·+ ·-| (-|+|-·) ·|+ ·+¤ +-| + ·. (·-|) ·|·|·
(·|¤|¬·) ·+¤ + ·· (+·||+ ) · + |+~|·| + | O|· + +-| ·-
¬·--···| -·|+| |+|_|
-· ·-++·
·. ar·a+·4i
º··. ar·a4is v +ivi, ¬+-¤s:air+i:
¢+ ¬-¤s: a·4i, 4 a-+i =sa-4i++
|+··+ +·| - ·+ -·|· ··+| + | ¬+·| + (¬+ ·|) -|·+ +·
¬·-+ · -|| - |·- -++ · (+ |; ·|+) (·|·||· + .+.++ -) .| -|
·|| -
º·º. ar·a4is v 4i¤i, ¬+-¤s:air+i:
¢+ 4i¤is: a·4i, 4 a-+i =sa-4i++
|+··+ +·| - ·+ -·|· ·|·|¬| + | ¬+·| (·-) + (¬+ ·| -|·+ )
·|·|+· ¬·-+ · -|| - |·- -++ · (+ |; ·|+) .| -| ·|| -
º·-. 4i v 4i¤i a+ =ia, ¬+-¤s:air+i:
¢+ v-4s: a·4i, 4 a-+i =sa-4i++
·| (+ |;)|+··+ +·| - ·+ -| ·|·| ·|· .-+ | ¬+·| + (¬+ ·|
-|·+ ) ·++· ¬·-+ ·-|| - |·- -+ + ·(+ |; ·|+) .| -| ·|| -
º·.. 4i ar·a ar·a+, a;i4 4i+a ia+:
¢+ ·v a·44-ii+, a + a;i4a-i4i+
-·|·| -·|· ++·| + | -·|+ + ·|+ ·|· - ~| + ¬++ ¬|++ |
·|+ ·|·| + -| .·|+ -·|+|··| -|| -
º·x. ¬-ii r+ ia+ a·4i, 4i vi4 ;+·i sai:
¬-i:-+·a sia·a, i+·v a·¤+vii·+i+
;+ ¬-· ·|·| + | (·. ·+-·¤. -·|+ ¬··| ··||~~· ¦|·|) ·|+
+ | ¬+·| ¬++ ¬|++ | ·|+| -| ¬·-+ · - |·- ·|+ + -·· + | ·|
·+| |··| - ¬|· ·| ¬++ ¬|++ | |+· -· ·O| -
º·-. ++ :+i + 4-v·«i, + 4i·i ar «n+i:
ia+ ¬sia+ + i4·i, +¤i=s·a a-++i+
.- .|+ |· + ·|+ + | ·| + | + | ··. + ··· ¬|· + (-|) ·-|
-|- +|· (-|) +·|·· + ··· -+ -
----···| -
º··. 4ia 4ia ar·a+, 4i 4a¤ a+ a4:
¢+ ·v =ii++-ii+, 4r-i4is s¸a4:
ai4+ s¸a+i a·4i, 4·v +·aa+ r++
·| (+ |;)-| ·| + +-|++-|+ -·|· ·+· - ·. + · ¬|· (-||+:|
- ·+ ··|¤|¬· + )(|+ -|)~||·|+ (·|+ + |)+-·|~· -| +·| + ·
· | -| ·| + ·. + | ¬+·| ·- (+-·|~· + |)+·| -| ¬·-+ ·-|| -
º·:. 4i v +·aa+ a-+, ¬i·4 si·v· ++:
¢+ ·v =ii++-ii+, 4r-i4is s¸a4:
ai4+ s¸a+i a·4i, 4·v +·aa+ r++
·| + |; ·|+ -| ·| + ·+ + ¬|·+-| + · ¬|· (|+ -|) ~||·|+
(·|+ + |) +- ~· -| +·| + · ·. | -| ·| + -·+ - ·- (+- ~·
+ |) +·| -| ¬·-+ · -|| -
º··. 4 i+ i·vi4; + r+ + øi+ ,a+·º· 4a¤ s·¤s+oi:
a·«i-s + + v+=i44i+, ¬i=+i:+i =a4+a a·4i+
+· + | ;·º| - ·| + |; --|· + ·~· ·.-·+ + ·. | ~| ·-
(-||+:| - ·+ ··|¤|¬· + | |+ -| ¬·-·| + | .|||) -··|··| (·|+·|)
+ | |+ · ·|+ ·|· ¬|~·|·+ + ··|. + ··|·· ~| +-| -||
º·º. ¬i=+i:+aiiø·a, i+·v +¡isvii4+i:
v-ii·i v-4i +¡i-+, ¬i4 +ªmi ao «ø+
·| ¬|~·|·+.|· - (¬|·) |+· ····| + | -·| + ·| -. .-+ | (·)
·|· ·| ··| - ¬|·. ·¤. -O ¬|· ··
ºº·. 4i v +·aa+ ai+, :·aiøi ¬a4iir+i:
¢+ ir aii++ a·4i, aiø+-+·a nii4+i+
·..|· ¬|· |··| + | + |·| - ·|- (·|+) + -| · + ·|·+ -
.|··|+ ¬|· ··|+| (·|+) + | + |·+ + | ·|·+ ¬·-+ · -|| -
ººº. 4i v +·aa+ ai+, :-s·¤i ¬a4iir+i:
¢+ ir aii++ a·4i, s·¤+-+·a nii4+i+
-- ·-++·
·.|. ¬|· |··| + | + |·| - ·|- (·|+) + -| · + ·|·+ -
.|.|·|+ ¬|· ··|+| (·|+) + | + |·+ + | ·|·+ ¬·-+ · -|| -
ºº-. 4i v +·aa+ ai+, + ai+i ri++ii·4i:
¢+ ir aii++ a·4i, +ii·44i·=+i :=r+
¬|·-| ¬|· .·|··|- (·|+) + -| · + ·|·+ - ·· .·|· + ·+
·|· (·|+) + | + |·+ + | ·|·+ ¬·-+ · -|| -
ºº.. 4i v +·aa+ ai+, ¬s·a =:4·«4:
¢+ ir aii++ a·4i, s·a+i =:4·«4+
(+·-+ ·+ ).···· + | + ·O+ ·|· (·|+) + -| · + ·|·+ -
.···· + | ·O+ ·|· (·|+) + | + |·+ + | ·|·+ ¬·-+ ·-|| -
ººx. 4i v +·aa+ ai+, ¬s·a ¬4+ s::
¢+ ir aii++ a·4i, s·a+i ¬4+ s:+
¬++· (|+·|¤) + | + ·O+ ·|· (·|+) + -| · + ·|·+ -
¬++· + | ·O+ ·|· (·|+) + | + |·+ + | ·|·+ ¬·-+ ·-|| -
ºº-. 4i v +·aa+ ai+, ¬s·a v-44-i4:
¢+ ir aii++ a·4i, s·a+i v-44-i4+
.·|+ ·+ (+·|·· ·|+ |·|··+ ¬·| ·|· +|·. ·|· + ·¬|· |+·|¤)
+ | + ·O+ ·|· ·|+ + -| · + ·|·+ - .·|+ ·+ + | ·O+ ·|·
(·|+) + | + |·+ + | ·|·+ ¬·-+ · -|| -
----···| ¬_+| |+|_|
----···| -.
º. sis+·4i
ºº·. ¬i=-¤·¤ + -4im, sisi iv-i i++i·4:
:-vi·r + ·i+i s·¤, sisi·4 ·4+i 4+i+
+· (+ +)+ ·+ + ··| + ·.+|+ (+ +)- |··| + | -.|·. +·||+ ·|+|
·| - +· (+ +) + ·+ ·|· + | ++ +|+ (+ +) + ·|+ -|+ ··| -
ºº:. sis·v si·ai + i4·i, + + + i4·i s+-s+:
+ +i-r º-: + i4·i¤,:+oi sis·a =·v4i+
·|· +· (+ ~|) +|+ (+ +) + · ·|·. | .- ·|··|· (|) + + · ·-
.-+ ·|· + ·. +·||+ +|+ (+ +|) + | -·· ·O (+ | + |·¤) -|| -
ºº·. s·¤·v si·ai + i4·i, + i4·i + s+-s+:
+i-r º-: + i4·i¤, aoi s·¤·a =·v4i+
·|· +· (+ ~|) +· (+ +) + ·. | .- ·|··|· + · ·- .-+ .||
.-|- ··|·. (+·||+ ) +· (+ +|) + | -·· -O (+ | + |·¤) -|| -
ººº. sisiis s·ai+ =+, 4i+ sis + s·vi+:
4:i v s·vi+ sis, ¬¤ sisi sisii+ s·ai++
+|+| ~| (+|+ + |) (· + ) ¬·º| -| -+.| - ·· + +|+ + |
|·+|+ +-| -|| ¬|· ·· +|+ + | |·+|+ -|| -. · +|+| +|+| + | ·O+
··| -
º-·. =+iis s·ai+ sis, 4i+ =+ + s·vi+:
4:i v s·vi+ =+, ¬¤ =+i =+ii+ s·ai++
~· (+· + ·+ ·|·| ·|+) ~| · + +|+ + | ·O| - ·· + +·
+ | |·+|+ +-| -|| ·· +· + | +|·+|+ -|| -. · (·-) ~· (·|+)
+·| + | ·O+ ··| -
º-º. 4i+4·¤¤ sis·a, + 4 + ¬i4i4·ai+:
=:i«-:i+si++, =:+ -=iis s¸·i+:
«iøi s¸·i+ sis·a, ¤i+ ¤i+ i-s ¬iiv++
·- +· +|- +-| ¬|··| -| (-|· + ·) +|+ + | ¬·-·+| + + ·
- ·-++·
·· ·· +|+| |··+ - ·| ~· ·|| - (- -|) ·|·| ·|·| -·· + ·|
-¬| +· (·|+ ~|) +|+ - ~· ·|| -
º--. 4i+4·¤¤ s·¤·a, + 4 + ¬i4i4·ai+:
=:i«-:i+si++, =:+ -=iis s¸·i+:
vi·i s¸·i+ s·¤·a, ¤i+ ¤i+ i-s ¬iiv++
·- +· +|- +-| ¬|··| -| (-|· + ·) +· + | ¬·-·+| + + ·
·· ·· +|+| |··+ - ·| ~· ·|| - (- -|) ·|·| ·|·| -·· + ·|
-¬| ·|· (·|+) +· - ~· ·|| -
º-.. +iimai+ =4 4·4, ¬-sa-¤i 4ra+i:
i+a aii+++ i4i+, sisii+ si·+a4+
·- º|. + ||+ · (+·) |·+· ·+ ·|·| ·|+|·| ~··+ +|· + |.
¬··| ·||· ·-+ + | ;·º| ·|·| (·|+) |· + | (º|· ·| -). (·- -|)
(++·) +|+| + | º|· ·
º-x. siimi-r v +mi +i·a, r··4 siim+i i+a:
+i·«m i+a4-+i+, +i-¤ sis ¬+ ·«+i+
·|· -|· + ·¤ (|·) + -| | -|· - |· + | · -+ | - (+·||+ )
·¤·|- (|··|-) (.·|· +) |· +-| ··| - (- -|) (+|++ +) +
+ ·+ ·|· + | +|+ +-| ··|
º--. 4i ¬-s:;·a +··a :·ai+, aa·a sia·a ¬+;m·a:
+4+ «iø s·vi+ sis, ao4i ·ai siª+i++ io-ii+
·| |+·+·|·. |++·. ·|·|- ·|+ +· ·||·|+¤ + ·| -. .- (·|
··|+ ·|·) +O + | -| +|+ ··| -. (·- |+ )+·+ + | ..| |·.| + + + |
··| -·+ ·· (+ + + ·|· +· -| ¬| |··| -)
º-·. 4·=4+ =-sai-+, i+·4 sis+ i-4+i:
a·4 a4i++i 4i-+, si·i+·«i-+ ¬+ia+i+
+ |; (++· ·|+ +) ·~ + .+:| -| -. +|++ +| +·+ + (·| -).
-·| ·|· -·· + ·| -. ¬|· ¬+|¬· (|··|+··|-) |+·|¤·|~ + · -
+|+···| -
º-:. + ¬-+iø+o + a4;4n, + s·«+i+ i++· si+·a:
+ i+a+i ai a4i+-s:ai, 4-¤i;+i 4·v·4 sis+ -4i+
+ (¬+) ¬|+ |. +. + -+· (+ | ·-·|;·|) +. + +·| + | (·-|)
+ ··|¬| + .|·. + ·+ (;-) ·· +. + -| ~| | -| -·|+ +-| - ·-|
-·| -¬| (+ |;)¬++ +|++ +| (¬+ .·--+ |·| + + ++ ·|)+ | ~|·+ -
·· -+
º-·. +¬-+iø+o +a4;4n, +s·«+i+ i++· si+·a:
+i+a+i ai a4i+-s:ai,4-¤i;+ +-sar·44·v+
+ (¬+) ¬|+ |. +. + -+· (+ | ·-·|;·|) +. + +·| + | (·-|)
+ ··|¬| + .|·. + ·+ (;-) ·· + + -| ~| | -| -·|+ +-| - ·-|
-· - + | +· + ++ · ·. + ··|· ·
+|+···| +·+| |+|_|
-. ·-++·
º·. :ª:+·4i
º-º. a·« +ai-+ :ª:·a, a·« =i4i-+ 4·v+i:
¬-ii+ =s4 + -+i, + r+·4 + ¤i+4+
-~| ·· - ·· - -~| + | +· - ~· ··| - (¬) (-~| + |)
¬++ ·-| -+. + · + (|+ -| + |) -·| + ·. + -·| + ·+ + |· .||·
+ ·
º.·. a·« +ai-+ :ª:·a, a·«a aii++ is4:
¬-ii+ =s4 + -+i, + r+·4 + ¤i+4+
-~| ·· - ·· - ·||· ·-+| -·+ | |.|· ··| - (¬) (-~| + |)
¬++ ·-| -+. + · + (|+ -| + |) -·| + ·. + -·| + ·+ + |· .||·
+ ·
º.º. ao+ i4ii+ =¸+ii+, 4i :ª:+ i+irai+:
¬-i+i ao4ai+i, s·v ai + ø=+ ao+
·| -O ·|-+ ·|· .|||¤·| + |. ¬++ -O + | ·|- -. ·· - |·|-|-
+ ·| - (+ . +-·|| -). ·- +· + · -O +-| +||
º.-. ao+ i4ii+ =¸+ii+, 4i :ª:+ + irai+:
¬-i+i ao4ai+i, s·v ai ø=+ ao+
·| -O ·|-+ ·|· .|||¤·| + |. ¬++ -O + | ·|- -. ·· - |·|-|-
+-| + ·| (+ . +-| +-·|| -). ·- +· + · -O +|| -
º... 4i+iv + ·.a + i·v, +-ii siª+:·4 +:
:+oi ir ai·-=+ ¤i, siª:ª:i + a·4 ++
+ |+ -| + | + |· ··+ + ·|·|. ·|·+ +· (·-· ~|) -- ·- -|
·|·· + |··| |··|· ~·| ·|¤| ·O - .-+ ··· + -- ·· |+··|
º.x. av +·ia ¬-ii+, + ai =sr+i 4¤i:
¢a s-iiia i+·«i+, ai·-=i + + i+ai++
·|· (+) ¬++ ¬|++ | .. - + |- + -+|+ |+.·· + · ·|. |
·····| -.
(-+.| ++) |+·|¤ +| |··| (+·||+ )++ + |; |··|· +-| ·- ··|. + |;
.||·|· +-| ·- ··|
º.-. 4¤i :ª:+ 4isiøi, 4i+i siai+ 4iv·:
¢+ a·i v 4·v v, ¬i4 siai-+ siim++
·- ··|·| ·|| - ·|·| + | ··|·|- + -|+ + ·· ·|| -. ·- -| ··|+|
¬|· +· .|||¤·| + | ¬|· + | -|+ + · · ·| -
º.·. ¬¤ sisii+ + -4ii+, + · «iøi + «ni+:
air + -4ir :-4vi, ¬i·4:¡i+ +-si++
·|· ·|¸ ·|·| +O (·|+) +|++ + + · - -|. +-| ·O| (+·
-+· +|+ ·) ¬++ .--| + +| + + |·¤·- ·+· (··|¸) - +| - ·-
¬|· - ··| -|
º.:. 4i :ª:+ ¬:ª:a, ¬-s:;a :·ai+:
:a:i4·¤+· ªi+, io-s4+ i+4·ºi++
·| ···|-| (·|¤|¬·|) + | ·· - (+||· + ·| -) ·| |+·|| + | ·|
··|| -. .- ;+ ·- ·|| + - + |; + ·| .| -| -|| -
º.·. +:+ + ·.a aii+, a·i··a v =:+:
4·.+ +iis ¬i«iv, iv-i+os·v sism+
() |· ··+|. (-) -||+. (.) ¬·~·. () ··| ·|·. () |··||··+
(.-+|·).
º.º. ·ia+i +i =sa·4, ¬·=+oi+·v :i·.m:
si·+o4·v ¤i+i+, =i4i+·v s=;·+
(.) ·|···. (.) + ·| |+·|. (·) -·|··| + | |·+|.. () ~|·| + |
··. ¬··|
ºx·. ¬¤ +i·a ¬4i·ii+, ¬i·4 :ri+ si++ i:
+ i4·a =:i :-s·¤i, i+·4 aissai++
;-+ · + | ¬|· ··| ·|·| - .·|· º.+ +· ·- ·.|. +·+ +
.+:| -|| -
-· ·-++·
ºxº. + +·4vi·4i + aªi + s¡i, +i+ia+ i¤iª:øaii4+ i+i:
·aia-ø =++ iª+ -svi+,aivi-+ 4·v ¬i+i+ªm+ ;+
|·- ++· + -·- -+|| +-| - - .-+ | .|¸ + +· ·-+ -. + ·.|
(·|·¤ + ·+)-. + + |··(·+.+) -. + .+·|- + ·+ -. + + ·| ~|+ +·
-|+ -. + + |·| +|+ -. ¬|· + .+ · ·+ - -| -|| -
ºx-. ¬ø¡+i vis a4 v··4, a-+i :-+i i+4+i «nvi·i:
a·«a =¸+a i+vi4:ª:, ai «inmi ai a4mi ai=+o +
(·-. ¬|~¤ ¬||· -) ¬·+ ·- - ~| ·|· + |; .|. ·|-. |-··
(|+·|). ·-·|·| - ·| -|· .|||¤·| + .|| ·· ·|· + · -+| + |
¬|··¤ + ·| -. | ·- ·|-¤ -. ¬+¤ -. |~· -
ºx.. ir·ii+avi si·ai, + iiv øi+ i·4 i+ai+:
4i i+-: ¬s«ivi+, ¬·ai =+i + aii4++
--|· + + |; (+ |;) +· -| ~| -|| - ·| (-·· -|) ··| + +|·
|+|¸ (+ +)+-| + ·|·- |+·| + | +-| -- -+ |. ·- -·| -¬| |·|
·|·+ + | (+-| -- -+ |)
ºxx. ¬·ai 4¤i =+i + aii+i+;i,¬i+iis+i a+i4+i =+i¤:
aai4 aiø+ v +ii·4+ v, a4iiv+i v-4i+i+·º4+ v:
a-s:ii+aiv·mi si+·a+i, air·a¤ :+oi4: ¬+-s+ +
·|·+ O|· .·|+ |· + -+|+ .·|·.|· ¬|· -··.|· ·+| ¬¸|.
.|·. ·|·. -+||· ¬|· ·+|·|+.·· - ·+ -| |··| ¬|· ¬|··¤ -
-+:| ¬|· -+|+|+ ·+ ;- +-|+ ·O(-+-) + | ¬ + · -+ |·
ºx-. =:+ i·r+4i-+ +i-i+ i,=a+ i·i +44i-+ +a+:
:i·. +44i-+ +·º+ i, ¬-ii+ :44i-+ a·«+i+
+|+| · ·|+ ·|· (|··· ·|- - .·· -|) +|+| + |· ·| -. ·|¤ ·+|+
·|· ·|¤ + | (+| + ·) -|·| + · -. ··; ·+ ·| + | (¬++| ·|· +
¬+-|·) -|·| ·| ·|+ |+ · -. ¬|· -·|·|·+·|·¤ ¬++| (-|) ·++ + ·
-
·····| ·-+| |+|_|
·····| -
ºº. a·i+·4i
ºx·. + i + riai i+ 4i+-:i, i+·v saiø+ ai+:
¬-v+ i·+ ¬i+ai, s:is + 4+a¤+
·-| .||·¤ (-· + º) ·· -| ·-| -|. ·-| + -| --| + -| ¬|+·
(+ -| ¬|+|· + -| .|+|·) (¬|··|-+|) ¬·+ |· - |· - (~|·
·|·|!) + (.|+-+|) .|+ |..|·|+ + | O|· +·| +-| + ·
ºx:. s·a iv-i+ + i«-«, ¬·.+ i4 a4i·a+:
¬i+· «ra¡-s, 4·a +i-¤ v+ iªi++
·O| (;-) |·| .·|· + | ·| ·¤| - ·+. + ·| -¬|. ·|·| ¬|· +|+|
(.|+ |· + ) -+ +| - ·+ - (¬|·) ·| -·| ·+| ·-+ ·|·| +-| -
ºx·. si·iaªmi4: =s, ·i4+i= s=;·:
i=ai+ s¸i+a-:ri, 4·m-+i·r aii+++
·- .·|· ·|¤.|¤. ·|· + | · ¬|· |+| ~·· - -·|·· - ~·| -;
(·-) ·- .+ ·.+ · -| ·|| -. ·|·+ +·¤|+ ·| -·|!
ºxº. 4ii+4ii+ ¬s-¤ii+, ¬øi«¸++ ai·::
+ isi++ ii+¬;ii+, +ii+ i:·+i+ + i ·i++
.·· + |·+ | + + |··| (¬+··) ·|+ | + -+|+ (+ --·|· - + .·|·
+ | ·O + ·)·| + ··| + - ·¤ ·|·| (.+.|+ + +·|) -|_·| + | ·O + ·
|+ -+ | (;- ·- -) ¬+·|· -|·|
º-·. ¬;i+ +4· + +, 4aøiir+øs+:
4-¤ a·i v 4·v v, 4i+i 4+oi v ¬iir+i+
·- -|_·| + | +·· ·+| - ·| +|- ¬|· ·+ - ·+| ··| -. |·-+ ··|.
+·. ¬|~+|+ ¬|· +· (·|-) |º+ - -
º-º. ai·i-+ + ·ia·¤i aiv-ii, ¬¤i a·i·i-s a· =si+:
a+·v v-4i + a· =si+, a-+i r+ ai·= s+:4i-++
··|··· -|·| ·|··· ·|¤ -| ·| - ¬|· ·- .·|· ~| ·|¤| + |
.· ·-++·
.||| -| ·|| - (+·) -| (·¸|) + | ·+ ·|¤ +-| -|| (·||·| ·+|
·-| -) -·+ (·¸) -| - -| (-|) + - -
º--. ¬-s·a+i4 si·ai, «iø«;i+ ai·i+:
4aii+ +·a +¡i-+, s·¤i +·a + +¡i++
¬.|+| +· ·· + -+|+ ·|¤ -|| - .-+ | +|- ··| -. .|.| +-|
º-.. ¬++ aii+aai·, a-vii+·a ¬i+i·«a:
4r+ i· 4+a-+i, :+oi aii+ s+-s++
(;- + |·|-+|) · + | ·+|+ ·|· + | O|· + (+) |·+| ·+ ¬++
·-+| + (~·) --·¤ + ·| ·-|. |+ ·|· ·|· ·O(+·) ·-+ -| -|·
··
º-x. 4r+ i·+ i:;iia, s+ 4r + + iria:
a·«i + + ia+ i =·4i, 4r+¸ ª i+a;+:
i+a;i·4+ iv-i, +ªri+ o44n4i+
· ·+|+ ·|·! (¬·) ·O |··| ··| -. (¬·) |+ ·() (+·|) ·
+-| ·+| -+ | ·| -|·| + |··| .. ··| - ¬|· · + | |.O· ~|
|·.O|· -| ··| - |··| +·| ·- --+ |··|--| ··| - ¬|· ¤|¬| + |
·· (|+·|¤) .||| -| ··| -
º--. ¬vi·-+i «nvi·4, ¬øai 4i·«+ v+:
iaªm+ i·vi+ ni4i-+, oim4·º+ s-øø+
·-·· + | +|·+ |+ · |·+| (¬··|) ·|·+ + ·+ + +|· |·+| (·|·
·¸|·-·| +) +-·-|+ ··|.· + ·· (·|¤) + |·+·| + -+|+ ..
+ · +· -
º-·. ¬vi·-+i «nvi·4, ¬øai 4i·«+ v+:
ai-+ visii+oimi+, s·imii+ ¬+-¤++
·-·· + | +|·+ |+ · |·+| (¬··|) ·|·+ + ·+ + +|· |·+| (·|·)
·¸|·-·| + ·+ - º|· ·· (·|¤) + | ~|| +·|+| ·|| + | ·|· + ·
¬+|+ + · - |··O - -| -
··|···| + |·-+| |+|_|
··|···| .
º-. ¬-i+·4i
º-:. ¬-ii+·v is4 a·¤i, ·+o·4 + a·i+o+:
i+ªm ¬·¤+· 4i4, siªa·4·4 siª:+i+
·|· ¬++ + | |.|· -+. -| | .-+ | -·|· ·O| -+.·|· (·|+)
(·|·+ + ) |+ .|-·| (¬·-·|¬| ··|·-·|. .||·|·-·| ¬|· ·¸|·-·|) +
- (|+ -|) + + (|) ¬·.· -· -|
º-·. ¬-ii+4+ sª4, si+=s i++a4:
¬¤·¤4+aia·4, + i+ iø·a·4 siª:+i+
+-· ¬++ ¬|++ | -| .|· (+ |·) + ··|·. |+ · (|+ -|) ·-· + |
.+·. + ·. (|) +|· +·. + | .||| +-| -|·|
º-º. ¬-ii+ v +¤i + i4·i, 4¤i·¤4+aiai+:
a:-+i ++ :4¤, ¬-ii ir i+ · :;4i+
·|· +-· ¬++ + | ·-| ·+|· ·-| |+ ·-·| + | .+·. ·| -. | ¬++
¬|++ | -·|- + ·+ ·|·| (~·|~|| ·. + + ·+ ·|·|) -| ·-· + | ·++
+ · -+ | -
º··. ¬-ii ir ¬-i+i +i¤i, + i ir +i¤i s·i ia4i:
¬-i+i ir a:-++, +i¤ ø=i+ :-ø=+
++· (·|+) ¬++| -·|+| ¬|+ -. ~·| ·-·| + |+ -·|+| -| -+ |
- ¬++ ¬|++ | ~·|~|| ·. + + ·+ (.|.| ¦|·| -|) ·- ··~
(-·||+·) .||| -|| -
º·º. ¬-i+i ir + + sis, ¬-ia ¬-ia-=+:
¬i=4-¤i+ :-4v, +ia· +·444 4im+
¬++ - +·| -¬|. ¬++ - .+:|. ¬++ ¦|·| |+ ·| ··| +|+(+ +)(;-
+ ·+ ·|·) ··|¸ + | .-| .|+ |· +||· + ·| - |·- .|+ |· |+ +||¤+·
+|¤ + | ··
º·-. 4·a ¬·v-+:·ai-4, 4iø+i aiøi4+i-¤+:
+ ·ii+ ai +¤-ii+, 4¤i + ;·º+i i:ai+
.- ·-++·
.|· ·· +· + ·| -; +|··| ·| + -+|+ |·-+ | ··|·|· O· (+ ·|
-¬| -). ·- ¬++ ¬|++ | ·-| -| ·+| ·| - ·-| |+ .-+ . ·|- -
º·.. a+ ·ii+ ¬aiv¸i+, ¬-i+i ¬ir+ii+ v:
4 + ir+·v aiv·v, + + s·4:++ ·+
·· ¬|· ¬++ |· ¬|-+ |·| (+ |+) + ·+| --· -. (|+ ) ~·| ¬|·
|-+ |·| (+ |+) + ·+| ··| ·+ · -
º·x. 4i aia+ ¬·r+, ¬i·4i+ v-4aii++:
siª++ iai+ :-4vi, i:i; i+·ai4 siis+ :
+ øii+ + ;+ ·a+, ¬-i¤i+i4 + -øi++
·+ + | ·|·+ ·|+ ·|·. ¬|·. ¬·-| + .|-+ (|.·|) + | ·| ··|¸
+|++¤ ·|. + + |·¤ |+·| + ·| -. ·- ·|- + + · (+ ·) + | ~||
¬|+-·| + |· (-|) + ·| (+ ·|) -
º·-. ¬-i+i ir + + sis, ¬-i+i ai+ iø·ai+:
¬-i+i ¬+ + sis, ¬-i+i+ i+ani+:
aai ¬aia s·v-i, +i·¤i ¬·¤ i+aiv4+
¬++ ¦|·| |+ ·| ··| +|+ -| ¬++ + | +·| + ·| - -·· +|+ + + · |
¬|·+| ¬|+ -| |·.¸ ·+| ·- .|¸¬.|¸ | .|·+ ++· + |
¬++|¬++| -| - (¬++¬++ -| ¬·º·· + +| + +|·¤|+-·-+ -)
+ |; ·-·| ~·| |+ -| ·-· + | + - .¸ + · -+ | - (+ - ++ + ·
-+ | -)
º··. ¬-i:-¤ s·-¤+, «r+iis + ris4:
¬-i:-¤4i=·¤i4, a:-¤sa+i ia4i+
+·|· + |· ¬|+|· + | ·- ·|·| ~| + º|· ¬|+|· + | ·|++ ·
-·· + ··| ·-
¬·|···| ¦|·-+| |+|_|
¬·|···| ..
º.. øi+ +·4i
º·:. ri+ v-4 + a+·4, s4i:+ + a+a:
i4·ºii:i; + a+·4, + ia4i øi+ +¡+i+
(+|· + |+·¤| ·|·) |++ . ·+ + | -·+ + + ·. + .|+|· + |·| -|
|+··|·|. + | + ¬++|·. ¬|· ¬++ ¬|·|·++ + | ··|+ ·|·| + ·+
º··. =i-i; +-s4a·4, v-4 avi·+ v·:
v-4vi·i ao ai+, ¬i·4 øi+ s·i-r v+
. (.-|-| ·+). .|+|· + + ·. -·|· ·+ + | ¬|··¤ + · ·+·|·|
;- ·|+ ¬|· +··|+ (·|+| ··-) -O+·+ |·-|· + ·| -
º·º. v-4 v· avi·+, + + :·vi·+ v·:
v-4vi·i ao ai+, ¬i·4 øi+ s·i-r v+
-·|· ·+ + | ¬|··¤ + ·. ··|··¤ - ·· ·+·|·| ;- ·|+ ¬|·
+··|+ (·|+| ··-) -O+·+ |·-|· + ·| -
º:·. 4¤i s·«=+ s·a, 4¤i s·a 4·iiv+ :
¢+ øi+ ¬++o-+, 4·v·iai + s·ai++
·| (;-) ·|+ + | ···· + -+|+ ¬|· +·+·||·+ | + -+|+ ·O. .-
(- ·O+ ·|·) + | ¬|· +··|· (¬|O .| + ·) +-| ·O|
º:º. ¢¤ s·ai¤4 øi+ , iv-i ·ia·¤¸s4:
4-¤ «iøi i+ai:i-+, +i-¤ a;i i+ai+++
¬|¬|. |·| ·|··· + -+|+ ;- ·|+ + | ·O| ·-| +· (·+) ¬|-+
-| -. .|+| ·+ ¬|-+ +-| -|
º:-. 4i v s·« s4ia-+i, s·ºi ai +-s4ai+:
ai4 øi+ s=iai+, ¬·=i 4-ii+ vi-:4i+
·| +-· .|+|· + ·+ (~|) +|º .|+|· +-| + ·|. ·- +++ ··+| + |
~|| ;- ·|+ + | .|+ ||. + ·| -
º:.. 4·a sis + + + -4, + aø+ isvi4i+:
ai4 øi+ s=iai+, ¬·=i 4-ii+ vi-:4i+
. ·-++·
·| ¬++ +-· |+ · - +|+ + + + | (·+|+ + ) + .·+ + - ·+ ·|
-. ·- +++ ··+| + | ~|| ;- ·|+ + | O· ~|-+|+ + ·| -
º:x. ¬-v=¸+i ¬4 øi+ i, +++ -¤ i+s·ai+:
a+ mi aiø4-ii+, ¬-si a·4i4 4·ºi++
·- ·|+ (.|.| ·· + ¬~|· +) ¬· ·-| -. ·-| |·+.·+| + ·+ ·|·
·|· -| - ·|· - ++ - +·| + | ~|| |··· -| -·| ¬··| |+·|¤ + |
·| - (·|+ | | ·|· + -| + - ·- -)
º:-. raii:·vs¤ 4i-+, ¬i+ ia 4i-+ ;ia4i:
+i4i-+ vi·i øi+ -ri, a-+i 4i· a+iiri++
-- -·+· (¬|+ |.)+ ·| -. (+ |;)| |¸··- ¬|+ |.+ ·| -
+|· ·|· -+|-|- +|· + | ·| + · (;-) ·|+ - (|+·|¤ + |) · ·|·
·| - (¬·|. |+·|¤ .||| + · · -)
º:·. ¢+ v-4 ¬+i+·a, 4ai+ii:·a a-++i:
i+i+ªms·øi+ ·a, +i-¤ sis ¬+ ii·4+
+ ·+ (-·) + | ¬|+ +¤ + · ·| . ·|·| -. +··|+ + .||
.·|-|+ - .||¤| + |· + |; ;- .|+ |·+ | +|+ +-| ·- ·|| ·| ·- + + ·
-+
º::. + + + :i·4i:+øi+ +ai-+, «iøi r+ +-saai-+ :i+:
vi·i v :i+ ¬+4i:4i+i, +++ ai rii+ aoi s·-¤+
+ +¤(·|·) ···|+ + +-| ·| -. +· (·|·) -| ·|+ + | .|.-| +-|
+ · - +|· (·|+) ·|+ + | ¬++|·+ + ·| -¬| .-| (+ + + ¬|·|·)
- +··|+ + -O| -|| -
º:·. s¤·4i ¢+ ·a+, a·4·a 44++ +i:
a·«øi+ iivs·v+, ai+isi-i+ ø +·+
+··| + + ·º ·|·. ¬··| -··|·|-¤. (¬··|) -|· ·|+ | +
¬||·+· - ¬|·+ .·|+ - -||+|·| + | + ·
·|+ ···| ·-+| |+|_|
·|+ ···| .
ºx. «a+·4i
º:º. 4·a ia+ +i+ai4i+, ia+ 4·a +i 4ii+ + iivøi+ :
+ «a4+-+4iv·, ¬s: + + s:+ +·a¤+
|·-+ | |··· + | ¬|··· + +-| +·.| ·| -+ |. |·-+ ¦|·| |·|·
(·|·. ¦. +|-||·) ·|+- --|· + +-| ¬| (++ +-| ·|·). .- ¬+·
¬+·|·· ·¸ + | |+ - .+|· - +||- (.|···) + · -+ |·
º··. 4·a aiiø+i i+ai-i+ i, +ªri +i-¤ + iri·v +++:
+ «a4+-+4iv·, ¬s: + + s:+ +·a¤+
|·-+ | ·|· + ·|+ ·|·| |·|+ ¤| + -| ~| · ·|+ + -+· +-|
·-|. .- ¬+·|·· ·¸ + | |+ - .+|· - +||- (.|···) + · -+ |·
º·º. 4 ni+sa+i vi·i, ++o-4¸sa4 ·+i:
:+iis +a isr4i-+, a-«ai+ a+i4++
·| +|· (·+) ··|+ (+ ·+) + ·· ·- -. ¬|· ·|· ¬|· .+.++ +
·· ·- -. .+ -+|+|+ -·¸| + | ··| ~| -+-| + · -
º·-. i+ ·ºi4+·asiªøi=i, i+ ·º 4·vi+ aii++:
i+ ·º aa-4·a++, i+ ·ºi «ai+4-si:i+
++· (·||+) .||| -|+| + |+ -. ++·| + | ·||· ·-+| + |+ -.
-¸+ + | ¬·¤ (+ · +|+|) + |+ - ¬|· ·¸| + | .+:| -|+| + |+ -
º·.. a·«sis·a ¬+ ·m, + aø·a =sa-s:i:
aiv-isi·4i:s+, ¢+ «ai+ aia++
-~| +|++ +| (¬+ .· + +|) + | + + ·+|. +·+ +| + | -+·| -|·
+ ·+|. (+|· +|··¤| -) ¬++ |··| + | +|·.¸ + ·+| (·| ·-+|) ·-|
·¸| + | |.·| -
º·x. o-+i s·4 +si i+i++oi, i+·«i+ s·4 +:i-+ «ai:
+ ir s·«ia+i s=s¤i+i, + a4mi rii+ s· i+rª4-+i +
--+.|·| ¬|· ·+|.|·| +·+ + - ·¸ (·+) |+·|¤ + | .·|+
.. ·-++·
··| - ·-· + | | + ·+ ·|·| .|·|· +-| -|| ¬|· ·-· + | -|+
·|·| ¬+¤ +-| -| -+ |
º·-. ¬+¸s+i:i ¬+¸s¤i+i, sii+4i+o v a+·i:
4-i·¤+i v =-ii·4, s-+·v a4+ia+:
¬iviv-i v ¬i4i4i, ¢+ «ai+ aia++
|+·| + + ·+|. | + + ·+|. .|||+|· (|~·|+·+|) ¦|·| ¬++ + |
-·|· ·O+|. (¬++) ¬|-|· + | +|| + | ·|++ |· -|+|. + | +
-|+|·+| ¬|· |··| + | + |· + ·+ + .|·+ + ·.+| ·- (-~|) ·¸|
+ | |.·| -
º··. + + rism+·a+, i+i-i + i4a i+ai+:
¬-s·ai:i :oi + i4i,;i+ i+·¤i4 siª:+i+
-·¤ +·|¬| + | ·| - (~|) + |+~|·| + | || +-| -| -+ |·- ·|+
+ · |+ + |+~|· ¬+ ¬|-·|· ·|· ¬|· ·O· -| -. (+ |;) +|·
º·:. ¬is i:·«a + i4a, ·i+ ai +iiv4·ºi+:
+ªr+o4·+i rii+, a-4ia-«aai++ i+
··| + |+~|·| + ~| ¬|+· .||| +-| + ·| --·+ -·¸ + | ¬|·+
¤| + | ·· + ·+ + ··| ·-| -
º··. «r + a·m 4i-+, s·«+ii+ ++ii+ v:
¬i·i4·.+ov-4ii+, 4+·ai =4+ia+i+
++· ~· + +|· +·|. ·+|. .·|+|. ··|. ··| ¬||· ·-| + | .·¤
+ ·| -.
º·º. ++ oi a·m o4, ++ a·m4-i4:
++ a·m4i4-4, a·«:+oi s4·vi++
(+·) ·- .·¤ +··+ |·| +-| -. ·- .·¤ .·|+ +-| - ;- .·¤ + |
+|+ · -~| ·O| - º.+ |·| +-| -||
ºº·. 4i v «a·v v-4·v, a¡·v a·m 4+i:
v-iii· ¬i·4a·vii+, a-4-s·¤i4 s·ai++
·¸···| ..
ººº. :+o :+oa4-si:, :+o·a v ¬i+++ 4:
¬i·4 v;i;+ 4·4, :+o¸sa44ii4++
ºº-. ¢+ oi a·m o4, ¢+ a·m4-i4:
¢+ a·m4i4-4, a·«:+oi s4·vi++
·| ·¸. ·+ ¬|· - + | .·¤ ··| -. ·| ·|· ¬|· -·| ·O. ·O
+ | .+|·|. ·O - +|+ ¬|· +|+·|+| ¬|· ¬.||·+ +|· + | --·+
.|.| - ·O| -. ·-| +···|·+ .·¤ -. ·-| .·|+ .·¤ - ;-| .·¤ + |
.||| + · (·|+) -~| ·O| - ++ -|| -
ºº.. :-ø=i si·aia·¤i, + ai a·«-¤ ai4i+:
4-¤ ai ai4i+ vi·i, + + ø ao4vi++
¬ +· + | ·-+ ··~ -|| -. ·- -· ··- +·| +-| -|| ·-
(.·|+ .|.| ·|·|) ·|· (+·) ·-| .+:| -|| - .- + ·+ -O + | ·|¸
-|| -
ººx. aoi «ai+4-si:i, aoi aa-4:a+i:
aoi a¡·a ai4·4i, a4·4i+ +si aoi+
-O·|·| - ·¸| + | .+:| -|+|. -O·|·| - -¸+ + | .+·. -O·|·|
- - + | + |. -O·|·| - + -|· ++|
ºº-. s¸ai·r s¸a4+i, «a 4i: + ai++ :
ss·va4i+++ -+, i+ªmai+ si·;++
+·| + ·|·· ·¸| ¬··| .++ ¬|·+ | ·| (~·) .|+· + | ¬|+ +¤
+ · ·+ - ¬|· .|+ ·| ~· + | +|· + · ·· -
ºº·. + +ii:a s¸a4+i, i+·«+ ¬+ +i=4:
+ a++ i s·¤ a;i+, ;4-i4is + +iv+
|+·|¤.|||. |+~· - - ·|·| + | +·| + +· + | +|·+|¤ ;+|
-|·|. ·- +-| + -| ·| -+ |
·¸···| ·¸-+| |+|_|
.· ·-++·
º-. ao+·4i
ºº:. aao ++ ai+i4, +i·+a ¬+i·+i:
+i·+a 4+·aa, i+r·i4 ¬+i·+i+
·|··| + ·|· ¬··| -|+ ·. ¬-|! -+ ·· -O - ·| ·- - ··| ++·|
+ ·|· -+ ¬··| -|+ · |···¤ + · -
ºº·. aao ++ ai+i4, ¬i+·a ¬+i+·i:
¬i+·a 4+·aa, i+r·i4 ¬+i+·i+
(¤| -) ¬|· (·|+ ·) ·|·| + ·|·. ¬-|! -+ ¬+|· (¬+|+ ·)
·- + · ·· -O - ·| ·- - ¬|· (·|·|) ++·| + -+ ¬+|· (+|·|·)
·- + · |···¤ + · -
ººº. aao ++ ai+i4, =·a+ a ¬+·a+ i:
=·a+ a 4+·aa, i+r·i4 ¬+·a+ i+
(+ |+~|·| + .||) ¬|-+ (·|~|) ·|·| + ·|· -+ ¬+|-+ (¬·|~|)
-|+ ·. ¬-|! -+ ·· -O - ·| ·- - ·|~| + ·|· -+ |+·|~| -|+ ·
|···¤ + · -
-··. aao ++ ai+i4, 4a +i +i-¤ i+ ·v+:
sii+=+oi =i+·ai4, :+i ¬i=·a·i 4¤i+
|·++ +|- + º +-| -. ¬-|! (·- -+) + - ·· -O - ·| ·- -
¬|~|-·· ··|¬| + -+|+ -+ .||| + | (-|) ~|·+ + ·+ ·|· -|·
-·º. a4 +· sa+i+, :+o ai+ s·iia+i:
=sa-+i ao ai+, ir-+i a4s·ia4+
|··· ·· + | ·-+ ·| -. +·||· (·|+) ·O (+ | +|·) -|| -
|·-+ (·|·¦||·) .| -| ·· - ·- (·|¤|¬·) ·· ¬|· +·|·· + | º|·
+ · -O (+ | +|·) -|| -
-·-. +i-¤ ·i4a4i ¬i·4, +i-¤ :iaa4i + iø:
+i-¤ o-va4i :+oi, +i-¤ ai-+s· ao+
·|· + -+|+ (+ |;)¬|· +-|. ¦ + -+|+ (+ |;)·~|·· +-|. +·-+ ·
-O···| .
(-+. ··+|. -.|. --+ |· ·| |·.|+) + -+|+ (+ |;) ·O +-|. .||
(|+·|¤) - ·· + · (+ |;) -O +-|
-·.. ia¤·ºis·4i ·i4i, a;i·s·4i :oi:
¢+ ¤-+i 4¤i=¸+, i+·«i+ s·4 ao+
~O (¤|) -·- ··| ·|· - ~O --+ |·-·- ··| ·O (¤| ¬|·
.-- ·+ --+ |·| + | ¬++ ~|· |·+.·+| -|·+| ¦|·|) ··|~ ·|++ ·
·| |+·|¤ (.||| -||) -. ·- -·- ··| -O -
-·x. ¬i·i·4s·4i øi=i, a-+i;s·4 v+:
i+·aias·4i ¤ii+, i+·«i+ s·4 ao+
¬|·|·· +·+ ·|~ -. -|. +·+ ·+ -. |·.·|- +·+ ·· -. |+·|¤
+·+ -O -
-·-. si+++ ·a is-+i, ·a =sa4·a v:
i+;·i rii+ i+-sisi, v-4sii+·a is++
+¤ + |+ | ·-+|+ + ·¬|· (- -|) .|| (|+·|¤) + | ·-+|+ + ·
·|+ |+·· -|| - ¬|· ·+.||| + | ·-+|+ + ··- |++|+ -| ·|| -
-··. air :·a+4i·4i+, ai:i+iai a:i aoi:
¬:·a++ «iøi+, i+·v4+ aoi ia4i+
¬|·| (¬ +·|) + | ·.+ ¬·º| -|| -. -| + -|· |+·|- -·|
-O+ · -|| - +· (+·|) + ¬·.+ - -·| -O| ·+ ·-|
-·:. «iøa;+vi·i ir, :i¤4ai+ aivi+:
:+oi «iøir a+iai, ¬i4-i++ a·«:i:
vi·i v aoa+iai, ¤i+i++ a4i44i+
+· (+·|) + -|· -· + ·+ ·|·| ·| + |· + .|+ ·- ·-| -.
+·| + | --·|- . + -+|+ -·| ·O·|·| -|| -. ··¬| + -+|·+ + |
~|| .||+·| + | --·|- -O·|·| -|| -
-··. +·4i irvi··vs·¤·v«r·a+·v, vi··raiø +++-+4i·4:
+ +ii:a a-si·a a4v, =a¤ ++o-is¤+ vi-:4i+
· ·-++·
;-|· ·|·. .|.|·|+. ·-¬. .·|·|. ·|. ¬|· - -+· -+·
+ | (·|··) -|-·· + · ·- ··+| +·+· + | + ·| -
-O···| +:|·-+| |+|_|
-O···|
º·. is4+·4i
-·º. ¬4i4 4·a4-ii+, 4i4i·4·v ¬4ia4:
¬-¤ ir-+i is4·4iri, isr+-ii+4ii4++
¬+|· + + (¬·||+-|++|-+ |·) + ··| -¬|. .|· + +
(·||+-|++|-+ |·) + + ··+ ·|·| ¬|· -·· + | º|· + · (+|·
+ |+·¤-+|) |.|· + | ++ ·+ ·|·| (.- +· + |) -+-| + · ·| ¬|+|:||
+ ··| -|
-º·. 4i is4ir a4i4i·º, ¬i-s4ir + :iv+:
is4i+ ¬:·a+ :+o, ¬i-s4i+·v :·a++
|.|·| (-··| ¬··| --+ |·|) + | -· + + · ¬|· + + ~| ¬|.|·| + | -|
|.|·| + | ¬·.+ (+ |·O+|) ·O·|·| -|| - ¬|· ¬|.|·| + | ·.+
(¬·|. |·O ·|+|) ~| ·O·|·| -|| -
-ºº. +·4i is4 + + i4·i¤, is4isi4i ir sis+ i:
4-¤i +a + i+ai-+, 4a +i-¤ is4ii-s4+
;-|· (|+ -| + |) |.|· + ·+|·. +·||+ |.|· + | |··|· ··| ··| -
|·++ (+ |;) |.|·¬|.|· +-| -|. .++ + |; ··+ +-| -|
-º-. is4+i ai4+i ai+ i, is4+i ai4+i =4:
is4+i i+-s4-i·a, +i-¤ ai+ i + +i =4+
|.|· (·-) - .|+ .+:| -|| -. |.|· - ~· .+:| -|| - |.|· (+
··+) - |·++ (·|+) + | .|+ +-| -||. |+ · ~· + -| - (-|·|)
-º.. s4+i ai4+i ai+ i, s4+i ai4+i =4:
s4+i i+-s4-i·a, +i-¤ ai+ i + +i =4+
.|+ (+ ·+) - .|+ .+:| -|| -. .|+ - ~· .+:| -|| - .|+ (+
··+) - |·++ (·|+) + | .|+ +-| -||. |+ · ~· + -| - (-|·|)
-ºx. ·i+4i ai4+i ai+ i, ·i+4i ai4+i =4:
·i+4i i+-s4-i·a, +i-¤ ai+ i + +i =4+
(+·+ |+·¤|++ )·|· (+ ·+) - .|+ .+:| -|| -. ·|· - ~· .+:|
- ·-++·
-|| - ·|· (+ ··+) - |·++ (·|+) + | .|+ +-| -||. |+ · ~·
+ -| - (-|·|)
-º-. + i4+i ai4+i ai+ i, + i4+i ai4+i =4:
+ i4+i i+-s4-i·a, +i-¤ ai+ i + +i =4+
+ |+(+ |++|)- .|+ .+:| -|| -. + |+- ~· .+:| -|| - + |+-
|·++ (·|+) + | .|+ +-| -|| |+ · ~· + -| - (-|·|)
-º·. +ªri4 ai4+i ai+ i, +ªri4 ai4+i =4:
+ªri4 i+-s4-i·a, +i-¤ ai+ i + +i =4+
(º ¦|·| +· -|+·|·|) ¤| - .|+ .+:| -|| -. ¤| - ~· .+:|
-|| - ¤| - |·++ (·|+) + | .|+ +-| -||. |+ · ~· + -| -
(-|·|)
-º:. aiø:·a+a-s:i, v-4; a·v+i:+:
¬-i+i + -4 + ·«i+, + a+i + ·.+ is4+
·| .|·-+:|. --·+ ·|.-+:|. ·+|+ (+· .|+ |·+ ·|+ |·|··+| +
|-·). -··|·|. + ·+·|·¤ -. .- ·|· ·|· + · -
-º·. º-:ai+i ¬++oi+, 4+ai v + ªi ia4i:
+ i4a v ¬-siª«aiv-ii, =aai+ii+ +·vi++
·| ¬+|··| (¬·¤+|·. |+·|¤) + | ¬|~·|| -|. .-| + |·-+ | ++
··| -|. ¬|· (¬+|·|+| +|· + -|+ -) + |+~|·| + |·-+ | |··| + ··|
-|. ·- .··-| + -| ·|| -
-ºº. iv·-s+iia si·a, :¸·+i aii-¤4i4+:
¤ii+i4-ii arai v, ¬i=+-:i-+ ¬i4++
(·-) |··+ |·+ +··- + ·-+ + ·|· ·· (·.) - -+ .·· ¬|·
+· + | -··|. |+ ¬|· |-|·+ -·|· + · -.
--·. +¤+ + +s·¤i-s, ¬·4i øi+ i s· 4+:
s·¤ii+ siª4ªri-+, is4 ¤i+i+ ¬i4++
·- -| +·+ +| (+·) + ;- ·|+ - +· (·|+ ) + ·|+ +· (.-+ )
|+····| .
+· .-+ | ·- -| -·|· + · - ·- (¬++) |.|· + ·|.+ +· .-+
-··| (.-+ | -·|· + · -)
|+····| -|-+| |+|_|
·-++·
º:. + iv+·4i
--º. + iv ar i+-sar·4 4i+, a4ia+ a·«4i+++ 4·4:
+ +i4=si·44aa4i+, ¬i+ ·v+ +i+s+i-+ :+oi+
+ |·+ | º|· ·. ¬|~+|+ + | ·|· + ·. -|· -·|·+| (··+|) + | +|·
+ · ·|· - +|+-+ + ¬|-+ + -|+ ·|· ¬+|··-| + | ·O -| +-|
+ ·
---. 4i + =-si++ + iv, ·¤ =-++ +i·4:
+4r ai·i¤ «¸i4, ·i·4·4iri ;+·i a+i+
·| ~·+ - + |·+ | (·· ·· -) + - ·· + -+|+ ·|+ ·. .- +
-|·|· + -| -. ·-· ·|· | (+|) ··|+ ++ ·+ ·|· -| -
--.. ¬++ iv+ ia+ + iv, ¬aiv aiv+i ia+:
ia+ + :i·4 :i++, a·v+iiø+ +ii:++
¬+ |·- + |·+ | ·|. ¬~· + | ~· ·+ + · ·|. + +¤+ | ·|+ -
·| ¬|· . ·|·+ ·|· + | -· - (·|)
--x. a·v =m + + n·4, :ai ¬-si-s 4iiv+i:
¢+ir +iir ªi+ir, 4·º :+i+ ai-++ +
-· ·|·. + |· + + ·. +|·+ +· ·|·| ·- ~| · ;+ |+ + |·¤| -
(+ |; ·|+) ··|¬| + |++ . (¬·|. ···|+ +) ··| ·|| -
---. ¬ira+ i 4 4+4i, i+·v + i4+ a++i:
+ 4i-+ ¬·v+ ªi+, 4-¤ 4--+i + aiv·+
·| +|+ (·+) ¬|--+ - ¬|· ·| -·| + |·| + -· ·- -. · .-
¬·· (.|.·) -·|+ (|+·|¤) + | +| · - ·-| +-· + · .|+ +-|
+ ·
--·. a:i ai4·4i+i+, ¬ri·-ii+iai+o+:
i+·«i+ ¬iv4-ii+, ¬-¤ 4·ºi-+ ¬ia+i+
·| -·| ·|·-+ ·- -. ·||·+ -|O+ + ·· ·- - ¬|· |·++ | ···
|+·|¤ .||| + ·+| -. .++ ¬|¬· +. -| ·| -
+ |····|
--:. si·im4+ ¬+ø, ++ ¬a++ii4+:
i+-:i-+ +iªr4iai+, i+-:i-+ «r=iim+:
i4+=iimi-s i+-:i-+, +i-¤ øi+ ¬i+i-:+i+
- ¬·! ·- +·|+| ·| -. ¬|· + | +-| (·|·) ·+ · - + | |+·|
+ · -. ·- ·|·+ ·|· + | |+·| + · -. |+~|| + | ~| |+·| + · -
--|· + ¬|+|· + |; +-| -
--·. + vir + v =i+·ai+, + v+·ir i+ai+:
¢+ -+ i+i-:+i siai, ¢+ -+ +i saia+i+
-| +· |·-+ | |+·| -| |+·| -|| -|. ·| .|.-| -| .|.-|. + (+ ~|)
·|. + -|·|. + ;- -+· -
--º. 4 v i+·¤¸ saai-+, ¬+i+·v a+ a+:
¬i·º;+i-i 4vii+, s·¤iaiøa4iir++
|·. (·|·) -|· |··|· + · |·- .|.| ·| .|· - ·+. |+·|. +·|·|
+ | |·+.|||·+ .|.-| + · -
-.·. i++o a-«i+:·a+, + i + i+i-:+4·ri+:
:+iis + saai-+, «n+iis saia+i+
·-·|+· -|+ + | ¬.+ | + -+|+ .-+ | + |+|+·| + ·-+ | - ··|
~| .-+ | .|.-| + · -. ·- ·-| ¦|·| ~| .|.|- -|| -
-.º. + i4-s+ is ·+o·4, + i4+ a++i ia4i:
+ i4:·vi·+ ir-+i, + i4+ avi·+ v·+
+ ||·+ ···| - ··| ·-. + |·- -· ·- + ||·+ ··|·|· + | ·|·
+ · .·|· - -·|··¤ + ·
-.-. +vis+ is ·+o·4, +ivi4 a++i ia4i:
+vi:·vi·+ ir-+i, +ivi4 avi·+ v·+
·||·+ ···| - ··| ·-. ·|¤| - -· ·- ·||·+ ··|·|· + | ·|·
+ · ·|¤| + | -·|··¤ + ·
-... 4+is+ is ·+o·4, 4+ai a++i ia4i:
4+i:·vi·+ ir-+i, 4+ai avi·+ v·+
. ·-++·
+|+|-+ ···| - ··. ++ - -· ·- (.- -·|+ ·O) +|+|-+
··|·|· + | ·|· + · +|+|-+ -·|··¤ + ·
-.x. + i4+ a++i vi·i, ¬¤i +ivi4 a++i:
4+ai a++i vi·i, + + asi·a++i+
·| ·|· +· + |· - -· -. ·|¤| - -· -. ++ - -· -. · -|
+¤·| -· -
+ |····| -·|·-+| |+|_|
+ |····| .
º·. 4ø+·4i
-.-. sª:søiai+ :ii+ia, 44si·aiis v + =si;+i:
=·4i44o v i+;ia, si¤·4i-s v + + i+ai++
(¬· .+|-+ !) +|· +·| + -+|+ ;- -+· -. ·+· · +|- O· -
(¬·|. ¬· +·¤|-:| -). .|·|¤ + |· ·|· - ¬|· (+ .· + +|
+ |) +|·· (·|- + | O·|+ ) · +|- + º +-| -
-.·. ai + ·iir :is4-i+i, io-s +i44 siª:+i =+:
i+a-+4øi ¬+;mi, i:·« ¬i·4=¸i4 =siria+
-| ¬++ |· ¦|+ (··|-··) ·+|. .| -| (-|·+| + |) ¬-·|- + ·
+|· -| ·| () +· + | .|·|·+ + ·. |++· ·+. |·· ¬|·~|+ (+|·
.|+ |· + | .¸|·|- ~|+) + | +| ··|
-.:. =s+i++4i v :ii+ia, a-s4i+iia 44·a ai-++ :
+iai + +i-¤ ¬-+·i, si¤·4i-s v + + i+ai++
¬· ·| ¬|· -+|| -| ·+ | -. ·+ + |++ .+-· ··| -. ·|· + ·|
+ |; |+ |+| ~| +-| - ¬|· + -| · +|- (+ |;)+|·· (·|- + | O·|+ )-
-.·. ai + ·iir :is4-i+i, io-s +i44 siª:+i =+:
i+a-+4øi ¬+;mi, + s+ aii+a· =siria+
-| ¬++ |· ¦|+ ·+|. .| -| (-|·+| + |) ¬-·|- + · +|· -|
·| () +· + | .|·|·+ + ·. |++· ·+. ++ ·-+. ··| (·|· ·| +·) +
··+ + +-| +··|
-.º. ¬+s·«+ 4vi+i, ¤i+ ¤i+ om om:
+ -4i·i ·a+·a+, i+a4 4ø4-i+i+
-+.·|· ·|+ + | ·||- |+ ·- ¬++ +· + | + +. ·|·|·|·|
·¤.||·¤ ·- -| ·· + · ·- |+ ··+ |· (-+|·) ·|·| + +· + | ··
+ ·| -
-x·. ¬4ai+ 4ø a4i;+, +:;i4 +4+ oi:i+:
¢+ ¬i+vi+vii·+, aii+ + -4ii++4i-+ :·4i++
· ·-++·
·- ·|- + .+· .| -¬| +· (··) .-| +· . + ·.-| + | O|| -.
·- -| +·|·| + | .·+ + ·+ ·|· (·|+) + ¬++ (-|) + + (.-)
··| + | ¬|· · ·| -
-xº. ¬ani44øi 4-+i, ¬+;i+4øi ¤·i:
4ø +ªm·a + iaa, s4i:i ·+o+i 4ø+
-·|··|· + + ·+| +|··|·| + | +· -. +·-+ + + ·+| (.|··-|- +
+ ·+|)·| + | +· -. ¬|·-· -|·· + | +· - ¬|· .|+|· .|-·| + | +· -
-x-. 4iøi-¤4i :·vi·+, 4·º· ::+i 4ø:
4øi + sis+ i v-4i, ¬i·4 øi+ s·i-r v+
·.·|· -|+| -| + | +· -. + +¤| ·|| + | +· - ¬|· (-~|) +|++¤
(¬+ .·) ·+ ;-·|+ ¬|· +··|+ + +· -
-x.. ++i 4øi 4ø+·, ¬i+ai s·4 4ø:
¢+ 4ø sr--+i+, i+-4øi ri¤ i=+o+i+
.-- ~| ·· + ·¬|··| (¬| .|+ |·+ | ¬.|+) +·+ +· - - -|·+ |!
;- +· + | ·· + ·+ |++· ·+ ·|¬|
-xx. aai+ ¬iri·+ +, + i+ a¸·+ via+i:
s+oi-:+i s4·=+, ai+ iø;+ aii+++
(+|+|·|· + .||) |+··. + |· + -+|+ (º|++ +) .·. (+·|-)
|·+|.|. ¬|+.·|| (.O|O|·) (···|·). ·-|--|. +|·+ (+·) + |
·|·+ -O+·+ ·|| -¬| (·O| ·|| -)
-x-. ir·i4+i v :ai+, i+·v aiv4+ia+i:
¬øi++i-s4·=+, aaiai++ s·a+i+
(+|+|·|· + .||) ··|·. |+· +|·| + | ··|+ ·O+ ·|·. ¬.|+|·|.
¬+·ºO·. .¸ ·||·+ | ·|· (+·) + ·|·+ + | + |+|; - ·| (·O|
·|| -)
-x·. 4i sim4i+si+i+, 4ai+i:·v =iai+:
øi+ ¬i::i4ii:4i+, s·:i··v 4·ºi++
+····|
-x:. a·i4·4si+·v, 4i +·i ¬+4·ai+:
;v+4ai øi+ i·4, 4¸ø omi+ ¬-i+i+
·| --|· + |--| + ·| -. . ·|·| -. ·|·| + ·| -. +·-|·++
+ ·| -. +·+|+ (-·| · +·· + | +|+) + ·| -. ·- ·|+ ·-| ;-|
·|+ + ¬++| ·· O|·| -
-x·. ¢+ =i si·a ai+iir, sisv-4i ¬a·¤+i:
4i + øi=i ¬v-4i v, iv· :+oi4 ·-v4+
- +·! -| ·|+ |+ ¬+ .··+ +· -·+ + ·+| ¬|-|+ +-| - .
·|~ (·|·) ·| ¬·+ (+|+. ¬+ .· ·+) |··+ |· + ·O + + ·|·
(++ |) ·-
-xº. ::ii+ + 4¤iaa, 4¤isai:+ a+i:
+-¤ 4i 4¡ =+i+, s·a si+=ia+:
+ ai i:+i +i ·i-i +i, a4iiv4iv4·ºi++
·|· ¬++| ¬¸| ¬|· .|-:|| + ¬+-+ ·|+ · - ·-·| + O|++|+
- ·| |O:| -|| - ·- |·+ -| ·| ·| (+ ~| ~|) (.+·|· ¬··| ¬+¤|)
-+||· + | .||| +-| + ·| -
--·. 4·a v+ a4i·º:i, 4¸ø¤·v a4¸r+:
a + i:+i +i ·i-i +i, a4iiv4iv4·ºi++
(|+ ) |·-+ | -| ++|·|·| .|·º:| -| ··| - (-+· +. -| ··| -)
·-|. |·+ -| ·| ·| (-··). + |·| + | .||| -|| -
--º. +i-¤ ·i4a4i ¬i·4, +i-¤ :iaa4i 4ri:
+i-¤ 4ira4 aiø, +i-¤ +ªria4i +:i+
·|· + -+|+ ¬|·+ +-| -. + ¦ + -+|+ ·+ ·+ +|- + -+|+ + ·|
+-| -. + ¤| + -+|+ +·|
---. a:·a +a4·¤a, ¬-i+i s+ :;a:
s·a ir ai +aii+, ¬is+ii+ 4¤i =a:
¬-i+i s+ ºi:i+, + iø+ i+ ++i aªi+
·-·| + | ·| ·O+| ¬|-|+ -. |+ ¬++| (·|) ·O+| + |+ ·-
· ·-++·
(·|+) ·-·| + ·|| + | ~- + | ·- .·|| |+ ·| -. |+ ¬++ ·||
+ | ·- -| ·+ | - ·- ·;+|+ ·¬|·| +|- + |
--.. s·+ai+si·a·a, i+·v =ni+ai·¤+i:
¬ia+i +·a +¡i-+, ¬i·i ai ¬ia++o4i+
·-·| + ·|| + | ·O+ + ·· -. -·| |.+ |· + ·+ + | ·+| ·|·
(·|+) + ¬|¬· (|··|+·) ·· - ·- ¬|¬·| + ·· - ·· -|| -
--x. ¬i+ ia+ s: +i-¤, a4mi +i-¤ «iir·:
ss·vii=·+i sai, i+-ss·vi +¤i4+i+
¬|+ |.+ + |; +· (|·=) +-| -||. (·¸.|-+ -) ·|-· (+ |;)¬+¤
+-| -|| ·|· ~||~|| + .|+·| + +· ·- -. (|+ ) ·|· |+.|+·
-| -
---. ¬i+ ia+ s: +i-¤, a4mi +i-¤ «iir·:
a;i·i a·a+i +i-¤, +i-¤ «ai+i4i·a++
¬|+ |.+ (+ |;) +· (|·=) +-| -||. (·¸.|-+ -) ·|-· (+|+ +
+|· +· ··| -¬| ·| +|+ + | + ·.|||) (+ |;) ¬+¤ +-| -||. --+ |·
(+|· -+ ·).|.· +-| -|. ·¸| + (|+ -| .|+ |·+ |)···| +-| -||
+····| ¬_|·-+| |+|_|
+····|
ºº. v-4;+·4i
--·. + ++ rii+ v-4;i, 4+-¤ airai +4:
4i v ¬-¤ ¬+-¤·v, ==i i+·º·4 siª:+i+
·| (·|+) ---| |+ -| ·| + | |+.·· + · ·. ·- ·|+ +-| + -|
·|| ·| ¬· ¬|· ¬+· ·|+| + | |·+ + · |+.·· + · ·- +|·
(+ -·|| -)
--:. ¬aira+ v-4+, a4+ +4+i s·:
v-4·a 4-ii 4vi+i, ªv-4;i"i+ s+·vi++
·| (·|+) ·|·· + -|·. ·++·+ . |++· -|+ · ·-·| + | +|··.+
+ ·| -. ·- ·+··+ +·|·| ·|+ + -| ·|| -
--·. + ++ siª:+i rii+, 4i++i «r =iai+:
o4i ¬+·i ¬=4i, ªsiª:+i"i+ s+·vi++
(- + ·|·) ·- ·|·+ - (+ |;)+|· +-| -| ·|| (+ .·)·+ -
·-+ ·|·|. ···|- ·| |+~· (·|+) -| +|· + -| ·|| -
--º. + +i++i v-4v·i, 4i++i «r =iai+:
4i v ¬-si-s a-+i+, v-4 + i4+ s·ai+:
a + v-4v·i rii+, 4i v-4 +-s4ai++
·- ·|·+ - (+ |;) ·+·· +-| -| ·|| ·| (+ |;) ·|·| -| ~| (·+
+ | ·|) -+ + · + |· - ·+ + | ·.+ + ·+ ··| - (¬·|. |·+.·+|
+ ·+ ··| -) ¬|· ·| ·+ (+ ¬|··¤) + .|+|· +-| + ·|. ·-| |+-·-
·+·· -|| -
-··. + ++ ¤·i ai rii+, 4+·a siø+ ia·i:
si·s++ i+4i +·a, ª4i¤iaªmi"i+ +·vi++
|-· + (·|·) ++ + - (+ |;) -·|·· +-| -| ·||. (+ ··) .-+ | ¬|·
++ | -. ·- | +|·|¤ (·· + | ·¸ -¬|) + -| ·|| -
-·º. 4i-r a·v·v v-4i v, ¬irai a44i :4i:
a + +-+4øi vi·i, ª¤·i" ;i+ s+·vi++
- ·-++·
|·-+ -·. ·+. ¬|--|. -·+ ¬|· ·+ -. ·-| |··+·. ·|-+:|
-·|·· + -| ·|| -
-·-. + +i++ ·m4-i+, +ªmsi+o·+i4 +i:
aiv=si +·i rii+, ;·a+ i 4·º·i aªi+
·| ;·|·. +-·| ¬|· . -. ·- ·+|+| -|+ - ¬··| -··-+ -|+
- -|·-+ ++· +-| -| ·||
-·.. 4·a v+ a4i·º:i, 4¸ø¤·v a4¸r+:
a +-+:iai 4vi+i, ªaiv=si"i+ +·vi++
|·-+ (~|· -) · (;·|. +|-· ¬||·) ··+· - -··| .|·º:| -|
·· -. ·- |···| +·|·| (+·) -|·-+ + -| ·|| -
-·x. + 4ª:+ + a4mi, ¬·«+i ¬iø+ =m:
;·ºiøi=a4is:ii, a4mi i+ =i+·ai++
·| (.|·· ¬|· ·|·· +|·+ + + ·+ -) ¬·| - (¬|·) ·| .
·|·+ ·|·| -. ·- |-· +·| ·+ (+|) - ¬+¤ +-| -| ·|| ;·º| ¬|·
·|~ - ·- ~·| +·| ¬+¤ -|·|
-·-. 4i v a4i+ sisii+, ¬m ¤¸øii+ a·«ai:
ai4+-ii ir sisi+, ªa4mi"i+ s+·vi++
·| º|.·· +|+| + | -·. .++ + · ·| -. +|+| + .|+ -|+ +
+ |·¤ ·- ¬+¤ + -| ·|| -
-··. + ++ i=+o ai rii+, 4i++i i=+o+ s·:
i+·a v-4 a4i:i4, i=+o rii+ + +i++i+
·-·| - |~·| +|·+ (+|) - (+ |;)|~· +-| -| ·||. ¬|· + -| |~·
-|| - |·+ ·+ + | ·-¤ + ·+ -
-·:. 4iv s·¤·v sis·v, «ir-+i «nvi·4+i:
a;i4 øi+ v·i+, a + ªi=+o¸"i+ +·vi++
·| ·-| (;- .|-+ +) +· ¬|· +|+ + | ·· ·O+ ·. ·-·|·| ·+.
|··|· + ·+ ·|+ + |···¤ + ·| -. ·-| ·- |~· + -| ·|| -
·-+_···| .
-··. + 4i++ 4+i rii+, 4¸=r=si ¬i+;a:
4i v +ø+ s·4·r, +·4i:i4 siª:+i+
¬|·¦|+ ¬|· +·-+|+ (+·) (+ ··)+|+ ·-+ - +|+ +-| -| ·||
·| +|· ·|· + -+|+ |· + · (.|·. -+||·. .|.|. |·+|+.
|·+|+.|+·.+-+|) .·|+ (··) + | ·-¤ + ·
-·º. sisii+ si·+ai+, a 4+i ++ ai 4i+:
4i 4+ii+ ==i øi+ , ª4i+" ++ s+·vi++
+|+(+ +|) + | +|··|· + · ·| -. ·- +|+ -|| - ;- ·| - ·-
+|+ -|| - ·|+ ·- ·|+| ·|+ | + | +++ + ·| -. ;- + |·¤·- +|+
+ -| ·|| -
-:·. + ++ ¬i·4i rii+, 4+ simii+ irai+:
¬irai a·«simi+, ª¬i·4i"i+ s+·vi++
.|||¤·| + | |--| + ·+ - (+ |;) ¬|· +-| -| ·|| -~| .|||¤·| + |
|--| + + ·+ - ·- ¬|· + -| ·|| -
-:º. + aiø·«+4-i+, «ira·v+ +i s+:
¬¤ +i a4iivøi=+, i+i+-ia4++ +i+
+ ··.|· (+|·+) ¬|· · (+ ·+) -. ·| ·-¬ -|+ -. ·| -+||· +
·|~ -. ·| + | + .·+ + ·+ (+ |·|-| -|+) -
-:-. + aii4 ++o-4ao, ¬s¤a+ai++:
i=+o i+·aia4isii:, ¬-s-ii ¬ia++o4+
+···+ (¬.) |·- -·+ +-| + ·-+ (++) .- ++ -·-O+ | .|||
+ · |··| - -| -|· - |~·¬|! ¬|¬·| + | ·· + -| ·|+ + (+)
¬|.·- -|+ · (¬·|. ·+ -) + (·) ·-|
·-+_···| + +·|-|+| |+|_|
·-++·
-·. 4·4+·4i
-:.. 4·4i+;i;+ i a;i, a·vi+ v+·i s:i:
i+·i4i a;i v-4i+, ios:i+·v v+o4i+
+|·| + ¬.||·+ +|· ¬ -. -··|;·| + ·|· ¬|·-·. ·+| +
·|·|·| ¬ -. (··++·||·) |¦+·| + ··+|+ ·¸
-:x. ¢a+ 4·4i +-¤·¤i, :·a+·a i+aia4i:
¢+i·r +-r siªsa¤, 4i··a+ s4ir++
·. + + | |·.|¸ (.|+ + | .||||) + |· ·-| +|· - . (+ |; ) · -·|
+-| + ;-| +· ¬|- · -|¬|. ·- +|· + | -++ |·++ | + ·+ ·|·|.
|+ + ·|·+ · ·+|+ ·|·| -
-:-. ¢+i·r +-r siªs:ii, :+o·a-+ + i··a¤:
¬+oi+i +i 44i 4·4i, ¬·¤i4 a-ø+ -+++
;- (+|·) +· ¬|-· -|+ · + ·O + | ¬ + · ·|· +· ¦|·| .·
+ |.+ ·|· ;- +|· + | -·· ·|+ + ·--|· |· ¬|··|+ |+ ·| ··| -
-:·. +-rir i+ ·v4i+-s, ¬+oi+i·i +¤i4+i:
siªs:ii s4i+oi-+, nii4+i 4i·«-v+i+
++| | -- -| +··|. ·|· | (+|·) ¬|··| + · - ;- (+|·)
+· ¬|-· -|+ ···|+ + ·+ ·|· +|· + ··+ - -··| ++ -| ·| -
-::. ªa·« a;i·i ¬i+·vi"i+, 4:i s·¤i4s·ai+:
¬¤ i+i·«-:i+ :+o, ¢a 4·4i i+aia4i+
-|· --+ |· ¬|+· -¯ (·|+. ·| + º .+:| -|| - ·- +. -|| -|
-) ;- (-··|;) + | ·· + |; (|·+.·+|) .|.| - ·O (·|+) ·| -. ·
.-+ | ·O| - |+·· .||| -|| - (¬·|. ·O· + .|| ~|+|~|· ..
·|| -) -| - ·- |·.|¸ (|·+|+) + | +|·!
-:·. ªa·« a;i·i :+oi"i+, 4:i s·¤i4 s·ai+:
¬¤ i+i·«-:i+ :+o, ¢a 4·4i i+aia4i+
-|· --+ |· ·O -¯ (·|+. ·| + º.+:| -|| -. ·- +|.·|+ -|+ +
+·····|
+ |·¤ ·O -| -) ;- (-··|;) + | ·· + |; (|·+.·+|) .|.| - ·O
(·|+) ·| -. · .-+ | -~| ·O| - |+·· .||| -|| - (¬·|.
·O· + .|| ~|+|~|· .. ·|| -) -| - ·- |·.|¸ (|·+|+) + |
+|·!
-:º. ªa·« v-4i ¬+-ii"i+, 4:i s·¤i4 s·ai+:
¬¤ i+i·«-:i+ :+o, ¢a 4·4i i+aia4i+
-~| ·+ ¬+|+ -¯ (·|+. ·|+ |·¬··| ·|+ |·|· ·| + º~| -. ·-
-· ¬+|+ -. + +·| +-| -) ;- (-··|;) + | ·· + |; (|·+.·+|)
.|.| - ·O (·|+) ·| -. · .-+ | -~| ·O| - |+·· .||| -|| -
(¬·|. ·O· + .|| ~|+|~|· .. ·|| -) -| - ·- |·.|¸
(|·+|+) + | +|·!
-··. =;i++ iøi-r ¬+;ri+i, 4+i «øi ¬iøia4 =s+i:
aa:ia¡-s4+i + ai+i,s·¤i4 4·4 ¬øai + i+-:i++
·| .·|· + ·+ + -+· .·|· +-| + ·|. ··| ¬|· ··.|·| -|+ +· ~|
¬|·-· + ·| -. ++ + -+ +| + | |··| ·| -. |+·|· -|| - -|
¬|·-| (·|+) .|.| + | +|· +-| +| -+ |
-·º. +ivi+·+oi 4+ai aa++i, + i4+v +i+ aø + i4·i:
¢+ +4i + -4s¤ i+aiv4, ¬i·iv4 4·4i4ia-s+i:++
·|¤| + | -· ·O. ++ + | -· ·O ¬|· .·|· - + |; ¬+ .·(+ |+)
+ + ·;+ |+| + ++·| (+ +|··|) + | |·.|·+ + ·| |(·¸) + ·|·
(¬.||·+ ) +|· + | ¬+-·¤ + ·
-·-. 4i4i + ai4+i =¸i·, ¬4i4i =¸i·a;4i:
¢+ ovis¤ ¤-+i, =+i4 i+=+i4 v:
+¤i-ii+ i++a·4, 4¤i =¸i· s+¡i++
·|· (+ ¬-·|-) - .|.| .+:| -|| -. .-+ ¬~|· - .-+ | ·· -||
- .+|·| ¬|· |·+|. + (·|· ·| ¬·|· ;+) ·| .|+ |·+ +|·| + | ·|+
+ ·¬++ ¬|++ | ;- .|+ |·|·|+·||· + · |·-- .|.| + | ~·+· ·|¸ -|
-·.. ++ iº-:¤ 4i ·.+o, +++i ai4+ =4:
º-+i ++·v ++¤·v, i+·«+i ri¤ i=+o+i+
. ·-++·
·+ (¬|-|+) + | + |.|.·· (.·|·) + | +-| ~· ·+ - +·| -|| - -
-|·+ |! ·+ + |. ¬|· .|· (¤|) + | + |. + · ¬+|-+ -| ·|¬|
-·x. 4i+ ir ++¤i + iºai+, ¬m4-iiis +··a +ii·a:
siª«a4+i+ +i+ ai, +·ºi oi·s+ i+ 4i+i·+
·· + ¬¤+| (··|-|) ~| +· + | +||··| + .|| + |++| ·+| ·-|
-. · + ·- ·· +|+ ·|·| ·º·| +|| + ¬|·¸ ·-| - ·- -| ·- +·
~| (.++) ¬|-+ ·-| -
-·-. =i·º-: ia+r4-i+i, + 4:ai·i:+ +siim+i:
ai-+4·44+ «¸r4, i+·«i+ a4++ :ia++
|·- .|+ |· -|· - .·· (| ) + + +· + | |·| ·|| -. .-| .|+ |·
¬++ (¦·· -) ·|- + | .|·º:| + · ·|·| -· (·¸) ¦|·| .+|·. (;-)
.||+|· |+·|¤ + | -| ~||· + ·|
-··. ;v +·a +ia·aii4, ;v r4-+i4i-ra:
;i+ «iøi i+iv-+i+, ¬-+·i4 + «ni++
(+) ·-| ·|+ |· + ·-·|. ·-| -+ ¬|· ·|+ + +· (·|+) ;-
.|+ |· -|·| - ¬|· (|+ -| -~||·) ·|·| + | +-| ·.| (|+ + |+ -| ~|
-+·. ·. ¬··| .+ + ;- ·|·+ - + · + · -+ | -)
-·:. + s-isaa-4-i, ·4ia-i4+a +·:
a-i 4i4 4ri¤i+, 4·v ¬i:i4 4·ºi++
·- -|· - ·|· + | (+ |;) ··| ·|· ·-| + · · ·|·. ·- -| + ¬|·
+. + +. + ··| ¬|-+|··| (·|+) + | +· (++ ·+ ·)· ·|| -
-··. + ai-+ s-ii +imi4, + is+i +iis «-v+i:
¬-++ +iivs:i·a, +i-¤ ¤i+ia +im+i+
+ ··| +-| + ·-+ .+ |+| ¬|· + -| ···+ ·· +· ++ ··| -
· ·|| ·|· ··| +-| + · -+
-·º. ¢+4-¤+a ¤-+i, siª:+i aiøa++i:
i+·«i+44+ 4·4, io-s4+ i+aiv4+
+·····| .
;- ·· + | ·|+ + · .|· + -· +|· (-+.·|· ·|+) |+·|¤ + |
¬|· · ·|+ ·|· +|· + | .| -| |·.|·+ + ·
+·····| ·|-|+| |+|_|
· ·-++·
-º. si+ ªm+ +·4i
-º·. 4-iiaosi··vi4i, s·a v i+sø ao:
va 4-iiao vi·i, a-s·a i+sø ao+
·|· (+ |;)·|· (·|+) ·|· - -O + +|··|· - |·+· (|+·|¤) -O
(+ | ·|~) ·O. | (·-) |·+· -O + | ··|· + ·+ ·|· - -O + | º|· ·
-ºº. s·:+o¸svi++, ¬-i+i aoi4·ºi+:
+·aa·4aa;i, +·i ai + si·4·vi++
·-· + | ·O ·+ · ·| ¬++ |· -O ·|-| -. ·· + --· + +· + ·
·- ·· - ++ +-| -| +||
-º-. 4i·r i+ ·v ¬si+a, ¬i+ ·v s+ + i4·i+:
=:i=i+ s4-ii+, +a +¡i-+ ¬ia+i+
·| + ·¤|·- -|· O|· · |+ ¬+ ·¤|·+ | + ·. - O|O· (+·|)
.|+||··| + ¬|¬· (|··|+·) ·· -
-º.. 4a·v aa4i·ai, i+·v + i44+i ai+:
¬i+ ·v + + a+i-+, i+ ·v ai+·v+ ii·+i:
a+i+ a-sai+i+, ¬-¤ 4·ºi-+ ¬ia+i+
|·++ | + |·|+-+||+· .+|-· ·-| - (·|+. ·| - + |·|++.·+|
+ · ·- -. + |·+ .|| · + |·+ -|+ ·|·| -··+|¬| + .|| ·|·-+
·- -). · (-|·+ ) + ~| + |; ¬+ ·¤|·+ |++-| + ·. -·| + ·¤|·-|
+ · - (-) -+|+|+ ¬|· .|.|·|+ (-|·+ |)+ ¬|¬· ·· + | .||| -|
- (.++ |··| + +· +. -| -)
-ºx. 4i+· is+· r--+i, ·iai+i o v oi-i4:
·; ai+v· r--+i, ¬+i¤i 4ii+ «inmi+
+|| (¤|). |+| (¬-+ |·). ·| ·|· ·|·|¬| (.|.· ·|. ¬|·
.·º· ·|.). ¬+·· (·|·) -|- ·|. (·|·- ¬|·+|) + | -++ + ·
·|-¤ (·|¤|¬·) ·O·|- -| ·|| -
+|+ ¤+ ···|
-º-. 4i+· is+· r--+i, ·iai+i o v aii-¤4:
+4·¤s·v4 r--+i, ¬+i¤i 4ii+ «inmi+
+|| (¤|). |+| (¬-+ |·). ·| ¬||· (·|-¤) ·|·|¬| (.|.·
·|. ¬|· .·º· ·|.) ¬|· +|· ·|| + (+|· +|··¤| +) +|·· (-·-)
+ | -++ + · ·|-¤ (·|¤|¬·) ·O·|- -| ·|| -
-º·. a-s«a s«ni-+, a:i 4i+4ai++ i:
4a i:+i v ·-ii v, i+·v «a4+i ai++
|·++ | |·+·|. -· -+· ·¸|··+ -+| ·+| ·-| -. · ·|+
(~··|+ ·¸) + ¬|·+ -·· ~·|~|| .|·¸ (·|·) ·+ ·- -
-º:. a-s«a s«ni-+, a:i 4i+4ai++ i:
4a i:+i v ·-ii v, i+·v v-44+i ai++
|·++ | |·+·|. -· -+· ·+|··+ -+| ·+| ·-| -. · ·|+
(~··|+ ·¸) + ¬|·+ -·· ~·|~|| .|·¸ ·+ ·- -
-º·. a-s«a s«ni-+, a:i 4i+4ai++ i:
4a i:+i v ·-ii v, i+·v a¡4+i ai++
|·++ | |·+·|. -· -+· -|··+ -+| ·+| ·-| -. · ·|+
(~··|+ ·¸) + ¬|·+ -·· ~·|~|| .|·¸ ·+ ·- -
-ºº. a-s«a s«ni-+, a:i 4i+4ai++ i:
4a i:+i v ·-ii v, i+·v + i44+i ai++
|·++ |·+·| + |··| -+| (·|+. + |· + .|| ·|·-+ |) + |
|+··| ·+| ·-| -. ·|+ (~··|+ ·¸) + · ¬|·+ -·· ~·|~||
.|·¸ ·+ ·- -
.··. a-s«a s«ni-+, a:i 4i+4ai++ i:
4a i:+i v ·-ii v, ¬irai4 ·+i 4+i+
|·++ | ++ |·+·| ¬|--| + ·+| ·-| -. · ·|+ (~··|+ ·¸) +
¬|·+ -·· ~·|~|| .|·¸ ·+ ·- -
.·º. a-s«a s«ni-+, a:i 4i+4ai++ i:
4a i:+i v ·-ii v, =i++i4 ·+i 4+i+
.· ·-++·
|·++ | ++ |·+·| (+|) ~|·+| + · ·-| -. · ·|+ (~··|+
·¸) + ¬|·+ -·· ~·|~|| .|·¸ ·+ ·- -
.·-. :-s·«a :·i=·4, :·i+iai ¤·i :oi:
:+oia4i+a+iai, :+oi+si++a4¸:
+·4i + va4¸ia4i, + v :+oi+si++i ia4i+
+ .+¤ .|··| + · ·-+| ·+ · -|| -. + ·-+ ·|·· · ·O· -|
-. ¬-+|+ (·|+) - --·|- ·O·|·| -|| -. +|· (¬|·|·++) + |
+|·+ -|+| ·O+¤ -|| - ;-|· + | (--|·-+|) +|· + | +|·+ ·+
¬|· + ·O + +·+ ·|·| ·+
.·.. aai aiø+ a-s:ii, 4ai=i4a4i-s+i:
4 4 s:a =ai+, +-¤ +-¤+ s¸ia+i+
¬¸|·|+. .|··|+. ¬|· ·. ¬|· ~|· - ·+ (+ ·+) |·-|·-
.|·. + ·|| - ·-|·-| (·|~-+ |· -) +|· -|| -
.·x. :¸· a-+i s+ iai-+, ir4+-+i+ s·«+i:
¬a-+-¤ + i:·ai-+, ·i-i io-ii 4¤i a·i+
- (·|·) |-+|·· +· + -+|+ ·· - -| .|+ |.+|+ -| -. (|+ )
¬- (··+) ·-| (+|- + -|+ +· ~|) ·| + + + ·· ·|¤ + | ~||
|·O·|·| +-| ·
.·-. ¢+ ia+ ¢+ a·4, ¢+ i v·4+i-:+i:
¢+ i :444-ii+, ++-+ ·i4+i ia4i+
+ ¬|-+ ·O+ ·|·|. + .··| ·O+ ·|·|. -·| ·|- -| + |+ |
|···¤ + ·+ ·|·|. ¬++ + | ·++ + · ¬+ ·| -| (-|. +·. .··||· -
|··|-) ·+| + ·+¤ + ·
+|+ ¤+ ···| + ·|-|+| |+|_|
+|+ ¤+ ···| .
--. i+·4+·4i
.··. ¬=¸++i:i i+·4 =si+, 4i +iis + -+i + + ·ii4 vir:
==iis + s·v a4i =+i-+, i+ri++ -4i 4+ai s·-¤+
¬-· ·|·+ ·|·| +·+ + ·|| -. ¬|· ·- ~| ·| |+ (+|++ +) + ·+
+-| |+ ·| -| + -| - ·|+| -| .|+ |·+ +|· + + + ·+ ·|· ++· +·
+ · +··|+ + + -+|+ -| ·| -
.·:. + iai++ ªªi «r+i, sisv-4i ¬a·¤+i:
sisi sisir + -4ir, i+·4 + =ssa·+
+ + + ||·(·-) ·|· |+ + -| +|+·+| (+|+|) ¬-·+| - ·| ¬++
+|++ +| - +·+ + .+:| -| -
.··. a·4i ¬4i4=i =-ii, +-ii ¬i·4iao¸s4i:
4·v =·a·4 :·aiøi, ·;isª:4a·¤+i+
¬-·+|. ··|·|·| -|+ · ·|. + | ¬:| O|+ - ¬|·+|.O| + -+|+ |
·|- + ·|· + | O|+| ¬|·+ ¬·º| -
.·º. v-iii· ªi+ii+ +·i s4-ii, ¬isai+ s·:i=sa+i:
¬s·¤øi= + i++ i4a·4, i+-: ++i4 i+·4 v+-¤+
.|+|·| +·-|·|+| + | ·|· ·|·| -|| - () ¬+··|~. (-) -O
+ | +|· + ¬|+|. (.) |+·|. ¬|· () +·+
.º·. ¬s·¤øi=i v4+ivsiis+ i,=i+·a=i+i4·+iv¤ii+ + i:
·iai v :ª: 4·.+ smi+, +·4i +·i s·:i· + a++
(¬··|) ¬+··|~. ··| ·|. ~·~| (+·) + | ~·~| (-|) -
¬·+ + |++ |·| ¬|· ·|·| + | (-|·+· + |.+ ·-|) ~|·| ·· ·+|
;-|· +· +·-|·++ + + ·
.ºº. + ai 4¤i :·4ir+i, r-¤4+i++ -+i+:
ai4·¤ :-s·i4;, i+·4i4s+ ¡i++
·- |+ - + ++ ·| ··| + .(|·¤ ·|· ·|·| ¤) -|· + | -| º·
.- ·-++·
·| -. (·- -|) ·· .|+ |·- ·-¤ |+ ·| ··| ¬|+· +·+ + | ¬|· O|·
· ·|| -
.º-. 4 i+ i·v iai¤ø + -4, ai+ iø;·v 4 ++:
a¡·a· «nvi·4, + + rii+ 4r-+ ø+
·| + |; + + |.|··| - |+ ·| ·|·. ·| · +|·+ - ¬|· ·| ·-··
¬.¸ -. ·- ··| + · ·+ ·|·| +-| -||
.º.. + i4·i v + i4·i¤+, :=r4+ s·++ 4:
iai¤øi ir si··«iai, i=·4i ¬ii+ ·+ ·a+
·|· (+ |; + |+) + ·+| -| | .- + ·. .-+ ·· +·|+ + + -|· ··
·|· |.|·· +|··|·+ (¬++ ~|· ·|···||· -|+ -) ¬|·+ +·
|·O·| -
.ºx. ¬+ + :++ ª a·4i, s·ºi +-si+ :++ ª:
+ +·v a+ + a·4i, 4 + -+i +i++-si++
·+ (·· + |+)+ | + + ·+| ¬·-+ ·- (+·||+ )·+ + ·+ ·|·| +|º
¬+|+ + ·| -. ¬|· -+ (¬·º + |+) + | + ·+| ¬·-+ · - |·- + ·+
(+|º) ¬+|+ +-| + ·+| +·|
.º-. +4· 4¤i s·v-+, 4-i a-+·«iir·:
¢+ 4is¤ ¬-ii+, omi +i 4i =s·v4i:
omi+i+i ir aivi-+, i+·4i-r a4i-s+i+
·- (+ |;) -|+|·| +·· ~|··|-· - (O·) ·|· -|| -. ·- -|
¬++ ¬|++ | ·|· ·O ·¤ ~· ~| + ·+ . +·||+ ·¤ + | ·+ - ·|·
+·+ + +· + · .|+ + · -
.º·. ¬øia+i4 øai-+, øia+i4 + øa·:
i4·ºii:i;a4i:i+i, a-ii 4·ºi-+ :·4i++
·| ¬··| (+ + |+) + ··| + · - ¬|· ··| (+ + |+) + ··|
+-| + ·. |+··| ·|. - ·- · -·· (.||¤|) ··| + | .||| -| -
.º:. ¬=4 =4:i·a+i, =4 vi=4:i·a+i:
i4·ºii:i;a4i:i+i, a-ii 4·ºi-+ :·4i++
|+·····| ..
~··|- (+ |++) ~· ·O+ ·|· ¬|· ~· (+ + |+)+ ~· + | + ·O+
·|· |+··| ·|. - ·- -·· (.||¤|) ··| + | .||| -| -
.º·. ¬+a +a4i++i, +a vi+a:i·a+i:
i4·ºii:i;a4i:i+i, a-ii 4·ºi-+ :·4i++
¬·| + ·| ·|¸ ·O+ ·|· ¬|· ·| + ¬·| ·|. ·O+ ·|· |+··|
·|. - ·- -·· (.||¤|) ··| + | .||| -| -
.ºº. +a·v +a+i ¤-+i, ¬+a·v ¬+a+i:
a-4ii:i;a4i:i+i, a-ii 4·ºi-+ a·4i++
·| + | ·|. ¬|· ¬·| + | ¬·| ·|+ + · --·+·|.-+:| -··
(.||¤|) -·| + | .||| -| -
|+·····| ¦|·|-|+| |+|_|
. ·-++·
-.. +i4+·4i
.-·. ¬r +i4i+ a;i4, vis+i si++ a·:
¬i++i+4 i+i+i+o·a, :·aiøi ir «ra+i+
·- (|+ -|) -·|+ + -|·| ·+ - º|· ·· ·|¤ + | (--+ + ·| -)
(·- -|) + (·-·| + ) + .··++ | --+ + -·|. +·||+ (--|· +) ·.|·
(·|+ -|) ¬|·+ -
.-º. :-+ +4i-+ ai4i+, :-+ ·iaii==ri+:
:-+i a;i 4+·aa, 4ii++i+4 i+i++oi++
·|- (|.|·) -|·| + | +|·· + · ·| - ·|- +· (-|) ·|·| ··|
- ++·| + ~| ·|- (·|+ -|) ¬ -|| - ·| |+ + .··++ | -- ·|
-
.--. +·4·a+·i :-+i, ¬iai+i4i v ia-v+i:
+ ·a·i v 4ri+i4i, ¬-i:-+i ++i +·+
O···. ¬·º| +-· + -·· |· ¬|· +-|+|· -|·| ·|- (|.|·) -|+
+· .·|+ -| -. (+·) ¬++ ¬|+ + | ·|- |+ ·| -¬| (+·) .+- ¬
-|| -
.-.. + ir ¢+ir 4i+ir, 4·º·4 ¬4+ i:a:
4¤i-i+i a:-++, :-+i :-++ 4·ºi++
;+ (-|·|. |· ¬||·) -·||··| - |·+| ··| |·.| (|+·|¤) + +-|
·|·| ·| -+ |. ·- |+ ¬++ ¬|+ + | -·|- ·+| + ·. (+ |;) ·|-
(·|+) ·|- (;|··|) + -|· (·-| + ) ··| ·|| -
.-x. v+siøi +i4 + ·a·i, + ª+ =:+i :i:i+i·4i:
«ai + «= + =·ai+, a4·i+ +i4++·a + ·a·i+
·|+·|·. ·++|· +|+ + | -|·| |·-+ | + ++¸| - +· · ·-| -. ·· ·|+
+· + ·· (+ |·) +-| O||. (·|+ ) +|··+ (-||··| + ···) + | -+·¤
+ ·| -
+|····| .
.--. i4ai 4:i rii+ 4r·¤ai v, i+;ii4+i a-si·+-iai4i:
4ri+·iri+ i++iss;i, s+-s+ 4·=4si+ 4-:i+
·| (+·) ¬|·-|. +.. |+·|·. + ··. ······ + · -|+ ·|·|. ¬|·
·|+| O|+ · +. - +|. -¬· + -+|+ -|| -. ·- +··|¸ ·|··|· ·~
+ +·| -
.-·. ;: s· iv-i4vii· vii·+ , 4i+·º+ 4-¤+ i4 4¤iao:
+:ar i+·4r·aii4 4ii+ai, ri-¤-si=:i i+4 ¬¡a·4ri+
·- ·| ·-| ;·º| -|. ·-| + |++| -|. ·-| -O |·O. ·-| ··|·+|+ -|
·|+ ·|·| |··| -. +-· ;- ¬··· ·+|.·| ;- - -| ~·|~|| ·. +
+ -·| ·- |+ ¬+ .·|·| +-|· |···· -|·| + | ·. + + ·| -
.-:. ¬-s4i:·+i ri¤, aiv-i4+·+o¤:
:·4i =a·¤-ii+, s¡ a:ii+ + ·a·i+
¬.|+|· + ·.| (¬++) |··| + | ··| + ·|+ |··+ ·- -|·| + -+|+
¬++ ¬|++ | + |+ +|· - ·|-· |++ |·| (¬|· |+·|¤ + ··|· +·
.||||+ + ·|)
.-·. av ø=¤ i+s+ ari4, aia v· aivi+rii·vi·:
¬i==·4 a·«ii+ si··a4ii+, v··4 ++-i4+i a+i4i+
·|· (|+ -| + |) -|· ··+ + |· (+ |;) -|·|·-|·|. ··-+:|.
·|¸+|+ -|·| |+· ·|·. | (·-) -|·| +·.||+·| + | |+ +· ·O + ·
.|-:|··+ ¬|· -+|+|+ -|+ · .-+ -· |···¤ + ·
.-º. +i v ø=¤ i+s+ ari4, aia v· aivi+rii·vi·:
·iai+ ·; i+ia+ sri4, ¢+ i v· 4i+;··¤+ +i4i+
·|· (|+ -| + |) -|· ··+ + |· (+ |;) -|·|·-|·|. ··-+:|.
·|¸+|+ -|·| + |+·. | (·-) +·||· ·|. + | º|· + ··| - ·|·| +
-+|+ ¬··| -|-·+ + -|·| + -+|+ ¬+ ·| |···¤ + ·
..·. ¢+ ·a vi·+ a·4i, +i-¤ «iø ari4+i:
¢+ iv· +v sisii++ i4·i,¬-si·a++ i4i+;··¤+ +i4i+
.. ·-++·
¬+ ·| |···+| .·|+ -. (|+ ) +· + | |+| ¬·º| +-| -|-·+ +
-|·| + -+|+ ¬+|-+ -|+ · ¬+ ·| |···¤ + · ¬|· +|+ + + ·
..º. ¬-¤i-r ai+i-r aoi ari4i, +;i aoi 4i ;+·i+·+:
s·¤ ao aii++a;4i-r, a·«·a :+o·a ao sri+ +
+ |++·+ +· |+| + | -|+| -O+ ·- |·- |+ -| (º|.| ·| ··|) ·|·
- -. -| ·|+| (·- ~|) -O+ |·+ - ·|·+ + ·· -|+ +· (|+ ·| -¬|)
+· -O·|·+ -|| - -|· ·O| + | .|-|¤ (¬·- -| ·|+|) (-·||·+ )
-O+ · -
..-. aoi 4-i·4+i øi+ , ¬¤i s-i·4+i aoi:
aoi ai4·¤+i øi+ , ¬¤i «n·¤+i aoi+
·|+ + +|| + | -·| + ·+| -O+ ·-. (¬|·) - -| |+| + | -·| (~|)
-O+ · - ·|+ + ¬+¤ + | -·| (¬|··) + ·+| -O+ · -. ¬|· (- -|)
·|-¤ + | -·| (¬|··) + ·+| ~| -O+ · -
.... ao 4i+ a·i aiø, aoi aai si+i;+i:
aoi s·¤i4 siªøi=i, sisi+ ¬+ ·m ao+
··|+ + .|· + | +|·+ + ·+| -O+ · (-||) -. ¬·· ¬¸| -O+ ·
(-||) -. .|.| + | ·|~ -O+ · (-||) - (¬|·) +|+ (+ +|) + | + + ·+|
-O+ · (-||) -
+|····| ·|-|+| |+|_|
+|····| ..
-x. +ªri+·4i
..x. 4+a·a s4-ivii·+i, +ªri +¡i+ 4iø+i i+4:
ai -ø++i r·i r·, + øi4·º+ ++i·4 +i+·i+
.|+·| -|+ · ¬|··¤ + ·+ ·|· ++· + | ¤| +|··| ·| + | ~||
··| -. ·+ + + ·+ | ;·º| - + .|O| º|· ·-·| .|O| ++ · ··· + |
·- ·- + ~· - ·-· ~· + ~.+ | ·-| -
..-. 4 ¢ai ar+ a-4i, +ªri øi+ i+ai-i+ i:
ai+ i +·a s+¡i-+, ¬i=+;+ «i·m+
·|+ + ·- |·+·| ¤| |·- |+ -| + | ¬|~~ + · ·| -. .-+
(·O) .|+ ·- -| ··+ ·· - ·- |+ ·| | + ·|·¤ +|+ + |
···| |- (··| ·-| -)
..·. 4i v+ ar+ ai-4, +ªr øi+ :··v4:
ai+ i +-ri ss+i-+, =:i«-:+ si+o·i+
;- (·|··|·) ·-++ ·|·| ··|+ +¤|· ¤| + | ·| ·|+ + ¬|~~
+ · ·| -. .-+ .|+ (·- -|) .· ·| - ·- +· (+) - +|+| + |
··
..:. + +i +:ii4 =; +i, 4i+-+-¤ a4i4+i:
+ªri4 4¸ø om¤, =ai·-¤i+ «i·m:
4i +i +=+ ai+i+, 4i·i =i·a s+-s++
;-|· + --. |·+ ·-| ¬|· -|. + -| -. --|· + ·|¤ + |·
+ -| - ·- O- + |· (··| + ·|··+ ·) ·|·¤ + | O|· -. - -|
¤| + | ·· - .O|· ·|·| (+ -| -| + -| |+ ) -- (··+) +|· (·-
-|) ·|··|· .O|·| ·- ·- +·| + -| + .· - -·+ · + | (·· ·· -
¬|| -¬|) +·| + | .|·|-
..·. 4¤iis 4¸ø ¬+s;+ :=r, iº:iiis ·.+oi s+·+ =ri+:
¢+i-s +ªri+a4 ¬+¸r+, i+·«-i+i :+oi4: s+-s++
·- ·· + |·+ ·+. + -|+ ¬|· (.-+ ) ·· ·+ ·-+ +· + .| -¬|
.· ·-++·
·· |+ · .· ·|| -. ·- -| ¤|-+| ¬+.· + (·· -) .|·º:| + -|+
+· ·- ·O ·|··|· .+:| -|| -
..º. 4·a ºi-iai+ ai+i, 4+isa++i =ai:
«iri +ri-+ :i;i;, a¡-si ·i4i+i·a+i+
|·-+ º·||- -| ++ + | |.|· ··+ ·|·| (·-¬|) + | -| ¬|· ·| -|.
.- |+··| ·|. ·|· ·|+ + | .-+ ·|· |+|¬ -+ +·-| · ·| -
.x·. a+i-+ a·«iv ai+i, ø+i =-sa i+;i+:
+·v i:·+i ø+ ai+, 4¸ø s·¤i4 iº-:¤+
(·) -| -~| ¬|· ·- - (|·-+ + |·¤) (¤|-+|) ·| ¬+ |·
·-| - .- .+:| -; ·| + | ·O + ·.|.| - .-+ | ·· + | + |.·|·|
.xº. ai·+ii+ ia+ir+ii+ v, ai4+·aii+ =+i-+ a-++i:
+ ai+ia+i aoia+i, + + aii+a=s4i +·i+
(·) (¤|-+|) +|··| .|||¤·| + |··| + | .|-:| + ·+ ·|·| -|| - ;-
-O + ¬|-+ -O + | ·|-+| + ·+ ·|· ·-+. ··|+|. (·|· ·| +·) +
+ · + ·| +· -
.x-. +iami4 s·+o+i sai, si·a-si-+ aai+ «i-v+i:
a4ia+a;a-i+ i, :+o4si-+ s+-s+ iv·i4+
¤| - +|··||· .||¤| (··· + |+ -| ·|· ¦|·|) ·· - O·- +
-+|+ ·++ · + |. ·- - (++ + ) ··+| + + - - (·|·) ·· -+·
+ ·|··|· (·-+||· + |) ·O +| -
.x.. +iami4 s·+o+i sai, si·a-si-+ aai+ «i-v+i:
+·4i +iam i++i:4, ¬i+ ;-+ i+·i44-i+i+
¤| - +|··||· .||¤| (··· + |+ -| ·|· ¦|·|) ·· - O·- +
-+|+ ·++ · + |. ·- - ;-|· ¬++ ··|·· + | ¬|+ |·| + · -
(-|·+ ) ¤| + | ·· + ·
.xx. 4i i+·«+¤i ++iiv4-ii, ++4-ii ++4+ vi+i+:
+ s·4ø4¤ s·a¤, 4-ii «-v+4+ vi+i++
·| ¤| - º. + ·. ¤|++ -|. ¤| + | ¬|· -| ·|·| -. .-
-|···| .
(·|+) + | ·- -| ·|+| ·- (+ |; ··+ - ++ -¬|) +· |+ ···+ + |
¬|· -| ~|·+ ··
.x-. + + :=r «-v+4ir vi·i, 4:i4a :i·.as·«a·v:
ai·-i·-ii 4im+ ª:øa, s-ia :i·a v 4i ¬s+oi+
(·-) ·| ·|-. ·+ ·|. ·| ·--| + | ··+ -. .- +|· (·+) ·· ··+
+-| + -(·- ·· ··+ -|| -) +|¤·|. + ··|.+| ·| -| + ¤|
+ | -|+|
.x·. ¢+ :=r «-v+4ir vi·i, ¬irii·+ iai¤ø :-s4·v:
¢+i-s º-+i+ si··«ai-+, ¬+si+o+i + i4ao sri4+
+|· (·+) ;-| + | ··. ++|-+O. |.|·· ¬|· ·-·|· ··+ + -
- · ¬+·|·|- -|. + |+-O + | º|· + ·. ;- (·· ··+) + | ~|
(.|+-+| O·· -) + |. + · .|·|· -| ·| -
.x:. 4 ·i4·-ii+s+i-+ ai+, a4+ + 4++ ª+ i+ aiø:
¢+i-s º-+i+ +ai-+ vi·i, ¬+si+o+i a·«:+o sri4+
·- ++ ·| -·· ·+|· - ·|· + (+ - ·|| -). ·- -| ·|··|·
(·|·) -·· ·+|· (¤|-+|) -| + |·· ·| - +|· (·+) -|· ·O|
+ | .|-|¤ + · ;- -| + | ~| + |. + · ¬+·|·|- -| ·· · -
.x·. 4·v s· 4·v s·º+i, 4n 4·v =+·a si·4¸:
a·«-¤ i+4-i4i+ai, + s+ aii+a· =siria+
¬|· (~). +|º (~|··) ¬|· +·· (·+|+) + | (-|·| ·|| + |) º|·
·| ¬·| -~| -+ ·| + | ·|· ·| (¬|· .-- º|· + ·) ~· (-|··) + +|·
-| ·|¬| -· ¬|· - |·++|··| -|+ ·(+) |+ ··-+. ··|+| (¬|· +·)
+ | +-| .||| -|·
.xº. i++++ 4i¤+·aa-++i,i+·«·i4·aa=i+si·a+i:
i=·4i +ªri s+¡i+, ¢a oi :=r + ·ii+«-v++
(+ |+|·+ ||·-) ·-. |· ·|· ·+ ¬|· .~ -| .~ (-·· -| -··)
·O+ ·|· .||¤| + | ¤| ¬|· ~| .|·¸ -|| (O· ··|) - (;--) ·-
(¬++ |·) ¬|· ~| ·· ··+ ·|· + ·| -
.· ·-++·
.-·. i++++¸ sa4 v4i ·+i,¬a= =i+4+ a:i a+i:
¢a oi ·4i-+ + iiri+,¢a º·ºi+ 4i·«-v++
·| |·+ | + | .| + ·+ + ··| - (¬|·) -·| -+|+|+ ·- ¬.~ + |
~|·+| + ·| -. ·- +|· + ··+ + | + |.··|. ·- |+.·· -| ;- (¤|)
+ | |·+|. + · ··|
.-º. i+;;+i ¬a-+iai, +i++ªri ¬+;mi:
¬i·ºi-: =+a-øii+, ¬i-+4i4 a4·a4i+
|·-+ ··· (¬-·) +| |··| -|. ·| |+~·. ¤|·|- ¬|· +·|·-|+ -|
··| -|. |·-+ ~· (.||| + ·|+ ·|·) .·| + | + |. |··| -|. .-+ | ·-
¬|+ ·|·+ (-||) -
.--. +i++ªri ¬+i:i+i, i+·.i-is:+ ii+:i:
¬+o·i+ ai:isi+, a·¤i s·«is·ii+ v:
a + ª¬i-+4ai·i·i, 4ris·¤i 4risi·ai"i+ +·vi++
·| ¤|·|- ¬+|··-|. |+·|+ ¬|· +· (·|· .||-|~·|¬|) + |++¤
-|. ¬|· ¬··| + | +-· +|º (+ + + -) ·O+| ·|+| -|. ·-| ¬|+
·-·|·|. +-|.||. ¬|· +-|+· + -| ·|| -
.-.. a·«ii==¸ a·«i+:¸r4i·4, a·«a v-4a ¬+¸siø-ii:
a·«·ari +ªr+o4 i+4-ii, a4 ¬i=·¤i4 + 4i;a·4+
(+) -·+ | ¬|~~ (+·|-) + ·+ ·|·|. -·.. -|· ·+| - ¬|·|.
-··|·| -. ¤| + | ·· -| ·|+ - |·++ - (+·+ .|+ + |) -·· + |
¬|~.| - ·|+ + · (+) |+ -+ | (¬++| .+|··|· ·| ¬|·|·) ··|.
.-x. a·«:i+ v-4:i+ ia+ii+, a·«·a v-4·ai ia+ii+:
a·«·i+ v-4·i+ ia+ii+, +ªr+o4i a·«:+o ia+ii+ +
·+ + | ·|+ -· ·|+| + | ·| ·| - (-· ·|+| + ¬ -) ·+ + | ·-
-· ·-| + | ·| ·| - (-· ·-| + ¬ -) ·+ + ·+¤ + ·+| -~|
·+¤-O| + | ·| ·| - (-· ·|·| + ¬ -) ¤| + | ·· -· ·O|
+ | ·| ·| - (¬·|. -·- ¬ -)
.--. r+i-+ =i4i :-4v, +i v si·4+ia+i:
=i4+ªri4 :-4vi, ri-+ ¬·¤+ ¬-i++
-|···| .
(--|· + |)+|· + ·+ + | .|·+ + + ·+ ·|· ··|¸ + | ~|· +. + ··
- ~|·| + | ¤| + +· + ·(·-) ··|¸ +·|· + -+|+ ¬++| -| -++ + ·
·| -
.-·. i+m:iaii+ o-iii+, ·i4:iai ¬4 sai:
+·4i ir +i+·i4a, i::i rii+ 4r-+ ø+
O| + | ·| - (;++ .·+ ·|· ~||~|| + ) ¤ (+·||+ - O
·- +-| .+·) ;- .|·| + | ·| - (;-+ ¬·· ·|·+ ·|·|) ·|· (-
·|·| + | ·|+ ·+ - + |; ··| + · .||| +-| -||) ;-|· ·|·|·
(·|+·|) + | (-| ·|+ ·+| ·||-) |·-- +-|+ + · .||| -|| -
.-:. i+m:iaii+ o-iii+, :ia:iai ¬4 sai:
+·4i ir +i+:iaa, i::i rii+ 4r-+ ø+
O| + | ·| ¤ - ;- .|·| + | ·| - ¦ ;-|· ·|¦ (·|+·|)
+ | ·|+ ·+ - +-|+ + · .||| -|| -
.-·. i+m:iaii+ o-iii+, 4ir:iai ¬4 sai:
+·4i ir +i+4ira, i::i rii+ 4r-+ ø+
O| + | ·| ¤ - ;- .|·| + | ·| - +|- ;-|· ·|+|-
(·|+·|) + | ·|+ ·+ - +-|+ + · .||| -|| -
.-º. i+m:iaii+ o-iii+, ;·ºi:iai ¬4 sai:
+·4i ir i+4i+·ºa, i::i rii+ 4r-+ ø+
i+m:iaii+ o-iii+, +ªri:iai ¬4 sai:
+·4i ir +i++ªra, i::i rii+ 4r-+ ø+
O| + | ·| ¤ - ;- .|·| + | ·| - ;·º| ;-|· ;·º|·|-
(·|+·|) + | ·|+ ·+ - +-|+ + ·.||| -|| - O| + | ·| ¤ - ;-
.|·| + | ·| - ¤| ;-|· ¤|·|- (·|+·|) + | ·|+ ·+ - +-|+
+ · .||| -|| -
-|···| ··|-|+| |+|_|
.- ·-++·
--. i=+o+·4i
.··. v+o+i a+·i aiv, aiv ai++ a+·i:
¤i++ a+·i aiv, aiv ia·ri4 a+·i+
·· + | -·· (-·+) ¬·º| -. ¬·º| - ¬| + | -·· |¤ + | -··
¬·º| -. ¬·º| - |·-| + | -··
.·º. + i4+ a+·i aiv, aiv +ivi4 a+·i:
4+ai a+·i aiv, aiv a·«-¤ a+·i:
a·«-¤ a++i i=+o, a·«:+oi s4·vi++
+ |·(.·|· ) + | -·· ¬·º| -. ¬·º| - ·|¤| + | -·· ++ + | -··
¬·º| -. ¬·º| - -· (;|··| + |) -·· -· -··.||| |~· (-|·+ )
-|· ·O| - ++ -| ·|| -
.·-. r-¤a4+i si:a4+i, +ivia4+i a4+-i4i:
¬n-i·+i a4iir+i, ¢+ i a-+ia+i +4ir i=+o+
·| -|·. +· ¬|· ·|¤| + -· -. (·|) .·|+ -·+| -. ¬++ ~|· + |
(-··|;·| + |) ·|++ + ··| -. -+||··+. + |+ |¬|· -. -. .-
|~· + - -
.·.. 4i 4oa4+i i=+o, 4-+=imi ¬+a+i:
¬-¤ v-4·v :isi+, 4v· +·a =iia++
·| |~· +O - -· -. -|·|··|· + · ·|·| -. .¸ +-| -. ¬·
¬|· ·+ + | .|+ ||. + ·| -. .-+ | ·|· +|| -|| -
.·x. v-4i·i4i v-4·+i, v-4 ¬+i+iv-+4:
v-4 ¬+·a· i=+o, aa-4i + si·ri4i++
·+ + ·+¤ + ·+ ·|·|. ·+ + ·. ·+ + | |·+ + ·. ·+ + | +|·+
+ · |~· (-|·+ ) -¸+ - ·· +-| -||
.·-. aøi= +ii+4·¤·4, +i·¤a isr4 v·:
¬·¤a isr4 i=+o, a4iiv +iiv4·ºi++
¬++ ·|~ + | ¬·-·+| +-| + ·+| ·||-. ·-·| + (·|~ + |)-+-| +-|
|~+O···| ..
+ ·+| ·||- ·-·| + (·|~ + |) -+-| + ·+ ·|·| |~· (-|·+ ) |··| + |
+ |·| + | +-| .||| + · +||
.··. ¬-søi=iis v i=+o, aøi= +ii+4·¤i+:
+ + :+i saai-+, aaiaii+ ¬+i-:++
·|·|-| ·|~ |+·+ +· ~| ·|· |~· (-|·+ ) ¬++ ·|~ + | ¬·-·+|
+-| + ·| -. | .- .¸ ·||·+ | ·|·. |+·|·- + | ··| .|.-| + · -
.·:. a·«ai +i4=si·4, 4·a +i-¤ 44ii4+:
¬a+i v + aivi+, a + ªi=+o¸"i+ +·vi++
+|+-+ + .|| |·-+ | |·+ · -| + +· + | ~|· +-|. ·| (.++ )
+-| -|+ +· .|+ +-| + ·|. ·-| |~· + -| ·|| -
.··. 4-iii+ri·i 4i i=+o, sa:ii «aaia+:
¬iv4·º s: a-+, a;i=sa4 ao+
+| (~|·+|) - |·-|· + ·| -¬| ·| |~· (-|·+ ) ·¸ + .|-+ +
.|-:| ·-| -. (·-) (-~|) --+ |·| + | .++ + ·+ ·|· .| (¬|·) -O+·
+· (|+·|¤) + | .||| + ·| -
.·º. ia·v i=+o ;4 +i+, ia-ii + ør4·ai+:
º-+i ·i4·v :ia·v, ++i i+·«i+4iria+
- |~· (-|·+ )! ;- (¬|+~|· +|+ + |) +|· + | .·|·|. .·|·+ +·
·- --|· |· -+ | -| ·|··| ·|· ¬|· ¦ ( -+| ··+|) + | º·+ + ·.
|+ · + |+·|¤ + | .||| + · ·|·
.:·. s·v iº-: s·v ar, s·v v-ii· =i+4:
s·va;ii+4ii=+o,ª¬i¤i+ªmi"i++·vi++
(-+ |··|.. |·|·|+ -|. .|··+·|+.. + |+·|· ¬|· ·|+|· ;+)
+|· (¬··~|·|· -·|·+|) + | º·+ + ·.(-+·|·. ¬-+·|·. +|+. ¬|¸·
¬|· ¬|··| ;+) +|· (.··~|·|· -·|·+|) + | º|· ·. ¬|· ·+·|
(;++ .|-|¤ + |· ¬¸|. ·|·. -+|. -+||· ¬|· .|.| ;+) +|·
(;|··|) + | ~|·+| + ··| |~· (-|·+ )+|· ¬|-|+·| (·|·. ¦. +|-.
+|+ ¬|· ·|.) + | ¬|+ +¤ + · ·+ | -|. ·- (+ |+. ~·. ·|. ·|
. ·-++·
¬|··| -+| ·|· .|+ |· + |) ·|·| + | +|· |+ ·| -¬| ¬||¤ + -| ·||
-
.:º. ni4 i=+o 4i s4i:i, 4i + + i44m ·4·a iv-i:
4iøir4= i4øis4-ii,4i+ i-:ª:+oi4:"i-+ :·r4i+i+
- |~· (-|·+ )! ··|+ + ·|. .|+|· + + +·| --|·| |··| (+|· .|+ |·
+ ) + |+·¤| (~|·|) + ·++ · + + +· .|+·| -|+ · + ·|- + ·|· + |
|+··| -|·! ·- ·O + -+ ··· - -- (+ -|)+ ·++ + ·+| +·
.:-. +i-¤ ni+ ¬s·¤·a, s·¤i +i-¤ ¬ni4+i:
4i-r ni+·v s·¤i v, a + i+·«i+ai-++ +
.|.||·-|+ (+·) + | ··|+ +-| -||. ··|+ + + ·+ ·|· + | .|.| +-|
-|| |·-+ +|- ··|+ ¬|· .|.| (·|+|) -. ·-| |+·|¤ + -+|+ (|-·)
-|| -
.:.. a·¤i4i· si+;·a, a-+iv-i·a i=+o+i:
¬4i+ai ·i+ rii+, a-4i v-4 i+s·a+i+
|+ -| .-·|·|· + .|·. + ·+ + |; .||··| -|·+ ·· --·+ -+ -
·+|++.·+| + ·| -. · .- ·|+ |·|· -O .||| -|| - (·| |+ -|+|-·
+|+·|· ·|+ |· -O| - +· -|| -)
.:x. 4+i 4+i a-4ai+, o-vi+ =:4·«4:
ø=+i sii+si4ia, ¬4+ + i+ai+++
-|·+ (--·+ -|··|+| + -|·) ···· (.·|· ¬|· |··|) -+ ·| +
.···· -+| ¬|+·| + | |·+.·+| ¦|·| ¬+~| + ·| -. ·· .-
.|||.|+|· (-+| ¬··|+-O) + | .+·|·· -|| - .||+·| + |· ·-
¬+ -
.:-. +xi44ii: =+i+, ;v s·¤·a i=+o+i:
;i-+44i-i a-+i;, sii+4i+o v a+·i+
·-| (;- ·+ +) .|.|·|+ |~· (-|·+ ) + | ¬|·~ + + ·+| -|| -
;|··| + | -··. -| ¬|· .|||+|· (|~·|·+· + |+·+|) + -··
|~+O···| .
.:·. i4-i =a·a + -4im, aaiai+ ¬+i-:+:
siªa-¤i·+-4·a, ¬ivi·+ aøi ia4i:
++i si4ia«røi, :+o·a-+ + i··ai++
(·- ;-+ |·) .¸ ·||·+ | ·|·. |+·|·-. + ·|¤+ |·||+| + | -|·
+ ··- +|+¤ -·|· + ·+ ·|·| -|. ¬|·|·+|·+ + + .·-| .-- ·-
.|+|· + | ·-·| + -|· ·O + | ¬ + · ··|
.::. +i·a+ i i+4 s-+ ii+, 4;+ii+ s4·vi+:
¢+ ·i4·v :ia·v, i+-s4·v¤ i=+o+i+
(·-) ·-| (¬++) + --·|· - + ·| + | º|· ·| -. ·- -| - |~·¬|
(-|·+ |)! (+) ·|· ¬|· ¦ + | º|· ·|
.:·. a-++ i4i a-++ivi, a-++i aa4iir+i:
+-+øi+ ii4aii=+o, ª=sa-+i"i+ +·vi++
.·|· (¬|·) ·|¤| - .|. .||.|||. --+||-. ·|+ + ¬||+
(·||+ + ~|·|) + | ·++ |+ · - |~· (-|·+ )+ | .+.| + -| ·|| -
.:º. ¬-i+i vi:4-ii+, siª4a¤ ¬-i+i:
ai ¬-i4-ii ai+4i, ao i=+o i+riiria+
·| ¬++ ¬|++ | -·· .||· + ·. ¬++| +·|·¤ -·· + ·. ·- ¬++ ¦|·|
·|·. -+|+|+ |~· (-|·+ ) -O+·+ |·-|· + ··|
.··. ¬-ii ir ¬-i+i +i¤i, + iir +i¤i s·i ia4i ¸
¬-ii ir ¬-i+i 4i+:
+·4i a444-ii+, ¬·a =++ +iimai+
·|+ -·· -| ¬++| -·|+| -. -·· -| ¬++| ·| (.·¤) - ;-|·
¬++ ¬|++ | -· + ·. ·- -| ·- |+ ¬·º |·| + | ·|+|·| ¬++ |·|
+ | (+ ·| -)
.·º. si4ia«røi i=+o, sa:ii «aaia+:
¬iv4·º s: a-+, a;i=sa4 ao+
·¸ + .|-+ + .|-:| (·-+ ·|·|) .|+|··-· |~· (-|·+ ) (-~|)
.. ·-++·
--+ |·| + .+.++ - (.||| -|+ ·|·) -O+· .| +· (|+·|¤) + | .|||
+ ·
.·-. 4i r+ :r·i i=+o, 4·ai+ «aaia+:
ai4 øi+ s=iai+, ¬·=i 4-ii+ vi-:4i+
·| + |; ·¤ -|·+ ~| ·¸ + .|-+ + ·· ·|| -. ·- (¬-·.||||
+ +|· + .|+ -) +++ ··+| + -+|+ ;- (O·||·~·) ·|+ + |
.|+ ||. + ·| -
|~+O···| +···|-|+| |+|_|
|~+O···| ..
-·. «inm+·4i
.·.. iº-: ai+ s·++ -4, + i4 s+: «inm:
a;i·i+ o4 ¤-+i, ¬+ +·¤¸ia «inm+
- ·|-¤! (¤|-+|) -| + | + |.·. +·|+ ++ ·+ |++|¬| + | ·· + ·
--+ |·| + ·· + | ·|+ + ·. - ·|-¤! () ¬+ (|+·|¤) + | ·|++ ·|·|
-| ·|
.·x. 4:i o4a v-4a, si·4¸ rii+ «inmi:
¬¤·a a·« a4i4i, ¬-¤ 4·ºi-+ ai++i+
·· (+ |;) ·|-¤ ·| ·+| (.+· ¬|· |·+.·+|) + +|·· -| ·|| -.
· .- ·|++ |· + -~| ··+ +. -| ·| -
.·-. 4·a si· ¬si· +i, si·isi· + i+ai+:
+i+;· i+a4-i, +4r «¸i4 «inm+
|·-+ +|· (~|· + º- ¬|·+ ¬|O. + |+. +|+ . ·|~. + |·¬|·
++). ¬+|· (·|-· + º- ¬|·+ -+. .··. ··. ·-. -.|.· ¬|· ·+)
·| +|·¬+|· (· ·|+| -|. ¬·| + +· + | ~|·) +-| -. ·| |+~· ¬|·
¬+|-+ -. .- + ·|-¤ + -| -
.··. nii4 i+·a4iai+, + +i+ ·v4+ia+:
=-i4-¤4+-s-i, +4r «¸i4 «inm+
(·|) ··|+|. |·+·. ¬|-+·¸ (|-··). + + ·.¬|· ¬|¬··|- -|.
|·-+ .·|+ ¬· (|+·|¤) + | .||| + ·|··| -|. .- + ·|-¤ + -| -
.·:. i:+i +si+ ¬ii:·vi, ·i-i4i=ii+ vi-:4i:
a:iai oi-i4i +si+, ni4i +si+ «inmi:
¬¤ a·«4ri·i-i, «ai +si+ +aai+
|·+ + -· +| -. ·| + ··+| ~|-| -. + ··+-+ ·|· ·++ |
-. ··|+ + ·| -¬| ·|-¤ ·++ | -. ¬|· -|· ·||·+ ·¸ (¬++) ·
- ·++ -
.· ·-++·
.··. «iir+sisii+ «inmi, a4vi·4i a4mii+ +·vi+:
s·«ia44-i+i 4ø, +·4i ªs·«ia+i"i+ +·vi++
·|-¤ ·- (+ -·||) - |·-+ +|+| + | ·-| |··|. ¬+¤ ·- - |·-+ |
··| -+|+¤ -. ¬|· .|·|· ·- + -·|| - |·-+ ¬++ |··| + +· ··
+ · |··
.·º. + «inm·a sr··4, +i·a 4·v¤ «inmi:
vi «inm·a r-+i·, ++i vi 4·a 4·vi++
·|-¤ (|++|+) +· .|-|· +-| + ·+| ·||-. (¬|·) ·|-¤ + | ~| .-
(.|-|· + ·+ ·|·) +· + |+ +-| + ·+| ·||- |·++ |· - ·|-¤ + | -·|
+ ·+ ·|· +·. ¬|· .-- ~| ¬|·+ |·++ |·- .- +· ·| (;-+ |·) + |+
+ ·| -
.º·. + «inm·a+:i+ i·va·4i, 4:i i+avi 4+ai is4ir:
4+i 4+i ira4+i i++-ii+, ++i ++i a-4i+4+ :+o+
·|-¤ + |· ·- + + ¬·-+ · +-| -|| ·· (·-) ++ - |.|·| + |
|++ |··| - ·-|·-| ++ |--| - .·| -. ·-|·-| ·O .| -|| -|
-
.ºº. 4·a + i4+ +ivi4, 4+ai +i-¤ :++ ª:
a++ +iir ªi+ir, +4r «¸i4 «inm+
·| .·|· -. ·|¤| - ¬|· ++ - ·+ + +-| + ·|. ·| ;+ |+| ·| +
-·+·+ -. .- (-|) + ·|-¤ + -| -
.º-. 4-ri v-4 i+ai+·4, a-4ia-«a:ia+:
a++ ·v + +4·a·4, ¬i·4r-i+ «inmi+
|·- (|+ -|) - --·+ -·¸ ¦|·| .+|·. ·+ + | ·|+. .- (·- -|)
-+ |·+·+ ++-+ |· + · ·- ¬|·+-| + | ·|-¤ (++-+ |· + ·| -)
.º.. + aªiir + 4i-i+, + a·vi rii+ «inmi:
4i-r a·v·v v-4i v, ai avi ai v «inmi+
+ ·.| -. + ·| -. + ·-+ - -| ·|-¤ -|| - |·-+ -· (-|·-
·|-¤···| .
.|+ |·- .||··+ |+ · - ·|· ¬|·-·) ¬|· (+| .|+ |·+ ·|+ |·|·)·+
-. ·-| .|· (+|·) - ¬|· ·-| ·|-¤ -
.ºx. i+ + aªiir :-4v, i+ + ¬ia+aiiª4i:
¬·=-+· + 4r+, «iir· si·4aia+
¬· ·.|.! ·.|¬| - ·| +·| ·+·| +··+ ·|·¤ + ·+ - ·| +·|
·|~ -|·| ~|· | ·| |··| ·-+ +·|+| - ~·| +·| - ·|-··|-· -
;- .·|· + | +·| ···|·|| -
.º-. sa+¸ øv· a-+, i+ a v4i+a-¤+:
¢+ ++i·4 ni4-+, +4r «¸i4 «inm+
·| + . ·|··| + | ·|·¤ + ·| -. ·| + .-. |·-+ .·|· + | -~| +-
|·O|; +·| -. ¬|· ·| ·+ + + |+ |··|+ + ·+ ·|·| -. .- + ·|-¤
+ -| -
.º·. + vir «inm «¸i4, 4ii+a 4i-ia-=+:
=i+ii: +i4 ai rii+, av rii+ ai+ ·v+i:
¬i+ ·v+ ¬+i:i+, +4r «¸i4 «inm+
·|· ·- +|··-| (¬|-|+ ·+) - ¬|· ~| ·|·| - | (·|-¤|) +|| +
·~ - .+:| -|+ +· ~| .- + ·|-¤ +-| + -| ·| ¬+|··-| - ¬|·
¬+|-+ - .- -| + ·|-¤ + -| -
.º:. a·«a4ia+ º-+i, 4i + + si·+·ai+:
a;ii+4 i+a4-i, +4r «¸i4 «inm+
·| -|· -·|·+| (··+|) + | + |. + · ~· +-| O||. ·| ¤| ·
-·|·+ + +|· ··| ··| -. ¬|· |·- --|· + ¬|-|+ +-| -. .- +
·|-¤ + -| -
.º·. º-+i +ia +·-i·v, a-:i+ ar+++ 4:
=i+o-isiø¤ «a, +4r «¸i4 «inm+
·| +¸| (+ |·). ··| (¤| -+| ·--|). -·|+ (·|- .|+ |· + |
·|.·| -+| +·-). ¬|· -++ +(+- +· ·|· ·|+ ·|· ·|·. ¬+.·) + |
+ |. + · ·| +|. (¬|··| -+| ·) + | (.|·) + + ·¸ -¬|. .- +
·|-¤ + -| -
·· ·-++·
.ºº. ¬++ ia +v«-v·v, ¬:;i 4i i+i++oi+:
o-+i«ø «øi+i+ , +4r «¸i4 «inm+
·| (|··| + |) |·+| ·| |+ · ·|·|. ·· (··) ¬|· ··+ (+ |·|·|-)
+ | -- ·| -. --+.|+ (·+|··) -| |·-+ | -+| -. .- + ·|-¤
+ -| -
x··. ¬++ iv+ +++-+, aiø+-+ ¬+·a::
:-+ ¬i-+4ai·i·, +4r «¸i4 «inm+
·| ¬+ |·|. (·) ·|. .|··|+. (¤| + + ·-+ -) |+·|~+|+| -.
(·~| +-| -). (º- ;|··| + | ·++ + · ·+ -) ·|- (-·+|) ¬|· ¬|+
.·|· ·|·| -. .- + ·|-¤ + -| -
x·º. +ii· si+o·s-i+, ¬i··4i·+ aiasi:
4i + iø-si+ + i4a, +4r «¸i4 «inm+
+·+ +· ·· ¬|· -; + |-· +· -·-| + ·|+ + -+|+ ·| + |+~|·|
+ |·| +-| -|| -. .- + ·|-¤ + -| -
x·-. 4i :+o·a sai+ii+, ;v+ o44-i+i:
s:i=i· i+a4-i, +4r «¸i4 «inm+
·| ·-| (;-| ·|+ +) ¬++ (O·) ·O + ·· + | .|.|+·+ ·|+ ·|
-. |·-+ ¬++| ·|. .|· + + |-. (¬|·) ·| ¬|-|+·|- -. .- +
·|-¤ + -| -
x·.. 4-=i·s·¤ 4vii+, 4·4i4·4·a + ii+::
=-i4-¤4+-s-i, +4r «¸i4 «inm+
·-+ .|.| ·|·. +·|·|. +|·¬+|· + +|·. .·|+ ¬· (|+·|¤) + |
.||| - (·|+) + | + ·|-¤ + -| -
x·x. ¬aa; 4r;ir, ¬+i4i·ir v¸=4:
¬+i+ aii·4i-s·º, +4r «¸i4 «inm+
·| ·--·| ·| ·-·||··| ·|+| + |·| +-| -||. ·| |·+| (|·)
|+ |+ + ++ ·|·| ¬|· ¬+·º -. .- + ·|-¤ + -| -
·|-¤···| ·
x·-. i+vi4 :ª: =¸+a, +aa ¤i+·a v:
4i + ri-+ + ¤i+i+, +4r «¸i4 «inm+
-·|·· · ··+ (·· · ¬··) -~| .|||¤·| + .|| |·-+ ·· ·|· |··|
- (|--| ·|· ·| -). ·| + |+ -| + | -·| + ·| -. + -·| + ··|| -. .-
+ ·|-¤ + -| -
x··. ¬i+·.a i+·.aa, ¬-i:ª:a i+·«+:
ai:i+a ¬+i:i+, +4r «¸i4 «inm+
·| |··||··| + ·|· ¬|··|·| (·+ + ·) ·-| -. ···||··| + ·|·
.|| - ·-| -. +|··- + ·+ ·|·| + ¬+|··-| (-|+ ·) ·-| -. .- +
·|-¤ + -| -
x·:. 4·a ·i4i v :iai v, 4i+i 4+oi v sii++i:
aiasii·+ ¬i··4i, +4r «¸i4 «inm+
|·-+ (|··| -) ·|·. ¦. ¬|~+|+ ¬|· +· (·|-) - -| |·· +· -
·- -; + |-· - -·-| + ·|+. .- + ·|-¤ + -| -
x··. ¬+ ++ a i+·¤isi+, i4· a·v4:i·4:
4i4 +ii=aa + i·v, +4r «¸i4 «inm+
·| (;- .|+ |· + |) ¬+ + ..-|·+ (|·· + | -+. + ·+ ·|·|). -··|
·|¤| + | ·|· |·-- |+ -| + | +|·| + +-·. .- + ·|-¤ + -| -
x·º. 4iv :i¤ + ··a +i, ¬m ¤¸ø a=ia=:
øi+ ¬i::i +ii:4i+, +4r «¸i4 «inm+
·| ·-| ;- ·|+ + ·-·| ·| º|.|. +|.| ·| +-|+. -·· ·| ¬-·· ·-
|·+| |·· +-| ·|. ¬·| .-+ | ·|·| +-| + ·|..- + ·|-¤ + -| -
xº·. ¬iai 4·a + i+ai-+, ¬i·4 øi+ s·i-r v:
i+·iaia i+a4-i, +4r «¸i4 «inm+
|·-+ (++ +) ;- ·|+ ¬··| +··|+ + -·· + + |; ¬|.|¬|+ |·|
+-| ·- ··| -. ·| -~| .|+ |· + | ¬|.|¬|¬|+ |·|¬| (¬|· ¬|-|+·|)
- ++ -| ·+ | -. .- + ·|-¤ + -| -
·- ·-++·
xºº. 4·aiø4i + i+ai-+, ¬·¤i4 ¬+ ¤+ ¤i:
¬4+i4v4+-s-i, +4r «¸i4 «inm+
|·-+ | ¬|·· (¤|) +-| -. ·| -· + º·|+ + ·-·-·|- -| ··| -.
|·-+ ¬··|-+ + ·+ (··+ | ··| + ·) |+·|¤ .||| + · |··| -. .- +
·|-¤ + -| -
xº-. 4iv s·¤·v sis·v, ==i a;4s·v4i:
¬ai+ i+·a aa, +4r «¸i4 «inm+
·| ·-| (;- ·|+ +) +· ¬|· +|+ ·|+| + .|| ¬|-|+ - +· ··|
··| -. ·| .|+ ·|-. |·+· ¬|· .¸ -. .- + ·|-¤ + -| -
xº.. v-:+ i+4ø aa, i+-sa:i4+ii+ø:
+-:i=+si·+oim, +4r «¸i4 «inm+
·| ··+| + -+|+ |·+·. .¸. |+O·| -¬| ¬|· +··|- -. ¬|·
(|·-+ |) ~·¤| +·| ·- ·|¤ -| ··| -. .- + ·|-¤ + -| -
xºx. 4i4 siøs¤ :·4, aai· 4ir4·v4i:
i+ªmi si·4+i ni4i, ¬+ai ¬+ ¤+ ¤i:
¬+si:i4 i+·«+i, +4r «¸i4 «inm+
|·-+ ;- ··+ --|· (·-++·¤) + ·++ · + ·|·+ ·|· +|--+|
.. +|· + | ·|· |··| -. ·| ·| -¬|. +|· ··| -¬|. ··|+|.
(¤||··|- -|+ -) |-··. -·-·|- ¬|· |·+| |+ -| .+|·|+ +
|+·|¤·|~| -| ··| -. .- + ·|-¤ + -| -
xº-. 4iv + i4 sr--+i+, ¬+i4i·i si··«a:
+ i4=+si·+oim, +4r «¸i4 «inm+
·| ·-| (;- ·|+ +) + |+~|·| + | +|··|· + ·. ··|· º|· + ·
.|·|· -| ·|·. ¬|· |·-+ | + |+~· +·| ·- ·|¤ -| ··| -|. .- +
·|-¤ + -| -
xº·. 4iv +ªr sr--+i+, ¬+i4i·i si··«a:
+ªri=+si·+oim, +4r «¸i4 «inm+
·| ·-| (;- ·|+ +) ¤| + | +|··|· + ·. ··|· º|· + ·.|·|· -|
·|-¤···| ·.
·|·. ¬|· |·-+ | (~·¤|) +·| ·- ·|¤ -| ··| -|. .- + ·|-¤
+ -| -
xº:. ir-+i 4i+a+ 4i4, i:·« 4i4 =s·v4i:
a·«4i4i+a4-i, +4r «¸i4 «inm+
·| +|+|+ ··+ ¬|· ··| ··+ - +· ··| ··| -. ·| -· .|+ |· +
··+| - |·++ -. .- + ·|-¤ + -| -
xº·. ir-+i ·i+·v ¬·i+·v, aii+=¸+ i+=siv:
a·«øi+ ii== +i·, +4r «¸i4 «inm+
·| (+·+ |+·¤-|+¤|) ·| ¬|· (¬···|- + | .+ |-·-+) ¬·|
+ | º|· + ·.| ¬|· +·.·|- -| ··| -. ¬|· ·| -|· ·|+ | + | ·| + ·
·|· (·+|) -. .- + ·|-¤ + -| -
xºº. vi+ 4i +i: a-ii+, =ssi-i·v a·«ai:
¬a-i a4+ «a, +4r «¸i4 «inm+
·| -··| (.|||¤·|) + | ··| ¬|· .+|·| + | +·| ·- - ·|+| -. ¬|·
(·|) ¬+|-+. ¬·º| ·| ·|·| ¬|· ·||·-+:| -. .- + ·|-¤ + -| -
x-·. 4·a 4i+ + ai+i-+, :+i 4-v·«4i+ai:
oimia+ ¬·r-+, +4r «¸i4 «inm+
|·-+ | ·| ··. ··· ¬|· ++· +-| ·|+. ¬|· ·| ·|¤|¬· ¬·-
-. .- + ·|-¤ + -| -
x-º. 4·a s· v s·ºi v, 4n v +i-¤ i+ ·v+:
¬i+ ·v+ ¬+i:i+, +4r «¸i4 «inm+
|·-+ ¬|·. +|º ¬|· ·|· + + º+-| - ¬·| ·| ¬|. ¬+|· ¬|·
·+|+ + | -~| + |++|¬| - ++ -. ·| ¬|+ ·+¬|· ¬+|··-| -. .- +
·|-¤ + -| -
x--. =a= s+· +i·, 4ria i+ia+ii++:
¬+a -ri++ «a, +4r «¸i4 «inm+
·| ¬. .|··. ·|·. +-|. |··|. ¬+ ·. ·||+ ¬|· ·¸ -. .- +
·|-¤ + -| -
· ·-++·
x-.. s·«i++ia 4i +i:, a·4isi4·v s·ai+,
¬¤i aii++o4 s-ii, ¬i=·¤i+iia+i 4i+:
a·«+iia++iai+, +4r «¸i4 «inm+
·| (¬++) +·|+·|- + | ·|+| -. ¬|· -·· ·| +·+ + | ·O ·| -.
¬|· |+ ··-+ + ·· + | .||| -¬| ¬++| ¬|~.|¬| + | +¤ |+ ·| -¬| +|+
- (¬|·) |·-+ ·| + º+ ·+| ·| ·- -· + ·|··| -. .- + ·|-¤ + -|
-
·|-¤···| º··|-|+| |+|_|
·|-¤···| ·
·||·| -··++ ·++ ··· ·¸- ··|+. ¬++|···· +·. |··|···
+·. ++ ··· ¦|·-. ·|···· +:|·-. +|···· + |·-. ¬·--··· ·-.
----··· ·¸-. +|+··· ¦|·-. ····· + |·-. ··|··· +·. ¬·|···
·-. ·|+ ··· + |·-. ·¸··· +·. -O··· ¬_. |+···· +·. + |····
¬_. +···· ¦|·-. ·-+_··· ·-. +····· ¦|·-. +|+ ¤+ ··· +·.
|+····· +·. +|···· ¬_. -|··· ¦|·-. |~+O··· ¦|·-. ·|-¤···
··||·|-|| +··||·+ ||+ ||¤ ··-||+
a++iav+·a+i, v+a·vi+=ii++i:
a+-i4·v +-¤¸+, s·viiv+ a4i;+ii++
·. ·-++·
v-4s: +·4i+4;i+
44+ -s4i:i iv-i, s-+ «iø+ siª:+i:
¬·r-+i ar·a·v, sis :ª:+ + :a+
a·i ¬-ii v øi+ i v, «ai ao is4+ v:
+ ivi 4ø·v v-4;i, 4·4+·4+ +iai++
si+ ªm i+·4i +i4i, +ªri i=+o v «inmi:
¢+ º·«iai+ +·4i, :ia+ii:·v«-v+i+
·-++· ···|++¸|+ ·.
4i¤i+4;i+
44+ +iai+ 4i¤i, ¬-s4i:i-r oi:a:
¢+ i:a iv-i+·4, s-+ +·4i-r ai=a+
«iø v ai=a 4i¤i, siª:+i-r v+;a:
¬·r-+ :a 4i¤i, ar·a rii-+ ai=a+
+·a sis+·4i-r, :ª:i-r :a a-i v:
¢+ i:a a·i +·4, ¬-i+·4i-r +i :a+
oi:a øi+ +·4i-r, «a+·4i-r ªi·a:
ao v is4+·4 v, 4i¤i4i rii-+ oi:a+
v;a + iv+·4i-r, 4ø+·4+ +iai+:
a-i·a v v-4;, 4·4+·4 a-i·a+
si+ ªm ai=a 4i¤i, i+·4 +i4 v v;a:
º·«ia +ªri+·4i-r, ++ia i=+o+i·4+ i+
¢+ +iøia4i¤i4i, «inm +·44-i4:
4i¤ia+ii+ v-iii·, ++ia v s+is·:
v-4s: i+si+i-r, :ia+ii:·v«-v+ii++
·-++· |+|_|
·· ·-++·
si·iu·ª-º
·-++· + | ·|·|¬| - +· O| |·+.·+|·|·
¬| -·+|·|·¤ ·|·-+ |·|
¦|·| |··|· |-·|·|·-·|+| ·|-
4i¤i-··x 4iøi :i 4i·i 4n, ri4 iø4i a« ø¸ª:
4¸ ri 4r iv++ ºª, «· ai4 a« º¸ª+
4i¤i-··- «· «· a +i i4ª, «¸: o¤ :·+ 4:
«· i4ª 4xi i+ 4, 4ri a+i++ v4+
4i¤i-··· + 4 oimi, + 4 «iømi, + i4i +imi 4i+:
4i· + i+viø+ + · a+ , 4¸ s·«+ + si++
4i¤i-·ºº 4i+ ai· ¬ai· + i, ¬i· ai· i+·ai·:
+ ri i4ø =a 4¸¸: + i, ua v·4 + i ai·+
4i¤i-·º- (º,
a4n iø4i r ai· + i, ºi¸: i:4i i+·ai·:
a-4+ +·ªi i+aa+, + ri si4 ai·+
(-,
iaa+ a4ni ai· + i, ºi¸: i:4i i+·ai·:
a-4+ +·ªi i+aa+, r¢ :oi + si·+
4i¤i-·ºx (º,
4i ºi4i º+ 4 +ri, +¤i-aø ¤a si4:
-4i ri a4+ iv-i 4, ·i4 o¤ +i ¬i4+
+|·|.. ·
(-,
+ iª4i ºi4i a++ a, ¬« «·ai 4¤u:
ºi4i iv+ s· v·4 º+, ri4 + ·i4 ii+u+
4i¤i-·ºº i+ ++ + ø ;a +·. ø4° ai+ vi+ i:i·:
+ +ø i4++i ri i4+, + ø + vo øivi·+
4i¤i-·-- iiø4+ i·i «i¸: 4, +¸ ri +·i ois:
¬v+ i·44 ·i+ 4, +¸ ri +·i :is+
4i¤i-·x- ia++i rii+ + + · a+ , :.4+ o¤i :i4:
¬iv+ rii+ i+a 4+ + ·,a« 4+ 4øi ri4+
4i¤i-·x. 4i «is¸ iii4 «va+, =øi + · a« + i4:
¬iv+ =øi i+a 4+ + ·,a« 4r =aøi ri4+
4i¤i-·-x 4v 4øi« +ri vø, vø s++ iaa ¬i·:
uiø 4v i«+ s++ + , 44+ vi·i ¬i·+
4i¤i-º·. ·m ara 4iai ø¸:, ai+ 4a rai·:
s· ai ai+ ·+4 + i, +ri u¸· a·:i·+
4i¤i-ºº· ai +¤i + i ia:4i, i«+i uiø :i oi4:
uiø+i+ + i ¢+ i:+, a:i «·ª+· ri4+
4i¤i-ººº ai +¤i + i ia:4i, i«+ iiai :i oi4:
iiai+i + i ¢+ i:+, 4ri 4i4iø+ ri4+
4i¤i-º-: ai4· +ø, s++ 4ri, ¬+i·n + i ºi·:
sis + øi a «v a+ , ¢ai i:o + ªi·+
4i¤i-º-· aø 4, ¤ø 4, 44+ 4, +ri a·in+ + i4:
¢ai ·¤i+ + a4+ 4, ari 4·m +i ri4+
· ·-++·
4i¤i-º-º 4+ r-4i + ·, 4i· 4+, a«+ i -4i· iiim:
¬s+i ai ri +:+i, a« ai+i + i ai++
4i¤i-º.· 4+ si¸:i, 4+ xia :, 4+ r· ;++ iiim:
ao-:o a«+ ¢+ a, ai· ai+ a4i++
4i¤i-º-. a« a« a-4i i«+ ·.+ , ·ri ø4i+i :i¸::
+ :4 + :4 «¸:+i ·ri, 4-4 oi· + i ¬i·+
4i¤i-º·- r4 ri ¬s+ + 4 a, ri+ ua ¬ua:
¬-4 + i+ uiv+ + ·, :+, «n 4i «a+
4i¤i-º·· +ri :i¤ r ·+i¤ 4, ari ·+i¤ ø ai+:
¬s+i + · ¬+¤ ri, i«+i ·+i¤ srvi++
4i¤i-º·. ai++ =· + ·+ ·r, + uø + 4 =·s¸·:
¬+ uø a «v+ ·r, ·r sis a :¸·+
4i¤i-ºº: ·r «i·4i 4 44·, iv+ «·i +i ri4:
a«+ i ri vir =øi, a·vi 44ø ri4+
4i¤i--·x (º,
s·4 øi= '¬i·i·4' r, s·4 i4x 'a+i¤':
s·4 «v 'i+.+ia' r, '4i++' s·4 ao + i¤+
(-,
+ri øi= ¬i·i·4 a4, v+ a+i·ª a4i+:
+ri «v i+.+ia a4, ao a:u i++im+
4i¤i--º- + i4 a4 +i =4 a4, ai4 4+ 4r ai+ :
+ i4 +4i i+·=4 r+, arai r+ i+ai+ +
+|·|..
4i¤i--º· +·mi a :o ai4+, +·mi a =4 ri4:
+·mi -4i4 :o i4ª, =4 + ir a ri4+
4i¤i---. ai+ n¸ª + i a-4 a, + iv ai+ ¬+ iv:
ai+ ¤mi + i -4i· a, 4ø iv-i + uiv+
4i¤i--x· ¬s+ 4+ + i 4ø ri, ¬s+i +iu + ·i4:
4¸ øir + i a4 ri, øir + i oi ai4+
4i¤i---º ·i4 a:u + ·i4 r, o¤ a:u +i :i¤:
4ir a:u + 4¸¸:+i, v·4 a:u + riu+
4i¤i---- ii+ ª + · s· :i¤ + i, :+ +i ¬s+ :i4:
s· i+:i i+a ·+i+ i+·+, ·4i+ ø·r ¬=i4+
4i¤i--:: a a·+ i· ¬i+-4 r, :o ·4i+ a¸ :o:
ii·4i a¸ :om ø4, :o + i ·+ + ·o+
4i¤i--·· (º,
s¸+ + ··ºi + · a+ , «is + a+ «vi4:
+¸+i ¬i+ + i= + i, +¸ m a+ a·+ i4+
(-,
sx + ·ni + · a+ , is+i + 4i+i =i+:
+ i+ «vi si¢ =øi, + iø + · a« ¤i++
4i¤i-..· +·mi a¸: a oi: + ·, ¬+ia++ «+ ai4:
=+ ai4· a +·+ + i, 4r ri ¢+ =si4+
4i¤i-.-x (º,
a« :i+i a «·ª r, v4 ·++ + i :i+:
:i4+ si4 sª4 «ø, 4ir+ ao i++im+
- ·-++·
(-,
v·4 :i+ a« :i+ 4r, ia· 4i· ri ri4:
a=i ·ai 4r v·4 ·a, ¬+iø+ ir++ ·ri4+
4i¤i-.·º +imi +i +u 4 =øi, +u 4 =øi u·i·:
s· ai 4+ +u 4 + ·, +ri a44i +i·+
4i¤i-.·x a:i aiiv¢ v4 ri, a:i «iiø¢ v4:
ri u·i· a v4 ri, 4ri 4i++ + i 44+
4i¤i-.:. (º,
ui+ iv-i ¬+4oi, «ª u¸-4i4i·:
:o+ :o+ +:+i, i:o s·4 ao ai·+
(-,
¬io 4¸: ¬-+·4oi, «ª u¸-4i4i·!
:o+ :o+ +:+i, i4ø aoi + i ai·+
4i¤i-.:x ari ari ;a ·+ v4, a-4+ ·4i+ a4 ai4:
+ri i:o =-si:-·44, +i ¬4+ i4ø ai4+
4i¤i-.ºx aªi a¸ª 4iøi i+ø+ , r¢ uiu + =i·:
=¤ «:ø + · +4i i4øi, 4+ + 4ø =+i·+
+|·|.. .

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Dým§vŸgo · · mŸgvŸgo · · · pik »fk vŸgo· inryvŸgo · · · nAgvŸgo · · · t»hAvŸgo · · · iBEKuvŸgo · · bRAµfvŸgo · ·

· · · · · · · ·

· · · · · · · ·

· · · · · · · ·

· · · · · · · ·

· · · · · · · ·

· · · · · · · ·

· · · · · · · ·

· · · · · · · ·

· · · · · · · ·

· · · · · · · ·

· · · · · · · ·

· · · · · · · ·

· · · · · · · ·

· · · · · · · ·

· · · · · · · ·

52 55 59 62 65 68 73 78

Dýmpde vŸgAnmu¡AnM · · · · · · · · · · · · · · · · · · 87 gATAnmu¡AnM · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 88

piriÕÏx-1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 89

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->