You are on page 1of 17

HOSHIN MODELİ

31.10.2011

Burak Tanyel 21110023

Kontrol diyagramları. Serpilme diyagramı. Kontrol çizelgeleri.Hoshin Kanri Heiho : Strateji “Strateji konusunda uzmanlaştığınız takdirde düşmanınızın niyetini anlar ve kazanmak için çok sayıda fırsat yakalarsınız” Miyatomo Musashi 12 yy. Histogramlar. Pareto diyagramı. Akış diyagramı ) . Benkei’nin 7 silahı Kalite kontrolünün 7 tekniği ( Balık kılçığı.

yön belirleme metodolojisi .Hoshin Kanri Ho : Yöntem.biçim Shin : Pusula-Parlak iğne Kanri : Planlama Strateji Stratejik.

Planlama . Kritik iş süreçlerindeki değişim yönetimine yönelik bir sistem yaklaşımıdır. .Adım-Adım Süreci “Bin millik yolu adım adım yürü” Musashi Yönetilen değişim için adım adım .Gözden geçirme olanağı sunmaktadır.Uygulamaya koyma .

Hoshin Kanri iki düzeyde uygulanır. 1.Stratejik planlama 2.Sistem: İşi ana hedefine ulaştıracak olan koordine edilmiş süreçler kümesi.Günlük yönetim Deming’in P-U-K-O çevriminin yönetim süreçlerine uygulanmasıdır. .

.Yaklaşımın Başlangıç Unsurları  Sistemin bir bütün olarak ölçülmesi  Ana iş hedeflerinin konulması  İşin görüldüğü ortamdaki çevresel koşulların anlaşılması  İş hedeflerinin gerçekleşmesi için kaynak sağlanması  Sisteme katkı sağlayan süreçlerin tanımlanması Tanımlar : Hedef : Beklenen sonuçlardır Yollar : Hedeflere ulaşma rehberi Politika : Hedef ile birleştirilen yollardır.

Hoshin kanri.Sistemin Bir Bütün Olarak Ölçülmesi Sistem planının aksamaya başlayıp başlamadığı yada değiştirilmesi gerekip gerekmediğini gösterecek düzenli bir gözden geçirme veya değerlendirmenin gerekliliği belirlenmelidir. sürekli iyileşmeye imkan veren bir araçtır İş dünyasındaki değişim rüzgarlarına sürekli yanıt verebilmesine izin veren bir geri bildirim döngüsüdür. .

ilgili tüm gruplar arasında düzen ve uyumu sağlamak ve işi tutarlı. vizyonu yönetme sürecidir.Ana İş Hedeflerinin Konulması Grup çalışmasının sonucu olan planlar daha güçlüdür. . Amaç. Bu süreç.bütünsel bir sistem olarak ana hedeflere odaklamaktır.

       Şirketin işi Politik Ekonomik Sosyal Yasal Teknik Rakipler gibi faktörler incelenmelidir . Benchmarking Kıyaslama Hedeflerin belirlenmesinde kullanılabilecek bir yöntemdir.Çevresel Koşulların Anlaşılması Hoshin modelinin ilk adımı olan. müşterilerin Gereksinimlerinin anlaşılmasının sağlanması aşamasıdır. yönetimin .

yukarıdan aşağıya doğru inildikçe her aşamada bu sistemi hayata geçirebilecek insan gücü olmalıdır. .  Yönetim kademelerinde.Kaynak Sağlanması  Sürekli iyileşmeyi yönetmek için gerekli en önemli kaynak ZAMAN dır.

.Süreçlerin Tanımlanması Sistemde yapılacak büyük değişiklikler konusunda gerekli mutabakatın sağlanabileceği diyalog ortamı Hoshin modelinde mevcuttur.

Politikanın açılımını yap. Politika planını uygula. Bilgi topla ve analiz et. . Hedef ve yolları planla. Kontrol unsurlarını belirle ve bir listesini hazırla. Kontrol unsurlarının açılımını yap. Uzun ve orta vadeli yönetim stratejileri tanımla.Hoshin Planlama Yönteminin Anlaşılması           Bir şirket düsturu. Uygulama sonuçlarını kontrol et. Hoshin Kanri uygulamasına ilişkin mevcut durum raporu hazırla. kalite politikası ve destek planı oluştur.

rekabetçi ortamın anlaşılması ve teknolojik çevre ve içinde bulunulan durumda erişilebilecek pazar fırsatlarının bir araya getirilmesi sonucunda oluşturduğu “VİZYON”dur. .Hoshin Planlama Yönteminin Anlaşılması Şirketlerin kullandığı ana hedef. Yönetim takımının.

 Ana hedeflerin belirlenmesi ve işletme içinde düşünce birliğinin sağlanması.  Olası alternatifleri ele alan iş hedeflerinin geliştirilmesi.  Gözlenen ve yansıtılan göstergelerin anlamı üzerinde yönetim takımının uzlaşması.  Kıyaslamalar.  İşin çevresel koşullarının değerlendirilmesi.Çevresel Analiz  Değişim gereksiniminin değerlendirilmesi. . sektör analizleri ve rekabetçi zekanın değerlendirilmesi suretiyle rekabetçi eğilimlerin anlaşılması  Eğilim verilerinin geleceğe ilişkin alternatif senaryolar oluşturulmasına yansıtılması.

.

kcg. ISBN: 975-7152-60-9 .Productivity -1991 www.“Hoshin Kanri Yönetim Pusulası” Akao Y.“Hoshin Kanri: Policy Deployment For Succesful TQM” Akao Y.sg Kaizen Cunsulting Group Web Site . .com.Kaynaklar .

2011 .31.10.