You are on page 1of 33

Na osnovu clana 81. stav 6.

Zakona o prostornom planiranju i
uredenju zemljista na nivou Federacije Bosne i Hercegovine
("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 2/06, 72/07 i 32/08),
federalni ministar prostornog uredenja donosi
PRAVILNIK
O TEHNICKIM ZAHTJEVIMA ZA TOPLOTNU
ZASTITU OBJEKATA I RACIONALNU UPOTREBU
ENERGIJE
I. OPCE ODREDBE
Clan 1.
(1) Ovim Pravilnikom propisuju se:
1) tehnicki zahtjevi u pogledu racionalne upotrebe energije i
toplotne zastite koje treba ispuniti prilikom projektovanja
i gradenja novih objekata, te tokom upotrebe postojecih
objekata koje se griju na unutrasnju temperaturu visu od
12°C,
2) tehnicki zahtjevi u pogledu racionalne upotrebe energije i
toplotne zastite koje treba ispuniti prilikom projektovanja
rekonstrukcije postojecih objekata koji se griju na
unutrasnju temperaturu visu od 12°C,
3) ostali tehnicki zahtjevi za racionalnu upotrebu energije i
toplotnu zastitu u zgradarstvu,
4) tehnicka svojstva i drugi zahtjevi za neke gradevinske
proizvode koji se ugraduju u objekat u svrhu racionalne
upotrebe energije i toplotne zastite i ocjenjivanje
uskladenosti tih proizvoda s navedenim zahtjevima,
5) sadrzaj projekta objekta u odnosu na racionalnu upotrebu
energije za grijanje i hladenje te toplotnu zastitu,
6) sadrzaj iskaznice potrebne toplotne energije za grijanje i
toplotne energije za hladenje objekta,
7) odrzavanje objekta u odnosu na racionalnu upotrebu
energije i toplotnu zastitu.
(2) Ovim Pravilnikom se slijede zahtjevi Direktive 2002/91/EC
Evropskog Parlamenta o energetskim svojstvima objekata u
dijelu koji se odnosi na:
1) propisivanje minimalnih zahtjeva za energetska svojstva
novih objekata i postojecih objekata kod kojih se provode
vece rekonstrukcije,
2) potrebu izrade elaborata tehnicke, ekoloske i ekonomske
primjenjivosti alternativnih sistema za snabdijevanjem
energijom za nove objekte korisne povrsine vece od 1000
m·, kao i poboljsanja energetskih svojstava postojecih
objekata korisne povrsine vece od 1000 m· u slucaju
njihovih vecih rekonstrukcija.
(3) Ovim Pravilnikom se slijede zahtjevi i Direktive 89/108/EEC
u dijelu koji se odnosi na gradevinske proizvode koji se
ugraduju u objekte u svrhu ispunjavanja bitnog zahtjeva za
objekat: "usteda eneregije i toplotna zastita".
Clan 2.
(1) Zahtjeve iz ovoga Pravilnika koji se moraju ispuniti projekto -
vanjem i gradenjem novih objekata, odnosno projektovanjem
rekonstrukcije i rekonstrukcijom postojecih objekata, vlasnik
objekta je duzan ocuvati njenim odrzavanjem.
(2) Za objekte za koje nije predvideno grijanje ili koje se griju
do tem per a ture 12°C moraju se, u skladu s namjenom objek -
ta, pri projektovanju i gradenju novih odnosno projektovanju
rekonstrukcije i rekonstrukcije postojecih, ispuniti zahtjevi
ovoga Pravilnika koji se odnose na:
1) toplotnu zastitu objekta tokom ljeta, i
2) sprjecavanje nastajanja gradevinske stete, koja nastaje
npr. zbog kondenzacije vodene pare.
Clan 3.
Ovaj Pravilnik ne primjenjuje se na:
1) objekte koji imaju predvideni vijek upotrebe ogranicen na
dvije godine i manje,
2) privremene objekte izgradene u okviru pripremnih radova
za potrebe organizacije gradilista,
3) staklenike koji se koriste u poljoprivredi,
4) radionice, proizvodne hale, industrijske objekte i druge
privredne objekte koje se, u skladu sa svojom namjenom,
moraju drzati otvorenim vise od polovine radnog vremena
ako nemaju ugradene zracne zavjese,
5) privremene objekte, koje se mogu visekratno postavljati i
rastavljati.
Clan 4.
Znacenje pojedinih pojmova u ovom Pravilniku
Pojedini pojmovi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju u
smislu ovog propisa sljedece znacenje:
1) Objekat je objekat s krovom i zidovima, u kojoj se koristi
energija radi ostvarivanja odredenih klimatskih uslova,
namijenjena boravku ljudi, odnosno smjestaju zivotinja,
biljaka i stvari, a sastoji se od tijela objekta, instalacija,
ugradene opreme i prostora objekta;
2) Novi objekat je izgradeni objekat prije nego je pusten u
pogon, odnosno prije pocetka upotrebe;
3) Postojeci objekat je izgradeni objekat na temelju
gradevinske dozvole ili drugog odgovarajuceg akta i
svaki objekat koji je prema Zakonu o prostornom
planiranju i koristenju zemljista na nivou Federacije BiH
("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 2/06, 72/07 i
32/08) s njim izjednacen a koji je u upotrebi i koji se
prodaje, iznajmljuje ili daje na leasing;
4) Stambeni objekat je objekat koji je u cijelosti ili u kojem je
vise od 90% bruto podne povrsine namijenjeno za
stanovanje, odnosno da nema vise od 50 m· neto podne
povrsine u drugoj namjeni. Stambenim objektom smatra
se i objekat s apartmanima u turistickom podrucju;
5) Nestambeni objekat je objekat koji nije stambeni;
6) Nestambeni objekat privredne namjene je objekat namije -
njen za obavljanje privredne proizvodne i poljoprivredne
djelatnosti (npr. to su: proizvodne hale u industrijskoj
proizvodnji, proizvodne radionice, skladista, objekti
namijenjeni poljoprivrednom privredivanju i sl.);
7) Nestambeni objekti javne namjene su iskljucivo nestam -
be ne objekte koje koriste tijela vlasti i objekte institucija
koje pruzaju javne usluge, te objekte drugih namjena koje
pruzaju usluge velikom broju ljudi;
8) Neto podna povrsina objekta je ukupna povrsina objekta
izmedu elemenata koji ga ogranicavaju;
9) Bruto podna povrsina objekta je suma povrsina poda za
sve nivoe objekte;
10) Ukupna korisna povrsina objekta je ukupna neto podna
povrsina objekte koja odgovara namjeni upotrebe;
11) Grijana prostorija je prostorija s unutrasnjom projektnom
temperaturom visom od 12 °C, koja se grije neposredno
grijacim tijelima ili posredno zbog prostorne povezanosti
s neposredno grijanim prostorijama. Sve grijane
prostorije cine grijani dio objekta;
12) Gradevinski dio objekta je glavni dio tijela objekta (npr.
zid, pod, krov i dr.);
13) Povrsina omotaca grijanog dijela objekta, A (m·), je
ukupna povrsina gradevinskih dijelova koji razdvajaju
grijani dio objekta od vanjskog prostora, tla ili negrijanih
dijelova objekta, uredena prema BAS EN ISO
13789:2005, dodatak B, za slucaj vanjskih dimenzija;
14) Zapremina grijanog dijela objekta, \
e
(m¹), je bruto
zapremina grijanog dijela objekta kojem je povrsina
omotaca jednaka A;
15) Zapremina grijanog :raka, \ (m¹), je neto zapremina
grijanog dijela objekta u kojem se nalazi zrak. Ta se
zapremina odreduje koristeci unutarnje dimenzije ili
prema pribliznom izrazu V = 0,76·V
e
za objekte do tri
etaze, odnosno V = 0,8·V
e
u ostalim slucajevima;
16) Iaktor oblika objekta, j
0
= A/\
e
(m
-1
), je kolicnik
povrsine omotaca A (m·) i zapremine V
e
(m¹) grijanog
dijela objekta;
17) 1oplotni most je manje podrucje u omotacu grijanog
dijela objekta kroz koje je toplotni tok povecan u odnosu
na druge dijelove omotaca zbog promjene materijala,
debljine ili geometrije gradevinskog dijela;
18) Korisna povrsina objekta, A
K
(m·), je ukupna neto podna
povrsina grijanog dijela objekta. Kod stambenih objekata
se moze odrediti prema pribliznom izrazu A
K
= 0,32·\
e
;
19) Udiopovrsine transparentnih ploha u ukupnoj povrsini
jasade j (-), je kolicnik povrsine prozora, balkonskih
vrata i transparentnih dijelova fasade i ukupne povrsine
fasade. Kod grijanih potkrovlja povrsini transparentnih
ploha dodaje se povrsina krovnih prozora, a ukupnoj
povrsini fasade dodaje se pripadajuca povrsina kosog
krova s krovnim prozorima;
20) Iaktor umanjenja uredaja :a :astitu od suncevog
:racenja, I
C
(-), je kolicnik izmedu prosjecne sunceve
energije koja dospije u objekat kroz transparentnu plohu s
uredajem za zastitu od suncevog zracenja i sunceve
energije koja bi dospjela u objekat kroz transparentnu
plohu bez tog uredaja;
21) \anjska temperatura, O
e
(°C), je temperatura vanjskog
zraka prema podacima iz Priloga "E" za najblizu
meteorolosku stanicu;
22) Unutrasnja projektna temperatura grijanja, O
int,set,H
(°C), je projektom predvidena temperatura unutrasnjeg
zraka svih prostora grijanog dijela objekta;
23) Godisnja potrebna toplotna energija :a grijanje :a
stvarne klimatske podatke, Q
H,nd
(kWh/a), je racunski
odredena kolicina toplote koju sistemom grijanja treba
tokom jedne godine dovesti u objekat za odrzavanje
unutrasnje projektne temperature u objektu tokom
razdoblja grijanja objekta;
24) Godisnja potrebna toplotna energija :a hladenje :a
stvarne klimatske podatke, Q
C,nd
(kWh/a), je racunski
odredena kolicina toplote koju sistemom hladenja treba
tokom jedne godine odvesti iz objekta radi odrzavanja
unutrasnje projektne temperature u objektu tokom
razdoblja hladenja objekta;
25) Koejicijent transmisijskog toplotnog gubitka, H
tr,adj
(W/K),
je kolicnik izmedu toplotnog toka koji se transmisijom
prenosi iz grijanog objekta prema vanjskom prostoru i
razlike izmedu unutrasnje projektne temperature grijanja i
vanjske temperature;
26) Koejicijent toplotnog gubitka provjetravanjem, H\
e,adj
(W/K), je kolicnik izmedu toplotnog toka koji se prenosi
iz grijanog objekta prema vanjskom prostoru izmjenom
zraka u prostoriji s vanjskim zrakom i razlike izmedu
unutrasnje projektne temperature grijanja i vanjske
temperature;
27) Broj i:mjena :raka, n (h
-1
), je broj izmjena zampremine
grijanog zraka V
e
objekta vanjskim zrakom u jednom
satu;
28) Regulacijski element temperature je element termotehni -
ckog sistema pomocu kojeg se regulise temperatura u
prostoriji, kao npr. termostatski ventil;
29) Obnovljivi i:vori energije su sunceva energija, toplota
zemlje, geotermalna energija i biomasa koja ne ukljucuje
ogrjevno drvo.
Clan 5.
Prilozi Pravilniku
Ovaj Pravilnik sadrzi sljedece priloge:
1) Prilog "A" u kojem su popisane bosanskohercegovacke
norme i druge tehnicke specifikacije za proracun i
ispitivanja gradevinskih dijelova objekta i objekta kao
cjeline u pogledu zahtjeva za racionalnu upotrebu
energije i zahtjeva za toplotnu zastitu koje treba ispuniti
prilikom projektovanja novih i rekonstrukcije postojecih
objekata na primjenu kojih upucuje ovaj Pravilnik;
2) Prilog "B" u kojem su popisane bosanskohercegovacke
norme i druge teh nicke specifikacije koje sadrze zahtjeve
koje, u vezi s toplotnom zastitom, trebaju ispuniti
toplotno-izolacijski gradevinski proizvodi za objekte;
3) Prilog "C" u kojem su popisane najvece dopustene
vrijednosti koeficijenata prolaza toplote, U |W/(m··K)|,
gradevinskih dijelova objekta koje treba ispuniti pri
projektovanju novih i projektovanju rekonstrukcije
postojecih objekata i utvrdene su vrijednosti tehnickih
svojstava nekih gradevinskih proizvoda s kojima se mogu
provoditi dokazni proracuni propisani ovim Pravilnikom;
4) Prilog "D" u kojem su propisani obrasci iskaznica
potrebne toplote za grijanje i energije za hladenje za
objekat grijan na temperaturu 18 °C ili visu i iskaznice
potrebne toplotne energije za grijanje i toplotne energije
za hladenje za objekat grijan na temperaturu od 12°C do
18°C;
5) Prilog "E" u kojem su sadrzane meteoroloske velicine za
mjerodavne meteoroloske stanice (u daljnjem tekstu:
stanice) potrebne za proracun fizikalnih svojstava objekta
u pogledu racionalne upotrebe energije i toplotne zastite.
Clan 6.
(1) Ako je projekt objekta u odnosu na racionalnu upotrebu
energije i toplotnu zastitu novog objekta odnosno
rekonstrukciju postojeceg objekta izraden u skladu s ovim
Pravilnikom, te ako je novi objekat izgraden i odrzavan
odnosno ako je postojeci objekat rekonstruisan i odrzavan u
skladu s tim projektom, smatra se da objekat ispunjava bitni
zahtjev "usteda energije i toplotna zastita" u dijelu ustede
toplotne energije za grijanje i toplotne zastite, te da ispunjava
energetska svojstva propisana ovim Pravilnikom.
Clan 7.
Tehnicki zahtjevi za racionalnu upotrebu energije i toplotnu
zastitu u objektima propisani su:
1) najvecom dopustenom godisnjom potrebnom toplotnom
energijom za grijanje po jedinici korisne povrsine objekta,
odnosno po jedinici zapremine grijanog dijela objekta,
2) najvecim dopustenim koeficijentom transmisijskog
toplotnog gubitka po jedinici povrsina omotaca grijanog
dijela objekta,
3) sprecavanjem pregrijavanja prostorija objekta zbog
djelovanja suncevog zracenja tokom ljeta,
4) ogranicenjima zrakopropusnosti omotaca objekta,
5) najvecim dopustenim koeficijentima prolaza toplote
pojedinih gradevinskih dijelova omotaca objekta,
6) smanjenjem uticaja toplotnih mostova na omotacu
gradevine,
7) najvecom dopustenom kondenzacijom vodene pare
unutar gradevinskog dijela objekta,
8) sprecavanjem povrsinske kondenzacije vodene pare, ako
ovim Pravilnikom nije drukcije odredeno.
II. TEHNICKI ZAHTJEVI ZA RACIONALNU UPOTREBU
ENERGIJE I TOPLOTNU ZASTITU ZA NOVE OBJEKTE
Clan 8.
Zahtjevi za objekte grijane na temperaturu 18 °C ili visu
Stambeni objekat za koji je grijanje predvideno na
temperaturu 18 °C ili visu mora biti projektovan i izgraden na
nacin da godisnja potrebna toplotna energija za grijanje po
jedinici korisne povrsine objekta, Q''
H,nd
|kWh/(m··a)|, zavisno
od faktora oblika objekta, j
0
, nije veca od vrijednosti:
1) :a j
0
s 0,20 Q´´
H,na
÷ 51,31 kWh/(m··a)
2) :a 0,20 < j
0
< 1,05 Q´´
H,nd
= (41,03 + 51,41·j
0
) kBh/(m··a)
3) za f
0
> 1,05 Q´´
H,nd
= 95,01 kB·h/(m··a).
Clan 9.
Nestambeni objekat za koji je grijanje predvideno na
temperaturu 18 °C ili visu mora biti projektovan i izgraden na
nacin da godisnja potrebna toplotna energija za grijanje po
jedinici zapremine grijanog dijela objekta, Q'
H,nd
|(kWh/(m¹·a)|,
zavisno od faktora oblika objekta, j
0
, nije veca od vrijednosti:
1) :a j
0
s 0,20 Q'
H,nd
= 16,42 kBh/(m³·a)
2) za 0,20 <f
0
<1,05 Q'
H,nd
= (13,13 + 16,45·j
0
) kBh/(m³·a)
3) za f
0
> 1,05 Q'
H,nd
= 30,40 kBh/(m³·a).
Clan 10.
Ogranicenja godisnje potrebne toplotne energije za grijanje
iz odredbi cl. 8. i 9. ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na:
1) objekat koji najmanje 70 % potrebne toplotne energije za
grijanje podmiruje iz individualnih obnovljivih izvora
energije,
2) objekat kod kojeg se vise od polovice toplotnih gubitaka
nadoknaduje unutrasnjim izvorima toplote iz tehnoloskog
procesa.
Clan 11.
Za novi objekat ili njegov dio koji se grije sistemom
elektrootpornog grijanja, proracunata godisnja potrebna toplota
za grijanje tog objekta ili njegovog dijela mnozi se s faktorom 1, 3
i dobijena vrijednost, svedena na jedinicu korisne povrsine
odnosno zapremine, mora biti manja od najvece dopustene
vrijednosti iz clana 8. odnosno 9. ovoga Pravilnika.
Clan 12.
(1) Stambeni objekat mora biti projektovan i izgraden na nacin
da koeficijent transmisijskog toplotnog gubitka po jedinici
povrsine omotaca grijanog dijela objekta, H'
tr,adj
= H
tr,adj
/A
|W/(m··K)|, zavisno od faktora oblika objekta, j
0
, nije veci
od vrijednosti utvrdene jednacinom:
1) H'
tr,adj
= 0,45 + 0,15/j
0
kada srednja mjesecna
temperatura vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na
lokaciji objekta je > 3 °C, odnosno
2) H'
tr,adj
= 0,30 + 0,15/j
0
kada srednja mjesecna
temperatura vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na
lokaciji objekta je s 3 °C.
(2) Vrijednost H'
tr,adj
koja se prema jednacinama iz stava (1)
ovoga clana dobije za j
0
= 0,20 m
-1
primjenjuje se i za j
0
<0,20 m
-1
. Vrijednost H'
tr,adj
koja se prema jednacinama iz
stava (1) ovog clana dobije za j
0
= 1,05 m
-1
primjenjuje se i
za j
0
> 1,05 m
-1
.
(3) Odredbe st. (1) i (2) ovoga clana primjenjuju se i na
nestambene objekte kod kojih je udio povrsine
transparentnih ploha u ukupnoj povrsini fasade (procelje) f s
30 %.
(4) Srednja mjesecna temperatura vanjskog zraka iz stava (1)
ovoga clana ocitava se za najblizu stanicu iz podataka
sadrzanih u Prilogu "E" ovoga Pravilnika.
Clan 13.
(1) Nestambeni objekat kod koje je udio povrsine transparentnih
ploha u ukupnoj povrsini fasade f > 30 %, mora biti
projektovana i izgradena na nacin da koeficijent
transmisijskog toplotnog gubitka po jedinici povrsine
omotaca grijanog dijela objekta, H´
tr,adj
=H
tr,adj
/A
|W/(m··K)|, zavisno od faktora oblika objekta, j
0
, nije veci
od vrijednosti utvrdene jednacinom:
1) H´
tr,adj
= 0,45 + 0,24/j
0
kada srednja mjesecna
temperatura vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na
lokaciji objekta je > 3 °C, odnosno
2) H´
tr,adj
= 0,35 + 0,24/j
0
kada srednja mjesecna
temperatura vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na
lokaciji objekta jest s 3 °C.
(2) Vrijednost H´
tr,adj
koja se prema jednacinama iz stava (1)
ovoga clana dobije za j
0
= 0,20 m
-1
primjenjuje se i za j
0
<0,20 m
-1
. Vrijednost H'
tr,adj
koja se prema jednacinama iz
stava 1. ovoga clana dobije za f
0
= 1,05 m
-1
primjenjuje se i
za f
0
> 1,05 m
-1
.
(3) Srednja mjesecna temperatura vanjskog zraka iz stava (1)
ovoga clana ocitava se za najblizu postaju iz podataka
sadrzanih u Prilogu "E" ovoga Pravilnika.
Clan 14.
(1) Godisnja potrebna toplotna energija za grijanje objekta,
Q
H,nd
(kWh/a), izracunava se u skladu s normom BAS EN
ISO 13790:2005, metoda proracuna po mjesecima, uz
sljedece uvjete:
1) za proracun gubitaka toplote, Q
H,ht,
za objekat s uvedenim
sistemom za klimatizaciju i nestambeni objekat privredne
namjene za unutrasnju temperaturu grijanja, O
int,set,
H,
primjenjuje se projektom predvidena vrijednost;
2) za proracun gubitaka toplote, Q
H,ht,
za stambenu objekat i
nestambeni objekat javne namjene koja nema uveden
sistem za klimatizaciju pretpostavlja se da unutrasnja
projektna temperatura grijanja iznosi O
int,set,H
= 20 °C;
3) u slucaju primjene sistema prekidanog grijanja
(nestambeni objekti javne ili privredne namjene), gubici
toplote, Q
H,ht
racunaju se tako da se unutrasnja projektna
temperatura grijanja zamijeni s srednjom unutrasnjom
temperaturom; projektno trajanje prekida grijanja kod
nestambenih objekata javne namjene iznosi 7 sati s
unutrasnjom projektnom temperaturom 16°C, a za
nestambene objekte privredne namjene trajanje prekida
grijanja je prema podacima iz projekta;
4) unutrasnji priliv toplote, Q
int
, racuna se s vrijednoscu 5
W/m· korisne povrsine objekta, ako drugim propisom nije
drukcije odredeno;
5) kod proracuna solarnih priliva toplote, Q
sol
ne uzimaju se
u obzir netransparentne plohe vanjskih gradevinskih
dijelova koje su izlozene suncevu zracenju, a kod
transparentnih povrsina potrebno je uzeti u obzir mjeru
zasjenjenosti;
6) kod proracuna koeficijenta toplotnog gubitka
provjetravanjem, Hve, broj izmjena zraka, n, odreduje se
prema BAS EN ISO 13789:2005 za srednji nivo
nepropusnosti za zrak omotaca objekta. Ako ne postoje
tacniji podaci, dodatni tok zraka uslijed vjetra i uzgona,
Vx, moze se racunati s vrijednosti V
x
= 0,2·V
e
(m¹/h);
7) za efektivni toplotni kapacitet, C
m
(W.h/K), grijanog
dijela objekta, koji se koristi kod utvrdivanja stepena
iskoristavanje dobitaka toplote, dozvoljeno je koristiti
priblizne vrijednosti dobivene pomocu izraza C
m
= 15·V
e
|Wh/(m¹·K)|, za objekta s pretezno laganim unutrasnjim
zidovima, spustenim plafonima, te za visoke hale,
odnosno pomocu izraza C
m
= 50·V
e
|Wh/(m¹·K)|, za
objekta s masivnim unutrasnjim i vanjskim zidovima bez
spustenih plafona. Primjenu ovih pribliznih izraza treba
navesti u dijelu projekta kojim se daje tehnicko rjesenje
objekta u odnosu na racionalnu upotrebu energije i
toplotnu zastitu;
8) kod proracuna gubitaka toplote prostor garaze s kojim
granici grijana prostorija objekta posmatra se kao vanjski
prostor.
(2) Godisnja potrebna toplotna energija za hladenje objekta,
Q
C,nd
(kWh/a), izracunava se u skladu s normom BAS EN
ISO 13790:2005, metoda proracuna po mjesecima.
Clan 15.
(1) Pregrijavanje prostorija objekta zbog djelovanja suncevog
zracenja tokom ljeta potrebno je sprijeciti odgovarajucim
tehnickim rjesenjima.
(2) Kada je tehnicko rjesenje iz stava (1) ovoga clana uredaj za
zastitu od suncevog zracenja transparentnih ploha u omotacu
objekta, tada za prostoriju s najvecim udijelom
transparentnih ploha u povrsini fasade, odnosno krova koji
pripadaju toj prostoriji, proizvod stepena propustanja ukupne
energije kroz transparentne povrsine, ukljucivsi predvidene
uredaje za zastitu od suncevog zracenja, g
tot
, i udijela
povrsine transparentnih ploha u povrsini fasade, odnosno
krova posmatrane prostorije, f, treba ispuniti zahtjev:
1) g
tot
·j < 0,20 kada srednja mjesecna temperatura vanjskog
zraka najtoplijeg mjeseca na lokaciji objekta je > 21 °C,
odnosno
2) g
tot
·j < 0,25 kada srednja mjesecna temperatura vanjskog
zraka najtoplijeg mjeseca na lokaciji objekta je < 21 °C.
(3) Provjera ispunjavanja zahtjeva iz stava (2) ovog clana
provodi se za svaku projektom predvidenu razlicitu vrstu
uredaja za zastitu od suncevog zracenja.
(4) Vrijednosti proizvoda g
tot·
j iz stava (2) ovoga clana odnose
se na slucaj kada je pokretni uredaj za zastitu od suncevog
zracenja u zatvorenom polozaju.
(5) Stepen propustanja ukupne toplotne energije kroz
transparentnu plohu ukljucivsi i predvideni jedan uredaj iz
stava (2) ovoga clana odreduje se prema izrazu g
tot
·j = I
w
g
F
C
(6) Izraz iz stava (5) ovoga clana podrazumijeva:
1) I
w
= 0,9 - faktor umanjenja zbog ne okomitog upada
suncevog zracenja,
2) g - stepen propustanja ukupne sunceve energije kroz
transparentnu plohu kod okomitog upada zracenja
odreduje se prema priznatim tehnickim pravilima koje
propisuje projektant do usvajanja norme BAS EN 410,
3) F
C
- faktor umanjenja uredaja iz stava (2) ovoga clana.
(7) Vrijednosti velicina g i F
C
iz stava (6) ovoga clana dane su u
Prilogu "C" ovoga Pravilnika i to: za g utvrdenim u tablici
1., a za F
C
utvrdenim u tablici 2. toga Priloga.
(8) Srednja mjesecna temperatura vanjskog zraka iz stava (2)
ovoga clana ocitava se za najblizu stanicu iz podataka
sadrzanih u Prilogu "E" ovoga Pravilnika.
(9) Ako se zastita od pregrijavanja prostorija objekta koja
nastaje zbog djelovanja suncevog zracenja tokom ljeta
rjesava tehnickim rjesenjem razlicitim od rjesenja iz stava (2)
ovoga clana, tada primjena takvog drugog rjesenja ne smije
dati nepovoljniji rezultat zastite od zahtjeva iz istog stava.
Clan 16.
Za transparentne plohe orijentisane prema sjeveru ili one koji
su cijeli dan u sjeni, najvece dopustene vrijednosti proizvoda
g
tot
·j iz clana 15. stava (2) ovoga Pravilnika smiju se povecati za
0,25. Kao sjeverna orijentacija podrazumijeva se podrucje ugla
izmedu pravca sjevera i pravca okomitog na povrsinu fasade, koji
odstupa od pravca sjevera na nekoj od dvije strane za 22,5°.
Clan 17.
Zahtjev za objekte grijane na temperaturu visu od 12 °C a
manju od 18 °C
(1) Objekat za koji je grijanje predvideno na temperaturu visu
od 12 °C a manju od 18°C, mora biti projektovan i izgraden
na nacin da koeficijent transmisijskog toplotnog gubitka po
jedinici povrsine omotaca grijanog prostora objekta, H
T
' ÷
H
T
/A |W/(m··K)|, zavisno od faktora oblika objekta, j
0
, nije
veci od vrijednosti utvrdene jednacinom:
1) H'
tr,adj
= 0,65 + 0,10/j
0
kada srednja mjesecna
temperatura vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na
lokaciji objekta je > 3 °C, odnosno
2) H'
tr,adj
= 0,53 + 0,10/j
0
kada srednja mjesecna
temperatura vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na
lokaciji objekta je s 3 °C.
(2) Vrijednost H'
tr,adj
, koja se prema jednacinama iz stava (1)
ovoga clana dobije za j
0
= 0,20 m
-1
primjenjuje se i za j
0
<
0,20 m
÷1
.
(3) Vrijednost H'
tr,adj
, koja se prema jednacinama iz stava (1)
ovoga clana dobije za j
0
= 1,05 m
-1
primjenjuje se i za j
0
>
1,05 m
÷1
.
(4) Srednja mjesecna temperatura vanjskog zraka iz stava (1)
ovoga clana ocitava se za najblizu stanica iz podataka
sadrzanih u Prilogu "E" ovoga Pravilnika.
Clan 18.
Zahtjeve iz cl. 15. i 16. ovoga Pravilnika mora ispuniti
objekat kod kojeg se tokom ljeta:
1) trosi energija radi hladenja njegovog unutrasnjeg
prostora, i
2) treba ograniciti porast unutrasnje temperature, u skladu s
njenom namjenom.
Clan 19.
Koeficijent transmisijskog toplotnog gubitka, H'
tr,adj
(W/K),
racuna se prema vazecim tehnickim pravilima do usvajanja
norme BAS EN 13760, u vezi s BAS EN ISO 13789:2005.
Clan 20.
Ogranicenja zrakopropusnosti omotaca objekta, ventilacije
prostora objekta
(1) Zrakopropusnost prozora, balkonskih vrata i krovnih prozora
mora ispuniti zahtjeve iz tablice 3. iz Priloga "C" ovoga
Pravilnika.
(2) Izuzetak od stava (1) ovoga clana dopustena je i veca
zrakopropusnost od propisane ako je to potrebno:
1) da se ne ugrozi higijena i zdravstveni uvjeti, i/ili
2) zbog upotrebe uredaja za grijanje i/ili kuhanje s otvorenim
plamenom.
Clan 21.
(1) Broj izmjena zapremine unutrasnjeg zraka vanjskim zrakom
kod objekta u kojem borave ili rade ljudi treba iznositi
najmanje n = 0,5 h
-1
ako propisom donesenim u skladu s
Zakonom o prostornom planiranju i koristenju zemljista na
nivou Federacije BiH kojim se ureduje to podrucje nije
drukcije propisano.
(2) U vrijeme kada ljudi ne borave u dijelu objekta koji je
namijenjen za rad i/ili boravak ljudi, potrebno je osigurati
izmjenu unutrasnjeg zraka od najmanje n = 0,2 h
-1
.
(3) Najmanji broj izmjena zraka iz stava (1) i stava (2) ovoga
clana moze biti veci u pojedinim dijelovima objekta ako je to
potrebno:
1) da se ne ugrozi higijena i zdravstveni uvjeti, i/ili
2) zbog upotrebe uredaja za grijanje i/ili kuhanje s otvorenim
plamenom.
Clan 22.
(1) Ako se za ventilaciju objekta osim prozora ili umjesto njih
koriste i posebni uredaji s otvorima za ventilaciju, tada mora
postojati mogucnost njihovog jednostavnog regulisanja u
skladu sa potrebama korisnika objekta.
(2) Odredba iz stava (1) ovoga clana ne primjenjuje se kod
ugradnje uredaja za ventilaciju s automatskom regulacijom
protoka vanjskog zraka.
(3) Uredaji za ventilaciju u zatvorenom stanju moraju ispuniti
zahtjeve utvrdene u tablici 3. iz Priloga "C" ovoga
Pravilnika.
Clan 23.
(1) Ispunjavanje zahtjeva o zrakonepropusnosti iz odredbi clana
20. ovoga Pravilnika dokazuje se i ispitivanjem na
izgradenom objektu prema vazecim tehnickim pravilima do
usvajanja norme BAS EN 13829, metoda odredivanja A.
(2) Prilikom ispitivanja iz stava (1) ovoga clana, za razliku
pritisaka izmedu unutrasnjeg i vanjskog zraka od 50 Pa,
izmjereni tok zraka, sveden na zapreminu grijanog zraka, ne
smije biti veci od vrijednosti n
50
= 3,0 h
-1
kod objekata bez
mehanickog uredaja za provjetravanje, odnosno n
50
= 1,5 h
-1
kod objekata s mehanickim uredajem za provjetravanje.
Clan 24.
Minimalna toplotna zastita
(1) Za objekat koji se grije na temperaturi vecoj od 12°C
koeficijenti prolaza toplote, U |W/(m··K)|, gradevinskih
dijelova objekta koji granice s vanjskim zrakom, tlom ili
dijelom objekta s temperaturom s 12°C ne smiju biti veci od
vrijednosti utvrdenih u tablici 5. iz Priloga "C" ovoga
Pravilnika.
(2) U tablici iz stava (1) ovoga clana navedene vrijednosti
koeficijenta prolaza toplote, U |W/(m··K)|, vrijede za svaki
gradevinski el e ment povrsine 0,5 m· ili veci.
(3) Za objekat koji se grije na temperaturu 18°C ili visu
koeficijent prolaza toplote, U |W/(m··K)|, prozora,
balkonskih vrata, krovnih prozora i drugih transparentnih
ploha u omotacu grijanog dijela objekta ne smije biti veci od
1,80 W/(m··K).
(4) Za objekat koji se grije na temperaturi vecoj od 12°C, a
manju od 18°C, koeficijent prolaza toplote, U |W/(m··K)|
prozora, krovnih prozora i/ili drugih transparentnih ploha
koje se ugraduju u omotacu grijanog dijela objekta ne smije
biti veci od 3,00 W/(m··K).
(5) Za objekat koji se grije na temperaturi vecoj od 12°C
koeficijent prolaza toplote, U |W/(m··K)|, stijenki kutije za
roletne ne smije biti veci od 0,80 W/(m··K).
(6) Za objekat koji se grije na temperaturi vecoj od 12°C
koeficijent prolaza toplote, U |W/(m··K)|, vanjskih vrata s
netransparentnim vratnim krilom ne smije biti veci od 2,90
W/(m··K).
Clan 25.
Toplotni mostovi
(1) Objekat koji se grije na temperaturi vecoj od 12°C mora biti
projektovan i izgraden na nacin da uticaj toplotnih mostova
na godisnju potrebnu toplotu za grijanje bude sto manji. Da
bi se ispunio taj zahtjev, prilikom projektovanja treba
primjeniti sve ekonomski prihvatljive tehnicke i tehnoloske
mogucnosti.
(2) Uticaj toplotnih mostova kod proracuna godisnje potrebne
toplotne energije za grijanje i koeficijent transmisijskog
toplotnog gubitka po jedinici povrsine omotaca grijanog
dijela objekta definirani su prema BAS EN ISO 13789:2005,
BAS EN ISO 14683:2005, BAS EN ISO 10211-1:2005 i
BAS EN 13370.
(3) Ako je potencijalni toplotni most projektovan u skladu s
bosanskohercegovackom normom koja sadrzi katalog dobrih
rjesenja toplotnih mostova, tada se moze umjesto tacnog
proracuna iz stava (2) ovoga clana uticaj toplotnih mostova
uzeti u obzir povecanjem koeficijenta prolaza toplote, U
|W/(m··K)|, svakog gradevinskog dijela omotaca grijanog
dijela objekta za AU
TM
= 0,05 W/(m··K).
(4) Ako rjesenje toplotnog mosta nije iz kataloga bosansko -
hercego vacke norme iz stava 3. ovoga clana ili rjesenje
toplotnog mosta nije u skladu s rjesenjem iz te norme, tada
se umjesto tacnog proracuna prema bosanskohercegovackim
normama iz stava (2) ovog clana uticaj toplotnih mostova
moze uzeti u obzir s povecanjem koeficijenta prolaza
toplote, U |W/(m··K)|, svakog gradevinskog dijela omotaca
grijanog dijela objekta za AU
TM
= 0,10 W/(m··K).
(5) Izuzetno, odredbe stava (2) ovog clana ne primjenjuju se na
gradevinske dijelove kod kojih je uticaj toplotnih mostova
vec bio uzet u obzir u proracunu koeficijenta prolaza toplote,
U |W/(m··K)|.
Clan 26.
Za objekat s parcijalnim pritiskom vodene pare vecim od
1750 Pa (npr. 20°C/75 %), koja ima linijske toplotne mostove s
koeficijentom prolaza toplote +
i
> 0,20 W/(m·K) ili tackaste
toplotne mostove s koeficijentom prolaza toplote +
e
> 0,15
W/(m·K), potrebno je dokazati da vodena para nece kondenzirati
na unutrasnjoj povrsini toplotnih mostova. Ovaj dokaz se
provodi prema BAS EN ISO 10211-1:2005, i BAS EN ISO
13788:2005.
Clan 27.
Kondenzacija vodene pare unutar gradevinskih dijelova objekta
(1) Gradevinski dijelovi grijanog objekta, koji granice s
vanjskim zrakom ili negrijanim prostorijama projektuju se i
izvode na nacin da se sprijeci nastajanje gradevinske stete
uslijed kondenzacije vodene pare koja difuzijom ulazi u
gradevinski dio.
(2) Kondenzacija vodene pare unutar gradevinskog dijela
objekta i njeno isparavanje racunaju se u skladu s BAS EN
ISO 13788:2005, uzimajuci u obzir slijedece uvjete:
1) za stambeni objekat i nestambeni objekat javne namjene,
u kojima nije uveden sistem klimatizacije, proracun se
provodi za temperaturu unutrasnjeg zraka O
i
= 20°C,
2) za objekat u kojem je uveden sistem klimatizacije i
nestambeni objekat privredne namjene proracun se
provodi za projektom predvidenu vrijednost temperature.
(3) Projektne vrijednosti toplotne provodljivosti, ì |W/(m·K)|,
odreduju se u skladu s odredbama clana 33. stavovi (4) i (5)
ovoga Pravilnika, a priblizne vrijednosti faktora otpora
difuziji vodene pare, µ (-), prema tablici 4. iz Priloga "C"
ovoga Pravilnika, odnosno prema BAS EN ISO 13788:2005.
Ako su vrijednosti za µ (-) utvrdene u rasponu, tada za
proracun treba odabrati onu vrijednost µ (-), koja je
nepovoljnija za kondenzaciju odnosno isparavanje vodene
pare.
(4) Da kod kondenzacije vodene pare unutar gradevinskog dijela
ne nastane gradevinska steta potrebno je ispuniti sljedece
uvjete:
1) gradevinski materijal koji dolazi u dodir s kondenzatom
ne smije biti ostecen (npr. uslijed korozije i sl.);
2) nastali kondenzat na jednoj ili vise granicnih povrsina, na
svakoj od tih povrsina, mora potpuno ispariti tokom
ljetnih mjeseci;
3) najveca ukupna kolicina kondenzata unutar gradevinskog
dijela ne smije biti veca od 1,0 kg/m·, odnosno najveci
sadrzaj vlage u materijalu sloja u kojem dolazi do
kondenzacije vodene pare ne smije biti veci od vrijednosti
koja je utvrdena u tablici 6. Priloga "C" za taj materijal.
Ovo se ne primjenjuje na slucaj propisan u tacki 4. ovoga
stava;
4) ako kondenzat nastaje na granicnoj povrsini sa slojem
materijala koji kapilarno ne upija vodu, tada najveca
ukupna kolicina kondenzata unutar gradevinskog dijela
ne smije biti veca od 0,5 kg/m·, odnosno najveci sadrzaj
vlage u materijalu sloja u kojem dolazi do kondenzacije
vodene pare ne smije biti veci od vrijednosti koja je
utvrdena u tehnickoj specifikaciji za taj materijal;
5) ako se radi o drvetu nije dopusteno povecanje njegovog
sadrzaja vlage, u (kg/kg), za vise od 0,05 kg/kg, a kod
industrijskih materijala koji su na bazi drveta povecanje
sadrzaja vlage ne smije biti vise od 0,03 (kg/kg). Ovo se ne
primjenjuje na jednoslojne i viseslojne ploce od drvene
vune.
Clan 28.
Kondenzacija vodene pare na povrsini gradevinskog dijela
objekta
(1) Gradevinski dijelovi grijanog objekta, koji granice s
vanjskim zrakom ili negrijanim provjetravanim prostorijama
(npr. tavan, garaza) moraju se projektovati i izvesti na nacin
da se sprijeci nastajanje uvjeta za razvoj gljivica i plijesni,
odnosno da se sprijeci kondenzacija vodene pare na
povrsinama tih dijelova koji su okrenuti prema grijanoj
prostoriji.
(2) Racunski dokaz ispunjenja zahtjeva iz stava (1) ovog clana
provodi se prema BAS EN ISO 13788:2005, uz slijedece
uvjete:
1) za stambeni objekat i nestambeni objekat javne namjene,
koji nisu klimatizirani, proracun se provodi za
temperaturu unutrasnjeg zraka O
i
= 20°C,
2) za klimatizirani objekat i nestambeni objekat privredne
namjene, proracun se provodi za projektom predvidenu
vrijednost temperature.
(3) Projektne vrijednosti toplotne provodljivosti, ì |W/(m·K)|,
odreduju se u skladu s tablicom 4. Priloga "C".
(4) Na prozorima, balkonskim vratima, krovnim prozorima i
ostakljenim elementima fasade dopusteno je prolazno
nastajanje manje kolicine kondenzata ukoliko su predvidene
odgovarajuce mjere kojima se sprecava dodir kondenzata sa
susjednim, na vlagu osjetljivim, materijalima.
Clan 29.
Posebni zahtjevi za slobodnostojece objekte s ukupnom
korisnome povrsinom objekta manjom od 50 m·
Za slobodnostojece objekte s ukupnom korisnom povrsinom
manjom od 50 m· smatrat ce se da su ispunjeni zahtjevi utvrdeni
odredbama cl.: 8., 9., 12., 13., 17. i 24. ovoga Pravilnika, ako
koeficijenti prolaza toplote, U |W/(m··K)|, gradevinskih
dijelova koji cine omotac grijanog dijela objekta, nisu veci od
vrijednosti utvrdenih u tablici 5. iz Priloga "C". ovoga
Pravilnika.
III. TEHNICKI ZAHTJEVI ZA RACIONALNU UPOTREBU
ENERGIJE I TOPLOTNU ZASTITU PRILIKOM
REKONSTRUKCIJE I SANACIJE POSTOJECIH
OBJEKATA
Clan 30.
(1) Tehnicki zahtjevi za racionalnu upotrebu energije i toplotnu
zastitu koje treba ispuniti prilikom projektovanja
rekonstrukcije postojecih objekata odreduju se za slucajeve
rekonstrukcije:
1) kojom se postojeci objekat dograduje i/ili nadograduje,
tako da se korisna povrsina, koja se grije na temperaturi
vecoj od 12°C, poveca za vise od 50 m·,
2) kojom se obnavljaju, djelomicno ili potpuno zamjenjuju
gradevinski dijelovi objekta koji su dio omotaca grijanog
dijela objekta, te ako ti radovi obuhvacaju najmanje po
25% povrsine svakog gradevinskog dijela, ili najmanje
75% omotaca grijanog dijela objekta,
3) kojom se obnavljaju samo pojedini gradevinski dijelovi
objekta iz omotaca grijanog dijela objekta na povrsini
vecoj od 25%,
4) kojom negrijani objekat ili njegov dio korisne povrsine
vece od 50 m· mijenja namjenu u prostor koji se grije na
temperaturi vecoj od 12°C.
(2) Kod vanjskih zidova i transparentnih ploha fasade povrsina
od 25% iz prethodnog stava odnosi se pojedinacno na svaku
geografsku orijentaciju tog gradevinskog dijela, odnosno
elementa.
Clan 31.
(1) Prilikom rekonstrukcije postojecih objekata iz clana 30. stav
(1) tacka 1) ovoga Pravilnika na dogradeni i/ili nadogradeni
dio postojeceg objekta primjenjuju se zahtjevi ovoga
Pravilnika koji se odnose na nove objekte.
(2) Prilikom rekonstrukcije postojecih objekata iz clana 30. stav
(1) tacka 2) ovoga Pravilnika na rekonstruisani postojeci
objekat primjenjuju se zahtjevi ovoga Pravilnika koji se
odnose na nove objekte.
(3) Prilikom rekonstrukcije postojecih objekata iz clana 30. stav
(1) tacka 3) ovoga Pravilnika, koeficijent prolaza toplote, U
|W/(m··K)|, citavog gradevinskog dijela na kojem je
proveden gradevinski zahvat ne smije biti visi od vrijednosti
utvrdenih u tablici 5. iz Priloga "C" ovoga Pravilnika.
(4) Prilikom rekonstrukcije postojecih objekata iz clana 30. stav
(1) tacka 4) ovoga Pravilnika, dokaz ispunjenja zahtjeva iz
ovoga propisa moze se provesti na nacin da se:
1) na rekonstruisani objekat primijene zahtjevi ovoga
Pravilnika koji se odnose na nove objekte ili
2) na pojedine gradevinske dijelove rekonstruisanog objekta
primijeni ogranicenje koeficijenata prolaza toplote, U
|W/(m··K)|, utvrdenih u tablici 5. iz Priloga "C" ovoga
Pravilnika.
(5) Prilikom rekonstrukcije postojeceg objekta iz clana 30., kod
kojeg se obnavljaju, djelomicno ili potpuno zamjenjuju pro -
zori, balkonska vrata, krovni prozori, odnosno transparentni
elementi fasade, uz zahtjeve iz stava (3) ovoga clana, oni
moraju ispuniti i zahtjeve iz cl. 15., 16. i 17., te clana 20.
stav (2).
Clan 32.
(1) Zahtjevi iz clana 31. ovoga Pravilnika ne primjenjuju se:
1) prilikom obnove vanjskog maltera zbuke postojeceg
vanjskog zida objekta, koji ima koeficijent prolaza toplote
U = 0,80 W/(m··K) ili manji, ureden prema BAS EN ISO
6946:2005;
2) na staklenu plohu velikog izloga koji ima povrsinu vecu
od 4 m·;
3) na transparentne plohe vjetrobrana;
4) na krov kod kojeg se postojeca hidroizolacija samo
popravlja - kad se ne izvodi novi hidroizolacijski sloj;
5) na pod na tlu i plafonu prema negrijanom dijelu objekta ili
vanjskom prostoru, koji se obnavlja ili dograduje samo na
strani grijane prostorije.
(2) Prilikom gradevinskog zahvata iz stava (1) tacka 5) ovoga
clana smatra se da su zahtjevi iz clana 31. ovoga Pravilnika
ispunjeni kada je pod izveden u skladu s vazecim propisima,
s najvecom mogucom debljinom toplotnoizolacijskog sloja
(s ì s 0,04 W/(m·K)) uz zadrzavanje postojece kote poda.
IV. OSTALI TEHNICKI ZAHTJEVI ZA RACIONALNU
UPOTREBU ENERGIJE I TOPLOTNE ZASTITE
Clan 33.
Odredivanje koeficijenata prolaza toplote, U
(1) Koeficijenti prolaza toplote, U |W/(m··K)|, odreduju se:
1) za netransparentne gradevinske dijelove prema BAS EN
ISO 6946:2005, s tim da se za gradevinske dijelove koji
granice s tlom uzima da je R
se
= 0;
2) za prozore i balkonska vrata prema BAS EN ISO
10077-1:2005, s tim da se mogu koristiti izmjerene U
vrijednosti okvira prema tehnickim specifikacijama za
proizvode, odnosno mjerenjem prema BAS ISO
12567-1:2005 ili prema BAS EN 12412-2 i ostakljenja
prema BAS EN 674 kada budu usvojene.
3) za ostakljenje prema BAS EN 673:2005, ili prema
tehnickim specifikacijama za proizvode.
(2) U proracunu koeficijenta prolaza toplote, U |W/(m··K)|, kod
podova na tlu i krovova u obzir se uzimaju samo slojevi koji
su sa strane prostorije do sloja hidroizolacije.
(3) Izuzetno, odredba stava (2) ovoga clana ne primjenjuje se u
slucaju sistema obrnutog krova na toplotno-izolacijski sloj i
na perimetarsku toplotnu izolaciju (vanjska toplotna izolacija
dijela objekta koji je u dodiru s tlom koja ne lezi u
podzemnoj vodi kada su oni od ekstrudiranog polistirena ili
drugog odgovarajuceg vodonepropusnog materijala.
(4) Projektne vrijednosti toplotne provodljivosti, ì |W/(m·K)|, i
projektne vrijednosti toplotnog otpora, R (m··K/W), za
sadrzaj vlage u materijalu koji je u ravnotezi sa zrakom tem -
per a ture 23 °C i relativne vlaznosti 80 %, koje su potrebne
za proracun koeficijenata prolaza toplote, U |W/(m··K)|, za
odredene gradevinske materijale date su u BAS EN
12524:2005 i/ili u tablici 4. Priloga "C" ovoga Pravilnika.
(5) Za neke gradevinske materijale koji nisu dati u BAS EN
12524:2005 ili u tablici 4. iz Priloga "C" ovoga Pravilnika,
projektne vrijednosti toplotne provodljivosti, ì |W/(m·K)|, i
projektne vrijednosti toplotnog otpora, R (m··K/W),
odreduju se prema odgovarajucoj tehnickoj specifikaciji za
gradevinski proizvod i/ili prema postupku uredenom u BAS
EN ISO 10456:2005. za sadrzaj vlage u materijalu koji je u
ravnotezi sa zrakom tem per a ture 23°C i relativne vlaznosti
80%.
(6) Podaci o ravnoteznom sadrzaju vlage, u (kg/kg), i
koeficijentima proracunavanja za ravnotezni sadrzaj vlage za
odredene gradevinske materijale kod tem per a ture zraka 23°C
i relativne vlaznosti zraka 80% dati su u BAS EN
12524:2005.
(7) Za neke gradevinske materijale podaci o ravnoteznom
sadrzaju vlage dati su u tablici 6. iz Priloga "C" ovoga
Pravilnika. Faktori proracunavanja za ravnotezni sadrzaj
vlage, I
m
(23°C/80%), u odnosu na vrijednost toplotne
provodljivosti suhog materijala, uredeni su u tablici 7.
Priloga "C" ovoga Pravilnika.
Clan 34.
Odvojeni proracuni energetskih svojstava za dio objekta
(1) Proracun energetskih svojstava dijela objekta u pogledu
racionalne upotrebe energije te toplotne zastite moze se
izraditi za dio objekta kao za samostalni objekat (toplotna
zona) ako se taj dio od preostalog dijela objekta razlikuje:
1) u pogledu namjene,
2) u vrijednosti unutrasnje projektne temperature za vise od
4°C,
3) u pogledu tipa upotrijebljenog termotehnickog sistema,
4) po rezimu upotrebe termotehnickih sistema.
(2) U slucaju iz stava (1) ovoga clana, kada se proracun
energetskih svojstava dijelova objekta radi odvojeno i kada
je razlika tem per a ture grijanja do 4°C smatra se da kroz
razdjelne plohe izmedu tih dijelova objekta ne prolazi
toplota i njihova povrsina se ne uzima u obzir kod
proracunavanja povrsine omotaca grijanog dijela objekta.
Clan 35.
Zahtjevi za dvojne objekte
Kod dvojnih objekata pregradni zidovi prema susjednom
objektu moraju imati minimalnu toplotnu zastitu u skladu s
odredbama clana 24. ovoga Pravilnika.
Clan 36.
Ogranicenje koeficijenta prolaza toplote u slucaju panelnog
grijanja
U slucaju panelnog grijanja (npr. podno grijanje) koeficijent
prolaza toplote slojeva gradevinskog dijela, koji se nalaze
izmedu povrsine grijanja i vanjskog zraka, zemlje ili negrijanog
dijela objekta, ne smije biti veci od 0,35 W/(m··K).
Clan 37.
Tipski montazni objekti
Ako se objekat izvodi prema tipskim projektima koji se
primjenjuju na razlicitim lokacijama, kod proracuna priliva
toplote od suncevog zracenja moze se racunati kao da su svi
prozori tog objekta orijentirani prema istoku ili prema zapadu.
Clan 38.
Smjestaj grijacih tijela ispred prozora
Grijace tijelo dopusteno je postaviti ispred transparentnih
vanjskih povrsina samo ako je ono sa straznje strane zasticeno
oblogom i ako koeficijent prolaza toplote, U |W/(m··K)|, te
obloge nije veci od 0,9 W/(m··K).
Clan 39.
Ugradnja elemenata za regulaciju
Grijace tijelo, kojima se grije prostor, mora imati ugraden el -
e ment za regulaciju kada je neto korisna povrsina prostorije veca
od 6 m·.
Clan 40.
Tehnicke mjere za elemente razvoda cijevne mreze u objektu
(1) Projektom novog odnosno projektom rekonstrukcije
postojeceg termotehnickog sistema potrebno je predvidjeti
toplotno izolirane vodove odnosno armaturu.
(2) Najmanja debljina toplotne izolacije iz stava (1) ovoga clana
propisana je na sljedeci nacin i iznosi:
1) 2/3 promjera cijevi, a najvise do 100 mm za vodove
odnosno armaturu u prostoru objekta u kojemu se ne
odrzava kontrolirana temperatura;
2) 1/3 promjera cijevi, a najvise do 50 mm za vodove i
armaturu u prodorima zidova i meduspratnih
konstrukcija, na mjestu presjeka vodova, kod sredisnjih
razdjeljivaca radnog medija;
3) 1/3 promjera cijevi, a najvise do 50 mm za vodove i
armaturu u prostoru objekta u kojemu se odrzava
kontrolirana temperatura;
4) 6 mm za cijevi polozene na gornjoj povrsini meduspratne
konstrukcije (moze se izostaviti kod postavljanja zvucne
izolacije na meduspratnoj konstrukciji prema prostoru
objekta u kojemu se odrzava kontrolirana temperatura za
vodove i armature u povrsinskom sloju poda).
(3) Za prikljucni ogranak neposredno na grijece tijelo nema
zahtjeva za primjenu toplotne izolacije.
(4) Podaci navedeni u stavu (2) ovoga clana svedeni su na
toplotnu provodljivost izolacije 0,035 W/(mK). Toplotnu
izolaciju s toplotnom provodljivoscu vecom od 0,035
W/(mK) potrebno je proracunati na potrebnu debljinu prema
vazecim propisima.
Clan 41.
Spremnik za akumulaciju toplote
Prilikom projektovanja novog ili projektovanja rekonstruk -
cije postojeceg sistema sa akumulacionim spremnikom, treba
izvesti sistem s postavljenom izolacijom spremnika debljine
najmanje 50 mm i toplotne provodljivosti 0,035 W/(mK).
Clan 42.
Sistem povrata toplote
Povrat toplote iz odsisanog zraka potrebno je osigurati u
objektu kod koje su ispunjeni kumulativno sljedece uvjeti:
1) da se ventilira mehanickim uredajem,
2) broj izmjena zraka, u skladu s namjenom objekta, veci je
od 0,7 h
-1
,
3) protok zraka prelazi ukupno 2500 m¹/h.
Clan 43.
Centralna proizvodnja/priprema toplote
(1) Za nove stambene objekta s vise od 3 stambene jedinice
obavezno je koristiti centralno generisanje toplote.
(2) Izuzetno od stava (1) ovoga clana centralno postrojenje za
pripremu toplote nije obavezno za:
1) objekte s prikljuckom na daljinsko grijanje,
2) objekte sa sistemima grijanja lozenim na plin,
3) ako godisnja potreba za toplotnom energijom za grijanje
objekta po 1 m· korisne povrsine objekta na kojoj se
odrzava kontrolirana temperatura ne prelazi 25
kWh/(m·a).
Clan 44.
Promjena gradevinskih dijelova i uredaja
Gradevinski dijelovi koji cine omotac grijanog dijela objekta
i uredaji cija je energetska efikasnost uzeta u obzir kod
dokazivanja ispunjavanja zahtjeva iz ovoga Pravilnika ne smiju
se tokom upotrebe objekta promijeniti na nacin da se pogorsa
energetska efikasnost objekta.
Clan 45.
Pregrade prema prostorijama druge namjene i prostorijama koje
se povremeno koriste
(1) Koeficijenti prolaza toplote, U |W/(m··K)|, razdjelnih
gradevinskih dijelova, koji u grijanom objektu odvajaju
prostorije koje se koriste stalno od prostorija koje se koriste
povremeno, moraju ispuniti zahtjeve odredene u tablici 5. iz
Priloga "C" ovoga Pravilnika koji se primjenjuju na zidove i
plafone prema negrijanom prostoru.
(2) Odredba stava (1) ovoga clana primjenjuje se i na pregradne
gradevinske dijelove izmedu stambenih dijelova objekta i
ostalih prostora u objektima mjesovite namjene.
Clan 46.
Dinamicke toplotne karakteristike gradevinskih dijelova objekta
(1) Vanjski netransparentni gradevinski dijelovi, koji su izlozeni
suncevom zracenju, moraju imati odgovarajuce dinamicke
toplotne karakteristike kako bi se smanjio njihov doprinos
zagrijavanju zraka u objektu tokom ljetnih mjeseci.
(2) Ispunjenje dinamickih toplotnih karakteristika za lagane
vanjske gradevinske dijelove izlozene suncevom zracenju, s
povrsinskom masom manjom od 100 kg/m· dokazuje se
posredno preko koeficijenta prolaza toplote, U |W/(m··K)|,
koji:
1) za zidove ne smije biti veci od 0,35 W/(m··K),
2) za krovove ne smije biti veci od 0,30 W/(m··K).
V. TEHNICKA SVOJSTVA I DRUGI ZAHTJEVI ZA
GRAÐEVINSKE PROIZVODE
Clan 47.
Tehnicka svojstva gradevinskih proizvoda
(1) Tehnicka svojstva gradevinskih proizvoda namijenjenih za
ugradnju u objekat u svrhu racionalne upotrebe energije i
toplotne zastite (u daljnjem tekstu: gradevinski proizvodi)
ovisno o vrsti gradevinskog proizvoda, moraju ispunjavati
opce i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u objektu i
moraju biti specificirani prema normama BAS EN
13162:2005 do BAS EN 13171:2005, te priznatim tehnickim
pravilima i pravilima struke koje odreduje projektant
odnosno normama BAS EN 13499, BAS EN 13500 i BAS
EN 1745 kada budu usvojene ili prema tehnickim
dopustenjima donesenim u skladu sa posebnim propisom.
(2) Vrste gradevinskih proizvoda, saglasno odredbama stava (1)
ovog clana su:
1) toplotno-izolacijski gradevinski proizvodi,
2) kompaktne sistemske fasade (ETICS) na osnovu ekspan -
di ranog polistirena i na osnovi mineralne vune,
3) zidovi i proizvodi za zidanje.
(3) Toplotno-izolacijski gradevinski proizvodi za objekat smiju
se ugraditi ako, ovisno o vrsti materijala, njihovoj namjeni i
uvjetima kojima ce biti izlozeni u ugradenom stanju,
ispunjavaju zahtjeve iz niza normi BAS EN 13162:2005 do
BAS EN 13171:2005 i odgovaraju specifikacijama iz
projekta, te ako je za njih izdat certifikat o uskladenosti u
skladu s odredbama posebnog propisa kojim se ureduje
ocjenjivanje uskladenosti, certifikata o uskladenosti i
oznacavanje gradevinskih proizvoda.
(4) Ocjenjivanje uskladenosti toplotno-izolacijskih gradevinskih
proizvoda za objekte provodi se prema vazecim propisima
do usvajanja normama BAS EN 13172 i BAS EN 13172.
(5) Kompaktne sistemske fasade (ETICS) na osnovu ekspandi -
ranog polistirena i na osnovu mineralne vune smiju se
ugraditi ako, zavisno od vrste materijala, njihovoj namjeni i
uvjetima kojima ce biti izlozeni u ugradenom stanju,
ispunjavaju zahtjeve koji odgovaraju vazecim propisima, do
usvajanja normi BAS EN 13499 i BAS EN 13500 te dodatne
zahtjeve koji se odreduju projektom.
(6) Ocjenjivanje uskladenosti kompaktnih fasadnih sistema
(ETICS) na osnovu ekspandiranog polistirena i na osnovu
mineralne vune provodi se prema vazecim propisima do
usvajanja normi BAS EN 13499 i BAS EN 13500, a sistem
ocjenjivanja uskladenosti je tip 1 u skladu s odredbama
Pravilnika o certifikaciji gradevinski proizvoda, materijala i
opreme koji su u upotrebi odnosno koji se ugraduju, koji je
donio federalni ministar prostornog uredenja.
Sistem ocjenjivanja uskladenosti ekspandiranog polistirena
koji se ugraduje u ETICS sistem je 1, a ekspandirani
polistiren mora zadovoljiti zahtjeve iz norme BAS EN
13163:2005 i dodatne zahtjeve prema vazecim propisima do
usvajanja norme BAS EN 13499.
Sistem ocjenjivanja uskladenosti mineralne vune koja se
ugraduje u ETICS sistem je tip 1, a mineralna vuna mora
zadovoljiti zahtjeve iz norme BAS EN 13162:2005 i dodatne
zahtjeve prema vazecim propisima do usvajanja norme BAS
EN 13500.
Sistem ocjenjivanja uskladenosti staklene mrezice koja se
ugraduje u ETICS sistem je tip 1, a staklena mrezica mora
zadovoljiti zahtjeve prema vazecim propisima do usvajanja
norme BAS EN 13499 odnosno norme BAS EN 13500 za
ETICS sistem na osnovu ekspandiranog polistirena, odnosno
mineralne vune.
(7) Zidovi i proizvodi za zidanje smiju se ugraditi ako, zavisno
od vrste materijala, njihovoj namjeni i uvjetima kojima ce
biti izlozeni u ugradenom stanju, u pogledu racionalne
upotrebe energije i toplotne zastite ispunjavaju zahtjeve
vazecih propisa do usvajanja norme BAS EN 1745 te
dodatne zahtjeve koji se odreduju projektom.
(8) Ocjenjivanje uskladenosti proizvoda za zidanje provodi se
prema vazecim propisima do usvajanja norme BAS EN
1745.
(9) Ocjenjivanje uskladenosti u smislu stava (4), te po potrebi st.
(6) i (8) ovoga clana obuhvata radnje ocjenjivanja
uskladenosti gradevinskih proizvoda te, zavisno od
propisanog sistema ocjenjivanja uskladenosti i izdavanje
izjave o uskladenosti gradevinskih proizvoda odnosno
izdavanje certifikata o uskladenosti gradevinskih proizvoda u
skladu sa propisom navedenim u stavu (6) ovog clana.
VI. SADRZAJ PROJEKTA OBJEKTA U ODNOSU NA
RACIONALNU UPOTREBU ENERGIJE I TOPLOTNU
ZASTITU U OBJEKTIMA
Clan 48.
Sadrzaj projekta objekta koji se odnosi na racionalnu
upotrebu energije i toplotnu zastitu podrazumijeva tehnicko
rjesenje objekta i uvjete za njeno gradenje i odrzavanje u
projektima arhitektonske ili gradevinske struke, te u projektima
masinske struke i/ili elektrotehnicke struke u dijelu koji se odnosi
na zahtjeve u odnosu na sisteme grijanja i hladenja.
Clan 49.
(1) Glavni projekt objekta u dijelu koji se odnosi na racionalnu
upotrebu energije i toplotnu zastitu sadrzi tehnicki opis,
proracun i provjeru termickih karakteristika saglasno clanu
7. ovog Pravilnika, proracun godisnje potrebne toplotne
energije za grijanje objekta za stvarne klimatske podatke,
proracun godisnje potrebne toplotne energije za hladenje za
objekat s instaliranim sistemom za hladenje za stvarne
klimatske podatke, pro gram kontrole i osiguranja kvaliteta
tokom gradenja, metodologiju monitoringa objekta tokom
koristenja, nacrte, te iskaznicu potrebne toplotne energije za
grijanje i potrebne energije za hladenje, ako posebnim
propisom nije drugacije odredeno.
(2) Tehnicki opis iz stava (1) ovoga clana sadrzi podatke o:
1) lokaciji i namjeni objekta,
2) koristenim meteoroloskim parametrima,
3) podjeli objekta u toplotne zone prema odredbi clana 34.
stava (1) ovoga Pravilnika ako je objekat podijeljen u
toplotne zone,
4) geometrijskim karakteristikama objekta/zone, povrsina
omotaca i zapremina grijanog dijela objekta, faktor oblika
objekta, korisna povrsina objekta, udio povrsine prozora u
ukupnoj povrsini fasade),
5) vrsti izvora energije za grijanje i hladenje te sistemu
grijanja odnosno hladenja,
6) vrsti, nacinu, upotrebi i ucescu obnovljivih izvora
energije u podmirenju potrebne toplote za grijanje ako je
predvidena upotreba obnovljive energije za grijanje,
7) predvidenim tehnickim rjesenjima za sprjecavanje
pregrijavanja prostora objekta tokom ljeta,
8) uvjetima i nacinu skladistenja i ugradnje gradevinskih
proizvoda koji su od uticaja na toplotna svojstva,
9) sistemi pojedinih gradevinskih dijelova objekta,
10) ugradenoj opremi i instalacijama, koji su u funkciji
racionalne upotrebe energije za grijanje i hladenje te
toplotne zastite objekta.
(3) Proracun i provjera termickih karakteristika objekta u
pogledu racionalne upotrebe energije i toplotne zastite iz
stava (1) ovoga clana sadrzi:
1) dokaze o ispunjavanju zahtjeva iz ovoga Pravilnika i to,
kako za pojedine gradevinske dijelove, tako i za objekat
kao cjelinu,
2) ulazne podatke koji su posluzili kao podloga kod
proracunavanja.
(4) Pro gram kontrole i osiguranja kvaliteta tokom gradenja iz
stava (1) ovoga clana sadrzi:
1) popis gradevinskih i drugih proizvoda koji se ugraduju u
objekat, a koji se odnose na ispunjavanje zahtjeva iz
tehnickog rjesenja objekta u odnosu na racionalnu
upotrebu energije i toplotnu zastitu objekta sa
zahtijevanim svojstvima,
2) pregled i opis potrebnih kontrolnih postupaka ispitivanja i
zahtijevanih rezultata kojima ce se dokazati uskladenost
objekta zahtjevu racionalne upotrebe energije i toplotne
zastite,
3) uvjete gradenja i druge zahtjeve koji moraju biti ispunjeni
tokom gradenja objekta, a koji imaju uticcaj na postizanje
odnosno zadrzavanje projektovanih odnosno propisanih
tehnickih svojstava objekta i ispunjavanje zahtjeva u
odnosu na racionalnu upotrebu energije i toplotnu zastitu
objekta,
4) postupak tehnickog pregleda objekta sa naznakom nacina
kontrole ispunajvanja zahtjeva toplotne zastite objekta i
racionalne upotrebe energije,
5) uvjete odrzavanja objekta u odnosu na ispunjenje zahtjeva
racionalne upotrebe energije i toplotne zastite za
projektovani vijek upotrebe objekta, prema metodologiji
monitoringa,
6) druge uvjete znacajne za ispunjavanje zahtjeva propisanih
ovim Pravilnikom i posebnim propisima,
7) popis tehnickih specifikacija.
(5) Nacrti iz stava (1) ovoga clana sadrze:
1) shematski prikaz tlocrta i presjeka objekta s ucrtanom
granicom izmedu prostora razlicitih temperatura, te
granicom temperaturnih zona,
2) ucrtane granice i oznake sastava gradevinskih dijelova
objekta,
3) smjestaj elemenata sistema zastite od pregrijavanja tokom
ljeta.
(6) Sadrzaj iskaznice potrebne toplotne energije za grijanje i ener -
gije za hladenje objekta iz stava (1) ovoga clana propisan je u
Prilogu "D" ovoga Pravilnika.
(7) Glavni projekt iz stava (1) ovoga clana moze sadrzavati i
druge podatke zavisno od vrste objekta.
(8) Izuzetak od stava (1) ovoga clana za odredene vrste objekat a,
kada je to odredeno posebnim propisom donesenim u skladu
sa Zakonom o prostornom planiranju i koristenju zemljista
na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, izraduje se
poseban projekt u odnosu na racionalnu upotrebu energije i
toplotnu zastitu objekta.
Clan 50.
(1) Za objekta s korisnom povrsinom vecom od 5000 m·,
zahtjevu za izdavanje gradevinske dozvole, odnosno reviziji
glavnog projekta obavezno se prilaze elaborat tehnicke,
ekoloske i ekonomske izvodljivosti alternativnih sistema za
snabdijevanje energijom, narocito decentraliziranih sistema
snabdijevanja energijom koristenjem obnovljivih izvora
energije, kogeneracijskih sistema, daljinskog ili blokovskog
grijanja, sistema s dizalicama toplote te sistema s gorivnim
celijama.
(2) Elaborat iz stava (1) ovoga clana izraduje se na osnovu
podataka iz studije primjenjivosti alternativnih sistema, a
podaci iz elaborata sluze za izradu glavnog projekta.
Clan 51.
(1) Glavni projekt kojim se daje tehnicko rjesenje za sistem
grijanja objekta iz clana 10. tacka 1) ovoga Pravilnika
obavezno sadrzi i tehnicko rjesenje upotrebe individualnih
obnovljivih izvora energije za grijanje.
(2) Glavni projekt kojim se daje tehnicko rjesenje za sistem
grijanja objekta iz clana 10. tacka 2) ovoga Pravilnika
obavezno sadrzi i dokaz o upotrebi unutrasnjih izvora toplote
iz tehnoloskog procesa za potrebe grijanja.
Clan 52.
Glavni projekt sadrzi karakteristicne detalje pojedinih
dijelova objekta, koji imaju uticaja na ispunjavanje propisanih
uvjeta u pogledu racionalne upotrebe energije i toplotne zastite
objekta a posebno detalje podrucja potencijalnih toplotnih
mostova cije se izvedeno stanje potvrduje posebnim
dokumentom, ovjerenim od strane nadzornog organa.
Clan 53.
(1) Za rekonstrukciju postojeceg objekta opisanu u poglavlju III.
ovoga Pravilnika, projekt kojim se daje tehnicko rjesenje
objekta u odnosu na racionalnu upotrebu energije i toplotnu
zastitu, osim sadrzaja iz clana 49. ovoga Pravilnika sadrzi i
detaljan opis i tehnicke karakteristike postojeceg stanja
objekta odnosno postojeceg gradevinskog dijela objekta
obuhvacenog rekonstrukcijom u odnosu na racionalnu
upotrebu energije i toplotnu zastitu prije predvidenog
gradevinskog zahvata.
Clan 54.
Meteoroloske velicine
Za toplotne proracune prema propisanim zahtjevima iz ovog
Pravilnika primjenjuju se meteoroloske velicine za mjerodavne
stanice sadrzane u Prilogu "E" ovoga Pravilnika.
VII. ISKAZNICA POTREBNE TOPLOTNE ENERGIJE ZA
GRIJANJE I TOPLOTNE ENERGIJE ZA HLAÐENJE
OBJEKTA
Clan 55.
(1) Iskaznica potrebne toplotne energije za grijanje i energije za
hladenje objekta je sastavni dio glavnog projekta iz clana 49.
ovoga Pravilnika.
(2) Posebna iskaznica potrebne toplotne energije za grijanje i
energije za hladenje izraduje se za pojedini dio objekta kada
se provode odvojeni proracuni prema odredbi clana 34. stav
(1) ovoga Pravilnika.
(3) Projektant dijela glavnog projekta objekta koji se odnosi na
racionalnu upotrebu energije i toplotnu zastitu i glavni
projektant potpisuju iskaznicu iz stava (1) ovoga clana i
ovjeravaju je svojim pecatima.
VIII. ODRZAVANJE OBJEKTA U ODNOSU NA
RACIONALNU UPOTREBU ENERGIJE I TOPLOTNU
ZASTITU
Clan 56.
(1) Odrzavanje objekta u odnosu na racionalnu upotrebu
energije i toplotnu zastitu mora biti takvo da se tokom
trajanja objekta ocuvaju njegova tehnicka svojstva i
ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom objekta i ovim
Pravilnikom, te drugi zahtjevi koje objekata mora ispunjavati
u skladu s posebnim propisom donesenim u skladu sa
Zakonom o prostornom planiranju i koristenju zemljista na
nivou Federacije Bosne i Hercegovine.
(2) Odrzavanje objekta koji je izveden odnosno koji se izvodi u
skladu s prije vazecim propisima u odnosu na racionalnu
upotrebu energije i toplotnu zastitu mora biti takvo da se
tokom trajanja objekta ocuvaju njegova tehnicka svojstva i
ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom objekta i propisima
u skladu s kojima je objekat izveden.
Clan 57.
(1) Odrzavanje objekta u smislu racionalne upotrebe energije i
toplotne zastite podrazumijeva:
1) pregled objekta u odnosu na racionalnu upotrebu energije
i toplotnu zastitu u razmacima i na nacin odreden
projektom objekta i/ili na nacin odreden posebnim
propisom donesenim u skladu sa Zakonom o prostornom
planiranju i koristenju zemljista na nivou Federacije
Bosne i Hercegovine,
2) izvodenje radova kojima se objekat zadrzava u stanju
odredenom projektom objekta u odnosu na racionalnu
upotrebu energije i toplotnu zastitu i ovim Pravilnikom
odnosno propisom u skladu s kojim je objekat izveden.
(2) Ispunjavanje propisanih uvjeta odrzavanja objekta
dokumentuje se u skladu s glavnim projektom objekta u
odnosu na racionalnu upotrebu energije i toplotnu zastitu, te:
1) izvjestajima o pregledima i ispitivanjima objekta i
pojedinih njezinih dijelova,
2) zapisnicima o radovima odrzavanja,
3) na drugi odgovarajuci nacin ako ovim Pravilnikom ili
posebnim propisom donesenim u skladu sa Zakonom o
prostornom planiranju i koristenju zemljista na nivou
FBiH nije drugacije odredeno.
Clan 58.
Za odrzavanje objekta dopusteno je koristiti samo one
gradevinske proizvode za koje je izdat certifikat o uskladenosti
prema propisu iz clana 49. stav (7) ovog Pravilnika ili je
upotrijebljenost dokazana u skladu s projektom objekta u odnosu
na racionalnu upotrebu energije i toplotnu zastitu i ovim
Pravilnikom.
IX. PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE
Clan 59.
Glavni projekt u kojem je tehnicko rjesenje objekta dato
prema propisima iz clana 63. ovoga Pravilnika smatrat ce se
pravovaljanim dokumentom za:
1) pocetak radova na objektu za koju investitor ima
pravosnazno rjesenje o uvjetima gradenja, ako prijavi
pocetak gradenja do 31. decembra 2010. godine,
2) izdavanje revizije glavnog projekta odnosno izdavanje
gradevinske dozvole ako je zahtjev za izdavanje te
revizije odnosno dozvole zajedno s glavnim projektom
podnesen do 31. decembra 2010. godine.
Clan 60.
(1) U objekat koji se izvodi prema potvrdenom glavnom
projektu odnosno odobrenju za gradenje ciji je sastavni dio
glavni projekt koji nije izraden u skladu s ovim Pravilnikom
smije se ugraditi gradevinski proizvod specificiran prema
ovom Pravilniku ako ima odgovarajuca ili povoljnija
tehnicka svojstva, ako je to odredeno glavnim projektom i
ako je u skladu s tim projektom utvrdeno da je upotrebljiv za
tu objekat ukljucujuci uvjete njegovog ugradivanja i uticaje
okoline.
(2) Radi provodenja odredbi iz stava (1) ovoga clana za dio
objekta koji je izveden do pocetka ugradnje gradevinskih
proizvoda specificiranih prema ovom Pravilniku, mora se
popisati stanje izvedenih radova u skladu s posebnim
propisom o vodenju gradevinskog dnevnika.
(3) Glavni projekt objekta iz stava (1) ovoga clana mora za
ugradnju gradevinskih proizvoda specificiranih prema ovom
Pravilniku sadrzavati detaljnu razradu programa kontrole i
osiguranja kvalitete u fazi gradenja iz glavnog projekta
kojom ce se, u skladu s ovim Pravilnikom, odrediti posebno:
1) svojstva koja moraju imati gradevinski proizvodi koji se
ugraduju u objekat,
2) ispitivanja i postupci dokazivanja upotrebljivosti
gradevinskih proizvoda koji se izraduju na gradilistu za
potrebe toga gradilista,
3) uvjete gradenja i druge zahtjeve koji moraju biti ispunjeni
tokom izvodenja objekta, a koji imaju uticaj na postizanje
projektovanih odnosno propisanih tehnickih svojstava
objekta u odnosu na ispunjavanje bitnog zahtjeva ustede
energije i toplotne zastite i zahtjeva energetske efikasnosti
te
4) druge uvjete znacajne za ispunjavanje zahtjeva propisanih
ovim Pravilnikom i posebnim propisima, ocjenu medu -
sob ne uskladenosti nacina dokazivanja upotrebljivosti
dijela objekta izgradenog do pocetka ugradnje gradevin -
skih proizvoda specificiranih prema ovom Pravilniku i
kasnije izgradenog dijela objekta.
Clan 61.
Ako za projektovanje objekta u odnosu na racionalnu
upotrebu energije i toplotnu zastitu prema ovom Pravilniku
nedostaju specifikacije - bosanskohercegovacke norme odnosno
neke od normi na koje upucuju bosanskohercegovacke norme
odnosno druge tehnicke specifikacije navedene u Prilozima "A" i
"B" ovoga Pravilnika, primjenjuju se odredbe vazecih tehnickih
propisa koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o prostornom
planiranju i koristenju zemljista na nivou FBiH, ovim
Pravilnikom i bosanskohercegovackim normama odnosno
drugim tehnickim specifikacijama na koje ovaj Pravilnik
upucuje, a za odredivanje kojih je u skladu sa zakonom
odgovoran projektant.
Clan 62.
Oznacavanje gradevinskih proizvoda koji odgovaraju
bosanskohercegovackim normama donesenim u skladu s
nacelima uskladivanja europskog zakonodavstva provodi se u
skladu s odredbama posebnog propisa kojim se ureduje to
pitanje.
Clan 63.
Danom stupanja na snagu ovoga Propisa prestaju vaziti
priznata tehnicka pravila u dijelovima u kojim su u suprotnosti sa
ovim Pravilnikom.
Clan 64.
Ovaj Pravilnik stu pa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".
Broj 01-02-2-1139/09
22. jula 2009. godine
Sarajevo
Ministar
Mr. sc. Salko Obhodas, s. r.
PRILOG A
POPIS BOSANSKOHERCEGOVACKIH NORMI I
DRUGIH TEHNICKIH SPECIFIKACIJA ZA
PRORACUNE I ISPITIVANJA GRADEVINSKIH
DIJELOVA OBJEKTA I OBJEKTA KAO CJELINE
A.1. NORME ZA PRORACUN NA KOJE UPUCUJE OVAJ
PRAVILNIK
BAS EN 673:2005 Staklo u objekatarstvu ÷ Odredivanje
koeficijenta prolaza toplote (U vrijednost) -Metoda proracuna -
Amandman A (EN 673:1997 IDT)
BAS EN ISO 6946:2005 Gradevinski dijelovi i gradevinski
elementi - Toplotna izolacija i provodljivost ÷ Metoda
proracuna (EN ISO 6946:1996 IDT * EN ISO 6946:1996 IDT)
BAS EN ISO 10077-1:2005 Toplotne karakteristike prozora,
vrata i otvora ÷ Proracun prenosa toplote ÷ Dio 1.:
Pojednostavnjena metoda ( EN ISO 10077-1:2004 IDT* ISO
10077-1:2000 IDT)
BAS EN ISO 10211-1:2005 Termicki mostovi u
gradevinskim konstrukcijama (visokogradnji) - Termicki tokovi
i povrsinske tem per a ture - DIO 1. : Opce metode proracuna (EN
ISO 10211-1:1995 IDT* ISO 10211-1:1995 IDT)
BAS EN ISO 10456:2005 Gradevinski materijali i proizvodi
- Pro ce dure za odredivanje minimalnih i proracunskih toplotnih
vrijednosti (EN ISO 10456:1999 IDT * ISO 10456:1999 IDT)
BAS EN 12524:2005 Gradevinski materijali i proizvodi -
Higrotermalne karakteristike - Tabelarni prikaz racunskih
vrijednosti (EN 12524:2000 IDT)
BAS EN ISO 13788:2005 Higrotermalne karakteristike
gradevinskih dijelova i elemenata objekta-Unutarnja
temperatura prostorne povrsine za sprecavanje kolicine vlaznosti
povrsine i stvaranja kondenzacije u meduprostoru - Metoda
proracuna (EN ISO 13788:2001 IDT*ISO13788:2001 IDT)
BAS EN ISO 13789:2005 Toplotne karakteristike objekta ÷
Koeficijent transmisijskog toplotnog gubitka ÷ Metoda
proracuna ( EN ISO 13789:1999 IDT * ISO 13789:1999 IDT)
BAS EN ISO 13790:2005 Toplotne karakteristike objekta -
Koeficijent transmisijskog toplotnog gubitka ÷ Proracun
energije za grijanje (EN ISO 13790:2004 IDT * ISO 13790:2004
IDT)
BAS EN ISO 14683: 2005 Termicki mostovi u gradevinskim
konstrukcijama (visokogradnji) ÷ koeficijent toplotne
provodljivosti ÷ Pojednostavljene metode ispitivanja i
orjentacione vrijednosti (EN ISO 14683:1999 IDT * ISO
14683:1999 IDT)
A.2 NORME ZA ISPITIVANJE NA KOJE UPUCUJE OVAJ
PRAVILNIK
BAS EN 1026:2001 Prozori i vrata - Ispitivanje na
propusnost zraka - Metoda za ispitivanje (EN 1026:2000 IDT)
BAS EN 12207:2001 Prozori i vrata ÷ Propusnost zraka ÷
Klasifikacija (EN 12207:1999 IDT)
BAS ISO 12567-1:2005 Toplotne karakteristike prozora i
vrata ÷ Odredivanje koeficijenta prolaza toplote metodom
vruce komore ÷ Dio 1.: kompletni prozori i vrata (ISO
12567-1:2000 IDT)
A.3 NORME KOJE NAKON USVAJANJA ZAMJENJUJU
PRIZNATA TEHNICKA PRAVILA
BAS EN 13829 Toplotne karakteristike zgrada - Odredivanje
propusnosti zraka kod zgrada ÷ Metoda razlike pritisaka (ISO
9972:1996, izmjenjena u EN 13829:2000)
BAS EN 410 Staklo u objekatarstvu - Odredivanje
svjetlosnih i suncanih karakteristika ostakljenja (EN 410:1998)
BAS EN ISO 13370 Toplotne karakteristike objekata -
Prijenos toplote preko tla - Metode proracuna ( ISO13370:2007;
EN ISO 13370:2007)
BAS EN ISO 12412-2 Toplotne karakteristike prozora, vrata
i zaslona - Odredivanje koeficijenta prolaza toplote metodom
vruce komore - 2. dio: Okviri (EN 12412-2:2003)
BAS EN 674 Staklo u objekatarstvu - Odredivanje
koeficijenta prolaza toplote (U-vrijednost) ÷ Metoda sa
zasticenom vrucom plocom (EN 674:1997)
PRILOG B
POPIS BOSANSKOHERCEGOVACKIH NORMI I
DRUGIH TEHNICKIH SPECIFIKACIJA KOJE
UPUCUJU NA ZAHTJEVE KOJE, U VEZI S
TOPLOTNOM ZASTITOM, TREBAJU ISPUNITI
TOPLOTNO-IZOLACIJSKI GRADEVINSKI
PROIZVODI ZA OBJEKTA
B.1. NORME NA KOJE UPUCUJE OVAJ PRAVILNIK
BAS EN 13162:2005 Proizvodi za toplotnu izolaciju
objekata ÷ Fabricki izradeni proizvodi od mineralne vune (MW)
÷ Specifikacija (EN 13162:2001 IDT)
BAS EN 13163:2005 Proizvodi za toplotnu izolaciju
objekata ÷ Fabricki izradeni proizvodi od ekspandiranog
polistirena (ESP) ÷ Specifikacija (EN 13163:2001 IDT)
BAS EN 13164:2005 Proizvodi za toplotnu izolaciju
objekata ÷ Fabricki izradeni proizvodi od ekstrudirane
polistirenske pjene (XPS) ÷ Specifikacija (EN 13164:2001
IDT)
BAS EN 13164/Amd 1:2005 Proizvodi za toplotnu izolaciju
objekta ÷ Fabricki izradeni proizvodi od ekstrudirane
polistirenske pjene (XPS) - Specifikacija - Amandman A1 (EN
13164/A1:2004 IDT)
BAS EN 13165:2005 Proizvodi za toplotnu izolaciju objekta
÷ Fabricki izradeni proizvodi od krute poliuretanske pjene
(PUR) ÷ Specifikacija (EN 13165:2001 IDT)
BAS EN 13165/Amd 1:2005 Proizvodi za toplotnu izolaciju
objekta ÷ Fabricki izradeni proizvodi od krute poliuretanske
pjene (PUR) - Specifikacija - Amandman A1 (EN
13165/A1:2004 IDT)
BAS EN 13166:2005 Proizvodi za toplotnu izolaciju
objekata ÷ Fabricki izradeni proizvodi od fenolne pjene (PF) ÷
Specifikacija (EN 13166:2001 IDT)
BAS EN 13166/Amd 1:2005 Proizvodi za toplotnu izolaciju
objekata ÷ Fabricki izradeni proizvodi od fenolne pjene (PF) ÷
Specifikacija - Amandman A1 (EN 13166/A1:2004 IDT)
BAS EN 13167:2005 Proizvodi za toplotnu izolaciju
objekata ÷ Fabricki izradeni proizvodi od celularnog
(celijastog) stakla (CG) ÷ Specifikacija (EN 13167:2001 IDT)
BAS EN 13167/Amd 1:2005 Proizvodi za toplotnu izolaciju
objekata ÷ Fabricki izradeni proizvodi od celularnog
(celijastog) stakla (CG) ÷ Specifikacija - Amandman A1 (EN
13167/A1:2004 IDT)
BAS EN 13168:2005 Proizvodi za toplotnu izolaciju
objekata ÷ Fabricki izradeni proizvodi od drvene vune (WW) ÷
Specifikacija (EN 13168:2001 IDT)
BAS EN 13168/Amd 1:2005 Proizvodi za toplotnu izolaciju
objekata ÷ Fabricki izradeni proizvodi od drvene vune (WW) -
Specifikacija - Amandman A1 (EN 13168/A1:2004 IDT)
BAS EN 13169:2005 Proizvodi za toplotnu izolaciju
objekata ÷ Fabricki izradeni proizvodi od ekspandiranog perlita
(EPB) ÷ Specifikacija (EN 13169:2001 IDT)
BAS EN 13169/Amd 1:2005 Proizvodi za toplotnu izolaciju
objekata ÷ Fabricki izradeni proizvodi od ekspandiranog perlita
(EPB) - Specifikacija - Amandman A 1 (EN 13169/A1:2004
IDT)
BAS EN 13170:2005 Proizvodi za toplotnu izolaciju
objekata ÷ Fabricki izradeni proizvodi od ekspandiranog pluta
(ICB) ÷ Specifikacija (EN 13170:2001 IDT)
BAS EN 13171:2005 Proizvodi za toplotnu izolaciju
objekata ÷ Fabricki izradeni proizvodi od ekspandiranih
drvenih vlakana (WF) ÷ Specifikacija (EN 13171:2001 IDT)
BAS EN 13171/Amd 1:2005 Proizvodi za toplotnu izolaciju
objekata ÷ Fabricki izradeni proizvodi od ekspandiranih
drvenih vlakana (WF) ÷ Specifikacija - Amandman A1 (EN
13171/A1:2004 IDT)
B.2 NORME KOJE NAKON USVAJANJA ZAMJENJUJU
PRIZNATA TEHNICKA PRAVILA
BAS EN 13172 Proizvodi za toplotnu izolaciju objekata -
Vrednovanje uskladenosti (EN 13172:2001)
BAS EN 13499 Proizvodi za toplotnu izolaciju objekata -
Povezani sistemi za vanjsku toplotnu izolaciju (ETICS) na
osnovi ekspandiranog polistirena ÷ Specifikacija (EN
13499:2003)
BAS EN 13500 Proizvodi za toplotnu izolaciju objekata -
Povezani sistemi za vanjsku toplotnu izolaciju (ETICS) na
osnovi mineralne vune ÷ Specifikacija (EN 13500:2003)
BAS EN 1745 Zidovi i proizvodi za zidanje ÷ Metode
odredivanja racunskih toplotnih vrijednosti (EN 1745:2002)

16) 17)

18) 19)

20)

21)

22) 23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

prema pribliznom izrazu V = 0,76·Ve za objekte do tri etaze, odnosno V = 0,8·Ve u ostalim slucajevima; Faktor oblika objekta, fo = AlVe (m-1), je kolicnik povrsine omotaca A (m-) i zapremine Ve (m") grijanog dijela objekta; Toplotni most je manje podrucje u omotacu grijanog dijela objekta kroz koje je toplotni tok povecan u odnosu na druge dijelove omotaca zbog promjene materijala, debljine ili geometrije gradevinskog dijela; Korisna povrsina objekta, AK (m-), je ukupna neto podna povrsina grijanog dijela objekta. Kod stambenih objekata se moze odrediti prema pribliznom izrazu AK = 0,32·Ve; Udio povrsine transparentnin ploha u ukupnoj povrsini fasade, f (-), je kolicnik povrsine prozora, balkonskih vrata i transparentnih dijelova fasade i ukupne povrsine fasade. Kod grijanih potkrovlja povrsini transparentnih ploha dodaje se povrsina krovnih prozora, a ukupnoj povrsini fasade dodaje se pripadajuca povrsina kosog krova s krovnim prozorima; Faktor umanjenja uredaja za zastitu od suncevog zracenja, Fe (-), je kolicnik izmedu prosjecne sunceve energije koja dospije u objekat kroz transparentnu plohu s uredajem za zastitu od suncevog zracenja i sunceve energije koja bi dospjela u objekat kroz transparentnu plohu bez tog uredaja; Vanjska temperatura, 8e (Oe), je temperatura vanjskog zraka prema podacima iz Priloga "E" za najblizu meteorolosku stanicu; Unutrasnja projektna temperatura grijanja, 8int,set,H (Oe), je projektom predvidena temperatura unutrasnjeg zraka svih prostora grijanog dijela objekta; Godisnja potrebna toplotna energija za grijanje za stvarne klimatske podatke, QH nd (kWh/a), je racunski odredena kolicina toplote koju'sistemom grijanja treba tokom jedne godine dovesti u objekat za odrzavanje unutrasnje projektne temperature u objektu tokom razdoblja grijanja objekta; Godisnja potrebna toplotna energija za hladenje za stvarne klimatske podatke, Qc nd (kWh/a), je racunski odredena kolicina toplote koju 'sistemom hladenja treba tokom jedne godine odvesti iz objekta radi odrzavanja unutrasnje projektne temperature u objektu tokom razdoblja hladenja objekta; Koeficijent transmisijskog toplotnog gubitka, Htr,adj (WIK), je kolicnik izmedu toplotnog toka koji se transmisijom prenosi iz grijanog objekta prema vanjskom prostoru i razlike izmedu unutrasnje projektne temperature grijanjai vanjske temperature; Koeficijent toplotno g gubitka provjetravanjem, HVe adj (W/K), je kolicnik izmedu toplotnog toka koji se prenosl iz grijanog objekta prema vanjskom prostoru izmjenom zraka u prostoriji s vanjskim zrakom i razlike izmedu unutrasnje projektne temperature grijanja i vanjske temperature; Broj izmjena zraka, n (h-1), je broj izmjena zampremine grijanog zraka Ve objekta vanjskim zrakom u jednom satu; Regulacijski element temperature je element termotehnickog sistema pomocu kojeg se rcgulise temperatura u prostoriji, kao npr. termostatski ventil; Obnovljivi izvori energije su sunceva energija, toplota zemlje, geotermalna energija i biomasa koja ne ukljucuje ogrjevno drvo.

2)

3)

4)

5)

cjeline u pogledu zahtjeva za racionalnu upotrebu energije i zahtjeva za toplotnu zastitu koje treba ispuniti prilikom projektovanja novih i rekonstrukcije postojecih objekata na primjenu kojih upucuje ovaj Pravilnik; Prilog "B" u kojem su popisane bosanskohcrccgovacke norme i druge tehnicke specifikacije koje sadrze zahtjeve koje, u vezi s toplotnom zastitom, trebaju ispuniti toplotno-izolacijski gradevinski proizvodi za objekte; Prilog "C" u kojem su popisane najvece dopustene vrijednosti koeficijenata prolaza toplote, U [W/(m2·K)], gradevinskih dijelova objekta koje treba ispuniti pri projektovanju novih i projektovanju rekonstrukcije postojecih objekata i utvrdene su vrijednosti tehnickih svojstava nekih gradevinskih proizvoda s kojima se mogu provoditi dokazni proracuni propisani ovim Pravilnikom; Prilog "D" u kojem su propisani obrasci iskaznica potrebne toplote za grijanje i energije za hladenje za objekat grijan na temperaturu 18 "C ili visu i iskaznice potrebne toplotne energije za grijanje i toplotne energije za hladenje za objekat grijan na temperaturu od 12°e do 18°e; Prilog "E" u kojem su sadrzane meteoroloske velicine za mjerodavne meteoroloske stanice (u daljnjem tekstu: stanice) potrebne za proracun fizikalnih svojstava objekta u pogledu racionalne upotrebe energije i toplotne zastite.

Clan 6. (1) Ako je projekt objekta u odnosu na racionalnu upotrebu energije i toplotnu zastitu novog objekta odnosno rekonstrukciju postojeceg objekta izraden u skladu s ovim Pravilnikom, te ako je novi objekat izgraden i odrzavan odnosno ako je postojeci objekat rekonstruisan i odrzavan u skladu s tim projektom, smatra se da objekat ispunjava bitni zahtjev "usteda energije i toplotna zastita" u dijelu ustede toplotne energije za grijanje i toplotne zastitc, te da ispunjava energetska svojstva propisana ovim Pravilnikom, Clan 7. Tehnicki zahtjevi za racionalnu upotrebu energije i toplotnu zastitu u objektima propisani su: 1) najvecom dopustcnom godisnjom potrebnom toplotnom energijom za grijanje po jedinici korisne povrsine objekta, odnosno po jedinici zapremine grijanog dijela objekta, 2) najvecim dopustenim koeficijentom transmisijskog toplotnog gubitka po jedinici povrsina omotaca grijanog dijela objekta, 3) sprecavanjem pregrijavanja prostorija objekta zbog djelovanja suncevog zracenja tokom ljeta, 4) ogranicenjima zrakopropusnosti omotaca objekta, 5) najvecim dopustcnim koeficijentima prolaza toplote pojedinih gradevinskih dijelova omotaca objekta, 6) smanjenjem uticaja toplotnih mostova na omotacu gradevine, 7) najvecom dopustcnom kondenzacijom vodene pare unutar gradevinskog dijela objekta, 8) sprecavanjem povrsinske kondenzacije vodene pare, ako ovim Pravilnikom nije drukcije odredeno. II. TEHNICKI ZAHTJEVI ZA RAeIONALNU UPOTREBU ENERGIJE I TOPLOTNU ZASTITU ZA NOVE OBJEKTE Clan 8. Zahtjevi za objekte grijane na temperaturu 18 "C ili visu Stambeni objekat za koji je grijanje predvideno na temperaturu 18 "C ili visu mora biti projektovan i izgraden na nacin da godisnja potrebna toplotna energija za grijanje po jedinici korisne povrsine objekta, Q" H nd [kWh/(m2·a)], zavisno od faktora oblika objekta.j.; nije veca od vrijednosti: 1) zafo:::; 0,20 Q" H,nd = 51,31 kWh/(m2'a) 2) za 0,20 <10 < 1,05 Q" H,nd = (41,03 + 51,4110) kWh/(m2u) 3) za fo?_ 1,05 Q" H,nd = 95,01 kW·h/(m2u).

Clan 5. Prilozi Pravilniku Ovaj Pravilnik sadrzi sljedece priloge: 1) Prilog "A" u kojem su popisane bosanskohcrccgovacke norme i druge tehnicke specifikacije za proracun i ispitivanja gradevinskih dijelova objekta i objekta kao

Clan 9. Nestambeni objekat za koji je grijanje predvideno na temperaturu 18°C ili visu mora biti projektovan i izgraden na nacin da godisnja potrebna toplotna energija za grijanje po jedinici zapremine grijanog dijela objekta, Q'H nd [(kWh/(m30a)], zavisno od faktora oblika objekta.j.; nije veca od vrijednosti: 1) zafo:::; 0,20 Q' H,nd = 16,42 kWh/(m3oa) 2) zaO,20<fo<1,05 Q'H,nd= (13,13 + 16,45fo)kWh/(m3oa) 3) za fo 21,05 Q' H,nd = 30,40 kWh/(m3oa). Clan 10. Ogranicenja godisnje potrebne toplotne energije za grijanje iz odredbi c1. 8. i 9. ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na: 1) objekat koji najmanje 70 % potrebne toplotne energije za grijanje podmiruje iz individualnih obnovljivih izvora energije, 2) objekat kod kojeg se vise od polovice toplotnih gubitaka nadoknaduje unutrasnjim izvorima toplote iz tehnoloskog procesa. Clan 11. Za novi objekat ili njegov dio koji se grije sistemom elektrootpomog grijanja, proracunata godisnja potrebna toplota zagrijanje tog objektailinjegovog dijela mnozi se sfaktorom 1, 3 i dobijena vrijednost, svedena na jedinicu korisne povrsine odnosno zapremine, mora biti manja od najvcce dopustene vrijednosti iz clana 8. odnosno 9. ovoga Pravilnika. Clan 12. (1) Stambeni objekat mora biti projektovan i izgraden na nacin da koeficijent transmisijskog toplotnog gubitka po jedinici povrsine omotaca grijanog dijela objekta, lftradj = Htradj IA [W/(m2oK)], zavisno od faktora oblika objekia, fo, nije veci od vrijednosti utvrdene jednacinom: 1) lftr,adj = 0,45 + 0,15/fo kada srednja mjesecna temperatura vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji objekta je > 3°C, odnosno 2) lftr,adj = 0,30 + 0,15/fo kada srednja mjesecna temperatura vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji objekta je :::; °C. 3 (2) Vrijedn,?st H'tr,adj.koja se prema jedna~in~~ .iz sta_va (1) ovoga clana dobije za fo = 0,20 m! pnmjenjuje se 1 za fo <0,20 m-i. Vrijednost lftradj koja se prema jednacinama iz stava (1) ovog clana dobije zafo = 1,05 m! primjenjuje se i zafo> 1,05 m-i. (3) Odredbe st. (1) i (2) ovoga clana r;rimjenjuju se na nestambene objekte kod kojih je udio povrsine transparentnih ploha u ukupnoj povrsini fasade (procelje) f:::; 30%. (4) Srednja mjesecna temperatura vanjskog zraka iz stava (1) ovoga clana ocitava se za najblizu stanicu iz podataka sadrzanih u Prilogu "E" ovoga Pravilnika. Clan 13. (1) Nestambeni objekat kod koje je udio povrsine transparentnih ploha u ukupnoj povrsini fasade f > 30 %, mora biti projektovana i izgradena na nacin da koeficijent transmisijskog toplotnog gubitka po jedinici povrsine omotaca grijanog dijela objekta, H'tradj =Htradj IA [W/(m2oK)], zavisno od faktora oblika objekta, fo, n'ije veci od vrijednosti utvrdene jednacinom: 1) H'tr,adj = 0,45 + 0,24/fo kada srednja mjesccna temperatura vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji objekta je > 3°C, odnosno 2) H'tr,adj = 0,35 + 0,24/fo kada srednja mjesccna temperatura vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji objekta jcst s 3°C. (2) Vrijedn,?st H'tr,adj koja se prema jedna~in~~ .iz sta_va (1) ovoga clana dobije za fo = 0,20 m! pnmjenjuje se 1 za fo <0,20 m-i. Vrijednost H'tr,adj koja se prema jednacinama iz

stava 1. ovoga clan a dobije za fo = 1,05 m! primjenjuje se i za fo > 1,05 m-i. (3) Srednja mjesecna temperatura vanjskog zraka iz stava (1) ovoga clana ocitava se za najblizu postaju iz podataka sadrzanih u Prilogu "E" ovoga Pravilnika. Clan 14. (1) Godisnja potrebna toplotna energija za grijanje objekta, QH nd (kWh/a), izraeunava se u skladu s normom BAS EN ISO 13790:2005, metoda proracuna po mjesecima, uz sljedece uvjete: 1) za proracun gubitaka toplote, QH ht za objekat s uvedenim sistemom za klimatizaciju i nestambeni objekat privredne namjene za unutrasnju temperaturu grijanja, 8int set H, primjenjuje se projektom predvidena vrijednost; ,, 2) za proracun gubitaka toplote, QH ht za stambenu objekat i nestambeni objekat jayne namj'ene koja nema uveden sistem za klimatizaciju pretpostavlja se da unutrasnja projektna temperatura grijanja iznosi 8int,set,H = 20°C; 3) u slucaju primjene sistema prekidanog grijanja (nestambeni objekti jayne ili privredne namjene), gubici toplote, QH ht racunaju se tako da se unutrasnja projektna temperatura grijanja zamijeni s srednjom unutrasnjom temperaturom; projektno trajanje prekida grijanja kod nestambenih objekata jayne namjene iznosi 7 sati s unutrasnjom projektnom temperaturom 16°C, a za nestambene objekte privredne namjene trajanje prekida grij anj a je prema podacima iz projekta; 4) unutrasnji priliv toplote, Qint, racuna se s vrijednoscu 5 W 1m2 korisne povrsine objekta, ako drugim propisom nije drukcije odredeno; 5) kod proracuna solamih priliva toplote, Qsol ne uzimaju se u obzir netransparentne plohe vanjskih gradevinskih dijelova koje su izlozenc suncevu zracenju, a kod transparentnih povrsina potrebno je uzeti u obzir mjeru zasjenjenosti; 6) kod proracuna koeficijenta toplotnog gubitka provjetravanjem, Hve, broj izmjena zraka, n, odreduje se prema BAS EN ISO 13789:2005 za srednji nivo nepropusnosti za zrak omotaca objekta. Ako ne postoje tacniji podaci, dodatni tok zraka uslijed vjetra i uzgona, Vx, moze se racunati s vrijednosti Vx = 0,2oVe (mvh); 7) za efektivni toplotni kapacitet, Cm (W.h!K), grijanog dijela objekta, koji se koristi kod utvrdivanja stepena iskoristavanje dobitaka toplote, dozvoljeno je koristiti priblizne vrijednosti dobivene pomocu izraza Cm = 15 Ve [Wh/(m3oK)], za objekta s pretezno laganim unutrasnjim zidovima, spustenim plafonima, te za visoke hale, odnosno pornocu izraza Cm = 50 Ve [Wh/(m3oK)], za objekta s masivnim unutrasnjim i vanjskim zidovima bez spustenih plafona. Primjenu ovih pribliznih izraza treba navesti u dijelu projekta kojim se daje tehnicko rjesenje objekta u odnosu na racionalnu upotrebu energije i toplotnu zastitu; 8) kod proracuna gubitaka toplote prostor garazc s kojim granici grijana prostorija objekta posmatra se kao vanjski prostor. (2) Godisnja potrebna toplotna energija za hladenje objekta, Qc nd (kWh/a), izracunava se u skladu s normom BAS EN ISO 13790:2005, metoda proracuna po mjesecima.
0 0

Clan 15. (1) Pregrijavanje prostorija objekta zbog djelovanja suncevog zracenja tokom ljeta potrebno je sprijeciti odgovarajucim tehnickim rjesenjima, (2) Kada je tehnicko rjesenje iz stava (1) ovoga clana uredaj za zastitu od suncevog zracenja transparentnih ploha u omotacu objekta, tada za prostoriju s najvecim udijelom transparentnih ploha u povrsini fasade, odnosno krova koji pripadaju toj prostoriji, proizvod stepena propustanja ukupne energije kroz transparentne povrsine, ukljucivsi predvidene

20 m! pnmjenjuje se 1 zafo < 0. za razliku pritisaka izmedu unutrasnjeg i vanjskog zraka od 50 Pa. sveden na zapreminu grijanog zraka.20 m-I.. Clan 20.2 h . 3) Fc .lOlfo kada srednja mjesecna temperatura vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji objekta je > 3°C. 15.uredaje za zastitu od suncevog zracenja. odnosno nso = 1. Ako se zastita od pregrijavanja prostorija objekta koja nastaje zbog djelovanja suncevog zracenja tokom ljeta rjesava tehnickim rjesenjem razlicitim od rjesenja iz stava (2) ovoga clana.05. koji odstupa od pravca sjevera na nekoj od dvije strane za 22. Za transparentne plohe orijentisane prema sjeveru ili one koji su cijeli dan u sjeni.aqi' koja se prema ~ed~ac~~. Koeficijent transmisijskog toplotnog gubitka.adj = 0. (2) U vrijeme kada ljudi ne borave u dijelu objekta koji je ~~ijenjen za :a~ i/ili boravak .05 m pnmjenjuje se 1 zafo > 1. Provjera ispunjavanja zahtjeva iz stava (2) ovog clana provodi se za svaku projektom predvidenu razlicitu vrstu uredaja za zastitu od suncevog zracenja.53 + 0. izmjereni tok zraka./o. zavisno od faktora oblika objekta.101fo kada srednja mjesecna temperatura vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji objekta je s 3°C.ofiz clana 15.aqi' koja se prema jedn.stepen propustanja ukupne sunceve energije kroz transparentnu plohu kod okomitog upada zracenja odreduje se prema priznatim tehnickim pravilima koje propisuje projektant do usvajanja norme BAS EN 410. Clan 17. (2) Izuzetak od stava (1) ovoga clan a dopustena je i veca zrakopropusnost od propisane ako je to potrebno: 1) da se ne ugrozi higijena i zdravstveni uvjeti.25 kada srednja mjesecna temperatura vanjskog zraka najtoplijeg mjeseca na lokaciji objekta je < 21°C. toga Priloga. 2) g .5 h-1 kod objekata s mehanickim uredajem za provjetravanje. (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Clan 16. Clan 19.5 h! ako propisom donesenim u skladu s Zakonom 0 prostomom planiranju i koristenju zemljista na nivou Federacije BiH kojim se ureduje to podrucje nije drukcije propisano. ovoga Pravilnika dokazuje se i ispitivanjem na izgradenom objektu prema vazecim tehnickim pravilima do usvajanja nonne BAS EN 13829.65 + O. stava (2) ovoga Pravilnika smiju se povecati za 0. nije veci od vrijednosti utvrdene jednacinom: 1) iftr. (2) Prilikom ispitivanja iz stava (1) ovoga clana. u vezi s BAS EN ISO 13789:2005.5°. odnosno 2) iftr. i 16..faktor umanjenja zbog ne okomitog upada suncevog zracenja. (2) Vrijednvost iftr. gtat' i udijela povrsine transparentnih ploha u povrsini fasade. potrebno ~e osigurati izmjenu unutrasnjeg zraka od najmanje n = 0..9 .a iz ~tava (1) ovoga clana dobije zafo = 1. metoda odredivanja A.ac~ar_n~ iz s. i/ili 2) zbog upotrebe uredaja za grijanje i/ili kuhanje s otvorenim plamenom. Zahtjev za objekte grijane na temperaturu visu od 12°C a manju od 18°C (1) Objekat za koji je grijanje predvideno na temperaturu visu od 12°C a manju od 18°C. Clan 23. 1) (4) Srednja mjesecna temperatura vanjskog zraka iz stava (1) ovoga clana ocitava se za najblizu stanica iz podataka sadrzanih u Prilogu "E" ovoga Pravilnika. a za Fc utvrdenim u tablici 2. (3) Uredaji za ventilaciju u zatvorenom stanju moraju ispuniti zahtjeve utvrdene u tablici 3. f.20 kada srednja mjesecna temperatura vanjskog zraka najtoplijeg mjeseca na lokaciji objekta je :::21°C.ljud~. tada mora postojati mogucnost njihovog jednostavnog regulisanja u skladu sa potrebama korisnika objekta.05 m-I. Vrijednosti velicina g i Fc iz stava (6) ovoga clana dane su u Prilogu "C" ovoga Pravilnika ito: za g utvrdenim u tablici 1.qJ. tada primjena takvog drugog rjesenja ne smije dati nepovoljniji rezultat zastite od zahtjeva iz istog stava. najvece dopustcne vrijednosti proizvoda g. i 2) treba ograniciti porast unutrasnje temperature. Kao sjevema orijentacija podrazumijeva se podrucje ugla izmedu pravca sjevera i pravca okomitog na povrsinu fasade. (3) Najmanji broj izmjena zraka iz stava (1) i stava (2) ovoga clana moze biti veci u pojedinim dijelovima objekta ako je to potrebno: 1) da se ne ugrozi higijena i zdravstveni uvjeti.faktor umanjenja uredaja iz stava (2) ovoga clana. ovoga Pravilnika mora ispuniti objekat kod kojeg se tokom ljeta: 1) trosi energija radi hladenja njegovog unutrasnjeg prostora. H"rad' (W /K). Stepen propustanja ukupne toplotne energije kroz transparentnu plohu ukljucivsi i predvideni jedan uredaj iz stava (2) ovoga clana odreduje se prema izrazu gtad = F w g Fc Izraz iz stava (5) ovoga clana podrazumijeva: 1) Fw = 0. Srednja mjesecna temperatura vanjskog zraka iz stava (2) ovoga clana ocitava se za najblizu stanicu iz podataka sadrzanih u Prilogu "E" ovoga Pravilnika. ne smije biti veci od vrijednosti nso = 3. u skladu s njenom namjenom.tava (1) ovoga clana dobije zafo = 0. balkonskih vrata i krovnih prozora mora ispuniti zahtjeve iz tablice 3. . Vrijednosti proizvoda gtatliz stava (2) ovoga clan a odnose se na slucaj kada je pokretni uredaj za zastitu od suncevog zracenja u zatvorenom polozaju. mora biti projektovan i izgraden na nacin da koeficijent transmisijskog toplotnog gubitka po jedinici povrsine omotaca grijanog prostora objekta. i/ili 2) zbog upotrebe uredaja za grijanje i/ili kuhanje s otvorenim plamenom. HT' = HT/A [W/(m2oK)]. ventilacije prostora objekta (1) Zrakopropusnost prozora. Zahtjeve iz c1. iz Priloga "C" ovoga Pravilnika. Clan 22. (3) Vrijednvost iftr.0 h-i kod objekata bez mehanickog uredaja za provjetravanje. odnosno 2) gtad < 0. Ogranicenja zrakopropusnosti omotaca objekta. iz Priloga "C" ovoga Pravilnika. (1) Ako se za ventilaciju objekta osim prozora ili umjesto njih koriste i posebni uredaji s otvorima za ventilaciju. Clan 21. (1) Ispunjavanje zahtjeva 0 zrakonepropusnosti iz odredbi clan a 20. racuna se prema vazecim tehnickim pravilima do' u'svajanja norme BAS EN 13760. odnosno krova posmatrane prostorije. treba ispuniti zahtjev: gtad < 0. Clan 18.adj = 0. (2) Odredba iz stava (1) ovoga clana ne primjenjuje se kod ugradnje uredaja za ventilaciju s automatskom regulacijom protoka vanjskog zraka. (1) Broj izmjena zapremine unutrasnjeg zraka vanjskim zrakom kod objekta u kojem borave ili rade ljudi treba iznositi najmanje n = 0.

koji granice s vanjskim zrakom ili negrijanim provjetravanim prostorijama (npr.12°C ne smiju biti veci od vrijednosti utvrdenih u tablici 5.15 W /(m -K). Za objekat koji se grije na temperaturu 18°C ili visu koeficijent prolaza toplote. U [W/(m2oK)]. 20°C/75 %).10 W/(m2oK).05 kg/kg. U [W/(m2oK)]. BAS EN ISO 14683:2005. Ovo se ne primjenjuje na slucaj propisan u tacki 4. vrijede za svaki gradevinski element povrsine 0. a priblizne vrijednosti faktora otpora difuziji vodene pare.ili veci. Clan 28. koeficijent prolaza toplote. Kondenzacija vodene pare na povrsini gradevinskog dijela objekta (1) Gradevinski dijelovi grijanog objekta. tavan. koja je nepovoljnija za kondenzaciju odnosno isparavanje vodene pare. garaza) moraju se projektovati i izvesti na nacin da se sprijeci nastajanje uvjeta za razvoj gljivica i plijesni.80 W/(m2oK). Ako je potencijalni toplotni most projektovan u skladu s bosanskohercegovackom normom koja sadrzi katalog dobrih rjesenja toplotnih mostova. odredbe stava (2) ovog clana ne primjenjuju se na gradevinske dijelove kod kojih je uticaj toplotnih mostova vee bio uzet u obzir u proracunu koeficijenta prolaza toplote. Ako su vrijednosti za !l (-) utvrdene u rasponu. uzimajuci u obzir slijedece uvjete: 1) za stambeni objekat i nestambeni objekat jayne namjene.05 W/(m2oK). a kod industrijskih materijala koji su na bazi drveta povecanjc sadrzaja vlage ne smije biti vise od 0. 3) najvcca ukupna kolicina kondenzata unutar gradevinskog dijela ne smije biti veca od 1. gradevinskih dijelova objekta koji granice s vanjskim zrakom.90 W/(m2oK). Kondenzacija vodene pare unutar gradevinskih dijelova objekta (1) Gradevinski dijelovi grijanog objekta. Toplotni mostovi Objekat koji se grije na temperaturi vecoj od 12°C mora biti projektovan i izgraden na nacin da uticaj toplotnih mostova na godisnju potrebnu toplotu za grijanje bude sto manji. koji granice s vanjskim zrakom ili negrijanim prostorijama projektuju se i izvode na nacin da se sprijeci nastajanje gradevinske stete uslijed kondenzacije vodene pare koja difuzijom ulazi u gradevinski dio. stavovi (4) i (5) ovoga Pravilnika. vanjskih vrata s netransparentnim vratnim krilom ne smije biti veci od 2. U [W/(m2oK)]. odnosno najveci sadrzaj vlage u materijalu sloja u kojem dolazi do kondenzacije vodene parene smije biti veci od vrijednosti koja je utvrdena u tablici 6. 2) nastali kondenzat na jednoj ili vise granicnih povrsina. Priloga "C" za taj materijal. > 0. iz Priloga "C" ovoga Pravilnika. Minimalna toplotna zastita Za objekat koji se grije na temperaturi vecoj od 12°C koeficijenti prolaza toplote. tada za proracun treba odabrati onu vrijednost !l (-). ovoga stava. 4) ako kondenzat nastaje na granicnoj povrsini sa slojem materijala koji kapilarno ne upija vodu. (2) Kondenzacija vodene pare unutar gradevinskog dijela objekta i njeno isparavanje racunaju se u skladu s BAS EN ISO 13788:2005. prema tablici 4. (4) Da kod kondenzacije vodene pare unutar gradevinskog dijela ne nastane gradevinska steta potrebno je ispuniti sljedece uvjete: 1) gradevinski materijal koji dolazi u dodir s kondenzatom ne smije biti osteccn (npr.80 W/(m2oK). U tablici iz stava (1) ovoga clana navedene vrijednosti koeficijenta prolaza toplote. 5) ako se radi 0 drvetu nije dopusteno povecanjc njegovog sadrzaja vlage. provodi prema BAS EN ISO 10211-1:2005. '): [W/(moK)]. potrebno je dokazati da vodena para nece kondenzirati na unutrasnjoj povrsini toplotnih mostova. U [W/(m2oK)]. svakog gradevinskog dijela omotaca grijanog dijela objekta za ~UTM = 0. i BAS EN ISO (1) (2) (3) (4) Clan 27. odnosno najveci sadrzaj vlage u materijalu sloja u kojem dolazi do kondenzacije vodene pare ne smije biti veci od vrijednosti koja je utvrdena u tehnickoj specifikaciji za taj materijal. (3) Projektne vrijednosti toplotne provodljivosti. (2) Racunski dokaz ispunjenja zahtjeva iz stava (1) ovog clana provodi se prema BAS EN ISO 13788:2005. balkonskih vrata. odnosno prema BAS EN ISO 13788:2005. U [W/(m2oK)]. a manju od 18°C.20 W/(moK) iIi tackaste toplotne mostove s koeficijentom prolaza toplote 'l'e > 0. BAS EN ISO 10211-1:2005 i BAS EN 13370. U [W/(m2oK)] prozora. tada najveca ukupna kolicina kondenzata unutar gradevinskog dijela ne smije biti veca od 0. !l (-). Za objekat koji se grije na temperaturi vecoj od 12°C koeficijent prolaza toplote. krovnih prozora i/ili drugih transparentnih ploha koje se ugraduju u omotacu grijanog dijela objekta ne smije biti veci od 3.0 kg/m".03 (kg/kg). krovnih prozora i drugih transparentnih ploha u omotacu grijanog dijela objekta ne smije biti veci od 1. tada se mozc umjesto tacnog proracuna iz stava (2) ovoga clana uticaj toplotnih mostova uzeti u obzir povccanjem koeficijenta prolaza toplote.(1) (2) (3) (4) (5) (6) Clan 24. za vise od 0. prozora. Uticaj toplotnih mostova kod proracuna godisnje potrebne toplotne energije za grijanje i koeficijent transmisijskog toplotnog gubitka po jedinici povrsine omotaca grijanog dijela objekta definirani su prema BAS EN ISO 13789:2005. Izuzetno. odreduju se u skladu s odredbama clana 33. u kojima nije uveden sistem klimatizacije. prilikom projektovanja treba primjeniti sve ekonomski prihvatljive tehnickc i tehnoloskc mogucnosti. odnosno da se sprijeci kondenzacija vodene pare na povrsinama tih dijelova koji su okrenuti prema grijanoj prostoriji. U [W/(m2oK)]. Clan 25. mora potpuno ispariti tokom ljetnih mjeseci. U [W/(m2oK)]. proracun se provodi za temperaturu unutrasnjeg zraka 8i = 20°C. ovoga clana ili rjescnjc toplotnog mosta nije u skladu s rjesenjem iz te norme. stijenki kutije za roletne ne smije biti veci od 0. koja ima linijske toplotne mostove s koeficijentom prolaza toplote '1'. 13788:2005. Za objekat koji se grije na temperaturi vecoj od 12°C.5 m. U [W/(m2oK)]. Da bi se ispunio taj zahtjev.). uz slijedece uvjete: (5) Clan 26.00 W/(m2oK). tada se umjesto tacnog proracuna prema bosanskohercegovackim normama iz stava (2) ovog clan a uticaj toplotnih mostova mozc uzeti u obzir s povecanjem koeficijenta prolaza toplote. u (kg/kg). Ovo se ne primjenjuje na jednoslojne i viseslojne ploce od drvene vune. Za objekat s parcijalnim pritiskom vodene pare vecim od 1750 Pa (npr. Ako rjesenje toplotnog mosta nije iz kataloga bosanskohercegovacke norme iz stava 3.5 kg/m-. Za objekat koji se grije na temperaturi vecoj od 12°C koeficijent prolaza toplote. na svakoj od tih povrsina. Ovaj dokaz se . tlom ili dijelom objekta s temperaturom :::. svakog gradevinskog dijela omotaca grijanog dijela objekta za ~UTM = 0. iz Priloga "C" ovoga Pravilnika. uslijed korozije i s1. 2) za objekat u kojem je uveden sistem klimatizacije i nestambeni objekat privredne namjene proracun se provodi za projektom predvidenu vrijednost temperature.

Clan 29. 12. tako da se korisna povrsina. uz zahtjeve iz stava (3) ovoga clana. III. Prilikom rekonstrukcije postojecih objekata iz clana 30. stay (1) tacka 2) ovoga Pravilnika na rekonstruisani postojeci objekat primjenjuju se zahtjevi ovoga Pravilnika koji se odnose na nove objekte. citavog gradevinskog dijela na kojem je proveden gradevinski zahvat ne smije biti visi od vrijednosti utvrdenih u tablici 5. za odredene gradevinske materijale date su u BAS EN 12524:2005 i/ili u tablici 4. (3) Projektne vrijednosti toplotne provodljivosti. 2) kojom se obnavljaju. i projektne vrijednosti toplotnog otpora. iz Priloga "C" ovoga Pravilnika. '): [W/(moK)]. projektne vrijednosti toplotne provodljivosti. 15. = 20°C. Za neke gradevinske materijale koji nisu dati u BAS EN 12524:2005 ili u tablici 4. odreduju se: 1) za netransparentne gradevinske dijelove prema BAS EN ISO 6946:2005... Izuzetno. R (m2oK/W). Odredivanje koeficijenata prolaza toplote.. 16. R (m2oK/W). 9. 13. stay (1) tacka 4) ovoga Pravilnika. i projektne vrijednosti toplotnog otpora. koji nisu klimatizirani. (1) Zahtjevi iz clana 31. oni moraju ispuniti i zahtjeve iz c1. iIi prema tehnickim specifikacijarna za proizvode. proracun se provodi za projektom predvidenu vrijednost temperature. koeficijent prolaza toplote. poveca za vise od 50 m-. koji se obnavlja ili dograduje sarno na strani grijane prostorije. nisu veci od vrijednosti utvrdenih u tablici 5. 4) na krov kod kojeg se postojeca hidroizolacija sarno popravlja . IV.smatrat ce se da su ispunjeni zahtjevi utvrdeni odredbarna ei. balkonska vrata. odnosno elementa.04 W/(moK» uz zadrzavanje postojece kote poda. stay (1) tacka 1) ovoga Pravilnika na dogradeni i/ili nadogradeni dio postojeceg objekta primjenjuju se zahtjevi ovoga Pravilnika koji se odnose na nove objekte. ako koeficijenti prolaza toplote. iz Priloga "C". krovni prozori. 3) na transparentne plohe vjetrobrana. ovoga Pravilnika ne primjenjuju se: 1) prilikom obnove vanjskog maltera zbuke postojeceg vanjskog zida objekta.80 W /(m2oK) ili manji. 2) za prozore i balkonska vrata prema BAS EN ISO 10077-1:2005. materijalima. ovoga Pravilnika ispunjeni kada je pod izveden u skladu s vazccim propisima. kod kojeg se obnavljaju. OSTALI TEHNICKI ZAHTJEVI ZA RACIONALNU UPOTREBU ENERGIJE I TOPLOTNE ZASTITE Clan 33.za starnbeni objekat i nestarnbeni objekat jayne narnjene. 2) za klimatizirani objekat i nestarnbeni objekat privredne narnjene.. 3) za ostakljenje prema BAS EN 673:2005. utvrdenih u tablici 5. odredba stava (2) ovoga clana ne primjenjuje se u slucaju sistema obmutog krova na toplotno-izolacijski sloj i na perimetarsku toplotnu izolaciju (vanjska toplotna izolacija dijela objekta koji je u dodiru s tlom koja ne Iezi u podzenmoj vodi kada su oni od ekstrudiranog polistirena ili drugog odgovarajuceg vodonepropusnog materijala. Projektne vrijednosti toplotne provodljivosti. odreduju se prema odgovarajucoj tehnickoj specifikaciji za 1) (1) (2) (3) (2) (4) (3) (5) (4) . kod podova na tlu i krovova u obzir se uzimaju sarno slojevi koji su sa strane prostorije do sloja hidroizolacije. koje su potrebne za proracun koeficijenata prolaza toplote. TEHNICKI ZAHTJEVI ZA RACIONALNU UPOTREBU ENERGIJE I TOPLOTNU ZASTITU PRILIKOM REKONSTRUKCIJE I SANACIJE POSTOJECIH OBJEKATA Clan 30. U [W/(m2oK)]. stay (1) tacka 3) ovoga Pravilnika. krovnim prozorima i ostakljenim elementima fasade dopusteno je prolazno nastajanje manje kolicine kondenzata ukoliko su predvidene odgovarajuce mjere kojima se sprecava dodir kondenzata sa susjednim. 8. Posebni zahtjevi za slobodnostojece objekte s ukupnom korisnome povrsinom objekta manjom od 50 mZa slobodnostojece objekte s ukupnom korisnom povrsinom manjom od 50 m. koja se grije na temperaturi vecoj od 12°C. (5) Prilikom rekonstrukcije postojeceg objekta iz clana 30. stay (2).. (4) N a prozorima. 2) na staklenu plohu velikog izloga koji ima povrsinu vecu od d m''.kad se ne izvodi novi hidroizolacijski sloj. U Koeficijenti prolaza toplote. dokaz ispunjenja zahtjeva iz ovoga propisa mozc se provesti na nacin da se: 1) na rekonstruisani objekat pnrmjene zahtjevi ovoga Pravilnika koji se odnose na nove objekte ili 2) na pojedine gradevinske dijelove rekonstruisanog objekta primijeni ogranicenje koeficijenata prolaza toplote. te clana 20. iz Priloga "C" ovoga Pravilnika. 0. za sadrzaj vlage u materijalu koji je u ravnotezi sa zrakom temperature 23°C i relativne vlaznosti 80 %. U [W/(m2oK)]. ili najmanje 75% omotaca grijanog dijela objekta. balkonskim vratima. odreduju se u skladu s tablicom 4. '): [W/(moK)]. ovoga Pravilnika. U [W/(m2oK)]. Clan 32. djelomicno ili potpuno zarnjenjuju prozori. na vlagu osjetljivim. Prilikom rekonstrukcije postojecih objekata iz clana 30.mijenja narnjenu u prostor koji se grije na temperaturi vecoj od 12°C. Priloga "C". U [W/(m2oK)]. (2) Prilikom gradevinskog zahvata iz stava (1) tacka 5) ovoga clana smatra se da su zahtjevi iz clan a 31. 4) kojom negrijani objekat ili njegov dio korisne povrsine vece od 50 m. i 24. (2) Kod vanjskih zidova i transparentnih ploha fasade povrsina od 25% iz prethodnog stava odnosi se pojedinacno na svaku geografsku orijentaciju tog gradevinskog dijela. proracun se provodi za temperaturu unutrasnjeg zraka 8. odnosno mjerenjem prema BAS ISO 12567-1:2005 iIi prema BAS EN 12412-2 i ostakljenja prema BAS EN 674 kada budu usvojene. '): [W/(moK)]. 17... koji ima koeficijent prolaza toplote U = 0. te ako ti radovi obuhvacaju najmanje po 25% povrsine svakog gradevinskog dijela. U proracunu koeficijenta prolaza toplote. i 17. U [W/(m2oK)]. 5) na pod na tlu i plafonu prema negrijanom dijelu objekta ili vanjskom prostoru. U [W/(m2oK)]. s tim da se mogu koristiti izmjerene U vrijednosti okvira prema tehnickim specifikacijarna za proizvode. s tim da se za gradevinske dijelove koji granice s tlom uzima da je Rse = 0. djelomicno ili potpuno zarnjenjuju gradevinski dijelovi objekta koji su dio omotaca grijanog dijela objekta. odnosno transparentni elementi fasade. (1) Tehnicki zahtjevi za racionalnu upotrebu energije i toplotnu zastitu koje treba ispuniti prilikom projektovanja rekonstrukcije postojecih objekata odreduju se za slucajeve rekonstrukcije: 1) kojom se postojeci objekat dograduje i/ili nadograduje. ovoga Pravilnika. ureden prema BAS EN ISO 6946:2005. Priloga "C" ovoga Pravilnika. Prilikom rekonstrukcije postojecih objekata iz clana 30. (1) Clan 31. s najvecom mogucom debljinom toplotnoizolacijskog sloja (s Ie:::. iz Priloga "C" ovoga Pravilnika. Prilikom rekonstrukcije postojecih objekata iz clana 30. gradevinskih dijelova koji Cine omotae grijanog dijela objekta. 3) kojom se obnavljaju sarno pojedini gradevinski dijelovi objekta iz omotaca grijanog dijela objekta na povrsini vecoj od 25%.

Fm (23°C/80%). na mjestu presjeka vodova. a najvise do 50 mm za vodove i armaturu u prodorima zidova i meduspratnih konstrukcija. Clan 42. Promjena gradevinskih dijelova i uredaja Gradevinski dijelovi koji cine omotae grijanog dijela objekta i uredaji cija je energetska efikasnost uzeta u obzir kod dokazivanja ispunjavanja zahtjeva iz ovoga Pravilnika ne smiju se tokom upotrebe objekta promijeniti na nacin da se pogorsa energetska efikasnost objekta.035 W/(mK) potrebno je proracunati na potrebnu debljinu prema vazecim propisima. Faktori proracunavanja za ravnotezni sadrzaj vlage. zemlje ili negrijanog dijela objekta. i koeficijentima proracunavanja za ravnotezni sadrzaj vlage za odredene gradevinske materijale kod temperature zraka 23°C i relativne vlaznosti zraka 80% dati su u BAS EN 12524:2005. kod sredisnjih razdjeljivaca radnog medija. za sadrzaj vlage u materijalu koji je u ravnotezi sa zrakom temperature 23°C i relativne vlaznosti 80%. iz Priloga "C" ovoga Pravilnika. 3) 1/3 promjera cijevi. Zahtjevi za dvojne objekte Kod dvojnih objekata pregradni zidovi prema susjednom objektu moraju imati minimalnu toplotnu zastitu u skladu s odredbama clana 24. ovoga Pravilnika.7h-1. u skladu s namjenom objekta. . Toplotnu izolaciju s toplotnom provodljivoscu vecom od 0. Clan 39. kada se proracun energetskih svojstava dijelova objekta radi odvojeno i kada je razlika temperature grijanja do 4°C smatra se da kroz razdjelne plohe izmedu tih dijelova objekta ne prolazi toplota i njihova povrsina se ne uzima u obzir kod proracunavanja povrsine omotaca grijanog dijela objekta. Pregrade prema prostorijama druge namjene i prostorijama koje se povremeno koriste (1) Koeficijenti prolaza toplote. 2) objekte sa sistemima grijanja Iozenim na plin. koji se nalaze izmedu povrsine grijanja i vanjskog zraka. (2) Izuzetno od stava (1) ovoga clana centralno postrojenje za pripremu toplote nije obavezno za: 1) objekte s prikljuckom na daljinsko grijanje.gradevinski proizvod i/ili prema postupku uredenom u BAS EN ISO 10456:2005. Clan 43. koji u grijanom objektu odvajaju prostorije koje se koriste stalno od prostorija koje se koriste povremeno. 4) po rezimu upotrebe termotehnickih sistema. razdjelnih gradevinskih dijelova. 3) ako godisnja potreba za toplotnom energijom za grijanje objekta po 1 m. 2) 1/3 promjera cijevi. Centralna proizvodnja/priprema toplote (1) Za nove stambene objekta s vise od 3 stambene jedinice obavezno je koristiti centralno generisanje toplote. Sprenmik za akumulaciju toplote Prilikom projektovanja novog ili projektovanja rekonstrukcije postojeceg sistema sa akumulacionim spremnikom.035 W/(mK). 2) u vrijednosti unutrasnje projektne temperature za vise od 4°C. U [W /(m2oK)]. te obloge nije veci od 0. podno grijanje) koeficijent prolaza toplote slojeva gradevinskog dijela. Odvojeni proracuni energetskih svojstava za dio objekta (1) Proracun energetskih svojstava dijela objekta u pogledu racionalne upotrebe energije te toplotne zastite moze se izraditi za dio objekta kao za samostalni objekat (toplotna zona) ako se taj dio od preostalog dijela objekta razlikuje: 1) u pogledu namjene. Priloga "C" ovoga Pravilnika. (2) Najmanja debljina toplotne izolacije iz stava (1) ovoga clan a propisana je na sljedeci nacin i iznosi: 1) 2/3 promjera cijevi. u odnosu na vrijednost toplotne provodljivosti suhog materijala. Clan 44. Smjcstaj grijacih tijela ispred prozora Grijace tijelo dopustcno je postaviti ispred transparentnih vanjskih povrsina samo ako je ono sa straznje strane zasticeno oblogom i ako koeficijent prolaza toplote. Tehnicke mjere za elemente razvoda cijevne mreze u objektu (1) Projektom novog odnosno projektom rekonstrukcije postojeceg tcrmotehnickog sistema potrebno je predvidjeti toplotno izolirane vodove odnosno armaturu. kojima se grije prostor. 2) broj izmjena zraka. Clan 38. Ograniccnje koeficijenta prolaza toplote u slucaju panelnog grijanja U slucaju panelnog grijanja (npr. Clan 36. Clan 35. a najvise do 50 mm za vodove i armaturu u prostoru objekta u kojemu se odrzava kontrolirana temperatura. iz Priloga "C" ovoga Pravilnika koji se primjenjuju na zidove i plafone prema negrijanom prostoru. (2) U slucaju iz stava (1) ovoga clana. a najvise do 100 mm za vodove odnosno armaturu u prostoru objekta u kojemu se ne odrzava kontrolirana temperatura. Sistem povrata toplote Povrat toplote iz odsisanog zraka potrebno je osigurati u objektu kod koje su ispunjeni kumulativno sljedece uvjeti: 1) da se ventilira mehanickim uredajem. Tipski montazni objekti Ako se objekat izvodi prema tipskim projektima koji se primjenjuju na razlicitim lokacijama. 3) protok zraka prelazi ukupno 2500 mvh. mora imati ugraden element za regulaciju kada je neto korisna povrsina prostorije veca od 6 m-. Clan 41. (6) Podaci 0 ravnoteznom sadrzaju vlage. 4) 6 mm za cijevi polozcne na gomjoj povrsini meduspratne konstrukcije (moze se izostaviti kod postavljanja zvucne izolacije na meduspratnoj konstrukciji prema prostoru objekta u kojemu se odrzava kontrolirana temperatura za vodove i armature u povrsinskom sloju poda). uredeni su u tablici 7. (7) Za neke gradevinske materijale podaci 0 ravnoteznom sadrzaju vlage dati su u tablici 6. veci je odO. 3) u pogledu tipa upotrijebljenog tcrmotehnickog sistema. kod proracuna priliva toplote od suncevog zracenja moze se racunati kao da su svi prozori tog objekta orijentirani prema istoku ili prema zapadu. Clan 40. u (kg/kg).35 W /(m2oK). Ugradnja elemenata za regulaciju Grijace tijelo. Clan 37.9 W/(m2oK). moraju ispuniti zahtjeve odredene u tablici 5.035 W/(mK). (4) Podaci navedeni u stavu (2) ovoga clan a svedeni su na toplotnu provodljivost izolacije 0.korisne povrsine objekta na kojoj se odrzava kontrolirana temperatura ne prelazi 25 kWh/(m2a). Clan 34. treba izvesti sistem s postavljenom izolacijom sprenmika debljine najmanje 50 mm i toplotne provodljivosti 0. ne smije biti veci od 0. U [W/(m2oK)]. (3) Za prikljucni ogranak neposredno na grijcce tijelo nema zahtjeva za primjenu toplotne izolacije. Clan 45.

te ako je za njih izdat certifikat 0 uskladenosti u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se ureduje ocjenjivanje uskladenosti. VI. 2) kompaktne sistemske fasade (ETICS) na osnovu ekspandiranog polistirena i na osnovi mineralne vune. odnosno mineralne vune. BAS EN 13500 i BAS EN 1745 kada budu usvojene ili prema tehnickim dopustenjima donesenim u skladu sa posebnim propisom. njihovoj namjeni i uvjetima kojima ce biti izlozeni u ugradenom stanju. (2) Tehnicki opis iz stava (1) ovoga clan a sadrzi podatke 0: 1) lokaciji i namjeni objekta. a sistem ocjenjivanja uskladenosti je tip 1 u skladu s odredbama Pravilnika 0 certifikaciji gradevinski proizvoda. Ocjenjivanje uskladenosti toplotno. a ekspandirani polistiren mora zadovoljiti zahtjeve iz norme BAS EN (1) 13163:2005 i dodatne zahtjeve prema vazecim propisima do usvajanja norme BAS EN 13499. (2) (3) (4) (5) (6) . korisna povrsina objekta. saglasno odredbama stava (1) ovog clana su: 1) toplotno-izolacijski gradevinski proizvodi. (9) Ocjenjivanje uskladenosti u smislu stava (4). koji: 1) za zidove ne smije biti veci od 0. u pogledu racionalne upotrebe energije i toplotne zastite ispunjavaju zahtjeve vazecih propisa do usvajanja norme BAS EN 1745 te dodatne zahtjeve koji se odreduju projektom. s povrsinskom masom manjom od 100 kg/m" dokazuje se posredno preko koeficijenta prolaza toplote. 3) zidovi i proizvodi za zidanje. ovisno 0 vrsti materijala. 3) podjeli objekta u toplotne zone prema odredbi clan a 34.35 W/(m2oK). povrsina omotaca i zapremina grijanog dijela objekta. Sistem ocjenjivanja uskladenosti mineralne vune koja se ugraduje u ETICS sistem je tip 1. koji je donio federalni ministar prostomog uredenja. (7) Zidovi i proizvodi za zidanje smiju se ugraditi ako. 4) geometrijskim karakteristikama objekta/zone. udio povrsine prozora u ukupnoj povrsini fasade). Toplotno-izolacijski gradevinski proizvodi za objekat smiju se ugraditi ako. materijala i opreme koji su u upotrebi odnosno koji se ugraduju. zavisno od propisanog sistema ocjenjivanja uskladenosti i izdavanje izjave 0 uskladenosti gradevinskih proizvoda odnosno izdavanje certifikata 0 uskladenosti gradevinskih proizvoda u skladu sa propisom navedenim u stavu (6) ovog clana. V. 5) vrsti izvora energije za grijanje i hladenje te sistemu grijanja odnosno hladenja. certifikata 0 uskladenosti i oznacavanje gradevinskih proizvoda. moraju ispunjavati opec i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u objektu i moraju biti specificirani prema normama BAS EN 13162:2005 do BAS EN 13171:2005. nacrte. 6) vrsti. Ocjenjivanje uskladenosti kompaktnih fasadnih sistema (ETICS) na osnovu ekspandiranog polistirena i na osnovu mineralne vune provodi se prema vazecim propisima do usvajanja normi BAS EN 13499 i BAS EN 13500. Dinamicke toplotne karakteristike gradevinskih dijelova objekta (1) Vanjski netransparentni gradevinski dijelovi. do usvajanja normi BAS EN 13499 i BAS EN 13500 te dodatne zahtjeve koji se odreduju projektom. SADRZAJ PROJEKTA OBJEKTA U ODNOSU NA RACIONALNU UPOTREBU ENERGIJE I TOPLOTNU ZASTITU U OBJEKTIMA Clan 48. Sistem ocjenjivanja uskladenosti ekspandiranog polistirena koji se ugraduje u ETICS sistem je 1. proracun i provjeru termickih karakteristika saglasno clanu 7. Sadrzaj projekta objekta koji se odnosi na racionalnu upotrebu energije i toplotnu zastitu podrazumijeva tehnicko rjesenje objekta i uvjete za njeno gradenje i odrzavanje u projektima arhitektonske ili gradevinske struke. U [W/(m2 oK)]. upotrebi i ucescu obnovljivih izvora energije u podmirenju potrebne toplote za grijanje ako je predvidena upotreba obnovljive energije za grijanje. a staklena mrezica mora zadovoljiti zahtjeve prema vazecim propisima do usvajanja norme BAS EN 13499 odnosno norme BAS EN 13500 za ETICS sistem na osnovu ekspandiranog polistirena. metodologiju monitoring a objekta tokom koristenja. ispunjavaju zahtjeve koji odgovaraju vazecim propisima. 2) za krovove ne smije biti veci od 0. (6) i (8) ovoga clana obuhvata radnje ocjenjivanja uskladenosti gradevinskih proizvoda te. Clan 49. a mineralna vuna mora zadovoljiti zahtjeve iz norme BAS EN 13162:2005 i dodatne zahtjeve prema vazecim propisima do usvajanja norme BAS EN 13500.30 W/(m2oK). Sistem ocjenjivanja uskladenosti staklene mrezice koja se ugraduje u ETICS sistem je tip 1. zavisno od vrste materijala. koji su izlozeni suncevom zracenju. nacinu. zavisno od vrste materijala. te iskaznicu potrebne toplotne energije za grijanje i potrebne energije za hladenje. njihovoj namjeni i uvjetima kojima ce biti izlozeni u ugradenom stanju. faktor oblika objekta. Vrste gradevinskih proizvoda. 2) koristenim meteoroloskim parametrima. (2) Ispunjenje dinamickih toplotnih karakteristika za lagane vanjske gradevinske dijelove izlozene suncevom zracenju. ovog Pravilnika. (8) Ocjenjivanje uskladenosti proizvoda za zidanje provodi se prema vazecim propisima do usvajanja norme BAS EN 1745. te priznatim tehnickim pravilima i pravilima struke koje odreduje projektant odnosno normama BAS EN 13499. stava (1) ovoga Pravilnika ako je objekat podijeljen u toplotne zone. (1) Glavni projekt objekta u dijelu koji se odnosi na racionalnu upotrebu energije i toplotnu zastitu sadrzi tehnicki opis. proracun godisnje potrebne toplotne energije za grijanje objekta za stvame klimatske podatke. njihovoj namjeni i uvjetima kojima ce biti izlozeni u ugradenom stanju. proracun godisnje potrebne toplotne energije za hladenje za objekat s instaliranim sistemom za hladenje za stvame klimatske podatke.(2) Odredba stava (1) ovoga clana primjenjuje se i na pregradne gradevinske dijelove izmedu stambenih dijelova objekta i ostalih prostora u objektima mjcsovite namjene. ako posebnim propisom nije drugacije odredeno. Kompaktne sistemske fasade (ETICS) na osnovu ekspandiranog polistirena i na osnovu mineralne vune smiju se ugraditi ako. Clan 46. TEHNICKA SVOJSTVA I DRUGI ZAHTJEVI ZA GRADEVINSKE PROIZVODE Clan 47. moraju imati odgovarajuce dinamieke toplotne karakteristike kako bi se smanjio njihov doprinos zagrijavanju zraka u objektu tokom ljetnih mjeseci.izolacijskih gradevinskih proizvoda za objekte provodi se prema vazecim propisima do usvajanja normama BAS EN 13172 i BAS EN 13172. Tehnicka svojstva gradevinskih proizvoda Tehnicka svojstva gradevinskih proizvoda namijenjenih za ugradnju u objekat u svrhu racionalne upotrebe energije i toplotne zastite (u daljnjem tekstu: gradevinski proizvodi) ovisno 0 vrsti gradevinskog proizvoda. ispunjavaju zahtjeve iz niza normi BAS EN 13162:2005 do BAS EN 13171 :2005 i odgovaraju specifikacijama iz projekta. te po potrebi st. te u projektima masinske struke i/ili elektrotehnicke struke u dijelu koji se odnosi na zahtjeve u odnosu na sisteme grijanja i hladenja. program kontrole i osiguranja kvaliteta tokom gradenja.

Glavni projekt sadrzi karakteristicne detalje pojedinih dijelova objekta. (2) Posebna iskaznica potrebne toplotne energije za grijanje i energije za hladenje izraduje se za pojedini dio objekta kada se provode odvojeni proracuni prema odredbi clan a 34. (2) Elaborat iz stava (1) ovoga clana izraduje se na osnovu podataka iz studije primjenjivosti altemativnih sistema. tacka 2) ovoga Pravilnika obavezno sadrzi i dokaz 0 upotrebi unutrasnjih izvora toplote iz tchnoloskog procesa za potrebe grijanja. 2) ulazne podatke koji su posluzili kao podloga kod proracunavanja. odnosno reviziji glavnog projekta obavezno se prilaze elaborat tchnicke. stay (1) ovoga Pravilnika. Sadrzaj iskaznice potrebne toplotne energije za grijanje i energije za hladenje objekta iz stava (1) ovoga clana propisan je u Prilogu "D" ovoga Pravilnika. 7) popis tehnickih specifikacija. 3) uvjete gradenja i druge zahtjeve koji moraju biti ispunjeni tokom gradenja objekta. ekoloske i ekonomske izvodljivosti altemativnih sistema za snabdijevanje energijom. Clan 54. narocito decentraliziranih sistema snabdijevanja energijom koristenjem obnovljivih izvora . osim sadrzaja iz clana 49. Nacrti iz stava (1) ovoga clan a sadrze: 1) shematski prikaz tlocrta i presjeka objekta s ucrtanom granicom izmedu prostora razlicitih temperatura. (1) Za rekonstrukciju postojeceg objekta opisanu u poglavlju III. tako i za objekat kao cjelinu. (3) Projektant dijela glavnog projekta objekta koji se odnosi na racionalnu upotrebu energije i toplotnu zastitu i glavni projektant potpisuju iskaznicu iz stava (1) ovoga clana i ovjeravaju je svojim pecatima. VII. koji su u funkciji racionalne upotrebe energije za grijanje i hladenje te toplotne zastite objekta. Clan 53. Izuzetak od stava (1) ovoga clana za odredene vrste objekata. prema metodologiji monitoring a. sistema s dizalicama toplote te sistema s gorivnim celijama. 2) ucrtane granice i oznake sastava gradevinskih dijelova objekta. VIII. 6) druge uvjete znacajne zaispunjavanje zahtjeva propisanih ovim Pravilnikom i posebnim propisima. te granicom temperatumih zona. ovoga Pravilnika sadrzi i detaljan opis i tehnicke karakteristike postojeceg stanja objekta odnosno postojeceg gradevinskog dijela objekta obuhvacenog rekonstrukcijom u odnosu na racionalnu upotrebu energije i toplotnu zastitu prije predvidenog gradevinskog zahvata. kogeneracijskih sistema. kada je to odredeno posebnim propisom donesenim u skladu sa Zakonom 0 prostomom planiranju i koristenju zemljista na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. ovoga Pravilnika. 9) sistemi pojedinih gradevinskih dijelova objekta. projekt kojim se daje tehnicko rjesenje objekta u odnosu na racionalnu upotrebu energije i toplotnu zastitu. Clan 52. ovjerenim od strane nadzomog organa. (1) Glavni projekt kojim se daje tehnicko rjesenje za sistem grijanja objekta iz clana 10. 8) uvjetima i nacinu skladistenja i ugradnje gradevinskih proizvoda koji su od uticaja na toplotna svojstva. Proracun i provjera termickih karakteristika objekta u pogledu racionalne upotrebe energije i toplotne zastite lZ stava (1) ovoga clana sadrzi: 1) dokaze 0 ispunjavanju zahtjeva iz ovoga Pravilnika ito. zahtjevu za izdavanje gradevinske dozvole. Program kontrole i osiguranja kvaliteta tokom gradenja iz stava (1) ovoga clana sadrzi: 1) popis gradevinskih i drugih proizvoda koji se ugraduju u objekat. 5) uvjete odrzavanja objekta u odnosu na ispunjenje zahtjeva racionalne upotrebe energije i toplotne zastite za projektovani vijek upotrebe objekta.(3) (4) (5) (6) (7) (8) predvidenim tehnickim rjesenjima za sprjecavanje pregrijavanja prostora objekta tokom ljeta. a koji se odnose na ispunjavanje zahtjeva iz tchnickog rjesenja objekta u odnosu na racionalnu upotrebu energije i toplotnu zastitu objekta sa zahtijevanim svojstvima. 4) postupak tchnickog pregleda objekta sa naznakom nacina kontrole ispunajvanja zahtjeva toplotne zastite objekta i racionalne upotrebe energije. koji imaju uticaja na ispunjavanje propisanih uvjeta u pogledu racionalne upotrebe energije i toplotne zastite objekta a posebno detalje podrucja potencijalnih toplotnih mostova cije se izvedeno stanje potvrduje posebnim dokumentom. ovoga Pravilnika. a podaci iz elaborata sluze za izradu glavnog projekta. 3) smjestaj elemenata sistemazastite od pregrijavanja tokom ljeta. ODRZAVANJE OBJEKTA U ODNOSU NA RACIONALNU UPOTREBU ENERGIJE I TOPLOTNU ZASTITU Clan 56. te drugi zahtjevi koje objekata mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom donesenim u skladu sa Zakonom 0 prostomom planiranju i koristenju zemljista na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. izraduje se poseban projekt u odnosu na racionalnu upotrebu energije i toplotnu zastitu objekta. (2) Glavni projekt kojim se daje tehnicko rjesenje za sistem grijanja objekta iz clana 10. (1) Odrzavanjc objekta u odnosu na racionalnu upotrebu energije i toplotnu zastitu mora biti takvo da se tokom trajanja objekta ocuvaju njegova tehnicka svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom objekta i ovim Pravilnikom. ISKAZNICA POTREBNE TOPLOTNE ENERGIJE ZA GRIJANJE I TOPLOTNE ENERGIJE ZA HLADENJE OBJEKTA Clan 55. 2) pregled i opis potrebnih kontrolnih postupaka ispitivanja i zahtijevanih rezultata kojima ce se dokazati uskladenost objekta zahtjevu racionalne upotrebe energije i toplotne zastitc. daljinskog ili blokovskog grijanja. Glavni projekt iz stava (1) ovoga clana moze sadrzavati i druge podatke zavisno od vrste objekta. 7) energije. kako za pojedine gradevinske dijelove. Meteoroloske velicine Za toplotne proracune prema propisanim zahtjevima iz ovog Pravilnika primjenjuju se meteoroloske velicine za mjerodavne stanice sadrzane u Prilogu "E" ovoga Pravilnika. a koji imaju uticcaj na postizanje odnosno zadrzavanje projektovanih odnosno propisanih tehnickih svojstava objekta i ispunjavanje zahtjeva u odnosu na racionalnu upotrebu energije i toplotnu zastitu objekta. Clan 51. (2) Odrzavanjc objekta koji je izveden odnosno koji se izvodi u skladu s prije vazecim propisima u odnosu na racionalnu Clan 50. 10) ugradenoj opremi i instalacijama. (1) Za objekta s korisnom povrsinom vecom od 5000 m-. tacka 1) ovoga Pravilnika obavezno sadrzi i tehnicko rjesenje upotrebe individualnih obnovljivih izvora energije za grijanje. (1) Iskaznica potrebne toplotne energije za grijanje i energije za hladenje objekta je sastavni dio glavnog projekta iz clan a 49.

decembra 2010.Termicki tokovi . ovim Pravilnikom i bosanskoherccgovackim normarna odnosno drugim tehnickim specifikacijarna na koje ovaj Pravilnik upucuje.bosanskohcrccgovacke norme odnosno neke od normi na koje upucuju bosanskohcrccgovacke norme odnosno druge tehnicke specifikacije navedene u Prilozima "A" i "B" ovoga Pravilnika. Broj 01-02-2-1139/09 22. Clan 61. 2) izdavanje revizije glavnog projekta odnosno izdavanje gradevinske dozvole ako je zahtjev za izdavanje te revizije odnosno dozvole zajedno s glavnim projektom podnesen do 31. 2) zapisnicima 0 radovima odrzavanja. (1) Odrzavanjc objekta u smislu racionalne upotrebe energije i toplotne zastite podrazumijeva: 1) pregled objekta u odnosu na racionalnu upotrebu energije i toplotnu zastitu u razmacima i na nacin odreden projektom objekta i/ili na nacin odreden posebnim propisom donesenim u skladu sa Zakonom 0 prostomom planiranju i koristenju zemljista na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Clan 57. Za odrzavanje objekta dopustcno je koristiti sarno one gradevinske proizvode za koje je izdat certifikat 0 uskladenosti prema propisu iz clana 49. godine Sarajevo Ministar Mr.: Pojednostavnjena metoda ( EN ISO 10077-1:2004 IDT* ISO 10077-1:2000 IDT) BAS EN ISO 10211-1:2005 Termicki mostovi u gradevinskim konstrukcijarna (visokogradnji) . IX. jula 2009. mora se popisati stanje izvedenih radova u skladu s posebnim propisom 0 vodenju gradevinskog dnevnika. ako je to odredeno glavnim projektom i ako je u skladu s tim projektom utvrdeno da je upotrebljiv za tu objekat ukljucujuci uvjete njegovog ugradivanja i uticaje okoline. Clan 58. sc. Glavni projekt u kojem je tehnicko rjesenje objekta dato prema propisima iz clana 63. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenim novinarna Federacije BiH".upotrebu energije i toplotnu zastitu mora biti takvo da se tokom trajanja objekta ocuvaju njegova tehnicka svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom objekta i propisima u skladu s kojima je objekat izveden. (2) Radi provodenja odredbi iz stava (1) ovoga clana za dio objekta koji je izveden do pocetka ugradnje gradevinskih proizvoda specificiranih prema ovom Pravilniku. u skladu s ovim Pravilnikom. Ako za projektovanje objekta u odnosu na racionalnu upotrebu energije i toplotnu zastitu prema ovom Pravilniku nedostaju specifikacije . a za odredivanje kojih je u skladu sa zakonom odgovoran projektant. s. Clan 63. Clan 64. te: 1) izvjestajima 0 pregledima i ispitivanjima objekta i pojedinih njezinih dijelova. uvjete gradenja i druge zahtjeve koji moraju biti ispunjeni tokom izvodenja objekta. ocjenu medusobne uskladenosti nacina dokazivanja upotrebljivosti dijela objekta izgradenog do pocetka ugradnje gradevinskih proizvoda specificiranih prema ovom Pravilniku i kasnije izgradenog dijela objekta. (3) Glavni projekt objekta iz stava (1) ovoga clan a mora za ugradnju gradevinskih proizvoda specificiranih prema ovom Pravilniku sadrzavati detaljnu razradu prograrna kontrole i osiguranja kvalitete u fazi gradenja iz glavnog projekta kojom ce se. Clan 62. Clan 60. r. vrata i otvora Proracun prenosa toplote Dio 1. 3) na drugi odgovarajuci nacin ako ovim Pravilnikom ili posebnim propisom donesenim u skladu sa Zakonom 0 prostomom planiranju i koristenju zemljista na nivou FBiH nije drugacije odredeno. Oznacavanje gradevinskih proizvoda koji odgovaraju bosanskoherccgovackim normarna donesenim u skladu s nacelima uskladivanja europskog zakonodavstva provodi se u skladu s odredbarna posebnog propisa kojim se ureduje to pitanje. godine. (2) Ispunjavanje propisanih uvjeta odrzavanja objekta dokumentuje se u skladu s glavnim projektom objekta u odnosu na racionalnu upotrebu energije i toplotnu zastitu. decembra 2010. godine. PRILOGA POPIS BOSANSKOHERCEGOV ACKIH NORMI I DRUGIH TEHNICKIH SPECIFIKACUA ZA PRORACUNE I ISPITIV ANJA GRADEVINSKIH DIJELOV A OBJEKT A I OBJEKT A KAO CJELINE A.Toplotna izolacija i provodljivost Metoda proracuna (EN ISO 6946:1996 IDT * EN ISO 6946:1996 IDT) BAS EN ISO 10077-1 :2005 Toplotne karakteristike prozora. Salko Obhodas. Danom stupanja na snagu ovoga Propisa prestaju vaziti priznata tehnicka pravila u dijelovima u kojim su u suprotnosti sa ovim Pravilnikom. ako prijavi pocctak gradenja do 31. ispitivanja i postupci dokazivanja upotrebljivosti gradevinskih proizvoda koji se izraduju na gradilistu za potrebe toga gradilista. primjenjuju se odredbe vazecih tehnickih propisa koje nisu u suprotnosti sa Zakonom 0 prostomom planiranju i koristenju zemljista na nivou FBiH. 2) izvodenje radova kojima se objekat zadrzava u stanju odredenom projektom objekta u odnosu na racionalnu upotrebu energije i toplotnu zastitu i ovim Pravilnikom odnosno propisom u skladu s kojim je objekat izveden. ovoga Pravilnika smatrat ce se pravovaljanim dokumentom za: 1) pocctak radova na objektu za koju investitor ima pravosnazno rjesenje 0 uvjetima gradenja.Odredivanje koeficijenta prolaza toplote (U vrijednost) -Metoda proracunaAmandman A (EN 673:1997 IDT) BAS EN ISO 6946:2005 Gradevinski dijelovi i gradevinski elementi . NORME ZA PRORACUN NA KOJE UPUCUJE OVAJ PRAVILNIK BAS EN 673:2005 Staklo u objekatarstvu . 1. akoji imaju uticaj na postizanje projektovanih odnosno propisanih tehnickih svojstava objekta u odnosu na ispunjavanje bitnog zahtjeva ustede energije i toplotne zastite i zahtjeva energetske efikasnosti te druge uvjete znacajne za ispunjavanje zahtjeva propisanih ovim Pravilnikom i posebnim propisima. (1) U objekat koji se izvodi prema potvrdenom glavnom projektu odnosno odobrenju za gradenje ciji je sastavni dio glavni projekt koji nije izraden u skladu s ovim Pravilnikom smije se ugraditi gradevinski proizvod specificiran prema ovom Pravilniku ako ima odgovarajuca ili povoljnija tehnicka svojstva. PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE Clan 59. stay (7) ovog Pravilnika ili je upotrijebljenost dokazana u skladu s projektom objekta u odnosu na racionalnu upotrebu energije i toplotnu zastitu i ovim Pravilnikom. odrediti posebno: 1) 2) 3) 4) svojstva koja moraju imati gradevinski proizvodi koji se ugraduju u objekat.

Fabricki izradeni proizvodi od mineralne vune (MW) .Metode proracuna (ISOI3370:2007.Specifikacija (EN 13167:2001 IDT) BAS EN 13167/Amd 1:2005 Proizvodi za toplotnu izolaciju objekata Fabricki izradeni proizvodi od celularnog (celijastog) stakla (CG) .Specifikacija .Fabricki izradeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) .Fabricki izradeni proizvodi od drvene vune (WW) Specifikacija . vrata i zaslona . U VEZI S TOPLOTNOM ZASTITOM.Metoda za ispitivanje (EN 1026:2000 IDT) BAS EN 12207:2001 Prozori i vrataPropusnost zrakaKlasifikacija (EN 12207:1999 IDT) BAS ISO 12567-1 :2005 Toplotne karakteristike prozora i vrata .Specifikacija .: kompletni prozori i vrata (ISO 12567-1:2000 IDT) A.Fabricki izradeni proizvodi od drvene vune (WW)Specifikacija (EN 13168:2001 IDT) BAS EN 13168/Amd 1:2005 Proizvodi za toplotnu izolaciju objekata .Amandman Al (EN 13167/Al:2004 IDT) BAS EN 13168:2005 Proizvodi za toplotnu izolaciju objekata . EN ISO 13370:2007) BAS EN ISO 12412-2 Toplotne karakteristike prozora.DIO 1.3 NORME KOJE NAKON USVAJANJA ZAMJENJUJU PRIZNATA TEHNICKAPRAVILA BAS EN 13829 Toplotne karakteristike zgrada .Specifikacija .Tabelarni prikaz racunskih vrijednosti (EN 12524:2000 IDT) BAS EN ISO 13788:2005 Higrotermalne karakteristike gradevinskih dijelova i elemenata objekta-Unutamja temperatura prostome povrsine za spree avanj e kolicine v Iaznosti povrsine i stvaranja kondenzacije u meduprostoru .2 NORME KOJE NAKON USVAJANJA ZAMJENJUJU PRIZNATA TEHNICKAPRAVILA BAS EN 13172 Proizvodi za toplotnu izolaciju objekata Vrednovanje uskladenosti (EN 13172:2001) BAS EN 13499 Proizvodi za toplotnu izolaciju objekata Povezani sistemi za vanjsku toplotnu izolaciju (ETICS) na osnovi ekspandiranog polistirena Specifikacija (EN 13499:2003) BAS EN 13500 Proizvodi za toplotnu izolaciju objekata Povezani sistemi za vanjsku toplotnu izolaciju (ETICS) na osnovi mineralne vune .Specifikacija .Metode odredivanja raeunskih toplotnih vrijednosti (EN 1745 :2002) .Fabricki izradeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) . dio: Okviri (EN 12412-2:2003) BAS EN 674 Staklo u objekatarstvu . izmjenjena u EN 13829:2000) BAS EN 410 Staklo u objekatarstvu .Specifikacija (EN 13163:2001 IDT) BAS EN 13164:2005 Proizvodi za toplotnu izolaciju objekata Fabricki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) .Odredivanje koeficijenta prolaza toplote (U-vrijednost) Metoda sa zasticenom vrucom plocom (EN 674:1997) PRILOGB POPIS BOSANSKOHERCEGOV ACKIH NORMI I DRUGIH TEHNICKIH SPECIFIKACUA KOJE UPUCUJU NA ZAHTJEVE KOJE.Metoda razlike pritisaka (ISO 9972:1996.Odredivanje koeficijenta prolaza toplote metodom vruce komore .Fabricki izradeni proizvodi od fenolne pjene (PF)Specifikacija (EN 13166:2001 IDT) BAS EN 13166/Amd 1:2005 Proizvodi za toplotnu izolaciju objekata .Ispitivanje na propusnost zraka .Specifikacija (EN 13500:2003) BAS EN 1745 Zidovi i proizvodi za zidanje .Specifikacija (EN 13164:2001 IDT) BAS EN 13164/Amd 1:2005 Proizvodi za toplotnu izolaciju objekta Fabricki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) .Specifikacija (EN 13169:2001 IDT) BAS EN 13169/Amd 1:2005 Proizvodi za toplotnu izolaciju objekata .Odredivanje koeficijenta prolaza toplote metodom vruce komore Dio 1.1. TREBAJU ISPUNITI TOPLOTNO-IZOLACUSKI GRADEVINSKI PROIZVODI ZA OBJEKT A B.Amandman Al (EN 13164/Al:2004 IDT) BAS EN 13165 :2005 Proizvodi za toplotnu izolaciju objekta .Specifikacija (EN 13162:2001 IDT) BAS EN 13163:2005 Proizvodi za toplotnu izolaciju objekata Fabricki izradeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (ESP) .Specifikacija .Procedure za odredivanje minimalnih i proracunskih toplotnih vrijednosti (EN ISO 10456:1999 IDT * ISO 10456:1999 IDT) BAS EN 12524:2005 Gradevinski materijali i proizvodi Higrotermalne karakteristike .2.Amandman Al (EN 13168/Al:2004 IDT) BAS EN 13169:2005 Proizvodi za toplotnu izolaciju objekata .Specifikacija (EN 13171:2001 IDT) BAS EN 13171/Amd 1:2005 Proizvodi za toplotnu izolaciju objekata Fabricki izradeni proizvodi od ekspandiranih drvenih vlakana (WF) . NORME NA KOJE UPUCUJE OVAJ PRAVILNIK BAS EN 13162:2005 Proizvodi za toplotnu izolaciju objekata .Fabricki izradeni proizvodi od krute poliuretanske pjene (PUR) .Specifikacija (EN 13170:2001 IDT) BAS EN 13171:2005 Proizvodi za toplotnu izolaciju objekata Fabricki izradeni proizvodi od ekspandiranih drvenih vlakana (WF) .Amandman Al (EN 13171/Al:2004 IDT) B.Specifikacija (EN 13165:2001 IDT) BAS EN 13165/Amd 1:2005 Proizvodi za toplotnu izolaciju objekta .Amandman Al (EN 13166/Al:2004 IDT) BAS EN 13167:2005 Proizvodi za toplotnu izolaciju objekata Fabricki izradeni proizvodi od celularnog (celijastog) stakla (CG) . : Opce metode proracuna (EN ISO 10211-1:1995 IDT* ISO 10211-1:1995 IDT) BAS EN ISO 10456:2005 Gradevinski materijali i proizvodi .Fabricki izradeni proizvodi od fenolne pjene (PF)Specifikacija .Odredivanje propusnosti zraka kod zgrada .Amandman Al (EN 13165/Al:2004 IDT) BAS EN 13166:2005 Proizvodi za toplotnu izolaciju objekata .2 NORME ZA ISPITIVANJE NA KOJE UPUCUJE OVAJ PRAVILNIK BAS EN 1026:2001 Prozori i vrata .Fabricki izradeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) .Fabricki izradeni proizvodi od krute poliuretanske pjene (PUR) .Metoda proracuna (EN ISO 13788:2001 IDT*IS013788:2001 IDT) BAS EN ISO 13789:2005 Toplotnekarakteristike objektaKoeficijent transmisijskog toplotnog gubitka Metoda proracuna (EN ISO 13789:1999 IDT * ISO 13789:1999 IDT) BAS EN ISO 13790:2005 Toplotne karakteristike objekta Koeficijent transmisijskog toplotnog gubitka Proracun energije za grijanje (EN ISO 13790:2004 IDT * ISO 13790:2004 IDT) BAS EN ISO 14683: 2005 Termicki mostovi u gradevinskim konstrukcijama (visokogradnji) koeficijent toplotne provodljivosti Pojednostavljene metode ispitivanja i orjentacione vrijednosti (EN ISO 14683:1999 IDT * ISO 14683:1999 IDT) A.i povrsinske temperature .Amandman A 1 (EN 13169/Al:2004 IDT) BAS EN 13170:2005 Proizvodi za toplotnu izolaciju objekata .Odredivanje svjetlosnih i suncanih karakteristika ostakljenja (EN 410:1998) BAS EN ISO 13370 Toplotne karakteristike objekata Prijenos toplote preko tla .

m. RaJ~. 41.IPRU.POl)~:S NAlVECm lOPLOTE.50 iii ske elnis~. GIlADEVlNSIUHDUlElOVA OI!:!J'EKtAKOJE m£B·A ~S~UN]'n Ji'RI PIWJEKTOV ANJU NOVIH I REK()iiNS'lltUKC~JE r~08'[OlEt:mH o.j)stinllQ~~~!f'lOeN~.ef1e:kI~I'IlIjuoopo\i'rSin.o6lrl!llkos!:akIQ (be2lbojno" rn~no flo~u 0.9Q .'3 .lO"w·. ])OPlJ:STEN[H VRnEIDNOSin KOEne IJENATA [I]tOLAZA U.oG'C . J'edn.ilko izol~r.\s~i .lj'U6e ~taklg. S1:nkb 0.lI.OOrii:Iil.50 z . 7.$k:ecm~sije (:low-.7:5 1 0 2. Trostruko izoliirajuc.osl :2.lt..80 0. zrncenjlll ~. Tro.e.f: objoga) ]ednil'l1 5.:2 :2:.sDf'Uik:o Qtcll~oj <l! ixcili m:jlu.lTVRElEl\1E VRUEDNOSll TEHN]CKIH {)SOEnN'AGlltAJ:)'EV~N'SKnlFl[)R()IZVonA s KQJIlMA SE MOGUIPROVUIi)ITI1!)0KAZN~ OBRAtUNII~R'O[l'I:SANI UV'IMPROPH:lOM .8"1 s~alk:lo) DvO'>IrUkQioonmjuCe :Slall.!.. aval O.:B ('J. 0. sI3~do:m! 1li1..ilm mIIka)' 3. ~- bijcle Hi .e) Dvos(ruko izoiirajuoe s!t<!kl. dV8.£ dblog.80 :(s.c~ Wlka) DV(l'stlil.! ~ene mmspaFenln. Z8 stui5ajoko!}]itog (lpatia st!!!~evo.e i:ralilsp~jre:i'll:iilOMi"l i.. 6.s\lijedc boje ili miLlcllc n<lnSiparentD(.~o (5 slaklo s p:~oj :~ .ufil*evrUednosl:~ stepena pmpu~talllja: ukup.00 ntOOllsloj.o sa stililklOl'l!l a 0. 8~ t!'red~ja Oilrn~~a Z!!! zalti~u od S'!J!1~e".e (dvijie .7Jrbli'~'f.BJEKATAI [.gzrate!lJa ~dn~ lip oSllIkJjooja. '2" j.1Illih.i!I~(lncrgij~ !>em oSI<lldj(lll~C.t:l sllddo S.7Q 0.osli bOlle 0.H!!1I]!Je< in PQ".

izc~ go:~ei ~OOllOprovjeotrn.ro\pl1Sfllood Ol)je:k~...J!. S% 1» N!!vedcl'l:a'!.grilj~) 5.C:pro'l"OOljliVOSli.c !pa~l. . ~odd~J' Slem.<l. [DIem.dG-Vlnski I tenja! '900 300 5/1.e vrijcdt'lo!i>til:Op~ot".va~) 0.Z:liluzine.'10 " tn1in~p1[1tenlnQ$t u im~'I.1 3 .30 0. Srl'llhc.p:uibl~2JlevrijcdillQsti :ffl~u:om atpora dJifLiZij i.!I:zil1e.l~erlja!!n"!1ji! ed ] $% ~_matrn~e mak~l1!oln.~<!melekojJe ot~g. dire. Ma.241.matra ~ PQvi~~O'm. 'prO'!. 0.. zrakop.til.K)J. :1 iii veeeUJil::.} 4.I ~} rmns~)O'UlenIJ!OSl~!··edajO!.e>(i['lJi booj L 8mj sprniliova: Rflltroo Q:bje~la.ll:tno g...irijl~no~lprirnj~jllje s~za sh.l'J. -7J. [WJ(lll·..R. 2.0 501100 :501100 900 SilO .sllllnC.3. "[(ibN.".50 kaJpc:i (. ~.""J "ra.rod~n.OigY ohe~O'!!i.2$ 0.lj~rova::!'!o .za <l:1I~t]. ~ (:) .skliJre.. Projcktll. ~.tl!00 8l!!1~evlog Ir.'lllj~ P'fozo:ra ..lCilj bdI je spinj ~Q.

0." ~1.~]~.56 1000 ]000 50 5!1S 51lS I 0.00" .5110 .37 :SliD .30 woo 1000 .80 1400 1000 ].:55 900 '900151.agnnog 700 0.IP:lj~ 0.a 1I.70 5110 900 51Hl 0.LJP'Jji blokoilill 1200 0.90 20130 20130 I 1600I.m woo ]000 1000 bi!okov~ ~aganog 500 L23!'I.25 5110 I I LI41isUik.od bloko<"'~ l.

~.rn 9()O 11:!'Igmg. I BEION .LltS.16 belon s ]1I~[LUm ${)O la~re.114 1000 1000 1000 6OItOO :201 .5 lib.1iI s~llgal:l:i.26 l~upJ~i blok\Qv.'~IIYIILm II'a~~~IQm 1.mI500 woo woo 1000 agreg<lI:om 0.m 1000 agreg<ll:om . 0.0711Ibeu:m sillganl!m 1"1] :2".ll .gaJllDIlI 0.~i bklkov.00 Ib~ll)fn s~ilgafll.~rn 16001.08 belm~ s ]@ga!1. 1800 1.39 001100 2J7lpOl1obet~l WOO O.\ll)fn s :blgalll.62 moo OOi]'OO 2J4 bt.5< I .od Ibe~mlJ hlQkQ\':~ l aganog 1000 1000 5/10 1.tuplj I .12: IlbelQn slaganl!n~1200 m 0. 00 2:.e'O 20001.00 Olgreg<Ji!llm 2.b.JO 001100 ]000 2200 2. jc\R1y[:m:.419 0.~ l~nog l:::lOO 'ad Ibetmm U:1 is'llp.89 ]000 2:. .u l.30 woo woo woo ]000 6Oi1oo ooj]. e.06 Iil _ s..in.allOm 2.ANI 1000 801130 8011:30 8()fl.35..iIla o"n BETON moo SilO 2.:5.60 1000 s/to !od :b~to.ag:ilrnogI400 0.

2.70 15135 611.:-c rooeta-JI 'J .2S WOO WOO WOO 6110 6110 151JO 1:5t20 3 _00 Ililllg1l[tll zb~ka 3 _I0 II~la!.0 iOG 5.81 IJO 001100 2.600 0.tnl'l.:54 0. I~. HI 61Hl 6110 o.30 jedl'l!ozm>8Jtina i~ij!lll]kmlll 2_:1 ~.OOO 2.50 0..07 I£i:ps<l!m ~b:uka .ohetO'il gb~Q!11 O~ll 2.:U 11::por.l~gb~~O 11: 2. i 2.400 l.etoo moo woo WOO ~.24 0.aZbtl~a..:LOS . 1.m 1.8 :pO:BOOeto..23 IPo:robeto:n IlipOT.]1 WOO 500' 4.m. I moo 700 woo Ist:W .. Z 3. .lIka 1600 1800 1.tirn I~~jlll[l~m:m s 2000 Woo moo 1000 s 1800 s 1.22 1000 WOO 611.1:8 IPQrdlCltrul 900' !lcm 75.47 0.:flO O~80 1000 15135 6/W moo ]000 WOO I~P~" 'ceme:n.oiletQtI ()1J.'lU O.0 MIO 6110 6110 6/10 ob.00 no 300' 2•29 Ipor(ib~o:n Ibe'~O:[I o.O-q:cen~entn<lfbllktl . ibet(Jn j ednoz~.400 0.000- 6110 6!lO 6110 6110 6/IQ 601].:51) 0. 2: __ 11.:51 1000 1.gfllta buM.]6 0.000 3Jl6 ISip$lIl1i1 zbfllka 3.n 1 1000 lOOO ~OOO UlOO 1.1 ~.113 0.00 0. 3.0 6110 6110 Zbuka 1500 1.:la@J:ln.32 IbetQr! j Mn!IJZl'IMtlliI1I ~~jlil[jjko[lll.eit~J1 600' 5.03 II:krecno.15 0.!£i'ps1!!na ibllka ..38 O.WOO _02: IIj(N(!I~8 21!.29 0.:10 :2.]50)3 0. 1 1300 1200 1300 1000 0. zbuk:a .5!(J1 400.rs 0.

~ 1 1000 3.PllOtnJ}.5. 250 1400 O~OO 0.C' O~23 moo 1000 5()OOO 0.nu}~m.25 ie p]ore s celul~ih vlak~!rl~C''' k_'()~l Ij.OOkorn I~PO~ i~te~k:og 1100 WOO 50000 . I~ZloltaQUsikaJ libulka 1100 O.zbuk':a.5 1&00 bazi 1700 O~90 woo 50 15j~j I 4_ "O~' ~.ka traka s l!I~oSl"OOl 1 100 !$~ak~e~Qg ~oeJliI .mea .n. 'akrHilIllI.23 50000 .38 woo 840 1000 40000 50i70 .PLAIFONSKE OBLOGE "o:nsk. B .3. S ldo:Mwm 1 100 Istillk~enc tkan~.OO. ~ ibit!. 111<1 100 0)''0 O~~.17 :~buka.:6$ 1000 .03 ibittl1i1~e"!lska trah su~.12 ''[O'.~ 3 .dac·ij sika .e 000 0.lO moo woo WOO 611.bittl.r.to'Pl()u!~ i.OO 0.lTrn~nsh trnka. ~ I 'POONE.~U)2 . Z~DNE ~.

25 150 .]4 1000 1'00000 5-.'prC!ll<l BAS 1::1'4 1131M .04 :pijes:s1Jk.. ImoCllltik: .'00000.'JJERI]Al.~ l7'O0 0. 1000 1.I ].81 ~drobljc:tloo) I 1000 I 1..26 'hidrob:cO~Olcijska trakanil Iilazi (:El.ii~j'llIllaS.01 .. TOPlO'fNO -1.00 .po1illn}e-rna'noo 0.~. 0.~ .l5cnn OCPS) .23 1000 50000 1200 0.2)O['AC~JSK[ MA.lllQ~im~"ma u~k1L 1600 ~n1!J000:1 PIB . 5.00 0. I 7J13 !cksl~dgl<!nli Illo~~S!tirenika ~ !1.

. pro]aUl. mRilih objek:atill (AK -e 30 nl?').pl1l$~ern.K)~. zi~ov1l PfOOlai 0.(rolF) p. obje'ka:nil. alilj~kizidovi... 166 pjen<l.ka v.5 d.e vrijerl!noSli koefi~j~J!".ffi'elilolm1 .{) ~ i(CO) prema. U [\\ll(rn. I.'kih clijdova.Qvih. l:oplQte.5 .mla.1 3/5 5110 5110 TtlMif:a :5" NlIjvc6e dQ.. BAS EN LH6iS I '7 _0.:60 Pl'Ol!l:ori.EN I J. gmdev:irn:s. o'bje:kl:ili~!l 1. !.BAS. poo(ojeiim. g<m:l2t. 1:50 O. EaY. 5Q '7_M !tclij.!....(~e:lila<Sl~} rn:klo 100 do O~0'4. 2.. n.:::3 0.u Iililkorn zilliY3m.SO klfovni prozori.as.00 .BAS EN I3iH.06(} 1000 .oo:rnll . luozlmi eJementi r!!sade 3. J:lIi!L. balkom. v.amJ .to .prormll.

md:nih p.:g~}~nQm p~afoni pfOSt~fij. ymt<l" vml:a prom.rru~I!I'1.2.arlilijeg11I~~.mhY'ev v. PQdovi!l tlu 0. st~biSt 0 •.a..~IiI~P!ll'lltl. gfI~!Iru)g.30 0.i.I.a.v~ ~truMI)I[e s O..1. Stij enka k!lldje za role(~: I 0. 00 v:ill1lj~ko! .os~i~mka 00' % ~acl:r'mD Iv'~<lge ~~g bc~oll S'U$~C u S!'rnklillN.500 Leil1p~ratl!lrevi~eod ~C Zidovi p'r{:!lna ~h.•SO~) 1.• 0 8 1.00 110.'-'!'. PIM'onii:znadva:oJ~ko.. O.o~la.90 ne:grijalllom su!''bi~!!!. .'0!30 ag:resa:I:on~ 3.izrntid ~al':!lie Zidovi .90 O.P~n:l1Ii [Ill.aWO'f:Ui R~~.om materijm.~m.belon supljik. n. ko~i ktr.ovovi ~zr!!!d 0. 9 ..1. 2.VI1I.!'.'"i . [l)anfilLl . 0 3 tll-D 0.00 5.gllslnlill ~Mom lile~clI1.dbjekl:<l ..c<l ilia.cij:ann:h. pr~~~ta. i.]:SO bi~j1ililil .50 10.rijetli diO d'uh~ne. d!r'I!o"proil.rostnrij8 Ii.1i rl)$torije :5 m p ..3.grij <l!lillli lu..itm.regatfitn :5. d:rva.lci •.\!\ooi piooi:Z:'OI'odi :1:111 sa t\'04:5 na ]illizi: ba~l.naj csetJi'l<llemp~LlJtunl '\1<1lljiskog zra:ka naj h~.g_ pl:aEorni.I sUIIIIIOVa. s neprozi miluvr<ltlllim kri'~Ol:n 8.40 prema HtvaJilill 0.lg.lu kod. Vi'lnj sli.OI:e>2na s. ~u!pIDih\l'iiU .50 n 0.40 p:rem OJ'l5 0•. :zTIc!lil iokacij~.40 12. Koo p<:id.~O pl afQ:ni izrned!.d.~i negrij:!ilnQg PrQ~L'OI1'I_ Tahllca 6: .40 korisnlka NaJ)omrma: e!'.<Ievinsl!.IlOO.azli!!iiIiI I 0•80 [.I.40 1 PIa:fQlli izr.aj vl~l! 1I .ave ¥~1!UkJtll!Be sillplj ilkaJvim !l!g.a!lla.""" j C sNcnja.80 0•.lrolI'3ika 23"C i Z re~ativllle vljaZn. 0 3 0.50 2.500 2.40 4.. ne.~I.!.e. supJjik~.

7. guMestruktl!l:N In ~atof1ll H.1ill!lmlJ"'!lnja .00 . 2.1BI:etij :ii!l a fllkrrm "rera~U1n!liV~!I~J a :F1ll I. Fakto:ripir~.. 6. r1.zam"'I]IO~~~Il~ ~<u:l:~j v:1~ge (23 "C180 %)1.l'odljiivQsli SUlnQy..)~Unop v:~j edlilo6lllOp~.TnbJicn 7.otrl¢prol.21 UJ :5.u.1 odl. lUJ ]. ]. betoin ~~lPljh\l'i i 9.

Opilmna encrg~<l aa ~rijlanj e Z<I. Qtebnn.(kata~~r~h ~ ~~i!~.A LQk. !men! broj'l ni!isG~De S postOOS~iln.ra energije u potrelmioj ~oplolflcei mgrijnuj e 'C%} O~JEKl'A ~. lisll/.rnQju. ~~fllp!.t [kWnla] Il'Owel...rnc .PIlIIL@GJ[) Obramc t. b'OJ~n~) Im\lUiv~h izvo.'l uiUlt~ U Obj!l:kla uooj!l:kat ma. kl irn. uHc1L.lj[lVl[I. ijll_objek~a. OP1S OmEKI.ctogpropisa 0 m(lirnt~il.[lllOTNE EN'JE~GUE ZAHlADENJIE pren:Ml p~t1li .uru ]3 °C ill..W:r:mvi]rnnk:.nske I}Qdatke..1potreM V~~lI ~1'I..mal.L.lml.e:rwje i ~op~. Q..sWa.2 ISKAZNICA W'OTR'EBNIE lOiPLOTNE ENER.oj grij anti rna..otJli.GIJE ZA GIUJANJIIE 1 'f\o.

st.ergjj<l za [kWhla] Koeflcij!llnlloplntnog (W!K) gJ1biun.s:t<1i'i..goiln~rnjfil hl.c"lld Sill S!!I.mj e po jooillic1 lYma. ~lGi!3j:tl. WatV!lIog proJ ekta objekll! nal. grijanog dJ~jel<l obje~kJa za stvaJrnekJirnats'ke ·Q·ll.aclOl'l!a~!'Iil! ~IJoOIJWUenergijle Utll~ih. .IJ.iII~kJ1.!'d [kWhJ{fn:·a)](zas~an~be!1. ar. £lriJ.:za srijiillnj(l pojooiillici a Iil.ebjiekta) o !~rljll .iOlll hladel1j!ll) en.a©nergijja z..adenJe {za ob1ekta pmrubilil<l toplOlml Q.II pmvje'tl"8wltljeltl [i'iriJj'eldaa:!J! dljle!Ol. XII.:'_'~~~~~9 b:mOiJrnatE'l.iSrlja.pQtf~bml liOp~Olf1. potrclJm'l oop~otna..l (potpis ~ p>e01lil) 0011081 .e oilJ ~ktili.illtUlt$' <lI!l!leQ' 'T1.e!korlsfi~pOV~.o'L~ .ne!!!an~be'neobjek~l!) [k:Whl(Jlii~''')]~I''.II.

1'!11l~l1! .:'II'uj*~zraih \fall1~~!kog Iilajh~1Ld~ijeg rnj~(.1J!IJt1Iju ad . ~rnn:smi~ij skqg :toph:Utlog Sltbi!~~.IeJile'B:1ij.~peQaO Dl1tl.z. glavrmgpr'Ojekla.>z:aobj!ck<ltgrijaum lUI mmpcna:ltlru WSlt cd.a .Sac I. fRANSMfS IJS.ijeg mjeseca. . ·KH Itfljl'e'V dol)li~:f.!.1. po. ]29Ca n.~\ ~OTRB3NIE lOJ>LOTNIE.OOOOV'ORNOST ZA PODA lIKE Pwjekl311i! dijela.I.::~ic<ll.rai. POWSII:t~ e.Im_~ ("C) .l.!l1aivilju VU Pir. obje:kta IroJli se odillool !i!i!ln!dom"hu'!I~PQtrelJ.lu . i pc{at) i p~..o~l1l1:.miBf.ISKAZNIC.avnl:1iim 0 [elilln:iliki. na~ljie s I'l'~lanskinl broj!ell~) Sr¢(lnja Sr-ednJa mjeseclflaJ 111!ie.tant O'bje'kUI tpO'tpjs.~wn II 111::f(l(."tl-- 3.oj upotnlbiil !Q:illlilrgij() i ~OJlIOLtloj ~Iil'i tl obj~ln.a lila l.l[1I i~Qpl. Ila :~Qk!lcijioojckt!l e~.ENEtGUE ZA GR]JAN~!E 1 TOffil'lOiTNE EN:IER{llJE Z/\ HILAIJENJE proma.a~Ii~!.e (potp] si .secn<l! tempemanum. 0 racioual rn.hc!ijil obJekUI @~.rnJm[lGS d]!Jel~ooJ(lIUlI N'V'[\¥/(m.Jf!f.::a>cjj!l.KI"[iOPILOIJ'Nl GUIllUCI OBJllEIKTA KO(jfi~ijei1. bro].objek~~(lka~andr.h 2.elli 11.abU~'II'itna.lC} Iililljl~p~. ulka.IiI~a.l!lp[ojel.po j!ooinid . OPIS OmEKTA 1L~l.il'!l.-.. IJeJfllper<!n~rn v..1 G~ac\l'Il:i projlck.Q..

' ~ S~! 1-'15 ~i""'i Un.:.~ 1l.(I :t.~ I S.'7 -J..! lM ~:l.2 .~Ltim 1 l.'''l. 1M IJ_:lO H.·I.~...3 M.2.J ...J '1."I ~iki i:<8 ~:'Ii!! ~!l.D ol<G ~'.~ijJ..'I1I1' ~4~6" 0 lY'5J' hS'''l. Ii'.~ no ~.I~ 44"n ~i~~j1' In?' n.:rnLum iii. T.~ plll.3. I U..:.M ..~ l7.~ I1 lAl.' 11'::lW lliI~ 13uf<>lJDI! 3o.l.~ IrJ U ].$ .-'" .\lif'Ii:.l ~.i~1I .1 Tt. .7 I .~ :U U 'l.~ itl.2.'~ VI 11$.i ~7.u J'A s.d . njo""" _j I I I I 44·Iil' 4V~o.~l ~!.JJl :.r ~1"tlQ' ~"" .~ ~'.i ~'.H .:.1jl !1J 3. 19_1 U .OGIE Ml> 0 ~~.'i.1."1 .~ !r~ ".l~ ..tJI ~M ~.6jl'!~m~~rnlUr..U J~_U .~ I lM ..~ I 9.' 1~6 I I I ~ ~M ~~7 U.~~amd'.w ~)l"m' 4~"21' ~'I.sl'OOnJaI~~~~:&~rn..:i"'I:II' .' Ii fml.S ~4'11H' 44":l:I' ~ 4c:l!!! ". 1.S I.l H.ti: ~.U 4.'! 9_1 rAl !Ul ~M t~. I \! VI "J1I: lllM.11~ ~ '~ l!).!IJj .l ~~ T!!1~" ~ ~~ ~0Ji' ~U ~U M.0 14.7 ~"'-J ll7 Jr.l.~ 1&.2.:I)J -'IJIj.(1 .~ .lJ 1.l!AltJitJII .~ 'H4 ~Iaibt ·'l'r..lrdi[lll~'~jl1.tl I~.' I ~.1 .ll.n..~ .m Dl JI.~ 17. Illw ~M".~ I.' ~'. " (li'ilit.3!tii I ~J lA.l 1 Itt!.Q -u ·4..O l!I.(I 1~' ll).01 ~.j!:.H.empcJ'a1lm1 Trnm -Iniillinwua p ~ pMil{\D~ili 'r:~L1I!~ ImM~m'l!!!Il - wl1l1p.~ ~U ~lI.. 1).') t~.:i~.I L.11 I 7.l _l.~ 'J. TIir .~ I I n.K"J!!' Int.22.uik (_II< n"lS' 1']1"'111' I.PIRJJ:L.~: :lW:i n6 I . nr~r T sl..c_J!d~ ~ol' Ij!l~ i"1"lil' 17$4' I~ !.~.Ii U "'-'! I 'Tm-.9 .:~"1 'I~.~ U 1.. Il').O) I I H"lY H'OO" no iI1' 0<\Lq..7 J.1 '!(/.~ I I ll.(\ Mil J~.10!.

l . \'1 .2 I. ~9tII _ _... '~ 1 1~..1:8<11 +-_:JI._I..01 ~.I' I.nlIM I IIi xu Hi.iL!~ __ ~I l.tI.~ I M I I .1~_l'~1!JlL~.~ 11 .i! I.O .im .I~ U ._T!'Ill ~l L_1.I~ .!l I.J:jc5 .J+--"]"-"~+~~"..' lui L7 I I U.2 I H &1 I 11.. .' ....~.~".1 ~u 1M 1M n..:..1 lli6 .. ..O ~_c T".l II ..~~1~A ~ J:~'&. ~.& 1-_1.'~+JI~~']Lj'__ S~-'OL' ~....!.~B .:Tl'nn. .1 C ~r 1. I~ I H_~ I:~ 11_5II 17".~ ~~ 11'001 I I I I I .. .B..'. I I)) _ I.0 -~.9 I .~)).7 I 18c~ :l!U I 1'I}.2.II 1:.5d.2 4.~ 11'.: II ~:~.xi hid ·n ·7.5 n.1 _]j.9tI_'~1 ~I_Jrr!j.uu I ~lh..~li' "M .J.::I1 lui r>'J!I' I Jj In.U ]:t~ .4 U l..I~ 1I. ~..s pOOl 1.m l. .~.

11A i VI VII ".I I IlrH I IE<llI!' 1" II~_~ ~:j' L lI_d lll. ~'.11) I.In \'1 \. :«1.~ w I 1.' ~.1 1.II I 11.Im II. .Li n..1 I I IU JUI.4 ~.'.11 Ill{ x XIE (01) .(" .1 IJ" I 1M .~~.~.l I ~..I.1 ~~.~ I -'1.1.IH Q.~ 2~~ Ii:. IU 1.~ ~7.9 I. MI 00..l 'iI.'11 40! 'I I .1.~ 9.] U_I ~.'1.t~ ~.

'1 Jttl Il .7 ~'I.1.~ IIi Xin IMI Ul T".i ~. I "".. I !-.S.1] I I pOOl 1. I 1.im Ui I_I L7 .1 I. I ~II ~. 11'00 1 I .3.t21Iul '~ liil I I~Z IliA I ml :~.II m :1\1 II v ~'I xn xn OOD 1-51 u.

~ I I r>'J!I' &.9 I IHI !~.ll u r.xi h!d -nl MI 1M :il!1:l: n.} l.! 11. (01) :J\.M!1 i1.m J~.1 I.~ I r>'1'l' ]1tiI .l IMI 14.1 1~7 n In 1':<1 xU I oem 'ILl Ull lui !>9!i' lui ill.r '1.

h!d .'<I.7 ~l B.:5 I~I<M 61 ~1.9 'L :SJ 71 l'T . 7. "'l 76! X!! ji"-.. ·1. -.mi~D. 7.~ ::U I !'" '".7 ~.

~~~'_~~6G~.:1:1 IV \'11 I:).'1]1.~ ~~~·i .~~~~~~~~~~M~'~ ~ ~ 4~ 52 '~2~~I~~~ __ '4 I 4~ I ~~ ~ S1..1 .:.~i.u. __ __ ~ ¢1 ~~.2 ~ I ".. nn 1\1' \'U I XI }ill S.U~'~~~~ -+ ~'~~~ __~~~+.liS ~.19 51 4'! 14 ~ 5~ ~ 11 I ~~ ~S <Ii' S~ 6.MoS1 :9.w ~~] ~i I ....11 '~I 'ltl ?I il ~I 71 :11 XII 11= ss .<.~ . Xli 0. ~.~II __ ~~~'i 4.

00~. 1!It!G.~ 1O!!!i. I(!oo.:J I ~Il!!i~:..!IL IOtlO. r 1.~ :t~tJ 1fi(!l!. 'ill II 11.~ 1'1IIU~1. 1001(1 lOO!H lOCI].' 100!-:. 1007.~' ~ .tillJ!:M.7 IJiII_U 'I~U !tm.1 ~!lJ!!'I'.002..i..~1 l.~ UI'!!!U !1'J')"'l l'ilOCl!~ 1.ilm.

1I ml.] Ul.7 .~Q7.1 1.l..7· G0OI... !.~ II . mnj<'.~1i iljaJ:K~ '\iJJ::lltr\ 1'0 M.r.l1"!".1 r il%iCi 1.I 3..(_p.7 . ) ~ ~.'11 J..'ii..N.NO ZRJ\rnNJIt.2. £KlIill.J L'L' 'I.!I ~.7. UI U ~...."""".:7 j.7 2.l N.11..' 3..1 ./I.o:ml III III 1\\- ''It \'1 ~.~~!""" ~D!i-J II I !7a.l6.1 JI. lOO. HIi'.~t:mil~~~.S 1.1 .oIl. .! 1$1. nj~I"'7C· l:llA> .Im3~~T:'oN·. S'fANtcAMA SI!IlI)N. ·G<i.J I lW· !nJ 1(HI..~..~i T.~ 1Il6.~ ~l~ INWu!C'U\ Mj!o1«' ill VI .9~ liCi 'L7 'L7 ].}.1 Irti[.23 :U 2.. ~1!!flI I I~~..J l~I."~'~ i I II m ~'II Vii 1X xu ~.6 .2 ..rnmni!J.U. 1:7 2.I 1. 1.~ 'I.\..IL:~'\i'II ra:..l\'JiITRJ~ Lm.