1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

คะแนน
40
43
46
42
42
44
44
48
45
43
47
44
45

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

คะแนน
40
42
42
47
42
44
41
44
46
42
40
43
45
38
42
44
43
42
44
44
45
50

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

คะแนน
45
45
40
45
48
46
51
49
39
50
45
48

สาย ก
ชนะเลิศอันดับท่1
ี ก8
แทรกความรู้ให้ผู้อ่านได้รู้ถึงประวัติศาสตร์ความเป็ นมา ซ่ึงน

ชนะเลิศอันดับท่2
ี ก11
ชวนให้คนอ่านรู้สึกรักเอ็นดูนกฮูกมากขึ้น และมองเห็นความ
ชนะเลิศอันดับท่3
ี ก3
ส่วนหน่ึงของคอมเม้
จากกรรมการ
นต์ คุณทิวสน ต่ ืนตากับสแตมป์ หลาก

สายข
ชนะเลิศอันดับท่1
ี ข ๒๒
ภาพประกอบครบถ้วน ถ่ายได้ตามสภาพของเอกสาร ถ่ายทอ
เป็ นของท่ีมีคุณค่ามาก การเก็บรักษาก็ทำาได้ดีจนนำามาเผยแพ

ชนะเลิศอันดับท่2
ี ข๔
ภาพท่ีเก่ามากๆ การถ่ายภาพก็อาจจะทำาได้ดีท่ีสุดเท่านีเ้อง
ภาพเก่าสร้างความประทับใจมาก สุดยอดการผูกเร่ ืองและภาพ

ชนะเลิศอันดับท่3
ี ข๙
บทความเขียนได้ดี มีท่ีมาท่ีไป รวมถึงความผูกพัน กับส่ิงท่ีได
สายค
ชนะเลิศอันดับท่1
ี ค๗
ภาพสวยมากค่ะ
ชนะเลิศอันดับท่2
ี ค ๑๐
ชนะเลิศอันดับท่3
ี ค๘
เข้าใจผูกเน้ือเร่ ืองดี

ด้รู้ถึงประวัติศาสตร์ความเป็ นมา ซ่ึงน้อยคนจะรู้ท่ีมาท่ีไปของดินสอ รวมไปถึงเกร็ดเล็กๆ ในการทายลักษณะแต่ละคนจากการจับดินสอ นอกจากนีย
้ ังมีก

อ็นดูนกฮูกมากขึ้น และมองเห็นความน่ารัก มากกว่าความลึกลับน่าลกลัว มีการนำาเสนอด้วยกลอนท่ีงดงาม มีการจัดหมวดหมู่ สะท้อนถึงความรักต่อส

การ คุณทิวสน ต่ ืนตากับสแตมป์ หลากหลายแบบทัง้ไทย เทศ และท่ีเก่าแก่ มีการนำาเสนอโดยลำาดับเร่ ืองราวก่อนจะมารักการสะสม หลายชุดหาชมในปั จจ

ถ่ายได้ตามสภาพของเอกสาร ถ่ายทอดความภูมิใจได้ชัดเจนดี
การเก็บรักษาก็ทำาได้ดีจนนำามาเผยแพร่ได้บอกถึงท่ีมาท่ีไปได้ดีมาก

ยภาพก็อาจจะทำาได้ดีท่ีสุดเท่านีเ้อง .. มีภาพประกอบท่ีครบถ้วนถึงส่ิงท่ีเขียนถึง ทัง้จดหมาย รูปป่ ูย่า แม่พ่อและตัวเอง
ทับใจมาก สุดยอดการผูกเร่ ืองและภาพเข้าด้วยกันดี

มาท่ีไป รวมถึงความผูกพัน กับส่ิงท่ีได้มา

ารจับดินสอ นอกจากนีย
้ ังมีการนำาเสนอภาพของสะสมอย่างมีศิลปะ สะท้อนถึงการให้เวลาในการคิดสร้างสรรค์ และตัง้ใจในการนำาเสนอ

หมู่ สะท้อนถึงความรักต่อส่ิงนี แ
้ ละจริงจังในการสะสมมาต่อเน่ ืองยาวนาน

รสะสม หลายชุดหาชมในปั จจุบันได้ยาก

กรรมการสาย ก

กรรมการสาย ข

กรรมการสาย ค

บล๊อกเกอร์เฟิ งสุ่ย
บล๊อกเกอร์ทิวสน
บล๊อกเกอร์ลูกเสือหมายเลข9
บล๊อกเกอร์สุภาวัลย์
บล๊อกเกอร์Din
บล๊อกเกอร์Kati

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากนอกบล๊อก
สายละ1 ท่าน

รวม 3 ท่าน

ดังนัน
้ ผู้เข้าแข่งขันจะมีคะแนนเต็มทัง้หมด60 คะแนน

ประกาศรายช่ ือผู้ชนะประกวดบทความ โครงการเปิ ดกรุ ประสานรักปี ๒และสืบสานกิจกรรม “เปิ ดกรุ ประสานรัก จะถักทอเป็ นเครือ
เวทีประชันโฉม “เปิ ดกรุ ประสานรัก” ปี ๒ ของชาวโอเคเนชัน
่ ! ณบัดนี ไ

โครงการ “เปิ ดกรุ ประสานรัก” เป็ นแนวคิดของกิจกรรมเพ่ ือสร้างสายสัมพันธ์ภายในบล็อก ในปี แรก จนนำามาซ่ึงการรวมกลุ่มเป็ น บ
ในโอกาสครบรอบขึ้นปี ท่ี 2 ของโครงการ “เปิ ดกรุ ประสานรัก” เรียนเชิญมากระชับความสัมพันธ์กันอีกครัง้ เพ่ ือพักคัน
่ จังหวะจากกา
โอเคเนชัน
่ ประชันของรักของสะสม ...เปิ ดกรุ ประสานรัก ปี ๒
วัตถุประสงค์
- เพ่ ือสานสัมพันธ์ ระหว่างบล็อกเกอร์ โอเค เนชัน

- เพ่ ือแบ่งปั นประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน ทัง้วิธีการเก็บ และเร่ ืองราวในส่ิงของท่ีสะสม
- ลับคมความคิด กระตุ้นต่อมเขียน โดยใช้ส่ิงของสะสมเป็ นส่ ือกลาง
- เพ่ ือแลกเปล่ียนกันชม แลกเปล่ียนกันเก็บ..เล่า ดีกว่าเก็บอย่างเดียว จริงไหมจ๊ะ!!!!
- จุดประกายความคิด ถักทอเครือข่ายชุมชน โอเค เนชัน
่ สู่สังคมภายนอก
โดยแบ่งการประชัน ออกเป็ น 3 สายด้วยกัน คือ...

สาย ก. ของเก็บของสะสม
สายนีเ้น้นการเปิ ดกรุ! (*มีส่ิงของมากกว่า 10 ชิน
้ ขึ้นไป ) เป็ นส่ิงของท่ีคณ
ุ ตามเก็บสะสมเป็ นคอลเล็คชัน
่ ไม่จำากัดชนิดของสะสม ทัง้

เป็ นตัวอย่างนะจ๊ะ เช่น...ของเล่น ของท่ีระลึก โปสการ์ด แสตมป์ หนังสือหายาก ของใช้ในอดีต นาฬิกา เพชร พลอย รถโบราณ ก้อน
สาย ข. ของรักของหวง
สายนีเ้น้นการเปิ ดกล่อง! (*มีส่ิงของ 1 ชิน
้ ขึ้นไป ) เป็ นส่ิงของท่ีคณ
ุ เก็บไว้สว่ นตัว เพ่ ือไว้รำาลึกถึงอะไรบางอย่าง ระลึกถึงใครบางคน
ตัวอย่าง เช่น...สมุดบันทึกส่วนตัว จดหมายรัก รูปถ่ายเก่าๆของพ่อแม่ ฟั นซ่ีแรกและซ่ีสุดท้าย ตุ๊กตาเป้ือนรัก (

สาย ค. ของชอบของโปรด
สายนีเ้น้นการเปิ ดไอเดีย ! (*มีส่ิงของก่ีชิน
้ ก็ได้) เป็ นส่ิงของท่ีคุณช่ ืนชอบเป็ นพิเศษ จะทำาขึ้นเองเป็ นงานอดิเรก หรือตามเก็บเป็ นของ

ตัวอย่าง เช่น...กล้วยไม้ ว่าน บอนสี น้องหมา น้องแมว หนังสือของนักเขียนคนโปรด เทปเพลงของนักร้องสุดเลิฟ ลายเซ็นคนดัง ต
ทุกสาย ยึดถือ "คุณค่า" มากกว่า "มูลค่า" ขอย้ำา ไม่เน้นมูลค่านะจ๊ะ

วิธีการเข้าร่วม เปิ ดกรุ ประสานรัก
1. ถ่ายภาพส่ิงของท่ีคุณจะส่งเข้าประชัน พิจารณาให้ดีนะจ๊ะว่าจะเลือกส่งเข้าร่วมสายไหน เพราะอาจมีผลต่อการให้คะแนนของกรรมก
2. เขียน "บทประกอบ" สัน
้ ๆ ยาวๆ ตามความเหมาะสมของส่ิงของ จะเป็ นบทความ บทกวี เร่ ืองสัน
้ คลิป หรือเพลง

แนวคิดง่ายๆ คือ “ใส่เร่ ืองราวในส่ิงของท่ีคุณเก็บสะสม...ให้มีชีวิต ชีวา”
3. บล็อกเกอร์ 1 ท่าน สามารถเข้าร่วมประชันได้ทุกสายจ๊ะ (ก. ข. ค.) แต่ส่งเร่ ืองได้ในแต่ละสาย สายละ Entry
4. เขียน Entry ในบล็อกของคุณเอง เม่ ือโพสท์ลงเวปโอเคเนชัน
่ แล้ว ให้นำาลิง้ค์มาแจ้งสมัครไว้ท่ี Comment
5. ตัวอย่าง การตัง้หัวเร่ ืองของเอ็นทร่ี ก่อนโพสท์ (เพ่ ือความสะดวกในการรวบรวมจ๊ะ)
“........................ช่ ือเร่ ือง........................” ( เปิ ดกรุฯ สาย ก. ของเก็บของสะสม)
“........................ช่ ือเร่ ือง........................” ( เปิ ดกรุฯ สาย ข. ของรักของหวง)
“........................ช่ ือเร่ ือง........................” ( เปิ ดกรุฯ สาย ค. ของชอบของโปรด)
* ก่อนโพสต์อย่าลืมนะจ๊ะ เม่ ือตัง้ช่ ือหัวเร่ ืองแล้ว (ให้วงเล็บต่อท้าย) ตามสายท่ีท่านเลือกประชัน ตามตัวอย่างจ๊ะ

ระยะเวลา
* เร่ิม Post เร่ ืองส่งของรักเข้า "ประชันโฉม" ได้ตัง้แต่บัดนี จ้นถึงวันท่ี31 ส.ค. 51
* กรรมการจะเร่ิมตามอ่านเพ่ ือให้คะแนน ตัง้แต่วันท่ีท่าน Post เร่ ือง จนถึงวันท่ี 15 ก.ย. 51
* สรุปผลรวมคะแนนในแต่ละ Entry และ ประกาศผู้ชนะเลิศในแต่ละสาย (ก. ข. ค.) ในวันท่ี 20 ก.ย. 51
วิธีการตัดสินหารางวัลชนะเลิศ
- ในปี นีเ้ราได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาร่วมเป็ นผู้ตัดสินจ๊ะ ดังนัน
้ กรรมการประกอบด้วยบล็อกเกอร์รับเชิญ
- เกณฑ์การให้คะแนนของกรรมการแต่ละท่าน ในแต่ละเอ็นทร่ี คือ
ภาพถ่ายคุณค่าของส่ิงท่ีสะสม 10 คะแนน และ
เน้ือหาท่ีบอกเล่า มีคุณค่าชวนอ่าน 10 คะแนน รวมเป็ น 20 คะแนน
- รวมคะแนนเพ่ ือหาเอ็นทร่ี ผู้ชนะเลิศสูงสุด ทัง้ 3 สาย สายละ 3 รางวัล อันดับ 1-2-3 ตามลำาดับ

เปิ ดกรุ ประสานรัก จะถักทอเป็ นเครือข่าย”

้ ผู้ชนะการประกวดเป็ นท่เี รียบร้อยแล้วท่ามกลา

ปี แรก จนนำามาซ่ึงการรวมกลุ่มเป็ น บล็อกเกอร์โอเค เนชัน
่ สัญจรฯ เพ่ ือท่องเท่ียว และทำากิจกรรมเพ่ ือสังคม ต่อๆมา...
นธ์กันอีกครัง้ เพ่ ือพักคัน
่ จังหวะจากการทำากิจกรรมนอกสถานท่ี และความร้อนแรงทางเศรษฐกิจ และการเมือง มาย้อนอดีต เพ่ ือสร้างความร่ ืนรมย์

อลเล็คชัน
่ ไม่จำากัดชนิดของสะสม ทัง้เก่า-ใหม่ มีมูลค่า และมีคุณค่าต่อจิตใจของตัวเอง และสังคมก็ได้
นาฬิกา เพชร พลอย รถโบราณ ก้อนหิน จิปาถะภัณฑ์ ฯลฯ

ถึงอะไรบางอย่าง ระลึกถึงใครบางคน ทัง้ความรัก ความหลัง ความประทับใจ ความทรงจำา มีคนมอบให้ หรือคุณซ้ือเอง หรือไปจิก
๊ เค้ามา ก็ได้จ๊ะ อะไ

ตุ๊กตาเป้ือนรัก (น้ำาลาย) ฟิ ล์มเอ็กซเรย์ X-ray รอยเท้า ภาพถ่ายลูกคนแรก หรือวิดีโอตอนซุกซนวัยเด็กของคุณท่ีพ่อแม่แอบถ่ายไว้ ฯลฯ

งเป็ นงานอดิเรก หรือตามเก็บเป็ นของสะสมส่วนตัว๊...ส่วนตัว แบบว่าไม่เหมือนชาวบ้านเขา

ลงของนักร้องสุดเลิฟ ลายเซ็นคนดัง ตัว๋ดูหนัง ตัว๋รถเมล์ กระดาษทิสชู่ ภาพถ่ายภาพวาดเอง ของเล่นทำามือ ฯลฯ

อาจมีผลต่อการให้คะแนนของกรรมการจ๊ะ
องสัน
้ คลิป หรือเพลง ก็ได้ ตามความถนัดของเจ้าของเร่ ืองจ๊ะ โดยทุกประเภท ต้องอธิบายเร่ ืองราวของความประทับใจ ในส่งิ ของท่ค
ี ุณเก็บสะสมไว้

ย สายละ Entry เดียวเท่านัน
้ (ต้องเป็ นเร่ ืองท่ีเขียนขึ้นใหม่ หรือเคยเขียนไว้แล้วก็ให้นำามาขัดเกลาขึ้นโพสท์ใหม่ก็ได้จ๊ะ ..Rewrite

ว้ท่ี Comment ของกระทู้กติกานีจ้๊ะ ทางเจ้าภาพ (Host) ก็คือคณะทำางานเอง จะได้นำาขึ้นรวมเป็ นหมวดหมู่ เพ่ ือให้สมาชิกฯ และกรรมการแต่ละ

ตามตัวอย่างจ๊ะ*

20 ก.ย. 51 เวลาดี 4ทุ่มคร่ึง (โดยประมาณ หากมีการเปล่ย
ี นแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครัง้)

มการประกอบด้วยบล็อกเกอร์รับเชิญในโอเคเนชัน
่ 6 ท่าน และกรรมการรับเชิญจากภายนอก 3 ท่านคุณบุน คุณมด และคุณลดา

รประกวดเป็ นท่ีเรียบร้อยแล้วท่ามกลางความหนักใจเพราะแต่ละท่านมีความเด่นและลีลาท่ีใกล้เคียงกันมากยากต่อการให้คะแนนตัดสินย่ิงนัก
มาย้อนอดีต เพ่ ือสร้างความร่ ืนรมย์ กับส่ิงของเก่าเก็บ ในกิจกรรม...

ณซ้ือเอง หรือไปจิก
๊ เค้ามา ก็ได้จ๊ะ อะไรก็ได้ท่ีมีความผูกพัน เน้ือหาไม่สำาคัญว่าเป็ นอะไร แต่สำาคัญว่าผูกพันอย่างไร

ณท่ีพ่อแม่แอบถ่ายไว้ ฯลฯ

ระทับใจ ในส่ิงของท่ีคุณเก็บสะสมไว้ เช่น เร่ิมสะสมเม่ ือไหร่ ได้มาอย่างไร อาจบอกเล่าประวัติ อายุ และคุณค่า ของส่ิงของนัน
้ ๆ เพ่ ือเป็ นประโยชน์ต

หม่ก็ได้จ๊ะ ..Rewrite..และจะต้องไม่เป็ นของสะสมท่ีเคยส่งเข้าร่วมประชันมาแล้วในปี แรก นะจ๊ะ)
เพ่ ือให้สมาชิกฯ และกรรมการแต่ละสาย ได้ตามอ่านกันได้ง่ายๆ

คุณมด และคุณลดา (ซ่ึงเป็ นผู้ท่ีมีความรู้ และความชำานาญ รวมทัง้ช่ ืนชอบเก็บของสะสมเช่นกัน)

ของส่ิงของนัน
้ ๆ เพ่ ือเป็ นประโยชน์ต่อผู้อ่านท่านอ่ ืนๆ ประมาณนีจ้๊ะ เล่ากันมาให้สนุกๆ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful