You are on page 1of 4

002 BIOLOGJIA dhe Feja

Sot, ndërkohë që prestigji i materializmit dhe ateizmit është në rënie, shkencëtarët po arrijnë të kuptojnë, gjithnjë e më shumë, se feja është aq thelbësore saqë nuk mund të braktiset. Njerëzimi nuk do të jetë i aftë të arrijë lumturinë pa atë. Por armiqët e realitetit dhe të se vërtetës përpiqën akoma nëpërmjet shkencave fallse, të mbrojnë ateizmin. Por a bie ndesh feja me shkencën siç pretendojnë ateistët? Kësaj pyetje mund t’i përgjigjemi duke iu referuar biologjisë. Nga të gjitha shkencat biologjia është më afër me fenë sepse ajo ka lidhje me "jetën".

Nga të gjitha krijesat e gjalla, njeriu është organizmi më kompleks dhe më i përsosur. Është pikërisht njeriu që zbuloi shkencën dhe diturinë dhe është ai që i çon ato drejt zhvillimit të mëtejshëm. Gjëja e parë, për të cilën edhe njeriu më i lashtë ka qënë kureshtar të dijë, është ajo e ekzistencës së tij si një krijesë e gjallë. Këtu ka diçka, të cilës ne nuk ja dimë natyrën, që i dallon të gjitha krijesat e gjalla nga realitetet e tjera ekzistuese, siç janë mineralet, shkëmbinjtë, uji, etj. Të gjitha krijesat e gjalla, njerëzit dhe kafshët kanë diçka të përbashkët.

Është plotësishtë e natyrshme të besohet që të gjitha krijesat e gjalla t’i nënshtrohën të njëjtit ligj. Sundimtari që na imponon këtë ligj e manifeston fuqinë e Tij nëpërmjet atributeve dhe emrave të ndryshëm të Tij. Ai që na është paraqitur Vetë me emrin e Tij, Allah, ka shpallur edhe emrat e Tij të tjerë. Emri i Tij, El-Haliku, pa dyshim që ka përparësi, mbasi do të thotë Krijuesi (i çdo gjëje). Më pas vijnë emrat të tjerë si ErrRrezzaku, që do të thotë: Furnizuesi (i pa masë), El-Mussavviru, që do të thotë Formëdhënësi, El-Hafidhu, që do tyë thotë Ruajtësi apo Mbrojtësi, e shumë të tjerë.

Mjaft jobesimtarë janë përpjekur të paraqesin një shpjegim racional "shkencor", për kalimin origjinal nga lënda inorganike në formën e jetës organike. Por edhe shkenca është gjithashtu subjekt i relativitetit. Filozofët, shkencëtarët, që nga grekët e lashtë e deri më sot, kanë shkruar qindra e qindra libra dhe kanë shpikur shumë teori rreth fillimit të jetës në tokë, por kjo ka qënë e vetmja që ata mund të bënin – të parashtronin teori dhe spekullime. Ata kanë ndjekur një rrugë të terthorët, sepse deri me sot, asnjëri nuk ka

Më pas. Më vonë. Teoria e Heingsberg-ut mbi "indeterminizmin" (papërcaktueshmërinë) në mekanikën kuantike e shpartalloi tërësisht materializmin e në veçanti nocionin e "shkakut" dhe "pasojës". një grup kërkuesish shkencorë fillojnë të punojnë në një fushë të caktuar. Sipas Kuhnit. biologjia molekulare. trë cilat janë në perputhje me fenë. duke përdorur metodat e tyre speciale. siç e quan Kuhni. libri i fundit i shenjtë. nuk ka asnjë paradigmë të përsosur në asnjë degë të shkencave. Një deshmi e epersisë së tij ndaj gjitha filozofive dhe teorive është se asnjë nga hipotezat e pranuara. e ka ruajtur dhe mbrojtur origjinalitetin e vet. Kuhni thotë se kjo është një etapë në të cilën progresi shkencor është bërë pa ndërprerje. Teoritë e gabuara të Darvinit dhe teoritë e tjera evolucioniste.dalë me ndonjë shpjegim i cili i kundërvihet realitetit të shpallur në Kur’an. pikërisht ata hulumtues që ishin përkrahësit më të fortë të paradigmës së tyre. janë duke u perpjekur të japin shpjegime të reja për prejardhjen e jetës në tokë. të cilat bien ndesh me paradigmën e tyre. një mënyrë e të shikuarit të një çeshtjeje ose një paradigmë. Akti i krijimit dhe dhënjes së jetës i perket vetëm Zotit. janë duke u hedhur poshtë njëra pas tjetrës. brënda paradigmës së tyre. AND dhe imunologjia. Kjo nuk është dhe as nuk mundë të shpjegohet ndryshe. shkencëtarët akoma nuk janë në gjendje të mbyllin hëndekun e madh midis materjes organike dhe asaj joorganike. sepse përgjatë historisë është dëshmuar fakti. arritjet në këtë fushë bëhen të pranueshme pothuajse prej të gjithve. se sot shumë shkencetarë besojnë se feja ka rolin kryeasor në shpjegimin e krijimit. Kur’ani. zotëron çdo degë të shkencës për një periudhë kohe dhe pastaj i hap rrugën një tjetre. që nuk pranojnë mrekullinë e krijimit. Një model. Me kalimin e kohës. pikërisht sepse të gjitha paradigmat kanë . Dhe kjo është e vërtetë. përpiqen ta zhvillojnë atë sa të mundën më tej. Për shëmbull. Kuhn e çoi më përpara argumentin që nuk ka dhe nuk mund të ketë asnjë teori shkencore përfundimtare. Pavarësisht arritjeve dhe zhvillimeve te mëdha në fusha të tilla si inzhinjeria gjenetike. "Jeta" mbetet mrekullia më e madhe e gjithësisë. Është inkurajus fakti. filozofi amerikan Tomas S. Pas një farë kohe hulumtuesit ndeshën përballë të dhënave të reja. nuk biie ndesh me te vertetat e kur’anit. Dhe kështu fillon një periudhë e përzgjedhjeve dhe shoshitjeve të problemeve dhe hulumtuesit procedojnë për zbulime të reja brënda paradigmës së tyre. që të gjitha teoritë e kanë humbur "të vërtetën" e tyre dhe janë zëvëndësuar nga teori të reja. Teoricienatat biologë në veçanti.

Duke u nisur nga kjo ai pohon: "Darvinizmi nuk është një teori shkencore". në disa raste edhe Darvini ka të drejtë. derisa dikush. Ai e përcakton se sa e drejtë është një teori duke kontrolluar. Nikolla Maksvelli është i mendimit se shkenca nuk mund të përparojë vetëm duke rritur numrin e eksperimenteve të bëra për secilën teori. vazhdojnë të përpunohën. Por a është e mundur të gjendet një teori e tillë? A duhet njeriu të lërë menjanë të vërtetën mbi krijimin. nëse ajo ka boshllëqe apo mungesa faktesh. Dhe lidhur me biologjinë. Sidoqoftë njeriu nuk mund të mbyllë sytë përpara të vërtetës së krijimit dhe si një struc të fshehë kokën e tij në rërë. Ajo që mund të nxjerrim nga idetë e Poperit ose teoria e paradigmave e Kuhnit. Për të shpjeguar pastërtinë dhe bukurinë e natyrës shkencëtarët duhet t'i paraqesin teoritë e tyre aq qartë sa është e përsosur natyra. Ato argumenta të shkencatarëve që nuk mund t'i përshtatën paradigmës së parë. ka një pikpamje të ndryshme lidhur me këtë çeshtje. që kërkohen për ta plotësuar atë.kufij të përcaktuar. Shkencëtari i dëgjuar. ndërsa ne të shumtën përdorim për shpjegimin e tyre ligjet e Njutonit ose në disa kushte. që mundë të pranojë faktet e reja. por ato asnjëherë nuk kanë qënë plotësisht të drejta. të gjëjë një paradigmë të re. të gjitha teoritë e paraqitura si paradigma kanë arritur të shpjegojnë vetëm një pjesë të realitetit apo të fakteve. disa fenomene natyrale mund të shpjegohën akoma me fizikën e Aristotelit. filozofi Karl Poper. e cila shpjegon çdo gjë dhe të humbë në labirintet e teorive? . Deri tani. është se realiteti nuk mund të shpjegohet plotësishtë nga teoritë shkencore. Për shëmbull. Shkenca mund të ndriçojë vetëm disa fakte të fshehura të gjithësisë. Këto paradigma jo se kanë qënë krejtësisht të gabuara. Për këtë shkak nuk ka asnjë paradigmë në të cilën të përfshihën të gjitha njohuritë shkencore në çdo kohë. teorinë e relativitetit të Ajnshtajnit.

saqë çdo biolog që e lexon atë nuk ka përse të mos përulet para Allahut e ta adhurojë Atë. Shkencëtarët e vërtetë do ta lexojnë dhe do ta respektojnë Kur'anin. Kur'ani është fjala e Zotit. bilancin ekologjik në natyrë. Burimi Nr. zhvillimin e embrionit dhe shumë fakte të tjera në mënyrë kaq të qartë.Kur'ani shpjegon prejardhjen e jetës. 5 . sepse deri tani asnjëri nuk ka konstatuar ndonjë gabim në njohuritë që ai përmban. pra nuk mund të gabojë.