You are on page 1of 1

Dnei.V.

Goraș-Postică Șef Catedră Științe ale Educației Doctor în pedagogie,conferențiar universitar

Model cerere (teza de licență)

Subsemnatul(a) (numele,prenumele studentului)……………….,student (ă) la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației,specialitatea …………………..,în anul……..,secția Zi(FR),rog să confirmați realizarea cercetării în cadrul temei…………. Conducător științific (numele,prenumele,titlul didactic și gradul științific al conducătorului).

Data:

Semnătura studentului:

Semnătura conducătorului: