You are on page 1of 24

ÖDENEKLERİN KONTROLÜ
Yılı içerisinde ödenekler bir program marifetiyle ya da  diğer yöntemlerle sürekli bir biçimde kontrol  edilmelidir.

.

Bütçeyle verilen ödenek neydi Aktarma yapılan  Düşülen Kullanılan Kalan Doğrudan temin limitlerinde durum .ÖDENEKLERİN KONTROLÜ Ödeneklerin kontrolü sonucunda ödenek durumu.

AVANS UYGULAMASI MUTEMET ELİYLE ALIM İş Avansları Avans Kredi ‐ Personel Avansları .

.

birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için.İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar (md. programlanandan az olacak şekilde sonradan revize edilmesi nedeniyle işlerin öngörülen sürede bitirilememesi ve sürüncemede kalması sonucu.62) Bu Kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur: Yatırım projelerinin plânlanan sürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilmesi amacıyla. . İlk yıl için öngörülen ödenek proje maliyetinin % 10'undan az olamaz ve başlangıçta daha sonraki yıllar için programlanmış olan yılı kapsayan işlerde başlangıç yılı ödeneğinin çok Birden fazla ödenek dilimleri sonraki yıllarda az belirlenmesi ve sonraki yıl ödeneklerinin de azaltılamaz. işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunludur.

yapı bina işleri hariç.62) Belli ödeneklerin kullanılmasına imkan verecek süre dikkate Öngörülenbir yapının kesin ihtiyaç programına göre. işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü inşaat sistem ve gereçleri ile bedel. idarelerce ihalelerin zamanında yapılması. mülkiyet. yapım işlerinde ise kesin proje ile ihaleye çıkılabilir. Bu elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı. araştırmaları yapılmış olan. bilgilerin kapsayan ve yatırım niteliği olan işlerde (doğal afetler nedeniyle halihazır gerekenler hariç) ise yılın ilk dokuz ayında ihalenin yapılması haritalardan alındığı. birden fazla yılı araştırmaları yapılmadan. ve profillerin belirtildiği bir temin edilmeden. birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir. idarelerce yeterli etüt ve fizibilite çalışmaları yapılmadan ön proje ile ihaleye çıkılması nedeniyle yatırım maliyetleri gerçekçi bir şekilde belirlenemediğinden. işler öngörülen bedellerin üzerinde ve daha uzun sürede .çevresel etki değerlendirme ve fizibilite Ancak sonuçlandırılması esastır. gerekli arazi ve zemin alınarak.görünüş ermeden ihaleye çıkılabilir. mümkün olan arazi ve zemin önce uygulama projesi yapılamayan. raporları ertesi mali yılda gerçekleştirilecek dahil elde edinilen verilere ve hizmet süreklilik arz eden mal dayanılarak alımları için bir önceki mali yıl sona hazırlanan plan. uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise herteknik bir kalem iş için özelliklerinin belirtildiği proje. Yapım işlerinde.İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar(md. doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje ile işin yapımı sırasında Belli bir yapının onaylanmış ön projesine etütleri belli aşamalarda arazi ve zemin gerektirmesi nedeniyle ihaleden göre. Ancak. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. kamulaştırma ve Yapım işlerinde arsa veya birkaç çözümü imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri gerekli hallerde içeren proje yapılmadan ihaleye çıkılamaz.kesit.

ihale yetkilisinin onayı alınmak kaydıyla bu Kanunda belirtilen hizmetler için ihaleye çıkılabilir.62) Kültür varlıklarının rölöve. İdarelerce bütçesinin programlanmasında.İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar(md. tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması halinde. . ihalede ise isteklilerce verilen tekliflerin karşılaştırılmasında kullanılmak üzere tespit edilen yaklaşık maliyet isteklilere duyurulmaz. restorasyon ve restitüsyon projelerine göre yapılacak onarım işleri. mülkiyet ve kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması şartı baraj ve büyük sulama. İdarelerce kanun. Arsa temini. petrol ve doğalgaz boru hattı projelerinde aranmaz. her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilebilir.

İhale saati çalışma saati dikkate alınarak tespit edilir. İhale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa ihale. . İlân sürelerinin hesaplanmasında ilânın yayımlandığı gün dikkate alınır. tekrar ilâna gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.62) İhale dokümanı hazırlanmadan ilân yapılamaz. 13 üncü maddede belirtilen ilân sürelerine uyulmak üzere. İlândan sonra çalışma saati değişse de ihale ilân edilen saatte yapılır. ihale günü veya son başvuru günü dikkate alınmaz. ilân yapılmasına kadar geçecek süre de gözönüne alınarak ilân yapılacak yerlere yeterli süre öncesinde ilân metinlerinin gönderilmesi zorunludur.İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar(md.

İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar (md.000. yapım ihalelerine girebilmeleri için mezuniyetinden sonra geçen her yıl için 76.62) Yapım işlerinde denetim ve yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimarların. .‐TL olarak hesaplanmak üzere dikkate alınır ve bu Kanunun 10 uncu maddesi kapsamındaki mesleki ve teknik yeterlilik şartı ilgilinin işe başladığı yıl için aranmaz.383.000.

idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10'unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz. .62) Bu Kanunun 21 ve 22 nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı.İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar (md.

  İdarelerin bu oranı aşarak doğrudan temin yapma talebine  ilişkin gerekçelerini. Bu oranın aşılarak  bir alım yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda ise ancak  “KİK’in izni ile” (d) bendi hükmünün uygulanması mümkün  olabilecektir. 2004 yılı Kamu İhale Genel Tebliğine ekli  formu (EK: 4) doldurmak suretiyle KİK’e bildirmeleri  gerekmektedir. maddenin (d) bendi kapsamında  yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin bir mali  yıldaki toplamı. alımın konusuna göre idarenin bütçesindeki  mal veya  hizmet alımlarına ya da yapım işlerine  ilişkin ödeneklerin % 10’unu aşamayacaktır.Bu düzenlemeye göre 22. .

 yolluklar veya transfer ödenekleri  hesaplamaya dahil edilmeyecektir. örneğin  personel giderleri. idarenin bütçe ödeneklerinin tümüne  göre hesaplanması mümkün değildir. mal veya hizmet alımları  ile yapım işleri için idarenin bütçesindeki çeşitli  harcama kalemlerine konulan ödeneklerin mali  yılbaşındaki tutarını göstermekte olup.  . Bir başka deyişle  %10’luk oranın.Maddede geçen “idarelerin bütçelerine bu amaçla  konulacak ödenekler” ifadesi.

.

. kaydedilen bilgilerin topluca gösterilmesi ve yorumlanmasına ilişkin faaliyetlerin tümüdür.Muhasebe Mali nitelikli para ile ifade edilebilen işlemlerinin kaydedilmesi.

c) Kasa Defteri. d) Yardımcı Hesaplar Defteri . b) Büyük Defter.Kullanılacak Defterler a) Yevmiye Defteri.

Muhasebe Sistemi YEVMİYE DEFTERİ (İşlem 1) 100 YEVMİYE DEFTERİ (İşlem 1) DEFTERİ KEBİR (BÜYÜK DEFTER) BİLANÇO .

Duran Varlıklar 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Menkul Kıymet ve Varlıklar Faaliyet Alacakları Kurum Alacakları Mali Duran Varlıklar Maddi Duran Varlıklar(*) Maddi Olmayan Duran Varlıklar(*) Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları Diğer Duran Varlıklar IV.Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 40 41 42 43 44 47 48 Uzun Vadeli İç Mali Borçlar Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar Faaliyet Borçları Diğer Borçlar Alınan Avanslar Borç ve Gider Karşılıkları Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları V.Bilanço Örneği BİLANÇO AKTİF AKTİF HESAPLAR I.Dönen Varlıklar 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Hazır Değerler Menkul Kıymet ve Varlıklar Faaliyet Alacakları Kurum Alacakları Diğer Alacaklar Stoklar Ön Ödme Hesapları Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları Diğer Dönen Varlıklar 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 PASİF PASİF HESAPLAR III Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Kısa Vadeli İç Mali Borçlar Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar Faaliyet Borçları Emanet Yabancı Kaynaklar Alınan Avanslar Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri Ödenecek Diğer Yükümlülükler Borç ve Gider Karşılıkları Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar II.Öz Kaynaklar 50 51 52 54 57 58 59 Net Değer Değer Hareketleri Yeniden Değerleme Farkları Yedekler Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Dönem Faaliyet Sonuçları .

BÜTÇE KODLARININ GENEL  GÖRÜNÜMÜ KURUMSAL FONKSİYONEL FİN. EKONOMİK I II III IV I II III IV 0 0 00 I 0 I II III IV 0 00 00 00 00 00 00 00 0 .

3.Analitik Bütçe Kodu ‐ ABS Kurumsal kodlama Fonksiyonel kodlama Finansman tipi kodlaması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Ekonomik Kodlama Hacettepe Üniversitesi Devlet Faaliyetlerinin Türünü Göstermek Üzere Tasarlanmış 1.B.B.. 2.G. Bütçe Gideri ile ÖZDEŞ (Elektrik alımları) .Sosyal G.K.K.... 4.

Yapılan İşlem Hesap Planı  :     Bütçe Kodu :     Hesap Planı  + Bütçe Kodu = Yeni Kod Yapısı .

.

BÜTÇENİN MUHASEBEDE İZLENMESİ .