You are on page 1of 4

MO 6

EURÓPSKA ROMANTICKÁ LITERATÚRA A) B) C) Znaky romantizmu Významní predstavitelia a ich diela, Goethe, Hugo, Byron Slovosled a tvorenie slov

SPOLOČENSKÉ POMERY: koniec 18. storočia a začiatkom 19. storočia sa objavuje nové myšlienkové a umelecké obdobie preromantizmus a romantizmus. Spoločenský vývoj v Európe ovplyvnila Ve ká francúzska revolúcia pod heslom Sloboda Rovnos - Bratstvo. Toto dávalo človeku pocit vo nosti, človek veril, že nová spoločnos bude lepšia a spravodlivejšia. Revolúcia likvidovala feudalistické zriadenie a otvorila cestu kapitalizmu. Jednotlivec začal stráca istotu a začal sa cíti osamotený a situácia sa mu zdá rozumom neriešite ná. V spoločnosti sa začal hlása súcit s trpiacimi (sentimentalizmus - pri poznávaní objektívneho sveta sa opiera o city), ktorý hlása súcit k biednym a vyzdvihuje jednoduchého človeka. Zdôraz uje sa úloha jednotlivca - individualizmus - je to kult silného jednotlivca, ktorý bojuje a pomáha jednému udstvu (titanizmus). A) ZNAKY ROMANTIZMU: • romantizmus v jednotlivých obdobiach a literatúrach mal 3 základné podoby: 1) návrat do minulosti, uzatváranie sa do seba, 2) výzvy do revolúcie, 3) vízie (predstavy nového spravodlivejšieho sveta) • typ nového hrdinu, kt. je v rozpore so skutočnos ou, túži po plnom živote, kráse a láske, má svoje sny, pre kt. je ochotný obetova svoj život. Jeho sny sa kvôli tvrdej skutočnosti nerealizujú. Hrdina je osamelý a smutný, upadá do pesimizmu. Je vždy niečím výnimočný a jedinečný a pochádza z kraja spoločnosti (tulák, bedár, pustovník, zbojník a trestanec). • autor sa často s postavou stotož uje, hovoríme o autoštylizácii - autobiografické črty • základnou črtou romantizmu je konflikt medzi snom a skutočnos ou. • harmónia kontrastov (zločinnos a nevinnos , škaredos a krása) • narúšajú sa hranice medzi literárnymi druhmi a žánrami - žánrový synkretizmus (epika sa úvahami lyrizuje, do lyriky sa mieša epika - dej). • dej sa odohráva v romantickom prostredí ako sú väzenia, opustené hrady, zvonice, hory, galeje...). • hlavným literárnym druhom je v západnej Európe román • na SVK lyrika - slúži na vyjadrenie pocitov, snov, predstáv/ alebo balady (lyricko-epický útvar), básnická poviedka • umelci nachádzali zdroj v udovej slovesnosti, považoval ju za vzr, preberal celé námety • jazyk spisovate ov v období romantizmu preberal výrazy z hovorovej reči resp. nárečí • individualizmus: kult silného jednotlivca vzdorujúceho osudu • titanizmus: extrémna forma individualizmu, kedy je jednotlivec presvedčený, že dokáže pomôc celému udstvu • sentimentalizmus: opiera sa o city, citové zážitky, hlása súcit k biednym a vyzdvihuje jednoduchého človeka B) FRA - JEAN JACQUES ROUSSEAU: Narodil sa v Ženeve, viedol tulácky spôsob života, vystriedal viaceré zamestnania, pokúšal sa o úspech ako hudobný skladate , presadil sa však v literatúre. • • • Rozprava o nerovnosti: hlása návrat k prírode, útočí na súkromné vlastníctvo, v ktorom vidí príčinu nerovnosti udí. Emil alebo O výchove: opä zdôraz uje potrebu výchovy detí v prírode a v priamom kontakte s vecami, o ktorých sa učia. Júlia alebo Nová Heloisa: sentimentálny román – príbeh lásky š achtického dievča a Júlie a jej učite a napísaný vo forme listov, román považovaný za vrchol sentimentalizmu v romantiizme.

B) FRA – VICTOR HUGO: zakladate fran. romantizmu, člen Francúzskej akadémie, od mladosti oce ovaný lit. cenami • Bedári (úspešne sfilmovaný), 93, Muž, ktorý sa smeje • Chrám Matky Božej v Paríži: rozsiahly romantický historický román z 15. st. s mohutnou dejovou líniou a množstvom postáv od žobrákov po krá ovský dvor udovíta XI. Vyznačuje sa romantickou harmóniou kontrastov (krásna Esmeralda Škaredý Quasimodo; fyzicky škaredý Quasimodo - jeho š achetná duša a srdce). Témou: je možnos normálneho života všetkým u om a nenaplnená láska Quasimoda a Esmeraldy. Dej: na námestí v Paríži sa konalo predstavenie, kde mali zvoli krá a bláznov. Stal sa ním Quasimodo kvôli ohyzdnom výzore. Od malička sa o neho staral k az Claude Frollo, pretože ho našli ako die a pohodeného pred kostolom. Frollo je najrozpornejšia postava, výnimočná vo svetovej literatúre, pretože nosite om zlých vlastností je k az. Frollo naučil Quasimoda číta , písa , vychovával ho. Quasimodo mal dobrú dušu, od zvonov stratil sluch, má len 1 oko a ve ký hrb. Frollo aj Quasimodo milujú cigánku Esmeraldu, ktorá aj napriek zákazu tancováva na námestí. Quasimodo je Frollovi absolútne oddaný, Frollo mi prikáže unies Esmeraldu a preto ho chcú obesi na pranieri. udia sa mu smiali, prosil o vodu, ktorú mu dala len Esmeralda a po dobe ho pustili. Esmeraldu si všimol kapitán Phoebus, ktorého ona úbila. Vedel o tom, ale chcel to len využi a zabavi sa s ou. Frollo to videl, považoval ho za súpera a ke Esmeralda a Phoebus boli sami, prebodol ho. Ju za vraždu zavreli do väzenia a aby ju nemučili, priznala sa k vražde. Frollo jej s úbil prepustenie, ak ho bude milova , ona ho ale odmietla. Pri jej poprave však videla aj Phoebusa. Zachránil ju Quasimodo a ukryl v chráme. Frollo ju potom odviedol na breh nového mesta, znova ho však odmietla a kým neprišli stráže, ju strážila Gudola. Zistila, že Esmeralda je jej dcéra, ktorú uniesli cigáni a vymenili ho za Quasimoda. Potom ju odviedli a popravili. Ke Quasimodo zistil, že Frollo ju vydal strážam, sotil ho z veže chrámu a Quasimodo v zármutku zostal leža pri Esmeraldinom m tvom tele na pohrebisku dovtedy, kým sám nezahynul a našli kostru ženy, ktorú objímala kostra muža.

. zatia čo Mafistofeles je stelesnením sebectva a túžby po moci. že stráca rozum. ale namiesto slobody ho uvrhli do väzenia. usadí sa na vidieku. pretože on mu túto poznate nos s úbi.nevzda úctu vystavenému klobúku symbolizujúcemu nadvládu Nemcov. Opisuje v nej cesty a úvahy pútnika pri cestovaní. citovos si váži viac. v mnohom majú spoločné názory. nepochová ho ani k az. tá sa získa nedá. spoznáva maniere vysokej š achty. medzi prvými na svete však použil v tvorbe prvky romantizmu. • Don Juan: nedokončený epos. romantik. dokážu sa teši z každej spoločnej chvíle. Matka bola labilná. stretol tu ženu. ktorý nie je spokojný s výsledkami vedy. príbeh o neš astnej láske Téma: autor chce vyjadri vlastné pocity k Charlotte Buttovej. patrí k vrcholným predstavite om nemeckého klasicizmu. • Utrpenie mladého Werthera: slabá dejová línia. otec pijan. váži si ho. než mu ju predstavila. Idea: protest proti nezmyselným spoločenským formám. Panna Orleánska. ako člen snemovne lordov obhajoval právo robotníkov. ktorá ho pri ahuje – Lotta. aby mu požičal svoje pištole. syna pritom nezranil. zobrazuje tu boj švajčiarskeho udu proti Habsburgovcom v 14. povýšený do š achtického stavu. písal revolučné básne (Obeste krá ov!) • Ví az Janko: veršovaná rozprávka. až na konci svojho života nachádza zmysel v práci v prospech udí. prežije lásku i sklamania. že Lotta má ženícha. Po sluhovi pošle lístok Albertovi a požiada ho. B) NEMECKO – FRIEDRICH SCHILLER: vojenský lekár. bol členom hnutia Sturm und Drang. Miestodržite Gessler prinútil Telia zostreli jablko z hlavy vlastného syna. Zví azí láska a spravodlivos . stor. Premení neúrodný močaristý kraj na kraj hojnosti a š astia. ktorého charakter sa počas deja výrazne mení. symbolizuje aktivitu a tvorivú prácu. Tell z neho ušiel.B) NEMECKO – JOHANN WOLFGANG GOETHE: študoval právo. Lotta je sčítaná. Autor vychádza zo stredovekej povesti o legendárnom učencovi Faustovi. B) MA ARSKO – SÁNDOR PET FI: jeho matka bola Slovenka. učaroval mu kraj v okolí Wahleimu. zachytil v nej svoje buričské nálady a odpor voči feudalizmu. pochmúrnymi prvkami. zdedil š achtický titul a majetok. cíti. Werther sa s ním zoznámi. • Faust: veršovaná dráma. Mal ažkosti s h adaním priate ov a miloval nevlastnú sestru • Childe Haroldova pú : autobiografická báse o dojmoch z ciest po Európe. že nevidí iné východisko ako navždy odís . Don Carlos • Piese na rados : zhudobnil ju Ludwig van Beethoven (Óda na rados ) • Zbojníci: dráma. ho upozornila. Werther je tiež inteligentný muž. predstavuje Goetheho vývin od mladíckej nespokojnosti k rozvážnej viere v činorodú prácu. okrem toho aj verné opisy krajín a vtedy aktuálne politické komentáre. • Prometeus: báse . stane sa tajomníkom u vyslanca. začína však čoraz viac žiarli . Požiada o prepustenie. na dlhší čas odchádza. podarí sa im však stretnú a sú dlhší čas sami Werther oznámi Lotte. zb. zabil tyrana Gesslera a ud pod jeho vedením v národnom povstaní vyhnal tyranov a vydobyl si slobodu. minister.. Albertovi začína prekáža Wertherova neustála prítomnos . Werther odmieta myslie na to. príkaz splnil. kam ho srdce ahá. Túži dosiahnu absolútne poznanie. Vlastnou krvou mu upíše dušu. Túto prácu však nemá rád. Werther opustí domov. verí láske. Dej: Werther je mladý š achtic. ktorý vedie legendárny Viliam Tell . rozprávkové a elegické motívy s ironickými • Obrazy z ciest: obrazy z ciest po európskych krajinách • Nemecko – Zimná rozprávka: satirická rozpráva o nenávisti proti š achte. lebo tvrdí. zastrelí sa. • Kniha piesní: básn. klenot nem. B) ANGLICKO – GEORGE GORDON BYRON: aristokratická rodina. ktorý obsahuje satiru na vyššie spoločenské vrstvy • Väze Chillovský: hovorí tu o slobode ako o jedinej záruke š astnej budúcnosti udstva. nedokáže vydrža v Lottinej prítomnosti. hrdina putuje po ríši rozprávok. neskôr sa stal profesorom dejín v Jene... na pohreb nikto neprichádza. člen hnutia Sturm und Drang (Búrka a vzdor). • Mária Stuartová. že Albert je inteligentný ale chýba mu citlivos . Faust má mobilizova ud. lit. Čerpal námety z minulosti. končí sa atentátom na krá a. Tým. Ešte predtým. vyjadruje protest proti týraniu a osobnému bezpráviu • Úklady a láska: tragédia. duchaplná. zvádzaný diablom urobí ve a zlého. čo ho poznačilo na celý život. Písal poéziu s baladickými. v závere zomiera. vráti sa. zachytáva tú lásku chudobného dievča a a syna š achtica a poukazuje na zasahovanie š achty do osobného života jednotlivca • Viliam Tell: veršovaná dráma. búri sa proti neslobode podrobených národov. ale svoju inteligenciu si príliš neváži. často prerušovaná epizódami. B) NEMECKO – HEINRICH HEINE: najrevolučnejší básnik a prozaik. prepletávajú sa tu citové. že pomáhal u om. bojuje proti Turkom. Má pocit. kvôli tomu uzavrie dohodu s diablom Mafistofelom. h adá si milú. nezniesol útlak v armáde a ušiel. výzva k života. Chvíle š astia preruší príchod jej snúbenca Alberta. že sa dá získa štúdiom a vzdelaním. že slečna je zasnúbená. ve a cestoval po Európe. Zoznámila ho s ou sesternica Charlota. • Apoštol: epická skladba plná dramatického napätia. neskôr z prítomnosti. však Mafistofeles stráca nárok na jeho dušu.

odvodené slová sa tvoria zo základných slov. Mironovom.: Slovensko. a netušil. 1. neodvodené slová. Odvodené slová rozde ujeme na: * slovotvorný základ: dostaneme po oddelení gramatickej a niekedy aj slovotvornej prípony. • Kaukazský zajatec. réma – jadro) * subjektívne poradie (najskôr je réma. rôznymi typmi udí. zomrel na následky smrte ného zranenia. Lenský ho vyvolá na súboj. hrdinu. Vo flektívnych jazykoch je slovosled relatívne vo ný a závisí od 3 činite ov: 1) aktuálnos členenia: pri výpovediach rozoznávame * objektívne poradie (1. krásne dievča čaká na brehu jazera svojho milého. že Mária je v nebezpečenstve. ahkomyse nou O gou = Lenského snúbenica a s vážnou Tatianou. zis ujeme. no miesto neho príde posol na člne. Básnik po 7 rokoch prichádza na popravisko. Vilém vo väzení rozmýš a nad svojím životom. ona ho však odmieta. neverí vo večný život. Boris Godunov (historický román) C) SLOVOSLED: poradie slov vo vete. 2. S pribúdajúcimi rokmi trochu zvážnel. 2. obdobie Pugačovského povstania. Gri ov sa pripojí k vládnemu vojsku. každé odvodené slovo má svoj význam a formu. V Oneginovi sa v ruskej literatúre po 1. ktorý jej oznámi. od mladosti umelecké a lit. lásku k človeku. kat mu odtne hlavu. za úbi sa do jeho dcéry Márie. že Vilém je uväznený a zajtra ráno ho majú popravi . po rokoch na plese stretáva Tatianu – manželku knieža a Gremina. predložkové spojenia. skladba. pri ktorých platí sémantický = významový zákon. ako ho otec vyhnal z domu a dal sa k zbojníkom. Patria k nemu: odvodené. v zapätí ho však obvinia zo spojenectva s Pugačovom a odsúdia. mieste je prívlastok s najkonkrétnejším názvom. Význam je dôležitý. Vilém sa lúči s milovanou krajinou a usedavo plače. sl. Po strýkovej smrti sa na vidieku usadí. intermezzo: zjavujú sa duchovia a vítajú ho medzi seba. Dej: príbeh „strašného pána lesov“ zbojníka Viléma a jeho milej Jarmily. B) ČESKO – KAREL HYNEK MÁCHA: najvýraznejšia osobnos českej romantickej lit. 3) rytmický činite C) TVORENIE SLOV: prostriedok na obohacovanie slovnej zásoby. Na 1.x objavuje typ lit. tzv. odvodené: slovenský). slobodu: Konrad Walenrad. zo starej š achtickej rodiny. ktorý premárnil celý svoj život a nič dobré po sebe nezanechal. spomína. vyvolá Lenského žiarlivos . kt. povstalci po ažkom boji pevnos obsadia. Pán Tadeáš. V tvorbe vyjadruje cársky útlak. píše mu vyznanie lásky. najmä so statočným velite om posádky kap. B) RUSKO – ALEXANDER SERGEREVIČ PUŠKIN: ruský básnik. Eugen ho zabije a nieko ko rokov cestuje bezcie ne po Rusku.B) PO SKO – ADAM MICKIEWICZ: v dielach cíti boj za národ. Tatiana vidí v Eugenovi muža svojich snov. Poprava. Slová sa tvoria: 1) odvodzovanie: najproduktívnejší spôsob. potom téma) 2) gramatická funkcia: uplat uje sa najmä pri radení prívlastkov. zavraždil totiž Jarmilinho zvodcu. nenávis k dobe. V boji zomrie aj Mironov. po ktorom má dedi . Dej: znudený a ahkomyse ný petrohradský elegán Eugen Onegin odchádza na vidiek za umierajúcim bohatým strýkom. nachádza lebku a kosti. ktoré utrpel v súboji. Ruslan a udmila. • Kapitánova dcéra: historická poviedka s úbostnou tematikou. slovotvorné prípony. sklony. básn. veci a preložili na juh Ruska. intermezzo: Vilémovi druhovia sedia okolo 100-ročných dubov a nariekajú nad jeho smr ou. čo v danom slove odráža realitu. využije svoju známos s Pugačovom a odvádza ju zo zajatia. veršovaný román s prvkami romantizmu aj realizmu. ničotný pozostatok vo akedy slávneho zbojníka. Téma: láska. zoznamuje sa s ospalým provinčným životom. bohémsky život. Cigáni (poviedka). po omilostení žil v Moskve a Petrohrade. slobodomyse né názory – prepustili ho z ministerstva zahr. Poradie sa môže meni s dôrazom. pomoc.. (zákl. ke sa však dozvie. Eugen jej úprimný cit odmieta a z rozmaru dvorí O ge. zbytočný človek. ktorá vedie k vražde vlastného otca. pôsobivý opis májovej prírody. Pri náhodnom stretnutí sa zblíži s velite om povstalcov Jemejanom Pugačovom. že smr ou trestá vlastného otca. m tve telo ešte lámu na kolese. spisovate . zoznamuje sa s romantickým rojkom Lenským a dcérami statkárky Larinovej. Idea: slávi májovú krásnu prírodu a lásku. 4 spevy a 2 intermezzá (odbočenia). miesto východisko – téma. Mladý dedinský š achti Peter Andrejevič Gri ov prichádza ako vojak do zapadnutej posádky v stepi na JV hranici Ruska. * slovotvorný formant: tvorí ho slovotvorná predpona (stojí pred slovotvorným základom) alebo slovotvorná prípona (stojí za slovotvorným základom). udelí milos . Na základe Máriiných prosieb mu však cárovná Katarína II. • Eugen Onegin: najznámejšie dielo. Základným slovosledovým princípom je významová stavba vety. sa robí viac nových slov: produktívne prípony * slovotvornej predpony: (stroj = nástroj) * oboch naraz . Očarený jej krásou jej vyznáva lásku. herec • Máj: vrcholné dielo. Odvodzovanie sa uskutoč uje pomocou: * slovotvornej prípony: (stroj = strojník). zložené slová alebo slovné spojenia. Pugačov zo sympatie Gri ova prepustí.

Vojna už musela zača a spä sa nedalo vráti ). * hybridné zloženiny: vodoinštalácia – jedna čas je cudzieho pôvodu * odvodené slová so spojovníkom: technicko-ekonomický – sú to prídavné mená. cos.2) tvorenie slov – skladaním: napr. kde Napoleon prehral. napr. vzniká z mechanického spojenia začiatočných písmen. ale pritom ustálený význam (podobne ako frazeologizmy).. ke prekročil rieku Rubikon medzi Háliou a Gáliou. m. ahká atletika. ke odvodené slovo vzniká z 2 slovotvorných základov: rýchloopravov a. Pandorina skrinka * biblické: leží ako Lazar.. Univerbizácia: z 2 resp. v ktorých existuje ustálený vz ah a majú 1 prenesený. teda miesto porážky nejakého človeka) C) literárne: ke ste si ma upiekli.. EU. napr. ktorým vzniká menej odvodených slov. napr. * zrazeniny: pravdepodobný – nepravé zložené slová. tak sa z hory ozýva. slepá ulica. ročníka = tretiak. Vzniká rôznymi spôsobmi. rýchloopravov a. babylonská veža * historické: kocky sú hodené (povedal Galius Julius Ceasar. napríklad tituly. S UK: patrí k iniciálovým skratkovým slovám. Je zriedkavý a pôsobí neprirodzene. Rozlišujeme: * spôsob. biela káva. 4) spájanie: tento typ uvádzajú NIEKTORÉ GRAMATIKY. napr. stojí ako so ný st p. viacerých slov vznikne 1-slovné pomenovanie. triedna kniha. Z 2 resp.: administratíva. doc. slovenský jazyk.. * USA. to je jeho Waterloo (miesto. vyskytuje sa len v odbornom jazyku. nepíšeme za nimi bodku – l. namiesto hlboko ora = vykona hlbokú orbu.. Ide o spôsob. minerála voda = minerálka... Frazeologizmy: ustálené slovné spjenia. Multiverbizácia: opačný jav ako univerbizácia.. pri výslovnosti čítame ako celé slová. 3) skracovanie: je prejavom úsilia o úsporné vajadrovanie... ktoré sa delia na: A) udové: Ako sa do hory volá. Používa sa v písomnom aj ústnom prejave. krasokorčuliar. Dr. Ide o viacslovné pomenovania – 2 a viac samostatných slov. Značky: * značky: tvoria osobitnú skupinu. Ing. sin. kníhtlačiare .. asfaltová cesta = asfaltka. písomný prejav ako úsporný prostriedok písomnej úpravy. tak si ma aj zjedzte (povedal Jánošík pred popravou). Vzia nohy na plecia. B) intelektuálne: * mytologické: Achilova päta. týmto termínom sa označujú také slovné spojenia. Horeca: vzniká zo začiatočných písemn alebo slabík časti združeného pomenovania. km. sú zaradené do typov: Skratky: * at . viacerých slov sú zložené aj združené pomenovania. boj proti veterným mlynom (márny boj postavy dona Qujote od Miquela de Cervantesa) . študent 3. krasokorčuliar – medzi zloženým slovom a slovotvornými základmi býva významový rozdiel. napr. ktoré vznikli jednoduchým spojením 3 tvarov. Píšeme za ním bodku. Gerlachovský štít. * Satur.