UNIVERSITATEA SPIRU HARET DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC Lector univ. dr.

Nadia Mirela Florea Lector univ. dr. Adela Mihaela Ţăranu

CAIET DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

2008

CUPRINS A. FUNDAMENTELE ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ 1. Baza normativ-legislativă a pregătirii pentru profesia didactică 2. Obiectivele practicii pedagogice 3. Conţinutul şi secvenţele practicii pedagogice 4. Planificarea activităţilor de practică pedagogică: orarul săptămânal al profesorului mentor şi planificarea lecţiilor de probă şi a lecţiei finale B. DOCUMENTELE PORTOFOLIULUI DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR OBLIGATORIU (1) 1. Fişa de asistenţă 2. Grilă de observare a lecţiei 3. Planificare calendaristică 4. Proiectul unităţii de învăţare 5. Proiect de lecţie 6. Raport asupra practicii pedagogice desfăşurate în semestrul 5 (anul III, sem.1) - o copie se depune la facultate / centrul territorial ID -

C. DOCUMENTELE PORTOFOLIULUI DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR OBLIGATORIU (2): 1. 2. 3. 4. 5. Ghid în alegerea metodologiei de predare Proiect de lecţie Fişă de evaluare a lecţiei Proiect didactic pentru activităţi educative (Proiect didactic pentru activitate extraşcolară; Proiect didactic pentru ora de dirigenţie) Fişă de caracterizare psihopedagogică

2

6. Raport asupra practicii pedagogice desfăşurate în semestrul 6 (anul III, sem.2) - o copie se depune la facultate / centrul territorial ID -

A. FUNDAMENTELE ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

1. BAZA NORMATIV-LEGISLATIVĂ A PREGĂTIRII PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ Certificatul de absolvire a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic acordă dreptul de exercitare a profesiei didactice în învăţământul secundar, postliceal şi superior, potrivit legii. Legea învăţământului nr.84/1995 Art. 68. - (1) Studenţii si absolvenţii care optează pentru profesiunea didactica sunt obligaţi să participe la activităţile Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic. (2) Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic funcţionează în instituţiile de învăţământ superior, pe bază de regulament, şi are planuri de învăţământ distincte, care cuprind discipline de pregătire teoretică si practică în domeniile pedagogiei, psihologiei, logicii, sociologiei si metodicii de specialitate. (3) Pregătirea studenţilor prevăzută la alin. (1) şi (2) se realizează în regimul activităţilor didactice opţionale. Planurile de învăţământ ale departamentului sunt integrate în planurile de învăţământ ale facultăţilor de profil. (4) Absolvenţilor Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic li se eliberează certificate de absolvire, pe baza cărora sunt abilitaţi să funcţioneze în calitate de cadre didactice.

3

privind aprobarea Programului de studii psihopedagogice în vederea certificării pentru profesia didactică prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic. precum şi probele de concurs. Programul de studii psihopedagogice oferit de DPPD este conceput şi aplicat în sistemul creditelor de studiu transferabile. certificarea pentru profesia didactică se obţine la două niveluri. prin ordin al ministrului educaţiei.Potrivit art. pot ocupa posturi didactice în învăţământul liceal. 4316. Obţinerea creditelor necesare celor două niveluri de certificare pentru profesia didactică se conformează principiilor de transfer. din acelaşi ordin se precizează: (1) Absolvenţii studiilor universitare (de licenţă. masterat sau doctorat absolvite şi disciplinele care pot fi predate în învăţământul superior se stabileşte de către senat. (3) Corespondenţa dintre domeniile studiilor universitare absolvite şi disciplinele care pot fi predate în învăţământul preuniversitar se stabileşte potrivit Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ. Nivelul II. prin regulamentele interne privind ocuparea posturilor didactice. cu condiţia acumulării unui minimum de 30 de credite transferabile din programul de studii psihopedagogice. cu satisfacerea a două condiţii: • acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de studii psihopedagogice. pot ocupa posturi didactice în învăţământul preuniversitar obligatoriu constituite din discipline şi activităţi didactice corespunzătoare domeniului studiilor de licenţă absolvite . postliceal şi universitar. • absolvirea unui program de master în domeniul diplomei de licenţă. domeniile şi specializările. 4 .9. (4) Corespondenţa dintre domeniile studiilor universitare de licenţă. postliceal şi superior constituite din discipline şi activităţi corespunzătoare domeniului studiilor de licenţă absolvit. aprobat anual. respectiv: a) Nivelul I (iniţial): acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul preuniversitar obligatoriu.2 al Ordinului MECT nr. anul 176 nr. alin.2. pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar. publicat in Monitorul Oficial al României – Partea I. b) Nivelul II (de aprofundare): acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul liceal. (2) Absolvenţii studiilor universitare care au obţinut Certificatul de absolvire a DPPD. În art. recunoaştere şi acumulare a creditelor de studiu. 520/10 iulie 2008. masterat sau doctorat) care au obţinut Certificatul de absolvire a DPPD. Nivelul I.

Studenţii care predau într-una din specialităţile pentru care se pregătesc nu au obligaţia de a asista la alte lecţii. Pentru confirmarea acestei activităţi. Pentru evaluarea practicii pedagogice (2) şi studenţii aflaţi în această situaţie vor susţine două lecţii de probă şi o lecţie finală. respectiv. numărul de ore pentru practica pedagogică rezultă din faptul că. 3. asistate de mentorul de practică pedagogică (şef de catedră. ultimul semestru al studiilor universitare este de 10-12 săptămâni. studentul prezintă adeverinţă eliberată de şcoală. Discipline de învăţământ Număr de săptămâni Semestrul Anul C A C A Total Număr de ore pe săptămână * Forme de Evaluare semestru Total ore 0 1 Practică pedagogică în învăţământul 7 preuniversitar obligatoriu (1) Practică pedagogică în învăţământul 8 preuniversitar obligatoriu (2) 2 III III 3 5 6 4 14 12 5 - 6 3 3 7 - 8 42 36 9 42 36 10 C C *Precizări: 1./2008 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT pentru programul de studii psihopedagogice de 30 de credite pentru Nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică -monospecializare începând cu anul universitar 2008/2009* Perioada de studiu a disciplinei Nr. 4. crt. Se aplică şi în cazul studiilor universitare de licenţă cu durata de 4/5/6 ani. Nr. Numărul de săptămâni şi.Extras din Anexa 2 la OM. potrivit standardelor actuale.06. 4316 din data 03. 2. 5 Credite 11 3 2 . directorul şcolii). Perioada de 2 săptămâni prevăzută pentru examenul de absolvire este alocată pentru finalizarea portofoliului didactic.

inclusiv titularii cursurilor de Didactica specialităţii. Semestrul Discipline de învăţământ Anul Număr de ore pe săptămână Total ore Evalu are 10 C C C A C A Total 0 8 1 2 III III 3 5 6 4 14 12 5 - 6 3 3 7 - 8 42 36 9 42 36 Practică pedagogică( în învăţământul preuniversitar obligatoriu ) . Nota finală a activităţii de practică pedagogică va ţine seama de aprecierea transmisă de profesorul mentor în Raportul asupra practicii pedagogice şi depus de studentul practicant la sfârşitul fiecărui semestru. prin efort personal. a caietului de practică pedagogică. Coordonarea şi evaluarea practicii pedagogice. Subiectele de evaluare vizează verificarea competenţelor enunţate în programa activităţii de practică pedagogică corespunzătoare fiecărui semestru şi dobândite în urma completării.Specializarea B *Precizări: 6 . Colocviul de practică pedagogică se susţine în ultima săptămână de activitate didactică. pe care le consemnează în fişele de evaluare (un model posibil este în caietul de practică pedagogică).P. b) de către profesorii-mentori din unităţile de învăţământ în care se desfăşoară practica. îndrumarea şi coordonarea efectivă a practicii pedagogice este asigurată: a) de personalul didactic al D.P. 6. crt.Specializarea A Practică pedagogică( în învăţământul preuniversitar 9 obligatoriu ) .D. în sistemul evaluării asistate de calculator. respectiv la Centrele teritoriale. PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT pentru programul de studii psihopedagogice de 30 de credite pentru Nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică -dublă specializareValabil începând cu anul universitar 2008-2009* Număr de crediteee 11 3 2 Perioada de studiu a disciplinei săptămâniNumăr de Nr.5. care acţionează ca agenţi şi garanţi ai efectuării şi calităţii practicii pedagogice. Profesorul-mentor apreciază două lecţii de probă şi o lecţie finală prin note. Studenţii depun fişele semnate de profesorul-mentor la facultate. prin Platforma Blackboard. Centrele ID comunică la facultăţi aceste rezultate odată cu rezultatele de la celelalte discipline.

conţinutul. pe parcursul unui semestru. 2. psihopedagogice şi metodice. cunoaşterea sistemului de activităţi didactice. CONŢINUTUL ŞI SECVENŢELE PRACTICII PEDAGOGICE a. . 2. exersarea şi formarea abilităţilor şi competenţelor necesare exercitării profesiunii didactice. sistemele de evaluare a rezultatelor şcolare). lecţii de probă) de la monospecializare 3. formele de organizare. . didactica specialităţii. finalităţile. 3.cultivarea capacităţilor de autoevaluare/ de integrare a rezultatelor autoevaluării în proiecţia personală a dezvoltării profesionale. asimilarea principalelor componente. cunoaşterea structurii organizatorice. educaţionale. 7 .consolidarea şi aprofundarea pregătirii de specialitate. . în măsură să facă posibilă şi accesibilă însuşirea de către elevi a valorilor ştiinţei. de specialitate al obiectelor de studiu. administrative.. Componentele de bază ale conţinutului practicii pedagogice sunt: cunoaşterea unităţilor de învăţământ. tehnologiei şi culturii. .formarea capacităţii de cunoaştere a elevilor (individual şi în grupul şcolar). În cazul dublei specializări. practica pedagogică de la fiecare specializare cumulează. pedagogie.cunoaşterea documentelor şcolare care fundamentează organizarea şi conducerea procesului didactic. în vederea tratării diferenţiate a acestora. îndatoriri şi drepturi ale profesiei de cadru didactic . a sistemelor manageriale ale unităţilor şcolare. comunităţile locale şi a schimburilor permanente cu mediul în care acţionează.formarea şi dezvoltarea abilităţilor practice de proiectare didactică. valorificând pregătirea teoretică dată de psihologia educaţiei. responsabilităţi. educarea şi socializarea tinerei generaţii. . a relaţiilor funcţionale dintre compartimentele şi serviciile componente. a relaţiilor şi a interacţiunilor reciproce dintre acestea.a (monospecializare) se aplică şi în cazul programului de studii psihopedagogice pentru dublă specializare. .aplicarea particularizată la disciplinele de învăţământ a tuturor componentelor procesului general de predare-învăţare-evaluare (principiile. OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ Practica pedagogică. are următoarele obiective: .1. metodele. mijloacele. în conţinuturi didactice.învăţarea. disciplină obligatorie în pregătirea pentru profesia didactică. economico-financiare. calificări. înţelegerea raporturilor reciproce dintre şcoală-familie-organizaţiile sociale şi ale administraţiei locale. capacitatea de transpunere a conţinutului ştiinţific. cerinţele (asistenţă. proiectare. Cele 5 credite suplimentare nu pot fi acumulate în pachetul de 60 de credite necesar obţinerii Nivelului II de certificare pentru profesia didactică. Precizările de la Anexa 2. ca organizaţii sociale având ca misiune formarea. etc.

formarea şi dezvoltarea deprinderilor de apreciere şi susţinere a activităţilor didactice cu elevii. în care se realizează primul contact cu realităţile unităţilor şcolare şi se asigură cunoaşterea de către studenţi a tuturor elementelor teoretice şi a instrumentelor necesare pentru trecerea la efectuarea propriuzisă a activităţilor practice. 8 . care presupune construirea de demersuri didactice bazate pe adoptarea de strategii didactice adecvate conţinuturilor şi finalităţilor educaţionale urmărite. interesului elevilor prin intermediul interacţiunilor şi comunicării educaţionale. stabilite de inspectoratele şcolare.desfăşurarea lecţiilor de probă şi a lecţiilor finale. exersarea capacităţilor de stimulare a creativităţii. ale elevilor şi ale colegilor. . a datelor necesare acţiunilor de proiectare.proiectarea didactică care se concretizează în realizarea următoarelor documente şcolare: planificare calendaristică. .integrarea feed-back-ului în proiecţia personală a dezvoltării profesionale prin analiza şi autoanaliza activităţilor educaţionale (lecţii. de început a practicii. c. stabilirea. identificarea obiectivelor cadru/competenţelor generale şi a obiectivelor de referinţă/competenţe specifice. ore de dirigenţie) desfăşurate. proiectarea unei unităţi de învăţare. . motivaţiei.etapa pregătitoare. Structura practicii pedagogice Sistemul practicii pedagogice este structurat şi conţine următoarele etape şi secvenţe: . Îndrumarea practicii pedagogice Practica pedagogică. diagnoza nivelului de pregătire a elevilor ca premisă în formularea obiectivelor operaţionale ale lecţiei. proiectarea principalelor tipuri de lecţii. formarea abilităţilor şi a capacităţii de observare şi de studiere a particularităţilor de vârstă şi individuale ale elevilor.practica observatorie care urmăreşte formarea capacităţilor de identificare a principalelor componente ale procesului de învăţământ. activităţi extraşcolare. integrarea acţiunilor evaluative în funcţie de celelalte componente ale procesului didactic. pe baza unor protocoale încheiate între Rectoratul Universităţii şi inspectorate. analiza curriculumului şcolar. în ansamblul său este coordonată de către Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic şi se efectuează în şcolile pilot de aplicaţie.- construirea de demersuri şi strategii didactice adecvate finalităţilor şi conţinuturilor disciplinelor de studiu. dezvoltarea capacităţii de evaluare şi apreciere a activităţilor instructiv-educative proprii. Îndrumarea şi realizarea efectivă a practicii pedagogice este asigurată: a) de personalul didactic al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic şi al facultăţilor de profil care: . b. . activităţi educative şcolare şi extraşcolare.). în timp util. dirigenţie etc. precizarea etapelor activităţilor didactice în succesiunea lor şi a capacităţii de observare a fiecărui eveniment al diferitelor forme de activităţi didactice (tipuri de lecţii.face legătura cu conducerile şcolilor şi cu profesorii-mentori care vor îndruma nemijlocit practica studenţilor.

transmite observaţiile sale cu privire la fiecare activitate a studentului practicant/stagiarului: a) observaţiile sunt obiective. . proiectele şi programele înscrise în sistemul general al practicii pedagogice.îndrumarea ştiinţifică de specialitate şi didactică a studenţilor pentru toate categoriile şi tipurile de activităţi practice ce se realizează. structura lecţiei şi instrumentele de evaluare.repartizarea săptămânală a studenţilor la activităţile didactice pe care le desfăşoară profesorii-mentori. b) de către profesorii-mentori din şcolile pilot (de aplicaţie).întocmeşte rapoarte de analiză a activităţii studenţilor practicanţi: evaluarea realizată în cadrul raportului se bazează pe un set de standarde ce evidenţiază competenţele profesionale pe care trebuie să le deţină în momentul respectiv studentul practicant. . . . în funcţie de nivelul de vârstă şi de cunoştinţele elevilor.analizează şi evaluează activitatea didactică a studenţilor practicanţi pe baza unor standarde minime de competenţe profesionale pe care aceştia le cunosc de la începutul practicii pedagogice. fără prejudecăţi şi comentarii subiective.feed-back-ul se bazează pe o analiză obiectivă a lecţiei observate. .planificarea activităţilor instructiv-educative înscrise în programele de practică. Desfăşurarea optimă şi realizarea corespunzătoare a obiectivelor practicii pedagogice implică în mod necesar participarea efectivă şi responsabilă a studenţilor la toate acţiunile. esenţială a pregătirii pentru profesiunea didactică. conţinutul ce trebuie predat. b) observaţiile oferă studenţilor practicanţi posibilitatea de a ajunge la propriile concluzii şi soluţii prin intermediul reflectării. . componentă organică. c) observaţiile facilitează explorarea de către studenţi a propriei gândiri şi dezvoltarea propriei teorii în ceea ce priveşte predarea. care acţionează ca agenţi şi garanţi ai realizării şi calităţii practicii pedagogice asigurând: . analizează şi evaluează împreună cu profesorii.urmăreşte alocarea corectă a timpului necesar fiecărei activităţi din proiectul didactic.verifică dacă este respectată în proiect concordanţa dintre obiectivele propuse. analizează şi avizează proiectele didactice pentru fiecare tip de activităţi practice ale studenţilor. . . .dezvoltă la studenţii practicanţi capacitatea de a face analiza critică a lecţiei. .- asigură documentaţia ştiinţifică necesară studenţilor în pregătirea activităţilor din cadrul practicii pedagogice. pe toată durata practicii pedagogice. . 9 . focalizate pe activităţile didactice care vizează dezvoltarea în profesie a studentului practicant/stagiarului.încurajează autoevaluarea ca formă de autoreflecţie asupra activităţii didactice.mentori rezultatele obţinute de studenţi la practica pedagogică.urmăreşte ca proiectul didactic să includă toate componentele specifice unui proiect ştiinţific. înscrie în documentele şcolare de evidenţă-activităţile fiecărui student efectuate în perioadele de practică pedagogică. strategiile didactice.

4.PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ ORARUL SĂPTĂMÂNAL AL PROFESORULUI MENTOR (pentru orele şi activităţile demonstrative) ORA LUNI Disciplina Clasa MARŢI Disciplina Clasa MIERCURI Disciplina Clasa JOI Disciplina Clasa VINERI Disciplina Clasa 10 .

PLANIFICAREA LECŢIILOR DE PROBĂ ŞI A LECŢIEI FINALE Lecţia de probă nr. recapitulare şi evaluare) şi la toate lecţiile şi activităţile demonstrative la care s-a asistat. DOCUMENTELE PORTOFOLIULUI DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR OBLIGATORIU (1) 1. de elevi (prezenţi/înscrişi) : Disciplina : Unitatea de învăţare : 1 Fişă de asistenţă aplicabilă la toate tipurile de lecţie (dobândire de cunoştinţe.1 Disciplina: Data/Ora Clasa Subiectul Disciplina: Data/Ora Lecţia de probă nr. Pot fi utilizate şi alte variante de Fişe de asistenţă oferite de profesorii mentori. Fişa de asistenţă1 la lecţia demonstrativă susţinută de profesorul mentor/ studentul practicant: Data: Clasa : Nr.2 Clasa Subiectul Disciplina: Data/Ora Lecţia finală Clasa Subiectul B. 11 . mixtă. Această fişă este un model posibil. formare de priceperi şi deprinderi.

: Desfăşurarea lecţiei (identificarea şi descrierea desfăşurării fiecărei etape a lecţiei asistate) Întrebări.R. aspecte semnificative în vederea discuţiilor cu profesorul mentor 12 .Subiectul lecţiei : Tipul lecţiei: Scopurile lecţiei/O.

13 .

procedee. exemple . de elevi (prezenţi/înscrişi) : Disciplina : Subiectul lecţiei : Tipul lecţiei : Conţinut informativ: Resurse procedurale (metode.realizarea cerinţelor programei şcolare (obiective-cadru.2.Aspect informativ . obiective de referinţă) 14 Recunoaşterea acţiunii indicatorilor ( se bifează) Descrierea indicatorilor observaţi. interacţiuni.adaptarea la nivelul clasei . forme de organizare a activităţii elevilor) : Resurse materiale (mijloace de învăţământ): Indicatori 1.încadrarea noilor cunoştinţe în sistemul cunoştinţelor anterioare . GRILĂ DE OBSERVARE A LECŢIEI demonstrative susţinută de profesorul mentor/ studentul practicant: Data : Clasa : Nr.conţinut ştiinţific .

utilizarea mijloacelor de învăţământ .dezvoltarea capacităţilor intelectuale . Evaluarea activităţii elevilor .aplic.iniţială .atmosferă de lucru în clasă .2.finală 5.dezvoltarea capacităţii de transfer (realizarea de corelaţii intra/inter/transdisciplinare) 3. Metodologia didactică . metodelor şi a procedeelor didactice .Aspect formativ . elev-elev .realizarea conexiunii inverse .utilizarea metodelor activ-participative (sugerate de programa şcolară) . Alţi indicatori 15 .organizarea activităţii pe grupe sau independent/individual 6. Relaţia profesor-elev.valorificarea valenţelor educative ale temei .încadrarea în timp 4.formativă .

de ore /săptămâna: _____________ Nr. Planificare calendaristică (semestrială/anuală) În interiorul planificării anuale se poate face o demarcaţie între semestre.3. Clasa: _________ Disciplina: _______________________ Nr. de ore total: ______ UNITATEA DE ÎNVĂŢARE OBIECTIVE DE REFERINŢĂ CONŢINUTURI NR. ORE SĂPTĂ MÂNA OBSERVAŢII 16 .

săpt.): 17 .*nr.ore/săpt.Total ore (nr.

4. Proiectul unităţii de învăţare Clasa : _______ Disciplina : _____________________ Unitatea de învăţare: _________________________ Număr de ore alocate (cf. Planificării anuale): ___________ Data/date corespunzătoare numărului de ore : __________ Conţinuturi (detalieri) Obiective de referinţă Activităţi de învăţare Resurse Evaluare 18 .

19 .

5. Proiect de lecţie (întocmit de studentul practicant după o structura propusă de profesorul mentor) 20 .

21 .

Anul de studiu:…… Forma de învăţământ : .. Perioada desfăşurării activităţii de practică pedagogică: ___________________________________ Disciplina/disciplinele şcolare: _______________________________________________________________________ 22 . Specialitatea:………………………….1) . sem.1) Student practicant:…………………………………………………………………… Facultatea:………………………………………………………….. sem.. semnătură şi ştampilă): _________________________________________ Raport asupra practicii pedagogice desfăşurate în semestrul 5 (anul III.. Raport asupra practicii pedagogice desfăşurate în semestrul 5 (anul III.6.o copie se depune la facultate / centrul territorial ID - Unitatea de învăţământ: _____________________________________________________________________________________ Adresa unităţii de învăţământ: ________________________________________________________________________________ Telefon/fax: __________________________________________________________________________ Directorul unităţii de învăţământ (numele şi prenumele...

): ____________________________ .a.Nr. de ore de asistenţă (lecţii demonstrative ale profesorului mentor. lectorate s. lecţii de probă ale colegilor): ____________________ .cel puţin o activitate Data Clasa Interval orar Disciplina / Activitatea educativă Subiectul lecţiei/ Denumirea activităţii Numele şi prenumele profesorului mentor: __________________________________________________ Semnătura: 23 . excursii şcolare. participări la alte activităţi educative (dirigenţie.minim cinci tipuri de lecţie Nr.

precum câteva materiale de sprijin în proiectarea activităţii sale: Scopul predării Ce speraţi să obţineţi? Generarea entuziasmului şi a interesului în privinţa unui anumit subiect Strategia de predare Cum veţi proceda? Expunere orală Lectură dirijată Vizită Video / multimedia Discuţie Joc de rol şi studii de caz Film şi Video Tutorial individual / 1:1 / Mentorat Brainstorming Planificarea şi revizuirea acţiunilor Expunere orală Suport de curs / fişe de lucru Citire x X X Puncte tari pentru stilul de învăţare: Vizual Auditiv Practic X X X X x x x x X X X x x x x x x x x Explorarea şi influenţarea opiniilor. convingerilor şi atitudinilor x x Rezolvarea de probleme (Planificarea şi organizarea propriei învăţări) Oferirea de informaţie De la teorie la practică: Explicarea conceptelor teoretice 24 . emoţiilor.C. DOCUMENTELE PORTOFOLIULUI DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR OBLIGATORIU (2) 1. GHID ÎN ALEGEREA METODOLOGIEI DE PREDARE În cele ce urmeaza prezentăm un ghid care ar putea orienta demersurile practicianului în alegerea metodologiei de predare pornind de la stilul de învăţare al elevilor.

sau a unei succesiuni Dezvoltarea de abilităţi de comunicare orală Învăţare mecanică Discuţie : • Dezbatere • Masă rotundă Joc de rol / Piesă de teatru / Simulare Lucru în grup • Grup cu sarcină precisă • Grup mic • Brainstorming • Grup creativ Temă scrisă Jocuri / Piesă de teatru / joc de rol Teme /proiecte integrate Vizită de două sau mai multe zile x x x x x x x x x x Dobândirea de abilităţi / consolidarea De la teorie la practică: Exersarea practicilor x x x x x x x Dezvoltarea de abilităţi de comunicare în scris Dezvoltarea lucrului în echipă x x x x x x x x 25 . sau a unor fapte concrete.Demonstraţie De la teorie la practică: Legarea teoriei de practică Tutoriale individuale (schimburi în ambele sensuri) Atelier de lucru /Simulare / Joc de rol Atelier de lucru / Simulare / Practică Demonstraţie Formare (coaching) Învăţarea unui sistem “mecanic”.

Scopul predării – Ce vă doriţi să realizaţi? Rezolvarea de probleme (Planificarea şi organizarea propriei învăţări) Strategia de predare Cum veţi proceda? BRAINSTORMING 26 .Lucru în grup Generarea de idei: • Brainstorming Consolidarea ideilor: • Grup cu sarcină precisă Grup mic Consolidarea informaţiei Seminar Joc de rol Evaluare /Test Temă de lucru / proiect (individual / în grup) Întrebări şi răspunsuri verbale (profesor şi elev) Examen / test Suport de curs cu spaţii goale de completat Întrebări de control Evaluare practică / activitate cu sarcină / schiţarea profilului de abilităţi x x x x x x x x x x x x x x x x Analiza şi evaluarea învăţării Exemplu: Idei privind strategiile pe care practicienii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare al elevilor.

• Tipul auditiv Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. • • • Tipul practic Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. imagini şi simboluri care au sens pentru el. Puneţi elevul să-şi noteze iniţial pe scurt ideile şi apoi să le dezvolte în propoziţii care au sens pentru el. Aţi putea alege din rândul lor 23 voluntari care să noteze pe flipchart. vor avea încredere în această strategie. Aţi putea să folosiţi un astfel de elev pentru a-l pune să exprime idei în format vizual. cu creioane de culori diferite. Celor cu dominantă practică li s-a cerut să prezinte deşeurile pentru a stimula apariţia ideilor la cei cu dominantă vizuală şi auditivă. ideile ce au legătură unele cu altele. Utilizaţi culori pe scheme pentru a indica zonele de legătură. Puneţi elevul să-şi noteze idei de la brainstorming folosind creioane colorate. Faceţi ca acest elev să se ofere voluntar pentru a nota ideile. Aţi putea folosi un astfel de elev pe post de preşedinte de şedinţă. Notaţi ideile /conceptele cheie de la brainstorming şi cereţi acestor elevi să alcătuiască o listă cu acţiunile necesare şi să ordoneze aceste acţiuni după gradul lor de prioritate.Propuneri pentru activitatea elevilor • Tipul vizual Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. Permiteţi elevilor să vorbească şi să facă schimb de idei. vor avea încredere în această strategie. Puneţi elevul să-şi noteze cuvântul /conceptul / ideea de la brainstorming şi apoi s-o descrie cu propriile sale cuvinte. dar nu să domine sesiunea. • • • • • • • • Exemple: Elevii au folosit brainstorming-ul pentru a alcătui o listă de posibile obiecte care ar putea fi fabricate spre vânzare folosind deşeurile rămase într-o cutie. vor avea încredere în această strategie. 27 . “spidergrams”. pentru a-i încuraja pe ceilalţi şi a stimula exprimarea ideilor.

formare de priceperi şi deprinderi. recapitulare. mixtă. elevii vor fi capabili: O1 O2 O3 O4 RESURSE PROCEDURALE (METODE ŞI PROCEDEE): RESURSE MATERIALE (MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT): ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ELEVILOR: STRATEGIE DE EVALUARE: CONDIŢII INIŢIALE DE REALIZARE: 2 Structură orientativă pentru adaptarea sa orice tip de lecţie din sistem (dobândire de cunoştinţe.Proiect de lecţie2 DISCIPLINA: CLASA: SUBIECTUL: TIPUL LECŢIEI SCOPURI CONŢINUT INFORMATIV: OBIECTIVE OPERAŢIONALE Până la sfârşitul orei.2. consolidare. evaluare) 28 .

sarcini de predare-învăţare-evaluare Etapele lecţiei/ Timp Obiective Strategii (metode. mijloace.BIBLIOGRAFIE: DESFĂŞURAREA LECŢIEI Conţinut. forme de organizare) 29 .

30 . FIŞĂ DE EVALUARE A LECŢIEI3 3 Se multiplică pentru fiecare lecţiei susţinută. Fişa de evaluare a lecţiei este ataşată Proiectului de lecţie corespunzător.3. Pot fi utilizate şi alte variante propuse de profesorul mentor.

atmosfera şi climatul afectiv-motivaţional în lecţie. dificultatea solicitărilor. logic. 2 şi 3 = _________________ = SEMNĂTURA ……… …. densitatea sarcinilor şi ritmul de lucru. ………………………………… 3 Nota finală = media notelor corespunzătoare indicatorilor 1. Proiect didactic pentru activităţi educative a) Proiect didactic pentru activitate extraşcolară Data : Clasa : Nr. conştientizarea elevilor asupra rezultatelor evaluării. interculturale. activizare Mijloace implicate în activităţile de învăţare. dozarea raţională a timpului Prezentarea conţinutului (ştiinţific. ……………. expresivitate.. a aspectelor moral-civice.mentor. limbajul (corect. propunerea unor măsuri corective pentru lecţia viitoare. esenţial. PROIECTAREA LECŢIEI Documentare metodico-ştiinţifică (concordanţa cu programa. valorificarea educativă a conţinutului. exemplificat.: microdecizii luate în situaţii de feed-back). a capacităţilor intelectuale. elev-elev. individualizare. accesibilitate. asigurarea caracterului practic-aplicativ PERSONALITATEA STUDENTULUI PRACTICANT: Ţinuta. formularea obiectivelor operaţionale. Aspecte formativ-educative (dezvoltarea creativităţii. relaţia profesorelev. 1 1. 2. elemente de creativitate didactică (ex. capacitate de identificare a aspectelor reuşite şi a celor mai puţin izbutite NOTA Profesor. interdisciplinar) Realizarea obiectivelor operaţionale Realizarea comunicării didactice. terminologie).. autoritatea în faţa clasei. ecologice etc). corectarea răspunsurilor greşite). spirit autocritic. crt. succesiunea şi tipologia întrebărilor. 5. CAPACITATEA DE EVALUARE ŞI DE AUTOEVALUARE: Formele de evaluare folosite. accesibil. motivare. Clasa : Disciplina : INDICATORI Subiectul lecţiei : 4 5 6 Tipul lecţiei : NOTE 7 8 9 10 3. de elevi (prezenţi/înscrişi) : 31 . unitatea obiective-conţinut-itemi de evaluare DESFĂŞURAREA LECŢIEI Parcurgerea adecvată a etapelor lecţiei.Data : Nr.

procedee.Disciplina : Subiectul lecţiei : Tipul lecţiei : Obiectivele activităţii: Strategia didactică : Resurse procedurale (metode. activitatea didactică. impasuri. mijloace. conduita didactică. forme de organizare a activităţii elevilor) : Resurse materiale (mijloace de învăţământ): Scenariul propriu-zis (organizarea clasei. observaţii): b) Proiect didactic pentru ora de dirigenţie Data: Subiectul activităţii: Strategii de realizare (metode. interacţiuni. oportunitatea alegerii temei. evidenţieri. forme de organizare): 32 . procedee. gradul de implicare şi participare a elevului. asigurarea feed-backului – aprecieri. motivarea elevilor. elevi problemă. situaţii conflictuale.

Fişă de caracterizare psihopedagogică (conform modelului utilizat de profesorul mentor) 33 .Bibliografia consultată: Scenariul desfăşurării activităţii: 1) Organizarea clasei în vederea desfăşurării activităţii 2) Motivarea elevilor 3) Anunţarea temei şi a obiectivului activităţii 3) Desfăşurarea activităţii 4) Asigurarea feed-back-ului 5.

2) . sem. Raport asupra practicii pedagogice (comasate) desfăşurate în semestrul VI (anul III.o copie se depune la facultate / centrul territorial ID – Unitatea de învăţământ: _____________________________________________________________________________________ 34 .6.

..Adresa unităţii de învăţământ: ________________________________________________________________________________ Telefon/fax: __________________________________________________________________________ Directorul unităţii de învăţământ (numele şi prenumele.. Specialitatea:…………………………. sem.2) Student practicant:…………………………………………………………………… Facultatea:…………………………………………………………. Anul de studiu:…… Forma de învăţământ : . semnătură şi ştampilă): _________________________________________ Raport asupra practicii pedagogice (comasate) desfăşurate în semestrul VI (anul III.. Perioada desfăşurării activităţii de practică pedagogică: ___________________________________ Disciplina/disciplinele şcolare: _______________________________________________________________________ Lecţii susţinute de studentul practicant (cel puţin două lecţii de probă şi o lecţie finală): 35 ...

. Nota la lecţia finală (ultima consemnată în tabel) …………………………………………… Numele şi prenumele profesorului mentor: __________________________________________________ Semnătura: 36 .Data Clasa Ore Disciplina / Activitatea educativă Subiectul lecţiei/ Denumirea activităţii Media notelor la lecţiile de probă (cf. Fişei de evaluare a lecţiei): …………………………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful