You are on page 1of 1

S.C.

ANA TAN TEX

S.R.L.

Str. SOS. BANATULUI NR. 2 ET. 1 Judetul Ilfov – Oras CHITILA C.U.I. RO27338454 J23/2315/2010

DECIZIA NR..................... Data ..........................

Subscrisa S.C. ANA TAN TEX SRL, cu sediul declarat in judeţul Ilfov, localitatea Chitila, Şos. Banatului, nr. 2, et. 1, prin reprezentantul sau legal, Bulbul Ahmet Avand in vedere situaţia prezentată din condica de prezenţă decidem suspendarea Contractului Individual de Munca în temeiul pevederilor art. 51 alin. 2 din Codul Muncii - republicat. D E C I D E: Art. 1 Incepand cu data de 03.10.2011se suspendă Contractul Individual de Munca al d-nei/d-lui Golea Nicoleta Andreea cu CNP 2911206410018 încadrata in functia de muncitor necalificat in industria confectiilor – cod COR 932006 - având contractul individual de muncă cu nr. 74/17.05.2011 in registrul general de evidenta a salariatilor, conform prevederilor art. 51 alin. 2 din Codul Muncii - republicat. Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însãrcineazã dl/d-na Trandafir Nicoleta si se comunicã celui în cauzã.

ANGAJATOR, S.C. ANA TAN TEX SRL REPREZENTANT LEGAL Bulbul Ahmet