You are on page 1of 4

Bài 1: Cho mạch khuếch đạI Cascode như hình với Vcc = 20 V

RB1 = 20KΩ , RB2 = 5KΩ , RC = 3.3KΩ , RE1 = 470Ω , RB = 100KΩ , RL =
2KΩ
CE = CB = 50µ F

Hãy xác định

a. re1 và re2 vớI β 1 = β 2 = 100
b. Độ lợI điện thế
Vo2
Vi1
c. VO khi Vi = 10mV

AvT =

d. Tổng trở ngõ vào và tổng trở ngõ ra Zi và Zo
e. Điện thế phân cực Vc1 và VC2
Vcc

RB1

RC


F
Vi

+

Q2

Vo

Q1

Zi

RB2

Z o

CE

RE

-


F

CB

RB

RL

Bài 2: Cho mạch khuếch đại Darlington như hình với Vcc = 12 V
RB1 = 330KΩ , RB2 = 33KΩ , RC = 2.2Ω , RE = 150Ω
hfeT = 1600, hie = 1KΩ
Hãy xác định
a. Avo1 = V01 / Vi
b. Avo2 = V02 / Vi
c. Avs = V01 / Vs
d. Av1 (nối thêm một điện trở RL = 10K song song với RE )
V cc

RC

F

RB1


F

Rs
+

RB2

Vs V i
-


F

RE

V o1

V o2

V o

tổng trở ra và độ lợi điện thế của mạch điện V cc 150k Ω 1µ F Vi 3.2kΩ 10µ F 10µ F 20kΩ Bài 4: Cho mạch khuếch đạI ghép RC như hình với Vcc = 20.Bài 3: Cho mạch khuếch đạI ghép biến áp như hình với Vcc = 20.3kΩ RB11 RC1 1µ F 150k Ω RB21 2kΩ RC2 V o 1µ F + 20kΩ - 1. X ác định độ lợi điện thế AV = Vo/VI b. β 1 = β 2 = 80 Hãy xác định a.5kΩ RB12 RE1 C10µ E1 F 20kΩ RB22 1kΩ RE2 50µ F CE2 RL 5kΩ . Độ lợi điện thế AV sẽ thay đổI như thế nào nếu điện trở RL giảm 0.5Ω V cc + 40kΩ 1kΩ 7. β 1 = β 2 = 100 Hãy xác định tổng trở vào.5:1 6:1 20kΩ + Vo - Q2 Q1 1:5 Vi - 10kΩ 10µ F 5kΩ 10µ F 2.

AV của mạch. AV của mạch V cc 150k Ω 1µ F 3. rd = 100kΩ . VớI β 1 = β 2 = 300 Hãy xác định Zi. 2 K K C 2C 1 15 0 V 3 D + R 2 1 u F K 3 0 0 u F A K R 1 6 0 C 0 4 E 7 1 0 R u F 1 8 2 R K 2 1 . 2 0 K + C 1 G 0 0 u F .5kΩ RB12 RE1 20kΩ 10µ F RB22 1kΩ RL 50µ F RE2 CE2 5kΩ Bài 6: Cho mạch như hình vẽ. Hãy xác định: Zi. Cho β = 100. Zo. gm = 2mA/V. Zo. 1 1 Vi R 1 M F S A 1 0 B K C 1 R 1 R K 0 u V 1 5 1 K T 1 R 1 1 C F R 2 2 0 3 R K 1 4 2 C 1 8 7 2 R 9 2 .Bài 5: Cho mạch như hình.3kΩ RB11 RC1 150k Ω 1µ F RB21 RC2 2kΩ V o 1µ F V o Vi + 20kΩ - 1.

Bài 7: Cho mạch như hình vẽ.5µ F Vo 0.5µ F Vi RL 5K + 1M - RS1 470 CS1 100µ F 1M RS2 470 CS2 100µ F . rD = 100kΩ . Cho gm = 2mA/V. 20V RD2 12K RD1 30K 0. Hãy xác định: hệ số khuếch đạI AV của mạch.5µ F 0.