You are on page 1of 2

8APASA MLLA?

u kL81AS2 (8APAClAn u)
ANALISIS kLSALAnAN
Pengeluar mahupun pemborong perIu menimbangkan kepentingan minyak masak kepada pengguna
dan bukan sepatutnya menaikkan harga minyak masak atas peIbagai aIasan seteIah mereka
memperoIeh subsidi daripada kerajaan semenjak buIan Januari yang IaIu. PengeIuar mengaitkan
kenaikan harga minyak masak dengan kenaikan harga petroI, upah membungkus, dan harga
plastik peket yang digunakan. Oleh kerana itu, harga sekiIogram minyak masak peket terpaksa
dinaikkan kepada RM2.75 hingga RM3.00 sepeket berbanding dengan harga siIing RM2.50 yang
ditetapkan oIeh kerajaan. Sehubungan dengan itu, kerajaan harus melipatgandakan usaha-usaha
praktikaI dan berkesan untuk menangani masaIah ini.
kLSALAnAN SL8A8 ÞLM8L1ULAN


Pcngcluar mahupun pcmbnrnng

Kata hubung berpasangan tidak
digunakan secara lengkap. Kata
hubung "mahupun" harus
digandingkan atau berpasangan
dengan kata "baik" untuk
membawa maksud kedua-duanya.


Baik pcngcluar mahupun
pcmbnrnng


KesaIahannya
bukan sepatut menaikkan

Kata nafi "bukan"
digunakan sebagai unsur
nafi bagi frasa nama atau
frasa sendi nama sahaja
sedangkan "menaikkan"
iaIah kata kerja.

tidak sepatutnya menaikkan
pIastik peket
Sebab KesaIahan
KesaIahan Hukum D-M.
"Peket" iaIah unsur yang
diterangkan (D) merupakan inti
atau kata utama yang harus
mendahuIui unsur atau
perkara yang menerangkan (M)
"pIastik"

peket pIastikOIeh kerana itu
Kata "oIeh" iaIah kata sendi
nama yang harus diikuti oIeh
kata nama "sebab" sebagai
penyambut sedangkan
"kerana" iaIah kata hubung
pancangan keterangan yang
berfungsi sebagai
penghubung kIausa yang
menjadi keterangan pada
kIausa utama.
OIeh sebab itu


meIipatgandakan usaha-usaha


tidak perIu digandakan kerana
penguIangan maksud jamak
menyebabkan Iewah.

meIipatgandakan usaha
lih bentuk bahasa yang berikut kepada bentuk prosa Melayu Moden.

"Kenapa kau mahu jadi cikgu? Banyak Iagi profesion Iain. Keputusan STPM engkau
sangat bagus. Mahu jadi Iawyer pun boIeh," Pak Majid menduga anaknya, Khatijah.

"Saya mahu jadi guru sebab saya memang mahu jadi guru. Tiada siapa sokong saya.
Saya yang mahu sendiri. Saya tidak mahu jadi macam guru saya dahuIu. Saya nak jadi
guru yang Iain dari yang Iain. DahuIu ada guru piIih kasih. PeIajar yang ibu bapanya ahIi
PIBG seIaIu diIayan dengan baik. KaIau budak keIas corot, dia pandang kita macam
cencorot. Sebab itu saya mahu jadi cikgu. Saya mahu sayang anak murid saya."

JAWAPAN
Pak Majid menduga anaknya, Khadijah dengan mempersoalkan kemahuan anaknya yang ingin
menjadi guru. Menurutnya, banyak profesion lain lagi yang boleh dipilihnya. Memandangkan
keputusan peperiksaan STPM anaknya yang sangat baik, dia berpendapat bahawa sekiranya
anaknya mahu menjadi peguam sekalipun, pasti dapat.

Khadijah menjelaskan bahawa dia mahu menjadi guru disebabkan oleh kemahuannya sendiri.
Tiada sesiapa yang menyokongnya dalam hal itu kerana dia sendiri yang mahu berbuat
demikian. Khadijah kemudiannya menegaskan bahawa dia tidak mahu menjadi guru seperti
gurunya dahulu. Menurutnya, dia mahu menjadi guru yang lain daripada yang lain. Tambahnya
lagi, pada masa dahulu, ada guru yang bersikap pilih kasih. Sekiranya seseorang pelajar itu
mempunyai ibu bapa yang menjadi ahli PÌBG, pelajar tersebut akan dilayan dengan baik.
Sebaliknya, kalau pelajar itu tidak pandai atau berada di kelas yang terakhir, guru memandang
pelajar sedemikian secara acuh tidak acuh sahaja. Oleh sebab itu, dia mahu menjadi guru.
Khadijah menyatakan bahawa dia mahu menyayangi anak-anak muridnya.

/.:203.. ! 80..2 . 02:/.-9:8./. /..3. :7: .:803/7 $.9..7 :7:202.: 8.. 5..3.3. .. .3 505078.8./:7:.3.3.79:9/./:7:/80-. 2./. 0.9  . 2../0.2./. 02...-..3./.2./ :7:.8.3.3 05:9:8.: $..5.7./.:.5 5 . /.: 203. $.: 8. 57410843 .3/.- 9: /.03. /.3.8. .3 /03.32. 2.3 /03.3-.3.- 8.7 80/02. 803/7 .9. 202.333 203.3.2030.. ./ :7: 80-...075:3-40 !./.7 9: 2025:3. . 2.  ././.:50./.:./.2 .7.3 80.3-:-..8 .. ! 50.4749 $0-. 57410843 ..3.3907./ :7: 805079 :7:3.302. /.3/./.3.: .: 9/.3.:203. ..3.: .....  $.: 203.. .3..89/.3 -40 /53.3.3-07:905.5.3 05:9:8../.2./.2:7:8../50:..3.5..3.9 /02.. 5.3.3 -.-07503/./.9/.3 -078.: -:/.3 $%! 03..203.: /.3.3.3 . 9/./2..3 $%! .:7:5.8..2.33..: 2.2:7/3.3/.3. 2.803/7 %.:.8 !0.3.3 50.9-./ :7: 03:7:93.3 2.2.0./ :7: %.3 9..75.: ..3 2. 2030.8 $07.:203.3 50. $0-.9./ :7: .3 .807.7. 8443 8.3-.34002.:8 . .:8. 8.  ! !.2.-039:5748.5. . .3/.-039:-../03.4749 /...3.:: 03:7:93.7 90780-:9 .3 -. -: -..3 -.. .5.3 8.3.320250784.5:3 5.3./203/:.:: .5.: ...3/.:.::./203/:. .280./.. . .3.. 9: 07... -.2-./..3 %.:: $.3. 808.3 203..3.3 .9 -.5.9 -.3.3.:203.5././ .2:7/8.3 2034433... /.: -07-:.:..3/.. 0 80-.:-07.2.:4/03  03. 808047./ .8.3 /. .33. /...3.