ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΎ
ΣΗΜΕΙΏΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΈΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ονοματεπώνυμο
Διεύθυνση

[ ΕΠΏΝΥΜΟ, όνομα ]
[ αριθ., οδός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα ]

Τηλέφωνο
Τηλεομοιοτυπία
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Υπηκοότητα
Ημερομηνία γέννησης

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ

[ Ημέρα, μήνας, έτος ]

ΠΕΙΡΑ

• Ημερομηνίες (από – έως)

[ Αρχίστε με την πιο πρόσφατη και παραθέστε πληροφορίες χωριστά
για κάθε θέση που κατείχατε. ]

• Επωνυμία και διεύθυνση
του εργοδότη
• Είδος της επιχείρησης ή
του κλάδου
• Απασχόληση ή θέση που
κατείχατε
• Κύριες δραστηριότητες
και αρμοδιότητες

ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ

ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

• Ημερομηνίες (από – έως)

[ Αρχίστε με την πιο πρόσφατη και παραθέστε πληροφορίες χωριστά
για κάθε κύκλο σπουδών που ολοκληρώσατε. ]

• Επωνυμία και είδος του
οργανισμού που παρείχε
την εκπαίδευση ή
κατάρτιση
• Κύρια
θέματα/επαγγελματικές
δεξιότητες
• Τίτλος
• Επίπεδο κατάρτισης με
βάση την εθνική
ταξινόμηση (εφόσον
ισχύει)
Σελ. 1 – Βιογραφικό του/της
[ ΕΠΩΝYΜΟ, όνομα ]

Για περισσότερες πληροφορίες
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_en.html
www.eurescv-search.com/

ΑΤΟΜΙΚΈΣ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

οι οποίες αποκτήθηκαν κατά
τη διάρκεια του προσωπικού
και επαγγελματικού βίου·
δεν είναι απαραίτητο να
τεκμαίρονται με επίσημα
πιστοποιητικά και
διπλώματα.

ΜΗΤΡΙΚΉ
ΆΛΛΕΣ

ΓΛΏΣΣΑ

ΓΛΏΣΣΕΣ

• Ικανότητα ανάγνωσης
• Ικανότητα γραφής
• Ικανότητα ομιλίας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΈΣ

[ Αναφέρετε τη μητρική γλώσσα ]

ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΙΚΑΝΌΤΗΤΕΣ

[ Αναφέρετε την γλώσσα ]
[ Αναφέρετε το αντίστοιχο επίπεδο: εξαιρετικό, καλό, βασικό. ]
[ Αναφέρετε το αντίστοιχο επίπεδο: εξαιρετικό, καλό, βασικό. ]
[ Αναφέρετε το αντίστοιχο επίπεδο: εξαιρετικό, καλό, βασικό. ]
[ Περιγράψτε τις αντίστοιχες ικανότητες και αναφέρετε πού
αποκτήθηκαν. ]

Διαβίωση και εργασία με
άλλα άτομα σε
πολυπολιτισμικό περιβάλλον,
σε θέσεις όπου η
επικοινωνία είναι σημαντική
και σε καταστάσεις που
απαιτούν ομαδική εργασία
(π.χ. πολιτιστικές και
αθλητικές δραστηριότητες )
κλπ.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΈΣ

ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΙΚΑΝΌΤΗΤΕΣ

[ Περιγράψτε τις αντίστοιχες ικανότητες και αναφέρετε πού
αποκτήθηκαν. ]

Π.χ., συντονισμός και
διοίκηση ανθρώπων, έργων,
προϋπολογισμών· στην
εργασία, σε εθελοντική
εργασία (π.χ. πολιτιστικές
και αθλητικές
δραστηριότητες), στο σπίτι
κλπ.

ΤΕΧΝΙΚΈΣ

ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΙΚΑΝΌΤΗΤΕΣ

[ Περιγράψτε τις αντίστοιχες ικανότητες και αναφέρετε πού
αποκτήθηκαν. ]

Υπολογιστές, ειδικά είδη
εξοπλισμού, μηχανήματα
κλπ.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΈΣ

ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ

ΚΑΙ ΙΚΑΝΌΤΗΤΕΣ

[ Περιγράψτε τις αντίστοιχες ικανότητες και αναφέρετε πού
αποκτήθηκαν. ]

Μουσική, συγγραφή, σχέδιο
κλπ.

ΆΛΛΕΣ

ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΙΚΑΝΌΤΗΤΕΣ

[ Περιγράψτε τις αντίστοιχες ικανότητες και αναφέρετε πού
αποκτήθηκαν. ]

Ικανότητες που δεν
περιλαμβάνονται στις
προηγούμενες κατηγορίες.

Σελ. 2 – Βιογραφικό του/της
[ ΕΠΩΝYΜΟ, όνομα ]

Για περισσότερες πληροφορίες
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_en.html
www.eurescv-search.com/

ΆΔΕΙΑ(ΕΣ)
ΠΡΟΣΘΕΤΈΣ

ΟΔΉΓΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΉΜΑΤΑ

Σελ. 3 – Βιογραφικό του/της
[ ΕΠΩΝYΜΟ, όνομα ]

[ Αναφέρετε εδώ κάθε άλλη πληροφορία που μπορεί να παρουσιάζει
ενδιαφέρον, π.χ. συστάσεις. ]
[ Απαριθμήστε τα τυχόν επισυναπτόμενα έγγραφα. ]

Για περισσότερες πληροφορίες
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_en.html
www.eurescv-search.com/

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful