GRADUALE ROMANUM

N° 696

GRADUALE
SACROSANCTTE

ROMANCE ECCLESIvE

DE TEMPORE ET DE SANCTIS
SS. D. N. PII X. PONTIFICIS MAXIMI
IUSSU

RESTITUTUM ET EDITUM AD EXEMPLAR EDITIONIS TYPIC^ CONCINNATUM ET RHYTHMICIS SIGNIS A SOLESMENSIBUS MONACHIS
DILIGENTER ORNATUM

DESCLEE & Socn
S. Sedis Apostolicae et Sacrorum Rituum Congregationis Typographi PARISIIS - TORNACI - R O M ^ - NEO EBORACI 1961

CAROLUS MARIA HIMMER
DEI ET APOSTOLIC^ SEDIS GRATIA

EPISCOPUS TORNACENSIS
Omnibus has visuris salutem in Domino.

C

um juxta tenorem authenticorum S. R. C. decretorum et ad normam Canonis 1390, nulli typographo fas sit librorum liturgicorum in totum vel ex parte editionem suscipere vel evulgare, nisi prius earn Ordinarius loci declaratione munierit, qua de perfecta ejus concordantia cum archetypis Romanis exemplaribus constet; nine est quod Nos dilectis Filiis Descle"e et Sociis in hac nostra civitate Tornacensi, novam editionem parantibus, censores in cantu gregoriano peritos deputavimus, qui collatione facta diligentissime testarentur illam cum authentico suo Originali rite omnino convenire. Oblatum vero opus absolutum cui titulus : Graduate Sacrosanctae Romanae Ecclesiae de Tempore et de Sanctis, ad exemplar Editionis typicae concinnatum, et rhythmicis signis a Solesmensibus Monachis ornatum, postquam, ex praedictorum censorum testimonio in scriptis obtento, fuimus legitime informati illud cum Editione typica Vaticana necnon cum recentioribus S. R. C. decretis ad amussim concordare, excusum approbavimus evul^andique licentiam dedimus, prout per praesentes approbamus ac licentiam damus. In quorum fidem' hasce litteras subsignavimus, sigilloque nostro ac Secretarii nostri chirographo muniri fecimus, Tornaci, die 3oa mensis aprilis annoMCMLXI.
+ CAROLUS MARIA

'• "

Ep. Tornacen. De mandato Exmi ac Rfhi DD. Episcopi :
J. HACHEZ, Can. a Secret.

Omnia jura vindicabimus, tarn in universam nostram excogitandi scribendique rhythmi rationem quam in carmina quae non inveniuntur in vaticana editione sed ex Solesmensibus libris excerpta sunt.
DESCLEE & Socn.

Copyright 1938 by DESCLBE & Co., Tournai (Belg.).
Printed in Belgium

DECRETUM
anc Vaticanam Gradualis Sacrosanctae Ecclesiae Romanae Editionem, Sacra Rituum Congregatio, attends atque confirmatis Decretis suis, datis diebus xi et xiv Augusti anni 1905, uti authenticam ac typicam declarat et decernit; quippe quae pro Missis de Tempore et de Sanctis, necnon et pro Missarum Ordinario, Cantum Gregorianum exhibet, prout is fuit a Sanctissimo Domino nostro Pio Papa X feliciter restitutus, ipsiusque jussu et auctoritate diligenter ac rite revisus et recognitus. Ea quidem fuit totius operis norma, quam varia plane instituerant et injunxerant documenta Pontificia, et perspicue rursus ac plenius exponit et inculcat Commentarium De ratione Editionis Vaticanae Cantus Romani, quod Graduali praemittitur. Haec autem Editio, ut in usum apud omnes ecclesias hie et nunc deveniat ita sancitum est, ut ceterae quaelibet Cantus Romani Editiones, ad tempus tantummodo juxta Decreta praedicta toleratae, nullo jam in futurum jure gaudeant, quo typicae substitui possint. Quo vero forma cantus aptius posset restitui, restitutae sunt etiam nonnullae hie illic quoad verba lectiones, quamvis ab hodierno textu Missalis alienae. Quarum restitutio, quum ab ipso Summo Pontifice, in audientia die xiv Martii anni 1906 Emo Cardinali Pro-Praefecto hujus Sacrae Congregationis indulta, expresse fuerit approbata atque praescripta, in futuris Gradualis Editionibus omnino erit observanda. Juxta tenorem quoque utriusque Decreti suprascripti, ad eos tantum editores seu typographos, quibus id a Sede Apostolica conceditur, pertinet privilegium evulgandi eumdem Cantum, qui, quum sit vetus Ecclesiae Romanae patrimonium, ejusdem prorsus

H

VI.

DECRETUM.

exstat proprietas. Cautum est insuper, ne quid quovis praetextu editores praesumant addere, demere aut mutare, quod ipsius Cantus integritati atque uniformitati discrimen inferat. Qualiscumque igitur Editio Cantus Gregoriani ad usum liturgicum destinata, ut sit legitima, et ab Ordinario queat permitti, debet esse typicae huic omnino conformis, quoad ea praesertim, quibus sive in praefatis Decretis, sive in alio diei xiv Februarii anni 1906 specialiter provisum est. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die VII Augusti 1907.
SERAPHINUS Cardinalis CRETONI
SACRORUM RlTUUM CONGREGATIONIS Praefectus.

L. ^ S . f DIOMEDES PANICI, ARCHIEPISCOPUS LAODIGEN.
SACRORUM RITUUM CONGREGATIONIS Secretarius,

DE RATIONE
EDITIONIS VATICANAE CANTUS ROMANI

S

ancta Mater Ecclesia, cui divinitus commissum est animos fidelium ad sanctitatem omnem instituere, sacrae Liturgiae adjumentis in ejusmodi praeclarissimum finem semper ac feliciter est usa. In quo (ne varietas dissociaret animos, utque e contra unitas vigeret incolumis, quae mystico Christi corpori vigorem simul et decorem confert) traditiones majorum assiduis curis servare studuit; easque, si quando saeculorum lapsu obliteratae fuissent, perquirere diligenter fortiterque instaurare perpetuo conata est. Jam inter ea, quae Liturgiam sacram maxime spectant ac veluti pervadunt splendoremque illi addunt atque efficacitatem, cantus sacer in primis adnumerandus est. Communi quippe experimento novimus, ilium et divino cultui amplitudinem quamdam tribuere, animosque miris modis ad caelestia pertrahere. Quamobrem Ecclesia ejusdem cantus usum nullo tempore commendare destitit, assiduaque diligentia prosecuta est, ne a primaeva dignitate deficeret. Quern ut quidem finem assequatur, necesse est cantum in Liturgia adhibendum iis instrui dotibus quibus unice sacer est et animorum utilitati accommodatus. Oportet nimirum religiosa gravitate in primis pollere; turn vero aptum esse christiani animi sensa suaviter ac pro veritate referre; catholicum praeterea esse, ut scilicet quarumcumque gentium, regionum, aetatum necessitati respondeat; demum simplicitatem cum artis perfectione conjungere. Has porro dotes nullibi reperiri melius probatum est quam in
Cantu gregoriano, qui Ecclesiae Romanae proprius cantus est, quern unice a patribus hereditate accepit, cautissime in suis codicibus decursu aetatum custodivit> fidelibus uti suum commendaty cujusque

viii.

DE RATIONE EDITIONIS VATICANAE CANTUS R0MAN1.

usum in quibusdam liturgiae partibus absolute praescribit (Motu proprio xxir Nov. 1903, n. 3). Utique, saeculorum lapsu, puritas gregoriani cantus detrimenti haud parutn cepit. Idque exinde praesertim accidit, quod quae ejusdem cantus propriae sunt normae, patrum traditione acceptae, vel negligenter praeteritae vel oblivioni penitus mandatae sunt. Ex eo autem spiritus, quern vocamus, liturgicus itemque precandi spiritus retro ferri nimium visi sunt; simul vero concentuum sacrorum species ac veluti sapor, si non exstincta penitus, at certe sunt depravata. Ast, quod faustum felixque sit, Pius X Pontifex Maximus, Decessorum suorum studia in hac re aemulatus, damna haec gregoriano cantui cavere ulterius decrevit ac porro instituit. Quamobrem, Motu proprio die xxn novembris anni MCAim dato, prindpia (quod reformationis initium esse debebat) quibus cantus ecclesiasticus innititur, ac regitur, presse nitideque indicavit; praecipuas simul Ecclesiae praescriptiones collegit, contra abusus diversos qui decursu temporum in ipsum cantum irrepserunt. Accessit porro Decretum Congregationis sacrorum Rituum, die VIII Januarii MGMIV editum, quo cantus gregoriani instaurationi distinctius consulebatur. Supererat tamen ut Ecclesia Romana, ceteraeque, quae illius ritum sequuntur, Ecclesiae codicibus instruerentur genuinas gregoriani cantus melodias exhibentibus. Cui necessitati prospexit provide ipse Summus Pontifex Pius X. Motu namque proprio die xxv aprilis MCMIV promulgato edixit : Gregorianas cantilenas in suam integritatem ac germanitatem restituendas, secundum antiquiorum codicum fidem; ita quidem ut legitimae traditionis decurrentium saeculorum haberetur ratio neque hodiernae liturgiae recepti usus praeterirentur. Hisce veluti legibus ac normis usi, qui, Pontificis ejusdem nutu, hanc spartam adornandam susceperunt, recognoscendis codicibus appuleruntmanum. Quod igitur initio occurrebat, antiquorum chirographa perquirenda sedulo ac volutanda susceperunt. Sapienti id plane consilio; hujusmodi enim codices, non solum vetustate ipsi sua se commendant, qua ab cantus gregoriani exordiis exigue dissociantur, sed praecipue quod lis aetatibus conscript) sunt, quum cantus ipse maxime floreret. Etenim, etsi cantilenae

DE RATIONE EDITIONIS VATICANAE CANTUS ROMANI.

ix.

alicujus remotior origo ac diuturnus usus apud majores ipsam efficerent dignam, quae in editionem novam curandam reciperetur; quod tamen jus confert ut recipiatur, sapor est religiosae artis ac vis liturgicae precationis rite exprimendi. In chirographis igitur versandis hoc primum prae oculis est habitum : non videlicet ut quidquid foret antiquius, id statim sola antiquitatis ratione admitteretur. Sed quoniam ecclesiastici cantus instauratio, non unice paleographicis rationibus inniti debebat, verum etiam ex historia, ex arte musica et gregoriana, atque adeo experientia sacraeque liturgiae legibus erat juvanda; haec omnia attendenda simul fuerunt; ne opus, antiquitatis scientia forte confectum, congruentia partium destitueretur, ac traditioni catholicae injustum haberetur, pluribus nempe saeculis jure defraudatis nonnihil boni aut etiam melioris in Ecclesiae patrimonium conferendi. Gregorianam namque quam dicimus traditionem intra aliquod annorum spatium coarctare nequaquam licet, sed omnia complectitur saecula, quae, majori minorive studio ac profectu, artem gregoriani cantus omnia excoluerunt. Ecclesia, inquit Summus Pontifex in memorato Motu proprio, artium progressum indesinenter coluit eumque fovit, ad religionis usum omnia admittens quae bona et pulchra saeculormn decursu homo inventt, salvis liturgicis legibus. His ergo sapientibus normis, a SS. D. N. Pio PP. X traditis, praesens editionis opus perfectum est. Equidem doctis quibusque viris libertatem relinquit Ecclesia determinandi cujuslibet gregorianae melodiae aetatem ac sortem, deque earum artificio dijudicandi. Unum hoc sibi reservat, Episcopis nempe et fidelibus sacri cantus textum exhibere ac praescribere, qui, ad traditionis documenta diligenter restitutus, conferat ad congruum divini cultus splendorem, nee non ad animorum aedificationem. Jam satis ostensum est supra, quomodo fuerit firmissime fundatum opus provide arreptum reddendi veteres Ecclesiae concentus legitimae suae integritati. Sed ut consulatur eorum commodis qui libris choralibus usuri sunt juxta praemissa editis, operae pretium est nonnulla hie addere de propriis cantus gregoriani notulis et figuris, simul ac de modo easdem recte interpretandi.

DE NOTULARUM CANTUS FIGURIS ET USU.
Ad rite cantandi rationem multum praestat ille notulas cantus figurandi ac praecipue conjungendi modus, qui a majoribus institutus et per totum medium aevum constanter et ubique servatus, hodiernis adhuc editoribus veluti norma commendatur. Sequenti autem schemate oculis subjiciuntur notularum seu, ut aiunt, neumarum praecipuae figurae, simul cum earum nominibus :

1
Punctum Virga

Bivirga

Punctum inclinatum Cephalicus

3
Podatus vel Pes

£
Clivis vel Flexa

i
Epiphonus

Scandicus

Salicus

Climacus

Ancus

Torculus

Porrectus

Torculus resupinus

Porrectus flexus

35
Pes subpunctis Scandicus subpunctis Scandicus flexus Climacus resupinus Strophicus Pes strophicus Clivis strophica Torculus strophicus vel cum Orisco vel cum Orisco

Pressus

Alii Pressi vel neumae appositae

Trigon

Quilisma

Neumae longiores seu compositae

Ne quis forte in interpretandis hisce figuris erret aut haesitet, nonnulla primum sunt advertenda : 1°. Binae notulae ex quibus constat podatus sic intelligantur, ut inferior semper proferatur ante illam quae ipsi directo superstat.

DE NOTULARUM CANTUS FIGURIS ET USU.

XI.

fa sol

re la

sol ut

2°. Linea crassa porrecti in obliquum ducta pro duabus tantum ponitur notulis, ita quidem graphice copulatis, ut pro una

habeatur pars summa hujus lineae, et ima pro altera.

s
la sol la la fa sol sol mi sol fa sol re mi

3°. Seminota, qua cephalicus f et epiphonus i desinunt, haud g reperitur nisi in fine unius syllabae, quando simul, altera continuo succedente, occurrunt aut gemellae more diphtongi junctim efferendae vocales, v. g. AUtern, Y,]us, alleluia; aut plures contiguae consonantes, v. g. oMNis saNCTus. Nam, ipsa cogente syllabarum natura, vox de una ad alteram limpide transiens tune «liquescit»; ita ut in ore compressa « non finiri videatur », et quasi dimidium suae, non morae, sed potestatis amittat. (Cf. Guid., MicroL, C. XV). Quando vero natura syllabarum exigit ut sonus non liquescat. sed « plenius proferatur », epiphonus locum cedit podato, et cephalicus clivi. Epiphonus Podatus Cephalicus Clivis

A sum-mo.

In so- le.

Te

lau-dat.

Sol-v6- bant.

Aliquando duae notae, quae alteram superiorem seu virgam subsequuntur ad modum climaci, liquescunt vel saltern ultima earum; tune ambae in mineri charactere pinguntur % • aut in cephalicum virgae suppositum ftj mutantur. Hujusmodi neuma climaco affinis vocatur ancus. 4°. Quando plures simplices notae, ut in strophico, aut in presso et huic consimilibus, sunt appositae, scilicet in eodem gradu ita dispositae, ut modico tantum inter se spatio distent, super his « vario tenore » immorandum est, habita quidem majoris vel minoris earumdem numeri ratione. In eo tamen inter se

xii.

DE NOTULARUM CANTUS FIGURIS ET USU.

discrepant strophicus etfiressus, quod hie fortiori vel etiam, saltern ad libitum, «tremula voce » producendus; ille vero leniori, nisi validiorem ictum acutus requirat syllabae occurrentis accentus. 5°. Alia exsistit nota tremulae vocis, id est quilisma; quae etiam supervenit in cantu tamquam «flos melodious », et dicitur nota volubilis et gradata. Qui has exprimere voces tremulas ac volubiles non didicit, vel in his exercitatus non solus cantat, simpliciter ictu quasi mordaciori feriat notam quae quilisma praecedit, ut subtilior flat sonus ipsius quilismatis, potius quam velocior. 6°. Cauda qua pars summa climaci, clivis et porrecti insignitur, est de « proprietate » ipsius eorum figurae quam majores usu tradiderunt. Hujusmodi notula vehementiori saepius gaudet impulsu; non tamen quia caudata, sed quia ulli cum non sit ligata praecedenti, directo vocis ictu percutitur. Lineola quandoque de una notula ad alteram ducta, ad utramque ligandam simpliciter ponitur. 7°. Neque per se ad temporis rationem pertinent puncta inclinata, quae in aliquibus neumis superiorem subsequuntur notam, ^•.. Huic ilia subdita fore ex suapte forma et ipso ordine obliquo demonstrantur; ac proinde connexis inter se vocibus sunt exprimenda. Singulae autem neumae, qualicumque modo suae partes coalescant in scribendo, unum etiam in cantando corpus efficiunt; ita prorsus ut notulae quae primam excipiunt ex ipsa nasci videantur, cunctis quidem communi impetu deductis et effusis. Eadem vero causa, cur notulae cujusque neumae in scripto et in cantu conjunguntur in unum, exigit ut ipsae neumae et visu et auditu distinguantur ab invicem : quod utique fit diverso modo pro diversis adjunctis. l°. Quando plures neumae pluribus respondent syllabis, his articulate discretis, discernuntur et illae. Tune neuma quaeque a syllaba cui addicitur indolem et potestatem ita mutuatur, ut majore impulsu efferatur neuma, si ipsa syllaba proprio sit fortior accentu: minore vero, si obscuriorem sonum natura syllabae requirat. 2°. Quando ad eamdem syllabam plurimae aptantur neumae, harum series in varias ita dividitur partes, ut aliae inter se vel omnino vel fere cohaerentes contigue decurrant {Vide infra A); aliae vero aut latiori spatio (B), aut lineola divisionis (C) separatae, per aliquam moram ultimae vocis in suo cursu tantisper suspendantur, cum facultate, si opus sit, spiritum raptim reficiendi. V. g.

DE NOTULARUM CANTUS FIGURIS ET USU. D B A C D B A C A B

Xlll.

Ky-ri- e

*

**

e-16- i-son.

Notandum est locum dari ampliori quidem morae, nulli vero respirationi, ubi occurrit notula caudata (D), quam excipit aliqua neuma sibi subjecta. Juxta regulam € auream », in fine cujuslisbet neumae, quam immediate sequitur nova syllaba jam inchoatae dictionis, quantumvis interveniat spatium, nulla potest fieri pausa; nee prorsus mora ultimae vocis, nee a fortiori silentium, quod incongrue scinderet dictionem. In omni cantu observandae sunt divisiones varii momenti, quas intellectus tarn verborum quam modulorum exigit aut permittit. Ad hoc cantoribus auxilio sunt diversa quasi interpunctionis signa, in libris choralibus jam usitata pro diversa divisionum seu pausarum qualitate aut mensura; scilicet : i°. divisio major. 2°. minor.
- . .
-T

30. minima.
4•

40. finalis.
r• »

ti°. Divisio seu pausa major, vel distinctionis, fit in ultimis vocibus cursum moderate tardando, et spiritum plene reficiendo. 2°. Pausa minor, id est subdistinctionis, dat locum paulisper immorandi, ac simul breviter respirandi copiam. 30. Pausa minima in morula vocis constat, sinitque, si opus sit, aerem haustu brevissimo renovare. Si frequentius cantor desideret pulmonibus indulgere, tune spiritum quasi subripiendo colligat, ubi rimulae habentur in oratione vel in cantu, ne scindantur unquam verba aut neumae. 40. Duplex linea claudit vel cantum ipsum, vel ejus partem principalem. Aliud quoque munus linea sic geminata communiter in libris choralibus implet; notat enim praeterea locum ubi post inceptum cantum chorus ipsum prosequitur, aut ubi vices cantandi mutantur. Sed quia signum hujusmodi in medias partes cantilenae inter-

XIV.

DE NOTULARUM CANTUS FIGURIS ET USU.

jectum ejusdem saepius commissurae nocet, opportunius visum est ipsius loco in eumdem finem adhibere asteriscum *, ut apparet in superiori exemplo : Kyrie eleison. Ibi autem et in similibus locis asteriscus simplex * apponitur, ubi is qui cantabat chorus silere debet, ut alter solus succinat : duplex vero **, ubi chorus uterque postea concinit, quatenus, ut decet, cantus conjunctis tune omnium vocibus concludatur. Sciendum est quod b molle, quando ponitur, solum valet usque dum occurrerit jjj quadratum, aut lineola divisionis, aut dictio nova. His bene perspectis, oportet etiam eos, qui divinae laudi dant operam, cunctis esse instructos regulis cantus, easque diligenter observent; ita tamen ut semper voci mens concordet. Primo igitur curandum est ut verba quae cantantur plane perfecteque intelligantur (Benedictus XIV). Cantus enim oportet ut litterae sensum non evacuet sed fecundet (S. Bernardus, Ep.312). In omni textu lectionis, psalmodiae vel cantus, accentus sive concentus verborum, in quantum suppetit facultas, non negligatur; quia exinde permaxime redolet intellectus (Instituta Pat rum). Maxima quoque adhibenda est cura ne inaequalitas cantionis cantica sacra vitiet. Non per momenta neuma quaelibet aut sonus indecenter protendatur aut contrahatur. Una qualitate cantemus, simul pausemus, semper auscultando. Si morose cantamus, longior pausa fiat. Ut in choro, quod maxime necesse est, voces omnes in unum exeant, enitatur humiliter unusquisque suam vocem -inter sonum chori concinentis includere. Omnem vocum falsitatem, jactantiam seu novitatem detestemur, et quaecumque modos theatrales redolent. Neque imitemur eos qui levitate nimia praecipitant cantum, aut gravitate inepta syllabas fantur. Omnem vero cantum si morose ac propere psallimus, semper cum fapultate vocum et rotunde suavi melodia peragamus (Hucbald. Nicetas, Instituta Pat rum). Haec de gremio sanctorum Patrum collegimus; quorum quidam hunc modum cantandi ab Angelis didicerunt; alii Spiritu Sancto rimante in cordibus eorum, per contemplationem perceperunt. Quam formam si diligenti studio imitari conamur, nos quoque subtilem percipiemus dulcedinem intellectus, canentes Deo in cordibus nostris, spiritu et mente (Instituta Patrum).

DE ALIQUIBUS REGULIS IN CANTU SERVANDIS.

XV.

Quibus autem in Ecclesia Dei cantandi munus incumbit, eos etiam oportet esse bene instructos de ritibus officii sui. Quapropter infra sequuntur regulae praecipuae, ex iis quae referuntur ad Graduate, (cf. XXIII).

Hactenus Vaticanae Editionis prooemium. Cui, ad commodum cantorum, adjungere duximus regulas infra positas :

DE ALIQUIBUS REGULIS IN CANTU SERVANDIS EX LIBRIS SOLESMENSIBUS EXCERPTIS. I. De notarum duratione et momento.
Omnes simplices gregorianae notulae, cujuscumque sint formae, sive singulae sive in neumis agglutinatae, idem valent ac « tempus primum et indivisibile » (np&zoc; xp6v°S> apud Graecos) : j* scilicet in recentioris musices notatione. Haec notio de «temporis primi» definita duratione maximi refert, cum in ea tamquam in fundamento suo firmetur rhythmus. Duo sunt vero signa quibus punctum et virga protrahuntur. a) Punctum-mora (•) earn quam immediate sequitur notulam firme duplicat :

b) Transversum episema (-), quod simplicem notulam vel etiam neumam afficere potest, notulam vel singulas hujus neumae notulas paululum producendas esse indicat, quin duplicentur :

—r—^—fs—*+v—

XVI.

DE ALIQUIBUS REGULIS IN CANTU SERVANDIS

Quando transversum episema ultimam vel ultimas incisi aut membri notulas afficit, protractionis et morae unice est signum; si vero notulam vel neumam intra incisi aut membri tramitem afficit, plerumque affectus animi aliquantula soni protractione significat. Ex seipsis, nee punctum-mora nee transversum episema intensitatem soni indicant. N. B. — Rectum episema (•) nullatenus ad durationem nee ad intensitatem ex seipso attinet, sed est mere signum, typis quidem usurpatum quoties expedit, ad rhythmi divisionem seu rhythmicum ictum, de quo dicitur infra, designandum.

II. De rhythmo ejusque dementis.
1° De rhythmi partibus. Rhythmus est, secundum S. Augustinum, « ars bene movendi », et, secundum Platonem, « ordinatio motus ». Haberi potest ut motus quidam ordinatus quo, velut ex operatione vere synthetica, omnes et singulae dictionis syllabae vel musices notulae connexae sunt et quasi concatenatae, aliae aliis subordinatae, ita ut unum quid efficiant, quod periodus vocatui*. Haec synthesis partibus constat, magis ac magis amplis velutque comprehensivis, seu motibus in se jam integris, mutua tamen connexione junctis, quos respective vocant « pedes », incisa, membra et periodos. Periodus membris, membrum incisis, incisum pedibus seu minimis partibus constituitur; et illae ipsae minimae partes duobus vel tribus simplicibus componuntur elementis, quae sunt « tempora prima et indivisibilia », de quibus supra. Ideo, tamquam fundamentum rhythmicae syntheseos, subsunt semper minimae partes, seu minimi motus quoad essentiam constituti, id est, sublatione et remissione, seu juxta Antiquos arsi et thesi constantes. Unde assimilari potest rhythmus turn hominis incessui qui per continuos passus procedit, turn fluctui maris qui per undas progreditur, quippe cum passus hominis et undae maris impulsu quodam et depositione constent. Porro rhythmica thesis non est nisi depositio praecedentis impulsus, vel finis parvi motus et passus. Itaque nullo modo haec ad vim spectat, sed ad merum rhythmum seu motum.

EX LIBRIS SOLESMENSIBUS EXCERPTIS.

XVII.

At vero ipsa thesis ilia, quae singulos rhythmicos passus concludit, et secundo aut tertio quoque simplici tempore recurrit, vocatur etiam « rhythmicus ictus »; et rectum episema est unice signum distinctivum, subter (vel rarius supra) notulam saepe additum, ut facilius discerni possit ubi sint in vocali motu illi ictus rhythmici. Ita omnia et singula interpunctionis signa inter se ordinata sunt, simulque omnes et singuli rhythmi incessus clare distinguuntur r , a minimo ad majorem : a b c d e f g "

a) finem indicat cantilenae; b) » » periodi; c) » » membri; d et e) » » incisi majoris minorisve momenti; f) » » incisi minimi (plerumque saltern); g) » > passus rhythmici vel minimi motus. Ad hanc scalam descrescentium signorum ordinatim constitutam nulla ex parte pertinet vis vel intensitas soni, haud amplius in ultimo casu, g) quam in a). Unius enim ejusdemque ordinis sunt omnia et singula signa, ordinis scilicet motus proprie sumpti; omnia et singula non sunt nisi melodicae interpunctionis signa. Sic eorum munus est varias cantus distinctiones apte designandi, ita ut in mente clarescat ordo numerosus melodici incessus, quo pedes, incisa, membra et periodi ab invicem discernuntur, et de caetero in melodicam simul ac logicam unitatem coalescunt. Notandum quod, excepto transverso episemate, in antiquis codicibus nullum reperitur ex his signis ut sic.

2° De ictu rhythmieo.
Ex his apparet ictum minime melodico accentu vel impulsu constare, nee ejus signum, rectum scilicet episema, majorem validioremque vocem requirere; ut supra dictum est, ictus non ad
x

Virgula *

* tantum respirationi e superiori notula sumptae breve tempus concedit.

XVIII.

DE ALIQUIBUS REGULIS IN CANTU SERVANDIS

vim spectat, sed ad merum rhythmum seu motum ordinatum, qui ex ipso carminis cursu notularumque sublatione et depositione proprie constat. Ictus punctum denuntiat temporis quo, post praeviam sublationem, motus rhythmicus deponitur et quasi in terram recidit, ad ibi standum vel, e contra, ad ultro progrediendum. Nam, velut in hominis incessu aut in maris fluctibus, ex ipsa motus praecedentis remissione oriuntur jam primordia impulsionis immediate sequentis, ita ut in ea jungantur et coagrnententur rhythmi subsequentes. Aliis verbis, ictus est vinculuni et quasi compages, qua committuntur implexa omnia rhythmicae syntheseos elementa.
D E ICTUS RESPECTU AD INTENSITATEM. — Ictus, natura sua, nullam cum intensitate soni connexionem habet; syllabae cui assignatur colorem participat, cum acuta validior, cum paenultima vero vel finali remissior et dulcior. Coeteroquin intensitas, nedum cum unaquaque rhythmi minima parte renovetur, totius membri ambitum suo afficit complexu, ita ut omnia ejus elementa in unum aptius cohaereant. D E ICTUS RESPECTU AD TONICUM ACCENTUM. — Veluti ab intensitate soni, ita et ab accentu tonico prorsus ictus discerni debet; cum acuta syllaba concurrit vel non concurrit, sicut cantilenae auctori complacuerit : nam, ut omnes norunt, « musica non subjacet regulis Donati ». Cum autem natura sua nihil aliud sit quam thesis seu depositio rhythmi, et ejus sit unumquemque passum concludere, ictus cum ultima dictionis syllaba facilius convenit. E contra tonicus accentus, qui in latina lingua numquam in ultima syllaba invenitur, juxta Antiquos potius ad arsim pertinet. Et hoc maxime naturam suam decet, cum sit per se quoad tempus brevis, quoad melodiam acutus, quoad intensitatem potius moderatus et spiritualis : « Accentus, anima vocis »; unde accentus non debet violenter proferri, sed cum suavitate quadam ac temperamento, more avium suspensis alis ad ima volitantium. D E ICTUS LOCO. — Juxta leges rhythmi naturales, quae apud Antiquos tarn in poesi quam in musica servabantur, ictus secundo aut tertio quoque simplici tempore semper recurrit. Dum autem in mensurata musica, quae saeculis hodiernis praevaluit, ictus certo

EX LIBRIS SOLESMENSIBUS EXCERPTIS.

XIX.

et statuto intervallo recurnt, e contra in « rhythmo libero », qui est gregorianae cantilenae proprius rhythmus, incertis intet'vallis post secundum aliquando, nonnumquam post tertium tempus inveniri potest, ita ut binaria ternariis temporibus libere succedant auctoris cantilenae arbitrio. Ictu rhythmico gaudent : * * i° omnes notulae recto episemate instructae : • • * A

2° omnes notulae quae soni distinctam productionem x requirunt, scilicet : a) notulae puncto-mora instructae : •* \] f*

b) prima nota cujuscumque/r^wa.y : " t c) nota quae quihsma praecedit :

* * 3° Prima nota cujuscumque neumae : % %

* ^

nisi

tamen aliquem ictum, aliunde determinatum, immediate praecedat vel sequatur, cum ictus ictum continuo numquam sequatur. N. B. — In syllabico cantu, ictus cum ultima dictionis syllaba, et item cum dactylicorum verborum accentu tonico facilius convenit, nisi aliter notetur vel aliud suggerat contextus. In Kyrie sequenti (Kyrie XIII), asterisco discerni potest quales notulae, juxta praecedentem regulam, ictu rhythmico afficiuntur :
1 2 3 4 5 6 7

I

* * *

**

*

* • •

i

Ky- ri- e
1

e-

le- i- son.

Notandum quod transversum episema (-) minime ex seipso rhythmicum ictum indicat, cum non soni materialem et quasi crassam durationem, sed potius levem motus variationem et quamdam vocis rotunditatem significet, quibus, ut supra dictum est, affectus animi exprimuntur.

XX.

DE ALIQUIBUS REGULIS IN CANTU SERVANDIS

Ictus 6 recto episemate indicatur (i°). Ictus 3 et 7 puncto-mora indicantur (2° a). Ictus 5 initio pressus indicatur (2° b). Ictus i, 2, 4 prima neumae notula indicantur (30). Ex quo apparet ictus rhythmicos persaepe sola neumatica notatione indicari, quin recto episemate signari indigeant; rectum episema notulis tantummodo additum est ubi ex notatione ipsa non satis dilucide ictus discerni potest. Unde ex se ictus rhythmici recto episemate signati neque aliis validiores neque majoris momenti sunt, sed simpliciter signo speciali instructi quo facilius discerni possint. Singuli vero eorum momentum proprium habent, et ad incisi aut membri generalem arsitn vel thesitn, de quibus agitur infra, pertinent, juxta syllabam ad quam referuntur et locum quern in melodica linea obtinent.

3° De rhythmica synthesi.
Omnes rh>thmi partes, — pedes scilicet, incisa, membra, periodi — concurrere debent in ordine ut rhythmicam synthesim efficiant, ad quam ordinantur et propter quam exstant. Quapropter singulae earum, ad unum intus redactae, mutua connexione committi debent. Incisa enim, membra et periodi, quemadmodum minimi passus, arsi et thesi, majoris quidem momenti, constant, quas protasim et apodosim vocant. In inciso passibus, in membro incisis, in periodo membris constituuntur protasis et apodosis, et centro quodam determinantur ad quod ilia tendit vel ex quo haec deducitur: quod centrum cum apice melodico plerumque convenit, et de caetero variis lineae intensivae crescentis vel decrescentis conversionibus clarius elucet. Quibus autem modis synthesis haec efficienda sit, apud probatos auctores qui de rhythmo et de cantu gregoriano scripserunt invenitur T. Denique omnes et singulae rhythmi partes, pro suo quaeque momento, signis et pausis quibusdam rite accommodatis distin1

Cf. prae caeteris Le Notnbre Musical grigorien ou Rythmique grigorienne^

th/orie et pratique, par le R. P. D. A N D R £ MOCQUEREAU.

EX LIBRIS SOLESMENSIBUS EXCERPTIS.

XXI.

guuntur. De signis quidem in cantu gregonano usurpatis, superius dictum est, p. xvii. De pausis vero et respirationibus, haec breviter dicere juvabit: in ictu rhythmico seu in fine minimi passus (ibid., g)y nee protractio nee respiratio fieri debet; in fine incisi, ultima nota aliquamdiu protrahitur (ft e), vel duplicatur (d), sed ibi respirare non licet aut vix conceditur; in fine membri (c), plerumque respirationi indulgendum est, quod fit sub ultimae notae duratione; in fine periodi (b)> diutius moratur et interdum necesse est respirare : quod in recentiori notatione signo i indicatur, ante aut post interpunctionis lineam posito, prout res postulat; in fine tandem cantilenae (a), aliquali remissione motus ultima pausa praeparatur. Ut exemplo illustrentur monita superius data, proponuntur duae sequentes cantilenae, ex Ordinario missae excerptae, cum variis suae rhythmicae syntheseos elementis distincte distributis. Solius periodi protasis et apodosis hie expressa delineatae sunt; in membris vero et incisis, crescentis vel decrescentis intensitatis signis implicite exprimuntur : Kyrie XL
Periodus Protasis Apodosis

Membrum

Membrum Incisum

Incisum

Incisum * *

*

*

I

Ky-

ri-

e

16-

i- son.

XXII.

VARIATIONES IN PROPRIO SANCTORUM,

Agnus Dei X,
Periodus
Protasis Apodosis

Membrum

Membrum

Incisum

Incisum

Agnus De- i, qui tol-lis pec-cd-ta mun-di : mi- se- re"-re no-bis. Servandae sunt praecedentes regulae in omnibus gregorianis Ecclesiae cantilenis : Antiphonis, Responsoriis, Hymnis, etc.

VARIATIONES IN PROPRIO SANCTORUM
Die 29 novembris, cantatur Missa de feria vel de S. Saturnino Mart., 392. Die 18 januarii, cantatur Missa de feria, vel de S. Prisca Virg. etMart., 412. Die 3 maji, cantatur Missa de Feria, vel de SS. Martyribus, 491. Die 28 junii, cantatur Missa de vigilia SS. Apostolorum, 530. Die 6 julii, cantatur Missa de feria. Die 1 augusti, cantatur Missa de feria vel de SS. Martyribus, 563, Diebus 27 et 31 octobris, cantatur Missa de feria.

DE I(ITIBUS SEI(VANDIS IN CANTU MISS&
I. Accedente sacerdote ad altare, incipiunt cantores antiphonam ad Introitum. Quae in feriis et festis simplicibus intonatur ab uno cantore, usque ad signum appositum *; in aliis festis et in dominicis a duobus; sed in solemnitatibus a quatuor, ubi cantores suppetunt. Chorus vel schola prosequitur usque ad psalmum. Primam partem versus psalmi, usque ad asteriscum, et Y. Gloria Patri ipsi cantores proferunt, versum absolvente universo choro. Postea repetitur, item ab omnibus, antiphona usque ad psalmum. Si celebrans cum ministris introitum facit in ecclesiam per viam longiorem, nil prohibet quominus, decantata antiphona ad Introitum cum suo versu, plures alii eiusdem psalmi versus cantentur; quo in casu, post singulos vel binos versus repeti potest antiphona, et, quando celebrans ante altare advenerit, abrupto psalmo, si opus sit, cantatur Gloria Patri, et ultimo repetitur antiphona. Quando antiphona ad Introitum, post versum psalmi resumenda est, terminatio ipsius versus sumitur a versu Gloria Patri, si pro hac conclusione habeatur modulatio specialis. E. g. in Introitu Ad te levavi ; Quando post y. antiphona non repetitur :

et semi-tas tu- as

e-do- ce me.

G16- ri- a etc.

Quando post *f. repetitur antiphona :
-•—•—-m—m-t ^

r-

r

I

et semi-tas tu-as

e-do- ce me.

Ad te leva-vi etc.

XXIV.

DE RITIBUS SERVANDIS IN CANTU MISS^E.

II. Chorus vel schola, finita antiphona, ter Kyrie eleison, ter Christe eleison, et iterum ter Kyrie eleison, alternatim cum cantoribus aut altero choro persolvit. Ultimum autem Kyrie eleison dividitur in duas vel etiam in tres partes ab asterisco simplici aut duplici distinctas. Si duae tantum sunt partes, ac proinde unus asteriscus, prima pars ab ipsis cantoribus aut a primo choro cantatur; alt era vero ab omnibus. Si tres occurrunt partes et ideo asteriscus simplex ad primam divisionem et duplex ad alteram, tune prima pars ad eosdem pertinet quos supra; secunda vero, quae primae partis melodiam repetit, cantatur ab altero choro; tertia demum conjunctis omnium vocibus absolvitur. Aliquando etiam quinque partes contingunt : tune modus dividendi alternas cantandi vices similiter notatur per signum divisionis turn simplex turn duplex pluries interpositum, et satis intelligitur ex dictis. III. Incipit solus celebrans clara voce Gloria in excelsis Deo : deinde chorus vel schola prosequitur Et in terra pax hominibus, etc., divisus q;uidem in duas partes invicem sibi respondents, aut cantat alternatim cum cantoribus. Sequitur responsio chori ad Dominus vobiscum. IV. F'nita Epistola aut Lectione, ab uno vel a duobus inchoatur responsorium, quod dicitur Graduale, usque ad signum *, et cuncti, aut saltern cantores designati, prosequuntur debita cum attentione. Duo dicunt versum Gradualis, quern ab asterisco circa finem totus chorus absolvit; aut juxta ritum responsdrialem, quando magis id videtur opportunum, post versum a solis cantoribus aut a cant ore expletum, cuncti repetunt primam partem responsorii usque ad versum. Si Alleluia, alleluia cum versu sunt dicenda, primum Alleluia cantatur ab uno vel a duobus usque ad signum *; chorus autem repetit Alleluia et subjungit neuma, seu jubilum, protrahens syllabam a. Cantores versum concinunt, qui ut supra occurrente asterisco a toto choro terminatur. Finito versu, cantor vel cantores repetunt Alleluia et chorus addit solum neuma. Post Septuagesimam, omissis Alleluia et y . sequenti, dicitur Tractus, cujus versiculi alternatim cantantur a duabus sibi invicem respondentibus chori partibus, aut a cantoribus et universo choro. Tempore Paschali, omittitur Graduale et ejus loco dicitur Alleluia, alleluia cum versu, ut supra. Sequitur statim unum Alleluia, quod ab uno vel duobus inchoatum usque ad neuma

DE R1TIBUS SERVANDIS IN CANTU MISS^E.

XXV.

absque repetitione absolvitur ab omnibus. Versus et unum Alleluia in fine cantantur modo supra descripto. Sequentiae cantantur alternating aut a cantoribus et choro, aut a duabus chori partibus. V,. Finito Evangelio, celebrans intonat, si dicendum est, Credo in unum Deutn, prosequente choro vel schola Patrent omnipotentem, et reliqua, conjunctim aut alternatim pro loci consuetudine. VI. Antiphona ad Offertorium ab uno, duobus aut quatuor cantoribus intonatur, uti ad Introitum, et finitur ab omnibus. Post antiphonam canere licet antiquos gregorianos modulos illorum versuum, qui olim post antiphonam decantabantur. Si vero antiphona ad Offertorium a quodam psalmo desumpta sit, licet alios eiusdem psalmi versus decantare; quo in casu, post singulos vel binos versus psalmi, repeti potest antiphona, et, Offertorio expleto, psalmus clauditur cum Gloria Patri, et repetitur antiphona. Si vero antiphona e psalmo non sit desumpta, seligi potest alius psalmus solemnitati congruens. Cani tamen potest, expleta antiphona ad Offertorium, etiam aliqua cantiuncula latina, quae tamen huic Missae parti congruat, nee protrahatur ultra Secretam. VII. Finita • Praefatione chorus prosequitur Sanctus, etc.; Sanctus et Benedictus, si modulis gregorianis decantentur, continue canendi sunt, secus vero Benedictus post Consecrationem ponatur. Dum Consecratio peragitur, omnis cantus cessare debet, et, ubi consuetudo viget, etiam sonus organi et cuiusvis musici instrument i. Consecratione peracta, nisi Benedictus adhuc sit canendus, sacrum suadetur silentium usque ad Pater noster. VIII. Post responsionem ad Pax Domini, cantatur ter Agnus Dei, aut ab universo choro, inchoantibus uno vel duobus aut quatuor cantoribus unaquaque vice; vel alternatim, ita ut in fine ab omnibus decant etur : Dona no bis pacem, in Missa vero pro defunctis ultima tantum dictio : sempiternam. IX. Antiphona ad Communionem per se canenda est — intonata ab uno, duobus aut quatuor cantoribus, ut ad Introitum dictum est, — dum sacerdos celebrans Sanctissimum Sacra-

Ad Requiescant in pace in Missa defunctorum respondetur Amen. 1961. et. mentum sumit. R. et omnes eodem tono respondent Deo gratias. repeti potest antiphona. licet quoque aliam cantiunculam latinam. DE RITIBUS SERVANDIS IN CANTU MISSJB. cantus eiusdem antiphonae inchoetur dum celebrans sacram Communionem distribuit. sonus organi omniumque aliorum instrumentorum musicorum prohibetur : a) Tempore Adventus. usus idcirco eorundem instrumentorum temperandus est secundum gradum laetitiae. DE TEMPOXE QUO INSTRUMENTORUM MUSICOI(UM SONUS PROHIBETUR. (Instructio de musica sacra et sacra liturgia a S. qua singuli dies vel tempora liturgica distinguuntur. promulgata die 3 septembris 1958). id est a primis Vesperis dominicae primae Adventus usque ad Nonam vigiliae Nativitatis Domini. et repetitur antiphona. * Expleta autem antiphona ad Communionem. Si vero antiphona non sit de psalmo. Communione expleta. Si eadem antiphona ad Communionem e quodam psalmo desumpta sit. C. 1 «Versus psalmorum et canticorum ad usum cantorum pro antiphonis ad Introitum et ad Communionem repetendis iuxta codices antiquos». praesertim si fidelium Communio diu protrahitur. sacrae actioni congruam. excepta tantum Benedictione eucharistica. post singulos vel binos versus. Sacerdos aut diaconus dicit He Missa est. psalmus clauditur cum Gloria Patri. 2. Quoniam organi et magis quoque aliorum instrumentorum sonus ornamentum constituit sacrae Liturgiae. 1. vel Benedicamus Domino. n° 839. In omnibus ergo actionibus liturgicis. Si autem fideles communicandi sint. decantare. quo in casu.XXVI. Descl^e & Cie. licet alios eiusdem psalmi versus decantare. . seligi potest psalmus solemnitati et actioni liturgicae congruens.

solummodo ad cantum sustentandum.DE RITIBUS SERVANDIS IN CANTU MISS^E. Pro diebus tamen temporibusque ut supra prohibitis. Sonus porro organi et harmonii hoc triduo prohibetur. tituli vel anniversarii dedicationis ecclesiae propriae et tituli aut fundatoris familiae religiosae. vel si solemnitas aliqua extraordinaria occurrat. id est a media nocte qua incipit feria quinta in Cena Domini usque ad hymnum Gloria in excelsis Deo in Missa solemni Vigiliae paschalis. Per totum Triduum sacrum. si Officium et Missa de iis fiant. salvis exceptionibus. 4 b. Sonus aliorum instrumentorum. quae supra. Sexagesima et Quinquagesima feriisque has dominicas sequentibus. et ab initio Missae solemnis vespertinae «in Cena Domini» usque ad finem hymni Gloria in excelsis Deo . 3. necnon feria quinta infra Hebdomadam sanctam in Missa chrismatis. et non obstante quacumque contraria consuetudine. n. sine ulla exceptione. XXVII. d) In omnibus Officiis et Missis defunctorum. pressius determinare possunt. prohibetur insuper in dominicis in Septuagesima. praeter sonum organi. statuuntur. b) Organi tantum aut harmonii sonus permittitur in dominicis tertia Adventus et quarta Quadragesimae. secundum probatas locorum aut regionum consuetudines. organum et harmonium omnino taceant. id est a Matutino feriae quartae Cinerum usque ad hymnum Gloria in excelsis Deo in Missa solemni Vigiliae paschalis. . et ne ad cantum quidem sustentandum adhibeantur. sequentes statuuntur exceptiones : a) Organi et aliorum instrumentorum sonus permittitur diebus festis de praecepto et feriatis (exceptis dominicis) necnon festis patroni principalis loci. etiam in piis exercitiis. 4. c) Feriis et sabbato quatuor temporum Septembris. Ordinarii locorum has prohibitiones vel permissiones. 5. b) Tempore Quadragesimae et Passionis. c) Item organi tantum aut harmonii sonus permittitur in Missa et in Vesperis.

Vi. Ps.PROPRIUM DE TEMPORE Dominica Prima Adventus. f-M D te leva-vi * a.den-tur.nimam me.si qui te exsp6- ctant.——P+ e-rube-scam : neque non irri. D6mi-ne.us me• ••- us in te confi.as. Introitus.ci me. HHMI- A—.i : et-e.ant me in-imi.as tu. de- .do. non confun. 8.de.nim u-ni-v6r.am : De.

Adventus. usque ad Psalmum.16-rum. as * e. 1—. repetitur Ad te lev&vi.cor. i B- m6nstra mi. Grad. G16-ri. J -L u i± no-tas fac « .am tu- . * if.as.di. . D6mi.as fl-r tu.ne mi-se-ri. Amen. H Hie modus repetendi Introitum servatur per totum annum.bis D6mi. saecu.le- lu- ia.a 1 P" • T Patri.ne. ±\.do-ce me. non confund^ntur.ni-vera si * qui te exspectant. J.2 i • i a Dominica I. % •• • r* • 6-do-ceme. Osten- i • fu • de no. -• mihi : et se- g—— mi-tas tu8. D6-mi-ne.h i : * et s6mi-tas tu-as ^ • — ( R 9 i • "Hi 9 . Vi. Quofinito. L.

am : De. am : et sa-lu-t&..si qui te ex- jtzt spe.sequens.ctant.bit be.nigni-t&- tern : et .re tu- j um * da no- bis. In Ferns Adventus. Adventus. quandoper hebdomadam resumitur Missa de Dominica. \{ . H I 1 3 •««li ttn j I.ride•• • ant me J" " P1 • fL -^4—p=mi. Offert. HHI- in te confl- do.ci mei: et. 1— in-i• non 1 e-ru- be-scam : ne-que • A • ir. sedtantum Graduate.e. D HMI—mi O-mi.V . 8i.us me•• • nimam me- us.Dominica I. A\ .N ^ •** K m • ( o^ •_!.ni-ver. non dicitur Alleluia.nim u. den- tur. 2. non confunComm. necY. * D te Domine * l e •-=—+ Vci-vi &- 1.nus * da.

a Patri.ti. Dominica Secunda Adventus.ce Do.4 -3ter.Qm J X Si.es de- co. da- bit fructum su. I ve-stn.h s- a • • O-pu-lus Si. Grad.ae.seph. Ps.mi-nus v6-ni• • et a kj p ad "••• I ! a -r • • salv&n-das gen-tes : et audi.a cor- -sv dis ?^± • • a.tarn fti. in laeti. Intr.um. E u o u a e.on.cis su.on -M-f • sp6- ci.et D6mi- nus gl6.ri.ris » ^ e-jus De- us ma-ni- ste . j ^ Z_*_E_ re-gis Isra.el.ra no-stra Dominica II.ri- am vo.ci. intende: *qui dedfi-cis I! . *ec. Adventus. G16. 7. • 9 • • • r' • m i d —ftvel-ut ovem Jo.

—^a .16. LaetS- L-le. y. Congre-gd- te il-li sanctos e. • ^V tus sum in his quae dieta sunt mi- 5 hi : T in domum Domini * i- bimus.a.ia.fi- ib . * ij. . Adventus.et. qui ordi- na- ve- runt te-stamen-tum fil e- jus * su-per sa-cri.Dominica II. r %9 I I L A y.b^ ci. fl . s ni.jus.

mi-se-ri-cor-diam am tu1B am.bi- ostende bis.et •" • !! ti- % a bi a 0 a De- tu- 0.per: i-te-rum .lcm * surge. Adventus. um da no- bis. Intr.a • • 1 • pi 11I no••1MB lae- k Ifla • i.ver. • a a tur in te : ^r et plebs tu. et sa• •• • •A 3 1 • J S %• lu-ta.tens vi. D bis E. quae ve-ni.us * tu con. Dominica III. E. G Au-de- te * in Do-mi-no sem. | i. Domi• •*• ne.6 Offert.vi.re tuComm. et sta in excelso : et viT de ju-cun-di-tia — tern. 2. Dominica Tertia Adventus.fi- st nos.ru-sa.

Ps.am. D6mi-ne. o u a =- e. UI se-des. i m i 1 i i m 7 1 -• — '• • A — -^- • B1.de.te : mo-de-sti. r. .a Patri. * su- per Che. Grad. • ^ •• • • i ]m \i m si- tis : sed in o- mni o-ra- ti.a ve-stra -p^omnibus ho-mi.t&-tern Ja•• cob. Be-ne-di-xisti.nus pro.6- ne JV-A-fc-• ^ pe-ti-ti. et . = Q bim.ti ^ !* i • bus : Domi.ta pot-en ti.vi.Dominica III.6.nes ve-strae inno-tc-scant a- pud ±=f£ De.ni• "" ^ A Ni.pe • i est. G16-ri.am : * a-verHi •*•» -*—•—•- tisti • • • E u capti. gau.1 • • A no-ta sit di-co. terram tu. Domi.ruHMH • ran.hil i 5 1 • sol-li-ci. Adventus.am tu.ne.um.

lfi. L-le. * />*.ia. B .el.m. . Qui re- Vr+fHi gis Isra. et ve- T—•* ut salvos * fa- cias Offert. •• J? ^ Ene-di-xisti^Do-mine. tir A ta. nos. Adventus. Exci- D6- mine. . am tu- am. ter- . int^nde : §=±to qui de-d<i- \$£ cis vel-ut o-vem*Joseph. A A ' ^ ' . pot-6nti—^—— ni. .8 Dominica III. •• HHI-M J. ve.

t&. Quatuor Temp. in Dominica IV. et salv&bit nos. Grad.Id.tern pie- bis tu. Feria IV. T.cii P• • %• • ^ B pes. . Comm.li-te * por1 •"• • •• tas.sil. prin.sti '-• capti-vi-ta-tem Ja. Hi—•—•^ 9 ram tu• • . NJ-^M te : * Pu.Feria IV. 21.ter- stras : et e.cob : - i «•- L—i remi-si- sti in-iqui. I. Quatuor Temporum Adventus. ."Pi- am : aver-ti. . Introitus.nimes confortfi. ve- * S Fm» 1• i •*«n * • por- i PL i V L fl tae ae. Adventus.mi- D ni. i . = H fl— f s PL y\—--• - 01. z . Rordte.ci- -t_!_• et no-li-te tim6-re : • 3J ec-ceDe-us noster S±£ ve-niet.mi-ni . Adventus. i^/ infra.ae.levd.

(•. IV.i- i n 3. •• • 3. ut infra.us no- ster . .mi- ni. g4.ri.io Feria IV. Adventus.li- te ti.re : ec-ce e. Rex • gl6. Quis ascendet in montem Do- mi- ni? aut quis stabit in lo-co sancto jus? » • nibus In-no-cens *3! et mundo * cor.nim De.Z -J—d " ^ P^ Onfortd. * et jam no. 21. bit les : et intro. Quatuor Temporum Adventus. Prope est. Offert.ae.m6. in Dom. Graduate.de. 2.

i. Be.£-t imma-cu-ld.tas : in. qui. 2 G16. et ^ ' • F. ut infra. Adventus. Ps. Adventus. 23. Ecce virgo.. • ambu-lant in lege Domi• • • • • ni.a in aeternum tu es.ri.ti •• pi ' i in VI- a : * qui •.. Communio. g- P 4- :g=^yyi. .et. n g TV" P " retri% ••• bu. Quatuor Temp.pe es tu * Domi- ve-ri.a Patri. .. in Dom.. E u o u a e. * D6mine.Ji^izj ne.ti. Grad. Stende no-bis.o co.gno- vi de testimo-ni.. Intr. Feria VI.is • •« -••1»A1» e i tu- is. sal-vos nos f£-ciet. et omnes vi-ae tu-ae Ro.et ju-di-ciS 1 1 • ->¥—* um : ipse ved" ni. Quatuor Temporum Adventus. IV.Feria VI.

1 !• | 1 V.' nobis. a • « a • • •* % -a^ et sa. p ^ |^4B • • •* • i[i| |\|" - ter]• • ram O4 1 III " ' | n4 A . ut supra.12 • Feria VI. 00111111.* et • J* 1 omnes sancti e-jus I 3 3 e il-la cum 1 1 e. 6.. ? • t^ • 1 • 11 ? 1 ip f%a*. Be-ne-di-xisti .am tu5 • fl# • • tu8 m 1 am : td-re P. Deus tu conv6rtens . D6w 1i 1 [•• 1 % % mi-nc. 1 1 • 9 ^4 R 5 .4 d • *•••!• ]•• •1 1 sti Offertorium. Quatuor Temporum Adventus.0 : • et e. |4 1 • 1 1 I um • % J^* 1 da m 3 • 1 11 4 |.et. .rit in di- A•• • • B " 1 lux ma- gna. ! "ll mi »- i *-^-ftrJ • — ij JUIi Cce Domi-nus ve-ni.lu_ |4 ^j mi.n# A B Li 1 •• • % 1 tu1 • am : a-vertiIp 1 3 -7 • capti-vi-t&tem*Ja.cob.se-ri-cordi.

intende:*qui ded<i-cis t fi2. e- A • jus : -i summo * caelo su et occ(ir-sus ejus usque 1 ad sum. • % Mi" pu: 1 A ^ s • j rant g!6ri.v e m J o . HHh qui se.per Ch6-ru.Qui re-gis Isra. a-^-^-n^*E u o . u a ^ egres.el.am De- . i. Adventus.am.Sabbato Quatuor Temporum Adventus. $_ vel-ut o .sio e. 13 Sabbato Quatuor Temp.em tu.s e p h . e- 2. G r a d .bim : et sal-vi a •a ri-mus. * et os-t6nde no•• bis f&.mum e3 l1 1 7.des su.ci. Caeli e-n^r1 JUS.a Patri.Pj. Intr. E-ni. ^ Jr\. V t± Domine. G16-ri.

s 2. S*fc .1 1 r i * >• < •• occursus e- ius usque ad sum.0 e- I" • • jus : et •—8—%^.jus. g- i N so-le * p6- su. 4^ • " •• l : et 6-pe-ra ma-nu-um e1*4* J •* J ^ jus aj*4 i 8 •• 11 ^* n • • .m anniinti.it tabern^HMH cu.turn.lum i HI su8 i •* sus um *4 • * : et 1 • i-pse m i tamquam spon4 |4 • 4n .at * firmam6n. A summo cae- lo •• • egres- SI.• l- • " '• pro-ce-dens de thd- lamo su.o.14 Sabbato Quatuor Temporum Adventus.mum * e. 2. Grad. .

3. et mi-ne. g 0-mine • • * De-us virtiiturn. - 15 2.am. Grad.ne.mus. — y.as nos. mi. et ve- c fr» ni. Grad.ti- am ve- ni.am tu. conv6rh—•-•—* D te nos : et osten-de f&-ci.Exci-ta. — -g —9~ X. * Do" tuam. Do- t%. fe- ut salvos * f&- ci. ut salvos fa- ci. pot-6n. pot-en- ti.em tu- am.ci-ta. 4. j 2. .as nos.Sabbato Quatuor Temporum Adventus.a». et sal- vi 6-ri.

1 i • • |1 • p.sus in sae.im.des super Che-ru-bim. int6n- +-i^ri de : qui de-d(i-cis vel-ut +ovem Jo-»—• •- seph : qui HHHI- se. • Et be1 1 ' ne-dictum nomen glo-ri-ae tu-ae.16 Sabbato Quatuor Temporum Adventus.n. quod est sanctum. Hymn.us pa-trum nostro.* Et lau- . Qui re-gis Isra.ram Ephra. ap-p&- re co. • f. Benjamin.cu-la.* "i"~I—I" Et laud^-bi. i^pi=3 -T4 * et Ma-n^sse.6. Lectionem. Post V.lis * • 9 —u— et glo.ne-dictus es D6mi-ne De.el.rum. fi iv^ifi: -p- S^TT^r E. B V.

sus in sae.le et glo.ne-dictus es -3in templo sancto gl6.) ! N . Be.ri. .ri..sum in sae. * Et laudd-bi.sus in sa6. Be.ae tu.ne-dictus es qui sedes su-per Cherubim.sus f J* in sa6. TL+JL r —i— •• •. ab^s• SOS. 17 -a- -3=K•• • :• g •• dd-bi.ne-dictus es qui fimbu-las super pennas vent6-rum. • 9 • •i m •• 1 • H I i cu-la.lis 9 • is et glo.ri. * E t laud^-bi.n.•• • pi .lis et glo-ri.t&- te 1 J-5-8- a- • • ^ .i. i S—ft "1 -J- pa 4— 1• i • i Be.cu-la.cu-la. Be.6• i• SUS 1 in sae% • •• ' i 3. *Etlaud&-bi.ne-dictus es su-per sceptrum di-vi-ni. • Et lauda-bi.lis et glo.6.ae.6.6.cu-la.ens .cu-la. et .lis i ^ • f— et glo. intu.Sabbato Quatuor Temporum Adventus. Be.ri.ne-dictus es su-per thronum T--i-V sanctum regni tu. ~F==CE tis tui ae.6.

ma-re. •• • super undas ma.cent in sae.lis et glo.tu.fi.cu-la. et nunc. Sic.6.men. et glo.o.li et glo. Be.ut p e-rat in princi-pi. A.ris.ri.i San-cto. • * Et lauda-bi.a Pa-tri.ri.is sunt.so in sae. et semper.ne-di-cant te ^ omnes Ange-li ^ L tu- i. et Spi-ri. et Fi-li. * Et laudent te. et in saecu-la saecu-16-rum.fi.6.18 Sabbato Quatuor Temporum Adventus. * Et laudci-bi.o. G16. • 2 •• et glo.ri.cu-la. •• ' • • • • r« Be.so .cent in sae- -a t :£=?=^=E •:• cu-la. * Et lauda-bi. * Et laudent te. terra.cu-la.ri.ri.li et glo.sus m •- _*_-3et Sancti in sae. et omni.6.ne-di-cant te cae-li.ri.a quae in ^±=:^ £ e.

Do- mi-ne.el.des super Che-ru- bim. D6-mi-ne De.6. Tract. et Ma-nasse. !• 1 •- 19 -a 1' - -p.ten- p.seph.min. Q de: UI re.am tu. H ap. in.. y. Post Epistolam.cu-la.~s=l in sae.sus in sae.cu-la.Exci-ta. .Sabbato Quatuor Temporum Adventus. * Et lauda-bi.lis et glo. et ve. pot-enti.ri. r• 1 m1 k 1 1 .lm.am.ra.Qui se.ni.pa-re co.ne-dictus es. •1 m • Benja.>: qui dedfi.us patrum no•• • stro.gis Is.cis Hi—1-*- vel. 5f .JlTfl . Be. I 8 ~i—i" 1 -••= A* t.ut o-vemjo.rum.ram Ephra.

g- -••• • III • • .jus.lem pra^di- ca fi- ec-ce Rex tu-&£ v&~ Comm. .cias nos. M- E 3 -• -»' B ^ad cur-ren. M -• •- $3^ li. et sal- tor.8 usque ad summum ejus.vit * ut gi-gas •• a summo cae- lo egres. sus e-jus .dam viam Xsultd.a Je-rfi-sa. : us ve-nit ti- bi sanctus.tis * fi.20 Sabbato Quatuor Temporum Adventus.o e.vos * f&. Offert.si. m—I • • • ta sa. 3fS ut sal.M - et occfir- I.li1 - E a a Si- on. I 6.

et nu.am De1 1: * et • i • . Intr. E u o u a e. S-fc—rs i. annfinti.surn per. Grad. Ps.at firmamen.t6.ra.tur ter.a Patri.&. Adventus.Dominica IV. Cae-li a • • 6pe-ra mdnu.bus qui in- rf= vo-cant e- -j-l* te.rem. y ~*fir1 R ant ju- O-ra.turn. um in ve-ri. +-W™= a M^8 frr b . 21 Dominica Quarta Adventus.te * caeFm—to- li de.ti-bus eum : omni. g -•—•-•—•- Rope est Domi-nus ^ omnibus i invo-cdn.um e-jus HI •- en^rrant glo-ri.td- . G16- =^t ri. m—«—•—• -1 4 6 6 g • i Sal-va.bes plu- m -*•et germi-net •- stum : ape-ri.

tur _i 1 • • IB OS me. Adventus.\ • -H=- no- ra *ple.22 Dominica IV.bis tu- ae.li tar. . .• af fa-ci- -+ -4~ 1 -»•—•-- • •• (• . Ve. -• • et no. Do-mi.um : [_• 1 no• J _ _• —•—ft—T • P__ • 1 • • i"p ' I1 P.ne. -ft*—ft ft—ft—RHHH .p_ " • i • * nil et be-ne-di-cat ——H—= -•'-•- o-mnis ca-ro men sanctum * e- jus. Lau-dem D6mi-ni 3 « * x '=£J~*~>*fc loque. *Vi .ni.da- re : re-la- xa m-m. A = lL-S lle3.lu_T_L fir ia. * if.

na. . T.nu- el.bi. P. | i.dieta tu in mu- li- e- ri- bus. £8.et.ma.a pie.Dominica IV.et C-ce virgo um : et vo. et bene. tris T 1 tu- i. aa HI A r#z ve * Ma-ri- a. Alle- lu- ia.di- ctus fru- ctus venComm.c&.tur no-men e- jus Em. Offert. Do- S ^——i' nus tecum : be-ne. gra- ti. et pari. 1— E fl-11- l"i—E * conci-pi. Adventus.

ni " 1 —*—•-—•— *—"-r - i • T est terra.t6do •Hi—• • •- e-jus: * orbis terrd-rum. Ps.IN VIGILIA NATIVITATIS DOMINI.tant in e.• •• • • 0- iftu •-• -•m •- di.e * sci. £6. et salva. Grad. qui. r H et . .ni.di. Intr.a veni- 0. ? G16-ri. D6mi.bitis g!6- .6- A-—•• Domi.6-M—A—m=- tis.et Domi- i et salv&.bit P I i nos : et ma. fl? ' 1 + E u o u a e.e sci.biIs • • 5 tis glo.o. et uni-v6rsi qui hd-bi. i tis. 7~i? v. =2. * qui.a ve.ne vi-de. et ple-ni.« - ri.am e-jus.bit nos : -?4y-j et mane vi-d6.a Patri.nus. H e— nus.

nisi haec Vigilia venerit in Dominica. CrS. Benjamin.im. * et Ma. 8 L-le-lu-ia. int6n- de : qui dedfi-cis vel-ut ovem Jo- seph : qui se.des super Che-ru-bim. fc^ft re -»—•—• •izzzzz!^5 co-ram Ephra. Non dicitur Alleluia cum sequenti Versu.e de-16-bi- .jus. v • • P™ '" L it i • • 9' • J. Qui re-gis ri.el. Isra.n^sse.In Vigilia Nativitatis Domini. • • i^ tur in-iqui-tas ter- y .am e.sti na di.

C Comm. i~ 01li-te * porm a d"—PHH d"—PH . .va-tor mun- S1111!*^^ di. Offert. tas.lu.mnis ca- ro sa.ri.ni : et vi.bit o.a Do. R 6 De- • S.ae.de.ni.le- mi.mi. r—rgrae : et regnd-bit super nos ! • * Sal. =2.26 In Vigilia Nativitatis Domini.ri.t i - = A i no-stri.tur * glo.ve.ter- net- les.Id.bi. . ve- stras : et e.i- bit Rex gl6. por- tae ae. et intro.% E. prin- ci-pes.

a Patri. Qua-re fremu.NUS * di.xit ad me : =P»^ 15 •:_ li. . FiHMMI •*•- ••• mm—-M 0.us es tu.nu.i te.IN NATIVITATE DOMINI AD PRIMAM MISSAM. IN NOCTE.'. • Pi i e- • • go ho- di.a? ±• -•—•- m E u o u a e. G16-ri. Introitus.MI.us me. 3h*• .e ge.e- -•—•—•—•—•- runt gentes : * et popu-li me-di-tS-ti sunt in-d-ni. 2. Ps.

nee po.i te. ex 6.28 Grad. J. In Nativitate Domini.nam in-imi- cos _2 tuos seahim . 2.bus sanctfi- rum. Di-xit D6- mi-nus D6mi-no me- •nrr+ II 0 : SeT -A _1 • de a dextris me1 • • j -—: • d 'h—111 1 » A «' i± _% m~ Hi M is : do. •• Ecum princi-pi9 M um * in = di• M - vir-tfi- tis tu- ae : in splendo- ri.te- ro an-te lu-d- fe-rum nu.

rum. • PL y.6. Offert.Ad Primam Missam.us es tu. et exstil- tet " •• ter- ra r» •* i an.mi- ni : qu6-ni- am ve- nit. e.i te. -TTL fi • • L.te fa- ci.e * ge. .le• lu- la.em Do.li.xit ad Fi.Z Aet6ntur * cae- •' •—•—tPmfm* li. g4.go h6^57- VUs di.us me.nu. " pe8. UAI 29 :&£=* dum * tu. D63 1 i • • % • an me : A mi-nus di.

ro a» ^ d- -• •- fe-rum ge.a Patri. AD SECUNDAM MISSAM. E u o u a e.ci- i -*• M- N splend6. 8. G===i •• an-te lu.li : cu-jus re- gni non e.• n su. •- =D=3= Hi • • Ps. D6mi-nus regn^vit. de-co-rem indfi-tus est:* ind6-tus est • nJ Dominus forti-tti-di-nem. et prae-cinxit se. Pa-ter fu-tu.bi. L • in- 4UX fulge.itni. Princeps pa-cis.a na-tus • est no-bis Do.nu.bit * h6.per nos : qui.nus : et vo.di. ex 6.ca.rit fi- nis. De- us.e .te.ri sae- fl ' cu.i te.ri-bus * sancto.30 Comm. G16-ri. Intr. IN AURORA. In Nativitate Domini. . I6.tur Admi• • —m • • d.bi- lis.rum.

=5- B Ene-dictus*qui ve- nit in no.stris.bis.mill ff ni : I De1 • 4 * ^ 1 US Do. A Domi- no faHMI fcsn ctum (-M «4 -HHK est : et •—•—• est mi-raFB-B •-•-•—•-•- f n h bi. Grad. .mi.rem * > • in- du. L-le-lu- ia.le * in 6-cu-lis no. i et il-luxit m i i • • • —•=-= A— •• 1 no.it : indu. Do- mi- nus re-gn&- vit.mine Do.Ad Secundam Missam. de-co.nus.it D6- minus for- .

lauds1 E • p« • •7 fi.vit 1 A bem -—* • i 11 • . -I . j 1 1 —fl B-*— •r j • — » ! X-sulta • fi. .lo tu es. De.a Si.us ve. tu. 1 • 1 qui non 1 I ••• • •*••™ • commo.bi. elt Sal- • v&.us. • • • "I | 1 j .nit PL 9 1• sanctus.tur : pa1 " " ^4 P r&ta • •r se" des ' pi • d|4 1 • 1 1 1 r• 1 ex tune. JyJ E.tor mun.cu. • • • ecce Rex tu. i • • s i a sae.ve.di. 1 i ^omm.a Je1 1 1 • • * rfi.li.us 1 D r rae. n • •• ' _ ^ JA or- P •* k.In Nativitate Domini.sa- lem : paa a :• • .a.on. • • te. 1 ti-ttiTF f^i - '%• et praecin-xit se * virtfi- di-nem. • i ter- 1 e.li.nim * firm&. 8.

bi-tur nomen V-ft£ eg • m 41 jus. 33 U-ER * na.a Patri.re Dei nostri : ju-bi.ld-te De- .^j-.lus.urn su-per -fc—•—•-=—•—•»•—•- hu.ri. Grad. et fi.li- An.a fe• • • t 1 9 Ik • ••• 1 •_• J cit.li. y p-l-g— a mnes * fi-nes terrae G16. magni consi.Can-ta-te S • • '1 • G D6mi-no cdnti-cum no-vum: * qui.a mi-ra-bi. i^ E u 0 u a e. Introitus.ge. AD TERTIAM MISSAM.tus est -Amda. 7.li.ri.In Nativitate Domini. v --•—•- I-d6-runt 0- sa- ift^^E lu.td. /AT DIE.me-rum e- jus: et vo-cd.us bis : cu-jus impe.tus est noI I I no- bis.

* ij. ^T =1 y 1. es sancti. No-tum ~Qi—.a h6. Jr*l * o. y.\kvit * justitire suum : ante con- H^t U—— spectum g6n-ti.di- e desc^ndit lux ma- . et ado-rd-te Vi.ra.am.34 ^ = o In Nativitate Domini. A . > "fi'd—A^^^r mi-nus sa-lu-t^-**f ve.fl-c&-tus il-luxit no• • Ji bis : Domi• '•^a ve- ni-te gentes.Di- . • i—•—• • ••"• num: qui. 2.um re1 > am su.mnis ter. :: . J. L-le-16-ila.: -»-—• fe-cit D6- fti *% .

rae !•—Ano-stri. v tk- i—t—*—* I-de.per terOffert.Ad Tertiam Missam.a est ra- rum. et pie.M - 35 gna * su.o Comm. li.a et ju-di- ci- um praepara- ti. . 1 se- dis tu- ae.di- nem e- jus tu funda- sti : ju-sti- =-= H*5 ^# 1+- ti.ni-tu.runt omnes * fi-nes ter. ^ sa-lu- re De- i . g4~ U-1 sunt • cae•sterra : orbera ter- ram. et tu.

Sancti Stephani.NIM • se. G16-ri.E..• • • i a lant in le. I. • runt * pnnci.runt princi. qui. e.us.pes.pes.ni. a et i-niqui me loque.us me.* . . -fl •—•— -m.fi.tur in tu• • J" • J is justi.ca.ti..ne De. • • ••-UMI- et adver- sum me loqueb&n- tur: et in-i. •HHHW- et adv6rsum • g •« r —s—i:—B—. /^. D6mi. Introitus.36 S.6- ni8-HI— bus. .tur : perse-c6-ti sunt .Be-a-ti immacu-ld-ti in VI- a : *•qui i ambu.M - *=» T.d6.qui per- se-cti-•—•- ti sunt me : &dju-va me.ta.a servus tu- us exerce.a Patri. j + o u a 1 4~>i kJ " i Bah" A Ed6|_^_ • •• tr " n"S«lsv* . E u Grad. Stephani Protomartyris.b&n.ge Domi.

ViT • ^-v-r de0 TTTi tos. g8.di.li Stepha- . Stephani Protomartyris. De. Adjuva me. D6mi-ne 37 me.•—=• us : salvum me fac propter mi-se-ri-cor. HHK J. A. * if.us me- —•—• •—m-•—• % s "' •—•—m. -m—•. s - tem a dex- tris vir- tis *De- i. L-le-lti- ia.S. E runt * Ap6- sto.d . et Je-sum H HMH caelos aperHHHK- fc stantdOffert.am f—= * tu2. am.

qui.ci. et Je-sum stantem • > a dextris .de.pe spi-ri- turn meComm.mi- g ne Jesu.turn meum. &c. ! 8.ri.o * cae-los a-pertos.unt.ne Je-su. •? virtfl. et di- c^ntem : Do. alle•• • lu-ia.tu Sancto : quern i* n Ia-pi-dav6- runt Juda6- i o-r4ntem. • iii a w •• et ne st&-tu.as il-lis hoc pec- ^->T—4 ' '— turn. Stephani Protomartyris. ple- num fi- de et • • •• ?*™+:—*-a Spi.S.unt quid f&-ci. • • • &cci• ri • J • i f pe spi-ri.a n6sci. .tarn.tis Dei : Domi. um. V I. tt-=i« —MM num le- vi.

+r=- L-le-16-ia.lus il- le non -•—« mo•—•—«-• 1 5 -MHHI- ^— tur. $1 5.i.^^ Pi|nS• •* f 1 • tres. Joannis Apostoli et Evangelistae.um vo-lo man61 •_'li__ ri- I . quod di- J X. do. ut in Comniuni Doctorum.VT\y re. qui testimo- . : • •9 • ••* + • • P E Am • • J 1 •] . Grad. Introitus.nee -fir-IE ve-niam:*tu me se-que-re. * I -- i=ft Sed : Sic e. ^V—.S.-Jest disci-pu-lus il- -•-^r^ -•—. In medio. 39 Sancti Joannis. [38].it * sermo ftl A* inter fra- R8 sci- 1 1 pu.• • le.

.40 Sanctorum Innocentium. et lacten- . 1 ni.um vo-lo mane- re.tur : et non di.^ * T bet de ••a i his : et SClj I • 9 A ' •PL 1 ^^H 1 • rum est te.tur : sed : Sic e." . quod disci-pu-lus ± a •—•- -Ms non mo-ri. do.um.tres.nee ve-ni- am. Comm.um perhii ^ .i- it * sermo inter fra.jus. •tr X -io. Sanctorum Innocentium. Introitus. 2.re * in.um mus qui-a ve- * e.xit Jesus : Non m6-ri. Offertorium. • •••- -Z- E + il-le X. ut in Communi Doctorum^ [41]. De.stimo-ni. 2.fanti.us. Justus ut palma.

tus est.sti lau.o ve- nan- ti- um.dem propter in-imi- cos a • a *tu-•—•- os. * sic. 1 Patri. repta est de laque.nima noPi • A4h stra.ne D6-mi-nus noster : * quam admi- ra-bi-le •r • est nomen tu. et nos li-be-ra- .a Ti • • "n • E u 0 u a e. Ps. HHh contri. ti. .urn perfe. . •-—• i\ e.urn in u-ni-versa ter-ra! G16-ri.us T„ .ci. Ddmi. Grad.Sanctorum Innocentium. g- A e- •• • • HM .ut pas- ser.

42 Sanctorum Innocentium t. 1 • qui fe. . 4- A 1 •• • ^1 -a-** ia. ct6.quam. in circu. 'Li n—ST*" Li* * » /w Missis votivis post Septuagesimam.le-lu—1 • 'Li1 'I• • n a> n 1 •jR'4-ftlB1 •• 1 Laud&- te pfi. ram. D • 51 ti S • mus • ad-ju-t6-ri-• um no• • < •• ^ ' in ndmi-ne D61 4 •• mi-ni. % ••• •• 1 1L su- • n*§n«-*PL M-J •S • S a . vel-ut a.tu . 7" m e-ri 1!—t te D6mi-num. 1 1 L.lum * et ter(. • j.i. g- E Ffud6- runt * s&ngui-nem B san- • f P. \ R1 * I laudd- > - no-men * D6-mi- ni. et sequenti.rum. dicitur: Tract.-*Je-rfi-sa-lem. omissis Alleluia.cit •__( cae. • • • ah" e •• i • strum .

sic- ut pas- . Tempore autem paschali omittitur graduate. A ser. Offert. Sancti tui. slngui-nem H sancto. .nima * no- ± stra. et .li- b-*ret. Laudate.um : ldque- uscontri. • 43 • .que. Domine. f.Sanctorum Innocentium. [19]. Delude : Alleluia.rum qui ef-ffl.sus est*su-per terram. piieri. 42. y. et ejus loco dicitur: Alleluia. Et non Hff-^ e. alleluia. 2.tus est.o ^i ve- ndn- ti.b -»„ b e-repta est • " de Id. f.rat qui sepe. Domine. Vindi-ca.

ne.mi.it con- so-la-ri.os su.li. qui- a non sunt.bus venit. I • • Ik •• nos Comm.ti- T 6-mni. • Bf v ail OX in Rama * audi-ta est. no.44 Dominica infra Octavam Nativitatis. Dominica infra Octavam Nativitatis.rans fi.lis .lu. Intr. —— • • ^-0rT T—Si-TCi um tenerent D UM me- di. 5 -a- -a-£*^a rega. Do.di.a.os.urn * si.len. g O. li-beg • ti I i " •• sumus.us. omni-pot-ens sermo tu.li-bus s6. «—• mm + • • •'• 1 umi.ter etnoxinsu-o cur-su me-di- ^z^z=^=^==^ haberet.plo-ra. de cae.tus et u-lu-la- tus: Rachel plo.

a in lai . Domi-nus regn&vit. bi- is tu- 1S.a Patri. de-co-rem indfi-tus est: * indu-tus est £ • • • • • • • • • 1 s • % l a •• 1— • • • % • D6minus forti-t(i-di-nem.num : dif-fli- sa est grd-ti. G16-ri. HI HHHH Grad. E-ructa- 2* vit cor i • 1 • 1 me• I • um '4 ^* ver1** bum bo- • num : • 1 1 •B • • i 6pe-ra di-co e- go . -•—•—• *-m-—i—5—3—•—m^- 45 1 1 li ! Ps. . et prae-cinxit se.Dominica infra Octavam Nativitatis. = Pe. 1 ± E u 0 u a e.ci- 6-sus * for- ma prae fi- li- is h6- mi.

el : de-ftincti sunt e. Thomae Episcopi et Martyris.! -S=r-S- • ^ .de • • trm m~ in terram Isra. Thomae Episcopi et Martyris.ri. S. Deus enim firmdvit. Offertorium. 31. allelGia.46 S. £ Aude. Comm.nim. -I—— a Re4gi: h me- = •—•- lingua me. 8 . J.: 7.mino. 32. Allelfiia.amus * omnes in D6. |V et va.a ca- la- mus scribae 4- ve.rum et ma.b6n- tis.e.trem e-jus. D6minus regn^ivit. di-em .e.16- ci- ter * scri.1 m ~*fr-1 Olle * pG. qui quaeWr r6- bant 4-nimam p(i. Intr.

1. Thomae Episcopi et Martyris.6. Exsultd-te justi HI—mm •••- J in d—m—»Hl u. Ecce sacerdos magnus.S. * ij. Ps.le. ut in Communi Confessoris Pontificis.ne —^ •• • 1 et col- afli< De- 3 i. o.geli.br&ntes s -3—3de cu-jus passi.ris : festum ce. nus : 1 6 -• T-^TT-Hm- et cogn6- sco 0- ves .le. iK y.a Patri. Ego sum pa• ^•T Is stor bo- g p. -M- 47 frn l ^ UMI—msub hon6! gaudent An.dant Fi. G16-ri.um D6mi-no : * rectos de-cet col-laudfi-tiT • •••—ir E u o u a e. L. [32].li. Graduale. re Thomae M&rty.lu- ia..

Offertorium. ut in die. Missa. Posuisti [14].... S.48 1 1 S.4.. Snrf —m E . De Octava Nativitatis Domini.3* 1 y • —•1—0—•— =—=-—J et cognosco i go sum * pa-stor bo. [21]. Silvestri I. j • • !• et cognoscunt me J ^ J| • 1 • I". Papae et Confessoris. . • 1 • | —L^7i . 16 • • oves me- •r ~fl——rf-f«—^B . me- ae. Papae et Confessoris. • '-m et cogn6- scunt me *me- ae. »j^* .nus. Puer natus est. Missa. Si diligis me. 1 —% A — " • • • me- as. 33. • »• •• as. Silvestri I. 2.

33. 33. Graduale.o * su- o. Viderunt. * if. .e- bus i- stis lo-cu-tus g • est nobis in Fi. no-vis-si-me di. IN OCTAVA NATIVITATIS DOMINI Introitus.li. Puer natus est.g A r 1 *M' • L-le- lu- ia. Multi- faa ri- e a •%• •• ' a .Die 1 Januarii. — a *]%i •• 3 o- lim De- us loquens in prophe• • tis. & *hr r. 7.

a est De. 35.lesti. si occurrat a die 2 ad diem 5 januarii. Viderunt. De dominica.. • Introitus. . J • • "I L S • 1 1 \ • • • ••• \ cae. et infer. cum Gloria. SANCTISSIMI NOMINIS JESU.urn. —1 ^ V N nomi-ne Je-su * omne ge-nu )• tur. si haec defeccrit. —i 1 . 3. nihil fit.£ itur.ri. cum omnibus juribus et privilegiis dominicae. fa R • • • • • • 1 j • • Pi s • fle. Diebus ferialibus a 2 ad $ januarii Missa dicitur ut die I januarii.mi Nominis Jesu. qui-a Domi-nus Jef^ [•A • i i rv _fl stus - j i sus Chri- in glo.50 Sanctissimi Nominis Jesu.re- stripi urn i" pi. Dominica a die 2 ad diem $ januarii oceurrenti vel.no1 1 i i 1 rum : et omnis lingua con-fi-te.. Communio. die 2 januarii. ejus locum tenet festum Ss. 35.i Pa- tris. Offertorium. Tui sunt caeli.ct^ii i •. sine Credo. ter.

• • ' . D6mi-ne. • ~ " II nomen tu-um n* • Hi i in iu-nii ver-sa terra.us no- 1 Q.J ^9 nii ster.te. i • 1 i • i 1 f • i bus : C ••PL n68 • rM—• 1 ut confi.le est • 1 Ps. G16-ri. • • Jjk • .- 1 rV nos B • 9 B • ^^ .6i • J. D6mi-ne Domi-nus no-ster : i* s.•• mi.cto ^ • o.dmur Ijj • •• "1 T !• Ml — J P i. I i • 9 • vos • fac * D6-mi-ne De. r • • • r* • 1 • • 1• * quam admi.ri• e- mur m ri- a tu- a. .• 3 %*•"•%* 1 1 h* • • • Art« ." _• • • 1 %4 [•.J tuAi • in glc i- • i .Sanctissimi Nominis Jesu.rd-bi. pa-ter .a Patri — • • i* E u o u a e. Grad C - i Q lO " "' * " If Al.ni • ! i* san.l J*M • i • • ?n_ J • • nos. fl 1 • j Ik • et i 1J i glo. Tu. i •• et congrega 1 de na-ti.

ro nomen san. et be-ne-dicat o- mnis ca.ctum * e- jus.cu-lo i 1 l • • • • i• 1 V i • ?• J !•= i.• •• L-le- ' -fl lfi- ' ia. > i I li •• — • nomen *tu.um.52 Sanctissimi Nominis Jesu. ster : a sae. noster. et red-emj ptor no•J 1 J ' fl_ • 3 3. . Laudem D6mi-ni lo- ±± quetur os meum. . * if. .

e. Vox e-nim tu.lae * di- .urn effu- sum nomen tu. y .um.es tu.le- sc&ntu. O.net t^l: vox tu. 53 Post Septuagesimani) in Missis votivis% omissis Allelflia et 7. D • • * De. et f£-ci. et salvi 6- ri.a in £u.mus : so.a de-co-ra ni.le.Sanctissimi Nominis Jesu.ribus me- S5^3 is.am. sequenti.o ad-o. .„ turn.mis.a dul- cis. • • it Omi-ne 1 k • . Je- su : id.te nos : et ostSnde ci.em tu.us vir-tfi-m—•- conver. £ 8. dicitur : Tract.

e Lielula.ne De- us . et bene-di- cam n6.li. deinde : 5. D6. alleluia.mi. Tempore Paschali in Missis votivis : Alleluia.us me- us Rex. in sae- cu- lum et in sa6- cu.bi. • Onfi- bor * ti. ut supra. De.54 Sanctissimi Nominis Jesu.lum * sa6- ±^£: Offert. G n. • :% •• n — cu. Laudem Domini. y. .mi- ni sancto tu-o Je- su. le- x6-runt te. A HI 41- Exaltabo te.

in to- —J—4--•—ib • -+— 55 MA -• to cor•1 • de me- • Nfl o.fi-ca.ri.Sanctissimi Nominis Jesu.am tu. bo no.men tu.ne.* -t^5 . et glo.am ma-gnus es .tae mi. 3r* n ri.cor•• invo-c^n-ti-bus te. J^Sfl^ •'! *—^*\z meus.fi. veif^ i_ • • ni- flfl '•ill i ra• •* Pi 1• ^ •• • • i ent.vis et mi^ ^ di. et gloB i • • • i 9 3 • • •- > i 1 ri.se.um in ae-ter- num : quo-ni. t su. g- 6 V^/ * —. Comm.ae 6mni-bus tis es : et mul. ••> al- g C=A: lelti-ia.1 -mnes gentes * quascumque fe-ci.&.ca• n i . Do- mi-ne.bunt nomen tu- um : quoni. et m ad-o• • bunt co-ram • b 1 te D6-mi.sti.

Si dfligis me.ens mi-ra. Papae et Martyris. Telesphori. [21] . Papae et Martyris.a tu es Deus tu. k i •• +• iR_ ' * J fVfL ci. Missa. Die 5 januarii S. Telesphori. et fa- 3 so- 'Ik •• lus.bial-le-luia.S. li.

••—•- -P^et pot.am Fi.estas. et impe. i mnes * de Sa. E u o u a e.us.M - domi.ba ve- .IN EPIPHANIA DOMINI Introitus.li.am tu.rium. 2.a Patri. De.na-tor D6- -m—»«-•minus : et regnum in ma- S=£ nu ejus.o Re. ju-di-ci.um tu. Grad. s- i-.gis. ±3= f l ^— C-CE * adv6nit . =- O 5- r i . G16-ri.um Re-gi da: * et justi-ti.

ti.a glo- ri. di- .rum et thus de-fe-rentes. . I .ni hr su2. A-I mus * if. .a D6- mi. ! . J 3 • •1 • iH • 1 • • —^-J i • i ent. per te if• L-le-16.ni-M-l mus cum mune- ri-bus ad. Surge.&ntes. —i * or.ia.ta -+-= 7— ^3: est. au. et v6.o-r^-re * D6- mi-num.• • *• .58 g — ni• ••• PL In Epiphania Domini. »• a• __V—- i i -m—•—•—•- et il-lumi-n&- re Je-rfi- sa- lem : qui. et laudem D6mi-no —3- -ii—• annun. — t stellam e- jus in O-ri. I J.enHMK ^—J HHH te.

_g ges _ i rae. SANCTiE FAMILIAE Introitus. v I.•PL reomnes •Ik • fl.nimus cum mu-ne-ri- bus ad-o-r&-re Domi- num.ri. . -—A-i-i--+-M:-p-fls XSULTET gau-di. post Epiphaniam.• cent : et p« •i ter- ad-o- G fl • f i rfi- bunt e.mus • • *stel-lam e-jus in 0. Dominica I.ter Justi. ••• tes 1 •^ • b ^ o.um - .di.• lae bum I IJ mfi: et Sa- 6f- fe- rent : reges AHMMH ra- ba do•••• J na ad.mnes genComm. Offert. 7.o * pa.viJ T • • ent m m e.du.Sanctae Familiae. £—•—• -m • • • • ' • • •i—«—•••!% * et in• —i 59 R nera Eges Tharsis su- -.6nte.1 . et v6. • ^ i. I i »_A s6r.

a Domi- G16. .a m fi-tri. Be. q • • et exi • • \ : II — it sfil. ram : ut inh&.&- ti qui h&-bi-tant in domo tu.n. Quam di-lecta ta-ber- • • • i 3 • pi a: •M- n&-cu-la t u . p. fi • ' • • Grad. D6mi-ne virtti-tum! * concu-piscit etde-fi-cit • • • i . £ J • •• E u o u a e.nam p6- ti.ae • i .a.tet quae g£- nu- Pi d te. -ag&u-de. • • • &-nima me.. •= • Hi •ni. •••Ti •* 9 • i . D6-mi.no.6-bus • i vi-tae me. u requimi-ni . Ps.a . hanc .6o Sanctae Familiae.i * a Do.at Pa-ter tui us !• et Ma-ter tu• a.mi.bitern in do.ne . i .a Patri.mo D6- •fr 6mni-bus di.

W ' —it W ' 1JL L-le- lfl-ia y. Osti- am * et obla. .6.us Is.ra. sequentiy dicitur : Tract.tus.hi. IV In Missis votivis post Septuagesimatn> omissis Allelfiia et .ti.bunt te. -M- 6l *mrum in sa6cu-la saecu-16- 1 •? " ' laud^. O.el * Salvator.Sanctae Familiae. De. > " ? t^. i 1 H i-sti.nem no.Ve-re tu es Rex absc6n- di.lu- corpus au- tern aptasti mi.

=3: -* F«K#: et qui vi-gi• ••"• C. • i pi me. voSftf tem * tuam. HHM L.am. 1 >.res me- + as quo-tidi.bri a scri-ptum est de %.i * mei. Ho-loc&uii 3 j i • r r ' I • P" 1 •• 1 stum et pro peccd-to • 1 ^4 J non postu-1&- —p sti : tune di- xi : Ecce ve- *• m0.. . * #.le- 16- ia. • ut f&-ci. De- us. • %•^ I • 1 "V. Tempore Paschali^ onpisso Gradually didtur : I. et obser- 5 vat ad po-stes 6sti.e.62 Sanctae Familiae. Be- d- tus ho- mo qui audit me.I b i T lat ad fo.8—M «4—i In ca-pi- te li. . h- • y .

cum Gloria.le-runt * JeI sum pa-rentes e- jus in Je. rat subza. Diebus ferialibus a 7 ad 12 januarii ante dominicam I post Epiphaniam occurrentibus. * —M est abscondi-ta K Vita no- cum Chri- sto * in «U.ste. g D sEscen. g- 3=1 L. >: il.le-lu-ia. 63 A 35 stra De-o. Offert.nit Na- S.dit Je-sus * cum eis. dicitur Missa de festo Epiphaniae.lem. et edi-tus De dominica I post Epiphaniam suo die nihil fit.lis. sine Credo.reth. cum omnibus jur. et ve. Comm. .ru- sa. ut si. Mariae.ibus et privilegiis dominicae. sed ejus locum tenet festum Sanctae Familiae Jesu.Sanctae Familiae i. p.rent e- um D6- nu-no. 64. Joseph. post eandem dominicam vero Missa de eadem dominica In excelso throno ut infra.

Intr.re vi-H—H I »£—«—•—pL A J 3 rum.de. De. . :£$*: psall6ntes in unum: ec-ce cu-jus imp6- ri- i nomen est in .ti. in lae-ti. quern addrat multi-tfi.li.do Ange-16rum. Ju-bi. omnis terra : * servi-te D6mi-no C . • ae- t6r-num. post Epiphaniam.a. Grad.\k-te • • w. Haec Missa dicenda est diebus ferialibus hebdomadae sequentis.mi-nus qui fa-cit us Is.no * vi. i • • E u o u a e. Ps. a • a . = i - B el. -I—= DeH G16-ri.a .Missa Dominicae I. • • Ene-di.o • • .ctus •m. N excelso thro.a Patri.di se.rai mi-ra-bi. * D6. B 8 I - • a *.

Ju-bi-16-te M »•- • • Deo omnis terra : servite ^H Do•• mii^™ no ' * in lae-ti-ti- a. . ti.s ant montes Pa" . * ?* >.le-luia. et col- les 3- Tit-* justij L. . _ cem p6- pu-lo tu- o. Susd-pi- a.am. I post Epiphaniam 1 65 •! magna so- lus i=t a sa6- |±4 culo. .Missa Domin.

no ti.bis sic? •• • e.ti- 6- ne.cisti no.pse est Deus. * quid fe. I post Epiphaniam — : h ter- J —• • "*•"* m 1 ' A 8 •*' Ubi. Et quid pa-ter tu- us do-len- . Comm. a Missa Domin. -I I.go et T^8-A tes quaere-b4-mus te. *-W quia D6-mi.ti- a : intr&- te in consp^ctu e- jus in exsulta.late Deo * omnis ^3jjn7v J ra : ju-bi-la\J •• o te De- 0- mnis ter• d" in lae- ra. servi- te D6- mi.nus i.66 Offert. § i.li.

. BAPTISMATIS D.la-te De. Intr. a • • • laudi e-jus. G16. *psalmum di-ci-te nomi-ni e-jus : da-te glo-ri.mum di.0 • omnis Hi—•- ' terra. I b • ' ••• tis qui. — -*M- •• a j 'L p ter-ra * ado.a Patri. post Epiphaniam. me.mnis us. psal-lat ti- bi : • J psal. C.e-bai . 5m • b JL • • ••(• 67 • tis? f i • • • • nesci.Dominica ii.a est quod me quaere-b&S • • d • i. Ju.am • p.0.A se? 1 es- Pro commemoratione S. N. Ps.bi. o-portet me S• a J - —•• 1 4v . post Epiphaniam.ret te. ' ^B in his quae Patris me. 3 Missa ut in die Epiphaniae. Dominica II. • E u o u a e.m Cla J ' m m a "' Al• tu. X j^. 5-i-ir •? • tis-si- fa •. COMM. [21]. Hygini Papae et Mart. dicitur Missa Sidiligis me. De-M- . J. 57. g- o et 4.ri.i sunt.cat % • " B • no- mi.

vit 1 —P • ^ e- os : et e-ri-pu.dn• • -M- tur D6mi-no mi-se. N • •• I.li- is * h6-mi-num.ra-bi.16- ia.n- c6rdi.TJL 1 mi-nus * ver* bum su• •A • 1 1 %Pa—Wr— urn.it ^ e- os de int£r-i. post Epiphaniam.68 Grad. ••• • J.6- •ri rum. ±fc Hi—•- A L-le. 5- Dominica II. • "i ••% •* jus 1 jus : et mi.a e- ft.Laud&teDe- . y. Confi-te.ae 1 m.sit D6• •1 JL.tu e.' PNN e- l^g • * 1 ^m •m—|^t 1 • i ii -*•— - r.li. et sand. * if.

j* In • "p a l i I.veri 3' • • • ra : ju-bi. i 1 ve-ni- te.jus : lauda-te •.m6- . • J et audil \ 3 •• et nar-r&bo • T •!• .13L.I ni l i j • j %l • te i |A JHni ]• De- o u. i 69 •• • • um i 9 1 % P« 1" " ' ft • * • • (7 omnes Ange1 •• j 1 bl3 1 % 1 i• i li e. Offert • i b.Idm fm"•.te * De• o u. ' • 3# ill* %- jus.Dominica 1 II. ^m m • • • ri | • j 9 3 4 >\k* sa ter• •• • n i j * Ubi. post Epiphaniam.te ri sa ter1 i ra : — M W M no- 6 mi- Hi pi ••jni1 1 g 1 ^B ni eri jus : 1 1 3 te.ni-ver- f 3' P P1 P11 ' s — a f l ^ psalmum dici. o- mnes qui ti.bis. et ^ ^ * • •• * B • • aiki^ 3H • um omnes virtuI ni* tes * e- ^a7 i b B A 1 • qj .ni.• vo.

pu. • 3 M M- D qua w no. i .a .clinus aquam vi-num fa-ctam. post Epiphaniam.~~ lu• •• ia.lis su..70 Dominica III. post Epiphaniam. I-cit Do.urn .set archi- S tri.stas.i ft • ^-#^-T-«—•Servd-sti vi.urn.cli- Cum gu.mae meComm.quanta fe. tis De. 7- A •• " • i omnes Angeli e-jus: D-o-rd-te*De. Dominica III. Hoc signum fe•' • cit Jesus primum co-ram disci.mi- nus : * Imple-te hydri- as a- et ferte architri.num bo. . Intr.num us-que • • :3=I=E: adhuc. Q ae. alle.cit D6-mi- nus a- ni.is. I L _ 6. dicit sponso : g—ft • T* •—.

et vi-de-bi.li. et laeta-ta . VLfrfU.y.ri-a Pa-- fl-4- 7 • ••• tri.vit.am tuam. I 5 ~ —i e. Do.am aedi-fi-cavit Domi-nus i Si- on. • • exsfiltet terra:*lae-tentur in-sulae mul.H - -son : et exsulta• • • • est Si- i • / • ve- runt fi. post Epiphaniam.tur . f l y iya •• 1 f l ' tes *nomen tu& urn.Quo- T+ -MV ni. E u o u a Grad.rae 5 glori.mi-nus regn&vit.Dominica III./• -—0. Ime-bunt gen- Domi- ne. et o-mnes re-ges ter. Ps.tae. G16.ae Ju- dae.: audi.

• et narrabo • 6. exstil-tet ter- lae-tenl» 4 r" IV tur insulae * mul- tae. . 1 -= -g-. sed vi.. A ra : 3" L.lelfi- 8l ia.ra • • PL. ." ^ -•= * Exte. in ma-jesta. dex. post Epiphaniam. D tu>• 2 ^ .vam. a Domi•• ni T • fe3exalt&- cit vir- \ am Do. mi-nus regn£- vit.mi-ni • 4- aatK vit "•"" • i tern.pe- C /fit*. * if.te. Offert.te * su- a. ra D6mi-ni.72 Dominica III.ra me : non m6-ri- ar. .

de. et ex-au- di. Otnnia ut in Dominica praecedentu Dominica in Septuagesima..bu-•• • 1 la-ti-6-ne me- a invo. post Epiphaniam. I-ra-tantur o.mnes * de his quae aA i a pro. 5. = - 73 M " V. forti-tfldo me.d6- runt me : -t Jto et in tri.Dominica in Septuagesima. Dom.vit de templo sancto suHI •- o vo- cem me- am. et VI. IRCUMDEDERUNT me*gemi-tus mortis. V. Comm. IV.ced6-bant de ore Dei.Di-ligam te D6mi-ne.a: *D6minus fir- . do-16- res inferni circum.c^-vi D6-mi-num.PJ. Introitus.

us.um.rentes te.la-ti.bu.um me.6nti. qui nove.am non de-re-linquis quae.ni. -•—•- £ mamentum me. in tri.rent in I • _ • te.ni- t&- ti- * I M —3 • : • .pe- rum non per- .6^*m 'NM r.a pau.74 Dominica in Septuagesima. Qu6-ni.runt te : quo. et re-ffi-gi.um.am non I •^—•—m1in fi.a Patri.rit pau-pe- ris : pa-ti. tor * in opportu. D6•J- 3S mine. -41 et li-be-rd-tor •- • m •- me.nem ob-li.r f • *' I • ••• J ' •" f^ ne : spe.vi. %r • ••. f L • bus.o a # = = • e. Grad. G16-ri. 3D-jti- E u o u a e.

1.ra. non praevd.ris. Tract.Dominica in Septuagesima. .iqui-td-tes ob. 1. i t "1 • exdu-di •MM • • VO- cem t • 1 n • ffl IS tr 1 me- am. - D •• a J E pro-f6n.vi ad te.le1 at *ho- Ik- mo. .bit a Jl in ae.ant aures tu- ae in.serv^- ve. i.1 in o. Fi. %*•. iti Do-mi- bfa ne.dis * clamd.*. Si in.tenden- tes " V. 75 " i.ti6.nem ser. y. S8.ne. y .ne : f^^ Domi.ternum : exstir-ge.vi tu- -*-*+-. Domi.

&-ti- o w est.mi.ne.am super servum tu..mi. 8. Do. . * D6- fc—+ " mi-ne.em tu.num est * confi. quis >l.ne : D6mi. le-re no- mi- ni tu- o. Qui.na * fd-ci.te• ••> ri Domi- no.ti-nebit? y . Al-tis- sime. -•—•—•- L-lfi. HHh + Hi H#5 B et psdl- 0.gem tu.l sus.! i.Dominica in Septuagesima.am «usti- nu- i te. Offert.a apud te pro-pi-ti. ¥Tm' 1 • et propter 6 le. Comm.urn.

6.ge. i i li—f E a-v6rtis.ris tri-bu.a.c6rdiS • — vi a : • J D6.ge. Ps. et ne re-pellas in fi. G16-ri. ddjuva nos.ni.ve-runt no- bis.re obd6rmis D6mi-ne? exsflr. Intr. D6mi-ne.see. • • et li.sit in ter-ra venter no-ster : exsfirge.am n H— aa -m m- z±i obli-vi.mi-ne.a Patri. E u -=—m • • • o u a e. De-us. 77 3*t^ et salvum me " A Mi ^ ^ x p t f l ^ in fac • tu• a mi. * qua. .c4- te.re fa-ci.la. quo. Dominica in Sexagesima.nem : qua.ti. &uri-bus no-?-4K -a-a—I stris audi-vi-mus: * pa-tres nostri annunti.em tu.nem nostram? Adha6. Xsfir.be-ra nos.am invo. non conffindar.Dominica in Sexagesima.se-n.

B i. +-Af los ut rotarn. mi-ne IN • 1 * > • • i • J* | . •" n •nB?a"1 ter- ram. po-ne il- ram. I i Ommo-vii sti *D6B 5 . et sic- = ut sti- + pu. s.lam an.bi De- us : tu so- lus •^Ma.78 Grad.?3 Al.em * venTract.us meus.tes * qu6-ni- am no- men ti.•fl.tis-simus i-Yrr1-* super o-mnem ter- -J-4- V-^ y.te f&- ci.ant gen. .De.turbdsti e- . s Dominica in Sexagesima. i ti. ^-sMMI- ' Ci. et con.

be1 •••1< ren-tur • • e-16| i cti * tu.ti.a .nes e»4H • • ••- • '* • jus. ut non mo-ve- &n.os ••• in se.e ar- cus. Sa- j* •• na HI contri.i.Dominica in Sexagesima. J.ant . fu. 1 1 I Offert.gi.tis HI •- tu- is. ut li.6.ce * gres••• sus me.ci.mi.tur vesti- gi. 5' 3fcr -«H -MHHM Erfi. 79 am. qui- a mo- ta est.

amfirmam6ntumme- um.te-ct6. D6mine.fi- cat juven. Dominica in Quinquagesima. Comm.am.se-ri-c6rdi. H E • K8 -sto mi-hi * in De- • • um pro. Intr. a mea: inclina k-n • • ' 1' • 1 i' ••• au.re Dei.fi-ca mi. ut *j " % •" •—•—•—•—•— " = salvum me F • =—-—« •—8—=—= qu6-ni.as tu- 6— £=£=£ as.qui salvos j fa-ds spe-r&ntes in te. et • i ^ J'T in lo-cum re.ibo * ad alta.rem. I Ntro. et A • • * • • m s-r (41"^" ex&udi verba me- a: mi-ri. ad De.tfi- tern me- am.um . et re-ffi-gi. 6 6.um me.rem tu.f(i-gi- =^— • A •' f&-cias : M-* • •• i.um qui lae-ti.efa 8o Dominica in Quinquagesima.

J.be-ra me.ti. Patri. b 9 BM • fal CIS mi- A no- • i 1 tarn fe- ra-bi- li- a so- lus : ci.o tu.a • . II JL i i il . P. In te D6mi-ne spe-rdvi.ris. G16-ri.tu- tern tu.• E u o u a e.» h-frr e -•—=—*dar in aeternum : * in justi. non conffln• .r.um dux mi- hi e.U n.chi. .bus vir. Grad. = g+M qui • es*frDe• ^* > us.tri.es me. 81 *• =—M—***—n ~*—m sfe • es tu : et pro-pter nomen tu. . Li- be-rfisti in br4.am.a tu-a li.o .sti in gen- ti. et e-nu.Dominica in Quinquagesima.

ti- 6. Sci.ta.psi nos : .to. Tract. in exsul. ^ . fi-li.te in conspe.te quod Domi-nus i- pse est De- us.te D6mi-no in lae-ti- ti.a.os Isra.ne.el * et Joseph.82 Dominica in Quinquagesima. Intrd. I 8 j • • •** Ubi-ldte •*>* Do-mi-no a K •-*« terra : omnis h servi. y .ctu e- jus. et non i. P 6- pu- lum tu- urn. y . Ipse fecit nos.

do-ce me justi- ^ji I as : be-ne-di.is me• VI -M-fl •-•-•-] is • pronunti• • omni.ctus es * Domia1* ne.a judi- ci.jus. j ' et oves pa.scu.ctus es Domi• fi-ca-ti.jus. do-ce me justifi-ca-ti- 6- nes tu- as : in labi.a o- ris tu- .Dominica in Quinquagesima.pu-lus e.6- nes tu- ^z?z_^i^: • ne.ae * e. >£ nos autem po.=-nrr Ene-di. 5-331 B h 3.

um e. • • • • • i Do.ce nos. qu6ni.o su- 0.ne. {i Feria IV. 3 • • • ^ * et sa-tu-ra-ti sunt nimis. a Choro cantatur sequens Antiphona.is 9 ' *•!* • • ]? Domi- t •• v • ! •• -• J a m nus : non sunt fraudd.a : »_ _ _ i .ti de-si-de-ri.mi. g^ est __ _^ nos * Domi. Sacerdos cum pervenit ad Altare> antequam incipiat benedictionem Cinerum. X-Sudi • •• . Sal.nigna UJ ••• UJ % m J"-^-I-i di.84 Comm.6.am intra- .ne. Andu-cave-runt.nem mi-se-ra-ti. ••• mi-se-ri-c6r- i ^-i-i se-cundum multi-tti.rum J i i dttu-lit e. •IB • • et i • a de. i 4 • H ini* M i 3 -S- • m j • j -• a.num tui i &. Feria Quarta Cinerum.us : qu6ni.si-d6-ri. Cinerum.6. Ps. • _ « di.rum r6-spi.am be.a tu.vum me fac De.

G16. 85 -Ft—ac • • y Patri.nimam me- a • am. in ci-ne• •! o : je-june-mus. i peccd. 4.ta no. parce popu*lo .Ad Benedictionem Cinerum. ? ••• ^.cors est fc-k: di-mit. et plo. • HI HHK ve-runt aquae * usque ad d.a Eu o u a e.bi-tu.vi- tae mi-nistri Domi' B U—L-d& ni. et di- t: • H.te-re Alia * Ant.stra • De• us noJ ster • •* 1 1 j • b«.re.n.bunt sa-cerd6- tes et le. Ex&udi nos.mus ante Do- mi- num : qui- a multum mi-se- ri. g— i. § 1 1 1 Ux-ta vesti• • bu-lum * et 1 m al- tfi- re pio• J J 1 i mM : ti . Repetitur Ant. Post benedictionem Cinerum cantatur statim a Choro : Ant.< cent : Par-ce D6mi-ne. I li-ci- £3=3 = ^ i • re et ci- Mmu-te-mur * M.

si-pes o-ra clam&nti. D6Resp. et inve-ni-re mortis.li.ster : *qui-a peccd.86 Feria IV.. JT. D6mi-ne. De.i.us. . Ad. . quae igno-ran. * Attende Domi. ^ mi- ne. Cinerum.• rt • . quaerfimus spd-ti- m fv non possimus.e 3t±=i±b^=iz^d um paeni-tenti.um ad te. -a li-be- ra nos.juva et propter hono-rem no- *-•—i—^—•mi-nis tu.us sa-lu-td-ris no.ne.vi-mus ti- sbi. et mi-se-r6- t «—•—•re: tTT nos.ter • ci-vi• mus : ne sti-bi-to prae-occu-pd- ti di. * Attende.ae. E pec• • -mende-mus * in me. 5tu- A- -m • et ne dis.

i • • ' San.am in te confl-dit 4.a Pa-tri. -• •—•—m- mi-se-re-re me.Ad Missam. AD MISSAM. et 5-E par. Mi-se-r6-re me.i : * qu6.ni. Intr.a tu us no- '1%/l es Do- s mi-nus De- T± ster.li- 0.um.i De. * Attende. Do.cens il- n lis : qui. -•"•• e.mi- num propter pae-ni- tenti- am.nima . g1. • I • •8 G16- ri.ri- tu.r6-ris * omni. dissimu-lans pec- ca-ta ho.sti. et Spi.6- rum quae fe- ci. Ps.us.mine. et Fi.cto. M o-disti rtr -•—•- -Net nihil I-se.

et li- be.cul-c&n- -=-+ tes 'A bri. g—— IVl I-se. . E u + • •••- mei.r&- vit me: dedit in oppr6 i la con. Mi-sit de cae- lo.re-re * me- i De.um • .88 -HHHI- Feria IV."P 'me.a Patri.us. -•—•—«—» a. o u a Grad. Cinerum. G16-ri. mi-se- re"- re me- -n qu6niam in te confidit -^U^AJ nima me- a. .

stras 8 re.td-tum nqstr&-rum antiqua- rum : — -+ l ci-to anti-ci-pent nos mi-se-ri-c6rdi-ae tuae.ne-•• •••- ris in-iqui. D6mi-ne.bis.i. -• •- ne memi. Tract. * non secflndum pec- < • y • . .ne. • • • • P i^ quae fe-cimus nos : neque se-cundum /• in-iqui-td-tes no. 89 • • D S* Omi.Ad Missam. us sa-lu-ta-ris no- ster : et propter glo-ri-am nomi- nis tu.res facti sumus m m J. De1 pi • i• j^ • a B .mi-ne. Ad-juva nos. Do. li-be- ra nos : et pro-pi- . • pe.tri- bu- as no.a Hie genufiectitur. J1 • • • jv p&u• 1 hi • • ••• nimis.01b-1 ca-ta nostra. qui.

a 2.stris.mifi • • • .mi-ni di. -MM ne ••• clama-vi ad te. et sa- sti me.eta- sti in-imi-cos me- os su. B-i _a quo. ti.bo te * D6mi- ne.nee de- le. . Cinerum. usque ad Feriam quartam Majoris Hebdomadae. Supradictus Tractus ab hac die dicitur Feria secunda. pro.ni.per §^~^7 me : ''Do. 3- =^±±^=t^^=^ UI me-di-td-bi-tur * in le-ge Do.altfi.am ft-M a a ftft-ft- sus. C Offert.us esto pecca-tis no.ce-pi- sti me.pter no-men C i um. quarta.e Q . Comm. et sexta. tu- E 5 -••• -•-•- X. nisipropnus assignetur.90 Feria IV.

yit • Do.ser. Jacta cogitatum. m 3 « %• Si * 1* S !*•• et mi. 328. post Pentec. post Cineres. G16.am susce-pi-sti me : * nee -= »—•••- de.a i • • Patri. Offertorium. Ad te Domine levavi. Graduale.lectasti in. da. quoni.altabo te D6mi-ne. i-*•—Srn Hi • Ps. Feria Sexta. • •' 9 • ••n E u 0 u a e. Introitus. ut in Dominica X. Dum clam'irem. Intr. ac no. post Pentec.n.mi-nus % 5—A • fa-ctus est tor me- us.tus • • est mi- ••• • ad-ju- 1 •• i hi : Do. et VI. Feria Quinta. post Pentec. Communio. Ex. 344.Feria V.cte. ut in Dominica X. 3. -•• U-di. 347. Acceptabis.bit fru-ctum su- um in tempo-re su- o.lmi. . utin Dominica III.cos me- 0§ super me.mi-nus.

-Ar hanc u re-qui- ram. * vi. .i * a Do.vi. • • •. te-gar l a templo san-cto * e- Tractus. ^/ /« / w i IV. Cinerum.no.dum e. j gV% 1—z Ut vi-de.92 Grad. g5- Feria VI. ut inM. post Cineres.16qui- um tu.mo Do- •—-•- •Na J J mi-ni.a tu- ?=m a.mi.a m j'Ti* 1 i • —•— 1 ^* " n " vo-luptd-tem D6-mi-ni : et -»•*- pr6i m ^ t a t +—=JUS.nam peti.fi-ca me seHHHrt- cfin. 89. D6mine non sec6ndum.bi- tern in do.urn : ut sci- am te- stim6-ni. D .< Omi-ne.

et exsult&. in Quadragesima. Intr. qui omittitur.am e- um.ri. Ps. ne per.te * D6mi-no in tim6- re.re : appre-hendi-te discipli- + nam.a-tis de via justa. Sabbato resutnitur Missa Feriat praecedentis. praeter Tractum.bo -•—•—• • • •.pi.6- rum a-dimp!6. 93 Ervi. in Quadragesima..go ex&u.di.1 f ei cum tremd. = S" h I P •• N t «' Nvo-c4. et glo-ri- fi-ca- bo e- um : longi-tu-di-ne di. Comm.te tft Nap.Qui h&-bi-tat in adju-tu-ri.Dominica I.am e- urn : e.e. * et e.o Altissimi. * . 3—*—ieum.bit me. Dominica I.

pi-dem 6 .is tuis. s 2.94 • Dominica I.quam oflen- das ad la. . • flg* pedem tu. E u I" o u a e.ant ^ te . in 6mnibus . N.ge.i cae-li commo-ra-bi-tur.1 % • • _ . .one De.. • 1 —1- 9 1" • • •• 1 in pro-tecti.lis * su- is mandd- vit de ut cust6-di.a Patri. . G16-ri.urn. ne un. Grad. — [ V = vi. A te.. In md-ni-bus portd- bunt te. in Quadragesima.

tat * in adju-to-ri- 0 Al-II ••• a.um. V. a ii commo-r£-HHHHI- bi-tur. in pro-tecti. Di-cet Domi- no : Susceptor me- us es.um me. y. De.bi. Tract. et a ver-bo &spe-ro.Dominica I. et re-fti- g>. Quo-ni./1 tis.bit ti.ram bo m%* • • in % • 1 um.um.rd- vit me de laque- 0 'J • Y"***' ve-nan. et .si-mi.i cae^. in Quadragesima.be.am ia 3 pse li.6- ne De.Scapu- lis su- is ob-umbra.ti.US me1 1 a US : spe. 95 Q UI hi-bi. 1• • y.

o mil- le.Ca. . in Quadragesima.y. 'M.ri-di. A sa- SB tim6- bis a tim6-re noctfir.o me.no.teT1 -*•—8* ' • > • re tu. • ••••• y . a nego'.nebris. Na n> i circfimda1 bit te v6-ri- tas e• JUS : i T^^*^ non • • •* 1 9 % J J. :££: gitta vo-ldnte per diem. et de-cem = P i^ milli.ti- per-ambu-Ian- te in t6.A- ^•J no..i-na " et daem6- ni.a a dextris tuis : . A IV. Scu-to < .96 Dominica I.p. • • a ru.yu.r&bis. sub pennis ejus spe.dent a la..

y.ant te Y.t&- bunt te.be-rdbo .vit de te. In bus por.is ut 1 . • • in 6mni-bus vi.bit.6- nem et dra-co- nem. Quo- —h—|-*t—rh3—S-Pi—1 lis sun 9 Fa 1 ni. .am in me spe- vit.Dominica I.per &spi- dem etba-si- li- scum am- bu-la- bis.is. !**7 97 ti-bi auB tem non appro-pinqud. ne unquam of- IKJ-TW fen-das ad Id% r pi-dem pe-dem tu-um. li. . Qu6-ni. Su. et concul-cd- bis le. : J il custo-di. in Quadragesima.am Ange•f 1 1 1 is mandd. • • tu.

qu6-ni. _• • • • di-ne di.98 -•• •••- Dominica I. y .bit ti-bi . • • s D6mi.piPi .n'*> um : . in Quadragesima.am % • . E-ri. et e-go ex&udi- am e- um : cum ipso sum in •!• i i tri- bu.um. C&pu-lis su- is * obumbr^i. g8. e- p.la-ti- 6-ne.re V * meOffert.. et glo-ri-fi-cdbo e- <m • -M-B-M- >HHHKh longi-tfl% B BpB3 L ym. . In-vo-ca-bit me.nus. ** i • i » .6-rum b ad-implebo liB • e••• 9 i Pi li i ^ ft et ostendam il- sa- lu-ta. -•- y .1 •—> pro-tegam eH^T fc=t 41 « - cogno-vit nomen me.' um : am % ^49 e- um. y^^i^-j^iviv um. i um.

circtimda.cu-li * serv6-rum -• fr I ^ inmfi-ni-bus do-I •• • >* .to Pf Comm. do.nis e-jus spe. g_ i _ i Ic. 99 -• I-HH [•A r i -P. Quadragesimae.nee mi-se-re.tas e. j 3- '•-rr-yri.r&- bis : scu. Intr.pu-lis su- is * obumbri.ta • • * mi-no- 6. -M- -•• • • • et sub pen.>• %: / • • J rum su6rum : i.jus.bit ti- bi.cu-li nostri ad LI: D6minum De.bit te 4.bit te ve-ri-tas e- jus. et -t- s sub pen. post Dominicam I.Feria II.um nostrum.&-tur no- .ut 6. Feria Secunda.nis e-jus spe- rfi- bis : scu- to cir- cfimda.

Protector noster.a tu- a. ut d6- ce- as me ju-sti- ti. 1^4 Eva. 108.os : * qui h&bip. ut in Sabbato Quatuor Temp. ut 7*^-1 discam mand&ta tua. ut in Feria IV. 1 z -I 8. M 'J """ • mi.ri..- i j bis : • mi-se-r6-re no.ctum. Offert. E u o u a e.• • bis ' •• tas in caelis.cu-los me. G16.am tu- am : da mi- hi in- tel-16.post Dominicam I. Quadragesimae. et con-si-de-ra- bo mi-ra-bi- li.ioo FeriaL I I . Do-mi- ne.—8—a 2 —I—•—• • j » Ad te levci-vi I 6. Graduate. Domine non sectindum.se-r6-re 3s % no% S • • • ft|-y . i — • • Pi • l m .bis D6-mi-ne. Cinerum.a Patri. .bo • 6-cu-los me- OS. Tractus. 89.

um fa- ctus es no1 b• i bis a gei J i i —i — .1. Intr. et in m —fe m—•— sa6-cu-lum tu es.ni ex mi-niU g-H • • * •_ a •• — * .lo.ne •T p . possi. -i 9 B-Pa •' 1 1 r % " • bJ 1 ne. • • f men * di-co vobis: quod u.ra. Pri. 3 . i •—m—•aut forma-r6-tur terra et orbis : * a sa6cu-lo.e-rent.li.i-ti. 5.£ G 1 D 5 Ck 9 • m • • c • "Bi 1 • • i •• v Omi-ne * re-fu-gi. 101 Comm. praepa-rd-tum vo-bis regnum • •1" ^' in.6. > — & a •• bene-dicti • •_ B R mis me-is fe-cistis.ni- e: — • • a sa6-cu.6squam montes fl. post Dominicam I. g 1 JS~a .d6-te. J A ^ — . F«« • ' ab Ik Feria Tertia.ti. et usque in . Quadragesimae.0 sa6cu.Feria III. Ps. i et proge. . . mi-hi fe-cistis: ve-ni-te C '•b a a Patris me.

1 UM invo-di-rem te.a Patri.la-td- • " sti me : I mi-se. • —m •* U—a j — • — ••-m—-* • -m—•—m U • • .6. 111. <~ D . Comm. Reminiscere. Dirig&tur. 356. Feria IV. ut in Dom.^ 4 -*—fft—f~i m I c ^ ri f ••• %: • -• ae : P L • • • " hJ •* IIP. ! exau. ut in Dom. Post primam Lectionem.102 Feria IV.us. Offertorium. Quatuor Temporum Quadrag. Graduale.ae mell • • in tri-bu-la-ti.nem me- 8 • J ". -=2. In te spercivi.re-re mi-hi D6mi• »•% ne et exdu- di ' • o-ra-ti. Tract. post Pentec. II. Glo-ri. Tribulationes. Quadrag. v am. XIII. Introitus. -- 3 —i •••—S ~ bus * me- E ne.us ni • i Jl—* t* -J• j pin justi. Quatuor Temporum Quadrag. i" 2. ut in Dom.6. 109.ces.disti me . 112.ti. De. Graduate. utin Sabbato Quatuor Temp. II Quadragesimae.si-t&-ti- . • • •* U_ saecu-lum tu es De. 3L • .. Quadragesimae.. E u o u a e. Post Epistolam.ne • i * di.

ci me- J. Domi-ne VI- de hu-mi.ant me •«T r* • in- A • i-mi.us me•- us. • • id non e-rube- • • neque |• irri-de. et la-bo- 3 • rem meH - um : et dimitte 6-tnni.pe me.li-ta- tern me- am. Et-e- < . Quatuor Temporum Quadrag.r * 1 ^ scam : 1 | 1 do. in -•fr te confi• •ffr 4T t. Ad te D6-mine peccd-ta me- a. | .Feria IV.a te • • ^fv . 103 ru: is 6-ri.> • "fri'i^tLnim u. le.ni-versi qui ..vavi a-nimam meHMI am: De.

ne : vi- de hu-mi. Laurentii. Quatucr Temporum Quadrag. 578. Offertorium. ut in Dom. Panis quern ego. Feria VI.y 345.ces. Quadragesimae. ut in Dom. I4. X.ri. D • Intr. Int^llige.Ty-yji T . 114. 114. Graduate.is * 6. Introitus. Cust6di me.|j ctant.mi. Immittet. •• • • te exsp6ml • ?r . XV.li- t£-tem me- am et labo- rem me- um. post Pentec. II. non confund6n\ __! &_____ tur : 1 • 9 • i J* • confund&ntur o. Offertorium. Feria Quinta. ut in Dom. utin Festo S. die IO.si-1&. ut in Dom. Augusti.pe me HI • • • • 4 "T» • • Do.6n-tes * va- ^v na. 362. Medit£bor. II Quadragesimae. Communio. Communio. XIV.post Pentec. Quatuor Temporum Quadrag. ut in Dom. et dimit-te 6mni- a peccd- .ti-bus me. 359. sL E •• ne.104 Feria VI.mnes • fa- ci. Confessio. post Pentec.

non e. 6 tr vum tuum. ^ Alvum fac * ser- Grad.nimam me. G16. Offert.mi.6-nem * me- JV am.iEne-dic * a.rubescam. -Hh 5.am: * ta me- a. Ps.no. 89. Tractus. Auri-bus per• • us.n. *-=* Deus me%m • • • . 1• 1 1 Patri.ne o-ra-ti. Quatuor Temporum Quadrag. 1E • u o u a e.Feria VI.a Do. a ert. 105 > •• *=£ a. et no- . spe-rantem in ci-pe ^ Do- mi. D6mine non secfindum.a A.nima me. Ad te D6mi-ne leva-vi De- US me-us m te confi-do.

jus : et reno-v&bi- -•• • • • § •• ft==: tua.ti. tus Comm. sicut ••'• n.io6 Sabbato Quatuor Temporum Quadragesimae.scant e j • • %• valde ve-16!• •• ter.6-nes PTA c• ' 1 • tur. §- E mi.o me- a in conspe- J M< na aurem tuam ad ctu tu- o: incli- . et e-rub6. Intr.tur omnes in-i- i: avert&ntur retror- sum. *et • 0 conturben.\ " 'jn^J J e1 li-visci omnes retri-bu. &- m* r-« quilae.ci me- -• a—ft- . Sabbato Quatuor Temporum Quadrag. 3Ntret * o-r&-A-M•• ti. HI F iH"* **?* m li ob• •- t^ "• (-j^ J %•""• .ru-be.scant.

us e- 6.cem mec am Do.: G16-ri. 107 •—• •—m •—? pre.cant gen. et no.us e.a Patri.cte co-ram te.ae : * in di.mi-ne. K-1. h • ••"K Ro-pi. I E u 0 u a e.De-us sa-lu-td-ris noster Hi •- -kr- -M •—•- et propterhono••rem nomi-nis tu. Ps.be-ra nos. * li.rum? .sto * D6.i D6mi-ne. 1.bi est De. .e clama-vi.mi.tes : 1 •• 4 1 mfl* JL • •TV 1 1 • U.ne pec- ^=3: tis •4i'' no• stris : • ne quando di. Grad. Adjuva nos. D6mi-ne De.Sabbato Quatuor Temporum Quadragesimae.ti.us sa-ma 1 • • • 1• \ n • \i —• 1 tis me.

Z .os.ne ««3 •• | 3 i re super ser-vos tu.us virtfi•• HMI ex•—• di pre- ces serv6. D6mi-ne De.lum. et depre.1 P.re r4rs-= tu. ster k- spi.os.rum*tu-6- rum.B 5. 2. a > ^==1 * D6. r» M -V tum. £i. j 5.ce De- et re- spi- ce super ser-vos HI •- tu.M I — • n-H- P ~" noRo-t6-ctor JL Ro us.mi. Grad. 3-Grad. a-li-qu&n- Onver.c£- .te.io8 Sabbato Quatuor Temporum Quadragesimae. D6mi.ne .

r -ri-g^i-tur * o-r£.a- i * .0 mea sic-ut D1 incfinsum in conspSctu tu- o.e. ut in Sabbato Quatuor Temporum Adventus^ 16.ti. E-leva• KM ti.ci- um * ves- per-ti- num. Lectionem.6.ffl- gi- um fa-ctus es no-m——••- isr. - -• V • 1 rum sacri. Grad. 109 m •-**- re. Do- mi- ne - }f. Post V.um me.ne * et progS- ni. . -• • a ge-ne-ra-ti.fi. — 7. Hymnus Benedictus es.7run*.Sabbato Quatuor Temporum Quadragesimae. 4.0 I »i i manu. •• bis.

i > . Do-mine.ri- tas Domi.te e.d&.um o. Aud&te *D6-mi-num HI—frfl omnes gentes : et collau.am confirmd- . et no. HZ 0-mi-ne*De- % 3 us sa-16tis T^¥ me.per nos mi-se.ri-c6r.a|hfL1 ta est su.di. Quoni.net ^rz-num.mnes Hi •fl popu-li. H D e 8.r£- a ti.cte co-ram te : intret o. S et v6. . a y .a e- jus : • Ur * in ae.ni ma.t6rOffert. 8. Tract.a in con-sp6ctu tuo.o me.ae. indi- clamd.vi.n o Sabbato Quatuor Temporum Quadragesimae.

us.stri : li-be ra nos De. et mi. -= 2.ra- el ex .ra.ci no.• HMHh HMHh Emi.is no- stris. Comm.6. g4.us me.pe -a Omi.num tu• '!• • • T• rum. in Quadragesima. in te spe.nisce-re * mi- se. Ad te . et me. . Dominica II.Z R1 .us Is.ne * De.ae.ti. ' 6mnibus angu- sti. in Quadragesima.ne. in • HI- D a 6-ri. Intr. D6mi.nentur no-bis • ran tn 4 • SS i 1 • • j•™ —m-— imi.r&vi : +T li-be-ra me ab omni•• • bus persequ6nti-bus me. quae IT*- •P? * m• i a saecu-lo sunt : ne unquam domi. Ps.se-ri-cor-di-ae tu.Dominica II.

6.ta me- a.a pec.n-pe "1.us in te • i • 6 ' • • •* r " P« '! — • — » . y. * 9 ^ •• " ^ 1 \^i* 1 me. in Quadragesima." — ^ 1 U .f "^r >r Ia-t4-tae =—"•%• ^ • B# sunt: de ne-cessi-ta-ti-bus me-•• • 1 IS 6. • 1 i • % 5 1 US • • • • • • • • • • i D6mi-ne lev£-vi d-nima m me. et la- -• •- sffc • i i b6- rem me. Grad. non e-rubescam.Vi- de humi- li. I? * cor-dis me. D6- mi- ne. .i di- Ri-bu-la.§ =T . G16-ri.t^-tem me- am.112 p Dominica i i .ti.c&. = 5.am: * • me.a Patri.-•- •—•.p. E u o u a e. confi-do.um : a • et dimit-te 6mni.nes • . .

um. J qui cust6-di- untju-di- !t5^Nifc=l^=^ 1 " 'fr ^ * ci. D6-mi- ne.a —\ e-jus.am bo-nus : qu6-ni.qu6.Quis loqu€• tur pot-enti. -^ • 113 1 Onfitemi- ni *D6.ti ^ -. in benepla-ci-to popu-li tu- .to a in omni •• ••• nostri.Dominica II. Y.po.am in sa6. •i ± a • r» . in Quadragesima.as D6- mi-ni : audi-tas Id" • t/1- et 0- mnes laudes 1 e-jus ? • •• J.no.1 LtPiJ ?•• ] • . et fa-ci. Mem6n. Be.cu-lum -r • • • « * * : mi-se-ri-c6rdi.ni.am t6m. y.mi.re.a.unt justiti. Tract.

^ • • • • tu- is. 1=3: 4 —S •• | »urn : intende vo.us me- us: qu6-ni.ri * y •tuOffert.ae. •-» M a 11 Edi-td- ± bor * in mandi.tis •• is . quae di.6- nis me. .•!•> XI.ta •. D6- mi- ne.114 Dominica II. Rex me- us. quae di-16- as Comm.am ad te o-ici-bo. i—i • 3 tua.li-ge * clam6-rem me^ = o-ra-ti.xi |-HMH I valde # et levd. et De. 2. b j JE53E l : vi-si-ta nos in sa- lu-td.16. 0.ci I Ntel.bo ma- nus me- -•V • ^ • admandci. in Quadragesima.

mi- -a • a J me D6mi-ne. . -= E u o u a e.us ste. Ps.am ego in inno-centi. * et li-be.r&.tor me- A * j ^ ^ us e-sto : D6. post Domin. 115 Feria Secunda.nim me. II. i\y vt7~ Dm tor D-jfimeus.a ingres- sus sum:* et in Domino spe-rans.tit in vi. non in-firmd-bor. Grad. Intr.a recta : i' P in ecc!6-siis ' num.se. Glo- ri.a Patri. qu6-ni. -••• . Quadragesimae.Feria II.r6re me- R i : Ed-ime me * D6mi-ne. i *•*- pes e.mine. . Ju-di-^ bene-di-cam Do.a me. • • *^W et mi. .

ci me- • i if • • *"• qui quae-runt 4. ' f fc=l J.per : qu6-ni- a -HHi dex- tris est mi- hi. i. am. Quadragesimae. D6mine non secfindum.di. ne comm6- ve- ar.hi tri.&n•1 14 i i tur • • ^ in-i-mi.. B it Ene.n 6 Feria II. Conw fund&ng et reve-re. 89. * qui mi.cam D6- mi. II. Domin.num. . • m ne tard&-ve- -r-M^v ris.nimam * meTractus.ctu me- o sem. post. .bu• •• "T^- intel-16- ctum : provi-d6-bam De- um g t-K- = t \ Mi K]i am in consp6. tur. Offert.

117 / Omine + • D6.r£-bi. Quadragesimae. 328. 2. . Intr.am a -•—a -ji * et sa-lus m e . Graduale. g.Feria III.mi. post Pentecosten. Ps. Patri.0 me.a : quern tim6-bo? G16-ri.um. quam ad- U mi.-m—• • • • I-bi di-xit *corme•• ••• um. II. Comm. E u o u a e.em tu. ut in Dom. post Domin. III.quaesi-vi vul- turn tu. yultum tum •• um D6mi-ne requi-ram : -m—•—•- ne > •* me.le '• • \% \A est no• men tu- um in u-ni- iT% B V ra! sa ter- Feria Tertia.a.a ti. Jacta cogitdtum. D6mi-nus il-lumi-nS- av6rtas f£-ci.nus noster.

8.mi-ne Comm.mi.n8 Feria IV. I-se-r6-re J_frJ • •• mi-hi *D6. ne disc6-das a m e : in adju-16. post Domin.gnam mi.o. Al- tissi.me.li. se-ctin- + 3 tuam : dele dum ma. Feria Quarta.a. Offert.a mi-ra-bi. Quadragesimae.mi- ni tu.ri- .bo S h—i —— • '74• • in te : psal.a tu- a laet&.di.us me- us. II. 7- > JTly E de-re.se-ri-c6r. am. Do. 6 — | .am • • " fti ** J^-A.lam n6.linquas me.mi-ne. et exsult&.bor. *D6.bo * 6mni.ne Z = ^ * 3 •• ' • i' m • int6nde • ^T De. Intr. in-iqui-td-tem me-I N • . -s Sn%" ft..

us. Do-mi.mi.tus sa-lu• • • • tis J meae.c S mm • • ^rgu. " D6.Feria IV.ne clamfi- vi: De-usme.mi. .lum tu.um.ne : et be.n. E u o u a e.a cor-n-pi. Quadragesimae.a 9 r• • J a" S • Patri.ne • • J• • • i vir. • G16.mi-ne. II. Grad. post Domin. • Do. 119 ••• um meum.ne- • i die he-re-di-td- ti ''^iv tu• ae. te D6. ne m fu-ro-re tu.as j i me : * neque E • • • • in l-ra • i a tu. Wm •• m ^ tm P^ " •A. i -=r JL * • % 7Alvum fac *po-pu.as me.

Tractus. Propitius esto. II. Deus in adjut6rium. Offertorium.scend6n•• a me. Comm.cum.. Graduate. Qui manducat. D6mine non secfindum. Introitus. post Pentec. Tfirr^1 r-«—»•». Quadragesmtae.t 344. utin Dominica IX.as g4 JL r I • V..ro si-mi- ti-bus £$E * in la. post Domin. lis de. post Pentec. 3.le. ut in Dom.120 Feria V. . Feria Quinta. 89.- et e. Prec&tus est. Ad te D6mine levdvi.as di-16-xit: F -r'v: 1 % aequi-t&-tem vidit vul- ^ tus r. : ne si. Dffertorium. ut supra. Communio. 107. -• • * et justi-ti. jus. XIL post Pentec^ 350. . ut in Dominica XII. i 5- J -aUstus D6mi-nus. 352.

G16-ri. Ex&udi D6mi-ne justi-ti. dum mani.di- B • _S ne hac • % 1• a ge-ne-ra-ti. ut in Dominica IL post Pentec.a tu. i. et cust6.Feria VI. post Domin. 121 Feria Sexta. ut in Dominica XVI. Quadragesimae. Ad D6minum.a.a ap.num.• • ne * serv^-bis nos. 364. . D6mine in auxilium. HI •- Ps. E u o u a e. 89.6- in ae- t6r.fe- stS-bi-tur gl6-ri. -M-B- e 6 -go autem * cum justib * d"L • consp6ctu tu. II. T r a c t u s . 321. post Pentecosten. Domine non secfindum. i sa-ti. g esnos u ' Do. Graduale. Offertorium.bo b • • in . Intr.k- bor.0 : ^ • K ••• ti.am : * int6nde depre-ca-tiHI—•- HI ••• Patri.mi-m .a me.am -= •6-nem meam.pa-r6.

m6- ni-um De-i fi-de- le.6nti.i : * et 6pe-ram^nu-um e-jus annfinti.re.am praestans pclr. ut in Dominica IV. conv&tens &-ni. Quadragesimae. Caeli i e-ncirrant ni • 1 gl6-ri-am De. qui. X V. et inventus est.li gaude. Bonum est confiteri. .a frater tu. Illfimina.a Patri. Graduale. Ps. 360. ut in Dom.vu• • m m lis. post Pentecosten.bi-lis. et re-vi-xit. II. 331.122 Sabbato post Domin. Offertorium.mi•*- ni * irrepre-hensi.mas: testi. Sabbato. firmam6ntum. C = l a .us mori • • • •• • i• i i ^ ? 3 •• tu-us fu-e-rat. G16-ri. 5 • g-«—B-* 2 —«-j . • • •e • • EXD6.p6rtet te * fi. post Pen tec. Comm. saHI—•- pi.at -a- -•—•- -aE u o u a e. . per-i-e-rat. Intr.

a Patri. in Quadragesima. .ge * Do. ••• •MK- E X- stir.usme.scam.Dominica III. G16. .go.re me- quonii ~z am § tini• • • cus rv'P tt^ per Fr~£~~ sum e. P^^ E u Grad. -V ' j os : ev6l- let de la-que. ce in me. a . non e-rube. in Quadragesima.o pedes me- {•A1' r6spi- : Ai_ •v' j a i. HhHHHh et mi-se-r6. • et pau- • • • ] • rv • *• • Ps. .ri.ne.us.I o. . • • • • • .mi. 123 Dominica III. Intr. non .i * sem- per ad D6.a ipse . 3- • •••- 0 u a e. Ad te D6mi-ne levavi ! • 1 • • • •• 1 • 1 dnimam me.am :*De. qui. • T d s* in te confi-do.mi.cu-li me.num.

i- 3 ' bunt a f&-ci.tes in consp6- ctu tu.124 Dominica III.o. in Quadragesima prae-vd- le- at ho- mo : ju-di. fl-1in-firmabfintur. Tracti 8.cu-los me- . a.c6n- tur gen. ! A D te le- v&vi * 6.urn re- Hte tr6rsum. : ] ' In convertfindo • '3 in-imi-cum me. et per.e .

&-tur no-stri.ni-bus r .a e : . in Quadragesima.se-re. -* rum H" y . Et sicH ut 6.tas in cae- f • " I s .Dominica III.a domi-n6rum su-6-rum : in m&..cu.li ancil- •—•—»Htf—k-a-4—=— lae in mk- ni-bus • • ••! r d6- mi-nae su.bi. mi- .mi-ne.cu. rflP. Mi-se-re. 3T. qui h&. i y ^ do. .li serv6- . ^ Us. I- ta 6-cu-li no- S=3 stri ad Dominum Deum no. a^8 w T .re no- bis D6. • • JN» ^a 8 . . 125 os.strum. Ec-ce sicut 6.nee mi.

se. • • Comm. lae- --•—MM- a •? >ru a v rv corda. Rex me- us.ri.ti- ae D6mi- ni * re- ctae. et De- us me- us: be- &-ti .re * no-bis.et a.a D6mi-ne virtfi- turn. in Quadragesima.r6.a tu. Offert.os : alt4. Asser * inv6-nit si-bi domum. et dulci. rep6•••• nat pul-los su. et turtur ni-dum.us cu- sto- di.6ra su- ti- fi-c&ntes per mel et fa- vum : nam et servus tu.126 Dominica III. u-bi '••• -•—•- «-fi a ••». £ 4- Usti.

*. Quadragesimae . Mi-se-re-re me.dabunt te.0 spe-rd• vi.bu-ld-vitme. Ps. in D6-mi-no *—l -d-^-v laudd. G16-ri-a mo: *to-tadi-e •! 3fc£±i Patri.am conculcci-vit me ho- 5 -»••m M • •—•—•—•—•impugnans tri.nem : i — — i in Vhf non j De. post Domin. Eu 0 u a e. quo-ni.« lau. fl in.cu-lum sa6- i S cu-li •• i'1 • Fa.bo serm6.us.mo. I in sa6.i De. 127 •VP i 1 J • qui hd-bi-tant i L Si* in domo tu- - 1 • 1^^ P !•. a. •• • l< i • J* [• ci- • at mi- ns •• • * i tim6- bo quid fci- hi ho.Feria i i . Feria Secunda.0 * laudabo —-8 ver-bum. . 3N De.

sim conculc&vit me • FL • ' • rL«"""rLi • • • " _ _ _ P" •: . m D g -i vi :*""• B* B B^J ^S nB * • J* • • • • J\ »"B B 1 • • E- us.re mi-hi c •^^ b " "I i ' %pa. • PBB 1 vit ' b •flJl ' * tri.bu. .\k-] L 1-B B-B-B-— -1—= 1IB B \l \ ir—^v% me. •1 k ^ 3 % ill ' qu6a AIM A AM 1 M 1 • 1 .re.[• "i" e 1Del- P • •!""•lans •• ^ hop t B B B* mo : to-ta i 1 dim 1 ' ii B i • pB • •* | B • ' • b .ti- 1 ti- bi : p6- su- i B-pHI i N" ^pB a as • j n ft"" in conspfi|J • . •*. I I I . Mi-se.Mil • a - • . A% 1• i niBn • D6i* I • • • *ti j mine. i • y . post Domin . • Grad.• 3 |A i4A J cri-mas mem - ctu ?• tuB 0.128 ( Feria II. * vi-tam meB%7- am nun. Quadragesimae. """""PL ni. k 8.

Feria II. D6mine non secundum. -*2 ] • 1 ' +! 1 et ex- di me.on sa-lu-td- re Isra- C <.«'ni • * • •—• fer cum av6rte-rit Dominus ca-pti-vi-ta-tem pie.pre-ca-ti. III.6nem E me• • •fir am : • et ne de.ns de. . post Domin. 129 1 X-audi Deu s * o-ra-ti.bit Jacob. Quadragesimae.bis ^ su. Comm. 89. et laet&bi- tur s Isra. Tractus. Q el? Uis dabit • ex Si. 1 8.ae.6« 1 • ^ • • • • •5 r nem me- a m : intSnde in me.el. exsultd.sp6— xe. Offert.

• p. g- E 3- Z -• • • • -go clam&vi. r E u o u a e. * quo-niam exaudi- sti me. Grad.da me B occfiltis * me- .am me.130 Feria III. post Domin.d. A 2. Feria Tertia. Quadragesimae.di verba me- a : cu-st6-di fc± me. Exdudi D6mi-ne justi ti. sub umbra m D6mi- ne. et ex- &u. V 1 ? i- G16-ri. ut pu-pil-lam 61 CU- li : a- ia.am : * intende depre-ca-ti• 1 6-nem me.rum • • 1!• '. Intr.rum -•—• pr6HHh me.am. De- us : incli.na aurem tu. III. i: • • is mun. i• nk s I te-ge •• " • " i i tu. Ps.a Patri.am.

Quadragesimae. 72. III. Comm. S — f -= jr-*2—•—•—•—m—m6.Feria III.*quis ha-bi-td-bit in taberndcu-lo tu- D o? aut quis requi. bor j i i #A m^ # ^7 a de-li" cto *m&- a T ximo. nis A-pi* M) mi. tune HMI im•- 1 ma-cu-ld-tus e- ro : et emun- fi \ s T^ d£I m m J •*. 131 fr"S'fh M>t-j D6fi • 1 J. post Domin.6• afli •• i 1 • fl 5 9 r Ik • im 1 ll I par-ce ser- vo tu• • o.6-scet in monte sancto tu- o? Qui . D6xtera D6mini.ne : •• • t • et "ftl ab a-li.e-rint domi-n£- ti. Offertorium.i non ffl. ——: s • * Omi-ne. -a- . Si me.

go autem * in D6•* | in mi. • • non conffindar in aet6rnum : * m ••• in justi-ti-a tu-a 7 • ••• li-be-ra me.xisti humi-lit&-temme. Quadragesimae. In te D6mi-ne spe-rd-vi.132 Feria IV. E u o u a e. E . G16-ri-a Patri. sti- Feria Quarta.no -^ 1 spe-r&• • vi -rt-H exsult&bo. g—• • • — • • •' HI i J. et laet&bor in tu- a mi-se-ri. Intr.am.c6r- *4 di. • • ingr£-di-tur si-nem&cu-la. III. '»1» A « et ope-r&- tur ju- A ti- •' am. post Domin.a:qui-a respe. gi. .

Feria IV. Conturb^-ta HHht ^ sunt omni. * D6mi. post Domin.men tu- .am tu- .ni.am y sum : sa-na me. Quadragesimae. 4! % Ik . g— ] 133 M a infirmus I-se-re-re mi-hi.nima me- a turbci.se-rimm | m • • •* * 1 ^A c6r- di.ta est * valde. Tractus. i • % * fac me• 1 —i D Omi-ne.ne. D6mine non secondum. + . qu6.ne.a ossa me-Ml- a : T+1 et a. III. cum mmm % mi. 89. Offert. . Domi. propter no.1 am. Grad.

post Pentec. Offertorium. 375. ut in Festo Corporis Christi.d-vis est mi. III . TW T x ^l 6 J • s i B 1 • l%p•• 1 1 O~tas ^ mi-hi fe-ci. post Pentec.cum. ut in Dominica XIX. Quadrag.se. Si ambul&vero. Feria Sexta.ne. Intr.134 Feria V. |^j- l^Ollllll.ri. ut in eadem Dominica.* • 1 • % qui• • pa• • 1 • i di- a 1 a - su. Tu mand&sti.num .ti- vi. ut in Dom. Communio. -• m- signum in bo. 2. • Hi a turm a. 314.as • '•• me lae-ti. i i G (LAum : fl «P-. 377. Graduale. Oculi omnium. Introitus. Feria Quinta. 376. " AC me. et VI. * D6mi. Salus p6puli..c6r- I " P. XIX.sti vi.tae : > i 1 • • g*! *4 • • • ad-impl6-bis i a cum vul- tu tu- 11 7 ' 7 • ST 'V >• D6mi- !•••_' o. g • i • . ne. post Dom.

ne. Ps.ne adju-visti me.a Patri.am in-ops et pauper sum -*—•e-go. Incli-na D6mi-ne aurem 8—i-T tu. D6- mi. et exaudi me : * quo-ni.ti- • • |• • • • i fW 1 6nis • • • Pa de * vo1 1 • I me.y m - I a 1 %'"B p. 89. 5.mi. 348. Tractus. 1• P • m et confundan% 1 1 • •• • • tur : 1 fl ^ et con- Pa a• I* 1 - aM qu6-ni.am tu Do. post Dom. j -m—•- 135 Ut vi-de.la- tus es me. et Deus me—^ il ?• • • • • 1 t II 1 v • •' • " • j• 1 1 •A us:quo• MB 1 • IB ni•* • ' — a WFth- am ad te • o-ra- oj bo. E u o u a e. Graduate. G16-ri. t Rex mea A •3 • • us.ae . Offert. III. so.Feria VI. .am. ut in Dominica XL post Pentec. Quadragesimae.ant qui me 1 11 I • ode. Domine non secundum. N-ten1 • • J ci o-ra. In Deo speravit.runt.

in-•—m- t61. Intr. D6mi-ne: * mane HI •—•-•-HI- ex&udi. III.li.6- o-rdbo. Sabbato.*quame-go da- fiT|-»^+i i.ge clam6- rem me- urn : int6nde vo- ^-r^rl nis meae. E u o u a e. a bo eHI •- UI bi-be-rit aquam.6n- tis in vi- tarn ae- t6r.a Patri. Quad rage si ma e.136 Sabbato post Domin.Quo-ni. v HI HI- -m •*3ic: -•—•—•Erba me./\j.a m . f 3- Q . . fi.nam.es vo-cem m e .cit Domi- nus. di.o fons aquae sa-li.a * duri-bus per. G16-ri.am ad te ci o-ra-ti.ci-pe D6-mine. Comm.et in e.

lo. y.quiurn tuum : ut . non ti-mebo -M-M-fl- ma- la : e qu6ni.tis.am tu me- :^=j cum es. li^A* psa me Offert. Domi- ^•T-T- ne. et b&- cu- lus tu- us. -mmDo.mi.os * di. III.ri.Sabbato post Domin.^ brae mor.ne secfln- G Ressus me.Vir- ga tu- a. Quadragesimae. *conso•• •1 ta sunt.ge Til dum e. 137 I T~1# « I cimbulem * in me. Grad.dio um- f^Tilv. C 1.

DomiPI—THT-1 1—i—a • •* •• ne. • m m • • • • •• ' * i j N j r Emo * te condemn**-vit.tis.us no-li pecca-re.turn fk. D6-miComm.a.mnabo : jam ampli.tia. Dominica IV.ti. • ne.138 ^ • • •••- Dominica IV.6- mi- ni . non domi-ne-tur omnis injusti-ti. mii-li. et sa-ti. in Quadragesima. in Quadragesima. l-fcr HI—m HMH Ae-t4HMMH re * Je-rfi-sa-lem : et conven. p 8.ci• a te omnes qui di-li-gi- tis e- am : gau- =ri -m d6-te cum lae. qui in tristiIII- = **fu- ti- a W. I I *S^ = ^ T4 • • • i- stis: ut exsultS.er? Nemo. Intr. Nee ego te conde.

eta sunt mi-hi : in domum Domi.Dominica IV. Mv L ! . y . Fi. sicut UI confl- dunt . G16-ri.6- 1 1 * -4 strae.mi. i 139 1 : | L__ _ M -•—J • 3 • „_i • conso-la-ti. i-bimus.a * in tur-ri- bus tu.mus. Laetd-tus sum in his quae dicta sunt mi-hi : * in domum m m • • • • • • D6mi-ni Grad. - Q a * in Do.no.ri-bus nis ve- e Ps. in Quadragesima.• • " • • Ae. ab u-b6.a Patri.at pax in virtfi- -r e-p^ te tu- =}=J=E9= a : et abundan- -t— ti. • J• " " m~rm* Tract.ni i• • • •• • flri bi.td-tus sum * in his quae di. g 8.is. = E u o u a e.

qui bi.i-tu e- jus : tx et Dominus % in circui-tu = j popu.num.li ] jgj su-1. -* ex hoc nunc et us-que 2. qui. qu6- .-te HHUh- * Domi.tat in Je-ru- sa. ±•11 * in sa6-cu-lum. in Quadragesima.lem. . mons Si- on : non commov6- 3=1 bitur in aeternum. Mon- tes in circfi.li- te n6- mi-ni e.jus.140 Dominica IV.a be- ni- gnus est : ps£l. ± Aud§. Offert.

amsu. Quadragesimae.tendum n6mi-ni tu. Intr.ra.0.a quaecfimque v6- lu- it..lo et in ter. post Domin.fi-c&-tur ut ci-vi-tas. j 4-• "fl a a E. • y ni. Comm. * in n6mi-ne tu- salvum me .Feria II. fe- cit in cae. tri-bus D6mi-••- ad con- fi. Feria Secunda.• •v o a? • •> E- us. D6mi- ne. 141 •t= M A i ni. IV.o e-jus in id-ipsum : illuc eHHHI nim 6 ascend6runt ••• . g- D Hrt- • . * quae ae-di.bus.rfi-sa-lem.ci-pd-ti. tri. • —r——•—Hf• : 6— cu-jus parti.a- vis est : 6mni.

ut in Dominica VI1L post Pentecosten. 66. post Domin. Graduale. Tractus. Esto mihi. T)6.6-ni -•—•—•- insurre-x6-runt advfirsum me : * -m—» et fortes quaesi.6-runt d-ni-mam me.e- nis parce servo tu- e •>"••! o.a Patri.us ex&u. 6 fac. i J i r et • : — a i in virtfi-te tu•• di-ca • N Z 1 ^i me : i •• A l a •V o. IV.142 Feria II. Jubilate Deo omnis terra. G16-ri. Comm. 339.am a-li. j - 4 - r B occ61.am. Quadragesimae.di * 6- nem ] me- am i • J 1—m a* Ps. . Domine non secfindum.is * munda me.tis me. E u o u a e.ra-ti• j • (•• De. Offertorium. 89.mine : et ab a-li. Qu6-ni.

et ex&u- di me.us * o-ra-ti.a m i Patri. =- E 1 H 1 1 5- r -M- Xaudi De. E u o u a e.Feria III.nem meinn ^ am: a intende in 1 Id B me. Quadragesimae.6. Glo-ri.nem me- am. IV. Ps. Intr.6-ne pecca-t6-ris. 143 Feria Tertia. Contri-st&-tus sum F in exerci-ta-ti. E fer o- • • Xsfir-ge *D6- mi-ne.a : * et conturb&tus sum a vo-ce in-imi-ci. et ne -•-i—T-+ 3v despexe-ris "~ depreca-ti-6. MHHI Grad.6ne me. —h pem nobis: et li- . post Domin. -*-• et a tri-bu-la-ti.

us. -fl-*!l tiquis.6- bus S3 in di. ' jV^ftr Aetfibimur * in sa. -H frr bera nos propter no. Comm. IV. &uri^ ^ ^ • bus no-stris au. Exspectans.ri tuo .6bus * an- e- 6-rum. 2.t&. 362. ut in Dominica XV.144 Feria III.men i + tuum.av6- runt noHi bis • 111' • o- pus.di- vi- mus : patres no- stri annunti.tus es • • ••! in di. post Pentec. post Domin. Offertorium. Quadragesimae.lu. quod o-pe-rfi.

Feria Quarta.ni ab 6. D • Intr.Feria IV. • 1 super vos a-quam mun- dam. IV.sis ter8 • % "ni. no. P^.vum. 145 et in n6mi-ne D6mi. et munda-bi-mi. P.i -• vos de --jT5— u-niver. Quadragesimae. congrega-bo . post Domin.re : * semper . g3 Z - -• • • •• a fc •••- '- UM sancti-fi-cd-tus * fu-e-ro in vo- bis.Be-ne-di-cam Dominum in omni tempo.ni De- i nostri magni- fi-c^- bi- mur. allelu- bis spi-ri-tum g— ia. T.mni- bus inqui-namentis ve- stris : et da- bo vo- 5-4 ^— 3.. Alle-lu-ia. 1 ns : et efrnn- dam 1 % p.

II. et con.o. ut in Dominica VILpost Pentec. 272.di. Offertorium.a Patri.urn HHHK Domi.vi. Post Lectionem.146 Feria V. Post Epistolam. Be&ta gens. Quadragesimae. post Pascha. Tractus.ti.i. et vi. Graduale. Graduale. omisso Allelfiia. 89. et li-ni-vit • •' 6cu- los me• " " os : •* •* et £b-i. 366. post Domin.tur cor -•M • * quaeren. Aet6. 336.nus.md-mi- ni . Eu o u a e.re me. Feria Quinta.fir. Benedicite gentes. Venite filii. ut in Domin. 6. E~—B—- 8 ' *> j -r 3 laus e-jus in o. Intr.num quafiri- te D6. G16-ri. et cr6-di-di De. I. Comm. ut in Dominica V. a Utum fe-cit * ex spu-to D6mi. X VII.mi-num. D6mine non secflndum. post Pentec. et la.o. IV.

te f4. XIII.is Communio. E u o u a e. 147 -M •- quaeii. Offert.ci.v&n- • me fe- sti- na : con-fun-dan- ••> ft-^ tur k y 0- mnes ^m pi i adversum me. * ad adju. ut in Dominica XVI. G16-ri. post Pentecosten. o Graduate. 365.ne. et invo-c&-te nomen e-jus:* annun- ti. IV. ut in Dom.&-te inter gentes 6-pe-ra e-jus.a Patri. Quadragesimae.Feria V. memor£bor. Confi- a • a • temi-ni D6mi-no. 354. ma- qui c6-gi-tant servis tu. post Domin. Domine. Sk = -— ^•••1» H- U~—: -WHH«- D v dum -• 0WHh mi. — -• " " " II la. post Pentec.em e-jus semper. Respice Domine. Ps. .

at irma- ~ra Pentecosteny 358. • • • • • 1 i 3s. Graduate. ut in Dominica XIV.ri. E u 0 u a e. rr n ""I " J H ^ ~ 1 m6ntum.um e-jus -Hi • • anntinti.am -V.9 De.US. I 5 Hi ' f • • M • b• j • ll • P" i i a • • i •* m Edir • • td- ti. et clam^-bat : . . Domine non secfindum.i 1 • • • et 6-pe-ra mdnu. IV. Feria Sexta. Comm. Intr. Quadragesimae. G16-ri. : • • • I-dens D6mi-nus * flentes so-r6-res La-za-ri ad mo- num^n. 6 I.c> semper : • i i • • in con• 1 • a • J : 1 D6mi-ne .turn. Populum humilem. lacrim£-tus est co-ram Juda6-is. Cae-li 1 e-ndrrant gl6.148 Feria VI. Offertorium. S us. post Domin. I v i. post Tractus.o * cordis me- spe. Bonum est confidere. ut in Dominica VIIL post PentecOsten. 89. •• et redSmptor me- 9 9 . adju-tor me.Ml.a Patri. 1 .ctu tu.

ris me.it • • i • li-g£-tis md-ni-bus • a -Pi • p.te ft ft ft- a. Attendi.re. j fo.te p6pu-le me.a Patri. g I- bi*D6-mi-ne de-re-li- .V J" • A «*«et qui non H hab6.bi. di.rat quatri-du.tu- Sabbato.ras : • et pr6d. qui fu. A "• 7 n • JL o. =HHHI-ft—ft- I-ti. Quadragesimae.cit -. • j • cum laeti. Ps.nus : 1 J •••-—Ate. Intr.ti- -M— bi. E u o u a e Grad. et pe-di-bus. IV.e.Sabbato post Domin.i. 149 • L&-za. ve-nia D6mi.us legem me-am : * incli-n^-te aurem vestram m m -ft a MB • * in verba '• n I III n.quas.tis pr6.l.a-nus m6r.•• •-A-J 1v I V us.ti-• um. G16-ri.6ntes -*—•=*—ft^ * ve-ni- te ad a. ve-ni J i .

n . 1 ^ T •• a . IV. Ut quid D6-mi-ne re. -.150 Sabbato post Domin. ctus est pauper : pu-pil- lo tu e- ris adjfi-tor. Quadragesimae.cessi• • • sti •• Ion. pi- ? US.—ft ctus est*Domi-•••- C A- nus fir-ma- Aft J A * meum.umme- .ge. de- •fl in tri. ^J-.turn re- ffi- gi. .bit Us" incSndiOffert.a» . g 4tur * pau• ••%- • -Pi. p. 51 . C .per. •" o- ne? dum su-per. im- .. et m6n.bu-la-ti- spi-cis in opportu-ni- ta- ti• • bus.

DOMINICA I PASSIONIS Intr.Dominica I Passionis -M.M - um. JL# % Omi-nus * re.co pS-scu- ae i.6-nis e-du-cfi- vit me. et li.be-••'X bo in eComm. et dis.fe-cti. et ni-hil mi.di-ca me * DeHMh- us.mi-ne in. tor me- us : speV-I7- 2 um.bi me -?Ti col.cdvit : su-per aquam re.lo.c6rne caur sam me- !t£E am de gente non san.i. gJ• U.git • • me.eta : ab ho.quo .hi de! pH S • • • 5 4 H B ri 1 1 ^4 l i t e- rit: in lo.

e ripe me. * D6mi. si occurrerit: sed finito Psalmo) absolute repetitut Introitus usque ad Psalmum.16p b —i* •. />s.ne. E-mitte • • • i r" lucem tu-am. nisi in Missa de Fes to.cis me- is do-ce me &- ce-re vo.luntd- .di-ca.ri-pe i • s 3 • et do. • i • K m 9 Jfi. Non dicitur G16ria Patri ad Introitum usque ad Pascha. Grad. cu-la tu-a. • • i"^ J% i J us me : qui. E de in-imi. —g— et forti.a tu es De- • »1 us.t&-temtu-am: *ipsa me dedu-x6-runt. et ve-ri. et ] n ta-benici- g E p.tti• • nil % 1 N i^**""-'fti: do • " me- me• | • 1 pi • a.152 Dominica I Passionis 8 • so 6. i 1 et addux6-runt in montem sanctum tu-um.

bis me : a vi. -i—*-*« D6mi-ne.iquo e.runt me Aepe a ju.te me- a.Li-be-r&-tor me.tfi.pi- es me.ven.ro in. Tract.Dominica I Paseionis 153 C tem tu.us. de g6n- ti- bus i. —• T»i I expugna-ve. 1 •••••««—k—=— SrtfW y.racun- dis : •sr^ ab insurg6nti- bus in me ex.n.am. .altd. 8.

• runt pecca-t6- h res. me.det »s rum. Pro.tern si-bi : Dominus Justus con- ZZ!*^ d . h cervices * pecca-16- .tfi. y .longarunt in-i- ftr qui-tci.v6-runt me a ju.ven.Et-e- b> • [ • -M- A frr • • • *' • nim non po.154 s— • • ••! Dominica I Passionis .6.runt mi-hi : supra dorsum 'T»-».tu.um fabri-ca-v6. flH1 a cat nunc Isra. y.el : saepe expugna.te me- i^tl a.

tur : hie • Hi g k J • % •• est 9 i 9 i• % •* • ca. Comm. * q u o d pro • • vo-bis tra.nem.nes i tu•• • ••• os : • i i •fti vi-vili-ca me se-cundum ver- bum tu-um. Do.ne. in me- am commemo-ra-ti.lix no.nus : hoc ik.esciimque sfimi- tis. into- to cor.cit D6mi.d6.ne.de me- o : retri. .ci-te.Dominica I Passionis Offert.6.bu- e servo tu.o VI- vam. quo-ti.di- am sermo.mi.vi testamenti in me- o sangui. J et cust6. = • • Nr"m •• i i H 9 9 i • •?• ••• •• OC cor•l pus. { k_ • 8. 155 Onfi-t6-bor * ti- bi. D6mine. di. C i.

ri-bus per- ci- hpe ver-ba o- JCT ris me- K . qu6-niam conculcA. D nem i^=±S • E.vit me ho.7 7 . I-se-r6-re mi-hi *D6mi. 1?s.&udi • 0.6- me- am : a.mo : to-ta di- e bel- lans tri-bu- vit p • • 1• • • • me. Grad. 3- .i 1• m 1 • • • • • 1 • i • • i to-ta di.am multi belldntes 1 adv6rsum me.ra-ti.j . Intr. Conculcave-runt me ln-imi-ci me.us * ex.156 Feria II post Dominicam I Passionis Feria Secunda. • ju . £ 8. Mi-se-r6-re.ne.e : * quo-ni.

di. Domine non secfindum. .te tu- * j(i. 322. 89. e H& et in virtfi.mi-nus * vir-tii- turn ipse p.ca me.-* • • [ i i ] # 1 4 a De. D6mine conv^rtere.Feria II post Dominicam I Passionis •• -M- 157 i. . Tractus. " Rex g!6- n- ae. t • i . post Pentecosten.us in no» ^i • ai • ' •>' i mi-ne * •• i •• tu• ii • • 1 0 • • salaf vum • me fac. s" D est ]%#fl j 0. Comm. Ofifertorium. . ut in Dominica II.

am. . D61 mi-ne J • • in-iquo 9 1 et do-16-so e.mi-num. et sus-ti-ne Domi- num.bo? Grad.ri-pe mi-ne : ab •T me. Intr. quern • •••- D j fl i ho- time. et ve-ri. Emitte lu-cem tu-am. D6-minus il-lumi-nd-ti-o me. ^S: -M- -A* et confor- Xspecta Do. 5- Exsp^-cta D6.158 Feria III post Dominicam I Passionis Feria Tertia. ..minum. * et sa-lus me-a. A i ••' . * vi-ri-li-ter age : t6-tur cor tu- um.. .t&-tem tu- am : . 3 • f^nirr • •• J. i • 1 Isc6r-ne *causam me.a.

g3~W I-be-ra-tor me- -a us * de gen-ti-bus i.es me. post Pentec. Comm. ex mni-bus 1S. D6- mi- .. ut in Dominica HI.is meus Is-ra. Offertorium. R i 6- r. Sperent in te.el. et adduxe-runt in montem sanctum * tu- um. * De+ angusti. 329.Feria IV post Dominicam I Passionis 159 i-psa me de-du- xe- runt.• ^ n ^ Edime me. Intr.td- bis •• 1 •> me : 3=S=» • a viro in-i- • quo e-ri-pi. Feria Quarta.ra-c6ndis ab insurgenti-bus in me exal.

D6-mi-ne De.us me- us.mi.um. et re-ffi-gi.pisti me : • . forti-tfido me.um me.am • •• susce. i Grad. Li-be-r£-tor. . HMHI- Pj.um.Di-li-gam te D6mi-ne.sti • os in' " 14 i- • • •< ft mi- cos me- su-per jn J • =p = me.a : *D6-mi-nus firmam6ntum me. g i • • ^ • *• > ••• ti k iA 1 i s qu6i X-al- t^.bo te •Ni * D6. et li-be- 5 tor me.us. ni.fl Hi ••• % 1 n • 1 J ' i pi* 1 nee de- e i le- ct&.ne.160 Feria IV post Dominicam I Passionis e— ne.

Dfimine non secflndum. et san&- sti me : D6- mi- ne. Tractus. salvd-sti me W descend6nti- ll bus * in la- «* cum.sti ab in-fe- ris &-nimam me- am. 1 A . Deus meus : .vi ad te. 89.xi.n-pe me * de in-imi- cis m£=& meis. abstra.Feria IV post Dominicam I Passionis ——B «-- 161 f-p- 1 -I clamd.

S - ne. et cir-cu- i- bo al-td- re tu- um. Ava. D6- 3 -IVmine : ut &udi.162 Feria V post Dominicam I Passionis et • •P ab insurgen1 in me *% •3 li-be-ra me.bo * inter inno-cen.tes HMM ma-nus me• • I as. Do- ti- * 1 bus miComm. post Pentecosten omisso Gloria Patri. Introitus. XX.i-te . Grad. 377. Omnia quae fecisti.te sti- as.versa mi-ra-bili. et in-tro. i 8. et e-n&r- t&±l rem 4±==53 u-ni. 5JL T —m i.te * hoOlli. ut in Dom.am vo-cem laudis tuae.a tu- a. Feria Quinta.

'••>' '>^J^^^.mi-ne. Re-ve- la-bit D6- mi-nus conden- sa : ••• et in templo • mi e- jus omnes di. HMMI et 6-ri.Feria VI post Dominicam I Passionis 163 §^=i in atri- •SM- jus : ado-ra-te Domi- num in au- la san- eta e-jus.r6.re mi-hi * Do. ibidem.am. Memento verbi tui. Super flfimina Babyl6nis.ra me. . 379. Offertorium.g- • •• • ••! am tri4• ••• I-se. •• r . qu6-ni- *SU*i lor : • Hi dli-be.ti- . Communio.M - M bu- 5.cent . nt * glori. — • — et a persequfin. Intr. ut in Dominica XX. post Pentecosten. Feria Sexta..6rum.rum me. 379.pe me de ma-ni- y3 ^ "pibus in-i-mi-cd.

a tu-a li-be-ra me. Ps. ^ 1 • • • •-• JT Ad. Grad.r6. D6mi-ne. 1 •A 1 f . vi — non conffindar in aeter-ttm- num : * in justi-ti.re.te.sti ••Pi• • i e.rant i i i i mi.hi. Mi-se. E • J. qu6-ni- G — • i__a —*. Vi-disti.fi-ce* loqueb&ntur mi-M- hi in-imi- ci me- l : et in i- ra mo. le- as : ne disc6. 7 .16. In te D6mi-ne spe-r£-vi.das * a V^ .164 Feria VI post Dominicam I Passionis HI • *m m • •• Tt-TT am invo-diH bus m e : D6mi-ne. non conffin-dar. • •• •' ne si-H-=—• me.

C .ti-bus V^Ullllll* m mi1 hi ver. diei testes in-i-qui.- p6r.68 • * H J " nes tum •* ' iP • * •• • •• . do-ce me justi1 B % • • • ' • fi. excepto Tractu qui omittitur. D6mine non secfindum. s -t 8.bum. * Domi- ne.— in-iqui-tas si. »D6.ca-ti.mi-ne .de-ris me i sequfinti.Feria VI post Dominicam I Passionis Tractus.« • . Vi • • •! TVT XA • • i r i qui• ..d* J JLJ = fc ni* 165 Ene-di.bis : et responde-bo •NJI • * ™ : n i • 3 Hi* expro-br&n.I 3 • as : et non tradas ca- E • • I s >fl • s" su— • 1 1• 1 • . adhibeatur Missa praecedentis.ctus es.cinti. 3 Pa I lumni. .bi.um me : * ' • a • insurre-xe. in k* 3 • •• • P" " nimas perj d"|V N E tra-di. ••.runt in me ••! i 1^ j-r. Offert. et menti-ta est If SabbatO ^os/ Dominicam I Passionis.bus me H . 89. 163.

cantatur sequens : Antiphona vn -7 •• OSANNA * fi-li. sive aliorum arbor urn.ctus a qui ve-nit in no-mi-ne D6mi-ni.o Da-vid : be-ne-di.DOMINICA SECUNDA PASSIONIS SEU IN PALMIS DE SOLEMNI PALMARUM PROCESSIONE IN HONOREM CHRISTI REGIS DE BENEDICTIONE t(AMOI(UM Omissa aspersione aquae. antequam celebrans procedat ad benedicendum ramos palmar um seu olivarum. Rex Is. .rael 6 Ho-Scinna •» •« in excel-sis.

li- T^^^=^ s=i rum. Flexa:princi-pes ve-stras.a-ve-runt D6mi-no. hoc modo:: ido 1 antiphona 1 f P g-r 5 U. 1 Editio typica Vaticana Ordinis hebdomadae sanctae instaurati redigit psalmos secundum novam interpretationem. .. x Psalmus 23. Quia ipse super mdria fund^vit eum : * et super flumina praeparav/f eum. 1-2 et 7-10 (Textus antiquus) D Omi-ni est terra.. f 2. 143** ss. clam^n-tcs et di-cen-tes: • " • «Ho-sanna in excel-sis ». obvi.a.e. phonae et psaimi.De solemni palmarum processione DE DISTRIBUTIONS 167 Cum celebrans inceperit distribuere cantantur sequentes antirit distribuere. ut supra. Et repetltur antiphona Pfieri. Hunc textum novum invenies p. Qui. et ple-ni. * portantes ramos o.6-rum. 2.ri Hebrae.tu.do e- jus : * or- bis terrd-rum et u-ni-versi qui ha-bi-ta/z/ in e- o.

f et elev&mini. et semper. ut supra. * ' 1» Psalmus 46 (Textus antiquus) t -••—• ^=—o-a Omnes gentes. 12. 9. * et Spirifa/ Sancto.e-ri 1 m Hebrae. Attollite portas. Et repetitur antiphona Pueri. et mine. Quis est iste rex gloriae? f Dominus fortis et potens : * Dominus potens in pra£lio. ut supra. i N vi.centes : <Ho-sdnna fi. vestras. Gloria Patri. vestras. pldudi-te m4-ni-bus : *ju-bi-l&-te . 11. Sicut erat in principio. Et repetitur antiphona Pueri.6-rutn * ^ ^estimenta ^prosterne-bant in i • " • • • • • • •1 • 1" . Et repetitur antiphona Pueri. Amen. 2 antiphona I f 1 p i • • • E i • *5 " 3 n • • m j u.168 Dominica II Passionis seu in Palmis 7.li.• . 8. ut supra. et Filio. et clam&-bant di. 10. Att611ite portas. portae aetern&les : * et introiWf rex gloriae.a.o Da-vid : i • • • • •• j f i i • 1 • 9 T • • '• be-ne-dictus qui ve-nit • > • • in n6mi-ne D6mi-ni ». principes. f et elevSmini. * et in saecula saecu/on/m. Quis est iste rex gloriae? * Dominus virtutum ipse est rex gloriae. portae acterndles : * et introibit rex gl6riae. principes.

DE PROCESSIONE CUM %AMIS BENEDICTIS Diaconus [seu celebrans]. 10. 7. et semper. Regn&bit Deus super gentes : • Deus sedet super sedem sanctam suam.. clauditur cum Gloria Patri.am. psdllite : * psallite Regi nostro.0 in vo-ce exsulta-tf.6. Ps&llite Deo nostro. ps&llite. 3. Quae si non sufficiant. Quoniam Dominus excilsus. * Rex m&gnus super omnem terrain.De solemni palmarum processione 6 a • • •Hi •• —•—•—•- •—•a—a De. 2. . ut supra. quam dilixit. ut supra. Principes populorum congreg&ti sunt cum Deo Abraham : * qu6niam dii fortes terrae vehementer eley&ti sunt. repetantur quousque distributio finiatur. Elegit nobis hereditdtem suam : • speciem Jacob. Sicut erat in principio. Subjecit populos nobis : • et gentes sub p&dibus nostris. 5. Qu6niam Rex omnis terrae Deus. ut supra. et repetitur antiphona. Et repetitar antiphona Pfieri.nis : 2.. Et repetitur antiphona Pfieri. et mine. 11. Qu6-ni. si autem finiatur prius. 4. et Filio. ut supra. Et repetitur antiphona Pfieri. Et repetitur antiphona Pfieri. 9. Et repetitur antiphona Pfieri. ut supra. * et in saScula saeculdrum. Asc6ndit Deus in jubilo : * et D6minus in voce tubae. * ps&llite sapitntev. * et Spirite/ Sancto. 8. Et repetitur antiphona Pueri. 6. dicit : Pro-ce-d&mus in pa-ce. ut supra. Gloria Patri. terribilis. Amen.

ri r • e 1 " •• i antiphona vin • 1~ J 4-i _a__. cantari possunt antiphonae omnes.a : Fi.170 Dominica II Passionis seu in Palmis Respondent omnes : • •* In n6mi-ne Christi. o pt6.am : et victo-ri tri. tri-umpha-16-ri mortis clam&ntes : « Ho*sdnna in .umphanti digna dant obsePL " 1 • 1r i ' i i •• • • 1 • Mi " • •• • i qui. 2 antiphona vn V>4 UM finge-lis et p6.li.— • 1 « • IS " •• l 1 " • —* 1 i Ccfirrunt turbae * cum fl6.ri-bus et palmis 7 • Redem• 9 • 6bvi. pro opportunitate. vel aliqaae. sequentes. Amen. Incipiente processione.e-ris * fi-d6-les inve-niange-lii I: mur.um De- i • o-re gentes pra6di-cant : et in i 6 m m " 1 A ' i • • i • • 5 B 1 laudem Chri-sti vo-ces to-nant per nfi-bi-la : «Ho-s&nna ».

sis » 4 antiphona i e X. in excel.S—^—l-—P§ quas vi-de-rant virtfi-ti-bus. 3 antiphona iv 171 T k • • •• • • I • • m I I • Urba multa.um w gau- MB • • 1• r• * • • 5 1 * [ ' ni — den.nit in nomi-ne 1 D6mi-ni : Ho. super 6- mniJ —P^— bus m- a—^ • • > •_s 1 JV .De solemni palmarum processione •• •• excel.PL. 1 C i Fa • —= '• - • • • - • ? M • " in" (Epe-runt * omnes turbae descendenti.um vo-ce magna. clamfi-bat D6-mi-no : < Be-ne-dictus I qui ve.sis ».sanna ft • • • • • . di-centes : « Be-ne-dictus . * quae conve-ne-rat ad di. s.tes laudd-re De.em festum.

ne Domi. Progrediente processlone. laus et honor ti. Isra-el es tu Rex.ri. Omnes : G16ria. T_ 1.172 Dominica II Passionis seu in Palmis J i ••— 'ft'fl =• • i •* qui ve.urn.i pu. Gloria.ri-le de-cus prompsit Ho-s&nna pi. Chorus : -*=—* a _a_. et S~ glo-ri.bi sit. Rex be-ne-di-cte. . si fieri potest.ni. HYMNUS AD CHRISTUM REGEM Chorus : I Theodulphus. cantatur sequens hymnus.e. Rex Christe Red•• 6mptor : Cu. ut supra. ut supra. episcopus Aurelianensis t 821 L6. populo. i i 7 pax in terra. Omnes : Gloria.nit Rex in nomi.a in excelsis ». ut infra notatur.a. continuo repetente._. Da-vi-dis et incli-ta pro-les : N6mi-ne qui in D6mi-ni. laus. laus. ve-nis. laus.

Et tnortd.lis ho-mo.De solemni palmarum processione Chorus : 173 2.a ve-nit Cum pre-ce. pl£-ce. laus.re ti. Chorus : 5. Coetus in ex-cel-sis te laudat ca6-li-cus omnis. ut supra. et cuncta ere.bi cum palmis 6bvi. Chorus : 4. Omnes : Gloria.ta simul. Chorus : 3. hymnis. ddsumus ecce ti-bi. ut supra. Omnes . laus.0 nostra . Omnes : G16ria.ti.bi. Hi pla-cu. laus. Hi ti-bi pas-sfi-ro solv6-bant mti-ni-a laudis : Nos ti-bi regn&nti p^ngimus ecce me-los. Plebs Hebrae-a ti.k. G16ria. vo-to.6. ut supra.at de-v6.

laus. O T 4—? —ft -mnes * coll^iudant nomen tu. Rex cle-mens. •• in excel. o s&nna •• •• mnes * colteudant nomen tu- um.mi. s.um. s.s^nna _J . Ho- •• •• in ex-eel-sis ». et di-cunt «Be. Vel ad libitum : 5 antiphona VIIIG XII.ne-dictus qui ve.174 HI Dominica II Passionis seu in Palmis •- S=fe •—fl—H— s- Rex bo-ne. Omnes : Gloria. et di.cunt: I « Be-ne-dictus qui ve-nit in n6mi-ne Do. at supra. . cui bo-na cuncta pla-cent.sis ».ni.nit in no. Ho.mi-ne D6-mi-ni. 5 antiphona vin G * XII.

* et in saecula saeculorum. Je-ru-sa-lem. et nunc. 2. m 1 .urn. 5. •• 1 • " P 1 1 1 i* ni. Sicut erat in principio. 9. 3. 6. s.am. 11. Domi-num : * lauda De. Omnes versiculi incipiendi sunt in chorda tenor is. Amen. 4. Non fecit taliter omni nationi : * et judicia sua non manifestdvit eis. Qui annuntiat verbum suum Jacob : * justitias et judicia sua Israel.um Q •• tu.De solemni palmarum processione Psalmus 147 (Textus antiquus)1 175 Auda. et fluent aquae. et Filio. Mittit crystallum suam sicut buccellas : * ante faciem frigoris ejus quis sastinibiti 7. Gloria Patri. * et Spirit/ Sancto. 10.. Qui dat nivem sicut lanam : * nebulam sicut cinerem spargit. Emittet verbum suum.no : hu. ti pi 1 e 6 antiphona vm 1 " 1 -— S a i a I • •>• B • ? . et liquefaciet ea : * flabit spiritus ejus.. Quoni.1 adve- " • [• ' * — • • . ! • ' Ulgen.enti D6-mi. 8. et semper. Et repetitur antiphona Omnes collaudant.ic omnes occurramus cum hym-nis Hunc psahnum secundum novum textum invenies p. 144 **. Qui emittit eloquium suum terrae : * velociter currit sermo ejus. Qui posuit fines tuos pacem : * et ddipe frumenti sdtiat te. Sion.ti-bus palmis * prosternimur XI. 2. . Quoniam confortavit seras portarum tu&rum : * benedixit filiis tuis in te.

di.td-rem victi-mam Pa- ter mi. quern exspe-ct&- bant omnes sancti ab p-ri- a Vm* gi-ne mun-di. Fi-li Da-vid.di-ctus et c£nti-cis.fi-c&ntes D6-mi-nus». 7 antiphona i 1— X. •. s.dum. H ptor mun.ri.el esse ventti- rum.176 Dominica II Passionis seu in Palmis 6 :t=^t =-+ et di-c6ntes : « Be-ne. ve. glo. et 1V>.*Rex no- • Red. Te e- nim ad sa-lu.i Isra.sit in mun. nunc : • j «Ho-san- . quern proph^tae prae-di-x6runt Salva-to- rem d6mu.6m- ster.

J5 . quod Je-sus ve-ni-ret Je' • |S • - j 1 • i• • I" ro-so-ly.li..eF— # ri re-surre- • m J • K • is ••• fln# •. \ I * vi- !• •• Ngre-di. ' t .nunti&n.nit in n6mi-ne -s- D6-mi-ni. i i . Ho. Cumque audisset popu-lus.6. ei.• * f* i 1 * • J in s>anctam ci- . vel alius cantus in honorem Christi Regis. incipitur responsorium sequens : Responsorium n ?»• .Bfc.ente * Do. . * Cum ramis M w pal• • Is Paa • i 1 • d • • i r •% •^ bant.t< 1 -na% • • rum : « Ho-s&nna.no • • " • • • ir 8 a •.J tdtem.rum pu.s&n-na in excelsis».eel"• • • •<•< • • .0 Da-vid. dum celebrans per valvas ecclesiae transit. . in ex.tes.mi. Be-ne-dictus qui v6. I> " iV • • 1 t to cti-6-nem Vi-tae pro. Hebrae. ex-i. quominus cantetur a fidelibus hymnus Christus vincit. !•«• -• . Intrante processione in ecclesiafh. clam^- iJ •J 3 r sis».De solemni palmarum processione 177 j-r ' a «4£ na Fi.e-runt 6b- vi.am . Nihil impedit.mam.

Repetitur .178 Dominica II Passionis seu in Palmis * Cum ramis. de • • 01 &spi. D6mine.am rv .licto.tem me- am. De. • • 1 • fflV'L 1 M J • • • • • a • i Hi 8 l ' td.liquisti? longe a sa-lti te me. HHI- ad de.us.ce : • li.rum hu-mi.us me.rum me.6-nem me.cornu. r6-spi-ce fl 3 .fensi.us."fi.6\ i J ' • ! i i • nis.li• ^ .6.6. . . De. auxi-lium tu- urn a me.ni.* HI fl •'-••-••• ' ' " ' • • • • • • - + in me. AD MISSAM Intr. ne longe. et a c6rm• 1 • 1 • 1 bus u. g 8. * qua-re me de-re. j =—t • A j * ne longe f&-cias O-mi-ne.ra me • 1 B ri K re i le.be.a verba de. Ps.rum.

Grad.ram Ti • • pB • f^p 1 14 • • f me- am :' - in vo-.du-xii me : _ -. m . z—z—f- y. ti I i •1 W | M •< pei 1 sunt des.num d6x-te.isti *ma-.!• in.luntA-te MHHH tu• j S -i i pi—OSti de. 1 ^1 et cum glo••-•• i •^ ji^ 3 p i ri\ I A.-j 1 S| 9 '•!• ctis p i cor- •• de! tne.tern pe-ne an** moi •7 • fi •l • 'fl Hi1 • • i. Ad Missam i 179 i i ^ " \ i T ••• a Enu. • -jp-4 Quam • bo- nus Isra-el De- -t 1 1• US LJ 1 ' f\i"f\|Ji reni • • • 1 ll — [™^ 1 ' 1 • .a .i au.. I 1 • 4.sumpsi-sti XTH" me.si *• \* sunt gres- '• s9 s m e u i : " • • qui. 1 m J pe-ne | • • eflffi. • a i as.

nee exdu.cto- rum ' • • I". -i dens. y. D E-us.18o Dominica II Passionis 5— ze-14-vi in pec. r6spi-ce in me : qua-re me de-re-li- me-= = I" a h-i—i % ver- ba r de. *De. pa- cem pec.ca-t6- rum viTract.o- rum. d* 'La* us cla- me.di.es : in .us me- P N •bo per diem.li. De.ca-16ri-bus.us.us me.

el. y.ra. a • • .um h6- .cti sunt : ±3= spe-rav6runt.HMMH wr b— spe-rav6- rav6- runt patres no- stri : 3 runt.os..rdsti e. laus •S ' • • Is. et oppr6bri.Ad Missam 181 a .— Ego autern sum vermis. * a -*g"' auHMH tem in sancto h&. et non ho- f^-^"> I .tas.bi. In te spe- HHHH i +— — M .be. et non v sunt conffl.ti.mav6a < •>«" (V runt. et li. et non • • ad insi-pi.hi. P > p. f^-—•— 7.am mi. nocte. a^ ^ ^ a V— in te et sal-vi fa.si. mo : • • • |V mi-num.6n. Ad te cla.

182 Dominica II Passionis -m • • ••• qui vi.n-pi• 1 at e• am vult 3 • i_J* r um. Li. e.be. J. .d6- abj6cti.ra me .put.is et mo-v6-runt ca. Spe-r&vit • um : _i in D6-mi- no. ' p *H'fl v ty < aspernatan- ±*l*> tur me : . Omnes tfczfa bant me. • •••••- salvum fa-ci. . Io-c6-ti sunt Id- &*J. et super vestem me- am -T* mi- s6-runt sortem.o pie. bi.bis.at eHI qu6-ni- -•—•- • ••••• e- um. . Ipsi ve-ro consi-de-rav6-runt. J: et conspexerunt me : di-vi-s6-runt si- bi vestim6nta me- a.

6- nis : 1 u^ •• '* • • J" p i * • pi • pB -1 W1 l7f "\y t . P6-pu- 4—*V cit *D6- lo qui nasc6. Qui time-tis •I ••• D6mi- num. y -y-7-7 bus u-ni.tur Domi- o ventfi- • • . r » r r» de o.am.tur.re le. Annun1• 9 1 ti. laud^i-te e- ^ 3: ^um : ¥T • • u-niversum semen Ja•9 cob. quern fe- mi-nus.fi. aa . .t&-tem me.cor- et a c6r-ni- 9 nu. li AST ra : et annunti.Ad Missam 183 JA.dbunt cae- sti- ti- am 1 e• •• •' jus.6- rum humi- • • li.cd-te % no ge-ne-rd-ti- e. y.um • 7f. y .&-bi. magni.

J S3 J et non fu••• it: con.at vo-l(intas tu.so-l&n. . • A - • Hlr A. ni-si bi-bara il. * si non pot.184 Offert.ti mea in e.est hie ca. et p -3s1s 71 ^ M inv6ni : et de-d6• a M-M4 non A runt '» I am fel.tern me quae.ri- urn * exspecte. C .v6Comm.vit cor . HHH runt me ac6- to. et mis6riam: et susti- C J " pi i • J " K a a • nui qui simul contrista-r6tur. g 8 Dominica II Passionis ••"•• HHK- ' =Ai M. vmeum.lix transi. et in si. " m^I* .ter.scam me- -^^hrfe po-ta.re.lum : fi.a.prop6.si- vi.

— — — . • me : * die a-nimae me-ae : Sa-lus tu.us . D6-mi- 3£ ne. et int6nde ju-di. De.tus sa-lutis meae.a Grad.ri.tes me : apprehSnde T • et exs6r-ge in adju-t6. g4Z -• • • ••• U. impugn&n.um meurn.os qui > a • • 1 . vir.ci- um me- um. Ef-funde C . persequflntur /•• fr&me. -•—marma . 1 L _ ^ .am. 1.^ E Xsflr.turn.cSntes • • me. ad versus e. Ju. Ps.di-ca * D6mi-ne -s< no.3 expfigna et scu. t 31 ego sum.Feria II Hebdomadae Sanctae 185 Feria Secunda Hebdomadae Sanctae Intr.ge * D6-mi-ne.di-ca. — et conclude .

j .is. g3~ E M .gi. W et conclu- adversus e-•• OS qui me 1 -•—• * persequtintur. in cau- g sam me- . J.i Do- mi- ne : ad te conffi.pe me -M-H J—• * de ini-mi-cis me.ri. do-ce .„ am. 89. et D6-mi.186 Feria II Hebdomadae Sanctae 5 meus. Tractus. Ef-funde fr&me.am. Offert. D6mine non secfindum.mis meus.

j - me- us es tu.a De. E C • '• 7. i: .tern.re vo-luntd-tem tu- ±±] am : qui. g 1 . i a ^ me f&ce.sti 1 E .go au. qui 2c^z! gra-tu. Feria Tertia Hebdomadae Sanctae Introitus.^ntur pu-do.scant * et re-ve.rub6. Grad. * dum mihi mole.re.Feria III Hebdomadae Sanctae 187 6 f " ^ j i s > i. Nos autem gloriari.a.lantur ma-lis meis : • * indu. 201.^ntur si- ct^J mul. qui ma-ligna loqufintur adver- sum me.re 1 — U • i et reve-renti.us Comra.

i •• tes m e : impu-gndni S • ^ • ! i J 9 • • 5» • • !••% turn. .li.te. .bam me ci. J6. et humi.ver.um ' mi- hi.ma et scu- HI •- TO A.jfi- g o ^-ni-mam in me.tur.nu me• • • • • > i 0 i MHK \ • "1 no-c6ntes pi •A PL • 1 T •9 ] 7.. indu.6.188 Feria III Hebdomadae Sanctae t es. i appreh€n-de ar. i .&- bam in je.di-ca D6mi-ne • expfigna Hi i ' con.o me••• 3 a in si. „ me.am : et o-rah ti.o.J in et exsfir- ad.li- ci..sent.ju-t6- ri.

i- S quis 3t=^ 5 6-ri.c6r- di.ris : et ab ho-mi- ni. De- us. qui bi.bantur. -•—~ nu 3 - mi.ne. Comm.bus in.erce.ro o-ra-ti.pe me. .ti. s~ A .6-nem me- am ad te.d6-bant 4 3D in por-ta : £ et in me psall6-bant.ae tu- ae. J Dv6rsum me i :i • ex.ci.ne-pl&. de ma- pecca-t6.ne. in multi-tfl-di-ne mi-se-ri. qui se. 1 1 1 — — X | W I I D6mi- ne : tempus be. 189 "• '> •" "I Ust6-di me.b6-bant vi-num 1 ego ve. D6- mi.Feria III Hebdomadae Sanctae Offert. 1.

ei i • 0 D6mi-nus Je-sus tris. 1*^-~ -pp*-* T-+ 3 ••• J " par et infer.stri- um *±i qui.a D6mi-nus factus ob-6. • • mortem autem crupr cis : r id.em tu- am a . g • • ••• I N n6mi-ne Domini * omne ge-nu fle-ct£- tur.i Pa- J Ps.at.190 Feria IV Hebdomadae Sanctae Feria Quarta Hebdomadae Sanctae Intr.a est J i • i Chri- .urn. D6mi-ne exSudi o-ra-ti.di.6-nem me. ter. N E av6r-tas * f4-ci.tem.n6rum : cae-16sti.ens usque ad mor.am : * et clamor tt me. m V 1 stus m " •• ri. te v6-ni.us ad Grad.in g 16- De. In n6mi-ne.r6. Post Lectionem.

Feria IV Hebdoraadae Sanctae •• pu1 ni 191 =3 e.mo pro.ni. Post Epistolam Tract. qu6- ni.a. 1T4 n Salvum me • fac De- us.fun- di.- D 2. J4 Jhi 1± qu6. *ex-du.ro 1 4 -j tu• 0.di o-ra- . .ci-ter IJ_J trl- bu-lor : Ii exdudi me.am • •• •• II 4 H L^4 -*—P^H ve-16. et non est substdnti.am intrav6-runt aquae usque ad ni- mam me- am : in.fl- xus sum in li.ne. 55Omi.

I . et cla. ..fe-c6- runt sic-ut fu- mus di. ad te v6ni.ve- a ro te.192 "• Feria IV Hebdomadae Sanctae MHMI fl:—• am. % ve-16ci-ter exfiudi me. in-clina ad me ^3 aurem tu. us Ne av6r- tas f£-ci- em tu^ A 1 am a me in quactimque di.a de.t1 .mor me- ti.. XV ^=^=^ e invo-c&.es me- . In quacfimque di- .6nem meb m_ . Qui. am.at.e tri- bu- Alor.

ris _ • a M Si.0 con. *ne. et Perctissus sum &-TU- it cor me- um : qui.a obli- tus sum ?=&man.du-c&. . Tu exsfirgens. D6mi•F • ™ w be. mi-se.r6r 1 y. 1 ^A 1 R.Feria IV Hebdomadae Sanctae 193 i : et ossa me- a siout in =3£: fri-x6ri. Ni sic-ut fenum.um.on : I pi* • • —P qui.a ve-nit tem- 3 -= •^ '% IL« ^ ! pus mi- se-r6n-di * e- jus.fri-*• xa sunt.re panem me. . < a • * • 1 .

g M O-mi.em H^T tuam a me. in aet6r.194 Feria IV Hebdomadae Sanctae Offert.num p6rma- nes : tu exsfirgens mi-se-r6-be- .ne. a * exdu- di o. JL •P Otum me1 ftf~B—' um * cum fle- tu tempe-rd•-••• "fir* fi ^ bam: qui. 2.ti. et cla.6. Comm.rui : tu autem. / j sic-ut fe-num &.ra.mor me- =ft- jfl r / us ad te perve.ni- at: ne av6r- tas f£- ci.a 6-le-vansal-li-sisti me: • et e- go y. D6-mi.ne.nem me- am.

.a ve-nit tempus mi.rendi JUS.Feria IV Hebdomadae Sanctae 195 ^=i=s ris Sion.se. qui.

le.A-* 6.rit mi. Ps.as D6mi.hi in ge- ne-ra. et * uncti.stras.li.ni *—*-pr-"in ae-t6rnum can- ^=3=?: tcibo : * per omnes ge-ne-ra-ti.um un-cti.6^»—* ^—anis sanctum e.ti.6. Fa-ci.tem tu.nes -J—•-•-• ve. Gra.am.ES ±2&—z V3S-+.le.um.FERIA QUINTA IN CENA DOMINI DE MISSA CHRISMATIS Antiphona ad introitum n -••—•- ACI.is Isra.6-nes annunti.el j.es. . di- ces : Hoc 6.&-bo fide- li-ta.6-nis fi.ti.

• ^ ^^^ et prae-si- di- um sa.o.o exsul.0 lau- -^Vpafdo urn. J.De Missa Chrismatis Graduate V 197 I me. id-e. popu.tat cor et cfin-ti-co me. et adju- tus sum.l(i- tis un-cto * su- o. Domi- :j f I nus robur est T.lo su. . N De- o * confi-sum est cor me-m • ••A um.urn. p.

. Ad triplex Agnus Dei. De• I nli 1^4 i tu• 4 • n j' • ^ I 11| • 1•1 us.tos ae- et sa- na- bant.ae.ge-rent. Rae-di-ca-bant A-posto• •• li * ut paeni. tern.le1 o 1 lae-ti- 1 ti. respondetur ter miserere nobis. 1 6. Antipkona ad communionem I S B* P -Ft1 gros. f• di1 1 sti 1 in-iqui-td• n 3 • • ••_ r•. propteri 1 KII IX ei j IX r 'i1 us a un. et un-ge-bant 6-le- o mul.am 1 .gis * justi•* %l f • • • • i 4 ti- am et 1 .xit te De1 us.I98 Feria V in Cena Domini Antiphona ad offertorium vm • k • • • % ••• - D 0- i- li. &.t6nti.

Et Chorus idem replicat. duo Cantores cantant versus sequentes : o A " • " 1 S ^ Red-emptor. HI a- a • • •* • • " Arbor foeta alma lu-ce Hoc sacr&ndum pro. s * .* i• i • • Audi.um. Fert hoc pro-na praesens turba Chorus : 0 Redemptor. Stans ad a-ram imo supplex Infu-ld-tus Ponti.fex.rentum Do-num pa-cis praevi. Chorus : 0 Red6mptor.tu. .lit.um.sume carmen Te-met conci-nenti. Sal-va-to-ri sa6cu-li. Oleorum Cum deferuntur a Sacristia ad chorum Oleum Chrismale et Oleum Catechumenorum. Au• A • 1• • \ J" n •• p • ••• i di v6-ces pro-fe. Delude duo cantores prosequuntur sequentes versus : m ••.+ fL i P. judex mortu-6-rum.De Missa Chrismatis 199 Cantus in Benedictione SS. D6- . i Una spes mor-ta-li.um.

-•—m1 Con-secra-to Chrisma-te. Confecto Chrismate et benedicto Oleo Catechumenorum. o-li-vum.200 Feria V in Cena Domini -*- bi-tum per-s61vit omne Chorus : 0 Red6mptor.a. t Rex per-ennis patri. .&-ta Digni-ta-tis gl6-ri. pi i Hoc IS • * fli • • A• •• da^monum.nis.s^ncta CAorrzs : 0 Redemptor • • • • Influ. Chorus : 0 Redemptor •' | • •m m f •— : i r« 1 > • —•—M Dncta Lo-ta mente sacro fonte Aufug^intur crimi-na. dum reportantur ampullae ad Sacristiam. signum vi-vum. i •* 1 • • \ i • 1 • Corde na-tus ex Pa-r6htis Alvuiii implens Virgi.ne Chrisma. y j • • A fr6nte «sacro.tis: Ut ••• •1 " " rP • 16 * PL 4 •* * •_ f* • a j • a •* -q—j san6-tur sauci.risma-ta. duo praedicti cantores cantant hos versus : •c "• • • • • • • s • ' • i i—nv• 1 a—t• i i -• Ut nov6.unt cha.6. Consscr&-re tu digna-re.tur sexus omnis Uncti. Ju-ra contra Chorus : 0 Redemptor.ae.

OS au- ir ± Je.rum saecu.stra: per quern et li-be-ra.lis Sit d 8 • i * 3 P ' J . Ps. vi.1 • • • _^ m m • i A• • • J* • • • " " ! " • " % " P« •* .ti su- mus.surr6-cti.su Christi : in quo est HHMI in cru-ce Do. salva-ti. Saecu-16. claude mortem Chrisma-tis con-sorti-bus.ri.es festa no-bis.0 no. De.mi-ni nostri et re. Nee senescat tempo-re.ri o-p6rtet.ta. DE MISSA SOLEMNI VESPERTINA \ N • • sa-lus.De Missa solemni vespertina rf l "• • n i • • L Ji \E—i ™-*~S • j • Praesta lu-cem. Dum fit processio per ecclesiam. canitur antiphona ad introitam: •? tem * glo.us mi-se- . I P" • • A• • • • • f^ Ti sacrd-ta digna laude.a. 201 % • • • r _ . i • • • Sit haec di. Chorus : 0 Redemptor. Chorus : 0 Redemptor.

T . Nos au- tern. n • Nos au- -•-H- tem.am tu.us: * confi-te. xnor.&ntur ti-bi &* p6-pu-li Grad.202 | Feria V iti Cena Domini T-+ i-1 Fill i~T-1 • • re-&-tur nostril et be-ne-di-cat no-bis: * il-lumi-net vul- fi turn su-um super nos.Confi-te-dntur ti-bi po-pu-li.tem..um.. . omnes. £&iti-bus sa-lu-t£-re tu.. et mi-se-re. -g • • •—•—•—I 3.&-tur nostri. De.Ut cognoscfimus in terra vi.que ad . Ad libitum additur 2. mor. Nos au-••«tem. •• I • Ilri-stns * Cactus est pro noHH rf bis ob-6- i.tem au-tem di- ens us.a m : * in 6mni-bus rr* • j .

. - 5 3 de. Ps.US A • •••n • #• p1 • • • J et i 1 tfi-vit il-1um. Et repetitur immediate antiphona Mandatum novum. Propter quod et De. quae habent psalmos.dit il-li • l' men. repetuntur.a-ti •-4HHH imma- HI W Jte_t_Lfe. ' . 34. 1 I M HI • • Anda-tum novum do vo-bis : * ut di. Be. g i nom" men.ge D6mi-ni. • I"F | i y .li-ga-tis Invi• = cem. 13. cu-la-ti in vi.a : * qui ambu-lant in le. Et sic aliae antiphonae. JOAN. 9 m\ •"••• quod est ma • • • • super ^F^^ "fa o-mne • no- LOTIONE PEDUM I ANTIPHONA. di-cit Domi-nus. PS. Et de quolibet psalmo dicitur tantum primus versus. 118. sic-ut di-le-xi vos.De Missa solemni vespertina * 203 1 * cruj i • • J • exal- cis. vel versus. .

vit cum disd-pu. mini ni 1 • • • • • | sit aquam in pel- vim.6-rum. la-vit pe-des e. 12. PS. 13.Us nimis : * in ci-vi-ta-te De.rum : hoc • • • • • A • r* exemplum re. 2 D i' v. et a. PS.is. Postquam. gnus Dominus. 4.is. JOAN. Ill ANTIPHONA. coe-pit lava.M - nus Je-sus. 84. Ps.204 Feria V in Cena Domini 11 ANTIPHONA.Us su. Ma- • r. 5 et 15. JOAN.i no- • stri. 13.it .re pe-des di-scii P pu-16. J Omi- . et lauda. * postquam ce-na. 2 P 4 g— i • _ • Ostquam surr6-xit D6mi-nus * a j• m —i-a- ••"3 ••• a •' i • ^ ce-na. 13 et 15. 47.lfquit e. • • • % a • in monte sancto e-jus.bi.

D&ni. D 1 i pi 1 Omi.ta fa-ci.rim vobis.De Missa solemni vespertina 205 i il.des.. Ve-nit ergo ad Simo-nem J i .a. IV ANTIPHONA 6-7 et S Ddmi.ne.di vo• bis9 *—•- Ut et PL I I" • -• -8ft" vos i. e-go D6mi- 3 nus et Ma-gf-ster? • % • P 1 •• ' ' ' Exemplum de.tis.bi pe.cum.ne. y. f. -+- Si non lave-ro - v.bis partem me. D6mi-ne.hi i -—• • • • • • • J • la-vas pe.am: * a-vertfsti capti-vi-ta.tem Ja.cob. * et di-xit e.nus.di-xfsti. Be^e.i Petrus. Ps. * tu ft : P" mi.des? Respondit ^i^: Je-sus.i : • rvri ti.[V • * • • i i • a* • • • a* — -Hi— Petrum. et di-xit • • TS^-rr «^~»=—-•e. terrain fl 3 ' • tu. Quod e-go fa- .Us : Sci- 1-Tr tis quid fl-ce.' J a non ha-be.

206 Feria V in Cena Domini -m—*ci. a 1 • •* N hoc cognoscent omnes. • au-ribus perd-pi. * qui.us lava.i •—•- estis disci- pu-li. qui ha-bi-ta.ne. PS.es autem poste.des? Ps. si di-lecti.a. 48. ANTIPHONA.tis orbem. Si VI ANTIPHONA. Audi. JOAN. 13. 2 •-a • I • i j ster lavi ego Domi-nus * et Ma-gister ve~* •• »• * i •• _ debe. .tis ma-gis 1 vos a I vo-bis pe.re pe. JOAN.6-nem habu-e-ri-tis ad invi-cem. 13. F• HI • i •> i» ' • • i • 8 .a me. 14. omnes gentes : * • .o.te haec.des: quanto • alter alte"- (i a • ri. Domi.te. 35 ego. tu nescis mo-do : * sci.

Exsultemus. praecedentibus.a i • • • •• • • • •• J• d • I haec : ma-jor autem ho-rum est ca-ri-tas. 13. t)e-uIS i-bi -+pi--&- _a_p« amor. s 7 s 1 • % • • • •• Ane.lis su. tri. ca-ri-tas. Con- -bi ca-ri.xit Jc-sus disci-pu. 13 M 1 • • I". si opus sit. Nunc autem ma——j— ] • • •- a: • a —i • nent fi-des.bis. In hoc cognoscent omnes.ant in vo. spes.tas et a-mor. et in grega-vit nos in u-num Christi . spes. f.jor autem ho-rum H- • •••- est ca-ri- > •• tas. tri. I COR. u 6 g a% -b • — j •• est. omissis. lotione pedum adfinem vergente. incipitur autem.a haec : * ma.is. ^.ant in vo. ^. ca-ri-tas. Ma-ne.bis * fi-des.D e Missa solemni vespertina 207 •* •» \ Di. VIII Sequens antiphona cum suis versibus numquam omittitur. VII ANT1PH0NA.

Simul quo- que cum be.a ma. • • us li-tes. et amS-mus De.anter vul-tiun •• fe -•—•- • i tu.amus. f.num congregamur : f.amus.um vi- a vum. quod est immensum. Ne nos mente • •• • • • B di. f. U-bi ca-ri. De. ^ . Gaudi. • a- • •• HI go cum in u. Simul er•-- ^S=t E—=—+ • P pi damur. ^ .us: f. Glo-ri.us i-bi est.um.. cessent —m.tas et a-mor. Christe De.. % Cessent jurgi. y.us i-bi est. S 7-r-rtm-:—=—* -•—•- s-i Ant.vi• ' • fti • cave.ro. Time.tas et a-mor.o nostri sit Christus De• i t • • •• . Et ex corde di.li ga-mus nos sin.ce.tis vi-de.a.208 -•—•- Feria V in Cena Domini • a* i-pso ju-cundemur. De. Et in me-di. U-bi ca-ri. f.ligna. .um.amus.

ra D6mini * fecit vir- D . Amen. Saecu. ^. ^. Tu mandasti mandata tua. f. Oremus. $ . qui vivis et regnas Deus : * per omnia saecula saecul6rum.ta saecu. quaesumus. I}?. ne despicias 6pera manuum tuarum. quae nobis retin^nda mandasti: * ut. exaudi orati6nem meam. Quod ipse praestare dign^ris. Et ne nos inducas in tentationem. sicut hie nobis. A of rt ? Exte. 15?. f. f.16. Domine. I?. Domine. sic a te omnium nostrum interiora laventur peccata. Deinde resumit planetam et omnes redeunt ante medium altaris ubi celebrans dicit in tono orationis ferialis B (vel in tono simplici antiquo) : Pater noster. offfdo servitutis nostrae : f et quia tu disdpulis tuis pedes lavare dignatus es. et a nobis exteriora abluuntur inquinamenta. ^. Et clamor meus ad te veniat. $ . secreto.la per infi-ni. Oratio Desto.rum. $ . Opera manuum tuarum ne despicias. Et cum spfritu tuo. Domine. A-men. Sed libera nos a malo. Custodfri nimis. Dominus vobiscum. Tu lav&sti pedes discipulorum tuorum.De Missa solemni vespertina 209 e—— s— atque probum. Post lotionem celebrans lavat manus. Ubi veto contingat lotionem pedum extra missarum solemnia peragiy observetur ordo supra descriptus.

• ^1 Magister? Exemplum de.nus Je.pe-ra D6mi-ni. et 6.vit :—*—_ • • m J " T • • •• W B • m 1 " ~ mm disci-pu. d6x-te-ra D6.di vo- ut et vos i. dum celebrans sacras particutas distribuit.tis. i4d triplex Agnus Dei.mi-iii exalte- vit 1 • • me : non m6.ta «. sed vi.210 Feria V in Cena Domini mm -•-•=• t6- tem.vam. * postquam ce-nci.l i s : •" i or t 1 iI B i- • % 1 jjjl" • • iPa •* Fm • \-m • ' Sci- tis quid fe-ce.rim vo—• bis. .6-rum. lavit pe-des i e.nus et J bis.it il.ri- ar. et a. i V ' • fa-ci.sus.is.lis su. ter respondetur miserere nobis. i •• • A CU1m D TpV Omi. ego D6mi.&. Antiphona ad communionem cantaripotest a schola. Comm.

Nam et si ambulavero in medio umbrae mortis.um tu-um re-gi da : * et justi. D6mi-nus re-git me..De Missa solemni vespertina 211 Juxta namerum commanicantium addi possunt seqaentes psalmi : Psalmus 22 x Dominus pastor meus et hospes meus 1. ju-di-ci.vit. 3. 2. Parasti in conspectu meo mensam : * adversus eos qui tribulant me. et ni-hil mi-hi d6.e-rit: * in lo-co pa- scu-ae i-bi me col-fo-ca. Et repetitur antiphona Dominus Jesus. . Super aquam refectionis educavit me : * animam meam convirtit. Et misericordia tua subsequ^tur me. non timgbo mala : * quoniam tu mecum es. 145** ss. 5. ut supra. 2.. Impinguasti in oleo caput meum : * et calix meiis inebrians quam/?ra^clarus est! 8. 9.us. 4. p. Virga tua. Super. * in longitudinem <#6rum. Deduxit me super semitas justitiae : * propter nomen suum. et baculus tuus : * ipsa me consol&ta sunt. 6.am Hos psalmos secundum novum textum invenies. De. Et ut inhabitem in domo Domini. * omnibus diebus xitae meae. Psalmus 71 Regnum Christ^ regnum justitiae ES-: 1 •* I—•— • • •—•—1 1. 7.ti.

5. . Judicabit pauperes populi. Ex usuris et iniquitate redimetinimas e6rum: * et honorabile nomen eorum coram illo. 8. 6. Orietur in diebus ejus justitia et abundantia pads : * donee aufera/w luna. Et benedictum n6men majestatis ejus in aetSrnum : f et reptebitur majestate ejus omnis terra : * fia/.gis : Flexa : Ara-bi. Deus Israel. Et benedicentur in ipso omnes tribus terrae : * omnes gentes magnificat//*/ eum. Descendet sicut pliivia in vellus : * et sicut stillicidia stillantia super terrain. Et repetitur antiphona Ddminus Jesus. eiii non erat arffutor. Et permanebit cum sole. 15. * ante solem permanet nomen ejus. et salvos faciet filios pauperum : * et humiliabit calumniat6rem. f e t adorabunt de ipso semper : * tot a die benedict/ ei. Et erit firmamentum in terra in summis montium. f 2. * qui facit mirabilia solus.li. 9. f superextolletur super Libanum fructus ejus : * et florebunt de civitate sicut itnum terrae. Sit nomen ejus benedictum in saecula. 13. Benedictus Dominus. 17.am fi. Parcet pauperi et inopi: * et animas pauperum salva^ fflciet. Coram illo procident iEthiopes : * et inimici ejus ttrram lingent. * in generatidne et genera//6nem. Suscipiant montes pacem populo : * et colles ywstitiam.* et pauperes tuos in/wdicio. et ante lunam. Et vivet. et insulae munera 6fferent: * reges Arabum et Saba dona abducent.212 Feria V in Cena Domini -•—a : ± •—•—»- tu.o re. 18. 19. 16. 3.ae. 4. et dabitur ei de auro Arabiae. Et adorabunt eum omnes reges terrae : * omnes gentes s£rvient ei: 12. 20. 14. Judicare populum tuum in justitia. Reges Tharsis. 10. ut supra. Quia liberabit pauperem a pot^nte : * et pauperem. fiat. 11. 7. Et dominabitur a mari usque ad mare : * et aflumineusque ad terminos orbis terr&vum.

13. 5. quern fund&s ti eis. 12. 6. • • • • 1 : O-J magni. Ascendunt montes. Qui ponis nubem ascensuifi tuum : * qui ambulas super pennas ventorum.a.ter. 11. et decorem indufsti : * amfctus lumine sicut vestimtnto : 3. Confessionem. Qui fundasti terrain super stabilitatem suam : * non inclinabitur in saecu/«w saiculi. amictus ejus : * super montes stabunt aquae. Be-ne-dic.De Missa solemni vespertina Psalmus 103 Hymnus ad Deum Creatorem 213 l. quem non transgrediSntur : * neque convertentur operire terram. Abyssus. Qui emlttis fontes in convdllibus : * inter medium montium pertransibunt aquae. Flexa : dux est e. Terminum posuisti.6mP ™ • m*: m m . sicut vestimentum. 9. . D6mino : * Domi-ne. 8. spiritus : * et minfstros tuos ignem urintem. 10. Qui facis angelos tuos. De. Extendens caelum sicut pellem : * qui tegis aquis superi6ra ejus.„_ • rum: f 2. Potabimt omnes bestiae agri : * exspectabunt onagri in si// sua. et descendunt campi * in locum.fi-ca-tus es ve-/tem6n.us me-us. Super ea volucres caeli habitdbunt : * de medio petrarum ddbunt voces. 7. a-nima me. Ab increpatione tua fugient : * a voce tonftrui tui form/ddbunt. 4.

Herodii domus dux est eorum : f montes excelsi cervis : * petra refugium hen'ndciis. 29. Saturabuntur ligna campi. 21. Animalia pusilla cum magnis : * illic naves per//ms£bunt. colligent: * aperiente te manum tuam. Fecit lunam in tempora : * sol cognovit occasum suum. omnia implebuntur bo«/t4te.Jucundtim sit ei eloquium meum : * ego vero delectabor in D6mino. 18. Emlttes spiritum tuum. Ortus est sol. et facit earn trimere : * qui tangit montes. 30. quern formasti ad illudendiun ei : * omnia a te exspectant ut des illis escam in tempore. 28. Ut exhflaret faciem in oleo: * et panis cor hominis confirmet. Exibit homo ad opus suum : * et ad operationem suam usque ad vesperum. quorum non est numerus. 35. Domine! f omnia in sapientia fecisti: * impleta est terra possession tua. . 31.214 Feria V in Cena Domini 14. Sit gl6ria Domini in sa^culum : * laetabitur Dominus in opthbus suis : 33. Posuisti tenebras. Rigans montes de superioribus suis : * de fructu operum tuorum satiabi/w terra : 15. et creabuntur : * et renovabis faciem terrae. * et quaerant a Deo tscam sibi. Draco iste. 26. Hoc mare magnum. et cedri Libani. 24. Quam magnificata sunt opera tua. Cantabo Domino in vita mea : * psallam Deo meo quanuffu sum. Ut educas panem de terra : * et vinum laetificet COT hominis : 17. 23. * et in pulverem suum reveft&itur. 19. Qui respicit terram. 32. Dante te illis. 20. Producens fenum jum6ntis. turbabuntur : f auferes spiritum eorum. et deficient. Avertente autem te faciem. Catuli leonum rugientts. * et herbam servitu/z hominum : 16. 27. 34. et facta est nox : * in ipsa pertransibunt omnes bestir silvae. ut rapiant. 22. quas plantdvit: * illic passeres nidi/zc£bunt. et spatiosum manibus : * illic reptilia. et fumigant. et congregati sunt : * et in cubilibus suis colloazbuntur. 25.

jus: * lauda-te e. et iniqui ita ut non sint : * benedic. 3. Flexa: be-ne-so-nanti-bus : f 2. Laudate eum in virtutibus ejus : * laudate eum secundum multittidinem magnitudim^ ejus. anima mea. cantatar hymnas Pange. si vero opus sit. . Cum autem ventum fuerit ad locum paratum cantatur Tantum ergo et Genitdri. 5. et choro: * laudate eum in chordis. Laudate eum in cymbalis benesonantibus : f laudate eum in cymbalis jubilationis : * omnis spiritus lautfe/ D6minum. Laudate eum in sono tubae : * laudate eum in psalterio. D6mino. idem hymnas repetitur inde a Nobis datus. lingua Ut infra.urn in • • • • • • • ° • firmamento virtu-//? e. Lauda-te Domi-num in sanctis e. Et repetitur antiphona Dominus Jesus. Et clauditur cam eadem antiphona Dominus Jesus. ut supra. et cithara. Deficiant peccatores a terra. n •' Q • DE SOLEMNI TRANSLATIONE AC REPOSITIONE SACRAMENTI ET DE ALTARIUM DENUDATIONE Dam fit processio Sacramenti. Psalmus 150 Solemnis laudis Dei concentus 1. et 6rgano. Laudate eum in tympano.jus.De Missa solemni vespertina 215 36. 4. usque ad verba Tantum ergo.

4. • • 1 Sangui-nisque pre-ti.i mo-ras inco-la-tus versa-tus. • •• • Su. Observa-ta lege ple-ne Ci-bis -?-*-•» in le-ga-li-bus. Quern in mundi pr6-ti.um.6-si H i C6rpo-ris mystfi-ri. No-bis da-tus. •—- ventris gene-r6-si i Rex eflffi-dit g6n-ti.6-si. •" 1 Et in mundo con•* i •. • 1 * • * 1A 1 1 •• 11 Ange lingua glo-ri. C •• • I »8 Mi-ro clausit 6r-di-ne. panem ve-rum Verbo carnem .o-d6nae " * • f* j Se dat su. 2 .is g n i • * •' i a ma-ni-bus.um.• ? " " n•— • ._ 1_ j cumbens cum fratri-bus. In supr6mae nocte coenae Re. i • •' i 9 m • 1 no-bis na-tus i i ' %• • • J Ex intdcta Virgi-ne. i . 3. Ci-bum turbae du. Verbum ca-ro. Sparso verbi s6mi-ne.126 Feria V i i in Cena Domini j • 1 Hymn. £ 3- T^ .um Fructus g ..

• Ad firm&ndum cor sinc6-rum • i • ? • •• I • •i > •_ i So-la fi-des sfif- • • •A-^fi-cit.urn de. .o : Pro-ce-denti ab utroque Compar sit laudd. virtus • i • •• ! n • 1 i .fe-ctu. 5. • i • • * Ge-ni-t6que Sa-lus. A-men. honor. 1 -•—i ^ • ? i 6f-fi-cit : . Et si sensus i • d6-fi-cit.o.i : • • Et antiquum do-cum6ntum Novo ce-dat ri-tu. • Fitque sanguis Christi me-rum. Ge-ni-to-ri. •• • quoque Sit et be-ne-dicti.i. Postea celebrans et ministri sacri revertuntur in sacristiam ubi deponunt paramenta albi color is.0.ti.De Missa solemni vespertina 217 j E-r* i -. . .i : Praestet -•—•fi-des supplem6ntum Sensu.Tantum ergo Sacram6ntum Ve-ne-r6murc6rnu. HI •- • • Laus et ju-bi-l&-ti. deinde celebrans et diaconus assumunt stolam vh lacearn. 6.

respice in me : quare me dereliquisti? * quern chorus prosequitur usque dum altaris denadatio perficiatur : longe a salflte mea verba delictorum meorum. Deus meus. revertuntur in sacristiam. Dividunt sibi vestimenta mea. 239 B. Addens initium ejusdem psalmi : 1. Ps. Deus. quare me dereliquisti? 123** Altaribus denudatis.218 Feria V in Cena Domini Deinde celebrans cum ministris. [sea ministrantibus]. Celebrans dicit clara voce sequentem antiphonam : Diviserunt sibi vestim£nta mea : et super vestem meam miserunt sortem. . Deus meus. Deus meus. et repetita a celebrante antiphona Diviserunt (vel Dividunt). Psalmus 21. 19. exeunt ante altare majus. Vel secundum novum psalterium : Ant. et de veste mea mittunt sortem.

rum a-ni.o m Ik " k w 1 1 • • ?• li.md- .i con- 1 si-de-ravi m.6. vi.mu. • •n m um. et expdI •• — i •• 9 ) ?.ra pK— a.FERIA SEXTA IN PASSIONE ET MORTE DOMINI DE SOLEMNI ACTIONE LITURGICA POSTMERIDIANA Responsorium post I Lectionem n fc OMI.te- du.um inno.vi • 11 J • • a m •i T" audi-tum tui s •B • w i -Bft.NE. •r * au-di. i • 11 i I•' • i In m6 • i _ § i a ai i • di. tu• • VF --PIt b 6. ^" '.pe. et ti.

c6r- di.ris : dum appro.220 -•» Feria VI in Passione Domini sc6.i * 0 -sv rint an.ra.sc6-ris : dum adv6-ne-rit tem.ris.rit a-ni.d6nso.pinquave- -J ' " I V 1 fr . e-o.se.a : in i.no v6.M- ta fu.ri.e. <yv a et Sanctus de mon- umbr6- so et con.ma me.ni.et.pus. Deus a Li-ba.ae me- mor e- ris. os•" ten- de. co-gtio.ni. . dum contur. mi. •*v 7.

Ope-ruJL. Qui co-gi-tav6- r T T " P i . -• „ • a vi-ro in-i. • et laudis e•••* * 1— |US ^B-v • 3 pie- na est * ter- ra. y. ab ' h6-mi-ne ma. * D6.6- li.lo : »» • ' % .ne. • 1MMMHI- runt ma-li-ti.as in cor1 de: • to-ta di1 !• '•i i i 1 i n1 bant pra6- e consti.mi. Rcsponsorium post II Lcctioncm .jus : 1• it 1 cae- —a—.quo li- be-ra me.De Actione liturgica 221 y .cu.— tj { • — r_ los ma-j6stas e.a.6- runt linguas su- as sic- .ri-pe me.tu. y . A.

D6• •1 et ab £.pentes : HHb ven6-num &.ne.is mi.222 Feria VI in Passione Domini ut ser.nu pec-ca- .runt .vis : me.* * 7 j e6-rum.nes extend^- runt in l&que- um pe-di-bus me- is: juxta i-ter scdn.Qui ^ • • r runt supplan-tdre 1 'T * 1 gressus me- os : abscond6-runt sup6r- bi que- um mi- hi. i s : homi ni-bus in-iJf • ••%• -•—mCO-gl- quis U-be-ra me. de ma. Et fu. y . 3 8*14. y.Cust6-di • -> to.bi.spi-dum sub H. . y.da-lum po-su-6.

D6mi-ne.De Actione liturgica 223 HI •- £t* mi. vo-cem o-ra- ti. Ne tra-das me v-w a de-si-de.put circu. .hi. . y . Di-xi D6mi- no : De.i.us me. ne umquam exalten- 1 H tur.li.D6•• . Ca.6-nis _H a me-ae.us • JT»Z*£ tu : exaudi.0 me0 pec- ca- n : co-gi-tave-runt advfersuni 1 me : ne de-re-linquas me.ri.tus . -•• • • • . •- •• es mi-ne. D6mi- ne virtus sa- a-• • • • • '-!'-^-fr ae : obfimbra caput meum lti-tis me- in di- e bel.

adoremus. CRUCEM E :S^ li. aliis cantantibus et adorantibus ut supra.tu * tu- DE SOLEMNI S. ANTIPHONA -m •• AD DETEGENDAM S. CRUCIS ADORATIONE Celebrans discooperiens Crucem.lus mun- Cce . ac deinceps juvaiur in canta a ministrissacris.A ope-ri- • •1 -fl S a SI .buntur nomi-ni tuts -ft HI % o: • • et ha-bi-td• !• • J Ir-J 1 ^« 1 • !• • P« P• 3unt re_• pi 0. comitantibus omnibus adstantibus. Ve-riimtamen justi TN • • P • Ft • confi-te.224 Feria VI in Passione Domini • nh ap • • e-6- • *m • § _ • • •• " -• pi"^ •• ni ' • 1 P rum : P et "•• e- P* • i labor la-bi. incipit solus antiphonam Ecce lignum Crucis. celebrante excepto.6-rum ipso- rum 15—m. incipit: Ecce lignum Crucis. OS. in quo sa. alii's cantantibus et adorantibus ut supra.gnurn Crucis. omnes in genua se prosternunt. Cantu finito. altlus quamprlmo. cti • • 1^ 9 cum vui. Delude celebrans. Tertlo celebrans altius incipit: Ecce lignum Crucis. usque ad Venite. quod cantatur a schola.

numeris 1 (chorus primus).us. quae autem ab utroque choro simul cantanda sunt. Concluditur tamen semper cum doxologia : Sempiterna sit be&tae Trinitati gloria. ubi praeferatur divisionem cantus ita peragere ut infra notatur. in duos choros divisa. cantantur a schola.te. Partes quae ad singulos choros spectant. et 2 (chorus secundus). nihil impedit quominus ita fiat. Omnes : fcz Ve. sic dicta Improperia. Attamen.De Actione liturgica 225 di pe. in Ordine hebdomadae sanctae instaurato. prout adorantium numerus requirit. IMPROPEItU I Duo cantores in medio chori cantant: 6 Opu-le —4 me. et alia quae sequuntur. J. Cant us eousque producitur. indicantur hoc modo : I et 2. ad. indicantur.ni.xi • aA A te de ter-ra pa-r&- v p sti Cru-cem Sal- . Qui- a e-du.oremus.quid feci ti-bi? Aut in quo contrist&vi te? Respon-de mi-hi.pen- dit. Dum sanctae Crucis adoratio peragitur.

6s.o. H H H Primus chorus : A-^-A* Agi. Primus chorus : Agi. mi-se- re-re no-bis. Unas chorus cantat: Alius chorus respondet g g Agi.os o The. Anctus De. Secundus chorus Anctus Immortd-lis. mJ- Anctus Fortis.os Secundus chorus : Ischy-ros.us. .ri tu.• • • • • • " va-to. e-le- i-son hy-m^s.226 Feria VI in Passione Domini • - .os Ath&na-tos.

ci? _3 1 r _!_p B _ilZ^_*__!_ > a- -C _ J^f E. ut supra.t&sti : et lance. Chori respondent alternatim : Hagios o Theos. Deinde duo de primo choro cantant: Q Uid ultra de-bu.am me.ram sa. et non fe. et intro-dfi-xi in ter.tis optimam : pa-ra- sti Crucem -iSalva-to.De Actione liturgica Postea duo de secundo choro cantant : I + i: • • j- 227 Q e dra-ginta Vi Uia e-du. ita tamen ut primus chorus semper repetat Hagios. et manna ci-bavi te.go qui-dem plan-ta-vi te vi-ne.am spe-ci.xi te per de-serturn qua- a i a '[I 1 •• an-nis.am po. etc.i fd-ce-re ti-bi.o-• sissi-mam : et tu facta •- es mi-hi ni-mis amd.0. SanctusDeus.ri tu. etc.a perfo-r&sti .ra : a-ce-to namque si-tim me.

228

Feria VI in Passione Domini 1-

la- tus Salva-to- ri tu- o. Item chori alternatim respondent HSgios o Theos, Sanctus Deus. II f Versus sequent is Improperii a daobus cantoribas alternatim cantantur, utroque choro simul repetente post quemlibet versum : P6pule meus, ut infra. Duo de secundo choro cantant: j.

E
\

i
- go propter te flagel-14-vi iEg^ptum cum primo-

• •
g6-ni-tis suis : et tu me flagel-lci-tum tra-di-disti. Chorus repetit:

. a •>
Opu-le

a •'— B —— m —p-*—-i—
me-us, quid fe- ci ti- bi? Aut in

fa:
quo

tcontrist&vi te? Resp6n-de mi-hi.

Duo de primo choro :

f:
•»
§ • • •
m jk

y . E g o te

edti-xi de iEg^pto, dem6rso Pha-ra- 6ne in ma-re

De Actione liturgica 1
Ru-brum : et tu me tra-di-disti princi-pi-bus sa-cerd6-tum.
Chorus repetit: P6pule meus. Duo de secundo choro :

229

6
• a •

————~^
a '
' ' i k

I

a

M

»

^

a

a

i

. Ego ante te ap6-ru-ima- r e :

et tu ape-ru-isti l&n-

e
± i1t
^•«

ce- a la-tus me- um.
Duo de primo choro :

P6pule meus.

1 3 .

. Ego ante te prae-i-vi

in co-ltimna nu- bis : et tu me

g
• • •* du-xisti • • • •V adpraet6-ri- umPi-ld-ti. P6pule meus.

Duo de secundo choro :\

§ • • • • "
i—•

" j

A
a.

I
| •

• • • •*

\%

f. Ego te pavi manna per de-ser- turn: et tu me ce-ci-disti

6
• •

4-la-pis

etflagei-lis.

Popule meus.

230

Feria VI in Passione Domini

eB

Duo de primo choro :

T-+-17 . Ego
• te po-t&vi • %

aqua sa- lfi-tis de pe- tra : et tu me
-—irt

• ••

i

e

po-tasti

fel-le

et a-c6-to.

P6pu-le

me- us, quid

fe-

ci ti- bi?

Aut in quo

contrist&-vi te?

I

ni

*

t

Respon-de mi-hi.
Duo de secundo choro :

r

. Ego propter te Chananae- 6-rum reges percus- si :

••

et tu

6
percussisti a-rundi-ne caput me- um. Popule meus.
Duo de primo choro :

. Ego de-di ti-bi sceptrum reg&- le : et tu de-disti ca-pi-ti
\
• •• •

iP6pule meus.

me- o

spine- am co-ro-nam.

De Actione liturgica
Duo de secundo choro :

231

a • J. Ego te

• • • VFV? • • • 01 exalta-vi magna virtu- te : et tu me suspend!-

6—+
sti in pa- ti-bu-lo cru-cis.

-p-

P6pule meus.

Ill Deinde cantatur comtnuniter :

Ant. g
4• 8 " • • • ,

-J
r m •

Ru-cem tu-am • ado-ramus, D6-mi-ne : et sanctam 4• * — *

••

±

m •

-Sr

e

re-surrecti- 6-nem tu- am laud&mus et glo-ri- fi-c&mus : • ecce e-nim propter lignum v e • •

nit gdudi- u m in u-ni4 -•—m=et be-ne-

•• •• v6rso mundo. Pi*. De- us mi-se-re- &-tur nostri,

di-cat no-bis : * il-ltimi-net vultum su- um super nos,
I B

et

i •

mi-se-re- &- tur nostri. Et repetitur immediate antiphona Crucem tuam.

232

Feria VI in Passione Domini

IV Postea cantaturf. Crux fidelis, cum hymno Pange, lingua, gl6ri6si, ut sequitur (vel in textu antiquo, 236), et post quemlibet ejus versum repetitur Cruxfidelis,vel Dulce lignum, eo modo quo inferius notatur.
I.

Rux fid£- lis, inter omnes

Arbor una n6-bi- lis :

Nulla

silva ta-lem pro-fert, Fronde, flo- re, g6rmi- ne :

-Mt* Dulce Hymn, g JL lignum, dulces clavos, —. . . • %
=

Dulce pondus susti-net. I , • "*" . • ,_ .

P ""^ lingua,glo-ri- 6- si Angfe, Ange,
Et su- perCru- cis tropha6-o

Ldure-am certdmi-nis,

Die tri- umphum n6-bi- letn :

-AM

m.

3

••

a

4

Qua-li- ter Red- 6mptor orbis

Immo- \k- tus vi-ce- rit.

Repetitur Crux fidelis, #«r£#£ **</ * Dulce lignum.

^=1
y.De pa-r6ntis pro-toplfi-sti Fraude Factor c6ndo- lens, Quan-

De Actione liturgica

233

-Hfcdo pomi no-xi- a-lis

1 r PL • Ik " J % lignum tune no- t&-vit, Damna lign/


In ne-cem morsu ru- it : Ipse
\ • ••• i • ut s61ve- ret. * Dulce.

. Hoc opus nostrae sa-lfi- tis

Grdo de-po-p6sce- rat : Mul-

•flr
ti- fdrmis pro-di- t6-ris Ars ut artem falle- ret: Et me-

+
de-lam ferret

J
inde, Hostis unde laese- rat. Crux fidfilis.

h

r
ergo sa-cri Ple-ni-tfl-do

^=j
tempo-ris, Mis-

, Quando ve-nit

-ftr
sus
1

est ab arce Patris
i i

Na-tus, orbis C6ndi- tor : Atque
i

Ib

ventre virgi-nd-li

AV •

1 Pi
i •

1*

Carne ami-ctus prod-i- it. * Dulce.

S:

-=-+nr

^=Pi=J

V. Vagit infans inter arcta

C6ndi-tus prae-s6-pi- a : Mem-

234

Feria VI in Passione Domini T

bra

pannis

invo- lu-ta

Virgo Ma- ter al-li- gat : Et

tfr
4Dei ma-nus, pe-desque

£
z

•V^

t
Crux.

Stricta cingit f&sci- a.

6

:—;——• h

i•

T

.—•-x—

Lustra sex qui jam per-6- git, Tempus implens c6rpo- ris,

Sponte

li-be-ra Red-6mptor Passi-6-ni d£-di- tus, Agnus

g
4_fie_
inCru-cis le-vd-tur

1—

t
vTT-Jr

Immo-ldndus sti-pi-te. * Dulce.

. Felle po-tus ecce languet: Spi-na, cla-vi, lance- a: Mi-te

I
a •V
corpus perfo- ra-runt,

1-

.

j

%%

• . "A

•i• •• •

• i

J

i •

Unda ma-nat et cru- or : Terra, pon-

-flr
tus, astra, mundus, Quo lavantur flumi-ne! Crux fidelis.

Flecte ramos, arbor al-ta,

Tensa laxa visce- ra,

Et

De Actione liturgica I

235

-MJri- gor lentescat il-le, Quem de-dit na- ti-vi- tas : Et su-

5

-Hfcperni membra Re-gis

E=3
Tende mi- ti sti-pi- te. * Dulce.
-4^-~»

^
1

y . So-la digna tu fu- i-sti Ferre mundi Victi-mam: Atque

A ! • i

• n

U

ft j • • »

1P -J—- - r V ^
p.
J
Crux

• i

portum praepa- r&-re
i
i

Area mundo naufra-go : Quam sa- cer

n

% •

a • ••

i •

1•

cru- or per- unxit, Fu-sus Agni c6rpo-re. -•( Conclusio numquatn omittenda. - i • •

Sempi-terna

sit be- a-tae Tri-ni-ta-ti gl6-ri- a : iEqua

Patri, Fi-li- oque;

Par de-cus Pa-rdcli-to : Uni-

us Tri-

5
TftF nique nomen

t
-p.—> ••
Laudet u-ni-v6rsi-tas. A-men. * Dulce.

236

Feria VI in Passione Domini
Textus antiquus cjusdcm hymnl

V>4

Rux fi-d6- lis, inter omnes Arbor
i
i

una n6-bi- lis:

* PI •
Nulla

% silva ta-lempro-fert,

a "•

% -• I • Fronde, flo-re, g6rmi-ne.

j •

1 P" \

i •

* Dulce

lignum, dulces clavos,

-a

p.,Dulce pondus sfisti- net.
-1-

6

•~"ftr~=—I • •

"-i—

Ange, lingua, glo-ri- 6- si #Pra6-li- urn cert&mi-nis,

L= % i *~ -%-^ Et su- per Cru- cis tropha6-um Die tri- timphum no-bi- lem :

QuS-li- ter Red-6mptor 1

orbis i

Immo-14- tus vi-ce- rit. - • "9"

Repetitur Crux fid61is, usque ad * Dulce lignum.

. De pa-r6ntis pro-topla-sti Fraude Factor c6ndo- lens, Quan-


do pomi


in mor-tem c6rru- it : Ipse

no-xi- &-lis Morsw

De Actione liturgica

237

lignum tune no- td-vit,

^ - ^ Damna lign/ ut s61ve- ret. * Dulce.
•V-tf-

g
Hoc opus nostrae sa-lu- tis

Ordo de-po-p6sce- rat

fzflr
Multi- f6rmis pro-di- t6-ris
1 —Hi

Ars ut artem fal-le- ret :
1 r

Et

•V* • • • % • me- de-lam ferret inde, Hostis unde laese- rat. Crux fidelis.
. 9

m

% r

i

-IW. Quando ve-nit ergo sa-cri Ple-ni-tti-do t6mpo-ris, Mis-

sus

est ab arce Patris

Na-tus, orbis C6ndi- tor : Atque

g
ventre virgi- na-li
i
m m

t
• n
Ca-ro fa-ctus pr6d-i- it.* Dulce lignum. 1 • a % • 1 • B m ,

-s-

pi

y . Va-git infans inter arcta C6ndi-tus prae-s6-pi- a : Memh • n_ • ~* - "f i Ik " •V% • bra pannis invo-lfi-ta Virgo Ma- ter dl-li-gat : Et ma-

238

Feria VI in Passione Domini

t
nus pe-d6sque et cru-ra Stricta cingit f&sci- a. Crux fidelis.

y.Lustrix sex qui

jam pe-ra-ctis, Tempus implens c6rpo- ris,

4Se vo- 16nte, na-tus ad hoc, Passi- 6- ni d6-di- tus, Agnus

6—
inCru-cis le-Vci-tur

-+


-fr—jw-

t
|• •

Immo-ldndus sti-pi-te. * Dulce.
1
m

• •-

3 r

L

• / • J • • i

y.Hic a-ce-tum, fel, a-rflndo, Spu-ta, cla-vi, ldnce- a:Mi-te

g
-ftr

^

.—

corpus perfo-rci-tur : S a n g u i s , unda pr6-flu- i t : Terra, p o n -

•flr
i
1

-ft ~ % ••
• •

tus, astra, mundus, Quo lavdntur flfimi- ne!

. -r

Crux fidelis.

.

i]

ni

I*

Pi
laxa visce- ra,
a

J. Flecte ramos, arbor al- ta,
l

Tensa

Kt

• ri- gor Ient6scat

• «v

Hi— —i

**

f
Ut su-

il-le, Quem de-dit na- ti-vi- tas :

De Actione liturgica
4-

239

•flr
perm membra Re-gis
i
1_

•M-

Mi-ti tendas sti-pi- te. * Dulce.
i

• %

• P"

= ' • >

„ T •_ fr •• R, Hi •
T^—^r

y.So-la digna tu fu- i-sti Ferre saecli pr6-ti- urn, Atque

5

—••——

portum praepa- rd-re

Nauta mundo n&ufra-go: Quem sa- cer

5

+—

J:

cru- or per- finxit, Fu-sus Agni c6rpo-re Conclusio numquam omittenda.

t

Crux fid^lis.

j
G16-ri- a et honor De- o Usquequaque Altissi-mo

Una

Patri, Fi- li- 6que,

Incly-to Pa- r&cli- to : Cu- i

•flr

t
-8Per ae-terna saecu-la. A-men.*Dulce.

laus est et pot- 6stas

239A

Feria VI in Passione Domini

DE COMMUNIONE
Dum defertur Sanctissimum ad altare, schola cantat sequentes antiphonas : 1 antiphona i

I

A
ti-bi,

6
-do- rd-mus te, * Chri-ste,
-•-—•

7

3

et be-ne-di-ci-mus

qui-a per Cru-cem tu-am

red-emi-sti mundum.

2 antipkona vm

P3
±

-•"—T-

—X_

E

ER lignum * servi fa- cti su- mus,

et per sanctam

Cru-cem li-be-ra- ti su- mus : fructus Sr-bo-ris se-du-xit p . [ b • p, - •• r nos, Fi-li- us De- i redemit nos. 3 antipkona vn

s
1=

g—i
• » •

• •"»

-3—s^

:a=a^_,
. • =

Alvd-tor mundi,

salva nos : * qui per Cru-cem et
•• i • •

-sv

r

Sangui- nem red-e- misti nos,

auxi-li- a-re no- bis,

te de-

I , S i* 1 a %


i

••

n •• i

1

pre-cfimur, De-us no-ster.

De Actione liturgica

239B

Dum sacra communio distribuitur, cant potest psalmus 21 Deus, Deus meus. ut infra (Textas novus, p. 123**); vel unum aliudve responsorium ex Matutino hujas feriae VI. Psalmus 21.
Messiae extrema passio (vv. 1-22) et fructus ejus (vv. 23-24) --•—•—•-

l.De-us, De-us me-us, r6spi-ce in me:fqua-re me de-re-

//qui- sti? * longe

a sa- lu- te me- a verba de- licto- rum
-p—«^

-•—••-

-a—m=-

me- 6- rum.

Flexa: ex u- te-ro : f

2. Deus meus, clam&bo per diem, et non exdudies : * et nocte, et non ad insipientiam mihi. 3. Tu autem in sancto hdbitas, * laus Israel. 4. In te speraveruntpatfres nostri: *speraverunt, et Hberasti eos. 5. Ad te clamaverunt, et salvl facti sunt : * in te speraverunt, et non sunt confusi. 6. Ego autem sum vermis, et non homo : * opprobrium hominum, et abjectio plebis. 7. Omnes videntes me, deristvunt me : * locuti sunt labiis, et moverunt caput. 8. Sper^vit in D6mino, eripiat eum : * salvum faciat eum, qu6niam vult eum. 9. Quoniam tu es, qui extraxisti me de ventre : * spes mea ab uberibus matris meae. 10. In te projectus sum ex utero : f de ventre matris meae Deus meus es tu, * ne discesseris a me : 11. Qu6niam tribulatio proximo est : * quoniam non est qui ddjuvet. 12. Circumdederunt me vituli mulci : * tauri pingues obsed6runt me.

239C

Feria VI in Passione Domini

13. Aperuerunt super me os suum, * sicut leo r&piens et rtigiens. 14. Sicut aqua e/fusus sum : * et dispersa sunt omnia ossa mea. 15. Factum est cor meum tamquatn cera //quescens * in medio ventris mei. 16. Aruit tamquatn testa virtus mea, + et lingua mea adhaesit fkucibus meis : * et in pulverem mortis deduxisti me. 17. Quoniam circumdederunt me canes multi : * concilium malignantium obsidit me. 18. Foderunt manus meas et pedes meos : * dinumeraverunt omnia ossa mea. 19. Ipsi vero consideraverunt et inspexerunt me : f diviserunt sibi vestimenta mea, * et super vestem meam miserunt sortem. 20. Tu autem, Domine, ne elong&veris auxilium tuum a me : * ad defensionem meam conspice. 21. Erue a framea, Deus, knimam meam : * et de manu canis unicam meam. 22. Salva me ex ore /eonis : * et a cornibus unicornium humilitatem meam. 23. Narrabo nomen tuum fvktribus meis : * in medio ecclesiae laudabo te. 24. Qui timebis Dominum, lauddte eum : * universum semen Jacob, glorificate eum. 25. Timeat eum omne semen Israel : * quoniam non sprevit, neque despexit deprecationem pauperis. 26. Nee avertit faciem suam a me : * et cum clam&rem ad eum, exaudivit me. 27. Apud te laus mea in eccles/a magna : * vota mea reddam in conspectu timentium eum. 28. Edent pauperes, et saturabuntur : f etlaudabunt Dominum, qui reqairunt eum : * vivent corda eorum in saeculum saeculi. 29. Reminiscentur et convertentor ad Dominum * universi fines terrae. 30. Et adorabunt in conspectuejus * universae familiae gentium. 31. Quoniam Ddmini est regnum : * et ipse dominabitur gentium. 32. Manducaverunt et adoraverunt omnes pingues terrae : * in conspectu ejus cadent omnes qui descendunt in terram. 33. Et anima mea //// vivet : * et semen meum serviet ipsi. 34. Annuntiabitur Domino generatio ventura : f et annuntiabunt caeli justitiam ejus populo qui ^ascetur, * quern fecit Dominus.

DE VIGILIA PASCHALI
CJNTICA POST LECTIONES
Post II Lcctionem vin

ANTfi- MUS * Do- mi-no :

glo-ri- 6-se

e-

m m

mm
m *

hono-ri- fi- ca- tus est : equum et ascen• -— " 1A m 1 t 1

• ^ ! '

so- rem

%P«« • •

n 1
re :

pro-je-cit in ma-

i Ufa

J ' adju-

—+tor ^ • • et pro-tector factus est mi-hi in salu- tern.

-a
-•
um : De- us patris me-

H^

• • • •

**—=

tm

Hie De- us me- us,

et hono-rabo

e-

i,

et ex-al- Xk-

239=

De Vigilia Paschali

3fE
bo eum. y. D6- mi-nus cdnte-rens belHI •- M *

5*3

la : D6- mi-nus • no-men est il-li.

Post III Lcctionem viil 1— ^_

NJ
V

I-ne-

a

• fa-cta est

di- 16- cto

in cornu,

in

loco 6-

be- ri.

. Et ma-c6- ri- am circ6mde-dit,

et circumf6-

dit:

et planta-vit vi-ne- am So-

,

rec,

_

et

aedi- fi.• y

cd-

vit turrim

in m6-di- 0

e- jus. • • run • 2 iw^i • vi-ne- a

Bill • 1 • 1 . Et t6rcu-lar fo-dit in e-

a:

Cantica post Lectiones

239*

e- nim D6mi-ni Sa1

ba- oth, = \

do- mus * Is- ra- el

4
est. Post IV Lectionem vm
:
H—j

^H^H

-ZTL

T-t6n- de

* cae- lum, ca(
^

et

lo-quar :

3
et dudiat terra
HI •-

verba

ex o-re

me-

• m . Exspecte- tur sic-ut pluvi- a

r

e-16qui- um

me-

um : et descendant sic-ut ros verba me2

I

sic-ut imber

su- per grami- na.

•' • •
r

. Et sic-ut nix su-per fe1 _

num :

qui- a nomen
Hi •-

1^1
Do- mi-ni invocd- bo. Da- te magni-tu-di-

239G

De Vigilia Paschali


nem De- o nostro : De- us, ve-ra 6-pe-ra e-

jus,

(V

et omnes «—•—jj--^

vi- ae e-jus
Hi

ju-di-

Cl-

ft-—•—m-

a.

. De- us fi-d6-lis, in quo non est in-iqui• •

tas :

ju- stus et sanctus • D6mi-nus.

1

LITANURUM
Lectionibus expletis, a duobus cantoribus, in medio chori geniiflexis [sea, his deficientibas, ab ipso sacerdote, genuflexo in infimo gradu altar is a tatere epistolae], cantantur litaniae sanctorum (quin tamen daplicentur) usque ad invocationem. Propitius esto, omnibus genuflexis et respondent ibus.

XV

Y-ri-

e- 16- i-son. //.Christe, e-16- i-son. y.K^-ri- e,
—•-

" " •

a

p—i-

-m^

-•-

-i-

e-le- i-son. if. Christe, audi nos. if. Christe, ex&udi nos.ij.

Ad Litanias
-•—•• • -•—•-

239H

Pa-ter de cae- lis Fili Redemptor mundi Spi-ri- tus Sancte Sancta Trinitas unus
i • . • o ••

De- us, De- us, De- us, De- us,

mi-sQ-re-re no-bis. mi-se-re-re no-bis. mi-se-re-re no-bis. mi-se-re-re no-bis.
• • •

Sancta Ma- ri- a, Sancta De- i G£-nitrix, Sancta Virgo vfrginum, Sancte Micha-el, Sancte Gabri-el, Sancte Rapha-el,

6-ra pro 6-ra pro 6-ra pro 6-ra pro 6-ra pro 6-ra pro

no-bis. no-bis. no-bis. no-bis. no-bis. no-bis.
Q
••

f

• •

Omnes sancti Ange- li et Archange- li, Omnes sancti beatorum Spirituum ordines, Sancte Joannes Baptista, Sancte Joseph, Omnes sancti Patri&rchae et Proph£tae, E •

o-ra-te pro no-bis. o-rk-te pro no-bis. o-ra pro no-bis. o-ra pro no bis. o-rk-te pro no-bis.

i ".

.

Q ••

r

.

Sancte Pe- tre, o-ra Sancte Paule, Sancte Andrea, Sancte Joannes, Omnes sancti Apostoli et Evangelistae, Omnes sancti Discipuli Domini, Sancte St^phane, Sancte Laur^nti, Sancte Vinc^nti, Omnes sancti Martyres, Sancte Silvester, Sancte Gregdri,

pro nobis. ora. or a. Sancte Augustine, ora. Omnes sancti Pontifices ora. et Confessores, ordte. Omnes sancti Doctdres, orate. oxkte. Sancte Antoni, ora. Sancte Benedfcte, ora. orkte. Sancte Domfnice, ora. ora. Sancte Francisce, ora. ora. Omnes sancti Sacerdotes ora. et Levftae, ordte. ordte. Omnes sancti Monachi et ora. Eremitae, ordte. ora. Sancta Maria Magdaldna , ora.

De Vigilia Paschali
Sancta,Agnes, Sancta Caecflia, Sancta Agatha, Sancta Anastasia, ora. ora. ora. ora. Omnes sanctae Vfrgines et orate. Vfduae, Omnes Sancti et Sanctae Dei, interc&lite pro nobis.

Dum aqua baptismalis defertur processionaliter ad Fontem cantatur.

Cant. ant.

8

g
Ic- ut cer- vus * de-si- de- rat
• •

ad fontes

-Ti-ri

aqiicif

rum :
HMM

i- ta

de- si-de-rat a-nitha

f

^j£
J. Si- ti- vit d-nima

me- a

ad te,

De-

us.

me-

a

ad De- urn vi- H I

vum :

quando
m m

v6- ni-

am,
± T

et appa-

re- bo
i T

ante

I

__

ci-

*wem De-

i me- i?

f. Fu- 6- runt

It
mi-hi tecrimae me-

ae

panes di- e ac noZ

I, :
cte, dum di-citur mi-hi per singu-los

I

di-

Ad Litanias
»
es ; Ubi est * De- us tu- us? •••r

239J

1 Sicubi vero baptisterium exstat ab ecclesia separatum, et f praeferatur benedictionem aquae baptismalis in ipso baptisterio fieri, post invocationem, Sancta Trinitas, unus Deus, miserere nobis, descenditur ad Fontem. Cantores et populum remanent in locis suis, et prosequuntur cantum litaniarum, repetitis, si opus sit, invocationibus inde a Sancta Maria, ora pro nobis. Dum pergitur ad Fontem, cantatur Canticum Sicut cervus. 2391. Renovatione promissionum baptismatis peracta, cantores, [seu ipse sacerdos], incipiunt alteram partem litaniarum ut infra, omnibus genuflexis et respondentibus.
-•—•-

Pro-pi-f/- us e- sto, parce no-bis, D6mi-ne. ex&u-di nos, D6mi-ne. Pro- pi- ti- us e- sto, li-be-ra nos, D6mi-ne. Ab omni ma- lo, Ab omni pecciXo, libera nos, Domine. A morfe perp^tua, libera nos, Domine. Per mysterium sanctae incarnatid/2/s tuae, libera nos, D6mine. Per adventum tuum, libera nos, Domine. Per nativiWfe/72 tuam, libera nos, Domine. Per baptismum et sanctum jtjunium tuum, libera nos, Domine. Per crucem et passionem tuam, libera nos, Domine. Per mortem et sepulturam tuam, libera nos, Domine. Per sanctam resurrectid/ze/n tuam, libera nos, Domine. Per admirfibilem ascensid/zem tuam, libera nos, Domine. Per adv6ntum Spiritus Sancti Paracliti, libera nos, Domine. In diey7/dfcii, libera nos, Domine.

239K

De Vigilia Paschali

Pecca-td- res, te ro-g£mus audi nos. Ut nobis parcas, te rog&mus audi nos. Ut Ecclfesiam tuam sanctam * rggere et conservdre dign6ris, te rog&mus audi nos. Ut Domnum Apost61icum et omnes Ecclesi&sticos ordines ' in sancta religione conserv&re d/gndris, te rog&mus audi nos. Ut inimicos sanctae Ecclesiae f humilifire digniris, te rog&mus audi nos. Ut regibus et principibus christidnis' pacem et veram concordiam dondre d/gndris, te rogamus audi nos. Ut nosmetipsos in tuo sancto servitio' confort^re et conserv&re

digniris,

te rogamus audi nos.

Ut omnibus benefact6ribus nostris * sempiterna bona retribuas, te rogamus audi nos. Ut fructus terrae • dare et conservdre dign6ris9 te rog&mus audi nos. Qt omnibus fidelibus defunctis • requiem aeternam dondre dign6ris. te rog&mus audi nos, Ut nos exaudire digniris, te rogdmus audi nos.

9 "*
Agnus De- i, qui tollis peccd- ta mundi, parce no-bis, D6-

mi-ne.
la "

Agnus; De- i, qui tol-lis peccd- ta mundi,
a

ex&udi

«• Agnus De- i, qui tol-lis pecc&- ta mundi,
..."

nos, D6mi-ne.
i

• i• •

m

•1

• b•

b ii

mi-se-re-re no-bis. Christe, audi nos. Christe, ex-dudi nos.

Ad Missam

2391

Hie cantores solemniter incipiunt Kyrie, eleison (ut notatur pro Tempore Paschali). Finitis a choro Kyrie, eleison, celebrans incipit solemniter Gloria in excelsis, et pulsantur campanae. Finita epistola omnes surgunt et celebrans incipit : 8 i L-le-* = lu3 ia.

A

Et totum decantat ter, elevando vocem gradatim : et omnes post quamlibet vicem, in eodem tono repetunt illud idem. Postea cantores prosequuntur :
•HHMH

Onfi-temi -ni

Do-

mi- no,

quo- ni- am

bo-nus :

qu6H
IMI

ni- am in sa6cu- lum
fr-«
fr

mi- se-ri-

I:

cor-di- a * eNon repetitur Alleluia.

jus.

Deinde cantatur Psalmus 116, 1-2. 8 te *D6-mi-num,

a J? '
omnes gentes :

fi
et collau- d^- te e- um,
o-

se. distributio communionis. * alle-lfl. 151** ss. deinde pro LAUDIBUS dominicae Resurrectionis in choro cantatur : Ant.ia.am confir- • B B • «r • IB • P1 su..per nos Hi Hi * t m&. nee Agnus Dei.net • in ae-t£r- Non dicitur Credo.di.ri. .a —-~p jus •fi ^flfl-=f»r IZi—p^B— et v6-ri. • 7 ll • 1 t 1 Quo-ni. Lauda-te Domi-num in sanctis [ e- jus : * lauda-te Hos psalmos secundum novum textuin invenies p.239M De Vigilia Paschali •* • I —m • I c • 9 • 1 P* mnes P 6• pu-li. Post sumptionem Sacramenti. ma. Psalmus 150 (Textus antiquus)1 Solemnis laudis Dei concentus 1.ia. alle-lu-ia.ta est E J11 e- mi. 6- -t- A L-le-lu.tas Domi.cor. pnrificatio et ablutio fiunt more solito. nee antiphona ad offertorium.ni I ••• 3 iwg i • JI tF ~H i P 3 ••PIS num.

. * alle-lu. 7. Amen.ia._.tis • •• •• • • e- jus. hymnus et versus non dicuntur. 4. Alle-lu-ia. al-le-lu. I . i . * et in saecula saecu/0>wm. et Filio. quam chorus prosequitur. ei cithara. 5._. et nunc. sed statim celebrans in cantu incipit antiphonam ad Benedictus.. 6. Laudate eum in so/10 tijbae : * laudate eum in psalterio. Laudate eum in tympano. Flexa : be-ne-so- nanti-bus : f 2. Sicut erat in principio. et choro : * laudate eum in chorrfw.Ad Missam 239N -•—•—•- e. Capitulum.urn in firmamento virtu.le. Gloria Patri.•_ 8G E a T valde ma-ne * u-na sabba-to-rum. et semper. ve-ni-untad •• •• mo-numentum. or-to jam so. 3. Et repetitur antiphona: 5 --+- a alle-lu-ia. Laudate eum in cymbalis benesonantibus : f laudate eum in cymbalis jubila//6nis : * omnis spiritus laudet Dominum. et 6rgano.ia. * et Spirit/ Sancto. Laudate eum in virtiitibus ejus : * laudate eum secundum multitudinem magnitudinis ejus.

tis nobis. Ad dandam scientiam salutis pie. i • • • • • 1• P.a Pa.si. 11. 9. Ut si.11.J Et valde ma-ne f 1 • u-na sabba.t&te et justitia co. Ad fa.per.rum . Et e.ran. Glori.bus nostris : 6.tremnostrum. ve-ni.i nostri : 12.lu.cto.o. et nunc. et Fi.dum.tis sedent: 13.De.demanuinimicorum nostro-rum libe. cutus est i.us I.unt ad k j ? • •• » i 1 3 . 7.mi vo.c&-be.r&ti.lu. ctus Domisa.rat in principio.ci- I I nus.bi ejus.tri. Sic-ut e.ris : 10. 6 m i • 1 .re3.ra misericordiae De. xit cornu per os san.Et tu pu. Jus-ju. .rum.et sem. Be-ne.nare his qui in tenebris et in um-bra mor. propheta Aitis.li. 8. J 7 .to.Sa-lu.mi. or-to jam so-le.er.ram ipso. quod jurdvit ad Abra-hampa.tri. ex inendam misericordiam cum pa.tern 5.cis nostris. In sancti. 68-79 6 • 1 Hi j_[— 1 L J- 1 I 1.2390 De Vigilia Paschali Canticum Zachariae (Textus antiquus) Luc / . i * •• •• • • . [• • a • •• mo-numentum. Pervi-see. Sic-ut lo4.mi. Antiphona.sra-el.ne timore. 14.ia. al-le-lfi.di2.

-ti.ia. et memorari testamenti 6. praeibisenim ante f&ciem Domini parfire vi10. in remissionem peccatorum 11. bis li : stris jus : rum to : cis. men su. ad dirigendos pedes nostros in 13. . et de manu omnium 5.as. cto. in domo David pu3. De.runtnos sannocti. et in saecula saecu- mus ilbus noas ee.i rum se 7. servi8. alle- lu.i San16. sui: ejus : de. alle-lu-ia.Ad Missam Messias Salvator (1-8) ejusque praecursor (9-12) 239P 1. alle-lu-ia.ia.6ex al- vi. prophe4. A- Repetita antiphona.am patu. missa Omnes : • • M est. quia visit&vit et fecit redemptionem 2. oriens 12. et Spiri14. alle- lu. omnibus die9. diaconus [vel celebrans ipse] cantat : m • I-te.o grci. -a—•- f. qui a saeculo sunt. et dicta oratione. in quibus visitavit nos. datti- pieetaqui bis ri rum o- suae.rum.

luia : po.6-nem . D6-mi-ne prob^sti me^ et cognovi-sti me : * tu cognovi-sti sessi.Ki- ia.DOMINICA RESURRECTIONIS Introitus.a tu- a.lis fa. • al• le. Ps.eta est sci. s=l E-SURRE-XI.i-sti su- per me ma. 4.num tu- am. alle.lu-ia. al••• adhuc te- 1 le. al.su.en.ti. * et %•• cum sum.lem • ••- e 16- —T • •—••§ •„ —_+ -—-J ia : mi-ri- bi.

M H — ± Aec dies.ni.am.Dominica Resurrectionis.mi- nus : exsulte- mus.lum • mi-se.jus. .nem me. E u o u a e.ri.am bo- nus : t=J quo.6. 5 C 2. •t-*i 3 et lae. 241 ± me. -•—•- a • • et re-surrecti. ••9 1 *^"* 1 R «•' Confi-t6mi-ni D6- mi- no. * quam fe. • jv.cit ' AT—+1 3^ D6.a * e.teA mur • J • in 1 e- a. quo- ni.am in sae1 1 —»— cu. Grad.a Patri. .am.ri-c6r- %• 1 di. G16.

F J\. ^rf statitn additur : Seq. 7. 1 •' 'h y.a. i li.4vit pecca-to-res. Agnus re-demit oves : Christus inno-cens Patri re-conci• •. • • -• . repetitur AlleMia. a I-8T 4- 14- •SJSfr tus est * Christus. * if.242 Dominica Resurrectionis. Mors et vi-ta du-61-lo confli-xe-re mi-r&n• • • do : dux vi-tae m6rtu.us. regnat vivus. Lie L-le-lfiia.. Ictimae pasch^-li laudes * immo-lent Christi.fi-ni.Pascha no-strum immo-14- ^"fW. Die no-bis Ma-ri. v • i I.

Surre-xit Christus spes me. Er-ra *tre-mu. Offert.os in -m—. • •—•a mortu.is ve-re Ga-li-lae. victor Rex.a: praecedet su. Ascha nostrum * immo-ld-tus est Chri- .a? -i—*-iri.um. et gl6- sud&-ri. tu no-bis. •_____• -^ •et vestes. m 243 £ Sepfilcrum Christi vi-v6ntis.ret in judi- ci. Scimus Christum surrexisse ft-J.Dominica Resurrectionis.it. s p-tf- Alle-lu-ia. mi-se-r6-re.o De- us. et Tr [ n—• •Mil qui• • • e• vit.cim. alComm. m • quid vi-disti in vi.am vi-di re-surg£ntis : Ange-li-cos testes. i • M—3^4«—*z- dum re-sfirge. A-men. le- 16-ia.

stro.nus * in ter.lfi- ia.le.tern "|t.244 Feria II.ia. ' J .mur gin £zy-mis a-r since-ri-td-tis et ve-ri-td.6n.tis. • • J:.ia : lac et mel. alle- = H—tnlfi-ia. gmf* ill » I C • j HI—• •' vr • ••• • et ut lex D6mi. al-lelfiia. G16- .re ve. post Pascha. HHH stus.xit vos D6-mi. alle-lfi- ia : i-ta- que e-pu. alle- 1 lfi. Confi-t6mi-ni D6mino. et invoca-te nomen e-jus:* annunti-&-te inter gentes 6. Ps. Feria Secunda. alle. sem.pe-ra e-jus.ia. c z ^ al.lelfi. Intr.per sit in o.ni Ntrodfi.ram flu. alle- lu.

s 2. Bk.a Patri.lus —=rVt— dit de cae. post Pascha. y. et se-de.jus.Feria II. ni. 1•.am in sae- cu-lum mi. . Grad.bat * su-per e.ri.a * e. Di-cat nunc el. * etc. .se. '• 1 •. ' ' 245 H -— Israi ' ri. 241. Ange. * if. E u 0 u a e.um.lo : et accedens D6-mi-ni desc&i- = vit la- 7- r- 1- -P- e revol- pi-dem. JLJL f L L-leA f g e S r [ lu-ia.ni. i t i t quoI g % •• ' r .am bo- nus : qu6.•—-^— i^hj • Aec dies. 8.c6r- di.

246 Feria II. i Xlt.ia. surreP • ••— m "k •"• •• lfi. Sequentia. • f t — . sic-ut di- Xlt. dit de cae- lo. 8. .ia.it Pe.• fcj •' I • Ngeius*D6mi.ni desc&i• ••! A. Victimae pasctali. al. Comm. al- le- lu. cum Allelfiia in fine. et appd- -•• ^=j ru. ut supra in Dominica Paschae. post Pascha.xit * D6mi-nus.tro. et di- 5^ xit mu-li- HW Mri-bus : Quern quae- 4^ri-tis. 6.le- ^ Urre. 242.

Con. 241. J et non flecte1 n — i pi 1 lfl-ia : • " I• • • 1 tur.ri.pi- malle- ia : firma. E u 0 u a Grad.le1 1 •J 1' 6nti. f. *. • ••• !• I 1 A al. post Pascha.ia. =- e. et invo-cd-te nomen e-jus : * annun-7—• MHI 7- • • • ti. 247 Feria Tertia. al.a Patri. -qua * sa. * etc. . et ex-alta-bit e- os in aeter- g num. Di-cant nunc.K& ^ -—q-* H Aec di- es.fi- temi-ni D6mi-no.lis. alle- lu- ia.bi-tur JL in il. Intr. G16.ae po-td-vit eos.Feria III. Ps.le- '•• A •• lu.d-te h-_-L^ • inter gentes 6-pe-ra « * • • - e- jus.

>• • • ._* • • • • r M s red-6mit de manu in-imi- ci. post Pascha.248 Feria III. 1 et de re-gi.ia. Surr6-xit • dr iv pfilcro. . qui red-6mpti sunt a D6- mi- no i quos i W s •. qui pro no- D6- mi-nus de se- bis pe- p6n- dit * in li-gno.6• • ni-bus • • congregd- vit * e- os. * ij. XJL L-le-16.

Jrll . al-lelu.ia.: rum.re-xistis * cum Chri. Offert.i se- Ik P J 1 i dens : quae sur. u-bi Christus est fl H—•— i v 14 * in d6xte-ra De. cum Allelfiia in fine.sum sunt s£. post Pascha. i • • al. . Comm.le• • lti.pi- c te. \ =H N-t6nuit * de caelo Do- II mi- Vnus. ut supra in Dominica Paschae^ 242.ia. quae sur- sum sunt quae. fontes ^ aqu&- i p. 249 Sequentia. 7. Victimae pasch&li.i I consur.sto. et Al-tissimus dedit vo- ^_. alleMia.• cem suam : et apparu.Feria III.ri-te.6runt • A .

Feria Quarta.a no-vum : * cantd-te D6mi-no omnis ter.250 Feria IV. y . D6xte-ra mi-ni .ne-di- • •• • i.ia : quod vo-bis pa-rd-turn -rn ••• • •• •• i _J est ab o-ri- gi-ne ?• A •• mun-di.ri. P^. perci- cti Patris me- -•—M«- 1ft -"•re-gnum. alle• • lfi. alle- 16. " II Ac e -it di- es. Intr.te * be. •1- alle„ • • 16. * etc. =- -T—• • • • — ~ E u o u a e. post Pascha.ra.Can-td-te D6mi-no c^inticum -•—HHK i G16.ia. =- V pi-te 7. » • • alle- 3 • • lfl- ia. Grad. r E-ni. 241. S-'-1 Patri.ia.

it il-lis manna.it Do+ mi- nus : et phi. 8. Do. Victimae paschali. ut supra in Dominica Paschae. I—1 xit L-lel<i.Feria IV. . 251 fei i~I I cit virttiIT* mi-ni tem.tro. A . Sequentia. post Pascha. ut e- de-rent . 242.ia. «a • •—% . cum Allelfiia in fine. Surre- re. 1 . a h IT 0 Ortas • yTr»" caeli U •—MM ] * a-pe.mi-nus ve•" . ru. dex-te-ra -i * ex-alt&-vit Do- me.• * if. et ap- pa- e—I-H* ru. Offert.it * Pe.

lis : -•—•• • • • pa-nem >*£& rum mandu-di.a . X" % : ultra non do-mi-nabitur.ia. lauda. intr. jam non m6. Ange-16- K• ••" -• alle.vit homo. alle-16. alle16ia.is. 6 = ^ -3 • "fL . D6-mi.a sa-pi. ia.ia : mors il-li . post Pascha.ne. — ' J" • 1 7 ^ V PM- Ictri-cem * manum tuft-M- am.252 Feria V. 1 ^^S-P^- Feria Quinta. &3 pa-nem cae• -•• • • • • " "• s * li dedit il. I'hJ—' alle-16. • • t Hristus * re-stirgens ex m6r-tu.v6• ••• runt p4- ri-ter.. tur.16Comm.en-ti. alle-16- ia: qui.ri• • ± r - .

• hie factus est ^ 4N W 1 ' ^ ' in ca- ^ ) A •• put guli : a D6. Cant&.le . G16-ri.cit dis6r.a mi-ra-bi• • li. f.fi-c&n- tes. alle. ^. allelfiia.a Grad.tas. 241. = E u 0 u a e.* etc.um a• — fe. et linguas infanti. Kr-i— -m-—•—•—•- quern repro-bav6-runt aedi.a Patri. • J* m pi •• M i * • ftrL 3 • i 253 % • I" • • * 1 ap6.r&bi. XJL Aec di- es.it os mu- turn.mi• •• • no factum est.Feria V. fe-cit. et est mi. L4-pi-dem.te D6mi-no cdnti-cum novum : * qui.l(iia. post Pascha.ru.

N di- e * sol-emni. \ hum&no * g6ne. Surr6-xit An.ri. Sequentia.in- tern lac et mel. L-le- 16- ia.• ter- rain flu. di. indfi•••! r»^"T*» cam vos I in „••.cit Do- mi- nus. alle- 16. 242.&vit 6mni+ —Fiftn-i a : et mi-s6rtus M est Offert.254 Feria V. * ij. cu-lis * no-stris. .ia. post Pascha. Victimae paschSli. . -m—•—»qui ere.t£- tis ve•• ••• strae. in 62. cum Allelfiia in fine. Christus.

255 P~5 r%.. gH H J — . cos e.6- -V-. ti. „> 1 la » • vr* • •• aalle- '• -du-xit e. '- g " ' • Pte .jus. alle-lfi. g J.us legem me. Intr.Feria VI. alle-l(i- ia. alle- lti. annunti- 1 . alle- l(i- ia.imi1.—!• rum op6-ru.ia.ia : qui vos -A de te-nebris vo. B ' -*- virtfi-tes e.ia. .cavit in admi-ra.minus in spe.bi.ia : et in. post Pascha. "* Opulus * acqui-si1 .it ma- re.6nis.le h lumen suum. Feria Sexta. Att6ndi-te p6-pu-le me.am : * incli-n&-te .os * D6. Comm. allelu. t~= lu.

A • •• . 8 s v bus : qui. •Hr ci-te + in gdnti- . Di- . Grad.n. a.ni : • • De. 241. post Pascha.g 256 Feria VI. s- XX • 1 Aec ' • ]A PI di• •*^* V.us D6- T__Tf mi-nus. in n6mi-ne D6mi.ri. et il-lfi- a xit • no. • a" • • G16.a D6- .a Patri. es.ris me.i. • etc. ) Be-ne-dictus 1 ?• Ill if*1i ft '!••!•• 9ft •* 1 [ ' nit qui ve- c• W'..bis. E u o u a e. aurem vestram in verba o.^-Ifr^ 1 ^ L-le-luia.

Feria VI.16- ia.6-mnem D6.gno. Victimae pasch&li. .le- 16.num •*! s HMI PL •••- HHI ^ di- em. •- in prog6-ni.ia : et di.242.stum ce-lebr&.ia. 257 fc=a mi.nus regn£- 58vit * a li. al.mi.= = 16ia.t6r.&HMMI lis.bis hie di- es memo- ri. post Pascha.— — b •• ••!•» alle- ' i ••!! a a ^ . al. cum Allelfiia infine. • • rit * vo.bi- tis sol.stras : le-gi. C _ .es ve.em fe. alleM- lfl. S — = .le. ***-h Sequentia.no • • . Offert.timum sempi.

li.tris.258 Comm. r i et Spi-ri-tus Sancti. do-c6-te • • i i omnes gen. alle16.ia. Sabbato in Albis.6.ia.nus *p6-pu-lum suurn in exsul- kJ* ta-ti. et Fi. al-le• * t :16. ia. I 1 i • • • . • I e bapti-zdntes e- os 3 J r •• in n6. r Sabbato in Albis. E 7- tlt -dfixit D6mi.stas in caelo et in e—H terra. et invo-ca-te nomen e-jus:* .mi.6n-tes. alle-16.- i 1 • • k. •. Con. Ps. .ia : > •' et e. :: 1 . Intr. alle• 16.fi-temi-ni D6mi-no.titia.l£ctos suos j ^+4 in lae. alle- 16-.ia : e.i. D ^ A-ta —a~7 est mi-hi • omnis pot-6.ne.ne Pa. alle-lti- ^Z=t ia.tes.

dicitur post Sequentiam. et semelpost Versum : cum autem dicitur Sequentia. bi ~ 3.&-te inter gentes 6-pe-ra e- Patri. di- 1 • i# 1• . E u o u a e. SUl- 3 ~ mus. S XX L. in quibus dicitur unum Alleluia.Sabbato in Albis. Haec y JpV A J fl. et Vigiliae Pentecostes. quod dicendum esset post Versum. Alio tempore usque ad Septuagesimam. l es. quando dicitur Graduale. bis ante Versum.cit D6mi-nus ex- ' J N\3. Alleluia. G16. cum uno Versu : similiter et post quamlibet Lectionem in Sabbato Quatuor Temporum post Pentecosten. quant de Sanctis. quam fe. non dicitur Graduate : sed ejus loco dicuntur duo Versus cum quatuor Allelfiia.a annunti. ordine infrasctipto : praeterquam in Missis Rogationum.. . tarn in Officio de Tempore. 259 g-M• • 1 • •* •" 1 • ••• WHI- ri jus. Ab hac die usque ad Octavam Pentecostes.ri.le- I m• r ia.>. et laetemur*in e- a. dicuntur tria Allelfiia/arf Graduate.

nus.le-16- ia.xit nor bis. 8.n i : '?•• a <• 1 i vo-bis '• • ' . i et illfl._ ^ J L J nit mm in n6. ctus * qui ve• 1 •pi. alle-lfi- alle- lfi-ia. f te L. g EL 1J • i —f i—sr* %— • •—i ! % B 1 —d n .260 Sabbato in Albis. cum Allelflia in fine. 3 . . 242. * . . - * — • • mi••• •i ia. laudd- g te no-men * D6-mini. Lauda- M1M*«Hi J pfie-ri D6mi-num. ne-di• u. Offert. Sequentia.-11 ne i _ be-ne-di-ximus • —i—L J de domo D6— 'r7 l ^i mi- ni De• us D6- i • - .mi- \ -pi— D6mi. Victimae paschali.

Intr.lo . —• • -* J j1 ft .z4. Exsul-ta-te De-o adju...ct ' -«— • • • • • • 6 p Ja-cob.ia.ti >• 'D " t^K stis. • fi alle. al.16.n£.Dominica in Albis.p. Comm.16. alle. G16-ri.ti infanteis. 1 J _a Lft A —i • ft—g ra. ft • ana • • ft PJ.ia. si-ne do. *1 i i Q c • a ••S ni.mnes * qui in Chri- sto bapti.16ia 1 • • Ua-si modo * geQ PL.1 lac concu-pi. al-le.16. 5—PL-!—! .t6-ri nostro : * ju-bi-la-te De.bi. DOMINICA IN ALBIS in Octava Paschae. I 1 6.sci• alle.o.a Patri.i. Christum in-du.les.ti.. E u 0 u a e.16.ia.le.stis.ia. —«—ft—•—-—•—i i I L • i ft T te. 261 HMI—ft- o .

sus di. g- .6-nis me.es 0- cto.is A •• • in m6- clau.rum.o disci-pu-16.nu.ae.e •• re. 246. a t % • di. • ni •• ' I • ja. Post di. « •••» J'1 Lielfiriw A 7. prae- c6- dam vos * in Ga-li- ^gv 1 rffVKIa6am. * rrm' . e Offertorium.sis.sur-re. ste-tit Je. -•- .rum su- 6. et di-xit : * Pax vo.cit • • • 1 Domi- nus.cti.bis. 1. .JZ ia. • LJe-lfi• • ia. Angelus D6mini. m i — I I • In di.262 Dominica in Albis.

Ps.lu. I-se-ri-cordi. .mi- t-m-lU alle-16. £ 6 263 IT A It-te • manum tu. P Idalle- • f"' ia : et no-li • esse • -> * incre-du. Dominica II.ia. post Pascha.16.lis. et cognosce lo-ca clavo1 i . alle- -A-^Id.ia.ri.ia. g4-•••- -18-^ ni plena est terra. sed 6 fi-de. • .ia : verbo De- -**f i cae- li firm^-ti • - sunt. Exsultd-te ju-sti • • in D6mi-no : * rectos de-cet collauda-ti.a Patri.a * Do. G16. E u 0 u a e. Comm.lus.Dominica II. Intr.0. post Pascha. „• H alle.am. al-le16- ia. -Pi a alle. a rum.

cti. . JCJL L-le- 16- ia. s Dominica II.A di.num Je-sum * Hi « p a B • pi • • ill in fra. r . et cogn6- scunt me * me- M ae.sci. * if.264 3. ^. e A HI •- UO^: L. Ego sum pa- stor bo- nus: et cogn6- sco o- ves HI •- me- as.(5i s j 1 ne * pa-nis.le.pu- • • •• > li F • D6. Co-gnov6-runt *± • .16ia. post Pascha.• **T71—' .mi.•.

g8. alle-lfl. wit ' J • m n m Lm Si '• •• j • —-P cognosco oves me- • as.us.ia.ia.us me- us.Offert. • • • «•• Ubi-1&.ia.ae. -i Dominica III. Intr. * De. et cognoscunt me me.ia : psal- .v^- alle- lu.as. Comm. : 1 = z —_ •= 1 •- 265 -a D ce E. post Pascha. ' =—r alle-lu.nus. re alle-lu. tu- 0 %/ • • ••H • • bo ma- le.te De-0 * omnis terra. Dominica III. post Pascha. ad te de lu• • • P i •• + VI• • gl1 1 lo : et in n6mi-ne • nus me. • alle-lu- ia : et 9 *1 .go sum * pa-stor bo. ip JL-i .

a Patri. al.nus in p6pu-lo •i a r. D6mi-ne! * in multi-t6-di-ne ' 9 virtfi.ia : J . • • 16. 5i• — e-jus.n * SU.ia.d.jus .te n6-mi. h I* da. n • m l ' • 9' 1 k 1• .le• • • a^ _!_M Hi- alle-16.tis tu-ae ™ 1 • •• -i menti. quam M ^ ah *• » 4 e m 9 terri-bi-li.d.te g-16. post Pascha. o u a e. -—• • •• J 1 " f• alle- 1 L j ! • • •• i mum • •• * di. 8 * .ia. • • •• alle-lfi. Red-em• • i pi pti.a.ia. —PLP. Ps.i.a sunt 6-pe-ra tu.ri.0. -• • J n 3.d tu-i.6- nem mim F mi.mi.i.ni 16.a m l a u d i e. >• •• r •m • • •••*» A • j 1 •m ^/fl • • i I L-le-16.te De.o. ii • fi .ia. • P"J 9 ali • i 9 p • •* G16-ri.6ntur ti-bi P i 1 E u J II in. % i• S • ifii • • Li sit D6• i? • • J.266 E""1"'"" TB Va^ 1 1 1 Dominica III. Di.

lam De- 0 me- 0.bo Domi-num in vita me- a : psal. 1 i re in gl61 ri.is. qu&mdi- u . • mor- 1 • 1 9 •• tu.Dominica III. Oport6- % 3 bat % 1 a ^ " 1 m rb"5 h%.am. post Pascha.am * su.ia. I L= j- Au- da * d. 1 ! 1—•• • ™-l-*4%r ••1™ 1 • " V Sfrr% JT .ni-ma me- a D6mi- Itiqi num : laudd.re •• a pa- ti Chri. 267 A •• • J L-le16.stum. »» 1 L _ ^^fr Offert. et re.sfirge. • -+— p • • et ita i intr&- H •• 1 .

ti.d6-bi.ia. vit justi.te-rum m6.li. post Pascha.le• •* lu• Iw! —l^» ia. allel(i.ia : i. Comm. % •• • lu. alle-16.' ' 3* X vado ad Patrem. .tis me.no * cfinti.am. ""f al. mm 268 Dominica IV.a mi-ra. alle-lti-ia. Dominica IV.ia.nus.a fe-cit D6-mi. alle• ••• S=«^ lu-ia : ante conspectum g6n-ti. g 6 =—= 1 1— j • ^ ^ •" • ' "• • ^ V = ^ alle- Ant£-te D6-mi. Intr. 8. post Pascha.vum.um reve-la• ••• ir ±" alle16.cum no.16.di-cum * et non vi.ia. qui- a * .ia : qui. alle. et vi-d6-bi-tis t me.e— e-ro.bi. 1 1 • M *~* «i- 0.di- cum.am su.

jam . G16-ri. • y. V^ m6r- tu.•' e-jus. Salv&-vit si-bi dexte-ra • .. post Pascha.H g t L- ' Ik.> 8 V . E u 0 u a e.a Patri. ••> t . non mo..ri-tur :q J.ra De- i fe- cit virtti- tern : d6xte- 5 -f! ra D6mi»• ! • • • p. ni **—$ * exaltavit me. Dexte.Dominica IV.um sanctum e— Ps.is. isi 269 J-V -m—•e-jus:* et br&chi. le-16-ia.

~l? n ^tra *nondomi-net.td-tis * annunti- ±± &. il-le 4r.o.bi-tur.ri-tusve- ' m ri-14- tis.1 - D \ t.•' r-. Ka V. 69. .. UMve. Intr. •• "• lu.ne>'• rit * Pa-r4-cli-tus Spi.ia. S .li ul- V t T. ju-di. K^ Offertorium.et mun-dum de peccd- to.270 Dominica V. ±±£ et de ju.a. Jubilate Deo univ6rsa terra.sti. = 8.. Comm. alle- Dominica V.te. M mors il. et de alle16ia.ci. post Pascha.ti. post Pascha. g 3cem jucundi.gu.

le-16- ia. 271 a et au-di&. Surr6- xit Chri. al. Ju-bi-14-te De-0 ^-V i MHh omnis ter-ra : * psalmum di-ci-te n6mi-ni e-jus.stus. L-le- lfi- ia. et il-lu-xit no.a Patri.luia : nunti- ± i HHH- us. < alle= T^—'-^lflia. quos rede- mit sdn- . da-te gl6-ri.am laudi e-jus. post Pascha.Dominica V.que ad extr6- mum ter-rae : li-be. G16-ri. 7. alle. * if. I.pu-lum su. Ps.um.ravit D6- mi-nus po.tur. E u 0 u a e.bis.

1 I 1 • "t" i "^" "r " " 16.num Des' • P " ? • pi- no.ci-te gen.mi. • .Exi. et obaudi. • • • ^* i ni* i i • • ni •• trem.pj 7 ~j S ' mun-dum •• 1 • rum re-linquo j% i^ muni.jus . i •.strum. * •• • a 2S 1 % B p.tes * D6. 2 • • •* p J um i Ene-di. L. et vaJ % 1 do * ad Pai i • ^4 f •. • i •v gui-iae * su7^ ! A 1 •• " (0.272 g C Dominica V.vi a | B * • [ • •* i 1 " 1 # B . 1 |^ i i dum. "4 i B • / • %.•.ia.leI. A e '•••• P. et veH : i-te1 ni in • p~fl—•» a *^% ^%%—ii. .te vo- cem laudis e. • P .9 • • S J^. OffeH- 2.• 1 *N^* • i ^ti • j i • Pa- tre. post Pascha.JJ % p p p|bj p.

2 a me. • a alle—I" a FV• ' s— a^ lfi- • 1 ' ia. qui non a.ia : cant^-te _ D6mi-no.men e. 273 • •• fc: HHH 3L^ it &- -»M 1 ••• •>• qui p6. post Pascha.am • • IS •! • • i i Ia • suam Cotnm. 2 .suJ nimam me. * al-le.jus : be^ 5 ne tat nun-ti. be-ne-di-ci.16. t^jLJ Antl-te D6mino.te no.lu- te de di.Dominica V.nem me• • %.re e. alle- ia.ia.e I in dim A j aV a* - i rl a |B i a 11^ \a v i •• ta.n.di.am ad a pe-des vi-tam > 1 • Iha • •• • ah • os : commo-v6-ri ftf r et non de-dit -HHHI me- • ••- f A-i——-i depre- be-ne-di-ctus HHH D6- mi-nus.ti.mo.jus.4i B — ^y—i em _ lusa. et mi.c6r. an.6. alle-la.se. .vit HHMI- HMMI—•—•- ca.

• i Xstirge D6mi.va nos et li-be-ra HI—•- nos. G16-ri. E ftp •* 3% a: 13 • .um.274 In Litaniis Majoribus et Minoribus.a ? (L • PI A e. In Litaniis Majoribus in Festo Sancti Marci Evangelistae. Ante Processionem cantatur stando : Ant. K^-ri. * &dju. 3% .av6.e e-16. Christe e-16.us ^i • • • i \ 2 •B • • % • • • • • •• • \ P ••• L Ik • •• • [" • mus : * pa-tres nostri annunti. Patri.De. AD PROCESSIONEM. -a • nostris audi-vim propter nomen tu. Ps.e .i-son.i-son.runt no-bis.ne. et in Minoribus in Feriis Rogationum ante Ascensionem. incipiunt. E u o u a Z^«c? Cantores ante altare majus genuflexi Litanias ceteris eadem voce respondentibus* K Y-ri. -i + 2. £^ repetitur Exsfirge Domine.

mi-se-re'-re no-bis. no-bis.tus San-cte Sancta Tri.li Red. 275 exaudi nos.emptor mundi Spi.i-son. De-us. De-us. -•—m- i: $ -•—•- Omnes sancti Ange-li et Archange-li. Sancte Rapha-el.ni. Sancte Jo-seph. i 1 : Sancte Jo. ' • _ Sancta Ma-ri.Srchae et Proph^tae. o-ra pro o-ra pro o-ra pro o-ra pro o-ra pro no-bis. Christe Invocationes sequentes non duplicantur. Omnes sancti beatorum Spirituum 6rdi.ter de cae. Litanias prosequentes g -41—•- a •• Sancta De. • i T • •- Omnes sancti Patri.a. • • • •' • mi. no-bis.nes. Surgimt onmes et ordinatvm procedunt. o-r<i-fe pro no-bis.lis Fi.se. no-bis. De. mi-se-re-re no-bis.Ad Processionem. Sancte Micha-el. o-ra pro no-bis. o-ra pro no-bis. De.tas unus 8 • I • • • • • • a.i Gd-nitrix. e Pa. o-ra pro no-bis. . Sancte Gabri-el. o-ra-fe pro no-bis.finnes Baptista. -3e-le.us.ri. mi-se-re'-re no-bis.re-re no-bis. o-ra-fe pro no-bis. Sancta Virgo virginum. no-bis. Christe audi nos.us.

ora. ora. Omnes sancti Pontifices et Confessdres. interceding pro nobis. Sancta Lucia. Sancte Marce.us es. Sancte Thoma. Omnes sancti Ap6stoli et Evangelfstae. • . Sancte Jacdbe. Sancte Domfnice. Sancta Caecilia.ti. ora. ora. Sancte Joannes. o-rapro no-bis. Sancte Gregdri. Omnes sanctae Virgines et Viduae. parce no. Sancte Vinc^nti. Ab omni ma. Sancte Thadda^e. Omnes sancti Martyres. ora. Sancta Anastasia. Sancte Matthia. Sancte Bartholoma^e. ora.bis D6mi-ne. ortte. ora. ora. Pro-pi. ora. ora. Sancte Ambrdsi. Sancta Agatha. or&te. ora. ora pro nobis.ti. ora. Omnes Sancti et Sanctae Dei. Sancte Matthafe. Omnes sancti Innoe&ites. Sancte Philippe. Sancte Martine.tre. Sancte Hierdnyme. . or&fe. li-be. or&te. orkte.276 I • i • In Litaniis Majoribus et Minoribus. Omnes sancti Discipuli Ddmini. ora. or&te. or&te. Sancte Laurdnti. or&te. Omnes sancti M6nachi et Eremftae. ora. ora. fi • • i • • • • ° •• • i i Pro-pi. • • . ora.lo. Sancti Jo&nnes et Paule. Omnes sancti Sacerd6tes et Levitae. Sancte SWphane.ra nos D6mi-ne. Sancte Silvester. ov&te. " . ora. ora. Sancte Jacdbe. Sancte Benedicte. Sancta Maria Magdal£na.to. Sancte Paule. • • • a •• ' • i •* Sancte Pe. Sancte Bernarde. Sancte Augustine. Sancte Simon. Sancti Gervdsi et Protasi. ora. ora. ora. ora.us es. orfife. ora. ora. ex^iu-di nos D6mi-ne. ora. ora.to. Sancte Francisce. ora. ora. ovkte. Omnes sancti Doctdres. Sancte Barnaba. Sancti Fabi&ne et Sebastiane. Sancte Nicolae. ovate. or&te. ora. ora. . ora. Sancte Andrea. Sancte Luca. ora. Sancta Catharfna. ora. Sancti Cosma et Damiane . Sancta Agnes. ora. Sancte Antdni. ora. ora.

A subitdnea et improv/sa morte. libera nos Domine. Per advintum tuum. te rogamus.Ad Processionem. A spiritu fornicatf/onis. Ut Ut Ut Ut • • • te rogamus audi nos. Per admir&bilem ascensionem tuam. te rogamus audi nos. libera nos Domine. Ut omnes errantes ad unitdtem Ecclesiae revocare. libera nos Domine. Per mortem et sepultdram tuam. libera nos Domine. libera nos Domine. libera nos Domine. libera nos Domine. libera nos Domine. B • • n •* 1 • •• Pecoz-to. Per sanctam resurrectid/iem tuam. et omni mala vo/u/ztate. libera nos Domine. libera nos Domine. A peste. Ab ita tua. Ut regibus et principibus christidnis ' pacem et veram concordiam donare d/gn^ris. A f61gure et tempesta. et bello. ad veram paenitentiam nos perdficere d/gn^ris. Ab omnipecc&to. Ut inimicos sanctae Ecclesiae * humiliare dign6ris.te. libera nos Domine. te rogamus audi nos. libera nos Domine. fame. Per adventum Spiritus Sancti Paracliti. Per crucem et passionem tuam. libera nos Domine. In diejudicii. te rogamus. libera nos Domine. libera nos Domine. Ecclesiam tuam sanctam ' regere et conservfire dign6ris. Ab ira. Per nativitdtem tuam. te rogamus audi nos. te rogamus. te rog&mus audi nos. t A flagello terraemdtus. Ut cuncto populo christiano ' pacem et unitatem largiri dign6ris. Ab insidi/s d/aboli. te rogamus audi nos. te rogamus audi nos. 9 et infideles universos ad Evangelii lumen perducere dign6ris. 277 libera nos Domine. libera nos Domine. libera nos Domine. Ut Domnum Apostolicum et omnes ecclesi&sticos ordines ' in sancta religione conserv&re d/gndris. et 6dio. libera nos Domine. A morte perpdtua. libera nos Domine. no&/s parcas. Per myst6rium sanctae incarnatioms tuae. Per baptismum et sanctum jeju/2lam tuum. . nobis //zdiilgeas.res.

* fratrum. mi-se•• • g^ g • ' • re-re no-bis. Ut nos exaudire digniris. Christe audi nos.278 In Litaniis Majoribus et Minoribus. propinquorum et benefact6rum nostr6rum * ab aet6rna damnati6ne eripias. te rog&mus audi nos. Christe e-le-i-son. Ky-ri-e Hi—• •- e-le-i-son. te rog&mus audi nos.i.e e-le-i-son. secreto. Sed li-be-ra nos a ma-lo.i. Ut cinimas nostras. Fi// Dei. Et ne nos indu-cas in tenta.6M- I •* nem. Pa-ter noster. R.i. Ut 6mnibus fid&ibus defflnctis' requiem aeternam don&re d/gn^ris. te rog&mus. te rog^mus audi nos. qui tol-lis pecca. te rog^mus audi nos. te rogdmus. Ut 6mnibus benefact6ribus nostris ' sempiterna bona retribuas. • •- exaudi nos D6mi-ne. Agnus De.ta mundi. Christe ex&udi nos. 1 . y. te rogdmus audi nos.ta mundi. Ut nosmetipsos in tuo sancto servitio ' confort&re et conserv&re d/gndris. Ut fructus terrae ' dare et conserv&re d/gn£ris. i • C • Agnus De. te rogfimus.ta mundi.ti. qui tol-lis pecc&. Agnus De. qui tol-lis pecca. im m parce no-bis Do-sH s—« 1 mi-ne. Ky-ri. Ut mentes nostras * ad cael6stia desid6ria 6rigas.

* et non tradat eum in dnimam inimic6rum ejus. Avert&ntur retrorsum. Oremus pro Pontifice nostro N.*quidicuntmihi:Euge.fi-cet eConfund&ntur et revereantur. . et Filio. * qui volunt mihi mala. Deus meus sperantes in te. ^. * qui quaerunt dnimam meam. * vitam aeternam. . y. * et in saecula saecu!6rum. . Dominus conservet eum. et nunc.urn/nt&i-de:* D6mi-ne ad • • • • n m* • adjuv&ndum me festi. • urn.euge. Nihil proficiat inimicus in nobis. .Ad Processionem. Esto nobis Domine turris fortitudinis. * et Spiritui Sancto. . Psalmus 69. Et filius iniquitatis non apponat nocere nobis. . f et beatum fficiat in terra. Amen.urn me. i • a 0* 279 D E-us in adju-to-ri. Neque secfindum iniquities nostras retribuas nobis. Avert&ntur statim en/fcescdntes. Exsultent et laet&itur in te omnes qui quaerunt te : * et dicant semper: Magnific6turD6minus: qui diligunt salut&re tuum. Sicut erat in principio. G16ria Paf/7. . Retribfiere dign^re Domine. et semper. . f omnibus nobis bona facientibus propter nomen tuum. Flexa : vi-vi. . Amen. f Ego vero egenus et pauper sum : * Deus ddjuva me. et erab&cant. Domine non secundum pecc&ta nostra facias nobis. ty. Salvos fac servos tuos. Adjfitor meus et liberator metis es tu : * Domine ne mor^ris. Oremus pro benefactoribus nostris. . et vivificet eum.na. A fdcie inimfci.

paenitentia placaris : preces populi tui supplicantis propitius respice. Oratio. tibi pldcita cfipiat. a quo sancta desideria. y. Requiescant in pace. D O Mnipotens sempiterne Deus. tempora sint tua protectione tranquilla. * Deus meus. miseratio tuae pietitis clem^nter abs61vat. ty. te don&nte. quam mundus dare non potest. D E I X&udi. miserere f&mulo tuo Pontifici nostro N. et a poem's. Requiem aeternam dona eis D6mine. Amen. ty. quas pro his meremur. sperSntes in te. qui culpa ofTenderis. quaesumus D6mine. y. y. ut nos. Eus. ut p^riter nobis indulgentiam tribuas benign us et pacem. ut et corda nostra mand&tis tuis dedita. recta consilia.280 In Litaniis Majoribus et Minoribus. averte. Et de Sion tuere eos. : et dirige eum secundum tuam clementiam in viam salutis aeternae. Dominus vobfscum. et tota virtfite perficiat. quos delict6rum catena constringit. ty. Eus. Eus. et flagella tuae iracundiae quae pro peccatis nostris meremur. y . D . ut. y. Ordmus. * et lux perpetua luceat eis. YZf. et hostium subl^ta formidine. supplicum preces : et confitentium tibi parce pecccitis. pacem. et justa sunt opera : da servis tuis illam. D6mine ex&udi orati6nem meam. Et clamor meus ad te v£niat. cui proprium est misereri semper et p&rcere : suscipe deprecationem nostram. eripias. y. Et cum spiritu tuo. Mitte eis Domine auxilium de sancto. Salvos fac servos tuos. ty. Rz. Oremus pro fidelibus defunctis. Pro fr&tribus nostris abs^ntibus. Neffabilem nobis Domine miseric6rdiam tuam clementer ostende : ut simul nos et a pecc&tis omnibus exuas. et omnes f&mulos tuos.

"Rf. et mundo corde placecimus. ty. quam semper optaverunt. Et fid61ium dnimae per misericordiam Dei requiescant in O pace. Y. Dominus vobiscum. omnium delictorum suorum veniam consequantur. quosque vel praesens saeculum adhuc in carne retinet. omuiumque misereris. quos tuos fide et opere futfiros esse praenoscis : te sflpplices exor&mus. . Mnipotens sempiterne Deus. Idelium Deus 6mnium conditor et redemptor. y. qui vivorum dominaris simul et mortu6rum.Ad Processionem. piis supplicationibus consequctntur. aspir^ndo praeveni. quaesumus Domine. Amen. 1^. et adjuv^ndo pros^quere : ut cuncta nostra orcitio et operatio a te semper incipiat. intercedentibus omnibus Sanctis tuis. Et cum spiritu tuo. F A Ctiones nostras. Amen. anim&bus famu16rutn famularumque tuarum remissionem cunctorum tribue peccatorum : ut indulgentiam. Ex&udiat nos omnipotens et misericors Dominus. ut pro quibus effundere preces decrevimus. vel futfirum jam exutos corpore suscepit. I^. piet&tis tuae dementia. y. 281 T TRE igne Sancti Spiritus renes nostros et cor nostrum Domine : U ut tibi casto c6rpore servicimus. per omnia saecula saeculorum. et per te coepta fini&tur. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum : qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus. Amen.

tor me. P . et li-be-rd. AD MISSAM. G16.282 In Litaniis Majoribus et Minoribus.um. e E u o u a e.us.di-vit * de templo sancto suo i E vo. Di. antiphona cantatur ut infra : Intr. -•—•—•- mine forti.ri. 1—is—i al-le16ia.le161 o vo-cem X" >: am. J? ia: • -g-SflJ intro.i- -ffc ctu e-jus et cla-mor me.us |—ftvit in au-res e- in conspfi! n jus.t6do me. g \ X-au. et -m—*re-fugi.um. 4- -Ml- X-au-di-vit * de templo sancto su••• al.ia.a Patri.16.um me.li-gam te D6-•-Hi alle.cem .a : *D6-mi-nus firmam^ntum me. E me• P1' Intr. Ps. Extra T.

sequenti. 283 me- a m : <et cla-mor me- US in conspe-ctu e- fa n . Offert.vit Psalmus Diligam te ut supra. Propitius esto.ret t a per- . Tempore paschali : •V /• •• S • F«« mm d -fs:jus. Exsultabo. in au- res e- Alleluia. alleluia. i fa Onfi- 1 1 b 1 • • m ^9 .i• |L jus intro. 0.3 I J • ^ 9 % • t6-tlor * Dfiml-no ni* • mis • kT « in ore mei ' S •• •I • P • 0 1 • 8 ^ 8mult6l 1 • 0 : et in m6-di• •• 1 . omissis Alleluia et y . f. alleluia. [148].J • • * rum laudabo i % |^ • •••' ••• eS* i • ni \ • /•% • &Stl- " • " • um. [148]. [148]. Liberasti nos. f. Extra tempus paschale: Graduate. 387. • • ra tit ad dex.ram pdu.ns.pei H n t • •• 1 8 ut salvam fd- • ce. Post Septuagesimam.Ad Missam. Alleluia. f. qui fa —. dicitur Tractus De necessitatibus.i.te. 102. Alleluia. Propitius esto.

e-tur. inve- nit : H^- i ' • al-le- lfi- ia.etis : 9 • 1 pulsd3 a • • te. Miss a dicitur de Dominica V.e. post Pascha.te. quae-rit. se- quenti- bus a- ni. al- lelii. 270.284 In Vigilia Ascensionis. Extra tempus paschale omittitur Alleluia. acci_ I et qui c I ' puls&nti a.[142].mam me- am.pe.tis : quaeri. . PI • Hi • et ape- n- 6-tur — vo.ri.ia. Comm. * et ac-ci-pi. Extra tempus paschale cantatur antiphona Petite ut notatur.tit.bis : -i pit : ri omnis e-nim qui pe. et inve- " ^ J *-J ni. In Vigilia Ascensionis. I i ^=±*-Z==& E-ti-tc.

ia : quemadmodum vi-distis »—• e ^ T ^ • ^ 3 =s •=- M-fl- e.lum? alle- lu.ia.lum. Pj. Omnes gentes pldudi-te md-ni-bus : * ju-bi-l&-te De-o in vo-ce exsul-ta- .et.lae- i. alle- lu-ia. i-ta ve- ni.mini • I aspi-ci.urn ascendentem in cae. * quid -aadmi-rd. alle- lu. 7 "i—H-s-j • • I-RI Ga- li. alle- > r"« •• lu- ia.IN ASCENSIONE DOMINI Introitus.6n•• • A m- tes in cae.

286 " • ••• ti. * ij. L. P.ri.le• • lfl- •tteia.la- ti.vam du- xit * capti-vi. J.-3 J * * g — * • ** T • •••- G16.6nis. 1 b |A 3 H IA • ' • a J. •-—ri XTL L-le . .bi.a Patri. -ft. In Ascensione Domini. minus in Si-na in san- cto.lu- ia.ce * tu- nus ii • i • i # JI ill* %5^ni» bae. asc6n-dens in al- tum. E u o u a e. Ascendit De- us in ju.tkg PLfl tern. capti.6Urfc1- ne. et D6-mi- D < in vo.

rum alle- lu- ia.scendit * De- ti. sine Credo.mi- nus in vo- —4 -A-Ace 1 '*?p alle- J tu. Missa dicitur ut in festo Ascensionis cum Gloria. .intern.6- ne. T=^l Sdlli-te Domino. C JLJL m 287 I jflv ^ ^ us in -K-&Z jubila- .bae. I" I. Comm.In Ascensione Domini. • 1• 16-ia. H Dies a feria VI post Ascensionem Domini usque ad vigiliam Pentecostes exclusive.los cae-16. J .» *qui ascendit su- p b 1 3% S ad 0.ri. Offert. Do.3J e per cae.

a : quern time. vultum tu. i i A ^ L-le.288 Dominica post Ascensionem.um D6mi-ne g requi-rair I : ne -4 luia.lu- ia. alle- • ci. 1 et sa-lus me. Intr • ' £V E 2 • i • mdvi -*a J • i X. m m i? alle. • i j i i p •* • bJ A ia : •_• ' • ad te. i vo-cem me1 • • am. Domi-nus il-lumi-nd-ti.em tu.a.mi-ne. ! 1• i • • ft Fm J Ml fl/ 1 gn4-vit j • i . qua cla• • •* um.lfl• ti-bi di-xit cor me• • • • Vm quae-si-vi vul. * D6.a Patri.turn tu• um. alle- j 8 • i a-vertas lu- ia y.i • • A •• „ audi. me.bo? Glo-ri. * y.am a me. Dominica post Ascensionem. * • —•—•*•— • 1 g E u i.o g—•—•—»— —•—= * . • • in g±—L o u a e.

le- Id- ia. Comm.am. OfTertorium. ^^^- L.lin- quam 6r- pha. 289 D6-mi. et v6-ni.Dominica post Ascensionem. ego serva- . P A.o ad vos. et •fir gaubit *cor vc strum. * 1 1 J Mi !• m •• 7 Hi % . dem * sanctam su. Ascendit Deus.ter.nus su. 287. * cum es-sem cum e- is.per omnes gentes : De- us se-det 5 super se1.nos : va- do. Non vos re.

no-vd««HI •=—•"•• em bis &. Post Epistolam cantatur a choro : Allel6ia (semel). g alleluia. y.os. Offert. 145.hi.o : = • non ro. alle- .os a ma.mi- ni . sed immediate sequitur Tractus Laudfite. Sabbato in Vigilia Pentecostes Introitus. cum Alleltiia.ci- kr-57-T ter- rae : sit glo.lo. _ r«« • • lusr • • •• j ia : nunc i • ts=^] au-tem ad te ve. -= E .ni. alle.. Dum sanctificdtus fuero.mit-te*Spi- ri- turn tu- um.ia. Non repetitur Alleluia.go ut tol-las e.ri.a Do. 239L. Confitemini.lfl.os de HI—m- mun- do. sed ut serves e.290 In Vigilia Pentecostes i • i# ' • f bam e. quos de-di-sti mi. et re. 239L. g 4-••• = 8. et ere- a- tfm buntur.

bat Je- 1 " " a -^ = = " : = r r = l ' z = = t i sus : Qui in me ereHH dit. e- rant cre-dentes in e- urn.-•—-J-ii -a flu. Hoc autem di-xit de Spi-ri-tu. r ^ JiN' M alleluia.ent a! quem acceptti-ri quae vi.ce.vae. :p . g ZZZ=^~7 8fl»»ge 1 \^J L-ti. Comm. al-len lu-ia.mo * fe-sti-vi-tci-tis di- ^=^X di. al-leluia.In Vigilia Pentecostes 291 in sae- cu- la. flumi-na de ventre e-jus J\i a A ^ i j t a• a .

DOMINICA PENTECOSTES Introitus. al-le- lu- ia : et iv hoc quod con.rl-rum. alle.ia.16- ia. al-le-M- ia.a.tinet omni. 8. sci. — + — •: • "£ PI-RI-TUS D6-mi—« -HHHI H 1 - ni * reple. alle- lu.am habet vo- cis.enti. Exsfirgat De-us. et dissi-p6ntur in-i-mi-ci e-jus : * et .vit or- bem ter. Ps.

Emit- h 3 A fL turn tuum. qui o-d6-runt e. :i L-le.um : et tu.a Patri. G16- 3=^ ri. 2.li. A .a f^ a 't%.. 5" ni Sancte Spi- ri- tus. Ve- iryrk 16-ia. et ere-abtin- Spi-ri- • a • tur : et re^no-va-bis fa.-le- /T/V genuflectitur.d6. ia.i a-m6- i . .Dominica Pentecostes.lfi- J.ant.ci- em * ter. ^ Hi—•- A te -M- $ .ci. E u a 0 u a e.* \ . reple tu-6f- ^ rum corda fi. • * * - 293 fu-gi. a f&. * if.rae.e e-jus.um.

um. Ve-ni pa-ter pdupe-rum.ri.a.li-tus Lu- cis tu-ae r&.is ignem * accende. V •• I i" '< i Reple cordis intima Tu.di-um.294 L % • 1 i Dominica Pentecostes. gi.di. Ve-ni da-tor * • • • • ' T • • mfl. In aestu tempe.es. Infle-tu so-ld.ri-tus.tis. In Iab6- re r^qui.um. Et emit-te ca6. Dulce refri-g6- A ri.o nti-mi-ne.ne-rum.es.ti.6-rum I: E-d6li.um.um.sima. » • ris in e. Dulcis ho-spes d. Ni-hil est in h6mi-ne. Ve-ni lumen c6r. . I: 0 lux be.nimae. Conso-lS-tor 6-pti- g me. V Is • Eni Sancte Spi. 4 • ^4 •• Jn •• • 19 • ^'ylV Seq. Si-ne tu.

Re-ge quod est de• • a* • _ • 1 • VIp um.ri-dum. Ri-ga c g m -Pi p.• 1 • 11 • a • fV • quod est &.gi-dum. A-men. Da per-6nne gaudi. Da sa-lfl. Lava quod est sor-di-dum. turn. Offert. I •• " Alle-lu-ia. 295 • • fc±E Ni.um.um.xi.tis 6x-i- a: . In te con-fi-denti-bus. • • • i septe-n<i-ri. 4- 3^=^ On-firma * hoc HHHh De. Da tu- IS fi-d6-li-bus.Dominica Pentecostes. Fove quod est fri.um. Sa-na quod est s&uci. Da virtfl-tis m6-ri-tum.hil est inn6.um. Et dicitur quotidie usque ad sequens Sabbatutn inclusive. Sacrum • • • • •• 1 • " K -Hi a- r •. Flecte quod est t£ 1 • • • ri.us. quod 0- pe- tus es in no- bis a templo tu- .gi-dum.

. Comm. u-bi • • P" 3* •• e. s 7. al-le- lfi-ia.rusa.ia.-=rftr=alle•• 16. tibi ^t=^ offerent reges m6.lem. J alle0| • m ia : '= et reple. quod est in Je.nera.29 6 Dominica Pentecostes. 3d o. d alle-lu- 5 m • ia.rant se-den. |• i • • • • Actus est * re-p6nte de cae-lo soi 9 |J % ? • • j " • nus adve- f" ni.tes magnd- i li- 1 a De- i. •* i i g—.entis spi-ri-tus ve-he-m6ntis. • A-* •ffl •1 a n m loquen.ti sunt omnes Spi-ri-tu Sancto.tes.

que-Mn- tur vd.ia. h -•—••• I-ba. . E u o u a e. Exsul-tfi-te De. Lo. Intr.—• 1% Ik-—u r ^ • -» . 297 FERIA SECUNDA.guis Ap6- sto. al- le- lfl. melle —h-i~== ia. G16-ri. i al-le- sa-tu-ra-vit 1^ lu- e.o adju-to-ri nostro : * ju-bi-l^-te De.ri- is lin. * s\.os * ex a-di.ia : et de pe-tra.vit e.li .o Ja-cob. A Ks L-lelfi. I. 3? Ps.ia. -1 2.os. alle-lfi. al-le-16- ia.pe frumen-M-J- ti.Infra Octavam Pentecostes.a Patri.

£ 8. Offertorium.298 e— magn&- Infra Octavam Pentecostes. Comm. Allelfiia. 293. alle-lflia: quae-— • • •• 16. al-le- • lfi- c • 1 • • • alle-lfi- a n.sti. i • ~ • •• ' 1 ctimque di-xe-ro vo-bis.ri-tus Sanctus * do-c6-bit vos. Int6nuit de caelo. "a H li-a*Dei.tem i •• • i • ve• strae. i n ik - C-ci.pi-te * ju-cundi.ia. 294. Veni Sancte Spiritus. alle-lfi-ia. Veni Sancte Spiritus. 249.o. g• •• t i • m p^% g\6n-ae 1 i • • • • -•!•• 1 ia:grd-ti-as agfintes De.ta. £=i g-— Allelfiia. J. \ » M —A t Pi.a regna vo- . alle- FERIA TERTTA. Sequentia. a •• ••• ia: qui vos ad cae-le. JT\. Intr.

te popu-le me.ia.Z ^ + L_ ro * vo.am : * incli-nd.us legem me. i 8 1 • •• + : • • • •i- Pi-ri-tus*qui a Patre pro-ce-dit. alle-lu.te aurem vestram • • in verba o. Portas caeli.ia. . Alleluia. alle-lu- ia.tus Sanctus do-c6-bit vos quaeciimque di. Attendi.a Patri.xe- e-^ + .i. Alleluia. p a• • Ps.Infra Octavam Pentecostes. 299 vit. Sequentia.bis. 8.ri. * if. Comm. 293. Offertorium. G16. alle-lfi. alle-lu-ia : — ••• •• il-le me cla-ri-fi-c&-bit.ris me. . alle- lu- ia. alle-lu-ia. sPi- ri. Veni Sancte Spiritus. 251. TTTT+ L-lelfiia. •MLJL E u o u a e. J. Veni Sancte Spiritus. 294.

alle.ens e.) . et dissi-p6ntur in-imi-ci e.ti sunt.e e-jus.ia.a Patri. dum egre-de.ris * co-ram p6pu. • -A = •• j E.jus : * et fu-gi. 1 fK 3».. ia : h&.is.3oo Infra Octavam Pentecostes.us.ant. Ver-bo A '>« jgLs-iU li fir-m&. Exsfirgat De. Intr. A -ai- L-le- lu. Feria Quarta Quatuor Temporum.ci. qui ode-runt e. ! • alle• • • • • • • ZZz l(i- ia. 1 alle••» i-ter f&-ci.urn. G16-ri.tans in il- . Eu o u a e. t^3E a fci.lfiia.ia.us. alleMM- 1 4 •* lfi- 1 fr lis. et Spiri-tu D6-mi-ni cae- . Ps.bi. g-=—•+• • •••• D CA tu- 3- - T-*-pr .?• ' ' i 31 o.r6. * (Non repetitur. i lfi. .lo . Post Lectionem.

Infra Octavam Pentecostes. Post Epistolam : Alleluia. alleluia. Non repetitur Alleluia. ia • m J alle. ~h 2.am * do vo.ia. quae di-le••••• '-T^ XI.ta tu- a.ia : pa-cem re.tis tu- ^^1 \ 1S.linquo vo-bis.lu. alle- lu- ia.bis.6-rum. 294.lei • • ••1 •! £ bor * in mandd. Comm. 301 o-ns e- jus omnis virtus * e. Veni Sancte Spiritus. Sequentia. Veni Sancte Spiritus. M-ri quae di. . Alleluia. I-di-ta- V" a r1 valde : i XI et levd. 293. J.bo ma• • j nus me- I 1 A -• •V m m • •• as ad manda. sed statim dicitur Gloria in excelsis. alle-lu. Offert. alle- lfi.ia. t Acem me.

292.|v: 16ia : 1 HI Ut •- possim cantd• | •• 1 re. Ps. • d6- bunt IS.um lau. Otnnia ut in die Pentecostes.1: ti. alle-lu. g3HI—• tMh ^LO^ut-JL tua. Feria Quinta.de C J . et e. alle! • • • — • • •* 1—•—•—*D6mi-ne spe-rdvi. luHI-• ia. G16-ri.a tu.a li-be-ra me. Feria Sexta Quatuor Temporum.302 Infra Octavam Pentecostes.ri-pe me.a Patri.bi•• I • a me- dum cantdve-ro ti- bi. Intr. .ia. In te •••- non confundar in ae-ternum : * in justi- T. alle.lu- ia : gaui • • •• • i a. E u 0 u a e. alle- R Erple--4-tur * os me.

Lauda <mima mea. alle10ia. alle- -r* an%» luia. Alleltiia. i i • 303 1 A Lie- ™ ^ " ^ — i ^" •* lu- ia. I. Veni Sancte Spiritus.am ad vos HI—•—H#- T=k& i.vis est.Infra Octavam Pentecostes.tus tu- ^ us * in no\ Alleltiia.nus et su. alle.mi- ne. Do. s bis! 5. N It -a ON vos re-linquam * 6rphah nos : v6-ni. . Cotntn. • if. Veni Sancte Spiritus. Spi- ri. 293. O quam bo. Hi •- 3 _§_!•• . Sequentia.d.lfiia : et gaud6-bit cor X vestrum.te-rum. Offertorium. 294. J. 267.

304 Infra Octavam Pentecostes.stris.a Domisancto m no : * et omni. Ps.%.a Patri. t 3_! A-ri-tas De-i * dififfisa est in cor-di-bus • • no. Prophetiam. al-le. G16-ri.v. Intr.turn e. nomi-ni m <• • 3 • "Pi - • •• e-jus.ia. al-lelu- i ia. E u o u a e.a quae intra me sunt. Post I. alle- l(i. A L-le-16- ia. * (Non repetitur.) . .jus in no- bis.lu- ia : per in-ha-bi-tdn- tern Spi- ri. Be-ne-dic 4-nima me. Sabbato Quatuor Temporum. 8.

8.ri-tus est au- tem non prod- repetitur Alleluia. .• a V qui vi-vi-fi- UlTZ: cat: ca-ro est * quid-quam. la 1 • • • 1^4* •• 1 . • Spi-ri• 9 •• orn£vit*cae.jus repetitur Alleluia.los. • /\ iTX t • • ^ L-le. Prophetiam. L-lef k 16. ! . 1 tus e. Post II.Infra Octavam Pentecostes.* HI •- •• F .Spi. •« 305 3 aV^%.ia. Prophetiam.'a i . Dum comple-r6ntur .16••• ia. Post III.

Prophetiam : Allelfiia. Post IV.Infra Octavam Pentecostes. Post V. di- es Pen. Prophetiam. Be. e- rant o- g i. -«•Non repetitur Allelfiia.* ••• . dicitur G16ria in exc^lsis.lis * in sa6cu-la. Veni Sancte Spiritus.TflfLfUrfU mnes pd-ri- ter * se- d&ites.te- c6. g- A n a • •• p i . .ne-dictus es. 8. •• et laudd-bi. 293. J. D6mi-ne De- us patrum nostr6- rum.•»• •• L-le-16-ia.stes.

110. 1 in O-mi. aut quo i v vadat. Sequentia.vi.lfitis me. Pi. \ +—I .ne * De.a in con-sp6ctu tu- D6-miComtn. Offert. al-le.ae.ri-tus * u-bi vult spi.lfl-ia.ia : et nescis unde ve-ni. i 8. et no. ne. 294.rat : et vo-cem e-jus • i• j • —+ •• • • • • I* •• • • . alle-lu.us clamcL.o me. alle- 16- ia. sed in fine non dicitur Allelfiia. • • • • audis. ut in Dominica. .at. Post Missam exspirat Tempus Paschale. alle-lu-ia. D die •» 3 T sa. al-leluia. Veni Sancte Spiritus. •_ •• • 8. 307 Post Epistolam sequitur Tractus Lauddte D6minum.cte • • co-ram te : 3 intret 7 i—jyn—= i• i• jj^j-jj— • •• A~* 3 fm *% #%—1 o 0.ra- ti.Infra Octavam Pentecostes.

Domi.um ra! G16-ri.se- eriHTi cor-di.ctus es. TEINITATIS Introitus.IN FESTO SS.bis- cum mi. £ E u o u a e.sa U.tas.v€rsa ter- quam admi-ra-bi.a fe-cit no. Ps. .ni.que indi. at.di.vi.am su-«—•—•—•—• -a H I — • am. 8. Grad.a Patri. 5- B Ene. * D6-mi-ne. qui.ni- tas : confi- te-bi- mur e- i.le est nomen tu.ne D6-mi-nus noster : * •—• •—•in u. ENEDI-CTA sit * san-cta Trini.

• •• L-le-16-ia.ne-dictus es. J.In Festo SS.lis ±=£=!^fc • •• • * in saecu-ia. .bfs- sos. et TCT: se.e. et lauda-bi.ris a.Us. * ij. Be-ne-di- ctus es D61 1 mi- ne.to cae- li.3 D6mi-ne Deus patrum no- . * in sa6-cu-la.rum.per Che-ru-bim. Be. T 1&E .des su.tu. 309 qui in. et laudd-bi. Trinitatis. J\. str6. 1 in —•—=- • i firmam^n.

se- ri-c6rdi- am su4 Comm. | - In Festo SS.bis% L PBTBI••B1 "1 am.a fe1 V cit no.am su- am. -s. V y f.bimur fe- cit no-bis- cum mi-se- ri._- B u-ni-ge- Ene- di-ctus sit*De- us Pa- ter. .ctus quoque Spi.di-cimus * De- um cae- li. San. et co-ram a • •a a 3 -li ei : quia omni-bus viventi-bus confi.cor-di. Trinitatis.rits-i-r- V tus : qui.tfis-que De- i Fi- li- us. ^ cum mi.310 Offert. B E-ne. ni.t6.

s- D spe- 5..Dominica I.mam .lu- i.em tu-am . mi- . Ps.a Patri. Usquequo D6mi-ne obli• visce-ris me infi-nem?* fisquequo avertis fa-ci.ne. '—•— a me? G16-ri.go * di-xi : re- re me.ri tu- 0 : cantabo D6-mi- no.a mi-seri. s: Omine. Intr. post Pentecosten.it mihi.= bu.cordia 3 r&vi : exsultci-vit cor meum in sa. qui bo- —+na tn- .i : sana &• ni. I E se- 5- — •£-•- lilt Do-mi. Grad. * in tu. post Pentecosten. 1 • • E u 0 u a e. Dominica I.

mi-ne: intel- lige * clamo. T.ri-bus per- ci. post Pentecosten. Be.per e-ge- num et p£u- pe-rem : in di.312 Dominica I. Intende voci. 2. Verba me1 _ = . . •1 1 A 81 «L 1 —fwt ti0 •* i • • bi. .um *D6-mi-nus.a- .• 1 •1 • • P« •- t-vS££| -•• •- tus qui in-tel. 135. 118.rem me.li-git su. Offertorium.vi me• • am. s— HAI—• + " ^ ' I -•—jBma^-—i quo. D6.Z= r— fiL a au.am pec.pe.um. Communio.e KIV1-^ ma- la li-be-ra-bit e.cd.ni. 5 ^-le-lu-ia. Narrfibo 6mnia.

a Patri. _I J L al-le. . G16-ri. Ps.os • ex a-di. mel-le sa-tu-r^-vit e. [95].pe fru- men- ti. alle-lu. Eucharistiae Sacramento. al-le- lu- ia. 2. alle- lu- ia : et de -r—i pe-tra. -•—•••- IBA-VIT e.ia. Exsul-tS-te De-o adju-to-ri nostro : * ju-bi-la-te De. Missa votiva de Ss.o Ja-cob.IN FESTO SANCTISSIMI CORPORIS CHRISTI Introitus. E u o u a e.lu- ia.os.

•• A^ 7 Lie- ia.cti. Ape- 8#. O i j • I 7.mni- -U aV v . * ij\ .in te speurn 3 das illis i rant.3—8 -• !-4z-«- ris tu ma- num I tu- am : et imples •• ••! a • • 3^^% omne S-ni- a *— mal * be-ne-di. J. D6mi-ne : et tu e- scam •• ••! in tem-po- re oppor- tu.6-ne. I n Festo Corporis Christi.I—p --t cu» ^ I | T -i li *• 6.no.314 Grad.

et bi. Laudis the- ma spe-ci-&- lis. Panis vi-vus et vi-td-lis H6-di-e pro- .go * in e. Seq.In Festo Corporis Christi. in me ma- net. et e. tantumaude : tl -• =—-i Qui. Quantum pot-es.on Salva-to-rem.a i j| ve-re • /I est 1•1 Cl- bus.us ve-re est po- tus : qui mandfl- cat me- am carnem. Lauda du-cetn et pasto- rem.a ma-jor omni laude. Nee laudd-re suf-fi-cis.0. 315 Vfw J. • • • • • •• • • • • J ! Auda Si.bit -?•- me• umsin• gui-nem. et — • i san- guis me. Ca-ro » . In hymnis et canti-cis.sa me. • • .

Sit laus plena. Ve-tusta. sit so•• ... p6-ni-tur. • • •• no-ra.nae. Novum • .tu-ti• • • • • • 0.• •: no-vi-tas. Turbae fratrum i i • • • • . Sit jucfinda.o. In hac mensa no. Pa-nem. In qua mensae prima rec6-li-tur * §_. • . • •• i i Pascha novae le-gis. Fa-ci-endum hoc expressit • •• In su-i memo-ri.es i F _•_._•_•: e-nim sol-6mnis d-gi-tur.odenae Datum non ambi-gi-tur. . • 1• du. Docti sacris insti-16-tis.tern i 8 »-5 —• • • • . e Quod in coena Christus gessit. Di. Noctem lux e-limi-nat.am. Umbram fu-gat ve-ri-tas. Pha-se ve-tus termi-nat.3i6 • •• In Festo Corporis Christi.VI Re-gis. i Hu-jus insti._•§• . Quern in sacrae mensa coe. sit de-co-ra Mentis ju-bi-lS-ti.

Non confr&ctus. Sub di-v6rsis spe-ci. Dogma da-tur • •• . summit mil-le : • ri • Quantum isti. La-tent res ex-imi-ae. quod non vi-des. 317 -•—=—•- tvi-num in sa-lu-tis • •' Consecramus hosti. A sumente non conci-sus. • christi.am. Et vi-num in s£n• i gui-nem. sanguis po-tus: Manet tamen Christus to-tus Sub utrfi- a que spe-ci. Sumunt . Praeter re-rum 6rdi-nem. Sumit unus. • -s• •• i 1 di-vi-sus : Integer acci-pi-tur. non g= —• . Anim6-sa firmat • •• fi-des. i 1 • " • i " • •" 0 • • a i • i Signis tantum.<i-nis. et non rebus. tantum il-le : Nee sumptus consumi-tur.e.In Festo Corporis Christi. Quod non ca-pis. Quod in carnem transit pa-nis. Ca-ro 1 ci-bus.6bus.

Fracto demum sacramen- i to. • • • • § _ Quantum to. -i . sed memento Tantum esse sub fragmento.a• • • •_ . nee sta-tu-ra Sign£-ti • i | mi-nfi. Mors est ma-lis.i-tur.to te-gi. vi-ta bo.6-rum. • • • • • • • Ecce pa-nis Ange-16-rum.tur.ac immo-l^-tur. Vi-tae vel • • •• ..318 • _ • In Fes to Corporis Chris ti. Factus ci-bus vi. Ne va-cil-les. J In figti-ris praesignitur.ra : Signi tantum fit fractfl-ra.— — f t . Agnus .i fit scissfi. • -• •- f inter-i-tus. i• r to-rum : Ve-re pa-nis fi. s-*—.nis : Vide pa-ris sum- i pti. Nulla re. sumunt ma- li : Sorte tamen inaequd-li.6-nis Quam sit dispar ex-i-tus. bo-ni.li.. Cum I-sa. Qua nee status. Non mitt^ndus c&-ni-bus. .

non . nostri mi-se-re-re : Tu nos pasce.re-des et soda.o : et id-e.o suo. Offert.um. g Acer-do-tes * Doi\ mi-ni incen-sum et —rt nes offerunt De.o pa- TMT sancti e. nos = i g E • • • -S In terra vi-venti. Tu nos bona fac vi-de-re • SC1S Tu qui cuncta • • et va-les. Qui nos pascis hie mor-t^-les : • •• • • Fac Tu.les • •• sancto-rum ci-vi.les.urn. Je-su. Bone pastor > B • • 9 " " m i % m " pa-nis ve-re.runt De.In Festo Corporis Christi. Da-tur manna pitri-bus. Alle-lu-ia.bi commensa.os i. A-men. • •• 319 Paschae de-pu-ta-tur. tu-6-re. Cone.

ris et sangui-nis Do. alle. -Aent no.ctor me•• e. mor-tem D6-mi-ni do. Mr.li-cem bi-be.luComm. post Pentecosten.16.dfi-xit me in la.ia.tis.le- pol. vide ad calcem.te.I — Q M Uo-ti.ti- tfi-di.escfimque * mandu-c&- bi-tis panem hunc.rit corpo. et j—a Actus est*D6mi-nus pro.ni. 152*. Dominica II.li-cem D6mi-ni indi.nem : salvum me fe- .jus. g— 7. post Pentecosten.men e.mi.ni- Vfe—^r at : i-taque qui.nee ve.gne re-us e.320 1. vel bi-be-rit c&. al. et ^-f^~ >g ->H-tT^^! annunti-i-bi-tis. ca.cumque mandu-ca-ve-rit panem. -• •- -p*us. 1 Pro Processione quae sequiinr Missam. f a Dominica II. —+ — = : s^r-i 16-ia.

-A-M- A".i- •=iq=j quis. vi. *dum tribu-lci- rer.um. 5.a : * D6-mi-nus firmamentum me. .a Patri.ne. Di-li-gam te aD6mi-ne forti-tudo me. -h -*•*- li. Grad. Ps. post Pentecosten. et li-be. quo-ni.um me.Dominica II. G16-ri.um.r^-tor me-• •••- us.is + in. -fhM MHH .be- ra a-nimam me- am 5—• bi. clamd- Do-mi- num.am vo- lu- it me. 5 -•—• HI—•- • •—• •m—th- -• m-mm- et re-fiigi. E u o u a -M- e. 321 cit. Domi. et ex-audi- vit me.

in te spe-ravi : salvum me fac ex 6- mni- bus per- sequenti.pe &-nimam .bus me. post Pentecosten._ me.322 -t—met a Dominica II. -HI—RHH HMK lin- gua *do-16*sa.ne De- us me- is us. V I.ri. * et li-be- ra Offert. It L-lelu- fV ia. D Omi-ne * converte-re. y. 6. _. * y. et e.D6mi.

post Pentecosten.it 1 •m al- 1 Comm.no. .- C r 1. |-i • • • b•• • 2.• .hi : 7 et psallam n6-mi-ni • A •* D6mi-ni tissi.1 — Dominica II. i • . i . ]!•" bu. v J mi.am : salvum me fac pro- pter mi-se.ri-c6rdi. 1 " " • 1 !• • _ • • • qui bo.mi.mi.bo * Do.na triAntd.am i • j • § • tu- a m.i 1 9 pa . • 1 —•—th-"— 323 • •• me.

ne ti. i. E u 0 u a e.IN FESTO SS.ctus D6- Ul- cis * et .nem : ut e.a Patri. II • I—•- -^^^=m=i dis ejus et ge. justi. * rectos de-cet collaudd- 8—:r -•—•—•- ti.ne. D ' ^JS" /r^^-ir^.at a mor. Exsulta-te.ru.0.nimas e- 6- rum et a. Grad.ra-•-•-•- OGITA-TI-ONES*Cor- in ge-ne.ti.ra.os in fa-•—•- me. Ps.te a. in D6mi-no.6.CORDIS JESU Introitus* 5. G16-ri.lat e.6. re.

6-tos in ju-di-ci. J.pter hoc -I n~*—Afte^rri lin- . L-le- lfi. .c6-4HHH bit mi- tes vi- as*su- as.o. le-gem da-bit de- quen- ti.Sacratissimi Cordis Jesu. * ij. •* qui- a mi-tis sum et hu- .bus in vi- a.ia. ±\. pro.ri-get man- H^ su. Di. T61- li-te ju- gum •••• me- um super vos et disci-te a -I"** . 325 == * ^H minus.m I me. do.

et inve-ni- tis r6- g—•».tern me quae.se' ri- am. -nus mi-li-turn * ldnce. +- — «: la-tus e-jus a-p6-ru. qui.pro-pe.lis Cor.326 Sacratissimi Cordis Jesu.tur • JTIB et C S3 ^ ? > . non fu!—*—i • • • r»ii-T £ 4 ^ ••! vi it.vit Cor H—•H-f#iT"l—fc • 1 1 If" * et susti- me1 um et mi. ~ X IT%. s- inve- ni.si- et non Comm. g8.em * a- nimfi. . Offert. ' nu- i qui simul me• •• cum contrista-re.n" — um * exspect&.it.a . u . mi.de. .bus gw+ --M- M. i a v ±=5 !_••_ vestris. con- so-l&n.

a pecca-ta me- ••V a. post Pentecosten.go C -• •- — 3t li.Dominica III. -v vi-de humi- et la. S E-spiE-spi-ce in me.Ad te D6mi-ne levi-vi d-nimam e me.am : * De. UMissa votiva de Sacratissimo Corde Jesu./\r.rubescam.am 6.i.per sum e.cus et pau.tdtern meam.a Patri.us me-us. post Pentecosten. 6. !..re me.b6- rem 1 1 i • •1 • • •Pa -• me- urn : et dimit- te • % 9 6-mni. Gl6-ri. [ i l l ] .ni. HI—•- -S Deus me- -g • •—•—«- us.se.r6. -3-V E u o u a e. . non e. Intr. i^rrf Dominica HI.ne : qu6. 327 S-'- -a- —SV -•—— et conti-nu.ni. —«a • •• 1 w—ft % ft mi. + • la CZ = iT» la D6- * et mi. in te confl-do.o ex-i-vit sanguis et aqua.

Dum cla-mfi•• I •• *-r—ii-i-s rem ad D6mi-num. hi. • i ••• -/•!>• De-us ju. exau-di-vit • 1 •: vo. A-eta * co-gi-t&.turn tuI r J» urn in D6- 1— mi-no. sL-le-lu-r1- ia.et. et ipse te -mm- e- nfitri. post Pentecosten.dex ju- . * ij.328 Dominica III.cem me- am ab his qui appro-pinquant * mi8. y.

1i- te Do-mi- no. no.j — ^ — .tes linquis te : psfil. post Pentecosten.ra. i or.ve-runt rent in te * omnes.men tu- um.los di. .ni.6- nem I p&uperum.*"" qui no.sce- stus.tis •• H —^ s ft S^—3" | 1 tur * per singu.T H — J i Pe- a. 329 -^V et p&-ti• 1 > ens : numquid i.am non est obli- o-ra-ti.Dominica III. Domi• ne : quo-ni1 am non de• # - Sv —9 re- " • S * ^ ••• ' quaeren. qui ha- bi-tat in Si- on : quo. P» p m.es? Ofiert. i — j ^ .

lus — B* me- a.__a_«LJj I-co vo-bis. post Pentecosten. uno pecca-t6-re Dominica IV.lant •• • •••- -Am A=^r*--.330 Comm. post Pentecosten.n£-ti* fc o me- a.ci•E • • • d6.am ag€n-te.um.a Patri. * gaudi. Intr. et ce. G16-ri.tae me- ae.bo? qui tri.bo? • - D6-mi-nus de-f6n-sor a • f ^ i vi.runt. Graduale. Propitius esto. D 8 7n-|-. Si consistant adv^rsum me castra: * n m m m • " • • m • • a a non timebit cor me. quern a- me. PJ. . • Dominica IV. -i =-+ -*m—•——t 1 i— JL# •P • • Pa • ii n 0-mi-nus * il-lumi. a quo tre-pi-di. me -4MH in-1-mi-ci me- i. 107. E u o u a e. infirma-ti sunt.bu. I et sa.um est Ange-lis Dei super paeni-t6nti.

JSf 1 i ] ^ des super throT. us. Offert.td%: rum * in tri-bu- tern : *** e-sto re-fugi. qui se- rfi^V^ —t S* *fl I 1 num.qudndo di-cat in-i.lfiHMI- E^fe •" I ' os.cas aequi. et ju. la-ti.los me- nequdndo obdor.um p^u. 8m • -le-lflL-le ia.pe- a3 *TTlfft • • f.na * 6-cu. * if. post Pentecosten. 331 A 7. 1 4„ AH L.mi-HH am in morHMH te : ne.Dominica IV.6ne. HHH mi.mi- cus me- us : .di.

v&lu.lin"Z— %• *—i 9 quas me Jl B • ne.— ' t .um.us me- us ad-ju.cem me. Intr.be. et li. ~m ad-ver-sus e- **F^P um.sto. De- us •S • sa.r&.lu-td- • ris me- r us..ti.1M»t . post Pentecosten.tor me..o ft-fl.n&.um me- um.I ft . post Pentecosten. Ps.us.i Comm. Dominica V.Hi—»— .turn me.us e. .am.que despi- Cl• as me.lumi. D6-mi-nus il.. .re. qua cla-md$LZ=*: ad t e : 1 ad-j6i a r tor me.s 332 Dominica V. ^ PI ne de.tor me- us : De. Prae.1 J . D -H3- Omi-nus * firmam6n. et re-fu- gi. g- E VI 4- "" •4- -a—r ir X-dudi D6-mi-ne * vo.

108. 116.per sa-lu. Do-mi- in vir- tu- te tu> a laet&M i r bi.a Patri.tare tuurn exsul-t&- bit * ve- he.a : quern time-bo? G16-ri. 333 HI—•- H a g • • • - a a me. -M- tit *Tt ne.men- ter.tur rex : et ±=3^1 su. A — L-leia. . * et sa-lus me. E u 0 u a e. Benedicam D6minum. Offertorium. Protector noster.a. -frft- 7 . Graduate. post Pentecosten.Dominica V.

6mni-bus di. _ te-ti a • a- •• • • et b6nef- 3 re-dituae. D6mi.bis tector sa- um Chri-sti su- i est: salvum fac Hi •••- •• popu-lum tu. 7 T Dominica VI. et pro- O-mi-nus * for.nam p6.ti-tfido pie. et rege e.334 Comm. T .6. Intr.Ad te D6mi-ne clamdbo./V. post Pentecosten.ne.no.i * a D6. -=- D 2.um. gr -*lu-t&ri- -•• su. hanc W-ftar requiram : ut inhd-bi-tern in do-mo D6mi- A m J ft vi-tae meae.bus Dominica VI.mi. .ae.os •HI •—•—••« die he- -^ usque in sae- cu. post Pentecosten.lum.ti.

non confun- dar in ae.H - vi.a • • 1 1• • E u 0 u a e. pi. G16-ri.a ju-sti.r^i- j ri^ . * if. •5 • • H • • Patri..na ad me au-rem tu- am. et e-ri. In te D6-mine spe. post Pentecosten.ter- num : in tu.as a me : * nequcindo td-ce. et assimi-labor descendenti-bus in la-cum.as me. 108.ti. Graduale. A ^fr^ffr L-le.pe M-l me : incli. .as a -7+ me.Dominica VI.Idia.us me. Convertere.le.us ne si. acce- le- ra * ut e-ri- B^Sfp. 335 t -•—•—•—•—•De.a -P- £ e li-be-ra me. K\ r.

post Pentecosten.HMI- v =±3 E-ni. -*- psal-mum di- cam D6mi.la-ti.14a* te De- 0 in vo-ce exsulta-1ti.. -•• m -Ama-ni.nis : canta.a Patri. Offertorium.336 Comm. Ps. Qu6-ni. n~—~ • • • • • —n gnus super omnem terram. Dominica VII. Dominica VII.sti. G16-ri.am ju-bi. .no. * audi- te me: tim6- .bus -mm- mnes gen-tes *plau-di-te J$3^VH*43—• ju-bi. 79. * et immo-ld-bo • • 4 • ••• in tabern&cu- lo + et e- jus h6.bo.bo. teiTi-bi. post Pentecosten. Grad.i. Intr.6.lis: * Rex ma- S • ——• • • n .am D6mi-nus exc61-sus. PeYfice gressus meos.te fi- li. E u o u a e.6—i 9 %-s • (• — • -• • -. e Ircu- •• i. ft5 .• nis.

Acc6- + di-te ad e- Hife urn.lu- ia. am . J.fundentur.ni : ±=^u et fa-ci. .Dominica VII.diHi—•- te mi- ni- bus: ju-bi-l&-te De- o in vo- ce * exsul-ta.es vestrae *—•— •• S 3 !*• t ^ ^ * non con. S"J_i_ 337 rem D6rai-ni do-cSbo vos. A^ L-le.ti- 6-nis. post Pentecosten. Omnes gentes pldu. et il-lumi-nd-mi.

sto -.ri- ^=3=fc! e.—. 5- -\ Ic.ut * in ho-lo-c<iu.li- bus agn6.ut in mil. j/hJLH_identi-bus Comm. -Tjne.fi-ci••• um noi i strum • B •fl h6- !• • di.^S-^ m a. acc6-lera.o 3«ez^ ce. i ut 6.turn et tau- ro^ gui- rum.e.at tib i : qui. ^™AI in te Domi- •'Vr. post Pentecosten. et sic. Offert.rum pin- urn : sic • fi• at sacn.a non est conffi-sio confi- S. . . ut in conspe-ctu tu. Ncli.na * aurem tuam.ru-as nos.338 Dominica VII.

Intr.am tu• • • mf* • i • i am in m6••• • 4 di. -• a *- —|t •• • • • • in monte ••• sancto e- ^ jus.a pie. G16-ri.um pro- . Usc6. 2—a E 5- . post Pentecosten. * De. -J- • -•—•—•—min ci-vi-td-te —a—• • •— Ps.fl • a tect6- .Dominica VIII.o templi tu- i : se-cundum no-men s=s us. post Pentecosten. g— e.na est dexte-ra tu- a.se-ri-c6r-di. Magnus Domi-nus et laud^-bi-lis ni-mis : * —« —B-^—a—i|! De. g 1. 339 Dominica VIII.ta • • tu- um De- et laus tu-••—•- a in fi-nes ter- r a e : justi.a Patri.ti.pimus.us.i nostri. i.stomi-hi * in De. E u o u a Grad. mi.

•' ' 7. L-le-lfi- ia.i. jv*=^ in te spe-ra- vi : D6-mi-ne. et . * if.gnus D6•• •• • _ • _! lau-dd-bi-lis val- de. •. rem.us. I— -•—»f. Ma. post Pentecosten.340 Dominica VIII. i V-A m* m^ r > ••. et in loHHHI cum reH- fu.•I ±t• fa- ut sal- vum me zzt ci.as. C 1 • ••% 1 1 A.nus. non conffin- dar * i in aeter- num. * in monte sancto e-jus. in ci-vi-tfi-te VJ Dei. De. .gi. mi.

am quis De- us praeter te.T4- G est 3. post Pentecosten. g0.k.ne? HMHI Comm. Ustd-te * et vi-d6. 6- cu. S 3~ 1—••• '.ci. .qui spe-rat in e- 0.&-tus vir. D6- mi.rum 1• i • M %. • i i i bis : qu6-ni.lum hfi.Dominica VIII. * • et.vis D6mi- nus: be. f 341 » # •• j Offert.milem * salvum fa.los super-bo. D6• 9* m hu-mi-li. qu6- ni- am su.es.te.&- mi- ne.pu.

mi. post Pentecosten. HMM Grad.tor est ^i-nimae meae : averte mala in-i.cep. in ve. pro-te-ctor me•—• us Domi• ' ne.um in u-ni-ver- .a Patri.us in nomine tu-o salvum me fac: * et in virtu-te e——Hr tu-a ju-di-ca me.342 Dominica IX. E u 0 u a . M • •-•— J ^. 5 • : • •• D ••—»• 5- 0-mi-ne*D6.bi- le est nomen tu.mi-nus noster. Intr. quam admi-ra. Dominica IX.ri-ta-te tu- a disp6rde t=^(tn^=i=3: il-los.cis me- is. post Pentecosten.e. et D6-mi-nus 3tS sus. G16-ri. =- E • !• Cce De- us * ddju-vat me. De.

! B j • ter.le• L • J v&ta J i" it 1^4 1*4 • 1 11 • *A 1 •.- DeHi Sn^A ™ ' 7^ us mefi -Mm. 1 • f.•• a me de • 1*4 - • •* in-imi-cis me• !• «yii^ i is. a * super cae- los. Quo-ni. W • us : - et ab insurgen1 i - P1 3 B J j 1 ti. post Pentecosten. . 126.am e.bus i in me ^* 4f li- Hi -f^J • 1 % •• ? • •• • ' ? ^ . ' i 1 - sa P . * • 1 lu-ia.Dominica IX. ——— KB B • ••• ' be- ra me. 4 |4 n an** . Justitiae D6mini. mm • • B a - • • i ] B 1" est 1 magni. E-ri-pe • . _ (ft*# A B HC' —i^xi • • L-le• • m • 14 4 1 1 r*# 1 I1 1 *. BUB • J • 4 ^ 1 pB • .fi-cenli. 1 • 1 343 [B 1 4 '% JL 7 .ra! 1 • BB Y.a 1 _ • •A Vm° ^P«l S 1 \ • ! (• Ibai J '•• tu2.J • 1 1". 'BB_ • Hinn p^4 . 1 * if. Offertorium.

m^-rem * ad Do.mi-num.urn in D6mino.bit s6nj I f ! • •• ^ i gui-nem mep urn.pinquant Wl j —=— WK-j mi- hi : et humi. Dominica X. I i • di- cit D6mi. et ipse te e- . post Pentecosten.344 Comm. • • • UI mandfiR n% • • 5 • • i • •• u e- i• i f • j! cat * carnem me• PL* am. ab his qui appro. Dominica X. D 3* UM cla.vit e- os.num:ja-cta a cogi- ^ td-tum tu. qui est ante sa6- Hy cula. |i 6. et manet in aeter.cem meam.li. HMI- ^=^=Fl exaudivit 1 vo.a. et e- go in i 1 o. Intr. in me ma- net. post Pentecosten. et bi.nus.

6-nem me.o me.us o-ra-ti. a: et 1. ut pu-pil- lam 6-cu- li : —+ t*r sub umbra a-Id- -Prum tu.am : * intende mi-hi. 3 » •—• • E u o u a e. et ne HMMI- D 3' • ' desp6-xe-ris depre-ca-ti. ex-ciudi me. ju-di- ci- um me- um . . g -•—mUst6-di me.Dominica X. post Pentecosten. 345 nutri- et.6-nem me. + *D6mine.&rum •• pr6te- h ^ ••• J.M - G16-ri. Grad. Ps. Ex£udi De.am.a Patri. De vul-tu tu.

fll prod-eat : 6-cu. Ad te D6mine levdvi. * fl-g—8 .ant *aequi. '% • • % • i i et ti- de.ru-sa-lem.tur ut 1 1 . post Pentecosten.346 Dominica X. 4i*ftFOffertorium. Te de-cet hyranus.lu- ia.9 *i '• n S* i 'J i tum * in Je. S|Si±* in ^i==!===zzzf=t:Si1 • VO- =*z^H bi redi i • 1 on : • • •i1 a^ A .li tu- vi- de. . Al l * r * S L-le..td- tern. 3. Deus.

tuHI ••—•= B di- nem | 1 Pw=^ piebi »-Hi—I su.0 : De.bi. a . Dominica XL post Pentecosten. qui t! inha.Dominica XL post Pentecosten. D Intr. Exsurgat De. D6mi- ne.tare fa. | 4- 347 A ti- C-ce-pt&- bis * sacri.urn. 5- -• •- E.--—"-^ in-imi-ci e-jus : * et fii-gi. ob-la.6-nes et ho-lo-c&u.us.fl- ci. qui ode-runt e.cit HHh -• •- un-a-nimes in do.um ju- sti- X" m ae.mo : 8—~-± ipse da-bit vir-tu- tern et forti.us. et dissi-p6ntur -41—•—•- g-^-^.ant.ti.sta.ae.urn. Ps. super al-t£- re tu. Comm.us * in lo- co sancto su.

1 " " J *A • 1^ si^ • le• as : ne disc6- —*»r- das * a me.lfl-ia. E u o u a e.a : ' et ex vo-luntdte me. cla9 fi t n •• n * md-vi : a ?*** m \ m i • De. rvs^i .e e-jus.a Patri. g + f&-ci.it ca-ro me. D6- mi-ne. G16-ri.348 Dominica XL post Pentecosten. L-le. • • • • • • H-i-i—r Grad.a 1 132^3^ confi-tebor il- li.us me* • •j us. et adjfl- tus sum : et refl6-ru. i ^ N De. H = ±\.*y. Ad te.o * spe-r&vit cor me*+r*T > • • "—4K um. J.

und^bunt.a red. Exaltdbo te.ri-ta. I —4 2 et vi.gum tu. HT • • ju-bi-ld.c o b : stimi.te De- o Ja. Jj et de pnmi. 349 j « s !kL!J__!_l. C •aJ Oflfertorium. I 6.dn-tur horre.Dominica XI. post Pentecosten.ri. • • • 1 ut imple.ti- is • IN I fru. -fr-JF H ti- iwOn6. .num de tua subst£n- a. Comm.te.mi.tha-ra.'_zi—.a tu- sa.J ^spg Exsulta.te psal- mum ju-cfindum * cum ci. 90.tu.te Deo adju-t6-ri •• no- stro.a1 rum : — a i •' — T .ra * Do.IS.no torcu.— • I.

B : - S—-Tfc.urn • •••- ten-de : D6mi-ne .juv&n.ri.vertantur retr6rsum nr+ -FW—a la. Grad.ri-um me. post Pentecosten. Intr. ?=*=&. qui quae-runt a-nimam meam. G16. rtrST^" in- D i 0 ' E• in adju-to. |. A.an-tur in-imi-ci me- i.i . .350 Dominica XII. a • a l *prT Ene-di!^ in omni tempore : cam * D6-mi. —«1 us* • . .num .a et e-rube-scant.dum me fe- sti-na : confundantur et reve-re. ad ad. post Pentecosten. 7 E u o u a e. Dominica XII. * qui vo-lunt mi-hi ma- h ^ Patri. Ps.

no laud&-bi-tur 4- ni- ma me- a: £udi- ant mansu-6HHh ^^ZZt ti.us f sa.lli- . et Iae-t6ntur. 351 > m a i "i 1 S^ • jus — ' i semper laus e- m 0- re •4HW- me- 0.Dominica XII.mi ne De. A-i L-le- lfi. * -k y .ia. In D6-mi. post Pentecosten. Do.

nimae i • tu- .ae. et di- •• • xit. 8. et di- xit : Qua.ram te. Domi. • • e clamd•• vi. post Pentecosten. r tis me. Offert.i su- i.ns in p6i I pu• i •••• Jo tuo? Par- • ce irae t.tus est * M6-y-ses -s-r in conspectu Do- mi- ni De. i-r4i see.i suHHHR i.ne. in di- » et no- cte * co. Pre-cd- tus est M6-y-ses in consp6ctu TLJi Do- mi- ni De. Re-c£.352 Dominica XII.re.

Dominica XII. post Pentecosten.
• •

353

ae: memén-to Abraham,

I-sa- ac
-•—H¯Hi¯

et

Ja-cob,

qui-bus ju-rásti da-re terram

flu-éntern

lac

et

mel.

Et pla-cá-tus factus est

Dó-

¢ r / ^ P*
mifi m'¶ñê

~¯A7
ma-ligni-tá-te,
i

nus de

quam di- xit fá• 1 i^ê 9 i

P'

• r·n •••% 2 n n ¢•
_ i _ i

_
a

cere pó-pu-lo Comm. I — ¢ r¯_j — -

• ' '•" it. suo.

*

JL/
tur ter-

E fructu * ó-pe-rum tu- 6-rum, Dómi-ne, sa-tii •' I • ut edû-cas panem de terra, et vi-

á-bi-

ra :

num lae-

tft
tífi-cet cor hómi¤is :

Ä¢
ut exhí- la:•

ret

A

fá••

ci-em in ó-le-

0,

etpa-nis

cor hó-mi-nis

confïrmet.

354

Dominica XIII. post Pentecosten.

Dominica XIII. post Pentecosten.
7.


Espi-ce, *üó-

.

•• ' •

M
te- stamén- turn tu-4 JS¯¯ • urn,

mi-ne,

in

j—«—*·—-3—•- HHHI et á-

—*¯¯J

nimas páupe-rum tu-ó- rum

ne de-re-lín-quas in
Hi III

fi-` nem : exsûr-ge Dó-mi-

ne, etjú- di-ca

cau•-

sam

-•—Mi¯¯a÷—¾iai •

tu-

am :

et ne

oblì- viscá-

ris vo-

ces quaerén-

S
tium te. Ps. Ut quid De-us re-pu-lísti in fi- nem; *

e-flr÷
i- rá-tus est fu-ror tu- us super oves páscu-ae tu•••-

ae?

S_jv a " " '
Gló- ri- a Patri.

7 •

E u o u a

e.
-M-

Grad. g

R

-•-•—•-

¯t¯

E- sp^i-ce, `* Dómi- ne,

-· l

ítí

in testamén^tum

Dominica XIII. post Pentecosten.
• ••

355

tu-

urn :

et

á-ni- mas

páupe- rum

tu- ó-

frr
rum ne obli-viscáris in

• Ãb f~'`^ \ \¡
fi- nem. . Exsúrge Dómi-ne,

f~'

et jú-

di-ca

cau-

sam tu-

am : me-

¡¿-*mor e•

• I

sto
•••

oppróbri-

i

servo- rum

§•

* tu- ó-

rum.
m tí

A

'v '
ia.
r

L-le-lú-

* ij\

faf[Vi- 1 a: 1
y.

tfï
mi-ne, re-fú-

^

356

Dominica XIII. post Pentecosten.

¾*=£
giurn fa- ctus es no-

ttì

y.: i 3
bis a ge-ne- ra-ti- ó-

I IJ " I J
* et progé- ni- e.

ne

ì `ñ J¾ft ¯ —

' Ä

Offert. N te spe- rá• ••* ••-

vi

* DómiHHl·

ne :

di-

xi : •S

Tu

es De• 1 Hi• m

us me-

us,

in má-

ni-bus

1
po-ra me- a. > lo * dedísti

tuis témComtn. j¯~

s

t —•JA-nem de caeHI

MM-

¾ •a •

X·¯

no- bis, D6- mi-

¶=«
ne, habéntem omne de- le-cta- men- turn, et omnem

Dominica XIV. post Pentecosten.

357

V ¯=—l·
sa-pórem su- a- vitá-

-fl÷
tisf.

Dominica XIV. post Pentecosten.
Intr. g

* " f l IRo- té- ctor no- ster * á-spi-ce, De••

1— |- ¯
us, et

réspi-ce

in fá- ci- em Chri- sti

tu-

i:

qui-

a

me- li- or

est di- es u-

na

in átri- is tu-

is 1

i

-¢p

a •
• •

\.

— li• • fli d • S •
? a. / j. Quam di- lécta tabernám m

su- per mil-

cu-la tu- a, D6mi- ne virtû-tum! * concu-píscit, etdé- fi- cit

g—

—T-+1 •

¯¯í*¯*—•—1
Gió- ri- a Patri.

á-nima me- a

in átri- a Dómi-ni.

E u o u a e.

358
Grad

Dominica XIV. post Pentecosten. · C ¯¯*-ini—
0- num est * confí- de- re

B

'

¯rrti
in Do- mi- no,

+
¾

l· =A,
a • ru.
in hómi- ne.

quam confí-de- re

l· áš
. Bonum est spe-rá-re in Dó-mi-no,

-•i

•i -

••

*

quam spe-rá-

re

*in princí- pi-bus.

A
. Ve-ní-

î=a
• •

H^!

L-le-lû- ia.

* if.
I _

te,

exsulté- mus

Do- mi- no :

H-V

_#s¿ ••De-

a* s
sa-lu-tá-

¡^—J
ri

ju-bi- lé- mus

Dominica XIV. post Pentecosten.

359

i
nostro.

Oflfert I

8

H-fM-

I

·

¾
Mmíttet * Ange-lus DoM

mi-

ni

•ft*; •

=
i-tu

in circú-

ti-ményL 1•
I%

s 9' V• i' ,r· '
e- rípiet

1

ti-

um

! P·¯ V
i
-•—•-

1

e- um, > te

et
i

e-

os : gu-stáHMMI-

et

vi- dé-

te, quó-ni- amsu-á-

vis est

tsft i,
DóComra. minus.

•?• Ri-mum quaéri- te * regnum Dei, et ómni- a

iz¾i:
adji-ci- éntur vobis, di-

¯i—

ftr

cit Dómi- nus.

3<5o

Dominica XV. post Pentecosten.

Dominica XV. post Pentecosten.
Intr. |
. j I
|j—=-

I ¯r
l·r
6

f¾ p .
aurem tuam ad me,

N- dí- na, * D6- mi- ne,

•ƒ
et ex- áudi me : salvum fac servum tuurn, De- us

T~,Tί

jyte :

-dV ' ! Í

«|

me- us, spe- ran- tem in

mi- se- ré- re mi-hi, Do-

• fr ii»
mine, quó-ni•

r—• * • vi tota

am ad te clamá-

l·= •—»=—»

e—
di-

±
H

e. Ps. Lae-tí- fi-ca á-nimam servi tu- i : * quó-ni- am

l· l·
• •

Æ
á-nimam mem •••

•••-

ad te, Dómi-ne,

am leva- vi.

Gl6-ri- a

ft £
e.

Patri.

È u

Grad. g

B

•»·—i

&

o u a
M-HMl·

. rv
* confi- té-

···
ri

H
Do- mi-

O-num est

Dominica `XV. post Pentecosten.
ß •• 1

36i •

« - g

• • i^

no :
‰J 1

et psál-le-re
I•
\m

no-

mi-ni tu-

o,

| m

^v
i— y . Ad

Al-tísÉ

si-me.
• * • •# •

1

•* •

• •

PmM • * • 1 • R • •1

n•* '

• 1 p· *l· 1

1

annunti- an• ? i

dum ma-ne
M

l½·
mi- se-ri-cór• •

IB

di- am

1tu\ am
j

••

• • a A

1•

am,
i i |•A n i • •.

et ve-ri-tá-tem tu•n •
i • i •

]• • • •l· a i # #·

•' ' *\

11

* per no•

ctem.
l a *

A
G
ß m

g: T¯i-fi
1

«-„a - ' :fir ¯
ia. * ij.

Lle-lû' ·
I

¯ T"·

"¾B_

J
• • •

i## f\ •4p-% '

¯J
gnus Dó-

_ _ I¯¯¯JI

y . Quó-ni- am De- us ma1 -^ ._ r ¯3¯S i %i"¯ flj/IS • • * , 1

a—

-¢fcnus,

d

«

mi-

et Rex ma-

Dominica XV. post Pentecosten.
¯Si¯ï—ifl-ï¯
*•• "tel»

:

3—M

)*-=W

m

+

gnus 1
•i

super 1% 1L • •

ü-

mnem

1

* ter-ram. Offert. Ï

III

E
spé-

Xspé- ctans * exspectá-

vi Dómi- num, et re-

g ••••• A - ¿ ^
xit me : et ex-au-dí- vit
HMl·

-=-+¯
HI
•—•-

ÎC=l
ti-

depre-ca-

ó- nem me-

am, et immí- sit

in os

me-

urn cán-ti- cum novum,

hymnum

De-

o

noComm.

stro.

A- nis, • quern e-

go dé- de-ro,

ca~ro

Dominica XVL post Pentecosten.
• • • • •

363

me-

a est pro saé-

cu-

li

vi-

¯HviV M
ta.

Dominica XVI. post Pentecosten.
Intr.

M
clamá-

8.

§

M—

• • • •*

1 l·-Hf _• i _

I-se- ré- re mi-hi * Do- mine, quó-ni1

am ad te

ö^š •¿—'?• v . vi to- ta di-

1a
a tu Dómi-

e : qui• •

s ^ - • n a ra-i-*?
ne su- á- vis ac mi- tis es,

M<^ Í
sus in

et co-pi- ó-

HHMI¯

Î3
invo-cánti-

mi-se-ri-cór- diW

a

ó-mni- bus

^

a •a

bus te. Pi¯. Inclí-naDómi-ne aurem tu- am et exáudi me : *

quó-ni-am in-ops et pau- per sum ego.

Gló-ri- a Patri.

£ u

0 u a e.

364

Dominica XVI. post Pentecosten.

Graduate. Timébunt gentes. 71.
1.

Al
—r
J. Cantá-

L-le- lú-

ia.

* if.

te

Dó-

¾ · ¾ •• 1 .•RAJ
mi-no canticum no-

a

mi-ra- bí-

li- a

fe- cit

• Dó-mi- nus. Offert.
6. —•—M«¯
-M-

D

a—i—

t\l· `\l m d¾-^
um réspi- ce :

Otni- ne, *inauxí- li- urn me-

•a •
con- fundántur et reve-re- an-

• aJ

tur, qui quae- runt á-¤i-

S: fl—^—r¾—i

«<¡ • ap¾4*» • •*• ••
— e- am :
U‡

Ji r\% nîri*»''*—ï mam meam, ut áu- fe-rant

Dominica XVII. post Pentecosten. —-I _ _
• •••-M-

365

a—i—•
in auxí- li- um meum réspi- ce.

Dómi- ne,

Comm. E 8

D
so-

· ¾
lí-


• _• -•

+
•—•-

O-mi-ne, * memo-rá-

bor jusíí-

ti-

ae tu- ae

us : De-us, do-cu- í-sti me

a juventú-

te

me-

a,

et usque

in se-né- ctam

et sé- ni-

*4ö

I
um, De- us, ne de- relínquas me.

Dominica XVII. post Pentecosten·
Intr.
1.

-••-

Ustus es *Dómi-ne,

et rectum ju-dí- ci- um

:•=£
tuum : fac cum ser-vo tu- o se-cúndum mi-se-ri- cór- • — • — • • 3—•

di-am

tu-

am. ƒ>í.Be-á-ti

immacu-lá-ti

in vi- a : *

366

Dominica XVII. post Pentecosten.

-aqui

Hi—•

•-

=Ä=

-• • • < -

•—•—•-

ámbu-lant in le- ge Dómi-? • •••-

ni.

Gló-ri- a Patri,

E u o u a Grad. i
i.
'

e. -•-•gens, * cu-jus est Do- mi-nus

E-á- ta

tit
Deß

us

e- ó1

rum : póñ li

pu- lus,

quern

S

• •

e- lé-

git Do-

mi-nus

• 1•

|

•r·.

m .• t in he-re-di-

¯ír
tátem si-bi. J. Verbo Do-

mi- ni

cae-

li

firmá-

ti

tflte—ME
sunt : et spíri-tu

ísj=š=ã=^
0- ris 1 e-jus
•V*ftn

0-

mnis virtus * e- ó-

rum.

Dominica XVII. post Pentecosten.

367

AT
¾ ' ^"

+*r

Lie- lû- ia. * ij.

\=^= . Do- mi-ne,
me-

-l·
ex-áudi

HI—MHl·-

¾S
ti- ónetn

o-ra-

am, et cla-mor me-

us* ad te

vé-ni- at.'

[u
Ofifert. ¢

o
ne,

4

' ¯
i• i •

rá-

vi

* De- utn me- um

`*i
e- go Dá-niel, dice¤s : Exáu- di, Dómi-

* r* •
pre- ces ser- vi
HHHHH

^3Z^=j

tu-

i

--•—• il-lúmi- na fá- ci- em


tu-

am su-

per sanctu- á-

ri- um tu-

um :

S

•i-F"-' . b ->.et pro-pí-ti- us in-ténde

T — — —
pó- pu-lum istum,

+-

368 Feria IV. Quatuor Temporum Septembris.
5_
m

Z

i

-s-a—r-1--5—"


De-

super quern invo- cá- turn est no- men tu-

um,

3fl,
+ ï — +

• ••

us.

Comm. ¯ ¾

2

· <X^^
O-vé-te, * et réd-di-te Dómi- no De- o ve-stro,

V

IZZZZZ^ZTi=r3ZI±IlAl¡

Ï=

T ~ ^

o-mnes qui

in cir-cú- i-tu

e-jus

añêr- tis múne- ra : ter-

rí-bi- li,

et e- i qui

aufert spí-ri-tum prín- ci-

pum : terrí- bi- li

a- pud

omnes re- ges

ter- rae.

Feria IV. Quatuor Temp. Septembris.
Intr.
6. i

+ »»ï • a ••
Xsul- táte De- o * adju-tó- ri
I ¡ I I

=
no-stro

I
ju-bi- lá-te De-

-A··-==ÆJ
mum ju- cûn-

o Ja- cob : sú-mi-te psal-

Feria IV. Quatuor Temporum Septembris. 369
• \ A ••

dum cum cí- tha- ra : cá- ni-te in-í- ti- o mensis tu- ba :

-· l

Ls^==·_zrr±S
qui- a praecéptum in Is-ra- el

-• „ • • •

est, et ju-dí-

d- um

S. •· ñA*
De0

¯¯ S
i—'\—
—i i—

Ja-

cob. Ps. Testi-mó-ni- um in Jo-seph pó-su- it • —1¯ . " • • •*

r*¯1 E

¯H--•—m- •

il-lud, cum ex-í-ret de terra Aegýpti : * linguam, quatn non

bî=¢: -•—=—mGrad. i

-l·^H

• •

nóve-rat, audí-vit. Gló-ri- a Patri.
Post Lectionem.

• " •' E u o u a e.

5.

a

——¯¯r
mi-nus * De- us no- ster,

v j us sic- ut Doî Uis
qui in altis há-bi-

t a t : humí- li-

a réspi- cit

in cae-

lo

et in terra?

J. SúsciHl·»

-•^– tans

370 Fena VI. Quatuor Temporum Septerabris.

¢ H

i PL·iL Ikf

1 L·

¡#

·

• • J"· P· 1 r· •
ín-o- pern, et de stérco-re

a
1

ter'

ra

·. **r\

é- ri-gens * páu- pe-rem.
Post Epistolam.

Graduale. Beáta gens. 366. Offertorium. Meditábor. 114. Comm. i ' 8. ¶ fli-i-i tì~ï

†— : et bí-bi- te mul- sum,

Omé- di-te * píngui- a,

et mítti-te partes

e- is qui non praepa-ravé-runt si- bi :

¯s
sanctus e-nim di- es Dómi-ni est, no-lí-te contri-stá- ri :
-•'

• a •—* .

s •-a

mA m A •*
i

gáudi- um ét- e-nim Dómi-ni est

forti-tú-

do no-stra.

Feria VI. Quatuor Temp. Septembris.
Introitus. Laetétur. 146. Graduate. Convértere Dómine. 108. Offertorium. Bénedic ánima mea. 105. Comm.
2.

A

U-fer a me

* oppróbri- tím et contémptum.

Sabbato Quatuor Temporum Septembris. 37i »& -ft-1•
H JjL-i: !

r. • I •

¡—¡i

i

a-î-^f-i¾- . i
• i ·

qui- a man-dá-ta tu- a

exqui- sí-vi, Dómi-ne : nam et

< A
i

§

-a-*-3V-^
me-di-tá- ti- o mea est.

te- stimó-ni- a tu- a

Sabbato Quatuor Temp. Septembris.
Intr. =
2.

Ï E-ní-te,
•L

\

1

-•

• > •••

-M-

V

JL·-B-Ì.
* ado-ré-mus De-*M-

urn,

et pro-ci-dá1 •

mus

ante Do- mi- num : plo- ré-

mus

ante

e•«*-

um, qui

fe-cit

nos : qui- a

i-

pse est Dómi- nus

De-

us no- ster. Pi·. Ve-ní- te, exsul-témus Dómi-no : *

Vr -F
ju-bi-lémus De-o sa-lu-tá-ri nostro. Gló-ri- a Patri.

bit
E u 0 u a e.

372

Dominica XVIII. post Pentecosten.

Post primam Prophetiam, Graduate. Propítius esto. 107. Post secundam Prophetiam, Graduate. Protector noster. 108. Post tertiam Prophetiam, Graduate. Convértere. 108. Post quartam Prophetiam, Graduate. Dirigátur. 109. Post quintam Prophetiam> Hymnus. Benedíctus es. 16. Post Epistolam, Tractus. Laudáte Dóminum. 110. Offertorium. Dómine Deus. 110. Comm. ¡ 8. 1

+
Ense sépti-mo * fe-sta ce- lebrá-bifß
mm

M
l=£r·
¢ • í jrUÉ el,

r

tis, cum in

mm

¯fli—m

+ - . '

->r* 3 . • 1
os Isra1

ta- berná-cu- lis ha-bi-tá-re
• • • " ßm

fé-ce-rim 9 •

fí- li-

`* m

•·

cum edú-ce-rem e- os de terra Aegýpti, .|
i—ftp—

ego

Do-

mi-nus De- us

ve-

ster.

Dominica XVIII. post Pentecosten.

D
te,

A pa-cem, * Do- mi-

ne,

sus- ti-nénti-bus -mm-

¯t-ir¯i
ut prophé-tae tui fi-

`M I .·|J

dé- les in-ve- ni- ántur :

Dominica XVIII. post Pentecosten.

373

b
ex-áu- di pre- ces servi tu-• ae Is- rai, met ple-bis

¯*tt¯¯r

tu-

el. PÍ. Laetá-tus sum in his quae dicta sunt 7 • •"—r -•—•—•-


¢V

mi- hi : * in domum Dómi- ni í-bi- mus. Gló-ri- a Patri. ~\ -J V \ \
• mh • •

•••

E u

0 u a

e.

Graduate. Laetátus sum. 139.
1.

A

L-

le* lû-

ia. * ij.

Y^»" A-U
. Time- bunt • I gentes

no-

men

V, f¯`s •·
tu

um,

Do-mi- ne:

et 0-

mnes

re-

ges ter- rae

^ gló-

374

Dominica XVIII. post Pentecosten.

¾

-Mh=

ft

a •*
ri- am * tu-

am.

Offertl
T » r¾T». Ancti- fi- cá- vit * Mó- y-ses altá-re

¡
Dómi- no, óífe-rens su- per il-*mlud ho- lo• •> • •¯¯*ft— m m m i sa-

-K¯
cáusta,
-Ht-

et

ímmo- lans ví-

cti- mas : fe-cit

t¾3
cri-

fï-

ci-

urn vesper- tí- num

in o-dó-rem

su- a-

vi-tᯗ"If pi. ctu Comm.

tis

Dó- mi-no

De- o,

in conspe-

5
-4-

—w

-A- —=—•-

•s
a

|41

íli

•r'^·

fi- li- ó-rum Isra- el.

4

g-^-r

•—•

fL^-i^-«te in á-

Olli-te hó- sti- as, * et intro- í-

Dominica XIX. post Pentecosten.
^
tri- a
i • j

375

:E
in

e-

JUS :

ad-o-rá- te Dó-mi- num

au-

la

¡U

••
jus.

sancta

e-

Dominica XIX. post Pentecosten.
Intr. 4· A-

• ,¾.ft.
lus pó-pu- li

¯s< V
* ego sum, di- cit

ïft¯**ft¯
Dóminus : de quacûmquí Î tri- bu- la-

ti-

ó-

ne
- •

í

"¯-N¯
ad me,

—•—

fl

1—^ % l
e-


os :

clamáve- rint

exáu- di- am

6


et e-ro

r—z

i
FI¯I: in per-

il-ló- rum Dómi- nus

pé-

í=t
tu-

¾

a •• |-

um. Ps. Atténdi-te pópu-le me- us le-gem me- am

5

(i a
incli-ná-te aurem vestram

*
• •

* * f¾
o- ris me- i.

in verba

a

G16- ri- a Patri. E u o u a e. Graduale. Dirigátur. 109.

376

Dominica XIX. post Pentecosten.

A
ni
ß ^ m

17. n··" \
L-le-lúia. * if. J. Confi- témi-

• Mil
Darn
mi-no,

et
•• ••

invo-cáI

te

nomen
I

e-

m jus : annunti- á-

•l"!|n

B.

te

• • •% inter gen-

--»•%:
tes Oñert. 8. * ó-pe-ra e\ vero

+

íï

¢
jus.

e——
I ambu-lá-

* in me-

di- o

£^¾¿=t2
tribu- lati- ónis, vi- vi- fi-cá-

^3¾¾¾+
bis me, ¢ • i # •_ B*JL·

D6-mi-

ne :

et super i• ^â
1

ram
i

. 9
in-i- mi- córum me- 6rum extén-

IB

des

ma-

num tu-

am,

et salvum me

gló-ri-am nó-mi-ni tu- 0. et fac no- . g-»• •• t-*<ve- o tf-f*¯ ne.sti. • Comm.0 fe• • cí. •"•?• custo. post Pentecosten. Intr. Do-mi-M- • « ro ju-dí.dí• •"•• U mandásti * mandá. in -mni.ónes tuas.én.rigántur vi. ¢i¢ mus : et mandá-tis tu.ae me.a * quaefe-císti no.di.Dominica XX. Î ad cu-sto.vi- ?¢ mus ti^ sed da bi. • " fecit déxte-ra tu••• .ti.bis.a • • • peccá.is non obe-dí-viH fl—r • •' i. -• • qui. post Pentecosten.das ju-sti. t ^ A =é 377 H'ÍIV^MM>.fì-ca.¡¯ 5· • iv ã< ni-mis : P ' -¯ 7-+- .ci. a.ta tu•• ri -•—• m- a ú-ti-nam di. Dominica XX.ae.

Pa. post Pentecosten.ae • •« a : * qui ámbu-lant in le. Gló-ri. Graduate. ftr-i J\ L le> lúia.ri-cór- ~ftnftr di.rá-tum cor me. i > / P i % us.lam ti- bi gló- . Ps.rá•• bo. tuae.tú- di- nem mi.378 Dominica XX.ti imma-cu-lá-ti in vi- ïöt E u o u a e. Oculi omnium. . bis.um.á. pa.a Patri.cum se-cûn.se. 314.ge Dómi-ni. De- 3=· turn cor meum: cantá- *¯ -fcri et psal.dum multi. Be.

di. .on. Eménto * verbi tu._•.. í¾ Si.o. H + — •• 379 r a'%VL· na * me- 7^X Offert U-per flúmi.sti : haec me 1 conso. Comm. humi- . et flévi- mus.mur 1 rt _ - tu- i. 5¯ 4· Z M . in quo mi-hi spem de-dí.lá-ta • * • _¢L·_L in est .mus.te mea • a • a.. li-tá. post Pentecosten. il.lie sé. dum re-corda-ré. _. . Dómi- ne •».na 'Baby- % 8% J :Tlv v lónis.i servo tu.Dominica XX.-< ' " A .

quae caeli ámbi-tu continéntur : g —î Do- -41—UMI- · u. 3 • in vi.ni.rum tu es.sti 1 caelum -• ' a" \ et terrain. et non est qui pos.versa J •• J ¢` n. lege Dómi-ni. E u o u a e. Intr.versó. Gló.a Patri. post Pentecosten. g— — I ne.ri. Be.sit re-si- l· stere 6mni. Dominica XXI.si- ta. . *Dómi••• 5* S» 1 ' 1* a 1 1 1• sunt pó.a.a : * qui -•—•-•—•- Ps.38o Dominica XXI.ni.versa N vo.á-ti immacu-lá-ti ámbu-lant in • >• K—-. post Pentecosten.a. ••• voluntá-ti tuae: tu e-nim fe-cí..luntá-te tu. et u. -•—• •- mi-nus -•—-•—»• p. u-ni.— Ã^^.

aut forma-ré-tur •• •• • • •* • • ra et orbis : a saé1 1 • \ •A • 1 cu-lo. B 1 l· 1 m É < . *re-fú¯¯M- gi.* = • 381 <_ es f D no- 0-mine. ^ _ ^ l· .ó' ne A • et proge-m.ia. 1 n ••V y .9. a gene-ra-ti.le- lû. us.e.úsquam mon1 J " i%a V.urn fa. -M- L.4 •*.* . * ij\ .ctus * bis. r ¯ ' > ^ r 4 • •• • • 1 • • • i ' •••" tes • teri i L ru 1 t fí• t 1 e-rent. ••' 7 —•— et in saé-cu-lum J* • tu es • De2. a 2. Pri. Dominica XXL post Pentecosten.Grad . i• I• * 1 ¦fU .

i ¯ pot-é. /¾>=Æ=ZA Deum : 9 * ac ti-mens -F^-U} quern J Pi K s ••« 1—— et in Sa. • • 3 fr *j¾VfV Jacob de pó•• ~l·- pu-lo * bárba-ro.gýpto.rat · in ter- : l ¯ .jus : perdi-dítque o-mnem substánti- am .ti. sim-plex et rectus. Offert.. ut r¯-i a Dómii tentá- ret: : et da-ta est e. % 1 •• . • «kJ • 1 it. . • 14 do-mus • .tan pé. In éx.ra- el Ae.382 Dominica XXI.stas no •• : in facultá-te carne e.tu ^•pfl^« ¯¯f~¯ ex •· Is.i. post Pentecosten.' N ytfl •s*¯ ra nómine Job. V í G J ft J> IR e. jarb * i¾ •• .

D6mi.es de persequénti-bus HI •—I tu.ris D6-mine.iqui-tá-tes * observá.rá- b¦± me ju. 3· I • • • 3 in. me. S ————— I N sa-lu. -=—-f ' î· ii De.que • if i •. 383 -J/J • div >: ipsí- us.dí-ci- i I um? in-íqui perse-cú-tì sunt me. ádjuva l· Intr.Dominica XXII.urn spe.bit? qui- a apud te pro-pi- . Comm. et in verbum i ¯z A • 1. I .li- os : car-nem quo. post Pentecosten.ce-re a • vulne- vit. 1 • ¯¯*f¾¯ e.jus gra-vi a· -+— ¯¯¯f¾^¯ ÍV rá- V úl. post Pentecosten.ve.ne Dominica XXII. et fl.ti-né.us meus.o * á-nima me.tá-ri tu. •„ tr¯rtH ^ ' i • •• D6mi-ne quis sus. rtr vi : quando fá-ci.a.

am.3y"fl"Ml.tres in u- num! -•—•- f=^*¾ quod de-scéndit in . post Pentecosten· Tftnr ^T3=£ ti. Sic-ut unguéntum .o est. bar- bam.s• 384 • Dominica XXII.a. + . De. Ps. Gló-ri. E dum Ûɱ± C. De pro-fúndis clamávi ad te Dómi-ne: * Dó-mi-ne exáudi í 1.re fra.tá. .us -tH¯ ti.a Patri. ' " \\` E u a: 0 u a e.á- Isra- el.H - ce * quam bonum. et quam ju-cûn· ha-bi.ron. bar- bam * A.r¯r3 in cá-pi-te. vo-cem me. .

g1.óOffert. 5 385 i A — • • †¶r* 1 —• w •1 mA i i •· i# è Lie- lû- ia.cordá.Dominica XXII. omni * e.re me.ne. * ij. QUÌ ti- ment Do- b — mi-num.téI ctor S=JS rum ¯ est. y . sperent in l· e- 0: ad- jû- 7*rrfir • •- tor et pro. ut plá-ce- ant 4% ver.ba me- a in conspé- . A mi. post Pentecosten.i. 1. * DoWT -Mti tui do-minans : da sermó-nem V-4H pot-entá- I rectum in os meurn. R • • E.

E De. Intr.vi.am .-1.us : T¯*¯¯*¯ET .ó-nes pa- ds.minus : * Ego có.{8.386 Dominica XXIII. post Pentecosten. -S-L * quó-ni.go clamá.a.gi-to ¯ co. post Pentecosten. Comm.di l· verba me.am exaudí.sti me :PL=Ì inclí-na aurem tuam. • •ä • • •—•- • •••- D ta- få—— I. n/yri· 6 ctu prínci.cti- ó- .bitis me.gi- ti.cit Do. Dominica XXIII.T¾' " ¾ nis : invo-cá. et non afHi.pis. et ego exáu-di. · . et exáu.

am: * avertísti capti-vi. Grad.sti.. i • M I-be. In De- laudá-bimur to- ta di- e.tern Ja-cob. P J . et . HHHf· =F*+·- \.a Patri. Be-ne. m " • • • •* -!—M—! E u 0 u a e. ' Vv ' ¯T^ J. 7.stram • • • de fly >: cunctis loHI—•- -w^~^i cis. 387 i ± Hi vos : •—•—HHl· et redû-cam capti-vi- tá-tem ve. con-fudí. •T" • . *Dó.Dominica XXIII.tá.di-xísti Dómi-ne terrain tu.‰. ex af-fli- f^¾ri-7-a ^3 ^ _ L : génti-bus nos : et e.os qui nos odé- ‡ runt. Gló-ri. post Pentecosten.rásti nos.mi-ne.

¾5 Dómi. E pro-fún- dis M * clamá- vi ad te.bi.mur * in saé- cu- la. Dómi. -A- nó-mi-ni tu. 7 · f L-le-lú- a •• ia. post Pentecosten.tì.o a confi-té.di o-ra.388 Dominica XXIII.cem me.6- .dis ad te. * if.ne : Dó- l*-~mi-ne ex-áudi ¾¢¯*===i=*— *vo.am. i*"‰t M Hclamávi iK De pro-fún.ne: Do- mine ex-áu.

* quidquid o-rántes pé.fuerint Dominicae post Pentecosten^ Introitus¡ Graduate. Offertorium et Communio semper dicuntur ut in Dominica vigesima tertia. Dómi.ne. A"1 1.tis.vi ad te.di-te qui. et fiet vobis.ti. Comm.am : de pro-fûn- dis clamá.men di-co vo- -l· -·—•—•– tis. êt reliqui$. . cré.i¾ ¿l W-H nem me.é- In Dominiea XXIV. 389 [].a acci-pi. • . siplures XXIV.Dominica XXIII. S—k¯`5T¯Z Nft¯TT¯+ bis. . post Pentecosten.

Ps.am .MI-NUS * se-cus ma* Ga. e- e— y eri • • os : Ve-ní.am. 29.te post me : fá-ci.am vos fí- pisca.6mi. Pe-trum et Andre.li-laé.num. i. Andreae Apostoli Introitus.ae • • vi- dit du- os ru J? et vo-cá-vit ••••- fra- tres.PROPRIUM SANCTORUM FESTA NOVEMBRIS. e ~a—•—î-—sMt- •—_-*-0. Caeli enárrant gló-ri. In Vigilia S.to- res h.

^¾a .rá-bo e- -i¯¯fr*K-Ti * os : et super a-ré- nam * multipli- ca- bún.mis confortá- +i tus est princi-pá- tus e.rum. Gló-ri. s ¯ l 2. men. JTV Deus : ni. ¯7¯t¯ De. Di.i : * et ó-pe-ra mánu. . [2].i.at • !•• firma- l· ¯4HHl·- -aE u . —B" IN I.mis * ho-no-rá- ti sunt ami- ci *a v tu. . 29. o u a e. Gloria et honóre.nume.ó. Offertorium.um e-jus annúnti.Festa Novembris. Grad.turn.a Patri.tur.

SatuTiiini Martyrís. vísti me : * tu cognovísti sessi.i.rum. . De- us : nimis confortá-tus est prin- ¯¯ 8 : .ci tu.392 r*nmn-i - Festa ]Movembris. ß "8. et cogno- ci-pá. S. Eadem die. Jr ¢=t • • • • ! .am. • ' 1 •'K • · •· 0 : J su- 1 ßm 3 • A E • i ¢ .6nem me. • m m tomm. P¿. qui dí.ne probásti me. Dómi. 3 • ï S j • • ' et Invé-nimus Messí- am. Introitus. et re-sur- . 8 JL · MJ* 1• cit Andre.tus e. S.ni fratri i¡j¡jj • i.stus : ï • fl — ñi 9 a • • I^JI· addúxit e. 29.mis HI •- hono-rá-ti sunt • ••• amí.:. [12]. IHI autem*ni.ci.tur Chri.urn ad Je-sum. 30. 2. Laetábitur Justus.as * Simó. Missa. ANDREÆ APOSTOLI.ó.

ram : me- mo- res e.ne.bi. f J.ó-¤em me.ti » bi sunt ti- ± li. : Do. Gló-ri.tu. Pro pá- ¡ i tri-bus tuis ^^¯ -m=na.te-búntur * ti.es a J eos * prín-ci-pes • ft •I>M»J.per omnem ter.nis tu. 30. s-i T4»¯ " L¯lelûia. 1 E u o u a e. A *^»».runt ¡ nð.mi.a Patri. * ij\ . 5· — Onstí. I ¡ 393 7 I—• -= = * •——H—• `* —fk¯«V—i-gg . Grad. S -Rr^ recti.li confi. I.i.am.i : proptér.J¾V r*^i* su.Ï!L..mi.Festa Novembris.eHI—m- A a pópu.

1 De-»*«-•—•¯¯M- HMMI us : 1 b mÑ mmis Z con.am D6.mi- J. . 2— ti sunt ami- ci tu.hi *au. 1A 74 B? Offert. Di.lé.a.tern nimis hono- M rá¯M«- •_-m J= tî .394 Festa Novembris.fortá- tus est — A 3^ ' prin.do- I" HI • * rem * su. \f*L· A -fl =1 = l·H nus Andre.vi- tá-tis.ci-pá- • I s •• tus • e- • órum.xit in o. 30. g ^-s— I.

Ps. S. Me exspectavérunt. laudá-te e. 3. 3. re-líctis ré-ti- vi. Comm. [55]. res na- — ^ ci.am vos i i E-ní-te post me : • fá- ít hóminum : -•—•—m- 5=t¾ bus et at il-li. •- quae di-lé. S l·—tí 395 •• pisca-tó- v 8.tis tu-• ¯a¯ is.xi ni- mis.bar : et me-di-tá.Festa Decembris. se-cú-ti sunt Dómi. et HI—wh- non con.fundé. 5¯ — • is tuis in con- •*L •• A •- spéctu re- gum. 2.um omnes . FESTA DECEMBRIS. Intr. s r Oqué-bar * de testimó-niHHl·- Missa.bar g-d¾M¯ in mandá.num. Francisci Xaverii Confessoris. 2. Laudá-te D6minum omnes gentes. Bibianae Virginis et Martyris. S.

Tu es sacérdos.a in pauca fu. [43]. Petri Chrysologi Episc. Justus ut palma. Alleluia. [38]. et Ecclesiáe Doctoris. Ë • et vé-ri-tas Dómi-ni ma¤et in aetérnum.a e-jus. J. Véritas mea. J.tus p 3—•—=—jPi*A L fi-dé- l·rz sum. [33]. Offertorium. [41]. [42].· est super nos mi-se-ri. Graduale. Beátus vir qui suffert.cór• —•— 1 pópu-li : *quó-ni. qui. S.a quinque m super-lu-crá. Offertorium. Eu.sti mi- ¢ >: 1 • \ ecce k áli. [45]. s =—I— — D hi : 7· 8 •: j S a — O-mi-ne.ge serve lis. In médio Ecclésiae. Ecce sacérdos magnus. [44].í-sti . • ' ï . alleluia. E u o u a e. Alleluia. Gló• • • •• ri.396 Ë • • i Festa Decembris. Beátus servus. Justus ut palma.a Patri.am confirmá-ta ¡ • di. Comm. Introitus. Communio. [32]. 4. Conf. Graduale. *quinque ta-lén-ta tra-di-dí. 4. alleluia.

Invéni David. Jurávit. 7. Loquébar. Justus ut palma. Missa. [32]. . Communio. Semel jurávi. [38]. [6]. Státuit. [6]. Véritas mea. Communio. Ambrosii Episc. [6]. 6. Offertorium. [49]. Missa.di. 7.urn Do- mi-ni tu- i. Offertorium. In médio Ecclesiae. de Communi Abbatum. Graduale. S. 5. Conf. Introitus. Confessoris. Osjusti. J. supra multa te constí- tu- am. [51]. Ecce sacérdos magnus. Introitus. S. in- tra in gáu. et Ecclesiae Doctoris. Sabbae Abbatis. [6]. Véritas mea. Graduale. 5. Eadem die. Barbarae Virginis et Martyris. Nicolai Episcopi. 397¯399 fi-dé- lis. S. J. 6. Alleluia. [3]. [48]. Alleluia. [3]. alleluia. Semel jurávi. S. [37]. alleluia.Festa Decembris.

3. IN CONCEPTIONE IMMACULATA B.0 me- 0 : qui. MARIÆ VIRGINIS. s • !* I .ft \ m S· -^-" vestiméntis sa-lú.tis. Introitus.nima me- a in De.mi• • ^¯*^=¾ et HHl·- exsultá-bit á.it me C • • %P.a índu. »» AUDENS gaudé- bo * in Do.Die 8 Decemí>ns. ' «-= •"- et indumén-to justí- .

tu .ti.eta es tu. Gló-ri. ¡ l· B 5 5 *—M —J*^ • Ene.é.am 3* susce-pi-sti me : * nee de-lectásti m `£=ï=* js=s±í m-imi-cos mei os super • 3• E u •• & (• • i· · me. Ps.Tu glóri. 401 a ti-ae cir-cúm-de-dit me.so.sam ornátarn —•*—•—•—•—-•—•—¶l··—1—•—•—•- mo-ní. —» a Domino De-o excel.a Isra. 8. o u a e.ri-bus su-per ter-ram.a. Exaltábo te. * Virgo Ma. tu laetí.Festa Decembris. prae ómni- bus mu-li. Dómi-ne.rí.a Je-rú- V-P÷ salem. fe¾ . quó-ni.el.li-bus su- is. qua-si spon. Grad.dí.a Patri.

omissis Alleluia et ¯¶^* sequentiy dicitur : Tract · 6 — 8.jus * in món-ti-bus san- ctis : dí- li-git Dómi-nus portas . p fa PI a a ••% •• • a ] a Undaménta e. M—A— L- le.fi.ná- lis Æ non est in te. in ¶ /¾ Missis voiivis post Septu ages imam. /I va ta pulchra es. nt¯ ho-no1 1 ri.rigi. 8.402 Festa Decembris. * ij.a pó-pu.lú- ia. Ma- A ría: et mácu-la o.cénti.li * nostri.

a .h¾ ' f ý ¾É la Ja. 403 • • Sa n.mo na-tus est in e- a. bz=t et ipse fun-dávit e.sa dicta sunt de ' te.lelú-ia. a Sion super ó-mni. y. *•— ¡¡' ri. Ternpore autem Paschali omittitur Graduale> et ejus loco dicitur I¢EŠS5 L.i.a ? ¯ Je-rúsa.lem.tas De.a taberná-cu- c . p. cí' vi.am * Altís-si- mus. Ho.cob. -—'%PÌPÌY f * if. Glo-ri. 3 ' tu laetí-ti. 8.Festa Decembris.ó. .

Tota pulchra es. 402. ri-bus. Is- ra.eta sunt de te.li * no-stri.ri. i —i l·- Alleluia. grá- —l·— ti. alle- lú- la. I— 8. Ma-rí- a = a Z^_ Æ . 8.* . y. ¯av qui potens est.a mm Lo.bi .a pó- pu. fe-cit ti.éComm.^i_!:^ ma.el. «¿ supra. tu ho-nc-ri. ' ve * Maa > 'W^IW:IMK_J ría.404 Festa Decembris.gna —l·. -¯l· • A i» • ai G qui.ó- sa * di.fi-cén¯4HHl·- ti.a ple- ^ na : Dómi-nus l· te- cum : be-ne-dí- eta tu in mu-li. F¾¾ Offert.

[2 1 ].lelû. Si díligis me. Melchiadis Papae et Martyris. Graduate. Introitus. Luciae Virginis et Martyris. Afferéntur regi. 13. [60]. 8. Dilexísti justítiam. Dif- fú- sa est grá- ti.a in lá. S. [52]. Si díligis me. 405 10. . ¯¯3 *• J Offertorium.a be-ne-dí-xit te De- ¶v¯ -•HMI « "É^y · us * in •*• ¾d aetér.ia.is tú- is : proptér. [21].e. 11.num. A ¯a L. · ij. Missa. :—I J. Communio.Festa Decembris. Príncipes persecúti sunt. 10. [54].bi. Damasi I. Missa. n . Dilexísti justítiam. 13. S. Papae et Confessoris. S. [68].

J. 16.nes or- . S.sti in Do. gN a% o-mnem . 21.nus e. * if.mi.ó- in fi. 392.le-lû- ia. Gau- te ju. Graduale.laudá. 16.ti- o. Eusebii Episcopi et Martyris. SANCTI THOMÆ Apostoli. Missa. Sacerdótes Dei. Mihi autem.no : re- cet * col. 21. a = a HMl·¯ ter¯¯M—mrum : et ram * ex.íHHHl· vit so.4o6 Festa Decembris. [7]. Offert. 391. Nimis honoráti sunt. A¯r déctos de- • * • * • L. Introitus.

Laetábitur Justus. S. Missa* In médio Ecclésiae. Alleluia. S It. Offertorium. \· et cognosce lo-ca cla-vó- rum: etno-li esse incré-du-lus sed fide- lis. 14.Festa Januarii. [12]. 15. [38]. [18].te * manum tu. et Ecclesiae Doctoris. †. 14. [40]. Graduale. Introitus. Laetábitur Justus. [46]. In virtúte tua. S. Justus ut palma. Felicis Presbyteri et Martyris. . Communio. Hilarii Episc. [42]. Justus ut palma. Justus germinábit. alleluia. S. Missa. Pauli primi Eremitae. 407 bis ter-rae verba e-ó-rum. Conf.am. Eadem die. Comm. [45]. 15. FESTA JANUARII.

Eadem die. 17.órum lau-dent eum. Papae et Martyris. S.ál.a -•÷l%> •• bis : et in cathedra ¿4^i_L·J^x*fi'fi¿=¡ se-ni. Grad. 18. Petri. Apost. 16. Státuit.tent e- urn * in ecclé- si. 15. Romae. [2 1 ]. [32]. Osjusti.an- . 17. [48]. HHHh Confi-te. 16. S. Missa. Osjusti. Marcelli I. Missa. Introitus. ¯c` pie- * X. Missa. [48]. 18.4o8 Festa Januarii. Antonii Abbatis. S. Mauri Abbatis. Si díligis me. de Communi Abbatum. In Cathedra S. de Communi Abbatum.

li2..ae e• •] t^ 1 • · J i4 jus : • I mm ti i• et mi. • 1 91 • • 1 b è 1 • ¯. ! !*•• % * ij. A is * ho-mi-num.am * me- am. • • • • • • * et super hanc pe1 •lie i • ]L·· tram •• • ¿ ¯^ ^ • 1 • • aedi. Tu es ••' t_ • • • • i • ' • j • Pe- trus.. ••pin. *·—HB—FU ¾ .i%n1 H* -P-1 1 • * 1 • córdi. 409 j mi-se-ri1 • • • • •* * • • r> > M • n • ñ [ .. et . i • L-le-lú.ia. omissis Alleluia et \ Tract 2.•A i8.Festa Januani. Seßtuagesimam.si.-.ra-bí-li.fi-cá- bo Ecclé.••4 tur Dómi-no c i• • y • P. seçuentz\ dicitur 1 11 1 if • • ü e s •• • · 1 i •Pe.a JJ • i i• i• i • eI •*^^_· 1 jus fí. 1 n. —-4¼.trus..«--P-.

lébunt advérsus e- :£=3* am : ·1a] et ti-bi dabo a> m claves regni cae. 18.4io Festa Januarii.per hanc pe-tram aedi.bo Ecclé- v si. . e-rit li-gá- turn et in cae- lis. Et quodcûmque HI solve•- ris super ter- ram. y . a ' ' ' ^^ su. Et por•—li•• ••• t3î tae in- < In ••hr¯¯¯Tìfc fe- ri non praeva.am me- am. Quod• it cûmHi •- v r r • P in ris su-per ter- que li-gá-ve- ram.fi-cá. •5 e-rit so-lú•**T: turn * et in cae- lis.rum.ló. JT.

et su.ra-bí-li-a e- jus fí- li. 411 ¶ In Missis votivis Tempore Paschali omittitur Graduate et ejus A L. * if. loco dicitur : 8. 409. T-y es * Pe.cór.Festa Januarii. ut supra. ¯¯ -l·M—M+ HiV +'i»»». *1 'i«r»fte Deinde Alleluia.di.ae e- jus.trus.ántur Domi. fc3 3% Offert.le- lú- ia. Tu es Petrus. et mi.per hanc pe- tram aedi- fi-cá- bo Ecclé- a l· siam meam : et por- . g1. 18. y .is * hómi- num. Con- N> fi-te.no mi-se-ri. J.

si. 19. 18.sti * e-pu.trus.ves regni -+ caelóComm.bunt advér- Ï=J=5£ sus e- am : et ti-bi da. SS. Priscae Virginis et Martyris. [55]. * et su. Audifacis et Abachum Martyrum. 6. Intr. S. Marthae. = + rum. Marii.412 Festa Januarii. 6.am me- am.léntur. -rt—•- U.per hanc pe.tent in conspéctu . Eadem die.bo cla. 19. • — a — tae ínfe-ri non praeva-lé. Missa. -A· U es Pe. et exsúl. Me exspectavérunt.tram aedi- l· : •• • fi.cábo Ecclé.

ant qui • • o-dé-runt e.get il- .Festa Januarii. et dis-si-péntur in-i-mí-ci e-jus: l· ± HI • • • fl·- í I -+ a fá-ci. los 3 3 ae. .turn ma-lí. 5· ir¯iri¯J HHl·- Ustó.ti- -• i\ •- i-si sunt r · ó-cu-lis insi.nu De- i sunt : et non tan. HI • " • HK 413 De- i : de. et fú-gi.um mo. ¯r Ps.ri il.urn.ni. tormén.e e-jus. Exsúrgat De-us.énti.a Patri.rum * á.ti- a.le.ctén- tur in lae- tí. 19.pi. I . E u o u a e.mae in ma.li au- . Gló-ri.

Fabiani Papae et Sebastiani Mart. Missa. SS. [22]. 20.414 Festa Januarii. [28]. 3 % ' " TL· tem * sunt in pace. seçuent¿. . * ij.lú-m—•. In virtúte tua. S. 20. 19.ster in san- ctis * su- •'1%-IV IS.le. 4AH—f «T"¯ V* • Y K Domi. Offertorium. 43. Graduale. Introitus. * I. Martyris. . [21]. Canuti Regis. dicitur Tractus Qui séminant. Anima nostra. Dico autem vobis. [10]. Gloriósus Deus. Communio. Intret in conspéctu tuo.nus no. Eadem die.Us ia. [24]. Mi-rá-bi. Post Septuagesimaniy omissis Alleluia et `¶. A ü*^ L.

ri- am re- **»lf gni tu. 20. San-I- tr2¾ewä mi-ne. 2. be-H- cti tu- i. Dó- V ne-dí-cent te: gló.ia. Offert. -M¯HK V· -•—^ J. Post Seþtuagesimam.Festa Januarii. omissis Alleluia et y. o.i * dicent.ami. IMi| et ^¿=r exsultá- te S=3 :¢=î sti : et glo- 8 • 8 • »4y¯j recti cor- ri. sequenti. 415 + L-le-lú. dicitur Tractus Qui sétninant. ¯¯ L^ S~= T» Aetá- mi- ni * in Do- mi-no.ni -•• de. gi.nines . [24].

a au- 1e. [69]. 7· L-lelú. 21. * ij\ `¶.gi-¤es acce. Diffûsa est gratia.rí. > h bat.is cum lampá- aJ» tern no.cte cla-mor factus .xa- fti a spi. 1 ad eum : qui. ve-ni.. [55].é- ¾ ñ bant — Mi # ø PL. Comm.Festa Januarn.a viri S % • I" tus de ' 1 • il-lo ex-í- •5 ¾-f¾f I--.ia. Graduale. S· Agnetis Virginis et Martyrís. 21.pé-runt ó- a l· ¯Ä¯ -Sdi-bus: mé-di. Me exspectavérunt. et qu ì ve. A ¾· r " • ' T 1 ". Introitus. 1 i M VfU • bán-tur 3 Ulti-túdo * languénti1 f* * um.denies vír. et sa-nábat 0. Qui¤que pru.ti- I" bus 1 p •" 1 tn immún- 1 rf^M è • P"· • * dis.um in va-sis su.mnes.

23. [21].am nit : ex.í. Afferéntur regi.te ¾. In Conversione S. 25. Timothei Episcopi. Quinque prudéntes. Státuit. 24. 23. S. \ s . sequenti. Offertorium. • . SS. 22. Martyris. Raymundi de Pennafort Confessoris. Pauli Apostoli. Intret. [3]. Missa. 417 1 if* •• s •· est : Ecce sponsus ve- n % óbT •· ' vi. et cer-tus sum. [64]. Intr. Os justi. [55]. Post Septuagesimam> omissis Alleluia et `¶. 24. Vincentii et Anastasii Martyrum. dicì¿ur Tractus Veni sponsa Christi. S.Festa Januani. Eadem die.mi-no. ï 22. S. 25. Emerentianae Virginis et Martyris. [52].iv- ~ v a»A. 1 iTv iv A Christo * Do. [42]. ¡v Ci-0 * cui cré-di-di. Missa. Me exspectavérunt. [54]. Missa. Missa. Communio.

ta • est -•^— é i ï flV·· :.am. et co« •• •* I • •• M-V • • — • • •—• a a « M a M » m »* • ^ gno-ví-sti me :·· tu cognoví-sti sessi. Ps.a De- . Ni • i.rá. Q UI o-pe. et re-sur1 —T¯* • —•—• 4¯kEu • recti. • quae da. mi- -· hi. Grá.a pot.e— -•—•- 4i8 Festa Januarii.runt hi inter gen.ens est g in ™ A - ¯ ¯-a S •—m—•—•—•- T ^ m .em.• ilium di. Grad.tes : gráß ti- am De* • . 25.tus est ¡rr»i * Pe-tro -M- in a-po- T •m—iHHl· •-••1 sto-lâ-tum.6nem me.ti. Dómi-ne pro-básti me. •>. +4est et mi- J o-pe-rá. ¯fl¯ depó-si-tum me-um servá- >: re qui.a Patri. g fc—— 4 o u a e.am. Gló-ri.ó-nem me. • ^b« 1 ' i • *è 9 * i · •· J.tus T¯¯^—T • ¾ •'•• et cognové.

pi ' a e.dé- re. . 1 1 ••f¾ • ß PL·* i fl fc •"•• 1 %• • • i n me vá-cu. 25. 1 1 419 .. it : 1 ï * k • 1 •_ 1 •• sed grá- ti• ‡.ó••••• · •—•—' i •• Hi nifl nis.„„_ ^ — : -Hl »—•—i fi_• cán-dus. «| · L-le-lú-ia.ru1 •• it 9 thronum du-o- •••4 dé- cimum * pos.«*• vas e-lecti. ••A A A m JT. ve-re dir—• h—a ftJ • i 8 gne est glo-rimm . 2.a 1 • • non fua 1 1 •. Magnus • L·tr sanctus Pau- ¯—`—^-Ah9—|—S— • lus.si. . qui et me..jus semper in me * ma-net..Festa Januarii. j a • •" -• 4 ^4 1 »• ..

• ßm Jl· iñ 9 • SP· a a Pi ¯"· 1 jl h8 • Ik `^e-re di-gne • z b_ • ï " • s sto.. tes i ¡ •• i J* ' i ¾iT cognové- te • 11 omnes genJI • flu runt Jß % •• grá. Pe et ve. sequenti. et Doctor n4 • n •· n· • .le : fli es glo-ri-fi9 % | "* ?• I^A· i Jß % • «ñ •A 1 cán- dus. J. Inter.tál. [ 9 Pb • F r 2. sancte i .<• de 8 ft • I 1] • 3 • • • 1L " " V # Ì"PÌ ' ? • '•• ri J..ti..420 Festa Januarii.céJ de pro nobis • %..lecti. Prae-di-cá• i pi tor ve-ri.ri. 25. J. omissis Alleluia et y.J' " p* ti. dicitur : 1 ract.tá1 i •c 15 .è • * te. 1 •• 9à • .un1 * gén- ll • %i " flil# • _· f·i 11 in iî• . 1• • r•• 1 · n | es vas * e. Paui ii a 1e Jl i· ^· Apó.am De' r "fyw 1• i. • • •1 • u • n«i .ó- nis. ¯s_v . Post Septuagesimam. fli . nifl•• 1 1 . P· • 4 ft i 1 tis.

Alleluia. [7]. Graduale. Conf. et Ecclesiae Doctoris. 28. Offertorium. et ejus loco dicuntur Alleluia. J. Missa· Sacerdótes Dei. 28. Fidélis servus. [60]. omissis Alleluia et y . secundo. J. Specie tua. Mihi autem. Eadem die. qui te * e-Ié- git. Amávit.Festa Januarii. S. [45]. Introitus. Post Septuagesimam. [39]. [47]. sequenti. Justus ut palma. 394. Polycarpi Episcopi. Beátus vir qui suffert. Alleluia. Ecce sacérdos magnus. [43]. Martyris. Offertorium. [41]. Petri Nolasci. [41]. [8]. S. . Agnetis Virginis et Mart. 27. S. [38]. Communio. deinde : Alleluia. Communio. S. alleluia. Adducéntur. [61]. [43]. 26. 421 IV fa ¯ ƒ 1* . Amendico vobis. Joannis Chrysostomi Episcopi. alleluia. 27. Confessoris. ¶ In Missis votivis Tempore Paschali omittitur Graduale. Vultum tuum. Graduale. ad Deum. alleluia. In médio Ecclesiae. [32]. [64]. f. Missa. Beátus vir. Introitus. J. Justus ut palma. 26. dicitur Tractus Beátus vir.

S. E u o u a e. Francisci Salesii Episcopi. Missa. dicìtur Tractus Audi fília. sequentí. Loquébar.am. Simile est.am multarn ni. S. D Intr. . S.num : * lau- dá-te no. 29.422 Festa Januarii. [58]. Laudá-te pú.dit illi * DeHl·M- Missa. [66]. 29. 30. 31. Diffúsa est. Confessoris.a Patri. Ps. Communio. • • -»M¯ 1f et prudénti. [51].mis.e-ri Dómi. In médio Ecclesiae. -*—•**E. et Ecclesiae Doctoris. 30. omissis Alleluia et y.ris. 31. et la-ti-tú- di- V¡F nem cordis. [62]. quasi a-ré-nam Hh¯m •—= quae est in NHl· "Or 4< lít-to-re ma. Martinae Virginis et Martyris. Conf. Offertorium. [38].én- ti.men Dómi-ni. Post Septuagesiniam. g 3· ~ us sa-pi. Joannis Bosco. Gló-ri.

mi-no et fac • ' • bo. De-lectá-re in Doc mi.· | .Festa Januarii. • ' | · ½ — nes cordis tu- et da-bit ti-bi pe-ti-ti.bi. 423 ^-Ü4¾ :.is ejus.jy Pe-ra * in Dó'•__- . . . et i- pse * fá- ci.ni- tá- tern et inhá. i.ram et pascé- •• ris in diví-ti. 5¾ Ì • J J. no vi. 31.am tu- am et spe-ra in e' um.et.. · i . A • • . Grad.6- i: revé- la Do- mi- t. .ta ter.no.

· e-^—H '?• i cie j Sa for. Post Septuagesimatn.le-lú- ia. `f÷. L. exau- t .us.lmi- ci.to a-lárum tu. ì s ü ï" " 1 •• 8 • •¯¯V tì-1!-" Do.am tu.o in saécu. J.á- rum. te.a.gar in ve-la. De. sequenti. I 8. * if. omissts Alleluia et y.424 a Festa Januarii.men. dicitur : Tract.titú-di.la : pro- .nis a fá- tur-ris •' in. 31. J. Quó-ni. D^ W " I M I ^ Ï Ï . Inha-bi-tá-*î- bo in ta-bernácu-lo tu. Pau- et i-nops lau- dá no-men * tu- um.mine : Actus es * spes me.

>» ÏϽ po. * fïlii. g4· Z V -A\ E.re-dii¯ r i timén. et ejus loco dicitur : Alleluia. audí- ïft=¾ te . 425 dí• 1 sti IX P o-ra.ti.ní. Pauper.ti-bus •¾ ¯*¯†fi +— i í—z¿n * ¯+¯k B P¯¯W¾ì • * no-men tu.te domus tu-#: •~a—•—•- a ae: et torrén-te vo-luptá-tis tu- >n.te. `¶. L-le- lú•· ia.Festa Januarii. fe=J „li.urn.am : • • 9 i i • 1 •r" i tá.ó. Offert.nem me.tá-bis * ei •• ae i _ - OS. 8 + 1 1 ¶ ƒ# Missis votiviSy Tempore Paschali¡ omittitur Graduale. 424. 31.tern de-dísti he. Deinde : . alleluia. ¾fe • • • ebri.abún- tur ab u-ber-tá.

bo Comm.ni no-stri Je-su Chri..go mun-do. 2. • • J ni. Intr. 2. • * · * %· ¯¯r· •_ • w*`^ dit. 1* • glo.ter multá• i rum gén•>B i um. Do. • I . et e. i vos. per quern •C.e-ret pa.si • j in I-hi Hi I autem * ab. FESTA FEBRUARII.426 P Festa Februarii.sit i 1 9 % •• Fa 11 1 Id I • J\ • • ¡ •· ••• cru.sti.> = • me : ß ti- mó- rem i do. . S. i. ¯¯¿ ••' m M 1 Wr* m ' ^ IWÌ 1 3 p. Martyris.á. Ignatii Episcopi.mi.fíxus est. 1.ri. i «_ __ -4-é.ri.ni 6 ^M i. ut C k • „ 1 5 • Ontra •»• ¾· 9 spem * in spem cré-di- ¯ T* S •• • • • • ` 4¯l* ^ J*l\>• ti' · i •• v íï.¯] * mi-hi mundus cru-ci.cé.ce Dómi.¯ se-cúndum quod di- ctum est e- i.

dicitur Tractus Desidérium. y. [32]. ut supra. vo ego. • dénti-bus besti.Festa Februarii. [5]. [17]. i. Comm -•—• m—mRuméntum Chri-sti sum.f ¯ ego. Gloria et honóre.jus. Ecce sacérdos magnus. * if. allel. omissis Alleluia et y. e. y.a Patri. Memento Dó-mi-ne Da-vid : * et omnis mansu. Gló-ri.á. Posuîsti Dómine. ut pa-nis mun-dus in-vé-ni- ar. '*' ¡'¯ 1 . vi.vit ve- ro + ¾ in me Septuagesimam.rum mo- lar. Christo con-fí- xus sum cru-ci : vi- -frf . deinde : Alleluia. sequenti. jam •3 i V non •* Chri-stus. [2]. y. a • ¡ 427 Ps.nis e. L-le- lú.e-tú-di. E u o u a Graduale.ia. Christo confïxus sum. .' . ¶ In Missis votivis> Tempore Paschali : Alleluia. Offertorium.

IN PURIFICATIONE B.ti.S-»—¡ phona r | ——-•—— T • . Antiphona. MARIÆ VIRGINIS. Cant. \ Finitis Orationibus. ri.ae Isra.am ple-bis tu-ae Isra-el. Anti.a vi-dé-runt ó-cu-li me. cum Celebrans inceperit distribnere ca?idelas a Choro cantatiir : l·—.ó-nem génti.urn : et gló-•—•—• i ri. * secúndum verbum tu-um in pa-ce.Die 2 Fet>ruarii.am ple-bis tu. Nunc dimíttis servum l· -•—•- -•—-•- tu-um. 8.um.— j ‡- Lumen ad re-ve-la-ti..i * sa-lu-tá-re tu.la. . ¯flr-9¯ ï Qui.ónem génti.um : et gló• • 7 • . -¾—?- UMEN * ad re-ve.—•• ~. Dómi-ne.el.

la. * et Spi-rí.ae Isra. Lumen.am ple-bis tu. Et Chorus ¡respondet: ~ In nómi-ne Christi.i Sancto.el.em ómni.tun popu-ló-rum.0. * et in saé- g HI •—•- ‡ cu-la saecu-ló-rum.a Patri. Diaconus |¯~B dicit: Pro-cedámus in pa-ce.ti. Antiphona Lumen. et nunc. g g -•—•—•—•- -•-•—•—•-•-Hµ-Í-H -•—•- Gló-ri. Sic-ut e-rat in princí-pi. similiter repetitur post quemlibet versum. Anti. et semper. Deinde fit Processio. et Fí.o.ó-nem génti. . Amen. 2.tu. g Quod pa-rásti * ante fá-ci.li. Lumen.6¯¯*¯¯Ï¯ r phona ¯ 429 Lumen ad re-ve.um : et gló- 6 -ft—!ri. Lumen. Amen.Festa Februarii.

2.tae ••• II j 3 7 r "· di. Progreditur Processio. et sús- -aiy >: ci-pe Regem Christum : amplécte-re •• • alv iy 1 1 am.on . aiy \: •• JL\ D.6r-na * thá-lamum tu- um.um ante lu-cí- addú-cens má-ni-bus -•—•—a—•—•- quern accí-pi-ens Síme-on in ulnas su- as praedi-cá- 1a vit pó-puß m £ lis Do.li. Ant. 6. e + -l · •—tt- u «. Alia Ant.mi-num e1 1 m um es-se •r vi. i _ gem gló-riae no-vi lúmi-nis: •—a—. 2. et mortis. et Salva-tó-rem mun- R Espón. ¯M- Ma.430 Festa Februarii.rí- ìquae est caeléstis porta : i-psa e-nim por- tat Re- ¯3¯a ^ J .- subsístit Virgo !•. et cantantur Antipìionae sequentes. Si- on.• ferum : I ¯· •- Afl ¯ ¯ 8 ¾ F + T ¯ T ¯ M — r r : ^ Fí.sum * accé-pit Sí-me.

as. • 2. ¯i¾¯ in ulnas su. rum. Domi-ne. % • ni-si vi-dé-ret Christum Dó-mi. servum ^ . aut du- os pul- los co- lum.xit + a accé-pit e.bá- ¯Mrum: * Sic-ut scri.no par túr- o tu- 2.dí.um H Deum.ri-tu Sancto. Et ingrediendo ecclesiam^ cantatur .runt * pro e. • s I • 431 ¡· •· 1 1 SI Spí. /V tu-. T| \ B-tu-lé.ptum est in le. p^ ¾a • i pi % I non vi-sú-rum se mortem.ge Do- .o Do. um in pa-ce. et be-ne.e-rum in templum. et di^ -Pxit: Nunc dimít-tis.mi. Resp.Festa Februarii.ni : | I 2 et cum indú- `m MM ace-rent pú.

i • • ' 1—•—• • • - iv urn Do. i. r^=^i^^i£¾jsd USCE-PIMUS * De.us. Gló. y . mi-se-ri-cor-di. •i • • ¯T¾ B a .mi- Je-sum in Je-rú-sa-lem.i San. Spi-rí- tu. se-cúndum legem Mó-y- ¿ m i • • • 1 .am tu- am in me- di.o templi -M- tu-¿—it i: se-cúndum no.tem implé-ti sunt di. ^ sis' i¾ mi• • ¯a- ni.es purga- -asi.lio.ó-nis Ma-rí-ae. i.men tu- um De- us. . AD MISSAM. 2.ri.ta et laus tu- a in . tu-lé-runt ti.a Pa-tri.432 Festa Februarii. i et * Sic-ut.^ v : et Fí. Postquam au. Introitus. * Sic-uî.cto. ut síste-rent e- -ano.

i.lis ni. 2..ti. sancto e. Ps.ta | 1 et laus • í ii tu^ J i a . E u o u a e.i nostri.nes terrae. • • 433 fi.Festa Februarii. Grad.ta et .jus.pimus. mi. et laudá-bi.a pie. g +¯ Uscé.a Patri. Gló-ri.se.na •—• est •—•- déxte-ra • JCÉ tu- a.mis : * " in monte 1 ¯ n -a r in ci-vi-tá-te De. Magnus Dómi-nus. De- US. \4rz * •• J Sic-ut **7¯ au-dí-vimus.. 1. -•—•-m—m-tm- • . • • • 1 A •l i • • • • •• in fi.ri-córdi.nes ter- rae : justí.am ¯y tu- ! — o templi tui: se-cûndum am in mé-di- ai v \: nomen tuv 1 1 • " • um. * Deus.

rum por. Se.i . 5 AT N a Unc di-míttís 1 a1 * servum tu.tábat: puer au- b ^ i tern ^ v ^ S se-nem * re. -4HHI 1 in —H¯¯= Hl·» monte sancto * ex.gé-bat.nex pú. Do- . * + . a" ^.um.e. —h ' • —•--*- ví. A ¾ L-le- lú- ia. jus. î3¾¾.mus ••• •• in ci-vi-tá-te -·—•— —• De.· nostri. %"n¡· e Septuagesimanty omissis Alleluia et *¶. sequenti> dicitur : Tract.di.434 Festa Februarii. 2.

am pie- bis tu.• • • S in pace. Comm. B· •j • n • rá- sti —Hï ante fá- ci- em ómni. Offertorium. Lum men H S i ¾ • • 3ni· m j L r·¡· 1 • 1 r ad re. [58].um po- pu-ló- rum.um.el.ae * Isra. 1 ƒ" '· 1et 1 ' 1 gló1 | Kñê • · 1 ~m 1 • 1 . tu. 2. Qui.Quod pa• • • pn § •1.dum verbum tu1 mi- um ¯ ¯-m=. se-cún. y .lu-tá.a vi-dé-runt ó-cu-li me*NT¯ i sa.ti. S 8 · J • r~a-rtr a Spí-ri-tu Espónsum * accé-pit Síme. ji y.ve-la-ti. Lit! 435 3 ne.ó-nem gen. Diffúsa est.Festa Februarii.re •p¡i' ' · • p·. )ür . 1 ri.on .um.

urn verbum bo-num : * di.ámus * omnes in Do. g- G no.óne ah 8 li. Andreae Corsini Episcopi. Martyris. E-ructá-vit HI—•– cor me. gaudent An. 3. Intr. Missa. S.e— Sancto.urn Dei. 3.¤i. 4.a . 1. Ps. Conf.dant Fí-•—•—•li. di. [32]. ni-si vi-dé-ret Chri- HÏ—=stum Dómi. K_L ' iÄ-¡ Aude. Blasii Episcopi.mi1 HI •- Missa. S.em •. Státuit. Sacerdótes Dei. 5. [7]. 4.co e-go 6-pe-ra me.ge- l· et colláu. 436 Festa Februarii. S."• A · re Agathae Márty- festum ce-le-brántes sub honó- a ris : de cu-jus passi. 5. Agathae Virginis et Martyris. «5=t non vi-sú-rum se mortem.

is tu- is m conspéctu re- gum. Gló-ri> a Patri.gi.Dó-mi- ne. E u o u a Graduale.bar. 1 _ id_ r¯jL_ » : m. 2. .. % S •• offert . el y.am: pro- ximae e- jus affe-rén- Q HMI- -• M- UI me digná- tus est * ab omni plaga cu- . • y. i A ^ . * if. Adjuvábit earn. [24].Festa Februarii. „.le-lú% • ia. 437 l· HHHl·- Re. I6. "In — P ^ s· . F-fe-réntur re-gi vir- gi- nes post e.Loqué. de testimóni. Post Septuagesimanty omissis Alleluia. Comtn. A L. dicitur Tractus Qui séminant. T • *· • * et non confundébar.^ ti-bi. e. 5. .. *- I. [56]. sequenti.

am me. —¯=te re-stiJ~M—A~¡µ c 6. [51]. 10. 8. [60]. Eadem die.0 pécto-ri •*•• . 6. [55]. Missa· Státuit.co De. . Dilexísti. Missa. 10. 7. Missa. Missa. [48]. £¯= . Conf. Apolloniae Virginis et Martyris. [42]. Os justi. Eadem die. Cyrilli Episcopi Alexandrini. S. de Communi Abbatum. Missa. Titi Episcopi. Dorotheae Virg. S.re.um vi. ipsum ínvo.vum. Joannis de Matha Confessoris. Loquébär. 9. Missa. 7. [32]. In médio Ecclesiae. rá- ¯· • et mamíl-lam me. Me exspectavérunt. et Mart.438 Festa Februarîi. S. Romualdi Abbatis.e. S. Scholasticae Virginis. [38]. Os justi. Confessoris. 8. et Ecclesiae Doctoris. 9. ' ' re. Missa. S. tû. S. S.

di **ci-vi '.nis advé¯ nit. Je. alle- ¢=*=j l· lû.co ego ópe-ra me. P. descendéntem de caelo a De.E-ructávit cor me-um verbum ' ' U!""'K l·T bonum: * di.res * appa-ru.rá..tarn sic-ut spon- sam orná-tam vi. pa.lem no• j väm.ro 4- suHI o. V. HI- T. .a re-gi. tempus pu-ta-ti. g ¾ o u a e. P^.rû.é- runt in ter-ra no- ' stra. . n . Intr. In Apparitione B.sa. Immaculatae.g _ H¯4 5 Lo.di ci-vi-tá. Gló-ri. ¯ HMHI 1 •*- V I.Festa Februariì. —.o.ó. M.a Patri. vox tûrtu-ris au- . g8. Eu Grad.tern san-ctam.ia. Alle- ¯»—3r lûia. 439 11.

hi fá. . • • a.ó• ¯¯·—F^l·^ et vei N< • • 1 •l· a • L •* ni : • * ¾ • P· l^á • * co-lûmba me.ci. * .a in fo-ra- • i 3 % ?l·.lú- ia.bus petrae. dí. so- net vox tu- a in áu-rl·bus me- 1S . i a-mí- ca me- 3¾H-*-¾ sa mea. ' M . h«—*r T T—•—*·* nostra.ta est in ter. spe-ci.440 Festa Februarii. m m A r L-le. ii. J¾l mí-ni.ra .de mi. Surge. Ostén. *»· in cavérna * ma-cé- n-ae.em tu- am.

r* 1 .a * Je-rú. sequenti.a dulcis.¡ ¯ * decó.ri-gi-náHHHM lis non est in te.ci.ra.el. tu — laetí- J··¯Tü ti.^ .¯s ——• U gló-ri.sa-lem.a i§· `'. dicitur : Tract. -#*•- 44i í£î=Zt vox e. ~ •r^.nim tu. Ma-rí- a.n_'' i i 1 pó- pu. n . 5¯ 8.cu-la -ã^-J^z o.li nostri. Fe- lix . Post Septuagesìmam.Festa Februarii. y .a S _••• j afrfl. 1 " v m^ .es tu. omissis Alleluia et `¶`. í=>î et fá. ta pulchra es.a Isra. et má. " l · .ri-fi-cénti.‡ • i• + tu •^ hono.

a. .S -*V y.ru.stra A 4· ^1 L-le-lúia. et ejus loco dicitur : x · L-lelúia. sa.442 Festa Februarii.era Vir.ne.8>.¯T« .put virgí. runt =-÷—jr· in terra · no.tis • • [ •/fl\ m • * ^"ê 1 Ì s ca. I .pen.de dignissima.é- >. ¶ /« Missis votivis Tempore Paschali.0 pe- de * contri-ví- `-*+l sti. HI—•—•- et omni lau. • a es. ]%% • * m quae ser. · V • l2 ^ÌH . fc—• • : . • if.Flo- res appa. u .go Ma-rí. omittitur Graduate.

* et ¯s-=¯ ti-pli-cásti lo-cuple-táre eam. 443 7 .P. 7`. n .• • íi=^ in-ebri. — A mi-nus te- ve * grá. mul- I-si-tásti ter-ram.Festa Februarii. v i. Alle- lú- ia.a ple- na.ásti eam. D6- -l·-^¯ li- cum. . be-ne. T.ta est.Al-le- •rl·í lúComm. . P.dí. | ia.ti.eta tu in mu- l· éri-bus. Offertlz i. Vox túr- tu-ris e—-T--— * audí.

a mu- turn. i? .it os pá. Septem Fundatorum Ord.um _«—^_.men sanctum -sti • ••! • l·=¯ tu.ru. Ps. SS. : Ms*E u 0 u a e. Dómi-ne Dómi-nus noster : * quam admi-rá-r+ i est nomen tu-um in u-niversa terra! Gló-ri-a Patri. 12.M.cit di- T=ï½i sérr—— bi-le tas. ¡- 5 «J r U-sti * de-cantavé-runt. 12.B. • ! * • eit victrí-cem ma• M num tu-* -•• - -Pi —Þ3O¯:î=í P" - fl— •. et linguas infán. no.am sa.runt j ¾ a-pé.ti.lé-cti mei HI B-W * non la.bo-rábunt fru- .V.pi.um.Serv. C a .J -f am laudavé.ri-ter : quóni. Intr.énti. Dómi-ne.444 Festa Februarii. Grad._i—i_^ fe.

bunt in conturba-ti.ó-nem.ce sepúlta sunt._JL r ._*% . et ne- pó- tes e.Festa Februarii. Cór-po-ra ipsó- rum in pa.ó.is.rum vivit in ge-ne-ra-ti. ne-que germi-ná.lú- ia. ^¯"^¯7 et no-men e. 12. * ij\ • • %a . .énti. Sa-pi. L-le.rum Dómi-ni est.am L!· G 7* ¡rj— l=r 1 -ki i. I e.a semen be-ne-dictó.psó- rum nar- rent pó- «ti . 445 •- * = J—3: Hi ¾ stra. .ó-rum cum -mm—•—•– .ónem* et gene-ra- ti.ó- -ã • flv' K ne : qui.

ϯ¯Î?¾F l· •·t l· a a 3M%-£ pu-li.si. dicitur Tractus Qui séminant.os : in ae-tér- num * conserva-bún- tur.a. Sapiéntiam.* 1 • • j • 'r • • Non de-re. S g8. deinde : riL. alleluia. omissis Alleluia et `¶. ut supra. - A -••-I Ddú. L-le- lúi * ia. et lae-ti-fi-cá- bo e- os in . ¶. 12. Post Septuagesimam.6-rum nún- ti-et ¾ft • ••< • ii_ • Ecclé. etlaudem e. [24]. sequenti. ¶ In Missis votivis Tempore Paschali omittitur Graduate^ et ejus loco dicitur : Alleluia.os • É in mon-tem sanctum me- ¾S=¾fe urn.446 Festa Februarii. -Y—" Offert.cam e.línquet Dómi-nus san-ctos su.

Martyris.nis me- V|I' 1 < I—a 1 ae: ho-lo- 5— cáusta a fl a y |-a a > JffL¯j¾¯¯a>a e. 513. Martyris. Faustini et Jovitae Martyrum. IS. .rum et ví-ctimae g i* cé- bunt mi- hi super altá- re me- um. S.18. Salus autem. 14.mo 447 • • o-ra- a • ti. 22. Missa. 22. Missa. Ego vos elégi. In virtûte tua. 14. 18. Státuit. 408. Sra • do. 15. [28]. CATHEDRA S. SS. PETRI APOSTOLI. Simeonis Episcopi. [10].Festa Februarii. Missa.6. Omnia dicuntur sicut in antiquo festo Cathedrae Romanae. [3]. S. Valentini Presbyteri.6.6rum pla- e. Communio.

*qui se-cú-ti K — estis —– ^ me. sedé-bi- + tis su-per se- des.xit il- . S. Tractus. Missa. 534. -cu-lus De- i *rçspé. Graduale. S. Conf. Gabrielis a Virgine Perdolente Confessoris. Constítues eos. 7· H . [5] Offertorium. i k±*y OS.cántes du-ó-de-cim tri- 5 i bus Isra- el. Mihi autem. ju-di. et Ecclesiae Doctoris. 27 zœ/ 28. 27. Desidérium. Intr. Nimis honoráti sunt. 24 vel 25 S. 392. 24. Petri Damiani Episcopi. [38J.448 Festa Februarii. A : > 8 A z¯ him in bo. Comm. In médio Ecclesiae. 23./• N l ••' . 23. 391.no. MATTHIÆ APOSTOLL Introitus.

put e|^ P·· J*1 jus. -Ï4*=Hft7 Mta abscondí. ^ ' i¯' císti e. Quam bonus Isra.us * his qui re-cto sunt corft P·· de.h Perfe- ti-bus te. s— V^f Uam magna * multi.te M¯T¾1 1 • ft* ipsii us.ri.um.do dul-cé- di-nis HHI- 11 tu.ti M P· • 1 "¯·r • f‰ 3 • S· • • •• et ho-no-raverunt De.is -ftft· . -ft ft-ft- 449 ¯l¯¯s¯ï et e-re. 27.•* ^ in • ft •• il- lo mul.ti sunt •.tû.ae. S ftr-*-^ fl a ^ ï • • 1 ft m ft ' ^ É • B P Í .Festa Februarii.xit e. S i J· J ¡ i» • Glö.sti 4 quam timén- V^7 #*****. 3 ft • 1 • • • fifl • • • et exaltá-vit ca.um = 1 ab hu-mi-li-tá.ne.a Patri.el De. Dó-mi. ——• E u o u a =—•— Pi·· • e. Grad. • • et mi-rá.

á1 •· >• ¡ a JUS ?•- *]S-*i- J_J tus vir. «=* qui spe-rant in •' II ¢¾5¾ in con-spé- te. * cu- est au. —1¾«¶ • j corde su.it.• 1 • • • i li.ó. ¯p^ri'·-fc pr r . r^zt " fl"fl¿k ctu fi- li.urn abs j • a • ascensi- ó. ~ •"m E.rum * hó-mi.co quern pó-su.num.it. 27.450 Festa Februarii. ¯¯¯ 1 3 • " 1 in lo.o dis. E-lé. g8.xí• i H te : : 3 ft.rum. ma-gis quam ha-bi- tá- . Tract.nes in fir-f-i—a-i-a • fh^ a in val·le lacrymá.gi abjéclus es- se in domo De- i me- i.pó-su.

î1 • i· < 9 sti e· 1 Ik um. M • i • mi. glð- . ¶ / » Missis votivisper Annum.a : • virtû. I* 1 • 3#4 r •· ' '-•7 1 M • i ia.•< u • !•• 1 Jjnà l· l * • • • » Mi-nu.bu.lant in inno-cénti.á-tus ho.mi. paulo B 3 • |t^ 1 B § •• ' • 1 mi- nus ab An- ge-lis. Non pri-vák • m bit bo•• • nis e- OS 1 1 • •· • 3 • • I 1 •1 •% Do5 J •· r• • mat ' ' qui ß 1 ám.ne 6¯¯·—' be. Graduate Quam magna. deinde : 7· ß H — B . ut supra. L-lelû- A i . Dó.turn.ne.Festa Februarii. 27· 451 l·*·† re !^l^^· • • • cu-lis pecca-tð-rum. in ta-berná- J.mo * qui spe1 •••%» % 1—•5ftï-g— rat in te.

452 Festa Februarii.o Dei in mer.í- 3fe=l sti eum super ópe-ra má-nuum ¾epi * tu. et consti-tu. •· • ri. Tempore autem Paschali omittitur Graduale et ejus loco dicìtur Alleluia. •M .ro. alleluia. y.sti ay nat. ut supra. * J.ná-sti e- um. L-le- lú- ia.cédem ju.árum. Minuísti eum. 27.a et honó-re co. deinde : jf\. Be-neHMMI- ¯r¯*festí- Adí-cti. et in ho-ra ve-lóci l sus il- lí- us * fructí- fî- cat.

am lauComm. si quis audí. .us an.Festa Februarii. * qui.cíl- lae tu- ae : di. 453 Offert. E rit C-ce sto * ad ósti.e-rit mi-hi jánuam.cu-la • S.e- -. g8.cá-bo ho- sti.am et a-pe-rû. ti-· bi sacri. 27. f v [v.um et pul.8 me- b •% a. i I.a e- go ser- vus tu- us et fí- li.so.fi. ¯¯ o Dó- mi-ne. dis.ru-pí- sti vín. L J vo-cem me.

4. In médio Ecclesiae.lo _i a ¾ J. Missa.cum. [67].454 Festa Martii. Missa. S. Si díligis me. Joannis a Deo Confessoris. . Missa. [42]. 8. S. Martyris. 6. -—i intrá-bo ad illum. 8. 7. Casimiri Confessoris. . [42]. Missa. . S. Lucii I. Os justi. Os justi. [21]- 6. FESTA MARTII. [38]. Eadem die. Missa. S. Papae.· et ipse me. Thomae de Aquino Confessoris et Ecclesiae Doctoris. SS. 4. Me exspectavérunt. 7. et coe-nábo cum il. Perpetuae et Felicitatis Martyrum.

vé-runt *ju- -' • • 6mni- 8 audí-vit e- os : et ex HHI bus tri-bu-la-ti. 9. Be- í=3: HI—•—» i ne-dí.mi. Quadraginta Martyrum. Cognóvi. Ps.a Patri. g I. E u o u a e. Grad. Intr. S. Glo-ri.cam Dómi-num in omni témpo-re: * semper laus e-jus \ in o. 10. Missa. c** P· 8 •**ï " HI `L sti.tres in unumî dum ha-bi. SS.re .re me.nus ex- Lama. HI • H4h A •• A-J et Do.ni- bus e. [68].be-rá- ± vit -m-* e- os. \*i E •• 3¾J=t et quam ju-cún- CHHK ce * quam bonum.6- rum li. 455 9. 10.o.6. Franciscae Viduae Romanae. -Afra.tá.Festa Martii.

Offert.mi-no. £ I. Sic-ut unguéntum 3 > in cá-pi-te. quod de-scénHHMI dit in bar- bam.456 Festa Martii.mnes re- cti cor- de.ami.ni * in Do. et MMHl·f JLi Ã=î exsultáte \ • !• sti : et glo- -î-* ri. bar- bam * A.a. 10. [24]. | i. Qui séminant. —+ fl* Aetámi.ni •! L o. Comm. S fé-cerit * vo-luntá-tem Patris me- VaJ Uii-cúmque . ¯~l· ¯V Tractus.ron. Hl—»- .

5 r — '| T 4 — n · ~ — — • ' ^—1 • . S. 17. 12. Missa. Papae. 18. 457 "•V i. Missa. 18. S. Confessoris. "P qui in cae-lis est : ipse me. 17. [21]. . [32]. S. 12.Festa Martii. Patrítii Episcopi. so-ror. Gregorii I. et ma. Si díligis me. di- cit Dómi- nus.ter est. Státuit. In médio Ecclesiae.us fra-ter. Confessoris et Ecclesiae Doctoris. Cyrilli Episcopi Hierosolymitani. Missa. [38]. et Ecclesiae Doctoris. Conf.

• • de Spí. [8]. Communio. 7`. [48]. Beátus vir. Amávit eum. Justus germinábit.ju-gem tu• ST •• • ni· I a am : quod • i i • • ñ¾B m \ m • e-nim in e. alleluia. 0 missis Graduali et Tractu. MARIÆ V. Tentpore Pasckali. 7. J. [40]. Tractus. [39]. P. CONFESSORIS ET ECCLESIÆ UNIVERSALIS PATRONI Introitus.re Ma-rí• 9 • pi am con.ri-tu Sancto est. no-lí time-re accí- V m^^ ß 1 pe. dicitur : Alleluia. [45]. Offertorium. ±IlfJLJli-^-jU OSEPH*fi-li Da-vid. Véritas mea. . Justus ut palma. Dómine praevenísti.a na-tum est. [44]. Alle- lû. Graduate. j .Die 19 Martii S· JOSEPH SPONSI B.ia. Alleluia.

24. \ Introitus. 1 ZZZT ZZZZZDli ctus fructus ventris tu- JL·_ f. et pá-ri. nihil fit. De festis I classis quae transferri possunt. Benedicti Abbatis· Missa· Os justi. ut notatum est in Sabbato in Albis. sed post Octavam celebrantur : et tune in fine Introitus ante Psalmum dicuntur duo Alleluia. et veniunt a dominica II Passionis seu Palmarum usque ad octavam Paschae. grá-ti. 608. De festis II et III classis nihil fit. et in fine Offertorii et Communionis. de Communi Abbatum. î -ve a. unum Alleluia. Be-ne-dícta tu in mu-li¯é- ri-bus : ÌE—Ji et be-ne-dí¯¯iffc—ïi¯¯*ï J=î 4i. Tract. Ec. †. Et hoc idem observatur in omnibus festis quae celebrantur inter Pascha et Pentecosten. S.a piena : Dómi-nus —j *Ma-rí- l· te.Festa Martii 21. Benedícite Dóminum. Post Epistolam non dicitur Graduate.pi- es. 459 21.ce concí. -a Sancti Gabrielis Archangeli. [48]. sed dicuntur duo Versus cum quatuor Alleluia.cum. 24.es . Benedícite Dóminum. 607. Graduale.

um. vo-cá- bi-tur .Id-e-óque quod na. • I". • • -s- -r-4M et vo-cá-bis nomen e- jus 5 Emmánui f el.bi. ¯¶· Quómo.et i % * p«n a • •—î--ii^—• stud. 24. __ Et respondens An. ¢rf^"¢ fíi. 'r*pF et supervé-ni- et virtus Altís- ^¾ l·¢^g-_^ap. Spí-ri-tus Sa¤¯t|¾—rpi' ? in te.# F5- —-PIS r"T% r' fts ctus y .quit.do.ge-lus di-xit e- iS—in i.46o Festa Martii._ si-mi obumbrá-bit ti.seetur exte San- ctum. ^ ¯ .quóni.am vi-rum non cognó- i- SCO? __ p. ¾Mirtinrr9 Ã^fe=W^¾^TW y. —•— fi. in.

¯ b-î v A L-le-lú- ia. l·¯ b « -.d t ¯ tnr An- "• . Benedícite omnes Angeli. Benedícite Domino. Alleluia. Tempore autem Paschali omittitur Graduate et ejus loco dicitur : .los su. 611. 4- —a-p. deinde Alleluia.. " Ì li. Communio. 461 A · Fí- ™\ '* i.gnis.os spí.ri-tus ¯ . Ave Maria.Festa Martii. 608. J.us*De- ¶ In Missis votivis ante Septuagesirnam vel post Pentecostenì Graduate Benedícite. Stetit Angelus. 24. [77]. . Qui fa. 5 •tftF¯ ¢. · •• et mi-nistros su- os * flammam i. alleluia. Offertorium. 612. 610 sine Alleluia in Quadrag.— . J.8¯ ¯îr• 1 F¾-¾-P^ la i¯¯¯~r ge.

27. Introitus. Ave Maria.í-sti · ma.us. otnissis Graduali et Tractu. Joannis Damasceni Confessoris et Ecclesiae Doctoris. Offertorium. [62].— • É· gló-ri. Ps.462 Festa Martii. Intr. Ecce Virgo. dicitur : Alleluia.de! Gló. Vultum tuum. 25. [79]. [69]. Tempore Paschali.ce- me.¤um déx. [77]. . 25. M.te-ram me- am : et + 3 ' M y f¿ in vo-luntái • te tu• •"• ! a % de-du-xíst I — — písti me. et cum 1 y rfr. Graduale. V. IN ANNUNTIATIONE B. TŽT • ••• E u o u a e. J. [64]. S. Quam bonus Isra.a Patri. J.ri. Communio. * hisqui re-cto sunt cor. 27. Audi fília. Tractus. Ave Maria. Alleluia. [79]. Diffúsa est. alleluia. Virga Jesse. 23. 7 · ••• A Enu.a sus.el — T¯ J • a •—g-·-M 9 Hi ¯T—· De.

Ü Sç .í• 1 • · • • • • JL • '1 • L J ' • | !• L·m • • • •T þ·_ ut arsti.um : et po.dam il· los. . V -T Erse.os.quar * in-imí-cos me. Grad.-' 4b¯ 1 •• •v..Festa Martii. 27.cet manus me¯4Hl·- ad proé-li. . .| 2.it ¯¯· • imma-cu-lá- /\·?Nã¯T « tarn vi•• • am me. • am. Tract. cum aére.a as 1 -I í—^*¡N8 p~ 1 mea.um. bráchi. Qui do. 463 D 7· l· S=¿^=T E.su. l· et compre-hén.te : ±sri et pó-su.us * qui praecínxit me virtú.

_ I B L · —_i-V.a D6- . i. • nee • r* i# — m • *p·" L· • 1 • | . et •Æ¯¾.mum * di- XI •*frr í£: 8. fir* 3~¯¯*¯HI 1 ¯• • r+¯ bor ti- confi-té••• M?T bi in na-ti..a proé. cam. Confrínii I J gam I^J il¦m Jjp los. f• r os.Festa Martii.li. dicitur : A « i L. '•1Proptér-e.re : ca—H dent •• • subtus pe-des S †\ me- k r l^g 1 • .runt sta. _5—. nómi-ni tuo psal. Do- mi-ne. Tempore Paschali. 27.6-ni-bus.µii_ Ã=í¾* J¾LÜV¾J mi-nus sal-vávit • manum tu• j am ti• i •Me • 1 • •• •· • N bi : qui.a Y.• pót-e. * ij.le- „?%• - lû- ia. y. omissis Graduali et Tractu.

* ne-díctus Dômi-nus r"¯ De- us me~M¯ s us. 465 mi-ni *tu proe-li. et dí-gi-tos me. Graduate Deus. A L.á- ris. ut supra. 27.Festa Martii. . dicitur : A L.le-lû- ia.le- lú-ia. qui do- cet manus me- as ad proé- __¾ liurn. * ij. deinde omisso Tracfu. . r. 463. r -r÷¯i lum.os * ad bel-••nil U %?% V ¶ In Missis votivis ante Septuagesimam vel post Pentecosten.

a e : et déx- At te. Oflfert. fee dísti mi" a M ¾ hi• pro-tecti.6nem sa-lû• ^_Jz!il:—í—±ziz¾ tis tu. 27.& 6. . . e-rit. Ignum * ha- ¯-M- bet spem : — r^r·¯-t si prae. rur-sum tr¯·"l et ra.ra tu- a *suscé- pit me.mi ejus pûl- lu.lant. sum fû- W H l·¯ vi-ré-· scit.cí- r S fc • • _ _ .466 rM~ Festa Martii.

o adju-tó-ri nostro : * ju-bi-lá-te HI •—«- Gl6-ri. 68. Comm. li¯¯¯· 71 Q -l—-J— UI tì-mé.•"•' a rum conte.jw a• y >: ¯ l nus. confírmat au- tem ju.stos Dómi- S. E HMHI . 28.o Ja-cob. Joannis a Capistrano Confessorîs. Ps. Exsultá-te —m—•—•—•—ì3—•- 3tfe -a E u o u a e.do me- a.go autem * in Do•—II • • • mi.no gaudé- bo : et ex.a Patri. Grad. B 28.Festa Martii. De. ¯ 1 467 .sultá-bo in De- o Je-su me- De.réntur.%»•.tis * Dó- mi-num. lau- . Ráchi.us D6mi-nus forti-tû. 6~~¯kül^zt I. 4 De.a * pecca-tón.

8 V que despé- 3LJ!IHJ xit >>•• depre..ó..nus.ca.men Ja- cob.nem * páu- pe- ris. Ê8.mne semen Is-ra-el : quo- ni. ~ Orti-túdo me-a. Time. 28.468 Festa Martii.ti.sum se. * et laus me•· • ¯H a ¯r Dómi. -w • • • fl-cáte eum. et factus est mi-hi in sa- .vér.ri- ^ eum 0. ¯·¯rï y. *^¾te¾ ne- . Tract.am non spre.`» .vit.at glo. » da- te —f e- um e u-ni.

469 lú.tern : i. —m—•—•—• iU—=—¿·¾la: J.ste De. ¾í . Tempore Paschali> omissis Graduali et Tractu¡ dicitur : g • !• L·le-lúia.Festa Martii.mi- nus cónte-rens bel- Do. * ij.Do. 28. et 6 : —=-—1—=—•=—r¯s¯^i *n 1 • si—^"i¯ •• ' •n T4Ì glo-ri-fi-cá- bo e.um.mi-nus qua-si vir pugnátor. Omní1 Fa t¯¯" J • • • 1 e pot-ens no-men e-jus.mi-nus * no-men est ¾¾z il-li. Ego au- tftìzÈ tem cantá- H—T et exsultá- bo for—— bo ti-tû1 ma- di-nem tu- am ¾^ ne . Do. J.us me- us.

% 6.470 Festa Martn. .vit *-£f* » 1 ^KB8 illum ma- •—^=J=a1 gnus et san. Offert. et audí. Deinde dicitur : Alleluia. Ego autem cantábo. A • L·le-lú••"».fû. Hi k-T¡ 1 In T» * ¯ñ * • m m k »fHJ • • '•" j tem in oppu3 ' i JL i Nvo.se-ri-cór2. y . ut supra. J. Graduale Qui timétís. ¶ In Missis votivis ante Septuagesimam> vel post Pentecosten.vit* Al-tíssimum pot-én• '•• • 9 gnán. 467.nis * me- ae.e tri-bu-la- -l· i ti. ut supra. alleluia. 469. di-am*tu- ± am.6. Qui- a la ¾¢¾fe es suscé.um l· me- um in di. mi. -•—•- fa-ctus et re.gi.ctus Deus.cá. 28.do in-imí- cos ún-dique. ia.ptor meus.

¿¯~ qui transí. Mariae V. 1 T7Ã*ÏS: Tabat J >·»? *sancta María. 471 Comm. Introitus. et mundi Do. Septem Dolorum B. Passionis. post Dominicam I. juxta cru-cem Dómi-ni nostri Je-su Chri-fc*5 sti •Me do-lo.tis per viam.urn. 1 1. O vos 0- 1 •PL«4 mncs. y. —4*¯ et victrí. In Comm.Festa Martii. 595. Dolorósa.cem manum tu.ró- tv sa.mi-na. nomen sanctum tu. M. atténdi-te. Septem Dolorum B. + H1 D 3 r Ecantavé-runt. * D6mi-ne. Tract.na. V. Stabant juxta crucem. —· —fc- • •—p<laudavérunt.am Feria VI. et vi- . 595 Graduate. cae-li Re-gí.

597. 2. [38]. 4. Stabat Mater. 11. Missa. FESTA APRILIS. Confessoris et Ecclesiae Doctoris.lor * meus. Confessoris et Ecclesiae Doctoris. sine Alleluia in fine. Recordáre. 5. Justus ut palma. 5. Vincentii Ferrerii Confessoris. S. Leonis I. S5¾ déte. . S.472 Festa Aprilis. 2. Missa. Francisci de Paula Confessoris. Isidori Episcopi. [42]. Papae. Missa. Felices sensus. Missa. 4. si est dolor sicut do. S. [45]. Si díligis me. 600. 11. [21]. Communio. S. Sequentia. Offertorium. Osjusti. 601. In médio Ecclesiae.

Missa. 473 13. sed non ut lex tu. E u o u a e.is tu-J-4_ is in conspé-ctu re- ¡ NU ia.• _ ' 1 l· iñ • •*• · 1 lant in le-ge DÔmi. •· • i • 3 r P. Justini Martyris. Al-le. PS. S. gum. dicitur Missa In virtúte tua.ni. 13* 14.a : * qui • .•-1 ' • • " A J I. nes.ó- Arravé.BQ.f — % JL confun-de. i i ' 1 • • • • ! • • •¯ìfl fa-bu. * if.lar • • * N ti. 2. [15]. et non .a : • • • •' N ego autem lo'• ->• fï* * •' 9 qué. Extra Tempus Paschale. Hermenegildi Martyris. r· • m 1 S •' fl 2 ámbuj « _ lú.ti • in vi.Festa Aprilis.a Patri. L-le- lú- ia.«. [10]. Intr. S.hi a in-í.qui •! • Si _ % • "tìl^—. Protexísti me.bar de testimó-ni. Gló-ri. .lúm m alle• • - -· • " ñ .ia.runt * mi.ti i! • • 1R imma-cu-lá.á. 14.bar.

?• esse pro¯H¯ • * pter emi- a nén.• • — m mni. .su . A T a L-le- j lú-ia. Sa-pi. . ¯* quó-ni.a hu- jus mun- di stultí- ti.474 Festa Aprilis. ••- ti. a I.am va- a a%.én•••.6.am Je.ta-ti.nes sa-pi.tem sci.a de-trimén- g tum `-\-.a est a-pud De- um.í- sti-mo ó- —a. 14.énti.um. . scriptum est Ç e-nim: Dómi-nus no- £=·: vit co-gi. Ve-rúm- t*¾ tamen ex.én- ti.a nae sunt.

a a-pud Deum.p.di stul. Per- dam sa-pi. ü• • % .•• smv kJ Api.am pru-dén-tium · re- . 14. piénti."n.én-ti.."i«¡n.ó- nes ~M- e sa- pi- én- ti.a * hujus mun.um.. Christi D6mi-ni a Extra Tempus Paschale : . scnptum est enim : Do- minus no. et pru-dénti.am sa- a. 475 E-'"·l¾Ni.am va- nae sunt.én- ti.ti.Festa Aprilis.vit co-gi-ta-ti.um. quó-iíi. a .tí.

cu.bo. Alleluia. `¶.sté.mur De- i sa-pi- én- ti. dicitur : Tract. ut supra. ná-vit De- us ante saécu-la ¯HHl·= in gló- ri. 14. et y.xum. alleluia.^i· ¡M-Jv sci.o. I ivN •V ' ••M % pro-bá. `¶. Lóqui.ter vos . N V *- •i. y.476 Festa Aprilis. Quam ne- A.fí.• B_ ni-si Je-sum Chri- ±¼3Ö •—•• et hunc cru-ci.ri.vi * me T á. Verúmtamen exístimo.li cognovit. \ •i •' · · stum.liquid in. sequenti.re ON ju-di- cá. Htj .am in my. 474. Post Septuagesimarn¡ omissis Alleluia. .am no- -l· mo prínci-pum hu. -• • quam praedesti- quae abscónTdi.jus stram. saé.ta est.

SS. Tiburtii.% •* d" • fiXIS·• sent.Festa Aprilis.lú- a ia. stus hi Dómi-nus in il.vi me sci- re a.ae Offert.liquid •1 • 1 1 r •· 1 • n_* • • in. r 1. Missa Sapiéntiam. quam reddet miJ i.ter vos ni-si Je-sum Chri- stum.la di- ju. P.nim*ju-di-cá. 14. [25]. Alle1 1 lú• I" co-ró-na 1 • • 1 m ia. Valeriani et Maximi Mart. 1 8. Tempore Paschali. 477 num-quam Dómi-num gló- ÏMfcn. Extra T. 1 R i • 3 1• • ¡ 1 • 4 justí- Epó-si-ta êst* mim hi m 1 —• — • IE 1 m •• " • " • e ti. •' \L • • • • " IN- af • • i' ONe. S • • cru-ci. xum.ae. [18]. l -* a Si e-nim cogno-víssent. dicitur Missa Sancti tui. et hunc fícru-ciComm. Eadeni die.dex. .. Alle.

Si hoc Fes turn celebretur extra T< P. In médio Ecclesiae. 23. Missa. Missa erit In virtúte tua. Si díligis me.. . Anselmi Episcopi. Si hoc Festum celebrandum sit extra T. [10]. S. S. [15]. 23.478 Festa Aprilis. 25. Missa erit In virtúte tua. Missa. 24. [15]. 21. 22. Missa. 22. Confessoris et Ecclesiae Doctoris. 21. [38]. S. Protexísti. [21]. Comm. Protexísti me. [21]. Missa. Si díligis me. Protexísti me. Ad Processionem dicitur Missa de Rogationibus. 24. Missa dicitur ut in Fes to S. [15]. S.. Georgii Martyrís. 17. 282. MARCI EVANGELISTÆ. SS. LITANIÆ MAJORES. 629. S. Martyrum. 17. 25. Missa. Aniceti I. Papae et Martyris.. Missa. Lucae. ¶ Pro votiva^ extra Tempus Paschale. Fidelis de Sigmaringa Mart. [10]. Soteris et Caii Pontif. P.

lé- xit • 1 9 et trá-di-dit semet. Gleti et Marcellini Pont. 28. • 1 Alle1 1 1 1 A • b • · 5•A BI•A lú- a * r I lú.sum 1 • J`L fe " 1 • f• • Hii·• à * \ j pro me. .i • De• K 1. Pauli a Cruce Confessoris. SS.um Dômi-nus.á-tus qui intél-li-git s su-per e-gé-num et páupe-rem:* in di. jam non e.e ma-la li-be-rá-bit •-- ^ 8 • ^ e. In médio £cclésiae. Petri Canisii Conf.a Patri. Doct. _ ci •= Into g4· ••• Hri. [38]. Missa. G16--ri. è VI1 -• 1 vo • Fí. 479 26.lp.1 vi-vo au.tem. 28. Be. E u o u a e. Mart. al-le- ia.sto * confí-xus sum cru. 26. et Eccl. S..de à ?• me. .vit ve-ro in me Chri.li. qui di.ia. Missa.M - [` .Festa Aprilis. [2 1 ]. 27. Ps. S.go : vi. Si díligis me.stus : ¯*·1 in fi. 27.

jam non si-bi vi- —P 8 • • ¡: Þ*=*¯Hl·yxit.cé- . he-ré. * if. sed e. vant. et he-ré-des : he-ré-des qui-dem De.* et re-surré- A ._Ä j _ ' ' L* j ¯j ómni-bus mórtu-us est Chri-stus : ut et qui 5— — J ¾ *ftï % .fi.48o Festa Aprilis. t ut et conglo-ri..i.i. * ¦il %-—InIn' "tfL t &.co- fí-li. 1 . £=¾= te. A y.Pro vi- L-le-lú- ia. 28.psis mórtu-us est. i.des 1 autem Chri-sti • 1J ^ si ta.men compá-timur. J3 • it \\f\ %•· mur.i qui pro vunt. Si · __!_^_i^L-k L-le-lú-ia.

ri. 481 ¶ In Missis votivis extra Tempus Paschale. •• Chri. . ~—t¯¯ M 73¯»i •i J·*· • I-hi au-tern * ab- "1. *ethunc cruÏ •i j B b i •A raB •ibf·i 1 ci- fí-xum A rJ "¾is" •• L-Ie.lúia.ci-fí- xus est.T‰ Je-sum I. a .Non ju-di-cávi me 5 et ego mun-do.Festa Aprilis. • ni- SI • - ¡ .et post Epistolam dicitur : Grad. fj· N •-‰ 3 f nisi in cru..su Chri.ce Dómi-ni no- stri Je. · 3 • " i •i—i Ik.stum. • < sci-re • • á-liquid 9 t i nter vos. )^. 28. 5 4· —¯ +—"~ sit gloriá. Offertorium et Commnnionern.sti : per quern l· mi-hi munß dus cru. òmittuntur Alleluia ad Introitum. * ÿ.

ti.482 Festa Aprilis.stro circumfe-rén- . Christus pas. •_. • • V' • qui. +-J ne •flu*V J A et vos e.a qui passus est in carI • a ne.gi-tur * pas-so • • ' • • J Pi • 8# • • ii » _A^V·fc· in car-•ne. ~=2 Hi • +¯ • • m 1 .ca.sus est pro no- REj bis.nem • nBB 1 j . .af • ] I ™ I** i Je- su in córpo-re no. 28. Semper morti.ÌÌ • j • 5a •E 9 ñ Pi 9 .fi. J =1 — 1 plum. dicitur Tra ct. ut sequá- mi-ni vestí- gi..a * e- jus..ádem co-gi. .línquens exém- .it a i % peccá- tis.ta-ti. a t¿r. -m MI vo-bis re.ó•C g . sequenti. dé-si.ni : M. Septuagesimam¡ omissis Alleluia ^/ y . ¡ P .ó. • armá.. 8>.m V>4 r Hristo —•—•— •\B I" • í.mi. i [• J.

pta.dit semet-í.lecti.ne.1 .it <¯¯I Cril- . ut et vi-ta Je-su Hi-^P^ -•—r+ cor.ri-bus nostris. • • 483 a ma¯ni-fçstétur in tes.rem + i Je-sum. confu-si. • at.psuro t-r-.i Offert. pro nobis obla-ti. Ê •I • A stus • • • 1 55 •—•- Mbu-lá.ó. n déxte-ra se-dis De.én• • tes 4 in auctó-rem fí- de.pó.ó- ± nem et hósti.di.i et consumma-tó. HMI- sic-ut et Chri- •• J di-lé- xit nos. · -•—•—m—¶l·- qui propó-si-to si-bi gáudi.Festa Aprilis.ó-ne contém..ci. cem. sustí-nu.am De0 . Aspi. 28.0. « ' Pi' · se-det.te * in di. JF. et trá.que 1 • i % in • • 9 a* B.

Catharínae Senensis Virginis. Petri Martyris.ni-bus gaudé- te. S AlleComm.a.484 Festa Aprilis.rem su. hnctflin *—E *+' l· l·M o-dó. ut in reve-la-ti. 30. S. S. P. Dilexísti. 28.ni-cántes * Ghristi passi. Protexísti me.ri-ae e- jus ^ti¯ gaude átis exsultán- e— -fl*¯ tes. r¯=¯ -NHl· ¾53=fl÷ lúia. Missa. 30. 29. .ó. [15]. Missa. : Laetábitur. Extra T. 1.ó- ne gló. [12]. 29. I I s Ommu.vi-tá- tis. Aüe-lú1a. [6OJ.

laménto di- é- i et in lu- ce stel- . JOSEPH OPIFICIS SPONSI B. PA-PI.Die 1 Maiî. MARIÆ VIRG. Ps.a mi. T. P. al-le- e-= lú- •«¯H ___l_! ia. = lá-rum per noctem. Alle-lú-ia.it il- Us in ve. et fu. CONFES.rum su. * .ó- rum.ENTI-A * réddi. Introitus 3.xiit justis mercé- dem la-bó.dú-xit il- hlos in vi.rábili. et de. S.fi-cá-ve-rit do-mum. Ni-si Dómi-nus ae-di.

.am e- os.ó.la.ti. i. s—*—-—> J_¾A ' -A *»r >d¿ L-le-le-lú- ia. E u o u a e. • V De qua.ro pro-té.ó- ne clamá.fi-cant e. L-le-lû- -4—a ÏÇ^+ •*? Fac nos innó- .am. exáudi. et S e.ve-rint ad me.a l· Patri. ¯ i WS y .486 Festa Maii. ¯ 8. in vanum labó-rant qui aedí. • tj.ctor e.rum * semper.bu. Gló-ri.cûmque tri.

g = ••M„A «i 1— ^ n J3 Dómi- 5· E¯á- tus *qui-cúm- que ti- mes num. alleluia.á-rum man-du-cá- bis .0 semper tu- VftF ta ^-^ *pa-tro-cí.o.ni.Festa Maii. de-cúr- re-re vi- t a m : sit. qui am- bu- las in vi- is e- JUS. —= \—i I— Extra Temþus Paschale dicitur sequens Graduate et Alleluia. y. ut supra. 487 cu. Grad.am.que tu. ý . I. Jo- seph. Fac nos innócuam.urn tu. La-bó- rem má-nu.

á- tus vir * qui timet Do. sequenti. Post Seþtuagesimam.ti-ae e-runt in do• M i 1 1 .di. i.ni re. dicitur Graduate Beátus quicúmque. et deinde sequens : B num. E. +— et be-ne ti. omissis Alleluia et ¶.bi * erit.tis e.ft._.•.ra. ge-ne.tens in terra e-rit semen e- jus. i .cén. mo ejus.cé-tur. †.mi- qui man-dá.ti- ó. in Missis votivis. 0. —•—-•—•—•—j—•^–|—•- f.ti.. Po.jus de-le-ctá- tur mul- turn.a e- .ctó.rum be- ne.*_ • m - et mu-ni. ut supra.Festa Maii.pes et di-ví.

Offert.a haec et vir-tú- tes? Nonne hie est fabri fí. et o-pus má- nu- um nostrá- rum se-cún.ia. 487B jus mané- bit * semper. =—=—¿ B sit 0.tasDó¯ mi- ni *De. T. Alle- lú.i no- stri su-per nos. P.ic * sa-pi.li- us? Nonne ma-ter . 5.Festa Maii. Comm. et o-pus má- -~*\ 3¯· nuum nostrárum se-cúnda.da no- bis. i.ni. | 6. u Nde hu.énti.

[31]. [38]. Quod dico vobis. Invéni David. Athanasii Episcopi. -¾JL·Ã_ Extra T.ia. 3.Festa Maii. S. P.mi-ni no-stri Je.ri opór- tet ¢^in cru-ce Do. Graduate. 4. ¶. I¤troitus. alleluia. Introitus. OS au-M-- tern * glo. Ecce sacérdos magnus. alleluia.sti : in quo est 5 . [32]. [34]. In médio Ecclesiae. f. Beátus vir qui suffert.lú. CRUCIS. Alleluia. Alleluia. Alleluia. IN INVENTIONE S. e-jus † dí-ci-tur Ma-rí- a? Al. Extra Tempus Paschale. † dí-citur María? 2. 2.á.ri.le.su Chri. Beátus vir qui suffert. O£fertorium. f. [33]. [43]. Communio. Confessoris et Ecclesiae Doctoris. 3. [43]. Tues sacérdos.

ti lú. Al-le- quern sal vá-ti et li-be-rá.gno. Dí- ci-te in génti- bus. T. L-le-lû• •• r ia.o no.Festa Maii. 8.dí-cat no-bis : * il-lúmi-net vultum su.a Dó- mi.stra : per i : ¯¯¯ +¯¯¯ tãxr¯ sumus. Ê =—fr .De. $ : 5—a-—•—•—•- -frJ-*-ST -»—•- a et mi-se-re-á-turnostri. !—§—•—• •—• -II•—« `·1 1 et be-ne.ia.surré-cti.P^.um su-per nos. 3.ta et re. qui. P. vi. E u o u a e.us mi-se-re-á-tur nóstri. . alle- lú- ia. Gló-ri-a Patri. tZI L_J_ L·j: * ÿ. 489 5f¢ sa-lus.nus regná- vit * a li.

.· 1 alle- lú. sed VI- vam.ia. 1 • • dúlci. * `.pe• í «· ra ? li#ê Dómi-ni. 3. 8 g^ A¯î 7 · L·le. Dulce li- gnum.l · Exte.ísti di- gna susti.ra Do. g 2 S num. i m • et narrábo ó.mi-ni ex-altá- vit me : non mó-ri- ar. D tú- ¯¯¯B¯8Ý» r » i 1 ^ . déx-te.né- re regem caeló- rum*et g Do-miOffert.ra ^ Dómini * fecit vir- ¡ a tem. dulces clavos.490 Festa Maii.a - a •• ferens pónde-ra: quae so-la fu. 1s • 1 .lú§i ia.

5. S. [25]. s = 49* • f pi lí-be-ra -•_-*•__ ER si-gnum Cru-cis * de in. [18]. Alîe-lú- ia. 4. Confessoris. Pii V. Cognóvi. ¶ P^o votiva de S. S. 5. 4. Comm. Cruce. 3. [68].stris nos. Missa. Sanctitui. . Confessoris. SS. 1 Missa. Monicae Viduae. Eadem die.i-mí-cis no. . Alexandri. Si díligis me. Papae.Festa Maii.us no- ster. [2 ]. Missa Sapiéntiam. dicitur Missa quae habetur inter Missas votivas circa finem Gradualis. = = De. [104]. P. Eventii et Theoduli Martyrum ac Juvenalis Episcopi. Extra Tempus Paschale. Missa.

Missa. Extra Tempus Paschale dicitur Missa Sacerdótes Dei. In médio Ecclesiae [38]. 9. Stanislai Episcopi. 9. Martyris. Missa. SS. 11. Missa.492 Festa Maii· 7. [7]. Státuit. [25].re XCLAMAVERUNT* ad te. ¯t ¶PHi·—I ¯l·H¯ mi-ne. [32]. Confessoris. 1. Do- —- aflfli-cti. et tu de cae. S. Introitus.-[l8]. Missa. Eadem die.ae. 11. SS. Antonini Episcopi. 7. Sancti tui. APOST. in tém- e po. Gordiani et Epimachi Martyrum. 10.nis su. S. 10.6. P. Sapiéntiam. Confessoris et Ecclesiae Docloris. PHILIPPI et JACOBI. Protexísti me. S· Gregorii Nazianzeni Episcopi. Extra T. [15].lo .

lû- i a. Tan.ia i ¯ . Confitebúntur. 493 al·le. justi. [17]. Confitebúntur. [16].líppe. qui vi-det me. * î • • • •• 3% J.• • in Dómi-no : * rectos de-cet col-laudá•—•-• ••• g—HMW- Hi tió. et non cogno• •• • ví-stis me? Phi. ••[ • - alle- lû. .„«„ ß .det et Patrem.a Patri. alleluia.líppe.di-sti e74 • · OS. /**_. • * vi. qui vi-det me.to tempo-re vo-bíscum sum. 8 A · r L-le-lú-ia. Gló-ri. _ * vo-bís-cum sum. E u o u a Alleluia. % —•—•. -5=-A. vi- .MM exau. L tomm. 4• • IÎÄ: Anto témpo-re et non 4- ¯fc cogno-vístis me? Phi. n. J.Festa Maii. a-r·:—J--• —•-—¯·¯¯P¡i j:¯ Ps. Exsul-tá-te. e. _ ~i_ì. ¡ †¯ 4· . Offertorium.

r¯·*——r det et Pa. et Domitillae Virginis. Exclamavérunt. Alleluia. alle-lúia : non ere. 406. al-lelú. atque Pancratii Martyrum. [24]. 493.a e.mén• a C-ce 6-cu-li * Do- Jt¢=l • FB • • m • tes e- um.a e-jus. 12. spe-rántes in mi-se. ß93.trem. ïanto témpore. Intr. Communio. 12.6- rum : quð-ni. 492. Offertorium. 3· = ¾ mi. Nerei. et Pa-ter in me est? alle-lú-ia.go in Patre.ia.am . J.ni super ti. Graduate. alleluia. Tanto témpore.nimas e. 493. Constítues..dis qui. Qui séminañí. ¶ In Missis votivis extra T.at • •• • a mor. Introitus.ri-córdi. H H"• B •" • • • ¯« 1 i 1 ' I il 1 alleSi * lú1 ia : ^« • i Ut e- rí-pi.te i r·· • • adjûtor á. P. Tractus. SS. In omnem terram. Achillei.494 Festa Maii.

J. Gl6-ri.. Haec est veñ ._ i a i i vi- cit • mundi • „ m.Festa Maii.. Gaudéte justi. ra fra-tér1ê i • ni.. . A i ß (I 1 ! • •• - g %· • 1 V • %ê dlp··. [17]. Exsultá-te justi in Dómi. Offertorium.miSè •• • stum sei I • cú- a • est. * ij· L? • s • _P" d l · | • % y . IIJ m • ia.no : * re-ctos de-cet [• s 1 r« • · % ? a.1au-dá-ti. o u a e. 8. _. Communio. •• a. m • •· • II sti- Alleluia.ia. [30]. 12.. al. i i!è L-le-lú• S Am. crí. ï e Marty rum. =—ñ • 495 alle-lú. íncly- i • • -• * •• •• •• • J 9 • i ta ta te-nens re-gna * cae-lé- ¦ • p¡ . í 9 • d 1 • i •• 1 i | Ku i S• col. Confitebúntur.a Patri. nr^*3 et pro-té-ctor noster est..le~ •—• 3 lú- 1 • ¯— • ••• ia. quae 1 • 1 • na : Chri.t as. Ps. [20].o.

[22]. [28]. Missa erit sequens : Introitus. * if. J. Roberti Bellarmino Episcopi. Introitus. Graduale. Alleluia. Communio. Gloriósus Deus. Amen dico vobis. Salus autem. bunt qua. 43. 13. [38]. S. ¶ Extra Tempus Paschale. Confessoris et Ecclesiae Doctoris. alleluia.4 si splen- dor fir- ^ —l· mamenti. Haec est vera.496 Festa Maii. In médio Ecclesiae. U J\ · `*i ¯9r ^¯. 495. Offertorium. + L-lelúia.Qui do- f£==-¯ cti fúe-rint. 13. A •*·\ ful-gé> . x. . Anima nostra. 101.

Ecce sacérdos magnus. Qui docti fúerint. 13.as * ae-terni.1a mul- tos. J. . omissis Alleluia et `¶. In Missis votivis extra Tempus Paschale.rú-di. Ad annuntî.unt . [32]. 497 r*\ ' ^ .án-dum ma- • · · J ne . Post Septnagesimam.1 ¯ ti. Graduale..stírf‡i.tá- tes. Alleluia.lû- Festa Maii.am e.7· L-le. • i 1 • A sime. 496. • . ¯i B no Onum est * confi-té- ri Do. 13r. · —l·- 4*Af*¯ T. fulgé- bunt qua-si stel- l· ½m¿ lae in perpétu.mi- p. · et psáli le-re nómi-ni tu- 0 Altís1•. Qui ad ju.3v ia..I . dicitur : Tract. alleluia. sequenti.

•- me. §ñ • • • • 1- B 9 . y. Dómi- in factú-ra tu-• • • B B S=X^ a¯ má. • 9 B 1 et ve-n.ré- re De- o bo- num est.árum et in opé-ri. " M « tu- •¢ IL s • "• • • P r • B B I ·• • mi.a de-lectásti • ne.ctem.. 13. g • 3 . / ¢LgZ¾£±¯' a. Offert.498 Festa Maii. I JLVX HHMHI I- hi autem * ad.n. pó-ne-re in Dómi- no De- 0 spem me- am : ut annún- ti.ó- .tá-bo.nu.urn tu. per no.bus * exsul.se.tá-tem B ' I —P tua am B " 1 • • ¯·.hae.—j .cordiam i •^ r · •• am.em o- mnes prae- di. Qui.ca-ti.

Protexísti me. Si> •• on. . [10]. Missa. Alle- lú- ia.ant ó-pe-ra vestra bo-na * ¯fl¯r in cae-lis est. 15. Osjusti. . S.at lux vestra co-ram homí-ni-bus. Allelú. 14. P. [42]. -•—•- ut ví-de. 15. Missa. Bonifatii Martyris.ia. i. [15].Festa Maii.li- •: ae Comm. et glo-rí. Joannis Baptistae de la Salle Conf. S. v S OS estis lux mun. T.di = . Missa In virtúte. .tis fí.fi-cent Patrem vestruin qui T. Extra Tempus Paschale. *-_HHH 499 -•—_HHk- nes tu- as in por. P. ' l· • * sic lú-ce. 14. .

Paschalis Baylon Confessoris. Si díligis me. 25. Si díligis me. 25. [42]. Missa. S. S. [42]. [15]. Missa. Venantii Martyris. Papae. Ubaldi Episcopi et Confessoris. 18. Urbani I. Missa. S. Protexísti me. Papae.500 Festa Maii. . Missa erit In virtúte tua. 20. Missa. Dilexísti. Petri Caelestini Papae. [21]. Extra Tempus Pasckale. 16. Pudentianae Virginis. Missa. Missa. Eadem die. Conf. Osjusti. 16. [10]. 17. Bernardini Senensis Confessoris. Eadem die. 19. [60]. S. Osjusti. 20. 18. [32]. 19. [21]. Gregorii VII. Confessoris. Missa. Martyris. Si díligis me. S. 17. ¯[2*]. S. S. Státuit. Missa. S.

ia.a quae • c • •* • i i • • • _. * ij. De excel-so mi- sit i- gnem in óssi. III A-ri -ri-tas De. r ' •· intra me sunt. Alle.turn e.stris per in-ha-bi-tán- tern Spí- ri.Festa Maii.jus 3 in nobis. Gló-ri. T. J.bus . Philippi Neríi Confessoris. nómi-ni sancto e-jus. Ç- S. Graduale. 336. Bé-ne-dic á-nima me.lelûia.a Dómi. •—•—• —B •—= •—• <ll · al-lelúia. í±=^¢¾fe L. 26. 1 E u o u a e. Intr.a Patri.no : * et ómni. Veníte fïlii. 26. Ps.i -M- 3· V>4 * dif-fû- sa est in cór-di-bus = —+ e no.P.lú.

y. 8. dicitur : Alleluia. alleluia. t déscet * i- ^ gnis.órum .ff»i i.vit me. Tempore Paschali> omisso Graduali.502 Festa Maii. 26. Concá-lu. ¶. De excélso.ia.ta-ti.da. me- is.torum tu. deinde : x A · • •• L-le- lû. * et e.ru- dí.ó- ne me- a exar- . Offert. ¾/ supra 501.it cor me- urn in-tra me : et in me-di. am * man.

Comm. Eleutherii Papae. T.ro i i i me- a — exsulta- m •ñ in Deum A-^— vi. T. [2»]. ¯ V>< Id •• vé- OR me•• • •• •• • runt um • et ca. Bedae Venerabilis Confessoris et Ecclesiae Doctoris. Missa. . Si dílig·is me.Festa Maii. Eadem die. S. [38]. Alle- lú- ia. S. In médio Ecclesiae. Missa. 27. 503 hr¯¾ cu-curri. P. Martyris. P. 27.Al-\e- lú.ia. cum di-la-tásti HPcor meum. 26.vum. 1.

29.—. S.mi- no. Felicis I. 29. Martyrís. [21]. Papae. Eadem die. Missa. 30. Confessoris. 31. B. S. Missa. 28. Mariae Magdalenae de Pazzis Virg. S. 31. [35]. di. Missa. S. Papae. [60].brántes sub ho-nó- re be.rí-ae Vírgi-nis Re-gí-nae : de cu-jus sol-emni-táte gau- . 28. Si díligis me. Dilexísti. Si díligis me.le. Augustini Episcopi. MARIÆ VIRGINIS REGINÆ Ánt¡pbona ad introitum I AUDE.AMUS * omnes in Do. Sacerdótes tui.em festum ce.504 Festa Maii. [21]. Martyrís. 30. Joannis I. Missa.átae Ma- I—:—z -!-.

Alle.ia.ia.co ego carmen me. Beá-ta es. 3 ÷— lú.ce Dómi- ni * sus- l· ti-nuí-sti. et colláu- De- i. * . • • Virgo Ma- rí- a. E u o u a e.a Patri. Effúñ¾it l· cor me. 31. Nunc cum .num : * di. P. Ps. quae sub cru.Festa Mai¡. i g R :Ï=^ XJL 1-le -le-lú-ia. -m—-»+ 504 A • E=ï • dant Fí- • aaf¾r-j f¾ li. T. alle- lú- ia.um s dent An. Re. * if.lû.um l· -tHl·ñ- -m—•—•Gló-ri.ge- li.gi. -5 y.um verbum bo.

31.re su- 0 scri- ptum : Rex re.Festa Maii.te- ram e- jus. tE5d¯ e0 •M-=¯ M· îr¯ir¯ Hl··¯ gnas * in aetér- re- num. orná- . J.um.gum.na adstat ad déx. et Dómi-nus do.gí.mi•—••>"•!••- l¯ ••! nánH- ti. Re. Extra Tempus Paschale dicitur : T JL -î¯^ in -pse ha-bet * i vesti-mén- to et in fé- mo.

ve. T¿K V4x-·•- tu nos ab ho.lelúia. =ff=l 1.=t ta auro * ex 0- phir. .ae.ci-bus . Sal.ri-córdi. í=ft et mor-tis ho-ra * súsci- pe. ^ * if.a ex-ór- ta re-fûl.get : cu-jus pré.Festa Maii.ste pro- te-ge. 4 R • Egá- li * ex pro-gé. Re-gí- na mi-se. Offert. 31. 504 c fa S¾r.ni- e Ma- ri.

Marcellini. i · 2. J. Clamavérunt justi. Alleluia. alleluia. 415.tís. Regína mundi. Petri et Erasmi Martyrum. Ego vos elégi. et non tanget . T. S.i sunt. Missa. 455. Dilexísti. Vultum tuum. Clamavérunt justi. Petronillae Virginis. Míssa. de-vo. 552. 1. [29]. P.vá. 2. [64]. SS.mus. Graduale. 630. Ãl.si-me f¯ ¯ mente i et spí- ri-tu 6pósci. Angelae Mericiae Virginis. FESTA JUNII.5O4i ß Festa Junii. Comm. Communio.le- lú. [60]. Laetámini. S. 1 • 3 T I=^=^=ï=p^t!=i=i=^i=i=¾ Ustó-rum á-¤imae · in ma-nu De.ia. Introitus. Eademdie.ri. ¯*-f¾-s· nos adju. Offertorium.

P. g 3· F^ . alleluia. J.am g h ae comedit me. T. Francisci Caracciolo Confessoris. Ps.cto sunt corde! Gló-ri. J.li autem sunt in pa. 630.énti. 4. E u o u a e. Ego vos elégi. .Festa Junii. —p=—=-li—I—m—ƒM-p¡÷ il. [18] sed post Epistolam dicitur : Alleluia.el -·—•- De.um * tamquam ce-ra -f *^=ï quér scens in medi. Tempore Paschali. Alle- ze-lus do. Pretiósa. Intr.a Patri.ce. Alleluia. [19]. Quam bonus Isra.turn ma-lí-ti- ae : vi-si sunt ó-cu-lis ta insi-pi. il-los tormén.o ventris me- y···i •-«-- i : quó-ni. 4.um mori. ¯·t-fra¯ alle- lú- ia. S. —¯¯ S —• •' \—m ï • HI • ••• li- A- ctum est cor me.mus tu- Hfcr lúia.u s : * his qui re. Missa Sancti tui.

De" 7 T4 · Ù us.ta de-sí-de-rat n .5o6 Grad.rat 1'4 cer- • vus ad • • • r"s#. 1 1% '•--•— • • 1* j " J á• J tíJ.1 vit 11 • b• · m | • 1 nima meS • •• a •* • 1 ad De- ^J*â l·" um for1 *. * vi. a Q i n 1• Uemádmodurr 1 * de-sí• de. i 5· •S • •* Festa Junii. • /¶. n -• fonß . rum : i. et cor •r 1 «j • •¯ r> ir· • A •• "* i. * ij. • me.us cor.a.vum. • M< A n* 1 k • • 1 • 1 1 ai á-nima meÉ m a ad te. 4. • • v L Laè 9è J* •· i# A •* JM¢4 1 • 7• B · o B % ¡ pi ¯¯i | L-le-lúU m \ ia.r1 tes aquá- • r• • Fi .dis me- et pars me- a . 9 è é •* i ** • 1* • • a De-fé- cit ca-ro me.urn : De. Si. ï TV • •*iè 1 tern.

tra in pó-pu-lo me- o : et non audi._. -j-^- ft et gaudé-bo -•*•ul. -_. et ejus loco dicitur : Alleluia. Comm.Festa Junii. Offertorium. f· Tempore Paschali omittitur Graduate. 519. 556. [41]. S.Beátusquemelegísti.Dispérsit. Alleluia. Martyris._«£ ^ . Do._â_*„_^— Intr.—f.éntur in e. y.o vox fie- tus et vox clamó- ris. 5. 507 De- us * in aetér- num.le- 1ú- ia. E-lecti me- . -– Q tu- :üiL·[¾: Uam magna *malti-túdo dulcé-di-nis i ae. Justus ut palma. g 3^ b^Jz=ZI=gz5z¾¾-r Xsultá-bo * in Je-rú-sa-lem. quam abscondísti timén- •¾T -•-•-•• ti-bus te! T.mi-ne. Al. P. y. Bonifatii Episcopi. alleluia. 5.

mi-ni est. Gló-ri. Alle.ó- a ¡ • ¯ P" MJU l· • a• ¡ .rábunt fru.508 Festa Junii· 5. tHHk- nostris audí-vi-mus : * pa-tres nostri narravé-runt opus. m i ne : qui.stra. ut in reve-la-ti. P. . 5 ope-rá-tus es in di.bus e. alle- lû- ia.lúHI • • .pó-tes e- 6- rum cum e- is.a semen be-ne-dictó-rum Dó- I>I>4 . gaudé- te. e—.• • m T. •— Ommu-ni-cán-tes *Chri- sti passi.us áuri-bus N-=-f -fr¯r¯H -a—a a—a.a Patri. -¿in conturba-ti.6-rum.é. quod l· E u Grad.bunt i non la-bo. Ps.ó-ne .ó- ni-bus. De. ?•••• •• ia. o u a e. HAHA- 1a neque ge-ne-rá. et ne.

scet. •J. 1- A^ —Î-J-.tis Dei.ni. 6 L-Ie. 509 gló.sul- -•y n .ri. ri-tis : quo. .á- tis ex.· • — e-jus et qui — est • te—^-t • • spí-ri-tus. Si pr exprobrámi- l·*= ni i in nómi-ne ChriHI -•- sti.á- ti `%j¯^-¡ ris. be.lú- —i ia.per vos * requi. • ÿ. et virtû.^.ae e- jus gaude. . Decli-ná- bo super e- um qua-si flû-vi- T%*y um . su.am quod est ho-nó- m • gló-ri-ae.Festa Junii. tán-m tes.é. . 5.

g- —k-i—-+lúia. pa-cis. 5. Tempore Paschali omittitur Graduate.ia. • • • `a. et exsul-tá.Festa Junii.lem.tïs •-•— *Dó- mi- ï· num. 1 :- -a—• ••••- Vi-dé- et gaudé-bit cor . •••I» ±A > •– bi. Laetámi- i cum Je-rû-sa. m omnes IB qui di.le. el ejus loco dicilur .· am. * ij\ A ni L-le- J.dántem*gló.te in r e•* a. et qua-si torrén- tem 5 in-un.tis.lú.lí-gi.ri- y .

.gnoscé- C »`> ».¾· I .Festa Junii. ^ . * qui mi.lé- ctum: pro-vi-dé-bam De- urn in conspé. T.per ¡ quó-ni- am a dex- tris est min HHH hi. .r T .• •* ¯B·M¯ -· l '*iN'·fli: tur ma-nus Do.¡ vis * e-jus.l · ser• • i •* • • f V r¿ a . P.dí-camDó- mi-num.. kr¡ B 6^-4 it Ene.ctu me- o sem. .hi trí-bu- intel. ki- %r««—••>!••• „ — lú-ia. 5.mi-ni • • ve- strum: co. ne commó- 5 ¯4MMl· k-ï lt- +- ¾t ve- ar.

Grad. 6. T.te-búntur * cae- Missa.* • • . Státuit.ne. [25].a tua Domi.di cum J •i ï • • 41 •*lv 1 · û • •· lú. Alle- 6. * dabo • • • ^è e•* i • 9 VI- se-dé-re me-cum in •• . 9. Patre me.ri-córdi.o in thro-no e- jus.o : sic. Confessoris. S. Primi et Feliciani Martyrum. [32]. 9. Introitus. i • thro-no me. g -—- . Norberti Episcopi.a ••• sanctó=—̾-ÌT rum. 512 Comm. = = ¾ —— 1—i 1 7 C • . P. . SS.bí- + li.se. . et se. • = J •' • • • §l ¯ J_ Q ¢ • UI vírce-rit.ut et e. .ïa.as.Festa Junii. Mi. l·——Onfi. -¡¾ li mi.ra. Sapiéntiam.tátem tu- am in ecclé-si.go k! d.as tu. et ve-ri.

J— A P 9I . in aetér- num • fs cantábo : • •?• in I i • ne-ra- ti- ó- a* •^ V·l • 1 • #rL . et fru-ctum af-fe-rá. 10. Introitus.. Mihi autem. Mirábilis Deus. [24] Conmi. Alleluia.lé-gi de mun. 10. D6.. J. JLÜÌ y • fc_ • p .. P •. 11. In omnem terram. Offertorium. ¡a. ¶HKm i • · at.tis : et fru. Cognóvi. ne * et pro-gé. J.ni- e. Alleluia. 1 . Missa. S. 392. Viduae. 630.do.Festa Junii. alleluia. 629. ut e-á- •* i tis. L ñ i • 1• ï Mi • . alleluia. Barnabae Apostoli. 495.mi-ne.ctus ve-ster máne- B [• ... [68].g o *vos — • • e. n . S. Ego vos elégi. . Graduate. Margaritae Reginae Scotiae. Haec est vera.

14. Graduate. [15]. 448. Osjusti. L-le-lú-ia. f. ¶ Temþore`Paschali. [42]. In vé¯f!Ml· ni Da- vid ser- . S. Confessoris et Ecclesiae Doctoris. Facundo Confessoris. Communio. Posuérunt. 643. Introitus. Constítues eos* 534. S. Basilii Episcopi. *ij. 12. Offertorium. 644.514 F e s t a Junii. Naboris et Nazarii Mart. [38]. Basilidis. Antonii de Padua. Corpora sanctorum. Graduale. In médio Ecclesiae. Exsultábunt. [23]. Missa. [21]. Offertorium. Missa. 2. [28] Communio. Introitus. In médio Ecclesiae [28]. Víndica Dómine. Eadem die.dicitur Missa Protexísti me. Joannis a S. ¶. SS. 12. Vos qui secúti estis me. Confessoris et Ecclesiae Doctoris. Intret. Alleluia. S. Cyrini. alleluia. 13. [38]. Osjusti. 14. 13.

[41].Festa Junii.†* • • •• custó.rum. Intr. Véritas mea.ó- rum: u.dit ómni.tur.o.. Fidélis servus.cam D6mi-num in omni tempo-re : * semper laus e-jus in o-re me. M S • '¯'¯8¾ •• • HMHI H¯ 1 Ultae *tri-bu-la.ti.nus : Dómi-nus I 1 • ñ • ii* 1 1 • i A i_ •* . Viti.bus / • •· ¯fl-M- li-be-rá.a ossa e.dí.¤es ju-stó.le" o a unxi * e- um.vit • e• OS - D6mi.-Aómni. 515 -• •*»•' 5É= 2=—Asancto me- vum me.6. Ps. 15. . Communio. Offertorium. Be-ne.um : 6. [44]. 15.num ex his non conte- ré. et de his -r¯t¯ -a—m. Modesti atque Crescentiae Mart. SS.

g g g -m—•-• B-MJH-I_^—|^_i— -••• H \ J% . Amen dico vobis. S. Sancti tui. Justórum ánimae. Gregorii Barbadici Ep. g 3 3. [24]. Missa. Dilexísti. S.a Patri. 495. Alleluia. [32]. Offertorium.cem in pie- . Gló-ri. Eadem die. Communio. 101. Ephraem Confessoris et EccL Doct. Gervasii et Protasii Mart. Státuit. Julianae de Falconeriis Virginis. 504 D. 43. Offertorium. Mirábilis Deus. SS. Missa. 17. 18. 19. 17. 18. Anima nostra. Marci et Marcelliani Martyrum. alleluia. J% Oqué- F« tur * Dómi. 415. 19. [38]. Communio. Introitus. [28]. 413. Justórum ánimae. Missa. Graduale. J. E u 0 u a e. Dómine. Graduale. Intr. [60]. alleluia. Haec est vera.nus J=L^_. f. et Conf. Salus autem. SS. In médio Ecclésiae. S.5i6 Festa Junii. Eadem die. i——*T bem pa. Alleluia. Exsultábunt. 646.

Ps. Be-ne-di-xísti Dómi-ne. Martyris. 21. Missa.S pi •"•••— * ' ! Festa Junii.násti gló-ri.í• • •••- sti e- urn * paulo mi-¤us ab Ange- . 415. Gloriósus Deus. et in e• • •- be- . 495. mm · B su. et honó-re co-ro. Silverii Papae. 20.a Patri. S.a m : * a-vertí-sti capti-vi- tá-tern ¯3 ' ' ' W-^ Ja-cob. 644.am : os. Gló-ri.psum. Posuérunt.a . Laetámini. Graduale. J. E u o u a e. g M lis : 3· I. Communio.nu. Offertorium. [2'].M - V"-fiT os qui convertún-tur ad i. Haec est vera. Aloisii Gonzagae Confessoris. Alleluia. ^ l·-HHHI -fl— et super san-ctos su- 21. 20. terram tu. Intr. Si díligis me. alleluia. S. [22].

* spes me: • ' • a 1- a ju-ventú.sti me in conspé- ctu tu.a Patri. Me autem propter inno- z: cénti. e e- f • • • ¯- Fa i um. .ae tu es pro-téctor -•—•- me- us. 21. Laudá-te Dómi-num omnes Ange-li e-jus : * =F* laudá-te e. S L.o * in ae-tér- .tris me.am susce-pí- -i sti : et confir- má. Ps. D Jj§_I>A 5· O-mi-ne.tes e-jus.te me- F*fÍF a : in te confirmá-tus sum ex ú-te-ro : J8~* de ventre ma.tú.um omnes vir. Grad. Eu o u a e. i • "PB • • • •• Gló-ri.Festa Junii.

alleluia. De. ut supra. Beátus quem elegísti. et ejus loco dicitur Alleluia.v . 21.le-gíH4l· sti > • r« • "lífl¯¯ •· ¯ 3 F· ] i • •V_Ti 1 • 1 et assum. * if. A L-le-lú- ia. `¶. do-cu.— a K – •• :• ia. * f¯—•——‰ .tus quem e.ísti me a ju-ventúte . A -a-f*-·— L-le.is * tum ¾ is.lú-HHH 3· . num.bi-tá- bit in -H-¯ átri.á. deinde : i.Festa Junii.psí- sti : inha.us. ‡ Be. Temþore Paschali omittitur Graduate.

co san- cto e.bus. A-nem caede. Offert. 4· aut quis sta-bit in lo. l·— et usque nunc pro- me.a : a^·nun..a • tu.tiá.· Ange.cávit homo.jus? ß Inno-cens má- m.bo mi.dit eis : pa-nem a v P. ' ¾¾t Q Uis hM« ascéndet * in mon. et mun-do 6 . corComm. •? f[ li * de. .lórum mandu.ra-bíli. 21.a.520 Festa Junii.ni.tem Dó- mi.

Sacerdótes tui.jus S-»—=^ Jean.a laetá-bi-tur r e x : * .nem • et e• —•- rit magnus co-ram Dómi. 23. 23.te e-jus gau.dé- nrtrï ¯3 bunt. / ' J . [34]. Graduate.bis nomen e.no : ••• ff " —•¯¯¾ • l·—• S mm- •— •9 • B—^—i et Spí-ri-tu Sancto replé-bi-tur -• •—•"M adhuc ex ú. Communio. Offertorium.me. Confessoris. Alleluia.0 ÏT-Ì tu. Ecce sacérdos magnus. HI • M- pá.a : et E-lí-sabeth uxor tu. [35].et ti-bi et vo-cá. Do. Paulini Episcopi. Intr. 22. Invéni David. * Za-cha-ría.mi-ne.a i-j—^ =J=±¾ • • fí-lium. S. Introitus. J. T TT"¯ïïï¯i exaudí. alleluia. 1¯—¯ E tí. 22.ta N est • • 1 o-rá-ti. [34].ri. in virtú-te tu. Tu es sacérdos.te-ro matris su- ae : et multi in ¤a-ti- vi-tá. [32]. Joannis Baptistae. In Vigilia S.Festa Junii. Fidélis servus. [33].as.

E u 0 u a •"• i i e. cu. [2]. ••• 7- • ¯ I Gló- ri. Ut testi-mó-ni. Magna est gloria ejus. 23i i C fli ••• ¯ ¯ et super sa-lu-tá-re tu.um -M- perhi-bé-ret de lú- mi- ne. Communio.it ho- mo * mis- sus a De- 0. Grad. Offertorium. et pa-rá-re Dó-mi-no *ple. y .ánnes e_Ì —8 rat: hie ve- nit.ter.um -T—• _i_ll—•—a—*j J 1 1 exsultá-bit ve-hemén.bem perfé. 5¯ S· ~ • U.ctam. [2].i no-men Jo. Gloria et honóre. .a Patri.522 F e s t a Junii.

mi-ne me- o: -M—r et pó.it † os me-mm um m* ut glá-di- um a.su.nus S ^__ + su.turn : sub tegumén-to ma.té.xit -•-•- me. IN NATIVITATE S. 1.vit -•—IUÌ-«- me Dó-mi«*-•—• nus •-•- •^ i no.tre * matris me- vo-cá. pó. ae E ven. JOANNIS BAPTISTÆ Introitus.Die 24 Junîí. Ps. Bonum est confî-té-ri Dómi- .cú.su¯¯· it me qua-si •—•--•—•—•- sa-gít-tam e- lé-ctam.ae pro. §_ _ *___· .

0 u a e. * ij.. Gló-ri.rem TJ*^ in úte-ro. ¿P J .ia.ti-git os mi-nus ma. et té.a • • A E u •1 • • BBS •* Patri. Grad.vi îlt •• • te : et án-tequam ex-í. Mi. ¯+ T7l· .sitDó- 8" — -*—· J am. 24.úsquam * te forma.res de ven.524 Festa Junii. L . Altíssi.tre. A¯T puer. san- i ctifi-cá-vi te. et di-xit * mi-hi. -»M¯¯ no : * et psálle-re nómi-ni tuß 5 0.-le-lú. urn. ^tr·—V no. \ ta Altís- prophé- .num su- me2.me. 5. l·S*¯ Ri.

Missa· Osjusti. 2. [40].í. alleluia.rare vi.Festa Junii. pu- er. Alleluia. de Communi Abbatum. SS. * pro-phé-ta Altíssi. Ecce quam bonum. In Missis vôtivis} post Septuagesimam Tractus Desidérium. [48]. S. Joannisì et in ipso die Octavae fit idem Officium quod in die. Comm. Alleluia. Graduale.jus. ut supra. III • •- 525 -Avocábe. Justus germinábit.ci. Alleluia.M - simi bis ante Dó- mi-num pa.as * e- jus. JI__B±_ U. Gulielmi Abbatis. Tu puer.mi-ni pa-ráre vias e.mi vo- • fv¯i¾: cá-be- La ¾St •fi· nim r -•MHl·¯ ris : prae. alleluia. . 26. Multae tribulatiónes. ¶ Infra Octavam S. J Haec est vera. Offertorium.í. JT. 495.te fá. 384. [5]. y. Tempore Paschali.em i zzz L -A- Do. 25. Joannis et Pauli Martyrum.bis eHi—tt an. [41].ris : prae. 26. Introitus. Justus ut palma. 25. 515.

bi- is e.tas non est invén. be-ne-dí-ces ju- sto : -•—=—•- :3=3: »*f tuae íl Do.men tu.ro. Et si coram homínibus.mine. quo. g S. Martyris.re e. ut scu-to bonae vo-luntá-tis 6 ¯·i¾s—=— co.ni. 28. 28. g6.am tu. et .526 Offert. Irenaei Episcopi. Communio. [25]. Intr. Festa Junii.násti nos. Do- mi- ne.ta • •' in lá.um. -pj--_ EX ve-ri-tátis * fuit in o. et ¯ftM¯ ÍJ in-í-qui.jus HMI- ¯a¯ -• = •- in pa-ce et in aequi-tá-te ambu-lá-vit me.jus.cum. -•—•-- G ••• • • % •* -m Lo- ri- a- "—a bún- tur * in te o- ¾Amnes qui díligu¤t no.

m• loquebar pa. Custó-di . et vi- de aequi- ¾¯¯7—3— " tátern : quó-ni. Gló-ri. Atténdi-te.i. •HI—B- 4^— Ps. 4* inno-cénti.am sunt re-lí- . E u o u a e. 28. pópu-le me. | B B | | PL | 4 1 OS. le-gem me-am : * incli-ná-te aurem vestram in verba o-ris me. J ñ ^-^ • `¶.am.i. -B-B-F Grad.Festa Junii.us.qui^ tá- te.a Patri. g s· —i*—— =*-fc%:rta ••os et pro- ¾ xi- Ro-pter * fratres me- 6——Jtirs—• • a mos mem te. 527 multos aver- tit ab in.cem de 5 b§ »p • i .

. | 4 XJL ' . sequenti.num * gres-sus hómi. le.528 Festa Junii. omissis Alleluia et .re ut omnem narra-ti.énti-ae il-ló•HI—î—•- 1 rum ex cor-de t=3: -? Pi con-jún. • • •—•qui-ae hó-mi-ni * pa-cífi-co.ia.mi. 1 T " " í=3: presby-te-rórum prudén-til¯4- . dicitur : Tract act. et sa-pi.tur et vi- am e-jus vo-let.pud Do.ge.nis -PUd 3: di-ri-gén.re.ó-nem De l· i possis * audí. ¶ In Missis votivis post Septuagesimam. 28.lú. In mul-ti-tú-di-ne H¾ Êf£ urn sta.

um. '^. -l· e• J jus in corde M J··ni· tur ipsíB gressus ." et lingua ejus loqué-tur ju-díci.ni * pa-cí. 28. Osjusti me-di-tá-bi- s • .pi-én.ti. L-le- lú- ia. * ij. et non supplanta-bún- i ¯P us.am. Temp ore autem Paschali omittitur Graduate\ et ejus loco dicitur \ w 4· ¡¾fl¯% •• r¾rv> X\. * e-jus. In multitûdine. ut supra.lí.fi. 1 l l a l T B # í^ï • •'. J. Deinde : Alleluia.Festa Junii. Custó- :fl¯¯J"i inno-cén-tiam. .qui- ae homi. 8 Mv K'\*PS± tur sa.co. 528. et vide aequi- tá- tem: quo- ni- am sunt re. 529 ±r^ . Lex Dem 11 . i=*=±½L . J.

AUL L • •• 0-ctrí- nam * qua. Eadem die.si ante. 1 8.tá- tern.lam Comm.am non so. et ambu.lé-bas : cum . D Intr.tro : Cum esses jû-ni. V la-bo-rá- ¯r ahi •• I-dé.cit * Dó-mi-nus Pe. g4· ï=* A-ƒ« -•—m—m- I. Apostolorum Petri et Pauli.lu- il-lúmi-no ó-mni-bus. In Vigilia SS. sed ómni-bus exqui-rén. et e- narrá- •• i l bo il.or.ti-bus ve-ri.lá« bas u-bi vo. ^¯T¾T^ cingé-bas te.li mi- vi. Offert.te * quó-ni. l· D v«: cánum J `*Ir`\ a. 28. usque 4ad longínquum.530 Festa Junii.

*a nosti : tu t=t scis. 53i fL3¾.us te cin-•—••ft- r· 9 m • _%• get.ri. *dí-li. 1 · • et á. autem se-nû"• • • ¾3ð•—• extén• • e-ns. l· Domi- •v • « - ne.tern di- :j fi-ca-tú.nis. 394. 28.fi-cans qua morte cla-ri- hoc au. signí.gis me plus his? ¯r* • Dómi.i : * et ó-pe-ra mánu. Mihi autem. E u o u a e. Cae-li e-nárrant •.Festa Junii.ri.set Deum. des manus i ñ ft tuB as.ne. tu ómni.li. Offertorium.a Patri. In omnem terram.at 5—r :ïtt • • ± firmaméntum. Gló. Comm. mo te. Graduale. g I-mon Jo-an.am De.B-j gíó.um e-jus annúnti. 629. et du-cet quo tu non vis : :] xit. Ps. qui- a a- .rus es.

a ^ . et cogno-ví-sti me : . Dómi-ne probásti me. 3.mi. 3t¾= UNC HHh re.pu.Die 29 Junîî SS.dis. Ps.ne piebis Ju-¯ dae- i órum.it me de manu He- ró. et "fij ^ ^ . *qui. APOSTOLORUM PETRI ET PAULI Introitus.ö.a mi- sci.him su- ¢o±î-î: urn : et e-rí.^ ^ ^ ^ M ^ y de omni exspecta-ti.nus Ange.0 ve- -• •- sit Do.

tebúntur * ti.ram : me.nis tu.mi.Festa Junii.os * prín ci-pes ^Š^JL _ ¯1 me-am. 29. : U ! l · f · ' V l trí-bus tu- y.runt no.tu- su.ti sunt ti- bi fí- li.ó-nem me.am.. .i. Gló-ri-a Patri.ne. Do. M T T ~ ¯ L 3 w l · T i . es e. ¢^Ñ<7. an. Ê C __ Onstí. Grad.li confì.per omnem ter. •— " a JT* : F ^ > ? ^¶ E u o u a e.mi. +—5¯i¯-=-i __. I .. 533 tu cogno-vísti sessi. Pro pá- is na.mo- res e. ʯ¯¯5 et re-súrrecti5 n ó-nem ¯ 8 TT % • — • • 1 • 1 • • ..i : pro- ptér-e- a pópu. ll'._ f^EEE^E÷== .bi.i> .

6h¯ ne. A * • ·' '***•' ^ ^ r r k j = ^ JL\ L-le-lú.si.am fr¿·**^y¯^[i=^¯~ L___*___EL· * me- : — °T. * et su. ^ T i t ^ ^ IVÌW¾F.mi- mni pro¯gé- ni- e etge-ne-HI—• AMI ra-ti.534 Festa Junii. Onstítues * eos prín. *3—• •— **~~ Comm. 29. • • * • %A J. * ij.ia.ci.—1—¯i Petrus. et super hanc pe- tram aedi- fi-cá- bo Ecclé./• ^ v>.tram aedi- . £ ¯—H A · ••* 1 • K^ T ZZ=3 rt^— — U es Pe. in mo-res o- e- runt no.per hanc pe. . V>4 e am.trus.pes super 0- mnem ternis tu- ram : mei. Tu es ì±*ñ m—FH •c r*sB •%•..

si-am meam. 417. alleluia. i -^ _ l·_^—u —3 ¤—ï t*¯*·l· le A. Qui operátus est. Sancte Paule. Deinde Alleluia. y.póstoet do-ctor gén-ti- J —-^—` le. Petri et Pauli sutnitur Missa Mihi autem quae habetur inter votivas. Tempore autem Pascka¿i> omittitur Graduale et ejus loco dicitur Alleluia. dicitur Tractus : Tu es vas electiónis. Communio. Offertorium.a • afrfr sly r«. .lú-ia. 411. 418. Confìteántur. inter. ¶ In Missis votivis post Septuagesimam. j j = z m : = fi-cábo Ecclé. XJL Lie. J. [47]. 535 fr "a77=. J. Pauli Apostoli.cé-de * pro no-bis. Graduale. In Commemoratione S. Mihi autem. [891 · 30. Amen dico vobis. ¶ Pro votiva SS. 394. 30. omissis Alleluia et y . ut supra.Festa Junii. 420.. Sancte Pau- di-cá-tor ve-ri-tá-tis. Scio cui crédidi. sequenti. * if. Introitus. praeurn.

lo. ex omni tri.0. et >.á-bo ve*ri-tá-tem 5¯n • — • IHl·-rHIHHb —–—^¯ri-?-'-a^-.*Dómi.ó-nem S—•—• -M-n annunti.. Gló-ri. N. Eu 0 u ae 3 . — lingua. sti nos De- o no- stro re.gnum.ne.ó-nem et ge-ne-ra-ti.Die 1 Juliî. gui-ne tu0. Ps. et pó-pu. Mi- se-ri-córdi.a Patri. _i_—•^-•^-1 — .bu. in sánj \ ^ ^ % S ^ . PRETIOSISSIMI SANGUINIS D.——|—^¯ri-?--a^ tu.ti. 3.óne : et fe.am in o-re me. JESU CHRISTI. ¯n> ¾ ^ ^ ^ ^ jßr E-DE-MISTI nos.as Dómi-ni in aetérnum cantá-bo : * in ge-neJ—•—•—•—•—-•—-•—•—•—•—•—•-—+—-•—-•—•—•—•—•—•—•—•—I ra-ti.cí- Introitus.— et na.

A- . y ._=t—_ ne. G 537 3 a d ¯ Í ^ ¯ ^ ^ ^ ^ M \ ^.urn dant in cae- lo : Pa-ter. Tres __ ïz±: sunt. qui testimó-ni. Ver- bum.qua so-lum.nem. sed in a- qua et sán- gui- __¾f^zztj^.gui.quam et sán. i. qui testimó-ni. Et tres sunt. et Spí- ri.urn dant in ter- ra : Spí- ri-tus.tus San- ctus : et hi tres u- num sunt.¡^¯^ÿrv^¯i¯j IC est*qui venit JL JL per a.Festa Julii. Je- sus Chri- stus : ¤on in a.

in quo ha.jus est.lécto Fí.538 Festa Julii. ut supra.urn De- i * ma.ni.o su. Ll_ a 3—»» ¯ F it H L-le- n ^ • " K ^i*nrírr ¾ % *-==— ' ^ — y.be- . ¯¯¡ s—I—Sx¯¯i T VJ Ra-ti. qua.cávit nos*Deus in di. A -i C i% J"3v>lú. * */.o.cí.li.ia. Si testi-mó-ni. testimó.urn hómi-num ac.pi-mus. et San-guis : et hi tres * u- num sunt.fi. deinde : Tract. ¶ /¾ Missis votivis post Septuagesimam> Graduate Hie est qui ¯ venit. i.

I— per per grá-ti.·'¾^rV J ¯/ ± ñ^E ne * ipsí· us. 1 •—l¯g ¯¾J¾¡¡~77-^ — su. . quae super-abundá- vit in no.t M .dem in sán.—I cá-ti gratis g • •? 1% T«% n us..ó- nem pec-ca.ó- nem.ó. 539 mus red-empti.to- rum.ti. Justi-fì- tf • ' — . se-cúndum di-ví-ti. Quern propó-su. quae est in Christo Je- <—-H J5—mï s a • • • — J 3 L 1 — y l % " fm.Festa Julii.^.a- ti.bis. Y.ó- nem per sánguinem e-jus. y . i..it De- us pro-pi. `ft.am i-psí- re-dempti.as grá-ti-ae e- jus.nem per fi.gui- gA . Re-mis-si.

ia.bis in si- ' gnum : et vi-dé-bo sán. ac-cí-pe-re li- — et ape-rí- ». n—¯- — Ž\. ¡ .tern sanguis vo. I L-le-lú.540 Festa Julii. . Dignus es.am brum. Tempore autem Paschali omittitur Graduale. i signá-cu-la ejus: quó-ni.e— • — • — i mí-sti i nos ' De- hj¯——— · o * in sángui-ne tu+ o. et ejus loco dicitur : S +— — i ¦ ¯5ta—^-^¾^^=µI**% :• a A —fl-í-^^^-fp——J '"*• > v — i XJL L.. * + ^ = : y.sus es. re .le-lúia. : ^ ¡ J**¯Ì¾¯I .gui-nem. E-rit au. *`tj\ y . et transí- bo vos : . i. J Dómi-ne. occí. et red.

po-ris Do.0 S=zz==s=zzz=r.mi-ni Comm.stus * semel exhau-ri. —1 —•—ì • • ¾¯" • : ^ ' quern frángimus. .ne commu-ni-eá- ti.i be-ne.0 sângui-nis Chri.sti est? Et pa- nis s— ·.=n=zz==z z3äz¿‡=‡!±3*p-^* H 1 — = = cór.ó- nis.rum V>l Hrî. S——1:^7-—n Offert /^< g —• —l· — — «—pfi •—f¾ -fS-Ll 4î4—.dicti. i.ci-mus. A • i~ii~a J •• i*i^†¯i T¯J¾¯TJ p _____i=±H_ oblá-tus est 1 ad multó. non. . non.% ^ nee e. S est? i—1 ¯= 1 8. cu.rit in vo. .dí.enda peccá.dens.ne parti-ci-pá-ti. ^†a¯— a • ——p¾-y—'-a • E T i f r — ' .to .g Festa Julii.ta : se-cún-do si-ne peccá.bis * plaga dispér. ¯ H·—d V^< A- lix * be-ne. ¡ _ † _ 54i .

* ij.542 Festa Julii· 2.lú- ia. ¢nH=fWìr • j » . et o-mni lau- de di-gnís8 S-~ i ^ ¯ ^ .ae. IN VISITATIONE B. I «-*1 ¾¾I«—s5¾ f—í s --8 • • ï*t· •^p-i-^ry—JT" yNSy Christus De. V.a ex te i_f__^__ ortus est sol justí.us * noster.ti. : i_LV-p sima: qui. y . M. [75]. 2. ií¯jL L-le. Introitus.tern. ¯l·— ^~i÷ • : r ¯ T • •V¯i~rr g — — • /"—%~ ¯WHI ¯¯¯* ~ 1 — | " •pr¯T~·j~ appa-rébit ex-spe-ctánti-bus se in sa-lú. : .. Benedícta. mzZL_u . Graduale. • — ¯h ^ ¢pr¯3 P» a •—* L·p_tL· n . . Fe- lix es. Salve sancta Parens. sa-cra Virgo Ma- rí- a. [76].

í- sti qui te fe- cit. Martyris.a|L· ' ·— · ¡ •• ?f¾ A E-áta Hi •• es. SS.a. · Vir- JI> go Ma- 4í—. S. al.a-to- rem : ge. Lex veritátis. 2.ia. [80]. Eadem die.nu. Beáta viscera.um portá- sti Cre. . 3. et in ae. Processi et Martiniani Martyrum. quae ómni. Missa.«—•—-•—»-HI rí.Festa Julii. Irenaei Episcopi. [25]. 3. Communio.le- lú.tér- num pérma-nes Vir-go. 526. 8 543 ¯¯*fi. Missa· Sapiéntiam.

li-bus humá. — omnes vos in viscéri-bus r^~pgT¾j Je.' ^^^^-^-^-?-Hr-fl-¯—¯ Gló-ri.nae sa-pi. Antonii Mariae Zaccaria Conf. * et praedi-cá-ti.ó-ne. • •* | • «-•—•-* H I — . Tj me.ne spí. s=F=† p 3 6 •—• H K H H H b ^—-=^=f¾ • 5 n - a. * quo mo-do cû`pi-am r z z i z : — . 5· 5.li. * in consí. Ps.ae ver. Estis mi-hi est us.a .sti.¿ r s^a • idJ¾~a 8 ——*y-fi: 1 ^ .o justó-rum et congre. Ê K3 Ã ^H^= -1—!baa¢H Ermo me-us.bis.ri-tus et rij"fbTíl vir-túI—5 • • • |—¿ • '••••• • • • • • • • • M— — — in to-to corde ¾ = rr— tis. .544 Festa Julii.o S—¯— r r r * ¯ ^ h ' ' ' •--•j^HW-j -«^rj¾-¾-µ= 5 ' — — non in per.enti.a Patri. Confi-tébor ti.– me. s X Eu o u a e. Intr.bi. ¡ De¡ -– .a-si-bí.ó.o.ti.ga. Grad.su.su Chri. sed in ostensi. D6mi-ne. S. .

Festa Julii. ` J.r»· iLg y . ^ tis ' J m-JÎ* J*·"·JL· ì po-ti-ó-ra. 545 Et hoc 0.ri-tas ve- stra ma-gis ac magis abúndet in sci.én-ti- a.dem*Dei.béJ *--J sin"t~ g .^ · I •• a » n . XJL L.ri^ l·— • r ^ Ñ — . 5. . ut cá.le- lú- ia.ro. Re- 6 plé- . ti fructu justí- 1 ti.sa in di.ae per Je-sum Chri- — izzTZ==z==zrJ==z=z==^====z=D stum. et si-ne oñén.. Ut pro. . v»¾. ••.em * Chri- -•^ sti. •———-—? et in omni L sensu.inglóri-am etlau. * if. ut si-tis "*pj7i¯¾ B a" cé- ri.

á- ri. y . et e- go mun-do.hi mundus cru.ípsum comméndat.á- Festa Julii. Mi.hi autem ab. sequentiy dicitur : 1¡ J .re Chri- stus . g l ¾ UI glo-ri.su Chri- C •' I P '• sti : fit ¾a • ¶tíH a[¾'fb ^ 3 J "" 1 a fy ^ ^ per quern mi.hi ví- ve. J tur.ci. y . omissis Alleluia et y.xus est.fï. * in Do-mi-no ¶ In Missis votivis post Septuagesimam. 5. il-le probá' h. I . 7»*»# tus est : '"'"ill • " p .546 Tract. Mi.us coma • a l men- dat. ni-si in cru- ce Dómi-ni nostri Je. glo-rié- tur : non e-nim qui se.sit glo-ri. sed •• • quern De.

a.. 547 PL'IU C 1'3'*l·. 5.la. —^^—–—^ Lie. +— .Festa Julii.ne.ti.tá.7 et mori * lu- ¯3¯¯*I • ' • ¯|" l—r^^ I ¡ H r¯ '• crum. Replé- •=¾¯^ tus ¿—• • % "^ I%fp.ia.4¯—r¾-^-J=^su-per-abúndo sum conso-la-ti.* y. ^-— n l\. . ' • •••'fl*lt¯—f •·' * est. ^-i±ÆD—— J.mi. * ij. 1> l gáu- ' ÿ¿^=7::l^¯^ì^^=F-'=ž^i di.co : di. 1 *^ir» PPT* "* 'h[¾ 1 • pi 'h^»# . L-le-lú- ia.0 in omni tri-bu-la.is di. Tempore autem Paschali omittitur Gradualc¡ et ejus loco dicìtur : \ \— \ n A Jt\.ni * et fe‰¾> 1 vos.ó.Tamquam ñ- li.óne \ * nostra.lû.

Graduale. g T JL ¾-r= Festa Julii. : • • 3 ¯— N conspé-ctu * Ange.te.rum ti- bi : ado-rá. *¿j\ • = V / ^ r ¯ .548 Offert.ni Comm. Sapiéntiam.bo ad tern-plum sanctum tu- um. Introitus. JL· -mi-¯ta-tó-res me. In Octava SS. ^ ^ « » ' d L-le. 413. -flI »W 8 • psallam . et confi. Justórum ánimae. Petrí et Pauli. fratres. Ç tu- o. sic-ut habé-tis for- mam no-strain.os qui i-ta ám-bu-lant. [25]. 6.té- bor no- Szz=i=zz==:=nz====iz=iziz====: mi.ló. Apost.lúia. 6. A ~ j IXJ ] 1 1 î ^ ¯ ^ ^ . et obser- vá-te e.i * estó.

[24].qui perman-sí-stis me-cum in tenta- ti. Introitus. 549 »n w»¶y A 7 ~ . Alleluia. Mirábilis Deus. Sacerdótes tui.á8 " " * l · a • i • • «^T j ^ •» j 1 su-per thro.Festa Julii. . SS. J.el. Graduale..6- ni-bus me.Vos e- fT 11 ' *S \ 1 stis. Quod díco-vobis.bus * Is1 tis •*J ^„g > . Communio. 7.is : et e-go dispóno vo- bis re- gnum.> ill v i s y. Communio. 505. alleluia. µt se. Cyrilli et Methodii Pont. Offertorium. [31]. [37].H'¾^v7y¯~^v7^B== ra. ju-di-cántes du. Conf. ¶ In Missis votivis post Sepiuagesimatn¡ vel Tern pore Paschali. Exsultábunt. [35]. Tractus vel Alleluia ut in Missa Sacerdótes túi. Sacerdótes ejus.ó-de-cim tri.nos. Jurávit. Offertorium. [36]. Justórüm ánimae. [28]. [35]. 7.de.

alleluia.T Dómini : qui ha-bi-tá. Quicúmque fécerit. • j 1¯· f1' ai%* fii. 10. S.lum. . E u e.li- Ps. Gló-ri. 456.re facit + sté.—a-J 3 lem i*—•rf-«=—>% J » . 8.550 Festa Julii. J. y . Haec est vera. Alleluia. 495. 495. ¶ In Missis votivis Tempore Paschali omittitur Graduate et ejus loco dicitur : Alleluia. Communio. Missa.tem. . . Septem Fratrum et Rufinae ac Secundae Virginum et Mart. [30]. et usque ì_ m-m—•—• • Jìi ' o u a BLJI _J ^—UZZZ U in saécu.a Patri. Offertorium. Sit nomen Dómi-ni be-ne-dí-ctúm : * ex hoc nunc. SS. Graduate. Elisabeth Reginae Portugalliae. in domo matrem fî. [68]. Anima nostra. [26]. 8.te . 10.—m-*— Dóminum.tán. J. Deinde : Alleluia. Te Mártyrum candidátus.ri- 쯯ftr * • V . Anima nostra. alleluia.ii órum lae. Viduae. Intr · S +— ¡ —. Cognóvi. Haec est vèra. 43. laudá. L Ç no-men -¯n a' * g—i Audáte * pûe-ri r • a i y Pi.

[28]. [42]. de Communi Abbatum. 619. Alleluia.Festa Julii. Confessoris. [76]. Comm. M. Os justi. Gaudeámus. 14. Joannis Gualberti Abbatis. 12. 16. Jurávit. Missa. Pii I. Offertorium. 16. Os justi. de Monte Carmelo. Virg. Eadem die. S. 15. Missa. SS. Véritas mea. Fidélis servus. Graduale. Introitus. Papae. Benedícta. . Henrici Imperatoris. In médio Ecclesiae. n . Conf. 15. Graduale. Os justi. S. Si díligis me. [38]. Martyris. alleluia. 14. S. Introitus. [2 1 ]. Naboris et Felicis Mart. [41]. B. [37]. S. f. Communio. 551 11. et Ecclesiae Doctoris. Missa. Missa. [48]. Bonaventurae Episc. [38]. [44]. 12. Salus autem.

16.552 g— Festa Julii.ta pí.rí--a Virgo perpé-tu. Lie. Offertorium. Comm.n rem.lú- ia. 600.mi- de caelo susceísti *Salva-to- g l· — 1 . =—.um. =Ü=Xpri\«iy IL-J—LJli ¾ . .-p-.^— a~^xi "—¶"^— ia. Dei Gé-nitrix. intercé- de pro nostra pa-ce et =ã==ÌH-¾ sa-lú.ísti Christum Dómi-num Salva¯tõ- £ rem ~¯n~ ómni. Alle-lú- -_^n . no- bis est vi.di * di- gníssi- ma.a.stipro-lem. £ + ——¯— —-H JLV E-gí-na mun.* if. a T + Ì y . Per te. Ma-. P. -H._ • | rA. etmun- da-ta : quae do ge. Recordáre Virgo Mater.te. T.ta pér-di. quae ge-nu.

A-jó-rem hac * di-lecti-ó-nem nemo ha- bet. a am poa — a —a nat quis pro ami.e ma-la li-be-rá-bit e. : i. JLV_L S.stis u.Festa Julii. * et vi. 553 17.-_ Il· u pn»#«^-D Patri. II . 5-1—:—-Pi—«i : . Os justi. [38]. S. [46].cí. In virtúte tua.um Dómi-nus. Alleluia. alleluia. [46]. J. Graduate. Osjusti. Gló-ri.ni ex . Alexii Confessoris.á-tus qui a intél-li-git super egé-num et páu- ï½½£\ T7^T¯T^^I^ pe-rem : * in di.* ™ .si-tástis me. Beátus vir qui timet.— — J . fflissa. — r—¿ ¿Z3=LV"^—-¯^¯ 1 -Amen. Offertorium.a ¦^J]~µ_. 18. 18. [42].pa—B·pl·—¶l·-—†—5 X y amen di-co vo- bis : Quámdi. •¶ß · N-fírmus fuµi i. E u o u a e.a—ZIDZZZ^j ÌHµ-[|—• 5 is. Be. I—|^i ut á-nimam su.=^= : suI = = = = Z . 17.cis a .u fe. Camilli de Lellis Confessoris. Ps.a—a—•—• • • — .

Haec est vera. Offertorium. Missa.is mí-nimis. S. 18. *^ I F. 19. S. Clamavérunt justi. S. Communio. Laudá-te pú-e-ri Dómi. cum de- fí. 455.fú. 456. Alleluia. Graduate. Justus ut palma. 456.ra 1 - jem cur me. Ecce quam bonum.ó-ne « i.554 Festa Julii. 20.di. 19. Symphorosae cum septem Filiis Mart. Eadem die.num : * laudá-te . 455. alleluia. [45]. Ps. mi-hi fe. Hieronymî Æmiliani Confessoris. Quicûmque féeerit.um m ¯T-»4Hi ¡ —. J.sum est = * in ter.¯¯77¯a¯gj-JÜXf = fí-li-ae pópu-li me- fd —• W super contri-ti. Laetámiiri. his frátri-bus me.ce-ret párvu-lus et la- ctens in pla-té- a A •' II— ~ Ç^~- is óppi. Introitus. 20. 495. Vincentii a Paulo Confessoris. • ¡'fl—.cí- stis.

Festa Julii. qui.bi-tur. 20.dat: dis-pó. e.men DómiGrad. Gló-ri.a Patri. 555 no.dí. ¡ JL/ ni. j ±—: _. ¯ y.Jucûndusho- mo.\ " tur.i E u o u a 1 · foras. 1 -1 tu. . E-ri-véntur * fon. et commo.tes et in pla-té- is aquas tu- as díì—a vi.a in aetér- num *non commové. .ci- o. qui mi-se-ré- i÷li3Vitf ¾' *``H Ä .net ^m sermónes su- os in ju.de.

dit paupé- ri- 5 r 3 • "• — jftyt H 1 ¯ .tu.li.ébas mór.tu-li o-ra-ti- . et de-re-linqué.bas prán- di. de.ia. * ij.I • .556 Festa Julii. et mórtu. Offert -= l· -: V3^ Uando o-rábas *cumlá- cri-mis. 20. f. Dispér- sit.os abscondé- bas per di- em in domo tu- a. JLJL Lie- lú.^ ^ — r ¯ ¯ T » •• ¡—a—* • bus : justí-ti-a e- ¾ „ ~·*~¯3¯¿ ^rs •• ¯ jus manet in saécu-lum *saé- cu.os.um tu- urn. et se·pe- li. et no- cte se-pe-li-é-bas e- os : ego 6b.

Margaritae Virg. 21. ¢.re pupíl-los etví-du-as in tri-bu-la-ti.ó-ne e-ó- rum.si-tá. S. Laurentii de Brundusio Confessoris et Ecclesiae Doctoris. Praxedis Virginis. haec est:vi. E a d e m die. f. ¶ 7w Missis votivis Tempore Paschali omiüitur Graduate. 557 óComm. 556. 1- -L\ E-lí-gi.ta apud De. [46]. 21. [38]. Missa. Dilexísti. S. Introitus. S. In médio Ecclesiae. Loquébar. [55]. [51]. alleluia. Missa. Graduate. [52]. .um et Pa- trem. et imma-cu-lá- turn se •pz=z=±=z==zz===fl==z==i—== custo-dí-re ab hoc saéculo. Eadem die. 1 nem tu+— am Dómi-no. Me exspectavérunt. Deinde Alleluia. J " Beátus vir qui timet. et Mart. Dispérsit. et ejus loco dicüur : Alleluia.0 munda * et imma-cu-lá.Festa Julii. 20.

[37]. Constítues eos. Offertorium. Eadem die. S. [58]. 393. Missa. Dómine quinque talénta. [55]. 25. Conf. 392. 448. Fed judícium. 630. S. Me exspectavérunt. alleluia. Specie tua. Introitus. Liborii Episcopi. [32]. f. Missa. Offertorium. 24. Alleluia. Sacerdótes Dei. [52]. JACOBI APOSTOLI. Alleluia. S. alleluia. Communio. [3]. 396. ¶. f. S. [59].558 F e s t a Julii. 23. Missa. Diffúsa est. et Mart. 22. Invéni David. Graduale. Christinae Virg. In virtúte tua. Véritas mea. Introitus. alleluia. Christophori Martyris. Communio. 25. [70]. Jurávit. Státuit. f. Martyris. Simile est. 406. Offertorium. 22. Mihi autem. Fíliae regum. [66]. Graduale. Communio. S. Alleluia. Introitus. Eadem die. Me exspectavérunt. Communio. 405. Offertorium. 24. Graduale. Apollinarís Episcopi. Alleluia. Dilexísti. [55]. S. . Diffúsa est. [10]. [63]. alleluia. In omnem terram. [6]. Mariae Magdalenae Poenitentis. 23. Vos qui secúti estis me. [7]. Ego vos elégi.

[52].dant Fí- li. Diffúsa est.mir¯¯i • ••• A· sub ho-nóre • j be-á-tae no. 559 26. li. `¶. Alleluia. alleluia.sa est • gráti. Comm.co ego ó-pe-ra me. G —5—Ï Introitus. MARIÆ V. E u o u a e. E-ructá-vit cor me. 26. Fíliae regum.a re- .is tu- `~ . ' ϯ¯¯Ï AUDE.!_^_ pw íz& I gi. n JLJ — • Iffú.a Patri.le. ¢ \ = . Offertorium.em f* •' n festum ce.um De- i. 405. ANNÆ MATRIS B. 1. S. Dilexísti. Ps. Gló-ri.AMÜS * omnes in Do.· I • a ¯z=zzB=z=l. Graduate. et de cu-jus sol-emni-tá- gaudent An-ge- colláu. [63]. di.a -* · ¿ ¯ in lábi..brántes Annae : g :ft-:-÷ te .Festa Julii.um verbum bo-num : * di.

SS.e- a bene-dí-xit te De- us in ae- tér- num. Missa. [25]. Specie tua. J. Abdon et Sennen Martyrum. 30. Missa. Missa. SS. 28. SS. Marthae Virginis. [21]. ac Innocentii I. Victoris I. Alleluia. C. Missa. Tempore Paschali. ¶ In Missis votivis. 27. is : proptér. Graduale. Introitus. alleluia. 27. Laetábitur. [70]. [12]. S.¯M. Papae. Gloriósus Deus.56o Festa Julii. S. et ex ea post Seþluagesimam sumitur etiam Graduate cum Tractu. Pantaleonis Martyris. Papae. Simplicii. Dilexísti. 30. Sapiéntiam. [22]. Felicis. 29. Intret. y .¯. [60]. [21]. Faustini et Beatricis Mm. . 28. 405. Intret. Diffúsa est. Introitus sumitur ex Missa Cognóvi. 29. Eadem die. Alleluia. [68j. Nazarii et Celsi Martyrum.

644.nimae in ma- nu De. 31. Posuérunt. [24]. l·-. Intr S.ia. \ a ?s¾J B n — — Offertorium. · 6 ^ ¦ • i • I J «—•-••• ^ /"7pryj f = F = = = A ^==±f tur. ~. Justó—? • ^ir y\ '-HI—« •••7T^¯pr¯*¯i '•i-=—— rum á.i sunt. Ignatii Confessôris.ctá- . 561 Lie- lú. N nómi-ne Je-su * omne ge-nu fle.—^¯F7T¯r. et non tanget il- los tormén- turn *ma- lí- ti-ae. 31.Festa Julii. Mirábilis Deus. Communio. * ij. 1%" \a •%«V^t=rTL% `¶.

Ê X .abúntur in te 6—-—•¯M—T—=—•—• •—•—l i=p. alleluia. E u o u a e.no- rum : — fr *— ' 1a* * • • •' et omnis lingua con-fi-te. Justus ut palma.stn- um et infer._ fp `Z%Ê µ ' n dí. Offertorium. Alleluia. 31.um : *quó-ni. y .ri.ces justo. = Comm. ter. Graduale.3 Gló-ri.ni mít-te-re *&* —`r¯'i T ^^M¾¿—:^^==E in ter.gnem + *ve.ram : et quid vo-lo. nisi ut accendá.ri.ré. Véritas mea. 5—•—j 1—a—fl—B—a—-•^–I—• ¯¯ • * ¯¯ omnes qui dí.á- tur.am tu be-neF • • H • •• ~ n L·-4-^jc£±jbfl Patri.S62 Festa Julii. Glo. [42].li-gunt nomen •—•—tt¶L· -– n Ps. cae-lésti-um. Beátus vir qui suffert.a Dómi-nus Je-sus Chrig stus in gló. [43]. qui.a 1 tu.i Pa• •—•—•—a tris. .tur? .a est De. [44].

Constítues eos. 532.^> «· . Pej tre. Machabaeorum Martyrum. 455. i. Introitus. Sol- ve. Clamavérunt justi. SS. * if.ant caeléstia ut re. 1. J. 534. 563 FESTA AUGUSTI. Sancti Petri ad Vincula.. Tu es Petrus. i pá-te. Graduate. 534. ca-té- nas : qui —-IV• fa- '•>n»»¯¢ ' cis !¾ • • *i»»a·— a • a». Introitus. ju-bén-te De- ?> . 384. Communio.Festa Augusti. . tis. • 3v¾ 8 K ` f o.áOffertorium. terrá-rum. Eadem die. Nunc scio vere. Ecce quam bonum. 533.. Constítues eos.gna*be. JLJL Lie- lú- ia. Graduate. • *—^'t*.

Conf.a Patri. Atténdi-te pópu-le me. g XT A Emor fu.ó- .dici. S.us legem me.564 Festa Augusti. Alleluia. Gló-ri. 2.ni * super me : unxit me : bus mi. Communio.———r¯.i. e. aurem vestram E u 0 u a e. 2. y .i ¯¯† * ju.ó- ¯l· rum tu. et Ecclesiae Doctoris. 495. ¢ » • • Q k_J = —— propter quod Pí-ri-tus Dómi. re contrí.am : * incli-ná-te • •• I •—'-M.vange. Alphonsi Mariae de Ligorio Episc. Haec est vera.ride.pé. • ••• " l·-B •Antm ••• 1 Intr. Offertorium. [28].sit me.li-zásaná- re pau. Exsultábunt.ris me.-r¯n—J • • •~rr in verba o. alleluia. Grad. Dico autem vobis.tos cor- t¯¡¯r l·*-÷' '· ig¶r»**i Ps. [28].

g conso-látus sum : a M_—* v-—* o a saé. { Slln T> ||.Festa Augusti.linquén- ti-bus le-gem tu- am.TJ^AjgL¢: l · · i¿=MÏ^ y .it me ¯——IZ-i " pro pecca-tó-ri-bus de-re. de-fé. ."is„^v'. Ju-stí-ti.am.lu-tá- re tu- um * di- xi.cu-lo.am tuam non abscón- di in cor- de me- 0 : ve-ri. 565 ¾+ • i et téî¾ e—B4H8 rum m*· . Dó-mi-ne.tá- tern tu. m-=——— ——r~·—r¯ kg • •' flr " n»r. et sa. 2.cti- —pi-a nu.

sti .ni-tus in paeni-tén- — 1 • • % Ä=ï±l : ti.hi mo-lé. nes impi.J J .tern.1» —— lú.e- g I — l· n ¶ /« Missis votivis post Septuagesimam> omissis Alleluia et y.go au. 2. sequenti. 1 ü L le- • • I ff. • g¾ J? -1 es- M!J * cum mi.566 Festa Åugusti. I- pse est di—— \¯¯ ¶j'¾ •-Î-A^-«÷Æ=— V > ¡ • réctus di-ví.rum corro-bo-rá- * pi. ¯^ %>• •• • • j¯i—~ lit a-bomi-na-ti. ¢ l·_«—S 1 • • • 1 8 · • • •^¯I*fir-f .e-tá- 1= tis : et guberná-vit ad Do- mi-num cor ipsí- us : et in divit é-bus peccatá.ó- ——: et tu- Z=L : L a %»% . H y . _ .am gen.ia. dicìtur : Tract. · I .tern. to. * if. ^Spi.tis.

y .sti in conspéctu me.0 : humi.li.0 á-nimam me.bri- et ca.o caput me.á.am : et o-rá. us in-é.-^f^Á^-· · · · »•^jÿ ___JL I I ™ — » _ _ tur.0 —pi—• nu me.lí- ci.o converté! me- a î—I in si^ J M^. Pa-rá. 2.Festa Augusti.0 men- sam advérsus e- os qui trí.um.lix me- ans quam praeclá- rus . 567 sent.bam in je-jú- ni.é-bar ci.bu-lant me : im- pinguá- sti in 6- le. indu.ti.

* y. ut infír.i . dicitur . quod descén- dit in barbam. m . barbam * A-a.num : sic-ut unguén- turn in cá- pi-te.Pó-su. L·le- lû- ia. u J. 2. Factus sum infír-mis infír- mus. est! `¶. Jt\.568 Festa Augusti.mos *lucri-fá-ce-rem. Ä —rJT3L •* lúia.*ý*. Tempore autem Paschcdi¡ omisso Graduali.ron. Ecce ¡ L-leI quam bo-num et quam ju-cún- dum ha-bi-tá-re fra- tres in u.

et i.ne- fac. g ster * má- ne- at.um fru.gum tu.fe.á- tis.mi.est : si va- les. 2. -f—- JL A 0."" 1 v->rl • • /• • -=¯* egi. .a substán- ti.a.no- ra * Do. ut e. et de primí- ti. 569 vos.á- rum da ¯¯j^.rá- tis : et fru- cttís veOffert.num de tu.rþ' . et fru.um qui pot.pse be.ctum af.ce-re — f •• ••• f — e.is ó- mni.Festa Augusti. · Noli pro-hi-bé1 re be-ne-fá.

domum. Stephani I. Dominici Confessoris. 4.am : ut det il. quern constí. S. Introitus. Os justi. » . Justus germinábit. Eadem die. Si díligis me. 2. [42]. Festa Augusti. Graduale. Alleluia.am su. alleluia.is qua-si ignis ef-fúl-gens. JL _ I-dé. ——[ ¿ • • -• S -r-^ —• J* -—* •—«— m • • r • j A-cér-dos magnus.570 Comm.ta su. Véritas mea. 1 1.it 1 M¯»¯TtA†*-pr¯Tr-¯l¯j¯|l Dómi-nus —|——A j super fa-mí-li.lis . 4. f. [40]. tu. [2 1 ]. Papae.lis servus * et prudens. * qui in vi. [42]. Martyris.a suffûl. Justus ut palma. [44]. et thus ar-dens in igne. et in di-ébus su. Missa. S. Offertorium.sit =11 corrobo-râ-vit tern-plum.

sancta Parens. 5.Festa Augusti.. 571 in tempo- re trí- ti. ut in Communi Festorum Missa. TRANSFIGURATIO DOMINI NOSTRI JESU CHRISTI. 6.ra. M.nes tu.rae : commó.it 1 -•—• 5—1 zi» :zzz¯¾ * Dómi-ne ' *% m· ti ter. f a —B-M—-i—5—1—•—m—• •—•—•—•—•—• m—½~\—•—I * % B—* " virtú-tum! * concu-píscit et dé-fi-cit á-nima me.ó. Quam di. Salve B.lécta ta-berná-cu.ae . 5.sea.la tu.a. In Dedicatione S. -A Hl·R =-4HI *~ir+-U ' • •» I i—"¯* * V 1 lì~iT¯T ¯¯¯ 6 = = frXi ' MT^ ' ' r orbi ter.ta 8 rj »—• • est. V. 3.ci mensú. •—-fl • • et contré• •—• mu.ram. Mariae ad Nives. I ¢ LLUXERUNT * co-ru. Ps. lntroitus. [75].ti. 6.a I in .

Speciósus. et imá- go bo-ni- tá- tis • il-lí- us. Candor ¾ ~ —j est lu- cis aetér- nae..a e- jus ma- net in saécu-lum . spé-cu-lum si-ne má- cu. E u JLJL L-le- lú- ia. .la. r* j¾-r¯* a: •?- -•—• • • . Gló-ri.. 45. * z>. . Offert. 6. J b y. g'\»pF-H-J »M p / c ' M l . Graduate..—n - ^ > ? a: — o u a e. • • • • 1 g . g —} ^— fe- -=— # ^ __ µ^a µi \ J T L6. átri.a Patri.ae in do.572 í • m¶L· g Festa Augusti.a Dómi-ni.mo jus : et justí- ti.ri-a * etdi-ví-ti.

L·le-lú-ia.. [42]. Xysti II. Martyris. Sàcerdótes Dei.us hómi-nis. CV »fL»7 `i = 573 -. n :i^g saé- fry »7^¾-A-»4ft •••>Kÿiy¯%TH cu.ILH"fofjg^ J\. Introitus.·<.dístis. [38].ri- fb 1 5 1 P • g-tf-il tis. 7. Graduale. Osjusti. y. alle- Comm.Festa Augusti. * ij. < »Ci*. Missa. Eadem die.li. S. 6.a . Donati Episcopi. Eadem die. . 7. qui. Missa.. [7]. Sapiéntiam.ó-nem * quam vi. Cajetani Confessoris. do-nee a mórtu-is re-súrgat Fí-li. T -I némi-ni dí-xé. lúia. S. £ \ I-si. Felicissimi et Agapiti Martyrum. Osjusti.Jüstus non conturbábi-tur. [25]. SS.

mi-num non de- fí- ci- ent o- mni . Eadem die. Missa. *yfrt¯ Do- a'V¯ ' ¯ **—«Mma. 8.am ni-hil ^ ^ ¯ ^ j r r .tes autem Do. Cyriaci.574 1 Festa Augusti. Osjusti. [34]. 8. Fidélis servus. l_ e-gu-é-runt. Joannis Mariae Vianney Confessoris. Largi et Smaragdi Mart.j = ^ ==± - te D6mi- num * o. Offertorium. Invéni David.mnes sancti e-jus. et e-su-ri-é- runt: inqui-rén. S.mat jus. [34]. SS. In tr 3 · S¯7"]^ • Imé- T —— JL quó-ni. Communio. ' ' • • •» i¯Ti * de-est timénti-bus eum:dí-vi-tes • J.num * e- mi-nus fir. [42].

no. semper laus e-jus in E u o u a e.sti. et .re me. haec . 8. 648. J.re : * I = • • •—Hi Mb = n • — · •—ñ 1 k D 3 r f. Timéte Dóminum. Be-ne-dí-cam Dómi-num in omni tempo.os * qui in me :==±=b=: eredunt. Graduale. Laetámini.o. Ps. I_ bo.Festa Augusti. 415. Offertorium. Fulgé- bunt ju. <* y ! • • *K` tamquam scintíl-lae to discûr-rent * in ae- —___'-== in a-rundi-nétéç- num. o ===== KJ Igna e. u 575 % j» n `. Gló-ri.a Patri.*ÿ. A L-le- lú- ia. • ' a: n • g = = ^ = ¶ — o.

s·. * de- dit paupé- stí- ti. I dit paupéj ri- o u a e. et bene ha- be- bunt· 9. Intr.á-tus virqui timet Dómi-num : * in man- dá-tis e-jus vo-let nitnis.ent: su-per ae- gros manus impó- nent. 9. se- quén- tur : daemó-ni. E u Grad.bi.P.576 Festa Augusti.a e- jus ma- net in saé- cu-lum saé- cugló- li : ri- corII nu e-jus exaltá.tur in ____l ' • '% i* a. Laurentii Martyris. * de. 6 Vigilia S. m—•—•^—I—MÏ—= * !ZJC!Z-!TbLJL·J Jr ¾ ¾'««« _ T \-jázi ribus : ju- Ispér- sit. ¾ -L/ I —-Ispérsit.Be. Gló-ri-a Patri. i bus : .a e.í-ci.

o recto- rum * be- ne-di. H .0 pem to. V_>/ • ' .tur. Pot-ens in ter- ra e- rit semen e- jus : ge. y .ne-rá-ti. m ut de- tur loMB PM cus *lk_l I I vo-ci me.Festa Augusti. 9.a eius manet in saé- cu-lum saé- cu- li.o * me^ ì •J • a munm da est : et ' •Vni ¾ m id.cé.e.ae in cae- lo : qui. ••% _ I~^¯¯^L·¯'.a i.rá-ti.bi est judex . FLflfl8 I justíti. 577 F : = = = r = = : : : _ _ .

578 Festa Augusti. 3. Eadem die.us me- us in excel- sis : a-seen- dat ad Do- mi-num depre-cá- ti. Romani Martyris. C i MHkl8 ONFESSI-O*etpulchri\ •*••• J tú- do incon••• 1 .jus. Missa. Introitus. Cantá-te D6mi-no cánti-cum no-vum : * cantá-te Dómi-no . Laetábitur Justus.cén- in sancti-fi-ca-ti.a a •* ctu —-û sáncti. -• • ••• I ^^ft^ spéti. [12]. me- us. Qui vult venire. LAURENTH MARTYRIS. 9.jus : et magni. S. [12].fi. e. Communio.o me- a.tas • • • *¯¯¯*¯—j » ne e. 10. et cónsci. S. 10.ó- Ps.

et non est invén- ta in me * in-í-qui.us bonum . 5 J. = f·^ rt •••!*!*>. L-le- lû- ia.ná- «H^— sti. ne. I _ 579 = n ^ 1 JL * [] j¯ 3 • _ f l — • • M • m¶L· [ ?*yV a: [| | E u 0 u a e. ü . Igne CIS me — »¯¯TMy^..y exami. 10..a Patri. Ro-bá-sti. * ij.miM—`urn.Festa Augusti. = =--·—•—•—f¾*'li • *'*f\ ¦ ] et vi-si. * Do. 1 ] ' : ti. ¯^%^^^K^I^^ y .tas. cor me- omnis terra.tásti no- 7 %n*j cte. Le-víta Lauren- . Gló-ri.

g V>< fe—¡-—-H Onfés-sio •ft—r tû-do in ^ * et pul-chri- conspé- ctu e- . jus : sáncti. Offert. o- pus o-pe-rá- s J 7 ' V a •">• I • • F tus est : qui per si. .-¯Icis cae- cos* il-lu- mi-ná- vit. 10.tas etmagni-fi- cén.58o Festa Âugusti.ti- a in sancti-fi-ca-ti- ó- ne e- jus.gnuín cru- ¿ý JL· .

[28]. [80]. ¶ In Missis votivis omnia dicuntur ut supra. sed post Septuagesirnam. Alleluia. [42]. y. 14. omissis Alleluia et y. J. Deinde Alleluia. Graduale. Dilexísti. Introitus. 13. Justus ut palma. SS. [60]. [76]. 12. In virtûte tua. [18]. Missa. [83]. Tiburtii et Susannae Martyrum. 581 Communio. Posuísti. SS. S. 12. Hippolyti et Cassiani Martyrum. [5]. [46]. [40]. J. Beáta es. 11. Graduale. . V. n . M. Beáta viscera. Communio. Missa. Missa. Laetábitur. Justus germinábit. Offertorium. Salus autem. Justus ut palma. 14. Salus autem. In Vigilia Assumptionis B. Levíta Lauréntius. Clarae Virginis. sequenti. S. Introitus. Eusebii Confessoris. alleluia. Qui mihi minístrat.Festa Augusti. Eadem die. [64]. alleluia. Communio. Offertorium. Tempore autem Paschali omittitur Graduate. 579. Vultum tuum. [28]. 13. et ejus loco dicitur : Alleluia. dicitur Tractus Desidériuin. Benedícta. [45]. [15]. [17].

Can-tá-te Dómi-no cánti-cum no-vum:*qui.pi-te e- jus co ró-na stel-lá-rum du- ó-de. g jwi • J-· • '• · > ' : i n. 7. j • ~ " f a ?5.Die 15 Augustî. IN ASSUMPTIONE B.a mi-ra-bí- . i r3 e-jus.cim.na sub pé.di-bus 7 ^ m· ^Hi I • •» líi cá.lo : mú- li. ^^ • urn e> ¶=£=— et in n et lu.er a-mí-cta s T"^fte¯hr¯P¯ 1 — g — A so-le. Introitus.it in cae. IGNUM ma. MARIÆ VIRGINIS.gnum * appá- ru.

ae sunt ami- Vfi*—i ctus *e.a Patri. et in-clí.li- a re.scet rex pulchri-tú.na aurem tu- am : et concu-pí.di-nern tu- am.li. . Gló. E u 0u a e. 583 li. To- ta de.Festa Augusti.có8j ra ingré~ di-tur fí. * et vide.jus.gis.a. • • • • J Udi. J. 15. 1 textú-rae áu-re.a fe- cit.ri. fí.

.4 — et mu.lú- -— =^**V r^*>v^i ia. A ¯a~¯ XTL Lie.cit mi..líe rem.a fe.a in cae. —M in-ter te «»4^i -ni-mi-cí.584 Festa Augusti.men tuD . '— Ma.mnes ge-ne-ra-ti- ó. e——r¯r¯:—+ o m J_J E-á-tamme di- — \*jj cent* 0. \ .lí. Assúmpta est r» •• J " A .I ¾ = -T ¯«S > • • • • • j¦ ••» • i »» A y .us.ti-as * po.lum: U i A iy . ¯ et * fc J se.rí.hi magna qui pot- . i •X Uli . c m . 15.nes.. *¾ _ —:=J —8—P -A y . W%l ` m ä m um et semen il. qui. Offert.nam —"I C % • . * ij.ci- tus * Ange-ló- rum.' f>^× -¯p 5 g—!—_ a—a I^·\MN ! gau- det exér. 1 . : • q % ÿlfc gT • ¯ .

Festa Augusti.O Jó. JOACHIM CONFESSORIS PATRIS B. n . Alleluia et / ^ Missis votivis post `¶. y. S. dicitur : Tract. V. Graduate. Ë 3LJ E-si-dériurn ¶S * á. hie fá- fer sa-lú- tis * oSeptuagesimam. sequenti.*ÿ. 576. Dispérsit. 576. 16.ia.ni-mae jfc¡l—\ . M.gi-nis.— ¯ — -¢y-¾¯fl——•• 16. Dispérsit. omissis pem. Introitus.ter al- mae Vír. 585 l·¯l ens est.Us con- pa.achimsan- cte. JLJL L-le- lû. cona jux An- nae. -! — '•-—1 ••»%»• r J"^I mu.

> || .am praeve. Po-su-í-sti su. " •pi. I • ¶Tm g ' y .ó- so.ia. tup.per ca- s ¿ n/j di-nis.ne-di- cti- ó-ne dulcé- c 3 .jus non fraudásti ___________________ i jI e• • • • ^" ' T sti pT^^ ef um.. Pot- .ní- um in be. e- jus tri.bu.\ J. * i. put e.i : et vo- luntá-te la.586 Festa Augusti.jus co- ró. Quó-ni.í.·\ y . Tempore Pa$chali omittitur Graduaie et ejus loco dicitur : J\. L-le-lú. ..sti e.bi-ó-rum e.nam de lá- pi. 16.-.de *pre-ti. •·i·.

Missa. S.jus: gene-rá. 21. [42]. [12].kjff • — I ra ^ : — M ••• 1 . Laetábitur. Missa. Joannae Franciscae Fremiot de Chantal Viduae. S. S. 19. 20. [2]. J`. ut supra. Joannis Eudes Confessoris. Fidélis servus.Festa Augusti. 3 a 3 587 · C %»• . 18.ti- o recto- rum * be. Agapiti Martyris. S. 585. Missa. Missa. 0 Joachim sancte. Offertorium. [68]. 21. 17. Hyacinthi Confessoris. Communio. Osjusti. S. .ne-di-cé- tur.y———• ••¢. 17. Missa. Bernardi Abbatis et Ecclesiae Doct.·N¾¾-i7l^i*pg^· eAt • • jì\ I†-^-»L rit semen e. In médio Ecclesiae. 20. [42]. 18. Gloria et honóre. [38]. Osjusti. 19. Cognóvi. ens ï J d •«*• % in terA •' • • •' . Deinde : Alleluia. [34].

ut mi-se-ri-córdi.ti.a ad thro- ae. M.le- ia.mur. j -t Xsultá. P.a Patri. T. E-ructá-vit cor me.lú- ia. Introitus. Ps. Gló-ri. V. E u o u a e.um Jj in salu.587A Festa Augusti.am inve-ni.a re-gi.bit * cor me. 5. Alle.tá- . al. 22. A num grá_ tiopporlú- D-E-A-MUS * cum fi. Grad.dú. IMMACULATI CORDIS B. 22.á- mus in au-xí- li- 0 tú.am consequá.no.um verbum bonum : * di-co HI—•—• U___B ñ m •m—iHi—•—5—5—• • • U m m • U e-go ó-pe-ra me. h h et grá.ci.

a ± ±* ÌHI pó- pu-li confi-tebún.mni ge-ne-ra-tí. qui bo-na trí.e. 22.Festa Augusti. / • % • • ^: 1 • f y i s • — i ~ i in 0.ó- nem : pro.ptér.bu. .tur ti- bi * in ae-tér-num.^ al-tís-si-mi. J. Memores e-runt nómi-nis tu.it mi- hi : et psal- lam nómi-ni Dómi-ni l=irT^±^¿i'*l-A|| . 5¾7B ri tu- 0: can-tá-bo Do- mi-no. • • • i et gene-ra- ti.ó-ne 1 .

\ ~ 1—*fl >j * < 8 · • »^ «*f^—1~*~f¾s>· 1 • «1^ * fí. M—A—?—l·A—V-fl· _ L-le. f ^ g ¾ ¡ M . % ^ — U *sa..Vl· I i J. dicitur : Tract.unt vi. au-dí- J ' X^l Unc er.lu-tá.á.—Z=F_ 1 . omissis Alleluia et `¶.ri.lû- iL·% w p t¾¯[^ •ÿ.i. 1 ia.·i 0 T I •V — • • I—j • ^«— ^ ..go.fl_ ¶ 1 • • — A — 7 — » vit spí.^.ni-ma me- a Dó- mi. qui custó-di.li. In Missis votivis post Septuagesnnam.i-.587C Festa Augusti.num : et exsul-tá- : `>"†`.rr-¿rr.tus meus in De¿Ê— . sequenti.as .ri meo.·i.. \`V T>. 22. Ma-gníficat á. te me : Be.ti.

ri- et sa-lû.te sa. Qui me invé- ne-rit.tus ho. invé-ni-et vi- tarn. 22.as quo. y . et håu. y .i me.tí-di.vat ad postes ó- sti.dit me.i.e.tem * a Dómi-no. Audi. . etno-lí-te ab-jí-ce-re e- am.Festa Augusti.én- tes. et obsér. 587 D me- as.mo qui au. Be.á. et qui ví-gi.pi. et estó. `¶.lat ad fo-res me.te disdplí-nam.

et ejus loco diciiur : Alleluia. ut supra. Tempore Paschali omittitur Graduate.lam A.us r vit * spí- *¯-¾—a \ in De- m o ^\ sa- : * Js^ ••i-F— g .ri me- . Y.ti6nes. quia húmi. ritus fcm me. ne-ra. ¯¯r¯T¾T i Offert.J —pH o: quia lu. Magnificat. Ãa . deinde : * A l l .le-Jû- ia * y . S llrf •fti Xsultá- i ••W"-ft:—¯. Be- á-tam me di.cent omnes gel • — ancíl.lem re-spé- xit • De- us. 22.tá.1 i t r ¾ r ^ . alleluia. J 0 Z3U J — s "• • L.587E Festa Augusti.

% - ¯-a-a—^· qui pot-ens est. •J et mi. Al-le. S ia.Festa Augusti. Al-le- lûComm. de.jus. T.hi ma. ..ae : * Mu. ec.ce ma- ter tu. ^ .er. Et exil-la ho-ra accé-pit e-am disci. • r [ | = = T " ^ a r i ¾ ¯ ^ ¯TI ^^ in su. T. 22.gna san- ctum no- men e. a • y t • a . .pu-lus c a . P.sus matri su.índe di-xit disci-pu- lo : Ec. i ¶—I P T 1 8. .lû- ZI ' n ia. £ jLi«¾ • • * • • • — = — z s 1 ¯ ¯ìF—I 587* *--P—¾z-÷r" fecit p.xit Je.a.ce fí- li. ZZ .a. 1 J 1 . P.li. .».us tu..•» • s ^ ^ I.us.

7 lû- ia. Hippolyti et Symphoriani Mart. S. BARTHOLOMÆI Apostoli. Mihi autem. Eadem die. Te glo-ri.ló. 394.rus lau- dat.588 Festa Augusti· 22. [45]. * Domi. Missa. SS. Graduale. Constítues eos. Missa. 392. Offertorium.rum cho. . * se-dé-bi-tis super se-des.ne. 23. 393. 4 T rt ¯m—r¯^~gìf¾ —i¯a¯fj¯7—% j -s U ¾-J-^—rt-i^ y . Mihi autem.*ÿ.ó-sus L •P"'· Aposto. Introitus. \ OSqui se-cû-ti e-stis me. S. Philippi Benitii Confessoris. 23. Justus ut palma. [28]. Timothei. 24. Salus autem. L-leí . 24.

bo vos. Ludovici Regis.ní- te.Isra-eî. Os justi. ¯i T + ¡ r L·^ß E-si-dé. Josephi Calasanctii Confessoris. 589 ju-di-cántes du-ó-de-cim tri-bus .a Patri. 26. 26. Intr. ¢ thr H—•—b = ¯k—m r- T E.i. Conf. Martyris. 25. [38]. 27.ri. Zephyrini Papae.urn páu. Be-ne-dí-cam Dómi-num in omni tempo. [2 1 ]. di-cit Dómi-nus. alleluia. Ps. Si díligis me. S. * fí.vit Do. Missa. y . E u 0 u a e. 25.0. Beátus vir qui suffert.pe-rum * exaudí.li. S. au-dí- te m e : timó-rem Dómi-ni do-cé. Missa. Alleluia. Offert. Gló-ri. S. 27.Festa Augusti. Graduale. [421. [43].mi- . Os justi.re : * semper laus e-jus in o-re me.

nim re- gnum De- i. Augustini Episcopi. . I • ^ 2 nus : praepa. Justus ut palma. J • i •—i¯s¾—~?l·-r—. Confessoris et Ecclesiae Doctoris. Missa. pro-hi-bu-é-ri-tis e- os : tá-li. Fidélis servus. 28. Introitus. Communio.um est e. [38]. Eadem die. S. [12]. ¾—9—í j 8. [38]. Laetábitur.ra-ti. Alleluia. S.nem ¿*A cor- `~*-·—¾-* n" P·4dis e. Os justi.ó. Graduate. Hermetis Martyris.V -* Q kj = = = = ± = ^ et ne - I-ni-te * párvu-los ve-ní-re ad me. J-A. 514. [41]. [41]. £ vit au- ris tu-k-¡ a. O£fertorium. 28. Invénì David. In médio Ecclesiae. alleluia. J.590 Festa Augusti.órum i¯ au-díComm.

tu-o Altíssime. [46]. [10]. ¡—. S. [60]. Justus germinábit. [67]. Ê A . Me exspectavérunt. Posuísti Dómine. [42]. Maria Virginis Limanae. Graduate. Offertorium.—I = . 29.tis tu- is..g u m . Rosae a S.is tu- is in con- ?==±=M= -F¯^¯3= spéctu re.b a r : et m e . Justus ut palma. quae di-lé- x i ni- mis. e t non con-fundé. Missa.. E u o u a e. Dilexísti.Festa Augusti. Joannis Baptistae. [40].b a r in mandá. JL·i In Decollatione S. Sabinae Martyris. Bonum est confi-té-ri Dómi-no : * et psálle-re nómi-ni " m s—• • •—• • • * _ • i_i B_Hµ U—B 1 U i ^ _U .t á . 30. pro una Martyre non Virgine. 591 29. Alleluia. Gló-ri. Eadem die. alleluia. ÿ% . J. S. Missa.d i . . Communio.a Patri. = Oqué. In virtûte tua. 30.bar * de testimó-ni. J¶—I I¤tr.

eta.ni * in Do. 575. Graduale. Ae-tá- mi. .mi-no.cti cor— _ C =^¾^¾J = de. Felicis et Adaucti Martyrum. Alleluia. praedi-cá-te t super te. Eadem die. • .592 Festa Augusti.mnes I. J: . et exsultá- te ju- sti : et glo- -—j—•j· t-— --. urm 3-¢-ll_jZ¾L«¾-ƒ _^HHH^L-4WAH!>H-J ri. Justórum ánimae. .-¿~-rf.4 . Introitus. Sapiéntiam. dí-ci-te in lúmi-ne.ami. • ¾ j V¾ Uod di-co vo-bis * in ténebris. I j „. J.ni o. L 6 1 a'* in • ' ' ^ • • % •• . 413. • re. Comm. I i| di-cit Dómi-nus : et quod in aure audí÷tis. ^ . n —. Fulgébunt justi. 30. • fl 1 / ^ X __„ • * '~* ¯P~¯? *~PT ? • · . . [25]. alleluia. SS.

31. [48]. in Festo S. Osjusti.lo.Festa Augusti. Julii. FESTA SEPTEMBRIS. 3. Symphorosae.lé-ctum * de pó- 6 —¯¯7I¯~¯= ~+ = 1 ¾ —a-ì-r ^——P*— *Ž. —7— Intr. 592* 31. S. 2. 1. S. de Communi Abbatum. g n< X. S. Ægidii Abbatis.o. Osjusti. Papae et Confessoris. [42]. 3. Osjusti. Missa. [42]. •--•-—|—¦—*·n-— pu. r¯jv-^"-fir-¢-j~j ó. Raymundi Nonnati Confessoris. Missa.tu.li e.o unxi eum : ut ~. — Septembris.nus mea sit sem- zz±i_b— per cum e. Eadem die. Duodecim Fratrum Martyrum. Missa ut die 18. et . 554.le. S. 1. 2. L . Confessoris.f¾~¯ ma. Missa. Pii X. SS. Stephani Hungariae Regis.0 sancto me.

urn me- um confír-met e- urn. E u o u a e. non co-híï: bu. • • • — 3 — y.am in cœ- tu ma- gnø. brá- chi. am non ¿_%-JU--. Justí-ti-am tu- .—S tu no.ó-nes E • m¶L· — P annunti.592B Festa Septembris. g ¯Z • A X¯ü.á-bo fì-de-li-tá-tem • 1• • m-m-¦ =· n •—•—• - > fw~* a:j • 3-^-¯†¯•^->-?--8i†tu-am o-reme-o. ecce lá-bi.as Dómi-ni in aetérnum cantá-bo : * per omnes ge-ne-ra-ti. Gló-ri-a Patri. Grá-ti.i : Dómi-ne. ¯·¯ Nnun-ti.sti. Ps.á. 3.vi ¯^ ¯·¯* * justí- ZÍZT" ^^¾—„ _ l· 1¾ ¯ ti. Grad.a me- a .

L. Pa- ras mi. us* u-bérrimus est.le- lú- ia. 3. fi- de-li-tá¯tem tu- am et auxí-li. lix me1 . ca. 592c abs-cóndi in cor- de me- 0. in-úngis ó-le.Festa Septembris. == Jl\.hi men- sam.0 caput me"*" um. * zj\ y. .urn tu- um * narrá- !ÌÌE¾¾&^ I vi.

pa-rábo lu-cér.592D Festa Septembris. II. .n '7 lúte.jus <1¢ »ñi. ri exsultán- tes exsultá- bunt. u u y .nam uncto me- o.~rj · r et sancti ^*^ ' e. bM \ • •.am sa- H¾r¯f¢7 "n.cos e- 5—B—a jus índu-am B—m—¿— confu-si- B ^••j^3* r~¾—|g~ . %[• >`'K »—¿~7^¯¯î¿8¯"Tѯi7¯. .tern -^•^••f«- p super ipsum fulgé- bit * di. et y .jus Î 1 ' I¯¯"-*I1 •—á índu.lie Da-vid susci-tá-bo cor- nu. ¶ In Missis votivis post Septuagesimam. 0 missis Alleluia. \ Acerdó§ ' +—*3 tes * e.I i i^B rîa "V#¯î7Tr'¯T¯j ^ au. i a1 óne. sequenti. 3. In-imí. y .a-dé-ma me- urn. dicitur : Tract.

ni .ní.te. • *¯^~íi ¯ 1 —•—. deinde : J\ s L-le-Iû. mi- ne.M V E. et ejus loco dicitur : Alleluia. * fí- li- i. 592E Tempore autem Paschali omittìtur Graduate. 1 ha-bi- tá- cu-lum domus tu. A * y. ut supra. Dó- · dí- !¯V-^^-F¾r-ri¯y-l·--·«-H H-go 1 . audí- te me: ti- mó- rem Do.ia. alleluia. g ae.mi.ae tuOffert.ri.Festa Septembris.ae et lo- cum taberná- cu-li * ~ gló. y . 3. Paras mihi.

_J_ƒ. 5. + ¡j C _. .re est ci. do-cé. h—j¯„ me- us ve-re est po- tus. ^ ZL·JÜHL·JL·ZI †—¯¡—j—r * ve. Laurentii Justiniani Episcopi. [32]. in me ma- net et e-go in il- lo._^ A-ro me. Qui mandú-cat me. £ vos. Státuit. s —— a¯g~*~'T: ‡< et sanguis T J. 5. S.592F Festa Septembris. Missa. Conf.a H4- 4.um sángui- nem.bus.am car- nem I 1 et bi.bo Comm.bit me.

Salve sancta Parens. Missa. Alleluia. Beáta es. S. Ðeáta viscera. Gorgonii Martyris. Missa. Felix es. 12. 10. Missa. Offertorium. 542. [75]. 9. In virtúte tua. 12. J. 9. [64]. alleluia. 11. MARIÆ V. SS. Vultum tuum. Hadriani Martyris. Proti et Hyacinthi Martyrum. Eadem die. [10]. Introitus. S. Missa. Laetábitur. 80. Graduate^ Alleluia. Communio. . [83]. IN NATIVITATE B. Sanctissimi Nomin¡s Mariae. 8. 593 8. V.Festa Septembris. Introitus. 11. Benedícta. Nicolai a Tolentino Confessoris. [12]. Offertorium et Communio\ ut in Communi Festorum B. Justus ut palma. [76]. [45]. [28]. [76]. 10. S. Graduale. Salus autem. M.

y. * Do.um : ut tibi gra.strum Communio.is in-i-mi. 490. et acceptá- bi. per si- gnum san- ctae Cru. 202. Nos autem gloriári.si. Christus factus est. . 488. 1 •l· ple-bem tu.di.tarn exhi-be.mi-ne.le ti. Alleluia.594 Festa Septembris.um no. alleluia. 14.cis.tú. Dulce lignum.bi alle- fi- at salúia. IN EXALTATIONE SANCTÆ CRUCIS. ab ó- mni-bus in.– f-p—•^-¾p-¾-A-^-—g mni. Offert ¯j— LJ JL • Ró- ÷ tege.có-rum ó- ^ . 491. 14. Introitus.tern.á- ¯—o—•^s mus ser- vi. Graduale.fí- ci. cri.am. Per signum Crucis.

su ma-ter ft Hi—l·^ • ^ -f—M—•—%_-• ~ r — -IÎ-JL_a_A--^L_ _ . 15.bi-lis A __¾__E_E_J_¾=^^_?^ tT7i7= Ma._y. Gló-ri.a Patri.li.Festa Septembris. 595 15.i tui Redemptó- .o-phae.ror matris e-jus Ma. Virgo ______j__¿^¾=F^--S Jesu Fí. Grad.sus. . Eu 0u a e.us. et Sa-ló- me.us tu.er.a Magda- lé- ne. MARIÆ V. ecce fi. Mú-li. I. g I 3 O-lo-ró-sa 1 * etla-crimá. SEPTEM DOLORUM B. * ad discí-pu-lum autem : r^~fiziizrziiziz[]—.li.rí. 1 _j__¡ ________________________________ TABANT*juxta cru-cem Je.^_ l _. et Ma. • Introitus. "-*-¯TJ-¿ e-jus._^_ir~. •—P¾i et so. S I î--l g¾pid__ M .ría.. "—a ^HHI me 7 • ••• Bi—U B__i B__JJ 1 _ U Ecce ma-ter tu- a. F¾ _.ni 51 j es._z. stans jux-ta cru-cem Dómi. di-xit Je.a Clé.rí..fl. `J7.

!_• ¾ bis.cis fert supplí-ci- urn. quern to1 ^ .su Chri- stl * do-lo- ró.596 Festa Septembris. ^ j j ' «'^j ¾ -»—¿HIUVlVi tus non ca-pit or•_%_-. ^ . l· n > -a——!==fa. 15. et mundi Do- mi-na. juxta cru- cem Dómi-ni nostri Je.• .sa. •¯1 "Mi ' .ctus ho- 7"?T% . hoccru.V n ^ — ¾ J tfer a-—— n^ lú-ia. Sta- san- eta Ma-rí- a. .trix.Vir-go ' De- ¯jrzr½½-ML I ¯¯ij¾zzzzzir _ fm—¯* •f½ ••—! i Gé-ni. * ý·. ris. auctor vil· tae · 6— -——4 mo. L·le- ¯1 Lkv J. cae-li Re- gí.y..na. _ n· - J^ bat A Jr\.

deinde : 2 · < 1* «u ¾v T¯ÑñT. Stabat saneta Maria ut supra. 15.' —:l·V-î* •• 1 r*¾iy ia. Cu-jus á-nimam geméntem. qui transí- ^— 1 - —= et vide- •»• ¡ T « p. -*T» •• te.us. 597 ¶ In Missis votivis post Septuagesimam Graduale Dolorósa uí supra. at-tén. . Dum pendé-bat Fí-li. Contri- stá-tam et do-léntem. 0 quam tri-stis * In Missis votivis omittenda.^-gJ k3 Ta-bat Ma-ter do-lo-ró-sa Juxta cru-cem lacrimó-sa.us.di-te.mnes. Tempore autem Paschali omittitur Graduale et ejus loco dicitur : Alleluia. y. sic-ut doSeq.Festa Septembris. 471. Pertransí-vit glá-di.lû- 0. ¾ A k="=-^—-`-÷£-î-*^-. si est do. * y.le.lor per vi. deinde Tractus : Stabat saneta Maria.am.* -f — lor * me- us. alleluia. O vos r¾v^-¥ tis L.11 ' 4 ¾n • t f c † i A A.

E-ia Ma- ¾=F^=^=:g~r. Matrem Chri-sti si vi-dé-ret In tanto supplí-ci. Vi-dit su.a Ma-ter. Me sentí-re vim do-ló-ris Fac. Dum emí-sit spí-ri-tum. dutn vi-dé-bat Na-ti poenas íncly-ti. Et fiagél-lis súbdi-tum. Quis est homo qui non fle-ret.0? Quis non posset I=!__J_^ : —F«=^-g b. contristá-ri.i-gi^zpr"~¯ Ë ~=l·' ' T¯TTJ ter. 1 . 15.598 is 1 Festa Septembris. ut te-cum . fons amó-ris. Pi.endo de-so-lá-tum.o? Pro peccá-tis su-ae gentis i! ^ i_^ ti^^ l_^_a— [] __IuZ_J Vi-dit Je-sum in tor_^— H —-L_j ' • "¯ ¯ mentis..urn diücem na-tum Mo-ri.it il-la be-ne-dícta Ma-ter U-ni-gé-ni-ti! 1 I I • • • m 11 ^ ^ • ^½ •' * p — ï — Quae maere-bat et do-lé-bat. Christi Matrem contemplá-ri -t-^-i Do-léntem cum Fí-li. z ̯¯I ~ ¯i * i¯¯"~i 1 n ¦ ¾-!-A-¾-^-[-i-zziFiz? • -_« *E -fl B__fc J_5 m L_ji^zizr7T¯[r ~-Hµ- et a¯fflícta Fu.

1 • • •' p.j Fac ut portem Christi mortem. 1 ` De. Ut si-bi complá-ce. Virgo vírgi- num praeclá-ra.á-re In planctu de-sí-de-ro.um. Poenas me-cum dí- vi-de.am. Fac ut árde. Et me ¯" • * _Z__u ti-bi so-ci.at cor me.urn In amándo Christum •5 ï \--m—•— 1 •_. Passi-ó-nis fac .Festa Septembris. •—•--—•*— ¡ j_P. Mi-hi jam non sis amá-ra : Fac me te-cum ¾==-||-—S--^-> plánge-re.0 vá-li-de.am. Sancta Ma-ter. Cru-ci-fí-xo condo-lé-re. Tu.e fle-re. 599 luge.. Tarn digná-ti pro me pa-ti.i na-ti __ _ _____ _____ .^ • j # ¡ r¯¯i 1 ¯ * m ¾ a % í b zr__ii_ _ j _ _ _ _ i _ • r • m \__m __B J _J -t- vulne-rá-ti. m F· •_ m L·_m ! 11 _j _ Z¯m •~¯^~¯i¯ . » ___ _ _ _ _ _ _ ^_ _ _ _ _ _ ii~* mß m «_. istud agas. Juxta cru-cem te-cum sta-re. =—•—m~—•—5 ¯i l·-¡ •—• . ' • • .. . _¿_ g B—g . Cru-ci-fì-xi fi-ge plagas Cordi me. 15. 1 •• 1 • Do-nec e-go ví-xe-ro. Fac me te-cum pi. _«_B^.

rá-ri. Quando cor- pus mo-ri. ] R i._ E- 1 •••>8-Pi—. Per te Virgo.¯7m¯-lJBla ' "i consórtem. S P=Z3^_«. Offert.á-ri. in conna. 1 m Fac me plagis vulne¯~Z iï¯i • ^ _«__ËJL_L_. _„jp. Fac ut á-nimae do-né-tur Pa-ra-dí-si ir i ^ '•-l·l·A^=¡=rM--[1 A-men. sim de-fénsus In di. et ut gló-ri-a. — ¯ + —¡ =^_5_^go Ma-ter. *Vir- spé-ctu De.__i-1 . fa • ..e ju-dí-ci._ cordá. Christe.i.a „ % __.—a • 5—µ Flammis ne u-rar succénsus.c-tur. cum sit hinc ex-í-re. \2 * M m. Alle-lú-ia.i. Da per Matrem me ve-ní-re Ad palmam victó-ri-ae.6oo Festa Septembris.i. ut loquá-ris pro no-bis bo- .' re. I -—• ' • . Et plagas re-có-le-re. 15. " ' • n¯¯¯¯¯¯¯¯ a—HI Et eru-ó-re Fí-li. Fac me cru-ce " -i Js •_•—__"_»_Hµ in-ebri.

S. Euphemiae.. Missa. Nicomedis Martyris. 15. A lie~ | — ' lú- ia.runt martý-ri. 601 avér-tat indigna-ti. Missa.i palmam sub cru. . L¡j F . 16. SS. Missa. [21].ó-nem su. Mart. Cornelii et Cypriani Pontif. Tntret. 16. 1 bis. qui si-ne morte me-rué. In virtúte tua./ 5 .ce Dómi- ni. Intret. [21].Festa Septembris. _^_pi—çqâ r s_p ¾ E-lí-ces sen•—'M5 ly_¾ sus*be-á-' tae Ma-rí-ae Vír- \ r*ITn»i—stí¯¯i 1 1—a*^L_Pal gi-nis.am a noComm. r. Eadem die. Luciae et Geminiani Mart. [10]. Eadem die. SS.

VO-CQ mundus cru-ci-fí-xus est.go mun-do. * ij. In Impressione Ss. Graduale.a aâ Dómi-¤um depre-cá-tus sum.Fran- císcus pau-per ct hú-mi- lis. et e.ce me. Os justi. Gló-ri.602 Festa Septembris. -Afi—¿ y. [38]. 17.a ad Dómi. me. per quern mi-hi • • •—:¡irì:7ii¢iZA^—¡jz^ii3:v^^rr^u—m g ¯—¯— ^ a —•Mhrfri PS. ni-si in cru- ce Dómi. 17. Francisci Confessoris.a Patri.sti. caelum di-ves ingré- . Stigmatum S. -LTX I-hi autem*ab-sit glo-ri.ni no-stri Je-su Chri. A -r=SJ*vr^ XJL L· lclú-ia.num clamá-vi : * vo.á-ri. E u o u a e.

Fidélis servus.bi-lis sa`pi.Festa Septembris. et dé-fi-cit á-nima .ó- ne magná-li. [44]. ] I-lé. 18. Dómi-ne virtú-tum! * concu-píscit.no- rá-tur. 603 *j^-3=^ di. Offertorium. Intr.lé- sti-bus * ho.cti. hy- —g-N*^%j mnis cae. Communio.Quam di.ó- rum.én.lécta tabernácu-la tu-a.ti- a: qui-bus autem appa. 18.i * ho-no. dí-li- gunt e- am in vi-si.ne.ó. et in agni.e-rit in vi- su. [41].tur. P^.rú. Véritas mea.0 De.urn su. Josephi de Cupertino Confessoris.rá.ti. S.

Graduale.a Patri. [48]. J\ Lie- lú-ia.lum in bo-no. Dómine praevenísti. 0- cu-lus De- i respé- xit il. 18.— F ~ 7 ~ I ~ * * n~ — me. g — * . * cum mi- +hi mo-lé- • .a ¯1 a ' —*~B •• H • fr J ¯ r— in á. ^ ^ = [ = = = = = = = = = = = E u 0 u a e. . et ex-altá- Ait*caput e- jus.a Dómi-ni.* — « _ „ _ . et e-ré- xit e- urn ab hu.604 Festa Septembrís.ri. G16.us. -g i ^ go au- =——i tern. •/>: y.mi-li-tá-te i- psí. Offert.tri.

suscé-pit me.nu me- o con-ver- té- tur. [25]. SS.ci. Laudá-bo no-men De- i cum cánti-co : et magni.mi- li. Sapiéntiam.lí. Hu. .go sum * pau.urn in lau-de. 19. 605 sti es.us. SS. Missa.per et do- lens : sa-lus tu. 20.am : et o-rá.Festa Septembris. Salus autem. XUrf . De.bam in je-jú-ni.a.o me- a in si. Januarii Episc. [28].ti. 20.fi-cá.sent.é- bar ci. et Sociorum Mart. Missa.á. 19. indu.bo e.o á- nimam me.o. Eustachii et Sociorum Martyrum.

Posuísti Dómine. SS. [21]. S. S. Missa. 23. Cypriani et Justinae Martyrum. Offertorium. Missa. Loquébar. 24. SS. 22. . Beátus vir. f. [51]. Missa. Te gloriósus. Si díligis me.6o6 Festa Septembris. Intret. 21. MATTHÆI Apostoli et Evangelistae. 21. [75]. Salus autem. Missa. Missa. Communio. Mauritü et Sociorum Mart. [42] Graduale. Lini Papae. Salve sancta Parens. Thomae de Villanova Episcopi et Confessoris. 26. Eadem die. Magna est. 22. [28]. S. [11]. 588. 26. Beatae Mariae Virginis de Mercede. Theclae Virginis et Martyris. Martyris. Eadem die. [32]. [21]. Introitus. Os justi. [14]. [2]. Alleluia. 23. Missa. alleluia. 24. S. Státuit.

In virtúte tua. Introitus. Communio. 3. T. alle- lú- ia. J.te. Bé-ne-dic á-nima . Martyris. 27. Cosmae et Damiani Martyrum. B jus : g • • • — g « a¯—¯1—•—•—•—¯»·¯R-¯3—P—i M ri ¦ ¯MH ' *¯¯ ENEDI-CI-TE Dómi-num * omnes Ange- li e- pot-éntes virtú.cem sermó- num e. 526. S. Alle- lú. MICHAELIS ARCHANG. [10]. 495. Clamavérunt justi. Offertorium. Alleluia. 607 27. P.Festa Septembris. Haec est vera. [25]. 28. SS. 29. Posuérunt.ia. [29]. 28. ad audi- éndam vo. Ps. IN DEDICATIONE S. qui fá- ci-tis verbum e-jus. alleluia.jus. Wenceslai Ducis. 29. 644. Missa. Sapiéntiam. Introitus. Gloriabúntur. Graduale.

num 1 omnes Ange-li e- jus : pot-én.a 1 1 · 1 in. C JL3 Ene- dí. Gló-ri. et 6mni. nómiS—•ft ™ ni > ? ' ¡: J ' . qui fá- ci- tis verbum e. J j¯.¶ sancto e-jus.no : * et ómni.la.6- ra me- a .jus.mi.tú- te.a Dómi.num.ci-te * Do.« ^ i ~ o u a e. á-nima me. = .a Do- Y. Bé-ne-dic mi.tes vir.a Patri. ' E u > p.ter-i. 29.6o8 1 Festa Septembris. Grad.a quae intra me sunt. •—•—• •—•—•—ø—•^—I—• • I ¢ " •—•—5—M-B—1—g ?* = fìH n •!—•—• • n • • • „ 5 n ' me.

Festa Septembris. 29.

609

no- men

sang—H-M¯H« ^-5 n-

clum * e- jus.
———

x\.
8

L-le- lú-'ia. "T¯¯¯M£

* ìj.

-$¿‰

••-P-—*y-F†i—J
Archángele, de-fén-

y . Sancte Mícha- el

^F==T3g?V I J ^ ^ ^ ^ ^
de nos in proéli- 0 : utnonper-c- ámus
in tre- méndo * ju-dí-cio.

Tempore Paschali omittitur Graduale¡ et ejus loco dicitur : Alleluia, alleluia. `¶. Sancte Michael, ut supra; deinde :

rV

L-le-

lú-

ia.*

*7

6io

Festa Septembris. 29.

J`. Co¤cús-

sum est ma-

re,

et con-

¢~T*giѯ^rr¾~i7¯f¯8:¾^^»1%" '¯a·^^»v/[»¯gpnri
" trému- it ter~ †¯~i ra, u-bi

Archánge- lus Mícha- el descendé- bat * de cae-

lo.

Offert. g

-t

^~-=

Te-

'

tit

* Ange- lus

juxta

=¢¾Hy ïJa rfl tfl¯r—^-^—a- ' \ . j
aram ternpli, habens thu-rí-bu-

Ç ' ,_z_____L_
lum áure- urn

I—}
et da-ta

in manu su- a :

J¶. JW •• ^ , , . A . t_zi=j
sunt ei incénsa mul- ta : et ascén-

;

dit fu-

mus

a-

ró- ma- turn

Festa Septembris. 30. — Festa Octobris. 1. 2. 611

in conspéctu De- i,
Comm

alle-

lú-ia.

B
S
e-

·C —÷ —+ _uZŠZZZ?Z^A,
E- ne- dí- ci- te

ri~

¯

j —

* omnes Ange- li Dómi- ni

Do- mi- num : hymnum dí-ci-te,

et su- per-exaltá- te

—+
um in

z


saécu-

n
la. T.P. Al-lelú-

n
ia.

¶ In Missis votivisy post Septuagesimam¡ Graduate. Laudáte Dominum. [86]. Tractus. Benedícite Dóminum. [87].

30.

S. Hieronymi
Presb., Conf. et Ecclesiae Doctoris.

Missa. In médio Ecclésia. [38].

FESTA OCTOBRIS. 1. 2. S. Remigii Episcopi, Confessoris. Sanctorum Angelorum Custodum.
Missa. Státuit. [32].

Introitus. Benedícite. 607. Graduale. Angelis suis. 94.

6i2

F e s t a Octobris. 2.
T† P •? ' *^ 'ill' ?»n[½. n L-le- lú- ia. * *)". y . Be-ne-dí-ci-

A
te S

m

Dolag e-

mi-no -3

omnes virtú1 =-

——*¯ "
mi- nístri

V ?,"f\,V

3^TÍ*•* T* f¯¯*¯l
jus, qui

tes e- jus : ¯T¯— :

fá-ci-tis vo-lun-tátern* e- jus. ¶ In Missis votivis post Septuagesimam> omissis Alleluia et y. sequenti, dicitur Tractus Benedícite Dóminum. [87]. Tempore Paschali omittitur Graduate, et ejus loco dicitur : Alleluia, allel. y . In conspéctu. [87]. Alleluia, y . Angelus Domini. 245. Offert. \ X3 i5-T¡ »·fl; ¾j

Ene-dí- ci-te*Dó-

mi-num omnes An-ge-li ^ J qui fá- ci-tis ver-bum cem ^ — • — ser-

—84% "•! J —•¯¯· 1 eejus : mi-nístri 1 jus, e- jus,

• ^i%v»-f¡ ad au- di- éndam vo-

6

n

—¯*PHfly M 1 1

~

=

mónum ejus. Communio. Benedícite omnes Angeli. 611.

Festa Octobris. 3.

613

3. S. Teresiae a Jesu Infante Virginis.

V

Eni

* de Lí-ba- no, spon-

sa me-

a,

ve-ni de Lí-baI
'

no, veT" "^"?"

ni : vulne-rásti cor me¯ï¯-rf
r· I—

um, rr

*ft¯**¯" so-rormeiZ_

Ï
it l \

jT¶†¯¡

aspon-sa,

vulne-rá-sti cor meIkr% •» 1 1

um.

T. P. Alle-lú-ia,

alle-

lû-

ia. Ps. Laudá-te, pú-e-ri, = n l·¯"—• • n¯~

¢ • • , — • • • T~¿—•—•—mm=

ii-^-P>

I p 3 -^-ffr—? ' ¡ :

.

r

B-

Dómi- num, * laudá-te no- men Dómi-ni.

Gló- ri- a Patri.

E u

o u a e.

Grad. g
V>*

+
Onfí- te- or ti-bi, * Pater,

1
Do- mi-ne cae-li

et ter-

1

rae, qui- a

abscon-dí-sti haec

a

6i4

Festa Octobris. 3.

sa-pi- énti-

bus et pru-dén-

ti- bus,

et re-ve- lásti

e-

a

párvu-

lis.

`¶. Dó-mi-ne

spes ¢ äf\iiT«. 1 ¾ ••• a juventúte * me-

me- a

«PI : —b¯î¯i~i—i

_ a —•-• d>-J
a.

VV

JT3L

L-le- lû-

ia. * if.

*—½^"¾." • 4 H
y.Qua-si ro-sa plantá-ta

¦

super ri-vos aqua-

rum nus

fructi- fì-cáodó-rem sua- vitátis

te :

qua- si Lí-bahabé-

Festa Octobris. 3.

615

g

n

V - > I f^ a f ^ h %
te : flo-ré-te flo-

a

rt * 5 — ^ = *

HVTF Ì ^ res, qua-si lí-

li- um, et da-te o-dó-

rem,

et frondé-

te

in grá-

ti- am, et collaudá-te can- ti-

cum.

et be-ne-dí-ci- te Dómi- num

* in

o-pé-

ri-bussu-

is.

¶ /« Missis votivis post Septuagesimam, omissis Alleluia et y. sequentiy dicitur : Tract, -p tß AM hiems + * trans- i- it, 1 T—

* ¾b¯T7 nMiM¾-¢i-n(tf»ilW‡J

6i6

Festa Octobris. 3.

imber áb-

i- it,

et

re- cés- sit.

¾Zɯ i ¯ i ¯E¯¾7 ; vrj^ip.
y . Flo- res appa- ru- érunt

J-I*,»J

in terra no-

l6¯¯r^T
Jg

%—•
i"

*•-•••—i¯prsflr—ï—i
¾ r»*'iip,. 1 ,
nit : vox

-F«—1 •

• • a • • -•-

stra,
1¾ a

tempus pu-ta-ti- ó-nis advé-

• • • f^¶r —P——[-j—J-î
ta est in terra

-•—•*>. |j—*-¡
nostra. y. In

túrtu-ris. audí-

ca-ri-tá-

te

per- pé- tu- a ; | la

yi

.

di- lé- xi

te :

íd-e- o attrá-xi

te,

mi-

se- rans * tu-

i.

Tempore autem Paschali omittitur Graduate^ et ejus loco dicitur : Alleluia, alleluia. `¶. Quasi rosa. 614; deinde·:

XTL

L-le-lú- ia.

*

J. Gustá-

Festa Octobris. 3·

6l

7

^— A , • • • — t *V'i^¾n,,. N ¡ *—»¯«
te, et vi-déte quó-ni- am su-

á-

vis est Dómi- nus : in aetér-

tf 1 ' " ,
num

1

¡

" S » I»4 >l^l·n

1 "fr^M
di- a * e-

mi- se- ri- cor-

•B *
jus. Offert. S—•fe¯T¡

n
r¯+—it

¯
7*"

nun
Ir¯i¯¯t i¯¯j ^ _ mi-

M

_j=3 Agní- fi-cat * á- ni-ma me-

a Do-

5 m ,—j_ num : et exsul-tá- vit spí- ri- tus me- us

in De-

o sa-

5—T¯"*—N•!» n^¯^^7^^¯¯n%tt—1 ¾ - 1
lu-tári meo: qui-

a

respé- xit

hu-mi-li-tá- tern ancíl- lae

su- ae,

fe-cit

mi- hi ma-

gna qui pot-

6i8

Festa Octobris. 4.

ens est. Comm. g V^4

T. P. AlleI

lú•

ia. I

—•—í et custo-

Ircumdú- xit e- am, * et

do- cu- it

I
dí-

^.

-.

*Ti •• 1 • J
Sic-ut áqui-

vit qua-si pu-píl- lam ó-cu-li su- i.

¢¯¯i¯¯j~aP • • a ~ l·r¿ ••, • — f " V p. ÃnF-ri
la expá¤-dit a-las suas, et assûmpsit eam,

atque

portá- vit

in húme- ris

su- is : Do- mi- nus

so- lus dux elú- ia.

jus fu- it. T. P. Al-le-

4.

S. Francisci Confessoris.

Missa. Mihi autem absit. 602. ¶ In Missis votivis Tempore Paschali omittitur Graduate et ejus loco dicitur: Alleluia, alleluia, y. Francíscus pauper. 602. Deinde : Alleluia, y . Beátus vir qui timet. [46].

Festa Octobris. 5. 6. 7.

619

5. 6. 7.

SS. Placidi et Sociorum Martyrum. S. Brunonis Confessoris. B. MARIÆ V. A ROSARIO.
Introitus 1.

Missa. Salus autem. [28].

Missa. Osjusti. [42].

G
ï——

* AUDE- AMUS * omnes in Do- mi-

no, di- em

-—

—=
Ë

Jb ^

" - d • •"• • ' f l
¯H

—* > • — - "•• 1 '••—·— ———^-^—•—=

festum ce-le-brántes

sub honó¯

re Ma-rí-ae Vírgi- nis :

de cu-jus sol-emiîf-tá-

te

gaudent An- ge-

h,

et

c

· -3'· ^ ¯ ¯ ^ ^ r ^ r f r ì ^ ^
dant Fí- li- um Dei. Ps. Eructávit cor

colláu-

me- um verbum bo- num : * di- co ego ó-pe- ra

me- a

izz^iz[pz^^,^JiizÄiz~zzzz=c"zzzzzz re- gi. Gl6-ri- a Patri. L__ :—7 •• a• • e.«2 B4HI ^_U •—¾ Eu 0 u • = \3·

620 Grad. g
JL

Festa Octobris. 7. ^ —¯ |
=

-¡-—t

Ro-pter ve-ri- tá- tern, * et mansu- e-tú-di- nem, et

1

·

ju-stíte mi-

tira-bí- li-

am: ter déx-

et de-dû-cet te-ra

u—a

4
1

4
1

,

»fy«««"
1 ·

tu-

a. J. Audi fí-

li-

a,

et vi- de,

et inclí-na

au-

reui

Ž • t ¡ r ^ £ ± ‡ . . . 1 ¯ tiL, .?·l·ÑJs^Ti
tu- am : spéci- em qui- a concu-pí-vit tu-am. rex *

i¯¾.

L-le-

lú-

ia. * ij.

y . Sol- é- mni- tas

glo- ri-

6-

sae

Vír-

Festa Octobris. 7.

621

gi-

nis Ma-rí-

ae, ex sémi-ne

Abra- hae,

ortae de tri-

bu

Ju-

da, cla-ra
1

ex stir-

pe * Da;

i»I l·

l|f

»*ni a* Ti vid.

s °¾ r t ·3118 —W^- i ! t "II p¿iMi7¯¡g¾¾gia

T =
X

zzzrrrm
a o-mnis vi-

N me * grá-

ti-

ae i—

et ve-ri- tá-

tis,

in me

o- mnis T—

•t—¶¿—1—••j^ A — • • • **k ••¾ ¾.

Sfrfr-a^^- ^N^
spes vi- tae et

i

!=:

^- ^-^^^
tútis:

!L

vir-

1—•-,—•» • ••a/ ¾ *^w i—¾
ego quasi rosa plantáta super ri- vos

622

Festa Octobris. 7. 8.

aquaComm. S JL·

rum

fru-cti- fi- cál· res

vi. k—JT—; ; et

Lo- ré- te flo-

* qua- si lí- li- um,

da-

te

o-dó- rem,

et frondé- te

in grá-ti- am :

collaudá- te

can- ti-cum,

et be- ne- dí- ci- te Dó-

• %^-—i-^
mi-num

^ a ¾P fc l [ — "
is.

in o-pé- ri-bus su-

Eadem die : S. Marci I. Papae, Confessoris.
Missa. Si díligis me. [21].

8.

S. Birgittae Viduae.
Eadem die.

Missa. Cognóvi. [68].

SS. Sergii, Bacchi, Marcelli et Apuleii Mart.
Missa. Sapiéntiam. [25].

Festa Octobris. 9.

622*

9.

S. Joannis Leonardi Confessoris.

Intr. i 6.

¯r ¯¯*m¯*
N ser-mó-

— ¯+ — ««3 • ••—r** r· s » — 1 1 • %.• 1

• =

^

A

ni-bus * Do-mi-¤i

ó-pe-ra
T

^

• ' ^~

^‡¢-i

e- jus: sol il- lú- mi- nans per ómni- a respé- xit,

et

rs¯r
gló- ri- a D6- mi- ni pie- num est 0- pus e-

'
jus.
n

^ - :—i

g

:

T.P. Alle- lú- ia,

1— ¾ »4 —-—ftftp—•

ï Ã .„ 38

-Ü- u —3-M—^—m—

-

alle- lú- ia. Ps. Cantá- te Domino

^"•~r^

¯ ï¯~ü~3. . —= === n := ¡ =: ^ =:=: ãHÌ • •• " * m • *—m m m u' [] 3 > *-

cánti-cam novum: * cantá-te Dómi-no omnis terra, Gló-ri- a

gz^¶=T7—=F=
11 •
Patri.

fl?

"* Ir¯ 1 ^
J

E u o u a e.

Grad. C —r-

I

, ^'itf'n\.
v

¯. . r¼fr

Nflammá- turn est * cor me-

urn, et re-

nes me-

i

com- mu-

tá- ti sunt :

ze-lus do-

C=. 9
mus tu- ae

, -V,
com- é- dit me.

. »—V—

^ca_ i i » ¾ _ -=?=lpNftp

622 B

Festa Octobris. 9.

y. Pó-su- it os me-

urn qua-si glá-di- urn

acú-

turn :

in um¯

bra ma-nus su-

ae

pro-té-xit me,

et

pó-

su- it me

sic-

ut sa-

git-

tam*e-lé-

ctam.

L-le-lú-

ia. * ij.

y. Tamquam pro- dí-

gi- um factus sum

6 T ,¯¡r¯ -^-ü=tz^_LJ
mul- tis : et tu

' ^i\Pn¾fe—¯¡¯¯) —ì=
tis.

adjú- tor * for-

Festa Octobris. 9.
Tract. -=—— V^4 Ontri- stá- tus sum —

622c
——j

Post Septuagesimam> omissis Alleluia et `¶. sequenti¡ dicitur :

* in exerci-ta-

ti- ó-ne me-

a,

et conturbá-tus sum

a

vo-ce

in-imí-

ci,

et

a tri-bu-lá-ti- ó- ne

pec-

ca-tó-

ris.

y. Quó-ni- am decli-na-vé- runt in

me

in-iqui-tá•-•—•-jNÖ ,.
• fVi.

tes : íì
- '," •

et in i-

ra
^^—!

*?*ñ ••*Tifc r Pi¾ p ^ - j
Hi 1
I*>

_fc

1—^—a

mo- lésti

e-rant mi-hi.

JF. Ego au-

tern ad De- um clamá-vi : * salvábit me.

et Do-

mi-nus

622 ¤

Festa Octobris. 9.

Tempore Paschali otnittitur Graduate, et ejus loco dicitur ¯;

x\.

L-le-

lú-ia.

•• ÿ.

y. Sic-ut 0- lí- va

fru- ctí- fe- ra

in do-mo

De-

i,

spe-rá- vi

in mi-se- ri-córdi- a De- i

in ae-

*
tér-


sum,

I . I ' fU

' `·>*`^—^
cu-li.

et in saécu-lum * saé-

A.

L le-

lû- ia. •

y. In De- 0

sa- lu-tá- re me-

urn,

et gló- rì- a me-

a:

De- us

auxí- li- i

Festa Octobrís. 9.

622ß

c

¿^ln. > H i y . . 1. ¢N·8I>- V g
ti^-^—n
¡

me- i,

et spes me-

a · in De-

o

est.

' /-I

l¾i ?|i

' M l ÿ ' ^trrt· II
ego mi-ní-

1
`—

C =¾j===^=
Hri- sti * factus sum ster se- cún- dum

dis-pensa- ti- 6-

nem De-

i,

¾uae

da- ta

est mi-

hi,

ut ímple- am

ver- bum

Do-

mi-ni.

T. P. Al-

"—¾ki Comm. g
Vo¿

lè,,
le-

=¯¯¾ 1·

r¯i
lú¯ ia.

= =—11 —
haec arbitrá-

Uae

mi- hi * fu- é-runt lu- era,
1¢ n ,-

— í í = ± — ! i — '#
tus sum propter Chri-

pi

pi j¾« %: llJ
ta.

stum

de- tri-mén-

622p

Festa Octobrìs. 9. 10. 11. Eadem die.

SS. Dionysii Episc, Rustici et Eleutherii
Martyrum.
Missa. Sapiéntiam. [25].

10.

S. Francisci Borgiae Confessoris.

Missa. Os justi, de Communi Abbatum, [48].

11.

MATERNITATIS B. M. V.
Introitus. 3.

E
urn,
1

=
CCE Virgo * concí-pi-

= = = ± z
et, et pá-ri- et Fí- li.

et vo-cá- bi-tur nomen en •—• HM "' • • 5

jus Em- máWMI r m¯`~^¯¯^


*?• •* n
nuj i i—ML

r^

-~
n

>
l·¯¯·—• • n • m¶L·

—t±j
r
= n¯

el. Ps. Cantá-teDómi-no cánti-cum no-vum, * qui- a

g

— = ^ 8 Pi-L·-!_aLfl • "-—fl—^r*¯^-^£-[};
li- a fe-cit. Gló-ri- a Patri. E u o u a e.

mi-ra-bí-

Grad.
I li

=
-gre- di- é-tur


* virga de ra-dí- ce

¯3H¯¯i.
Jes-

Festa Octobris. n .

623

se,

etflos

de ra-dí-ce

e- jus

a-

seen-

det.

`¶. Et requi- é-

scet
m

-¶ a

— —
um Spíri-


tus * Do- mi-

super e-

ni.

XJL

L-le- lú- ia. * if.

y. Vir-

go

De- i Gé-

nitrix,

quern to-

tus

non ca-

pit or- bis,

_

_
in tu- a se clau-

— — > 3 — — % * a •• • • {
sit visce-ra * factus

ho- mo.

624

Festa Octobris. 13, 14. 15. 16.

r`
V>4 UMesset
_«__

—=^
*despon-sá- ta ma-ter e- jus Ma-rít_. B ¯—

a Jo-

seph,

invén-ta

est

in ú- te-ro

ha-

bensdeSpí-

ri-tu

San-

cto.

Communio. Beáta viscera. [80].

13.

S. Eduardi Regis, Confessoris.

Missa. Osjusti. [42].

14.

S. Callisti I. Papae, Martyris.

Missa. Si díligis me. [21].

15.

S. Teresiae Virginis.

Missa. Dilexísti. [60].

16.

S. Hedwigis Reginae, Viduae.

Missa. Cognóvi. [68].

Festa Octobris. 17.

625

17.
O ^3

S. Margaritae Mariae Alacoque Virg.
l· +—•—• UB umbra "%" \—i il-lí-us, * quern de-si-de-rá-ve- ram,

Intr. ¡

se1

di : 1 "¾T

et fru1 me-

ctus

e-

jus dul-

cis gút-

-m—•—•—•—•—•—•—•—•—1

tu- ri
j i i i—*

o. Ps. Quam di-lécta taberná-cu-la tu- a,
-•—•—•—»—•—•—•—•—•—•—•—•—»-=

* •*

D6mi-ne virtú-tum! concu-pís-cit etdé-fi-cit á-nimame-a, in

* * 1 • * 1
átri-a Dómi-ni. Grad. i—
JLJL

= 0
~~ † —

Kv=L
E u 0 u a e. im «÷-U runt

Gló-ri-a.Patri. "¯¯ tae

-quae mul-

* non po-tu- é-

S¯¯¾—^—¯fr-*—•-• r«3 # f***†
—(-= exstíngue- re ca-ri-tá| na M ^ 1 • • 1 k—¡ ; *r^—

• • % + •' T
l»4f¾M

S-ft-

•—•' r j tern, nee flû-miS^-ÿt¯a¯¯i¯

6bru- ent il- lam.

626

Festa Octobris. 17.

y . De-fé-cit ca-ro me-

a

et cor me- um :

De- us cordis me-

i,

et pars me-

a

De-

us

* in aetér-

num.

X¯JL

Lie-

lú-

ia. * zj\

y . E- go di- lécto me- 0,

et ad me

convér-

si- o * e-jus. ¶ In Missis votivis post Sepluagesimam¡ omissis Alleluia et `¶. sequentiy dicitur :

V>4

OR me-

um

* et ca- ro

me-

a

exsultavé-

runt

in De-

um vi- vum.

bi.. • `¶.los su. " Ú y ..nit si- bi do. Dómi-ne vir- tú1 turn. 17. come- 'S.um.num quod mi- scu- . Tempore auteni Paschali. ¡1 ia. et De.nat pul. Et-e- nim passer invé.mum. .-—P»M. • * ^ •'•' l ‡ 627 ¶rm j " " pi.—-f¯U . n ¾fl-«-" S *' I—• • • — M 'sa% ^^ni'pF—r^—8— 1 y . Ve-níte.a tu. %«Bpi|^» Rex me*[• ' % ^ us..Festa Octobris.r¯ • H \ « ^. et bí-bi-te vi.—¾ dite pa-nem me.us * mei' pi' US. et turtur ni- dum SlaM 8 si.a. Altá.fl • u-bi po. * ij. '%[•. Tr'>.ri.os. omittitur Graduale et ejus loco dicitur : A XX ¯iì • ^lì /•• L-le-lû- ^ i ' i " '.

quam abs- con- dí- S . 17.nans vír- gi. et quid pulchrum e- jus.628 Festa Octobris. s n •—--—1 Uid bo. Do- mi-ne. .ti-tú- do dulcé-di-nis tu- ae. * `¶. n J\ Lie- lú-ia. ti-bus te! r^'¯õfT7¯^~ sti * timén- l·jr Offert. ni- si frumén- turn e-le-ctó- rum. S i * vobis. + ¿y .nes? . • —. et vi-num gér-mi.num * ejus est. Quam magna mul.

us mi.lé. LUCÆ EVANGELISTÆ. 18. J7`.ó. * et di. Cae-li e-nár- s :Vav _±ï LZ IZÍZZT—•—•— 1 `l· 1 rant gló- ri. Grad.hi. 392.am De- i : et 6pe-ra mánu. ¯ frz—s · f- Introitus.go di.Festa Octobris. ¡ S.léctus me.cto me- o. Mihi autem.ó- rum : et in fi- nes orbis ter. I A i il • N om¤em*ter1 ¯ ram exC íT vit A¯i so- nus e. qui pásci-tur inter lí-li- a.rum.rae ver- ba e. 18. 629 X_Lf .urn e- .

Communio. ]—I et —. Ofîertorium. Petri de Alcantara Confessoris.at *firmamén-turn. [45]. 448.do. n y. Missa. fru. JLJL L- le- lú- ia. jus annún-ti. Ego I i—J ' ¿r*T¯* vos e.at.ster * má- ne. * ij\ \ e — il* 1 — gi » · 1 .ctum af-fe- rá- tis : et fru- ctus ve. 394.á- de mun.lé5 tis. Mihi autem. ••• ¯ . Vos qui secûti estis me. 19. Justus ut pal ma.— r*9¿ ut e.630 Festa Octobris. S. . 19.

et in vi.a Patri.o * hó.*=*^`·ÌH e- •' ^ ^ ^ jus . E u o u a e. — I. Joannis Cantii Confessoris. 631 20.mi-nis [ Ayr lAJL·¿ll ** · M •• mi-se-ri. Grad. Ps. Intr. g \^4 6-½¯¶ l·— Onfite. docet et é. g JLVx S.se-rá.¯~[]ZZZZE se-dit.o impi. mi-se-ri-cór-di-ae .ri.a pec- ^•^F^— a •• I p«~a • • • ¯^~"¯' • p.am habet.ti.Festa Octobris. Be. P · J^ · Ms •· N¾^_L^*j nem. Gló.tern DeI i 8 ·£¾j circa pró-ximum : y "''' "^*ÿl· · · 7¯^^ super omnem car- ¯ ^ ì .6-rum.JL·§ß I J tur ™Kf¾ 1• 3 . 20.it in consí-li.ru- V dit • • *Ë~JÎFKV> . ã¯ì in cathedra pesti-lénti-ae non ca-tó-rum non ste-tit: * et ¾ E ^ T ¯ I I ÷ ¶ • •fra . Qui mi-se-ri-córdi.córdi.1 1 qua-si pa-stor gre-gem su• •—•—m-m—•^—• j¿^^ •—• • i 1 um. .an¾ • -fl l-=-j * Do-mi-no M¯ft-M r .á-tus vir =—•—•—•—¶l·-m—•—•—• qui non áb-i.a au.

Manum su- ru. Qui.632 Festa Octobris. et mi-ra-bí- li- a g= J¾¾? b ^7t 4J ¯· it ·· ¿_¾5v~^l jus fíli. * r 6 ' 1 1 b>. _.vit n 6JLJL L-lelú- .pé- y .is homiy. in-ág IIIU%J— 1 ••• nem : y et —T á-nimam J e-su-rit·t 1 — énI—jft-s-g * bo. * if.ti. . ia.nis.ávit á-ni-mam e- num.it in- o-pi : et * . am a. 20. tern 1 ••••in—y—g sa.a sa-ti.á.

[46].ut ve-sti-mén. JT. Manum suam. * ad páuI perem.—-3—P·`—ï mas su- -^— i H as g p exténdit I • — .. Offert. ¯¶. et pes clau- do : pa- ter e- ram C páu- = pe-rum. 20. Deinde : Alleluia. te. 632.*.ci. omittitur Graduale et ejus loco dicitur : Alleluia.Festa Octobris. 633 I r pal- t* '«.to dí. —-– . ] n— ¶ In Missis votivis Temþore Pascka/i. alleluia. ju- sic.o meo. Beátus vir qui timet.tus sum.i cae- co. • 3 ^ et vestí- vi me. g —·l· 4 ¦~ y -i-^F1 eJ Ustíti. n .a-démacu-lus fu.a * in- " JP1 ^ dû. et 0- di.

Raphaelis Archangeli. Eadem die. S. —· • '¯—`—• * · D =i£ï c confer-tarn. Virg. Ma- .mi. dabunt Tm· S 3 · — Ka > : \ = A.tá-tam. Hilarionis Abbatis. 24. Missa. g S.per-efïlu-én-tern in sinum ve. ' s l· '¯¡=i¯-*-. et et co-a-gi.lus * Do. Loquébar. y .bis : mensû-ram bo-nam. Os justi.¦f*?` p = = ¾ : ^ T j õ T : et su. 23.el ap- pre. JLJL N. a • • 1 • . SS. 24. \ 1^ =1 Introitus. . Grad.héndit et li-gá- vit daé- mo-nem. S. 23. et Conf. et Mm. Missa. l¾ "Ti w. de Communi Abbatum. ' • . Missa. 21.634 c Festa Octobris. Antonii Mariae Claret Ep. 21. [51]. [35]. * et dá-bi-tur vo.strum. [48].ni Rápha.te. 607. Ursulae ac Soc. Benedícite.ge. Sacerdótes tui.

* tj¦ y.bi : {b ado-rá- bo ad templum sanctum tu- -!!Z!—U_L·r'Vi'V ^•l·K3'l·Si7 ] um. 1 bor + - 1 M nómi-ni tu- o. 635 ¢ " IJ ' * \ \·" O/·^·^· l ^ ¾ î gnus Dó-mi-nus noster.St··| ibi-i. et ma-gna g—. ' i- 1. et confi-téf I . 24. In conspé- ctu Ange. ' J .Festa Octobris. . ~ 3 ~ JL·JL L-le- lú- ia. * Dómi- ne. - J ¾> a —u .jus..ló- rum psallam ti.:JL·a+ H V ^ I H -^ ' -*-ã«-:L^*a3ÿ¶ virtus * e.

le.lúá- ia. et ejus loco dicitur : JLJL L.um omnes Virtú- tes e. J. \ L·-j jr Audáte 1—¶S * Dó-mi-num r¯¶—•— •—*¯¯·¯i omnes Ange-li e- jus : laudá-te e. * tj. 1 •••Vé—j ?% 1 %B¾ni|^* qui fá-ci-tis vo-luntá- tern * e-jus. Bé-nea Do.jus. Be-ne-dí. dicitur : Tract.num. ^=¾^^^¯jv¶ ======= Tempore autetn Paschali omittitur Graduate. ¶ In Missis votivis post Septuagesimam.mi.ci-te D6mi-num omnes Virtû. et ` die nima me- . 24.636 Festa Octobris. ¶. omissis Alleluia et y . sequenti.tes e‡ • 8 É • • • jus : mi-nístri eMI g—»-« Hi " V â mt jus.

ni sanctus Rá. Offertorium. Missus est Ange. Benedícite. 24. 611.um sit ti- bi * sem- per. ómni.lus Dómi. et di- xit: Gáu- di. et sa-lu-tá- vit e. .um. Stetit Angelus.Festa Octobris.a inte-ri. ^p . * Ki n~ ¯ y.pha.el a De. . 610.a ¡-.· L-lelú- ! ^y T^I ia.0 ad To-bí.ó-ra me- nomen sanctum * e- jus. • . 637 s.am. Communic.

E u 0 u a e.Dominica ultima Octobris. De. accí-pe-re virtú- tern. .N. 11 IGNUS est Agnus. et ho- no- rem.tá- tern.am Fíg i -f¾r— -8:-¶^ ~¯ JL i_B •—•—-/-.a Patri.ri- a et im- pé- ri- um in saé-cu-la saecu-ló. IN FESTO D. 3. ju-dí-ci.tú- di- nem.um Re-gi da : * et justí-ti.én- ti.—• • • - n ñ—•^T¾—4¯p — ————— f — "* 1 ¯ ¯ ^——————————— - H.o Re-gis.rum. Gló-ri. *qui occí-sus JN^^K^^^^ est. et sa-pi. et di- vi. Ipsi gló.am.us.nt. et forti.um tu.am tu. Ps.JESU CHRISTI REGIS Introitus.

^ • • _ _ ^ g bi-tur * a ma.mnes Gen- tes sér- vi.rábunt ^ »i i\a% ¾ M — e.rae : 0. .ges ter.ent * e- i. Po-téstas e-jus. . A JL/ .Dominica ultima Octobris. Grad. *• ny r^ . g—— L·le1 1 lû. f la .re.um omnes re. Et ad-o.ne usque ad tér- 1 que ad ma. I V. ë mi-nos ' _>j or- ¯¯l¾p bis terra-rum. JL\.ri uset a flúmi. * ij. 1 1 « «=3 y .ia. ¡ -5 Omi-ná- 639 * C—. po¯ té- stas .

ae.— : — — '` r« I .640 Dominica ultima Octobris. Et ego primogé-ni- turn ponam il1 _i lum : excel- sum prae ré-gi-bus ter.us me»M44 =¾ us. 1 tu : •I M l·t De.% . X -pse in-vo-cá-bit me : * Pa-ter me.A H I au-fe-ré- na. ç k ae-tér- -. * quod non cor- rumpé. • '"• II • • ' '1 y.lú-tis me. ¶ /« Missis votivis post Septuagesimam.tur.j# a —' T ^%T3 non . -Š et suscé. omissis Alleluia et y?\ sequentiy did tur : Tract. 3 ^ p. J p» " • • sa.us es f fc^y * a' " i • IK 1. p. `¶.ptor 8 p. Et po- . quae tur : et re-gnum e-jus.rae.

ia. ||— di.leC m _ — j¯^¯-—=±z lú. J.Dominica ultima Octobris.ptum : Rex . 639.es * cae- Tempore autem Paschali omittitur Graduate.lum saé-cu- li semen e- jus : `n * »J et thronum eJ% li. alleluia. * 1 1 J. et D6minus * domi. Potéstas ejus. •f. deìnde : g L. e¶ ejus loco diciîur : Alleluia. •t t «· a > i'i < < J regum. 1 a a» i fi a» •• ' • nam in saécu.nán- . 641 -HHH«H ͯ . Har— bet I in I vesti-mén- to et in fémo-re su- o `— r 1 ]\»·' ^••it¡õ^gj¾ã scri. l·« jus • g sic- ut ' l%*>.

ce.bo ti-bi Gen- tes he-re-di-tá- tern tu- am. 26. terCo k3 .nos B.num: Dómi-nus 5 . SS. Evaristi Papae. I —» n Offert. 26.cet pópu-lo su. g JL Ostu.o in pa. [2X]. 25. ~jj^ et posses- si.um. Martyris. 1 1 — =?v^-j^-fl—-— !? m · 5 ~ : fr¯¾rrH 3 T~ ¯ l· A_ ¯ —— : bVi — ¯ ^ -t-5 Edé-bit * Dómi-nus Rex in ae. Missa. rae. 25. . |i— u be-ne-dí.tér. Missa. Festa Octobris. Chrysanthi et Dariae Martyrum. S.ó- nem tu- am térmi. - . Si díligis me. 1 - ¯j et da.642 6 ti. [21]. Intret.la * a me.

I — • ter.rae.seas vo.ó-rum be.ó- rum. qui g ef-fú-sus • > " T i •* est. Simonis et Judae Apost. ï t .sti- is * t» .li.la. [21]. Exsultábunt. . [28]. ' B Introitus. 27. sángui«_i_ nem sanctó- rum tu. In Vigilia SS. »-2*M—•¯*ft^—ft¯¯i 1J • • ¯¯¯¯r½ ¯ '?i« r rii> % .Festa Octobris. ' a . 6 5· —•—•—m —:— ¯J Indi-ca. ^V]^.ó-rum e. • 8 •-•—• • -Hi • • %fl • ' • % ^ — > y.tí- li-bus cae- li : car- nes sanctó- rum tu. * Dómi-ne. Po-su. Grad. Offertorium. Intret.a servó-rum tu.é- runt mortá. 643 27.

L.644 Comm. Graduale. . a~»——P ' • r«^'—r~**¯*—*¯¯^ JL Osu-é-runt * mortá-li.nem bráchi- i tu- i. Introitus.di. pós-si-de fí- li- os morte pu- ni.ne. Mihi autem. car-nes sanctó- rum tu.tí- li-bus cae. SS. Constítues eos. SIMONIS ET JUDÆ APOST.rum tu-ó- rum.li. S Festa Octobris.le- lú- ia. * if.a servo. x\. De- . escas vo-la. • I 5¯Ã— 1.to- rum. J. 393. 28.i. 28. Ni- misho-no-rá- ti sunt a-mí. Dómi.ci tu.ó- rum bésti- is ter- rae : se-cúndum magni-tú. 392.

¯ r Intr. 448.tes.pé-tu- um.. Communio.us Hí 5 il-ló- rum m—ïfti `SZ M ______-—__ 1 • • • •* • in per. Vos qui secûti estis me.bit Dómi-nus De. Gló.a Patri. Ex-sultá-te justi inDómi-no: * re-ctos de-cet col-laudá-ti- o. et domi-nántur pó- pu- lis : regná. g~rj¯y¯.. In omnem terram. 645 us : ni. Offertorium. 31..Festa Octobris. ! :zzzz: pj_U zz: ~ E u 0 u a e.mis confortá- tus est princi-pá-tus * e. In Vigilia Omnium Sanctorum. 31.ri. 406.cant * san-cti † ¾r¯i %J gen. . Ps. — eJ Udi.6- rum.

. [28]. J.a * sanctó. 505.646 Grad. 1 Xsultá. Exsultábunt. Justórum ánimae.ta-bûn- tur in cu-bí- li-bus su- is.a : lae. Cantá-te D6- mi-no can- ti-cum no- vum : -5 laus e- î -^ jus ' "V ' • • " T —J " in ecclé. 2 XHl Festa Octobris.bunt * sancti fi¾—i in gló• — ri.rum. 31. Offertorium.si. Communio.

Die 1 Novembris.midi. IN FESTO OMNIUM SANCTORUM Introitus. et colláu- dant a~¯'~¯41—•—•—•—•-¾—ì ¯-^r¯»¯»EK ^ fÿ H—*——— i.brántes no.gefl De- li. i.em festum ce. G sub honóre mni-tá=—5 Fíte s«-= li.um ¡ A"ÜDE- ^ ¾ ^ AMUS*omnes in Do. Exsultá-te justi in Dómi- ^ . Ps.le. 1 Sanctó-rum ómni- um : de quo-rum sol-e- gaudent An.

.laudá-ti- =r+^ E u Grad.qui-rén.648 Festa Novembris. ¿ J L 1-¾ _ -fl = = I-mé-te * Dómi.tes ^¾¾^ autern Dómi-num non de. .am ni.a Patri.est titnén- ti-bus e- urn. )ÿ\ In. 1. 6 X o u a e.T*fi¢i—îP¯V ¯ ~ —¯fl·—r*i» >•% J ¢ no. P no : * re-ctos de-cet col.fí.cient 0mni * boD ! g S B-a +.hil de.= p_a + •.num omnes san.lú- ia. a * g· I—=—j—•—•—3S—= —` I % Ê P 0. a—•—•—•—[l·- ? • •!• —[j—•—I Gló-ri. —¶¶—M>«-¡—y A JT3L L· le.ni.cti e-jus : quo. * z>: .

—[• A^ j •—HI Ustó- ' rum · á.ae : vi.' ^^ 8 ~1 ^^T7¾ manu Dei sunt. M†-»^Ã —«— U¢d « g Hi"".ti. »« —8J*l» .rá-ti e- stis : et e-go*re-fí-ci.si : t==IÍZZ=Z=Z=ZZ==ZZ==Z=Z=XZ== sunt ócu-lis insi-pi. i. o.am ftfH 51^4 vos.lí. et o-ne.mnes qui la-bo-rá- tis.énti. 1.ni-mae in ¾^^.Festa Novembris.ri : il-li . et non tanget illos torménturn ma.urn mo. Ve-ní¾· ¾ te ad ti i^n J me. 649 J.

* quó-ni-am bunt: be.ó-nem pa- 3 1 •—• ti-úntur rum est propter re- justí-ti- am.650 Festa Novembris.á. † l· B vi-dél-Hi '¯ ^¯¯T¯¯·* i-psi 'f De- ' urn E-á-ti mundo corde.idtur Missa Requiem aetérnam.tur : be. quó-ni-am rum.i • . omissis Alleluia et `¶.á. Comn‰ I alle•—m-—_ lú-ia. .cu-ti.ti pa. 94*. ipsó- gnum cae-ló- ¶ In Missis votivis post Septuagesimam. Novembris.T —• ¶r \ ——-¢L·jk %: l¯y —zzz^r—?—·r^T¯¯^ De. Tempore autem Paschali dicitur Missa Sancti tui.i vo-ca-bún.am fí-li. sequenti. = quó-ni. [18].ci.ce. Jau- *^ ä á îfri-i—' ' tern í-jiíXì sunt in pa. [24].ti qui perse. 2. .cí-fi. Die 2. ¶ Secunda die fit Commemoratio omnium Fidelium Defunctorum : ct d. dicitur Tractus Qui séminant.

Eadem die. SS. 643. Clamavérunt justi. SALVATORIS. Quatuor Coronatorum Mart. 456. Missa. Caroli Episcopi. Communio. Sapiéntiam. S. Respicii et Nymphae Virg\ Martyrum. Missa. Tryphonis. Vitalis et Agricolae Mart. [71]. [21]. Eadem die. 8. Missa. 4. SS. Laetábitur. . 415. >\ Pretiósa. Dómine. 10. [25]. Missa. [19]. Offertorium. Alleluia. 455.Festa Novembris. Intret. Introitus. Graduate. Confessoris. SS. 10. Víndica. E a d e m die. Quicúmque fécerit. Státuit. Missa. 8· 9. S. [42]. [12]. IN DEDICATIONE ARCHIBASILICÆ SS. S. Theodori Martyris. Laetámini. [32]. 9. alleluia. Missa. Osjusti. Andreae Avellini Confessoris. Terríbilis est. 651 4.

ge. " .lû- ia. Communio. Martini Episcopi.tus vir «í san. S. J. J\. Lie. . Introitus. g y . Be. alleluia. Confessoris. 11.li.bis Tu-ró-nis. Hie est sacérdos.tes. Véritas mea. 11. ur.*ÿ. • IX ó. [34]. Beátus vir.nes * et ' ^^ * Vir. ut supra.vit : quem > •• i • r" iV •• í susce. . [32]. Beátus servus. Domi-na-ti- • %iv a*1 †P«>. Státuit. n _ ¶ In Missis votivis Tempore Paschali omittitur Graduate et ejus loco dicitur : Alleluia. [45]. Ecce sacérdos magnus. Thro-ni.ctus Mar- tí. `¶.tû.pé.runt An.á. [32]. Offertorium.li atque Archán- ge. requi- é.652 Festa Novembris.nus. Deinde : Alleluia. [44]. *t V—JÌ—†frfr. Graduate.

ExsultáS-HI—è-m—• • I . . 1 fmm *^· ñ •• «H • .em G Ç Aude. ^ di. Justus ut palma. n ." Ps. 12. Martyris. 12. Missa. S. et colláu. [2*]. •y· i _ k w ± j . Laetábitur.Festa Novembris.mi- . • j — ' ' ¯ ^ • %. 14. S. . S. [45].á-ti Jó-saphat Marty. 13.ó- ne gaudent An. Papae. ] %. Meniiae Martyris.brántes sub honó- re be. Martyris.¡ i ^ ^ —`^· i 1 K no.um Dei. ¡' f ¾—j—•—«—3S—= 1Ñ i o. Josaphat Episcopi. Si díligis me. Missa. ÿ \\— Gló-ri.li. S. [12].ti• • 1 1 Jk-— 1 \\ ~ —¯¯¶ E u 7 • ••• o u a e.„ •* '' li. — 1 te justi • • • ' in Dómi-no : * re-ctos de-cet col-laudá.dant Fí.a Patri. ¾ Missa. 14.á-mus * omnes in Do.ge- ç t -t-¯T¯* PL·_fc 1 r¯^ ‰A —n—wì • .ris : de cu-jus passi. Martini I. *¯¯ì festum ce-le. 13. Didaci Confessoris. 653 Eadem die.

[15]. S. Missa.is. 17. et Ecclesiae Doctoris. — —`~^—¯ po. [8]. Ego sum pastor. J.nat quis ~ A-jó. Gertrudis Virginis. Conf. 17. ¶ In Missis votivis omnia dicuntur ut supra. Dilexísti. ¯i • I =¯¯ÏÌT: ~= ivi —a—¯ ITA habet. Tempore autem Paschali omnia item ut suþray sed cum Introitu et Alleluia cum suis versibus post Epistolam. cum Introitu tamën> et post Septuagesimam Tractu Desidérium. [32]. Communio. ex Missa Protexísti. Missa. Missa.mo ut á-nimamsu. [60].micis su. Hie est sacérdos. 15. [38]. .am pro a. 16. 16. 15. Alberti Magni Episc. alleluia. Graduale.654 Festa Novembris. Invéni David. S. Alleluia. Offert. Conf. [3]. 48. ex Missa Státuit. Gregorii Thaumaturgi Episc. Státuit. S. [3]. In médio Ecclesiae.rem * ca-ri-tá- tem ne.

A 7 ' g = = = = f r ' J T s ^ ^ r w ' s"tì»1 M * • • • * et vide. Eadem die. Missa. fí.a concu-pí. S. S. 22. Terríbilis est. Felicis de Valois Confessoris.Festa Novembris. Elisabeth Viduae. Missa. [45]. 21. Caeciliae Virginis et Martyris. [2 1 ]. 655 18 In Dedîcatione Basilicarum SS. U-di. [68]. Petri et Pauli Apostolorum. 22. Missa. 21. Mariae Virg.li. 20. Gr ad S. Loquébar. . Introitus. Missa. [51]. 19. Papae. Missa. In Praesentatione B. Si díligis me. i8· 19.a. 20. et in-clí- na aurem tu- am : qui. Cognóvi. S. Poiitiani I.vit . [71]. Justus ut palma. [75]. Martyris. Salve sancta Parens.

Offertorium.re pro. * quos 6 de-di = in os tuurn. S." a ^ i = i » a »nat ••' a ' ? ^ ' « M 1 ?• a. ent ' ¯ de . rex spé- ci. y. I.Spé- ci- e C f¾g.656 Festa Novembris.céde. non de.emtu- am.ci- .cit Do. 23. alleluia. Papae. ¡¾3¾ > v ¯r7T¯^^[ri7ñ¯ g — inténde.i. Ç + nus : * Sermó-nes me.· ' . l^¡ # . 416. Martyris.tú-di- ?• ne tu.mi- Intr. Afferéntur regi. Clementis I. Confundántur. 't»"fv—a—1» 1 %r^> 1 * ct re-gna. próspe. [54]. 23. [54].a L. y „ Quinque prudéntes.fí. . tu- ' i l et pulchri. Alleluia. ¾ a • J8 ¿ fr . Communio.

Joannis a Cruce Confessoris et Ecclesiae Doctoris.vir qui * 5 • — • •.i_U = = = = = Gló-ri.a ac-cépta e- runt super altá. [24].num : * in mandá-tis e-jus vo-let ni. 409. Missa. . Missa. Communio. a'¯^I—¡—g—•—• • A — s .men tu- urn. Me exspectavérunt. f¾_¾_¦-^—i— ?-•—••• timet Dómi. In médio Ecclesiae. 23. Missa. S. de Communi. [10]. Chrysogoni Martyris. [67]. Alleluia. 24. Felicitatis Martyrís. 408. et mú-ne-ra tu. Eadem die.Festa Novembris. Tu es Petrus. Offertorium. Eadem die. Graduate. J. S. Ps. Ecce dedi.mis. In virtúte tua. [38].re me- um.est e- nim no. alleluia. S. 24. E u 0 u a e. Be.a Patri. fñ [p 6 j__*^ZDZ¿ZÄ==f B_ï _L _U 7 • III L .á-tus. Tu es Petrus ex Missa Si díligis me. 657 0- re tu- 0: ad. Exáltent eum.

S. Loquébar. Osjusti. Missa. Státuit. [48]. 25. Silvestri Abbatis. 25. Missa. S. 26.658 Festa Novembris. .. [3]. S. Catharinae Virginis et Martyris. de Communì Abbatum. Missa. Eadem die. Mart. Petri Alexandrini Ep. 26. [51].

á-ris in ma-lí-ti. . E cájL I Introitus.iV¯¯ftí—i~i i: I *—=—-=--%• * *^ > S • j ¯ .fispe-rá-vi tHl·m vi •—a_B in mi-se- tí¯¯¯i -g-3 —nr.spectá.i me—•=-=—— et ex.va fructi.lí.a : * qui pot-ens es in in- .COMMUNE SANCTORUM In Vigilia unius Apostoli.a De.GO auin domo B_L tern * sic-ut Dómini.ó- ruttì. 0. Quid glo-ri. 3. quó-ni- am bo-num est ante con- spé- ctum sanctó- rum tu. Ps.bo nomen tu- um.••• 1 _ ji—p— ! ri-côrdi.

p..a * et ho. JLVA :zzzzzz 1—H mi-ne. Graduale. Offert. ontnia ut suts loci's in Proprio Sanctorum. ..[2] In Vigilia unius Apostoli iqui-tá-te? Gl6-ri.tu. » ^JDN8 • ' • I^Ì IS I S A •.rum.ná- sti e- um : et consti. . ut infra.ri.— ƒ .ri. DoComtn. .a e-jus IVNT%« v tuo: ' ¾r** gló. n r^-Pter¯H — —j—÷-A†* • ^ impó-nes su-per e- ¶ In Festis Apostolorum> et Evangelistarum. Justus ut palma. [42]. I 1—^-« 1 —L •••..í. ^ .sti A_* eum super 6- K^P¡¡ pe-' ra mánu. Dómine... um.um —• :•» flfr· 1 3>M3¢t^^. î .no- re co- ro.a Patri.ri. 1 in sa-lu-tá-ri Agna est * gló. î • J vJT L6. ^ tu-á.am 9 nil Pi. .— rem et magnum de-có- B.p. nr—=i. E u o u a e.

Alle. pa- see o. * Simon Pe-tre. g XZi ^-^— . .a Patri.J "1% J =jb==r¯¯ I dí.os. pasce o kJ b±= agnos me. I¤ tr 3¯ ë — ~ l a *' L**¾j-> ^ Í V H .ves me- as.am susce-písti me : *nec de-lectásti me- os super me.Commune Summorum Pontificum. X. E u o u a e. Dómi- ¦"" 'J^y"¯n[-^ " " ' 1 in-imí-cos ne. alle- lú- ia. T. Exaltäbo te.tent eT | um * in ecclé9 "Ni¯ÑJTi si"ñ * * a r pie- bis : et in cathedra se-ni. P. quó-ni. Gló.ia. Grad. [2^] Commune unius aut plurium Summorum Pontificum. Ps.ó- rum lau-dent e- um.ri.li-gis me.ál.lú.

alleluia.a non pro-hi- be. ecce lá-bi..rb. 409.ii.ra-bí-li.a me.ae ejus : et mi. Confi-te.. Alleluia.a ma- gna.[2B] Commune Summorum Pontificum. T act Post Septuagesimam.' .^¯ | ^ córdi.ne.·r-v·r'\^l·. omissis Alleluia et JT.num. y.ni.á· i a i¾ J -j^s-n " >ï¿-÷-÷ i •• • • vi * justí.bo : Do- mi.~a~\—r* tuam * % fiw.'»— e fí. J. Tu es Petrus.n.li.Ju- .a e- Kfl jus " •.PL"¾it—H · · in ecclé-si.am c v»*is .is * hó-mi.ti. sequenti> dicitur : s ·6 1 A JLJL i • • • ^ P¯nJ^V»>: Nnunti.an— tur D6mi-no S ‰1 m m I" ¾ mi-se-ri- g-^n. J.. tu sci-sti.

Tu es Petrus. Constí-tu.ri.:77' ' am a "\J *%' ••> -T a concí- o * multo.am tu. Non abscón- di mi. Y.ri.tá.—¯. [2c] stí. deinde: 4 e L· le- • lú-ia. J.se.ti.Commune Summorum Pontificum.cór-di. alleluia. * i - .f - JC\ y.am tu¯%ffi.tern '•••r«kJ· tu- S¯W¯JT¯ 8 Î.^ • p • li- a ¯¯^>°¯. am.am non abscón- di in corde me- o: ve.es e. 409. et ve-ri- tá. Tempore Paschali omittitur Graduale^ et ejus loco dicitur : Alleluia.tern tu.os prín- .am et sa-lu-tá- re tu.um di-xi.

[2D] Commune Summorüm Pontificum.re tu- o : ecce constí. et super re-gna.stru. ci- pes su- per omnem ter- í í ram : me. *Dómine. Comm.fi- .P. £ = ——r— T z=za— A> • U es Pe. * et su.ia.mo-res e- runt nómi-nis iiž^==zizi=q=z=r^zzzz=±zi==i=zt: tui. et ] ^3—"—^~i—•tr¯¯F¯~rl—'¯y aedífi-ces et plan-tes.per gen- tes.trus. || lú. r.a in o.tu- i te su. ut evél- las et dé.Alle- '%fr"T'fr. C - —* n -r^i\a¯—a^> ^ t f l l j ^ f f e J = = = = :=ztz=zzzzzz: Cce * de.per hanc pe.di verba me.tram aedi.as.

Commune unius Martyris Pontificis.ia.tu.^ A • .tas in ae- tér.-^gP" fV-P«f—Ecclê.si-am me- i • • ËN=%f¶ lú. 6 * . et prín-ci-pem fe.staméntum il-li ^ j pa. 5 .di-nis _Hµ_U ___ID E u ! Bi_D e^ jus.cit e. ¯r¯.num. 0 u a e.a Patri. am.cerdó-ti. Grad. Gló-ri.mi—«V a*—L—B nus te. .cis.P.i Do. ^ ¯-x^^—gg^wB JL Nvé- ni * Da.T.vid ser. Tá. j ƒ*í.um : ut sit sa.i dígni.A\-lQ- Commune unius Martyris Pontificis EXTRA TEMPÜS PASCHALE.it * e. Memento Dómi-ne Da-vid : * et omnis mansu-e-tú. A • ~^~^¯r^p^¯8 « • .j-.vum me- um. [3] £ —*-U cábo t ‡i—a y— : n u fry— n u .

et fí- li.chi.nÃ. .ci- 5 ••-íL'H. jr. Ni.ími fL" ^ i % f ] . s _·_.1 lû. L-le- ^.um me- urn confortá- 1 bit eW um.^ 7 i ^ ¿ ^ _____^_______ I ' m m^ ^ I -« I • I • A ^ ^^B M I ii et in-imí- cus in e- ! _l ± 0.[4] Commune unius Martyris Pontificis = 1% .fí. 8.A ì¯K 1 ' 3s ' ^ 3?. ^ . i ` y i ` y i .hil pro. et brá.us in-iqui-tá- tis non no-cé-bit * e- i.ia. • J cto unxi eutn : manus ó- le- o san- e- nim me- a auxi-li-á-bi-tur e- i. * if. .

jus non fraudásti e- um. omissis Alleluia et Y. Quó-ni. j ![•• * p f* * _ 'I*' 1 5 "M^ se-dech. ¢ ¯ A "> sti Ï •*iÑ a V7 r T e- • "1 Y. [5] y.di-nem *Melchí- Post Seþtuagesimam.tér- num. • •—• § Tl e- jus tri.bu. I.dos in ae.am praeve.bi-ó-rum e.ní- um in be.nimae T«r« t-H '•PL p¾. Tu es sacér. sequenti dicitur : Tract.í.i : et vo- luntá-te la.sti e. \ JL·ß ^^T |f —A E-si-dé» * %• 1 rt ¡ 1 -te¢—1 ri—• um *^ * á.extra Tempus Paschale. a— a or. S ¡! t r·3»-—rvr--r•a*-—— ^^ se-cúndum jy IS .ne-di- cti- ó-ne dulcé- .

• • • >!JZ-J —!—Ë—!—i —« r* i * k5 Emel ju-rávi * in san-cto me- o : semen e-jus in ae-térnum ma-né- bit : et se-des e-jus sic-ut sol in conspéctu me.o. et sic-ut luna perfécta in ae-tér- .per ca- put e. y .tur cornu . Po-su-í-sti su. j ii i k¯ï—7H •-— 4· ^ j ¯ 7 — j ¯ 7 ¯ . • exaltá-bi. •** jP*M mi-se-ri-cór- E.[6] Commune unius Martyris Pontificis di-nis.a me.jus co- ró. — ^ • jv.ri.tas me- a. ig-—-¾ V •ft*ftT¡ "– so. * et di. 6QI '.6Offert. ejus.de *pre-ti.nam de lá- pi.a cum i- pso : et in nómi- ne fs meo Comm.

les De" • urn. o —¾sr% k3 A-cer.^ mini Dómi-no : * laudá-te et super-exaltá-te e.a Patri.M — A | Z ^ ^ • i"¯¯^r¯'[i===:= cu-la. De eodem Communi. Gló-ri. E u 0 u a e. II.*be-ne-dí. r N ½ corde. .do- 0.extra Tempus Paschale. Cant.i. Be-ne-dí-ci-te •' I Ì—• ómni. Altera Missa. *+i-* 8 •' I • • •? %aP'-g — T i tes De.a ópe-ra Dó• * j • • • • • • — g .r . =1 vJT L6- ri- a * et ho.ci.te 1 Dómi- 1 num.no- re co-ro-ná- sti e- um.um in saé- : i ^ ¯ .mi. . [7] num : et testis in caelo fi-dé- lis. laudá.te et hú. sancti .

mi- vir.ánum : tus F =g -T^fr. ^-. g —i—-H—9 1 fci • i s 8. 2 <. Et consti-tu- í- sti e- um super ó- pe-ra m4-nu-um tu-á.rum.ia.[8] Commune unius Martyris Pontificis y. Hie est sa-cér- dos.. .ñ"fiA-l|p. * Dó-mi-ne. P¿?^Z Septuagesimanty omissis Alleluia et y.jus .'i·'¾·iñ. * ÿ./^J JC¾L L-le-lú.tis e.1 -'P 5 -3-ì Do. sequenti. quern co-ro-návit * D6- mi-nus. E. J. dicitur : Tract.dá.J^.. ^ ••> . * qui timet in man.

y .jus ma- net * in saê.cu-lum saé-cu. Pot.rum ¢ L • m be.um.li.ne. Offert. ¡ ~ -—+ =- = T—1 j I .o sancto unxi e- um : ma.le. JL ¯¯¯¯i~¯ Nvé. [9] cu- pit ni- mis.t i .ctó.ens in terra e--rit semen e- jus : ge-ne.rá.extra Tempus Paschale.ni * David ¯servum me. ó. Gló.nus e.0 re.stí- ti-a e.ri-a et di-ví-ti-ae in domo e- jus : et ju.di-cc-tur. II. n ¾—•—• • •—B • ^—•I • ••—•—f `¶.nim .

Ë *Ti • i et su- per sa-lu-tá-re tu• um ex-sultá-bit H I m* 1 ¶L· m J*· • • J 1 _¿__=izf__! ve.ri-um á-ni.bi.so. XT Osu. et brá- auxi. i A N virtû-te tu-I— K`·"à~`—¯— a * Dómi.ne * in cá.mae e. Intr.ne.urn confortá- bit e- um. Commune unius Martyris non Pontificis EXTRA TEMPUS PASCHALE.-' ñ tri- de-si-dé.jus .he-ménter: • *^D.sti Dómi.á.li.í.[io] Commune unius Martyris non Pontificis • ^` — mea ^TjPMy M Li—U i.tur ju-stus.bi-tur e- chi- um me.pi-te e-jus co- ró- nam de lá-pi- de pre-ti- 6. lae-tá.

so.pit nimis.extra Tempus Paschale.-H^«^^I=^=== ===±=—==r~pgij Patri. Pot-ens in •sV>'K~ terra *· ' e. Gló. J • ¯ • j.rit se- men e- jus : ge-ne-rá-ti- .nis : * po.a TZZZZZ: P^¶^^-. í = X3 E.um ^ i ' i •.am praeve-nísti in be-ne-dicti. bu. Quo.áe. E u o u a Grad. I.II j . `¶. *qui ti.ri.ó-ni-bus dulcé-di.met Dó- a¾__l_B a mi-num : in mandá- tis e- J¾^-M¯i7ñ^õ || ¡ ¯ _J jus cu.í.ó.ísti in cá-pi-te ¡ *•• 11 • e-jus co-rónam de lá-pi-de pre-ti.i.ni.sti ° ^ _ e. Ps. =z z z i M — A — • L i —5 tus vir.su. [n] í—fK ^^ = .n • : e.

us o-ra-ti. Posuísti Dómine.re post me.[12] Commune unius Martyris non Pontificis o recto- rum * be-ne-di. V¾ UI vult ve-ní. De eodem Communi.bún- tur o. y .ó- . sequenti. [2].` dicitur Offertorium. * áb- neget semet-í- psum : et tol. alleluia. [5].lat cru.am. L -S—l-i—¢Z¾£^l_ Aetá.no.cé-tur. Post Septuagesimam. et spe_ . Altera Missa. omissis Alleluia et J7¯. [17].bi. rá- bit in e- o: et lauda.mi.cem su. Ps.mnes re- cti corde. Alleluia. Exáudi De. et sequá-tur me.tur * ju+ ¦ ' ~ ^ ' _ J stus in Do. Gloria et honóre. Tractus Desìdérmm.

To-ta di- e mi-se-ré-tur.nimam me-am. • «—•—•—a é "• Æ—— e- jus in be-ne-dicti-ó. y . et cómmo-dat : et semen g > à v ^ ^ n A M j i—¯——¯¯—+i . . %a %J * J_"l_5fa.le- lû-ia.nus suppó- nit ma- num su- am. U- • ^a-.am cum dépre-cor : * a timó-re in-imí-ci é-ri-pe á.—I — * e- rit.-^-i^ira. Grad E u | o u a e. XTL L. Gló-ri. [i3] nem me. 11.a Do- mi. dé-tur : qui. J „B†^A-tf. * if.fLI%jj j non col-li- stus * cum ce-cí-de-rit.ne .a Patri.extra Tempus Paschale. .

bris.6- —lso : ' · * iM^ÿï^ i .ne *¯¯n¡. P. non Pont.ia.ró- ÿt V — nam de lá-pi-de pre-ti. sed ha-be- bit lu- men * vi- tae ae. Post Septuagesimam. al.í= sti + * DoM-¶* : —¡ \ in mi. ' j pi-te e-jus i J •••i>a "¶ co.[14] Commune unius Mart. sequenti> dicitur Tractus Beátus vir. \ XT ¶ Osu.^~^'¡\S~ | * ·' vi-tam péti. ¾——ñ% y.:·:·i. Qui —¡ non W«W--¯I¯T— ámbu-lat in té-ne- sé.le- . TfX>. tri-bu- j j·\. 8 '. ísti 8 ¯rj^¯ e.n. cá- — .it a te.térnae.i.. [8]. Offert.qui.tur me. omissis Alleluia et `¶."^ ¾TT¶ lú. II. extra T.

¯. ^¯» • •_• 1 ~.hi mi. Commune Martyrum Tempore Paschali De uno Martyre. * me sequá. 2 1—i ¾ T j O V\5 — U^_Li—->in"> ' go sum. [15] Comm.gnánti- um. alle.ster me.tur : r¢ e- •† • T J » mi-ní.rit. il-lic et '• • et u-bi UI mi.us e.Commune Martyrum Tempore Paschali.ní-strat. " I t •_ ¯ ü JL· HT=3 ==r=r us a convén- _ tu ma- Ro-te-xí-sti me * De- li.di- ne ope-ránti- um in-iqui-tá- tem. al-ie-lú- ia : a multi-tú.lú- . Intr.

a tu- a Do- mi.am. ¾ • • ^– • *8 ? « . Ps.ri.tá. . G16. E u o u a e. Confi-te.a Patri.¯¯¯¯L·tr^¯ 1 1 ¯~~ .> ^ = = s A c f¾r-SP———u————-n^ á-nimam me.a * sanctó- rum.6nem me.ne : ét.áudi De.[i6] Commune Martyrum. ž •''' "S ¾¯~¯^ !· * " •-i-t-"-J-îJ ia.ia. • z>: g g» ¢ • ·^^¯^^¯i1::=^-l-J!-1——y .tf¯^v»aY.bûntur cae-li I ~¯T¯ã¯T¯¯ir^v 1 • • ¯ T Ã Ï I mi-ra-bí- li.e- nim ve-ri. allelû.cor : · a timô-re in-imí-ci é-ri-pe g J •.tern tu- am in ecclc- si.am cum dépre. Ex. „ — _ : : .us o-ra-ti. ½ a• J*—^-^-————«-ξ=1 L-le-lúia. rƒ%y.

tiI— • • • • Oñert 1b.le- A• lû. P 1 pi-de * pre. Po.Tempore PaschalL [17] IIA A XX a l·"^*> L.a sanctó- .a ¯ tebún-tur * caeli na mi-ra-bí- Onfi- tu. super caput e- jus co.n^=±¾^^ Af¾ j .mi- ne. ^-A-d C "¯ • • li.a Do.ró- nam de lá- S__L_—z —¾—*—¾ N * i i > ¾-^ ó so. Do- mi- ne.. · N—i J.ia.su- ísti. "rt . et ve- ri-tá- tem tu- am in ecclé-si.

et spe-rá. alle-lû-ia. De pluribus Martyribus Tempore Paschali. \ = -l·— •.ne.le- re-cti lú- coria.bit in e- o: et laudabún- tur omnes al. be.ia.i.ri.ia. alle-lú-ia. * Do- mi. . al!e- lû. alle- lú.bi-tur ju.dí-cent te : gló.stus * in Do- mi- no.[i8] Commune Martyrum rum. C^ Ancti tu. de.*fl fl¯y 1 A Aetá.am regni tu- i di- cent.ne. Comm.

* tj. Ps.a Patri.ut 0- dor bál- sami e- runt * ante te. Exaltá-^bo te De.0 in saécu-lum. · . flo-ré- bunt sic. Do- mi-¤e. ¡ =—= n [19] S—• •—=—1 111+ *.li.us me. .ut lí.um : et sic.lú- ia. P E u E*^ ¶ o u a e. et in = n • • •—m i—·—Mb =• n %¯¯·—i-·-rr·HHL· ¯ r pi—? ' ¡ : [ ..Tempore Paschali.lum saécu-li.us Rex : * et be-ne-dí-cam nómi-ni tu. J. saécu. J\ L-le- lú- ia.f l Z I J — ^ ^ ^ al-lelúia. ^ Gló-ri. ||D . Sa¤cti tu- i. XJL L-le.

S Offert. . M'% = j — ni * in Domi-no.cti corde. 1 T 1 ¯¯— S——•—1% „ lú- . ••!••• —n — • • • F T L •* 1 S • »8««%^ al-le- ia. ! ^ ^ .Pre-ti.mnes re.óg— conspéctu sa ¡ ni. _ j j ^ ! . y. in 9 1¯ = Do.mi- mors san. sultásti : et glori.ami.jus. al-le-lú- ia. et ex- fl^—jfl ••• S %t-te bj- ^ ¾ .[20] Commune Martyrum Tempore Paschali. Ar„ t 3 "* V< . Audc- te * ju- sti in Do- mi- no.ni o. I — n1 ~ r^f^Mš=\ •!•— ' — •*•== 1 i • • M ^_ i. = Aetá- = mi- = ÷ ju- r n r i ¯ " ¯ · ¯ — ^ .ctó- rum * e.

cum quatuor Alleluia. Intr. S¯¯¯ 1 Pi"! "*¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯.rum. ¶ In Communì Confessorum et Virginum. [21] alle- lú- ia : re- ctos de- cet collau. P. gé-mi-tus 1 compe-di-tó.] rH e- 6- rum : víndi-ca sángui- g nem + — z rum tu-ó- ¯--l·rum. I. addito in Introitu ante Psalmum duplici Alleluia. al-le- lú- ia. ut suis locis ponitur. et in aliis Missis Tempore Paschali. Do. Commune plurimorum Martyrum EXTRA TEMPUS PASCHALE. ¡ 1 : v fi:—*-i m • . . T X Ntret *— * in conspéctu tu- — 0.dá- ti- 0.Commune plurimorum Martyrum extra T. et in fine Offertorii et Communionis uno Alleluia ubi non habetur: et omisso Graduali> dicuntur duo `¶`¶. redde vi-cí-nis nostris sé1 -rÿ*fl p¿ ptuplum i P>— in si. omnia dicuntur ut infra.nu ¾—s—••• .mi-ne. qui ef-fúsus sanctó- est.

*t né PL j \ é B .¡ — fr¯ï-* '* ¯- W f¾ a~*—• • H * *¯¯p. De.am.dí. glo-ri-fî-cá-ta est . Gló.us ve-né-runt gentes in haere-di.r^~¯¯F •» 1 ' 1 + -7= : II ' 7¯J•' I E u o u a e. * pol—jj—•—•–—• •«-—-m • •—¶£ •• • • • •—• • •—I lu-é-runt templum sanctum t u .I — " — · ¯ ¯* • m ^fVF—ï fá.ne. — — " •• • — j f l 3L # ¾r ^l·'?i*^[Vi. i¯V« ¿. Do- mi. 7 .stá- te.ó-sus * De- us in san- ctis. inpomó-rum cu-stó-di.u m : po-su-é-runt Je-rû-sa-lem • • •a Grad.ri. mi. . Déxte-ra tu.a Patri.tá-tem tu.ciens pro.a.am.rá-bi- lis in ma-je.gia.[22] Commune plurimorum Martyrum Ps. VJ Lo-ri.

»1^·-^l·^M·. y .¾ll··¾. confré- git * in.extra Tempus Paschale.le- lú- ia.nem. [23J «r¯1 c - . I.mi- COS.. Córpo- ra sanctó- rum in pá-ce se-pûl-ta sunt._ ^ B L44J in vir-tú- te: déxte- ra mánus tú- a.i.. et ^ ^ ^ • ' • nómi-na p " T v .ra. * õ. * if. i 6-ne * et e.6.ó-rum ví-vent in ge._. . l . . .ti.. JC¾L L. .ne-ra-ti- ge-ne.

omissis Alleluia et y .ne.bi. y . sequentì¡ dicitur : ç\ ——"V V¾ UI séminant ~ * in lá-crimis.rá¯. in ^±]_^_ *Wu\ ' gáudi.os. ¯¯^-r—l· • • • V ê Offert.lis De- us * in san- is: De-us Is- ra.el. mitténtes sé- mi-na su-a. et fie- bant.ún- tes i- bant. . ¾^ y .ti6—fl-Hi—*Mt쯯 pu.tem vé- ni- ent cum portântes * ma-níñè¯ ¯¯i afl» ••—¯-n~¯ exsul.los su.ta. ó.én- tes au. I - _ -¾- ¡ — iM»*¯¯ "fl^—H ivr ¯·^——¯¯¯¯¯¯ JLTX ¯—¯¯— ctis suipse dabit I. E.[24] Commune plurimorum Martyrum Post Septuagesimam.o metent. Ve-ni.

II. Comm.ram homí. Altera Missa. De eodem Cömmuni. et for- ti.ta ^Z3 sunt.di. Ift lú*3 ia. [25] vir-.ni-bus * tormén. De-us ¢ZL-Tf¾> gT¾j_%^_tJ—î tentá.énti. Api.vit e- ZÜ_ os : tamquamau-rum in forná- ce probá- vit e- os.tú.extra Tempus Paschale. et qua-si ho- lo- ! cáusta ' accé.pit e- ¯n os.nem pie- bi su- ae : be-ne-dí- ctus De- us.tû-` tern.am*san-ctó- rum nar-rent pópu- . T 1 passi T si co. Ê- alle—— . í 1^ : ¯¯¯¯~¯iã—ï—r¯l·¯¯= ¯¯¯Jl· *¾ J li. Intr.

•' ' j ser.a Patri. JL¯V. Grad. g— 5. • • stra.li.* . Gló-ri.lum saécu. Exsultá-te justi in Dómi-no : rectos de-cet col-laudá- *-r¯»Ml .et ecclé-si- a : nómi-na autem e- ó- rum vi.6- rum nûnti. de láque-o ve- ì^µ nán.[26] Commune plurimorum Martyrum et laudes e.8 *—*-*-ïï —• 1 * 1 — jr .us _•—< : ^ ¢ j " % ' •? % • [¾r>ii\^: I •• — .o.um no- . 1 •—l·*¯ * sic-ut pas- : erépta est . Ps.ti- j urn.nima no- m ^ • i "Ml µ— ^ " 7 m = D E u 7 • 8——H o u a e. _a • »»ii .tus est.^ A 1 >*^I —WMP contrí. y . ti. Láque.vent in saécu. et nos li-be-rá- ti su- tnus : ad-ju-tó-ri.

[27] ¡ .« • • • ' ! it strum in nómi-ne Do- mi.. . II. j|?—=¯tent in con- spé- ctu De- i: P*ft d o le.extra Tempus Paschale. qui fe-cit cae. Ju- i sti H e-pu- t^i7VJ^=i=¯L lén•• 71 • • tur. =!=½¡ % " v ¾ . +—•—· et exsûl- . · Q a . JLJL L- le- lû- ia. •• ! .ni. * i/\ g —I n f.ctén1 " rf1é mm i a -• % f½— j r i L i ] ‡ l# ^ 4 ¿ "=J » 1% tur * in lae- tí- ti.a.lum * et ter- ram. A > I \ ^ •*^^ p. .

tur in cu-bí. Intr. Tertia Missa.co autem vo- bis * ami- cis me- is : ___•_. ne ter. g —\— - JLÜrf Xsul-tábunt * sancti in gló- ri- a.ami.ó. qui vos : U perse-quún. laeta. JL·ß I.bún. î^. [24].no: .[28] Commune plurimorum Martyrum Post Septuagesimamì omissis Alleluia et `¶. Ê j ^—K ¾ A-lus autem * ju.ci-bus e- ó- rum.re.tur. ab his. Offert.li-bus su- is : exalta-ti.stó- ft—ts—ïF—TH rum a Do¯1mi.nes De- i in fáu.n¡ . sequenti> dicitur Tractus Qui séminant. De eodem Communi.

vé-runt «____^- ju- sti. ¡ f t .Juxta est Do- .— \\—— 7 • a \\ Gló-ri.extra Tempus Paschale. •' \\ •• —*.ó-ni-bus e. I * et DómiX nus bus vit e- os : et ex 6-mni- tri-bu-la-ti. Ps.iqui-tá-tem. E u 0 u a e. V>f exaudí- Lama. :# m l· 1 et pro-téctor e. [29] g — . rum est in tempo. j • •—•—•—[] • ifli Ë .vit e.os.tiónis. IL·îJb= bu-la.re triµ3—• \><·r· ¿y >. y.ó-rum u m ' m^ 7»5*pi> 1 • 1 • ' 'li* li-be-rá.a Patri. III.å .óP* I S 1 WMMI . No-li aemu-lá-ri —= in ma-lignán- ti-bus : * neque ze-lá-ve-ris fa-ci.éntes in.

. [24]. . Post Septuagesimatn.dá.Te Márty-rum candi. JC¯JL L·le- lú- ia.[30] e Commune plurimorum Martyrum .ni-mae •V »-H in . /••'"•" * ?#^ ' TpT^ de : et hú. qui tri-bu-lá- t •HiMl·i'·l·W. ¾¢*=¢¾n JJ>iv^:-j¯i to sunt his.mi- les spí.tus láudat exér.ri- tu * salvá- bit. 1J>1 ^ ^ '' j y. fïu 7 cor• 'JJ¯]I. ..citus.-`I!T " . ivy: mi-nus . * ij\ ¯ 7 M ¯ \ ^ ¾ Š ¯ 3 H ¾ .*D6mine. omissis Alleluia et y. —• Ust6- U#d ' rum · á. sequenti> dicitur Tractus Qui séminant.

ƒ\ Alle- . j^ViAn ¡ 5 fvg^ sunt ^ ócu-lis ^ insi-pi-énti.r i : I il-li • ¡?*^'P'¯¯. •' • • • a • .^ 3 au- tern sunt in pa. T. • •>• ^ H • .eta. dí-ci-te in lûmi-ne. ¯ . • • à •• I ¡ .% — Æ ¯ .H µ — i — g .r i H — super te.si los tormcnturn ma. ct non tanget ma- i il- fa y¯_==z===¶=. alle- lú-ia.. — n lúia. [31] t= ¾^=:===!=::=^7 nu De- I^v7'p1^ i sunt. di-cit Dómi-nus : et quod in aure audí-tis. £ ¯+ =— V¾ Uod di-co vo-bis * in ténebris. ae : vi. Comm. praedi-cá-te 6 n—» .lí.ce.extra Tempus Paschale. ^ ^ J " . III.um mo.ti- \ · wt-L·.

ia. • r ^—T-—i— il-li — sa- et prín-ci-pem fe.A\- 6 · M ñ` 77íñ^7¡7rrr al-lelú_J _— _—i£jj f rTrr ¯M LL le-lú. g . p = = = = : = .it * e.cis. Commune Confessoris Pontificis. T. I.[32] Commune Confessoris Pontificis. Ps.urn : ut sit cerdó-ti. . Gló-ri. k3 Tá. Memento Dómi-ne Dajus.cit e.tu.a Patri.tas in ae- tér..num.i dígni. vid : *et ia.. g llrf e. omnis mansu-e-tú. gnus. qui in di- j C.P.minus te. E u o u a Grad.A.i Do.cu- it .di-nis e»Î-_LJ C.staméntum Ail pa.ce * sa-cérdos ma- é- bus su- is plá..

_ ] A _„ _ lû.ia. I. sequenti¡ dicitut Tractus Beátus vir.tér- num.1 se-cúndum A]» •—• * : -3 sedech. Tu es sacér. ór-di-nem * Melchí- c >a7^ 3 s ^ > ¡ ^ l·> •¯i7h*^nnur¶—¯¯· /'Í?J/ Scptuagesimam¡ omissis Alleluia et y . qui .dos in ae.lis il-li. conserváret ! ì !—__ m * le-gem Excelsi.Commune Confessoris Pontificis. e ji p p»¾+—-. [33] ¯¯^pv¾rF77í r·' ¯ ¯ ¯ Deo. J. Non est invéntus sími. [8]. * ij\ L-le- y. .

urn. • • •••l1«4r¾Tih confortábit e. I. Hie est sa-cér- dos. i 8 i i 1 fl j X. Tu es sacérdos. et brá- ^ ~ t ^ v ' chiurn me. m J? •—• *^>· • jT i = T*i*—¯i T—i j » • • •—« ' «*-*M L Nvé.tur e- i.li. ó. Offert. * ¶. quern co-roná-vit * Do. ut supra. X7 I-dé-lis servus * et prudens.um T.[34] Commune Confessoris Pontificis. `¶.um. Tempore Paschali otnittitur Graduate. P.á. et ejus loco dicitur : Alleluia. deinde : J\.o sancto unxi e- urn : ma.it .nus e. Alle-lûia. alleluia.mi-nus.bi. L-le-lú-ia.nim me- a auxi.le.ni * David —JZÈÇËI servum me. quern constí- tu.

Al-le- lú. T.. Memento Dómine Da.ia..Commune Confessoris Pontifìcis.nus r«¯¯¯¯' ^ j super fa-mí.i. ' f tas fá. [ ^ • a J T ' Dómi. Ps.stì n i. *Dó-mi-ne. i*· A ¯ Ì H t` i . ant justí- ti- am. alle- lû- ia.ci mensú. De eodcm Communi. non a-vér- ' \ ' p.A I ^ ^ índu- tu. g -— A. Altera Missa. I • I tun—•—* • • — = — • • • i-= —L «—•HI em Chri.am : ut det il.cii M * **> J"¯pi. Alle-lú.lis in tempoWF re trímm ti. et sancti tu- i ex-súltent : propter Da- vid ser.vid : * et omnis . Intr.cer-dótes I M fl J A k3 ~^· .vum tu- um. P.P.li.ram.am su. 11 m m^ f m 7`. II. [35] i ¾ • Ph^.ia.

a Patri. II.jus L4 bunt. Gló-ri.duam Acerdó-tes * e- tá-l_µ ß ri : • •» i i i ti. et —•—i exsultá- _ sancti e.¶ ^ Þ ¯ f b ï* a:[ o u a e. • a: [J • 3 — . exsulta- ~»» I V •*——i Aj—U—à `¶.óne L_J _. = n mansu. I—m—• • m¶L· - * T p. .di. Jl-luc prodú- cam ¦¦. E u S -i-^JsaH— S lu•—rfS `÷-÷jus — in.[36] Commune Confessoris Pontificis.-p a—m—• • M • • • . 8 s .nis e-jus.e-tú. I ± cor- nu Da- vid : pa-rá- vi lu-cér- nam Chri- sto *me¯ 0 .

minus.Commune Confessoris Pontificis. ut infra. II. i _. O£fertorium. . i r [37] *¯i- ' P" lú- *ï •¯¯ ia. [8].bit e- urn : Tu es sa. [45]. Amávit eum. Tempôre Paschali omittitur Graduate^ et ejus loco dicitur : Alleluia. I . n - ¯¯^7 \l·. y. [44]. [39]. deinde: Alleluia. ut supra.cúndum or- di- nem * Melchí- se- dt-ch.fid = Post Septuagesintam. et C 1 • '7TT— non paeni- té. y. Jurávit. se. Véritas mea.dos in ae-tér- num.rá- vit Do. sequenti\ dicitur Tractus Beátus vir. * ij\ L-le- y\Ju. alleluia. Communio. Beátus servus.cér. omissis Alleluia et `¶. ut infra. ut infra.

1"'*. P.ae a apé- ¿ ru. ia.té-ri Dómi-no : • et psálle-re ¤ó¤ii-ni tu. Commune Doctorum. g + =— T = 3 = A N me. Alle. T. Altíssime. ". Bo-num est confi.énti.ri-* ae C ín-du.di.lû3 . E u o u a e.um.o.o * Ecclé. I¤tr. alle.it s—•„ — s - -n U ••• fl^_ l .am. ir.ae.[38] Commune Doctorum. Gló-ri.jus : et implé. 1—— et in-telléctus : 1.si. U_ e.lú.it os — A •' •—•—Ji • •• > • — J * • A j um Dómi-nus spí-ri-tu sa- e. ————\sto.a Patri. sti *me-di- tâ-bi- tur e- et lin. KJ sa- S pién- juti.ia. —»•—•—H—A—a÷ • • ᦷ—M^¯• -t ." [ i s * i i' | - _ • \ • ~¯¯j • • • • • ' Ps.iam gló.vit e- e— pi. A ^_pi .gua .

L-le- jus.jus a "^ j f • ••' |' 3 : f44^-· in cor- de i. g I —l· — n y . et ornávit e- r—.Commune Doctorum.psí- us : et non supplanta-bún- tur *gres-sus e±\. um : sto-lam g!6- ri.tur • • % ju-dí. Amá. lú.ci- [39] «« j um.mi-nus. Lex De.vit e e- ¡ um D6.ia. * if. V. V % jus m\tñ.ae índu- it .i e. -I—J *• Pi •• loqué.

* e- urn. sequenti.Ju- stus ger.ré- bit in ae. deinde : A JCÌL ¯¯" L-lelûia. Tempore Paschalì omittitur Graduate. * `- • ^¯^^ y. . `¶.¿iv . omissis Alleluia et y.mi-ná- bit sic-ut lí-li- um : et flo. ^è • : t „f«. ut supra. _ _ ii •—. [8]. et ejus loco dicitur : Alleluia.tér- num * ante i Dó-mi•••é num. i u . Amávit.[4o] Commune Doctorum. — . . Post Septuagesiìnam. alleluia. ut supm. dicitur Tractus Beátus vir.

lis in tempo- re trí- ti.ram.it i: ' !• " •• •» 1 D6mi-nus super fa-mí-li.bit : ¦ ^ **^ A — ï • 8 "^ • J* •••PL —:fr¯—9—3¯¯· sic-ut ce: : drus.ti. : lú.pli-cá- Ç bi.am su.le- .ia. P.am : ut det il.ré.ia.^ ba- no est. quem constí`~ ¦ tu. T. P. n— ¯ • J">pi· íl ^ "'¾^*f^*fì¯fc¯ir4i — F — ~ — — — • — I-dé-lis servus * et prudens.le- lú. mul.tur.Offert. ¦ '• quae ¯¯¯i5 i in \Á- . —n T. £ «J U- Commune Doctorum. ¯ +— *""1t stus * ut palma [41] ^—A '1 */ • flo. .ci mensú. Al. Al.

*-j um : i — — P—3¯¯P" **\\* am. Grad E u o u a e.tá- > bi.. Ç I — — .ia.ia. Alle- J i ipsí- — j — • • •—.sti * me-di.lú. · ì ' U^stus * ut palma T¯¯7 flo-ré- T~ • J~j «J bit : sic-ut ce- drus Lí-ba- ni mul.No-li in ma-li- • .tur sa.a Patri. . Commune Confessoris non Pontificis. ^ aemu-lá-ri ij *V—• lú. 71 P. . • . I.· :{__S • 3 « ~ . pi us. T=L·^ . .ci- 6 ——3— lex De.[42] Commune Confessoris non Pontificis. d V>/ — tiS r—rt*¯& ju. [|-j gnánti-bus: * neque ze-láve-ris fa-ci-éntes in-i-qui-tá-tem. ƒ\r.jus in corde ^ — II u m ž g "¯¯ïiià • A ~ ^—H n . Intr.tipli-cá- .i 1—5 "¯T¯¯¡r¯1 1 » " — —-^" e. alle.piéngPi.jus loqué-tur ju-dí. et lingua e. . G16-rì.

^ K suf- S f|—T~ y .átus 1vir. qui ~`~i fert .Commune Confessoris non Ppntificis. et ve-ri- tá-tem tu- am * per no. Be.ia. Ad annunti. ` ` • •jrm HV* > s ¾s« T 2 1 l . I. A __i_i—•• L-le- ^-*·*Tfr lú. ————— —\ ne mise- ri-córdi. • if. [43] bi-tur in do- mo Dó-mi-ni.am tu- am. y.ándum maE _ ' •• '.ctem.

Alle•— — ..ia.ró- nam * vi- —L—^iU¾¾—_zrd¾tiÿgfffcv tae.¡. sequ¢nti> dicitur Tractus Beátus vir. I. Offert.[44] Commune Confessoris non Pontificis. k 1A i L j ¾ ónem : —:—J—— ten- ta- ti- quo. et ejus loco dicitur : Alleluia.ni.tur cornu .ne me- o rf exaltá-bi.di- E. [8]..a cum i- pso: et in nómi.tas me- a me. Tempore Paschali omittitur Graduate. e- jus.am cum probá. P.S! 7 lû.tus fû- e- ritj ac-cí-pi- et co. ¾ V -a •fr:«IT •—:—•••——¯¯¯—¯jfr • 1 a * et mi-se-ri-cór. [39]. Amávit. deinde : Alleluia. Beátus vir.ri. alleluia. T. . H _ _ Post Septuagesimamy omissis Alleluia et `¶. y .. f. ut supra.

r.. .* =— — —< —J ñ • • 1 • •• ï • • ' • •• mi-nus.urn.—77.tri. invé-ne. II. S b. [45] °°T\.• r · . S?»^ A.bis. intr De eodem Communi.ia. in á. • .le.rit vi-gi-lantern : amen di-co vo. P.Commune Gonfessoris non Pontificis.-Ä Alle- lû.á-tus servus. ì •—= 1" l·"H8—m-. Al.'p. super ómnî-a bona su-a constí-tu.L^ M ' l·-^—^-^-g-1 JL3 E.i no- stri. "7"v ' • • • &K %kj . T. * quern. Altera Missa.ia.ia. • — 1— • . · s— . . ¦ :———H •••> •—•—1 —-•—¯ cedrus Lí-ba-ni multipli-cá- bi- tur : plantá- tus in s — • %w— -Hi *-d ——¡—=— M*pi—m÷—I—• : — 9—P···—•—j A—•—• = : M«—I i domo Dómi- ni.lú.is domus De. cum vé-ne-rit Dó——-+ —— r I : j — • . H — a . alle- lú.••_ -f———-———-—Ustus * ut palma flo-rébit : sic-ut O ^ .. •• • .et¯ n 1 * e.

qui ti-met D6mi- num : in mandá- tis e.no : * et psálle. Offert. Justus germinábit.pit nimis. .le.ia. sequenti.[46] Commune Confessoris non Pontificis. Tempore Paschali omittitur Graduale. Bonutn est confi.a Patri.ne. y. dicitur Tractus Beátus vir.me.mi.J^'.»_^JJL-¾PÌ. `¶. Post Septuagesimam¡ omissis Alleluia et `¶. — t --— í JL ¡.té-ri Dómi. Be- á- tus vir. deinde : Alleluia. [38]. Ps. alleluia. ut supra. II. et ejus loco dicitur : Alleluia.re nómi-ni . [40]. Os j-usti.lú. tu. Beátus vir. Graduate. j£\. [8].o.bi-tur N virtû-te tu-a. *Dó. Gló-ri. E u o u a e. * ij\ J.jus * cu.* 1 1 ~ U ! ï~JJ Altíssi.·'·'^J laetá. L. .

[47] S¯fiv¯¯r-: \—j r ¯ ^ r í t n ¡ r ^ •• I • • Tì 1 _! 1 a Ì ju- stus. š i> . -1* '¯¯¯^Va 4 . —. . ¢ XJL .é- si-dé-bi- tis.ri. . 1 r * ^ ^ 7 . P. et se-cû-ti e.p / g tis.. • %i.men * di-co vo- bis: quod vos.Commune Confessoris non Pontificis.liquí-stis ómnia. et su. et vi-tam ae-térnam pos- tuplum acci-pi. Alle- lú- ia.per sa-lu-tá- re tu- um exsultá- bit vehe- men.í. II. P. ìr ·-l^ cén- V . • • S¯¯^8 qui re.sti e- i.um á-nimae e- jus tri-bu.„r'P» ^ ' ^ ^ H = % lûI ia.ter : de-si-dé. — -=z. = I T. AlleComm.stis me. 7`.

T. lú.di- nis: po-su.a Patri.jus loqué-tur ju-dí.ci- lex De.No-li aemu^lá-ri in ma-li- gnánti-bus : * neque ze-láverris fa-ci-6ntes in-i-qui-tâ-tem.jus _ • in corde ID ^ ipsí- us. alle.tábi.lú. P. Gló-ri.i ì— e. sa ¾—-÷-^¾—-—— \^J S ju. 5 I ^/ Omi-ne.ia.ia. Commune Abbatum. P^.tur sa. Grad. E u o u a e.[48] Commune Abbatum.bus dulcé.sti * me-di. Alle- •—B-#—a—g Q * • I l·p__—___IJ__—__^__^. ' ¾*· · i—zzz-—ì=zz__ — .^ H f\ »—.pién- &-=—T—·— ka Y¯*~ ti- ~ um : r am.í- sti in cá- . et lingua e. —t •• e—¯¡ -J—j * praeve-nísti um in be-ne-di- cti- 6-ni.

it.ó- so.bu. Ju-stus J¯^ ut pal- 6 • z = n v i%-p¿»n^s •• I ^ ma florébit.í- sti e- i longi-tú- di- nem di. et trî.. ét ¾iJ -jzµ 4ir n . ^¯ ¯¶Ñ> '1\>fl·ij sic-utce- drus . [49] pi-te e-jus co. ¯^»> Jail •*'••» ÉNJI-¯—^-¾'^fT_ y .cu- li.•.ró- nam de lá-pi-de pre-ti.Commune Abbatum. L-le- lû- ia..Vi. * „ «-¾ '•• •'%•>• x¯\. * ý¯.y.é- rum in saé- cu-lum * saé.tam pé- ti.

[8].ri- sti e. [40]. Justus ut palma.ô-rum =fe=^3^ > :> a-a¯r¯A l ejus non fraudá.i. Ofïert.[50] Commune Abbatum. Temþore Paschali otnittitur Graduate\ et ejus loco dicitur : Alleluia. alleluia.sti eum : U¿JËE¡J po-su. Alle- lû- ia. L _ M Ji ¾ H I — » : • • f % M 1 a • r*^ -Ï— F| JL·J • um * ánimae ejus tri-bu. P. ut supra. Va?¾T¯¯'' \ ^ l · n _zz — Post Septuagesimam. J. y .í- E-si-dé. sequenti. X7 I-dé-lis servus * et prudens. quem constí- tu.luntá-te labi. deinde : Alleluia. Justus germinábit. g = — —9 z 6. omissis Alleluia et y. et vo. T. Dómi-ne.ti- ó- so. *multi- pli-cá- bi-tur.ísti in cá-pi-te e.it .jus co-ró- nam de lá-pi-de pre. dicitur Tractus Beátus vir.

[51] .Commune Virginis et Martyris. P.lú- fjP^v4¯." ia.am su. •—m—«·~i imma- ••'MÜ •*—•—A-—1^« ia. Pro Virgine et Martyre.P..•• i .lû- !—=-N=r T. al-le. et non con-fun-dé. T.gum. t— 1 1 ii.bar : et me-di-tá.—[ i—7 ^» • • · rt¯i ¶ 5· L·-J S—-' a • -•—'~* ^a· * ^ ? ¯¯P^¯l • is tuis Oqué. Alle.bar in mandá. .ci mensû. ¡-> 1—.bar * de testimó-ni- in con- spéctu re. Commune Virginum. 1 Dómi-nus super fa-mí.tis tuI is. Intr.Aì-ìe- lû.ram.mis. .. Be.á-ti .lis in tempo- re trí- ti.. quae di-lé\\ xi ni.ia.li. I.am : ut det il. Ps.

alleluia.nam. y .• . De. I.mi- .—. i J\. — _ Gló-ri-a Patri. sequenti. : -=——-«^ : . [61]. omissis Alleluia et `¶`. • • _ I—-——-•—•—• i B ——a—: . - ¯~la J « « % . %J I-le-xísti 1½¾. JL^ . diátur : Tract. r > i V. E u o u a e. Alleluia. quam ti-bi Do.a g—— † = - — %-5 1 I unxit te De- us. . = U½l—th- `¶. "— " —7Z!~"¯¯*¯~* • " a_I»iZ¯Zj cu-lá-ti in v i . g — = V— *justí- j¾8-=—Tti- . Adducéntur regi.ti-ae. Grad. . «.[52] 8 Commune Virginis et Martyris. V ác-ci-pe ^ll a< — E-ni *sponsa Chri- 1 CÝ .us tu.tá-tem. ¦. et o-dí- sti in-iqui.^S ¯r co- i~¯T¯'~¯r¯¯Jj¾-M ró."I*<I ¯p.us. u_—..a : * qui ámbu-lant in le-ge Dómi-ni. ____ _ _ U ñ—m——=—•— —' : . . L ^ — : am. ó-le-o * lae-tí. sti. Proptér-e. Post Septuagesimam.. .

De. p> ^ . et pulchri-tú-di-ne tu. Di. et o-dí- sti in-i- qui. j .e tu- a.tá-tem : proptér-e.is.^ z · *?·"¾j-l .us tu.Commune Virginis et Martyris.le-xí- sti justí-ti. ó-le.ti.i .ae prae consór-ti-bus tu.tér-num : * c.0 lae.jus amó. J.».re sángui-nem tu.ci.us.tí. j pro cu. J. Spé.! U . I.urn c fr"it Ai7i»îr8 i*^ìv / M > : ! fu-dí- . [53] nus praepa-rávit in ae.a .a unxit te De. in—an ±1—1—LLJL‰— sti.us.am.

[61]. y . [70]. g \ — T z JLJL F-fe-réntur * re-gi vírgi-nes : pró-ximae e-jus afle-rén.tur in tern- plum re.ne : addu-cén. p. • I->M—I——¯É g—i—tí ¯H intén-de.bi.no.ti.tur ti- bi in lae-tí. * qui.[54] g Commune Virginis et Martyrís. Specie tua. Tempore Paschali omittitur Graduate.a et exsulta- ti- ó. Offert. Deinde : Alleluia. X injú-ste A 'i V>4 .a . Adducéntur. n ¯ "•j^"ftfefl»frl?r-g¯-H ·S ¡ Onfundántur I su-pér. I.gi Do- mi.de. alleluia. T. próspe-re pro-cé. Al- 6 leComm _ lúia. et ejus loco dicitur : Alleluia. P. *et regna. J.

. c T. Altera Missa.di fi.um ni. Dómi-ne.ia.is "ft • % -ftr=jfa ju-sti-fi-ca-ti-6ni-bus. jT~f~¯ 1 ^^~¾T^ ut non confún.runt * pec-ca-to- per.P. lúia. in tu. II. lé- £_ xi : omnis consumma- i» •' 1 ti.tis tu- is exercé- bor.Al-le-lû.| —= -¡ A 1 j M X^A 2. P.turn tu.dar.7`.Commune Virginis et Martyris.nem : la-tum mandá. . .a.6.mis.de-rent me : 1 testimó-ni. Intr.nis vi.tá- tern fe-cé-runt in me : e. [55] in-iqui. 1 1 Item pro Virgine et Martyre. ¾ n.tern in mandá. .a tu.go au. Alle- . ut intel- •ft—: · exspectavé."" " — " " ' " — E ^===^^^=^ res.

Ps.á. E u o u a e.a Patri. II.ti in vi. s ¡ —•I ¯ A ¯-— xTL Djuvávultu su- —` bit * e- ¯ us o : ^· De- am De- us in me- di- o e- jus.ti imma-cu-lá. Be.tus lae-tí- fì- cat ci. non com-mo.vi- .—µ—B ^ mîa nis ím- pe.[56] Commune Virginis et Martyris. iJ i4Wi-—3 — 7 . Flû1 ¡ B¾. Gló-ri.ia.vé- bi-tur. alle- lû. Grad.a : * qui ámbu-lant in lege Dómi-ni.

ro na . > « > " i . II.Commune Virginis et Martyris. J»¾¶?7^.me.> " J l · — '!••• ••! ••!•• » av=î '.lum su- urn * Al-tís.IA^. g -+ J. r> ¾' J M y de nû. T w^V» X"I% et • — — ¯~ ¾ ^"¯¯~~ÎT M s w M s J ZZZ¾H * prudéntum.Id. Haec est vir- I C >fl ü- ~: go sá-piens. * ij.simus. —d— -U½ —I 4 ¶NB-J *f¾**¯ì cá- vit taberná- cu.len lû- ia. [57] tá- tern De- i: lf sancti-fi- ¡ . -^JL ¾ • L.

sequenti¡ dicitur Tractus Veni sponsa Christi.le- lú. et ejus loco dicitur : Alleluia. alleluia. Post Septuagesimam> omissis Alleluia et y.ia. • y.tá- te! U Iffú- sa est * grá- ti- a in lá- bi- is tu- is : proptér- e- a be- ne-dí- xit te De. II. y. [52].ri. 0 quam pulchra est casta ge-ne.o · cum cla.[58] Commune Virginis et Martyris.ti.us in ae- . L. deinde : Ž\. Haec est virgo. Tetnpore Paschali omittur Graduate.rá. ut supra.

tis ó-di. Comm. 4 [59] cu-li.a S —= •*-• —=-+ tua di. T. .ri-gébar. TT¯Tfr¾—~¯J '^* %—3VN mandá. a—=-—I —•—•—•—=—a—• non ca-lumni.0 hábu- LT.Alte- lû- ia. =~+ E-ci ju-díci-um * et •—= -— _ Dómir ju-stí-ti.Å\lc- lú- ia.P. II.P. et in saéculum saé- Commune Virginis et Martyris. £ JL * 1 ^ ne.l·^%——rr¯fo V " " "ft¯* ^n a^'fl 1 térnum. ¶ Pro pluribus Virginibus Martyribus Missa dicitur ut supra.éntur mi-hi supérbi : Hi • ad ó-mni.am.ta omnemvi- am in- i-qui-tá.

xit te De- us.us tu- us.ia. et o-dí. Pi·.ia. E-ructá-vit cor me-ùm verbum bonum : * di-co` ¯.e-go 6¯^¯^*¾-—PI——n~T¯¯iJ " * i— { — a ¯ ¯ 1 ^ * •.r¯¯¯j¯¯pa ó-pe-ra Grad. * et pulchri.a Patri.is.sti * justíti-am.ti.lú.a.ae prae consór- ti-bus tu. Intr. 6 c me. S JL^ -ft—= fli • ^ · — • •% • •«——–—| in-iI-le-xí. 7`. Alle. 6-le-o laetí.¯ r *>¯7¯P^¯T^~n — ' a^¯¯ • •. Gló-ri.ci" e tu.e.sti qui- tá. — j — m E u µ¿ o u a e.a un. De. al-le- lú.[6o] Commune Virginis tantum I.a re-gi. P. ñ aa " < •—] S m> • Mi O Pé.tú- di- ne tu- a intén- . Pro Virgine tantum.tern : proptér.

A -*'¯ 3 ±\. et mansu. — de."^. Propter — — » _ — 4 — • r •!— ve-ri-tá- tern.lúia.céntur re- — gi . I.M¼—1-ï&fF *¯¯* pro-cé- próspe-re j ..»-H'i. _ U • • i y .Commune Virginis tantum.>>.^4rz-et re—• j gna. L..^. [61] P¾ de.. — -•' .e-tú-di-nem 4fl¿I3_a «-IXaMV- et justí- ti. * ij\ y.am : et dedú-cet te mi-ra-bí- li-ter *déx-tera tu- a. Ad-du.le.

Udi 4 fí- li.a. Addu- . * et vi. dicitur : Tract.am : ^ %•%.nes post e.[62] Commune Virginis tantum.de. et inclí-na aurem tu.a concu-pí-vit 3¯-«HM« • ¯ j • • % ii H '– 1% • " > . I †-iA J W 1 1j J " qui. §¯¯¯· rex spé-ci-em tu- am.vi.mae e.bi * in laetíi + ti- a.xi.gi.am : pro.tes ple-bis : in honó-re tuo. Vultum tu-um depre- ca-búntur fí-li-ae re- o- mnes gum dí. omìssis Alleluia et `¶. I. -j _+—• x\. sequenti. y . AH-t1 vír. —*~^* ^P"H^~¯^V—^¯^` Post Septuagesimam. y .jus affe- rén- tur ti.

Deinde : Alleluia.ti- ó- ne : addu-cén- tur in tern- plum * re- gis. ì=ì li. J.sti- tit re-gí- na a dex- tris tu- is in vestí- tu de- au. Oñert. I. et ejus loco dicitur : Alleluia. ^HHHHHflHHHKFa • • ^ j ' «—3 S~j F =J= Itu.re á. Adducéntur regi. [63] cén- tur re«gi vírgi. I Ml·a—• • -– 5 -5— \ « .Commune Virginis tantum.rá- to. . [70]. y. `¶.ae regum ^~*±¯Z=* * in honó. alleluia.o. s — 3. Tempote Paschali omittitur Graduate. [61]. Specie tua.nes post e- am : próximae e- jus affe-réntur ti- bi. . Adducéntur in laetí-ti- a b_^L et exsulta.

-¿-^JLt_j.vi- .um in va-sis su. Altera Missa.[64] Commune Virginis tantum./>. Comm.runt ó- ^ Uinque * prudéntes vír-gi-nes le.a ¡ nit: 3?» ••' a l· • autem no. P.um * depre-ca.no.J- A acce-pé. j 7`. ia. circúmda- ta va.búntur o.cte ex-í-te a A i .is cum latnpá-di¯ bus : mé-di. .mnes dí.am Chri.e- tá- te.ri. pr~: ¾J clamor factus est: ób-vi. T. Intr.Alle- lû-.sto Ecce sponsus veDómi. -= V — — —g— Ultum tu. A V¾ ¯¯7TT . II. Item pro Virgine tantum. Al-le- lú- ia.

bis : addu. : nes post e. Au-di fí.am : 1 •• * • 1 l· —•• T .a Patri.jus • | H—¯-^—— J ¾ in lae-tí-ti- pro.céntur ti-bi a et exsulta-ti- ó.ia. i6¯rM ÃT[]~^4'·~~iT¯ä¯i¯¯r^|i allelú.um verbum bonum: * di.lú.ructá-vit cor me.pse us.li.Commune Virginis tantum.ia. Gló-ri.a. quó-ni. E u 0 u a e. 7`. E.am i. A •*•• † ¯~ vit * rex — — de est Dómi- ¯ — Oncu-pítu- có-rem nus tu- um.céntur re-gì _ ¾ ••• vírgi3 m .ne. . [65] tes pie. PJ. P. ¾——• «:>*¯> • — e.co ego ó-pe-ra me.a re-gi. II. C =3= • - . y . Al-le.ximae addu.

Haec est virgo. et vi-de. et eju$ loco dicitur : Alleluia. et inclí- na * aurem tu- am. [57]. 0 quam pulchra. [54].[66] Commune Vir`ginis tan turn. a1A . Afferéntur regi. Tempore Paschali omittitur Graduate. quaerénti bonas marga-rí-tas : invén. T. alleluia.ram hó. 'l • • " " %* • •! ^ m m ' • " •• a " • una pre-ti. . ' • * · U — . \ 1 tad =riH c k_J \ . S S ¯¯VnA¯P—rt¯¯¾^~íl B • « ^ ^~^ II U et compa-rá- vit e- am. .ta ti. Offertorium. alleluia.ni ne-go[ = r •·¿ É'| I •* C i** " 'k*4¡ •-. Alleluia.mi.—-——'—— I. J. Alle- lú- ia. [58]. deinde Alleluia. [57]. • m .~ ri.ó- sa marga-rí-ta.mi. II. Post Septuagesiniam¡ omissis Alleluia et `¶. Haec est virgo. [62]. " Comm. P. sequenti> dicitur Tractus Audi fïlia. J. .a-tó- iiWT~n . U .le est * regnum caeló. de-dit ómni-a su-a. J.

Commune Martyris non Virginis· [67] Commune non Virginum. · ¶. [52]. Specie tua. [70]. te-ra tu- a. J. [55]. [52]. sequenti> dicitur Tractus Veni sponsa Christi. Pro.stí- ti- am : et de- dû- cet te mi- ra-bí- li-ter *déx- ' • ll . [70]. L-le-lú- ia. [58]. Pro una Martyre non Virgine· Introitus. Me exspectavérunt. et ju. Dilçxísti justítiam. Specie tua. Offertorium. Post Septuagesimami omissis Alleluia et `¶. alleluia.tú- di- nem. . Alleluia.pter ve-ri- tá- tern. Alleluia. alleluia. Graduate. Tempore Paschali omìttitur Graduate¡ et ejus loco dicitur . deinde : J\. J.e. Diffûsa est. et mansu.

g k-5r¯—— .. quae non sint Virgines. ¾^"a j .ci.a . n : ¯ ——¯¯— ^ ¾ J = = = = = = = = = ¶ Pro pluribus Martyribus.te tu. \—r-—— V>4 _ " f.dá. dicatur Missa ut supra. qua-si qui invé* nit spó.vi * Do- mi-ne. ^ 8 » g · · verbis tuis formi.ta. \ju- Ognó.li. P.a mul.per e-ló-qui.a aé-qui-tas dí. •••'T·¯ •• / >· J=¾=P^ et a j laetábor i urn: JL· Rín-d-pes * perse.tis.1 k¯¯ï»— ¯—'—¯¯J x * •? · fcrft -'-• •. Pro nee Virgine nee Martyre.a tu- a. qui. T. V — ~ P¾ •• .a tu- a. Alle- S lúia.cû-ti sunt me gra.vit cor me- • J~ ^ : · ego su. Gomm. Intr. et in ve-ri-tá.[68] Commune nee Virginis nee Martyris.

+ j^ T\ — J-/ = . T.as.P. % • • *—9-t a Gl6-ri.dí._ - " . Grad. .a in lá.is *Ttr\ ' ^V> 3tfiw¯] •" ^ N3 "Hi».sti m e : confï- ge timó. a mandá- tis tu. [69] humi- li. immacu-lá-ti l·¯• ¯¯¯¯¯† in vi.á.p.bi. Be. ¾ •NÿU¿=5¢=^T-a p x — — × `· I£fú. Alle-lú-ia. alle- lú- •» I] ~" ia. a _ J _ tér- num.sa est *grá- ti. Propter ve-ri-tá- ..a Patri. `¶. 1 i tubene. .re tu- * l .ptér.is nonme re-pél- las. ' —••• 0 car- nes me.a in ae- *7^fv fia%..f = ' > • ' ai-[Eu 0 u a e. Ps.xit te is : Deus pro.a : *qui •—•—11 • M ¿ ámbu-lant 5 n ^ ^ ¾ ?' a j V l in le.e.ge Dómi-ni.á-ti 6—• Mr = n . ^ r ^ t P ~ ¯¯¯ã¯¢*htf' 3ii ^Nfi t ¾ U . £ 31 —.Commune nee Virginis nee Martyris.

' - tem. • tj\ J.e-tú-di-nem. . et justí- ti..e tu- a.*et re. 1 •—. pro- spe-re pro-cé-de.tû.le- lú.am : et dedû- cet * déx-te-ra tu- te mi-ra-bía. et pulchri.[70] Commune nee Virginis nee Martyris. 6 ^i. li-ter XJL L.di-ne tu- a intén~de. M — et mansu.gna.' ^ i h ^ ñ i j j i i ¯ ^ = ^ ^ . Spé- ci.A.ia.

clausulam. P. Allelúia.sti in-i-qui-tá- tern : pro-ptér- e- a unxit te De- us.lis est * lo-cus >: '• J M hie do-mus i. ut supra. D -í-s dísti ¾= * justítiam.. Specie.li : et vocá.. * pro cujus amóre.Commune Dedicationis Ecclesiae· [71] Post Septuagesirnam. [52]. et 0- I-le-xí. sequenîiy dicitur Tractus Veni sponsa Christi. •? 1 · ~jr . . Intr. Offertorium. praetermittendo ultimam primi ¶. deinde Alleluia. ¡ \m— r‰ J_ ` `·m} Errí-bi.tur . De- us tu- us. f. et porta cae. •—•••—nm . = Commune Dedicationis Ecclesiae. Propter veritátem.ste : De- i est. [58]. g==^/W^Tll — = = T. et ejus loco dicitur : Alleluia. alleluia. omissis Alleluia et `¶. Diffúsa est. Tempore autem Paschali omittitur Graduate. ¯ s ¯ . J. fudísti. [67].bi.

E u o u a e.lis g-=A^.turn. cho-rus. De-us.ƒ\Al-le-lû. alle- lú. irrepre-hen-sí-bi.[72] Commune Dedicationis Ecclesiae. 1 .bi- le sacra- men. au-la De- i. T ¯ ¯ T ¯ r ¯ 3 = = 1 y . g -f in átri.a Patri. et dé-fi-cit á-nima me-a ni. • :• ••• j »*l%Pi m—•—di» ces servo. î áudi pre- w ¯. inae- stimá.ste. * concu-píscit.ž ¯ r ^ T i ƒ>r.lécta taberná-cu-la tu-a. Quam di. 7`. Gló-ri. ¾ = = ^ µ ^ ^ • I. * a De- o fa.a Dómi- • :— \ J O-cus i.ia.^ — ~ ¯ -.rum*tu-6- .ia. *X`>r·. ' ¯—[F—^~ ^¯'¾ •• ' • • • · ¡ ft est. cu-i adstat — Ange-ló-rum ex- l¯¯ÅWiniJ •' ' L . Grad.' ctus est. Dómi-ne virtû-tuiti!•.

r — ' fñm n ~ Post Septuagesiinamy omissis Alleluia et `¶.té- ž "n.mus Do- . `¶. Tempore autem Paschali omittitur Graduate^ et ejus loco dicitur : Alleluia.ni tu0. sequenti. Be-ne fundáta est do.*^B8» Lfl· ' * ^v^>.^ bor * nómi.Commune Dedicationis Ecclesiae. alleluia. Adorábo. . J%— 1 :—ï bo ¯ ¯MH-V~j • y .i J . l \ L-le- lú- ia.. . Ado.rá- >y· \p¾ .¯n*n. ut supra. deinde : J* ï • % J g __ L-le- lú- ia.T¯ ' ^ ^ V p .1 a . dicitur Tractus Qui confídunt. 139. [73] rum. * ij. \— •• T / . * + y . P w. I J i m—•3 —J ctum ad templum san- Ht^î tu- 4 — · g'l·" ^½¯——J—gµl·¾a-J um : et confi.

.bi- .um. L J ¡ Omus me- a. vi-di cum ingén-ti gáu- di- o : De. qui IIS_Z_J— f¾ repér.te cordis [*~ ¾ ¯ ób.tu. . Dómi-ne Deus. vo. I i¡ • g—• la.li L_ uni-vérsa : I S JTi V mei lae.tus »i et p6.[74] Commune Dedicationis Ecclesiae. * in simpli. g— jT¡ ¯pv JL/ fl " * ^» ¾ M¯^=A-^-Omi-ne De- £= == • «^=j us.us Is. mi.el.ci-tá.ra. *do-mus o-ra-ti-ó-nis vo-cá. hanc a » a T^•»% .ni su- pra fir- mam * pe- tram. · ! i . P. custó- di ¯ A·m-—.pu-lum tu. • ÿi»»n^i-~í tá-tem..lun- T. Offert.g lû-5 ia. AlleComm.tus est.

et pulsán- ti ape- ri. Intr.é.que re- git in saé-cu- la sae-cu- 16- rum. dicitur Missa ut suþra. T.rens.ci. ¶ In ipsa die Dedicationis Ecclesiae> Missa dicitur ut S7¿pra. Alle- lú- ia. qui pe- tit.pit : et qui quaerit. Mariae Virg. P.Commune Festorum B. Mariae V. Commune Festorum B. ¶ In ipsa die Dedicationis A¿taris. Al-le. [75] tur. et in die Octava. ác. P. dicituf Missa ut supra. ¯¯i l·^ l· = —Ï Ï 3 Alve *sancta Pa. ¶ Infra Octavatn Dedicationis Ecclesiae.ia. qui caelum terrám. di-cit Dómi- nus : in e.lú.tur. T.a 0- mnis. al-le- lú- . ínve- nit. e-ní-xa pu-érpe-ra Re- gem.

a . ho- ^ „7¯+r.bi-lis es. f—-j~ . † — E u o u a e.-. g Gló-ri. E-ructávit cor me. Ps. l· .'•. y .. —÷~~— ~n~'~ A .ne-rá.a Patri. • •*n ftr g a ?"— ^.—I bis. Vir-go De- i S- ` — quem to- .co ego ópe-ra me.a re-gi.ris in- vén- ta es ma- ter Salva-tó- ris.trix. Virgo Ma-rí- a : quae si.lj — .urn verbum bonum : * di.ne tactu pudó. Grad. mo. in tu.fm ' sit ví- .ctus z ¾ f e z : r ^ y ^ • · Nt_^=¶ÿ¾ Ç.[76] Commune Festorum ia.ra * fa. j X3 E-ne-dícta * et ve. a TlU ¡ •' g see. i se clau- '-— . 4— tus non ca-pit or- — Gé-ni.

Beatae Mariae Virginis.i Gé-nitrix '•" j inter.a. L-lelú-ia. dicitur : I * j ^^¾1^^^i^¯77K¯l / ¾ ? v ^ ? V j XX. _lLv—s 1 a. praecedentts. . Ave Ma- rí.go -¯^Na \ láta • J r ^ perman-sí. Vir.» invi. * zj\ y . ¶ In Adventu. [77] L-le-lú- ia. Post par- a J r ' • . loco `¶.a pie- na : Dó-mi- nus te- cum : be-ne- dí-cta tu * in mu-li- .sti : . g-^::= De. a · ii "_aV>. grá-ti. `¶.o- turn.cé- de *pro nor Ç I— I j —I- —n bis. * ij.

lá-ta .V. JÊ .li di. Dum Vir. .dí- sti. dicitur : Tract. 1 / ¾ ¯ ? ^ 7 ¯ 7 ^ ¾ .go De- urn et ho-mi- nem ge-nu-í- sti et post partum.di.^ ^ éri-bus. invi- o. Vir- go.go. . Quae Gabri. cunctas haére-ses so- la inter-e.+ — Z • — \JT Aude * Ma.rí- a Vir.é- lis Archán- ge. y .sti. 8 . omissis Alleluia et JF..ctis ere.[78] Commune Festorum < •Saiy¿flp. ¶ Post Septuagesimam. y.mi. sequentì.

Alleluia. y .cem * * * it¾ni^ liI •* ' ••! n I ' 71 • * ¦ • dit.nuit : pa. us réddi- in se re-concí- ans * ima sum- mis.i m 1 - >L ' perman. et ejus loco dicitur : A r l ' L-le. E . MHHH¶ • 1— A JLJL ì^rr=ve *Ma-rí- 1—1_ a. De.de * pro no- bis. [77]. Ave Maria.Beatae Mariae Virginis. Gé. ¶ Tempore autem Paschali omittitur Graduate. inter- cé.lú- `* ia. * ij\ ' ^^~J¯Ï¾^¯J m^\ •? * it : Virgo 71 h· ¾ 믯¯¯Ty^ 1 fl‰ m¶rå ' ? " • * • y . Virga Jesse " • • • "»A fló-ru- ¯^Ti¯ DeC^ V Defl.sti.si. i6¯~11—afr % ' ••—¯H ¶HH [79] 1 \———»a • •* 1 ¿ A i ¯ —~ 31 8 1% * \ 1 a * '?•[< a 1 JT.nitrix. um * n 'f et hó- ' •¯¯Ti mi-nem gé. Offert. .

Al-lera * Ma-rí. et be-ne.li- -* -r}^^`VŠ*^l T. ' L Ë L·m L_ J h • * .ae lú.[8o] Commune Festorum B.tris Fí.ctus fru- ctus venJ 3 tris tu- i. Vír. Dó- 6¯¯ I ¯+*¯ L _ __• -r-fca— J ^ '.. T.na. —l·-i-—"• Inn ^ -J^—[-— ~^Fi:4-ij mi-nus te- cum : be-ne. porta- i-V5t_p^ vérunt ae.é- ri- bus.P.¾ £ 8f« Kf[.dí.ia.eta tu in mu- li. • « . ===== . Allelûia. quae E.á-ta vísce- .a pie.gi-nis. ni Pa. P.tér- —v r a >^ >»" um.dí. grá- ti. Mariae Virg.

Graduate. Alleluia. 23. 9. Ecce virgo. Ps. ex indulto. [81] Missae de Sancta Maria in Sabbato quae diei etiam possunt aliis diebus ut votivae de B.to. R phi- -í-J— —: per. et gérmi- -ly net J /• ¾ •• 0 — I Z ^ = 8 : fl—•a¯*^ Sal-va.te * cae. 23. Communio. Ab Adventu usque ad Nativitatem Domini. J. pro temporum diversitate. Maria Virgine. m! — ¤= : pfeí=¤ Patri.ra. Ave Maria. alleluia.su- ant ju- 1 '» •* tt= stum : ape-ri.Missae de Sancta Maria in Sabbato.tur ter.am: *a-vertísti capti-vi. [77]. E u o u a e.cob. „. Gló-ri. Be-ne-di-xísti Dómi-ne terram ^¾-¯ar-f¯ir a * *~a • ^ • —µË_Ì F»—* T—-• • • • — : •—Ë tu.li dé.tá-temja.rem.a girr[nrjr^=====n= • . et nu. Offertorium.á.bes 0-rá. Ave Maria. juxta Rubrieas vel. Tóllite portas. .

45. [76]. Communio. [64]. A Purificatione usque ad Pascha. Domini usque ad Purificationem. Offertorium. Post Septuagesimam¡ omissis Alleluia et `¶. Virga Jesse. Speciósus forma. et o-mni lau-de di- e gníssi- ¯-T— ma : qui. [80]. Post partum. Alleluia. alleluia. Beáta viscera. sacra Vir-go Ma- rí.a ex te . ut supra. .[82] Missae de Sancta Maria in Sabbato. Vultum tuum. sequentiy dicitur Tractus Gaude Maria. J. Graduale.stus DeCommunio. [78].tus est sol ju- -— stí-tiae. Felix namque es. or. [78]. us no- ster. Post Septuagesimam. omissis Alleluia et `¶.a. A Nativ. dicitur Tractus Gaude Maria. [75]. sequenti. Chri. Offert. [79]. Salve sancta Parens. g 1 JL Elix * namque es. Beáta viscera. Alleluia. Introitus. Graduale. [80]. Benedícta et venerábilis. Introitus. [77]. J. alleluia.

quae ómni. Virga Jesse floruit. Salve sancta Parens. * Vir—Hi——•—•—4i~·—i rí.a. [79].um go Ma- portá- sti Cre. alleluia. • • •* i s . Beáta viscera. Alleluia y. al.Missae de Sancta Maria in Sabbato.ia. Hissa. Ave Maria. Communio. A Pentecoste usque ad Adventum. [80]. Introitus. [83] A Pascha usque ad Pentecosten. Salve sancta Parens. [75]. Alleluia.tér•' %• ! num pérma-nes Vir-go. [77].í- sti [^3 qui te fej ^' 7• * t • • cit. J.nu. [75]. JIJ E-á— ta 'li es. .a-to- rem : ge.le- lú. et in ae.

Graduale. ni- turn. 309.MISSÆ VOTIVÆ Feria II.um u-ni-géSan-ctumPaLS_J Tractus. Benedíctus es. 8. ctam et indi-ví-du-am Tri.ni-tá- tern. laudá- mus. ¯f. dicitur : T EDe-um te Fí-li. Alleluia. 308. Missa de Sanctissima Trinitate. *Patrem irigé- ni- turn. Benedícta sit. 308. atque bene-dí- . sequenti. Post Septuagesintani. Benedíctus es. Introitus. to-to cor- de confì-té-mur. te Spí. omissis Alleluia et `¶. alleluia.ri-tum san- rá-cli-turn.

a. Quóni. L. o be. alleluia. ti•• ' bi • cti- gló-ri. et fá-ci. Tempore autem Paschali omittìtur Graduate\ et ejus loco dicitur : Alleluia.ni-tas. deinde : } \ .am magnus es tu.ta * Trí. Benedíctus es. Ti• bi laus. r8* 1 * 0 ti- bi gra-ti-á' † J ^ • rum á- in saécu-la sempi-tér- na. 309. y . ¶.Missa votiva de Sanctissima Trinitate.ens mi-ra-bí-li- a: tu es De-us so- lus. [85] —•• · u • cimus. y . • y .le. Be-ne-di-cá-mus Pa- .á.lú- ia.

te e- um omnes Ange-li e- jus : laudá- te e. Communio. Benedícimus Deum. trem.te =- F z~g—=¯=—s lis : *Dó-mi-num dtí cae- laudá- te e.tu. Ï JL·Â iF Audá. Missa de Angelis. et Fí- li. Benedícite Dóminum. 310.um in ex- cél- sis. cum Sancto * SpíOflfertorium. Feria III. ri. y .[86] Missa votiva de Angelis. 607. Introitus.urn.um . Grad. Benedíctus sit. 309. Laudá.

bi.mi. . Post Septuagesimam. [87] 0. -a X3 Ene-dí-cite I - *D6. omissis Alleluia et y .Missa votiva de Angelas. 6 1 f- L-le- lú- ia.mnes Virtú- tes * e- jus.num. I - l· us * me- I g__ l· n US. In conspé- ctu Ange. sequenti> dicitur : Tract.16- rum psal- lam ti. y. Dómi-ne De- Sla . * ij.

jus. 1 „ • . Alleluia. JT.). 245. pot-éntes virtú- ¯ 3 1 -^ te. ¦¦j Hj—J stri e- jus.[88] Missa votiva de Angelis. [87].• - • qui fá-ci-tis verbum y. Angelus Domini. `¶. Be-ne-dí-ci- te Dó-mi- no. In conspéctu. [I . P. in omni lo-co domi-na-ti. omnes Ange- li e.ó-nis ea *Dómi- be. ut supra. ¾ • m*\ e-jus. Stetit Angelus (sine Alleluia extra T. y .tern e. alleluia. ómni- a ó-pe-ra e-jus : jus. omnes Virtú-tes e- jus: mi-ní- jP %3fr. deinde . qui fá-ci-tis vo-luntá. . Offertorium. 610. Bene-dí-ci-te Do- mi- no. Tempore autem Paschali omittitur Graduate^ et ejus loco dicitur : Alleluia. .jus. a'Pi.I -m—^rf* 1- 1 » ¡ > • • gnü ml % f 5-—: ï rfG—1% üT¯fF.ne-díc á-nima me- no.

JL\. Principá-tus et Pot. Joseph.mi- ne sancto e- jus spe-rá- vi-mus. Ché-ru-bim atque Sé. Missa de S.ge-li. Al- . P. Dómi¤um bene-dí-ci- te in ae- tér- num.ctor noster est Do.tes cae-ló- -—I—- \ a ¯-f¾— I • a-«—• -j rum.Missa votiva de S. Thro-ni et Domina- ^^ZÜÃ!irrriTPv¯1 . P. -+—ft i¯i—i [89] •-.mi-nus : I in e.bi.tur cor no- ¯¯¯1" * I strum. • J N. * Archán. et in no. T.ge-li.raphim. XJL D-jú. ¿ ' ^ * ' ti. Virtú.tor * et pro-té. Feria IV.e-stá-tes. Joseph Comm. T. Alle- lú- ia.ones.o lae-tá.

¶.[89A] Missa votiva de S. y. in- : : i ténde : * qui dedú-cis vel-ut ovemjo- pp¯¯tT¯T seph. Joseph. 486.I3r3 ~¯. Alleluia. alleluia.sa-lem. Fac nos innócuam. [48].rú.li. dicüur Tractus Beátus vir.á.dí- xit fí.am confortá- vit se- ras por- tá- rum tu.ia. praevenísti. Graduale.rum. le- lú. Post Septuagesimam. omissis Alleluia et `¶. ibid. De quacúmque tribulatióne. g ¯-IZfli" «*-I¢-^L-A. Gló. sequenti. 486. Alleluia.ri. Offert. [8]. Dómine. et ejus loco dicüur : Alleluia. num: quó-ni. E u o u a e. f. Tempore autem Paschali omittitur Graduale.el.a Patri.is tu- is . be-ne.ia. alleluia. * Je. Ps.fr*"*%· ' i¯V¯i Dómi- L Au- da. Qui re-gis Isra. al-le- lú. Fac nos innócuam.

. † Chri. alleluia.lú. Alleluia. P. al-le-lú-' ia. Apostolis Petro et Paulo.lú.ia. 392.njm Ma. `¶. r. g-=. 393.ia. [8ÇB] † in te.nu. Constítues eos. Missa de SS. Introitus. P.tur † Chri- stus. 1 lú-ia. al-le.it Jo-seph vi.• ••"!•• -—¾le- T. Item Feria IV. alle.ri- ae. 644.cá.stus. Apostolis Petro et Paulo.Missa votiva de S S . † in te. Graduale. qui vo. Mihi autem. de qua na-tus est Je. — n al- — — - Acob autem * gé. Nimis honoráti.sus.

Constítues eos. ¶ Praecedentes Missae de omnibus SS. Offertorium. Vos qui secúti estis me. J.: | J • ^ • · ' ¡ T > à .ia. turn extra Tempus Paschale^ sumi etiam possunt pro votiva alicujus sancti Apostoli> de quo in Missali non habeatur Missa propria. Confitebúntur. [15]. Similiter Feria IV. didpotest Missa de Patrono prindpali Oppidi vel Civitatis. 406. Apostolis.nus e. alle-lû. I. ¶ Tempore Paschali dicitur Missa Protexísti..ó- rum : et in fi. Protexísti. et de Titulo vel Sancto Fundatore Ordinis sen Congregationi$. y . J = = rum. Tempore Paschali. Offertorium. Introitus. 630.lû. 534. Alleluia. Apostolis.[go] Missa votiva de omnibus SS. In omnem terram. ¯ Similiter Feria IV.rpr¡>¯*¯¯^~^ JL N omnem terram * ex-ívit so. alleluia. . Apostolis. turn intra. Post Septuagesimam. Communio. [16]. omnia ut in Missa praecedentù II. vel etiam de Titulari Ecdesiae p?'opria¢. c m T · i==3¯' M\ . [24]. alle.nes orbis ter- rae verba e. Dioecesis. dicitur Tractus Qui séminant. Provindae et Nationis. [15].ia. 448. Alleluia. Ego vos elégi. omissis Alleluia et `¶. Missa de omnibus SS. sequenti.ó- ¢ p. Extra Tempus Paschale.

Intr. Feria V.—¾—pi¯¯J —H habet vocis.vit orbem — ter1 Pi.a.us.ri. [91] Missa de Spiritu Sancto.Missa votiva de Spiritu Sancto.urn. I.ti6~fii-«««T I 8 ~—-*=— ti. J V T " ^ rá.ta gens.ci. —= L-f-i -I k • Grad.á.$•. Ê T^ —B_ .e e-jus.rum : et hoc quod con. •»—• : = ^4—j — X3 E. Q — kj ¯-1—J ni * replé. * cu-jus est Do. Gló-ri. sci. •—•—•—5 g-*—•—•—•—•—• % S "—S •* ••—<• j •—• et dissi-péntur in-i-mí-ci g—• 1 e-jus : * et fú-gi. qui odé•» n ¯"¯ìi > • • Hh-n- • • •' I • M¾ fc I" 3 ^ " runt e. a fá. Extra Tempus Paschale.ant. Exsúrgat De. />.am net ómni. E u o u a e.—n 1—•¯"^¯¯t¯i n / i s fty*--p¾r.én- "Wyu—s .a Patri.mi-nus . S + "3 • ¯^¯ W " — : .tus Dómi- H= r T M~ã7¯Tï.

reple tu-6- .[92] Missa votiva de Spiritu Sancto.tus. * ij\ y. J.Ve- ni Sancte Spí- ri.ris e-jus o- mnis virtus * e.ó- rum : pó- pu.ó- rum.ni cae- li firmá. JLJL L-leHie genuflectitur. De- us e. quem ? e.légit Do- 1% > • l» T ?^V mi-nus • — in he-re-di- tá- tern si-bi.ti sunt : et spí- ri-tu o.lus. lú-ia. Verbo Do- mi.

dicitur : JL·^Á .um : et tu.li. J.vis est. Bf >a·/ ' .a- búntur: et reno-vá- bis fá-ci. us in no- < bis! . Dómi.i a-mó- ¾ 3¯ >.em ter- rae.K s . 0 quam bo- nus et su. li aP»aN P"a% ' ' M s ' Þ 1 N >P*n ¯v\ y .ne.Missa votiva de Spiritu Sancto.f r •• J • ris l· ã>i¾ j •• ¯ cénde.dé. [93] rum corda fi.t ..ri-tum tu- um.is ignem*ac- * •! _EZZEZ-EZu Post Septuagesimanty omissis Alleluia et Y. Veni . in e. Spí.sequenti.mítte * Spí. et ere.ri-tus tuHic genuflectitur.á.

ri- tus.lem.nus adve-ni-én- . De. M i l l-1-T¯r¯|l^ F ZÎZÌ== *—_==-¯=—= Actus est*re-pénte de cae-lo so. . 296. — Post Septuagesimam : Offert V^4 ¢ fr— ^ . ti- bi of- ¯^ 5 .rú- sa.[94] Missa votiva de Spiritu Sancto. re.gnem * accén- de.nera. -s i • rátus es in no- ^ 1 . Factus est. — Post Septuagesimam : ·r~¯T¯i¯—t¯l— • • . Comm -=¯— Communio.N bis : a templo tuo. 1 1 ferent reges mú.6-rum corda fi-dé- li. quod est in Je. Offertorium. Confírma.i amó- ris in e.il ¯^Na •• ¾¯^^¯« J^fv. ^ S .is i...i ^^^^f. .urn: et tu.pie tu.us. 295. Sancte Spí. 1 — — — quod o_ L On-fírma * hoc 1 »M—• pe- ¯ .

mel-le Ps. alleluia. Alleluia. u-bi e.0 Ja-cob. Gló-ri. _r p. Alleluia.—¾—Sj • r • ¯ j « ~ sa-tu-rávit eos.a De. II.Missa votiva de Ss.ti sunt omnes Spí-ri-tu Sancto.pe frumén- ti : A_a_j—.i.rant se-dén.a Patri. Tempore Paschali. -¯j 1. 293. Item feria V. . Extra Tern pus Paschale. 296. 295. Communio. Factus est. f. Spíritus Domini. Sacramento.tes : i~z:z^aiizizjtzi L—«_ ^ÎZ^ÌSZZ^I—jzz:— .=—i_¿-J ' loquén.tes ma- et replé. 292. Confírma hoc Deus. et de pe-tra. Euchar· Sacramento. Emítte Spíritum. Intr. Veni Sancte Spíritus. f. Introitus. Offertorium.os * ex á-di. 293. Missa de Ss. — 1 a T— 1# I \^4 a__^ • I-bá. [95] tis spí-ri-tus ve.he-mentis. E u 0 u a e. gná- li.vit e. Exsul-tá-te De-0 adju-tó-ri nostro : * ju-bi-lá-te De.

|. . Ape- 1—± a—44-a—i—1 . ' cu— . um in te spe*m ''. Sacramento. ris tu ma- num tu- am : et imples m L4^— t_ s _ i _ jr _ ! p r i_ v _—j_i3 omne á-ni- mal * be-ne. rant. lis et tu das il- e- scam in tém-po- re oppor- tú.mni.' A> M i¯¯y • dL""S^i1 • Dómi-ne : • '•rfti .no. * ij. Missa votiva de Ss.ó-ne. ' ' y .cti.di.[96] Grad. li * ó. L-le- lú- ia. i i jt\.

a ve-re est ci- bus. magnum est nomen me- um in gén- ti- bus. dicitur : Tract. [97] y.cásum. ' 7r .. Post Septuagesintam. et p=*V. Ca-ro me. c~f¯roz: ¯¯ i .re est po- 1 J `vu ¾ a ' * M . in me ma. et .go * in e. g k¯ïïi ¶S ¦-¦ : A ¯¯*—¯^* XJL B ortu so-lis * usque ad oc. et bi.Missa votiva de Ss.F | cat meam carnem. y .flfl • san8 ¡ • ' i¯j • ^K¶y •• I a ¯ ¯i tus : qui guis me. Sacramento. omissis Alleluia et ^¶· sequenti.bit mandû- me- um sán- gui-nem. Et in o¯mni lo-co sacri- fi-cá- tur. — c et e.net.o.us ve.

o mun- da : qui.um : et bí-bite — v¡i num.scu1 i * vo- bis. i—i ^ • •I 1 ` * • quod mi.runt De.a magnum est nomen me. Offert.o sancti e. of-fértur no-mi-ni me-o oblá-ti. com-é-di-te panem me. et non .o su- o. Ve-ní- V i > • •. k3 Acer-dó-tes * Do- mi-ni incén-sum et ¯ ^ ^ ¾ T ^ a •'"•JbL-Lfÿr|b^\ panes onerunt De.o : et ¿^¾ íd-e. ' ¿±ß "××r·-1 i -3-l1 te.um in gén- ti-bus.[98] Missa votiva de Ss. g la¯=-w_w. `¶. Sacramento.

Caro mea. ¡ i-i-j— I . J. P¯¯*¯yj V^ Uoti. n—¯ Comm. [99] h"¾—— .men e. Offertorium. y . ^ "^¯fl % e.li-cem bi-bé-tis. mor-tem Dó-mi-ni annunti-á-bi-tis. 319. Communio. Alleluia. 313. Sacerdótes Domini.gne y†T^ re. Quotiescúmque. Cibávit eos. [. 320.rit córpo.nee vé-ni- at: í-taque qui-cûmque mandu-cá. et cá.Missa votiva de Ss.escûmque * mandu-cá- bi-tis panem hunc.jus. 314. Tempore Paschali. II.— .' pólluent no.. alleluia. Introitus. Cognovérunt discípuli. . Alleluia.—^¯N^ „ .us panem. vel bí-be-rit cá-li-cem Dómi-ni S• a • ——¯¯.ve-rit —g '—g^g ^*—gLg—> fi^ indí. do.mi.ni. 264. Sacramento.ris et sángui-nis Do.

l· * su1—= per me.nus. T. Missa de D.ri.té-bit e.ni.ri-tus Do.mi-ni ^_ L· pter quod unxit me. LL- — pro- Pí. P. Di. .xit Dómi-nus Dómi-no lú- ia.de a dextris me- : E u o u a Grad.o : * Se. ¾ =— et non pae. Ps. Gló.chí-se.[ioo] Missa votiva de D> N. 1_ me.cún- dum órdi-nem Mel. Jesu Christo summo et aeterno Sacerdote. Intr. : 1 >' ULizzz: is. Jesu Christo Similiter Feria V. N. Alle''% rt •» II • allelú. I k3 ¢bt e.a Patri.dech.ia.um : Tu es sa-cérdos in ae- térnum se. tß U-rávit * Dómi.

ti.%^ 1 \ •%. _ . -. sequenti. E Hj P"f"i Xsúr. Evange-li. •-HI [101] ^ • 1" * y .1 : A g__p -• _v-¾ "f¾p-\A. saná-re con- trí. ' — " ^ t .*ÿ. n /*OJ/ Septuagesimam.tos * cor- de. a > p 8—% a s j .ge . dìcitur : Tract. a~r.—a¯i at in ï__p á e.summo et aeterno Sacerdote. Je.um.lú-ia.JI» • r¯¯:—t^—I •D6- E _Î ííz=—_±=z=z±zdzz= .iï¡ I .tem ae.o quod má-ne- y . .tér.zá-re paupé-ri-bus mi- sit me.num. m *S^%JH "rL†J*\ A . sem-pi-tér- num ha-bet S * fl JV 8 " * sa-cerdó. i _ : i — I! L·le.¾. omissis Alleluia et ^¶.sus au.

Tempore autem Paschali omittitur Graduate. Jesu Christo mi-ne De- us. Jesus autem. exalte-tur ma- nus tu- a: ne obli.pha-no tu e- ris * adjú- tor. y.ras. Ti.bi de-re- lí. J. y .scá.vi.ctus est pau- per : or.[io2] Missa votiva de D.bó- rem et do- ló- rem con. alleluia. N. deinde : x · —für¯yJ¾ L-lelúia.am tu la.sí-de.ris páupe- rum. et ejus loco dicitur : Alleluia. ^¯¯f~^"** ^ i» * '¯ ¯ . Vi- de quo- ni. ut supra.

ti. 5flpro peccá.ó- ne consummá-vit in ae. ^ f"Vtíl* ' i? |B iT J » !_J rens hóstiam. [103] J.sit me.tus Do- mi..te-ra De- i : u- na e-nim obla. sa- ná- re contrí- tos * cor- de.tis 1 óf-fe- Offert.summo et aeterno Sacerdote.-pa-a-fri in déx. î—Kg .ri.cti- .ni i super me. Spí. — ] — .¤am S ^ ' I. > • • V>4 Hri. ' J • .bus mi.tér-num I — * — m — • n\* * — / • • IL·* I MJ—•—•—j \j ¾-^1^—ir^i¾n-a—L • se-det = . I . 1 g— ¯ pro.¾ .r^• d**^p«. e-vange- ¾r ••—:—' 't '% li-záre paupé- is ••—r v·% .stus * u.tér- num san. in sempi.pter quod unxit me.· ¾ ri.

P. . *quod pro vo-bis tra.escúmque súmi- tis. T.lix no-vi tcstaménti est in me- o sángui- ne.ti. Missa de Sancta Cruce. quo-ti.ia. in me- am commemo. Christus factus est.ra. alleluia. sequenti^ dicitur : Tract. di. 490. Y. Alleluia.nus : hoc fá.nem.cit Dómi. Nos autem gloriári. 488.pus. fì8 cá- tos.[iO4] Missa votiva de Sancta Cruce.dé. P.ó.tur : hie ca. Alle- lú.te. T. Introitus. — | \ ï¯+ JLJL D-o-rámus te * Chri- ste. Graduale. Feria VI. Alle- lú- ia.ci. · g ¯S—fsTi^n i—*r¯T¯A— m U A » 1 J > OC cor. 202. Post Septuagesimam> omissis Alleluia et `¶. Dulce lignum.

qui passus es pro no- bis.bi : qui.ísti di- portá- re Re-gem cae-ló- rum * et Do- mi- f¡^'ÿ¯'T·!V¾¾====EEEEEB num. A-—¯ì a sola = i^-=^¾^FJ gna fu.am glo-ri.a per Cru-cem tu- am red-emí. y. tu. Tu. [105] et be-ne-dí-cimus ti. .ó- sam re-có- li-mus passi.Missa votiva de Sancta Cruce.sti mun-dum.ó- nem : mi-se-ré-re no.stri. quae îR^¯krFî??H». y. 0 Crux be-ne-dí- eta.am Cru- cem ad-o-rá- mus Do- mine.

= = D6mi-nus ad mortem. G16-ri-a Patri. Protege (sine Alleluia in temp. Per signum Crucis.á-vit * semet-ípsum Je. et ejus loco dicitur : Alleluia. Eu o u a e.as D6mi-ni in ae-térnum can- tá-bo : * in ge-ne-ra-ti. 491. Septuag.). N._»_^—j—m m umñ j H -=¯» Chri__^b 3. Tempore autem Paschali omittitur Graduale. ' i-ü . • • ^ p ¿ ^ h T . Communio.l ^ M propter quod et De.ó-nem. mortem autem cru: • * •¾-"-« ~ Umi. alleluia.« e__. f i •^=^üF^f. Deinde Alleluia. stus usque cis : : i===3=^¯-8 . †. Missa de Passione D. Dícite. Ps.li. f. ibid. Intr. J.ti. . 594. 489.sus U""E'E . et doná-vit il- li nomen. Mi-se-ri-córdi.[io6] Missa votiva de Passione Domini. Offertorium. C.6-nem et ge-ne- ra. quod est su-per o- mne no- men.us exaltá-vit il. Dulce lignum. i *_.lum. ^ . Item Feria VI.

Grad. — i * -i— a po.cum contrista-ré- tur. .ni. 1 = conso-lántem me n¡—= -=¯s -bï:—a* »^l·^t'^v i"¯—P —i^"¯ et non invé. et in si.vit cor me- um.cé- to. De-dé- · runt in escam me- am fel. etmi-sé-ri.runt me * a. et non fuquae-síH it : ¯l vi.Missa votiva de Passione Domini. 8 fV»*—~¯ :_i-u—¡ y . -= 1 ¡ : [107] ¡ . qui si-mul me.urn * exspectá.tavé. T A • Mpro-pé-ri.ti me- 1—n> • M— A .a m : et sustí-nu-i.

ci- fi-gén- dum.é. *• £ x y. dicitttr : Tract.ens. e .ia.stros ipse por.lit. * ij.vit.— o-bé. . du-ctus es ad cm. et do-ló-res no. ' L-lelû.[io8] Missa votiva de Passione Domini.1 erróres : Patri [ . E t nos pu-tá-vi- . sequentí.res no.tá. ut agnus mansu.fr lus nostros es mi-se-rá-tus s !¡¾n:l|. + j V E-re * languó.stros ipse tu. A- ve Rex no- ster : tu h&¿=±==^—_—=¶= — so• % • —Þ-î—¡-*—r.ó- nem. e—i——' +—r——rr——- Post Septuagesimam.tus * ad occi-si. y .di. omissis Alleluia et `¶.

alleluia. ho-sán- :^ziiaz^i¾ na : ti-bi tri. L.rá- tus est pro-pter in-iqui. Rex noster.lú- ia. y. Ti-bi gló- /¾¯¯rii±:rTi¯¡ ri.úm- .i—H ¯¯S • •? l\¾¯¯i¯¯¡r¯ 1 ^ ra no-stra. * II=J¯TVI» y. [109] mus e- um qua-si lepró.sum et percûssum a De- o.a. Ave.ti * su- mus. Tempore autem Paschali omittitur Graduate\ et ejus loco dicitur : Alleluia.le. Ipse au- tern vulne.turn. y. `¶. deinde : J\.le- ^£—à % .á. ethumi-li. attrí- tus est propter see. [108].Missa votiva de Passione Domini.tá-tes no- stras. Disciplí-na pa-cis no- strae su-per e- um : et li-vó-re e- jus sa- ná.

a os- sa me- a.a quaesi-é. j X —j— N-surre-xé.runt * in me vi.¡ % P.is su- is vulne- ra-vé-runt me.ce-re : et non pe-percérunt in fá-ci.ró- Offert. . et concús-sa sunt 6mni. phus g et vi- ctó- ri.[no] Missa votiva de Passione Domini.em j 1 •• ••• •*—-•—¡ i i l me- am spú- e.re: lánce.ri : in-í- qui : absque mi-se-ri-cór-di.mae lau- dis — ¾ — ~ — %• S et ho-no- .runt me in- I a —I =!¾J¾-I P ^ * ¯^-======= ter-fí.bi sum. ¾ 'Hi na. 1— `—• M ris * co.a : ti.

nem : ut é. Similiter Feria VI.ru-at a "" • i r * • • • • mor..ti.– ¾ lúia. j V>á 5 Ogi-ta. Exsultá-te justi in Dómi-no. Intr.' me.lû- ia. [in] JL Odé-runt * ma- nus me- as a—— et pe-des •»• — ¾-÷÷-——^T* 1 VT†»¢>¯f^ _ 1 me- os : di-nu-me.rave- runt ómni.sa me- a.os in fa. * rectos de-cet . Missa de Sacratissimo Corde Jesu. P. T.te á- nimas e- ó- rum et a-lat e.ô. al-le L¡V ¡ ¶ . Alle.a os. Ps._ . Missa votiva de Sacratissimo Corde Jesu.ti.ó-nes * Cor_ dis ejus in ge-ne-ra- ti-6-ne et ge-ne-ra. ' ^ z i — = = Z = = Z L L .

a Patri. ' J 'v Nflr L. E u o u a e. as*su'*" 1 • *1 • • r ¾ i ¯ ¯ r V -n «W • • [ • • • A -• vi- *^ F A —¾ a N '*• i lú. pro. _+ t_«^_^ D —J_ll=Z:=Z g ! `Z • • ' * ¯ ¯j UlT¯ cis * et + re.ia.ctus Dó• • • m \ m^rn g • • 1 I % J mi- nus. Dí-ri-get man- !g^ t sué-tos do- r cé- arva in ju-dí-ci._^ U—i . bit mi- tes g m·*S —–hJ^" Ik* r*l» > M A as.o. Tól- li-te ju- gum . ¯¶.[ii2] Missa votiva de Sacratissimo Corde Jesu.pter hoc le-gem da-bit de- lin- quén- ti. t u _ . y . u i BÌ U collaudá-ti. Gló-ri. Grad. ï Ë .bus in vi- a.o.le- * Í>¯.

g Missa votiva de Sacratissimo Corde Jesu. c et inve-ni- é. seçuenti\ dicitur : Tract a I-sé-ricors * et mi-se-rá.de. ne.tor Do..bus em * a- I=IL_J vestris."V ."n "¯¯ï* ¾r7i ri-cors.a ^¯^V^>hfl • -1 qui- | / K ¯. zj¾_f!_·_afi_iü_]—±z__j L· quia mi-tis sum et hú- mi. longá-nimis et mul- turn mi-sé- ¾ i¡rn :======== š^^'7 : ¡. Post Septuagesimamì omissis Alleluia.tis ré- . [113] ^ ^ 4_ me- um super vos et dísci-te a me.mi- JLVJL nus. Non inperpé-tuum i-rascé- tur.lis Cor. et y.que in aetér- num commi- . y . ±_^ZII¾ nimá.

dicitur : Alleluia. rf n r«% —i¾—w— irj " i ~ ™ — a • •—H pec-cá.ta no- y ná- IN a • • r r ¶ — p — » '%|ç·—-¾—-P—^ bi-tur. omissis Graduali et Tractu.* J\ 1 S J*I» . deinde : 8. neque se-cûndum in-iqui-tá-tes no. J. Tóllite jugum. alleluia.rá-ti .— y.[ii4] Missa votiva de Sacratissimo Corde Jesu.stras re-trí- bu.mnes qui labo-rá%¿H ¡ tis. ut supra. Tempore autem Paschali. y . x\. ' et • o-ne.le. * o.lú- S^T- 1 J\ ia. [112].cúndum stra fe-cit no- bis.it * no- bis. \ L.Ve-ní- te ad me. Non se.

si. non fu- J " pi a i ' v .vit Cor menu- um et mi. con. JV*I.tern me quae. rtfr. 1—sfl—afl h Offert.^:^ > ¯ ¯ 3 ^ v E E Z ^ F = i et non invéni.rium * exspectá. †^ A1 ^ •‰¿¾Tj i qui simul me..I "` ' A ' B c j "•'. Offert.vi S S3 J»?pb . pss-p¡ tune di.tur it. g Am IS lá- • sti. . et sustíet C > • K+m a . Tempore vero Pascka¡t\ sic mutatur Offertorium : + O-locáustum* et pro ==peccáto no¤ postuM o.pro-pé.cum contrista-ré.x i : •• ^P^ • íìy i Ec-ce vé-ni- ~^j 1 In . í = ^-4 1 "-*•»-— T X —43-a M.sé- ri- am.am vos. In f.¡.Missa votiva de Sacratissimo Corde Jesu.so-lán. [115] S—R ek¯¯¯ï stis : et ego * re-fí-ci.

et contí-nu.us. [81].pi-te li.bri vo.i S¯—-rr÷ . sic mutatur Comrnunìo : S _«_J_ _¾ I quis si-tit PL* *vé-ni.lu.ia. \ Tempore autem Paschali. Allelúia.it.gem tu.tern tu- am : De. i ~¯¯TÏ~ 3 Ì_4_Ï ii pi in medi. In SabbatO dìcitur Missa de Sancta Maria> ut supra post Commune Festorum ejusdem B. —.am =¾=^ aíiy %: |¯|j •••>r^¿h†·g=%p:——^=zzz Cordis mei. A.[n6] Missa votiva de Sacratissimo Corde Jesu.lú-ia.at ad me __.o et le.a la-tus e-jus a-pé-ru.us me. — alle.o ex-í-vit sanguis et aComm. \*J .¾___ et bi. _1*-—A-^ allelú. Mariae Virginis habetur.luntá.bat.± \± 43 scri-ptum est de me ut fá-ce-rem cá.nus mi-li-turn * lánce. vó. \ —I qua. .

3. S dé- Dicitur Missa de Sþiritu Sancto [91].TA.é- bus.et : et aedi.BO mi. US.um et á-nimam mei do.mum fi-dé- am fá.vid : .fi-cábo e- 1 ' *¯ ¯ ' \* f`m ` meo lem.hi * sa-cerdó.CI.tem fì- lem.lá- bit co-ram Chri-sto cunctis di. Ps. qui juxta cor me.II MISSÆ VOTIVÆ AD DIVERSA Missa pro eligendo Summo Pontifice. Introitus. et ambu. vel ut sequìtur.ci. Memento Dómi-ne Da.

a frátri-bus simi- Lt^ lá-ri.le. E u o u a e.6-nis i—¦ L^_»I í ó. *^¯¯^^†¯ • et omnis mansu. 5n l·¯• •¯¯¯·—n— \ ¿ —-— > p. Ut mi.di.it per ómni. V*—— On-ti-fex*sa-cérdos ma- . g 1 ¯ ¯ MMH *L |3 JL •: m •.a Patri. super cu-jus ca- put fu-sum est uncti. _ • 5- et l· ^ ¾ A . : sunt. ftttzz=j gnus inter fra- tres su- os.-[.nis e-jus. cu. 6 I—s ·—• •—• • i i .jus ma. • " a: 0 .sé-ri-cors . ' • • l½ consecráI^ ¡ tae .bus : dé-bu.[n8J Missa pro eligendo Summo Pontifìce.e-tû.o —T '7 llPif¾.sti. U . PLJ y . A_i vesti-tús.nus ¢ »! m L¾ -4 in sa-cerdó-ti."r¡~¾ fl%é n¡. Gló-ri.um.que est san- ctis vé. Grad.

vos.go sanctus sum.em tu. y.Sa-cér-dos sit san- ctus. [119] ï *î |JË 1 1 L-Jl*ft • _ ftJ fí. sic-ut et e. * ÿ. in réqui.lis pónti- fex ad De- urn: ut repro-pi-ti-á- ret de-lícta * pó.pu-li.fi-ca- . tu et area sancti.am. et fì-dé.e-ret. D6.Missa pro eligendo Summo Pontifice. JLJL L-le-lú- ia. S Ai Post Septuagesimant) omissis Alleluia et Y` sequenti> dicitur : —-—-ft—Hi fkf\ a11 : · D6.mi-nus*qui san-ctí-fi-co Tract \ Q k3 — Urge.mi-ne.

ut supra. pip *% ^ y .péntur * san- exsûrgrat pón- ti.an. S X^l ON par¯— r¯H—¯ï¯¯ï—rí—^¯¯**¯ eta. [119]. et ejus loco dicitur : Alleluia. y. alleluia. Pro• i • ' pter David servum tu- non avértas r" itrr¯¯^=¢=¯¯^'*?"fi^i^r >^ JT ^· j ^^ fáciem*Chri. ti-ó-nis tu-ae. i ex. Tempore autem Paschali omittitur Graduate. Sacérdos.[120] Missa pro eligendo Summo Pontifice.am.súl.sti tu-i. deinde : Alleluia.nee ti-ci.fex in os. Sa-cerdó-tes tu- i indu.tent. 264. Offert. y . Ego sum pastor.tur justí- ti. `¶. et sancti m mm tu" • • y]1 um.tensi- ó- . do.

tá+ — n tem. ¶ In die Creationis et Coronationis Papae. In Anniversario Electionis seu Consecrationis Episcopi.cis .stret in sanctu.o. Missa pro Sponso et Sponsa. qui mi-sértus ešt du. [35].tur pón-ti-fex. jL·ß E-us Isra- el * conjún-gat vos.Missa votiva pro Sponso et Sponsa.lum te- stimó.ó-bus ú.cu.á. et in eorum dierum Anniversario.ni. Dómine. Missa. «S • ••! nem Comm.ri.e-rit *U< ^ -1. et ipse sit vo-bís- cum.é-tur ~ * u-té. et ingre-di.ní.nii. 408.£ V Y E-ste sancta consti. ut mi. qui fû. dicitur Missa ut in Cathedra beati Petri> die iS. [121] Ç ¾ "^ I et ve. . —r^^ ^^i ta-berná. fanuarii. Sacerdótes tui.tú- '¯¯^ tus.ri.

Do- mi- ne.P.ni..^=. Fí. n.os plé.li. T. ¢ ^'?i¡. i¾. Grad. Be-á-ti 6 m¶L· omnes qui timent Dómi-num : * qui =n : -•—· • • || • • • . et nunc. Alle-lû-ia. alle- lû- ia. j ^ in vi.is e-jus.us be-ne- dí-ce-re te. -g I tis ab- sic-ut vi- i: ^ ¯ a T ^ ^ · 1 · • IWI'' i'»!.xor * tua j[ i" p. fac e. Gló-ri. ámbu-lant =n ^ ^ fb ? ' a: 0 .l · .i¿?¥ï in la-téri-bus do^ y .dans mus tu. \*J . .[122] Missa votiva pro Sponso et Sponsa.f i^7· tu- r=g=‡: i sic- ut novêllae o-li-vá- .i ún. ? SL-(|Z E u o u a e.ae.a Patri.

um de san- cto : j-¯ et de Si. I I -Pw/ Septuagesimamy omissis Alleluia et JT.le- lú- ia. [123] rum in circú- i-tu men- sae * tu.met Dó-minum. sequenti.e.Missa votiva pro Sponso et Sponsa. . ' J. L. dicitur : mlá C-ce *sic be-ne-di-cé- tur omnishomoqui ti. * ij. vos.li.á-tur —H. Mit- tat vo.ae.on • " — * tu.bis Do- mi-nus auxí.

· y.rum tu. Tempore autem Paschali omittitur Graduate. Mittat vobis.de. .el. deinde : ̯3L L-le- lû- ia. Be-ne-dí- cat vo- e.. S — —¯ l·-r— . J. [123].lem omnibus di.PƯJ I_ „ .ó- rum : * pax su-per Is-ra..nus .bus vi-tae tu-ae. alleluia.on : et ví. Et ví.as bo-na Je-rú- sa.é. _ A—-—— ex Si- T on : qui fe- — • bis Dó-mi. Ã8—_¿^-iiira • • a a ¶·31 *£*l •—•—• •Hi Y.[i24] Missa votiva pro Sponso et Sponsa. ut supra.de.as fi- li. . J. Be-ne-dí- cat ti- bi Dómi-nus ex Si.osfi-li- ó. et ejus loco dicitur : Alleluia. .

os fì.li.li. -s Hi l· T—I T X.6- rum : pax su-per Isra- el.de.rum tu. Alle-lû- ia.ra me- a. P.ni-bus tu- is tém- po. ¯¯¯ »* 1 •* [125] cit cae- lum * et ter-ram. in má.Re: dius.ó. . P. Tu es Deus me*Dómi. xi : • N te spe-rávi. T.as fí. i z— XZi Cce sicbe-ne-di-cé-tur* omnis ho. £ 7+-g — = = : .moqui ti-met Dómi- num : et ví.ia.Missa votiva pro Sponso et Sponsa. T. Comm. Alle- ÌL¾^Æ^¢ lû. Offert.

Eu o u a e.us : * confi. ç .pu-li. M _ . . P. Grad. Missa pro Fidei Propagatione. g 3¯¯¯11*" > D =4—_· no I . .am i• j i tu- am. De.. Ps.ántur ti-bi pó- pu.bi * pó. •• : r J . \ Onfi. De.cat et mi-se= .te. bis : il-lúmi¤et vultum su-um super nos. ^ » _ ^ ^• > • • ^ te. Gló-ri. T.ra vi. in omni. re.ántur ti.á-tur no. i * J E-us * mi-se-re-á-tur no-stri. .te. Alle-lú-ia. Confi- urn.bus gén-ti-bus sa-lu-tá- re *-r.us : . tu- H TT + T¾VTjFqF^¤ r allelúia. g V>4 —. Intr.li omnes.ántur ti-bi pó-pu-li.stri : i i ut cognoscá. __L·_l— et bene-dí.mus in ter.[126] Missa votiva pro Fidei Propagatione.a Patri. ^ ^ .

Missa votiva pro Fidei Propagatione. be-ne-dí-cat nos De- us : et mé-tu-ant e.lú-ia. lt¯.a : intro.rae.um omnes íl-nes * ter.urn. Be-ne-dí-cat nos De- us.te.lá.te D6mi-no in laetí- ti.li omnes: terra de- dit fructum su. * ij\ i¯nr¯1 y . Ju-bi.te De- ß v • a «_Ì:_¯Ì—^¯> . y.í- .l·' XJL g t^ `L-¯¿"^^^**^^¡ o omnis terra : ser- Lie.I • • • ' tf`¯rz—r¡ te in *Vt— ví. [127] confi. De- us no- ster.an- tur ti- bi pó-pu.

os.um daemó- ni.ó-ne. | 8~J~'¯~'*'l·rri A ——^—¯^*fHF——¯ JLJL Nnunti.bus pó.ti.Pi ¿u. et laudá- 1 -j-f^ y .• ••!%•. • • w—¯g¯^¯~ 1 ^^*^: 1 a nus. sequenti. ^w i ——§—• • • • .am magnus Dómi- bi-lis nimis : terrí-bi. s_.á-te * inter gentes gló-ri. g A. Quó-ni.am Dómi.[i28] Missa votiva pro Fidei Propagatione. * in exsulta. 2 —i i conspé- ctu e- jus.ni.ti.a e-jus. dicitur : Tract. y .pu- lis 1 g mi-ra-bí- li.am omnes di- i gén.lis est su. Quó-ni.per omnes de. in ó-mni.a : .—3 » v ii / W Septuagesimam^ omissis Alleluia ¿/ y .

[127]. [129] D6mi-nus au- tern * caelos fe- cit.i — T † ¾ te quó-ni. s — i_rj=L__i__ . Offert. * et non i-psi us : i-pse fe- -Þ ' nos. alleluia.am et . añerte Do. f ^ = H •¶¾ . pá. deinde : XTL L·le- lú. i • . Jubilate Deo.ia. Sci-tó- *¯TPI i-»p 1 ' | t i^¯7 i v¯^T^^p^ cit nos.tri- ae gén. J. i ¾! VL.mi- no gló-ri.no.am Do- l·¯r—tf*V mi-nus ipse est 3% i De- y. A jfX F-férte * Do- mi. Tempore autem Paschali omittitur Graduale et ejus loco dicitur : Alleluia. .Missa votiva pro Fidei Propagatione.ti- urn. * S M •.

ri.[130] Missa votiva pro Fidei Propagatione.tas D6- mini ma-net in ae- tér-num.a e- jus : ado-rá- te Dómi-num in á-tri.mi- no gló- ri. I • r* est super nos I• j mi-se-ri-córdi-a e. TJP.te ei-5 1 1 um »~» omnes =—I pó.tri. T. affér-teDó.Alle- lû- ia.am confirmá-ta a.te in á.ni.li-te hó- B j sti- as.í. honó. laudá. P.ia. et vé. • * • • 3†»-^I S • • m-\ ^|.pu-li: quo.ni +i~L· e-jus : tól.o sancto eI A jus. AlleAudá-te Dómi-num · omnes gen- lú. et intro.jus.am no- • mi. tes.rem. .

8.stris. Sciant gentes.6- . *De.ram 6-cu-lis nostris. Excita Dómine. Nequándo rum? di-cant gen. -i 2. 78.i. lí-be- ra nos: et pro-pí-ti. 77. Introitus.tes : est De.us e. [131] Missa pro Ecclesiae defensione. Exsûrge. Vín-di-ca sángui-nem servo-rum tu. dicitur : Tract. r — — M -§-* • < I JL¯JL D-juva nos.6- ni-bus co. alleluia. Graduale. Alleluia.us esto peccá-tis no. ¾ Ï ¯—M% . y . sequenti. y. Post Septuagesimam> omissis Alleluia et y. propter nomen tuU-bi urn.ó- et inno-téscat in na-ti.us sa-lu-tá-ris no- ster : et propter ho-nó-rem nómi-nis tu. J.Missa votiva pro Ecclesiae defensione. Dómi-ne.

1—*—^* 1 . I ·B •? ~^*7 * i&· *>*÷f»ir^ J. *¯fcT¯7—7~ `~~¡ ^^g——a •• ¯ M \ « ? r' I ^ tû- a et réspi.ia. Pópulum húmilem.[132] Missa votiva pro Ecclesiae defensione.1 ---^ vi.a. In salutári tuo. deinde : A C •. Excita Dómine. Temþore autem Paschali omittitur Graduate\ et ejus loco dicitur : Alleluia. Offertorium.lú. . De. quam plantá.vit ^-^¾^¾^¾^^^ déx. alleluia. et ví-si-ta ví-ne-am i. 8.to- rum. qui effú- sus est : intret in con- spéctu tu- o gémi-tus * compe. ^-ÃTT7¯¡ ' *' um. convene-re. y . Communio.ce de caelo.stam : et p¿r-fi-ce e- am. 341.te-ra * tu.de. rum.di. 383.us vir- L-le.

E u o u a e. Intr. et glo.am in saécu-lum mi-se. J.am bonus: * quo. [137].ri.Missa votiva pro unitate Ecclesiae.témi-ni Dómi-no. ¯¾ ¯ f¯ • ^A 1 1 K3 Alvos nos fac. Lauda Jerusalem. et cóngrega nos de na.us no- ster. g -Q 1—^J-—«HU s ET vo.ni san-cto tu- o.bis De- us * id. * Do. quó-ni. [135]. Qui pósuit. alleluia. Post Septuagesimam> omissis Alleluia et `¶-.a Patri.jus. Ps. [136]. [136].á- mur nómi. Tempore autem Paschali omittitur Graduate. [133] Missa pro unitate Ecclesiae. Alleluia.ó-ni-bus : ut confî-te. Graduale. [136]. Offert.mi-ne De.í- . J.a e.ti. Confi.ri-córdí.é. Lauda Jerusalem. J. Alleluia. et ejus loco dicitur : Alleluia.mur in laude tu- a. alleluia.ni. Rogáte quae ad pacem sunt. Gló-ri. sequenti> dicitur Tractus Notus in Judaea Deus.

trum : ut uná-ni- _:— mes U-DO o. sequmti> dicitur Tractus D6mine non secúndum. alleluia.num corpus 3 a mul- i• • • •! ¾-LiJ et 1 i r t%r|»# gp# . 343.um nostrum. Post Septuagesimam¡ omissis Alleluia et `¶. Introitus. 341.ne de u-no cá-li-ce par. 81. Eripe me. alleluia. Graduate. 89. 469. Communio. . psum sá.pe-re in alter- u. —LJ—!_> ." ^ v ' 3' — -nus pa- fn/j7¾=7 ti su- nis * et u. Tempore autem Paschali omittitur Graduale> et ejus loco dicitur : Alleluia. 338. Inclína aurem tuam. Pópulum húmilem. Missa tempore belli. Offertorium. 343. J. —: omnes qui de u-no pa.ci- pá- mus. • ^ j — mus.[134] Missa votiva tempore belli. Alleluia. Alleluia. J. Ego autem cantábo. Tu es Deus.ti. Reminíscere. J. 111.re ho-no-rifi-cé` o'J'tis De. Eripe me.

hi : * in domum ^• A . T.bi.ti-nénti-bus te. et ple-bis tu- ae Is.mine.ni "¯^~ a • • "41 • ^ . ut prophé-tae tu- i fi- dé.ra- el.11 ——fl í. Alle-lû. X \ lem : O-gá-te *quae ad pa. a • -· • •—ï~l~T~ m—|¿i¿iip==^ii Ps.les in-ve.a Patri.ces servi tu- î.li-gén- .di pre. alle- lú- ia. `T S i t e • al·¾^µM--i== A pa-cem.ni.cem sunt Je-rû-saet abundántia di. Gió-ri.. — . Dómi. * Do. [i35] Missa pro pace. E u o u a e.Missa votiva pro pace. sus. Laetá-tus sum in his quae dicta sunt mi.ia.mus. P.ántur : ex-áu.

Lie.el ma. dicitur : Tract. y. * Si- on. Post Septuagesiniam.a Is.is.um tu- um. n \ A •• .lem.gnum nomen e- .at pax in virtû- te tu- a : et abundán- ti. \—1 X \ 0tus —+ ¶·~fl ¯fcj % J\¡ DeTT—1 us. * if. Fi. omissis Alleluia et `¶.a * in túr.[136] Missa votiva pro pace.Lauda.ra. sequenti. JT. 1 ¯t h¢W"jL· 1 "**^ # *l·] ti-bus te. Dó-mi-num : lau- da De. in * in Ju-daé.riJC\ bus tu.lú- Je-rú-sa. ia.

diH — — 1 urn. Qui pó- su.o e- jus in Si.Missa votiva pro pace. scui' I i ^ r¯ ï turn. Et fa-ctus est in pa- ce Io-cus e- jus.um. [136]. Lauda Jerusalem. ut supra.as ár-cu.on.ti. Tempore autem Paschali omittitur Graduate\ et ejus loco dicitur : Alleluia.tá- ti.* et • bel-lum. alleluia. * J. et ha-bi.pe . deinde : JLJL L-le- lú- ia. y . y . y . L X 37J jus. glá.it íì- nes tu- os pa- eem. et á-di. I-bi con- fré- git pot-én.

Alle— ¡ lú. fe- cit in cae. . 7`.a bení- ~ = ••• " • 1 ¶ rt¶F¯a Audâ-te |] a ^ %—a ^ A 1 h-*-`^~÷^ psál. 1 Comm.á- ^ d^fv H ! vis est : óm-ni.ia. Z5.tiat a^» te.lo et in ter- fa.línquo vo. s— fru-mén- *¯¯¯i¯. quómi J gnus est : ^6 • • •"•• iff Pi A n +-i ^i~«ni.. di-cit D6mi- nus. -1 2.num. qui.mi-ni ] e.am su.bis.jus. ¶ 0 -¯¾^*H j l· ^ ¯¯ ¯ Æ h¯ * Dómi.a — —«—— quaecûmque vó.bis : * pa. (Tempore Pascha¿i. i XT^ Acem re. * sá.lu- it. • ¯ ti r¯.li= te no. '1 ~ frtTr~a Offert.cem me.am do vo. 301).[138] Missa votiva pro pace.

én. g X \ I g † E-cor-dá-re. Qui re-gis Isra.ti. Gló-ri-a Patri.lûia.vum me fac.Missa votiva pro vitanda mortalitate. E u o u a e.——. r¯T¯i _.el.ne. Misit Dóminus. ·— quó-ni. . inténde : * qui de-dú-cis vel-ut o-vem Jo-seph. * Dómi. L__^ • f£¯+ * m M fm m 8 •• 1 • A . et ne per- das omnem á-nimam vi-vén- tern. 68. I testa. Sal. ut non de-so-lé. [139] Missa pro vitanda mortalitate.men.le. L. Deus.tur ter- ra.ti : Cesset tu- a. Ps. Graduate. Intr.ti tui. y. * ij.am . J L——ÞL—j_z: jam ma-nus et die An-ge-lo percu. A —P· n .

alleluia.um Is- y . — .ia.el in di.stí. f z z ~ I. y . Salvá-bo ra. ~~m J J=ZZ_ V ~ '-Jk-fb— ad á.pu-lum me. jP¿tf¿ Septuagesimam.ro e- is ! Z Z Ž p*· i .táte * et ju.fex f i *B»¯y—µ—MH ¾ —AT—•—• inter « _L_JZZZ: . sequenti. dicitur Tractus Dómine non secúndum. 89. deinde : \ — —\ ¯l^¯¾ L. ut supra.um. [139].runt aquae usque am.—•! kjd Te' tit ^ jz±zi¿z¿i'r¡^ * pón-ti. offert. ••ria A.* pó. .le- lû. Tempore autem Paschali omittitur Graduate^ et ejus loco dicitw : Alleluia. omissis Alleluia et y. in ve-ri.=z^ã=1rìrf^7zziz:i T r ¢ J ^ _^_^— 1 % in De.e ma- lo : et e.ni-matn * me- intra-vé. Salvum me fac.ti- a.[i4O] Missa votiva pro vitanda mortalitate. .

416. [91].sá. ha- *= • S bens thu-rí- l·r bu- ÷ lum áure.um ' _r¯¯[— in manu su. pla-cá- vit i- ram De. Miseréris omnium.vit quassá-ti- o a Do- • ISHT7¯7¯U==I ¾ mi-no. = Missa ad postulandam gratiam Spiritus Sancti. [141] jiiPi mór- ¾¯Hµ—•—Ja *[W-¯t—J¯ tu-os et vivos. Multitúdo languéntium. Graduale.a : et óf-fe.rens incén- si sacri-fí-ci- um. . 107. Propítius esto. et ces.i. Missa pro remissione peccatorum. Communio. Introitus. 87. Dicitur Missa de Spirttu Sancío ut supra.Missa votiva pro remissione peccatorum.

sequenti. Deus judex.áta. T. Audí- S tu.[142] Missa votiva pro remissione peccatorum.tis:quaéri-te.nem —Ä me· us ad te pervé. `¶.mor di 0.am : et exsultábunt os-sa i * humi. Deus judex. L.i í zz=znr me0 1 j—-Hµ. 328. 75.ia. * exáu1 : et cla. J. • J. deinde : l\.ra-ti-ó.1 • `m j a ¾^ da-bis gáudi. omissis Alleluia et y.urn et laetí1 ti.ni- at. Alleluia.ia. 328.le- lú. n — Offert g H¯3 I H¯ 3 ft— JL·ß ¾ me- O-mi-ne — am.li. P. * et ac-ci-pi. Alle- lû. Post Septuagesimam. .r r ^ E-ti-te. ' • » . alleluia. Comm. alleluia.é. dicitur Tractus De profúndis. Tempore autem Paschali omittitur Graduate^ et ejus loco dicitur : Alleluia. . g XT ^ I 1 et inve- r> =^^^=· "i ^ Ã .

a.pe-ri. ínve- nit : pulsán- ti a. Si ámbulem. Graduate..Missa votiva pro peregrinantibus. et a-pe.é-tur vo.ri. . Missa pro peregrinantibus et iter agentibus. a * • * •^*¯¯a * ^ ' ri-ge se-cúndutn e-lóqui. Gres-sus me- 8 A. {Temp.Pasch. r ½ os dí- • A · 1 f\.2%4). Rédime me. Introitus. ácci- pit: etquiquaerit. [143] C 1 ' _ li ni. * ij\ y . 137.bis : omnis e-nimqui pe-tit.um tu- um : ut non domi-né- tur me- i * omnis injustí- ti.é- tis: pulsá- te. 115. JLJL L-le-lú- ia.é- tur.

is. et conculcá- bis le. Laetátus sum.' gV». ne unquam offén-das ad lá- pi- dem pe-dem tu-um. alleluia. y. Post Septuagesimam> omissis Alleluia et JT. 79. ut supra..t Í H — — cónem. ut custó. 377. 5.— \rzzr— ¾r^^»«!—!L_yr^Lif—rnvr. Tempore autern Paschali omittïtur Graduate.[i44] Missa votiva pro peregrinantibus.is * De- us mandá.ant te vi.ó- nem * et dra- rf^7=~*"^—¯^r*r .per áspi- dem et ba-si. ¶. deinde : Alleluia.vit ^¯¯·*¯¯ft ^ ' ^ I • · * m ý * ¯ ¯ P — ^ de te.lis su. In má-nibus por. Su. et ejus loco dicitur : Alleluia.lís- cum ambu-lá- bis. Communio. Offertorium. Gressus meos. . y . y . Pérfice gressus meos.tá- •• in ómni-bus bunt te.di. dicitur : JLJL Nge. Tu mandásti.is tu. sequenti.

133. [*45] Missa pro infirmis. y. sequen¿i. ••1V-F.Missa votiva pro infirmis. Quó-ni. Alleluia. y . •^HJ3 et anni meA. quo. alleluia. 367. * Do- mi- ne.— in gèmí- ti-bus. Graduale. Miserere mihi. Dómine exáudi.am de-fé- cit in do. 143. In- in pauper-tá- . dicitur : T r a c t † JLVX I-se- ré- re me- i.lor : conturbá-tus est in i-ra ó-cu-lus me- us.7T" te virtus J. Introitus. omissis Alleluia et `¶. me- us.ni.am trí- bu. et venter r i : — .ni-ma me- a. firmá-ta est i p. á. Exáudi Deus.ló- re vi-ta me- a. Post Septuagesimam.

0 spe- — ^ . 367. .it ca- J J L — J r> ¡ ¡ ro S===F=^^mea.bá- ta sunt. In De. Illúmina fáciem tuam.tur.lelúia. alleluia. et ex vo-luntá-te me- ^ a = confi-té.† T T ' — j • *¾ a j rá.om. J · —a—•|O-ffe^ y .ru. 76.[146] Missa votiva pro infirmis. Communio. y . Exáudi Deus. deinde : L. 129.bor i •e- i. et ejus loco dicitur : Alleluia.tus __^_i_a—g_¿ sum : et re-fló. Dómine exáudi. me- a: et ossa me- a * con. et adjú. Tentpore autem Paschali omittiiur Graduate. Offertorium.vit cor me.

378. J l·^8 •' i advérsus e- *-1-11-um PJ·.lú. 381. In te Dómine. et ejus loco dicitur : Alleluia.a Patri. Offertorium. J. In éxitu Israel. J. Si ámbulem. In te sperávi. 335.em tu. Tempore autem Paschalì omittitur Graduale. ne unquatn L. Alleluia. sequenti. omis$is Alleluia et `¶. Dómine memorábor.te.cu-los S—^Tã obdór-mi. 137. g X f•. . alleluia. Alleluia. [147] Missa ad postulandam gratiam bene moriendi. Communio.mi-na * ó. 356. 102. Post Septuagesimam.am a me? Gló. 1 i—ø nequándo — 3-*—• di-cat in-imí-cus • g ¯ 1 =— n¯j j — meus:Praevá-lu- t • 'h¾. T— ø — " ^ >. J. Usquequo D6mi-ne obli-viscé-ris me in fi-nem? * usque- quo avértis fá-ci.am in mor.ri. Graduale. alleluia. dicìtur Tractus De necessitátibus meis. Parátum cor meum. Intr. E u 0 u a e. 365.Missa ad postulandam gratiam bene moriendi. meos.

omissis Alleluia et `¶% sequentiy dicitur Tractus De necessitátibus. deinde : 8 A a • / ia. et ejus loco dicitur : Alleluia. `¶.us e. Pro-pí- ti.órum? Post Septuagesimam. 387.bo et laetá-bor in mi-se- . y. * ij. Introitus. 102. Missa pro quacumque necessitate. Graduale. Do. ut supra. pec. alleluia. Propítius esto. Tetnpore autein Paschali omittitur Graduale. Exsultá. * •—q^v—• L-le-lú- y. Liberásti nos.mi- ne. g —-• JL\ -t n¯ L-le- lú- ia.sto.[148] Missa votiva pro quacumque necessitate. 375. Salus pópuli.cá- S ——-(T7T77-J!bÿ¾¾ -a 'ha^¯^ 11 tis nostris : nequándo di-cant gen- mi: í__z—_ tes : Ubi :—L·il¾jâ»jp¯^f*¯i est De- tzz±z==imzzzi¡^i=i=±zz=zzzm=in: us * e.

Missa pro gratiarum actione. vel de Beata Maria Virgine aut de a¿iquo Sancto canonizato in Martyrologio Romano descripto. [149] j ri. Si ambulávero.am respe- xí- sti humi.tem 1 f ' f • I%PÌ· §^ fS i • 3 • S· me- am : salvá.a. Memento verbi tui. 379.cór- di. Communio.Missa votiva pro gratiarum actione. Didtur Missa de Ssma Trinitate> vel de Spiritu Sancto.sti de ne-cessi-tá- ti-bus · á-nimam me- am. Offertorium. .li- tá. quó-ni.a tu. 376.

ANT.i. et Spi-rí-tu. et su-per ni-vem de- al- se-ré-reme. et .bor.ORDINARIUM MISSÆ In Dominicis ad Aspersionem Aquae benedictae EXTRA TEMPUS PASCHALE.bis me.ne.Ps. Gló.* se-cúndum magnam i mi-se-ri-cór-di-am tu- V " J* am.5oMi- XIII.bor : lava.o. et mundá. hyssó-po. -SPERGES me. s. etFí-li-o. A bá.us. * Dómi. 7.i Sancto : * Sic-ut e-rat in princí-pi.ri-a Patri. De.

s. alle-lú. et semper. A. a lá.ia.te-re dex.-Fh lû.ia. al.ni.le- Ps.am bonus: * quo.men.qua i-sta.cti sunt. 117. Confi. Gló-ri.2* Ad Aspersionem Aquae benedictae. In dominica II Passionis asfiersio omittitur. et in saécu-la saecu-ló-rum. t a^ à •. | \ X.a Patri. — V I-di a-quam • egre- di. C 3 ' I * 1 fl a • •-?—• * ? • » v ~ ¯ ^ nunc.témi-ni Dómi-no quó-ni.tro. et . Ant. alle- lú- ia : et omnes. TEMPORE PASCHALI Scilicet a Dominica Paschae usque ad Pentecosten inclusive.vi -¯^—^¯¯¯^ n •f¾¯^i: • ^ – y fa.a e-jus.én-tem de tern- plo. sed post psalmum Miserere repetitur immediate antiphona Aspérges me.am in saécu-lum mi-se-ri-cór-di. Reþetitur Ant Aspérges me. et dicent. sal. ad quos pervé-nit a. ¶ In dominica I Passionis non dicitur Gloria Patri.

Y. Et cum spíritu tuo. íÿ. additur : Alleluia. Osténde nobis.albá-bor. * Sic-ut e-rat in princí- pi. atque deféndat omnes habitántes in hoc habitáculo. = I • r i_J \ JLJL wT^ " ••••!< -spérges me. * Dó-mi-ne. aetérne Deus : et míttere dignéris sanctum Angelum tuum de caelis. I.tu. et in saécu-la saecu. y . . Vidi aquam. Dómine exáudi oratiónem meam. Alleluia. 1^.) y . et mundá-bor : lavá-bis me. 3# Fí-li. et nunc. ut supra. fóveat. et Spi. Xáudi nos. {Tempore Paschali. Pater omnípotens.Ad Aspersionem Aquae benedictae.i Sancto. s. et super nivem de. E ALII CANTUS ad libitum. Orémus. Et salutáre tuum da nobis. Repetitur Ant. Dóminus vobíscum. et semper. hyssó-po. Ant. A 1 m ¡« +—§ . qui custódiat. Pasch.o.rí. {Temp. X. * •• n Amen.ló-rum. Dómine. Et clamor meus ad te véniat. Amen. Ps. Dómine sancte. O'ratio. Miserere.) Iÿ. prótegat.o. `Rf. Per Christum Dóminum nostrum. vísitet. misericórdiam tuam.

-1 T ¯"" •m • • m ' •• "—•^ ^ •» 11 " •—«—1 me. * Dómi-ne. Amen. • M\. et Fí-li. et mundá-bor : a " •—5_»Í m^m—a ' a—-a ' •.lé. * secúndum magnam mi-se-ri-córdi.us. • • • • — m — • — • — • • m' Gló-ri. (Lux et origo) JLV. et nunc. i .i De. hyssó-po. Ps.50. Ant. et in saécu-la saecu-16-rum.e * e.0. Y. Chri.0.ste . — Tempore Paschali. iij. — Tempore Paschali. n.am.ri.i Sancto.a Patri.i-son. * • • • • • • Wh • et Spi-rí-tu.am tu.r 3 • • • ¾ —•—p· la-vá-bis me. et semper. I.4* I. Mi-se-ré-re * u -– . * Sic-ut 1 • ï r·^ • • • • •J e-rat in princí-pi. et super ni-vemde-albá-bor. -spérges me.

De. ìm rf*ï*\.e * eB \ :=======:====:===r lé- i-son.a • i * 1» A 1 •J ho-mí-ni-bus bonae vo-luntá.am. ij. Dó-mi-ne De. .us Pa. Rex cae-lé-stis. Ado-rámus te. li.tis. • i " . — Tempore Paschali.ri.us.bi propter magnam gló.li u-ni-gé-ni-te Agnus De. h í « -= ¾:[I. FíjQ Je. '¯^S¯~T~ Ký-ri.am tu.ter omní-pot-ens.fi-cá-mus te.i..I.a 1 • in excél-sis 5 Et in ter. lé. Do. iij\ Ký. 5* I¯JK¯ ¡¯¯¯¯" e- II ¯ * • ^n. I I . : • M^—g¯¯ E—5 • L6-ri.ri. x.us Pa-tris.e eléi-son.su Chri-ste. Laudámus te. Be-ne-dí-ci- S a -11—7TT ~ír^''~ f i r ì ¾ ~^7¶ m a •i É \\ • ' * " •» II • i II • * mus te. Dómi-ne r'TT¯aT7¯ ' * * •¯^pr r ¯ pr ¯" r ^ í=i Pi " ' ? * • * Fi.us.mi-ne De. Glo-ri. Grá-ti.ra pax p. s.as á-gimus ti. ' \ ~~A . Qui tol-lis peccá-ta mun- .o. — ^ • • r * pi • ~ l † m De.i-son.

a De.a . Qui se-des ad déx. Tu so-lus Altíssimus. mi-se-ré-re no.te-ram Pa- tris. • • • * " t.am tu so-lus sanctus Tu so-lus Do. • ' I. Je.us i¯n^r|¯ÌPT m f ^ oth. * Sanctus. Qui tol-lis peccá-ta mundi.bis.a.li et .i • — A4.6* •. L Cum Sancto Spí. s. ñ men.. m_.tris.. 1 1 Pa.' ^ ^ j ter-ra glóri. Anctus. Ho-sánna ¯ r¯^* in ex-cél-sis. p¡ * * T ¶ • * • * di. mi-se-ré-re no.bis. Be-ne-díctus qui ve-nit . Quóni. I • J tu. súsci-pe ¾ • i ¦ B· •• J __j m· I depre-ca-ti.su Chri-ste. — Tempore Paschali.ó-nem nostram.fr¯-¾. Ple-ni sunt cae.mi-nus. in gló. * ¾ l· • S •* m m x.ri.ri.tu.. fm i S Sá-ba- ST y—*+Ï. Sanctus Dómi-nus De.

x.bis. missa est. .bis. — Tempore Paschali.i. alle-lú-ia.sis. 7 · r?TB쾶ÿ===¶=— . i * T Ho- • * p i ¯i sánna ¯ n in excel.as. 8 · .ia. . s. X Ab Octava Paschae ad Sabbatum IV. grá. alleallelú.as. *qui tol-lis peccá- ç 8 % i .te.I.cem.di : mi-se- II re no.• • • • •' • . n n g • U % •_=.te. lú. i • ' ^ ^ = ? V g r f ¾ F ¶ = . î • •• • A . Deo mis. * qui tol-lis peccá-ta mun.i. *pì a»r~j¯—% re no.mi-ne ' * Dó-mi-ni.di : dona no- bis pa. Temporum Pentecostes inclusive.ti. Agnus De. " • ¯ % i ré- Agnus De-i. 1 • ¯* A ^*p¾ 1 *% • - -gnus De.ta mun.ia.sa est. 7* ¾ A r II ~ in no. alle-lú-ia. A Missa Vigiliae paschalis usque ad Sabbatutn in Albis inclusive. * ' • ^ ta mun-di : mi-se-ré- qui tol-lis peccá. De-o grá-ti.

mus te.fi-cá.· . — In festis I. Glo-ri. Et in terra pax ho- - V.e |¾ Chri-ste ' Ký. if. . classis. classis. (Kyrie fons bonitatis) * C • a T3tÿñT¯ ' iM'% . iij. s.ni. A r=¶=j * • ~ • ••».bi propter ma.rámus te. .am tu.ri. Ló-ri.f T 7 HI Be-ne- mi. — In festis I. . II.e e-lé- i-son. XIII. dí-cimus te.ri- e * ** e-lé- i-son..tis. -i=Ji-son. Grá-ti.o. Y-ri. Ký.8* II.bus bonae vo. i. iij. . I.luntá. 3 ^ B . J ' e-lée-lé' i-son. Laudámus te. Ado.am.ri.as á-gimus ti.a in excélsis De.gnara gló.

II. Qui tol- ¯ ^ ¯ ¯ — * = _ " % i¾ J¯¯T^:H lis peccá-ta mundi.us Pa-tris.re. Dómi- ne De-us.us. Quó-ni. . — In festis I.am tu so.li. Je- su Chri.tís- simus. Qui se- —' = Z g ^ _ · * r.ens. 9* u -?-i » - Dómi-ne De.i. Fí.a De.tris.lus sanctus. Tu so-lus Al. Rex cae-léstis. mi-se. Tu so-lus Dómi-nus. Agnus De. J .re no.tu Amen.ter omní-pot.ó-nem nostram. Cum Sancto Spí. I. in gló- ri.bis. mi-se-ré-re no-bis. Qui tol- ? ' lis pec- cá-ta mundi. súsci-pe depre-ca-ti. *kfiiv Dó- • a *" • ' [ [Hi •—•— U i mi-ne Fi-li u-ni-gé-ni-te Je-su Chri-ste. De. classis.us Pa.ri.i Pa.· •• ILLIJL des ad déx-te-ram Pa-tris.ste.

. Be-ne. San- ctus • • • Dómi-nus De!!•. Agnus be- ZZ±— i. *qui tol- lis pec-cá-ta i m< .io # II. s.I 1 • díctus qui ve.oth.ElB IZ=T =ZZ= X. s. Ho-sánna 6 in ex-cél-sis.*qui •• T ã •" P¯ · J J ." : sa . n ' A . — In festis I.'• 7 ^ . XII-XIII. m . gl6! Pü ' . fc3 An- ctus.^. Z=—Z=ZQ 3% s^ re nobis. Ple-ni sunt caeli —T ri-a tu-a. us Sába.mi-ne Dómi-ni.di : mi-se-ré- [T bis. I. mun. re no- mun-di : mi-se-ré- C .. * San- ctus. tol-lis peccá-ta . fr * et ter.nit in no. classis.ra r¯ Ho-sánna in ex-cél-sis. JLJL -gnus De- i.

ti.i- . — In festis I.e L e-lé.n ' . i^ Pi F 1^. 2. 2.ri. j pec-cá-ta lis cem.as.ti.i. s. Ký. De. (Kyrie Deus sempiterne) XI. III. X - te. 3 \ s f¿ tol- De. De- o grá.as.i-son.Ký-ri. * qui do¯na no.son.^ Ü *¯V ^M¾—i-fi-¯—H •••.a_ J¿-¯ aV?.o ‰ Jl .ri.sa est.l!ZIZZ¯¯^¯H mis. — In festis L classis. . classis. mis.e e-lé.III. ^ p = à •• Agnus mun-di : '.i.e * e-lé. ïi* l·==—r¯ 5 .sa est. XJL Y.bis pa¦ T JL = Z .te. - Vel secundum communiorem usum. grá.

a in excel-sis De- ~Jl o.1— Ê M i _p G: ^* L6-ri. classis.i-son.son.i. Be-ne- dí.lé.e fly I f"f<>v¯¯7^. Chri. Chri- C n I 5F¾Î N — ¶l'*`u > ? • .i- son.e e.. . Ado-rá-mus te.i-son. Ký-ri- e e-lé.ri..1 1sa ¢ t _ J ' \ ^ .12* g n III. Kÿ.ri.i-son.. j e-lé.11 ¿ ^¯¯f¾ ^ 11 ' g î homí-ni-bus bo.tis.nae vo-luntá. Glo-ri-fi-cá.j 1 son.II V ^ e-lé.mus te. — In festis I.>' fr fb "fTj.ste .ci. 1 a^v S e-lé. Christe I ¯.dámus te.i-son. T—iJi ¾ T / l · . Lau. l·¯—· ste n e-lé.. f\] xi. 2. Ký. . ?. B~r^zzz: Et in terra pax a • • . s .mus te.

Qui tol-lis pec.. Ê i m • •I—•—=—• u-ni-gé-ni-te .am tu.am.i. •»-[] _^________ j • ^ ^ ~ ã•.= — & • i rri v =VF4H 1 1 ste.li. Dómi-ne De. jp— 11 m m i j • "¡7-H U_ Pa-tris.us.III.pot-ens.'J ____«_—.ré-re no-bis.us. • • ' ' . — In festis I.tris.-~fft Grá-ti. JJ—a— n • m 4 Dómi-ne Fi. Rex cae-léstis. J "^~¯fr~ ' — S ? * -'•.li . Cum Sancto Spí-ri-tu ia gló-ri.^ Tu so-lus Altíssimus.as á-gimus ti-bi propter ma-gnam gló-ri.ta ¯ 7 ¯7 H ¯T = T ¡ A «. A- men. .d e s ad déxte-ram i • • a PÌ .cá-ta mundi. ' * • • 8 '* 1 — -ft ^– l·1 *• †ç¯-j Tu so-lus Dômi-nus.su Chri1 ¾ • T— • . . Agnus De. sûscipe depre-ca-ti. Fí. 1 Je-su Chri-ste.ó>nem nostram.ter o-mní.cá. classis. 1 n ' - 11 ? . De.i Pa. mi-se.us Patris. —¾-J—~ 13* U — • •'•"• . 2. • a^ 7 . f mi-se-ré-re . Quó-ni-am tu so-lus sanctus: g • 8 m ? • 41 II • < • •= • .a De. U-HI " no-bis. Je.us Pa. • 7 ._ ___»___________ mundi.Qui s e . Qui tol-lìs pec. D6mi-ne De.

J^^i lis peccáta ^ ÿ". Agnus De. ' An- •- ~¯^¯ 8* ¯¯¯¯ San- *'~¯ P» ¡ ¾t J ctus. Ho- sánna in excel-sis.na no-bis pa. secundum commu· niorem usum. ctus Dó-mi-nus De.cem. . *qui tollis peccáta ¦ r« mundi : •> •* n do. XI-XII.a tu. ' __ _¦3¯-.re no- i==n=====i=r--·—^r¯^-Vi bis.i. 2. * qui tol- lis peccá- ta mun. — In festis I.se-ré-re no-bis. Ho- sánna in excel-sis.14* III. Ite.di : mi. ll 8 * T ! . A 4. ut in fine Missae praecedentis. g O k3 M 1 · -H M 1 - (XI) XII.i.gnus De. s. missa est. '. A-gnus De. Ple-ni sunt cae-li et terra gló- ri.oth.us Sá-ba.ré. Be-ne-dí-ctus qui ve-nit in nó-mi-ne D6-mi-ni.J •• * qui tol- mun- di : mi. s.i.a.se. classis. * Sanctus.

i-son. 15* IV. iij. iij.ri. s. * ' ?»•• JiU¾r? .mus te. s. Ló. TT XV —. Et in terra pax ho- l·p—*— •· 11 te. . I. ' Ik' 1 ' j i ' 1 Grá-ti.am. Glo-ri-fi-cá. — In festis II.lé. ste : — Y-ri.a in excélsis De- o. Chri. Dómi-ne . Ký-ri. Laudámus te. II • — ^H á-gimus ti-bi propter magnam gló. — In festis II.e \.e * ** ] 1% 1 elé. e —· = ¯¯H r¯i. i •—1 =r-¯— > *¯¯P H .as Ado-rá-mus te.i-son.am tu. i † ¶ Be-ne-dí-cimus f mí-ni-bus bonae vo-luntá-tis.e •v · · •HLJ > '•«^*^y ?^¯"··' elé.IV.·I3I elé. (Cunctipotens Genitor Deus) X. i.i-son. 1 - — x. Ký. ij. classis.i-son. .. classis. 6 •«• ' • •'—U J _ ! e. •* i 1 7 • * ' 4 .ri..ri.

¯¯v¯p des ad déx-te-ram Patris.li u-ni. Tu so-lus Dó-mi-nus. classis.bis. Tu so-lus Altíssi- mus.us Pa- tris.pot-ens. Cum San-cto Spí- ri- tu in gló-ri.II ? * • . Qui tol-lis peccá-ta mundi.ónem nostrara. A- men. Qui tol-lis pec- cá-ta mundi. I.F F ~ i — '— —?__rL-ji-ii-U m % rì p. mi-se-ré-re no-bis. Dómi-ne Fi. De- us Par ter omní.am tu so-lus sanctus. mi.i6* IV.a De. • a . Agnus De-i. Qui se- •• • V . a ••"*"• > a % . — In festis II.su Chri- ste.i Pa- tris.i .us.se. Je- su Chri- ste.te Je. Fí- li. Quó-ni. . De.•• 11 ^ " P" a .gé-ni. Dómi-ne De-us. Rex cae-léstís.ré-re no. S súsci-pe depre-ca-ti.

a.nit • • ^ in nómi-ne Do- = '• 1 fly.ba-øth. S. .^ ^ ± E mi-ni. Agnus De. I 1 . Hosánna in ex- ¢ a .cél- I -JZ^IT—*-pr¯¯¾ sis. .ctus. JCJL -gnusDe- i.IV.cem.:ii célsis.ri-a tu. * Sanctus./* J . · qui tol-lis peccá-ta mun- di : mi-se-ré- re no.bis. * qui tol-lis peccá-ta mundi : dona no. = ~ (XII) XIII. Ho.us Sá. s. Be-ne-díctus qui ve. Ple-ni sunt cae-li et terra gló. I.bis pa.re no. Agnus De- i. classis. San. 17* XI s * 8 · 3 i ~ ' a K« ' 3 W T ^ — r ~ ~ ~ ì % An. * qui tol-lis peccá-ta mundi: mi-se- ré.ctus Dómi-nus De. ^r. — In festis II.sánna ' ¿¯iy¯3 in ex.bis.i.

Jÿ. — In festis II.e >n * e- lé. (Kyrie magnae Deus potentiae) 8 · 5 ¯TTfrvïT *¯¯JVy. x ·¾ 1v ' vrr½ìs missa est. 2. Et in terra pax G ho- _ g-H—§ l·¯¯" iﯯ? rr¯ —îiJ-J¾Lg ^ = ^ ^ p • r^ a% mí-ni-bus bonae vo-lun-tá-tis. — In festis II.i-son. classis. \ r " ?• ? _ _ _ o z : elé. iij. classis. Laudámus te.i-son. V. ùj. pj .o grá-ti. iij. Ló-ri. P= .as.i8* V. 2. De. - : >» .te.o.i-son. s.e li¶% * Chri- ste e- lé.¯i=iHF¿ — — 4 K ~ ¯ L·k_î=tt= XIII. Y-ri. .Ký-ri.a _jj¾ m-ÊLJL D_J in excél-sis De.

lis ¯ [i ¯ mundi.li.i. M —+—¿-8-^ a: á.ram Pa-tris.fi. Qui * Q-*-¶¾ † —¾-S :J 1 ¡S _^-gl^L· peccá.as «t - \ gló- • • " • • — [ M s pi-. 19* Be-ne.. 'S ñi .cá-mus e-—·pi—. mi.mi. -" .ti. Rex cae-lé- I—pzJ=z>gEz^ai^-Di^zz^=±z=— —Lz izz±ij_d Jzzs»¢< ¯r^:¯ stis.—• E— U— des ad déxte. .ta n —ñ tol.tris. ri. Qui se- —IS»_. Do. ¯ ^ — ¾ • <" . Ado-rámus te. I súsci-pe depre. — In festis II.ca-ti- [† ' i ó-nem nostram. |l J *S •' `` • ^ ' gnus De. • _ % Grá.se- ré- re no.mní-pot-ens. .V.dí-cimus te.bis. î mi-serére no.mi-ne •• •• ¯¯—Ï ^ AFi-li U¯4 —^~M £ j u-ni-gé-ni-te + _ Je-su Chri-ste. 2.bi propter magnam .am tu. Dómi-ne De.ne a· • .us Pa. classis.us. Glo-ri.- pr-ftr-r ¡-Ì—i-i . —¿ De.gimus ti.—+ u te. Do.us. De-us Pa-ter ' • • • • • • o.bis.. . Qui tol-lis peccá-ta mun- D di.am. !___l_ Fí.

» in gló-ri-a De. Be-ne-díctus qui ve.lus sanctus. Ple-ni sunt cae-li et ter-ra tu- a.20# a V. — In festis II. —rj¯sn gló-ri.ba- oth.lus Dómi-nus.F = = célsis. — i ì¯ • • J . Je.us ¯ n*« . JLJL - gnus De. * x LJ_ tu so. Ho- sánna in ex- ^1^ . A' ••"•" ^ ¯Tl men. = z = z z = XII.lus * Spí-ri-tu. * San. s. 2.su Chri.ste. Cum Sancto II Patris. *qui tol- lis pec-cá- ta .nit i in nó-mi-ne Dómi-ni. Tu so.' kj An- ctus. Ho- sánna in excel- sis. .a Sá. Al- tíssi-mus.i XII. •_*LZ n .ni. V Quo.i. s. classis.am Tu so. San- ctus Dómi-nus De.ctus.

^—¯i—^r¢=g¾=¯¯M—=zzz= mun.i. XV Y-ri.i-son. Ký-ri. — In festis II. VI. ¯a¾-i-—l· cem. grá-ti. classis. lis 5 _ pec. (Kyrie Rex Genitor) X. — In festis II. s. Agnus De. De. a T3*^¾: elé.i-son.as.te.i.e * e- lé.di: mi-se-rére no- qui tol- bis. g lis pec.0 missa est.VI.e 3 11\ e- a.' — î P > a fr II ¿V N . . 21* f i . * qui tol. í A- gnus De.ta mun.di: mi-se-rére nobis.cá. • ¯¯*Tfe= % mu¤.cá- ta *-i I • a—fr»fti .¯rll . 3.i-son. fi . classis. 3. * g .e ¢ {\ g . Ký-ri.di : dona nobis pa- .Jß lé. .

am. 3.22* VI. Chri.i-son. Ký-ri. e- n ~ ¯ . Et in ter.a in excél-sis De.son. VJT Ló.am tu. Glo-ri.e r S> 3''T» t—mT~\\ elé.i- Í—n • —*~r. h Ký-ri- "• %« j e * ** e- lé.ste n lé. Ký- *^ ri. — In festis II.--i^-ì Grá-ti.ste e- lé. Chri.ri. .i-son.e e- son. •·frfl¾· ' l y i ~¯p ' lé. classis.cámus te.as ágimus ti-bi propter ma-gnam gló.fi.i-son.i.ra pax ^j"Pi"g¯F—i¯fr—¿¯^i"F—a~*~~"~j÷—j¯8¯8"^ homí-ni-bus bonae vo-luntá-tis.0.i-so¤. Chri.ri.ste e- lé. Ado-rámus te. Bene-dí- cimus te. Laudámus te. % • a •—^-«—ñ-ìA-m-*—p»-—fs ¿ .

cá-ta mun-di. " a M. a . — In festis II.lis 6 ¯^r7TT7j=^=¡=^¶^ mi-se-ré-re no-bis. Qui se. Dc. ¯—j—S¯¯m S • S ** a> ~8—»"¯3 • ¡ • ' Quóni. Tu so-lus Dó-mi-nus.us. A- men. gló.des ad déxte-ram Pa.am tu so-lus sanctus. Qui tol.tris.ter omní-pot- g II a 8 ens. Rex caelé-stis.ne De." II p. / = * ¯ i s + •"?••• u-nigé-ni-te + > p. Fí-li-us Pa-tris.lis pec- pec-cá-ta mundi.H ^ Je-su Christe.' mi-ne De. Tu so-lus —^?¯¯r¯i¾^ a —J: —PL? Altíssimus.ó-nenl nostram.Cum San-cto Spí-ri-tu.us.a De.us Pa. classis. 3.i..ri.. 23* Dómi.VI. . _ a Fi-li ^ a -«-¾—-¯¡r-a •• • i • —-¯g— • p.i Pa-tris.. Agnus De. sús-ci-pe depreca-ti. mi-se-ré-re no-bis. H—a—-flttU—a • „ '¯7^ zzzttzi .. . Dómi-ne — †¯= [T¯¡¯] DóI . . in Je-su Chri-ste. Qui tol.

— In festis II.I T• p et ter-ra = = = 1 ba-oth. Anctus.us Sá- ff .^ r — . ¢ J1 't • A .. 3 =3>ûg¾ Ho- sánna in ex-cél-sis. JL\..I # ¯ ~- W ' *=V 1 . xi. Sanctus D6mi¤us De. A.• · p . Ho- sánna in ex- y •. s.a.i t = célsis. classis.cá-ta mun-di : mi-se- ré-re no-bis. * qui tol- lis pec. c « · C kJ · V '* . A. Ple-ni sunt cae.!'"^Ti .gnus .s ré-re Ij . .cá-ta mun- ¡ I di : mi-se- ¯ . 3.i. AA j no-bis. .gnus De- i.li gló-ri. Be-ne. * qui tol- lis pec.24* VI.díctus qui ve-nit in no- mi-ne Dómi-ni. * Sanctus.a tu.gnus De. ^ ' .

classis.e Ló-ri- L II — . ste ri.te. •• . VII. iij\ Chri- { -¾iJ' vfwa¾lyuh|j i ^ f F ¾ ^ = ^ e* elé. grá-ti.0 missa est. Et in terra pax ho- . 4. — In festis II.as. De.di : dona JL .o. — In festis II. 4.VII.e * e- lé-i-son. ϯZ Deá` bis 25* ^-A^L·= i.cá. (Kyrie Rex splendens) JLJL Y-ri. classis. iij\ XII. — T ¯ no- Us pec.ta mun. ¯. iij\ Kýlé.i-son. % j a in excélsis De.cem.i-son. • qui tolm· •* \\ pa. s.

• B r ^ •• m· u ' iï ' mi-se-ré-re no. *-rs Dei.us Pa.26* VII.ó-nem nostram. Grá-ti..· * f¾—p. Be-ne-dí-cimus l· • " • % •--u • " %• ¾ • te. Dómi-ne Fi-li : e —»-¾ .us. Rex cae-lé-stis.tris. µ . 4. '¯¯*¯l 1- se-ré-re no-bis.bis. u **-* a Fí. Dómi-ne De. • „· _»_:_JL·-j?=^rir _i ZL· a? . — In festis II. mi- 3 * fV^¯¯^[] I ¾ S "¯~^^ ' ? • -^"* • tollis peccá-ta mun-di.tis.—î_1 : *-u Dómi-ne De. g — . Tu so-lus .„ a * n •• . fr .te Je-su Chri-ste.—:_«-i ' I%i^i—.„.am.fi-cámus te. Ado-rámus te. Glo-ri.ztz¢—¯¯8¯T~:: ? " fr . Laudámuste. Qui se-des ad déxte-ram Pa-tris. Qui súsci-pe de- ¯¯n ¯T* •-? " " •• H ^ a m * * • ' " " •• j pre-ca-ti. De. _ . rt¯¡ mí-ni-bus bonae vo-luntá.am tu.us. 1 1 u-ni-gé'-ni. Quó-ni.am tu so-lus sanctus. classis.as á-gi- . Agnus 1 - I. 'I mus ti-bi propter magnam gló-ri. Qui tol-lis peccá-ta mun-di.us Pa-ter omní-pot-ens.li. -j —P-S—••.

Agnus De- i. 4.cél- sis. Ple-ni sunt caeli et ter- ra gló-ri. c l a s s i s .gnus De- i. •* fl . Tu so-lus Altíssimus.i Pa-tris. ¯ . Cum San- cto Spí.ctus qui ve- nit in nómi-ne Do- mi-ni. . Je-su Chri. San- ctus Dómi-nus De- us Sá- ba.men. Be.ne-dí. . . s. *qui tol. *qui tol. =¾ A.lis .oth. Ho- sánna in ex. *San- ctus.VIL — In festis II. • • . k3 An-ctus.a De.a tu- a.ste. Ho- sánna in ex-cél- sis.bis. 27* ^ ? ¯¯j «—·— A •* I]—a—•*5~ϯ¯¯ • • [I—•—?•—p • • •*—? ¯¯¶¯¯^ Dóminus. Jl\.ri-tu. in gló-ri.lis peccá-ta mundi : mi-se-ré- re no. xi.

e .as. classis. VIII.ta mun-di : dona nobis f¾iw=j)zzzzzzzzzzzzzzzzzz. mundi: •'J\— mi. 5· . TT—fj¯¯^ Agnus ¯r¾ Dei.28* g peccá-ta VIII. — In festis II. *qui tol-lis peccá. (de Angelis) xv-xvi. classis. K ^=!: \\m· i ste :—:—J¾g¯? • •• ^I¯^=? * elé. . Chri- Y-ri.i-son.rére nobis.se..e ?• e- • • ••—Jl— lé.o *~ missa est. iij. De.e. zz I . — In festis II.cem. pa. iij. s. grá-ti. Ký-ri. 5.i-son.

Ký-ri.us. 5_J - :¯3zzrzi=^i%=a > fr a.fî-cámus te. Fí.o.tris. De.am tu. 111111 mí-ni-bus bonae vo-luntá. j a— I .i. Ado-rá.1 1 L6-ri. • ' _ I r . — In festis II. classis.pot. a = z z = z J Dómi-ne De. •-? 1 = De. 5· l 29* " ** %7 t ¯ a ¯'« • _.ens. Rex caelé-stis. !-L-L« .a in excélsis De. Glo-ri.bi propter magnam gló-ri.as á-gimus ti.am.li u-ni-gé-ni-te Je-su Chri-ste. _i.mus te. Dómi-ne Fi.VIII. ^ — ! . . Grá- ti.mus te. if.. Qui tol-lis peccá- .tis. Agnus De.· • • • 7 7 T . XVI. j .i-son.us Pa.e e5· lé.us Pa-ter omní.i-son. Dómi-ne ! * fr ? ——^H • n m3 - —– ' T Is ^ . I. s. • u ¯ e- lé.· 1 . ¡ i i ¯ •—•— 1 ? • . 1 1 -^ .li. 9 T • •—•gEt in terra pax ho·— mm s —• Laudá.us. Be-ne-dí! rr¯*~pb:~n~T7 i ^í] ' • ' •• W^m ! L_! ! • • cimus te.

us Sá.J-.mi. Cum Sancto Spí-ri-tu. Qui se-des ad I • — p 1 • F.di. l^¯pTirr¯^==—I Je-su Chri-ste. — In festis II. «'l JUIZZZ Quó-ni-am tu so:lus —• • * ¾-.— 1P ¾ a. mî-se-ré-re no-bis.tris.i II¾¾p Pa.ctus Do.-'s¯? ~n¯ déxte-ram Pa-tris.—1 ba.men. Qui tol-lis peccá-ta mun_·i • a 1 di. Tu so-lus Al-tíssimus. (XI) XII. - A. =^=^ in gló-ri. 1 — San.ri._II ''• . 3 L = * J_J = a I mi-se-ré. Ple-ni sunt cae. sûsci-pe depre-ca-ti. KJ . Tu so-lus Dó-mi-nus.a De.oth.a tu- . ra gló. classis. ! = = = F H N a i^J ta mun.nus De.li 1> m—•—i •—* et Pi—Fm-—I — ter- .30* VIII.ctus. s. 5. sanctus. Ho-sánna —•-Jin excelsis. * Sanctus.re no.ó-nem no-strarn. An.bis. ^ .

— In festis II. * qui tol- r. * qui tol-lis peccá-ta mun-di : mi-se. classis. Agnus Dei. De.te.lis peccá-ta mun-di : mi-se-ré.re no.-^ . 3 lis peccá-ta mun-di : dona no.bis.• a-i ré.-4--J—¾=—N • . J I ¯__í L· .bis. * qui tol.as.VIII.díctus qui venit ' ' ? 1— Ho- in nómi-ne Do. . sán- na in excel- sis. Ç A x¯JL ! L_^ -—= •f = H ¡% a —«¾-^ •-. `S • • •• ll grá-ti. —«• IÇ.gnus Dei.mi-ni. s.o ¯ v • . ? . 5. 31* * Be¤e. • A •1 • C P fh ? .re no. A-gnus De- i.cem. XV. • • • ' ! • =÷!V A .bis pa.»· 'I missa est.

i._]4_»_j ste H . (Cum jubilo) XII.. " _ ¾ • \ · e-lé-i-son.i>_JJ e. — FMv»¯¯¯a P. — In festis B. Chri- Ký-ri. \\m a P^¯° XI. i. Ký. s.lé.o.i. I.32* IX.I • I n -– _—uson.a in excélsis De.i-son. h .e * . Et in ter-ra pax ho- . — In festis B. e-lé.ri.e e-lé-i-so¤.son. Mariae Virginis. s. Ló.son. Chri-ste e-lé. Mariae Virginis. Ký-ri-e a e-lé-i- S son. h . Ký-ri.lé.i.. *· e-lé.lé. 8 < i —É—Pi. ‰ f n¯¯7 y • ^ g • «-·H ^*7¯.i- fV " • U son. % ¯^r¯¯l P"^ e.e ~¯ My ¡ e. Chri-ste hr¶¯¯r'^j.son.e -a P^-° Ký-ri.e · g y.ri. \m Y-ri. IX.

ri.as á-gimus ti. Mãriae Virg¡nis.tis. sús- i* pi ? • •• ' - W — —|— mi-se-ré.us Pa-tris. Do. ' ad déxte-ram Patris. Rex caeléstis.ste.us.us. Dómi-ne Fi-li u-ni-gé-ni-te Je-su Chri.IX. — In festis B. • 1 u " • ' * '% •7†r am. Grá-ti. ¯¯H Ado- • y .I! rá. cá-ta mundi.us Pa-ter omní- j Dómi-ne pot-ens.mi-ne De. 8 8 Agnus De. 8 •. Qui tol-lis pecci-pe depre-ca-ti-ó-nem nostram. Quóni.i. 7 1 II' v. mi-se-ré. * • " j ' mí-ni-bus bonae vo-luntá. • .mus te. Laudá-mus te.bi propter magnam gló.am tu- rnT¯¯^¯ì¾rH-¯: n¾ a ^ = ^ ~ ~ r ¯ r n ~ i 8 V De. r^—f¾ De.am . Qui `tol-lis peccá-ta mundi. 33* s¯fr^— ' 1 .mus te.l ¾ a •• f]¯rr^ 1 • Qui se-des . ¯f· ¯¾7¯^¯¯? ' • • ••' » . •"¯'· 11' V I •* 1 1 'f II Be-ne- pi •.fi-cá. Fí-li.re no-bis. dí-cimus te. i. '• H¯i Glo-ri.re no-bis.

ii ? "JJ — Je-su Chri. * qui tol- 2 J • lis peccá-ta mun- .ni. ¡¯¯. ^» a •• II • in gló-ri. XIV.a *.mi. Tu so-lus Dómi-nus.oth. s. I.34* IX.[ L j = ¡ p = .nit in no. Ho- sánna in ex-cél- sis. 1s 5. Ple-ni suntcae-li et ter.i Pa. Mariae Virginis. tii so-lus sanctus.ste. k3 An- ctus. Tu so-lus Altíssl·· gzgzj=r' ' mus.ne Do- mi. Ho-sán-na in excel.sis. i¯¯j¯ v . s. .ra gló- ri. * San-ctus.• . De. — In festis B.tris.7—^n¾¯+¯J >' • • ' ' — ^ ^ 1 L a (X) XIII.a tu- a. — 1 ^IVjiN f¿ ‡ 1 Amen.'¯3 F J PLJ "¯ Cum Sancto Spí-ri-tu. Be- ne-díctus qui ve. A ——^ JLJL -gnus Dei. San- ctus Dómi-nus De- us Sá- ba.

re no. • · ¿¶z: A te.as. missa est. — — p 1 di : mi-se.ré.di : do-na —\ A-¯H 1= =Z no. .bis.cem. — In festis B. Agnus De- 35* ! — . Mariae Virginis.ta mundi : mi. g" l ¯ ¡ J Jt\. Deo ' grá-ti.ri. Mariae Virginis.bis.. 2. Ký-ri. I j¿^pi . Q % 1 M i. — In festis B.bis pa. s.X. * qui tol- ^ ! !_2 —f. R7. Y.e e- lé. * qui tola lis peccá-ta mun. ï—\*¿ i\ •— 3—%-_i—.re-re no. ^ -fr v\¯. =^ X. Agnus De- i.i-son. i A •' U—•—— lis peccá. 2.1 .\ M.e * e- lé. (Alme Pater) XI.i-son.se.

e e- lé.i-son.36# X.o. • .-÷4-3'd Ký.. Grá-ti.tis.fi-cámus te.am tu.lé.us.i-son. Ký.li . •i Glo-ri. XV. —U—ïir* te. Christe !l e.i-son. Dómi. — In festis B. m^Hµ-U Ký-ri-e \ m g — |% • _ rr·-—•l· -– %^.e Ç 8^_ _ — f . Et in terra g 4 ip«n pax ho- ¯f¯i. \rnf¡ . \%m +1 * e. Rex caeléstis.i-son.am.as á-gimus •· •• ' 7 "TF ti. Chriu T y — 1 ^ · — • •• ste e-' lé.lé.ri.i-son.e e-' lé. Dómi-ne Fí. Ký-ri. %4i n— nµ-U ** t e- 16.ne De. • • ? "¯¯^ñ- ^¯ " ITÌ T ? ^ Be-ne-dí-cimus mí-ni-bus bonae vo-luntá.i-son. Mariae Virginis. De.bi propter magnam gló-ri. Laudämus te. Ado-rámus te. Ëž = jF z: =^iiiipïfi¯î^r" . s. VJT L·ó-ri.fS. n—?_J_.us Pa-ter omní-pot-ens. Christe fï-fc [L-lZfi B' e.lé-i-son.ri. 2.a in excélsis De.

oth. M 1 ·. Je-su Chri-ste.ci-pe depre-ca-ti. n.—- i ' .X. mi-se.us Sá- 6 1 ' I I -¢-JT77 . Ho-sán- . Tu so-lus Dó-mi-nus. Sanctus Dómi-nus De. A- men.ó- t p I.am tu so.bis. Agnus De. • •fT ^ •*'të1*-**• • r ^ II J ' no-bis. i t .t • ba.a tu. 2. Qui tol-lis peccá-ta mun-di. mi-se-ré-re no.i. Cum Sancto Spí-ri- tu. Mariae Virginis. Fí. • 1 nem nostram. • * u-ni-gé-ni-te 1 ft • 1 ' •• " S 37* Je-su Chri-ste. .re *¯i. Qui se-des ad déxte-ram Patris.a De.ctus.us Patris.ré. 1^ Anctus. Dómi-ne De-us.lus sanctus. Ple-ni sunt caeli '•' ¿æ^ a • et terra gló-ri.i Pa-tris. Quóni. i ä¯*"T~T • • 1 ¯ " • [1 1 • § • 1 • 1 i Tu so-lus Altíssimus. Qui tol-lis peccá-ta mun-di.a.li.* []T¯T . in gló. * San. sús.ri. — In festis B.

Ite missa est.i.sis. * qui tol-lis pec-cá-ta mundi : mi-se-ré. *qui tol-lis pec-cá-ta F~F mundi: do-na no-bis pa-cem.i.re no-bis. Be-ne-díctus qui ve. •• . Agnus De.—. — In Dominicis infra annum.38# _ XI. XJL -gnus De.se- ¾ • 8 .e * e- lé._ _ — _ _ A m: • • • - ij .—j na Hr p in excel.bis. ¾ •• •• ¯ • pâ * g Agnus De. Ho-sánna in excel-sis. * qui tol-lis pec-cá-ta mundi : mi. iij\ Chri-ste . ut in Miss a praecedenti. 1 ^ ' .i. XL — In Dominicis infra annum.. ^ • — ~ r ? • . Y-ri. mi-ni.i-son. s.' ¯^—*^-«=^¯=†=i ré-re no. (Orbis factor) (X) XIV-XVL s.nit ~T¯l¡r¯7¯¯¯m •* I ' in nómi-ne Dó- il •^il XII.

us Pa-ter omní-pot- ens.us Pa-tris.ne Fi.us.son.e e- lé-i-son. Dómi. Rex cae-lé-stis. Qui .ne De.am tu. ÿ.XI. Dómi. i if Be-ne' *I n ! • " •• 11 • " ' " H dí.e * e- lé.. Ký-ri. j S Grá-ti-as ágimus ti-bi propter magnam gló-ri. 39* e- lé.i-son. \JT Ló-ri. Fí. Et in terra pax homí-ni-bus bonae vo-luntá-tis.a in excélsis De. — In Dominicis infra annum.us.ri. s. Agnus De. iij. Glo-ri-fi-cámus te.i.ne De.i.am. Dómi. Ado-rámus te.li u-ni-gé-ni-te Je.cimus te.li.0. |W Laudámus te. ?~^1—pr¯* >~7ltfi‡j ¾ m m j~?¯¯i"¯7~i «.su Chri-ste. De. Ký. x.

ri.men.am •ž v . t ^ T i tu :i S so-lus sanctus. Be-ne-díctus qui Ho-sánna . A.cél-sis..lus Altís< . • ¶-^-7¶ • p.tu. .su Chri-ste. Qui tol-lis peccá-ta mun-di. mi-se-ré-re no-bis. Tu so-lus Dómi-nus. || I • - fU——* •' 1 ' 1 H¯i ' - '~= in gló- i¯¯j 11 simus.ó-nem nostram. — In Dominicis infra annum.• a *-*—*¯¯ in ex. XI.ra gló-ri.ri. Tu so. Sanctus D6-mi-nus De. Qui se-des ad déx.ré-re no-bis. Ple-ni sunt cae.us Sá-ba-oth. Cum Sancto Spí.a De- i Pa- tris.a I J —¾rt NI» j «H. mi-se. • • .te-ram Pa-tris. >^ Anctus. s.li et ter.a ¾ · tu. Quóni. Je. súsci-pe depre-ca-ti. tol-lis peccá-ta mun-di. * San-ctus.40* XI.· || p .

re no-bis.0 grá- ti. Ho-sánna === XIV. * qui tol.lis peccá-ta mun.i. Jìjf.ta mundi : mi- se-ré.as.di : mi-se-ré. XJL .i.ta mundi : í~¯ŠT=ìl '• *•• ¡ •• n pa-cem. *qui tol-lis pec-cá.i. A —1 1 " i "ft I ¾^ • J P p *%^-j-J——-V-j » ve.gnus De. Agnus De.cá.cél-sis. 41* ¾-jy I 1>b^ . do-na nobis intf—? .ni.re no-bis. f»3fl ¿ ^ ‡ = = ^ ^ . .nit in no.XL — In Dominicis infra annum. s. i5 .= = in ex.mi.ne Dó-mi.te. De. mis- V* a •• n sa est. * qui tol-lis fc¾=¾¯ ' * i v pec. Agnus De.

fî-cámus te.42* XII. s. Laudámus te.as ági- i j l· g ¯^—*¯^' mus ti-bi • 7 ? •—y.am.e F * e. De-us Pa-ter omní-pot-ens. 1—a—•—J ±i_5—L·__4i—• L Ló-ri-a in excélsis De- o.am tu. Et in terra pax homí-ni-bus bonae vo-luntá.lé.e * ¯ • . Dómi-ne De.i- son.us. ._ K g =?=— Y-ri. s.Christe n M_!v-^-^e-lé.«/. I. Dómi-ne Fi-li .¯÷¯H e-lé.Ký-ri-e e.i-son. • ¶T*^ Rex caeléstis. i.T¯J •¯¯'~ propter magnam gló-ri. I `__ µi_i: D t • . (Pater cuncta) xn.tis. Glo-ri. — In festis III.• . • a ¯7 m•• 1 1 7 1 . Ado-rámus te.i-son. —é -¶ XII.lé. classis. Grá-ti. ij\ Ký-ri. — In festis III.i-son. classis. Bene-dí-ci- í pi •» || ? pi _ II B •» [| 7 pi 0 •» || • ^—B ' ¡ mus te. XII. ¿V/.

in gló-ri-a De-i Patris. S-·—=—»-= Tu so-lus Altíssi-mus.X I I .us Pa-tris.ri- : f¯ ¯r¶—¡ n —F—i—?-i .—.oth. Amen. I •• •* rr T . '¯T7~¯~y7~ ? ? f" súsci-pe depre-ca-ti. • a "* R¯~i—i Je-su Christe.^M gló-ri. Agnus De.ó- ~i i no-bis.a . — In festis III. Qui se-des ad déxte-ram Patris. > „ »74l·=1-? • .ré-re • C5H1I: i nem nostram.ctus. Quó-ni.lus sanctus. ?• a% ¡ mi-se-ré-re Fí-li. • • "—l·P***y¯gr¯H tu. Dómi-ne De.i.am tu so. Z! ZZ p-JZZZ 38 s ^¯¯IT " a u -¯ — 8 " • a ?—•—f -?— — ¯11r— no.—. Sanr 3 •• • . Cum Sancto Spí. •• 1 = F 5 ctus Dómi-nus I — An.us. * ¾8-ly-^—J k3 -i— ‰.. ¾‰-i ' • ^ •• a •• I— De. p. • • • • Qui tol-lis peccá-ta mundi. * Sanctus. c l a s s i s . e—ß=F¯ •» 1 1 • m ? ? m . Qui tol-lis peccá-ta mundi.bis. Ple-ni sunt caeli et ter-ra . i¯r¯' [¾ • mi-se. 43* u-ni-gé-ni-te Je-su Chri-ste. Tu so-lus Dómi-nus. i .us Sá-ba. t I .. .

lis mundi : mi-se. S.te. 2.44* XIII.ré-re no. 2. •• • : — t¾ =p=l Agnus De. A ¿T\.lis peccá. iij. — In festis III. Ho.i. — In festis III. Be-ne-díctus qui ve- nit in nó-mi-ne Dómi-ni. De. XL s. II ¾-J—1 -ft J •.l· * • pJ > -s-· •• [] ^ .sa est.ré-re no-bis. * qui tol.son.i. * ' ¡ nXfU ^ · ^r† X .a.bis. grá. classis.•. Christe . Ho-sánna • in excel- sis. [Stelliferi Conditor orbis] VT Äl. * qui tol.ti.sánna in excel- sis.ri. classis. • tu.ta mundi : -= mi-se. ===== XIII.[j peccáta mundi : do-na no-bis pa-cem.as. zi¯¯¶¯¯*fir . * qui tollis peccá-ta Agnus Dei. —¡ -gnus Dei. 5 Y.1 • ^3 ^¯¡= •.e * e- n lé. n. p.o mis.

XIII. — In festis III. classis. 2.

45*

*=¯ =ff¯¯7 r. 3 V ¯ V f l »• ^=Ft¯¯r^ f¾"fV „ , ,· nl·—J' ¯^=n—zza=i±_
el¿- i-son. iij. Ký-ri- e elé- i-son. ý¯. Ký-ri-

ʯ¯¯¶*s—ϯ··S
e

1¯—3¯*ϗ"l J
* **

l· >y

n Kj—«-^JJ
e- lé- i-so¤.
XII. s.

VX

Ló- ri- a in excélsis De-

o.

Et in terra pax ho-

mí- ni-bus bonae vo-luntá- tis. Laudámus te. Be-ne-dí-cimus

g

— , ! • •

n

te.

Ado-rámus te. Glo-ri-fi-cámus te. Grá-ti-as á-gimus

ti- bi

propter magnam gló-ri- am tu- am. Dómi-ne De-us,

Rex cae-lé-stis, De- us Pa-ter omní-pot-ens. Dómi-ne Fi-li

r* ••

r* ¡—•• •• ii—

u-¤i-gé-ni-te

Je- su Chri-ste.

Dómi-ne De-us,

Agnus

De- i,

Fí-li-us Patris. Qui

tol-lis peccá-ta mundi, mi-se-

46*

XIII. — In festis III. classis. 2.

1% * P «

[†-4-g

«

?-·—i

•-I

' •'

ré- re no- bis. Qui tol-lis peccá-ta mundi,

súsci-pe depre-

l·==z=zzzz=f]z=
- _ Î _ ! - L p ! _ . - •• II
M a

—-+_=-

• • *¯T¾¯ã—w .. •

ca-ti- ó-nem nostram. Qui sedes ad déxte-ram Pa-tris, mi-se-

^T

1 1

!
|

1 ' • • r¯*¶pEj5EE!
j j m3—i

—js^a_t¾i-,· ii

ré- re no-bis. Quó-¤i- am tu so-lus sanctus. Tu solus Dómi-

nus. Tu so-lus Altís-simus, Je- su Chri-ste. Spí-ri-tu,
. 8 .
8 8

Cum Sancto
XIII. s. —ÌH

in gló-ri- a De. . — - —

i Pa-tris.

A- men.

.—Ï--?

ç i ====zJ==^==Tii=zi=r
k3
2

• — T —
1—•

Anctus, * Sanctus,
• J

Sanctus Dóminus De- us Sá-

e—T—¡— a- p

`i¯*~ ? ' >+?

.

! m •

L^_J:-JL-{—g-»
et terra gló-ri- a tu- a. Ho-sán-

ba- oth. Ple-ni sunt caeli

n-j
na
I 1

1 L.—1 ^=r~¾¯~s¯rr~?~
in nómi-ne Dómi-

in ex-cél-sis. Be-ne-díctus qui ve-nit
U

rzz¯r:a j \^ ,z¾-.. ,7J|
ni. Ho-sánna in ex-cél-sis.

=zz=zzzzz

XIV. — In festis III. classis. 3.

47*

e—
JLJL

^—¯ , b A a
mun¯

..
di :

-gnus De- i, *qui tol-lis pec-cá-ta

*¯T¯.—==l·—
• • •

a

i\r¾KF====¡
i± ii • !

_! •

Jf n !zp¿iiD
¤o-bis. Agnus Dei, * qui

!••• •• •
tol- lis pec-

mi-se-ré-re

L;^
_-_^

Í _ = = ^ _ _ _ H —-<' bis. Agnus De-i, *

— - ' i«,. ? ' i«« •• •%T»†* rv: H a ¾ = ¾ F ^
cá-tamundi: mi-se-ré- re no-

v? J ^ ,--LjLi_a»^_Lp¢J:-:
mun- di : do-na no-bis pa-cem.

qui tol-lis pec-cá-ta

T
JL - te,

-^^^^^^-^==^--^^-~mis- sa est.

6
^ . De- o grá-

n
ti- as.

XIV. — In festis III. classis. 3.
(Jesu Redemptor)

B->J^_Ì%_.

F

J -

u

Y-

ri- e

* e-

lé- i-son. iij. Chri-

48*

XIV. — In festis HI. classis. 3.

e ••_%

i
e-

n—P"¯*V • a*8>

' J

\
ste
J

/^ ? * ••iH--¯—
lé- i-son. ¿¿j\ Kýri- e

*· ¾
trt,·—'
*

\ f i • • ..

—í

`


ri- e

<•

e-

lé- i- son. ij\ Ký-

*A¾ ? · - \
elé- i-son.

G=

^ ^ ^ : =
L6- ri- a

'

II '

in excélsis De- o.

Et in ter-ra pax

¯ fr ' •
ho-mí-ni-bus

fi—? • •• ~¯ì쯯ir^¯¾~aH]'^¾^^
' •» II ' II1' bonae vo-luntá- tis. Laudámus te. Be-ne-

dí-cimus te.

Ado-rámus te.

Glo-ri- fî-cá-mus te.

-H5—!

J

J l

Grá-ti- as á-gimus ti- bi propter magnam gló-ri- am tu-am.

J

Dómi-i¾e De- us, Rex cae- lé- stis, De- us Pa-ter omní-pot-


ens.

1 * Pi ¯ 1
Dómi-ne Fi-li

:
u-ni-gé-ni-te

:

—U—
D6-

Je-su Chri-ste.

XIV. — In festis III. classis. 3.

49*

S¯T¯„~¯¯J¾r*¯¯*~¶ \
mi-ne De-

A ¯ * ' 1 ¾¯TŠ¯¯A •• II A 1
Fí-li-us Pa- tris. Qui
'
f

us, Agnus De- i,

¦j •» II

tol-lis peccá-ta mun-di,

mi- se- ré- re
1

no-bis. Qui

tol-lis peccá-ta mun-di,

sûs-ci-pe depre-ca-ti-ó-nem no-

stram. Qui se-des ad déxte- ram Pa-tris,

mi-se- ré-re

S

¡f?-TT=l¯^¯. A - I! 3 • ,
I l • 1

-jqpl
\M

8 •• n

1

=

¤

o_

no-bis. Quóni- am tu so-lus sanctus. Tu so-lus D6mi-nus. ' • •* ir ' Tu so-lus Altíssi-mus, Je-su Chri- ste. Cum Sancto Spí-

,j
ri-tu, .

1

•* 1 • 1
A-

' |f» i" n
men.
XII.

in gló-ri- a De- i Pa-tris.

s.

6
>^) An-

+—
ctus, * Sanctus,

t
San-

^
ctus Dómi-

j

nus De-

us Sá-

ba- oth. Ple-ni sunt cae-

li

et

ter-

50*
g 4
1

XIV. — In festis III. classis. 3.
——-

-

H

-T-Ì

ra gló-ri- a tu- a. Ho-

sánna

in excel-

sis.

I

a

5

Be-

ne- dí-

ctus

qui

ve- nit

in nómi-ne Do-

S
mi-ni.

1 ._
Hosánna in excel-

J=ïs==p=#=
J¦íf" M I
sis.
XIII s.

• % .- I ¼ p .- 3
8
g

· ¯ ^ y p

7

^ ^
+

- 1 -j ~
Ë_fc „-_J

X¯JL

-gnus De- i, * qui tol- lis peccá- ta mundi : mi*-HJI

a n8 " ¯ † " ¯ ¯ « ¯ l w = i » - ^
se-ré- re no- bis.

[!-^-ZJ!

Agnus De- i, * qui tol-lis peccá- ta mun-

fr: 1 • rflry¯- - ||^t5=^jf¯~.L_F¾Ì-_JI
di : mi-se-ré-re no-bis. Agnus De- i, *qui tol- lis pec-

^^rzjZj~^r-ï¯:ft
t. I
te, 0

a

•• •• :zzuzz
.. -n
u

=z

cá- ta mu¤di : do-na no- bis pa- cem.

I

j 'V—? 21
De-

mis- sa est. grá- ti- as.

51*

XV. — In Commemorationibus
et in feriis temporis natalicii.
(Dominator Deus)
XI-XIII. s.

JLJL

Y-ri- e * e- lé- i-son. Ký-ri- e
s

e- lé- i-son.

Sa • >¯^
Ký-ri- e

• •- : " *"flf\r7¯y¯i * •• | = ^ n d
e- lé- i-son. Chri- ste

e- lé- i-son. Christe

U -. - -1| ? •¾ is = - - ¯ p ^ ¾ 1
e- lé- i-son. Christe e- lé- i-son. Ký-ri- e

e- lé- i-son. Ký-ri- e

e-

lé- i-son. Ký-ri- e * e-

lé- i-son.

ri
VJ

*^s
• ? •—íl• Í ' I T I Ì Í H

:

X.s.

Ló-ri- a in excélsis De- o.

Et in terra pax homí-

-.•••"*•?

-in

•'11 •* 1 1 m· 1 1 ni-bus bonae vo-luntá-tis. Laudámus te. Be-ne-dí-cimus te. I i—rH

• a?¾

¡rrM¯

rt¯*7i¯¯

• `

•* 1 1 •• 1 • 1 Ado-rámus te. Glo-ri- fi-cámus te. Grá-ti- as á-gimus ti-bi

52*
i
* • -i

XV. — In Commemorationibus
•—• • , m = =—«—•—« = •—=—

•- II •

ZZJ

propter magnam gló-ri- am tu- am. Dómi-ne De- us, Rex cae-lé•
•· • »
m

m
'

m

m
' i i'

¯
II i
i

• ? * ? • * ' '

'

stis, De- us Pa-ter omní-pot-ens. Dómi-ne Fi- li

u-ni-gé-

*¯"*¯
ni-te

, • • :z

[[

• ? •

—•

?

* •'

? J
Fí-

•• n • •: Je-su Christe. Dómi-ne De- us,

Agnus De- i,

zn?

• ? * • ? " * *
—à÷

_ ! L L . " ? • n¯3
5—

•• II • •*TTl li- us Patris. Qui tol-lis peccá-ta mundi, mi-se-ré-re no-bis. =—•—•—-¿—• ? • • — • • • • . - •

Qui tol-lis peccá-ta mundi,

sûsci-pe depre-ca-ti- ó-nem no-

6—Q—; . . . .
-—r?

r

,T-+T7TT7rqF
« —p^i~r^
m
¡

•* II • ¦ •MM stram. Qui se-des ad déxte-ram Patris, mi-se-ré-re no-bis.

• • ? i——¶-*-i¯¯'
•• ·

' m m·

Quó-ni- am tu so-lus sanctus. Tu so-lus Dómi-nus. Tu so-lus " " » • •« • ii¯i
7

¯

¯"¯ in gló-

Altíssimus, Je-su Chri- ste. Cum Sancto Spí-ri-tu, * • • • J\ ZD— tris. Amen. D

ri- a De- i Pa-

et in feriis temporis natalicii.
†—

53#
X. s.

" £`<

2

¡f-Hi

-

¶~TV •i

S ,

,*

• ¦

' • *

• • P. j _____J

k3

Anctus, * Sanctus, Sanctus Dómi-nus De- us Sá-

ba-oth. Ple-ni sunt cae-li

et ter-ra gló- ri- a tu- a.

¾¾*¯" din~ ^
Ho- sánna

•• 1 . a a ¯ r ^ ¿ E ¾
Be-ne-díctus qui ve-nit in

in excel-sis. Ho- sánna

¾5-^g—•f¾T7¯r†¯¾:
nómi-ne Dó-mi-ni.

ais. • ¯^=¾ •• ||
in excél-sis.
(XII) XIV. s.


.

,
=j¡~' ^ •• _ ! - j

ï~i¯ * • , ~¯,¯
T

1• .J

¯¯T¾=L-Ü-L·A!

JLJL

-gnus De-

i, * qui tol-lis peccá-ta

mundi : mi-se-

ré- re no- bis.

Agnus De- i, * qui tol- lis pecçá-ta mun-

j

I•a
di : mi-se-ré-

fr,*Q-*~^T
re nobis.

I I
Agnus De-

!

=

i, * qui

S

.

7

n

_Jl__

' IN ÌZMA * • r"¯^TÆ^zBz=zzzz:

tol-lis peccá-ta mundi : dona no- bis pa- cem. X - te, mis-sa est. Bj. De- o grá- ti- as. Hie tonus adhiberi potest ad libitum in omnibus Missis in quibus cantatur Tte. missa est. sine Alleluia.

54*

XVI. — In feriis per annum.

XVI. — In feriis per annum.
a

XI-XIII. s.

1
5~¯¾ ••
* • " • *

¯H
3¯T¯r[¾
• *.

t
¶ ' %. n
lh% A

J

=

Y-ri- e * e-lé- i-son. iij, Christe e-lé- i-son. íij. Ký-

j *¯¯*` H ¯¯~ g •• D ;

ri- e

e-lé- i-son. if. Ký-ri- e * e-lé- i-son.
XIII. s.

l·l·+
2. •g-·-

:
fc

Q
k3

fr
• - [ • • ?

m P

? •

J

M l

%

j-H

V—
T~*¯^*¯¯^

Anctus, * Sanctus,

Sanctus Dómi-nus De- us Sá-

JT*

¯¯*¯T" u •

w^

I_L

- ? ' ^ > «---l·-gi-†ziiz: •
et terra gló-ri- a tu- a. Ho-sán-

ba- oth. Ple-ni sunt cae-li

na

in excel-sis. Bene-díctus qui ve-nit

in no-mi-ne

=ã^=g4 =r ^r¯¯ a ¯i^¯ : ^f
Dómi-ni. Ho-sán¤a
3

-¯=
X-XI. s.

in excel-sis.

A
JL\.

-

> iprv.

?

¾J=Î=Í

-gnus De- i,

* qui tol-lis peccá-ta mun- di : mi-

>r. A .• n =
se-ré- re no- bis.

-–

Agnus De- i, • qui tol-lis peccá-ta mun-

XVII.— In Dominicis Adventus et Quadrag. 55*

'

F* ,. 1 a 1
no-bis.

pb ¢ f r — .
* qui tol-lis pec-

di : mi-se-ré-re

Agnus De- i,

»J-L-L·ft p. >\ •• n
i~ É

cá-ta mun- di : dona no- bis pa- cem.
—* 1 1 i¯¯* ' * tl¯

- te, mis-sa

est. ìÿ. De- o grá- ti- as.

XVII. — In Dominicis Adventus et Quadragesimae.
t

(X) xv·xvu. s.

XJL

Y-rî- e

* e-

lé- i-son.tíj.Chri- ste

L
e-

¯¯¯=ñ— : K\
lé- i-son. Uj\ Ký-ri- e

>*,P
e-

?

• ••=¶=J

¯-^Sj» ? • ,·i=Ez====z_J_l·L
lé- i-son. if.

c

-1 ^WfA n ^ ^ A íV*%—1
· · • · e-

Ký-ri- e

S n -M¯rHi
lé- i-son.

z

56#

XVII. — In Dominicis Adventus et Quadrag.
Vely ubi moris est:
XIV. s.

XV

Y-ri- e * e-

lé-

i-son. iij\ Christe

e-

i-rt-^
lé-

n

3fa"**fai\i~žTT¯¯¶—31
eléi-son. zj\ Ký-ri-

i-son. iij\ Ký-ri- e

"—
e *

•—
ei

'*I%-^T*~¯^111—
léi

'

===:

i-son.
XI. s.
i I

c

g-Mt
P a*

*í¯¯"^
J

•ft
— P •' ^—•

«3 •' I

An-ctus, * San-ctus,

San- ctus Dómi-nus De- us

Sá-

ba- oth. Ple-ni sunt cae- li

et ter-ra

gló-ri- a

tu-

a.

Ho-

sánna

in excel- sis.

Be-ne- díctus

qui ve-nit

in nó-mi-ne Dómi-ni.

Ho-

sánna

in

ê===F=¯¯*¯¯¾¯T¯¯n~
excel- sis.

¯=1
:

XVIII. — In feriis Adventus et Quadrag. 57*
XIII. s.

i x

-gnus Dea

i, * qui tol- lis peccá- ta mundi : mi-

:m
" •

—H¯==-=
A •• " • — A •'

'
3

.a^i¾=¾i

se-ré-re no- bis.

Agnus De- i, * qui tol- lis peccá- ta mun-

--ll^J-HÃ^F-*—¾¯¯r=3
e * y ¯iq¯7
di : mi-se-rére no- bis. r sr

:
=

Agnus De- i, * qui tol- lis pec-

= =

r

=

cá- ta mundi : do-na no-bis pa- cem. Ite, missa est cantatur ut in Missa XV.

XVIII. — In feriis Adventus et Quadragesimae,
In vigiliis, feriis IV temporum et in Missa Rogationum. \Deus Genitor a¿mé\
XI. s.

*
XJL g ,•

» •P· 3 • . • • ·
II a

||
¾8% • •

- II
-ii

Y- ri- e * e-lé- i-son. iij. Christe e- lé- i-son. iij\

5

> a ? ,=r¾ •- [ r ^ l · p ¡

¯ " 1 1
lé- i-sòn.

1

Ký- ri- e e-lé- i-son. ÿ.Ký-ri- e * e-

58*

XVIII. — In feriis Adventus et Quadrag.
XIII. s.

C •

y~~

v

,

• • •

• •

« j

Anctus, * Sanctus,

Sanctus D6minus De- us Sá-

g-7-ir-4—, ,

,"TnFi „.•••""„

1

, *î

—• I „ • -r , ba- oth. Ple-ni sunt caeli

• " • • . [ • • • et terra gló-ri-a tu-a. Ho-sánna

8 • m~ m· • • • f¯i m • , M • •» ~ ~ * ! • . 1 • 7 *¯TT in excélsis. Be-ne-díctus qui ve-nit in nomine Dómi-ni.

a Ho-sánna in excélsis.

m

XII. s.

g

^ . -gnus De- i,

1 -4

j

*qui tol-lis peccá-ta mundi : mi-se-

C>

I I ¯ II '

n ,· ' T ^ ¯ i ~

¯m ?

ï+¯

ré-re no- bis.

Agnus De- i, * qui tol-lis peccá-ta mundi :

• •¯^"^>~T¯[] • •
mi-se-ré-re no-bis.

I •' ' ? • ¯T • " . •

Agnus De- i, * qui tol-lis peccá-ta mun·
pi •«

S^r —ï~·—r—¶
" • * ' •

4

di :

dona no-bis pa-cem.

Ite, missaest cantatur ut in Missa XV.

Credo I. BENEDICAMUS DOMINO.

59*

Quando post Missam sequitur aliqua þrocessio, loco Ite, missa est cantatur:

L·J

Ene-di¯camus Do-

mi-no.

IÇ'. Devel ad libitum :

o

grá- tì- as.

c
JLJ

; • • ] • a M... 1 ! ' ¯ i ' i v | E 1
Ene-di-cámus D6mi-no. Iÿ. De-ográ-ti- as.

Credo.
1.
¢

XI. s.

/S
\^4

? —7T=~¶

?

'0

Re-do in unum De- um, Patrem omni-pot-éntem, fa-

—L—;
ctó-rem cae-li et terrae,

? í »•
,


¾

¾——
et in-

vi-si-bí-li- um ómni- um,

• , * % »vi-si-bí-li- um. ^ ^ Fí-li- um De- i

¯7¯TÜ

* **-í¡-

Et in unum Dómi-num

Je-sum Christum,

7 '" 1 • 1 • u-ni-gé-ni-tum. Et ex Patre na-tum

ante

60* g¯-—

Credo I. I, I
lumen de lúmine,

l

ómni- a saécu- la. De- um de De- o,

-*j*

:

'

_IL·_L_

r ?

*3

De- um ve-rum de De- o ve-ro. Gé-ni-tum, non factum, consub-

stanti- á-lem Patri : per quern 6mni- a facta

sunt. Qui pro-

e—
—- ——5 5

*
• i
m

-–
f
. _ * g
m

*
I •

pter nos hómi-nes,
· u 5

et propter nostram sa-lû-tem descéndit de 7 exMa-rí-a
• i 2 •
m

'

II m m ' ^ •• • 7 m m ' cae-lis. Et incarná-tus est de Spí-ri-tu Sancto

^vT¯H^¯¯^~ÿv~rTI=i—;
Vírgi- ne : Et homo factus est. Cru-ci- fï-xus ét-i- am pro
1 ±

i
a—a—!

no-bis : sub Pónti- o Pi- lá-to

passus, et sepúl-tus est.

Et

S
• " • ^ , •

,. ,ia a ,
' 7 se-cûndum Scriptû-ras. re-surréxit térti- a di- e,

n
II • "

i
' Et ascén-

g

— , IŽ i ^ • * * ? * 7 m '

? • . *

n • •* ¯ . • • • I I S 1 '

: i¯l

dit in caelum : se-det ad déxte-ram Patris.

Et í-te-rum ven-

Credo I.
—, •
»
a •

61*
¡ • 7

,•

'

i•r

• -m " ¶rmm

n

m

,= «^S •

« ,f¾—5 I .¡ ,.
r* 'I

tû-rus est cum gló-ri- a, , m
i

ju-di-cá-re vivos et mórtu- os : • • • ' · i * i

m
¯"

• • • ' * • * • » " ¯ ' 7 1 • 1
i

cu-jus regni non e-rit lì- nis.

Et in Spí-ri- turn Sanctum,

~TV¯TT
D6mi-num,

a ?

* • *^"tyT~1 ? * * • * ^
ex Patre Fi-li- 6que pro-

et vi-vi-fì-cántem: qui

6
•* •»

o

n .•

¿

ii •
m.
n

^tri
¶r*
m
m

"

*

4

cé- dit. Qui cum Patre

et Fí- li- o

simul ad-o-rá-tur,

et

1-ÜL-? • , « » ' ! ,

•J¡LJLJI—y,

* •- •- : ^

• •- ì

conglo-ri- fi-cá-tur: qui lo-cú-tus est per Prophé- tas. Et unam
l _
m
a

' ^ ¾

1

M-¾

•—5

57— T

J

———
1 §

g

?• y
7

¾

j

— —«- ^ * i f V
J_ li i

g

sanctam cathó-li-cam

et a-postó-li-cam Ecclé-si- am. Con• * ' • , , •

fí- te- or unum baptísma

in remissi- ó-nem pecca-tó- rum.

m *
i

i
i

,i
• r

?

H B

Et exspécto

re-surrecti- ó-nem mortu-ó-rum.

Et vi-tam

*"nr j
ventû- ri saé-cu-li.

1 ^ 1
A-

f

'% ¡* 1 1
men.

¶ Praeter praecedentem tonum auihenticum, alii subsequentes usu jam recepti assumi possunt.

62*

Credo II. II.

4

·
, •


Re-do

——¯—• •• IT? ¯*¯» • . • ¯F¯h
in unum Dc- urn, Patrem omni-pot-éntem, * •• •• , «r~i~¯i i *~' • ,

factó-rem cae-li ¯¯f¯i , ¡ i 0

et terrae, .

vi- si- bí- li- um ómni- urn, et • **'i

• • — i .

invi-si-bí-li-um. Et in unum Dómi-num Je-sum Christum, 5—•—•—•
L J

•—• i
B
m

¡—g
U •

[j
• _ •

s

z-Hh •—«^3
• L

*

•' 1 j "
u _


T

g

Fí-li- um De-i

u-ni-gé-ni-tum. r

Et ex Patre na-tum ante

+

^

ómni- a saécu-la. , •

De- um de De- o, 7 " •
n

lumen de lúmi-ne, •• , i

De- um ve-rum de De- o ve`ro. • m m
'

Gé-ni-tum, non factum, con" •• II m~*
l

r

m
i

substanti- á-lem Patri :

per quern ómni- a facta sunt. Qui

s

'
• ' T ' · .. .
¯™

—>
. • · .
r i

j

-»-^-¢-'-«-

propter nos homines, et propter nostram sa-lú-tem descéndit

-zJL—• "
de cae-lis.

'J=F¯~* : , • Et incarná-tus est de Spí-ri-tu Sancto

ex

Credo II.

63*

-r~i—a • 6
• a ã

1 ? * . a •_ H — * — '. .
r¯»1—*-+—Ï

. zz: H¯
1—7-4}—

Ma-rí- a Vírgi-ne : Et homo factus est. Cru-ci-fí-xus ét-i- am

T-' . . .
. . .
Ï

B

3

t _ ÷ _ · ì ' . 8 e—g-H-j
passus, et se-púltus est.
1—s • • a J ± LLJ

pro no-bis : sub Pónti- o Pi-lá-to
—•
m

-—ï "

Et re-surré-xit tér-ti- a di- e, ï
1

se-cúndum Scriptú-ras. —JT
1

¿.—I—a__a—m , —

j Et

Et ascéndit in caelum : se-det ad déxte-ram Patris. ít-e-rum ventúrus est cum gló-ri- a,

ju-di-cá-re vi-vos et

S ,

., —¯
•« ¯ ia "
1

n
• 7 fi-nis. II • ' '

:
Et in Spí-ri-tum ,
1

m ó r t u - o s : cu-jus regni non e-rit • m· ¯¯i . '

? • • • , '

1 •

1 1

Sanctum, Dómi-num,

et vi-vi-fi-cántem: qui ex Patre Fi—T

¡-

li- 6que pro-cé- dit. Qui cum Patre

et Fí- li- 0

simul ado-

rá-tur,

et conglo-ri- fi-cá-tur : qui lo-cû-tus est per Pro-

64* ¯¯¯¯
phé- tas.

Credo III. 11 , • " ' * ••
et apostó-li-cam •» Ti ^ • in remissi-6-

'

Et u-nam sanctam cathó-li-cam •* 1 • " * ' '

Ecclé-si- am. Confï-te- or unum baptísma

ZÎI~«¯¯7^«¯¯;~:
i

, •

,
i • r

• ?

* mm I

nem pecca-tó-rum.

Et exspécto re-surrecti- ó-nem mortu- ó-

6~7¯n^——iizzz^^rr¯n^=^:—t-——• 1 a-—• • *1 F^\ a: H
rum. Et vi-tam ventú-ri saécu-li. Amen.

III.
XVII. s.

V>4

Redo
L

in unum De- urn, Patrem omni-pot-éntem,

ß

• — , - « - ^ = i : •• 1 . 7 p : '
| Q '
1 I i

N'i'1
| i

^ =
M

I

facto- rem caeli

et terrae, vi- si-bí-li- urn ó-mni- um, et in-

——S¢-g--ll
vi-si-bí-

' *

•. -

*^

¾->—

li-um. Et in unum Dómi-numje- sum Christum,

?

? —f

ÜJ^ZãT •

fv

m'-ì-?-

Fí- li- um De- i u-ni-gé-ni-tum.

Et ex Patre na- turn ante

Credo III. z±——¢¾a
¡--«

65* • * • ••
L!
f

• •• n

'*•"••

6mni- a saé- cu-la. De- um de De- 0, lumen de lûmi-¤e,

*¯¯T¯¯* ' • • •• II

1

De- um ve-rum de De- o ve-ro. Gé-ni-tum, non fa- ctum, con-

L

!

L

substanti- á-lem Patri : per quern ómni- a fa-cta sunt. Qui

i~'
5 •
±

r~~==t.
• i.
a
a—a
m—•

-•'
*-SJ
;—:

·?'

g ' fl ¯«· 1 • 1
¯ dit de cae-lis. II

propter nos hómi-nes, ¾

et propter ¤ostram sa-lû-tem descén-

¯-^~

zz^ã~~r^iJ
ex

•—• = •—• m • 1 f-*—* J-i Et incarná-tus est de Spí-ri-tu Sancto

É^r-L·^·_l —.^ ' •· ¡TT¾3¯Trï
Ma-rí- a Vírgi-ne : . J _! D 1 |V • j Et homo factus est. Cru-ci- fí- xus

m

Nä-·

ét-i- am pro no-bis : sub Pónti- 0 Pi-lá-to passus, et se-púl-

_§_*Jtz:
tus est.

?zz

,_i_!

Et re-surré-xit térti- a di- e,

se-cûndum Scri-

ptú- ras. Et ascéndit in cae- lum: se-det ad déxte- ram Pa-

66*
I
ï

Credo III.
•—ft-a
1 g a

• • * •—
1 f-¯¯«—T
Ë

a

L

i

—«i-U

' ' •'

tris.

Et í-te-rum ventû-rus est cum gló-ri- a,

ju-di-cá-re

vi-vos et mórtu- os : cu-jus regni non e- rit fì- nis.

Et in

g-¾L-1

?

,

? • •' * • `-

• . '"71

.L. ì

Spí-ri-tum Sanctum, Dómi-num, et vi-vi-fi-can tern : qui ex
i—a u__

[1
fU " i- M m—

B_fl

u-_
:

«i

!

LJL>±

p¯r-^T^r÷
! L

Patre Fi-li- óque pro- cé-dit. Qui cum Patre et Fí- li- o

.. • . | . .
-4_J


1
H¦¡—

a
m

.—I

4l·-ni
1

L

simul ad-o-rá-tur,
f¾ • •• ii

et conglo-ri- fi-cá-tur : qui lo-cú-tus est
• • * ••

h » ¯ - ¡ r r II · · •' 3 - = ^ ¯ ' • ! • '
per Prophé-tas. Et unam sanctam cathó-li-cam et a-po-

stó-li-cam Ecclé-si- am. Confí-te- or unum ba-ptísma

S¯T—
í^m

r ^ ' •—.¯
M
j

íi~*^~.
P* • —? •
j

*' * ^
L , •* II J
U

—?—• ?

• J«_!_ÌI_^_U_ ^_zzzzz in remissi- ó-nem pecca-tó-rum. Et exspécto re-surrem L, [1
U

cti- ó-nem mortu- ó-rum. Et vi- tarn ventú-ri saé-cu-li. Amen.

Credo IV. IV.

67*

XV. s.

C
6

1

* , ZET^TjEEiL·« .
? Re-do

¡¯.
•—H
• ¯

• ? Œ=^. 1 S •• ' *• in unum De- urn, Patrem omni-pot-én- tern,
1t

• 7

,

Î † - I

' V *

, . ' • • ? •

•—i

»

,

" •;

factó-rem cae-li

etter-rae,

vi-si-bí-li-um órani-um, et in-

vi-si-bí- li-um.

Et in unum Dómi-num Je-sum Chri-stum,

6
M

._3z?niz¿iv . •• it • * " * • •• t ^ m j
1 •

.__

1

_• Fí-li- um De- i ? • " • ,

D ^_ u-ni-gé-ni-tum. Et ex Patre na-tum ante • " 7 • E ¾ u_r_i—T ómni- a saécu-la. De- um de De- o, lumen de lúmi-ne,
B

s.

oT77-n^7j
• •
m

L_i

i_

_ZÎ

* m· * `! « _ % m· II
^._·_*. Jj • ' • •

`_
> • •' - ü —

De- um ve-rum de De- o ve- ro. Gé-ni-tum, non factum, conl_¾ 1 —_a ff—•H substanti- á-lem Pa-tri : per quern ómni- a facta sunt. Qui

^ T 7 ~ g — ; ¯ " • ' ' ?— • • ••
; • •

, •- ÷ • *¯^¯¯j
*
1

¾

propter nos hómi-nes,

et propter nostram sa-lû-tem descéndit

68* ¡ZZT
·

Credo IV. _ij— T " * • • . " * • • i •

I 4 H H
i

de cae- Us.

Et incar¤á-tus est de Spí- ri- tu Sancto

ex

• • '¯T^—h—i—
— •'••'•

H—
a

7^1^
,> , —

• • fr¯r_,µJJ .

Ma-rí- a Vírgi-ne : Et homo factus est. Cru-ci-fí- xus ét-i- am

e—Î, ....
• _a— •

l·¯¯
• • " — 1 % ..
?

¯iH
•— •

*—`— • ^ ,

•-n-

pro no- bis:sub Pónti- o Pi-lá- to passus, et se-pûl-tus est.

Et re-surréxit térti- a di- e,

se-cúndum Scriptú- ras.

Et

i—

.

i •*T"« ? "
g

ËHM—a¯-«4J¯

, • 7 ·—
= î !

——
m

g

\\
. •

"*TH L-1 ? , ••'

ascéndit in caelum: se-det ad déxte-ram Patris. Et í-te-rum

^—J‰r tt=—•

ventûrus est cum gló-ri- a, ju-di-cá- re vi-vos et mórtu- os :

f=^

l_^=îl!

cu-jus regni no¤ e-rit fî-nis. Et in Spí-ri-tum Sanctum, Do-

6
•—57 r-t¯7~ï

¯j
5^-*—?
a

— " > ^ •—i
• i §

7

S

•—m

m •

r

i

?

.-l_i_·-^

mi-num, et vi-vi- fi-cántem : qui ex Patre Fi- li- óque pro-cé-

dit. Qui cum Patre

et Fí-li-o

simul ad-o-rá¯tur9

et con-

-^ • * ' 1 —-= = . i—\—¥-¥—Ü • a• • — . et invi-si-bí-li. . =^—=^¯ ' ¦ ' " ? • ¯ i—•—If—7i ' •Üi-.rum. V^4 Re.. V.li-cam Ecclé-si.Ml^i ^ 1 •• r vi-si-bí-li.ó. Et in unum . HI n ¡ te. * Patrem omni-pot-éntem.• " * " • » • Et exspécto re-surrecti. et terrae.· n Et unam - • ¯ . De.íì-cá-tur : qui lo cú-tus est per Prophé.num De- um.r u m .ónem pecca-tó.Credo V. •.um 6mni-um. XII.tas. factó-rem caeli ï=^ñ^*-^+`-. * vel Cre-do in unum • •• ' 8 J ? • • .tarn ventú-ri saécu-li. . s.um. 69· l·¯. 1 • 1 *¯*¯^ .um.am.ónem mortu.do in u. A- men. Confí- g l·-1 1 7-ï-?- p_i !—¾-^=¤= in remissi. Et vi.or unum baptísma g . ¯ sanctam cathó-li-cam et apostó.. ã i ? f" p. I=I 7 • • . ¦iV''l glo-ri.-j_j—1—r¯f¾ .

a . Et re-surré-xit térti.70* • 1 Credo V.i u-nigé-ni-tum._µ u m •» m * 3 Gé-ni-tum.~¾ ante ómni.' —• ¿ • et propter r ¯¯T~¯ r¯¯·. et se-púltus est.la.um ve-rum de De. De. V½·lhr÷-j De.a saécu.ro.lis. • >¯Ti ' factus est. • m i I » * • 5 m J * •• T ^ ' ' " •* I i Dómi-num Je-sum Christum. non factum. ómni.á-lem Patri : per quern p¾- ¦ T .ne : ~ • '' • Et ho-mo * ? * • j ` .·'¾. lumen de lúmi-ne.a Vírgi.um De.. consubstanti. De. 1 ¯ nostram sa-lú. Cru-ci-fï-xus ét-i.tern descéndit de cae.am pro no-bis : sub Pónti. i-¿=L — • " 77r-—. Et incarnátus est de Spí-ri-tu Sancto • % • '" PL* I I • ex Ma-rí.o ve.—.o Pi-lá-to passus.um de : i] • "' ? ¯¾^.a facta I sunt. Fí.o. Qui propter nos hómi-nes •* " ' ' P.li. ¯Î¯—4¯' Et ex Patre na-tum ~ « •* • i fl «¯¯7 —J . E .

e. Et in Spí-ri-tum Sanctum.or unum baptísma in remissi. ' •-±-L ! ? p.am.• j j • ï Patre et Fí-li.o simul ado-rá-tur. Dómi-num. a • 1 = = T ?— p" y ' • • t¯¯· 1 7¯V¯T^ ~ non * ¯ gló-ri.tas..os : cu-jus regni •¯7-FT¯ * " n. ex Patre Fi-li-óque pro-cé-dit. 71* di. et conglo-ri-fi-cá- C 1 . 1 1 — . se-cúndum Scriptú.li-cam Ecclé-si.Credo V. 1 1 ~·—«~« 1 • i t 1 • •' ^ " * "¯^¯"¯J " a a . Et í-te-rutn ventú-rus est cum 6¯¡ ¯ • • •• *¯¯¯T*=^. Confï-te.ras.ó-nem pecca-tó-rum. etvi-vi- fi-cántem : qui . Et ascéndit in caelum : ^->-j-g^=†^.a. 1 ' •_? 1 Et unam sanctam \\ p j -tur: qui lo-cú-tus est per Prophé. e-ritfi-nis. ju-di-cá-re vi-vos et mórtu. P.. jp m m Qui cum • {-• j . —»—5 —' * 8 • • • • T cathó-li-cam et apostó. • : ? •• 11 * • • ' ¯ se-det ad déxte-ram Patris. Et ex- .T¯: • .I .

i .rem cae. Et c ¡ i^ a—' • ¡ .-. spécto re-surrecti.urn.tern.ó-rum. vi-si-bí-li-um ómni-um. et invi-si-bí-li.li.um.do •_Í_.um ve.o.> a fr • • ' · a-—a ?* n- 4 ^7 .—rzr__iï Re. Fí.num De. XL s. VI. a H i um de De.• .ó-nem mortu. De. j De.72* Credo VI. * vel Cre-do * . '—u-ni- gé-ni-tum. Et ex Pa-tre na-tum ante 6mni-a saécu- S la. Et vi-tam ventú-ri saécu-li.¡ -"H p.—‡· i in u-num Dómi-num Je-sum Chri-stum.um * Patrem omni-pot-én. lumen de lúmi-ne.um De.rum. A- men.li rae._·L_ in unum in u.•* ' ^8 • — • — • • a4 L! L!J 1 = =—=—n—§T— —-—¯ ¯ * > DV1 a *-a—>¯^¯P¾i et ter- De. facto. C _zL_i=?zz_p.

j = ^8%.in• 1 a Et ascéndit incae-lum : se-det ad déxte-ram Pa.á-lem •—a—a—a—- ^nTi ì ^ ^ ÷ N - »y H V.a Vírj D gi-ne : Et homo factus est.tern descéndit de cae.ro. EII_ZZL-i • Gé-ni-tum.o Pi-lá. _ _— = ·—a—a a—a—a ¾-r- ^i^.to passus.tris. et propter nostram sa-lû. non factum. -a-?—g——?-«-g—«—? • a a-P—a—3¯?—^ —-— Et í-te-rum ventú-rus est cum gló-ri-a ju-di-cá-re vi-vos et . g Et I 1 incarná-tus est de Spí-ri-tu Sancto L J a —a—g__^ ¯ v> · • >-¢^=i——¶ • ¾ _ > _ S d = g E ^ j ex Ma-rí. Qui — mi-nes. et sepúltus I _—_-—• a a—É—a^ •—a—a • ¡4 est.ras. ft Et I re-surré-xit térti. consubstanti.am pro no-bis : sub Pónti. se-cúndum Scriptú.lis.e.a facta sunt. 73* de De-o ve. Cru-ci-fï-xus ét-i. 7 ' —' propter nos hó1 —•—a—a—a—a- T —i Pa-tri : per quern ómni.a di.Credo VI.· g hi r ¯ .

Et exspé-cto i_ = —i • • IP 5 re-surrecti` ó—\\— —s z¾==^3¯K¯tHz±T_!•J . Dómi-num. et vi-vi-fi-cán.o simul ado-rá.óque pro-cé.ó-nem pecca-tó. aut .tur. Qui cum Pa-tre et Fí._*^ Et in Spí1 J -–-a—P a • • a—j-— - L :=s¾= a N 7^ „ V ri-tum Sanctum. B_»_.rum.Jl. =—•—•—• I x Et u-nam sanctam cathó-li-cam et apoP -– ? —— -m—•-— a . aliquis potest assutni ex qualitate Missae.M 8 y ^ l l 8 ' ¾ %¯¾—*¯¯fr .tur : qui lo-cú-tus est --^^ž^^ll·7¯^¯7¯^¯7~^-^÷^-^-i per Prophé.li.os : 1 cu-jus regni non e-rit iì.ó.li. =P¾¾Î=I=ZZZ=Z=L ~ Amen. • % II •—8- mórtu. ¶ Qualislibet cantus hujus Ordinarii superius in una Missa positus adhiberi potest etiam in alia.fi-cá. a—fr-g-«—l·-«-g-« Pa-tre Fi.tern : qui ex e —-^ n .am.feriis iamen exceptis.tarn ventú-ri saécu. et conglo-ri.or u-num baptísma in stó-li-cam Ecclé-si. remissi. fr¯¯ä» I—¯ã fr r ] —¯" ***"ã7~ ~~~a—¯ï¯^ ll‡_ »_i _Pn—d . gradu so¿evmitatis. Et vi.rum.tas. itemque proUs qui subsequuntur.74* 8 Credo VI.nis.li. -fr-a—a > a J "*• a».* ¡ Confí-te.• • • y¯Ej nem mortu.dit.

i-son.CANTUS AD LIBITUM Kyrie.ste h y aB J .ri- · *v * V¯" * *' — eléi-son.ri.ri.i-son. Ký. Chri.ste •—†¾· % ^– ¯¯+¯y¯ Chri-ste ï r¯ e- '••• .e m *1" lé.— a » » • • " lé.e · elé.e . Vy^EEflEEEE ? Y. • ^—l·^-fg elé. • •. • • * H J lé. Ký. Ký. i.ri.i-son. (Clemens Rector) 1 K a* 3 e r*m e- 'S>·T'.i-son.N e- ••»• .i-son. Chri.

r·—:—tt· Kýri.e I 8 i_» " m' lé.J l \ .i-son. XZ .lé.Kýri. Chri• * * i ^ Ký-ri.i-son. — Kyrie.i-son.e +_. •• I^ * ^*^v^ F 1¢* » I• ' ' e- i™ A m r i: i ste e- lé. Christe lé. Ký-ri.lé. II.e U_J elé. II e.76* Cantus ad libitum.i-son.i-son.ri e e- .i-son. (Summe Deus) JL·*vVi.i-son.e »4 • i™ i m 6 s ^ a 9i ^l· * ™# . I 1 — e- n lé. m `-^^‡^^¿é " * e.e * ps «·— * e- 1 * ** e- • lé. Christe e- lé.i-son. Ký.i-son. Y-ri.

Ký-ri.e 'Vi J * e- lé.i-son.ri. Chri- ste e- lé. XI. Chri-ste e- lé-i-son. s. ^¯-f¾— Ký.i-son.ri.e n ] e- lé. Ký-ri-e e- lé. Ký-ri. Ký. Ký-ri. Ký. (Rector cosmi pie) lé. — Kyrie.ri- e * ** eIII.i-son.e e- lé-i-son.e e- '^ a • 114 lé.e * n e- lé-i-son. I . Christe e- lé-i-son.i-son.i-son.i-son. 77 * lé-i-son.e e- lé. .i-son. JLV ^ Y-ri.Cantus ad libitum.

s. XV Y-ri.i-son.ri- lé- i-son.e e- • * • .i-son.i-son. Ký-ri. Ký-ri. ž = l = ^ \ '^^V=^· II At.t=z—* g ->ri ^ ' I · I lé. ** e- .—.i-son. ¿ • v • .e e- íjT^ e- lé. IV. Chri- ste r e- lé. n ¡ • ' e- • ¯ n Ký.ri.i.e e- lé. Chri-ste lé.son. ~ e t. (Kyrie altissime) XI.i-son. Ký-ri-e lé-i-son.e • e- lé. — Kyrie. Christe # __D Ký.78* Cantus ad libitum.* n ¡ • % i ' e- n ' lé- i-son..

i-so¤.lé.e * e- lé-i-son. — Kyrie. Ký. Ký.Cantus ad libitum. Ký.[[ ^ . Chri.ste a ''V \ • • .e e. . % — ±J^ ¾ ~ _ 8 H ^ • e son. (Conditor Kyrie omnium) 79* X.i-son.e G J Y. ? • .i-son.lé. ^ ¦+7 V >.ri- e- lé. Ký-ri.ri. 1 1 || ^ J ay e.i-son.. V.lé.lé. * JL\- í A a T f ».e * ** e· lé.ri. Chri-ste e- lé.lé.i-son.e µ¾» • .i- •· n " '» * ' •• 1% T^Hl· n e.·¶—p¾^=j e.i-son. Ký- g a T ¿ ^ · V A ' S y f M V ¾ · J ••» ri. s.i-son.ri. Chri- ste e.

i-son.son.ri.o n. Ký.e * e- . r¯¯lF= ^ ^ •• n /7Ti •>•••— lé. 8 1 1 Ký. (Te Christe Rex supplices) * h?^r.II · J ' ** e.H e.e . — Kyrie.i.son.e elé.i-son. '*'» ' Ký.ri- aP*M^8¢ ¿*r·\ e v m •JE-iJ lé.i-son.i-son. fì—¡ 11 son. _M a • . .i.e r e- • •* n ^ e- • ¦I • ¾ e- lé. VI.ri.i.ste lé.80* Cantus ad libitum.lé. Ký. Ký.ri. Chri- • f T U j ste e- lé-i-son.e 8 \ Sj a • .son.ste e- lé-i- L_ ' || ¡ îTXÜO'tR.ri.IP"ÍI v '-= ' \ *iv: Y.lé. Chri. Chri.ri. ? • •• || .

J i^^^¯ % =z:n • ϯH^ Ký-ri. — Kyrie.lé. Ký-ri. -¿ ** j n 3 ^1^^• ÿi • •• II m I1^ — i = = = = = = = = e- lé. ^_! DZ! e-lé.i-son.e 7 " m *e- lé. \ 3f+ «w .i-son.i-son. (Splendor aeterne) 81* i V Y-rl.i-son.e * e.i-son. iij.y¾. i w ^ -^–—L Ký-ri. (Firmator sancte) XIII.e lé.j ^ _L·3 • ' %t • XV^ Y-ri.i-son. iij.*/.i-son. C ] • ^.i-son.Christe f^fkm e- ft •• II — e- ••-f-= L +— lé. Ký-ri. . iij.e f I_!LZD— J ——=z¾zj * e-lé.j n r 3».e .Cantus ad libitum. VIII. VII. zÿ. Chri-ste y_i û e-lé. — . s. ij. .e * Lr ~ ' r>. .

e e- lé.i-son. iij. s.i-son.e * iv rfr¯¯ri e. Chri-ste —-!•• e- >. „ • ••—u i ll~ ? • M —\£ "!». iij\ Ký-ri.e * e- ¾T» •• -H lé.lé.e * e- lé.i-son.i-son. iij. Ký-ri.i-son. 1 4_ 8 S JLIL Y-ri. IX. — Kyrie.i-son.e * e- lé- i-son.82* Cantus ad libitum. iy.•••—n i j» \ ji^ . ij\ Ký- i ri. . lé.) \Orbis factor\ —^'h· Y-ri. ¿z/.Christe e- lé. X. (O Pater excelse) XI. {In Dominicis per annum.

Ký-ri. . ••• a • ^-D Ký-ri.a in excel- sis De.· r elé.cá-mus te. Y-ri.Cantus ad libitum.i-son. Ló-ri. iij.i-son.i-son..'\-' fc^Æ·^v. — Gloria. Laudámus te.e * e- lé. XL (In Dominicis Adventus et Quadragesimae. Gloria.i-son..e * ** e- lé. iij.0. ij\ ¢. Glo-ri. Be-ne- dí- ci-muste.-'`"..e elé. Chri- ste _at..1t>.fi. n _ n -:=-~\ 1.) \Kyrie Salve] i 83* X.. . 1.ll¯j¯?-__|L-ttiizz vo-luntá-·tis. Ado-rá-mus te. s. Et in ter-ra pax =L-±n ho-mí-ni-bus bonae fv_!L«· . ¯—n¯-— . a . XI s.

gtL Grá. Tu so-lus Al-tíssimus. Fí-li. Agnus De. — T ¯ M ' ad déx- sús-ci-pe depre-ca-ti.1 .i.I i .am tu. Je-su . mi-se-ré-re 6-4—^|| T ? r a – ||j ' — ^ . mi-se-ré-re aJî: M— a-a J .us. — Gloria.84 # Cantus ad libitum. Qui se-des * ' • ^ a >JLl_j no-bis. ¯-Jr :—_J—i_JL·ji __ i j .us Pa-ter o. Rex cae-léstis.us Pa-tris.am. *n • • • • • . S' ^ " ^ 1 .— ¯ ••[]:? « a =¾ De. Tu so-lus Dó-mi-nus.ó-nem nostram. . Quó-ni-am tu so-lus te-ram Patris.us. ¾ mundi. 3 Dómi-ne Fi. no-bis.li u-ni-gé-ni-te ~ i * •» •• H~¯ Dómi-ne Je-su Chri-ste.¦ * sa¤ctus. De. S i . Qui tol-lis peccá-ta .as á-gimus ti-bi propter magnam gló-ri. ^ =î=i ¯ >•' " I T 7 . -• a • • ' ' • a •' • -r . Qui tol-lis peccá-ta mundi.mní-pot-ens. Dómi-ne De.ti.

V_T ¯i Ló-ri.us. — Gloria.ri.Cantus ad libitum. a ' ^?*¯i Glo-ri. Grá-ti. De-us Pa. Rex ï¯s¯^¯s g[v ] • . II. A- men. Ado-rámus te.-j te. 85* Chri-ste. s.ter omní-pot-ens.ri. Laudáraus ^ fh 3 a ^"-^^ z * = fi = = í : j ÿ = : ¾r[|~r ¾ dí-cimus te.a H· a in excél-sis De. — Dómi-ne Fi-li .o.as á-gimus ti- bi pro- pter magnam gló. Dómi-ne De.tu. ¶ •¾ •• • : • A •• H ¾ 3 J ¢ = ¾ 7 ¶ . Cum Sancto Spí.¯ ^ E ¾ 7 ¯ J n : ¯ ñ i ì H • ' ? cae-léstis.i Pa-tris. XI. — 1 1 ¾ Et in terra pax ¯ _ || . in gló-ri.fì-cámus te. .a De. Be-ne- homí-ni-bus bonae vo-luntá.am tu- am.tis.

1i a• • V# •V¯~ür¯~ i Pa.tris. súscipe depre-ca-ti.a De- . ã¯j^ se-des ad déxte-ram Patris. Tu so-lus Dó-mi-nus. Je-su Christe. Qui tol-lis peccá-ta mun- ¯ •• j di. mi-se-ré-re no. Dómi-ne De. a m A—· li¯¯r¯j «· p.lis peccá-ta mun- di. Tu so-lus Altís- simus.bis. i-*-k-m p. a " tí De. Cum Sancto Spí-ri-tu. Agnus iC a B M p. Quó-ni.us Pa. • ' i m -\F^i • r« a ^[l-<-g-^qs=fiq tu so-lus sanctus.am í p.li.86# Cantus ad libitum.bis.tris.i. Qui <¯j¯¯5 • P" a p. mi-se-ré-re no. a • à •• [I .men.us. in gló-ri. i ^ ••» arã A. u-¤igé-ni-te Je-su Chr?ste.ó-nem nostram. Fí. — Gloria. Qui tol.

s. Dómi-ne De-us. Domi-ne 8< '^ .' Je.0. ti-bi pro-pter magnam gló. — Gloria. III. Grá-ti.Cantus ad libitum.¾ ^: 3¯¯^ a . Do- ^•-a-g-j mi-ne . Et in terra pax homí-ni-bus bonae vo.ste. Laudámus te. • i U Ló-ri. Deus Pa- —9 ter omní- nSp" »% pot-ens.a in excel. Bene-dí.fi-cá. Rex cae-léstis. Ado- rá-mus te.am fr¯ÿrw .su Chri. J%u-ni-gé-ni-te ^ †*.as á-gi-mus Glo-ri.—$% .· || J.1 fC> •• i¾¾j tuam. 87* X-XI.dmus te.sis De.mus te.ri.luntá- tis.¿ . i Fili ¾ _ ¢ — • _ .· || a F .

. ri- a ••—. Tu so-lus Dómi-nus. Tu so. a .ta mundi. Agnus De. no. ^¯YV—^—f· a •• De.tís. . mi-se-ré-re — no- bis. Quó-ni.us.i.ram 8 1 i— > * ^—^^ a l!~ depre-ca-ti. Qui tol-lis peccá..—=- Je.i £"%.88* Cantus ad libitum.lus -¡ Al. [H .lius Patris. A- men.ste. a v súsci-pe Qui sedes ad déxte.bis.a •• fc\\ a •• 1 7 «% ¡p.am tu so-lus sanctus.cto Spí- ri-tu in gló- Pa- tris.— B |fcpjl·t% —-|Patris.su Chri. 1 ta mundi.ónem nostram. mi-se-ré. — Gloria.-Ja San..simus. Qui tol-lis peccáfti •»% B ^v¯ l· i . + Cum j De.re *Ç-¯ï—% . Is 3 y ¾ •• | = ^ ‡ ^ J Fí.

. Fí-li.o. Laudámus te.am tü. 1 1 ¡ Ado-rámus te.Cantus ad libitum.am. Qui tol-lis peccá-ta . 89* XII.us Pa-tris. mi-se-ré-re no. D e . • •—• Dómi-ne •—5—•—j D e . . .bis. — Gloria.u s .a • • • • •' M.te. n—-– .i.u s Pa-ter omní-pot-ens. * • ^ • • l·^ • • • »2 J . Glo-ri-fi-cámus te. R e x caeléstis. More Ambrosiano. Et in terra pax homí- ^ C. Dómi-ne D e . || ¿ ^zgg^=gg Be-ne-dí-cimus te.li u-ni-gé-ni. s. Grá-ti-as á-gimus ti- bi propter magnam gló-ri.tis. Qui tol-lis peccá-ta mundi.u s . IV. Je-su Christe. 4· \JT I • • • Ló-ri. Dómi-ne Fi. ni-bus bonae vo-luntá. []——¡k • • • I '1 in excélsis De. Agnus De.

Tu so-lus Dómi-nus.oth. r v r . s. —>-T¯. i.` ri. S—ïr'a^':« ' • . Qui B . . l· -^ Sanctus * ? ' ' .a De. .us S ' • • ^ l ? • B ^ 1 ^ • • -—i:=• . Cum Sancto Spí-ri-tu i 'i%" I%B II in gló-ri. . Ple-ni sunt cae-li et terra gló. — Sanctus. Dómi-nus De.—7TT7=^¶¯V7¯. * Sanctus.90* Cantus ad libitum. súsci-pe depre-ca-ti. ¯¯~Ti _j U—! !_ • .ó-nem nostram.¯I sedes ad déxte-ram Patris. •—•¯HI • • -^ • ¾-HI I I 1 tu so-lus sanctus.a tu. mi-se-ré-re no-bis. Tu so-lus Altís- simus. m XI. x S *¯ .am ^ H » ^ ^ *1 m. ** Amen. Sanctus.L j Sá-ba. • • .a. J» . » ¾-¯i mundi.i s .—T¯.¿ •• Na ••* Anctus. Quó-ni.i Patris. Je-su Christe.« .• •— . T—n—i > '^ » m %· • • • • • • • • .

. Hosánna in ex-cél. XI. Sanctus Dómi-nus De.• t • • f.us . et ter. Ho-sánna in excel- sis. .nit in nó-mi-ne Dómi. III.Cantus ad libitum. An- ctus.sis.ri.ba- a— . II. s. — Sanctus.a oth. T¯-^V-i in in excel. : _^-¢ Ho-sánna 91* . Ho-sánna in excel- sis. Be-ne-dí-ctus qui ve. Ple-ni sunt cae. Be-ne-dí-ctûs qui ve-nit nómi-ne Dó-mi-ni. .ni.ra †g\ó.us g Sá. A ¯7 i*T w •'÷ ¿¾rT^¯'iizj 1^ Anctus.nus De. * Sanctus. .sis. ! M F=¯ . Sanctus Dómi. T * Sanctus.li tu- a.

nit in nómi-ne Dómi. '~— -' l· lis peccá-ta mundi : mi-se-ré. Agnus.re no- . A XJL - ——=ri=^^—• gnus Dei. Ho-sánna in ex-cél-sis. n—f¦¿ A- J¿r¯-+` i. Be.li et ter. _ _ _ _ _ Sá- _ ^ _ j ·j ba. * mundi : gnus De- a *rm tol- ^ .a. Ho-sánna in ex-cél-sis. — Agnus. Ple-ni sunt cae.92* Cantus ad libitum.a tu.ni. s.ne-dí- ß •' ' % I ~ i 1 "'Hr1 % ~l ctus qui ve.^ ^ 7 ^ • fl rM> ¾—.ra gló- ri. i. XII. *qui tollis peccá-ta ^ C ~]N qui 1V .nr^^rf^—7mi-se-ré-re nobis.oth.

. ré-re no. • * ?-• = a—5—¥. .i. * qui tol-lis peccá-ta mundi : l S ¯¯¯? • ? " n ^ ' dona no-bis pa-cem.bis — 1 1 *"†ITB' pa. l_j • . II. — Agnus.cem. 93* —g¯fl "^" • J"fr •_^=D¯ ±ZI bis.==Fs—-^—•=—l·-s—?-B-—=-—M _• U . \—m i L_l·-J !—! no-bis. Agnus De.Cantus ad libitum.bis. • [L fb% di: dona no. • •• ••. Agnus De. * qui tol-lis peccá-ta mundi : mi-se-ré-re •· •' • U F* ^ .i.Us peccá-ta mun- gnus De^ ^ '% i.. 6 _ * ^ ' ¯ T I .s • • *~m ¯^ \-m ¯T¯*¯¯ -gnus De.. Ar ^ ^*¯ •• • ' ¯ ( B = _Z=Z tol.i. * qui A C I v . * qui tol-lis peccá-ta mundi : mi-se- .

6. ÿ.at e- is.ó-nem ** *` 1 • — • — · — • me.i-son.i-son.em * ae.Ký-ri. Chri-ste elé- i-son.i-son.rû-sa-lem : • exáudi I ¡ o-ra-ti. I I `ì\m e j T / —F-?-Pfe l \ .ri.tu. • • •• fh=~r-fc XIL Y-ri-e * elé.a lú.et.e * =^^4====r elé. ad te ¦—¡ r¯fl—i Ft — omnis ca-ro vé-ni.us in Si.cet hymnus De. g 1-¾—ï X \ E-qui.MISSA PRO DEFUNCTIS.on. Te de. S-lrjT77*T~ I ^ L · 1 .na e.e e- lé. Intr.«/. *¯ÿ. Ký. Ré-qui. ===== .ce.térnam do.em. et ti-bi reddé-tur vo-tum in Je. Ps.am.is Dómi- ne : et lux perpé.

na Do- mi. Grad. * \ \m `^"^ ' i4 i+ `¶· In memó-ri.um de-functórum • frip* †~j— á-nimas 6mni.em * aetér- J— nam do.a aetérI na e- rit ju- stus : ab audi-ti. "-¡n^« m*f* —j fi-dé-li.bit.is — E-qui.um ab omni vín- ì *Dó-mi-ne.ne : et lux perpé- tu-.M i s s a pro Defunctis.a / — •"rL || • lû- ce.ve. ^^^ •—%—B—•—•—•—i 8.ó-ne ma- la r Tract. S JLJL * non 1—¶A Bsól. X \ 95* ¯+¯ e. . time. .at e- is.

a m—H iJ-lis _ f-« succurrén- te. me-re-ántur e-váde-re ju- ¯¯¯a¯¾~i—i"¯f—"^ dí. omitti þotest in aliis Missis. Hi i •—5— a • a* mi-rum spar-gens sonum Per sepúlcra re-gi. .di. di.es il-la.ç6 # Missa pro Defunctis. 1 1 i_B_ `¶. Et lu-cis aetér- ^^^ nae g-"«%è—¾ .li. i be. Quan- do ju-dex est ventúrus.ónum. Coget . Et grá-ti.i.a-ti-tú. ¯t—iflTï 71 7 _ »JI • i ' • -———•—-——^————————————— Sequentia did debet tantum in die Commemorationis omnium Fidelium defunctorum et in Missa exsequiali .ne * pér-fru. Quantus tremor est fu-túrus.nis.a tu. Sequent.es i-rae. Cuncta stricte discussúrus! Tuba . £ 7 cl *· —1_—• . ^-^Vpr¯ r~i ÿ.ctó. cu-lo de.? =—•-- µ- *-*-i L·J I.rum.ci.tii—9—P ¿ \ p| i •_L_«i ^=Þ-ffe.um ultió. Solvet saeclum in favíl-la : Teste Da-vid cum Si-býlla.

_*_É J .e-tá-tis. —: • _fl 1—s¯¯i# • • 1% • — 5 Cum re-sûrget cre-a-tú-ra. In quo to-tum conti-né-tur.. Quidquid 1 B_Ë ».fizz Mors stupé-bit ¦ W-` H— j `- ante thronum._—_ a—^ a__i —i _ • » — ^ ¯ • •—r¯¯·—Sl·¯ inúltum remané-bit. na-tû-ra. Unde { mundus ju-di-cé-tur.· ¯ a . Li- •¯ • ber scriptus pro-fe-ré-tur. • Salva me. 97* # et * %# • o-mnes • . 11 ' J la-tet appa-ré-bit : Nil Quid sum mi- ser tune dictû-rus? Quem patró-¤um roga-tú-rus? Cum vix ju¢ —11 — — stus sit se-cûrus.Missa pro Defunctis. Ju-di-cán. ¾ •_A-gj¿o Re-cordá-re salvas gra-tis. Qui salvándos I 1 Z Ü Í : — • .ti responsú-ra. B_^ M-i r¯ Ju-dex ergo cum se-debit. fons pi. . Rex treméndae ma-jestá-tis.

us. l-L-. —. tamquam re.nus . • • ju-dex ul-ti. .e. Qui Ma-rí. Quod sum causa tu-ae vi-ae : Ne me perI .===pz==ziq • Et latró. se.ó-nis. _ . Pre-ces me-ae non sunt dignae : Sed tu bo. »___ 0 = : — \ F = • r • = tk i vultus me.'I'l. .ó-nis.su pi. . ~m • ¯Nfr¯v> .em ra-ti. :±!=L—'L·· ' J is • * • •• n das • il-la di. . Mi-hi quoque spem B__ a _ P-«—-¡—t J • p* H ! m—5 g • — ^ f^~ftr¯¯ de-dísti. —m .am tz=q=_ absolvísti. i •_ j ¾ s Je. m • Inge-mísco.98* Missa pro Defunctis· ÌXLXL^T¯^T~.us : Suppli-cánti parce De..e.bor no¤ sit cassus.nem exaudísti. Quaerens me.ó-nis.us : Culpa ru-bet L- .dí. .sti lassus : Red-e- místi cru-cem passus: Ta¤tus la. Juste í •¯^ijrzzzr¯^¯rziii:—_¯.zi=z Ante di. Do-num fac remissi.

dona e. ¢E= tL_! cu-ram me.Missa pro Defunctis. . ¯ V.es il-la.ce De. S 99* l· % fl-*¯ • * J—^_¯D— te-i _— Inter o-ves —i——1—£±=^-g-. Confu-tá-tis ma- le-dí-ctis. Lacri-mó-sa di. I Ne per-énni cremer igne. .i fì-nis.em. 8 _þrj=tv:j Hµ_!_I_! . fac be-nígne.e Je-su Dómi-ne. A.is réqui.ic ergo par. . Et ab haedis me sequestra. • -MTi¯ • . • ' (S8· 'I . Pi. O-ro supplex et acclí-nis.cum praesta. Stá-tu.us. • m .l_LJ:_ ! lo. Qua re-súr- get ex favíl-la. Cor contrí-tum qua-si ci-nis : Ge-re .ens in parte dextra.—. Flammis ácri-bus addíctis : Vo-ca me cum be-ne-díctis.men. Ju-di-cándus ho-mo re-us : Hu.

-I ^ j ÿ ¯ T ~ a • *¯*-*¯ * .as tár- < a •• 1 r~. -t—r¶ * Rex gló••—-— r ri- Omi-ne Je-su Christe. ne absórbe. a r/L*-\-t P a •• n J ^ i ta-rus.rimus : tu súsci-pe pro a-nimábus il.as etpre-ces ti-bi Dómi.el repraeséntet e- as in lu.cem sanctam : * Quam o-lim Abrahae promi. .sísti.ae. et de pro-fûndo la.ioo* Offert. .rum de poe¤is infer.cu : lí-be- ra e.li.as de o-re le. _ ¯3¾ .Hósti.¤i. ne cadant in obscû- rum : sed sígni-fer sanctus Mi.cha. _ 8 ^ — .= -L/ -p—— .y.— - .at e. lí-be-ra á-nimas r= ómni. et sé- mi- ni e. .fun1 - ctó.um de.jus. Missa pro Defunctis.lis.ne laudis of-fé. _.ó- nis.um fi-dé.

Agnus De.a tu. Ho-sánna in excélsis. ior* qua. *Quam o-lim. de mor. Be-ne-díctus qui ve-nit in nómi-ne Dómi-ni. • !___•• X _ • ' ba.oth.em.am fá-ci-mus : fac e.is réqui.e memó-ri. a •' • • *~Ì—• • L = ?—i¯^——i—*—r^ À ~ : JTL -gnus De.is réqui. i ?¯¯¯ . *~B~TF Agnus De-i. ^-r^¯=FãHH= Ho-sánna in excél-sis. • " ' f Sanctus Dómi-nus De. Dómi- ï ne. Ple-ni sunt caeli et terra gló-ri. k3 " Anctus.a.us Sá*^ _ . * qui tol-lis peccá-ta mundi : do-na ' • • i¯F¯¡—i—a¯^"^—?—*^—•~gi~7~i—iµ-¿ e.rum hó-di. .em** sempi-térnam.te transíre U ^_p_U ad vi.em. • ' • • ? • • ¯a¯^—?—•-?—> • . *qui tol-lis peccá-ta mundi : • • " • — ? • •• ñ • • 11 • dona —g¯¯*¯· e.as.i.i.Missa pro Defunctis. *qui tol-lis peccá-ta mundi : dona e. * Sanctus.tarn.is réqui.

S Absolutio pro Defunctis.at e.Réqui.éscant in pa-ce. • • • † ^ • . qui-a pi. 8 •• .em aetérnam ¢ • .a pi. * de morte aetérna. qui. [ • -¾¾F . n Equi. JL^ ^ .is in aetérnum.a lú-ce. ‰ JL·À R ^ï-· • • ¯ — ¯7¶~T-^-H— === « ¾ _¯=z t=ö=—ü „ Si _ -=>~-==^ mi-ne.ris ju-di- . 1^?. g g et lux perpé-tu.li mo- véndi sunt et ter-ra : † Dum \ré- ne.da : * Quando cae. Amen.102* Comm.us es.is in aetérnum. Do- < • J ——"^-f¾-^VftF— J —r¯*¯—*— s — in di. ¶ Finita Missa pro Defunctis\ si facienda est Absolution Cantore incipiente.y.at e. a • •• ·—g—• • • g—• • " * Cum sanctis tu.is. Clerus circumstans cantat sequens Resßonsorium.— = • —+-^ —ry¾: —n fl » ^ * . Dómi·ne : * Cum sanctis —«— *~av • T~g~*~* m i—• n ` ~ • • • tu.e il-la tre-mén.is. 1 • J • . .us es.p .is Dómi-ne. § — ^ •¯¯¯gr--< -i \ — — do-na e. 1 *-=—• g T —•—=H| ¿\ ¡-B 8 8. I-be-ra me.· •—I UX ae-térna * lû-ce.

em aetérnam dona e. y . di. 103* hn cáre saé- •—'—-–—¯¶ cu-lum per i.ris ju-di. . Réqui. Di-es il-la. Tremens. di. • i · " et tèr-ra. .véndi sunt 6 || • .ne : et lux perpé-tu.rit. Finito ResponsoriOy Cantor cum i9 Choro : ^ T V J T a . Repetitur Líbera me usque ad J^..a lú-ce-at e. 1 ctus sum ego. †Dum vé- ne. Christe a * 1 ^ 11111111 e-lé-i-son. et tí.0. i . dum discússi.is Dó-mi. ca-lami-tá-tìs et mi-sé-ri. .M ^ ¯ .es magna et amá-ra val.0 vé-ne.*" Chorus:' • • • Ký-ri-e e-lé-i-son. * Quando cae.de.es N i-rae.cá. y.gnem. JT. S at-que ventú-ra n = i-ra.gnem..ae.re saé- cu-lum per i- \i ^: II · • · . -¯îl7¯J y F · T · 7 • r.is. ..li bA ¯± mo.me.Åbsolutio pro Defunctis.·' ^ ' II ' -n ^ i. Tremens fa- S * l· ? * • % * = —. — ——? l·¯ ^ •• r.

(fámulae tuae N) quam hódie de hoc saéculo migráre jussísti : † ut non tradas earn in manus inimíci. Amen. ìÿ. A porta ínfe-ri. Pa-ter noster.ó-nem. Amen. non poenas inférni sustíneat. y. * ut quia in te sperávit et crédidit. quaésumus Dómine.at. Requi. ánimam famuli tui N. Bsólve.Iÿ. (secreto) y . sed gáudia aetérna possídeat. ¶¦j.i_U n • ¯ -•—• •—•-—• . Si autem sit praesens Defuncti cadaver.us ad te vé-ni. vel resuscitáti respírent). Celebrans sequentem dicit Orationem. Iÿ. (fámulae tuae N. et ad pátriam paradísi perdúci.i¢>4# Omnes ¾HÌ— Absolutio pro Defunctis.éscant] S •—• • • — • •. Eus. A D . E-ru-e Dómi-ne á-nimam e[á-nimas e-ó- ɾE==F¶ii¶=i=i jus.9 vel ánimas famulórum tuórum) ab omni vínculo delictórum : † ut in resuri*ectiónis gloria. y . Per Christum Dóminum nostrum. * inter Sanctos et eléctos tuos resuscitátus respíret (resuscitáta respíret. Jÿ. HI • . lÿ.éscat in pace. Per Christum Dóminum nostrum. cui próprium est miseréri semper et párcere. Et ne nos indú-cas in tenta-ti. f¾f†1 SaCerd S ° • •• ¯ "¯^-[F1^ e. lÿ.am. Et clamor me. Dóminus vobíscum. J\ m sintul: ' •• Ký-ri-e % ?=g= II o .ó-nem me. Et cum spíritu tuo.—r n B-Hµ-LI o-ra-ti. Loco praecedentis Orationis Celebrans dicere potest Orationem quae dicta est in Missay vel aliam convenientem. J/¯. * 1 ZJ 1 .lé-i-son. Orémus. sed júbeas earn a sanctis Angelis súscipi. jr. neque obliviscáris in fìnem. te súpplices exorámus pro ánima famuli tui N. Dómi-ne exáudi rum. Amen.Sed lí-be-ra nos a ma-lo.] [Requi.

éscat in pa. Sustínuit ánima mea in verbo ejus : * sperávit ánima mea in Domino. Dómine: * Dómine exáudi vocem meam.*speret Israel inDómino. EXSEQUIARUM ORDO. Si iniquitátes observáveris Dómine : * Dómine. 11 : Requi. üf. Anima ejus (Animae eórum) et ánimae omnium fidélium defunctórum per misericórdiam Dei requiéscant in pace. Hi •—•¯ •—•—-• •—• •—• • • M U ¯ • • 105* • • I y . antequam cadaver efferatur. Réqui. Iÿ.at e. Iÿ.i Dómi-ne. Amen.i. Fiant aures tuae intendéntes *¯ in vocem deprecatiónis meae. illud asþergit aqua benedicta : mox dicit sine cantu antiphonam : Si iniquitátes observáveris Dómine : Dómine. versus Animae eórum non dicitur. Cantores.In Exsequiis Defuncti. Quod si absolutio facta fuerit pro omnibus fidelibus defunctis.is] S n tu. . Amen. [Requi.éscant] Celebrans dicit recto tono : `¶. Et lux perpé[e. A custódia matutína usque ad noctem. quis sustinébit? Psalmus 129.ce. Chorus.em aetérnam do-na e.a lû-ce. Parochus. quis sustinébit? D E profúndis clamávi ad te Quia apud te propitiátio est: * et propter legem tuam sustínui te Dómine. Ad elationem corporis.is]. —a—«—•—•—«—• — »i_U m * • • • fr r ¶ m ï. [e.

5. Parochusque de domo procedens. et malum coram te feci : * ut justificérìs in sermónibus tuis. praeterquam in Oratione Non intres. 3. Quóniam iniquitátem meam ego cognósco : * et peccátum meum contra me est semper.am t u .ex omnibus iniquitátibus ejus. in hoc vcrsu. * dele iniqui£dfe/7z meam.á. 8. et vincas cumyürf/cáris. Amplius lava m e a b iniquitáte m e a : * et a peccáto meo m u n d a me. 6. Dómine1. Aspérges me hyssópo. Ecce enim in iniquitátibus concéptus sum : * et in peccátis concépit me mater mea. et super nivem dealbábov. córdia : * et copiósa apud eum Requiem aetérnam * dona ei redémptio. et mundábor : * lavábis me. Ecce enim veritátem dilexísti: * incérta et occúlta sapiéntiae tuae manifesfds# mihi. .io6# In Exsequiis Defuncti.li. 7. Quia apud Dóminum miseri.us.* Clero S —n alternatim ~ * * m «~"• «~«^~«—j ¾ ¡ p ^ ^ i prosequente : . 2.a m . Repetit Antiphonam totam : Si iniquitátes observáveris Dómine : Dómine. !_U se-eûndum magnam mi-se-ri-cón//. Tibi soli peccávi. g Xsultábunt Dómi-no . statim gravi voce intonat Antiphonam : Ant. et in omnibus versiculis et Orationibus¡ pro singulari ponatur numerus þluralis. Et ipse rédimet Israel * Et lux perpétua * lúceat ei. Mi-se-ré-re me.ta. Cantores i l l ¡ • • Q¯1 &--<—¯ÿ~¯Q • ' Iinchoant : • :¯" j¯ 1. quis sustinébit? Deinde cadaver effertur. * ossa humi. 1 Si Exsequiae fiant pro pluribus Defu?ictis.i De. 4. Psalmus 50. Et secúndum multitúdinem miserati<5num tuárum.

dedíssem útique : * holocáustis non de/ectáberis. Deinde ecclesiam ingressi. 10. Deus salútis meae : * et exsultábit lingua mea justítiam tuam. gravique voce recitari debent usque ad ecclesiam. 16. 107* 9.ní. oblatiónes et holocáusta : * tune impónent super altáre tuum vítulos. 21. Audítui meo dabis gáudium et laetítiam : * et exsultábunt ossa humZ/fáta.á. > z ä = JLlf Xsultábunt Dómi-no ossa humi. I. distincte. 11.. 22. Ac si longitîido itineris pôstulaverit. 12. 20. Ad Dóminum cum tribulárer. Ðocébo iníquos vias tuas : * et ímpii ad te converténtur. Cantore incipiente et Clero alternatim respondente. Requiem aetérnam * dona ei Dómine. etc. 19. dicantur Psalmi Graduates. 13. Benígne fac Dómine in bona voluntáte tua Sion : * ut aedificéntur mun/erúsalem. cantant Responsorium.^I·^ occur. Líbera me de sanguínibus Deus. Redde mihi laetítiam salutáris tui : * et spíritu principá// confírma me. Sacrifícium Deo spíritus contribulátus : * cor contrítum et humiliátum Deus non despícies. Dómine lábia mea aperies : * et os meum annuntiábit laadem tuam. etc. Quóniam si voluísses sacrifícium. Tune acceptábis sacrifícium justítiae. Ne projícias me a facie tua : * et spíritum sanctum tuum ne ånferas a me.ri. 18. videlicet: 4 .i. Avérte fáciem tuam a peccátis meis : * et omnes iniquitátes meas dele.te * Sancti De. vel alii Psalmi ex Officio Defunctorum.te . 14.In Exsequiis Defuncti. et in fine cujuslibet Psalmi dicitur : Requiem aetérnam dona ei Dómine. Ad ingressum ecclesiae repetitur Antiphona : ^ -÷±nsî\T * ·. 17. qui Psalmi devote.li. 15. Et lux perpétua * lûceat ei.ta.. Cor mundum crea in me Deus : * et spíritum rectum ínnova in viscéribus meis. ^ t —->— Ubve.

• —^¾ ' Ange.ctu Al- tíssi- mi.ctu Al- tíssi- mi. Suscí-pi-at te T Christus. i ¯-y·— i T? ni : • Susci-pi. .ctu Al- si| mi. † Ofife-rentes e.li I^^7NB cant i de-dû- — -i—-— * Susci-pi.i Dómine : et lux per- aetérnam do-na g pé-tu.li —g Dómi- r*· i——•—.n ei.éntes á-nimam e- S jus : j fc-¡ir¡r— ¾^· I r*~¯. — Ange. - ^ •' tís- in conspé.io8* In Exsequiis Defuncti. † Offe-rentes eam* †- ce. y.am in conspé. Réqui- =p^¾ em •a ? l· S -V^^~^T1¯^¯P=*=Ì e.at in conspé. qui vo-cá-vit i | te : T et in si-num Abrahae I -– ¯¯f¾:^F^¯3.am j v. • • a • • e— n te. y .éntes ánimam e- jus : † Offe-rentes e.a lú- .

at. Sacerdos absolute dicit Orationem sequentem nulla numeri aut generis facta mutatione. nisi per te omnium peccatórum ei tribuátur remíssio.em. Absolutio super tumulum. in Exsequiis praesente corpore defuncti. Cleri cantant Antiphonam : N 7. mereátur evádere judícium ultiónis.cí-pi. Non ergo eum.• ? • ' • ' • — • ¯ ~ ¡ ~ a •• 1 -«-«-l in tu. 103*. quem tibi vera supplicátio fídei christiánæ comméndat : sed gratia tua illi succurrénte. etc. Qui vivis et regnas in saécula saeculórum. Cho-rus Ange-ló-rum te ñ-‰ • m 1 • i—•— = 1 5 ¡—I sus. dum víveret.ant te Márty-res. 109* ¶ Post Missam. Finita Oratione. 102*.0 N pa-ra-dí-sum *dedú-cant te Ange-li : advéntu ? • É * ' —¯ et perdú-cant te d j¾ . tua judiciális senténtia premat. insignítus est signáculo sanctae Trinitátis. ut supra. dum autem portatur vel in eodeni locoy si tune non portetur.In Exsequiis Defuncti. qui. Amen. quaésumus. " ¦n in ' • •* II ci-vi-tá-tem sanctam Je-rú-sa-lem. Deinde Cantore incipiente Clerus circumstans cantat`R[. et cum Lá-za-ro quondam páupe-re aetér- ^=^-. g . corpus defertur ad sepulcrum. Líbera me. Deinde Kýrie eléison.as réqui. . quia nullus apud te justificábitur homo. ut supra. si tune deferendum sit. etiamsi pro pluribus aut pro femina dicatur : ON intres in judícium cum servo tuo Dómine. lÿ. ••* suscí-pi.-^-^=¡=^fl====== nam há-be.

1.é-tur in ae-térnum. Deinde. * in domo David púe/7 sui. 2. * datúrutn se nobis : 7. etiamsi corpus tune ad seþulturam delatum non fuerit. 6. Ad faciéndiam misericórdiam cum pátribus nostris : * et memorári testaménti sú/ sancti. quod jurávit ad Abraham patrem nostrum. et intonet antiphonam : E J! ¾_g_ —-y-y-y j-^p-P - - -go sum * re-surrécti. et fe-cit re-dempti. ut infra.o et vi-ta : qui cre-dit in ±— •—. * omnibus áiébus nostris. .ae.i. Requiem.a vi-si-tá-vit.us fú. * qui a saéculo sunt prophetárraz ejus : 4. et Et lux perpétua. exceptis ultimis. Omnes versiculi sicut primus inchoantur. non mo¯ri. ét. * et de manu omnium qui ødérunt nos : 5.Iio* In Exsequiis Defuncti. 3. vi-vet : et o-mnis qui vi-vit et cre-dit in me.e-rit.ó-nem ple-Ws su. Canticum Zachariae. Salútem ex inimícis nostris. In sanctitáte et justítia coram ipso. qui propter brevitatem> incipiuntur in chorda dominaníe. Sacerdos prosequatur O¶ìcìwrn. •* serviàmas illi : 8. quod nunquam omiltitur. Ut sine timóre. Et eréxit cornu salútis nobis. Jusjurándum. de manu inimicórum nostrórum liberáti.am si mórtu.__*_[_•—«i-wµ~† * a— me. Sicut locútus est per os sanctorum. Be-ne-díctus Dóminus De-us Isra-el : * qui.

Requiéscat in pace. vi-vet : et o-mnis qui vi-vit et cre-dit in me. Tÿ. A porta ínferi. Dómine. * in remissiónem peccatórum e<5rum : 11. Amen. Erue. 10. Et lux perpétua * lúceat ei.Ký-ri. Requiem aetérnam * dona ei Dómine. dicatur psalmus De profúndis et alii psalmi ex Officio defunctorum. 1^.Christe e-lé. ét-i. Illumináre his qui in ténebris et in umbra mortis sedent : * ad dirigéndos pedes nostros in viam pacis. Et tu puer.i-son.e Sacerdos : e-lé-i-son. fÿ. si longitudo itineris postulaverit. — = y. Ad dándam sciéntiam salútis plebi ejus. ~ Interim corpus aspergit. Dómine. ánimam ejus. Ad ingressum coetneterii repetitur antiphona. óriens ex alto : 12.é-tur in ae-térnum. et in fine cujuslibet psalmi äicitur : Requiem aetérnam dona ei. y. III# 9. non mo-ri. prophéta Altíssimi vocáberis : • praeíbis enim ante fáciem Domini.am si mórtu-us fú-e-rit.In Exsequiis Defuncti. y. Ac.i-son.o et vi-ta : qui cre-dit in me.e e-lé. 14. 13. -go sum re-surrécti. Et ne nos indúcas in tentatiónem. . < • • ¯*¯"ž¯¯ñ Pa-ter noster. paráre vias ejus. Per viscera misericórdiae Dei nostri : * in quibus visitávit nos. Postea Sacerdos dicit: Chorus prosequitur : ^ ^ ^ ^ ^ ¾ Ký-ri. Sed líbera nos a malo.

M ^ ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ^· m* * De.am I . y . quaésumus Dómine. Per Christum Dóminum nostrum. Amen. Orémus. Et lux perpétua lúceat ei.U2 # In Exsequiis Defuncti. Jÿ. y. Amen. Jÿ. lÿ. `¶. Dóminus vobíscum. Iÿ. ut factórum suórum in poenis non recípiat vicem. Iÿ.um de-functó-rum. qui (quae) tuam in votis ténuit voluntátem : † ut sicut hie eum (earn) vera fides junxit fîdélium turmis : * ita illic eum (earn) tua miserátio sóciet angélicis cboris. Amen.urn fi dé-li. Et cum spíritu tuo. hanc cum servo tuo defúncto (ancílla tua defúncta) misericórdiam. AC. F I Cantores : 5 . Anima e-jus et á-ni- ^77TZ^7T7T7¯7¯^^ mae ómni. Sacerdos : —r¯+¯+-* • fm r ¯ n r ¡ : 1 . Dómine. per mi-se-ri-córdi. Dómine. exáudi oratiónem meam.i requi-éscant in pa-ce. Iÿ. Et clamor meus ad te véniat. y. . Requiem aetérnam dona ei. ~¯Vr~rTT¯j y. Requi-éscat in pa-ce.

lis abso/ lú-tos. I.urn t u . Hie forms. Jÿ. classis.TONI COMMUNES MISSÆ. Per e.s u m Christum F í . in Missis votivis I.rémus. cle- / Metnim. Mariae in sabbato.u m : qui f¿=¿ziï-^r. .úmdem_ / Flexa. quaésumus Dómi-ne. servatur in dominicis. per octavas. ¢ • •—•^ • • -a-—• a¯Hi—••—• • — B — J V^/ . Pre-ces nostras. ab omni nos adversi-tá-te custó-di. atque a pecca-tó-rum víncu. Et cum spí-ri-tu tu-o. . et III. JL/ Omi-nus vo-bíscum. ¦ m• • ·—•-—«—• —m-rm • • • • ¾. . . feria V in Cena Domini et in Missa Vigiliae paschalis. II.li. ^Ü=>¯ZZ^Z^ te-cum vi-vit et regnat in u-ni-tá-te |_e-júsdemj Spí-ri-tus . Toni Orationum. in Missis festivis et in Missa de Officio S. . classis. ïonus festivus.n u m nostrum J e . | • i D ó m i . ménter exáudi : / Flexa.. in vigiliis I. . 1.

a saécu-la saecu-ló-rum. C.te pro.o Patre _vel Qui / Metrum. mo-ri-én. In ipsa Oratione fit primo metrum\ deinde flexa. ut aiunt. (A).sé. Exempla Flexae. per. Toni Orationum. fiexa> ubi habetur punctîim cum virgulay vel si non adsitì ad priinam virgulam post metrum. Amen. A) In Commemorationibus et feriis. fés-si sunt. classis. fit solummodo metrum. si permit tit sensus. classis et in Missis defunctorum.do con-. . ut in Festo et in Octava S.re.cé-pi. hoc est : recta voce a þrinciþio ad finem. potest ad libitum immutari clausula (B). vel proferri sub modulatione consuèta (A). orationes cantantur in tono. Advertendum est verba Jesum Christum Fílium tuum. Alia conclusio : Qui vi-vis et regnas cum De. In conclusione Qui vivis vel Qui tecúm vivit. etc. in vigiliis II. te-cum vi-vit etregnat in u-ni-tá-teSpí-ri-tus Sancti De. 2· Tonus ferialis. R.fés. quae re-eta sunt. 8 Julii £çi2 quando in lecticmibus et versiculis et in psalmorum mediationibus monosyllaba vel hebraica dictio occurrit.que. in Missis votivis IV. Stephani. feriali.H4 # / Metrum. vel: con.mus. Conclusio tune incipit ad verba Qui tecum. pertinere ad corpus Orationis.us : per 6mni. C • "• • ——-»—¯¯°¯P¯¶ •-j¯-«-^hr-fl- pi. aliquando in fine Orationis posita. Exempla Metri *.si sunt. ^ ^ ^ • · · 11-^1 Sancti De.us. 1 Ex decreto S. et in fine. (B). et III. Metrum in Oratione fit plerumque ubi in textu habetur duplex punctum. solummodo sustentando tenorem ubi alias fieret metrum et flexa. Iÿ.e-tá. dei7ide metrum. In conclusione vero pi'ius flexa.

sine distinctione ritus festivi vel ferialis. cinerum. novi ignis et cerei paschalis.o. Flectámus gé-nu-a. Levá-te. d) post pedum ablutionem. Ï15* B) Est etiam in usu alius Tonus ferìalts. e) feriae VI in Passione et Morte Dontini pro solernni Actione liturgica posttneridiana. c) in benedictionibus candelarum. Hie alter Tonus in omnibus €onvenit cum printo Tono feriali¯`(A). In primo Tono feriali cantantur Oratio?ies qUando praemittitur monitio Flectámus génua. [Pax vo-bis]. :=::== == a > ^^ _ Orémus.Toni Orationum. in quibuslibet Functionibus. Sacerdos : Diaconus : Subdiaconns x : p^PHI 1 . Et cum spí- ri-tu tu. 1 Per hebdomad am sanctam Leváte a diacono cantatur.. et in Missis Defunctorum. a) Tonus solemnis. Toni antiqui ad libitum. qui usurþatur pro orationibus : a) Litäniarum. lý. b) asþersionis aquae benedictae in dominicis. in Quadragesima did potest in • altero Tono feriali) post monitionem : Humi-li. JL·ß Omi-nus vo-bís-cum. Oratio Super pópulum.fit punctum per semiditonum.á-te cá-pi-ta vestra De. praeterquam quod in fitie Oratìonis et conclusionis.o. Praesta.. insuper pro omnibus Orationibus quibus praevia est monitio Flectámus génua. Hie Tonus adhibetur pro omnibus Orationibus Missae (praeter Orationem Super pópulum). . raìnorum.

um tu. y4/¾¿3. sit pro no-bis perpé-tu-us intercessor.T¡ regnat in u-ni-tá-te Spí-ri-tus Sancti De.V¡ • — •^ in u-ni-tá-te Spí-ri-tus Sancti De. Ma-jestá-tem tu. Je-sum Christum Fí.li.. V_-/ .jj • M > 1 —— 1 • .us. exo-rámus : ut si-cut Ecclé-si-ae tu-ae be-á-tus Andre. . g.us. . Apósto-lus éxsti-tit praedi-cá-tor et rector. . . _ . .• • ^ saécu-la saecu-ló-rum. Per Dómi-num nostrum / Flexa. . Amen.0 Patre \_vel Qui te-cum vi-yit et regnat 6^--——— • • • • • • • P M M .am Dômi-ne suppll-ci-ter / Flexa. 1^?. .as *TT WTVJ7TTV-ri i-ta apud te / Punctum.rémus. . . conclusio : Qui vi-vis ' et regnas cum De.um : qui te-cum vi-vit et h-j~rrrrrT777 . etc.==†r7T—TT¯7J / Metrum.~T^==. . per ómni.n6# Toni Orationum. _ _ _ _ • • '• V '• pi •.a g / _ _ .

fés.ti. Exempla Flexae. ut etiam multáe in Pontificalibus Functionibus (quae post Flectámus génua. mur. ' • — a ~ j — • ^ – í— tenet.i tus laedivel: di. Flectámus g·énu. es. sunt..a. sunt. S-«—• •—a •¯ï¯l ' "' \—i—"¯¯" ¯"~¯11—•—B—·— Je-sum Christum Fí-ìi-um tu-um. S.si Exempla Punctù l _ -—m—m—•—• j _ _ 1 da.gná.a.. 117* pré-ci-bus nostris ac. sed mediante unius toni intervallo. (B). (A). . Conclnsio. in fine primae distinctionis. et post pausam quamlibet.. Post fiexam. / Punctum. (A). resumi debet. Si O ratio sit solito longior¡ ut aliquae ex us quae dicuntur post lectiones in Vigilia paschali. Qui te-cum vi-vit etregnat.commoac. in hoc iono sunt cantandae) : punctum fieri potest in ipso corpore Orationis semel velpluries.Toni Orationum.gicon-fés-si vel: con. · ve-tústa sér. Levá-te. In Orat. Pó-pu-lum tu-um. g n á t u s es. prout fert textus> sed ita ut inter punctum et punctum fiat semper flexa. In ipsa Oratione fit flexa tantum..tus Stephani. (B).vipérfru. Hie tonus (ubi est in usu) adhibendus est quandocumque praecessit monitio : Orémus. tenor non statim. tí.flí.

um : † I—• • •—• ¯·¯HB • • • • • •-•—• IHH· = 1 5—a— ! qui te-cum vi-vit et regnat in u-ni-tá-te Spí-ri-tus Sancti / Metrum. / l_l -»i-1— et dictis exsequámur et factis. lÿ.us : † ut sem/ Metrum. Amen. I¢. * quae ti-bi sunt plá- gzTf±^=^-. / Flexa. O-rémus. vel: et fa-ctis. J—• •—«—• • • •—• •—• • • • •—-—I—| Per Dómi-num nostrum Je-sum Christum Fí. C • • • • • . 11 / -¶¿5. Benedictiones et Litantas> etpro ceteris Orationibus hujusmodi (praeter illas quas praecedit monítio Flectámus génua). quaésumus omní-po-téns De. Conclusio. b) Tonus simplex.-. Hie Tonus inservit pro Orationibus ad Aspersionem. U l·—•—• ¯*^^~*"¯7^¯P / Flexa. * per ómni. Praesta.-^-. .-r—T • *—tì ci-ta. I—• 3 • • • • • • • = ¶k—Wr 1 • ft—* • 5 — * ! >_«_____«_^_«„_——–—_—. ~ 1 De-us.a saécu-la saecu-ló-rum.n8# Toni Orationum. Omi-nus vo-bíscum.um tu. •*—I «______»_ \ per ra-ti-o-na-bí-li-a me-di-tántes.li. Et cum spí-ri-tu tu-o.. / Punctum.

subsí. praesta quaésu. / concé-de lae. Alia conclusio. Conclusio b?'evior. Exempla Metri.. ^/. . Amen. Exempla F¡exae.(A). In Orationibus quae longiores sunty ut in Benedictionibus solemnibus.ri-tus Sancti De. ad pro-te. ut supra. Oratio Super pópulum. (B). quae in Missis ferialibus Quadragesin?ae dicitur post ultimas Orationes} can tan da est etiam in tono simplici.u s . - 119* •—a—•—I £—•—•—•—-• •—•– • •—• m—% Qui vi-vis et regnas cum De.^/.gén-dumnos. punctum semper fieri debet in semiditono.di.gná-tus am.(B).•digná-tus es. vel: digná-tus es. Ante TtJ. Amen. (A). Punctmn in fine Orationis ante conclusionem fit regulariter per semiditonum vel per diapente.z.rat.Toni Orationum. praemissa moniiione : Humiliate capita vestra Deo.mus.fe. juxta receptum usum. sunt. Si vero textus in plures periodos dividatury in fine cujusque periodi fit punctum ut in fine orationis. Flexa regulariter fieri debet in fine primae distinctionis. es. et in Pontificalibus Functionibus¡ alternantur flexa et metrum. lÿ. 115*. Punctinn in monosyllaba* re-díme-re digná-tus es. * g__¾—a—B_a •—•—• •—••— 1—-m 1 B—.gnátus ve¿ : di. Per Christum Dóminum nostrum..tí.a con. Metrum numquam omittendum est.o Patre vel : Qui te-cum vi-vit et regnat_ in u-ni-tá-te Spí. omittitur tantum quando Õratio est brevior.—B__fl per ómni-a.ticon-fés-si di.·prote-gén-dumnos. es.

— _—_ ecce merces e-jus cum e.on : Ecce Salvá-tor tu. et post . Ecti. Quis est iste. terminatur recta et pro tracta voce. Prophetiae Missarum (nisi concludendae sint recto tono ut dicitur infra) sic terminandae sunt (etiam sifiniantur interrogativo modo). laudem Dómi-ni super In fim. II.0 I-sa. .í-ae prophé-tae.us no-ster.us ve-nit : / Punctum. id est tránsi-tus Dómi-ni.li. ut fit in vigilia paschali post lectiones secundam et quartam.120* Tonus Prophetiae. ómni-bus quae réddi-dit no-bis Dómi-nus De.0.ae Si. . Haec dí-cit Dómi-nus De. Titulus. / T JL·J -— -* = / Flexa. ft / r Dómi-nus omní-pot-ens. qui ve-nit de E-dom. tinctis vésti-bus de Bosra?. Tonus Prophetiae.. quae praenuntiant canticos Moysi.us : Dí-ci-te fí. _ __iZI Interrogatio.. Quando finis Lectionis annuntiat cantuni sequentetn.

est. g—• •—•* T • • HI—• ¶l·—†—• • • • • •—•^ Et di-xit : Sic-ut scrip turn est : Audi-te domus Da-vid : . cob. cob.tus me. non fit vocisflexio. lem. est. debet fieri flexa^ vel plures flexae si periodus sit longior. el. ubi tauten sensus permittit. est.sedpausa tantuin voce protracta . A / B l·¯*-*—*—*—°¯f¯i= ve-ní. vos. nisi sit brevissiwa. 121* Lectionem quintam in Sabbatis Quatuor Temporum quaepraenuntiat Canticum Trium Puerorum. el.Tonus Prophetiae.i Jain Je. cob. Ad duo puncia quae praenuntiant rectum orationem¡ seu relatum sermonem.ius EmDo-mi- et cú. vi. est. lem.rúsa{ Spíri. *^*—*-¯¤¯ ~ f ve-ní.te ad propter De. est.tus f¿-¯¦ me.rû-saSpí-ri. Punctum in monosyllaba vel hebraica voce. vos.num Dómi-nus lodó-mu-i e. Circa medium cujusque periodi.num lo.cúvel: ¦áô-m\x-i Em-má{ Do-mi- f et tus Janunus lac. In hoc tono non fit metruni. et ad fi-nem usque complé-vit : in forná-ce di-cén-tes : Flexa in monosyllaba vel hebraica voce. est. Ad punctum vero deprimitur etiam penultima si brevis sit. vi. Flexa fit deprimendo tantummodo ultimam syllabam. cob. etiam si penultima sit sine accentu.te ad propter vel: \ De.i JaJe.tus Jamá-nunus lac.

III. Ad punctum admirativum seu exclamans fit sicut ad punctum commune. Quod etiam valet pro Oratione et Evangelioy ubi habentur proprii toniy dummodo a stylo gregoi'iano non discrepent.122* Tonus Epistolae. Si Deus pro nobis. olim fere ubique usurpatus. juxta usum recentem in Romano directorio traditum. vox aequaliter et protracte continuatur sine ulla modulatione. Ubi tales toni non vigent> vel si dimittendi videantury valde optandum est uty loco praediclae lectionis in aequali voce. Inferior vero nota semper fiat in syllaba antepenultimay etiam si penultima sit brevis (cfi supra dilígere).tra nos? lí. odísse póssumus Fílius meus es tu.ge.sto.li? Qua-mób-rem? Sed quid? Quae? Sed si þeriodus inlerrogativa sit longior. vox flectitur tanlum paulo ante finem. Sed in fineì concludi debet ut in loco suo notatur¡ etiam si desinat interrogativo modoy quia alioquin Chorus non deprehenderet lectionem esse terminatam.i te? pó. ab antiquo Cantorino Romano traditusy et hucusque in Ordinibus antiquis ct multis Ecclesiis quoad substantiam servatus. Deus qui justíficat. adhibeatur tonus sequens. nisi quod ad interrogationem servatur tonus solitus interrogativi ut supra in Tono Prophetiae. Ubi viget tonus ex traditione acceptus.re? nu. Haec modulatio ad punctum interrogativum fit semper loco flexae vel puncti communis in Lectione} in Prophetia. ita ut inflexio incipiat in dictione quae cum sequentibus faciat aliquem sensum. Tonus Epistolae· Pro Epistola.li? vis fi. servari potest. in Epistola et in Evangelioy servata intervallorum differentia. quis est qui quis et diego hódie géNumquid omnes arespóndit : Quid. . Periodus interrogativa sic terminatur : con-dém-net? con.

0 libri Apo-ca-lýpsis be. il-lumi-ná-re Je-rú- sa-lem : qui. 123® L ._»—. TituluS. I • .' Surge. Metrum.o Actu. ad Co-rínthi-os. Pauli et Apocalypsim> non fit met rum.rum.a D6mi-ni .ánnis Apósto.ae Prophé-tae.· l·-j T JL·J = . • r i ¯~ * r * Ecti. et gló-ri.é-bus n •• 1 — / / =====¯=====: / il-lis : Petrus.um Aposto-ló. In aliis titulis praeter Episto¡as B. ad Ti-turn.li.. M L l· * * •—•¯ft-r¯^¯-B.í.-—-.0 I-sa.-g- L m m H-JL .um. infrincìpio textus. .— Ecti-O Epistolae be-á-ti Pauli Apósto-li ¯ ad Romá-nos.a ve-nit lumen tu. Sic semper cantanda sunt verba : In diébus illis. Lécti.-. In di..Tonus Epistolae.• • • • • Metrum. ad Gá-la-tas.á-ti Jo. / Lécti. § .

et reges in splendó-re ortus tu. a • . .a ecce té-nebrae o-pé-ri. etc.ent. et fí.os. et vi-de : omnes isti r / •—•-Hi • •—=. g_a aaa—a—·—•—3—j ¶TT· •—" • • < •ã—S et gló-rî.i tu. Leva S—· ^ in circú. Qui.ae tu-ae de lá-te-re surgent.antes. . etca-lí-go pópu-los: super te autemo-ri. tes in lúmi-ne tu. . super te orta est.o.a e-jus in te vi-dé-bi-tur. • • • • • • • Ë_i 4_ -—>—i±j J— ram. 6 **'-.i-tu ó-cu-los tu.i.I24# Punctum..li.~=j J s¯*—•—•-*-*—•-? ? • • »-*—•^>^»-j. l' 1 · · • •—• • • •—\ ^ • w m ¯¯i "' ————— congre-gá-ti sunt. ______ __± J l·^U ï____.i de longe i——¯^————•¯-^=«~fl • i ~ 7 ¯ p vé-ni.* *—*¯¯~*¯T*"~l • «"^—i¯¯j-i-1 In fine : aurum et thus de-f¿.rentes.—w •—5 5 1—_.ent terL . et laudem Dómi-no annunti. . Et ambu-lá-bunt gen= M.. vené-runt ti-bi : fí.é-tur Dóminus.li. . Tonus Epistolae. .

runt. a mór-tu.xit su.bus se.tus lus. li. cae. metrum omittitur. et í m . Nee in metro ?iec in puncto habetur specialis ratio de voce monosyllaba vel hebraica.gusci-én. .mur arin. Annuntiatio relati sernwnis fit recta vpce.ciapprogló-ria di. In periodis longioribus metrum repeti potest una vice vel pluries.tian et in. In hoc tono habetur metrum et punctutn.um.tiper-seMá-dideDó-mi.fí. pin.Tonus Epistolae.nus nostra té. Interrogatio fit ut supra.bi-tur stiaam sanquén.pucú.¯ré-.de pro De.ter.ligénre. vos.quabit. no. 122*. Pro co?iclusio7ie habetur modulatio specialise etiamsi textus desinat cum interrogations Exempla Metri.per mä • ¯lacis. 125* Haec concìusio constat duobus accentìbus qui inter se äliquantulum distare detenty íta ut primus fiat ante ultimum periodi membruniy seu ante ultima verba quae simul aliquem fàciunt sensum. I—— ~'~^¯¯¯ai†r=|¯H'—¯*H • 1 •" ^ l 1 ^ " pró-pi. rum. te or.is. Rursus ubi textus brevior estì vel sensus non permittit. \ HI—«¯HI «~ -¾ H-J-H- PH-ÌHÌ indu-á.us losaDo-mivéctóbus Epó. ti.ta est. pha. Exempla Puncti. prõut textus permittit:metrum enim ibi tantum fieri potest ubi habetur quaedam in sensu distinctio.or est con-fìan.sur.lésti. est.pi.

sancti. Exempla Conclusionù. Chri-sto Jesu in spe i.pse es non dein Chri-sto Je. men.. Gíó-ri. 1^. bus se.cu-Ii. fï.se... _ _ + g— B — m —a—* re-pro-básed inó. _ ' _ . ì(h rum est.a non illórum peténtibus MelchíseA- sunt.a ti-bi D6mi-ne.. est.ci-ent. Amen. Et cum spí-ri-tu tu-o.dem i.ci-ent. nostro.mni-bus a-bun-dére duditis m—o-¦-»:—¾ malum í.psees. fí. Punctum.. non sunt. sancti. in { i. . Chri. Tonus Evangelii.126* Tonus Evangelii. chí. dech.su Domino St in fine adsit vox monosyllaba vel hebraica : A / B / qui.. se. m m m m m— ' —g · o~-·^.• ( et e-lí-ge-re Dóminum Jesum consummatiónem Spíritus non deDomino Spíritus bonum. / ^ ï • • • • • •'— ] a • • • •—• •'.a sors ilpeténtiMelinsaécula. IV.• Q tm Sequénti-a sancti Evangé-li-i se-cúndum Matthaé-um. vel: qui. nostro. D ==z=zzz==dfczzziz=z===±: Omi-nus vo-bíscum.dech.mi-ni ébus. in spe. saé.stum. In il-Io témpo-re : Di-xit Je-sus . lÿ.

Adinterrogationem¡ servatur tonus šolitus interrogativiy ut supra^ 122*. ' .ánnem.• * ! • m 127* • • • • i discí-pu. : hie magnus : .e-rit. In hoc tono fit tantummodo punctum. • • . . . Alter Tonus ad libitum. . IÇ.ri-tu tu-o. vocem deprimendo in quarta syllaba antefinetnperiodi. . ft ft* y ft ft ft—ft- ft —. nisi venerit in fine. .li. Et cum spí. et conculcé-tur ab homí-ni-bus.. a ft* y_ -¯H Omi-nus vo-bíscum. . 0 rrvrí ¡ ni-si ut mittá-tur fo-ras.is : Vos estis sal terrae.^! : * . Sequénti.lis su.. .li. Modulatio puncti finalis seu conclusio incipienda est in penultimo accentu. • ir¯m n • £ 1 •—»-«-• • • • • i in quo sa.i se-cúndum Jo. !-»-»-• 1 • • • * [ • • 1—. . . vo-cá-bi-tur in regno caeló. Quod si sal eva- ¡ ^ nû. ^^^ !—_ jL·ß i—ft—ft—ft * Metrum. . . /« ƒ«^ : Qui autem fé-ce-rit I—«—•—•—«—• I_ et do-cú.e-rit.Tonus Evangelii. . Punctum. .é-tur? Ad ní-hi-lum va-let ultra.a sancti Evangé.rum. ¾—a—• •* • * — • a» ..

— • •-•-*-•—•-_-*' m • i-¥-a¯«e-jus. ^ l_H •> C\ .128* g—-•" • • • = • Tonus Evangelii.er? Nondum ve-nit ho-ra me.um discí-pu-li Verba In illo témpore. / di-xït Ma-ter Je-su • ad e. Gló-ri. • .énte vi-no. ad nûpti.a ti-bî Dómi-ne... ' .as.i Jesus : Quid î 7 i T .um : Vi-num non ha-bent. / / B • VV¯-l¯l"¯¯ H * *~m m • •* 1 • • T 1 "• *• 1 • Iÿ. . in principio textus." · · " •— et discí-pu-li è-jus Vo-cá-tus est autem et Je-sus. Et de-fi-ci. Et di-xit e.a. ___^ . In il-lo tempo-re : Núpti-ae factae sunt in Ca-na Ga-li-laé-ae : et e-rat Ma-ter Je-su §^fP^T • • .« M¾¯ •' I —-î i-bi. In fine: et cre-di-dé-runt in e.. semper cantanda sunt ut supra. m` I • • • «-«—m-+-¡ •—I—I. mú-li. Di-xit Ma-ter e-jus mi-nístris : Quodeúmque dí-xe-rit vo-bis. * .ci-te. fá. • •—7>'ãn 1 ' ~ " *'*¯fﯡi·¯P mi-hi et ti-bi est.

interrogatio et conclusio fiunt ut in Epistola. • • • •—« • . . non sum /•< · ve 4 ' fa-eta sunt.Tonus Evangelii. 129* Metrum.^zzzz[i:j se-cúndum Matthaé-um.el. úngerentje. sum. nésci. .. Punctuin vero`ut supra `: sed inmonosyllaba vel hebraica voce ut infra : A / B / nésciúngerent re- o Jenpn fa. sunt. Is-ra. Et cum spí-ri-tu tu-o.i • • • • • . Non. Omi-nus vo-bí-scum. • ••—>-<—. .a sancti Evangé-li. In il-lo témpo-re : Di-xit Je-sus g_____ '' . [ respôn. •—-•—•—• • I * • • • •—-*-m1—I—•—•—•—•-—. .raspón-dit : vos. [—-«-ì—i 1 7 Gló-ri.sum. ••¿¯i¯¢—*—• • • • • •—«-J in quo sa-li-é-tur? Ad ní-hi-lum va-let ultra.is : Vos estis sal terrae. Iÿ.. . sum. el.a ti-bi Dómi-ne.—.o vos. D I _: =t=-_t= Metrum. .eta Is. a ^__i___ttz Punctum. Tonus antiquior. ^. • .dit : Non. discí-pu-lis su. Quod si sal e-va• " ^ nû-e-rit. . •-•• | • • • •-< Sequénti.

. in Cena Domini et in Missa Vigiliae paschalis. f) in Missis votivis I.a saé-cu. ¾ JL —"— "¯—n ' n~ ¯¯ ER ómni. V. |tribus Is-ra. classis. Jÿ. II. Mariae in sabbato.ló. Hie tonus adhibetur : a) in dominicis.130s* Toni Praefationum. b) in Missis festivis et in Missa de Officio S.. Tonus solemnis. et conculcé-tur ab homí-ni-bus.' ni-si í Ë—• 1 í .rum.. et III. g m . Amen. In fine : hie magnus vo-cá-bi-tur in regno caeló-rum. d) feria V.el. c) in vigiliis Nativitatis Domini et Pentecostes. In monosyllaba vel hebraica voce ita fit punctunt : A / B / g ~*~« nésciquibus tribus non i¯¯¯p¯T¯F-" o vos.—• r_j ut mittá-tur fo-ras. Iquibus da. ' ^ *"* i7 Tnéscio vos. Toni Praefationum.turn est. (non fu-it sic. Praeter punctum¡ omnia fiunt ut in tono praecedenti> servata intervallorum differentia. datum est.la sae-cu.el. Is-ra.. •. . fu-it sic. e) per octavas. 1.

y. lÿ. classis. Amen.Toni Praefationum. a " 1 1 • " • " n y. . Habé-mus ad Dómi-num. Tonus ferialis. Dignum et justum est.0 nostro.as agá-mus Dómi-no De. Et cum spí-ri-tu tu. y. JL m* ER ómni. Grá-ti. classis.as agámus Dómi-no De. Hie tonus adhibetur : a) in Commemorationibus. c) in vigiliis II.0. Iÿ. 1^. 131 * y. ¶.0. et III.rum. d) in Missis votivis IV. Sursum corda. Grá-ti. y. b) in feriis. lÿ. Habémus ad Dómi-num.a saécu-la saecu-ló. Dómi-nus vo-bíscum. Dómi-nus vo-bíscum. Iÿ.0 nostro. e) in Missis defunctorum. Sursum corda. ïÿ. lÿ. Et cum spí-ri-tu tu. Dignum et justum est. 2.

Amen. í=îì=z^I——-„^^ J _^.~TP.ló. 3. Et ne nos indú-cas in tenta-ti. Iÿ.^-] `¶. ty.a saé-cu. •. Sed lí-be-ra nos a ma. Jÿ. Ad Pater noster. Ha-bémus ad Dó-mi-num. y . Dignum et justum est. VI.a saécu-la saecu-ló. ¡ \ .rum. lÿ. ~n ¯~"~¯[j¯~ ER ómni. Sur-sum cor da. .132* Ad Pater noster. y. • . lÿ. Et cum spí-ri-tu tu. ER ómni.^ ‡ i ¯ . Dómi-nus vo-bíscum.rum.la sae-cu. i : :.lo. Grá-ti- as a-gámus I)ó-mi-no De.o nostro. Tonus solemnior. š .•g¯ñTT¯ff ¿ \-¡ y.o. Amen.ó-nem. lÿ.

Adju-tó-ri. `¶.—r-*-p¡—ir-fl~« m *~m • '• • I I † Dómi-ni sit † semper vo-bís-†cum.— • • • * «-•—i-"-pi-i7-FF¥-aT—H—*-i ER ómni. et Fí- ¢ • •* li. Ad Bened.us.rum.Tonus Benedictionis pontificalis. lÿ. P . pontificalem. `Sf.a saécu-la saecu-ló. 6¯*—• • Q KJ §—• ï • . Qui fe-cit caelum et terram. `8f. lÿ. Pax p=z=±zzzz==z=z===n=====i======(] ¡_g-^_^_i .¯¯¶ • — ^ •—• • • • • •—"¯J IT nomen D6mi-ni bene-díctum.. Ante Agnus Dei. VIII. •* — et Spí-ri-tus Sanctus. `f. Amen. p— X3 :-—1-=^= Ene-dí-cat vos omní-pòt-ens De..Et cum spí-ri-tu tu. • • • • • . 133* VII. Amen.um nostrum in nómi-ne. lÿ.us : Pa-ter. .0. Dómi-ni. Ex hoc nunc et •—•-—• B_*i •—•—•—•—• • j usque in saécu-lum.

.

»! U saécu-la saecu. Amen.o. i · ——¯g • • • • • • • • 1311—n a -¡ VJT Ló-ri.li. Gloria Patri ad Introitum.a Patri.i San- G a P"j Ló-ri. et semper.i Sancto. et in saécu-la saecu-ló-rum.ló-rum. et Spi. et nunc. > •' —••••'• 3~¯MRT[7T! et in Sic-ut e-rat in princí-pi. ===== ^ = = et Spi-rí-tu. et Fí-li.rí-tu. • • . .a Patri. et nunc. L r. et Fí. A.Toni J. cto. * Sic-ut e-rat in princí-pi.f.men. et semper.o.o. * • m¯+^+ A~¯¯ —P^T¯¯ifli „ .o. •* | — LJ . vel E u o u a e.ïí vel E u o u a e.

Amen.a Patri. v J Toni Gloria Patri ad Introitum.i Sancto.ló-rum. •jpr^y-i a. S¯¯fŽ~ï !!li^Z±_J_^_!^-iZ¾=3=l et nunc. Amen. \\ • • • . et Fí-li-0. Amen.• • • • • • . .136* 3. et Spi-rí-tu. 5. et Fí-li. { .i Sancto.ut e-rat in princí-pi. . et semper. et Spi-rí-tu. et in Sic-ut e-rat in princí-pi. vel E u 0 u a e. 6 3 • • • • • • • ' ! • • * • • • ! •••-p • Ló-ri-a Patri.o.i Sancto. vel E u o u a e. et Spi-rí-tu. et nunc.o. ~ ¯*¯¯¯¯n r*V«"· l1~ •——:—[]— saécu-la saecu-ló-rum. . et in § . et nunc.p.a Patri.o. _ _ _ vJT Ló-ri. . * 1 ¾ a • • ~ » • • ••' > ì¯~^¯¯^[]ÿ=i^ f Sic. et semper. || saécu-la saecu. et in saécu-la saecu-ló-rum. 1 • • •—• • • •* • •-•-•-?—t—^4-^ l a L_j L· —• Ló-ri. * • • • •' • • 5—5 ai-_I a_f G I •—•—•—• Sic-ut e-rat in pri¤cí-pi-0. et Fí-li.• _. et semper.

et in ^z: zz>*· 1 1 m~ z=z=z± •=rrí-r] et in saécu-la saecu-ló-rum. 1 Sic-ut e-rat in princí-pi.Toni Gloria Patri ad Introitum. etSpi. vel E u 0 u a e. et semper. 137* VJT Ló-ri. » . 1.0.i Sancto. Amen.0. etFí-li-o.i Sancto. et Spi-rí-tu. A.0. et Spi-rí-tu-i Sancto.* Sic-ut e-rat in princí-pi-o. ¡ . n d ^ J " P an : - ± = = ^ —_zz=zí= L6.rí-tu.. G= 7. . et semper. h . w / E u o u a e. G z=ztz=zzzzzzzz_ ¢ \ a · . et in L—fl^j i _ i i T . Amen. etFí-li.ut e-rat in princí-pi. etFí-ü. Ló-ri.rl·i 7 u _ — saécu-la saecu-16-rum. saécu-la saecu. . et semper. et nunc.j ! = ^ • •· • ¾ • ' i Sic.men. * te·r:ir^te ..* a et nunc.ri-a Patri.a Patri. et nunc. .a Patri.ló-rum. .0.

— alleal-lealle.ia.ia. JL¯JL L-le-lú. Ad Introitum. x = W t 7 ^ .lúia. L-le.ia.ia.lû. alle- lú- ia. al-lelúia. A *¯3^ · V ' i ^^¾=~£JL L.Modus cantandi Alleluia Tempore Paschali SECUNDUM OCTO TONOS.le. lú. lú.lû. 6. . L-le-lúL-le-lú-ia.ia.^ ^ >r¯>rfl:==== JLJL L-le-lú- ia. A XJL '••• A¯nr~n lû.lú. • ia. x ¾^^^^^^= J¦\. I -^=ZZ I L·le. allelúia.ia. al-le.ia. alle- lú- ia. I JLJL =±==ï. l· t * T!7 7K¾FF=¯— L-le-lû-ia.

—n J\. J\. Ad Offertorium. L-le- lú.le- lú- ia.ia. .ia. L-1e- lú. A L-le- lú- ia. A L. 139* S £X L- ^—¯ le- ^¯¯T lú-ia. ÌJL L·-le- ^ lú.Alleluia Tempore Paschali. L-le- lú. i¯\ L-le- lú- ia.ia.ia. A .

140* Alleluia Tempore Paschali. J J ! P"K-fV-[]——. L-le- lú- ia. xx L-le- lú- ia. A L-le- lú.lúia. Ad Communionem. L-le- lú- ia. = = L-le.lú- ia. r\. A . L-le. \ *—^ î^¯~v¯l^=¯ x\. . lûia.ia. A . XJL L-leL-le- lû- ia.———— A.

• .us Sá-ba. ïi-bi ¯1 '• n et u-nivérsae pot-está. . a = ¾ . Ple-ni sunt '• caeli 1 1 ¿_ et terra ma-jestá-tis gló-ri-ae tu. 8 "-prj ¾ Aposto-ló-rum cho. .tes : Ti-bi Ché- Ange-li.rus : Te Prophe-tá-rum laudá-bi.mur.APPENDIX Pro Gratiarum Actione. J ' ~ i ^ † .mant: Sanctus : Sanctus : Sanctus Dómi-nus De.tur. (Tonus solemnis..oth. |j. 3. '• 11 ¯ omnes Te aetérnum Patrem omnis terra ve-ne-rá.) J!L ~T¯~¯¯ ¯¯l· ¯~ Li ¯ ILL E De. Te glo-ri. .li vo-ce proclá. ti-bi caeli ru-bim et Sé-raphim incessá-bi.ae.ó-sus S . ^Êm [~*I Hymnus.urn laudá-mus: * te Dóminum confi-té.lis núme- .

Tu de-vícto mortis acû.142# Pro gratiarum actione. rus : Te Márty-rum candi-dá-tus laudat exérci. non hor- ZZZZZZI_ 3 0.li. •' 11 • . Tu Rex gló-ri-ae.le- l_2 ' •» 1 a 1 ad déxte-ram ape-ru.us. et úni- cum Fí.rum.turn. •· i -í-i : ad li-be-rándum susceptúrus hó-mi.a : Pa-trem *-«— • • .a Pa-tris. Tu De. in gló-ri.¯T¶% ¯¾r4(¯4 • ' imménsae ma-jestá- • • === l·H l > 1 • ~ ÿ r J tis : Vene-rándum tu-um ve-rum.tus. Judex créde-ris es-se veil- .um : Sanctum quoque Pa-rácli-tum Spí-ri.i se-des. Chri-ste.ísti credénti-bus regna caeló.¤em. Tu Patrís sempi-térnus es Fí- ^^¯i^~^ li. Tu ÷^i-. Te per ~ ' • Z ¾ 11 ¯¯¯ ÎZ orbem terrá-rum sancta confi-té-tur Ecclé-si. ru.ísti Vírgi-nis ú-te-rum.

tu. ¥¯¯¯v* ..lum.a nume-rá. .is fámu-lis súbve. quos S¯77T.es. 1 1 Salvum fac pópu-lum tu-um ll tu-is in gló-ri.num. Te ' • ergo quaésumus.. • • r ¾ • •—^¯¯ft¡ —· ¶4^^—|—d F -* U_U Dómi-ne.Te Deum laudamus. et in saécu-lum saécu-li. • ** ^ ' ~ m· || • in saé-cu._»-. 5 ¯¯¯*—¼¯¯¯F¯ — • — ¾ • PL·H^ Et re-ge iv \r^ft e.os. et bé-ne-dic he-re-di-tá-ti tu.ri. . C 143* «.—-. . p. Ætérna fac I —=t cum sanctis e . be-ne-dí-cimus te. I I i ¯ï=¦Z· • •'' • ^ 7 . Per sína .ô-so sángui-ne redemí-sti.le • Pb ^ M1 • fr • •" il-los usque in aetér. Digná-re Dómi-ne *• •* 1 • 1 di-e i-sto si-ne peccá-to nos çusto-dí-re.ae. • h H [ ¯ ¯ ¯ pre-ti.ne. mi-se-ré-re nostri. Fi. f-$r*f—¡ É» II • tú-rus. Et laudamus nomen tu-um -• ^¯%r*' 1 · • • % • s 1 .at mi-se-ri-córdi-a tu-a .ni.j I ' •» II m^~ gu-los di. 1 • — — fl 1% - LJ— et extol. Mi-se-ré-re nostri ' ' •* 11 • D6-mi.

. B ma-jestá-tis gló-ri-ae tu. Tonus simplex. a> . • * •' .us Sá-ba. .¿ * • • h * a •.144* *-¯*¯r m f \ zz Dómi-ne su-per Pro gratiarum actione.. • . ¾ a . Ple-ni sunt cae-li i__a—.— Sanctus : Sanctus : San-ctus D6mi-nus De. _ g— m — m · 1 a s Ché-ru-bim et Sé-raphim incessá-bï-li vo-ce proclá-mant : ¯^TJZOILï!lïr'' •^f et terra . p 5- = r¯3—* n • • » 7- * J 5—I Te aetérnum Patrem omnis terra ve-ne-rá. —J * . ——a— • „ m •• • H^†H ' B •'! • • a • •> ~—A¯ 8 Te glo-ri-ó-sus Aposto-ló-rum cho-rus : Te Prophe-tá-rum .— m · *t.[†-¯ 'a _zm ~ — •. quemádmodum spe-rá-vi-mus in te. 5 1 • • 1—a—-l·-a·i • • • .tes : Ti-bi . h i ' H E De-um laudá-mus: * te Dómi-num confi-té-mur. _ ^__-^ ^ a a — ..—.oth. •' i.H j nos. ¢ 5 m m ti-bi cae-li et u-ni-vérsae pot-está. Ti-bi omnes Ange-li.ae.— « .—J_5 _ . . g In te Dó-mi-ne spe-rávi : non confúndar in aetérnum.tur.

i se-des. Ju-dex .um : Sanctum quoque ZJLI •* II Pa-rácli-tum Spí-ri-tum.tis : Ve-ne-rándum tu.us. -¶ m· [\ mortis acú-le. Te per orbem terra-rum sancta confi-té-tur Ecclé-si. · T 7 ¯¡ •— • • • • • • • • • M . Tu de-vícto l-» . Tu Patris ' •* II sempi-térnus es Fí-li. a-pe-ru.l'. laudat j B — ¾-* • • 1 — * 8 •* (—•—•—•-• • ' ex-érci-tus. •'"it in gló-ri.¯. • • M> II.. 145* laudá-bi-lis nûme-rus : Te Marty-rum candi-dá-tus Ë__^ —a—a—m—m ¿. Tu Rex gló-ri-ae.ísti credénti-bus regna caeló-rum. Tu ad li-be-rándum susceptú-rus I ¯¯1 䯷 II hómi-nem.um ve. [ ' Tu ad déxte-rara De.Te Deum laudamus. non horru.ísti Vírgi-nis ú-te-rum.rum et ú-ni.. . Chri-ste.cum Fí.a : Pa-trem imménsae ma-jestá.·|.0. .li.a Pa-tris.

.ri. tu. quos pre-ti.e isto m <—•—| *—ï—j si-ne peccá-to nos custo- m· H dí-re. 3v r ¯ . . I ' *· II Mi-se-ré-re nostri Dómi-ne.g ' .H i — • — • — | — * * •' [ • — • — m m m dámus nomen tu.a nume-rá.146* 1 Pro gratiarum actione.. l__ m —B__¾—*-t— H —^_—i M | i i Digná-re Dómi-ne di.. be-ne-dí-cimus te. Salvum = • ^ — I 1 P-* fac pópu-lum tu.is in gló-ri.•[j. • •· · i_·^.rfrj Ætér- lis sûbve-ni.— = * ii-los usque in • í¯r~¯¶——T¯¯i¯ I • i ? •• íi¯^¯~^ Et lauj—j HI aetér.is fámu- créde-ris I S— . Per síngu-los di. na fac :—. mi-se-rc-re nostri. Et re-ge e-os.ae.num. * a • — • .. et béne-dic he-re-di-tä-ti × • IL^z(fc^r*¯ï^r7a > • tu.um in saécu-lum. et in saécu-lum saécu-li.es.ó-so sanguine red-emí-sti. II i • i.II—3¯J cumSanctis tu.um Dómine. •• n¯¯~ esse ventû-rus. Te ergo quaésumus. et extol-le a >: .

cae-li . • _j u 1 Te aetérnum Pa-trem omnis terra vene-rá-tur. Te glo-ri. 147* l=^T¯TT¯rrTT^^^77~^¯¯V¯i¯T¯r¯TJ Fi-at mi-se-ri-córdi.num. juxta morem Romanum. . || —-\ ctus : Sanctus Dómi-nus De-us Sá-ba-oth. quemâdmo~ dum spe-rávitnus in te. T ^ · • ! ' • i_ oL E De.6- .tes: Ti-bi Ché-ru- n¡ ' l¡ LL bim et Sé-raphim incessá-bi.ctus : å—j.um lau-dá-mus : * te Dómi-num confi-té-mur.Te Deum laudamus.li vo-ce proclámant: San. Ple-ni sunt £-=-? • ^^T"T^¯^¯~ãT'~^¯l¦' -v*-žfcj .a tu-a Dómi-ne super nos. % » . ti-bi cae-li et u-nivérsae pot-está. Ti-bi omnes Ange-li. Alio modo. LIZ ! ü_ et ter-ra ma-jestá-tis gló-ri-ae tu-ae. In te Dó-mi-ne spe-rá- vi : non 6 — n • ¾ ft —* M y •• H confûndar in aetér.— ^ _ a _ pi—«-HI—a—1 S—¿n»»s •• n San- '—•-• a .

Tu Rex gló-ri-ae. F ^ = ^ ¯ ? • ^ ^ -" i • I Patrem imménsae ma-jestá.tis : Vene-rándum tu-um ve.ísti credénti-bus regna cae-ló. Tu ad li-be-rándum susceptûrus hómi-nem.rum sancta confi.ísti Vírgi-nis ú-te-rum. Tu de-vícto mortis á-cu-le.us. fl- l ape-ru. T ^ ^ i T T J ! C T ^ r v ^ I l· r nûme-rus : Te Márty-rum candi-dá. • .. Tu Patris sempi-térnus rr—m—•—•—•—•—•—-m—•—= ^——fr-« .si..a : t=¾-a—^—^—a—. ¾—g~> • • m a • • a „ —fr-r. M ? •—*-*-•' I ' • ¡ es Fí. ` r » .rum laudá-bi-lis H .. Tu ad déxte-ram . Chri-ste.li~ um : Sanctum quoque g • n Pa-rá-cli-tum SpíH Ï—1 3~*—•—^¯¯M—jH !_ •—= i-4 ñi^3 » n — • • ¦ i' 1 1 I—•— ' •• II • ri-tum. non i 1 •—Än • • • •—m~ï }-i—— • H ¯ ~ _jj horru.li.té-tur Ecclé. sus Aposto-ló-rüm cho-rus : Te Prophe-tá.tus laudat ex-ér-ci-tus.148* Pro gratiarum actione.rum.o. et úni-cum Fí. ' • ! H Te per orbcm terra.rum.

. 1 1 1 —i—. J V.des. *=ã c 1 ^^ • i —KÌ ¾ . tu-is fámu-lis sûbve-ni. 1 «~Pj« a .ae. in gló-ri. Te ergo quaésumus.a nume-rá.um in saécu-lum. [IT77¯¯¯~¯F¯j Ætérna fac cum quos pre-ti.os.es. et in saécu-lum saécu-li.is in gló-ri. Et laudamus nomen ¡ • P.ó-so sángui-ne red-emí-sti. Ju-dex créde-ris esse ventú-rus.i se. Et re-ge e.di-tá-ti tu.· f t r .^ — Ì ¯ T ^ [ I tu. 149* De.—•-i_i—t-i-i-—«-4yj7--——3—•—l·-^4 sanctis tu. . et béne-dic he-re.Te Deum laudamus.ri..a Pa-tris. •] [ ^-m-m—m-÷¡ l·¯»—*HI Digná-re Dó- ^^i¯~ :: ^ >=:=a * •' 1 • = = » = .urn Dómi-ne. et extol-le il-los usque in aetér. mi-ne di-e [jZ !Z •' 11 • i-sto si-ne peccá-to nos·custo-dí-re. Mi-se-ré-re . be-ne-dí-cimus te. 1 r •__ ' •• 11 • Per síngu-los di.num. Saìvum fac pópu- lum tu.

D6mine exáudi oratiónem meam. I = I = I = I I : r¾ •-1 •—=Z7ìTT"^=^Fl E-ni Cre. et fyEÿ. Et laudábilis. Benedíctus es Dómine in firmaménto çaeli.a Quae tu cre^. ^. ' ' l ' | Hl·~f¾->~8—¾7 ¾ 1 • • • I • 1 -¯ 1H .. et bonitátis infinìtus est thesaurus : † piíssimae Majestáti tuae pro collátis donis grátias ágimus. ý. vi : non confûndar ¾~jfrl·oj in ae-térnum. ad praémia futûra dispónas. •• ' Invocatio Sancti Spiritus. et gloriósus. et superexaltátus in saécula.-3-P" ¾ In te Dó-mi-ne spe-rá¶. D * His `¶¶. tuam semper cleméntiam exorántes.rá-vimus in te.á-tor Spí-ri-tus. y. • Laudémus et superexaltémus eum in saècula.ásti . Eus. ^. mi-se-ré-re nostri. Fi. 8.. Per Christum Dóminum nostrum. Amen. Imple su-pérna grá-ti. . Benedicámus Patrem et Fílium cum Sancto Spíritu.a biz^__==±- -II j tü-a Dómi-ne super nos. Et cum spíritu tuo. Dóminus vobíscum.150* . Oratio. Hymnus de Spiritu Sancto. * ut qui peténtibus postuláta concédis. Et clamor meus ad te véniat.L pécto-ra. Tempore Paschali non addìtur Alleluia. y. cujus misericórdiae non est nûmerus. Mentes tu-ó-rum ví-si-ta : ~ pg -p¿Z^^Z =F=S -'-> ' ^ • . lÿ. Iÿ. eósdem nön déserens.at mi-se-ri-c6rdi. ORÉMÜS. lÿ. II m nostri Dómí-ne. quemádmodum spe. ¯-I¯3 >¯^-— v> ( ! .

Accénde lumen sénsibus. P e r t e s c i á m u s d a P a trem. Díg/tus patérnae déxterae. cáritas. Tu septifórmis múnêre. ignis. Amen. Amen. Ductóre sic te praévio. Et spiritális únctio. Secundutn usum antiquum : Veni Creator Spíritus. Eus. Et spiritális únctio. qui a mórtuis Surréxit. Accénde lumen sénsibus. Nobísque mittat Fílius Infûnde amórem córdibus. Noscámus atque Fílium. Quae tu creásti péctora. ¶. Teque utriúsque Spiritual Credámus omni témpore. Pacémque dones prötinus : Qui Paráclitus díceris. Et Fílio. Haec Doxologia Sit laus dicitur tantummodo extra Officium. Vitémus omne nóxium. Donum Dei altíssimi. Alleluia.) Orémus. cáritas. Infúnde amórem córdibus.Invocatio Sancti Spiritus. Altíssimi donum Dei. S a n c t o s i m u l Par áclito. P. Sermóne ditans gúttura. qui (hodiérna die) corda fidélium Sancti Spiritus illustratióne docuísti: † da nobis in eódem Spíritu recta sápere. (T. Qui díceris Paráclitus. Credámus omni témpore. Te utriúsque Spíritum Dextrae Dei tu dígitus. ignis. Et renovábis fáciem terrae. Infírma nostri córporis Virtúte firmans pérpeti.) lÿ. (T.~ Infírma nostri córporis Mentes tuórum vísita : Virtûte firmans pérpeti. Tu septifórmis múnere. Per te sciámus da Patrem. Emítte Spíritum tuum et creabúntur. 151* Hostem repéllas lóngius. Noscámus atque Fílium. ac Paráclito. Fons vivus. In saeculórum saécula. S i t l a u s P a t r i c u m Fílio> Sermóne ditans gúttura. P. Tu rite promíssum Patris. Oratio. Fons vivus. Per Christum Dóminum nostrum. * et de ejus semper consolatióne gaudére. Tu rite promíssum Patris. Charisma Sancti Spiritus. Amen. Deo Patri sit gloria. Alleluia. Pacémque dones prótinus : Ductóre sic te praévio. ^ . D . Vitémus omne nóxium. Imple supérna gratia Hostem repéllas Ipngius.

I52 # Ad Processionem Corporis Christi.6-sí — =± •—l-U-l-g—LZ C6rpo-ris mysíé-ri. Cibum turbae duodénae Se dat suis mánibus. Verbum caro. IN FESTO CORPORIS CHRISTI. Sui moras incolátus Miro clausit órdine. Et in mundo conversátus. s = ^ . Salus. . Et si sensUs deficit. honor. In suprémae nocte coenae Recúmbens cum frátribus. nobis natus Ex intácta Vírgine.? • . virtus quoque Sit et benedíctio : Procedénti ab utróque Compar sit laudátio.um. Quem in mundi pré-ti. Tantum ergo Sacraméntum Venerémur cérnui : Et antíquum documéntum Novo cedat rítui : Praestet fides suppleméntum Sénsuum deféctui.urn Fructus •¯^11 •—^zzz—irzr¾¾. Nobis datus. Amen. Hymn. -ir-'¯¯r¯' = T *-å • • • «· • •— : ¿ = fFf= 1 ^ · ' __—=-—• ?• ffi— ¯ñ Sangui-nísque pre-ti. Sparso verbi sémine. Observáta lege plene Cibis in legálibus.ó-si. Genitóri. panem verum Verbo carnem éfficit : Fitque sanguis Christi merum. AD PROCESSIONEM.—r¯ P JL --<^?—V— Ange lingua glo-ri. Genitóque L a u s e t jubilátio. Ad firmándum cor sincérum Sola fides súffìcit.urn. • \i—: ventris gene-ró-si Rex effú-dit gén-ti. Ç J •' I ¾~«¯f i • .

Corda. Quem in mundi pré-ti. «·-J Rex effû-dit génti.ri.-rr ::r 4 . •• 1 ^¯fTTT —rr¯H tZi_ 1¾=i-AA.-.urn. I • —< Et ex Acris sol.•-U—. quod totum síngulis.ó.um _i i__^_·_rz! Hymnus.um. juxtá legítima Priscis indûlta pátribus. Alter tonus ejusdem Hymni. .a : Re-cé-dant vé-te-ra. ?JÜ .a. Post agnum týpicum.^_[] :— ~ sint ómni._ ? .émni- is juncta sint gáudi.. 1 •_% ¯] _ . Ejus fatémur mánibus. I Ange lingua glo-ri. Gorpus Domínicum datum discípulis.si S i-í ^ —^¯ ' ? T-» .a. Noctis recólitur coena novíssima. 'N . • . Sic totum omnibus.Ad Processionem Corporis Christi. Fructus ventris gene-ró.is sonent praecó-ni. • · P ~ ¯^ prae-córdi. ^>=r__ 1 .si._J_¯ Sangui-nísque pre-ti. no-va ^ . 1 ? • . • • ' _x ?H?--ft-i: ' . L· u . . __ nJ ? 153* 1%. . vo-ces et ópe-ra._=i¯ .1 ¢ .ó-si Córpo-ris mysté. explétis épulis. Qua Christus créditur agnum et ázyma Dedísse frátribus.

Dicens : Accípite quod trado vásculum. Sic nos tu vísita. Nee Patris linquens . et dent céteris. Ut sumant. et húmilis. no-va sint ómni-a. servus. Dedit fragílibus corporis férculum.I54 # Ad Processionem Corporis Christi. Te trina Déitas únaque póscimus. Amen. vo-ces et ó-pe-ra. Dat panis caélicus figúris términum : 0 res mirábilis î mandúcat Dóminum Pauper. Dedit et trístibus sánguinis póculum. .a : Re-cé-dant vé-te-ra. Hymnus. quibus sic cóngruit. Omnes ex eo bíbite. Sic sacriíìcium istud instítuit. Gorda. V Erbum su-pérnum pród-i. H-¶^ ii. Panis angélicus fit panis hóminum. S g · \ ^ ? • • Et ex h- Acris sol. Ad lucem quam inhábitas. sicut te cólimus : Per tuas scmitas due nos quo téndimus.is juncta sint gáudi. .nent praecó-ni.* •• prae-córdi.émni. Cujus oíïïcium commítti vóluit Solis presbýteris.ens.is i^- I * p¿ : • y i so.a. Alter cantus ejusdem Hymni. —V4.

Je-su. Amen.tis humánae Sa-tor.urn. Ut damna nostra sárcias. 155* déxte-ram. Vinctis catenas détrahis. Sis dulce vitae praémium. . A morte nos ut tólleres? Perrúmpis inférnum chaos. Sis lacrimárum gáudium. Ut nostra ferres crímina? Mortem subíres ínnocens.tae e 1 11— — véspe-ram. Cotivéscens in edûlium. U n i t r i n óque Domino S i t s e m p itérna gloria. l^ A4û. Prius in vitae férculo Se trádidit discípulis. Amen. In mortem a discípulo Suis tradéndus aémulis. Se móriens in prétium.um.ens.Ad Processionem Corporis Christi. 0 salutáris hóstia. Qua victus es dementia. Da robur. S Orbis red-émpti Condi-tor. Te cogat indulgéntia. Ve-nit ad vi. Quibus sub bina specie Carnem dedit et sánguinem : Ut dúplicis substántiae Totum cibáret hóminem. Tu dux ad astnz. fer auxílium.i. et sémita. Tuíque vultus compotes Dites beáto lúmine. Sis meta nostris córdibus. Ad opus su. Qui vitam sine término Nobis donet in pátria. Se nascens dedit sócium. Q u a e caeli pand¡s óstium> Bella premunt hostília.urn ex. Se regnans dat in praémium. Hymnus. Victor triúmpho nóbili Ad déxteram Patris sedes. vo-lúptas córdi. : : -n— Et casta lux amánti.

Ut ferres nostra crímina. n . Mundána vincens gáudia.tér- ne Rex al.Amen. Ascéndis orbes síderum Quo te vocábat caélitus Col!áta. Et inferórum cóndita. Homo in fine témporum. et voti compotes Nos tuo vultu sáties.tíssime. T u e s t 0 n o s trum gáudium. Ut nos a morte tólleresî Inférni claustra pénetrans. S i s i p s e n o s trum gáudium Manens olympo praémium. non humánitus Rerum potéstas omnium. Crudélem mortem pátiens. tèrréstrium. Red-émptor et fi. Tuos captívos rédimens : Victor triúmpho nóbili. Peccat caro. Flectat genu jam súbdita. Q U Ì e s f ut úrus praémium : Sit nostra in te gloria Percunctasempersaécula. Secundtim usum antiquum : Jesu nostra redémptio. Caeléstium. H i n c t e pre cántes quaésumus.úmphum i—n -_J! — ¡ • " gló-ri-ae. Hymnus. Regnat Deus Dei caro. Cui mors per-émpta dértu-lit Summae tri. u t m a l a n o s t r a s ûþeres Parcéndø. mundat caro.156* Ad Processionem Corporis Christi.um. Et corda sursum súbleva Ad te supérna gratia. Ignósce culpis omnibus. j p s a t e c o g a t p í e tas. Ad dextram Patris résidens. Amor et desidérium. Deus Creator omnium. Quae te vicit dementia. Tremunt vidéntes Angeli Versam vicem mortálium : . Mundi regis qui fábricam. JLJL2À . Ut trina rerum máchina..dé- li.

ut supra. Ut trina rerum máchina. et almo Spíritu In sempitérna saécula. Regnat Deus Dei caro. Quae non erat humánitus. de manu iniprophetárum ejus : micórum nostrórum liberáti. Amen. Qui victor in caelum redis. Et infernórum cóndita. Ut cum repénte coéperis Clarére nube júdicis. Canticum Zachariae. Cum Patre. Ignósce culpis omnibus. Abraham patrem nostrum. Hinc te precántes quaésumus.Ad Processionem Corporis Christi. potéstas omnium Colláta Jesu caélitus. * serviámus illi : et de manu omnium qui odérunt In sanctitáte et justítia coram nos : ipso. terréstrium.datúrum se nobis : ctórum. Et corda sursum sûbleva Ad te supérna gratia. tibi sit gloria. purgat caro. Te Deum laudámus. Hymnus. Amen. Gloria tibi Dómine. Ut cum repénte coéperis Clarére nube Júdiçis. Poenas repéllas débitas. Mundána vincens gáudia. Redémptor et fidélium. Caeléstium. Reddas coronas pérditas. Cum Patre. Poenas repéllas débitas. In sempitérna saécula. quodjurávitad bis : * in domo David púeri sui. 157* Jesu. Israel: * quia visitávit. Qui scandis super sídera. * Sicut locûtus est per os san. l4l*-l5O*. * qui a saéculo sunt. Secundum usum antiquum : Ætérne Rex altíssime. et Sancto Spíritu. Tremunt vidéntes Angeli Versam vicem mortálium : Culpat caro. Scandens tribunal déxterae Patris. et cum pátribu$ nostris : * et fecit redemptiónem plebis suae: memorári testaménti sui sancti: Et eréxit cornu salútis noJusjurándum. B Enedíctus Dóminus Deus Ad faciéndam misericórdiam . Mundi regis qui fábricam. Ut sine timóre. Datur triúmphus grátiae. Reddas coronas pérditas. * Salûtem ex inimícis nostris. Flectat genu jam súbdita. Quo mors solúta déperit. Tu Christe nostrum gáudium Manens olýmpo praéditum. • omnibus diébus nostris.

paráre vias ejus : Ad dandam sciéntiam salútis plebi ejus : * in remissiónem peccatórum eórum : Per viscera misericórdiae Dei Canticum B. •—Ï—i- ——•—»· i 8 »-•—i¯ 1 i g ^ _IZJZ* m p. Ge-ni-tó-ri. . Mariae Virginis. Gloria Patri. Quia fecit mihi magna qui potens est: * et sanctum nomen ejus.j . * et exaltávit hûmiles. Suscépitlsraelpúerumsuum. Et exsultávit spíritus meus * in Deo salùtári rneo. Gloria Patri. Sicut locûtus est ad patres nostros.féctu. D6minum. t Antum ergo Sacraraéntum Ve-ne-rémur cér¤u.tu. puer. nostri : * in quibus visitávit nos. Ad Benedíctionem I M Agníficat * ánirna mea Fecit poténtiam in bráchio suo : * dispérsit supérbos mente cordis sui.i : Praestet h i—T~^ÎF^ . Ss.• • -—r¯ ¾ -i-ir—•¯fP-†—-¥-j Et aiitíquum do-cuméntum Novo cedat rí.158* Ad Processionem Corporis Christi. 6riens ex alto : Illumináre his qui in ténebris. Esuriéntes implévit bonis : * et dívites dimísit inánes.__•—_I m * • ¾~7¯¯~~¯~[l ¯¯—ïi ZZZ1-|¾--JKJ1 • ? I V¯ ß-des supp!eméntum Sénsu-um de. Prophéta Altíssimí vocáberis : * praeíbis enim ante fácìem Domini.* recordátus misericórdiae suae. Quia respéxit humilítátem ancíllae suae : * ecce ením ex hoc beâtam me dicent omnes generatiónes. Sacramenti. et in umbra mortis sedent: * ad dirigéndos pedes nostros in viam pads.. • = i z z = z : . Depósuit poténtes de sede. Et tu. * Abraham et sémini ejus in saécula.i : .i. Et misericórdia ejus a progénie in progenies * timéntibus eum. i-?—• .

Amen.m ——¡ Sa-lus. 1 D Extra Tempus Paschale et Festum Corporis Christ¿. Compar sit lau-dá. Omne delectaméntum in se habéntem. ita nos Corporis et Sánguinis tui sacra mystéria venerári.o.o : Pro-ce-dénti h¯l . . quaésumus. 159* S 3—÷-H:-*-¯r-¡—-« r -¯T— r —. " quoque s • l^¯~† • Sit et bene-dícti. Panem de caelo praestitísti eis. alleluia. lÿ. virtus ' • ab utróque Ge-ni-tóque Laus et ju-bi-lá-ti.Ad Processionem Corporis Christi. non dicitur Alleluia.ti.o. * ut redempt¡ónis tuae fructum in nobis júgiter sentiámus : Qui vivis et regnas in saécula saeculórum. honor. y . n 1 1 A-men. alleluia. x ^ . Orémus. Eus. qui nobis sub Sacramento mirábili passiónis tuae memóriam reliquísti : † tríbue.

Die 10.mo Domi-ni ómni-bus di-é-bus vi-tae . .NAM pé- ti. Terríbilis est. M. Decembris.i * a Do- mi- hanc re-quí- ram. [71]. Translationis Almae Domus B. FESTA DECEMBRIS. §j Graduate. Introitus.PROPRIUM SANCTORUM pro aliquibus locis ubi ex indulto Sanctae Sedis concessum est. 5. V.bi1 1 tern ^JzzFît^g-wµ4--^^^—fr¯¯¿¯·—1-+4 in do. ut inhá. U no.

* ij\ 6 <·>Í 1 • 1 y .áti ^ ^ ^ ¾ ^ qui há. . •V-J.# * me.ne : in saé- cu- la sae-cu-ló- rum * laudá- bunt te. XTL L-le- lû- ia.am *fc«-*= • vo-luptá-tem Dó-tni-ni. Ut ví-de. Be. E — et ví- si-tern templum * e- jus.mi. y . Do.bi-tant g—•—*-jr—"^M¾— I M M I T ¯·ít*fl +~¯ in domo tu- a.ae. Pro aliquibus locis.-5 !—JU »-ö-d—'—-•—3-*-JV-—i a a .2## _J§·-Hµ—•¢Ï .

F e s t a Decembris. et obsér-vat ad po. invé-ni. Offert.i me.ni t u ·rf • • • o· ¯4 • !. X a 3## — + Ntro. ' et qui ví-gi-lat ad fo-res me. .ri. ado. |f et háu.et sa-lú-tem a .bo * in domum tu! am.as quo-tí. Do- 3 m¡pumm m n mi.ï_p-r_I_« i ad tempîum san-ctum tuI urn.stes 6.di- e. et coníì-tér — bor Comm nómi.í.n i " l αS_ E-á-tus * qui au. TO.sti.et vi-tam.rá^_t^*_l Ï_Hµ—+—+ bo ¾——I 43—Lf4.dit me. p ^ ~ ^ i • . .i.n o . Qui me invé-ne-rit.

« B inter né-bu. Die 12.sá. Deeembris. B. Grad. Salve.4## Pro aliquibus locis. e- lé-eta ut sol? =^3^z=r^ y . sancta Parens. [75]. Introitus. g = 1 = Cí ~` V¾ Uae est ista.las gló- ri- ae. Mariae V. de Guadalupe. . et qua.é-bus * ver- nis.rum in di.si flos ro. * quae pro-grédi-tur qua-si auróra consúrgens. Qua-si arcus re-fúlgens iii ½=¾=¢¢d . pulchra ut lu- na.

Ave.fi. Maria. 5*# A -r-l¾¯'VÏ—¾‰.bi •«¾7 -MMMM• [• ^ j • ¯1—¾.runt f. . deinde Alleluia.lé8 O* ™ r 1 gi. Virga Jesse. alleluia. Tempore autem Paschaliì omittitur Graduate. omissis Alleluia et `¶.Festa Decembris._.cá.cum i1 j g-P·f-†—8—^fm—U. J.4_^_µ= __«______g___¦j res appa-ru.ra nostra. * et sancti. Flolúia.11 — :ì JTTL L-le1 1 .¾___J in ter. sequenti.•••¯7 †—«1 stum.^ tem-pus pu-ta-ti-ónis * ad- vé- nit. Maria. | =—r-l B a r -j ï¯-A¯S-í-l· J tììT¯J F ==· J-J . * if. ut sit —" i.é. et ejus loco`dicitur : Alleluia.u _. [79]. [77]. Offert. [78].i»¡7r T † ~ _==Æ=-±—1ZØZ!_JZIZÌZI^ÍVI. S~¯afl·H~« n Post Septtiagesitnam. ~¯T~i 5~^¾¡¯~JT¯ S . 12. J.men me- -H- J . diciiur Tracüis Gaude. no.vi —— lo.

bi cun- ctis di- é- bus. V. X¯JL L. um. et permá- ne. 21.ni : et ju-dí-ci-a su-a non ma-ni-festáDie 18. Roráte. M.et fí- .ce concí-pi- et. Comm. Ec.6## Pro aliquibus locis. Graduale.le- lú- ia.li. I IV ¯¯· ±.cit * tá.ter omni na-ti. et pá- ri. Tóllite portas. Introitus. y .ó.i et cor me- um i. caeli. _+ . Exspectationis Partus B. 9.li me. ^1 ON fe. Decembris. * ÿ. vit eis.ant ó-cu.

23. J. 23. C.Festa Januarii. M. V. de Communi Doctorum [38]. [78].urn * Je. sequenti> dicitur Tractus Gaude. 542. Ave Maria. — Februarii. S. Januarii. Intr. Eadem die 23. sine Credo. z— = ì XJL B V • •• •-•—• S =r j -F — f¾-i—J—*v-H ru. Episcopi et Confessoris. 7## jrr¯r¯+ . omissis Alleluia et y . Post Septuagesimam. Ecce Virgo. cum S. Missa. Ildefonsi. r¯+— -· B-M ¶l·.sum ChriOffertorium. N. Die 23. Joseph. ut in Festo Visitationis. Fugae D. 17. Missa. n FESTA JANUARII. FESTA FEBRUARII. ¡ .it in so-mnis Nge-lus Dómi-ni * appá- . Communio. li. Februarii. i¯r¯ stum. 23. in Ægyptum. sancta parens. Salve. Die 17. Januarii· Desponsationis B. In médio.

JLJL L-le-iú- ia.* ij. Ecce et fu-ge e-longávi fû-gi. \ 3 •—• • — · • ñfL· Eu E —H > pi ? *=ãH o u a e.8** Pro aliquibus locis.cens : Surge. *¯7¾r¯=3y `* I-J— Jo-seph.e-rum. et ácci-pe pû-e-rum.jus.trem e- jus. di.trem e. 'P • • % 3 v w . di- 1——=* cens : Surge. : Gló-ri. et — ma..tû-di-ne. Ps. 94.a Patri. Angelis suis. et ——-î-^-j fuge ma. • a——^Kl·i*-a— mi-ni appá-ru-it f • i g m y. Ange-lus Do- in somnis ¯iv Jo- ^E=j^Ñ11^ — tma1» *> • •¯^=r=ã:±=E! r ili_« A •' I—¢ seph. Graduale. H • — in Ægýptum. et . = et ácci-pe pû.ens : * et mansi S in so- li.

dicitur : Tract. et ácci-pe pû-e-rum. omissis Alleluia et y. Post Septuagesimam. Et e-sto i- bi. et fu- ge in Ægý- ptum.ni * appá-ru- it in somnis Jo. j¡ + ¡ JTJL Nge- lus Do.mi. y . 17. Fu-tú-rum est e- nim.seph di. 9*# * in Ægý- ptum. 1 ut He-ró- des quaerat pû- e- . et matrem e- jus.cens : Surge.Festa Februarii. usque dum di-cam ti- bi. y. sequenti.

[ bi • usque ad ób-i-tum He-ró- Comm.mi. et co.sti.is et in 6—¯jcr~ munéri. V>4 Ognoscé.bunt Do- mi-no. et cognó- scent Ægý.num in di- e il- la.i Do.tur Dómi- nus*ab Ægý.no . § JL·J T e-rat i- • 1 J . vo.lent e- um in h6. dis : i_!_—_ » .pto.—te=: per ut ad-imple-ré-tur quod dictum est a Dómi.bus.io # # Pro aliquibus locis· rum ad perdén-dum * e- um.vé. —¾ A_i r Jm *' i I* *" i et vota ¾8¯¯¯.pti. et sol— vent.

Feria III.am intravé-runt aquae ü a a—i 1 I a a " . Ps. Ti. Salvum me fac ç . Margaritae de Cortona. vel 27.um meurn. [68].cá- vi t fí- . · I— L· • ml . et formí.a Patri.tern : Ex Ægýpto vo. n* # prophé-tam di.Orationis D. OR me+ um * conturbáturn est in me.cén. .am. Intr. Februarii. N. J. >' > a -¾^¯irft=^¯ S.us: * quó-ni. Orationis Domini Nostri Jesu Christi. post Dominicam Septuag·esimae. Paenitentis. Missa. n Die 26. ¯^±^zr-¯ï-—1 ¡ . li. Cognóvi. C. • — usque ad á-nimam P J me.do mor- tis cé-ci-dit su-per me. Glö-ri. " • a -5—J— e_a De. E u o u a e.mor et tremor ve-né- runt su- per me.

factus sum sic-ut ho- mo • • * " • • • * si.córdi. -a *—«M 4 ¯— X__!_f 1JL X-áudi me.ne. Aesti- má- tus sum cum dcscendénti-bus in la- cum.gna .am be ní. y . -a— ^^pi-^^^^^^-fia-J— ¾ .ni.nima mea.ri.o.mi. l» X1.ta me- a inferno appro-pinquá- vit. Eplé.ta est et vi.L ^ est mi-se. *Dó.a quo.I2 # * Pro aliquibus locis. ¡ a ma- - +lis * á. Tract.ne adju.to______________________ —^f§* ri.

a. am a pû[¾ e- ro tu-i o: I 1 m^tß 1 •—M • Jl quó-ni-am trí- bu.o pro- xi-ma est : quó-ni.ni.em tuJl_! »_.ci. 13** tu. y. J.am non est * qui ád- ju- vet. Et ne aver- tas fá. Ne discés.am intra-vé- runt a. De- us: quo.am tri-bu-lá-ti.lor.Orationis D. K3 Al- vum * me fac. . y .se- ris a me : quó-ni. N. ve-ló- ci-ter exáu-di me.quae usque ad á-nimam me- am. C.

Feria III. Spineae Coronae D.ma. post Cineres. Missa.ó.ri suo.—I H iNB P«« .rá- te. fí. Jesu Christi.I4 # # Pro aliquibus locis.ae f^=¾^= I % ••_JL^^fe^=i======¡jj a i Si.dími-ni. um ma. ut non intré- tis in tenta. ma-te.a. Jesu Christi.ti.ro-návit e•—• |^| [ h in di.déa. [106]. * et o. .nem quo co.on. N. Ss.gem Sa. In Commem. N. post Dominicam Sexag·esimae. Passionis D. -gre.¾ J „ T¯¯F¯¯ i—JL |^|' I j—j Sj*TiT· • ]^j pa-rans crucem Sal-va-tó.lomó. Ss.li. Feria VI. V I-gi-lá- te.ter su- G• Al M¾ .nem: spí-ri-tus qui-dem promptus est. Humiliávit semetípsum. * et vi-déte. ca- ro autem infïr. A-—|—^ re.

N. y.z • • j 3.na * áu- j-fk*¾—••A%^. J. |·j re..ri. E u 0 u a e.a super ca- put e- jus : exprés- sa signo sancti-tá-tis.urn tu-á-rum. ¡ .am praeve-ní- `-sti e- —— um in be-ne- di-cti-ó- ni-bus dulcé- . Grad.urn. et o-pus for-ti- tú- • .a et honó-re co-ronásti e. Quó-ni.a ho-nó- ris. 15** Ps. gló-ri.'fl>íi: ILi-*^— di-nis. C.Ss. Dómi-ne : * et consti-tu.ísti e-urn super ópe-ra mánu. V>4 Ç f* *—**+·fìp·\*¦\ Oró.a Patri. Gló-ri. Spineae Coronae D. Gló.

to ju.it vestimén- tis sa. . et indu.¯" h . 7 ' 1 1 na. y .ri.ae. C I _.i6## Pro aliquibus locis.í- sti in cá- pi-te e-jus co-ró- nam de lá-pi-de * pre- ti- ó¯ M so. Tract.stí- ti.na turn co-ró- m-2l^iZ ' tri-bu.ae.um ' 1^ * Dó-mi-nus .tis.men.it in co-ró- nam gló. Co-ró.JOi_ Ndu.ó- ' ' nis effló-ru. di- nis: po-su. e. • J . la • • « . f qua- si sponsum de-co-rá- .lú.la-ti.

17** et ser. Accé-pit re. v ^ } ^ t .é- i.ti. y.a-dé.< gló-ri.ma spe. g JL¯JL L.Ss. C. di. * if.tú- . In Missis votivis a Pascha usque ad Pentecosten .ci.a ho- no- ris. N. _ lú.turn exsulta.le- —.a super ca- put e- jus : expréssa signo san1 cti-tá- tis. • a• • p. et opus * forti.ia.có- ris.gnum de. Co-ró- na áure. _ .6- nis. . y. J. Spineae Coronae D.

f •• ^¿— \m' ^i — jt\. r r— I —n di-nis. Tibi gloria. * 7>.bu-lati._ r ^-L_ ¾ _g • aU a J— r in co-rónam gló- ri.rámus Dómi- ne : tu-am glo-ri. jr. et ser. 15**. Alleluia.i8** g . ut supra.ó- n nem. ¿—l LI»^.Co-róna tri.le- lû- ia.nam * ad-o.turn * ex.ae. [109].ó- nis effló- —__=±i-' ru.__U T JL —= U- ^==—¿-µ—zzn am co-ró. * if. . A Pentecoste usque ad Septuagesimam. L.ó- sam re-có-limus pas- S——¯— si.sulta- —*U-*fg tió- •§-. deinde : A —3 '•• • . •• Pro aliquibus locis. " ¡ j — ? • a ai* a % a ?*** * y.it j%g.· j_11 •p.• nis.. Graduate Corona áurea.

g JT 0+ fc ¡—7— as. qui- a da-bit Dó-mi- nus cá-pi-ti tu- 0 augmén.runt ó. N. Comm.a Patri. Lanceae et Clavorum D. J. ¯¾ ¯ z—I ^—§7—• • S* i 19** JL·J Ae. N.mni. * in mé-di. Intr.o 5 ventris me. Lanceae et Clavorum D.um tamquam ce.qua ef. C.fú- sus sum.a os-sa me- a : et sic-ut a. Quadrag·esimae.ta gra-ti. Jesu Christi.á- rum. et • e 8 ri ¿*m T¯ ¾ ¯¯¯¯TZZ=íz=j^Eiizi[:izizizz: — co-ró-na p^><¯gÿ—-¡=^-^—^4 ínclyta pró-te.runt * ma-nus me- me- os : di-nume. . Feria VI. ¶ et pe-des dé.Ss.tá-re. n— Gló-ri.rave. n T¯T¯im E u 0 u a e.get te. *ma-ter nostra. Ss.ra liquéscens. Factum est cor me. post Dominicam I.i./^y.

cum mo- *¯ÏÌP\. Graduale. y. Tibi gloria.6- . omissis Graduali et Tractu.per al- __(X_i_ táre 1 pro peccá- .— + ip«« | • m—-ñ—t JL Ngréssus * A-a-ron taberná. Sacratissimae Sindonis D.lum. Humiliávit. Vere languóres. y . Offert.runt. post Dom. [109]. [108].20 ## Pro aliquibus locis· Graduale cum Tractu. Feria VI. II.cu. N.fér- ret su. [108].bunt * ` in quern transfi-xé. tis _J ^A. Jesu Christi. Deinde : Alleluia. ut in Missa praecedenti. [108]. Quadrag*esimae. Alleluia. Ave Rex noster. Introitus. ut in Missa votiva de Passione. ¶ In Missis per annum post Graduale.réntur fundaménta ter-rae. dicitut. alleluia. [107-110]. Tractus. \—kr=¯¯¾. et Offertorium. [106]. [107]. V I-dé. Impropérium. dicitur : Alleluia. ~—j ut ho-lo-cáustum of.—i-m— fili. y. Ave Rex noster. ¶ In Missis per annum. — Tempore autem Paschali. ^ri-¡--^-^-i^i=z=[== ve. alleluia.

ni-ca lí-ne. 16. R —• á l V . ut in Graduali.. post Dom. Intr.a in- dú- tus est. Fepia VI. a p. S. tú. III. et de-pónens J±==L g . post Dom. die I. Quadrag*esimae. Missa.g 4 vit síndo.-%^ j .um.si he-re.ne. Feria VI. Jesu Christi. Pretiosissimi Sanguinis D. 536.¯N.i * domum me- . IV.Festa Aprilis. í K ^-7 s—. Jesu Christi. Missa. Humiliávit semetípsum. Julii. N.g : = j ? § . E-lí- qi. Aprilis. 21** rum Isra. invól- Sacror. Quadrag·esimae. e. Benedicti Josephi Labre Conf.el. ' î ? : n = ¡ ^ = r ¾ eJ Oseph autem * mercá-tus síndo-netn. Ll— am: dimí. Redemísti. Die 16. [10G]. Quinque Vulnerum D. c ° r s . FESTA APRILIS.

Quis sic-ut Dó. alle- lú- ia. Alle-lú.ops et pau. * et in .ia.tis há- bi- tat.per e.lo. * ij. Gló-ri. A -cÖv¾_: Lie- :—iJz±z lû.mi.nus De- us no-ster. Ps.tá-tem me. qui in al. y. et hu.li.am : in.-«-D~. Quemádmo-dum de-sí-de-rat cervus ad fontes aqua-rum : * i.22#* Pro aliquibus locis. T. us. P. di.a ad Êl=I te De- DHZ^._ .go sum : Dó-mi-nus au-tem as-súmpsit me.ta de-sí-de-rat á-nima me.mi.a réspi-cit in cae.a Patri.ia. Eu ou a e.ft¡ ^µ_U —ZZTZZZZZ »!_JJ U .

b j ut cól-lo-cet e- j -+- um cum princí.as falsas.áz •=— tus i.le-lú- ia. 16. 23** ter.ra? XX L.ni. * cu.jus est nomen Dó-mi- ni \ spes em m jus. * 7.ni. "-HI—A • j Extra Tempus Paschale : vir..pi-bus. et non respé- xit 4 in L • va. cum princí- pi-bus * pó-pu-li suGrad. % X3 E. Sús-ci- ¯~ì —— tans a ter- ra in-0-pern. et de stérco-re é-ri- s gens páuperem : 1 .tá- tes et in.sá. .Festa Aprilis.

Exáu.24** Pro aliquibus locis.ó-nem me.i.ve. y.di o-ra-ti.am ád.am.* ij\ Y.cus sum et pau.ca.ia. .ti. et depre. JLJL Lie-lu.ri-bus per- ci-pe lá-crimas me- as: quo- ni. Dó-·mi- — '»% f · · i ne. E-go au- tern mendí. et pro-téctor me- us * tu es.per : Dó-mi-nus sol-lí-ci-tus est me.ónem meam : áu. __l Adjû-tor me- us.na e-go sum a-pud te.

rbr.a quae in mundo Si quis dí-li-git tnnndum.ti. 16. a f i z z cu.^ ••> V T • rrL"N: 1 % ^ ^ . non est cá- ri. sequentì.seen.ló-rum.^¾=-¶===pq=9=^t^ì et su-pér. y. concu-pi. * ¶ \ . . 3 >> v«r†1! neque e.Festa Aprilis.nus.p. ^ O-líte *di-lí-ge-re mundum.tas Pa-tris in e. et concu-piscén. I J ¶\ fc_i • • 8· r r . —j p.0.bia vi-tae.a car- ">· I a 3_i-T^* " p. Omne quod est in mun- do. • — •• sunt. dicitur : Tract. Post Septuagesimam> omissis Alleluia et `¶.a o- p. 25** * et per-e-grí. j— nis est.ti.

P. manet 6¯T¯*¯>87~r~. tem.a •• ' .am lau.i.-run. .Tvy-—1 nónii-ni fru- ctum la-bi.ténti.ti.it.i.cit vo-luntá-tem De.mus.ó-rum confi.dis semper Deo. X^l ON ha-bé- mus * hie manén. sed fu-tú- •« ram inquí- *—r ri.26** Pro aliquibus locis. i—î~t qui au- C Si f.lú- ia.JM¿^K.tá- n>%. : .sti. g — —_ _— 3 • • • J"_«-^-^-f¾-¿lFi· ¦ : • . | fi¿ a. et con- s • cu-piscén. T... e-jus : '•^M .. Alle.um e- jus. • -^ Offe-rámus S —• er- ¯ ¾ aP* • 'Ãfl—- = i L n -^–•—4M»ÿ··-%T. .tern ci-vi. Et mundus trans.` ] tern fa.1 go hó. ' nmm\K * in ae-tér- a¯^¾¯n¯¯ num. y.a . t p.

n =zzT7-W¯ñ^J Die 26. de Bono Consilio. di.am { T.em G g : .Festa Aprilis. V. Appilis.am ipsó- r· A V rum est corde.á-mus * omnes — i — ¯fr re —¶·H be. et colláu- dant . quó-ni.li.——+ Brte~» WJ ¡n in Do.nis.gnum cae-lórum. . • J Aude. Bo-ni Consí.· r.: 1 3 ^ ¯ = re. £— L 1.átae Ma-rí-ae 4 4 festum ce-le-brántes sub honó- Vírgi. P.á-ti * páu1 : 27** pe-res spí. i v = .tris : de cu-jus sol.débunt. Intr. r· ¡n». quó-ni. = B.ge- li. Be-á-ti mu¤do i-psi Deurn vi.emni- tá·* te gaudent An.mino.i Ma. M. Alle-lúia. Comm. £ JLJ k E.ri-tu. 26.

Ps.a Patri. alleluia.o. 7`.ta.to =¯-rj incon-sí-li. 552. P.urn verbum bo-num:* m B_HI •—m JTü =— _Ç_4I •—-• • • +— J_ di.a re- gi. [77]. Alleluia. Ave Maria.co ego ó-pe-ra me. J.go * sa-pi.ó- homo qui au-dit me. et e-ru-dí- tis inter- sum — T" B rTky¯a—^—»4* ni.bus.én-ti.lú. Alleluia.28** g Fí- . J. Per te Dei Génitrix. . 5 L·^J fcr. »• > n ¡: 1 — E u o u a e. Alle.urn De- ~¯TPã¯8 i. E-ructávit cor me. et ví- gi- . ATH¯¯ 8 —-j 1 1 — : : ---J`.ti. Post Tempus Paschaleì dicitur : Grad.a I há- . Be.ia. b-i bi.Pro aliquibus locis. Gló-ri. 1 alle- =^^L·%pJ=íz lúi-_ P»_J —=L l·l BHMI ^ B_J ia. — li.átus co-gi.

. et obsérvat ad postes ó.Festa Aprilis. omissis Alleluia et `¶. invé1 J 7»—^^•-J-fi—• ni..h»'.et vi- P»—i P1 tarn. \— —\- Post Septuagesimam.lû- « 5— tern \ * a Domi-no.sti. * ij. 29** lat ad fo- res me. . et aéqui-tas.um.li. Qui me I ne-rit.·v^X i<n¢¾ L-le-lú' ia.i * mej i. invé.urn est * consí. sequenti. 26. I 4 n¯ \ XJL % . .as quo-tí-di- e.. ¡ ¡íli». et háu-ri. I f *í mfl j •••1 1 JLTX E.et sa. dicitur : Tract. bj¶.··.7T¯r y .

ent me. ti.lant ad me.tes me dí- li-go : et qui ma.li-géntes me.am.ne ví.tem di. In vi.ti-ae ámbu- lo. y . )7¯. Ut r¯J¯¯j • Pi^"i S—3—*^j¯¯^——i j ^ n « ¾ ^ — i — • ú i ^i* ' # *ftF¯~ I i di. ————— LI J — in mé-di- o semi-tá-rum ju-dí- ci- i. et thesáuros e. me. .gi. invé- ni. 1—J me- for- do.a : a est est prudénJ.ó- rum * ré-ple.túJ ti- a. • i¯S • y .is justí. Ego di- li-gén.30 # # Pro aliquibus locis.

et . in con- E- cordâ. 15.ó-nem su.P.los ve..níre ad me. Isidori Agricolae Confessoris. S zz3=zzzz=tz^¯z=:zz:zrzr_z::ziìizz: I. et ut U ±-rì —i—m-•—= a-vér-tat ' ' . Offert. Eadem die 15.AlleCommunio. [45].te * par. S.f!_«ï T— P +¯ —V-*— •P-s-¯·¯ go Mater. ut loquá-ris pro no-bis bo• la na.am a s . Maii.F e s t a Maii.i. ~*T=¿* •.ni."V¯T~ p ia. 552. no. r. *Vir- spé-ctu De.vu.' re.i¯n·. 5 31** + ¯7¯J R— . Missa. S. Maii. Regína mundi. FESTA MAIL Die 15. Joannis Baptistae de la Salle Conf. ••' I 1—Ml·'> •• ?•n— n ' lú- indigna-ti.bis. Justus ut palma."'^"T.

32 # # Pro aliquibus locis.nim re. J. alleluia.ri. Beátus quern elegísti. Gló- ri.um el : quó-niam non spreomne vit semen = = = = r _ = f = z = Is- \> ¡ ne. alleluia. laudá-te e. T. Qui timent. Ã •• L·_£! =le- ^¾ lú.gnum De. Pi·.a¯Patri. dicitur Tractus Nolíte.urn est e. P. Post Septtcagesimam.um : * u-ni-vérsum semen Ja-cob. Alleluia.li.ia. Qui time-tis Dóminum. Alleluia. 385. Extra Tempus Paschale. glo-ri-fî.é. al- >s. Alleluia.tis e- os : tá. 25**. Offert hÿ£3iE—Tfc¾^_U_^_^_lfL. Graduale Veníte. Al-le-lú- ia.me.i. Dispérsit.hi-bu. 336. ontissis Alleluia et Versu sequenti.cá-te e- um. y .que de- . T A raI. 519. f. fílii.at * e. ne pro. E u o u a e. 556.

ó- nem páupe.as. 16.e-rit. Ps.Festa Maii. S. Di-xi : Custó-di. a" T^^·i—a r* • • [ • *—•— ^» • fri—i ?—•—••• lingua mea FF Ij> vi.P.ia.ia. Alle- lú. Die 16. Maii. Intr.dem S— me- 7] am : et in ipsa 1 — e- • rHrr¯J um. I·4-Ï= JL/ •—t = 1 •• L·—= 1-=—\ E-dit * mi-hi Do. Joannis Nepomuceni Martyris. T. P. 33 # # spé- xit depre-ca-ti. hie ma-gnus vo-cá-bi- tur in regno cae-ló- rum. alle- lú- ia. * ut non de-línquam in . T. Alle- lú.bo le-lú- ia.ris.as me. P.mi-nus linguam mercé. ¾ ——«-— ~= UI fé-ce-rit * et docú. T. Al- laudá.am ^3¯T •.

a Patri. .a non est la.tus qui lingua su.1 fr p _ rum pertem ^ 4__J || gp^ ^ y . · R^¯ = ± : ^^. Lin.én- ti. XA L-le-lú-ia. * ij.34 # # ì U Pro aliquibus locis. Be. J. j_^—«—«— ]—• Jk — . :i7¯:¯¯i¾ % í?_fî bit : lin-gua au1 J.urn * est sá- ni.tas. J\. P ¾l_U Gló-ri.: = tn¡'% I »_—P. r_A^__ • £```>` . Eu o ua e. . L- le.lú- ia. et qui non ser-ví- vit * indígnis se. a .á. :—L_ sa-pi.psus.gua pravó- 6-¢M¾:' sK%a1 >: I V.

Qui non e-git nee fe-cit pró-ximo su. ¡ 35** S~j f\ V^ u * `' ¾ ' fr¾\P^^-¿— ter. rzr~*»«¾^. Dórni-ne.lat.%-4^µ nrzp bit in taberná- L__¯_ ^*¯^¯' cu-lo tu- o. 16.o * ma.Festa Maii.lum.—»_^zj 1 L J ~¾^—p^= __±z LI y. Extra Tempus Paschale : Grad.lén- lat area- ¤a : qui au. .temfi-dé- lis est á- nimi. re-vé- UI ámbu-lat * fraudu. aut quis requi. i d ^ i v f¿ I • •nH¾^V¯i-r¯fb¶C7¯j 1-!L·».scet in mon- te sancto do-lum in lingua su- tu- o? a. ce.é.tá- i fl» . quis ha-bi.

am. Omnis e-nim i——^ na-túra ¡-· besti.^ ^ — ' . ut supra. Si quis in ver. 34**. Beátus qui lingua sua. MHHHh i¯I¯"îfl: L J et dómi-ta sunt ð Ì a j —p—•—^—rr ^ ¾piT-†-i na-tû-ra humá«· na : • * •—*—-t linguam autem nullus . -~ + -=—J¯Ãnr — O kj ¾ .36 # * Pro aliquibus locis.bo hie perféctus est vir..li-gi. In Missis votivis post Septuagesimam> omissis Alleluia et y.^ ^ se. sequenti. gi. sed se-dú-cens cor su- um : hu-jus va- na est re- lídit.á- '•IV M rum i domán•I—fc—• tur.o. ^ ¯¯*¯¾F * se re. `¶. Alleluia. JT. non refraénans linguam su.ósum es- I quis pu-tat ^ ^ . non offéri- ¾—s—•—• y. alleluia. dicitur : Tract.

ia. 2 l· XT —• V l·= l·-=-½ -» 1 »' • et O-lá-vit ad me * u-nus de Sé. ' invé-ni. P.raphim : . H~ 21 ¯-¯^HH hóminum.¯r¯:.6' in conspéne : •* ctu i I ¯1'" et • • i «* .pli-ces * sermó- ti.6- ne sermó-¤is abscón.urn QJ*f¯r¯^rã%ÿÜT!¡. 1 ^ g ƒa a » • • •—•••"" =-?—u-!—•—•_! N la¯ • • et e- « • * d nem de re-ve- ON dú. 16. ¯ r Comm.re "' si. ¦ ris ve. Alle- Ž „"'I\ I S Ì 7 T 7 Ì ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ~ ¯ lú.ne confu-si.di- ti. OffertI • " • • .es gráti. I •¯¯ï¯.r'!!W¾V-j I 3 `·^u y ¯ y ¯ N ji%« p.. 37** ho- mi-oum do- má. 7`.Festa Maii.am ómni.re * pot- est.

a e-jus. * quó-ni.mi-no : -¯-^-^-=¾=:j:—a . tes.38 # * Pro aliquibus locis.pe-rí-te * mihi por. quern repro-bavé-runt aedil_*mm— ^-+ . Die 22 Maii.am in saécu-lum mi-se-ri-cór.lú- ia.ti. P¿. '—•—rr¯>"J¯fr ¾l^ > ^• • *:#• » ' !• • I I % fa. .le-rat de altá- ri. Viduae. . T. •• ^ .di. Confi-témi-ni Dómi-no quó-ni-am bo-nus. quern tú. Ritae a Cassia. P. Alle.tas justí. T.ctus est in caS put án-gun¯ r• a ¯ ^ " = = hie f- li. JLJL ingrés.bor Do. lú- ¯ ¡ ^ = ^ ^ alle- ia.té.ia. Alle-lú. P.sus in e- as confì. inma-nu e.jus cál- cu-lus. et té- ti-git os me- urn. S. • r¯iT • • • £+-&*¯f¿~\~rï fi-cánn 1 1 lá-pi-dem. " • •—ì =^ tts 1 i—•¯¯*—•—• • • '• nil.ae.

* 4_ y .ia. * ij. 22.a Patri. X¯3L L-le- lú. y .richo.ut cinnamó- mum et bál- .ti.Festa Maii. Sic. 1 •—• 39** • • I! • ••- n ^H ^-^-pr^-HR E u o u a e.o ro- sae * in Jé. ¯ Gló-ri. exaltá-ta sum in et qua- si plan-tá. JL¯JL L-le- lú- ia. Quasi pálma Cades.

ris.l\r.~^-=^¾Þ^¶ Extra Tempus Paschale. 1 hi adm\—I—a non a—•» aw« ti-mé«|j .«·—! V- —n i\av vín-cu-la 1 me. * -nr'lf>r^r r.. sa. lécta | tern * de-di ^ o- su-a-vi-tá- do. L·J — jú: 0-f-Uj • mi-nus • mi^ fl—Li tor. y .40 # # Pro aliquibus locis. hi ho- i \ M ^ ' A i H a Tj mo.a : tí¯bi sacri- fi- . Di-ru-písti ^J 3 ^.at mi- `+-kf.mum a-roma- tí-zans o-dó- rem de- di: qua- si myrrha e. bo quid fá-d.

F1 di-0 tu- .ctu ^—¯^¯—-«-¯·Ì~Ì-¿ 0. íl a y.Festa Maii.' Æ ^ f ¾ i ¯ r i i — a P 8 îf½ — i a i * Jerú-sa-lem. in me- rr*¯J'vN8 •• I —— « a .«^>>.. Vos ta me. * ij.am lau- dis.mnis pópu.-T:fe¾ ¡i i:i L-lelú-ia. et no- men † g D6- ——-—i mi-ni * in. ¯ 6 1 II 7. a '»|>i.a D6- mi-no —¯1^— reddam —^v-^¯ in con-spé.is domus Dómi. ¡ JTJL — . r*"U AT íì "3 ' ^ " ' fe¾ft-1-iJ 8 —^\p.¡ P •^J_í^'.jus : in á-tri.li i I j • • P" g • A •* ¯j¯¯¯i • ''%'%'i¯¯j ^« •» 1 • ' e. 22- 41** cá- bo hósti.ni.vo~cábo.

dicitur Tractus Veni. Alle- lú. clausu¿am.ni. * pro cujus amóre.ram me • • 1 M !— tern. omissis Alleluia et Versu sequenti. P. Sponsa Christi.42 # # Pro aliquibus locis. et pá-gi..ó.res u- vas ma- tu. [52] praetermittendo ultimamprimi"¶.bus dulcé.= ¯ ^ • u.sti pi-te e-jus co-ró- nam de lá-pi- de pre- . in qua e- rant tres promas.résce- re. . cré..tim in gem- post flo.am.di-nis : += po-su. fudísti. T.ia. \— • • —fya-j -— XT Raeve-¤í-sti in be-ne-di•—•=— in cá- —• • • H •—[-=—l·m—=-#•• * • ßm • ·—^—I—g-· cti. £ ± T3 -T-" — •• *-fi _ .sce-re paulá. Offert.í. In Missis votivis post Septuagesimam.mine. Comm. Í I-dé%fa a* l· ¡ ¡ vi- ¯¶Ï ¯l·¯ bam* co. * Do. I _ • • e.nes.

V. 30.so.Alle. _ II tió. Salve sancta Parens.nim ma- gni¾ fi-cá- tus est. Conf. Eadem die 30. j ¾ —\ j V^>4 Ante.lú- ia. Forti-tû-do me- a. et fa-ctus est mi. Maii. Missa. Al-lelúia.Festa Maii. S. [75].se e. Die 30. S. sub titulo Auxilium Christianorum. Cantá- . Justus. S-y-^=—n fri.P.% 4 ^ .hi B a 3s1¾pH me. Maii. Ps.mus Dómi-no : * glo-ri. 43** Die 24. Missa. et laus •• I P > .^ — = £ ^ Dómi-nus. Intr. Ferdinandi Regis. 24. [45]. T. Joannae de Arc Virginis. M. B. P.a in sa-lú- tem. al-le- lú- ia.ó. Maii.r.

Ma-nus Doj. |—•-!— Ë-i •^U te Dómi-no cánti-cumjnovum : * qui. ¾ Ž ^ tuÍ um. Gló-ri. Nunc ergo o-ra pro no-bis. J \ L. .ia. -/V sti L-le. •.a Patri.ni .rí.li.dicta * in ae- tér- num.le-lú- ia.tá.-'. E u o u a e. * J. Fe-cíet confortá-tum est cor ¾T¯7l¯¾. * ìj.ter. M M . confor. mi.a mi-ra-bí-li. vi. quó-ni.lú.vit te.o e- ris be-ne.am mú-li¯ er . et íd-e. I 5 • m—^__B • • * • • •_« ¡ • —D — M v · n—.44 # # ! — Pro aliquibus locis. J.a fe-cit.

ci- tus. i.' mi. et ti. y .nus. Extra Tempus Paschale : Grad · S T ¯¯*¯i • T~ ZJ X^l Ova bel. 45** sancta es.mens * De- um.bi nar.la *e-lé. et por- tas hósti- um ipse subvértit. U-bi col-lí.rén- ëi¯¯~¯¦F tur j-—^=ii.^-^zzzzzfÌ!izb .ni.TÑÿdz^^rT¯.ae Domi. et hósti. a > justíti. 30.git Do.si sunt cur- rus.um suñb-cá- tus est ex-ér. i_j 1 >^^.Festa Maii.'izizzzr^« 8 p.

am su- am.46 ## Pro aliquibus locis. ancíl- la su. .el.ri. et in m·.cór- di. Laudá.nines . quam promí.sitdómu. ad-implé-vit mi.ru-it spe-rántes -^^Æ=^P um noin se.a. S JL3 '¯^^¯ = ^ : ^%r. JL¯V.di-xé- runt am o.se. et clemén- ti- a * in for- tes Is. n * if. • • A.7¯f :=:z=::=::: 'M%fl¿n¡My 1 »5—= * ejj 1— ¾-g«—p»¶r —^¾V^ Ene. qui non de-sé.te Dómi-num Destrum.i * Isra-el. 1 • • •—J ¯¾ñdty'=»^¯¯^ y . \ L-le-lú-ia."^>fi^ LJ1J8 Orert.ra.

quó-ni.di. P. T. 30.bo ma- la.rû. S lú- ia.sa.lú- ia.»«ij-j-J=^zL. non time.e l : 3 s^î.cum es. . T.am tu me. P. Alle.1 tu ho-no-ri-fi-cén- ti- a pó-pu-li no- ¯¯*Hl—*¯Mrftei¯-i~¾f^'ñ • _^_______ — l· fc--¿—j stri. • k3 I ambu-lá-ve-ro * in me. AlleComm.• %%• • • • ti- a Ê • •••l·i^J ——pg—TJ Is.ra.lem. Dómi-ne Je- su. 47 ## uc na vo- ce di-cén- tes : Tu gló- ' A 3¾ ri.0 umbrae mor- tis. I—¯¿T"^ ¾¯T¯*¯* tu lae-tír Je.Festa Maii. 1 .a A¡ fc—s V • i > .

k PH .ci.á. P. et grá. ^ ±+J 1 + 4I__HJ • T¯l N me * grá- ti. in me omnis spes .mnis vi-•- ae et ve- ri. al-le- lú- ia. ƒ\s¯.li.a ad thro. T.os in montes : * unde ^ . LJ vé-ni.tá- tis.et auxí.no.xí- li- 0 op- por. Beatae Mariae Virginis Intr.um mi-hi.am inve-ni- á- mus in au.mur. S ^ Ë_Ë ¡ a a— a _ a •—• * . — ] s j XJL D-e. • i L· ^_.mus * cum fi-dú. Gló-ri.48** Pro aliquibus locis.JL LJ—« £_ a — a _ a — Grad.tû. E u o u a e. Omnium Gratiarum Mediatricis.am consequá.a Patri.a o. Alle- lú- ia.nutn grá- ti- ae.ti. ut mi-se-ri-córdi. Le-vá-vi B—i_ ó-cu-los me.

. miS et gráT —se. ¯ —.lelû- I -n :.cór' tiae. g .ri. J . A l l ar L. *ni%..tae et virtú-tis. 1 . y . • T¯« • • • J. et a ge-ne-ra-ti. . Salve Ma-ter A •• di. i__^_U — — 'X·—i * ij\ ia..'\ ." . 49** vi. 31.6- ni-bus me- is * implé- n^"ìññ^ 5 mi."— .—r a.ae.Fešta Maii.ni. Ma-ter spe• • • 0 Ma-rí# i \. Transv B Arbii-J-i __^__________ í-te ad me JL·¯¯¯¾r¯ omnes qui concu-písci-tis me.

Teinýore Paschali : ±\. .quam vi. L-le-Iú. y.50** Pro aliquibus locis. · if.cat: Ve-ìii.ni-at. Et spí. et Y. oi.tae * gra- tis. ¦ m ' A * ¯J A> T r Ji cí-pi.dix et ge-nus Da- vid.Etqui Ê ¾ ^^ si-tit. vé.la splén-di-da et ma-tu- tí- tm.dit. ac- a.ia.tus et sponsa di-cunt: Veet qui au. \ it r¯*†* ¡ †¯¯*¯i t^4 -go sum *ra. sequenti. stel. ^. Post Septuagesimam. dicitur : Tract. di. omissis Alleluia.ri.at "¯i et qui vult.

* i-i¯t n¯ • a • A a •– ' f ¯ ^ > f l ~ ^ ^»r¯j y . J\. . 31.Festa Maii. et vi- de : • • • •—i—•¯¯^¾ÿ^\ omnes i-sti congre-gá- ï 1 .lú-ia. Le- va in cir-cû- i-tu ó- cu-los tua os.i tu- i de Ion- ge vé- ni- ent. e k¯yy*yr— 1 —+—s n * ve-né-runt ti. 51** y . L-le.ae tu- ae de lá- te- re * sur.8*>fl> h ti sunt.gent. Fí.li.li.bi. et fí.

> . Offertorium et Communìonem. ple-na est gra-ti- á- rum. P. ¶ In Missis votivis extra Tentpus Paschale omittuntur Alleluia ad Introìtum.lis et fá. ^¯^¯ã^¶—-—————~ 7`. Intr.netn di-lé¯ xit e- os.52** Pro aliquibus lods._pJj^. : e. . . * o Ma- ~¯~= - ' •"¯¯**¯fr—¯TJ 1 ría. post Festum Sacratissimì Cordis Jesu.rb -‡.a ¯JT¯rt es. in fi. S 1 Y v= ^—— Al-de mi-rá-bi. qui .ens Jesus * qui. Allelúia: Feria V. .le-xís.at = ex hoc -O4MI-— : mun•f—¯= do ad s I ^g- -|fr|¡ ¿ . al-le- .rant in _ _ _ ^ _ .ci-es tu. . • • . Comm.A \ pr-ri Patrem : cum di.a ve. Offertorium. 600.os.set su.B _i_a_^_. _ . Eucharistici Cordis Jesu. \ + _ -_ k3 Ci. _ _ _ _ _ ^ mun- do.nit ho-ra e- jus ut tránse.Recordâre.

li. E u o u a e. Si- on.ri.el. alle- lú- ia. ^ in pó- y. Grad.a mi-ra-bí.gnus in mé- di. Ps.Eucharistici Gordis Jesu. qui- a ma.a Patri. No-tam fá-ci-te pu. P 1 Is- ra.o 5· uî •' +— / • Ji m • • f M . 6 E— ti.ctus . Gló.o tu! i LDP San.a fe-cit. Cantá-te Dómi-no cánti-cum novum : * qui.ia.lis ad-in- vcnti-6- nes*e- jus. ~T~~ft**"i 1• ha-bi-tá- !• 'MfNfW Xsúl-ta * et lauda. 53 ## lú. .

lectó-rum.le-lúia.^ H_—izzzz==zziz=zzz=z= .mi. y.i !•• * hómi- Post Septuagesiinamt omissis Alleluia. dicitur : Tract.54 # * Pro aliquib¤s locis. * ij. 'fl 3 L. et y. sequenti. ni- si frumén-tum e. Quid bo-num -¯ 1 e- —' jus est.ne.pbtv¾p. spe- . A i¯i. \ ~. et vi- num gérmi-nans * vír- gi.li. Do. ' num | 1a¯^¯· in tégmi- F ne a-lá-rum tu-á-rum.nes. * ' I. L3¾ et quid pul- chrum e- jus. £=3 W.

o vi-dé.1e- lú- ia * .a.bún. y . Tempore autetn Paschali otnittitur Graduale. Quid bonum.bi. 55** L 5—-—a—i*—*-r~r¯ "^n '"*½rt~ • • • wrm ' •y . ± bunt. 54**.mus * lu-men.Eucharistici Cordis Jesu.tur ^ ab a ¡ • ubertá'h * %# i te domus tu- ae : et tor-rénte vo-luptá- tis tu-ae po-tá-bis e- os. el ejus loco dicitur : Alleluia.am apud te est fons vi. Quó-ni. I-ne-bri. ______ rá__^. alleluia. L. deinde: X\.tae : et in lúmi- ne tu. ¶.

n— y . In Missis vot. Do.do B ' ì N >: I • . £ ½-=.5ó # * 6 H Pro aliquibus locis.bus te. P.gna * multi. .. L _L . Justi H I L .pe-ri Deus.y—^· : —• •% — • — * Pa-rá. Offert. e-pu.lén- 5-7—T— tur..tú.sti in dulcé-di-ne tu- r*il·a] f i» ¾ # —4-Äfti •=-• 44% — I — • • • •flè » J w — =-V4¼— B a * páu.mi- men5 ti.T T ia. quam abscondí-sti ti- nis tu- ae. — ^ : P3. extra T. et exsúltent 7 in conspé- ¯— ctu e ^^* v Dei. • J ne. —] —¿ -T——-–—-——. n . † † Alle-lú- .— .— : V¾ — M -\— dulcé-di- Uam ma.

cit † Dómi- nus. Matris de Gratia.. [64]. Vultum tuum. S. Die 9. V. Mariae Virg. — In Missis vot. praeter Introitum. Junii. *" " =¾— • " • E 3· ——• — • l½ "*¯ Cce ego * vo-bís-cum sum omnibus di-é-bus.Festa Junii. 9. usque ad consumma-ti. Intr. Junii. ¯i k3 ¡ (· ¾ i pro. Mìssa ut in Festis B. Die 16. S — -rr -. Alle- lú- ia. P¦ : † Dómi- FESTA JUNII. B.ni * super me : unxit me : evange-li-zá. di. extra T. Joannis Francisci Regis Confessoris. '*A.re paupé.ri-bus mi-sit .pter quod Pí-ri-tus Dómi. M. Comm. [75]. i " n -• 57** I ¯3—• m i L+*K—* # ¯¯ ¯ A 1 . X" pbT¶ nus. 16.6- nem saé-cú- li.

le.li- zán- ti- bus virtú-te * mul- ta. prae-di-cá-re an-num Dómi. a" * • I • J — saná. L.bu- ti- 6.a Patri. alleluia. Tempore Paschali: Alleluia. `¶. Dóminus dabit. Justus germinábit.ptum. Gló-ri. sequenti. .re contrí-tos cor- de. [40].a : * ne obli-viscá-ris páupe-rum. * ij\ J> D6. [8]. a •*¯f*»fw.bit verbum evange. Justus ut pal ma. dicitur Tractus Beátus vir.lú- ia.i a — " me. omissis Alleluia et `¶. J\.tur manus tu. E u o u a e. ƒ W Septuagesimam. exalte.nis.us. Ps. ut supra.ni accé.58** Pro aliquibus locis. Graduate. y .mi- nus da. Alleluia.tri. [42]. Exsûrge. Dómi-ne De. et di- em re.

Junii.ri su-per me ve- .rum. .cántis sa-lû- tern I Die 27.é. 59** °«. *—•—" •· 1 •• ' pacem : annunti.á-vis es. 619. j do: U pa.Í4— = + JL 0ta •• formô-sa z-\ et su.ae conso. Gaudeámus.o — .tus sum : S ô-cu-lus fui _.»¢W %. .li.ter eram páuComm. M— — —- r\ \a^ p Uam pulchri * super mon-tes \\. Mariae Virginis de Perpetuo Succursu. — b ••• * per-i-tû.ántis bo- num.des annunti. pe.cántis IWI. ni. Grad. et pes claui^î4-J 1b* . fí. — † — cae-co.a .bat. praedi. Introitus. B. I— pe. et cor ví- du.ert· s — J j Ene-dí-cti.an- tis et praedi.Festa Junii.lá. 27.

5O## p r o aliquxbus locis· i s ••• `\ ut lu. [77].rum á• • É ci. — i f • ru—7 ?r«¾.lé-cta ut sol. y. qui-a per te _ _ _ _ _ —iP_--¯ • É% 1%. . pul.na. _ . omissis Alleluia et `¶`.chra • *y i e.li·gén-tes me dí-li-go: . Alleluia. A v e Maria. j ad ní- hi.lum red-é- git * in-imí-cos no- stros. alleluia. y .ná*ì ¡fiig ta. Post Septuagesimam. dicitur : Txact g—_ J_rf go H J ~-—f¯S -î— j *di. sequenti. Be-ne-dí-xit te Dóminus in virtu-te su. terrí-bi-lis ut ca- stró.es 5 ordi.' Sion. _ a.

o. 62.cum sunt di-ví-ti-ae.ti.or est e-nim fru.__ %«>pl[^^ * e. m 6i** —• et qui ma-ne ví.ro. Regína mundi. et lá- pi-de pre-ti. 1 J to .pes su- pér-bae. [77]. .lécto. invé- ni- ent me.ctus me- us au.a. y . 552. y. f. Tempore Paschali omittitur Graduate. Offertorium. et ju- stí. 600.gi-lant ad me. Alleluia. Ave Maria.Mé- li.a. Beátus homo. J.ó-so. alleluia. et ge-ními-na ' ' me- a "pi i> ‡ • • · argén" *T*fã. et gló-ri.Festa Junii. Recordárç Virgo. Me. 27· ¢ • • m— r— • · —^§—¯·HI •••. et ejus loco dìcitur : Alleluia. Communio.

.a Deus tuus ^ e. Jurávit. Ps. .a Patri. De. Summorum Pontificum.. [36]. Graduate.cá-vit terrain.us de. [8]. alleluia. et ¶.ri. Sacerdótes ejus. ¯ Post S¢ptuagesimam. In Commemoratione Omnium SS. E u o u a e.ci- a.am e- 1 jus : qui. omissis Alleluia. Et annunti. FESTA JULII. J. Julii. g * = ^ T ^ V ' '* ¿` Ongregá-te il.go sum. Glo. sequenti. dicitur Tractus Beátus vir. V-4 qui ordi-na-vé- runt testaméntum e- jus super sa-cri-fí.nus lo-cú-tus est: * et vo. Intr.li * san.á- bunt cae- li c justí.çtos k—f—r+- TA J. Alleluia.62** Pro aliquibus locis. [37]. Die 4.ti.ó-rum Dómi. 11 ejus.

[60].la¯T¯¯ÿT um.ri. exal- Die 9. Jurávit Dóminus. Marty rum. deinde : Alleluia. fl^_ tá- : : bi- ¦ tur . OÉfertorium. Joannis Fischer Ep. [37].ne me- o _. Veronicae de Julianis. L· cor. Ccé.côrdi. 63** Tetnpore autem Paschali omìttitur Graduate.nu e. J.tas me\— a. Missa. Introitus. SS. [34]. S. Julii. * ——\ et mi. 9. 515. Multae tribulatiónes. Julii. I-— V E.jus. Ç . Grad. [39].Festa Julii. \ JLJL `\`"\ Á ÷ "fi'" ij£Jbl!‰K+\ * ad e- . et Thomae Morus. alleluia. Comm.se. Dilexísti. Eadem die 9.a me- a cum i- pso : et in nómi. Invéni David. y .di-te † .ri. Amávit eum. et ejus loco didtur: Alleluia.

ni. in préI••••••!—k~¾ n JͯX L.ci- es ve$trae non confundén-tur.mi.le- lú- ia. y O-¯cu-li¯ Dómi-ni super ju- stos et aures e- jus C •i*1» ces fl—+—¾¯¯¯=-¯i * e-ó-rum.64*# Pro aliquibus locis. —f¾ et il-lumi. Izzr—*—¡j—-¶—ž==±== J`. Haec est vf-fa .ná. —-—7¯r-: -L- et fà. * ý'.

Haec est vita. dicitnr Tractus Qui séminant.sum Chri- tzl===ztiz¾=zí===ZLt=¾iz=z=p: stum. -ftr¯—zzztl et quern mi. —i—i—^n†¾_^—. ae.lum • •—-Ms v te ut cognó.*Je. 9.térna. omittitur Graduate. 65** ÿ so.si- sti. alleluia. · 1 y. et il-lu-mi-námi-ni. y.le- lú- ia. ut supra. 7 5 ^/ Septuagesimam. deinde : x¯\. Tempore autem Pasc/ia/z.es ve- . [24].Festa Julii.ci. L.scant I— Deum ——1—— verum. omissis Alleluia. et Versu sequenti. Accé- ' • di-te ad e- *¯*¯*¯ ' í p« ¯iT' ••' um. et ejus loco dicitur : Alleluia. et fá.

Missçi. Jµlii.go *7 ft • ¾¾z¾µJ!—z± e.ae * vo-cem me. et sequúntur me: et e-go vi.am áudi. M. . in ae- nµm. V. et e.unt. AHe- Die 17. [75]. et non per.66** Pro aliquibus locis. Comm. strae * non confundén- tur. ^ V ^ ' V v *'V*f8r¯ll——== Offertorium.ílú- bunt ia.ves me.as.tarn ae-térnam do tér- e- is. Salve sançta Parens. §— —1b *i~T~j O ' cognósco r" •—^¾-«—s-a . P. Mirábilis Deus. T. Humilitatis B. [24].

—8 ri.lú- L -" ¯ ia.cer- S —^j -rs do- . Julii. 67** S. et sancti índu.tá- eg jus exsulta-ti.ni-bus : sa.bunt.ia. Grad.7`. Gló-ri. Die 19.6. Dómi-ne.a Patri.¯ã¯^¯3 . XT Aupe-res Si.am sa-lu. Memento. David : * et omnis mansu-e-tú-di-nis e-jus.ne ex-sul.re sa-ná- . lú.on * sa-tu-rá-bo pá. . > 4¾¾. 6 ¿.tá. • alle. ^^ U A¡ J ¾ T *rrt > ——* y ' . Vincentii a Paulo Confessoris.bus _ I j ¯ — • J· ' **iÜ* — re contrítos cor- -vange. ¯^t!±±t==IZZ=Z=Z E u o u a e.li-zá.ƒ\AlleI . T X^< mi-sit me.^T^— tes e. 19.Festa Julii. L ƾJ M< —= 1 * paupé- —fc-i ri.jus . Ps.

ántis fr^g—|———*—p— — . JLJL L. J. ^ IT et praedi. • if. J. .68** Pro aliquibus locis.án- ¯¯1tis •—¾¯ns¯¯^» • i¾« . Quam pulchri su-per monies pe-des annunti. de.tis * sa-lû- tern! .bum _ . Pa-rá- • sti>¯· in dulcé-di-ne tu- a páu-pe* ri.•• 1 zi¯z~zzí^d I .zánti-bus virttì-te * mul-ta·. e-vange. praedi-can.li.le-lû- ia.I — —^^r`i\^-1^^ f ^ t •••••• J i s J bonum.tis pa- cem : annunti. ¦ bit I ver.can. De' ¦ us : Dómi-nus da.

69** Post Septuagesiuiam.o-pi. et paltnas su- as exténdit ad päu.num * non commo-vé- bi-tur. ._^ .0 : qui-a in ae-tér.la li-be-rá- bit e-um Do- !i_a_izí:iizg_jL_Ëi minus.e ma. omissis Alleluia et ^¶.it in. Ju-cúndus a-_zpi_i—j_. in di. I -\ A †_^^--„H JLVX Anum su- am * a-pé.ru. et cómmo-dat: dispó-net sermónes su- os inju-dí-d.pe- rem. y. dicìtur : Tract. 19.á. qui mi-se-ré- tur.rem._.mo.tus qui •intél-li¯git super e-gé- num. sequent:. Be. .Festa Julii. `¶¯. L J · J ho. et páu.pe.

!==¯——-*——-a-« ló. Baby- —J-Iv¿¯.' :—. y .di.á- mus mandá-ta . f '`f·r.te de mé-di. et custo. deinde : __-_: *\.*—¾^-^—3vJ. Ex-í. L-le- _ n 1 .o A .a \dif . In Festo Translationis et Tempore Paschali omitlitur Graduate.us no- ster corda no- stra ad se. alleluia.7o ## Pro aliquibus locis. lúia.jus. et ejus loco dicitur : Alleluia. Quam pulchri.tis va- .—sa * — Dó- :— J V mini.— net n :— 1 * T X · Nclí- ¯V * Dó. qui fér. ut ambu.lé- mus in u-ni-vér- sis vi- is e. .nis : mundámi-ni. · 1 —i g__ ±\. ut supra 68** .mi-nus De.

T.su. Matris misericordiae. et ju. Comm. [75].nis.a sa-ti. M. et á-nimam e. Alle- Sabbato ante Dominicam IV.as e.dí- E- l· 1 = H ci.ni. 71*3* e- jus.nem.ri.jus. quaecúm-que mandá-vit pá- tri-bus no-stris.is hóroi-num : qui.éntem lúia. T. Salve sancta Parens. et caeremó. Allei ¯Jj¾ iNrT7 ¯ ^ = = = = = = = = = = = = lu-ia.B. ¯= + —r . P. . Julii. V.a e-jus fí.á- á-nimam in-á.li. Beatae Mariae Virginis Matris misericordiae· Missa. vit bo.•—¯ et mi-ra-bí-li.jus.a. P.a- vit sa-ti. g v>4 † • • •% = Onfî-te-ántur Dómi-no *mi-se-ri-çór-di-ae e.

.co .ia. Augusti. Intr. L·2À . P.—m .á- in cru. Ps. .do. ¦ al-le¦ : lú. FESTA AUGUSTI. spe-rávi. . I ni-si -—ZZZZZTJ I-hi absit * glo. Gló-ri-a Patri.a • U—m : |. Die 9. 2 -. T. et e-go mun. Joannîs Mariae Vianney. Alle. Grad. r xYA m T¯¯ÎHHI f^^ ri. • U : —• U ——: lí-be-ra me.xus est. .ce Dómi-¤i nostri Je. In te Dómi-ne .ructá- vit •• cor me- urn ver- bum bo- num : di.ri. S. • m • • • " . ñ * ' • . non confûndar in aetérnum : * in justí.In.ti. E u o u a.su Chri- sti : per quern mi-hi mundus cru-ci-fi.ia.72** Pro aliquibus locis.e.a tu.

* 'M%y¯ V¯^ et in me-di-tá-ti. I n h¯k—m m m m ¯·fl X-Lf -go * pa-scam o- .go ó-pe-ra me.gnis..rtW ' ^SvL~¯¯fF 3 V?v ^~¯^" =——tet dé.si fá- cu-la * ar- 6—¡ ¯ 1 •V«.Jj« fl¯-> 1 A ^ ¯h*'l. . P(?j/ Septuagesimam.bat. me.gnis : et •'• r li' ver-bum ipsí- us qua. Surréia. 6— •• Lie.l —.•AJKAH •: \ n ' ?p»· * ij. 73** !±j===¾ •> M ¿¿¾*^'..Festa Augusti. ^¯¯l·" 8.a Regi.urn intra mu — : ne me : 1 1 .it cor ____ • • • • L A M .v I 3 I e. xit qua. y .ómea exardéseet*i. 9. lûy . • i i 11 .si i. otnissis Alleluia et`¶\ sequenti> dicitur : Tract._ ¢ •• • lu. Concá.

te 1 fL^_ — * ñ ñ y. custó. · ÿ.bo. Quod confráctum fú-e-rat al-li-gá- bo. Quod per-í- e. et quod abjé.scam il- las*in ju- dí. > : || ¾ ] j S p conso-lidá.as. et ejus loco dicitur : A. Et quod pingue • • ••• WiiT}i.. Y.Et pa.rat requí- ram.diam. ' IÁ¾> || n^ n 3 ^^¯-¾ y. Tempore Paschali omittitur Graduale. L·le- lû-ia.ci. . et quod infírmum fú-e-rat { _^ ia 7¡^"V^.ctum e- rat redú- y \ y cam. rnr| S—"¯¯I? et for. ves me.o.74** Pro aliquibus locis. y.

S— y. 9.tos corde. .* y . Omni.lú-ia. J\.bus ómni- a fa- ctus sum.Festa Augusti. Ž **l·ftl^ 1 ^ JL· i# Hi* 11 Offert. ut o- mnes * fá-ce-rem salvos.Evange. 1 a = J ^ ^ et ad-ím- de-o * in passi-ó-ni-bus. L-le. ¢ 1 A VJT ¯^J"aAu- • •¯1"8 • %»a.li-zá- 75** —1 1 -† ri-bus re paupé- mi- sit me : saná- re * con- trí.

bant ad Je- sum : qui. -LVX Ulti. et qui ve.num Chri- sti in car.é.a quae de- šunt passi. pie.rí.mnes.o e.76 # # Pro aliquibus locis. Alle- lú- ia. .bus immún- dis.ti.ó. 7`.ne me- a.xa-bán-tur a spi. cu-jus faetus sum e.ná- bat o. ¿VAlle¯lû- ia.tú- do * languénti- urn.a. et sa. ve-ni. P. T.go mi- ní- ster. pro cór-po-re e- jus quod est Ecclé- si.a vir- tus de il-lo ex-í- bat.

Loquébar. ii. B. Be. »·F·¯¯I explé- Onsummá- vit tém-po-ra mul- ta. Grad. E u o u a e. t7¶¯¯. et Mart. . Plá-ci- . Die 13. Usto-dívit * á-nimamea te-stimó-ni. Ä . * qui ámbu-lant ^^^r¶Tfr ] ·• | ^ y ^ = in le-ge Dómi-ni.a. Missa. Missa. g— V>4 -fc-¡ ¯¡—r¯-ftus * in brevi. titulo Refugium Peccatorum. M. V. Augusti. Philumenae Virg.. 77** S. Joannis Berchmans Confessoris. Salve sancta Pare¤s.men- t¯". m f i m—fc¯A ¯l—fl—••• w A — r ••¯¯ et di-lé¯ xit er¯"r a ve.he.á-ti imma-cu-lá-ti in vi.Festa Augusti.¯^I^ • • ï · > · • ' I r ¾ = ^ ! i ^ ter. [51]. I3· Die 11. Augusti. [75].a . Augusti. y . Eadem die 13. V>4 I— «¯ ¯¯ tua. Gló-ri.a Patri. S.

1^ ánima 'Ms—Ç-½f-f¾^-ni— propter it.us • vi-vos ímpi. i .us i~ sti. * if. g p Tj»*¾fr .tam • in.lû- # ia.^^.o * in^iqui. ^~ ta longam vi.us : hoc prope-rá-vit edú-ce-re il- lum de me- di.78** Pro aliquibus locis."• • r=> r.¯:|zl·-g—¶e-Bi consummá- s. I' y. XJL L-ie. Condémnat autem Justus mórtu.tá· turn.os. ta e- nim e- rat De- o. w·3» JT 1 — r a Ya' t‰ f et ju-véntus 7~.júce-lê-ri. „ ^ · ^ i ^ 4 j . n ] .lí. . p H ü E ^ j .

bus me- is e.^. Ab o-mni vi- a * p.te me. J¦T.a.a : et us-que nunc pronunti.os : .Festa Augusti. dicitur : ¯t —m sti me * do.per mel o-ri me.a fáu-ci.* ^ 1 . Tract.á- bo mi-ra-bí-li-a tu- a.a tu. 13.Quamdúl.ló-qui. 79** 1L·~. \—3 X^/ Eus.cu.ci. sequenti.0. y .í- a ju-ven-tú. su. — Post Septuagesimam> omissis Alleluia et `¶. 3 NiTTa :^ ¢ " I s i j ^ mala pro-hí-bui pe-des me.

vi-débunt me. ' ¾ ¯ .i I 7Ju-ráî = re ——t L custo.dí—¯— ju-díJ>.tu.-cî-.a in verba tu- •» ' d " a * su.*'"fW | A XTL — • J'a»^fii Lie- — : — 1ú. I J¾Pi|^j* frv.' >' vi.am verC •••1‡è—¾— 1 j\é. n~¯ ¯ Tempore Paschaìi omittìtur Graduate. justí-ti-ae *tu-ae.perspè- rff rá-vi.·z>·.bún..' ia.i a .8o # # Pro aliquibus locis. 8 ^ = et stá. --a—VY* •—pr*fy». *' 'I g > Y.ta. · '-—^—–—¯ . Ç • . .a. n i"pi' a • 8 • • ~m ««^‡ . Lle-M.tur : qui. Qui ¯ —— timent te. *¯^s»fb^--ì ¯¯¯— * ba * tu. — et lae. et ejus loco dicitur : •A. } ut custó-di.

urn.cto me- -™-¾l· ' a o.Festa Augusti. 13. Offert.ni quern dí. — — .li-git 5 á-ni-ma me- a : té-nu.la me- a : ti- bi sacriComm.a. et di-léctus me.vus tu.li. 1 fi-cá-bo ¾ hósti. g \^/ Do• mi-ne.ter lí.míttam.pi- sti vín. *qui-a m > ¶> ego 81** H ser. Invé.am laua dis.us = = qui pá-sci-tur in. et fï- li.cu. nee -a¾¯—*-* di.i e. j-a-¾--J E mi-hi. =*=¯— -go * di-lé.us an-cíl- lae tu- ae : di- ru.us : e- go ser- vus tu- us.

bis : fí- li. Rochi Confessoris.ri- ' i-`~*—¯ á. Die 18. Missa. [45]. Justus ut palma.si in ce Dómi. Virga tu. ni.. XT Y * S=3¯¾-^=^zi.g o m u n .82** Pro aliquibus locis.]] j mi-hi mundus cru-ci-fíxus est.tes pie.'FL¾¾J _. -+—-–=—= `—\ o-mnes dí- vi. Aügusti.ae re- . Die 16. Ultumtuurn * depre-ca.lá- ta sunt.ni i no-stri Je-su Chri. et e. Ps.a Patri. NJfl . S. per quem *-^ -l· ¾ — A.d o .búntur Gló-ri.ri. M ¯•' I-hi cru1L * autem * ab.a et bá-cu-lus tu. Grad. -= •^– E u o u a e. Viduae.sit " glo.sti. S. Augrusti.n. Helenae Imperatricis.us : * i-psa me conso.

. • • 1 bi. addu-céntur in templum*re. Addu-céntur re- 83** •—*-+÷ in ho-nó- re 4_ÎZl_^«_»i_a±—Il·ljïjîfy-JLJ tu. J\ Dispérsit. deinde : Alleluia. Non enim judicávi.o. praetermittendo ultimam primi y. .* pro cujus amóre. et ejus loco dicitur : Alleluia.dam fru- ctus e- jus. _!Ä—†‡ gi vír- .ti. sine Alleluia. Post Septuagesimam. XJL . fudísti. clausulam. —S—»¯ gum —-a—JLJ y . 18. [52].ó- ne. sequenti. af-fe-réntur in lae-tí. Specie tua.y omissis Alleluia et •`y. 556.mam.a et exsulta-ti. [70]. y .scéndam* in pal.Festa Augusti. alleluia. Offertorium. J. dicitur Tractus Veni sponsa Christi. gi- nes post e- am: pro-ximae e-jus af-fe-réntur ti- i I—ilk' 1 • • û •H-· *-=rH —. et appre-hén. Alleluia. Dispérsit.gis. 556. alleluia. Tempore aulem Paschali omittitur Graduate•.. 477.

ent a- quae. . Gló. Grad.ris qua- si hor.sem su- am. i R— ¯¯r¡ Ogá.ri. Aug·usti. et e. S. Confessoris.am. E u o u a e. Joannis Eudes.us. Die 19.bus á-nimam tu. P J . cu-jus non de-fí-ci.te * Do.el De. Quam bo-nus Is-ra. JL·ß O-mi-nus * implé. .rum.tus ir-rí.84 ## Pro aliquibus locis.num messis.tat ope-rá. ï¯T T~ñ^\ ut J mit.ri. et os-. ——v ' .gu-us.a Patri.os in mes. et sic-ut fons aqua.bit splendó.ri. * his qui recto sunt corde.sa tu- a li-be-rá-bit.mi.

Eripe me. Sa-cerdó-tes e-jus ín5 a¾__l__a—+L ‡¾µ„ du.vo jam non e- go. l· W—i in vobis..te . y .am sa-lu-tá- ri et sancti a—B-H^B_a_m—J†‡J e- jus exsulta-ti-one *ex-sultá- bunt. * if. A L-le- lú- ia. 186. 19. r \f — • JLT JL ^ in me * et e. ~f×\ ^^^=-¯-----^====== Offertorium. Vi. ~—¶«¯'fl¾jj¾^t——^¯1* t ^ M j ! _ i J ^ .Festa Augusti. vi-vit ve-ro I ¡ inme*Chri. g . u—i 1 i r—• 85** 5—¾-— y. Comm.stus.go Ané.

. sub honó.. Adjuvábit earn. ¯ JZ=I IIZZZZIII¾^Z3ZZIIIZIZÜZZIZi: mul. in quo dicendum est: .nus.. * if.86** Pro aliquibus locis. A Jr\. Virginis. [56].re Rósae Vírgi. [60]. L. di- Sanctae Rosae Limanae. hie fert fru-ctum S¯TTT l· ¯ ¯^~¯~n cit Dómi.ae : et qua-si flos ro-sá. Augusti. Graduale. Die 30. Patronae principalis totius Americae Latinae.las gló-ri.. =tdå=z J. Qua-si arcus re-fúl. Qui ma-net in me et ego in e.rum * in di- é- bus vernis.le- — lú-ia.o. Gaudeámus. Introitus. 619.nis : de cujus solemnitáte..turn.gens inter ne-bú. In Missis votivis Introitus Dilexísti.

ri-bus su. k _ _ 87** f 1 -•-• `^r B-audí- 4^J ' «V-i te me.do- —: ' T ^ •—|¾fa_«sb-Hµ—¡ -»ï-¿ rem su-a-vi.si Lí. 30.¤us ¾ 0. Offert. et qua- si ro- sa plan-tá- ta tr— super ri- 1 — vos aqua- 1 rum fru-cti.res * qua-si lí.li. g 1 .is. * di-ví-ni fru-ctus.tis habé- Szz=Ei±-=z=zzn te.ba. ¡5— ¾ ¿ et colmi- Lo-ré-te fló.fi-cá- te : qua. . et be-ne-dí-ci-te Do- g=t—y:==F=— num in o-pé.um. = = Comm. g _ _ 1 .F e s t a Augusti. laudá.te can-ti-cum.tá.

— 4—i~p¡-g ' a' * i. S· Petri Claver Confessoris.—n— —¾-l·—•-•— ¾. Die 3.' Q ^Mk3 A-ti. li.88*# Pro aliquibus locis. [75]. [60]. Confi. Salve. Ps. Die 9.ro.mi-nus ——¾¢=M¯-i á.a e-jus ñ- .a Patri. FESTA SEPTEMBRIS.nimam iná. Divini Pastoris Matris· Missa. S. Rosae Viterbiensis Virginis. E u o u a e.te-ántur Do- 5¯7¯fi¯r7—p—rT"*"*T^¯TnrPn. Missa.ci. Die 4. Septembris.tá- te et fer.nem : se¯dén-tes in té-nebris et umbra mor- tis. vinctos in men-di. mi-no mi-se-ri-cór-di-ae e-jus : * et mi-ra-bí-ii.á. Beatae Mariae Virginis. Gló-ri.is hómi-num.vit * Do. Septembris. Septembris. Dilexísti.

ó- .bit * páu- pe.pi.Festa Septembris. et páupe-rem cu.rem a pot. Grad.et.nimas páu- pe-rum sal- vas fá.0.i non e- rat ad- jû- tor : I par*" cet páu- pe-ri et 1 in. c¯^-?¯^^v¶nr7~a · · · •-*-*MF^ 1 II il — y .le nomen e.ris et in-iqui-tá- te red- i- met á-nimas e. Ex u-sú.ci. et á.ó- rum.rá- bi. r —»-¿— 89** 1 ^ I-be-rá.én- te. 9. et hono.

us : exal-té.ctus jú- tor. Dómi-ne De. sequenti.lí. Factus sum infír- mis in- .a : ne obli-viscá.ris páu- •—-¯H pe-rum : P ¾~« p.ris * ad- ti-bi de-re. Exsúrge. rum * co-ram il.90 # # Pro aliquibus locis. fly j •• ' est pauper : órphano tu e. l\. L-le-lú- ia. Post Septuagesimam. dicitur : Tract. omissis Alleluia. `¶. * ij.lo. y .tur manus »—¾-¡^†——• tu.am. -¾ lyJL ¯TT7¯¯~*~䯯^ I-sit me ~ri *Dómi.nus ut me-dé-rer con- tríJl-Í tis corde. Lju—1% p a " P ^ et praedi-cá-rem captí—•— vis ¿__ «IÏLL¾-_PB_ indulgén- ti. et `¶'.

urn : lá-que-us contrí- tus est. et nos H li-be-rá-ti * sumus. ut 0. 91** fïrll PïR¯¯ï¯í > A TTU'% cri.stra sic-ut passer e-ré.Festa Septembris.mnes fá- ce-rem * sal- vos. Omnibus ómni- . ¯T| .lû-ia. Ternpore autem Paschali omittitur Graduale.pta est de läque. * if. y.fá- mus. A. _ _ JL—-i __i a factus sum.nima no. y . et ejus loco dicitur : XJL L-le.0 ve-iián- ti. u t infír- mos lu- 3¯*íJ IHHl·¾— — P—ñ MH+· 1 J-*-†ÿ -^•¯¾->-gf»r-|j • —•—•ce-rem. 9.

cti.o per.ébat. * J. °«fe«· 6 b J .Vro- pe timéntes eL um sa-lu-tá- ¯¯¯r¯½¯ ^ft¯-» 1 . et cor . cu. X¾L L-le-lú-ia.ri g ni.92 # * Pro aliquibus locis.stra.i non es.tus . ^ =7¾——II' i^-¾ "P' t j j XHí .pe-rem vo-ci` fe-rántem.lá.bitet A T . ví.-•—•—« 1 ipsíus : ut inhá.i-tú. jú- et pu-píl- íum. be-ne-dí.ae I conso.o quod libe-rás¯ sem * páu.du. ¯¯¡ r .• •gló- re ri-a in terra * no.set adsuper me ve- tor.

í.e-ratt con. Quod a m~i " J*¯¾· 1 * f¾¯~"¯i ã~¾ * ~ J t~i _ ¿ Z í ZÜL_Zi:^_£í J—·-± átnµ±J per.e-rat. et e-go e- as accubá-re fá-ci.—^—>ã——^—3 P » f .e-rat.am.us. al-li-gábo : et quod + ___ infírmum fú.so.scam * oves me.Festa Septembris.li-dá- bo.ram : et quod abjéctum e-rat. et pes clau- 6 do : r pater e- · ¯ * ¯ =¯r pe-rum. ß 93 ## sum. rzz ram páu- XZi -go pa.cam .cit Dóminus De.as.i cae-i co. redú. 0- cu-lus fu. . requí. g —J—fa—^—. 9. di. ÷-p&—¾~j b et quod confráctum fú.

* e-longá. De.a.tá- L ií te. Gló-ri-a Patri.vi.nem -— — —Ã-J in ci. E u o u a e.di in-i1 M -M = — qui1 § = = = = = í = = — = MHI • % • • = —•¯¯*t» •• tátern ¾ — — — • ¾n .ó. Primi Helvetiae Patroni.am vi.am. F 7 ' H fJÇS=^=±==Z^Z·^~fr£$tp XSI V—a—.vi fú. Nicolai de Flue Eremitae et Confessoris. bus tu. et exáuMHI -•—= j—•—tHtm G ad di me. I. o-ra-ti..ens et man.gi.am : *inténde mi-hi.is.us.a te et abundán- in túrri- . PJ·.ti. et ne despé- ¯^^^^^^^^^^^^^¾ xe-ris depre-ca-ti-ó-nem me. JT * in virtú- ———†tu. S.ne : quó-ni.ó-nem me. et contra-dic. Septembris. Exáudi.si =======i=^_i†^_]i^¯^ij in Wl·g so-li- tú-di. Die 25. J d C-ce.94## Pro aliquibus locis.at pax ti.

um in D6mino. y . f— \JT Ustáte * et vi-déte : quó-ni. Be.xi-mos me.bar pa- • cem * de te. Propter fratres me- os et pro. 95** y.Festa Septembris.am su- á-vis est Dómi- nus.turn tu. * ij.os loqué. 25. Post Septuagesimam> omissis Alleluia et Versu sequenti. • '*»fv· ••!• * hn T¾Hl ¯*1 XTL L-le-lú- ia.á-tus vir qui spe-rat in e- o: . J. et i- pse te * e-nútri- et. Jacta =z¾ft^=fzi=—z=iiz:—zzzzz±z¯zzzt±z cogi-tá. dicitur : Tract.

Tempore Paschali omittitur Graduate. * forti-tú-do me- .••• i .Jacta cogitátum..lú- ia.tT¡ <¯j * in ae- tér. quó-ni. i ___. Dí. ^ j ^ = † i y ..hil de.am ni. alleluia._________.num. JL/ Omi-ne.96## Pro aliquibus locis. y. et ejus loco dicitur : Alleluia.est timénti-bus E ^ E ÷ E » ••'.«_«—_—_«—«—Tr^_ *¯¯¯F*¯ ^ p . * J.érunt: inqui-réntes au-tem Dómi-num non de-fí- ci- ent * o-mni bo-no. deinde : JLJL L-le.ne.'T7~ì-¾-TrV j= = e- ^ ^*^Sfw:llj um.vi-tes e-gu-é-runt et e-su-ri.. ut supra. Si quis man- du- cá- ve-rit ex hoc pa. vi- vet Sig I = - • .

3 p '• Pila»#«#—. vi-vitve- ro in me hîšIÑìl===1—-•"¯~¯ 1 1 ~¯¯¯ "¯" -¯=zzzzr_- — _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — — ^ — — — _ ___——^«. Vi-vo au- tern jam non e- go.Festa Septembris. 1 _ ·——+ V^4 Hri-sto * confí-xus sum cru- ci.gi. Martyrum S. J.ó.um Mr"^ de. 26. SS. Comm. —« et re-fú. Chri- stus.ne .a j8-'""\ •••v·\ et e. n r f r ¯ r r . 3— me. Isaaci Jogues..nú-tries n .runt de tri-bu-la-ti. Die 26.um meum es tu : -8 et propter nomen ^^ tu.dú- . H =J m_ I sunt * qui ve-né..HI ces me l ï S ¯ ¯ js¾ . Joannis de Brébeuf et Sociorum. Septembris.. g H 97** = + -HHHI r- ~»¯† a a .

' • "-^-H— E u o u a e.as \ in sángui. ti. Pro aliquibus locis.98 # # -Ima-gna. J V-·i.a Patri. G A ^***¯*ñ¾r JLJL f • ž=====¯-==¯-=j¯¯Tlv^^^1 .gni. Gló-ri. omnes pó- —*-.tus est. e¯¯ 8 répta est de láque. * laudá-te e-um.nima no1 stra.ne zn=¡ A. omnes gentes. Ps.um. Lau- dá-te Dómi-num. = et lavé-runt sto-las suas.us contrí. * sic-ut.passer.^H->-8 puli. 11.o ve• nán•* Lµ-iJ— -†^J `¶· Láque.um no- . et nos li-be-rá- ti su- mus : ad-ju-tó-ri. -I— = -•——í et de-alba-vé- I=-7TV runt e.

Glo-ri.ni. [24]. owissis Alleluia. * J. Sicut abundant. L-le- lú-ia.lis in >¢i^f^-¡ftil·^¢-Hi-^-M-«-j .Festa Septembris. .stum a-bún- dat conso-iá- ti. Post Septuagesiniam. A ^ i » l > /•H¯fr¯¯*¯†¯«*-"-"¯¯ ' ' 1+ strum in nómi-ne Do- mi. dicitur Tractus Qui séminant.0 * nostra. et Versa sequent I. J.le-lúa ia. * ij. U . Deinde : _¯\. ut supra.nes Christi in no-bis. Tempore autem Pascha¿i. 26. Sic-ut J *-frfr-F—r¯^ a-búndant passió. y.ó- g -j— !» J<· sus Deus l· H—— in sanctis e- — jus : mi-rá-bi. qui fe-cit 5 ___» 5 •_. ~ i- ta et per Chri. omittitur Graduale et ejus loco dicitur: Alleluia._¯\. cae- lum * et terí _ _ ram. L. 99** ¦_ t¯*—¶—8 • " .

fá.hi e- ^=g=^¡F^~^ nim ví-ve-re Christus est "fl et J >^ I" >T¶ lu.ri .fi-cá-bi-tur * Chri- =ZZ=Z stus in córpo-re me.ens * pro-dí- gi- a.o.tern:mi. =—I Am-quam au*—MBPÌ I 4 H • •% i ce probá- Offert.ve per vi- tarn. S JL rum * in forná- vit il.ioo* # Pro aliquibus locis.crum.mor. ma-jestá- te. mo. | • •—• j .los Do- mi-nus.ci. si-ve per. | •• . ± si. et qua-si ¯¯g¯¯8¯ * ho-lo-cáusti V*~ m hósti- T¯H'l=«-p¡-j¾F am T¯*~^ accé- pit ei i os. Comm.. g M lt=£=r Agni.

tur * inter lí- li.li- as.Festa Octobris. k3 b«H»è« 1 ! Ic-ut lí«»JJ liT 5_J_HI um la.a. 16. li.le- lû. [75]. Di.léctus me- us mi- hi. et e- go š¯¯¯P*rt*f ¯ l·W il- ñ. Die 16. i'^ 3 1 Ik I ^*I" I%~¯F«¯ \ ï • ¶n~\ -•—+••—L—¯+# —Ij fƒv**i :—I 1^. i[h n'fr n. `¶. Salve sancta Parens.ia. L. Mariae Virginia. sic a-míca mea inter fí. ij\ . • ! m * in. Introitus. Oetobris· IOI## Puritatis B. qui pá- sci.ter spiB T ••"•• • ] JM >Jj i a ij ]li*lli • ' ? %J r¯k= nas.

gens.di1 ná.102** Pro aliquibus locis. Offert. . r¯j sta.es * or. e-lé. Quae est i- . Tu gloria Jerusalem. 402. 403. Lf¾¾_j láta perma¤-sísti .o- Ost par- turn. J.ra consúr. \ 8. alleluia. J. Tota pulchra es. P — • -¾· = i5SyJ¾¯T \ ^?—— »»¶· r-¯+ 1 fm· »¯¯^ • J • ' —~ï— invi. terrí- S *ñ H—arHî—r¯·l IP' ‡»—rl jr*%——¡ bi-lis ut j castróg p rum á-d. e r n y . 1_ .eta ut sol. Deinde Alleluia. quae pro- gré- di-tur qua-si au- ró. pulchra ut lu- na.ta? ¶ Tempore Paschali omittitur Graduate et ejus loco dìcitur : Alleluia. * Vir- go.

ris.it me et induménto . Octobris. =bis.bit á-nima meñ !L· a g in De- 1"T ‡ . 103** De. _ § _ o meo : qui.lútis. M índu.mi-no. .dicta * et ve-ne-rá-bi.—l· ¡ J—i ——¯ 1—I =—j B ¯—ï rí- . Sanctissimi Redemptoris.a 1 g • j H • • *-"~fi °¯^—•~^pw¯^F-1 • . quae si-ne tactu pudó.bo * in Do.ris invén- ta es _JZI * '-A-tf-D ma-ter Sal.tis sa.¯—¯ pro noComm. i vestimén. 23._ L _ _ .va-tó.Festa Octobris. et exsul- tá.lis es. VjT Audens gaudé.i Gé- nitrix. Ene. Die 23. s—. Virgo Ma- a. intercé- de HP—rf¯*¥i A ap.

tes E u o u a e.IO4## Pro aliquibus locis. •—••—• U •—• " m—m — 8¯ rn^-l • • " m _U—a i m -¯ mi LJ et ge-ne-ra-ti.bí- tu.a Patri.ti.a : tu . S V-x -mnes gen.cór- di.ens li.o. -M-—'• vé.ae circúm- de-dit me. Grad. et fá-ci. Quó-ni.ni. et ad.se.ent.rá-^—-• -I—• =Hµ bunt Y Ì 1¾—L7 >•>%.am magnus es ••• mi. justí. -HI-¯ co- ram te.ra.ri. y .fi-cá-bunt no-men tu- urn. Mi.ó-nem. Ps.as Dómi-ni ñ • 8 in aetérnum cantá-bo : * in ge-ne-ra-ti.císti. *quascûmque g fe.ó-nem . Dó-mi-ne : et glo-ri. Gló-ri.

[108].pu- li * e-go sum.nus : de quacúmque tribu-la-ti.la : o-pe-rá-tus est sa. [109]. Tempore autem Paschali omittitur Graduale. * ij. L-le. et ejus loco dicitur : Alleluia. Ave Rex noster. J.Festa Octobris. Tibi gloria. kj A. * • u Tã~ ^ a •' 1 • J ~ V v ƒ *-4-^ Y. De. sequenti. dicitur Tractus Vere languóres. [108]. J\. exáudi.lus pó. ' ^ !Kj^iT¯fl===== /W/ Septuagesimamì omissis Alleluia et `¶. 23a 105** es De- us * so- lus. Rex noster ante saécu.cit Dó- mi. alleluia.us autem.lú-tem in mé-di.ó- ne clamá- ve-rint ad me.lú-ia. Deinde : Alleluia J.am e- os : . di.0 ¾7¯^V¯IATV * terrae.

ri-córdi-ae e- jus. Mirábilis Deus. [19].io6 # # Pro aliquibus locis. J. et ejus loco dicitur : Alleluia.is ho- mi-num. alleluia. V>< Onfi-te. Deinde : Alleluia J. . 515. Sacrarum Reliquiarum. sequenti. alleluia. et e-ro il-ló-rum De- us in perpé- tu.um. omissis Alleluia et `¶.ia. [24]. Exsultábunt sancti. Alleluia. dicitur Tractus Qui séminant. et mi-ra-bí-li-a e- jus fí-li. Die 5 Novembris. Offertorium. Post Septuagesimani. Tempore autem Paschali omittitur Graduale.an.tur Dómi-no *mi-se. Introitus. FESTA NOVEMBRIS. Multae tribulatiónes. [27]. Pretiósa. J. alle-lú- ia. Graduale. alle- lú. Sancti tui. 646. [24]. Justi epuléntur. [19].

Gló-ri.¯¯=: Patri. n zzzz= . \ V>4 __-MJÌ : ¾¯—j—r vi.e-ri Dómi-num : * laudá-te no. Intr. 13.^ in Do- mi.n. [20].turn.0 in-i.no : rectos decet collau.men Dómi.ci-ta il-lí- e.Festa Novembris.ti0. haec Communio cantatur ut supra.dá. T B a * " ~ i — !_•__•: p—• • a •••— fl—s¯¯*^ a—= pú.ta : plá. E u 0ua e. Ps. Tempore Paschali. Stanislai Kostkae Confessoris. Comm 107** ~ ̯~J ' * ^A a¯S o* ' • i n I M G _p_jiv-^—J~— Audéte * ju- — sti — . Laudá-te J » •—• % a. Novembris. Die 13. explé.vit tempoJ J-f-H^ f¾-·— OnsummáA •' 1-Hµ tus * in bre- ra ma mul.nî- j===} -ftZjZg=^_! ZZEZj edú-ce-re u s : pro-pter hoc pro-pe-rá-vit il6 lum de mé-di. S.nim e-rat De- 0 á.ni.a S-7¯r[TT¯.qui- tá.

_ e- J E-si. jus A.dé.urn * cor. ^fl Tl.ó- * °»'f¾ri S M ••%•-- n «r-11 L-le-lú-ia.óT rum e- g _JJI -M'• sti e\ 9 1 —"«k . †¯ -i¾¯3faNL 1 .nis. * if. —¡HV J\. ^4urn.„p. .M< r . I • non fraudá- J`. = —-n-^-h cti. D__^3 bu.I0 8## p r o aliquibus locis. .ri.ísti . ^ a m.a ni-bus*dulcédi.dis jus tri- e- i : et vo-luntá- te la-bi. Quó-ni.am praeve-ní- sti er um in be-ne-di- g -–— =—T^r¯h .

a in aetér- num * fundásti _ ig—-_ e. . alleluia.Festa Novembris. y . 109** y .gnó-vi de te-sti.bá. Offert.mó-ni. 1 ir«^4—=¾ ¯7ft ™· 1n fl M ¯ P¿?Í/ Septuagesimam> omissis Alleluia ^/ y .a. [43].vit * il. In-í-ti. Deinde : Alleluia. 13.lum Dómi. [39].tae et . Beátus vir qui suffert.nus + pane vi.0 co. y . et ejus loco dicitur : Alleluia.fì-cat juventú- tern me- am. qui lae-tí. £ + Ntro- *ft i: T ad j I De- __^_3CZ—¾· í-bo * ad altá-re De- L-4- um. qui.is tu.is. sequenti dicitur Tractus Beátus vir. £ V>4 I. Tempore autem Paschali omittitur Graduate. Amávit eum Dóminus. Comm. [8].

B. et qua- si mo-nu-mén._j__. .én.per sit in o r e tu.á-te inter gentes ó. Die 27. Mariae V. Con. . et a- qua sa-pi. E u 0 u a e.ae sa-lu-tá- S ris ì n po-tá-vit illum.ri.jus. JL¿ .rit qua-si si-gnum * in ma-mi tu.a.fi-témi-ni Dómi-no et invo-cá-te nomen e-jus : * g-p-ã-i-i¯_.a annunti. et ut lex Dó-mi-ni sem.o._D_r: Gló. Ps.ti.turn ante ó-cu-los tu- os. intel-léctus. Novembris.pe-ra e. : Ji-?Z^^Z=D=XZ¾^Ì _Pi·._. Patri.H0 # # Pro aliquibus locis. Immaculatae a Sacro Numismate.

ba signó£ rum —(. ris e-jus. 27. •|.Festa Novembris.a o- • '? l>Pi¾. a ^ S • •• i i r ^ ¾ * ¯ ¯¯^¯¯"^ rum * in ter.órum su. et pro-diM44Z—·* 1 -«—3-4 8 — ¯pi^ gi. * if. m*# JLVJL Ementó- te * mi-ra.bí- li- urn e- jus.it in e.ci.óh l· .ra. 1 _Kfl j w~* et ju-dí. 1 U a : -^4 1 4 1 . Pó-su. quae H fe- cit : T pro-dí-gi- g a + ejus.a\· 0 __ : J \ L-le- lú-ia. =í .— su.ó-rum. y. .a ver.

lo : ma. J. Offert.scí. dicitur Tractus Fundaménta ejus. nee est qui se abscón- dat ¡¯ a ca-ló* " ^ · re I • • * e. g MH· +-=—k¯i =¯r-·fti T -\ =-=I-xit Je- —-^ ^=í^= Ecce sus * di. ornissis Alleluia. . et ejus loco dicitur : Alleluia. Temþore autem Paschali omittitur Graduale.II2* # Pro aliquibus locis.sequenti. Tota pulchra es. ^ ••[¾j* r c~"^ I i A Il» :Ãft J? J*lha= n ' ¢· ' pi* n g = ^ -|¾ v'•»~ g ^ • ¾ j <n >* y . Et ex ilia ho- ra accé-pit e- am disci- pu-lus in su- a. alleluia. Tu gloria Jerusalem. 403. Alleluia. • • n Post Septuagesimam.ter tu- a. 402. A sum- mo Š¯¾ÏTϯ caelo I 3 P" T¯^*ír^?ï*^^T¯wrF¯¯¯j egréssi. et Y. 402.o e- jus. Deinde.jus.pu.

* et ta mi. . Glo-rí.bí- C b .gna.¡.a tu- a.F e s t a N o v e m b r i s . Comm.li.um déx-te- rum. S JL · 1 ¯¯ ¯ im-mú— 113** N-nova si.fi-ca manum tu- am et bráchi.—r j 8 ——¯ r Pi ¯¿†*ï I •• "? ¡ . et memento fi-nis. 27.ra. Festí-na tempus.f<-—-¦L>—j—¯—j li- a. ut e-nárrent mi-ra-bí.

jus.do- *r-= • ' a 1 · 1—:—•• % J-__J •• n'A i ' —• • • i* 7 - tes Si.on * ín-du- am sa-lu.nus : il-luc prodû.a Patri.P. Dó-mi-ne. i z •—=—= •—•—•– . Memén-to. di-cit Dómi. pa- rá-vi lu-cér.ia.COMMUNE SANCTORUM PRO ALIQUIBUS LOCIS Commune plurium Confessorum Pontificum.nis e.bunt. S ri. Al-le. I¤tr.4 mansu. Gló-ri. E u o u a e.lú. T. alle- lú. Ps.e-tú-di. E N¿ y A-cer.namChri-sto me- o.• * m—•—=—=— . David: * et omnis i-·—• • .ia.cam cor-nu Da- vid. 2.¾—¾-^¶-i-fH-^-F—*—¾-*.tá- et San-cti e-jus exsul-ta-ti-ó-ne exsultá.• ^=— .

ó. ¡— k3 Acrí-fi*cent * Domi. r ¾ ¾ --^ 1 i II *¯ » —¾—¾* J. * if.. Sa-cerd6- tes tu. J\. ¶. .pro aliquibus locis.T¯. .·y.jus in exsulta-ti.i.si.no ¡ -fl H5## sacri.us. Dó-mi-ne De.fí. Et ex-áltent e- um in ecclé.a pie- bis : et in cathedra se-ni.ne.ó- rum lau- dent*e- um. L-le-lú- ia.ci- urn lau- dis: et annún-ti- ent ope- î¯nrM\. Grad. ^ ra e.

omissis Alleluia. dicitur: Tract. .fi-ca-ti.ó.am.mi-ne. in ré- qui.am: et sancti tu- i ex. y. 11 * Do.an.súl. tu et area san- cti. Sa-cer- dó-tes tu- i indu.tén-tur*in bo- nis. Post Septuagesimam.Propter David servum tu- um. ' 3aT¯aPU 1 8 \ "•I! a Urge.I I 6 * * Commune plurium Confessorum Pontificum indu-ántur sa.tent. et Versu sequenti.et Sancti tu- i lae.em tu. non aver- . 5 A .nis tu-ae. JT.lû-tem.tur justí- ti.

briá.us I ¯ JJ· 3<^^.aV¯^^?yy¯[=EEE plé-bi.pro aliquibus locis. et E-á. 3 "¾ A « ~ ^ • A •• 1 } .di. ut supra. Y. L-le-lú- ia.ti.sti tu. "£TŠ\7~ > ^¯¯ã v ^ T — T ^ á-nìmam 3 S .. * qui custó. * g y.tur. Temp ore autem Paschali omittitur Graduate\ et ejus loco dicitur : Alleluia. is * ad-im- 6.µ . *_ dí-ciurn.• 8 • ¾^^^¯¯ÿ^±‡¿^ )K3l*'P1 *N ' dine: et sa-cerdó-tum pingué- pó-pu-lus me.e. deinde : j£\.untju- . Offert. C — + — ————= ¡ . alleluia. 117** tas fá- ci- em * Chri.i.bo i . _»_Ã_. Sacerdótes tui. Ego Do- : mi-nus + in. bo-nis me..

noa<Pontificum z^gi^—»-»¯ß-»ß¯¯=—_»l·4ft> • fly "\T^ fá. g = —n p¯-—F*P"~ãn%¯* lú- fr^¶ •— f —-— > . Commune plurium Confessorum non Pontificum.ne-dí. s £ T ^ = . Intr.cant . —s—j- Omo * pér-egre pro1 • féctus re.· j ¯—S¯¯Ï fl—•H T.ia. * Domi-ne. 1 ómni.n8## Comm.ci. AlleComm.let. J f t.J ^ • "'t.lí. et Sancti tu- i be.án-tur ti-bi. P. et ja-ni-tó- ri * praecé-pit ut • i rt rll ' ví-gi.AÍ-le- lú.a ó-pe-ra tu- a. i~^ A A i a S ia. a •—P — et de-dit servis su-is ' pot-está-tem cu-jûsque l|f 3 operis.unt justí-tiam in omni tempore.am. plurium Confessor.P. g V^4 Onfî_PifL fg-^ te.quit do-mum r¯+ ¯Tn—†-¡—a¯-¡-• . su. T.

E u 0 u a e.én- ti-bus su-pér- . K . 119** ti-bi : gló-ri- am re. Exaltábo te.us. —- quo- ni- am ve-ri-tá- 1 % ••'••>.gni tu. T ' î y 1 % et retrí.i di- cent. P. Ps.us me.num cti e-jus. . De.n. ^ _ . et pot- én- ti. lum saécu-li. .. .^^fz£E^ omnes San- •pv -•^ . .amtu- am lo-quénn 1 3• • tur.. . • ' a p—=rJ—-^-fa—-ar-[ : Gló-ri-a Patri. • — — • — • ¯ r — • • • IJ ¯np^*ÿrrff · allelú- I—¯=—¯= _*^ ia.nus. I" > I-lí-gi-te Dómi. Alle-lú-ia. G d g "· = ^ ~ . T.-^^-¡ in saécu-lum. rex : * t^j_.pro aliquibus locis.buet tem requí-ret Dómi. •¯r~í¾rr^t¡ñ ••-l. abundán- ter fa-ci. et in saécu- et bene-dí-cam nómi-ni tu-o p.V. L· .

li-ter f. I- —+—¯ :—i—^^s^ _a > j^a 'l·—M« ^^% * in Do-mi.ne.—_—• !• XJL n : .am.I2O#* Comm. ñm mñ IM f_ L-le- lú- ia. Vi-rí.. 6-¯vti—•*^~i— 1-*!—ﯯ¯— .. •jó V " * ¿ -=*¾i¯¯f-3— y. B^JU * A. i i ^^ p i *' f qui- sti quae-rén- tes te. I n 3—A?*flfl.am non de-re-li' ~~¯¯¯ I I : i 1 . g—— = = r . *%m I- J +1 ^l·-j ll — á-gi-te. * Don— mi. plurium Confessor. Spe-rent in te men tuS— m "•"•wv^4-^-j—:_qui nové-runt no- um:quó.i¾sj • aP"j k • .ni.no. et confor-té- tur cor ve- strum. •—ft· bi. omnes qui spe-rá-tis g -=—-. .—· if. U B_Jy. non Pontificum g .

Tract.vis est Dómi. C A.nus : > te be.tes autem Dómi-num • • f»J M 1 J% . J¯. Time.én. dicitur : G quo. an 1 -¯— • et vi.pro aliquibus locis.rié-runt: pi.á-tus vir qui spe- rat in e- __________^_________ t LI o. y . . et Versu sequenti.dé- Ustá-te • Na t·· a ^ * P"NB·^ ^ t· ^••P">p ''^>.tur C Jfi • •-«• 1 """Is—}ç o-mni * bo-no. B am su. y : I¯¯TT^¯^¯T^1 eurn.te Dómi-num.tes e-gurunt et e-su.am non est in-ó- K é- HID "V. omnes Sancti e- jus: quó-ni.a timénti-bus ! } Na ^a • ! D ! ! L A J J ¾ W | • inquirén. Dí-vi. n non mi-nu.ni- -»-÷- 1 la a ÌM7¯¡~7^T¯J run. 1 121** Post Septuagesimam omissis Alleluia.á.

Sperent in te. Dómine : et --fr¾—g— h -. S _ i[ T.7J¯Tj». l· A* •••T— eJ Usti * epu-lén- tur.tu * tuOffert.lú- ia.I22*# Comm.rr7i fi-te-bûntur nómi. ut supra.P. Ju-sti con- ¢ 6 ·^1yWl'*M. ^¯fj ¯ . alleluia. et exsúl- tent in conspé- ctu De- i.tá-bunt re- vul.ni tuo.M- bfr—— le- _ i lú- 6 ia. plurium Confessor. * y. S o. cti ¯ cum ha-bi.a. deinde : JLJL L-le. et 6 de- ïr~J\T 3 le-ctén. non Pontificum Tempore autem Paschali omittitur Graduale> et ejus loco dicitur : Alleluia.tur ' in lae- SÌ tí- "T1 ti. JT.

Pro Martyribus. ì té.ctor . a-J prae-cínget se. et fá-cí. · ^ ^ ^ = ^ est ómniurn spe-ránti.lán. quod g 1 . P. Commune plurium Virginum. AlîeI lúia.bit illis. et trans- ^-X_ic^_^-L-^_. Intr. * quos. T.ens mi-nistrá. < —IJ=ZZZ_ •_r_ E-á-ti servi il-li. i.C o m m u n e plurium V i r g i n u m Comm. + JL/ E-usme-us. in vé-ne-rit vi-gi.a e- jus: e-lóqui-a Do-mi- ni igne e-xa- mi-ná-ta : pro- ' <w> * ' ' vr7' . amen di. cum vé-ne-rit Dô-mi- nus.um in se.tes. g I. g •—¾—= -i x J M · " ^ ' * • • • V 123** J .et il-los discûmbere. * impol-lú- ta vi.co vo-bis.ziiFrzg-^_f y >: 1.

et re-fú-gi. al-le- lú- ia.a : * Dómi-nusfirmaméntumme.us. —*-*~ m •frP~^^^y-fr¯l·¯*^—•-»-• ••ì Dómi-ne. P. Gló-ri.túdo me. *Deus. 1 ^«—=—m-&r Alvá-sti e-nim nos.um. Dí. forti.a S ri ^ l'·^flrTT77nz:::^EEE=zzz=r E u 0 u a e. y .lú.ia.um me.é¤tes ¯n ¯¯ * nos con.di. Grad. de ¡—¡ afk3 Patri. T. Ps.sti. et li-be-rá-tor me.li-gam te. Alle.I24 ## Commune plurium Virginum. • •" ' ¯^¯ et o. In De- 0 laudá- bimur to- ta di- e: et in no- .um.fu- dí. •ni· fligé¤ti-bus ¡—H nos : I .

I .I 1 _i bum testimó.% -1 j ^ a l·i<.¾J'^'>· •sui.ti. • J a — ^ .cu- A x¯3L a *£`r` —-– L-lelû-i¾.có- e p· 1 1% alvi-ft8 —* nem pro' =r T a —^_Î_JZZE H. u i&^iliv ' . * ij.ni.i : -a^.. A pter sánguinem A-gni.ne.cén. sequenti. et `¶.¿ mi-ne tu. 3 et propter ver- g V C_ik \ .tur : .mur * in saé.3y I 1 J..o confi-té.bi. dicitur : Tract. omissis Alleluia. loquén. \ f n v • • > ¡ • j 1 'J{ —¯¯ a. Vi-céruntdra. % _g_. i F=¯¯r 1 1 .tá-tis tu- ae.ae sancti. ¡m 125** I -j lum. Post Sepiuagesimam.pro aliquibus locis. I — m m XT A Agni.fi.am * gló- ri. D6mi.

o in perpétu. y . alleluia.ná- 1—— ta .tá-bunt. y.a tu- ae a e-ructá*exsul. r .rá- bunt.126** Commune plurium Virginum fr——"ã • • i_fi '••is r et mi-ra-bí-li. bunt : et ju- Tempore autem Paschali omittitur Graduate\ et ejus loco dicitur Alleluia. Vicérunt. l·yr¯ñr>· .um co.'.bí. a • ^ T : h i v y .ri- am abun-dán- ti.• . y. deinde : I 1—n m*· —•f3 · j _ *m L.li- um tu.rábunt.ro. * — ti- ••TIJ!ILJ—.• i jL·-|i-i.rá- '. Memo.le- —¾3—'^'NR lú- I «H_. Casta ge-ne.ae su.a tua A^r^Ffí~~j nar.ó-rum di- cent : et magni. Et virtú-tem terri. ut supra. — < ia.tú-di-nem tu- am nar.avi- tá-tis tustíti.

1 127** ' d?• •• ' 1 na. d% •. et in no- mi. inco.ia. Ç T I 3 ••% ñ qui.bunt to. Alle- — .to.táminum praémi.mi-ne vultus tu-i ambu- lá. 7¯ Comm.úmphat.runt 6.urn '•5"pi* n JL·ß Omi-ne.ne tu. ì •••Pil· n •^fl _ lú.I • pB • h [%•* tri.bún.ta di- e: et in justí. * in lû. P.a.inI 1 .rum 1_ • • |»¢«* JHT.um .ti- a tu- a ex. ¾¯^¯^ 1 1 1 ^^—^¾izz=i 'M •» r * vin.al- ta. I ¿ ~TZZIZ: Ru-déntes * Vír-gi-nes acce-pé.0 exsultá.pro aliquibus locis. R H^¾J^¾T7¶ T.tur. • • •• kfm g •• cer.le. • .bunt.cens.

al-lelú- =g¯==í^-?P%rfTt«>: fl¯¯T^====== ia. Al-le- lû- ia. Ps.am e. Pro Virginibus tantum. i men Dó-mini.te ób-vi.is cum lampá-di- = . ¡ • 3—• A ¾ — a f \r V -' -!lj—*ìy ^ ^ ¡ . ex-í. Intr.P. turn est -i——— nomen e- jus so-lí^ tern us : confésJ e. avL¢¾-i-i-t-.a Irgi-nes * laudent no- exaltási-o j.a autem no- e •-' a f* • • * • . Ii_L_ de cae-lis : * laudá-te e-um in excélsis. I 5. T. • • bus : mé-di. ===== . qui.nit. i .3tiJ 3% i 1 J . ¾ = » in va-sis su.a Patri.i. Alle•—• • • f e M H a < — H K » lûia. P.128** Commune plurium Virginum ¡ • •¡ * i ¯ . . r^¯¯^r^== £ u o u a e. T. — f cte clamor factus e s t : ' ^ Ecce sponsus ve.jus super caelum et ram. Laudá-te Dómi-num a-—»_HI Ë_J—i—^1 ¾ 1 B —a—a—«—i—__fl • 5 * u—a •— Gló-ri. II.

is ho- mi-num : dif-fú- sa est grá-ti. Fí. 129** Gr ad 3 · fz^p¿½±½¿ñûÂ\ —•— _ Pe-ci. y.li- ae re- gum in ho. I .tá- te.pro aliquibus locis.stítu de-aurá- to.da- ta * va-ri. .ó-sus * forma tf\L^= —-—- S prae fí- li. ^ ¡ ¯ r 7 ¯ · ï ^ l _ ^ tris tuis in ve.e.a in la- bi- is tu- is.no- re tu- o: ásti-tit re-gí- na a dex- ¡ • lift r ^ A . circûm.

o cum cla-ri- ' tá- te : immortá- lis est e- nim me-mó- ' ri.I3O## Commune plurium Virginum JLJL Lie- lú- ia. et y. * ij. in fímbri. — 1 V^/ -mnis *glória e-jus fí-li-ae Regis ab intus. sequenti. O quam pul- ——=*=—=^ chra est casta ge-ne.rá- ti. y.lí- us.is áu- re. *`f> i y.is. dicitur : Tract.nes post . circumamí- eta va-ri.e-tá- ti- bus. Post Septuagesimam¡ omissis Alleluia.a * il. Ad-du-cén- tur Re-gi vírgi.

0 quam pulchra est. * J. y .is et fi.óne : __k_yu_ addu-céntur in templum * Re- gis. JCV ã==r%¾=±^l^ L-le-lú-ia.us a fí. Ego Dó- Å >i p*^B % • . ut supra. ta-ti.pro aliquibus locis. Addu-céntur in laetí-ti- a et exsul- . deinde : 2.li.bus : me- no- men sempi-térnum dabo e- is. alleluia. • T •H •f¾«r^. !3i** e- am : pró-ximae e- jus affe-réntur ti- bi.liá. .^ •* P li. Ternpore autem Paschali omittitur Graduate^ et ejus loco dicitur : Alleluia. * quod non per-í- bit.-a¾ ¯.—I—i ««N 1%—:ltí¯ftl 1 -1 AT—l·¯¯l·-•—• † ••'^'•flr"¾rH—•—¾-i minus da-bo eis nomen 16 •í H — • • ! •—^—•—• • • — • — • % . `¶.

T.te * ad D6tni- num. quae pa-rá-tae e.strae non confun- dén- tur. Alle- lú. T.132** Offert. I.* auxí-li1^1—•—•—• m_J uui de tri. Intr. JL/ I—p·¯Ä-i tió. Alle- lú. A no-bis. intravé-runt cum e-. De1 1 us. P.bu-la•-HI—pt¯·fl 1 in qui. -¡ Commune plurium non Virginum =-= 3—a A ¯T-3 I7JL : C-cé- di.P.ne. V E-nit Sponsus:* et Vírgi-nes.' ia.ia. Commune plurium non Virginum. Pro Martyribus.as.rant.o ad núpti. et il- lu- mi-ná- mi-ni : et fá- ci.a va- na sa-lus hómi-nis : .es ve. et clausa est jánu- a.

In Deo fa-ci.ci. u— a —4 y. auxí- li..ó- ne. i " ~ • J ' a % a a •* 1 i ^ • • ¾ i o fa.a meGrad. • > a: | p¯¯y¯« .hi- lum de-dú- cet h| in-imí- cos no-stros. lð l Lfli .um de tri-bu-la-ti.us. — .. alle- lú. P. * De- us. qui.emus vir.tú- tern: et ipse ad ní- hi-lum .pse ad ní.pro aliquibus locis.bis. T. .a Patri.emus vir- I tú-tem : et i.ri.ia. Pa.ri. Ps. p gló.a va- na sa-lus hó. ^—•—4- ]L·ß A no.um.rá-tum cor me. g • •• i • 3 • De. I e. • • • ¡ pa-rá-tum cor me. CA i De- I33**¯ • ***1. Alle• % •*• i^ n iú- ia. I "÷^-p¥ E u o u a .mi- : nis.um : * cantábo et psallam in ¡^?i ' -fr^rnr¯v s • • • II • ^ _l·ll· a. g "T^V —fl Gló.

. -H L-le- ¯ j H ^ \ a •• ¾¯¡ ÿ¢L y.gén- turn.I34#* Commune plurium non Virginum dedú-cet * tri-bu-lán-tes nos. * ij. • -p S¯= .as * in sángui-ne Agni. Ve.ia.p=l¾=:^ •• 1 J!V¾¿zzzzr£=l·J . A —*1— JCX *riF·—f lû.sti nos in láque.ones in dorso no. omissis Alleluia.alba-vé-runt i T¯ ¯¯r¯^ '—TÃT¯n 7——-^—— ^%> r -u e.ami-ná-tur ar. et de.—i B_" —'—H_S: et lave.Þ tri-bu-la-ti. Post Septuagesimam. sequent^ dicitur : Tract.6.as. Indu-xí.sti nos.um.ísti tri-bu-la-ti. et `¶. po-su. y . I 1—»9 • • • • i ñ P mi-ná- = - —LU—L·— z= Ro-bá.las su.ne magna.¤é- —=¯«¯^ a • .us : igne nos exa- sti sic. i runt de †%% .ut ex.stro : . * De.runt sto. .

ia. et ejus loco dicitur : Alleluia.sti hómi.lexé- runt á-nimas su_^2 1 _j—B—4| B_HÌ as usque ad mor- tem: proptér-e.r` pi. y. Venérunt. f.a laetá- .nes super cánostra.um. deinde : ‰ l· L.ta y.gé- ri. Transí. I35** *T¯^*»> ••'-STÍ· impo-suí. alleluia. Tempore autem Paschali omittitur Graduate. ut supra.pro aliquibus locis.vimus per i-gnem et a- quam : et edu-xí- sti nos * in refri. * S¯ n . >‰.le- — 1 = q ¯ ^ _ • __~p lû. Non di.

em con-firmá-mi-ni: eComm jus sem- per. et . . cae.versa . P.li. et qui ha-bi- C i¾*fl •• I tátis * in =—. mmm T ¯ fti ¡ " 1'^gj ¾ quaéri-te fá-ci.us va.dit. T.o il—If. . C K _w ___[]Z=Z- Q =z=ñ=z=fc-±==±= Uaéri. et vendit u.—=^¯~ [ 1% _ T ~ ~ T ~ e.. la a .is. et prae gáudi. abscóndit.I36*# Commune plurium non Virginum mi-ni.lû- ia. ·S — .ni. Alle.num.te * D6mi.gro : quern qui invé-nit homo. i k3 Imi-le est * re-gaum cae-ló- rum the-sáuro abs- cóndi-to in a. CJW.

P.lû.lûia.us virtú-tum. l·—-••NS ^¡ 1 * sústi« .nima no- stra .pro aliquibus locis.a Patri. u — cá-bi-mus. Gló-ri. T. S J¦¦JL E u o u a e.·—• • •? r« • • j 1 in- JL/ O-mi-ne. ¯—ü vo- *-P ¾ffc—• alle.di-mus a Ç te : -•=—et nomen tuurn . Grad. P. Ps. inténde : * qui dedú-cis vel-ut o-vem ~ » 1 a r.cá-bis nos.^=^¶ • • l· • ' = ¿ 4 = = = 1 Jo-seph. Intr 6 g i ¡ n 1 II. * De. I • •= a · • i-. vi-vi.ia. Pro non Martyribus. 7`.el. non discé. Alle. et emit agrum il- lum. Alle- lú- ia. Qui re-gis Isra. 137** quae ha- bet.fi.

et cum ju- stis et fi-dé- .bi-tur I—S—* %" " • • .én- ti.num : quó-ni.o laetá. y.a in e. I * • • •—•—H>—•• n l \ i — \ L¾Ì Ahm •—Pi T l%-i cor nostrum : et in nómi-ne sancto e- . y.ae ti- mor Do- mi-ni : cum e-léctis fé- mi. Qui.jû-tor et pro-téctor noa.n X¯3L L-le- lú. In-í- ti.*—(_•—i ster est.am ad. i—%. * ij.vi-mus. jus *spe-rá.nis grá- di- tur.um sa-pi. 3 • ».I38*# Commune píurium non Virginum net Dómi.ia.

¶H S di.0 tern- pli tu. . dicitur : Tract.di. P ^ Septuagesifnam¡ omissis Alleluia.wi mons Si.pro aliquibus locis. 139** i "Ik a | : I \ ÌM‰ i7T *t\f. y. sic et laus tu- a in fi-nes ter.j* ' ' ¾ li-bus * agnósci-tur. n a. y.on.tur A ^w. J "i*i \¡.am — " 7 s •• mus. et Versu sequenti.. 5 ¯ l i¾¾777¯ . * De. De- us. Se-cúndum nomen L·¿Z ¾ tu- um.i. mi-se.Laeté.rae: justí-ti- a ple-na est déx- te-ra tu- { An .us. a .·|w II .ri-cór- Uscé-pi- tu- am in me..

Tempore autem Paschali omittitur Gradualeì et ejus loco dicitur : Alleluia.a tu. alleluia. Haec est ge-ne-rá. Inítium sapiéntiae.ni * in nómi-ne san- cto e- .dae. y.mi.lú-ia. ut supra. propter ju-dí- ci. 3 ?[¾. deinde : A 5 * • L-le.um Jm y.num. . * Dómi-ne.i " Ja-cob.I4o** Commune plurium non Virginum et exsúl-tent fí. J% j Do- mi.a.li.ti. f T¯ —é Hi—••—• L •— 1 ^ Audá.· : ' ' '• * fj¡—D— - a ^j^=^^>\jJu ti. quaerén-ti- umfá7 ci- em*De. «P^¯ = —1· -^*v>.ae Ju.rén.o quae.

a-to: ri.rum ne-go. áb-i.ni I.ó- sa marga-rí-ta.mi. Alle- .ti.= = = = = ¯ lú8· ia.ta autem una pre-ti.am. «s • • • • ¯ = • àU I · ¯ ¯ † ¯ ^ — T " " 1 " Q Kj ¯—•= ~ ho. quaerénti bo-nas marga-rí-tas : — 1—•—5 invén.dit emit ómni. p».pro aliquibus locis.a quae há-bu. P. T. lúia. et véndi.mi..it. P. T. Alle- C a ^ >: ^ ..le est * regnum cae-ló. g d ' tur cor 141** T • "« aT 1 *pi* • • quaerénti- jus : lae-té- um Dó-mi- num.it. et e.

.

*orbis ter- l. Nam ipse super mária fundávit eum. * et in saécula saecufórü/7z. et semper. † et attóllite vos.. * Dóminus potens in praélio ». 11._. Flexa : rex gló-ri-æ? » † JZZ¡H^ZZ 2. « Quis est iste rex glóriae?» † « Dóminus fortis et potens. 9. « Quis est iste rex glóriae? » * «Dóminus exercítuum : ipse est rex glóriae ». * ut ingrédiáfor rex glóriae! 10. portae. 1-2 et 7-10 Ì ¡—•—• " •" * •-^LjL-D-Hi=--¾--o-iir~T^â—•—«-j am. portae. Attóllite. Attóllite.Dómi-ni est terra et quae re. capita vestra. Sicut erat in princípio. 7. ._.. Amen. 12. † et attóllite vos. fores ant£quae..PSALMI USITATI PER HEBDOMADAM SANCTAM SECUNDUM NOVAM INTERPRETATIONEM LATINAM Psalmus 23. ——-õ-jT-—-j rá-rumetqui hå-bi-tant in e- 0.plent ea _«_. * ut ingrediáfør rex glóriae í 8. Nam ipse. IZI :ZZZZZZZIZZZ=: 2. * et Spiríføi Sancto. et Fílio. et mine. fores antíquae. capita vestra. Gloria Patri. ¡ Q ^. * et super flúmina ñrmáviï eum.-_»-.

Psállite Deo. Quóniam Dóminus excélsus. Omnes pó-pu-li. 12. * psállite hymnum. Sicut erat in princípio.am. n . Príncipes populórum congregáti sunt * cum pópulo Dei Abraham. Gloria Patri. Je-rú-sa-lem. . 9. I" * O i~¦ Siion. terríbilis.. Ascéndit Deus cum exsultatióne. quern díligit. Deus regnat super natiónes. Lauda. * psállite Regi nostro.T •—• •—• =r-«—•j =E÷==‡=? 1. Dómi-num: * lauda De. 6. Quóniam Rex omnis terrae est Deus. . Eligit nobis hereditátem nostram. * Rex magnus super omnem terram. 5. Nam Dei sunt próceres terrae : * excels us est valde. * exsultá-te De-0 vo-ce laetí'ti. Amen. Súbjicit pópulos nöbis * et natiónes pédibas nostris. 7.* — = — ¯ o ? • * ' " [ • • • • — • • 1 —•—• 1. * et Spirífø/ Sancto. et semper. Quó-ni.ae.um tu-um. * glóriam Jacob..î44** Psalmi usitati per Hebdomadam Sanctam P s a l m u s 46 a—• • •—¯15"* a . psállite. et Fílio. 2. 11. 8. 3. Psalmus 147 É a—a—a—a Ë—Q—a^—. et mine. 4. psáltite. 10. * et in saécula saeculórum. * Dóminus cum voce tubae. pláudi¯te má-ni-bus. * Deus sedet super sólium sanctum suum. 2.

8. Dat nivem sicut lanam. 7. Inûngis óleo caput meum. Compósuit fines tuos in pace. 2. Et habitábo in domo Domini * in longíssima témpora. Benígnitas et gratia me sequéntur * cunctis diébus \ìtae meae. Dedûcit me per sémitas rectas * propter nomen suum. * calix meus ubérr/mus est. 4. ubi quiéscam. . 9. Emíttit elóquium suum in terram.. Annuntiávit verbum suum Jacob. * réficit ánima/n meam. * statúta et praecépta SÜQ Israel. 9. Ad aquas. * coram frígore ejus aquae r/géscunt.. 10. * velóciter currit verbum cjus. et semper. Prójicit gláciem suam ut frústula panis. * et Spirítø¿ Sancto. Quod fìrmávit seras portárum tuárum. 6. Etsi incédam in valle tenebrósa. * benedíxit fíliis tuis inte. 5. Ad aquas. Gloria Patri. et nunc. 11. 8. Psalmus 22 if a a—a B ¾_a B _a—Ë_Q_^ m a — m —a—J *¯TT« 1. Virga tua et báculus tuus : * haec me consølántur. Sicut erat in princípio. * et in saécula saecutón/m. Non fecit ita ulli natióni : * praecépta sua non manifestávtf eis. — 6. et Fíiio. * in páscu.P s a l m u s 22 145** 2. Amen. condúcit me. Emíttit verbum suum et liquefácit eas. Dómi-nus pascit me : ni-hil mi-hi de- —I est. 3. *flarejubet ventum suum et fluunt aquae. 4. 5. * pruínam sicut cínerem spargit. quia tu mecum es. * medulla trítici sát¿at te. 2. 3.cit. * non timébo mala. Paras mihi mensam * spectántibus adversári/s meis. 7.is vi-rénti-bus cu-bá-re me fa.

3 Afferent montes pacem pópulo * et collesyT/stítiam.urn tu.0 re. — 5.ti.am Í—•—•—= Ë_g-O-Hµ_-jj 0-^ ¦j fï. Reges Tharsis et insulárum múnera efferent. 10. * et adversárii ejus púlverem lingent. Tuébitur húmiles pópuli. cui non est adjútor. Florébit in diébus ejus justítia * et abundántia pacis. — 8.li. * et a flúmine usque ad téxm\nos terrae. Flexa : pópu. * et cónteret oppressórem. Et dominábitur a mari usque ad mare. * reges Arabum et Saba dona adducent : 11. * et húmiles tuos cum aegartáte.gis. . Et adorábunt eum omnes reges. — 15.I46 ## Psalmi usitati per Hebdomadam Sanctam Psalmus 71 •I ¾ •—•—•—• •—• 5—D—•' í 1—• • • • •—•~J • • • —F • • • 1.li. † in summis móntium strepet ut Líbanus. ju-dí-ci. † salvos fáciet fílios páuperum. * et sicut luna in omnes generaf/ónes. † 2. * omnes gentes sérvie/zf ei. * et vitam páuperum sa/vábit: 14. 7. 6. * et míserum. 9. 13. * et pretiósus erit sanguis eórum coram illo. De. * et justí. * sicut imbres qui írrigant terrain. † et orábunt pro eo semper : * perpétuo benedíce/rt ei. Coram illo prócident inimíci ejus. Gubérnet pópulum tuum cum justítia. 4. Miserébitur ínopis et páuperis. Etenim liberábit páuperem invocántem.urn re-gi da. 16 Erit abundántia fruménti in terra. fructus ejus.us. — 12. * et florébunt incólae úrbium ut grámi/2tf terrae. Descéndet ut plûvia super gramen. Ideo vivet et dabunt ei de auro Arábiae.am tu. donee deficit/ luna. Ab injúria et oppressióne liberábit eos. Et diu vivet ut sol.

descendérunt valles * in locum quern statuísf/ eis. Potum praebent otnni béstiae agri : * onagri extínguunt sìtim suam. 9. Erit nomen ejus benedíctum in saécula. permanébit nomen ejus.us me-us. Et benedíctum nomen ejus gloriósum in saécula. De. 18. * et repleátur gloria ejus omnis terra. Extendísti caelum sicut aulaéum. * omnes gentes beátum praedicáòí//z¿ eum. Océano ut vestiménto texísti earn. 5. * qui facit mirabília solus.a. fiat. Psalmus 103 ^¯~r•I—•—•—= • =P •—•—• 1. Núntios tuos facis ventos. D6mi-no! *Dómi-ne. Et benedicéntur in ipso omnes tribus terrae. Términum posuísti.de. Fiat. á-nima me. — 6. * et minístros tuos ignem ¿zrdéntem. 4. 20.Psalmus 103 147** 17. 12. Benedíctus Dótninus. * ne íterum opérìant terram. Deus Israel. * ámbulas super a/05 venti. Nubes constítuis currum tuum. Fontes deflúere jubes in rivos * qui manant inter montes. 3. Fundásti terram super bases ejus : * non vacillábit in saéculam sáecull. DC •—_o_«s—[] Q-Hµ y magnus es val. Increpánte te fugérunt. * exstruxísti super aquas conclávia tua. — 19. — 11. * te tonánte trep/dárunt. * dum lucébit sol. 10. * amíctus lúmine sic*// pállio. * super montes stetérunt aquae. quern non transgrediántur. Bé-ne-dic. Flexa : Dómi-ne! † 2. 7. Majestátem et decórem indútus es. . Ascendérunt montes. 8.

ut sérviat hómini. Ut fáciem exhílaret 6leo. 25. 22. * tangit montes. Prodúcis gramen juméntis * et herbam. * Leviathan. recédunt. quern fecísti. Rigas monies de conclávibus tuis. et tremit. Cum facis ténebras et óritur nox. . * et rénovas fáciem terrae. Gloria Domini sit in aetérnum : * laetétur Dóminus de opérìbus suis. Ecce mare magnum et late patens : † illic reptília sine número. 16. * animália parva cam magnis. 18. Dómine! † ómnia cum sapiéntia fecísti : * plena est terra creatûr/s tuis. 19. 31. * inter ramos taunt vocem. Cum óritur sol. ut ludat in eo. — 21. Fecísti lunam ad témpora signánda. * cicóniae domus sunt abíetes. 28. Illic vólucres nidum ponunt. * in ea vagántur omnes béstiae silvae. * et petunt a Deo escam sibi. creántur. * aperiénte te manum tuam implénfør bonis. 32. 15. Saturántur árbores Domini. — 2G. * petrae hyrácibus perfúgií/m praéstant. — 33. 35. quámá\u ero.£48** P s a l m i usitati per H e b d o m a d a m S a n c t a m 13. 20. * ut des eis escam témpore suo. Ut trahat panem de terra. Illic naves perámbulant. Omnia a te exspéctant. donee vivatn. Juxta eos habitant vólucres caeli. Quam multa sunt opera tua. * et vinum quod laetíficet cor hóminiš. * et panis refíciat cor hóminis. Dante te eis cólligunt. Si abscóndis fáciem tuam. turbántur. 14. 30. * fructu óperutn tuórum satiátur terra. * cedri Líbani quas plantåvit. * psallam Deo meo. — 29. 34. Si emíttis spíritum tuum. 17. Homo exit ad opus suum * et ad labórem suum usque ad vésperum. Montes excélsi ibícibus. 23. † si aufers spíritum eórum. et fumant. Cantábo Domino. * et in cubílibus suis recúmbunt. * sol cognovit occàsam suum. decédunt * et revertúntur in púlverøn suum. 24. Cátuli leónum rúgiunt ad praédam. 27. Qui réspicit terram.

qua-re me de-re. * et nocte. * laudáte eum psaltério et cíthara.¯TTT¯¯i~Q¯Hi^—1 • • m *^ 5 • 1—g-O-tf-†] J_^_^J ^ [ 1. * laudáte eum chordis et órgano. 4. et non exáudis. ánima mea.um in augústo firmaménfo e.um. . Laudáte eum clangóre tubae. 3.Psalmus 21 149** 36. Tu autem in sanctuár/ø hábitas. Flexa :sonóris.us me.us. Laudáte eum týmpano et choro.. † et ímpii nesint ultra. Tollántur peccatóresde terra. De. Laudáte eum propter grándia opera ejus. * laudá-te é. clamo per diem. * laus Israel. Laudáte eum cýmbalis sonóris. . 3. abes a pré-ci-bus.//quí•f—·—•—•—•—•—•—•—m—•—•—• •—•—• • sti? * Tî_ Longe •I a D-Hµ . laudet D6minum! Psalmus 21 1.I:¯.0 e.us me. † laudáte eum cýmbalis crepitántibus : * omne quod spirat. D6mino! Psalmus 150 ž I^Z^I^Z. a .jus.jus.us. a verbis clamó-ris mea_a_a_f] °~^-ö i. 37.—y Flexa : me. De. Jucúndum sit ei elóquium meum : * ego laetábor in Domino. 5. Deus meus. † 2. et non atténdis ad me. † 2. * laudáte eum propter summam majestáfem ejus. * bénedic.. Laudá-te Dómi-num in san-ctu-á-ri.

* et de manu canis vitam meam. Sicut aqua eƒfúsus sum. Eripe a. 13. Ad te clamavérunt et salvi facti sunt. † univérsum semen Jacob. Etenim circúmstant me canes multi. 14. « Confídit in D6mino : \\beret eum. 21. . * et disjúncta sunt ómnia ossa mea : 15. Salva me ex ore /eónis * et me míserum a córnibus bubalórum. 18. «Qui timétis Dóminum. 20. * didúcunt lábia. gládio ånimam meam. * erípiat eum. Circúmstant me ]\\vénci multi. laudáte eum . — 12. Ego autem sum vermis et non homo. 17. Tu útique duxísti me ìnde ab útero. Tu autem. 24. * opprobrium hóminum et despéctio plcbis. In te speravéruntpatres nostri. 16. Ipsi vero aspíciunt et vidéntes me laetántur. * et de veste mea mittunt sortem. * caterva male agéntium cíngit me. si díligit eum». 10. Dómine. 11. 5. 6. Enarrábo nomen tuum ïràtribus meis. * ab útero matris meae Deus meus es tu. Fodérunt manus meas etpedes meos. † dívidunt sibi indumenta mea.I5o*# Psalmi usitati per Hebdomadam Sanctam 4. 7. Aruit tamquam testa guttur meum. * in médio cœtu laudábo te. Omnes vidéntes me derídent me. 9. * liquéscit in viscéribus meis. Tibi tráditus sum inde ab ortu. † et lingua mea adhaéret î&x\cibus meis. 23. quóniam tríbulor. cé\ebrâte eum : * timéte eum. * secúrum me fecísti ad úbera matris meae. * sicut leo rapax et rúgiens. omne semen Israel. Ne longe stéterisa me. Apériunt contra me os suum. * speravérunt et liberásti cos. * tauri Basan cîngunt me. 19. 22. ne longe stéteris : * auxílium meum. * prope esto : quia non est ad)útor. * et in púlverem mortis deduxísti me. ágitant caput : 8. Factum est cor meum tamquam ccra. * dinumeráre possum ómnia ossa mea. * in te speravérunt et non sunt confúsi. ad juvándum me festína.

Et ánima mea ipsi vivet. audívit eum». qui descéndunt in púlverem. dum clamávit ad éum. Gloria Pátri. et nunc.Psalmus 150 151** 25. Laudáte eum clangóre tubae. Sicut erat in princípio. * laudáte eum propter summam majestáfem ejus. * laudá-te 1. Et procumbent in conspéctu cjus * univérsae famíliae gentium. Laudáte eum cýmbalis sonóris. * et in saécula saecu/drum. 27. qui quaerunt eum : * «vivant corda vestra in saécula».o e- e . Edent páuperes et saturabúntur. 4. . † et annuntiábunt justítiam ejus pópulo. † neque abscóndit fáciem s\xam ab co * et.á-ri. * laudáte eum psaltério et cíthara. Recordabúntur et converténfør ad Dóminum * univérsi fines terrae. F/exa: sonó-ris. Eum solum adorábunt omnes qui áôvmiunt in terra. * laudáte eum chord/s et órgano. Quóniam Dómi/i/ est rcgnum. † 2. — 32. 33. 26.jus. 29. Narrábit de Domino generatióni ventûrae. et Fílio. 31. laudet D6minum! 6. Neque enim sprevit nee fastidívit misériam míseri.u m in augústo ürmaménto e. 7. Laudáte eum propter grándia opera ejus. 30. 5. P s a l m u s 150 ì •— m —*_*—B_a—a • • • _—m •—•—•—I jus. et semper. * et ipse dominátur in géntibus. Amen.røscétur : * «Haec fecit Dóminus». * semen meum sérviet ei. * vota mea reddam in conspéctu timéntium eum. A te venit laudátio mea in cœta magno. 3. Laudáte eum týmpano et choro. qui . — 28. * coram eo curvabûntur omnes. * et Spirííai Sancto. † laudábunt Dóminum. Laudá-te Dómi-num in sanctu. † laudáte eum cýmbalis crep/tántibus : * omne quod spirat.

per.Ju-ris-ju7.be-ris : tis stri.er. 68-79 l. Ad dan-dam pópulo ejus sciéntil l .mi us Is.rat in princípio. Et e. Ut li.152** Psalmi usitati per Hebdomadam Sanctam Cantícum Zachariae (Textus novus) Luc. ram ipso vo.cá. Dexit cornu sa. e manu inimicórum nostró-rum li8.ráti.lú. qui in ténebris et in um-bra 13. Ut si.táte et justítia co9.a Pa14. et am sa.minet eos.ne ctus Dóminus. tis nobis san-ctó.tis sedent.Be-ne. .lûDe.trirándiquodjurávitAbrahae. cis nostris. prophéta Altíssi. be.ré3. Gló-ri.lúcútus est per os ráret nos ab ini.i no- mor.o. nunc. P e r v i .rum.li.et sem.Ut fá.ra-ël.see-ra misericórdiae 12.ce6. Et tu. In san-cti. Sic-ut lo4.miret misericórdiam cum pá. Ut il. pu. 1.be5. Sic-ut e. bus nostris tri nostro. tri. et Fí. 10. patimóre.dí2.

cti : bis. omnibus di9* praeíbis enim ante fáciem Domini ad parándas 10. 3. men. servi8. rum to. in remissióne peccató11. ¤ pu. li stris. rum: nos.lum suser. et in saécula saecu- vi. 7. i.am patu. jus. qua visitábit nos Ori12. 4. cto.i Sanló.i sanrum se noáémus ilbus noeóal•: um. 2. 6.Canticum Zachariae Messias Salvator (1-8) ejusque praecursor (9-12) I53*# s1. cis. 5. prophetáet e mánu omnium et recordarétur ftíéderis datú¯'.as rum eens ex vi. ut dírigat pedes nostros in 13. «¯*¯^"÷rn¯'~nr¯T—n _ `^Z quia visitávit et redémit póin domo David qui olim fuérunt.vi surum su. A- .6qui odé.runt su. et Spirí14.rum. ¯ Z _ _ .

. . . . . 386 Dicit D ò m i n u s P e t r o . 145 Ecce adyenit Ecce Deus E c c e elongavi . 6 5 3 3 4 2 2 5 2 5 3 3 3 4 1 5 8 7 1 3 1 Cantate Domino .132** 372. 344 D u m m e d i u m silentium . . . . . 347 D e u s in n o m i n e t u o . 8 Benedicta s i t . . . . . D e u s . 390 D u m clamarem . . Angelus D o m i n i . 33** 1 3 7 5 4 3 4 3 6 4 1 3 8 8 3 6 5 8 5 2 2 2 2 1 3 8 3 2 5 1 3 3 7 4 1 1 necessitatibus . . . . . Audivit Dominus . 523 D e u s d u m egredereris . [95] Circumdederunt me * . . . 141 D e u s Israel . . . . . Ps. 178 D o m i n e refugium . etc. L e v á v i . 638 Dilectio Dei 603 Dilexisti [60] Dispersit 576 Domine Deus . . 268 Cantemus Domino . Gradualium. 311 D o m i n e n e longe . . . Ps. . 350 D e u s in loco s a n c t o . E r u c t a v i t . 137** D ñ e in t u a misericordia . 57 342 94** 494 622F 258 255 554 121 . 334 D o m i n u s illuminatio . . 313 Cibavit sine Alleluia . 501 Christo confixus s u m . . Gradualism etc. . . 118** Congregate illi . [121] Deus meus 123** Deus misereatur . . OfFertoriorum. . E d u x i t eos Effusum est Ego autem cum justitia . . . . Communionum. A d e a m u s . . A q u a sapientiae . .62** Consummatus . . . . . . Da pacem D e d i t illi Dedit mihi Dominus . 4 7 9 Cibavit cum Alleluia . . . . [126] Dicit D o m i n u s : E g o . . . . . 297. .107** Cor m e u m 11** Custodivit 77** D a nobis. . . . . . . . . . 300 D e u s in a d j u t o r i u m . Vcrsuum Alleluîaticorum. . . 530 Dicit D o m i n u s : Sermones 656 D i g n u s est A g n u s . . 101 D o m i n u s dixit . . . 44 D u m sanctificatus . 84** D o m i n u s secus m a r e . 104 De ventre matris . . . . . Introitus. . 27 Dominus fortitudo . [ i n ] Cognovi [68] Confessio 578 Confiteantur t i b i . . [135] 422 . Tractuum. 73 Clamaverunt justi . . . . 4 8 5 5 7 7 3 3 7 7 Accipite A d t e levavi A d e a m u s . . . . 304 Caritas Dei sine Alleluia . E c c e oculi E c c e Virgo Eduxit Dominus . Adjutor Adorate Deum . Numerus in initio lineae positus indicat modwn cujusque Introitus. 298 1 587A 48** [89] 70 7** 38** 247 91 607 308 4 D e 3 Benedicite D o m i n u m . 43** Caritas Dei cum Alleluia . . . . 330 D o m i n u s i m p l e b i t . . 455 Cogitationes Cordis . . Aperite .324. .INDEX ALPHABETICUS Introituum.

. .. 368 Exsultet gaudio . 93 Gaudeamus. 645 Juravit Dominus . 46 Gaudens gaudebo . tibi . . 36 E x ore i n f a n t i u m .. .. .. . . . . adjutor 332 E x a u d i D o m i n e .. 103** Gaudens gaudebo. .. [147] Illuxerunt 571 In Deo laudabo. 444 5 Justi decantaverunt 6 Justi epulentur . [10] In voluntate 380 Inclina D o m i n e . . [100] . 185 Judica me 151 Judicant sancti . .. . 1 1 0 * * E s t o mihi 80 Etenim sederunt . . Agathae . Laetetur cor Laudate pueri . speravi . . 196 134 505 320 19** 4 3 3 8 6 3 3 3 6 7 4 1 4 3 8 8 8 4 4 7 7 I55 ## I l l u m i n a oculos . solemnitate . . . .. 97** 24 [106] Jubilate Deo 265 Judica Domine . . Loquetur Dominus. . . . Lex Domini Lex veritatis Liberator meus . 132 E g o a u t e m sicut . .Ps. 492 Exspecta Dominum . . . . . Lux fulgebit [12] 138 146 550 122 526 159 [51] 591 395 516 30 553 [55] 148 8 5 2 1 1 8 3 5 5 5 3 8 1 Hi sunt qui venerunt . . . . [21] Intret oratio 106 Introduxit vos .. 412 1 Justus es Domine . . . . Boni Consilii . . Domine .. . . . 467 E g o a u t e m i n . Ps. . . .. P s . 59 Exsurge 77 Extuli electum . ..Bonum est Loquebar. Annae . 64 I n medio [38] I n nomine Domini .. 592A Facies unctionis. 50 I n n o m i n e J e s u .. .. 127 I n excelso t h r o n o . 622A In virtute tua . . .. . . . Mariae. . quasi 400 Gaudete 6 . .. Beati immaculati Loquebar. 190 In nomine Jesu. Ps. [1] Ego clamavi 130 Egredimini 14** E r i t q u a s i signum . Sanctorum omnium 647 Gaudeamus. Laetare Jerusalem . . .. . .. . . Thomae . . . Mariae. gaudebo . Laudate .. ... [45] Laetabitur Justus .. 653 Gaudeamus. 619 Gaudeamus. 436 Gaudeamus. .. Loquebar.. . 559 Gaudeamus. .. 6 Hodie scietis 3 Humiliavit 5 Majorem 2 Me exspectaverunt . . . . . . . . ... . . Fac mecum Domine Factum est Factus est Dominus Foderunt . . . . . 365 1 Justus u t palma .. . 360 I n t r e t in conspectu. .. .. i 1 3 3 2 7 6 1 2 5 4 1 4 1 7 3 6 7 1 3 2 2 3 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 5 3 1 Ego autem in. . . . 158 Exsultabo in Jerusalem . .. . . . . Josaphat . 288 Exaudivit 282 Exclamaverunt .. . . 143 Exaudi Domine. . Reginae 504 Gaudeamus. . . .. 507 Exsultate Deo . . 244 Invocabit me .Index Introituum. . 40 Exaudi Deus .. . . . . . .. . 27** Gaudeamus. . 1 Meditatio . . Ps. . Mariae. . Gloriabuntur 561 I n sermonibus .

. . . . . . . [35] Salus a u t e m . . . . . 473 7 Ne derelinquas m e . 115 Reliqui d o m u m . . . 4 P r o p e e s t u 4 Protector n o s t e 7Protexistime 7 Puer natus est 6 Quasi modo 4 3 2 1 4 3 6 7 6 . . . . . . p . .432 ¿ ¡ 462 [71] 117 574 613 13 371 250 589 136 Ó25 . . . . . . . Ps. [15] Suscit abo . . . . . 544 3 Si diligis m e ..I56#* Index Introituum. . . . . . .. . . . . . [75] Salvos nos fac . . 72** 2 Mihi a u t e m absit. . . . 383 4 Sicut oculi 99 7 Signum m a g n u m . [133] Sancti t u i [18] Sapientia reddidit . . 564 2 6Osjusti .. Mihiabsit. 94* 7 Venite benedicti Respice D o m i n e .. . . . . . . . . . . . . . -339. . conculcavit . . . . . . [28] Salus populi . . . 4 x statuit . . . [3]. . 1 Rorate. . 163 1 Misereris omnium . . . Reminiscere . . . . . . Spiritus. . . . 201. Voce 602 2 Mihi a u t e m absit. . [42]. . .. . .. 3 5 7 x SuscePimus . . . 532 7 Oculi mei 7 Oculus Dei 6 Omnes gentes . .. . . .-sine allel. . 4Omnisterra . 88** Sciens Jesus 52** 417 x Scio cui credidi . . 149 2 sitientes 8 Spiritus Domini. . . . cum allel. 263 2 Multae tribulationes . . 87 4 Misericordia Domini . 118 7Netimeas 521 4 Nos autem . 156 5 Miserere. . . [2 1 ] 3 Si i n i q u i t a t e s .. . . . tribulor.Caeli enarrant 6 2 3 1 4 2 2 3 3 1 8 4 240 [81] 21 5. . . Repleatur os 302 2 Venite adoremus Requiem . . .. . . . 485 Sapientiam sanctorum . . .. . . ‰ . . . . . .488 3 N u n c scio vere . . 3 Spiritus. . Respice in m e .. . . . [32] .. super me. a d t e . .. . P s . . 515 2 Narraverunt . 363 3 Miserere. 4 Resurrexi 1 R o r a t e . . . . . praedicare 57** 6 Pauperes Sion yPopulusSion.. 11 5 Sub u m b r a r. . . . [7] Sacerdotes Sion . . . . 582 31** z sinite parvulos . 3 Sermo meus . 67** . . Virgatua 82** 2 Mihi a u t e m nimis . . . 375 Salve sancta Parens . . . . z S t ‰ a n t . [48] _ . 114** Sacerdotes t u i . Ps. . .Ps. . .. 2 1 * * 3 Veni d e Libano . 631 8 Miserere. . . 111 2 V e n i e t o s t e n d e . . 123 448 336 377 67 Sacerdotes Dei . Benedixisti .~ o. . . 33 261 7 Tenuisti m a n u m 2 Terribilis est Recordare. . . . . . . . . . . . . . . . Memento 42ô 2 Mihi a u t e m absit... . 536 3 Timete D o m i n u m R e d i m e m e . . 517 4 Miseratio . . . . . . super me . Ps. . . . 292 [91] 8 Spiritus Domini.. 327 5 Verba m e a . 3 Omnia quae fecisti . . . [139] 3 T i b i d i x i t Redemisti nos . . 392 3 Minuistieum. . . 3 5 4 1 V e n i t e filii . [25] Satiavit Dominus . .

Confitebuntur caeli. Ego a u t e m Ego dixi Ego sapientia . . . . 158 Dispersit 576 Dolorosa 595 Dominabitur . . . Confiteor tibi . . 608 Benedicta es tu . . . 108 15** 345 133** 555 io8 . 3 Accedite 5 I57 ## . Viri Galilaei Vocem jucunditatis Vultum tiium Gradualia. 2 A summo caelo . . 64 Benedictus es . 252 . . . . . . . . . 533 . [76] Benedictus Dominus . . . 308 Benedictus qui venit . . . . . [2 1 ] Excita Domine .. . . . . .128** 285 . . .. . . . 518 Dominus mihi . 622F 444 . . 40** Dulcis et rectus . . . . . . 625 7 Audi filia. Virgines laudent . . 384. . 4 0 8 . . . 455 . 270 [64] i 5 5 3 1 Consummatus . . . [56] 2 Angelis suis 94 634 5 Angelas D o m i n i . . 2 Ab occultis meis . Egredietur virga Electi mei Eripe me Domine Eructavit .[26].' . Deus . . 115 5 Adjuvabit earn . • • • ? Deus qui praecmxit me . ... [91] Beatus quicumque . .. . 439 . [n] Benedicam Dominum . . . 393. . . . 2 Deriventur 13 130 63** * Desiderium c o r d i s · • · 8 P. 358 B o n u m est confiteri . 202 [29] 508 [65] 631 [126] 512 613 · · · I 2 8 5 Diffusa est 8 Dllexlstl * 7 5 2 4 5 2 5 4 2 5 x 1 1 5 3 5 5 7 5 3 5 5 5 3 5 2 5 2 2 [69] M Dili ite S Dominum . .eus e x a u d l • . . . sustinet . . . et concupiscet 583 7 Audifilia. Vidi civitatem . . . .. . .sicut passer 4i. 366. [32] 187 311 . . 8 8 5 7 3 2 Victricem manum . 3 Adjutorinopportunitatibus 74 2Adjutormeus . 15 Exiit sermo 39 Exsultabit 587A Exsultabunt 646 . . [48] D o m m e refugium . 381 Domine spes mea . 5 9 2 B 5 Aquae m u l t a e . 5 Anima. 401 Benedicta et venerabilis . Convertere Domine Corona aurea Custodi me 5 Da nobis. . . . . . . . Confiteantur Domino Confiteantur tibi . .' ¯ ¯ 321 . . Concupivit rex . . . Clamaverunt . 8 D e u s v i t a m m e a m ** *& 463 Ad Dominum¯ . 4 Exaltabo te 160 E x a l t e n t e u m . 137** 5 Annuntiavi justitiam . . .quiacDncupivit 655 1 5 5 5 7 3 5 4 7 5 5 5 5 5 7 5 1 3 5 3 5 B e a t a gens . . . 77** .98** 5 A n i m a . . 339 Evangelizare 67** E x Sion species . . . . Constitues eos . 350 Benedicite D o m i n u m . . . . 360 Christus factus est . [112] Ecce q u a m b o n u m Ecce sacerdos .Index Gradualium. 324. 639 ^ o m l n e Deus w t u t u m . .. 152 72** 5 Esto mihi . . . . 23** Beatus vir qui timet . . 28** . . 1 1 9 * * Dlri atllr oratio m e a IO S · • 9 Discerne causam . . . 15 D o m m e D o m i n u s noster · 34^ D o m m e praevenisti . . Communicantes . . . . . 487 Beatus vir cujus . . 31 B o n u m est confidere . .

[7] Gloriosus Deus . . . 5 Omnes de Saba . . . . . . . . . . I n D e o confisum I n D e osperavit . . . . Salvasti e n i m n o s . . 105 . 3 H i e est qui venit . . . . ioi** [60] . . [36] . 21 107 . . J u s t u s c u m ceciderit Justus ut palma . 245 5 Propitius esto . . et intende . . Sapientia hujus m u n d i Sciant gentes . . . 5 Nova bella 7 Oculi omnium . . . 247 5 Prope est Dominus . . Confitemini 2 — — J. 94** Flores apparuerunt . . 2 — — J. .I58 ## 3 3 3 3 7 5 5 5 1 E x s u l t a et Exsurge. Jacta cogitatum . S a l v u m fac p o p u l u m . . 68 5 Sacerdotes ejus . 475 78 36 137 .. . . . . . . [22] .. . 2 Repleta est 12** Requiem 95* 5 Respice D o m i n e . .115** . . . [96] . . J. Benedictus. 3 1 4 . . . _ _ y . Dextera . Index Gradualium. . 354 5 Rogate Dominum . [118] 524 579 . 24 5 Protector nôster .. . 2 Liberabit pauperem . 57 . Si a m b u l e m Sicut lilium . . . . 11 ^ . lauda . . . . . [107] * 197 348 622A 48** 629 14 [3] 504B 328 413 [13] [42] 139 [86] 89** 387 [72] Quae est ista Quam magna . . Qui ambulat Qui operatus est . . 84** 7 R o g a t e q u a e a d p a c e m . . Sacriñcent D o m i n o . . . [135] I 7 Laetatus sum . . . . . . . 439 Fuit homo 522 Gloria e t h o n o r e . Dicantnunc 2 2 — — J.. Q u i sedes D o m i n e . non praevaleat 53** 185 143 123 2 N e avertas . . . . 1 Omnes gentes . . Specie t u a . . 527 . . justorum animáe . 620 108 4** 449 506 35** 418 7 467 369 2 H a e c dies. . S a l v u m fac s e r v u m . . fer opem . 133 5 Misit D o m i n u s . . . . . Dicat nunc 2 — — J. Inflammatum est I n m e gratia I n omnem terram Insoleposuit . . 5 padfice loquebantur 190 391 45** Fiat pax . 2 Nimis honorati . . . . . . Salvos fac n o s . . 2 5 3 5 P r o p t e r fratres meos . . 537 5 Propter veritatem . . . . . l O s justi 2 Ostende nobis . . . 5 5 5 2 5 7 . 2 H o d i e scietis 2 5 5 1 5 2 2 1 1 7 5 5 2 Improperium . L a p i d e m . 124** 51 . . . . . . . . 7 Liberasti n o s 5Locusiste 5 4 4 1 7 5 2 7 3 7 1 Mementote 111** 1 M e m o r fui 564 1 Mihi a u t e m . 3 Laudate Dominum. I Qui timetis 5 Quis sicut Dominus 2 . . 88 1 Miserere m i h i . . 481 5 Miserere m e i D e u s . Exsurge. 104** [38] . Exsurge. 241 5 Priusquam 250 5 Probasti Domine . . . . . . . Inveni David .. . . S e d e r u n t principes . 119 . . Quemadmodum . . . Ipse habet r 256 5 Pontifex sacerdos .. . . . . .

. . . 34** 2 Tecum principium . 452 5 T r i b u l a t i o n e s cordis . y. . . . . . . . .. . . a p p a r u i t 8 Angelus. . . 309 5 U n a m petii. . 1** 1 Universi 2 2 Uxor tua [122] 5 Venite filii 5 V i d e r u n t omnes . 584 7 D e profundis 388 [142] 1 D e q u a c u m q u e .Index Versuum Alleluiaticorum. ý . .. [96] 3 Casta g e n e r a t i o . [124] 2 Tollite p o r t a s . e t visitem . 4 1 1 7 Confitebuntur . . . . . . . . . 336 33 643 ¿ Candor e s t 572 Cantate Domino . 3 1 5 5 I59 ## 5°4A 45 3 Beata es Speciosus. . 286 4 D e excelso 501 . . J. . . . . . 71 4 Benedic a n i m a m e a . 4 Ascendit Deus . . .. . ... . 519 1 B e a t u s q u i lingua . . . .. . . . 92 5 U n a m petii. 306. . . . . . . . .. 529 . . . . . [108] 1 Dedisti mihi 465 . . Eructavit . . . 486 [77] 1 Declinabo 509 . 245 . . . 481 x Christus passus e s t . . 587E Spera 423 3 Beati qui habitant . 112 3 B e n e d i c t u s D o m i n u s . [85] 5 ï o l l i t e hostias . 162 4 B e n e d i c a t vobis . . . [46] 7Testismihi 5 4 4 5 B e a t u s vir s a n c t u s M a r t i n u s 652 3 Tibi D o m i n e 149 5 Bene f u n d a t a e s t . . «Accedite 3 Adducentur 7 Adorabo 4 A m a v i t eum 1 Angelus. U t v i d e a m . 4 3 3 3 B e a t u s quern elegisti . . 609 6 Condemnat 78** 8 Confiteantur . . . [100] 1 B e a t u s h o m o 62 Suscepimus D e u s . 636 1 Timete Dominum . . . . . 239L . 8** 4 C u s t o d i i n n o c e n t i a m .¦*¡ . 8 Confitemini. . 2 8 * B e a t u s vir q u i sufïert . . . 4 6 5 3 T u es D e u s 81 8 B e n e d i c t u s es . . 3 Cognoverunt 264 1 Concaluit cor 502 7 Concussum est . B e a t i . . . 59** Benedictio D e i . 612 x 1 T o t a formosa . 60 5 U n a m petii. . U t v i deam. . . .. descendit 7 A n i m a nostra . . . . . [73] 5 T i m e b u n t gentes . þ'] C o n s t i t u e s eos * Corona aurea . 179 5 B e a t u s vir q u i t i m e t . 3 Speciosus. 427 .. 648 I B e n e d i c a m u s P a t r e m . 91** . . [23] 2 c a sanctOrum x Versus AUelmatici. 364 7 Caro m e a 314. [16] e t invocate 376 2 Confitemini. . 9 4 Benedicite D o m i n o . . . Filiae r e g u m 129** 3 B e a t a m m e dicent . . .. quoniam . . J. . . . 126** 1 Christo c o n f i x u s . l8·· x CorQna tribulationis . . . III·· 65*» [61] [73] [39] g C r a s t i n a d i e 2 5 . 7 A s u m m o caelo . 2** Spiritus D o m i n i . . [43] 4 Tenuisti m a n u m . e t p r o t e g a r . 1 Auditui meo 2 Ave Maria 1 Ave R e x noster . 5 Vindica D o m i n e . . f. 5 A s s u m p t a est . 269 1 Christus resurgens . . .

tempus Francisçus Fulgebunt justi . 95** Jesus autem [IO1] Jubilate Deo 65 Jubilate Deo. [34] 4 4 6** 1 . H a e c est generatio . .. docuisti . . . E g o dilectó E g o D o m i n u s d a b o eis E g o D o m i n u s inebriabo Ego sum pastor . [37] . 328 7 D e u s q u i sedes . . . . 464 8 Dulce lignum . . 622D In Deo šperavit . a d o r a b o . 264 3 630 2 . . . .. Exivi a Patre . . . 305 1 8 2 8 2 1 1 1 4 2 1 3 5 7 4 5 7 7 E c c e concipiet . . . 355 6 Dominus dabit . 540 1 74** 54 8 . . . 519 8 D e u s j u d e x Justus . . Eripe me Erit autem sanguis. Exite de medio . 592E 7 Domine exaudi . . 138** Inveni David . 406 Gloriosus D e u s . 635 I n c o n s p e c t u . . . H a e c dies q u a m fecit . Felix es sacra . . . . . . 29 8 D o m i n u s in Sina . 64** 39 [8]. . 322 3 D o m i n e D e u s salutis . . 528 I n te Domine . 34 8 Dififusa est 405 1 D i g n u s es D o m i n e . . . [146] I n die resurrectionis . . . . . . 72 8 D o m i n u s salvavit . 514 Ipse est directus . . [127] Juravi et statui . . . . . . . . 367 6 D o m i n e in v i r t u t e . . . . 641 . . . . . . . . . . 469 7 626 8 . . 70** 7 272 8 . . . . 490 1 D u m complerentur. . H a e c est virgo . 117** 8 47. H a e c est v e r a . . . 351 2 D o m i n e diligo . . . H a e c est v i t a a e t e r n a . introite . . . . Evangelizare Exaltabo te Exaudi orationem . . H i e est discipulus . . . . . . Gaudete justi . 568 1 .. 393 8 Dîspersit 556 1 D o m i n e D e u s m e u s in t e . . [132] 4 Dextera Dei 269 8 Dicite in gentibus . 131** 2 . . . 7 Exsurge Domine .i6o*# Index Versuum Alleluiaticorum. Ecce quam bonum . . 293 2 343 2 . . . . . . . . 381 In multitudine . 24** 7 8 3 .. . 286 2 D ñ u s regnavit. . Ego autem cantabo . . Filii t u i Flores Flores. Exsultabo. 348 90** 486 44** 542 51** 442 5** 602 575 3 Defecit caro . . . . 335 Initip cognovi . 7 Exsultate Deo . 256. . 333 7 D o m i n e refugium . 331 4 Deus virtutum . . 489 2 Dies sanctificatus . decorem . [148] 1 I n c o n s p e c t u . exsultet . . . Excita Domine . 31 8 D ñ u s regnavit. . . 262 Inebriabuntur . . 425 I n exitu Israel . . . . 259 . . . . . . D ñ e D e u s [87] I n Deo salütare . . 58** 8 D o m i n u s dixit . . . . . . . . 99** Gressus meos [*43] G u s t a t e e t v i d e t e . . . . . . . . . . . . . . . . . 80*• Juravit Dominus . . 540 1 Dilexit A n d r e a m . . . 616 H a b e t in v e s t i m e n t o . 140** 495 [57] . . . 566 Jacta cogitatum . . . . . . E g o v o s elegi Emitte Spiritum . 506 2 Deus autem 105** 1 D e u s . . H i e est s a c e r d o s . . . . . . 1 0 8 * * I n i t i u m sapientiae . . 8 4 8 7 1 8 1 1 4 4 2 2 1 8 7 8 4 8 2 2 F a c nos i n n o c u a m Fecisti viriliter . . . .

. . . . 496 461 . . . . . . . . . [27] ! 4 O p o r t e b a t p a t i C h r i s t u m Justi. 29** [137] [13] . 1 3 5 * * 2 Qui sequitur me . . . . . . . 637 7 Quasi rosa Mittat vobis [123] 7 Q u i a d j u s t i t i a m . . [136] 7 P o s t d i e s o c t o . . . . 579 4 Pretiosa . . . 340 1 Quae est ista Magnus sanctus Paulus . . 122** I 1 O m n e s gentes . . . . . Justus germinabit . • L a u d a J e r u s a l e m . . . . . . . . 552 262 [77] 568 [17] 586 639 . . . . . . . .. 504A 2 Q u i a f a c t u s es . . 337 267 440 2 . . quam pulchra quam pulchra. 446 4 Q u i p o s u i t fines . . . . delectentur . . . 50** 1 P o t e s t a s ejus Levita Laurentius . 4 1 1 1 1 2 1 4 1 4 4 3 4 1 1 7 7 1 2 6 7 2 1 7 1 3 8 7 8 5 1 1 4 2 1 1 4 1 Justi confitebuntur . . 497 . . . . . . 52 2 P o t e n s in t e r r a . . . . 592c 378 242 424 . . .Index Versuum Alleluiaticorum. Laudem Domini . . . . Justus ut palma . . . . . Magnificat 587c Magnus Dominus . . Nimis honorati . 7 Pascha nostrum . . . 68 4 Post partum Laudate Dominum. 54** 416 22** 361 266 288 545 547 . quam bonus . Redemptionem . . . . . 644 1 Qui m e invenerit . N o n vos relinquam .. . . . Laetamini 510 4 P a u p e r Laetatus sum . . 5 1 Per te Dei Genitrix . 470 3 Quid bonum Joachim . 46** 1 Posui vos L a u d a t e pueri . . . Manum suam . . Parasti . 632 1 Quam magna . Minuisti e u m 451 8 Quasi arcus Mirabilis D o m i n u s . . 2 Propter veritatem . 34** 4 Pro omnibus Loquebantur 297 2 Prope timentes .. . Regnavit Dominus . . . i6l** . . [49] 3 P a r a t u m cor m e u m . . 55** ¦ 3 Ostende mihi Justorum animae . . 419 4 Q u a m pulchri .. . . 260 1 Posuisti Domine . . 49 1 Qui docti fuerint . . . . N u n c ergo 44** 3 Qui timent te . . 385 80** . . talis 2 O vos omnes 2 Oculus Dei 7 Omnibus omnia . Repletus sum . . . [40] Justus non conturbabitur 573 8 Paras mihi mensam . . . . .. 414 7 Quasi palma Missus est Angelus . . . Justi. N o n derelinquet . . 3 Quis sicut D o m i n u s 7 Quoniam Deus . . . . . . . . . . L e v a in circuitu . 289 1 Qui timent Dominum . 2 1 1 1 . . . . . Lingua p r a v o r u m .. . . . . . . N o n dilexerunt . . [19] 480 92** [148] [67] 101** 68** 628 86** 39** 614 . . Repleti fructu . immor585 303 [58] 130** 597 604 75** 7 Quinque prudentes. . . N u n c c u m eo . Loquebar 437 1 Propitius esto . 561 8 Ostende nobis . 4 Q u i facit Angelos . Laudate Deum . . . 42. . O O O O . . . . . Multifarie olim .

8 Videbitis 2 Video caelos 2 Vidimus stellam . xr 1 Veni Sancte Spiritus . . . . . . 3 V e n i I>omine 2 Veni Sancte Spiritus 8 Venite a d m e . . 96** 3 Si testimonium . . . . 1 Victimae paschali . Tollite jugum . 299 2 S t a b a t sancta Maria . 7 Venite exsultemus . 443 . . . . . . . [112] 8 Venerunt . 1 1 5 * * 1 Salvabo populum . 563 8 Specie t u a [70] 3 Sperent in t e ¯ . 293. 402 T u e s P e t r u s . . . . . 8 Vere t u es 1 Verumtamen 7 Vicerunt d r a c o n e m . . . . 403 Tu puer . 597 294 242 Tractus. . . 524 134** 22 . [30] [109] . . . . . [92] 648. j u b e n t e D e o . . . . . . . . . . comedite .i62 # # Index Tractuum. . Te gloriosus Te Marty rum . . 434 8 Sicut a b u n d a n t . [114] . 73** 4 Suscitans 23** ^ 8 8 8 7 5 5 7 1 3 T a m q u a m filiis . 609 8 Sancte Paule 535 2 Sancti t u i . . Sequentíae· * Dies irae L a u d a Sion 96* 3 I 5 2 S t a b a t Mater . . 415 8 Sancti t u i . [140] 5 Salve Mater 49** 8 Salve Regina 5°4¤ 3 Salvum m e fac . . . . . 1 2 8 7 2 T o t a pulchra es . . . . [19] 1 'Sapientia hujus . . 534 T u es Sacerdos . . 248 o P 8 Surrexit Dominus vere . benedicent . .125** 510 37 . 2 Sacerdos sit sanctus . 473 1 Sapientiam 445 8 Scitote quoniam . . . . . 620 1 Solve. 304 8 Spiritus Sanctus . . . . . [129] 1 Senex p u e r u m . [119] 3 Sacerdotes t u i . .. . 373 325. . 39** 1 Sicut oliva 622D 3 Si filii 480 4 Si quis m a n d u c a v e r i t . 538 7 Solemnitas . . . 8 Virga Jesse 1 Virgo Dei Genitrix . 623 63 . . . . [33] T u gloria Jerusalem . [139] 8 Sancte Michael . . . [5]. . 1 Vita nostra 1 Vivo j a m non ego . . . 251 8 Surrexit quasi ignis . 254 1 Surrexit Dominus de seulcro • . . . 85** 548 41** . . 1 Spiritus Domini . . . . 120** . . . 358 312 . . [102] 8 Spiritus ejus 305 8 Spiritus est . . . . . 99** 2 Sicut c i n n a m o m u m . 8 8 8 2 2 Ab ortu solis Absolve Ad te levavi Adjuva nos Adoramus te [97] 95* 124 [131] [104] . . . . . Te decet hymnus . . . . . . . Tibi gloria Timebunt gentes . . . . . . . 627 . . . 1 Venite. . . . florebunt. . 596 1 Surrexit Christus et illuxit 271 2 Surrexit Christus qui . . . 300 61 474 . . 547 622B 493 346 588 . . . . 2 Verba m e a 8 Verbo Domini . 409. . 58 [79] . 8 Vos estis 7 Vota m e a 4 Vox turturis . T a m q u a m prodigium Tanto tempore .

29** O 482 2 M i s e r e r e m e i .· } 78 2 Misericors et miserator . fil. . .. . . Annuntiate Annuntiavi . 5 8 Sacerdotes ejus [93] 8 Saepe expugnaverunt .. . . . [87] . Deus Deus meus . Beatus . 42 8 Qui gloriatur. . _. . . . . 2 J a m h i e m s 615 J [ J . 2 2 8 8 2 2 2 o 8 o 8 2 2 A n g e l i s suis Angelus D o m i n i . Gustate. [78] . . [119]. J. J. -D . . . 538 . Eöuderunt E g o autem c u m .. . Timete . E g o pascam Egosum Emitte Spintum . . . . . 8 L a u d a t e . . . O • 8 J ubilate Domino J . 2 N o n judicavi . E g o diligentes . . ö 636 J no Magnificentiam . [ n 3 ] 2Confitermm 2 Contnstatus sum 8 Cor m e u m 2 8 8 2 8 8 "7»* 2 8 8 8 8 8 8 2 2 8 n 113 . . . 121** g Te Deum Patrem . » j . . . . °. ^ S e S . . .4. o** . . . 2 Chnsto igitur . . . . 8 Laudate.. 487A. . ... . . 450 o To-. . Domine non secundum g Oolite . .. . . . . . . . . . . 69** 8 Meum est consilium . . omnes Angeli. 79** 2 O m n i s gloria . . . [5] 8 N u n c e r g o . Gaude Maria Gratificavit nos . . 585. . .. . . . . Audi fiha . 8Commovisti .Index Tractuum. . . 82 459 o T 2 •D A · · Beatus vir cuius . . . . 622c 626 2 Misit m e Jí 25** 476 { 6] 4 3 4 5 De necessitates . A v e Maria 163** [144] 2 Hostiam 61 9** [128] 8 Induit e u m 16** [2 2 ] 2 I p s e i n v o c a b i t m e . . 2 j u es Petrus 2 Tu es vas . 53 . Exaudi me Exsurge _ . n 6 · · L J . Domine Deus . 191 2 Persequar .-4. . Fundamenta ejus . . . Gustate.* 4 ? I ! 8 8 8 2 2 8 8 8 Suscepimus 8 Surge Domine ö . . . . 180 . Fortitudo mea . 102 g N ( ) t u s ¡ nJ u d a e a 75 8 N u n c d i m i t t ì s . . . .. .. D e profundis Desiderium . . s 6 153 . . is tøt [101] 2 S t a b a t s a n c t a M a r i a A H 54** 468 402 87G 130** 463 134** 139 546 95 ^9 [24] 5Q2i) Ecce sic benedicetur . . . . [8] . 139** . 497 . . F1I11 h o m i n u m . 95** . L6 2 ] o `L . · . 125** 8 Manum suam . 640 528 . . 566 2 Q mhabltat 8 6o*· Q u ir e š i s I s r a e l • • · 8 73** Q u iseminant . . D e u s docuisti . . . Beatus vir qui timet Benedicite Dominum B o n u m e s t confiteri rs‰ . 8 T u g l o r i a Jerusalem 8 Veni sponsa 2 Vere languores [84] 409 420 441 [52] [108] . . . . 89 8 Probasti nos [123] 8 Q u i confidunt .. . . . . . 12** 2 g i . . omnes gentes . . Domine exaudi . . . T ¿ -. . . Apud D o m i n u m . .

287 Ave gratia plena . 543. . . . .. . . 8 Deus enim · · · · 3 Deus tu convertens . . . . IO·· 580 . 2 Eripe me 219 221 ^ ^ ^ ¤ * 1 Confitebor t i b i . . 147 6 Domine convertere. . ' 589 [133] . . 2 D o m i n e audivi . 490 8 Diffusa est [5¾ 8 Diligis «justitiam . . . 290 Bonum est confiteri . 6 8 3 8 3 8 4 5 8 Ad te Domine . . . . . .. 239E 4 Calix benedictionis . . . 622E 3 Christus u n a m . . . .. . 105 Benedicam Dominum . et clamor . . . qui repertus [74] 8 Domine Deus salutis . proximae . . . . 364 5 Domine in lumine . ... . 2 Dextera Domini . . [83] Beati qui custodiunt . . . . .i64 # # Cantica 8 Attende. . [142] 3 Dñe exaudi. post earn . 612 Benedicite gentes . . . 112** 4 Doctrinam 530 6 Domine ad adjuvandum . . 72. 59** Benedictus es. 3 C u m e s s e t desponsata .. 76 4 Eo quod liberassem . 132** Adducam eos . . 23. [79] 6 2 De profundis Desiderium animae . . . .. 133 4 Domine fortitudo . 437 Afïerte Domino . 100* 3 Domine vivifica . 2 2 8 4 1 5 6 8 2 1 1 8 8 8 6 5 1 1 2 . . . 194 4 Domine fac mecum . . . et non tradas 165 Benedictus es. . . . . [103] 3 Cognoscetur 4 Confessio 4 Confirma hoc 6 o n o r m i n 8 Cantemus Domino . . in t o t o . 8 Sicut cervus 8 Vinea facta est . 54 155 [17] 10 534 624 189 Offertoria. . 511 Benedicite Dominum . 2 ¾ Responsoria. . . . . . . 92 . 8 5 Elegi 5** Bonitas Domini . 265 · 32 . 446 Afferentur. caelum Index Offertoriorum. . .. . . . 43 Ascendit Deus . . Dens 1 Confitebor t i b i . n o .. . 295. 3 Accedite ad D`ominum . .. . 541 1 Christi factus s u m . 2 Desiderium pauperum 2 Det vobis 2 Deus Deus meus . 83 Benedictus qui venit .. 92** 388 . . . 127** 2 Domine Jesu Christe . et benedìctus . 96** 6 Domine in auxilium . . 322 6 Dñe Deus. . . 272 Benedictio perituri ... 443 Ave Maria 404 Ave Maria.. [129] Ambulate 483 Angelus D o m i n i . . . 46** 8 Elegerunt A p o s t o l i . 487B 8 Emitte Spiritum . . . 1 Custodi m e . 239F 239D 2391 . ? Confitebuntur 4 Confortamini 3 Constitues eos . 6 209. 116. Beata es Virgo . ne avertas . 310 2 Ego autem 604 Benedixerunt . ^ [50] . . 117** Benedic anima mea . . 198 6 Dixit Jesus. .. . .. 246 Anima nostra . . . . . [54] Afferentur. . . in labiis . 260 3 Ecce dedi [2D] Benedictus sit . [94] ' . . 37 Benedixisti Domine . 307 3 Dñe exaudi.

. . . . . . 301 2 Meditabor cum Alleluia 3 Mihi a u t e m adhaerere . 453 2 I n t e speravi . . . 498 3 Mihi a u t e m nimis . 572 1 Gloria et honore . 341 5 I n t e n d e voci 135 8 P o r t a s caeli 251 4 I n t o n u i t de caelo . . . . 406 8 O Domine. Eripe me. . . 359 8 I m p r o p e r i u m exspectavit 326. . . . . . . . 122* • Justitia indutus. 20** 2 Inimicitias p o n a m . . . 126 Justorum animae . . . 352 6 Invocavit 470 2 Protege Domine . et films . [30] Justus u t palma . . n „ Ajh «Gaudeo 75** 6Gonabuntur . 7 3 6 2 8 5 3 4 8 Eripe me. . . 331 8 I m m i t t e t Angelus . . . . . . 109** 4 Postula a m e . . . . . . . . . . 6 Li habet 66 ö ^ .. 140** Laudate Dominum. . . 29 Lauda a n i m a .«-•/* Magnificat 617 2 Majorem c a n t a t e m . . [115] 7 N o n duplices . . 66 Jubilate Deo universa . . . . ... . . 161 186 257 90 129 362 20 [28] 587E 150 [82] [63] 5 1 1 4 4 1 4 1 1 4 4 3 8 2 g 165** Jubilate Deo omnis . 137 6 Holocaustum . [20] Laetentur caeli . . 633 Justitiae Domini . . . 526 6 Gloria et divitiae . 649. 394 8 Mirabilis Deus . . [41] . . 356. 415. 100 . . . . . Domine Erit vobis Exaltabo te Exaudi Deus Exspectans Exsulta satis Exsultabunt sancti Exsultavit . . [89A] Laudamini . . 37** 8 I m p r o p e r i u m . [115] 569 4 Illumina . [125] 8 O Domine. 654 2 Meditabor sine Alleluia . . . . 79 5 Insurrexerunt .Index Offertoriorum. . 548 4 N o n participentur . . . . . . 477 derunt 184 6 N o n h a b e m u s hie . . [24] 8 Miserere mihi . .. . . 267 Lauda Jerusalem . . . . 3** 8 Posuisti 49.. 594 Laetamini . . . . [ n o ] 5 P o p u l u m humilem . . 642 5 Introibo in d o m u m . . [138] L e v a b o oculos . . . 118 . . 456. . .. . . . 249 8 P o s t p a r t u m . ego servus . 4 Factus est 1 Felix namque es 3 Filiae regum . 592 Laetamini cum Alleluia . ¯.. [2] 8 Gressus meos . . . . • . . . [9]. . . . . . . e t de8 N o n enim judicavi . [14] 8 Inveni David . . 4 Honora Dominum . . 26** 1 I n conspectu Angelorum . [46] 8 Oratio m e a 577 1 Inclinet Dominus . . 584 4 Perfice gressus . 102** 4 Introibo ad altare . . . [34] 8 Precatus est . . . . 70** 4 Oravi D e u m 367 6 Ingressus Aaron . . . 140.. . 8 1 * * 6 In virtute tua . . . 69 Justi epulentur . Deus . . . . . . [120] 1 I n die solemnitatis . . 254 8 I n m e gratia 621 1 Obaudite me 87** 2 In omnem terram .. . . 114 .

. Descendit J e s u s . Recordare mei . V e n i t e filii . . . . . Dicite : Pusillanimes Dico a u t e m vobis . 59 4 Sacerdotes D o m i n i . . Caro m e a Christo c o n f i x u s . . .i66 # # 3 1 2 5 3 1 1 4 5 Index Communionum. . . Acceptabis Adversum me . . 100** . [98] 5 Salus populi 105** 3Salvummefac . . . . . . . 611 103** . B e a t i servi . B e a t u s servus .. . . . Dicit D o m i n u s . . . quia Confundantur . Benedicite o m n e s Angeli Benedicta Brachia peccatorum . Cantabo Domino . Tollite p o r t a s . . . . . . Comedite pinguia . [47] [89] 370 83** . . . . D a t a est m i h i . . . . . . . B e a t i m u n d o corde . . . 13** 5 Sanctificavit 374 8 Scapulis suis 98 8 Si a m b u l a v e r o . . . . . .. . 520 1 2 2 1 1 6 1 1 1 2 3 4 3 5 8 2 2 4 8 8 8 1 6 7 8 1 7 8 1 2 x 2 Quaerite Dominum Quam magna . . 3** [45] . 323 273 592F 97** 252 541 109** 336 618 370 484 106** 71** [54] 426 503 102 258 634 353 471 63 392 70 9 [28] 330 559 . T u a m coronam . C i b a v i t ilium Circuibo C i r c u m d u x i t earn . 376 5 Sicut in h o l o c a u s t o . 243 .123** . . Benedicimus D e u m . . . . B e a t a m m e dicent . . . R e c o r d a r e Virgo Regali ex progenie Reges T h a r s i s . 650 . Dico vobis Difïusa . [140] 1 S u p e r flumina . . . . . Cor meum C u m invocarem te . . . . T u es P e t r u s . . . . . . . . . . . ' . 4 4 5 1 4 A b occultis meis . . 338 3 S p e r e n t in t e 329 1 S t e t i t Angelus . . . Christus semel . . 467 . 504c . . T u i s u n t caeli . . . Beati pauperes . . 3 1 9 . D e fructu Decantaverunt . 425. . . Contra spem . . . 18** . 411 . 27** . . . . Tulerunt J e s u m . . 592E Veritas mea . . . . . . . D a t e et dabitur . . 556 628 . . Quando orabas . 42** Vir e r a t 382 Communiones. . . . . . . 63 [80] 584 . 502 Videbam . Timeat eum . . Terra tremuit . . . Cantate Domino . . Communicantes . . . 136** . . 26 . Confiteantur Confiteantur. . Beatus qui audit . . . 379 8 4 3 2 1 3 4 4 4 2 8 5 2 Tamquam aurum . . 610 1 S t e t i t pontif e x . . 56** . Quid b o n u m Quis a s c e n d e t . . . 32** . Aufer a m e Ascendam B e a t a viscera . Dicit A n d r e a s . A m e n dico vobis q u i d q u i d A m e n dico vobis q u o d u n i 142 347 189 389 101 1 3 6 i 1 8 6 7 8 5 6 . . 310 . . . [6]. A m e n dico vobis quod vos Angeli Archangeli . . . . . [44] Viam m a n d a t o r u m . . . C h r i s t u s resurgens . . . . . . . 35 . 385 600. . 3 1 * * .

. . . . [104] . . Inv e n i . 4 8 2 2 8 7 6 1 2 2 2 3 5 8 6 3 6 1 1 8 4 8 1 2 2 8 1 4 7 1 1 2 4 6 7 7 4 1 7 1 I 1 2 3 Dilexisti Dixit Jesus Domine Deus meus . . . . [94] 4 Magna e s t . 263 Frumentum 427 6 Mitte manum sine allel. ioo** Felices sensus . e t date . 386 E g o dilecto 629 8 Jacob autem [89B] E g o dilecto. . . . 84 Fidelis servus 570. . . . . Gloriosa Gustate 167** . . . Dominus virtutum . . . . . . 296 Factus est sine alleluia . . . D o m i n u s regit m e . [125] 8 Innova signa . .. 6 E g o s u m pastor sine all. . . . 553 Ecce sic benedicetur . [50] 8 Manete in m e . . . . . . [34]. . e t collaudate . . . 7 Homo peregre . . 1 I n salutari 383 6 I n splendoribus . . . . . . . 12 4 Inclina aurem tiiam . . . . . Gaudete sine alleluia . . 265 7 Joseph fili David . . . . . . . [41]. . . n8** . . . Dominus firmamentum Dominus Jesus . 21** E g o s u m pastor cum all. . . 141 E g o pascam 93** 2 Jerusalem s u r g e . 379 Florete. [130] Exsulta filia 32 8 Lavabo 162 Exsultavit u t gigas . . 8 1 * * 4 Jerusalem quae . 73 Foderunt ¯ [111] 6 Mitte manum cum allel.. . [20] . 8 Hoc corpus . [18] E t si coram [25] 2 Laetare 19** E x i i t sermo 40 5 Laudate D o m i n u m . . 349 1 Ignem veni 562 1 Illumina faciem . 601 1 Manducaverunt . 407 . . . . 66 4 Memento verbi tui . 76 6 Imitatores 548 8 I n omnem terrain . Domine Dominus noster Domine memorabo . . .. . . 605 3 Justorum animae . . . . .. 622 8 Mense septimo . . 87** 7 Mirabantur omnes . 120 Erubescant e t conturbentur 106 Erubescant e t revereantur 187 2 Laetabimur 144 E t erat ibi io** 5 Laetabitur Justus . . . . 85** Fili quid fecisti . . 458 E g o s u m pauper . . . . . . . Domus mea D u m venerit Paraclitus [71] 587F 111 117 365 396 131 3 332 210 151 157 [74] 270 1 1 8 3 Gaudete cum alleluia . . 372 Florete. 146 8 L u x aeterna 102* Factus est cum alleluia . . . . 113** Ecce sto 453 5 Intellige clamorem . . . . . 504D E g o v o s elegi . 30 Ecce Dominus veniet . 20 6 L u t u m fecit . . . . 6 Honora Dominum . . . . . . . . 107** 404 341 155. . 513 5 Justus Dominus . . . . [2] Feci judicium . .Index Communionum. . [90] . 48 8 Joseph autem .. [59] 3 Magnificabitur . . 338 Ecce ego 57** 1 Infirmus fui . . 114 Ecce virgo 23 8 Introibo 80 E g o clamavi . Domine quinque talenta Domine quis habitabit Dominus dabit . .

Q u i m e d i g n a t u s est Qui m e d i t a b i t u r . . . . Quammagna . . . .. . . . . . 5 Tu mandasti 2 Tu puer 5 7 6 7 7 . . . . . . . . . . Ne tradideris m e . 126 P a t e r c u m essem . . . . 456 Quinque prudentes. . . . . . . 590 Spiritus q u i . . N o t a s m i h i fecisti . . R e p o s i t a est Responsum . . 129 Q u o d dico vobis . 592. . . . . N o n fecit Non vos relinquam . . . . . . . . . . 255 Posuerunt 644 Posuisti D o m i n e . . . . . . Tollite hostias . U l t i m o festivitatis . Religio m u n d a . . . . Tolle p u e r u m . 534. 326. 287 Q u a e mihi f u e r u n t . . Qui m i h i m i n i s t r a t . . . . 334 Unde huic sapientia haec 487B Unus militum . . . . Revelabitur 159 552 557 477 435 26 Pacem meam . 362 Pascha n o s t r u m . . . 1 2 7 * * Psallite D o m i n o . . 642 Semel j u r a v i [6] Servite D o m i n o .i68 # * Index Communionum. [10] Potum meum . . . . 47** Si consurrexistis . . . . . O m n e s gentes Omnes qui . . . . . . . . [99] Redime me . . . 622E 507 59** 136 33** 344 437 90 4 7 6 7 8 4 6 8 g 8 8 6 4 7 4 3 6 Sacerdos m a g n u s . . Qui m a n d u c a t . 2 M u l t i t u d e . t h e s a u r o . . . . [138] P a n e m caeli 520 P a n e m d e caelo . . . . 301 P a c e m relinquo .. 299 Spiritus S a n c t u s . 298 Spiritus u b i 307 Surrexit Dominus . 136** Simon Joannis . . (¿uam pulchri . . . . . 531 Sinite p a r v u l ò s . . . 412. . [12] Q u i c u m q u e fecerit . . . . . . . 356 P a n i s quern ego . Qui biberit Qui fecerit . . . Regina mundi . Nemo te condemnavit. . 2 Multitudo. . . . 42** Primum quaerite . . . . . . . . . . [116] Unus panis [!34] . . . . . ad Jesum 2 8 7 8 5 7 8 2 8 1 5 5 8 5 1 6 1 4 8 4 1 1 7 1 6 2 1 6 8 1 5 1 1 3 4 3 7 6 6 3 Narrabo omnia . [64] Q U Ì S dabit . [31] Q u o t i e s c u m q u e . . . . . . 184 P e r s i g n u m crucis . . . . 198 P r a e v e n i s t i earn. . O p o r t e t t e fili Oves m e a e . . . . 1 4 1 * * Simile e s t . . . 194 P r a e d i c a b a n t Apostoli. . . . . 268 416 76*• 5 7 1 1 118-5. . . . T u es P e t r u s . 320. . . .. . 284 P e t i t e sine alleluia . 359 Principes [68] Prudentes Virgines. . 243 Passer invenit . . . . . . . 93 Si a m b u l a v e r o . .. . . 246 493 46 374 121 [2 4 ] 377 525 Tanto tempore . . . 249 Si quis sitit . 138 5 165 4 6** 7 303 134 7 1 55 3 261 x 122 8 66** j j 3 6 4 5 8 Modicum . ad eum . . . . . . T u D o m i n e servabis . 289 P a t e r si n o n p o t e s t . . . . . . . . [142] P o p u l u s acquisitiönis . 291 U n a m petii . [15] Q u i vicerit 512 Qui v u l t v e n i r e . . . . . . 570 Scapulis suis 99 Sedebit D o m i n u s . h o m i n i [66].. . . . 491 P e t i t e cum alleluia . . . [116] Signa eos 575 Simile e s t .

. . 205 . Tr V o s estis l u x . laus 172 1 Cœperunt omnes turbae .. 1 1 1 1 2 Visitasti t e r r a i n .. . 8 Occurrunt'turbae . 3 Vigilate 52** 395 132** 63** [121] 20** 148 o 38 D 35 530 59 14** 573 169** . . I53· 2 Ego sum resurrectio . . . V o s q u i secuti . . . . . . C o r p o r i s 2 i 6 . 204 1 Pange lingua. 144* — — (sec. 37** Dl Antiphonae. . . . 168 . . . . 3 Mandatum novum .. . . . n o * x _ . 8 Videte 4 V i d i m u s stellarn . Ii 5 32 * u a . . . . mor. 206 171 207 2* . . 224 Sacrig solemniis .. lauream . . . .. .. 368 s i ego Dominus . 2 3^ Hymni. . 1 7 1 4 Crucem t u a m . . A v e R e x noster .) . . . .) .. . .. . . praehum . . . 7 Maneant in vobis . . . 6 Veritas m e a 8Vestesancta 1 Videbunt 1 Videns Dominus . Tr *?}*™`* · ·. 5 Venit Sponsus . T> · *· 1 P u e n .. . . Hymnorum.. .. . 8 Omnes collaudant . . v e s t i m e n tA a 499 448 2 Responsum accepit 588 y S a l v a t o r m u n d i . . . . 156* 7Cumangelis 170 3 p a n g e l i n galter. Rom. . . 274 — — (tonus simpl. . Volavit a d m e . 155* S alutis humanae 7 Exaudi nos Domine . 204 . . . 167 Á . 7 I n paradisum .. 85 428 2 0D 3 207 170 174 1 Immutemur habitu . S Venite post m e . . . 1 Adoramus t é . 8 V a l d e mirabilis . 4 J«xta vesübulum . . . . . 154* . . .) 147* 8 Fulgentibus palmis • • I 7 5 « ^ . ^ . . 44 4 Turba multa 5 u b i caritas 239 8 Vidi aquam 430 f lleluia Asperges m e Asperges m e (ad lib. 106* 3 T e D e u m (tonus solemn. . 7 7 4 1 J 1* 3 * 8 Æ t e r n e R e x . 239A . . 231 4 Jesu nostra redemptio . 236 6 Ecce lignum Crucis . . . . . · · · 2 39A . . . . . . Tî* 1 Pueri.Index Antiphonarum.dicit. I54· (alter tonus) 8 E t valde mane .. 232 1 Pange lingua. 156*. . . 239N .. 430 .) .. 16 1 Gloria. . . . 166 8 Verbum supernum . . .) 1 4 1 * 2 Exsurge Domine . 109* . . . . nus 5 x 5 Domine. 1 Triderunt omnes V . . . . . . 6 Adorna 6 443 4 Postquam surrexit . 2 V°vete 7 Vox in R a m a . . t u mihi . . 7 I n hoc cognoscent .. . . . Asperges m e (ad lib. * & r 8 Veni Creator 150* 7 Hosanna filio David . . . 8 Lumen a d revelationem . 157* 4* 176 7 B e n e d i c t u s es .. . . . . . . . . . 206 . . 84 ^ 1 Exsultabunt Domino . . . . portantes . 0 8 xr Video caelos . Vosquisecuti. J . . . 85 . . o -r» v 8 1 v4>nem . . . . . ( <° ) ' * 2 Dominus Jesus .

. .I7¢>#* Index Psalmorum. . ^ .. 1 7 0 . Deus meus 149** Domini est terra. 146** Deus meus. 144** Laudate Dominum . T/ VT 50 Miserere mei . · 4 Subvenite V a r i a 43* 107* . etc. . 279 Responsoria. 239L . . 2 O b t u l e r u n t 71 Deus. 149**. pasch. . . T. 2 3 9 M om. . . 157* 158* 428 129 De profundis .„. 86 177 102* · · · · . ^ ° Agnus Dei l(in Miss. 151** 46 Omnes populi . 175 in 2i5. . 116 L a u d a t e D o m i n u m nes gentes . def. . Deus meus 69 Deus in adjutorium. n o * . etc. 274 Procedamus in pace . Textus antiquus Cantica. 429 Requiescant in pace . 101* 6 — . def. Psalmi. . . . Canticorum. 213 . . . . . . . Textus novus 103 Benedic anima 71 21 23 22 147 150 . Litamae (in Vtgtl. . Jerusalem 150 L a u d a t e D o m i n u m sanctis . 225 Deus judicium tuum . . ' ' Miserere m e i . .) 94* . ** ..145** Lauda Jerusalem . . Benedictus Dominus . . 21 Deus. . . 105* 239B Magnificat Nunc dimittis . . .) 101* 3 Tantum ergo 158* . . 106* 168 ro · .Popule meus. . 211 23 Domini est t e r r a .) .) 239G — (%n Rogahombus) . 167 22 D o m i n u s regit m e . 2 Emendemus 2 I n g r e d i e n t e Domino 1 Libera m e •-. 2390. . . 102* Sanctus. 147** Improperia. ~* 106* 46 O m n e s g e n t e s . . ¿. 2 1 1 147 L a u d a .. . . def.. 144** 6 Kyrie eleison (in Miss. 103 Benedic anima .. judicium . Sanctus (in Miss. . 143** Dominus pascit me . . . .

. Ambrosii Ep. . . . . . Conf. Angelorum Custodum . Augustini Ep. . . Doct. Annuntiatio B. 395 Birgittae Viduae 622 Blasii Ep. „ ' . Agathae Virg. Alph. 412 560 494 592 592A 587 573 436 416 421 651 654 491 553 517 564 397 417 392 651 436 504D [86] 611 478 559 462 478 408 514 634 544 492 558 Apolloniae Virg. Ægidii Abb Agapiti Mart Agapiti et Soc. . . 27** Brunonis Conf 619 . Doct. . Immac. Mart. . . . Mart. . . Mart. . Conf. . Andreae Apostoli . . Mart. . 438 [90] 439 622 285 284 582 581 488 412 590 504 43** Bacchi et Soc. Abäon et Sennen Mart. . Conf. . . 3^7 Barnabae Apost 513 Bartholomaei Apost. de Lig. M. et Sanctorum quae in koc Graduali reperiuntur. Auxilii Christian.INDEX ALPHABETICUS omnium Festorum Domini. 587 Bernardini Sen. . (B. . Conf. . de) . Mart. . . . . V. . Mart. . 500 Bibianae Virg. Apost. Mart 436 Bonaventurae Ep. . . 588 Basilidis et Soc. V. Antonii Mariae Claret Ep. . Mart. . Abachum et Soc. . M. Anastasii et Vincentii Mart. Mar. . . . M. . M. . Apollinaris Ep. Doct. Antonini Ep. Ascensio Domini . 499 Bonifatii Ep. . . Doct. Mariae Virginis. . . . . Adaucti et Felicis Mart. M. . Doct Antonii Abbatis Antonii de Padua Conf. . Mart — secundo . . . . 503 Benedicti Abb. . Doct. Mart. M. .. Mart. . . omnium (Missa votiva) Apparitio B. . . Aniceti I Papae Mart. . . 560 Bedae Venerab. Apuleii et Soc.) . 459 Benedicti Josephi Labre Conf 21** Bernardi Abb. . Conf. . . . . . . 514 Beatricis et Soc. . — Vigilia Athanasii Ep. . . V. . Alberti Magni Ep. Doct. . Alexandri I Papae et Soc. . V. . Mart. Augustini Cantuar. . . . . Conf Antonii Mariae Zacc. 622 Barbarae Virg. . Anselmi Ep. Angelae Mericiae Virg. Achillei et Soc. . — Vigilia Assumptio B. . . Annae Matris B. Mart. 507 Bono Consilio (B. . Agnetis Virg. . Andreae Corsini Ep. Aloisii Gonzagae Conf. . . . . 551 Bonifatii Mart. . . . . . . . . . . 514 Basilii Ep. . . . . . . V. Doct. . . Ep. Conf. Angelis (Missa votiva de) . . Alexii Conf · . Mart. . . M. .. Conf. Andreae Avellini Conf. Agricolae et Vitalis Mart. Mart. . . V. . Audifacis et Soc. B. . . Ep. . Doct. Mart. Doct. Doct.

Mart. Mart. . . . . . Pauli Ap. 656 Cleti et Marcellini Mart. . . Portug. Mart .172** Index Festorum. Papae Mart. 478 573 . et Eccl. . . . Mart. Pauli Ap. . . Cyrilli et Methodii Pont. 504D Eucharistiae Sacram. 655 Elisabeth Reg. 642 . 516 Epimachi et Gordiani Mart.[in] Cordis J e s u Eucharistici . 1** £onati Ep. . 607 Crescentiae et Soc. 515 Crucis Exaltatio 594 — Missa votiva . . Viduae 550 Emerentianae Virg. T. 484 . . . .Mart. Commem. Canuti Regis Mart Caroli Ep. (Missa votiva de) [95] Eucharistici Cordis Jesu . . _ . Joann. 657 5li Caeciliae Virg. Doct. . . . . r` . . omnium Defunctorum 650 Comm. 479 Cena Domini (Feria V. Deíunctorum omn. 503 Eleutherii et Soc. 573 Dorotheae Virg. 447 560 . . N. V. . . S. 324 — . . . Mart. in) .BaptismatisD. 67 Comm. . M.· ±. SS P e t r i e t P a u h ~ c ™ ™! TVT· ¯ ¯ . . 5 2 * * Euphemiae et Soc. . .·C. 642 . 605 Evaristi Papae Mart. Petri Apostoli Celsi e t Soc. . . Cajetani Conf Callisti I. ¾8 .T ^ ¯ .C. ChristophoriMart. .. Conf. [95] · Cosmae et Damiani Mart. . N. . CatharinaeVirg Mart. . . SS. . Doct. Cyrilli Hierosol. 558 . Papae Conf. . . Mart 601 Coronae Spineae D.52** Cornelü Papae et Cypriani Episc. B a p t . 606 D o l o n S e p t ^ . . . Michaehs Arch. J. V. Jesu . . 417 Ephraem Conf. Mart. \U*™* *ã * l v f Dedicatio S. D a n a e e t Chrysanthi Mart. . Passionis D. Cyrini et Soc. .. . Mart. r „* Casimiri Conf CassianietHippolytiMart. omn. Cyriaci et Soc. 535 Conceptio Immac. . V. 658 .f. I9·* ¤ ^™ ¾ \ ? J°£ ^ Clementis I. . H** Comm. . . . . . Mart 406 Eusebii Conf 581 Eustachii et Soc. Conf. . . M. »ecoll^xo . . Damiam et Cosmae Mart . et Cornelü Papae Mart 601 Cypriani et Justinae Mart. . summorum Pontificum 6 2 ** Comm. . . TX .. Ep. . V.71 I5 _. . P?¾>onsatio B . . . 57 Erasmi et Soc.J. Conf r` «imi . . Dedic. M ^ T r a n s l a t i o . . . 624 Eleutherii Papae Mart. . . J. . 587A Cordis Sacrat. . Basil.Missavotiva . . 492 Epiphania Domini . . M. 313 — Missa votiva . . 438 Duodecl¤1 F r a t r u m Mart · 592A Eduardi Reg. . Pass 4. . . Doct. Cyrilli Alex. . Cathedra S. Mart. Caii et Soteris Mart. ¾i . . ChrysogoniMart. B.N. . C. 574 438 457 549 514 405 Z 607 642 591 655 F 607 650 7** Ô22F ClaraeVirg ^dacl 10 Co f " ·. . 14** Corporis Christi . . . . 494 Domus B. . 622F Elisabeth Viduae . Camilli de Lellis Conf. 553 414 651 > 454 . Papae Mart. Catharinae Sen Virg. 195 Comm. . ¯ ¯Q ' ¯ · 6™ Clavorum et Lanceae D. 655 . Mart. . . Chrysanthi et Dariae Mart. M. . Mart. Ep. LJamasi I. N. . . . . . [104] Cypriani Episc. Mart Christinae Virg. . . . 624 . . Mart. . *"*"• 5 9 5 ~0™^1 °°f \ Q ¯„· ¯ 5 7 ° DomitUUe Virg et Soc Mart. 601 Eusebii Ep. 400 Conversio S. 417 Cordis immaculati B.

. Mart. .V. . . — Cordis Sacratissimi . . . a sacro N u m i s m Immaculati Cordis B . . Papae Doct. Papae Mart. . . . Vid. . ü o ) . . Felicissimi et Soc. . Exspectatio Partus B. . . . . U . . Mart. . v . Hyguu Päpae Mart. . Doct. — Cordis Eucharistici . 654 Gulielmi Abb 525 u Fabiani Papae et Sebastiani Mart. Mart . Mariae. N Fundator. . E p . 97" 472 3‰ 456 448 601 478 654 516 492 593 457 500 Isidori Ep. Joseph. . 492 Gregorii ï h a u m a t . 560 I i m o c e n t i i L P a p a e C o n f. . Feliciani et Primi Mart. Mart .526-543 Irenaei E M art.Index Festorum. Cont. . Faustini et Jovitae Mart. V. 516 Gregorii Nazianz. Jesu. 618 Sùgmaturn Impress. . . . . Hieronymi Æmil. 3 9 5 FtàtrumDuodecimMartyrum 5¢2 p . FuÏa™D NPT C ±-ugae L). Gorgonii Mart Gregorii I. . 77 4 4 4 ^ J°S-M^· . .43** F!delis de Sigmar. Gordiani et Epimachi Mart. Hermetis Mart Hieronymi Presb. . Doct _ ^ _ Conf Jacobi Apostoli Jacobi et Philippi App. H e l e n a e Im P· v i d Hennci Imp. Felicitatis Martyris . Felicis I. J ^ J . Ignatii E . . Mart. . . . E p . .Conf Conc Ignatii Conf Ildefonsi E p I m m a c u l a t a g c Immacul -•• . Conf. . . . . Hyacinthi Conf Hyacinthi et Proti Mart. . Hippolyti et Soc. . 414 59 447 560 512 504 407 655 560 592 551 573 657 454 HadnaniMart Hedwigis Reg. . Doct Hilanoms Abb Hippolyti et Cassiani Mart. . 422 Francisci X a v e m Conf. . . Gabrielis Archang Gabrielis a Virgine Perdolente Conf Geminiani et Soc. Georgii Mart Gertrudis Virg. Felicis et Naboris Mart. Mart. . . . Gregorii VII. 593 624 82** 551 473 590 611 554 407 634 581 588 586 593 67 426 5ÖI Ferdinand! Regis-Conf . . Gervasii et Protasii Mart. 491 594 6** 173** Gregorii Barbadici E p . Crucis . Felicis et Adaucti Mart. Serv. . . M. V. Familiae sanctae. Mart. . Papae Conf. . .. 472 Francisci Salesn Ep. . Mart.IIO*. . Hilaru Ep. . Felicis de Valois Conf. — Corporis Sanctissimi . Felicis Papae et Soc. Felicitatis et Perpetuae Mart. . . Salvatoris — Epiphania 558 492 605 285 67 52** 324 313 651 57 . . 47» Franciscae Romanae Vid.. . Faustini et Soc.M. . . . . . B . . . Conf. Sept. . Felicis Presb. Mart. Doct. Mart. . . . Exaltatio S. . 6 o 2 . 587A j ss s t i s Francisci. Conf Hermenegildi Mart. — Dedicatio SS. . . . Doct. . i n n o c e n t i u m Mart 4o . M. Eventii et Soc. Januarii et Soc. 622F Francisci Caracciolo Conf. M . . Jesu Christi Domini nostri : — Ascensio — Baptismi Coiumem. 455 Francisci Conf. . . . . 5°5 Francisci de PauU Conf. 602 Francisd Borgiae Conf . . . . . B.

. Mart. 571 Joachim Patris B. 241 Sanguinis Pretiosissimi 536 — in Quadrag. 631 Joannis de Capist. 1 4 * * Summi et Æterni Sacerdot. Conf.31** Joannis Berchmans Conf. 77** Joannis Bosco Conf. 521 — — Decollatio . . . . . . 622 Marcelliani et Marci Mart. . . . . . Evang. 557 Laurentii Justiniani Ep. Crucis . 97** Joannis Eudes Conf. . Ep. 516 Marcellini et Cleti Mart. . . . Conf. 454 Ludovici Regis Conf. . . 592F Leonis I. '467 Joannis Chrysost. . . Mart. V. . . . . . 644 Julianae de Falcon.Mart. 589 Machabaeorum Mart. 653 Joseph Sponsi B. . 84** Joannis a S. . . . . N. 50 Orationis 11** Passionis Commem. V. 491 Lanceae et Clavorum D. . . . 601 Lucii I. . 525 Josaphat Ep. Papae Mart. . Conf 558 Lini Papae Mart 606 Lucae Evang 629 Luciae Virg. 6 3 * * Joannis Francisci Regis Conf. Missa votiva . 408 Marcelli et Soc. Papae Doct. 576 Laurentii de Brundusio Conf. . 516 Justinae et Cypriani Mart. 19** Largi et Soc. Mart 405 Luciae et Soc. . . . 472 Liborii Ep. . . . 603 Jovitae et Faustini Mart. . . 77** Regis 638 Resurrectio . . 11** Margaritae M. 462 Joannis a Deo Conf. . Doct. . Papae Mart. . Mart.(2Jun. . . 587 Joannis Apost. . 589 Josephi de Cupertino . 4 3 * * Joannae Franciscae Vid. . . . Alacoque V. . . 1 4 * * — Missa votiva . . 557 Exaltatio S. . M. Conf. . . Doct. . et Thomae Morus. . Mart 574 Laurentii Mart 578 — Vigilia .72** Joannis de Matha Conf. . . . . . . . . . 458 — Opificis 485 — Missa votiva . . 563 Marcelli I. . . . 33** Joannis et Pauli Mart. 447 Judae et Simonis Apost. . . . 39 Joannis I. 438 Joannis Nepomuceni Mart. 473 Juvenalis Ep. . [89] Josephi Cälas. . . 21** Redemptoris Sanctiss. . 587. . 57** Joannis Gualberti Abb. .I74 ## — — — — — — — — — — — — — — — — — — Index Festorum. Nativitas . . . . . 523 — — Vigilia . .) 504D Marci Evangel 478 Marci I. 422 Joannis Cantii Conf. . . 421 Joannis a Cruce Conf. . . . . 625 Margaritae Virg. . . 585 Joannae de Arc Virg. . . . Papae Mart. . 20** Spineae Coronae . 514 Joannis Fischer Ep. Doct. 19** Nativitas 27 — Octava . . [100] — Transfiguratio . . Facundo Conf. 454 Joannis de Brebeuf Mart. . . . . . 551 . 622 Marci et Marcelliani Mart. 479 MarcellinietSoc. . . . . 574. [106] Quinque Vulnerum . Doct. . . . . Conf. . 7** Lanceae et Clavorum . . . Mart. . 49 Nominis Sanctissimi . Mart. JoannisMariaeVianneyC. 591 Joannis Baptistae de la Salle Conf 499. . . 21** Sindonis Sacrat. 516 Margaritae de Cortona Paen. 606 Justini Mart. 594 Fugae in Ægyptum . . 504 Joannis Bapt. . M. . Papae Conf. Virg. 657 Joannis Damasceni C. . .

. . . J. . . 477 Cordis Immaculati . . . . n o * * — Missae votivae . . 607 Domus Almae Transl. . . . 48 — Mediatricis omnium — Dom. Joann. Mart. . Margaritae Reginae Vid. . . Mart. SS. . Pont. 428 Nicolai Ep. . . . 622F Nativitas D. 655 Nerei et Soc. . . 606 Nativitas S. [75] Martyrum Quadraginta . Bapt. et Soc. . Commem. 7** Mercede (B. .110** Naboris et Soc. V. [90] Marii et Soc. Comm. T. . .) 514 — Praesentatio . 523 — de Monte Carmelo . 422 Martiniani et Processi Mart. 551 Numism. C. . . 606 Conceptio Immacul. . 593 Nativitas B. Conf 397 — Puritas 101** Nicolai de Tolent. 593 — Refugii peccatorum . 77** Nicolai de Flue Conf. Pass. . . Mariae V. . Miss. . 94** — Reginae 504 Nicomedis Mart 601 — a Rosario . . . . Dolor. 650 Marthae Virg 560 Omnium Gratiarum Mediatr. 560 — de Perpetuo Succursu 59** Nazarii et Soc. 619 Nominis Jesu 50 — Sept. . . . . J. . . . 400 Maximi et Soc. Mart. [81]-[83] Nymphae Virg. . 593 — Nominis Sanctissimi . . (12 Jun. 62** Martini I. 504 O m n i u m Apostol. 4 3 * * Mauri Abbatis 408 de Bono Consilio . 606 Assumptio . Mart 494 — Purificatio . . 44 Gratiarum . .Index Festorum. 1** Modesti et Soc. . . . 513 Mariae Virginis : — — — — — — — — — — — — — — — — 175** Martinae Virg. . . . . Mart. Mariae V. 543 Festa per annum . . C. Sum. . 6** Monicae Viduae 491 Humilitas . . . 582 Matthiae Apostoli . Conf 512 — Yisitatio 542 Numismate (a sacro) B. 571 Mennae Mart 653 Desponsatio . Conf 652 Omn. et Soc. . . Mart. . 471 Nominis B. 593 — — — 15 Sept. N. . . 558 Mariae Magd. Mart. 1 1 * * . Conf. infra Octavam . 48** Marthae et Soc. 647 Martini Ep. . . vot. 587A Melchiadis Papae Mart. . . . N. Mart. de) . . 5 7 * * — Vigilia 24 — misericordiae . . . Mariae V. . M. 4** Methodii et Cyrilli Conf. . 514 — Maternitas . . . . Evang. . . 515 Exspectatio Partus . . . . . 66** Immaculatae a Sacro Naboris et Felicis Mart. . 593 | Nazarii et Celsi Mart. . 462 Maternitas B. 412 Omnium Sanctorum . . Pont. 439 Matthaei Apost. . Mart 412 Omnium Defunct. .71** — De Octava . 549 Divini Pastoris Matris 88** Michaelis Arch. . . . 606 De Guadalupe . M. . . 448 Auxilii Christian. V. . 651 Mariae Magdalenae Paenit. 27** Mauritii et Soc. . . Papae Mart. 455 Annuntiatio . . .551 — Vigilia 521 — Nativitas . 27 — Matris de Gratia . . de Pazzis Virg. . . . . . 622 Apparitio . Mart. 405 Dedicatio ad Nives . . . 595 Norberti Ep. 653 Orationis D. 48** — Octava 49 — de Mercede . . Dedicatio .

. Mart. . . . . . Pretios. . . 535 — Conversio . Maria V. 290 Perpetuae et Felicitatis Mart. . .103** Sanctorum omnium . Doct. 492 Philippi Benitii Conf. V. . . . . Conf. . Basil. . [89] — — Dedic. . . . . . . 658 Petri Caelestini Papae Conf. C. 484 Petri de Alcantara Conf. . Pretios. M. 536 — ( i n Quadragesima) . 619 Rufinae et Soc. C. . . Papae Conf 491 Pii X Papae Conf 592A Placidi et Soc. 634 Raymundi Nonnati Conf. Mart. . . 500 Petri Canisii Conf. Mariae V. Sanguinis D. . . Mart 504D Petronillae Virg 504D Philippi et Jacobi App. . 655 Petri Mart. Ep. J. 454 Perpetuo Succursu (B. 630 Petri Alexand. 241 Ritae a Cassia Vid 38** Roberti Bellarmino Ep. . N. . . . a) . N. 651 Quinque VulnerumD. . 619 Polycarpi Ep. 455 Quatuor Coronatorum Mart. 501 Philumenae Virg. Mart. . T. . 521 Pentecostes . . .I76 ## Index Festorum. Ss. . 396 Petri Claver Conf 88** Petri Damiani Ep. . . . . Mart. . . 500 Passionis D. Mart 241 Processi et Martiniani Mart. . . . . . Mart. . . . . N. 479 Petri Chrysologi Ep. . J. 417 Pauli a Cruce Conf. N. J. 588 Philippi Nerii Conf.M. 496 R ochi Conf. 417 Redemptoris Sanctissimi . . . . Mart. . 530 — — Missa votiva . . V. 655 Praesentatio B.¯N. . Mart. . 21** Primi et Feliciani Mart. . 292 — Vigilia . . .86** Ros a e Viterbiensis Virg. . 593 Pudentianae Virg 500 Purificatio B. C. . Conf. 536 — in Quadragesima . 88** Rosario (B. .106** Remigii Ep. . . . . . . 407 Pauli et Joannis Mart. . 532 Vigilia . Comm. 651 Resurrectio Domini . C. 494 Pantaleonis Mart 560 Partus B. . 421 Pontiani I. . . 82** Romani Mart 578 Romualdi Abb 438 Rosae a S. . 414 Pancratu et Soc. Doct. . . 479 Pauli primi Eremitae . 421 Petri et Soc. 543 Protasii et Gervasii Mart. 55° Rustici et Soc.103** R egis (D. . . . Papae Mart. . . . . Doct. Mariae V. . . Doct. . Mart. . . M. . Commemoratio. 592A Raymundi de Pennafort Conf. 647 Sanguinis D. . Basil. . . Papae Mart 551 Pii V. 457 Pauli et Petri Ap 532 Pauli Ap. 21** Saturnini Mart 392 Scholasticae Virg 438 Sebastiani et Fabiani Mart. . 512 Pñscae Virg. 591. Exspectatio 6** Paschalis Bay Ion Conf. Jesu Christi) . . . 14** — Missa votiva .). .de) 59** Petri Cathedra 447 — et Pauli Apost. 655 Praxedis Virg 557 . 516 Proti et Hyacinthi Mart. . [106] Patritii Ep. 638 Reliquiarum Sacrarum . . 7 7 * * Pii I. V. M. . 651 Sanctissimi Redemptoris . 525 Paulini Ep. 448 Petri Nolasci Conf. 21** Raphaelis Archangeli . V 101** Quadraginta Martyrum .106** Salvatoris (Dedic. . . . . . . . 622F Sabbae Abbatis 397 Sabinae Mart 591 Sacrarum Reliquiarum . 428 Puritas B. Conf 611 Respicii et Soc.

. . . . .e et Soc. 570 Stephani Hungar. C. Mariae Virg. . 20** Smaragdi et Soc. Conf 438 Transfiguratio D . . M. .Index Festorum. . 2 1 * * Xysti J Wenceslai Ducis Mart. 644 Simplicii et Soc.— — 15 Sept. 573 . . . Mart. 36 Stephani I. Mart. . . . Mart. 581 Timothei Ep. 500 Veronicae de Julianis . . . 67** Vincentii et Anastasii Mart. . 560 Vincentii Ferrerii Conf.de) [91] Stanislai Ep. . Mart. V. B. . 308 — Missa votiva . . . . 589 . 581 Symphoriani et Soc. 447 Valeriani et Soc. . . 517 Silvestri I. .M. .Mart. . . 571 Translatio Domus B. [84] Tryphonis et Soc. . 56 Teresiae Virg. Papae M. Mart. Mart. Pass. 417 Timothei et Soc. . . 622 Silverii Papae Mart. 48 Silvestri Abb 658 Simeonis Ep. 477 Venantii. . Conf 606 Thomae Morus et Joannis Fischer. . C. . . 500 U r s u l a e a c Soc V i r · š ' M a r t · · 6 34 Valentini Presb. . . 592A Stigmatum S. 595 Septem Filiorum. . Mart 46 Thomae de Aquino Conf. . 560 Septem Dolor. Papae Mait. Mart. . 472 Vincentii a Paulo Conf. 63** Victoris I. Francisci . N. 6 3 * * Tiburtiiet Soc. 471 —. et Soc. 651 Viti et Soc. 62** Susannae et Tiburtii Mart. . . . 1** Trinitatis Sanctissimae . 447 Simonis et Judae Apost. . . Mart 492 Stanislai Kostkae Conf. Mart. . 406 Thomae Ep. N . . . . Serv. Papae Mart. J. . . N. 606 Theodori Mart 651 Theoduli et Soc. . . Mart. . I I . 542 Vitalis et Agricolae Mart. 491 177** Thomae Apostoli . 560 Sindonis Sacrat. . et Soc. . . . · 624 Teresiae a Jesu Infante Virg. . . Mart. . . . . V 444 Sergii et Soc. omnium sanctorum) . Zephyrini Papae Mart.V. J . . . . Mart. (14 Apr. (Comm. 588 Symphorosae cum 7 filiis M. M. Mart 515 Vulnerum Quinque D.) 477 Tiburtii et Susannae Mart. 588 Titi Ep. . Mart. . . . . 14** Spiritu Sancto (Missa vot. 651 TT U baldi Ep. 607 .et Symphorosae Mart 554 Septem Fratrum et Soc. . 550 Sennen et Abdon Mart. 574 Soteris et Caii Mart. . Mart. Mart. D. N. 478 Spineae Coronae D. . . 602 Summorum Pont. C . B. . 417 Visitatio B. D oct 454 Thomae de Villanova Ep. . Regis Conf. Mart. Conf 500 Urbani I. .107** Stephani Protomartyris . . J. · . 554. . . . . . 550 Septem Fundatorum Ord. Secunda. Papae Conf. . 613 Theclae Virg Mart. . Mart. . 554 rp lelesphori Papae Mart. . .T.

[89] h [18] D e S S . . Ss. M. . . . [134] Pro pace [135] Pro vitanda mortalitate . . [139] Ad post. Comm. . J . Apostolis . Missa In media . . Confessoris non Pont. Missa Laetabitur . unius Mart. C. . . Missa Statuit . Missa Loquebar . . [95] [28] D e j c S a c e r d o t e . . [141] Pro remissione peccatorum . . Missa Terribilis est . . . De sancta Cruce r [32] D e P a s s i o n e D . [121] Pro Fidei propagatione . . . . Miss* Intret Missa Sapienham . C o m m . [ i n ] [38] 42] [45] [48] [51] [55] [59] [60] [64] [67] [68] [71] [75] ^ ^ Missae Votívae pro diversis rebus. Summorum Pont. [ Missa Justus ut palma . Missa Cognovi . . . Missa Vultum tuum . [90] [ 2 1 ]D e S p i r i t u S a n c t o . [ 1 0 6 ] [35] De SS. Doctorum. a d P a s c h a A Pasch A Pentecoste . N . gratiam Spiritus S.INDEX Communis Sanctorum et Missarum Votivarum. Missa Sacerdotes Dei . . . . Missa Si diligis me . Missa Salve sancta Parens | [i] [2`] _ [3] [7] [10] [12] _ _ _ A De Missae Votívae per Hebdomadam. Missa Sacerdotes tui . . In Vigilia unius Apostoli Missa Ego autem . . . Missa. [126] Pro Ecclesiae defensione . Domini a d Purificat . [149] Pro defunctis 94* . Corde Jesu . Pro una Martyre non Virg. Abbatum. . C o n f e s s o n s Pontificis. . [131] Pro unit ate Ecclesiae . Eccl. Sancta Maria. M i s s a Statuit . . Mart. . . . . Missa Me exspectaverunt Pro pluribus Virg. . Apost. Comm. Commune non Virginum. . [148] Pro gratiarum actione . Comm. . . . [ l o o ] -. Missa In virtute tua . [9I] [25] D ¢ S g E u c h a r i s t i a e S a C ram. Missa u s ]ustt . non Pont. . [133] Tempore belli. extra T. . Comm. et Mart. [141] Pro peregrinantibus . . In Anniversario Dedic. Comm. [84] D e Sanctissima Trinitate . Sancti tui . Commune Virginum. . . De Angelis [86] [ 1 5 ] De s j . [121] Pro Sponso et Sponsa . Pro Virgine et Martyre. usque . . unius Mart. Plur. P. Comm. A b Adventu usque ad _ Nativit. . [83] . Missa Salus autem . Pro nee Virgine nee Mart. . . Commune Festorum B. [82] e ad Pent [g^ ad Advent. [81] [8a] A Purificat. Pro Virgine tantum. Missa Dilexisti . . . P. . . . Martyr. . . . . . . Pont. . . Missa Protexisti me . Domini Nativit. C o m m u n e Sanctorum. T. . [143] Pro infirmis I!145] Ad postulandam gratiam bene moriendi [147] Pro quacumque necessitate . V. . . Missa Os justi . Comm. . . Comm. Pro eligendo Summo Pontifice [117] In anniversario Electionis seu Consecrationis Episcopi . Petro et Paulo [89] De omnibus SS. . . .

Sum21** morum Pontif. Feria VI. Feria VI. . 52** Fugae in Ægyptum. . post Dom. 12 Dec. Feria V. 19. . J°annae de Arc Virg.. 103** 3o· Maii Helenae Imper. 3. 27** Joannis Berchmans Conf. post Dominicam II. 17. —. 17. . 16. Ferdinandi Regis. . Maii 43** Conf. 1** Exspect. Aprilis Comm. . Septembris . 66** Immaculatae a Sacro Numismate. Decembris . Sanguinis Pretiosissimi. 15. 15 Maii . Maii Auxilium Christianorum. et Conf. Septuagesimae . no** Matris de Gratia. Joannis Baptistae de la Salle 24. Julii. Augusti 77** m — I N HONOREM SANCTORUM. 13. 101** Refugium Peccatorum. 16. Julii . IN HONOREM B. de Guadalupe. . Octobris . 3. . post Dominicam IV. 26. 9. 26. . . . . — IN HONOREM D.INDEX Missarum pro aliquit>us locis. Sindonis. Fer. Saba n t e D ° °m· IV ¯ JulíÌ 71** Matris Comm. Feria VI. . C. Octobris .. post Dominicam Sexagesimae 14** Eucharistici Cordis Jesu. . Matris I. Junii 59** Puritas. Julii . b a t misericordiae. 30. . 23. Maii II. 9. 10. Quinque Vulnerum. . Feria VI. Augusti 21** Ildefonsi Episc. Novembris . Septembris . Viduae. Quadrag. J. Augusti . Divini Pastoris.. Quadrag. Partus. 57** 13. III. 27. Redemptoris Sanctissimi. 18. . Mart. 77** 84** 63** 57** 72** . post Cineres 19** 11** 21** 62** 43** 82** 7** 97** 31** 43** 31** Benedicti Josephi Labre. . 23. 23.. 9. . . Spineae Coronae. Augusti Joannis Eudes Confessoris. post Domin. . . de Bono Consilio. Cordis Jesu . Apr. Junii . post Festum Sacr. Passionis. . 27. . . Conf. . post Domin.. Feria III. Januarii . VI. Januarii 20** Isaaci Jogues et Soc. 6** Humilitas. Augusti Joannis Fischer et Thomae Morus Mart. 14** Isidori Agricolae Confes. . 88** Mediatricis omnium Gratiarum 48** de P e r p e t u o Succursu. 4** Desponsatio. Quadragesimae . MARIÆ V. .. N. .. .. Joannis Mariae Vianney Conf. 7** Domus Almae Translatio... . . . Quadragesimae . I. Feria I I I . . Joannis Francisci Regis Conf. 16. Junii . Omnium SS. . 18 Dec. Februarii 7** Lanceae et Clavorum... . . Orationis.

Pro Virginibus tan turn.i8o ## Index Missarum pro aliquibus locis. 11. Plurium Virginum. . . Pro non Martyribus. . . 9. Novembris . Septembris . 38** Rochi Conf.. 33** 11** Vincentii a 19 Julii IV> Paulo Conf.. 1 0 7 * * Veronicae de Julianis Virg. Missa Da nobis. . . 86** Rosae Viterbiensis Virginis. Pro Martyribus.. . Februarii. . 25. . 26. 94** Petri Claver Conf. Septembris . Pontif. Maii. Maii Margaritae de Cortona. 9. . Augusti . 82** Rosae Limanae.. . II. 4. Paenitentis. . . 30.. Missa Virgines . I.. Missa Domine . Joannis Nepomuceni Mart. 13. 5. Plurium Conf. . Deus . . 106** Ritae a Cassia Vid. Julii 63** Plurium Confessor. Augusti 77** Reliquiarum Sacrar. Missa Sacerdotes Sion . 16. non Pontif. Sept.. 88** Stanislai Kostkae Conf. Nicolai de Flue Conf. Pro Martyribus. Missa Confiteantur tibi . et Mart. Augusti. I. 88** Philumenae Virg. 16.. Nov. Missa Deus meus .. II. 22. Plurium non Virginum. 114** 118** 123** 128** 132** 137** .. 67** — COMMUNE SANCTORUM.

2 . In festis III classis. XVII. . . . In feriis Adventus et Quadragesimae. In festis II classis. IV. 3. . XIV. — Dominator Deus XVI. . . — Orbis factor ¯ XII. Kyrie Kyrie Kyrie Kyrie Kyrie Kyrie Kyrie Kyrie I. Clemens Rector Summe Deus Rector cosmi pie Kyrie altissime Conditor Kyrie omnium Te Christe Rex supplices Splendor aeterne Firmator sancte 75* 76* 77* 78* 79* 80* 81* 81* i* 2* 3* 4* 8* 1. In festis B. 2. — Kyrie Rex splendens VIII. . In festis III classis.INDEX Ordinarü Missae. . . et Appendicis. — Kyrie Rex Genitor . Mariae V. — (De Angelis) . Credo III . VI. II. . 2. • Credo IV Credo V Credo VI Cantus ad libitum. — — — t e m p o r e paschali Alii c a n t u s a d libitum p r o a n t . In dominicis Adventus et Quadragesimae XVIII. . 1. I n t e m p o r e paschali. In festis III classis. III. In festis II classis. temporum et in Missa rogationum. — Cum jubilo X. In commemorationibus et in feriis temporis natalicii.—J`esu Redemptor XV. 2. . . VIII. I n f e s t i s I I c l a s s i s .1* 15* 18* 21* 25* 28* 32* 35* 38* 42* 44* 47* 51* 54* 55* 57* 59* 59* 62* 64* 67* 69* 72* . — Cunctipotens Genitor Deus . Ad aspersionem a q u a e benedictae e x t r a t e m p u s paschale . — Kyrie Deus sempiterne . 1. — Alme Pater XI. IV. . VII. in vigiliis. V. In festis B. . VI. feriis IV. . Tonorum Communîurn. Asperges me I. . — Kyrie fons bonitatis III. In feriis per annum . . — Pater cuncta XIII. 4. V. 3. . Credo II. Mariae V. . In dominicis per annum. VII. . 1. 1. . . I n f e s t i s I c l a s s i s . In festis II classis. In festis II classis. I n festis I classis. [Deus Genitor alme] Benedicamus Domino Credo I : . IX. . — Kyrie magnae Deus potentiae . — Lux et origo II. 5. — [Stelliferi Conditor orbis] .

pro antiphonis ad Introitum. IV. II 92* Missa pro defunctis Absolutio pro defunctis In exsequiis defunctorum TONI COMMUNES MISSÆ.i82#^ Index Appendicis. 141*. Hymnus Te Deum lauäamus Hymnus de Spiritu Sancto. 87* — IV. . 83*. 153* i53*» *54* *54* . \Kyrie salve] (In dominicis Adventus et Quadragesimae) 83* Gloria I. VIII. II. Toni orationum Tonus prophetiae Tonus epistolae Tonus evangelii Toni praefationum . VII. O Pater excelse 82* Kyrie X. II. 157* 158* . 91* Agnus Dei I. [Orbis factor] (In dominicis per annum) 82* Kyrie XI. Veni Creator Spiritus In festo Corporis Christi ad processionem : — Hymnus Pange lingua gloriosi Corporis — Hymnus Sacris solemniis — Hymnus Verbum supernum prodiens — Hymnus Salutis humanae Sator — Hymnus Aeterne Rex altissime — Ad Benedict. Gloria Patri ad Introitum Modus cantandi Alleluia tempore paschali secundum octo tonos. II. 155* 156*. More Ambrosiano 89* Sanctus I. I l l 90*. Ss. 144*. I l l . Kyrie IX. Ad Pater noster Ante Agnus Dei Ad benedictionem pontificalem 94* 102* 105* 113* 120* 122* 126* 130* 132* 133* *33* Toni `¶. V. 85*. Pro gratiarum actione. VI. I. 147* 150* 152*. Ofifertorium et Communionem *35* 138* APPENDIX. Sacramenti . III. .

INDEX GENERALIS Decretum De ratione et usu huius Gradualis De aliquibus regulis in cantu servandis Variationes in proprio sanctorum De ritibus servandis in cantu Missæ De tempore quo instrumentorum musicorum sonus prohibetur Proprium de Tempore Proprium sanctorum Commune sanctorum Missae votivae per hebdomadam Aliae Missae votivae pro diversis rebus Ordinarium Missae (Kyriale) Missa et absolutio pro defunctis Toni communes Missae Appendix Proprium sanctorum pro aliquibus locis Commune sanctorum pro aliquibus locis Psalmi usitati per hebdomadam sanctam secundum novam interpretationem latinam v vii xv xxii xxiii xxvi i 390 [1] [84] [I][7] 1* 94* 113* 141* 1** 114** 143** D ..498 . S. Tournai — 10. ÉDITEURS.1967 -0002 -43 Imprimé en Belgique par DESCLÉE & Cie. A.