P. 1
Poznavanje Robe II

Poznavanje Robe II

Ratings:
(0)
|Views: 2,886|Likes:
Published by Foto Anđela

More info:

Published by: Foto Anđela on Nov 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2013

pdf

text

original

ft I

*

'
PUCKO OTVORENO UCILI§TE «POUKA» KARLOVAC

"x

PO^NAVANJE ROBE II godina

-Samo za in tern u uporabu!

Robajepr$j^vod Soyjekova rada namijenjen tr&Stu. Dakle, pripremljen rucak u kucanstvu najnijenjen prehraiil: ofeitejlri§e roba, JListi takav ruCak pripremljen u restoranu jest. Nije roba ni drvo u 5umi, kao ni stijena bogata zeljezom, jer u njima nije sadrian rad. Prema namjeni roba se dijeli na dvrje skupine: investicijsku i potrosnu robu (si. 1). roba investicijska (sredstva rada)

,

1

potroSnja roba Sroke potrognje

,

roba proizvodne potroSnje (sirovine i reprodukcijski materijal)

I roba durogorcnog karaktera (namjeStaj ltd.) SI. 1. Shematski prikaz podjele robe

i roba kratkoroc'nog kaiaktera (namirnice)

Investicijska roba (sredstva rada, osnovna sredstva) slufci za proizvodnju druge robe. To su strojevi, uredaji, alati, proizvodne hale ltd. PotroSna roba_namijenjena je potroSnji. Prema namjeni dijeli se na robu proizvodne potroSnje i robu Stroke potroSnje. Roba proizvodne potroSnje (predmeti rada — sirovine i reprodukcijski materijal) jest roba namijenjena daljnjoj prefadi da bi se iz nje na fcraju dobila investicijska roba ili roba Siroke potrognje. Roba Siroke potroSnje (roba osobne potrosnje) zadovoljava potrebu stanovniStva. Dijeli se na robu dugoroCnog i robu kratkorodnog karaktera. Roba dugorofcnog karaktera ne trosl se tijekom uporabe, pa je zato moiemo duze;vremena koristiti. U tu grupu roba ubrajaju se, npr. namjeStaj, odjefia i obuca, autompbili itd. -.V ; . Roba kratkoroCnog karaktera troSi se uporabom. U tu grupu roba ubrajaju se-hrana, sredstva za pranje i CiScenje, farmaceutski i kozmetidki proizvodi itd. Poznavanje robe je strucno—znanstvena discipline koja se bavi proucavanjem robe pa se zato zove joS i znanost o robi. Pbxiiavanjc robe proucava robu s glcdiSla uporabnc vrijcdnosti, kvalitclc, sislcinati/Jicijc, pukovanja, skladiStenja i Cuvanja robe. JLJporabna vriiednost^obe jest sposobnost robe da zadovolji fiziologke i psihicke potrebe doyjeka. Ona je, dakle, mjerilo korisnosti robe. Predmet ispitivanja uporabne vrijednosti robe jest ispitivanje sa stajaliSta potreba i sposobnosli ucke robe tin podmiri odrcdcnc pwlrcbc ccivjcka. ProuCavanje kvalitete robe nije iskljudivo tehniCka disciplina. Ona se ne odnosi saino na metode analize kvalitete proizvoda,ve6 se odnosi i na probleme razvoja kvalitete i ekonomskih izbora optimalne kvalitete proizvoda na odredenoj razirii razvoja druStvenih odnosa. Danas se u svijetu proizvodi veoma velik broj vrsta robe. Da bismo « u torn golemom broju mogli lakSe snalazi^i, bilo je nuzno provesti sistematizaciju roba sa stajaliSta stupnja prerade, potreba koje se tim robama podmiruju, sirovina od kojih se te robe proizvode, tehnoloSkih postupaka koji se primjenjuju u proizvodnji roba itd. Sa stajaliSta poljoprivrednog poduzeca pSenica je proizvod, a sa stajali&a mlina ona je sirovina. Isto tako, sa stajaliSta rudnika zeljezna je ruda proizvod, a sa stajaliSta zerjezare to je sirovina. Takvim shvacanjima poduzeca nema prigovora, ali sa stajaliSta ukupne gospodarske djelatnosti ne moze se jedan objekt jednom smatrati sirovinom, a drugi put proizvodom. Zato se s glediSta ekonomike predmeti rada svrstavaju u ove tri skupine: 1. prirodne skovine, 2. reprodukcijski materijali (repromaterijali), 3. dijelovi i sklopovi.

Prema porijeklu prirodne sirovine mogu biti. Koje sve aktivnosti obuhvac^ tehnoloJki proces?/ 2. dio ili sklop) ili flnalna roba (roba investicijske potroSnje ill roba Siroke potroSnje). TehnoIosTci procesi mogu biti kontinuirani (neprekidni) i diskontinuirani (periodiCni. Od pocetka industrijske revolucije to se postizalo uvodenjem mehanizacije (strojevi) pa se udio Covjeka u proizvodnji sve vise orijentirao na uskladivanje i kontrolu rada strojeva. U strojogradnji neke elemente slozenih aparata i uredaja koji predstavljaju posebnu zaokruzenu cjelinu proizvode specijalni proizvodadi. Na taj se nadin smanjuje razUka izmedu proizvodnog i neproizvodnog rada. zrdc. odvijaju se po unaprijed utvrdenom redoslijedu. lova i ribolova). tako da su predmeti rada u stalnom kretanju. Tada su svedenici bili nosiocj medicinske prakse. kao §to su manja potroSnja energije i vela proizvodnpst rada. odiiqsno iyega »o je blip 11 vezi s njegom tijela. koji moie biti roba proizvodne potroSnje (reprodukcijski materijal. mozda i vjJe) i dugo nakon toga (4000r:.5000 godina) bija povezana s retigioznim obredima. DjelomiCnom preradom prirodnih sirovina doblje se roba koja drugim poduzetima sluzi kao predmet rada. . Stijene. Taj se proces joS i danas odvija ili se paralelno s njim uvodi u f>roizvodnju. . TehnoloSki procesjibuhva^ajve aktivnosti koje treba izvr&ti kako bi se od sirovina. KOZMETJCKA. Najstariji zapisi u kojima se spominje uporaba kozmetiCkih preparata potjeCu iz starog Egipl^. Sto rezultira velom ekonomiCnosViu proizvodnje. • Kontinuirani procesi odvijaju se bez prekida. reprodukcijskih materijala. Stoje investicijskaroba. Pitanja 1. PARF1MERIJSKA I DROGliRUSKA ROBA 2. . isprekidani).1. dijelova i sklopova dobio proizvod odredenih osobina. Prirajenaje kozmetike u to doba (otprilike prije 7000 godina. njegu i uljepSavanje ljudskog tijela. Kontinuirani procesi imaju rnnoge prednosti. Stednja prirodnih sirovina.KQZMETIICA Kozmetika. preparata i sredstava sluze za 5iS6enje. Sto je roba i kako se dijeli? / 2. pa i kozmetikeJ . uvodi se nova kolicina predmeta rada. ugljen. a kad se proces zavrJi i iz njega izadu proizvodi. nisu sirovine. samonikle biljke. vec" su samo potencijalni izvori sirovina. a zatim se ugraduju u fmalni proizvod. Za uporabu otpadaka kao sirovina postoje mnogi raztozi od kojih su najvazniji: pove&nje ekonomifinosti proizvodnje.PrJrodne su sirovjnejrobe najnizeg stupnja obrade koje se dobivaju iskori&avanjem prirodnih nalaziSta. prometu i potroSnji postaju sve vazniji izvori sirovina. Prema njihovoj slozenosti to mogu biti dijelovi ili sklopovi. prirodna voda itd. Kako dijelimo prirodne sirovine prema porijeklu? 5.a Sto potroSna? 4. zaStita prirode. mineralne (rude i mineralna goriva). Sto je uporabna vrijednost robe? 3. To je reprodukcijski materijal. posfeupci primjene i^ppcesi proizvodnje supstancija. Neki kontinuirani pro* cesi se ne prekidaju ni za vrijeme praznika. uz ravnomjeran ulaz predrn^ta rada u proces i ravnornjerari izlaz gotovih proizvoda iz procesa. Citav razvoj tehnologije tezi smanjenju udjela Cpvjekova rada u neposrednoj proizvodnji uz povedanje proizvodnosti rada. Sumarstva. Diskontinuirani proces se stalnb prekida. Zato se diskontinuirani procesi sve vi$e zamjenjuju kontinuiranim gdje god je tomogude. organske (proizvodi poljoprivrede. Te aktivnosti su unaprijed odredene. Nczadovoljstvo Coyjeka svojim izgfedom i njegova zelja da uljepsa svoju vanjJtinu inicirali su podetak razvoja kozmetike mnogo prije od najstarijih materijalnih dokaza. U novije vrijeme otpaci u proizvodnji. U proces se uvede odredena koliCina predmeta rada. nafta i zemni plin u utrobi Zemlje. •> . Sirovinom postaju tek kad se u njihovo dobivanje ulozi rad.

stoljeca. olovno bjelilo (za izbjeljivanjcXi ugljcn (za iminkanjcodiju).v»<hi i svc vc£oj prinijcni /lianosli u njih<>voj proizvodnjr.Od ko/mclickc sc praise u io vrijeine spoininjc kupuii|c. (Prema francuskom lotion. rPuderizia lice jesu kozmeticki preparati kojima se uglavnom upotpunjuje boja tena. otopina. njega ruku i njega tijela. .Kolnisch Wasser). bojenjc i oblikovaiije kose. Sirovine k°Jg_!g:^lv^e upogMjujujai dobivanje pudera za lice jesu: talk. p. povr&nske prljavStine i masti s lica i vrata.dovoljjio_sJdizav(da sc mpze lako nanositi i di na kozi imalfim. Puder mora biti dovoljno aderentan ( dobro prianjati narUce).l. njega usta. v " ' • . i XVIII. velina se kozmetiCkih preparata joS uvijek priredivala u ku^noj radinosti. laits de toilette. Daljnji doprinos razvoju kozinetike dali su Grci u helenskpm ra/. njegai Jkpse. U XVII. cink^ksid.lVNJEGAUCA Za njegu lica sluze kreme i losioni (mlijeko) za CiSdenje i toniziranje. osobito gUcejrol-mpnostearat. " . pigmentw]^gnife*. taijive kreme. pa selazlikuje njega lica.g. i pridonosi barSunastom izgledu koze. Dobarpuder_za lice^ trebajinati dovoljnu ni^ ppkriyanja (da prekrije hianja o$te£enja i proslrene pore koze).: . voda i cmulgatori kao $to su trietanolamin-stearatj. . eteri$nih ulja i alkohola. ':-\t . Aioderni losioni za f'fiii-"' ^enje zapravo su vodom razriiedene kreme za jiS^enjeJolikojdla j(g ujmjrn^y^d^n^j^za^J^ojiitim^nji. emolijentan znaCionaj kojiopuJta. Rimskog carstva. pod losionima se u kozmetici opc°enito razumijevaju kapljeviti preparati. Takoder prema francuskom emollient. st. precipitirana kreda. protptip prve hladne kreme. Na temelju akumuliranog iskustva i novih spoznaja podele su se koristiti nove biljne i niineralne sirovine. kaolin. te na preparate za uklanjanje prirodnih nedostataka i znakova starosti. . Mnogo se upotrebljavala liBfta (za bojehje kose i kozc). Kupanje i diSdenje tijela smatralo se neobiCnim i suvilnim. laits de bcaute.) u Njemadkoj pojavila danas §irom svijeta poznata kolonjska voda (Eau de Cologne . •i Kreme i losioni fa c'i&enje sluze za uklanjanje Sminke. specijaine kreme i losioni. U to se doba (1725. ekstrakta hamelisa. Vaian doprinos razvoju kozinetike dali su Arapi isticanjem potrebe i stvaranjem navika higijemke njege koze. Nije bilo vetih novosti u izmjeni njihova sastava. ruSne yqde i stiraksa. yjlaiowmke krem djelotvorniji i su i izdajniji odJkmma zsL^fesje. . U to je doba osobna higijena i njega znatno zaostajala za elegancijoni i luksuzoin u odijevanju i urcdenju okoline. a osobito pbslije prvoga syjcfskog ratii.hoimQnsJ<e laeme. te njihova osvjezenja i njege.^ Temeljni su im sastojci minerajna ili druga ulja. kose i zubi. te Iminka za lice. Pod francuskim na ziviina laits virginals. Vcc" tada je naCinjena prva klasifikacija kozmetike. apsorpcijsku sposobnost (da mo2e neuodljivo apsorbirati izluCevine koie i prikriti njezin sjaj. Oni su prvi uporabili destilaciju i alkohol u pripravljanju razliCitih tinktura. U to doba Galen jepripravio Ceratum refrigerans.sne vjerojatno senajyjje koristi od syihJcozinetiCkUi proizvoda: Osnovna mu je namjena postizanje $to privlaenijeg izgleda usaha korekcijom njihove boje.i /Kreina ^oje koristimo u kozmetici ima mnogo vrsta: hladne kreme. emolijantne krcmc i losioni. Dobro pripremljenim preparatima iz te skupine lice se cisti mnogo bolje nego pranjem sapunom i vodoin. Osobito se pazilo na njegu kose.. stearati metala. Temeljni je _^^ Djelovanje tih preparata zasniya se na jrtjegoyoj^rood ptiaganja_ masne prljpitiiie . /nhvaljuju^i tiKisoynoj potroSnji ktvjiicliCkih proi/. na preparate za odrzavanje osobne higijene i uljepsavanje. titan(iy)-oksid~^ (|lu4_^za u. osobito u Francuskoj. temeljne kreme..ddblju i Rimljani u vrijenic procvata. snianjuje z?|pgnutost. njega odiju. Postoji viSe razliCitih klasifikacija koznietike^Jedna je od najprilivatljivijih i naj6e§i6ih klasifikacija prcma nainjeni. Jedino je proizvodnja mirisa dalje znatno napredovala. Brzi razvoj trgovine u doba renesanse omoguclo je velik napredak kozinetike i parfimerije. ublazava).gladak iz^e^tdjwo^no rastresit (da moie kozi dati lijep bafSimast izgled). Kozinetika se modernog doba pofiela snaino razvijati po6etkom XX. Proizvodnja mJjdsajmaina-ieJiapi^ovAlaj^^ ekstrajcata. oblika i sjaja. Time su bitno unaprijedili i proizvodnju mirisa. mpnp^Uceridi. losioni se koriste za Ci$cenje lica ve6 mnogo gbdina. prekriva sjaj koze {— . Siniiikaujc i balzamiranje. magnezij-karbonat . U poCetku su to bile vodene Qtopjne sapuna s dodacima glicerina. tzv.

— se proizvode pastozni kozmetidki preparati. 2. ultranialiii. Sadrze ts|^ djelotvorne sastojke kao i praSti za zube. Nakon toga se smjc^ si dodaju aroma i tenzidi Rroces zavrsava homogcnizacijom. osvjezavajuft okus i aroma paste za zub. kanauba.ptt^tvv^Anjc ruia. krorna. Vazni dodaci pastama za zube su veziva koja sluze za stabilizaciu suspcnzije i postizanje prikladne konzistencije. odvojeno dispergiranje boja u dijelu ulja. NJEGA OCIJU Sminke za o5i i preparati kojima se uklanjaju te §minke. Smirtkc za oCi sluze za uljepsavanje oka. sorbitolu. Vet prerna njihovoj vrsti i namjeni. za postizanje specijalnih efekat a. ."-' . izopropilmuistinat. proizvode se kapjjeviti i krem^ruz. '--. .NJEGAUSTA Osnovna je namjena^kozmetidkih preparata za njegu usta di§6cnjc dostupnc povrSine zubit sprefiavanjc pojave ili barem ublazivanje neugodnog mirisna usne Supljine i osvjezenjc dalia.j £ada). kao $to su Sminke obrve. za pripravljanje tih preparata koriste se vrlo razliCite sirovine. prirodnie i urnjetne . ublazuju ili korigiraju cstetski nedbstaci i istiCu pojedini dijetovi oka i podruija oko njega. arome i mirisi. Pripravljanje paste za zube po^inje moCenjem yeziva u glicerinu. Po vaznosti ih slijede praSkasti. boje i pjgjrientj. Srnjesiju dodane jjo^i'ot^ljcj^ Osini u obliku lijevanog stapica. najdcSde kao tube od aluniinijskih legura ili mekih metala. Glicerol.{ricinuspvo|uI}c xa jclo).2. talk» kapliOtyari W razliditih . a proizvode se kapljeviti i Cyrsti preparati* (dentalni sapuni). ali i ne moraju. Time se dobiveni homogeni ge) pomijesa s abrazivom. s dozatorom ili bez njega.jyj usnc^jesuiafilLij:aiia~iilja. hidrtjjpiiirtn^^ kol. . Frema namjeni. '. da se sprijeCi njeno susenje i skrucivanje. U tu svrhu dodaju joj sc siadila i arome. NajaeS^e sc za to koristi metilceluloza. Siroviiic kojc' ^^^^^^or^:m.3. s razliCitim dodacima. • " ~ ! • '' ^ .. Tube mogu. ponovno taljenje i homogeniranje pri sjedinjavanju tin masa i rnijejanju s drugini dodacima. koji sc pakir? u osobita kuciSta. DekJaracija za zubnu pastu mora bUi otisnuta I na tubi i na kartonskoj kutiji svakog pojedinaCnog pakiranja u prometu. prirodne smole i gume. sorbitol i pro|>iiertgllkol sluze kao sredstva za odrzavanje vlaznosti kreme (paste). SjenilazapCne kapke. To su razMiti preparati kojima se prikrivaju.. ulagatK se u kutije. sjnole't^ lanolin. propilenglikolu ili njihovim smjesama.a da se ambalaza ne oJteti prije ponude potroSadu. Kao i ruievi za usne i sminke za oCi koriste se vrlo mnpgo. Osim za podupiranje CiScenja vj^ Jim preparatima tcnzidi sluze i kao pomodno sredstvo za modenje i dispergiranje abraziva.Jb)n:: zcrvansi i antioksidansi. lanolin i derivati. kandelila i pdeHnji yosak» ozokerit. Zubne paste koje sadrzavaju te tvari nazivajuse medic inskima.>3 2S. Zalim se ta smjesa dispergira u vodji u kojoj su otopljeni sladilo i konzervans. najvi§e spojevi fluora. . zbog povoljnog djelovanja fluora na zubnu caklmu^ (prevent ivno djcluje • • . Zubne paste se jnogp stavljati u promet samo . hidratizirahi alurnjnij-siUkat. natrij alginat. Osim tih.e jedno je od njenih bitnih svojstava. Ugodan. a moraju biti takve kvalitete da se sadrzaj pakiranja ne moze izmijeniti ili uporabiti. 2:1. natrij -fluorid. bentonit.1. '. Sminke za oCi mogu se fclasirati u nekoliko najvaznijih skupina. steannska kiseUna. ' . na pojave karijesa). a rjede u plastidnim tubama i bocama. npr. cinka i titana. npr.• • • '„ . lijevanje ruza u kalupe i ambalaziranje. maskare i preparati za korekciju konture oka. '• . ' Paste za zube u osnovi^u vodene ili bezvodne suspencije abraziva u glicerolu.i.Osnova modernog ruza za usne jest smj«ajijjaj_ v^ Stapjtf. ' . pastama za zube dodaju se i razliCite druge tvari. .^aTcaoTniaslac. natrij-monofluorfosfat i kositar—fluorid. U kozmeticke preparate za njegu usta ubrajaju se i vodezajista.u originalnom pakiranju. Postupak priredivanja ruza obuhvaca taljenje i homogeniziranje temeljne mase. karmin kao boja. " • . cerezin.ni|M^(vebraa$j^J-zjbtastib). oksidi ieljeza. Koriste se i drugi dodaci s pretezno terapeutskim djelovanjem. voskovi t ulja. . natrij-karboksimetilceluloza. odzradivanjcm i pakiranjcm paste u tube. ugljikovo crnilo.

praScii Preparati zakovrianje (ondulaciju) kose sluze za trajne promjene konfiguracije kose (trajno kovrCanje kose. kreme. preparate za izbljedivanje. prodaju se pod imenom rieke poznate paste za zube ill rljihova proizvodaCa. Samponi za kosu preparati su kojima je osnovna namjena djelotvorno CiSdenje kose i vlasiSta. . npr. Ni do da-• " ——.••• -"• -' • '•. kosa se moze njome izbUjediti sve do svijetloiutih tonova. • ' '• . PraSci za zube.jjajna i lakfe se CeSl|a. ' has se njihov sastav nije mnogo promijenio. Samponi rnogu^iti kapljevine. Noviji preparati.NJEGARUKU . a kasnije i maleinske kiseline. Preparati za ispiranje kose.. ' : ' .m7?^^ Preparati za izbljedivanje Ikose upotrebljavaju seja projmjenu boje tamne kose u nekii svjetliju. takoder se uglavnom sastoje od prikladnih abraziva. • . iako aromatizirani i zasladeni te poboljsani s heSto tenzida.^dnosno razgradnji melamina. Sioyjre.preparati kojima je osnovna namjena promjena boje kose. Ponuda zubnih pasta na prodajnim fegalima kompletira se preparatirha za ispirahje i njegu lista. kreme i losioni za njegu oStedenih nokata. preparate za kowCanje i preparate za postizanje specijalnih efekala. s obzirom na sastav. preparate za ispiranje kose. u sredstva se za njegu ruku ubrajajujoS ineka pomolna za aokte.1. geli i paste. da je zaStitc od Stetnih utjecaja i da je uCine sjajnom. da bi se'poboljsao izgled i op6e stanje kose. Prakticki je mogu6e postidi skoro sve iii najved dio pshovnih boja prirodne k0se.' ' . ' . . Glayne ^royinejcoje se^koriste za njihovo|iripravijanje jesu tenzidi. tartarne. razli&ite su izirade. Modcrni se preparati za ispiranje kose uglavnom temelje na razliCitim kvaternarnim amonijevim spbj^vinjai. preparati za skidanje tih lakoya i kreme i losioni za ruke. neki spojevi metaja i kombi^adje jednih i drugih.J^^yim^j^va^en^kpsa postaje rneka.. . velteine i kvalitete (od prlrddne dlake. Cetkice za zube..djelovanju na zdravlje zuba. izbljedivanje i skidanje mrlja i za oCvrSdvanje. koji jenosilac boje kose. ' . Preparati za specijalnu njegu kose sluze da kosi daju prirodan injego van izgled. nego opienito na zdravlje) tako da je kosa nakon pranja meka^ajna ipodatna za oblikovanje frizure. • : • . zavodima za zaStitu zdravlja i u sliCnirn organizacijama. Anionski se tenzidi mnogo koriste zbog^bilne pjenei yelike jnQ^L£is^enja. Sye to prodaje se na policama prodavaonica opdeg tipa kao jedinst vena skupina proizvoda. gbtka. ... NajCes^i je preparaf za tu svrhu razrijedena vodena otopina yodik— peroksida s neStojimonijaka. Nove paste za tube obvezno se testiraju na zubnim klinikama. kapljevite u5vridivade i lakove za kosu. ^ .. bojila za kosu. . 2. Glavni preparati koji sluze za njegu ruku jesu lakovi za nokte. jesu preparati kojima je u pocetku osnovna namjena bila uklanjanje ostataka sapuna. Cesto zvano trajnom). cinskih strudnjaka o njihovu. stomatoloSkim fakultetima. Za to postoje Wadni postupak (hladno kovrCanje) i postupci s grijanjem (vodeno i vrude HovrCanje). . U poCetku suoni najvedm diielom sadrzavali fino usitnieni abraziv (kalcij-karbonat).4. Bpjila za kosu jesu . preko kestenjastocrvene do plavocrne. PriWavljaju se kao emulzije i suspenzije. . a kasnije i dnigih sredstava za pranje s netom oprane kose. Preparati za izbljedivanje kose proizyode. . jNjihovo se djelovanje temelji na oksidaciji. ' • • ' " _ ' ' ' ' " :: •" • Za pripravljanje prvih sredstava za bojenje kose koristili su se razlittti biljni ekstrakti. prema dogovoru proizvodada. §to se desto koristi u propagandi. sintetike i stidno). bez Stetnog popratnog djelovanja (ne samo na te dijelove tijela.se^kao otopine. niirisavom i podatnorn^^^ Mogu se svrstati u briljantine^lkoholne losione i tonike. Ved prema koncentraciji te otopine i trajanju kontakta. U poCetku su se za to najvise upotrebljavale razrijedene otopine octene. 21. kreme. najjednostavnija su sredstva za CiScenje ztibi. osyjezivaCima daha i priborom za di&enje zuba. meksanje i skidanje rubne kozice. gelne preparate.. . Osim tih.PotrqSadi najCe$6e biraju zubnu pastu prema okusu ill navici a ponekad 1 prema preporukama medi. Cetkice za zube. Moderni preparati omogu£uju postizanje velikog broja razliCitih nijansi koje bez obzira na njenu prirodnu boju: od platinastobijete. .5.NJEGAKOSE Suvremena se sredstva za njegu kose mogu svrstati u Sampbne za kosu. a desto nisu bill niti aromatizirani.

sapineTTcrem^jpjej^za ^ poslije bjrij^njav preparate zajunCanje. Dezodoranski koji djeluju samo maskiranjem sadrze parfemske kompozicije kao glavne aktivne sastojke. za njegu se tijela pri kupanju ili poslije kupanja upotrebljavaju i neki losioni. izboru se sirovina za njihovu izradu mora pokloniti posebna paznja. • l^cparati za pjcnu|aycjkupclji dodaju sc vodi za kupanje da bi pritom uastuja obilna I stabilim niirisavu pjena. Djelovanje krema u smislu njegovanja ruku uglavnom se zasniva na djelovanju njihovih sastbjaka s emolijentnim svojstvima. Zbpg toga njegova primjena nije sasvim bez rizika.6. pudere. Glavni je mehanizam njihova dezodorantnog djelovanja suzbijanje razmazanja rnikroflore koze oduzimanjem vode potrebne za metabolizam. kao Sto su natrij perborat. ' ' ' • • • ' ':::*-^ • . dobro adherirati i stvarati film visoka sjaja. dczodoriranjc Hi parliiniraSastpjci tih preparata koji sluze za stvaranje pjene moraju imati mot stvaranja obilhe i stabilne pjene i u tvrdoj vodi. sampone i preparate za kupanje. prema iritiranju i fekciji. Mnogo su bolji dezodoransi s adsorpcijsktm djelovanjem. Prema svojstvima zaStitnog filma ti se proizvodi svrstavaju u dvije glavne grupe. Jednu Cine kreme i losioni odbojni za vodu i u vodi topljive tvari. Qsnovna im je syrha stvaranje dekoratiynog illma na ndktima. najvis^iefflPttJentim^-giiyj^iuiiiia i mirisi ma. Time se manje-viSe spreCava dodir Stetnih supstancija s kozom. ^ Dezodoranski s oksidacijskim djelovanjem najdeSde su puderi u kojima su aktivne tvari jaki oksidansi. 11. T o s u razliCiti tenzidi. Lakovi i bojc) koji sadrzc razJidite dodatke. koji se razlikuju od sliCnih preparata za odrasle time Sto im djelovanje mora biti prilagodenb vrlo osjetljivoj djedjoj kozi. s razliditim dodacima. a drugu proizvodi odbojni za masti i tvari topljive u mastima. Losioni za djecu jesu emulzije. . da se izbjegnu jznenadenja. etilacetat i butilacetat.^pjejaraje_zanjegu_nogu^ Preparati namijenjeni djeci izdvajaju sc kao posebna skupina sredstava za njegu tijela. osvjczcnjc. ali mogu biti igeli i kreme. . osobito pod utjecajem aktivnosti bakterija. Ulja za djecu smjese su mineralnih i biljnih ulja s lanolinom i njegovim derivatima.o. kao Sto su opuSlanjc.magnezij-peroksid. antiseptic! i parfeinska ulja. Osim toga. kreme. pa su zaprayo mirisi. natrij-peroksid. soli za kupanje. miri$fij. kpja uz diSdenjc J|jia i druga kori^ya d^jek^var^a. Naj£eS6e se za otapala u tim preparatima upotrebljavaju aceton. Dezodoransi su preparati za maskiranje neugodnog vonja tijela ili spreCavanja njegova razvijanja. • Za priredivanje tih preparata upotrebljavaju se uglavnom i sirovine kao i za ostale kozmetidke preparate. ili bakterostatski. . pilatore. adsorpcijom. Pravi dezodoranski (u nastavku. Debar lak za nqkte moraMjgjjati toko raz^ mazatj.). . kojima sudodani antioksidansi. puderi i kolonjske vpde. oksida. Na radu. brzo se susjfi i. (Osim tih preparata.Lakovi za noktc lazurni su ili pokrivni nitrocelulozni lakovi (V. Smiju se upotrebljavati samo sirovine s provjerenmi blagim djelovanjem na ko2u i sluzokozu. biti'otporan pr£iua-4fej&vam'iLvode i i za^skidanje laka jesu smjese otapala zaj^cejujoz^lja^^ i (Irupi Pri torn dodaci otapalima sluze za spredavanje iji ublazivanje pretjeranog isuSivanja i odma&ivanja nokata i koze oko njih.NJBGATIJfiLA Glavni preparati za njegu tijela obuhva^aju srcdstya^jea jcup^ji (pjenusave i uljne). Obidno su ti prcparati kapljevine.£yrsnuti. . cijom. natrij hipoklorit. losione. Ulja i losioni za djecu slu2e za CisVSenje i njegu koze. kratko. preporufiuje se kliniCko ispitivanje tih preparata prije puStanja u promet. Sredstva kojima se postize takvo djelovanje nazivaju se antiperspiransima (antitranspiransima). Krcnie i losioni za ruke sluze za njegu suhe ili iritirane koze ruku i njenu za&itu odjtetno razliCitih tvari koje|ujritiraju i oSteduju. Za^titjno se djelovanje tih preparata zasniva na prekri vanju koie ruku zaStitnimifilmom prikladnih svojstava. posebno novorodendadi. Medutim. KozmetiCki preparati za djecu obuhvadaju ulja. dezodoransi) mogu djelovati maskiranjem vonja tijela. U tu se skupinu ubrajaju svi puderi koji su jaki adsorbensi. u svakodnevnom iivotu i industriji Covjek sivb &56e dolazi ii su za zaStitu od njih ti preparaii sve potrebniji.. ili kombiniranjem tih mehanizama. Djelovanje dezodoransajTib2e se zasnivati i na spredavanju i ogranicavairju toga ludenja. . Ostali se dezodoransi Cesto nazivaju pravim dezodoransima.

Puderi za djecu sfciie za njegu i podmazivanje koze. antiseptike i mirise.. voska za modeUranje ne smiju sadrzavati Skodljive tvari. PARFIMERDSKA ROBA 2. PARFEMI Parfemijod francuskog parfum = miomiris) pripravci su proizvedeni iskljuCivo radi ugodnog miiisa. 2. / Proizvodnja par fema. Odnos pojedinih sastojaka skupih mirisa vrlo je osjetljiv i manja odkupanja u sastavu mogu imati nezcljene efekte. |>a je uobiCajeno da se skupina proizvoda za osobnu higijenu/rpluf uljepsavanje tije^ la naziva i skupinom kozme titko -parfimerslujskihproizvoda.• .ne smiju biti Siljastog oblika niti imati oStre i zupCaste bridove koji mogu ozlijediti dojenfcad i malu djecu.moraju biti izradene tako da se ne mogu progutati ili staviti u nos ili uho. mirisnih tvari i sliCno..Kieme za djecu sluze za njegu i podmazivanje koie. .. . patentom i kvalitetom. Puderi za djecu sluze za apsorpciju znoja i podmazivanje koie da se sprijecj iritiranje trenjem. Po sastavu to su emolijentne kreme. ..-----.. A.1. Broj umjetnih ill sintetskih mirisnih tvari vrlo je velik. tekstila...-. IgraCke od metala. njegu i zastitu tijela.2. Po sastavu to su emolijentne kteme. nego moraju odgovarati specijalnim propisima za materijal koji slu£i za izradu igradaka. cibet. ili se stvaraju kombinacije kakvih u prirodi nema (fantazijski mirisi). . Mnogi cijenjeni i vrlo skupi parfemi svjetskih znanih proizvodaCa zaSti&ni su imenom. Modern! parfemi sadrze vedi broj miriSnih komponenti (mirisne kompozicije)... niti smiju biti obojene Scodljivim bojama.. ^ . mirisnih preparata i pripravaka vrlo je stara vjeStina. gume.— ----. redovito kao alkohoJn^topin^p^ircKinih i sintetskihjrmi^ rifinih ulja a za ^^irajye mirisa dodaju im se razliCite niirisne^noj^j^erubalzam.koji se mogu lako rastaviti.3. benzojeva smoll i sliCno)Jjniri\————* " "*" . . umjetnih masa. a specijalizirane prodavaonice kozmetike parfimerijama. . IgraCke za dojendad ne . . Osnova je till pudera talk. keramiCkih sirovina. cmogorice.. njihov najmanji dio ne smije biti manji od 7 cm). 2. Cesto obavijena tajnom i mistikom."" • sne tvari zivotinjskog porijekla (ambra.moraju biti dobro izglaCane ili prevudene lakom odnosno lak-bojama (drvene igraCke ili drveni dijelovi igraiaka). ' Mirisnom komponentom najdeSc^ se odreduje kakvoda kozmetidkih preparata i^rugih proizvoda za pianje.'"•"''' . kojima se jnastoji imitirati miris cvijeda (cyjetni mirisi).smiju biti manje od 7 cm (ako su sastavljene od vise dijelova. . . .. Za izradu igraCaka ne smij^ se rabiti pirotehniSki materijal kojim se djeca mogu ozlijediti.elektridni napon u igra6kama koje se napajaju elekjtridnom energijom ne smije biti veCi od 24 V. . ( ..DJECJEIGRACKE Igradke koje dijete moie igrajuti se staviti u usta i IgraCke za dojenCad moraju biti zapakirane u posebnoj zatvorenoj ambalaii. a najCeSde su to tvari jednake prirodnim mirisima ili imaju sliCan miris k^o mirisne tvari izdvojene iz prirodnih supstrata. Samponi i sredstva za kupanje djece razlikuju se bd sliCnih proizvoda za odrasle time Jto sadrze tenzide s vrto biagim djelovanjem na koiu i sluzokotu. Konstrukcije igradaka moraju ispunjavati ove uvjete: .2. Osim toga oni sadrze i dnk-oksid ill magnezij-stearat. moSus i drugo) te tvari koje nemaju ugodan miris alijpridonose stabilnosti i ukupnom dojmu mirisa.

2 " Masa 1 m papira zove se gramatura. odstranjivanje metalnih dijelova i bijeljenje klorom. poStanski papir itd. To su najkvalitetniji papiri. listova. 1. Sto sve lipotrebljavarno i zaJto. Svrstavaju se prerna gramaturi. Osim ovih vlaknastih sirovina upotrebljavaju se Ijepila. Fapir irna gramaturu od \$p g/mft a karton jznad 250 g/nr. punila i bojej Ljepila sljepljuju vlaknaste sirovine i spreCavaju razlijevanje tinte po papiru. kao Sto su kaolin. Te su sirovine vlaknaste grade. sadra.rnijesaju se dok se ne dobije homogena ka$asta masa. Otporne su na udare. Ta priprema obuhva^a pranje.• • . ^ )Bezbrvni papuse proizvodi od cehiloze pa je zato i skup. | Papir se kao rnaterijai za pakiranje upotreb^ava vrlo dugo i to u obHku papirnih fblija. > 1 . biblijski papir itd. NajCeJd i najpraktiCniji @olk za$titnih kutija sr^dnje |eweil5ine. Prema gramaturi osjm papira u uzem smislu. 3. barit itd. Paoiri od krpa se pnoizvode od starih krpa i otpadnog tekstila uz dodatak malo sulfitne bijeljene celuloze. Vaznost papira u trgovini je mnogostruka. pisa6i. . za njegu o6iju. Ztim se u u mijesalicu stavi Ijepilo. bezdrvne papire. Koja jezadala kiema i losiona za Ci&enje? 4. papire od drvenjaCe i papir od starog papira. S drugim materijalima dobro se kombinira i Cest je u industriji i trgovini. Iz kojeg vremena potjeCu najstariji zapisib upotrebi kozmetiCkih preparata? 2.• • ' polukarton i karton.U. Sto sve upotrebljavamo za njegulica? 3. Gdje se testiraju paste za zube? 7. pri Cuvanju i prodaji.v . 'Otpadni tekstil i stari papir moraju se posebno pripremiti. Najvazniji papiri u ovoj grupi su kromo-papir. Kao punila iipotrebljavaju se praSkaste mineralhe tvari bijele boje.Pitanja: . . -. r^zvlaknjivanje. Transportna ^agirna ambalaza najCe$6e se izraduje od valovite J^gienke. natron-p^pir. Ovisno o veBCini i imsi proizvoda koje treba za$tititi transportne se kutije haj£eS6e izraduju od troslojne ili peteroslojne Ijepenke. Prema osnovnoj sirovini imamo papire od krpa. Tako se dobije pulps (papirStina) iz koje se zatim na papirnom stroju proizvodi papir. drvenjada. Purtik popunjavaju iupljine izmedu celuloznih vlakanaca i tako smanjuju propusnost papira.VRSTE PAPIRA Postoji mnogo vrsta papira. a mijesanje se nastavi. elastiCne su i pogodne za skupno pakiranje najrazliCitijih ptoizvoda. koji se dobiva preradom borove smole. Od kakvog materijala $u tube paste za zube? 6. Koji su glavni preparati za njegu ruku i tijela? 8. Kao Ijepilo obidno se upotrebljava kotofonij. nctopljive u vodi. Kakve moraju bit! djeCje igradke i Sto ne smiju sadrzayati? •/ 3. Stampanih i propagandnih mate^ijala. Od Cega se sve proizvode parfemi? 9. PAPIR I SREDSTVA ZA PISANJE Za proizvodnju papira upotreblavaju se celuloza. usta i kose? / 5. treba razlikovati Vif''*'"'• ' 7 ' . a o vrsti papira ovisi koja de se od njih upotrijebiti. glatkost povrSine i bijelu boju. osnpvnoj sirovini i namjeni. pove6avaju mu masu. ovici) i kartonskih kutija Ui Jaioja4t|vni dio razliCitih viSestrukih fojqa. oblikovane ambalaze (vr6Slee. On robu stiti u prijevozu. Vainiji papiri ove grupe jesu cigaret papir. kromo-nadomjestf k. punilo i boja. Za proizvodnju papira vlaknaste sirovine se stavljaju u potrebnom omjeru u specijalnu mjesalieu uz dodatak vode i. tekstilni otpaci i krpe od biljnih vlakana te stall papir. ^tijice. . a istodobno zadovoljava i mnoge kriterije cstetskog izgleda Stampane ambalaze. zatim tiskarski. poluceluloza. papir za novdanice i dokumente.

kutijica za filtar Cajeve. a odlikuje se mekodom i lijepim izgledom. PR1BOR ZA TEHNICKO CRTANJE Za svaki rad potreban je odreden pribor. nastojati da se celofanirani proizvodi ne izlazu ili ne duvaju u presuJiiBj ili prevjaznim prostdrijama. npr. a zbog nepropusnosti vlage i otpornosti na vanjske^tjecaje i praktidnije.2. zu6kaste ili plave boje. Karton razli&te debljine i kvalitete osnovni je materijal za izradu manjih skupnih pakiranja i kartonskih kutija za mnoge prehrambene proizvodne i kudne potrepStine. u pakiranju cigareta i slidno. izbjegavati ve6a kolebanja temperature. kavu. suh ili odvi§e vlaian zrak. I tehnieko crtarrje je svojevrstan rad za koji je takoder potreban pribor. izraduju se od jednog ill vise slojeva Cvrstog natron—papira. mesa. za za§titno omotavanje (celofaniranje) razli£itih konditorskih prpjzvoda (bombonijera).rasutih" materijala (do 50 kg). a sluzl za bma• tanje delikatesnih i masnih proizvoda. braSna. Za veca pakiranja upotrebljavaju se veCi arci pakpapira vede 6vrsto6e i debljine. izravna ira^nja i drugo) cblofan . hermeticnosti ili zaStita od otvaranja. a obiCno je tanji. Pribor pmojjucuje ortafiu da izradi crtez u skladu s pravilima tehm'ckog crtanja. sulionicsnatih i drugih proizvoda u trgovinu sc dostavIja u ve<Sim arcima razlittte kvalitete prema zahtjevima i kvaliteti robe koja se zamotava pred kupcein. njezne strukture. gubi Cvrstodu. Filtarski paplr koji ne smije biti lijepljen. 1/rlo je pogodan za pakiranje i zaStitu mnogih prehrambenih proizvoda i kucnih potrepStinaj Jednostrano ili obostrano lakirani celofan se medusobno lako vari ili kaSira s drugim materijalima. SREDSTVA ^V PISANJE ^3. U prometu treba izbjegavati gomilanje proizvoda pakiranih u celofan ili zaStidenih celofanskim ovicima.. neito porozniji. razlifiitih ziveznih namirnica i drugih proizvoda izlozenih kvarenju. kutijica za kozmeticke proizvde i drugih proizvoda kojima je potrebna dodatna zaStita od vanjskih utjecaja. Cigaretni papir je veoma fin papir. Upotrebljava se za pakiranje finije robe. soli. • ir^ koji se proizvodi umakanjem papira u rastaljeni parafin. u kombiniranim pakiranjima.1. 3. Papirria ambalaza koja "pri pakiranju dolazi u neposredan dodir s namirnicama mora odgovarati nekitn minimalnim uyjetima kvalitete i zdravstvene ispravnosti propisanima za predmete opde upotrebe. nepropustan je za masti i vodu. kao materijal za izradu vredica za bombone. sedera. prevudena zaStitnim lakom ili polimernim materijalima.. cementa. Od. koji takoder moraju odgovarati normama kvab'tete i zdravstvene ispravnosti u prometu. Izraduje se uz dodatak magnezij— sulfata radi jednolikog tinjanja. Mozemo ga i u Cetiri skupine: .Vrele za pakiranje velidih koli&na . plastificiranih ili druk6ijc oplcwenjenili fivrstih papira. osobito u kombiniranim pakiranjima s drugim materijalima. Gelefen je derivat kemijski modiflcirane celuloze dobiven tzv. viskoznim postupkom kao prozirna folya Hjepa i sjajna izgleda. specijalnih papira spomenut demo nekoliko vrsta koje se u prometu naj£eS6e upotrebljavaju. r S vremenom ili Cuvanjem u nepovoljnim uyjetima (povisena temperat ura.2. Svileni papir takoder se ubraja u omotne papire. upotrebljava se za oblikovanje filtar-vreftca za dajeve i sli6ne proizvode visoke kvalitete i posebne upotrebne vrijednosti. cvijeca i ukrasnih predmeta. izravno SunCevo svjetleifi dr. nepropusnost i lijep izgled. nepropusna za plinove. Prodaju treba planirati prema dinamici obrtanja proizvoda u trgovini. Sluzi za za§titu osjetljivih proizvoda i pakiranje masnih namirnicaJ ObiCni oinotni papir xa pakiranje kruha. Pergamentpapir je posebno obradena vrsta fmog papira koji ne propitfta vodu ni zrak. od parafiniranih.stari". PapL-ne vrede su jeftinije od tekstilnih vreCa. Pergaminpapir je jeftinija imitacija pergamentpapira. a upotrebljava se za omotavanje skupih proizvoda. vodenuparu i vanjske utjecaje. Moze biti impregnirana paraflnom ili voskom. a ujotrebljava se za pakiranje masne robe. vosak ili stearin.

U konstrukdjskim birpima crtezi se izraduju na posebnim stolovima za crtanje. Uz oznaky B j jti stoje i brojevi. fti povladenju tankih crta olovku drzimo uspravno. •ff Olovke su osnovni pribor za crtanje. Ono sluzi za povlaCenje vodojavnih crta i kap oslonac za trokut pri povladenju uspravnihikosih crta. npr. a s desne strane crte izvladimo odozgo prej|a dolje. Za brisanjc jx>g-rcS|Mn l"''Ua •/vu^c|J«l« luScm upolrcbijjayanH) ix^qd tvrdc. Crtf se povlace slijeva udesno.Tosu: otovfce^ tuSeyi. Sto je broj veci olovka je meksa. Gumice za brisanje mogu biti tvrde (za brisanje tusa). obidne (za brisanje olovke) i vrlo mekane (za Brfsanjc^ppmo(5nih ctta na zavisenom crteXu). koji imaju uredaj za je vodoravnih. Crtaci papir prievrScuje se na dasku pomocu Cavlica ili se lijepi Ijepljivom trakom (selotejpom). priloznici. U tehniCkom crtanju upotrebljavaju se mekane i tvrde olovke. tuSem iU bojom. Stupac tusa ne treba biti viSi od 6 mm.boje. sluzimo se sa dva trokuta. PiP crtanju krivulja ppmo£u krivuljara njeradhi brid treba dodirivati najmanje tri susjedne todke. odnq^ sno tvrda (7B je vrlo mefcana olovka. Pausje prozirni papir i na njemu se izraduju crtezi tufcm da bi se mogli kopirati ili umnoiiti. redis-pera i kotir-pera. Krivuljar se upotrebljava za izvladenje zakrivljenih crta. strugaci i dr. CRTALA ^pliTu spadaju sredstva koja ostavrjaju trag n* papiru ili ga uklanjaju. ha ozalid-papiru (papir osjetljiv na syjetlo). brzo se susi i trajno zadriava boju. S Kjeve strane trokuta crte povladimo odozdo prema gore. Sestar ima jtak s olovkom koji se mo2e skinuti i na isto mjesto umetnuti crtace pero^ Grta6e pcro punimo tusem pomP6u |fr p^ra m\zatvarafia boCice. crtanju upotfebljava se vise vrsta papira.pomocni pribor (trokuti.Kad crtamo bez priloznika. .gumieeistrugadi.olovke. Milimetarski papir podijeljen je na milimetarske kvadratice i time je inatncJ'oIakSana izrada crteza. dakle njima crtamo ili bri||jno. Istrugano jnjesto scobrise gumieom i izglaca tvrdiin prcdinetoin(npr. Kutomjeri slu2e za mjerenje kutova koje nemplemb konstruirati. a. Prodaje se u bofiicama i tubama. U pomodni pribor ubrajamo i razna pera. Haraer je bijeli. . Ona mbra biti ravna i izradena od drveta.guiniqc j t)§tar no2ic(britvijjsfijl. Mekane nose oznaku B. Za tehnidko crtanje upotrebljavamo tuS erne boje. dijelova kruznica i za mjerenje te za prenosenje duzlna. 10 . x^ YuS je tekuflna u boji (18 razliditih boja) koja dobro prianja za crtadi papir.crtala . Mijenjanjem polozaja trokuta postoizvladenja crta pod raznim kutovima. uspravnih i kosih crta. tvr(|e oznaku H. boje. | A PODLOGA Daska za crtanje -r Crtezi se naj£e§ce izraduju na dasci za crtanje. Za crtanje upotrebljavaju se i tehniCke olovke u kojimaseprein^pptrebimyenjajuminera^^^ Pri povlacenju crta vrh olovke treba nasloniti na stranicu trokuta a olovku nagnuti u smjef u povlacerj^a. a pri povladenju debelih cjta koso. Sestarl^luie za crtanje kruznica. Stru2c se kjg||no da se nc-'o|teti papir.papir na kojem se crta. tu$. a 9H je yrlp tvrda olovka).podloga za crtacl papir i za vodenje pomocnog pribora.. mjerila* krivuljari. tvrdi i glatki papir na kojem se fcrta olovkom. gumice. . noktom). v^-Na"tijevu stranu crtade daske stavlja se pritoznik ili T ravnalo. Trokuti .

Diktat se moze lako brisati. diktafon je sredstvo racionalizacije korespondentsko-daktilografske sluzbe |o ubrzava | rjeSavanje poSte. na sluibenom putu) kada to ne bi bilo moguc*e bez aparata.. Ghvni dio tih strojeva je tastatura sa slovnim i funkcijskim tipkama. Ovaj podatak o kolidini pisama (privatnih i poslovnih) pokazuje povezanost medu ljudima. Prema tome. Upotreba diktafona (aparata za snimanje glasa) ima viSestruke prednosti. Iskustvo je pokazalo da primjena diktafona uSteduje oko 35 % radnog vremena. Zato je vazno poznavati pisaci stroj i dobro savladati tehnlku deseteroprstnog slijepog tipkanja. knjizenje. Poslovna se pisma diktiraju u slobodno vrijeme i u prilikama (npr. Upqznat demo pobli2e taj koristan aparat.3. Na njima je fiziCki napor daktilografa znatrio smanjen a radni udinak je povedan. . Svako pismo sadrzi odredene informacije ili obavijesti. Sastav^anje poslovnih pisama pomolu diktafona omoguduje najpovoljnije koriStenje radnog vremena. znakjednakosti. -• Elektjidni pisacl strojevi oznadavaju novo razdoblje u mehanizaciji pisanja. poduzedma i ustanoyama. Pored toga. aparata. On je izvor. zbog toga $to $e steie opruga za pokretanje kolica.2.5 znakova u sekundi) pri automatskom ispisivanju. Poslovno se pismo moze i izravno diktirati u pisaci stroj ili u stenogram. ispravljati. U mehanidkim pisaiim strojevima izvor sile je opruga. Bududi da je kuglica vrlo lagana. APARATI ZA SNIMANJE GLASA Tijekom godine poStanska slu2ba isporuci prema pribliinoj procjeni oko 2000 milijuna pisama.do 930 udaraca u minuti (15. 11 . moie se postici velika brzina pisanja . 3. x.3. rukovoditelji^ referenti i druge osobe mogu sastaviti cijelo poslovno pismo ili samo dati osnovne natuknice. U radu s diktafonom daktilograf moze obratiti vise paznje na sastav i oblik pisma nego kada mu se sadrzaj diktira. To znadi da neprekidno otkucavaju pojedine znakove sve dok su potisnute u donji polozaj. Na principu rada pisateg stroja izradeni su razlittti drug! mehanografski strojevi: strojevi za racunanje. Diktafon sluzi za snimanje glasa (diktata) i za naknadno ozyuCavanje snimke (reprodukcija) radi prijenosa na pisani tekst. daktilograf lakse i brze pise pisma na osnovi diktata iz diktafona. Ona pokrede kolica s valjkom ulijevo. dopunjavati i si. strojevi za prijenos podataka na busene trake ili kartice i dr. ^ElektriCni pisaci stroj na bazi kuglice umjesto slovnih poluga u segmentu ima plastidnu kuglicu. Dakti-v lografski posao je jedan od teiih poslova. mehanidke pisaCe strojeve i 2. koji pored umnog zafatijeva i velik tjetesni napor. Najvelu silu upotrijebi za vra&nje kolica u krajnji desni poloZaj.2 2JPISACI STROJEVI Pisace strojeve dijelimo prema vrsti pogona na: 1. daktilograf mora potisnuti tipku odredenom silom. Diktafon navrpcu sastoji se od: 1. za vra&inje kolica u krajnji desni pplozaj (ncnia skretnicc) i za okretanje valjka ra prijclaz u novi redak. Moze po volji prekinuti diktat (npr. Kako nastaju poslovna pisma? Diiektpri. nastaju ili prestaju odredene obveze ltd. Da bi otipkao jedan znak. prekidaju poslovni odnosi. Njima se uspostavljaju poslovne veze. Ostale radnje izvrsava daktilograf. mikrofonske kombinacije s daljinskim upravljaeem i 3. Svi su ovi nafiini izrade poslovnih pisama neekonomicni jer se gubi mnogo radnog yremena.U elektriCnim pisatim strojevima naiazi se elektromotor sa stalnom brzinom okretaja. To se posebno odnosi na poslovna pisma. Pored toga. crtica. ukupno 88 znakova. Tipke s uzastopnim otkucajem su npr. 2. crta. fakturiraitje. a korespondenti — daktilografi sastayljaju i oblikuju pismo na pisaiem stroju. upravljaca (noinog ili:ru5nog) sa^tetoskd|$kirn slusalicaina. razmaknica. ponoviti diktat i tako provjeriti todnost i ispraviti greSke. elejctriSne pisac"e strojeve. Na kuglici se nalaze velika i mala slova. znamenke i posebni znakovi.sile za otipkavanjc slova. Daktilograf samo pritisne na odgovarajuCu tipku mnogo manjom silom nego na inehanickoni pisadcm stroju. na elektriCnom pisalem stroju neke su tipke automatizirane. u slucaju telefonskog poziva). . todkaidr.

Na gornju plodu aparata smjesta se u lezJSte kaseta s vrpcom. Zvuk se snima na magnetiziranu vrpcu. ' • • . 3. yjerne originalu. Postupci umnozavanja su: -hektograiski. Na komandnoj plofii aparata nalaze se: tipke za premotavanje vrpce ulijevo i udesno (oznaCene strelicom u smjeru kretanja vrpce). tri ili Cetiri brzine. ' Evo slu5aja kad primjena kopirnog aparata racionalizira uredsko poslovanje. kanalu na kojem se snima. glazbe). glasa. nacrte. . govor sudionika).. 2. .. Magnetofon je aparat za duza i kvalitetnija snimanja zvuka (npr. Navedite vrs|e pisadih strojeva. umanjene ili uvecane. ^ — opnenii .Kadjecijelavrpcapremotahanadesnikotur. izyjeSCa. Pitanja 1. Za izradu umnoiaka na stroju za umnoiavanje potrebna je matrica koja se izraduje posebnim postupkom. Kopiranje je postupak kojim dobivamo jednu ili. planove.4.2. ranje. ' .4 cm/s. Aparate za izradu kopija nazivamo kopirni aparati. 9. . podetak snimanja.. Od cega seproizvode bezdrvni papir i celofan? 5. — fotokopiranje. Postoje sljededi nadini kopiranja: . .jednake velidirie. Navedite sirovine za proizvodnju papira. simfonija). piema broju kanala su: a) dvokanalni — omogueuju snimanjei. dvije. •. -• ioplinsko kopiianje i ^ .. dime je olaksan posao zapisnic'arjma i debatnim stenografirna.. boje glasa i brzine repiodukcije. razne dokumente. 9. Koristi se za snimanje predayanja i diskusija na sastancima i savjetovanjima u poduzeclma.. . 10. U radnim organizacijama desto treba kopirati poslovna pisma. ugovore i dr.Stojegramatura? v/ '•* 3. izvatke iz strudne literature. Koje vrste papira poznajete? 4. podetak govora pojedinih sudionika i si. npr.. vi§e kopya. Od Cega se izraduje transportna papirna ambalaza? 6. Mijenjanje smjera se ponavlja i snima se na tre&rn i cetvrtom kanalu.75 cm/s (za snimanje govora. imagnetofona. mijenja se smjer namotavanja i snima se na drugom kanalu. . odnosno umnozika. Sto sve ubrajamo u sredstva za pisanje? / 7.u jednom i u drugom smjeru wpce i b) Cetverokanalni —snima se prvo na prvomkanalu. Pored toga. POSTUPCI UMNOZAVANJA J Kakva je razlika izmedu kopiranja i umnozavanja? Umnozavanjem dobivamo velik broj kopija. u tijeku snimanja vodi se pismena evidencija o brzini snimanja. Umjesto zapisnika arhivira se vrpca.5 cm/s (za snimanje glazbe) i 19 cm/s (za snimanje osjetljivih glazbenih izvedbi. 4. Jedan primjerak evidencije priloii se uz vrpcu. . STROJEVI I APARATI ZA KOP1RANJE I UMNOZAVANJE . To su: 2. Objasnite funkciju i namjenu diktafona. regulator! za pode^avanje jadine glasa (pri snimanju i pri reprodukciji). Da bi se brze pronasao zeljeni dio snimke (npr.(1 . Navedite iiadine kopiranja i postupke umnoiavanja. Magnetofona ima viSe vrsta: 1. prema broju brzina vrpce: s jednom.off setni postupak. strojevi za umnoiavanje imaju dmgadija tehnic'ka rjesenja i koriste se materijali drugadijih kemijskih i fizidkih sVojstaVa. 2. Koji je pribor potreban za tehniCko crtanje? 8.. — svjetlosno kopiranje.

. Vlakna od prirodnih polimera proizvode se jedino od celuloze.. mineralnih tvari itd. poslije dega se celuloza regenerira i dobivaju se tanke. Takvu otopinu celuloze potiskujemo kroz rupice u odgovarajuioj kupelji....2. ... Sastavljena je od dvije vrste vlakana: majavih i osjatih dlaka...1. Vuna s vise majavih dlaka je vrednija. 13 . te za tkanje tehnidkih tkanina. Sift . KEMIJSKA TKCSTILNA VLAKNA Keniijska tekstilna vlakna proizvode se od polimera kojih ima u prirodi ili koji se dobiju sintezom..... SKUPUANJE: DU2 . pektina. . . Svila. Prema porij*^ tekstilna se vlakna dijele na: l... proizvodnju i doradu tkanina i plctiva i industrijsku proizvodnju gotovihodjevriih predmeta. TEKSTILNA VLAKNA B1LJNOG PORIJEKLA Biljna tekstilna vlakna izgradena su od celuloze. 4... . 4. .. Vuna moze navuti mnogo vlage. acetatna svila i dr... Prema dijelu biljke iz kojeg potjedu biljna se vlakna dijele na: . To je tehnoloSka osnova za proizvodnju umjetne svile (viskozna svila. U tekstilnoj struci naziva se rayon (rajon).kemijska a) iz pnrodnih polimera i b)sinteti5ka..1.% ACEW. TEKSTILNA VLAKNA Tekstilna su vlakna prirodne ill umjetne viaknaste tvari koje se upredanjem mogu preraditi u Moraju biti Hlava 1 savitljiva.. %POUAMC.% VBKDZA... U tu grupu vlakana ... Vuna s 25 % Vlag6 smatra se iziazHaiylaznom.. TEKSTILNA ROBA Tckstilna industrija obuhva6a preradii tekstilnih Vlakana u predu... : WMJK ... Najvaznija Jivotinjska vlakna jesuovdja vuna i svila.„. ' . a nazivaju 'se i umjetnim celuloznim vlaknima. dak do 40 %. Sirova svila sluzi uglavnom za izradu svilenog konca za iivanje i vezenje. 1.. ramija)..a najviSe 17^ %. kao $to su svilena sita (u mlinarstvu..lisna vlakna (manila i sisal konoplja). .. prirodna ili prava proizvod je svilene bube (dudova svilca).. juta.. od nje se mbze izradivati vrlo tanka preda i fine tkanine njeinogopipa.' ' ... ODR2AVANJEPOU§WENOJ ETKET1. .. ... konoplja. SUTIA. .... • ... .. celuloze umjetna je svila koja se danas mnogo vifc upotrebljava. 4.PR1RODNA TEKSTILNA VLAKNA ' \=7t TEKSTILNA VLAKNA ZlVOTlNJSKOG PORIJEKLA • Zivotinjska su vlakna izradena uglavnom od bjelan£evina.. ' • • • : .. " . .1... Senkwec a)iivotinjskogporijeWai b)biljnogPorijekla PODRUETtD ROBE 2. Svila izradena od. .%OST/10... za proj^avanje pudera i si... IAN_..... fivrste niti.4....prirodna UVOZNIK... .sjemena vlakna (pamuk i kapok vlakno).ufrjfcjaju sc viskozna vlakna i acctatna svila.. zatim za svilene baton tkanine i za tkanine padobrana.). Ovcja vuna je najvairuje vlakno livotinjskog porijekla. a udio ostalih sastojaka je neznatan..% VUNA . ovisno o kvaliteti i neSto lignina...stabljidna vlakna (Ian. jer je nit sirove svile vrlo dvrsta.• ' •• • " • " . motaju imati dovoljnu Cvrstofiu na istezanje i moraju biti elastidna.). Celulozu mozemo prikladnim kemijskim sredstvima pretvoriti u topljivi oblik. all sadrze.. Kolicina vlage je 15 %.. ..

all su mu obje strane kudrave. . dok u industriji za to sluze strqjevi. Cvrstoda se iskazupovrsine presjeka.2. Jedinica za finicu je tex (teks). . inlet. za posteljinu. To jc snovaiije osnove< Duljina niti osnove mora biti veca od /. tkanine od mijes'anih vlakana).3. a zovu se kotalci.4. Sto je vlakna sirovine duze. Unapredenjem pojedinaCnih tekstilnih vlakana dobivamo zicu odredene debljine koja se naziva preda. zefir. pa sadrzaj Vlage u predi ovisi o vrsti prede i vlainosti zraka u skladistu. Nicanice imaju drveni okvir izmedu 6ijih su horizontalnih stranica ucvr§(*ene zice s otvorom u sredinici. Tako iskazana. za'zenske haljine. Flanel takoder ima platneni vez. lanene. Frirodna su vlakna liigroskopiCna.nadinu ukr^tanja osnove i potke (platno.1. Ona se namata (sude) na cjevdice izradene od papir^. pa imj^p lice sjaji 14 . TEHNOLOGIJA TKANJA Za tkanje se upotrebljava tkalacki stan (razboj) razliditog stupnja mehanizacije. mercerzirane). Vlaga prede je s komercijalnog stajaliSta jer se preda prodaje prema inasi. atlas itd. Stupanj usukanosti pokazuje broj punih krugova koje je potrebno nadiniti da bi se 1 m prede pot. Cvrstoc'a prede pbicno se izrazaie u kilometrima) koja se zbog vlastite mase sama prekine.metodi dorade (valjane. PR1PREMA OSMOVE Niti osnove najpnjc sc inoraju nainotati nu osnovino vratilo Ic paralclno i jcdnolicho nategnuti. •** namjeni (za rublje. TJcanje je preplitanje predivih niti: osnove koje teku po duljini tkanine i potke koje teku poprijeko.). Saten i glot imaju petorovezni atlasni vez. batisjt i kanafas. za tehnicke svrhe itd. Prema tome. mekse i tanje to se bolje prede. vunene.cljene duljine Ikaninc.1.3.2. U doinadoj radfionosti prede se prstima.6vrsto6a prede zove se ija. Krajeve osnove treba zatim uvesti tt ni^anice i brdo. VRSTETKANINA Gotove se tkanine medusobno razlikuju prema: . PIUPREMAP01KE Priprema potke mnogO je jednostavnija. 5vrstO(5i. najlakSe se prede svila.upotrijebljenim vlaknima (pamuCne. pa se prekinu i pri maiom opteredenju prede. TKANINE 4. Zato cvrsto6a prede s stupnja usukanosti najprije raste do kritiCnog stupnja usukanosti. po Sirini tkanine.glatke. Najpoznatija su platna: gifon. keper.2.2. Kod prejako usukane fflfe^ povr$inska su vlakna veoma nategnuta. popeh'n.fiupave. 4. Prije tkanja treba obaviti stanovite pripremc osnove i potke. . Finodu 1 tex ima preda koje nit duljine ICXX) m I. Malo usukana preda lako se razvkCi i kida jer je trenje izmedu vlakana malo. a najteze pamuk. Finoda prede izrazava i mase prede. tkanine od umjetnih vlakana. o finoci i stupnju usukanosti prede. a zatini naglo opada. pa s# zato Ijave. za musku odjedu.). . stupnju usukanosti i vlazi. plasti5ne mase ilimetala koje se tijekom tkanja stavljaju u fiunak. Potka im je od merceziranog pamuka. svilene. Tkanine su uze od osnove namotane na vralilu zbog utkivanja po potki. KVALITETA PREDE Kvaji&§ta prede procjenjuje. 4. 4. Najvedi dip pamucnih tkanina ima platneni vez. jer sc (kanjcin osnova utkiva (skra<Suje) I do 20 %. Cvrstgea n& vjak ovisi o svojstvima vlakana. moiino ili zutica. za dekoraciju. Buduci da se povrSina presjeka prede tesko mjeri.P&EBAITKANINA . se prema finoci.

4. On ne ^mije biti obojen ni impregniran insekticidima ili drugim sredstvima koja.2. Vainijet podvrste krepa su krepdeSin (kiheski krep). Osim Cistih lanenih tkanina proizvode se i tkanine kod kojih je potka ili osnova^pamuc'na. S nalicja je kudrav. Od gesljane vune dobiju se rnnoge tkanine. kao sastavni dio i'dopuna asortimana kucnih potrepStina. Krep takoder ima platneni vez.3. Ova vlakna su syjetlija i svjetlucaju. koje se zatim kroji. razlidite krpe za pranje i brisanje. Nadin iikrStanja osnove i potke zove se vez ili prepletaj. ali se svi oni mogu izvesti iz tri osnovna veta: platnenog veza. Od svilenih tkanina posebno treba istad taft. Vezova ima mnogo. • Pletena se roba dijeli na regularnu. a skrojeni se dijeiovi spajaju §ivanjem. od kojih su najvaznije kamgarn i gabarden. Pamucni damast izraden je u kombinaciji atlasnog i platnenog veza. Tkanine od grebene vune su dcblje i grublje povrSine. Uglavno se upotrebljava za izradu proljetnih ijesenskih kaputa imuSkih ogrtada. a lice mu je glatko. Laka se sukna izfaduju S'platnenim vezbm i upotrebljavaju se za izradu zenskih haljina i kostima. Upotrebljava se kao i flanel za izradu zimskog rub Ija. Atlasi stt glatke i sjajne tkanine satlasnim vezom. ne smije sadrzavati sredstva za bijeljenje i impregniranje niti druge tvari koje mogu Stetno djelovati na organoleptifika svojstva i na kemijski sastav namirnica.3. Tekstilni pribor koji dolazi u neposredan dodir s namirnicama moze se stavljati u promet samo ako je izraden od novog prediva ili od iekstila. jade se skupljaju i skuplje su od pamuCne tkanine. Za pletenje se danas koristi mnogo tipova strojeva koji se opcenito mogu svrstati u dvije grupe: strojevi za kruzno i strojevi za ravno pletenje. obuhvada. Baihet (barhend) ima keper-vez. uzad. pa su zato mekseg opipa i dcblji. Upotrebljava se uglavnom za izradu muskih odijela. atlas i buret.3. Dobro upija znoj i toko s^ jp^re. zbog neprijatnog mirisa ili drugih nepozeljnih svojstava. a upotrebljava se za svecane lenske haljine. Gabardeni se izraduju od slabije upredene prede. krep. laStenje i poliranje. Lanene su tkanine jade od pamucnih. Sukna mbgu biti laka i tegka. ' 4.3. 4. Kod krojene robe proizvodi se kruino Hi ravno pletivo velike duljine. Pletena je roba elastiCna pa zato dobro prilijeie uz tijelo. ne drze toplinu. relativno je tanak i bez dlacJca na povrSini. Za proizvodnju trikotaJne robe upotrebljava se preda ilikonac. . Taft je svilena tkanina s platnenim vezom. Kod pletenja se upotrebljava jcdna nil od koje sc najprijc napravi na igli nix pcllji. vrpce i slidne proizvode. darape). a onda sc poiiiocu Urugc iglc provlacl prcda krox pctljc na prvoj igli. vedje sitno valovita. 4. Zbog nadina proizvodnje pletena je roba poroznija od tkanina. §to daje posebne vizualne efekte. Najpoznatije lanene tkanine su laneno platno i laneni damast. pa se na drugoj igli napravi novi niz petlji. vredice. pregaCe. Regularna roba dobiva na pletacem stroju konaSan oblik (npr. Ako je gusto ple|eria.Saten je finiji i upotrebljava se kao jeftina imitacija pravog svilenog atlasa. TEKSTILNA AMBALAZA Tekstilna ambalaza koja pri pakiranju dolazi u neposredan dodir sa fiveznim namirnicama mora biti izradena od fnatefijala koji se moze lako prati i dezirificirati. On je jeftinija zamjena za lancni damast i upotrebljava se za stolnjake i posteljno rublje. Kamgarn se tka od jaCc usukane prede. pa zato bolje propuSta zrak. Vunene se tkanine dijele na tkanine od grebene vune i tkanine od desljane vune. a damast se upotrebljava za finije stolnjake i posteljno rublje. dok se glot upotrebljava za izradu radnih odijela i podstave. ali su kod njega osnova ili potka veoma usukane zbog cega tkanina nije ravna. Cibelin je izraden od vunene prede u kojoj ima vune od angora koze. mogu nepovoljno utjecati na zdravstvenu ispravnost namirnica. dobar je toplinski izolator. TeSka se sukna upotrebljavaju za izradu zimskih kaputa. a izradena su vrlo slozenim vezom. TEKSTliNI PR1BOR Tekstilni pribor. krep2orzet i krepmaroken. Laneno se platno upotrebfjava za izradu post clj nog rublja. Kod poluregubrne robe pletenjem se dobiju dijeiovi pletene robe odredenog oblika koji se nakon toga spajaju Sivanjem. Danas se uglavnom proizvodi od urnjetnih svila. Najvaznije tkanine od grebene vune jesu sukno i cibelin. poluregularnu i krojenu pletenu robu. Vrece i 15 . keper Veza i atlasnog veza.

ko2e domadih zivotinja. a lanene Jos' hladnije i tvrde. Kao i ostale fmije robe upotrebljava se ambalaza od pamudnih tkanina. u kojese ubrajaju goveda. 5. gustera i riba. Odavde se vec vidida je za ocjenjivanje razlike potrebno iskustvo. 3. dokumentirano kvalitetniji proizvod. 4.5. gustoca prediva. koze divljih zivotinja.) moze se nauCiti na osnovi visegodfsnjeg iskustva. . Za pakiranje finije robe upotrebljava se ambalaza od pamudnih tkanina. U suvremenim tvornieama postoje automatskturedaji za pregled tkanina nakon skidanjas linija.bukle. konjska.Sto Je inlet. dok se celulozna vlakna otapaju u arnonldnoj otopini bakar (Il)-oksida. bikova i bivola). '4-. rnasa pb jedinici povrsuie. ov^ja. srednju (kravlja koza) i laganu (teleda koza)T 2. u koje se ubraja koza antilope. To se odnosi osobito na svilene tkanine. celulozna vlakna u koncentriranoj sulfatnoj kiselini karboniziraju. l. gufcvanjem u ruci. egzotiCne koze. pasja itd. pa de tkivo na tim mjestima lakse pucati. a izraduju se od jutenih i kudjeljnih vlakana i slicmh mate rija la.atiag i brokat? 5. b) kozno tkivo ili kutis i c) potkozica ili subkutis. UStede koje bi se ostvarile na taj nadin oritogudile bi brz povrat investicije. Sto mozete reci o prirodnim i kemijskim tekstilnim vlakninia? 3. izgledom i si. mogu na svinutim mjestima oslabiti. Sirova koza dobiva se guljenjem zaklanih zivotinja. a ostala vlakna se ne mijenjaju. Kemijskim ispitivanjem djeJuje se na tkanine raznim kemikalijama. Pregled tkanina u procesu proizvodnje predstavlja vazan element procesa proizvodnje.. Goveda se koza cjijeli na tesfeu (koza volova. krokodila. ' SvNayedite namjenu tkanine za haljine i kostime/pamucne vunene i polusinteticke/. Subjektivno ispitivanje dulima (opipom. srne.tvid. Navedite vrste tkanina. jer mogu izblijediti ili se oStetiti. Sto ubrajamo u tekstilni pribor i tekstilnu ambalaiu? &* Kako se ispituje kvaliteta tkanina? Wfeko se duvaju i skkdiSte tkanine? . Nakoii razlikujemo tri sloja: a) pokozica ili epicjierma. Tkanine ne treba duvati od neposrednog utjecaja sundanog svjetla. jelena itd. svinjska. a to su koze zmija. Kao i ostale vrste ambalazVi teksUJpa je ambalaza u prometu standardizirana sa stajaliSta kvalitete materijala (jadina ha kidanje. a njegovom automatizacijom dobio bi se bolji. Za preradu se upotrebjjavaju koze raznih zivotinja.fortir. 9. Ako su duze vrijeme svinute.vrelice su naj£e&i oblik tekstilne ambalaze u prometu. KO2A IK02NA ROBA ?SIROVAK02A (£). Acetatna svila je topljiva u acetonu. Tako se npr.). u tkanini. ISPITIVANJE KVAUTETE TKANINA Kod ispitivanja sirovina spomenuli smo ispitivanje paljenjem niti. na£ina rubljenja i drugo. Medutim. jer gube apreturu i o$te6uju se. Dijele se na: 1.damast. Pamucne tkanine imaju hladan i dosta mek opip.b i c. skupljanje tkanine pri vlazenju i pranju i si. SKLADiSTENJElCUVANJE TKANINA Tkanine ne smiju biti prefivrsto namotane. Takvim ispitivanjima mogude je ustanoviti vrstu vlakana i udio pojedinih vrsta vlakana. danas vec postoje apreture i protiv guivanja te se ni eel—tkanine ne guzvaju. Vuna i sviJa otapaju se kuhanjem u razrijedenoj natrijevoj luzini.6* Namjena tkanine /vidi strane 16 a. Sto je preda i kako procjenjujemo njezinu kvalitetu? 4. Vunene tkanine su meka i topia opipa i dobre vunene tkanine se ne gu^vaju.4. • 4.Kakodijelimo tekstilna vlakna prema porijeklu? 2. dimenzija.

. sluzi za radna odijela. a ako je impregnirana. . tiskana bez apreture. presvlaka za jastuke i si.-.vrlo jaka tkanina s barSunastim uzduznim prugama. Deblje vrste mogu posluliti za izradu haljinaV jejnih kostima i ' .gusta tkanina u platnenom i kepernom vezu izradena od koncane prede. ubrusa. Proizvodi se u bijeloj boji i pastelnim bojama. . Namjena tkanine NAMJENA TKANINE I. svijetloplavoj i svijetloiutoj boji. . Sluzi za Izradii posteljniQQ rablja. Sluzl za izradu gaCica.vrto psta tkanina platnenog veza. zvijezdice i si. kostime i hla5e. S obje |trane cupavljiva pa dobro cuya toplinu. Sluzj^za Ijetna odijela. Slu2i za izradu jastucnica u koje se stavlja perje.6..jedndbojna Hi tiskana tkajiina za kudne haljine. Ako je tamnm boja. . a s naliSja rutava. Ijijla.. • . . sportske hlace i si.vrlo Ovrsta deblja tkanina u kepemom vezu. a za zimsko rubije ako je njezna I pastelna boja. TRIKO . sluii za rucnike i kupa6ei kapMte. DAMAST -' tkanina za izradu stolnjaka..^ KEPER .Cvrsta tkanina platnenog veza i finog sjaja. . Moze b'rti jednobojna Hi s utkanim uzorcima.. PAMUCNE TKANINE 16 a ZA HALJINE I KOSTIME ZA RADNA MUSKA ODIJEU POPLIN . PIKE . Teze vrste mogu sluziti i za izradu Ijetnih odijela i kostima. bije(e boje za raidne kute. * PLATNO . za baionske ogrtaCe. -fLANEL . MATLASE .deblja tkanina u pletenom Hi kepemom vezu. _FQBHR~. S liea vrip sjajna. : ' V '': ' " .jednobojna tkanina s visestrukim nitima osnove i potke koja zbog toga ima poseban kvadratican izgled.tkanina atlasnog veza.. Izraduje se u svSjetlocrvenoj.jednobojna vrto elastiSna pletenina. Moze biti bolje kvalitete (gusca) i slabije kvaiitete (rijeda). SATINET . ' ' '"•'""'' PANAMA . a tkaha je tako da su atlasnim vezom izvedeni na njoj razni uzorci. osobito prikladna za radna odijela. SANTUNG . izdignute tqSkice.tkanina platnenog veza bijele boje. vrio gusta i glatka sjajna tkanina. Sluzi za ku6ne zimske haljine ako je tiskana Hi bojena. POLUDELEN * tagana rijeda tkanina platnenog veza. KORDSAMT .jednobojna ili tiskana tkanina s odebljanim mjestima u niti. Tkana je tako da se jasno vide pruge. .jako doradena apertirana tkanina platnenog veza s tiskanim uzorkom.jednobojna tkanina Hi s tiskanim uzorkom. .tkanina s ispupCenim petljama koje dobro upijaju vodu. majica i potkosulja. BALOWSKA SVILA . KRETON .

tkanina s jasnp vidljivim rebrima.gruba tkanina platnenog ili kepefnog veza. nepropustap je na vodu. vrlo lagana vunena tkanina pfatnenog veza..deblja tkanina dlakave povrSine s dlacicama j'ednake duzine. a naliCje je glatko.tkanina kovrcava . DELEN . LakSe vrste dubl tkanine sluze za ogrtaCe. a teze za kapute. file) . " grublja tkanina u pletenom ill keper vezu. a debele i teske za ogrtaCe.materijal dobiven pletenjem.. kostime i ogrtace (tzv. gusta^ LOvrsta tkanina. yunena tvorevina dobivena valjanjem vune iii zecje dlake. Izraduje se u rfTSbjama. SETLAND .fina. podlaganje stolova.tkanina za kapute s jasnp vidljivim prugastim ispupcenjima i ulegnuditpa na lieu i sa slabo kudravim naiiCjem. Vrste za ogrtaCe kovrCave su obi£no samo na lieu.„.za razliku od cibelina ima na lieu rijetko utkane duge sjajne dlake.. Izraduje se u svim bojama i desenima. a ovi mogu takoder biti posuti kovrCama. Neke vrste imaju utkane uzorke nejednakih Hi jednakih oblika.) .vrlo fina vunena tkanina glatke povr£ine s jasno vidljivim vezom. KROMBI . Izraduje se jednobojan ill s jedjjqsiavnim uzorcima. jako rjjetka pletena rdba dvostruke Sirjne..yrlo mekana.. Sluzi za haljine i rupee. Izraduje se u jednoj boji ili s kockastim ili prugastim uzorkom. • KAMGARN .dvostruka tkanina. MOHER . prikldn^ za muska odijela i 2enske kostime.s lica i nalicja. nije prorezan i nema ruboye (kao Carapa). $ druge strane kockasta. KA§MIR . se izraduje u svim bojarr|a all je ugiavnom jednobojna. Vecinom sluzi za izradu sesira \..6* Namjena tkanine NAMJENA TKANINE II. Slufi za ogrtaCe. s jedne strane jednobojna. CIBELIN . Ako se impregnira. trenCkot ogrtac).mekana. deblje za kostime. VUNENE TKANINE 16 b KOSTIME ZA RADNA I MUSKA OPMELA I OGFTTACE ZA Z1MSKE ZA OSTALE NAMJENE )ZERSEJ . Izraduje se u tamnijim bojama. Izraduje se jednobojan i s uzorcima: Osobfto je prikladan za izradu zenskih haljina. kaSmirske vune koja se dobjva strizenjem kaSmirske kqze Sto zivi na Himalajima. To je vrlo.. Izraduje se jednobojan ili u raznim bojama. koja. pa joj se povrSina lagano sjaji.4-. usmjerene u jednpm prvcu.-._. Sluzi za izradu zenskih haljina i drugih luksuznih odjevnih predmeta. GABARDIN . Osobito. Lagane vrste siuze za haljine. PUST (klobucina. Nalicje joj je glatko ili vrlo slabo Cupavijeno. VATEL|N-. LakSe vrste tvida mogu sluziti i za muske sakoe. y pleter su umetnute pahuljice vune.vrlo gusta tkanina glatke povrSine izratfena od tzv. pa sluzi za podstavu zimskih kaputa. ali i za mnoge druge svrhe (podloge pisacih strojeva. . pa ogrtaCe od dubl tkanina ne treba podstavljati. papuCa i si. Sluzi za odijela. v BUKLE . . DUBL . koja idu kosp na nitt osnove i potke. jsprepletena cvoricima. karajcteristicna je po utkanim opjnim kovrSama koje nisu ravnornjemo rasporedene. Sadrzi utkane svjetlucave dlake.

jer su joj niti nepravilno odebljale. Izraduje se samo od umjetne svile. poprecno ili uzduzno rebrasta tkanina blagog sjaja. Sluzi za Ijetna odijela. Namjena tkanine NAMJENA TKANINE ZA RUBLJE ZA HALJINE I KOSTIME ZA OSTAfcE NAMJENE III. dralona.te§ka svilena tkanina s utkanim uzorkom i potkanim srebrnim i zlatnim nitima. Cesto se izraduje i od mijesanih sirovina. oriona i drugih sintetiCkih vlakana izraduju se istoimene tkanine. Sluzi za veCernje haljine. NaliCje nije sjajno.za rublje (svileni damast) lakSa je svilena tkanina s utkanim uzorkom u pastelnim bojama.lagana. Impregnirana sluzi za izradu presvlaki za kisobrane. meka i gusta tkanina od prirodne svile. Slu!i za izradu kravata.A-. za podstave zimskih kaputa i si. BURET .tkanina izradena od otpadaka prirodne svile u koju se upredaju ostaci Cahura dudoya svllca. BROK&L. Nije osobito pogodna za pranje. Sluzi veflnom za haljine i ogrtace ' ATLAS . . _ IV. FULAR . BROKAT . TKANINE OD SINTETICKIH VLAKANA Od najlona. pamuk i poliester ili viskoza i pamuk. ^^ No. npr. jednobojna ili s utkanim uzorkom. niti osnove od prirodne iii umjetne svile. TAFT . Neke vrste mogu posluziti za izradu dekorativnih tkanina i presvlaka.neSto mek§a. Dobro se pere.gusta svilena tkanina piatnenog veza.specijalna je vrsta vec" opisane teske svile za oblaganje poluna. pamuka i si. Zato postoji kartica koja se stavtja na odjevni predmet koja sadrzi podatke o kdkvoci materijala. kao npr.6. a izraduje se od prirodne i umjetne svile. TKANINE OD PRIRODNE I POLUSINTETlCKE SVILE BROKAT . a niti potke od vune ili pamuka. koje prema naclnu izrade i tkanja mogu posluziti za proizvodhju najrazliCitijih odjevnih predmeta. Cesto se te mjesavine dogadaju iz razloga da se materijal ne guzva ili da se ne izoblici u procesu pranja ill glacanja. RIPS . perlona.glatka i vrio sjajna tkanina atlasnog veza. Na povriini je gruba s Cvorifima. kostime i haljine. Izraduje se u prirodnoj (sirovoj) boji ill se razliCito boji.za poplune . osobito ako se tim vlaknima dodaju i viakna vune. odrzavanju i cijeni odjevnog predmeta. danas se dosta vrsti materijala mijeSaju.

'' • •" • • • ' • ' . TAPETARSKEI TORBlC ARSKE KOZE Blank koze sluze za izradu seda||. SuSenje je najstariji a ujedno i najjeftiniji na6in konzerviranja koze. Tele^e koze su kvalitetnije ako teli^i nisu preSli na biljnu ishranu. Sitne su ko2e slabije i manje trajne od krupnih koza. U njemu se nalaze nakupine masti. To su pretezno biljno Stavljene. Sastoji se od duguljastih gusto isprepletenih vlakanaca poredanih u raznim smjerovima. znojne zlijezde i kivni sudovi. V .. Kvaliteta koze ijioite sc doncklc poholjSali ako se ovcc strifti nckoliko tjcdann prijc klanj. Konjska koza euiopskog porijekla lose je kvalitete jer se u Europi kolju ugkvnom stari. .• ' w * w*k '*-'**' *^ f^t ' -' Sve sirove koie svrstavaju se udvije skupine: -krupnei -sitnekoie. 5. a jare6e u rukaviCarsku ko2u. Stoga nije prikladan za StavIjenje i odstranjuje se pri preradi koze. Kozj| sje ko2e preraduju u gornju obudaisku kozu.. .boks (masa mahja od 15 kg). gladanjem i zbijanjem.^ . a" lice im ne smije naprskavati ni odvajati se.' • . 0 gvj$tp& tih vlakan^ca^yisiidvrstodakoZe. laStenjem. sirova kofca mpra se korizervirati. Kozje i |ajrede ko2e su guSde i dvrs£e od ovejih. Mnogo su bolje konjske koze iz Juzne Amerike koje potjecu od poludivljih konja. Moraju biti dovoijno elastidne.• • : • • ' •':. . Najvaznij e sitne kozejesuovcje. • .1. Unatod tome. Sastoji se od otvrdnulih stanica koje Sine roznato tkivo. — masnu kravinu (masa 1 5 do 25 kg). U krupne koie ubrajaju se koza goveda i konja. . susenjem. ' ' * • ' • • .radu kr/jia. •. aktovki. Prema masi soljene koze. manji dio svinjskih koza se s"tavi. usoljavanjemi 2. KONZERVIRAN^SIRQ¥EJCP^&Da ne bi doSlo do kvarenja.»••• Ovcje koze imaju malu Svrstodu i trajnost. gotpvo potpuno izgubilef svoje donedayno znadenje.1. . V. . Kod suhog usoljavanja sirova se ko2a trlja sitnom soli po mesnatoj strani. savitljive te podatne ali Cvrste. Sirova koza sus*i se na toplom zra- ku. tkivo koje povezuje kozu s tijelom iivotinje. Usoljavahje sirove koze moze biti suho ili mokro.i. umjereno maSdene govede koze srJdnjih tezinskih kategorija. te dobru otpornost prema ylazj i temperaturi.mapa i si. dogotpvljene lako pigmentiran^h vezivnim sxedstvima. . Taj se dio pri preradi odstranjuje. Od svih spomenutih koza svinjske su koze najlbSije.Pokoiica ili epiderm? je gornji sloj koze. Danas su remenske ko2e. kovaega. . krupne se koie dijele na: . za rad nesposobni konji. Kofci jnnjacn ohiCno se prcnulujoi koiu za rukavicc. i . .*?T~ • '- •:. Ko2no tkivo ili kutis je srednji i najdeblji dio koze. zbog vece potraznje sirovih koza. 17 . Na taj sloj se nastavlja migifije. Zato je podrucje upotrebe ogranideno. ' '. osobitp koie ovaca s kvalitetnom vunom. a o tome ovisi i hjihova ha* rnjena.pojaseva. a zbog potkoznog masnog tkiva svinja teSko se skidaju. • -r dbnsku kozu (masa 25 do 35 kg).remenski krupon (masa ve6a od 35 kg).'_.• .-. a i mnoge druge vrste tehnickih koza. Konzerviranje sirove koze obavlja se na dva naCina: 1.kozjeisvinjske. • • '. . v . ' '• ' . Remenske koie biljno uftavljene moraju imati u prvom redu veliku dvrstoiu na kidanje uz malu istezIjivost. orma.. a vcliki dio upoti'cbljava sc za i/. Mokri nadin usoljavanja sastoji se u mofienju syjezih koza ii zasi&noj otopini kuhinjske soli. Potkoiica ili subkutis je najdonji dio koie.

uvjetovane uglavnom promjenama masnoda i Stavnih tvari 5. Ubrajaju se u najtrajnije torbicarske koze.Moraju bill incke. 18 . U takvoj situaciji trebalo je naci zamjenu za koiu. U skladi§tu je potrebno gotove koie stavljati na drvene podloge ili police. Tuljanske koie Stave se preteino biljno. Svinjske galanterijske koie Stavljene su biljnim i sintetskim Stavilima. dogotovljena vlaknato s mesne strane kao i druge velutiranekoie. biljno ill kombinirano Stavljene. preteino Stavljenih blagim biljnim Stavilimi^iypotrebIjavaju se pretezno u torbidarske i galanterijske svrhe. . Skaj je meK. .. ZAMJENA ZAPRIRO0NU KOZU Potraznja za sirovom kozom na syjfetskom trilstu veoma brzo raste. Tijckoni skladiSteaja gotovih koza niogu takodcr nasluti nckc ppgreSkc.. . licem uyijek prema van. K02EZAODJECU Odjevne koie obuhv6aju razlidite vrste ^otovih koia. samo osnovno bojene i brusene poput nubuka ili velura. osipi. . punog opipai slican je prirjsdnoj kozi. a lie sniiju puStatibojujerslu2ezatapeciranjepoku6stvaiautomobila. Kao zamjena koia manje mase proizvode se dvije vrste umjetnih koia: obifina vinil-koia i ekspandurana vinil-koia. Gojtove koie moraju imati oznaku proizvodada. aii prostrane. tzv. Upotrebljava se kao zamjena za koiu u izradi koine galanterije.. a karakteristidno lice se istjeruje lomljenjem.. .. te promjene boje (narodito biljno Stavljenih i bijeh'h koia) djelovanjem SunCeva svjetla. Tako je nastala disproporcija izmedu ponude i potrainje. va&ti (vachette).. ..3. 15 °C) i presuhe (50. umjereno maifene punog lica ili brusene govede kpie..1. a dogotovljcne anilinski s laganim kazeinskim sjajem. Mo. U posjjednje vrijeme cesto se Stave i kromno:. •. . Qdjevna napa su koie razliditih vrsta (pretezno kozje.su prikladne fine koie i cjepanice lica biljno Stavljenih ovdjih i svinjskih koza. * . Sluii u torbidarske svrhe: Koie za pokucstvo. KNJIGOVESKEKO2E . a posljedica toga su visoke cijene sirove koie. samo su jade maSdene i obtenp $labije kakvode i izgleda.' - > Za knjigoveslce svrhe upotrebljavaju se razlicite vrste gotovihkoia. pljesnjivost i samozagrijavanje (najceSce veoma masnih koza) zbog pretpplog i prevlainog zraka. a iznad njega je kompaktan polivinillcloridni sloj. su razmjerno tankc. Donske koie obicno se slaiu u kupove do visine od 1m. za§ti6ene od izravnog Sundeva syjetla. ovdje i govede) dogotovljene s lica anilinski ili lagano pokrivno.Jto su nuprskavanjc tica zbog presuhih prostorija. . Fine koie razlicite su vrste kozjih i ovcjih koza. te blago doStavljene biljnim i sintetskim Stavilima. kakvpde i mjere.. vrste. hladnije (5.. a ponuda mnogo sporije. preteino kozje i ovdje kromno uStavljeno.Velvet—koia razlikuje se od blank-koie time Sto je lice blago bruseno i bez pokrivnog dogotavljanja. a nar0^to. Upotrebljava se za izradu galanterije i gprnjeg dijela cipek.70 % refetivne vlainosti) prostorije.. SKLADlSTENJE GOTOVIH KOZA Za skladiStenje gotovih koia prikladne su zradne. . •• *. Obidna vinil koia dobije se nanofcnjem polivinil-klorida na tekstilnu podlogu. Za preradbu u galanterijske koie prikladne su samo sirove svinjske koze s javnom dlakom i veoma distim licem. Te umjetne koie mogii imati glatka lica ili mogu biti tako dezenirane da slice prirpdnoj koii. -*>.. Ekspandirana vinil-koia ili skaj ima kao podlogu tekstil^ zia tim slijedi tanak sloj meke spuzvaste mase. podatnc i punq. . Koie za hamove i orrnu slicne su blank—koiama. Odjevni velur je koza odredenih svojstava. a ostale vrste u smotke do 12 komada. Specificne pogreSke uzrokuju starenje koia od duieg skladiStenja. • Za odjevne svrhe upotrebljavaju se i semis'—koie razli&tih vrsta.

akrilonitrila. jer je to sirovina koja se jdjf uvijek za tu svrhu najvise koristi. jer teledi boks ima sitnija ulegnuda koje su veoma blizu jedna drugom. Tako se pomocu pove6ala mote razlikovati teledi boks od govedeg i konjskog. Brzi razvoj petrokemijske industrije ofiitovao se u vrlo visokoj stopi rasta proizvodnje i brzom Sirenju proizvodnog asortimana. izopropanola. nakon izgradnje prvih piroliza i. Koje vrste gotovih koza poznajete?. Koje su zamjene za prirodnu ko£u? 7.000 000 t/g (1989). Pitanja: 1. dvrstoca na leidanje i 'dr. JEtifen ne slu2i samo za proizvodnju polietilena. i to u raznim kombinacijama.0 fiemu ovisi kvaliteta telede ko2e? 5. Kako se ispHujc kvaiitcta x 6. Kod /^fpp^sn^u pirolize takoder osnovni izvor . Po proizvedenim kolicinama. Danasnji kapaelr^ti za pro^vodnju etilena u svijetu iznose 54. tako da je mogu6e koristiti alternativno ili istovremenb vise sirovina. SlgOVINE ZA VISOKOTONA2NE POLIMERE Za lak$e pracenje daljnjeg izlaganja dajemo kratak osvrt na sirovinsku osnovu za prbizvodnju visokotonaznih plasticnih masa. Organoleptidcu ocjenu koze rnoze dati samo specijalist za tu vrstu ispitivanja.5. U shemi 2. Svjetski kapaciteti za proizvodnju propilena iznose 27. kao Sto je npr. butiraldeluda. Laboratorijskim se ispitivanjeraa odreduje wsta i kvaliteta Stave. etanola. (1989. Takav nagli razvoj petrokemijske industrije omoguden je prije svega. alfa olefina. Cija je primjena nezaobilazna u razvoju praktifiki svih industrijskih grana. heSto kasnije. PLASTlCNE MASE Primamu sirovinsku osnovu petrokemijske industrije 6ine nafta i zemni plin. Kao polaznu sirovinu za pirolizu^uzeli smo primarni tienzin. vinike«tata i kopolimera.). 19 .00(^000 t/g. jer su kolidine koje se u svijetu dobivaju iz etilnog alkohola ili iz rafmerskih €2 frakcija zanemarive. jeftinom sirovinskom osnovom. Sve vise se u postrojenja za pirolizu ujgraduje tehnoloSka fleksibilnost glede koriStenja sirovina. Osim primarnog benzina koriste se i plinoviti ugljikovodici (etan. Kako se dijeli sirova koia? \/ 2. Prva petrokemijska proizvodnja ostvarena je dvads^etih godina ovog stolje^a u SAD na bazi etilena i propilena iz rafinerijskih plinova. ali je zhadajan i sve vedi udio propilena dobivenog iz rafinerijskih sckundarnih postrjpjenja (C« frakcije). Kako se konzervira sirova koza? 3. Za jtilen. vlaznost koze. itd.1 . kao npr. propilen oksida. polipropilen i polivinil klorid). kumena. 6. propan i butan). 6. akrilne kiseline. tekudi naftni plin (TNP). visokotonazne plasticne mase i odgovarajuci monomeri predstavljaju vazan dio petrokemijske proizvodnje. a plinska ulja bez sumpora koriste se u manjoj mjeri. polistiren. primarni benzin i TNP. prvih aromatskih postrojenja. upijanje vode.1A KVALITETA GOTOVIH K02A Kvaliteta koze ispitiije se brganoleptiSki i laboratorijski. Puni zamah petrokemijske proizvbdnje uslijedio je detrdesetih godina. vec i za proizvodnju etilenoksida i glikola. prikazan je tehnoloSki slijed od primarnog benzina pa do plastidnih masa (polietilen. osim^za proizvodnju polipropilena1^ koristi i za dobivanje oksoalkohola. a onda i mogu^nostima masovne proizvodnje novih materijala. aH je takav benzen potfebno hidror desulfurizacijom odistiti od sumpora. vinilklorida i etilbenzena odnosno stirena. Koje vrste sirovih koza poznajete? 4. dok su ulegnu<Sa kod goveiileg i konjskog bbksa ve<Sa 1 niedusobno udaljenija. se mpze konstatirati da se gotovo jedino dobiva iz postrojenja pirolize. Benzen (C6H6) se dobiv^ i destilacijom katrana kamenog ugljena.

-r vlasnidki ili suvlasni^ki status proizvodaCa materfjala v prera^ivaakim poduzedma. Kod starijih elektrbliza koriste se delije sa zlvom kao elektrodoin.dostupnost materijala (mogu6nost i $igurnost snabdijevanja). kao §tq su: -fizikalnaikemijska svojstva materijala. . zdravstvena i druga regulativa. Na kraju valja spomenuti i anorgansku komponentu.ORID ' ETILEN SRIMMNtB&ZIN C* FRAKCiJA •JPUNSKO ULJE) PtRQLITlGKO ULJ£ •o fKOPlLEN Shema 2. Proizvbdnja klora se danas u svijetu pretezno temelji na elektrolizi natrijeva klorida. VinUklorid sp proizvodi pksi—ktorancijpm etilena. a cijeloj grupi u pojedinim primjenama konkuriraju klasiCni materijali. ill godiSnje potroSnje po stanovniku^ imamo i iivid u podru^ja prjinjene. PRIMJENA YISQKQTONAZNIH P01JMERA Realnu sliku o znadenju nekOg polimernog materijala fno^emo dobiti ako pored poznavanjaniegove ukupne godis>ije potrosnje. VisokOtonazne plastidne mase dijelom su i medusobno konkurentne za pojedine primjene. . . a nabrojit temo samo neke.Benzen je osnovna sirovina za proizvodhju stirena. r lakoca prerade potrebne zadotiCnu primjenu. 20 .cijena materijala. . — tehnidki. kao i druppolimerni materijali. . Visokotonalne plastiCne mase glede primjene imaju zajednidku karakteristiku da se koriste u gotovo svim gospodarskim djelatnostima.2.standard! i propisi za uporabmnaterijala. KLOR' £HL£W DIKLOKID VML KLOMO POLMML KJ. a katalitickom dehidrogenenacijom etilbenzena siiren. . kap i njegova tehnicka asistencija. Konadni odabir nekog materijala za 'konkretnu primjenu ovisi o nizu ainitelja. Produkti i pirolitidke razgraUnje 6.tradicija i jiavike.utjecaj promotivnih aktivnosti proizvodada materijala.cijena prerade. koji jeekoloSki i energetski kudikamo povoljniji. pri Cemu se dobiva i natrijev hidroksid. KatalitiCkom alkilacijom benzena etiienom dobiva se etilbenzen. — ekoloska. te da je porast njihove potrosnje usko vezan uz ukupni industrijski rast.a novija postrojenja elektrolize koriste membranski postupak. a to jekjor.

U prometu se vrlo desto susre€e ambalaza od plastidnih masa u obliku folija za zamotavanje. uz stalni porast potrosnje 3 . lako hlapljivim tekudinama. tuba. Pitanja: 1. te za vanjsko pakiranje kucnih jpotrepStina.. Taj je proces i mnogo brzi kod ||stih materijala u usporedbi s koinpaktnima. U uyjetima izgaranja.). Sto se u mnogim sludajevima zahtijeva i sve preciznijim zakonskim propisima. posebno u gradevinarstvu. Uz navedena dobra svojstva osnovni je nedostatak polistirena. trgovini i doma&hstvu. kaSiraju.ne*naju okusa ni mirisa. pjenasti polistireg ima Siroko podrucje primjene. Sto sve mozemo dobiti (osim plasti6nih masa)odpropilena i etilena? 5.1 milijun tona pjenastog polistirena. bodica. U svijetu se proizvodi viSe od 1. Za skupna piakiranja u novije se vrijeme sve vise upotrebljavaju tehnike stezivih folija (schrurnpf—fob'je).3. Smarijcj§»rivost osnovni je preduyjet Siroj primjeni till materijala.. za izolacije rashladnih uredaja i izradu zaltitne i dekorativne ambalaze. izvrsne zvudne i toplinske izolacije. Kako se dobiva vinilklorid? 4. To jc >zni plastomerni materijal 6elijaste strukture i zato niske gustode.. njihova relajivno laka upaljivost i gorivost. — lako se oblikuju. Gdjese sve primjenjuje plasticna ambalaza? . dolazi do pirolitirazgradnje polistirena. Ciste i dezinficiraju.. Gustoda pjenastog polistirena mijenja se promjenom velicine i kolidine &!ije unutar krutog polimera. Objasnite opCi tehnoloSki slijed od primarnog benzina do plastiSnih masa. — razmjerno su jeftine. uz razvijanje velikih kolicina vrlo gorivih plinova i para. Koje su karakteristike i primjena pjenastog polistirena? 7. Sto fiini primarnu sirovinu petrokemijske industrije? 2. Proizvodi se impregniranjem polistirenskog zrnja u suspenziji ili tijekom ekstrudiranja. u gradevinarstvu za toplinsku i zvudnu izolaciju. kartone i drugo. . +75)°p.. Pripada u najdvrSce pjenaste polimerne materJjale. 6. u velikom tempera turnom rasppnu (-180. PJENASTI POLISTIREN Jedi'n od polimera Sto ga cesto susrccemo u okoliSu jesi pjenasti polistiren smanjcnc gorivosti. . Koji dinitelji utjedu na proizvodnju plastienih masa? 6.<UU. vre&caj Jcwtija. sredstava za pranje i distenje. zeljene gustode. PLASTICNA AMBALA2A Za izradu ambalaze od plastifinih masa upotrebljavaju se iste umjetne mase kao i za izradu posuda 1. . kozmetickih preparata.4Q kg/m .plastike s drugim materijaliina. kao Sto su pen tan ili metilen-kloridjkoje se zagrijavanjem Sire i takoekspandiraju polimer do.. ' Zahvaljujuci izvrsnim izolacijskim svojstvima. Mnogobrpjnost kvaliteta plastidnih masa u prorhetu omojgu<Suje i bezbrojne kbmbihadje . 4 %/g posljednjih godina (1989. a najceSceje 15. U Republic! Hrvatskoj se pjenasti polistiren proizvodi u INA-OKI-u procesom suspenzijske polimerizacije (kapacitet 25 000 tona godisnje). ved pri temperaturama iznad 600 °C. 3. kanistera i drugih oblika i namjena s kvalitetom koja ddgovara zahtjevima svih tipova i vrsta prehrambenih proizvoda. transportnoj djelatnosti i za Jtolacije uredaja.. Hjep i atraktivan tisak te mnogostruke nadin^tJblikovaiija i dizajniranja proizvoda. male apsorpcije vode i propusnbsti vodene pare. s obziroin na njihovu mnogQ vccu kontaktnu poyrSitiu. Osnovne prednosti ambakze od plasiicnih masa u usporedbi s drugim materljalima jesu: — plastiCfte su mase otporne prema vlazi i kemijskim tvarima. a posebno pjenastih materijala. pakiranje manjih kolidina u celofan i transportnu amIjepenfce. zbog Sega se mnogo upotrebljavaju u industriji.. impregniraju i slidno. — lako se peru. Upotrebljava se u prvom redu za izvedbu toplinskih izolacija uredaja. koje zamjenjuju skuplje papirne ili kartonske omote..

Iz tropskog drveta Sukovca dobiva se tekuclna koja izkzi kao mljecasti sok iz zarezanog stabla. Kao aktivna punila najdelde se upotrebljava dada. a zatim oksidi kalcija.. ZnaSenje kauduka je pdnib uvodenjem elektriCnih instalacija jer se pokazao vrlo dobrim izolacij^lm materijalom..^ -'-<-.KAUCUK Kaufiuk. magnezija. Preradom latefcs*a dobiva se sirovi kauduk koji se da^l Ijleraduje u meku Hi tvrdu gumu. dakle spojevi koji imaju slicnu gradii kao'i izopren: . voskovi. Oni.-•• • : -' .. Vulkaniziianje se obavlja tako da se sirovom kau£uku dodaje stirh^dr. « . U te se vrste sintetidkog kauduka ubrajaju stireri—butadienski kaudruk (SB—kauduk) i stereo kauduk. Kao pasivna punila upotrebljavaju se talk. KAUCUK..n<i dinietilbutadien Danas se proizvodi vise rota sintetidkog kauduka koji se mogu svtstati u dvije grupe: vrste kauduka opce namjene i vrste kauduka specijalne namjene. •. Stabilizator! su sredstva koja spredavaju oksidaciju gume pa su prema tome neptivni katalizatori" hibitori) oksidacije. olovaicinka. Velika je razlika izmedu dobivanja prirodnog i sintetskog kauduka.) iomekSivaCi (razne smoie. kaolin itd. kreda. Kauduci specijalne namjene razlikuju se po nekim syojim svojstvima od prirodnog kauduka. skracuju vrijeme potrebno za vulkanizaciju..' ••''". Sirovi se kauduk otapa u benzinu. . Bududi m Je podetkom ovog stoljeca proizvodnja izoprena bila veoma skupa. osobito dvrstodu na kidanje i habanje. Pored sumpora dodaju se i razna puhila talk. behzolu i kloroformu.>'. . Aktivna punila pobo^savaju mehanidka svojstva giihie. ' ' Aktivatori su katalizatori vulkanizacije. Punila mogu biti aktivna i pasivna. Sinteza kauduka temelji se na spoznaji da je prirodni kauduk hezasi^en politner izoprena..udrvetu. a u Rusiji klpropren (2-klorbutadien).1. Obidno se upotrebljavaju fenoli i amirii. • **: • -•. moze se dobiti meka ill tvrda guma. : . dakle.•" . stabilizatori i sredstva za vulkanizaciju. Boje za gumu moraju biti otporne na temperaturu vulkanizacije i ne srriiju re^girati sa sastojcima gume. OmekSivadi povedavaju plastidnost. stearinimineralna ulja). butadien CH2=C_ /*>U . kaolin i4ir. Kao omekSivadi obidno se upotrebljavaju biljna i mineralna ulja. polikloropnen kauduk.. a naziya se lateks.: :••••""' ' .. . 6i§cenjem i presanjem^ sirovog kaucuka. kauduk je postao jedna od najvainijih sirow na. osobina sirovi kauduk ima samo ogranidene mogu6nosti upotrebe. Zato se upotrebljavaju tamo gdje neka svojstva prirodnog kauduka nisu povoljna. u NjemaCkoj je za polimerizaciju koriSten dimbtilbutadien. Te se boje zovu vulkanske. osnovna sirovina za dobivanje gume..- PUNJENJEIHOMOGENIZACUA KAUCUKA Mastificiranom kaucuku dodaju se razliciti dodaci.rl'5 f*t4 \. Kod 60 °C postaje Ijepljiv. Pasivna su punila jeftina i s njima se prvenstveno smanjuju troSkovi proizvodnje gume.*. aktivatori.7. a kad su pronadeni au^btnooili i druga motorna vozila. ( izopren L. ' • ' Prerada kauduka podinje zgrusavanjem feteksa pomodu octene kiseline. a smanjuju zilavost i elasticnost mastificiranog kauduka.W v . boje. 22 ... kao §to su punila.^visno o kbliCini sui temperaturi na kojoj se radi. Kod prirodnog kaucuka proces podinjeuprirodi. U tu se grupu ubrajaju butadjen-Akrilni kauduk. "":.•• • ' • • ' . porijeklom je iz Juzne Amerike. -. butilkauduk'i dr.pv. Vrste kauduka opde namjene imaju svojstva slicna prirodnom kaudufcu i mpgu ga zarnijeniti. GUMAIGUMENA ROBA 7. pmeksivadi. pa se mora vulkanizirati da bi postao e1! ji i otporniji prema toplini i otapaUma.

5.2. To se posti2e tako da se tkanina zajedifi) $ tanjom gumenom plodom propuSta. pksidativna razgradnja. Uprvoj fazi valjanjem. Gumeni proizvodi uz ispravriu manipuJaciju saduvaju svoje osobine kroz du2e vrijeme (nekoliko godina) gotovo nepromijenjene. Mastifikacija je proces kojim se kauduk prevodi u plasticno stanje kako bi mu se mogli dodati razni dodaci i kako bi ga se mogli oblikovati. gumeni itonbvi za cipeie i dr/ Gotovi gumeni proizvodi sortiraju se u tri skupine: 1. Od $gga se dobiva sirovi kauduk? 2. kaSiranjem ili istiskivanjem oW^cuju se poluproizvodi. a samo za neke specijalne vrste sintetidkog kauduka upotrebljavaju se i druge tvari. uzme 2 do 4 % sumporay dobit de se meka i podatna guma. Ta. Brizgaiice rade na principu stroja za mljevenje mesa. Gunia koja izlazi iz stroja zagrijava se i gumeni proizvod dobiva glatkodu.2. ozonu. kroz stroj $ nekoliko valjaka. oblikovanje i vulkanizaciju. Ako se npr. kirurske rukaviee. Stojemastiftkacija?L. Zbog toga se kauduk zagrijeva. brtvila. Kvaliteta guma ovisi o kolicJni upotrijebljenog sredstva za vulkanizaciju.auto—gume. O demu ovisi kvaliteta gume? 6.2.Sredstva za vulkanizaciju sudjeluju u vulkanizatiji gumene robe. •" . Od Cegase proizvodi sintetidki J^au^uk? 4. sanitarhi proizvodi: gumene pJahte. tehnicJcerukapce. • • . 7. gumeni depovi. npr. zracnice. Tako se. 7. GUMA I GUMENA ROBA 7.gumena obuca. PROCES PROIZVODNJE GUMENE ROBE r Proces proizvodnje gumene robe mote se podijeliti u sijedede detiri faze: mastifikaciju. Mnogi gumeni predmeti dobivaju konadni oblik zagrijavanjem u metalnim kalupima. pa se tako molekule kauCuka oksidativno ra^adu|». razne vrste gumenih cijevi. dudice za dojencad i drugo. Valjaiije se izvodi na stroju s 3 do 5 valjaka. kao i neke iizikalne promjene u tijeku mistifikacije dovode na JcrajjLi do plastifidr^ija kaucjtrfca. kao npr.2. To se postize u strojevima razlidite konstrukcije u kojima se kauduk gnjeei i mljesi. Gumena je roba vrlo osjetljiva i zato se valja pridrzavati uputstava o skladiStenju i manipulaciji torn Trajnost gumenih proizvoda ovosi o kisiku. CumiVJE J ClSCEME GUMENIH PROIZVODA . vlazj i otapalima teo ispravnonr skladisten|u. KaSiranje je proces kojim se na tkaninu nanosi sloj gumene mase. Druga faza je dobivanje gotovih proizvoda. Pomocu brizgalke izraduju se cijevi. Oblikovanje gumene mase odvija se u dvije faze. GUMA IGUMENJ PR01ZVODI Gumeni predfneti izraduju se na raznim strojevima. 3. SKLADlSTENJE. a s najmanje 30 % sumpora dobije se tvrda guma poznata pod imenom Svi ti dbdad moraju se dobro izmije$ati s mastifjciranim kaudukom kako bi se dobila potpunb homo* genamasa. pa se tako dobiju plode razlidite debljine. tehnifika roba: brtvila.. .gume za bicikle i automobile. Kojegrupe gotovih gumenih proizvoda poznajete? 23 .1. 3. : • ' • Pitanja: f. toplini. rjede neki sumporni spojevi.. 2. gutckstil guniira poinocu vaijka pod veJikini pritiskom ill prciuazivanjem poinocu kaucuka otopljcnog u nckoin organskom otapalu. a u doticaju sa zrakom oksidira. ovisno o vrstt gotovog proizvoda. gumena galanterija: razne gumene igracke za djecu i velik broj drugih proizvoda od gume. izolacijski materijal j dr. Sto je vulkaniziranje? ^J. . gumeni profili. Kao sredstvo za vulkanizatiju obiCno se upotrebJjava sumpor. punjenje i homogeniziranje.

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
AjLa MuratovIć liked this
Doroteja Markovic liked this
Milorad Opsenica liked this
Дара Грдинић liked this
Snježana Šlipogor-belobrajdić liked this
Magdalena Herman-Milenkovska liked this
Magdalena Herman-Milenkovska liked this
Damir Varga liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->