Premchand

Gulli Danda
Chapter 1
DV

½þ¨ÉÉ®äú +ÆMÉ®äúVÉÒnùÉÄ nùÉäºiÉ ¨ÉÉxÉå, ªÉÉ xÉ ¨ÉÉxÉå, ¨Éé iÉÉä Eò½ÚÄþMÉÉ EòÒ MÉÖ±±ÉÒ-bÆ÷b÷É ºÉ¤É JÉä±ÉÉå EòÉ ®úÉVÉÉ
½èþ* +¤É ¦ÉÒ ±Éc÷EòÉå MÉÖ±±ÉÒ bÆ÷b÷É JÉä±ÉiÉä näùJÉiÉÉ ½ÚÄþ iÉÉä VÉÒ ±ÉÉä]õ-{ÉÉä]õ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò <xÉEäò
ºÉÉlÉ VÉÉEò®ú JÉä±ÉxÉä ±ÉMÉÚÄ* xÉ ±ÉÉìxÉ EòÒ VÉ°ü®úiÉ xÉ, xÉ EòÉä]Çõ EòÒ, xÉ xÉä]õ EòÒ, xÉ lÉÉ{ÉÒ EòÒ* ¨ÉVÉä
ºÉä ÊEòºÉÒ {Éåc÷ ºÉä Eò ]õ½þxÉÒ EòÉ]õ ±ÉÒ, MÉÖ±±ÉÒ ¤ÉxÉÉ ±ÉÒ +Éè®ú nùÉä +Énù¨ÉÒ +É MɪÉä iÉÉä JÉä±É ¶ÉÖ°ü
½þÉä MɪÉÉ* ʴɱÉɪÉiÉÒ JÉä±ÉÉå ¨Éå ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷É ä¤É ªÉ½þ ½èþ ÊEò =xÉEäò ºÉɨÉÉxÉ ¨É½ÄþMÉä ½þÉäiÉä ½éþ* VÉ¤É iÉEò
Eò¨É ºÉä Eò¨É Eò ºÉèEòc÷É xÉ JÉSÉÇ EòÒÊVÉ, ÊJɱÉÉÊc÷ªÉÉå ¨Éå ¶ÉÖ¨ÉÉ®ú ½þÒ xɽþÓ ½þÉä ºÉEòiÉÉ* ªÉ½þÉÄ MÉÖ±±ÉÒbÆ÷b÷É ½èþ ÊEò ʤÉxÉÉ ½þ®æú-Ê¡ò]õEò®úÒ Eäò SÉÉäJÉÉ ®ÆúMÉ näùiÉÉ ½èþ* {É®ú ½þ¨É +ÄMÉ®äúVÉÒ SÉÒVÉÉå Eäò {ÉÒUäô äºÉä
nùÒ´ÉÉxÉä ½þÉä ®ú½äþ ½éþ ÊEò +{ÉxÉÒ ºÉ¦ÉÒ SÉÒVÉÉå ºÉä +°üÊSÉ ½þÉä MɪÉÒ ½èþ* ½þ¨ÉÉ®äú ºEÚò±É ¨Éå ½þ®ú Eò ±Éc÷Eäò
ºÉä iÉÒxÉ-SÉÉ®ú °ü{ɪÉä ºÉɱÉÉxÉÉ Eäò´É±É JÉä±ÉxÉä EòÒ ¡òÒºÉ ±ÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* ÊEòºÉÒ EòÉä ªÉ½þ xɽþÓ
ºÉÚZÉiÉÒ ÊEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ JÉä±É ÊJɱÉɪÉä VÉÉä ʤÉxÉÉ nùɨÉ-EòÉèc÷Ò JÉä±Éä VÉÉiÉä ½éþ* +ÄMÉ®äúVÉÒ JÉä±É =ºÉÒ
Eäò 汃 ½èþ ÊVɺÉEäò {ÉÉºÉ vÉxÉ ½èþ* MÉ®úÒ¤É ±Éc÷EòÉå Eäò ʺɮú CªÉÉå ªÉ½þ ´ªÉºÉxÉ ¨ÉgøiÉä ½éþ* `öÒEò ½èþ
MÉÖ±±ÉÒ ºÉä +ÉÄJÉ ¡Úò]õ VÉÉxÉä EòÉ ¦ÉªÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ, iÉÉä CªÉÉ ÊGòEäò]õ ºÉä ʺɮú ¡Úò]õ VÉÉxÉä, Êiɱ±ÉÒ ¡ò]õ
VÉÉxÉä EòÉ, ]õÉÄMÉ ]Úõ]õ VÉÉxÉä EòÉ ¦ÉªÉ xɽþÓ ®ú½þiÉÉ ? +MÉ®ú ½þ¨ÉÉ®äú ¨ÉÉlÉä ¨Éå MÉÖ±±ÉÒ EòÉ nùÉMÉ +ÉVÉ
iÉEò ¤ÉxÉÉ ½Öþ+É ½èþ iÉÉä ½þ¨ÉÉ®äú Eò<Ç nùÉäºiÉ äºÉä ¦ÉÒ ½éþ, VÉÉä lÉÉ{ÉÒ EòÉä ¤ÉèºÉÉJÉÒ ºÉä ¤Énù±É ¤Éè`äö* JÉè®ú,
ªÉ½þ +{ÉxÉÒ-+{ÉxÉÒ °üÊSÉ ½èþ* ¨ÉÖZÉä MÉÖ±±ÉÒ ½þÒ ºÉ¤É JÉä±ÉÉå
ºÉä +SUôÒ ±ÉMÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú ¤ÉSÉ{ÉxÉ EòÒ ¨ÉÒ`öÒ º¨ÉÞÊiɪÉÉå ¨Éå MÉÖ±±ÉÒ ½þÒ ºÉ¤ÉºÉä ¨ÉÒ`öÒ ½èþ* ´É½þ
|ÉÉiÉ:EòÉ±É PÉ®ú ºÉä ÊxÉEò±É VÉÉxÉÉ, ´É½þ {Éäc÷ {É®ú SÉgø Eò®ú ]õ½þÊxɪÉÉÄ EòÉ]õxÉÉ +Éè®ú MÉÖ±±ÉÒ-bÆ÷bä÷
¤ÉxÉÉxÉÉ, ´É½þ =iºÉɽþ, ´É½þ ±ÉMÉxÉ, ´É½þ ÊJɱÉÉÊc÷ªÉÉå Eäò VɨÉPÉ]õ, ´É½þ {ÉnùxÉÉ +Éè®ú {ÉnùÉxÉÉ, ´É½þ
±Éc÷É<Ç-ZÉMÉcä÷, ÊVɺɨÉå UÚôiÉ-+UÚôiÉ, +¨ÉÒ®ú-MÉ®úÒ¤É EòÉ Ê¤É±ÉEÖò±É ¦Éänù xÉ ®ú½þiÉÉ lÉÉ, ÊVɺɨÉå
+¨ÉÒ®úÉxÉÉ SÉÉäSɱÉÉå EòÒ, |Énù¶ÉÇxÉ EòÒ +ʦɱÉɹÉÉ EòÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É ½þÒ xÉ lÉÒ, =ºÉ ´ÉHò ¦ÉÚ±ÉäMÉÉ VɤÉ.....

PÉ®ú ´ÉɱÉä ʤÉMÉc÷ ®ú½äþ ½éþ, Ê{ÉiÉÉ VÉÒ SÉÉèEäò {É®ú ¤Éè`äö ´ÉäMÉ ºÉä ®úÉäÊ]õªÉÉå {É®ú +{ÉxÉÉ GòÉävÉ =iÉÉ®ú ®ú½äþ
½éþ,
+¨¨ÉÉÄ EòÒ nùÉèc÷ Eäò´É±É uùÉ®ú iÉEò ½èþ, ±ÉäÊEòxÉ =xÉEòÒ Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®úÉ ¨Éå ¨Éä®úÉ +ÆvÉEòÉ®ú¨ÉªÉ ¦ÉʴɹªÉ
]Úõ]õÒ ½Öþ<Ç xÉÉèEòÉ EòÒ iÉ®ú½þ b÷MɨÉMÉÉ ®ú½þÉ ½èþ ; +Éè®ú ¨Éé ½ÚÄþ ÊEò {ÉnùÉxÉä ¨Éå ¨ÉºiÉ ½ÚÄþ * xÉ xɽþÉxÉä EòÒ
ºÉÖvÉ ½èþ, xÉ JÉÉxÉä EòÒ* MÉÖ±±ÉÒ ½èþ iÉÉä VÉ®úÉ-ºÉÒ, {É®ú =xɨÉå nÖùÊxɪÉÉ ¦É®ú EòÒ Ê¨É`öÉ<ǪÉÉå EòÒ Ê¨É]õɺÉ
+Éè®ú iɨÉɶÉÉå EòÉ +ÉxÉxnù ¦É®úÉ ½Öþ+É ½èþ*
¨Éä®äú ½þ¨ÉVÉÉäʱɪÉÉå ¨Éå Eò ±Éc÷EòÉ MɪÉÉ xÉÉ¨É EòÉ lÉÉ* ¨ÉÖZɺÉä nùÉä iÉÒxÉ ºÉÉ±É ¤Éc÷É ½þÉäMÉÉ* nÖù¤É±ÉÉ,

±É¨¤ÉÉ ¤Éxnù®úÉå EòÒ-ºÉÒ ±É¨¤ÉÒ-±É¨¤ÉÒ, {ÉiɱÉÒ-{ÉiɱÉÒ =ÄMÉʱɪÉÉÄ, ¤ÉÆnù®úÉå ½þÒ EòÒ-ºÉÒ SÉ{ɱÉiÉÉ,
Zɱ±Éɽþ]õ* MÉÖ±±ÉÒ EèòºÉÒ ½þÒ ½þÉä, =ºÉ {É®ú <ºÉ iÉ®ú½þ ±É{ÉEòiÉÉ lÉÉ, VÉèºÉä ÊUô{ÉEò±ÉÒ EòÒc÷Éå {É®ú
±É{ÉEòiÉÒ ½èþ* ¨ÉɱÉÖ¨É xɽþÓ =ºÉEäò
¨ÉÉÄ-¤ÉÉ{É lÉä ªÉÉ xɽþÓ, Eò½þÉÄ ®ú½þiÉÉ lÉÉ, CªÉÉ JÉÉiÉÉ lÉÉ, {É®ú lÉÉ ½þ¨ÉÉ®äú MÉÖ±±ÉÒ C±É¤É EòÉ
SÉèΨ{ɪÉxÉ* ÊVɺÉEòÒ iÉ®ú¡ò ´É½þ +É VÉÉªÉ =ºÉEòÒ VÉÒiÉ ÊxÉζSÉiÉ ½þÒ lÉÒ* ½þ¨É ºÉ¤É =ºÉä nÚù®ú ºÉä
+ÉiÉä näùJÉ =ºÉEòÉ nùÉèc÷Eò®ú º´ÉÉMÉiÉ Eò®úiÉä lÉä* +Éè®ú =ºÉä +{ÉxÉÉ MÉÉä<ªÉÉÄ ¤ÉxÉÉ ±ÉäiÉä lÉä*
Eò ÊnùxÉ ½þ¨É +Éè®ú MɪÉÉ nùÉäxÉÉå ½þÒ JÉä±É ®ú½äþ lÉä* ´É½þ {ÉnùÉ ®ú½þÉ lÉÉ, ¨Éé {Énù ®ú½þÉ lÉÉ, ¨ÉMÉ®ú EÖòUô
Ê´ÉÊSÉjÉ ¤ÉÉiÉ ½èþ ÊEò {ÉnùÉxÉä ¨Éå ½þ¨É ÊnùxÉ ¦É®ú ¨ÉºiÉ ®ú½þ ºÉEòiÉä ½éþ, {ÉnùxÉÉ Eò ʨÉxÉ]õ EòÉ +JÉ®úiÉÉ
½èþ* ¨ÉéxÉä
MɱÉÉ UÖôc÷ÉxÉä Eäò 汃 ºÉ¤É SÉɱÉå SɱÉÓ, VÉÉä äºÉä +´ÉºÉ®ú {É®ú ¶ÉɺjÉ-Ê´ÉʽþiÉ xÉ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ IɨªÉ
½éþ, ±ÉäÊEòxÉ MɪÉÉ +{ÉxÉÉ nùÉÄ´É Ê±É ¤ÉMÉè®ú ¨Éä®úÉ Ë{Éb÷ xÉ UôÉäc÷iÉÉ lÉÉ*
¨Éé PÉ®ú EòÒ +Éä®ú ¦ÉÉMÉÉ* +xÉÖxɪÉ-Ê´ÉxÉªÉ EòÉ EòÉä<Ç +ºÉ®ú xÉ ½Öþ+É *
MɪÉÉ xÉä ¨ÉÖZÉä nùÉèc÷Eò®ú {ÉEòc÷ ʱɪÉÉ +Éè®ú bÆ÷b÷É iÉÉxÉ Eò®ú ¤ÉÉä±ÉÉ- ¨Éä®úÉ nùÉÄ´É näùEò®ú VÉÉ+Éä*
{ÉnùɪÉÉ iÉÉä ¤Écä÷ ¤É½þÉnÖù®ú ¤ÉxÉEäò, {ÉnùxÉä Eäò ¤Éä®ú CªÉÉå ¦ÉÉMÉä VÉÉiÉä ½þÉä ?

'iÉÖ¨É ÊnùxÉ ¦É®ú {ÉnùÉ+Éä iÉÉä ¨Éé ÊnùxÉ ¦É®ú {ÉnùiÉÉ ®ú½ÚÄþ !'
'½þÉÄ, iÉÖ¨½åþ ÊnùxÉ ¦É®ú {ÉnùxÉÉ {Écä÷MÉÉ !'
'xÉ JÉÉxÉä VÉÉ>Äð xÉ {ÉÒxÉä VÉÉ>Äð !'
'½þÉÄ ! ¨Éä®úÉ nùÉÄ´É ÊnùªÉä ʤÉxÉÉ Eò½þÓ xɽþÓ VÉÉ ºÉEòiÉä*'
'¨Éé iÉÖ¨½þÉ®úÉ MÉÖ±ÉÉ¨É ½ÚÄþ ?'
'½þÉÄ, ¨Éä®äú MÉÖ±ÉÉ¨É ½þÉä* '
'¨Éé PÉ®ú VÉÉiÉÉ ½ÚÄþ, näùJÉÚÄ CªÉÉ Eò®ú ±ÉäiÉä ½þÉä ?'
'PÉ®ú EèòºÉä VÉÉ+ÉäMÉä, EòÉä<Ç Ênù±±ÉMÉÒ ½èþ* nùÉÄ´É ÊnùªÉÉ ½èþ, nùÉÄ´É ±ÉåMÉä*'
'+SUôÉ Eò±É ¨ÉéxÉä +¨É°ünù ÊJɱÉɪÉÉ lÉÉ* ´É½þ ±ÉÉè]õÉ nùÉä*'
'´É½þ iÉÉä {Éä]õ ¨Éå SɱÉÉ MɪÉÉ*'
'ÊxÉEòɱÉÉå {Éä]õ ºÉä, iÉÖ¨ÉxÉä CªÉÉå JÉɪÉÉ ¨Éä®úÉ +¨É°ünù ?'
'+¨É°ünù iÉÖ¨ÉxÉä ÊnùªÉÉ , iÉ¤É ¨ÉéxÉä JÉɪÉÉ* ¨Éé iÉ֨ɺÉä ¨ÉÉÄMÉxÉä xÉ MɪÉÉ lÉÉ*'
'VÉ¤É iÉEò ¨Éä®úÉ +¨É°ünù xÉ nùÉäMÉä ¨Éé nùÉÄ´É xÉ nÚÄùMÉÉ* '
¨Éé ºÉ¨ÉZÉiÉÉ lÉÉ, xªÉÉªÉ ¨Éä®úÒ +Éä®ú ½èþ* +ÉÊJÉ®ú ¨ÉéxÉä ÊEòºÉÒ º´ÉÉlÉÇ ºÉä ½þÒ =ºÉä +¨É°ünù ÊJɱÉɪÉÉ
½þÉäMÉÉ* EòÉèxÉ ÊxÉ:º´ÉÉlÉÇ ÊEòºÉÒ Eäò ºÉÉlÉ ºÉ±ÉÚEò Eò®úiÉÉ ½èþ* ʦÉIÉÉ iÉEò iÉÉä ±ÉÉäMÉ º´ÉÉlÉÇ Eäò 汃 näùiÉä
½éþ* VÉ¤É MɪÉÉ xÉä +¨É°ünù JÉɪÉÉ iÉÉä Ê¡ò®ú =ºÉä ¨ÉÖZɺÉä nùÉÄ´É ±ÉäxÉä EòÉ CªÉÉ +ÊvÉEòÉ®ú ½èþ ? Ê®ú·ÉiÉ
näùEò®ú iÉÉä ±ÉÉäMÉ JÉÚxÉ {ÉSÉÉ VÉÉiÉä ½éþ* ªÉ½þ ¨Éä®úÉ +¨É°ünù ªÉÉå ½þÒ ½þVÉ¨É Eò®ú VÉɪÉäMÉÉ* +¨É°ünù {ÉèºÉä
Eäò {ÉÉÄSÉ ´ÉɱÉä lÉä, MɪÉÉ Eäò ¤ÉÉ{É EòÉä xɺÉÒ¤É xÉ ½þÉåMÉä* ªÉ½þ ºÉ®úɺɮú +xªÉÉªÉ lÉÉ*
MɪÉÉ xÉä ¨ÉÖZÉä +{ÉxÉÒ +Éä®ú JÉÓSÉiÉä ½Öþ Eò½þÉ- ¨Éä®úÉ nùÉÄ´É näùEò®ú VÉÉ+Éä, +¨É°ünù-ºÉ¨É°ünù ¨Éé xɽþÓ
VÉÉxÉiÉÉ*

¨ÉÖZÉä xªÉÉªÉ EòÉ ¤É±É lÉÉ * ´É½þ +xªÉÉªÉ {É®ú ]Úõ]õÉ ½Öþ+É lÉÉ * ¨Éé ½þÉlÉ UÖôc÷ÉEò®ú ¦ÉÉMÉxÉÉ SÉɽþiÉÉ
lÉÉ ´É½þ ¨ÉÖZÉä VÉÉxÉä xÉ näùiÉÉ lÉÉ * ¨ÉéxÉä MÉɱÉÒ nùÒ, =ºÉxÉä Eòc÷Ò MÉɱÉÒ nùÒ +Éè®ú MÉɱÉÒ ½þÒ xɽþÓ, nùÉä-

Eò SÉÉÄ]õÉ ¦ÉÒ VɨÉÉ ÊnùªÉÉ* ¨ÉéxÉä =ºÉä nùÉÄiÉ ºÉä EòÉ]õ ʱɪÉÉ* =ºÉxÉä ¨Éä®úÒ {ÉÒ`ö {É®ú bÆ÷b÷É VɨÉÉ
ÊnùªÉÉ* ¨Éé ®úÉäxÉä ±ÉMÉÉ* MɪÉÉ ¨Éä®äú <ºÉ ¶ÉºjÉ EòÉ ¨ÉÖEòɤɱÉÉ xÉ Eò®ú ºÉEòÉ* ¦ÉÉMÉÉ* ¨ÉéxÉä iÉÖ®úxiÉ +ÉĺÉÚ
{ÉÉåUô b÷ɱÉä, bÆ÷bä÷ EòÒ SÉÉä]õ ¦ÉÚ±É MɪÉÉ +Éè®ú ½ÄþºÉiÉÉ ½Öþ+É PÉ®ú VÉÉ {ɽÖÄþSÉÉ* ¨Éé lÉÉxÉänùÉ®ú EòÉ ±Éc÷EòÉ,
Eò xÉÒSÉ VÉÉÊiÉ Eäò ±ÉÉècä÷ Eäò ½þÉlÉÉå Ê{É]õ MɪÉÉ ; ªÉ½þ ¨ÉÖZÉä =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ¦ÉÒ +{ɨÉÉxÉVÉxÉEò ¨ÉɱÉÚ¨É
½Öþ+É ; ±ÉäÊEòxÉ PÉ®ú ¨Éå ÊEòºÉÒ ºÉä ʶÉEòɪÉiÉ xÉ EòÒ*

=x½þÓ ÊnùxÉÉå Ê{ÉiÉÉ VÉÒ EòÉ iɤÉÉnù±ÉÉ ´É½þÉÄ ºÉä ½þÉä MɪÉÉ * xɪÉÒ nÖùÊxɪÉÉ näùJÉxÉä EòÒ JÉÖ¶ÉÒ ¨Éå äºÉÉ
¡Úò±ÉÉ ÊEò +{ÉxÉä ½þ¨ÉVÉÉäʱɪÉÉå ºÉä ʤÉUÖôc÷ VÉÉxÉä EòÉ Ê¤É±EÖò±É nÖù:JÉ xÉ ½Öþ+É* Ê{ÉiÉÉ VÉÒ nÖù:JÉÒ lÉä*
ªÉ½þ ¤Éc÷Ò +ɨÉnùxÉÒ EòÒ VÉMɽþ lÉÒ* +¨¨ÉÉÄ VÉÒ ¦ÉÒ nÖù:JÉÒ lÉÓ, ªÉ½þÉÄ ºÉ¤É SÉÒVÉå ºÉºiÉÒ lÉÓ +Éè®ú
¨ÉÖ½þ±±Éä EòÒ ÎºjɪÉÉå ºÉä PÉ®úÉ´É ºÉÉ ½þÉä MɪÉÉ lÉÉ ; ±ÉäÊEòxÉ ¨Éé ¨ÉÉ®äú JÉÖ¶ÉÒ Eäò ¡Úò±ÉÉ xÉ ºÉ¨ÉÉiÉÉ lÉÉ*
±Éc÷EòÉå ºÉä VÉÒ]õ =c÷É ®ú½þÉ lÉÉ ÊEò ´É½þÉÄ äºÉä PÉ®ú lÉÉäcä÷ ½þÉäiÉä ½èþ ; äºÉä-äºÉä >ÄðSÉä PÉ®ú ½éþ ÊEò +ɺɨÉÉxÉ
ºÉä ¤ÉÉiÉ Eò®úiÉä ½éþ* ´É½þÉÄ Eäò +ÆMÉ®äúVÉÒ ºEÚò±É ¨Éå EòÉä<Ç ¨Éɺ]õ®ú ±Éc÷EòÉä EòÉä {ÉÒ]äõ iÉÉä =ºÉä VÉä½þ±É ½þÉä
VÉÉ* ¨Éä®äú ʨÉjÉÉå EòÒ ¡èò±ÉÒ ½Öþ<Ç +ÉÄJÉå +Éè®ú SÉÊEòiÉ ¨ÉÖpùÉ ¤ÉiɱÉÉ ®ú½þÒ lÉÓ ÊEò ¨Éé =xÉEòÒ ÊxÉMÉɽþ ¨Éå
ÊEòiÉxÉÉ >ÄðSÉÉ =`ö MɪÉÉ ½ÚÄþ* ¤ÉSSÉÉå ¨Éå ʨÉlªÉÉ EòÉä ºÉiªÉ ¤ÉxÉÉ ±ÉäxÉä ´É½þ EòÒ ¶ÉÊHò ½èþ, ÊVɺÉä ½þ¨É,
VÉÉä ºÉiªÉ EòÉ Ê¨ÉlªÉÉ ¤ÉxÉÉ ±ÉäiÉä ½èþ, CªÉÉ ºÉ¨ÉZÉåMÉä* =xÉ ¤ÉäSÉÉ®úÉå ºÉä ¨ÉÖZɺÉä ÊEòiÉxÉÒ º{ÉvÉÉÇ ½þÉä ®ú½þÒ
lÉÒ* ¨ÉÉxÉÉå Eò½þ ®ú½äþ lÉä-iÉÖ¨É ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ½þÉä ¦ÉÉ<Ç, VÉÉ+Éå ½þ¨Éå iÉÉä <ºÉÒ =VÉc÷ OÉÉ¨É ¨Éå VÉÒxÉÉ ¦ÉÒ ½èþ
+Éè®ú ¨É®úxÉÉ ¦ÉÒ*
¤ÉÒºÉ ºÉÉ±É MÉÖVÉ®ú MɪÉä * ¨ÉéxÉä <xVÉÒÊxɪɮúÒ {ÉÉºÉ EòÒ +Éè®ú =ºÉÒ ÊVɱÉä EòÉ nùÉè®úÉ Eò®úiÉÉ ½Öþ+É
=ºÉÒ
Eòº¤Éä ¨Éå {ɽÖÄþSÉÉ iÉÉä +Éè®ú b÷ÉEò¤ÉÄMɱÉä ¨Éå `ö½þ®úÉ * =ºÉ ºlÉÉxÉ EòÉä näùJÉiÉä ½þÒ <iÉxÉÒ ¨ÉvÉÖ®ú ¤Éɱɺ¨ÉÞÊiɪÉÉÄ ¾þnùªÉ ¨Éå VÉÉMÉ =`öÓ ÊEò ¨ÉéxÉä Uôc÷Ò =`öɪÉÒ +Éè®ú Eòº¤Éä EòÒ ºÉè®ú Eò®úxÉä ÊxÉEò±ÉÉ* +ÉÄJÉå

ÊEòºÉÒ {ªÉɺÉä {ÉÊlÉEò EòÒ ¦ÉÉÄÊiÉ ¤ÉSÉ{ÉxÉ Eäò =xÉ GòÒc÷É ºlɱÉÉå EòÉä näùJÉxÉä Eäò 汃 ´ªÉÉEÖò±É ½þÉä ®ú½þÒ
lÉÓ ; {É®ú =ºÉÒ {ÉÊ®úÊSÉiÉ Eäò xÉÉ¨É Eäò ʺɴÉÉ ´É½þÉÄ +Éè®ú EÖòUô {ÉÊ®úÊSÉiÉ xÉ lÉÉ* VɽþÉÄ JÉÆb÷½þ®ú lÉÉ
´É½þÉÄ {ÉCEäò ¨ÉEòÉxÉ JÉcä÷ lÉä* VɽþÉÄ ¤É®úMÉnù EòÉ {Éåc÷ lÉÉ ´É½þÉÄ +¤É ºÉÖxnù®ú ¤ÉMÉÒSÉÉ lÉÉ* ºlÉÉxÉ EòÉ
EòɪÉÉ{ɱÉ]õ ½þÉä MɪÉÉ lÉÉ* +MÉ®ú =ºÉEäò xÉÉ¨É +Éè®ú κlÉÊiÉ EòÉ YÉÉxÉ xÉ ½þÉäiÉÉ iÉÉä ¨Éé <ºÉä {ɽþSÉÉxÉ
¦ÉÒ xÉ ºÉEòiÉÉ* ¤ÉSÉ{ÉxÉ EòÒ ºÉÆÊSÉiÉ +Éè®ú +¨É®ú º¨ÉÞÊiɪÉÉÄ ¤ÉÉĽåþ JÉÉä±Éä +{ÉxÉä =xÉ {ÉÖ®úÉxÉä ʨÉjÉÉå ºÉä
MɱÉä ʨɱÉxÉä EòÉä +vÉÒ®ú ½þÉä ®ú½þÒ lÉÓ ; ¨ÉMÉ®ú ´É½þ nÖùÊxɪÉÉ ¤Énù±É MɪÉÒ* äºÉÉ VÉÒ ½þÉäiÉÉ lÉÉ ÊEò =ºÉ
vÉ®úiÉÒ ºÉä ʱÉ{É]õ Eò®ú ®úÉä>Äð +Éè®ú Eò½ÚÄþ-iÉÖ¨É ¨ÉÖZÉä ¦ÉÚ±É MɪÉÓ ?
¨Éé iÉÉä +¤É ¦ÉÒ iÉÖ¨½þÉ®úÉ ´É½þÒ °ü{É näùJÉxÉÉ SÉɽþiÉÉ ½ÚÄþ*
ºÉ½þºÉÉ Eò JÉÖ±ÉÒ ½Öþ<Ç VÉMɽþ ¨Éå ¨ÉéxÉä nùÉä-iÉÒxÉ ±Éc÷EòÉå EòÉä MÉÖ±±ÉÒ-bÆ÷b÷É JÉä±ÉiÉä näùJÉÉ* Eò IÉhÉ
Eäò 汃 ¨Éé +{ÉxÉä EòÉä
ʤɱÉEÖò±É ¦ÉÚ±É MɪÉÉ* ¦ÉÚ±É MɪÉÉ ÊEò ¨Éé Eò +¡òºÉ®ú ½ÚÄþ, ºÉɽþ¤ÉÒ `öÉ]õ ¨Éå, ®úÉä¤É +Éè®ú +ÊvÉEòÉ®ú Eäò
+É´É®úhÉ ¨Éå*
VÉÉEò®ú Eò ±Éc÷Eäò ºÉä {ÉÚUôÉ- CªÉÉå ¤Éä]äõ, ªÉ½þÉÄ EòÉä<Ç MɪÉÉ xÉÉ¨É EòÉ +Énù¨ÉÒ ®ú½þiÉÉ ½èþ?
Eò ±Éc÷Eåò xÉä MÉÖ±±ÉÒ-bÆ÷c÷É ºÉ¨Éä]õ Eò®ú ºÉ½þ¨Éå ½Öþ º´É®ú ¨Éå Eò½þÉ--EòÉèxÉ MɪÉÉ ? MɪÉÉ SɨÉÉ®ú ?
¨ÉéxÉä ªÉÉå ½þÒ Eò½þÉ- ½þÉÄ-½þÉÄ ´É½þÒ* MɪÉÉ xÉÉ¨É EòÉ EòÉä<Ç +Énù¨ÉÒ ½èþ iÉÉä ? ¶ÉɪÉnù ´É½þÒ ½þÉä*
'½þÉÄ, ½èþ iÉÉä*'
'VÉ®úÉ =ºÉä ¤ÉÖ±ÉÉ ºÉEòiÉä ½þÉä ?'
±Éc÷EòÉ nùÉèc÷É ½Öþ+É MɪÉÉ +Éè®ú IÉhÉ ¨Éå Eò {ÉÉÄSÉ ½þÉlÉ Eäò EòɱÉä näù´É EòÉä ºÉÉlÉ Ê±É +ÉiÉÉ ÊnùJÉÉ<Ç
ÊnùªÉÉ * ¨Éé nÚù®ú ½þÒ ºÉä ½þÒ {ɽþSÉÉxÉ MɪÉÉ* =ºÉEòÒ +Éä®ú ±É{ÉEòxÉÉ SÉɽþiÉÉ lÉÉ ÊEò =ºÉEäò MɱÉä
ʱÉ{É]õ VÉÉ>Äð {É®ú EÖòUô ºÉÉäSÉ Eò®ú ®ú½þ MɪÉÉ * ¤ÉÉä±ÉÉ --Eò½þÉä MɪÉÉ, ¨ÉÖZÉä {ɽþSÉÉxÉiÉä ½þÉä ?
MɪÉÉ xÉä ZÉÖEò Eäò ºÉ±ÉÉ¨É ÊEòªÉÉ-½þÉÄ ¨ÉÉʱÉEò, ¦É±ÉÉ {ɽþSÉÉxÉÚÄMÉÉ CªÉÉå xɽþÓ ? +É{É ¨ÉVÉä ¨Éå ®ú½äþ ?
'¤É½ÖþiÉ ¨ÉVÉä ¨Éå* iÉÖ¨É +{ÉxÉÒ Eò½þÉä*'
'Êb÷{]õÒ ºÉɽþ¤É EòÉ ºÉÉ<ÇºÉ ½ÚÄþ*'
'¨ÉiÉ<Ç, ¨ÉÉä½þxÉ, nÖùMÉÉÇ ªÉ½þ ºÉ¤É Eò½þÉÄ ½éþ ? EÖòUô Jɤɮú ½èþ ?
¨ÉiÉ<Ç iÉÉä ¨É®ú MɪÉÉ * nÖùMÉÉÇ +Éè®ú ¨ÉÉä½þxÉ nùÉäxÉÉå b÷ÉÊEòªÉä ½þÉä MɪÉä ½éþ* +É{É ?

'¨Éé iÉÉä ÊVɱÉä EòÉ <ÆVÉÒÊxɪɮú ½ÚÄþ*'
'ºÉ®úEòÉ®ú iÉÉä {ɽþ±Éä ½þÒ ¤Écä÷ VɽþÒxÉ lÉä*'
'+¤É Eò¦ÉÒ MÉÖ±±ÉÒ-bÆ÷c÷É JÉä±ÉiÉä ½þÉä ?'
MɪÉÉ xÉä ¨Éä®úÒ +Éä®ú |ɶxÉ EòÒ +ÉÄJÉÉå ºÉä näùJÉÉ- +¤É MÉÖ±±ÉÒ-bÆ÷c÷É CªÉÉ JÉä±ÉÚÄMÉÉ ºÉ®úEòÉ®ú, +¤É iÉÉä
vÉÆvÉä

ºÉä UÖô]Âõ]õÒ xɽþÓ Ê¨É±ÉiÉÒ*
+É+Éå +ÉVÉ ½þ¨É iÉÖ¨É JÉå±Éå* iÉÖ¨É {ÉnùÉxÉÉ ½þ¨É {ÉnåùMÉä* iÉÖ¨½þÉ®úÉ Eò nùÉÄ´É ½þ¨ÉÉ®äú >ð{É®ú ½èþ ´É½þ
+ÉVÉ ±Éä ±ÉÉä*
MɪÉÉ ¤Éc÷Ò ¨ÉÖζEò±É ºÉä ®úÉVÉÒ ½Öþ+É* ´É½þ `ö½þ®úÉ ]õEäò EòÉ ¨ÉVÉnÚù®ú, ¨Éé Eò ¤Éc÷É +¡òºÉ®ú * ½þ¨ÉÉ®úÉ
+Éè®ú =ºÉEòÉ CªÉÉ VÉÉäc÷* ¤ÉäSÉÉ®úÉ ZÉå{É ®ú½þÉ lÉÉ ±ÉäÊEòxÉ ¨ÉÖZÉä EÖòUô ZÉå{É xÉ lÉÒ ; <ºÉ汃 xɽþÓ ÊEò
¨Éé MɪÉÉ Eäò ºÉÉlÉ JÉä±ÉxÉä VÉÉ ®ú½þÉ lÉÉ , ¤ÉαEò <ºÉ汃 ÊEò ±ÉÉäMÉ <ºÉ JÉä±É EòÉä +VÉÚ¤ÉÉ ºÉ¨ÉZÉ Eò®ú
<ºÉEòÉ iɨÉɶÉÉ ¤ÉxÉÉ ±ÉåMÉä +Éè®ú +SUôÒ JÉɺÉÒ ¦ÉÒc÷ ±ÉMÉ VÉɪÉMÉÒ* =ºÉ ¦ÉÒc÷ ¨Éå ´É½þ +ÉxÉxnù Eò½þÉÄ
®ú½äþMÉÉ ; {É®ú JÉä±Éä ¤ÉMÉè®ú iÉÉä ®ú½þÉ xɽþÓ VÉÉiÉÉ lÉÉ * +ÉÊJÉ®ú ÊxɶSÉªÉ ½Öþ+É ÊEò nùÉäxÉÉå VÉxÉä ¤ÉºiÉÒ
ºÉä ¤É½ÖþiÉ nÚù®ú EòÉÄiÉ ¨Éå VÉÉEò®ú JÉä±Éå* ´É½þÉÄ EòÉèxÉ EòÉä<Ç näùJÉxÉä ´ÉɱÉÉ ¤Éè`öÉ ½þÉäMÉÉ* ¨ÉVÉä ºÉä JÉä±ÉåMÉä
+Éè®ú ¤ÉSÉ{ÉxÉ EòÒ =ºÉ ʨÉ`öÉ<Ç EòÉä JÉÚ¤É ®úºÉ ±Éä-±ÉäEò®ú JÉɪÉåMÉä* ¨Éé MɪÉÉ EòÉä ±ÉäEò®ú b÷ÉEò¤ÉÄMɱÉä
+ɪÉÉ +Éè®ú ¨ÉÉä]õ®ú ¨Éå ¤Éè`ö Eò®ú nùÉäxÉÉå ¨ÉènùÉxÉ EòÒ +Éä®ú SɱÉä* ºÉÉlÉ ¨Éå Eò EÖò±½þÉc÷Ò ±Éä ±ÉÒ* ¨Éé
MÉƦÉÒ®ú ¦ÉÉ´É vÉÉ®úhÉ ÊEòªÉä lÉÉ* ±ÉäÊEòxÉ MɪÉÉ <ºÉä +¦ÉÒ iÉEò ¨ÉVÉÉEò ºÉ¨ÉZÉ ®ú½þÉ lÉÉ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ
=ºÉEäò ¨ÉÖJÉ {É®ú =iºÉÖEòiÉÉ ªÉÉ +ÉxÉxnù EòÉ EòÉä<Ç ÊSÉ¿ xÉ lÉÉ* ¶ÉɪÉnù ´É½þ ½þ¨É nùÉäxÉÉå ¨Éå VÉÉä
+xiÉ®ú ½þÉä MɪÉÉ lÉÉ ´É½þÒ ºÉÉäSÉxÉä ¨Éå ¨ÉMxÉ lÉÉ*
¨ÉéxÉä {ÉÚUôÉ- iÉÖ¨½åþ Eò¦ÉÒ ½þ¨ÉÉ®úÒ ªÉÉnù +ÉiÉÒ lÉÒ MɪÉÉ ? ºÉSÉ Eò½þxÉÉ*
MɪÉÉ ZÉå{ÉiÉÉ ½Öþ+É ¤ÉÉä±ÉÉ-¨Éé +É{ÉEòÉä CªÉÉ ªÉÉnù Eò®úiÉÉ ½ÖþVÉÚ®ú, ÊEòºÉ ±ÉɪÉEò ½ÚÄþ*

¦ÉÉMÉ ¨Éå +É{ÉEäò ºÉÉlÉ EÖòUô ÊnùxÉÉå iÉEò JÉä±ÉxÉÉ ¤ÉnùÉ lÉÉ, xɽþÓ ¨Éä®úÒ CªÉÉ ÊMÉxÉiÉÒ*
¨ÉéxÉä EÖòUô =nùÉºÉ ½þÉäEò®ú Eò½þÉ- ±ÉäÊEòxÉ ¨ÉÖZÉä iÉÉä ¤É®úɤɮú iÉÖ¨½þÉ®úÒ ªÉÉnù +ÉiÉÒ lÉÒ* iÉÖ¨½þÉ®úÉ ´É½þ
bÆ÷c÷É, VÉÉä iÉÖ¨ÉxÉä iÉÉxÉ Eò®ú VɨÉɪÉÉ lÉÉ, ªÉÉnù ½èþ xÉ ?
MɪÉÉ xÉä {ÉUôiÉÉiÉä ½Öþ+É Eò½þÉ- ´É½þ ±Éc÷Eò{ÉxÉ lÉÉ ºÉ®úEòÉ®ú, =ºÉEòÒ ªÉÉnù xÉ Ênù±ÉÉ+Éä*
'´Éɽþ ! ´É½þ ¨Éä®äú ¤ÉɱÉ-VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉ¤ÉºÉä ®úºÉÒ±ÉÒ ªÉÉnù ½èþ* iÉÖ¨½þÉ®äú =ºÉ bÆ÷bä÷ ¨Éå VÉÉä ®úºÉ lÉÉ,
´É½þ iÉÉä +¤É xÉ +Énù®ú ºÉ¨¨ÉÉxÉ ¨Éå {ÉÉiÉÉ ½ÚÄþ, xÉ vÉxÉ ¨Éå * EÖòUô äºÉÒ Ê¨É`öÉºÉ lÉÒ =ºÉ¨Éå ÊEò +ÉVÉ
iÉEò =ºÉºÉä ¨ÉxÉ ¨ÉÒ`öÉ ½þÉäiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ*
<iÉxÉÒ näù®ú ¨Éå ½þ¨É ¤ÉºiÉÒ ºÉä EòÉä<Ç iÉÒxÉ SÉÉ®ú ¨ÉÒ±É ÊxÉEò±É +ɪÉä* SÉÉ®úÉå iÉ®ú¡ò ºÉzÉÉ]õÉ ½èþ*
{ÉζSÉ¨É EòÒ +Éä®ú EòÉäºÉÉå iÉEò ¦ÉÒ¨ÉiÉÉ±É ¡èò±ÉÉ ½Öþ+É ½èþ, VɽþÉÄ +ÉEò®ú ½þ¨É ÊEòºÉÒ ºÉ¨ÉªÉ Eò¨É±É
{ÉÖ¹{É iÉÉäc÷ ±Éä VÉÉiÉä lÉä +Éè®ú =ºÉEäò ZÉÖ¨ÉEäò ¤ÉxÉÉ Eò®ú EòÉxÉÉå ¨Éå b÷É±É ±ÉäiÉä lÉä* VÉä`ö EòÒ ºÉÆvªÉÉ
EäòºÉ®ú ¨Éå bÚ÷¤ÉÒ SɱÉÒ +É ®ú½þÒ ½èþ* ¨Éé ±É{ÉEò Eò®ú Eò {Éåc÷ {É®ú SÉgø MɪÉÉ +Éè®ú ]õ½þxÉÒ EòÉ]õ
±ÉɪÉÉ* SÉ]õ{É]õ MÉÖ±±ÉÒ-bÆ÷b÷É ¤ÉxÉ MɪÉÉ*
JÉä±É ¶ÉÖ°ü ½þÉä MɪÉÉ * ¨ÉéxÉä MÉÖSSÉÒ ¨Éå MÉÖ±±ÉÒ ®úJÉ Eò®ú =UôɱÉÒ* MÉÖ±±ÉÒ MɪÉÉ Eäò ºÉɨÉxÉä ºÉä
ÊxÉEò±É MÉ<Ç* =ºÉxÉä ½þÉlÉ ±É{ÉEòɪÉÉ VÉèºÉä ¨ÉUô±ÉÒ {ÉEòc÷ ®ú½þÉ ½þÉä* MÉÖ±±ÉÒ =ºÉEäò {ÉÒUäô VÉÉEò®ú
ÊMÉ®úÒ* ªÉ½þ ´É½þÒ MɪÉÉ ½èþ ÊVɺÉEäò ½þÉlÉÉå ¨Éå MÉÖ±±ÉÒ VÉèºÉä +{ÉxÉä +É{É ½þÒ VÉÉEò®ú ¤Éè`ö VÉÉiÉÒ lÉÒ, ´É½þ
nùÉʽþxÉä-¤ÉÉĪÉå Eò½þÓ ½þÉä* MÉÖ±±ÉÒ =ºÉEäò ½þlÉäʱɪÉÉå ¨Éå ½þÒ VÉÉ {ɽÖÄþSÉiÉÒ lÉÒ, VÉèºÉä MÉÖα±ÉªÉÉå {É®ú
´É¶ÉÒEò®úhÉ b÷É±É näùiÉÉ ½þÉä* xɪÉÒ MÉÖ±±ÉÒ, {ÉÖ®úÉxÉÒ MÉÖ±±ÉÒ, UôÉä]õÒ MÉÖ±±ÉÒ, ¤Éc÷Ò MÉÖ±±ÉÒ, xÉÉäEònùÉ®ú
MÉÖ±±ÉÒ, ºÉ{ÉÉ]õ MÉÖ±±ÉÒ ºÉ¦ÉÒ =ºÉºÉä Ê¨É±É VÉÉiÉÒ lÉÓ* VÉèºÉä =ºÉEäò ½þÉlÉÉå ¨Éå EòÉä<Ç SÉÖ¨¤ÉEò ½þÉä, VÉÉä
MÉÖα±ÉªÉÉå EòÉä JÉÓSÉ ±ÉäiÉÉ ½þÉä* ±ÉäÊEòxÉ +ÉVÉ MÉÖ±±ÉÒ EòÉä =ºÉºÉä ´É½þ |Éä¨É xÉ ®ú½þÉ* +¦ªÉÉºÉ EòºÉ®ú
¤Éä<ǨÉÉxÉÒ ºÉä {ÉÚ®úÒ Eò®ú ®ú½þÉ lÉÉ* ½ÖþSÉ VÉÉxÉä {É®ú ¦ÉÒ bÆ÷b÷É JÉä±Éä VÉÉiÉÉ lÉÉ *
½þɱÉÉÄÊEò ¶ÉɺjÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú MɪÉÉ EòÒ ¤ÉÉ®úÒ +ÉxÉÒ SÉÉʽþ lÉÒ* MÉÖ±±ÉÒ {É®ú +ÉäUôÒ SÉÉä]õ {Éc÷iÉÒ
+Éè®ú ´É½þ VÉ®úÉ
nÚù®úÒ {É®ú ÊMÉ®ú {Éc÷iÉÒ iÉÉä ¨Éé ZÉ{É]õ Eò®ú =`öÉ ±ÉäiÉÉ +Éè®ú nùÉä¤ÉÉ®úÉ ]õÉÄc÷ ±ÉMÉÉiÉÉ* MɪÉÉ Eäò ºÉÉ®úÒ
¤ÉäEòɪÉnùÊMɪÉÉÄ näùJÉ ®ú½þÉ lÉÉ {É®ú EÖòUô xÉä ¤ÉÉä±ÉiÉÉ lÉÉ, VÉèºÉä =ºÉä ªÉ½þ ºÉ¤É EòɪÉnäù-EòÉxÉÚxÉ ¦ÉÚ±É
MɪÉä* =ºÉEòÉ ÊxɶÉÉxÉÉ ÊEòiÉxÉÉ +SÉÚEò lÉÉ ; MÉÖ±±ÉÒ =ºÉEäò ½þÉlÉ ºÉä ÊxÉEò±É Eò®ú ]õxÉ ºÉä bÆ÷bä÷ ¨Éå

VÉÉEò®ú ±ÉMÉiÉÒ lÉÒ* =ºÉEäò ½þÉlÉ ¨Éå
UÚô]õ Eò®ú =ºÉEòÉ EòÉ¨É bÆ÷bä÷ ºÉä ]õEò®úÉ VÉÉxÉÉ ; ±ÉäÊEòxÉ +ÉVÉ ´É½þ MÉÖ±±ÉÒ bÆ÷bä÷ ¨Éå ±ÉMÉiÉÒ ½þÒ
xɽþÓ* Eò¦ÉÒ nùÉʽþxÉä VÉÉiÉÒ ½èþ, Eò¦ÉÒ ¤ÉɪÉå, Eò¦ÉÒ +ÉMÉä, Eò¦ÉÒ {ÉÒUäô*
+ÉvÉ PÉÆ]äõ {ÉnùÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù Eò ¤ÉÉ®ú MÉÖ±±ÉÒ-bÆ÷bä÷ ¨Éå +É ±ÉMÉÒ* ¨ÉéxÉä vÉÉÄvɱÉÒ EòÒ, MÉÖ±±ÉÒ bÆ÷bä÷ ¨Éå
xɽþÓ ±ÉMÉÒ, ʤɱEÖò±É {ÉÉºÉ ºÉä MɪÉÒ ; ±ÉäÊEòxÉ ±ÉMÉÒ xɽþÓ*

MɪÉÉ xÉä ÊEòºÉÒ |ÉEòÉ®ú EòÉ +ºÉÆiÉÉä¹É xɽþÓ |ÉEò]õ ÊEòªÉÉ*
'xÉ ±ÉMÉÒ ½þÉäMÉÒ*'
'bÆ÷bä÷ ¨Éå ±ÉMÉiÉÒ iÉÉä CªÉÉ ¤Éä<ǨÉÉxÉÒ Eò®úiÉÉ ?'
'xɽþÓ ¦ÉèªÉÉ, iÉÖ¨É ¦É±ÉÉ ¤Éä<ǨÉÉxÉÒ Eò®úÉäMÉä ?'
¤ÉSÉ{ÉxÉ ¨Éå, ¨ÉVÉÉ±É lÉÉ ÊEò äºÉÉ PÉ{ɱÉÉ Eò®úEäò VÉÒiÉÉ ¤ÉSÉiÉÉ* ªÉ½þÒ MɪÉÉ MÉ®únùxÉ {É®ú SÉgø ¤Éè`öiÉÉ
; ±ÉäÊEòxÉ +ÉVÉ =ºÉä ÊEòiÉxÉÒ +ɺÉÉxÉÒ ºÉä vÉÉäJÉÉ ÊnùªÉä SɱÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* MÉvÉÉ ½èþ ! ºÉÉ®úÒ ¤ÉÉiÉå ¦ÉÚ±É
MɪÉÉ*
ºÉ½þºÉÉ MÉÖ±±ÉÒ bÆ÷bä÷ ¨Éå ±ÉMÉÒ +Éè®ú <iÉxÉä VÉÉä®ú ºÉä ±ÉMÉÒ VÉèºÉä ¤ÉÆnÚùEò UÚô]õÒ ½þÉä* <ºÉ |ɨÉÉhÉ Eäò
ºÉɨÉxÉä +¤É ÊEòºÉÒ iÉ®ú½þ EòÒ vÉÉÄvɱÉÒ Eò®úxÉä EòÉ ºÉɽþºÉ ¨ÉÖZÉä <ºÉ ´ÉHò ¦ÉÒ xÉ ½þÉä ºÉEòÉ ; ±ÉäÊEòxÉ
CªÉÉå xÉ Eò ¤ÉÉ®ú ºÉSÉ EòÉä ZÉÚ`ö ¤ÉiÉÉxÉä EòÒ SÉä¹]õÉ Eò°Äü ? ½þ®úVÉ ½þÒ CªÉÉ ½èþ ¨ÉÉxÉ MɪÉÉ iÉÉä ´Éɽþ´Éɽþ xɽþÓ iÉÉä nùÉä-SÉÉ®ú ½þÉlÉ {ÉnùxÉÉ ½þÒ iÉÉä {Écä÷MÉÉ* +ÄvÉä®äú EòÉ ¤É½þÉxÉÉ Eò®úEäò VɱnùÒ ºÉä MɱÉÉ UÖôc÷É
±ÉÚÄMÉÉ* Ê¡ò®ú EòÉèxÉ nùÉÄ´É näùxÉä +ÉiÉÉ ½èþ*
MɪÉÉ xÉä Ê´ÉVÉªÉ Eäò =±±ÉÉºÉ ¨Éå Eò½þÉ-±ÉMÉ MɪÉÒ, ±ÉMÉ MɪÉÒ ! ]õxÉ ºÉä ¤ÉÉä±ÉÒ !
¨ÉéxÉä +xÉVÉÉxÉ ¤ÉxÉxÉä EòÒ SÉä¹]õÉ Eò®úEäò Eò½þÉ-iÉÖ¨ÉxÉä ±ÉMÉiÉä näùJÉÉ ! ¨ÉéxÉä iÉÉä xɽþÓ näùJÉÉ*
']õxÉ ºÉä ¤ÉÉä±ÉÒ ½èþ ºÉ®úEòÉ®ú !'
'+Éè®ú VÉÉä ÊEòºÉÒ <Ç]õ ºÉä ±ÉMÉ MɪÉÉ ½þÉä ?'

¨Éä®äú ¨ÉÖJÉ ºÉä ªÉ½þ ´ÉÉCªÉ =ºÉ ºÉ¨ÉªÉ EèòºÉä ÊxÉEò±ÉÉ <ºÉEòÉ ¨ÉÖZÉä JÉÖnù +ɶSɪÉÇ ½èþ* <ºÉ ºÉiªÉ EòÉä
ZÉÖ`ö±ÉÉxÉÉ ´ÉèºÉÉ ½þÒ lÉÉ VÉèºÉä ÊnùxÉ EòÉä ®úÉiÉ ¤ÉiÉÉxÉÉ* ½þ¨É nùÉäxÉÉå xÉä MÉÖ±±ÉÒ EòÉä bÆ÷bä÷ ¨Éå VÉÉä®ú ºÉä
±ÉMÉiÉä näùJÉÉ lÉÉ; ±ÉäÊEòxÉ MɪÉÉ xÉä ¨Éä®úÉ EòlÉxÉ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®ú ʱɪÉÉ*
'½þÉÄ, ÊEòºÉÒ <Ç]õ ¨Éå ±ÉMÉ MɪÉÒ ½þÉäMÉÒ* bÆ÷bä÷ ¨Éå ±ÉMÉiÉÒ iÉÉä <iÉxÉÒ +É´ÉÉVÉ xÉ +ÉiÉÒ*'
¨ÉéxÉä Ê¡ò®ú {ÉnùÉxÉÉ ¶ÉÖ°ü Eò®ú ÊnùªÉÉ* ±ÉäÊEòxÉ <iÉxÉÒ |ÉiªÉIÉ vÉÉÄvɱÉÒ Eò®ú ±ÉäxÉä Eäò ¤ÉÉnù MɪÉÉ EòÒ
ºÉ®ú±ÉiÉÉ {É®ú ¨ÉÖZÉä nùªÉÉ +ÉxÉä ±ÉMÉÒ ; <ºÉ汃 +¤É iÉҺɮúÒ ¤ÉÉ®ú MÉÖ±±ÉÒ bÆ÷bä÷ ¨Éå ±ÉMÉÒ, iÉÉä ¨ÉéxÉä ¤Éc÷Ò
=nùÉ®úiÉÉ ºÉä nùÉÄ´É näùxÉÉ iÉªÉ ÊEòªÉÉ*
MɪÉÉ xÉä Eò½þÉ - +¤É iÉÉä +ÄvÉä®úÉ ½þÉä MɪÉÉ ½èþ ¦ÉèªÉÉ, Eò±É {É®ú ®úJÉÉä*
¨ÉéxÉä ºÉÉäSÉÉ, Eò±É ¤É½ÖþiÉ ºÉÉ ºÉ¨ÉªÉ ½þÉäMÉÉ, ªÉ½þ VÉÉxÉä ÊEòiÉxÉÒ näù®ú {ÉnùÉ´Éä, <ºÉ汃 <ºÉÒ ´ÉHò
¨ÉÖ+ɨɱÉÉ ºÉÉ¡ò Eò®ú ±ÉäxÉÉ +SUôÉ ½þÉäMÉÉ*
'xɽþÓ, xɽþÓ * +¦ÉÒ ¤É½ÖþiÉ =VÉɱÉÉ ½èþ* iÉÖ¨É +{ÉxÉÉ nùÉÄ´É ±Éä ±ÉÉä* '
'MÉÖ±±ÉÒ ºÉÚZÉäMÉÒ xɽþÓ*'
'EÖòUô {É®ú´Éɽþ xɽþÓ !'
MɪÉÉ xÉä {ÉnùÉxÉÉ ¶ÉÖ°ü ÊEòªÉÉ* {É®ú =ºÉä ʤɱÉEÖò±É +¦ªÉÉºÉ xÉ lÉÉ* =ºÉxÉä nùÉä ¤ÉÉ®ú ]õÉÄc÷ ±ÉMÉÉxÉä
EòÉ <®úÉnùÉ ÊEòªÉÉ* {É®ú
=ºÉä ʤɱEÖò±É +¦ªÉÉºÉ xÉ lÉÉ* =ºÉxÉä nùÉä ¤ÉÉ®ú ]õÉÄc÷ ±ÉMÉÉxÉä EòÉ <®úÉnùÉ ÊEòªÉÉ, ±ÉäÊEòxÉ nùÉäxÉÉå ½þÒ
¤ÉÉ®ú ½ÖþSÉ MɪÉÉ* Eò ʨÉxÉ]õ ºÉä Eò¨É ¨Éä ´É½þ nùÉÄ´É {ÉÚ®úÉ Eò®ú SÉÖEòÉ * ¤ÉäSÉÉ®úÉ PÉÆ]õÉ ¦É®ú {ÉnùÉ, {É®ú Eò
½þÒ Ê¨ÉxÉ]õ ¨Éå +{ÉxÉÉ nùÉÄ´É JÉÉä ¤Éè`öÉ* ¨ÉéxÉä +{ÉxÉä ¾þnùªÉ EòÒ Ê´É¶ÉɱÉiÉÉ EòÉ {ÉÊ®úSÉªÉ ÊnùªÉÉ *
'BEò nùÉÄ´É +Éè®ú JÉä±É ±ÉÉä * iÉÖ¨É iÉÉä {ɽþ±Éä ½þÒ ½þÉlÉ ¨Éå ½ÖþSÉ MɪÉä*'
'xɽþÓ ¦ÉèªÉÉ, +¤É +ÄvÉä®úÉ ½þÉä MɪÉÉ *'
'iÉÖ¨½þÉ®úÉ +¦ªÉÉºÉ UÚô]õ MɪÉÉ * Eò¦ÉÒ JÉä±ÉiÉä xɽþÓ ?'
'JÉä±ÉxÉä EòÉ ºÉ¨ÉªÉ Eò½þÉÄ Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ ¦ÉèªÉÉ ?'
½þ¨É nùÉäxÉÉå ¨ÉÉä]õ®ú {É®ú VÉÉ ¤Éè`äö +Éè®ú ÊSÉ®úÉMÉ VɱÉiÉä-VɱÉiÉä {Éc÷É´É {É®ú {ɽÖÄþSÉ MɪÉä*
MɪÉÉ SɱÉiÉä-SɱÉiÉä ¤ÉÉä±ÉÉ- Eò±É ªÉ½þÓ MÉÖ±±ÉÒ-bÆ÷b÷É ½þÉäMÉÉ* ºÉ¦ÉÒ {ÉÖ®úÉxÉä ÊJɱÉÉc÷Ò JÉä±ÉåMÉä* iÉÖ¨É ¦ÉÒ
+É+ÉäMÉä ?

VÉ¤É iÉÖ¨½åþ ¡Öò®úºÉiÉ ½þÉä iɦÉÒ ÊJɱÉÉÊc÷ªÉÉå EòÉä ¤ÉÖ±ÉÉ>Äð*
¨ÉéxÉä ¶ÉÉ¨É EòÉ ºÉ¨ÉªÉ ÊnùªÉÉ +Éè®ú nÚùºÉ®äú ÊnùxÉ ¨ÉèSÉ näùJÉxÉä MɪÉÉ * EòÉä<Ç nùºÉ-nùºÉ +ÉnùʨɪÉÉå EòÒ
¨ÉÆc÷±ÉÒ lÉÒ* Eò<Ç ¨Éä®äú ±Éc÷Eò{ÉxÉ Eäò ºÉÉlÉÒ ÊxÉEò±Éä* +ÊvÉEòÉÄ¶É ªÉÖ´ÉEò lÉä, ÊVÉx½åþ ¨Éé {ɽþSÉÉxÉ xÉ
ºÉEòÉ* JÉä±É ¶ÉÖ°ü ½Öþ+É* ¨Éè ¨ÉÉä]õ®ú {É®ú ¤Éè`öÉ-¤Éè`öÉ iɨÉɶÉÉ näùJÉxÉä ±ÉMÉÉ* +ÉVÉ MɪÉÉ EòÉ JÉä±É,
=ºÉEòÉ ´É½þ xÉè{ÉÖhªÉ näùJÉ Eò®ú ¨Éé SÉÊEòiÉ ®ú½þ MɪÉÉ* ]õÉÄc÷ ±ÉMÉÉiÉÉ iÉÉä MÉÖ±±ÉÒ +ɺɨÉÉxÉ ºÉä ¤ÉÉiÉå
Eò®úiÉÒ* Eò±É EòÒ ºÉÒ ´É½þ ÊZÉZÉEò, ´É½þ

ʽþSÉÊEòSÉɽþ]õ, ´É½þ ¤ÉäÊnù±ÉÒ +ÉVÉ xÉ lÉÒ* ±Éc÷Eò{ÉxÉ ¨Éå VÉÉä ¤ÉÉiÉ lÉÒ, +ÉVÉ =ºÉxÉå |ÉÉègøiÉÉ |ÉÉ{iÉ
Eò®ú ±ÉÒ lÉÒ* Eò½þÓ Eò±É <ºÉxÉä ¨ÉÖZÉä <ºÉ iÉ®ú½þ {ÉnùɪÉÉ ½þÉäiÉÉ, iÉÉä ¨Éé VÉ°ü®ú ®úÉäxÉä ±ÉMÉiÉÉ* =ºÉEäò
bÆ÷bä÷ EòÒ SÉÉä]õ JÉÉEò®ú MÉÖ±±ÉÒ nùÉä ºÉÉè MÉVÉ EòÒ Jɤɮú ±ÉÉiÉÒ lÉÒ*
{ÉnùxÉä´ÉɱÉÉå ¨Éå Eò ªÉÖ´ÉEò xÉä EÖòUô vÉÉÄvɱÉÒ EòÒ * =ºÉxÉä +{ÉxÉä Ê´ÉSÉÉ®ú ¨Éå MÉÖ±±ÉÒ ®úÉäEò ±ÉÒ lÉÒ*
MɪÉÉ EòÉ Eò½þxÉÉ lÉÉ-MÉÖ±±ÉÒ VɨÉÒxÉ ¨Éå ±ÉMÉ Eò®ú =Uô±ÉÒ lÉÒ* <ºÉ {É®ú nùÉäxÉÉå ¨Éå iÉÉ±É `öÉäEòxÉä EòÒ
xÉÉè¤ÉiÉ +ɪÉÒ* ªÉÖ´ÉEò nù¤É MɪÉÉ* MɪÉÉ EòÉ iɨÉiɨÉɪÉÉ ½Öþ+É SÉä½þ®úÉ näùJÉEò®ú b÷®ú MɪÉÉ* +MÉ®ú ´É½þ
nù¤É xÉ VÉÉiÉÉ iÉÉä VÉ°ü®ú ¨ÉÉ®ú-{ÉÒ]õ ½þÉä VÉÉiÉÒ* ¨Éé JÉä±É ¨Éå xÉ lÉÉ ; {É®ú nÚùºÉ®úÉå EòÒ <ºÉ JÉä±É ¨Éå
¨ÉÖZÉä ´É½þÒ ±Éc÷Eò{ÉxÉ EòÉ +ÉxÉxnù +É ®ú½þÉ lÉÉ, VÉ¤É ½þ¨É ºÉ¤É-EÖòUô ¦ÉÚ±É Eò®ú ¨ÉºiÉ ½þÉä VÉÉiÉä lÉä*
+¤É ¨ÉÖZÉä ¨ÉɱÉÚ¨É ½Öþ+É ÊEò Eò±É MɪÉÉ xÉä ¨Éä®äú ºÉÉlÉ JÉä±ÉÉ xɽþÓ, Eäò´É±É JÉä±ÉxÉä EòÉ ¤É½þÉxÉÉ ÊEòªÉÉ*
=ºÉxÉä ¨ÉÖZÉä nùªÉÉ {ÉÉjÉ ºÉ¨ÉZÉÉ* ¨ÉéxÉä vÉÉÄvɱÉÒ EòÒ, ¤Éä<ǨÉÉxÉÒ EòÒ, {É®ú =ºÉä VÉ®úÉ ¦ÉÒ GòÉävÉ xÉ +ɪÉÉ,
<ºÉ汃 ÊEò ´É½þ JÉä±É xÉ ®ú½þÉ lÉÉ, ¨ÉÖZÉä JÉä±ÉÉ ®ú½þÉ lÉÉ, ¨Éä®úÉ ¨ÉxÉ ®úJÉ ®ú½þÉ lÉÉ* ´É½þ ¨ÉÖZÉä {ÉnùÉ
Eò®ú ¨Éä®úÉ EòSÉڨɮú xɽþÓ ÊxÉEòɱÉxÉÉ SÉɽþiÉÉ lÉÉ* ¨Éé +¤É +¡òºÉ®ú ½ÚÄþ* ªÉ½þ +¡òºÉ®úÒ ¨Éä®äú +Éè®ú
=xÉEäò ¤ÉÒSÉ ¨Éå nùÒ´ÉÉ®ú ¤ÉxÉ MɪÉÒ ½èþ* +¤É =ºÉEòÉ Ê±É½þÉVÉ {ÉÉ ºÉEòiÉÉ ½ÚÄþ, +nù¤É {ÉÉ ºÉEòiÉÉ ½ÚÄþ,
ºÉɽþSɪÉÇ xɽþÓ {ÉÉ ºÉEòiÉÉ* ±Éc÷Eò{ÉxÉ lÉÉ, iÉ¤É ¨Éé =ºÉEòÉ ºÉ¨ÉEòIÉ lÉÉ* ½þ¨É¨Éå EòÉä<Ç ¦Éänù xÉ lÉÉ*
ªÉ½þ {Énù {ÉÉEò®ú +¤É ¨Éé Eäò´É±É =ºÉEòÒ nùªÉÉ Eäò ªÉÉäMªÉ ½ÚÄþ* ´É½þ ¨ÉÖZÉä +{ÉxÉÉ VÉÉäc÷ xɽþÓ ºÉ¨ÉZÉiÉÉ*
´É½þ ¤Éc÷É ½þÉä MɪÉÉ ½èþ, ¨Éé UôÉä]õÉ ½þÉä MɪÉÉ ½ÚÄþ*

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful