560_08

KATHIGITI A

04-11-08

13:33

™ÂÏ›‰·1

°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞
A’ °Àª¡∞™πOÀ

BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY

560_08

KATHIGITI A

04-11-08

13:33

™ÂÏ›‰·2

™À°°ƒ∞º∂π™

∫ÔÛÌ¿˜ ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, ∂›ÎÔ˘ÚÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜
ÙÔ˘ ÷ÚÔÎÔ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
∞ÔÛÙÔÏ›· °·Ï¿ÓË, °ÂˆÁÚ¿ÊÔ˜, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ∞/ıÌÈ·˜
∂Î·›‰Â˘Û˘

∫ƒπΔ∂™-∞•πO§O°∏Δ∂™

™ÂÚ·ÊÂ›Ì ¶Ô‡ÏÔ˜, ∂›ÎÔ˘ÚÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
∞ıËÓÒÓ
£Âfi‰ˆÚÔ˜ √ÚÂÈÓfi˜, ™¯ÔÏÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜
πˆ¿ÓÓ˘ ªfiÙÛ·Ú˘, º˘ÛÈÔÁÓÒÛÙ˘, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ μ/ıÌÈ·˜
∂Î·›‰Â˘Û˘

EIKONO°PAºH™H – E•øºY§§O
ºπ§O§O°π∫∏ ∂¶πª∂§∂π∞
À¶∂À£À¡O™ ΔOÀ ª∞£∏ª∞ΔO™
∫∞Δ∞ Δ∏ ™À°°ƒ∞º∏
À¶∂À£À¡O™ ΔOÀ À¶√∂ƒ°√À

™Ù¤ÏÈÔ˜ ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓ¿Î˘, ™ÎÈÙÛÔÁÚ¿ÊÔ˜ – ∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˜
ª·Ú›· ∫ÏÂȉˆÓ¿ÚË, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜
μ·ÛÈÏÈ΋ ¶ÂÚ¿ÎË, ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

£Âfi‰ˆÚÔ˜ ΔÛÔ˘Ó¿ÎÔ˜, º˘ÛÈÔÁÓÒÛÙ˘ – °ÂˆÁÚ¿ÊÔ˜,
∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ μ/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘

¶ƒO∂∫ΔÀ¶øΔπ∫∂™
∂ƒ°∞™π∂™

°’ ∫.¶.™. / ∂¶∂∞∂∫ ππ / ∂Ó¤ÚÁÂÈ· 2.2.1 / ∫·ÙËÁÔÚ›· ¶Ú¿ÍÂˆÓ 2.2.1.·:
«∞Ó·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·Î¤ÙˆÓ»
¶∞π¢∞°ø°π∫O π¡™ΔπΔOÀΔO
¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ °. μÏ¿¯Ô˜
OÌfiÙÈÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£.
¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
¶Ú¿ÍË ÌÂ Ù›ÙÏÔ:

«™˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹
˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ì ‚¿ÛË
ÙÔ ¢∂¶¶™ Î·È Ù· ∞¶™ ÁÈ· ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ»
∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ› À‡ı˘ÓÔÈ ŒÚÁÔ˘
∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ™. ªÔÌ¤ÙÛ˘
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
°ÂÒÚÁÈÔ˜ K. ¶·ÏËfi˜
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
∞Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ› À‡ı˘ÓÔÈ ÙÔ˘ ŒÚÁÔ˘
πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ∂. ÷Ù˙Ë¢ÛÙÚ·Ù›Ô˘
ªfiÓÈÌÔ˜ ¶¿Ú‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
°ÂÒÚÁÈÔ˜ X·Ú. ¶Ôχ˙Ô˜
¶¿Ú‰ÚÔ˜ Â.ı. ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

ŒÚÁÔ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ 75% ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô Î·È 25% ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜.

560_08

KATHIGITI A

04-11-08

13:33

™ÂÏ›‰·3

À¶OÀƒ°∂πO ∂£¡π∫∏™ ¶∞π¢∂π∞™ ∫∞𠣃∏™∫∂Àª∞Δø¡
¶∞π¢∞°ø°π∫O π¡™ΔπΔOÀΔO

∫ÔÛÌ¿˜ ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜

AÔÛÙÔÏ›· °·Ï¿ÓË

°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞
∞ ’ °Àª¡∞™πOÀ

BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY

Oƒ°∞¡π™ªO™ ∂∫¢O™∂ø™ ¢π¢∞∫Δπ∫ø¡ μπμ§πø¡
∞£∏¡∞

560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·4 .

.........................................2 ¶·È¯Ó›‰È· Ì ÙȘ ÁˆÁÚ·ÊÈΤ˜ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ ............................................................................................................................................................................................................................ ¿ÓÂÌÔÈ.............. 9 ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Î·Ù¿ ÂÓfiÙËÙ· Î·È Ì¿ıËÌ· ....................................................................... 43 ∞Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ........ 7 ∏ ÊÈÏÔÛÔÊ›· Û˘ÁÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ·Î¤ÙÔ˘ .................. 38 ∞Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ .............................................................. 23 ¢ π ¢ ∞ ∫ Δ π ∫ ∏ ∂ ¡ √ Δ ∏ Δ ∞ : ∞ Δ ª √ ™ º ∞ π ƒ ∞ ...........................................................................5 «∞Ó·ÎÚ›ÓÔÓÙ·˜» ÙÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜ ................................................................................... 43 ................................................................................................................2 μÚÔ¯¤˜........................................ 21 ........4 ¶ÔÈÔÓ ¯¿ÚÙË Ó· ‰È·Ï¤Íˆ… ................................................................................................................. 10 £∂ª∞Δπ∫∏ ∂¡√Δ∏Δ∞: XAƒΔ∂™ .......................................... 11 ∞Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ .........................4 Δ· ÔÙ¿ÌÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ........................................................ 11 ª¿ıËÌ· ∞ 1........................................................................2 Èڛ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Û ÂÓfiÙËÙ˜........................ 17 ª¿ıËÌ· ∞ 1........... 41 ª¿ıËÌ· μ 4............. 34 ª¿ıËÌ· μ 3............... 19 £∂ª∞Δπ∫∏ ∂¡√Δ∏Δ∞ : ºÀ™π∫√ ¶∂ƒπμ∞§§√¡ ....... 36 ª¿ıËÌ· μ 3.............................................. 21 ¢ π ¢ ∞ ∫ Δ π ∫ ∏ ∂ ¡ √ Δ ∏ Δ ∞ : ¶ § ∞ ¡ ∏ Δ ∂ ™ .......................1 °ÂˆÁÚ·ÊÈΤ˜ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ .........2 ΔÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ °Ë˜ – ¶ÂÙÚÒÌ·Ù· Î·È ·ÔÏÈıÒÌ·Ù· .......................... 8 ∏ ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ................... 31 ª¿ıËÌ· μ 3......................................1 ΔÔ ÓÂÚfi ÛÙË Ê‡ÛË .... 38 ¢ π ¢ ∞ ∫ Δ π ∫ ∏ ∂ ¡ √ Δ ∏ Δ ∞ : § π £ √ ™ º ∞ π ƒ ∞ ........................... 24 ª¿ıËÌ· μ 2...........................................................................................3 ∏ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ¯·ÚÙÒÓ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ .............. 13 ª¿ıËÌ· ∞ 1.................... 18 ª¿ıËÌ· ∞ 1..................................................... 21 ∞Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ....................................................................................................................... 22 ª¿ıËÌ· μ 1.............. 37 ª¿ıËÌ· μ 3..................................................1 ªÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ËÏÈΛ· Ù˘ °Ë˜ .............2 øηÓÔ› Î·È ı¿Ï·ÛÛ˜ . 30 ª¿ıËÌ· μ 3.................. 40 ª¿ıËÌ· μ 4................................................................560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·5 ¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞ ∂π™∞°ø°∏ ...................................................................................7 Δ· ÔÙ¿ÌÈ· Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ....................................... Îϛ̷ ....... 45 ª¿ıËÌ· μ 5 μÈfiÛÊ·ÈÚ· °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 5 ...........................................................................1 √ Ï·Ó‹Ù˘ °Ë ª¿ıËÌ· μ 1.............................................................................. 43 ¢ π ¢ ∞ ∫ Δ π ∫ ∏ ∂ ¡ √ Δ ∏ Δ ∞ : μ π √ ™ º ∞ π ƒ ∞ .................................6 Δ· ÔÙ¿ÌÈ· Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ............................ 32 ª¿ıËÌ· μ 3........................................................3 ¢˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜............................................................................................................... 42 ª¿ıËÌ· μ 4........................................................................................................... 14 ª¿ıËÌ· ∞ 1..................................................................................5 Δ· ÔÙ¿ÌÈ· Ù˘ ∞Û›·˜ ...........3 ÕÓıÚˆÔÈ Î·È ı¿Ï·ÛÛ˜ – Ù·ÓËÛȈÙÈο ÎÚ¿ÙË...... ıÂÚÌÔÎڷۛ˜............................................... 27 ª¿ıËÌ· μ 3.............................................................................. 27 ∞Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ .................................................................................1 ™‡ÓıÂÛË Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜........... 26 ¢ π ¢ ∞ ∫ Δ π ∫ ∏ ∂ ¡ √ Δ ∏ Δ ∞ : À ¢ ƒ √ ™ º ∞ π ƒ ∞ ........................................... 25 ª¿ıËÌ· μ 2.....4 ªÔÚʤ˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘ Ù˘ °Ë˜ .............................................................................................. 24 ∞Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ............ 38 ª·ı‹Ì·Ù· μ4 (ÂÈÛ·ÁˆÁ‹) Î·È μ 4.......................................................

...........................................................................................................................1........................5 ¶Ô‡ Â›Ó·È ÎÙÈṲ̂Ó˜ ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË................................................................................................................................................ 97 ¡∂∞ ∑∏§∞¡¢π∞ .................................................3 ¶·È¯Ó›‰È· Ì ÙȘ ËÏÈÎȷΤ˜ ˘Ú·Ì›‰Â˜ .................................. ° 2.............................................................................................................................................................. 89 ¢ π ∞ ∫ Δ π ∫ ∏ À ¶ √ ∂ ¡ √ Δ ∏ Δ ∞ ∫ ∂ ¡ Δ ƒ π ∫ ∏ ∞ ª ∂ ƒ π ∫ ∏ ................................. 104 6 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY ........................................................................ 59 ª¿ıËÌ· ° 1.................................................................................................... 46 ¢ π ¢ ∞ ∫ Δ π ∫ ∏ À ¶ √ ∂ ¡ √ Δ ∏ Δ ∞ : ¶ √ § ∂ π ™ ............................................... 89 ¢ π ¢ ∞ ∫ Δ π ∫ ∏ À ¶ √ ∂ ¡ √ Δ ∏ Δ ∞ μ √ ƒ ∂ π ∞ ∞ ª ∂ ƒ π ∫ ∏ ...................... 88 ¢ π ¢ ∞ ∫ Δ π ∫ ∏ ∂ ¡ √ Δ ∏ Δ ∞ : μ √ ƒ ∂ π ∞ ∫ ∞ π ∫ ∂ ¡ Δ ƒ π ∫ ∏ ∞ ª ∂ ƒ π ∫ ∏ . 46 ¢ π ¢ ∞ ∫ Δ π ∫ ∏ À ¶ √ ∂ ¡ √ Δ ∏ Δ ∞ : ¶ § ∏ £ À ™ ª √ ™ ..........................................................3 £∂ª∞Δπ∫∏ ∂¡√Δ∏Δ∞: √π ∏¶∂πƒ√π (™Δπ°ªπ√ΔÀ¶∞) ................................................................6 ΔfiÛÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› Î·È ÙfiÛÔ ›‰ÈÔÈ ... 95 ¢ π ¢ ∞ ∫ Δ π ∫ ∏ ∂ ¡ √ Δ ∏ Δ ∞ : ø ∫ ∂ ∞ ¡ π ∞ ......................................................................................................................1 √ ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ °Ë˜ ... 97 ∞À™Δƒ∞§π∞ ......................................................................................................... 59 ª¿ıËÌ· ° 1......................................................................... 46 ¢ π ¢ ∞ ∫ Δ π ∫ ∏ ∂ ¡ √ Δ ∏ Δ ∞ : √ π ∞ ¡ £ ƒ ø ¶ √ π ∫ ∞ π √ π ¢ ƒ ∞ ™ Δ ∏ ƒ π √ Δ ∏ Δ ∂ ™ Δ √ À ™ ..................................................................4 √È ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ........... 73 √π ∫∞Δ√π∫√π Δ∏™ ∞ºƒπ∫∏™ .................................................................................................................................. 60 ∞Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ........ 67 ∞Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ...................... 79 ¢ π ¢ ∞ ∫ Δ π ∫ ∏ ∂ ¡ √ Δ ∏ Δ ∞ : ∞ ™ π ∞ ........... 73 ∫Àƒπ∞ ºÀ™π∫∞ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫∞ Δ∏™ ∏¶∂πƒ√À ..................................................................................................................................................................... 67 ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ °π∞ Δπ™ ∏¶∂πƒ√À™ ∫∞π ¢π¢∞∫Δπ∫∏ ª∂£√¢√§√°π∞ ................................................................................. 58 ª¿ıËÌ· ° 1.......................................... 65 ª·ı‹Ì·Ù· ° 2.............................. 92 ª·ı‹Ì·Ù· ¢ 4 ¡fiÙÈ· ∞ÌÂÚÈ΋ ...... 75 ª·ı‹Ì·Ù· ¢ 1 ∞ÊÚÈ΋ .......................... 103 ¢ π ¢ ∞ ∫ Δ π ∫ ∏ ∂ ¡ √ Δ ∏ Δ ∞ : ∞ ¡ Δ ∞ ƒ ∫ Δ π ∫ ∏ .................................................................................................................................................................................................................54 ª¿ıËÌ· ° 1..... 55 ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ Ó·ıÚÒˆÓ ÛÙË °Ë ...............................................2 ∏ ¢ π ¢ ∞ ∫ Δ π ∫ ∏ ∂ ¡ √ Δ ∏ Δ ∞ : √ π º À ™ π ∫ √ π ∫ ∞ π ∞ ¡ £ ƒ ø ¶ π ¡ √ π ¶ √ ƒ √ π ............................................................................... 102 ª·ı‹Ì·Ù· ¢ 5 øηӛ·....................................................560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·6 £∂ª∞Δπ∫∏ ∂¡√Δ∏Δ∞: ∞¡£ƒø¶√°∂¡∂™ ¶∂ƒπμ∞§§√¡ ....... 60 º˘ÛÈÎÔ› Î·È ·ÓıÚÒÈÓÔÈ fiÚÔÈ.............. 68 ¢ π ¢ ∞ ∫ Δ π ∫ ∏ ∂ ¡ √ Δ ∏ Δ ∞ : ∞ º ƒ π ∫ ∏ ................................................................................................ 91 ¢ π ¢ ∞ ∫ Δ π ∫ ∏ ∂ ¡ √ Δ ∏ Δ ∞ : ¡ √ Δ π ∞ ∞ ª ∂ ƒ π ∫ ∏ .......................................... ............................... 80 ∫Àƒπ∞ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫∞ Δ∏™ ∏¶∂πƒ√À ........................................................................................................................................................52 π‰È·›ÙÂÚ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ . 101 Δ∞ ¡∏™π∞ Δ√À ∂πƒ∏¡π∫√À ø∫∂∞¡√À......................... 56 ª¿ıËÌ· ° 1...................................................................... 57 ª¿ıËÌ· ° 1.......52 ∞Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ............................................................................................................................................................................ 46 ∞Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ................... 90 ª·ı‹Ì·Ù· ¢ 3 μfiÚÂÈ· Î·È ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋ .......................................................................................... 80 ª·ı‹Ì·Ù· ¢ 2 ∞Û›· .......2 Î·È ° 2.........................................................................................................................

ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·˘ÙfiÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë Ù˘¯·›·. √ÚÈṲ̂Ó˜ ÚfiÛıÂÙ˜ ÁÓÒÛÂȘ. Û˘ÓÂÈÚÌÈ΋ Û˘Û¯¤ÙÈÛË ‰È¿ÊÔÚˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ. ÔÈ Ôԛ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ È‰È·›ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÛΤ„˘ Ô˘ ··ÈÙ› Ë ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û˘ Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·È ·ÓıÚÒÈÓˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Î·È ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. ñ °È· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜. ñ °È· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜. ªÈ· ÁÂÓÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ηÈ. ñ °È· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Î·Ù¿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂÔÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ fiÛÔ Î·È ÂΛÓÔ˘ Ô˘. Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ¤ÁÈÓÂ Ë Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ·Î¤ÙÔ˘. ·Û΋ÛÂȘ Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó È‰È·›ÙÂÚ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜. °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 7 .). ‰È·Ê¿ÓÂȘ. ·ÏÏ¿ Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ «ÎÔÈÓ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜» ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÙÔ̤ˆÓ ÁÓÒÛ˘ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ıÂÌÂÏȈ‰ÒÓ ÂÓÓÔÈÒÓ ÙÔ˘˜. ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ: ñ °È· ÂÓ‰ÂÈÎÓ˘fiÌÂÓ˜ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Û οı ̿ıËÌ·. ıˆÚËÙÈο ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ. 4. ñ °È· ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ ÁÓÒÛ˘ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ Û fiÛ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ. 3. ÁÈ·Ù› ηٿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ë ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ °ÂˆÁÚ·Ê›·˜ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘Ó·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ·fi Ù· ÚfiÙ˘· ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ Î·È Ù˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ‰ÈÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘. Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ Ù¿ÍË (¯¿ÚÙ˜ ÙÔ›¯Ô˘. ˘‰ÚfiÁÂÈÔ˜ ÎÙÏ. ∞˘Ùfi ıˆڋıËΠ·Ó·Áη›Ô.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·7 ∂π™∞°ø°∏ ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Ì ÛÎÔfi Ó· ÙÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ: 1. fiÙ·Ó ‚¤‚·È· Ë ‰È‰·ÎÙ¤· ‡ÏË Î·È Ô ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ù¤ÙÔÈ· ÂÚÈıÒÚÈ·. 2. ηْ Â¤ÎÙ·ÛË.

fiÚË. ÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÈΤ˜ Î·È ÂÍÔÚ˘ÎÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î. ÏËı˘ÛÌfi˜.¿. ÁÈ·Ù› ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰¤¯ÂÙ·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. ¢ÂÓ Â›¯·Ó ‰È¿ÚÎÂÈ·. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ. ÏÈÌÓÔı·Ï·ÛÛÒÓ Î·È ÂÏÒÓ. ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Û¯Â‰fiÓ ·fiÏ˘Ù· ·fi Ù· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ πÓ‰Ô‡ ÔÙ·ÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·Ú·ÔÙ¿ÌˆÓ ÙÔ˘. ÔÈ ÁÓÒÛÂȘ Ô˘ ·ÔÎÙÔ‡Û·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ̤۷ ·fi ·˘Ù‹ ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ‰È‰·Ûηϛ·˜ ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó ÌÂÚÈο Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈο ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. ÚÔ˚fiÓÙ· ÎÙÏ. ·Ó fï˜ ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔÓ ¯¿ÚÙË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ª¤Û· ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ı¤ÙÔ˘Ó ÙȘ ˘ÏÈΤ˜ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂͤÏÈÍ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·ÔÎÙÔ‡Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ (ÁÏÒÛÛ·. ÙȘ Ôԛ˜ ηÓ›˜ ‰Â ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ê·ÓÙ·ÛÙ› Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ. Δ· ÓÂÚ¿ ·˘Ù¿ fï˜ Ù· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È Ë πÓ‰›·. 2. ¤ÎÙ·ÛË. ª¤¯ÚȘ ÂÓfi˜ ÛËÌ›Ԣ ÔÈ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ÂÔÈı‹ÛÂȘ ·›˙Ô˘Ó ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ·˘Ù‹. ∂›Ó·È ÏÔÈfiÓ ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Ô Ì·ıËÙ‹˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·ÁοÛÙËΠοÔÙ ӷ ·ÔÛÙËı›ÛÂÈ ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û‡ÓÔÏÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ·¤ÎÙËÛ ÁÓÒÛÂȘ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ·Í›·. ·ÊÔ‡ ÙÔ ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¿Ó˘‰Ú˜. ÂÎÙfi˜ ›Ûˆ˜ ·fi ÌÈ· ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙÈ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙË °ÂˆÁÚ·Ê›·. ·ÎÚˆÙ‹ÚÈ·. °È’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÏfiÁÔ ¿ÏψÛÙÂ Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿ οı ¿ÓıÚˆÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ô˘ ÙÔÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ ‰ÂÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÌfiÓÔ ·fi ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÂÌÂÈڛ˜. ¢ÂÓ Â›¯·Ó ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ·Í›·. ¢Â Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·Ó Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÁÓÒÛ˘.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·8 ∏ ºπ§√™√ºπ∞ ™À°°ƒ∞º∏™ Δ√À ¢π¢∞∫Δπ∫√À ¶∞∫∂Δ√À ª¤¯ÚÈ ÚÈÓ ·fi 20 ¯ÚfiÓÈ· ÂÚ›Ô˘ Ë ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô Âȉ›ˆÎ ӷ ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÈ· fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ «·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋» ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ˙Ô‡Û·Ó Ì ÙËÓ ·Ï‹ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ¯ˆÚÒÓ (Û‡ÓÔÚ·. 3. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰Â Á›ÓÔÓÙ·È ·ÓÙÈÏËÙÔ› fiÙ·Ó Ë ‰È‰·Ûηϛ· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Û ·Ϥ˜ ÂÚÈÁڷʤ˜. ·ÔÍËÚ¿ÓÛÂȘ ÏÈÌÓÒÓ. ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙȘ ÂÔÈı‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó‹ÎÂÈ. ™ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó Î·È Ë ‰È‰·Ûηϛ· ‚·ÛÈ˙fiÙ·Ó ÌfiÓÔ ÛÙ· ÁˆÁÚ·ÊÈο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·. ÂȯÒÛÂȘ ·Ú¿ÎÙÈˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. ‹ıË Î·È ¤ıÈÌ·) Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ› ·fi ÙȘ ¿ÏϘ ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ‹ ÌË ÔÌ¿‰Â˜ («ÂÌ›˜» Î·È ÔÈ «¿ÏÏÔÈ»). ŸÙ·Ó ¤Ó·˜ Ì·ıËÙ‹˜ ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· ·ÔÛÙËı›ÛÂÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÚÈıÌËÙÈΤ˜ Î·È ¿ÏϘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙȘ 200 ÂÚ›Ô˘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰Âο‰Â˜ ÓÔÌÔ‡˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ΔÔ Î‡ÚÈÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ Ë ·ÚÔ¯‹ ÌÈ·˜ ÁÂÓÈ΋˜ Î·È ·ÊËÚË̤Ó˘ «ÁÓÒÛ˘» fiÛÔ Ë ‰È·- 8 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY . ËÌȤÚË̘ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÙfiÛÔ ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ fiÛÔ Î·È Ë Ù¯ÓËÙ‹ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ‰È·›ÚÂÛË Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ °Ë˜ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ. ΔÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó Î·È Ë πÓ‰›·. ª¤¯ÚȘ ÂÓfi˜ ÛËÌ›Ԣ Ë ÏÔÁÈ΋ ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ÛˆÛÙ‹. ¢ÂÓ Â›¯·Ó ‚¿ıÔ˜. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ıÚËÛΛ·. fiÏÂȘ. ÈÔ ˘ÏÈΤ˜ ·Èٛ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛˆÓ. ·Ú¿ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Î·Ù·‚¿ÏÂÈ.). fiˆ˜: 1. ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘ ÔÈ Ôԛ˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Û ·ÓıÚÒÈÓË ·Ú¤Ì‚·ÛË (Ù¯ÓËÙ¤˜ Ï›ÌÓ˜. ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. √ Ì·ıËÙ‹˜ Ô˘ ı· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÛÙËÓ ·ÔÛÙ‹ıÈÛË ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ Î·È ·ÚÈıÌËÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰‡Ô ¯ÒÚ˜ ‰Â ı· ηٷϿ‚ÂÈ ÔÙ¤ Û ‚¿ıÔ˜ Ô‡Ù ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ô‡Ù ٷ ÎÔÈÓ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔȯ›·. √ ‚·ı‡ÙÂÚÔ˜ ·ÓıÚˆÔÁˆÁÚ·ÊÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ οı ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. ÙËÓ ∞Û›· Î·È ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Û˘ÓfiÚˆÓ Î·È ÚˆÙ¢ԢÛÒÓ. ÔÙ¿ÌÈ·. ı· ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏϘ. 4. Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ·Ú¿ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÌfiÓÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘˜. ΔÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ıˆÚËı› ˆ˜ Ë «∞›Á˘ÙÔ˜ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜». ÊÚ¿ÁÌ·Ù·. ∫·Ù¿ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1990. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ÎfiÏÔÈ. ŒÙÛÈ. ‰ÈfiÙÈ Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·ÔÙÂÏ› ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ οı ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÔÌ¿‰·˜. ‰Â ı· ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ù›ÔÙ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ˙ˆ‹ ÙÔ˘.). Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ Û˘Ó¯‹ ¤ÓÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ıÚËÛ΢ÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜.

Ì ÔÚÈṲ̂ӷ Û¯ÔÏÈο ‚È‚Ï›· Ô˘ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi Ù· ·Ï·È¿ ÚfiÙ˘· Î·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÌÈ· Ó¤· ÂÈÎfiÓ· Ù˘ °ÂˆÁÚ·Ê›·˜. ∏ ¢π∞£∂ª∞Δπ∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏ ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜. Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ Ó· ÎÚ›ÓÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È Î·ÈÚfi˜ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ıÔ‡Ó. √È ¿ÓıÚˆÔÈ. ∏ Âͤٷۋ ÙÔ˘˜ fï˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚·Û›˙ÂÙ·È fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. ∏ ÚÒÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô Î·Ù¿ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1980. ñ ∂Ó›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÁˆÏÔÁÈÎÒÓ ÁÓÒÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÌÂÛË Û¯¤ÛË Ì ÙË °ÂˆÁÚ·Ê›·. ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› ÂΛ ˘‹Ú¯·Ó ÔÈ Î·Ù¿ÏÏËϘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ. √Ùȉ‹ÔÙÂ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ «Î¿Ô˘» ¿Óˆ ÛÙË °Ë ‰Â Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ù˘¯·›·. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔ- °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 9 . ÚÔηÏÔ‡Ó ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ. ÁÈ·Ù› ÔÈ ¯ÒÚ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ‹ Ó· Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û οı ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ñ ªÈ· ÈÔ ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ Ù˘ ‰È‰·ÎÙ¤·˜ ‡Ï˘ ·Ó¿ ÂÓfiÙËÙ·. ÒÛÙÂ Ô Ì·ıËÙ‹˜ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ ÛÊ·ÈÚÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ô˘ ÙÔÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ. ÚÔηÏÔ‡Ó Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. √È ·Èٛ˜ ÙˆÓ ÁˆÏÔÁÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ fï˜ ‰ÂÓ ˘fiÎÂÈÓÙ·È Û ¿ÌÂÛË ·Ú·Ù‹ÚËÛË Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ··ÈÙÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ·ÊËÚË̤Ó˘ ÛΤ„˘. ·ÏÏ¿ Î·È Û ÈÛÙÔÚÈο. ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·ÔÛÙ‹ıÈÛ˘ ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓˆÓ ÎÂÈ̤ӈÓ. ȉȷ›ÙÂÚ· ÌÂÙ¿ ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ¢È·ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡ ∂ÓÈ·›Ô˘ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ™Ô˘‰ÒÓ (¢∂¶¶™). ·Ó ‰Â Û˘Ó‰Âı› Ì ÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È Ì ÙËÓ ·‰È¿ÎÔË ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÌÂٷ͇ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. Δ· Ó¤· ‚È‚Ï›· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó: ñ ∫·Ï‡ÙÂÚË Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ‰È‰·ÎÙ¤·˜ ‡Ï˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. Ë ÔÔ›· ‚·Û›˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È ÛÙËÓ «·Ó·Î¿Ï˘„Ë» Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ °Ë˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. Ë ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ ‰È‰·ÎÙ¤·˜ ‡Ï˘ ·ԂϤÂÈ ÛÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÙÔ̤ˆÓ ÁÓÒÛ˘. ∏ ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi Ë ÂÎÌ¿ıËÛË Ù˘ ÂοÛÙÔÙ ÌÔÚÊ‹˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Í›·. ∏ ηٷÓfiËÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ Û˘Ó¯ԇ˜ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û˘ Î·È ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ·Ôχو˜ ·Ó·Áη›Ô ˘fi‚·ıÚÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ñ ΔË ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ ‰È‰·ÎÙ¤·˜ ‡Ï˘. ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ. ŸÙ·Ó ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ·˘Ù¤˜ ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈÔ fiÚÈÔ. Î·È ‹Ú ÈÔ Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓË ÌÔÚÊ‹ ηٿ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰ÂηÂÙ›· Ì ÙË Û‡ÓÙ·ÍË Ó¤ˆÓ ∞Ó·Ï˘ÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ™Ô˘‰ÒÓ Î·È ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜. fiˆ˜ fiÏ· Ù· Û¯ÔÏÈο ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È·. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· fï˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÌÈÎÚ‹˜ ËÏÈΛ·˜ Ì·ıËÙ¤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÈηÓÔ› Ó· ÂÓÙ¿ÛÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ ÙÔ˘˜ Û ¢ڇÙÂÚ· Û‡ÓÔÏ· ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì ‚¿ÛË ·ÊËÚË̤Ó˜ ÁÂÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜. Δ· ‚È‚Ï›· ·˘Ù¿. ∞fi Ù· ·Ú·¿Óˆ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ù˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ¤ÚÂ οÔÙ ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÈ. ›¯·Ó ıÂÙÈο ·ÏÏ¿ Î·È ·ÚÓËÙÈο ÛËÌ›·.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·9 ÌfiÚʈÛË ÌÈ·˜ ÔÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Ë ·fiÎÙËÛË ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ÈηÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË Ï‡ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜. Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û Ӥ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ÙËÓ ÔÔ›· ‰Â ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÒÙˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó. °È` ·˘Ùfi Î·È ÔÈ ÁˆÏÔÁÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ Ô˘ ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó Ì ‚¿ÛË ÙÔ Ó¤Ô ∞¶™ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Û ʷÈÓfiÌÂÓ· ÛÙ· ÔÔ›· ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ¿ÌÂÛ· ÙË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ °Ë˜. ñ ΔËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÌÈ·˜ ηÈÓÔ‡ÚÈ·˜ ‰È‰·ÎÙÈ΋˜ ÚfiÙ·Û˘. ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÌÂÛ· ÔÚ·Ù¿ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Ê·ÓÔ‡Ó Ì ÙËÓ ·Ï‹ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜.

Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó fiϘ ÙȘ Ù˘¯¤˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÌÈ·˜ ‰È‰·ÎÙÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜. 2.¿. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi. ÒÛÙ ·ÎfiÌ· Î·È Ë ·Ï‹ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ΢ڛˆ˜ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ıÂÌ¿ÙˆÓ Ó· ‰›ÓÂÈ ÛÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· Ô˘ ÙÔÓ ˘Ô¯ÚÂÒÓÔ˘Ó Ó· Û˘Ó‰¤ÛÂÈ fiÛ· ‰È‰¿¯ÙËΠ̠¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÁÓÒÛ˘ (‰È¿¯˘ÛË Ù˘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜). ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÔÛÙ‹ıÈÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ηٷϋÁÂÈ ÛÙÔÓ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ·fi ÙÔÓ ÂȉȈÎfiÌÂÓÔ ÛÙfi¯Ô. 2. ›Ù ÁÈ·Ù› ÙÔ˘˜ Ê¿ÓËÎ·Ó «ÂÚ›ÂÚÁ·» ›Ù ÁÈ·Ù› ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Ì ·Û˘Ó‹ıÈÛÙÔ ÙÚfiÔ Ô˘ ‚Ô‹ıËÛ ӷ ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘˜. μ) ™Â ÔÚÈṲ̂ӷ ÛËÌ›· Ë ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ì¤Û· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÎÈÓÂ›Ù·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ μÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ ª·ıËÙ‹.) ̤ۈ ÙˆÓ ıÂÌÂÏȈ‰ÒÓ ÂÓÓÔÈÒÓ. 10 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY . ™˘¯Ó¿ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡Ó ·fi ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ΢ڛˆ˜ ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÚÔÛ¤ÏÎ˘Û·Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË Î¿ı ̷ı‹Ì·ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ¤ÙÛÈ. Ù· ÔÔ›· ı· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙËÓ Ù¿ÍË Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ÎÚÈÙÈο οı ÂÓfiÙËÙ· ̤ۈ Ù˘ Û‡ÁÎÚÈÛ˘ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ‹ ¿ÏÏˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. Ô˘ ·›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÚfiÏÔ ·Ú·‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ. fiˆ˜ Ë ·‰È¿ÎÔË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹. ÁÈ·Ù›: 1. Ë ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Î·È ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Î. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ı¤Ì·Ù· Ì ٷ ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ οı ÂÓfiÙËÙ·˜. Δ· Û¯ÔÏÈο ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È· Â›Ó·È Û˘ÓÔÙÈο. μÈÔÏÔÁ›·. ªÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÛÎÔfi˜ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÙÔÓ ÚfiÏÔ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ. ‰ËÏ·‰‹ ÛÙË Ì˯·ÓÈ΋ ·ÔÌÓËÌfiÓ¢ÛË Î·È fi¯È ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÓÔËÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÈηÓfiÙËÙ·. Δ¤ÙÔÈ· ı¤Ì·Ù· ÚÔÛ·ı› Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ μÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ ∫·ıËÁËÙ‹. ÒÛÙ ӷ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ›‰Ô˜ «ÂÚÁ·Ï›Ԣ» Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙËÓ ‡ÏË Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ‰È‰·ÎÙÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÁÓÒÛ˘ (πÛÙÔÚ›·. √ÈÎÔÓÔÌ›· ÎÙÏ. ∏ «Û˘Ó‰ÂÙÈ΋ ‡ÏË» Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÔÈ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ¤ÓÓÔȘ. ‰ËÏ·‰‹ ¤ÓÓÔȘ Ô˘ ·›˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÙfiÛÔ ÛÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ÂÈÛً̘ fiÛÔ Î·È ÛÙȘ ÂÈÛً̘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·10 ÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÙÔ̤ˆÓ ÁÓÒÛ˘ ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ (‰È·-ıÂÌ·ÙÈ΋). ªÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË: 1. ¢π¢∞∫Δπ∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏ ∫∞Δ∞ ∂¡√Δ∏Δ∞ ∫∞π ª∞£∏ª∞ ¶∞ƒ∞Δ∏ƒ∏™∂π™ ∞) √È ›Ó·Î˜ οı ›‰Ô˘˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÍÂÙ·ÛÙ¤·˜ ‡Ï˘ Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ù›ıÂÓÙ·È ˆ˜ ı¤Ì·Ù· ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. √È ·Û΋ÛÂȘ Î·È ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ‰È·Ù˘ˆÌ¤Ó˜ ¤ÙÛÈ.

560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·11 £∂ª∞Δπ∫∏ ∂¡√Δ∏Δ∞: Ã∞ƒΔ∂™ ∂π™∞°ø°∏ ∏ ·ÔΈ‰ÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ¯·ÚÙÒÓ ¤¯ÂÈ ÂÈÛ·¯ı› ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙËÓ °’ Ù¿ÍË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ Ì ÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ ªÂϤÙ˘ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. √ ÛÙfi¯Ô˜ ·˘Ùfi˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÛÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÔ‡ Ï¿ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜. ȉȷ›ÙÂÚ· ·ÊfiÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ·ÓÙÈÏËÙfi ÙÔ ÛÊ·ÈÚÈÎfi Û¯‹Ì· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ∞Ó Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ fiÙÈ Ë Ù¿ÍË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜. ∞Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ŸÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜. ™ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô fï˜ Ë ‰È‰·Ûηϛ· ÂÛÙÈ¿ÛÙËΠ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ ·ÔΈ‰ÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ¯·ÚÙÒÓ. ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‰ÂÓ ·ÚΛ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÙÈ Â›Ó·È ÔÈ ·Ú¿ÏÏËÏÔÈ Î·È ÔÈ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓÔ› Î·È Ò˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È. ñ ¡· ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ÙfiÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜ Î·È ÛÙËÓ ˘‰ÚfiÁÂÈÔ ÛÊ·›Ú· Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ӈÓ. ÛÙ·ıÂÚ¿ ÛËÌ¿‰È·. √ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ı· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ Ôχ ÙÔ Ì¿ıËÌ·. ∂Ô̤ӈ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∞’ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ‹‰Ë Ù· ‚·ÛÈο ÛÙÔȯ›· ÂÓfi˜ ¯¿ÚÙË (Ù›ÙÏÔ˜. ¤ÚÂ ӷ ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ¿ÏÏ·. ΔÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÙ·ÁÌ¤ÓˆÓ ‹Ù·Ó Ë ·¿ÓÙËÛË Û’ ·˘Ù¿ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ÙÌ‹Ì·Ù· Ì ÙÔ È‰Â·Ùfi Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ·Ú·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓÒÓ. ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ηıÔÚÈÛÌÔ‡ ÔÚ›·˜ ¤ÁÈÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏÔ. ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏÔÔ›ËÛË Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Û ¯¿ÚÙ˜ Î·È ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ¯·ÚÙÒÓ Û ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ (Ù·Í›‰È·). fiˆ˜ Ë ·Ó·ÙÔÏ‹ Î·È Ë ‰‡ÛË ÙÔ˘ ◊ÏÈÔ˘ Î·È Ë ı¤ÛË ÙˆÓ ¿ÛÙÚˆÓ. ŒÊÙ·Û ̿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ηٷÛ΢¿˙ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ¤ÚÁ· ÔÚ·Ù¿ ·fi ÌÂÁ¿ÏË ·fiÛÙ·ÛË (. ÂÓÒ Ë Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÌÂϤÙË ÙÔ˘˜ ¿Ú¯ÈÛ ÛÙËÓ ∂’ Ù¿ÍË Ì ÙË °ÂˆÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ˘fiÌÓËÌ·. ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜). ¤‚·˙ ÛËÌ¿‰È· Ô˘ ÙÔÓ ‚ÔËıÔ‡Û·Ó Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘. Îϛ̷η. ‰›Ô ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ¤ÁÈÓ ÔÏfiÎÏËÚË Ë °Ë. ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙȘ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ÔÈ Ôԛ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÂÓfi˜ ÙfiÔ˘ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜ (‰È¿ÛÙ·ÛË ÛÙÓÔ ¯ÒÚÔ). °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 11 . ·Ó ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË ÂÈϤÍÂÈ ÙfiÔ˘˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÙÔÌ‹ ·Ú·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓÒÓ Ì ·Î¤Ú·È˜ ÙÈ̤˜ (¯ˆÚ›˜ ÚÒÙ· Î·È ‰Â‡ÙÂÚ· ÏÂÙ¿). ŸÙ·Ó. ŒÙÛÈ ¿ÏψÛÙ ·ÔʇÁÂÙ·È Î·È Ë ·Ó¿ÁÎË ¯Ú‹Û˘ Ôχ ÏÂÙÔÌÂÚÒÓ ¯·ÚÙÒÓ. fiÙ·Ó fï˜ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹ ¤ÁÈÓ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Î·È. Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Á›ÓÂÙ·È Ô ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ ÙfiˆÓ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜. ΔÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∞’ Ù¿Í˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ˆ˜ Ì‹ÎÔ˜ ÙfiÍÔ˘ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ÌÈ· Â›ÎÂÓÙÚË ÁˆÓ›·. ηχÙÂÚ· Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÛÙËÓ ·Ï‹ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÙÔÌ‹˜ ÙˆÓ ·Ú·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓÒÓ Û ‰‡Ô ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ (Â›‰Ô).¯. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ‚È‚Ï›Ô. ¶Ú¤ÂÈ ÂÈϤÔÓ Ó· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó Ì ‰Èο ÙÔ˘˜ ÏfiÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Â›Ó·È ·Ó·Áη›ÔÈ. √ ÛÙfi¯Ô˜ ·˘Ùfi˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰‡Ô ÛΤÏË: ·) ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙfiˆÓ ·fi ÙȘ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ ÙÔ˘˜ Î·È ‚) ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÙ·ÁÌ¤ÓˆÓ ÙfiˆÓ ·fi ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ¤Ó·˜ ¯¿ÚÙ˘ ‹ Ë ˘‰ÚfiÁÂÈÔ˜ ÛÊ·›Ú·. º¿ÚÔ˜ Ù˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·˜) Ô˘ ÙÔÓ ‚ÔËıÔ‡Û·Ó Ó· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È. ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. Ë ÚÒÙË ·Ó¿ÁÎË Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛÂ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ‹Ù·Ó Ë Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÙfiÔ fiÔ˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔÓ. ™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈο. ŸÛÔ ÔÈ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó Û ÌÈ· ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ÂÚÈÔ¯‹. ™ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Á›ÓÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÂÂÎÙ·ıÔ‡Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÁÓÒÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ¯·ÚÙÒÓ ÁÈ· ÙË Ï‡ÛË ÈÔ Û‡ÓıÂÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ì ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ. ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ·ÎÚÈ‚‹ ÙÚfiÔ ÔÚÈÛÌÔ‡. fiÙ·Ó ¤Ì·ı ӷ Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙËÓ ·ÓÔȯً ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ. Ù¤ÏÔ˜.

°È· Ú·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ fï˜ ¯ˆÚ›˙Ô˘ÌÂ Û˘Ó‹ıˆ˜ (fi¯È ¿ÓÙ·. ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ·˘ÙÔ› Û˘Ó‰¤ıËÎ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ Ì ٷ͛‰È·. ηıÒ˜ Î·È ÙÔ Â›‰Ô˜ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÙȘ Ôԛ˜ ·Ú¤¯ÂÈ Î¿ı ηÙËÁÔÚ›·. ı· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ fiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÙÔÓ ÔÚ›˙Ô˘Ó Ì ‚¿ÛË ÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË. ÔÈ Ôԛ˜ ‰Â Á›ÓÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ·ÓÙÈÏËÙ¤˜. Ë ÔÔ›· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·Ôı‹Î¢ÛË ÔÏÏÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Û ÌÈÎÚfi ¯ÒÚÔ. ¿ÏÏÔÙ ÔÈÔÙÈΤ˜ Î·È ¿ÏÏÔÙ ÔÛÔÙÈΤ˜. ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÙÔÓ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó Ì¤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ÙÔ ¿Óˆ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ Û˘Ì¤ÛÂÈ Ì ÙÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ‚ÔÚÚ¿. ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó·˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÎÙ›ÛÂÈ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÓfi˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ (.¯. ΔÔ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ fï˜ Â›Ó·È Ó· ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ¯¿ÚÙ˜ Â›Ó·È ¿Óˆ ·’ fiÏ· ¤Ó· ›‰Ô˜ Û˘Ì‚ÔÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ (fiˆ˜ Ë ÁÚ·Ê‹.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·12 ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÙˆÓ ¯·ÚÙÒÓ. Û˘¯Ó¿ fï˜ Ë Î¿Ï˘„‹ ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜. ∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ. ™ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏ›Ô. ñ ¡· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË. ñ ¡· ÂÈϤÁÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ηٿÏÏËÏÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·: ·) ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ ¿Óˆ Û ¤Ó·Ó ¯¿ÚÙË ÎÚÂÌ·Ṳ̂ÓÔ ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο ‡ÎÔÏË ˘fiıÂÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÒÙˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ∞Ó fï˜ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ·ÏÒÛÂÈ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯¿ÚÙË ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· Ù˘ Ù¿Í˘ Î·È ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ó· ÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ‚ÔÚÚ¿. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È ·ÏÔ›. Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÂȉÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈο. √ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ Ì¿ıÂÈ Ó· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ¯¿ÚÙË ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÌÈ·˜ ˘Í›‰·˜. Ô Ì·ıËÙ‹˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ¯¿ÚÙ˜ Î·È Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙÈ Â›‰Ô˘˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ú¤¯ÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜. Ì¿ıËÌ· ∞1. ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Ù·ÍÈÓÔÌ‹ÛÂȘ) ÙÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜ Û ‰‡Ô ·ÚȘ ηÙËÁÔڛ˜: ·. ™ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Ù· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Á›ÓÔÓÙ·È ÈÔ Û‡ÓıÂÙ·. Ù· Û‹Ì·Ù· ÙË ΔÚÔ¯·›·˜ Î·È ÔÈ ÓfiÙ˜ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜). ÌÂÙ·‚ÔÏ‹).5).¯. √È ·Ú·¿Óˆ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÛÙÂÓ¿ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ñ ¡· ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÁˆÁÚ·ÊÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ¯·ÚÙÒÓ (‰È¿ÛÙ·ÛË. Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘). ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó. ÛÙÔ˘˜ ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡˜. ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ·Ϥ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ ÙˆÓ ¯·ÚÙÒÓ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ (ÂÈÏÔÁ‹ ÔÚ›·˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο. ÛÙÔ˘˜ ÁÂÓÈÎÔ‡˜ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ (ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎÔ‡˜. ˆ˜ ̤۷ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ ÂÓfi˜ ¯¿ÚÙË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈË- 12 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY . ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜). ñ ¡· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ¯¿ÚÙË ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ˘Í›‰·˜ ‹ ÛËÌ›ˆÓ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ì ÛÙ·ıÂÚfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi (. ÁÈ·Ù› ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ Ù˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Â›Ó·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË Ï‡ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜. ñ ¡· ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÙȘ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ ÙȘ Ôԛ˜ ·¤ÎÙËÛ·Ó Î·Ù¿ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙË ÌÂϤÙË ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÂȉÒÓ ¯·ÚÙÒÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ì ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. √È ·Ú·¿Óˆ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙË ÏÔÁÈ΋ ÛÂÈÚ¿ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·˙ËÙ› ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜ ¤Ó·˜ ¯Ú‹ÛÙ˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔÛ·ı› Ó· χÛÂÈ ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· (‚Ï. ÈÂÚ¿ ÂÎÎÏËÛÈÒÓ). ñ ¡· Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë ¯·ÚÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ˘Í›‰·. ÌÂÙ·‚ÔÏ‹). Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ‚È‚Ï›Ô. ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ËÏÈΛ·˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ñ ¡· ÈÂÚ·Ú¯Ô‡Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ÙȘ Ôԛ˜ ı¤ÙÂÈ Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÂÓfi˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ (¯ÒÚÔ˜ Î·È ¯ÚfiÓÔ˜. ÔÈ ¯¿ÚÙ˜ Â›Ó·È ÔÏÏÒÓ ÂȉÒÓ. ‰ÈfiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› ÛÙÔ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊÔ Â›Â‰Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· fiÙ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ Â›‰Ô. ·ÊÔ‡ οı ›‰Ô˜ ¯¿ÚÙË ÌÂٷʤÚÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi «Ì‹Ó˘Ì·». Î·È ‚. ¯ÒÚÔ˜ Î·È ¯ÚfiÓÔ˜. ̤ÙÚËÛË ·ÔÛÙ¿ÛÂˆÓ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ Îϛ̷η˜).

1. Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· 4 ‹ 16 ÊÔÚ¤˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË. ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Û¯‹Ì· Ù˘. ÁÈ· Ó· χÛÔ˘Ó ·Ï¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ. ∞ÎÔÏÔ˘ı› Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· Ù· ·ÚÈ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ӈÓ. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ÛÙÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜ Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó ÌÈ· Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi ÙȘ Ë›ÚÔ˘˜ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË (. ∞˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ¯·ÚÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÂÈÎfiÓÈÛ˘ Ù˘ ÙÚÈۉȿÛÙ·Ù˘ (ÛÊ·ÈÚÈ΋˜) ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ °Ë˜ Û Â›Â‰Ô ¯¿ÚÙË Ì ‰‡Ô ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÚÔηÏ› ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ú·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ·ÔÛÙ¿ÛˆÓ.¯. ∞ÓÙ›ıÂÙ·.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·13 ıÔ‡Ó Ë ·Ó·ÙÔÏ‹ Î·È Ë ‰‡ÛË ÙÔ˘ ◊ÏÈÔ˘ Î·È Ù· ÈÂÚ¿ ÙˆÓ ÂÎÎÏËÛÈÒÓ.¯. °ÂˆÁÚ·ÊÈΤ˜ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜ Û ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ì ÙÔ˘˜ ·Ú·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓÔ‡˜. fiÙ·Ó Ë ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ Îϛ̷η˜ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏË. ÁÈ·Ù› Ú¤ÂÈ Ó· ÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÎÚ·›ˆÓ ÛËÌ›ˆÓ Ù˘). ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ηٷÓÔ‹ÛÂÈ ÙÚ›· ‚·ÛÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·: °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 13 .2 Î·È Ì ηÙ¢ı˘ÓfiÌÂÓË ·fi ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û˘˙‹ÙËÛË ¿Óˆ ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô Î·ÂÙ¿ÓÈÔ˜ ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È fiÙÈ. ñ ¡· ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜ ·fi ÙȘ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙȘ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ ÙfiˆÓ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ¯·ÚÙÒÓ. Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ fï˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ˘ fiÙÈ ÛÙÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜ Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË (. ΔÔ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ ‚. ÂÓÒ ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜. ª¿ıËÌ· ∞1. Ô Ì·ıËÙ‹˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› È· Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ (·˘Ùfi Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· ÂÓ‹ÏÈΘ). ÁÈ·Ù› ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ (2Ã2 ‹ 4Ã4). Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ô ÏÔ›·Ú¯Ô˜ ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú¿ÍÂÈ ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË ÌÈ· Û·Ê‹ ÔÚ›·. ∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ·. ‚. Á) ŸÙ·Ó Ë Îϛ̷η ÂÓfi˜ ¯¿ÚÙË ÌÂÈÒÓÂÙ·È ‹ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ 2 ‹ 4 ÊÔÚ¤˜. ‚) ∏ ̤ÙÚËÛË ·ÔÛÙ¿ÛÂˆÓ ¿Óˆ Û ¤Ó·Ó ¯¿ÚÙË Â›Ó·È ÌÈ· ηϋ ¿ÛÎËÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ¿Ú· ÔÈ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÔÛÙ¿ÛÂˆÓ Â›Ó·È ÈÔ ·ÎÚȂ›˜. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ fiÙÈ ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÙ·ÁÌ¤ÓˆÓ Ë ÔÚ›· ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ù˘ÊÏ‹ Î·È ‚·Û›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ Û ÚÔÛˆÈΤ˜ ÂÌÂÈڛ˜ Î·È ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ηÂÙ¿ÓÈÔ˘.1. Ë›ÚÔ˘˜) Ë ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ù˘ ̤ÙÚËÛ˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘˜. ÁÈ· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË ÌÈ· ı¤ÛË ‹ ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ (ÌÈ· ı¤ÛË ÌÔÚ› Ó· ÔÚÈÛÙ› Ì ¤Ó·Ó ÌfiÓÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ӈÓ. Ô˘ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÛÙÚ·Ì̤ӷ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹. ™¯ÔÏÈÎfi˜ ¿ÙÏ·˜ ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·. ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ÂÈÙÔ›¯ÈÔ˜ ¯¿ÚÙ˘ ‰. ÂÎÙfi˜ Î·È ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ôχ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ô˘ ÙÔ˘˜ ηıÔ‰ËÁÔ‡Ó. ΔÔ Ì¿ıËÌ· ÌÔÚ› Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ì ÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ∞1. fiˆ˜. √ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ôχ ÚÔÛÂÎÙÈÎfi˜ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Î·È Ó· ÌËÓ ··ÈÙ› ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ó ¯¿ÚÙ˜ Ì Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Îϛ̷Θ. Ë ÔÔ›· Á›ÓÂÙ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË fiÛÔ ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓfiÌ·ÛÙ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È. À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ ÛÊ·›Ú· Á. ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·) Ë ·Ú·ÌfiÚʈÛË Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË. ñ ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜.

Î·È 2) ÁÈ·Ù› ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙfiÍÔ˘ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ÁˆÓ›· 1Ô ¤¯ÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ ÙÈÌ‹ ¿Óˆ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓÔ‡˜. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ó· Û˘˙ËÙËı› ÛÙËÓ Ù¿ÍË. Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙȘ ÂÚÌËÓ‡ԢÓ. ÂÂȉ‹ Ë ÒÚ· Û fiÏË ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÂΛÓË ÙˆÓ ‰˘ÙÈÎÒÓ Û˘ÓfiÚˆÓ Ù˘. ÙÔ ÙfiÍÔ 1Ô ¿Óˆ ÛÙÔÓ πÛËÌÂÚÈÓfi ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì‹ÎÔ˜ ·fi ÙÔ ÙfiÍÔ 1Ô ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÔÏÈÎfi ·ÎÏÔ). ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ‰ÈÂıÓ›˜ Û˘Ìʈӛ˜. ñ ŸÙÈ ÔÈ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓÔ› Â›Ó·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈο ËÌÈ·ÎÏÈ·. ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ °Ë˜. fiÙ·Ó ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È Û ÌÈÎÚÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜. ∞˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ ··ÈÙ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÔ˘Ó ¤Ó· ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·14 ñ ŸÙÈ ÔÈ ·Ú¿ÏÏËÏÔÈ Â›Ó·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎÔ› ·ÎÏÔÈ. ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÒÚ·˜ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ °Ë˜ ηÈ. ÚÔËÁÂ›Ù·È fï˜ ηٿ Ì›· ÒÚ·. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Ë Ù¿ÍË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ fiÙÈ ÓfiÙÈ· ÙÔ˘ πÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ÎÈÓԇ̷ÛÙ ÚÔ˜ fiÏÔ Î·È ÈÔ „˘¯Ú¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ¤ˆ˜ ÙÔÓ ¡fiÙÈÔ ¶fiÏÔ. ·Ú¿ÏÏËÏÔÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È ¿ÓÈÛÔÈ.¯.2. Ì ¤Ó· ÛÙ·ÙÈÎfi. ª¿ıËÌ· ∞1. √È ÌÂϤÙ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÌÈ· Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË ·Ú·ÓfiËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ËÌÈÛÊ·›ÚÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÔÚ›· ÚÔ˜ Ù· ÓfiÙÈ· ÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÂÙ¿‚·ÛË ÚÔ˜ fiÏÔ Î·È ÈÔ ıÂṲ́˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· ·˘Ùfi ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚÔÛÔ¯‹. ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· fï˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ¿ÂÈÚÔ˜. ŒÙÛÈ ı· Ê·Ó› ·Ì¤Ûˆ˜ Ë ‰È·ÊÔÚ¿. ∞˘Ùfi Ô‰ËÁ› Û ‰‡Ô Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·: 1) fiÙÈ Ô πÛËÌÂÚÈÓfi˜ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ÔÚÈÛÙ›. À¿Ú¯ÂÈ fï˜ Î·È ¤Ó·˜ ·ÎfiÌË «ÎÚ˘Êfi˜» ‰È‰·ÎÙÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜. ∞Ó Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ È‰È·›ÙÂÚ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜. ·ÏÏ¿ ··ÈÙ› ÎÔÈÓ‹ Û˘Ìʈӛ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ¶·È¯Ó›‰È· Ì ÙȘ ÁˆÁÚ·ÊÈΤ˜ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: ñ ¡· ηٷÓÔÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ ıÂÚÌÈΤ˜ ˙ÒÓ˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Û˘ÌÌÂÙÚÈο ‚fiÚÂÈ· Î·È ÓfiÙÈ· ÙÔ˘ πÛËÌÂÚÈÓÔ‡. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÎÚÈı› ·Ó·Áη›· Ë Û˘˙‹ÙËÛ‹ ÙÔ˘. ηχÙÂÚ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙË ÛÙ·ÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· (¿ÙÚ·ÎÙÔ˜=ÒÚ·). Ë ªfiÛ¯· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÂÚ›Ô˘ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ Ì ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜. ·Ú¿ ÌfiÓÔ ·Ó ÙÔ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ÒÚ·˜ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó ·ÎfiÌ· ÙÚfiÔ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÌÔÚÊÒÓ ‰È·›ÚÂÛ˘ Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÁÈ· Ó· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹. ñ ŸÙÈ ¿Óˆ Û οı ¯¿ÚÙË ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ¤Ó·˜ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·Ú·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓÒÓ. Î·È ÂÔ̤ӈ˜ 2) fiÙÈ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙfiÍÔ˘ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ÁˆÓ›· 1Ô ¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ (. ÔÈ Ôԛ˜ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˘fi„Ë Î·È Ù· Û‡ÓÔÚ· ‹ ÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ. ª›· ·ÎfiÌË ‰˘ÛÎÔÏ›· ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô Î·ıÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÒÚ·˜ ÂÓfi˜ ÙfiÔ˘ ‰ÂÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔÓ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓfi ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È. fiˆ˜ Ô πÛËÌÂÚÈÓfi˜. ·ÊÔ‡ Â›Ó·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. ∞˘Ùfi ÂÍËÁ›: 1) ÁÈ· ÔÈÔÓ ÏfiÁÔ Ô ÚÒÙÔ˜ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› ·˘ÙfiÌ·Ù·. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο. fiÛÔ ÙÔ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ë ËÏÈΛ· ÙÔ˘˜. Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ۯ‰ȿÛÂÈ ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ‰‡Ô ÔÌfiÎÂÓÙÚÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ Î·È Ì›· Â›ÎÂÓÙÚË ÁˆÓ›· ÔÈ Ï¢ڤ˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ Ù¤ÌÓÔ˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô. 14 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY . ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ·ÓıÚˆÔÁÂÓ‹ ‰È·›ÚÂÛË Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿˜ Ù˘ Û ·ÙÚ¿ÎÙÔ˘˜. ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ fï˜ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜. ¿Óˆ Û οı ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ °Ë˜ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÓÔÓÙ·È ‰‡Ô ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ê·ÓÙ·ÛÙÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜. ·ÊÔ‡. ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔ ¤Ó· ¿ÎÚÔ Ù˘ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ. ÂÂȉ‹ ÔÈ ÌÈÎÚÔ› Ì·ıËÙ¤˜ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· Û˘Û¯ÂÙ›ÛÔ˘Ó ÙË ÁˆÓ›· ÚfiÛÙˆÛ˘ ÙˆÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ Ì ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. οıÂÙ· ÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Î·È ›Û· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ ÙȘ Û˘Ó‰˘·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÌËÓ›˜. ıˆÚËÙÈο.

∫›ÙÔ: ¡fiÙÈÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ 0Ô 15’. ı· ¤¯ÂÈ Û¯ÂÙÈο ÔÌÔÈfiÌÔÚÊË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· fiÏÔ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. §Ô˘˙¿Î·: ¡fiÙÈÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ 15Ô 28’. ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ 121Ô 03’. 4. Ë ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÔ ÙÔÈÎfi ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ fï˜ ·˘Ù‹ Ë ·Ú·Ù‹ÚËÛË ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÈ ÙËÓ Ù¿ÍË. ¶·›˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ √È Ì·ıËÙ¤˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ›Ó·Î· ˆ˜ ÂÍ‹˜: 1. ∞ÊÔ‡ Ë °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 15 . ™¯ÔÏÈÎfi˜ ¿ÙÏ·˜ ‰.800 Ì. ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙˆÓ ıÂÚÌÈÎÒÓ ˙ˆÓÒÓ. ∞ı‹Ó·: μfiÚÂÈÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ 37Ô 58’. ‰ËÏ·‰‹ Û ÌÈ· ˙ÒÓË ‡„Ô˘˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ‡ÎÚ·ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜. Û’ ·˘Ù‹ ÙË Ê¿ÛË fï˜ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë Ù¿ÍË Û ٤ÙÔȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. ¶·Ú·ÙËÚÔ‡Ó Â›Û˘ ÙË Û˘ÌÌÂÙÚÈ΋ ÙÔ˘˜ ηٷÓÔÌ‹ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ πÛËÌÂÚÈÓfi Î·È ÙËÓ ÂÚÌËÓ‡ԢÓ. ∞ÊÔ‡ Ë fiÏË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ πÛËÌÂÚÈÓfi. ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ 23Ô 46’. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‚¤‚·È· ÔÈ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È Î·È ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·15 ∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ·.ÙÈ ‰ÈηÈÔÏÔÁ› ÙÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ Ù˘ fiÏ˘. ΔÔ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ ‚. ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÎÙÈṲ̂ÓÔ Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 2. fiˆ˜ ÙÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë Ï¤ÍË «Îϛ̷» Û‹Ì·ÈÓ ·Ú¯Èο ÙËÓ «ÎÏ›ÛË» Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ›ÛÙ¢·Ó ÌÂÓ fiÙÈ Ë °Ë Â›Ó·È Â›‰Ë. À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ ÛÊ·›Ú· Á. ñ ™ÙËÓ ÈÛËÌÂÚÈÓ‹ ˙ÒÓË ÔÈ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Â›Ó·È ÁÂÓÈο ˘„ËϤ˜ Î·È ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Ôχ Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ 28Ô 16’. ıˆÚËÙÈο. ı· ¤¯ÂÈ Û¯ÂÙÈο ÔÌÔÈfiÌÔÚÊË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· fiÏÔ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ (̤ÛË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È πÔ˘Ï›Ô˘ 25 Î·È 28ÆC ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·). ÂÂȉ‹ Ë ∞ı‹Ó· ¤¯ÂÈ ÌÂÛÔÁÂÈ·Îfi Îϛ̷ Î·È Â›Ó·È ÎÙÈṲ̂ÓË ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡. ·Ó Î·È Â›Ó·È ‹ÂÈÚÔ˜ Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÔÚÈṲ̂ӷ ÛËÌ›· Ù˘ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙȘ 65Ô ÓfiÙÈÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜. ‰˘ÙÈÎfi ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ 78Ô 35’.1 Î·È ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È. ∂ÈÙÔ›¯ÈÔÈ ¯¿ÚÙ˜ ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·) ∞Ú¯Èο ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂÏÂÙÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ∞1. ÙÔ Îϛ̷ Ù˘ ı· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ̤ÙÚȘ ıÂÚÌÔÌÂÙÚÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ (̤ÛË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È πÔ˘Ï›Ô˘ 8 Î·È 29ÆC ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·). ™ÙËÓ ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ‰È·ÚÎÒ˜ Ôχ ¯·ÌËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜. ∞ÊÔ‡ Ë fiÏË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Â‡ÎÚ·ÙË ˙ÒÓË. ¡fiÙÈÔ˜ ¶fiÏÔ˜ (∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋): ™ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ë ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ˆ˜ ÛËÌ›Ô. Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ì¤ÙÚȘ Î·È Ó· ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. 5. ∞ÊÔ‡ Ë fiÏË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÈÛËÌÂÚÈÓ‹ ˙ÒÓË (Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¿Óˆ ÛÙÔÓ πÛËÌÂÚÈÓfi). √È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ›ӷÈ: ñ ™ÙȘ ‰‡Ô ÔÏÈΤ˜ ˙ÒÓ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ¯·ÌËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜. ñ ™ÙȘ ‰‡Ô ‡ÎÚ·Ù˜ ˙ÒÓ˜ ÔÈ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ·fi fi. ÙÔ Îϛ̷ ÙÔ˘ ∫›ÙÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁ˜ ÂÔ¯ÈΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ (13–21ÔC). ·ÎfiÌË Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Û‡ÓÙÔÌÔ. ÔÈ Ôԛ˜ ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ -70 ‹ Î·È -80ÔC Î·È Â›Ó·È ÔÈ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ª·Ó›Ï·: μfiÚÂÈÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ 14Ô 40’. ÁÈ·Ù› ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ë ÁˆÓ›· ÚfiÛÙˆÛ˘ ÙˆÓ ËÏÈ·ÎÒÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ Ì ÙËÓ ÂÔ¯‹. ÂÂȉ‹ Ë ÁˆÓ›· ÚfiÛÙˆÛ˘ ÙˆÓ ËÏÈ·ÎÒÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÌÂÁ¿ÏË. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·.2. 2. ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·È Ë ÁˆÓ›· ÚfiÛÙˆÛ˘ ÙˆÓ ËÏÈ·ÎÒÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ. ∂ȉÈο Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË fï˜ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› fiÙÈ Û˘ÓÔÏÈο ¤¯ÂÈ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ 0Ô. 3. ·ÏÏ¿ ›¯·Ó ηٷϿ‚ÂÈ ÙË Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ Ù˘ ÁˆÓ›·˜ ÚfiÛÙˆÛ˘ ÙˆÓ ËÏÈ·ÎÒÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ.

™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· fï˜ ı· Â›Ó·È 3 Ì. ‚ϤÂÈ fiÙÈ. ‰ÂÓ ÂӉ›ÎÓ˘Ù·È fï˜ Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ë Ù¿ÍË Ì ٤ÙÔȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. Ô˘ ¤¯ÂÈ 74Ô ‰˘ÙÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ (¿Ú· ‰È·Ê¤ÚÂÈ Î·Ù¿ 74:15 = 5 ÂÚ›Ô˘ ˆÚÈ·›Â˜ ·ÙÚ¿ÎÙÔ˘˜). ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË. Ì ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ fiÙÈ ÛÙÔÓ μfiÚÂÈÔ ¶fiÏÔ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÍËÚ¿. ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. ÂÂȉ‹ Ë fiÏË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ ËÌÈÛÊ·›ÚÈÔ). ÂÂȉ‹ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ ÙÚÈÒÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ‰‡Ô Î·È ÌfiÓÔ ‰È·ÈÛıËÙÈο Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· 16 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY . ªÂ ÙËÓ ›‰È· ÏÔÁÈ΋. ·ÏÏ¿ ÌÈ· ·¤Ú·ÓÙË ı·Ï¿ÛÛÈ· ¤ÎÙ·ÛË ÌfiÓÈÌ· Î·Ï˘Ì̤ÓË ·fi ¿ÁÔ. ÂÂȉ‹ fiϘ ÚÔηÏÔ‡Ó ·Ú·ÌÔÚÊÒÛÂȘ ›ÙÂ ÙˆÓ ·ÔÛÙ¿ÛÂˆÓ Â›ÙÂ ÙˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ. ¶·›˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ ∏ ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ÒÚ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓfi Ô˘ ÂÚÓ¿ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·. ™Â fi. ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. fiˆ˜ Ë §Â˘ÎˆÛ›·. ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ¿ÏϘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ. ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ¿ÏϘ ÚˆÙ‡ԢÛ˜. fiÙ·Ó ÛÙ‹ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË (22Ô 58’ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi Ì‹ÎÔ˜) Ë ÒÚ· Â›Ó·È 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ.Ì. 4. η̛· ·fi ·˘Ù¤˜ fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·16 fiÏË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ πÛËÌÂÚÈÓfi. μfiÚÂÈÔ˜ ¶fiÏÔ˜: πÛ¯‡ÂÈ fi. 7. ∞fi ‰È‰·ÎÙÈ΋ ¿Ô„Ë. ∫·Ì¤Ú·: ¡fiÙÈÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ 35Ô 15’. ÂÓÒ ÔÈ ºÈÏÈ›Ó˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰˘ÙÈο.Ì. 6. ŒÙÛÈ. ∂Ô̤ӈ˜ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Ë̤ڷ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¶ÂÚÏ Ã¿ÚÌÔÚ Î·È ÙˆÓ ºÈÏÈ›ÓˆÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ Ë Ã·‚¿Ë ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ˘ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓÔ‡ ÙˆÓ 180Ô.Ì. ∏ ∞ÌÂÚÈ΋ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ËÌÈÛÊ·›ÚÈÔ. £ÂˆÚËÙÈο. ÔÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Â›Ó·È: 1. ·ÊÔ‡ Û˘Ì›ÙÔ˘Ó).. ∏ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û 24 ˆÚÈ·›Â˜ ·ÙÚ¿ÎÙÔ˘˜ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ οı ¿ÙÚ·ÎÙÔ˜ ¤¯ÂÈ Ï¿ÙÔ˜ 15Ô (360Ô ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘: 24 = 15Ô). Ì ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Ó· Â›Ó·È ÈÔ ıÂÚÌfi˜. ÂÂȉ‹ Ë ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÒÚ·˜ ‰ÂÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ì‹ÎÔ˜. Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË Ù˘ ÛÂÏ›‰·˜ 10. Ì ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Ó· Â›Ó·È ÈÔ ıÂÚÌfi˜. Ë ÒÚ· Â›Ó·È Ë ›‰È· Û fiÏÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÂÓfi˜ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓÔ‡. ı· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ̤ÙÚȘ ÂÔ¯ÈΤ˜ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ (̤ÛË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È πÔ˘Ï›Ô˘ 20 Î·È 6ÆC ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ªÔÚԇ̠ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ Ó· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ì ÛÙÔ ¯ı˜.ÙÈ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋. fiÙ·Ó ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ (0Ô ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ì‹ÎÔ˜) Ë ÒÚ· Â›Ó·È 5 Ì. Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ٷ ÂıÓÈο Û‡ÓÔÚ·. ¶·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ ηÓ›˜ ÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ¯¿ÚÙË ÙˆÓ ˆÚÈ·›ˆÓ ·ÙÚ¿ÎÙˆÓ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÈÔ ¿Óˆ. √È Ì·ıËÙ¤˜ ˘Ôı¤ÙÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¤¯ÂÈ ÒÚ· 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È. ∫·Ïfi Â›Ó·È Ó· Á›ÓÂÈ Û‡ÁÎÚÈÛË Ù˘ ı¤Û˘ Ù˘ fiÏ˘ Ì ÙË ı¤ÛË Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ËÌÈÛÊ·›ÚÈÔ. Ë ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ ¯·ÚÙÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÚÔ‚ÔÏÒÓ Â›Ó·È Èı·ÓfiÓ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∞fi ÙË ÛÊ·›Ú· ÛÙÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜ ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·ÂÈÎfiÓÈÛ˘ Ù˘ ÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ °Ë˜ Û ¯¿ÚÙË Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛÂ Ë ÂÈÛÙ‹ÌË Ù˘ °ÂˆÁÚ·Ê›·˜. ı· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi Û¯ÂÙÈο fiÌÔȘ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ (̤ÛË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È πÔ˘Ï›Ô˘ 26 Î·È 20ÆC ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. ÂÚÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔÓ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓfi ÙˆÓ 180Ô Î·È ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ·fi Ù· ‰˘ÙÈο ÚÔ˜ Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο. ÛÙË ªfiÛ¯· (37Ô 35’ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi Ì‹ÎÔ˜) Ë ÒÚ· ı· Â›Ó·È ıˆÚËÙÈο 2 Ì. ∞ÊÔ‡ Ë fiÏË Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂ÓË ÛÙËÓ ÓfiÙÈ· ‡ÎÚ·ÙË ˙ÒÓË. Ë ÒÚ· ı· Â›Ó·È 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ÂÂȉ‹ Ë fiÏË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ ËÌÈÛÊ·›ÚÈÔ). 2. ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ 149Ô 08’. √È ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊÔÈ ¤‰ˆÛ·Ó οÔȘ χÛÂȘ Ì ÙȘ ÏÂÁfiÌÂÓ˜ ¯·ÚÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÚÔ‚ÔϤ˜. Ë ¡¤· ÀfiÚÎË Î·È ÙÔ Δfi΢Ô. ÂÂȉ‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰˘ÙÈο ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓÔ‡ Î·È ÙÔ ·ÎÚ·›Ô ‰˘ÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ (ÌÂٷ͇ ∞Ï¿Ûη˜ Î·È ™È‚ËÚ›·˜) ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ 180Æ Ì‹ÎÔ˜ (·Ó·ÙÔÏÈÎfi Î·È ‰˘ÙÈÎfi Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·. ∂Ô̤ӈ˜ ÔÏfiÎÏËÚË Ë ∞ÌÂÚÈ΋ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ËÌÈÛÊ·›ÚÈÔ.. ηٷϋÁÔ˘Ì ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÒÚ· Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ Ë̤ڷ˜. 3.

). ª¿ıËÌ· ∞1. 2. ∏ ÚÔÛÂÎÙÈ΋ ·Ú·Ù‹ÚËÛË ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ù· ۇ̂ÔÏ· ·˘Ù¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ˆÚÈÛÙÔ‡Ó Û ÙÚÂȘ ηÙËÁÔڛ˜: 1.2.6. °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 17 . ÿÚÙ˜ Î·È ºˆÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ΔÂÙÚ·‰›Ô˘ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ∏ ‰È‰·Ûηϛ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÁÂÓÈο ‡ÎÔÏË. ‚. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο. ÔÚÂÈÓÔ› fiÁÎÔÈ ÎÙÏ. ∞1. ‰ÈfiÙÈ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô ¯¿ÚÙ˘ Â›Ó·È ¤Ó· ›‰Ô˜ Û˘Ì‚ÔÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜.2.3. Û‹Ï·È· ÎÙÏ. ÛÙ· ÂÈÊ·ÓÂȷο. fiÙ·Ó ÔÈ ÈÛÔ¸„›˜ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó Ôχ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ‰ËÏ·‰‹ ÂΛӷ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰‡Ô ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ (˘„ÔÌÂÙÚÈΤ˜ ˙ÒÓ˜. ¯ˆÚÈ¿. ·ÏÏ¿ ·fi ÙÔÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘˜.2. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi. ·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó ÌÈ· Ôχ ·fiÙÔÌË Ï·ÁÈ¿.). ·ÊÔ‡ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ·‰È¿ÎÔ· Ë ÔÛfiÙËÙ· ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ô Ì¤ÛÔ˜ ÔÏ›Ù˘.5 Î·È ∞1. ÛÙ· ÁÚ·ÌÌÈο. √È Ì·ıËÙ¤˜ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÈÎfiÓ· Ë °ÚÔÈÏ·Ó‰›· Ê·›ÓÂÙ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·. ÛÙ· ÛËÌÂȷο. ËÁ¤˜. ¤Ó·Ó ÁÎÚÂÌfi. ı¿Ï·ÛÛ˜. ÂÓÒ fiÙ·Ó Û˘Ì›ÙÔ˘Ó. ∏ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÙˆÓ Û˘Ì‚ÔÏÈÎÒÓ ÁψÛÛÒÓ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ·ÈÛıËÙ‹ fiÛÔ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ô Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜. ÂÂȉ‹ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙË ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·17 Ù˘ «ÚÔ‚ÔÏ‹˜» ÌÈ·˜ ÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ¿Óˆ Û Â›‰Ô. °È· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·. ∏ ‰È‰·Ûηϛ· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ì ÙËÓ ÚÔÛÂÎÙÈ΋ ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ∞1. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ¿ÓÙˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ Û¯ÂÙÈο ı¤Ì·Ù· ÛÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. Ï›ÌÓ˜. π‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ··ÈÙÔ‡Ó ÌfiÓÔ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ı¤Ì·Ù·: ·) √ ›Ó·Î·˜ Ì ٷ ¯·ÚÙÔÁÚ·ÊÈο ۇ̂ÔÏ· ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô Ó· ÂÈÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· ÙˆÓ Û˘Ì‚fiÏˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊÔÈ Î·È ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ÔÌ·‰ÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ‚) ™Â ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‰ÂÓ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ Û˘Ì‚fiÏˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È. ‰ËÏ·‰‹ ÂΛӷ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ì›· ‰È¿ÛÙ·ÛË Î·È ÙË ÌÔÚÊ‹ ÁÚ·ÌÌ‹˜ (ÈÛÔ¸„›˜. fiÙ·Ó ·¤¯Ô˘Ó Ôχ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó ÌÈÎÚ‹ ÎÏ›ÛË Î·È ‹ÈÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ. ∞Ó Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ·ÓÙÈÏËÊı› fiÙÈ Ë Ù¿ÍË ÙÔ˘ ‰˘ÛÎÔχÂÙ·È. ÔÙ¿ÌÈ· ÎÙÏ. ‰ËÏ·‰‹ ÂΛӷ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ (fiÏÂȘ. ñ ¡· ÌÂÙÚÔ‡Ó ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ Îϛ̷η˜. ÔÈ ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊÔÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ·ÏÔ‡ÛÙÂÚ· ۇ̂ÔÏ· ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ӷ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ οı ¯Ú‹ÛÙË. ·Ó Î·È Â›Ó·È Î¿Ô˘ 4 ÊÔÚ¤˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚË.) Î·È 3.4. ∏ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ¯·ÚÙÒÓ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: ñ ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ¤Ó·Ó ¯¿ÚÙË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÔ˘Ó Î·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· Ù·Í›‰È. ™¯ÔÏÈÎfi˜ ¿ÙÏ·˜ Á. ηÏfi Â›Ó·È Ó· ÌËÓ ÂÈÌ›ÓÂÈ. ‰ÚfiÌÔÈ. ΔÔ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘. ∂ÈÙÔ›¯ÈÔÈ ¯¿ÚÙ˜ ‰. ∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ·.

Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ Â›‰Ô˜ Î·È ÙË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ Î¿ı ›‰Ô˜ ¯¿ÚÙË.». ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ˆÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ¯¿ÚÙ˜. ŒÓ· ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¤ÚÁÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ (‰È·¯Â›ÚÈÛË ·Ô- 18 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY . ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ fï˜ Â›Ó·È Ó· ÂÛÙÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÂȉÈο ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ¯·ÚÙÒÓ Î·È fi¯È Ó· χÛÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ¤Ó· ÙfiÛÔ ÔχÏÔÎÔ Úfi‚ÏËÌ·. 3. ¯ˆÚ›˜ ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ï˘ıÔ‡Ó ÁˆÁÚ·ÊÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. Î·È Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó Ì ÊÔÚÙËÁ¿ ·˘ÙÔΛÓËÙ·. ∂Ô̤ӈ˜ ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂ÓÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÔ̤ӈ˜ ¤Ó·˜ ıÂÌ·ÙÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ‰Â›¯ÓÂÈ ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÎÔÈÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ ‚ˆÍ›ÙË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¶ÔÈÔÓ ¯¿ÚÙË Ó· ‰È·Ï¤Íˆ… ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: ñ ¡· ÂÈϤÁÔ˘Ó ¯¿ÚÙ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó. ∂ÈÙÔ›¯ÈÔÈ ¯¿ÚÙ˜ ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ‰›ÓÔÓÙ·È ÌÂÚÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ‚ˆÍ›ÙË Î·È ÙȘ ·ÚȘ Ê¿ÛÂȘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘. 2. ÙȘ ÌfiÓ˜ Ô˘ ¤ıÂÙÂ Ë ·Ï·È¿ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ¶ÚÔÛÔ¯‹: ∏ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÌÈ· ÙfiÛÔ ÁÈÁ¿ÓÙÈ· Â¤Ó‰˘ÛË. 4. ΔÔ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘. ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È: 1.». Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ. ¶ÚÒÙË ‡ÏË (‚ˆÍ›Ù˘). ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› Ó· ·ÍÈÔÔÈ› ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÌÂÙ·ÊÔÚÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ. Δ· ÚÔ˚fiÓÙ· ÂÓfi˜ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚¿ÚÔ˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ fiÁÎÔ. ‚) ŒÌÌÂÛ·. ªÂ ÙÔ Ì¿ıËÌ· ·˘Ùfi Ô Ì·ıËÙ‹˜ ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÙ·È Ó· οÓÂÈ ‰‡Ô Ú¿ÁÌ·Ù·: ·) ÕÌÂÛ·. fiˆ˜ Ë Î·Ù·Û΢‹ ÂÓfi˜ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘.» Î·È «ÙÈ.» Î·È «Ò˜. ∂Ô̤ӈ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó·˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ΢ÚÈfiÙÂÚÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·18 ª¿ıËÌ· ∞1.4. ΔÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Â›Ó·È fiÙÈ Ô ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó·Ó ¯¿ÚÙË ·Ó·ÁχÊÔ˘ (ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎfi) Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. √È Û¯ÂÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‰›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ¯¿ÚÙË ·Ó·ÁχÊÔ˘ (ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎfi). 5. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÔ̤ӈ˜ ¤Ó·˜ ıÂÌ·ÙÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ‰Â›¯ÓÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ Ù˘ ¢∂∏. ΔÚfiÔ˜ ÛΤ„˘ °È· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘. Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ «Ô‡. ‰ËÏ·‰‹ ÌÈÎÚ‹ ·fiÛÙ·ÛË ·fi Ù· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ΤÓÙÚ· Î·È ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘. ∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ·. ª¤Û· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ··ÈÙ› Î·È ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Î·È ÏËı˘ÛÌȷΤ˜ ÛÙ·ÙÈÛÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ∞fi ÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ ˙ËÙÂ›Ù·È Ó· ÌÂÈ ÁÈ· Ï›ÁÔ ÛÙË ı¤ÛË ÂÓfi˜ ÂÂÓ‰˘Ù‹ Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈı˘Ì› Ó· ¯Ù›ÛÂÈ ¤Ó· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ô‡ Î·È Ì ÔÈ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ· Ó· ÙÔ ¯Ù›ÛÂÈ Î·È ÔÈÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. ‚. ¶ÚÔÛˆÈÎfi. ™¯ÔÏÈÎfi˜ ¿ÙÏ·˜ Á. ∫·Ù¿ÏÏËÏË ı¤ÛË. Î·È Ó· ÂÂÎÙ·ı› ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ «ÁÈ·Ù›. ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‚·ÛÈÛÙ› ÌfiÓÔ Û ¯¿ÚÙ˜. ÕÊıÔÓË ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· (‚Ϥ ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎfi ΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜). ∏ ‡ÚÂÛË Î·È Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È ‰‡Ô ·fi Ù· ·ÚÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÓfi˜ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘.

ñ ¢Â ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ Û ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜. 1. ñ μÚ›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ¢∂∏ ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó·˜ ¯¿ÚÙ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘ Ù˘ Ë›ÚÔ˘. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÂÓfi˜ ¯¿ÚÙË (. ñ ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ı¤ÛË Ù˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ ϿΘ. ÁÈ`·˘Ùfi Î·È ˘‹ÚÍ ·Ó¿ÁÎË Ó· ¯ÙÈÛÙ› ÔÈÎÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Û` ·˘Ùfi (Ù· ÕÛÚ· ™›ÙÈ·). Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Ô˘ ı· Ê·Ó› ·ÚÁfiÙÂÚ· ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÛÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜. ÛÙËÓ ÔÔ›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ Û ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ¯Ú‹Û˘ (. ªÂÙ¿ ÙËÓ Â›Ï˘ÛË Ù˘ ¿ÛÎËÛ˘ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·. fiˆ˜ Ë ∞ÊÚÈ΋. ñ μÚ›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ˙ÒÓË Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜. ∞Ó. ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ô ¯¿ÚÙ˘ ÙˆÓ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Ï·ÎÒÓ.). Ú‡·ÓÛË Î.5. ª¿ıËÌ· ∞1. Ë ÌÂϤÙË Ù˘ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÚÔËÁÂ›Ù·È Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ñ ∂›Ó·È ¯ÙÈṲ̂ÓÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ı¤ÛÂÈ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: ñ ¶Ô‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ∞ÊÚÈ΋. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ∂Ô̤ӈ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÙË ÌÂϤÙË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ. Δ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ı· Ê·ÓÔ‡Ó ¯Ú‹ÛÈÌ· ÛÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ÛÂÈÛÌÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ Ë›ÚÔ˘. ∏ ÂÚÒÙËÛË ··ÈÙ› ¤Ó·Ó ·ÁÎfiÛÌÈÔ ¯¿ÚÙË Î·È Ë ·¿ÓÙËÛË ÌÔÚ› Ó· ‰Ôı› ›Ù Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Û˘ÓÙÂÙ·ÁÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ·ÎÚ·›ˆÓ ÛËÌ›ˆÓ Ù˘ Ë›ÚÔ˘ ›Ù Ì ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ı¤Û˘ Ù˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ (. ªÂ ÙËÓ ›‰È· ÏÔÁÈ΋. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ¿ÛÎËÛ˘ Â›Ó·È Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ı¤ÙÂÈ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È Ó· ÂÈϤÁÂÈ ÙÔÓ ¯¿ÚÙË Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Û’ ·˘Ù¤˜. Δ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÛÙËÓ Ù¿ÍË. ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù·). «∞Ó·ÎÚ›ÓÔÓÙ·˜» ÙÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜ ªÂ ÙÔÓ fiÚÔ «·Ó¿ÎÚÈÛË» ÙˆÓ ¯·ÚÙÒÓ ÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ¯·ÚÙÒÓ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Ê·ÓÔ‡Ó ¯Ú‹ÛÈÌÔÈ Û οÔÈÔÓ ¯Ú‹ÛÙË Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÙÔ Â›‰Ô˜ Î·È ÙËÓ ·ÎÔÏÔ˘ı›· ÙˆÓ ÂÚˆÙËÌ¿ÙˆÓ Ì ÙȘ Ôԛ˜ Ô ¯Ú‹ÛÙ˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÛ¿ÛÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜ Ô˘ Â¤ÏÂÍ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο. ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÔÚÂÈÓÔ‡˜ fiÁÎÔ˘˜ Î·È ı· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜. ‰ËÏ·‰‹ Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ô‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ∞ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Â·ÏËı‡ÛÔ˘Ó Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. Ë ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ·˘Ùfi: ñ μÚ›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· ‚ˆÍ›ÙË ÙÔ˘ ¶·ÚÓ·ÛÛÔ‡.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·19 ‚Ï‹ÙˆÓ. ñ ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘Êfi Ù˘. Ë Ù¿ÍË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË: «¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ÔÙ¿ÌÈ· Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜. ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔÈ Ó· ‰È·Û¯›˙Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ οı ̤ڷ.». ÓfiÙÈ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ‹ ‰˘ÙÈο Ù˘ ∞Û›·˜).¯. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 19 . √ ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ ı· Ê·Ó› ·ÚÁfiÙÂÚ· ¯Ú‹ÛÈÌÔ˜ ÛÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘ Ë›ÚÔ˘. ªÔÚ› Â›Û˘ Ó· ·Ú·ÙËÚËı› fiÙÈ Ë ‹ÂÈÚÔ˜ ·˘Ù‹ Îfi‚ÂÙ·È Û¯Â‰fiÓ ÛÙË Ì¤ÛË ·fi ÙÔÓ πÛËÌÂÚÈÓfi. ñ ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÛÂÈÛÌÒÓ ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋. °È· Ó· ‰Ôı› ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ·˘Ù‹. ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È Ù˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ηٷÓÔÌ‹˜ Ù˘ ‚Ï¿ÛÙËÛ‹˜ Ù˘.¯. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ. ÙÔ Îϛ̷ Î·È ÙË ÁˆÏÔÁÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜.¿. ™Ùfi¯Ô˜ fï˜ Ù˘ ·Ú·¿Óˆ ¿ÛÎËÛ˘ Â›Ó·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó Ì ‚¿ÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÂÓfi˜ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘. ÁÂÓÈÎfi˜ ‹ ıÂÌ·ÙÈÎfi˜)ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·fi ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ¯Ú‹ÛÙ˘. ‰ÈfiÙÈ Ë ı¤ÛË ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ÏÈÌÓÒÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ. ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË Â›Ó·È Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹.¯.

(™Â ÔÈ· ¿ÏÏË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ·Ú·ÙËÚԇ̠·ÚfiÌÔÈ· ηٷÓÔÌ‹. ÙÔ Îϛ̷ Î·È ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ·fi ÙȘ ·ÎÙ¤˜.560_08 KATHIGITI A ñ ñ ñ ñ 2. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ Û¯ÂÙÈÎfi ¯¿ÚÙË Û ÔȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ Ë›ÚÔ˘ Â›Ó·È Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È Ó· Û˘Û¯ÂÙ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ Î·È ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÁÏ˘ÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Û¯ÂÙÈÎfi ıÂÌ·ÙÈÎfi ¯¿ÚÙË Î·È Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ¯¿ÚÙ˜ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘ Ù˘ Ë›ÚÔ˘. ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Îϛ̷ Ù˘. (¶Ò˜ Â›Ó·È Î·Ù·ÓÂÌË̤ÓÔ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ‹ Ë ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Ë Ù¿ÍË. Ë Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÚÔ‹˜ Î·È ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙÔ Îϛ̷ Î·È ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘Êfi Ù˘. ·ÚÁfiÙÂÚ·.) ¶Ô‡ ·ÏÏÔ‡. ñ ñ ñ ñ ñ 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·20 ÁˆÙÂÎÙÔÓÈÎfi ¯¿ÚÙË Ù˘ Ë›ÚÔ˘ Î·È Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË ı¤ÛË Ù˘ Ë›ÚÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ ϿΘ. √È ÌÔÚʤ˜ Ù˘ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙÔ Îϛ̷ Î·È ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ. ÛÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ∞ÓıÚˆÔÁˆÁÚ·Ê›·˜. (¶ÔÈÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ‹ ‰È·‰Èηۛ·.) ¶Ô‡.) 20 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY . ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÔÙ¿ÌÈ· Ù˘. ηıÒ˜ Î·È ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛˆÓ. ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ Ì·˙› Ì ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ Î·ıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋. (¶Ò˜ ÂÍËÁÂ›Ù·È ·˘Ù‹ Ë ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ Ù˘ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋. (™Â ÔÈÔÓ ¯ÒÚÔ) ¶Ò˜. ∏ ı¤ÛË Î·È ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙÔ Îϛ̷ οı ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘. ∏ «·Ó¿ÎÚÈÛË» ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË Ô˘ ÂÈϤ¯ÙËÎÂ Â›Ó·È ÌÈ· ¿ÏÏË ÈÛÙÔÚ›·. ÁÈ·Ù› ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ ϤÔÓ Ë ÏÔÁÈ΋ ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÂÚˆÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÂıÔ‡Ó Î·È Ë ÔÔ›· Â›Ó·È Ë ÂÍ‹˜: ΔÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô ¯¿ÚÙ˘. √È ··ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ı· Ê·ÓÔ‡Ó Ôχ ¯Ú‹ÛÈ̘. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜ ¯¿ÚÙ˜ Î·È Ó· Û˘Û¯ÂÙ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜.) °È·Ù›. ∏ ı¤ÛË.

·ÏÒ˜ ÁÈ· Ó· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘. ™ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Â·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· ›‰È· ÂÚ›Ô˘ ı¤Ì·Ù·. ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Û fiÏË ÙÔ˘˜ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË ˘fiıÂÛË. Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ fï˜ ÎÈ ·˘Ù¤˜ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó Ù· Ê˘ÛÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Ù· fiÚÈ· ÈÛÔÚÚÔ›·˜ ÙÔ˘˜. ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ¡· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ÔÏϤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ·ÏÏËÏÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜. ¢π¢∞∫Δπ∫∏ ∂¡√Δ∏Δ∞: ¶§∞¡∏Δ∂™ ∞Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ŸÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜. ™˘¯Ó¿ fï˜ Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÙ·È Ó· ÌÂÙ·‰ÒÛÂÈ ÙÚfiÔ˘˜ ÛΤ„˘ Î·È ÁÓÒÛÂȘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÈÌÔÈ Û‹ÌÂÚ·. ÌÂÙ·‚ÔÏ‹). ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: ñ ¡· Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ó ‚·ÛÈο ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ °Ë˜ Ì ÔÈΛ· Û’ ·˘ÙÔ‡˜ ÌÂÁ¤ıË. ∂Ô̤ӈ˜ οı ̿ıËÌ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ô‰ËÁ› ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ: ñ √ Ê˘ÛÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÁÈÁ¿ÓÙÈÔ Û‡ÓÔÏÔ Ì ٷ ·Ú·¿Óˆ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο (¤¯ÂÈ fiÚÈ·. ·ÏÏ¿ Ì οˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÚÔÔÙÈ΋. Û¯¤ÛÂȘ Î·È ·ÏÏËÏÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ). √ ÌfiÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ‰È¿ÚÎÂÈ· ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÁÓÒÛÂȘ Â›Ó·È Ó· Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó Ì ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÂÌÂÈڛ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ fï˜ οÔÈ· ÈÛÔÚÚÔ›· ̤۷ Û ÛÙÂÓfi ‹ ¢ڇ Ï·›ÛÈÔ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ (οı ۇÛÙËÌ· ¤¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ·ÓÙÔ¯‹˜ Û ÌÂÙ·‚ÔϤ˜). ·Ó Û ÌÈ· ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ˙ËÙËı› Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ fiÛÔ ¯ÚfiÓÔ ı· ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ¤Ó·˜ ‚·‰ÈÛÙ‹˜ ‹ ¤Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔÓ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ πÛËÌÂÚÈÓÔ‡ (¤¯ÂÈ ·›ÛıËÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ. ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó Û ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÙÌ‹Ì·Ù· (·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·21 £∂ª∞Δπ∫∏ ∂¡√Δ∏Δ∞: ºÀ™π∫√ ¶∂ƒπμ∞§§√¡ ∂π™∞°ø°∏ √È Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∞’ Ù¿Í˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÁÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ ªÂϤÙ˘ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ‰ËÏ·‰‹ ÂÓfi˜ Û˘ÓfiÏÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ fiÚÈ· Î·È ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔȯ›·. fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ̷ıËÙ¤˜ 12–13 ÂÙÒÓ. ÙÔ˘˜ ͯÓÔ‡Ó ÁÚ‹ÁÔÚ·. ÂÚÈÊÔÚ¿ – ÂÔ¯¤˜) (‰È¿ÛÙ·ÛË. ÙÔ ∞¶™ fï˜ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ Á‡Úˆ °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 21 . fiÛÔ Î·È ·fi ÙË °ÂˆÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ. ñ ∫¿ı ۇÛÙËÌ· ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ. ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ fï˜ Ú¤ÂÈ ÂÈϤÔÓ: 1. ñ ¡· Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ù˘ °Ë˜ Ì ۯÂÙÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· (ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ – Ë̤ڷ Î·È Ó‡¯Ù·. Â›Ó·È fï˜ ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ˘‰ÚfiÛÊ·ÈÚ·. √È ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ οÓÂÈ Ë °Ë Â›Ó·È ÔÏϤ˜. μ·ÛÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Â›Ó·È Ë ÌÂϤÙË Ù˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ηٷÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ. ¡· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜. ŸÙ·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ˘Ô¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È Ó· ·ÔÌÓËÌÔÓ‡ÛÔ˘Ó Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ‹ Ôχ ÌÈÎÚÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÙÔÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó. ñ √È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·fi ÙÔÓ Ê˘ÛÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È Ù· Ê˘ÛÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. «∫ÏÂȉ›» Ù˘ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ÛÙfi¯Ô˘ Â›Ó·È Ë ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÔÔ›· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Û¯¤ÛÂȘ Î·È ·ÏÏËÏÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ÙÔ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ·fi ¿ÏÏ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·. ÂÂȉ‹ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË). ‚ÈfiÛÊ·ÈÚ·). ÏÈıfiÛÊ·ÈÚ·. 2. Ô Ì·ıËÙ‹˜ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ͯ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚ›ÌÂÙÚÔ Ù˘ °Ë˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο.

∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔ ‰È·ÈÚԇ̠۠ÌÈÎÚfiÙÂÚ· Û‡ÓÔÏ·. ΔÔ fiÛÔ ‚ÔÏÈ΋ Â›Ó·È Ë ›ÛÙË ÛÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ Î·È fi¯È ÙÔ˘ ·Ú·ÙËÚËÙ‹ Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô Homo sapiens sapiens ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠÂÚ›Ô˘ 500 ·ÈÒÓ˜ ÁÈ· Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÁˆÎÂÓÙÚÈÎfi (Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ·ÓıÚˆÔÎÂÓÙÚÈÎfi) Û‡ÛÙËÌ·. Δ˘ ‰È·‰Ô¯‹˜ Ë̤ڷ˜ Î·È Ó‡¯Ù·˜. ñ ¡· ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜ (·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË. ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜ ıÂÚÌ·›ÓÂÙ·È ¿ÓÈÛ· ·fi ÙÔÓ ◊ÏÈÔ.1. √ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÌ›ÓÂÈ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ· Ù· Û¯‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ¯ˆÚÈÛÙ› ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Ó· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ù¯ÓËÙ‹˜ ‰È·›ÚÂÛ˘ (Û‡ÛÙËÌ·. ‰È¿ÛÙ·ÛË). (¶ÚÔÛÔ¯‹: ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˙ËÙËı› ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ï·Ó‹Ù˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ‹ Ì ÙÔÓ ◊ÏÈÔ. ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏϘ ËÁ¤˜ Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ ı· ÎÚ›ÓÂÈ ˆ˜ ηٿÏÏËϘ. Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ Î·È Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ ÛÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜. √ Ï·Ó‹Ù˘ °Ë ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: ñ ¡· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙË °Ë ˆ˜ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Ï·Ó‹Ù˜ ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ñ ¡· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔ Û¯‹Ì· Î·È ÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Ï·ÓËÙÒÓ. ÂÂȉ‹ Ô fiÁÎÔ˜ ÌÈ·˜ ÛÊ·›Ú·˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ Î‡‚Ô Ù˘ ·ÎÙ›Ó·˜ Ù˘. ÌÂÙ·‚ÔÏ‹). Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi 1. √È Ì·ıËÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó fiÙÈ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÔÙÂÏ› ÌÂÓ ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ·.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·22 ·fi ÙÔÓ ¿ÍÔÓ¿ Ù˘ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÊÔÚ¿ Ù˘ Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ◊ÏÈÔ. ∏ ηٷÓfiËÛË Ù˘ ·‰È¿ÎÔ˘ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·. ηٿ ηÓfiÓ·. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ô ¢›·˜. ÙÔ ÔÔ›Ô ¤Î·Ó ÙÔÓ ›‰ÈÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ Û‡Ì·ÓÙÔ˜. ÁÈ·Ù› ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÔχÏÔΘ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ·ÏÏËÏÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ. 2. ÂÂȉ‹ ¤Ú¯ÂÙ·È Û ۇÁÎÚÔ˘ÛË Ì ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. 22 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY . ΔÔ Ì¿ıËÌ· ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ‰ÈÏfi ÚfiÏÔ. √ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌfi˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ Ì ٷ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ‰‡Ô ¿ÏÏÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ Î·È ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ: ·) ΔËÓ ·Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÔ›ıËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˘.300 ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Û fiÁÎÔ: 11Ã11Ã11. ÁÈ·Ù› Ë Ê˘ÛÈ΋ Ù¿ÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Â›Ó·È Ó· Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË Ù˘ °Ë˜ ·fi ÙÔÓ ◊ÏÈÔ Î·È fi¯È Ì ÙË ÁˆÓ›· ÚfiÛÙˆÛ˘ ÙˆÓ ËÏÈ·ÎÒÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ ÛÙË °Ë. ∏ ηٷÓfiËÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ·fi ÌÈÎÚÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ. ∞fi ÙË Ì›· ÏÂ˘Ú¿ ÂÍËÁ› ÙË ‰ÔÌ‹ Ù˘ ‰È‰·ÎÙ¤·˜ ‡Ï˘ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ «º˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ» Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÚÒÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿Ô˘ 11 ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÎÙ›Ó· ·fi ÙË °Ë. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·˘Ùfi Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·È ÔÈ ÌÂϤÙ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÚÔηÏ› ÔÏϤ˜ ·Ú·ÓÔ‹ÛÂȘ. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Ë ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ °Ë˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ¿ÍÔÓ¿ Ù˘ Î·È Ë ÂÚÈÊÔÚ¿ Ù˘ Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ◊ÏÈÔ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ·Ó·Áη›Ô ˘fi‚·ıÚÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË: 1. Î·È ··ÈÙ› Ôχ ÎfiÔ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡. Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË. ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ÛËÌ·ÓÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ Ù˘ °Ë˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ¿ÍÔÓ¿ Ù˘ Î·È Ù˘ ÂÚÈÊÔÚ¿˜ Ù˘ Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ◊ÏÈÔ. √ ÛÙfi¯Ô˜ ·˘Ùfi˜ ÎÚ‡‚ÂÈ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜. ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. Δ˘ ‰È·‰Ô¯‹˜ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ. ‚) ΔËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛˆÓ. ª¿ıËÌ· μ1.

Èڛ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Û ÂÓfiÙËÙ˜ ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Ù· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÙÌ‹Ì·Ù·–Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ¯ˆÚÈÛÙ› ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ °Ë˜ Î·È Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· ÁÂÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ηıÂÓfi˜ ·fi ·˘Ù¿. ÁÂÓÈο fï˜ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜.000 ¯ÏÌ. fiÙ·Ó ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ̤۷ Û οÔÈÔ Ï·›ÛÈÔ. ÙÔ Û¯‹Ì· Ù˘ °Ë˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÊ·ÈÚÈÎfi. ÂÏ·ÊÚ¿ ÈÂṲ̂ÓÔ ÛÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ Î·È ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ ÛÙÔÓ πÛËÌÂÚÈÓfi. ·ÏÏ¿ ÂÚ›Ô˘ ÛÊ·ÈÚÈÎfi.2.33 ÒÚ˜ = 5. ¤Ó·˜ ·ıÏËÙ‹˜ ÙÔ˘ ‚¿‰ËÓ Ô˘ ‰È·Ó‡ÂÈ ÂÚ›Ô˘ 10 ¯ÏÌ. ñ ∞ÓÙ›ıÂÙ·./ÒÚ· ı· ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ÂÚ›Ô˘ 133 ÒÚ˜ ‹ 5. ™ÙÔ ÙÌ‹Ì· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ «¢È¿‚·Û ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ª¿ıËÌ· μ1.» ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ó· Û˘Û¯ÂÙ›ÛÂÈ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ÙËÓ ÎÏ›ÛË ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· Ù˘ °Ë˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ÙÚԯȿ˜ Ù˘ Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ◊ÏÈÔ Ì ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ù˘ ËÏȷ΋˜ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜. ™¯ÔÏÈÎfi˜ ¿ÙÏ·ÓÙ·˜ ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ¶·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· μ1. Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÛÙ· ÎÂÓ¿ Ù· ÌÂÁ¤ıË Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î·. °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 23 . ñ ŒÓ· ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ù‡Ô˘ «ÊfiÚÌÔ˘Ï· π» Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È Ì ٷ¯‡ÙËÙ· 300 ¯ÏÌ. ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ͯÓÔ‡Ó ÔÙ¤ fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÓfiÙËÙ˜ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó Û˘Ó¯Ҙ Ë Ì›· ÙËÓ ¿ÏÏË.. Ù· Û¯ÂÙÈο ÌÂÁ¤ıË ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ·ÛÙÚÔÓÔÌÈ΋ ÌÔÓ¿‰·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó ÙÔÓ ›Ó·Î· ÙˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ °Ë˜ Î·È Î¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ÔÈ ·Û΋ÛÂȘ. ŸÙÈ Ù· Ê˘ÛÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· «·˘ÙÔ‰ÈfiÚıˆÛ˘».:300 ¯ÏÌ. ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÏÂÙËı› ˆ˜ Û‡ÓÔÏÔ. ŸÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ÙÔÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ Â›Ó·È ÂÓÈ·›Ô˜. ÔfiÙ ‰Â ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÌ›ÓÂÈ.000 ÒÚ˜ ‹ 166 Ë̤Ú˜ ‹ 28 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ‹ 7 Ì‹Ó˜ ÁÈ· Ó· ‰È·Ó‡ÛÂÈ ÙËÓ ›‰È· ·fiÛÙ·ÛË. ñ Ÿˆ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÈÛËÌÂÚÈÓ‹˜ Î·È ÔÏÈ΋˜ ·ÎÙ›Ó·˜. ÔÈ Ôԛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÏÂÙËıÔ‡Ó ÈÔ Â‡ÎÔÏ·. √È ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ °Ë˜ Â›Ó·È ·Ϥ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞’ Ù¿ÍË °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·¿ÓÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ı· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙËÓ ÂÌ¤‰ˆÛË ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜. Û˘ÓËı›˙Ô˘Ó Ó· ÙÔ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó Û ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÂÓfiÙËÙ˜. ‰ËÏ·‰‹ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· ÙÔ˘˜. À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ ÛÊ·›Ú· Á. ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÔχÏÔÎÔ˜.5 Ë̤Ú˜).1../ÒÚ· ı· ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó 4. ∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ΔÔ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ΔÔ Ì¿ıËÌ· ·˘Ùfi ÂȯÂÈÚ› Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ ÌÂÚÈΤ˜ ‚·ÛÈΤ˜ ȉ¤Â˜. °È· Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ¤Ó· ÔχÏÔÎÔ Û‡ÓÔÏÔ. ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ·Ó·Áη›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ °ÂˆÁÚ·Ê›·˜: 1.5 Ë̤Ú˜ ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÙÔÓ Á‡ÚÔ Ù˘ °Ë˜ ÛÙÔÓ πÛËÌÂÚÈÓfi (40. = 133. ΔÔ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ ‚. ΔÔ Û¯‹Ì· Ù˘ ÂÚÈÊÔÚ¿˜ Ù˘ °Ë˜ Û οÙÔ„Ë ı· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜.1 ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ˘˜ Ï·Ó‹Ù˜.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·23 ∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ·. ‚·‰›˙ÔÓÙ·˜ ‚¤‚·È· ¯ˆÚ›˜ ‰È·ÎÔ‹. 2.

ÊÚ¿ÁÌ·Ù· ÎÙÏ.2.¿. ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ Î·È Û ·Úı¤Ó· ‰¿ÛË. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο. ŸÙÈ Ô Ê˘ÛÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó· ›‰Ô˜ «Î·Ì‚¿» ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ «ÎÂÓÙÔ‡Ó» ‰Èο ÙÔ˘˜ ¤ÚÁ· (. 4. 24 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY . Ë Â›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜ ˘ÔÙÈÌ¿Ù·È. Ë Ù¿ÍË Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ fiÙÈ Û οı ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙË ˙ˆ‹ Î·È ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘. fiÏÂȘ. ‰›ÎÙ˘·. ∂Âȉ‹ fï˜ Û ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Â›Ó·È Ôχ ·Ú·È‹ (Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Â›Ó·È ‰È¿ÛÙËÌ·). ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο. ∏ ηχÙÂÚË Ì¤ıÔ‰Ô˜ Â›Ó·È Ó· ˙ËÙËı› ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜. ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ Î.2. ŸÙÈ. ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÎÏÈÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜. ΔÔ Î›ÌÂÓÔ ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ηϋ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ·fi ÙÔÓ Î·ÈÚfi.2 ¤ˆ˜ 5μ1. Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ fï˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ fiÙÈ. Ô˘ ·Ó·ÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· ÙÔ˘˜. ∫·Ù¿ ‚¿ÛË. Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ÙÂÏÈ΋ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ó· Â›Ó·È Ôχ ¯·ÌËÏ‹. ‚) ∏ ıÂÚÌfiÛÊ·ÈÚ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈÔ ıÂÚÌ‹ ·fi Ù· ¿ÏÏ· ÛÙÚÒÌ·Ù· Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜. √È Ì·ıËÙ¤˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· μ1. ·ÓÙ›ıÂÙ·. Ô Î·ÈÚfi˜ Î·È ÙÔ Îϛ̷ ¤¯Ô˘Ó Î·È ¤ÌÌÂÛ˜ ÂȉڿÛÂȘ. ηıÔÚ›˙Ô˘Ó Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙȘ ÂÓ‰˘Ì·Û›Â˜ οı ÂÚÈÔ¯‹˜. ™ËÌ›· Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹: ·) √È Î·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙË ÏÂÙ‹ ÛÙÈ‚¿‰· Ù˘ ÙÚÔfiÛÊ·ÈÚ·˜. ÔÈ Ôԛ˜ ‰Â Á›ÓÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ÔÚ·Ù¤˜. ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ·Ó¤ÌˆÓ Î·È ÙˆÓ ‚ÚÔ¯ÒÓ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙËÓ Â›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. £· ÌÔÚÔ‡Û ηÓ›˜ Ó· ÂÈ fiÙÈ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ∞˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÚÔηÏ› Ù· ÔÈÎÔÏÔÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. √È Î·ÈÚÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ·›˙Ô˘Ó ÛÔ˘‰·›Ô ÚfiÏÔ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó. ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘˜ ηٷÓÔÌ‹ (·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË). ÂÂȉ‹ fï˜ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Û˘Ó¯‹˜ Î·È ·‰È¿ÎÔË. ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Ù· ÛÙÚÒÌ·Ù· Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙË °Ë Î·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÈηÓÔ› Ó· Ù· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó.1 Î·È ÙË Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó Ì ‚¿ÛË ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ÈÔ ¿Óˆ. ÂÂȉ‹ Ë ˙ˆ‹ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÎÔÚˆÓ›‰· ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘. ΔÔÓ ›‰ÈÔ ÛÙfi¯Ô Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜ μ1. §¤ÁÂÙ·È ¤ÙÛÈ. ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‹. ÔÈ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÂȉÚÔ‡Ó ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙ· Ê˘ÛÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÙfiÛÔ ¤ÓÙÔÓ·. ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ıˆڋÛÔ˘Ó fiÙÈ Î·ı¤Ó· ·fi ·˘Ù¿ «ÂÍÂȉÈ·ÂÙ·È» Û οÔÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ‰È¢ÎÔχÓÔÓÙ·˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜. ÙÔ ¤Ó· ÌfiÚÈÔ ·¤¯ÂÈ Ôχ ·fi ÙÔ ¿ÏÏÔ. ÂÂȉ‹ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙÚÒÌ· ÙÔ˘ ·¤Ú· Ù· ÌfiÚÈ· ¤¯Ô˘Ó ˘„ËÏ‹ ıÂÚÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ·.2.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·24 3. ¢π¢∞∫Δπ∫∏ ∂¡√Δ∏Δ∞: ATMO™ºAIPA ∞Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ŸÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ Î·È ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ηıÂÓfi˜ ·fi ·˘Ù¿. √È Û¯ÂÙÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Ù¿ÍË ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ¤Ó· ·˘ÛÙËÚfi Ï·›ÛÈÔ.¯.5. ÔÈ Ôԛ˜ fï˜ ÂÈϤÔÓ ÂÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È Û ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ë ·ÓıÚˆfiÙËÙ· Âȉڿ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ñ ¡· ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘Ó ˘Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÈ‚›ˆÛ˘ Û ·ÎÚ·›· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ‹ Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ·ÎÚ·›ˆÓ ηÈÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ.) Î·È ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ù· ›¯ÓË ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÂÌÊ·Ó›˜ ÂȉڿÛÂȘ. ∞ÒÙÂÚË Âȉ›ˆÍË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ÛÙfi¯Ô˘ Â›Ó·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ Ó· Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÁÈ· ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ÙÚfiÔ˘˜ ˙ˆ‹˜.

™ÎÔfi˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Â›Ó·È Ó· ‚‚·Èˆı› Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ó Î¿ı ÏËÚÔÊÔÚ›· Ô˘ ‹Ú·Ó Ì ʷÈÓfiÌÂÓ· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜ (ηÈÚfi˜. ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Ù· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ¯ˆÚÈÛÙ› Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ·ÏÏ¿ ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· Ôχ ¢·›ÛıËÙÔ. ‚) ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË Ë Ù¿ÍË ·Ú·ÙËÚ› Î·È Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ Ù· Û¯‹Ì·Ù· μ2. ∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ΔÔ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·) ™ÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Ë ÂÈÎfiÓ· μ2. ÂÈÎÔÈӈӛ˜). Ù˘ ·ÎÙ›Ó·˜ Ù˘ °Ë˜ (¤Ó· ·Ïfi Û¯‹Ì· Ì ¤Á¯ÚˆÌË ÎÈ̈ϛ· ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ôχ ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎfi). ·Ó ÙÔ˘˜ ˙ËÙËı› Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ó Ù· 300 ¯ÏÌ. √ ÛÙfi¯Ô˜ ·˘Ùfi˜ ·Ó¿ÁÂÙ·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÔ‡ Ï¿ÙÔ˘˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ.1.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·25 √ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ‰È‰·ÎÙÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Û ‰‡Ô ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜: 1. fiÙ·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÎÂÊÙÔ‡Ó fiÙÈ Ù· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÙÚÔfiÛÊ·ÈÚ· Î·È fiÙÈ Ë ˙ˆ‹ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Î·ÙÒÙ·ÙÔ ÙÌ‹Ì· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÛÙÈ‚¿‰·˜. Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂËÚ·ÛÙ› ¤ÓÙÔÓ· ·fi ÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ÁÈ·Ù› Ë ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ ı· ·Ó·Ù˘¯ı› Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û ÂfiÌÂÓ· Ì·ı‹Ì·Ù·. ÙÔ˘ ¿¯Ô˘˜ Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ Ì ٷ 6. ñ ¡· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· ÁÂÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ηıÂÓfi˜ ·fi Ù· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ·˘Ù¿ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·.000 ¯ÏÌ. ıÂÚÌÔÎڷۛ˜. ª¿ıËÌ· μ2. ∏ Ê¿ÛË ·˘Ù‹ ÎÏ›ÓÂÈ Ì ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË Û‡ÓıÂÛË Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜.1. ™’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ‡Ï˘ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ¿ÓÂÌÔÈ ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: ñ ¡· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ÏÂÙfi ÛÙÚÒÌ· ·ÂÚ›ˆÓ Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙË °Ë.1. ∞˘Ùfi ı· ÙÔ Î·Ù·ÓÔ‹ÛÔ˘Ó ·Ì¤Ûˆ˜.1 Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ηٷÙÔÈÛÙÈ΋ ˆ˜ ·ÊfiÚÌËÛË ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜. ™‡ÓıÂÛË Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜. ηٷÓÔÒÓÙ·˜ ¿ÓÙ· fiÙÈ ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô Û‡ÓÔÏÔ–Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ Û˘Ó¯‹ ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË Ì ٷ ¿ÏÏ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ¤¯Ô˘Ó ÙÂÏÈο ÙË Ú›˙· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ¿ÓÈÛË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ °Ë˜ ·fi ÙÔÓ ◊ÏÈÔ. ñ ¡· Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ Ì ÙËÓ Â›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ∏ ·›ÛıËÛË ·˘Ù‹ Á›ÓÂÙ·È Ôχ ÈÔ ¤ÓÙÔÓË.1. ‡ÎÚ·ÙÔ Î·È ÙÚÔÈÎfi. √ ηıËÁËÙ‹˜ ˙ËÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ‰È·‚¿ÛÔ˘Ó ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û οı ÛÙÈ‚¿‰· Î·È ¤ÂÈÙ· Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ‰È¿‚·Û·Ó. ÁÈ·Ù› ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙÔ ÙÔÈÎfi Îϛ̷. ñ ¡· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ¿Óˆ ÛÙË °Ë. ÛÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÚfiÛÙˆÛË ÙˆÓ ËÏÈ·ÎÒÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ Î·È 2.8 Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹. Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ηÙ` ·Ú¯‹Ó ‰È·›ÚÂÛ˘ ÙˆÓ ÎÏÈÌ¿ÙˆÓ Û ÔÏÈÎfi. √ ÛÙfi¯Ô˜ ·˘Ùfi˜ ¤¯ÂÈ Ì›· ·ÎfiÌ· «ÎÚ˘Ê‹» Âȉ›ˆÍË: Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÛÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ fiÙÈ Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÁÈÁ¿ÓÙÈÔ Î·È ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙÔ.7 Î·È μ2. Ù·Í›‰È· Ì ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ. ™ÎÔfi˜ Â›Ó·È Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÌÔ˘˜. °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 25 .

∞ÓÙ›ıÂÙ·. ñ √È ÓÔÙÈfiÙÂÚ˜ ÈÔ ·ÍÈfiÏÔÁ˜ fiÏÂȘ Ù˘ °Ë˜ Â›Ó·È Ë ªÂÏ‚Ô‡ÚÓË Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ (37. ™ÙËÓ ¿ÏÏË ¿ÎÚË ÙÔ˘ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜. Ô˘ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË (Ì ¿Óˆ ·fi 5. Ô ÔÔ›Ô˜ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ÌÈ· Ó¤· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ô˘ ı· ·ÓÙÈηıÈÛÙÔ‡Û ÙË ªfiÛ¯·. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ıˆÚÔ‡Ó ÙÔ Îϛ̷ ˆ˜ ¤Ó·Ó Ê˘ÛÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· Ì Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ˘fiÛÙ·ÛË. Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â›Ó·È Îϛ̷ ηÈ. ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¯¿ÚÙ˘ Á. Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÂÚ›Ô˘ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ Ì ÙÔ ÓfiÙÈÔ ¿ÎÚÔ Ù˘ °ÚÔÈÏ·Ó‰›·˜ (60Æ ‚fiÚÂÈÔ Ï¿ÙÔ˜). ηٷʇÁÔ˘Ó ÛÙËÓ Â‡ÎÔÏË Ï‡ÛË Ù˘ ·ÔÛÙ‹ıÈÛ˘ ÔÚÈÛÌÒÓ. °ÂÓÈÎfiÙÂÚ·. £ÂÌ·ÙÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ ηٷÓÔÌ‹˜ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙÔ˘ ·¤Ú· ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·) £ÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ·¤Ú· ™ÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Ë Ù¿ÍË ÌÂÏÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔ Îϛ̷. £ÂÌ·ÙÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ηٷÓÔÌ‹˜ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ Ù‡ˆÓ ‰. Îϛ̷ ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ηÈÚÔ‡ Î·È Îϛ̷ÙÔ˜. μÚÔ¯¤˜. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÈÎÚ‹˜ ËÏÈΛ·˜ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ì¤Û· ·fi ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ¤ÙÛÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó Â‡ÎÔÏ· ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ fiˆ˜ ÙÔ ÎÚ‡Ô ‹ Ë ˙¤ÛÙË. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· fï˜ ÙÔ Îϛ̷ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ.000 ηÙ. ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ·ÓıÚÒˆÓ. ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ Î·È ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜. ΔÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ÛÙȘ ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ™È‚ËÚ›·˜ (ƒˆÛ›·˜).000. ∂›Ó·È ÌÈ· ·ÓıÚÒÈÓË «ÂʇÚÂÛË». ‰ËÏ·‰‹ ‰ÂÓ Î·ÙÔÈ΋ıËΠ·˘ıfiÚÌËÙ·. ∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ·. √È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ›ӷÈ: ñ √È ‚ÔÚÂÈfiÙÂÚ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ Â›Ó·È Ë ∞Á›· ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË. ÁÈ· Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ŒÂÈÙ· ÌÂÏÂÙ¿ ÙÔÓ ıÂÌ·ÙÈÎfi ¯¿ÚÙË Î·Ù·ÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ıÂÚÌÔÎÚ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ·¤Ú· Î·È ··ÓÙ¿ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ. ñ ¡· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÌÔ˘˜ Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·26 ª¿ıËÌ· μ2. ÙÔ ŸÛÏÔ Î·È Ë ™ÙÔίfiÏÌË. ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. √ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ·. Ë ‚ÚÔ¯‹ ‹ Ë ÍËÚ·Û›·. ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ ËÌÈÛÊ·›ÚÈÔ ÔÈ fiÏÂȘ ‰Â ¯Ù›˙ÔÓÙ·È Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÁˆÁÚ·ÊÈο Ï¿ÙË.2. ÃÙ›ÛÙËÎÂ Î·È Î·ÙÔÈ΋ıËΠ̠ÙË ‚›· ·fi ÙÔÓ ÙÛ¿ÚÔ ªÂÁ¿ÏÔ ¶¤ÙÚÔ. ‰ÂÓ Â›Ó·È «Ê˘ÛÈ΋» fiÏË. ÂÂȉ‹ ÔÈ ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi „˘¯Ú¿ ı·Ï¿ÛÛÈ· Ú‡̷ٷ Î·È ¤¯Ô˘Ó Ôχ „˘¯Úfi Îϛ̷. ÒÛÙ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ó· Û˘ÓËı›ÛÔ˘Ó Ó· ÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ Îϛ̷ fi¯È ¿ÌÂÛ· (Ì ÔÚÈÛÌÔ‡˜). £· Ú¤ÂÈ fï˜ Ó· ÏËÊı› ˘fi„Ë fiÙÈ Ë ∞Á›· ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ·fi ‰È‰·ÎÙÈ΋ ¿Ô„Ë. Ì ÙËÓ ÔÔ›· Á›ÓÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÂÚÈÁÚ·ÊÔ‡Ó ÔÈ Î·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ÔÈ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙÔ˘˜ Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·.5Æ ÓfiÙÈÔ Ï¿ÙÔ˜) Î·È ÙÔ ªÔÓÙ‚ȉ¤Ô Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ (Á‡Úˆ ÛÙȘ 35Æ).). Ì ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ Ó· ηıÔ‰ËÁ› ÙË Û˘˙‹ÙËÛË. ΔÔ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ ‚. ·ÏÏ¿ ̤ۈ ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ô˘ ÙÔ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó Û οı ÂÚÈÔ¯‹. ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ 26 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY . ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÙÔ Îϛ̷ Î·È ÔÈ Î·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ.

‚) ÕÓÂÌÔÈ ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÙÔ˘˜ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ ηÈ. fiÏÔ ÙÔ ·ÏÌ˘Úfi ÓÂÚfi ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÂÓÈ·›· Ì¿˙·. ∂ÈϤÔÓ. ¡fiÙÈÔ˜ øηÓfi˜ = Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ˙Ô˘Ó ÔÈ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÎÔ› ÈÁÎÔ˘›ÓÔÈ. πÓ‰ÈÎfi˜ = Ô ˆÎ·Ófi˜ Ì ٷ Â͈ÙÈο ÓËÛÈ¿. ŒÓ·˜ ηÏfi˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ` ·˘Ùfi Â›Ó·È Î¿ı ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ı¿Ï·ÛÛ· Ù˘ °Ë˜ Ó· Û˘Ó‰Âı› Ì ı¤Ì·Ù· Ô˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ‹ ÙÔ˘˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙Ô˘Ó ‹ ÙÔ˘˜ ı˘Ì›˙Ô˘Ó Î¿ÙÈ.Ô. 7. 4. ˘fi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡. ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ = Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ∂ÏÏ¿‰·. ÂÓÒ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Ë ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ.). ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi˜ = Ô ˆÎ·Ófi˜ Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ∂˘ÚÒË ·fi ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋. ÂÂȉ‹ ÔÈ ·ÎÙ¤˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ë›ÚÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÈÛËÌÂÚÈÓ‹ ˙ÒÓË Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ·ÓÔÌ‚Ú›· Î·È ˘„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·27 ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ηٷӤÌÔÓÙ·È Û ÌÈ· ˙ÒÓË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ 50Æ ‚fiÚÂÈÔ Ï¿ÙÔ˜ Î·È 30Æ ÓfiÙÈÔ.Î. ¢π¢∞∫Δπ∫∏ ∂¡√Δ∏Δ∞: À¢ƒ√™º∞πƒ∞ ∞Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ŸÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: ñ ¡· Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ó Ù· ·ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ˆÎ·ÓÒÓ Î·È ÙˆÓ ı·Ï·ÛÛÒÓ Î·È Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÔ˘Ó ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË (‰È¿ÛÙ·ÛË). √È ¿ÓıÚˆÔÈ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙË Ì¿˙· Û ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÙÌ‹Ì·Ù· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ‰È΋ ÙÔ˘˜ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË. ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙÔ˘˜. Ô˘ ¤¯ÂÈ ¤ÎÙ·ÛË ÂÚ›Ô˘ fiÛË fiϘ ÔÈ ‹ÂÈÚÔÈ Ì·˙›. ™Â ÌÂÁ¿ÏÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó Â‡ÎÚ·Ù˜ Û˘Óı‹Î˜ Ì ۷Ê›˜ ÂÔ¯¤˜. 3. Ì ·ÒÙÂÚÔ ÛÙfi¯Ô ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÓÔËÙÈÎÒÓ ¯·ÚÙÒÓ. ∂ÈÚËÓÈÎfi˜ = Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ˆÎ·Ófi˜. ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ó ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ Ì ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ (ηÏÏȤÚÁÂȘ. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ‰È¿ÚÎÂÈ· ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. ‚) ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Î¿Ï˘„˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ÛÙfi¯Ô˘ Ë Ù¿ÍË Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ¯·ÚÙÒÓ ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓˆÓ ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ Ì·˙ÒÓ Î·È Ó· ÙË Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ. 5. ηٷÛ΢‹ ηÙÔÈΛ·˜ ÎÙÏ. ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÔÌÓËÌÔÓ‡ÛÂÈ ·ÚÈıÌËÙÈο ÛÙÔȯ›·. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÛËÌ·Û›·. 6. Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ıÂÌ·ÙÈÎfi ¯¿ÚÙË. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 27 . ∫·Ú·˚‚È΋ = Ë «ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ ÙÔ˘ ‰˘ÙÈÎÔ‡ ËÌÈÛÊ·ÈÚ›Ô˘» (¤¯ÂÈ ÂÚ›Ô˘ ÙËÓ ›‰È· ¤ÎÙ·ÛË Ì ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ) ‹ Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÙˆÓ ÂÈÚ·ÙÒÓ.). 8. ñ ¶ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÕÓ‰ÂˆÓ Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂Ó˜ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ (¿Óˆ ÙˆÓ 2. μfiÚÂÈÔ˜ øηÓfi˜ = Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ˙ÂÈ Ë ÌÂÁ¿ÏË ÔÏÈ΋ ·ÚÎÔ‡‰·. ÛÙÔÓ ‚·ıÌfi Ô˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ. ·) ∫·Ù` ·Ú¯‹Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ¤ÓÓÔȘ «ˆÎ·ÓÔ›» Î·È «ı¿Ï·ÛÛ˜». ÂÓ‰˘Ì·Û›Â˜.000 Ì. ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ÁˆÁÚ¿ÊÔÈ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó «·ÁÎfiÛÌÈÔ ˆÎ·Ófi». ÁÈ·Ù› ÂÍËÁ› Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙȘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ¢ÂÚÁÂÙÈΤ˜ ÂȉڿÛÂȘ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ÛÙÔ Îϛ̷ Î·È ÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Û fiÏ· Ù· Ì‹ÎË Î·È Ï¿ÙË Ù˘ °Ë˜. ∂‡ÍÂÈÓÔ˜ ¶fiÓÙÔ˜ (ª·‡ÚË £¿Ï·ÛÛ·)=Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ÔÔ›· ˘‹Ú¯·Ó ‰Âο‰Â˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·ÔÈ˘ Î. ÂÂȉ‹ ÂΛ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·: 1. 2.

·Ú¿ ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÛfiÙËÙ· ÁÏ˘ÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÓÔÏÈο ÛÙË °Ë. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ. ÂÂȉ‹ Ú¤ÂÈ Ì¤Û· Û ϛÁ· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Ó· «Î·Ù¤‚Ô˘Ó» ·fi ÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ËÁ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. ŒÙÛÈ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο. ı· ¤¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏϘ Û˘Ó¤ÂȘ. Â›‰Ú·ÛË ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. √ ªÈÛÈÛ›È. Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ·Ó·Ù˘Á̤ӷ ÎÚ¿ÙË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ı· ÂȉÂÈÓˆı› ÙÚ·ÁÈο ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÙÔÈÎÔ‡˜ ÔϤÌÔ˘˜. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ‚) ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË Ë Ù¿ÍË ÌÔÚ› Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ÙȘ ÔÏϤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘. ÏÂοÓË ·ÔÚÚÔ‹˜. Ù· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· Ú‡̷ٷ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÂÓˆıÔ‡Ó Î·È Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ ÁÈÁ¿ÓÙÈÔ ÔÙ¿ÌÈ.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·28 ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ¢ڇÙÂÚË ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ÛËÌ·Û›·). ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÁÏ˘ÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜ Î·È Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔηÏ› Ë ¿ÓÈÛË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙÔ˘ (‰È¿ÛÙ·ÛË. ·ÚÔ¯‹. ÂÂȉ‹ ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜ ÙˆÓ ∏.¶. ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙfiÛË ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙȘ ∏. ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Â‡ÎÔÏ· ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘˜. Â›Ó·È fï˜ Ôχ Èı·Ófi Ó· ¿ÚÂÈ ÂÎÚËÎÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Â‡ÎÔÏ· Ó· Â·ÏËı‡ÛÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜.¶. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·.¯. Ù· ÂÏÏËÓÈο ÔÙ¿ÌÈ· Â›Ó·È ÌÈÎÚ¿ Û ̋ÎÔ˜. ÌÂÙ·‚ÔÏ‹). Δ¤ÙÔÈ· ÌÂٷΛÓËÛË Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·. Ì‹ÎÔ˜. Ë ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÁÏ˘ÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÈÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ Î·È ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ (Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ) Û οı ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ñ ¡· ηÙËÁÔÚÈÔÔÈÔ‡Ó Î·È Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÔÙ·ÌÔ‡˜ Î·È ÙȘ ·ÍÈfiÏÔÁ˜ Ï›ÌÓ˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ì ‰È¿ÊÔÚ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· (ı¤ÛË. ‰˘ÛÎÔχÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ (fi¯È ¿ÓÙ·) ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜.000 ηÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÚÎÂÙfi ÁÏ˘Îfi ÓÂÚfi ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘. ‰¤ÏÙ·) ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙË ÌÔÚÊÔÏÔÁ›· Î·È Ù· ÁˆÏÔÁÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜. ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÔ‰˘ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÙÌ‹Ì· Î·È ·fi ÙȘ ËÁ¤˜ ¤ˆ˜ ÙȘ Â΂ÔϤ˜ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÏ·‚› ÌÈ· ·¤Ú·ÓÙË ‰ÈÓ‹ ¤ÎÙ·ÛË 25 ÂÚ›Ô˘ ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∏ π·ˆÓ›·. ÏÂοÓË ·ÔÚÚÔ‹˜. ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË fï˜ ÚÔηÏ› ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙȘ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜ Î·È ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜. √ ªÈÛÈÛ›È. Ì‹ÎÔ˜ ÚÔ‹˜. ıˆÚËÙÈο ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ. ¤Ú· ·fi ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û ·ÓıÚÒÈÓ˜ ˙ˆ¤˜. ÌfiÓÔ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ ÙÔ˘. ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ _ ÂÚ›Ô˘ ÙˆÓ 6. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· fï˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÌÔÓfiÏ¢ÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÌÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ Ì ÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ∏ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÏϤ˜ ¢ηÈڛ˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fiÏ˘Ù· ·fi ÙȘ ı·Ï¿ÛÛȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ Î·È ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜ ˙ˆ‹˜ Î·È Û Îϛ̷η Ô˘ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ÚÔ‚ÏÂÊı›. ∂›Ó·È Ôχ Èı·Ófi. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿Ù·ÍË Â›¯Â ÙÔ ·È‰·ÁˆÁÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· fiÙÈ Û˘Ó¤‰Â ÙÔ «Ì¤ÁÂıÔ˜» ÂÓfi˜ ÔÙ·ÌÔ‡ Ì ¤Ó· ÌÔÓԉȿÛÙ·ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ (ÙÔ Ì‹ÎÔ˜). ·) ™ÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Î¿Ï˘„˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ÛÙfi¯Ô˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ. ÔÈ ÔÛfiÙËÙ˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ΔÔ ˙‹ÙËÌ· ·˘Ùfi Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·.000. ÁÈ·Ù› Ë ·ÊıÔÓ›· ‹. ¤ÎÙ·ÛË. ¤¯ÂÈ Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì‹ÎÔ˜. ·ÏÏ¿ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ¯ÒÚ˜ Ì ÔÏÏ¿ ÓËÛÈ¿ ‹ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÓËÛȈÙÈΤ˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Î·È È‰È·›ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜. ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÂÓfi˜ ÔÙ·ÌÔ‡.∞. ÔÈ ÙÔÈΤ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ̷˙È΋ ÌÂٷΛÓËÛË ·ÓıÚÒˆÓ ÚÔ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÔÈ Ôԛ˜. 28 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY . ·ÓÙ›ıÂÙ·.∞. ¶·Ï·ÈfiÙÂÚ· Ë ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÂÚÈÔÚÈ˙fiÙ·Ó ÛÙÔ Ó· ηٷٿÛÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÔÙ·ÌÔ‡˜ Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘˜. ∞fi ÙË ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿ Ô ÓËÛȈÙÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ ÔÚÈÔıÂÙ› Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·ÓıÚÒÈÓË ÔÌ¿‰· Î·È Î¿ÓÂÈ ‹ÈÔ ÙÔ Îϛ̷. Δ· ÁˆÌÂÙÚÈο ÛÙÔȯ›· ÂÓfi˜ ÔÙ·ÌÔ‡ (. ∞ÓÙ›ıÂÙ·.500.

ÁÈ·Ù› Ú¤ÂÈ Ó· ÁÂÊ˘ÚˆıÔ‡Ó. ·ÏÏ¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÂÁ¿Ï˘ ·Í›·˜ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù·. ¢È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ. Ù· Ôχ ÌÂÁ¿Ï· ÔÙ¿ÌÈ· ÂËÚ¿˙Ô˘Ó Ì ÙȘ ÊÂÚÙ¤˜ ‡Ï˜ ÙȘ ı·Ï¿ÛÛȘ Ì¿˙˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ Â΂¿ÏÏÔ˘Ó. ∂Ô̤ӈ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó‰¤Ô˘Ó Î·È Ó· Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ Ì ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ˘‰ÚÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÏÂηÓÒÓ ·ÔÚÚÔ‹˜. ∞˘Ùfi ‚¤‚·È· ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· Â›‰Ú·ÛË. Ù· ÔÙ¿ÌÈ· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ¤Ó·Ó Ôχ ÊıËÓfi ÙÚfiÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ. μfiÏÁ·˜). Ú¤ÂÈ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘˜ ÙÌ‹Ì· Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó Î·Ù·ÚÚ¿ÎÙ˜. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. °È· Ó· ¤¯Ô˘Ó fï˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. √È Â΂ÔϤ˜ ÙÔ˘ ¡Â›ÏÔ˘. ÁÈ·Ù› ‰¤¯ÔÓÙ·È fi¯È ÌfiÓÔ Ù· ÓÂÚ¿ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ. ∏ ‰˘ÛÎÔÏ›· ·˘Ù‹ Á›ÓÂÙ·È Ôχ ·ÈÛıËÙ‹ Û ÔÚÂÈÓ¤˜ ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰·. Ù· ÔÔ›· ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ¿ÁÚȘ ÌÔÚʤ˜ ˙ˆ‹˜. ∞ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ï·ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ì ٷ ıÚÂÙÈο ˘ÏÈο ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ˘ fiÙÈ ÔÈ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ·) Δ· ÔÙ¿ÌÈ·: 1. ¶ËÁ¿˙Ô˘Ó ·fi ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ Ë›ÚÔ˘. ∂ÈϤÔÓ. ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙË ÌÔÚÊÔÏÔÁ›·. ªÂٷʤÚÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ˘ÏÈÎÒÓ. ηÈ. Ô˘ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙË Ó·˘ÛÈÏÔ˝·. ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ·Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜. 3. Δ· ‰¤ÏÙ· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ÔÈ Â΂ÔϤ˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ψÙÒÓ ÔÙ·ÌÒÓ Â›Ó·È Ô ¯ÒÚÔ˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÔÙ¿ÌÈˆÓ Ì ·˘Ù¿ ÙˆÓ ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ (. ¶ÚÔηÏÔ‡Ó ¤ÓÙÔÓË ‰È¿‚ÚˆÛË ÛÙËÓ ÍËÚ¿ Î·È ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ‚·ıÈ¿ Ê·Ú¿ÁÁÈ·. Î·È ¤ÙÛÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó·Ó Ôχ ÁfiÓÈÌÔ ¯ÒÚÔ. ÂȉÈο ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ «‰¤ÏÙ·». Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÈÔ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi. ∞Ó Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÂÈı˘Ì› Ó· ηıÔ‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ Ù¿ÍË ÙÔ˘ Û ÌÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÌÂϤÙË ÙˆÓ «‰ÚfiÌˆÓ ÙÔ˘ ÁÏ˘ÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡» (ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ) Î·È ÙˆÓ «·ÔıËÎÒÓ» ÙÔ˘ (ÙˆÓ ÏÈÌÓÒÓ Î·È ˘fiÁÂÈˆÓ ÓÂÚÒÓ). Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Á›ÓÔÓÙ·È fiÏÔ˜ ¤Ï͢ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. Ô˘ ·ˆıÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. Ë ÔÔ›· ÁˆÌÔÚÊÔÏÔÁÈο Â›Ó·È ¤Ó· ÁÈÁ¿ÓÙÈÔ ÔÚÔ¤‰ÈÔ. ªÈ· ·Ï‹ Ì·ÙÈ¿ ÛÙÔ ¯¿ÚÙË ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÂÚÈÔ¯‹˜ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·ÍÈfiÏÔÁ˜ fiÏÂȘ Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂Ó˜ ‹ ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ‹ ÛÙȘ fi¯ı˜ οÔÈÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ‹ Ï›ÌÓ˘.¯. ∞Ó Ë ˘„ÔÌÂÙÚÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÚÔ‹˜ Î·È ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ ÔÌ·Ïfi. Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔÓ ªÈÛÛÈÛÛ›È Î·È ÙÔÓ °¿ÁÁË ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. 2. ÙfiÙÂ Ë ÚÔ‹ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ Á›ÓÂÙ·È ·ÚÁ‹ Î·È ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ (. ∞ÓÙ›ıÂÙ·. ÙË ÁˆÏÔÁ›· Î·È ÙÔ Îϛ̷ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ‰È·Û¯›˙Ô˘Ó. √ ∞Ì·˙fiÓÈÔ˜ Û˘ÓÙËÚ› ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ‰¿ÛÔ˜ Ô˘ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÈ ‰È·ÚÎÒ˜ ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì Ô͢ÁfiÓÔ. ∏ ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ÊÂÚÙÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ Ê¿ÓËΠfiÙ·Ó. ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ ·ÏÈ›·˜ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ. ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÈηÓfi Ï¿ÙÔ˜ Î·È ‹ÚÂÌË ÚÔ‹. √ ∞Ì·˙fiÓÈÔ˜ Î·È Ô §¤Ó·. ÂÂȉ‹ ÌÂٷʤÚÂÈ Ôχ ÓÂÚfi. ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÎÔÏÂ‡Ô˘Ó ÙȘ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜. ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. ™Â ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ fï˜ ÛÙ· Â΂ÔÏÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ˜ Î·È ÂÏÒ‰ÂȘ ÂÚÈÔ¯¤˜. ·Ó Î·È Û¿ÓÈ· ¢ÓÔÔ‡Ó ÙË ıÂÌÂÏ›ˆÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·29 ∏ ·Í›· ÙÔ˘ ¤ÁÎÂÈÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Â›Ó·È ψÙfi˜. ∂ÈϤÔÓ. ™·ÁοË). ÂÓÒ Ô §¤Ó· (Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÔÙ·ÌÔ› Ù˘ ™È‚ËÚ›·˜) ·›˙ÂÈ ¤Ó· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ Î‡ÎÏÔ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ∞˘Ùfi ÂÍËÁ› ÁÈ·Ù› Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·ÊÚÈηÓÈο ÔÙ¿ÌÈ· ‰ÂÓ ·Ú¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜.¯. ∂›Ó·È ËÁ‹ ÁÏ˘ÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜. Ë ÔÛfiÙËÙ· Ù˘ Û·Ú‰¤Ï·˜ Ô˘ ·ÏÈ¢fiÙ·Ó Û` ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂÈÒıËΠηٿ 90% °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 29 . ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÁÎÚÈıÔ‡Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ Â›‰Ú·Û‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÛÔ˘¿Ó. 4. Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔ˘Ó Û˘Ó¯Ҙ ÙË ÌÔÚÊÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ (·ÎfiÌ· Î·È Ù· ÈÔ ÌÈÎÚ¿ ÂÏÏËÓÈο ÔÙ¿ÌÈ· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Û˘Ó¯Ҙ ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ Â΂ÔÏÒÓ ÙÔ˘˜). Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÔÙ¿ÌÈ· Ú¤ÂÈ Â›Û˘ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì Îϛ̷ Ô˘ ÚÔÛÂÏ·ÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ÁÈ·Ù› ‰È·Û¯›˙Ô˘Ó Ôχ ·Ú·ÈÔηÙÔÈÎË̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜.

fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ôχ ıÂÚÌÒÓ (. ñ ¡· Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ÏÈÌÓÒÓ Ì ÙȘ ÁˆÏÔÁÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ οı ÂÚÈÔ¯‹˜. ∞ÔÙÂÏÔ‡Ó ËÁ‹ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙȘ fi¯ı˜ ÙÔ˘˜. ∫·ıÔ‰ËÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· «·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó» (Û˘ÌÂÚ¿ÓÔ˘Ó) ÙÔÓ ÚfiÏÔ Ù˘ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÂÍ¿ÙÌÈÛ˘ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ.¯. √ ηıËÁËÙ‹˜ ˙ËÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ó· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ÙÔ›Ô Î·È Ó· οÓÔ˘Ó ˘Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚԤϢÛË ÙÔ˘ ÁÏ˘ÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ μ3. ªÈ· ÂȉÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· «ÔÙ·ÌÔÏ›ÌÓÈ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·». ª¿ıËÌ· μ3. ‰ÈfiÙÈ: ¶·Ú¤¯Ô˘Ó ÓÂÚfi ÛÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÛÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ. ∂Ô̤ӈ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ›ÓÔ˘Ó ÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ οÔÙ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ¤Ó·˜ ‰ÂÈÓfiÛ·˘ÚÔ˜ ‹ ¤Ó· Ì·ÌÔ‡ı.¯. 3. ΔÔ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ ‚. §fiÁˆ Ù˘ ÂÍ¿ÙÌÈÛ˘ Î·È Ù˘ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÌÔÚʤ˜ Î·È ı¤ÛË ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜. ‰. ·ÏÏ¿ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ÙÔÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. ΔÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È fiÙÈ Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Â›Ó·È ·ÓÙÔ‡ Ô ›‰ÈÔ˜. ·˘Ùfi Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ªÂÁ¿ÏˆÓ §ÈÌÓÒÓ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜. √È Ì·ıËÙ¤˜ χÓÔ˘Ó ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ›‰È·˜ ÛÂÏ›‰·˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·˜ Ì ‚¤ÏË Ù· ‰È·‰Ô¯Èο ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÏÔÁÈ΋ Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ∏ ‰È‰·Ûηϛ· ÌÔÚ› Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ·.1.1. ∏ Ù¿ÍË ·Ú·ÙËÚ› ÙÔ Û¯‹Ì· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÙ·È 30 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY . ∞Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ηٿÏÏËÏÔ Îϛ̷. μ·˚οÏË). ΔÔ ÓÂÚfi ·˘Ùfi ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‹ ı· ÂÍ·ÙÌÈÛÙ›. Á.1. Â. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. Ô˘ ˆı› ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÙË ÓÔËÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÂÓfi˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÙÔ›Ô˘ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È ÙÔ ÁÏ˘Îfi ÓÂÚfi ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ Î·È ÙÔ ·ÏÌ˘Úfi ÓÂÚfi ÙÔ˘ ˆÎ·ÓÔ‡. ¢ÓÔÔ‡Ó Ôχ ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÂÂȉ‹ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÏÈÌÓÒÓ Ì ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ. ·ÊÔ‡ fï˜ Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂÈ Ù· Ê˘Ù¿ Î·È Ù· ˙Ò·. √È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó «ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ Ô¿ÛÂȘ». ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜. Û˘ÓÔÏÈο fï˜ Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ ·fi ÙfiÙ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Ô Ï·Ó‹Ù˘. ∏ Ù¿ÍË «‰È·‚¿˙ÂÈ» ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÛÂÏ›‰·˜ Î·È ·Ú·ÙËÚ› fiÙÈ ÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙË ÛÙÂÚÈ¿ Ì ÙȘ ‚ÚÔ¯¤˜ Â›Ó·È ·Ó·ÏÔÁÈο ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÂΛÓÔ Ô˘ ¯¿ıËΠ̠ÙËÓ ÂÍ¿ÙÌÈÛË. ΔÔ ÓÂÚfi ÛÙË Ê‡ÛË ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Â›Ó·È ÈηÓÔ›: ñ ¡· ÂÓÙ¿ÛÛÔ˘Ó Ù· ÔÙ¿ÌÈ· Î·È ÙȘ Ï›ÌÓ˜ ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ÿÚÙ˘ ηٷÓÔÌ‹˜ ‚ÚÔ¯ÒÓ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜ ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·. √È Ï›ÌÓ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Â›Û˘ fiÏÔ ¤Ï͢ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¯¿ÚÙ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘ Á.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·30 ‚) 1. ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÂÈ Ù· ˘fiÁÂÈ· ÓÂÚ¿ Î·È Î·Ï‡„ÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ‚. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ Ù¿ÍË ÙÔ˘ ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ÙÔ ÓÂÚfi ‰Â ¯¿ÓÂÙ·È ÔÙ¤. ΔÛ·ÓÙ) ‹ Ôχ „˘¯ÚÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ (. fiˆ˜ ›ӷÈ. 2.

√È Ì·ıËÙ¤˜ Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂÓfi˜ ·ÁÂÙÒÓ· Î·È Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ·ÁÂÙÒÓˆÓ Ì ÙÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ Î·È ÙÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ. fiÛÔ ÙÔ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ë ËÏÈΛ· Î·È ÔÈ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜. ñ ¡· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ΢ÚÈfiÙÂÚÔ˘˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÌÔÚÊÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ηÈ. ™ÙËÓ Ú¿ÍË ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ. ·Ó Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ·˘ÍË̤Ó˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜. Ë μ·ÏÙÈ΋) ·ÁÒÓÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂÏÂÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÏÈÌÓÒÓ Î·È Î¿ÓÔ˘Ó ˘Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ‚) ¢˘ÛÎÔϛ˜ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÚÔηϤÛÂÈ Î·È Ë ¿ÛÎËÛË Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ï·ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ı·Ï·ÛÛÒÓ.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·31 Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Ôχ ÌÈÎÚ‹ ·Ó·ÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÁÏ˘ÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ Â›Ó·È Î¿ı ÛÙÈÁÌ‹ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ˙. Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÌËÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ó: ·) ÁÈ·Ù› ÔÈ ·ÏÌ˘Ú¤˜ ı¿Ï·ÛÛ˜ ‰ÂÓ ·ÁÒÓÔ˘Ó Â‡ÎÔÏ· Î·È ‚) ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÏÈÎfi Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· (ÁÈ·Ù› ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·˘Ù‹ Ë ¿ÛÎËÛË). °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 31 . √ ηıËÁËÙ‹˜ ÏÔÈfiÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ: ·) fiÙÈ ÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ·Ï¿ÙÈ ‰Â ‚Ú¿˙ÂÈ Ô‡Ù ·ÁÒÓÂÈ Â‡ÎÔÏ· Î·È ‚) fiÙÈ ÂÔ̤ӈ˜ ÌÈ· ı¿Ï·ÛÛ· Ì ¯·ÌËÏ‹ ·Ï·ÙfiÙËÙ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ (. Ó· Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ Ì ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ °Ë˜. ÛÙ. μÔ‹ıÂÈ· Û` ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Ô ıÂÌ·ÙÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ ηٷÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‚ÚÔ¯ÒÓ. ™˘Ó‰¤Ô˘Ó Â›Û˘ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ·ÁÂÙÒÓˆÓ Ì ÙËÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·Áfi‚Ô˘ÓˆÓ.¯. ª¿ıËÌ· μ3. ∞·ÓÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ì ÙȘ Ï›ÌÓ˜ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™Ô˘›ÚÈÔÚ–μfiÚÂÈ· ∞ÌÂÚÈ΋ μÈÎÙfiÚÈ·–∞ÊÚÈ΋ ∞Ú¿ÏË–∞Û›· ÃÈÔ‡ÚÔÓ–μfiÚÂÈ· ∞ÌÂÚÈ΋ ª›ÙÛÈÁηӖμfiÚÂÈ· ∞ÌÂÚÈ΋ Δ·Áηӛη–∞ÊÚÈ΋ μ·˚οÏË–∞Û›· ªÂÁ¿ÏË §›ÌÓË ÙˆÓ ÕÚÎÙˆÓ–μfiÚÂÈ· ∞ÌÂÚÈ΋ ¡È¿Û· ‹ ªÏ¿Ô˘È–∞ÊÚÈ΋ π‰È·›ÙÂÚ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ ·) ∏ Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ì ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ‰‡ÛÎÔÏË ÁÈ· ·È‰È¿ 12-13 ÂÙÒÓ. ηÏfi Â›Ó·È Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌ›Ô. ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ·ÚÂÌÔ‰›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ı·Ï¿ÛÛȘ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜. ÁÈ·Ù› ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ·Ï‹ ·Ú·Ù‹ÚËÛË Î·È Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙ·‰È·Î¿ ÛÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘˜.2. øηÓÔ› Î·È ı¿Ï·ÛÛ˜ ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: ñ ¡· ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË ÙÔ˘˜ ˆÎ·ÓÔ‡˜ Î·È ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ı¿Ï·ÛÛ˜ Ù˘ °Ë˜ Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË Î·È Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘˜. √ ηıËÁËÙ‹˜ fï˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ÂÈÌ›ÓÂÈ Û`·˘Ù‹ ÙË Û‡Ó‰ÂÛË. ΔÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ·˘Ùfi ı· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÂfiÌÂÓˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÙfiÛÔ Ù˘ ∞’ fiÛÔ Î·È Ù˘ μ’ Ù¿Í˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘. √ ηıËÁËÙ‹˜ ı¤ÙÂÈ ÂÈϤÔÓ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·Ó Ë ÌÈÎÚ‹ ÔÛfiÙËÙ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÌÂÈÒÓÂÙ·È ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ¿ÓÈÛË Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Î·È ·fi ÙË Û˘Ó¯‹ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ °Ë˜.

ÂÂȉ‹ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÔÈ ¯ÒÚÔÈ ·˘ÙÔ› Â›Ó·È ÔÏÏÔ› Î·È Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó Û‡Á¯˘ÛË ÛÙËÓ Ù¿ÍË. ∂›Û˘. ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·˙ËÙÔ‡Û·Ó ÔÈ ·Ï·ÈÔ› ı·Ï·ÛÛÔfiÚÔÈ Ì·Ù·›ˆ˜. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ¯¿ÚÙË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ΔÂÙÚ¿‰ÈÔ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ: ñ √ ∂ÈÚËÓÈÎfi˜ øηÓfi˜ ·ÏÒÓÂÙ·È Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ËÌÈÛÊ·›ÚÈ·. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚÔÛÔ¯‹.3. ÂÓÒ ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ‰Â ÊÙ¿ÓÂÈ Û ÌÂÁ¿Ï· ÁˆÁÚ·ÊÈο Ï¿ÙË. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë Ù¿ÍË ÌÂÏÂÙ¿ ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË Ù· ÛËÌ›· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ËÂ›ÚˆÓ Î·È ·Ú·ÙËÚ› fiÙÈ Ë ∞ÊÚÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ› ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ ∞Û›·. À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ ÛÊ·›Ú· ‰. √È Ì·ıËÙ¤˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó ÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ¯¿ÚÙË Î·È ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ °Ë˜ ÛÎÂ¿˙ÂÙ·È ·fi ÓÂÚfi. ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¯¿ÚÙ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘ Á. ηχÙÂÚ·.4. ·ÏÏ¿ Ì ¿ÓÈÛÔ ÙÚfiÔ ÛÙ· ‰‡Ô ËÌÈÛÊ·›ÚÈ·. ‚. ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ ‚ÔÚÚ¿. Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜ Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜. ÙȘ ı¿Ï·ÛÛ˜ Ô˘ «·Ó‹ÎÔ˘Ó» Û οı ˆÎ·Ófi (‰ËÏ·‰‹ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì·˙› ÙÔ˘ ‹. μÈ‚Ï›· Î·È ¿ÚıÚ· Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ÙˆÓ ˆÎ·ÓÒÓ. Â. ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·. ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘). ñ ¡· ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË ÁÓˆÛÙ¿ ÓËÛȈÙÈο ÎÚ¿ÙË. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È. ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ οı ÔÌ¿‰·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Ù˘ ÛÙËÓ Ù¿ÍË. ∞˘Ùfi ‰Â›¯ÓÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ˆÎ·ÓÒÓ ˆ˜ ‰ÚfiÌˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ·Á·ıÒÓ. ÂÓÒ Ë ∞˘ÛÙÚ·Ï›· (·Ó ıˆÚËı› ‹ÂÈÚÔ˜) Î·È Ë ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋ Â›Ó·È ·ÔÌÔӈ̤Ó˜. ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ›Ó·Î· Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. 32 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY . fiˆ˜ ¿ÏψÛÙÂ Î·È Ô ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi˜. ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË Î·È ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ı·Ï·ÛÛÒÓ Ô˘ ÂÓÙfiÈÛÂ. Á. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÔÚ›˙Ô˘Ó Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ˆÎ·ÓÒÓ. √È Ì·ıËÙ¤˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· μ3. ñ √ μfiÚÂÈÔ˜ Î·È Ô ¡fiÙÈÔ˜ ¶·ÁˆÌ¤ÓÔ˜ øηÓfi˜ ·ÏÒÓÔÓÙ·È Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ËÌÈÛÊ·›ÚÈ·. ÂΛ fiÔ˘ Ô ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi˜ øηÓfi˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ ∂ÈÚËÓÈÎfi (ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ «μÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎfi ¶¤Ú·ÛÌ·». Ë ∂˘ÚÒË ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ ∞Û›· Î·È Ë μfiÚÂÈ· ∞ÌÂÚÈ΋ ÌfiÓÔ Ì ÙË ¡fiÙÈ·.2. ÕÓıÚˆÔÈ Î·È ı¿Ï·ÛÛ˜ – Δ· ÓËÛȈÙÈο ÎÚ¿ÙË ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ·Ú¿ÎÙÈˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜. Ó· ˘Ôı¤ÙÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜ ˙ˆ‹˜ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘˜.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·32 ∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ·. ηıÂÌ›· ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ηٷÁÚ¿„ÂÈ. ñ √ πÓ‰ÈÎfi˜ Â›Ó·È ÁˆÁÚ·ÊÈο ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ËÌÈÛÊ·›ÚÈÔ. Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË. ∏ Ù¿ÍË ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ٤ÛÛÂÚȘ ÔÌ¿‰Â˜. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È ÔÈ ˆÎ·ÓÔ› Î·È ÙÔ˘˜ ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó. Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÔ˘Ó Î¿ı fiÚÔ Ì ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÙÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ˆÎ¿ÓÈÔ˘ ‚˘ıÔ‡. ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ` ·˘Ù‹ (‚·ı˘ÛοÊË) Î·È Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó. ΔÔ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ ‚. ÛÙ. ÂÂȉ‹ Ë ‰›Ô‰Ô˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ˆÎ·ÓÔ‡˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Û˘Ó¯Ҙ Ì ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ηıÒ˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·È Ë ÂÍ¿ψÛË ÙˆÓ ·ÁÔÎ·Ï˘ÌÌ¿ÙˆÓ). ª¿ıËÌ· μ3. ∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÂΛ fiÔ˘ Ô πÓ‰ÈÎfi˜ øηÓfi˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ ∂ÈÚËÓÈÎfi. ‰.

ÙËÓ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋.1 Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙȘ ÌÔÓfiÏ¢Ú˜ ÂÚÌËÓ›˜. √È Ì·ıËÙ¤˜. Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù· ‰¤ÏÙ· ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ. ¿ÚıÚ· Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ Û ÓËÛȈÙÈο ÎÚ¿ÙË. ÓËÛȈÙÈ΋ ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ΔÔ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ ‚. ÂÓÒ Ë ÁÂÈÙÓ›·ÛË Ì ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¤¯ÂÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Ì ÏÔ›· (ÔÈ ı·Ï¿ÛÛȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ). Á. ηٿ ηÓfiÓ·.ÙÈ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ÍËÚ¿˜. À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ ÛÊ·›Ú· ‰. ñ Δ˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ. ™˘Ó‹ıˆ˜ (fi¯È ¿ÓÙ·) Ù· ‰¿ÊË ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜ Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ÔÌ·Ï¿ ·fi fi.000.000. ∞˘Ùfi ÂÍËÁ› ÁÈ·Ù› ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ Ù˘ °Ë˜ Â›Ó·È ÎÙÈṲ̂Ó˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ‚È‚Ï›Ô ˙ËÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË: ñ Δ˘ Â›‰Ú·Û˘ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· Ù· 4. ÔÈ ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ Î·È ÔÈ È‰È·›ÙÂÚ˜ ÙÔÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ıÂÚÌ·›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙË ÛÙÂÚÈ¿ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ Î·È Ó· ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙȘ ̤ÁÈÛÙ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜. ΔËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ·˘Ù‹ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙËÓ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó ÌfiÓÔ Ì ÌÈ· ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÔÈ ı·Ï¿ÛÛȘ Ì¿˙˜ „‡¯ÔÓÙ·È. √È ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Î·È fi¯È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÙÔ‡˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜.300. ÂÓÒ ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙˆÓ ËÂ›ÚˆÓ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÈÔ ·Ú·ÈÔηÙÔÈÎË̤ÓÔ.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·33 ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚ· Ê˘ÛÈο. ‚.000 ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁˆÁÚ·ÊÈο Û ̛· ˙ÒÓË Ô˘ ·¤¯ÂÈ ¤ˆ˜ 50 ¯ÏÌ. ‰¿ÊË ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜ ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ‰ÚfiÌˆÓ Î·È ÛȉËÚÔ‰ÚfïÓ. ÂÛÙÈ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÈÔ ˘ÎÓÔηÙÔÈÎË̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ °Ë˜ Î·È ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Û¯Â‰fiÓ fiϘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ñ Δ˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. ·fi ÙȘ ·ÎÙ¤˜.000. Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ·Ú¿ÎÙȘ ˙ÒÓ˜ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÔÏϤ˜ ¢ηÈڛ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·. ŸÏÔÈ ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÈÔ ¿Óˆ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ¿ÌÂÛ· Î·È ¤ÌÌÂÛ· ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. √È Ì·ıËÙ¤˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË ÙÔ˘˜ ˆÎ·ÓÔ‡˜ Î·È ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ı¿Ï·ÛÛ˜ Î·È ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Ù· ÓËÛȈÙÈο ÎÚ¿ÙË Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î·. ÌÂÏÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ¯¿ÚÙË. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ·›˙Ô˘Ó Â›Û˘ Ù· ÈÛÙÔÚÈο ‰Â‰Ô̤ӷ.000 ·fi 6. ∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ·. ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó fiÙÈ ÙÔ Î·ı¤Ó· ·fi ·˘Ù’··Ú¤¯ÂÈ Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ (˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÈÎÚ¿ ÓËÛȈÙÈο ÎÚ¿ÙË Ù· ÔÔ›· ˙Ô˘Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Î·È ÙÔ˘˜ ÎÔÎÔÊÔ›ÓÈΘ). ÏËı˘ÛÌÔ‡ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ οı ÓËÛȈÙÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ˘ ÓËÛȈÙÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ù˘ °Ë˜. Δ· ÔÌ·Ï¿. ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¯¿ÚÙ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘ Á. ∏ Ù¿ÍË ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ù˘ ÛÙËÓ π·ˆÓ›·. ‰. ñ Δ˘ ÂȉڿÛ˘ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ¤ÎÙ·Û˘. Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Â›Ó·È ÈÔ ÁfiÓÈÌ·. ∂ÈϤÔÓ. √È Ì·ıËÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ó ·˘Ùfi Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô ¯¿ÚÙ˘ μ3. μÈ‚Ï›·.3. ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ‚È‚Ï›Ô Â›Ó·È °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 33 . ·fi ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¿Ô„Ë. Ù˘ π·ˆÓ›·˜. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ·ÓÙÈ·ıÔ‡Ó ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÔ¯ÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Î·È Â›Ó·È ÂÔ̤ӈ˜ Ê˘ÛÈÎfi Ó· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÂÏ΢ÛÙÈΤ˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· fiÙÈ ‰¤¯ÔÓÙ·È ÙȘ ·Ôı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ ÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi. οÓÔÓÙ·˜ ‹ÈÔ ÙÔ Îϛ̷ ÙˆÓ ·Ú¿ÎÙÈˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ.

ÂÂȉ‹ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ‰ÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È ÂÂȉ‹ ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜. Ì. Δ· ÔÙ¿ÌÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ì ٷ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÔÌ·‰ÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ÔÙ¿ÌÈ· (Ì‹ÎÔ˜. ∏ ·Ú·Ù‹ÚËÛË ·˘Ù‹ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi Î·È ÙÔ ·ÓıÚˆÔÁÂÓ¤˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ·.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·34 ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ¤ÙÛÈ. ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÁÂÓÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ Î·È 34 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY . ∫·Ù¿ Ì›· ¿ÏÏË ıÂÒÚËÛË. ‰ËÏ·‰‹ ÌÈ· ÙÈÌ‹ Ôχ ˘„ËÏ‹ Û ·ÁÎfiÛÌÈ· Îϛ̷η. ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÂÓfi˜ Ù˘ÈÎÔ‡ ÔÙ·ÌÔ‡ Î·È Ó· ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó. ıˆÚËÙÈο.000 ÙÂÙÚ. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· 1.4. ÒÛÙ ӷ ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÈ· ÁÂÓÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ. Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·ÏÏËÏÔÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È. ¯ÏÌ. 3. ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ ÚfiÛıÂÙ˜ ËÁ¤˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘. ∏ Ó‹ÛÔ˜ ÃÔοÈÓÙÔ.000 οÙ. ¤¯ÂÈ „˘¯Úfi Îϛ̷. ∂ȉÈο ÛÙËÓ π·ˆÓ›· ·˘Ùfi Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ Ù˘. Á˘. Ë Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ÏËı˘ÛÌȷ΋ Ù˘ ˘ÎÓfiÙËÙ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÏfiÁÔ 127. ∏ π·ˆÓ›· Â›Ó·È ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÔÚÂÈÓ‹ ¯ÒÚ· Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈ̘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ. ŸÙ·Ó ÌÈ· ¯ÒÚ· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÔÏÏ¿ ÓËÛÈ¿ Ô˘ ·ÏÒÓÔÓÙ·È ·fi ‚ÔÚÚ¿ ÚÔ˜ ÓfiÙÔ Û Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì‹ÎÔ˜. ÂÓÒ Ù· ÓÔÙÈfiÙÂÚ· ÓËÛÈ¿ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ˘ÔÙÚÔÈ΋ ˙ÒÓË.000 ¯ÏÌ.. οı οÙÔÈÎÔ˜ Ù˘ π·ˆÓ›·˜ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ 357 ÙÂÙÚ. ÚÔ˜ 45. ‰ËÏ·‰‹ ˆ˜ Ô ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÚÔ˜ ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Ù˘. Ô˘ ÈÛÔ‡Ù·È Ì ÂÚ›Ô˘ 2. ÙÔ Îϛ̷ Ù˘ Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÔÏϤ˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ. ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È Ù· ·ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘. ·ÚÔ¯‹)./ÙÂÙÚ. fiÔ˘ Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·È ÔÈ Â˘Î·Èڛ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜. ·ÏÏ¿ ‰Â Á›ÓÔÓÙ·È ·fiÏ˘Ù· ηٷÓÔËÙÔ›. ‰ËÏ·‰‹ ˆ˜ Ô ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈÌ˘ Á˘. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ÂÂȉ‹ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â¤ÏÂÍ·Ó ·˘ıfiÚÌËÙ· ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. ∞˘Ùfi ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÌÂÚÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Â˘Ú‡Ù·Ù· ÛÙË °ÂˆÁÚ·Ê›·. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ∏ ‰È¿ÎÚÈÛË Â›Ó·È ·Ó·Áη›·. ∏ ÏËı˘ÛÌȷ΋ ˘ÎÓfiÙËÙ·. ¯ÏÌ. ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ÙÔ˘ ÛÙÚ¤ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÚ›Ô˘.) ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ˘ÎÓfiÙËÙ· ›ÛË Ì 338 ηÙ. ∂ÊfiÛÔÓ ÏÔÈfiÓ Ë Î·ÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈÌË ÁË Ù˘ π·ˆÓ›·˜ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ 12% Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ¤ÎÙ·Û‹˜ Ù˘. ÚÔ˜ 375. (ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈÌË ÁË).800 ηÙ. ∂Ô̤ӈ˜ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› Û ÁÂÓÈÎÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜. ª¿ıËÌ· μ3.000. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ Ù˘ π·ˆÓ›·˜ Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂Ó˜ ۯ‰fiÓ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ·Ú¿ÏÏËÏÔ ÙˆÓ 35 ÌÔÈÚÒÓ ‚fiÚÂÈÔ Ï¿ÙÔ˜. ¯ÏÌ. ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È Û ÌÈÎÚfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Ù˘. ·ÏÏ¿ Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙÔ Îϛ̷ οı ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó Û` ·˘Ù‹Ó. Δ· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÌÈÎÚ¿ ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛËÌ›· ÂÎΛÓËÛ˘ ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi. 2. ñ ø˜ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ÏËı˘ÛÌȷ΋ ˘ÎÓfiÙËÙ·. ÌÔÚ› Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙ› Ì ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: ñ ø˜ ·ÚÈıÌËÙÈ΋ ÏËı˘ÛÌȷ΋ ˘ÎÓfiÙËÙ·.000. fiÛÔ ÙÔ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ë ËÏÈΛ· ÙÔ˘˜./ÙÂÙÚ.000 οÙ. ¤ÎÙ·ÛË ÏÂοÓ˘·ÔÚÚÔ‹˜. ŒÓ·˜ ·Ïfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ (127.

¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¯¿ÚÙ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘ ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο. Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ı· ÎÚ›ÓÂÈ ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ ÂÈϤÔÓ fiÙÈ Ë ÏÂοÓË ·ÔÚÚÔ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·fiÏ˘ÙË ·Í›· ˆ˜ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ. ÙȘ Ôԛ˜ ı· ÂÍÂȉÈ·ÛÔ˘Ó ·Ó¿ ‹ÂÈÚÔ ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· Ì·ı‹Ì·Ù·. ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ηٷÓÔÔ‡Ó Â‡ÎÔÏ· ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÂÓfi˜ ÔÙ·ÌÔ‡. ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ¤ÓÓÔȘ Ù˘ ÏÂοÓ˘ ·ÔÚÚÔ‹˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜. ·ÏÏ¿ Ô ªÈÛÈÛ›È ÌÂٷʤÚÂÈ ÔÎÙÒ ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fiÁÎÔ ÓÂÚÔ‡ ·fi ÙÔÓ ¡Â›ÏÔ. fiÙ·Ó ·˘Ù‹ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ̷ıËÙ¤˜ 12 ÂÙÒÓ. ÌÔÚ› Ó· ۯ‰ȿÛÂÈ ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ‰‡Ô ÏÂοÓ˜ ·ÔÚÚÔ‹˜ Ì Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË Ë Î·ıÂÌ›· Î·È Ó· ÚˆÙ‹ÛÂÈ ÔÈ· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ı· Û˘ÁΤÓÙÚˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÓÂÚfi. (∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ. ‰‡ÛÎÔÏÔ ÁÈ` ·˘Ù¤˜ ÙȘ ËÏÈ˘. ∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ·. «·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ» Î·È ÔÚ›˙ÂÈ ÙȘ ¤ÓÓÔȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· Î·È ÙËÓ «Ù·˘ÙfiÙËÙ·» ÂÓfi˜ Ù˘ÈÎÔ‡ ÔÙ·ÌÔ‡. ΔÔ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ ‚. π‰È·›ÙÂÚ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ Ÿˆ˜ ¤¯ÂÈ ·Ô‰Âȯı›. ÁÂÓÈο. ∏ ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ fiÚÔ˘ «·ÚÔ¯‹» (fiÁÎÔ˜ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ÂÚÓ¿ Û οÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ‰È·ÙÔÌ‹˜ ÛÙË ÌÔÓ¿‰· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘) ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÔÏϤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜. ·ÏÏ¿ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ˘fi„Ë Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó. ΔÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙËÓ ›‰È· ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô ÔÙ·Ìfi˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û ¤ÎÙ·ÛË ÏÂοÓË ·ÔÚÚÔ‹˜.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·35 ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ·Ó ‚¤‚·È· Ú¤ÂÈ Û ÔÌ·Ïfi ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ‰Â Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ Î·Ù·ÚÚ¿ÎÙ˜.) ΔÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· Î·È ÌfiÓÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚԇ̠ӷ ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÂÓfi˜ ÔÙ·ÌÔ‡. ÂÂȉ‹ Ô ¡Â›ÏÔ˜ ¯¿ÓÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ÓÂÚÔ‡ ·fi ÙËÓ ÂÍ¿ÙÌÈÛË Î·È ·fi ˘fiÁÂȘ «‰È·ÚÚÔ¤˜». ¢È·Ê¿ÓÂÈ· ÚÔ‹˜ ÂÓfi˜ Ù˘ÈÎÔ‡ ÔÙ·ÌÔ‡ Á. ‚. Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÂÔÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔÊ·Ó‹ ·¿ÓÙËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ÚˆÙ‹ÛÂÈ ÔÈ· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÏÂοÓ˜ ·ÔÚÚÔ‹˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÈÔ ÏÔ‡ÛÈÔ Û ÓÂÚ¿ ÔÙ·Ìfi. ·Ó ·ÊËÓfiÙ·Ó ÛÙË ‚ÚÔ¯‹ ÛÙËÓ ›‰È· ÂÚÈÔ¯‹ (Ì ÙȘ ›‰È˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ). √ ηıËÁËÙ‹˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ fiÏË ÙËÓ ÂÊ¢ÚÂÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. Ô˘ ηٷϋÁÔ˘Ó Û ԿÛÂȘ. ∫·È Ù· ‰‡Ô ÔÙ¿ÌÈ· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÙ·ÛË ÏÂοÓ˘ ·ÔÚÚÔ‹˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ Ì‹ÎÔ˜. ∏ Ù¿ÍË. ÁÈ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ·˘Ù¿ Ù· ı¤Ì·Ù· Ì fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ·Ïfi ÙÚfiÔ. ÁÈ·Ù› ÔÈ ‚ÚÔ¯¤˜ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó Ôχ ·fi ÂÚÈÔ¯‹ Û ÂÚÈÔ¯‹. ÂÓÒ Ë ÏÂοÓË ·ÔÚÚÔ‹˜ Î·È Ë ·ÚÔ¯‹ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ. ª¿ÏÈÛÙ·. °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 35 . √È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂÏÂÙÔ‡Ó ÙÔÓ ·Ú¯ÈÎfi ›Ó·Î· ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë Û‡ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ¡Â›ÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ªÈÛÈÛ›È Ô‰ËÁ› Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÔÚ› Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ fiÙÈ ¤Ó·˜ ÔÙ·Ìfi˜ Ì Ôχ ÓÂÚfi (Ôχ˘‰ÚÔ˜) ÌÔÚ› Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔÓ Ì ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·ÚÔ¯‹. ∂Ô̤ӈ˜ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ı· Ú¤ÂÈ ›Ûˆ˜ Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÛÙÔÓ ÔÛÔÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜. ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÁˆÏÔÁÈÎÔ› Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ› Ô˘ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ Ô ÔÙ·Ìfi˜. Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ÂÈÛ¿ÁÂÈ Î·È ÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ¯ÚfiÓÔ. ΔÔ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜: ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Â›Ó·È ÌÔÓԉȿÛÙ·ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜. ‰ËÏ·‰‹ ··ÈÙ› ¤Ó·Ó Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÂÓÓÔÈÒÓ. ∂Ô̤ӈ˜ ¤Ó·˜ ÔÙ·Ìfi˜ Ù˘ ÙÚÔÈ΋˜ (‚ÚÔ¯ÂÚ‹˜) ˙ÒÓ˘ Ì ̤ÙÚÈ· ÏÂοÓË ·ÔÚÚÔ‹˜ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ‰¤¯ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÓÂÚ¿ ·fi ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔÓ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û ¤ÎÙ·ÛË ÏÂοÓË ·ÔÚÚÔ‹˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂÚÈÔ¯‹ Ì ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ˘˜ ÁˆÏÔÁÈÎÔ‡˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜. ∞Ó Ë Ù¿ÍË ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ ·˘Ùfi. ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ «fiÛÔ ÓÂÚfi ÌÂٷʤÚÂÈ ¤Ó·˜ ÔÙ·Ìfi˜».

ÛÙ· 2/3 ÂÚ›Ô˘ Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÚÔ‹˜ ÙÔ˘. ÙËÓ ÔÔ›· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ Ù¿ÍË. ‚.5. ∫·È Ô ÃÔ˘¿ÓÁÎ ÃÔ fï˜ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÏÔÁË ÛËÌ·Û›·. ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ Ù˘ ∞Û›·˜ ‰. ·ÏÏ¿ ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜. ÁÈ· Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ Ù¿ÍË ÙÔ˘ Û ÌÈ· ÌÂϤÙË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ ∫›Ó·˜.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·36 ª¿ıËÌ· μ3. Δ· ÔÙ¿ÌÈ· Ù˘ ∞Û›·˜ ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: ñ ¡· ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ Ù˘ ∞Û›·˜. ·ÚÔ¯‹). ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·. ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ¤Ó·˜ ÔÙ·Ìfi˜. ∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ·.000 ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ˙Ô‡Ó ÛÙȘ fi¯ı˜ ÙÔ˘. ∏ Ù¿ÍË «ÂÍÂÚÂ˘Ó¿» ÙËÓ πÓ‰›· ̤ۈ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ °¿ÁÁË Î·È ÙÔ˘ μÚ·¯Ì·Ô‡ÙÚ· Î·È Ì ԉËÁfi ÙȘ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ. ñ ™ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ‰È·Û¯›˙ÂÈ. ªÂٷʤÚÂÈ ÌÈ¿ÌÈÛË ÊÔÚ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÓÂÚfi ·fi ÙÔÓ ªÈÛÈÛ›È Î·È Î·ıÔÚ›˙ÂÈ ÙË ˙ˆ‹ 200. √ ηıËÁËÙ‹˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ÚÔ‹˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÙ·ÌÒÓ.). ñ ™Ù· ÙÔÈο ÔÓfiÌ·Ù· (·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ËÁ¤˜). ñ ™ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ·Ú·ÔÙ¿ÌÔ˘˜ ÙÔ˘ (ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·Ú·fiÙ·ÌÔÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÍ›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› Ì ÙÔÓ Î˘Ú›ˆ˜ ÔÙ·Ìfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜). ¶·Ú·Ù‹ÚËÛË: ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Ë ÚÔÛÔ¯‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙÚ·Ê› ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÙ·ÌÔ‡˜ Ô˘ ·fi ʇÛË Î·È ı¤ÛË ¤¯Ô˘Ó ȉȷ›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ·ÛÈ·ÙÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ. ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÔÚÈṲ̂Ó˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ·ÏÏËÏÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ Î·È ·ÏÏËÏÂȉڿÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ‹ÂÈÚÔ.000. ñ ™ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ fiÏÂȘ Ô˘ Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂Ó˜ ÛÙȘ fi¯ı˜ ÙÔ˘. π‰È·›ÙÂÚ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ ∏ ÌÂϤÙË Ù˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ηٷÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ¿ÓÙ· Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÈÙÔ›¯ÈˆÓ ¯·ÚÙÒÓ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ Ì ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚ‹˜ Îϛ̷η˜ ¯¿Ú- 36 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY . ÿÚÙ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘ Ù˘ ∞Û›·˜ Á. ñ ™ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÚÔ‹˜ ÙÔ˘ (. √ °È·ÓÁÎ ΔÛÂ. ·ÏÏ¿ ÂÍ›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·fi ÈÛÙÔÚÈ΋ ¿Ô„Ë (·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ÎÈÓÂ˙ÈÎÔ‡ ¤ıÓÔ˘˜) Î·È ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ ·fi ¿Ô„Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ (ÔÈ ÏËÌ̇Ú˜ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÎÔÙÒÛÂÈ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜).:ÍÂÎÈÓ¿ ·fi…. ΔÔ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ ‚. ∂›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ °È·ÓÁÎ ΔÛÂ. ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ‰˘ÙÈο ÎÙÏ.¯. ÏÂοÓË ·ÔÚÚÔ‹˜. ñ ™ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ËÁÒÓ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ (·fi Ô‡ ËÁ¿˙ÂÈ). ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ñ ™ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ı¤Û˘ ÙˆÓ Â΂ÔÏÒÓ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡. ∫¿ı ÂÚÁ·Û›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È: ñ ™Ù· ·ÚÈ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ Ô˘ ÌÂϤÙËÛ (Ì‹ÎÔ˜. √È Ì·ıËÙ¤˜ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·ÙfïÓ. μÈ‚Ï›· Î·È ¿ÚıÚ· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ˙ˆ‹˜ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Á‡Úˆ ·fi Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÔÙ¿ÌÈ· Ù˘ Ë›ÚÔ˘. ∫¿ı ÔÌ¿‰· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ Ù· ÌÈÎÚ¿ ΛÌÂÓ· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ·ÛÈ·ÙÈÎÔ‡˜ ÔÙ·ÌÔ‡˜ Î·È Ó· ÁÚ¿„ÂÈ ÌÈ· Û‡ÓÙÔÌË ·Ó·ÊÔÚ¿.

∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ·. Ôχ ÈÔ ÊÙˆ¯fi ÎÚ¿ÙÔ˜ ı· ›¯Â ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· οÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ÔȘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·‰˘Ó·Ì›·˜ (·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ª¿ıËÌ· μ3. ΔÔ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ ‚. Ê˘Á‹ ÙˆÓ ÓÂfiÙÂÚˆÓ ·ÙfïÓ). μÈ‚Ï›· Î·È ¿ÚıÚ· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ˙ˆ‹˜ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Á‡Úˆ ·fi Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÔÙ¿ÌÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ë›ÚÔ˘ ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·. ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙȘ ÏÂοÓ˜ ·ÔÚÚÔ‹˜ ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ Ì ·ÚÈ· ËÁ‹ ÙȘ ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜ ÙˆÓ μÚ·¯ˆ‰ÒÓ √Ú¤ˆÓ ÛÙÔÓ ‚ÔÚÚ¿ Î·È ÙˆÓ ÕÓ‰ÂˆÓ ÛÙÔÓ ÓfiÙÔ. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· χÛÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔηÏ› Ë ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ fiÚˆÓ Û ¤Ó· ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘. Δ· ÔÙ¿ÌÈ· Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: ñ ¡· ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜. ÌÂÏÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÔÙ·ÌÔ‡˜ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜. ÃÚ‹ÛÈÌÔ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ı· ‹Ù·Ó Ó· ÚˆÙ‹ÛÂÈ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ·Ó ¤Ó· ¿ÏÏÔ. ∂ÈÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ∫ÔÏÔÚ¿ÓÙÔ Î·È Û˘˙ËÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ Â›Ó·È Úfiı˘ÌÔ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ¤Ó· ·Ó·Ù˘Á̤ÓÔ Î·È ÏÔ‡ÛÈÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. √È Ì·ıËÙ¤˜ οÓÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ∞Ì·˙fiÓÈÔ. ÿÚÙ˜ ·Ó·ÁχÊÔ˘ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Á. Á. ·ÔÙÂÏ› ÙË «ÌËÙ¤Ú·» fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ Ô˘ ηٷϋÁÔ˘Ó Â›Ù ÛÙËÓ ∫›Ó· ›Ù ÛÙËÓ πÓ‰È΋ ÃÂÚÛfiÓËÛÔ ‹ ÛÙËÓ πÓ‰ÔΛӷ. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‰Â›ÍÂÈ Û˘ÓÔÏÈο ÙȘ ÏÂοÓ˜ ·ÔÚÚÔ‹˜ Î·È ÙË ‰È‰·‰ÚÔÌ‹ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ˘Ô¯ÚˆÙÈο Ù· ÓÂÚ¿ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·˘Ù‹˜. ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô. ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ. ¶ÔÏÈÙÈÎÔ› ¯¿ÚÙ˜ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ‰. ÁÈ·Ù› ÛÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ¯¿ÚÙË Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÌÔÓÒÛÂÈ ¤Ó· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÛÙÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘. ·‰˘Ó·Ì›· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ fiψÓ. ΔÔ ÔÚÔ¤‰ÈÔ ÙÔ˘ £È‚¤Ù.6. ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÔÚÈṲ̂Ó˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ·ÏÏËÏÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ Î·È ·ÏÏËÏÂȉڿÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ‹ÂÈÚÔ. ‚. ∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰Â ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Â‡ÎÔÏ· ÛÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ¯¿ÚÙ˜. √È Ì·ıËÙ¤˜ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì¿ıËÌ·.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·37 Ù˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·. ∂ÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ Ë ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙÚ·Ê› ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ ∞Ì·˙ÔÓ›·˜ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ¿ÌÂÛË Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ™Ùfi¯Ô˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÚÒÙËÛ˘ Â›Ó·È Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ̤۷ ·fi ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ·ÓÙ› Ó· ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ Î·È ÙȘ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ¯ÒÚ˜. °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 37 .

fiÛÔ ÙÔ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÔÈ ÓÔËÙÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘˜. ¢π¢∞∫Δπ∫∏ ∂¡√Δ∏Δ∞: §π£√™º∞πƒ∞ ∞Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ŸÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜. ∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ·. √ ÛÙfi¯Ô˜ ·˘Ùfi˜ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ Ôχ ¢ڇÙÂÚÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ·‰È¿ÎÔ˘ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ñ ¡· Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ΛÓËÛË ÙˆÓ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Ï·ÎÒÓ Ì ÔÚÈṲ̂ӷ Û˘Ó‰ÂfiÌÂÓ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ·.7. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∞’ Ù¿Í˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ‰ÂÈ Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜ ¯¿ÚÙ˜ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ °ÂˆÁÚ·Ê›·˜ Ù˘ ∂’ Î·È Ù˘ ™Δ’ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ. ¿Ú· Î·È Ì ÙȘ ηٿ ÙfiÔ˘˜ Û˘Óı‹Î˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. Ô˘ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË √È Ì·ıËÙ¤˜ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È fiˆ˜ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· Ì·ı‹Ì·Ù·. ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙˆÓ ÁˆÏÔÁÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÙË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ °Ë˜ Î·È Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙË ÌÂÙ·‚ÏËÙfiÙËÙ· ·˘Ù‹˜ ÙË ÌÔÚÊ‹˜ ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ (Û‡ÛÙËÌ·. ÿÚÙ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ ‰. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ù¿ÍË Â›Ó·È Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ fiÙÈ ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ÚÔ- 38 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY . ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Î·È ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ). ∞˘Ùfi˜ Ô ‰È‰·ÎÙÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ·ԂϤÂÈ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÓfi˜ ÈηÓÔÔÈËÙÈÎÔ‡ ÓÔËÙÈÎÔ‡ ¯¿ÚÙË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ı¤Û˘ ÙˆÓ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Ï·ÎÒÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ Ë›ÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˆÎ·ÓÔ‡˜. μÈ‚Ï›· Î·È ¿ÚıÚ· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ˙ˆ‹˜ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Á‡Úˆ ·fi Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÔÙ¿ÌÈ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ë›ڈÓ. ÿÚÙ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘ Î·È ÔÏÈÙÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ Á. ÁˆÏÔÁÈΤ˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ °Ë˜. ΔÔ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ ‚. ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Ï·ÎÒÓ Î·È Ó· ÙË Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó Ì ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ËÂ›ÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ˆÎ·ÓÒÓ (‰È¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ). ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ. ÙˆÓ ËÊ·ÈÛÙ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÛÂÈÛÌÒÓ. ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÔÚÈṲ̂Ó˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ·ÏÏËÏÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ Î·È ·ÏÏËÏÂȉڿÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. Δ· ÔÙ¿ÌÈ· Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ Î·È Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: ñ ¡· ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ Î·È Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜. ™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Ù¿ÍË ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Î·Ï¤ÛÔ˘Ó ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘˜ ÁÓÒÛÂȘ ÙȘ Ôԛ˜ ‹‰Ë ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Î·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó. ÒÛÙ ӷ ‰È¢ÎÔÏ˘Óı› Ë ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ. ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Ï·ÎÒÓ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÚÔÛÂÈÚÒÓ.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·38 ª¿ıËÌ· μ3.

¡· Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó ÙË ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ Â͈ÁÂÓÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ì ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. √È Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∞’ Ù¿Í˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ·›ÛıËÛË Ù˘ ‰È·›ÚÂÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Û ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ¯Ú‹ÛÈÌ· ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ (ÒÚ˜.560_08 KATHIGITI A ñ ñ ñ ñ ñ 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·39 ηÏÔ‡Ó ÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙÔÓ Ê˘ÛÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Á‡Úˆ ÙÔ˘˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ °Ë˜ fiÛÔ Î·È ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ Ù˘. ÂÂȉ‹ fï˜ ÔÈ Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ‰Â ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó Î·È ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ËÏÈ˘. ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‹ ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÂÙÒÓ ÚÈÓ ·fi Û‹ÌÂÚ·). ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È fï˜ Û ÌÈ· ËÏÈΛ· ÛÙËÓ ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó Â·Ê‹ Ì ÙËÓ È‰¤· ÌÈ·˜ «˙ˆÓÙ·Ó‹˜» °Ë˜. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ‰È¿‚ÚˆÛ˘ ¤¯ÂÈ ‰È‰·¯Ù› Î·È ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏ›Ô. ¡· Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó ÙË ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ÁˆÏÔÁÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ì ÔÚÈṲ̂ӷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË (ËÊ·›ÛÙÂÈ·. Ë̤Ú˜. fiÛÔ ÙÔ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ë ËÏÈΛ· ÙÔ˘˜. ΔÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÍÂÙ·ÛÙ› Î·È ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Û˘˙ËÙËı› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÁˆÏÔÁÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ (¯ÒÚÔ˜ Î·È ¯ÚfiÓÔ˜).) Ì ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË (·ÚÈıÌËÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ. ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÎÙÏ.). Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ Ì ٷ ÔÔ›· ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÔÈÔ ¤Ùڈ̷ Â›Ó·È ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ Î·È ÔÈÔ ÓÂfiÙÂÚÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·. ‰ÈfiÙÈ Ë Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ·fiÏ˘Ù˘ ËÏÈΛ·˜ -Î·È ÂÂȉ‹ ÁÈ· ÙË Û ‚¿ıÔ˜ ÂÚÌËÓ›· Ù˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ‰‡ÛÎÔϘ ¤ÓÓÔȘ º˘ÛÈ΋˜ Î·È ÃËÌ›·˜. ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ Û¯‹Ì· fiÏˆÓ ÙˆÓ ËÂ›ÚˆÓ Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· ‚·ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘˜. ΔÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ Ì ÂΛÓÔ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘. ‰ËÏ·‰‹ Ë ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ. ¡· ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘ Ù˘ °Ë˜ Î·È Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 39 . Ô˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. °È· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó fï˜ ηχÙÂÚË ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜.¯. Ú‹ÁÌ·Ù·) Î·È Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÂȉڿÛÂȘ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ (ȉȷ›ÙÂÚ· ÙˆÓ ÛÂÈÛÌÒÓ) ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. √ ÛÙfi¯Ô˜ ·˘Ùfi˜ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÛÙfi¯Ô ·fiÎÙËÛ˘ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÓfi˜ ÈηÓÔÔÈËÙÈÎÔ‡ ÓÔËÙÈÎÔ‡ ¯¿ÚÙË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi Ù· ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ °ÂˆÏÔÁ›·˜ Î·È Ù˘ μÈÔÏÔÁ›·˜. ∞˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ‰Â›ÍÂÈ Ë «Û›ڷ» Ô˘ ÔÙÈÎÔÔÈ› ηٿ οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ÙË Û¯¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. ∂›Ó·È ÂÔ̤ӈ˜ ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Ë ‰˘ÛÎÔÏ›· Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙÔ˘ ÁˆÏÔÁÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘ ‰ÂÓ ¤ÁÎÂÈÙ·È ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ·ÎÚÈ‚‹ ÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ fiÛÔ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ô˘ ·˘Ùfi˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ (·ÎfiÌ· Î·È ÔÈ ÂÓ‹ÏÈÎÔÈ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· Û˘ÏÏ¿‚Ô˘Ó ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿Ï· ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·). Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË.·ÚΛ Ó· Á›ÓÂÈ Ë Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÌÂٷ͇ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ËÏÈΛ·˜ (ÁˆÏÔÁÈÎÔ› ·ÈÒÓ˜ ÎÙÏ. Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ηٷÓÔÔ‡Ó ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ Û ‰È¿ÚÎÂÈ· ·ÓıÚÒÈÓ˘ ˙ˆ‹˜ Î·È Ó· ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ì ٷ ÔÔ›· Ù· ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ˆÚÈÛÙÔ‡Ó Û ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜. ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ʇÛ˘ ÌÈ·˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ¿ÌÂÛ· ·fi ÙË Û‡Ó‰ÂÛ‹ Ù˘ Ì ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÙËÓ ÚÔηÏÔ‡Ó. ∂›Ó·È ¤Ó·˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜. ¡· ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó. Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÌ›ÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ËÏÈΛ·˜ ÙˆÓ ÂÙڈ̿وÓ. ΔÔ Ó¤Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ·¯ı› ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Â›Ó·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌfi˜ ÌÂٷ͇ Ù˘ ‰È¿‚ÚˆÛ˘–·fiıÂÛ˘ Î·È Ù˘ Â›‰Ú·Û‹˜ Ù˘ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ (. ∂›Ó·È Ôχ Èı·Ófi ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∞’ Ù¿Í˘ Ó· ÌËÓ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· Û˘ÏÏ¿‚Ô˘Ó ·fiÏ˘Ù· Ô‡Ù ÙË Ê‡ÛË Ô‡Ù ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙË Ú›˙· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË (·˘Ùfi Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· ÂÓËÏ›ÎÔ˘˜). ΔÔ Û¯ÔÏÈÎfi ‚È‚Ï›Ô ·Ú¤¯ÂÈ Ù· ·ÚÈıÌËÙÈο ÛÙÔȯ›·. π‰·ÓÈ΋ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ÛÙfi¯Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Ë ÌÂϤÙË Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ °Ë˜. Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙËÓ Ôχ ÌÈÎÚ‹ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‡·Ú͢ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ˆ˜ ›‰Ô˘˜ ¿Óˆ ÛÙË °Ë. ‰ȿ‰Â˜–ÁfiÓÈÌÔ ¤‰·ÊÔ˜–ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜).

·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ Ù·ÍÈÓfiÌËÛ˘ ÙˆÓ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙˆÓ ‰‡Ô Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: ñ ¡· ηٷÓÔÔ‡Ó fiÙÈ Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ¿ÓÙ· ÙË ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó.5 (ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ˘ÂÚË›ڈÓ) Î·È μ4. ¤ÛÙˆ Î·È Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜. ∞˘Ùfi˜ Ô ‰È‰·ÎÙÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ‰Â Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ Ì ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÓÔËÙÈÎÔ‡ ¯¿ÚÙË.7. ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¯¿ÚÙ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘ Î·È Û¯ÂÙÈÎÔ› ıÂÌ·ÙÈÎÔ› ¯¿ÚÙ˜ ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ΔÔ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÒÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ¤ÙÛÈ. ñ ¡· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÚÈfi‰ˆÓ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ °Ë˜ Î·È Ó· Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ηıÂÌ›· ·fi ·˘Ù¤˜ Ì ÁÓˆÛÙ¤˜. ÂÂȉ‹ ‰¤¯ÔÓÙ·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ηٷÎÚËÌÓ›ÛÌ·Ù· οı ¯ÚfiÓÔ ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˘ ÂÍ¿ÙÌÈÛ˘ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Û ÌÂÁ¿Ï· ÁˆÁÚ·ÊÈο Ï¿ÙË. Δ· ÂfiÌÂÓ· Ì·ı‹Ì·Ù· Â·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û’ ·˘Ù¿ Ù· ı¤Ì·Ù·. ÒÛÙ ӷ ηıÔ‰ËÁ› ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ‚‹Ì· ÚÔ˜ ‚‹Ì·. ÌÂٷΛÓËÛË). ÙÂÌ·¯ÈÛÌfi˜.1.¯. ‰ËÏ·‰‹ ÛÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ÁˆÏÔÁÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Ì ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ÛÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ΛÓËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÎÙÏ.1. Ë ÔÔ›· Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÎÏËÛË ·Ï·ÈfiÙÂÚˆÓ ÁÓÒÛÂˆÓ ı· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ Î·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ı· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ. Ô ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÂÚ‹ÌÔ˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙÔ ÌÈÎÚfi ‡„Ô˜ ÙˆÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Î·Ù·ÎÚËÌÓÈÛÌ¿ÙˆÓ. °È· ÙÔ˘˜ ÁˆÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÂÔ̤ӈ˜ ¤Ó· ›‰Ô˜ ÂÚ‹ÌÔ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÔÏÈΤ˜ ÙÔ‡ÓÙÚ˜.). ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: °È· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ë Ï¤ÍË «¤ÚËÌÔ˜» ·Ó·Î·Ï› ·˘ÙfiÌ·Ù· ۯ‰fiÓ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÌÈ·˜ ·¤Ú·ÓÙ˘ ·ÌÌÒ‰Ô˘˜ ¤ÎÙ·Û˘ Ì ıÂÚÌfi Îϛ̷.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·40 ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÙËÓ Â›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. 40 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY . ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ (. Ù· ÔÔ›· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜. °È` ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÏfiÁÔ ÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ¤ÎÚÈÓ·Ó fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚·ÛÈÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ‹‰Ë ˘¿Ú¯Ô˘Û· ÁÓÒÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË ·fi ÙÔ ∞¶™ Ù˘È΋ ÛÂÈÚ¿ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ Ô˘ Û˘ÓËı›˙ÂÙ·È ÛÙ· Û¯ÔÏÈο ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È· (·fi ÙË ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Ù˘ °Ë˜ ÛÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Ï·ÎÒÓ. ΔÔ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ ‚. ıËÏ·ÛÙÈο. ·ÏÏ¿ Ì οˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· (Ë ÔÔ›· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘). π‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ÛÙ· Û¯‹Ì·Ù· μ4. ∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ·. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ËÏÈΛ· Ù˘ °Ë˜ ¶ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ·Ú·Ù‹ÚËÛË: Δ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Ù˘ °Ë˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ‰È‰·¯Ù› ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏ›Ô. ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙȘ Ôԛ˜ ˘¤ÛÙË ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ë ÁˆÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË (˘ÂÚ‹ÂÈÚÔÈ. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ. ¿ÓıÚˆÔ˜). ∏ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Á›ÓÂÙ·È Ì ÌÈ· ‰˘Ó·ÌÈ΋ ‰È·‰Ô¯‹ ÂÈÎfiÓˆÓ Î·È Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¶·Ï·ÈÔÁˆÁÚ·Ê›·˜. ‰ÂÈÓfiÛ·˘ÚÔÈ. À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ ÛÊ·›Ú· Á. ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ËÏÈΛ·˜ ÙˆÓ ÁˆÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙڈ̿وÓ. „¿ÚÈ·.1. ª·ı‹Ì·Ù· μ4 (ÂÈÛ·ÁˆÁ‹) Î·È μ4.

Ù˘ ηٷÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ÏÈıÔÛÊ·ÚÈÎÒÓ Ï·ÎÒÓ Î·È ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÙˆÓ ÂÙÚˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ ÙÔ˘. ñ ¡· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· ÛÙ¿‰È· ÙÔ˘ ÁˆÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÎÏÔ˘. ¶ÔχÙÈÌË ‚Ô‹ıÂÈ· ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Î·È ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜. Û ÁÂÓÈΤ˜ ¤ÛÙˆ ÁÚ·Ì̤˜. ∂ÈÙÙÔ›¯ÈÔÈ ¯¿ÚÙ˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Á. ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ). ñ ¡· ηٷÓÔÔ‡Ó. ‚. ñ ¡· ÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙˆÓ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Ï·ÎÒÓ. ∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ·. ñ ¡· Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Ï·ÎÒÓ Ì ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ËÂ›ÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ˆÎ·ÓÒÓ. ÙÔÓ ÙÚfiÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÔÏÈıˆÌ¿ÙˆÓ (‚Ï. √ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ·Ú·Î·ÏÂ›Ù·È Â›Û˘ Ó· Ï¿‚ÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ˘ fiÙÈ ÙÔ Ì¿ıËÌ· ·˘Ùfi ı· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ Î·È ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ μÈÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ ∞’ Ù¿Í˘. ÁÈ` ·˘Ùfi Î·È Ë ‰È‰·Ûηϛ· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÎÂÓÙÚˆı› ΢ڛˆ˜: ñ ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ·‰È¿ÎÔ˘ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ °Ë˜. ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: ñ ¡· ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó Ù· ·ÚÈ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Ù˘ °Ë˜ Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· ‚·ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘˜. ∂ÈÎfiÓ˜ Î·È ÛΛÙÛ· ·fi Û¯ÂÙÈο ‚È‚Ï›· ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ΔÔ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ¤ÙÛÈ.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·41 ∂ÈÛ‹Ì·ÓÛË: ∏ Ï‹Ú˘ ηٷÓfiËÛË Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ ÙÔ˘ ÁˆÏÔÁÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ 12 ÂÙÒÓ. ª¿ıËÌ· μ4. ΔÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Ù˘ °ÂˆÏÔÁ›·˜–°ÂˆÁÚ·Ê›·˜ ‰.2 ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÛÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. 2. ÒÛÙ ӷ ηıÔ‰ËÁ› ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ‚‹Ì· ÚÔ˜ ‚‹Ì·. ·ÏÏ¿ Ë Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ·fi„ÂˆÓ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰ÔÌ‹ Ù˘ °Ë˜ Î·È ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Ï·ÎÒÓ. ñ ÛÙ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ì ٷ ÔÔ›· ηıÔÚ›˙ÂÙ·È Ë Û¯ÂÙÈ΋ ËÏÈΛ· ÙˆÓ ÁˆÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ñ ÛÙÔÓ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌfi ÙˆÓ Ôχ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¯ÚÔÓÈÎÒÓ ‰È·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ì ¤Ó· 24ˆÚÔ. ñ ¡· Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó Î¿ı ÛÙ¿‰ÈÔ Ì ÙÔÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ηÙËÁÔÚÈÒÓ ÂÙڈ̿وÓ. ªÂ ÙÔ Ì¿ıËÌ· μ4.2. Ù· ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË Î·È ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. π‰È·›ÙÂÚ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ 1. ΔÔ Î‡ÚÈÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Ì¿ıËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ·ÔÛÙ‹ıÈÛË ÔÚÈÛÌÒÓ. ΔÔ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘. øÛÙfiÛÔ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ·Ú·Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ‰ÒÛÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ¯¿ÚÙË ÙˆÓ ËÂ›ÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ. ηıÒ˜ Î·È Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÓfi˜ ÈηÓÔÔÈËÙÈÎÔ‡ ÓÔËÙÈÎÔ‡ ¯¿ÚÙË ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ‰ËÏ·‰‹ Ì ¤Ó· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÚÔÛÈÙfi ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÌÈÎÚÒÓ Ì·ıËÙÒÓ. ∏ ·ÎÚÈ‚‹˜ ‰È·‰Èηۛ· Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÔÏÈıˆÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ÍÂηı·ÚÈṲ̂ÓË Î·È Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË ÛˆÛÙ‹˜ ·¿ÓÙËÛ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂȯÂÈÚËı› Û ¤Ó· Û˘ÓÔÙÈÎfi ‰È- °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 41 . ΔÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ °Ë˜-¶ÂÙÚÒÌ·Ù· Î·È ·ÔÏÈıÒÌ·Ù· (2 ÒÚ˜) ¶ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ·Ú·Ù‹ÚËÛË: ™Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· Ì·ı‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂϤÙËÛ·Ó ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜ Î·È ‹Ú·Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘.

ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ‰È‰·¯ıÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ Ï‹ÚË ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ¯·ÚÙÒÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. 2. ·ÏÏ¿ Î·È ÂÂȉ‹ Ì·˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ (Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ Ù˘ ʇÛ˘). ΔÔ Ì¿ıËÌ· ·˘Ùfi. √ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· ·˘Ùfi Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ. ∂ÈÎfiÓ˜ Î·È ÛΛÙÛ· ·fi Û¯ÂÙÈο ‚È‚Ï›· ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ΔÔ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ¤ÙÛÈ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Ì ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ·ÎfiÌ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ·¿ÓÙËÛË Ë ÂÈÛÙ‹ÌË. ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ·Ï·ÈÔÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ ˙Ô‡Û·Ó. ∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ·. ‚. ·˘Ùfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜.¯.).: Ò˜ ‹ ÁÈ·Ù› Á›ÓÂÙ·È ·˘Ùfi. ΔÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Ù˘ °ÂˆÏÔÁ›·˜–°ÂˆÁÚ·Ê›·˜ ‰. ÂÂȉ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈ΋˜ Ù·ÍÈÓfiÌËÛ˘ ÙˆÓ ÂÙڈ̿وÓ. ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ Ô ÙÚfiÔ˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÔÏÈıˆÌ¿ÙˆÓ fiÛÔ ÙÔ fiÙÈ Ù· ·ÔÏÈıÒÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÛËÌ·Û›·. ∏ Â›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÛÂÈÛÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ËÊ·ÈÛÙ›ˆÓ Î·È Ë ·fiıÂÛË ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Ù˘ ‰È¿‚ÚˆÛ˘ Û ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Â›Ó·È Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ Ù¿Í˘ Î·È Á›ÓÔÓÙ·È Â‡ÎÔÏ· ηٷÓÔËÙ¿ ·fi ·È‰È¿ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜. ÒÛÙ ӷ ηıÔ‰ËÁ› ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ‚‹Ì· ÚÔ˜ ‚‹Ì·. √È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ÌÈ· ÁÂÓÈο ·Ô‰ÂÎÙ‹ ¤ÎÊÚ·ÛË. ∂ÈÙÔ›¯ÈÔÈ ¯¿ÚÙ˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Á. ñ ¡· Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó ÙË ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ÂÓ‰ÔÁÂÓÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÚÔÛÂÈÚÒÓ Î·È ËÊ·ÈÛÙ›ˆÓ Î·È Ì ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÛÂÈÛÌÒÓ. ΔÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fï˜ Â›Ó·È fiÙÈ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ô ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙÔÓ ÛÙ›ÚÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ηٷÙÂÌ·¯ÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÁÓÒÛ˘ Î·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ‰ÈÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·.3.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·42 ‰·ÎÙÈÎfi ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘. 42 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY . °ÂÓÈÎfiÙÂÚ· ¿ÓÙˆ˜. π‰È·›ÙÂÚ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ 1. ΔÔ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘. ñ ¡· Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó ÙË ‰Ú¿ÛË Ù˘ ‰È¿‚ÚˆÛ˘ Ì ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘ Ù˘ °Ë˜. ηıÔ‰ËÁÒÓÙ·˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ Èı·Ó¤˜ ÂȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ÁˆÏÔÁÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ª¿ıËÌ· μ4. Ë ÔÔ›· fï˜ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ (. ¢˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜ ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙȘ ÂÓ‰ÔÁÂÓ›˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·fi ÙȘ Â͈ÁÂÓ›˜ Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ì ‰Èο ÙÔ˘˜ ÏfiÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÁÂÓÓÒÓÙ·È Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ Ù˘ °Ë˜.

ñ ¡· Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ì ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ªÔÚʤ˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘ Ù˘ °Ë˜ ¶ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ·Ú·Ù‹ÚËÛË: ΔÔ Ì¿ıËÌ· ·˘Ùfi Â›Ó·È ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ Ù˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ηٷÓÔÌ‹˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È Ì ·ÓıÚˆÔÁˆÁÚ·ÊÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ÛÙ· ÔÔ›· ı· ηٷϋÍÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜. ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰›ÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ÛÙËÓ Â›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·43 ª¿ıËÌ· μ4. ¶ÔÏϤ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰ȿ‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·Û›·. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·. ñ ¡· Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ì ÙËÓ ÔÈÎÈÏÔÌÔÚÊ›· ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˙Ô˘Ó Û` ·˘Ù¤˜ (Û‡ÛÙËÌ·. Ô fiÚÔ˜ «‚ÔÛÎÔÙfiÈ·» ÎÚ›ıËΠÈÔ ‰fiÎÈÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ÛËÌ·Û›·˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰ȿ‰ˆÓ ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. π‰È·›ÙÂÚ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ √È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó ÙÔÓ fiÚÔ «‚ÔÛÎÔÙfiÈ·» ÁÈ· Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰ȿ‰Â˜ ÙˆÓ Ë›ڈÓ. ñ ¡· Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ì ÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ·˘Ù¿ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È (Û‡ÛÙËÌ·. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›·. ÒÛÙ ӷ ηıÔ‰ËÁ› ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ‚‹Ì· ÚÔ˜ ‚‹Ì·. ‚. ∂ÈÎfiÓ˜ Î·È ÛΛÙÛ· ·fi Û¯ÂÙÈο ‚È‚Ï›· ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ΔÔ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ¤ÙÛÈ. ¢π¢∞∫Δπ∫∏ ∂¡√Δ∏Δ∞: μπ√™º∞πƒ∞ ∞Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ŸÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜. Δ· ·Ú·¿Óˆ ÂÍËÁÔ‡Ó ÁÈ·Ù› Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Á›ÓÂÙ·È Ì ¤Ó·Ó Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Ë Ù¿ÍË. ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË). Δ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘. ΔÔ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘.4. ÙˆÓ ‰ȿ‰ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÚ‹ÌˆÓ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ÙˆÓ ‰ȿ‰ˆÓ Î·È ÙˆÓ Âڋ̈Ó. ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Èı·Ó¤˜ ÂȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ÔÚÔÛÂÈÚÒÓ. fi¯È ÙfiÛÔ ÂÂȉ‹ Â›Ó·È Î·ÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈ̘ fiÛÔ ÂÂȉ‹ Û˘ÓÙËÚÔ‡Ó ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÈÎÈÏ›· Ê˘ÙÔÊ¿ÁˆÓ ˙ÒˆÓ. ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÙ· ÔÔ›· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ë ˙ˆ‹. ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ì ٷ ÔÔ›· ı· ÌÂÏÂÙËı› ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜. ∂ÈÙÔ›¯ÈÔÈ ¯¿ÚÙ˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Á. ∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ·. ™ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ë Û¯ÔÏÈ΋ °ÂˆÁÚ·Ê›· ÂӉȷÊÂÚfiÙ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË Î·È Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÔÚÔÛÂÈÚÒÓ. ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË). °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 43 .

∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ. ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ: 1) √ fiÚÔ˜ «ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ·» ÚÔÙ¿ıËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ 1935 ·fi ÙÔÓ Tansley. Δ· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ı›ÁÔ˘Ó ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ÛÙfi¯ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï˘ı› ηٿ ÎfiÚÔ Û ÔÏÏÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÁÓÒÛ˘ Î·È ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó Î·È ¿ÏÈ Â‰Ò. ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· «Â›Ó·È ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi Ê˘ÛÈΤ˜. ‰È·‰Ô¯Èο. ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË). ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ÙˆÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ.). ΔÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ fï˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ì ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ‰È¢ڇÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÌÂٷ͇ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ·¤¯Ô˘Ó Ôχ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. Û ÔȘ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ Î·È Â‰·ÊÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÎÙÏ. ¯ËÌÈΤ˜ Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜. √È ¿ÓıÚˆÔÈ. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ηٷÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ·Ú·ÓÔ‹ÛÂȘ ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· fiÚÈ¿ ÙÔ˘˜. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. √È ‚ÈÔÏfiÁÔÈ Â›¯·Ó ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÓˆÚ›˜ fiÙÈ ÔÈ ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Â›Ó·È ·ÌÊ›‰ÚÔ̘ Î·È fiÙÈ ÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ‰ÂÓ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ ·ÓfiÚÁ·ÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. Ô ÔÔ›Ô˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ì’ ·˘ÙfiÓ ÂÓÓÔ› fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹. Û ÔÈ· ¢ڇÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È. ÔÈ Ôԛ˜ ÂÓÂÚÁÔ‡Ó Û ÌÈ· ¯ˆÚÔ–¯ÚÔÓÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜». ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÓÙÔÈÛÙ› Ì ·fiÏ˘ÙË ·ÎÚ›‚ÂÈ· Û ¤Ó·Ó ¯¿ÚÙË. ÙÔ ÔÔ›Ô Ì·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ‰È·ÈÚԇ̠ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Û ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÙÌ‹Ì·Ù·. 44 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY . Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Ï‡ÛÂȘ Î·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁ¿ Û ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ·ԂϤÔ˘Ó Û ÌÈ· ·ÂÈÊfiÚÔ ·Ó¿Ù˘ÍË. ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·ÓfiÚÁ·ÓˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜. ŸÏÔÈ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ÛÙfi¯ÔÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Ù˘ ıÂÛÌÔıÂÙË̤Ó˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ Ôϛ٘ ÈηÓÔ‡˜ Ó· ηٷÓÔÔ‡Ó Ù· ÔÈÎÔÏÔÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. Ó· Û˘˙ËÙÔ‡Ó ÁÈ` ·˘Ù¿.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·44 ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙË ÛËÌ·Û›· ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË (Û‡ÛÙËÌ·. Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ó· ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ (ıˆڛ· Ù˘ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ‰È·‰Ô¯‹˜ ÙˆÓ Harming Î·È Cowles). ÂÂȉ‹ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û·Ê‹ fiÚÈ·. ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ Ì ۯÂÙÈ΋ ·ÎÚ›‚ÂÈ· fi¯È ÙfiÛÔ ÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ fiÛÔ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ˘fi„Ë (ÙÈ Â›‰Ô˘˜ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· ›ӷÈ. ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ·fi ÙË Ì›· ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙËÓ ¿ÏÏË Î·È ·Ó·ÙÚ¤Ô˘Ó ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ·ÁȈıÔ‡Ó. ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ. ÂÓÒ ÙÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Î·È fi¯È Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. ∞˘Ùfi Ô˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ·Óı› Â›Ó·È fiÙÈ Ô ·Ô‰ÂÎÙfi˜ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Lindemann: ·) ·Ê‹ÓÂÈ ÙÂÏ›ˆ˜ ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜. §›Á· ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· (ÙÔ 1942) Ô Lindemann ¤Î·Ó ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚÔ ÙÔÓ Î¿ˆ˜ ·Û·Ê‹ ·˘ÙfiÓ ÔÚÈÛÌfi. 2) ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜ Î·È ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Î·È ¿ÏϘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ οÓÔ˘Ó ·ÎfiÌ· ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË ÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ηٷÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ‚) ∂ÈÛ¿ÁÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË ÙÔÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ¯ÒÚÔ˘ Î·È ¯ÚfiÓÔ˘. ΔÔ È‰È·›ÙÂÚÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Ë Û¯ÔÏÈ΋ °ÂˆÁÚ·Ê›· Â›Ó·È Ë ¯ˆÚÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. Ë ÔÔ›· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi Ù· ȉȷ›ÙÂÚ· Ê˘ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο οı ÂÚÈÔ¯‹˜. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·. ÂÈÙ·¯‡ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘˜. ·ÏÏ¿ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi. ∂Ô̤ӈ˜ Ù· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ·Í›· ˆ˜ ÂÚÁ·Ï›· ÌÂϤÙ˘ ÌfiÓÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË Ê¿ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È. ·ÊÔ‡ ÂÈÛ¯ˆÚÔ‡Ó ÙÔ ¤Ó· ÛÙÔ ¿ÏÏÔ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ Ù· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó. ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÔÏÏÒÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ì¤Û· Û ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ÂÂȉ‹ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ ¤Ó· ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÌÂϤÙ˘. °È· Ó· ·ÔÊ¢¯ı› οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. ñ ¡· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›Â‰Ô Î·È Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÂÈÊfiÚÔ ·Ó¿Ù˘ÍË (·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË). ŒÓ· ·Ô‰ËÌËÙÈÎfi ÙËÓfi. ·ÎÔ‡ÛÈ· ‹ ÂÎÔ‡ÛÈ·. ÌÂÙ·‚ÔÏ‹.

¯. ‚ÚÔ¯ÂÚ¿ ‰¿ÛË. ΔÔ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ ‚. ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÙȘ Ôԛ˜ ˘·ÈÓ›ÛÛÂÙ·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ (. ¶Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ Â›Û˘ Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ ΔÂÙÚ¿‰ÈÔ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ. ñ ¡· Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ·˘ÙÒÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ì ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ °Ë˜. °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 45 . ÂȉÈο fï˜ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Ì¿ıËÌ· ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÂÈÎfiÓˆÓ ·fi ¿ÏϘ ËÁ¤˜. ∂ÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ ÔÈ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈ̘ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙËÓ Ù¿ÍË. ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ Ê˘ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ˙Ô˘Ó. ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ˘ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ·ÏÏ¿ Î·È Û ¿ÏϘ ËÁ¤˜. ¤¯Ô˘Ó Û¯ÂÙÈ΋ ÌfiÓÔ ·Í›·. ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Èı·Ó¤˜ Û¯¤ÛÂȘ ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛ˘ ÔÈ Ôԛ˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Û ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· (‚Ϥ ΔÂÙÚ¿‰ÈÔ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ). ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ì ٷ ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ë ‰È·›ÚÂÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ÏfiÁˆ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó. ∂ÈÙÔ›¯ÈÔÈ ¯¿ÚÙ˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Á. ª¿ıËÌ· μ5 μÈfiÛÊ·ÈÚ· ¶ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ·Ú·Ù‹ÚËÛË: ΔÔ Ì¿ıËÌ· ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô Ó· Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÁÓÒÛÂȘ ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏ›Ô. ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ¿ÏÏ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ (μÈÔÏÔÁ›·). Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ‰È¿ÊÔÚÔÈ ¯¿ÚÙ˜ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ηٷÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ. ∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ·. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ Î˘ÚÈfiÙÂÚˆÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ÈÛÔÚÚÔ›·˜. ̤۷ ÛÙ· ÔÔ›·.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·45 ªÂ ‚¿ÛË Ù· ·Ú·¿Óˆ. ÒÛÙ ӷ ηıÔ‰ËÁ› ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ‚‹Ì· ÚÔ˜ ‚‹Ì·. Ê˘ÏÏÔ‚fiÏ· ‰¿ÛË ÎÙÏ. ÁÈ` ·˘Ùfi Î·È Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È ıÂÚÌ¿ Ë ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ Ù˘. Ù¿ÈÁη. ñ ¡· Û˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·Ó¿Ù˘Í˘ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘ Î·È Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Ï‡ÛÂȘ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔοÏÂÛ·Ó ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË. ÁÈ` ·˘Ùfi Î·È ‰Â ‰›ÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÙ·ÛË Û ÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÁÓˆÛÙÔ›. ∂ÈÎfiÓ˜ Î·È ÛΛÙÛ· ·fi Û¯ÂÙÈο ‚È‚Ï›· ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ΔÔ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ¤ÙÛÈ.). ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÏÒ˜ «‰›· ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û˘».

ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ·˘Ù¿ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ηıÒ˜ ÙȘ ·Ó·Áο˙ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ¤Ó·Ó ·‰È¿ÎÔÔ ·ÁÒÓ·. ·ÏÏ¿ Î·È Ë Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ËÏÈ˘. ·ÏÏ¿. 3. fiÙ·Ó ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÚÔηÏ› Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜. ÂÂȉ‹ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. ∏ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ (Ê˘ÛÈ΋ ·‡ÍËÛË) ÂÓfi˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Î·Ù¿ ‚¿ÛË ·fi ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ÁÂÓÓ‹ÛÂˆÓ Î·È ı·Ó¿ÙˆÓ. ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜. ™ËÌ·Û›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó Û οı ÂÚÈÔ¯‹ ‹ ¯ÒÚ·. √È ‰È·ı¤ÛÈÌÔÈ Î¿ı ÛÙÈÁÌ‹ Ê˘ÛÈÎÔ› Î·È ·ÓıÚÒÈÓÔÈ fiÚÔÈ ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÚ·ÊÔ‡Ó Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ. ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ: 1. ‚) ªÂ ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜. ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È ¯ÒÚÔ˘. ∞ÒÙÂÚÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Â›Ó·È Ó· Ê·Ó› fiÙÈ ÙÔ ·ÛÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ¤Ó·Ó ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜. Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙȘ ÈÔ ÊÙˆ¯¤˜. Ë ÔÔ›· ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· ÌÈ·˜ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì ÔÏÏÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜. fi¯È ÌfiÓÔ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ (Îϛ̷. 4. ¢π¢∞∫Δπ∫∏ ∂¡√Δ∏Δ∞: √π ∞¡£ƒø¶√π ∫∞π √π ¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∂™ Δ√À™ ¢π¢∞∫Δπ∫∏ À¶√∂¡√Δ∏Δ∞: ¶§∏£À™ª√™ ∞Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ŸÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÚÈıÌËÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË (ÌÂÙ·‚ÔÏ‹) ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Î·È ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙÔ˘. Ë ·ÚÈıÌËÙÈ΋ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÌÈ·˜ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÔÌ¿‰·˜ Â›Ó·È Û˘Ó¿ÚÙËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÁÂÓÓ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ı·Ó¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ì ÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ 46 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY . ÁÈ· Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› Û`·˘Ù¤˜. ÁÈ· ¿ÏϘ fï˜. ¤‰·ÊÔ˜. Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÚÔηÏ› Ӥ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. Á) ªÂ ÙȘ fiÏÂȘ. ∏ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Â›Ó·È ·ÓÔÌÔÈfiÌÔÚÊË. ™Â fi. ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. ÓÂÚfi). ·ÏÏ¿ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜. √ ¿ÓıÚˆÔ˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ¯ÒÚÔ. ∞˘Ù‹ Ë ·¤Ó·Ë ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË Î·È ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È ¯ÒÚÔ˘ Â›Ó·È Ë ÂÌÙÔ˘Û›· Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ °ÂˆÁÚ·Ê›·˜.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·46 ¢π¢∞∫Δπ∫∏ ∂¡√Δ∏Δ∞: ∞¡£ƒø¶√°∂¡∂™ ¶∂ƒπμ∞§§√¡ ∂π™∞°ø°∏ ∞˘Ù‹ Ë ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· ‰›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ÔÏϤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ·ÏÏËÏÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˘. ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜. ÙË Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ËÏÈ˘ Î·È ÙËÓ ÂͤÏÈÍ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. ·ÔÙÂÏ› ·‰˘Ó·Ì›·. ∏ ÔÈÎÈÏ›· ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏË. ÂÂȉ‹ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰ÂÛfi˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘˜ ‹ Î·È Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË °Ë. ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È fï˜ ·fi ÙË ÌÈÎÚ‹ ËÏÈΛ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ù˘ ∞’ Ù¿Í˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘. 2. Δ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÎÚ›ıËÎ·Ó fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î·Ù·ÓÔËÙ¿ ·fi ·È‰È¿ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ Â›Ó·È ÂΛӷ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË: ·) ªÂ ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi. √ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ ·ÔÙÂÏ› ‰‡Ó·ÌË ÁÈ· ÔÚÈṲ̂Ó˜ ¯ÒÚ˜. ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ Î·È ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜.

2 17.1 9. ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ·Ú·ÙËÚËı› Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡.3 49. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÙÒÓ 1910 Î·È 1950 Ô Ú˘ıÌfi˜ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÂÈÙ·¯‡ÓıËÎÂ.000 ¿ÙÔÌ·) Î·È Ù˘ ıÓËÛÈÌfiÙËÙ·˜ (ı¿Ó·ÙÔÈ ·Ó¿ 1. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο. 3. Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·˘Í¿ÓÂÙ·È ·ÏÏ¿ Ì Ôχ ·ÚÁÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ (Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¤ÌÂÈÓ ÛÙ¿ÛÈÌÔ˜).1 15.7 13.6 13.8 34.1 12. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÂÎ ÚÒÙ˘ °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 47 . 4.9 12.4 26.1 8.8 30. ÌÔÚԇ̠ӷ Û˘ÌÂÚ¿ÓÔ˘Ì fiÙÈ: 1.5 19.7 31.7 30.ÙÈ ÛÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‰ÂηÂٛ˜.11 13.2 13.9 50. ∞fi ÙÔ 1980 Î·È ÌÂÙ¿ ÔÈ ÁÂÓÓ‹ÛÂȘ ÌÂÈÒıËÎ·Ó ÂÓÙ˘ˆÛȷο.9 15.8 43. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÙÒÓ 1820 Î·È 1830 Ë ıÓËÛÈÌfiÙËÙ· ˘ÂÚ›¯Â Ù˘ ÁÂÓÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ı˘ÛÈÒÓ Ô˘ ··›ÙËÛÂ Ë ∂ıÓÈ΋ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË.0 28.7 14. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ 2003).5 7.2 31. 2. ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÙÒÓ 1821 Î·È 1990 ÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ ÁÂÓÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ıÓËÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÌÂÙ·‚Ï‹ıËÎ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶INAKA™ 1 ¢ÂηÂÙ›· 1821-30 1831-40 1841-50 1851-60 1861-70 1871-80 1881-90 1891-00 1901-10 1911-20 1921-30 1931-40 1941-50 1951-60 1961-70 1971-80 1981-90 1991-99 °ÂÓÓËÙÈÎfiÙËÙ· 40. ·ÏÏ¿ ÈÔ ·ÚÁ¿ Î·È Û ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ·fi fi.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·47 Ù˘ ÁÂÓÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ (ÁÂÓÓ‹ÛÂȘ ·Ó¿ 1. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜.7 9. 5. ‰ÈfiÙÈ Ë ıÓËÛÈÌfiÙËÙ· ÌÂÈÒıËΠÔχ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ÈÔ ¤ÓÙÔÓ· ·fi fi.4 7.000 ¿ÙÔÌ·).1 36.ÙÈ Ë ıÓËÛÈÌfiÙËÙ·.0 52.8.0 9. Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘ÂÚ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÁÂÓÓ‹ÛÂȘ.8 6. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰‡Ô ‰ÂÈÎÙÒÓ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ Ù¿ÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ó· ·˘ÍËı› ‹ Ó· ÌÂȈı› ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ (Ê˘ÛÈ΋ ·‡ÍËÛË). ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·˘Í‹ıËΠÔχ Ë ıÓËÛÈÌfiÙËÙ· ÏfiÁˆ Á‹Ú·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡.5 7.3 22. ™ÙÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÂÈÒıËΠÂ›Û˘ Ë ÁÂÓÓËÙÈÎfiÙËÙ·. ÂÈÛ‹ÁËÛË Û ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ∫. ΢ڛˆ˜ ÂÂȉ‹ Ë ıÓËÛÈÌfiÙËÙ· ÌÂÈÒıËΠÛËÌ·ÓÙÈο. ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÏÔ‡˜ ı·Ó¿ÙÔ˘˜ (‰ËÌÔÁÚ·ÊÈο «ÚˆÙfiÁÔÓË» ÎÔÈÓˆÓ›·).1 15.2 12.9 2.8 52.9 15.5 11.8 9.5 13. ∫Ô˘ÙÛfiÔ˘ÏÔ (√È ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÙÒÓ 1830 Î·È 1910 Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈ˙fiÙ·Ó ·fi ÔÏϤ˜ ÁÂÓÓ‹ÛÂȘ. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÙÒÓ 1950 Î·È 1980 Ô Ú˘ıÌfi˜ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÂÈÙ·¯‡ÓıËÎÂ.6 41.9 20.3 28.1 46.3 ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙË ‰È·‰Ô¯‹ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ›Ó·Î· 1.7 0.2 20.9 39.0 39.8 10.5 º˘ÛÈ΋ ·‡ÍËÛË . ηٿ ÙÔÓ ∫.0 28.2 8.8 £ÓËÛÈÌfiÙËÙ· 49.

ªÈ· ηϋ ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÔÈ μÚÂÙ·ÓÔ› ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ› Chapman Î·È Baker ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘˜ The changing Geography of Asia (§ÔÓ‰›ÓÔ 1992).000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ (ıÓËÛÈÌfiÙËÙ·). ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÙÒÓ 1960 Î·È 1972 Ë Ì¤ÛË ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÚÔÊ‹˜ ·Ó¿ ·ÁÚfiÙË Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯ÒÚ˜.ÙÈ Î·È Ó· οÓÂÈ Ô ·Ó·Ù˘Á̤ÓÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜. Â›Ó·È Ú·ÎÙÈο ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ «ÂÈÛ‚ÔÏ‹» ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ì fiϘ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ô˘ ÙË Û˘Óԉ‡ԢÓ. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·.000. Ÿ.000.000 ¿ÙÔÌ·. Ë ·Ó·ÏÔÁ›· ÙˆÓ ÁÂÚfiÓÙˆÓ ÛÙÔÓ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi Û˘Ó¯Ҙ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ. Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Î·È Ë ·Ó·ÏÔÁ›· ÙˆÓ ı·Ó¿ÙˆÓ ·Ó¿ 1. ·Ó Ô ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ Î·È ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó.000 ·ÓıÚÒˆÓ ÂÚ›Ô˘. ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ¤ˆ˜ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 21Ô˘ ·ÈÒÓ· Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ °Ë˜ ı· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 11. ∞˘Ùfi ÚÔηÏ› ÏËıÒÚ· ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. Ë ÔÔ›· ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ù˘ ¿ÓÈÛ˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ηٷÓÔÌ‹˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÚÔÊ‹˜ (›Ó·Î·˜ 2) Ì ÙËÓ ·ÓÔÌÔÈfiÌÔÚÊË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ (›Ó·Î·˜ 3). fiˆ˜ ›ӷÈ. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο. Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ Ì›· «¶¿ÙÚ·» οı ̤ڷ ‹ ηٿ Ì›· «°ÂÚÌ·Ó›·» οı ¯ÚfiÓÔ. ·ÏÏ¿ ·ÌÊÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ·Ó ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ı· ·ÓÙ¤ÍÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË Ô˘ ı· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. fiˆ˜ ÔÈ fiÏÂÌÔÈ. √È ÂȉÈÎÔ› ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ı· Â›Ó·È ÙfiÙ Û ı¤ÛË Ó· ıÚ¤„ÂÈ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ·ÓıÚÒˆÓ. ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ·) ΔËÓ ·ÚÈıÌËÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÂÓfi˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂËÚ¿˙Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏ· ÁÂÁÔÓfiÙ·. ∫·Ù¿ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ·˘ÙÔ‡˜.000 ¿ÙÔÌ·. ¢ÈfiÙÈ Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÛÙȘ ÊÙˆ¯¤˜ ¯ÒÚ˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·Ó¿ÁÎË ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ‰Âο‰ˆÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÂÈϤÔÓ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο.000. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ.000 ·Ó¿ ¤ÙÔ˜. ™‹ÌÂÚ· Ë ·‡ÍËÛË Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 200. Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ ÚÔÛ¤¯ÔÓÙ·˜ ȉȷ›ÙÂÚ· Ù· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ «ÌËӇ̷ٷ» Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘. ÔÈ ÂȉË̛˜ Î·È Ë ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË. ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ô μ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¶fiÏÂÌÔ˜ ÚÔοÏÂÛ ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ 50. ‹Ù·Ó: 48 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY . ∏ ηٷÓfiËÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙÚÂȘ ΢ڛˆ˜ ÏfiÁÔ˘˜: 1. ÂÓÒ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈÌˆÓ Â‰·ÊÒÓ Ì ·Ó¿ÏÔÁÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜.000 οı ¯ÚfiÓÔ. ¢ÈfiÙÈ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ÂÎÊÚ·Ṳ̂ÓË Û ıÂÚÌ›‰Â˜ ·Ó¿ ¤ÙÔ˜. Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· fi¯È Ì ÁÂÓÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ·ÏÏ¿ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ·Ú·‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ. 3. ‰ËÏ·‰‹ ηٿ 35.000 ¿ÙÔÌ· οı ̤ڷ ‹ 80. ŸÙ·Ó fï˜ ÌÈ· ·ÓıÚÒÈÓË ÔÌ¿‰· ‰Â ÁÂÓÓ¿ ·È‰È¿.000. Ù· 6 ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ‰È¿ÚÎÂÈ¿˜ ÙÔ˘ Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ °Ë˜ ·˘Í‹ıËΠηٿ 200. ÌÈ· ÈÔ ÚÔÛÂÎÙÈ΋ ÂͤٷÛË fï˜ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÂÂȉ‹ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ·˘Ù¿ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ÁÂÓÓ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ı·Ó¿ÙÔ˘˜. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ.000. ‚) √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙË °Ë ‰ÂÓ ·ÚÔ˘Û›·Û ÔÙ¤ Ì›ˆÛË. ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ fiÛÔ ı·Ó·ÙËÊfiÚÔÈ ‹Ù·Ó ÔÈ fiÏÂÌÔÈ Î·È ÔÈ ÂȉË̛˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛÂ Ë ·ÓıÚˆfiÙËÙ·. Ë ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ·ÙfïÓ. 2.000. ∂Ô̤ӈ˜ ÔÈ ÌÈÎÚÔ› Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∞’ Ù¿Í˘ ·ÚΛ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó ÌfiÓÔ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. ¢ÈfiÙÈ ÌfiÓÔ ¤ÙÛÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó Î¿ÔÙ ÙÔ Â›‰Ô˜ Î·È ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ‰È·ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ȤÛÂˆÓ (ÂÓÙ¿ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ) Ô˘ ı· ÚÔηϤÛÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ë ÂÎÚËÎÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙȘ ÊÙˆ¯¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ë ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË ‹ Î·È Ì›ˆÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ ÏÔ‡ÛȘ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·48 fi„ˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÂÚ›ÂÚÁÔ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ fiÚÔ˘ ˙ˆ‹˜ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È Î·È ·fi ·‡ÍËÛË Ù˘ ıÓËÛÈÌfiÙËÙ·˜.

000 4.000.600.000 3.400. °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 49 .000 – 6.000.∞.¶.000 6.081.000 4.700.312.000 330.510. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ Ì¿ÏÈÛÙ· ·˘Í¿ÓÂÙ·È ϤÔÓ.000 ∫·Ù¿ ÙÔÓ √∏∂.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·49 ¶INAKA™ 2 ∞ÊÚÈ΋ (cal/year) °Î¿Ó· ∫¤Ó˘· ª·‰·Á·ÛοÚË ª·ÚfiÎÔ ¡ÈÁËÚ›· Δ˘ÓËÛ›· ∫ÔÁÎfi ∞Û›· ∫›Ó· ™ÚÈ §¿Óη πÓ‰›· ¶·ÎÈÛÙ¿Ó πÓ‰ÔÓËÛ›· ºÈÏÈ›Ó˜ Δ·˚Ï¿Ó‰Ë μÚÂÙ·Ó›· ÙÔ 1810 ∏. ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÙÚÔÊ‹˜ ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ‹‰Ë ÏÔ‡ÛÈÔ ÎfiÛÌÔ.6 7.500.000 21.000 5.000.000 5.600.000.500.000 ¶√™√™Δ√ % 18 13 60 1.000 5.000 4.000.000.000.300.300.300.000.000.000 10.500.000 7.000. ÂÓÒ ÙÔ 2025 ÛÙËÓ ∞Û›· Î·È ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ ı· ˙ÂÈ ÙÔ 78% ÂÚ›Ô˘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ.000 30.000 4.000.000 153.000 590. ÙÔ 1840 ∏.600.∞.¶.000 4.000 3. ÁÈ·Ù› ÛÙȘ ÊÙˆ¯¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ù·¯‡ÙÂÚË Î·È Ë ÂͤÏÈÍË Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÈÔ ·ÚÁ‹.000 5.000 14.000 1. ÙÔ 1972 £ÂÚÌ›‰Â˜/¤ÙÔ˜ 3. ·ÓÙ› Ó· ÌÂÈÒÓÂÙ·È.000 1.4 √ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ÈÓ¿ÎˆÓ 2 Î·È 3 Ô‰ËÁ› ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ. ÙÔ 2025 Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ οı ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ °Ë˜ ı· ›ӷÈ: ¶INAKA™ 3 ¶∂ƒπ√Ã∏ ∫√™ª√™ ∞ºƒπ∫∏ ∞ª∂ƒπ∫∏ ∞™π∞ ƒø™π∞ ∂Àƒø¶∏ ø∫∂∞¡π∞ ¶§∏£À™ª√™ 8.939.0 0.400.400.900.

·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ ·‰È¿ÎÔ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘ Î·È ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ˙ÂÈ. Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó οı ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÂÁ›ÚÔ˘Ó ··ÈÙ‹ÛÂȘ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ‰ÂηÂٛ˜ ÛÎÏËÚ‹˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ (Îϛ̷. ΔËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÎfiÓ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ‰›ÓÂÈ Ë ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ˘Ú·Ì›‰·˜ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ. ·ÓÙÔ‡ ›‰È˜ Î·È fiÙÈ ÔÈ ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ·fi ÙËÓ ÔÙÈ΋ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ï‡ÛË ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ‚·Û·Ó›˙Ô˘Ó. ªÈ· ·ÓıÚÒÈÓË ÔÌ¿‰· Ì ÔÏÏ¿ Ó·ڿ ̤ÏË ¤¯ÂÈ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ·˘ÍËı› ·ÚÈıÌËÙÈο ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ·fi ÌÈ· ¿ÏÏË Ì ¯·ÌËÏ‹ ·Ó·ÏÔÁ›· ·È‰ÈÒÓ.¯. ÒÛÙ ӷ ÌË ‰Ôı› ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ë ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ÔÈ ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ ·ÔÙÂ- ÏÔ‡Ó ¤Ó· ÂÚÈÙÙfi ‚¿ÚÔ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÎÒÛÔ˘Ó ÔÈ ÓÂfiÙÂÚÔÈ. Ê˘ÛÈÎÔ› fiÚÔÈ) Î·È ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ (ÈÛÙÔÚÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰Â‰Ô̤ӷ. Δ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘ ÂÓfi˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Â›Ó·È ÔÏÏ¿. ÛËÌ·Û›· fï˜ ¤¯ÂÈ Ó· ÌË ‰Ôı› Ë ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Û οÔÈÔÓ ¯ÒÚÔ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fiÏ˘Ù· ·fi ¤Ó·Ó ·Ú¿ÁÔÓÙ·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·. fiÏÂÌÔÈ. ıÚËÛΛ˜). ΔËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·Á·ıÒÓ.). ·ÎfiÌË. ∞Ôχو˜ ··Ú·›ÙËÙÔ Â›Ó·È Â›Û˘ Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Û ¯¿ÚÙË ÙȘ 6–7 ÌÂÁ¿Ï˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ·ÓıÚÒˆÓ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜ ηÈ. Ó· ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÙȘ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙÔ˘˜. Ó· ÙȘ ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ó (. ·ÏÏ¿ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∞’ Ù¿Í˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó: 1. ∫·Ù¿ ηÓfiÓ· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ¤Ó·Ó ÔχÏÔÎÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ‹. °È· Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi ‰˘Ó·ÙfiÓ. Ô ÔÔ›Ô˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ‹ «ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·» Î·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂÈ‚ÈÒÓÂÈ. ÙËÓ ‡·ÚÍË ÓÂÚÔ‡ ÎÙÏ. ·È‰Â›· ÎÙÏ. ·ÏÏ¿ Ë Î·Ù·ÓfiËÛË Î·È Ë ·Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·50 ¶ P O ™ O X H : ∏ ·Ó¿ÁÎË Î¿Ï˘„˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ÛÙfi¯Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Ù· ·È‰È¿ ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ ÌÂٷ͇ «ÏÔ‡ÛȈӻ Î·È «ÊÙˆ¯ÒÓ» ÎÚ·ÙÒÓ ‹ Ï·ÒÓ. ΔËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î¿ı ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜. ¶ P O ™ O X H : ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ΢ڛˆ˜ ·Ú¿ÁÔ˘Ó Â›Ó·È ÔÈ Ó¤ÔÈ. ∞ÒÙÂÚÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ù‹ ηı·˘Ù‹Ó Ë ÌÂϤÙË Ù˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ηٷÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ıÚËÛÎÂÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÁψÛÛÒÓ. ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ. ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔ–Ôχ. ™˘Ó‹ıˆ˜ ÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ˘ÂÚÙÂÚÔ‡Ó. ñ ¡· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ù· ÔÔ›· Ó· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ Û˘Óı‹Î˜ ˙ˆ‹˜ Ë ËÏÈÎȷ΋ Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ (·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË. ÙÔ Îϛ̷. fiÛÔ ÙÔ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ë ËÏÈΛ· Î·È ÔÈ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜. ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÈÂÚ·Ú¯Ô‡Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜ ηÈ. ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ οı ·ÓıÚÒÈÓË ÔÌ¿‰· ·ÔÎÙ¿ ÙÔÓ ‰ÈÎfi Ù˘ ȉȷ›ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ Â·Ê‹˜ Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ÌÂÙ·‚ÔÏ‹).). ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ (ÁÏÒÛÛ˜. 50 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY . 2. Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ. ·ÎÙ¤˜ Î·È ı¿Ï·ÛÛ·. Î·È Ù˘¯·›ˆÓ Û˘Ì‚¿ÓÙˆÓ. ∞ÒÙÂÚË Âȉ›ˆÍË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÁÈ·Ù› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ʇÁÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜ Î·È ¿Ó Û οÔÈÔÓ ¿ÏÏÔÓ Î·È fi¯È Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó Ú·ÙÛÈÛÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ. ÁÔÓÈÌfiÙËÙ· ‰¿ÊÔ˘˜. ·Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ. ÙȘ ·ÎÙ¤˜.

∂Ó‰ÂÈÎÙÈο. ∫‡ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ Â›Ó·È Ë ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈ΋ ıÚËÛΛ·. ÁÈ· Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚˆı› Ô ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜).000. ‰ÈfiÙÈ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·fi Ù· ÈÛÙÔÚÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·. Ô˘ ÂËÚ¿˙ÂÈ ¤ÓÙÔÓ· ÙÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÙÔ›Ô. ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ οÓÂÈ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘˜. Δ˘ÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·ÔÙÂÏ› Ë ¿ÚÓËÛË ÌÂÚÈÎÒÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ Ó· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ó· ÊÔÚÔ‡Ó Î¿Ï˘ÌÌ· Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ı· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ fiÙÈ ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ Î·È Ù˘ ∞Û›·˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο: 1. ·ÚΛ Ó· ÛÎÂÊÙ› fiÙÈ ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ª·ÁÎÚ¤Ì (ª·ÚfiÎÔ. 3. ÂÂȉ‹ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·ÍÈÒÓ. ™ÙËÓ πÓ‰›·. ‰ÈfiÙÈ ÛÙËÓ πÓ‰È΋ ÃÂÚÛfiÓËÛÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÁÏÒÛÛ˜ Î·È ‰È¿ÏÂÎÙÔÈ. 2. Ì ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÙȘ: – ¯›ÓÙÈ (ÌÈÏÈ¤Ù·È ·fi 350. ÂÂȉ‹ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ·˘Ùfi ˘Ô‚È‚¿˙ÂÈ ÙË ı¤ÛË Î·È Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜.000. √È ΔÔ‡ÚÎÔÈ. ∞ÏÁÂÚ›·. Ì›· ·fi ÙȘ Â›ÛË̘ ÁÏÒÛÛ˜ Â›Ó·È Î·È Ë ·ÁÁÏÈ΋. ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ.000) °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 51 .000) – ªÂÓÁοÏÈ (68. ΔȘ Û˘Ó‹ıÂȘ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜. ΔË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ.000 ·ÓıÚÒÔ˘˜) – ÙÂÏÔ‡Áη (71. ŒÓ·˜ ÔÈÎÈÛÌfi˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ ›¯Â ¯ÙÈÛÙ› ·ÎfiÌË Î·È ¿Óˆ ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÁÈ· ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙˆÓ ·ÓÙÚÒÓ Ù˘ ÊÚÔ˘Ú¿˜ Ù˘ Ì ˘ÏÈο Ô˘ ‹Ú·Ó ÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ ·fi Ù· ·Ú¯·›· ÌÓËÌ›· (ηÙ‰·Ê›ÛÙËΠÂ› ‚·˘·ÚÔÎÚ·Ù›·˜. ‚) ∏ ÌÂϤÙË Ù˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ηٷÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ÁψÛÛÒÓ ¤¯ÂÈ ÂÍ›ÛÔ˘ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. Ô˘ ·Ó·Áο˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È Á‡Úˆ ·fi ÙȘ Ï›Á˜ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ËÁ¤˜ Î·È ÙȘ ·Ôı‹Î˜ ÁÏ˘ÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡.000) – Ì·Ú¿ıÈ (65. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ¿ÚÓËÛË ·ÔÙÂÏ› ÚÔÛ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ ÙÔ˘˜. Δ˘ÓËÛ›·) Î·È ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ ÛÙË ‚fiÚÂÈ· ∞ÊÚÈ΋ ¤ˆ˜ ÙÔ ™·¯¤Ï ÛÙÔÓ ÓfiÙÔ Î·È ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹ ·ÏÒÓÂÙ·È ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Û ¤ÎÙ·ÛË ÂÚÈÔ¯‹ Ë ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ì ÔÏÏ¿ ÔÓfiÌ·Ù· ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· (ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜. Δ· ‚·ıÈ¿ ›¯ÓË Ù˘ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ˘ Â›‰Ú·Û˘ ÙˆÓ ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ Î·È ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· Ù· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ Î·È ÛÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi ÎfiÛÌÔ.000. ÂÂȉ‹ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Ï·ÙÚ›·˜ (Ó·Ô›. ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ Â›ÛËÌË ÁÏÒÛÛ· Î·È Î¿ÔÈ· Â˘Úˆ·˚΋. ¡·ÛÔ˘·Û›·. ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ÍËÚ·Û›·˜. ∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·51 ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο: ·) √È ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ÂÔÈı‹ÛÂȘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ¤ÓÙÔÓ·: 1. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ‰ËÏ·‰‹ ÁÂÈÙÔÓÈÒÓ Ì ÛÙÂÓÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È Û›ÙÈ· ÂÚ›ÎÏÂÈÛÙ· Ì „ËϤ˜ Ì¿ÓÙÚ˜. ·Áfi‰Â˜). ∞ÊÚÔ·Û›·). ¿Ú· Ú·ÙÛÈÛÙÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ.000. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο ·Û‹Ì·ÓÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ·Èٛ˜ ÛÔ‚·ÚÒÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂˆÓ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·ıÒ˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙȘ ·ÓÂÙ˘Á̤Ó˜ ¯ÒÚ˜ Û˘Ó¯Ҙ ·˘Í¿ÓÂÙ·È. Ù˙·ÌÈ¿. ∞Ó ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÁψÛÛÒÓ ÛÙÔÓ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ ÎfiÛÌÔ. Î·È Ë ÍËÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜. ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ‰È·Ï¤ÎÙÔ˘˜. ÁÈ· Ó· ÎÚ‡„Ô˘Ó ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ÙÔ˘˜ ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ ·‰È¿ÎÚÈÙˆÓ ÂÚ·ÛÙÈÎÒÓ. Û˘Ó‹ıÈ˙·Ó Ó· ¯Ù›˙Ô˘Ó „ËÏÔ‡˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Á‡Úˆ ·fi Ù· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜. ΔÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÙÔ›Ô. ÙˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ. Ë ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ Ù˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ ·ÌÂÏÈÔ‡ Î·È Ù˘ ¯ÔÈÚÔÙÚÔÊ›·˜ Á‡Úˆ ·fi ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ ÌÂÙ·‚Ï‹ıËΠηٿ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ 14 ·ÈÒÓ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÍ¿ψÛ˘ ÙÔ˘ ̈·ÌÂı·ÓÈÛÌÔ‡. ∞˘Ù‹ Ë Ù¿ÛË Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· «Ì·¯·Ï¿‰ˆÓ». Ô˘ ··ÁÔÚ‡ÂÈ ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ·ÏÎÔfiÏ Î·È ¯ÔÈÚÈÓÔ‡ ÎÚ¤·ÙÔ˜.

ΔÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Á›ÓÂÙ·È ·˘Ùfi ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ÙÔÓ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ªÔ˘¤ÓÔ˜ ÕÈÚ˜. ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Ê˘ÏÂÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ (. ÂÓÒ ÛÙ· ‰˘ÙÈο Ù˘ fiÏ˘. ·ÏÒÓÂÙ·È ¤Ó·˜ ·¯·Ó‹˜ ¯ÒÚÔ˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ. ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÔÈÎÈÔÎÚ·Ù›·˜. ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ·¤Ú·ÓÙË ˙ÒÓË ÂÎÙÚÔÊ‹˜ ˙ÒˆÓ. Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ πÓ‰›·˜ Ó· ¤¯ÂÈ ˆ˜ Â›ÛËÌË ÁÏÒÛÛ· Î·È ÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋.000 ·ÙfïÓ. ¶ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ «·Ï·È¤˜» ÂÈÛً̘. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ¿ÓÙˆ˜ ·fi ÙÔ Ù˘Èο ·Ô‰ÂÎÙfi fiÚÈÔ.000) ηӿÓÙ· (35. ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Û‹ÌÂÚ· ˙ÂÈ Û fiÏÂȘ.500. ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ï·¯·ÓÈÎÒÓ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘. ∫¿ÙÈ ·ÚfiÌÔÈÔ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Î·È ÛÙË ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∞ÁÁÏ›·. ∏ Û¯ÔÏÈ΋ °ÂˆÁÚ·Ê›· ÂӉȷʤÚÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙȘ fiÏÂȘ.000. ŸÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÍ·ÏÒÓÂÙ·È Ë ¯Ú‹ÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ. ∞˘Ù‹ Ë ˙ÒÓË ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜. ª›· ·fi ÙȘ ·Èٛ˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÍ¿ψÛ˘ Ù˘ ·ÁÁÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Â›Ó·È Î·È Ë ÂͤÏÈÍË Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ∂›Ó·È ¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜. 52 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY . Ë ÏËÚÔÊÔÚÈ΋ fï˜. ¶ÚÔηÏÔ‡Ó ÂÎÙÂٷ̤Ó˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙË ÌÔÚÊ‹ Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘˜. ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜. ÂÂȉ‹ ‰È·ÚÚ¤ÂÙ·È ·fi ˘‰¿ÙÈÓ· Ú‡̷ٷ) Â›Ó·È ¯ÒÚÔ˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ÙˆÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈˆÓ ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ Ï·¯·ÓÈÎÒÓ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ÁÈÁ·ÓÙÈ·›Ô˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ¤ˆ˜ ÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ 2001 Ë ∂. ∫¿ÙÈ ·ÚfiÌÔÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·ÊÚÈηÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜. Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ‰›ÓÂÙ·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ Ì ÏËı˘ÛÌfi ¿Óˆ ÙˆÓ 2. Ë ÔÔ›· Ì ٷ 12. Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· fï˜ ¯ÚfiÓÈ·. °È· Ó· ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘˜. ∏ ÚÒÙË ˙ÒÓË (ÙËÓ ÔÔ›· ÔÏÏÔ› ÁˆÁÚ¿ÊÔÈ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó «ªÂÛÔÔÙ·Ì›·». ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙ ·ÛÙÈÎfi ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi Ô˘ ˙Ô‡Û Û fiÏÂȘ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 10. ™ÙË °·ÏÏ›·. 2.000. ‰ÈfiÙÈ: ·. ¢π¢∞∫Δπ∫∏ ∂¡√Δ∏Δ∞: ¶√§∂π™ π‰È·›ÙÂÚ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ 1. 2.™. ÙËÓ ÔÔ›·. Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘. ∏ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ fiÏ˘ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ·fi ¯ÒÚ· Û ¯ÒÚ·.000) ∏ ÁψÛÛÈ΋ ÔÈÎÈÏ›· ÚÔηÏ› ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. fiˆ˜ Ë π·ÙÚÈ΋. ∂›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜. ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ πÓ‰Ô›.À. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. fiÔ˘ ÔÈ ‚ÚÔ¯¤˜ Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚ˜. ÛÙË ¡ÈÁËÚ›· Ì›· ·fi ÙȘ Â›ÛË̘ ÁÏÒÛÛ˜ Â›Ó·È Ë ·ÁÁÏÈ΋ Î·È ÛÙÔ ∫·ÌÂÚÔ‡Ó Ë Á·ÏÏÈ΋ Î·È Ë ·ÁÁÏÈ΋).000) Ì·Ï·ÁοÌÈ (35.000) ÁÎÔ˘ÁÈ·Ú¿ÙÈ (44. ÂÓÒ ÛÙËÓ ·Ú·ÈÔηÙÔÈÎË̤ÓË πÛÏ·Ó‰›· fiÚÈÔ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ 300 οÙÔÈÎÔÈ. ‚.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ 10Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÛÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.∂.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·52 – – – – ÔÚÓÙÔ‡ (47. ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Î·È ÙˆÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ Ô˘ ÙȘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó.000. Â›Ó·È ÓÂfiÙÂÚË ÂÈÛÙ‹ÌË Ë ÔÔ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÔÚÔÏÔÁ›· ·ÁÁÏÈ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘. ˆ˜ fiÏÂȘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÔÈÎÈÛÌÔ› Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 2.000.¯. ‚·Û›˙ÔÓÙ·È Û fiÚÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙË Ú›˙· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÌfiÓÔ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ‹ ÁÈ· Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ¤Ó· ›‰Ô˜ «˙ÒÓˆÛ˘» Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ÙËÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ. ÙfiÛÔ ÈÔ ·Ó·Áη›· Á›ÓÂÙ·È Ë ÁÓÒÛË Ù˘ ·ÁÁÏÈ΋˜.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜. Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ Ù˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜. ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ «∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜».

ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÚÔÊÒÓ Î·È ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ Î·È ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ.). ·Ô¯¤Ù¢Û˘. ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ·. ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÎÙÏ. Û ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ·. ÛÔ˘ÚÁ›ÙÈ·. ∞Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ¤Ó· ›‰Ô˜ «·ÛÙÈÎÔ‡ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌÔ‡». ·Ó¿ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ. οÙÈ ÏÔÁÈÎfi. ÔÓÙ›ÎÈ·. Δ· ·ÛÙÈο ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ì¿ÏÈÛÙ· Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ÔχÏÔη ·fi Ù· Ê˘ÛÈο Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ›‰Ë ·fi fi. ÛÙ. Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‰ÈÔÈÎËÙÈο ΤÓÙÚ· (ÚˆÙ‡ԢÛ˜). Ì.000 ·ÁÚÈfi¯ÔÈÚÔÈ. ∞Ó·Áο˙Ô˘Ó Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο ›‰Ë Ù˘ ¯ÏˆÚ›‰·˜ Î·È Ù˘ ·Ó›‰·˜ Ó· ˘Ô¯ˆÚÔ‡Ó Î·È ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ¿ÏÏ·. ∫¿ÙÈ ·ÚfiÌÔÈÔ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â› Î·È Û ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ (∞ÌÔ‡Ù˙· ÛÙË ¡ÈÁËÚ›·.000 ηÙÔ›ÎˆÓ fiˆ˜ Ë ∞ı‹Ó·. ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ fï˜ ·ÏÏÔÈÒÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘.ÙÈ ˘ÔÙ‡ÂÙ·È Ô Ì¤ÛÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜. ª¤¯ÚȘ ÂÓfi˜ ÛËÌ›Ԣ Ë ·ÓˆÓ˘Ì›· ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ Ï‹ıÔ˘˜ ¤ÏÎÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙȘ fiÏÂȘ. ·ÊÔ‡ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Î·È ÙÔ ˘fi‚·ıÚÔ ¿Óˆ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ fï˜ ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁ› ÛÂ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÔÛfiÙËÙ· ˘ÁÚÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 7–8 ΢‚. ˘fiÓÔÌÔÈ. ∞ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ¤Ó· Ó¤Ô ·ÓıÚˆÔÁÂÓ¤˜ Ù¯ÓËÙfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. √È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ fiÏÂȘ.).000. ÂÂȉ‹ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó·Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ. ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ Ì ÌÈ· ¿ÏÏË ÔÙÈ΋ ÙÔÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ Î·È Ó· ηٷϋÍÂÈ Û ÛËÌ·ÓÙÈο Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο. Â. ∫‡ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È Î·È Ë Ù·¯‡Ù·ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Î·È ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. ·ÔÌfiÓˆÛË Î·È. ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔÈ. Û ·ÎÚ·›Â˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. Á¤Ê˘Ú˜. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·‰È¿ÊÔÚÔÈ ‰›Ï· ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ ÌÈ· fiÏË 3. Ë °ÂˆÁÚ·Ê›· fï˜.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·53 Á. Ù· ÔÔ›· ›Ù ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ (‰È·ÙÚÔÊ‹ ‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË) ›Ù ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙÔ ·ÛÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ôχ ‚ÔÏÈÎfi ÁÈ· ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ (. ¡ÙÔÓÙfiÌ· ÛÙËÓ Δ·Ó˙·Ó›·) Î·È Ù˘ ∞Û›·˜ (πÛÏ·Ì·Ì¿ÓÙ ÛÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó. √È fiÏÂȘ ·ÏÏÔÈÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙȘ ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ·Û˘Ó‹ıÈÛÙˆÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ¶ÔÏÏ¿ Û¯ÔÏÈο Ì·ı‹Ì·Ù· ·Ú¤¯Ô˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù·Ú·¯‹ Ù˘ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ÈÛÔÚÚÔ›·˜. Ô˘ ÍÂʇÁÂÈ ÙÂÏ›ˆ˜ ·fi ÔÙȉ‹ÔÙ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Ë Ê‡ÛË Â› ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¯ÚfiÓÈ·. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ‡·ÚÍË Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ (Î·È Î¿ı ÌÂÁ¿Ï˘ fiÏ˘) ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ «‰ÈÎÙ‡ˆÓ» Ù· ÔÔ›· ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ (‰ÚfiÌÔÈ. √È Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó ÛÙȘ fiÏÂȘ. ‰›ÎÙ˘· ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘. ∞ÛÙ¿Ó· ÛÙÔ ∫·˙·ÎÛÙ¿Ó).¯. ÔÈ fiÏÂȘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó·Ó Ôχ ÂÈΛӉ˘ÓÔ ¯ÒÚÔ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ê˘ÛÈÎÒÓ ‹ Ù¯ÓÔÏÔ- °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 53 . ΔÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fï˜ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Â›Ó·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÈ·˜ ÙÂÏ›ˆ˜ Ó¤·˜ ·ÓÙ›Ï˄˘ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ‰. ∂ÈϤÔÓ. ™¯¤‰È· ÁÈ· ÌÈ· Ó¤· ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÛÙËÓ ¶·Ù·ÁÔÓ›· οÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ›.¿. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ∞˘Ùfi ÂÍËÁ› ÁÈ·Ù› Ë ªÚ·˙›ÏÈ·. ¯Ù›ÛÙËΠÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Centro Oeste (∫ÂÓÙÚÔ‰˘ÙÈ΋) Î·È Ë ÔÔ›· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ Ù˘ ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ‚Ú·˙ÈÏÈ·Ó‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ÌÔÓ·ÍÈ¿. ·ÏÏ¿ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÙÔ Û¯¤‰Èfi ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ·Ô‰Âȯı› ·Ó¤ÊÈÎÙÔ ÏfiÁˆ ÎfiÛÙÔ˘˜. ̤ۈ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙˆÓ fiψÓ. ·ÛÙ¿ıÂÈ·. Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ¿ÁÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ 250 Ï›ÙÚ· ηı·Úfi ÓÂÚfi Î·È ·Ó¿ÏÔÁË ÔÛfiÙËÙ· ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÁÈ· οı οÙÔÈÎfi Ù˘ Î·È Ó· ÂÍ¿ÁÂÈ ÛÎÔ˘›‰È·. Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÔÏÈÛÙÈο ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ˙ˆ‹˜ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ °Ë˜. ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÔÏfiÎÏËÚˆÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÛÙȘ Ôԛ˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó. Ë ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ μÚ·˙ÈÏ›·˜. Û ÔÏϤ˜ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ fiÏÂȘ ˙Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÏËı˘ÛÌÔ› Ú·ÎÔ‡Ó Î·È ÛÙ· ¿Úη ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂÈ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÂÚ›Ô˘ 6. ηÙÛ·Ú›‰Â˜ Î. Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ηχÙÔ˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜ Û ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ‰È·ÛΤ‰·Û˘. ÂÂȉ‹ ÙÔ˘˜ ·Ú¤¯ÂÈ ÂÏ¢ıÂÚ›· ‰Ú¿Û˘. ¶ÚÔηÏÔ‡Ó ‹ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÔÏÏ¿ „˘¯ÔÏÔÁÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·.

Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›‰Ô. ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. ∞Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ŸÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜. ÏfiÁˆ Ù˘ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÌÂÁ¿Ï˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ·ÓıÚÒˆÓ Û ÌÈÎÚfi ¯ÒÚÔ. ÕÏÏÔÙ ٷ ηٿÊÂÚÓ·Ó Î·È ¿ÏÏÔÙ fi¯È. ·ÏÏ¿ ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Ù˘ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ηÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ÂÚ›Ô˘ 3. ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ ÂÍ¿ψÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Û Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÒÚÔ. ª›· ·fi ÙȘ ·Èٛ˜ Â›Ó·È fiÙÈ Î¿ÔȘ ·ÔÁڷʤ˜ ‰ÈÂıÓÒ˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ËÁÒÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·54 ÁÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ. ∞fi ÙÔ 1750 ÂÚ›Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ Ë ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÂÈÙ¿¯˘Ó ‰Ú·Ì·ÙÈο ÙËÓ ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË. fi¯È ·fiÏ˘Ù· ÛˆÛÙfi. ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤Ó˜ Ó· ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û ÙÌ‹Ì·Ù· Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· (ηÙÔÈΛ·˜. Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÂÓÙ‡ˆÛË.5. ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó. Ÿˆ˜ ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ. ÂÁηٷÏ›Ô˘Ó ÛÙ·‰È·Î¿ ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ˙ˆ‹. ÂÓÒ ¿ÏϘ ÛÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Ù˘ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·.172. ΔÔ 2001. Ô˘ Ì›ˆÛ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Û ÂÚÁ·ÙÈο ¯¤ÚÈ·. ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË. ÂÂȉ‹ Ù· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ··ÈÙÔ‡Ó ÔÏÏ¿ ÂÚÁ·ÙÈο ¯¤ÚÈ·. ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ηÙÔ›ÎˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ ‰‹ÌÔ˘˜). ∏ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Â›Ó·È ¤Ó· Û‡ÓËı˜ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÛÙËÓ πÛÙÔÚ›·. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘˜. 3. Û ÌÂÚÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ï‹ ÛΤ„Ë. Ù· Ï‹ıË Ô˘ ¤Ê¢Á·Ó ·fi ÙËÓ ‡·ÈıÚÔ Î·Ù¤Ê¢Á·Ó ÛÙȘ fiÏÂȘ ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÂÚÁ·Û›· Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜ ˙ˆ‹˜. ñ ¡· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Î·È Ó· ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ fiψÓ. ÔÈ Ôԛ˜. ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË). ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ÔÏÏÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Î·È ÙËÓ Â·ÎfiÏÔ˘ıË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÎÏ‹ÚÔ˘.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ (27. Ù· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÚÔ¿ÛÙÈ· ·ÔÎÙÔ‡Ó Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ Ù· ·ÛÙÈο. ÂÂȉ‹ ÔÈ fiÏÂȘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ ÛÙÔn ¯ÚfiÓÔ. √ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ·Ú·Î·ÏÂ›Ù·È Ó· Ï¿‚ÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ˘ fiÙÈ Ù· ·ÚÈıÌËÙÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ fiÏÂˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ Û¯ÂÙÈ΋ Î·È ÁÂÓÈο Ôχ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ·Í›·. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ. ∞ÔÎÏ›ÛÂȘ ÛÙ· ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Û˘¯Ó¿. ∞Ó ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Î·È ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ fiÏ˘ ÙËÓ Ë̤ڷ Î·È ÙË Ó‡¯Ù·.000 ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ÙÔ 1991. ∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ. ™Ù· ÓÂfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ‹Ù·Ó Ë ÂÎÌ˯¿ÓÈÛË Ù˘ ÁˆÚÁ›·˜. ªÈ· Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË ·Ú·ÓfiËÛË ÛÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÏfiÁÔÈ ÂÁηٿÏÂȄ˘ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Î·È ÔÈ ÏfiÁÔÈ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Û˘Ì›ÙÔ˘Ó.000 ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ 1991). μϤ ̿ıËÌ· °1.000 ¿ÙÔÌ· (100. ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ›¯Â ÌfiÓÔ 745. ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ˙ÒÓ˜ ÌÈ·˜ fiÏ˘ Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ Â͢ËÚÂÙ› Ë Î·ıÂÌ›· (Û‡ÛÙËÌ·. ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË). Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿Ï˜. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ·Ó·ÎÚÈ‚¤˜ ‹. ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ·ÔÎÙÔ‡Ó ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙȘ Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ ÏfiÁˆ Ù˘ ÛÙ·‰È·Î‹˜ ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ ÙÔ˘˜. ∏ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Ìfi- 54 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY . ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ. ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË. ‰È·ÛΤ‰·Û˘. ÌfiÚʈÛ˘). Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ·ÎfiÌË ÈÔ ÈÛ¯˘Ú¿ ΤÓÙÚ· ¤Ï͢. ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ fiÛÔ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û’ ·˘Ùfi ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÓfi˜ ÂÈÎÔÛÈÙÂÙÚ·ÒÚÔ˘. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ηıÒ˜ Î·È ·˘ÙÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· (ÌÂÙ·‚ÔÏ‹. ƒfiÏÔ ¤·ÈÍ·Ó Â›Û˘ Ë ·›ÛıËÛË ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ¯ıÚÈÎÒÓ ÂȉÚÔÌÒÓ Î·È Ë Î·Î‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ô˘ ÂÍ¿ÚıÚˆÓ ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹. ÂÌÔÚ›Ô˘. ÂÚÁ·Û›·˜. ηıÒ˜ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ ‰‹ÌÔ˘˜. Û οı ÂÚ›ÙˆÛË fï˜ Ë Û˘ÛÛÒÚ¢ÛË ·ÓıÚÒˆÓ Û ÌÈÎÚfi ¯ÒÚÔ ·Ó¿Áη˙ ÙȘ fiÏÂȘ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙȘ ‰Ô̤˜ ÙÔ˘˜.

ñ ¡· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ù· ÔÔ›· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ¤ÓÙÔÓ· ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ô˘ ÙȘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ (Û‡ÛÙËÌ·. ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË. ªÔÚ› Â›Û˘ Ó· ÙÔ˘˜ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó ˘Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚԤϢÛË ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙËÓ fiÏË Ì ¤Ó·Ó ÁÈÁ¿ÓÙÈÔ «ÛÙfiÏÔ» ÊÔÚÙËÁÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. √ ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ °Ë˜ ¶ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ·Ú·Ù‹ÚËÛË: ΔÔ Ì¿ıËÌ· ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ›‰Ô˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÛÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÌÂÚÈΤ˜ ‚·ÛÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ. Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ fï˜ ÌÔÚ› Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ fiÔ˘ ˙Ô˘Ó Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÌÈ·˜ ÁÂÈÙÔÓÈ΋˜ ÌÂÁ¿Ï˘ fiÏ˘. ‚. ȉȷ›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ Ë Ì¤¯ÚȘ ÂÓfi˜ ÛËÌ›Ԣ ÂÈÌÔÓ‹ ÛÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô Ì·ıËÙ‹˜ (‚Ϥ ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ).560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·55 ÓÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋. Ë ÔÔ›· ÚÔηÏ› Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ÌÈ· ¿ÏÏË ·Ó¿ÁÎË. ∂ȉÈο Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Ì¿ıËÌ· fï˜. ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË). ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: ñ ¡· ÂÍ¿ÁÔ˘Ó ·Ï¿ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙË ÌÂϤÙË ·ÏÒÓ ·ÚÈıÌËÙÈÎÒÓ ÈÓ¿ÎˆÓ Î·È ÁÚ·ÊËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi. ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ·‡ÍËÛ˘ ‹ Ì›ˆÛ˘ ÂÓfi˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. √È ÂÈÙÔ›¯ÈÔÈ ¯¿ÚÙ˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ (΢ڛˆ˜ ÔÈ ıÂÌ·ÙÈÎÔ›) Á. ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·). ∞Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ˙Ô˘Ó ‹‰Ë Û ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ (. ª¿ıËÌ· °1. ñ ¡· Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ˘ÎÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘. ∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ·. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ·Ú·¿Óˆ ÛÙfi¯ÔÈ Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È Ì ÙȘ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ΔÂÙÚ·‰›Ô˘ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ. √È ÚÒÙÔÈ Ô˘ ‰È¤ÎÚÈÓ·Ó Î·È ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ·Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ‹Ù·Ó ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ ŒÏÏËÓ˜. ÒÛÙ ӷ ηıÔ‰ËÁÔ‡Ó ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ‚‹Ì· ÚÔ˜ ‚‹Ì·. ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ. ∞·ÈÙ› ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙȘ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ‡·ÚÍË ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÔÈ Ôԛ˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙË ÌÂٷΛÓËÛË ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ·Á·ıÒÓ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ fiÏ˘. ∂ÈÎfiÓ˜ Î·È ÛΛÙÛ· ·fi Û¯ÂÙÈο ‚È‚Ï›· ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ∏ ‰ÔÌ‹ Î·È ÙÔ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· ¤ÙÛÈ. °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 55 . Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÌÔÚ› Ó· ÎÈÓËı› ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ· Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ·Ó¿ÁÎË ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜ ‹ ·Ó·„˘¯‹ Û οÔÈÔ ÁÂÈÙÔÓÈÎfi ı¤ÚÂÙÚÔ. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û¯Â‰›·Û·Ó Î·È ¤¯ÙÈÛ·Ó ÙȘ ÚÒÙ˜ ηϿ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ fiÏÂȘ ÛÙËÓ πÛÙÔÚ›· Ì ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ «ÈÔ‰¿ÌÂÈÔ Û‡ÛÙËÌ·». ΔÔ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘.1. ñ ¡· ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó Ì ÎÚÈÙÈÎfi Ó‡̷ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÚÔηϤÛÂÈ Ë ˘ÂÚ‚ÔÏÈο Ù·¯Â›· ·‡ÍËÛË ‹ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ.¯. Œ¯ÂÈ Î·È ¯ˆÚÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË.

ÚÔηÏ› ¤ÎÏËÍË ÙÔ ÌÈÎÚfi ̤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î¿ı οÙÔÈÎÔ˜ (‰ÂÓ ÙÔ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘ÌÂ. ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÛÔ ¯ÒÚÔ ¤¯ÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘. ¯ˆÚ›˜ Ó· ȤÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ Ù¿ÍË ÙÔ˘ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔ‚¿ÏÂÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· ÙˆÓ ÙÂÏÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ. ÂÂȉ‹ Ë ÏÂÁfiÌÂÓË «·ÚÈıÌËÙÈ΋ ÏËı˘ÛÌȷ΋ ˘ÎÓfiÙËÙ·» (Ô ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ¤ÎÙ·Û‹ Ù˘ Û ÙÂÙÚ. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ fiÚˆÓ. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÚÔηϤÛÂÈ Î·È Ë ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ Ù˘ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋˜ ˘ÎÓfiÙËÙ·˜. √ fiÚÔ˜ ·˘Ùfi˜ ÎÚ›ıËΠ·Ó·Áη›Ô˜. ª¿ıËÌ· °1. ›Ûˆ˜ fï˜ ‰˘ÛÎÔÏ¢ÙÔ‡Ó Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÈÙ›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ÂÎÙ›ÌËÛ˘. √È Ì·ıËÙ¤˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ù· ÁÓˆÛÙÈο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ (¤¯Ô˘Ó ‰È‰·¯Ù› ÔÛÔÛÙ¿ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi). ÂÂȉ‹ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÓËı›ÛÂÈ Ó· Û˘Ì‚ÈÒÓÔ˘Ì Û ÌÈÎÚfi ¯ÒÚÔ). √ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ fiϘ ÙȘ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·56 π‰È·›ÙÂÚ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ 1. Á›ÓÂÙ·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Ë π·ˆÓ›· Â›Ó·È ÈÔ ˘ÎÓÔηÙÔÈÎË̤ÓË. ∞Ó fï˜ ÏËÊı› ˘fi„Ë fiÙÈ ÙÔ ª·ÓÁÎÏ·ÓÙ¤˜ Â›Ó·È ÌÈ· ‰ÈÓ‹ ¯ÒÚ·. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ∂ÈÙÔ›¯ÈÔÈ ¯¿ÚÙ˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Á. ηÏfi Â›Ó·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ηٷÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚԂϤ„Ô˘Ó ÙȘ Èı·Ó¤˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ∂ÈÎfiÓ˜ Î·È ÛΛÙÛ· ·fi Û¯ÂÙÈο ‚È‚Ï›· 56 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY . ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·Ù·Ó¤ÌÔÓÙ·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜. Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi Î·È ÙËÓ ¤ÎÙ·Û‹ ÙÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È ÈÔ ˘ÎÓÔηÙÔÈÎË̤ÓÔ ·fi ÙËÓ π·ˆÓ›·. ΔÔ ª·ÓÁÎÏ·ÓÙ¤˜. ΔÔ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ ‚. ∏ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙË °Ë ¶ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ·Ú·Ù‹ÚËÛË: ΔÔ Ì¿ıËÌ· ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô Ó· «Ù·Íȉ¤„ÂÈ» ÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜ Î·È Ó· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È Ó· ÙË Û˘Ó‰¤ÛÂÈ Ì ٷ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ÂÓÒ fiÏÔÈ Û¯Â‰fiÓ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ π·ˆÓ›·˜ Â›Ó·È Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ ÛÙÔ 20% Ù˘ ¤ÎÙ·Û‹˜ Ù˘. ÔÈ fiÚÔÈ ‰Â Á›ÓÔÓÙ·È ·ÓÙÈÏËÙÔ›. √ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ fiÙÈ Ë ˘ÎÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ì¿˜ ÂӉȷʤÚÂÈ fi¯È ÂÂȉ‹ ‰Â›¯ÓÂÈ ·ÏÒ˜ fiÛÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ˙Ô˘Ó Û ¤Ó· ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ. ∞Ó ·˘Ù‹ Ë ÏÔÁÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Û ÌÈ· fiÏË. ·Ú’ fiϘ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘. ·Ó fï˜ ·ÓÙÈÏËÊı› fiÙÈ. ¯ÏÌ.000 ¿ÙÔÌ·). 2. ·ÊÔ‡ ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ ‰È·Ê¤ÚÂÈ Ôχ ·fi ¯ÒÚ· Û ¯ÒÚ·. ΔfiÛÔ ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ fiÛÔ Î·È Ë ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó È‰È·›ÙÂÚ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜. ∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ·.) ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· Ô˘ Ù˘ ·Ô‰›‰Ô˘ÌÂ Û˘Ó‹ıˆ˜. ¯ˆÚ›˜ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ η̛· Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÂÓfi˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ñ ¡· Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ì ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÙËÓ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó. ™ÙÔ Ì¿ıËÌ· ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË fiÚÔÈ fiˆ˜ Ë ıÓËÛÈÌfiÙËÙ· (ı¿Ó·ÙÔÈ ·Ó¿ 1.2.000 ¿ÙÔÌ·) Î·È Ë ÁÂÓÓËÙÈÎfiÙËÙ· (ÁÂÓÓ‹ÛÂȘ ·Ó¿ 1.

∂ȉÈο Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Ì¿ıËÌ· fï˜ ȉȷ›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ Ë ÂÈÌÔÓ‹ ÛÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô Ì·ıËÙ‹˜ (‚Ϥ ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ). √È ‚·ÛÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÚÈıÌËÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÂÓfi˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡. °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 57 . ∂ÈÛ‹Ì·ÓÛË: ∫¿ÙÈ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ Ë È‰¤· fiÙÈ Ë ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÌfiÓÔ ·fi Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ (‚Ï. ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ·‡ÍËÛ˘ ‹ Ì›ˆÛ˘ ÂÓfi˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ÁÈ` ·˘Ùfi Î·È Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È ıÂÚÌ¿ Ë ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ Ù˘. ÒÛÙ ӷ ηıÔ‰ËÁ› ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ‚‹Ì· ÚÔ˜ ‚‹Ì·. ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË. ÂȉÈο Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Ì¿ıËÌ· fï˜ ȉȷ›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÂÈÎfiÓˆÓ ·fi ¿ÏϘ ËÁ¤˜. ¶·È¯Ó›‰È· Ì ÙȘ ËÏÈÎȷΤ˜ ˘Ú·Ì›‰Â˜ ¶ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ·Ú·Ù‹ÚËÛË: ¶·Ú¿ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘.) √È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· χÛÔ˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì Ôχ ·˘ÛÙËÚ‹ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÔÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ì ÚÔÛÂÎÙÈ΋ ÌÂϤÙË Ù˘ ‰È·‰Ô¯‹˜ ÙˆÓ ÂÚˆÙËÌ¿ÙˆÓ. π‰È·›ÙÂÚ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ 1. ÁÈ·Ù› Ï‹ıË ·ÓıÚÒˆÓ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÔÏÂÌÈ΋ ˙ÒÓË. ñ ¡· Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ˘ÎÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο: ·) √È fiÏÂÌÔÈ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ı·Ó¿ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÁÂÓÓ‹ÛÂȘ. Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ÚÔ‚ÏÂÊıÔ‡Ó. ‰ËÏ·‰‹ Ë ÁÂÓÓËÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë ıÓËÛÈÌfiÙËÙ·. ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·57 ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ΔÔ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ¤ÙÛÈ. ∂ÈÎfiÓ˜ Î·È ÛΛÙÛ· ·fi Û¯ÂÙÈο ‚È‚Ï›· ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ∏ ‰ÔÌ‹ Î·È ÙÔ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· ¤ÙÛÈ. ΔÔ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ ‚. ÒÛÙ ӷ ηıÔ‰ËÁÔ‡Ó ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ‚‹Ì· ÚÔ˜ ‚‹Ì·. ∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ·. ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÛÙfi¯Ô˘). ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ. ÙÔ Ì¿ıËÌ· ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È «·È¯Ó›‰È». ª¿ıËÌ· °1.3. ¶Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ Â›Û˘ Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ ΔÂÙÚ¿‰ÈÔ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ.ÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ÚÒÙË Ì·ÙÈ¿. (√È ˘Ú·Ì›‰Â˜ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÂÚÌËÓ¢ÙÔ‡Ó ·fi Ì·ıËÙ¤˜ ÌÈÎÚ‹˜ ËÏÈΛ·˜ ·fi fi. ñ ¡· ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó Ì ÎÚÈÙÈÎfi Ó‡̷ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÚÔηϤÛÂÈ Ë ˘ÂÚ‚ÔÏÈο Ù·¯Â›· ·‡ÍËÛË ‹ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: ñ ¡· ÂÍ¿ÁÔ˘Ó Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙË ÌÂϤÙË ÙˆÓ ˘Ú·Ì›‰ˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ ÂÓfi˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡. √È ÂÈÙÔ›¯ÈÔÈ ¯¿ÚÙ˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ (΢ڛˆ˜ ÔÈ ıÂÌ·ÙÈÎÔ›) Á. ·ÏÏ¿ ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ·Ó¿Ï˘Û˘ ÈÔ Û‡ÓıÂÙˆÓ ÁÚ·ÊËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙȘ ·Ϥ˜ ·ÚÈıÌËÙÈΤ˜ ηÌ‡Ï˜.

∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ·. ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘.4. Ô˘ Ë ‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘˜ ‰Â ı· ›¯Â ÓfiËÌ·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·: 1. ·‰È¿ÊÔÚË Ì·ÙÈ¿ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‚ϤÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘. ÂÂȉ‹ ·˘ÙÔ› Ô˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÂ‡Ô˘Ó Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ Ó¤ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ. fiˆ˜ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1950. √È ÂfiÌÂÓ˜ Â¿ÏÏËϘ ÂÈÎfiÓ˜ ÂÍÂȉÈÎÂ‡Ô˘Ó ÙË ÁÂÓÈ΋ ·Ú¯È΋ ÂÈÎfiÓ· Û ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ô˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¤˜ ÛÙÔÓ Ì·ıËÙ‹. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi fï˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚÔÛÔ¯‹: Û‹ÌÂÚ· Ë ÌÂٷΛÓËÛË ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÚÔ˜ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ıˆÚÂ›Ù·È ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Î·È fi¯È Â͈ÙÂÚÈ΋. ª¿ıËÌ· °1. Ì οˆ˜ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi ÙÚfiÔ. °È· Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ fiÏÂȘ. ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›·. Á) ∏ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙȘ ÁÂÓÓ‹ÛÂȘ. ÂÂȉ‹ ·˘ÙÔ› Ô˘ ʇÁÔ˘Ó Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ Ó·ÚÔ› ¿Ó‰Ú˜.ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘. Ë Úfi‚ÏÂ„Ë Ù˘ ÂͤÏÈ͢ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ (Ë ÏÂÁfiÌÂÓË Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ «ÚÔ‚ÔÏ‹») Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏÔ. √È ÂÈÙÔ›¯ÈÔÈ ¯¿ÚÙ˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ (΢ڛˆ˜ ÔÈ ıÂÌ·ÙÈÎÔ›) Á. ΔÔ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ ‚. ÌÂٷΛÓËÛË ÚÔ˜ Ù· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ·) Î·È Â͈ÙÂÚÈ΋. ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙȘ ·Èٛ˜ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ó· ˙Ô˘Ó Û ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜. Δ· ÚÒÙ· Û¯¤‰È· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ ·fi ÙËÓ Ô˘‰¤ÙÂÚË. Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Û ‡„Ô˜. ∂ÈÎfiÓ˜ Î·È ÛΛÙÛ· ·fi Û¯ÂÙÈο ‚È‚Ï›· ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ∏ ‰ÔÌ‹ Î·È ÙÔ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· ¤ÙÛÈ. 3. ÙȘ ‰ÔÌÈΤ˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 2. ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ı· ¤ÚÂ ӷ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÙ·ÛË. ∞Í›˙ÂÈ Â›Û˘ Ó· ·Ú·ÙËÚËı› fiÙÈ Ë ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Î·È ÛÙËÓ ·Ó·ÏÔÁ›· ÙˆÓ ‰‡Ô ʇψÓ. 58 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY . ªÂ ‚¿ÛË Ù· ·Ú·¿Óˆ. ÒÛÙ ӷ ηıÔ‰ËÁÔ‡Ó ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ‚‹Ì· ÚÔ˜ ‚‹Ì·. ∏ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú·. ÙfiÛÔ ÛÙË ¯ÒÚ· ÚÔ¤Ï¢Û˘ fiÛÔ Î·È ÛÙË ¯ÒÚ· ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·58 ‚) √È ÂȉË̛˜ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ı·Ó¿ÙÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Î·È Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔ˘Ó Î·È ÙËÓ ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓË ˙ˆ‹ ÂÓfi˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡ (Û οÔȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ˙ˆ‹˜ ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ÛËÌ·ÓÙÈο ÏfiÁˆ ÙÔ˘ AIDS).¯. ∏ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Û ÂÛˆÙÂÚÈ΋ (. 2. √È ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¶ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ·Ú·Ù‹ÚËÛË: ΔÔ Ì¿ıËÌ· ·˘Ùfi ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÈÛ·Á¿ÁÂÈ ÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ·ÈÙ›ˆÓ Ô˘ ˆıÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙȘ fiÏÂȘ Î·È ¤¯ÂÈ Î¿ÔȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Û fi. ∂ȉÈο Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Ì¿ıËÌ· Ì¿ÏÈÛÙ· ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıËı› ÈÛÙ¿ Ë ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Î·È Ó· ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÙ› ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ‚¤‚·ÈÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘ ÚfiÛıÂÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ. ÂÂȉ‹ ηÓ›˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙÔÓ Èı·Ófi Û˘Ó‰˘·ÛÌfi fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ. ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ËıÂÏË̤ӷ. Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›¯Â ÙÔÓ ÏfiÁÔ ‹ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÙȘ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·.

¶ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ·Ú·Ù‹ÚËÛË: ¶·Ú¿ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘. ÒÛÙ ӷ ηıÔ‰ËÁÔ‡Ó ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ‚‹Ì· ÚÔ˜ ‚‹Ì·. ª¿ıËÌ· °1.6. √È ÂÈÙÔ›¯ÈÔÈ ¯¿ÚÙ˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ (΢ڛˆ˜ ÔÈ ıÂÌ·ÙÈÎÔ›) Á. ΔÔ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘. ∂ÈÎfiÓ˜ Î·È ÛΛÙÛ· ·fi Û¯ÂÙÈο ‚È‚Ï›· ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ∏ ‰ÔÌ‹ Î·È ÙÔ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· ¤ÙÛÈ. ªÂ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÛÂÏ›‰·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó Û ÈÔ ÁÂÓÈο Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Ê‡ÛË Î·È ÙÔÓ ÏfiÁÔ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙȘ fiÏÂȘ. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó. ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ fiψÓ. ñ ¡· ·ÈÙÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÙËÓ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ fiÏÂˆÓ Î·È ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ô˘ ÙȘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ. ‚. Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÂÈÎfiÓˆÓ. √ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ηχ„ÂÈ ‰‡Ô Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ı¤ÛË ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ fiÏ˘ ÂÈϤ¯ıËΠοÔÙ Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ó· ÈηÓÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘. ·ÏÏ¿ ·fi ¤Ó·Ó Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ. ∂ÈÛ‹Ì·ÓÛË: √È Ì·ıËÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ı¤Û˘ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ ‰ÂÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Û¯Â‰fiÓ ÔÙ¤ ·fi ¤Ó·Ó Î·È ÌfiÓÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ·. ˘Ô¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È ·ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ó· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ô˘ ÙȘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ. √È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó Ù· ÁÂÓÈÎfiÏÔÁ· ΛÌÂÓ· Ô˘ Û˘ÓËı›˙ÔÓÙ·È Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Î·È Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì ÌÈ· Û˘˙‹ÙËÛË. ∂Λ ı· ‚ÚÂÈ ÙȘ ÁÂÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ô˘ ı· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Î·È Ó· ηÙ¢ı‡ÓÂÈ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÙÔ˘. ª¿ıËÌ· °1. ñ ¡· ÂÍÂȉÈÎÂ‡Ô˘Ó ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÁÈ· οı fiÏË ÌÂÏÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ηٿÏÏËÏÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ fiÏÂȘ. ¶Ô‡ Â›Ó·È ÎÙÈṲ̂Ó˜ ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·59 3. ÙÔ Ì¿ıËÌ· ·˘Ùfi ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙË ı¤ÛË.5. ΔfiÛÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› Î·È ÙfiÛÔ ›‰ÈÔÈ ΔÔ Ì¿ıËÌ· ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ù˘ ·Ó¿Á΢ Û‚·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ È‰È·ÈÙÂÚÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ «¿Ïψӻ. ∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ·. ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÂËÚ¤·Û·Ó ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ı¤Û˘ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ fiÏÂˆÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. √ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ·Ú·Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙȘ ıÚËÛΛ˜ Î·È ÙȘ ÁÏÒÛÛ˜. ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ÚÔηÏ› ÙÔ ‚·ÚÈ¿ ‰ÔÌË̤ÓÔ ·ÛÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ fiψÓ. Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ‡ÎÔÏÔ Ó· ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó. °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 59 .

) Ù· ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Û οı ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ÂͤÏÈ͢ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·60 ¢π¢∞∫Δπ∫∏ ∂¡√Δ∏Δ∞: ºÀ™π∫√π ∫∞π ∞¡£ƒø¶π¡√π ¶√ƒ√π ∞Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ¶ÚÔÂÎÙ›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ∞¶™ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ Ù¿Í˘. Ô˘ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó fiÏ· fiÛ· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó. ™ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ¤Ó· ·ÓÒÙÂÚÔ Â›Â‰Ô Î·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÂÈ‚›ˆÛË Î·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÈ·˜ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÔÌ¿‰·˜ ‰ÂÓ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ‹ ÙËÓ ·Ô˘Û›· Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ. ÙÔ ÌÔÚʈÙÈÎfi ÙÔ˘˜ Â›‰Ô. ‰ËÏ·‰‹ ÙË Û‡ÓıÂÙË ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi Î·È ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÁÈ· ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÙÔ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó. ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ fï˜ μÔÚÂÈÔ·ÌÂÚÈηÓÔ‡˜ πӉȿÓÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ› fiÚÔÈ ‹Ù·Ó ΢ڛˆ˜ Ù· ıËÚ¿Ì·Ù·. ÂÔ̤ӈ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÁÁ˘Ëı› ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË ÌÈ·˜ ÔÏ˘¿ÓıÚˆ˘ ÔÌ¿‰·˜. ÔÏÈÁ¿ÚÈı̘ ÔÌ¿‰Â˜. ∂Í›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ·›˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ ·ÓıÚÒÈÓÔÈ fiÚÔÈ. ÙÔ˘˜ ÿÓη˜ ÙˆÓ ÕÓ‰ÂˆÓ Î·È ÙÔ˘˜ ∞Ú¿Ô˘·Î˜ Î·È ÙÔ˘˜ ∫·Ú·˚‚˜ ÙˆÓ ªÂÁ¿ÏˆÓ Î·È ªÈÎÚÒÓ ∞ÓÙÈÏÏÒÓ. √È Û˘Óı‹Î˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ›¯·Ó ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¤Î·Ó·Ó Ó· ıˆÚÔ‡Ó ÙËÓ Î·ÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈÌË ÁË ˆ˜ ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ Ê˘ÛÈÎfi fiÚÔ. ∏ ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÓÔËÙÈÎÔ‡ ¯¿ÚÙË ¤¯ÂÈ ˘ÔÙÈÌËı›. ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Î·È Ë ÈÔ ·Ï‹ ·ÁÚÔÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÌÔÚ› ¿ÓÂÙ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙÚÔÊ‹ ÁÈ· 60 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY . fiˆ˜ Ë ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÁˆÚÁ›·. Ô˘ ¿ÏÏ·Í·Ó ÚÈ˙Èο ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÔÏfiÎÏËÚˆÓ Ë›ڈÓ.¿. ¯ÒÚÔ˘ ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ. ‰ËÏ·‰‹ ÙÚÔÊ‹ Î·È ˘ÏÈο ÁÈ· ÚÔ‡¯· Î·È ÚÔÛˆÚÈÓ¤˜ ηÙÔÈ˘. ÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: ñ ¡· ÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙˆÓ «fiÚˆÓ». ÂÂȉ‹ ÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ ‰ÂÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÌfiÓÈÌË ÙÚÔÊ‹. ∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙˆÓ fiÚˆÓ Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Û¯Â‰fiÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì οÔÈ· ¯Ú‹ÛÈÌ· Ê˘ÛÈο ˘ÏÈο (ÌÂÙ·Ïχ̷ٷ. À‹Ú¯·Ó ‚¤‚·È· Î·È Ê˘Ï¤˜ ÌfiÓÈÌ· ‹ ·ÚÔ‰Èο ÂÁηÙÂÛÙË̤Ó˜ Î·È ¿ÏϘ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÂÔ¯È΋ ηÏÏȤÚÁÂÈ·. √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ˜. ËÁ¤˜ ÁÏ˘ÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡ Î. ·Ôı¤Ì·Ù· ÔÚ˘ÎÙÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ. ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi Ô˘ ΢ڛˆ˜ ÙÔ˘˜ ÂӉȤÊÂÚ ‹Ù·Ó Ó· ¯Ù›ÛÔ˘Ó ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ Î·È Ó· ÂÏ¢ıÂÚÒÛÔ˘Ó ¯ˆÚ¿ÊÈ· ÁÈ· ηÏÏȤÚÁÂÈ·. Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Èı·Ó¤˜ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. √È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ù˘ √À¡∂™∫√ (πÛÙÔÚ›· Ù˘ ∞ÓıÚˆfiÙËÙ·˜) ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÌÈ· ΢ÓËÁÂÙÈ΋ ÔÌ¿‰· 25–30 ·ÙfiÌˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ù˘ ÂÚ›Ô˘ 600 ÙÂÙÚ. ÂÂȉ‹ Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ «È‰¤·» Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÈ` ·˘ÙfiÓ (ÁÓˆÛÙÈÎfi˜ Ìȯ‚ÈÔÚÈÛÌfi˜). ·Ó Î·È Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈ ÚÈ˙ÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ·fi ÙË Ì›· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ¿ÏÏË ¤ÁÈÓ·Ó ·ÈÙ›· ÊÔÓÈÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛˆÓ. ‰ËÏ·‰‹ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÔÌ¿‰·˜. ˘ÎÓÔηÙÔÈÎË̤ÓË ‹ÂÈÚÔ Î·È ·Ó‹Î·Ó Û ÂÍÂÏÈÁ̤Ó˜ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜. √ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÔÚ›˙ÂÈ Î¿ı ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔÓ ÓÔËÙÈÎfi ¯¿ÚÙË. √È πӉȿÓÔÈ Ô˘ ˙Ô‡Û·Ó ‹‰Ë ÂΛ ‰È¤ÊÂÚ·Ó Ôχ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ∞˙Ù¤ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡. ∞˘Ùfi˜ Ô ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ‡˜ ˘Ô¯Ú¤ˆÓÂ: ·) ¡· Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÌÈÎÚ¤˜. ¯ÏÌ. ÂÂȉ‹ Ù· ıËÚ¿Ì·Ù· ÂÍ·ÓÙÏÔ‡ÓÙ·Ó Û‡ÓÙÔÌ· Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: √È ∂˘Úˆ·›ÔÈ ¿ÔÈÎÔÈ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ËÂÈÚˆÙÈ΋˜ μfiÚÂÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ˘ 16Ô˘ ·ÈÒÓ· ‹Ù·Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi ÌÈ· ÌÈÎÚ‹. ·ÏÏ¿ Ë ·¯·Ó‹˜ ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ Ë›ÚÔ˘ ÙÔ‡˜ Â¤ÙÚÂ ӷ ˙Ô˘Ó ¿ÓÂÙ· ˆ˜ ÓÔÌ¿‰Â˜–΢ÓËÁÔ›. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈÎfi. ∂ÎÙ›ÌËÛ·Ó ‚¤‚·È· ÙȘ ÁÔ‡Ó˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤‰ÈÓ·Ó Ù· ˙Ò· Î·È ÙËÓ Í˘Ï›· Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤‰ÈÓ·Ó Ù· ‰¿ÛË. ‚) ¡· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ.

560_08

KATHIGITI A

04-11-08

13:33

™ÂÏ›‰·61

10 ¿ÙÔÌ· ·Ó¿ ÙÂÙÚ. ¯ÏÌ. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ, ÂÓÒ Ë ÂÈ‚›ˆÛË ÙˆÓ πÓ‰È¿ÓˆÓ ‚·ÛÈ˙fiÙ·Ó ÛÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Û ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÙ·ÛË, ¿Ú· ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÂχıÂÚ˘ Á˘, Ë ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ԛΈÓ
ÂÍ·ÚÙÈfiÙ·Ó ·fi ÙË ÛˆÛÙ‹ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Û ÌÈÎÚ‹ ¤ÎÙ·ÛË, Ì ÂÓÙ·ÙÈ΋ ηÏÏȤÚÁÂÈ·
ÂÓfi˜ ȉÈfiÎÙËÙÔ˘ Î·È ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ·fi Ù· ¿ÁÚÈ· ˙Ò· ¯ÒÚÔ˘.
∏ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó Ú·ÎÙÈο ·‰‡Ó·ÙË, ÁÈ·Ù› ÙÔ
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÙÔ˘˜ ¤Î·Ó ӷ ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡Ó Ì ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∫·È ÔÈ ÌÂÓ Î·È ÔÈ ‰Â ıˆÚÔ‡Û·Ó ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜
ÙÔ˘˜ «‚¿Ú‚·ÚÔ˘˜», ·Ó›Î·ÓÔ˘˜ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙÈ ‹Ù·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Î·È ÙÈ fi¯È Î·È Ô Î·ı¤Ó·˜ ·fi ÙËÓ
ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ›¯Â ‰›ÎÈÔ. ŸÛÔ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·Ô›ÎˆÓ ‹Ù·Ó ÌÈÎÚfi˜ Î·È Ô ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ηٷϿ̂·Ó·Ó
ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˜, Ë Û˘Ó‡·ÚÍË ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ πӉȿÓÔ˘˜ ›¯Â ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ fi¯È Ôχ ¤ÓÙÔÓ·. ∏ Ê‹ÌË
fï˜ ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË ÂχıÂÚ˘ Á˘ ¤ÊÂÚ ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù¤Ï·‚·Ó ÛÙ·‰È·Î¿ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ. ΔfiÙ ÔÈ πӉȿÓÔÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ Ô ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜ ›¯Â ÌÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ. ∏ ·Ó·fiÊ¢ÎÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ‹Ú ¿ÁÚÈ·
ÌÔÚÊ‹ ΢ڛˆ˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ·ԛΈÓ, Ë Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ô‰‹ÁËÛÂ
ÛÙË ÛÊ·Á‹ ÙˆÓ Èı·ÁÂÓÒÓ. ™‹ÌÂÚ· ÛÙȘ ∏.¶.∞. Î·È ÙÔÓ ∫·Ó·‰¿ ·Ô̤ÓÔ˘Ó Ï›Á˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ πӉȿÓÔÈ, Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó ·ÂÁÓˆṲ̂ӷ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜.
Δ· ·Ú·¿Óˆ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÈÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÓfi˜ ÓÔËÙÈÎÔ‡ ¯¿ÚÙË Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Í›Â˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ÔÌ¿‰·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜. ∂ÓÓÔÂ›Ù·È ‚¤‚·È· fiÙÈ «Ô ÓÔËÙÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ οı ·ÙfiÌÔ˘ ¯ˆÚÈÛÙ¿ ‰Â ̤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi˜ ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. ∂ÌÏÔ˘Ù›˙ÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ ÙÔ˘, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ›‰È˜
ÁÈ· fiÏÔ˘˜ (¤Ó·˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÚ·Ê›Ԣ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÓÔËÙÈÎfi ¯¿ÚÙË Ì ¤Ó·Ó ΢‚ÂÚÓ‹ÙË ÔÓÙÔfiÚÔ˘ ÏÔ›Ô˘ ‹ ¤Ó·Ó ‰Èψ̿ÙË). ∞˘Ùfi fï˜ Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÈ ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È
Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙË ÌfiÓÈÌË ÔÌÔÈÔÌÔÚÊ›· Û ·ÙÔÌÈÎfi Â›‰Ô, ·ÏÏ¿ Ó· ηÙÔ¯˘ÚÒÛÂÈ fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ı· ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ı· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ·
ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘» (ΔÛÔ˘Ó¿ÎÔ˜ £., «∏ °ÂˆÁÚ·Ê›· ÛÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË», ÂÈÛ‹ÁËÛË ÂÈÌfiÚʈÛ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, 2007). ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ¿ÓÙˆ˜, Ë ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ›
Ó· ‚·ÛÈÛÙ› ÌfiÓÔ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ «Ô‡» ˘¿Ú¯ÂÈ ‹ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Î·È «ÙÈ» Â›Ó·È ·˘Ùfi. ¶Ú¤ÂÈ Â›Û˘ Ó· Ì¿ıÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÙȘ ·Èٛ˜ ÙˆÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÔ˘Ó Î¿ÔÙ ÈηÓÔ› Ó· ηٷÓÔÔ‡Ó Û ‚¿ıÔ˜ Ù· ÙÔÈο Î·È Ù· ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Ï‡ÛÂȘ.
ªÈ· Èı·Ó‹ (Î·È ÏÔÁÈ΋) ·ÓÙ›ÚÚËÛË Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÛΤ„˘ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∞’ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈηÓÔ› Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó Û ‚¿ıÔ˜ ÙȘ ·Èٛ˜ ÙˆÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È fiÙÈ
˘¿Ú¯ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó Û ˘ÂÚ·ÏÔ˘ÛÙ‡ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ·Í›· ÛÂ
οı ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∞˘Ùfi˜ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ, Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ fï˜ Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚ÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ˘ Ù· ÂÍ‹˜:
1. √ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ Û ηı·Ú¿ «ÔÚÈ˙fiÓÙȘ» ÁˆÁÚ·ÊÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ (.¯.: «Ô‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ê˘ÛÈÎÔ› fiÚÔÈ Î·È ÔÈÔÈ Â›Ó·È;») ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó Û ‚¿ıÔ˜ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ
Û¯¤ÛÂˆÓ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È ¯ÒÚÔ˘ ηÈ, ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ, ˘¿Ú¯ÂÈ Êfi‚Ô˜ Ó· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÎÔÈÓˆÓÈο ÛÙÂÚÂfiÙ˘·, Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ οÓÔ˘Ó ·Ó›Î·ÓÔ˘˜ Ó· ηٷÓÔÔ‡Ó Î·È Ó· Û¤‚ÔÓÙ·È ÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ ÙˆÓ «¿Ïψӻ.
2. ∏ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ‰ÂÓ ·ԂϤÂÈ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ
ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÓÔËÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Ì ٷ ÔÔ›· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÈηÓÔ› Ó· ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Ó· ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÂ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ˙ˆ‹
ÙÔ˘˜.
3. ∞fi Ù· 11-12 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ÂÚ›Ô˘ (‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·fiÏ˘Ù· Û·Ê‹ fiÚÈ·) Ô «Ì¤ÛÔ˜» Ì·ıËÙ‹˜ ¤¯ÂÈ
‹‰Ë ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÏÂÁfiÌÂÓ˘ «Ù˘È΋˜» ‹ ˘ÔıÂÙÈÎÔ-Â·ÁˆÁÈ΋˜ ÛΤ„˘ Ì ÙËÓ
·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ «Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӈӻ ÓÔËÙÈÎÒÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È
ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂӉȿÌÂÛÔ ÛÙ·ıÌfi ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ Ú¿ÍË Î·È ÙȘ

°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞

ñ

∞’ °Àª¡∞™πOÀ

ñ

BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY

61

560_08

KATHIGITI A

04-11-08

13:33

™ÂÏ›‰·62

ÁÂÓÈΤ˜ ÏÔÁÈΤ˜ ‰È·ÚıÚÒÛÂȘ (Piaget, J.–Inhelder, B., ∏ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡). ∫·Ù¿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂͤÏÈ͢, ÔÈ «Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜» ÓÔËÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÛÙ·‰È·Î¿ ˘ÔÙ¿ÛÛÔÓÙ·È
Û Ӥ˜, ·ÓÒÙÂÚÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ‰È·ÚıÚÒÛÂȘ, Ë ·Ó¤ÏÈÍË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· ÂÂÎÙ·ı› ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÊ˂›·˜ Î·È fiÏ˘ Ù˘ ˘fiÏÔÈ˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ÛÙËÓ ËÏÈΛ· ·˘Ù‹ ÙÔ ·È‰› ηٷʤÚÓÂÈ, Û ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ·ÙÔÌÈΤ˜ ÙÔ˘ ÈηÓfiÙËÙ˜,
Ó· ··ÏÏ·Á› ·fi ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·È ¿ÌÂÛÔ Î·È Ó· ‰ÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ˆ˜ ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ
‰˘Ó·ÙÒÓ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆÓ. ∞˘Ù‹ Ë «·ÔΤÓÙÚˆÛË» ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙÔÓ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi Ù˘ ÛΤ„˘ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎfi Î·È ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓÔ, ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÍËÁ› ÁÈ·Ù› Ë ÂÊ˂›·, Ô˘
·ÎÔÏÔ˘ı›, Â›Ó·È Ë ËÏÈΛ· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ȉ·ÓÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ıˆÚÈÒÓ. ∏ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ¤¯ÂÈ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤Í·ÚÛË Î·È Ë ‰È‰·Ûηϛ· Ó· ·ÍÈÔÔÈ› ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘
Ì·ıËÙ‹ Ó· ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ˘ÔıÂÙÈΤ˜ ‹ Èı·Ó¤˜ ·Ï‹ıÂȘ, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ‰ÂÓ ÙȘ ÈÛÙ‡ÂÈ ‹ ÙȘ
·ÔÚÚ›ÙÂÈ, Î·È Ó· ηٷϋÁÂÈ ÛÂ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· (·˘Ù‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â›Ó·È Ë ·Ú¯‹ Ô˘ ‰È¤ÂÈ ÙËÓ Ù˘È΋ ÛΤ„Ë). ™ËÌ·Û›· ÂÔ̤ӈ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙfiÛÔ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ Î·È Ë ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙˆÓ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ
ÛÙ· ÔÔ›· ı· ηٷϋÍÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜, fiÛÔ Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ ÈηÓfiÙËÙ·˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, Ì ·ÒÙÂÚÔ ÛÎÔfi ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ ÓÔËÙÈÎÒÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÙÔ˘˜ Û ¤Ó· Ó¤Ô, ·ÓÒÙÂÚÔ Â›‰Ô.
√È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ·Î¤ÙÔ˘ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙË ¯Ú˘Û‹ ÙÔÌ‹ Û’
·˘Ù¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ۯ‰ȿ˙ÔÓÙ·˜: ·) ¤Ó· ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ô Ì·ıËÙ‹˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È
˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ› ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂÈÎfiÓˆÓ Î·È ÛΤ„ˆÓ, ÔÈ
Ôԛ˜ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ‚·Ù¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙÔ˘, Î·È ‚) ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ÁÈ· ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÍËÁ› Û Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÎÙ·ÛË ÙȘ Èı·Ó¤˜ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ οı ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜. ŒÙÛÈ, Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÎÚ›ÓÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ fiÛÔ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ, ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÙË ‰È‰·Ûηϛ·
ÙÔ˘ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘. ∞˘Ùfi˜ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ¿ÏψÛÙÂ Â›Ó·È Î·È Ë Ô˘Û›· Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘.
ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ.
∏ Ù·ÍÈÓfiÌËÛË ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ Û ηÙËÁÔڛ˜ Â›Ó·È ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ‰È·‰Èηۛ·, ÂÂȉ‹ ÌÔÚ›
Ó· ‚·ÛÈÛÙ› Û ÔÏÏ¿ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, Ù· ÔÔ›· ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. Δ· ˆÚ·›·
Ê˘ÛÈο ÙÔ›·, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, οÔÙ ‰Â ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó Ê˘ÛÈÎfi˜ fiÚÔ˜, ÁÈ·Ù› ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ
›¯Â ·ÏÏÔȈı› Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Ô‡Ù ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô‡Ù ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó ÁÈ· ·Ó·„˘¯‹. ™‹ÌÂÚ· Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ·ÔÙÂÏ› ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·
fiÏˆÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Ë ÓÔÌÔıÂÛ›· Ô˘ ·ԂϤÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÙÔ›ˆÓ. ™’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ë Ù·ÍÈÓfiÌËÛË ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ ‰ÂÓ
Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ‡ÎÔÏË ˘fiıÂÛË. ¶ÔÏÏÔ› ÁˆÁÚ¿ÊÔÈ ¿ÓÙˆ˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÛÂ
ÌË ·Ó·ÓÂÒÛÈÌÔ˘˜, ‰˘ÓËÙÈο ·Ó·ÓÂÒÛÈÌÔ˘˜ Î·È ·Ó·ÓÂÒÛÈÌÔ˘˜. ¶ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·Û‹ ÙÔ˘˜
fï˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· ·Ó·Áη›· ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛË: fiÏÔÈ ÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ› fiÚÔÈ Â›Ó·È ·Ó·ÓÂÒÛÈÌÔÈ. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛ‹ ÙÔ˘˜. ŒÓ· ÏÔ‡ÛÈÔ ÌÂÙ·ÏÏÔÊfiÚÔ ÎÔ›Ù·ÛÌ·, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÌÔÚ› Ó· ··ÈÙ› ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Î·È ¿ÏÈ, ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó· ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ÍÂʇÁÂÈ ÙÂÏ›ˆ˜ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË Û ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹
ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ∂Ô̤ӈ˜ ÔÈ ÔÚÈÛÌÔ› Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ˘ÔÂÓfiÙËÙ· ‚·Û›˙ÔÓÙ·È Û ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·ÓıÚÒÈÓ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·.
·. ªË ·Ó·ÓÂÒÛÈÌÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ› fiÚÔÈ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó, Ó· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó
‹ Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó ·fi ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È Â›Ó·È ÙÔ ÓÂÚfi, Ù· ‰¿ÛË, ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ηÈ
Ë ¿ÁÚÈ· ˙ˆ‹. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÂÈÓ·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ù›ÔÙ·
ÁÈ· Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ ¤ÊÙÂÈ Ì ٷ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈο ηٷÎÚËÌÓ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÚÔ‡Ó fï˜ Ó·
ÌÂÈÒÛÔ˘Ó, Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ‹ Î·È Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó Ù· ·Ôı¤Ì·Ù¿ ÙÔ˘ Ì ηٿÏÏËϘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ·fi Ù· ·Ó¿Ú¯·È· ¯ÚfiÓÈ·, ÙÔ Ó¤Ô fï˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ·Ó¿ÁÎË
ÔÏÈÛÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Û ¢ڇÙÂÚË ‹ Î·È ·ÁÎfiÛÌÈ· Îϛ̷η.

62 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞

ñ

∞’ °Àª¡∞™πOÀ

ñ

BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY

560_08

KATHIGITI A

04-11-08

13:33

™ÂÏ›‰·63

‚. ¢˘ÓËÙÈο ·Ó·ÓÂÒÛÈÌÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ› fiÚÔÈ Â›Ó·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ ‹ ÌË ÔÚ˘ÎÙÒÓ Ô˘
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È Ù· ÔÚ˘ÎÙ¿ ( ·ÔÏÈıˆÌ¤Ó·) η‡ÛÈÌ· (¿Óıڷη˜,
ÂÙڤϷÈÔ, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ) Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓȘ ÁˆÏÔÁÈΤ˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜. Δ· ˘ÏÈο ·˘Ù¿ ·Ó·ÓÂÒÓÔÓÙ·È, ·ÏÏ¿ Û ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿Ï· ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·, Ô˘ Ù· ·Ôı¤Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ıˆÚËıÔ‡Ó ÂÂÚ·Ṳ̂ӷ.
Á. ∞Ó·ÓÂÒÛÈÌÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ› fiÚÔÈ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ·˘ÙÔ› Ô˘ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ‰È·ı¤ÛÈÌÔÈ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi
ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÌÂÙ·‚ÏËıÔ‡Ó (.¯. ËÏȷ΋ Î·È ·ÏÈÚÚÔ˚΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·), ÌÔÚÔ‡Ó fï˜ Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó.
ñ ¡· Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÛËÌ·Û›·˜ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ Ì ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Î·È Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜.
∫¿ÙÈ Ô˘ Ú¤ÂÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó Ì fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ ·Ïfi ÙÚfiÔ ÏfiÁˆ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘˜, Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ ‰ÂÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ, ÂÂȉ‹ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Î·È Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. Ÿˆ˜
·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜, ÙÔ ı¤Ì· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ë ·Ô˘Û›· ‹ Ë ·ÚÔ˘Û›·
Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÌÈ·˜ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÔÌ¿‰·˜ Ó· ÙÔ˘˜ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ·ÏÒ˜ ÛÂ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜,
·ÏÏ¿ Û «‰È·ı¤ÛÈÌ·», ‰ËÏ·‰‹ Û ˘ÏÈο Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó Î¿ı ÛÙÈÁÌ‹ ·fi ÙËÓ ·ÓıÚˆfiÙËÙ· Û˘ÓÔÏÈο ‹ ·fi ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·ÓıÚÒÈÓË ÔÌ¿‰· Ô˘ ˙ÂÈ Î¿Ô˘ ¿Óˆ ÛÙË °Ë.
¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·:
– √ ÏÈı¿Óıڷη˜ Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜ Î·È Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠͷÊÓÈο ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ¿Ú¯È˙Â Ë ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË. μÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ ›‰È· ı¤ÛË ·fi ÙÔÓ ¶·Ï·ÈÔ˙ˆÈÎfi ∞ÈÒÓ·, ‰ËÏ·‰‹ Â‰Ò Î·È 500.000.000 ¯ÚfiÓÈ·, ηÓ›˜ fï˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ¤‰ÈÓ ÛËÌ·Û›·, ÁÈ·Ù› ηÓ›˜ ‰Â ÁÓÒÚÈ˙ ÛÂ
ÙÈ ¯ÚËÛÈ̇ÂÈ. ÕÚ¯ÈÛ ӷ ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÔÏÏÒÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ ·fi Ù· ̤۷ ÙÔ˘
18Ô˘ ·ÈÒÓ·, ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ÔÈ Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ·ÓıÚÒÈÓÔÈ fiÚÔÈ, ¤Î·Ó·Ó ‰˘Ó·Ù‹ ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘.
– ΔÔ ÂÙڤϷÈÔ ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›¯Â η̛· ·Í›·
ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ‹Ù·Ó ¤Ó· ˘ÏÈÎfi Ôχ ÂÓÔ¯ÏËÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁˆÚÁÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜. ™‹ÌÂÚ· Ë Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ı¤Ì· ˙ˆ‹˜ Î·È ı·Ó¿ÙÔ˘. ∞ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·, ˘ÏÈο Ô˘ οÔÙ ›¯·Ó ˙ˆÙÈ΋ ÛËÌ·Û›· (.¯. ÙÔ Î·Ô˘ÙÛÔ‡Î) Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜, ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ó
·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ·fi Û˘ÓıÂÙÈο ˘ÏÈο.
– ∫ÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó
Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· (‚·ıÈ¿ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜, ÛÙÔÓ ‚˘ıfi Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜, ÛÙ· ·Úı¤Ó· ‰¿ÛË, οو ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÁÔ˘˜ Ù˘ ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋˜), ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË Ù¯ÓÔÏÔÁ›·. £· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fï˜, fiÙ·Ó ·Ó·Ù˘¯ı› Ë ÁÓÒÛË Î·È fiÙ·Ó ÂÍÂÏȯıÔ‡Ó ÔÈ Ù¯ÓÈΤ˜ ̤ıÔ‰ÔÈ ÂÍfiڢ͋˜
ÙÔ˘˜. ™‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙ· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù·, ·‡ÚÈÔ ı· ·Ó‹ÎÔ˘Ó. ∫¿ÙÈ ·ÚfiÌÔÈÔ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο, ¤Ó· ÎÔ›Ù·ÛÌ· ¯·ÏÎÔ‡ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜
1% Û‹ÌÂÚ· ‰Â ıˆÚÂ›Ù·È ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÈÌÔ (ÂÔ̤ӈ˜ ‰ÂÓ ıˆÚÂ›Ù·È Ê˘ÛÈÎfi˜ fiÚÔ˜), ·Ó fï˜ Ô
¯·ÏÎfi˜ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÂÍ·ÓÙÏÂ›Ù·È Î·È Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ·Ó¤‚ÂÈ Ôχ, ÙÔ ÎÔ›Ù·ÛÌ· ·˘Ùfi ı· ·ÍÈÔÔÈËı›.
ñ ¡· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È, fiÛÔ ÙÔ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ë ËÏÈΛ· ÙÔ˘˜, Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜.
º·ÈÓÔÌÂÓÈο Ô ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È ·Ïfi˜. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÈÎÚ‹˜ ËÏÈΛ·˜ Â›Ó·È ÌÂÓ Û ı¤ÛË Ó·
‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ¿ÌÂÛ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÈηÓÔ› Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ·ÏÏËÏÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ
Â›Ó·È ¿ÌÂÛ· ÔÚ·Ù¤˜ Ô‡Ù ӷ ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó Ù· Èı·Ó¿ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ
Û¯¤ÛˆÓ. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ó, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, fiÙÈ ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ, Ô ¿Óıڷη˜ ‹ ÔÈ ˘‰·ÙÔÙÒÛÂȘ Â›Ó·È ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·Ó·Áη›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÙˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜, ·ÏÏ¿:

°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞

ñ

∞’ °Àª¡∞™πOÀ

ñ

BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY

63

∞ÎfiÌË Î·È ÔÈ ÌÈÎÚÔ› Ì·ıËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈÏËÊı› fiÙÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÂÙÚÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ¯ÒÚ˜ Î·È ÛÙȘ ηٷӷÏÒÙÚȘ ¯ÒÚ˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ÂÓÙ¿ÛÂȘ. Ó· ··ÈÙÔ‡Ó Î·‡ÛÈÌ· ÁÈ· ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘˜. ÂÂȉ‹ ›¯·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÒÏÂȘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ (¤Ó· ȉȈÙÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ì ·ÙÌÔÌ˯·Ó‹ ı· ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Î·È ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÂÓfi˜ Ô‰ÔÛÙÚˆÙ‹Ú·).». ·ÏÒ˜ ÂÂȉ‹ Â›Ó·È Ú¢ÛÙfi Î·È ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÈÔ Â‡ÎÔÏ· ·fi ÙÔ Î¿Ú‚Ô˘ÓÔ. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ÔχÏÔÎÔ Î·È. ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Î·È Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜) ‰ÂÓ ·Ú¿ÁÂÙ·È. fiˆ˜ ÛÙÔÓ ÙfiÌÔ «ªË¯·Ó¤˜» ÙÔ˘ TIME LIFE. ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ. ‰ËÏ·‰‹ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È. ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË). Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ Ì¤ÛˆÓ (.¿. ∞˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â¤ÙÚ„ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ ÁÔËÙÂ‡Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ÌÂÙ·‚ÔÏ‹. ÔÈ Ì˯·Ó¤˜ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ η‡Û˘ ¤¯Ô˘Ó Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ. ∏ ¿ÓÈÛË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ Î¿ÓÂÈ ·fiÏ˘Ù· ·Ó·Áη›· ÙË Ï‡ÛË ‰‡Ô ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ: i) Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ (ÂÌfiÚÈÔ) ·Ó¿ÌÂÛ· Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ η٤¯Ô˘Ó Î·È Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ii) Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÙÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ ηٷӿψÛ˘. ΔÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ηχÙÂÙ·È Â‡ÎÔÏ· Ì ÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÂÓfi˜ ηٿÏÏËÏÔ˘ ¯¿ÚÙË. ∏ ·Í›· ÙÔ˘ ¤ÁÎÂÈÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ Ì˯·ÓÒÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ η‡Û˘. 2.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·64 1. ÂȉÈÎÒÓ ÏÔ›ˆÓ Î·È ·ÁˆÁÒÓ) Î·È Ì ÙË Ú‡·ÓÛË ·fi ·Ù˘¯‹Ì·Ù·. ™¯ÂÙÈο ÛΛÙÛ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ÔÏÏ¿ ¤ÓÙ˘·. ¶Ôχ Û˘¯Ó¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂΛ fiÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó. ∞ÓÙ›ıÂÙ·. ÁÈ· Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ÈηÓÔÔÈËÙÈο. ÔÈ Ôԛ˜ Â¤ÙÚ„·Ó Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·Á·ıÒÓ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ. ÊÚ¿ÁÌ·Ù·. fiÙ·Ó ·ÚÁfiÙÂÚ· ÂÓËÏÈΈıÔ‡Ó. ¢ÂÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ¤ÚÁ· (ÔÚ˘¯Â›·. ΔÔ ÂÙڤϷÈÔ. ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ηٷÓÔÔ‡Ó fiÙÈ ‚ÂÓ˙›ÓË ¯ˆÚ›˜ ‰È˘ÏÈÛÙ‹ÚÈ· (¿Ú· ¯ˆÚ›˜ Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ·¤Ú·. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ· Ï›Ô˘Ó ·fi ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ Â›Ó·È ·Ó·Áη›ÔÈ. √È ·Ú·ÁˆÁÔ› ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ˆÏÔ‡Ó ÂÙڤϷÈÔ ÛÙȘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜. ∏ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ ‰Â Û˘Ì›ÙÂÈ ˘Ô¯ÚˆÙÈο Ì ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜. 64 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY . √È ·ÙÌÔÌ˯·Ó¤˜ ‹Ù·Ó ÙÂÚ¿ÛÙȘ Û ̤ÁÂıÔ˜.) Ù· ÔÔ›· ÚÔηÏÔ‡Ó ·ÏÏÔÈÒÛÂȘ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Ú‡·ÓÛË. ‰È˘ÏÈÛÙ‹ÚÈ·. ÂÂȉ‹ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ „¢‰·›ÛıËÛË Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ (ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ó Ôχ ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙË ÌÔÚÊ‹ Î·È ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ Ì˯·ÓÒÓ. 2. Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ì ÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜. ·ÏÏ¿ Ó· ÌË Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÔ‡Ó Û ‚¿ıÔ˜ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔηÏ› Ë ¯ˆÚ›˜ fiÚÈ· Â¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. 1. º˘ÛÈ΋ Û˘Ó¤ÂÈ· ›ӷÈ. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Ó· ·Ó·Ì·ÛÔ‡Ó ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο Û˘Óı‹Ì·Ù·.) ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ¿ÓÈÛË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ Î·È Ó· ÙË Û˘Ó‰¤Ô˘Ó Ì ÔÚÈṲ̂ӷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÚÔηϤÛÂÈ (‰È¿ÛÙ·ÛË. Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ıˆÚÔ‡Ó ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙ· fiÛ· ‚ϤÔ˘Ó Á‡Úˆ ÙÔ˘˜. ∏ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· χÛ˘ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ Á›ÓÂÙ·È Ôχ ηٷÓÔËÙ‹ Ì ÙË ÌÂϤÙË ÙˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. ·ÏÏ¿ ÍÔ‰Â‡Ô˘Ó ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ·fi ·˘Ù¤˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ·. ̤۷ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î.¯. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿. ÂÔ̤ӈ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ¤ÚÁÔ Ì ¤Ó· ÎÏ¿ÛÌ· ÌfiÓÔ ÙˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ·ÙÌÔÌ˯·ÓÒÓ. ‚. ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ: ·. ¢ÂÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Î·È Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ÂͤÏÈ͢ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜. ‰ÂÓ ·¤ÎÙËÛ ÙË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ¤¯ÂÈ. √ ÛÙfi¯Ô˜ ·˘Ùfi˜ ÌÔÚ› Ó· ¯ˆÚÈÛÙ› Û ‰‡Ô ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜: Û’ ·˘ÙfiÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· «Ô‡.» Î·È Û’ ·˘ÙfiÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ì «ÔȘ Û˘Ó¤ÂȘ.

ªÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·Ó·Ù˘Á̤ÓË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·. ÒÛÙ ӷ οÓÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÛÙÔ ÂÙڤϷÈÔ. ¤¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‰È·ı¤ÛÈÌ· ·fi ÂΛÓË.2 Î·È °2. fiÛÔ ÙÔ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ë ËÏÈΛ· ÙÔ˘˜. ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Î·È Ù· ›‰Ë ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ. ΔÔ ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ ΔÂÙÚ·‰›Ô˘ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ Á. ñ ¡· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ÛËÌ·Û›·˜ ‰È¿ÊÔÚˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ.». ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: ªÈ· ¯ÒÚ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ·Ôı¤Ì·Ù· ÏÈÁÓ›ÙË. °È` ·˘Ùfi Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÂÓÈ·›Ô ÙÚfiÔ ÛÙÔ μÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ ∫·ıËÁËÙ‹. ÙÔ ÔÔ›Ô ¯ˆÚ›ÛÙËΠ۠ÙÚ›· ̤ÚË. ™ÙË Ê‡ÛË Ù›ÔÙ ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó Î·È Î¿ı ·fiÊ·ÛË ¤¯ÂÈ Î·È ÙËÓ Î·Ï‹ Î·È ÙËÓ Î·Î‹ Ù˘ ÏÂ˘Ú¿. ¤¯ÂÈ Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ fiÛˆÓ Ù˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë Ê‡ÛË ·fi ÌÈ· ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓË ·ÁÚÔÙÈ΋. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ù¯ÓÈο–ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ÌÔÚ› Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜. fiÙÈ: 1. ‚.» Î·È «Ì ÔȘ Û˘Ó¤ÂȘ. ∫¿ı ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ Î¿ı ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ù˘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó. ñ ¡· Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ¿ÓÈÛË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Ì Èı·Ó¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·65 ª·ı‹Ì·Ù· °2.». ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ·. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·ÒÙÂÚÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÌÈ·˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¯¿ÚÙ˘ Î·È ˘‰ÚfiÁÂÈÔ˜ ÛÊ·›Ú· ‰. fiˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰·.1. Ì ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔÈ ıÂÌ·ÙÈÎÔ› ¯¿ÚÙ˜ ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·. º˘ÛÈÎÔ› Î·È ·ÓıÚÒÈÓÔÈ fiÚÔÈ ¶·Ú·Ù‹ÚËÛË: Δ· ÙÚ›· ·˘Ù¿ Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Ô˘Û›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó·. 2. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ¢1.3. ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎfi Â›Â‰Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛË. ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Ù· ›‰Ë ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ fiÚˆÓ. ·ÏÏ¿ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο.2 Î·È ¢1. ΔÔ Ì¿ıËÌ· ¢. ÔÈ Ôԛ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ‰Â χÓÔÓÙ·È Ì οÔȘ ÂȉÈΤ˜ «Û˘ÓÙ·Á¤˜» ‹ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÙÔ «Ò˜. ∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ·.3 ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Î·È ÂÛÙÈ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ.1. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ‰È‰·ÎÙÈ΋˜ ÒÚ·˜. √ ηıËÁËÙ‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÛÙÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ù˘ Ù¿Í˘ ÛÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÛÙËÓ «·ÁˆÓ›·» Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË Î·Ù¿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜.1 ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÙÔ˘˜ ÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÂÓÓÔÈÒÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ì ÙȘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ «ÁÈ·Ù›. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Èı·Ó¤˜ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·È ·ÓıÚÒÈÓˆÓ fiÚˆÓ. °2. ‹ Ó· Ù· Ê˘Ï¿ÍÂÈ °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 65 . ΔÔ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ ‚. √ ηıËÁËÙ‹˜ ·Ú·Î·ÏÂ›Ù·È Ó· Ï¿‚ÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ˘ fiÙÈ Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘.

·Ó ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Á›ÓÂÈ Ôχ ˘„ËÏ‹.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·66 ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∂›Ó·È ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ¤ÙÛÈ. fiÙ·Ó ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı· Ù›ÓÂÈ Ó· ÂÍ·ÓÙÏËı›. °È· Ó· ÙÔ ÂÙ‡¯ÂÈ ·˘Ùfi fï˜. Ë ¯ÒÚ· ·˘Ù‹ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈ› ÙÔÓ ÏÈÁÓ›ÙË Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ. ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ·Ó¿ÁΘ. 66 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY . ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ı· ¯·ıÔ‡Ó ‹ ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÎÙÏ. Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. Ú¤ÂÈ: ·) Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ Î·È ‚) Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ë ·ÏÏ·Á‹ (ÎfiÛÙÔ˜. ¶PO™OXH: ™˘ÓÈÛÙ¿Ù·È ıÂÚÌ¿ Ó· ÌÂÏÂÙËıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ·. ÒÛÙ ӷ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜.).

·ÏÏ¿ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó·. ÂÂȉ‹ Á›ÓÂÙ·È Â‡ÎÔÏ· ηٷÓÔËÙ‹ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ì ٷ ÔÔ›· ÔÚÈÔıÂÙÂ›Ù·È Ë ∂˘ÚÒË ‰ÂÓ Â›Ó·È Ê˘ÛÈο. Ì ‚¿ÛË ÙË ÏÔÁÈ΋ Ô˘ ‰È‰¿¯ıËΠÛÙÔ Ì¿ıËÌ· ∞1. 2. ‚) ∏ ∂˘ÚÒË ıˆÚÂ›Ù·È ¯ˆÚÈÛÙ‹ ‹ÂÈÚÔ˜. ‰Â ı· ‹Ù·Ó Ï¿ıÔ˜ Ó· ıˆÚËı› ˆ˜ Ì›· ÂÓÈ·›· ‹ÂÈÚÔ˜.. ÛÙËÓ Ô˘Û›· fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ˜ Ù˘ ∞Û›·˜. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ıˆÚÔ‡Û·Ó ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ·ÏÏ¿ ÔÏÈÙÈÛÌÈο–ÈÛÙÔÚÈο. ∏ ÎÚÈÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÏÏËÏÂȉڿÛÂˆÓ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÔÈ Ôԛ˜ ηÙÔÈÎÔ‡Ó ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ °Ë˜.∞. ÂÂȉ‹ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∞’ Ù¿Í˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Â›Ó·È ÌÈÎÚÔ› Û ËÏÈΛ· Î·È ÌÈ· Ó¤· ‰È·›ÚÂÛË. Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ηı·Ú¿ ÔÏÈÙÈÛÌÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. Ë ∞Û›· Î·È Ë ∞ÊÚÈ΋ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ¯ˆÚÈÛÙ¤˜ ‹ÂÈÚÔÈ.5 («∞Ó·ÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜»). ·Ó Î·È ÌÈ· ·Ï‹ Ì·ÙÈ¿ ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ fiÙÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ. ¯ÏÌ. ∂π™∞°ø°∏ ∏ ‰È·›ÚÂÛË ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Û Ë›ÚÔ˘˜ Ì ‚¿ÛË Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· ¯ÒÚÈÛ ÙË ÛÙÂÚ¿ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜ Ë ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Ï·ÎÒÓ Â›Ó·È ÌÈ· ̤ıÔ‰Ô˜ ÙËÓ ÔÔ›· ·ÎÔÏÔ˘ı› ÌfiÓÈÌ· Ë Û¯ÔÏÈ΋ °ÂˆÁÚ·Ê›·.000. ªÈ· ٤ٷÚÙË ¿Ô„Ë. ¶ÂÚÛÈÎfi˜ ∫fiÏÔ˜.000 ÂÚ›Ô˘ ÙÂÙÚ. ÂÍ›ÛÔ˘ ÛˆÛÙfi fï˜ ı· ‹Ù·Ó Ó· ¯ˆÚÈÛÙ› Û ‰‡Ô (μfiÚÂÈ· Î·È ¡fiÙÈ·) ‹ Û ÙÚÂȘ (Ì ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜).560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·67 £∂ª∞Δπ∫∏ ∂¡√Δ∏Δ∞: ™TI°MIOTY¶A (OI H¶EIPOI) ∞Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ŸÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜. ıˆÚ› fiÙÈ ·ÚΛ Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ Ù˘ Û ·ÁÁÏÔ۷͈ÓÈ΋ (∏. ∂ÊfiÛÔÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ı·Ï¿ÛÛȘ Ì¿˙˜. ∫·Ó·‰¿˜) Î·È Û ϷÙÈÓÈ΋. ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ Û¯‹Ì· fiÏˆÓ ÙˆÓ ËÂ›ÚˆÓ Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· ‚·ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘˜. √È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ıÂÒÚËÛ·Ó ÛˆÛÙfi Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ‰È·›ÚÂÛË ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ∏ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ú·¿Óˆ ÛÙfi¯ˆÓ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ·ÒÙÂÚÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙˆÓ ËÂ›ÚˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ·ÔÌÓËÌfiÓ¢ÛË ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ Î·È ·ÚÈıÌËÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο: ·) ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈ Ì ‚‚·ÈfiÙËÙ· Û fiÛ˜ «Ë›ÚÔ˘˜» ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¯ˆÚÈÛÙ› Ë ∞ÌÂÚÈ΋. °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 67 . ÙËÓ ÔÔ›· Ê·›ÓÂÙ·È ÔÙÈ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó Û ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÛÙÂÓ¤˜ ı·Ï¿ÛÛȘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ (ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ £¿Ï·ÛÛ·. ∏ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙËÓ ÔÔ›· ‹‰Ë ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô (¯ˆÚÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÓÔËÙÈÎÔ‡ ¯¿ÚÙË). Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο Û‡ÓÔÚ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·˘ı·›ÚÂÙ·. Ë Ù¿ÍË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜ ÙˆÓ ËÂ›ÚˆÓ Î·È Ó· ÂÈÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ù˘ ÛÙ· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘˜. ∂Ú˘ıÚ¿ £¿Ï·ÛÛ·). ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·fi ÂΛÓË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ì¿ıÂÈ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ı· ÙÔ˘˜ ÚÔηϤÛÂÈ Û‡Á¯˘ÛË. ñ ¡· ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘ Ù˘ °Ë˜ Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÙËÓ Â›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. Á) ∏ ∂˘ÚÒË.¶. Ì ¤ÎÙ·ÛË 85. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ Â·Ê›ÂÙ·È ÛÙ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ÚÔÙÈÌ¿ οı ÌÂÏÂÙËÙ‹˜. ∏ ÌÂϤÙË ·˘Ù‹ fï˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ù˘¯·›·. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ÂÓÈ·›· Ì¿˙· ÍËÚ¿˜.. ∞ÎfiÌË Î·È Ô ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ÙˆÓ ËÂ›ÚˆÓ ı¤ÙÂÈ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ··ÓÙËıÔ‡Ó. °È· Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÈηÓÔÔÈËÙÈο ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ÛÙfi¯ÔÈ. ∏ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ‰È·›ÚÂÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÂÚÛ·›·˜ Ì¿˙·˜ Û ÙÚÂȘ Ë›ÚÔ˘˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙȘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ (ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Î·È ÙˆÓ ƒˆÌ·›ˆÓ ·ÚÁfiÙÂÚ·). ·ÏÏ¿: 1. ∞˘Ùfi ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ·Ï¿. ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÈÛÙÔÚÈο Û οı ÙÌ‹Ì·.

6 («∞Ó¿ÎÚÈÛË ÙˆÓ ¯·ÚÙÒÓ»). ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ∂›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ ‚¤‚·È· fiÙÈ ÔÈ ¯¿ÚÙ˜ ÙÔ˘ ΔÂÙÚ·‰›Ô˘ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ ‰ÂÓ ·ÚÎÔ‡Ó.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·68 ∂ÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÙȘ Ôԛ˜ ÌÔÚ› Î·È Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ó· οÓÂÈ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ñ ∞ÓÙ›ıÂÙ· ·fi ÙÔ˘˜ ˆÎ·ÓÔ‡˜. Δ· ‰È‰·ÎÙÈο ‚È‚Ï›·. (ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ÚˆÙ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÔÈÔÓ ÏfiÁÔ ÛÙ· ·ÎÚ·›· ÛËÌ›· Ù˘ Ë›ÚÔ˘ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ›Ó·Î· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÙÔ ‚ÔÚÂÈfiÙÂÚÔ ÛËÌ›Ô). ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È 68 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY . ·Ó ÙÔ Îϛ̷ Á›ÓÂÈ ÈÔ „˘¯Úfi Î·È ÔÈ ¿ÁÔÈ ÂÂÎÙ·ıÔ‡Ó. Ë Ù¿ÍË Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Îϛ̷ ‹ ÙȘ ÛÂÈÛÌÔÁÂÓ›˜ ˙ÒÓ˜ ÌÈ·˜ Ë›ÚÔ˘. ΔÔ Ï¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡ øηÓÔ‡. ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È Ë ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ËÂ›ÚˆÓ Î·È Ô ¯¿ÚÙ˘ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ΔÔ ›‰ÈÔ ı· Û˘Ì‚Â›. ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔÓ ÔχÏÔÎÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·È ·ÓıÚˆÔÁÂÓÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∞Í›˙ÂÈ Â›Û˘ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÌÂÚÈÎÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ‰È·Ù‡ˆÛ·Ó ÙËÓ ˘fiıÂÛË fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÓÈ·›· ÍËÚ¿. ñ ΔÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ‚Ô˘ÓÒÓ Ù˘ °Ë˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÛÙ·ıÂÚfi. Ù· ÔÔ›· ÁÈ· ¢ÓfiËÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Â›Ó·È Û˘ÓÔÙÈο. ñ ™ÙȘ Ë›ÚÔ˘˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Î·È ÔÏÏ¿ ÌÂÁ¿Ï· Î·È ÌÈÎÚ¿ ÓËÛÈ¿. Ù· ÔÔ›· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ‹ÂÈÚÔÈ. ∞Ó ÂÔ̤ӈ˜ Ë ÛÙ¿ıÌË Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ·ÏÏ¿ÍÂÈ (. ·ÏÏ¿ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 2 ‹ ›Ûˆ˜ 3 ÌÂÁ¿Ï· ÓËÛÈ¿ Î·Ï˘Ì̤ӷ Ì ¿ÁÔ Ì¤ÛÔ˘ ¿¯Ô˘˜ 2. ¶Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ ÂÚ›Ô˘ Ì ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· Ô˘ ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó Ù· Ó‡¯È· ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘. Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· fï˜ ‰È·‚ÚÒÓÔÓÙ·È ·‰È¿ÎÔ· ·fi ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ·Ó¤ÌˆÓ. ñ √ ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ¯¿ÚÙ˘ Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ °Ë˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ Ë ÁÚ·ÌÌ‹ Â·Ê‹˜ Ù˘ ÛÙÂÚÈ¿˜ Ì ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ‰ËÏ·‰‹ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ °ÂˆÁÚ·Ê›· Ù˘ °Ë˜. Â›Ó·È ·Ó·Áη›· Î·È Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÈÙÔ›¯ÈˆÓ ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ¯·ÚÙÒÓ ‹ ¿ÏÏˆÓ ËÁÒÓ. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ÁˆÁÚ·ÊÈο ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋. ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ·Ó·Ú›ıÌËÙ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ·ÏÏËÏÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ñ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ Ë›ڈÓ. ÂÓÒ Ë ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋ Â›Ó·È ÌÈ· ‹ÂÈÚÔ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ÛÙÔ ÔÔ›Ô ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ Î·Ù¿ÏÏËÏÔÈ ¯¿ÚÙ˜ Î·È ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ó ‰Èο ÙÔ˘˜ ÛÙÔȯ›· ›Ù Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ post it ›Ù Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂÈÎfiÓˆÓ ‹ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Ô˘ ı· ÙËÓ ÎÔÏÏ‹ÛÔ˘Ó/˙ˆÁÚ·Ê›ÛÔ˘Ó/ÁÚ¿„Ô˘Ó.¯. fiˆ˜ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙÔ ΔÂÙÚ¿‰ÈÔ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ·ÓÔȯÙfi ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË Ù˘ Ë›ÚÔ˘ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì¿ıËÌ·. ∞ÊÂÙËÚ›· Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Á›ÓÂÙ·È ÙÔ ΔÂÙÚ¿‰ÈÔ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ °π∞ Δπ™ ∏¶∂πƒ√À™ ∫∞π ¢π¢∞∫Δπ∫∏ ª∂£√¢√§√°π∞ √È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ï‹ÚÔ˘˜ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÌÈ·˜ Ë›ÚÔ˘ Û ϛÁ· Ì·ı‹Ì·Ù· ·ÔÙÂÏ› Ô˘ÙÔ›·. Â›Ó·È ÙÔ ÚÔÛˆÚÈÓfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÙˆÓ Ë›ڈÓ. ∏ °ÚÔÈÏ·Ó‰›·. ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÛÂÈÛÌÒÓ. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ÂÓÈ·›· ˘‰¿ÙÈÓË Ì¿˙·. √ μfiÚÂÈÔ˜ ¶fiÏÔ˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÌfiÓÈÌ· ·ÁˆÌ¤ÓË ı·Ï¿ÛÛÈ· ¤ÎÙ·ÛË. ªÂ ‚¿ÛË ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·Ú¯¤˜. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÙˆÓ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Ï·ÎÒÓ. ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È fï˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÁÈ· ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜–‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. Ë ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ ËÂ›ÚˆÓ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: 1. „ËÏÒÓÔ˘Ó Û˘Ó¯Ҙ ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂٷΛÓËÛ˘ Ù˘ ÈÓ‰Ô·˘ÛÙÚ·ÏÈ·Ó‹˜ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ Ͽη˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â˘Ú·ÛÈ·ÙÈ΋. ∞Ó. ı· ‹Ù·Ó Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ ·fi ÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi (Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔ Ì¿ıËÌ· ÁÈ· ÙȘ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ ϿΘ). ñ ∏ ʇÛË ÙˆÓ ‰‡Ô fiÏˆÓ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋. ÂÂȉ‹ ı· ÏÈÒÛÔ˘Ó ÔÈ ¿ÁÔÈ ÙˆÓ fiψÓ).000 Ì. ñ Δ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ˘„fiÌÂÙÚ· Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ °Ë˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÎÔÓÙ¿ Û οÔÈÔ Ôχ ‚·ı‡ ÛËÌÂ›Ô ÙˆÓ ˆÎ·ÓÒÓ (Ù¿ÊÚÔ). ∞Ó ÂÔ̤ӈ˜ ›¯·Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰Ô‡Ì ÙÔÓ ¯¿ÚÙË ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÌÂÚÈΤ˜ ‰Âο‰Â˜ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¯ÚfiÓÈ·. Ë ÛÙÂÚ¿ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÙÌ‹Ì·Ù·. Ë Î·Ù¿Ù·ÍË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Û ÌÈ· ‹ÂÈÚÔ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ·ÓıÚˆÔÁÂÓ‹ Î·È fi¯È Ê˘ÛÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· (Û˘Ì‚¿ÛÂȘ). Δ· πÌ·Ï¿È·. °È· ÙÔÓ ÛÎÔfiÓ ·˘Ùfi ÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ÂÂÍÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ÌÈ· ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Ë ÔÔ›· ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊËÎ·Ó ‹‰Ë ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· ∞.

o ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ı¤ÛË Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. o ¶ÔȘ ‹ÂÈÚÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋. ¶ÚfiÛıÂÙ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ μÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ ∫·ıËÁËÙ‹. o ™Â ÔÈÔ ËÌÈÛÊ·›ÚÈÔ ·Ó‹ÎÂÈ. ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ı¤Ì·Ù·. ∏ ÛˆÛÙ‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙË ‰È‰·ÎÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Û ¤Ó· ›‰Ô˜ «ÁˆÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘». o ¶ÔÈ· ‹ÂÈÚÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË. fiÏÂȘ.) o ªÔÈ¿˙ÂÈ Ì οÔÈ· ¿ÏÏË ‹ÂÈÚÔ Ë ∞ÊÚÈ΋. ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÂÈÏÂÁÌ¤ÓˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ù· ÔÔ›·.¿. Ù· «ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘·» Â›Ó·È ¯ˆÚÈṲ̂ӷ Û ‰‡Ô ηÙËÁÔڛ˜: ·) ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ‚) ·˘Ù¿ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÛÙËÓ ‹ÂÈÚÔ (ÈÛÙÔÚ›·. ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó «„ËÏ·ÊËÙ¿» ÛÙËÓ «·Ó·Î¿Ï˘„Ë» οı Ë›ÚÔ˘ ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ Û˘Ó¯Ҙ ÙÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜ ÙÔ˘ ΔÂÙÚ·‰›Ô˘ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ. ŒÙÛÈ «¯Ù›˙Ô˘Ó» ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙÔÓ ¯ÒÚÔ. ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó. ªÂ ÔÈ·. ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ «·›ÛıËÛË» ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ô˘ ÌÂÏÂÙÔ‡Ó. o ¶ÔȘ ı¿Ï·ÛÛ˜/ˆÎ·ÓÔ› ‚Ú¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋. Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ` ·˘Ù¿ Î·È ÙȘ ÂÈÎÔÏÏÔ‡Ó ÛÙÔ ΔÂÙÚ¿‰ÈÔ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·. Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ Û οı ‚‹Ì· ÙÔÓ ÓÔËÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ¯¿ÚÙË. £¤Ïˆ Ó· Ì¿ıˆ… £· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Ûˆ… ¶Èı·Ó¤˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ… …ÁÈ· ÙË ÌÔÚÊ‹ Î·È ÙÔ Û¯‹Ì· Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜. ÒÛÙ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ (ηٷÓfiËÛË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ÂıÓÔÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Î. (ÀÔÏfiÁÈÛ¤ ÙÔ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ Îϛ̷η˜. …ÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ¯¿ÚÙË. ηٿ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ‰È·ÙËÚËı› ·˘Ù‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ë ÛÂÈÚ¿ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘.) o ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜. o ªÂ ÙÈ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ë ∞ÊÚÈ΋. ¶ÚÔÛÔ¯‹: Ÿˆ˜ ‡ÎÔÏ· ı· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜. ∏ ∂˘ÚÒË ‹ Ë ∞ÊÚÈ΋. ∏ ∞ÊÚÈ΋ ‹ Ë ∞Û›·. 2.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·69 ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ ÔÈ ÂÈϤÔÓ ÁÂÓÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÛÙÔ μÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ ∫·ıËÁËÙ‹. (ÀÔÏfiÁÈÛ¤ ÙÔ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ Îϛ̷η˜. ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ̤۷ Û’ ·˘Ùfi Î·È ·Ó›¯Ó¢ÛË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÏÏËÏÂÍ·ÚÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜).). °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 69 . ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· fiϘ ÙȘ Ë›ÚÔ˘˜: ∏ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ¯·ÚÙÒÓ £¤Ïˆ Ó· Ì¿ıˆ… £· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Ûˆ… ¶Èı·Ó¤˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ… …ÔÈ· Â›Ó·È Ë ı¤ÛË Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. o ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ı¤ÛË Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ πÛËÌÂÚÈÓfi. Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÈÔ ¿Óˆ. 3. o ¶ÔÈ· ‹ÂÈÚÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È…Ê·›ÓÂÙ·È…ÌÔÈ¿˙Âȅ›ӷȅ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË. ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ËÂ›ÚˆÓ ÛÙÔ μÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ ª·ıËÙ‹ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙˆÓ «ÛÙÈÁÌÈÔÙ‡ˆÓ». …ÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ¯¿ÚÙË. ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. √È Ì·ıËÙ¤˜ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ‚È‚Ï›Ô. o ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ Ï¿ÙÔ˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜.

o ¶ÔȘ ·ÊÚÈηÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ë ¤ÚËÌÔ˜ ™·¯¿Ú·. o ¶ÔȘ ·ÊÚÈηÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ ‚Ú¤¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi øηÓfi. …ÙÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜ ηٷÓÔÌ‹˜ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙÔ˘ ·¤Ú·. o ¶ÔȘ ¯ÒÚ˜ ‚Ú¤¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ πÓ‰ÈÎfi øηÓfi. ¶Èı·Ó¤˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ… £¤Ïˆ Ó· Ì¿ıˆ… £· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Ûˆ… …ÁÈ· ÙË ‚Ï¿ÛÙËÛË Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜. o ™Â ÔȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ. ¶ÔȘ. …ÙÔÓ ¯¿ÚÙË ÙÔ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ¯¿ÚÙË Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜. o ¶Ô‡ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Ù· ÌÂÁ¿Ï· ‚ÔÛÎÔÙfiÈ· Ô˘ ϤÁÔÓÙ·È Û·‚¿Ó˜. o °È·Ù› ÔÈ ÛÂÈÛÌÔ› Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜. £¤Ïˆ Ó· Ì¿ıˆ… £· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Ûˆ… …ÁÈ· ÙÔ Îϛ̷ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜. ªÔÚ›˜ Ó· ÔÓÔÌ¿ÛÂȘ ¤ÓÙ ·fi ·˘Ù¤˜. ‚ÚÔ¯ÒÓ) ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ πÛËÌÂÚÈÓfi Î·È ÛÙÔ˘˜ ΔÚÔÈÎÔ‡˜. o ¶ÔȘ ¯ÒÚ˜ ÂËÚ¿˙ÂÈ Ë ÔÚÔÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÕÙÏ·ÓÙ·. o ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ÈÔ ıÂṲ́˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜. o ¶Ô‡ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÛÂÈÛÌÔ›. …ÙÔÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÎfi ¯¿ÚÙË. ¶Ô‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·˘Ù¤˜. ¶ÔȘ Â›Ó·È ·˘Ù¤˜. o ¶ÔȘ Û˘Óı‹Î˜ (ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜. o ™Â ÔÈ· ¯ÒÚ· Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ „ËÏfiÙÂÚÔ ‚Ô˘Ófi Ù˘ Ë›ÚÔ˘. ‚ÚÔ¯ÒÓ) ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ πÛËÌÂÚÈÓÔ‡. o À¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ ¿ÏϘ ¤ÚËÌÔÈ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ™·¯¿Ú·. …ÙÔÓ ¯¿ÚÙË ÙÔ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘ ¶Èı·Ó¤˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ… o ™Â ÔÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ٷ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÙÚÔÈο ‰¿ÛË. …ÙÔÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÎfi ¯¿ÚÙË Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜. o ¶Ô‡ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ì ‚Ï¿ÛÙËÛË Âڋ̈Ó. …ÙÔÓ ¯¿ÚÙË Î·Ù·ÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛˆÓ. o À¿Ú¯Ô˘Ó ‰ÈÓ¤˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋. …ÙÔÓ ¯¿ÚÙË Î·Ù·ÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛˆÓ. 70 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY . °È·Ù›.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·70 £¤Ïˆ Ó· Ì¿ıˆ… £· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Ûˆ… ¶Èı·Ó¤˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ… …ÁÈ· ÙË ÌÔÚÊÔÏÔÁ›· Î·È ÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ‰È·›ÚÂÛË Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜. …ÙÔÓ ¯¿ÚÙË ÙÔ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘. £¤Ïˆ Ó· Ì¿ıˆ… £· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Ûˆ… ¶Èı·Ó¤˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ… …ÁÈ· ÙË ÛÂÈÛÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜. …ÙÔÓ ¯¿ÚÙË ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜. o À¿Ú¯Ô˘Ó ·ÊÚÈηÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎÙ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ˆÎ·ÓÔ‡˜. o ¶ÔȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ Â›Ó·È ÈÔ ‰ÈÓ¤˜. …ÙÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜ ηٷÓÔÌ‹˜ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙÔ˘ ·¤Ú·. o ™Â ÔȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó Ù· ÙÛÈÙ¿¯. °È·Ù›. …ÙÔÓ ÛÂÈÛÌÔÙÂÎÙÔÓÈÎfi ¯¿ÚÙË Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜. o ¶ÔȘ Û˘Óı‹Î˜ (ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜. o À¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ‰Â ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÛÂÈÛÌÔ›.

…ÛÙÔȯ›· ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. ‚›ÓÙÂÔ. fiÏÂˆÓ ÎÙÏ. °È·Ù› ÛÙȘ ÂÚ‹ÌÔ˘˜.¯. …‰È¿ÊÔÚ˜ ËÁ¤˜. – ∫ÔÓÙ¿ Û ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÔÙ·ÌÔ‡˜ ‹ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·˘ÙÔ‡˜. cds. …ÙÔÓ ¯¿ÚÙË ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. …ÙÔÓ ¯¿ÚÙË ÙÔ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘. ñ ı¤Ì·Ù· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ¯ÒÚÔ (. cd-roms.¯. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο. ñ ÙÚfiÔ˘˜ ˙ˆ‹˜ (. ÔÙ·ÌÒÓ.: «ÙÈ Û˘ÌÂÚ·›ÓÂȘ ÁÈ· ÙË ÛÂÈÛÌÈÎfiÙËÙ· ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ÌÂÏÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÁˆÙÂÎÙÔÓÈÎfi Ù˘ ¯¿ÚÙË. °È·Ù›.»). o ¶ÔÈ· ÔÙ¿ÌÈ· Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ‰È·Û¯›˙Ô˘Ó ÂÚ‹ÌÔ˘˜. ™ÙÔ ˘ÎÓfi ‰¿ÛÔ˜ ‹ ÛÙË Û·‚¿Ó·. ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. £¤Ïˆ Ó· Ì¿ıˆ… £· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Ûˆ… ¶Èı·Ó¤˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ… £¤Ïˆ Ó· Ì¿ıˆ… £· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Ûˆ… ¶Èı·Ó¤˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ… o £¤Ïˆ Ó· Ì¿ıˆ… £· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Ûˆ… …ÔÈ· Â›Ó·È Î·È Ô‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ÔÙ¿ÌÈ· Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜. …Ô‡ ÂÈϤÁÔ˘Ó Ó· ηÙÔÈ΋ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ Î·È ÁÈ·Ù›. …ÙÔÓ ¯¿ÚÙË ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘.). ÂÚÈÔ‰Èο. ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi. fiˆ˜ ÂÁ΢ÎÏÔ·›‰ÂȘ. o ∞fi ÔÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ËÁ¿˙Ô˘Ó Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÔÙ¿ÌÈ·.: «ÙÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Ë ˙ˆ‹ ÙˆÓ μÔ˘ÛÌ¿ÓˆÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ ∫·Ï·¯¿ÚÈ ·fi ·˘Ù‹Ó ÙˆÓ μÔ˘ÛÌ¿ÓˆÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙ· ·Úı¤Ó· ‰¿ÛË. ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÂıÔ‡Ó ı¤Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË ÌÂ: ñ ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÁˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË (./ÒÚ·. ÙÔ Î›ÌÂÓÔ «∞ÊÚÈ΋» ÛÙÔ μÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ ∫·ıËÁËÙ‹. …ÙÔÓ ¯¿ÚÙË Î·Ù·ÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. Ù· ‹ıË Î·È Ù· ¤ıÈÌ·. o ™Â ÔȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ·ÓıÚÒˆÓ: – ™Ù· ·Ú¿ÏÈ· Ù˘ Ë›ÚÔ˘ ‹ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘. …ÙÔÓ ¯¿ÚÙË Î·Ù·ÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛˆÓ. ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. …ÙÔÓ ¯¿ÚÙË ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ú·Ù‹ÚËÛË: ∞˘Ùfi˜ Ô ÙÚfiÔ˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ηıÔ‰ËÁ› ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Î·È ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ıÂÌ¿ÙˆÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·71 Ô˘ ΢ÓËÁÔ‡Ó Ù· ıËÚ¿Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Ì 100 ¯ÏÌ. ÂÈÎfiÓ˜.»).¯.: «‰Ô˘- °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 71 . ñ ÂÚÌËÓ›· ÂÓfi˜ ¯¿ÚÙË (.¯. o ¶ÔȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ‰È·Û¯›˙ÔÓÙ·È ·fi ÔÙ¿ÌÈ·. ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ πÛËÌÂÚÈÓfi ‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ΔÚÔÈÎfi ÙÔ˘ ∞ÈÁfiÎÂÚÔˆ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ·ÓıÚÒÈÓ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ. ¶Èı·Ó¤˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ… °È· ΛÌÂÓ· Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ‚Ï. ÏÈÌÓÒÓ. ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ı¤Û˘ ‚Ô˘ÓÒÓ. °È·Ù›. o °È·Ù› ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÙ¿ÌÈ·. o °È·Ù› ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ ∞ÊÚÈ΋˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ‚Ï¿ÛÙËÛË .

·ÎÚ. 5.¶. √π ∏¶∂πƒ√π √¡√ª∞™π∞ ∂∫Δ∞™∏ (ÙÂÙÚ.¶. ·ÎÚ.400. ÎÔÚ˘Ê‹ ∞ÎÔÓÁοÁÎÔ˘· ÕÓ‰ÂˆÓ .¶. ª¤ÚÙÛÂÛÔÓ 71Ô 58’ μ.200.25 Ì. ÷ÊÔ‡Ó 51Ô 23 ∞.¶. ªÚ¿ÓÎÔ 34Ô 46’¢. 2. fiÚÔ˜ μ›ÓÛÔÓ 28 Ì.000 ·ÎÚ. ÀfiÚ΢ 10Ô 41’¡. 6. ÎÔÚ˘Ê‹ Δ˙ÔÌÔÏÔ‡ÁÎÌ· ‹ Œ‚ÂÚÂÛÙ – 392 Ì.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·72 χÂȘ Û ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÁÚ·Ê›ԅ ÔÚÁ·ÓÒÓÂȘ ÂΉÚÔÌ‹… ÔÈ Ù·ÍȉÈÒÙ˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÛÙË Ê‡ÛË ‹ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÌÓËÌ›·/ fiÏÂȘ… ÙÈ ı· ÙÔ˘˜ ÚfiÙÂÈÓ˜.ª.¶.ª. ª·ÚÈ¿ÙÔ 7Ô 12’μ. ·ÎÚ. ™ÂÓÙ ΔÛ·ÚϘ 55Ô 40’¢. ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ¡ÂÎÚ‹˜ £¿Ï·ÛÛ·˜ ∂Àƒø¶∏ 10. √˘·Ï›·˜ 168Ô 05’¢. ·ÎÚ.000 ∂Ï ∞ÌÈ¿ÓÙ 37Ô 20’μ. ª·Ì 26Ô 04’ ∞. 8. 5.) ∞∫ƒ∞π∞ ™∏ª∂π∞ (¯ˆÚ›˜ Ù· ÓËÛÈ¿) ª∂°π™Δ√ ∫∞π ∂§∞Ãπ™Δ√ Àæ√™ ∞™π∞ 43.¶. ·ÎÚ.000 72 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ – 150 Ì.000 ·ÎÚ.ª. ∫ÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ £·Ó¿ÙÔ˘ (·Ó·ÙÔÏÈο ÙˆÓ μÚ·¯ˆ‰ÒÓ) ·ÎÚ. ª·ÚÔΛ 36Ô μ. ·ÎÚ. ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ∫·Û›·˜ ∞ºƒπ∫∏ 30.ª. ·ÎÚ.ª. ¶È¿È 1Ô 16’ μ. °Î·Ï›Ó·˜ 12Ô 25’μ. ¶·Ú›Ó· 81Ô 20’¢. ·ÎÚ. fiÚÔ˜ ª·Î ∫›ÓÏÂ˚ ∞Ï¿Ûη˜ – 85 Ì. ∫ÈÏÈÌ¿ÓÙ˙·ÚÔ μ√ƒ∂π∞ KAI 24.ª.¶. √˘›ÏÛÔÓ 39Ô 11’¡.¶.¶. ™›ÊÚ· 63Ô 13’¡. ΔÛÂÏÈÔ‡ÛÈÓ 77Ô 43’ μ.¶. ·ÎÚ. ·ÎÚ. ·ÎÚ.ª. ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· «£¤Ì·Ù· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘».ª.000 ∞¡Δ∞ƒ∫Δπ∫∏ 14.230 Ì.ª.000 ∫∂¡Δƒπ∫∏ ∞ª∂ƒπ∫∏ ¡√Δπ∞ ∞ª∂ƒπ∫∏ 18. ·ÎÚ. ∞Ó·ÙÔÏÈο √˘Ú¿ÏÈ· 67Ô 20’∞. 5.500.960 Ì.100. ¡fiÚÓÙÎÈÓ 71Ô 08’μ.642 Ì. ¡ÙÂ˙ÓÈfiÊ 169Ô 40’¢.140 Ì. ÛÙ¿ıÌË Ï›ÌÓ˘ ™·Ï›Ó· ·ÎÚ.ª.848 Ì. ·ÎÚ. ºÚfiÔ˘·ÚÓÙ 53Ô 54’¡.300. ¶Ú.200. ∞ÏÌ¿ÓÙÈ 17Ô 32’¢.600. ™ÙÈ ¶fiÈÓÙ 113Ô 05’∞.000 ∞À™Δƒ∞§π∞ (ÙÌ‹Ì· øηӛ·˜) 7. ¯ÏÌ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‚Ï. ÛÙ¿ıÌË Ï›ÌÓ˘ ŒÈÚ ·ÎÚ. ·ÎÚ. 6. ∞ÁÎԇϷ˜ 34Ô 52’¡.895 Ì. ƒÔÎ 9Ô 31’¢. ¶ÔÏÈÎfi ¶Ï·Ùfi ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY .ª.¶.»). ·ÎÚ.ª.¶. ÎÔÚ˘Ê‹ ∫ÔÛÈÔ‡ÛÎÔ ∞˘ÛÙÚ·ÏÈ·ÓÒÓ ÕÏÂˆÓ – 12 Ì. ÎÔÈÏfiÙËÙ· ∞Û¿Ï ·ÎÚ. ·ÎÚ.¶. ª¿ÈÚÔÓ 153Ô 39’∞. ·ÎÚ.193 Ì. ÎÔÚ˘Ê‹ ∂ÏÌÚÔ‡˜ ∫·˘Î¿ÛÔ˘ – 28 Ì.

Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ΔÛ·ÓÙ. ∫¿ÙÈ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË ·Ó·ÁχÊÔ˘ Ù˘ Ë›ÚÔ˘ Â›Ó·È ÌÈ· Ôχ ‚·ıÈ¿ «Ô˘Ï‹» ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Ë ÔÔ›· ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ·fi ÙȘ Â΂ÔϤ˜ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ∑·Ì‚¤˙Ë ÛÙÔÓ ÓfiÙÔ ¤ˆ˜ Ù· ˘„›‰· Ù˘ ∞ÈıÈÔ›·˜ ÛÙÔÓ ‚ÔÚÚ¿. μfiÚÂÈ· Ù˘ ÚÒÙ˘ ·fi ·˘Ù¤˜. √ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿ ÚÈÓ ·fi 7. Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ˆ˜ «∫¤Ú·˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜».000. ÛÙȘ ÂÈÌ‹ÎÂȘ ÏÂοÓ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ Ï›ÌÓ˜ Δ·ÓÁηӛη. Ô˘ Â›Ó·È Ë ÛÙÂÓfiÙÂÚË fiÏˆÓ ÙˆÓ ËÂ›ÚˆÓ (Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜ ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘). Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ª·Ï¿Ô˘È ‹ ¡È¿Û· (=ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ‰È·Ï¤ÎÙÔ˘˜). ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ∫fiÁÎÔ Î·È Ù˘ ÂÚ‹ÌÔ˘ ∫·Ï·¯¿ÚÈ). ™ÙȘ ÈÔ ‚·ıȤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ÂÁÎÔ‹˜ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËÎÂ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÓÂÚ¿ ·fi Ù· Á‡Úˆ ˘„ÒÌ·Ù· Î·È Û¯ËÌ¿ÙÈÛ·Ó ÙȘ Ì·ÎÚfiÛÙÂÓ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ Ï›ÌÓ˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜. ÷ÌËÏfiÙÂÚ· Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ· Û ¤ÎÙ·ÛË ÔÚÂÈÓ¿ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ÔÚÔ¤‰È· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ™·¯¿Ú·˜ (∞¯·ÁÁ¿Ú ÛÙË ÓfiÙÈ· ∞ÏÁÂÚ›·. ÂΛ fiÔ˘ Ë ∂Ú˘ıÚ¿ £¿Ï·ÛÛ· ÂÓÒÓÂÙ·È Ì ÙÔÓ πÓ‰ÈÎfi øηÓfi. ·ÏÏ¿ Ë ÌÔÚÊÔÏÔÁ›· Ù˘. ΔÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο ÔχÏÔÎÔ. ñ ΔÔ ·ÎÚˆÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∫·Ï‹˜ ∂Ï›‰·˜ ÛÙÔÓ ÓfiÙÔ. £¤ÛË. √È ÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÔ› Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ› ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ Ù˘ Ë›ÚÔ˘ ›ӷÈ: ñ √ Â˘Ú‡Ù·ÙÔ˜ ∫fiÏÔ˜ Ù˘ °Ô˘ÈÓ¤·˜ ÛÙ· ‰˘ÙÈο.¯. ∂›Ó·È Ë ÏÂÁfiÌÂÓË «∫ÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ ƒ‹ÁÌ·ÙÔ˜» ‹ ·ÏÒ˜ «ªÂÁ¿ÏÔ ƒ‹ÁÌ·». 3. √ ‰˘ÙÈÎfi˜ ÎÏ¿‰Ô˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÙfiÍÔ. ÙÔ˘ ™Ô˘‰¿Ó. ·ÏÏ¿ ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ¯·ÌËϤ˜ ‰ȿ‰Â˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜. ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ «ΔÂÏ» ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÔÚÔÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÕÙÏ·ÓÙ· Î·È ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ £¿Ï·ÛÛ·). ∫¿ÙÈ Ô˘ Â›Û˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Â›Ó·È ÙÔ Ôχ ÌÈÎÚfi Ï¿ÙÔ˜ Ù˘ ˘Ê·ÏÔÎÚË›‰·˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜. ∂Ô̤ӈ˜ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ı¤ÛË Û˘ÌÌÂÙÚÈ΋ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ πÛËÌÂÚÈÓfi Î·È ÂÚ›Ô˘ Û˘ÌÌÂÙÚÈ΋ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓfi. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ™ÔÌ·Ï›·˜. fiˆ˜ Ô ÕÙÏ·˜ ÛÙ· ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο. Ù˘ Ï›ÌÓ˘ μÈÎÙfiÚÈ·˜. ·Ó Î·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰ÂÓ ÚÔ‹Ïı ·fi ¤Ó· ·ÏÏ¿ ·fi ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ‰¤ÛÌË ÚËÁÌ¿ÙˆÓ. ñ ªÈ· ÙÚÈÁˆÓÈ΋ ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ˜ ÙˆÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎÒÓ ·ÎÙÒÓ.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·73 ¢π¢∞∫Δπ∫∏ ∂¡√Δ∏Δ∞: AºPIKH ∫Àƒπ∞ ºÀ™π∫∞ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫∞ Δ∏™ ∏¶∂πƒ√À 1. ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ·ÍÈfiÏÔÁÔÈ ÔÚÂÈÓÔ› fiÁÎÔÈ. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÂٷ͇: ñ ÙˆÓ ·Ú·ÏÏ‹ÏˆÓ 37Æ ‚fiÚÂÈÔ Î·È 35Æ ÓfiÙÈÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ Î·È ñ ÙˆÓ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓÒÓ 15Æ ‰˘ÙÈÎfi Î·È 50Æ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ì‹ÎÔ˜. ΔÈÌÂÛÙ› ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ΔÛ·ÓÙ.000 ¯ÚfiÓÈ· ÂÚ›Ô˘. ™˘ÓÔÏÈο Â›Ó·È ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÔÚÔ¤‰ÈÔ. ∫›‚Ô˘ Î·È ªÔÌÔ‡ÙÔ˘ (ÚÒËÓ ƒÔ- °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 73 . ∞˘Ùfi ÂËÚ¿˙ÂÈ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Î·È ÙÔ Îϛ̷ Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ Ù˘ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ Ù˘. Δ· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ËÊ·›ÛÙÂÈ· Â›Ó·È ÙÔ ∫ÈÏÈÌ¿ÓÙ˙·ÚÔ ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο. ¡Ù·ÚÊÔ‡Ú ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ™Ô˘‰¿Ó). Ù· ∞ÈıÈÔÈο À„›‰· Î·È Ù· À„›‰· Ù˘ ∫¤Ó˘·˜ ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο Î·È Ë ÔÚÔÛÂÈÚ¿ ¡ÙÚ¿ÁÎÂÛÌÂÚÁÎ ÛÙÔÓ ÓfiÙÔ. ‰È·¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∞ÊÚÈ΋˜ ·fi ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ‹ÂÈÚÔ. ÙÔ ªÂÁ¿ÏÔ ƒ‹ÁÌ· ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ‰‡Ô ÎÏ¿‰Ô˘˜. ™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ Ë›ÚÔ˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Ì¤ÛÔ˘ ˘„Ô̤ÙÚÔ˘ ÏÂοÓ˜ (Δ˙Ô˘Ù ÌÂٷ͇ ª·˘ÚÈÙ·Ó›·˜ Î·È ª·Ï›. ñ √È ‰‡Ô ·ÓÔȯÙÔ› ÎfiÏÔÈ ÙˆÓ ‚fiÚÂÈˆÓ ·ÎÙÒÓ Ù˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ §È‚‡Ë˜ (ªÂÁ¿ÏË Î·È ªÈÎÚ‹ ™‡ÚÙȘ). ÙÔ ÔÔ›Ô ‰Â ‰ÈηÈÔÏÔÁ› ηıfiÏÔ˘ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ (ÔÈ Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÙÚÔÌÂÚ¤˜ Û ¤ÓÙ·ÛË). Ô ÔÔ›Ô˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÌÂÁ¿ÏÔ ÙfiÍÔ Î·È Ì¤ÙÚÈÔ ‚¤ÏÔ˜. 2. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË ÌÔÚÊ‹ ÛÙÂÓÒÓ ÏˆÚ›‰ˆÓ Á˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÔÚÂÈÓÔ‡˜ fiÁÎÔ˘˜ Î·È ÛÙȘ ı¿Ï·ÛÛ˜ Ô˘ ‚Ú¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ‹ÂÈÚÔ (. ÂÓ Á¤ÓÂÈ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ÂÚÈÁÚ·Ê› Î·È Ó· ηٷÓÔËı› ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰È·ÌÂÏÈÛÌfi. ∏ ·ÎÙÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ Â›Ó·È ·Ï‹. ÙÔ ∫·ÌÂÚÔ‡Ó ÛÙ· ‰˘ÙÈο Î·È ÙÔ ƒÔ˘‚ÂÓ˙fiÚÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ªÂÁ¿ÏˆÓ §ÈÌÓÒÓ.

√È ·ÊÚÈηÓÈΤ˜ Û·‚¿Ó˜ fï˜ Â›Ó·È Ù· ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚ· ‚ÔÛÎÔÙfiÈ· ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜. 4. ·ÏÏ¿ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi. ∂Λ ˙Ô˘Ó Î·È ÌÂÁ¿Ï· ·Ú·ÎÙÈο (ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ·. Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙ‹ Ë ∞ÊÚÈ΋ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ‰ÂηÂٛ˜. ̤ۈ Ù˘ ∂Ú˘ıÚ¿˜ £¿Ï·ÛÛ·˜ Î·È ÙÔ˘ ∫fiÏÔ˘ Ù˘ ÕηÌ·. Ù· ÔÔ›· ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È ·fi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‹ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‚ÚÔ¯ÂÚ¤˜ Û·‚¿Ó˜ Î·È Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ ·fi ÂÚ‹ÌÔ˘˜. ΔÔ Îϛ̷ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·fi ÙË Û¯Â‰fiÓ Û˘ÌÌÂÙÚÈ΋ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ı¤ÛË Ù˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ πÛËÌÂÚÈÓfi Î·È ·fi ÙÔ ÂÓÈ·›Ô Û¯‹Ì· Ù˘. ˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ‰˘ÙÈο ÙÔ˘ ƒ‹ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È fi¯È ·Ó·ÙÔÏÈο. ∏ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ Ù˘ ¯ÏˆÚ›‰·˜. √ ‰˘ÙÈÎfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ ¤‰ˆÛ ÙÔ˘˜ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡˜ Èı‹ÎÔ˘˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜. ‡·ÈÓ˜ Î. ∫·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ πÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ÔÈ ‚ÚÔ¯¤˜ Â›Ó·È ÔÏϤ˜. ™ÙȘ ‰˘ÙÈΤ˜ ·Ú¿ÏȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È ÛÙ· ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÙÚÔÈο ‚ÚÔ¯ÂÚ¿ ‰¿ÛË. Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÈÔ ÛÙÂÓÔ› «Û˘ÁÁÂÓ›˜» ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ηٷϋÁÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ πÔÚ‰¿ÓË ÛÙËÓ ∞Û›·. 74 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY . ÙÛÈÙ¿¯. ™ÙȘ ÂӉȿÌÂÛ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÔÈ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙȘ ÙÔÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. ∂ÚËÌÈÎfi Îϛ̷ ÂÈÎÚ·Ù› Î·È ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ¡·Ì›ÌÈ·˜ ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ (ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ¤Ó·Ó ÂÚ›ÂÚÁÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ù˘ Â›‰Ú·Û˘ ·Ó¤ÌˆÓ Î·È ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ ÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ). Û·Ó Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ·fiÚ·ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· Ô˘ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÍ¿ψۋ ÙÔ˘˜ ÂΛ. ÂÓÒ Ô ·Ó·ÙÔÏÈÎfi˜ «·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ» ·fi Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο ÙË ÏÂοÓË Ù˘ Ï›ÌÓ˘ μÈÎÙfiÚÈ·˜ Î·È ÊÙ¿ÓÂÈ ¤ˆ˜ ÙȘ ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜. ΔËÓ ˘fiıÂÛË ·˘Ù‹ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ. ÂÓÒ Ô ·Ó·ÙÔÏÈÎfi˜ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· η٤ÏËÍ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ∞fi ÂΛ. √È ÁˆÏfiÁÔÈ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÌÂÚÈο ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ˘ Ú‹ÁÌ·ÙÔ˜ ı· ·ÔÎÔ› Î·È ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÌÈ· ÌÈÎÚfiÙÂÚË ‹ÂÈÚÔ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜. Δ· ÙÚÔÈο ‰¿ÛË Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ Â›Ó·È ÏÔ‡ÛÈ· ÛÂ Ê˘ÙÈο Î·È ˙ˆÈο ›‰Ë. ÙÔ ÔÔ›Ô Î¿ÓÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Ù˘ Ó· ·¤¯ÂÈ Ôχ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·.¿. Ù˘ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ Î·È Ù˘ ·Ó›‰·˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. ÏÂÔ·Ú‰¿ÏÂȘ. Ô˘ ¯ÒÚÈÛ Û ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÎÔÈÓÒÓ ÚÔÁfiÓˆÓ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È ÙˆÓ Èı‹ÎˆÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˙Ô‡Û·Ó Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ‹ÂÈÚÔ. Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ¤Ó· ÍËÚfi ÂÚËÌÈÎfi ‹ ËÌÈÂÚËÌÈÎfi Îϛ̷. ÂÓfiÙËÙ· «À‰ÚfiÛÊ·ÈÚ·»). ∏ ·‰˘Ó·Ì›· ÙˆÓ ÂÍÂÚ¢ÓËÙÒÓ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ Ì ÏÔ›·. ÙÔ Â›ıÂÙÔ ·˘Ùfi Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ‰ÂÓ ÔÊÂÈÏfiÙ·Ó ÌfiÓÔ ÛÙÔ fiÙÈ Â›¯Â Ì·‡ÚÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜. Û˘Ó¤‚·Ï Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ «Ì·‡ÚË» ‹ «ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ‹ÂÈÚÔ˜». οو ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. ÌÂÚÈÎÔ› ‚ÈÔÏfiÁÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ ÙËÓ ˘fiıÂÛË fiÙÈ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ƒ‹ÁÌ·ÙÔ˜ ÚÔοÏÂÛ ÙfiÛÔ ¤ÓÙÔÓ˜ ÁˆÏÔÁÈΤ˜ ·Ó·Ù·Ú·¯¤˜. ™’ ·˘Ù¤˜ ˙Ô˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ›‰Ë ÌÂÁ·ÏfiÛˆÌˆÓ Ê˘ÙÔÊ¿ÁˆÓ ˙ÒˆÓ.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·74 ‰fiÏÊÔ˘). Á) √È ÌÂϤÙ˜ ÛÙÔ DNA ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È ¯ÈÌ·ÓÙ˙‹ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô ›‰Ë ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È ÂÍÂÏÈÎÙÈο ÙÔ ¤Ó· ·fi ÙÔ ¿ÏÏÔ ÚÈÓ ·fi 6-7. ™ÙȘ ‚fiÚÂȘ Î·È ÙȘ ÓfiÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ Ë›ÚÔ˘ ÙÔ Îϛ̷ Â›Ó·È ÌÂÛÔÁÂÈ·Îfi. ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÙÔ ªÂÁ¿ÏÔ ƒ‹ÁÌ·. 6. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ·ÔÌfiÓˆÛ˘ ‹Ù·Ó fiÙÈ Î·ı¤Ó·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋ ÔÚ›·. ·ÊÔ‡ Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ Ù˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È 236 Ì. fiˆ˜ ¤Î·Ó·Ó Û ¿ÏϘ Ë›ÚÔ˘˜. ·Ó Î·È ‰Â Û˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë ·˘Ù‹ Ì ٷ ‰¿ÛË Ù˘ ∞Ì·˙ÔÓ›·˜ Î·È Ù˘ πÓ‰ÔÓËÛ›·˜. Ë ÔÔ›· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ÁˆÁÚ¿ÊÔ˘˜ ˆ˜ «ÙÔ ÈÔ ‚·ı‡ ¯·ÓÙ¿ÎÈ Ù˘ °Ë˜». 5. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·. ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÔÔ›· ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ÌÂÙ·Ó·ÛÙÂ‡Ô˘Ó ÂÔ¯Èο ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ Ë›ÚÔ˘ ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÓÂÚfi Î·È ‚ÔÛ΋. ΔÔ ªÂÁ¿ÏÔ ƒ‹ÁÌ· ··Û¯fiÏËÛ Ôχ Î·È ÙÔ˘˜ ÁˆÏfiÁÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‚ÈÔÏfiÁÔ˘˜. ‚) ŸÏ· ۯ‰fiÓ Ù· ·ÔÏÈıÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÚˆÙfiÁÔÓˆÓ ÚÔ·ÓıÚÒˆÓ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ˘ ƒ‹ÁÌ·ÙÔ˜.000 ¯ÚfiÓÈ·.). fiˆ˜: ·) ŸÏÔÈ ÔÈ ÏËı˘ÛÌÔ› ÙˆÓ ¯ÈÌ·ÓÙ˙‹‰ˆÓ. º˘ÛÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÌÔÚÊÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ Â›Ó·È Î·È Ë ·Û˘Ó‹ıÈÛÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ Ù˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ (‚Ï. ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ fiÙÈ ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ۯ‰ȷÛÙ› ¤Ó·˜ ·ÎÚÈ‚‹˜ ¯¿ÚÙ˘ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Ù˘.000. ∂ȉÈο ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ™·¯¿Ú·˜ ÔÈ ‚ÚÔ¯¤˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó.

ñ ∏ ÔÚÔÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÕÙÏ·ÓÙ· ı˘Ì›˙ÂÈ ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÕÏÂȘ ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ Ô˘ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ fiÛÔ Î·È ·fi ÌÔÚÊÔÏÔÁÈ΋ ¿Ô„Ë. ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÚÂȘ ·Ú¿ÏÏËϘ ·Ï˘Û›‰Â˜ ‚Ô˘ÓÒÓ. μfiÚÂÈ· ‹ «§Â˘Î‹» ∞ÊÚÈ΋ §¤ÁÂÙ·È ¤ÙÛÈ ÂÂȉ‹ ÛÙÔ ÏËı˘ÛÌfi Ù˘ ÂÈÎÚ·Ù› Ë «Ï¢΋ Ê˘Ï‹» (ÕÚ·‚˜). ÂÚËÌÈÎfi Îϛ̷. ÂÏÒ‰ÂȘ ·ÏÌ˘Ú¤˜ Ï›ÌÓ˜. √È ˘ÁÚÔ› ¿ÓÂÌÔÈ ÙÔ˘ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÙËÓ ˘ÁÚ·Û›· Ô˘ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÛÙȘ ‚fiÚÂȘ Ï·ÁȤ˜ ÙÔ˘ ÕÙÏ·ÓÙ·. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÁˆÁÚ¿ÊÔÈ ‰¤¯ÔÓÙ·È fiÙÈ Ë ∞ÊÚÈ΋ ÌÔÚ› Ó· ¯ˆÚÈÛÙ› Û ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ (μfiÚÂÈ· ‹ «§Â˘Î‹». ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ¤¯ÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ «ÂÚÁλ. ÂÂȉ‹ Ô ·‰È¿ÎÔ· ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÓÙÏ› ÙÔ˘˜ ˘‰¿ÙÈÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù·¯‡ÙÂÚ· ·fi fi. ÙÔ˘ ΔÛ·ÓÙ Î·È ÙÔ˘ ™Ô˘‰¿Ó. ÙÔ˘ ª·Ï›. ∞Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ·Ú·ÈÔηÙÔÈÎË̤ӷ ¿ÁÔÓ· ÔÚÔ¤‰È·. fiÓÔÌ· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÔÌfiË¯Ë ·Ú·‚È΋ ϤÍË Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ «¿ÎÚË». ÙÔ˘ ¡›ÁËÚ·. ñ ∏ ™·¯¿Ú· Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÚËÌÔ˜ Ù˘ °Ë˜. ÙȘ Ôԛ˜ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡Ó ˘fiÁÂÈ· ÓÂÚ¿ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓ·È ·fi ÙȘ ÓfiÙȘ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ÕÙÏ·ÓÙ·. ¶·ÓÙÔ‡ fï˜ Ô fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ÕÙÏ·ÓÙ· ‰ÂÛfi˙ÂÈ. ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÌfiÓÔ ÌÈ· ÛÙÂÓ‹ ˘ÎÓÔηÙÔÈÎË̤ÓË ‰ȿ‰· ÚÔ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ΔÂÏ. Ë ÔÔ›· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ™·¯¤Ï. ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ «ΔÂÏ».560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·75 √π ∫∞Δ√π∫√π Δ∏™ ∞ºƒπ∫∏™ ªÈ· ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË Û ¤ÎÙ·ÛË ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ› ‡ÎÔÏ· Î·È Ì ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È Ì ÙËÓ ∞Û›· Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Ó· ηÙÔÈÎÂ›Ù·È ·fi ÔÏϤ˜ ÂıÓfiÙËÙ˜ Ì ÔχÏÔÎË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹.000 ÙÂÙÚ. Ë ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÔÚÔÛÂÈÚ¿˜ ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ. ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ª·˘ÚÈÙ·Ó›·˜. ı· Ú¤ÂÈ fï˜ Ó· ÏËÊı› ˘fi„Ë fiÙÈ: ·) ∏ ‰È·›ÚÂÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÙÂÁ·Ó¿ Û‡ÓÔÚ· ·fi Ê˘ÏÂÙÈ΋ ¿Ô„Ë. ™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi. ŒÓ· ȉȷ›ÙÂÚÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÕÙÏ·ÓÙ· Â›Ó·È Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· «ÛÔÙ». ‚) ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË μfiÚÂÈ· Î·È ÙËÓ ÀÔÛ·¯¿ÚÈ· ∞ÊÚÈ΋ ·ÏÒÓÂÙ·È ÌÈ· ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋ ˙ÒÓË. ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ‚ÚÔ¯ÒÓ. ∫˘Ú›·Ú¯ÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ¯ÒÚÔ Â›Ó·È Ë ÔÚÔÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÕÙÏ·ÓÙ· Î·È Ë ¤ÚËÌÔ˜ ™·¯¿Ú·. ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ·ÌÌÒ‰Ô˘˜ ÂÚ‹ÌÔ˘. øÛÙfiÛÔ. ∞ÏÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi øηÓfi ¤ˆ˜ ÙËÓ ∂Ú˘ıÚ¿ £¿Ï·ÛÛ· Î·È ¤¯ÂÈ ¤ÎÙ·ÛË ÂÚ›Ô˘ 9. ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› fiÙÈ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ·˘ÙfiÓ ·Ó‹ÎÂÈ Î·È ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÓÔÙÈfiÙÂÚ·. Á) ΔËÓ ∞›Á˘ÙÔ. ı¤ÏÔÓÙ·˜ Î·È ÌË. ÂÂȉ‹ ÂËÚ¿˙ÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ. ÛÙ· ÔÔ›· Ë ÁˆÚÁ›· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È ·fi ÙËÓ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›· Î·È ÙËÓ ÂÍfiÚ˘ÍË ¯Ú‹ÛÈÌˆÓ ÔÚ˘ÎÙÒÓ. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: ·) Δ· ÎÚ¿ÙË Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ ª·ÁÎÚ¤Ì. ŒÙÛÈ. ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ·˘ÙfiÓ fï˜ ˙Ô˘Ó Î·È ÔÏÏÔ› Ì·‡ÚÔÈ ∞ÊÚÈηÓÔ› Î·È ·ÚÎÂÙÔ› ∂˘Úˆ·›ÔÈ. ·ÏÏ¿ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ΛӉ˘ÓÔ. ÂÓÒ ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ‚Ô˘ÓÔÏÔÊÒ‰ÂȘ ‰·ÊÈΤ˜ ÂÍ¿ÚÛÂȘ Ù˘ Δ˘ÓËÛ›·˜. Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÓfiÙÈ· Ù˘ ÔÚÔÛÂÈÚ¿˜ Ó· ÂÈÎÚ·Ù› ¤Ó· ÙÂÏ›ˆ˜ ÍËÚfi. ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ Î·È Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ Á‡Úˆ ·fi Ô¿ÛÂȘ. ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÎÚ·Ù› ÙÔ ÌÂÛÔÁÂÈ·Îfi ÙÔ›Ô. ÔÏÏ¿ ÙÌ‹Ì·Ù¿ Ù˘ fï˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 75 . fiˆ˜ ÙÔ ™ÔÙ Δ˙ÂÚ›ÓÙ). Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô‡Ù ¤Ó· Ê˘ÏÂÙÈο ηı·Úfi ·ÊÚÈηÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜. Î·È ÀÔÛ·¯¿ÚÈ· ‹ «ª·‡ÚË»). ‚) ΔË §È‚‡Ë. ÙÔÓ À„ËÏfi ÕÙÏ·ÓÙ· ÛÙÔ Ì¤ÛÔ Î·È ÙÔÓ ÕÙÏ·ÓÙ· Ù˘ ™·¯¿Ú·˜ ÛÙÔÓ ÓfiÙÔ. ·fi ·ÓıÚˆÔÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ¿Ô„Ë.ÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÓÂÒÛÂÈ Ë Ê‡ÛË. √È ÈÛÙÔÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Â¤‚·Ï·Ó ¤Ó· ›‰Ô˜ ‰È¿¯˘Û˘ ÙˆÓ ÏËı˘ÛÌÒÓ. ÂÂȉ‹ ÙÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÙÔ›Ô ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ™·¯¿Ú· Î·È ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÛÌÔ‡. ™` ·˘Ù¤˜ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ‰ËÌËÙÚȷο Î·È ¯Ô˘ÚÌ¿‰Â˜. ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Ù˘ ∞ÏÁÂÚ›·˜ Î·È ÙËÓ Δ˘ÓËÛ›·. Ÿˆ˜ fiϘ ÔÈ ·ÏÈΤ˜ ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜. ÔÈ Ôԛ˜ ÂÔ¯Èο ÌÔÚ› Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÙ·ÛË (ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó ‰Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÂÈÙÔ›¯ÈÔ ¯¿ÚÙË Ù· Ôχ ÌÂÁ¿Ï· ÂÏÒ‰Ë ÛÔÙ Ù˘ ÓfiÙÈ·˜ Δ˘ÓËÛ›·˜. ‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ™·¯¿Ú·˜. ¯ÏÌ. 1.000. ÙÔÓ ÕÙÏ·ÓÙ· ÙÔ˘ ΔÂÏ ÛÙÔÓ ‚ÔÚÚ¿. √È ˘„ËÏfiÙÂÚÔÈ ÔÚÂÈÓÔ› fiÁÎÔÈ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ‰˘ÙÈο Î·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ. ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ª·ÚfiÎÔ˘.

¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ÙȘ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÔ˘Ó. ∏ ¤ÎÙ·Û‹ Ù˘ Â›Ó·È 1. ΔÔ ÂÚËÌÈÎfi ‹ ËÌÈÂÚËÌÈÎfi Îϛ̷ Î·È Ë Û·ÓÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·Ó·Áο˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ó· ‚·Û›˙ÔÓÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ 76 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY . ÁÓˆÛÙÔ› Î·È ˆ˜ ª·ÚÌÂÚ›ÓÔÈ (ª·ÚÌ·ÚÈ¿). ΔÔ 90% ÙˆÓ §È‚‡ˆÓ ˙Ô‡Ó Û ÌÈ· ÛÙÂÓ‹ ˙ÒÓË Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ. ÛÙËÓ ∂Ú˘ıÚ·›· Î·È ÛÙË ™ÔÌ·Ï›· ÔÈ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÓÙ›·ÏˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Â›Ó·È ·‰È¿ÎÔ˜ ηÈ. ÂÓÒ Û¯ÂÙÈο ÈÔ ÔÌ·Ï¿ ¤ÁÈÓÂ Ë ÌÂÙ¿‚·ÛË ÛÙËÓ Δ˘ÓËÛ›·. Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ¤ÎÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ¤ÎÙ·Û˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ŒÓ· ‰˘ÛÔ›ˆÓÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ. ÛÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ∫fiÏÔ Ù˘ ™›‰Ú·˜. ¤¯Ô˘Ó ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·. ıÚËÛ΢ÙÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ¿Ô„Ë) ˙ÒÓË Ô˘ ·ÏÒÓÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË μfiÚÂÈ· Î·È ÙËÓ ˘fiÏÔÈË (ÀÔÛ·¯¿ÚÈ·) ∞ÊÚÈ΋. ªÂÙ¿ ÙÔÓ μ’¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ ÙÔ ª·ÚfiÎÔ ·¤ÎÙËÛ ۯÂÙÈο ‡ÎÔÏ· ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ÙÔ˘ ·fi ÙË °·ÏÏ›·. ŸÙ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹ ¤ÊÙ·Û·Ó ÔÈ ÕÚ·‚˜ ηٷÎÙËÙ¤˜. ∏ ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙfiÛˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Û ÙfiÛÔ ÌÈÎÚfi ¯ÒÚÔ ÚÔηÏ› ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Û Â›‰· ·Û˘Ó‹ıÈÛÙ· ˘„ËÏ¿ ÁÈ· ¯ÒÚ· Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ (οÔ˘ 50%). η٤Ϸ‚·Ó ÙÔ °È‚Ú·ÏÙ¿Ú Î·È ÂÍ·ÏÒıËÎ·Ó ÛÙË ÓfiÙÈ· π‚ËÚÈ΋ ÃÂÚÛfiÓËÛÔ. Ë fiÏÔ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÍ¿ÚÙËÛ‹ Ù˘ ·fi ÙÔÓ ÔÙ·Ìfi. √È ÔÏÂÌÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÂıÓÔًوÓ. οÙÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi. ÔÈ μ¤Ú‚ÂÚÔÈ ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó fiÙÈ Â›¯·Ó ÔÏÏ¿ ÎÔÈÓ¿ ÛÙÔȯ›· Ì·˙› ÙÔ˘˜. Î·È Ë Â·ÎfiÏÔ˘ıË Ì›ˆÛË Ù˘ ÔÛfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÁÏ˘ÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡.000.000 ηÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ˙ÂÈ Û ÌÈ· ˙ÒÓË Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ¡Â›ÏÔ˘.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·76 ·fi ¤ÙÚ˜ Î·È ‚Ú¿¯Ô˘˜ (Ù‡Ô˜ «¯·Ì¿ÓÙ·»). ÙÔ ÔÔ›Ô ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÁˆÔÏÈÙÈÎÔ›.. ™ÙË §È‚‡Ë Ë ÂͤÏÈÍË Î·ıÔÚ›ÛÙËΠ΢ڛˆ˜ ·fi Ù· ÏÔ‡ÛÈ· ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. ÛÙËÓ ∞ÈıÈÔ›·. ·fi ÙȘ ·ÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡ ¤ˆ˜ ÙȘ ·ÎÙ¤˜ ÙÔ˘ πÓ‰ÈÎÔ‡ øηÓÔ‡. ÁÓˆÛÙ¤˜ ÛÙËÓ πÛÙÔÚ›· Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi fiÓÔÌ· «Moor» (ª·˘ÚÈÙ·ÓÔ›). øÛÙfiÛÔ ¤Ú· ·fi ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ. ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 21Ô˘ ·ÈÒÓ· ÛÙÔ ΔÛ·ÓÙ. Ô˘ ηٷϋÁÂÈ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘. ∏ ∞›Á˘ÙÔ˜ Â›Ó·È ÌÈ· ¯ÒÚ· Ì Ôχ ·Û˘Ó‹ıÈÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Ì·ÎÚ¿ Î·È ¤Ó‰ÔÍË ÈÛÙÔÚ›·. Â›Ó·È Ë ·‰È¿ÎÔË ·Ó¿ÁÎË ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¡Â›ÏÔ˘ ‹. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ·‡ÍËÛË fï˜ Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ Ù˘ ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈÌ˘ Á˘. ·ÏÏ¿ Î·È ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È·Î‡Ì·ÓÛ˘ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ (·fi 50 ¤ˆ˜ -5Ô C). Â›Ó·È Î·È Ë Èı·ÓfiÙËÙ· ¤ÓÙ·Û˘ ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ‹ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ Û‡Úڷ͢ ÌÂٷ͇ Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ™Ô˘‰¿Ó Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÂı› ı¤Ì· ÂϤÁ¯Ô˘ ÙÔ˘ ¡Â›ÏÔ˘ Ì ÛÔ˘‰·ÓÈο ÊÚ¿ÁÌ·Ù·. º˘ÛÈ΋ Û˘Ó¤ÂÈ· Â›Ó·È ÙÔ ™·¯¤Ï Ó· ·ÔÙÂÏ› Û‹ÌÂÚ· ¤Ó· ›‰Ô˜ ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋˜ ˙ÒÓ˘ ηÈ. ∏ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ™·¯¤Ï ÂËÚ¿ÛÙËΠ·fi ÙË ‰È¿¯˘ÛË ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔ‡. ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ‹Ù·Ó Ï·Ô› Ù˘ ÂÚ‹ÌÔ˘.000 ÙÂÙÚ. Ë ∞ÏÁÂÚ›· ¤Ù˘¯Â ÙÔ ›‰ÈÔ. ¤ÁÈÓ·Ó ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ Î·È Û‡ÌÌ·¯Ô› ÙÔ˘˜.000. ∞fi ÈÛÙÔÚÈ΋ ¿Ô„Ë. ÚÔηÏ› Êfi‚Ô˘˜ fiÙÈ ÛÙÔ ¢¤ÏÙ· ÙÔ˘ ¡Â›ÏÔ˘ ı· ·Ú·ÙËÚËı› ÂÈÛÚÔ‹ ·ÏÌ˘ÚÒÓ ˘‰¿ÙˆÓ ·fi ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ. Ì ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·. ‰‡Ô ıÚËÛÎÂÈÒÓ ÔÈ Ôԛ˜ «ÂÈÛ¤‚·Ï·Ó» ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ Î·È ÂÎÙfiÈÛ·Ó Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ ÙȘ ·Ï·È¤˜ ·ÓÈÌÈÛÙÈΤ˜ ıÚËÛΛ˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘. ·ÏÏ¿ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÛÎÏËÚfi ¤ÓÔÏÔ ·ÁÒÓ· Ì ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜. ™Ù· ÓÂfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· Ë ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘ ª·ÁÎÚ¤Ì ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋. ∫·ıÂÌ›· ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ıÚËÛΛ˜ ¤ÊÂÚ ̷˙› Ù˘ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ Û‡ÛÙËÌ· ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ. Ù· ÔÔ›· ¤‰ˆÛ·Ó ÛÙË ¯ÒÚ· ‰˘Û·Ó¿ÏÔÁË Ì ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi Ù˘ ı¤ÛË ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›·. Ë ÔÔ›· ı· ηٷÛÙÚ¤„ÂÈ ÙË ÁÔÓÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ·ÊÈÏfiÍÂÓÔ ¯ÒÚÔ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ fi¯È ÌfiÓÔ ÏfiÁˆ Ù˘ Û·ÓÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ÙÔ ™·¯¤Ï ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Î·È Ôχ ¤ÓÙÔÓ· ÔÈÎÔÏÔÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. Ô˘ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂηÂٛ˜. ™·¯¤Ï ∂›Ó·È ÌÈ· ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋ (·fi ÎÏÈÌ·ÙÈ΋. Ù· ÔÔ›· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ. ¯ÏÌ. 2. ªÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘. ·ÏÏ¿ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Û¯Â‰fiÓ ÙˆÓ 70. ŒÙÛÈ. Èı·ÁÂÓ›˜ οÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ª·ÁÎÚ¤Ì Â›Ó·È ÔÈ ΔÔ˘·Ú¤ÁÎ ‹ μ¤Ú‚ÂÚÔÈ. Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·. Ì›· ·fi ÙȘ ÈÔ ·ÛÙ·ı›˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ °Ë˜. ·ÊÔ‡ ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ıÚËÛÎÂÈÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù· ‰fiÁÌ·Ù· ·ÏÏ¿ Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·ÍÈÒÓ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ·˘Ù¿. fi¯È Û¿ÓÈ·. ÛÙÔ ™Ô˘‰¿Ó.

˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ). ÂÂȉ‹ ÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ ‰ÂÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÌÈ·˜ ÔÏ˘¿ÓıÚˆ˘ ÔÌ¿‰·˜. ÀÔÛ·¯¿ÚÈ· ‹ «ª·‡ÚË» ∞ÊÚÈ΋ ∫·Ï‡ÙÂÈ fiÏË ÙËÓ ·¤Ú·ÓÙË ¤ÎÙ·ÛË ·fi ÙË ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋ ˙ÒÓË ÙÔ˘ ™·¯¤Ï ¤ˆ˜ ÙÔ ÓfiÙÈÔ ¿ÎÚÔ Ù˘ Ë›ÚÔ˘. fiÓÔÌ· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÌÈ· ÔÏÏ·Ó‰È΋ ϤÍË Ë ÔÔ›· ÛËÌ·›ÓÂÈ ÂÚ›Ô˘ «ÙÚ·˘ÏÔ›».Â›Ó·È Ë ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈÌÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Î·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ. Û˘ÓÔÏÈο fï˜ Ë ÁÂÓÓËÙÈÎfiÙËÙ· ˘ÂÚ¤¯ÂÈ ÙfiÛÔ Ôχ Ù˘ ıÓËÛÈÌfiÙËÙ·˜. √È ·ÊÚÈηÓÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ Â›Ó·È «‰ËÌÔÁÚ·ÊÈο ÚˆÙfiÁÔÓ˜». √È ™·Ó. Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ÚԤϢÛË. ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË. ÂÂȉ‹ ÌÈÏÔ‡Û·Ó ÌÂ Ï·Ú˘ÁÁÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ͤÓÈ˙·Ó ÙÔ˘˜ Ï¢ÎÔ‡˜. ÁÈ· Ó· ÛˆıÔ‡Ó. Ë ÌfiÓË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ Á¤ÓÔ˘˜ ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ·Ó·Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÁÔÓȉ›ˆÓ. ∂Λ ¤˙ËÛ·Ó (Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ˙Ô˘Ó) ˆ˜ ÓÔÌ¿‰Â˜ ÙÚÔÊÔÛ˘ÏϤÎÙ˜. ¶ÔÏϤ˜ Ù¤ÙÔȘ ÔÌ¿‰Â˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· Á¤ÓÔ˜. ™‹ÌÂÚ· ÔÈ ª·ÓÙÔ‡ Â›Ó·È ¯ˆÚÈṲ̂ÓÔÈ Û ÔÏ˘¿ÚÈı̘ ÂıÓÔÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. ñ ∞Ó¿ÏÔÁ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙÔ˘˜ ™·Ó ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó Î·È ÔÈ ∫¯fiÈ. Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÂıÓÔÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÊÚÈ΋˜. ∏ ÂÎÙÚÔÊ‹ ˙ÒˆÓ fï˜ ÂÍ·ÓÙÏ› ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙËÓ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ÊÙˆ¯‹ ‚Ï¿ÛÙËÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÚÔηÏ› ÂÚËÌÔÔ›ËÛË. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ô˘ Â›Ó·È ÈÔ ÁÓˆÛÙÔ› ˆ˜ √ÙÂÓÙfiÙÔÈ. οÓÔÓÙ·˜ ·ÎfiÌË ÈÔ ‰‡ÛÎÔϘ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó¯Ҙ ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È «Ê˘Ï‹». οو ·fi ÙËÓ Â›Ê·ÛË Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ‰ÂÓ ·¤‚·Ï ÔÙ¤ ÙÔÓ È‰È·›ÙÂÚÔ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ô‡Ù ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȤ˜ ÙÔ˘. °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 77 . Ô˘ Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ·ÊÚÈηÓÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ì ٷ¯‡Ù·ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜. Δ· ÌÂÁ¿Ï· Î·È ¿Ï˘Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ª·‡Ú˘ ∞ÊÚÈ΋˜ fï˜ -Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ËÁ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ÂÈÓÒÓ Ù˘. ∞fi ·ÓıÚˆÔÏÔÁÈ΋ ¿Ô„Ë. ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÂÓÒÓÔÓÙ·È. fiˆ˜ ÙÔ˘˜ ¶˘ÁÌ·›Ô˘˜ ÙÔ˘ ∫ÔÓÁÎfi Î·È ÙÔ˘˜ ™·Ó Î·È ∫¯fiÈ Ù˘ ÓfiÙÈ·˜ ∞ÊÚÈ΋˜. Ô˘ Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ÁÓˆÛÙÔ› ˆ˜ μÔ˘ÛÌ¿ÓÔÈ ˘¤ÊÂÚ·Ó ÔÏÏ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ª·ÓÙÔ‡ (Ô Ú·ÙÛÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÚÔÓfiÌÈÔ ÙˆÓ Ï¢ÎÒÓ) ηÈ. Ô˘ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ÚˆÙfiÁÔÓÔ ·ÓÈÌÈÛÌfi ̤¯ÚÈ ÙȘ Ù˘ÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ ÌÔÓÔıÂ˚ÛÌÔ‡. ·ÏÏ¿ ÌÈ· ÔÌ¿‰· ÂıÓÔÙ‹ÙˆÓ Ì οÔȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ‹ ÌÈÎÚ¤˜ ÁψÛÛÈΤ˜ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜. ∂›Ó·È ¤Ó·˜ ·Û˘Ó‹ıÈÛÙÔ˜ ÁÈ· Ù· Â˘Úˆ·˚ο ‰Â‰Ô̤ӷ ÎfiÛÌÔ˜. ñ √È ÌÈÎÚfiÛˆÌÔÈ Î·È ÂÈÚËÓÈÎÔ› ™·Ó. 3. ¤¯Ô˘Ó ·Ê‹ÛÂÈ ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ÙÔȯÔÁڷʛ˜ ÔÏÏÒÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÂÙÒÓ Û Û‹Ï·È· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·77 ‚·ıÌfi ÛÙËÓ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›· Î·È ÛÙËÓ ËÌÈÓÔÌ·‰È΋ ˙ˆ‹. ‰ËÏ·‰‹ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÔÏϤ˜ ÁÂÓÓ‹ÛÂȘ Î·È ÔÏÏÔ‡˜ ı·Ó¿ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Ë ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÈÎÈÏ›· ÙˆÓ ÁψÛÛÒÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û fiÏË ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜. ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÎÏËÚÔÓfiÌËÛ ٷ Ù¯ÓËÙ¿ Û‡ÓÔÚ· Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ Â›ÛË̘ ÁÏÒÛÛ˜ ÙÔ˘. ÔÈ Ôԛ˜ Û˘¯Ó¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ Ê˘ÏÂÙÈΤ˜. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ·ÚÈıÌËÙÈο ÔÈ ª·ÓÙÔ‡. πÛÙÔÚÈÎfi˜ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi˜ ˘Ú‹Ó·˜ ÙˆÓ ª·ÓÙÔ‡ ıˆÚÂ›Ù·È Ë ÎÂÓÙÚÔ‰˘ÙÈ΋ ∞ÊÚÈ΋. ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ·ÊÈÏfiÍÂÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ ÂÚ‹ÌÔ˘ ∫·Ï·¯¿ÚÈ. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ Á˘. ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ Û ÌÈÎÚ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜. ÛÙ·‰È·Î¿ fï˜ Ë ÔÌ¿‰· ·˘Ù‹ ÂÂÎÙ¿ıËΠ۠fiÏË ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ Ë›ÚÔ˘ ÂÎÙÔ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜. ∞ÚÁ¿ ·ÏÏ¿ ÛÙ·ıÂÚ¿ Ë ™·¯¿Ú· ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ. ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÎÚËÎÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ (ÂÍ¿ψÛË ÂȉËÌÈÒÓ. Ô˘ ÂËÚ¿ÛÙËΠ·fi ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ·ÔÈÎÈÔÎÚ·Ù›·. fiˆ˜ Î·È Ë ÔÈÎÈÏ›· ÙˆÓ ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ ‰ÔÍ·ÛÈÒÓ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘. ŒÙÛÈ. ÁÈ·Ù› ‰Â ı· ηٿÊÂÚÓ·Ó Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó. fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ó· ϤÁÂÙ·È. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÚ·ÊÔ‡Ó ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ó¤· ÛÙfiÌ·Ù·.

Ã. ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ∫¯fiÈ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÈ ª·ÓÙÔ‡ Á‡Úˆ ÛÙÔÓ 9Ô Ì. ™ÙËÓ ¿ÏÏË ¿ÎÚË Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜. ◊Ù·Ó ÙfiÛÔ ÏÔ‡ÛÈÔ.Ã.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·78 Δ· ·ÊÚÈηÓÈο ‚·Û›ÏÂÈ· Î·È ÙÔ ‰Ô˘ÏÂÌfiÚÈÔ ªÈ· ÙÂÏ›ˆ˜ Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ¿Ô„Ë Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ. ÚÔοÏÂÛ ¯ÚfiÓÈ· ˘ÔÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ·ÈÁ˘ÙÈ·ÎÔ‡ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈˆÓ ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ ¯Ú˘ÛÔ‡ Ô˘ Ífi‰Â„ ̤۷ ÛÙË ¯ÒÚ·. ∂›Ó·È ÌÈ· ¿Ô„Ë Ô˘ ·¤¯ÂÈ Ôχ ·fi ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. ÁÈ·Ù› ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û Â·Ê‹ fi¯È ÌfiÓÔ Ì ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ Ë›ÚÔ˘. ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÂÈ Î·Ó›˜ Ì ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ÔÈ ÚÒÙÔÈ ·ÍÈfiÏÔÁÔÈ ÔÏÈÙÈÛÌÔ›.000 ·ÎÔÏÔ‡ıÔ˘˜.Ã. Ë ··ÁˆÁ‹ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰Ô‡ÏˆÓ ÁÈ· ÙȘ Ê˘Ù›˜ Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜. ·ÈÒÓ·. ™ÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ (Î·È ÛÙ· ‰¿ÊË Ô˘ ‰È·ÚÚ¤ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÔÙ·ÌÔ‡˜ ™ÂÓÂÁ¿ÏË Î·È ¡›ÁËÚ·) Ë ·ÁÚÔÙÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÍÂΛÓËÛ ÂÚ› ÙÔ 4000 . ∞fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË Ë ÂÚÈÔ¯‹ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¡Ô˘‚›·. ·ÈÒÓ·. ΔÔ ‰È·‰¤¯ıËΠÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ™ÔÓÁοÈ. ·ÏÏ¿ ÂȉÈο Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù· ·ÚÈıÌËÙÈο ÛÙÔȯ›· ‰ÂÓ ·›˙Ô˘Ó Î·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ 78 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY . Ì ΢ڛ·Ú¯Ë ÙË Ê˘Ï‹ √˘·Î·Ú¿ÓÁÎÔ. ¤Ù˘¯·Ó fï˜ ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ì «‰Èψ̷ÙÈο» ̤۷. ›¯Â È· ‰È·ÌÔÚʈı› ÙÔ ÎÚ·ÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ªÔÓÔÌÔÙ¿·.Ã. ∞ÎfiÌ· ÈÔ ÚÔËÁ̤ÓÔ ·fi ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¿Ô„Ë ‹Ù·Ó ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ÈÛ¯˘Úfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ª·Ï›. ¿Ú¯ÈÛÂ Ë Ì·˙È΋ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË ∞Ú¿‚ˆÓ ·fi ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ ÛÙÔ ™Ô˘‰¿Ó.000 ÙÔÍfiÙ˜. ΔÔ 1629 ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ·Ó‚¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ıÚfiÓÔ ÙÔ ·Ó‰Ú›ÎÂÏfi ÙÔ˘˜ ª·‰Ô‡Ú·. Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂÙÔÓÔÌ¿ÛÙËÎÂ. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ. Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÀÔÛ·¯¿ÚÈ· ∞ÊÚÈ΋ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÈÛÙÔÚ›·. ∫¿Ùˆ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜. ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ÕÚ·‚˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·˘Ùfi ‰È·ÙËÚ‹ıËΠ¤ˆ˜ ÙÔÓ 15Ô ·ÈÒÓ·. °‡Úˆ ÛÙÔÓ 6Ô ·ÈÒÓ· ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ™Ô˘‰¿Ó Ô˘ ˙Ô‡Û·Ó Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ¡Â›ÏÔ ‰¤¯ıËÎ·Ó ÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ Â›‰Ú·ÛË Î·È ·Û¿ÛÙËÎ·Ó ÙÔÓ ÌÔÓÔÊ˘ÛÈÙÈÛÌfi. ÔÈ Ì·‡ÚÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ™Ô˘‰¿Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Û Â·Ê‹ Ì ÙËÓ ·Ú¯·›· ∞›Á˘ÙÔ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·fi ÙÔ 2000 . ™Ù· ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ¤Ó· fiÚÁÈÔ ·Ú·Á‹˜ Ù˘ Á˘. ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú‹ÎÌ·Û ¤ˆ˜ ÙÔÓ 4Ô Ì.. ÂÚ›Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ªÔ˙·Ì‚›Î˘. √È ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ËÁ¤˜ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi 3 ¤ˆ˜ 10 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÙÔÌ·. ŸÙ·Ó ÔÈ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔÈ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹ (1560).Ã. 2. ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·˘Ùfi η٤ÚÚ¢Û ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÂÈÛ‚ÔÏ‹ μÂÚ‚¤ÚˆÓ ·fi ÙÔÓ ‚ÔÚÚ¿.000 ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Î·È 40. ∞ÓÙ›ıÂÙ·. Ù˘ μÚ·˙ÈÏ›·˜ Î·È Ù˘ ∫·Ú·˚‚È΋˜ ·ÔÎÙ¿ ÌÈ· Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË. πÛÙÔÚ›· Ù˘ ∞ÔÈÎÈÔÎÚ·Ù›·˜ ÙfiÌÔ˜ μ’). 3. Ô˘ ·Ú‹ÎÌ·Û Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÏfiÁˆ Ù˘ Â¤ÎÙ·Û˘ ÙˆÓ ∞Ú¿‚ˆÓ Û ÌÂÁ¿Ï· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜. ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÛÎÏËÚfi ·ÁÒÓ· ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó. ÙÔ ÔÔ›Ô È‰Ú‡ıËΠ·fi Èı·ÁÂÓ›˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È fi¯È ·fi οÔÈÔ˘˜ ÂÈÛ‚ÔÏ›˜. ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¡Â›ÏÔ˘. ∂Λ ·Ó·Ù‡¯ıËΠÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ ªÂÚfi˘ ‹ ∫Ô˘˜. ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ Ë ¯ÒÚ· ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠ۠ÔÚÙÔÁ·ÏÈ΋ Â·Ú¯›·. ·ÈÒÓ· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ·˘ÙfiÓ Î˘ÚÈ·Ú¯Ô‡Û ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ °Î¿Ó·˜ (¡›ÎÔ˜ æ˘Úԇ΢. Δ· ·Ú·¿Óˆ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ‰Â ‚Ú¤ıËÎ·Ó Í·ÊÓÈο Û ¤Ó· ¿Ù·ÎÙÔ Î·È ¿ÁÚÈÔ Ï‹ıÔ˜ ∞ÊÚÈηÓÒÓ ¯ˆÚ›˜ ÈÛÙÔÚ›·. ‰ËÏ·‰‹ Ì ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ‰È¯ÔÓÔÈÒÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ Ê˘Ï¤˜ Î·È Ì ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ Ì›·˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ¿ÏÏ˘. Ë ÔÔ›· ÎÏÈÌ·ÎÒıËΠ¤ˆ˜ ÙÔÓ 15Ô ·ÈÒÓ·. ›Ûˆ˜ ÂÂȉ‹ ηıËÛ˘¯¿˙ÂÈ ÙË Û˘Ó›‰ËÛË ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ Î·È ÁÂÓÈο ÙˆÓ ·Ó·Ù˘ÁÌ¤ÓˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ Ù˘ ¢‡Û˘. √ ÕÚ·‚·˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ∞Ï ª¿ÎÚÈ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Î·Ù¿ ÙÔÓ 11Ô ·ÈÒÓ· Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ °Î¿Ó·˜ ›¯Â ÛÙÚ·Ùfi ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi 200. οˆ˜ ÂÈÚˆÓÈο. ·ÏÏ¿ ·fi ÙÔ 639 Ì. Û º›ÏÈÔ ∞’. ÒÛÙ fiÙ·Ó ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 1324 Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔ˘ ª¿ÓÛ· ªÔ˘Û¿ ÂÈÛΤÊıËΠÂ›ÛËÌ· ÙÔÓ ÛÔ˘ÏÙ¿ÓÔ Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘ Ì 15. ÂÚ› ÙÔÓ 15Ô ·ÈÒÓ·. ΔÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔÓ 8Ô Ì. ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· Ó· ‰È·Ï‡ÛÔ˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ Î·Ï¿ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ʤÚÓÔÓÙ·˜ Ì·˙› Ù˘ Î·È ÙÔÓ ÂÍÈÛÏ·ÌÈÛÌfi ÙˆÓ ·Ï·ÈfiÙÂÚˆÓ Î·ÙԛΈÓ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο (ÁÈ·Ù› Ù· ÎÚ·ÙÈο ÌÔÚÊÒÌ·Ù· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Î·È ¤Û‚ËÛ·Ó ‹Ù·Ó ¿Ú· ÔÏÏ¿): 1. ∞ÚÁfiÙÂÚ·. ˘Ú‹Ó·˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‹Ù·Ó Ë ÂıÓfiÙËÙ· ª·ÓÙ›ÓÁÎ.Ã. ΔÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·˘Ùfi ¢ËÌÂÚÔ‡ÛÂ.

Ù· ÔÔ›· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÌÈ· Ï›ÁÔ-Ôχ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ·›ÛıËÛË ÙˆÓ È‰È·ÈÙÂÚÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘. Â. ÂÂȉ‹ ·ÒÙÂÚÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙˆÓ ËÂ›ÚˆÓ Â›Ó·È °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 79 . ∞˘Ùfi Û˘Ó¤‚·ÈÓÂ. ΔÔ Ì¿ıËÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ì ÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË Î·È ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ı¤Û˘ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ÛÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ¯¿ÚÙË. ∞ÎÔÏÔ˘ı› Ë ÌÂϤÙË ÙÔ˘ Û¯‹Ì·Ùfi˜ Ù˘ Ì ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰È·ÌÂÏÈÛÌfi Ù˘. ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¯¿ÚÙ˘ Î·È ˘‰ÚfiÁÂÈÔ˜ ÛÊ·›Ú· ‰.¿. ŸÛÔÈ ·¤ÌÂÓ·Ó ˙ˆÓÙ·ÓÔ› Î·È ‹Ù·Ó Ó¤ÔÈ Î·È ‰˘Ó·ÙÔ› (ÔÈ ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ Î·È ¿ÚÚˆÛÙÔÈ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó) ‹Ù·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ı· ÌÂٷʤÚÔÓÙ·Ó ÛÙȘ ·ÔÈ˘ ÁÈ· ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·.¯. ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ¿ÏϘ Ë›ÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˆÎ·ÓÔ‡˜ Ô˘ ÙË ‚Ú¤¯Ô˘Ó). ‰. Á. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó «¯ÔÓÙÚÈο» ÙȘ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ Ù˘ (·Ú·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Î·È ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓÔ‡˜) Î·È ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ı¤ÛË Ù˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ¿ÏϘ Ë›ÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˆÎ·ÓÔ‡˜ Ô˘ ÙË ‚Ú¤¯Ô˘Ó. fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ‚È‚Ï›Ô.). ñ ¡· ˘Ôı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ Ë›ÚÔ˘ ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó Û οı ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·79 ÚfiÏÔ. ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·˜ Û˘Ó¯Ҙ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË Ù˘ Ë›ÚÔ˘. ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ∞ÊÚÈ΋ ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Û¯‹Ì· Ù˘ Ë›ÚÔ˘ Û ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ¯¿ÚÙË. ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο Ê˘ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ Ë›ÚÔ˘ (ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜. π‰È·›ÙÂÚË ÌÓ›· Á›ÓÂÙ·È ÛÙË Û¯Â‰fiÓ Û˘ÌÌÂÙÚÈ΋ ı¤ÛË Ù˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ πÛËÌÂÚÈÓfi. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· fiÛ˜ ‰Âο‰Â˜ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÓıÚÒÈÓ· ı‡Ì·Ù· ÚÔοÏÂÛ ÙÔ ‰Ô˘ÏÂÌfiÚÈÔ ÛÙËÓ ‹ÂÈÚÔ ·˘Ù‹. ı¤ÛË ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ƒ‹ÁÌ·ÙÔ˜ Î. ª·ı‹Ì·Ù· ¢1. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂÏÂÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ÙˆÓ Â‰·ÊÈÎÒÓ ÂÍ¿ÚÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ. ÂÂȉ‹ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ·¤Ê¢Á·Ó ‡ÎÔÏ· ÙÔ˘˜ ‰Ô˘ÏÂÌfiÚÔ˘˜ ηٷʇÁÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ·¯·Ó¤˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ Ë›ÚÔ˘ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ Ô ÌfiÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· È¿ÛÂÈ Î·Ó›˜ ·È¯Ì·ÏÒÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÔϤÌÔ˘˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ê˘ÏÒÓ. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂÏÂÙÔ‡Ó ÙË ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ Ë›ÚÔ˘ Î·È ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó fiÙÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ÙÚ›· ÙÌ‹Ì·Ù·. ñ ¡· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ı¤ÛË (Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜) fiÛÔ Î·È ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ı¤ÛË Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ¿ÏÏ· Ì›˙ÔÓ· ÁˆÁÚ·ÊÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ °Ë˜ (. ñ ¡· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· Ê˘ÛÈο ‹ ·ÓıÚˆÔÁÂÓ‹ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ Ë›ÚÔ˘. ΔÔ ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ ΔÂÙÚ·‰›Ô˘ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ Á. ηٷÓÔÌ‹ Ù˘ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ Î·È Ù˘ ·Ó›‰·˜ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ Ù˘. √ ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›·. ∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ·. ‚. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔÈ ıÂÌ·ÙÈÎÔ› ¯¿ÚÙ˜ ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·. ∏ Ù¿ÍË Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ Ì ÂΛÓË ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÂÍ¿ÁÂÈ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·È ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÁÂıfi˜ Ù˘. ÂÂȉ‹ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ Ù‡ˆÓ Î·È Ù˘ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘. ∞˘Ùfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÓÔËÙfi Â›Ó·È fiÙÈ Ë Û‡ÏÏË„Ë ÂÓfi˜ ‰Ô‡ÏÔ˘ ÚÔ¸¤ıÂÙ ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ 10 ‹ Î·È 20 ¿ÏÏˆÓ ·ÙfïÓ. ΔÔ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ ‚.

™˘Ú›·. ÂÓÒ ÙÔ ·ÎÚ·›Ô ÓfiÙÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔÓ πÛËÌÂÚÈÓfi Î·È ÔÚÈṲ̂ӷ ÓËÛȈÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù¿ Ù˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ ËÌÈÛÊ·›ÚÈÔ. ªÈ· ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈÔ¯‹. οÓÔÓÙ·˜ ÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹ Ì›· ·fi ÙȘ ÈÔ ·ÛÙ·ı›˜ ÔÏÈÙÈο ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ª›· ·fi ÙȘ ÔÏϤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‰È·Ù˘ˆıÔ‡Ó Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›. ∞ÛÛ‡ÚÈÔÈ. ¶·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ·fi„ÂȘ Ì¿ÏÈÛÙ· ÚÔÛ¤ıÂÙ·Ó Û’ ·˘Ù‹Ó Î·È ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜. ∏ ‰È·Ì¿¯Ë Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È Û‹ÌÂÚ·.800. ·ÊÔ‡ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ∞ÛÈ¿Ù˜ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ∞Ó·ÙÔÏ‹. √È Ì·ıËÙ¤˜ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó Ù· ΛÌÂÓ· ÙˆÓ «ÛÙÈÁÌÈÔÙ‡ˆÓ» Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Ï·›ÛÈÔ Î·È Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ. Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ˘ÔʤÚÂÈ ÌfiÓÈÌ· ·fi ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ˘‰¿ÙÈÓˆÓ fiÚˆÓ.000 ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ÓËÛÈ¿ Î·È Ù· 8. ºÔ›ÓÈΘ. Œ¯ÂÈ ¤ÎÙ·ÛË 43. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ Ô fiÚÔ˜ «ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹» ¤¯ÂÈ Â˘Úˆ·˚΋ ÚԤϢÛË. Δ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ fï˜ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi ÌÂÏÂÙËÙ‹ Û ÌÂÏÂÙËÙ‹. ÃÂÙÙ·›ÔÈ. ¯ÏÌ. ª∂™∏ ∞¡∞Δ√§∏ ∞ÏÒÓÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ¶ÂÚÛÈÎfi ∫fiÏÔ Î·È ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ £¿Ï·ÛÛ· Î·È ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ì·ıËÙ¤˜. Â›Ó·È ÂÔ̤ӈ˜ Èı·Ófi Ó· ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó Î·È ÔÈ ‰È·ÈÚ¤ÛÂȘ. ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙÔ 1/3 ÂÚ›Ô˘ Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÛÙÂÚ¿˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ °Ë˜. Ë. ∞fi Ù· ÔÔ›· Ù· 2. fiÛÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ. 80 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY . ÙȘ Ôԛ˜ Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ Ë Ù¿ÍË. ÕÚ·‚˜. ∞fi Ê˘ÛÈ΋ ¿Ô„Ë. ·ÏÏ¿ ¢‡ÛË. ÂÂȉ‹ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜.000 Û ¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘˜. Ë ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹ ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ (ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ˘Ú‹Ó·˜ Â›Ó·È Ë ∞Ú·‚È΋ ÃÂÚÛfiÓËÛÔ˜).560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·80 Ô ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÓÔËÙÈÎÔ‡ ¯¿ÚÙË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ˙. °¿ÏÏÔÈ Î·È ÕÁÁÏÔÈ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÌfiÓÈÌÔ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ó. ¶ÚÔÛÔ¯‹: √È ›Ó·Î˜ ‰ÂÓ ·ÔÛÙËı›˙ÔÓÙ·È Î·È ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂͤٷÛ˘. ÛÙ. Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ·ÓÙÔ‡ ·fi ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈο ÎÚ¿ÙË. °È· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÁˆÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤ÓÙ ÎÚ¿ÙË (πÚ¿Î. ™Ù·˘ÚÔÊfiÚÔÈ. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ ˆ˜ ÂÚÁ·Ï›· ÌÂϤÙ˘. πÔÚ‰·Ó›·.000. ηıÔÚ›˙ÂÈ Î·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÔÏÏ¿ ÁˆÔÏÈÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÙËÓ Ù·Ï·Ó›˙Ô˘Ó.000. ¿ÏÏÔÈ fï˜ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È ¤ˆ˜ ÙÔ πÚ¿Ó ‹ Î·È ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·. ∏ Ù¿ÍË Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì ÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ™·¯¿Ú·˜ Î·È ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ƒ‹ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È ·Ó·Ï‡ÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô (ÔÈ ·Ó·Áη›Â˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ «∞ºƒπ∫∏» ÙÔ˘ μÈ‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫·ıËÁËÙ‹). ∞fi ·ÓıÚˆÔÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ¿Ô„Ë. ΔÔ ·ÎÚ·›Ô ‚fiÚÂÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¯ÂÚÛ·›·˜ Ì¿˙·˜ Ù˘ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ μfiÚÂÈÔ ¶fiÏÔ (Á‡Úˆ ÛÙȘ 78Ô ‚fiÚÂÈÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜). Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi. ªÔÓ·‰È΋ χÛË Â›Ó·È Ë ‰È·›ÚÂÛ‹ Ù˘ Û ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÂÓfiÙËÙ˜ Ì οÔÈ· ÎÔÈÓ¿ Ê˘ÛÈο ‹/Î·È ·ÓıÚˆÔÁˆÁÚ·ÊÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Û` ·˘Ù‹Ó ηÈ. πÛÚ·‹Ï). ¶¤ÚÛ˜. ΔÔ‡ÚÎÔÈ. Ë ÔÔ›· ¤ÁÈÓ ‰›Ô Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ ÔÏÏÒÓ Ï·ÒÓ. ¢π¢∞∫Δπ∫∏ ∂¡√Δ∏Δ∞: A™IA ∫Àƒπ∞ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫∞ Δ∏™ ∏¶∂πƒ√À ∏ ∞Û›· Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‹ÂÈÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ƒˆÌ·›ÔÈ. ŒÏÏËÓ˜. ∂‚Ú·›ÔÈ. ∞ÈÁ‡ÙÈÔÈ. §›‚·ÓÔ. ΔÔ Ì¿ıËÌ· ÎÏ›ÓÂÈ Ì ÙË ÌÂϤÙË ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÙÔ˘ ΔÂÙÚ·‰›Ô˘ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ. ∏ ÈÔ Â˘ÓÔ˚΋ ÁÈ· ηÙÔ›ÎËÛË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÛÙÂÓ‹ ˙ÒÓË Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ. ˘ÏÈÎfi Û¯ÂÙÈÎfi Ì ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜.000 ÙÂÙÚ. Ì ·Î·ÓfiÓÈÛÙÔ Û¯‹Ì· Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂÚÈÁÚ·Ê› ηٿ ÂÓÈ·›Ô ÙÚfiÔ.

ΔÔ πÛÚ·‹Ï.∏. Ù· ÔÔ›· ÂËÚ¿˙Ô˘Ó Î·Ù·Ï˘ÙÈο ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›·. 5. Ì ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï. ·Ó·ÁοÛÙËΠfï˜ Ó· °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 81 . ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ÙË ÁÂÈÙÔÓ›· Ì ÙÔ πÛÚ·‹Ï. §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· (1948). √ π¤ÚˆÓ·˜ ¤Î·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛÂ Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜. ∏ ™˘Ú›· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÌÈ· ·Ú·ÌÂÛfiÁÂÈ· ˘ÎÓÔηÙÔÈÎË̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ¤Ó· ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ Û ¤ÎÙ·ÛË ·ÏÏ¿ ¿ÁÔÓÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi. ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÎfiÌË. ∏ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÈÔ ÊÙˆ¯ÒÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ fï˜ ·Û¿˙ÂÙ·È ÙÔÓ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÛÌfi. 3. ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ‰‡Ó·ÌË. ∫‡ÚÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÙÔ˘ πÚ¿Î ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·Ôı¤Ì·Ù· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ∞Ì·ÓÙ¿Ó ÛÙÔÓ ÓfiÙÔ Î·È Ù˘ ªÔÛÔ‡Ï˘ ÛÙÔÓ ‚ÔÚÚ¿. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi. ŒÓ· ·fi Ù· ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ™˘Ú›· Â›Ó·È Ë Î·Ù·ÎÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∂˘ÊÚ¿ÙË ·fi ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÊÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ. ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋. ȉڇıËΠÙÔ 1948 Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ √.000 ÂÚ›Ô˘ ηÙÔ›ÎÔ˘˜. ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ô˘ ÙËÓ ¤ÊÂÚÓ Û Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ÎfiÛÌÔ.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·81 1. ÔÓÔÌ·ÛÙfi ŒÏÏËÓ· Ó·˘ÙÈÎfi Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÂΛӢ. Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜ οÏÂÛ ÛÙË μ·‚˘ÏÒÓ· ÙÔÓ π¤ÚˆÓ· ™ÔϤ· (·fi ÙÔ˘˜ ™fiÏÔ˘˜). Ë Î˘Ú›·Ú¯Ë Ù¿ÍË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ηÙ¢ı‡ÓÂÈ ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Î·È ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û‹ÌÂÚ· ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ÙÔ 25% ÂÚ›Ô˘ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘. ıˆÚÂ›Ù·È Ô ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ˜ Î·È ·‰È¿ÎÔ· ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÔÈÎÈÛÌfi˜ Ù˘ °Ë˜. ÙÔÓ πÓ‰ÈÎfi øηÓfi. ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌfiÓÈÌ· Û ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË Î·ıÒ˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ·Ú·‚Èο ÎÚ¿ÙË Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘.∂. √ ª¤Á·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ Î·È Ë ∞Ú·‚›· ∏ ∞Ú·‚È΋ ÃÂÚÛfiÓËÛÔ˜ ˘‹ÚÍ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ πÓ‰›·. ¯ÏÌ. ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ fiÏË Ì 7. ¶ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È Ë μ·Á‰¿ÙË.150. ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘ fï˜. Ù· ÔÔ›· ·ÂÈÏÔ‡Ó ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜.000 ÊÙˆ¯Ô‡˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜. 4. πÛÙÔÚÈÎfi˜ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi˜ ˘Ú‹Ó·˜ ÙˆÓ ·Ú·‚ÈÎÒÓ ÂıÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Ù˘ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈ΋˜ ıÚËÛΛ·˜. ÙÔÓ ¶ÂÚÛÈÎfi ∫fiÏÔ Î·È ÙÔÓ ∫fiÏÔ ÙÔ˘ √Ì¿Ó. ¶·Ú¿ ÙȘ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜. ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙȘ Â΂ÔϤ˜ ÙÔ˘ Δ›ÁÚË Î·È ÙÔ˘ ∂˘ÊÚ¿ÙË. ∫·Ù¿ ÙÔÓ ∞ÚÚÈ·Ófi (∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ∞Ó¿‚·ÛȘ ∑. ˘Ô¯ÚÂÒıËΠӷ ‰Â¯Ù› ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÎfiÌË ÈÔ ÊÙˆ¯Ô‡˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ ·fi ÙËÓ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË. ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο ·fi Ù· ÂÈÛÊ·Ï‹ ÏÈÌ¿ÓÈ· ÙÔ˘ §È‚¿ÓÔ˘. ∏ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ‰È·ÙËÚ› ·ÎfiÌË ÚÒÈ̘ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ÂÌÈÚ¿ÙˆÓ Î·È ÛÂ˚¯¿ÙˆÓ. ÚÔηÏ› Û˘Ó¯›˜ ÂÌʇÏȘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ÙÔ ÌfiÓÔ ÌË ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. Ë ¢·Ì·ÛÎfi˜. (∏ ÕηÌ·. Î·È Û‡ÓÙÔÌ· ·Ó·‰Â›¯ıËΠ۠ÌÂÁ¿ÏË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋. ηıÒ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÌÈ·˜ ·¤Ú·ÓÙ˘ ÂÚ‹ÌÔ˘. ∏ πÔÚ‰·Ó›· Â›Ó·È ÌÈ· ·Ú·‚È΋ ¯ÒÚ· (·ÔÌÂÈÓ¿ÚÈ Ù˘ √ıˆÌ·ÓÈ΋˜ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜). Ë ÔÔ›· ÙÔ 1946 ›¯Â ÌfiÏȘ 400. 20).. ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÈÛÚ·ËÏÈÓfi ÏÈÌ¿ÓÈ ∂˚Ï¿ı. Î·È ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ÂÚÈχÛÂÈ ÙË ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ Î·È Ó· ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ·Ó ¿ÍÈ˙ ÙÔÓ ÎfiÔ Ó· ÙËÓ Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ. ·Ú¿ Ù· ‚‹Ì·Ù· ÚÔfi‰Ô˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ. ÎÙÈṲ̂ÓË ÛÙÔÓ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ÎfiÏÔ.000. √ §›‚·ÓÔ˜ Â›Ó·È ÌÈ· ¯ÒÚ· Ì ̷ÎÚ¿ ÈÛÙÔÚ›·. ·ÊÔ‡ ‹Ù·Ó Ë ·ÙÚ›‰· ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ºÔÈӛΈÓ. ΔÔ 60% Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ Î·È ÙÔ 40% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ πÚ¿Î. Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÌË ·Ú‰Â˘fiÌÂÓ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ.000 ÙÂÙÚ. Ë ÔÔ›· ˘‹ÚÍ ÎÔÈÙ›‰· ·Ó¿Ú¯·ÈˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ Ô˘ ¿ÓıËÛ·Ó Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ Δ›ÁÚË Î·È ÙÔÓ ∂˘ÊÚ¿ÙË Î·È ÙȘ Á‡Úˆ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. Δ· Û‡ÓÔÚ· ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û’ ·˘Ù‹Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· Û·Ê‹. ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·ÔÎfiËΠ·fi ÙË Ã¿ÈÊ·. ◊Ïı ӈڛ˜ Û Â·Ê‹ Ì ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ·¤ÎÙËÛ ÔÏÏÔ‡˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜. 2. ‰Â ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηٿÏÏËÏË ı¤ÛË ÁÈ· ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÂÌfiÚÈÔ. ∞ƒ∞μπ∫∏ Ã∂ƒ™√¡∏™√™ ∂›Ó·È ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ˜ ¤ÎÙ·Û˘ 2.) ŒÙÛÈ. Ë ÔÔ›· ‚Ú¤¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∂Ú˘ıÚ¿ £¿Ï·ÛÛ·. ÌÈ· Ôχ·ıË ¯ÒÚ·. ∫‡ÚÈÔ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Â›Ó·È Ù· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·Ôı¤Ì·Ù· ˘‰ÚÔÁÔÓ·ÓıڿΈÓ.

Ô ÔÔ›Ô˜ ·›˙ÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›·. fiˆ˜ ÛÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ù˘ Ï·ÙÈÓÈ΋˜ ÁÚ·Ê‹˜. ÂÓÒ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ Ô˘ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó Â›Ó·È ÛÔ˘Ó›Ù˜. ÛÙËÓ ·fiÛ·ÛË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ıÚËÛΛ·˜. ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘. ·ÓÙÈη٤ÛÙËÛ·Ó ÙÔ ·Ú·ÎÌ¿˙ÔÓ ·Ú·‚ÈÎfi ¯·ÏÈÊ¿ÙÔ Î·È ¤ÁÈÓ·Ó ·˘ÙÔ› Ë ‰‡Ó·ÌË ÎÚÔ‡Û˘ ÙÔ˘ ÚÔÂÏ·‡ÓÔÓÙÔ˜ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÛÌÔ‡. Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÙÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÙÔ›Ô. ∂› ÛÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ fiÙÈ. ∂ÈϤÔÓ. ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠfï˜ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·. ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ fï˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ∞Û›·˜. πƒ∞¡ ∫∞π ∞º°∞¡π™Δ∞¡ ∂›Ó·È ÌË ·Ú·‚Èο ÎÚ¿ÙË. Ë ∞Ú·‚›· ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË fiÛÔ Î·È Ë πÓ‰›·. ∞fi ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ¿Ô„Ë. Ô ∫ÂÌ¿Ï ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ Ë ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÈηӋ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ ÂÓÔÔÈËÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ¤ıÓÔ˜ Î·È ¤Î·Ó ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙËÓ ÕÁ΢ڷ. 1. ΔÔ πÚ¿Ó (=Ë ¯ÒÚ· ÙˆÓ ∞Ú›ˆÓ) Â›Ó·È ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ì Ôχ ÔÚÂÈÓfi ¤‰·ÊÔ˜. ÂÂȉ‹ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ô ·ÈÊÓ›‰ÈÔ˜ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘. η٤Ϸ‚·Ó Ù· μ·ÏοÓÈ· Î·È ÙËÓ √˘ÁÁ·Ú›· Î·È ‰ÔÎ›Ì·Û·Ó Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó Î·È ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂˘ÚÒË. ÙÔ˘ ∂ÏÌÔ‡Ú˙ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· Î·È ÙÔ˘ ÃÔÚ·Û¿Ó ÛÙ· ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·82 ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ. fiˆ˜ Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ‡ ∞˙ÂÚÌ·˚Ù˙¿Ó. ∫ÔÈÓ¿ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ·Ú·‚È΋ ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹ Â›Ó·È Ë ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈ΋ ıÚËÛΛ· Î·È Ë ÍËÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜. ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó Ôχ ÍËÚfi ÂÚËÌÈÎfi Îϛ̷. ÙÔ ˙‹ÙËÌ· fï˜ ‰ÂÓ Â›¯Â Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ÛÙË ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÌÔÓÔÁ·Ì›·˜ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ¯ÂÈڷʤÙËÛ˘ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜. Δ· Ê˘ÛÈο ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ πÚ¿Ó ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ı¤ÛË ÙÔ˘ Î·È ·fi Ù· ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ. ∏ ΔÔ˘ÚΛ· Â›Ó·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·ÔÌÂÈÓ¿ÚÈ Î·È ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi˜ ˘Ú‹Ó·˜ Ù˘ √ıˆÌ·ÓÈ΋˜ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. ∞fi ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ¿Ô„Ë Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∫·Û›· £¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÔÓ ¶ÂÚÛÈÎfi ∫fiÏÔ. Δ· ÈÔ Â˘ÓÔ˚ο ÁÈ· ηÙÔ›ÎËÛË ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Û ÌÈ· ˙ÒÓË Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ∫·Û›·˜ £¿Ï·ÛÛ·˜ ÛÙÔ ‚ÔÚÚ¿. ÁÈ·Ù› ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Î·È ÔÈ ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜ ÙȘ ·ÔÌÔÓÒÓÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ ˆÎ·Ófi Î·È ÙÔ˘˜ ˘ÁÚÔ‡˜ ·Ó¤ÌÔ˘˜. ™˘ÓÔÏÈο ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ πÚ¿Ó Â›Ó·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ¿ÁÔÓÔ ÔÚÔ¤‰ÈÔ. Δ√Àƒ∫π∞. ÔfiÙ ÙÔ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠÛÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›· Î·È ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ £Ú¿ÎË. ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙÔÓ ¶ÂÚÛÈÎfi ∫fiÏÔ. πÛ¯˘ÚÔ› Î·È ÔÚÌËÙÈÎÔ› ÔÈ ™ÂÏÙ˙Ô‡ÎÔÈ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Î·È ÔÈ √ıˆÌ·ÓÔ› ΔÔ‡ÚÎÔÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ΔÔ ·Ó¿ÁÏ˘Êfi ÙÔ˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ·fi Ù· ÔÚÂÈÓ¿ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∑¿ÁÚÔ˘ ÛÙ· ‰˘ÙÈο. ·fi Ù· ÔÔ›· Ù· ‰‡Ô ÚÒÙ· ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÌÂÁ¿Ï˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔڛ˜ ηٷϷ̂¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. 2. ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó fï˜ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ù›¯Ë Ù˘ μȤÓÓ˘. ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ. §¤ÁÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ fiÚÔ «ΔԢΛԢ». ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ∞’¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ. √È ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÂÎÙ¿ıËÎ·Ó Û ÔÏÏÔ‡˜ ÙÔÌ›˜. ∏ ÙÒÛË Ù˘ √ıˆÌ·ÓÈ΋˜ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ‹Ù·Ó ·ÚÁ‹ Î·È ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ·ÈÛıËÙ‹ ·Ì¤Ûˆ˜. ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÂϤÁ¯ÂÈ ÁˆÁÚ·ÊÈο: ·) Ù· ™ÙÂÓ¿ ÙÔ˘ √ÚÌÔ‡˙. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ¿Ú¯ÈÛ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1920. Ë ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ΔÔ˘ÚΛ· ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙ‹ ÛÙËÓ ∂ӈ̤ÓË ∂˘ÚÒË. ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‚ÚÂÈ ÙÚÔÊ‹ Î·È ÓÂÚfi ÁÈ· Ù· ÏËÚÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ÛÙȘ ¿ÁÔÓ˜ ÂÚËÌÈΤ˜ ·ÎÙ¤˜ Ù˘. ÚÈÓ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘. Â›Ó·È Ûț٘. Î·È ‚) ÙÔ˘˜ ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Ù˘ ∞Û›·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ÙËÓ Õˆ ∞Ó·ÙÔÏ‹. 82 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY . Ì ËÁ¤ÙË Î·È ÂÎÚfiÛˆÔ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ȉÂÒÓ ÙÔÓ ∫ÂÌ¿Ï ∞Ù·ÙÔ‡ÚÎ. ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ηχÙÂÙ·È ·fi ‚Ú¿¯Ô˘˜ Î·È ·ÏÌ˘Ú¿ ¤ÏË Î·È Â›Ó·È ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ηÏÏȤÚÁÂÈ·. Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ∫ÈÓ¤˙ÔÈ ÙÔ˘ 3Ô˘ ·ÈÒÓ· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙·Ó ÙÔ˘˜ ÓÔÌ·‰ÈÎÔ‡˜ Ï·Ô‡˜ Ô˘ ˙Ô‡Û·Ó ÛÙȘ ÛÙ¤˜ Î·È Ù· ‰¿ÛË Ù˘ ™È‚ËÚ›·˜ Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤ˆ˜ ÙÔÓ 6Ô ·ÈÒÓ· ›¯·Ó ·ψı› ÛÙȘ ·¤Ú·ÓÙ˜ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∞Û›·˜ (ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ·˘ÙfiÓ ˙ÂÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· Ï‹ıÔ˜ ÙÔ˘ÚÎÔÁÂÓÒÓ ÂıÓÔًوÓ). ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔ› ÙÔ˘ fï˜. ¶Â‰ÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο. ¢È¤Ï˘Û·Ó ÙË μ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·.

fiˆ˜ Î·È fiϘ ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ∞Û›·˜. ¤Ó·Ó ÔχÏÔÎÔ ÔÚÂÈÓfi ÎfiÌ‚Ô ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÍÂÎÈÓÔ‡Ó. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· «Û‚‹ÓÔ˘Ó» Û ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ‰ȿ‰Â˜. ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ¤ÏË. ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ıˆÚËı› ¤Ó·˜ ͯˆÚÈÛÙfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ì ȉȷ›ÙÂÚ· Ê˘ÛÈο. ŒÙÛÈ. ÔÈ ÈÔ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ∞Û›·˜. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ηıfiÚÈÛ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙË Ì·ÎÚ¿ Î·È ÔχÏÔÎË ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ πÚ¿Ó. ¡fiÙÈ· ÙˆÓ πÌ·Ï·˝ˆÓ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È. ÔÔ›Ô˜ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÚÔ˜ Ù· ‰˘ÙÈο Î·È ¤ÂÈÙ· ÚÔ˜ ÙÔÓ ÓfiÙÔ. ∫‡ÚÈ· Ê˘ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ Â›Ó·È Ë ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ·ÔÌfiÓˆÛ‹ Ù˘ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ÙÔ ÓfiÙÈÔ ¿ÎÚÔ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙȘ 8Ô ‚fiÚÂÈÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜. ηıÒ˜ Î·È ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û¿˜ ÙÔ˘. Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ «ÏÔο̈ӻ. Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ı¤ÛË ÙÔ˘ Î·È ÙȘ ‰È·Ì¿¯Â˜ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘. ¢˘ÙÈο ÙÔ˘ ¶·Ì›Ú ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÙÔ πÓ‰ÈÎÔ‡˜. ŒÓ· ȉȷ›ÙÂÚÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ Â›Ó·È ·ÔÌÔӈ̤ÓÔ ·fi ÙȘ ·ÎÙ¤˜ ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ ÔÚÂÈÓÒÓ fiÁΈÓ. ÙÌ‹Ì·Ù¿ Ù˘ fï˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Î·È ÛÙÔ ΔÔ˘ÚÎÌÂÓÈÛÙ¿Ó Î·È ÛÙÔ √˘˙ÌÂÎÈÛÙ¿Ó. Ë ÔÔ›· ÍÂΛÓËÛ ÙË ˙ˆ‹ Ù˘ ˆ˜ ¤Ó·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Î·Ú·‚·ÓÈÒÓ. Ù· ÔÔ›· ÙË ‰È·¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∞Û›·. fiˆ˜ Ë ÔÚÔÛÂÈÚ¿ ™Ô˘ÏÂ˚Ì¿Ó. ÔÈ Ôԛ˜ Ï·ÈÛÈÒÓÔ˘Ó ·fi ‚ÔÚÚ¿ Î·È ÓfiÙÔ ÙÔ ·¤Ú·ÓÙÔ ÔÚÔ¤‰ÈÔ ÙÔ˘ £È‚¤Ù. ¢È·Û¯›˙Ô˘Ó ¤Ó· ۯ‰fiÓ ËÌÈÂÚËÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÙË Ï›ÌÓË ∞Ú¿ÏË. ∞fi ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ¿Ô„Ë. ŒÙÛÈ. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÚÒËÓ ∂™™¢ ÁÈ· ¿Ú‰Â˘ÛË ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ‚¿Ì‚·Î· Ô‰‹ÁËÛ Û ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹. ÎÚ¿ÙË Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Î¿ÔÙ ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ÚÒËÓ ∂™™¢.000 ηÙ. ÙÔ ÔÔ›Ô Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ Î·È ‡„Ô˘˜ ÔÚÔÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ πÓ‰ÔÎÔ‡˜. Ì ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÓfiÙÔ. Ù˘ Δ¯ÂÚ¿Ó˘ (Ì 7. Ù· ˘‰¿ÙÈÓ· Ú‡̷ٷ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÙȘ ‰˘ÙÈΤ˜ Ï·ÁȤ˜ ÙÔ˘ πÓ‰ÔÎÔ‡˜ Î·È ÙˆÓ ·Ú·Ê˘¿‰ˆÓ ÙÔ˘ Î·È Ú¤Ô˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ‰ÂÓ Â΂¿ÏÏÔ˘Ó Û οÔÈÔÓ ˆÎ·Ófi.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·83 ŒÓ·˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ÙfiÛÔ ÎÔÌ‚ÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ‰Â ı· ÌÔÚÔ‡Û ·Ú¿ Ó· ·ÔÙÂÏ› ·fi Ù· ÚÔ˚ÛÙÔÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ ‰È¤Ï¢Û˘ ÔÏÏÒÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÌÂÚÈ΋ ·ÔÍ‹Ú·ÓÛË Ù˘ Ï›ÌÓ˘ (‚Ï. ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∞ÎfiÌË ÈÔ ÓfiÙÈ· (ÛÙȘ 6Ô) ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÓfiÙÈÔ ¿ÎÚÔ Ù˘ ™ÚÈ §¿Óη (ÚÒËÓ ∫¸ϿÓ˘). ÁÈ· Ó· ηٷϋ- °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 83 . ∞fi Ù· ·Ú¯·›· ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ¤¯ÙÈ˙·Ó ÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Û’ ·˘Ù¤˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙȘ Ô¿ÛÂȘ Î·È Û ÏfiÊÔ˘˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ÎÔ›Ù˜ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ. Ë ÏÂοÓË Ù˘ ∞Ú¿Ï˘ ·Ó‹ÎÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ ∫·˙·ÎÛÙ¿Ó. √È ·ÁÂÙÒÓ˜ Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ £È‚¤Ù ‚fiÚÂÈ· ÙˆÓ πÌ·Ï·˝ˆÓ Â›Ó·È Ë «ÌËÙ¤Ú·» ÌÂÚÈÎÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ÔÙ·ÌÔ‡˜ Ù˘ ∞Û›·˜. Ë ÔÚÔÛÂÈÚ¿ Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ ÙÔ˘ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó Î·È ÙÔ˘ ‚fiÚÂÈÔ˘ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó. ÓfiÙÈ· Ù˘ ÚÔ·ÏÈ΋˜ ÔÚÔÛÂÈÚ¿˜ ÙˆÓ √˘Ú·Ï›ˆÓ Î·È ·Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ ∫·Û›·˜ £¿Ï·ÛÛ·˜.500. Ï›ÌÓ˜ Î·È Ô¿ÛÂȘ. Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙÔ ÔÚÔ¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ¶·Ì›Ú. π¡¢π∫∏ Ã∂ƒ™√¡∏™√™ ∞fi ÔÏϤ˜ ·fi„ÂȘ. ∞fi ÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ÔÚÔ‰›Ô˘ ËÁ¿˙ÂÈ Ô πÓ‰fi˜. ΔÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¶·Ì›Ú. Û¯ÂÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘). Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË Û·ÓÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ‚ÚÔ¯ÒÓ. Ù· ÔÙ¿ÌÈ· Ô˘ ËÁ¿˙Ô˘Ó ·fi ÙÔ πÓ‰ÔÎÔ‡˜ ‰Â ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ‰È¤ÍÔ‰Ô ÚÔ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. Ô˘ ÙÔ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó. §∂∫∞¡∏ Δ∏™ ∞ƒ∞§∏™ ∂›Ó·È ÌÈ· ÂÎÙÂٷ̤ÓË ÏÂοÓË Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ∞Û›·˜. 3. Ë ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‚fiÚÂÈ· ÙˆÓ ·ÏÈÎÒÓ ÔÚÔÛÂÈÚÒÓ ÙÔ˘ πÚ¿Ó.). Δ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ Â›Ó·È Ù· ÔÙ¿ÌÈ· ™ÈÚ ¡Ù¿ÚÈ· Î·È ∞ÌÔ‡ ¡Ù¿ÚÈ·. ΔÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfiÙÂÚÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È Â›Ó·È ÌÈ· ÌÂÛfiÁÂÈ· ÔÚÂÈÓ‹ ¯ÒÚ· Ì Ôχ ¤ÓÙÔÓÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ. ÔÈ Ôԛ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ∞Û›·˜ ÚÔ˜ ÙȘ ·ÎÙ¤˜ ‹ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÏÏÔ› Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ ÁˆÁÚ¿ÊÔÈ ıˆÚÔ‡Ó ÙËÓ πÓ‰È΋ ÃÂÚÛfiÓËÛÔ ÌÈ· ¯ˆÚÈÛÙ‹ «˘Ô‹ÂÈÚÔ» (subcontinent) ̤۷ ÛÙËÓ ∞Û›·. Ë ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÙÚÈÁˆÓÈ΋ ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ˜ ¡ÙÂÎ¿Ó Ù˘ πÓ‰›·˜. Î·È ÚÔ˜ Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο ÔÈ ÁÈÁ¿ÓÙȘ ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜ ∫Ô˘ÂÓÏÔ‡Ó Î·È πÌ·Ï¿È·.

560_08

KATHIGITI A

04-11-08

13:33

™ÂÏ›‰·84

ÍÂÈ ÛÙËÓ ∞Ú·‚È΋ £¿Ï·ÛÛ·. ∞fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÂÚ›Ô˘ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ ÍÂÎÈÓ¿ Î·È Ô μÚ·¯Ì·Ô‡ÙÚ·, Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜ Ú¤ÂÈ ÚÔ˜ Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο Î·È ¤ÂÈÙ· ÚÔ˜ ÙÔÓ ÓfiÙÔ, ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÂÈ ÛÙÔÓ ∫fiÏÔ Ù˘ μÂÁÁ¿Ï˘. √ ÙÚ›ÙÔ˜ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÔÙ·Ìfi˜ Ù˘ ¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘, Ô °¿ÁÁ˘, ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÙȘ
ÓfiÙȘ Ï·ÁȤ˜ Ù˘ ÔÚÔÛÂÈÚ¿˜ Î·È Ú¤ÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο ÂÓÒÓÂÙ·È Ì ÙÔÓ μÚ·¯Ì·Ô‡ÙÚ·,
ÚÈÓ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞fi ÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ £È‚¤Ù Î·È ·fi ÙȘ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ
ÙˆÓ πÌ·Ï·˝ˆÓ ÍÂÎÈÓ¿ ÌÈ· «‰¤ÛÌË» ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ (ÃÔ˘¿ÁÎ ÃÔ, °È·ÓÁÎ ΔÛÂ, ™·ÏÔ˘›Ó, πÚ·Ô˘¿‰Ë˜, ªÂÎfiÓÁÎ, °È·ÓÁÎ ΔÛ Î.¿.), ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ πÓ‰ÔΛӷ˜ Î·È Ù˘ ∫›Ó·˜. ª·˙› Ì ÙÔÓ °¿ÁÁË, ÙÔÓ πÓ‰fi Î·È ÙÔÓ μÚ·¯Ì·Ô‡ÙÚ·, ÔÈ ÔÙ·ÌÔ› ·˘ÙÔ› ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙÔ˘ 80% ÂÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ∞Û›·˜.
∞fi ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ¿Ô„Ë, Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ πÓ‰È΋˜ ÃÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û 5 ÎÚ¿ÙË: ÙËÓ πÓ‰›·, ÙÔ
¶·ÎÈÛÙ¿Ó, ÙÔ ª·ÓÁÎÏ·ÓÙ¤˜, ÙÔ ¡Â¿Ï Î·È ÙÔ ªÔ˘Ù¿Ó.
∏ πÓ‰›· Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Û ¤ÎÙ·ÛË (3.166.000 ÙÂÙÚ. ¯ÏÌ.) Î·È ÏËı˘ÛÌfi (ı· ¤¯ÂÈ
1.153.000.000 ηÙ. ÙÔ 2010, ηٿ ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ √.∏.∂.) ÎÚ¿ÙË Ù˘ °Ë˜. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È
Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ¤ˆ˜ ÙÔ 2050 ı· ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Û ÏËı˘ÛÌfi Î·È ÙËÓ ∫›Ó·, ÛÙËÓ ÔÔ›· Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ
ÁÂÓÓ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È ÂÈÙ˘¯‹˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜.
ΔÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó (Ì ¤ÎÙ·ÛË 800.000 ÂÚ›Ô˘ ÙÂÙÚ. ÃÏÌ.) ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÏËı˘ÛÌfi (ÂÚ›Ô˘
156.000.000 ηÙ. ÙÔ 2000) Î·È ·ÚÈıÌfi ÁÂÓÓ‹ÛÂˆÓ ÙÂÙÚ·Ï¿ÛÈÔ ·fi ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ı·Ó¿ÙˆÓ. ∞fi
ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ÁˆÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Î·È «∞›Á˘ÙÔ˜ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜», ÂÂȉ‹ Ë ÂÈ‚›ˆÛ‹ ÙÔ˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Û¯Â‰fiÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÙÔÓ ÔÙ·Ìfi πÓ‰fi Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú·ÔÙ¿ÌÔ˘˜ ÙÔ˘. √È Î¿ÙÔÈÎÔ› ÙÔ˘ ›ӷÈ
ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ. ΔÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó ˘‹ÚÍÂ Ô ¯ÒÚÔ˜ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ÛÙËÓ πÓ‰È΋ ÃÂÚÛfiÓËÛÔ (√ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ‰ÂÓ ¤ÊÙ·Û ÔÙ¤ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ πÓ‰›·, ÂÂȉ‹ ÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÙÔ˘ ÎÔ˘Ú¿ÛÙËÎ·Ó Î·È ··›ÙËÛ·Ó Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.)
ΔÔ ª·ÓÁÎÏ·ÓÙ¤˜ Â›Ó·È Â›Û˘ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈ΋ ¯ÒÚ·, Ì ¤ÎÙ·ÛË Ï›ÁÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ
¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ (149.000 ÙÂÙÚ. ¯ÏÌ. ÂÚ›Ô˘) Î·È ÏËı˘ÛÌfi 130.000.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ 2000,
‰ËÏ·‰‹ 13 ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∏ ÁÂÓÓËÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 26,8 ÁÂÓÓ‹ÛÂȘ/1.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È Ë ıÓËÛÈÌfiÙËÙ· Û 10,4 ı·Ó¿ÙÔ˘˜/1.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜. ∏
ÂÈ‚›ˆÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ª·ÓÁÎÏ·ÓÙ¤˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Û¯Â‰fiÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÒÓ˜,
ÙÔ˘˜ ÂÔ¯ÈÎÔ‡˜ ·Ó¤ÌÔ˘˜ Ô˘ ʤÚÓÔ˘Ó ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È Î¿ÓÔ˘Ó ÁfiÓÈÌÔ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜. ªÂÚÈÎÔ› ÁˆÁÚ¿ÊÔÈ
ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ· «ÊÙˆ¯‹ √ÏÏ·Ó‰›· Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜», ÂÂȉ‹ ÌÂÁ¿Ï· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Ù˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Î·È ÏËÌÌ˘Ú›˙Ô˘Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÙËÓ
ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÒÓˆÓ, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÔÏÏÔ‡˜ ı·Ó¿ÙÔ˘˜.
ΔÔ ¡Â¿Ï Â›Ó·È ÌÈ· ¯ÒÚ· ÙˆÓ πÌ·Ï·˝ˆÓ, Ì ¤ÎÙ·ÛË Ï›ÁÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ (147.000 ÙÂÙÚ. ¯ÏÌ. ÂÚ›Ô˘) Î·È ÏËı˘ÛÌfi 24.500.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ 2000. μÚ›ÛÎÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∫›Ó· Î·È ÙËÓ πÓ‰›· Î·È Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ›ÂÛË ÂÓfi˜
Ù·¯‡Ù·Ù· ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ¶Ôχ Ô͇, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Â›Ó·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ÙˆÓ ·ÏÈÎÒÓ ‰·ÛÒÓ, ÂÂȉ‹ ÔÈ ÊÙˆ¯Ô› οÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÏÏË ËÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ÙÔ Í‡ÏÔ.
ΔÔ ªÔ˘Ù¿Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ˘ ¡Â¿Ï Î·È Â›Ó·È ÌÈ· ÌÈÎÚ‹, ÊÙˆ¯‹ ¯ÒÚ·, Ì ¤ÎÙ·ÛË
47.000 ÙÂÙÚ. ÃÏÌ. ÂÚ›Ô˘ Î·È ÏËı˘ÛÌfi ۯ‰fiÓ 2.500.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜. ΔÔ 25% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡
ÙÔ˘ Â›Ó·È ¡Â·Ï¤˙ÔÈ. ªÈ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ȉÈfiÙËÙ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È Ë ·˘Ù¿ÚÎÂÈ¿ Ù˘ Û ·Ú·ÁˆÁ‹
ÙÚÔʛ̈Ó.
∞™π∞Δπ∫∏ ƒø™π∞
ΔÔ ·¤Ú·ÓÙÔ ·ÛÈ·ÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙËÓ ÔÚÔÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ √˘Ú·Ï›ˆÓ ÛÙ· ‰˘ÙÈο ηÈ
ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ¤ˆ˜ ÙÔÓ ∂ÈÚËÓÈÎfi øηÓfi ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο. £· ÌÔÚÔ‡Û ηÓ›˜ Ó· ÂÈ fiÙÈ ÙfiÛÔ ·fi Ê˘ÛÈ΋ fiÛÔ Î·È ·fi ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¿Ô„Ë ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó ·ÎfiÌ· ȉȷ›ÙÂÚÔ ·ÛÈ·ÙÈÎfi «ÎfiÛÌÔ», ·ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ Ôχ „˘¯Úfi Îϛ̷, Ë ˘ÂÚ·ÊıÔÓ›· Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ Î·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ·ÓıÚÒˆÓ. √È ‚fiÚÂȘ ·ÎÙ¤˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Â›Ó·È ¯·ÌËϤ˜ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ·Ó›Î·Ó˜ Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ôχ „˘¯ÚÔ‡˜ ‚fiÚÂÈÔ˘˜ ·Ó¤ÌÔ˘˜, Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ·ÁˆÌ¤ÓË ÔÏÈ΋ ı¿-

84 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞

ñ

∞’ °Àª¡∞™πOÀ

ñ

BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY

560_08

KATHIGITI A

04-11-08

13:33

™ÂÏ›‰·85

Ï·ÛÛ·. √È ÚÈ¤˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈÂÈÛ‰‡Ô˘Ó ‚·ıÈ¿ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, ·ÁÒÓÔÓÙ·˜ Ù· ¿ÓÙ· ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ¿ ÙÔ˘˜,
·ÎfiÌË Î·È Ù· ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ ÔÙ¿ÌÈ· Ù˘ ™È‚ËÚ›·˜, Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó ·ÁˆÌ¤Ó· ÔÏÏÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ÙÔÓ
¯ÚfiÓÔ. ΔÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ fï˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÙÔÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ οÓÔ˘Ó ·‰‡Ó·ÙÔ ÙÔ ¯Ù›ÛÈÌÔ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ÛÙȘ
Â΂ÔϤ˜ ÙÔ˘˜. Δ· ÔÙ¿ÌÈ· ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó Ì‹ÎÔ˜ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ Î·È ¤ÙÛÈ fiÙ·Ó Ù· ÓfiÙÈ· ÙÌ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÍÂ·ÁÒÓÔ˘Ó, Ù· ‚fiÚÂÈ· Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÛÎÂ·Ṳ̂ӷ Ì ÔÏÏ¿ ̤ÙÚ· ¿ÁÔ˘. √ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˜
fiÁÎÔ˜ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÓfiÙÔ ·Ó·ÛËÎÒÓÂÈ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¿ÁÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ˆı›
ÛÙȘ Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙÚÔÌÂÚ¤˜ ÏËÌ̇Ú˜. ∂‡ÎÔÏ· ηٷϷ‚·›ÓÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ ÌÈ· fiÏË ¯ÙÈṲ̂ÓË ÛÙȘ Â΂ÔϤ˜ ÙÔ˘ √Ì, ÙÔ˘ §¤Ó· ‹ ÙÔ˘ °ÂÓÈÛ¤È ı· ÌÔÚÔ‡Û ›Ûˆ˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙȘ
Ôχ ¯·ÌËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·, ·ÏÏ¿ ı· ηٷÛÙÚÂÊfiÙ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¿ÓÔÈÍË.
√È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ù˘ ÚÒËÓ ∂™™¢ ›¯·Ó ÛÎÂÊÙ› Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÓÂÚ¿ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ
·ÓÙÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙË ÚÔ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÊÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ. ŒÙÛÈ, ı· ¤Î·Ó·Ó ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈÌ· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Á˘ Î·È ı· ‰È¢ÎfiÏ˘Ó·Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË fiÏÂˆÓ ÛÙÔÓ ÓfiÙÔ.
™‹ÌÂÚ· ÔÈ ÈÔ ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Â›Ó·È ÙÔ ∫Ô˘˙Ì¿˜, ‰ËÏ·‰‹ Ë ‚·ÚÈ¿
‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ˙ÒÓË ÙÔ˘ ¡Ô‚ÔÎÔ˘˙Ó¤ÙÛÎ, Î·È Ë Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ μ·˚οÏ˘, Ì ΢ڛ·Ú¯Ô ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ πÚÎÔ‡ÙÛÎ Î·È Î‡ÚÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙËÓ ÂÍfiÚ˘ÍË ÌÂÙ·ÏÏÂ˘Ì¿ÙˆÓ. ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ™È‚ËÚ›· ‰ËÏ·‰‹ Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û ¤ÎÙ·ÛË ·fi ÙȘ ∏.¶.∞. ηÙÔÈÎÔ‡Ó ÌfiÓÔ
15.000.000 ¿ÓıÚˆÔÈ. √È ÔÈÎÈÛÌÔ› Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÓËÛÈ¿ Û ˆÎ·Ófi, ηıÒ˜ ÔÈ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ
·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙȘ Î·È Ë ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ÎÂÓÔ‡ ηٷıÏÈÙÈ΋.
∫¿ÙÈ ·ÚfiÌÔÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ÛÙÔÓ ∂ÈÚËÓÈÎfi øηÓfi, ÔÈ Ôԛ˜ ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ Î·È Ù· „˘¯Ú¿ Ú‡̷ٷ. ŒÙÛÈ, ¤¯Ô˘Ó Ôχ ÈÔ „˘¯Úfi
Îϛ̷ ·fi fi,ÙÈ ÔÈ ·ÎÙ¤˜ ÙˆÓ ∏.¶.∞. Î·È ÙÔ˘ ∫·Ó·‰¿ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜
·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ˆÎ·ÓÔ‡, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÓÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ. ∏ ÌfiÓË ·ÍÈfiÏÔÁË fiÏË ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ·˘ÙfiÓ Â›Ó·È ÙÔ μÏ·‰È‚ÔÛÙfiÎ, ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ̤ÓÂÈ
·ÓÔȯÙfi ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ· ÌfiÓÔ ¯¿ÚË ÛÙ· ·ÁÔıÚ·˘ÛÙÈο. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ ÔÈ ÚˆÛÈΤ˜
·ÎÙ¤˜ ÛÙÔÓ ∂ÈÚËÓÈÎfi ¤¯Ô˘Ó ̤ٷÏÏ· Î·È ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ‰ËÏ·‰‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ùfi Ô˘ Ï›ÂÈ ·fi
ÙËÓ È·ˆÓÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, Ë ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Î·È Û ÌÈÎÚ‹ ·fiÛÙ·ÛË.
ª√°°√§π∞
∂›Ó·È ¤Ó· ·¤Ú·ÓÙÔ ÛÙÂ҉˜ Î·È Ôχ ·Ú·ÈÔηÙÔÈÎË̤ÓÔ ÔÚÔ¤‰ÈÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ƒˆÛ›· Î·È ÙËÓ
∫›Ó·. ∏ ¤ÎÙ·Û‹ Ù˘ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi 1.500.000 ÙÂÙÚ. ¯ÏÌ., ·ÏÏ¿ Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ ÙÔ 2000 ÌfiÏȘ Î·È ÌÂÙ¿ ‚›·˜ ÍÂÂÚÓÔ‡Û ٷ 2.750.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fï˜ Ó· ·˘ÍËı› Û 3.300.000
ÙÔ 2010, ηıÒ˜ Ë ÁÂÓÓËÙÈÎfiÙËÙ· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 22 ÁÂÓÓ‹ÛÂȘ/1.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È Ë ıÓËÛÈÌfiÙËÙ· ÛÂ
6,6 ı·Ó¿ÙÔ˘˜/1.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜.
√È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ªÔÁÁÔÏ›· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó ¿ÓÙ· ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙÔ ÊÙˆ¯fi ¤‰·ÊÔ˜ ÙˆÓ
ÛÙÂÒÓ ÛÙȘ Ôԛ˜ ˙Ô‡Û·Ó Î·È, ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó, ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ·‰È¿ÎÔ˜ ÂȉÚÔ̤˜ ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ ∫›Ó·. ∞˘Ù¤˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÔÈ ÂȉÚÔ̤˜ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ·Ó ÙÔ˘˜ ∫ÈÓ¤˙Ô˘˜ Ó· ¯Ù›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÁÈÁ¿ÓÙÈÔ ™ÈÓÈÎfi Δ›¯Ô˜. √È ∫ÈÓ¤˙ÔÈ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ‚¤‚·È· ›ÙÈ ÙÔ Ù›¯Ô˜ ‰Â ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ fiϘ
ÙȘ ÂȉÚÔ̤˜ ÙˆÓ ÓÔÌ¿‰ˆÓ, ·˘Ùfi fï˜ Ô˘ Âȉ›ˆÎ·Ó ‹Ù·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ÂÌÔ‰›ÛÂÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì·˙› Ù·
¿ÏÔÁ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ¤ÙÛÈ Ó· ·Ó·ÁηÛÙÔ‡Ó Ó· ÔÏÂÌÔ‡Ó Â˙Ô› (ˆ˜ Â˙Ô‡˜ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Â‡ÎÔÏ·, ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔÈ).
Œˆ˜ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 13Ô˘ ·ÈÒÓ· ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ÔÈ ªÔÁÁfiÏÔÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ηٷʤÚÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ôχ ÂÈΛӉ˘ÓÔÈ, ÂÂȉ‹ ‹Ù·Ó ¯ˆÚÈṲ̂ÓÔÈ Û ÔÏϤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÔÈ Ôԛ˜ ›¯·Ó ¯ıÚÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇
ÙÔ˘˜. ΔÔ 1206 fï˜ ÌÈ· ÈÛ¯˘Ú‹ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, Ô ΔÛ¤ÓÁÎȘ ÷Ó, ¤ÓˆÛ ÙȘ ·ÓÙÈÌ·¯fiÌÂÓ˜ ÔÌ¿‰Â˜
Î·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ÙÔ˘ÚÎÔÁÂÓ›˜ ÂıÓfiÙËÙ˜ Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ·¤Ú·ÓÙË
·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·. ∞fiÁÔÓÔ˜ ÙÔ˘ ΔÛ¤ÓÁÎȘ Ã·Ó ‹Ù·Ó Ô ∫Ô˘ÌÏ¿È Ã·Ó, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÁÓÒÚÈÛÂ Ô ª¿ÚÎÔ ¶fiÏÔ. √ ∫Ô˘ÌÏ¿È ÚÔÛ¿ıËÛÂ, ¯ˆÚ›˜ ÂÈÙ˘¯›·, Ó· ÂÂÎÙ·ı› ÛÙËÓ π·ˆÓ›· (Ô ÛÙfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ηٷÛÙÚ¿ÊËΠ·fi ÌÈ· ı‡ÂÏÏ·, ÙÔÓ «ıÂ˚Îfi» ¿ÓÂÌÔ Î·ÌÈο˙È, fiˆ˜ ÙÔÓ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó ÔÈ π¿ˆÓ˜).

°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞

ñ

∞’ °Àª¡∞™πOÀ

ñ

BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY

85

560_08

KATHIGITI A

04-11-08

13:33

™ÂÏ›‰·86

∫π¡∞
ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Û ÏËı˘ÛÌfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ °Ë˜ (1.300.000.000 οÙ.), ·ÔÙÂÏ› ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÌÈ·
ȉȷ›ÙÂÚË ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ·, Ë ÔÔ›· Û‹ÌÂÚ· ÂËÚ¿˙ÂÈ ÔÏfiÎÏËÚË ÙË °Ë. √
ÎÈÓÂ˙ÈÎfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ÁÓˆÛÙ‹ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 7.000 ÂÙÒÓ Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÔÏ˘¿ÚÈı̘ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ Î·È ÂÊ¢ڤÛÂȘ, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ¿ÁÓˆÛÙ˜
ÛÙÔÓ ‰˘ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ. ∫‡ÚÈ· ·ÈÙ›· Â›Ó·È ÔÈ Ù¿ÛÂȘ ·ÔÌÔÓˆÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó Â› ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ
∫›Ó·. √È Î¿ÙÔÈÎÔ› Ù˘ ıˆÚÔ‡Û·Ó «‚¿Ú‚·ÚÔ˘˜» fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ Î·È ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó Ó·
ÎÏÂÈÛÙÔ‡Ó Û ·fiÚ·Ù· ÔÏÈÙÈÛÌÈο Ù›¯Ë. ÀÔ¯ÚÂÒıËÎ·Ó ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘˜
ÛÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ÎfiÛÌÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ›ÂÛË ÙˆÓ ÔÏÂÌÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È Ó·
˘ÔÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Í¤ÓˆÓ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÒÓ Â› ·ÈÒÓ˜. ∏ Ï‹Ú˘ ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÌÈÛÔ‡ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ· ˘fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ª¿Ô
ΔÛ ΔÔ˘ÓÁÎ. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÍÂϛ͈Ó, Ë ÔÔ›·, ÚÔ˜ ÙÔ
Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ·ÈÒÓ·, ÌÂÙ¤ÙÚ„ ÙËÓ ∫›Ó· Û ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰‡Ó·ÌË. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ
Ë ÙfiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚË ÂͤÏÈÍË ÌÈ·˜ ÁÈÁ¿ÓÙÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ χÓÂÈ ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ÚÔηÏ› ¿ÏÏ·
fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘, ·ÏÏ¿ Î·È Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›‰Ô. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ÌfiÓÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Ë
‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ 2.500.000.000 ηÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ∫›Ó·˜ Î·È Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ΋˜ πÓ‰›·˜ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÙÂÚ¿ÛÙÈˆÓ ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ΢ڛˆ˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Î¿ı ¿ÏÏÔ
·Ú¿ ·ÊıÔÓ› ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË. ∏ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ·‡ÍËÛË Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰‡Ô
¯ÒÚ˜ ıˆÚÂ›Ù·È ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ˆ˜ Ì›· ·fi ÙȘ ·ÚȘ ·Èٛ˜ Ù˘ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ô˘ Ì·ÛÙ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 21Ô˘ ·ÈÒÓ·. ∂ÈϤÔÓ, Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ·ÚȘ ·Èٛ˜ Ù˘ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˘ È· Ú‡·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ë ÔÔ›· ıˆÚÂ›Ù·È Èı·Ófi Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ηٷÛÙÚÔÊÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜.
∞fi Ê˘ÛÈ΋ ¿Ô„Ë, Ë ∫›Ó· Â›Ó·È Ú·ÎÙÈο ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ÂÚÈÁÚ·Ê› Û ¤Ó· ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ Î›ÌÂÓÔ, ÂÂȉ‹ ¤¯ÂÈ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÙ·ÛË Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÔχÏÔÎÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ. ∫·Ó¤Ó· ·fi Ù·
ÙÔ›· ‰Â Ï›ÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ Ù˘. ¶·Ó‡„ËϘ ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜ (πÌ·Ï¿È·, ∫Ô˘ÂÓÏÔ‡Ó,), ·¤Ú·ÓÙ˜
‰ȿ‰Â˜, ÛÎÏËÚ¤˜ ¤ÚËÌÔÈ (Δ¿ÎÏ· ª·Î¿Ó, °ÎfiÌÈ), ÁÈÁ¿ÓÙÈ· ÔÙ¿ÌÈ· (°È·ÓÁÎ ΔÛÂ, ÃÔ˘¿ÓÁÎ ÃÔ) ηÈ
Ê·Ú¿ÁÁÈ· ‚¿ıÔ˘˜ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ̤ÙÚˆÓ Î·È Ì‹ÎÔ˘˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ. ÿÛˆ˜ fï˜ ÙÔ ÈÔ
ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ∫›Ó·˜ Ó· Â›Ó·È ÔÈ ·›Û٢٘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙËÓ
ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ Ù˘. ∂ȉÈο ÛÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi Ù˘ ÙÌ‹Ì·, ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ·ÚÈıÌËÙÈ΋ ÏËı˘ÛÌȷ΋ ˘ÎÓfiÙËÙ· ¿Óˆ ÙˆÓ 800 ηÙ./ÙÂÙÚ. ¯ÏÌ. ÂÓÒ Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÍÈfiÏÔÁˆÓ ÎÈÓÂ˙ÈÎÒÓ fiÏÂˆÓ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ ÌÈ¿ÌÈÛË ÊÔÚ¿ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi ÔÏfiÎÏËÚˆÓ ÙˆÓ ∏.¶.∞. ™ÙÔ ¢¤ÏÙ· ÙÔ˘ °È·ÓÁÎ ΔÛÂ, ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ™·Áο˘, Û ¤ÎÙ·ÛË 50.000 ÙÂÙÚ. ¯ÏÌ., Û˘ÓˆıÔ‡ÓÙ·È ¿Óˆ ·fi 50.000.000 ¿ÓıÚˆÔÈ,
ÂÓÒ ÙÔ ¶ÂΛÓÔ ¤¯ÂÈ ÏËı˘ÛÌfi 14.000.000 ·ÙfiÌˆÓ Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰¤Î· ·ÎfiÌ· fiÏÂȘ
Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 5.000.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜.
π∞¶ø¡π∞
∂ÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘.
π¡¢√∫π¡∞
∞Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ πÓ‰È΋˜ ÃÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘ Î·È ÓfiÙÈ· Ù˘ ∫›Ó·˜ ·ÏÒÓÂÙ·È ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ˜ Ì ÁÂÓÈο Û˘Ì·Á¤˜ Û¯‹Ì·, ÂÎÙfi˜ ·fi ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÛÙÔÓ ÓfiÙÔ, ÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÂÈÌ‹ÎË ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ Ù˘ ª·Ï·ÈÛ›·˜. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È πÓ‰ÔΛӷ. ∏ ÔÓÔÌ·Û›· Ù˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È
ÛÙÔ˘˜ °¿ÏÏÔ˘˜ Î·È ·Ú¯Èο ·Ô‰fiıËΠ۠ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ (ÛÙȘ ÎÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ °¿ÏÏˆÓ ÛÙË ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∞Û›·), Û‹ÌÂÚ· fï˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ. √È °¿ÏÏÔÈ ÔÓfiÌ·Û·Ó ¤ÙÛÈ ÙȘ ÎÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÂÂȉ‹ ·Ú·Ù‹ÚËÛ·Ó fiÙÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔ› ÙÔ˘˜ ›¯·Ó ‰Â¯Ù› ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜
ÂȉڿÛÂȘ ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ πÓ‰›· fiÛÔ Î·È ·fi ÙËÓ ∫›Ó·. ∞fi ÙËÓ ÚÒÙË ÔÈ Ï·Ô› Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ‹Ú·Ó
΢ڛˆ˜ ÙÔÓ ‚Ô˘‰ÈÛÌfi, ÂÓÒ ·fi ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ‰¤¯ÙËÎ·Ó ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÚÚÔ¤˜. §fiÁˆ
Ù˘ ı¤Û˘ Ù˘ fï˜, Ë πÓ‰ÔΛӷ ‰¤¯ÙËΠÂÈÚÚÔ¤˜ Î·È ·fi ÙÔÓ ÓfiÙÔ Î·È ·fi ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹. ∞fi Ù·

86 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞

ñ

∞’ °Àª¡∞™πOÀ

ñ

BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY

º˘ÛÈ΋ Û˘Ó¤ÂÈ· fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÈÚÚÔÒÓ ‹Ù·Ó Ë Ù·Ú·Á̤ÓË ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ μ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ (. Δ· ‚Ô˘Ó¿ ·˘Ù¿ Û¿ÓÈ· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Û ‡„Ô˜ Ù· 2. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó Û ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ˘ÎÓÔηÙÔÈÎË̤ÓÔ˘˜ «˘Ú‹Ó˜» Á‡Úˆ fi ÙË ÚÔ‹ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ. ∫·ıÒ˜ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ËÁ¤˜ ÙÔ˘˜. ¯ÏÌ. ∞Ó ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔÓ ¯¿ÚÙË ·Ó·ÁχÊÔ˘ Ù˘ ∞Û›·˜.000 οÙ. ∫‡ÚÈÔ Ê˘ÛÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Â›Û˘ Ù· ÁÈÁ¿ÓÙÈ· ÔÙ¿ÌÈ·. Ë ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ Á˘ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ·fi ÂÚÈÔ¯‹ Û ÂÚÈÔ¯‹. ∞˘Ùfi ÂÍËÁ› ÁÈ·Ù› Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ ¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘ (οÔ˘ 500.000. ÔÈ ÚÔ¤˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÚÈȉ›Ô˘ Î·È ·ÏÒÓÔÓÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÙ·ÛË.000 ÙÂÙÚ. ı· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ fiÙÈ ·fi ÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ £È‚¤Ù ÍÂÎÈÓ¿ ÌÈ· «‰¤ÛÌË» ÌÂÁ¿ÏˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ ÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÂÙÒÓ˜ ÙÔ˘. fiˆ˜ Ë Δ·˚Ï¿Ó‰Ë. Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙËÓ ΔfiÓÏ ™· Ù˘ ∫·ÌfiÙ˙˘. Ô ªÂÎfiÓÁÎ ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ §¿Ô˜. ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÙ·ÛË (514. ÂÓÒ Ë ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ·ÔÌfiÓˆÛË Î¿ÓÂÈ ‰‡ÛÎÔÏË ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ‚Ô‹ıÂÈ·˜. Ë ÔÔ›· ηٿ ÙfiÔ˘˜ ÌfiÓÔ ‰È·ÎfiÙÂÙ·È ·fi ¯·ÌËϤ˜ ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜. ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ «ªÂÁ¿ÏË §›ÌÓË» ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÁÏÒÛÛ·.000 ¿ÛÙÂÁÔÈ Ô˘ ÚÔοÏÂÛÂ Ô Î˘ÎÏÒÓ·˜ «¡·ÚÁΛ˜» ÙÔÓ ª¿˚Ô ÙÔ˘ 2008 Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ηÙÂÛÙÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ.).¯. ΔÔ ÓfiÙÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÌÈ· ·¤Ú·ÓÙË ‰ȿ‰·. Ô ÃÔÓÁÎ ÛÙÔ μÈÂÙÓ¿Ì. Ë ÔÔ›· ¤ÁÈÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ 1965. º˘ÛÈ΋ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Î·È Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·‰È·ÊÔÚ›·˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ÂÚ›Ô˘ 150. ÛÎÂ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ·fi ¿ÁÚÈ· ÙÚÔÈ΋ ˙Ô‡ÁÎÏ·. Ì ‚·ıÈ¿ Ê·Ú¿ÁÁÈ· Î·È ·˘¯¤Ó˜. ÂÓÒ Ô ™·ÏÔ˘›Ó Î·È Ô πÚ·Ô˘¿ÓÙÈ ‰È·Û¯›˙Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ªÈ·ÓÌ¿Ú (ÚÒËÓ μÈÚÌ·Ó›·˜ ‹ ªÔ‡ÚÌ·).. ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜. fiˆ˜ Ë fiÏË–ÎÚ¿ÙÔ˜ ™ÈÁηÔ‡ÚË (660 ÙÂÙÚ. ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ۯ‰fiÓ ÎÂÓ‹ ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¤ÎÙ·ÛË.000 ÓÂÎÚÔ› Î·È 1. √È ˘ÎÓ¿ ηÙÔÈÎË̤ÓÔÈ ·Ú·ÔÙ¿ÌÈÔÈ ÏËı˘ÛÌÈ·ÎÔ› ˘Ú‹Ó˜ Ù˘ πÓ‰ÔΛӷ˜ ÏËÌÌ˘Ú›˙Ô˘Ó Â‡ÎÔÏ·. ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô˘ıÂÓ¿ ÙȘ ·›Û٢٘ ÏËı˘ÛÌȷΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Ù˘ πÓ‰›·˜ Î·È Ù˘ ∫›Ó·˜. Δ· ÎÚ¿ÙË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·˘Ù‹˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ (·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÂȉڿÛÂˆÓ Ô˘ ‰¤¯ÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ‡˜ Á›Á·ÓÙ˜). ÏÔ‡ÛÈ· ÛÂ Ê˘ÙÈο Î·È ˙ˆÈο ›‰Ë.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·87 ÓfiÙÈ· ‹Ïı·Ó ÔÈ ÕÚ·‚˜ ¤ÌÔÚÔÈ Î·È ·fi ÙÔÓ ∂ÈÚËÓÈÎfi øηÓfi ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ. ¯ÏÌ. ·ÏÏ¿ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÛÙËÓ ∫·ÌfiÙ˙Ë Î·È ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ μÈÂÙÓ¿Ì. Ë πÓ‰ÔΛӷ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù·.) Â›Ó·È Ì¤ÙÚÈÔ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÙ·Û‹ Ù˘. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ. ∫·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÚÔ‹˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ ˙Ô˘Ó ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÓıÚˆÔÈ. ÔÈ π¿ˆÓ˜ Î·È ÔÈ ∞ÌÂÚÈηÓÔ›.) Î·È ¿ÏÏ· Â›Ó·È ÌÈÎÚÔÛÎÔÈο.500 Ì. Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰È·Ê¤ÚÂÈ Î·È Ë ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ. ÕÏÏ·. fiÏÂÌÔ˜ ÙÔ˘ μÈÂÙÓ¿Ì. ∞fi ÌÔÚÊÔÏÔÁÈ΋ ¿Ô„Ë. π¡¢√¡∏™π∞ ∏ ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ù‹ ÓËÛȈÙÈ΋ ¯ÒÚ· ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘. ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏϤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜. ¶ÔÏ˘¿ÚÈı̘ Â›Ó·È Â›Û˘ Î·È ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ Ï›ÌÓ˜. °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 87 .000. fiÏÂÌÔ˜ Ù˘ ∫ÔÚ¤·˜). √ ÃÔ˘¿ÓÁÎ ÃÔ (∫fiÎÎÈÓÔ˜ ¶ÔÙ·Ìfi˜) Î·È Ô °È·ÓÁÎ ΔÛ ∫È·ÓÁÎ Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∫›Ó·. ÔÈ Ôԛ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ πÌ·Ï·˝ˆÓ. ΔÔ ‚fiÚÂÈÔ ÙÌ‹Ì· ÛÎÂ¿˙ÂÙ·È ·fi ¤Ó· ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ÔÚÂÈÓÒÓ ÂÍ¿ÚÛˆÓ. ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ηٷÓÔÌ‹˜ Â›Ó·È fiÙÈ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ. Ë ÔÔ›· η٤ÏËÍ ÛÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ÙËÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó. Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó fï˜ ¤Ó·Ó ÔχÏÔÎÔ ÔÚÂÈÓfi Ï·‚‡ÚÈÓıÔ.

Ë ÔÔ›· οÓÂÈ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ηٷÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ Ù‡ˆÓ Î·È Ù˘ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ Ù˘. Ë. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ ˆ˜ ÂÚÁ·Ï›· ÌÂϤÙ˘. ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ¿ÏϘ Ë›ÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˆÎ·ÓÔ‡˜ Ô˘ ÙË ‚Ú¤¯Ô˘Ó). ‰.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·88 ª·ı‹Ì·Ù· ¢2. ΔÔ Ì¿ıËÌ· ÎÏ›ÓÂÈ Ì ÙË ÌÂϤÙË ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÙÔ˘ ΔÂÙÚ·‰›Ô˘ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ. ÂÂȉ‹ ·ÒÙÂÚÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙˆÓ ËÂ›ÚˆÓ Â›Ó·È Ô ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÓÔËÙÈÎÔ‡ ¯¿ÚÙË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. π‰È·›ÙÂÚË ÌÓ›· Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· Ù˘ ÌÔÚÊÔÏÔÁ›·˜ Ù˘. ∞Û›· ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ Û¯‹Ì· Ù˘ Ë›ÚÔ˘ Û ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ¯¿ÚÙË. √È Ì·ıËÙ¤˜ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó Ù· ΛÌÂÓ· ÙˆÓ «ÛÙÈÁÌÈÔÙ‡ˆÓ» Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Ï·›ÛÈÔ Î·È Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ. ñ ¡· ˘Ôı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ Ë›ÚÔ˘ ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó Û οı ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘. Â.¿. ÛÙ. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂÏÂÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ÙˆÓ Â‰·ÊÈÎÒÓ ÂÍ¿ÚÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ.¯. ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·˜ Û˘Ó¯Ҙ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË Ù˘ Ë›ÚÔ˘. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔÈ ıÂÌ·ÙÈÎÔ› ¯¿ÚÙ˜ ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·. ñ ¡· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· Ê˘ÛÈο ‹ ·ÓıÚˆÔÁÂÓ‹ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ Ë›ÚÔ˘ Ù· ÔÔ›· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÌÈ· Ï›ÁÔ-Ôχ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ·›ÛıËÛË ÙˆÓ È‰È·ÈÙÂÚÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘. ˙. ∞ÎÔÏÔ˘ı› Ë ÌÂϤÙË ÙÔ˘ Û¯‹Ì·Ùfi˜ Ù˘ Ì ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÔχÏÔÎÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰È·ÌÂÏÈÛÌfi Ù˘ Î·È ÛÙ· ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· ÓËÛÈ¿ Ô˘ Ù˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó. ∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ·. ΔÔ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘. ÙȘ Ôԛ˜ Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ Ë Ù¿ÍË.). ˘ÏÈÎfi Û¯ÂÙÈÎfi Ì ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜. Á. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ¯ÔÓÙÚÈο ÙȘ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ Ù˘ (·Ú·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Î·È ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓÔ‡˜) Î·È ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ı¤ÛË Ù˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ¿ÏϘ Ë›ÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˆÎ·ÓÔ‡˜ Ô˘ ÙË ‚Ú¤¯Ô˘Ó. ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ΔÔ Ì¿ıËÌ· ·Ú¯›˙ÂÈ Ì ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ı¤Û˘ Ù˘ ∞Û›·˜ ÛÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ¯¿ÚÙË. √ ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›·. 88 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY . ‚. ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¯¿ÚÙ˘ Î·È ˘‰ÚfiÁÂÈÔ˜ ÛÊ·›Ú· ‰. ΔÔ ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ ΔÂÙÚ·‰›Ô˘ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ Á. ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο Ê˘ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ Ë›ÚÔ˘ (ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜. ηٷÓÔÌ‹ Ù˘ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ Î·È Ù˘ ·Ó›‰·˜ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ Ù˘ Î. fiÛÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ. ∏ Ù¿ÍË Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ∞Û›·˜ Ì ÂΛÓË ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ë›ڈÓ. ñ ¡· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ı¤ÛË (Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜) fiÛÔ Î·È ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ı¤ÛË Ù˘ ∞Û›·˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ¿ÏÏ· Ì›˙ÔÓ· ÁˆÁÚ·ÊÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ °Ë˜ (. ¶ÚÔÛÔ¯‹: √È ›Ó·Î˜ ‰ÂÓ ·ÔÛÙËı›˙ÔÓÙ·È Î·È ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂͤٷÛ˘. ∏ Ù¿ÍË Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì ÙË ÌÂϤÙË ÌÂÚÈÎÒÓ ·fi ÔÏÏ¿ Ê˘ÛÈο Î·È ·ÓıÚÒÈÓ· «ı·‡Ì·Ù·» Ù˘ Ë›ÚÔ˘.

ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ª·˙› Ì ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ Î·È ÙË ¡fiÙÈ· ∞ÌÂÚÈ΋ ¤¯ÂÈ ¤ÎÙ·ÛË ›ÛË ÂÚ›Ô˘ Ì ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ ™ÂÏ‹Ó˘. ÂÂȉ‹ Ë ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÔÚÔÛÂÈÚ¿˜ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ‡„Ô˜ ‚ÚÔ¯‹˜ ·Ó·ÙÔÏÈο ÙˆÓ ÔÚÂÈÓÒÓ fiÁÎˆÓ Ô˘ ÙËÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó. ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ‚fiÚÂÈˆÓ ·ÎÙÒÓ ÙÔ˘ ∫fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡. ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û ‰‡Ô ÎÏ¿‰Ô˘˜. ˘„fiÌÂÙÚÔ. ™Ù· ÂӉȿÌÂÛ· Ï¿ÙË (40–50Æ μ. ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ fï˜ ·›˙Ô˘Ó Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ Î·È ÔÈ È‰È·›ÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜. ∏ ·ÎÙÔÁÚ·Ê›· Ù˘. ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·.¶. ·ÏÒÓÂÙ·È ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi √ÚÔ¤‰ÈÔ. ÙÔ Îϛ̷ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘˜ Ï¿ÙÔ˜ Î·È ·fi ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· μÚ·¯Ò‰Ë ŸÚË. ÂÓÒ ÛÙÔÓ ÓfiÙÔ Ë ∫ÔÏÔ–∞ÙÏ·ÓÙÈ΋ ¶·Ú¿ÎÙÈ· ¶Â‰È¿‰·. ™Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ ·ÏÒÓÂÙ·È Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ∫fiÏÔ˜ ÿÓÙÛÔÓ ÙÔ˘ ∫·Ó·‰¿. ∂›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÔχÏÔÎË ÛÙÔÓ ‚ÔÚÚ¿ ÏfiÁˆ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ÙˆÓ ·ÁÂÙÒÓˆÓ. ÚÔ˜ ÙÔÓ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi øηÓfi (∞·Ï¿¯È· ÛÙȘ ∏. ÛÙÔÓ ÓfiÙÔ (ÓfiÙÈÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡). ¡ÔÙÈfiÙÂÚ·. ∏ ∫ÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ £·- °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 89 . ΔÔ ·Ó¿ÁÏ˘Êfi Ù˘. ΔÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ∞Ï¿Ûη (fiÚÔ˜ ª·Î ∫›ÓÏÂ˚). ‰. Ë ÔÔ›· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÈÔ ÂÍÂÏÈÁ̤ÓË ÁˆÚÁÈ΋ Î·È ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔ˜ ÙÔÓ ∂ÈÚËÓÈÎfi Î·È ÙÔÓ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi øηÓfi Î·È ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ™È¤Ú· ª¿ÓÙÚ √ÍÈÓÙ¤ÓÙ·Ï (‰˘ÙÈ΋ ÔÚÔÛÂÈÚ¿) Î·È ™È¤Ú· ª¿ÓÙÚ √ÚȤÓÙ·Ï (·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÔÚÔÛÂÈÚ¿) ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.¶. ı·Ï¿ÛÛÈ· Ú‡̷ٷ). fiÚË ∫·ÛΤÈÓÙ Î. Á. ΔÔ Îϛ̷ οı ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Ë›ÚÔ˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ (ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜. ΔÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÔÚÂÈÓfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È μÚ·¯Ò‰Ë ŸÚË Î·È ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ÔÏÏ¿ ÌÈÎÚfiÙÂÚ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· (™È¤Ú· ¡Â‚¿‰·. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ·Ú¿ÏÏËϘ ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÔÏÏ¿ „ËÏ¿ ÔÚÔ¤‰È· Î·È ‚·ıȤ˜ ÏÂοÓ˜.).) ¤ˆ˜ ÙȘ 15Æ ‚fiÚÂÈÔ °. ñ ΔËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ·¤Ú·ÓÙˆÓ ‰ÈÓÒÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰˘ÙÈο Î·È Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο ÔÚÂÈÓ¿ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·. ∏ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Â‰·ÊÒÓ Ù˘ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË. ∏ ı¤ÛË Ù˘.¶. ›Ó·Î· ·ÎÚ·›ˆÓ ÛËÌ›ˆÓ). Ë ∞ÚÎÙÈ΋ ¶·Ú¿ÎÙÈ· ¶Â‰È¿‰· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ÌfiÓÈÌ· ·ÁˆÌ¤ÓË.¶. Û¯ÂÙÈ΋ ı¤ÛË ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· fiÚË.∞. Ù· ∞·Ï¿¯È· ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο Û ¤Ó· ˘ÎÓÔηÙÔÈÎË̤ÓÔ ÔÚÔ¤‰ÈÔ.5 ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·) Î·È Ô ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˜ ∫fiÏÔ˜ ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡ (20 ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜). ™ÙÔ ªÂÍÈÎfi ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô ·Ú¿ÏÏËϘ ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜. μÚ›ÛÎÂÙ·È ÔÏfiÎÏËÚË ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfi Î·È ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ËÌÈÛÊ·›ÚÈÔ (‚Ï. ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¶›ÓÙÌÔÓÙ. Â. ™ÙÔÓ ‚ÔÚÚ¿. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡. ™ËÌ·ÓÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ Ë›ÚÔ˘. ˘„›‰· §·ÌÚ·ÓÙfiÚ ÛÙÔÓ ∫·Ó·‰¿). Î·È ÂÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ μÈ‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫·ıËÁËÙ‹ ÁÈ· Ù· ÔÙ¿ÌÈ·).560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·89 ¢π¢∞∫Δπ∫∏ ∂¡√Δ∏Δ∞: μ√ƒ∂π∞ ∞ª∂ƒπ∫∏ ∫∞π ∫∂¡Δƒπ∫∏ ∞ª∂ƒπ∫∏ ¢π¢∞∫Δπ∫∏ À¶√∂¡√Δ∏Δ∞: μ√ƒ∂π∞ ∞ª∂ƒπ∫∏ ∞ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÂÓÈ·›·. ∏ ¤ÎÙ·Û‹ Ù˘. ñ ΔËÓ ·ÚÔ˘Û›· ¯·ÌËÏfiÙÂÚˆÓ ·ÏÏ¿ ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓˆÓ ÔÚÂÈÓÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÛÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘.) ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ë ·ÁÚÔÙÈ΋ «Î·Ú‰È¿» Ù˘ Ë›ÚÔ˘. ™ÙȘ ∏. ¡ÔÙÈfiÙÂÚ· Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Ô Ì·ÎÚfiÛÙÂÓÔ˜ ∫fiÏÔ˜ Ù˘ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ·˜ (1. ¤¯ÂÈ ıÂÚÌfi Î·È ˘ÁÚfi Îϛ̷. º˘ÛÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ·Ú·¿Óˆ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ Â›Ó·È Ë ·ÚÔ˘Û›· ÁÈÁ¿ÓÙÈˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ (‚Ï. Ô˘ ¤¯ÂÈ ¤ÎÙ·ÛË 6 ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·¤¯Ô˘Ó ·˘Ù¿ Ù· ‰¿ÊË ·fi Ù· μÚ·¯Ò‰Ë ŸÚË. ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ∂ÈÚËÓÈÎfi øηÓfi. Ù· ÔÔ›· ηÏfi ı· ‹Ù·Ó Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜. ‚.¶. ÂÚ›Ô˘ ÙÚÈÁˆÓÈ΋ Ì¿˙· ÍËÚ¿˜ Ë ÔÔ›· ·ÏÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÔÏÈÎfi ·ÎÏÔ ÛÙÔÓ ‚ÔÚÚ¿ (ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ¿ÎÚÔ Ù˘ Ó‹ÛÔ˘ ŒÏÂÛÌÈÚ ÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ 85Æ ‚fiÚÂÈÔ °.¿.∞. ÷ڷÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi: ñ ΔËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÂÁ¿ÏˆÓ Û ̋ÎÔ˜ Î·È ‡„Ô˜ ÔÚÂÈÓÒÓ ·Ï˘Û›‰ˆÓ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÔ‰˘ÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘. ›ӷÈ: ·...

ŒÓ· ÂÚ›ÂÚÁÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏ› Ë Ï›ÌÓË ¡ÈηڿÁÔ˘·. Ë ÔÔ›· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙ· ÏÔ›· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÚ›ÏÔ˘ Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·90 Ó¿ÙÔ˘. ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ Ë›ÚÔ˘ Ô˘ ÂËÚ¿ÛÙËΠ¤ÓÙÔÓ· ·fi ÙËÓ ÈÛ·ÓÈ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ·ÔÈÎȷ΋˜ Â˘Úˆ·˚΋˜ Â¤ÎÙ·Û˘. ·ÏÏ¿ ηٷӷÏÒÓÔ˘Ó ÙÔ 50% ÂÚ›Ô˘ ÙˆÓ ·ÁÎfiÛÌÈˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ). Δ· ‰‡Ô ÚÒÙ· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi Ôχ ¯·ÌËÏ‹ ÏËı˘ÛÌȷ΋ ˘ÎÓfiÙËÙ· (΢ڛˆ˜ Ô ∫·Ó·‰¿˜ ÏfiÁˆ Îϛ̷ÙÔ˜). Ë μfiÚÂÈ· ∞ÌÂÚÈ΋ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÚ›· ÎÚ¿ÙË. ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ¤ÓÙÔÓË ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜.000 ηÙ. ÂÂȉ‹ Ù· ‰¿ÊË Á‡Úˆ ·fi ·˘Ù¿ Â›Ó·È Ôχ ÁfiÓÈÌ·. ÕÏÏ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ Â›Ó·È Ë ˘ÂÚηٷӿψÛË ·Á·ıÒÓ Î·È Ë ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÍ¿ÓÙÏËÛË ÙˆÓ ÌË ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË (ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔ› ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÙÔ 5% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ °Ë˜. ∏ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÙ¿ ËÂÈÚˆÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ Î·È ÙȘ ªÂÁ¿Ï˜ Î·È ªÈÎÚ¤˜ ∞ÓÙ›ÏϘ.500.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜. ¢π¢∞∫Δπ∫∏ À¶√∂¡√Δ∏Δ∞: ∫∂¡Δƒπ∫∏ ∞ª∂ƒπ∫∏ ª·˙› Ì ÙË ¡fiÙÈ· ∞ÌÂÚÈ΋ Î·È ÙÔ ªÂÍÈÎfi ·ÔÙÂÏ› ÙË ÏÂÁfiÌÂÓË §·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋. ∞fi ÔÏÈÙÈ΋ ¿Ô„Ë. ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ˘ÒÚÂȘ ÙˆÓ μÚ·¯ˆ‰ÒÓ √Ú¤ˆÓ. ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÈÔ ·ÓÂÎÙ¤˜ Û˘Óı‹Î˜ ·fi fi. ∂›Ó·È Ë ÌfiÓË Ï›ÌÓË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙËÓ ÔÔ›· ˙Ô˘Ó ÂÈΛӉ˘ÓÔÈ Î·Ú¯·Ú›Â˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ Ù·‡ÚˆÓ.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ªÂÏ›˙.ÙÈ ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ì ÙÔ Ôχ ıÂÚÌfi Î·È ˘ÁÚfi Îϛ̷. ¡ÈηڿÁÔ˘·. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ·fiÁÔÓˆÓ ÙˆÓ ‰Ô‡ÏˆÓ Ô˘ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÂΛ ·fi ÙË ‰˘ÙÈ΋ ∞ÊÚÈ΋.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ °Ô˘·ÙÂÌ¿Ï·˜ ¤ˆ˜ ÙÔ˘˜ 250. °Ô˘·ÙÂÌ¿Ï·. ∫fiÛÙ· ƒ›Î· Î·È ¶·Ó·Ì¿˜) Â›Ó·È ÁÂÓÈο ÌÈÎÚfi˜ Î·È Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi Ù· 10. ÙÔ Îϛ̷ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·ÚfiÌÔÈÔ Ì ÙÔ ÌÂÛÔÁÂÈ·Îfi. ÙÔ 29% ∞ÌÂÚ›ÓÙÈ·˜ (πӉȿÓÔÈ) Î·È ÌfiÓÔ ÙÔ 9% ¤¯ÂÈ Â˘Úˆ·˚΋ ηٷÁˆÁ‹. ÂÂȉ‹ ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÏϤ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜).000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ¿Ú· ÍÂÂÚÓ¿ Û ÏËı˘ÛÌfi ÙËÓ ∞ı‹Ó·.. ∞fi Ê˘ÛÈ΋ ¿Ô„Ë. √Ó‰Ô‡Ú·. ÔÈ Ì·‡ÚÔÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ 50% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. √ ÏËı˘ÛÌfi˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ¯ÒÚÔ (ªÂÏ›˙. ∞ÓÙ›ıÂÙ·. ÏÔÁÈ΋ ·fiÚÚÔÈ· Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ (Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ¢ÓÔ› ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙ· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ·. √ ÏËı˘ÛÌfi˜ ÙÔ˘. ÂÓÒ ÛÙË °Ô˘·ÙÂÌ¿Ï· ÙÔ ›‰ÈÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ÔÈ πӉȿÓÔÈ (΢ڛˆ˜ ª¿ÁÈ· Î·È ∫Ô˘ÈÙÛ¤). ηıÒ˜ ÛÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi Ì·‡ÚˆÓ ηÙԛΈÓ. ÛÙ. Ì›· ·fi ÙȘ ÈÔ ÛÎÏËÚ¤˜ ÂÚ‹ÌÔ˘˜ Ù˘ °Ë˜. ƒfiÏÔ ÛÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ fï˜ ·›˙Ô˘Ó Î·È Ù· ËÊ·›ÛÙÂÈ·.000.¶. ÙÔ ËÂÈÚˆÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÔÚÂÈÓfi. √È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÚÔ˜ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÈÎÔ‡ øηÓÔ‡ Î·È Û ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ.000 ·ÓıÚÒˆÓ οı ¯ÚfiÓÔ (ÂÚ›Ô˘ ηٿ Ì›· £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË). ÛÙËÓ ∫fiÛÙ· ƒ›Î· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi Ï¢ÎÒÓ Î·ÙԛΈÓ. 90 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY . ™·Ï‚·‰fiÚ. ™ÙÔ ªÂÏ›˙. ·ÍÈfiÏÔÁÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚÔ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ·ÚÂÏıfiÓ. ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÔÈ ÌÈÁ¿‰Â˜. ∂ȉÈο ÛÙËÓ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ·.000. Ë ÔÔ›· Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‹Ù·Ó οÔÙ ÙÌ‹Ì· ı¿Ï·ÛÛ·˜ Ô˘ ·ÔÎfiËÎÂ Î·È ¤ÁÈÓ ϛÌÓË. Ô˘ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Ù· 100.500. ∞fi ÂıÓÔÏÔÁÈ΋ ¿Ô„Ë.) ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ì ڢıÌfi 750. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο. ªÂÁ¿Ï· ÙÌ‹Ì·Ù· fï˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ (΢ڛˆ˜ Ù· ÓËÛÈ¿ Ù˘ ∫·Ú·˚‚È΋˜) ÎÔ˘‚·ÏÔ‡Ó Î·È ¤Ó· ›‰Ô˜ ·ÊÚÈηÓÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜. Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¶fiÏ˘ ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡ (¿Óˆ ÙˆÓ 25. ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ¤ÓÙÔÓË Ù¿ÛË ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛ˘. ¤¯ÂÈ ¿Óˆ ·fi 3. ÙȘ ∏. ÂÓÒ Ë ‰Â‡ÙÂÚË fiÏË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¶Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·ÓıÚˆÔÁÂÓ¤˜ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Â›Ó·È Ë ÂÚ›ÊËÌË ¢ÈÒÚ˘Á· ÙÔ˘ ¶·Ó·Ì¿. ΔÔ ªÂÍÈÎfi ¤¯ÂÈ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ı¤ÛË. ÛÙË «ÛÎÈ¿» ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂˆÓ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÁÈÁ¿ÓÙȘ ‰·ÊÈΤ˜ ÂÍ¿ÚÛÂȘ. Ë °ÎÔ˘·ÓÙ·Ï·¯¿Ú·. ÂÓÒ ÔÈ Ì·‡ÚÔÈ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ 5% Î·È ÔÈ πӉȿÓÔÈ ÛÙÔ 1%. ΔÔ 60% ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡ Â›Ó·È ªÂÛÙ›˙Ô˜ (ÌÈÁ¿‰Â˜) ÛÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹. ÛÂÈÛÌÔÁÂÓ¤˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ËÊ·›ÛÙÂÈ·.∞. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ÙÔÓ ∫·Ó·‰¿ Î·È ÙÔ ªÂÍÈÎfi. ˘¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·fi ¯ÒÚ· Û ¯ÒÚ·.

¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¯¿ÚÙ˘ Î·È ˘‰ÚfiÁÂÈÔ˜ ÛÊ·›Ú· ‰. ΔÔ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ ‚. ñ ¡· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ı¤ÛË (Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜) fiÛÔ Î·È ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ı¤ÛË Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ Î·È ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ¿ÏÏ· Ì›˙ÔÓ· ÁˆÁÚ·ÊÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ °Ë˜ (. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ¯ÔÓÙÚÈο ÙȘ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ Ù˘ (·Ú·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Î·È ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓÔ‡˜) Î·È ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ı¤ÛË Ù˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ¿ÏϘ Ë›ÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˆÎ·ÓÔ‡˜ Ô˘ ÙË ‚Ú¤¯Ô˘Ó. ™ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÔÈ ¿ÔÈÎÔÈ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÔÏϤ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ì·‡ÚÔ˘˜ ‰Ô‡ÏÔ˘˜ ·fi ÙË ‰˘ÙÈ΋ ∞ÊÚÈ΋. ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο Ê˘ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ Ë›ÚÔ˘ (ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜. ΔËÓ ›‰È· ÂÔ¯‹ ÔÈ ªÈÎÚ¤˜ ∞ÓÙ›ÏϘ ηÙÔÈÎÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙËÓ ¿ÁÚÈ· Ê˘Ï‹ ÙˆÓ ∫·Ú·˝‚ˆÓ. ÛÙȘ ªÂÁ¿Ï˜ ∞ÓÙ›ÏϘ ˙Ô‡Û·Ó ÛÎfiÚȘ Î·È ÁˆÁÚ·ÊÈο ·ÔÌÔӈ̤Ó˜ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ 4-5. ÂÂȉ‹ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ÂÓÒ fiÛÔÈ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÔ‡Ó ÂÍÔÓÙÒıËÎ·Ó ·ÓÂϤËÙ·. ∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ·. ª·ı‹Ì·Ù· ¢3. fiÙ·Ó ˘Ô¯ÚÂÒıËÎ·Ó Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó Û ۇÁÎÚÔ˘ÛË Ì ٷ ηٿ Ôχ ·ÓÒÙÂÚ· ÔÏÂÌÈο ̤۷ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ. ™‹ÌÂÚ· ÔÈ ªÈÎÚ¤˜ ∞ÓÙ›ÏϘ ˙Ô˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó ¤ÏıÂÈ ·fi ÙËÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÂÚÈ¿. Ù· ÔÔ›· ¿ÚÁËÛ·Ó Ó· ηٷÏËÊıÔ‡Ó. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔÈ ıÂÌ·ÙÈÎÔ› ¯¿ÚÙ˜ ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·. ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ¿ÏϘ Ë›ÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˆÎ·ÓÔ‡˜ Ô˘ ÙË ‚Ú¤¯Ô˘Ó). ª¤Û· Û ϛÁ˜ ‰ÂηÂٛ˜ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËηÓ.000.¯. ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ñ ¡· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· Ê˘ÛÈο ‹ ·ÓıÚˆÔÁÂÓ‹ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ Î·È ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜. π‰È·›ÙÂÚË ÌÓ›· Á›ÓÂÙ·È ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ı¤ÛË Ù˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ μfiÚÂÈÔ ¶fiÏÔ. Ù· ÔÔ›· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÌÈ· Ï›ÁÔ . ÕÁÈÔ˜ ¢ÔÌ›ÓÈÎÔ˜. μfiÚÂÈ· Î·È ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋ ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Û¯‹Ì· Ù˘ Ë›ÚÔ˘ Û ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ¯¿ÚÙË. ¶ÈÔ ¿ÁÚÈÔÈ Î·È ÔÏÂÌÔ¯·Ú›˜ ·fi ÙÔ˘˜ ∞Ú¿Ô˘·Î˜ ›¯·Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·ÂÈÏÔ‡Ó ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Î˘ÚÈ·Ú¯›·˜ ÙˆÓ ÓÙfiÈˆÓ Î·ÙԛΈÓ.). ΔËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ¿ÊÈ͢ ÙÔ˘ ∫ÔÏfiÌ‚Ô˘. ñ ¡· ˘Ôı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ Ë›ÚÔ˘ ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó Û οı ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘. ªÈÎÚ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘˜ ÂÈ‚›ˆÛ·Ó ÌfiÓÔ Û Ôχ ÌÈÎÚ¿ ÓËÛÈ¿.000 πÓ‰È¿ÓˆÓ Ù˘ Ê˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∞Ú¿Ô˘·Î˜. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ԉ›¯ıËÎ·Ó Ôχ ÈÔ ·ÓıÂÎÙÈÎÔ› ÛÙȘ ηÎÔ˘¯›Â˜.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·91 √È ∞ÓÙ›ÏϘ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û ªÂÁ¿Ï˜ (∫Ô‡‚·. °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 91 . ΔÔ ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ ΔÂÙÚ·‰›Ô˘ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ Á. √È Î·Ù·ÎÙËÙ¤˜ ÙÔ‡˜ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ·Ó Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ Ê˘Ù›˜ οو ·fi Ôχ ÛÎÏËÚ¤˜ Û˘Óı‹Î˜.¿. ηٷÓÔÌ‹ Ù˘ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ Î·È Ù˘ ·Ó›‰·˜ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ Ù˘ Î. ∞˚Ù‹) Î·È Û ªÈÎÚ¤˜ (Ù· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÓËÛÈ¿). ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ Ù‡ˆÓ Î·È Ù˘ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ Ù˘. ·ÏÒ˜ ÂÂȉ‹ ÙÔ Ì¤ÁÂıfi˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Ù· ¤Î·Ó ÂÏ΢ÛÙÈο ÛÙÔ˘˜ ηٷÎÙËÙ¤˜. ÔÈ Ôԛ˜ ·ԉ›¯ıËÎ·Ó ·Ó›Î·Ó˜ Ó· ·ÓÙ¤ÍÔ˘Ó ÙËÓ ›ÂÛË Ô˘ ¿ÛÎËÛ·Ó ¿Óˆ ÙÔ˘˜ ÔÈ πÛ·ÓÔ› Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ. ÔÈ πӉȿÓÔÈ fï˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ηٿÏÏËÏÔÈ ÁÈ· Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÂÚÁ·Û›· Î·È Û‡ÓÙÔÌ· ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Âı·›ÓÔ˘Ó Î·Ù¿ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜.Ôχ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ·›ÛıËÛË ÙˆÓ È‰È·ÈÙÂÚÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘. ΔÔ Ì¿ıËÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ì ÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË Î·È ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ı¤Û˘ Ù˘ Ë›ÚÔ˘ ÛÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ¯¿ÚÙË.

ΔÔ Ì¿ıËÌ· ÎÏ›ÓÂÈ Ì ÙË ÌÂϤÙË ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÙÔ˘ ΔÂÙÚ·‰›Ô˘ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ ˆ˜ ÂÚÁ·Ï›· ÌÂϤÙ˘. Ô˘ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÂȉÈÎÔ› ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ı· ·Ô‰ÂȯıÔ‡Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·fi ÂΛӷ Ù˘ ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. ΔËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ¤ÊÙ·Û·Ó ÂΛ ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜ ·ÏÒÓÔÓÙ·È ÂÛˆÙÂÚÈο ÔÚÔ¤‰È·. ˘ÏÈÎfi Û¯ÂÙÈÎfi Ì ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜. ÂÂȉ‹ ·ÒÙÂÚÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙˆÓ ËÂ›ÚˆÓ Â›Ó·È Ô ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÓÔËÙÈÎÔ‡ ¯¿ÚÙË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ÛÙ· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ÎÚ¿ÙË Ù˘ μÂÓÂ˙Ô˘¤Ï·˜ Î·È Ù˘ ∫ÔÏÔÌ‚›·˜. Ë ÔÔ›·.500 Ì. ™Ù· ‚fiÚÂÈ·. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÙË ¡fiÙÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ηÙÔÈΛ ÛÙÔÓ ‚ÔÚÚ¿ Î·È ÛÙË ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ·ÎÙ‹. fiÛÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÈÎÔ‡ øηÓÔ‡. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂÏÂÙÔ‡Ó ÙË ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ Ë›ÚÔ˘ Î·È ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ˘ Ù˘ (. Â˘Ú‡Ù·Ù· ˘„›‰· ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο. ∂Λ ·Ó·Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Ó¤· ·Ôı¤Ì·Ù· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. ·ÔÙÂÏ› ÂÓÈ·›Ô Û‡ÓÔÏÔ Ì ٷ μÚ·¯Ò‰Ë ŸÚË Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Î·È Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÚÂȘ ·Ú¿ÏÏËϘ ÔÚÂÈÓ¤˜ «·Ï˘Û›‰Â˜». ˙. ¶ÚÔÛÔ¯‹: √È ›Ó·Î˜ ‰ÂÓ ·ÔÛÙËı›˙ÔÓÙ·È Î·È ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂͤٷÛ˘. ‰. Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÚÓ¿ ·fi ÙÔ ·ÎÚ·›Ô ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ºÏfiÚȉ·˜ ÙˆÓ ∏. Î·È ÛÙ· ·ÏÙÈÏ¿ÓÔ˜.. ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿Ï·. √È Ì·ıËÙ¤˜ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó Ù· ΛÌÂÓ· ÙˆÓ «ÛÙÈÁÌÈÔÙ‡ˆÓ» Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Ï·›ÛÈÔ Î·È Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ. ÔÈ ‰ȿ‰Â˜ Ù˘ Â›Ó·È ·¤Ú·ÓÙ˜ Î·È ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÔÙ¿ÌÈ· Ù˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÈÁ¿ÓÙÈ· ÌÂÁ¤ıË. ™ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë›ÚÔ˘ ·ÏÒÓÔÓÙ·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÏÔ‡ÛÈ· Û ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ ÔÚÔ¤‰È·. ∞˘Ù‹ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÚÔ˜ ÙȘ ·ÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÈÎÔ‡ ϤÁÂÙ·È √ÛÈÓÙÂÓÙ¿Ï. μÚ·¯Ò‰Ë ŸÚË ÛÙ· ÎÂÓÙÚÔ-‰˘ÙÈο.¶.∞. Á. ΢ڛ·Ú¯Ë Û ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Ë›ÚÔ˘ ‹Ù·Ó Ë Î·Ï¿ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙˆÓ 92 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY . √È ·Ï˘Û›‰Â˜ ·˘Ù¤˜ ·ÏÏÔ‡ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È ·ÏÏÔ‡ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È Ë ÌÈ· ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË. ΔË ÌÔÚÊÔÏÔÁ›· Ù˘ Ë›ÚÔ˘ ηıÔÚ›˙ÂÈ Ë ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÚÔÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÕӉˆÓ. fiˆ˜ ÂÚ›Ô˘ ÔÈ ·ÏÏfiÌÂÓ˜ ¯ÔÚ‰¤˜ ÂÓfi˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ (·fi ·˘Ùfi ÚÔ·ÙÂÈ Î·È Ô fiÚÔ˜ «ÎÔÚ‰ÈÏȤڷ»). ‰ËÏ·‰‹ «ÎfiÌ‚ÔÈ». ·fi ÁˆÏÔÁÈ΋ ¿Ô„Ë. ‡„Ô˜. ÙȘ Ôԛ˜ Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ Ë Ù¿ÍË. ‰ÈÓ¤˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ Ì¤ÛÔ). ∏ Ù¿ÍË Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ Î·È ∫ÂÌÙÚÈ΋˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Ì ÂΛÓË ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ë›ڈÓ.¯. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂÏÂÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ÙˆÓ Â‰·ÊÈÎÒÓ ÂÍ¿ÚÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ. ÂÓÒ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ·˘Ù¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·ÏÒÓÂÙ·È Ë ·¤Ú·ÓÙË ÏÂοÓË ÙÔ˘ ∞Ì·˙ÔÓ›Ô˘. Δ· ÛËÌ›· ÛÙ· ÔÔ›· Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È ÔÈ «¯ÔÚ‰¤˜» ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÁˆÁÚ¿ÊÔ˘˜ Knots. Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· «·ÏÙÈÏ¿ÓÔ˜». ∫¿ÙÈ Ô˘ ‰Â Ê·›ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ÚÒÙË Ì·ÙÈ¿ Â›Ó·È fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Ôχ ÈÔ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ı¤ÛË ·fi ÙË μfiÚÂÈ· ∞ÌÂÚÈ΋. Ù· ·ÚÈ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È. Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ (Î·È „ËÏfiÙÂÚË) ™ÂÓÙÚ¿Ï Î·È Ë ·Ó·ÙÔÏÈ΋ √ÚÈÂÓÙ¿Ï. ∞ÎÔÏÔ˘ı› Ë ÌÂϤÙË ÙÔ˘ Û¯‹Ì·Ùfi˜ Ù˘ Ì ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ¤ÓÙÔÓÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰È·ÌÂÏÈÛÌfi Ù˘. Ô˘ ¤¯ÂÈ ¤ÎÙ·ÛË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ·˘Ù‹Ó Ù˘ ∂˘ÚÒ˘.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·92 ‚. ÔÈ ·Ï˘Û›‰Â˜ ÙˆÓ ‚Ô˘ÓÒÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Û ‰‡Ô. ¢π¢∞∫Δπ∫∏ ∂¡√Δ∏Δ∞: ¡√Δπ∞ ∞ª∂ƒπ∫∏ ªÂÚÈÎÔ› ÙËÓ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó Î·È «‹ÂÈÚÔ ÙˆÓ ¿ÎÚˆÓ». Â. √ ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›·. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ÙÔ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓfi ÙˆÓ 80Ô ‰˘ÙÈÎfi Ì‹ÎÔ˜. ÛÙ. Δ· ‚Ô˘Ó¿ Ù˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 6. fiˆ˜ Ù· μÚ·˙ÈÏÈ·Ó¿ À„›‰· Î·È ÙÔ ª¿ÙÔ °ÎÚfiÛÔ. ·ÏÏ¿ ÌfiÏȘ Î·È ÌÂÙ¿ ‚›·˜ ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÙÔ ÈÔ ‰˘ÙÈÎfi ¿ÎÚÔ Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∂ÎÔ˘·‰fiÚ. ÂÂȉ‹ fiÏ· ¿Óˆ Ù˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹. ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ fï˜ ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÈӉȿÓÈΘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔڛ˜ ¿ÎÌ·Û·Ó ÛÙ· ‰˘ÙÈο. ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·˜ Û˘Ó¯Ҙ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË Ù˘ Ë›ÚÔ˘.

Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Û˘Óı‹ÎË Ù˘ ΔÔÚÓÙÂÛ›ÁÈ·˜ (1494). ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ¤ÎÙ·Û‹˜ Ù˘ ηٷϷ̂¿ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·¤Ú·ÓÙË ÏÂοÓË ÙÔ˘ ∞Ì·˙ÔÓ›Ô˘. ‰˘ÙÈ΋ Î·È ÓfiÙÈ·. ªÈ· ÈÔ ÚÔÛÂÎÙÈ΋ ÌÂϤÙË fï˜ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÎÚÈı› Û ·ÎfiÌË ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ (‚fiÚÂÈ· ‹ ÎÚ¿ÙË Ù˘ ∫·Ú·˚‚È΋˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ ¿ÏÏÔ È‚ËÚÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜. Œ¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¤ÎÙ·ÛË (8. Ë ¡fiÙÈ· ∞ÌÂÚÈ΋ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÎÚÈı› Û ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ªÂÁ¿ÏÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·ÔÙÂÏ› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¿ Ù˘ Ó· ηχÙÂÈ ÙȘ ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ Ù˘ ·Ó¿ÁΘ Ì ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·. ¯ˆÚÈṲ̂ÓÔÈ Û ÔÏ˘¿ÚÈı̘ ÌÈÎÚ¤˜ ÙÚÔÊÔÛ˘ÏÏÂÎÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. ÛÙËÓ ÔÔ›· Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó‹˜ Ë ÔÚÙÔÁ·ÏÈ΋ Â›‰Ú·ÛË. ÂÚ›Ô˘ ÂΛ fiÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë μÂÓÂ˙Ô˘¤Ï·. ¶ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ÔÏϤ˜ Ê˘Ï¤˜. ·fiÁÔÓÔÈ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ‰Ô‡ÏˆÓ. ›¯Â ‰ÈÂÈÛ‰‡ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ μÚ·˙ÈÏ›·˜. ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋. ÙËÓ ÔÔ›· ¢ÏfiÁËÛÂ Ô ¶¿·˜. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ §· ¶Ï¿Ù·.500. Ë ÔÔ›· ‰È·Ï‡ıËΠ·fi ÙÔÓ ºÚ·ÓÛ›ÛÎÔ ¶È˙¿ÚÔ. ΔÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÈÛ·ÓÈ΋˜ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂÚ›Ô˘ Ô˘ ÂÈÙ‡¯ıËÎÂ Ë ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∞ÏÒıËΠÛÙ· ‰˘ÙÈο. ÕÏÏÔÈ πÛ·ÓÔ› η٤Ϸ‚·Ó ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ·ÎÙ‹ Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜. ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ‚¿ÏÔ˘Ó Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Ì ÙË ‚›· ÛÙȘ Ê˘Ù›˜.). ∏ μÚ·˙ÈÏ›· ‚¤‚·È· ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠے ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓfi. ÂÓÒ ÛÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi Ù˘ ÙÌ‹Ì· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ̤ÙÚÈÔ˘ ‡„Ô˘˜ ‰·ÊÈΤ˜ ÂÍ¿ÚÛÂȘ Î·È ÏÔ‡ÛÈ· Û ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ ÔÚÔ¤‰È·. ‰ËÏ·‰‹ Ì·‡ÚˆÓ ‰Ô‡ÏˆÓ. Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û‹ÌÂÚ· Ó· ¤¯ÂÈ ¤ÎÙ·ÛË ›ÛË ÂÚ›Ô˘ Ì fiÏ· Ì·˙› Ù· ˘fiÏÔÈ· ÎÚ¿ÙË Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Î·È ÙÔÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÏËı˘ÛÌfi ·fi fiÏ· (ÙÔ 50% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ Ë›ÚÔ˘). ÂÂȉ‹.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·93 ÿÓη˜. ‰ËÏ·‰‹ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ Î·È ÃÈÏ‹). ¶·Ú¿ ÙȘ ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ÙËÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó (ıÚËÛΛ·. fiˆ˜ ›¯Â ·Ô‰Âȯı› ·fi ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ Ë›ÚÔ˘. ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ fï˜ οÓÔ˘Ó ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi Ù· ÂÍ·ÓÙÏÔ‡ÌÂÓ· ÔÚ˘ÎÙ¿ η‡ÛÈÌ·. √È πÛ·ÓÔ› ‰È¤Ï˘Û·Ó ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙˆÓ ÿÓη˜ Î·È ›‰Ú˘Û·Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· ıÂÒÚËÛË ·ÚΛ Ë ‰È¿ÎÚÈÛË Ù˘ ÛÙË μÚ·˙ÈÏ›·. ΔËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ¤ÊÙ·Û·Ó ÂΛ ÔÈ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔÈ ÛÙ· ·¤Ú·ÓÙ· ‰¿ÛË ÙÔ˘ ∞Ì·˙ÔÓ›Ô˘ ‰Â ˙Ô‡Û·Ó ¿Óˆ ·fi 1. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ.) Î·È ÁÈÁ¿ÓÙÈ· ·Ôı¤Ì·Ù· Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘. ‹Ù·Ó ÈÔ ·ÓıÂÎÙÈÎÔ›. ÁÈ·Ù› Ù· ÊÚ¿ÁÌ·Ù· ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ˙ˆ‹˜ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÂȉÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ.000 ηÙ. ÙË §›Ì·. (™‹ÌÂÚ· ÙÔ 90% ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ μÚ·˙ÈÏ›·˜ ηχÙÂÙ·È ·fi ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈο ÊÚ¿ÁÌ·Ù·. Ô˘ ¤ÏÂÁ¯Â ·ÔÏ˘Ù·Ú¯Èο ÙÔ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ∞˘Ùfi ÂÍËÁ› ÁÈ·Ù› ÛÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÏÏÔ› Ì·‡ÚÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ. ªÔÓ·‰È΋ χÛË ‹Ù·Ó Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ·fi ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋. Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·. Ù· ÔÔ›· ··ÈÙÔ‡Ó ÌÂÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ·Ú¯ÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜. ∏ μÚ·˙ÈÏ›·. ÂÂȉ‹ ‰Â Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÕӉˆÓ. ∞fi Ê˘ÛÈ΋ ¿Ô„Ë. ÌÈ· ÛÎÏËÚ‹ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈ΋ ÌÂÈÔÓfiÙËÙ·. Ì ·ÚÈ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÙË Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÏËı˘ÛÌÒÓ Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜.000 ÙÂÙÚ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¯ÒÚÈÛ·Ó Ù· ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈÌ· ‰¿ÊË Û «¯·ÛȤÓÙ·˜» (·ÁÚÔÎÙ‹Ì·Ù·) Î·È ÂÊ¿ÚÌÔÛ·Ó ÙËÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Èı·ÁÂÓ›˜. Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ÏËı˘ÛÌfi (ÂÚ› Ù· 170. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ Â›Ó·È Ë 9Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û fiÁÎÔ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ (ÂȉÈο Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ù˘ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÙËÓ 8Ë ı¤ÛË) Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Î·Ù¿ Ôχ ÂΛÓÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ. ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· fï˜ ·Ú¤¯Ô˘Ó Û¯ÂÙÈο ÊÙËÓ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‚·ÛÈṲ̂ÓË Û ÌÈ· ·Ó·ÓÂÒÛÈÌË ËÁ‹.000.000 πӉȿÓÔÈ. ¶ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó Ë ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ Î·È Ë ÃÈÏ‹ (1816 Î·È 1818 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·) Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ù· ˘fiÏÔÈ· ÎÚ¿ÙË Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ¤ˆ˜ ÙÔ 1830. Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛ‹ ÙÔ˘˜. ÔÈ Ôԛ˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÌÂٷʇÙ¢Û˘ ÛÙËÓ ‹ÂÈÚÔ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜. Ì ΢ڛ·Ú¯Ë ÂΛÓË ÙˆÓ ÿÓη˜. ¯ÏÌ. ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ Ù˘ μÚ·˙ÈÏ›·˜ ‹Ù·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi πӉȿӈÓ.000. ·Ú¿ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÙ·Û‹ Ù˘. °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 93 . ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·˘ÙÔ› ‹Ù·Ó ÙÂÏ›ˆ˜ ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔÈ ÁÈ· ÛÎÏËÚ‹ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ Ê˘Ù›˜. ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ ›‰Ú˘Û·Ó ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛÙÔÓ ‚ÔÚÚ¿.) ΔÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο ·Ïfi. fiÏ· Ù· ‰¿ÊË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ˘ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓÔ‡ ÙˆÓ 50Æ ‰˘ÙÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ Ù‹˜ ·Ó‹Î·Ó. √È ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔÈ ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó Ù˘¯·›· ÙË μÚ·˙ÈÏ›· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔˆı‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘. ÌÔ˘ÛÈ΋ ÎÙÏ. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ¢¯¿ÚÈÛÙ· ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.). Î·È ÛÙËÓ ÈÛ·ÓfiʈÓË ¡fiÙÈ· ∞ÌÂÚÈ΋.

Â›Ó·È ÔÈ Î·Ù’ ÂÍÔ¯‹Ó ÂÙÚÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È Û¿ÓÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi 250 ¯ÏÌ.000.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·94 ∏ μÂÓÂ˙Ô˘¤Ï· Î·È Ë ∫ÔÏÔÌ‚›· ¤¯Ô˘Ó ÔχÏÔÎÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ. Ë ÔÔ›· ÂËÚ¿˙ÂÈ Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ. ÙÔ ∂ÎÔ˘·‰fiÚ. ∏ ÈÔ ÁÓˆÛÙ‹ ·fi ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Î·È ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. Ô˘ Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂ÓÔ ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ ∞ٷο̷ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘. ÂÚ›Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ΔȤڷ ∫·ÏȤÓÙÂ. ·ÁÚÔÙÈ΋ ΢ڛˆ˜ ¯ÒÚ·.000 ÙÂÙÚ. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ¿Ï˘ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Â›Ó·È Ë ÊÙÒ¯ÂÈ·. Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¯ÒÚ· Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ÌÂÙ¿ ÙË μÚ·˙ÈÏ›·.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Â›Ó·È ÙÔ 10Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÛÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.000. Œ¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ 4. ∏ ÃÈÏ‹ Â›Ó·È ÌÈ· ÛÙÂÓ‹ ψڛ‰· ÍËÚ¿˜ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ÛÙÔÓ ∂ÈÚËÓÈÎfi øηÓfi. ÂÓÒ ÛÙ· ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο ÙˆÓ ¿Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ «ÙÛ¿ÎÔ». ¶ÈÔ ÓfiÙÈ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ „˘¯Ú¤˜ Î·È ¿ÁÔÓ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¶·Ù·ÁÔÓ›·˜. ÂȉÈο Ë ¶·Ú·ÁÔ˘¿Ë. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Â›Ó·È Ë §›Ì·. Ë ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ ¶ÂÚÔ‡. Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ¤Ó· Ê˘ÏÂÙÈÎfi ̈۷˚Îfi. ÙˆÓ Ì·‡ÚˆÓ ‰Ô‡ÏˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÏ˘¿ÚÈıÌˆÓ πÓ‰ÒÓ Î·È πÓ‰ÔÓ‹ÛÈˆÓ ÂÚÁ·ÙÒÓ Ô˘ ¤ÊÙ·Û·Ó ˆ˜ ÂΛ ÌÂ Û˘Ì‚fiÏ·È· ÂÚÁ·Û›·˜ (΢ڛˆ˜ ÛÙÔ ™Ô˘ÚÈÓ¿Ì.) Î·È ÙÔ 40% ÙˆÓ 3. ∂›Ó·È ¯ÒÚ˜ Ì ¿ÁÔÓ·. ∏ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹.000 ¿ÓıÚˆÔÈ. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Èı·ÁÂÓÒÓ ÛÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ 7%.800. √π ∑ø¡∂™ Δø¡ ∞¡¢∂ø¡ ŒÓ· ȉȷ›ÙÂÚÔ Ê˘ÛÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ Î·È Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Â›Ó·È Ë ˙ÒÓˆÛË Î·Ù¿ ‡„Ô˜ ÙˆÓ Â‰·ÊÒÓ Ù˘ ÔÚÔÛÂÈÚ¿˜ ÙˆÓ ÕӉˆÓ. ¤Ó· ›‰Ô˜ ËÌÈÔÚÂÈÓÔ‡ ‰·ÛÒ‰Ô˘˜ ÙÔ›Ô˘. Ì ¤ÎÙ·ÛË 2.ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÓıÚˆÔÈ. ΔÔ 90% ÙˆÓ 14.000 ¯ÏÌ. ¯ÏÌ.000. ÂΛ fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Ë ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ™·ÓÙÈ¿ÁÔ. ∂Λ Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂ÓÔ ÙÔ ªÔ˘¤ÓÔ˜ ÕÈÚ˜. ™Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ·¤Ú·ÓÙ˜ ‰ȿ‰Â˜ Ô˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¤˜ ‰ÈÂıÓÒ˜ Ì ÙÔÓ fiÚÔ «¿Ì·˜». Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ 7. ÂÂȉ‹ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÔÚÔÛÂÈÚ¿˜ ÙˆÓ ÕӉˆÓ. √ ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ Â›Ó·È Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔ˜ ΢ڛˆ˜ ÛÙȘ ¿Ì·˜.500. ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·ÏÔÁ›· ı·ÌÓˆ‰ÒÓ Ê˘ÙÒÓ. ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ‰‡ÛÎÔϘ Ê¿ÛÂȘ. ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ˘„Ô̤ÙÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ÁÂ- 94 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY . ∏ Á·ÏÏÈ΋ °Ô˘È¿Ó·. ÙÔ μ·Ï·Ú¤˙Ô. ∏ ¤ÎÙ·Û‹ Ù˘ Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ÌÈÎÚ‹ ·fi ÂΛÓË ÙˆÓ ‰‡Ô ÁÂÈÙfiÓˆÓ Ù˘ (176. Î·È Ì¤ÛÔ Ï¿ÙÔ˜ 150 ¯ÏÌ. ™ÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·ÈÛıËÙ‹ Ë ÈÛ·ÓÈ΋ Â›‰Ú·ÛË. ηٿ ηÓfiÓ· ÔÚÂÈÓ¿ ‰¿ÊË Î·È ÊÙˆ¯Ô‡˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜. ΔÔ ¤‰·Êfi˜ Ù˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ·Ó·ÁχÊÔ˘. ÂÂȉ‹. Ë ÔÔ›· Ô‰ËÁ› Û ÔÏϤ˜ ·ÚÂÓ¤ÚÁÂȘ. Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË fiÏË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ηٷÛ΢‹˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. ÛÙËÓ ÔÔ›· ˙Ô˘Ó ¿Óˆ ·fi 5.500. ·) ∏ ˙ÒÓË Ô˘ ·ÏÒÓÂÙ·È ·fi ÙȘ ·ÎÙ¤˜ ¤ˆ˜ Ù· 750 Ì.000 ÙÂÙÚ. ÛÙȘ Ôԛ˜ ¢ÓÔÂ›Ù·È ÌfiÓÔ Ë ÚÔ‚·ÙÔÙÚÔÊ›·.000 ηÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÃÈÏ‹˜ ˙ÂÈ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘. ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·ÏÔÁ›· πÓ‰È¿ÓˆÓ ÛÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi ÙÔ˘˜. ÂÂȉ‹ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ ÕÓ‰ÂȘ ÛÙ· ‰˘ÙÈο. fiÔ˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ÙÔ 1/3 ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡).000 ηÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ˙ÂÈ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ªÔÓÙ‚ȉ¤Ô. Ë μÔÏÈ‚›· Î·È Ë ¶·Ú·ÁÔ˘¿Ë. ¤Ó· ÈÛ¯Ófi ·ÔÌÂÈÓ¿ÚÈ ÙˆÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ πÓ‰È¿ÓˆÓ Ô˘ ˙Ô‡Û·Ó Î¿ÔÙ ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÍÔÓÙÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÈÛ·ÓÈ΋˜ Â¤ÎÙ·Û˘. ‰ËÏ·‰‹ «ıÂÚÌ‹ ÁË».. Ì Ôχ ·Ó·Ù˘Á̤ÓË ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·. ∏ ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ¯ÒÚ· ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÂÈ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ΔÔ ¶ÂÚÔ‡.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜. Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ¯·ÌËÏfi ‚·ıÌfi ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜. Ù· ·ÌÂÚÈÓÙÈ·Ó¿ (πӉȿÓÈη) ÎÚ¿ÙË Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜. ∏ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë ·ÔÙÂÏ› ηٿ οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ¤Ó· «ÎÚ¿ÙÔ˜–Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ» ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË μÚ·˙ÈÏ›· Î·È ÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹. ÙˆÓ Ï¢ÎÒÓ Î·Ù·ÎÙËÙÒÓ. ¯ÏÌ. ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ˙Ô˘Ó -Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¯¿ÓÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. ∞fi ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¿Ô„Ë.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜. Ë ÔÏÏ·Ó‰È΋ °Ô˘È¿Ó· Î·È Ë ·ÁÁÏÈ΋ °Ô˘È¿Ó· ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙȘ ·ÎÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∫·Ú·˚‚È΋ Î·È ÙËÓ ‡·ÚÍË ÔÏÏÒÓ ÂıÓÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi ÙÔ˘˜.200. ÙÔ ÔÔ›Ô Ì 12. Î·È ÏËı˘ÛÌfi 35. ∂›Ó·È ÌÈ· ‰ÈÓ‹. √È ·fiÁÔÓÔÈ ÙˆÓ πӉȿӈÓ.

ΔÔ Ì¿ıËÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ì ÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË Î·È ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ı¤Û˘ Ù˘ Ë›ÚÔ˘ ÛÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ¯¿ÚÙË.500 Î·È ¤ˆ˜ Ù· 4. ΔÔ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ ‚. ñ ¡· ˘Ôı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ Ë›ÚÔ˘ ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó Û οı ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘. Ë «Â˘¯¿ÚÈÛÙË ÁË». ∫·Ù¿ÏÏËÏÔÈ ıÂÌ·ÙÈÎÔ› ¯¿ÚÙ˜ ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·. ¶¿Óˆ ·fi Ù· 3. Ë ÏÂÁfiÌÂÓË ΔȤڷ ºÚ›· («„˘¯Ú‹ ÁË»).500 Ì. ª·ı‹Ì·Ù· ¢4. π‰È·›ÙÂÚË ÌÓ›· Á›ÓÂÙ·È: 1) ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ı¤ÛË Ù˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ πÛËÌÂÚÈÓfi.560_08 KATHIGITI A ‚) Á) ‰) Â) 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·95 ˆÁÚ·ÊÈÎÔ‡ Ï¿ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ˘„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜.¿. ∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ·. ηٿÏÏËÏÔ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·. ™’ ·˘Ù‹Ó ÌÔÚ› Ó· ηÏÏÈÂÚÁËı› ΢ڛˆ˜ Ë ·Ù¿Ù·.).¯.800 Ì.¯. ΔÔ ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ ΔÂÙÚ·‰›Ô˘ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ Á. ÂÂȉ‹ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ·Ó- °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 95 . ¿Óˆ ·fi Ù· 4. ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ÌfiÓÈÌ· Î·Ï˘Ì̤Ó˜ ·fi ÔÌ›¯ÏË ÔÚÂÈÓ¤˜ ‰ȿ‰Â˜ Ô˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¤˜ Ì ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi fiÚÔ «Ô‡Ó·» ‹ «·Ú¿ÌÔ˜». ‰ËÏ·‰‹ «ÔÌȯÏÒ‰ÂȘ ‰ȿ‰Â˜». Ù· ÔÔ›· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÌÈ· Ï›ÁÔ-Ôχ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ·›ÛıËÛË ÙˆÓ È‰È·ÈÙÂÚÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘. ™’ ·˘Ù‹Ó ¢‰ÔÎÈÌÔ‡Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÙÚÔÈΤ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ (. ÂÚ›Ô˘ ·ÏÒÓÂÙ·È ÌÈ· ¿ÏÏË ˙ÒÓË. ¶¿Óˆ ·fi ÙËÓ ΔȤڷ ∫·ÏȤÓÙÂ Î·È ¤ˆ˜ ÙÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ ÙˆÓ 1. §fiÁˆ ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ. ¶¿Óˆ ·fi ÙË ˙ÒÓË ΔÂÌÏ¿‰· Î·È ¤ˆ˜ Ù· 3. ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ¿ÏϘ Ë›ÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˆÎ·ÓÔ‡˜ Ô˘ ÙË ‚Ú¤¯Ô˘Ó). ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο Ê˘ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ Ë›ÚÔ˘ (ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜. ·ÓıÂÎÙÈÎfi ÛÙÔ ÎÚ‡Ô ÁÚ·Û›‰È. ÂÚ›Ô˘ ·ÏÒÓÂÙ·È Ë ΔȤڷ ΔÂÌÏ¿‰·. ñ ¡· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ı¤ÛË (Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜) fiÛÔ Î·È ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ı¤ÛË Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ¿ÏÏ· Ì›˙ÔÓ· ÁˆÁÚ·ÊÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ °Ë˜ (. ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¯¿ÚÙ˘ Î·È ˘‰ÚfiÁÂÈÔ˜ ÛÊ·›Ú· ‰. Ì·Ó¿Ó·˜). Δ¤ÏÔ˜. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ¯ÔÓÙÚÈο ÙȘ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ Ù˘ (·Ú·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Î·È ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓÔ‡˜) Î·È ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ı¤ÛË Ù˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ¿ÏϘ Ë›ÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˆÎ·ÓÔ‡˜ Ô˘ ÙË ‚Ú¤¯Ô˘Ó. Ì Ôχ „˘¯Úfi Îϛ̷. ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ·˘ÙfiÓ Ê˘ÙÚÒÓÂÈ ÌfiÓÔ ¯·ÌËÏfi. ñ ¡· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· Ê˘ÛÈο ‹ ·ÓıÚˆÔÁÂÓ‹ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜. ¡fiÙÈ· ∞ÌÂÚÈ΋ ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Û¯‹Ì· Ù˘ Ë›ÚÔ˘ Û ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ¯¿ÚÙË. Ô˘ ϤÁÂÙ·È ¤ÙÛÈ ÂÂȉ‹ Û’ ·˘Ù‹Ó ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ¢¯¿ÚÈÛÙ˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∂‰Ò ¤¯Ô˘Ó ¯ÙÈÛÙ› ÔÏ˘¿ÚÈıÌÔÈ ÔÈÎÈÛÌÔ› Î·È Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÓÙ·È Î·Ê¤˜ Î·È Î·Ï·ÌfiÎÈ. ·ÏÒÓÂÙ·È Ë ΔȤڷ ∂ÏÏ¿‰· (helada = ·ÁˆÌ¤ÓË).500 Ì.500 Ì. Ë ÁË ÙˆÓ ¿ÁˆÓ Î·È ÙÔ˘ ·ÈÒÓÈÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡. ηٷÓÔÌ‹ Ù˘ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ Î·È Ù˘ ·Ó›‰·˜ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ Ù˘ Î.

˙. ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·Ú·ÓÔ‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ÕÓ‰ÂȘ ÛÙ· ‰˘ÙÈο. ÙȘ Ôԛ˜ ÂËÚ¤·Û·Ó ÔÈ ¿ÁÔÈ). ˘ÏÈÎfi Û¯ÂÙÈÎfi Ì ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜. ‰ÈÓ¤˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο). Á.) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û˘¯Ó¿ Ì ηٷ¯ÚËÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂÏÂÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ÙˆÓ Â‰·ÊÈÎÒÓ ÂÍ¿ÚÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ. ∏ Ù¿ÍË Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì ÙË ÌÂϤÙË Ù˘ §ÂοÓ˘ ÙÔ˘ ∞Ì·˙ÔÓ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÕÓ‰ÂˆÓ Î·È ·Ó·Ï‡ÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô (ÔÈ ·Ó·Áη›Â˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ «¡√Δπ∞ ∞ª∂ƒπ∫∏» ÙÔ˘ μÈ‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫·ıËÁËÙ‹). ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·˜ Û˘Ó¯Ҙ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË Ù˘ Ë›ÚÔ˘. ÙËÓ ÔÔ›· ‰È¤Ï˘ÛÂ Ô ºÚ·ÓÛ›ÛÎÔ ¶È˙¿ÚÔ. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊı› ˘fi„Ë fiÙÈ Ë ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ «·Ú¯·›Ô˘» (. ÛÙ. 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·96 ıÚÒˆÓ. ÙȘ Ôԛ˜ Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ Ë Ù¿ÍË. 2) ÛÙË Û¯ÂÙÈο ÌÈÎÚ‹ ·fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÓfiÙÈÔ˘ ¿ÎÚÔ˘ Ù˘ ·fi ÙËÓ ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂÏÂÙÔ‡Ó ÙË ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ Ë›ÚÔ˘ Î·È ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘ Ù˘ (. ∏ Ù¿ÍË Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Ì ÂΛÓË ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ë›ڈÓ. Ë. Â. ¶ÚÔÛÔ¯‹: ∂ȉÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ Î·È Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙˆÓ ÿÓη˜. ‰. ∞ÎÔÏÔ˘ı› Ë ÌÂϤÙË ÙÔ˘ Û¯‹Ì·Ùfi˜ Ù˘ Ì ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰È·ÌÂÏÈÛÌfi Ù˘ (Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙȘ ÓfiÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘. ¶ÚfiÛıÂÙ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ μÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ ∫·ıËÁËÙ‹.. fiÛÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ. ΔÔ Ì¿ıËÌ· ÎÏ›ÓÂÈ Ì ÙË ÌÂϤÙË ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÙÔ˘ ΔÂÙÚ·‰›Ô˘ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ. √È Ì·ıËÙ¤˜ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó Ù· ΛÌÂÓ· ÙˆÓ «ÛÙÈÁÌÈÔÙ‡ˆÓ» Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Ï·›ÛÈÔ Î·È Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ.560_08 KATHIGITI A ‚. 96 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY . ¶ÚÔÛÔ¯‹: √È ›Ó·Î˜ ‰ÂÓ ·ÔÛÙËı›˙ÔÓÙ·È Î·È ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂͤٷÛ˘. Ë ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙˆÓ ÿÓη˜ ›¯Â ÈÛÙÔÚ›· Ï›ÁˆÓ ÌfiÓÔ ‰ÂηÂÙÈÒÓ. √ ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›·. fiÙ·Ó fï˜ ¤ÊÙ·Û·Ó ÔÈ πÛ·ÓÔ› ÎÔÓÎÈÛÙ·‰fiÚ˜ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋. ÂÂȉ‹ ·ÒÙÂÚÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙˆÓ ËÂ›ÚˆÓ Â›Ó·È Ô ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÓÔËÙÈÎÔ‡ ¯¿ÚÙË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ.. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ ˆ˜ ÂÚÁ·Ï›· ÌÂϤÙ˘.¯. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÔ̤ӈ˜ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ô Î·ıËÁËÙ‹˜. 3) ÛÙÔ fiÙÈ ÙÔ ÓfiÙÈÔ ¿ÎÚÔ Ù˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ôχ ÈÔ ÓfiÙÈ· ·fi ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ Î·È 4) ÛÙÔ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ôχ ÈÔ ·Ó·ÙÔÏÈο ·fi ÙË μfiÚÂÈ· ∞ÌÂÚÈ΋.¯. ÂÓÒ Ë ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙˆÓ ∞˙Ù¤ÎˆÓ ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡ ‰‡Ô ÂÚ›Ô˘ ·ÈÒÓˆÓ. °È· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ «·Ú¯·›Ô» ÌÂÙÚ¿Ù·È Û ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ·. Ë ·Ú¯·›· ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·. ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ Ù‡ˆÓ Î·È Ù˘ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ Ù˘ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ.

230 Ì. ·Ó Î·È Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ ÔÈ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ·ÔÎÙÔ‡Ó ‰·ÓÙÂψً ÌÔÚÊ‹. ∞fi ÙË °Ô˘ÈÓ¤· ÙË ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÛÙÂÓfi ΔfiÚÚ˜. ÙËÓ ∫ÔÚ¤· Î·È ¿ÏϘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ΔÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο ·Ïfi Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ô‡Ù ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜ Ô‡Ù ÌfiÓÈÌ· ¯ÈÔÓÈṲ̂Ó˜ ÎÔÚ˘Ê¤˜ Ô‡Ù ÂÓÂÚÁ¿ ËÊ·›ÛÙÂÈ·. ÙËÓ Δ·˚‚¿Ó (ºÔÚÌfi˙·). Á. ∂Ô̤ӈ˜ Ë ∞˘ÛÙÚ·Ï›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÔÏfiÎÏËÚË ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ Î·È ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ËÌÈÛÊ·›ÚÈÔ ‹. ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ ·ÓıÚˆÔÁˆÁÚ¿ÊÔ˘˜ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ï¿ıÔ˜. ∏ ÔÁÎ҉˘ ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ˜ ÕÚÓ¯ÂÌ §·ÓÙ. Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi˜ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ù˘ ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋˜. Î·È Ù· ¯Â›ÏË ÙÔ˘ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó ·fiÙÔÌ· ÚÔ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·˜ ·fiÙÔ̘.600. ‰˘ÛÚfiÛÈÙ˜ ·ÎÙ¤˜. √ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ∫fiÏÔ˜ Ù˘ ∫·ÚÂÓÙ¿ÚÈ· ÛÙÔÓ ‚ÔÚÚ¿. 4. ÛÙÔ fiÚÔ˜ ∫ÔÛÈÔ‡ÛÎÔ) Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· Î·È Ì ÙÔ Î¿ˆ˜ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÁÂıfi˜ ÙÔ˘ fiÓÔÌ· ∞˘ÛÙÚ·ÏÈ·Ó¤˜ ÕÏÂȘ. ∞) ∞À™Δƒ∞§π∞ ∫‡ÚÈ· Ê˘ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: 1. Ë øηӛ· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙ· ÙÚ›· ÌÂÁ¿Ï· ÓËÛȈÙÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÈÔ ¿Óˆ. ‰. 2. ¯ÏÌ. Ë ÔÔ›· ÎÏ›ÓÂÈ ÙÔÓ ∫fiÏÔ ∫·ÚÂÓÙ¿ÚÈ· ·fi Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο. ‚. ÙËÓ ÔÔ›· ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ‚È‚Ï›Ô. ∂Ô̤ӈ˜ Â›Ó·È ÈÔ ÛˆÛÙfi Ó· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ·Ó·Ù˘Á̤ÓÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÈÎÔ‡ øηÓÔ‡. 3. Ì ÔÏÏÔ‡˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ fiÚÌÔ˘˜ Î·È ·ÎÚˆÙ‹ÚÈ·. ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÚÔηϤÛÂÈ Û‡Á¯˘ÛË. οÙÈ ÏÔÁÈ- °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 97 .000 ÙÂÙÚ. Ë ¡¤· ∑ËÏ·Ó‰›· Î·È Ù· ‰Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÓËÛÈ¿ Ù˘ ªÂÏ·ÓËÛ›·˜. Ë ÔÔ›· Ï·ÈÛÈÒÓÂÈ ÙÔÓ ∫fiÏÔ ∫·ÚÂÓÙ¿ÚÈ· ·fi Ù· ‰˘ÙÈο. ΔÔ Ì¤ÙÚÈÔ Û ‡„Ô˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ Û ̋ÎÔ˜ ÔÚÂÈÓfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· (̤ÁÈÛÙÔ ‡„Ô˜ 2. ∏ Ô͇ÏËÎÙË ÙÚÈÁˆÓÈ΋ ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ˜ °ÈÔÚÎ. √ ·‰Úfi˜ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ˜ ‰È·ÌÂÏÈÛÌfi˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È ·Ïfi˜. Á. ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¢˘ÙÈÎfi √ÚÔ¤‰ÈÔ. ÁÈ·Ù› Ë ∞˘ÛÙÚ·Ï›· Î·È Ë ¡¤· ∑ËÏ·Ó‰›· ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi Ù· ˘fiÏÔÈ· ÓËÛÈ¿. ∞ÔÙÂÏ› ÙÌ‹Ì· Ù˘ ·‚·ıÔ‡˜ £¿Ï·ÛÛ·˜ ∞Ú·ÊÔ‡Ú·. ÌÂ Â˘Úˆ·˚ο ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ÃÔÚÓ. ‚ÔÚÂÈ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ¿ÎÚÔ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜. ÛÙËÓ ‹ÂÈÚÔ øηӛ· ·Ó‹ÎÔ˘Ó Ë ∞˘ÛÙÚ·Ï›·. ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÚÎÂÙ¿ ÌÈÎÚ¿ ÓËÛÈ¿ (ª·ÓΘ. √È ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ› ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ Ù˘ ›ӷÈ: ·. ∂ÓÓÔÂ›Ù·È ‚‚·›ˆ˜ fiÙÈ Ë ·Ú·Ù‹ÚËÛË ·˘Ù‹ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. Ë ÔÔ›· ·ÏÒÓÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ‚fiÚÂÈ· ∞˘ÛÙÚ·Ï›· Î·È ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ó‹ÛÔ °Ô˘ÈÓ¤·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¿Ô„Ë ·˘Ù‹. ∞ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ¯ˆÚÈÛÙfi ·ÓıÚˆÔÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ. Ì ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·. £¤ÛË. ª·ÏÁÎڤȂ˜ Î. Ù˘ ªÈÎÚÔÓËÛ›·˜ Î·È Ù˘ ¶ÔÏ˘ÓËÛ›·˜. Œ¯ÂÈ Ì¤ÛÔ ‡„Ô˜ 200 Ì. ÂÂȉ‹ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÓˆÚ›˜ ÛÙÔ ‰›Ô ‰Ú¿Û˘ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ ÚfiÙ˘· ·Ó¿Ù˘Í˘. ÙÔ˘ ËÂÈÚˆÙÈÎÔ‡ ‰¿ÊÔ˘˜ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ (¯ˆÚ›˜ ÙË Ó‹ÛÔ Δ·ÛÌ·Ó›·) ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·Ú·ÏÏ‹ÏˆÓ 10 Î·È 40Æ ÓfiÙÈÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓÒÓ 110 Î·È 160Æ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ì‹ÎÔ˜. Ì·˙› Ì ÙËÓ π·ˆÓ›·. ªÈ· ÂÎÙÂٷ̤ÓË ‰ÈÓ‹ ˙ÒÓË Ë ÔÔ›· ·ÏÒÓÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰‡Ô ·Ú·¿Óˆ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Î·È ‰È·ÚÚ¤ÂÙ·È ·fi Ù· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ·ÍÈfiÏÔÁ· ˘‰¿ÙÈÓ· Ú‡̷ٷ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ.¿. ΔÔ Îϛ̷ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·fi ÂÚÈÔ¯‹ Û ÂÚÈÔ¯‹.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·97 ¢π¢∞∫Δπ∫∏ ∂¡√Δ∏Δ∞: øKEANIA ¶ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ·Ú·Ù‹ÚËÛË: ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ‰È·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.). Δ· ·ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ›ӷÈ: ·. ‚. ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ï‡ÙÂÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· Î·È ¿Óˆ ·fi ÙÔ 50% Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ∞˘ÛÙÚ·ÏÈ·Ófi˜ ∫fiÏÔ˜ ÛÙÔÓ ÓfiÙÔ. ÛÙÔ ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎfi ÙÂÙ·ÚÙËÌfiÚÈÔ Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ °Ë˜. ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ 7.

000 ¯ÚfiÓÈ· Ì ÙÔ˘˜ ∞‚ÔÚ›ÁÈÓ˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ÓÙ›ÓÁÎÔ. ‰ËÏ·‰‹ ÁÂÓÓÔ‡Ó ·ÙÂÏ‹ ÌÈÎÚ¿ Ù· ÔÔ›· ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ Ì¿ÚÛÈÔ. ·. ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Î·È ¤ÙÛÈ. ΔÔ ÈÔ ·ÍÈfiÏÔÁÔ ÔÙ¿ÌÈÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ¡Ù¿ÚÏÈÓÁΖª¿ÚÂ˚. Δ· ÌfiÓÈÌ· Ú‡̷ٷ Â›Ó·È Ï›Á·.¯. ÔÈ Ôԛ˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ·ÔÌfiÓˆÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ¤ÎÙ·Û‹˜ Ù˘. Á. ηıÒ˜ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÈÎÔ‡ øηÓÔ‡ Î·È ·fi ÙËÓ ÔÚÔÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ∞˘ÛÙÚ·ÏÈ·ÓÒÓ ÕÏˆÓ. ∞Ó¿ÏÔÁ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ¯ÏˆÚ›‰·. ‚. ∂Λ ÙÔ Îϛ̷ Á›ÓÂÙ·È ÂÚËÌÈÎfi.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·98 Îfi. ŒÓ· ¿ÏÏÔ. ∞fi ÙȘ 15 ¤ˆ˜ ÙȘ 30Æ ÂÚ›Ô˘ ÓfiÙÈÔ Ï¿ÙÔ˜. ·Ó ÛÎÂÊÙ› ηÓ›˜ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Î·È ÙË ÌÔÚÊÔÏÔÁ›· Ù˘. ™ÙȘ ‚fiÚÂȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÛÙȘ 98 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY . Î·È Ô «‰·›ÌÔÓ·˜» Ù˘ Δ·ÛÌ·Ó›·˜). ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ÙÔ ÔÔ›Ô ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÙȘ ‰˘ÙÈΤ˜ Ï¢ڤ˜ ÙˆÓ ∞˘ÛÙÚ·ÏÈ·ÓÒÓ ÕÏÂˆÓ Î·È ¯‡ÓÂÙ·È ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞‰ÂÏ·˝‰·. ÕÏÏ· ·fi ·˘Ù¿ Â›Ó·È Û·ÚÎÔÊ¿Á· ·Ú·ÎÙÈο (. ™‹ÌÂÚ· ‚¤‚·È· ÛÙË ¯ÒÚ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÁÓ‹ÛÈ· ıËÏ·ÛÙÈο. ∂Λ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÈÔ ·ÍÈfiÏÔÁ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜. ‚Ï¿ÛÙËÛË Î·È ·Ó›‰· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜. ÛÙËÓ ÔÔ›· ηٷϋÁÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ÂÔ¯Èο Ú‡̷ٷ. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÙfiÛÔ Ï›ÁÔ ÓÂÚfi. ∏ ·˘ÛÙÚ·ÏÈ·Ó‹ ¯ÏˆÚ›‰·. Ô˘ ¤ÌÔÈ·˙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ڷ‚‰ˆÙfi χÎÔ. Δ· ÂÚÂÙ¿ Î·È Ù· ·ÚıÚfiÔ‰· Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÈÔ ‰ËÏËÙËÚÈÒ‰Ë Â›‰Ë ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ÂÂȉ‹ ˙ÂÈ Û ·Á¤Ï˜. Δ· ÁËÁÂÓ‹ ıËÏ·ÛÙÈο. ÙÔ ÔÔ›Ô ‰¤¯ÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏÔ ‡„Ô˜ ‚ÚÔ¯‹˜. ÁÈ· Ó· ÌˉÂÓÈÛÙÔ‡Ó Û¯Â‰fiÓ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜. Ô ÂÍ·Ê·ÓÈṲ̂ÓÔ˜ Û‹ÌÂÚ· ı˘Ï·Î›ÓÔ˜. ∏ ÔÈÎÈÏ›· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÂÎÏËÎÙÈ΋. ΔÔ ˘‰ÚÔÁÚ·ÊÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ÌÔÚÊÔÏÔÁ›· Î·È ÙÔ Îϛ̷ οı ÂÚÈÔ¯‹˜. ™ÙȘ ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ·ÎÙ¤˜ ÙÔ Îϛ̷ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› ˆÎ¿ÓÈÔ. ¤Ó· ›‰Ô˜ ¿ÁÚÈÔ˘ Û΢ÏÈÔ‡. ÌÈ· Ù˘¯‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ıËÏ˘ÎÒÓ. ÔÈ ¯Ô›ÚÔÈ. Â›Ó·È fiÏ· Ì·ÚÛÈÔÊfiÚ·. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ù· ·ÍÈfiÏÔÁ· ‰¿ÛË Î·È Ù· ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· ÌÈÎÚ¿ ÔÙ¿ÌÈ· Ô˘ ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÔÚÔÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ∞˘ÛÙÚ·ÏÈ·ÓÒÓ ÕÏÂˆÓ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi Î·È ˘‰ÚÔ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ ·ÏÏ¿ ÊÙˆ¯fi Û ÓÂÚfi ‰›ÎÙ˘Ô Â›Ó·È Ë ÏÂοÓË Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ŒÈÚ. ∏ ÍËÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡. √È ‚ÚÔ¯¤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÔÏϤ˜ fiÛÔ ÛÙÔ Ù˘ÈÎfi ˆÎ¿ÓÈÔ Îϛ̷. Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ÛÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ. ΔÔ ÚÒÙÔ Ô˘ ¤ÊÙ·Û ÂΛ ÚÈÓ ·fi 50. Î·È ÔÈ Ï›Á˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ Î·È Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ˘‰¿ÙÈÓ· Ú‡̷ٷ Â›Ó·È ÂÔ¯Èο Î·È ÔÚÌËÙÈο. ¿ÏÏ· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÌÂÁ¿Ï· ‹ ÌÈÎÚ¿ ÙÚˆÎÙÈο Î·È ¿ÏÏ· Ì ÌÈÎÚfiۈ̘ ‰ÂÓ‰Úfi‚Ș ·ÚÎÔ‡‰Â˜ (ÎÔ¿Ï·). Ù· ÔÔ›· ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÂΛ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. 6. Ù· Úfi‚·Ù· Î·È ÔÈ Î·Ì‹Ï˜. Ô˘ ¢ÓfiËÛ ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË «ÚˆÙfiÁÔÓˆÓ» ÂȉÒÓ. ÒÛÙ Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ·ÓÔÌ‚Ú›·˜ Ë Ï›ÌÓË ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ÌÈ· ÍËÚ‹ ·ÏÌ˘Ú‹ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. ÔÈ ‚ÚÔ¯¤˜ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿. Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ¶ÂÚı. 5. ÙË ‚Ï¿ÛÙËÛË Î·È ÙËÓ ·Ó›‰·. ÔÈ Ôԛ˜ ·ԉ›¯ıËÎ·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯Ú‹ÛÈ̘ ÛÙËÓ ÂÍÂÚ‡ÓËÛË ÙˆÓ ·¤Ú·ÓÙˆÓ ÂÚ‹ÌˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ÈηÓÔÔÈËÙÈΤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜. Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÈÔ ÂÚ›ÂÚÁ·. Ù· ÔÚÔ¤‰È· Ì ٷ οıÂÙ· ¯Â›ÏË. ΔÔ ÓÙ›ÓÁÎÔ ˘ÛÙÂÚÔ‡Û ۈ̷ÙÈο ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ı˘Ï·Î›ÓÔ˘. Â. ™ÙȘ ÓfiÙȘ Î·È ÂȉÈο ÛÙȘ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ·ÎÙ¤˜ Ù· ηÏÔη›ÚÈ· Á›ÓÔÓÙ·È ÈÔ „˘¯Ú¿ Î·È ÙÔ Îϛ̷ ÈÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÌfiÓÈÌË ÂÁηٿÛÙ·ÛË ·ÓıÚÒˆÓ. Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ·fi ÂΛӷ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ë›ڈÓ. ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ). ·ÏÏ¿ ÂÈÎÚ¿ÙËÛÂ. \™ÙÔ ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎfi ÙÌ‹Ì·. Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ‚¤‚·È· ·˘Ù¿ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì ÙÔ ÙÚÔÈÎfi Îϛ̷. ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó Û˘Óı‹Î˜ ηٿÏÏËϘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ‰È·‚›ˆÛË. ‰. Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ Îϛ̷ ÙÔ˘˜ Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ˘„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Î·È ÔÏϤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ (Û˘¯Ó¿ ¿Óˆ ÙÔ˘ 1 Ì. ∂Λ ÙÔ Îϛ̷ ı˘Ì›˙ÂÈ Ôχ ÙÔ ÌÂÛÔÁÂÈ·Îfi. √È ‚fiÚÂȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÙÚÔÈ΋ ˙ÒÓË. ÔÈ ‚ÚÔ¯¤˜ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Î·È ¿ÏÈ. ªÂ ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ·Ô›ÎÔ˘˜ ‹Ïı·Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Î·È Ù· ÎÔ˘Ó¤ÏÈ·.

ΔÔ ÌfiÓÔ ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÛÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∫ԢΠ‹Ù·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ Èı·ÁÂÓ›˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜. ÔÈ ÚÒÙ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ ›¯·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î¿Ô˘ 150 ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÈ Ù· Ù·Í›‰È· ÙÔ˘ Ô ∫ÔÏfiÌ‚Ô˜.000 Û 7.. Â›Ó·È ÔÚ·Ùfi ·fi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘˜ ÎÔÚ·ÏÏÈÔÁÂÓ›˜ ‚Ú¿¯Ô˘˜. ÙÔ «ÃÂÙ ¡ÙÔ‡ÈÊÎÂÓ». ∂ÎÙ›ÓÂÙ·È Û ̋ÎÔ˜ 2. ŒÓÙÂη ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· (1779) ÛÎÔÙÒıËΠ۠ÌÈ· Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ì ÙÔ˘˜ Èı·ÁÂÓ›˜ Ù˘ ÷‚¿Ë˜. ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ›ÛÙ„·Ó fiÙÈ Â›Ó·È ÌÈ· ·ÎfiÌ· ‹ÂÈÚÔ˜. ΔÔ Â›‰Ô˜ ·˘Ùfi. ϤÁÂÙ·È fï˜ fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Ù· 10 Ì. ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ∞ÌÂÚÈηÓÈ΋ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË. ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›· ͇ÓËÛ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· Á‡Úˆ ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ 18Ô˘ ·ÈÒÓ·. ∫˘Ú›·Ú¯ÔÈ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ. ∞˘Ùfi Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂӉȤÊÂÚ ‹Ù·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ ÁÈ· Ù· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È fi¯È ›‰Ë ÁÈ· ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹. ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·ÔÈΛ·. ∫·È ¿ÏÈ fï˜. √È √ÏÏ·Ó‰Ô› ÙË ıÂÒÚËÛ·Ó ‰È΋ ÙÔ˘˜. ÃÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ÊÙ¿ÛÂÈ Ù˘¯·›· ˆ˜ ÂΛ ¤Ó· ÔÏÏ·Ó‰ÈÎfi ÏÔ›Ô. ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ¤ÊÂÚ ÙÔ˘˜ ÕÁÁÏÔ˘˜ Û ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË. ∂›Ó·È ÙÔ ªÂÁ¿ÏÔ ∫ÔÚ·ÏÏÈÔÁÂÓ¤˜ ºÚ¿ÁÌ·. π™Δ√ƒπ∞ ∫∞π √π∫√§√°π∞ ¶·Ú¿ ÙÔ Ì¤ÁÂıfi˜ Ù˘. Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ÌÂÁ·ÏfiÛˆÌÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ ÎÚÔÎÔ‰ÂÈÏ›ˆÓ. ∞˘Ùfi Û‹Ì·ÈÓ fiÙÈ ¤ÚÂ ӷ ÂÓÙ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÍÂÚ‡ÓËÛË Î·È ÙË ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ÙËÓ ÔÓfiÌ·Û·Ó ¡¤· √ÏÏ·Ó‰›·. ÁÈ· Ó· Ì¿ıÂÈ Ë ∂˘ÚÒË fiÙÈ Ë ∞˘ÛÙÚ·Ï›· Ú¿ÁÌ·ÙÈ ˘‹Ú¯Â.5 Ì. ∏ √ÏÏ·Ó‰›· ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË Â›¯Â ÌfiÓÔ 2. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ. ÿÚË Û` ·˘ÙfiÓ Ë ∞ÁÁÏ›· ›¯Â ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· Ó¤·. ÛÙËÓ ¿ÏÏË ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∂›Ó·È ÙfiÛÔ ¿ÁÚÈÔ ·Ú·ÎÙÈÎfi.) Î·È ˙Ô‡Û·Ó ·ÎfiÌ· ÛÙÔ ÙÚÔÊÔÛ˘ÏÏÂÎÙÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ. Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Û·Ó ·ÏÒ˜ ›‰Ë ÁÈ· ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹. ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ∂Ù·ÂÙ‹ ¶fiÏÂÌÔ (1756–1763). Ë ÔÔ›· ÂÓˆÓfiÙ·Ó Ì ÙËÓ ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋. ÙÔ˘˜ ∞‚ÔÚ›ÁÈÓ˜. ¤Ó·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ Èı·ÁÂÓ‹ ÏËı˘ÛÌfi Î·È ¿ÊıÔÓÔ Î·ÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈÌÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÏfiÁÔ Ó· ˙ËÙÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·. Ì·˙› Ì ÙÔÓ ÎÚÔÎfi‰ÂÈÏÔ ÙÔ˘ ¡Â›ÏÔ˘. √ÓfiÌ·Û·Ó ÙÔ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ·˘Ùfi ÓËÛ› «Δ¤Ú· ∞Ô˘ÛÙÚ¿ÏȘ». ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¿ÙÔÌÔ Ô˘ ‚Ú¤ıËΠ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ›¯Â Ì‹ÎÔ˜ 7. ΔË Û¯ÂÙÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ·Ó¤Ï·‚Â Ô Δ˙¤È̘ ∫Ô˘Î. ÃÏÌ.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È Ë ∞˘ÛÙÚ·Ï›· ‹Ù·Ó ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÌÂÁ¿ÏË. ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó Î·ıfiÏÔ˘ Ì·˙› Ù˘. √È ∂˘Úˆ·›ÔÈ ÙÔÓ ¿ÎÔ˘Û·Ó Î·È Á¤Ï·Û·Ó ÂÈÚˆÓÈο. ‰ËÏ·‰‹ ¡fiÙÈ· °Ë. ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÏÒÓÂÙ·È Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÒÓ ·ÎÙÒÓ Ù˘ Ë›ÚÔ˘. ªÈ· ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ∞ÌÂÚÈηÓÒÓ ‹Ù·Ó Ë ¿ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ó· ‰Â¯ÙÔ‡Ó ¿ÏÏÔ˘˜ ηٷ‰›ÎÔ˘˜ Î·È fiÚÓ˜ ·fi ÙËÓ ∞ÁÁÏ›·. Ô πÙ·Ïfi˜ ¤ÌÔÚÔ˜ Î·È Ù·ÍÈ‰Â˘Ù‹˜.¶. ◊Ù·Ó Ôχ Ï›ÁÔÈ (οÔ˘ 250–300. ¢Â ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ Á˘ Î·È ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ηٿÏÏËÏÔÈ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· ÛÂ Ê˘Ù›˜..600. ™ÙÔ ÌÂٷ͇. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ê˘ÙÈο Î·È ˙ˆÈο ›‰Ë. ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ÙfiÔ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤ÛÙÂÏÓ·Ó °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 99 . Ÿ¯È ÌfiÓÔ Â›¯·Ó ¯¿ÛÂÈ ÌÈ· ÏÔ‡ÛÈ· ·ÔÈΛ·. ·ÏÏ¿ Î·È ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÓËÛÈ¿ Ù˘ øηӛ·˜. ΔÔ ÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ‰Â ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÍËÚ¿ ·ÏÏ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ¿Ï· Ê˘ÛÈο ı·‡Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ٷ Ù·Í›‰È· ÙÔ˘ ÙÔ 1768. Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÈÏÔ‡Û ÁÈ· ¤Ó· «·ÙÂÏ›ˆÙÔ Û ¤ÎÙ·ÛË ÓËÛ› ÙÔ ÔÔ›Ô ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÓfiÙÈ· Ù˘ πÓ‰ÔÓËÛ›·˜». Ë ∞˘ÛÙÚ·Ï›· ¿ÚÁËÛ Ôχ Ó· ·Ó·Î·Ï˘Êı› ·fi ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ı¤Û˘ Ù˘ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÙÔÓ 16Ô ·ÈÒÓ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·99 ·ÎÙ¤˜ ΢ڛ·Ú¯Ô ·Ú·ÎÙÈÎfi Â›Ó·È Ô ÁÈÁ¿ÓÙÈÔ˜ «ı·Ï¿ÛÛÈÔ˜» ÎÚÔÎfi‰ÂÈÏÔ˜. ΔËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË ‰ÂÓ Â›¯Â ·Ó·Ù˘¯ı› ·ÎfiÌ· Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ì ÙȘ ·ÎfiÚÂÛÙ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÁÈ· ÚÒÙ˜ ‡Ï˜. ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¤‚ÚÈÛÎ·Ó Ó· ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ô˘ıÂÓ¿. ÂӉȿÌÂÛ· fï˜ ›¯Â ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ÂÍÂÚ¢ӋÛÂÈ Î·È Ó· ¯·ÚÙÔÁÚ·Ê‹ÛÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜. Ë ÔÔ›· η٤ÏËÍ ÛÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙˆÓ ∏. ΢ڛˆ˜ ÂÂȉ‹ ›¯Â È· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Î·È ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ ‚ÈÔÌ‹¯·ÓÔÈ Â›¯·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ·ÈÒÓ·. ›¯·Ó ‚ÚÂÈ Ù· Ì·¯·ÚÈο Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Û·Ó. ÁÈ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙËÓ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó.500.000 ¯ÏÌ. ÒÛÙ ÔÈ ÂÓ‹ÏÈÎÔÈ ı·Ï¿ÛÛÈÔÈ ÎÚÔÎfi‰ÂÈÏÔÈ ÂÈÙ›ıÂÓÙ·È Î·È Î·Ù·‚ÚÔ¯ı›˙Ô˘Ó Î¿ı ηگ·Ú›· Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ÏËÛÈ¿ÛÂÈ. ΔȘ ›¯Â ʤÚÂÈ ·fi ÙËÓ ∫›Ó· Ô ª¿ÚÎÔ ¶fiÏÔ.000 ÙÂÙÚ.∞. ™ÙËÓ πÓ‰ÔÓËÛ›· ÔÈ √ÏÏ·Ó‰Ô› ¤ÌÔÚÔÈ. Ô˘ ϤÁÂÙ·È ¤ÙÛÈ ÂÂȉ‹ ‰Â ‰ÈÛÙ¿˙ÂÈ Ó· ‰È·Û¯›ÛÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ̤¯ÚÈ Ù· ÁÂÈÙÔÓÈο ÓËÛÈ¿ ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙË Ï›· ÙÔ˘. ÒÛÙ ӷ ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÈÔ ÏÔ‡ÛȘ ËÁ¤˜. Î·È ¤ÂÈÙ· ÙÔ Í¤¯·Û·Ó ¤ˆ˜ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 17Ô˘ ·ÈÒÓ·. Ì ηÂÙ¿ÓÈÔ ÙÔÓ μ›ÏÂÏÌ °È¿ÓÙÛÔÓ (1606).

·ÏÏ¿ ·Ó¤Ù˘Í·Ó Î·È ÌÈ· ·ÍÈfiÏÔÁË ÔÈÎÔÓÔÌ›· ˆ˜ ÂχıÂÚÔÈ ¿ÔÈÎÔÈ. ÔÈ ÚÒÙÔÈ ¿ÔÈÎÔÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ¿ÏÏË Ï‡ÛË ·fi ÙÔ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Î·È Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›· ˙Ò· Ô˘ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ·fi ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜ ‹ ·fi ¿ÏÏ· ̤ÚË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÂÂȉ‹ ÛΤÊÙËÎ·Ó fiÙÈ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÁÚ‹ÁÔÚ·. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ÛΤÊÙËÎ·Ó Ì‹ˆ˜ ¤ÚÂ ӷ ÙÔ˘˜ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ ∞ÊÚÈ΋. fiˆ˜ ·ԉ›¯ıËΠ‹Ù·Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ùfi. ¯ÏÌ. ŒÙÛÈ.000. ÂÂȉ‹ fiÔÈÔ˜ ‹Á·ÈÓ Û` ·˘Ù‹ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÂÚËÌÈ¿ Î·È ‰ÂÓ Â›¯Â ÙÚfiÔ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ. ÙÔ Ê˘Ùfi ·˘Ùfi ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÚÔÌÂÚÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È Ó· ηχÙÂÈ ÂÚ›Ô˘ 500 ÙÂÙÚ. Á) ∂Âȉ‹ ‰ÂÓ ¤‚ÚÈÛÎ·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÂÚÁ·ÙÈο ¯¤ÚÈ·. ª¤Û· Û ϛÁ˜ ÌfiÓÔ ‰ÂηÂٛ˜ Ë ∞˘ÛÙÚ·Ï›· ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi ›ڷ̷ Ù˘ °Ë˜. ·ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÚÔı¤ÛÂȘ. Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ 1850 Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ 300.000. ¯ˆÚ›˜ fï˜ ÂÈÙ˘¯›·. ÂΛ fï˜ ÔÈ ÙÔÈÎÔ› ¤Á¯ÚˆÌÔÈ ÏËı˘ÛÌÔ› ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Û ·Ó·‚Ú·ÛÌfi Î·È Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Û ı¤ÛË Ó· ÚԂϤ„ÂÈ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ.000. ∫·Ó›˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚԂϤ„ÂÈ ÔÈ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ı· ›¯Â ·˘Ù‹ Ë ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘˜ Î·È fiÛ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ı· ÚÔηÏÔ‡ÛÂ. √ «fiÏÂÌÔ˜» ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÎÔ˘ÓÂÏÈÒÓ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·. ñ ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÚfiÌÔÈ· Ì ٷ ÎÔ˘Ó¤ÏÈ· ÚÔοÏÂÛ·Ó Î·È Ù· ÁÔ˘ÚÔ‡ÓÈ·. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· fï˜. Ù· ÔÔ›· ¤ÙÚˆÁ·Ó οı ÌÔÚÊ‹ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ Î·È Î·Ù¤ÛÙÚÂÊ·Ó Î¿ı ηÏÏȤÚÁÂÈ·. √È ÚÒÙÔÈ 715 ηٿ‰ÈÎÔÈ ¤ÊÙ·Û·Ó ÂΛ ÙÔ 1788 Ì ‰‡Ô ÊÚÂÁ¿Ù˜ Î·È Î·Ù¤Ï·‚·Ó ÙÔÓ ¯ÒÚÔ fiÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÌÂÁ¿ÏË fiÏË ÙÔ˘ ™›ÓÙÓÂ˚. ÁÈ·Ù› Ô ·ÔÈÎÈÛÌfi˜ ›¯Â ¿ÚÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. ªÂ ÙÔÓ Î·ÈÚfi ‚¤‚·È· ÔÈ Î·Ù¿‰ÈÎÔÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ Δ·ÛÌ·Ó›·.000 ÎÔ˘Ó¤ÏÈ·. ‹Ù·Ó ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ¯Ù›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÌfiÓÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·.000 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Î·È ·Ó Û˘Ó¤¯È˙ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ú˘ıÌfi. ñ ŒÓ· ¿ÏÏÔ ˙ÒÔ Ô˘ ¤ÊÂÚ·Ó ÔÈ ¿ÔÈÎÔÈ ‹Ù·Ó ÙÔ ÎÔ˘Ó¤ÏÈ. ÁÈ·Ù› ¤Ûη‚·Ó Ï·ÁÔ‡ÌÈ· Î·È ÂÚÓÔ‡Û·Ó ·fi οو. ÂÂȉ‹ ÁÂÓÓÔ‡Û·Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ·ÚÈıÌfi ·ÔÁfiÓˆÓ. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·: ñ ™Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ· ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ ¤ÊÂÚ·Ó ·fi ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ ÙÔ Î·ÎÙÔÂȉ¤˜ Ê˘Ùfi Ô˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ÙÔ fiÓÔÌ· ÊÚ·ÁÎÔÛ˘ÎÈ¿ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ·ԉ›¯ıËΠÊÔ‚ÂÚfi˜ «ÂȉÚÔ̤·˜». Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ‰Â ı· ¿ÊËÓ ¯ÒÚÔ ÂχıÂÚÔ Ô‡Ù ÁÈ· Ù· ˙Ò· Ô‡Ù ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ ∞Ú¯¤˜ ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· ÂÎÙÔ›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÁÂÈÙÔÓÈÎfi ÓËÛ› Ù˘ Δ·ÛÌ·Ó›·˜. ™‡ÓÙÔÌ· ÙÔ˘˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÏÏÔ› ¿ÏÏÔÈ. ÙˆÓ ˙ÒˆÓ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÏÔ‡ÙÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞˘ÛÙÚ·ÏÔ‡˜. ÒÛÙ ӷ ¤¯Ô˘Ó οÔÈÔÓ fiÚÔ ˙ˆ‹˜. √È ∞˘ÛÙÚ·ÏÔ› ‰Â ÊÔ‚‹ıËÎ·Ó ÔÙ¤ ηӤӷ ıËÚ›Ô ÙfiÛÔ Ôχ fiÛÔ ÙÔ ¿Î·ÎÔ ·˘Ùfi ÙÚˆÎÙÈÎfi. ·Ó ÚÔÛÂÙ›ıÂÓÔ Î·È ‰Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·Ó˘¿ÎÔ˘ÔÈ Î·Ù¿‰ÈÎÔÈ. ™Ù·‰È·Î¿ Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ÂχıÂÚÔÈ ¿ÔÈÎÔÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÌË ı¤ÏÔ˘Ó ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηٿ‰ÈÎÔ˘˜. ΔÔ 1930 ›¯Â ηٷϿ‚ÂÈ 600. ‚) ∂Âȉ‹ Ù· ˙Ò· Î·È Ù· Ê˘Ù¿ Ô˘ ¤‚ÏÂ·Ó Á‡Úˆ ÙÔ˘˜ ‰È¤ÊÂÚ·Ó Ôχ ·fi ÂΛӷ Ô˘ ›¯·Ó Û˘ÓËı›ÛÂÈ (Î·È ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‡ÎÔÏÔ Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Í·ÊÓÈο Ó· ÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Ì ηÁÎÔ˘Úfi Î·È Û·‡Ú˜).000 ÛÎÔ˘ÏËÎÈÒÓ ÂÓfi˜ ÂÓÙfiÌÔ˘ Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Ô˘ ϤÁÂÙ·È Î·ÎÙÔ‚Ï¿ÛÙȘ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙË ÊÚ·ÁÎÔÛ˘ÎÈ¿. Δ· Û˘ÚÌ·ÙÔϤÁÌ·Ù· ·ԉ›¯ıËÎ·Ó ·Ó›Î·Ó· Ó· Ù· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó. Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ·ÌÊ¿- 100 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY .560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·100 ÙÔ˘˜ ·ÓÂÈı‡ÌËÙÔ˘˜. ¯ˆÚ›˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ªÂÚÈÎÔ› ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Î·Ù·Ó·ÏÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÙÚÔÊ‹ 50. ÔÈ Ôԛ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙÈ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÚÔηϤÛÂÈ Ë Â¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÛÙË Ê˘ÛÈ΋ ÈÛÔÚÚÔ›·.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÌfiÓÔ ÔÈ 75. ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. ∫¿Ùˆ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ¿ÏψÛÙ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó È· ·Ó·Áη›·. ™Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ· ˘‹Ú¯·Ó ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ ∞˘ÛÙÚ·Ï›· ¿Óˆ ·fi 100. √È ∂˘Úˆ·›ÔÈ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÚÂȘ ΢ڛˆ˜ ÏfiÁÔ˘˜: ·) ∂Âȉ‹ ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ·˘Ùfi ÓËÛ› ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌÔ ·Ú¿ Û ϛÁ˜ ·Ú¿ÎÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜. ηٿ‰ÈÎÔÈ Î·È ÂχıÂÚÔÈ ¿ÔÈÎÔÈ. ∏ χÛË ‚Ú¤ıËΠÙËÓ ›‰È· ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È ‹Ù·Ó Ë ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË 3. ÌÈ·˜ Î·È ÔÈ ∞‚ÔÚ›ÁÈÓ˜ ‹Ù·Ó ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔÈ ÁÈ· ÂÚÁ¿Ù˜. ΔÂÏÈο ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÚÔÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·. ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÍÂÊÔÚÙˆıÔ‡Ó. √È ∞˘ÛÙÚ·ÏÔ› ‰ÔÎ›Ì·Û·Ó fiÏ· Ù· ̤۷ ÁÈ· Ó· ÙÔ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó (·ÎfiÌË Î·È ÂÎÚËÎÙÈΤ˜ ‡Ï˜ Î·È Î·ÓfiÓÈ·).000 ‹Ù·Ó Á˘Ó·›Î˜. ÌÂ Û˘¯Ó¿ ηٷÛÙÚÔÊÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ. Î·È ÙÔ ‰ËÏËÙ‹ÚÈÔ ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.000.000. Èڛ˜ ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ·Ó ÙÈ Ó· ÙÔ˘˜ οÓÔ˘Ó.000 ÚÔ‚¿ÙˆÓ. πηÓfi Ó· ˙ÂÈ Û Ôχ ÍËÚ¿ Îϛ̷ٷ.

πηӿ Ó· ÙÚÒÓ ٷ ¿ÓÙ·. ·ÏÏ¿ οı ·ÓıÚÒÈÓË ÔÌ¿‰· Ô˘ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ù·¯‡Ù·Ù· Û ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÒÚÔ. Ù· ÓËÛÈ¿ ·˘Ù¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ÔÚÔÛÂÈÚ¿˜ Ë ÔÔ›· ·Ó·‰‡ıËΠۯÂÙÈο ÚfiÛÊ·Ù· Î·È Ù˘ ÔÔ›·˜ ÔÈ Ú›˙˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‚·ıÈ¿ ÛÙÔÓ ˆÎ·Ófi.000 οÙ. ÔÈ Ôԛ˜ ηٷÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó Î¿ı ÌÔÚÊ‹˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·. πı·ÁÂÓ›˜ οÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ª·ÔÚ›. Ô˘ ¤ÌÔÈ·˙·Ó Ì ÛÙÚÔ˘ıÔη̋ÏÔ˘˜). ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. Ù˘ÈÎfi ˆÎ¿ÓÈÔ. Á›ÓÂÙ·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÌÂÙ·ÙfiÈÛË ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÚÔ˜ ÙȘ Ӥ˜ ·Ó·‰˘fiÌÂÓ˜ ·ÁÔÚ¤˜.∞. Ù· ÔÔ›· Ì·˙› ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÎÙ·ÛË ·fi ÙË ªÂÁ¿ÏË μÚÂÙ·Ó›· Î·È ·fi ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ¿Ô„Ë Î·Ù¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ۯ‰fiÓ Û˘ÌÌÂÙÚÈ΋ ı¤ÛË ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·Ú¿ÏÏËÏÔ ÙˆÓ 40Ô ÓfiÙÈÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜.¶. º˘ÛÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Ó· ¤¯ÂÈ Î·È ÏÔ‡ÛÈ· ‰¿ÛË Î·È ÏÈ‚¿‰È· Ô˘ ¢ÓÔÔ‡Ó ÙËÓ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·. Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÏÈÁfiÙÂÚË ˘ÁÚ·Û›·. ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Ì¤Û· Û ϛÁ˜ ‰ÂηÂٛ˜ Ì ÙfiÛÔ ¤ÓÙÔÓÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜. ŒÓ· ·ÎfiÌ· ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È Ë ·Ô˘Û›· ·ÍÈfiÏÔÁˆÓ ÎÔÈÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÌÂÙ¿ÏψÓ. ∞˘Ù¿ Û¯ËÌ¿ÙÈÛ·Ó ¿ÁÚȘ ·Á¤Ï˜. fiˆ˜ Ù· ηÁÎÔ˘Úfi. ΔÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Ù˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÓËÛÈ¿. Ë ¡¤· ∑ËÏ·Ó‰›· ¤¯ÂÈ Ôχ „ËÏfiÙÂÚ˜ ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜ ·fi ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·. Â›Ó·È Ôχ ÈÔ Â˘ÓÔ˚Îfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·fi ÂΛÓÔ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜. ·ÊÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ÔÏ˘ÓËÛȷ΋ ÚԤϢÛË Î·È ¤Êı·Û·Ó ˆ˜ ÂΛ Ì ٷ ÌÂÁ¿Ï· ÔÏÂÌÈο ηÓfi ÙÔ˘˜. Ì ÙÔ fiÓÔÌ· ª·Î ÕÚıÔ˘Ú ÌÂÙ¤ÊÂÚ ·fi ÙË ¡fiÙÈ· ∞ÊÚÈ΋ ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›· ¤Ó· ÎÚÈ¿ÚÈ Î·È ‰¤Î· ÚÔ‚·Ù›Ó˜ Ù˘ ÔÈÎÈÏ›·˜ «ÌÂÚÈÓfi˜».¯.500. ÂÓÒ ¤Ó· ÂӉȷʤÚÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ Â›Ó·È fiÙÈ ·fi ÙÔ 1990 Î·È ÌÂÙ¿ ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ Ù˘ ÚÔ˜ ¿ÏÏ· ÎÚ¿ÙË ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÈÎÔ‡ (. ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈο Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ Î·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÂÚ›Ô˘ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ Ì ÙËÓ Δ·ÛÌ·Ó›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÓËÛȈÙÈÎfi Û‡ÌÏÂÁÌ· Ù˘ ¡¤·˜ ∑ËÏ·Ó‰›·˜. √È Î·Ù·ÛÙÚÔʤ˜ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿Ï˜. ·Ú¿ ÙËÓ Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ¤ÎÙ·Û‹ Ù˘. √ ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ ¡¤·˜ ∑ËÏ·Ó‰›·˜ (ÂÚ›Ô˘ 3. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ÙfiÛÔ «Èı·ÁÂÓ›˜». Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ÁÈ· ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ÙÚ›¯ˆÌ¿ Ù˘. Ô˘ ÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Ù· ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÂχıÂÚ·.000. fi¯È fï˜ Î·È ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ. ¶ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¿ÊÈÍË ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ÔÈ ª·ÔÚ› ˙Ô‡Û·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙÔ „¿ÚÂÌ· Î·È ÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ Î·È Â›¯·Ó ‹‰Ë ÚÔηϤÛÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜ ÛÙË ‚Ï¿ÛÙËÛË Î·È ÙËÓ ·Ó›‰· ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ (. ∞Ó ÏËÊı› ˘fi„Ë Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·fi ÙÔ 1980 Î·È ÌÂÙ¿ Ù· ÂÌÔÚ‡̷ٷ Ô˘ ‰È·Û¯›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ∂ÈÚËÓÈÎfi Â›Ó·È ÌfiÓÈÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ÂΛӷ Ô˘ ‰È·Û¯›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi. ‰¤¯ÂÙ·È ÔÏϤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜.¯. ÃÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ Â¤Ì‚ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ÓfiÌÔ˘˜. Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÂÙ‹ÛȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜.) ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ (ÂÚ›Ô˘ 85%). ›¯·Ó ÂÍÔÓÙÒÛÂÈ fiÏ· ۯ‰fiÓ Ù· ·Ú¿ÍÂÓ· ÌÂÁ·Ïfiۈ̷ Ô˘ÏÈ¿ Ìfi·. π·ˆÓ›·) Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·fi ÂΛӘ ÚÔ˜ ÙȘ ∏.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·101 Á·. º˘ÛÈ΋ Û˘Ó¤ÂÈ· Â›Ó·È Ó· ¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÏÏ¿ Î·È ÌÂÁ¿Ï· ËÊ·›ÛÙÂÈ·. ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙË ÁˆÏÔÁÈ΋ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·. Ù· ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂıÓÈÎfi ÏÔ‡ÙÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. Ô˘ ·Ó¿ÁÎ·Û·Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ó· ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÛÎÔÂ˘Ù¤˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î˘ÓËÁÔ‡Ó Ù· ¿ÁÚÈ· È· ÁÔ˘ÚÔ‡ÓÈ· Ì ÂÏÈÎfiÙÂÚ·. ñ ΔÔ 1801 ¤Ó·˜ μÚÂÙ·Ófi˜ ˘·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡. ÈÛÔηٷÓÂÌË̤Ó˜ ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. ÁÈ· Ó· ÌËÓ Î·Ù·ÛÙÚ·Ê› Ë Èı·ÁÂÓ‹˜ ·Ó›‰·. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· fï˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘˜ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿ fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· ›‰Ë Ù˘ Ë›ÚÔ˘.000 Úfi‚·Ù· ÙÔ 1980. ∫·ıÒ˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÍËÚ¿. ΔÔ Îϛ̷ Ù˘. ∞˘Ùfi ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ Ë ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË Â¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙË Ê‡ÛË ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÙȘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜. √È ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ ‰ÂÓ ·Ó¤¯ÔÓÙ·È Ó· ηٷӷÏÒÓÔ˘Ó ÙÔ ¯ÔÚÙ¿ÚÈ Ù· ηÁÎÔ˘Úfi Î·È Ù· ΢ÓËÁÔ‡Ó ·ÓÂϤËÙ·. ÙfiÛÔ Ô˘ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ï›ÁÔ ¤ÏÂÈ„Â Ó· Ù· ÂÍ·Ê·Ó›ÛÔ˘Ó. Δ· ¤ÓÙÂη ·˘Ù¿ ˙Ò· ÙÔ˘ 1801 ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Î·È ¤ÁÈÓ·Ó ¿Óˆ ·fi 200. ∏ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË ‰Â›¯ÓÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ fiÙÈ. ÙÔ μfiÚÂÈÔ Î·È ÙÔ ¡fiÙÈÔ. °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 101 . Δ· Úfi‚·Ù· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÙÚÔÊ‹˜ Î·È Ù· ÁfiÓÈÌ· ÏÈ‚¿‰È· Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ӷ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ·ÚÈıÌfi ÙÔ˘˜.300 ¯ÏÌ. fiˆ˜ Î·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜. ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Ù· ıÚ¤„Ô˘Ó. μ) ¡∂∞ ∑∏§∞¡¢π∞ ¶ÂÚ›Ô˘ 1.

∏ ‰ÈÂıÓ‹˜ ÔÓÔÌ·Û›· Ù˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ϤÍÂȘ «ÌÈÎÚfi˜+ÓËÛ›» Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ Ù˘. ∏ Â›ÛËÌË ¿Ô„Ë Ï¤ÂÈ fiÙÈ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi ÙËÓ ∞Û›· Î·È fiÙÈ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ·ÙÚ›‰· Ì ‰È·‰Ô¯Èο «¿ÏÌ·Ù·» ·fi ÓËÛ› Û ÓËÛ›. Ù· ÔÔ›· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Û ̋ÎÔ˜ Ù· 40–45 Ì. ÙË ªÂÏ·ÓËÛ›·. 2) ∏ ªÈÎÚÔÓËÛ›· ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· Ù˘ ªÂÏ·ÓËÛ›·˜. ŒÓ· ·›ÓÈÁÌ· Ô˘ ı· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ŒÓ· ·fi Ù· ¿ÁÓˆÛÙ·. ·fi ÙÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ ÂÚ›Ô˘ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ °Ú·ÌÌ‹˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ flÚ·˜. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ Èı·ÁÂÓ›˜ ÙÔ ¤Ù˘¯·Ó ·˘Ùfi Ì ٷ ÌÂÁ¿Ï· ÔÏÂÌÈο ηÓfi ÙÔ˘˜. ™˘ÓÔÏÈο ¿ÓÙˆ˜ Ù· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÈÎÔ‡ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÁˆÁÚ¿ÊÔ˘˜ Û ÙÚÂȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÓfiÙËÙ˜. ∏ Èı·ÓfiÙËÙ· ÂÔ̤ӈ˜ Ó· ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÔÏfiÎÏËÚ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ ÙÚÔʤ˜. ∫·È ·˘Ù‹˜ Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÔÓÔÌ·Û›· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ϤÍÂȘ («Ôχ˜+ÓËÛ›») Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ Ù˘. ÈηӤ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÁÏ˘ÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì·˙› Ì ٷ ˙Ò· ÙÔ˘˜ (¯Ô›ÚÔ˘˜. √È ÈÚfiÁ˜ ÙˆÓ Èı·ÁÂÓÒÓ Â›Ó·È ÌÈÎÚ¤˜. ¶ÔÏÏ¿ ·fi ·˘Ù¿ Ù· ÓËÛÈ¿. ‰ÈfiÙÈ: ·) Ë Ì¤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· ÛËÌ·Û›·. Ë ÏÂÁfiÌÂÓË ¶ÔÏ˘ÓËÛ›·. Û ̋ÎÔ˜ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ó Ù· 12 Ì›ÏÈ· ÙËÓ ÒÚ·. ÙˆÓ º›Ù˙È. ÎÔÙfiÔ˘Ï·) Î·È ˙ˆÔÙÚÔʤ˜ ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· fiÚÈ· Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜. 3) ∞Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ ªÂÏ·ÓËÛ›·˜ Î·È Ù˘ ªÈÎÚÔÓËÛ›·˜. ÙË ¡¤· ∫·ÏˉÔÓ›· Î·È ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· μ·ÓÔ˘¿ÙÔ˘. Ù˘ Δ·˚Ù‹˜. ¡¤· °Ô˘ÈÓ¤·) Î·È Î¿ÔÈ· Ô˘ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÈÎÚ¿. ÙˆÓ ™·Ìfi·. ÒÛÙ ‰Â ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜. ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÁˆÁÚ·ÊÈο ·ÈÓ›ÁÌ·Ù· Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Ò˜ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙ· ÈÔ ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ӷ ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÈÎÔ‡ øηÓÔ‡ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ Ù˘ ¶ÔÏ˘ÓËÛ›·˜. ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ. Ù· ¡ËÛÈ¿ ÙÔ˘ ™ÔÏÔÌÒÓÙ·. ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Û ¤ÎÙ·ÛË ·fi fiϘ ÙȘ ηÙÔÈÎË̤Ó˜ ÛÙÂÚȤ˜ Ù˘ °Ë˜.¿.000 ¯ÏÌ. Ôχ ·ÛÙ·ı›˜.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·102 °) Δ∞ ¡∏™π∞ Δ√À ∂πƒ∏¡π∫√À ø∫∂∞¡√À ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô ∞ÌÂÚÈΤ˜ ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο Î·È ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï·Û›· ÛÙ· ‰˘ÙÈο ·ÏÒÓÂÙ·È ¤Ó·˜ ·¤Ú·ÓÙÔ˜ ˆÎ¿ÓÈÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜. ªÈ· Ì·ÙÈ¿ fï˜ ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÈÎÔ‡ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ. ∏ ʇÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ Â›Ó·È ¿ÁÚÈ· (ÔÈ ∞ÌÂÚÈηÓÔ› ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÙÔ˘ μ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ¶ÔϤÌÔ˘ ›‰·Ó ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÌÔ˘ÏÓÙfi˙˜ Î·È ¿ÚÌ·Ù· Ì¿¯Ë˜ Ó· ‚˘ı›˙ÔÓÙ·È Î·È Ó· ¯¿ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ¤ÏË ÙÔ˘˜) Î·È ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÏÈÁÔÛÙÔ‡˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÚÈÓ ·fi Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· ‹Ù·Ó ηӛ‚·ÏÔÈ (ÌÂÚÈÎÔ› Ì¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È ·ÎfiÌ·). Ô˘ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ˘·¯ıÔ‡Ó Û ÎÔÈÓ¤˜ ÂÚÌËÓ›˜. Ô˘ ‹Ù·Ó ηÙÔÈÎË̤ӷ fiÙ·Ó Ù· ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ. ·¤¯Ô˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·fi Ù· ˘fiÏÔÈ· Î·È ·fi ÙȘ Á‡Úˆ Ë›ÚÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ¤ÁÈÓÂ Ë ÌÂٷΛÓËÛË ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÛοÊË Èηӿ Ó· ‰È·Û¯›ÛÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Ô ÁˆÁÚ¿ÊÔ˜ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ‚ÚÂÈ ÎÔÈÓ¿ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ı· ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó Ó· Ù·ÍÈÓÔÌ‹ÛÂÈ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÔχÌÔÚÊÔ ÎfiÛÌÔ Û ÔÌ¿‰Â˜ Ì ·fiÏ˘Ù· Û·Ê‹ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. 1) ∏ ªÂÏ·ÓËÛ›· (·fi ÙÔ ·Ú¯·›Ô ÂÏÏËÓÈÎfi «Ì¤Ï·˜»=Ì·‡ÚÔ˜ ‹ Ôχ ÛÎÔ‡ÚÔ˜) ηÙÔÈÎÂ›Ù·È ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì Ôχ ÛÎÔ‡ÚÔ ‰¤ÚÌ· Î·È Ì·‡Ú· Ì·ÏÏÈ¿ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ¡¤· °Ô˘ÈÓ¤·. ¡ËÛȈÙÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· fiˆ˜ Ù˘ ÷‚¿Ë˜. ¤¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÎÔÈÓ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. 102 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY . ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·̷ٷ. ÙˆÓ ΔfiÓÁη Î. ∞ÎfiÌË Î·È Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ÏÔ›· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÁÈ· Ó· ¿Ó ·fi ÓËÛ› Û ÓËÛ› Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÈÚfiÁ· ı· ¤ÚÂ ӷ ϤÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ Û˘¯Ó¤˜ ηٷÈÁ›‰Â˜ ÙÔ˘ ˆÎ·ÓÔ‡. ·ÏÒÓÂÙ·È ¤Ó· ·¤Ú·ÓÙÔ ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ Ì ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÓËÛÈ¿. ¢È¿Û·ÚÙ· ÛÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ·˘Ù‹Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÓËÛÈ¿. ÁÈ·Ù› ηӤӷ˜ ΈËÏ¿Ù˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ΈËÏ·Ù› Â› 3.¯. οÔÈ· ·fi Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¤ÎÙ·ÛË (. Ë Ù·¯‡ÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Û¿ÓÈ· ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ˘˜ 4-5 ÎfiÌ‚Ô˘˜ (Ì›ÏÈ· ·Ó¿ ÒÚ·) Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ÚfiÛˆ·. ÙË ªÈÎÚÔÓËÛ›· Î·È ÙËÓ ¶ÔÏ˘ÓËÛ›·. ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏϤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜. ∏ ·¿ÓÙËÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÙÂÏ›ˆ˜ ·ÓÂ·Ú΋˜. ηÈ.

ªÔÓ·‰È΋ ÂÍ·›ÚÂÛË ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·Û‡ÚÌ·ÙÔ˜. ‰È·Ù‡ˆÛ ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ ÔÈ ¶ÔÏ˘Ó‹ÛÈÔÈ ‰ÂÓ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi ÙËÓ ∞Û›·. ñ ¡· ˘Ôı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó Û οı ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘. ∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ·. ª·ı‹Ì·Ù· ¢5. ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ Îfi„ÂÈ Ì ÙÔ Ú¿ÌÊÔ˜ ÙÔ˘ ÙËÓ ÎÂÚ·›· ÙÔ˘ ·Û˘ÚÌ¿ÙÔ˘ (¿ÁÓˆÛÙÔ ÁÈ·Ù›. Ù· ÔÔ›· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÌÈ· Ï›ÁÔ-Ôχ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ·›ÛıËÛË ÙˆÓ È‰È·ÈÙÂÚÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘. ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¯¿ÚÙ˘ Î·È ˘‰ÚfiÁÂÈÔ˜ ÛÊ·›Ú· ‰. ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ¿ÏϘ Ë›ÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˆÎ·ÓÔ‡˜ Ô˘ ÙË ‚Ú¤¯Ô˘Ó). ∞¤‰ÂÈÍ fï˜ fiÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¤¯ÂÈ. Ô £ÔÚ Ã¿ÁÈÂÚÓÙ·Ï. ΔÔ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ ‚. ªÂ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÎfiÌË ¡ÔÚ‚ËÁÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È ¤Ó·Ó ™Ô˘Ë‰fi ηٷÛ··Û·Ó ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ۯ‰›· ·fi ÁÈÁ¿ÓÙÈÔ˘˜ ÎÔÚÌÔ‡˜. ΔÔ ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ ΔÂÙÚ·‰›Ô˘ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ Á.). ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔÈ ıÂÌ·ÙÈÎÔ› ¯¿ÚÙ˜ °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 103 . ñ ¡· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ı¤ÛË (Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜) fiÛÔ Î·È ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ı¤ÛË Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ¿ÏÏ· Ì›˙ÔÓ· ÁˆÁÚ·ÊÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ °Ë˜ (. ΔÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ «∫ÔÓ Δ›ÎÈ» ‰ÂÓ ·¤‰ÂÈÍ ‚¤‚·È· fiÙÈ Ô Ã¿ÁÈÂÚÓÙ·Ï Â›¯Â ‰›ÎÈÔ. fi¯È Î·È ÙfiÛÔ ¯Ú‹ÛÈÌÔ˜. ·ÏÏ¿ Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ۯ‰›Â˜ Ô˘ ηٷÛ··Û·Ó ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÔ‡ Î·È ÙȘ ¿ÊËÛ·Ó Ó· ÙȘ ·Ú·Û‡ÚÔ˘Ó Ù· Ú‡̷ٷ. øηӛ· ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û ÈηÓÔ›: ñ ¡· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔȘ ÓËÛȈÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Û˘Ó‹ıÈÛÙË «‹ÂÈÚÔ». ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ı‡ÂÏϘ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÁÚÈ· ˙Ò· ÙÔ˘ ˆÎ·ÓÔ‡. ∫·ıÂÙ› Û’ ·˘Ù‹ ÙË Û¯Â‰›· (·ÓÈ¿. ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Û˘Û΢¤˜ ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ Ù˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘˜ Î·È Û ÒÚ· ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ì‹Ó˜. ΔÔÓ ·Ú¤Û˘Ú ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Î‡Ì·. ÙËÓ ÔÔ›· ÔÓfiÌ·Û·Ó «∫ÔÓ Δ›ÎÈ» ·fi ÙÔ fiÓÔÌ· ÂÓfi˜ Ì˘ıÈÎÔ‡ ÁÂÓÂÈÔÊfiÚÔ˘ ‹Úˆ· ÙˆÓ ÕÓ‰ÂˆÓ Ô˘ ›¯Â ʇÁÂÈ ÚÔ˜ Ù· ‰˘ÙÈο Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ. fiˆ˜ Û˘Ó‹ıÈ˙Â. Î·È Î·Ó›˜ ÏÔÁÈÎfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ fï˜ ‰ÂÓ ·ÓÔ›ÁÂÙ·È Û ¤Ó·Ó ·¤Ú·ÓÙÔ ˆÎ·Ófi ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Î¿Ô˘ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙÂÚÈ¿. Δ· ÌÂÁ¿Ï· ηÓfi Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌ·. fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÙÈ΋ Â·Ê‹.¿. Ë Û¯Â‰›· Ó·˘¿ÁËÛ ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÈÎÔ‡. ·ÏÏ¿ ·fi ÙË ¡fiÙÈ· ∞ÌÂÚÈ΋ Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ Ù·Í›‰Â„·Ó Ì ηÓfi. Û¯ÔÈÓÈ¿ ÎÙÏ. ΔÔ ÌfiÓÔ ı‡Ì· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ‹Ù·Ó Ô ·Á·Ë̤ÓÔ˜ ÙÔ˘˜ ··Á¿ÏÔ˜. fiˆ˜ Î·È ÔÏfiÎÏËÚÔ˜ Ô ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÍÂÚ¢ÓËÙÒÓ.¯. ñ ¡· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· Ê˘ÛÈο ‹ ·ÓıÚˆÔÁÂÓ‹ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜.) ÚÔÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi Ê˘ÛÈο ˘ÏÈο. ÙËÓ ·ÓÙÈ·ıÔ‡Û ‚·ı‡Ù·Ù·). §›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ μ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ ¤Ó·˜ ÙÔÏÌËÚfi˜ ¡ÔÚ‚ËÁfi˜ ÂÍÂÚ¢ÓËÙ‹˜. ηٷÓÔÌ‹ Ù˘ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ Î·È Ù˘ ·Ó›‰·˜ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ Ù˘ Î.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·103 ‚) ‰ÂÓ ÂÍËÁ› ÁÈ·Ù› ÍÂΛÓËÛ·Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ô‡ ËÁ·›ÓÔ˘Ó. ÂÓÒ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ Î·Ù¿ÚÙÈ Ù˘ ۯ‰›·˜ ηÈ. Â˘Ù˘¯Ò˜ ÎÔÓÙ¿ Û ¤Ó· ηÙÔÈÎË̤ÓÔ ÓËÛ› Ù˘ ¶ÔÏ˘ÓËÛ›·˜. ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο Ê˘ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ (ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜. ¶ÚÔÛʤÚıËΠ̿ÏÈÛÙ· Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ ÙË ıˆڛ· ÙÔ˘. ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Û¯‹Ì· Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ Û ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ¯¿ÚÙË.

Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË. ∞˘Ùfi Î·È ÌfiÓÔ ·ÚΛ ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ·ÚÎÙÈ΋ ˙ÒÓË. ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ Ù˘ ÔÔ›·˜ Ûʇ˙Ô˘Ó ·fi ˙ˆ‹. √È Ì·ıËÙ¤˜ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó Ù· ΛÌÂÓ· ÙˆÓ «ÛÙÈÁÌÈÔÙ‡ˆÓ» Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Ï·›ÛÈÔ Î·È Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ. Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÁÎÚÈı› Ì Ë›ÚÔ˘˜). π‰È·›ÙÂÚË ÌÓ›· Á›ÓÂÙ·È ÛÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ·ÔÌfiÓˆÛ‹ Ù˘ ·fi ÙȘ ¿ÏϘ ÛÙÂÚȤ˜ (ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ Ù‡ˆÓ Î·È Ù˘ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ Ù˘.850 Ì. Ë.. ∏ ‡·ÚÍË Ù˘ ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋˜ ÛÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ ÂËÚ¿˙ÂÈ ¤ÓÙÔÓ· ÙÔ Îϛ̷ ÙÔ˘ ÓfiÙÈÔ˘ ËÌÈÛÊ·ÈÚ›Ô˘. Â. √ ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›·. Ë ÔÔ›· ıˆÚÂ›Ù·È ÙÌ‹Ì· Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜. ∏ Ù¿ÍË Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì ÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∫ÔÚ·ÏÏÈÔÁÂÓÔ‡˜ ºÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜. ‚. Ô˘ Â›Ó·È ÍËÚ¿ ÂÚÈÙÚÈÁ˘ÚÈṲ̂ÓË ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. Î·È ÛÙËÓ ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋.) Î·È Ì¤ÛÔ ‡„Ô˜ 1. ΔÔ Ì¿ıËÌ· ÎÏ›ÓÂÈ Ì ÙË ÌÂϤÙË ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÙÔ˘ ΔÂÙÚ·‰›Ô˘ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ. ÁÈ· ÙÔ˘˜ ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘˜ 104 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY . ¢π¢∞∫Δπ∫∏ ∂¡√Δ∏Δ∞: ANTAPKTIKH ∏ ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋ Â›Ó·È ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ‹ÂÈÚÔ˜ Ì ¤ÎÙ·ÛË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË (¿Óˆ ·fi 13. ÛÙ. Á. Δ· ÓËÛÈ¿ Ô˘ ÙËÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó Â›Ó·È Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ı·Ï¿ÛÛÈ· ıËÏ·ÛÙÈο (. ¡¤· ∑ËÏ·Ó‰›·. ˘ÏÈÎfi Û¯ÂÙÈÎfi Ì ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜. Ô˘ Â›Ó·È ı¿Ï·ÛÛ· ÂÚÈÙÚÈÁ˘ÚÈṲ̂ÓË ·fi ÍËÚ¿. ·ÔÎÙÔ‡Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ˘ÎÓfiÙËÙ· Î·È Í¯‡ÓÔÓÙ·È Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ·ÁˆÌ¤ÓˆÓ ·Ó¤ÌˆÓ.200.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·104 ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·. ‰. ÙȘ Ôԛ˜ Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ Ë Ù¿ÍË. ÛÙÔ Ì¤ÛÔ ‡„Ô˜ Ù˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó ÔÈ ¿ÁÔÈ ¿¯Ô˘˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ Ô˘ ÛÎÂ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ Ù˘. Ë ÔÔ›· Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ÍÂÂÚÓ¿ ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë ·˘Ù‹ fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ Ë›ÚÔ˘˜. ÂÂȉ‹ ·ÒÙÂÚÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙˆÓ ËÂ›ÚˆÓ Â›Ó·È Ô ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÓÔËÙÈÎÔ‡ ¯¿ÚÙË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ªÈÎÚÔÓËÛ›·. √È ÛÎÏËÚ¤˜ ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋ Î·È Ë ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ Ù˘ ·ÔÌfiÓˆÛË ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó Û` ·˘Ù‹Ó.000 ÙÂÙÚ. ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·˜ Û˘Ó¯Ҙ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚ· Ê˘ÛÈο «ı·‡Ì·Ù·» ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ™ÙÔ ›‰ÈÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ ·ÏÏ¿ ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ËÌÈÛÊ·›ÚÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘.¯. ∂ȉÈο fï˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋. fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È Ì ÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ Ù˘ ·Ó›‰·˜ Ù˘). √È ·¤ÚȘ Ì¿˙˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¿Óˆ Ù˘ „‡¯ÔÓÙ·È. ‰ËÏ·‰‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ÂΛÓÔ Ù˘ ∞Û›·˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Á›ÓÂÙ·È Ë ÌÂϤÙË ÙÔ˘ Û¯‹Ì·Ùfi˜ Ù˘ Ì ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰È·ÌÂÏÈÛÌfi Ù˘. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂÏÂÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ÙˆÓ Â‰·ÊÈÎÒÓ ÂÍ¿ÚÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ¯ÔÓÙÚÈο ÙȘ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ Ù˘ (·Ú·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Î·È ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓÔ‡˜) Î·È ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ı¤ÛË Ù˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ¿ÏϘ Ë›ÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˆÎ·ÓÔ‡˜ Ô˘ ÙË ‚Ú¤¯Ô˘Ó. ∞ÎÔÏÔ˘ı› Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ı¤Û˘ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ ÛÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ¯¿ÚÙË. fiÛÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ. ¯ÏÌ. ΔÔ Ì¿ıËÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ì ÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙËÓ øηӛ· (∞˘ÛÙÚ·Ï›·. ¶ÔÏ˘ÓËÛ›·). ¶ÚÔÛÔ¯‹: ŸÏ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ˙. ¶ÚÔÛÔ¯‹: √È ›Ó·Î˜ ‰ÂÓ ·ÔÛÙËı›˙ÔÓÙ·È Î·È ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂͤٷÛ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ ˆ˜ ÂÚÁ·Ï›· ÌÂϤÙ˘. ηÙ‚¿˙ÔÓÙ·˜ Ôχ ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ¤ˆ˜ ÙȘ 55Ô ÓfiÙÈÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜. ªÂÏ·ÓËÛ›·. ¶ÚÔÛÔ¯‹ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â›Û˘ Î·È ÛÙËÓ Δ·ÛÌ·Ó›·. ∏ Ù¿ÍË Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ Ì ·˘Ù‹Ó ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ËÂ›ÚˆÓ (·Ó Î·È Â›Ó·È ¯ÒÚ·.

·ÚΛ Ó· ÛÎÂÊÙ› fiÙÈ Ë ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘˜ ˙˘Á›˙ÂÈ fiÛÔ ¤Ó·˜ ÂϤʷÓÙ·˜ Î·È fiÙÈ ÛÙ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·ÁÁ›· ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ ÌÔÚ› Ó· ÎÔÏ˘Ì‹ÛÂÈ ¿ÓÂÙ· ¤Ó·˜ ‰‡Ù˘. ¶ÂÚÓÒÓÙ·˜ ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ fiÏÔ Ô ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ ¤ÚÈÍ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÛËÌ·›Â˜. √È ÌÂÁ¿Ï˜ Ì¿˙˜ ÙÔ˘ Ï·ÁÎÙÔ‡ ÚÔÛÂÏÎ‡Ô˘Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÙȘ ÁÈÁ¿ÓÙȘ Á·Ï¿˙Ș Ê¿Ï·ÈÓ˜. √ ÚÒÙÔ˜ Ô˘ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔÓ ¡fiÙÈÔ ¶fiÏÔ ‹Ù·Ó Ô ¡ÔÚ‚ËÁfi˜ ∞ÌÔ‡‰ÛÂÓ ÙÔ 1911. ÔÈ ÓfiÙȘ ı·Ï·ÛÛ˜ Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋ Â›Ó·È ÏÔ‡ÛȘ Û ˙ˆ‹. ÛÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋ fï˜ ηٷʤÚÓÔ˘Ó Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÔÈ ÈÁÎÔ˘›ÓÔÈ. Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ˙Ò· Ù˘ °Ë˜. Ô ÔÔ›Ô˜ ηٷÁfiÙ·Ó ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ™È‚›ÛÙ· Ù˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ ∫ÔÚÈÓı›·˜. Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Ú·Û ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ¡fiÙÈÔ ¶fiÏÔ Ì ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ÛÙȘ 29 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1928. °È· Ó· ηٷϿ‚ÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔ Ì¤ÁÂıfi˜ ÙÔ˘˜. ªÂÚÈΤ˜ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Û ̋ÎÔ˜ Ù· 25 Ì. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÏfiÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ô ŒÏÏËÓ·˜ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ (¶›ÙÂÚ ¡Ù›ÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡˜). ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙËÓ ÍËÚ¿. Ì›· ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ‹Ú ›Ûˆ Ô ›‰ÈÔ˜. ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. Δ· ÌÈÎÚ¿ ÙˆÓ ÈÁÎÔ˘›ÓˆÓ fï˜ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Î·È ·fi ÌÂÚÈο ÌÂÁ·Ïfiۈ̷ ·Ú·ÎÙÈο Ô˘ÏÈ¿. ΔË ÛËÌ·›· ·˘Ù‹ ·Ú¤‰ˆÛ ÙÔ 1930 ÛÙÔÓ ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ μÂÓÈ˙¤ÏÔ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ μÔ˘Ï‹. ¤Ó· ı·Ï¿ÛÛÈÔ ·Ú·ÎÙÈÎfi Ô˘ ÂÈ‚ÈÒÓÂÈ Î˘ÓËÁÒÓÙ·˜ ÈÁÎÔ˘›ÓÔ˘˜. Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó ÌfiÓÔ Ì Ï·ÁÎÙfiÓ. ÌÔÚ› ηÓ›˜ ‡ÎÔÏ· Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ÁÈ·Ù› ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ Û˘Ìʈӛ˜ ··ÁÔÚÂ‡Ô˘Ó ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ·Ú·ÎÙÈÎÔ‡ ·fi ÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ÎfiÛÌÔ. °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·105 ÂϤʷÓÙ˜). fiÙ·Ó Í·Ó·‹Á ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌ›Ô. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¯¿ÚË ÛÙ· ÈÛ¯˘Ú¿ ÊÙÂÚ¿ ÙÔ˘˜ ‰Â ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÁˆÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜. ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÔÏÈ΋ ·ÚÎÔ‡‰· Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ ÔÏÈ΋˜ ˙ÒÓ˘. ªÈ· ÂÏÏËÓÈ΋ ÛËÌ·›· ÛÙÔÓ ¡fiÙÈÔ ¶fiÏÔ ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÂÍÂÚ¢ÓËÙ¤˜ Ù˘ ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋˜ ‹Ù·Ó Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ ªÂÚÓÙ. ∞ÎfiÌË Î·È ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ Û΢ÏÈÒÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ηٷÛÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ÈÛÔÚÚÔ›·. ªÂÁ¿Ï· ·Ú·ÎÙÈο. √ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ÙÚÔÊÈ΋˜ ·Ï˘Û›‰·˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ·˘ÙfiÓ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ÊÒÎÈ·–ÏÂÔ¿Ú‰·ÏË. fiˆ˜ ÔÈ ı·Ï·ÛÛÔ‚¿Ù˜. °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 105 .

560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·106 .

·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘ ı·ً…» (°ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ ªfiÓÙ·˜. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Ì ÙÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜ ∏ ÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô Ó· Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜ Ì ÙËÓ Ù¤¯ÓË. ∫¿ı ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ·Ó··Ú›ÛÙ·Ù·È ·fi οÔÈ· ÊÈÁÔ‡Ú· ‹ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚfiÛˆÔ.). ‰È·‚¿˙ÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÚÔ˜ Ù· Ô‡ ηÓ›˜ ηÙ¢ı‡ÓÂÙ·È. ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Î¿ı ÊÔÚ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù·. ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎfi ¯¿ÚÙË (‰ȿ‰·. ÔÚÔ¤‰ÈÔ. ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÈÛÔ¸„›˜ ηÌ‡Ï˜ Î·È Ó· ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ÙÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ‹ ÛËÌ›Ԣ. ÎÔÈÏ¿‰·. ¶ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË Ô˘ οı ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi ÎfiÛÌÔ Î·È ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·107 TETPA¢IO EP°A™IøN ∂¡√Δ∏Δ∞ Ã∞ƒΔ∂™ ∞1. ¶·Ú·ÙËÚÔ‡Ó Ù· ¤ÚÁ· ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Î·È ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ Û¿ÙÈÚ·˜. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ¿ÓÙˆ˜. Ô˘ Ì ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜. ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ó È‰¤Â˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ Û˘ÓÔÌ‹ÏÈÎÔ› ÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ¯·ÚÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ô˘ Ë ›‰È· Ë ÂÙ·ÈÚ›· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ. ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È ¤Ú·ÛÌ· Û ÌÈ· ȉÂÔÏÔÁÈ΋ Î·È Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË. ∏ ʇÛË ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË Â›Ó·È ˘ÂÚÛ˘Ì˘Îӈ̤ÓË. ¢ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ ÌÈ· ÂÚ›ÏË„Ë ÙÔ˘ ÙÔ›Ô˘. ˆ˜ ¤ÚÁÔ Ù¤¯Ó˘ Á›ÓÂÙ·È Ô ›‰ÈÔ˜ ۇ̂ÔÏÔ. °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 107 . √È Ì·ıËÙ¤˜ Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ ¯·ÚÙÒÓ ˆ˜ ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘. ª¤Û· ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Î·È Ë Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ‚Ô‡ÏËÛ‹˜ ÙÔ˘ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∞Ó·ÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡˜ Î·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔ‡˜ ¯¿ÚÙ˜. ∂ÓÒ Ô ¯¿ÚÙ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ۇ̂ÔÏ·. ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2001). √ ¯¿ÚÙ˘ ·ÔÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÈÛÙfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Á›ÓÂÙ·È Ì¤ÛÔ ¤ÎÊÚ·Û˘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜. ¤Ó·˜ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ Û¯ÔÏÈ·ÛÌfi˜ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ̤۷ ·fi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ‰ÔṲ̂Ó˜ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. ∏ ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· Â›Ó·È Î·Ù¿ ηÓfiÓ· Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÁˆÔÏÈÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. ¢È·‚¿˙ÂÙ·È ‰ËÏ·‰‹ fiˆ˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ. Δ¤ÏÔ˜. ÙË ÌÔÚÊ‹ ‹ ÙÔÓ ÛˆÌ·ÙÈÎfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘ ˘ÔÓÔ› ¿ÌÂÛ· ‹ ¤ÌÌÂÛ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÈ¤‰ˆÛ˘ Î.¿. Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ó· ‰È·‚¿˙Ô˘Ó Î·È Ó· ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÙÔ ˘fiÌÓËÌ¿ ÙÔ˘ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ·ÓÙÏÔ‡Ó ÁˆÁÚ·ÊÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ·˘ÙfiÓ. Ê·Ú¿ÁÁÈ. ÁÈ· Ó· ·Ó··Ú·ÛÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ÔÓÙfiÙËÙ˜. ÙËÓ Î›ÓËÛË. ¶ÂÚ›·ÙÔ˜ ÛÙÔ ‡·ÈıÚÔ (ÂÚÁ·Û›· ‰›Ô˘) ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›: ñ ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ¤Ó·Ó ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎfi ¯¿ÚÙË. ∞˘Ù‹ Ë ÂÈÎfiÓ· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∞2. ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. ÙËÓ ¤Ó‰˘ÛË. ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ú¿ÍÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ó¤· ¤ÚÁ· ›Ù ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ¯·ÚÙÒÓ Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ÙÔ˘ ÎÔÏ¿˙ ›Ù ۯ‰ȿ˙ÔÓÙ·˜ ¯¿ÚÙ˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹. ÂËÚ·Ṳ̂ÓË ¿Ú· Ôχ ·fi Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÊÔÚ¿ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘. ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ “ηϋ” Î·È “·Ó¿ԉ˔. «…√ ¯¿ÚÙ˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ÌÈ· ÂÈÎfiÓ·.

560_08

KATHIGITI A

04-11-08

13:33

™ÂÏ›‰·108

ñ ¡· ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘ ÛÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ηÈ
¯Ú‹ÛÂȘ (ηÏÏȤÚÁÂȘ, ‰ÚfiÌÔÈ, ÔÈÎÈÛÌÔ› ÎÙÏ.).
ñ ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Û˘Û΢¤˜ (‰¤ÎÙ˜) ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ı¤Û˘ (GPS) ηÈ
Ó· ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ‹ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó.
∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi
·. ΔÔ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘
‚. ™¯ÔÏÈÎfi˜ ¿ÙÏ·˜
Á. ΔÔÔÁÚ·ÊÈÎÔ› ¯¿ÚÙ˜ Ù˘ °.À.™. Îϛ̷η˜ 1:50.000
‰. √È ¯¿ÚÙ˜ Î·È ÔÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ΔÂÙÚ·‰›Ô˘ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ
Â. ¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈο, ¯Ú‹ÛË Ù˘ Û˘Û΢‹˜ (‰¤ÎÙ˘) ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ı¤Û˘
(GPS) Ì ÂÓۈ̷و̤ÓÔ Î·È Áˆ·Ó·ÊÂṲ́ÓÔ ÙÔÓ „ËÊÈ·Îfi ¯¿ÚÙË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ı· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ‰›Ô.
¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË
∏ ‰È‰·Ûηϛ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÁÂÓÈο ‡ÎÔÏË, ÂÂȉ‹ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙË ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘. π‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ··ÈÙÂ›Ù·È ÌfiÓÔ ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ ı¤Ì·Ù·:
·) ÛÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ÙˆÓ Û˘Ì‚fiÏˆÓ ÙÔ˘ ˘ÔÌÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ¯¿ÚÙË,
‚) ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ Îϛ̷η˜,
Á) ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ Ù˘ ı¤Û˘ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË Î·È ÛÙÔÓ
Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ,
‰) ÛÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ¯Ú‹Û˘ Ù˘ ˘Í›‰·˜ ÛÙÔÓ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi.
¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ú¤ÂÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ηٷÓÔÔ‡Ó ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ÈÛÔ¸„ÒÓ Î·Ì˘ÏÒÓ, Ó· ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ˘„ÔÌÂÙÚÈ΋ ÏËÚÔÊÔÚ›· Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ú¤¯Ô˘Ó Î·È Ó· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙȘ ÌÔÚʤ˜
ÙÔ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË (ÏfiÊÔ˘˜, ÎÚËÌÓÔ‡˜, Ê·Ú¿ÁÁÈ· Î.¿.).
∂Ó‰ÂÈÎÙÈο, fiÙ·Ó ÔÈ ÈÛÔ¸„›˜ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó Ôχ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó ÌÈ· Ôχ ·fiÙÔÌË
Ï·ÁÈ¿ ηÈ, fiÙ·Ó Û˘Ì›ÙÔ˘Ó, ¤Ó·Ó ÎÚËÌÓfi. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, fiÙ·Ó ·¤¯Ô˘Ó Ôχ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó ÌÈÎÚ¤˜ ÎÏ›ÛÂȘ Î·È ÔÌ·Ïfi ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ.
π‰È·›ÙÂÚ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ
∞) ∏ ¿ÛÎËÛË, fiˆ˜ ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ΔÂÙÚ¿‰ÈÔ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ, ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ‰›Ô˘, ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÌÔÚ› Ó· ˘ÏÔÔÈËı› ̤۷ ÛÙËÓ Ù¿ÍË. √ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ¿ÛÎËÛ˘ Â›Ó·È Ë ÂÍÔÈΛˆÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ¯·ÚÙÒÓ ÛÙÔ ‰›Ô. ™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ
ÂÚ›ÙˆÛË Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ı· Ú¤ÂÈ, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ›‰È· ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·, Ó· ÚÔÌËı¢Ù›
ηٿÏÏËÏÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜ ·fi ÙË °.À.™. (°ÂˆÁÚ·ÊÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ™ÙÚ·ÙÔ‡, www.gys.gr) ‹ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ ¯¿ÚÙ˜ ·fi ¿ÏϘ ËÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ ı· ÂÈϤÍÂÈ Ó· ÂÎÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ
¿ÛÎËÛË ‰›Ô˘.
μ) ∏ ¯Ú‹ÛË Û˘Û΢ÒÓ (‰ÂÎÙÒÓ) ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ı¤Û˘ (GPS) ÎÚ›ÓÂÙ·È
ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋ Î·È ÂӉ›ÎÓ˘Ù·È ÌfiÓÔ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Â›Ó·È ÂÍÔÈÎÂȈ̤ÓÔ˜ Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Û΢¤˜ (ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· ÌÂÏÂÙËıÔ‡Ó Ù· ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È· ¯Ú‹Û˘ ÙˆÓ Û˘Û΢ÒÓ
Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó). ∂›Û˘, ıˆÚÂ›Ù·È ··Ú·›ÙËÙË Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ÙˆÓ Û˘Û΢ÒÓ Áˆ·Ó·ÊÂÚÌ¤ÓˆÓ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ˘Ô‚¿ıÚˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ fiÔ˘ ÚfiÎÂÈÙ·È
Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ¿ÛÎËÛË ‰›Ô˘.

108 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞

ñ

∞’ °Àª¡∞™πOÀ

ñ

BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY

560_08

KATHIGITI A

04-11-08

13:33

™ÂÏ›‰·109

£∂ª∞Δπ∫∏ ∂¡√Δ∏Δ∞: ºY™IKO ¶EPIBA§§ON 
¢π¢∞∫Δπ∫∏ ∂¡√Δ∏Δ∞: ¶§ANHTE™

μ1.1 ∫·Ù·Û΢¿˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜

« ∞Ó Ô ◊ÏÈÔ˜ ›¯Â ̤ÁÂıÔ˜ Ï˘ÓÙËÚ›Ô˘, Ô ¶ÏÔ‡ÙˆÓ·˜ ı· ‹Ù·Ó ÌÈÎÚfi˜ Û·Ó Î·ÚÊ›ÙÛ· Î·È ı· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó 4,2 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Ì·ÎÚ‡ÙÂÚ· ». ∏ ·ÂÚ·ÓÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¤ÁÈÓ ηχÙÂÚ·
·ÓÙÈÏËÙ‹ ¯¿ÚË Û ¤Ó· Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÔ˘, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔ 2005 Î·È Î·Ù·Ï¿Ì‚·Ó ÙË ÌÈÛ‹
ÂÚ›Ô˘ μÚÂÙ·Ó›·, ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ̤¯ÚÈ Ù· ‚fiÚÂÈ· ÓËÛÈ¿ ™¤ÙÏ·ÓÙ. ΔÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ
ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ «SpacedOut» Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙË ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ∂ıÓÈ΋ ∂‚‰ÔÌ¿‰· ∂ÈÛÙËÌÒÓ.
ΔÔ ÁÈÁ¿ÓÙÈÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ÙÔÓ ◊ÏÈÔ, ÙÔ˘˜ Ï·Ó‹Ù˜, ÙÔÓ ÎÔÌ‹ÙË ÙÔ˘ ÿÏÂ˚, ηıÒ˜ ηÈ
ÔÚÈṲ̂ӷ ÛÒÌ·Ù· Ù˘ ˙ÒÓ˘ ∫Ô‡ÈÂÚ ¤Ú· ·fi ÙËÓ ÙÚԯȿ ÙÔ˘ ¶ÔÛÂȉÒÓ·. ∫·È Ù· 17 ÛÒÌ·Ù·
·Ó··Ú·ÛÙ¿ıËÎ·Ó Ì ·ÊËÚË̤ӷ ÁÏ˘Ù¿, ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‹Ù·Ó ÂÚ›Ô˘ ¤Ó· ̤ÙÚÔ. « ∞Ó
Ù· ÌÂÁ¤ıË ‹Ù·Ó Î·È ·˘Ù¿ ˘fi Îϛ̷η, Ô ◊ÏÈÔ˜ ı· ›¯Â ‰È¿ÌÂÙÚÔ Û¯Â‰fiÓ 100 ̤ÙÚ· Î·È Ô ¶ÏÔ‡ÙˆÓ·˜ ı· ›¯Â ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÂÔÓÈÔ‡ », ÂÍ‹ÁËÛ ÛÙÔ BBC Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¡¿ÈÙ˙ÂÏ
ª¿ÚÛ·Ï. ™ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·˘Ùfi Ô ◊ÏÈÔ˜ ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠÛÙÔ ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ Jordell Bank ÙÔ˘ ΔÛ¤Û·˚Ú, Ï›ÁÔ ÓÔÙÈfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜, Ë °Ë ÂÚ›Ô˘ ‰¤Î· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Ì·ÎÚ‡ÙÂÚ·
ÛÙËÓ ›‰È· ÂÚÈÔ¯‹, ÂÓÒ Ô ¶ÏÔ‡ÙˆÓ·˜ (Ô ÔÔ›Ô˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó Ï·Ó‹Ù˘) ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠÛÙÔ ∞ÌÂÚÓÙ›Ó Ù˘ ™ÎˆÙ›·˜, ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ Û¯Â‰fiÓ ¿ÎÚÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √ √˘Ú·Ófi˜, Ù¤ÏÔ˜, ›¯Â ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ÛÙÔ
ª·ı, ÙËÓ fiÏË fiÔ˘ ˙Ô‡ÛÂ Ô √˘›ÏÈ·Ì Ã¤ÚÛÂÏ, fiÙ·Ó ·Ó·Î¿Ï˘„ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË ÙÔ 1781». (∞fi‰ÔÛË ·fi ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Focus, M¿ÚÙÈÔ˜ 2005)
∏ ηٷÛ΢‹ ÂÓfi˜ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ‡ÎÔÏË ˘fiıÂÛË, ȉȷ›ÙÂÚ· ·Ó Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· Û¯ÂÙÈ΋ ·›ÛıËÛË ÙˆÓ ·ÔÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ Ï·ÓËÙÒÓ ·fi ÙÔÓ ◊ÏÈÔ, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ‰È·Ì¤ÙÚˆÓ ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ·‰‡Ó·ÙÔÓ Û ¤Ó·Ó ÎÏÂÈÛÙfi ¯ÒÚÔ Ó· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ì›· ÌfiÓÔ Îϛ̷η ÁÈ· ÙȘ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Ï·ÓËÙÒÓ ·fi ÙÔÓ ◊ÏÈÔ Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜. °È· Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi,
ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷʇÁÔ˘Ó ÛÙË Ï‡ÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ‰‡Ô ÎÏÈÌ¿ÎˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘
ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘.
(™ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘, ÌÂ
ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ·ÔÛÙ¿ÛˆÓ:
http://9dim-rethymn.reth.sch.gr/contents_gr/scilab/1st_sci.fair/solarmodel.htm
http://www.dapontes.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=168&Itemid=46 )
™ÙËÓ Ú¿ÍË Ë ¿ÛÎËÛË ‰Â ˙ËÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó Ù· Û¯ÂÙÈο ÌÂÁ¤ıË ÙˆÓ Ï·ÓËÙÒÓ Ô‡Ù ÛÙȘ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ. ∞ÚΛ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó Û ÌÈ· ÂÈηÛÙÈ΋ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ (Û¯ÂÙÈ΋ ı¤ÛË ÙˆÓ Ï·ÓËÙÒÓ) Ì ˘ÏÈο Î·È ÙÚfiÔ˘˜ Ô˘ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ı· ÂÈϤÍÔ˘Ó. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ‡·ÚÍË ÂÓfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ù· Ô˘Ú¿ÓÈ· ÛÒÌ·Ù· ·ÏÏËÏÂȉÚÔ‡Ó
Î·È ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙȘ ı¤ÛÂȘ Î·È ÙȘ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜.

°∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞

ñ

∞’ °Àª¡∞™πOÀ

ñ

BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 109

560_08

KATHIGITI A

04-11-08

13:33

™ÂÏ›‰·110 

¢π¢∞∫Δπ∫∏ ∂¡√Δ∏Δ∞: ATMO™ºAIPA

μ2. KANONTA™ À¶√£∂™∂π™ °π∞ Δπ™ ™À¡£∏∫∂™ ¶√À ∂¶π∫ƒ∞Δ√À¡ ™∂ ªπ∞ ∏¶∂πƒ√

¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ›:
ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔ Îϛ̷ ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜.
ñ ¡· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙË ÛËÌ·Û›· ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÂÓÓÔÈÒÓ fiˆ˜ «ÁˆÁÚ·ÊÈΤ˜ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜» Î·È «ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜».
ñ ¡· Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó ÙÔ Îϛ̷ Ì ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ.
ñ ¡· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¿ÛÎËÛË (·ÓÙÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ Ë›ÚÔ˘) ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Î·È ÛÙË Ê‡ÛË ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ·ÛÙÚÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÁˆÏÔÁÈÎÒÓ
·ÈÙ›ˆÓ Î·È ÛÙË ‰È¿ÚÂÎÂÈ· ÂηÙÔÌÌÚ›ˆÓ ÂÙÒÓ.
ñ ¡· ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡, ·ÔΈ‰ÈÎÔÔ›ËÛ˘ Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ¯·ÚÙÒÓ
ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ.
ñ ¡· Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó ÙÔ Îϛ̷ Î·È ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ Ì ÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È Û˘Ó‹ıÂȘ.
∂ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi
ΔÔ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘
¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË
·) √ ηıËÁËÙ‹˜ ˙ËÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ΔÂÙÚ¿‰ÈÔ ∂Á·ÛÈÒÓ Î·È Ó· ÂÎÙÂϤÛÔ˘Ó ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·ÓÙÈÛÙÚÔÊ‹˜ Ù˘ Ë›ÚÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ
‚‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ηıÔ‰ËÁ› ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÚÌËÓ‡ÔÓÙ·˜ Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È.
‚) ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ÁˆÁÚ·ÊÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Ó· ÙȘ
Û˘Ó‰˘¿ÛÔ˘Ó Ì ÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ ËÌÈÛÊ·›ÚÈÔ. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ Îϛ̷ ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜
(·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔÓ πÛËÌÂÚÈÓfi, ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ˘„fiÌÂÙÚÔ, ÚfiÏÔ˜ ÔÚÔÛÂÈÚÒÓ
ÎÙÏ.), ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ··ÓÙ‹ÛÂȘ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÂÓ¿ÚÈ· Ô˘ Ó· Û˘Ì‚·‰›˙Ô˘Ó Ì ÙȘ ÁÂÓÈΤ˜ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. √È
··ÓÙ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌÔÓԉȿÛٷ٘, ÁÈ·Ù› ÔÈ Ê˘ÛÈΤ˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ Â›Ó·È ÔÏ˘·Ú·ÁÔÓÙÈΤ˜ Î·È fi¯È ·fiÏ˘Ù· ÚԂϤ„È̘. √ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔÓ
ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ› Ô Ì·ıËÙ‹˜ Î·È Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ̤ۈ
ÁfiÓÈÌÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÛÙËÓ Ù¿ÍË. ∫¿Ùˆ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ Ú›ÛÌ·, Èı·ÓÔ› ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ› Î·È ··ÓÙ‹ÛÂȘ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÛÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ Ï·›ÛÈÔ:
™ÙÔ ‚ÔÚÂÈfiÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Ë›ÚÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈÛÙÚ·Ê› Î·È ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÌÂÙ¿ıÂÛË Ù˘ °Ë˜ ÙÔ˘ ¶˘Úfi˜ ÂÈÎÚ·Ù› ÙÚÔÈÎfi Îϛ̷ Î·È ‚Ï¿ÛÙËÛË, ÌÂÁ¿ÏÔ ‡„Ô˜ ‚ÚÔ¯‹˜ Î·È ÌÈÎÚ¿ ÛÂ
·Ó¿Ù˘ÍË ˘‰ÚÔÁÚ·ÊÈο ‰›ÎÙ˘· (ÌÈÎÚ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¯¤ÚÛÔ˘). ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÈ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ÚÔ‹˜
ÙˆÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ Û ۯ¤ÛË Ì ۋÌÂÚ· ÔÙ·ÌÒÓ ı· Â›Ó·È ÁÂÓÈο ·fi Ù· ‰˘ÙÈο ÚÔ˜ Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο,
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÚÔÛ¯ÒÛÂȘ ÛÙȘ ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Ӥ˜ ‰ÂÏÙ·˚Τ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο.
√È ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÛÙÔ ÓÔÙÈfiÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Ó¤·˜ Ë›ÚÔ˘ ı· Â›Ó·È „˘¯ÚfiÙÂÚ˜ Î·È ÍËÚfiÙÂÚ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó. ™ÙË ı¤ÛË fiÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ì ÙÔÓ ∞Ì·˙fiÓÈÔ Î·È Ù·
ÙÚÔÈο ‰¿ÛË ÛÙË Ó¤· ‹ÂÈÚÔ ı· ¤¯Ô˘Ì ÂÚËÌÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ, ¯·ÌËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Î·È Ôχ ÈÔ
„˘¯Ú¤˜ Û˘Óı‹Î˜ (ÔÏÈΤ˜), ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙ· ÓÔÙÈfiÙÂÚ· ÁˆÁÚ·ÊÈο Ï¿ÙË.

110 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞

ñ

∞’ °Àª¡∞™πOÀ

ñ

BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY

ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ÔÏ˘·Ú·ÁÔÓÙÈÎfi Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·È Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ï‡ÛÂȘ.2. Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ˘ÔÌÓ‹Ì·ÙÔ˜. ∫Ú›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ¯ÚfiÓÔ. ·Ú¿ ÌfiÓÔ Û Îϛ̷η ÁˆÏÔÁÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘ (¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Î·È ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¤ÙË). Á›ÓÔÓÙ·È ÈηÓÔ›: ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ˆÎ·ÓÒÓ ˆ˜ ‰ÚfiÌˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ·Á·ıÒÓ. Ì ˘‰ÚÔÁÚ·ÊÈο ‰›ÎÙ˘· ÌÈÎÚÒÓ ·ÚÔ¯ÒÓ. ¢π¢∞∫Δπ∫∏ ∂¡√Δ∏Δ∞: Y¢PO™ºAIPA μ3. ÙÔ Ò˜ Ë ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi ÌÔÚ› Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÚÔʛ̈Ó) Î·È Ó· ‰È·Ù˘ÒÛÔ˘Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ. Δ·Í›‰È ÛÙÔ˘˜ ˆÎ·ÓÔ‡˜ Î·È ÛÙȘ ı¿Ï·ÛÛ˜ Ì ÙÔÓ °ÎÔÛÈÓ‡ √È Ì·ıËÙ¤˜. Δ· Ê˘ÛÈο ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È ‹ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Î·È ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È Û Ӥ· ›‰Ë. Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ Ì¤Û· ·fi ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ Ô ¯¿ÚÙ˘ ·Ú¤¯ÂÈ. ŸÏ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚Ô‡Ó Ì¤Û· Û ϛÁ· ¯ÚfiÓÈ· ‹ ·ÈÒÓ˜. √È Ì·ıËÙ¤˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó. ™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ÔÈ ÂÓ‰ÔÁÂÓ›˜ Î·È ÔÈ Â͈ÁÂÓ›˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ηÙÔÚıÒÓÔ˘Ó Ó· ÂÍÔ̷χÓÔ˘Ó Ù¤ÙÔȘ ÚÈ˙ÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ÏÈıfiÛÊ·ÈÚ· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. μ3.¯. ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ·˘Ù¤˜. ηıÒ˜ Î·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Îϛ̷ÙÔ˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ̤۷ ÛÙËÓ Ù¿ÍË. fiˆ˜ ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ·Ô‰Ôı› ·fi ÙÔÓ °ÎÔÛÈÓ‡ Î·È ÙËÓ Èı·Ó‹ ¤Î‚·Û‹ Ù˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ ‰ÈÒÚ˘Á·˜. ÂÓÒ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó Èı·Ó¤˜ ÂÛٛ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛˆÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘ÌÂÚ¿ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ‹‰Ë ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÓÂÚÔ‡ ı· ÂÓÙ·ı›. Δ√ ¡∂ƒ√ ™Δ∏ ºÀ™∏ ∏ ¿ÛÎËÛË ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¿ÓÈÛË Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙË Ê‡ÛË. ÂÓÒ ÔÈ ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÔÌ·ÏfiÙÂÚ˜ Î·È Ì ÌÈÎÚ¤˜ ÎÏ›ÛÂȘ. °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 111 .1. ÙËÓ Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ Â¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÁÏ˘ÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡ ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ Î·È Ó· ÙË Û¯ÔÏÈ¿ÛÔ˘Ó. ∞ÓÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ‰È·Ì¿¯Â˜ (fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÈÛÙÔÚ›· ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÂÙÒÓ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜ ·ÏÏ¿ Èı·ÓÒ˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ Ï·ÓËÙÒÓ Ì¤Û· Î·È ¤Íˆ ·fi ÙÔ ËÏÈ·Îfi Ì·˜ Û‡ÛÙËÌ·. √È Ì·ıËÙ¤˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È ·ÎfiÌË Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó Èı·Ó¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ (. √È ‰˘ÙÈΤ˜ ·ÎÙ¤˜ ı· Â›Ó·È ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·fiÎÚËÌÓ˜ Î·È Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ÎÏ›ÛÂȘ (‡·ÚÍË ÔÚÔÛÂÈÚ¿˜). ·ÏÏ¿ Î·È Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ) ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ fiÚˆÓ. ·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÌÈ· ·Ï‹ ÈÛÙÔÚ›·. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡ ¯¿ÚÙË. ø∫∂∞¡√π ∫∞π £∞§∞™™∂™ √ ÚÒÙÔ˜ ¯¿ÚÙ˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì¿ıËÌ· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ μÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ ª·ıËÙ‹.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·111 ¶Â‰ÈÓ¤˜ ÂÚËÌÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ Ó¤·˜ Ë›ÚÔ˘. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÂÎÌËÚÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÛÙÔȯ›· ·fi ÙÔÓ Δ‡Ô ‹ ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ¯¿ÚÙ˜ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛ˘Ó¿„Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÂÈÙÔ›¯ÈÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ¯¿ÚÙË.

√È Ì·ıËÙ¤˜.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·112 ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙË ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. ¯ÏÌ. Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ √.∞. ∏ ÂÎÙ›ÌËÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋. ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó ÂÂÈṲ̂ÓÔ˜ fiÙÈ Ô ∫ÔÏfiÌ‚Ô˜ ›¯Â ·Ô‚È‚·ÛÙ› ÙÔ 1492 ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ πÓ‰ÈÒÓ.000 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜.719. Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ Î·È Î·Ù·Û΢¿ÛÂÈ ÙË ¢ÈÒÚ˘Á· ÙÔ˘ ™Ô˘¤˙.000.000. ŸÛÔÈ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÂÈ‚›ˆÛ·Ó Á‡ÚÈÛ·Ó ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ô ª·ÏÌfi· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÂÚ›Ï˘Ô˜ fiÙÈ ‰Â Û˘Ó¿ÓÙËÛ·Ó Ù›ÔÙ· ·fi ÙȘ πÓ‰›Â˜. ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÎÈ ¿ÏÏ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ù¯ÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó Î·È Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙË ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜.3. ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ Î¿ÔÈ· «ÈÓ‰È΋ fiÏË». ∫·È Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Û ÏËı˘ÛÌfi fiÏÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ (ÂÚ›Ô˘ 11. ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤ı·Ó·Ó ·fi ÂÚÁ·ÙÈο ·Ù˘¯‹Ì·Ù·.¶. ∏ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Δ˙·Î¿ÚÙ· ¤¯ÂÈ ¤ÎÙ·ÛË 560 ÙÂÙÚ.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜. (http://sfrang. Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ 1513 ¿ÊËÛ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ·ÎÙ‹ Ù· ÏÔ›· Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙË ˙Ô‡ÁÎÏ· Ù˘ ¿ÁÓˆÛÙ˘ ¯ÒÚ·˜. ·ÏÏ¿ ÂΛ. ·fi ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¿Ô„Ë. ÂÂȉ‹ Ë ¯ÒÚ· ·˘Ù‹ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÈÎÈÏ›· ÛÙÔȯ›ˆÓ. ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ì¤Û· ·fi ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙË ‰È¿ÓÔÈÍË Ù˘ ¢ÈÒÚ˘Á·˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·Ì¿.∏. ΔÔ 2000 Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Û ٷ 212. Ë πÓ‰ÔÓËÛ›· Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û ÏËı˘ÛÌfi ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈ΋ ¯ÒÚ· Ù˘ °Ë˜. ·ÏÏ¿ ·˘Ù¤˜ Ê¿ÓËΠӷ ·ÔÎÙÔ‡Ó Èı·ÓfiÙËÙ˜ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘. ‰ËÏ·‰‹ 7-8 ¿ÓıÚˆÔÈ ÙËÓ Ë̤ڷ.). B3. ∏ ÌÂϤÙË Ù˘ πÓ‰ÔÓËÛ›·˜ Û ‚¿ıÔ˜ ·fi ÙË Û¯ÔÏÈ΋ °ÂˆÁÚ·Ê›· Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ·‰‡Ó·ÙË.. ÓËÛȈÙÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.580. ∏ Û‡Ó‰ÂÛË ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ Î·È ‰˘ÙÈ΋˜ ·ÎÙ‹˜ ÙˆÓ ∏. ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÎÏ. ŒÎÙÔÙÂ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ 19Ô ·ÈÒÓ· ˘‹ÚÍ·Ó Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ȉ¤Â˜ ÁÈ· ¤Ó· ηӿÏÈ. ΛÙÚÈÓÔ ˘ÚÂÙfi Î·È ÂÏÔÓÔÛ›· ÂÚ› ÙÔ˘˜ 22. ΔÔ 1876 Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠÌÈ· Á·ÏÏÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ›¯Â ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ §ÂÛ¤„.htm) ™˘ÌÏËڈ̷ÙÈο.000 ÙÔ 1995) Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ÙÚÈÏ¿ÛȘ ·fi ÙÔ˘˜ ı·Ó¿ÙÔ˘˜ (1. ΔÔ 1878 Ë ÂÙ·ÈÚ›· ‹Ú ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ∫ÔÏÔÌ‚›·˜ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÁÈ· ¤Ó·ÚÍË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ÛÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· 1881-1889 ÂÎÙÂϤÛÙËÎ·Ó Ù· ¤ÚÁ· ‰È¿ÓÔÈ͢.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ηÈ. ηıÒ˜ Î·È ÙȘ Û˘Ó¤ÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ̤ۈ Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‹Ù·Ó ÙfiÙ ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÈÛÊ·Ï‹˜ (Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Ì πӉȿÓÔ˘˜.) ΔÂÏÈ΋ ÒıËÛË ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ¤‰ˆÛÂ Ë Î·Ù·Û΢‹ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ¢ÈÒÚ˘Á·˜ ÙÔ˘ ™Ô˘¤˙.000. 1475-1517). ª¤Û· ·fi ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÓfiÙËÙ· ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È ÌÈ· ¿ÏÏË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ πÓ‰ÔÓËÛ›·˜: ∞˘Ù‹ 112 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY . fiÙ·Ó ·Ó·Î·Ï‡ÊıËÎ·Ó ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1840 ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· ¯Ú˘ÛÔ‡ ÛÙËÓ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ·.∂. ÛÙËÓ ¿ÏÏË ¿ÎÚË. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ·ÊÔ‡ ÔÈ ÁÂÓÓ‹ÛÂȘ (4. ‚Ú‹Î·Ó ÌfiÓÔ ı¿Ï·ÛÛ·.000 ÙÔ ›‰ÈÔ ¤ÙÔ˜).000. Ô˘ Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· Û˘ÁÎÚ·ÙËıÔ‡Ó ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ.000 οÙ. ∂›¯Â ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ˆ˜ ÚÒÙÔ˜ ∂˘Úˆ·›Ô˜ ÙÔÓ ∂ÈÚËÓÈÎfi øηÓfi Î·È ‰ÂÓ ÙÔ Î·Ù¿Ï·‚Â. ÙÔ 2010 ı· ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ‹ ı· ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 240. ªÂÙ¿ ·fi ÂÍÔÓÙˆÙÈÎfi Ô‰·Úfi‰ÚÔÌÔ Ì¤Û· ·fi ÙË ‰‡Û‚·ÙË ˙Ô‡ÁÎÏ· Ë ·Ô‰ÂηÙÈṲ̂ÓË ÔÌ¿‰· ¤ÊÙ·Û Û ¤Ó· ‡„ˆÌ· Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ·ÎÙ‹˜ Î·È Â›‰Â ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘ ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ «Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ‰È¤Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ¶·Ó·Ì¿ ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔÓ 16Ô ·ÈÒÓ· Ì ÙÔÓ πÛ·Ófi Ù˘¯Ô‰ÈÒÎÙË Vasco Nunes de Balboa (ª·ÏÌfi·. Δ∞•π¢π ™Δπ™ ª√§√À∫∂™ (°ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ πÓ‰ÔÓËÛ›·) ∞Ó Ë π·ˆÓ›· Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ÈÛ¯˘Úfi.500.com/historia/selida624. øÛÙfiÛÔ Ë πÓ‰ÔÓËÛ›· ¤¯ÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÎfiÌ· fiÏÂȘ Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ 1. ñ ¡· ÂÎÙÈÌÔ‡Ó Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‹ ¿ÏÏ· ÔʤÏË Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ¤ÚÁˆÓ.

ñ ΔËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÚÔ‚ÏÂÊıÔ‡Ó Û fiÏË ÙÔ˘˜ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ. Ó·˘ÙÈÏȷΤ˜ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÓËÛȈÙÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ. Ë ÔÔ›· ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÛÙËÓ ·Ó¤¯ÂÈ· Î·È Èı·Ófiٷٷ ÛÙË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË.¯. ·ÏÏ¿ Î·È Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›‰Ô.4.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·113 ̤۷ ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÂÍÂÚ¢ÓËÙ‹. ∞Ó ÔÈ Î·ÏÏȤÚÁÂȘ Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó. ñ ™‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ‰ÈfiÚıˆÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ·. fi¯È ÌfiÓÔ Û ÙÔÈÎfi. ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ¤‰ÈÓ ÔÏϤ˜ ¢ηÈڛ˜ ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ (Û‡ÛÙËÌ· Ê˘ÛÈÎÔ‡ Î·È ·ÓıÚˆÔÁÂÓÔ‡˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·˙ËÙ¿ Ó¤Ô˘˜ ÙfiÔ˘˜ Î·È ·ÓÔ›ÁÂÈ Ó¤Â˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜. fiÙ·Ó Ì·›ÓÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ Ë ‡·ÚÍË ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ·ÓıÚÒˆÓ. B3. Ó· οÓÔ˘Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ù¤ÙÔÈ· ı¤Ì·Ù·. ñ √È ÚÔÛ¿ıÂȘ ‰¤ÛÌ¢Û˘ ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÙ·ÌÒÓ ‹Ù·Ó ÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È¤ÍÔ‰Ô (·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË). ñ ΔÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ô˘ ¿ÓÔÈÍ·Ó Ù· Ù·Í›‰È· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÍÂÚ¢ÓËÙÒÓ. ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Î·È Â˘ÓÔ› ÙÚfiÔ˘˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 113 . ‚) ŸÙÈ ÎÔÈÓˆÓÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿Ï˘ Îϛ̷η˜ ‰Â χÓÔÓÙ·È Ì ÚÔÛˆÈ΋ ‰Ú¿ÛË. ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·˜ ÙȘ Ó·˘ËÁÈΤ˜. ª¤Û· ·fi ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó: ñ ΔÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô‰ËÁ› (Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ) Ë ı¿Ï·ÛÛ· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰È·Î›ÓËÛË È‰ÂÒÓ. ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ÙÔ˘ ı·Ï·ÛÛÔfiÚÔ˘. fiÛÔ Î·È ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›¯·Ó Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÓÔËÙ¿ Û ‚¿ıÔ˜ Ù· ÔÈÎÔÏÔÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Ù¿ ÚÔηϤÛÂÈ Ë ·ÏfiÁÈÛÙË Â¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÛÙÔÓ Ê˘ÛÈÎfi ¯ÒÚÔ (ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Î·È ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ). ÙfiÛÔ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ·ÚfiÌÔÈ· ÂÌÂÈÚ›·. ∏ ÌÂϤÙË ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘ Î·È Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ·fi ¿ÏϘ ËÁ¤˜ ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ fiÙÈ: ñ ∞˘Ù¿ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙÔ ËÌÈÂÚËÌÈÎfi Îϛ̷ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· fï˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ. ñ ΔË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ (. ¶ÚÔÛÔ¯‹: ∏ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È Ì ÌˉÂÓÈÛÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË. Ë Ï›ÌÓË ı· ¯·ı› Î·È Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ. Ù· «·ı‹Ì·Ù·» Ù˘ ÔÔ›·˜ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË. ·ÏÏ¿ ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. ∞Ó fï˜ ÔÈ Î·ÏÏȤÚÁÂȘ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ‹ ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó. ∏ ¶∂ƒπ¶Δø™∏ Δ∏™ §πª¡∏™ ∞ƒ∞§∏™ ∏ ∞Ú¿ÏË Â›Ó·È ÌÈ· ÁÈÁ¿ÓÙÈ· Ï›ÌÓË. οو ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú˜. Û¯¤ÛÂȘ ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛ˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘). √È Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∞’ Ù¿Í˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚÔ› ÁÈ· Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó Ï‡ÛÂȘ ‹. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ (Ô ‰È‰·ÎÙÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜) Â›Ó·È Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó: ·) ŸÙÈ Î¿ı Â¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÛÙË Ê‡ÛË ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ·Úfi‚ÏÂÙ˜ Û˘Ó¤ÂȘ Î·È fiÙÈ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÌÈ·˜ χÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÏÂÙÒÓÙ·È Ì ÚÔÛÔ¯‹ Ù· Èı·Ó¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. Ì·¯·ÚÈο) ÛÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ. ∏ ηٷÛÙÚÔÊÔÏÔÁ›· Â›Ó·È Ë Â‡ÎÔÏË Ï‡ÛË. ¤ÛÙˆ.

¯. Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¤‚Ë ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ °Ë˜. ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. °È· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ë ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ¤¯ÂÈ ÙÚÂȘ ÛÙfi¯Ô˘˜: ·. ∂ÈϤÔÓ. ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ï‹„˘ ÚÔÏËÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ÁÈ·Ù›. £¤ÏÂÈ Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ fiÙÈ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· «˘ÂÚË›ڈӻ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë Ì›· ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ÙÂÏ›ˆÛÂ. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙË ÁˆÏÔÁÈ΋ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›· (.∂. ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÂÈÛÌÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ˘ÔʤÚÂÈ ÚÔηÏÔ‡Ó ÔÏÏ¿ ı‡Ì·Ù·. ∏ ÙÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋˜ ¶·ÁÁ·›·˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ‰ÈÎfi Ù˘ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÛÙfi¯Ô. ΔËÓ ·fiÚÚÈ„Ë ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ «Ì‡ıˆÓ» Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÛÂÈÛÌÔ‡˜. ÌÔÏÔÓfiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ë ÈÔ ÛÂÈÛÌÔÁÂÓ‹˜ ¯ÒÚ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ηٿÏÏËÏË ËÏÈΛ· ÁÈ· Ó· ·ÔÚÚ›„Ô˘Ó Ï·Óı·- 114 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY . ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙËÓ ÙÒÛË ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ. ÂÂȉ‹ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÌÈ·˜ ·‰È¿ÎÔ· ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓ˘ ÌÔÚÊ‹˜ Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ °Ë˜. ¤¯ÂÈ fï˜ Î·È ÙÔ ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ· fiÙÈ ÔÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ ‰È·‰¤¯ÔÓÙ·È Ë Ì›· ÙËÓ ¿ÏÏË ÚÔηÏÔ‡Ó Û‡ÓÙÔÌ· ÔÙÈÎfi ÎÔÚÂÛÌfi Î·È Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· Û˘ÁÎÚ·ÙËıÔ‡Ó ÛÙË ÌÓ‹ÌË. ™¯ÂÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ. Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÁˆÏÔÁÈΤ˜ Î·È ÁÂˆÊ˘ÛÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ‰›ÓÔ˘Ó È‰È·›ÙÂÚË ‚·Ú‡ÙËÙ· ÛÙËÓ ‡·ÚÍË Î¿ÔÈˆÓ «Î·ÓfiÓˆÓ» ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·.. ÙÔ ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi «ÂÚÁ·Ï›Ի ÛˆÛÙ‹˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· Â›Ó·È Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË.) ‚.ª. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ¤Ó·˜ ηٷÛÙÚÂÙÈÎfi˜ ÛÂÈÛÌfi˜ Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜. Ë ıˆڛ· Ù˘ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÙˆÓ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Ï·ÎÒÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜. ¶ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ Î·È Ë Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ ı· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÙËÓ ÂÛÙ›·ÛË Ù˘ ÚÔÛÔ¯‹˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. Œ¯ÂÈ ‚¤‚·È· ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· fiÙÈ ÚÔÛÂÏ·ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Ì·ıËÙÒÓ. ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÙÔ Ì¿ıËÌ· ·˘Ùfi Ó· ‰È‰·¯Ù› Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·114 ¢π¢∞∫Δπ∫∏ ∂¡√Δ∏Δ∞: §I£O™ºAIPA μ4. ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ›‰Ô˜ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓÔ˘ «·˙Ï». ·˘Ùfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ı· Â·Ó·ÏËÊı› ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ªÀ£√π ∫∞π ∞§∏£∂π∂™ °π∞ Δ√À™ ™∂π™ª√À™ ∏ ›ڷ ¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ.1. ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ÊÔÚÔÔÈ› ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÙË °ÂˆÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂Ó˜ fï˜ ÛÙË ÌÈÎÚ‹ ËÏÈΛ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ¶·Ú¿ ÙËÓ ÚÔ¿ıÂÈ· Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÊÔÚ›˜ Î·È Ù· ¤ÓÙ˘· Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ª. Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÈÛÔ‰ÒÛÂÈ ÙȘ ÂÚÈÛÛÛfiÙÂÚ˜ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ηٷÛ΢¤˜. Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi οÔÙ ӷ Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È Î·È Ó· ÂÓÒÓÔÓÙ·È Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Û‡ÓÔÏ· οı ÊÔÚ¿. ËÊ·ÈÛÙÂÈ·Îfi ÙfiÍÔ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘). Ì ÙÔ fiÙÈ ÔÈ ÂÛٛ˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÛÂÈÛÌÒÓ (ª>6 ƒ›¯ÙÂÚ) ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚¿ıÔ˜ Î·È ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÛÂÈÛÌÈο Â›ÎÂÓÙÚ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ˘Ôı·Ï¿ÛÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜.2. ŸÙ·Ó fï˜ ÌÈ· ¯ÒÚ· ˘ÔʤÚÂÈ ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ÌÂÙÚ›Ô˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÛÂÈÛÌÔ‡˜. ΔËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ·ÈÙ›ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ Á¤ÓÂÛ˘ ÙˆÓ ÛÂÈÛÌÒÓ. ·ÊÔ‡ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· ÎÈÓÔ‡ÌÂÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ. ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ›‰È˜ (‚Ï. Ù· ÂÚ› ªÂÁ¿ÏÔ˘ ƒ‹ÁÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· «∞ÊÚÈ΋»). ∞¶√ Δ∏¡ Δ∞π¡π√£∏∫∏ Δ∏™ °∏™ ∞fi ‰È‰·ÎÙÈ΋ ¿Ô„Ë. fiÙ·Ó ÌÂÁ¿Ï· ÙÂÌ¿¯Ë fiˆ˜ ÔÈ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ ϿΘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·‰È¿ÎÔ· ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÌÈ·˜ ȉ·ً˜ ÛÊ·›Ú·˜. Ô˘ fï˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔ‚ÏÂÊıÔ‡Ó Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó Ì¤¯ÚȘ ÂÓfi˜ ÛËÌ›Ԣ ‚¤‚·È·. μ4. Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ ¿ÌÂÛÔ ·ÓÙÈÏËÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ‰›Ô. Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Ì ηÓfiÓ˜. (∂›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ ÁÈ· 12¯ÚÔÓÔ˘˜ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó Ï‹Úˆ˜ ÙȘ ·Èٛ˜ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ Ú›˙˜ ÙÔ˘˜ ‚·ıÈ¿ ̤۷ ÛÙË °Ë. √È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜.

Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıÔ˘Ì ӷ ˙ԇ̠̠ÙÔ˘˜ ÛÂÈÛÌÔ‡˜. ñ ™ÙÔ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÏÔÁÈ΋ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È Û¯¤ÛË Ô˘ ‰È¤ÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ (‰È·‰Ô¯‹ ÂÎÚËÍÈÁÂÓÒÓ. ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜ ÙˆÓ ÂÙÚˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. ñ ™ÙÔ fiÙÈ Ë ˙ˆ‹ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ¿Óˆ ÛÙË °Ë ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· «˘Ô¯Úˆ̤ÓË» Ó· ÚÔÛ·ÚÌfi˙Â- °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 115 . ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·. Á.gr). √È Ì·ıËÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓı·ÚÚ˘ÓıÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· «·Î¤ÙˆÓ ¿ÌÂÛ˘ ·Ó¿Á΢» ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ (Ù· ¤ÍÔ‰· Â›Ó·È ÌÈÎÚ¿ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Â‡ÎÔÏ· ·fi ÙË ™¯ÔÏÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹). √ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ °ÂˆÏÔÁ›·˜ Î·È Ù˘ μÈÔÏÔÁ›·˜ Ì ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. ÌÂÙ·ÌÔÚʈ̤ӈÓ). √ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ı‡Ì·Ù· ·fi fi. √ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÂÈ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ Ë ¿ÛÎËÛË Ì’ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ì Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ë ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ √. 2. È˙ËÌ·ÙÔÁÂÓÒÓ. ∏ Û˘ÓÔÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ Á¤ÓÂÛ˘. ‚. ΔË Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Ó¿Á΢ Ï‹„˘ ÌÂÚÈÎÒÓ ·ÏÒÓ ÚÔÏËÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÂÚÈÔ¯¤˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ ÛÂÈÛÌÔ› Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ.∞. °È` ·˘Ùfi Î·È ÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜–Û¯‹Ì·Ù·. Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ Û ¤Ó· ·ÎÏÔ Ô˘ ‰Â ÛÙ·Ì·Ù¿ ÔÙ¤ fiÛÔ ˘¿Ú¯ÂÈ «˙ˆÓÙ·Ó‹» Ë °Ë. ∂›Ù ÙÔ ı¤ÏÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ Â›Ù fi¯È.¶ (www. ‚·Ú‡ÙËÙ· ÎÙÏ. Ë Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÛÙfi¯ˆÓ Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ì·ÎÚÔÛÎÂÏÒÓ. ı¤Ì· Ô˘ ı›ÁÂÙ·È Û ÔÏϤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘. §fiÁˆ Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ËÏÈΛ·˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ™ËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ Â›Û˘ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¯ÒÚÔ˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ñ ™Ù· ›‰Ë ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ (¿ÓÂÌÔ˜. ·fi ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. fiˆ˜ Â›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ. Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó ÛÙË ÌÓ‹ÌË.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·115 Ṳ̂Ó˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ ·fi ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜.ÙÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Û ÒÚ· ·Ó¿Á΢.). ∏ ÂȂ‚·›ˆÛË ÙˆÓ ·¤Ó·ˆÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙË Ê‡ÛË. Á. μ4. ÎÔ˘Ú·ÛÙÈÎÒÓ ÎÂÈ̤ӈÓ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÌ›ÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙ· ÂÍ‹˜ ÛËÌ›·–ÙÚfiÔ˘˜ ÛΤ„˘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· «ÂÚ¿ÛÂÈ» ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘: ñ ™ÙÔ fiÙÈ fiÏ· ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó. ÓÂÚfi. ™ÙÔ fiÙÈ ÔÈ ÛÂÈÛÌÔ› Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ‰ÂÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ÌÂÙ·Ê˘ÛÈο ·›ÙÈ· ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ›‰È· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ °Ë˜ (ÔÈ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈΤ˜ ÂÚÌËÓ›˜ ·Ú·Ï‡Ô˘Ó ÙË ı¤ÏËÛË ÁÈ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË).oasp. ∞ÎfiÌË Î·È Ù· ¿„˘¯· ÂÙÚÒÌ·Ù· ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ·ÏÏ·Á¤˜ οو ·fi ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË Ê˘ÛÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ.3. Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È ·ÛÙÈÎÔÔÈË̤ÓÔ˜ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi (¿Óˆ ·fi 65%). √È Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ fiÙÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÌÈ· ¯ÒÚ· fiˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰·. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ¿ÓÙˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÌ›ÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚ·: 1. ¶∂Δƒøª∞Δ∞ ∫π ∞¶√§π£øª∞Δ∞ √È ‰È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ÙÚÂȘ: ·. ªÔÚÔ‡Ó Â›Û˘ Ó· οÓÔ˘Ó ·Û΋ÛÂȘ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È Ù·¯Â›·˜ ÂÎΤӈÛ˘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô˘. ™ÙÔ fiÙÈ Ë ÚÔʇϷÍË ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ηÈ.™. ·ÏÏ¿ Ì ڢıÌÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ.

1.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·116 Ù·È ÛÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙Â. ¢ÂÓ ·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· Ó· Ì·˜ ÏËÚÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ó fiÛÔÈ Î·È ÔÈÔÈ ‹Ù·Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔ› Ù˘. £˘Ì›˙Ô˘Ó Î¿ˆ˜ ¤Ó·Ó η̤ÓÔ ÙËÏÂʈÓÈÎfi ηٿÏÔÁÔ ÌÈ·˜ fiÏ˘.ÙÈ ·¤ÌÂÈÓ ·fi Ù· ˙Ò· Î·È Ù· Ê˘Ù¿ Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÛÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó. ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ ·Ó¤·Ê˜ Ï›Á˜ ÌfiÓÔ ÛÂÏ›‰Â˜. Ì·˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó fï˜ Ó· ÙÂÎÌËÚÈÒÛÔ˘Ì ÔÏϤ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ˘Ôı¤ÛÂȘ. √È Û˘Óı‹Î˜ ·˘Ù¤˜ ¿ÏÏ·˙·Ó ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ. 116 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY . ∂›Ó·È fi. Ô˘ ı· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó ÔÈ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÔ› ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔÈ. Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÂÍËÁ› ÁÈ·Ù› ÛÙ· ÂÙÚÒÌ·Ù· Û˘Ó·ÓÙԇ̠ٷ ·ÔÌÂÈÓ¿ÚÈ· ÔÏÏÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿„ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ∞¶√¢π¢√¡Δ∞™ ª∂ ∫√ªπ∫ Δ∞ √π∫√™À™Δ∏ª∞Δ∞ ∏ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·˘Ù‹. ñ ™ÙÔ fiÙÈ Ù· ·ÔÏÈıÒÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· Ì·˜ ‰ÒÛÔ˘Ó ÌÈ· Û˘Ó¯‹ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÂͤÏÈ͢ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ¿Óˆ ÛÙË °Ë. ¢π¢∞∫Δπ∫∏ ∂¡√Δ∏Δ∞: BIO™ºAIPA μ5. Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ‰È·Ù˘ˆÌ¤ÓË Î·ıÔ‰ËÁ› ‚‹Ì· ÚÔ˜ ‚‹Ì· ÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ‹ Ù˘.

√È ÔÏÂÔ‰fiÌÔÈ. ¢∏ªπ√Àƒ°ø¡Δ∞™ Ã∞ƒΔ∂™ ¶§∏£À™ªπ∞∫∏™ ¶À∫¡√Δ∏Δ∞™ Δø¡ Ãøƒø¡ ªπ∞™ ∏¶∂πƒ√À ª∂ ∞¶§∞… μ∏ª∞Δ∞ √‡Ù ·˘Ù‹ Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚË ·Ó¿Ï˘ÛË. °È` ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÏfiÁÔ ¿ÏψÛÙ ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È Û¯Â‰fiÓ ÁÈ· Ù· ¿ÓÙ·. ÁÈ· Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ·Ó¿ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ Û οı ¯ÒÚ·). ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙË Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÏËı˘ÛÌȷ΋ ˘ÎÓfiÙËÙ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ (ÂÚ›Ô˘ 85 οÙ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ¿ÛÎËÛ˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Â›Û˘ Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó Û ÔÚÈṲ̂ӷ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÂËÚ¤·Û·Ó ÙË ÌÈÎÚ‹ ‹ ÌÂÁ¿ÏË ÏËı˘ÛÌȷ΋ ˘ÎÓfiÙËÙ· Û οı ¯ÒÚ· Ù˘ Ë›ÚÔ˘ (Îϛ̷. ÔÈ ÁˆÏfiÁÔÈ Î·È ÔÈ ÔÈÎÔÏfiÁÔÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Ì·˜ Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÁÈ· ÌÈ· fiÏË. ñ ¶ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÂÈÏÔÁ‹ ηٿÏÏËÏˆÓ Û˘Ì‚fiÏˆÓ ‹. (∞Ó¿ÁÎË ÔÏ˘ÒÚÔÊˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ. °1. Δ¤ÏÔ˜. Ì ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·. ·ÏÏ¿ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÏÔÁÈ΋ ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚·Û›˙ÔÓÙ·È. ¶Ò˜ ¯Ù›ÛÙËÎÂ. ÌÔÚ› Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÂÂÌ‚·›ÓÂÈ ‰È·ÎÚÈÙÈο Ì ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘: ñ ¶Ò˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÔÏÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ Û ÌÈÎÚfi ¯ÒÚÔ. fiÛÔ Î·Ï¿ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›. ÔȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÂÈÙÂÏ›. ÌÈ·˜ «ÁÏÒÛÛ·˜» ‹ ÂÓfi˜ «ÎÒ‰Èη» Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·‚¿˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ. ¢ÂÓ Â›Ó·È fï˜ ·˘Ùfi˜ Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. fiÛÔ ˘Ô‚·ıÌ›˙ÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌ·.¯. ¯ÏÌ.ÙÈ ÙÔ˘˜ ¤ÏıÂÈ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi.1. ñ ¶ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ô˘ ı· ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È. fiÛÔ ı· ·ÓÙ¤ÍÂÈ Û ¤Ó·Ó ÛÂÈÛÌfi.). ¿Ú· ··ÈÙÔ‡Ó Î·Ï‹ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ·fi ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi.). Ì ÔÈ· ÚfiÙ˘·. ∞˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË.2. £ÂˆÚËÙÈο ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÂÂȉ‹ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· οÔȘ ˘ÏÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ÙȘ ¤¯ÙÈÛ·Ó. ŸÙ·Ó fï˜ ÎÚ›ÓÂÈ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο ΛÌÂÓ·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ·Û΋ÛÂȘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ‰˘ÛÎÔϛ˜ ηٷÓfiËÛ˘ fi¯È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜. ÔÈ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜. ÌÂÁ¿ÏË ˘ÎÓfiÙËÙ· ÏËı˘ÛÌÔ‡./ ÙÂÙÚ. ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· fï˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÈηÓÔÔÈÔ‡Ó Î·È ÌÈ· ‚·ı‡ÙÂÚË „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ì·˜ ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Â·Ê‹. ™ÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ÂχıÂÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ó· Ô˘Ó Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο fi. ‚Ï¿ÛÙËÛË ÎÙÏ. √È Ì·ıËÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ‚‹Ì· ÚÔ˜ ‚‹Ì· ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ. ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ fï˜ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· ÙȘ ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó. ·ÏÏ¿ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó Ì¤Û· ·fi Û˘˙‹ÙËÛË Î·È Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó Ì ‰Èο ÙÔ˘˜ ÏfiÁÈ· Ò˜ ı· ‹ıÂÏ·Ó Ó· Â›Ó·È Ô ¯ÒÚÔ˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ˙Ô˘Ó. √È Ì·ıËÙ¤˜ ‰ËÏ·‰‹ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó fiÙÈ Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ¯·ÚÙÒÓ: ñ ∞·ÈÙ› ÚÈÓ ·`fiÏ· οÔÈÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Á›ÓÂÈ Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ (. ∞™ ÃΔπ™√Àª∂ ΔÔ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ÙÔ ÈÔ «˙ˆÓÙ·Ófi» ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜ Â›Ó·È ÔÈ fiÏÂȘ.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·117 £∂ª∞Δπ∫∏ ∂¡√Δ∏Δ∞: AN£Pø¶O°ENE™ ¶EPIBA§§ON ¢π¢∞∫Δπ∫∏ ∂¡√Δ∏Δ∞: ¶√§∂π™ °1.) °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 117 .

) ñ ¶ÔȘ ¿ÏϘ ·Ó¿ÁΘ ÌÔÚ› Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ηχÙÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË fiÏË Î·È Ò˜ Ù· ηٷʤÚÓÂÈ. ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÂÈ ·˘Ùfi˜ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ·. ¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ƒÔ˘Ú ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›·. ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. Ó· ÙȘ ηٷÁÚ¿„Ô˘Ó. ¢È·Û¯›˙ÂÈ Û˘ÓÔÏÈο 23 fiÏÂȘ. ÛÙËÓ ÔÚÔÛÂÈÚ¿ Rothaargebirge Î·È Â΂¿ÏÏÂÈ ÛÙÔÓ ƒ‹ÓÔ. Δ· ÛΛÙÛ· ÙÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÙÚfiÔ ÂÏ΢ÛÙÈÎfi ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÛÙ› ¤Ó·˜ ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ¯Ù›ÛÈÌÔ ÌÈ·˜ fiÏ˘. ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜. ·ÎfiÌË Î·È ·Ó Ë ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙȘ ËÁ¤˜ ·Ô‰ÂȯÙ› ‰‡ÛÎÔÏË. Ó· ÙȘ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó Û ·ÍÈfiÏÔÁ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Û fi. ∞ÔÙÂÏÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÌÂÁ·ÏÔ˘fiÏÂȘ. Ruhr) Â›Ó·È Ô ¤ÌÙÔ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·Ú·fiÙ·ÌÔ˜ ÙÔ˘ ƒ‹ÓÔ˘. ˘Á›· – ¿Ú· ‡·ÚÍË Û¯ÔÏ›ˆÓ. Û ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ fiÏ˘ ¡ÙÔ‡ÈÛÌÔ˘ÚÁÎ. ··ÈÙ›: ÂÚÁ·Û›· Û ÔÌ¿‰Â˜. ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Â›Ó·È ÔÈ ŒÛÂÓ.) ñ ¶Ò˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜.ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ·ÏÏËÏÂȉڿÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. ª∂§∂Δ∏ Δ∏™ μπ√ª∏Ã∞¡π∫∏™ ¶∂ƒπ√Ã∏™ Δ√À ƒ√Àƒ ø˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˘ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ··Ú·›ÙËÙÔ Û˘Ìϋڈ̿ Ù˘ Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ΔÂÙÚ¿‰ÈÔ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ƒÔ˘Ú. √ ƒÔ˘Ú (ÁÂÚÌ. ‰È·ÛΤ‰·ÛË. ηıÔÚÈÛÌfi ÛÙfi¯ˆÓ. Û‡ÓıÂÛË Î·È ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜. ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿ÛÙËÎÂ Ë ÔÌ¿‰·. (∞Ó¿ÁÎË ‡·Ú͢ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ‡‰Ú¢Û˘. √ÌÂÚ¯¿Ô˘˙ÂÓ Î·È Ã¿ÁÎÂÓ. ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙˆÓ ËÁÒÓ Î·È ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·118 ñ ¶Ò˜ Â͢ËÚÂÙÂ›Ù·È Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ. ΤÓÙÚˆÓ ‰È·ÛΤ‰·Û˘. ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Â›Ó·È ‹‰Ë ÎÔÈÓˆÓfi˜. ÔÈ Ôԛ˜ ÈÛÙÔÚÈο ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó Û ٤ÙÔÈÔÓ ‚·ıÌfi. Ô˘ «Ì·ı·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ Ò˜ Ó· Ì·ı·›ÓÂÈ». (∞Ó¿ÁÎË ‡·Ú͢ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ Î·È Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡. ΔÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ ƒÔ˘Ú Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ fiÚˆÓ. ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· ·˘Ùfi ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ. ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Á‡Úˆ ·fi ·˘Ù‹Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÏÔ‡ÛÈ· ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·. ∏ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ ƒÔ˘Ú ‹/Î·È ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ƒÔ˘Ú (ÁÂÚÌ. ¢ÂÓ ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÛÎfiÈÌÔ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ì¤ıÔ‰Ô. ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÚÔʛ̈Ó.1. ¢π¢∞∫Δπ∫∏ ∂¡√Δ∏Δ∞: ºÀ™π∫√π ∫∞π ∞¡£ƒø¶π¡√π ¶√ƒ√π °2. ∂Âȉ‹ ÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ηٷÓÔÔ‡Ó fiÙÈ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÁÈ· ¤Ó· ı¤Ì· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË Î·È ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ·. √ ÔÙ·Ìfi˜ ËÁ¿˙ÂÈ 3 ¯ÏÌ. £· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ·ÏÒ˜ fiÙÈ Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ project. ªfi¯Ô˘Ì. ηıÔÚÈÛÌfi ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ı· οÓÂÈ Ô Î¿ı ̷ıËÙ‹˜. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ project. ªÈϯ¿ÈÌ. ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ fiÏ˘ μ›ÓÙÂÚÌÂÚÁÎ. ¡ÙÔ‡ÈÛÌÔ˘ÚÁÎ.) ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Ë Ù¿ÍË Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Î·È Ô ¯ÒÚÔ˜ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ ÂȉÈο ÛÙÔ ·ÛÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù˘¯ı› ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜. ø˜ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÂÚÓ¿ οı ̿ıËÌ· ÁˆÁÚ·Ê›·˜. ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‚fiÚÂÈ· ƒËÓ·Ó›·-μÂÛÙÊ·Ï›· Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Î·È ¤¯ÂÈ Û˘ÓÔÏÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ 217 ¯ÏÌ. (∂Î·›‰Â˘ÛË. ∏ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÓfi˜ Â˘Ê˘Ô‡˜ ÎfiÌÈΘ. Ruhrgebiet) Â›Ó·È ¤Ó· ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÏËı˘ÛÌÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜. Ô˘ Û‹ÌÂÚ· Û˘ÓÔÚÂ‡Ô˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È Ô˘- 118 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY .

™ÙÔȯ›· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ 2002 Û˘Óԉ‡ÙËΠ·fi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· 300. ªÂ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ·˘Í‹ıËÎÂ Î·È Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. Ë ÔÔ›· ‰È·ÚΛ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ΔÂÙÚ¿‰ÈÔ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ. ∞fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ¿Óıڷη. ŒÙÛÈ. ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛ˘ ÌÂٷ͇ Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·È ·ÓıÚÒÈÓˆÓ fiÚˆÓ. ñ ¡· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Ì ¯Ú‹ÛË Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ (‰È·Ê¿ÓÂȘ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹) ÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘˜. ·fi ÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ƒÔ˘Ú ÛÙÔÓ ŒÌÛÂÚ. Ô˘ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ·fi ÙÔ 1758 Î·È ÌÂÙ¿. ñ ¡· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó Ì¤Û· ·fi ÙÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜ Ù· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Ó· οÓÔ˘Ó ·Ï¿ ÁÚ·Ê‹Ì·Ù·. ñ ¡· Û˘ÏϤÍÔ˘Ó ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó Û’ ·˘Ù‹Ó.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·119 ÛÈ·ÛÙÈο ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì›· fiÏË. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÎÔÈÏ¿‰·˜ ÙÔ˘ ƒÔ˘Ú ˆ˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ ¿Óıڷη Î·È ¯¿Ï˘‚· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Û˘ÓÙ¤ÏÂÛ ÛÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÔÏÏÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÏÏ¿ ¯ˆÚÈ¿ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ó· ÂÍÂÏȯıÔ‡Ó Û ÌÂÁ·ÏÔ˘fiÏÂȘ. ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÂÏÈο ˆ˜ ÙÔÓ §›Â. √È Ì·ıËÙ¤˜. Ë ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ ƒÔ˘Ú ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ʿÛË ‰ÔÌÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜. ·Ú¯Èο ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ √ÌÂÚ¯¿Ô˘˙ÂÓ. ∏ ÙÔÈ΋ ÌÂÙ·ÏÏÔ˘ÚÁ›· ·Ó·Ù‡¯ıËΠÚÔ¯ˆÚÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔÓ ÓfiÙÔ ÚÔ˜ ÙÔÓ ‚ÔÚÚ¿ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ¶ÚÒÙÔÈ ˘Ú‹Ó˜ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÔÔ›ËÛ˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙ·ÏÏÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ.000 Ó¤ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. Ë ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ ƒÔ˘Ú ηٿ ÙÔÓ 19Ô Î·È ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· ·fi ·Ú·ÈÔηÙÔÈÎË̤ÓË ·ÁÚÔÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 119 . ÙÔ 1958 Î·È ÌÂÙ¿. √È Î‡ÚȘ fiÏÂȘ Ù˘ ÎÔÈÏ¿‰·˜ ÙÔ˘ ƒÔ˘Ú ¤Ù˘¯·Ó ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘˜ Â¤ÎÙ·ÛË Î·È ‰ÔÌ‹ Ì ÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ 19Ô˘ Î·È ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ ÚÔÛ·ı› Ó· ·Ó·Î¿Ì„ÂÈ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜. ηÏÔ‡ÓÙ·È: ñ ¡· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË Ù˘ Ù¿Í˘.

ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ‰¤¯ÂÙ·È Ôχ Ï›Á˜ ‚ÚÔ¯¤˜ (ÙÔ Ôχ ¤ˆ˜ 60 ÂηÙÔÛÙ¿ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ). ‚Ô˘ÓÔÎÔÚÊÒÓ) Ô˘ ÌfiÓÔ ·˘ÙÔ› ‹Ù·Ó Û ı¤ÛË Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ·fi Ì·ÎÚÈ¿. ∏ ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ‰˘ÙÈο ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË «ÛÎÈ¿» ÙˆÓ μÚ·¯ˆ‰ÒÓ √Ú¤ˆÓ.). ¤Ó·Ó ËÓ›Ô¯Ô Ô˘ ÛÎÔÙÒıËΠ·fi ÙÔÓ ¶¤ÏÔ·. Î·È ÙÔÓ ıÂÌ·ÙÈÎfi ¯¿ÚÙË Î·Ù·ÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‚ÚÔ¯ÒÓ ÛÙË μfiÚÂÈ· ∞ÌÂÚÈ΋ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›·». ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ·˘ÙfiÓ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ·Ú¿ ÌfiÓÔ ·ÓıÂÎÙÈΤ˜ ÛÙËÓ ÍËÚ·Û›· ηÏÏȤÚÁÂȘ. Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ôχ ·Ô‰ÔÙÈΤ˜. °È·Ù› ÙÔ ¤Î·Ó·Ó ·˘Ùfi. √ ηıËÁËÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ı¤ÛÂÈ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÙÔ˘ Ù· ÂÍ‹˜ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·. ΔÔ £Ú·ÎÈÎfi ·fi ÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ £Ú¿Î˘ Ô˘ ÙÔ ÔÚ›˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ‚ÔÚÚ¿. ÙˆÓ ¿ÛÙÚˆÓ Î·È Î¿ÔÈˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ (·ÎÚˆÙËÚ›ˆÓ. ∂ÈϤÔÓ. ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÏ˘¤ÍÔ‰· ¤ÚÁ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÓÂÚÔ‡ ·fi ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ. ÙÔ ∫ÚËÙÈÎfi ·fi ÙËÓ ∫Ú‹ÙË.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·120 EPøTH™EI™ KAI ¢PA™THPIOTE™ ME ¢IA£ETMIKO XAPAKTHPA £∂ª∞Δπ∫∏ ∂¡√Δ∏Δ∞: XAPTE™ ªÂ ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ÁÂÓÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙȘ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ¤ÓÓÔȘ.) 120 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY . ª˘ÚÙÒÔ ÎÙÏ. ∞˘ÙfiÓ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔÓ ÚfiÏÔ ¤·È˙Â Ë ‰È·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ Û ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÙÌ‹Ì·Ù·. ÙÔÓ Ì˘ıÈÎfi ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘. Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÔÓÔ̷ۛ˜ (£Ú·ÎÈÎfi. ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó «ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜» (disaster line) ÙÔÓ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓfi ÙˆÓ 98Ô ‰˘ÙÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ Ô˘ Îfi‚ÂÈ ÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘˜ Û ‰‡Ô ÂÚ›Ô˘ ›Û· ÙÌ‹Ì·Ù·. ΔÔÓ ·ÏÈfi ηÈÚfi ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ó·˘ÙÈÎÔ› ‰Â ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÙȘ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜. (√È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó Û¯ÂÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ` ·˘Ù¿ Ù· ÚfiÛˆ·. ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÈηÓÔÔÈËÙÈο Ù· ·ÁÚÔÎÙ‹Ì·Ù·. ñ Œ¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·Í›· ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‰È·ÈÚ¤ÛÂȘ. ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ı¤Ì·Ù· Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: 1. Ô˘ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ¤·È˙ Â›Û˘ ÙÔÓ ÚfiÏÔ Ê¿ÚÔ˘. √ ηıËÁËÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ı¤ÛÂÈ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÙÔ˘ ÙÔÓ ÂÍ‹˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙË °ÂˆÁÚ·Ê›· Ì ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÁÂÓÈο Ì ÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜: «¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ÙÔÓ ¯¿ÚÙË ÙˆÓ ∏. Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· «‹ÛÛÔÓ· (ÌÈÎÚfiÙÂÚ·) ÂÏ¿ÁË». ñ ¶Ò˜ ‹Ú·Ó Ù· ÔÓfiÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ Ù· ‹ÛÛÔÓ· ÂÏ¿ÁË. ΔÔ ›‰ÈÔ ¤Î·Ó·Ó Î·È ÔÈ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ƒfi‰Ô˘. ¢È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È fï˜ ·fi Û˘Ó‹ıÂÈ· Î·È ÁÈ· Ó· ÙÈÌËıÔ‡Ó ÂΛÓÔÈ Ô˘ Ù· ηıȤڈ۷Ó. ñ °È·Ù› ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‰È·ÈÚ¤ÛÂȘ. (√ Ì·ıËÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙȘ ÂÁ΢ÎÏÔ·›‰ÂȘ Î·È ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ Û ÔÈ· ÂÚ›Ô˘ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÂÏ¿ÁÔ˘˜ ηÙ¢ı‡ÓÔÓÙ·È. ŒÚÂ ÏÔÈfiÓ Ó· ¤¯Ô˘Ó οÔÈÔÓ ÎÔÈÓfi ÎÒ‰Èη. ÔÈ Î·ÂÙ¿ÓÈÔÈ ‹Ù·Ó Û ı¤ÛË Ó· ¯·Ú¿ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘˜. ÁÈ· Ó· Û˘ÓÂÓÓÔÔ‡ÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ΔÔ ∞ÈÁ·›Ô ¶¤Ï·ÁÔ˜ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ıˆÚËÙÈο Û ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ı·Ï¿ÛÛȘ ÂÚÈÔ¯¤˜. ÙÔÓ ÁÈÔ ÙÔ˘ ¢·È‰¿ÏÔ˘.¶. ÁÈ· Ó· ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Ù˘ ÙÔÓ ÂÚ›ÊËÌÔ ¯¿ÏÎÈÓÔ ∫ÔÏÔÛÛfi.∞. ÁÈ·Ù› Û‹ÌÂÚ· Ë Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ÙˆÓ Ó·˘ÙÈÎÒÓ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙȘ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜.) 2. ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Ôχ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ. √È ÁˆÚÁÔ› ÙˆÓ ∏. √È ŒÏÏËÓ˜ ‚·ÛÈÏ›˜ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘ (ÔÈ ¶ÙÔÏÂÌ·›ÔÈ) Ífi‰Â„·Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÛ¿. ÙÔ ποÚÈÔ ·fi ÙÔÓ ÿηÚÔ. ÁÈ· Ó· ¯Ù›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÚ›ÊËÌÔ º¿ÚÔ Ù˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·˜. ÂÂȉ‹ Ô ª˘ÚÙ›ÏÔ˜ ÂÓfi¯ÏËÛ ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘. 3. Ù· ÔÔ›· Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙË °ÂˆÁÚ·Ê›· Ì ÙËÓ πÛÙÔÚ›·. ποÚÈÔ. ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ·Í›·.¶. Œ‚ÚÈÛÎ·Ó ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘˜ ÌfiÓÔ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ˘Í›‰·˜. Î·È ÙÔ ª˘ÚÙÒÔ ·fi ÙÔÓ ª˘ÚÙ›ÏÔ.∞.

) ™ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ·˘ÙfiÓ ÔÈ ÚÒÙÔÈ ¿ÔÈÎÔÈ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û¯ÂÙÈο ‡ÎÔÏ· ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ Ë›ÚÔ˘ ¯¿ÚË ÛÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ÏÈÌÓÒÓ.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·121 ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ Ù· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·˘Ù¿ ¤ÚÁ· ›¯·Ó Û οÔÈÔÓ ‚·ıÌfi Î·È ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Â›‰ÂÈ͢.¯. ¶ÔÈ· Â›‰Ú·ÛË ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ë ·ÊıÔÓ›· ‹. °È·Ù› Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ªÂÁ¿ÏˆÓ §ÈÌÓÒÓ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÍ›ÛÔ˘ ·Ó·Ù˘Á̤ÓË Ì ÂΛÓË Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜.¶. (™‡ÛÙËÌ· Ê˘ÛÈÎÔ‡ Î·È ·ÓıÚˆÔÁÂÓÔ‡˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜.) √È Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È fiÙÈ Ë Û˘Ó¯‹˜ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Û ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÏÏÂÈ„Ë ÓÂÚÔ‡. √È Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË Û¯¤ÛË Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ì ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÓÂÚÔ‡ Î·È Ó· Û˘ÌÂÚ¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ·Ó·Áο˙Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·ÓıÚÒˆÓ Ó· ˙Ô˘Ó ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· ˆ˜ ÓÔÌ¿‰Â˜ (. ·ÓÙ›ıÂÙ·. ∫·È fiÙ·Ó fï˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. 4. ·Ó fï˜ ›¯Â ÍÂÛ¿ÛÂÈ ı‡ÂÏÏ· Î·È Ô Ô˘Ú·Ófi˜ ‹Ù·Ó Û˘ÓÓÂÊÈ·Ṳ̂ÓÔ˜. (∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ‰Ú¿ÛË Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË fiÚˆÓ.∞. ΔÔ ¿ÁÚÈÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Ë ·ÊıÔÓ›· ÁÏ˘ÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡ Î·È ¿ÁÚÈˆÓ ˙ÒˆÓ ÚÔÛ¤ÏÎ˘Û·Ó ÙÔ˘˜ ·Ô›ÎÔ˘˜ ÂÂȉ‹ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÏÔ‡ÛȘ „·ÚȤ˜. ªÔÚÔ‡Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÒÏÂȘ ÁÏ˘ÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡ Î·È Ì ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ. fiÙ·Ó Ë ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹ ¿Ú¯ÈÛ ӷ Á›ÓÂÙ·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋. °È·Ù› Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ªÂÁ¿ÏˆÓ §ÈÌÓÒÓ ÌÂٷ͇ ∏. 2. ΔË Ó‡¯Ù· ˘Ôı¤ÙÔ˘Ì fiÙÈ ·Ú·ÙËÚÔ‡Û·Ó Ù· ¿ÛÙÚ·. ÔÈ °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 121 .¯. Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÁÏ˘ÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡. (¢È¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Î·È ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. 3. ∞Ó ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ ÂÈÙÚ¤ÂÈ. Î·È ∫·Ó·‰¿ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ‰Âο‰Â˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜. Δ· ·Ú¯·›· ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ˘Í›‰Â˜ Î·È ÙËÓ Ë̤ڷ ÔÈ Ó·˘ÙÈÎÔ› ¤‚ÚÈÛÎ·Ó ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘˜ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ◊ÏÈÔ˘. 5. (™‡Ó‰ÂÛË Ù˘ °ÂˆÁÚ·Ê›·˜ Ì ÙËÓ πÛÙÔÚ›· Î·È ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌ›·. √ ·ÚÈÔ˜ fï˜ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘˜ ›¯Â Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔÓ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÙˆÓ Ó·˘ÙÈÎÒÓ. °È· ÙÔ˘˜ Ó·˘ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÂΛӢ ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ º¿ÚÔ˘ ‹ ÙÔ˘ ∫ÔÏÔÛÛÔ‡ ‹Ù·Ó Û˘ÓÒÓ˘ÌÔ Ì ÙËÓ ÂÏ›‰·. ıËÚ¿Ì·Ù· (ÔÈ ÁÔ‡Ó˜ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ Â›¯·Ó ÛÔ˘‰·›Ô ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÂΛӢ) Î·È ÁfiÓÈÌ· ¯ˆÚ¿ÊÈ·. ‰È¿ÛÙ·ÛË Î·È ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ.) ∏ ·¿ÓÙËÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÂÚÒÙËÌ·. 6. ∏ Â¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ì›ÓÂÈ Ë ›‰È· ‹ Ó· ÌÂÙ·‚ÏËı› ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. £∂ª∞Δπ∫∏ ∂¡√Δ∏Δ∞: ºY™IKO ¶EPIBA§§ON 1. Ë μÈÎÙfiÚÈ· Ì ÙÔÓ ¡Â›ÏÔ).) ΔÔ ˙‹ÙËÌ· ·˘Ùfi Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÛÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Î·È ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·Ó·Ï˘ı›. Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÔÚ›·˜ ̤۷ ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‡ÎÔÏË ˘fiıÂÛË. (™‡Ó‰ÂÛË Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ì ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜. °È·Ù› ÔÈ Â΂ÔϤ˜ ÙÔ˘ ™ÂÓÙ §fiÚÂÓ˜ Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÈÔ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙ˜ ı·Ï¿ÛÛȘ «ÏˆÊfiÚÔ˘˜» Ù˘ °Ë˜. ∞ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔ ‹ÍÂÚ·Ó fiÙÈ ı· ¤ÊÙ·Ó·Ó Û ·ÛʷϤ˜ ÏÈÌ¿ÓÈ.) ∫·Ù`·Ú¯¿˜ ·fi ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ¿Ô„Ë (ı¤ÛË) ÔÈ ªÂÁ¿Ï˜ §›ÌÓ˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó Ôχ ·fi ÂΛӘ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ™·¯¤Ï). ªÔÚÔ‡Ó Â›Û˘ Ó· οÓÔ˘Ó ˘Ôı¤ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ·Ó ı· ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ‰È·ÙËÚËı› Ô ·ÛÙÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ ÓÂÚfi ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Û ÁÈ· ÙËÓ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ fiψÓ. ÙÔ ÓÂÚfi ·ԉ›¯ıËΠÔχÙÈÌÔ Î·È ÁÈ· Ù· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·. ∂›Ó·È ۯ‰fiÓ ·ÔÌÔӈ̤Ó˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ Ë›ÚÔ˘ Û ÎÔÈÏfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ƒ‹ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Ï›Á˜ ÌfiÓÔ ·fi ·˘Ù¤˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· Ì ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ̤ۈ ÔÙ·ÌÒÓ (. ∞ÚÁfiÙÂÚ·. ÂÓÒ Ù· ÔÙ¿ÌÈ· Î·È ÔÈ Ï›ÌÓ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÊıËÓÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ·Á·ıÒÓ. ηÏfi ı· Â›Ó·È Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Â›Û˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÚԂϤ„Ô˘Ó Û ÔȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ °Ë˜ Â›Ó·È ÈÔ Èı·Ófi Ó· Û˘Ì‚Â› οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Î·È ÁÈ·Ù›.

fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ¯ˆÚÈο ‡‰·Ù· Ù˘ ª·Ï·ÈÛ›·˜. ÁÈ· Ó· ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ¤ˆ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÏÏÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜. ∂›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ¤Ó· ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ù·Í›‰È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ ÌÔÓÔÌÈ¿˜. ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi ·ÓËÛ˘¯Â› fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜. 7. √È Ï·Ô› ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ˙Ô‡Û·Ó ¿ÓÙ· Û ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ô‡Ù ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ Ô‡Ù ÂÙڤϷÈÔ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Û¯Â‰fiÓ ·fiÏ˘Ù· ·fi ÙȘ ı·Ï¿ÛÛȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜. ŒÓ· ·ÎfiÌË ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ· ·ÔÙÂÏ› Ë ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ·ÊÚÈηÓÈÎÒÓ ÔÙ·ÌÒÓ. ∏ ı¤ÛË ·˘Ù‹˜ ÙË fiÏ˘. ÁÈ· Ó· Ù·Íȉ¤„ÂÈ ¤Ó· ÏÔ›Ô ·fi ÙËÓ π·ˆÓ›· ÛÙÔÓ ÂÙÚÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁfi ¶ÂÚÛÈÎfi ∫fiÏÔ ‹ ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋. Ú¤ÂÈ Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó Î·Ù·ÚÚ¿ÎÙ˜. Î·È Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· Û˘ÏÏËÊıÔ‡Ó. ÁÈ· Ó· ÂÊԉȷÛÙ› Ì ÙÚfiÊÈÌ· Î·È ÓÂÚfi Î·È ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÂȉÈÔÚıÒÛÂȘ. 8. ¤ÚÂ ӷ οÓÂÈ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ∞ÊÚÈ΋˜ Î·È ¤ÂÈÙ· Ó· ‰È·Û¯›ÛÂÈ ÙÔÓ πÓ‰ÈÎfi øηÓfi. fiˆ˜ Â›Û˘ ÁÈ·Ù› Ô ¯ÒÚÔ˜ ·˘Ùfi˜ ÊÈÏÔͤÓËÛ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜ ·fi Ù· ·Ó¿Ú¯·È· ¯ÚfiÓÈ·. ∂›Ó·È ÏÔÈfiÓ Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Ë ÂÈÚ·Ù›· ÚÔηÏ› ˙Ë̛˜ ÛÙËÓ È·ˆÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·.) ∏ π·ˆÓ›· Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ·Ó·Ù˘Á̤ÓÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÍËÁ› ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÕÁÁψÓ. ¤Î·Ó ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·122 ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙȘ. 9. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ‚¤‚·È· ¤·ÈÍÂ Î·È Ë πÛÙÔÚ›·. Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·. (™‡Ó‰ÂÛË Ù˘ °ÂˆÁÚ·Ê›·˜ Ì ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›· ̤ۈ ÙˆÓ ıÂÌÂÏȈ‰ÒÓ ÂÓÓÔÈÒÓ Ù˘ ‰È¿ÛÙ·Û˘ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Î·È Ù˘ ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛ˘. (™‡Ó‰ÂÛË Ù˘ °ÂˆÁÚ·Ê›·˜ Ì ÙËÓ πÛÙÔÚ›· ̤ۈ ÙˆÓ ıÂÌÂÏȈ‰ÒÓ ÂÓÓÔÈÒÓ Ù˘ ‰È¿ÛÙ·Û˘ Î·È Ù˘ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û˘ ÌÂٷ͇ Ê˘ÛÈÎÔ‡ Î·È ·ÓıÚˆÔÁÂÓÔ‡˜ ÙÔ›Ô˘. ÁÈ·Ù› ÂÈÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙ· ÏÔ›·. Ô˘ ‰˘ÛÎÔÏÂ‡Ô˘Ó ÙË Ó·˘ÛÈÏÔ˝·. ∞ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ ÔÚıÌfi Ù˘ ª·Ï¿Î·˜ (·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ Ù˘ ª·Ï·ÈÛ›·˜ Î·È ÙË Ó‹ÛÔ ™Ô˘Ì¿ÙÚ·) ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ÂÈÚ·Ù¤˜. οÙÈ Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Î·È ·fi ÙËÓ ÔχÏÔÎË ·Ú¯·›· ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ·˘Ùfi ÙÔ È‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ π·ˆÓ›·˜. Œ¯ÂÈ ¯·ÌËÏfi ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ. Î·È ‡ÛÙÂÚ· ηٷʇÁÔ˘Ó ÛÙ· ÓËÛÈ¿ Ù˘ πÓ‰ÔÓËÛ›·˜ ÛÙ· ÔÔ›· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó. Ô˘ ¤ÊÙ·Û·Ó Î¿ÔÙ ˆ˜ ÂΛ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÔÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Â›Ó·È ÊÙˆ¯Ô› πÓ‰ÔÓ‹ÛÈÔÈ. (™‡Ó‰ÂÛË Ù˘ °ÂˆÁÚ·Ê›·˜ Ì ÙËÓ πÛÙÔÚ›· ̤ۈ ÙˆÓ ıÂÌÂÏȈ‰ÒÓ ÂÓÓÔÈÒÓ Ù˘ ‰È¿ÛÙ·Û˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔÎ·È Ù˘ ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛ˘. Î·È ÔÈ ‚›·È˜ Â·Ê¤˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ Ï¢ÎÔ‡˜. ÔÈ ªÂÁ¿Ï˜ §›ÌÓ˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ‰ÂÓ ·¤ÎÙËÛ·Ó ÔÙ¤ ¿ÏÏË ÛËÌ·Û›· ¤Ú· ·fi ·˘Ù‹Ó Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·Ôı‹Î˜ ÁÏ˘ÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡ Î·È ˆ˜ ËÁ¤˜ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ (·ÏÈ›·). √È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ËÁ¿˙Ô˘Ó ·fi ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÔÚÔ¤‰ÈÔ Ù˘ Ë›ÚÔ˘ Î·È ÂÔ̤ӈ˜. ªÂϤÙËÛ ÙÔÓ ¯¿ÚÙË ·Ó·ÁχÊÔ˘ Ù˘ ∞Û›·˜ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ·Ù› Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ªÂÛÔÔÙ·Ì›·˜ ϤÁÂÙ·È ¤ÙÛÈ. ·ÏÏ¿ Î·È ·fi Ù· ÌÂÁ·ÏÔÚÂ‹ ÌÓËÌ›·. ‡ÊÔÚ· ‰¿ÊË Î·È. ȉȷ›ÙÂÚ· fï˜ ÙËÓ π·ˆÓ›·. ∏ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË fï˜ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ. Ô˘ ‰Â ‰È¢ÎfiÏ˘Ó ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË. ÏÔ‡ÛÈÔ Û ÚÔÛ¯ÒÛÂȘ. ·Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÏÈÌ¿ÓÈ· ÛÙ· ÔÔ›· ÙÔ ÏÔ›Ô ı· ÛÙ·Ì·ÙÔ‡ÛÂ. 10. ŸÙ·Ó ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÏÔ›Ô ÍÂÎÈÓÔ‡Û ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙËÓ ∞Û›·.) ∏ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ô ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ Ù· ÔÙ¿ÌÈ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Δ›ÁÚË Î·È ÙÔ˘ ∂˘ÊÚ¿ÙË ‰È·ı¤ÙÂÈ fiÏ· Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ ÙÔÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÂÏ΢ÛÙÈÎfi ÁÈ· ÂÁηٿÛÙ·ÛË ·ÓıÚÒˆÓ. Â¿ÚÎÂÈ· Û ÓÂÚfi Î·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Îϛ̷. ‹Ù·Ó ȉ·ÓÈ΋ ÁÈ` ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÛÎÔfi. ªÂϤÙËÛ ÙÔÓ ¯¿ÚÙË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ·˘Ù‹ ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË. ΔËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÂÍ¿ψÛ˘ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ Û fiÏË ÙË °Ë Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ fiÏË ÙÔ˘ ∫¤È Δ¿Ô˘Ó (ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ ¿ÎÚÔ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜) ¤ÁÈÓ «ÙÔ Ì‹ÏÔÓ Ù˘ ¤ÚȉԘ» ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÕÁÁÏÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ √ÏÏ·Ó‰Ô‡˜. Ô˘ ȉڇıËΠÙÔ 1652 ·fi √ÏÏ·Ó‰Ô‡˜. ∫¿Ùˆ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜. ∞Ó·˙‹ÙËÛ Û ÂÁ΢ÎÏÔ·›‰ÂȘ Î·È ¿ÏϘ ËÁ¤˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙË ªÂÁ¿ÏË ¢ÈÒÚ˘Á· Ô˘ 122 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY . Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ˘Ô¯ÚˆÙÈο ·fi ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÔÚıÌfi. ∂›Ó·È ÏÔÈfiÓ Ê˘ÛÈÎfi Ó· Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ë °Ë Ù˘ ∂·ÁÁÂÏ›·˜ ÛÙÔ˘˜ ÓÔÌ·‰ÈÎÔ‡˜ Ï·Ô‡˜ Ô˘ ¤ÊÙ·Û·Ó Ì¤¯ÚȘ ÂΛ ·fi ÙȘ Á‡Úˆ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÂÁηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ÌfiÓÈÌ·.) ΔËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË Ù· ÏÔ›· ‹Ù·Ó ÌÈÎÚ¿ Î·È ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó ·ÚÁ¿ Ì ·ÓÈ¿. ∏ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ·Ó·fiÊ¢ÎÙË. ·Ú¿ ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ‚ÚÔ¯ÒÓ.

∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·123 ηٷÛ··Û·Ó ÔÈ ∫ÈÓ¤˙ÔÈ ÛÙËÓ ·¤Ú·ÓÙË ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ‰ȿ‰· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘˜.700 ¯ÏÌ.) ∏ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ë ¡¤· ÀfiÚÎË ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ·ÛʷϤ˜ ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂ÓË Û ȉ·ÓÈ΋ ı¤ÛË ÁÈ· ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Ì ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ·ÏÏ¿ Ë ÛËÌ·Û›· Ù˘ Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi fi.) ∏ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË ·Ó·ÁχÊÔ˘ Ù˘ ∞Û›·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ÔÙ·ÌÔ› Ô˘ ‰È·Û¯›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∫›Ó· Ú¤Ô˘Ó Û¯Â‰fiÓ ·Ú¿ÏÏËÏ· ·fi Ù· ‰˘ÙÈο ÚÔ˜ Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο. √È ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Ì ηڷ‚¿ÓÈ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ›¯·Ó ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÌÂÁ¿ÏÔ ÎfiÛÙÔ˜. Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÙÔ 1825. ÂÓÒÓÂÈ ÙȘ ÚÔ¤˜ ¤ÓÙ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ (ÿȯÔ. ™‹ÌÂÚ· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ. ŒÂÈÙ· ÌÂϤÙËÛ ÙÔÓ ¯¿ÚÙË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÙÈ ¤Î·Ó ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ¤Ó· ÙfiÛÔ ÁÈÁ¿ÓÙÈÔ ¤ÚÁÔ. ̤¯ÚÈ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ· Ë fiÏË ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi ÙË μÔÛÙfiÓË Î·È ÙË ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·. Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÙÔ 475 . ÙË ÃËÌ›· Î·È ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌ›· ̤ۈ ÙˆÓ ıÂÌÂÏȈ‰ÒÓ ÂÓÓÔÈÒÓ Ù˘ ‰È¿ÛÙ·Û˘ Î·È Ù˘ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÙÔÓ ¯ÒÚÔ. ÚÈÓ ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó. °È·ÓÁÎ ΔÛÂ Î·È ΔÛÈÂÓÙ¿ÓÁÎ).¶. Ì ÙË Ï›ÌÓË ÿÚÈ ÛÙ· ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο Î·È Ì¤Ûˆ ·˘Ù‹˜ Ì ÙË ÚÔ‹ ÙÔ˘ ªÈÛÈÛÈ›.∞. ∞fi ÙÔ˘˜ ÛfiÚÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ ‚ÔÙ·ÓÔÏfiÁÔÈ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ·Ú·Á¿ÁÔ˘Ó 2. ‰ËÏ·‰‹ ¿Óˆ ·fi ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ∞ı‹Ó·˜–£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∏ ‰ÈÒÚ˘Á·. ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›¯Â ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜. Ô˘ ¤Î·ÈÁ·Ó ·ÎfiÌË Î·È ¤ÚÂ ӷ „˘¯ıÔ‡Ó. 11. (™‡Ó‰ÂÛË Ù˘ °ÂˆÁÚ·Ê›·˜ Ì ÙËÓ πÛÙÔÚ›· Î·È ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌ›· ̤ۈ ÙˆÓ ıÂÌÂÏȈ‰ÒÓ ÂÓÓÔÈÒÓ Ù˘ ‰È¿ÛÙ·Û˘. ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó Ó· ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó Ù· ÂÌÔÚ‡̷ٿ ÙÔ˘˜ Û` ·˘Ù‹Ó. ÃÔ˘¿ÓÁÎ ÃÔ.∞. ∏ ªÂÁ¿ÏË ¢ÈÒÚ˘Á· ¿Ú¯ÈÛ ӷ ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È Á‡Úˆ ÛÙÔ 770 . Ì ÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ÿÓÙÛÔÓ. ∞Ó·˙‹ÙËÛ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ∫·Ó¿ÏÈ ÿÚÈ Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ ÙË Ï›ÌÓË ÿÚÈ ÙˆÓ ∏. ¤Ó·˜ ÕÁÁÏÔ˜ fï˜. (™‡Ó‰ÂÛË Ù˘ °ÂˆÁÚ·Ê›·˜ Ì ÙËÓ πÛÙÔÚ›· Î·È ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌ›· ̤ۈ ÙˆÓ ıÂÌÂÏȈ‰ÒÓ ÂÓÓÔÈÒÓ Ù˘ ‰È¿ÛÙ·Û˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È Ù˘ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ Î·È ·ÓıÚˆÔÁÂÓÔ‡˜ ÙÔ›Ô˘. ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ¯¿ÚÙË ÙˆÓ ∏. Ù˘ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ Î·È Ù˘ ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛ˘ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ – ¿ÓıÚˆÔ˜. Î·È ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ¶ÚÈÓ ·fi 120 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ª·Ó¿Ô˘˜..800 ‰ÂÓ‰Ú‡ÏÏÈ·. ΔÔ 1815 ÔÈ ∞ÌÂÚÈηÓÔ› ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ÿÓÙÛÔÓ. Ô˘ ηٷϋÁÂÈ ¯ˆÚ›˜ ηٷÚÚ¿ÎÙ˜ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢.Ã. ΔÔ °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 123 . ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ¡¤· ÀfiÚÎË. (™‡Ó‰ÂÛË Ù˘ °ÂˆÁÚ·Ê›·˜ Ì ÙËÓ πÛÙÔÚ›·. Œ¯ÂÈ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·fi ‚ÔÚÚ¿ ÚÔ˜ ÓfiÙÔ. ™˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ Î·Ô˘ÙÛÔ‡Î Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹.¶.¶. ∏ ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÛfiÚˆÓ Î·Ô˘ÙÛÔ˘Îfi‰ÂÓÙÚÔ˘ ··ÁÔÚ¢fiÙ·Ó ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ μÚ·˙ÈÏ›·˜. ‹Ù·Ó Ì›· ·fi ÙȘ ÈÔ ÏÔ‡ÛȘ fiÏÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ̤¯ÚÈ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·.Ã. Δ· ¯·Ï‡‚‰ÈÓ· ˘ÏÈο Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÛÎÂÏÂÙfi ÙÔ˘ ¤Êı·Ó·Ó ÙfiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ·fi Ù· ¯·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¶›ÙÛÌÔ˘ÚÁÎ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË Ì¤Ûˆ Ù˘ ‰ÈÒÚ˘Á·˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi Ù˘ ·Í›·˜ Ù˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ͇ÛÙË ∂Ì¿ÈÚ ™Ù¤ÈÙ ª›ÏÓÙÈÁΠηٿ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1930. Ì›ˆÛ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ηٿ 90%. ÃÔ˘¿È. ‰È·Û¯›˙ÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ Â·Ú¯›Â˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ (ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·) Î·È ¤¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ 1.000 ÛfiÚÔ˘˜ ÎÚ˘Ì̤ÓÔ˘˜ ̤۷ Û Ì¿Ï˜ Ì·Ì·ÎÈÔ‡. ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ∞ÌÂÚÈηÓÒÓ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÂÓfi˜ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ∂Í·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÔχÙÈ̘ ˘ËÚÂۛ˜ ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· Î·È ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ¤ÚÁ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜. Ô ÔÔ›Ô˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̤۷ Û 2 ÌfiÓÔ ¯ÚfiÓÈ·. ŒÂÈÙ·.∞. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ‰È¢ÎfiÏ˘Ó ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ·fi ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÚÔ˜ ÙȘ ·ÎÙ¤˜. 12. ·ÏÏ¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ¿ÓÙ· ¤Ó· ÙÚÔÌÂÚfi ÂÌfi‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ù·ÍȉÈÒÙ˜ Î·È Ù· ÂÌÔÚ‡̷ٷ Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ‚ÔÚÚ¿ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÓfiÙÔ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·. ÂÓÒ Ì¤Û· Û 50 ¯ÚfiÓÈ· Ë ¡¤· ÀfiÚÎË ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙˆÓ ∏.ÙÈ Î¿ÔÙÂ. Ô Ã¤ÓÚ˘ √˘›Î·Ì. ηٿÊÂÚ ӷ ‰ˆÚÔ‰Ô΋ÛÂÈ ÙÂψÓÂÈ·ÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Î·È Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙË ¯ÒÚ· ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ 70. ÛÙË ™ÈÁηÔ‡ÚË Î·È ÛÙË ª·Ï·ÈÛ›·. Ù· ÔÔ›· ÌÂÙ·Ê˘Ù‡ÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ∫¸ϿÓË. «Ë fiÏË Ù˘ ˙Ô‡ÁÎÏ·˜».) ΔËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË ÙÔ ª·Ó¿Ô˘˜ ‹Ù·Ó ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ηԢÙÛÔ‡Î Î·È Â›¯Â ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î·Ù¿ ÎÂÊ·Ï‹Ó ÂÈÛfi‰ËÌ· ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË fiÏË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ.

(√È Ì·ıËÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ Ë ·‰È¿ÎÔË ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ οÓÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÛÌÈο ÂÓÂÚÁ‹ ÂÚÈÔ¯‹ ÈÔ Â˘·›ÛıËÙË ÛÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· χıËΠÌfiÓÔ Î·Ù¿ ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· ·fi ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙÔÓ ¡Â›ÏÔ. Ì ·Ú¯ËÁfi ÙÔÓ §ÂˆÓ›‰·. ΔÔ ∫Ú·Î·Ù¿Ô Â›Ó·È ¤Ó· ËÊ·›ÛÙÂÈÔ Ù˘ πÓ‰ÔÓËÛ›·˜. ∞Ó·˙‹ÙËÛ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏËÓ›‰· ¢È·Ì·ÓÙ›Ó· ƒÒÌ· Ô˘ ¤˙ËÛ ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›· Î·È ·ÈÙÈÔÏfiÁËÛ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡. ∞ÚÁfiÙÂÚ· (1859-1865) Ô ¿ÓÙÚ·˜ Ù˘ ‰ÈÔÚ›ÛÙËΠ΢‚ÂÚÓ‹Ù˘ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜. ·Ó¤Ù˘Í ¤ÓÙÔÓË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰Ú¿ÛË Î·È ·Á·‹ıËΠÔχ ·fi ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¿ÁÚÈ·˜ ·ÎfiÌË ¯ÒÚ·˜.000. √È ÂÍÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ¤ÚÂ ӷ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ì ٷ fi‰È· ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·Óı˘ÁÈÂÈÓ¿ ¤ÏË Î·È ¿ÁÚÈ· ·Ó›‰·. ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ·Ù› ηÓ›˜ ‰ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚ ӈڛÙÂÚ·. (™‡Ó‰ÂÛË Ù˘ °ÂˆÁÚ·Ê›·˜ Ì ÙËÓ πÛÙÔÚ›· ̤ۈ ÙˆÓ ıÂÌÂÏȈ‰ÒÓ ÂÓÓÔÈÒÓ Ù˘ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ Î·È Ù˘ ‰È¿ÛÙ·Û˘ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Î·È ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. (¶·Ú·Ù‹ÚËÛË: ™‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ·˘ÙfiÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ‰ȿ‰· Ï¿ÙÔ˘˜ 10 ¯ÏÌ. ñ ∂ÓÙfiÈÛ¤ ÙÔ ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË. Ô¯˘ÚÒıËÎ·Ó ÛÙȘ £ÂÚÌÔ‡Ï˜. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ·˘Ùfi χıËΠÌfiÓÔ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·. ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹ fï˜ Î·È ÌÂÙ¿ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Î·Ù·ÚÚ¿ÎÙ˜. ∂Λ Ë ƒÒÌ·. ÙfiÍ· Î·È ‚¤ÏË. ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Ô˘ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂȘ Î·È ÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÛÔ˘.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·124 1900 Ô ∞Ì·˙fiÓÈÔ˜ ·Ú‹Á·Á 27.000 ÙfiÓˆÓ Ù˘ Õˆ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. ·ÏÏ¿ ÈηÓÔ› Ó· ‰È·ÎfiÙÔ˘Ó ÙË Ó·˘ÛÈÏÔ˝·. ªÂÚÈÎÔ› ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ·fi ÙË ƒÒÌ· ÍÂÎÈÓ¿ Ë ·ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙË Û˘Ì¿ıÂÈ· Ô˘ ÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÔÈ ∞˘ÛÙÚ·ÏÔ› ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. Ô˘ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙ‹ Ì ÙÔ ·ÙÚÈÎfi fiÓÔÌ¿ Ù˘ ˆ˜ «Ï·›‰Ë ƒÒÌ·». √ ·Ú¯·›Ô˜ ŒÏÏËÓ·˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ¤ÁÚ·„ fiÙÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ¶ÂÚÛÈÎÒÓ ¶ÔÏ¤ÌˆÓ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜. (™‡Ó‰ÂÛË Ù˘ °ÂˆÁÚ·Ê›·˜ Ì ÙËÓ πÛÙÔÚ›·. ™Â ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈ ÎÚÔÎfi‰ÂÈÏÔÈ. ÌÈÎÚÔ› ÌÂÓ Û ‡„Ô˜. ·ÏÏ¿ ÙÔ 1930 Ë ·Ó·ÏÔÁ›· ‹Ù·Ó 14.) 16. ∞fi Ù· ·Ú¯·›· ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÏÔ› ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó ·fi Ô‡ ËÁ¿˙ÂÈ Ô ¡Â›ÏÔ˜ (·ÎfiÌË Î·È Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ¡¤ÚˆÓ ¤ÛÙÂÈÏ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ì ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ‰‡Ô ÂηÙfiÓÙ·Ú¯Ô˘˜).) 124 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY . ÂÓÒ Û ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈ ÂÍÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Ì¤Û· Û ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿Ï· Û ¤ÎÙ·ÛË ¤ÏË. ΔÔ ª·Ó¿Ô˘˜ ›¯Â ¯¿ÛÂÈ ÔÚÈÛÙÈο ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛËÌ·Û›· Ô˘ ›¯Â. ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ πÔÓ›Ô˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·. 13.000 ÙfiÓÔÈ ÛÙÔÓ ∞Ì·˙fiÓÈÔ ¤Ó·ÓÙÈ 800. ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÍÂÚÚ¿ÁË ÙÔ 1883 ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ 35. ·ÏÏ¿ ·¤Ù˘¯·Ó. ñ ∞Ó·˙‹ÙËÛ Û ‚È‚Ï›· Î·È ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎÚËÍ‹ ÙÔ˘ Î·È ÙȘ Û˘Ó¤ÂȤ˜ Ù˘ ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ Á‡Úˆ ÓËÛÈÒÓ. ñ ™˘Û¯¤ÙÈÛ ÙȘ ηٷÛÙÚÔʤ˜ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÙÔ ∫Ú·Î·Ù¿Ô Ì ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÙÔ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ ÙÔ˘ 2003 ÛÙËÓ ›‰È· ·ÏÏ¿ ÈÔ ˘ÎÓÔηÙÔÈÎË̤ÓË Û‹ÌÂÚ· ¢ڇÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹. ªÂϤÙËÛ ÙÔÓ ¯¿ÚÙË Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ Î·È ÙË ÚÔ‹ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ηÈ. ÂÂȉ‹ ÂΛ Ô ¯ÒÚÔ˜ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÛÙÂÓfi˜. 14. ΔÈ Û˘ÌÂÚ·›ÓÂȘ. ¶·Ú·Ù‹ÚËÛË: √È Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÊÂıÔ‡Ó ÂχıÂÚÔÈ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ÔÈ ÂÍÂÚ¢ÓËÙ¤˜ Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ˘ÚÔ‚fiÏ· fiÏ· ·Ú¿ ÌfiÓÔ ·ÎfiÓÙÈ·. Ë ÔÔ›· ·ÓÙÚ‡ÙËΠÙÔÓ Δ˙ÔÚÙ˙ º¤ÚÁÎÈÔ˘ÛÔÓ ªfi˘ÂÓ. ·ÏÏ¿ Ì‹Î·Ó ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ·fi Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο. Ô˘ Ì ‰˘ÛÎÔÏ›· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‰È·ÛÙ·˘ÚˆıÔ‡Ó ‰‡Ô ¿ÚÌ·Ù·. ñ ÷ڷÎÙ‹ÚÈÛ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ ϿΘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ΔÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘ ‰fiıËΠÙÈÌËÙÈο fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi.) ∏ ¢È·Ì·ÓÙ›Ó· ƒÒÌ· ‹Ù·Ó ∂ÏÏËÓ›‰· ·fi ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ. ·ÏÏ¿ Î·È Û ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙˆÓ ·˘ÛÙÚ·ÏÈ·ÓÒÓ fiψÓ.000 ÙfiÓÔ˘˜ ηԢÙÛÔ‡Î Î·È Ë Õˆ ∞Ó·ÙÔÏ‹ 4. ÔÈ ÈÔfiÙ·ÌÔÈ Î·È Ù· ·Ú¿ÛÈÙ· ÂÍfiÓÙˆÓ·Ó Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ̤ÏË ÙˆÓ ·ÔÛÙÔÏÒÓ. 15. ÒÛÙ ӷ Ê·ÓÔ‡Ó ÔÈ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ·ÓıÚÒÔ˘ ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·.) √ ·Ó¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡Â›ÏÔ˘ ̤¯ÚÈ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÊÚ¿ÁÌ· ÙÔ˘ ∞ÛÔ˘¿Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi˜.000 ·ÓıÚÒˆÓ. ŒÓ· ·fi Ù· ÔÙ¿ÌÈ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ∫Ô˘›ÓÛÏ·ÓÙ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ ϤÁÂÙ·È «¢È·Ì·ÓÙ›Ó·». Ô˘ ‹Ù·Ó Ú·ÎÙÈο ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· Ì·ÓÙ¤„Ô˘Ó ÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Û·Ó ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ΢ڛˆ˜ ÚÔ‹˜ ÙÔ˘.

). ∏ ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û ¤ÎÙ·ÛË ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ μÚ·˙ÈÏ›·˜.¶. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÙÚÔÈÎfi ‰¿ÛÔ˜ ¯¿ıËΠÔÚÈÛÙÈο. ∏ ÌÔÚÊÔÏÔÁ›· fï˜ ‰Â ̤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹. Ë Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ·. ΔÔ ‚fiÚÂÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ∞Ì·˙ÔÓ›·˜.) ñ ™Â ÔÈ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Û ԉËÁÔ‡Ó ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ. ∞‰˘Ó·ÙÒÓÙ·˜ Ó· ÍÔ‰¤„Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÏÈ¿ÛÌ·Ù·. ÔÈ Ôԛ˜ ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Â›Ù ˆ˜ ‚ÔÛÎfiÙÔÔ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ˙ÒˆÓ.000 ÂÚ›Ô˘ ¿ÔÈÎÔÈ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. ∏ Ï›ÌÓË ·˘Ù‹ ÁÈÓfiÙ·Ó ÈÔ Ú˯‹ Î·È ÈÔ Ï·ÙÈ¿. ÌÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô ¤ˆ˜ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Ù· ¯ˆÚ¿ÊÈ· ·‡Ô˘Ó Ó· ·Ô‰›‰Ô˘Ó. Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ Ì ‰Èο ÛÔ˘ ÏfiÁÈ· ÙȘ Èı·Ó¤˜ ÁˆÏÔÁÈΤ˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙÔÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘. ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÌÂÙ·ÏÏÔÊfiÚ· ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· Ûȉ‹ÚÔ˘. ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ÙÔ ÎÚ¤·˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› ÔÏ˘ÂıÓÈΤ˜ ·Ï˘Û›‰Â˜ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ. ∫‡ÚÈÔ fiÏÔ ¤Ï͢ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÔÈ Ê˘Ù›˜ Î·È Ë ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·. Ù· ÔÔ›· ¤ˆ˜ ÙÔ 1911 ‹Ù·Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î¤ÓÙÚÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ηԢÙÛԇΠÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ΔÔ ÈÔ ÙÚ·ÁÈÎfi fï˜ Â›Ó·È fiÙÈ Î¿ı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙË ÓÔÌÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 125 . fiˆ˜ Î·È ÔÈ £ÂÚÌÔ‡Ï˜. Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ¶ËÓÂÈfi Î·È ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙˆÓ ΔÂÌÒÓ. ™Ù· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÛËÌ›· Ù˘ ıÂÛÛ·ÏÈ΋˜ ‰ȿ‰·˜ ‰È·ÙËÚ‹ıËΠÌÈ· ·‚·ı‹˜ Ï›ÌÓË. ŒÙÛÈ. ñ ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ÙÔÓ ¯¿ÚÙË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÚÈÁÚ¿„ÂȘ Ì ‰Èο ÛÔ˘ ÏfiÁÈ· ÙȘ Èı·Ó¤˜ ÁˆÌÔÚÊÔÏÔÁÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ÌÂÙ¤ÙÚ„·Ó ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙÂÓfi Û ÌÈ· ·ÚÎÂÙ¿ Ï·ÙÈ¿ ‰ȿ‰·. Ë Û˘Ó¯‹˜ ‰È¿Ù·ÍË ÙˆÓ ‚Ô˘ÓÒÓ Ô˘ ·ÔÌfiÓˆÓ·Ó ÙË £ÂÛÛ·Ï›· ·fi ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô «Ú¿ÁÈÛ» Î·È Ù· ÓÂÚ¿ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ¿ÓÔÈÍ·Ó ‚›·È· ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫¿ÔÙÂ. ÔÈ ¯ˆÚÈÎÔ› Ú¤ÂÈ ‹ Ó· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙË ÁË ÙÔ˘˜ ‹ Ó· ÙËÓ Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó Û ÂÍ¢ÙÂÏÈÛÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜ Û ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÙ·ÈÚ›˜. ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·. ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÛÂÈÛÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰È·‚ÚˆÙÈÎÒÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ. ∂›Ó·È ÌÈ· Ì·˙È΋ ÌÂٷΛÓËÛË ·ÓıÚÒˆÓ. ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1980 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÂÁηı›ÛÙ·ÓÙ·È 250. ™ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ·˘ÙfiÓ. Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ Î·ÏÏȤÚÁÂȘ ÙÔ˘ ηԢÙÛԇΠӷ ·ÓÙÈηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙ·‰È·Î¿ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÙÚÔÈΤ˜ Ê˘Ù›˜. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰˘Û¿ÚÂÛÙ· ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ·ÏÏ¿ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Âί¤ÚÛˆÛË ÙÚÔÈÎÒÓ ‰·ÛÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁfiÓÈÌÔ. ñ ∞Ó·˙‹ÙËÛ ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙˆÓ ΔÂÌÒÓ. Ë ÔÔ›· ·ÔÍËÚ¿ÓıËΠηٿ Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·. Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· ÓÂÚ¿ Ô˘ ¤ÚÚÂ·Ó ·fi Ù· Á‡Úˆ ‚Ô˘Ó¿ Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Ï›ÌÓË Ô˘ Î¿Ï˘„ ÙÔ ¤‰·Êfi˜ Ù˘.∞. Î·È ÂȉÈο ÓfiÙÈ· Ù˘ ÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ∞Ì·˙ÔÓ›Ô˘. Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘. ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·ÍÈÔÔ›ËÛÔ˘Ó fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙȘ ÌÔÚʤ˜ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÔÈ Ê˘ÛÈΤ˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜. ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÂÎÙÂٷ̤Ó˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ΔÔ˘˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜ ·ÁÚfiÙ˜ ÚÔÛÂÏ·ÂÈ Ë Ôχ ÊÙËÓ‹ ÁË.) 17. (°È· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÚÔÛٷهÛÔ˘Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜. Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÏËıÒÚ· ÁÈÁ¿ÓÙÈˆÓ ¤ÚÁˆÓ (ÔÚ˘¯Â›ˆÓ. ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ÊÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ. Ù· ÙÚÔÈο ‰¿ÛË. ‰ËÏ·‰‹ ·˘Ùfi Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ∞Ì·˙fiÓÈÔ. ›Ù ÁÈ· ÌÔÓÔηÏÏȤÚÁÂÈ· ÛfiÁÈ·˜ (Ë μÚ·˙ÈÏ›· Â›Ó·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÂÍ·ÁˆÁ¤·˜ ÛfiÁÈ·˜). (¶ÚÈÓ ·fi ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¯ÚfiÓÈ· Ë £ÂÛÛ·Ï›· ‰ÂÓ Â›¯Â ‰›Ô‰Ô ÚÔ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. Ì·ÁÓËÛ›Ô˘ Î·È ‚ˆÍ›ÙË.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·125 ñ ∂ÓÙfiÈÛ ÙȘ £ÂÚÌÔ‡Ï˜ ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÂÚ›ÁÚ·„ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜. ∞Ó·˙‹ÙËÛ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È Û ‚È‚Ï›· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ı· Û ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂȘ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ Ê˘ÛÈÎfi ¯ÒÚÔ ÔÈ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ηχÙÂÙ·È ·fi Ù· «Û¤Ï‚·˜». Ô‰ÈÎÒÓ ·ÍfiÓˆÓ ÎÙÏ. Ë ÔÔ›· ı˘Ì›˙ÂÈ ÂΛÓË Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë ÚÔ˜ ÙË ‰˘ÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ∏. ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÌÂÁ¿Ï· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ¤Ó· ÛÙÂÓfi ÙÔ ÔÔ›Ô ¤·ÈÍÂ. ™‹ÌÂÚ· Ì Ù¯ÓËÙ¿ Ê¿ÁÌ·Ù· Á›ÓÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· Â·Ó·‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓfi˜ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ï›ÌÓ˘. ÁÈ·Ù› ÔÈ ıÚÂÙÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ ÙÔ˘ ÂÍ·ÓÙÏÔ‡ÓÙ·Ó Â› ·ÈÒÓ˜ ÁÈ· Ó· Û˘ÓÙËÚËı› Ë ÔÚÁÈ҉˘ ‚Ï¿ÛÙËÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ·ÏÏ¿ Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ Â›Ó·È Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÌÈÎÚfi˜. Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÌÂÈÒıËÎÂ. ŒÙÛÈ. ÂÂȉ‹ ÔÈ ÂÓ‰ÔÁÂÓ›˜ Î·È ÔÈ Â͈ÁÂÓ›˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ‰Â ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó ÔÙ¤ ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘˜. ¯·ÏÎÔ‡. ÂÂȉ‹ Ù· ˘‰¿ÙÈÓ· Ú‡̷ٷ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó Î·È ·¤ıÂÙ·Ó ÛÙÔÓ ˘ı̤ӷ Ù˘ ÔÏϤ˜ ÊÂÚÙ¤˜ ‡Ï˜.

∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÍÔ‰Â‡Ô˘Ó Ôχ ¯ÚfiÓÔ Î·È ¯Ú‹Ì· ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ·ÏÏ¿ Î·È Ì¤Û· ·fi Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ 126 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY . Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ÙˆÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ ∞ı‹Ó·˜ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ÌÂÚÈÎÒÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ‰‹ÌˆÓ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÂٷ͇ 1991 Î·È 2001. ñ ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ÛÔ˘. Ì ·ÓÙ›ÙÈÌÔ Ó· Âı¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ›ӷ. ªÂϤÙËÛ ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ô ›Ó·Î·˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›. ¶ÚÔÛÔ¯‹. ñ ¶ÔÈ· Â›Ó·È Î·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÛÔ˘ Ù· ÈÔ Èı·Ó¿ ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ fiψÓ. Ì ÔÚÁ¿ÓˆÛË ·ÚfiÌÔÈ· Ì ·˘Ù‹Ó ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ (·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ). ∫˘Ú›ˆ˜ ‹Ù·Ó Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ˙ˆ‹˜. Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜) Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÂÈ. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ó ÁÈ·Ù› Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚËı› ÙÔ ‰¿ÛÔ˜. ŸÙ·Ó ¤Ó· ÚÔ¿ÛÙÈÔ ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ì¤Û· Û ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ó· ‰Â¯Ù› ¤Ó·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi Ó¤ˆÓ ηÙԛΈÓ. ·Ô¯¤Ù¢ÛË. ·ÏÏ¿ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ Ë ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË Â¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ô‰ËÁ› Û ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ‡ÎÔÏÔ Ó· Ï˘ıÔ‡Ó. ¢Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Î·Ù¿ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ·˘Ù‹ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠ¤ÓÙÔÓË ÌÂٷΛÓËÛË ÏËı˘ÛÌÔ‡ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ˘ËÚÂۛ˜.) ñ ΔÈ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ù· ÛÙÔȯ›·. £∂ª∞Δπ∫∏ ∂¡√Δ∏Δ∞: AN£Pø¶O°ENE™ ¶EPIBA§§ON 1.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·126 ‰¿ÛÔ˘˜ ÚÔηÏ› ‚›·È˜ ÂÍÂÁ¤ÚÛÂȘ ÙˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ ·ÁÚÔÙÒÓ. ÂÈÎÔÈӈӛ˜. ñ ¶ÔȘ ‹Ù·Ó ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÛÔ˘ ÔÈ ·Èٛ˜ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ·˘Ù‹ ÙË ÌÂٷΛÓËÛË. ∏ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙˆÓ fiÏÂˆÓ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÍ¿ÚÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ÂÂȉ‹ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÂÚÁ·Û›·˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÌÈ·˜ fiÏ˘. Œ¯ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ô‰ÂȯÙ› fiÙÈ Ë ·‰È¿ÎÔË ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ Ù· ·Ó·Áο˙ÂÈ Ì ÙÔÓ Î·ÈÚfi Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó Ù· ›‰È· Û ·ÏËıÈÓ¤˜ fiÏÂȘ. ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ÌÂϤÙË ÙˆÓ Èı·ÓÒÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ Î·È ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Î·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ·. È·ÙÚÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë. ñ ¶ÔÈ· Â›Ó·È Î·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÛÔ˘ Ù· ÈÔ Èı·Ó¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ fiψÓ. ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ (‡‰Ú¢ÛË. ÂÚÁ·ÙÒÓ Î·È ˘ÏÔÙfïÓ. Ë ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË ‰ÂÓ ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÛÌ·ÙÈ΋ ¿ÚÓËÛË Î¿ı ·ÏÏ·Á‹˜. Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· Û¯ÂÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ó· ÂÍ·ÏÒÓÔÓÙ·È Û fiÏÔ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. ‚. ·ÔÎÔÌȉ‹ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ. Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·˜ ÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙËÓ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ fiψÓ. √È Ì·ıËÙ¤˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·˘ÙÔ› Â›Ó·È «Î·ÎÔ›» ‹ ·Ó‡ı˘ÓÔÈ (fiÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó). ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÈfiÙËÙ· ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜ Û ¤Ó· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ˘Ô‚·ıÌÈṲ̂ÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÂÍ‹˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ: (∏ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·ԂϤÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ·Ï¿ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ì ٷ ÔÔ›· ı· ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· Î·È ı· ηٷϋÁÂÈ Û ¯Ú‹ÛÈÌ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. ÂÎ·›‰Â˘ÛË.

330 (+6.306 ªÂÏÈÛÛ›ˆÓ 13.56%) 4.327 (+26.821 ¶ÔÏ›¯Ó˘ 27. √È ÂÚÈÔ¯¤˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·˘Ù¤˜ ÔÈ fiÏÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ‡˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ÔÚÂÈÓÔ‡˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ (¯ˆÚÈ¿) ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ˙ˆ‹˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔϘ ÙËÓ „˘¯Ú‹ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜.829 (+51. ŒÙÛÈ.197 ¶ÂÓÙ¤Ï˘ ÎÔÈÓfiÙ. ªÂÚÈΤ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜.156 (+92.532 (+41. ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ Û˘Ó¯Ҙ ·˘Í·ÓfiÌÂÓ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘˜.998 (+29.998 μÚÈÏËÛÛ›ˆÓ 16.) 3.22%) 745.ÙÈ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË Î·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ∞˘Ùfi Â›Û˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ. ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ Î·È ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ· ¤¯Ô˘Ó Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÏËı˘ÛÌfi ·fi fi. ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÓÙÔ›ÛÂȘ Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂȘ ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ·˘Ù¿ Ù· ÔÏÂÔ‰ÔÌÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·.. fiˆ˜ Ë §·Ì›·.38%) 13.514 (-3.02%) 19. ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ ¤ÓÙÔÓÔ ÏfiÁˆ Ù˘ Á‹Ú·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜.463 μ¿Ú˘ 8.57%) 25.43%) 175. ÁÈ· Ó· Ù· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó.072.671 ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ 47.60%) 14.59%) 36. ΔÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙË ÌÂϤÙË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Â›Ó·È fiÙÈ ¯ˆÚ›˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÛˆÛÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ Ë ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ô‰ËÁ› Û ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô. ¢∏ª√™ ◊ ∫√¡√Δ∏Δ∞ ¶§∏£À™ª√™ 1991 ¶§∏£À™ª√™ 2001ª∂Δ∞μ√§∏ ¶√§∂√¢√ªπ∫√ ™À°∫ƒ√Δ∏ª∞ ∞£∏¡∞™ ™‡ÓÔÏÔ 3.63%) 2.7%) 52.552 (+41.146 (+29. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·Ó¿Á΢ Ó¤ˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ·‰È¿ÎÔ˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘˜.512 °Ï˘Ê¿‰·˜ 63.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·127 ÛÔ˘.987 (-5.¿. ı· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Ù· ÔÈÎÔÏÔÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ ÂȉڿÛÂȘ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ.630 (+30.697 (-5.480 ¶·ÓÔÚ¿Ì·ÙÔ˜ 10.) 3.20%) 21.86%) 25. ÂÂȉ‹ ÔÈ ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·Ó¿ÁΘ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ.469 ¡¤·˜ ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 3. ¿Ú· Î·È ÌÂÁ¿Ï· ÔÛ¿. ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÔ¯‹. ÙÔ ∞ÁÚ›ÓÈÔ Î.921 (+63.88%) 56. ™Â ÙÈ ÔÊ›ÏÂÙ·È ·˘Ùfi ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÛÔ˘.022 ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 182. °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 127 .05%) 48.006 (+3.488 μԇϷ˜ 17.894 ∂˘Î·Ú›·˜ (ÎÔÈÓ.409 (+27. ·ÓÙ› Ó· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È.25%) ¶√§∂√¢√ªπ∫√ ™À°∫ƒ√Δ∏ª∞ £∂™™∞§√¡π∫∏™ ™‡ÓÔÏÔ 749. Δ· ÌÂÁ¿Ï· ·ÛÙÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Ó¤· ¤ÚÁ·.549 ∂˘fiÛÌÔ˘ 28.967 ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘-∫ÔÚ‰ÂÏÈÔ‡ 16.624 (+82.55%) 80.275 794.836 (+20.526 (+44.582 (+54.0%) 10.048 £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ 383.571 °¤Ú·Î· 8.598 (+89.278 3.05%) 363.97%) 6.922 ∞ıËÓ·›ˆÓ 772.172.58%) 6. ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔ› ÙÔ˘˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÔ˘Ó Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÙËÓ fiÏË Î·È ÛÙËÓ ‡·ÈıÚÔ.197 ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏ˘ 38.

ÛËÌ·Û›· fï˜ ¤¯ÂÈ Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË Î·È Ë ·ÚÔ˘Û›·Û‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙËÓ Ù¿ÍË. ñ √‰ËÁ› ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÓÙ·ÙÈ΋˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ Î·È ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘. ¶ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÙÚÔÊÈ΋ ·Í›· ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ÌÂ Ê˘Ù¿ ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· ‚ÈÔη‡ÛÈÌ·: ñ √‰ËÁ› Û ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙˆÓ ÙÚÔʛ̈Ó. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÛÔ˘ ÌÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ Û˘˙ËÙËÙÒÓ. ·ÏÏ¿ Î·È ÈÔ ˘ÔÙÈÌË̤ÓÔ˘˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. ÙÔ ‚ÈÔÓÙ›˙ÂÏ (ÌÂı˘ÏÂÛÙ¤Ú·˜ ÙˆÓ ÏÈ·ÚÒÓ ÔͤˆÓ) Î. Δ· ·Ú¯·›· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ·Ï¿ÙÈ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ` ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ˙Ô‡Û·Ó Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·.¿. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο. ÙÔ ÊÔÈÓÈΤϷÈÔ. ÂÓÙÔÌÔÎÙfiÓˆÓ Î·È ÁÂÓÂÙÈο ÙÚÔÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ Ê˘ÙÒÓ. ™ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ‚ÈÔη˘Û›ÌˆÓ ˘¿ÁÔÓÙ·È Ô˘Û›Â˜ fiˆ˜ Ë ‚ÈÔÌÂı·ÓfiÏË. ™˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∞Ó·˙‹ÙËÛ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ’ ·˘Ù¿ Î·È ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ô˘ ›¯Â Ë ·Ó·Î¿Ï˘„‹ ÙÔ˘˜. ¶ÚÔÛÔ¯‹: £· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡Ó ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌ· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù·. ÂÂȉ‹ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο «·ıÒ˜» χÛÂȘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ¿ÏÏ·. ηıÂÌ›· ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ˘¤Ú Î·È Î·Ù¿ Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘˜. ∞Ó·˙‹ÙËÛ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÛÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÚfiÏÔ Ô˘ ¤·ÈÍÂ Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·›˙ÂÈ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ηϷÌÔÎÈÔ‡ ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÙËÎÂ. ÂÂȉ‹: ñ Δ· ÔÚ˘ÎÙ¿ η‡ÛÈÌ· ÂÍ·ÓÙÏÔ‡ÓÙ·È. ÂÂȉ‹ ¤Ú· ·fi οÔÈÔ fiÚÈÔ (ÂÚ›Ô˘ 2 ¤ˆ˜ 8 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ÙËÓ Ë̤ڷ) ÚÔηÏ› ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜. μÈÔη‡ÛÈÌ· ϤÁÔÓÙ·È ÔÈ Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·fi ÔÚÁ·ÓÈ΋ ‡ÏË (. ΢ڛˆ˜ ÂÂȉ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Û΢‹ ÙÔ˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ÔÚ˘ÎÙ¿ η‡ÛÈÌ·). ÂÓÒ ÔÈ ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜ Û˘Ó¯Ҙ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È.) Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÂÍ·ÓÙÏÔ‡ÌÂÓ· ÔÚ˘ÎÙ¿ η‡ÛÈÌ·. À¿Ú¯Ô˘Ó ‚¤‚·È· ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘. ÛÙË ¯Ú‹ÛË Ê˘ÙÔÊ·Ú̿ΈÓ. ¿Ú· ÌÂÈÒÓÂÈ ÙË ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ· Î·È ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. 4. Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÚÔηÏÔ‡Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. Ù· ˙·¯·ÚfiÙ¢ÙÏ·. ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙË Ú‡·ÓÛË Î·È ÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ Â‰·ÊÒÓ. √È ÂÈÎÚÈÙ¤˜ ÙˆÓ ‚ÈÔη˘Û›ÌˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ. ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È 230 ÂÚ›Ô˘ ÎÈÏ¿ ηϷÌÔÎÈÔ‡.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·128 3. ÁÈ· Ó· ·Ú·¯ıÔ‡Ó 50 Ï›ÙÚ· ‚ÈÔη˘Û›ÌÔ˘. Ì ηٷÛÙÚÔÊÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯fiÙÂÚÔ˘˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ‰›„· ÁÈ· η‡ÛÈÌ· Ô‰ËÁ› Ì ̷ıËÌ·ÙÈ΋ ‚‚·ÈfiÙËÙ· Û ·ÁÎfiÛÌÈ· ›ӷ. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ‚Ú‹Î·Ó ÙÚfiÔ Ó· ·Ú·Á¿ÁÔ˘Ó ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘ η‡ÛÈÌ· (‚ÈÔη‡ÛÈÌ·) ·fi ÔÚÈṲ̂ӷ ›‰Ë Ê˘ÙÒÓ. √È ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙˆÓ ‚ÈÔη˘Û›ÌˆÓ Ù· ıˆÚÔ‡Ó ·Ó·Áη›·. Ë ‚ÈÔ·Èı·ÓfiÏË.¯. ΔÔ ·Ï¿ÙÈ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜. ∏ ·Í›· ÙÔ˘ ‰ÂÓ ¤ÁÎÂÈÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙÔ fiÙÈ Î¿ÓÂÈ ÈÔ ÓfiÛÙÈ̘ ÙȘ ÙÚÔʤ˜.¿. ‰ËÏ·‰‹ ÌÈ· ÔÛfiÙËÙ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ıÚ¤„ÂÈ ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ ÁÈ· ¤Ó·Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ ¯ÚfiÓÔ. ÂÓÒ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Ù· ‚ÈÔη‡ÛÈÌ· ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ÌfiÏȘ Î·È ÌÂÙ¿ ‚›·˜ ÙÔ 1% Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÔÛfiÙËÙ·˜ η˘Û›ÌˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ñ £ÂˆÚËÙÈο ηٿ ÙËÓ Î·‡ÛË ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚ· ·¤ÚÈ· ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ (ÛÙËÓ Ú¿ÍË ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ fi¯È Û ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi fiÛÔ ÈÛÙ‡ÂÙ·È. Ô ÏÈÓ·ÚfiÛÔÚÔ˜ Î. ÙÔ Î·Ï·ÌfiÎÈ. ñ ∂›Ó·È ‚ÈԉȷÛÒÌÂÓ·. ñ ¶ÚÔηÏ› ηٷÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ ÏfiÁˆ Ù˘ Âί¤ÚÛˆÛ˘ ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ηٿÏÏËÏˆÓ Ê˘ÙÒÓ. ·fi ÔÚÈṲ̂ӷ Ê˘Ù¿ fiˆ˜ ÙÔ ˙·¯·ÚÔοϷÌÔ. Ë ÛfiÁÈ·. ñ ∏ ¯Ú‹ÛË ‚ÈÔη˘Û›ÌˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Û˘Óı‹Î˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔ›ËÛ˘ ·fi ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉÒÓ. Û˘ÓÔÏÈο fï˜ Ë Î·Ù·- 128 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY . ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ fiÙÈ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡.

fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ∞Ï·› ƒ·ÊËÓ›‰Â˜ (∞Ï˘Î¤˜ Ù˘ ƒ·Ê‹Ó·˜). ÙȘ Ôԛ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ¿Óˆ ÛÙË °Ë ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·. ™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜. ·ÚΛ ‚¤‚·È· Ó· οÓÂÈ ÛÙ¿ÛÂȘ Û ٷÎÙ¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·. øÛÙfiÛÔ. ¶·Ú·Ù‹ÚËÛË: √È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ·Ï˘Î¤˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÛÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ù· ˙Ò·. Ó· ηٷÁÚ¿ÊÂÈ. ∞fi ÙË Ï¤ÍË ·˘Ù‹Ó ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È Ô ·ÁÁÏÈÎfi˜ fiÚÔ˜ «salary» Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÈÛıfi˜. ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·Ï·ÙÈÔ‡ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ·Ï˘ÎÒÓ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·. Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· fï˜. ÙÔÓ ÔÏÔÓfiÌÔ °fiÚÁÔ. ñ Œˆ˜ ÙÔÓ 18Ô ·ÈÒÓ· Ù· ÌÂÁ¿Ï· ·Ï·ÙˆÚ˘¯Â›· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ¤‰ÈÓ·Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÚÁ¿Ù˜ Î·È Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·Ó Ì ¿Ì·Í˜ Û Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ. ∞ÍÈÔÔ›ËÛ ÙȘ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÛÔ˘ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ηٷÁÚ¿„ÂȘ Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ̤۷ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È ËÁ¤˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË. ñ ∫·Ù¿ ÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›· ÔÈ ˘fi‰Ô˘ÏÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ï‹ÚˆÓ·Ó ¤Ó·Ó ÂȉÈÎfi ÊfiÚÔ ÁÈ· ÙÔ ·Ï¿ÙÈ. Ô˘ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÛηϛÛÔ˘Ó ·fi ·Ï¿ÙÈ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ¤Ó·Ó Ï‹ÚË Î·ı‰ÚÈÎfi Ó·fi Î·È ¤Ó· ΤÓÙÚÔ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ÛÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÁË¤‰Ô˘ Ì¿ÛÎÂÙ. Ù· ·Ï·ÙˆÚ˘¯Â›· Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ηٷÎÙÔ‡ÛÂ. ŒÓ· ̤ÛÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÔÓ ÌÔÚ› Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ÊÔÚÙ›· 25-40 ÎÈÏÒÓ Û ·ÍÈfiÏÔÁ˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ.¯. ŒÙÛÈ. 5.¿ ñ √ ª¤Á·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ›¯Â ·Ó·ı¤ÛÂÈ Û ¤Ó·Ó ·ÍȈ̷ÙÈÎfi ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÙÔ˘. ñ ŒÓ· ·fi Ù· ÌÂÁ¿Ï· «Ì˘ÛÙÈο» Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ·ÁÁÏÈ΋˜ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·Ù›·˜ ‹Ù·Ó Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÙÔ˘ ·Ï·ÙÈÔ‡ Î·È Ë Â›ÛÚ·ÍË Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘˜. ¯¿ÚË ÛÙȘ ·Ï˘Î¤˜. ΔÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÛÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ÙÔ ÛÒÌ·. ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÊÙˆ¯Ô› ¿ÓıÚˆÔÈ ˙Ô˘Ó ·ÎfiÌË ·fi ÙËÓ ÂÍfiÚ˘ÍË ·Ï·ÙÈÔ‡ Î·È ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙȘ fiÏÂȘ Ì η̋Ϙ ‹ ¿ÏÏ· ÌÂÙ·ÊÔÚÈο ˙Ò·. ÓfiÌÈÌ· ‹ ·Ú¿ÓÔÌ· (Ï·ıÚÂÌfiÚÈÔ ·Ï·ÙÈÔ‡).560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·129 ӿψۋ ÙÔ˘. ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ. Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ «·Ï˘Î¤˜». ‹Ù·Ó Î·È Ë ‰Ô˘Ï›·. ∞Ï·› μÔȈٛ·˜ (Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜ £ÂÔÏfiÁÔ˜) Î. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·: ñ √È Û·ÏÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ‰˘Ó·ÙÔ›. Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ÌÈÎÚ‹ fiÏË μÈÂÏ›ÙÛη ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∫Ú·ÎÔ‚›· Ù˘ ¶Ôψӛ·˜. ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ «·Ï·ÙÈ¿ÙÈÎÔ» ‹ «·Ï·ÙÈ¿ÙÈη». ÙÔ ·Ï¿ÙÈ ·ÊıÔÓ› ÛÙȘ ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ ¯ÒÚ˜ (ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ ∂˘ÚÒ˘. °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 129 . Ô˘ ηٷÚÁ‹ıËΠÌfiÏȘ ÙÔ 1985. ¤ÛÙˆ Î·È Ì¤Ûˆ ¿ÏÏˆÓ ÙÚÔÊÒÓ (. ÙÔ˘ „ˆÌÈÔ‡ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ·Ï¿ÙÈ). ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È ·Ó·ÓÙÈηٿÛÙ·ÙÔÈ. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ·Ï·ÙÈÔ‡ ·fi Ù· ·Ó¿Ú¯·È· ¯ÚfiÓÈ·. ·ÊÔ‡ ÔÈ ı¿Ï·ÛÛ˜ Ô˘ ÙȘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ¤¯Ô˘Ó ¯·ÌËÏ‹ ·Ï·ÙfiÙËÙ· Î·È ÙÔ Îϛ̷ ‰ÂÓ Â˘ÓÔ› ÙËÓ ÂÍ¿ÙÌÈÛË). Ë Â‡ÚÂÛ‹ ÙÔ˘ fï˜ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ηıfiÏÔ˘ ‡ÎÔÏË ˘fiıÂÛË. fiˆ˜ ÛÙȘ ÔÏÈΤ˜ ˙ÒÓ˜. ªÈ· ÌÔÚÊ‹ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ¤ÚÁÔ˘. ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·ÔÙÂÏ› Úfi‚ÏËÌ· Û ÔÏϤ˜ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ¯ÒÚ˜. ñ ™‹ÌÂÚ·. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. Ù· Ê˘ÛÈο ·Ï·ÙˆÚ˘¯Â›· ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Î¤ÓÙÚ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÏÔ‡ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ Î·È Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÙÔ ·Ï¿ÙÈ ¤·È˙ ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜. √ ÊfiÚÔ˜ ·˘Ùfi˜ ‰È·ÙËÚ‹ıËÎÂ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙÔ ÂχıÂÚÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂÓfi˜ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÌÔÓÔˆÏ›Ô˘. ŒÓ· ·fi ·˘Ù¿ Ì¿ÏÈÛÙ·. ÌÈÎÚfiۈ̷ Î·È ÌÂÁ·Ïfiۈ̷. Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ. ñ ™ÙÔÓ ÚˆÌ·˚Îfi ÛÙÚ·Ùfi οı ÏÂÁˆӿÚÈÔ˜ ¤·ÈÚÓ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÌÈ· ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ·Ï·ÙÈÔ‡ Ô˘ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó «salarium» ÛÙ· Ï·ÙÈÓÈο. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ: ñ Δ· ÔÏÏ¿ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈο ÙÔˆÓ‡ÌÈ· Ì ÙÔÓ fiÚÔ «·Ï·›». ∞Ï·› ∞È͈ӛ‰Â˜ (∞Ï˘Î¤˜ Ù˘ μԇϷ˜ ‹ ›Ûˆ˜ Ù˘ μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘).

Ì ÙË ÏÂÁfiÌÂÓË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË. ñ Δ· ¿ÏÔÁ·. fiˆ˜ ¤ÏÂÁ·Ó ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓÔ› ÙÔ˘. ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰ÚfiÌÔÈ. ÔχÙÈÌ· ̤۷ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È ÔÈ ÂϤʷÓÙ˜. √ °¿ÏÏÔ˜ ÏÔ¯·Áfi˜ ∫Ô˘ÓÈfi. ∞fi ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 1945 Ë ·ÓıÚˆfiÙËÙ· Ì‹Î ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ·ÙÔÌÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ÂÓÒ ÛÙ· ÓÂfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È fiÏÔ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ· Ë ËÏȷ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·Ó¤¯ÂÙ·È ·Ó·‚¿ÙË. ŒÊÙ·Ó Û ٷ¯‡ÙËÙ· Ù· 6 ¯ÏÌ. √È ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÙˆÓ ·ÙÌÔÌ˯·ÓÒÓ ‹Ù·Ó ÛÙ· ÏÔ›· Î·È ÛÙ· ÙÚ¤Ó·. ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ÎÙÏ. ΔËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÛÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ¤ÊÂÚÂ Ë ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ Ì˯·ÓÒÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ η‡Û˘. ∏ ηٷÓfiËÛË Ù˘ ÛËÌ·Û›·˜ ÙÔ˘ ·ÙÌÔ‡ ˆ˜ ËÁ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ŒÏÏËÓ˜ («·ÈÔÏfiÛÊ·ÈÚ·» ÙÔ˘ ◊ÚˆÓ· ÙÔ˘ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÈÓÔ‡). ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ· Ì¿ÏÈÛÙ· η̋Ϙ ˘‹Ú¯·Ó Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (ÙȘ ›¯·Ó ʤÚÂÈ ÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ ·fi ÙËÓ ∞Ú·‚›· Î·È ÙȘ ¿ÊËÛ·Ó Ê‡ÁÔÓÙ·˜). fiˆ˜ ÛÙËÓ πÓ‰È΋ ÃÂÚÛfiÓËÛÔ Î·È ÛÙËÓ πÓ‰ÔΛӷ. √È ÂÊ¢ڤÙ˜ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ó Î·È ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Ì ·ÙÌfi. ·Ó οÔÈ· ËÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ¤·˘Â Í·ÊÓÈο Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ. ∂ȉÈο Ù· ¿ÏÔÁ· ηıfiÚÈÛ·Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ∞Û›·˜. ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿Ï· Î·È ÙfiÛÔ ‰‡Û¯ÚËÛÙ·. Ù· ‚fi‰È· Î·È Ù· Á·˚‰Ô‡ÚÈ· ‰È¢ÎfiÏ˘Ó·Ó ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ Á˘ Î·È ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Â› ÔÏϤ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ·. Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ÌÂÁ¿Ï· ÊÔÚÙ›· Î·È ·ÓıÚÒÔ˘˜ Û ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ. ñ ™Â ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·130 ñ ∫¿ÙÈ ·ÚfiÌÔÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ÕӉˆÓ. ÂÓÒ ÛÙ· ÓÂfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÔ˘‰·›Ô ÚfiÏÔ ·›˙Ô˘Ó Ù· ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Î·È ÔÈ ·ÓÂÌÔÁÂÓÓ‹ÙÚȘ. ¤Ó· ˙ÒÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ¤ˆ˜ 50 ÎÈÏ¿. øÛÙfiÛÔ. ÈfiÙ˜.) Î·È ‚) Ó· ˘Ôı¤ÛÔ˘Ó ÔȘ ı· ‹Ù·Ó ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜. ÁÈ·Ù› ¤ÂÊÙÂ Ë ›ÂÛË ÙÔ˘ ·ÙÌÔ‡. Ë ·ÈÔÏÈ΋. ÂÓÒ Ù· ·ÓÈ¿ ¤·È˙·Ó ‚ÔËıËÙÈÎfi ÚfiÏÔ. ™˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ¿ÏÏˆÓ ÂÏÂÊ¿ÓÙˆÓ. ηٷÛ··Û ÙÔ 1769 ¤Ó· fi¯ËÌ· Ô˘./ÒÚ·. ¶Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ·Ó¤ÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ¤ÁÈÓÂ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÂÌfiÌ˘ÏÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ˘‰ÚfiÌ˘ÏÔ˘˜. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ∂ËÚ¤·Û·Ó Â›Û˘ ÙËÓ ÔÏÂÌÈ΋ Ù¤¯ÓË (ÈÈÎfi. Ô ·ÙÌfi˜ ˆ˜ ËÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠ۠ÌÂÁ¿ÏË Îϛ̷η ·fi ÙÔÓ 19Ô ·ÈÒÓ· Î·È ÌÂÙ¿. ¶·Ú·Ù‹ÚËÛË: √È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó: ·) Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÚfiÔ˘˜ ˙ˆ‹˜ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ô˘ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙȘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ (·ÁÚÔÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜. ¶ÏÔ›· Ì ·ÓÈ¿ ˘‹Ú¯·Ó Â‰Ò Î·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ·. ÂÂȉ‹ Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ‰ÂÓ ‚fiÏÂ˘Â Ù· ÈÛÙÈÔÊfiÚ· ÏÔ›· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÂΛӢ. 130 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY . ñ ™ÙȘ ÂÚ‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ∞Û›·˜ Î·È Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÔχÙÈÌÔ ˙ÒÔ ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· Ë Î·Ì‹Ï·. ◊Ù·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ «·˘ÙÔΛÓËÙÔ». «¤ÌÔÈ·˙ Ì ¤Ó·Ó ·ÔÛÙ·ÎÙ‹Ú· ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ ¿Óˆ Û ÌÈ· ¯ÂÈÚ¿Ì·Í·». ÁÈ·Ù› ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ÂÓËÏÈÎȈıÔ‡Ó Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ÙÚÔÊ‹˜). ¤Î·Ó fï˜ ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ Ú˘ıÌÈÛÙ‹ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. Ô˘ ηٷÓÙÔ‡Û·Ó ¿¯ÚËÛÙ·. ·ÏÏ¿ ¤ˆ˜ ÙÔÓ 16Ô ·ÈÒÓ· ·ÚÈ· ËÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ‹Ù·Ó Ù· ÎÔ˘È¿. Ô˘ ¿ÏÏ·Í·Ó Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. Ë ˘‰ÚÔ‰˘Ó·ÌÈ΋. ™ÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó Û ηڷ‚¿ÓÈ· Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÂÌÔÚ‡̷ٷ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ £ÔÚÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ (·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙÔ˘˜ ·ÊÚÈηÓÔ‡˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘˜) ÂÍËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È Û¯ÂÙÈο ‡ÎÔÏ·. ηÓ›˜ fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÂÈ Ì ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤ÁÈÓ ·˘Ùfi ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿. ·ÏÏ¿ ¤ÚÂ ӷ ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ Î¿ı ϛÁÔ. fiÙ·Ó ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Û οÔÈ· ËÏÈΛ· Î·È ÂÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·È (‰Â Û˘ÌʤÚÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Î·Ó›˜. Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ͯ·ÛÙ› Ë ÂʇÚÂÛ‹ ÙÔ˘. ¿ÚÌ·Ù·). ∏ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ·Ó¤ÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠӈڛ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ˆ˜ ËÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∂Λ ˆ˜ ˘Ô˙‡ÁÈÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ë ÚÔ‚·ÙÔοÌËÏÔ˜ (Ï¿Ì·). ÔÈ Ôԛ˜ ‹Ù·Ó Î·È ÌÈÎÚ¤˜ Û ̤ÁÂıÔ˜ Î·È Ôχ ÈÔ ·Ô‰ÔÙÈΤ˜ ·fi ÙȘ ·ÙÌÔÌ˯·Ó¤˜. Ë ÁˆıÂÚÌÈ΋ Î·È Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ·ÏÈÚÚÔÈÒÓ Î·È ÙˆÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ. ∏ ·Ó·Î¿Ï˘„‹ ·˘Ù‹ Â¤ÙÚ„ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î¿ı ›‰Ô˘˜ (fiˆ˜ Î·È ÙˆÓ ·ÂÚÔÏ¿ÓˆÓ). ÙÂÏÈο fï˜ Ô ∫Ô˘ÓÈfi ηٿÊÂÚ ӷ ÙÔ Ú›ÍÂÈ ¿Óˆ Û ¤Ó·Ó ÙÔ›¯Ô Ô˘ ÁÎÚÂÌ›ÛÙËÎÂ.

000 Ó·‡Ù˜ Î·È ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜. Ô ÔÔ›Ô˜ ηٷÁfiÙ·Ó ·fi ÙËÓ fiÏË ∫·Ú‡·Ó‰· Ù˘ ∫·Ú›·˜. Ô˘ ‰È·‰¤¯ÙËΠÙÔ Û‡˙˘Áfi Ù˘ ¶ÙÔÏÂÌ·›Ô μ’ ÛÙÔÓ ıÚfiÓÔ Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘. fiˆ˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È ·ÍÈfiÏÔÁÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ (.Ã. ÛÙÔ ÔÔ›Ô. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ·Ú¤Û˘Ú·Ó ÔÈ ¿ÓÂÌÔÈ ÛÙËÓ ∞ÈıÈÔ›·.Ã. ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ºÈÏ›Ô˘. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·131 £∂ª∞Δπ∫∏ ∂¡√Δ∏Δ∞: ™TI°MIOTY¶A 1. (√È Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË Ù· ̤ÚË Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È.Ã. ‹Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ Ô˘ ÂÍÂÚ‡ÓËÛ ÙȘ ÓfiÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ∞Û›·˜ 160-170 ¯ÚfiÓÈ· ÂÚ›Ô˘ ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ ¡¤·Ú¯Ô. ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ οÓÂÈ ÙÔÓ Á‡ÚÔ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 131 . ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Â¤‚·ÈÓ·Ó ÂÚ›Ô˘ 20. ŸÙ·Ó ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ ¶ÂÚÛ›·˜ ‹Ù·Ó Ô ¢·Ú›Ԙ Ô ÀÛÙ¿ÛÔ˘˜ (ÂÚ›Ô˘ 550–480 . ÔfiÙÂ Ô ÛÙfiÏÔ˜ ¤ÊÙ·Û ÛÙ· ™ÙÂÓ¿ ÙÔ˘ √ÚÌÔ‡˙. Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ ٷ ̤۷ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÓÂÒÛÂÈ ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ı·Ï¿ÛÛÈÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙËÓ πÓ‰›·. ÂÓÒ ¯Ù˘Ô‡Û·Ó Ì ̷ӛ· ÙȘ ·Û›‰Â˜ Ì ٷ ÎÔÓÙ¿ÚÈ· ÙÔ˘˜. ñ ∂‡‰ÔÍÔ˜ Ô ∫˘˙ÈÎËÓfi˜: ªÂÁ¿ÏÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ ı·Ï·ÛÛÔfiÚÔ˜ ÙÔ˘ 2Ô˘ . ∞ÚÁfiÙÂÚ· Ô ¡Â¿Ú¯Ô˜ ÂÚȤÁÚ·„ ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ Û ¤Ó· ÂÎÙÂÓ¤˜ ¯ÚÔÓÈÎfi Ì ٛÙÏÔ ¶·Ú¿ÏÔ˘˜. fiˆ˜ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi. ÂÓfi˜ ∫ÚËÙÈÎÔ‡ Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ˙‹ÛÂÈ ÛÙË ª·Î‰ÔÓ›·. ñ ¡¤·Ú¯Ô˜ Ô ∫ÚËÙÈÎfi˜: °ÈÔ˜ ÙÔ˘ ∞Ó‰ÚfiÙÈÌÔ˘. ¤ÁÈÓ ӷ‡·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚÛÈÎÔ‡ Ó·˘ÙÈÎÔ‡. ¯¿ÚË ÛÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘.) ñ ™Î‡Ï·Í Ô ∫·Ú˘·Ó‰Â‡˜: ŒÏÏËÓ·˜ ÁˆÁÚ¿ÊÔ˜ ÙÔ˘ 6Ô˘ . ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘. ÿıËΠ۠¤Ó· ÙÚ›ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘.¯. ‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ ›‰È· ÔÚ›· Ì ·˘Ù‹Ó Ô˘ ›¯Â ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î¿ÔÙÂ Ô ™Î‡Ï·Í Ô ∫·Ú˘·Ó‰Â‡˜. ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù‹ıËηÓ. ·Ú¿ ÙȘ ÔÏϤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛÂ. Î·È ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ ¡¤·Ú¯Ô ·fi ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ÍËÚ¿˜ Ó· Á›ÓÂÈ Ó·‡·Ú¯Ô˜. fiÔ˘ Âȯ›ÚËÛÂ. ∏ Âȯ›ÚËÛË ÎÚ¿ÙËÛ ·fi ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ‹ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ¤ˆ˜ ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ. ·ÈÒÓ·.Ã. ·ÏÏ¿ ·fi ÙË ÛÙÂÚÈ¿. ∞Ó·˙‹ÙËÛ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È Û ¿ÏϘ ËÁ¤˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Î·È Ù· Ù·Í›‰È· ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ú¯·›ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÂÍÂÚ¢ÓËÙÒÓ Î·È ÂÎÙ›ÌËÛ ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ÙȘ ËÁ¤˜ ÙÔ˘ ¡Â›ÏÔ˘. ¤ÛÙÚ„·Ó Ù· ¤Ì‚ÔÏ· ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙȘ Ê¿Ï·ÈÓ˜ Î·È ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó ‚Á¿˙ÔÓÙ·˜ ¿ÁÚȘ ÔÏÂÌÈΤ˜ ÎÚ·˘Á¤˜. Ô ™Î‡Ï·Í. ∂Λ Ô ¡¤·Ú¯Ô˜ ¤ÁÈÓ ʛÏÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ Î·È ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ÙˆÓ ª·Î‰fiÓˆÓ ÛÙËÓ ∞Û›· ˘ËÚ¤ÙËÛ ÛÙÔÓ Ì·Î‰ÔÓÈÎfi ÛÙÚ·Ùfi ˆ˜ ¯ÈÏ›·Ú¯Ô˜ ÙˆÓ ˘·ÛÈÛÙÒÓ. ª›· ·fi ÙȘ ·ÔÛÙÔϤ˜ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ‹Ù·Ó Ó· ÂÍÂÚ¢ӋÛÂÈ Î·È Ó· ¯·ÚÙÔÁÚ·Ê‹ÛÂÈ ÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ∞Û›·˜ ·fi ÙÔÓ πÓ‰fi ÔÙ·Ìfi ¤ˆ˜ ÙÔÓ ¶ÂÚÛÈÎfi ∫fiÏÔ. √È ŒÏÏËÓ˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Í·Ó·‰Â› ·˘Ù¿ Ù· ÁÈÁ¿ÓÙÈ· ˙Ò· ηÈ. ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ Ù˘ ∞Ú·‚È΋˜ £¿Ï·ÛÛ·˜. ΔÔ 326 .). ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¤Î·Ó ‰Â‡ÙÂÚÔ Ù·Í›‰È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ‚·Û›ÏÈÛÛ·˜ ∫ÏÂÔ¿ÙÚ·˜. √ ™Î‡Ï·Í ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ Ì ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ Û 30 Ì‹Ó˜ Î·È ÙÔ ÂÚȤÁÚ·„ Û ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ˆ˜ ËÁ‹ ÔÏÏÔ› ÌÂÙ¤ÂÈÙ· Û˘ÁÁÚ·Ê›˜. ¯ˆÚ›˜ ÂÈÙ˘¯›·. √ ¡¤·Ú¯Ô˜ ˘¿ÎÔ˘ÛÂ Î·È Ô‰‹ÁËÛ ÙÔÓ ÛÙfiÏÔ ÙÔ˘. ª‹Î ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¶ÙÔÏÂÌ·›Ô˘ μ’ÙÔ˘ ∂˘ÂÚÁ¤ÙË. ·ÈÒÓ· Î·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ÂÍÂÚ¢ÓËÙ¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ. ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Ô ÛÙfiÏÔ˜ ÁÈfiÚÙ·Û ˆ˜ Ó›ÎË. ªÂ ‰È·Ù·Á‹ ÙÔ˘ ¡Â¿Ú¯Ô˘ ·Ú·Ù¿¯ıËÎ·Ó Û ı¤ÛË Ì¿¯Ë˜. ŒÓ· ·fi Ù· ÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ ‹Ù·Ó Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘ Ì ʿϷÈÓ˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ÛËÌÂÚÈÓ¿ Û‡ÓÔÚ· πÚ¿Ó Î·È ¶·ÎÈÛÙ¿Ó. ΔÂÏÈο ÔÈ Ê¿Ï·ÈÓ˜ ÊÔ‚‹ıËÎ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó Ó· ‚Ô˘Ù‹ÍÔ˘Ó ÛÙ· ‚·ıÈ¿ ÓÂÚ¿ ʇÁÔÓÙ·˜ ·fi ÙË «Ì¿¯Ë». ·fi ÙȘ Â΂ÔϤ˜ ÙÔ˘ πÓ‰Ô‡ ÔÙ·ÌÔ‡ ¤ˆ˜ ÙÔÓ ¶ÂÚÛÈÎfi ∫fiÏÔ. ∂Λ ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ ÙÔ˘ ¡¤·Ú¯Ô˘ ¤Ì·ı·Ó fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ. ÙÔ ÔÔ›Ô ·ԉ›¯ÙËΠÔχÙÈÌÔ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚˆÓ ÁˆÁڿʈÓ. Ô ¶Ï›ÓÈÔ˜ Ô ¶ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ˜). Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÌÈ· ·ÔÛÙÔÏ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 100 ÏÔ›· Ë ÔÔ›· ı· ·Ó·Ï¿Ì‚·Ó ӷ ÂÍÂÚ¢ӋÛÂÈ ÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ∞Û›·˜. Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ‰È·Ó‡ÛÂÈ ÙËÓ ›‰È· ÔÚ›·.

√È ÌÔ˘ÛÒÓ˜. Ù· ‚›·È· ÍÂÛ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó Â›Û˘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ı·Ó¿ÙÔ˘˜ ΢ڛˆ˜ ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜ Î·È ÂȉÈο ÛÙȘ Â΂ÔϤ˜ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ. fiÔ˘ ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙȘ. ‰›ÓÔ˘Ó Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ˙ˆ‹ Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÔÏ˘¿ÓıÚˆ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∞Û›·˜.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·132 ·fi Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο ÚÔ˜ Ù· ‰˘ÙÈο. ∞Ó ·ÏËı‡ÂÈ Ë Úfi‚ÏÂ„Ë ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ fiÙÈ ÙÔ Îϛ̷ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ οÓÂÈ ¤Ó· Ì·ÎÚ‡ ÂÍÂÚ¢ÓËÙÈÎfi Ù·Í›‰È Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ·ÓÙ›ıÂÙ·.Ã. ΔȘ ÂÌÂÈڛ˜ ÙÔ˘ ÂÚȤÁÚ·„ Û ‰‡Ô ‚È‚Ï›· (¶ÂÚ› ÙÔ˘ øηÓÔ‡ Î·È ¶ÂÚ›ÏÔ˘˜). 3. ñ ¶˘ı¤·˜ Ô ª·ÛÛ·ÏÈÒÙ˘: ªÂÁ¿ÏÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ ÔÓÙÔfiÚÔ˜ ÙÔ˘ 4Ô˘ . ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û ·ÓıÚÒÈÓ˜ ˙ˆ¤˜ ı· Â›Ó·È ·Ó˘ÔÏfiÁÈÛÙÔ. ·ÈÒÓ·. ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó¤Ô˘˜ ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤ÊÙ·Ó·Ó ÛÙË ÓfiÙÈ· ∂˘ÚÒË Ô Î·ÛÛ›ÙÂÚÔ˜ Î·È ÙÔ Î¯ÚÈÌ¿ÚÈ. ∞Ó·˙‹ÙËÛ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È Û ¿ÏϘ ËÁ¤˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÂÔ¯ÈÎÒÓ ÌÔ˘ÛÒÓˆÓ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∞Û›·˜. 2.Ã. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÏÔÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· «øηӛ·» ÙÔ˘ μÈ‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫·ıËÁËÙ‹. Ù· ÔÔ›· ·Ó·Ï‡ıËÎ·Ó ÂÍ·ÓÙÏËÙÈο Î·È ÚÔοÏÂÛ·Ó ÔÏϤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο. ¿ÏÏÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë £Ô‡ÏË ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ Ë Û˘ÛÙ¿‰· ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ™¤ÙÏ·ÓÙ Î·È ¿ÏÏÔÈ fiÙÈ Ô ¶˘ı¤·˜ ¤ÊÙ·Û ̤¯ÚÈ ÙËÓ πÛÏ·Ó‰›· ‹ ÙȘ ‚fiÚÂȘ ÓÔÚ‚ËÁÈΤ˜ ·ÎÙ¤˜ ÛÙÔÓ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi øηÓfi. ÙË Ì˘ıÈ΋ £Ô‡ÏË. ·ÏÏ¿ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ Û οÔÈÔ ÓËÛ› Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ πÛ·Ó›·˜ (›Ûˆ˜ ÛÙ· °¿‰ÂÈÚ·. ∞fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Î·È ÌÂÙ¿ Ù· ›¯ÓË ÙÔ˘ ¯¿ıËηÓ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ fï˜. 132 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY . ¤Î·Ó ÙÔÓ Á‡ÚÔ Ù˘ π‚ËÚÈ΋˜ ÃÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙȘ ·ÎÙ¤˜ ÙÔ˘ μÈÛη˚ÎÔ‡ ∫fiÏÔ˘ ¤ÊÙ·Û ÛÙË μÚÂÙ·Ó›·. ·ÏÏ¿ ÌÈ· ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË Ì ıÂÙÈο Î·È Ì ·ÚÓËÙÈο ÛËÌ›·. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ·ÓÂÊԉȿÛÙËÎÂ Î·È ÍÂΛÓËÛÂ Î·È ¿ÏÈ ÚÔ˜ ÓfiÙÔ Ì ‰‡Ô ÏÔ›·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÌÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÛÔ˘ Ì ı¤Ì· ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˘ Â¤Ì‚·Û˘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∞fi ÂΛ ÚÔ¯ÒÚËÛ ‚fiÚÂÈ· οÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÂÚ›ÏÔ˘ Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ μÚÂÙ·Ó›·˜ Î·È ¤ÊÙ·Û Û οÔÈ· ¯ÒÚ·. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂȂ‚·ÈÒıËÎ·Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· (. ∞fi ÂΛ Á‡ÚÈÛÂ Î·È ¿ÏÈ ÚÔ˜ Ù· ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο. ∞Ó ÔÈ ÌÔ˘ÛÒÓ˜ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ‹ ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ‹ ·Ó.¯. ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚԂϤ„ÂÈ ÔȘ ı· Â›Ó·È ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ. ∂Λ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÍÂÎÔ˘Ú¿ÛÙËÎÂ. ÁÈ·Ù› ÙÔ˘ ÙÂÏ›ˆÛ·Ó Ù· ÂÊfi‰È·. ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ ÔψÓÈΤ˜ ·ÎÙ¤˜. Ô˘ ÙfiÙ ‹Ù·Ó ÓËÛ›). ™ÎÔfi˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ fiÙÈ ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó «Î·ÓfiÓ˜». ¤Î·Ó ÙÔÓ ÂÚ›ÏÔ˘ Ù˘ ¢·Ó›·˜ Î·È Ì‹Î ÛÙË μ·ÏÙÈ΋. ·˘ÍËıÔ‡Ó Û ¤ÓÙ·ÛË. ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÏÈÌ¿ÓÈ ∫¿‰ÈÍ. ¯ˆÚ›˜ ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁˆÚÁÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ (·ÎfiÌË Î·È Ë ·Ï‹ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· 2–3 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ 1/3 Î·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ı·Ó¿ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ›ӷ). ¶¤Ú·Û ÙÔ °È‚Ú·ÏÙ¿Ú. ∞Ó·˙‹ÙËÛ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È Û ¿ÏϘ ËÁ¤˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÔÈÎÔÏÔÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛÂ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ∞˘ÛÙÚ·Ï›·. fiˆ˜ Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ÂÚÈÁڷʤ˜ ÙÔ˘. ‹Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ Ô˘ ·Ó·Î¿Ï˘„ fiÙÈ Ë ™ÂÏ‹ÓË ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙȘ ·Ï›ÚÚÔȘ). °‡Úˆ ÛÙÔ 320 . ÂÂȉ‹ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ‚ÚÔ¯¤˜. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·Ú¯›˙Ô˘Ó ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù· ÙÔˆÓ‡ÌÈ· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· Ù·˘ÙÈÛÙÔ‡Ó Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡˜ ÙfiÔ˘˜. ηÙ¢ı˘ÓfiÌÂÓË ÚÔ˜ ÙȘ ‰˘ÙÈΤ˜ Î·È ÙȘ ÓfiÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜.

2. ñ ¶ÔÈÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜ ı· ¯ÂÈ·ÛÙ›˜ Î·È ÁÈ·Ù›. À¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ‰˘ÙÈÎfi. 5. 3. ñ ™Â ÔÈ· ËÌÈÛÊ·›ÚÈ· Ù˘ °Ë˜ (‚fiÚÂÈÔ. ΔÈ ÈÛÙ‡ÂȘ fiÙÈ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ì ̒ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹.). ¢‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ë ÒÚ· ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·È Á›ÓÂÙ·È ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ‹ ıÂÚÈÓ‹ Ì ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙˆÓ ÚÔÏÔÁÈÒÓ Ì·˜ (Ì›· ÒÚ· ÂÌÚfi˜ ‹ ›Ûˆ). ÓfiÙÈÔ. ñ ¶ÂÚ›ÁÚ·„ ÙËÓ ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ΛÓËÛ˘ ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ Û οı ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÔÚ›·˜ (ÓfiÙÈ·. √ ›‰ÈÔ˜ ηÂÙ¿ÓÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· Ù·Íȉ¤„ÂÈ ·fi ÙË ‚fiÚÂÈ· ÔÏÈ΋ ˙ÒÓË ÛÙË ÓfiÙÈ· ¯ˆÚ›˜ Ó· Û˘Ó·- °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 133 ./ ÒÚ·). ŒÓ· ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ı¤ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙÔ Á‡ÚÔ Ù˘ °Ë˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ·Ú¿ÏÏËÏÔ ÙˆÓ 40Ô ‚fiÚÂÈÔ Ï¿ÙÔ˜. ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÙÚÂÏ·ÈÔÊfiÚÔ ÊÔÚÙÒÓÂÈ ÂÙڤϷÈÔ ÛÙÔÓ ¶ÂÚÛÈÎfi ∫fiÏÔ ÁÈ· Ó· ÙÔ ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙÔ ΔfiÎÈÔ Ù˘ π·ˆÓ›·˜. °È·Ù› ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì ·˘Ùfi. £∂ª∞Δπ∫∏ ∂¡√Δ∏Δ∞: ºY™IKO ¶EPIBA§§ON 1. ñ ¶ÔÈÔ˜ ·Ú¿ÏÏËÏÔ˜ (ÂÚ›Ô˘) ı· Â›Ó·È ÙÔ ‚ÔÚÂÈfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘. μÔ‹ıËÛ ÙÔÓ Î·ÂÙ¿ÓÈÔ Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ Ì ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÓ¤ÚÁÂȘ: ñ ÿڷÍ ÌÈ· ηٿÏÏËÏË ÔÚ›· ÛÙÔ ¯¿ÚÙË Ù˘ ∂Ï¿‰·˜. ñ ™ËÌ›ˆÛ ‰‡Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ı·Ï¿ÛÛÈ· ÛÙÂÓ¿ ·fi Ù· ÔÔ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÏÔ›Ô. ŒÓ·˜ Ê›ÏÔ˜ ÛÔ˘ ÛÔ˘ › fiÙÈ ÂÈÛΤÊıËΠ¤Ó· Â͈ÙÈÎfi ÓËÛ› ÌÂ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ 20Ô ÓfiÙÈÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ Î·È 130Ô ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ì‹ÎÔ˜. ‚ÔÚÂÈÔÓ·ÙÔÏÈ΋ ÎÙÏ. 4. ŒÓ· ÂÈ‚·ÙÈÎfi ÏÔ›Ô ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙËÓ fiÏË Ù˘ ª˘ÙÈÏ‹Ó˘. ∫¿Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÁÈ· ÂÓ· ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ¿ÂÈ ·fi ÙÔÓ μfiÚÂÈÔ ÛÙÔÓ ¡fiÙÈÔ ¶fiÏÔ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ·Ú¿ÏÏËÏÔ ÙˆÓ 30Ô ·Ó·ÙÔÏÈÎfi Ì‹ÎÔ˜. ŒÓ·˜ ηÂÙ¿ÓÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙÔÓ Á‡ÚÔ Ù˘ °Ë˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È·Îfi„ÂÈ ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ οÔÈ· ‹ÂÈÚÔ˜. ·Ó·ÙÔÏÈÎfi) ı· ÎÈÓËı›. ñ ª¤ÙÚËÛ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ Îϛ̷η˜ Î·È ˘ÔÏfiÁÈÛ fiÛ˜ ÒÚ˜ Ù·ÍȉÈÔ‡ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ·Ó ÙÔ ÏÔ›Ô Ù·Íȉ‡ÂÈ Ì 20 Ó·˘ÙÈο Ì›ÏÈ· ÙËÓ ÒÚ· (ÂÚ›Ô˘ 37¯ÏÌ. £· ÙÔÓ ÈÛÙ¤„ÂȘ ‹ ı· ηٷϿ‚ÂȘ fiÙÈ Ï¤ÂÈ „¤Ì·Ù·. ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ¢ÈÒÚ˘Á·˜ ÙÔ˘ ™Ô˘¤˙ Î·È Ù˘ ¢ÈÒÚ˘Á·˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·Ì¿ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· Ó·˘ÙÈÏ›·. 2. ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÙÔ ÏÔ›Ô Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ·fiÛÙ·ÛË. 3. ¶ÔÈÔÓ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ. 6. ÒÛÙ ӷ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜. ñ ™Â ÔȘ ÚˆÙ‡ԢÛ˜ ÓÔÌÒÓ ı· ÙÔ˘˜ ÚfiÙÂÈÓ˜ Ó· ÎÔÈÌËıÔ‡Ó Î¿ı ̛· ·fi ÙȘ 4 ‚Ú·‰È¤˜ Ô˘ ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó. ñ ™Â ÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ı· ÏËÛÈ¿ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔÓ πÛËÌÂÚÈÓfi. 4. ñ ™ËÌ›ˆÛ 4 ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ Ô˘ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘. ñ ™ËÌ›ˆÛ 6 ¯ÒÚ˜ ÙȘ Ôԛ˜ ı· ‰È·Û¯›ÛÂÈ. ŒÓ· §‡ÎÂÈÔ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÌÈ· ÂÓı‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ Ì ÛÎÔfi Ó· οÓÂÈ ÙÔ Á‡ÚÔ Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î·È Ó· ÂÈÛÎÂÊı› 5 ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ÙfiÔ˘˜ Ù˘ Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ˙ËÙÔ‡Ó ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÛÔ˘ ÁÈ· Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂΉÚÔÌ‹ ÙÔ˘˜.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·133 EN¢EIKTIKA £EMATA A•IO§O°H™ (ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ‰›ÓÔÓÙ·È ÔÈ Î·Ù¿ÏÏËÏÔÈ ¯¿ÚÙ˜ ‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÈÙÔ›¯ÈÔÈ ¯¿ÚÙ˜) £∂ª∞Δπ∫∏ ∂¡√Δ∏Δ∞: XAPTE™ 1. ¶ÔÈÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ Îϛ̷ÙÔ˜ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘.

Á. ñ ÙÔ˘ ∫fiÏÔ˘ Ù˘ °Ô˘ÈÓ¤·˜. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó ·ÔÏÈıÒÌ·Ù· Û ÂÎÚËÍÈÁÂÓ‹ Î·È ÌÂÙ·ÌÔÚʈ̤ӷ ÂÙÚÒÌ·Ù·. (™ËÌ›ˆÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi: ∏ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ∞›Á˘ÙÔ ‹Ù·Ó Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ˘fiıÂÛË. Ë ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ¿ÎÚË Ù˘ ∞Û›·˜. ∞ÍÈÔÔ›ËÛ ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÛÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÙڈ̿وÓ. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÔÈÔÓ ÏfiÁÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·˘Ùfi. 7. ηχÙÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ∂˘ÚÒ- 134 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY . ΔÔ ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎfi ¿ÎÚÔ Ù˘ ∞Ú·‚È΋˜ ÃÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘ (ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÀÂ̤Ó˘) ¤¯ÂÈ ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô˘ ‚Ï¿ÛÙËÛË Î·È Ù· ›‰È· ˙Ò· Ì ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋. ¶ÔÈÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ Îϛ̷ÙÔ˜ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘. ñ ÙÔ˘ ¶ÔÚıÌÔ‡ ÙÔ˘ ª·ÁÁÂÏ¿ÓÔ˘. ∂ÓÙfiÈÛ ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË Ù˘ ∞Û›·˜ Ù· ™ÙÂÓ¿ ÙÔ˘ √ÚÌÔ‡˙ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ŒÙÛÈ. ñ ÙÔ˘ ∫fiÏÔ˘ Ù˘ μÂÁÁ¿Ï˘. ‚ÔÚÂÈÔ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ Î·È ÂÈÚËÓÈ΋˜ Ͽη˜. ‚. 9. °È·Ù› ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÛÔ˘ ÙÔ ÔÚÔ¤‰ÈÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ë «ÌËÙ¤Ú·» ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ ÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ. ∂ÓÙfiÈÛ ÛÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ¯¿ÚÙË Î·È ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÛÙÔȯ›ˆÓ: ñ Ù˘ ∞Ú·‚È΋˜ £¿Ï·ÛÛ·˜. fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË. ÓÔÙÈÔ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ Î·È ¡¿˙η. 11. ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ÙÔ ÔÙ¿ÌÈÔ Û‡ÛÙËÌ· ¡Ù¿ÚÏÈÓÁÎ Î·È ª¿ÚÂ˚. ∏ ηٿÏË„Ë Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ¤ÁÈÓ ‰˘Ó·Ù‹ ÌfiÓÔÓ fiÙ·Ó ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔڛ˜. √ ·Ú¯·›Ô˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘ ‰È·ÙËÚ‹ıËΠÛÙ·ıÂÚfi˜ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ·. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ËÊ·ÈÛÙ›ˆÓ. ÈÓ‰Ô·˘ÛÙÚ·ÏÈ·Ó‹˜ Î·È Â˘Úˆ·ÛÈ·ÙÈ΋˜ Ͽη˜.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·134 ÓÙ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈ· ‹ÂÈÚÔ.) 8. 13. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜. ∞ÍÈÔÔ›ËÛ ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÛÔ˘ ÁÈ· ÙË ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ Ë›ڈÓ. ñ Ù˘ ∫·Ú·˚‚È΋˜ £¿Ï·ÛÛ·˜. 15. 5. ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ ¡Â›ÏÔ˘ Î·È ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ô˘ ÙËÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‰ÒÛÂȘ ÌÈ· ÂÚÌËÓ›· ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·. ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ÙˆÓ ÎˆÓÔÊfiÚˆÓ. Δ· ÌfiÓ· ·ÍÈfiÏÔÁ· ÔÙ¿ÌÈ· Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜. 16. ‰. ÔÈ Ôԛ˜ ‹Ù·Ó ÈηӤ˜ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜. ∞fi ÔÈÔ˘˜ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓÔ‡˜ ı· ÙÔ˘ ÚfiÙÂÈÓ ӷ ÂÚ¿ÛÂÈ. 12. Ô ·ÈÁ˘ÙÈ·Îfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ¤˙ËÛ ·ÔÌÔӈ̤ÓÔ˜ ÁÈ· ·ÈÒÓ˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰Â¯Ù› ͤÓ˜ ÂȉڿÛÂȘ. ∂ÓÙfiÈÛ ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ¡›ÁËÚ·. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·ÔÏÈıÒÌ·Ù· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û È˙ËÌ·ÙÔÁÂÓ‹ ÂÙÚÒÌ·Ù·. ÛÙËÓ ÔÔ›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ËÊ·›ÛÙÂÈ·. ∏ Ù¿ÈÁη. ¤ÚÂ ӷ ‰È·Û¯›ÛÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÂÚËÌÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ. ªÂϤÙËÛ ÙÔÓ ¯¿ÚÙË ÙˆÓ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Ï·ÎÒÓ. 6. ∞ÍÈÔÔ›ËÛ ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÛÔ˘ ÁÈ· ÙË ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ Ë›ڈÓ. 14. ¢ڷÛÈ·ÙÈ΋˜ Î·È ·ÊÚÈηÓÈ΋˜ Ͽη˜. ÂÂȉ‹. ∏ ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ˜ ∫·ÌÙÛ¿Ùη. 10. ™ÙË Ì¤ÛË ÂÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡ øηÓÔ‡ ·ÏÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ‚ÔÚÚ¿ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÓfiÙÔ ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Û ̋ÎÔ˜ ˘Ôı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÚÔÛÂÈÚ¿. ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿Ï· ÂÓÂÚÁ¿ ËÊ·›ÛÙÂÈ· Î·È ˘ÔʤÚÂÈ ·fi ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÛÂÈÛÌÔ‡˜. °Ú¿„ ٷ ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÚÔÛÂÈÚÒÓ ÔÈ Ôԛ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· fiÚÈ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Ï·ÎÒÓ: ·. ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË ·Ó·ÁχÊÔ˘ Ù˘ ∞Û›·˜ ÙÔ √ÚÔ¤‰ÈÔ ÙÔ˘ £È‚¤Ù Î·È ÁÚ¿„ ٷ ÔÓfiÌ·Ù· 5 ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÛÈ·ÙÈÎÒÓ ÔÙ·ÌÒÓ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘. ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜. ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Î·Ó›˜ ˆ˜ ÂΛ. ªÔÚ›˜ Ó· ˘Ôı¤ÛÂȘ Ì ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ Ô ¡›ÁËÚ·˜ ÂËÚ¿˙ÂÈ Î·ıÂÌ›· ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ ·˘Ù¤˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÛÙËÓ ‹ÂÈÚÔ. ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙË ÚÔ‹ ÙÔ˘ Î·È ÛËÌ›ˆÛ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ‰È·Û¯›˙ÂÈ. fiˆ˜ Ë ¶ÂÚÛÈ΋ Î·È ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘. ÂÂȉ‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ ÂÈÛ‚ÔÏ›˜. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ˆ˜ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ fiÛ· ·ÎÔ‡˜ ÛÙȘ Âȉ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. ñ Ù˘ √¯ÔÙÛÎÈ΋˜ £¿Ï·ÛÛ·˜.

. ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ· ‰¿ÛË ÛÙË ¡fiÙÈ· ∞ÌÂÚÈ΋. 22. ñ °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÔχÏÔÎÔ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔ› Ù˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ 25% Ù˘. 18. ¶ÔÈÔ˜ ÈÛÙ‡ÂȘ fiÙÈ ı· ·ÈÛı·Óı› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„‹ ÙÔ˘. ªÂϤÙËÛ ÙÔ˘˜ ÂÈÙÔ›¯ÈÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜ (ÔÏÈÙÈÎfi Î·È ·Ó·ÁχÊÔ˘) Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ηٷÁÚ¿„ÂȘ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÂÍËÁÔ‡Ó ÙË ı¤ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂Ó˜ ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ: ñ ∫¿ÈÚÔ ñ §¿ÁÎÔ˜ ñ ª·Ô‡ÙÔ ñ ∫¤È Δ¿Ô˘Ó ñ ∞ÏÁ¤ÚÈ ñ ∫·˙·ÌÏ¿Óη 20. ΔÔ 2001 Ë ∂ÏÏ¿‰· ›¯Â 11. ñ ¶fiÛÔ˜ ÂÚ›Ô˘ ¯ÒÚÔ˜ Û ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ· ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û οı οÙÔÈÎÔ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ·ÚÈıÌËÙÈ΋ Ù˘ ˘ÎÓfiÙËÙ·. ñ °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 121. ñ ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ÈÔ Èı·Ó¤˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. ¢È·Ù‡ˆÛ Û ϛÁ˜ (5-6) ÁÚ·Ì̤˜ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÛÔ˘ Î·È ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·˘Ù¿ Ù· ÙÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó. 24. ñ ™ÙÔ ÓfiÙÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ Ë ‚Ï¿ÛÙËÛË ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ôχ Ì ÙË ÌÂÛÔÁÂȷ΋. 23. £∂ª∞Δπ∫∏ ∂¡√Δ∏Δ∞: AN£Pø¶O°ENE™ ¶EPIBA§§ON 19. ÂÓÒ ¤Ó·˜ Ê›ÏÔ˜ ÛÔ˘ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›˜. ∂ÓÙfiÈÛ ÙÔÓ ‚ÔÚÂÈfiÙÂÚÔ Î·È ÙÔÓ ÓÔÙÈfiÙÂÚÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÔÚ›˙Ô˘Ó Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÔ‡ Ï¿ÙÔ˘˜ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜. ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÛÔ˘. 17. ÀfiıÂÛ fiÙÈ Â›Û·È (·Ó ‰ÂÓ Â›Û·È) οÙÔÈÎÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÔÈ Ôԛ˜ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜ ·fi ÙȘ ˘ÚηÁȤ˜ ÙÔ˘ 2007 Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÂÍ‹˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ: ñ ¶ÔÈÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ› fiÚÔÈ ÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ·Ù›: ñ ™ÙÔ ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï· ÙÚÔÈο ‰¿ÛË. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÚÈÁÚ¿„ÂȘ ÙËÓ ·ÈÙ›· Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Ô˘ ·¤ÎÙËÛ˜ ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· Ù˘ μÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ù˘ °ÂˆÏÔÁ›·˜ – °ÂˆÁÚ·Ê›·˜. °Ú¿„ 4 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û˘Ó¤ÂȘ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÛÙË ‰È΋ ÛÔ˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹. ÀfiıÂÛ fiÙÈ Î·ÙÔÈΛ˜ Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË fiÏË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘.000. ¶ÂÚ›ÁÚ·„ Ì ‰Èο ÛÔ˘ ÏfiÁÈ· ÙËÓ «·Ï˘Û›‰·» Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ¿ÓÙÏËÛ‹˜ ÙÔ˘ ·fi ÌÈ· ÂÙÚÂÏ·ÈÔËÁ‹ Ù˘ ∞Ú·‚›·˜ ¤ˆ˜ ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ· ÂÓfi˜ Ê·ÁËÙÔ‡ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÂÓfi˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÔ‡. ÀfiıÂÛ Â›Û˘ fiÙÈ Í·ÊÓÈο ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó fiÏ· Ù· ·Ôı¤Ì·Ù· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ‰Â ˙Ô˘Ó ÂÚÂÙ¿. ñ ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ÈÔ Èı·Ó¤˜ ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ. °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 135 . ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ Î·È ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·. °È·Ù›. £∂ª∞Δπ∫∏ ∂¡√Δ∏Δ∞: ºY™IKOI KAI AN£Pø¶INOI ¶OPOI 21. ™ÙȘ ‚fiÚÂȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ∞Û›·˜. Ù˘ ∞Û›·˜ Î·È Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜. ÂÛ‡ ‹ Ô Ê›ÏÔ˜ ÛÔ˘. Δ· ˆÚ·›· Ê˘ÛÈο ÙÔ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó. ˘ÔÏfiÁÈÛ ÙËÓ ·ÚÈıÌËÙÈ΋ ÏËı˘ÛÌȷ΋ Ù˘ ˘ÎÓfiÙËÙ·. ¯ÏÌ. ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÛÔ˘. ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿˜ Ù˘ ˘ÔÏfiÁÈÛ ÙË Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ Ù˘ ˘ÎÓfiÙËÙ·.000 ÂÚ›Ô˘ ηÙÔ›ÎÔ˘˜.000 ÙÂÙÚ.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·135 ˘. ˙ÂÈ Û ¤Ó· ¯ˆÚÈfi ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜.

√È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ¶·Ù·ÁÔÓ›·˜ ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ ¿ÎÚÔ Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Û˘ÓËı›˙Ô˘Ó Ó· ϤÓ fiÙÈ «ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ Ì›· ̤ڷ ¤¯ÂÈ fiϘ ÙȘ ÂÔ¯¤˜». °È·Ù› Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·˘Ùfi ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÛÔ˘.∞. Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÛÙË ÓfiÙÈ· Î·È ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ Ù˘ ÏÂ˘Ú¿. 27. ªÂϤÙËÛ ÙÔÓ ¯¿ÚÙË ·Ó·ÁχÊÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÎfi ¯¿ÚÙË Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ Ô˘ ÛÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı› Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ·Ù› fiϘ ÔÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ fiÏÂȘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂Ó˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜. ∏ ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ‹ÂÈÚÔ˜ Ù˘ °Ë˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ ¤ÎÙ·ÛË (Ë ¤ÎÙ·Û‹ Ù˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹). 30.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·136 £∂ª∞Δπ∫∏ ∂¡√Δ∏Δ∞: ™TI°MIOTY¶A (H¶EIPOI) 25. 26. ΔÔ Îϛ̷ ÙˆÓ ‚fiÚÂÈˆÓ Î·È ÙˆÓ ÓfiÙÈˆÓ ·ÎÙÒÓ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÔÏϤ˜ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜. 28. Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ·Ù› ÚÒÙ· ηÙÔÈ΋ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ÔÈ ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·ÎÙ¤˜. ·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË ÙË ı¤ÛË Î·È ÙÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ Ù˘ ¶·Ù·ÁÔÓ›·˜. 32.¶. ªÔÚ›˜ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÙÔÓ ÏfiÁÔ ÌÂÏÂÙÒÓÙ·˜ ÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ë›ÚÔ˘ ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Î·È ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ‚fiÚÂÈÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÓfiÙÈÔ˘ ¿ÎÚÔ˘ Ù˘ ·fi ÙÔÓ πÛËÌÂÚÈÓfi. ¤ÂÈÙ· ÔÈ ‰˘ÙÈΤ˜ Î·È Ôχ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÙÔ˘˜ ÙÌ‹Ì·. ¶·Ú·Ù‹ÚËÛÂ Û˘Ó‰È·ÛÙÈο ÙÔÓ ¯¿ÚÙË ÙˆÓ ÏÈıÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Ï·ÎÒÓ Ì ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ı¤ÛË Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ Î·È ·Ó¿ÊÂÚ ÔȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ë›ÚÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔʤÚÔ˘Ó ·fi ÛÂÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÁÈ·Ù›. ªÔÚ›˜ Ó· ˘Ôı¤ÛÂȘ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂÓÓÔÔ‡Ó. ·ÏÏ¿ „ËÏ¿ ¿Óˆ ÛÙȘ ÕÓ‰ÂȘ. ¶Ò˜ ÂÍËÁÂ›Ù·È ·˘Ùfi ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÛÔ˘. ÙÔ˘ ¢Âϯ› Ù˘ πÓ‰›·˜ Î·È Ù˘ ™·Áο˘ Ù˘ ∫›Ó·˜ Î·È ÛËÌ›ˆÛ ÔÈ· ÎÔÈÓ¿ ÁˆÁÚ·ÊÈο ÛÙÔȯ›· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ fiÏÂȘ ·˘Ù¤˜ Î·È Û ÙÈ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ πÛËÌÂÚÈÓfi ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ó· ÌË ¯Ù›˙Ô˘Ó ÙȘ fiÏÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜. 31. 29. ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË Ô˘ ÛÔ˘ ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ ÙˆÓ ∏. ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË ·Ó·ÁχÊÔ˘ Ù˘ ∞Û›·˜ Ô˘ ÛÔ˘ ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ∫·Ú¿ÙÛÈ ÙÔ˘ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó. 136 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY .

edu/m345/african_music1.htm (project ÁÈ· ÙË ÛÔÎÔÏ¿Ù· Î·È ÙËÓ ·È‰È΋ ÂÚÁ·Û›·) http://pbskids.com/Places/Find/ (ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ National Geographic) http://trumpet.basic/region/content.uci.com/cooking.mesopotamia.org/13406/sr/ (ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÍÈÔ‡) http://www.junglephotos.com/africa-map-puzzle.htm (Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ÁÈ· ·È‰È¿) °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY 137 .org/learn/southamerica/index.nationalgeographic.historyforkids.nps.earthsave.htm (·ÊÚÈηÓÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜) http://kids.shtml (ªÂÛÔÔÙ·Ì›·) http://www.htm (·È¯Ó›‰È·.org/ (ÛÂÏ›‰· ÁÂÓÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜) http://www.il.ahsd25.mrdonn.org/africa/myworld/index.edu/~oliver/silk2.html (Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÊÚ¿ÁÌ·Ù· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ) http://www.africaguide.bbc.calacademy.africa.calacademy.html (ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋) http://www.uk/history/ancient/cultures/mesopotamia_gallery. ·Ú·Ì‡ıÈ·.org/newsletters/chocolate.sdsu. ∂Âȉ‹ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ.htm (ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÍÈÔ‡-¯¿ÚÙ˘) http://www.htm (Û·‚¿Ó·) http://www.htm (°¤ÏÔÔ˘ÛÙÔÔ˘Ó: ʈÙÔÁڷʛ˜ Î·È ˘ÏÈÎfi ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ) http://www.html (ÌÔ˘ÛÈ΋) ∞Û›· http://www.si.panoramio.yourchildlearns.html (ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ۯÔÏ›· Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜) http://www.htm (Ë ™·¯¿Ú· ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ) http://www.infoplease.co.com/ipa/A0001334.co.org/exhibits/africa/kids.htm (ÙÔ ¿˙Ï Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜) http://www.org/exhibits/africa/exhibit/facts/index.org/16645/contents.html#1 (ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÍÈÔ‡) http://library.thinkquest.nationalgeographic.nationalgeographic.historyforkids. ˙Ò·-Ê˘Ù¿) http://www.region/n orth_america_4 (ÌÔ˘ÛÈ΋ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋) ¡fiÙÈ· ∞ÌÂÚÈ΋ http://www. Î·È ¿ÏÈ ÚÈÓ Û˘ÛÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ó· ÙȘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÔ‡Ó.com/silk-road-online-guide-map. ∞ÊÚÈ΋ http://library.org/exhibits/africa/exhibit/sahara/artwork.html (∞ÊÚÈ΋.silkroadcn.uk/ (ªÂÛÔÔÙ·Ì›· Î·È ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ÌÔ˘Û›Ô) http://www.gov/yell/photosmultimedia/index.us/curriculum/Africa/svpeople.org/learn/northamerica/ (Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ÁÈ· ·È‰È¿) http://nationalzoo.shtml (ʈÙÔÁڷʛ˜ ·fi ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋) http://www.calacademy.k12.ess.com/yellowstone/ (ÙÔ ¿ÚÎÔ °¤ÏÔÔ˘ÛÙÔÔ˘Ó) http://www.com/africa/afhome.thinkquest.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·137 ¢π∂À£À¡™∂π™ ™Δ√ ¢π∞¢π∫ΔÀ√ °π∞ °∂ø°ƒ∞ºπ∫∂™ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ ¶√À ∞º√ƒ√À¡ ™Δπ™ ∏¶∂πƒ√À™ ¶·Ú·Ù‹ÚËÛË: √È ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÈÔ Î¿Ùˆ ÂϤÁ¯ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ Û˘ÁÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ·Î¤ÙÔ˘ (ª¿ÈÔ˜ 2008). ÈÛÙÔڛ˜) http://www. Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙȘ ÂϤÁÍÂÈ.com/map (ÁÈ· ʈÙÔÁڷʛ˜ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË) μfiÚÂÈ· Î·È ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋ http://www.edu/Animals/PhotoGallery/NorthAmerica/ (˙Ò· Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜) http://worldmusic.com/worldmusic/view/page.

nationalgeographic.basic/region/content.com/places/countries/country_australia.html (ηٿ‰˘ÛË ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÚ·ÏÏÈÔÁÂÓ¤˜ ÊÚ¿ÁÌ· – ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ٷ ˙Ò· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜) http://geoimages.php (·È¯Ó›‰È· Ì ¯¿ÚÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ øηӛ·) http://www.region/so uth_america_6 (ÌÔ˘ÛÈ΋ Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜) http://www.org/pocantico/australia/australia.nationalgeographic.html (ÛÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÿÓη˜) øηӛ· http://www3.nationalgeographic.recipezaar.html (Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙˆÓ ∞‚ÔÚ›ÁÈÓˆÓ) http://aboriginalart.kidsgeo.si.edu/Animals/PhotoGallery/Amazonia/ (˙Ò· ÙÔ˘ ∞Ì·˙ÔÓ›Ô˘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜) http://ngm.html (ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙˆÓ ∞‚ÔÚ›ÁÈÓˆÓ.nationalgeographic.lhric.com/hos_mcgrane/inca/eg_inca_menu1.42explore2.com/inca/ (ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ National Geographic ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÿÓη˜) http://www.com/inca.com/worldmusic/view/page.au/didgeridoo/music.com/2007/10/latin-american-aerials/haas-photography (ʈÙÔÁڷʛ˜ Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜) http://worldmusic.com/geography-games/oceana-map-game. ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó·) http://www2.html (ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ¡ational Geographic ÁÈ· ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›· ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· fiÏ· Ù· Û˘ÌϤÁÌ·Ù· ÓËÛÈÒÓ Ù˘ øηӛ·˜) http://www.560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·138 http://nationalzoo.nationalgeographic.edu/ (·ÓÔÚ¿Ì·Ù· øηӛ·˜) 138 °∂ø§√°π∞ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ ñ ∞’ °Àª¡∞™πOÀ ñ BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY .com.com.berkeley.htm (Ë ∞˘ÛÙÚ·Ï›· ÁÈ· ·È‰È¿) http://www.htm (ÛÂÏ›‰· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÿÓη˜) http://www.internet-at-work.com/recipes/oceania (Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·fi ÙËÓ øηӛ·) http://aboriginalart.au/didgeridoo/music.com/features/00/earthpulse/reef/reef1_flash.

560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·139 .

560_08 KATHIGITI A 04-11-08 13:33 ™ÂÏ›‰·140 ªÂ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù· ‰È‰·ÎÙÈο ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡. fiÙ·Ó Ê¤ÚÔ˘Ó ‚È‚ÏÈfiÛËÌÔ ÚÔ˜ ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ÁÓËÛÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. Δ· ‚È‚Ï›· ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË. ∫¿ı ·ÓÙ›Ù˘Ô Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË Î·È ‰Â ʤÚÂÈ ‚È‚ÏÈfiÛËÌÔ ıˆÚÂ›Ù·È ÎÏ„›Ù˘Ô Î·È Ô ·Ú·‚¿Ù˘ ‰ÈÒÎÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7 ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ 1129 Ù˘ 15/21 ª·ÚÙ›Ô˘ 1946 (º∂∫ 1946. ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ Ù˘ÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ OÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ΉfiÛˆ˜ ¢È‰·ÎÙÈÎÒÓ μÈ‚Ï›ˆÓ Î·È ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙ· ¢ËÌfiÛÈ· ™¯ÔÏ›·. . ∞΄). 108. μπμ§πO™∏ªO ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. ¯ˆÚ›˜ ÙË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘. Ô˘ ηχÙÂÙ·È ·fi ‰ÈηÈÒÌ·Ù· (copyright). ‹ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful