!

Padezi - strogo posIozeni od 1. do 7. tj. od nominativa do Iokativa.

U meduvremenu se nesto promijeniIo, tako da su sad posIozeni od
nominativa do instrumentaIa, tj. 6.i 7. su od vremena mog skoIovanja
zamijeniIi mjesta.

No, danas me zatekIa informacija o ,proizvoIjnosti":

'Redoslijed navodenja padeza je sasvim proizvoljan, ali je cesto obicaj
navoditi nominativ na prvom mjestu, a nakon njega genitiv, a u novije
vrijeme u skolskim udzbenicima se kao "drugi" padez navodi akuzativ. "

TradicionaIni poredak:

1. nominativ
2. genitiv
3. dativ
4. akuzativ
5. vokativ
6. Iokativ
7. instrumentaI


Suvremeni poredak:

1. nominativ
2. akuzativ
3. genitiv
4. dativ
5. Iokativ
6. instrumentaI
7. vokativ

Ucim; znaci, 5. OJ! EJ! je sad 7., aIi je akuzativ, koji odgovara na pitanje:
"Koga? Sto?", zamijenio mjesto s 2. padezom, tj. genitivom, koji
odgovara na zamisIjeno: "Koga? Cega?", pa je 3.eg: "Cemu?" pogurao
na mjesto 4.

"Rijec padez u svezi je s osnovom gIagoIa padati i nastaIa je prevodom
Iatinske rijeci casus (padanje). Na taj je nacin zasnovana i rijec
dekIinacija (skIanjanje), tj. zamjenjivanje jednog obIika drugim. Na
Iatinskom decIinare znaci udaIjavati se, otkIanjati. Stari su gramaticari
zamisIjaIi da se obIici udaIjavaju jedni od drugih.
Padezi u hrvatskom jeziku "odgovaraju na pitanja" (osim vokativa):

· nominativ tko? sto?
· akuzativ koga? sto?
· genitiv koga? cega?
· dativ komu? cemu?
· Iokativ u komu? u cemu?
· vokativ (dozivanje) oj! ej!
· instrumentaI (s) kim? (s) cim?

ILI:

1.NOMINATIV (Tko? Sto? radi)
2. GENITIV (Koga? Cega? nema)
3. DATIV (Komu? Cemu? dajem)
4. AKUZATIV (Koga? Sto? vidim)
5. VOKATIV (nema padeznog pitanja, koristimo uskIik OJ! EJ!)
6. LOKATIV (O komu? O cemu? razgovaramo)
7. INSTRUMENTAL (S kim? S cim? idemo)

Po ovim "pitanjima" se moze prepoznati u kojem je padezu obIik neke
imenice. Ta su pitanja zapravo padezi zamjenica tko i sto."

DekIinacija imenice: RIJEC

RIJEC
RIJECI
RIJECI
RIJEC
EJ! RIJECI
RJECJU/RIJECI
RIJECI

RIJECI
RIJECI
RIJECIMA
RIJECI
OJ! RIJECI

RIJECIMA
RIJECIMA


CAFE

P|ease g|ve me .... Ho||m Vas, dajte m| ...

0o you have ... ? |mate || ... ?

0ne coffee, p|ease. Two (three, etc.} coffees, p|ease.
Jednu kavu, mo||m. 0v|je (tr|, |td.} kave, mo||m.

6offee w|th m||k. 6offee w|th cream. |ce-caffee. 6acao. H||k-shake. Kava s m||jekom.
Kava sa s|agom. |ce-caffee. Kakao. Frape'.

Fru|t ju|ce, p|ease.
Vocn| sok, mo||m.

0ne tea, p|ease. Two (three, etc.} teas. Jedan òaj, mo||m.
0va (tr|, |td.} òaja.

|ce cream w|th van|||a (choco|ate, strawberry, punch, p|staz|o} f|avor. 8|ado|ed s
okusom van|||je (òoko|ade, jagode, punò, p|stac|je}.

6oca-co|a, p|ease. Jednu 6oca-co|u, mo||m.

what sorts of v|ne (beer} do you have? Koje vrste v|na (p|va} |mate?

C|ve me a g|ass (bott|e} of v|ne (ju|ce, m|nera| water}, p|ease. 0ajte m| òasu (bocu} v|na
(soka, m|nera|ne vode}, mo||m.

0ne beer, p|ease. Two (three, four, etc.} beers, p|ease.
Jedno p|vo, mo||m. 0va (tr|, òet|r|, |td.} p|va, mo||m.

6heers! Your hea|th! Z|vje||! U zdrav|je!

|'d ||ke to pay. The b|||, p|ease. P|at|t|, mo||m. Raòun, mo||m.

RESTAURANT
RESTORAN

ORDERI NG
NARUCÌVANJE

wa|ter! wa|tress! Konobaru! Konobar|ce!

have you got a tab|e for two? |mate || sto| za dvoje?

Excuse me, |s th|s tab|e (cha|r} taken? 0prost|te, je || ovaj sto| (sto|ac} zauzet?

| wou|d ||ke to order. Ze||m naruò|t|.

0o you have ... ? |mate || ... ?

what |s th|s? 8to je ovo?

how much |s th|s? Posto je ovo?

6an | have the menu (v|ne-||st}, p|ease? Ho||m Vas je|ovn|k (v|nsku kartu}.

what can you recommend today? 8to mozete danas preporuò|t|?

|s there any spec|a|ty of the house? |mate || nekakav spec|ja||tet kuce?

what have you got ready? 8to |mate gotovo?

P|ease g|ve me .... Ho||m Vas, dajte m| ...

ßr|ng me (one port|on | two port|ons of} ..., p|ease.
0ones|te m| (jednu porc|ju | dv|je porc|je } ....

C|ve me a g|ass (bott|e} of v|ne (ju|ce, m|nera| water}, p|ease. 0ajte m| òasu (bocu} v|na
(soka, m|nera|ne vode}, mo||m.

0ne beer, p|ease. Two (three, four, |td.} beers, p|ease.
Jedno p|vo, mo||m. 0va (tr|, òet|r|, etc.} p|va, mo||m.

ßon apet|t. 6heers! Your hea|th!
0obar tek. Z|vje||! . U zdrav|je!


8ome usefu| words:

bread (6ro. m.} kruh

water (6ro. f.} voda

sa|t (6ro. f.} so|

pepper (6ro. m.} papar

o|| (6ro. n.} u|je

sugar (6ro. m.} secer

p|ate (6ro. m.} tanjur

g|ass (6ro. f.} òasa

napk|n (6ro. m.} ubrus

fork (6ro. f.} v|||ca

spoon (6ro. f.} z||ca

kn|fe (6ro. m.} noz

toothp|ck (6ro. f.} òaòka||ca

ash-tray (6ro. f.} pepe|jara

t|p (6ro.f.} napojn|ca


COMPLAI NTS
!#'#

Th|s |s co|d (burnt, tough, sour, too sa|ty}.
0vo je h|adno (zagorje|o, z||avo, k|se|o, pres|ano}.

Th|s |s not fresh (c|ean}. 0vo n|je svjeze (ò|sto}.

| ordered ..., and you've brought me ... .
Naruò|o sam ... a V| ste don|je|| ...

Take |t back, p|ease. Vrat|te ovo, mo||m.


PAYI NG
!ACANJE

The b|||, p|ease. Ho||m raòun.

Th|s |s not correct. There |s a m|stake |n the b|||.
0vo n|je toòno. |ma jedna pogreska u raòunu.

6an | pay w|th cred|t card? Hogu || p|at|t| kred|tnom kart|com?

Keep the change! Zadrz|te ostatak.

9.7.203.32.W039. 0.24  $%#&% $2$ 2/024  !44./2  ' %' 302.. /4.4.4. W/. 8 2 8 2   %' %4 947./  %' 4.8024 0570543./0 .  %' 42: 02:/..:42:: 02: W.0#  # # # # # # &.. 94.259..5.203.9:40205.8:59.4.9.3.302.94 94  03..3..9. 0.42: 02: W4.30 40 W3897:2039.45.57./0 :4-300 203../0 3459.02  &%' 4.0 %. 478924:8   %' 42: 02:7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful