P. 1
Beda studentskog života

Beda studentskog života

|Views: 11|Likes:

More info:

Published by: Hrvoje Potlimbrzović on Nov 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2011

pdf

text

original

Situacionisti~ka internacionala

BEDA STUDENTSKOG @IVOTA
Pamflet, 1966.

Porodi~na biblioteka br. 7 anarhija/ blok 45

2

Naslov originala: La misere en milieu edtuiant, AFGES 1966. Prevedno sa engleskog. Izvor: On the Poverty of Student Life, translated by Ken Knabb, Situationist International Anthology, 1981/ 1989/ 1995, www.bopsecrets.org Bez autorskih prava i prava na prevod. Sve tro{kove pripreme i {tampe ovog izdanja pokrili su prijatelji Porodi~ne biblioteke, znani i neznani. Porodi~na biblioteka br. 7 Blokovi, prole}e 2004. blok45@eunet.yu

anarhija/ blok 45 nema nikakve veze ni sa jednom politi~kom ili nevladinom organizacijom, niti sa bilo kojom grupom koja se u Beogradu, Srbiji ili u ovom delu sveta predstavlja kao anarhisti~ka (o levi~arima, ma {ta to zna~ilo danas ili oduvek, da ne govorimo). Za anarhiju/ blok 45 ideologija anarhizma je bez ikakvog zna~aja. Izvesna terminolo{ka podudarnost je slu~ajna i za sada predstavlja izvor mnogih zabavnih, ali ponekad i vrlo zamornih nesporazuma. “Nikakve ideologije nas ve}e spasiti. Moramo se spasiti sami. Idemo kroz mrak, improvizujemo. Svako ko tra`i izvesnost i garancije treba opaliti po nju{ci.” — Sami u svetu, zajedno u {umi: Orijentacija u vremenu i prostoru, terenski priru~nik, blok 45, 2003.

Sadr`aj Uvod 3 Beda studentskog `ivota 9 [ta je bilo posle 27 P. S. 33

3

Uvod

“Zamislite da ste na Strazbur{kom Univerzitetu, na sve~anom otvaranju akademske godine, u jesen 1966, u auditorijumu sa~injenom od studenata, profesora i uva`enih gostiju koji su se okupili da ~uju pozdravno pismo predsednika de Gola. Prime}ujete da se na svakom sedi{tu nalazi jedan mali pamflet. Program? Ne, ve} ne{to s naslovom 'Beda studentskog `ivota'. Otvarate knji`icu i po~injete da ~itate: 'Op{te je poznato da je student, uz popa i pandura, najprezrenije stvorenje u zemlji Francuskoj…' Osvr}ete se oko sebe i vidite da i svi ostali ~itaju; reakcije se kre}u od ~u|enja i smeha, do {oka i napada besa. Ko stoji iz toga? Na naslovnoj strani pi{e da je izdava~ Strazbur{ki studentski sindikat, ali tu su i stalne reference na 'Situacionisti~ku internacionalu', {ta god to zna~ilo…” “Ono {to strazbur{ki skandal ~ini druga~ijim od neke studentske {ale…jeste to {to je skandalozna forma donela jednako skandalozan sadr`aj. U trenutku kada su studenti bili progla{eni za najradikalniji deo dru{tva, taj tekst je bio jedini koji je stvari postavio u pravu perspektivu." — Ken Knabb, Joy of Revolution, 1997. “Studentski odbor, koji je grupa studenata iz ‘Dru{tva ljubitelja anarhije’ preuzela bez ve}ih te{ko}a, kroz redovnu izbornu proceduru, spiskao je ceo fond Odbora za tro{kove {tampanja i distribucije besplatnog pamfleta Beda studentskog `ivota, ~iji je autor bio situacionista Mustafa Kajati. Odjek je bio trenutan, ne samo u Strazburu i ne samo me|u studentskom omladinom. Reforma Univerziteta, bolji uslovi za sticanje kvalifikacija za budu}e slu`enje sistemu i druge teme zbog kojih su dana{nji studenti spremni da {trajkuju i gla|u, nisu bili ~ak ni izgovor za ovo obra}anje. Beda svakodnevnog `ivota, dru{tvo u celini, mehanizmi kojima se ono stalno reprodukuje, svi njegovi branioci i la`ni neprijatelji, tu su po prvi put bili izolovani i analizirani tako da je svako mogao da ih prepozna i oseti u svom okru`enju, na svojoj ko`i i odmah ispod nje, u ulozi koja mu je dodeljena u ‘organizaciji op{te pasivnosti’. Beda studentskog `ivota je najpopularniji i najprevo|eniji situacionisti~ki pamflet. Preveden je na vi{e od 10 jezika, a njegov ukupni tira` neki procenuju na skoro 500.000 primeraka.” — Kratka hronologija: Gi Debor i Situacionisti~ka internacionala, 19521994, dodatak uz Gi Debor: Dru{tvo spektakla, maj 2003. * “Njihova doktirna, ako se te deliri~ne umotvorine mogu tako nazvati, predstavlja neku vrstu radikalnog revolucionarstva sa o~iglednim nihilisti~kim uticajima…Plod imbecilnog fanatizma, napisan pretencioznim `argonom i za~injen velikodu{nim uvredama na ra~un profesora i kolega studenata. U pamfletu se stalno govori o tajanstvenoj Situacionisti~koj internacionali…” — Le Nouvel Alsacien, 25. novembar 1966, tri dana nakon objavljivanja pamfleta. “Ti studenti su uvredili svoje profesore. Njima treba da se pozabave psihijatri. Ne `elim da se protiv njih preduzimaju zakonske mere; njih treba poslati pravo u ludnicu…Ako ipak podle`u krivi~nom gonjenu, za to }e se pobrinuti ministar unutra{njih poslova.” — g. Bajen, rektor Univerziteta u Strazburu, novembar 1966.

“Strazbur{ki pamflet je delovao poput detonatora… Uradili smo sve {to je bilo u na{oj mo}i da ga {to {ire distribuiramo. nemaju nikakve veze sa pravom svrhom studentskog sindikata. 13.4 “Optu`eni nikada nisu poricali da su zloupotrebili fondove Strazbur{kog studentskog sindikata. dogodilo sa strazbur{kim Studentskim sindikatom… Posmatra~ mora da ostane zapanjen brzinom s kojom se ta zaraza pro{irila univerzitetom. istrajnost. religiju. Za njihove pobune ne mo`e se re}i ~ak ni da su “ograni~ene na period mladala~kog ludila”: ludilo.000 franaka za {tampu i distribuciju 10. “Velika je gre{ka potcenjivati ono {to se novembra 1966. nepovratnu svetsku proletersku revoluciju i ‘u`ivanje bez ograni~enja’. vlast i sve dru{tveno-politi~ke sisteme koji danas postoje na svetu.” — Le Monde. rubrika “alternativa”. Naprotiv. ma{ta. potpuno izostaju. {to je polazna.” — Zaklju~ak sudije Labadora. samo ne i na onaj problem koji generi{e sve ostale – na celinu odnosa u kojima `ivimo. zamenite onim iz 2004. najbla`e re~eno. Zasi}eni tupom monotonijom svojih svakodnevnih `ivota. Te publikacije izra`avaju ideje koje. decembar 1966. To dru{tvo se u me|uvremenu zaista izve{tilo u jednom od najva`nijih sektora robne proizvodnje: u {tancanju upravo onakvih ljudskih bi}a kakva su mu potrebna. 1968. Boga. 9. nemaju nikakvo iskustvo o stvarnom `ivotu i da su njihove misli pometene polusvarenim filozofskim. uni{tavanje obrazovnog sistema. ali ne i jedina tema ovog pamfleta. Nema vi{e Godara i Sartra. * Danas je lako aktuelizovati ovaj stari tekst. decembar 1966. beskrajnu litaniju politi~kih opcija danas zamenuje jednako raznovrsna ponuda la`nih izbora u sferi koja sama po sebi predstavlja la`an izbor par exellance – u sferi politi~kog posredovanja i predstavljanja. ukidanje rada. Odbacuju}i sve moralne i zakonske norme. “Taj dobro napisani tekst sistematski odbacuje sve oblike dru{tvene i politi~ke organizacije zapada i istoka. zamenio je “aktivizam” usmeren na sve mogu}e probleme posmatrane izolovano. kontrakulturnih i politi~kih sadr`aja iz 1966. Univerzitet Nanter (Pariz). autonomnu i divlju. Dovoljno je da sadr`aj potro{a~ke korpe kulturnih. sve{tenstvo. kao i svih grupa koje danas poku{avaju da ta dru{tva promene. totalnu subverziju. Njegove osnovne teze va`e i za dana{nju generaciju mladih i dru{tvo u celini. arogantan i pateti~an na~in iznesu kona~ne sudove. Dovoljan je samo jedan pogled na te tekstove da bi se shvatilo da tih petoro studenata. uspev{i samo da na najgori na~in izvre|aju svoje kolege studente.” — Danijel i Gabrijel Kon-Bendit. Tokom cele prethodne decenije gledali smo studente kako nepogre{ivo igraju . uklju~uju}i tu i “buntovnike” i “mlade”. ti cinici nisu oklevali da kao svoje glavne ciljeve istaknu kra|u. da ne spominjem cenu drugih {tampanih materijala inspirisanih ‘Situacionisti~kom internacionalom’. Strazbur. dru{tvenim. profesore. Pobunu. ali i me|u nestudentskom omladinom. politi~kim i ekonomskim teorijama. 1968. nepredvidljivost. otvoreno su priznali da je sindikat platio 5. Tinejd`eri i studenti i dalje misle da su ne{to posebno i nastoje da tu ulogu odigraju u skladu sa isprogramiranim kli{eima: umesto “studenata-boema”.000 primeraka pamfleta. Analogije su o~igledne. ali tu su druge zvezde ~ija ostvarenja nikako ne treba propustiti. danas imamo visokostilizovane lutkice oba pola od kojih bi svaka mogla da pro|e na kastingu za MTV. koji tek {to su iza{li iz puberteta. Izgleda da su ideje koje je zagovarala mala grupa autenti~nih revolucionara pogodile pravu `icu u duhu nove generacije…” — Guerres et Paix #4. poku{ali su da na isprazan.

izme|u improvizatorskog kapitalizma jednog izolovanog. Osim toga. ali to sigurno nije slabost ovog teksta. Ono {to je nekada bilo predmet kritike ili makar spora. sve ostalo je Soros prodak{n. potrebe i imaginaciju ljudi i svaki deli} prostora u kojem se oni svakodnevno kre}u. opet. ~ak i kada bi za{li u o~igledan }orsokak. u obrazovnom sistemu. otkrivaju}i ponovo Maoa. celina ostaje.5 ulogu najfanati~nijih apostola Normalnog `ivota. nesputanosti i hiperaktivnosti – ovde je postavljen kao glavna meta. detalji se menjaju. To je mo`da najve}a razlika u odnosu na 1966: spektakl je u{ao u fazu hiperspektakla i temeljno kolonizovao svest. ponavljali parolu o “uvo|enju vladavine eksperata”. danas sve ide kao na traci. Titove partizane ili “kriti~ke mislioce” poput `i`eka. I njihovo obrazovanje zahteva odre|enu pa`nju: samo onaj ko razume jezik sistema mo`e da u potpunosti izvr{ava njegove naloge. tehno-optimizam. ekspert ograni~en na {to u`u oblast kompetencije – i pasivni potro{a~ usluga (bespomo}na `rtva) drugih eksperata u svim ostalim aspektima `ivota. sigurno vi{e no jednom) ponosno izjavila. u potpunosti va`i zapa`anje jednog borca iz SAD (~ije sam ime zaboravio): “Tamo gde izostaje kriti~ka teorija. situacionisti uspevali da vide ono {to je za sve ostale bilo . u kojem je ranije jo{ i dolazilo do ispada. Za novu generaciju. Podaci koji su Kajatiju slu`ili kao ilustracije danas su prevazi|eni. itd. Izostaje svaki kriti~ki impuls. Trockog. samo u jo{ doteranijem izdanju. ostaju nam samo uli~ni teatar i grupna terapija. u svom levi~arenju idu toliko daleko da se u~lanjuju u podmladak Socijaldemokratske unije. u vreme op{teg previranja i konfuzije. U tom pogledu. pred nama stoji isto dvoglavo ~udovi{te: “dru{tvo u vlasti robe i spektakla” i njegova la`na opozicija. tra`io uvo|enje drugog: “~istog” kapitalizma. koje se iz ove perspektive ne mo`e ni zamisliti. u paketu sa zahtevom za odlaskom jednog nemogu}eg re`ima. U sektoru za proizvodnju “ni`ih kadrova”. sve opcije su jo{ uvek bile u igri. Procenti i indeksi stalno variraju. Beda studentskog `ivota je jedan od najreprezentativnijih situacionisti~kih tekstova. sa ostacima odavno nasukane olupine Levice (“apsolutna vlast radni~kih saveta”. U tom “najnaprednijem dru{tvenom segmentu” nije se za~eo ni tra~ak svesti koji bi prevazilazio taj la`ni izbor.). u prvim redovima fronta koji je. Danas. o tome je danas lako suditi. Polovinom 1960-tih. idu}i makar i stranputicama. Superiorno lucidna i duhovita kritika dru{tva spektakla smenjuje se. ovde zaista nema ni~eg. Ali. Neki. Upravo taj sistem za proizvodnju op{te pasivnosti – pod prividom nikad ve}eg pluralizma. koja je na fakultet krenula po~etkom ove decenije i koja je ustanovila da s kapitalizmom ipak ne{to nije u redu.) To je jedan od dva glavna proizvoda postoje}eg obrazovnog sistema: tehnokrata. vide}emo da su. itd. Lenjina. sada se isti~e kao vrlina: Kori Udovi~ki nije jedina koja je jednom prilikom (u stvari. ogra|uju}i se delimi~no od politi~ke sfere. kao navijeni. u kontekstu apsolutnog konformiranja sa trendom koji se u me|uvremenu nametnuo kao Sudbina. (Setimo se s kakvim smo fanatizmom pre par godina. kao i nekad. jedva preru{enog komunisti~kog re`ima i kapitalizma iz ameri~kih porni}a. Postoji samo ose}anje koje jo{ nije prona{lo ni svoj jezik. Drugi proizvod je obrazovni otpad: budu}i {ljakeri i drugi prosti izvr{ioci. u talasima. istorijski i klasni feti{izam. Pripitomljavanje je potpuno.” Drugo krilo iste generacije grozni~avo pretura po levi~arskoj starudiji ({to nije uvek stvar datuma proizvodnje). On dobro ilustruje sve protivre~nosti situacionisti~ke teorije do 1968. Tu je jo{ jedna zna~ajna razlika: vide}emo da je nekada bilo vi{e struja koje su tra`ile odgovor na kapitalizam. niti svoja oru`ja. Mo~nika. da je ona “tehnokrata”.

ostaje nam samo da se nadamo da ovaj podsticaj ne sti`e prekasno. profesionalnog delovanja u ovom ili onom sektoru u okiru velike podele rada i uloga. Najve}i deo pamfleta napisao je Mustafa Kajati (“sigurno najlucidniji polemi~ar unutar SI”. Taj olo{ je na{a jedina {ansa za budu}nost.6 nevidljivo. a kona~na verzija je ura|ena u saradanji sa Gijom Deborom. Olako otpisivanje delova u kojima dominiraju neki problemati~ni pojmovi nije uvek preporu~ljivo. Kao i uvek. . na koji }emo se osvrnuti u delu {ta je bilo posle. 2004. Ostale detalje i posledice tog susreta opisali su ~lanovi SI u zajedni~kom tekstu objavljenom nepunih godinu dana nakon skandala (Na{i ciljevi i metodi u strazbur{kom skandalu. Ovo izdanje Bede studentskog `ivota posve}eno je svoj lo{oj deci ovog sveta. videli smo gde to vodi. Tekst je nastao tokom jeseni 1966. iz susreta nekolicine studenata strazbur{kog univerziteta sa ~lanovima Situacionisti~ke internacionale. [to se dobre dece ti~e. oktobar 1967). Raoulom Vaneigemom i ostalim ~lanovima tada{nje posade SI. Sav vi{ak u`asa i patnje ovog sveta posledica je njihovog obrazovanja i odgovornog. po re~ima Boba Bleka).

Situacionisti~ka internacionala (~asopisi).verat. Nakon poraza. anarhija/ blok 45. “bili ona najdalja ta~ka do koje se u tom trenutku moglo do}i.” Iako ni sami nisu uspeli da se u potpunosti oslobode tog balasta. Rene Risel. “Nismo o~ekivali ni{ta od onoga {to ne bismo sami izmenili…” Tu celinu otu|enih ciljeva.7 Osnovni pojmovi Spektakl.php (Sajtovi ~italaca koji su knjigu objavili u celini. Ivan ^eglov. Aleksandar Troki. makar do 1968. Londonsko psihogeografsko dru{tvo i jo{ nekoliko pojedinaca obele`enih sli~nim uticajima. `il Volman. Ima`inisti~ki Bauhaus. pre toga Letristi~ka internacionala (LI. koji se u to vreme ispoljavao u dve prividno konkurentske verzije: u obliku “tr`i{nih demokratija” Zapada i “narodnih demokratija” Istoka. Vaneigem). Mi{el Bern{tajn. Na{ sajt jo{ nije postavljen. Arkzin. oblik egzistencije u potpunosti podre|en ekspanziji robe i akumulaciji politi~ke mo}i.mahost. ^vrsto verovali da umetnost. maj 2003.org/browser_tekstova. od 1952). ve} “stvaranje situacija i ambijenata” u vremenuprostoru oslobo|enom svih otu|enih i nametnutih ciljeva. Po njima.com/debord/ pulsar. Debor). pre svega dadom i nadrealizmom).net/drustvospektakla/ anarchyserbia. imperativa i praksi definisali su kao spektakl: usavr{enu kapitalisti~ku ma{inu za proizvodnju pasivnosti i degradiranje `ivota u pre`ivljavanje. Letristi~ka internacionala. Sangvineti i Risel).) Gi Debor: Dru{tvo spektakla i Komentari o Dru{tvu spektakla. [tampanih primeraka vi{e nema. Mustafa Kajati. antiumetnost. Grupa je nastala ujedinjavanjem nekoliko avangardnih frakcija koje su ubrzano tra`ile put koji vodi s one strane umetnosti i antiumetnosti (LI. rintanje po firmama i sedenje po kafi}ima imaju alternativu. uklju~uju}i tu i prakti~no sve frakcije levice. www.” Upravo njihove ideje stajale su iza prvih znakova pobune iz maja-juna 1968. svih profila i sudbina). Ser` Berna. Razvili najdosledniju kritiku svih oblika tog re`ima. \anfranko Sangvineti. Najva`nije publikacije i knjige: Potla~.crsn. uspeli su da formuli{u predloge koji su. Vaneigem. to sigurno nije bio neki drugi vid predstavljanja `ivota. odnosno pasivne potro{nje unapred pripremljenih sadr`aja. Mi{el Mur. Dru{tvo spektakla (G. 1999. koji su pokrenuli lavinu poznatu kao “najve}i divlji {trajk u istoriji” (u jednom trenutku. Najistaknutiji ~lanovi (od 1952): Gi Debor. godine. Prevodi Gi Debor: Dru{tvo spektakla. Zbog bespo{tedne kritike starih revolucionarnih tabua navukli na sebe iskrenu “mr`nju svih branilaca pro{losti. Mnogi ~lanovi grupe ostali su aktivni i nakon njenog raspu{tanja (naro~ito Debor. . u Francuskoj je u {trajku bilo 12 miliona ljudi. Situacionisti~ka internacionala (SI): 1957-1972. Zagreb. grupa je u{la u fazu opadanja i bila raspu{tena 1972. Asger Jorn. Raoul Vaneigem. Revolucija svakodnevnog `ivota (R.

html SI Archive: www.chez.” “Spektakl je kapital akumuliran do stepena u kojem postaje slika. Ono pokriva ~itav globus. `ivot je predstavljen kao ogormna akumulacija prizora.cddc. udaljeno je u predstavu.” “Tautolo{ki karakter spektakla poti~e iz ~injenice da su njegov cilj i njegova sredstva identi~ni. ve~ito se kupaju}i u sopstvenoj svetlosti.org SI Online: www.” “Za spektakl – vidljivi odraz vladaju}eg ekonomskog poretka – ciljevi su ni{ta.au/spectacular/ Najva`nije skra}enice u pamfletu: UNEF: Nacionalni studentski sindikat (Union Nationale des Étudiants de France) FGEL: Sindikat studenata knji`evnosti (Fédération Générale des Etudiants de Lettres) Sve numerisane napomene i nagla{ena mesta: Mustafa Kajati i SI . To je sunce koje nikada ne zalazi nad carstvom moderne pasivnosti. Sve {to je nekada bilo neposredno do`ivljavano. teze 1.org/SI/ Debordiana: www.” — Dru{tvo spektakla.8 Nekoliko odlomaka “U dru{tvima u kojima preovla|uju moderni uslovi proizvodnje.htm Larry Law: www.bopsecrets. razvoj je sve.nothingness. 14 i 34.com/debordiana/debordiana. Spektakl ne te`i ni~emu drugom do sebi samom.cat. 13.edu/sionline/index.vt. Veb arhive Ken Knabb: www.org.

sociolozi Burderon i Pasdije tako|e su ostali impotentni pred tih nekoliko delimi~nih istina koje su uspeli da izlo`e. da bi ga posle godinu dana. na nezaobilaznu kantovsku etiku “stvarne demokratizacije kroz stvarnu racionalizaciju obrazovnog sistema” – to jest. koju i sami ~ine. Uz sve dobre namere. oni koji samo odra`avaju vladaju}u ideologiju. ljubomorno isti~u}i svoju “moralnu i materijalnu” podr{ku. njihovi u~enici. politi~kim. 1. Impotentna levi~arska inteligencija (od Les Tempes Modernes do L’Express) zapada u pravi trans govore}i o “usponu studenata” i o~iglednom opadanju birokratskih institucija (od “komunisti~ke” partije do staljinisti~kog UNEF). U~inimo sramotu jo{ sramnijom tako {to }emo je u~initi javnom Op{te je poznato da je student. uz popa i pandura. Nijedno od njih nije iza{lo iz okvira akademskih specijalizacija (psihologija. Sve dosada{nje analize i istra`ivanja studentskog `ivota ignorisali su prava pitanja. socijalnim. seksualnim i posebno intelektualnim aspektima. sociologija. poznati demagog me|u politikosima iz UNEF. Ovde }emo ukazati na prave razloge koji stoje iza te brige za studente i otkriti njihovu duboku povezanost s vladaju}om stvarno{}u prekomerno razvijenog kapitalizma. napravio je veliku gre{ku upu{taju}i se u “teorijska istra`ivanja”: godine 1964. 1 . na stranicama istog ~asopisa. detalji zaklanjanju totalitet. objavio je odbranu studentskog sindikalizma u Les Tempes Modernes. psiholo{kim. razlozi za taj prezir ~esto su pogre{ni. Furije je davno primetio tu “metodolo{ku kratkovidost” u tretiranju su{tinskih pitanja koja se ne dovode u vezu s modernim dru{tvom kao celinom. Oni izokre}u svoj stvarni prezir u paternalisti~ko divljenje. uspelo im je samo da se vrate na pozicije profesorskog moralizma. uz skroman predlog za njeno ukidanje Strazbur{ka sekcija Saveza studenata (AFGES) 22. U ovom pamfletu ti razlozi bi}e demaskirani jedan po jedan: prevazila`enje otu|enja nu`no sledi trag otu|enja. U svojoj studiji Les Héritiers: les étudiants et la culture (Naslednici: studenti i kultura). dok razlozi koji taj prezir ~ine potpuno opravdanim s revolucionarnog stanovi{ta ostaju potisnuti i neizre~eni. Feti{izam ~injenica maskira su{tinske kategorije.9 BEDA STUDENTSKOG @IVOTA razmatrana u njenim ekonomskim. O ovom dru{tvu je re~eno sve osim onoga {to ono stvarno jeste: dru{tvo u vlasti robe i spektakla. Ali. razni Kraveci1. Mark Kravec. na propovedanja samog sistema. ekonomija) i zato je ostajalo su{tinski pogre{no. najprezrenije stvorenje u zemlji Francuskoj. osudio. Pristalice la`ne opozicije ipak su svesne te gre{ke. Za to vreme. novembar 1966.

Produ`ena adolescentska kriza mo`e da dovede do povremenih sukoba sa porodicom.10 zadovoljavaju svoje sitnobirokratske sklonosti pre`vakavaju}i ofucanu revolucionarnu frazeologiju. maskira bedu i pot~injenost svih. u kojima su od malih nogu bili izlo`eni brutalnom. uloga. Iluzije koje su nekada bile nametane kvalifikovanim radnicima sada se svesno projektuju u masu budu}ih ni`ih funkcionera. Biti student je oblik inicijacije. individualne i dru{tvene stvarnosti. da zaboravi na budu}nost i da se prepusti misti~nom transu sada{njice za{ti}ene od istorije. Imperativi modernog kapitalizma nala`u da ve}ina studenata postanu tek ni`i kadrovi na funkcijama koje su u XIX veku imali kvalifikovani radnici. Ona je potpuno odse~ena od istorijske. Student nije izuzetak od tog pravila. to on sebe zami{lja slobodnijim. zbog te bolesne sklonosti da se valja u sopstvenom otu|enju u nadi da }e. usred op{teg nedostatka interesovanja za bilo {ta. Podrazumeva se da pojmove kao {to su spektakl. ve} zbog svog le`ernog pristanka na bedu svake vrste. student voli da na sebe gleda kao na “najnezavisnije” dru{tveno bi}e iako je u stvarnosti direktno pot~injen najmo}nijim sistemima dru{tvenog autoriteta: porodici i dr`avi. Samo bez revolucionarne svesti: kvalifikovani radnici nisu imali iluzija o napredovanju u slu`bi. njegova {izofrena svest omogu}ava mu da se povu~e u svoju “inicijacijsku grupu”. Njegovo izbegavanje da se suo~i sa sopstvenom situacijom. na{ student se ~vrsto dr`i svog neodgovornog i ispraznog “produ`enog detinjstva”. Kao njihovo lepo vaspitano. itd. koristimo u situacionisti~kom smislu. Njegova uloga je privremena: to je samo glavna proba za preuzimanje njegove krajnje uloge kao konzervativnog elementa u okviru robnog sistema. on deli i oli~ava sve vrednosti i mistifikacije sistema. Ali. U me|uvremenu. Spektakularno postvarenje modernog kapitalizma2 svakome dodeljuje posebnu ulogu u sistemu op{te pasivnosti. On nam se gadi ne samo zbog svoje stvarne bede. Ta inicijacija na magi~an na~in sa`ima sve odlike misti~ne inicijacije.3 Suo~en s tako sumornom i osrednjom “nagradom” za svoje sramno trpljenje sada{nje bede. probuditi interesovanje za hendikepe svog posebnog polo`aja. ali 90% studenata ima prihode manje od prihoda nalslabije pla}enih radnika. Projekcija ose}anja krivice celog dru{tva na studente. Siroma{tvo studenata je anahronizam dru{tva spektakla: oni tek treba da dostignu novu bedu novog proletarijata. Student je stoi~ki rob: {to ga vi{e njegovi autoriteti vezuju lancima. ne treba da ~udi: u na{em “dru{tvu obilja” on je i dalje prosjak. posebno ekonomskom. 3 2 . ako ponekad i prestanu da mu seru u lice. iza na{eg prezira prema studentu stoje drugi razlozi. Kao i njegova nova porodica. ali on nema ni{ta protiv da ga najrazli~itije institucije koje upravljaju njegovim svakodnevnim `ivotom tretiraju kao nedono{~e. zahvalno i poslu{no dete. to je samo zato da bi se bri`no nadvile nad njim i krenule da mu sole pamet. ogoljenom izrabljivanju.. Beda studenta je samo najgroteskniji izraz kolonizacije svih domena dru{tvene prakse. student radije tra`i uto~i{te u nestvarno `ivljenoj stvarnosti. koju ukra{ava iluzornim sjajem. Vi{e od 80% studenata dolazi iz platnih razreda vi{ih od radni~kog. Student vodi dvostruki `ivot. univerzitet. U vreme kada se sve vi{e mladih ljudi otima iz okova moralnih predrasuda i autoriteta porodice. razapet izme|u svog sada{njeg statusa i potpuno odvojene budu}e uloge u koju }e jednog dana iznenada biti ba~en.

Budu}e revolucionarno dru{tvo odbaci}e svu larmu amfiteatara i kabineta kao puko verbalno zaga|enje. pre nego {to ova zauzme svoje pozicije u okviru vladaju}e klase. iz epohe “demokratske neslobode”. u skladu s potrebama planske ekonomije. Nekada davno univerziteti su imali odre|en presti`. Ostaci stare liberalno-bur`oaske univerzitetske ideologije postali su banalizovani usled ubrzanog i{~ezavanja njihove dru{tvene osnove. farsi~ne repeticije svih njegovih otu|enih proizvoda. u njegovoj marginalnoj bedi. 5 4 . Ne usu|uju}i se da i dalje govore u ime filistinskog liberalizma. u svojoj mentalnoj menopauzi. Ali. ~ak i tada on je bio tesno vezan za potrebe tog tipa dru{tva. a ne na kulturu Sorbone i École Normale Supérieure. Student je ve} sada samo lo{ vic. Mnogo ozbiljniji.” Famozna “kriza univerziteta”. student istrajava u uverenju da je sre}an {to je dospeo na takvo mesto. Ali. francuski student sti`e uvek prekasno. detalj op{te krize modernog kapitalizma. univerzitet je mogao da sebe zami{lja kao nezavisnu silu. svesno potiskuju}i svaki kriti~ki impuls i potpuno se utapaju}i u misti~nu iluziju uloge “studenta” – nekoga ozbiljno posve}enog izu~avanju ozbiljnih stvari – u nadi da }e mu njegovi profesori na kraju otkriti krajnju tajnu sveta. koji zahtevaju “reformu same strukture univerziteta” u cilju “reintegracije univerziteta u dru{tveni i Ovde mislimo na kulturu Hegela i enciklopedista. oni evociraju bajkoliku slobodu univerziteta iz srednjeg veka. istorija je odavno odbacila kao komi~ne i neodr`ive iluzije. Pateti~na gor~ina mnogih profesora mu~enih nostalgijom5 izvire iz ~injenice da su izgubili svoju raniju ulogu pasa-~uvara svojih budu}ih gospodara i bili prisiljeni da se zadovolje ne tako plemenitom ulogom pasa zadu`enih za usmeravanje stada “belih kragni” ka njihovim fabrikama i kancelarijama. on nastavlja da s du`nim po{tovanjem slu{a svoje nadre|ene. studentu. kao jedina uteha ostaju izlizane slike vladaju}eg dru{tva. Ta kriza je izraz te{ko}a koje taj zaseban sektor proizvodnje ima zbog svog odlo`enog prilago|avanja proizvodnom aparatu u celini. Student nije svestan da istorija menja ~ak i njegovu “kulu od slonova~e. kada je liberalna dr`ava ostavljala univerzitetu odre|enu marginalnu slobodu. Sve vrednosti i sav entuzijazam kojima se toliko razme}e u svom malom. koji s tim jednostavno ne}e znati {ta da rade. do{ao je prekasno. Kao ideolo{ko bi}e. specijalizovano obrazovanja je duboko degradirano (u pore|enju s ranijim op{tim nivoom bur`oaske kulture)4. zatvorenom svetu. predvo|eni “ekstremistima” iz FGEL. ba{ kao i njegov li~ni intelektualni nivo: moderni ekonomski sistem zahteva masovnu proizvodnju neobrazovanih studenata nesposobnih za samostalno razmi{ljanje. i samim tim mnogo opasniji slu~aj predstavljaju modernisti~ki orijentisani levi~ari iz UNEF. snabdevaju}i njegovu privilegovanu manjinu adekvatnim op{tim obrazovanjem.11 Ako je drevni oblik dru{tvene bede proizveo najgrandiozniji sistem kompenzacije koji je svet ikada video (religije). Njegovo mehani~ko. Ali. U vreme kapitalizma “slobodne trgovine”. “Visoka kultura” je degradirana na pokretnu traku za proizvodnju profesora koji su svi redom kreteni. Univerzitet je postao institucionalizovana organizacija neznanja. a ve}ina zreli samo za to da budu ismejani pred bilo kojom grupom srednjo{kolaca. student nije svestan toga. Ti profesori u svom arhaizmu vide alternativu tehnokratizaciji univerziteta i tvrdoglavo nastavljaju da iznose komadi}e “op{te kulutre” pred publiku sastavljenu od budu}ih specijalista. ostaje predmet dijaloga gluvonemih: specijalista svih fela.

Ali. stvarna beda svakodnevnog studentskog `ivota svoje neposredno i fantasti~no zadovoljenje nalazi tek u opijumu kulturnih roba. Lako}a s kojom ga je mogu}e mobilisati za bilo koji cilj re~it je dokaz njegove stvarne impotencije. u njegovom utvr|enom azilu. na{ student-boem (a svim studentima se svi|a ideja da u njima kuca boemsko srce) uporno dr`i do te imitatorske i degradirane verzije ne~ega {to je. politi~kim ili sindikalnim klubovima. prirodno. Rajh.12 ekonomski `ivot” – to jest. . Zbog svog akutnog ekonomskog siroma{tva student je osu|en na odre|eni oblik pre`ivljavanja. samo ako mu na silu navuku luda~ku ko{ulju. u isto vreme licemerno izra`avaju}i prezir prema “{treberima” i “bubanju”. koji. On nema nikakvu kontrolu nad svojim `ivotom – sam `ivot je ono {to mu potpuno izmi~e. u najboljem slu~aju. prave}i vrlinu od svoje odrpanosti i glumataju}i boema. u cilju njegovog prilago|avanja potrebama modernog kapitalizma. student izbegava avanturu i eksperiment u korist sigurnog i rutinskog kretanja kroz prostorno-vremensku dimenziju koju su za njegovo dobro organizovali an|eli-~uvari sistema.6 Robni sistem i njegove moderne sluge – to su na{i neprijatelji. Seksualna borba mladih i Funkcija orgzama. svi ti sukobi odvijaju se iznad glave na{eg studenta. Trideset godina nakon Vilhelma Rajha (sjajnog edukatora mladih)7 taj nesu|eni “nekonformista” i dalje sledi najtradicionalnije oblike ljubavno-erotskog pona{anja. negde u nebesima koja nastanjuju njegovi gospodari. on paradira tom bedom kao da je re~ o nekom originalnom “`ivotnom stilu”. Iako se 6 Videti tekst “Prepiska s jednim kiberneti~arem” u Internationale Situationniste #9 i situacionisti~ki tekst La torture dans la vitrine. Uprkos manje-vi{e le`ernom raspolaganju svojim vremenom u okviru margine li~ne slobode koju mu dodeljuje totalitarni spektakl. samo osrednje li~no re{enje. Iako ga niko ne bije po u{ima da razdvaja svoje radno i slobodno vreme. on to ipak ~ini. koji je i poslednji relativno autonoman sektor podredio zahtevima robnog sistema.8 Ali. ali ideja da se mo`e `iveti uistinu boemskim `ivotom bez potpunog i kona~nog raskida sa univerzitetskim miljeom je prosto sme{na. sportskim. Svaki normalan ~ovek pojavi}e se pred psihijatrom. napad na “neoprofesora” A. Toliko je glup i jadan da se dobrovoljno predaje Univerzitetskim centrima za psiholo{ku pomo}. Umesto da dovedu u pitanje taj istorijski proces. potpuno dobrovoljno. U kulturnom spektaklu student prepoznaje svoj prirodni ambijent i sebe kao njegovu najverniju mu{teriju. bila pozdravljena kao velika pobeda studentskog sindikalizma. na{i progresivci protestuju zbog odlaganja i neefikasnosti u sprovo|enju tog procesa. Ali. tu i tamo. tim psiho-policijskim kontrolnim stanicama. Pristaje na svaki oblik odvajanja i onda jadikuje zbog “nedostatka komunikacije” u svojim religioznim. Oni su zagovornici budu}eg kibernetizovanog univerziteta. ve} podi`e svoju ru`nu glavu. studente je dovoljno obavestiti da su u njihovom getu otvorene isturene stanice: odmah }e pohrliti tamo u tolikom broju da }e morati da ~ekaju u redu. Ali. Ali. Fakulteti koji su nekada snabdevali vladaju}u klasu “op{tom kulturom” sada su pretvoreni u fabrike koje punom parom proizvode ni`e i srednje kadrove. beskrajno samozadovoljan kao i u svemu drugom. “Boem{tina” je u svakom slu~aju daleko od toga da bude originalan odgovor na bilo {ta. ~iju su mre`u osnovali predvodnici moderne represije i koja je. 7 8 Videti V. reprodukuju}i op{te odnose klasnog dru{tva kroz svoje interseksualno iskustvo. Molea.

u svakoj imitaciji vidi kulturnu revoluciju. “Na |ubri{tu istorije”. u Francuskoj. njegova politi~ka participacija je potpuno posredovana spektaklom. on ostaje najlojalniji za{titinik pozori{nih i filmskih klubova i najnezasitiji potro{a~ prepakovanih ostataka tog mumuficiranog le{a izlo`enih u kulturnim supermarketima. njegova omiljena literatura je {tampa specijalizovana za promociju grozni~ave potro{nje kulturnih noviteta. 10 . U epohi kada je umetnost mrtva. Student sebe smatra avangardnim ako je gledao poslednji Godarov film ili kupio najnoviju knjigu nekog iz grupe Arguments9 ili u~estvovao u poslednjem hepeningu seronje Lapasada. koji smatra ta~nom i istnski “objektivnom” novinom. iako }e za njen stil mo`da re}i da je donekle te`ak. ~ija je jedina funkcija da raspravom o la`nim pitanjima maskiraju ona prava: humanizam – egzistencijalizam – strukturalizam – scijentizam – novi kriticizam – dijalekti~ki naturalizam – kibernetizam – planetizam – metafilozofija. ru{evne ostatke levice koju su jo{ pre ~etrdeset godina porazili “socijalisti~ki” reformizam i staljinisti~ka kontrarevolucija.10 Po{to ne zna da ~ita. On otkriva najnovija istra`ivanja s istom briznom s kojom tr`i{te uspeva da proizvede sinteti~ke verzije davno zastarelih (iako nekada mo`da va`nih) poduhvata. sa iracionalnom sklono{}u ka robnoj marki X (Perek ili Godar. uslovljen reklamom i strasno obuzet suprotnim ose}anjima prema proizvodima identi~nim u njihovoj ni{tavnosti. Ali. na primer) i sa iracionalnim predrasudama prema robnoj marki Y (recimo. To su vodi~i od kojih na{ student o~ekuje da ga upute u tajne modernog sveta i da ga u~ine politi~ki svesnim! Naime. Kada “kulturni centri” ne bi postojali. ili izme|u rivalskih ideologija. U tom pogledu. student se zadovoljava bezstrasnim polemikama izme|u slavnih li~nosti Neinteligencije: Altiser – Garodi – Sartr – Bart – Pikar – Lefevr – LeviStros – Olidej – {atel – Antoan. on je njihova glavna publika. Rob-Grile ili Lelu{). On je savr{en primer za sve najpli}e zaklju~ke ameri~kih istra`ivanja tr`i{ta: posve}eni potro{a~. njihov idealni posmatra~. Kada sve{tenici razli~itih crkvi organizuju svoje kljaste rasprave bez posledica (seminari o “marksisti~koj” misli. Gazde su 9 O bandi Arguments i ga{enju njihovog ~asopisa videti tekst SI iz 1963. Kao i svi ostali. veoma dr`i do nabavke reprinta va`nih i te{kih tekstova koje “masovna kultura” liferuje fantasti~nom brzinom. ne mo`e se dovoljno sna`no preporu~iti ono {to najinteligentniji ve} praktikuju: njihovu kra|u. on otkriva “modernu kulturu” samo kao fascinirani posmatra~. student se zadovoljava time da bude politizovan. vi{e nego bilo gde drugde. Ipak. U`iva u L’Express ili Le Nouvel Observateur. u svom neznanju. konferencije katoli~kih intelektualaca) ili kada se knji`evni otpad okupi da zajedno u`iva u svojoj impotenciji (pet hiljada studenata prati forum pod nazivom “O mogu}nostima literature”). Bezrezervna i nekriti~ka potro{nja: to je njegov pravi element. ostaje mu samo da pomno bulji u njih.13 nalazi blizu izvora proizvodnje. pristup pravom Svetili{tu kulture nije mu dozvoljen. Studenti u masama hrle da gledaju njihove najopscenije egzibicije. Odatle njegovo vezivanje za bedne. A kada “dobra” koja proizvodi i organizuje kulturni spektakl poprime oblik ljudskih prilika na pozornici. ugla|eni magi~ni ~asopis koji efikasno uklanja bore i mitesere sa starih ideja. on glatko prihvata sve njene oglase kao smernice za svoj ukus. ko osim studenata popunjava sve te sale? Nesposoban za prave strasti. Potpuno je opsednut time da odr`i svoj kulturni status. ili mo`da vi{e voli Le Monde. Da bi produbio svoje op{te znanje zaroni}e u Planete. student bi morao da ih izmisli.

11 . student o svemu tome nema pojma i nastavlja da bezglavo u~estvuje u najkomi~nijim demonstracijama koje nikada ne privla~e nikog osim studenata. treba priznati da postoje i neki podno{ljivo inteligentni studenti. Njihov otvoreni prezir prema sistemu ide ruku pod ruku s lucidno{}u s kojom pora`avaju sve njegove lakeje. iako mo`da ne tako jasno. koje totalitarno programiraju studentsku opciju. S pravom atavisti~kom stra{}u on se klanja pred raspadaju}im ostacima Boga ili tragovima preistorijskih religija u verovanju da to oboga}uje i njega i vreme u kojem `ivi. student ne mo`e da se buni protiv bilo ~ega ukoliko se ne pobuni i protiv svojih studija. Naime. Uz postarije provincijske dame. ali ~ine}i to on pre}utno odobrava sve ranije zlo~ine (kao {to su staljinizam iz vremena Toljatija. Svuda okolo popove vre|aju i {utiraju. On se ose}a du`nim da ima op{te mi{ljenje o svemu. ti studenti hladnokrvno nastavlju da {ire seme pobune sve do najvi{ih nivoa. Student se razme}e svojim protivljenjem “prevazi|enim” aspektima de Golovog re`ima. Ta kritika nikako ne mo`e da se odvija na studentskom terenu: student koji se poistove}uje s ulogom studenta zapravo se poistove}uje s la`nom vredno{}u koja ga spre~ava da shvati pune razmere svoje bede. iako nu`nost te pobune sigurno ose}a na manje prirodan na~in nego neki radnik. da bi se zatim pridru`ila Papi u apelima za “mir u Vijetnamu”.14 dobro svesne tog poraza radni~kog pokreta. hvali kako se pobunila protiv Komunisti~ke partije. To krajnje politi~ko neznanje ~ini univerzitet sre}nim lovi{tem za manipulatore umiru}ih birokratskih organizacija. finansira mali. Oni su lako iskoristili pravila smi{ljena za kontrolu mediokriteta. studenti ~ine dru{tvenu kategoriju s najvi{e posve}enih vernika. Svoje ekstremno otu|enje on mo`e da dovede u pitanje samo tako {to }e u pitanje dovesti dru{tvo u celini.11 Tako se “Revolucionarna komunisti~ka omladina” (trockisti). makar na kratke staze. ali. nakon perioda simboli~nog otpora. Ali. razumeju moderno dru{tvo dovoljno dobro da bi njime upravljali. disidenti se bez izuzetka reintegri{u u poredak koji nikada nisu su{tinski ni dovodili u pitanje. klecavih misionarskih napora raznih crkvi. kao i sami radnici. ali univerzitetski kler slobodno nastavlja da popuje hiljadama studenata u svojim duhovnim klozetima. da izgradi zaokru`en pogled na svet koji }e dati smisao njegovoj potrebi za neuroti~nom aktivno{}u i aseksualnim promiskuitetom. relativno nezavistan sektor akademskih “istra`ivanja”. Garodi. ako ni{ta drugo. To ga ~ini lakim plenom poslednjih. Koriste}i kontradikciju koja obavezuje sistem da. Hru{~ov i Mao). Oni su ve} postali teoreti~ari dolaze}eg revolucionarnog pokreta i s punim pravom ose}aju da sistem po~inje da zazire od njih kao takvih. a razumeju ga upravo zato {to ga preziru i zato {to znaju da su njegovi neprijatelji. student je proizvod modernog dru{tva kao {to su to i Godar i Koka-Kola. ~iji naziv predstavlja slu~aj najdementnije ideolo{ke falsifikacije (nisu ni revolucionarni. U tome su uspeli upravo zato {to razumeju sistem. dr`e}i ga tako u okovima vrhunskog Poslednje avanture “Saveza komunisti~kih studenata” i njihovog hri{}anskog rivala pokazuju da te studente povezuje isti temeljni princip: slepa poslu{nost prema hijerarhijski nadre|enim kadrovima. ni komunisti. Povremeno dolazi do devijantnih tendencija ka “nezavisnosti”. to nije jedini studentov arhaizam. Ali. Oni uop{te ne kriju ~injenicu da ono {to tako lako uspevaju da izvuku od “akademskog sistema” koriste za njegovo uni{tenje. Oni su tu da bi od obrazovnog sistema uzeli ono najbolje {to taj sistem ima da ponudi: pare. niti mladi). koji se spontano buni protiv svoje uloge radnika. naro~ito one intelektualne. Ali. Ipak. Njegov mladala~ki stav je zato jo{ staromodniji od re`ima – degolisti.

Svaka nova pobuna mladih predstavlja se kao deo ve~itog mladala~kog revolta svojstvenog svakoj generaciji. “mladi” su javni mit vezan za kapitalisti~ki oblik proizvodnje. Nije dovoljno da teorija bude ostvarena u praksi.” “Pobuna mladih” je podvrgnuta pravoj `urnalisti~koj inflaciji (ljudima se predstavlja samo spektakl pobune koji ih udaljuje od mogu}nosti da i sami istinski u~estvuju u nekoj pobuni). To je mo`da nezgodan. najuo~ljivije me|u mladim ljudima. Ta svest mora da poprimi oblik dosledne teorijske kritike i da prona|e na~ine za prakti~nu organizaciju te doslednosti. Ono neprestano nastoji da nas uveri da je sve {to se doga|a deo prirodnog poretka stvari. bez trunke svesti o mogu}nostima za njegovo prevazila`enje. . Ali. Pomo}u uobi~ajenih metoda za izokretanje stvarnosti. koji najavljuje njegovo prevazila`enje. Ono {to iznena|uje nije pobuna mladih. uvod u novi revolucionarni period. zvani~na ideologija se jo{ jednom na{la u kontradikciji sa dru{tveno-ekonomskom stvarno{}u (koja kaska za njom). vladaju}a ideologija i njeni zvani~ni spikeri svode taj stvarni istorijski pokret na dru{tveno-prirodnu kategoriju: na ideju o “mladima”. Kao kategorija za sebe. nihilisti~ko odbacivanje ovog dru{tva. na tr`i{te je masovno stupila ~itava generacija novih. Upravo su mladi iskazali neodovljivu. da bi je njeni u~esnici uskoro “prerasli”. name}e sopstvene kategorije svetu i njegovoj istoriji. tu je i sve vi{e mladih ljudi.15 oblika la`ne svesti. veoma va`an za nesmetano funkcionisanje sistema. ta perspektiva ipak po~inje da se sagledava i razvija {irom sveta. Ali. jer ostaje delimi~na. U stvarnosti. 2. onda je to zbog proste ~injenice da mladi ljudi na najakutniji na~in ose}aju duboku dru{tvenu krizu i da to poku{avaju da izraze. Ali. poslednjih nekoliko godina naziru se prvi znaci novog perioda sukoba. dru{tvo spektakla. uzroci tog povla~enja su istorijski. Ali. ali nu`an dru{tveni sigurnosni ventil. Pobuna mladih protiv na~ina `ivota koji im se name}e zapravo je samo vesnik. Iluzorno preimu}stvo mladosti posledica je ekonomske obnove nakon Drugog svetskog rata. njihova pobuna predstavlja najdirektniju i najsveobuhvatniju kritiku studentskog pona{anja. Ta pobuna protiv dru{tva samo ja~a to dru{tvo. na nivo povr{nog potro{a~kog noviteta. konkretni zadaci. ako u modernom dru{tvu uop{te postoji “problem mladih”. bilo da poku{avaju da se integri{u u njega ili ga odbacuju na najradikalniji na~in. preko svojih predstava o sebi i svojim neprijateljima. svode}i svaki istinski novi razvoj. prvi izraz mnogo {ire subverzije koja }e obuhvatiti sve one koji sve sna`nije ose}aju nemogu}nost `ivljenja u ovom dru{tvu. kojima je upravo ta uloga potro{a~a omogu}ila da se poistovete sa dru{tvom spektakla. mnogo povodljivijih potro{a~a. ve} rezignacija “odraslih”. koji prirodno po~inje da jenjava “kada mladi ljudi po~nu da se uklju~uju u ozbiljne poslove vezane za proizvodnju i kada se pred njima na|u realni. sramnu dezintegraciju revolucionarnog pokreta. gnevnu `udnju za `ivotom i spontano se pobunili protiv svakodnevne dosade i mrtvog vremena koje stari svet nastavlja da proizvodi uprkos svim svojim modernizacijama. ograni~ena na aparthejd “adoslescentskih problema” (analogno “rasnom” ili “`enskom pitanju”). a ne biolo{ki: prethodna generacija je stasavala u periodu te{kih poraza i morala da guta sve la`i koje su pratile dugotrajnu. svuda tamo gde moderno dru{tvo po~inje da biva izlo`eno napadima. Ali. Najbuntovniji me|u njima iskazuju ~isto. izraz njegove dinami~nosti. i praksa mora da prona|e svoju teoriju Nakon dugog perioda dreme`a i permanentne kontrarevolucije. Mladi su proizvod modernog dru{tva par excellance.

Da bi stvorili bazu. (Njihove mikrozajednice obnavljaju primitivizam na marginama razvijenog dru{tva.) – ili da napadne zakone robe.) Da bi izbegao tu kontradikciju delinkvent mora ili da se povu~e tako {to }e po~eti da radi i zara|uje novac potreban za kupovinu roba – ~emu je namenjen ~itav sektor proizvodnje. itd. plo~e. izoluje svaku bandu u odnosu na druge i svakog pojedinca unutar bande.16 Na najprimitivnijem niovu. ali prihvataju robe. tako {to }e je krasti. mase bez teorije na{le su se pod starateljstvom male klike sumnjivih vo|a koji su svoju “vlast” poku{ali da odr`e na osnovu bu}kuri{a od “provoterske” ideologije. apstraktan karakter tog odbijanja spre~ava ih da prevazi|u kontradikcije sistema ~iji su oni spontani. sve je pode{eno tako da ga potisne – partije. vo|e Provoa su umesile sme{nu ideologiju “provotarijata” (artisti~ko-politi~ku salatu pome{anu sa ubu|alim ostacima gozbe na kojoj nisu u~estvovali). Proletarijat je motor kapitalisti~kog dru{tva i zato njegova smrtna pretnja. Potro{nja “smek{ava” pona{aje tih mladih buntovnika i njihova pobuna se izokre}e u najgori konformizam. “Umetnici” su prilo`ili nekoliko ideja o igri. Provo je zavr{io prihvataju}i totalitet. Iako ni{ta manje od potpune revolucije ne}e mo}i da promeni `ivot. stvore neku vrstu zajednice. Delinkvente proizvodi svaki aspekt sada{njeg dru{tvenog poretka: urbanizam stambenih projekata. “delinkventi” {irom sveta sa otvorenom nasilno{}u izra`avaju svoje odbijanje da budu integrisani u dru{tvo. policija (koja ga napada mnogo vi{e nego provose). Oni preziru rad. da se izraze. osaka}uju}i njihove poku{aje da istinski slobodno koriste svoje vreme. Od samog po~etka te dve tendencije bile su jasno razdvojene. Ta osnovna kontradikcija potpuno dominira njihovim `ivotima. ali. Provo je bio izraz poslednjeg reformizma modernog kapitalizma: reforme svakodnevnog `ivota. negativan proizvod. pred delinkventima stoje samo dve budu}nosti: bu|enje revolucionarne svesti ili slepa poslu{nost po fabrikama. ili svesno. sve ve}a policijsko-humanisti~ka kontrola nad svim aspektima svakodnevnog `ivota i borba za ekonomsko pre`ivljavnaje porodice koja je izgubla svaki zna~aj. Opredeljuju}i se za fragmentarno. posebno osmi{ljen da ga inicira u svet potro{nje (motorcikli. Naime. napreduju}i ka revolucionarnoj kritici sveta robe. pro{irivanje zone sve ispraznijeg slobodnog vremena. nemaju ~ime da plate. Ta hijerarhija. kolonizacija ~itavog . a beda tog primitivizma nu`no obnavlja hijerarhiju unutar bandi. ode}a. Taj novi provotarijat navodno stoji naspram “pobur`uj~enog” proletarijata (ve~iti refren svih kretena ovog stole}a). op{ti slom vrednosti. elektri~ne gitare. birokratski sindikati. Provo je nastao iz susreta nekoliko otpadnika iz sveta raspadaju}e umetnosti u potrazi za karijerom i mase mladih buntovnika u potrazi za samoizrazom. bilo na najsiroviji na~in. Provo odbacuje jedinu snagu koja mo`e da ostvari tu promenu. Po{to se odri~e totalne promene. mladi butovnici nisu imali da ponude ni{ta drugo osim nasilnosti svog buntovni{tva. Ali. Holandija: Provo Provo je bi prvi oblik prevazila`enja iskustva delinkvenata. koja mo`e da se ostvari samo kroz rat s drugim bandama. hijerarhija Provoa – sli~no Bern{tajnovoj viziji postepene transformacije kapitalizma u socijalizam putem reformi – veruje da nekoliko pobolj{anja mo`e da promeni svakodnevni `ivot. Njihov neoartisti~ki reformizam odneo je prevagu nad mogu}no{}u da se delinkventsko nasilje prenese na plan ideja u poku{aju prevazila`enja umetnosti. iako jo{ uvek mistifikovanih i vi{e nalik na krpe` od raznih ideolo{kih sastojaka. organizacija prvih politi~kih izraza tog iskustva. Oni `ele sve {to spektakl ima da im ponudi i to `ele odmah. Njihova organizacija omogu}ila je obema stranama napredak ka novim oblicima sukobljavanja i njihovo razvijanje.

itd. a to zna~i da se pove`e sa objektivnim revolucionarnim snagama proletarijata i da odbaci ljude poput Konstana i De Vrija (prvi je zvani~ni umetnik Kraljevine Holandije.* SAD: Studentski pokret Bune}i se protiv svojih studija. ameri~ki studenti su direktno doveli u pitanje dru{tvo kojem su takve studije potrebne. Samo tako provosi }e mo}i da se uklju~e u autenti~ne moderne sukobe. Njihov oblik delovanja pokazuje jasnu te`nju ka autenti~noj demokratiji. kojim je svako mogao da se poslu`i. od kojih nijedan nije uspeo da ponovi kratkotrajni uspeh prvog. ali slabost njihovog subverzivnog sadr`aja dovodi ih u opasne kontradikcije. Vodili su kampanje za legalizaciju marihuane i abortusa. koje su i sami delimi~no nagovestili. Uprkos svim lutanjima i konfuziji. Kada je pobuna antisindikalisti~kih radnika zahvatila i bazu Provoa. istog onog rukovodstva koje je jasno pokazalo da je njegov magloviti “anarhizam” najobi~nija la`. male organizacije “Nove levice” ozbiljno pate zbog te ~injenice. Da bi razvila revolucionarnu kritiku.. ~iji je program bila provokacija vlasti s ciljem da se razotkrije njen represivni karakter. koja se pridru`ila s direktnim nasiljem. Ako zaista `ele da promene svet.org/HT_provos_0190. na one koji se zadovoljavaju time da svet koji treba uni{titi “ofabraju u belo”. pobunjena ameri~ka omladina jasno te`i izgradnji dosledne revolucionarne alternative usred “dru{tva obilja”. drugim re~ima. onda }e morati da shvate da nema nikakve koristi od onih koji se zadovoljavaju time da taj svet ofarbaju u belo. Usledila je serija “belih planova” usmerenih na razne aspekte svakodnevnog `ivota. nesposobni za kritiku sistema proizvodnje ostali su zato~enici sistema kao celine. To rukovodstvo. od kojih je sigurno najpoznatija op{ti mete` napravljen na javnoj proslavi ro|endana holandske kraljice. Odbijaju}i poslovne i institucionalne uloge za koje bi njihove specijalizovane studije trebalo da ih pripreme. Zbog kranjeg politi~kog neznanja i naivnih iluzija o tome {ta se zaista doga|a u svetu. (nap. Provosi nisu shvatili ni{ta od svega toga. koje je bilo potpuno ignorisano. prev. obi~no u formi vrlo raskala{anih uli~nih teatara.html * . tada{nje izgubljene generacije (po nekim spoljnim oznakama i potro{a~kim sklonostima vrlo sli~nim britanskim “modovima”) i umetnika koji su ve} bili pro{li kroz uticaj situacionista ili ~ak neko vreme bili ~lanovi SI (Konstan). Provo je obele`io sredinu i drugu polovinu 1960-tih u Holandiji nizom masovnih uli~nih akcija. Najpoznatiji je bio “Beli bicikl”: komunalni bicikl. Preko radija su pozivali mlade pobunjenike da prihvate vo|stvo “provosa”. zavr{ilo je jadikuju}i da je bilo `rtva policijskih provokacija. baza Provoa mora da se pobuni protiv sopstvenog rukovodstva.17 njegovog `ivota – zato {to je re~ o jedinom istinski opasnom potencijalu. Zatim sti`u i prvi “beli planovi”. proteste protiv policije i vlasti. studenti su doveli u pitanje ~itav sistem proizvodnje koji otu|uje sve aktivnosti i sve svoje proizvode od onih koji ih proizvode. Na `alost. Njihova pobuna protiv univerzitetske hijerarhije (u Berkliju i drugde) od samog po~etka je bila postavljena kao pobuna protiv ~itavog dru{tvenog sistema zasnovanog na hijerarhiji i diktaturi ekonomije i dr`ave. ofarban u belo.) Dutch Provos. by Teun Voeten http://www. njihovo neprijateljstvo prema tradicionalnoj politici starih levi~arskih organizacija lako se preusmerava u njeno nesvesno prihvatanje. nije smislilo ni{ta bolje od osude “ekscesa” i poziva na nenasilje.pdxnorml. Odatle referenca na kraju dela posve}enog Provosima. Provo je zapravo nastao kroz susret holandskih “Nizosa”. uz preporuku da ga nakon vo`nje ostavi na ulici. oni ostaju fiksirani za dva relativno incidentna aspekta ameri~ke krize – za crnce i za Vijetnam. zbunjeno rukovodstvo. a drugi propali parlamentarni kandidat i veliki obo`avalac engleske policije).

12 Skandal u kojem su pripadnici antinuklearnog pokreta otkrili i zatim upali u nekoliko atomskih skloni{ta pripremljenih za ~lanove vlade. Var{avi i Budimpe{ti: proletersku kritiku birokratske klasne vlasti. Ta ograni~ena borba. spritualizam. zbog upadjivog nedostatka sadr`aja. Isto~na Evropa U Isto~nom bloku birokratski totalitarizam tako|e po~inje da proizvodi snage svoje negacije. Iz tih izvora saznajemo da mladi vi{e ne po{tuju “moral” i porodicu (koja tamo jo{ uvek postoji u svom najodvratnijem bur`oaskom obliku). U SSSR je osnovano posebno ministarstvo za borbu protiv ove nove delinkvencije. u vreme skandala “{pijuni za mir”. religiozna kritika sveta koji je ve} prevazi{ao religiju. pokrenuta oko maglovitog programa Komiteta 100 – koji je bio u stanju da na ulicama okupi 300. te poluliberterske i nedirektne organizacije stalno upadaju u zamku ideologije “grupne dinamike” ili zatvorenog sveta sekti. Grupa kao {to je “Pobunjeni~ki omladinski pokret” mo`e da u istom dahu osudi dr`avu i da slavi “Kulturnu revoluciju”. tu la`nu pobunu orkestriranu od strane najgargantuanskije birokratije modernog doba: Maove Kine. Do sada najzna~ajniji ~in bio je objavljivanje Otvorenog pisma Komunisti~koj partiji Poljske dvojce mladih Poljaka. misticizam “Nove Crkve” i drugi truli le{evi poput gandizma i humanizma). Pobuna mladih tamo je naro~ito intenzivna. koja su dr`ana u najstro`oj tajnosti. U isto vreme. 12 . Ra{irena upotreba droga u isto vreme je izraz stvarne bede i protesta protiv te bede: to je la`na potraga za slobodom u svetu bez slobode. ako je zaista tako.18 Apstraktna opozicija njihovom dru{tvu vodi ih ka obo`avanju ili podr{ci njegovih najboljih neprijatelja: “socijalisti~kih” birokratija Kine ili Kube. U isto~nim birokratijama borba se vodi bez iluzija. da se odaju “raspusni{tvu”. ali ciljevi ostaju mistifikovani. Nije slu~ajno da su droge toliko prisutne u bitni~kom miljeu (tom desnom krilu pobune mladih). Oni su otvoreno afirmisali nu`nost “ukidanja sada{njih proizvodnih i dru{tvenih odnosa” i konstatovali da se to ne mo`e posti}i druga~ije “osim revolucijom”. onda im ostaje da shvate da njihovi interesi ne mogu biti druga~iji od interesa onih koji su tako|e pot~injeni robi i izlo`eni op{tem izrabljivanju. Ta pobuna nalazi se pred te{kim zadatkom istovremenog definisanja i re{avanja problema. razvijaju se i mnogo dosledniji izazovi. a ciljevi su jasni. U potrazi za revolucionarnim programom ameri~ki studenti prave iste gre{ke kao i provosi i progla{avaju sebe za “najpotla~eniju dru{tvenu klasu”. Kurona i Modzelevskog. Intelektualci sa Istoka poku{avaju da artikuli{u i u~ine svesnom kritiku koju su radnici ve} konkretizovali u Isto~nom Berlinu. ali o njoj mo`emo da saznamo samo na osnovu osuda koje objavljuju zvani~na glasila i policijskih mera koje se preduzimaju radi njenog gu{enja. gde odbijanje ideologija ide uporedo sa prihvatanjem najbudalastijih praznoverja (Zen. U drugim zemljama postoje uslovi za borbu. Engleska U Engleskoj je pobuna mladih svoj prvi organizovani oblik prona{ala u antinuklearnom pokretu. da preziru rad i da odbacuju partijsku disciplinu. problem je razvijanje sredstava koja bi mogla da otvore put za ostvarenje tih ciljeva. Uporedo s tim difuznim revoltom. grupe i ilegalni ~asopisi pojavljuju se i nastaju u zavisnosti od stepena policijske represije.000 demonstranata – imala je jednu od svojih najlep{ih epizoda u prole}e 1963.

RKL je jo{ uvek predvodni~ka politi~ka organizacija. itd. Ali. Japan: Zengakuren Japan je jedina industrijski razvijena zemlja u kojoj je savez studentske omladine i radikalnih radnika ve} ostvaren. ve} samo jedna od rivalskih frakcija (drugim frakcijama su dominirali Japanska komunisti~ka partija i razne kombinacije trockista. Ali. maoista. kao {to tek treba da jasno formuli{e karakteristike modernog kapitalizma. na hiljade radnika i studenata izlazili su na ulice da bi se fizi~ki suprotstavili japanskoj policiji. Ta formacija se ve} uhvatila u ko{tac sa pitanjem revolucionarne organizacije. Ona se istovremeno i bez iluzija bori i protiv zapadnog kapitalizma i protiv birokratije takozvanih socijalisti~kih zemalja. iako na tragu najboljeg nasle|a klasi~nih proleterskih organizacija. kritiku svakodnevnog `ivota i kritiku spektakla.* 13 Ovde mislimo na izvanredan ~asopis Heatwave. Zengakuren: “Stav SI o Revolucionarnoj komunisti~koj ligi pokazao se donekle pogre{nim. razvija u pravcu sve rigoroznijeg radikalizma.). specifi~no engleski arhaizam u na~inu kontrole svakodnevnog `ivota nije mogao da odoli napadu na moderni svet.13 Borba britanske omladine mora da se pove`e sa borbom britanske radni~ke klase. koji se. RKL se velikim delom vratila na lenjinisti~ke * . Zengakuren. RKL je ve} uspela da okupi nekoliko hiljada studenata i radnika. RKL je danas najzna~ajnija revolucionarna grupacija na svetu i zato treba da bude predmet rasprave i ta~ka okupljanja nove. kada je jedna delegacija SI posetila Japan. borbeno u~e{}e u politi~kim sukobima na mnogim frontovima i prili~no eksperimentalan pristup organizacionim i takti~kim pitanjima. s ~lanstvom koje u~estvuje u svim aktivnostima organizacije. U demonstracijama koje su se smenjivale u talasima. ~uvena organizacija revolucionarnih studenata i Liga mladih marksisti~kih radnika dve su glavne organizacije ujedinjene oko programa Revolucionarne komunisti~ke lige (RKL).). Po~etkom {ezdesetih frakcija Zengakurena koja }e osnovati RKL zaista je pokazivala mnoge pozitivne crte koje su joj situacionisti pripisivali: politi~ku platformu jasno pomerenu levo od trockizma. koja se sa svojim pokretom neposredno biranih radni~kih predstavnika i divljim {trajkovima pokazala kao jedna od najborbenijih na svetu. RKL jo{ uvek nije uspela da artikuli{e potpunu i konkretnu analizu ta dva sistema protiv kojih se tako `estoko bori. po svemu sude}i. Njihov susret mo`e da izazove eksploziju u odnosu na koju }e pobuna provosa u Amsterdamu izgledati kao de~ja igra. Zengakuren je poslao delegaciju u Evropu. napr. posle ~ega je na japanski jezik bilo prevedeno nekoliko situacionisti~kih tekstova. Ipak. prev. Samo na taj na~in pravi revolucionarni pokret u usponu mo`e da odgovori prakti~nim potrebama. Japanski revolucionari su prvi na svetu uspeli da povedu {iroku. Pobeda ta dva pokreta bi}e mogu}a samo ako oni budu delovali iz zajedni~ke perspektive. Godine 1963.19 Zbog nedostatka radikalne perspektive pokret je odmah do`iveo uzmak i bio preuzet od strane tradicionalnih politi~kih manipulatora i plemenitih pacifista. Ona tek treba da precizno defini{e pravu prirodu birokratske eksploatacije. koja je trebalo da se sastane sa situacionistima. organizovanih na demokratskoj i antihijerarhijskoj osnovi. organizovanu borbu sa razvijenim revolucionarnim programom i uz zna~ajnu masovnu podr{ku (milion studenata i radnika u sukobima 23. do 1970. globalne revolucionarne kritike. juna 1960. RKL Zengakuren nije bio ‘Zengakuren’ osnovan jo{ 1948. Kolaps laburisti~ke vlade mo`e da bude samo jo{ jedan podsticaj za stvaranje takvog saveza. ubrzano raspadanje svetovnih vrednosti pokrenulo je duboko revolucionarne tendencije u kritici svih aspekata vladaju}eg na~ina `ivota.

njegovom sada{njom stvarno{}u i izgledima za njegovu promenu. ukoliko ne budemo u stanju da otkrijemo njegovu skrivenu istoriju. Ali. bio zapravo njihova prva velika pobeda. jer samo tako mo`emo do}i do prave istine o njemu. S druge strane. koju je pre vi{e od sto godina zapo~eo zapadni proletarijat. Ruski model se ubrzano nametao zapadnim radni~kim organizacijama. koje su se od tada razvijale na isti na~in. #7) Bio je pora`en. U tom smislu mo`emo da prihvatimo zapa`anje Karla Libknehta.” — Ken Knabb. 1981/89/95. 1981/89/95. pozicije. #8) Radikalna kritika modernog sveta sada mora da postavi totalitet kao svoj predmet i svoj cilj. izre~eno uo~i njegovog ubistva. Posledice ruske kontrarevolucije bile su. Ta kritika mora da se uhvati u ko{tac s pravom pro{lo{}u tog sveta. oboje su bili ubijeni nakon sloma pobune Spartakovaca januara 1919. Pariska komuna.” (Internationale Situationniste. a jo{ manje da formuli{emo projekat njegove potpune subverzije. ne podvrgnemo strogoj kriti~koj demistifikaciji. dok su neke pobede sramnije od bilo kog poraza.” — Ken Knabb. koju su bolj{evici formirali navodno zato da bi se suprotstavili izopa~enom socijaldemokratskom reformizmu Druge internacionale i ujedinili predvodnike proletarijata iz “revolucionarnih komunisti~kih partija”. Srodnost istovremenih pobeda bolj{evizma i reformizma se`e mnogo dublje nego njihove prividne suprotnosti. kapitalizam je osvojio novu tapiju na `ivot. Tre}a internacionala. uspostavljanje novog oblika eksploatacije. izokrenula se u njegov najstra{niji poraz.20 3. bila je suvi{e tesno vezana za interese svojih osniva~a da bi ikada mogla da pokrene istinsku socijalisti~ku revoluciju bilo gde u svetu. jer se i za bolj{evi~ki re`im pokazalo da je samo nova varijacija na staru temu. seljaka iz Ukrajine i radnika iz Berlina. Karl Libkneht: “Jedan od malobrojnih nema~kih socijalista koji su se protivili Prvom svetskom ratu. pora`ena u Barseloni maja 1937. (Internationale Situationniste. novo lice starog poretka. “Taj pokret protiv ~itave organizacije starog sveta odavno je okon~an. njegova prva velika “pobeda”. jer je proletarijat tada po prvi put pokazao svoju istorijsku sposobnost da slobodno organizuje sve aspekte dru{tvenog `ivota. preko mrtvih tela moranara iz Kron{tata. Njegova poslednja istorijska manifestacija bila je {panska proleterska revolucija. njegove zvani~ne “poraze” i “pobede” treba sagledati u svetlu kasnijih posledica. Torina. Tre}a internacionala je zapravo bila nastavak Druge. U svojoj birokratskoj i bur`oaskoj varijanti. Bolj{evi~ka revolucija. a na spolja{njem. {angaja i kona~no Barselone. Situationist International Anthology. On i Roza Luksemburg su osnovali Ligu Spartakovaca 1916. Sada{nji svet nikada ne}emo mo}i da sagledamo u celini. ukoliko ~itavu istoriju borbe me|unarodnog revolucionarnog pokreta.”* Tako je prvi veliki “poraz” proleterskih snaga. tako da se nije bitno razlikovala od drugih levi~arskih sekti. Stvoriti situaciju posle koje nema povratka Biti avagardan zna~i i}i u korak sa stvarno{}u. da su “neki porazi zapravo pobede. na unutra{njem planu. birokratskog dr`avnog kapitalizma. Kjela. Situationist International Anthology. Trijumf bolj{evi~kog poretka podudario se sa kontrarevolucijom koja je na me|unarodnom planu zapo~ela slamanjem ustanka Spartakovaca od strane nema~ke “socijaldemokratije”. {irenje “komunisti~ke” Internacionale preko ogranaka ~ija je jedina svrha bila odbrana i reprodukcija ruskog modela. * .

Kao {to su situacionisti rekli. koji te`i totalitarnoj samoregulaciji. ali njihova praksa je svuda reformisti~ka. nametnuta ruskom proletarijatu. Dok je staljinisti~ko ~udovi{te opsedalo svest radni~ke klase. jer je i sam kapitalizam zvani~no postao reformisti~ki. Za 45 godina Komunisti~ka partija Francuske nije preduzela nijedan korak ka osvajanju vlasti. Jasno je da u Francuskoj. stoji samo la`na opozicija koja ostaje na terenu sistema i tako zapravo slu`i samo tome da ga oja~a. na{la je svoj odjek u drugim zemljama u sloju politi~kih i sindikalnih birokrata ~iji su interesi po~eli da se jasno razlikuju od interesa njihovog ~lanstva. povrh svega. 15 14 . Takva pesudoopozicija. one su ostale pouzdani i bespogovorni branioci birokratske kontrarevolucije i poslu{ni agenti njene spoljne politike. postali su puki sigurnosni ventili. kao stepenice koje vode ka ulogama u okviru vladaju}e klase jednog dru{tva koje nikada nisu ni pomislili da dovedu u pitanje. svetom vlada jedan dru{tveni oblik. na njegovom terenu. Isto va`i i za partije iz drugih razvijenih zemalja koje se nisu na{le pod ~izmom “Crvene” armije. to je samo parodija jedne farse. “naspram svevladaju}eg dru{tvenog sistema. preko navodno revolucionarnih organizacija. Partijski programi i sindikalni statuti mogu biti satkani od “revolucionarne” frazeologije. (Njihov reformizam je.21 Totalitarna diktatura birokratije. Teorijska i prakti~na osuda staljinizma. delovi regulativnog mehanizma sistema. Birokratski pseudosocijalizam je samo najgrandioznija maska na licu starog sveta hijerarhije i otu|enog rada. tradicija mrtvih generacija i dalje optere}uje svest `ivih. Uprkos spolja{njim varijacijama i suprotnostima. – samo su reprodukovale staljinisti~ki model totalitarne kontrarevolucije. te partije su postale nosioci najve}e la`i u svetu satkanom od la`i. mora da bude osnovna banalnost ugra|ena u sve budu}e revolucionarne organizacije. gde je ekonomska zaostalost odlo`ila svest o krizi.14 U drugim zemljama te partije su postale stati~ne i nu`ne komponente samoregulacije birokratizovanog kapitalizma. uspevaju}i da razre{i svoje unutra{nje krize i ponosno progla{avaju}i svoju novu pobedu za kona~nu. samo poma`e konsolidaciju vladaju}eg poretka. na primer. Opozicija ovom svetu koja se nudi u njegovim okvirima. u svim njegovim oblicima. Stalno ponavljana parola poslednje revolucije preistorije mora da glasi: staljnizam mora biti uni{ten. jeste la`na opozicija. besmislena i budalasta imitacija odavno izopa~enog radni~kog sindikalizma. Radni~ki sindikati i politi~ke partije koje je radni~ka klasa izgradila kao sredstvo za sopstvenu emancipaciju. Principi starog sveta nastavljaju da upravljaju na{im modernim svetom. Potpuno posve}ene zavo|enju totalne diktature ekonomije i dr`ave. revolucionarni pokret mo`e biti iznova ro|en samo preko mrtvog tela staljinizma. privatno vlasni{tvo njihovih rukovodstava koja ih koriste za svoju li~nu emancipaciju. zvani~na opozicija uklju~ena u odr`avanje policijskog humanizma tih dru{tava.15 U odnosu na radni~ke mase.” Kada je re~ o studenstkom sindikalizmu. potpuno besmislen. birokratizovani kapitalizam je u{ao u fazu prekomernog razvoja. koja propagira najgore mistifikacije i afirmi{e manje ili vi{e rigidne ideologije.) Partije koje su bile u stanju da osvoje vlast – u zemljama jo{ nazadnijim od Rusije iz 1917. poja~anu birokratskim terorom. Te partije su nastojale da industrijalizuju svoje zemlje kroz klasi~nu primitivnu akumulaciju na {tetu seljaka. nove vladaju}e klase.

Po{to toleri{u jedni druge. revolucija svakodnevnog `ivota sada se suo~ava sa ogromno{}u svojih zadataka. Ali. u ~iji su se kavez sami zatvorili. izme|u ~oveka i istorije. Male “borbene” grupe koje se predstavljaju kao “autenti~ni naslednici bolj{evika” samo su glasovi koji dolaze iz groba. vlada ista revolucionarna ideologija. izme|u radni~kih masa i proletarijata O njihovoj ulozi u Al`iru videti tekst Klasna borba u Al`iru (Internationale Situationniste #10). Od revolucije ih razdvaja ~etrdeset godina kontrarevolucije. Po{to borba izme|u sistema i novog proletarijata mo`e da se vodi samo sa stanovi{ta celine. . Prakti~na demistifikacija istorijskog pokreta zapravo je isterivanje demona koji su opsedali revolucionarnu svest.16 Na prostoru od Partizana (organa izmirenih staljinisti~ko-trockisti~kih struja) do svih tendencija i polutendencija koje ni~u na mrtvom telu trockizma. Raspu{tanje “ultralevi~arske” grupe Socialisme ou Barbarie. to je njihov doprinos toj skandaloznoj izdaji revolucije. Do{lo je vreme da se vladaju}i dru{tveni poredak.22 Ta revolucija mora jednom za svagda da odbaci svoju preistoriju i da svu svoju poeziju crpe iz budu}nosti. negacija koja u sebi sa`ima sve elemente nu`ne za prevazila`enje tog sistema. publikacija dostojna sa`aljenja. Le Monde Libertaire. Kao {to je Luka~ ispravno pokazao u Istoriji i klasnoj svesti. koji se razme}e svojom stalnom modernizacijom. Po{to ovo nije 1920. one ni na koji na~in ne nagove{tavaju budu}nost. koja pokazuje uvek istu teorijsku i prakti~nu neposobnost u suo~avanju s problemima modernog sveta. koju o~igledno izdaju studenti. Ako revolucionarni projekat ostaje u osnovi isti – ukidanje klasnog dru{tva – to je zato {to uslovi koji podsti~u taj projekat nigde nisu bili radikalno promenjeni. Taj pokret mora da bude `iva kritika sistema. ako tu uop{te ima {ta da se dokazuje. u vladaju}i oblik kontrarevolucije: kao primeri mogu da poslu`e Voix Ouvriere ili Arguments. Svoje iluzije oni jedva uspevaju da odbrane samo izvan najpoznatijih nerazvijenih zemalja. Internationale Situationniste #10. da nema revolucije izvan modernog. budu}i revolucionarni pokret mora da ukine sve ono {to u njemu samom reprodukuje otu|enje koje proizvodi robni sistem – sistem kojim dominira rad-roba. revolucionarna organizacija je neophodan posrednik izme|u teorije i prakse. to jest. suo~i s dostojnim protivnikom: jednako modernizovanom negacijom koju sam proizvodi. niti bilo kakve moderne misli izvan nove revolucionarne kritike (Internationale Situationniste. 17 16 “Poruka al`irskim revolucionarima”. tako da njegova delimi~na dostignu}a ne dovedu samo do novih dru{tvenih podela. tom projektu sada treba pri}i s novom radikalno{}u i dosledno{}u. Kada je re~ o raznim anarhisti~kim grupama.17 Neka mrtvi sahrane mrtve. one nemaju ni{ta osim pateti~ne vere u svoju ideolo{ku etiketu “anarhije”. #9). gde slu`e ja~anju teorijske nerazvijenosti. Ti ostaci sa velike olupine “izdane revolucije” bez izuzetka zavr{avaju brane}i SSSR. nakon njene podele na dve frakcije – “moderniste” okupljene oko Kardana i “tradicionalne marksiste” (Pouvoir Ouvrier) – dokazuje. I revolucija i `ivot koji ta revolucija najavljuje moraju biti iznova stvoreni. Svako razdvajanje ta dva aspekta nu`no vodi ili nazad u muzej revolucionarne preistorije ili u modernzaciju sistema. oni nikako ne mogu biti u pravu ({to nisu bili ni 1920). u~e}i se na gre{kama ranijih revolucionara. unutar i izvan ~etvrte internacionale. dostigla je najneverovatniji stepen konfuzije i gluposti. tolerisa}e i sve ostalo.

To je nije samo ono zbog ~ega se ta borba vodi ve} i njen adekvatni oblik. dr`ave i svih oblika odvajanja koje dr`ava name}e. to je znak uzbune koji ukazuje na prisustvo neprijateljske pete kolone. #10) Sveobuhvatna kritika sveta je garancija doslednosti i istinitosti revolucionarne organizacije. bolj{evi~ki pokret je insistirao na uverenju da spontanost radni~ke klase ne mo`e da ide dalje od “sindikalisti~ke svesti” i da ona zato ne mo`e da obuhvati “celinu”. To je razlog za{to kritika ideologije. Osporavanje istorijske sposobnosti proletarijata da se sam oslobodi. Sam oblik te vlasti.23 formiranog kao klase. zavisi od toga kako }e novi revolucionarni pokret re{iti pitanje organizacije. upravlja budu}im dru{tvom. 18 . La`i su proizvod otu|enog sveta. Ono je u isto vreme i materijal koji oblikuje i njegova pretpostavka. “Sva vlast savetima” mora ponovo da posten na{a parola. ali ovog puta doslovno. Po{to zapravo predstavlja ukidanje svake vlasti.” (“Klasna borba u Al`iru”.18 Ali. u suprotnom. Takva organizacija mora da razvije radikalnu kritiku svih temelja dru{tva protiv kojeg se bori: robne proizvodnje. uvek je oru|e gospodara. u svakoj revolucionarnoj organizaciji koja stremi njenom uspostavljanju. Tolerisanje nekog represivnog sistema bilo gde u svetu (na primer. ta organizacija posta}e samo jo{ jedna la` u svetu satkanom od la`i. od toga da li njegova organizaciona forma odgovara njegovom su{tinskom projektu: uspostavljanju apsolutne vlasti radni~kih saveta na me|unarodnom planu. svaki kompromis koji prihvati odmah }e se izokrenuti u ustupak. Svi pozitivni aspekti vlasti radni~kih saveta moraju biti prisutni. bez bolj{evi~kih zadnjih namera. u krajnjoj liniji. i spontano samoorganizovanje ruskih radnika u sovjete bili su prakti~na kritika te smrtonosne teorije. Samo novi. (Luka~eva gre{ka je bila u tome {to je verovao da je Bolj{evi~ka partija ostvarila tu ulogu. “teorijska” stremljenja i razlike moraju biti prevedeni u organizaciona pitanja. u krajnjoj liniji. To obezglavljivanje proletarijata omogu}ilo je da se Partija nametne kao “glava” revolucije. zna~i osporavanje njegove sposobnosti da sam. ne}e posti}i ni{ta. parola “sva vlast sovjetima” zna~ila je samo preuzimanje sovjeta od strane Partije i uspostavljanje partijske dr`ave umesto potisnute “dr`ave” naoru`anog proletarijata. Revolucija iz 1905. sistema koji se predstavlja kao “revolucionaran”) vodi u prihvatanje legitimnosti represije. mora da bude glavno pitanje revolucionarne organizacije. Takva organizacija mora da stupi u borbu na `ivot i smrt sa lenjinisti~kom teorijom organizacije. ne mo`e da postoji uporedo sa bilo kakvom drugom vla{}u. Ideologija. op{te samoupravljanje ne mo`e da toleri{e ograni~enja (geografska ili neka druga). u suprotnom. u embrionskom obliku. op{te samoupravljanje. Kamen temeljac starog revolucionarnog pokreta bio je odvajanje na teoriju i praksu.) Da bi bile ostvarene u praksi. Proletarijat mo`e da zapo~ne igru revolucije samo ako kao ulog stavi ceo svet. kao {to su to nagovestile sve proleterske revolucije ovog veka. Sve. “Samoupravljanje mora istovremeno da bude i sredstvo i cilj sada{nje borbe. u predaju. one ne smeju da se pojave u organizaciji koja za sebe tvrdi da je nosilac dru{tvene istine. Tolerisanje otu|enja u bilo kom domenu dru{tvenog `ivota vodi u Nakon teorijske kritike koju je razvila Roza Luksemburg. u kojem je kritikovala Lenjinov pamflet [ta da se radi? (1903). Internationale Situationniste. u potpunosti. ma koliko bila “revolucionarna”. videti njen tekst Organizaciona pitanja ruske socijaldemokratije iz 1904. superiorni pokret proleterske borbe mo`e da prevazi|e tu podelu i da otkrije sopstvenu istinu. {to je Lenjin ~inio tako nemilosrdno. ideologije u svim njenim oblicima. Nijedna organizacija jo{ nije uspela da prevazi|e taj jaz. Iz te perspektive.

19 . Demokratija radni~kih saveta je re{enje za sve sada{nje podele. Svet nikada nije bio tako izokrenut. nisu u stanju da taj prekomerni razvoj (koji mo`e da bude osnova samo za poeziju budu}nosti) iskoriste za bilo kakvo dobro upravo zato {to moraju da odr`e stari poredak.24 prihvatanje nu`nosti svih oblika postvarenja. za odbacivanje podele na “slobodno” i “rado” vreme u `ivotu svakog pojedinca – tih komplementarnih sektora otu|enog `ivota – kao stalnog odraza unutra{nje protivre~nosti sveta robe izme|u upotrebne i razmenske vrednosti. Svesna dominacija nad istorijom od strane ljudi koji je stvaraju – to je sav revolucionarni projekat. kritika spektakla danas su{tinski preduslov svake kritike. Uprkos svim prividnim razlikama. U fazi svoje totalitarne dominacije kapitalizam je proizveo sopstvenu religiju: spektakl. kao ‘kritika religije’ u Marksovo vreme. sva mo} tih zakona izvire jedino iz “nedostatka svesti onih koji te zakone prihvataju. Zadatak radni~kih saveta zato nije samoupravljanje postoje}im svetom ve} njegova neprestana kvalitativna promena. svim postoje}im dru{tvima upravlja logika robe. Samoupravljanje robnom proizvodnjom samo }e pretvoriti svakog pojedinca u programera sopstvenog pre`ivljavanja – umesto kapitalisti~kog kruga. ukidanje rada je prvi uslov za efikasno prevazila`enje robnog dru{tva. pa tako i proletarijata. te ogromne stranputice u istoriji ~ovekove samoproizvodnje. slobodnom stvaranju `ivota. idu putem starog radni~kog pokreta nastoje}i da reformi{u rad putem “humanizacije”. grupe poput ICO. Bur`oazija i njen naslednik na istoku. treba pokazati {ta to zna~i konkretno: prevazila`enje robne proizvodnje. To prevazila`enje prirodno podrazumeva ukidanje rada i njegovu zamenu novom vrstom slobodne aktivnosti. Najvi{e {to mogu da u~ine je da taj razvoj iskoriste za ja~anje svoje policijske kontrole. koje odbijaju svaki oblik organizacije ili dosledne teorije. koje se u ovom trenutku nalaze u fazi raspadanja. same sebe osu|uju na nepostojanje. pa tako i proletarijat – ljudska bi}a koja nemaju nikakvu kontrolu Nasuprot njima. dobi}emo samoupravlja~ki pravougaonik.” (Internationale Situationniste #9) ~ove~anstvo se suo~ava sa istorijskim pitanjem revolucije. radikalno revolucionarno jezgro op{teg samoupravljanja podrazumeva svesnu kontrolu svakog pojedinca nad celinom `ivota.” Su{tina robne proizvodnje je gubljenje sebe u haoti~nom i nesvesnom stvaranju sveta koji ostaje van svake kontrole svojih tvoraca. ~ime se elimini{e jedna od temeljnih podela modernog dru{tva: podela na sve postvareniji rad i pasivnu potro{nju slobodnog vremena. Ona ne}e dozvoliti pojavu bilo ~ega {to “postoji izvan pojedinaca”. proizvod je dru{tvene prakse. Robno postvarenje je glavna prepreka totalnom oslobo|enju. kao i sva pro{la istorija. Ali. Nije dovoljno biti za vlast saveta samo apstraktno. Ekonomski zakoni predstavljaju se kao zakoni prirode. Sve grandioznijem razvoju materijalnih i tehni~kih sredstava odgovara samo jednako duboko nezadovoljstvo svih. Spektakl je zemaljsko ostvarenje ideologije. ali. Oni mogu samo da akumuliraju kapital. nesvesna posledica ljudske aktivnosti. Moderna istorija. birokratija. Nasuprot tome. drugim re~ima. konkretno prevazila`enje robe.19 iako ponavljaju moderne parole o “vlasti radnika”. U svetu robne proizvodnje praksa nije okrenuta samostalno odre|enim ciljevima ve} podvrgnuta diktatu spoljnih sila. to je temelj njihove totalitarne samoregulacije. “Zato je. kao {to su Socialisme ou Barbarie ili Pouvoir Ouvrier. Neke grupe. ono {to treba napasti je sam rad. Tek kada se ta suprotnost odbaci ljudi }e mo}i da povrate kontrolu nad svojom `ivom aktivno{}u i da otkriju sebe u svetu koji sami stvaraju. Daleko od toga bude “utopijska” te`nja.

Igra je krajnji princip tog festivala. Proleterske revolucije bi}e festivali ili ne}e biti ni{ta. . u nestvarnom delirijumu pojavnosti spektakla.25 nad svojim `ivotima i koja to znaju. sredstvima i proizvodima sopstvene aktivnosti. nerazdvojni elementi lozinke za prevazila`enje sebe kao klase. Istorijska prednost tog novog proletarijata jeste u tome {to je on jedini naslednik bezvrednog bogatstva bur`oaskog sveta – bogatstva koje mora da izmeni i prevazi|e na na~in koji }e omogu}iti puni razvoj ljudskih bi}a kroz potpuno prisvajanje prirode i svoje vlastite prirode. Proletarijat je jo{ u XIX veku postao naslednik filozofije. za ukidanje sada{njeg carstva nu`nosti i kona~ni prodor ka carstvu slobode. Slobodna kreativnost u stvaranju svih trenutaka i doga|aja `ivota jedina je poezija koju mo`e da prizna. a njena bezbrojna dostignu}a da stave na slobodno raspolaganje. 1966. Modernu istoriju mogu da oslobode. jer je razigranost sam klju~ `ivota koji najavljuju. njegov su maksimalni program. Promena sveta i promena `ivota za proletarijat su jedno. samo snage koje ta istorija potiskuje: radnici koji nemaju nikakvu kontrolu nad uslovima. Istinsko ostvarenje pravih strasti – {to zna~i odbacivanje svih la`nih potreba i `elja koje sistem svakodnevno proizvodi radi o~uvanja svoje dominacije – ne}e biti mogu}e bez ukidanja i pozitivnog prevazila`enja robnog spektakla. po~etak revolucionarnog festivala. sada je postao naslednik moderne umetnosti i prve svesne kritike svakodnevnog `ivota. koji za jedina pravila priznaje samo `udnju za `ivotom bez mrtvog vremena i u`ivanje bez ograni~enja. On ne}e mo}i da prevazi|e svoju ulogu proletarijata ako u isto vreme ne ostvari umetnost i filozofiju. Radikalna kritika i slobodna rekonstrukcija svih vrednosti i obrazaca pona{anja nametnutih otu|enom stvarno{}u. To ostvarenje ljudske prirode mo`e da zna~i samo umno`avanje i puno zadovoljenje pravih ljudskih strasti koje spektakl potiskuje u najmra~nije uglove revolucionarne svesti i koje mogu da se ostvare samo fantasti~no. poezija koju prave svi (Lotreamon).

Kajati prvi s desna. Pariz. Mustafa Kajati i Alis Debor. 1966.26 SI. . VII kongres. 1966. Pariz. Debor prvi s leva.

nepunih godinu dana nakon skandala. nevoljno je odbacilo sve sudske presude protiv ~lanova strazbur{ke sekcije (procesi su trajali tokom cele 1967).27 [ta je bilo posle 1 Posle je bilo sva{ta. a onda na malo {irem kontekstu. poznata kao “esktremisti iz UNEF”. a one najprljavije na `elju situacionista da prosto opelje{e fondove koji su “tako neoprezno bili stavljeni na raspolaganje” njihovim pristalicama. kako me|u studentima i omladinom. Pometnja na nacionalnom nivou donela je nacionalnu reputaciju i samim situacionistima. Probu|eno ~lanstvo je svuda po~elo da preuzima inicijativu. stavovi UNEF. Ali. prvo na nekim neposrednim posledicama. situacionisti su bili progla{eni za najesktremniju subverzivnu grupu. Nacionalno rukovodstvo UNEF. Tipi~ne glasine odnosile su se na njihov navodni poku{aj infiltriranja u studentsku organizaciju. {to }e “sigurno {okirati mnoge i tako skrenuti pa`nju i na nekonformisti~ki sadr`aj njihove poruke”. Sistem u~i. Do tada dobro poznati u umetni~kim i intelektualnim krugovima {irom zapadne i severne Evrope. namerama i dimenzijama po~ele da kru`e najneverovatnije glasine. s namerom da odgovori na sve optu`be i ka`e jo{ ne{to preko toga. Situacionisti su im predlo`ili da “zajedno napi{u i objave sveobuhvatnu kritiku dru{tva”. kao i pamflet. {to }e im. Inicijativa je potekla od nekoliko studenata iz Strazbura. o ~ijem su uticaju. takvi manevri vi{e nisu bili dovoljni. Ina~e mala grupa u tom periodu nije se pro{irila ni za jednog ~lana. otvaraju}i pitanje za pitanjem. Ali. pomo}i da razjasne sve ono {to im je u tom trenutku bilo nejasno”. daleko prevazilazila specifi~ni studentski milje. dogodila na Univerzitetu Nanter u Parizu. Pamflet je brzo stekao ogromnu popularnost. Predlozi su bili prihva}eni. kretala ka eksploziji koja se u prole}e 1968. koja se ubrzano. tako i me|u organima gonjenja. Pored toga. ~iji je jedini program bio ukidanje tog tela. Tekst je zanimljiv jer donosi prili~no op{irnu i preciznu hronologiju doga|aja. “ako ni{ta drugo. upravo je bila potpuno legalno izabrana u novo rukovodstvo tamo{njeg studentskog sindikata. To je stvorilo sasvim novu situaciju. Rasprava je. a kontakt sa SI je odr`avan preko . objavila tekst Na{i ciljevi i metodi u strazbur{kom skandalu. Univerzitetske vlasti su odmah pokrenule proces protiv petorice studenata iz rukovodstva sindikata. u poku{aju da sa~uva svoj autoritet. Zato }emo se jo{ malo zadr`ati na ovom slu~aju. kakvi god bili. odmah se videlo da sve ne}e i}i glatko. Bilo je i drugih razloga zbog kojih je SI. Izreka da nas istorija u~i da ljudi od istorije nisu nau~ili ni{ta nije sasvim ta~na. sugerisali su im da u te svrhe na “nekonformisti~ki na~in” upotrebe fondove sindikata. naprotiv. neki su bili isklju~eni ili su se sami povukli ({to za njih nije bilo ni{ta neobi~no). niko nije imao predstavu o tome {ta bi konkretno trebalo uraditi. jednostavno nisu bili relevantni za sve ono {to je tada postalo predmet neposrednog dijaloga svih zainteresovanih. ~iji su se odjeci ne samo i dalje ose}ali ve} i zao{travali u novu krizu. Ali. Oni su obavestili ~lanove grupe o novostima u njihovom gradu: grupa njihovih prijatelja. koji su u kontakt sa SI do{li preko adrese objavljene u njenom ~asopisu. Mi smo ti koji zabu{avamo.

Odre|ena veza je bila dobro uo~ena. Nema~koj i SAD. situacionisti zaista nisu {tedeli nikog. Pre ili kasnije.” “Hteli smo da ideje ponovo postanu opasne. Ipak. kao da smo Sartri. Nastavi}emo da izneveravamo i odbacujemo sva takva o~ekivanja. Skandal je izbio odmah. ^emu uop{te sva ta dreka? . bila je ona po kojoj se SI srozala tako nisko da je krenula u kampanju ube|ivanja strazbur{kih studenata da prihvate njen program i da na tim osnovama preuzmu upravu nad studentskim sindikatom. jasno je da ne mislimo na otu|enu i poluprivilegovanu frakciju oblikovanu univerzitetom – sektorom koji predstavlja prirodni ambijent za pasivnu potro{nju famozne situacionisti~ke teorije tretirane u duhu najnovije spektakularne mode. Ali. Nekoliko dana po objavljivanju. Tokom 1967. Prilika. ali nesaglasni u svemu ostalom. Tekst je ubrzo bio zavr{en i spreman za distribuciju. niti nam je bilo na kraj pameti da se infiltriramo u UNEF preko tajnih pristalica. optu`be. ve} ~injenice da je bila re~ o ekstremno {arenolikoj grupi: studenti su bili saglasni samo u na~elnoj podr{ci stavovima SI i u `elji da {to pre nanesu udarac sindikatu. spekulacije. Altiseri. Pamflet je bio disitribuiran nasumice. ukazala se ve} narednih dana.” Ipak. povremeno se konsultuju}i sa studentima i sa drugim ~lanovima SI. Zato je inicijativu preuzeo Kajati. U svom odgovoru. na sve~anom otvaranju akademske godine. Svako ko se ikada gnjavio na{im tekstovima.” (Derniers Nouveles. ve} na osnovu njene su{tinski skandalozne sredi{nje istine. decembar 1966) Pokazalo se da takvi napisi nisu bili preterivanje. jer su situacionisti u tome videli njihov poku{aj “da na lak na~in izbegnu izazov da prona|u autonomni izraz. Time se nikada nismo bavili. 4. svestan je da nas takvi ciljevi i metodi ne zanimaju…” “Bedni studentski milje za nas nema nikakav zna~aj…” Nije bilo ~ak ni govora o tome da se studenti s kojima su radili na pamfletu prime u ~lanstvo SI. rasprava u studentskim krugovima nije jenjavala. decembar 1966): ‘Ja sam za slobodu misli. ~ak ni studente s kojima su sara|ivali: “Tvrdnja jo{ apsurdnija od preterivanja {tampe i drugih protivnika o koli~ini novca koju je SI navodno uspela da opelje{i iz jadnog trezora studentskog sindikata. eklekti~ke radoznalosti. bio je preveden na jo{ nekoliko jezika i bio posebno burno do~ekan u Velikoj Britaniji. Holandiji. to nije bila posledica nesposobnosti studenata ili nedostatka iskustva. ali ako u prostoriji ima neki situacionista ho}u da se taj odmah izbaci napolje’…” “Kada je re~ o revolucionarnoj omladini. Ne `elimo da budemo predmet bilo ~ije mlake. skoro idealna. Krenule su i glasine. U ~emu je bila stvar? Iza svega je ipak stajalo samo 28 stranica jednog skromno opremljenog pamfleta. Pamflet je bio izuzetno brzo i {iroko distribuiran u svim univerzitetskim centrima Francuske. u pisanju teksta nije se daleko odmaklo. Tako se {irio i glas o “tajanstvenoj Situacionisti~koj internacionali”. Aragoni ili Godari. bi}e jasno da o SI ne treba suditi na osnovu povr{nih skandaloznih aspekata odre|enih oblika u kojima se ona ispoljava. najve}u pa`nju privla~io je sam pamflet.28 Mustafe Kajatija. jedne lokalne novine objavile su slede}u ocenu: “To je mo`da prvi konkretan izraz pobune koja sasvim otvoreno te`i uni{tenju dru{tva. Prisetimo se zato mudrih re~i profesora Lilijera objavljenih u Nouvel Observateur (21. Po svedo~enju situacionista. a najburnije reakcije i represivne mere univerzitetskih vlasti obele`ile su narednih nekoliko nedelja. koji je napisao najve}i deo teksta.

trpe}i pri tom te{ke ili makar vrlo neprijatne udarce. na razli~ite na~ine. bio ugovoren najve}i skok nadnica u istoriji Francuske. njihovi dru{tveni klubovi. od feministi~kih. zna~ila pre svega odbacivanje usluga svih tradicionalnih posredni~kih mehanizama kapitalisti~kog dru{tva. do tada nezamislive na prostoru kojim su suvereno vladale dve nacionalne partije. uz posredovanje komunisti~kih i socijalisti~kih sindikata. Treba imati u vidu da dru{tveno-politi~ka scena tada ni izbliza nije bila tako {arena kao danas.29 2 Nacionalni studentski sindikat bio je prva masivna dru{tvena institucija ~ija je posredni~ka uloga bila u potpunosti odba~ena s tako jasno izra`enom sve{}u o nu`nosti odbacivanja merkantilnog dru{tva u celini. {to je frustriralo mnoge dru{tvene grupe. pripitomljenih i legalizovanih naslednika (i ako za trenutak ostavimo po strani su{tinski problem. Bio je to bunt prve posleratne generacije. Godine 1966. koju vi{e nije mogao da zadovolji etos posleratne izgradnje. do tada ne~uveni zahtevi i te`nje. Pre toga. ideje i iskustva nisu mogli da budu ukro}eni i poni{teni tek tako. metode i dometi tradicionalnih politi~kih (posredni~kih) ~inilaca odjednom su se otkrili kao beznade`no prevazi|eni. naro~ito u SAD. partije. organi i institucije vlasti – i ni{ta osim toga. kada ih uporedite s pona{anjem njihovih dana{njih. 1968. Razni dru{tveni pokreti. Crkva. ~ak i opozicione – kao {to su to bile komunisti~ka i socijalisti~ka partija Francuske – sindikati i vlast na{li jednako zate~eni. iako je ostala u granicama eksplozije razli~itih nekonformizama. Nepunih dve godine kasnije. separatne vizure). Njihova uloga jedinih legitimnih svodnika (predstavnika) radni~ke klase i drugih dru{tvenih slojeva bila je ozbiljno dovedena u pitanje. njihove suvi{e ograni~ene. do ekolo{kih i mirovnih (u po~etku vi{e antinuklearnih. Pobuna je i bila slomljena u trenutku kada su pobunjenici po~eli da se ponovo okre}u na tu stranu. Zato je pobuna iz 1960-tih. a zatim i na istoj strani. te{kog rada i stalnog odricanja zarad bolje sutra{njice (da li vam ovo zvu~i poznato?). manifestovala {irom sveta. na danjem svetlu pojavile su se autenti~ne i autonomne inicijative. U tim prvim godinama stasavanja i oblikovanja “vanparalmentarne opozicije”. {to nije bezna~ajna nijansa) datiraju upravo iz 1960-tih. Pri tom. i sistem je nau~io lekciju. zbog uvek istih usluga: posle nepuna dva meseca. ve} po~etkom naredne decenije uspeo je da . korporacijski sindikati i bezbrojne verske kongregacije. Ipak. ^itavi univerzumi pitanja i oblasti svakodnevnog `ivota bili su potpuno falsifikovani ili ignorisani. kr{e}i sva pravila i kalupe politi~kog bon-tona. {to je bila sredi{nja tema njihove agitacije jo{ od 1957). ne samo “mlade”. U dru{tvu koje po~iva upravo na principima podele rada (specijalizacije) i posredovanja to je bilo ispravno shva}eno kao znak za uzbunu. Mnogi faktori su uticali na ~uvenu “pobunu mladih” koja se tada. I to je ono zbog ~ega su iskustva iz 1960-tih zna~ajna i danas. re~nik. previranje u kojem su bili artikulisani najrazli~itiji. sindikati. redovno uspevali da iznenade fosilizirane umove tradicionalnih politi~kih ~inilaca. ti pokreti su. Maniri. u pitanje je do{la nacionalna studentska organizacija (situacionisti bi sigurno vi{e voleli da je odbacivanje po~elo s druge strane: s odbacivanjem usluga radni~kih partija i sindikata. sve nije ostalo samo na jo{ jednoj “pobedi” sindikalnih brokera. ta poruka je dolazila iz sektora zadu`enog za obuku naredne generacije eksperata i menad`era. u drugim zemljama zapada. bilo je odba~eno sve: zato ne treba da ~udi za{to su se partije. u jednoj zemlji. Svedo~anstva o prvim akcijama feministi~kog ili antinuklearnog pokreta zaista su uzbudljiva – ili pora`vaju}a. a najvi{e od 1968. Oslobo|ena energija. zamenilo je poga|anje oko boljih uslova za dalje rintanje po firmama. Ali. Ako je tokom 1970-tih morao samo da u~i. Tada je.

Kada bi ljudi videli da svoj polo`aj i svoje `ivote mogu da shvate i promene bez posredovanja autoriteta za upravljanje dru{tvom. na osnovu ~ijih kritika hitro vr{i sva potrebna pode{avanja i prepravke. onda ste ili zreli sa savet stru~njaka ili potencijalni sociopata (terorista). slobode savesti. ali i podr{ku formiranju ~itave mre`e “gra|anskih inicijativa” koja je preuzela ulogu posrednika. mo`ete da “prona|ete sebe” kao dru{tveno ili politi~ko bi}e. To su. To bi i bukvalno bio smak sveta. Od tada. jer brzo bivaju razotkriveni kao ono {to stvarno jesu – samo sluge me|u slugama. koje ovi glasnici uvla~e u beskrajne la`ne rasprave. zato je sfera rada/ potro{nje bila ubrzano otvarana za sve dru{tvene grupacije – od `ena i homoseksualaca. “demokratija”). do hendikepiranih osoba – “bez diskriminacije”. jer nam bez nje nema `ivota…Vlast }e napredovati ako pozdravi inovativne ideje svoje opozicije i ako ih. tako da malo ko uvi|a da je kritika nesavr{enog funkcionisanja uvek u funkciji usavr{avanja. politi~ki razlozi – osvajanje odbeglog glasa~kog tela i oblikovanje novog – nalagali su legalizaciju. diktirali imperativi dalje ekonomske ekspanzije. radni logor u kojem su zato~eni po~eo bi ubrzano da se raspada. odbacivanje svakog oblika predstavljanja i posredovanja bila je njihova stalna tema (ovo je na{a formulacija. divlje inicijative. jer bi zna~ilo kraj na{e pasivnosti ({to se. Nekontrolisana pobuna: Kritika Imperije Majkla Harta i Antonija Negrija. skoro istim re~ima izra`eno u mnogim njihovim tekstovima). Strazbur{ki skandal – kao direktan izraz jedne nove svesti. to je prostor na kojem. Ne. Ona danas obuhvata ~ak i pobunu: sistem je na{ao na~in kako da uposli ~ak i svoje neprijatelje. sistem ne isklju~uje ve} uklju~uje. U tome joj poma`u njeni glasnici. tako da ih ovi prihvate i uva`e kao svoje. po{tovanja ljudskih prava. participacije. nemamo kad da se bavimo drugim pitanjima. uprkos tako bogatoj ponudi. iako.. izra`avanje. @estoke primedbe na ra~un Imperije uvek impresionaraju one svadljivije podanike. jedan * “…ako `eli da svoje razloge usadi u podanike. ali sve je. artikulisane u krugu otpadnika koji su za sebe bili izabrali zaista ~udno ime. iz jezivo cini~nih i brutalnih razloga. Imperija se predstavlja kao ne{to ~ega se ne treba otarasiti. zatvaranje iza zidina i osu|ivaje disidenata na smrt zna~ili bi slepu netoleranciju koja mo`e samo da rasplamsa dru{tvenu mr`nju. stavi u pogon. To je realan rizik s kojim se danas suo~avaju sve istinski nezavisne. odbijaju bilo ~ije posredovanje. Divlju. Situacionisti su to dobro shvatali. neinstitucionalizovanu opoziciju zamenio je “dugi mar{ kroz institucije”. Ako se ipak ne prona|ete. kao {to vidimo. Principi pluralizma. u cilju osna`ivanja svog legitimiteta.30 svoju neposlu{nu decu ponovo stavi pod kontrolu. mnogo va`niji.” — Kriso i Odoteo. mi{ljenje. odatle podela rada. “situacionisti” (mo`da je moglo da bude i gore) – naru{io je najve}i tabu svakog radnog logora: nu`nost politi~kog posredovanja (radimo ili se obu~avamo za rad. Desetak godina kasnije. s jedne strane. itd. Ta mre`a danas pokriva skoro sve oblike ljudskog izra`avanja i delovanja koji bi vam mogli pasti na pamet. 2003. eksperti. najamni rad je svuda nametnut kao uslov opstanka. Krug se ponovo zatvorio. tako slo`en i delikatan zadatak treba poveriti samo onima koji su u stanju da otkriju sva ograni~enja imperijalnog poretka. dijalog. koje u nastojanju da se izbore za `ivot na potpuno druga~ijim pretpostavkama (ovde u bloku ka`emo bez robe i prinude). ne samo {irenjem posredni~ke mre`e). nakon odgovaraju}e sterilizacije. spre~ava i na druge na~ine. ve} kao ne{to {to treba korigovati. ba{ zato. ekolo{ke korektnosti i “delovanja odozdo” prihva}eni su kao temeljne vrednosti svakog pristojnog demokratskog poretka.* Ukratko. ako vas tradicionalni posrednici ba{ ne privla~e. Imperija mora da se slu`i trikovima. posrednici. . upravo onu koja je 1960-tih bila dovedena u pitanje. S druge strane. Oni koji blistaju samo u umetnosti laskanja ne spadaju u najlukavije.

” “Najve}a opasnost koja se nadvija nad na{ sistem jeste da o svom polo`aju i svojim te`njama radnici po~nu da pri~aju direktno. To je prili~no {irok pojam i jo{ klizaviji teren. ako samo gledamo kako da iskoristimo postoje}e. “realistima”. Posledice su o~igledne: ma{tu zamenjuju rutina i predvidljivost. jedina prava alternativa – odbacivanje politi~ke sfere u celini – zvu~i ili kao socijalna fantastika ili kao najobi~nija glupost. a svest o celini “metodolo{ka kratkovidost” u kojoj “detalji stalno zaklanjaju totalitet. stari {lager Rudija Du~kea o “dugom mar{u kroz institucije” – umesto kroz sferu ljudskih odnosa. na kojem revolucionarni picovani zaista nemaju {ta da tra`e. politi~ku mo}. ve} o svakoj posredni~koj grupi ili organizaciji koja tvrdi da nekog predstavlja i o onima koji dopu{taju da ih neko predstavlja. Pre ili kasnije njena primarna aktivnost postaje trgovina – za privilegije. gde je revolucionarni pokret bio najja~i. ima svoje posebne. Svaka takva grupa. od kojih se neke predstavljaju kao radikalna alternativa kapitalizmu. La`no se predstavljaju}i kao ekspert zabrinut za sudbinu kapitalizma. 1975) Ovde nije re~ samo o komunistima i njihovim sindikatima. kada }emo sti}i da izgradimo ne{to novo. str. pre}utno ili otvoreno priznata od re`ima i sa otvoreno autoritarnim ambicijama. To je klju~ni momenat. \anfranko Sangvineti. Pod prividom aktivnosti (“aktivizma”) danas ponovo slu{amo parole o “iskori{}avanju postoje}ih resursa. da smo u stvarnosti prinu|eni da improvizujemo. Ali. bez posrednika. Druga velika usluga koju ~ine re`imu je to {to dr`e pod kontrolom sve one nad kojima je vlast u jednom trenutku izgubila direktan uticaj. U pore|enju sa ovom. To je prva lekcija koju treba da izvu~emo iz tih doga|aja…Sredinom 1969. a od skora i na najnoviji talas prividno nezavisnih inicijativa. redovne prihode. ostatak posla zavr{avaju na{a inercija i pasivnost. Istina je ne{to drugo. infrastrukture. U isto vreme. fondova”. po sopstvenim pravilima? Sve to danas morate ponovo da crtate. ~esto dobronamernim ({to samo po sebi naj~e}e ne zna~i ni{ta). napisao je i slede}e: “Ko je u Francuskoj i ~ehoslova~koj. {to nam predla`u revolucionarni oportunisti.” (Poslednja {ansa za spas kapitalizma u Italiji. sitna zadovoljstva. Uloga tradicionalnih politi~kih posrednika sada je pro{irena i na takozvane “nevladine organizacije” ili “civilno dru{tvo”. na raspolaganju sada stoji ~itav univerzum mogu}nosti. 14) I opet – pasivnost. koji `ele da nekako uti~u na svet u kojem `ive. Posredovanje je na~in za upravljanje dru{tvenim tenzijama. sve druge opasnosti su od sporednog zna~aja. po pravilu institucionalizovana. to je oru|e menad`era “socijalnog dijaloga”. Ali. predstavljaju na{e glavne saveznike. po ulicama i fabrikama agitovao u prilog ‘povratka u normalu’ ili ga direktno nametao? U oba slu~aja to su bili komunisti: u Parizu je posao bio zavr{en preko sindikata. dru{tvenih servisa. tako|e se osvrnuo na to pitanje. separatne interese. da otvorimo nove mogu}nosti. To je ono {to na{ polo`aj ~ini posebno osetljivim i {to nam name}e obavezu da taj problem stalno imamo u vidu. Danas malo ko gaji iluzije o namerama i mogu}nostima tradicionalnih politi~kih ~inilaca. subverzivne namere “politi~ki realizam” i najcrnji oportunizam.” (pamflet.31 biv{i ~lan SI. Njihov glavni zadatak je da neprestano potiskuju i racionaliziju najve}u javnu tajnu ovog dru{tva: da to nije nikakvo dru{tvo ili ljudska zajednica ve} . Komunisti~koj partiji Italije (KPI) bilo je otvoreno ponu|eno da ispostavi svoje zahteve u zamenu za obuzdavanje radni~ke pobune do sredine jeseni. beneficije. KPI i sindikati su nam i ranije bili od koristi. stvorimo resurse i odnose na osnovu kojih }emo mo}i da delujemo kao sa svog terena. medijskog prostora. a od jeseni 1969. u Pragu pomo}u Crvene armije. u knjizi koja je odmah po objavljivanju postala najve}i knji`evno-politi~ki skandal u Italiji u prethodnih pola veka. Drugim re~ima.

To je. Prekid svake racionalne komunikacije sa svim priznatim dru{tvenim posrednicima (uklju~uju}i tu i medije u u`em smislu) i okretanje svih o~ekivanja od sfere dru{tvenog posredovanja i predstavljanja u celini.32 najobi~niji radni logor. u uslovima totalnog posredovanja i apsorpcije svih nekonformisti~kih tendencija. pa tako i nezaga|en prostor. funkcioni{e. Mo`da je ba{ to manevar koji bi u sada{njim uslovima stvorio sasvim novu situaciju. Zato je danas. na{ predlog. I to. Potpuno je svejedno o ~emu pri~ate sve dok pri~ate sa njima ili za njih vezujete bilo kakva o~ekivanja. kao {to vidimo. svaki oblik racionalne komunikacije sa predstavnicima. S druge strane. funkcionerima i institucijama kapitalizma ~ista kolaboracija. (O tome stalno pri~amo. Za{to i dalje sve o~ekujemo od onih kojima se po definiciji jebe za sve nas?) Taj predlog nije nov. ali re{enost da se kona~no krene tim putem bila bi zaista novost i mo`da jedini skandal koji ovo dru{tvo ne bi moglo da proguta. Oportunisti }e tu svakako prepoznati svoje {anse. ali. . u svakom slu~aju. {ta ako izostane potra`nja? Meni to li~i na mogu}nost ~ije bi posledice trebalo {to pre istra`iti. To je samo znak da ste prihvatili jezik. oni koji imaju druga~ije namere dobro znaju da su na tom terenu unapred osu|eni na poraz. logiku i propozicije (teren) svog protivnika. samo okretanje o~ekivanja od ~itave te sfere otvara pred nama potpuno neistra`en. Ali. Zakon dru{tvene ponude i potra`nje nalazi se u samom srcu ma{ine za reprodukciju svake kapitalisti~ke dru{tvene formacije.

Mislim upravo na ove pojmove. ~ine “svi ljudi koji nemaju nikakvu kontrolu nad svojim `ivotima i koji su toga svesni” (navedeno u Ken Knabb. delovanje. predvo|enje. spontano. Da je sve donekle stvar re~i govori i primer koji ovde navodimo na kraju. jasno je da nisu mislili samo na fabri~ki proletarijat. Sli~no je i sa ostalim pojmovima. gledajmo principe. Poljskoj. sovjet. neposredan dijalog. Meni ovo zvu~i prili~no aktuelno. odozgo – jedan je od najpoznatijih primera. dobio je po~asno mesto u punom nazivu tog novog oblika tiranije. ali. osim toga situacionisti su insistirali na novom zna~enju svakog od tih pojmova. . Na sli~an na~in. Ali. kao oblika organizacije ili institucije. u praksi likvidiran u korist najposredovanijeg komandnog aparata na svetu. totalno samoupravljanje U uvodu sam napomenuo da olako odbacivanje delova u kojima dominiraju neki problemati~ni pojmovi nije uvek preporu~ljivo. a ne zbog samih radni~kih saveta. tada se govorilo tim jezikom. Klju~ne re~i su neposrednost. samo ukazujemo na su{tinu. [ta je “radni~ki savet” (sovjet)? To je odnos (a ne “organ” ili “telo”) u kojem ljudi neposredno razmatraju svoj polo`aj i artikuli{u svoje te`nje. komunisti su nastavili da njihov potencijal preta~u u demago{ka sredstva: biv{a socijalisti~ka Jugoslavija. segment koji je nekada ~inio ubedljivu ve}inu. Za{to su situacionisti toliko insistirali na “iskustvima radni~kih saveta”? Upravo zbog iskustva. ali u praksi ste imali ba{ to – ljude koji su sami po~eli da “slobodno organizuju sve aspekte dru{tvenog `ivota”. da se igramo ili da se ~ak sprdamo s njima. u Ma|arskoj. ali dovoljno da bismo se na tome jo{ malo zadr`ali. pre svega anarhista i socijalista. Isto~noj Nema~koj. Infiltriranje u prve sovjete i njihovo preuzimanje bio je jedan od glavnih prakti~nih ciljeva bolj{evi~ke agitacije od 1917-21. kako se to ka`e u pamfletu. nazive mo`emo da menjamo. The Joy of Revolution. nije promakao njihov potencijal. kada preko toga nalepite etiketu “proletarijat” to onda budi poznate asocijacije. u periodu 1921-23. Ali. Ali. vrhunskom oportunisti. Tada nije bilo ni govora o nekakvim “radni~kim savetima”. izmi{ljamo. a koji su situacionisti uvek stavljali na prvo mesto: Pariska komuna. a zatim i u antisovjestkim ustancima tokom 1950-tih. a koji danas ~ini ubedljivu manjinu najamnih robova. Aragona i Andaluzije 1936-37. Ironi~no. Lenjinu. ali i kao plod dugotrajne anarhisti~ke agitacije. S. izra`avanje. proletarijat. ostalo je iskustvo. koji dolaze iz jezika koji nam se u me|uvremenu ili smu~io ili jednostavno vi{e ni na koji na~in ne odgovara stvarnosti. U svakom slu~aju. U tome su bili samo delimi~no ubedljivi. bez prisustva stru~njaka za dijalog. u kojoj su radni~ki saveti i samoupravljanje bili uvedeni s potpuno suprotne strane – dekretom. Zna~i. Radni~ki saveti. 48). radni~ki (i selja~ki) saveti nicali su {irom Katalonije. Upravo ono o ~emu smo sve vreme pri~ali. str. Istorijska dimenzija radni~kih saveta ovim se sigurno ne iscrpljuje. Proletarijat ili “novi proletarijat”. Marksova teza da “oslobo|enje radni~ke klase mora da bude delo same radni~ke klase” poslu`ila je kao veza s tim divljim krilom anticaristi~kog pokreta. na odnos o kojem je tu re~. U praksi to nikada nije bilo ba{ tako: prvi sovjeti pojavili su se u Rusiji.33 P. Bolj{evici s tim nisu imali nikakve veze. samo {to situacionisti za to zaista ne snose nikakvu odgovornost. Svi ti poku{aji bili su slomljeni pre nego {to su uop{te stigli da se suo~e sa sopstvenim kontradikcijama i drugim izazovima. Ali. taj cilj je zamenila fizi~ka likvidacija svih konkurentskih opcija koje su gravitirale oko sovjeta.

* . To samo govori da je stari klasni feti{izam. str.* Ali. i to treba re}i. Ali. direktnije. ne vredi se `aliti: niko nam ne brani da o svemu tome danas govorimo mnogo jasnije. Mo`da je to jo{ tada moglo da se ka`e i bez prethodnog rvanja sa starom revolucionarnom terminologijom. Protiv pripitomljavanja/ Lutanje ^ove~anstva. U tom kontekstu treba pri}i i Deborovoj tezi o “op{toj proletarizaciji”. onako kako jeste. 43). ‘Unitarna i globalna’ koordinacija proizvodnje putem hipermoderne tehnologije – zbog svog masivnog karaktera i funkcije – tako|e je bila u suprotnosti s apsolutno nedirigovanim. svog ili svojih bi`njih. nalazimo kod @aka Kamata.” Pristup koji daleko prevazilazi tu perspektivu. magi~na mo} subjektivnosti – tog {oka kojim je ova grupa prodrmala celu Evropu i tako najavila pobunu iz maja 1968 – bila je prizemljena te{kim balastom ‘sovjeta’. {ta bi to bitno druga~ije donelo samoupravljanje potencijalom za 1) masovnu 2) robnu proizvodnju? Misli se na totalno samoupravljanje `ivotom. Zaista. ali i uobi~ajena praksa totalnog poni{tavanja pojedinca). koja }e ukinuti sve ostale klase i klasno dru{tvo u celini. iako i dalje uz pomo} starog jezika. Kako bi ta stvar sa savetima uop{te funkcionisala? I zar na taj na~in. situacionisti su na sebe navukli mr`nju svih branilaca pro{losti. ali njena potpuna podre|enost. Rad mora biti ukinut u korist slobodne. Najzad. i on je prvo morao da pro|e kroz ~istili{te 1968. uklju~uju}i tu i prakti~no sve frakcije levice.34 barem u zemljama zapada (ali i kod nas). utoliko pre {to marksisti~ki diskurs. totalna ucenjenost i iluzorna “participacija” u odlu~ivanju o sopstvenom `ivotu i dalje su glavni parametri njenog stanja. 6 (2003). koliko god ga rastezali. ~ak i uz sve unutra{nje konflikte. odavno – ili mo`da od po~etka – prevazi|en pristup. kako bi i preko koga ta ‘isklju~iva vlast saveta’ bila ‘tehni~ki sprovedena’? Ipak. samoosloba|aju}im i nesputanim pojedincem. irelevantnog nastavlja~a starog sveta i njegove logike. Ali. niti postoje}im svetom u celini (pamflet. nikada nije mogao da probije zid masovne proizvodnje kao uslova istinski ljudske egzistencije (to nije uspelo ni situacionistima). koji je jedan segment klase robova promovisao u “izabranu klasu”. kreativne igre u kojoj }e sva pravila i oni koji ih donose tako|e biti predmet igre. od potencijala za stvaranje “kriti~ne mase” (ekstremni slu~aj. knjiga br. situacionisti su razvili kritiku levice kao dosadnog. To ne zna~i da je sve stvar brojeva. Struktura te klase se stalno menja. jasno je da se pod samoupravljanjem ne misli samo na samoupravljanje proizvodnjom. SI je dala neprocenjiv doprinos. eksperimentalna i strastvena aktivnost vredna `ivota. ‘Apsolutna vlast’ saveta je vi{e nego o~igledno protivre~ila ideji o ukidanju vlasti. Upravo du` tog glavnog pravca svog delovanja. ne afirmi{emo specijalizaciju. SI je pru`ila veliki podsticaj mnogima koji su tada poku{avali da artikuli{u svoju kritiku i da krenu dalje. Zbog svega toga. Gde su kontradikcije? U kratkom pregledu istorije SI u dodatku za Dru{tvo spektakla o tome je bilo malo vi{e re~i. izme|u ostalog i zato {to je pokazala {ta jedna {a~ica odlu~nih ljudi mo`e da postigne. za koju smo prethodno utvrdili da je nu`no autoritarna? Najzad. to je opsesija politi~kih reketa{a. To i nije tako smela teza ve} vi{e snimak stanja: jasno je da tu klasu danas ~ine svi oni koji zavise od najamnog rada. koji svoju agitaciju usmeravaju u ovom ili onom pravcu u zavisnosti od pukog kvantiteta. Ponovi}u samo ono {to je u jednom osvrtu napisao D`on Zerzan: “S jedne strane. kroz sistem ‘transkontinentalnog svetskog planskog procesa’. tvrdili su da je samo neposredna.

Zato u prvom planu imamo majstore-mislioce. Teorijsko-istorijska retrospektiva. u ~ijem je pisanju i sam u~estvovao i koji se pokazao bitnim. koji ne dopu{taju da se izme|u njih pojavi bilo ko ili bilo {ta. pisao je Raoul Vaneigem. na{ih `ivota – sigurno ne}e mo}i da nam vrati niko osim nas. Upravo taj dijalog je ono {to svuda dramati~no izostaje. to ovde ne}emo vi{e ponavljati. neki prinicipi va`e i dalje. koju nam pru`a literatura iz tog vremena. Taj izgubljeni smisao svega – na{ih odnosa. Ali. ne treba da ~udi za{to je “teorija” do{la na tako lo{ glas. “Sve re~eno. punih dvadeset godina nakon objavljivanja ovog pamfleta. veoma je va`na jer nam poma`e da izbegnemo neke zamke koje su i dalje pred nama. mesije svih fela. Ali. . Ovde smo se zadr`ali na nekim od tih pojmova koje su obele`ili rasprave u najradikalnijim krugovima u drugoj polovini XX veka. aktivisteeksperte za dru{tvenu promenu. mi{ljeno i napisano postaje sve vi{e i sve opasnije nebitno po `ivot”. ni ta literarura ne treba da bude u prvom planu: to mesto mora da ostane rezervisano za {to neposredniji dijalog me|u ljudima. Ali. politi~ke komesare. na{eg dijaloga.35 Danas sigurno ne treba insistirati na tom re~niku. beskrajna prepucavanja izme|u njih – i njihovu publiku. U takvim uslovima. 2004.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->