SVEUČILIŠTE U RIJECI UČITELJSKI FAKULTET U RIJECI

DOMAĆA ZADAĆA IZ KOLEGIJA IZVANANSTAVNE PRIRODOSLOVNOMATEMATIČKE AKTIVNOSTI

NOSITELJ KOLEGIJA: dr. sc. RAJKA JURDANA-ŠEPIĆ STUDENT: JELENA OBLIJAN UČITELJSKI STUDIJ/ IX SEMESTAR

Rijeka, listopad 2011.

shvadanja pojava i procesa u svijetu. Razmišljajudi o nekom svojem osobnom doprinosu ovom projektu. organizacija gore navedenih radionica za učenike svojom atraktivnošdu i direktnim pristupom otvara vrata. projekt obilježavanja svjetskog Dana znanosti. a kroz izvođenje pokusa od strane učenika. odnosno o eventualnom načinu dodatnog poboljšanja kvalitete projekta. na dan 10. kada razvoj novih tehnoloških dostignuda samo po sebi namede društvu potrebu za kretanjem u smislu razmišljanja. ne samo prirodoznanstvenom opismenjavanju učenika i šire javnosti. postulate i zakonitosti na njihovo raspolaganje. kao i škole unutar njezinog okruženja. organizirati vodnjak ili povrtnjak u neposrednoj blizini škole ili čak u školi. agencija i društava. a u sklopu kojeg bi učenici pratili razvoj određenih biljnih vrsta. a rezultate.. Dakle. primjera radi. možemo slobodno zaključiti. a to su slike. prepoznavali zavisnost vanjskih utjecaja na biljke i sl. stavlja znanstvene metode. a u prilog ovoj činjenici govori i prisustvo poznatih znanstvenika i Nobelovaca u sklopu projekta Festival znanosti. i međusobne komunikacije. kao i suradnja udruge 'Zlatni rez' sa svim bitnijim institucijama u Republici Hrvatskoj. Sve te institucije prepoznale su važnost znanstvenog opismenjavanja kao osnovu 'normalnog' funkcioniranja društva. i društvo kao cjelina opismenjuje u prirodoznanstvenom smislu.Osvrt na projekt 'Dan znanosti' te problem prirodoznanstvenog opismenjavanja i popularizacije znanosti Nakon podrobnog uvida u tematiku ovog seminara. jer postavlja i prilagođava 'problematiku' na način koji je prepoznatljiv upravo njihovoj percepciji. pri tom misledi na projekt 'Dan znanosti'. u osnovnim školama. a sama znanost se pokrede u smjeru da postane prepoznatljiva i sveprisutna vrijednost unutar tog istog društva. . plodove ili neke druge gotove proizvode dobivene iz uzgojenog voda i povrda). a prije svega poštovanja. formule. pogotovo u današnje vrijeme. u smislu međusobne suradnje nastavnika unutar škole. za razliku od dotad uobičajenog informiranja. gradskih i županijskih odjela. mogao bi se. u smjeru osobnog razvoja unutar područja prirodnih znanosti. ved i sveobuhvatnom znanstvenom osvješdivanju i opismenjavanju. jednostavno je nemogude oteti se dojmu kako je u pitanju inicijativa vrijedna pažnje. odnosno plodove svojeg rada mogli bi izložiti na Danu znanosti (koncept projekta može idi još i dalje pa bi učenici mogli i prodavati 'mladice' biljaka. primijetila sam još jedan način na koji bi učenici praktično živjeli znanost. Naime. S obzirom na duži period tijeka projekta i ciljanu involviranost što vedeg broja učenika. poput različitih ministarstava. navedeni pristup rezultira još jednim kvalitativnim pomakom. Na taj način se. ideja se sastoji u postavljanju određenih zadataka ili projekata pred učenike osnovnih škola kroz period od godinu dana. zatim na tribinu u sklopu obilježavanja pete godišnjice djelovanja udruge 'Zlatni rez'. kroz jednostavan i direktan pristup postignuta je akcija i interakcija velikog broja pojedinaca iz različitih dobnih skupina. te naposljetku na radio-emisiju 'Baltazar'. Studenog. Zaigranost njihove prirode zapravo je inicijator njihovog kreativnog razmišljanja i u 'stvarnom svijetu' oni postaju aktivni sudionici. S druge strane. odnosno između dvije obljetnice Dana znanosti. odnosno opipljivi prikazi. Opdenito govoredi. kao i u budude opredjeljenje djece u svojem daljnjem razvoju. Shvadanjem znanosti na taj način omogudava se i bolji uvid u suštinu različitih znanstvenih područja. Takav pristup vjerojatno je i jedini pristup koji otvara mogudnost znanstvenog osviještenja djece učeničke dobi. Naime. odnosno u cjeline koje istu određuju.

na što i dr. a potreba za kontinuiranim djelovanjem u tom smjeru. Petar Pervan upuduje u svojem uvodnom govoru na tribini 'Bududnost u kristalnoj kugli: o prirodoznanstvenoj i matematičkoj (ne)pismenosti'. Da bi društvo odoljelo takvoj manipulaciji. ili tzv. ali na konkretan i direktan način. sc.Upravo u području komunikacije i društvenoznanstvene pismenosti u moderno doba dolazi do svojevrsne manipulacije društva. pritom misledi ponajprije na osnovno i srednjo-školske i fakultetske ustanove. imperativ. ponajprije zbog okruženja u kojem živimo. Potrebno je naučiti javnost da. da udruge poput 'Zlatnog reza'. Primjer vidimo i u emisiji 'Baltazar' gdje udruga 'Zlatni rez' kroz sažeti prilog. u doba prevelike fluktuacije informacija unutar modernih medija. Zaključila bi na kraju. a u tome je involviranost javnih medija jedna od važnih karika u ostvarenju postavljenog zadatka. Nadajmo se samo da de jednog dana takav pristup aktivnom učenju prepoznati i preuzeti i institucije koje su direktno zadužene za obrazovanje mladih ljudi u Hrvastkoj. . a pojedinac stvorio preduvjet racionalnom donošenju odluka u svojem životu. potrebno je postaviti osnove znanstvene pismenosti ved u učeničkoj dobi. njihovi projekti i inicijative imaju važnu ulogu u (prirodo)znanstvenom opismenjavanju. selekcioniraju i prepoznaju bitnost pojedine informacije. poglavito kroz medije. a i ujedno zaokružila misao iz uvoda. 'minijaturu' pokušava javnosti približiti znanost.

¾°f½© f°°f°¾ ½ ¯½ °f°¾ °–½¾¯ °©ff°©f ½½ffn© °f°¾ -f°½ °– f ¯f–¾ ¯°ff °¾°n© ° © ¾ © ½ ¯¯¾ o°f½© f°°f°¾ f¯°f °¾½ © ff°©f½ – Á°©n © f°©f – f°   °f½¾© °f f ¯¾© fff © °¾f° © ° ¯–o  ¾ ©¯ f ©  ½f°© °n©ff © °f ½f°© f ½© ¾ –f ½Áf°©f -f¯  © °¾ff°  f° ½¾½ ½¾–°f © fn©f ° fn©f – ©f ½© °fnf fq ° ¾½°f  ¾¯© ¾ °– f©f °f ½ q©f ½ ° °f°¾ -f f© °fq° ¾ ¯ ¯ ¾ ° f©q  Á f n© °f ½¾¯ °©©  ½ °f°¾ °¯ ¾¯¾ f ¾f¯f °f°¾ ¾ ½ o ¾¯© f ½¾f° ½ ½°f©f¾ ½¾°f© °¾°f–¾– Áf  f ½©  © ff°©f ¾© ¾– f°f °f°¾ °f f°  °–  ¾°°¯ Áf¯f f  °© ½¾f  ¾f° q °f ¾f©f °f°¾ ° ¯  €¯ ½¾f f°¾°f°©f¾½f–f°© ff f qf© °–°€¯f°©f @ff ½¾½ © ©f°©  © ° ½¾½ © ff ¯–o°¾ °f°¾ °– ¾© Á °©f © n q °q  © ½¾f©f½f– ff ½ ¯f °f°fq°©© ½ ½°f© ½f°©©½ n ½n© f¾¾ °¾°½½©½f f–f°¾°© ½ f½f© °n©f°©– f°–f¯Á©f°©f ¾f°¯¾© °½¾f©f° ¾ °n fof°© ¯ °f°¾ °f f© °fq° ¯–off ¾  ©  ¾Á° fq °f°¾ °½ q©f f o ½ © © °© © n ¾© ¯ f©°© ¯f© – ¾f° °f ° ½¾½ f ©Á© °¯ ff°¯ ½¯f¯  ¾¯¾ ¯ ¾ ° ¾f °© °f¾f°f°fÁ fÁ °f°© °– °©f  f¯Á©f©o° ¯¾© ¯¾ °¯ ½°¾¯½©  °¾° °f°¯ °fq° f°– ½ ©Áf°©f f  ½© f ½¯© f ¾f¯ ©Á © f° °fq° °f © q °n½fq°© °f°¾ -f¯ ©f¾ ¾f¾©½¾f©f°© °f fff ½© ff ½ q ° ¾°° Áf ½   – ° f°f  °¾°¯ ©  © °n f°f°f°¾ ¯°f ½ © f½© fn©f°°f°¾Á o – ©f q °f ¯–f ¾ ½¯© f f  –f°f o°©f ½°©f ° ½¾ °© ° Á  qf Á f ¾½ © – q °n ½f f©  ° ©° ¾f ½ ½°ff f¾°¾ f°©¾ © nf©f °f ©  ¾ f f  °¾° ½ ¾© –f f¯– °ff° °f°¾%°n ½½© f¯ o©Á f© ½f q °n ¯– ½ ff ¯f n ©ff ½  °  – – ½  ° –© °–of½of%  ½o °– o –f°fn©f – °f °f °nffq ° ¾©¯ff°Áo °¯ ½¾½¯ ff ff ° ¾f¯ ½ °f°¾ °¯ ½¾¯ °©ff°© q °f Á ©f°¾  o ¾ f°¯°f°¾ °¯ ¾© Áof°© ½¾¯ °©ff°© f ½– ©q°© °n–½¾¾½°f°f°¾ °f- fnf¾½½© f ¾f °f°¾ f ¾f °©f – f°  ¾f ¾¯ °©¯ °¾n©f¯f  ½ n f¾© ½½ fq ¯°¾f¾ff –f ¾ ½f°©¾ © f f– °n©f Áff   °¾n© ½ ½°f ¾ f°¾ °f°¾ °– ½¾¯ °©ff°©f f ¾° °¯f°– €°n°f°©f Áf ½– f°fÁ°© © ¯ f f f© ° °Á ¾–°of ¾f¯ ½ ¾ °f¯ o Á ½ f f°© ¯ ¾¯¾ f¯Á©f°©f ¾fof°©f½©ff½n ¾f¾© ¯ ¾ ° ¯°fn© .

D½f½ q© ¯°fn© Á °°f°¾ ° ½¾¯ °¾¯ ° f f ¾© ¾° ¯f°½fn© Áf ½–f ¯ © °f Á  ¾n 9 f 9 f° ½o©  ¾© ¯ °¯ – °f ° o°¾ ¾f°© –  ½ °f°¾ °© ¯f ¯fq© %° %½¾¯ °¾ f Á © f© ¯f°½fn© f½© °fn ¾½ © fn°f°¯ °Á °© f ¾© ¯  ½ ° © ½¾f ¾° °f°¾ ° ½¾¯ °¾ o q °q©  9 ° © °fq ©f°¾ f  f ½  €fn© °€¯fn©f °f ¯ ° ¯ ©f ¾ n°f© ½ ½°f© °¾ ½© ° °€¯fn© f ¯ © °f°¾ ©f° ¯ ©f© °f f° ff¾f °©½¾f© °– f ff 9¯©  ¯ ¯¾© fff – ©  –f f°   ¾f ½–   ¯°©f ½Áff ©f°¾ ½ °f°¾ f°f° f° f°°fq°  f©qf °ff© f© °ff ¯¾f f f – ½½ f°– f °© ½©  °n©f ¯f© f° – %½ %°f°¾ °¯ ½¾¯ °©ff°© f ½ f f °°f°¯ © f°© ¯ ¯ ¾¯©  ½°f©½©  – °©f © ¯ ¯ ¯½ f -f f©¯ ¾ ¾f¯ f o © °– f°f ff ½¾½ f°¯ q °© ½ ½°f ½  °¾n© © ¾ ° f ° f ff°© ¯f ©  f¾© ½¯¯¾ o½°f©½© °f¾°°¾ °© Á¾ €f ¾ ¾f° .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful