P. 1
malirjecnik

malirjecnik

|Views: 163|Likes:
Published by saraybosna

More info:

Published by: saraybosna on Nov 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/06/2013

pdf

text

original

Mali rječnik sufijsko-tarikatskih izraza

Drugo izdanje, Sarajevo 2006.

Uvod
Kod nas se u posljednje vrijeme pokazuje sve veći interes za tesawwuf kao posebnu disciplinu u sklopu islamskih nauka. Do sada je o tesawwuf-u objavljeno dosta originalnih članaka, studija, kao i prijevoda značajnih klasičnih sufijskih djela. Da bismo tesawwuf mogli pravilno razumjeti, potrebno je o njemu imati odreĎeno predznanje. MeĎutim, pošto to predznanje nedostaje kod mnogih, postoji bojazan da bi neki tekstovi mogli biti neadekvatno shvaćeni i protumačeni. Svjesni toga, izradili smo ovaj Mali rječnik sufijsko-tarikatskih izraza s namjerom da olakšamo čitanje tekstova o sufizmu i da pomognemo pravilnom razumijevanju sufijskog učenja. Ako smo u tome uspjeli, cilj rječnika je postignut.

šejh Fejzulah Hadžibajrić

-2-

A
āb, voda, stid; ābād (jed; ebed), vrijeme koje nema kraja, vječnost, beskonačnost; āb-i hajāt, voda Ţivota, napitak vječnog ţivota; āb-i revān, raspoloţenje u muridovom srcu (v: murid); Ādem, (čovjek, vlastito ime), pojavnost bića čovjeka; adem, nepostojanje, nemanje, ništa; adl, postavljanje svake stvari na njeno mjesto, pravda; adžin, strana, svojstvo čovjeka koje ga vuče zemaljskom; āfetul-murīd, muridova nesreća vraćanjem na griješenje; āfitāb, utapanje i prispijevanie blizini Boţijoj, wuslet; ahd, obaveza, ugovor, zavjet; ahfā, skriveno skrivenog, nutrina ili bātin hafijje; ahlāk, dobro vladanje, lijepo ponašanje; ahsenul-hadīs, najljepši govor; ahvāl (jed; hāl), pojava u srcu, stanje vedrine ili tuge, tjesnoće ili širine; Iščezava sa pojavom ličnosti (svoje); Ako ovo stanje potraje i postane osobina, onda se zove mekam; Ahvāl je poklon, mekam je zaraĎeno; Ahvāl dolazi od samog postojanja, mekam se stiče ulaganjem truda; ahzul-ahd, uzimanje zavjeta; ajān-i sābite, stvarno postojanje stvari u Boţjem znanju, -3-

nadmetanje s nekim u onom što on ţeli pokazati prema svome stepenu. v: kutb i gavs. nemoć razumijevanja i iskazivanja bitnosti Istine. Allahova dţ. ālem-i džeberūt. znanje. pamet koja sluţi u svakodnevnom ţivotu. bitak. akl-i kāmil. pamet koja misli o tome odakle smo došli i kamo ćemo se vratiti. jezik vanjštine. pamet vezana za ahiret. el-aktāb vel-gijās. ālem-i berzah. akl-i meāš. pojava. sposobnost razbora. aktivna svemoć stvaranja. akl-i meād. osnov. izvor. prosuĎivanje o stvari kakva jeste. viši duhovni svijet. pribliţavanje Allahu dţ.š. akrebijjet devri. Jedan od naziva za Levh-i kaza. akl. (v: hazret-i ilm). akl-i meār. Allahova dţ. veze koje se traţe da se njima nešto postigne. alāik. ajn. meĎusvijet. zemlja. ajnul-jekīn. ālem. Apsolutna pamet. potpuna pamet. uvjerenje iz osvjedočenja i otkrovenja. aksām-i šejtān. svijet Dţebraila. grupe šejtana. pamet. (v: ālem-i misāl). svemir. -4- . Jedan od naziva za Levh-i kaza.š. svijet.š. Prva pamet. akl-i kull. svijet koji je vidljiv i očit izmedu duhovnog i tjelesnog. ajnu-tehakkum.oduvijek u Allahovom znanju. pamet vezana za ţivot na dunjaluku. Allahovo dţ. (v: Ummul kitab). um. akl-i evvel. materija.š.

Naziva se još i ālem-i huvaijje. svijet tjelesa. ālem-i emr. Sfera kojoj pripada derviš četvrtog stupnja tarikatskog napredovanja. svijet osvjedočenja. svijet Boţije jednosti. duhovni svijet. svijet skrivenosti. spona izmedu duhovnog i tjelesnog ţivota.zikr vāsilina . ālem-i melekūt. predodţbena slika. ālem-i mumkināt. svijet Mikaila. nevidljivi svijet. ālem-i lāhūt. svijet jednosti sa mnoštvom. svemir. Boţji svijet. ālem-i hajāl. vidljivi svijet. Ovo se moţe postići samo iskustvom (v: zevk). svijet duša. ālem-i lā-teajjun. ālem-i vahde meal-kesre.ālem-i berzah. sfera kojoj pripada derviš sedmog stepena tarikatskog -5- . svijet mogućnosti. ālem-i halk. ālem-i gajb. ālem-i tevhīd. stvarni svijet ljudi. Sfera kojoj pripada derviš drugog stupnja tarikatskog napredovanja. svijet nuţnosti. svijet materije. ālem-i itlāk. svijet nareĎenja.Allah. vidljivi svijet. ālem-i misāl. meĎusvijet . svijet neodreĎenosti. (v: älem-i ešbäh). ālem-i mulk. svijet fantazije. svijet Israfila. materijalni svijet. ālem-i šehādet. svijet Muhammedove stvarnosti. sfera kojoj pripada derviš trećeg stupnja tarikatskog napredovanja. ālem-i edžsām. ālem-i ervāh. pojavni svijet. ālem-i hakikat-i Muhammedijje. Svijet primjera. zikr āšikinā (v: āšikīn). Allah (v: vāsilin).

š. alijjet.s. Jednom prilikom Muhammed a. onaj koji je spoznao duhovna kretanja u svijetu i -6- . amāi. opća maglovitost. arad. slučajnost. āl-i abā.s. amā-i mutlak. hazreti Hasan. To je ime bića koje obuhvata sva svojstva. četiri osnovna elementa od kojih se sastoji materijalni svijet po mišljenju starih učenjaka: zrak. zemlja. je zagrnuo sebe i gore navedene jednim ogrtačem i rekao: Ovo je "āl-i abā". djelo. pred manifestaciju svijeta. stupanj jednosti Boţije.napredovanja. akcidencija. ārif. osobe ogrtača. amel.š. voda i vatra. časna petorka: hazreti Muhammed. znanje koje je dovelo do ubjeĎenja. vlastito Boţije ime koje upućuje na sva Njegova imena. postupak. primjena i izvršavanje vjerskih odredaba. je pod djelovanjem imena Allah koje obuhvata sva Boţija imena. Svaki je Poslanik pod djelovanjem jednog posebnog Boţjeg imena. i hazreti Alija. neodreĎenost. anāsir-i erbea. otvorio (okrenuo) tijela svemira i svijeta. ankāu. hazreti Husejn. ālim-i ilm. a Muhammed a. amā'. hazreti Fatima. darivanje kojim je Allah dţ. Allah. ali mu stanja nisu jasna. svako Boje ime dodato meleku ili duhovnom biću. opća skrivenost. (v: ehl-i bejt). praiskonsko stanje. postojanje Allaha dţ.

Uzvišenost na nebu gdje meleki obavljaju molitvu. Čovjek koji je svoju ljubav usmjerio Bogu. asl. prijestolje el-Hakka na sedmoj sferi neba. āšenājī.š.ţivotu. ašk. koji gori od ljubavi. gorjeti u ljubavi za el-Hakkom. temelj. viša spoznaja sa ljubavlju. aslu-kulli-vudžūd. istinski znalac Allaha dţ. korijen. 2. sufije. sufije koji su čisti u spoznaji i vladanju. Sve sufije daju veliku vaţnost ašku i dijele ga na dvoje: 1. spoznaja ovisna o Rabb-u. arš. osnova svega. āsitān. sljedbenici tevhida. ljubav. voljenje.osjećaj ljubavi prema izvjesnoj osobi.ljubav prema Allahu dţ. Prolazni ašk je kao most do istinskog aška. zaljubljeni. znalac. opći temelj. dobar poznavalac Boţjih tajni.š. -7- . pojam koji označava Boje vladanje svijetom. mjesto pojave svemoći i veličine er-Rahmana. ārif billāh. asl-i kull. ustrajnost u ibadetu i dobrim djelima. temeljni izvor postanka. istinski ašk .š. teoretičari. postiţe se i uz najprijatnije drugovanje sa zikrom i učenjem Kur'ana. derviš. tako da se srce probudi i zavoli dušu. usūl). stablo. ushićen i zanesen veličanstvenom ljepotom lica el-Hakka. (el)-asfijā. āšik. āšenāluk. osnova (mn. ashābul-akval. prolazni ašk . ashāb-i tevhīd. bit. Početak istinskog aška je ljubav prema savršenom čovjeku (v: insān-i kāmil). čovjek sa ilm-i ledun-om koji znanje dobiva direktno od Allaha dţ. korijen svega postojećeg (el-Hakk).

obični ljudi. atvār-i seb'a.š. sedam faza duhovnog uspona. ljubav koja se ne osjeća prema Allahu dţ. odluka o ustrajnosti na sufijskom putu. azbul-murīdīn. avām. ālem). Dobročinitelju i Stvoritelju svega stvorenog. istinska ljubav bez interesa i strasti. stvarna ljubav bez ličnog i čulnog. metaforička ljubav. osim Allahom dţ.ašk-i hakīkī.š. ljubav prema Allahu dţ. pojave. patnja muridu je drugovanje s drugima. avārid.š. svjetovi (jed. avālim. azm. već prema nečem drugom. ašk-i medžāzi. -8- . ljudi koji su obmanuti o vlastitom stupnju.

bejān-i mutlak. snaga srca. bezgranični okean Boţije ličnosti. bām. bahr-i vahdet. koji se ne vidi spolja. bejābān. bāzū. vid enje stvari kakve jesu. dogaĎaj u tarikatu. behar. laţan.š. stanje koje se pokriva pred drugim. kiša. viĎenje srcem. bārika. imena. neistinit. pojava boţanske snage. svjetlo u srcu preko koga se spoznaju istine o stvarima koje se ne mogu saznati vidom. Allahovo dţ. bezgranični okean jednosti el-Hakk-a. bātil. basīret. ruţičnjak dobrote i finoće. piće spoznaje. To su počeci kešf-a. bārān. jedno od Allahovih dţ. opća obaviještenost.š. intuicija. ime Bāsit. širenje. nutarnje lice. skriveni. bića. proviĎenje. patvoren. bahr-i zāt. opuštanje kao oznaka duhovnog stanja. bātin. bast. spuštanje darova od Boga. Ovaj termin kur'anskog porijekla čini antitezni par sa kabd. davanje prisege. pojava ruhanijjet-a u unutrašnjosti. bej`āt. unutrašnji. prosvjetljenje od Boga od kojeg čovjek zašuti. čin zvaničnog pristupanja -9- . bāg-i letāfet. spoznaja Boga. duhovno viĎenje.B bāde. ataraksija.

Posljednja tri stepena. bejtul-mahrem. v: ālem-i mulk. koji svaki na svom nivou. duša. to sve povećava i daje snagu za pribliţavanje Bogu. bekā billāh.10 - . Prva trpeza. srce u kojem nadvlada ihlās (iskrenost). bezm-i elest. To je odgovornost i za murida i za šejha.tarikatu na način preuzimanja obaveza i polaganja zakletve šejhu (v: muršid). vječnost sa Allahom dţ. bešer. stupnjevi vječnosti. prvo svjetlo koje čovjek zapazi kao znak pribliţavanja Bogu. bejtul-izze. berzah. bejtul-makdis. ispit prijateljstva preko raznih poteškoća. i ehadijjetul-dţem`). priznajući ga za svog duhovnog učitelja i obavezujući se na poslušnost. kušnja.š. srce potpunog čovjeka (v: insāni kāmil). bekā. bekā mekāmi. nekad izaziva raspoloţenje a nekad neraspoloţenje. bešer. belā. bejtul-hikme. bevāde. naziv za čovjeka – jer je Istiniti sobom zamijesio prirodu čovjekovu-priljepljivost. vječno. Na toj trpezi su bile okupljene . mekām-a. duh. suprotno od fenā . tajna.prolazno. preuzima obaveze pred Allahom dţ. berk. bolesti i neprilika. srce čisto od veza s drugim osim Boga. srce koje dode do stepena dţem` u stanju prikučivanja Istinitom (v: dţem`). stanje koje se iz gajba pojavi u srcu. v: ālem-i berzah. berōn. (v: hadretul-dţem`. pet stvari: srce. svjetlica.š. skriveno. radost. dţem`uldţem`.

(Kālū belā). pojava Boţijih darova. evlije koji su zamijenili sve loše osobine dobrim.š. upitao: Jesam li ja vaš Rabb (Stvoritelj.š. one se i na dunjaluku nalaze i druţe. mirisi darivanja Istine. vrt. udaljenost od bliskosti Bogu. .11 - . bulbul. bijeli nur (nūr-i ebjed). bu'd. mjesto osvjedočenja. u svijet i ljude čime su dobili ţivot. bīm-i mevdž. Mi svjedočimo. (el)-budelā. slavuj. Božiji dah. oţivjeli. Ademovo plakanje. Gospodar)? Duše su mu odgovorile: Da jesi.sve duše. poljubac. pojava Boje veličine i zadovoljstva srca. dospjeti do sposobnosti saznavanja viših spoznaja. dah. mjesto stizanja. būse. binefše. bašta. strah od skretanja sa tarikatskog puta. bostān. svjetlo koje derviš vidi na četvrtom stepenu tarikatskog napredovanja. bezm-i vuslet. Na toj trpezi duše su bile rasporedene po izvjesnim srodnostima. pa ih je Allah dţ. bukā-i Adem. kojeg derviš osjeti nakon pribliţavanja Allahu dţ. bi dārī. misao koja vodi dobrom djelu.š. bi mārī. būj-i nāfe. vrlo prisan i blizak kontakt derviša sa Allahom dţ. udahnjivanje Boţjeg duha (Rūh-a) koji je apsolutan. duša.

svjetlo vezano za stanje derviša trećeg stepena tarikatskog napredovanja. esved.12 - . crvenkasti nur. . crni nūr. eškar. svjetlo vezano za derviša šestog stepena tarikatskog napredovanja. ahmer. svjetlo vezano za derviša drugog stepena tarikatskog napredovanja (v: seyri suluk).C crveni nur.

pojava svjetla Boţijeg privlačenja. pojava stanja savršenstva. češm-i turkī. češm-i humār. otkucaji Boţijeg odreĎenja. posmatranju tajni.Č čāh-i zenđ. poteškoće u savladavanju. čehrej-i gilgōn.13 - . v: češm-i humar. čevgān. .

bol. prošli dogadaji. poboţan čovjek koji ţudi za spoznajom Istine. patnja. glas koji se čuje iz naja. čovjek čije je srce od nemara i prašine zahrdalo tako da od prašine ne moţe puhnuti ni koliko jedan dah. dem. kretanje u krugu koje simbolizira . pomoć. dest. dert. defteri. kruţenje. čovjek koji po spoljašnosti ne izgleda vrijedan i znan. čovjek. prostor pred vratima velikaša. devrān. zakopano blago.. momenat. osoba koja je pristupila jednom od derviških redova radi duhovnog uzdizanja. u svakom dahu osjećati ljubav prema Stvoritelju i saznavati tajnu. dergāh. unutarnja duhovna bol za nečim. osoba koja je sebe i svoje poslove prepustila Allahu dţ. dvije obale sa kojih se ulazi u more Boje jednoće. izlaz. biljeţnice. derbāten. vrijeme. v: ālem-i melekūt. snaga kod murida. dehšet. dergā-i vahdet. mistik.14 - . (v: bazu). ruka.D def. sufija. lijek. unutarnje.š. defātir-i istidāt. dah. dermān. dervīš. registri. tekija. a u stvari je veoma učen. derūn. skroman i. visoko moralan. briga. zapanjenost srca od iznenadenja otkrića. vrata velikaša.

govor murida. dost. četiri kapije: šeriat.kruţenje zvijezda oko sunca i predstavlja kopiju kosmosa. dort kapi. moljenje riječima. prijatelj tarikata. svijet čovjekova kretanja. dova. ma'rifet. hakikat. Bog je stvorio sve postojeće da mu čini ibadet. dva imama. boravište ljudi. tarikat. dīr. dihān. dīr-der. časovi spoznaje Boga i onosvjetski raj.15 - . bijeli biser otkrića. četiri mora. dort dergāh. materija od koje su se razvile stvari. durretul-bejda. Prva pamet. dva dženneta. . dīn. A devrān je sličan po značenju svom. obilasku hadţija harem-i Ka`bom. v: imāmān. traţenje. vjera.

. Boţije ime koje obuhvata sva imena. tj. To je dostignuće ljudske duše do istinitog bez stvorenog. džebr. džāvidān. stvorenja. prisila. jako ljubljeni. rūh s kojim je tijelo ţivo. onaj koji privlači. javljanje svojstva Boţije dobrote i milosti. Uzvišeni Allah dţ. ljubljeni.16 - . džāzib. U ovom stepenu el-Hakk je zāhir (vidljiv). džān.š.s. Muhammed a.DŢ (el)-Džāmi`. a halk (čovjek. derviš pod djelovanjem Boţjeg imena elHakk. predragi. premili. je jedini kroz kojega se ono potpuno manifestira. skup. Odlaskom ruha iz tijela čovjek biva mrtav. vječita trajnost. svojstvo Boţje svemoći kojim se čovjek upozorava na Boţju srdţbu. viši duhovni svijet. vječit. naziv za četvrti stepen tarikatskog napredovanja. Do ovog mekama prva tri stepena su stepeni jednosti (fenā fillāh). izuzetno ţeljeno Biće od onih āšika što su sebe i svoje srce predali neograničenom Biću koje je bez "zašto" i "kako". Dželāl. besmrtnost.š. To je stepen ekstaze i dospijeća u dţennet. derviš) je batin (skriven). zāhir i bātin postaju jedno. džem'. a poslije ova tri su stepeni sjedinjenja (bekā billāh). džanān. duša. svemoćni. džemal. Allah dţ. džeberut.

Boţja uzvišenost (v: ehadijjet). privlačenje duše elHakk-u. usljed neposredne blizine Njegove sveobuhvatne ljepote. ali jedinstvo koje se dijeli na dvoje: bātin i zāhir. kada derviš postaje šejh (v: muršid). On (Allah) je prvi i posljednji. džeres. .džem`ijjet. On je vidljiv i nevidljiv. dženāb-i ilahi. dževr. vlasnik veličine i moći. Gospodar svemoći. ekstaza. pribliţavanje i odvajanje. dženāb-i kibrijā. To je ljudsko nestajanje i utapanje u Boţije postojanje. bitak nečeg što samo po sebi postoji. raj Me'vā. džennet-i me'vā. Kur'anske riječi Kābe kavsejn (blizina dva luka . džezba. momenat kad Allah dţ. veličina Allahove dţ. To je vahdet (jedinstvo). šesti stepen tarikatskog napredovanja. Posmatranje stvari posredstvom postojanja Boga.š. privlačenje roba Allahu Allahovom voljom bez truda roba. zastoji u uzdizanju murida. skup nastojanja na putu priključivanja Bogu odstranjujući sve drugo. džem`ul-džem`. dževāb.dţem' ve tefrika. zvonce. sposoban da druge odgaja i upućuje. predjel uzvišenog stepna u Gospodara. moći. dženāb-i mevlā. To je stepen viši od dţem`a. nadahnuće Premilostivog. dževher.17 - . tarikatsko upozorenje. od silnog oduševljenja bude zapanjen i ushićen skoro do ludila. bašča.blizu kao dvije trepavice) predočavaju stepen dţem`ul-dţem`. dati odgovor na pitanje po smislu. koja traje kao bljesak.š. privuče čovjeka sebi pa on.

džezbun. džezbe-i hakikijje. tevhid-i zāt i dţem`. kad nešto iznutra vuče i privlači Allahu. džilvetije. džinān-i erbe'a. džezbe-i sālise. istinita ekstaza. džuz'ijje. četiri prva stanja: tevhid-i efāl. tijelo koje ima tri dimenzije.džezbe-i hajālijje. tevhid-i sifāt. el-Hakk je skriven a halk je vidljiv. džism. atom. zevk ruhāni i irtihā-i nefsāni (uţici duha i duše). umišljena ekstaza. četiri krila. partikularije. treća ekstaza. pojedinačna imena stvari. .18 - .

đul.Đ đefa. dōš ve hurūš. . đelā. odraz pojave Uzvišenog preko nekih svojstava. ibadet i uţitak u ibadetu (v: sulūk). znak na vrhu kape. stanja uzbudenosti. ruţa. đojbār. kada se u srcu murida osjete spoznaje koje zapanjuju.19 - .

četrdeset evlija koji su se uzdigli iz niţih ljudskih stanja u viša. Poznavanje odreĎenih ponašanja pomoću kojih se čuva od raznih grešaka. e`arāf. eflāk (jed. sva zbivanja u kosmosu su rezultat Boţjeg djelovanja. ebru. djela pripadaju Allahu dţ. čovjek koji vlada situacijom (v: ibnul-vakt). edeb. Prema učenju tesavvufa.E e`alā el-Hakk. biljke. ebdžed. ţivotinje. individue. Oni su nasljednici halifa koji su bili poslije Poslanika. što čine ljudi. manifestuje se kod čovjeka u najuzvišenijoj i najsavršenijoj slici. Hudāmi stepena duše . ebdāl. djelovanje. koji se manifestuje u svim oblicima postojanja. odgoj.20 - . kultura. arapska abeceda. beskonačnost u budućnosti. osvjedočenje istinitosti. svojstva jednosti Boţjeg bića.š. Dijele se u tri grupe: 1) krkleri (40). djela. Sistem brojčanih vrijednosti arapskog hurufata (alfabeta) kojim se odreduju datumi. ebed. pojava nekog svojstva Istinitog Boga kod svake stvari i predočenje toga svojstva na dotičnoj stvari. od početka. ebul-vakt. felek). posebni ljudi. 2) jedileri (7) i 3) učleri (3). Doţivljaj ove istine je u sferi prvog stepena tarikatskog uzdizanja. Sve što se vidi i ne vidi. ef'āl. efrād. nebeske sfere.

Jedan po Biću. apsolutna jednoća. jednoća mnoštva. oni koji su se utopili i nestali u moru Allahove dţ. ljudi srčane čistote. Ovaj stupanj ima samo gavs ili kutb tog vremena kao istinski odabranik i halifa Muhammeda a. jednoća osnove (materije. dunjaluk i ahiret. ehl-i dil.21 - . familija i potomstvo Poslanika: hazreti Fatima.Ehad). hazreti Husejn i hazreti Alij a. jedan u odnosu na brojnost. ehadijjetul-kesre. jednoća skupa. ehl-i bejt.sklone zlu (v: hudām). ehl-i hāl. Ovo su darom od Allaha odgojeni ljudi. jednoća spajanja. ehad biz-zāt kull bil-esmā. ehadijjet. jednoće (v: fenā fillāh). ehadijjetul-`ajn. imena i nevidljivost. ehl-i fenā.š. nisu u tarikatu i ne pripadaju hijerarhiji evlija.s. sufija kod kojeg dominira häl duhovno . Jedan. to je sve po mekamu Jedan (Ehad). pripadnik Istine. svojstva i imena. jedan od naziva za sedmi stupanj tarikatskog uzdizanja. jednoća izvora. Vani je sve što postoji. ime bića Boţjeg. dostojan nosilac unutarnjeg duhovnog bola. velikani srca. ehl-i hakk. MeĎu efrade spadaju Hidr i neki kutbovi koji nisu u tarikatu. bitka). ehadijjetul-džem`. ehad. sve što ima u Boţjem znanju je Hu (Jedan . ehl-i derd. svojstva. To su pojedini dobri ljudi na koje nema uticaja ni kutb. briţan. hazreti Hasan. Sveobuhvatan po imenima. čovjek od Istine.

ljudi koji stalno čine zikr poboţnjaci. ekmel. pripadnici jednog derviškog reda. savršen. 7). pa otkriju. ehl-i kemāl. prijatelji. EnNahl.proţivljavanje bez spoznaje (äšik). Mutekellimun. To su evlije. Allahovi dţ. oni koji su se uzdigli na stupnjeve duhovne veličine. svojstva i Biće od Istinitog. usavršavanje i upotpunjavanje stupnjeva. (Kur´an. 43. najveća imena. svojstva i bića utopili u Biće Istinitog u svojstva Istinitog i djela Istinitog. ljudi otkrovenja. ljudi savršenstva pirovi i šejhovi. čovjek od spoznaje. ehl-i kešf. ehl-i vudžūd. ehl-i tarīk.š. ljudi stabilnog i stvarnog postojanja. ehl-i zikr. Allahovi ljudi. . u jednom smislu i poznavaoci zikra. oni koji su postigli sposobnost da vladaju sobom. Alīmun. Vodeća imena Boţja su: Hajjun. šejhovi. El-Enbija´. Oni koj upoznaju Boţja djela. četvrti stepen tarikatskog napredovanja. Murīdun.22 - . 99 lijepih Allahovih imena. ehl-i merātib. evlije. ljudi dostojni savršenstva. najpotpuniji evlija koji je upotpunio stupnjeve tarikatskog napredovanja i postigao savršenstvo. svojstva imena i koji su svoja djela. Kādirun. grupa od sedam ili dvanaest imena u kojima se nalaze sabrana sva ostala imena. ekmelijjet. ehl-i irfān. ehlullāh. Semī 'un. esmāul-husnā. postane im jasno da su djela. ljudi duhovne veličine. Besrun. eimmetul-esmā'.

ekmelu medžellel-hakk. skrivenost. ene `inde zanni abdī bī. poznato kojeg nema.spoznaja. el-ahfā.ljubav prema Allahu dţ. 3) ihsān . predmeti i pojmovi koji su poznati Svemogućem Bogu. emr-i kun!. pouzdan. Ovih šest osobina su ono što treba da posjeduje jedno srce. 4) irfān .š. emmāre. emer. egotizam. siguran. ali su Bogu poznati m`alūm.nastupa poslije perioda pribliţavanja. (v: kurbijjet). i 6) mehabbet . 2) imān vjerovanje. egocentrizam. znak jednosti Boţjeg bića. najskrivenije. el-evlija.š. čovjek od povjerenja. . ali se još nisu pojavili kao fenomeni. šest osobina.dobročinstvo.š. čovjek je najsavršenija pojava Istine. ei-ma`lūmul-ma`dūm. enāne. prvi stepen od sedam stepena duše. period usavršavaja u napredovanju ka Allahu dţ. Allahova zapovijed „Budi!“. Oni su ma`dūm . a svemir okuplja sve istinitosti postojanja i njihove stupnjeve. emānet-i ilāhijja. elif. zapovjed da se stvar pojavi. 5) itkan – ubjeĎenje. ja sam kod Moga roba kako Me . vjeran. el-hafā. ekmelijjet devri. v: evlija. duša sklona zlu.23 - . jer je on najčasniji ekstrakt.nepostojeći za nas. eminullāh. koje su zaduţenje od Allaha dţ.: 1) ihlās .iskrenost u srcu.

enfus. da bi upoznao sebe i Boga Stvoritelja. Ovaj dio ajeta ukazuje na najviši mogući stupanj blizine Allahu dţ. unutarnje i vanjske spoznaje. sedam stanja duše. erenler. (jed. .š. duše. (jed. esmā-i halkijje. esbāb-i muhassale. nešto drţati u tajnosti. erbāb-i tefrīk. dokle je stigao igdje treba da ide. tri putanje koje čovjek prelazi da bi saznao i shvatio sebe od početka do kraja. imena Istine. enfus-i āfāk. oni koji su stigli blizini el Hakka. sedmi stupanj tarikatskog napredovanja. erbābul-akvāl. ervāh. najniţi ljudi. unutarnjost čovjeka i svjetovi oko njega. oni koji razjedinjuju. grupacija duša u ezelu (v: ezel). boţanska svojstva. ili još bliţe – označava ehadijjet. vještaci za rasipanje društva. es-sifātur-rebānijje. enfus-i seb`a. te da bi saznao odakle dolazi. nefs). tajne. esāfil-i nās. esmā-i hakikijje. oni koji se spuštaju ispod ţivotinjskog nivoa i koriste vjeru za ovosvjetska dobra. sirr). esfār-i selāse. ispravnost uputa i pouzdanje u Boga. boţanska imena. uzroci uspjeha: pokajanje.s. sedam duša. a sami ajet se odnosi na miradţ Muhammeda a. tajne stvari. esrar.24 - . ljudi koji teoretski poznaju islam. imena stvorenog. ev-ednā.zamišlja. esmä-i ilähijje.

na snu ili u polujavi vidjeli ili susreli Muhammeda a. oni koji su odabrani izmeĎu običnih ljudivjernika po svojoj duhovnoj snazi. dobri čovjek. ezel. prošlo. prijatelj. (v: ehlullāh).š. kutbovi i gavsovi . prvo što je Bog stvorio. nefs-i mulhimma. prapočetak. a zove se keramet. već je stvarni čin kao dar od Allaha dţ. posljednji stupanj na prelazu izmeĎu stupnja tame i stupnja svjetla. evlija. evvelu mā halekallāh. .duhovni nasljednici Muhammeda a. evtād. ezelī. (jed: velijj) Allahov dţ.s. zatim muslimani koji su istinski.evlād-i resūl.š. nešto čemu nije prethodilo nepostojanje. vrijeme koje nema početka. evlijāullāh. hipnozom ili sugestijom. prijatelj Allaha dţ. desni i lijevi bajraktar.š.25 - . ljudi počašćeni nadahnućem. bogougodnik čije eventualno vidljivo čudo nema veze sa nekakvim čarolijama. desni bajraktar je zaduţen za hukmove na Zemlji.s. treći stepen duhovnog uzdizanja u tarikatu. mogu biti unuci od Fatime i Alije. iskonsko. Ova dva bajraktara zajedno sa Kutbul-gavsom sačinjavaju trio koji se naziva učler. Poslanikovi potomci.

jedan od najvećih stupnjeva u evlijaluku. Muhammed a.s. ponos svijeta Mustafa. fejz-i akdes.š. fahr-i džihān. fakr. utrnuće svojstava derviša u Boţja svojstva. Tu spada i oponašanje šejha (taklid) a sve to dovodi do poprimanja osobina. jednosti. načina ţivota.F fahr-i ālem. fāil-i hakīki. istinski izvršilac. Allah dţ. Svaki evlija nije fakir. fenā fillāh. Muhammed a. fenā fī sifāt. latif. svojstava. terbijeta . iščeznuče i utapanje u Boţja svojstva. nestati u Boţjoj jednosti. te se utopio u moru Allahove dţ. fasl. satovi (vrijeme) odvajanja. fenā. ugodnik. Utapanje u šejhu. fenā fī ef'āl. fini. svojstvima. čija ljepota zadire u svaku poru kao kakav prijatan miris koji svugdje zaĎe. bićem šejha.s. je bio najbolji fakir. duhovno nestajanje. darovanje od Boga u dotičnom slučaju.s. fenā fī šejh. fakirluk. utapanje djelovanja u Boţije djelovanje. Prva tri stupnja su stupnjevi utapanja u more Allahove jednosti. stapanje vlastitog djelovanja. suprotno od bekä.26 - . fejz-i mukaddes. bića sa djelovanjem.š. fakir. pravi. ne biti potreban nikome osim Allahu. čovjek koji se oslobodio sebe i svoga ja. darovanje od Boga u prapočetku. ponos svemira. blagi čovjek. Muhammed a.

Ovo je nuţno za napredovanje u tarikatu a ostvaruje se u vezi sa šejhom (v: rabita). bekā billāh.27 - .a. "Pa nadnio" (en-Nedţm.). fudžūr. naziv za prva tri stupnja. osnova u prirodi. izgubiti sebe. prvo odvajanje (stvorenog od Stvoritelja). figan. utonuti u Biće. Fetedellā. ispoljiti svoje unutarnje stanje.s. fenā ruhānī. Ovi stupnjevi se spajaju sa bekā stupnjevima u četvrtom stupnju (dţem`). stupnjevi utonuća: Tevhid-i efāl. v: seyr anillāh. ono što je grijeh. prva odvojenost. postizanje tajne o sebi. duhovno nestajanje' gdje derviš sebe ne vidi.v. period. . zikr i koristan govor. tevhid-i Zāt.(odgoja) i čistoće šejha. firār. odvojenost poslije dţem`a. svjesno stanje robovanja. ferk ba`del-džem`. fevāid. Ovi ajeti su objavljeni povodom mi`radţa Allahova Poslanika s. bekā billāh. ferjād. fenā mekāmī. ferk. fenā fī Zāt. ferk kablel-džem`. 8. nestati. v: seyr anillāh. odvajanje stvorenog i Stvoritelja. Ovaj dio ajeta se odnosi na četvrti stupanj (dţem` ili nefsul-mutmeinne). ferkul-evvel. Fetre. odvojenost prije dţem'a. ali i jauk (zbog bola odvojenosti od Allaha). bjeţanje (Bogu). a u tesavvufu oni asociraju na duhovni mi`radţ svakog derviša.

darivanje radi Muhammeda. otkrovenja. futuhāt.fujūdāt-i Muhammedijje. otkrovenja u vidljivom svijetu. osvojenja.28 - . futūh. duhovna otkrića. . inspiracije.

gavs. Tefsir sūre Ja sin . duhovni nemar i zaborav.š. gajret. a ne smeta mirovanje jezika ako je srce budno". svojstva raspoloţenja (sifāt-i bastijje). gajb. 1) slijeĎenje nefsa. nespoznajno. tajna nad tajnama. sve što je skriveno. neznalica.aktāb. stoţer evlija. "Gaflet je spavanje srca pa ne vrijedi kretanje jezika ako srce spava. apsolutna skrivenost. Kutb-i . . gajb-i huvijjet. stvarni halifa svog vremena. skrivenost skrivenosti. 2) nepaţnja.u rukopisu). odsutno. gajb-i mutlak. gam kāde. odsutnost srca od ljudskih stanja i stvari što se dogadaju oko njega. znano samo Allahu i onima koje je On za to znanje odredio. gaflet. gajb-i evvel.29 - . nevidljivi svijet.gajbet. skrivenost identiteta Bića. Tajanstveno. (Selim Sami Jašar. koji duhovno nije probuden ni oţivljen. prva skrivenost. neopreznost. nemaran. sve što je nevidljivo našim čulnim očima. zbog zauzetosti onim što se na srcu pojavljuje. nehajnost. trud. U svakom vremenu postoji jedan evlija Kutb. stanje pokrivenosti. stanje kada je čovjek okupiran drugim osim Allaha dţ. opća nevidljivost svijeta. gahmār. Gajbul-gujūb. nastojanje da se nešto postigne. trošiti vrijeme uzalud.G gāfil.

podreĎenost Boţjem odreĎenju.Duhovni prvak (Imam) u dotičnom vremenu.30 - . gul. podreĎenost Boţjoj presudi. Gevher. dragulj. kod nas Ďul. gonul. guldesta. gumān ebru. gūj. duhovna strana srca. gōl. univerzalno tijelo. loše govoriti o nekome u njegovoj odsutnosti. mjesto osvjedočenja. oblik čovjeka. otkriće i nutarnje raspoloţenje. iznositi tuĎe mahane. gul karanđoloz. v: kutb. osjećajni centar čovjeka. mlin. stepen ubudijjeta. gulzār. samozvani šejh. . ogovarati nekoga. pokazivanje teškoće koju uzrokuje skraćenost. gerdāb. ţivot. viša značenja. čistina. gībet. gevher-i suhān. prostranost. boţanski darovi. ruţa. boţanski dahovi. gurāb.

povezanosti u obraćanju. hadždž. 2) te'ajjun-i evvel . hadždž tarīkata.svijet osvjedočenja. predodţbena slika. hadretul-ervāh. časno znanje (Allahovo).prva odreĎenost. pet prisutnosti: 1) lā te'ajjun neodreĎenost. gospodstvo duša. 4) ālem-i gajb . miljenik. (el) hadretul-ehadijje ve džemālus-samedijje. habīb. hadretul-ummehatul-esmai. prva predstava. hadretul-amāi. hadret-i hamse. stupanje.H hāb. veličanstvo skupa. hod u tarikatu. Hadret-i hamse su uključeni u meratib-i kullijje. peti stupanj tarikatskog napredovanja. (nefs-i rādijje). hadretul-ilm. 3) te'ajjun-i sāni . Najviši stupanj zaljubljenosti u Allaha dţ.š. veličanstvo matičnih imena. vrlo voljeni. hādžis. hadretul-džem'. veličanstvo jedno će ljepota samedijjeta.31 - . fizička slika.svijet skrivenosti. nemarnost i malo ibadeta. 5) ālem-i šehäādet . hrana i prijevoz tarikatskog hadţa su ţelja za čovjekom koji vodi u tarikatu i primanje zakletve . onaj koji putuje). prisutnost skrivene jedinstvenosti.druga odreĎenost. Niţi stupnjevi su muhibb i sālik (onaj koji voli.

hajāt. skriveno (sirru-sirr). značenje imena El-Dţami` (koji sakuplja . stvar prije imena. hāk. hakīkat. veze i pripadnosti. stvarnost. Muhammedova istina. ogledalo svjetlosti ljepote. bitnost. konačište derviša tarikatskog napredovanja kada se on nalazi u Istini i nastupa sa Istinom. stalno spominjanje (zikr) Allaha unoseći se u značenje dok se ne postigne ţivost srca. srţ. a onda bude zauzet zikr-i bātinom (unutarnjim zikrom). hakāik-i mumkināt. bit. ne mijenjaju se oblici postojanja i: kojima se pojavljuju. Boţanske istine. hakāik-i ilahijje.32 - . (Istina postojanja). dok se ne očisti imenima Allahovih svojstava. . oduvijek i zauvijek. Mehmed Handţić) hakīkatul-hakāik. naše tijelo. hajret. hajāl. ţivot. hajsu kānellāhu ve lem jekun meahū šej'un. prah. hafijj. stupanj iz prvog oličenja. maštanje.i upute. nutrina ili bātin. istinitost. Biće. stupanj ehadijjeta. istine mogućeg. da mu se pokaţe Ka'ba tajne sa svjetlima Dţelāla i Dţemāla. jedna je u svom sastavu i biću. stupanj gdje se sastavljaju. a brojna je u svojstvime i imenima.prijevod h. Oni su vječni. hakīkat-i nūrijje. hakīkātul-Muhammedijje. sabiru istine. Ne mogu se nabrojati odnosi. zapanjenost. hakikatul-vudžddijje. kada je postojao Allah i ništa drugo. zemlja.

hakkul-jekīn. istinita stvar ili osoba pravda. . bez ikoga. Ono što je robtu nareĎeno od Boga dţ. u svakom darovanju tj. Istiniti i stvoreno. Hakk i halk. istina. nutrina čovjeka i svemira.33 - . u svakom stanju manifestira se Istiniti u stvorenom. utapanje čovjeka u Istinu i prisutnost u toj Istini znanjem. hākim-i enfus-i āfākijje. traţenje sa stanjem. vezano za četvrti stupanj tarikatskol napredovanja. manifestuje se kroz stvorenja koja slike jedna drugima. stapanje srca u duhovnom smislu. posmatranje Istinitog u znaku ehadijjeta. Hakk (el-Hakk). hālt. potomak. Hakk erenler.š halife. pust. nenaseljen. Vrhovna Istina Istinito. pojava. hāl-i dil. sudija ţivota u čovjeku i svemu što je izvan njega. Istiniti koji je čist (od ikakve sličnosti).š. namjesnik.s.s. istinske Allahove dţ. ono što se pojavi na srcu. a namjesnik Muhammedov a.š. To je prisutno osvjedočenje. halef. od nos Istinitog prema stvorenon kao odnos sunca i dana. Hakk-i munekkeh i Hakk-i mušebbeh.š. stvarni rob. odnos vezanosti duše i tijela u jednom momentu. imena i svojstava. Sud o gajbu. prazan. stanje. vrhovni poglavar svih muslimana u svijetu. je Allahov dţ. Hakk u halku. gledanjem i proţivljavanjem. hāl. Jedno od Allahovih dţ. halifa.hakik-i abd. u odsustvu duhovnosvjetovnog halife je kutb jednog vremena ili gavs. halifa na zemlji. Muhammed a.

hurūf-i hakikijje . halvet. hurūf-i sūrijje-slike. osamljivanje. zavidnost. hāl-i fakr. veţe se za Boţije ime. ono što je u čovjeku duhovno. odvojenost.34 - . 2. halki moţe biti jedna ili više. zavist. zavisno od dţemata. stanje ovisnosti od Allaha. Allahu. povlačenje koje pred hilafet naredi muršid. halk. ne ţeljeti drugom dobro. zahvaljivanje. zajednički zikr koji se obavija u krugu (halki). povlačenje murida. povlačenje u mjesecu muharremu. odstranjivanjem svih vezanosti svoje ličnosti i osjećanjem sebe u Boţjoj prisutnosti. hased. susreti skrivenosti stvorenja sa Hakkom.stvarnosti. harābāt. U tom slučaju se radi o šejhovom namjesniku (halifi) i namjesništvu na upućivanje i funkcije šejha. Po tome je red Halvetije dobio ime. slova. 3. To se ostvaruje Jednošću Boţjeg bića. v: ālem-i nāsūt. . Hālik (Tvorac. hamd. hurūf-i resmijje-pisménà. Stvoritelj). halvet-i muharremijje. halka-i zikr. harfovi. halvet-i tehzīb. Kod nekih redova traje četrdeset dana. stvorenje. siromašno stanje istinskog derviša. hāmir. pomoću njega se postiţe stupanj fenā fillah (nestajanje u Boţanstvu). dijele se na: 1. halvet-i mūridīn.Halifom postaje i onaj salik koji se osposobi za šejha.

vijesti ili govor koji se pojavi u srcu ili umu. elita meĎu ljudima. Elita ljudi koja se sluţi vedţdom. misli šejtana. bojazan pred nečim što ne volimo i ne ţelimo ili strah da nam nešto ne ode iz ruke. hatt-i istivā. hātirur-ruh. prisjećanja. moguće pojave. prisjećanje. četiri osjeta. misli sigurnog znanja. elita elite. ono što prede preko srca od propisa tarikata. misli razbora. misli meleka. hātiruš-šejtān. miris. havātir-i erbe'a. hāssul-hass. trenutak proţivljavanja. grupa Ijudi koja osjeti kemal.osjećati u sebi ljutnju zbog dobra što ga drugi ima. koji poznaju tarikat do u detalje. hatt-i sebz. u teoriji kao i u praksi. hātir. v: ālemi berzah. odabrani Ijudi. hašrun-nešr. ravna crta. sluh. (crna pruga). stvarnost čovjeka ili jednakosti (ravnine). havās-i hamse. pet osjetila: vid. hatt-i sijāh. misli duha. hauf. nevidljivi svijet. hātirāt.35 - . hātirul-`akl. okus i opip. havātir. hātirul-jekin. što se pojavi u srcu. havādisul-mumkine. misli duše. hātirul-melek. značenje koje se pojavi u potrebi i ţelji. havāss. . hātirun-nefs. osjet visine savršenstva.

dječak. aluzija na dogadaj iznijet u Kur'anu: i sufijsko tumačenje pojmova: laĎa . veo pred Allahovim licem. bogobojaznost. hejlele. skrivena pramaterija iz koje su nastale slike odsvakle. veličanstvo Veličine. suština pojedine stvari. hidžābul-izzeti. Bitak za sve što postoji. hifzut-tarīk. hidžāb. strastvena ţelja. hidr.pohlepa za čašću. hevā.s. v: hātir.havātir-i kalb-i sitte. osoba naklonjena tjelesnim uţicima. ţelja duše prema nečemu.ledunski upućivač. poloţaj imena i svojstava po značenju. kao Musaov a. trag viĎenja Allaha srcem. hāzur-i makstid.urednost. zastor. zapanjenost i zbunjenost pred zastorom . hazna. blago. onaj koji je zadobio vječiti ţivot. zapreka da se pojavi istina u srcu. riznica. veličanstvo Boţjeg znanja u kome nikad nema promjene. za vrijeme zikra izgovaranje rečenice "Lā ilāhe illellāh" hejūla. ilm . rob (abd) zvani Hidr (po nekima to je bio Ilyas a. vječno ţivi. hazret-i zul-Dželāl. hevā-i nefs. pejgamber ili evlija. evlija koji se napio vode ţivota. strast. hazret-i rubtibi. posljedica. to je stupanj evlija. misli srca šest. hejbet. hazret-i ilm. čuvanje tarikata. poţuda raskoš. zid umišljenost.36 - .s.) Hidr i Mūsā. stvari koje su prisutne.

37 - . Jedno od velikih Boţjih imena (Ism-i a'zam). hrka. ali se to ne vidi. usmjeravanje srca prema el-Hakku radi postizanja veza s Njim. to je skrivena tajna koja se ne moţe nikako predočiti. To je samo On Allah. Hū (On). osnovna dozvola. Stablo raste i napreduje iz te tajne. ljudi koje Bog direktno odgaja i vodi (Boţji odgojenici). ali sve postojeće pojavilo se od Njega (Hū). odjeća znanja. podobnost i selamet. Hū ukazuje i znači ehadijjetul-'ajn. Čisto Biće (Zāt-i Baht). pojavilo ih se stotine. govor upućen prisutnom. znati i prema tom znanju postupati i ponašati se. energičnost u svijetu duša. U svaki list stabla ude sjemenka. . Gajb-i mutlak ukazuje na tevhid-i zāt. hodāvendigār. a svi opisi dolaze u Njegovim imenima. ljudi iz elite velikana koji čuju govor prirode. To je stepen koji se ne osvrće ni na kakvo mnoštvo. da nije sjemenke ne bi se pojavilo drvo. hitāb. mudrost. zauzimanje za uspjeh u duhovnosti.Boje moći. Allah. Kasnije. Primjer: od sjemenke postaje drvo. prljavština grijeha. bitka). himmet. jednost osnove (materije. hikmet. hill-i asli. u plodu se pojave zrna. temeljna dozvola. a to je ta tajna. To je pojam Boga prije svakog imena i atributa. suština stvari i njihove odlike. ni oko vidjeti. On. To je Uzvišeno Biće koje naš um ne moţe obuhvatiti. hodā perverler. hōn (krv). Zrno je bilo jedno. zamjenica trećeg lica jednine muškog roda.

visoka slova. hurrijjet. oslobodenje od spoljnih obaveza i osposobljavanje za prijem pojave nura. hūm. dokaz Boţjeg postojanja stvorenjima. opće osloboĎenje. pratilac. prisutnost uz el-Hakka bez halka. dokaz Boţji. namjesnici. dţin. (el) Hulefā. stvarni. uvaţavanje. hudždžetul-Hakk alel-halk. fakti na ploči zbivanja. poštovanje. . ljepota kao jedna od njegovih osobina. naročita osloboĎenja. zadovoljstvo. hurrijjet-i āmme. izlazak iz okova ropstva i prekid svih veza. hurmet. hurdegīr. izlazak iz veza strasti. priključivanje Allahu. husn. hurūf-i ālijāt. arifov izlazak iz iskušenja. (ašikovo srce) srce zaljubljenog u Allaha. ašikov govor. osloboditi se svega drugog osim Boga. hurrijjet-i ehass-i hāss. hudžūm. istine. ljudi pomagači koji usluţuju ili sluţe. predmeti u gajb-ul-gajbu. snaga koja se pojavi u srcu bez pripreme. insān-i kāmil. hālife. hādim). obzir. veselje u srcu i stupanj jedinstva koje se osjeti u srcu kao posljedica. prisutnost srca sa oznakama uvjerenosti. hurrijjet-i hassa. hudūr. osloboĎenje od robovanja ţeljama. hurūdžul-ārif.38 - . hurūf.hudām (jed.

Gospodar (Samed). Istina u svijetu gajba. suprotno: sü-i zann. lijepo mišljenje. povoljno mišljenje. što odgovara. Boţja jednost (samo On) huvijjetul-ehadijje. Lukovi Druge odreĎenosti Teajjun-i sāni. Boje osobine . i njih okuplja značenje imena "Koji okuplja" . hušjāri. boţanstvenost i osobina Gospodara. huvijjet.39 - . Allah. znači: On. ulūhijjet i Rubūbijjet. huvel-Džāmiu.Dţāmi`. husn-i zann. mekām sahv . povoljan sud o nekome. huvijjet-i ilāhijje.stupanj nestanka derviša. jednost jednosti. Huvijjet. ljepota uopće. On je onaj koji okuplja. husn-i edā.husnī. ljepota izvršenja (vanjskih duţnosti). kako odgovara. ljepota lica.tajnovita istinitost. Pravac nuţnog i pravac mogućeg stoje meĎusobno kao uzrok i posljedica i ne mogu se ni posmatrati jedan bez drugog. husn-i džemal. .

stanje derviša u kojem on vlada sobom. dijete svog vremena. ubacivanje značenja u srce (dušu) brzo i skriveno. veliki oponent Ibn Arebija za Ibn Arebija je rekao: "On je najbliţi Islamu od svih zagovornika vahdetul-vudţūda i najbolje od svih njih govori na mnogo mjesta. Veći stupnjevi su ubūdijjet i ubūdet. i on zagovara put sa mnogo propisa iz ahlāka i ibādeta koje nareĎuje šeriat. sluţbena tarikatska isprava trajne vrijednosti. vidljivog i nevidljivog.I ibādet. dozvola za primanje u tarikat i nadziranje i sprovoĎenje cjelokupnog tarikatskog odgoja. starac. pojava . idžāzet. molitva radi sebe. mogućnost povezivanja sa više slučajeva.š. odgovor na dovu. ihtijār. da bi se oduţili. ihsān. sušti rob. odabiranje Boga dţ. zrelost. idžābe. postupak koji treba znanju. ovlaštenje. uljepšavanje. jer on zna razliku izmeĎu pojavnog i nepojavnog. ibnul-vakt. iskrenost u svojim djelima. īhā (vahj). ukratko. ihlās. idžāzetnāma. ihtimāl. saţeto. uslovljen je voljom iz praiskona (ezel). obratiti paţnju na suštinu.40 - . idžmālen. izun (dozvola). Ibn Tejmije. nad odabiranjem sebe. ne traţiti drugog svjedoka osim Boga.

ilm-i ledun. nauka stvarne istine. ilhām. doţivljaj kao posljedica pravednih postupaka. Ugodan govor koji dolazi od strane elHakka (na uho duše). visoka nauka o umijeću. `iīmā.u srcu. tajanstveno el-Hakkovo znanje koje samo njemu pripada. ikān. ilm-i meallh. boţansko znanje. viši stupanj spoznaje od irfäna. spoznaja o postojanju Boga. nauka o brisanju čovjekove duše. šta je dobro. Boje znanje. aluzija bez govora.š. boţanska spoznaja. ilm. Ilhäm se postiţe u trećem stupnju tarikatskog napredovanja (nefs-i mulhime). mekam-i dţem'. stalni zikr u srcu i dizanje perde. Tim tajanstvenim znanjem Allah dţ. nauka. je neposredno obdario poslanike i evlije. ilm-i billāh.. pojava svjetla. nauka o poznavanju čovjekove duše. svetosti na mjestu ljupkosti blizine. znanje. osjet. procjenjivanje što treba a što ne treba činiti. nauka o suštini i biti stvari. detaljniji i sa uvjerenjem. ilm-i ildhi. ilm-i akl. spoznaja. ilm-i hakīkat. unutrašnja inspiracija koju daje Allah dţ. ilm-i ma'rifet. iki nimet. dva nimeta. nadahnuće. znanje razuma. ilm-i mahv.š. otkrivanje tajni. a šta ne. stupnjevanje u spoznavanju Stvoritelja.41 - . iktibās. nauka o . znanost. ukazivanje.

istinsko poznavanje pojave. ilmu tābiun bil-ma`lūm. ilmul-esrār. ilmul-bātin. nauka s kojom se spoznaju Boţije tajne. dva imama.vještinama. kada se stvarnost otkriva bez ikakvog patvorenja. nauka o skrivenim tajnama.42 - . odnosi se na sve dijelove ţivota. nauka o tajnama. ilm-i šeriat. nauka o značenju skrivenog teksta. imāmān. ilmul-irfān. pojavnom. nauka o srcu i duši. dvije osobe. ilmul hāl. uvjerenje na osnovu predaje. ilm minallāh. a druga na lijevoj strani kutba i ona bdije nad vidljivim svijetom. islamsko vjerovanje. znanje tajni. ibadeta i odnosa muslimana pojedinca i cjelokupne muslimanske zajednice (Umma). nauka islamskog zakona. poznavanje tajne harfova u Kur'anu a. nevidljivim svijetom. jedna od njih na desnoj strani kutba . poznavanje (istinske) spoznaje! ilmul-jekīn. nauka spoznaje.š. nauka o stanju. nauka o vidljivom. ilm-i sirr-i hurufāt. Tri su vrste: taklidi . rada. znanje Istine. znanje koje se dobija od Boga. ilm-i zāhir. je veći od imama koji bdije nad nevidljivim svijetom (melekūt).š. osjećanje sklonosti i ţudnja za Uzvišenim. Imam koji bdije nad svijetom materije (mulk). imān. poznavanje stanja. ilm-i tahkīk. znanje i spoznaja Allaha dţ. nauka o vidljivim stvarima.ona bdije nad duhovnim. znanje koje slijedi iz poznatog.

Muhammed je jedini kroz koga se manifestira Boţije ime el-Dţāmi` koje okuplja sva imena.(oponašanje). lnsān-i hajvān. lnferede Muhammed.š.43 - . pomoć i ljubav od Boga.Hakk vidljivi i Hakk nevidljivi (mekĀām-i dţem`). to su: Lā ilāhe illallāh "Nema stvoritelja osim Allaha" (tevhid-i ef'āl). Čovjek je stvoren u svijetu vidljivog. Hakk . Kahhār (ehadijjetul-dţem`). ināber. stablo moći.gajb-i mutlak (tevhid-i Zāt). ljudi koji su zamijenili svoje ranije stanje jednim novim stanjem. imena Božja u mekāmima. Inne ilā Rabbiker-rudž`ā. neznalica koji nije ni korak kročio u spoznaji Allaha dţ. (čovjek kao ţivotinja). insān.dţem`). Hajj . Čovjek je u svijetu slika postao. (dţem` ul-dţem`). Allah ime Allah okuplja sva imena (tevhid-i sifat). Kajjūm . insān-i kāmil (potpuni čovjek) najcjelovitiji uzorak . Hū . lmtihān.š. lnāba. jedinost. povratak Bogu ("uistinu je povratak tvome Gospodaru").Hakk nevidljiv i halk vidljiv (hadretul . a u svijetu znanja je oduvijek postojao.postojanje svake stvari kroz postojanje Allaha dţ.š. ispitivanje srca prijatelja (evlija) sa raznim iskušenjima od Allaha dţ. ljubav koja se postiţe kao nagrada za izvršavanje Boţjih naredbi. program učenja koji se dobije od šejha prilikom pristupa tarikatu. istidlālī (dokazivanje) i tahkīkī (istinski imān). a u svijetu znanja je oduvijek. inājet.

nemarnosti sa srca. ţar od vatre ljubavi u muridovom srcu koja ga usmjerava prema istinitosti. svojstvo. najprijatnije drugovanje sa zikrom i učenje Kur'ana. pokreti srca u stanju ljubavne zanesenosti.okupljanja i pravednog rasporedivanja između pojava manifestiranja raznih imena. isbāt. Kad čovjekova .44 - . irāde. činiti sve svojom voljom. atributa i djelatnosti Boţjeg bića i pojava manifestiranja Boţjeg Bića. On je ogledalo na kome se pokazuje mehanizam robovanja i gospodarenja. upućenost u derviški red. pristupanje jednom tarikatu. očitovanje postojanja Istinitog. proces voĎenja i odgajanja murida od strane šejha. irādet. djelovanje vaza i zikra na mu'minovo srce. pokret srca pod uticajem slušanja uputa i vaza. Posljednji insāni kāmil zvaće se Mahmud. osposobljenost derviša za vodiča drugim ašicima. volja. intisāb. irfān. irāda. istinsko znanje.š. iršād. upozorenje. inziādž. Čovjek je savršen uzorak za te manifestacije. viši stupanj spoznaje. buĎenje čovjeka iz uspavanosti i nemara. dizanje aljkavosti. u tarikatskom napredovanju se postepeno gubi svoja volja i ţelja te se stapaju u volju Allahovu. vidi jednost svojstva i jednost djela (tevhid-i sifat i tevhid-i ef´āl) ali nije dostigao jednost Bića (tevhid-i Zāt). Allahovo dţ. insijjet. insāān-i nākis (manjkav čovjek). intibāh. muršida. (učlanjenje. pripadnost).

s tim da je čisto pa da moţe usvojiti saznanja. istilām. pri spoznavanju Svemoćnog osjećanje veličine koja je skrivena. ištijāk. istignā. istidād. dva vida boţanskog svjetla. darovna sposobnost. dva Boţja svojstva (sifata): Dţemāl-ljepota i Dţelāl-veličina. istifāh. Suprotno od nefī . ulaţenje u more Allahove jednosti. kao sihr i vračanje. ukazivanje na nešto ali ne izravno. pripravnost. istilāh. sposobnost čovjeka koji nije dobar. ism-i ummehāt. istigrāk. majka imena ili esmāul-husnā. ism-i 'azam. išāret. već putem simbola. natprirodno. Boţije veliko ime koje okuplja sva druga imena. naziv. istidrādž. unutarnja privlačnost muhibba koja vodi prema . vlastito Boţije ime Allah koje okuplja sva imena i svojstva Boţja. Istinska kibla. najviše ime. izbor čovjekova srca.nijekanje svojstva čovjek. ism-i dželāl.svojstva nestanu pojavi se vječno postojanje Boga. isbeajn-i Nūr-i Hakk. Boţja svojstva kahra (nadmoći) i lutfa (dobrote). prisutna kod namaza srca. Kaţe se da je to ime Allah jer je to ime Bića koje ima sva Boţja svojstva.45 - . nestajanje. utapanje. opterećenost tegobama u cilju ispita za sticanje dobrota Boţjih. veličanstvo Jednosti i ljepota samedijjeta (el-hadretulehadijje ve dţemālus-samedijje).

dobiti ruhsat (dozvolu) za neko učenje. čin sjedinjenja. izunnāme. ittisāl. ittihād.voljenom da se sastanu (posjete. i osjete slast u tome). osvjedočenje postojanja Istinitog i Jednog Boga jer sve stvari postoje pomoću Njega. Pismena dozvola za neko učenje ili neki čin.46 - . . Zadnja četiri stupnja tarikata.

jekīn. moţe biti uvjerenje preko znanja i uvjerenja preko gledanja i posmatranja. jek renk ve jek dil.J jakūtetul-bejdā.47 - . jek renk. istovjetnost boje (ćullaha u tekijama). shvatanje Allahovog upozorenja (budnost). bijeli dragulj. (jednobojnost). deseti dan u mjesecu. . jednobojnost i jedno srce. el-imān. jekzet. jevmul-āšir.

sposobnost nošenja obaveza (tarikata). ono što je protivno naredbi. jedan od uvjeta za primanje u tarikat (drugi je istidādpodobnost). kako to zahtijeva bit njegove prirode.). kadīm. kāb-i kavsejn. podredenost moći Boţjoj. izvršenje odredenja-kadāa. potpun . riječi iz sure En-Nedţm. čovjek koji ne priznaje Boga. kāfir.48 - . kalb. bespočetnost (vezuje se za Allaha dţ. srce je Boţja kuća. a upućuju na šesti stupanj tarikatskog napredovanja (dţem`ul-dţem`). šejh. kalem-i E`ala. kalem. ne vjeruje. kāmil. zreo. nemaran prema Bogu. kabilijjet. kahr. tegoba. potpun. blizina dva luka (blizu kao dvije očne trepavice). Najviše pero. presuda. Ogledalo gdje se pojavljuje ljepota Boţja. ne nastaje i ne prestaje kad hoćemo. srce i u njemu svjetiljka i svjetlo. ruţno. stanje strahovanja u srcu. kader. govore o Mi`radţu. savršen. pero sudbine. stezanje (srca). nelagodnost izazvana bez svjesne volje. podobnost za viši nivo robovanja Bogu. kāmet. kabīh.š. čini par s bast (širenje). potpun voda. nauka o detaljima. predodredenje iz Boţijeg znanja. kadā.K kabd. nezahvalnik.

Drugi pravac Druge odredenostiTeajjun-i sāni. kelimetul-Muhammedijje (Muhammedova riječ). kemālat. ono što su rekli mudraci. a pojavljuje se u vanjskom svijetu prema potrebi koja to iziskuje. čvrsta odluka. Sve postojeće ima utvrĎeni bitak u Ezelu (prapočetku). savršenstvo.čovjek. čistota svojstva i djela. kavs) Druge odreĎenosti-Teajjun-i sāni. postao šejh. karāra. neposredno ili posredno pripada Luku (pravcu) mogućnosti. kavs-i vudžūb. U tarikatu usavršen evlija koji moţe biti: insān-i kĀmil koji se usavršio do petog stepena tarikatskog napredovanja (savršeni voĎa). nestanak kolebanja. pravac nuţnosti. kelime-i tevhid. Biće teče (manifestuje se. koji se usavršio do šestog stepena tarikatskog napredovanja. potpuna zanesenost u Istinitog. kemāl.š. muhibbovo oponašanje (šejha) murida. Muhammedova istina (HakikatulMuhammedijje). (Šitova osobina). kavs-i imkän. a svojstva u prvim slikaina odredenim u svojstvima vanjskih pojava svijeta. Sve moguće što doţivljava bitak.49 - . riječ jednosti (Boţije). pokazuje se) u bićima svega postojećcg. . Prvi pravac (luk. kavlul-hukemā. Muhammedov mir. luk mogućnosti. izraţavanje Allahove jednosti. kelime-i šisijje. kebddijj. Boje dţ. Sve što nuţno slijedi iz značenja svakog imena za Boje Biće kao Njegova Istina pripada luku nuţnosti. darovi i pokloni od Boga mogu biti od Bića i od imena.

kešf-i ruhāni. kevn. tajji mekān). mudra riječ iz koje se ispija piće spoznaje ("vino"). bivanje. studiozna otkrovenja. kesret. kerāmet. suprotno od vahdet (jednost). Npr. sposobnost prolaţenja kroz vodu. kao dokaz ljudima u otkrovenju nekog segmenta tajnog svijeta. kešf-i šuhdi. silnost. kešf. otkrovenje tajni iza zastora. i Bajezid Bistāmi (mrava). meleki iz viših sfera. Neke evlije su imale sposobnost da iz mrtvila proţivljavaju: Abdul Kādir Gejlāni (mačku). sve što jeste. poznavanje tajnih misli i tajnovitih stvari (havātir. vidna. otkrovenje postignuto višim nadahnućem. duhovno otkrovenje. počast koju dobiju neki Boţji prijatelji (evlije). kešf-i ilhāmi. kešf-i nazāri. . kimja. savršenstvo. gordost. oholost. kevn-i džāmi`. susresti Boţju tajnu.50 - . kenz-i mahfi.kemālijjet. skrivena riznica. Mula Dţami (kokoš). ke's (čaša). mnoštvo. osvjedočena otkrovenja srca. nadutost. makrokosmos. kroz vatru i kroz zrak (tajji zemān. čovjek. potpuno duhovno savršenstvo. naći. kibur. mugajjebāt). kenār. kerrubijān. zadovoljstvo postojećim i odbacivanje ţelje za izgubljenim. bivanje koje sve okuplja. potpuna zrelost. egzistencija. momenti kada Allah nekom otkrije svoje skrivene odredbe i prave istine i slike.

kao da se gleda. osovina. a u odnosu na ţivot vaţan je Ruh (boţanski dio duha u čovjeku). postizanje blizine. "Alkemija sreće". kurb-i ferāiz. početak bliskosti. u skup. jedno od najpoznatijih Gazalijevih djela. čistoća srca od dunjaluka. ispravno kretanje u traţenju blizine Boga. Jedna . kullijje. pribliţavanje Allahu. poloţaj. klisa.š. Kimjāus-seāde. v: kurb-i ferāiz. stoţer. obavezno pribliţavanje Allahu dţ. stanje u srcu kada se osjeća. U odnosu na stvaranje je naročito vaţan kudret. kimjā-i havās. usavršavanje u tarikatu. kurb-i nevāfil. kurs. kutb.51 - . kurb. hajāt (iivot). `ilm (znanje). Neobavezno pribliţavanje (nafila) koje nastaje nakon četvrtog stepena tarikatskog napredovanja (dţem`).kimj-i āvām. unutrašnja bliskost sa Bićm.š. zamjena prolaznih stvari vječnim. utapanje ljudskih svojstava u Boţije postojanje. čistoća duše. kudret (moć). kurb-i evvel. u odnosu na znanje vaţna je pamet. tri svojstva ţivota. blizina sa Stvoriteljem. mjesto ili stanje zapovjedi ili zabrana. pribliţavanje putem nafila Allahu dţ. ciljanje k Bogu. kusūd. ţivotinjski svijet. kurbijjet. koje obuhvata tarikatsko napredovanje do četvrtog stepena (dţem`). prvak jedne klase evlija. to je nastavak usavršavanja u pribliţavanju poslije kurb-i ferāiza.

osoba koja postoji u svakom vremenu, najvrednija kod Boga u to vrijeme; Značenje duše za tijelo je kao značenje kutba za svijet; kutbijjetul-kubrā, stupanj prvog kutba koji se zove kutb-i aktab (kutb nad kutbovima);

- 52 -

L
lāik, dostojan, prikladan, pristojan; Lā ilāhe illallh, osim Allaha nema niko drugi dostojan da mu se ibadet čini, zikr prvog stepena: Nema Boga osim Allaha; lā jezāl, neprestano (odnos Boga i stvorenja); latīfe, skrivene stvari, finese (kalb, rūh, sirr, sirru-sirr, hafijj, ahfā) Znaci u srcu o finesama stanja, tanani, precizni znaci razumijevanja, finoće koje se pojave u razboru; leb, govor, Boţja riječ (usta); leb-i lāl, skriveno darovaje i duhovne slasti; leb-i šeker, Boţja Objava, šećer usne; leb-i širin, izravna riječ (ilhäm), slatke usne; lejletul-kadr, noć u kojoj derviš doţivi osjećaj pripadnost Bogu; To je početak prispijeća derviša na visoki stepen; Lejse ke mislihi šejun, Ništa nije kao On; Nije moguće spoznavanje Boga, osim negiranjem sličnosti svega postojećeg s Njim, neka je uzvišen; Zato je rečen gornji ajet; lem jezel, oduvijek (odnosi se samo na Boga); letāif-i kalb, finese srca, tajne srca; Ima ih pet: kalb-srce, ruh-duša, sirr-tajna, sirru sirr-tajna tajne, hafijj-skriveno, ahfā-najskrivenije; - 53 -

letāif-i nūr ve letāif-i zulum, finoće svjetla i tanahnosti tmine; letdif-i seb`a, sedam finesa, sedam finih veza tijela i duše (tijelo, kalb, rūh, sirr, sirru sirr, hafijj i ahfa); levāih, pojava svjetla, istina spoznaje u svijesti; Izrazi koji pokazuju stanja kod početnika tarikata u njihovom uzdizanju; To moţe biti kao svjetlice koje se vide ili naročiti osjećaji skriveni u srcu; levām, pojava svjetla (nura) u srcu; levh-i hejūlā, ploča podobnosti i sposobnosti, gdje je ubiljeţeno koliko jedinka moţe da nosi i podnosi ono što njegov harf (lik) moţe podnijeti; Ovaj Levh pripada Allem-i šehādetu vidljivom svijetu, dok Levh-i kader, Levhi kazā i Levh-i nufūs pripadaju Nevidljivom svijetu, Alem-i gajbu; Ova ploča ima funkciju organa u tijelu; Levh-i kader, ploča sudbine; Stvari koje su upisane u prvoj odredbi ovdje su iskazane i opisane detaljnije; Ova ploča ima još dva imena: Levh-i mahfūz-Čuvana ploča i Nefs-i nātika - Dašak koji govori; Ploča odreĎenja, odreĎenosti; Ova ploča je kao srce; levh-i kazā, ploča u kojoj je upisano ono što se treba desiti; Ova ploča se zove i Kazā-i sābika - Prva odredba, Akl-i kull - Apsolutna pamet, Akl-i evvel - Prva pamet, Hakikat-i Muhammedijje - Muhammedska suština, Kalemi Ealā - Najviše pero i Ummul-kitab - Matična knjiga; Svih ovih pet naziva odnosi se na prvu odredbu; Ova ploča je kao duša; levh-i n'ufūs, spisak ljudskih duša; Ovdje su predstavljene kroz količinu, kakvoću i modalitet; Opisano je u sve tri dimenzije; Ovaj spisak ie kao mozak; - 54 -

lisānul-hakk. ' lutf-i hafijj. jezgro pojavnog. daje za dobra koja smo mi učinili. jezik Istine. skrivena dobrota koju nam Allah dţ. proţivljenje i Kijāmet. suština Boţjeg nūra. lezzet. daje nevidom. slast koja se osjeti u prispijeću videnju ljepote. susreti: smrt. finoća. duša koja sebe kori.55 - . š. stupanj ispravnosti. uzvišena dobrota.š. lutf-i dželīl. insān-i kāmil. stanje čovjeka u drugom stepenu. li meallāhi vaktun. savršen čovjek koji je dosegao stupanj istinitosti.levvame. momenat susreta s Bogom. lutf. lubb. . to je ono dobro koje nam Allah dţ. likā. dobrota. poslije našeg lošeg djela umjesto svoj e srdţbe.

56 - . . oni koji poznaju sastav poţude.LJ ljekari Istinitog. bolest i pokret k djelu.

māhijāt. svjetla Boţjeg. ono što jest i kako jest. nestajanje čovjeka spram postojanja Boţjeg Bića. povjerljivi čuvar tajni. rudnik. majdan.). ili prikrivanje duše tijelom. mahbtibul-kūlūb. pojava nura. pojava ljepote i ljubavi. mahvul-ubndijjet ve mahvul-ajnil -abd. kamenolom. mjesec. pouzdani nosilac tajanstvenosti. māh. māhiruj. mahzar. izgubiti se. mahda. mjesto gdje se krije kutb od pojedinaca koji imaju sastanak.57 - . gubljenje subjektiviteta. duhovno brisanje. mahv-i ruhāni. miljenik srca (Allah dţ. gubljenje ovisnosti o Bitku (spajanje). istinsko osposobljavanje.M magribuš-šems. mahvul-džem` ve mahvul hakikijj.š. preneseno značenje obilan izvor. pokrivanje. mjesto gdje se nešto pojavljuje. nestajanje običnih čovjekovih svojstava. (zalazak sunca). mahv. izvorište neke pojave. mahtab. gubljenje mnoštva u jednoći jednosti. lice. Neovisnost od mnoštva. . mahrem-i esrār.

Na ovaj način može proživljavati onaj savršeni voda. (kad nije pogled skrenuo). ma`rifetullāh. više spoznaje. osoba koju je Allah odabrao i koja bez bola. hakikat. Proţivjeti uspavanom čovjeku srce. stečena duhovnim osvjedočenjem. mā zāgal besaru. medžāz.š.s. stanje pred Bogom na Mi`radţu. sastav dva mora. poznavanje. mebādi-i erbea. spoznaja Allaha dţ. bezgrešan. ma'rifet. . četiri principa: šeriat. ma`stim.š. spoznaja Allaha dţ. ma'sumi su bili 14 nepravedno ubijenih potomaka ehl-i bejta.š. ma'rifet šuhūdī. Allah dţ. ma'rifet akli. Muhammedovo a. stečena duhovnim usavršavanjem i vidovitošću. tarikat. ma`štikul-ervāh. tesavvufsko značenje. sve osim Allaha dţ. u kog su duše zaljubljene. učitelj koji posjeduje Isaova duha. stečena razmišljanjem. mā sivā. ma`štik. spoznaja Allaha dţ. ma'rifet nazarī. Voljeni.š. Matlebul-esmā. čista spoznaja Allaha dis. š.58 - . preneseno značenje proţivljena. medžzūb. meānit-tesavvuf. medžmeul-bahrejn. Istiniti Stvoritelj.š. Ljubljeni. što iziskuje imena. spoznaja Allaha dţ. nazive imenovanog. ma'rifet. nevin. uspavan čovjek je ravan mrtvacu.manevijjāt. znanja i spoznaje.

naginjanje duše prema nečemu čime je spoznala. mekām dāveta.truda i muke. mehenk. snaga koja privlači murida. boţanska ljubav. mekāmāt.š. v: dţem`. stupanj koji postigne murid izvršavajući obaveze kojim je zaduţen.59 - . sedam sufijskih stupnjeva. mekām-i bešerijjet. stupanj gdje stvari teku potpuno kako treba. mehabbet-i ilāhijje. bude dovedena do svih stupnjeva tarikatskog napredovanja. ljudska sklonost. hadretul-dţem`. mekāmāt-i sūfijjet-i seb'a. mekāmāt-i tevhid. v: ahvāl. jezički kamen kojim se utvrĎuje. stupnjevi uzdizanja i vraćanja. mehabbetullāh. mekām-i džezbe. mekām. stupanj koji postigne derviš i vladanje po tome. ljubav prema Allahu dţ. dobiva dozvola da se moţe pozivati u vjeru putem nadahnuća. mjerilo kojim se nešto utvrĎuje. sredstvo saznanja. i postaje osposobljena za privlačenje. privučenost.š. stupanj ljudskosti. ključevi nepoznatog. mehale. mefātihul-gajb. okititi se savršenim svoj stvima. mehabbet. stupanj u kome se od Allaha dţ. istinska ljubav. medžzūbu murīd. prva tri stupnja. ljubav prema Boţanstvu. stupnjevi jedinosti (tevhida). dţem`uldţem`! .

ehadijjetul-dţem`. moţe biti tekija. Arš-Isrāfil. Kadīr (Dţebrāil).60 - . Šekūr (Mikāil). mekteb-i irfān. mekteb-i medresa. stepen prestanka ţelje da se dokuči Allah dţ. felek-i atlāsAzrāil. . mekāmi u tarikatu. sedmi stupanj. škola za djecu. duhovni svijet. siddikijjāt i kurbet. mejhdna.mekām-i ehadijjet. v: seyr anillāh. škola spoznaje. iskrenost i bliskost. Kurs Mikāil. ima ih sedam. stupnjevi prijateljevanja s Allahom dţ.š. mekāmi melekā. mekāmi ulūhijjeta. ehadijjetul-dţem`. stepen potpunog oslona. maksad). mjesto. stepen najveće blizine. pojava boţanskih svojstava. ljubavi i pribliţavanja Allahu dţ. dţem'ul-dţem`. utapanje djelovanja. škola. mekāmi sulūka. cilj. namjera. zovu se još i tevhid mekāmāti. hadretul-dţem'. mekāmul-ferk. feleki mukevkeb-Dţebrāil.š. mekteb-i sibjān. utapanje bića.š. saznaju se preko imena i pozivaju se po njima. stupanj razlikovanja izmeĎu jednog i mnoštva. mekāmi vilājeta. utapanje osobina. četiri mekäma: dţem'. mekāsid (jed. mekām-i el-ednā. mekāmi ittihāda. mjesto na kom se ispija piće spoznaje. mekāmi i`tinā. Ove mekāme zauzimaju ova imena: Muhīt (Isrāfil). Ganijj (Azrāil).

merām. nefs (ţivot i nagoni). merātib-i ilāhijje. boţanski stupnjevi. kad srce nade spas od neprilika i tegobe. kada vidi svoju bezvrijednost u odnosu na Apsoluta. 3. menfez. svijet pojavnog. sirr (tajna). boţansko gospodstvo. melāmet. Dţism-i kull. ţelja. konačišta Jednosti. voda. merātib-i muršid. merātib-i rudžu`.melāmā. svrha. stanje vraćanja uzdignutog derviša (irdţ'i. namjera. stanje kada derviš kori sam sebe. 6. meldže. bitak postojanja svega (savršeni čovjek). Biće jednosti. mjesto spasenja. Nefs-i kull. . svijet materije i svijet uvjerenja. Nūr-i Muhammed. mertib-i nefs. a ostvaruje se Istinom. merātib-i ginā.61 - . kalb (srce). 2. ahfā (još skrivenije). mendže'e. ispijanje iskrenosti uţivajući zikr srca (zikr kalbī). šejh-i merdţu`) vraćanje u ţivot kao vode. volja. kurs. Tabiat. 5. Šekl-i kull. 4. izbavljenja. stanice Jednosti.kad se srce nada ostvarenju ţelje. Duhovi jednosti. svijet duhovnog. stupnjevi boţatstva. hafijj (skriveno). nevidljivi svijet. Melekūt. stupnjevi šejhova. Hejūlā. opći stupnjevi. ima ih 28. sedam nebesa. merātib-i kullijje. menāzil-i tevhid. stupnjevi duše-nefsa: tabīat (priroda). Duše djelanja. šejh. arš. 1. otvor. rūh (duh). (Melamijski tarikat). Ne moţe se prikazati i spoznati ako nema iskrenosti u srcu.

(ovo ima sedam stupnjeva). tarikat. je gajb-i mutlak. tri čišćenja: vanjsko . merteba. svaka osoba koja ima svoj identitet kad dode iz nevidljivog svijeta na vidljivi. ţivo stvorenje koje govori. (bekä billäh). (čovjek vanjštine. osjetilni svijet i spozna štošta o sebi. ubraja se u ljude i pripada ovoj grupi. obuhvata sve mnogobrojnosti znanja i vanjskih pojava. stupanj uspavanosti. šeriat. ehadijjetul-ajn (jedinost osnove). čisto biće (Zāt-i Baht).mertebe-i gaflet. stupnjevi čistoće. merdijjet. stupanj na ime Hū. poloţaj. vahdijjet. On obuhvata svako postojanje i sve stvoreno.merātib-i tahāret. (opća skrivenost). huvijjet. stupanj jedinstva. stanje derviša šestog stepena. i sva imena i svojstva. stupanj. karakteristika gospodara. Najuzvišeniji stupanj. (On). rubübijjet. mertebe-i insān. mertebe-i huvijjet. nutarnje . mertebe-i ehadijjet.š. nemarnosti (spram Stvoritelja). kad je Allah s njim zadovoljan. formalist). ime Allah. nema višeg stupnja od njega. Vječnost s Allahom dţ. jedinost. Stupanj boţanskog se podrazumijeva u stupnju imena Hū. mertebe-i hajvān. stupanj ljudskog bića. onaj koji gleda u vanjštinu i formu.62 - . Hū tj. stupanj duša. To je stupanj koji se ne osvrće ni na kakvo mnoštvo. merd-i mahdžūb.tevbom i odgajanjem. a i stapanje ovog svega.vodom. rang. stupanj boţanskog. ovosvjetsko i onosvjetsko. mertebe-i ervāh. mertebe-i ulūhijjet. a ne gleda u suštinske osobine. forme. .

smrt. suprotstavljanje nefsu. mešjihus-sūfijje. postupanja. borba sa tjelesnim prohtjevima. djelanja. spoznaje i saznanja tajnog mjesta dobivena iz Boţjih imena. propisi i vladanje po . miskīn. mudžāhede-i Muhammedijje. i suprotstavljanje tjelesnim ţeljama. siromašak. svojstva milosti (sifāt-i rahmānijje). el-Hakk. mevlā. nevoljnik. Allahu dţ.š. za ovakve Allah kaţe da su njegov sluh i vid. muāmelāt.s. razumijevanje. nemoćnik. Gospodar. mubājea bej`at. mevt-i ahmer. Vlasnik. mihr bāni. Rabb. mudžāhede. prisega. dogovaranje na stupnju promjena. pamćenje. funkcioniranja. Boţja potvrda u ruci derviša. mudrikāt-i hamse. mevt-i ebjed. praksa. učitelji su oni koji dodu do visokog stepena kurb-i neväfila (stepena do kojeg se dode obavijanjem nafila). nastojanje da se na način Muhammeda a. muammā. mešvere. savladaju propisi. aktivnost. mašta. crvena smrt. bijela smrt. mevt. stepen Jednoće.63 - . Po tesavvufskom učenju onaj koji je svoje "Ja" dao elHakku i spasio se od zamišljenog postoj anj a. glad. saglasnost u poslušnosti. zagonetno. sufijski šejhovi. stanje kad čovjek vodi računa o Jedinom Gospodaru.mertebe-i vahdet. mubājea. pet načina saznanja: osjet. miahātul gajb.

ljubav. muhakkik. 3. muhādare. Primanje srca kao da ono razgovara sa predmetima koji gledaju. prisutnost srca. nije bio roĎen. (mehabbet). zbir sposobnosti koje čovjek nosi u sebi idući Poslanikovim stopama. što znači posmatrati ljepote Jednosti (mušāhede). On je prvi od kojeg je uzet misāk-obaveza. 2. a to je zikr dāim (stalni zikr). Čovjek koji iznosi i preţivljava samo istine. tajne hakikata. muhādese. muflis. U tarikatu. tj.bliska.naučenom. postizanje svojstava osobe koja ide do savršenstva spoznaje Allaha dţ. truditi se da se nauče tarikatske tajne. muhabbet.š. prisutnost srca u svijetu tajnog. kao česma.s. ali se pri tome ne ţali nikome i to mu ne predstavlja teškoću. prijateljski razgovori. prijateljska. osjet kod čovjeka kao da razgovara sa Gospodarom. Muhammed-i mešreb. . Muhammed a. Muhammedove prednosti i kerāmeti. mehalle. jer se u kitabima kaţe da je bio Poslanik kada je Adem bio izmedu duše i tijela. muflis je onaj čovjek koji se bavi tarikatom ali bez iskrenosti tako da je cio njegov trud uzaludan i on nema nimalo duhovnog kapitala. ljubav prema Ehl-i bejtu. Prvi poslanik koji je stvoren od nūra. tajnovite stvari. razgovor Istinitog sa osobama koje su ga spoznale. onaj čovjek koji je materijalno i inače sasvim propao. Trajnost razmišIjanja. mugajjebāt. jer se nemar (gaflet) odstranjuje zikr dāimom. onaj koji izvršava mnogo molitvi.64 - . ljubav koja seţe u ljudskim razmjerama .

vudţūd-i misāli. prvi stepen zaljubljenosti. Osoba koja ima osjećaj privrţenosti tarikatu. Četvrti od deset uzdignuća po kojim su ljudi poredani. mukallid. vudţūd-i unsūri . 3.Muhammedovo postojanje (vudžūd). nefs-i levvāme. derviš drugog stepena tarikatskog napredovanja. Čovjek koji oponaša istine i čiji je govor jedva odjek. muhibb. trojako: 1. muhāseba. zapanjenost u spoznaji Veličanstva Boţijeg. mūj-i mejān. stepen uzdignuća kad ljudi sami sebe pozivaju na odgovornost i polaganje računa. mūj. poniranje. postojanje kroz svjetlost. ţeli da mu se vidi svako njegovo dobro djelo i da mu se prizna. utapanje čovjeka u tkivo istinitosti.65 - . što se pojavi ili kasnije bude. otkrivanje. (muhdes).zamišljeno. ali mu iz objektivnih razloga. nestajanje ličnosti u opstojanju Istinitog. Najviši stepen je vilājet (prvi stepen do Imama-kutba). a u stvarnosti nije takav. vudţūd-i nurāni . mulhime. gledanje srcem i posmatranje dokaza.sjaj nūra. Onaj koji nekoga oponaša. mukarrebīn. usluge) uobraţava. iskreni i uvjeren. eho istinitog govora. 2. svojstva Bića jednosti. tajne tarikata. mukāšefe. skupina ljudi posve bliskih Bogu. osoba koja sve svoje hizmete (sluţbe. muhlis i muvehhid. muktedija. tajnost imena.fizička egzistencija. stanje derviša trećeg stupnja tarikatskog . muhikk. a najniţi stepen je sačinjen od ljudi koji su tevbu učinili. muhdis. početnik. još nije pristupila. član tarikata.

napredovanja, nadahnuti, nefs-i mulhime; mulk, vidljivi svijet, svijet materije (ālem-i mulk); mu'min-billāh, osvjedočeni pravovjernik, koji vjeruje i čvrsto zna da je Allah dţ.š. jedan i da je Muhammed a.s. Njegov rob i Poslanik; mumkinul-vudžūd, mogućnost ali ne i nuţnost nekog egzistiranja, akcident; munādžāt, razgovor s Allahom dţ.š. religiozna pjesma posvećena Bogu, obično 1; pjesma u Divanu; Obraćanje Bogu dţ.š. mundžā, postići spas od nesreće; munkir, koji poriče i niječe, koji ne priznaje Istinu i ne vjeruje, koji niječe tarikat; muntehī, pripadnik tarikata u završnom stupnju, derviš četvrtog stupnja tarikatskog napredovanja, nefs-i mutmeinne, smirena, muntesib, član ili pripadnik - duhovno dijete tarikata (muhibb i murid); murād, stizanje cilju, ostvarenje ţelje, podvrgavanje svoje volje Allahovoj, pribliţavanje tj; spoznaja Rabba; murāiluk, dvoličnost, licemjernost, osoba koja se izdaje za iskreno poboţna čovjeka, a u stvari nije iskreno poboţan; murākaba, osjet i saznanje srca koliko je blizu Allahu dţ.š. Postoje tri stepena murākabe: 1; na svakom mjestu i u svako doba derviš zna da je Allah prisutan, 2; derviš sve zaboravi u spoznaji Allaha dţ.š. Postojao svijet ili ne, njemu je svejedno, 3; derviš ništa ne čini svojom voljom, okrenut je samo Allahu i čeka naredbe; Ništa ne traţi, - 66 -

samo očekuje; Murakāba je visokoumna, srčana i duhovna stvar u kojoj derviš gleda u slike koje mu Allah dţ.š. pokazuje; murākabe-i ef'āl, promatranje djela; murākabe-i ehadijjet, promatranje Jednoće; murākabe-i kelām, promatranje govora; murākabe-i meijjet, promatranje zajedništva; murākabe-i vudžūd, promatranje postojanja; murākabe, povezivanje čovjeka sa Stvoriteljem u svim stvarima; murīd, koji se spasio od svojih ţelja, obveznik tarikata i svog šejha, ogoljen od svoje volje (predan Boţjim propisima), pripadnik tarikata sa zakletvom; murīd-i muhakkak, istinski (stvarni) murid; murīd-i sādik, istinski, iskreni murid; murīdove merdevine, stepenice,muršid, šejh, upućivač, voĎa, koji uvodi čovjeka u tesavvufske tajne, pokazivač pravog puta, šejh sa diplomom; Muršid treba da ima dvanaest svojstava, a to su: dva Boţja, pokrivanje mana i opraštanje (Settār i Gaffār), dva Poslanikova - milosrĎe i drugarstvo, dva Ebu Bekrova - istinoljubivost i iskrenost, dva Omerova - striktna pravičnost u primjeni zapovjedi i zabrana dva Osmanova - darežljivost i stid, i dva Alijina znanje i junaštvo (Abdul Kādir Gejlāni); muršid-i mukemmel, usavršeni poslušnik, učeni (stručnjak, specijalista); musāade, dozvoljeno; - 67 -

musāmere, govor koji osjete znalci, ārifi, govor Istinitog sa znalcima iz svijeta nepoznatog, tajnog; musebbibul-esbāb, pokretač svih uzroka, Allah dţ.š. musemmā, što označava, znači ime; mushaf-i nātik, "Mushaf koji govori" je čovjek ispunjen ljubavlju prema Allahu dţ.š. mustafijjīn, izabrani; mustekim, na pravom putu; mušāheda, jasno nešto očima vidjeti, vidjeti svijet elHakka, posmatrati i doţivljavati, osvjedočenje i doţivljavanje Istinitog svijeta Allaha dţ.š. muškiletul-iblīs, zamršenost iblisa, ima ih koji kaţu da je iblis bio učitelj meleka (To je neistina; Zar moţe neposlušnik biti učitelj melekima?!) Starješina meleka je Dţebrāil; On je prvi učinio, sedţdu Ademu a.s. mutālāt, upute Istinitog onima koji spoznaju Boga povodom njihovih pitanja koja se odnose na zbivanja u svijetu (svemiru); mutesavvif, tesavvufski učenjak, upućen i vješt čovjek u tesav, vufskom učenju; mutlak-i guzellik, izvorna ljepota, apsolutna ljepota; mutmeinne, smirenost; mutmeinnul-vudžūd, sigurnost postojanja egzistencije, tj; potpuno postojanje; mutrib, koji doziva; muttekije, ljudi koji su odbacili niske pobude i okitili se lijepim osobinama, pa su dobili otkrovenja; Oni su - 68 -

oni koji su uvjereni. pa im je Allah dao stanje kao da im se On pojavio. uronioci u Jednoću Boţju. .prethodno dobro činili. muvehhidīn.69 - .

nāt. boţanska pojavnost. dahovi. otkucaji srca. jer srce ne spava i ne umire i ono je zauzeto Rabbom u snu i na javi. namāz tarikata. pohvala u poeziji pohvalna pjesma posvećena Muhammedu a. (nāt-i šerif).nefs. namāz poslanikā i evlija. nefes. stalni namaz. kao što klanjaju u svojim kućama". znanje nastalo slušanjem drugih. pojava svojstva u djelu. to je namaz bez prisutnosti srca. davanje snage srcu. pojava Boţijeg imena "Milostivi". nāsūt. nedžv. nefhā-i rāh. udahnjivanje duše u tijelo.70 - . nāz. nefs. hvaljenje.N nāhiden. zauzeti su Allahom i razgovorom s Njim ţivotom srca. nefesur-rahmān.kaburima. skrivanje neprilika od drugih ljudi. iščezavanje. prenošenje. nefesur-rahmānijj. nāl ve zār. prirodnost. nestajanje. (hadis) tj. nefh.s. traţenje dragog. Milostivi dahovi. ljudska dimenzija čovjeka. traţiti što voliš. to je namaz srca. skup prohtjeva kroz . nakl. "Poslanici i evlije klanjaju u svojim grobovima . namāz-i nākis (nepotpun namaz). v: tarikatski namaz.

prvi stepen duhovnog uzdizanja. razum. nefs-i mutmeinne (smirena duša) nefs-i rādijje (duša koja je zadovoljna). a duh (Rūh) je bit u čovjeku. duša s kojom je Bog zadovoljan. dţem`ul-dţem`. nadahnuta duša. nefs-i mutmeinne. duša sklona zlu. Sedmi stupanj duhovnog uzdizanja. duša koja sama sebe kori. tevhīdus-sifat.Svaka će duša okusiti smrt. (usavršena čista duša). Šesti stepen duhovnog uzdizanja. nefs-i mulhimme. nefs-i emmāre. smirena duša. Osjetiti postojanje Boga iza vlastitog nestanka. Vidjeti postojanje i Boga i sebe zajedno. a spoznaje vidljivog mogu se ostvariti i preko osjetila. Spoznaje nevidljivog idu preko srca. Treći stupanj duhovnog uzdizanja. Nefs se po tesavvufu dijeli na sedam stupnjeva: nefs-i emmare (duša sklona zlu). što se vidi iz kur'anskog ajeta: Kullu nefsin zāikatul-mevt .71 - . tevhiduz-Zāt. nefs-i kāmile (sāfije). usavršena. Četvrti stupanj . svijest). čista duša. nefs-i merdijje. usavršava). Drugi stupanj duhovnog uzdizanja. nefs-i levvāme. nefs-i levvāme (duša koja sebe kori). Nestajanje ljudskih atributa u Boţjim atributima. Duša je pojava biti pred umnom spoznajom. ehadijjetul dţem'. nefs-i mulhime (od Allaha nadahnuta duša koja se čisti. nestajanje ljudskog bića (ličnosti) u Boţijem biću. Pored prohtjeva nefs ponekad znači i dušu. U oba slučaja prisutan je i akl (intelekt. nefs-i merdijje (duša sa kojom je Allah zadovoljan) i nefs-i kāmile (sāfije). Nestajanje ljudskog djelovanja u Boţjem djelu.koje teče ţivot.

odvajanja i pribliţavanja. (en) nudžebā. praznik.72 - . nisbe. nikāhāt-i hamse. (en) nukabā. lijepih imena. Upijanje Boţanskog djelovanja u svijetu formi. svjeţina. ljepota. duša koja govori. cjelokupno znanje. vrsta (grupa) evlija. obaveza stupiti u tarikat. duhovnost. jasnost. nūr.š.duhovnog uzdizanja.š. To je slično Allahovom dţ. zadovoljna duša. osjećaj. svjetlost. spajanje. duševnost. vjenčanje. nesīm-i sahargān. nefs-i rādijje. hadretul-dţem`. najveće dospjeće (vuslet). evlije. govor. stupanj razlučivanja. nevkes. pojava aška. glavni odnos. nefs-i nātika. usmjeravanju prema onom što je stvorio. uobličio i na što djeluje. bistrina. Kur'anski ajet da je . dar i trajna pomoć od Boga. svadba. Osjetiti postojanje Boga prije sopstvenog. jedno od Allahovih dţ. pet vjenčanja. sluge drugog stupnja tarikatskog napredovanja. stupanj razlučivanja. ravna tačka. boţanstvena pojava. v: intisāb. nun. nikāh (upijanje). nesīm. niseb-i aslijje. nevrōz. nukta-i besita. osnovna veza sa Bićem. Osjetiti postojanje sebe prije Boga. Neosvjetljena strana Prve odreĎenosti-Teajjun-i evvel (naličje). Peti stupanj duhovnog uzdizanja.

Muhammedovo svjetlo. nūr-i Muhammed (nūrun . nūru-nūr. Svjetlo nad svjetlima. nūrul-envār. Muhammedova riječ.Muhammedijjun). najveći primjerak. . Muhammed a. stvorio. Pojava znakova i ljepote u srcu Bogu bliskih ljudi.s.Allah dz.š.73 - . jedan od naziva za nūr-i Muhammedi.š. nusha-i eazam. mir nebesa i Zemlje. Uzvišeni Bog. Muhammedova istina tj. čovjek. prvu Mo je Allah dţ.

srce. meallāh -dţem`ul-dţem` i 5. tajna. strast i nefs. voĎa jednog derviškog reda. mjesto ili velikodostojnik oko kog se skupljaju duše. stvarni āšik). billāh-dţem`. putovanja. post tarikata. voda. najmanji metalni novac. (putovanje u jednoću bića) 4. šejh. duša. tevhid-i sifāt.P pādiš-i ruhnišin. vatra. pīr. jeftina stvar. pākibāz. (putovanje za spoznajom Allaha dţ. v: kāmil. iskreno okrenut Bogu (iskreni. skriveno. zemlja. sačuvati sve svoje djelove od harama. jednost svojstava i jednost bića (tevhid-i ef`āl. `anillāh ehadijjetul dţem' (jednoća skupa) .š. Ima 12 pirova. starješina. tajanstveno. 2. zabrana i pokuĎenih stvari. pet tmina. plavi nūr (ezrek). duhovni voda muslimana. svjetlo vezano za derviše prvog stupnja tarikatskog napredovanja. pet latifā. ilallāh (prema Allahu) jednost djelovanja. tevhid-i zāt). fillāh-hadretul-dţem`. mala.74 - . "Postač ima dva veselja: veselje kod iftara i veselje kod ulaska u dţennet i susret sa Allahom dţ. pula.) 3. ima ih pet: 1. osnivač derviškog usulskog reda.š.

kabur. ples u zikru stojeći (semā zikr). rein. resm. pojavljivanje neţeljnog. ţelja sirra za Istinom (el-Hakk). pokazivač puta. srčana spona sa Allahom dţ. vodič u tarikatu. rehber. ţelja duše za nagradom. raks. rejhān. nada.75 - . oplemenjivanjem dostiči stanje blaţenosti. duša zadovoljna. posebno kretanje. .š. uzdizanje iznad svijeta ljudi svijetu duša. redžā. osoba koja ima usmenu dozvolu (izun) za obavljanje zajedničkog zikra. presuda istinske ljubavi u molitvama i zabranama umišljenosti u odanosti Bogu. zastor u srcu koji se moţe dići samo čvrstim vjerovanjem. ţelja srca za Istinom (hakikat). rehber-i zākir-baša. renđ. rems.R rābita. kaburska zemlja. rehbe. rādijje. prapostojanju. karakteristika koja se pokazuje u sadašnjosti i budućnosti prema onom što je suĎeno u (ezelu). potreba srca da postiţe što voli. reften. ragbet. veza sa šejhom. veza izmeĎu derviša i šejha. stanje derviša petog stupnja tarikatskog napredovanja. osoba preko koje se pristupa šejhu i derviškim obredima. uzdignuće.

ljudi istine. privola. ridā. poslanica. (rūh-i 'azam) pojava blizine Boţjeg Bića u čovječijoj duši. pripadnost duhovnosti. rubūbijjet. nematerijalni. racionalna duša. bit u čovjeku. to je svjetlo sa sunca na nebu. zastor. uvijek i svugdje. slično suncu i prozorima. Allahov rūh je opći (apsolutan). raspoloţenje koje dolazi iz nevidljivog svijeta. naziv za kraća ili duţa djela. koji zastupaju istine. Ovaj svijet dahom toga rūha našao je ţivot. rūh. rijāda. reţim i ponašanje. risāla. Allahovi ljudi. roze. samoodricanje u poboljšanju odgoja. privoliti se Allahovoj odredbi pa bilo to dobro ili zlo. . (dijeta).76 - . koji zastupaju Istinu. presjecanje veza. Allahova dţ. evlije.š. ridžāl-i hakīkat. duh. rijādāt. osebujna pojava u srcu. rūh i nefs. visoki svijet duha i niski svijet duše. Kad se rodi sunce ono ulazi na svaki prozor. U odnosu na čovjeka je relativan. povratak iz svijeta duša u svijet ljudi. bol ili patnja. u islamskoj knjiţevnosti. ljudi su postali ţivi. najveće unutarnje raspoloţenje. rin. pa tako i u tesavvufskoj knjiţevnosti. zadovoljstvo. duhovni. ridžālullāh. murid koji usmjeri svoje gledanje prema Istinitom. rudž`at. osobina koja govori da je On apsolutni Gospodar. revh-i 'azam.revh. ruhāni. rindī.

plemeniti Boţanski dio duše. nematerijalna.77 - . ruhba. dolazi do izraţaja nakon što se upamte refleksi osjetilne pameti. neka mu je rūh zadovoljan i rasvjetljen. duhovno stanje dobrih. specijalna. duhovno-svetačka pamet. . duhovnost. U početku ona je zaostala. Pojava Boţije prisutnosti na licima znalaca. ona dolazi kao svjetlo iz nevidljivog svijeta. traţenje naklonosti od evlija. ţivotinjski duh. kad se spomene ime islamskih duhovnih velikana. rūh-i kudsī. rūh-i akl. kojim se shvaća i kad se ne vidi i ne osjeća. rūh-i šād olsun. duh mašte. rūh-i fikr. finesa duše. a kasnije ona se razvija.ruhānijjet. rūh-i hajvāni. Duh razuma kojim se shvaća a da se i ne vidi i ne osjeti nekim drugim osjetilom. a drugo snaga rada i primjene znanja. rūh-i insānī. kršenja znanja i strah od realizacije onog što je već presuĎeno. veza duše sa višim svijetom gdje pamet ostaje zapanjena. Ovo je viši stepen pameti. Izgovara se kao zahvala sa poštovanjem. pamet stečena dubljim razmišljanjem i zapaţanjem. strah od ostvarivanja obećanog upozorenja. Ova pamet ima dva krila: jedno krilo je snaga znanja. um i razum. ono što se iz nutrine srca čovjekovog pojavljuje i prolazi kroz ovo tijelo. misaona pamet. rūh-i ilāhi. skriveni strah od preokretanja. rūh-i hajāli. intuitivno. ljudski duh. darovana od Boga evlijama i drugim duhovnim velikanima.

rūhul-ervāh. ruhsa. dopušteno.rūh-i ulvī i rūh-i suflī. duša nad dušama. viĎenje svojstava i viĎenje djelovanja. predočenje oku ili gledanje okom ovosvjetskih ili onosvjetskih stvari. a ako je visoki (ulvī) zove se rūh.78 - . ako je rūh niski (suflī) zove se nefs. ViĎenja sebe. jedan od naziva za rūh-i Muhammed. ru'je. što se vidi (okom) a ne srcem. .

saīk.S sāba. bistrina. podnošljivost. boţanske pojave. sābikin. sāhibur-re'j. kutb. safar. koji su pretekli. a i sam je sahiburre'j. čistoća srca. strpljenje. postojanost svojstava ruhanijjeta pod djelovanjima Boţanstva. potpuno utapanje u kojem se pokazuje Boţanstvenost. pojava boţanske snage. šejh).š. u trenutku zikra. Imami Ebu Hanife je veliki pobornik re'ja. učitelj. To je velikan kome treba biti pokoran i poslušan. izlazak čovjeka na obalu iz mora osame da zove i priziva na put spoznaje Istinitog. pogled bez strasti. čist i bistar pogled dohrih Ijudi koji dareţljivošću napajaju srca. strpljivost. saīd.š. podnositi nevolje i muke u ţivotu u ime Allaha dţ. potpuna razumnost nekog doţivljaja kao dara. koji napija (vaiz. sāfun-nazar. sākī. Vraćanje (čovječije) svijesti poslije odsutnosti jakim faktorom koji djeluje na srce. Jedno od Allahovih imena. onaj ko ima moć rasuĎivanja i vida iznad ostalih ili čovjek koji je sposoban da zdravo misli. . sāfd. sabur. sāhil-i bešerijje. čistoča.79 - . srce koje je usmjereno Allahu dţ. Bistrina. sahv.

ālem-i ledun. sebeb-i zendž. sar-bān. salāt. sālik. sefer-i evvel. el-Hakku. seb'a-i enfus. trajnije putovanje.sākū. i Adem je mazhar-i Zāt. put (hod) od srca prema Istini. opča savršenost. Na ovaj put kreće srce koje je gluho i slijepo pa ne čuje i ne vidi elHakka. sebz.80 - . sastoji se iz di zanja zastora mnoštva sa Jednoće Bića. kada je uzvišeni Allah iz ništavila ('adem) stvorio postojanje. sedžāde. zelenilo.seyr . namjera sedţde Ādemu je sedţda Rabbu. sreća. sebze. sastav svijeta. sefer. kretanje ka skrivenom svjetlucanju. sālikūn. Postoje četiri puta (sefera). izostaviti zapovjedi. Na njemu se odraţava Biće Allahovo sa sifatima. sefeh. prvo se pokazao sjaj svjetla ehadijjeta .nūr-i Muhammed . zov iz ezela (prapostojanja). kršiti zapovjedi. onaj koji je pretekao druge u bliskosti Bogu (mukarreb). sedžda Ādemu. mjesto osvjedočenja i dospiječa istinitosti iz Istine. pjevanje kod pojave Istine (dţezba). seāde. sedam nefsova. Putovanje. Svijet ima vanjštinu i nutrinu. Naziv jednog od mekäma. svijet. mn. praiskonska. voditelj na putu Istini. stupnjeva tarikata. muršid.To je put prema Bogu .Muhammedovo svjetlo. vrelo spoznaje. pribliţavanje srca el-Hakku zikrom. prvi put. Sefer označava duţe. mjesto obavljanja sedţde.

sefer-i sānī. val. To je seyr fillh. To je hod Allahu. To je stepen vilājeta (evlije). selāsetul-hukūk. Iz konačišta nefsa dostizanje ufuk-i mubin posljednji stupanj srca. sekr-i ruhāni. do stepena ufuk-i e'ala. Opijenost od nekih doţivljaja.ilallāh. što znači trajnost poslije utapanja. nestati preko pojave koja dode. funkcija muršida. četvrto putovanje. ono što se ne ţeli i neće. snaţno stanje srca. otkucaj. treći put. semā'. upijanje Boţjih sifata i gledanje u ostvarenje značenja Boţjih imena. To je prihvatanje. preći veze i sprege i uspeti se do stepena `ajnul-dţem'. stupanj bekā ba'del fenā. duhovna opijenost slatkoćom. Hod za muršidom. sekreš. dio zikra sa posebnim kretanjima koji dočarava kosmički sklad. To su duhovni uţici u kojim čovjek još uvijek zna za sebe. izgubiti se. Dizanje zastora Jednoće (ukazivanje) sa pojavom mnoštva. drugo putovanje. jednobojnost. odsutnost koja nastaje djelovanjem nekog faktora na srce. do značenja Jedan. sefer-i sālis. To je posmatranje Istine Boga sredstvima Istine. . sejl. Traje od prapočetka do susreta s tarikatom. osjećaj koji nastaje kad nadolazi smirenje. ili hadret-i ehadijjet. sehk. sekīne. (zikr). tj. sefer-i rābi`. bjelina. Spustiti se od el-Hakka meĎu halk svijet. drugi korak. sekr.81 - . Otići od sebe tj. posebni stojeći (kijām) zikr. stvorenog i duša. tri pitanja: Boţje. sefīdī. što je završetak značenja Vāhid.

ovim riječima se obavještava. settārul-ujāb. zapreka utapanju za sufija. sebi i onima iza sebe da je Allah čuo ("Čuo Allah onoga ko Ga hvali"). seyr billāh. v: putovanja. idenje od Allaha (sa zadatkom). setr. znanje stečeno nakon razmišljanja. idenje sa spoznajom Allaha.nefs-i merdijje. On je postao podoban i sposoban. sevādul-vedžh fid-dārejn. usavršen da djeluje meĎu ljudima kao muršid (vodič) i ukazuje im na pravi put. semi`allāhu li men hamideh.š. koji pokriva mahane (nedostatke). tajne iščeznuća.karakterističan za Mevlevije. Srce je toliko čisto da sluţi kao ogledalo na kojem se pokazuju refleksi i odbljesci slika iz duhovnog ţivota.82 - . zastor. daje znak.fakr-i hakīkī. spoznaja koja upućuje na neki tekst. pokrivač. serāir-i fenā. Jedan od naziva šestog stepena tarikatskog napredovanja . serv. Kad je čovjek spoznao Boga i kroz tu spoznaju pribliţio se Bogu. putovanje ka Jednoći postojanja Bića. seyr 'alallāh.nefs-i . Putovanje vezano za treći stupanj tarikatskog napredovanja. Allah dţ. sermest (sarhoš). potpuno utapanje vanjštinom i nutrinom i u dunjalučkin i u ahiretskim pitanjima i predavanje Stvoritelju . To je ujedno i manifestacija blizine Bogu. pojava veselog osjećaja opijenosti kojeg čovjek dobije ispijanjem pića znanja i zikra. senseme. Jedan od naziva za drugi mekam tarikatskog napredovanja . on sada i u mnoštvu vidi Jednost. seyr anillāh.

a kiti se samo lijepim svojstvima i postaje istinski dobar. On počinje u srcu osjećati ljubav preme Bogu i spoznaje da je on samo sitni atom u odnosu na postojanje Apsolutnog Gospodara. u (spoznaji) Boga. Kroz utapanje i nestajanje u Boţjem postojanju srce postaje čisto i čovjek odbacuje negativna svojstva.š.83 - . Jedan od naziva za četvrti stepen tarikatskog napredovanja . siddkūn. . Čovječije postojanje se utapa i nestaje ga u Boţijem postojanju.duše sklone zlu. U srcu osjeća nit koja ga povezuje s Bogom.smirena duša. U svemu što ga okruţuje čovjek zapaţa i osjeća prisutnost Boga i Jednost Boţju. ulazi u kosmos s većim spoznajama o Bogu i osjeća se bliţe Bogu.levvame (duša koja sebe kori). idenje sa Allahom. seyr meallāh. hod (idenje) u tarikatu. nefs-i rādijje-duša koja je zadovoljna. Čovjek kao da se budi iz sna. v: berk. utapa se i nestaje uvječnom postojanju Boga. istiniti. ponašanje. To je individualno nestajanje u apsolutnom postojanju. Put do spoznaje Boga. Stvoritelja Allaha dţ. Pod djelovanjem lijepih Boţjih imena čovjek posmatra svijet i prosuĎuje. idenje u Jednoću postojanja Bića. Jedan od naziva za prvi stupanj tarikatskog napredovanja nefs-i emmāre . seyr fillāh.nefs-i mutmeinne . sidra. Put sa (spoznajom) Boga. svjesno i zadovoljno. Jedan od naziva za peti stupanj tarikatskog napredovanja. seyr ilallāh. idenje ka Allahu. mjesto na sedmom katu nebesa. iskreni. te ţeli i traţi da se pribliţi Bogu i da spozna Boga. seyr-i sulūk. utonulosti i neznanja.

mjesto iznad sedmog kata nebesa. U ovom se lancu kaţe da je Allah dţ. svojstva vezana za Boţju moć. atribut. osobina. vrsta cjenjenog drveta na sedmom katu nebesa.š. lanac stvaranja. svojstvo. lanac po kome se prenosi tarikatsko znanje u neprekidnom redosljedu od Allahovog poslanka Muhammeda a. svojstva uzvišenosti.š. biti milostiv. odbojnost.84 - . veličinu i uzvišenost. sifat. silsile-i tekvīn. Iz djelića ovog nūr-i Muhammeda odvojen je jedan dio za stvaranje ostalog svijeta. ali istovremeno moţe djelovati i svojom srdţbom i strogošću. sifāt-i džemālijje. Allah je stvorio nebesa i zemlju (en-Nūr. sifāt-i zātijje. privlačnost. djelovanje. 35). svojsta vezana za Boţju dobrotu i ljepotu. svojstva vezana za Allahovo dţ. . iz čega je časni Poslanik a.s. strast itd.sidre-i tūbā. sidretul-muntehā. pa sve do šejha (muršida) našeg vremena. moralni kvalitet. sifāt-i fi'lijje. Iz ovog nūra je odvojen jedan dio nūra koji se naziva nūr-i Muhammed. sifāt-i dželālijje. stvorio nūr od kojeg je dalje postalo sve ostalo. svojstva koja pripadaju samo Boţjem Biću i drugom su nepripisiva. silsila (šedžera). sinā-i seb'a. On moţe biti zadovoljan radi nečeg što je Njegov rob učinio. To je mjesto odakle meleki uzimaju vijesti i nose ih na Zemlju radi izvršenja U tarikatu se uzima kao izraz za visok stepen.s. stvoren. sedam snaga.

summe denā. tajna tajne.85 - . sirrus-sirr. subh.š. ahfā najskrivenije. tajanstvenost. v: sūfija. spoznaja koja je preciznija od izraţavanja. mjesto gdje se pojavljuje tajna.skriveno. to je onaj čije je srce čisto od spletke i smutnje i kod koga je jednako zlato i otpaci. hafijj . sūfī. traţenje Istine. pripadnik tesavvufskog učenja. car istinskih poznavalaca. vaţna stvar. sirr . u najvećoj tajnosti i dubini svoga srca sakriti svoja saznanja.srce. osoba koja slijedi tesavvuf. sumsume. svijeta. sirr-i Kur'ān. Nutrina tajne.tajna. tajna. (sofī). tajna Muhammeda. rh duh.priroda. tajno. zatim se prikučio. tajna Kur'ana. skrivenost u neobjašnjivosti bitaka. sirr-i kader. . (en-Nedţm: 8). vladar istinskih poznavalaca el-Hakka. prvak. sūfija. stupnjevi nefsa. v. fenā-i ef`āl (nestajanje u djelu). pojava boţanskog svojstva. suāl. fenā-i zāt (nestajanje u biću). sultānul-ārifīn. drugarski razgovor. drugovanje. sirr-i Muhammed. tajna Jednoće. Što zna samo Bog o čovjeku. seyr-i sulūk. hakikata.sirr. fenā-i sifāt (nestajanje u osobinama). sulūk. tajnost (odreĎivanja) sudbine. znači put Allahu. kalb . koja su se čovjeku pomoću Boţjeg znanja otkrila. posmatranje Allahovog dţ. sirr-i ehadijjet. tajno saznanje dobrih ljudi. sohbet. to su: tabiat . nefs .duša. zora. skriveno u tajnu koja pripada samo Bogu.

noć sjedinjenja. šākile. noću.86 - . šath. otkrivanje tajni s nepoznatim načinima govora. insān-i kāmil.š. v: silsila. tmina strasti u dunjaluku. vjerovati i očitovati. vrijeme noći. šeb-i kadr. riječi i izreke izrečene u stanju ljubavne zanesenosti prema el-Hakku. niz duhovnih učitelja. stablo porodično. Gledanje u Istinu sa svojstvima Boţije ljepote i raspoloţenjima iz Boţije ljepote. šeb-i jilda. nahoĎenje naklonost. . noć novog ţivota. Prenesenost u razumijevanju nekih skrivenih značenja. noć moći Allahove. vidjeti. šedžeretul-kaderijje. susret s Boţjim svjetlom. Njegov Poslanik. onaj koji je vidio i osvjedočio se srcem u pojavi Istine. šebanga. šeher. šehve. kaderijsko stablo. šatāhijjāt. stići u visoku sferu pojave svjetla. šeb-i arūs. način. strast. šedžera. Izgledaju da stoje u kontradikciji sa jasnim slovom Kur'ana. šehādet. opće postojanje. šeb-i tarīk.Š šāhid. preselenje na Ahiret i povratak Allahu dţ. nevjestina noć. svjedok.s.osvjedočenje u Allahovo postojanje i činjenicu da je Muhammed a. gazel koji je sastavio Mevlānā Dţelāluddin Rūmi o smrti.

pozvani šejh. . i kako se one liječe. bistrim i razboritim je to dovoljno. šejh zāde.šejh. šejh-i terekki. šejh po vanjštini. sljedbenik koji preuzima iršad. starješina tekije. istinski šejh. šej'ijjetus-subūt. ovaj šejh treba da primi i vodi derviša (murīda). šejh-i ilm. i koji zna kontrolisati napredovanje i stanje čovjekova nefsa (duše) i bolesti nefsa." U tarikatu je to onaj koji vodi zikr i prima tarikat. Insān-i kāmil je naziv za derviša petog stepena. umjesto njega razboritom čovjeku mogu posluţiti knjige. zastupnik Muhammedov a. U duhovnom smislu dostojan šejhov nasljednik . šejh-i me'zūn. sluţbeni šejh. savršen šejh. on govori i vodi. šejh-i terbijje. starješina jednog derviškog reda. na koga se obraća. nešto utvrĎeno. šejh tekije. koji je upotpunio tarikatsko napredovanje. šejh-i merāsim. šejhul-kāmil. šejh koji odgaja. a muršid-i kāmil za derviša šestog stepena koji čini iršad. da je moćan da izliječi čovjeka. šejh koji unapreduje. prosvjetitelj koji se bavi prosvjećivanjem i naučavanjem derviša propisima i tesavvufskom učenju u tekiji ili na nekom drugom mjestu. v: muršid.halifa. koji je u stanju podučiti i izvesti čovjeka kroz šeriat i tarikat i dovesti ga do savršenstva. šejh-i merdžu`. potpuni. prvak koji podučava. šejh-i muhakkak.s. uzdiţe.87 - . ovlašteni šejh. šejhov sin. Kašāni kaţe: "Šejh u jednom narodu je onaj čovjek koji je savršen i poznaje šeriat i hakikat (stvarnost).

Boţiji zakon. voda. sedam nebesa.88 - . tijelo. neizbjeţna nesreća. šem. šuhūd ve zuhūr. tj. priroda. šīve. šekk-i kalb. neminovna. Boţije svjetlo. propisi islamskog ţivljenja. časti. šuhūd-i tevhid-i ef'āl. šūhī. osvjedočenje. Kur'an a. knjiga lijekova u kojoj za svaku bolest ima lijeka. očišćeno za Istinu. osvjedočenje u jednost djela prvog stupnja. stanje derviša u najneposrednijoj spoznaji kada se dizanjem zastora dvojnosti ukazuje istinitost (hakīkat).š. očitost i pozornost (osvjedočenje i pojavnost). nešto postojeće. šurb. piće. nūrom. lik. razrezano. srce otvoreno. vatra. šeriatski krug stvaranja. Vidjeti Istinu Istinom. šekāvet. uţitak u . šerr. arš. Znanje stečeno gledanjem isključivo srca. šuhūd. biljni svijet. ţivotu i imetku. opijanje spoznajama. vrsta dţezbe. ţivotinjski svijet. rude i anorganski svijet. duhovni svijet. zemlja. minerali. Allahov dţ. zrak. zakon objavljen cjelokupnom čovječanstvu. kurs. Boţja ljubav. šerāb. način. zlo. istinski. Muhammedov nūr. ruţan posao. u kome su sadrţane upute i zabrane i zove se šeriat-i Muhammedijja. pojava naročitih osjećanja u ljubavi prema Bogu. bitak. šerīat. sposobno da primi Istinu.šej'ijjetul-vudžūd. pameti.š.š. Briga o vjeri. slast u pokoravanju Allahu dţ. za svako pitanje ima odgovor.

Slast ima početak.postignutom daru. sredinu i kraj.89 - . To je sve kao napitak slasti i zadovoljstva. . rahatluk.

tahāret. tajj-i zemān. tadii:.90 - . taklīd-i hāl. ako radi halāl a čuva se harāma. zbijanje prostora. stupanj spoznaje. suprotno od habis . priroda postojanja. tajj-i mekān.ruţno.T tabīatul-vudžūd. oponašanje po uzoru na velikana. tajjib. lijepo. talkīn. striktno i doslovno oponašanje velikih ljudi. stupanje u tarikat. pojava oblaka. tābistān. takvā. pojava svojstava Boţjih. tabīb-i ruhāni. 3. 2. (šejh-i ārif) koji je sposoban da upučuje (iršad) i usavršava čovjeka. čistoča. v: merātib-i tahāret. zbijanje vremena. oponašanje stanja. Takvā ili takvaluk prema tumačenju Abdul Kādir Gejlānije moţe biti u tri pravca: 1. tāk ebrū. kruna. taklīd. ali se čuva harāma. ako čovjek ne radi halāl. tahātum. duhovni liječnik. kapa koju šejh dobija sa statusom šejha. tāb-i zulf. bogobojaznost. znak Istine u srcu. ako se uz to čuva i loših misli. pojava poteškoća zbog propusta.upućivanje u pojedinosti . tekst i tok zakletve. znalac Istine. upoznavanje murida prilikom polaganja bej'ata sa najvaţnijim stvarima vjere . Svojstva i obdarenost evlija da oni dostigavši visok stupanj mogu ići kroz vrijeme i prostor.

usmjeravanje duše u svemir. srednji namaz. tarikat-i āli. Idejni sistem načina ţivota zasnovan na šeriatu kako ga je shvatio i primjenjivao neki vjerski velikan. Postoji dvanaest glavnih tarikatskih redova. 2. tarīku ehl-i nazar. 3. Tarikat je plan i program te metod i reim nekog sufijskog reda. namaz srca. čišćenje srca. usavršavanje i moralno odgajanje. To je razum i logika. nestajanje duše u svemoći Boţjoj. idejno-praktična metodologija tesavvufa. tarīkat. a put sufija je ugodna očiglednost. uzvišeni putevi. tarikatski namaz. pojava svjetla spoznaje u srcu. put teoretičara.91 - . viĎenje. je svjetlo koje se pojavljuje kāmilima. tavr. pojava veselja u srcu kao nagrada. . 5. Oni se u svom cilju ujedinjuju ali se kod primjene. 6. spoznaja sebe. duhovno uzdignuće uz muršidovu pouku. faza. tams. iz Mesnevije). 4. upravljanje dušom u tijelu. potpuno nestajanje ličnosti u svojstvima Istine. svijest o utonuću. odgovori na učenje. tavārik. 7. osvjedočenje kao plod vremena.koje su neophodne za tarikatsko napredovanje. trajnost uţitka Boţije blizine. on vidi znakove Istine. (slijepci i slon. Teoretičar vidi stvoreno kao što spavač vidi slike svoga sna tj. ogledavanje sebe. tasfije-i kalb. tavāl. Takvi vjerski velikani bili su osnivači tarikata (pir). tereb. jedan od naziva za stupanj tarikatskog napredovanja: 1. u izvjesnim propisima razlikuju. a bitnost Istine (el-Hakk).

tavrovi. jasne pojave. čestitanje. zov tajnovitom bez primjedbe i sumnje. teberruk. tedānī. pojava Istine. . mi`radţ posebno bliskih robova. tefekkur. pojave postojanja. objašnjenja. viĎenje osmijeha. spremnost. tedžessud. da duhovno biće ili pojam privremeno dobije tijelo. silazak mukarrebina. moţe se odnositi na silazak istine kod njih (kao što kvočka pokriva svoje piliće). pojaviti se. pojaviti se. teb'. ono što je u Boţjem znanju označeno za svaku pojedinu osobu. otjelovljenje.92 - . tedellī. pokazati se. ispraznost srca od svega drugog osim Boga. teajjunāt. počast. kretanje srca u svijetu tajnovitog. tedžrīd. tebrīk. oličenja u Boţjem stvaranju svijeta. odricanje od onih koji su učinili bilo kakvu nepriliku ehl-i Bejtu. faze. meditacija. tebettul. teberrā. manifestacija. tajno stanje derviša. tedžellil-vudžūdijj. intenzivno razmišljanje. pokazati se svjetlo Boje u srcu sretnika. mukarrebina. tedžellijāt. udostojen biti doţivljajem i pojavom Allahove dobrote. manifestacije kretnji. tedžellī. pojavnost. izmjena osobina. čestitka. tebeddelus-sifāt. odreći se.

stabilnost u mekamu. tefrīka. usmjeravanje svojih snaga prema propisima od Boga (fard). tvrdnja i govor bez dokaza. tekija. razlikovanje dobra od zla. osjećanja i stanja. tehakkuk. telvīn. ustaljenost. televvun. promjena boja tj. pojava stvari ili misli suprotno istini. osnovna institucija tarikata za njegovanje i širenje prosvjete. Duhovno odgajalište. mekam gdje se zaustavlja ljestvica uzdizanja. uzeti ono što dode na srce. varijabilnost stanja. . nauke i kulture. promjena primjene propisa. telbīs. protkane poboţnošču po metodi dotičnog reda. visoki stupanj.š. okretanje od obuzetosti zabranjenim i od slijepog pokoravanja ovom svijetu. tehallī. tekarrub ilallāh. a po potrebi i konačište. tehakkum. prelazi u trenucima nestabilnosti. pokrov.93 - . početak odbacivanja robovanja dunjaluku i izvršavanje obaveze prema Bogu. Tih stanja (stupnjeva) ima sedam temelluk. pribliţavanje Allahu dţ. Prelaţenje iz jednog stanja u drugo.tefrīd. smirenost. stanje simpatizera kod voljenog (muhibba kod mahbūba). odjeću. telekkī. precizno istraţivanje Istine. bogomoIja. tegajjur-i ahkām. temkīn. relativnost. pojava kod čovjeka kad je riječ usklaĎena s djelom. nestalnost pojave boja u vladanju.

ponositosti. tok i razvoj ljubavi. terbijje-i nefs. terk-i naz.govorom. hvaljenje Allaha dţ.srcem. tertīb. tesavvufnāma. hotimično gibanje. dočekivanje presuĎene sudbine sa zadovoljstvom. hvaljenje Allaha dţ. napuštanje onog što te se ne tiče.94 - . Razlikuju se tri načina: kavlī . gledanje na vjeru i ţivot kroz ljubav prema Bogu dţ. teslīm.š. Pokazati da se je na stupnju bez stvarnog postignuća tog stupnja. djelom gdje učestvuju svi organi. tevbe. zbirka propisa mudrosti tesavvufa. tersa. predanost. preodgajanje nefsa putem rada i discipline. razvijanje spoznaje i jačanje uvjerenja da postoji Stvoritelj i da to svjedoči i potvrĎuje sva priroda. kalbī . tevādžud. tesbīh-i fi`lī. prolaz u padovima i mekamima. tevekkul. kada rob ide pravim putem kako je nareĎeno i put prelazi strpljivo bez dosade. imitiranje vedţda. terāne. pokajanje. terk-i mā lā ja'ni. čuvajući se svih zabrana. tesfije-i kalb.djelom. Tvorcu svijeta. i fi`lī . ukazivanje da Allah dţ. tesbīh. nema manjkavosti. redoslijed pojava u svijetu značenja. osjetljiv poloţaj. terekkī. očišćenje srca. obračanje Bogu. pouzdanje da će se stvari koje tište dobro . ukroćivanje prohtjeva.tenzīh.š. ostavljanje korektnosti. tesavvuf.š.š.

svojstva i Bića. tubā. s dva aspekta. treći stupanj tarikatskog napredovanja. prvi stepen tarikatskog napredovanja. i prema osobi. Jednost Bića. tajni izgovor. turre. zastor ljepote.završiti.halāik. dva načina tevhida (sifātijj i zātijj). tevhīd-i sifāt. kojim se čuva kakva tajna. potpora Boţja. (et)turuku ilallāhi ke adedi enfāsil . v: sidre-i tubā. vjerovanje u Allahovu Jednost. drugi stupanj tarikatskog napredovanja. naklonost. znanje o savršenostima. duboko pouzdanje u Allahovu odredbu. tīr-i gamze.š. tevhīd-i mekāmāt. jednost s dvije strane. turk. postojanje i Jednost. stupnjevi jednosti: djela. ujediniti u jedno. tevhīd-i iki vedžh. tevhīd-i efāl. drvo u sedmom katu dţenneta. Poznavanje puta do savršenstva srca. tibb-i ruhāni. velika ljubav prema ehl-i Bejtu. hamajlija. Prema osobinama kao što vide halvetije. tevhīd. biću kao što vide dţilvetije. tilsum. duhovna medicina. tevfīk. znak. tevellā. Vječno od prolaznog odvojiti.95 - . jednost djela. talisman. puteva ka . tevhīd-i zāt. milost. odbijanje djela i ibadeta. jednost svojstava. biti osvjedočen u Allahovo dţ. bolestima i tegobama srca. crteţ i sl. putevi.

96 - .Allahu ima kao dahova ljudskih. . prisutnost svih savršenstava. tūvān-geri.

ulū. ufuk-i mubīn. vrlo uzvišeno. vrlo povjerljivi ljudi. jer njegov cilj nije dobiti nešto. vrhunska pamet. već prikučiti se Allahu dţ. ufuk-i ealā. ućler. Najviši stupanj sufija. v: ibādet Rabbu. ulul-elbāb. uspavali se. smiraj pred Bogom. duhovni učitelj.š. umenā. ummehāt-i kullijje. vāhidijjet i rubūbijjet. To je uvjerenje da veličanje i slavljenje pripada samo Allahu dţ.š. gospodar. krajnji stupanj srca. molitva radi postizanja Boţjeg zadovoljstva. . vrhunac koji moţe doseći krajnji stupanj duše. prvi razum. ubūdijjet. ulul-emr. vrlo velik. stepen veći od ibādeta. tri stupnja: ehadijjet. a druga dvojica bajraktari. učenjaci koji su zalutali. ukāb. usnuli učenjaci. vrhunac koji moţe dostići srce. i da je samo On taj kome to pripada. zapovjednici. vrlo pametno. naredbodavci. matične cjeline od prapočetka do pojavljivanja.U ubūdet. ulemā-i gāfil. uć mertebe.97 - . trojica Allahovih dobrih robova od kojih je jedan kutb. vide stvari spolja i iznutra.

principi. šejh. Hasan Hrkāni i Šāh Behāuddin Nakšibendi. ne iz potrebe. usūl.duhovna snaga. osamiti se. učitelj. čiji ih ruhānijjet . Od grupe uvejsija najpoznatiji su: Šejh Feriduddin Attār. u svojstvima smirenosti pri ljepotama istine. propisi.umm-i kitāb. pravila. uzlet. izbjegavati dodir sa svijetom. bitak postojanja u Boţjem znanju u stvari koja treba.98 - . a u biti (ma'nen) imaju jednog evliju. muršid. Oni. derviška pravila. nego iz običaja. uns billāh. načela. osama. . jedno stanje koje se pojavljuje u tarikatskom napredovanju u vjerničkom srcu kao odraz ljepote istinitosti Boţje. povući se u samoću. smisao postojanja nečega u Boţjem znanju. kad doĎu do savršenstva (kemāl). upućuje i odgaja. matična knjiga sa svim detaljima. u najviše slučajeva. oduševljenje srcem. djelovanje Boje ljepote i veličine na srce. profesor. umūr-i kullijje. uns. oni ljudi koji pojavno (zāhiren) nemaju svog vodiča. sure Fātiha. ustāz. budu vezani za muršida. majka knjiga. ummul-kitāb. uvejsije.

Praiskonska apsolutna egzistencija Jednoće. vakt. vāhidijjet. vākiāt. vakf. smirena duša . vākia. (El-'Alek: 19) doţivljava se na . vādžibul-vudžūd. Jednoća Jedinog. osama. suprotno mnoštvu (kesret). jednoća osvjedočenja. što se pojavi u srcu. Pojava istinitosti Istine preko otkrovljenja (otkrića). jedan jedini. potpuna Jednoća. vahdānijjet. vāki. biće sa svojstvima. ono što mora postojati. doţivljaj. zastoj meĎu stupnjevima tarikatskog napredovanja radi neispunjavanja uslova za viši stupanj. dţennet od zemlje preostale od Adema.V vād-i semsem. jednoća bitka. značenje koje se pojavi u srcu i ostaje u sjećanju. I pribliţi se !. jedini.š. stvarna doţivljavanja i osjećanja. vakterib. vāhid. Obuhvatnost Allaha dţ. vahdetuš-šuhūd. osobina četvrtog stupnja tarikatskog napredovanja.99 - . opća jednoća. nuţno postojanje. vahdet-i mutlak. vahdetul-vudžūd.nefs-i mutmeinne. vjerovanje u Boţju Jednoću. jedinstveni. ljudsko stanje u vremenu koje nije prošlo. vrijeme u kome se sufi nalazi. vahdet. Vāhid.

čišćenjem srca i tarikatskim pravcem. boţanska nadahnuća u spoznaji. (završetak faze kurb-i ferāida . veza sa Allahom dţ. onaj koji je postigao stepen za nutarnja lična dostignuća. do cilja. Poslanikov nasljednik.š. zanesenost oponašanja ili tevādţud. boţanska pomoć.100 - . vedžd. kao što su Boţija pojedinačna nadahnuća. vāridāt-i ilahijje. vanjska čistoća i nutarnja čistoća. zanesenost u ljubavi. gibanje od zadovoljstva. jed. univerzalna duša. potpuno duhovno zadovoljstvo. vāsilīn. varkā.š. a nutarnja čistoća je sa tevbom (pokajanjem). ispunjavanje obaveze. do ostvarenja ţelja. svjetlosti. Prikučenje i stapanje svjetla Allahovoj dţ. vāsitā. Toliki ljubavni zanos kada se gubi vlastito postojanje. vāsil-i mustegrek. u stupnjevima tarikata. vrhunac. vedžd-i taklīd.četvrtom stupnju. utopiti se u boţansku ljubav. arif.obaveznog pribliţavanja). vedžd-i tamm. vāris-i fākir. Sedmi stupanj tarikatskog napredovanja. vāris. pojava u svijesti bez duţeg razmišljanja. koji su dospjeli do vrha. . vefā. da čovjek svoje postojanje skoro izgubi. nasljednici Poslanika u fakirluku. vanjska čistoća sa vodom šeriata u stupnjevima šeriata. a to je Levh-i mahfūz. vāridāt. Onaj koji je dostigao stupanj utonuća. vārid doţivljavanje.

verā. Njima Allah dţ. čuvanje da se ne padne u zabranjeno. je udahnuo u čovjeka svoga duha. nesigurnost. Zapanjenost srca u ljepotama Rabba. duhovno stanje jednog evlije. Srce murida je probuĎeno i ţivo. uzroci povezivanja. (vālih) pretjerani vedţd. te odgovara na zikr ili čini zikr. sumnja. stupanj evlije. tajno. velājet. veled-i kalb (veled-i ma'nevi). ebrār. za naš ovozemaljski ţivot. fantazija. Allah dţ. stub. dobri čovjek koji je stigao blizini el-Hakka. daje znanje iz tajnog svijeta. (Allaha dţ. ve ma remejte iz remejte. vesāil jed. vekīl. evtād. prijateljevanje. zamjenik. zastupnik šejha. dijete srca.š. mn.101 - . sredstvo. te mogu prepoznati nevidljivo. ve nefahtu fīhi min rūhi. veze pomoću kojih se stigne cilju. dijete duše. velī. veleh. tj. ahjār. nākib. Dijele se na: kutb. . sredstvo. vesāit. povišeni vedţd zanešenosti. evtād. ("Udahnuo sam u njega od svog rūha") (El-Isrā 15:29). opunomoćenik. vesīle.vehm. vladanje. Pojam materijalne naravi. I nisi bacio kad si bacio (ElAhzāb: 17) nema drugog izvršioca osim Njega. vesvesa. ebdāl. evlija. spoznaja el-Hakka i Njegovih sifata do granice mogućeg. prvaci. prijatelj Boţji. Svjetlost. veted. š.).š. stubovi. pojam je vezan za nage tijelo kao materiju.

vudžūd-i bahtī. vilājet. Pod Vudţūd-i mutlakom misli se na egzistenciju uzvišene Istine. vudžūd. vuslet. sastanak. osjećaj griţnje savjesti za učinjeno zlo. nego se mijenja sa stepenom napredovanja murida i sa potrebama koje su prouzrokovane njegovim karakternim i drugim osobinama. vudžūd-i medžāzī. kao npr. To je postojanje Boga Jedinog. koja nije ograničena ni sa kakvim posebnim ograničenjima. stizanje. tajni osjećaj u čovjeka. . bilje. i ta sjena daje postojanja preko imena Zāhir. savjest. osjećanje nestajanja u vječnom postojanju. vukūf-i selāse. prijateljstvo s Allahom dţ. hakikat Istinitog. prividno. metaforičko postojanje. prispijeće. vird. čisto postojanje. Prvi stepen do Imama (kutba). srce i Gospodar. Biće jednosti. ima relativno postojanje i ono je u bićima mogućeg.vidždān. vudžūd-i mutlak. ili radost zbog učinjenog dobra. svakodnevni zadatak u obliku zikra koji. apsolutno postojanje.š. preuzima murid prilikom pristupa tarikatu. istinsko postojanje. srčani osjećaj. Postojanje stvarnog i prirodnog. svemir itd. vudžūd-i hakīkī. niti je stalne prirode. Istiniti ima istinsko postojanje i postojanje u Njegovom Biću.102 - . Vird nije isti za sve muride jedne tarikatske grupe. voda. Nasuprot tome je vudţūd-i mukajjed. a ovo relativno postojanje je kao sjena koja se proteţe (prostire) na svo ostalo postojanje. koji ima svoje granice. čovjek. prema naročitim uputama šejha (muršida). tri stajanja: duša.

onaj koji je ostavio prohtjeve. Dragulj bića. H . ukras). Zebān-i širīn. Svako od ova tri slova ima jednu riječ koja počinje sa tim slovom.103 - . ličnost. osjet u srcu kao poziv Istini. jasan. ţelje. biće. 3. Boţije zabrane. Z . zākir. dakle. Zebān-i telh. zāt-i aht. onaj koji je odbacio dunjaluk. osoba. 2. Njegovo uzvišeno Biće (Allahovo dţ. Boţije zapovijedi. . koji moţe a ne mora biti u tarikatu. poboţan čovjek.š. d. asketa. U arapskom jeziku ova riječ je sastavljena od tri slova: z.Z zādžir. voditelj zikra.š. tajna. zāhid. imena. odan Bogu dţ.zīnet. utapanje u spoznaji Boga. vanjski. zāhir. bitak nečega. Jedno od Allahovih dţ. Čisto Biće. onaj koji zikr čini. napustio ga.bātin.dunja. gorke riječi. zarf. zātuhū Teālā. suprotno . odlazak Njemu. jači stepen uspona.).š. strasti.hevā. h. zāt. D . zākir-i baša. uzdrţljiv. jači stepen od gajbeta. Te riječi predstavljaju tri uvjeta koja mora posjedovati čovjek da bi opravdao ime i svojstva zāhida: (zuhdi) 1. onaj koji je ostavio zinet (nakit. zehāb (zihāb). slatke riječi. vidan.

spominjanje Boţjih imena jezikom i razmišljanje o Njemu. svjetlo koje vidi derviš na prvom stepenu tarikatskog naprrdovanja. sklonost. početak pojave refleksa od Boţijih imena. zikr-i kalbi . a najčešći oblici su: zikr-i dţehri . dragost. zemistān.vjerovanje u ono što je nevidljivo i sasvim izvjesno . stalni zikr. zevk. zikr-i dāim. zeleni nūr. nefs-i rādijje.gavs su na stepenu sunca. zendž. svojstvo poniznosti.104 - . zikr. zikr-i dāim i ref´i hidžāb. povećanje imana . osjet prijatnosti. v: ālem-i ledun. zerd. to su dva nimeta: stalni zikr . prizivanje Allaha. Pojačanje svjetla u srcu.gajb-i jekin.visokim glasom. mjesta posjete. (ahdar). a evlije su na stepenu mjeseca i zvijezda. Oni svijetle ljudima u tmini. zehn.zekāt tarikata. Moţe biti skupni i pojedinačni. hladnoća. slavljenje Boţijeg imena. zijāretgāh. uţitak. stići na mjesto pojave Boţanstvenosti. zikr-i hafijj . Kutb . Kod Muhammeda a. jezik nutrine.srcem. zijāul-hakk. je izvorno svjetlo a kod evlija je posredno. davanje od ovosvjetskih prihoda. zikr-i lisāni . slast. zevāid. na putu Uzvišenom Allahu. osjećaj tegoba. prvi početak boţanske pojavnosti. Zijā svjetlo je veće od nūr svjetla. svjetlo Istine. Svjetlo sunca (zijā) je jače od svjetla mjeseca (nur).jezikom.skriveni zikr.i . siromasima vjere i ovosvjetskim bijednicima.s.

zuhd. zumrudāt. nepravda. nasilje. univerzalna duša.105 - . svojstva Bića jednosti. povučenost. zulf. Veličanstvo Allaha dţ.(srcem) i dizanje perde (otkrivanje tajne). pojava. zul-dželāl. .š. poniţenje. zuhūr. zill. zulm (zulum). srce. omalovaţavanje. sustezanje od ovog svijeta.

Ţ žuti nūr. ţuto svjetlo. .106 - .

Naziv djela: Mali riječnik sufijsko-tarikatskih izraza Autor djela: Šejh hadţi Fejzullah ef. Hadţibajrić rahmetullahi alejhi .107 - .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->