CHUYÊN ÐÈ CO SÒ DÜ LIEU CHUYÊN ÐÈ CO SÒ DÜ LIEU

CO SÓ DÜ LÌEU MÒ CO SÓ DÜ LÌEU MÒ
Giáo viên: GS. TS. Ðô Phúc Giáo viên: GS. TS. Ðô Phúc
Hoc viên: Lê Thj Thúy Nga Hoc viên: Lê Thj Thúy Nga
Mã sô: CH0602026 Mã sô: CH0602026
ÐAI HOC CÔNG NGHě THÔNG TIN ÐAI HOC CÔNG NGHě THÔNG TIN
06/12/08 06/12/08 CH0602026 CH0602026 22
C ÐÍCH CÙA CHUYÊN ÐÈ C ÐÍCH CÙA CHUYÊN ÐÈ
Nghiên cúu các mô hình co só dü liêu mò dang Nghiên cúu các mô hình co só dü liêu mò dang
duoc dùng duoc dùng
Tìm hiêu ngôn ngü truy vân mò, huóng phát Tìm hiêu ngôn ngü truy vân mò, huóng phát
triên ngôn ngü này hiên nay triên ngôn ngü này hiên nay
Tìm hiêu viêc triên khai truy vân mò trên CSDL Tìm hiêu viêc triên khai truy vân mò trên CSDL
truyên thông truyên thông
Cài dãt thú nghiêm Cài dãt thú nghiêm
06/12/08 06/12/08 CH0602026 CH0602026 33
NQI DUNG NQI DUNG
Chuong 1. Tông quan vê CSDL mò Chuong 1. Tông quan vê CSDL mò
Chuong 2. Ngôn ngü truy vân SQL mò Chuong 2. Ngôn ngü truy vân SQL mò
Chuong 3. Cài dãt ngôn ngü SQL mò Chuong 3. Cài dãt ngôn ngü SQL mò
Kêt luân Kêt luân
06/12/08 06/12/08 CH0602026 CH0602026 44
IÉN THÚC CO BÀN (1) IÉN THÚC CO BÀN (1)
Ðjnh nghïa tâp mò Ðjnh nghïa tâp mò
· · A = { A = { 3 3A(x)/ x : x A(x)/ x : x ZZ X, X, 3 3A(x) A(x)ZZ [0, 1]} [0, 1]}
· · Vói Vói 3 3A(x) dô thuôc cúa x vào A A(x) dô thuôc cúa x vào A
Ví du: "Thây X tré¨, "Thây X rât tré¨ Ví du: "Thây X tré¨, "Thây X rât tré¨
· · X = 27, A="tré¨, B="rât tré¨ X = 27, A="tré¨, B="rât tré¨
· · 3 3A(27) = 0.9, A(27) = 0.9, 3 3B(27) = 0.5 B(27) = 0.5
06/12/08 06/12/08 CH0602026 CH0602026 55
IÉN THÚC CO BÀN (2) IÉN THÚC CO BÀN (2)
Ðjnh nghïa Nhãn ngôn ngü Ðjnh nghïa Nhãn ngôn ngü
· · tù thuôc ngôn ngü tu nhiên dùng biêu diên hoãc tù thuôc ngôn ngü tu nhiên dùng biêu diên hoãc
nhân biêt môt tâp mò mà có thê djnh nghïa hay nhân biêt môt tâp mò mà có thê djnh nghïa hay
không không
Nhãn ngôn ngü thay dôi theo dôi tuong và thòi Nhãn ngôn ngü thay dôi theo dôi tuong và thòi
diêm, ngü cánh diêm, ngü cánh
Ví du Ví du
· · Nhãn "cao¨ trong "Môt tòa nhà cao¨ hay Nhãn "cao¨ trong "Môt tòa nhà cao¨ hay
"Môt nguòi cao¨ "Môt nguòi cao¨
06/12/08 06/12/08 CH0602026 CH0602026 66
IÉN THÚC CO BÀN (3) IÉN THÚC CO BÀN (3)
Các kiêu hàm/ dô thuôc Các kiêu hàm/ dô thuôc
· · Hàm tam giác Hàm tam giác
· · Hàm hình thang Hàm hình thang
· · Hàm L Hàm L
· · Hàm Gammar,... Hàm Gammar,...
06/12/08 06/12/08 CH0602026 CH0602026 77
ÐAT VÁN ÐÈ ÐAT VÁN ÐÈ - - HÌNH CSDL HÌNH CSDL
Co só dü liêu truyên thông (E.Codd Co só dü liêu truyên thông (E.Codd - - 1970) 1970)
· · Thông tin chính xác, chãc chãn, rõ ràng Thông tin chính xác, chãc chãn, rõ ràng
Tình huông gãp phái Tình huông gãp phái
· · Dü liêu vói thông tin không dây dú Dü liêu vói thông tin không dây dú
· · Dü liêu vói thông tin không chãc chãn Dü liêu vói thông tin không chãc chãn
· · Dü liêu không xác djnh Dü liêu không xác djnh
· · Dü liêu hoàn toàn có thông tin Dü liêu hoàn toàn có thông tin
( (Mó rông mô hình CSDL này Mó rông mô hình CSDL này
06/12/08 06/12/08 CH0602026 CH0602026 88
CÁCH Ò RQNG HÌNH CÁCH Ò RQNG HÌNH
Khá nãng khai thác dü liêu rõ bãng cách dùng Khá nãng khai thác dü liêu rõ bãng cách dùng
các yêu tô mò các yêu tô mò
· · Dùng biên, nhãn ngôn ngü dê mô tá yêu tô mò Dùng biên, nhãn ngôn ngü dê mô tá yêu tô mò
Miên trj thuôc tính Miên trj thuôc tính
· · Mó rông cú pháp cho phép biêu diên nhiêu dang dü Mó rông cú pháp cho phép biêu diên nhiêu dang dü
liêu mò liêu mò
06/12/08 06/12/08 CH0602026 CH0602026 99
VÀI HÌNH ÐÃ PHÁT TRIEN VÀI HÌNH ÐÃ PHÁT TRIEN
Mô hình tâp con mò Mô hình tâp con mò
· · Mó rông ngü nghïa bãng cách thêm dô thuôc môi bô Mó rông ngü nghïa bãng cách thêm dô thuôc môi bô
Mô hình dua trên quan hê tuong tu Mô hình dua trên quan hê tuong tu
· · mó rông miên trj thuôc tính dê biêu diên dü liêu vói mó rông miên trj thuôc tính dê biêu diên dü liêu vói
thông tin mo hô, không chãc chãn thông tin mo hô, không chãc chãn
Mô hình dua trên lý thuyêt khá nãng Mô hình dua trên lý thuyêt khá nãng
· · mó rông miên trj thuôc tính, sú dung phân bô khá mó rông miên trj thuôc tính, sú dung phân bô khá
nãng dê biêu diên dü liêu mò nãng dê biêu diên dü liêu mò
( (Ðê khai thác dü liêu Ðê khai thác dü liêu FFphát triên ngôn ngü truy phát triên ngôn ngü truy
vân mò vân mò
06/12/08 06/12/08 CH0602026 CH0602026 10 10
NQI DUNG NQI DUNG
Chuong 1. Tông quan vê CSDL mò Chuong 1. Tông quan vê CSDL mò
Chuong 2. Ngôn ngü truy vân SQL mò Chuong 2. Ngôn ngü truy vân SQL mò
Chuong 3. Cài dãt ngôn ngü SQL mò Chuong 3. Cài dãt ngôn ngü SQL mò
Kêt luân Kêt luân
06/12/08 06/12/08 CH0602026 CH0602026 11 11
ÐÄT VÁN ÐÈ ÐÄT VÁN ÐÈ
Câu hói truy vân dü liêu không cu thê, diêu kiên Câu hói truy vân dü liêu không cu thê, diêu kiên
chung chung, mo hô chung chung, mo hô
Yêu câu kêt quá trá vê gân vói yêu câu dó Yêu câu kêt quá trá vê gân vói yêu câu dó
( (Mó rông ngôn ngü SQL là yêu câu cúa ngôn Mó rông ngôn ngü SQL là yêu câu cúa ngôn
ngü SQL mò ( ngü SQL mò (uzzy uzzy SQL SQL) )
06/12/08 06/12/08 CH0602026 CH0602026 12 12
HUÓNG Ò RQNG CÙA HUÓNG Ò RQNG CÙA - -SQL SQL
Mô hình CSDL truyên thông vói dü liêu rõ Mô hình CSDL truyên thông vói dü liêu rõ
· · Sú dung mô hình tâp con mò Sú dung mô hình tâp con mò
· · Cho phép djnh nghïa các biên ngôn ngü và nhãn Cho phép djnh nghïa các biên ngôn ngü và nhãn
ngôn ngü ngôn ngü
· · Phát triên câu truy vân châp nhân nhãn ngôn ngü Phát triên câu truy vân châp nhân nhãn ngôn ngü
Mô hình CSDL mò vói dü liêu mò Mô hình CSDL mò vói dü liêu mò
· · Sú dung mô hình quan hê tuong tu hoãc phân bô Sú dung mô hình quan hê tuong tu hoãc phân bô
khá nãng khá nãng
· · Phát triên câu truy vân cho phép sú dung côt có Phát triên câu truy vân cho phép sú dung côt có
nhiêu kiêu dü liêu nhiêu kiêu dü liêu
06/12/08 06/12/08 CH0602026 CH0602026 13 13
SQL TRÊN CSDL RÕ SQL TRÊN CSDL RÕ
Môt sô khái niêm Môt sô khái niêm
Biên ngôn ngü: thuôc tính có yêu tô mò Biên ngôn ngü: thuôc tính có yêu tô mò
· · VD. Thuôc tính Nhiêt dô VD. Thuôc tính Nhiêt dô
Nhãn ngôn ngü: Tân tù mò djnh nghïa trên Nhãn ngôn ngü: Tân tù mò djnh nghïa trên
miên trj cúa biên ngôn ngü miên trj cúa biên ngôn ngü
· · VD. Nóng, Lanh, Mát VD. Nóng, Lanh, Mát
Toán tú so sánh Toán tú so sánh
· · >, <, =, >=, <=, <> >, <, =, >=, <=, <>
Nguõng thuc hiên Nguõng thuc hiên
06/12/08 06/12/08 CH0602026 CH0602026 14 14
QT SÓ IEU NHÃN NGN NGÜ QT SÓ IEU NHÃN NGN NGÜ
Giá trj sô mò Giá trj sô mò
· · Cao, Tré, Già, Khá,... Cao, Tré, Già, Khá,...
Có gia tú (modifiers) Có gia tú (modifiers)
· · Rât cao, Quá già,... Rât cao, Quá già,...
Quan hê mò Quan hê mò
· · Tuôi khoáng 30, Ðiêm khoáng 8 Tuôi khoáng 30, Ðiêm khoáng 8
Tâp mò vói các giá trj vô huóng (Ðiêm 8,9.5) Tâp mò vói các giá trj vô huóng (Ðiêm 8,9.5)
Nhãn có sô luong mò (hâu hêt, rât ít,...) Nhãn có sô luong mò (hâu hêt, rât ít,...)
Sô luong vói dô quan trong Sô luong vói dô quan trong
· · Ðô quan trong cúa thuôc tính Ðô quan trong cúa thuôc tính
06/12/08 06/12/08 CH0602026 CH0602026 15 15
DL TRONG SQL Ò RQNG DL TRONG SQL Ò RQNG
Ðuoc xây dung dua trên SQL chuân nhung Ðuoc xây dung dua trên SQL chuân nhung
châp nhân diêu kiên mò. châp nhân diêu kiên mò.
Các lênh có mênh dê WHERE dêu có thê dùng Các lênh có mênh dê WHERE dêu có thê dùng
diêu kiên mò diêu kiên mò
Ví du Ví du
· · SELECT Ten, Tuoi SELECT Ten, Tuoi
· · FROM KHACH FROM KHACH
· · WHERE Thu_nhap = WHERE Thu_nhap = $cao $cao THOLD 0.7 THOLD 0.7
06/12/08 06/12/08 CH0602026 CH0602026 16 16
NQI DUNG NQI DUNG
Chuong 1. Tông quan vê CSDL mò Chuong 1. Tông quan vê CSDL mò
Chuong 2. Ngôn ngü truy vân SQL mò Chuong 2. Ngôn ngü truy vân SQL mò
Chuong 3. Cài dãt ngôn ngü SQL mò Chuong 3. Cài dãt ngôn ngü SQL mò
Kêt luân Kêt luân
06/12/08 06/12/08 CH0602026 CH0602026 17 17
CÀI ÐAT THÙ NGHIE CÀI ÐAT THÙ NGHIE
Sú dung mô hình CSDL vói dü liêu rõ Sú dung mô hình CSDL vói dü liêu rõ
Mó rông câu truy vân châp nhân diêu kiên mò Mó rông câu truy vân châp nhân diêu kiên mò
Biên ngôn ngü dùng sô mò hình thang Biên ngôn ngü dùng sô mò hình thang
06/12/08 06/12/08 CH0602026 CH0602026 18 18
IÉN TRÚC HE THÓNG (1) IÉN TRÚC HE THÓNG (1)
06/12/08 06/12/08 CH0602026 CH0602026 19 19
IÉN TRÚC HE THÓNG (2) IÉN TRÚC HE THÓNG (2)
06/12/08 06/12/08 CH0602026 CH0602026 20 20
IÉN TRÚC HE THÓNG (2) IÉN TRÚC HE THÓNG (2)
Bô phân tích và xú lý diêu kiên mò gôm Bô phân tích và xú lý diêu kiên mò gôm
Các báng mô tá dü liêu mò Các báng mô tá dü liêu mò
· · Variables Variables
· · Labels Labels
Hàm, thú tuc xú lý diêu kiên mò Hàm, thú tuc xú lý diêu kiên mò
· · Thú tuc Thú tuc !arseWhereClause !arseWhereClause
· · Hàm Hàm /egree /egree
· · Hàm Hàm ConvertuzzyClause ConvertuzzyClause
Demo chuong trình Demo chuong trình
06/12/08 06/12/08 CH0602026 CH0602026 21 21
9 sô ví dµ demo (1) 9 sô ví dµ demo (1)
06/12/08 06/12/08 CH0602026 CH0602026 22 22
9 sô ví dµ demo (2) 9 sô ví dµ demo (2)
06/12/08 06/12/08 CH0602026 CH0602026 23 23
NHAN XÉT NHAN XÉT - - ÉT LUAN ÉT LUAN
Chi xú lý môt kiêu nhãn ngôn ngü (giá trj mò) Chi xú lý môt kiêu nhãn ngôn ngü (giá trj mò)
Chua xú lý vói mênh dê WHERE phúc tap Chua xú lý vói mênh dê WHERE phúc tap
( ( Phát triên chuong trình dê có thê sú dung Phát triên chuong trình dê có thê sú dung
nhiêu kiêu nhãn ngôn ngü khác nhiêu kiêu nhãn ngôn ngü khác
( ( Tiêp tuc nghiên cúu vê CSDL mò vói các diêu Tiêp tuc nghiên cúu vê CSDL mò vói các diêu
kiên truy vân mò. kiên truy vân mò.
06/12/08 06/12/08 CH0602026 CH0602026 24 24
JJA CJuA JJuAJ C JJA CJuA JJuAJ C ..A A
SS tt Ag AgJ¿ C Ag AgJ¿ C u cTq T u cTq T ! !

l & l 
H3.:.E.2K3..8/:2 ,3 ../3 %K2:33397:;32 .35E9 973333333, %K2:;.973,97:;3297H3$ 97:393 9932 

.

   .

3 9333$"2 9:3 ..$2 .3 %36:.3$"2 .& ...3.3 3397:.

.

   .

952 W 3 .%. l33.

Z 3 Z (< 3 .

Z 3 W '3  9:.4 '3 'J/ %97 %7997 W  97 7997 W 3  3  3 ....

.

   .

.%..33393H3/3-:/34. 93.3.3333 W 99:. 3 33339.3 'J/ W 3 .O9 33.. 33-9299522.9 2 3. l33.4 .4 . 904 9...4 9743 99.3.

.

   .

%. E.:2.

7 . 9:.3 2 2. W W W W 29.2E. 2K39.22.

.

   .

3 773 %K3:355 W W W W :.J3E.O9393 ( 732K3$3 . 3 :43943..l%'l l%'l  $ . .3 :3E..8/:97:393 4//  4// W %393..93933  :.93933..

.

   .

9J3 W 73.45F5-:/33:/3/ :2 .5E5.E. #  3g3.E.9E./:7-3./3 .:92 W 3-3 33333 29:92 3979:.

.

   .

-3.'  l ! %%# K395../:F .2- K3/.9E.432 W 7333.9J3 -:/3/:.97H3 9:93g3 W 27323979:.39 W 27323979:.E.32 ..97H36:. 3./:F 5E997333397: l.9J3 8/353- 3g3 -:/3/:2 ( l.3 K3/.9H2 9:.9E..39. 93932.

.

   .

.& .3..3 %36:.$2 .3$"2 ..3 3397:.3 9333$"2 9:3 .

.

   .

3.:3 2. H:.:96:97.3/:3.lf%'l :97:.33 3$"2 :$" :$" .: O ( 73333$"H:..9 :3 .H:.:3.:.

.

   .

33 333 W !E9973.:97:..-3333.:97:.3.9.# K3$97:393.E.O 3::/: .45F58/3..# $" ./:2 W $/32K36:.39.394..432 W 45F5 33.3.53333333 K3$2.53- 3g3 W !E9973./:7 W $/32K395.

.

   .

.39.97H3 2397.9J3.$"%# $# 98E32 33339:.3 .9J39 3333%392 33.O:92 W ' %:.-3333 W ' O3 3 E9 %4E39848E3 W    .

.

   .

E97.9J3 .. 6:.3.32 W %:43 l243 %52..9 24/1078 W #9..4 ":E ":.3 l2  3.4 %7 E O.32 :9 79J9 $..O8.%$&  E9782 W .E.9:.3973.3973 W l6:.

.

   .

O23 # :.97H3$"..5./3/.:33.5..3.4 ..4 %  #%:*3.3 .O9/3 :32 'J/ W $%%03 %:4 W # W #%:*3.533 :32 E.%# $"# l.

.

   .

3.& ...3 9333$"2 9:3 .3$"2 ..3 %36:.3 3397:.$2 .

.

   .

533 :32 3333/382K39.3./:7 73.3 .:97:. l%% $/32K3$.

.

   .

%# % .

.

   .

%# % .

.

   .

079:. :322 E.-08 W .:80 %%9%.:80 243..:80 024.-08 2 99..079:.:80 W 2/0700 2/0700 W 243.!.%# % 539J.397K3 .!.. :32 W %%9%.780070.7.780070.-329/:2 W '.

.

   .

98.J//024 .

.

   .

J//024 .98.

.

   .

.$2.95 !E9973. .O98/3 3::33333E..:.23 #5.. : 397:.3H3..32 ( ( .397K3 . %59.E.A% %& 29:33333 E972 .

.

   .

$ "& ' ' . % . .

.

   .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful