Osnove programiranja NC i CNC strugova

III godina – Tehničar za kompjutersko upravljanje – Programiranje CNC mašina

Vukašin Bratić dipl.maš.inž. Aleksandar Jovanović dipl.maš.inž. Vladan Bugarinović dipl.maš.inž.

Nivoi upravljanja
  NC – numeriĉko upravljanje (upravljanje sa UJ u vidu bušaĉa/ĉitaĉa trake (sa potrebnom elektronikom) i informacijama u vidu redova izbušenih nizova otvora na pokretnoj traci – nosaĉu informacija), CNC – raĉunarsko numeriĉko upravljanje (upravljanje sa UJ u vidu raĉunara i upravljaĉkim informacijama u vidu digitalnih (analognih) vrednosti napona (logiĉke nule – 0V i jedinice – najĉešće 3V ili 5V) i nosioca informacija u vidu magnetnog diska ili drugog oblika trajne memorije), DNC – direktno numeriĉko upravljanje (upravljanje sa UJ koja kontroliše i reguliše rad više NC/CNC mašina, kod koje zadatak UJ nije samo sprovoĊenje upravljaĉkih informacija već i njihova sinhronizacija na više pojedinaĉnih obradnih sistema), AC – adaptivno upravljanje (upravljanje sa korekcijom registrovanih vrednosti poremećaja – npr. prekoraĉenjem temperature rezanja u zoni rezanja UJ koriguje režime obrade, ili pušta drugi oblik SHP-a u zonu rezanja sve dok se temperatura ne zadrži u zadatim granicama optimalnosti i sl.).

Struktura NC/CNC mašine

Koordinatni sistemi

ilustracija x Pozitivan smer X ose ako je nosač alata iza vretena – Rear Toolpost z x Pozitivan smer X ose ako je nosač alata ispred vretena – Front Toolpost .Karakteristične tačke NC/CNC strugova .

a korekcije drugih alata su samo razlike dužina u odnosu na prvi alat (korekcije 2.objašnjenje  Nulta tačka mašine – fiksna taĉka definisana konstrukcijom mašine. 3 i ostalih alata se unose u tablicu alata UJ. Ona u tom sluĉaju predstavlja zamenu za taĉku M (taĉka M i R se tako poklapaju). pa zatim u taĉku W. U praktiĉnim primerima u kojima se tangiranjem PO sa prvim alatom uspostavi relacijska veza. Referentna taĉka je najĉešće definisana krajnjim položajem klizaĉa po upravljanim osama (u tom položaju mašina nam na DRO-u daje koordinate R taĉke u svom koordinatnom prostoru). Jednostavniji naĉin je da se direktnim tangiranjem predmeta obrade sa alatom uspostavi lokacija ove taĉke i važna relacijska veza neophodna za taĉnu obradu (položaj alata u odnosu na W se obavezno mora uneti u UJ). Predstavlja osnovu za definisanje startne taĉke alata (teorijskog vrha alata) unosom izmerenih dimenzija dužina (visina) i preĉnika (širina) alata. a utvrĊuju se neposrednim tangiranjem radnog predmeta). Ova taĉka je najbitnija za matematiĉko opisivanje kretanja alata u odnosu na predmet obrade. Kontrolna tačka alata – Taĉka u podnožju steznog pribora alata.Karakteristične tačke NC/CNC strugova . Ukoliko mašina ne poseduje mikroprekidaĉe (senzore dodira) programer mora predvideti proizvoljnu taĉku u koordinatnom prostoru mašine kao osnovnu ishodišnu taĉku za dalju obradu – HOME poziciju. Nulta tačka predmeta obrade – Taĉka na predmetu obrade ĉiji položaj definiše programertehnolog.  Referentna tačka – Ishodište uspostavljanja relacije tipa predmet obrade – alat – mašinska nula.   . Njen položaj se UJ zadaje merenjem pripremka i njegovim lociranjem u odnosu na odabranu taĉku steznog pribora i naknadnim premeštanjem koordinatnog sistema iz referentne taĉke R u taĉku na steznom priboru. vrh prvog alata se uzima za kontrolnu taĉku (poklapa se sa startnom taĉkom alata).

“Sherline” CNC strug – didaktičko sredstvo .

Struktura NC/CNC strugova sa više nosača alata i obradnih centara sa više nosača alata i više vretena – obradni centri su CNC mašine sa osnovom kinematske strukture konvencionalnih mašina i kinematskom nadgradnjom – dodatnim upravljanim osama rotacije i translacije .

Konvencionalni strug prepravljen u CNC strug u radionicama Tehničke škole iz Smedereva – za upravljanje kretanjem radnih delova ovog struga se koristi upravljački program “Mach3 Turn” i PC računar sa paralelnim port-om u ulozi UJ .

Tehnološka dokumentacija      Plan operacija i zahvata Plan stezanja predmeta obrade Plan alata Plan rezanja Programska lista .

Plan operacija i zahvata .

Plan stezanja predmeta obrade .

Plan alata .

Plan rezanja – hodograf alata .

Plan rezanja – koordinate čvornih tačaka ekvidistantne konture. ili konture u slučaju upotrebe G42 (G41) .

Programska lista – programski list .

Struktura NC koda (programa) .

Znaci i važnije adrese          %-POĈETAK I KRAJ PROGRAMA ()-OZNAĈAVANJE KOMENTARA N-REDNI BROJ REĈENICE (BLOKA) F-BRZINA POMOĆNOG KRETANJA (KORAK) S-BROJ OBRTAJA D-POZIV KOREKCIJE PREĈNIKA ALATA T-POZIV ALATA G-GLAVNE FUNCIJE (USLOVI PUTA) M-POMOĆNE FUNKCIJE (TEHNOLOŠKE NAREDBE) .

Adrese DIN 66025 / ISO 6983 .

G i M funkcije  G funkcije – glavne funkcije koje opredeljuju kinematiku i geometriju obrade (linearna i kružna kretanja. apsolutni ili relativni unos koordinata. poziv izmene alata. programska pauza...)  M funkcije – pomoćne funkcije koje opredeljuju tehnološku i upravljaĉko-izvršnu stranu programiranja CNC obrade (uključivanje obrtanja glavnog vretena.. premotavanje programa. izbor sistema mera. .). Offset-i. uključivanje SHP-a. stop..

Tablica G funkcija .

Tabela M funkcija .

(Napomena: ukoliko su ĉvorne taĉke hodografa na obratku – prethodno predvideti unos radijusa vrha alata u tablicu alata.. M4. G03. Inĉni (colovni) ili metriĉki sistem – G20 (inch – “).) Brojevi blokova (redova programa – NC koda) – N1.. a zatim po Z osi. F..Hijerarhija G i M funkcija              % Komentar () . G02. Gašenje korekcija po visini G49 i po polupreĉniku (radijusu) G40 Gašenje obrtanja vretena i SHP-a (M5 i M9) G28 . Ili G92) – startna taĉka i HOME pozicija Radni deo programa G00. Vrednosti Offset-a UJ su x30 z2 . Isti postupak se može uraditi poništavanjem trenutnog offseta G92.. (Program uradio . M8) Offset-i (G54. N3.. M2 (M3) % . G21 (mm) Apsolutni ili relativni unos koordinata – G90 (apsolutni).M06 T02 (za struganje T0202 – 02 broj alata i 02 adresa korekcije ili T02 03 – 02 broj alata i 03 broj korekcije) (Napomena: Ukoliko nismo odabrali opciju Stop Spindle Wait For Cycle Start moramo uneti blok sa programskom pauzom M1 da bi smo mogli da izmenimo alat)     Radni deo programa G00. funkcije G41 ili G42 i startnu taĉku sa većom X koordinatom od prve taĉke konture obratka) G28 – Funkcija vraćanja alata (startne taĉke alata) u HOME poziciju Izmena alata i definisanje korekcije .npr. G03.. G02. G01. za struganje G18 – XZ ravan) Selekcija alata i definisanje korekcije – M06 T01 (za struganje T0101 – 01 broj alata i 01 adresa korekcije) Ukljuĉivanje obrtanja vretena (M3.. G80 Izbor radne ravni (za glodanje startna ravan G17 – XY ravan... G01..Vraćanje u HOME poziciju nakon završene obrade (R taĉku) (Napomena: ukoliko je u prvim redovima Offset W taĉke zadat sa G92 programira se vraćanje brzim hodom u R taĉku direktnim unosom dva bloka G00 Xr i G00 Zr – prvo po X. F. S) i SHP-a (M7. N2...1 i unosom funkcije G28)   Premotavanje ili kraj programa – M30.G40. G91 (relativni) Iskljuĉivanje korekcija po polupreĉniku i gašenje svih cikllusa .

G90 (G91) .Izbor načina unosa koordinata čvornih tačaka hodografa alata  G90 – unos apsolutnih vrednosti koordinata ĉvornih taĉaka u obradnom prostoru  G91 – unos relativnih (inkrementalnih) koordinata ĉvornih taĉaka u obradnom prostoru .

G18.G17.Izbor radne ravni  G17 – izbor XY radne ravni  G18 – izbor XZ radne ravni (radna ravan za struganje)  G19 – izbor YZ radne ravni . G19 .

Izbor sistema mera (metrički ili inčni-colovni)  G20 – izbor inĉnog (colovnog) sistema mera (1” = 25. G71) . G21 (G70.4mm)  G71 – izbor metriĉkog (milimetarskog) sistema mera .4mm)  G21 – izbor metriĉkog (milimetarskog) sistema mera  Kod nekih upravljaĉkih jedinica (ne važi za UJ i upravljaĉki program “Mach3”) izbor sistema mera se vrši funkcijama:  G70 – izbor inĉnog (colovnog) sistema mera (1” = 25.G20.

do G59)... a u tablicu Fixtures vrednost Offset-a (pomeranje – rastojanje taĉke W u odnosu na startnu taĉku prvog alata B). . G59 (G53) – Offset-i zadati u NC kodu i Fixtures tablici UJ   U blok programa se upisuje samo G54 (alternativno G55. G55. Gašenje ove grupe Offset-a se vrši sa upotrebom funkcije G53.G54. G56...

. G92.. G28 (povratak u HOME poziciju . Ova funkcija se u blokovima poništava sa funkcijama G92... taĉku W).3) .radijusu zaobljenja strugarskog noža) G90 (Apsolutni unos koordinata) G21 (izbor metriĉkog sistema mera .1 (brisanje Offset-a bez mogućnosti njihovog ponovnog poziva u istom programu sa funkcijom G92.2 (UJ trenutno poništava Offset-e zadate sa G92 i može ih ponovo vratiti sa upotrebom funkcije G92...3) – Offseti zadati u NC kodu (G50)   U blok programa se upisuje G92 Xr Zr (pomeranje – rastojanje startne taĉke prvog alata B u odnosu na nulu predmeta obrade.3 bez novog navoĊenja Xr i Zr).2 (trenutno iskljuĉivanje Offset-a sa zadržavanjem rastojanja taĉaka "B" i "W" u memoriji UJ) G92. G92.2. G92.1 (UJ poništava Offset-e u potpunosti bez mogućnosti ponovnog poziva u istom programu) ili sa G92. G92.G92 (G92. % G40 (iskljuĉivanje korekcije po polupreĉniku .3 (ponovni poziv Offset-a taĉke "B" u odnosu na taĉku "W" x30 z4 bez potrebe unosa istih koordinata) .koordinate su u mm) G80 (gašenje svih ciklusa obrade) G18 (ukljuĉivanje X-Z radne ravni) G92 x30 z4 (zadavanje položaja startne taĉke prvog alata u odnosu na taĉku "W") M06 T01 02 (poziv alata 1 sa korekcijom u redu 2 tablice alata UJ – Tool Table) .referentnu taĉku) M30 (premotavanje programa) % .1.

G00 – Linearna interpolacija brzim hodom  G0 Xkr Zkr (G0 Xrel Zrel – u odnosu na prethodnu taĉku ili G0 Xaps Zaps – u odnosu na taĉku W) bez navoĊenja reĉi F i numeriĉkog podatka o brzini pomoćnog kretanja.koordinate X i Z su koordinate tačke pozicioniranja u odnosu na prethodnu tačku P1) . jer UJ podrazumeva da se kretanje izvodi po liniji sa maksimalnom brzinom. N10 G90 (unošenje apsolutnih koordinata) N20 G00 X60 Z85 (pozicioniranje u brzom hodu u tačku P2 – koordinate X i Z su koordinate tačke pozicioniranja u koordinatnom sistemu predmeta obrade) N10 G91 (unošenje inkrementalnih vrednosti koordinata) N20 G00 X35 Z70 (pozicioniranje u brzom hodu u tačku P2 .

G01 – Linearna interpolacija radnim hodom     G0 Xkr Zkr (G0 Xrel Zrel – u odnosu na prethodnu taĉku ili G0 Xaps Zaps – u odnosu na taĉku W) F (numeriĉki podatak o brzini pomoćnog kretanja u mm/min) G1 Xkr Zkr F (numeriĉki podatak o brzini pomoćnog kretanja) Ako u uvodnom delu programa iskoristimo naredbu G94. brzina će u narednom delu programa biti definisana u mm/min. Ukoliko u uvodnom delu programa iskoristimo naredbu G95. brzina će u narednom delu programa biti definisana u mm/obrtaju. .

G02 – Kružna interpolacija u smeru kretanja kazaljke na satu gledana iz vrha 3.relativno udaljenje centra u odnosu na poĉetnu taĉku kružnog kretanja po X osi. K  G2 Xkr Zkr I (numeriĉki podatak) K (numeriĉki podatak)  OdreĊivanje I i K (I .relativno udaljenje centra u odnosu na poĉetnu taĉku kružnog kretanja po Z osi)  I (numeriĉki podatak) = Xcentra – Xpoĉetne  K (numeriĉki podatak) = Zcentra – Zpoĉetne . a K . ose (za struganje iz vrha Y ose) I.

ose (za struganje iz vrha Y ose) R ”+”.  G2 Xkr Zkr R (“-” ako je kretanje po kružnom luku većem od 180°). .G02 – Kružna interpolacija u smeru kretanja kazaljke na satu gledana iz vrha 3. R “-”  G2 Xkr Zkr R (“+” ako je kretanje po kružnom luku manjem od 180°).

ose (za struganje iz vrha Y ose) I. K. R “-” .G03 – Kružna interpolacija u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu gledana iz vrha 3. R ”+”.

Parametar K ne zavisi od naĉina unosa koordinata. Offset-i koordinatnih sistema i lokacija startne taĉke u sluĉaju korišćenja funkcije G54 se takoĊe uvek zadaju u matematiĉki definisanom obliku. Xoffset i Zoffset se zadaju u skladu sa izabranim naĉinom unosa rastojanja i zadavanja koordinata ĉvornih taĉaka konture (ili ekvidistante konture) obratka (mogu se zadati u sve 4 kombinacije modova polupreĉnik/preĉnik/apsolutno/relativno uvažavajući prethodno pravilo)    . Za struganje se unos I i K parametara uvek vrši u radijus (polupreĉnik) modu definisanja rastojanja po X osi. U sluĉaju korišćenja funkcije G92 za definisanje Offset-a.Napomena za definisanje vrednosti parametara kružne interpolacije I i K u slučaju programiranja u prečnik-relativnom i prečnikapsolutnom unosu koordinata čvornih tačaka  I i K se uvek unose sa stvarnim vrednostima matematiĉki definisanim u vektorskom prostoru obrade. odnosno u radijus modu. a ni od izbora naĉina unosa rastojanja ĉvornih taĉaka (polupreĉnik ili preĉnik mod) po X osi koordinatnog sistema relevantnog za vektorsko definisanje obrade.

Programiranje zastoja u sekundama ili milisekundama  G04 P (vrednost zastoja u sekundama ili milisekundama) .G04 .

Ako se kretanje programira sa desne strane konture obratka sa upotrebom funkcije G42. ili  Unosom ĉvornih taĉaka konture obratka u hodograf alata u NC kodu uz definisanje radijusa vrha strugarskog noža u tablici alata (D adresa) i odreĊivanje strane kretanja teorijskog vrha alata u odnosu na konturu obratka programiranjem funkcija G41 (programiranje kretanja alata sa leve strane konture obratka) ili G42 (programiranje kretanja alata sa desne strane konture obratka) sa definicijom startne taĉke obrade koja ima veću X koordinatu od prve taĉke konture obratka u sluĉaju upotrebe funkcije G41.Definisanje čvornih tačaka konture kretanja alata  Definisanje ĉvornih taĉaka konture kretanja alata u planu rezanja i NC kodu se može vršiti na 2 naĉina:  OdreĊivanjem ĉvornih taĉaka ekvidistante konture koja predstavlja geometrijski pomerenu (Offset-ovanu) konturu predmeta obrade za vrednost radijusa zaobljenja vrha strugarskog noža direktnim raĉunanjem korekcija hodografa kretanja alata i predviĊanjem iskljuĉivanja Offseta polupreĉnika zaobljenja u NC kodu koji se zadaje sa funkcijom G40. X koordinata startne taĉke obrade mora da ima manju vrednost od X koordinate prve taĉke konture obratka. .

OdreĎivanje čvornih tačaka hodografa alata odreĎivanjem položaja ekvidistante konture obratka direktnim računanjem korekcije radijusa vrha zaobljenja strugarskog noža i gašenjem programske korekcije – G40 ΔX = R = 1mm ΔZ = R · tg150°= 1 · 0.269mm .269 = 0.

Programiranje kretanja alata po konturi obratka korišćenjem funkcija G41 (alat sa leve strane konture obratka) i G42 (alat sa desne strane konture obratka) definisanjem radijusa zaobljenja vrha alata u tablici alata i adrese offset-a D (broj offset-a) .

Ciklus rezanja navoja iz više prolaza – G76 Format naredbe: N… G76 X… Z… Q… P… H… I… R… K… L… C… B… T… J… .

56 Z-16 Q1 P1 H0.4 I0 R18.1 •Za unutrašnji navoj M20x1 G76 X20 Z-19 Q1 P1 H0.4 I0 R20 K2 L45 C2 B0.1 .Primeri primene ciklusnih funkcija za izradu navoja iz više prolaza-G76 •Za spoljašnji navoj M20x1 G76 X18.56 K2 L45 C2 B0.

5. Tangirati pripremak po X osi. U MANUAL modu upravljačke jedinice JOG-iranjem alata br. 3. i po visini dovesti u osu obratka. 2.1 (T01) tangirati pripremak po izvodnici (pravac X ose) . Očitane vrednosti se za pripadajuće alate unose u tablicu alata . Iz DRO (Digital Readout-a) se očitava duplirana vrednost korekcija pripadajućeg alata po X osi u prečnik modu (u tablicu alata .Priprema mašine i alata za rad    PRIPREMA ALATA: Alate potrebne za obradu postaviti u brzoizmenjljive držaĉe. W Z 4. POSTAVLJANJE PRIPREMKA: Pripremak postaviti u stezni pribor tako da u toku obrade ne može doći do kolizije alata i steznog pribora. 6. Radnju ponoviti u pravcu Z ose. zatim im dodeliti brojeve po redosledu obrade. Tangiranjem pripremka po Z osi u DRO se očitava vrednost korekcija pripadajućeg alata po Z osi (Z Offset). X Izgled popunjene tabele alata . Na nosač alata postaviti sledeći alat sa držačem. Vrednost za X osu u DRO nulirati pritiskom na komandni taster ZERO X. ODREĐIVANJE KOREKCIJA ALATA: 1.Tool Table upravljačke jedinice.Tool Table unosimo polovinu vrednosti X koordinate iz DRO za X Offset).

Pritiskom redom na tastere Zero World X.MANUAL DATA INPUT).R. Part Zero Z . koordinatni sistem se premešta iz taĉke R u taĉku W). Set Home X i Set Home X automatski se u Work Offset tabelu uĉitavaju vrednosti za funkciju G54 (postavlja se nulta taĉka predmeta obrade tj. Posle tangiranja pripremka po izvodnici (u pravcu X ose) i po ĉelu (u pravcu Z ose) u MDI modu upravljaĉke jedinice se unese programski blok za odmicanje alata od pripremka u željeni položaj koji predstavlja proizvoljno izabranu referentnu taĉku .Priprema mašine i alata za rad •POSTAVLJANJE NULTE TAČKE PREDMETA OBRADE:    Vrši se prvim alatom T01 u MDI modu (MDI . U polja Part Zero X i Part Zero Z se unesu koordinate taĉke R (vrha alata T01) u odnosu na taĉku W (u prečnik modu). Part Zero X. U ovom primeru to će biti X=50. Zero World Z. W Z 8 R 10   . U ovom primeru to ćemo izvesti unosom programskog bloka G0 X16 Z10. Z=10.

3.30..40709.30547: 342::2.480 # # 77# .:8207:709.7.0 024/ S 024/ S .03.. 7: 3.9: 0/.897:.7..3024/ S 342::2.390754. 480 ..8.30547: 342::.3024/ S 77# .40709.3..

:8207:8:57493424/8207..3.30. 480 .897:..480  # # .. 7: 3.7.8..3.0 3.709.390754.9:0/..7.

439:70 0.447/3.09478425748947:4-7.7: 30390754.390439:70 4-7.9388902.70/34892./0138...3.:570 3 70.3.79309.4739.84/3.. ...342570 3 3 3 .0:34808.3424-: 4/34834:7.902./..30 11809 . .70/34895. 80:.0.323. 1:3..894..:47 03.9 /0138./89.7.3.. . 54:570 3570 324/ 5448 447/3./.732. 3. 411809411809 11809 80.894..209.4739.209..304-7.::2.3.0809.2.:5747.024/4.::8.7.7 :7. 447/3.9:8.897:.:348.7.0 . .4 0:.042-3. .584:9342:348:447/3.89.3934.34/-47./0138.9 /0138.. 24: 80.7.700./:824/: &8: .209.9.30. 3./:8 54:570 3 24/:/0138.4./0 11809 11809 447/3.27.93488902. :348..:47 03.3.-7.9./.4739.730. 342:348.0 :8: .9..7.0./:8. 54:570 3..094784/0138.3.32: .7. ./.7.5448 !..902.89. .3080:3485.894./0 ..54203.9..:.9. 0:8: .1:3.7.3.

570 3.

.584:934.

.34:.. .4 .70.9...: 57094/3457.

280:3/.:80:3/.:80:3/.2.27.70/3489.894.280:3/.2.2.  !747. ! . .894.2.30.

4-7.30897../04.4739.:4/47.0 480 709.7.3.0 :447/3....9057../0830897.302 .3..3.9..1:3.9.9.3.. 11809 .. 5747.9.4739.570/89.4739.:54970-42 1:3..27.70/34894/447/3.307.3: .30709.302470.439:7:4-7.. 4/70 . .8..9.2..439:70709.:5.439:70709..: 4/348:3. 04209785420703: 11809 4. 5747./:8.78434 ..0897.9.9.79309.:8: .9:4/57.30439:704-7.5747.30439:704-7.7.78434 .3../0830897. 04-7. .4739..3..2.570/. 0439:704-7. 0138./0247. ./708.9./0.79309.9.0..897:.439:704-7./89..0.9.0 9..::54970-01:3.9.:4/:480.9./70932 7.7.30439:704-7. 3.89.30 .8.:9.8.0 447/3.27..1...9.09.302 8: ./. 0439:704-7.30709...390439:704.30 .4/47.42 &34842 . /013.9.3. 11809..27.9. :3. .7 93.0 8.:4/: :/0138.904784.3: 439:7:570/209. /70 .4-03.709.4289.3021:3. 04-7...3.2. 8.1.-.305747.30709. .70/34897./:8.54:570 3.27...3:70. 4/:8024 0./.897:.4-03.0138.8..9.3. . .

...4739./70 .78434 . ../89. 03025747.4-03.9.07.4/70 .302544 .7./709327...0 #22 # 9 S  22 9 S . 0.1.897:.390439:704-7.280470..30 .4/47./:8. :3.. .9.302470.

. -74411809 .98..54439:74-7.9..0..0897. ..27.-.7.:9../7080411809 . -74411809 .3027.3.47 0302 1:3. ...30439:704-7.9.!747.:9..9..4-03. /0138.98..30709. ...9..9.9.30439:704-7.9../7080411809 ./:8.-. /0830897..9.7.

 472.4.70/-0   " !  #   % .9 3.:870.3.3.. 0574...

4  "! #  W. 33.. 0574.854.. 0574..4  "! #  ..:3:97. 7.!7207572030.... 33../:3.:831:3. W.4.

00/3.9.4/../:57.480 '70/3489./:5489. .9 5798423..90# . 0 !#!#%.9.9:-74203.0/7 54.:.70/348980.302575702./.089:48:4-7.. 00/3. 11809 %.2.575.4-7.5489.9:57.9.05470/480/:4-7.5448 # 9. #l' #% #% &&24/::57.0 7...9.../4:9 ./03024 0/4 /440..37.9575702./.54.3:.980/0 .4/.3.9.48::# 3:7.83/4.9054970-30.9054970-30.9.5489..-00 ..: 94:4-7. 57. %44%./.: 0.!75702.4/3./7 ..:..-.348. 575.8907# #..30. .: $%'!#!#!75702.9:890357-479./3:5434.7... 02 %.. %44%.5448 11809 9.9./0 ! $%'!#!#!75702.42.#0.98...3/39../ !#!#%.:480 .70/3489470.-7 % 9..575. 804 9.5448:570 324/: :9.5489. 30... .9.9.-0:34824544...8903457-47.0     0/545:30309.: 0.70/3489470..5448:# 804 9.4-7.302.9......9:-74203. .0/7 .90:3480:9.: 0.37.37.922/4/09-740..70/3489447/3.-0 :57../:5489.9 575702.9:890357-479..-.

942% : 24/: &%!&% 8057.4/2.9880:47 11809 $09420 $09420 ..7.284-4.4570/89.434.70/3489.: 5489.4257207:94 024 : . 00/3.9.-0:: 9..942% : 24/: !4809.:480 : 24/::57.:942. :   # . &54.89070 07447/ 07447/ !. :57.080:30805747.284-4.2..79074 &54./ W! $%'&%% !#% # # '7 8057.!.../09 447/3.3.9. 0# ..!75702.9. 0# .:.....79074 $09420 $09420 ...-7. .4/3.575702. .30..:942.4/575702..9.9880:47 9. 30.3:701070393:9.2.4-7.4257207:94 : &4. 0#:9.2.089:348425747.: 003544 .9..% :4/348:3.54.79074 07447/ !..: 570/209.:.9.37.1:3.4257207:94 0-9 0-9 !7984270/423. : # &4.70/3489.93889028057020 9..:480 54 0: : 57.1:3.79074 80:308:447/3. 9.28 : -4.!..7.79074 !.9.803:9.. 574. : :570 324/: &4..089:348425747.909..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful