พระราชกรณียกิจในหลวง

พระราชกรณียกิจ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึ้นสืบราชสัน..ิว·-.่อ
จา·สมเด็จพระบรมเช~_าrิราช เ·นพระมหา·~ั.ริยลาดับท . .ห่·บรมราชจั·รว·-
เมือวันท . มิ.ุนายน พ- -... จา·วันนั้นจน.ึ·วันน้ เ·นเวลา . ·ทพระอ·-ทร·
ดาร·_านะเ·นพระ·ระมุขขอ·ชา.ิ เ·นระยะเวลา·าร-รอ·ราชยทยาวนาน·ว่าบูรพ
·~ั.ริยอ·-\ด\น·ระเท-สยาม .ละเ·นเวลา . ·น้เอ· ทพระอ·-ทร·ทุ่มเทพระ
วร·าย พระส.ิ·¸¸า-วามสามาร. .ละพระราชทรัพยส่วนพระอ·-
ทร··¡ิบั.ิพระราช·ร.ย·ิจอยู่เ·นนิจนานั··าร ด้วยหวั·\ห้มหาชนชาวสยาม.ึ·พร้อม
ด้วย·ระ.ยชนสุข ·ึ·เ·นสิ·ทพระอ·-ทร·.ั้·พระราชห;ทัย.ว้.ั้·..่สมัยเมือเสด็จขึ้น
เ.ลิ·.วัลยราชสมบั.ิ ดั·พระ·_มบรมราช.อ··ารท.ด้พระราชทาน.·่พส·นิ·รชาว.ทย
เมือ-รั้·พระราชพิrบรมราชาภิเ~· วันท . พ;~ภา-ม พ- -... ว่า เราจะ-รอ·
.·่นดิน.ดยrรรม เพือ·ระ.ยชนสุข.·่มหาชนชาวสยาม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทร·เ·นพระมหา·~ั.ริยททร··านหนั·
ทสุดพระอ·-หนึ·ขอ·.ล· พระราช·ร.ย·ิจขอ·พระอ·-มมา·มาย ทั้·\นด้าน·าร
อนุรั·~·น·ูทรัพยา·รrรรมชา.ิ.ละสิ·.วดล้อม ด้าน·าร.พทย.ละสาrาร.สุข ด้าน
·าร-ึ·~า ด้าน-าสนา ด้าน-วามมัน-·ภาย\น·ระเท- ด้าน-วามสัมพันrระหว่า·
·ระเท- ด้าน-ิล·ะวัoนrรรม .ละด้าน·าร··า
..่พระราช·ร.ย·ิจหลั·ขอ·พระอ·--ือ ·ารย·ระดับสภาพ-วามเ·นอยู่ .ละพัoนา
-ุ.ภาพชวิ.ขอ··ระชาชน .ดยพระอ·-จะเสด็จพระราชดาเนิน.·ยั·ท้อ·ท.่า·¡ พร้อม
ทอดพระเน.รสภาพ·¸หา\นท้อ·ทเหล่านั้นด้วยพระอ·-เอ· พระอ·-จะ\ช้เวลาส่วน
\ห¸่\น..่ละ· เสด็จพระราชดาเนิน.·รพระราช_าน.··ระทับ.รม . พระ.าหนั·
.ามภูมิภา-.่า·¡ .ละจะทร·หา.อ·าสเสด็จพระราชดาเนินเยยมเยยนรา~¸ร\นพื้นท
\·ล้เ-ย·อยู่เสมอ จนอาจ·ล่าว.ด้ว่า .ม่มพื้นท.ห่·\ด\น·ระเท-.ทย ทพระอ·-.ม่เ-ย
เสด็จพระราชดาเนิน.·.ึ·
.ลอด . ·ท·่านมา เ·นช่ว·เวลา . ·ทพส·นิ·รชาว.ทยอยู่.ด้อย่า·ร่มเย็น
เ·นสุขภาย\.้ร่มพระบารม พระราช·ร.ย·ิจทั้·หลายทพระอ·-ทร·บาเพ็¸ นับเ·น
พระมหา·รุ.าrิ-ุ.อย่า·หาทสุด.ม่.ด้ทพระอ·-ทร·ม.่อ·ระเท-ชา.ิ.ละ·ระชาชน
ชาว.ทย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทร·ม-วามห่ว·\ย·ระชาชนชาว.ทย\นทุ·ด้าน
.ดยเ.พาะ\นด้านสุขภาพอนามัย ·ึ·พระอ·-ทร·.ือว่า·¸หาด้านสุขภาพอนามัยขอ·
·ระชาชนนั้น เ·น·¸หาสา-ั¸ท.้อ·.ด้รับ·าร.·้.ข ดั·พระราชดารัสทว่า .้า-นเราม
สุขภาพเสือม.ทรม ·็จะ.ม่สามาร.พัoนาชา.ิ.ด้ เพราะทรัพยา·รทสา-ั¸ขอ··ระเท-
ชา.ิ ·็-ือพลเมือ·นันเอ· พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทร·เ·นห่ว· .ละเอื้ออาทร.่อ
ทุ·ขสุขขอ·พส·นิ·รอย่า·จริ·จั·
.ดยเ.พาะ-วามทุ·ข ขอ·.พร่·าจา·พยาrิภัย \น·ารเสด็จพระราชดาเนิน.·ทร·เยยม
รา~¸ร.ามท้อ·ท.่า·¡ ทุ·-รั้· พระอ·-จะทร·พระ·รุ.า.·รดเ·ล้า· \ห้ม-.ะ.พทย
ทั้·.พทยทเ·น·ู้เชยวชา¸\น..่ละสาขาจา·.ร·พยาบาล.่า·¡ .ละ.พทยอาสาสมั-ร
.ดยเสด็จพระราชดาเนิน.·\นขบวนอย่า·\·ล้ชิด เพือทจะ.ด้รั·~า·ู้·วย.ข้.ด้ทันท
นอ·เหนือจา·นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยั·.ด้ริเริมหลาย.-ร··ารด้าน
·าร.พทย.ละสาrาร.สุข ดั·น้
• .-ร··ารหน่วย.พทยพระราชทาน
• .-ร··าร.พทยหลว·เ-ลือนทพระราชทาน
• .-ร··าร.พทยพิเ-~.ามพระราช·ระส·-
• หน่วยทัน.·รรมเ-ลือนทพระราชทาน
• .-ร··าร-ัลย.พทยอาสาราชวิทยาลัย-ัลย.พทย.ห่··ระเท-.ทย
• .-ร··าร.พทย หู -อ จมู· .ละ.ร-ภูมิ.พ้พระราชทาน
• .-ร··ารอบรมหมอหมู่บ้าน\นพระราช·ระส·-
• หน่วย·าน·าย-น.ข้ \น·อ·ราชเลขานุ·าร สมเด็จพระบรมราชินนา.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทร·มพระบรมรา.ชวาท.·่·ู้สาเร็จ·าร-ึ·~าสาขา
.พทย-าส.ร.อนหนึ·ว่า จึ·\-ร่ขอร้อ·\ห้ทุ· ¡ -น.ั้·\จ .ละพยายาม·¡ิบั.ิหน้าท\ห้
.ด้·ลสมบูร.จริ· ¡ อย่า·ล่อย\ห้·าลั·ขอ·ชา.ิ.้อ·เสือม.อยล·เพราะ·ระชาชนเสย
สุขภาพอนามัย นับเ·นพระราชดารัสท.สด·.ึ·-วาม.ั้·พระทัย\น·าร.·้.ข·¸หาด้าน
สุขภาพอนามัยขอ·รา~¸รอย่า·.ท้จริ·
ทั้·น้อาจ·ล่าว.ด้ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทร·ยึดมันทจะสืบทอดพระราช
·.ิrานขอ·สมเด็จพระบรมราชชน· พระบิดา.ห่··าร.พทย.ทย .ละสมเด็จพระบรม
ราชชนน พระมารดาขอ··าร.พทยชนบท \น·ารทจะ\ห้·ระชาชนชาว.ทย.ด้มสุขภาพ
พลานามัยทสมบูร..ข็·.ร· เพือเ·น·าลั·สา-ั¸\น·ารพัoนา·ระเท-ชา.ิสืบ.·
พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทร·.ระหนั·ดว่า·าร-ึ·~าขอ·เยาวชนนั้นเ·นพื้น
_านอันสา-ั¸ขอ··ระเท-ชา.ิ ดั·พระราชดารัสทว่า ·าร-ึ·~าเ·น·จจัยสา-ั¸\น·าร
สร้า·.ละพัoนา-วามรู้ -วาม-ิด -วาม·ระพ;.ิ .ละ-ุ.rรรมขอ·บุ--ล หา·สั·-ม
.ละบ้านเมือ·\ด\ห้·าร-ึ·~าทด.·่เยาวชน.ด้อย่า·-รบ.้วน\นทุ·¡ ด้าน.ล้ว สั·-ม
.ละบ้านเมือ·นั้น·็จะมพลเมือ·ทม-ุ.ภาพ สามาร.ดาร·รั·~า-วามเจริ¸มัน-·ขอ·
·ระเท-ชา.ิ.ว้ .ละพัoนา·้าวหน้า.่อ.·.ดย.ลอด
พระอ·-จึ·ทร·มพระราชดาริริเริม.-ร··าร.่า·¡ ทเ·ยวข้อ··ับ·าร-ึ·~า ดั·น้
.ร·เรยน\นพระบรมราชู·.ัม·
.ร·เรยน\นพระบรมราชู·.ัมภเ·น.ร·เรยนทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทร·
\ห้·ารอุ·.ัม·\นด้าน.่า·¡ เช่น ทร·พระราชทานพระราชทรัพยช่วยเหลือ \ห้-า.นะนา
รวมทั้·เสด็จพระราชดาเนิน.·เยยมเยยน.ละพระราชทานพระบรมรา.ชวาทเพือ
สนับสนุน.ละเ·น·าลั·\จ.·่-รู.ละนั·เรยนขอ·.ร·เรยน .ร·เรยน\นพระบรม
ราชู·.ัมภมทั้·.ร·เรยนรั_บาล.ละ.ร·เรยนเอ·ชน ดั·น้
• .ร·เรยนจิ.รลดา
• .ร·เรยนราชวินิ.
• .ร·เรยนวั·.·ล·ั·วล
• .ร·เรยนราช·ระชาสมาสัย
• .ร·เรยน ภ·ร ราชวิทยาลัย \นพระบรมราชู·.ัมภ
• .ร·เรยนเพือลู·หลานชนบท
• .ร·เรยนร่มเ·ล้า
• .ร·เรยนส·เ-ราะหเด็·ยา·จน
• .ร·เรยนท.้อ··าร-วามช่วยเหลือ.าม-วามจาเ·นเร่·ด่วน
ทุน·าร-ึ·~าพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทร·ทราบดว่าเด็·.ละเยาวชนขอ·.ทยมิ.ด้ขาดส.ิ
·¸¸า หา·..่ด้อย.อ·าส.ละขาดทุนทรัพยสาหรับ·าร-ึ·~า จึ·ทร·พระ·รุ.า.·รด
เ·ล้า.·รด·ระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพยส่วนพระอ·-เพือ·่อ.ั้··อ·ทุน·าร
-ึ·~าหลายขั้นหลายทุน .ั้·..่ระดับ·ระ.ม-ึ·~า มัrยม-ึ·~า .ละอุดม-ึ·~า ดั·น้
• ทุนมูลนิrิอานันทมหิดล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทร·พระ·รุ.า.·รดเ·ล้า.·รด·ระหม่อม
พระราชทานพระราชทรัพยส่วนพระอ·-จัด.ั้·มูลนิrิอานันทมหิดลขึ้น เมือ·
พ- -.- .ดยมวั..ุ·ระส·-เพือพระราชทานทุนมูลนิrิอานันทมหิดล .·่
นิสิ.นั·-ึ·~าทม·ล·ารเรยนดเด่น\นด้าน.่า·¡ \ห้นิสิ.นั·-ึ·~าเหล่านั้น.ด้ม
.อ·าส.·-ึ·~าหา-วามรู้วิชา·ารชั้นสู·\น.่า··ระเท- .ละนา-วามรู้นั้น·ลับ
มา\ช้พัoนาชา.ิบ้านเมือ·\ห้เจริ¸·้าวหน้า.่อ.·
• ทุนเล่าเรยนหลว·
• ทุนมูลนิrิภูมิพล
• ทุน·าร-ึ·~าส·เ-ราะห\นมูลนิrิราช·ระชานุเ-ราะห
• ทุนมูลนิrิราช·ระชาสมาสัย\นพระบรมราชู·.ัมภ .ละมูลนิrิ.ร·เรยนราช·ระ
ชาสมาสัย
• ทุนนว;·~
• ทุน·าร-ึ·~าพระราชทาน.·่นั·เรยนเ.พาะ·ร.
.-ร··ารสารานุ·รม.ทยสาหรับเยาวชน
.-ร··ารสารานุ·รม.ทยสาหรับเยาวชนเริมดาเนิน·านเมือ· พ- -... .ดย
-.ะ·รรม·าร·ู้ทร·-ุ.วุoิ\นสาขาวิชา.่า·¡ เพือเ·น·ารสนอ·พระราชดาริขอ·
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทว่า หนั·สือ·ระเภทสารานุ·รมนั้น บรรจุสรรพวิชา·าร
อันเ·นสาระ.ว้-รบทุ·.ขน· เมือม-วาม.้อ··ารหรือพอ\จจะเรยนรู้เรือ·\ด ·็สามาร.
-้นหาอ่านทราบ.ดยสะดว· นับว่าเ·นหนั·สือทม·ระ.ยชนเ·ื้อ·ูล·าร-ึ·~าเพิมพูน
·¸¸าด้วย.นเอ·ขอ··ระชาชนอย่า·สา-ั¸ .ดยเ.พาะ\นยามทม·¸หา·าร
ขาด.-ลน-รู.ละทเล่าเรยนเช่นข.ะน้ หนั·สือสารานุ·รมจะช่วย-ล-ลาย\ห้บรรเทา
เบาบา·ล·.ด้เ·นอย่า·ด
·จจุบัน.-ร··าร· .ด้ จัดทาหนั·สือสารานุ·รม.ทยทบรรจุ-วามรู้\น . สาขาวิชา
-ือ วิทยา-าส.ร เท-.น.ลย สั·-ม-าส.ร มนุ ~ย-าส.ร เ·~.ร-าส.ร .พทย-าส.ร
.ละ-.ิ.-าส.ร ข.ะน้มออ·มา.ล้ว -. เล่ม .ดย..่ละเล่ม.ด้จัด.บ่·เนื้อหาขอ·
..่ละเรือ·ออ·เ·นสามระดับ เพือทจะ\ห้เยาวชนสามาร.-ึ·~า-้น-ว้าหา-วามรู้.ด้
.ามพื้น_านขอ·.น
พิrพระราชทาน·ริ¸¸าบั.ร.·่·ู้สาเร็จ·าร-ึ·~า
\นทุ·¡ · พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.ละพระบรมว·-านุว·-จะเสร็จ
พระราชดาเนิน.·ยั·ส.าบันอุดม-ึ·~าขอ·รั_ เพือพระราชทาน·ริ¸¸าบั.ร.·่·ู้สาเร็จ
·าร-ึ·~า .ม้พระราช·ร.ย·ิจน้จะเ·นภาระ.·่พระอ·-.ละพระบรมว·-านุว·-มา·
..่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว·็มพระราช·ระ.สรับสั·\ห้-·พิrพระราชทาน·ริ¸¸า
บั.ร· น้สืบ.· เพือ\ห้นิสิ.นั·-ึ·~าท·าลั·-ึ·~าอยู่.ด้ม·าลั·\จทจะเรยน\ห้สาเร็จ ทั้·
ยั·เ·น.อ·าสทจะทร·.สด·-วามยินด·ับบั.-ิ.เหล่าน้อ·ด้วย
พระราชกรณียกิจด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
\นระหว่า·· พ- -.- .ึ· -.. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย
สมเด็จพระนา·เจ้าสิริ·ิ.ิ พระบรมราชินนา. .ด้เสด็จพระราชดาเนินเยือน·ระเท-.่า·¡
ทั้·\นทว·เอเชย ยุ.ร· .ละอเมริ·าเหนือ รวม -. ·ระเท- เพือเ·น·ารเจริ¸พระราช
.ม.ร·ับบรรดามิ.ร·ระเท-เหล่านั้น\ห้ม-วามสัมพันr.น่น.·นยิ·ขึ้น .ละเพือนา
-วาม·ราร.นาดขอ··ระชาชนชาว.ทย.·มอบ\ห้·ับ·ระชาชน\น·ระเท-.่า·¡ .ดย
รายชือ·ระเท-.่า·¡ ทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดาเนินเยือน ม.าม
ลาดับดั·น้
• ·ระเท-เวยดนาม\.้ ระหว่า·วันท .. -. rันวา-ม พ- -.-
• สาrาร.รั_อิน.ดนเ·ย ระหว่า·วันท . .. ·ุมภาพันr พ- -..
• สหภาพพม่า ระหว่า·วันท - . มนา-ม พ- -..
• ·ระเท-สหรั_อเมริ·า ระหว่า·วันท .. มิ.ุนายน .. ·ร·¸า-ม พ- -..
• ·ระเท-อั··;~ ระหว่า·วันท .. -. ·ร·¸า-ม พ- -..
• สหพันrสาrาร.รั_เยอรมัน ระหว่า·วันท -. ·ร·¸า-ม - สิ·หา-ม พ-
-..
• สาrาร.รั_.·ร.ุเ·ส ระหว่า·วันท -- -. สิ·หา-ม พ- -..
• ·ระเท-สวิ.เ·อร.ลนด ระหว่า·วันท -. .. สิ·หา-ม พ- -..
• ·ระเท-เดนมาร· ระหว่า·วันท . . ·ันยายน พ- -..
• ·ระเท-นอรเวย ระหว่า·วันท .. -. ·ันยายน พ- -..
• ·ระเท-สวเดน ระหว่า·วันท -. -. ·ันยายน พ- -..
• สาrาร.รั_อิ.าล ระหว่า·วันท -. ·ันยายน . .ุลา-ม พ- -..
• น-รรั_วา.ิ·ัน เมือวันท . .ุลา-ม พ- -..
• ·ระเท-เบลเยยม ระหว่า·วันท . . .ุลา-ม พ- -..
• สาrาร.รั_·รั·เ-ส ระหว่า·วันท .. .. .ุลา-ม พ- -..
• ·ระเท-ลั·เ·มเบิร· ระหว่า·วันท .. .ุลา-ม .. .ุลา-ม พ- -..
• ·ระเท-เนเrอร.ลนด ระหว่า·วันท -. -. .ุลา-ม พ- -..
• ·ระเท-สเ·น ระหว่า·วันท . . พ;-จิ·ายน พ- -..
• สาrาร.รั_อิสลาม·า·ส.าน ระหว่า·วันท .. -- มนา-ม พ- -..
• สหพันrรั_มลายา ระหว่า·วันท - -. มิ.ุนายน พ- -..
• ·ระเท-นิว·.ลนด ระหว่า·วันท .. -. สิ ·หา-ม พ- -..
• ·ระเท-ออสเ.รเลย ระหว่า·วันท -. สิ·หา-ม .- ·ันยายน พ- -..
• ·ระเท-¸·ุน ระหว่า·วันท -. พ;~ภา-ม . มิ.ุนายน พ- -..
• สาrาร.รั_จน ระหว่า·วันท . . มิ.ุนายน พ- -..
• สาrาร.รั_·ลิ··นส ระหว่า·วันท . .. ·ร·¸า-ม พ- -..
• สาrาร.รั_ออสเ.รย ระหว่า·วันท -. ·ันยายน . rันวา-ม พ- -..
• สาrาร.รั_เยอรมัน ระหว่า·วันท -- -. สิ·หา-ม พ- -.. .เ·น·าร
เสด็จพระราชดาเนินเยือน-รั้·ทสอ··
• สาrาร.รั_ออสเ.รย ระหว่า·วันท -. ·ันยายน - .ุลา-ม พ- -.. .
เ·น·ารเสด็จพระราชดาเนินเยือน-รั้·ทสอ··
• ·ระเท-อิหร่าน ระหว่า·วันท -. . เม~ายน พ- -..
• ·ระเท-สหรั_อเมริ·า ระหว่า·วันท . มิ.ุนายน - มิ.ุนายน พ- -.. .
เ·น·ารเสด็จพระราชดาเนินเยือน-รั้·ทสอ··
• ·ระเท-.-นาดา ระหว่า·วันท -. -. มิ.ุนายน พ- -..
จา·นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว·็มิ.ด้เสด็จพระราชดาเนินเยือน.่า·
·ระเท-อ· เพราะทร·เห็นว่าพระราชภาร·ิจภาย\น·ระเท-นั้นมมา·มาย อย่า·.ร
·็.าม หา··ระมุขหรือรั_บาลขอ··ระเท-\ด·ราบบั·-มทูลเชิ¸\ห้เสด็จ· .·เยยม
เยือน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทร·พระ·รุ.า.·รดเ·ล้า.·รด·ระหม่อม\ห้พระ
ราช.อรส หรือพระราชrิดา เสด็จพระราชดาเนิน.ทนพระอ·- เพือเจริ¸สัมพันr.ม.ร
รวมทั้·เพือทอดพระเน.รวิทยา·าร .ละ-ิล·วัoนrรรมขอ·ชา.ินั้น¡
จน·ระทั·วันท . . มนา-ม พ- -... พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.ด้
เสด็จพระราชดาเนินเยือน·ระเท-ลาว พร้อมด้วยสมเด็จพระนา·เจ้าพระบรมราชินนา.
.ละสมเด็จพระเทพรั.นราชสุดา· ·ึ·นับเ·น·ารเสด็จพระราชดาเนินเยือน.่า··ระเท-
อ·-รั้· หลั·จา·ทว่า·เว้นมาเ·นเวลานาน·ว่า . ·
พระราช·ร.ย·ิจด้าน·าร.่า··ระเท-ขอ·พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น
รวม.·.ึ··ารเสด็จพระราชดาเนินออ·\ห้·าร.้อนรับราชอา-ัน.ุ·ะจา··ระเท-.่า·¡ ท
เดินทา·มาเยือน·ระเท-.ทย ทั้·ยั·ทร·พระ·รุ.า.·รดเ·ล้า.·รด·ระหม่อม
พระราชทานพระบรมราชว.ร·าส\ห้บรรดาทู.านุทู.เข้าเ·าทูลละออ·rุ ลพระบาท.วาย
สาสน.รา.ั้·\น·ารเข้ามารับ.า.หน่·\น·ระเท-.ทย .ละ.วายบั·-มทูลลาเมือ-รบ
วาระอ·ด้วย

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful