คำำนิยม

นำยนิติพันธ์ แก้วสุวรรณ นั้นหรือที่พวกเรำคณะกรรมกำรนักเรียนมักเรียกว่ำ พี่นิค พี่ชำยผู้แสนอบอุ่น ใจดี ที่มำก
ไปด้วยประสบกำรณ์กำรทำำงำน ต่ำงๆ อันเนื่องมำจำกพี่นิคได้เป็นประธำนนักเรียนประจำำปีกำรศึกษำ 2548 จึง
ทำำให้พวกเรำนั้นได้ใกล้ชิดสนิทสนมและมักได้รับควำมรู้ต่ำงในกำรดำำเนินงำน ของคณะกรรมกำรนักเรียนจำกพี่
นิคเป็นอย่ำงดี อย่ำงสมำ่ำเสมอตลอดมำ ไม่ว่ำ กำรจัดตั้งโครงกำร กำรแบ่งหน้ำที่งำน กำรหำรำยได้เพื่อนำำไป
พัฒนำงำนของคณะกรรมกำรนักเรียน กำรวำงตัว เป็นต้น นอกจำกนี้แล้ว ยังเป็นเสมือนพี่ชำยที่แสนดีกับพวกเรำ
คณะกรรมกำรนักเรียนทุกคน รวมถึง กับบุคคลอื่น ๆ ที่รจู้ ักพี่นิค ไม่ว่ำจะเป็นเป็นรุ่นน้อง รุ่นใดก็ตำม พี่นิคนั้น
เป็นคนที่มักจะให้กำำลังใจกับพวกเรำคณะกรรมกำรนักเรียนโดยตลอดมำ ซึ่งอำจเป็นเพรำะประสบกำรณ์ของพี่นิค
ในกำรทำำงำนร่วมกับคนกลุ่มใหญ่อยู่เสมอก็เป็นได้ พี่นิคนั้นจะกล่ำวได้ว่ำเป็นผู้ที่มีภำวะผู้นำำสูง เป็นคนที่กล้ำคิด
คิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ กล้ำทำำ โดยเป็นกำรกระทำำที่เป็นผลดีต่อคนส่วนใหญ่ และกล้ำแสดงออก ซึง่ เป็นสึ่งสำำคัญ
แห่งกำรเป็นผู้นำำซึ่งพี่นิกสำมำรถทำำได้เป็นอย่ำงดีให้พี่พวกเรำคณะกรรมกำรนักเรียนได้ประจักษ์แก่สำยตำอยู่
ตลอดเวลำโดยเฉพำะเวลำที่ได้ปฏิบัติงำนร่วมกัน พี่นิคนั้นมีเลือดควำมเป็นบดินทรเดชำ ๒ อยู่เต็มตัวไม่ว่ำจะเป็น
เรื่องมำรยำท เรื่องควำมประพฤติ ทีส่ ำมำรถทำำได้ดี ไม่เป็นรองเรื่องกำรเรียน ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้ล้วนตรงกับปรัชญำ
โรงเรียนที่ว่ำ ลูกบดินทรเป็นผู้ประพฤติดี และมีควำมรู้

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful