สำานักพิมพ์วังอักษร

แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการสอนแบบฐานสมรรถนะ

1

(Competency Based)

/

แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการสอน
โปรแกรมประมวลผลคำาประยุกต์

Microsoft Office Word 2007
รหัสวิชา 2201-2407
ตามหลักส้ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

สำานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.)

กระทรวงศึกษาธิการ
เลขรหัสมาตรฐานสากลประจำาหนังสือ

ISBN 978-974-10-7663-5
60 บาท

เรียบเรียงโดย
อาจารย์วิภาวัลย์ พันธ์คำา

ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา),M.S.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข
์ องสำานัก

แผนการสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำาประยุกต์

2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนื อ
อาจารย์ศิริพร อ่วมมีเพียร

บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ), คอ.ม.(เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลูาพระนครเหนือ

แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการสอนแบบฐานสมรรถนะ

(Competency Based)

/

แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการสอน
โปรแกรมประมวลผลคำาประยุกต์

รหัสวิชา 2201-2407
(ป

รั

หลั กส้ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ

รุ

.ศ

พุ ท ธศั ก ราช 2545

.

2546)

สำา นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า (ส อ ศ .)

ศึ

ธิ

เลขรหัสมาตรฐานสากลประจำาหนังสือ ISBN 978-

974-10-7663-5

พิมพ์ครัง้ ที ่ 1 พ.ศ. 2552
สงวนลิขสิทธิต
์ ามพระราชบัญญัตล
ิ ิขสิทธิ ์
จัดพิมพ์และจัดจำาหน่าย โดย…

แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข
์ องสำานัก

สำานักพิมพ์วังอักษร

3

สำานักพิมพ์วังอักษร

69/3 ถ น น อ รุ ณ อั ม ริ น ท ร์

แ ข ว ง วั ด อ รุ ณ

เขต

บางกอกใหญ่

กรุงเทพฯ 10600 โทร. 0-2472-3293-5 โทรสาร

0-2891-0742
http: //www.wangaksorn.com
E-mail
Address
:
wangaksorn@hotmail.com,wangksorn2000@yahoo.
com
พิมพ์ที…

อาร์ทลีย์ เพรส

566/72 หมู่ 4 ถนนสุขสวัสดิ ์ แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บ่รณะ
กรุงเทพฯ 10140
คำานำา
วิช าโปรแกรมประมวลผลคำา ประยุก ต์

2407 1 ห น่ ว ย กิ ต

รหัส วิช า 2201 –

2 ชั่ว โ ม ง ต่ อ สั ป ด า ห์ ต า ม ห ลั ก ส้ ต ร

ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ พุ ท ธศั ก ราช 2545 (ปรั บ ปรุ ง พ .ศ .

2546) ป ร ะ เ ภ ท วิ ช า พ า ณิ ช ย ก ร ร ม ส า ข า วิ ช า พ ณิ ช ย ก า ร
สำา นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา (สอศ .) กระทรวง
แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข
์ องสำานัก

4 แผนการสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำาประยุกต์ ศึ ก ษาธิ ก าร จั ด อย่้ ใ นหมวดวิ ช าชี พ วิ ช าชี พ สาขาวิ ช า เป็ น แผนการสอนเพือ ่ เป็ นแนวทางใหู อ าจารย์ ผู้ ส อนจั ด กิ จ กรรมการ เ รี ย น ก า ร ส อ น ที ่ มุ่ ง เ นู น ฐ า น ส ม ร ร ถ น ะ (Competency Based) และกา รบ้ รณา กา ร (Integrated) ต รงตา มจุ ด ประสงค์ ร ายวิ ช า มาตรฐานรายวิ ช า คำา อธิ บ ายรายวิ ช า เร่ ง พัฒนาบทบาทของผู้เรียนเป็ นผู้จัดการแสวงหาความรู้ (Explor er) เป็ นผู้สอนตนเองไดู สรูางองค์ความรู้ใหม่ และบทบาทของผู้ สอนเปลีย ่ นจากผู้ใหูความรู้มาเป็ นผู้จัดการชีแ ้ นะ (Teacher R oles) จัดสิง่ แวดลูอมเอือ ้ อำา นวยต่อความสนใจเรียนรู้ และเป็ นผู้ ร่วมเรียนรู้ (Co-investigator) จัดหูองเรียนเป็ นสถานทีท ่ ำางาน ร่วมกัน (Learning Context) จัดกลุ่มเรียนรู้ใหูรู้จักทำางานร่วม กั น ฝึ กความใจกวู า ง (Grouping) มุ่ ง สรู า งสรรค์ ค นรุ่ น ใหม่ สอนความสามารถทีน ่ ำาไปทำางานไดู (Competency) สอนความ รัก ความเมตตา (Compassion) ความเชือ ่ มัน ่ ความซือ ่ สัตย์ (T rust) เปูาหมายอาชีพ อัน ยัง ประโยชน์ (Productive Career) และชีวิต ทีม ่ ีศัก ดิศ ์ รี (Noble Life) เหนื อ สิ ง่ อื่ น ใด เป็ นคนดี ทั ้ง กาย วาจา ใจ มี คุ ณ ธ ร ร ม จ ร ร ย า บ ร ร ณ แ ล ะ วิ ช า ชี พ ฝ่ ายวิชาการสำานักพิมพ์วังอักษร แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก .

ลักษณะรายวิชา 2. ใบความรู้ (Job Sheet) 51 8. 2546) สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.สำานักพิมพ์วังอักษร 5 สารบัญ แผนการจัดการเรียนรู/้ แผนการสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำา ประยุกต์ 2007 2201-2407 หลักส้ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ. แผนการจัดการเรียนรู้/แผนการสอน (Lesson Plan) 4. ใบงาน (Job Sheet) 53 9. การแบ่งหน่วยการเรียนรู้ 3.ศ. แผนภ้มิการจัดงาน (Flow’s Chart) แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก 56 . ตารางกำาหนดนำา ้ หนักคะแนนการวัด 47 6.) กระทรวง ศึกษาธิการ 1. แผนการเรียนรู้ 48 7. ตารางการวิเคราะห์หลักส้ตร หน้า 5 6 9 46 5.

ลักษณะรายวิชา * รหัสและชือ ่ วิชา 2201 . 1. 2. การวัดผลและการประเมินผลการเรียน 61 15. แบบฟอร์มการประเมินผลการนำาเสนอชิน ้ งาน (Folio) 58 12. ตารางกำาหนดเวลาการปฏิบัติงาน (Gantt’s Chart) 57 11.หนังสืออูางอิง/เอกสารประกอบการเรียน 65 1. แนวขูอสอบระหว่างภาค/ปลายภาค 62 16. แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก .แผนการสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำาประยุกต์ 6 10. แบบฟอร์มการประเมินผลดูานจิตพิสัย (Affective Domain) 59 13.2407 โปรแกรมประมวลผลคำา ป ร ะ ยุ ก ต์ สภาพรายวิชา หมวดวิ ช าชี พ วิ ช าชี พ สาขางาน สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักส้ตรประกาศนียบัตร วิช าชีพ พุท ธศักราช 2545 (ปรับ ปรุ ง พ . กิจกรรม/ขูอเสนอแนะ 60 14. ตัวอย่างขูอสอบ 63 17.ศ .

7.) ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร 3. ประยุกต์ใชูโปรแกรมประมวลผลคำาในการ 9. คำาอธิบายรายวิชา ผ ลิ ต เ อ ก ส า ร ป ร ะ เ ภ ท ต่ า ง ๆ ป ฏิ บั ติ เ กี ่ ย ว กั บ ร้ ป แ บ บ ห นั ง สื อ ราชการ บั น ทึ ก ขู อ ความ จดหมายธุ ร กิ จ จดหมายเวี ย น ปฏิ บั ติ ก ารพิ ม พ์ เ อกสารตาม แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก . ๆ บอกร้ปแบบของเอกสารประเภทต่าง 2. สามารถประยุกต์ใชูโปรแกรมประมวลผล คำา กั บ ง า น ต่ า ง ๆ 2.สำานักพิมพ์วังอักษร 2546) ป ร ะ เ ภ ท วิ ช า พ า ณิ ช ย ก ร ร ม 7 สำา นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา (ส อ ศ . มี กิ จ นิ สั ย แ ล ะ สู ง เ ส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม คู า นิ ย ม ที่ ดี ใ น ก า ร ใ ช้ คอมพิวเตอร์ 8. 5. ตระหนักถึงการใชูโปรแกรมประมวลผลคำา ป ร ะ ยุ ก ต์ 3. มาตรฐานรายวิชา 1. ระดับรายวิชา ภ า ค เ รี ย น ที ่ พืน ้ ฐาน เวลาศึกษา 3 ห รื อ 4 เรี ย นทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ 2 ชั่ว โมงต่ อ สั ป ดาห์ ร ะ ย ะ เ ว ล า 18 สั ป ด า ห์ ร ว ม ทั ้ ง สิ ้ น 36 ชัว ่ โมงตลอดภาคเรียน และควรมีเวลาศึกษา 6. หน่วยกิต น อ ก เ ว ล า เ รี ย น อี ก 1 ชั่ ว โ ม ง ต่ อ สั ป ด า ห์ 1 (2) 1 หน่ ว ยกิ ต จุดประสงค์รายวิชา เ 2 ชั่ว โมงต่ อ สั ป ดาห์ พื่ อ ใ หู 1. 4.

2546) ประเภทวิ ช าพาณิ ช ยกรรม สาขาวิ ช าพณิ ช ยการ สำา นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา (สอศ .) กระทรวง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร ** ปรับเวลาเรี ยนตามคำา สั่ ง ศธ 0606 / 976 30 มี นาคม 2549 * 2.ศ . การแบ่งหน่วยการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้รายวิชาโปรแกรมประมวลผลคำาประยุกต์2007 หมวดวิชาชีพ วิชาชีพสาขางาน สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห ลั ก ส้ ต ร ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร วิ ช า ชี พ จำานวนหน่วยการเรียนรู้ บทที ่ ชื่อหน่วยการ เรียน 11 หน่วย (ป ว ช .แผนการสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำาประยุกต์ 8 ร้ปแบบ การพิมพ์ต าราง การพิ มพ์ นามบั ต ร แผ่ น พั บ แผ่ น โฆษณา ใบวุ ฒิ บั ต ร การจ่ า ห นู า ซ อ ง บั ต ร อ ว ย พ ร แ บ บ ฟ อ ร์ ม หลักส่ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ .) จำา นวน 36 ชัว ่ โมง จำานว สาระการเรียนรู้ แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก ชั่วโม .

สำานักพิมพ์วังอักษร 1 แนะนำา การติ ด ตั ้ ง Microsoft Office โปรแกรม การลบโปรแกรม Microsoft Microsoft Word2007 9 2 Office ก า ร เ ขู า ส่้ โ ป ร แ ก ร ม Microsoft Word2007 ส่ ว น ประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม Microsoft Word2007 ก า ร ทำา งานเบื้ อ งตู น ของโปรแกรม Microsoft Word2007 ก า ร ส รู า งแ ฟู ม เ อก ส า ร กา รเ ปิ ด เอกสารเก่ า ขึ้น มาใชู ง าน การ บั น ทึ ก (Save) เอกสาร การ บั น ทึ ก เ อ ก ส า ร โ ด ย ใ ชู คำา สั่ ง Save As การปิ ดเอกสาร การ เรี ยก ใชู คำา สั่ ง ท า ง ลั ด ใ น ก า ร ทำา งานลั ก ษณะต่ า งๆ การใชู แปู นควบคุ ม ต่ า ง ๆ บนแปู น พิ ม พ์ การออกจากโปรแกรม Microsoft 2 Word 2007 ก า ร ป รั บ แ ต่ ง การเปลี ย ่ นแบบตั ว อั ก ษร การ ร้ ป แ บ บ อั ก ษ ร เ ป ลี ่ ย น ข น า ด ตั ว อั ก ษ ร ก า ร (Font) กำาหนดตัวหนา ตัวเอน และขีด เสูนใตู การจัดร้ปแบบขูอความ ก า ร แ ท ร ก สั ญ ลั ก ษ ณ์ แ ส ด ง แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก 2 .

10

แผนการสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำาประยุกต์

หั ว ขู อ ย่ อ ยและลำา ดั บ เลข การ
เปลี ย
่ นสั ญ ลั ก ษณ์ แ สดงหั ว ขู อ

ย่อยและลำาดับเลข การกำาหนด
ตำา แ ห น่ ง แ ท็ บ ก า ร คั ด ล อ ก
ขู อ ค ว า ม ก า ร ยู า ย ขู อ ค ว า ม

3

ห นั ง สื อ ควา มห มา ยห นั ง สื อ รา ช ก า ร

3

ร า ช ก า ร ลั ก ษ ณ ะ สำา คั ญ ข อ ง ห นั ง สื อ
ร า ช ก า ร ช นิ ด ข อ ง ห นั ง สื อ

ราชการ หลั ก การเขี ย นหรื อ
พิ ม พ์ ห นั ง สื อ ราชการ หนั ง สื อ

ร า ช ก า ร ภ า ย น อ ก ห นั ง สื อ
ราชการภายใน หนังสือประทับ
ต รา

บทที ่

4

ชื่อหน่วยการ
เรียน

ห นั ง สื อ สั่ ง ก า ร

จำานว
สาระการเรียนรู้

ชั่วโม

หนังสือราชการ หนังสือประชาสัมพันธ์ หนังสือ
ประเภทหนังสือ ที ่เ จู า หนู า ที ่ทำา ขึ้ น หรื อ รั บ ไวู

ประชาสัม พัน ธ์ เป็ นหลักฐานในราชการ คำา ขึน

ห นั ง สื อ ที ่ เ ป็ น ตู น สรรพนาม คำา ลงทู า ย ใน
ห ลั ก ฐ า น ใ น หนังสือราชการและคำา

ทีใ่ ชู

ราชการ และ ใ นกา รจ่ า ห นู า ซอง ลั ก ษ ณะ
บั น ทึ ก ประเภท มาตรฐานตรา ครุฑ มาตรฐาน
แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข
์ องสำานัก

3

สำานักพิมพ์วังอักษร

ต่ า ง

11

ๆ กระดาษและซอง กระดาษตรา
ค รุ ฑ วิ ธี ก า ร พิ ม พ์ ห นู า ซ อ ง
หนั ง สื อ ราชการ บั น ทึ ก

การ

บั นทึ กของราชการ การบันทึก
ร า ย วั น

5

ตุ

ก า ร เ ขี ย น บั น ทึ ก

ณ์

จดหมายธุ ร กิ จ ความหมายของจดหมายธุรกิจ

4

ลักษณะจดหมายธุรกิจทีด
่ ี

แ บ บ แ ล ะ ก า ร ว า ง ร้ ป แ บ บ

จดหมายธุรกิจ หลักการทั่ว ๆ
ไปในการเขี ย นจดหมายธุ ร กิ จ

ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ข อ ง จ ด ห ม า ย
ธุ ร กิ จ ร้ ป แบบของ

จดหมาย

ธุ ร กิ จ ประเภทของจดหมาย
ธุร กิจ

จดหมายเสนอขาย

สิ น คู า แ ล ะ บริ กา ร จ ด ห ม า ย
สอบถามและตอบแบบสอบถาม

จดหมายสัง่ ซื้อและตอบรับการ

สัง่ ซื้อ จดหมายต่อว่า และปรับ

ความเขู า ใจ จดหมายขอเปิ ด

6

เ ค ร ดิ ต แ ล ะ ต อ บ รั บ เ ค ร ดิ ต

จดหมายเวี ย น จดหมายเวียน (Mail

(Mail Merge)

Merge) ส่วนประกอบ

ของการทำาจดหมาย
เวียน ขั้นตอนการทำา
จดหมายเวียน กำาหนด
ตำาแหน่งที่จะใส่ขูอม้ล
ในจดหมาย การ
ทดสอบผลลัพธ์การ

แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข
์ องสำานัก

4

12

7

8

บทที ่

แผนการสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำาประยุกต์

สรูางจดหมายเวียน
การใส่ขูอม้ลของผู้รับ
ลงในจดหมาย การ
พิมพ์ซองจดหมาย
ความรู้พ้ น
ื ฐานการจัดทำาตา
การจัดทำาตา
ราง การสรูางตาราง
ราง (Tables)
การกรอกขูอม้ลและ
เลื่อนเคอร์เซอร์ใน
ตาราง การเลือกเซลล์
แถว หรือคอลัมน์ การ
ปรับขนาดของตาราง
การเพิ่ม ลบ เซลล์
แถว หรือคอลัมน์ การ
ตกแต่งตารางใหู
สวยงาม
การสรูางแบบฟอร์ม (Form)
การทำาฟอร์ม
การเรียกเครื่องมือ
(Form)
สำาหรับการสรูางแบบ
ฟอร์ม (Form) การ
ออกแบบหนูาตาของ
ฟอร์ม การใส่ฟิลด์แบบ
ต่าง ๆ ในแบบฟอร์ม
การปรับแต่งฟิ ลด์แบบ
Text ไวูสำาหรับ
ชื่อหน่วยการ
เรียน

สาระการเรียนรู้
ใส่ ขู อ ความ การปรั บ แต่ ง ฟิ ลด์
แ บ บ Check Box ก า ร ป รั บ

แ ต่ ง ฟิ ล ด์ แ บ บ Drop Down
ก า ร ปู อ ง กั น ก า ร แ กู ไ ข แ บ บ

ฟอร์ ม และการเก็ บ บั น ทึ ก แบบ

ฟ อ ร์ ม ก า ร พิ ม พ์ แ บ บ ฟ อ ร์ ม
แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข
์ องสำานัก

3

4

จำานว
ชั่วโม

สำานักพิมพ์วังอักษร 13 อ อ ก ท า ง เ ค รื่ อ ง พิ ม พ์ 9 ก า ร ส รู า ง การใส่ขูอความหัวกระดาษและ 4 เ อ ก ส า ร ทูายกระดาษ การใส่ลำา ดับเลข ห นู า ก า ร ทำา ดั ช นี (Index) การใส่ เ ชิ ง อรรถ (Footnote) ก า ร กำา ห น ด ที ่ คั่ น ห นั ง สื อ (Bookmark) การอู า งอิ ง ไขวู (Cross Reference) ก า ร พิ ม พ์ ส มการทางคณิ ต ศาสตร์ 10 ี ารสรูางนามบัตร ก า ร ส รู า ง วิธก 3 การทำา แผ่นพับ การทำาแผ่นพับ การทำาแผ่น 4 น า ม บั ต ร 11 แ ผ่ น โ ฆ ษ ณ า ใ บ วุ ฒิ บั ต ร แ ล ะ บั ต ร อ ว ย พ ร โฆษณา ส่วนประกอบ ของใบวุฒิบัตร ขั้นตอน การทำาใบวุฒิบัตร การ ทำาบัตรอวยะพร การ สรูางขูอความดูวย Word Art การใส่ ขูอความลงในเท็กช์บ็ อกช์ แนะนำาแถบเครื่อง มือร้ปภาพ แนะนำา แถบเครื่องมือของ Word Art แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก .

แผนการสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำาประยุกต์ 14 3.) แผนที ่ 1 แนะนำาโปรแกรม Microsoft Word2007 ระยะเวลา 1.1 ป ฏิ บั ติ วิ ธี ก า ร ติ ด ตั ้ ง * Microsoft Office แผนการจัดการเรียนรู้/แผนการสอนทีม ่ ุ่งเนูนฐานสมรรถนะ (Competency Based) และการบ้รณาการ (Integrated) แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก . 2 ชัว่ โมง จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. แผนการจัดการเรียนร้/้ แผนการสอน* แผนการจัดการเรียนร้้แนะนำาโปรแกรม Microsoft Word2007 ห ม ว ด วิ ช า ชี พ ส า ข า ง า น ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ธุ ร กิ จ ห ลั ก ส้ ต ร ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร วิ ช า ชี พ (ป ว ช .

7 ลำา ดั บ ขั ้ น ต อ น วิ ธี ก า ร เ ปิ ด เ อ ก ส า ร เ ก่ า ขึ้ น ม า ใ ชู ง า น 1.5 ลำา ดั บ ขั ้ น ต อ น ก า ร ทำา ง า น เ บื้ อ ง ตู น ข อ ง โ ป ร แ ก ร ม Microsoft Word2007 1.10บ อ ก 1.14 จั ด บ อ ร์ ด เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร “ แ น ะ นำา โ ป ร แ ก ร ม Microsoft Word2007” 1.16อ ภิ ป ร า ย (Discuss) “โ ป ร แ ก ร ม Microsoft Word2007 มี ฟั งก์ ชั น การใชู ง านมาก กว่ า Microsoft Word2003 จ ริ ง ห รื อ ไ ม่ จ ริ ง ” แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก .สำานักพิมพ์วังอักษร 1.2 ลำา ดั บ ขั ้ น ตอนการจบโปรแกรม Microsoft Office 15 1.11 ต่ 1.15สนทนาเชิงปฏิ บัติ การ “การใชูงานโปรแกรม Microsoft Word2007 1.13ปฏิ บั ติ ก ารออกจากโปรแกรม Microsoft Word2007 1.8 ป ฏิ บั ติ วิ ธี ก า ร บั น ทึ ก (Save) เ อ ก ส า ร 1.4 จำา แ น ก (Distinguish) ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ต่ า ง ๆ ข อ ง โ ป ร แ ก ร ม Microsoft Word2007 1.9 ศึ ก ษา (Study) การบั น ทึ ก เอกสารโดยใชู คำา สั่ง Save As 1.3 บ อ ก (Describable) วิ ธี ก า ร เ ขู า ส่้ โ ป ร แ ก ร ม Microsoft Word2007 1.12 (Describable) วิ ธี ก า ร ปิ ด เ อ ก ส า ร ปฏิบัติการเรียกใชูคำา สัง่ ทางลัดในการทำา งานลักษณะ า ง ๆ ป ฏิ บั ติ ก า ร ใ ชู แ ปู น ค ว บ คุ ม ต่ า ง ๆ บ น แ ปู น พิ ม พ์ 1.6 บ อ ก (Describable) วิ ธี ก า ร ส รู า ง แ ฟู ม เ อ ก ส า ร 1.

3 การปิ ดเอกสาร การเรี ย กใชู คำา สั่ง ทางลั ด ในการทำา งาน ลักษณะต่า ง ๆ การใชูแ ปูนควบคุม ต่ า ง ๆ บนแปู นพิ ม พ์ ก า ร อ อ ก จ า ก โ ป ร แ ก ร ม Microsoft Word 2007 3.2 ก า ร ทำา ง า น เ บื้ อ ง ตู น ข อ ง โ ป ร แ ก ร ม Microsoft Word2007 การสรูางแฟูมเอกสาร การเปิ ดเอกสารเก่า ขึ้ น มาใชู ง าน การบั น ทึ ก (Save) เอกสาร การบั น ทึ ก เ อ ก ส า ร โ ด ย ใ ชู คำา สั่ ง Save As 2.3 สรุปคำาศัพท์ ตอบคำาถามเพือ ่ การทบทวน 3.17อ ธิ บ า ย คำา ศั พ ท์ ไ ดู 10 คำา แนวคิดและสาระการเรียนรู้ 2.16 2.2 สรุปบทเรียนส่วนทีเ่ ป็ นสาระสำาคัญ 3.1 ก า ร ติ ด ตั ้ ง Microsoft Office ก า ร ล บ โ ป ร แ ก ร ม Microsoft Office ก า ร เ ขู า ส่้ โ ป ร แ ก ร ม Microsoft Word2007 ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ต่ า ง ๆ ข อ ง โ ป ร แ ก ร ม Microsoft Word2007 2. แผนการสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำาประยุกต์ 1.5 แบ่งกลุ่มจัดกิจกรรมดังต่อไปนี ้ (ใหูความสำาคัญการทำางาน เป็ นทีม) แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก .1 อธิบายการวางแผนการเรียน โครงสรูางเนือ ้ หาบทเรียน กิจกรรม งาน ภารกิจ (บทที ่ 1-11) 3. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3.4 แบบทดสอบและกิจกรรมการฝึ กทักษะ 3.

สำานักพิมพ์วังอักษร

วิธีการ : ใหูนักศึกษานับหมายเลข

1, 2 นับ 1 มา

17

รวมกันเป็ นกลุ่มที ่ 1 นับ 2 กล่ม
ุ ที ่ 2 เลือกผูจ
้ ด
ั การ

โปรแกรมประมวลผลคำาประยุกต์ ระดับ 5 ประชุมคณะ
ทำา ง า น แ บ่ ง ห นู า ที ่ แ ล ะ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ

กลุ่มที ่ 1 : คัดเลือกคำา ศัพท์ บทที ่

1-7 จำา นวน 69 คำา

คำาอ่าน-คำาอธิบาย จัดบอร์ดโดยใชูหว
ั ขูอว่า “เรียนลัด
กับ Word2007” 69 วัน

69 คำา ภาพประกอบ

คำาศัพท์ใหูสอดคลูองกับความหมายคำา ศัพท์แต่ละคำา

โดยใชูตัวการ์ต้น “Mr. Word” (ออกแบบใหูเปลีย
่ น
ชุ ด ไ ดู )

เ ป็

น ผู้ นำา

เ ส น อ

กลุ่มที ่ 2 : นำาคำาศัพท์จากกลุ่มที ่ 1 69 คำา ประสานงาน

กั บ อาจารย์ ส อนภาษ าอั ง กฤษ /ชาวต่ า งประเทศ
อ่ า นออกเสี ย งคำา ศั พ ท์

บั น ทึ ก เทป /CD มาเปิ ดใหู

เสี ย งตามอย่ า งถ้ ก ตู อ ง

ใชู เ วลาครั ้ง ละ 10

นั ก ศึ ก ษาฟั งทุ ก ครั ้ง ในชั่ว โมงการสอนและอ่ า นออก

นาที ตลอดภาคเรี ย น และนำา คำา ศั พ ท์ จั ด รายการ

วิ ท ยุ ศึ ก ษ า ข อ ง โ ร ง เ รี ย น /วิ ท ย า ลั ย

เลือกตัวแทนกลุ่มที ่ 1, 2 : จำานวน 4 คน
ผู้สอนและคณะ

ร่วมกับคร้

ตรวจสอบความถ้กตูองทางวิชาการ

และความปลอดภัยของเอกสาร /ภาพ การจัดบอร์ด

การจั ด รายการคำา ศั พ ท์ เ พื่ อ บ้ ร ณาการ ออกแบบ
เครือ
่ งมือประเมินผลและประเมินผล สรุปจุดแข็ง จุด
อ่อน แต่ละกลุ่มงานเป็ นผู้บริหารเวลาและ
เ ส น อ ใ ชู เ ว ล า

10

แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข
์ องสำานัก

นำา

น า ที

18

แผนการสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำาประยุกต์

นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนเขี ย นรายงานตนเอง (Self - Report)
หนู า ที ค
่ วามรั บ ผิ ด ชอบ
การแกู ปั ญหา
แ ล ะ นำา

ภารกิ จ

ขู อ เสนอแนะ

ปั ญหา อุ ป สรรค

วิ ธี

ความยาว 5 บรรทั ด

เ ส น อ ค น ล ะ

น า ที

3

4. สือ
่ การสอน

4.1 แผ่นใสสรุปบทเรียน/ชุดการสอน PowerPoint 6 สไลด์

4.2 ภาพขั ้น ตอนการติ ด ตั ้ง Microsoft Office ภาพขั ้น ตอน
การลบโปรแกรม Microsoft Office ภาพการเรี ย กใชู

ง า น โ ป ร แ ก ร ม Microsoft Word2007 ภ า พ ส่ ว น
ประกอบ

ต่า ง ๆ ของตัวโปรแกรม Microsoft Word

ภาพการเปิ ดเอกสารเก่ า ภาพขั ้ น ตอนการปิ ดเอกสาร
ภ า พ วิ ธี ก า ร ที ่ จ ะ อ อ ก จ า ก โ ป ร แ ก ร ม

4.3 หนั ง สื อ ประกอบการเรี ย นวิ ช าโปรแกรมประมวลผลคำา

4.4 บั

คำา

ศั

4.5 สไลด์ วิดีโอเทป VCD CAI

ท์

ยุ

บั

คำา

5. การวัดผลและการประเมินผล
5.1 ความสนใจในการเรียนรู้ การคูนควูา การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม

5.2 การซักถามและการตอบคำาถาม

5.3 แบบทดสอบและกิจกรรมการฝึ กทักษะ

5.4 การทำางานเป็ นทีม (ใหูความสำาคัญในการทำางานเป็ นทีม
งาน)
แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข
์ องสำานัก

ต์

สำานักพิมพ์วังอักษร

19

5.5 การประเมินโดยกลุ่มเพือ
่ น การประเมินตนเอง
5.6 การเขียนรายงานตนเอง (Self-Report)
5.7 แฟูมสะสมผลงาน
6. แหล่งการเรียนรู้

6.1 หู องสมุ ดวิ ท ยาลั ย /โรงเรี ยน ศ้ น ย์ วิท ยบริ ก าร หู อ งปฏิ บั ติ
ก า ร ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ ส า ร ส น เ ท ศ

6.2 ครอบครัวผู้เรียน ครอบครัวบรรพบุรุษ บุคลากรในทูองถิน

ภ้ มิ ปั ญญาชาวบู า น สถานประกอบการ

น่

นุ

ผู้ ป ระกอบการ

รั

6.3 สิ ่ ง พิ ม พ์ ป ร ะ เ ภ ท ต่ า ง ๆ เ ช่ น นิ ต ย ส า ร /ว า ร ส า ร /
หนังสือ/Brochure/Catalog/ Supplement/บทความ/
ร า ย ง า น ที ่ เ กี ่ ย ว ขู อ ง กั บ Microsoft Office Word

6.4 ค ร้ ผู้ ส อ น , Internet, E-learning, E- books,
Website
7. ผลงาน / ชิน
้ งานของนักศึกษา

7.1 การจัดบอร์ด การนำาเสนอ การเขียนรายงานตนเอง
7.2 สรุปคำาศัพท์ ตอบคำาถามเพือ
่ การทบทวน

8. ความสัมพันธ์กับวิชาอืน
่ /การบ้รณาการ (Integrated)*
8.1

วิชาโปรแกรมสำาเร็จร้ปในงานอาชีพ 2007 วิชาการใชู

โ ป ร แ ก ร ม เ พื่ อ ง า น เ อ ก ส า ร

แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข
์ องสำานัก

2007

บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ (ขูอเสนอแนะ / ปั ญหา / อืน ่ ๆ) * การนำาวิชาทีม ่ ีความสัมพันธ์กันมาบ้รณาการ แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก .20 แผนการสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำาประยุกต์ 9.

7 บ อ ก (Describable) วิ ธี ก า ร กำา ห น ด ตำา แ ห น่ ง แ ท็ บ 1.10 อั จั ด บอร์ ด เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร ก ษ 1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 1.6 ลำา ดั บ ขั ้น ตอนการเปลี ย ่ นสั ญ ลั ก ษณ์ แ สดงหั ว ขู อ ย่ อ ยและ เ ล ข ลำา ดั บ 1.11ส นท นา เชิ งป ฏิ บั ติ ก า ร ร “การปรั บ แต่ ง ร้ ป แบบตั ว (Fonts)” “ ก า ร กำา ห น ดตำา แ ห น่ งแ ท็ บ ” แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก .8 ศึ ก ษ า (Study) วิ ธี ก า ร คั ด ล อ ก ขู อ ค ว า ม 1.2 ป ฏิ บั ติ วิ ธี ก า ร เ ป ลี ่ ย น ข น า ด ตั ว อั ก ษ ร 1.สำานักพิมพ์วังอักษร แผนการจัดการเรียนรู้การปรับแต่งร้ปแบบอักษร (Font) 21 หมวดวิชาชีพ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักส้ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3 บอก (Describable) วิ ธี ก ารกำา หนดตั ว หนา แ ล ะ ขี ด เ สู น ตั ว เอน ใ ตู 1.)แผนที ่ 2 การปรับแต่ง ร้ปแบบอักษร (Font) ระยะเวลา 2 ชัว่ โมง 1.5 ปฏิบัติการแทรกสัญลักษณ์แสดงหัวขูอย่อยและลำา ดับเลข 1.1 ลำา ดั บ ขั ้ น ต อ น ก า ร เ ป ลี ่ ย น แ บ บ ตั ว อั ก ษ ร 1.9 ป ฏิ บั ติ ก า ร ยู า ย ขู อ ค ว า ม 1.4 ร ะ บุ (Identify) วิ ธี ก า ร จั ด ร้ ป แ บ บ ขู อ ค ว า ม 1.

4 แบ่ ง กลุ่ ม จั ด กิ จ กรรมดั ง ต่ อ ไปนี ้ ทำา ง า น เ ป็ (ใหู ค วามสำา คั ญ การ น ที ม ) วิธีการ : แบ่งกลุ่ม เพื่อนสนิ ท 4 กลุ่ม จำา นวนเท่า ๆ กั น เลือกหัวหนูาแผนกปรั บแต่ ง ร้ปแบบตัวอักษร ระดับ 3 ประชุ ม คณะทำา งาน แบ่ ง หนูา ทีแ ่ ละความรั บ ผิ ด ชอบ จับ ฉลากเลื อกกิจ กรรมต่อ ไปนี ้ จั ด เตรี ย มสื่อ ภาพ อุปกรณ์ ตัวอย่างทีช ่ ่วยสนับสนุนการนำา เสนอ ใ หู เกิ ดควา มชั ด เ จ น แล ะค รบ ส า ระ กา รเ รี ย นรู้ แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก .1 การเปลีย ่ นแบบตัวอักษร การเปลีย ่ นขนาดตัวอักษร การ กำา ห น ด ตั ว ห น า ตั ว เ อ น แ ล ะ ขี ด เ สู น ใ ตู 2.13อ ธิ บ า ย คำา 2.1 ส รุ ป บ ท เ รี ย น ส่ ว น ที ่ เ ป็ น ส า ร ะ สำา คั ญ 3. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3.2 ส รุ ป คำา ศั พ ท์ ต อ บ คำา ถ า ม เ พื่ อ ก า ร ท บ ท ว น 3. จ ริ ง ห รื อ ศั พ ท์ ไ ดู ไ ม่ จ ริ ง ” คำา 10 แนวคิดและสาระการเรียนรู้ 2.12อภิปราย (Discuss) “การปรับแต่งร้ปแบบอักษรมีความ จำา เ ป็ น ม า ก 1.3 แ บ บ ท ด ส อ บ แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม ก า ร ฝึ ก ทั ก ษ ะ 3.22 แผนการสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำาประยุกต์ 1.2 การจัดร้ปแบบขู อความ การแทรกสัญ ลั กษณ์แ สดงหั ว ขูอ ย่อยและลำา ดับเลข การเปลีย ่ นสัญลักษณ์แสดงหัวขูอย่อย และลำา ดั บ เลข การกำา หนดตำา แหน่ ง แท็ บ การคั ด ลอก ขู อ ค ว า ม ก า ร ยู า ย ขู อ ค ว า ม 3.

สือ ่ การสอน ที 4.Report) หนูาทีค ่ วามรับผิดชอบ ภารกิจ ปั ญหา การแกูปัญหา ขูอเสนอแนะ ความยาว เลื อ ก ตั ว แทนกลุ่ ม งาน น า อุปสรรค วิธี 5 บรรทัด และ 4 คน นำา เสนอคนละ 3 4.สำานักพิมพ์วังอักษร บริหารเวลากลุ่มละ 20 นาที บริหารเอกสาร 2 23 หนู า นำา เสนอดู ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ /แผ่ น ใส 1. สนทนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “การกำา หนดตำา แหน่ ง แ ท็ บ ” 3.1 แผ่นใสสรุปบทเรียน/ชุดการสอน PowerPoint 8 สไลด์ แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก . จั ด กิ จ กรรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร ถาม -ตอบ “ตอนที ่ 1. จัดบอร์ดเชิงปฏิบัติการ “การปรับแต่งร้ปแบบตัว อั ก ษ ร (Fonts)” 2. อ ภิ ป รา ย (Discuss) “ก า ร ปรั บ แ ต่ ง ร้ ป แ บ บ อั ก ษรมี ค วามจำา เป็ นมาก จริ ง หรื อ ไม่ จ ริ ง ” 4.2” เลื อ กตั ว แทนกลุ่ ม : จำา นวน 4 คน ร่ ว มกั บ คร้ ผู้ ส อนและ คณะ ตรวจสอบความถ้กตูองทางวิชาการและความ ปลอดภั ย ของเอกสาร /ภาพ ออกแบบเครื่ อ งมื อ ประเมิน ผลและประเมิ น ผล เขี ย นคำา ถามถามกลุ่ ม ละ 2 ขูอ สรุปจุดแข็ง จุดอ่อน แต่ละกลุ่มงาน ผู้ บ ริ ห ารเวลา และนำา เสนอใชู เ วลา เป็ น 10 นาที นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนเขี ย นรายงานตนเอง (Self .

4 บั ต ร 4.24 แผนการสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำาประยุกต์ 4.1 หู องสมุ ดวิ ท ยาลั ย /โรงเรี ยน ศ้ น ย์ วิท ยบริ ก าร หู อ งปฏิ บั ติ ก า ร ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ ส า ร ส น เ ท ศ แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก . การวัดผลและการประเมินผล 5.6 การเขียนรายงานตนเอง (Self-Report) 5.5 ส ไ ล ด์ คำา ศั พ ท์ วิ ดี โ อ เ ท ป บั ต ร VCD. คำา CAI 5.2 ภาพขัน ้ ตอนปรับเปลีย ่ นตัวอักษร ภาพขัน ้ ตอนการจัด ร้ปแบบขูอความ ภาพตูองการแสดงสัญ ลั ก ษณ์ หั ว ขู อ ย่ อ ย หรื อ ลำา ดั บ เลข ภาพขั ้น ตอนการคั ด ลอก ยู า ยขู อ ความ 4.3 แบบทดสอบและกิจกรรมการฝึ กทักษะ 5.7 แฟูมสะสมผลงาน 6. แหล่งการเรียนรู้ 6.4 การทำางานเป็ นทีม (ใหูความสำาคัญในการทำางานเป็ นทีม งาน) 5.3 หนังสือประกอบการเรียนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำา ประยุกต์ 4.5 การประเมินโดยกลุ่มเพือ ่ น การประเมินตนเอง 5.2 การซักถามและการตอบคำาถาม 5.1 ความสนใจในการเรียนรู้ การคูนควูา การมีส่วนร่วม ในกิจกรรม 5.

E.books. ผ ล ง า น / ชิ ้ น ง า น ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า 7.1 การจัดบอร์ด การนำาเสนอ การเขียนรายงานตนเอง 7.3 สิ ่ ง พิ ม พ์ ป ร ะ เ ภ ท ต่ า ง ๆ เ ช่ น นิ ต ย ส า ร /ว า ร ส า ร / ห นั ง สื อ /Brochure/Catalog/ Supplement/ บทความ / รายงานที ่เ กี ่ย วขู อ งกั บ Microsoft Office Word ส า ร า นุ ก ร ม 6. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 2007 (ขูอเสนอแนะ / ปั ญหา / อืน ่ ๆ) แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก .สำานักพิมพ์วังอักษร 6.2 ครอบครัวผู้เรียน ครอบครัวบรรพบุรุษ บุคลากรในทูอง ถิน ่ ภ้มิปัญญาชาวบูา น ก า ร ห น่ ว สถานประกอบการ ย ง า น ข อ 25 ผู้ประกอบ ง รั ฐ 6.4 ค ร้ ผู้ ส อ น . ความสัมพันธ์กับวิชาอืน ่ /การบ้รณาการ (Integrated) 8.2 สรุปคำาศัพท์ ตอบคำาถามเพือ ่ การทบทวน 8. E-learning.1 วิช าโปรแกรมสำา เร็จ ร้ป ในงานอาชีพ 2007 วิช าการใชู โ ป ร แ ก ร ม เ พื่ อ ง า น เ อ ก ส า ร 9. Internet. Website 7.

6 ศึ ก ษา /ยกตั ว อย่ า ง (Study/Enumerate) แบบฟอร์ ม ห นั ง สื อ ร า ช ก า ร ภ า ย ใ น 1.1 อธิ บ าย (Explain) ความหมายและยกตั ว อย่ า งหนั ง สื อ ร า ช ก า ร 1.3 แ บ่ ง (Distinguish) ช นิ ด ข อ ง ห นั ง สื อ ร า ช ก า ร 1.4 อธิ บ าย /ยกตั ว อย่ า ง (Explain/Enumerate) หลั ก การ เ ขี ย น ห รื อ พิ ม พ์ ห นั ง สื อ ร า ช ก า ร 1.)แผนที ่ ร า ช ระยะเวลา 1.7 แสดง/ยกตัวอย่าง (Present/Enumerate) แบบหนังสือ ป ร ะ ทั บ ต ร า 1.5 ศึ ก ษา /ยกตั ว อย่ า ง (Study/Enumerate) แบบฟอร์ ม ห นั ง สื อ ร า ช ก า ร ภ า ย น อ ก 1.แผนการสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำาประยุกต์ 26 แผนการจัดการเรียนร้้หนังสือราชการ ห ม ว ด วิ ช า ชี พ ส า ข า ง า น ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ธุ ร กิ จ หลั ก ส้ ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช .2 บอก (Describable) ลักษณะสำาคัญของหนังสือราชการ 1. ก ชั่ ว โ ม ง 3 3 หนั ง สื อ า ร จุดประสงค์การเรียนรู้ 1.8 อธิบาย/ยกตัวอย่าง (Explain/Enumerate) หนังสือสัง่ ก า แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก ร .

1 ความหมายหนั ง สื อ ราชการ ลั ก ษณะสำา คั ญ ของหนั ง สื อ ราชการ ชนิดของหนังสือ พิ ม พ์ ห นั ง สื อ ราชการ หลักการเขียนหรือ ร า ช ก า ร 2. ศั พ ท์ ไ ดู 14 คำา แนวคิดและสาระการเรียนรู้ 2.2 หนังสือราชการภายนอก หนังสือราชการภายใน หนั งสื อ ป ร ะ ทั บ ต ร า ห นั ง สื อ สั่ ง ก า ร 3.9 จั ด บ อ ร์ ด เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร “ ห นั ง สื อ ร า ช ก า ร ” สนทนาเชิง ปฏิ บัติ การ “หนัง สือ ราชการภายใน 1.2 สรุปคำาศัพท์ ตอบคำาถามเพือ ่ การทบทวน 3.10 แ ล ะ ภ า ย น อ ก มี ขู อ แ ต ก ต่ า ง กั น อ ย่ า ง ไ ร ” 1.สำานักพิมพ์วังอักษร 27 1.11อภิปราย (Discuss) “มีคำากล่าวทีว ่ ่าระบบราชการปฏิบัติ ง า น มี ขั ้ น ต อ น ม า ก แ ล ะ ล่ า ชู า จ ริ ง ห รื อ ไ ม่ จ ริ ง ” อ ธิ บ า ย คำา 1.12 2.4 แบ่งกลุ่มจัดกิจกรรมดังต่อไปนี ้ (ใหูความสำาคัญการ ทำางานเป็ นทีม) วิธก ี าร : แบ่งกลุ่มนักเรียนนักศึกษาชาย – หญิง คละกัน 5 กลุ่ ม จำา นวนเท่ า ๆ กั น เลื อ กหั ว หนู า แผนก หนังสือราชการ ระดับ 3 ประชุมคณะทำา งาน แบ่ง หนูาทีแ ่ ละความรับผิดชอบ จับฉลากเลือกกิจกรรม แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก .1 สรุปบทเรียนส่วนทีเ่ ป็ นสาระสำาคัญ 3. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3.3 แบบทดสอบและกิจกรรมการฝึ กทักษะ 3.

2” สั่ ง ข อ ง อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น 5.แผนการสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำาประยุกต์ 28 ต่ อ ไปนี ้ จั ด เตรี ย มสื่ อ ภาพ อุ ป กรณ์ ตั ว อย่ า ง ที ่ ช่วยสนับสนุนการนำา เสนอใหูเกิดความชัดเจน และ ครบสาระการเรียนรู้ บริหารเวลากลุ่มละ 20 นาที บ ริ ห า ร เ อ ก ส า ร 2 ห นู า นำา เ ส น อ ดู ว ย โ ป ร แ ก ร ม ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ /แ ผ่ น ใ ส 1.เก็บรวบรวมหนังสือราชการทัง้ 6 ประเภทใหูไดู มากทีส ่ ุด แยกเป็ นประเภท ๆ โดยเก็บรวบรวม ไ วู ใ น แ ฟู ม นำา เ ส น อ แ ล ะ ส า ธิ ต . จั ด บอร์ ด เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “หนั ง สื อ ราชการ” 2. อภิ ป ราย (Discuss) “มี คำา กล่ า วที ่ว่ า ระบบ ราชการปฏิ บั ติ ง านมี ขั ้น ตอนมากและล่ า ชู า จริ ง ห ห รื อ ไ ม่ จ ริ ง ” 4. ใหู นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาปฏิ บั ติ ห นู า ที ท ่ ี ไ่ ดู รั บ มอบ ม า ย ดั ง นี ้ .ฝึ กหัดเขียนหนังสือราชการทัง้ 6 ประเภท ตาม คำา 1. จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ถาม – ตอบ “ตอนที ่ เลือกตัวแทนกลุ่ม : จำา นวน 5 คน ร่วมกับคร้ผู้ส อนและ คณะ ตรวจสอบความถ้กตูองทางวิชาการและความ ปลอดภั ย ของเอกสาร /ภาพ ออกแบบเครื่ อ งมื อ แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก . สนทนาเชิงปฏิบัติการ “หนังสือราชการภายใน แ ล ะ ภ า ย น อ ก มี ขู อ แ ต ก ต่ า ง กั น อ ย่ า ง ไ ร ” 3.

1 แผ่นใสสรุปบทเรียน /ชุดการสอน PowerPoint 8 สไลด์ 4.2 การซักถามและการตอบคำาถาม 5.1 ต์ ร คำา CAI ความสนใจในการเรียนรู้ การคูนควูา การมีส่วน ร่วมในกิจกรรม 5. สือ ่ การสอน 4.Report) หนูาทีค ่ วามรับผิดชอบ ภารกิจ ปั ญหา อุปสรรค การ แกูปัญหา ขู อเสนอแนะ ความยาว 3 บรรทัด และเลือ ก ตั ว แ ท น ก ลุ่ ม ง า น 5 ค น นำา เ ส น อ ค น ล ะ 3 น า ที 4.สำานักพิมพ์วังอักษร ประเมิ น ผลและประเมิ น ผล กลุ่มละ 2 ขูอ สรุปจุดแข็ง กลุ่ ม งานเป็ นผู้ บ ริ ห ารเวลา เขี ย นคำา ถามถาม จุดอ่อน ใชู เ วลา 29 แต่ละ 10 นาที นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนเขี ย นรายงานตนเอง (Self .5 ส ไ ล ด์ ร ะ คำา ศั ยุ พ ท์ วิ ดี โ อ เ ท ป ก บั ต VCD. 5.4 ร บั ต 4.3 แบบทดสอบและกิจกรรมการฝึ กทักษะ แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก .3 หนั ง สื อ ประกอบการเรี ย นวิ ช าโปรแกรมประมวลผลคำา ป 4.2 ภาพความหมายของหนังสือราชการ ภาพตัวอย่างหนังสือ ราชการแต่ละประเภท ภาพหลักการพิมพ์หนังสือราชการ แ ต่ ล ะ ช นิ ด 4. การวัดผลและการประเมินผล 5.

Internet. ผลงาน / ชิน ้ งานของนักศึกษา 7.2 ส รุ ป คำา ศั พ ท์ การนำา เสนอ การเขี ย นรายงานตนเอง ต อ บ คำา ถ า ม เ พื่ อ ก า ร ท บ ท ว น 8.4 เป็ นทีมงาน) 5.1 หู องสมุ ดวิ ท ยาลั ย /โรงเรี ยน ศ้ น ย์ วิท ยบริ ก าร หู อ งปฏิ บั ติ ก า ร ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ ส า ร ส น เ ท ศ 6.3 สิ ่ ง พิ ม พ์ ป ร ะ เ ภ ท ต่ า ง ๆ เ ช่ น นิ ต ย ส า ร /ว า ร ส า ร / หนังสือ/Brochure/Catalog/ Supplement/บทความ/ ร า ย ง า น ที ่ เ กี ่ ย ว ขู อ ง กั บ Microsoft Office Word ส า ร า นุ ก ร ม 6. Website 7.books.4 ค ร้ ผู้ ส อ น . แหล่งการเรียนรู้ 6. E. E-learning.5 การประเมินโดยกลุ่มเพือ ่ น การประเมินตนเอง 5. ความสัมพันธ์กับวิชาอืน ่ /การบ้รณาการ (Integrated) แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก .6 การเขียนรายงานตนเอง (Self-Report) 5.7 แฟูมสะสมผลงาน 6.2 ครอบครั ว ผู้ เ รี ย น ครอบครั ว บรรพบุ รุ ษ บุ ค ลากรในทู อ ง ถิ น ่ ภ้ มิ ปั ญญาชาวบู า น ก า ร ห น่ ว สถานประกอบการ ย ง า น ข อ ผู้ประกอบ ง รั ฐ 6.30 แผนการสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำาประยุกต์ การทำางานเป็ นทีม (ใหูความสำาคัญในการทำางาน 5.1 การจั ด บอร์ ด 7.

2 บอก (Describable) หนังสือทีเ่ จูาหนูาทีท ่ ำาขึน ้ หรือรับไวู เ ป็ น ห ลั ก ฐ า น ใ น ร า ช ก า ร แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก .)แผนที ่ 4 หนัง สือ ร า ช ก า ร ป ร ะ เ ภ ท ห นั ง สื อ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ร ะ ย ต่าง ๆ ะ เ ว ล า ชั่ 3 ว โ ม ง หนังสือทีเ่ ป็ นหลักฐานในราชการ และบัน ทึก ประเภท 1.1 อธิบายและยกตัวอย่าง (Explain/Enumerate) หนังสือ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ 1.สำานักพิมพ์วังอักษร 31 8. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 2007 (ขูอเสนอแนะ / ปั ญหา /อืน ่ ๆ) แผนการจัดการเรียนรู้หนังสือราชการประเภทหนังสือประชาสัมพันธ์ หนังสือทีเป็ ่ นหลักฐานในราชการ และบันทึกประเภทต่าง ๆ ห ม ว ด วิ ช า ชี พ ส า ข า ง า น ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ธุ ร กิ จ หลั ก ส้ ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช . จุดประสงค์การเรียนรู้ 1.1 วิชาโปรแกรมสำาเร็จร้ปในงานอาชีพ 2007 วิชาการใชู โ ป ร แ ก ร ม เ พื่ อ ง า น เ อ ก ส า ร 9.

7 ศึ ก ษา (Study) วิ ธี ก ารพิ ม พ์ ห นู า ซองหนั ง สื อ ราชการ 1.9 ย ก ตั ว อ ย่ า ง (Enumerate) ก า ร บั น ทึ ก ข อ ง ร า ช ก า ร 1.14 1.11 1.5 เ ขู า ใ จ ม า ต ร ฐ า น ก ร ะ ด า ษ แ ล ะ ซ อ ง 1.8 อ ธิ บ า ย (Explain) ค ว า ม ห ม า ย “ บั น ทึ ก ” 1.3 ระบุ (Identify) คำา ขึน ้ ตู น สรรพนาม คำา ลงทู า ย ใน ห นั ง สื อ ร า ช ก า ร แ ล ะ คำา ที ่ ใ ชู ใ น ก า ร จ่ า ห นู า ซ อ ง 1.1 หนังสือประชาสัมพันธ์ หนังสือทีเ่ จูาหนูาทีท ่ ำาขึน ้ หรือรับไวู เป็ นหลักฐานในราชการ คำา ขึน ้ ตูน สรรพนาม คำาลงทูาย ใ น ห นั ง สื อ ร า ช ก า ร แ ล ะ คำา ที ่ ใ ชู ใ น ก า ร จ่ า ห นู า ซ อ ง แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก .15 2.6 เ ขู า ใ จ ก ร ะ ด า ษ ต ร า ค รุ ฑ 1.32 แผนการสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำาประยุกต์ 1. อ ธิ บ า ย คำา ศั พ ท์ ไ ดู 8 คำา แนวคิดและสาระการเรียนรู้ 2.4 บ อ ก (Describable) ลั ก ษ ณ ะ ม า ต ร ฐ า น ต ร า ค รุ ฑ 1.13 ห นั ง สื อ ร า ช ก า ร แ ล ะ จ่ า ห นู า ซ อ ง ” สนทนาเชิง ปฏิบัติก าร “การเขีย นบัน ทึก เหตุก ารณ์” 1.12 (Study) ก า ร บั น ทึ ก ร า ย วั น ลำา ดั บ ขั ้ น ต อ น ก า ร เ ขี ย น บั น ทึ ก เ ห ตุ ก า ร ณ์ จั ด บอร์ ด เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “หนั ง สื อ ราชการประเภท หนั งสื อประชาสัม พัน ธ์ หนั ง สื อ ที เ่ ป็ นหลั ก ฐานในราชการ แ ล ะ บั น ทึ ก ป ร ะ เ ภ ท ต่ า ง ๆ ” สนทนาเชิงปฏิบต ั ก ิ าร “คำาขึน ้ ตูน สรรพนาม คำาลงทูาย 1.10ศึ ก ษ า 1.

สำานักพิมพ์วังอักษร 2.3.5 นับหมายเลข 1 มารวมกั น เป็ นกลุ่ ม ที ่ 1 นั บ 2 กลุ่ ม ที ่ 2 นั บ 3 กลุ่ ม ที ่ 3 นั บ 4 กลุ่ ม ที ่ 4 นั บ 5 กลุ่ ม ที ่ 5 เลื อ ก หั ว ห นู า ฝ่ า ย ห นั ง สื อ ร า ช ก า ร ป ร ะ เ ภ ท ห นั ง สื อ ประชาสั ม พั น ธ์ ระดั บ 4 ประชุ ม คณะทำา งาน แบ่ ง หนูาทีแ ่ ละความรับผิดชอบ จับฉลากเลือกกิจกรรม ต่ อ ไปนี ้ จั ด เตรี ย มสื่ อ ภาพ อุ ป กรณ์ ตั ว อย่ า ง ที ่ ช่วยสนับสนุนการนำา เสนอใหูเกิดความชัดเจน และ ครบสาระการเรียนรู้ บริหารเวลากลุ่มละ 20 นาที บริ ห ารเอกสาร 2 หนู า นำา เสนอดู ว ยโปรแกรม ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ /แ ผ่ น ใ ส แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก .2 สรุปคำาศัพท์ ตอบคำาถามเพือ ่ การทบทวน 3.1 สรุปบทเรียนส่วนทีเ่ ป็ นสาระสำาคัญ 3.2. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3.4 แบ่งกลุ่มจัดกิจกรรมดังต่อไปนี ้ (ใหูความสำาคัญการ ทำางานเป็ นทีม) วิธีการ : ใหูผู้เรียนนับหมายเลข 1.3 แบบทดสอบและกิจกรรมการฝึ กทักษะ 3.4.2 ลักษณะมาตรฐานตราครุฑ มาตรฐานกระดาษและซอง 33 กระดาษตราครุฑ วิ ธี ก ารพิ ม พ์ ห นู า ซองหนั ง สื อ ราชการ บั น ทึ ก เ ขี การบั น ทึ ก ของราชการ การบันทึกรายวัน ย น บั น ทึ ก เ ห ตุ ก า การ ร ณ์ 3.

ส น ท น า เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร “ ก า ร เ ขี ย น บั น ทึ ก เ ห ตุ ก า ร ณ์ ” 4. สนทนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “คำา ขึ้น ตู น สรรพนาม คำา ล ง ทู า ย ห นั ง สื อ ร า ช ก า ร แ ล ะ จ่ า ห นู า ซ อ ง ” 3.2” เลือกตัวแทนกล่ม ุ งาน : จำานวน 5 คน ร่วมกับคร้ผส ู้ อนและ คณะ ตรวจสอบความ ถ้กตูองทางวิชาการและ ความปลอดภัยของเอกสาร /ภาพ ออกแบบเครือ ่ งมือ ประเมินผลและประเมินผล เขียนคำาถามถามกลุ่มละ แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก . จั ด กิ จ กรรมเชิ งปฏิ บั ติ ก ารถาม – ตอบ “ตอนที ่ 1. ใหู นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาปฏิ บั ติ ห นู า ที ท ่ ี ไ่ ดู รั บ มอบ ห ม า ย ดั ง นี ้ .34 แผนการสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำาประยุกต์ 1. จั ด บ อ ร์ ด เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร “ ห นั ง สื อ ร า ช ก า ร ประเภทหนังสือประชาสัมพันธ์ หนังสือทีเ่ ป็ นหลัก ฐ า นใ นรา ช กา ร แล ะบั นทึ กป ระ เภ ท ต่ า ง ๆ ” 2.ทำา การบั น ทึ ก เหตุ ก ารณ์ ที ่นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา เ ขู า ไ ป มี ส่ ว น ร่ ว ม อ ย่้ ดู ว ย .เขี ย นบั น ทึ ก รายวั น เป็ นเวลา 1 เดื อ น เริ ่ม ตั ้ ง แ ต่ เ ปิ ด ภ า ค เ รี ย น .ทำาการอภิปรายเกีย ่ วกับวิธีการเขียนบันทึกจาก ประสบการณ์ แลู ว ส่ ง ตั ว แทนมารายงานขู อ อ ภิ ป ร า ย ห นู า หู อ ง เ รี ย น 5.

1 แผ่ นใสสรุป บทเรี ยน /ชุดการสอน PowerPoint 6 สไลด์ 4.5 ส ไ ล ด์ ะ คำา ศั ยุ พ ท์ วิ ดี โ อ เ ท ป ก บั ต ต์ ร VCD.Report) หนูาทีค ่ วามรับผิดชอบ ภารกิจ ปั ญหา อุปสรรค ตัวแทนกลุ่มงานจำา นวน 5 คน นำา เสนอคนละ การ แกูปัญหา ขู อเสนอแนะ ความยาว 3 บรรทัด และเลือ ก สื่ 4.3 หนั ง สื อ ประกอบการเรี ย นวิ ช าโปรแกรมประมวลผลคำา ป 4.สำานักพิมพ์วังอักษร 2 ขู อ สรุ ป จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น แต่ ล ะกลุ่ ม งาน 35 เ ป็ น ผู้ บ ริ ห า ร เ ว ล า ใ ชู เ ว ล า นำา เ ส น อ 10 น า ที นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนเขี ย นรายงานตนเอง (Self .3 แบบทดสอบและกิจกรรมการฝึ กทักษะ แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก . การวัดผลและการประเมินผล 5.1 ความสนใจในการเรียนรู้ การคูนควูา การมีส่วน ร่วมในกิจกรรม 5.4 บั ร ต ร 4. คำา CAI 5. อ ก า ร ส 3 นาที อ น 4.2 ภ า พ ตั ว อ ยู า ง ข อ ง ห นั ง สื อ ร า ช ก า ร ป ร ะ เ ภ ท ประชาสัมพันธ์ ภาพรายละเอียดการพิมพ์หนังสือที่เจ้า หน้าที่ ทำา ขึ้ น หรื อรั บ ไว้ เ ป็ นหลั ก ฐานในราชการ ภาพ ตารางการใช้คำาขึ้นต้น ลงท้ายในหนังสือราชการ ภาพ ลัก ษณะมาตราฐานตราครุฑ กระดาษและซอง ภาพ วิ ธี ก า ร พิ ม พ์ ห น้ า ซ อ ง ห นั ง สื อ ร า ช ก า ร 4.2 การซักถามและการตอบคำาถาม 5.

7 แฟูมสะสมผลงาน 6. ผลงาน/ชิน ้ งานของนักศึกษา 7.5 การประเมินโดยกลุ่มเพือ ่ น การประเมินตนเอง 5. E-learning. E.books.36 แผนการสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำาประยุกต์ 5.1 การจัดบอร์ด การนำาเสนอ การเขียนรายงานตนเอง 7. Internet.1 หู องสมุ ดวิ ท ยาลั ย /โรงเรี ยน ศ้ น ย์ วิท ยบริ ก าร หู อ งปฏิ บั ติ ก า ร ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ ส า ร ส น เ ท ศ 6. Website 7.2 ครอบครัวผู้เรียน ครอบครัวบรรพบุรุษ บุคลากรในทูองถิน ่ ภ้ มิ ปั ญญาชาวบู า น สถานประกอบการ ห น่ ว ย ง า น ข ผู้ ป ระกอบการ อ ง รั ฐ 6.4 ค ร้ ผู้ ส อ น .3 สิ ่ ง พิ ม พ์ ป ร ะ เ ภ ท ต่ า ง ๆ เ ช่ น นิ ต ย ส า ร /ว า ร ส า ร / หนังสือ/Brochure/Catalog/ Supplement/บทความ/ ร า ย ง า น ที ่ เ กี ่ ย ว ขู อ ง กั บ Microsoft Office Word ส า ร า นุ ก ร ม 6.2 สรุปคำาศัพท์ ตอบคำาถามเพือ ่ การทบทวน 8. แหล่งการเรียนรู้ 6.6 การเขียนรายงานตนเอง (Self-Report) 5.4 การทำางานเป็ นทีม (ใหูความสำาคัญในการทำางาน เป็ นทีมงาน) 5. ความสัมพันธ์กับวิชาอืน ่ /การบ้รณาการ (Integrated) แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก .

บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ ๆ) 37 2007 (ขูอเสนอแนะ / ปั ญหา /อืน ่ แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก .สำานักพิมพ์วังอักษร 8.1 วิชาโปรแกรมสำาเร็จร้ปในงานอาชีพ 2007 วิชาการ ใ ชู โ ป ร แ ก ร ม เ พื่ อ ง า น เ อ ก ส า ร 9.

1 อ ธิ บ า ย (Explain) ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง จ ด ห ม า ย ธุ ร กิ จ 1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 1.2 บ อ ก (Describable) ลั ก ษ ณ ะ จ ด ห ม า ย ธุ ร กิ จ ที ่ ดี 1.7 แ บ่ ง (Distinguish) ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง จ ด ห ม า ย ธุ ร กิ จ 1.แผนการสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำาประยุกต์ 38 แผนการจัดการเรียนร้จ ้ ดหมายธุรกิจ ห ม ว ด วิ ช า ชี พ ส า ข า ง า น ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ธุ ร กิ จ หลั ก ส้ ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช .9 อธิบายและยกตัวอย่าง (Explain/Enumerate) จดหมาย ส อ บ ถ า ม แ ล ะ ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ า ม 1.3 ระบุ (Identify) แบบและการวางร้ ป แบบจดหมายธุ ร กิ จ 1.4 เขู าใ จห ลั ก กา รทั่ ว ๆ ไปในกา รเขี ย น จ ดห มา ยธุ ร กิ จ 1.10 อ ธิ บ า ย แ ล ะ ย ก ตั ว อ ย่ า ง (Explain/Enumerate) จ ด ห ม า ย สั่ ง ซื้ อ แ ล ะ ต อ บ รั บ ก า ร สั่ ง ซื้ อ แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก .8 อธิบายและยกตัวอย่าง (Explain/Enumerate) จดหมาย เ ส น อ ข า ย สิ น คู า แ ล ะ บ ริ ก า ร 1.5 จำา แนก (Distinguish) ส่วนประกอบของจดหมายธุรกิจ 1.)แผนที ่ ธุ ร ร ะ ย ะ เ ว ล า กิ 4 5 จดหมาย จ ชั่ ว โ ม ง 1.6 อธิบายและยกตัวอย่าง (Explain/Enumerate) ร้ปแบบ ข อ ง จ ด ห ม า ย ธุ ร กิ จ 1.

13 จั ด บ อ ร์ ด เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร “ จ ด ห ม า ย ธุ ร กิ จ ” 1.15อภิปราย (Discuss) “จดหมายธุรกิจกำาลังถ้กลดบทบาทลง ใ น ปั จ จุ บั น ล ง ใ น ปั จ จุ บั น 1.สำานักพิมพ์วังอักษร 1.16 2. อ ธิ บ า ย คำา จ ริ ง ห รื อ ศั พ ท์ ไ ดู ไ ม่ จ ริ ง ” 12 คำา แนวคิดและสาระการเรียนรู้ 2.12อ ธิ บ า ย แ ล ะ ย ก ตั ว อ ย่ า ง (Explain/Enumerate) จ ด ห ม า ย ข อ เ ปิ ด เ ค ร ดิ ต แ ล ะ ต อ บ รั บ เ ค ร ดิ ต 1.14 สนทนาเชิงปฏิบัติการ “หลักการเขียนจดหมายธุรกิจ แ ต่ ล ะ ป ร ะ เ ภ ท ” 1.11 อธิบายและยกตัวอย่าง (Explain/Enumerate) 39 จ ด ห ม า ย ต่ อ ว่ า แ ล ะ ป รั บ ค ว า ม เ ขู า ใ จ 1.1 ความหมายของจดหมายธุรกิจ ลักษณะจดหมายธุรกิจทีด ่ ี แบบและการวางร้ปแบบจดหมายธุร กิจ หลั กการทั่ว ๆ ไ ป ใ น ก า ร เ ขี ย น จ ด ห ม า ย ธุ ร กิ จ ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ข อ ง จดหมายธุ ร กิ จ ร้ ป แบบของจดหมายธุ ร กิ จ ประเภทของ จ ด ห ม า ย ธุ ร กิ จ 2. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก .2 จดหมายเสนอขายสิ น คู า และบริ ก าร จดหมายสอบถาม และตอบแบบสอบถาม การสัง่ ซื้อ จดหมายสัง่ ซือ ้ และตอบรับ จดหมายต่อว่าและปรับความเขูาใจ จดหมาย ข อ เ ปิ ด เ ค ร ดิ ต แ ล ะ ต อ บ รั บ เ ค ร ดิ ต 3.

สนทนาเชิงปฏิบัติการ “หลักการเขียนจดหมาย ธุ ร กิ จ แ ต่ ล ะ ป ร ะ เ ภ ท ” 3.4 แบ่งกลุ่มจัดกิจกรรมดังต่อไปนี ้ (ใหูความสำาคัญการ ทำางานเป็ นทีม) วิธีการ : แบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ 5 กลุ่ม จำา นวนเท่า ๆ กัน เลือกหัวหนูา แผนกจดหมายธุรกิจ ระดับ 4 ประชุมคณะทำา งาน แบ่งหนูาทีแ ่ ละความรับผิดชอบ จับ ฉลากเลื อกกิจ กรรมต่อ ไปนี ้ จัด เตรีย มสื่อ ภาพ อุปกรณ์ ตัวอย่างทีช ่ ่วยสนับสนุนการนำาเสนอใหูเกิด ความชัดเจน และครบสาระการเรียนรู้ บริหารเวลา กลุ่มละ 20 นาที บริหารเอกสาร 3 หนูา นำา เสนอ ดู ว ย โ ป ร แ ก ร ม ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ /แ ผ่ น ใ ส 1. อภิปราย (Discuss) “จดหมายธุรกิจกำา ลั งถ้ ก ล ดบ ท บ า ท ล งใ นปั จ จุ บั น จ ริ ง ห รื อ ไ ม่ จ ริ ง ” 4.40 แผนการสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำาประยุกต์ 3. Fax.2 สรุปคำาศัพท์ ตอบคำาถามเพือ ่ การทบทวน 3. แสดงละครแบ่งเป็ น 2 กล่ม ุ กล่ม ุ สำานักงาน กล่ม ุ ล้กคูา จัด บรรยากาศ สำา นัก งาน ติ ด ต่ อ ซื้อ ขาย ผลิต ภั ณฑ์ หนั งสื อ อุ ปกรณ์ เครื่อ งเขี ยน อุ ป กรณ์ สำา นั กงาน ใชูระบบเอกสารการติดต่อซือ ้ – ขาย ทางจดหมาย. จั ด บ อ ร์ ด เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร “ จ ด ห ม า ย ธุ ร กิ จ ” 2. โทรศัพท์ ฯ โดย แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก .1 สรุปบทเรียนส่วนทีเ่ ป็ นสาระสำาคัญ 3. All – Line.3 แบบทดสอบและกิจกรรมการฝึ กทักษะ 3.

2” เลื อ กตั ว แทนกลุ่ ม งาน : จำา นวน 5 คน ร่ ว มกั บ คร้ ผู้ ส อน และคณะ ตรวจสอบความ ถ้กตูองทางวิชาการและ ประเมินผลและประเมินผล เขียนคำา ถามถามกลุ่ม ความปลอดภัยของเอกสาร/ภาพ ออกแบบเครือ ่ งมือ ละ 2 ขูอ สรุปจุดแข็ง จุดอ่อน แต่ละกลุ่มงาน เป็ นผู้บริหารเวลา และนำา เสนอใชูเวลา 10 นาที นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนเขี ย นรายงานตนเอง (Self .1 แผ่นใสสรุปบทเรียน /ชุดการสอน PowerPoint 8 สไลด์ แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก . จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการถาม – ตอบ “ตอนที ่ 1. สือ ่ การสอน 4.Report) หนูาทีค ่ วามรับผิดชอบ การแกู ปั ญหา และเลื อ ก ค น ล ภารกิจ ขู อ เสนอแนะ ปั ญหา อุปสรรค ความยาว 3 บรรทั ด ตั ว แทนกลุ่ ม งานจำา นวน 5 คน ะ 3 วิธี น นำา เสนอ า ที 4.สำานักพิมพ์วังอักษร ใชูหลักการเขียน จดหมายธุรกิจแต่ละประเภท 41 (ขูอ 10 – 23) ติดต่อ โตูตอบ ประสานงาน และ อื่ น ๆ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ บริ ห ารเวลา 50 นาที (หมายเหตุ : แต่ ล ะ กลุ่มงานจะตูองเขียนสคริปแสดงปฏิบัติการเสมือน กั บ บ ร ร ย า ก า ศ ง า น ธุ ร กิ จ จ ริ ง ๆ) 5.

3 หนั ง สื อ ประกอบการเรี ย นวิ ช าโปรแกรมประมวลผลคำา ป ร ะ ยุ ก ต์ 4.2 การซักถามและการตอบคำาถาม 5. แหล่งการเรียนรู้ 6.1 ความสนใจในการเรียนรู้ การคูนควูา การมีส่วนร่วม ในกิจกรรม 5.4 การทำางานเป็ นทีม (ใหูความสำาคัญในการทำางานเป็ นทีม งาน) 5. CAI 5.5 สไลด์ วิดีโอเทป VCD.6 การเขียนรายงานตนเอง (Self-Report) 5.7 แฟูมสะสมผลงาน 6.2 ภาพลัก ษณะจดหมายธุ รกิ จ ที ด ่ ี ภาพแบบและการวาง ร้ ป แบบจดหมายธุ ร กิ จ ภาพส่ ว นประกอบของจดหมาย ธุ ร กิ จ ภาพตั ว อย่ า งฟอร์ ม จดหมายธุ ร กิ จ แบบต่ า ง ๆ 4. การวัดผลและการประเมินผล 5.1 หู องสมุ ดวิ ท ยาลั ย /โรงเรี ยน ศ้ น ย์ วิท ยบริ ก าร หู อ งปฏิ บั ติ ก า ร ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ ส า ร ส น เ ท ศ แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก .42 แผนการสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำาประยุกต์ 4.3 แบบทดสอบและกิจกรรมการฝึ กทักษะ 5.4 บัตรคำาศัพท์ บัตรคำา 4.5 การประเมินโดยกลุ่มเพือ ่ น การประเมินตนเอง 5.

สำานักพิมพ์วังอักษร 6.1 วิชาโปรแกรมสำาเร็จร้ปในงานอาชีพ 2007 วิชาการใชู โ ป ร แ ก ร ม เ พื่ อ ง า น เ อ ก ส า ร 9.3 สิ ่ ง พิ ม พ์ ป ร ะ เ ภ ท ต่ า ง ๆ เ ช่ น นิ ต ย ส า ร /ว า ร ส า ร / หนังสือ/Brochure/Catalog/ Supplement/บทความ/ ร า ย ง า น ที ่ เ กี ่ ย ว ขู อ ง กั บ Microsoft Office Word ส า ร า นุ ก ร ม 6. ผลงาน / ชิน ้ งานของนักศึกษา 7. Internet.1 การจั ด บอร์ ด 7.2 ส รุ ป คำา ศั พ ท์ การนำา เสนอ การเขี ย นรายงานตนเอง ต อ บ คำา ถ า ม เ พื่ อ ก า ร ท บ ท ว น 8. Website 7.4 ค ร้ ผู้ ส อ น .2 ครอบครั ว ผู้ เ รี ย น ครอบครั ว บรรพบุ รุ ษ บุ ค ลากรใน 43 ทู อง ถิ ่น ภ้ มิ ปั ญ ญ า ช า วบู า น ส ถ า นป ระ กอ บก า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ผู้ ห น่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ 6. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ ๆ) 2007 (ขูอเสนอแนะ / ปั ญหา / อืน ่ แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก . E.books. E-learning. ความสัมพันธ์กับวิชาอืน ่ /การบ้รณาการ (Integrated) 8.

1 อ ธิ บ า ย แ ล ะ ย ก ตั ว อ ย่ า ง (Explain/Enumerate) จ ด ห ม า ย เ วี แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก ย น .)แผนที ่ เวีย น (Mail Merge) เ ว 1.แผนการสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำาประยุกต์ 44 แผนการจัดการเรียนร้้จดหมายเวียน (Mail Merge) ห ม ว ด วิ ช า ชี พ ส า ข า ง า น ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ธุ ร กิ จ หลั ก ส้ ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช . ล า ชั่ 4 6 จดหมาย ระยะ ว โ ม ง จุดประสงค์การเรียนรู้ 1.

อ ธิ บ า ย คำา ศั พ ท์ ไ ดู 10 คำา แนวคิดและสาระการเรียนรู้ 2.2 บ อ ก (Describable) ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ก า ร ทำา จ ด ห ม า ย เ วี 45 ย น 1.5 ป ฏิ บั ติ ก า ร ท ด ส อ บ ผ ล ลั พ ธ์ ก า ร ส รู า ง จ ด ห ม า ย เ วี ย น 1. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3.8 จั ด บ อ ร์ ด เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร “ จ ด ห ม า ย เ วี ย น ” 1.9 สนทนาเชิงปฏิบัติการ “สรูางฐานขูอม้ลของผู้รับจดหมาย” 1.1 สรุปบทเรียนส่วนทีเ่ ป็ นสาระสำาคัญ แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก .10 สนทนาเชิง ปฏิ บั ติ ก าร “ทำา การทดสอบผลลั พ ธ์ ก า ร ส รู า ง จ ด ห ม า ย เ วี ย น ” 1.1 จดหมายเวี ยน (Mail Merge) ส่ วนประกอบของการทำา จดหมายเวี ย น ขั ้ น ตอนการทำา จดหมายเวี ย น กำา หนด ตำา แ ห น่ ง ที ่ จ ะ ใ ส่ ขู อ ม้ ล ใ น จ ด ห ม า ย 2.7 ลำา ดั บ ป ฏิ บั ติ ก า ร พิ ม พ์ ซ อ ง จ ด ห ม า ย 1.6 ศึ ก ษา (Study) วิ ธี ป ฏิ บั ติ ก ารใส่ ขู อ ม้ ล ของผู้ รั บ ลงใน จ ด ห ม า ย 1.สำานักพิมพ์วังอักษร 1.4 ปฏิบัติการกำาหนดตำาแหน่งทีจ่ ะใส่ขูอม้ลในจดหมาย 1.2 การทดสอบผลลัพธ์การสรูา งจดหมายเวียน การใส่ขูอม้ล ของผู้รับลงในจดหมาย การพิมพ์ซองจดหมาย 3.11 2.3 ร ะ บุ (Identify) ขั ้ น ต อ น ก า ร ทำา จ ด ห ม า ย เ วี ย น 1.

จั ดกิ จ กรรมเชิ งปฏิ บั ติ ก ารถาม . สนทนาเชิงปฏิบัติการ “สรูางฐานขูอม้ลของผู้รับ ห ม า ย ” 3.40 กลุ่ ม ที ่ 4 เลื อ กหั ว หนู า แผนกจดหมายเวีย น ระดั บ 3 ประชุม คณะทำา งาน แบ่งหนูาทีแ ่ ละความ รับผิดชอบ จับฉลากเลือก กิ จ ก ร ร ม ต่ อ ไ ป นี ้ จั ด เ ต รี ย ม สื่ อ ภ า พ อุ ป ก ร ณ์ ตั ว อย่ า งที ช ่ ่ ว ยสนั บ สนุ น การนำา เสนอใหู เ กิ ด ความ ชัดเจน และครบสาระการเรียนรู้ บริหารเวลากลุ่ม ละ 20 นาที บริหารเอกสาร 2 หนูา นำา เสนอดูวย โ ป ร แ ก ร ม ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ /แ ผ่ น ใ ส 1.30 กลุ่ ม ที ่ 3 31 .2” ร ส 2.3 แบบทดสอบและกิจกรรมการฝึ กทักษะ 3.แผนการสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำาประยุกต์ 46 3.ตอบ “ตอนที ่ เลือกตัวแทนกลุ่มงาน : จำานวน และคณะ 4 คน ร่วมกับคร้ผู้สอน ตรวจสอบความถ้กตูองทางวิชาการและ แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก .4 แบ่งกลุ่มจัดกิจกรรมดังต่อไปนี ้ (ใหูความสำาคัญการ ทำางานเป็ นทีม) วิธีการ : จากบัญชีรายชื่อนักเรียนนักศึกษาหมายเลข 1 - 10 มารวมกันเป็ นกลุ่มที ่ 1 11-20 กลุ่มที ่ 2 21 . สนทนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “ทำา การทดลองผลลั พ ธ์ รู า ง จ ด ห ม า ย เ วี ย น ” 4. จั ด บ อ ร์ ด เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร “ จ ด ห ม า ย เ วี ย น ” จ ก ด า 1.2 สรุปคำาศัพท์ ตอบคำาถามเพือ ่ การทบทวน 3.

3 หนั ง สื อ ประกอบการเรี ย นวิ ช าโปรแกรมประมวลผลคำา ป 4.1 ความสนใจในการเรี ย นรู้ การคู น ควู า การมี ส่ ว นร่ ว มใน กิ จ ก ร ร แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก ม .1 แผ่นใสสรุปบทเรียน/ชุดการสอน PowerPoint 8 สไลด์ 4.Report) หนู า ที ค ่ วามรั บ ผิ ด ชอบ ภารกิ จ ปั ญหา อุ ป สรรค การแกู ปัญหา ขู อเสนอแนะ ความยาว 3 บรรทั ด เลือก 4. ตัวแทนกลุ่มงาน 4 คน นำาเสนอคนละ วิ ธี และ 3 นาที สือ ่ การสอน 4.4 บั ร ต ร ะ คำา ศั ยุ พ 4. CAI ท์ ก บั ต ต์ ร คำา 5. การวัดผลและการประเมินผล 5.5 สไลด์ วิดีโอเทป VCD.สำานักพิมพ์วังอักษร ความปลอดภัยของเอกสาร /ภาพ ออกแบบเครือ ่ ง มื อ ประเมิ น ผลและประเมิ น ผล กลุ่มละ 2 ขูอ สรุ ป จุ ด แข็ ง 47 เขี ย นคำา ถามถาม จุด อ่อ น แต่ ล ะกลุ่ ม งาน เป็ นผู้บริหารเวลา ใชูเวลานำา เสนอ 10 นาที นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนเขี ย นรายงานตนเอง (Self.2 ภาพความหมายของจดหมายเวียน ภาพส่วนประกอบของ จดหมายเวียน ภาพขัน ้ ตอนการทำาจดหมายเวียน ภาพการ ทดสอบผลลั พ ธ์ ก ารทำา จดหมายเวี ย น ภาพการพิม พ์ซ อง จ ด ห ม า ย 4.

1 การจัดบอร์ด การนำาเสนอ การเขียนรายงานตนเอง แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก . Internet.6 การเขียนรายงานตนเอง (Self-Report) 5.5 การประเมินโดยกลุ่มเพือ ่ น การประเมินตนเอง 5. แหล่งการเรียนรู้ 6.2 การซักถามและการตอบคำาถาม 5.1 หู องสมุ ดวิ ท ยาลั ย /โรงเรี ยน ศ้ น ย์ วิท ยบริ ก าร หู อ งปฏิ บั ติ ก า ร ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ ส า ร ส น เ ท ศ 6.3 แบบทดสอบและกิจกรรมการฝึ กทักษะ 5. Website 7. E.7 แฟูมสะสมผลงาน 6. E-learning.2 ครอบครัวผู้เรียน ครอบครัวบรรพบุรุษ บุคลากรในทูองถิน ่ ภ้ มิ ปั ญญาชาวบู า น สถานประกอบการ ห น่ ว ย ง า น ข ผู้ ป ระกอบการ อ ง รั ฐ 6.48 แผนการสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำาประยุกต์ 5. ผลงาน / ชิน ้ งานของนักศึกษา 7.4 ค ร้ ผู้ ส อ น .4 การทำางานเป็ นทีม (ใหูความสำาคัญในการทำางานเป็ นทีม งาน) 5.3 สิ ่ ง พิ ม พ์ ป ร ะ เ ภ ท ต่ า ง ๆ เ ช่ น นิ ต ย ส า ร /ว า ร ส า ร / หนังสือ/Brochure/Catalog/ Supplement/บทความ/ ร า ย ง า น ที ่ เ กี ่ ย ว ขู อ ง กั บ Microsoft Office Word ส า ร า นุ ก ร ม 6.books.

1 อธิบาย (Explain) ความรู้พืน ้ ฐานการจัดทำาตาราง แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก ง . ว โ จุดประสงค์การเรียนรู้ ม 1. ความสั ม พั น ธ์ กั บ วิ ช าอื่ น /การบ้ ร ณาการ (Integrated) 8.สำานักพิมพ์วังอักษร 49 7.1 วิช าโปรแกรมสำา เร็จร้ปในงานอาชีพ 2007 วิช าการใชู โ ป ร แ ก ร ม เ พื่ อ ง า น เ อ ก ส า ร 9.2 สรุปคำาศัพท์ ตอบคำาถามเพือ ่ การทบทวน 8.)แผนที ่ 7 การจัดทำาตา ราง (Tables) ระยะเวลา ชั่ 3 1. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 2007 (ขูอเสนอแนะ / ปั ญหา / อืน ่ ๆ) แผนการจัดการเรียนร้้การจัดทำาตาราง (Tables) ห ม ว ด วิ ช า ชี พ ส า ข า ง า น ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ธุ ร กิ จ หลักส้ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.

5 บอก (Describable) วิธีปฏิบัติการปรับขนาดของตาราง 1.1 สรุปบทเรียนส่วนทีเ่ ป็ นสาระสำาคัญ แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก .2 บอก (Describable) วิธีปฏิบต ั ิการสรูางตาราง 1.2 การปรับขนาดของตาราง การเพิม ่ ลบ เซลล์ แถว หรื อ ค อ ลั ม น์ ก า ร ต ก แ ต่ ง ต า ร า ง ใ หู ส ว ย ง า ม 3.50 แผนการสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำาประยุกต์ 1.8 จัดบอร์ดเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำาตาราง” 1.1 ความรู้ พื้น ฐานการจั ด ทำา ตาราง การสรู า งตาราง การก รอกขู อ ม้ ล และเลื่อ นเคอร์ เ ซอร์ ใ นตาราง การเลื อ กเซลล์ แ ถ ว ห รื อ ค อ ลั ม น์ 2.11 2.10สนทนาเชิงปฏิบัติการ “การตกแต่งตารางใหูสวยงาม” 1.6 ลำาดับวิธีปฏิบต ั ิการเพิม ่ ลบ เซลล์ แถว หรือคอลัมน์ 1. อธิบายคำาศัพท์ไดู 10 คำา แนวคิดและสาระการเรียนรู้ 2. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3.9 สนทนาเชิงปฏิบัติการ “การเพิม ่ ลบ เซลล์ แถว หรือ คอลัมน์” 1.7 ศึกษา (Study) การตกแต่งตารางใหูสวยงาม 1.4 อธิบายและยกตัวอย่าง (Explain/Enumerate) การ เลือกเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ 1.3 สรุป (Summary) การกรอกขูอม้ลและเลือ ่ นเคอร์เซอร์ ในตาราง 1.

2 สรุปคำาศัพท์ ตอบคำาถามเพือ ่ การทบทวน 3. สนทนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “การตกแต่ ง ตารางใหู ส ง า ม ” 4. จั ด บอร์ ด เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “การจั ด ทำา ตาราง” 2.ฝึ กออกแบบหนูาจอตารางมาหลาย ๆ ร้ปแบบ แ ล ะ นำา เ ส น อ .4 แบ่งกลุ่มจัดกิจกรรมดังต่อไปนี ้ (ใหูความสำาคัญการ ทำางานเป็ นทีม) วิธีการ : แบ่ง กลุ่มเพื่อ นสนิท 5 กลุ่ม จำา นวนเท่า ๆ กั น เลือกหัวหนูากลุ่มการจัดทำาตาราง ระดับ 5 ประชุม คณะทำา งาน แบ่ง หนูา ทีแ ่ ละความรับ ผิด ชอบ จั บ ฉลากเลื อ กกิ จ กรรมต่ อ ไปนี ้ จั ด เตรี ย มสื่ อ ภาพ อุ ป กรณ์ ตั ว อย่ า ง ที ช ่ ่ ว ยสนั บ สนุ น การนำา เสนอใหู เกิดความชัดเจน และครบสาระการเรียนรู้ บริหาร เวลากลุ่มละ 15 นาที บริหารเอกสาร 2 หนูา นำา เ ส น อ ดู ว ย โ ป ร แ ก ร ม ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ /แ ผ่ น ใ ส 1. ใหู นั ก ศึ ก ษาปฏิ บั ติ ห นู า ที ่ที ่ไ ดู รั บ มอบหมาย ดั ง นี ้ .3 แบบทดสอบและกิจกรรมการฝึ กทักษะ 3.สำานักพิมพ์วังอักษร 51 3. สนทนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “การเพิ ่ม ลบ เซลล์ แ ถ ว ห ว ย รื อ ค อ ลั ม น์ ” 3.จั ด เก็ บ รายชื่ อ และประวั ติ ข องเพื่ อ นร่ ว มหู อ ง โดยจัดทำา เป็ นร้ปแบบของตาราง เช่น เก็บ ชื่อ แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก .

2 ภาพวิธก ี ารสรูางและตกแต่งตาราง ภาพแนะนำา แถบเครื่อง มือ Tables and Borders ภาพขัน ้ ตอนการสรูางตาราง ภาพขั ้ น ตอนการแกู ไ ข เซลล์ แถว หรื อ คอลั ม น์ ภาพ ขั ้ น ต อ น ก า ร ใ ส่ สี เ สู น ใ หู กั บ ต า ร า ง 4. จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการถาม – ตอบ “ตอนที ่ 1.4 บั ต ร ร คำา ะ ศั พ ท์ ยุ บั ก ต แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก ร คำา ต์ . เบอร์โทรศัพท์ และ ต ก แ ต่ ง ใ หู ส ว ย ง า ม 5.1 แผ่ นใสสรุป บทเรี ยน /ชุดการสอน PowerPoint 8 สไลด์ 4. ชือ ่ เล่น. ตัวแทนกลุ่มงาน 5 คน นำาเสนอคนละ วิ ธี และ 3 นาที สือ ่ การสอน 4.Report) หนู า ที ค ่ วามรั บ ผิ ด ชอบ ภารกิ จ ปั ญหา อุ ป สรรค การแกู ปัญหา ขู อเสนอแนะ ความยาว 3 บรรทั ด เลือก 4. ทีอ ่ ย่้.3 หนั ง สื อ ประกอบการเรี ย นวิ ช าโปรแกรมประมวลผลคำา ป 4.2” เลือกตัวแทนกลุ่มงาน : จำานวน 5 คน ร่วมกับคร้ผู้สอน และคณะ ตรวจสอบความถ้กตูองทางวิชาการและ ความปลอดภัยของเอกสาร/ภาพ ออกแบบเครือ ่ งมือ ประเมินผลและประเมินผล ละ 2 ขูอ สรุ ปจุ ดแข็ ง เขียนคำา ถามถามกลุ่ม จุ ดอ่ อน แต่ล ะกลุ่ ม งาน เป็ นผู้ บ ริ ห ารเวลา ใชู เ วลานำา เสนอ 10 นาที นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนเขี ย นรายงานตนเอง (Self.แผนการสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำาประยุกต์ 52 – นามสกุล.

5 ส ไ ล ด์ วิ ดี โ อ เ ท ป 53 VCD.1 ความสนใจในการเรี ย นรู้ การคู น ควู า การมี ส่ ว นร่ ว มใน กิ จ ก ร 5.7 แฟูมสะสมผลงาน 6. แหล่งการเรียนรู้ 6.6 การเขียนรายงานตนเอง (Self-Report) 5.2 การซักถามและการตอบคำาถาม ร ม 5.5 การประเมินโดยกลุ่มเพือ ่ น การประเมินตนเอง 5.3 สิ ่ ง พิ ม พ์ ป ร ะ เ ภ ท ต่ า ง ๆ เ ช่ น นิ ต ย ส า ร /ว า ร ส า ร / หนังสือ/Brochure/Catalog/ Supplement/บทความ/ ร า ย ง า น ที ่ เ กี ่ ย ว ขู อ ง กั บ Microsoft Office Word ส า ร า นุ ก แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก ร ม .3 แบบทดสอบและกิจกรรมการฝึ กทักษะ 5.1 หู องสมุ ดวิ ท ยาลั ย /โรงเรี ยน ศ้ น ย์ วิท ยบริ ก าร หู อ งปฏิ บั ติ ก า ร ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ ส า ร ส น เ ท ศ 6.4 การทำางานเป็ นทีม (ใหูความสำาคัญในการทำางานเป็ นทีม งาน) 5.สำานักพิมพ์วังอักษร 4. CAI 5.2 ครอบครัวผู้เรียน ครอบครัวบรรพบุรุษ บุคลากรในทูองถิน ่ ภ้ มิ ปั ญญาชาวบู า น สถานประกอบการ ห น่ ว ย ง า น ข อ ผู้ ป ระกอบการ ง รั ฐ 6. การวัดผลและการประเมินผล 5.

books.)แผนที ่ 8 การทำา ฟอร์ม ระยะเวลา (Form) ชั่ ว โ ม แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก 4 ง .4 ค ร้ ผู้ ส อ น .54 แผนการสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำาประยุกต์ 6.1 โ ป ร แ ก ร ม เ พื่ อ ง า น เ อ ก ส า ร 9. E-learning. Website 7. E.2 สรุปคำาศัพท์ ตอบคำาถามเพือ ่ การทบทวน 8. ผลงาน / ชิน ้ งานของนักศึกษา 7.1 การจัดบอร์ด การนำาเสนอ การเขียนรายงานตนเอง 7. Internet. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 2007 (ขูอเสนอแนะ / ปั ญหา / อืน ่ ๆ) แผนการจัดการเรียนร้้การทำาฟอร์ม (Form) ห ม ว ด วิ ช า ชี พ ส า ข า ง า น ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ธุ ร กิ จ หลักส้ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ความสั ม พั น ธ์ กั บ วิ ช าอื่ น /การบ้ ร ณาการ (Integrated) วิชาโปรแกรมสำาเร็จร้ปในงานอาชีพ 2007 วิชาการใชู 8.

9 บอก (Describable) วิ ธีป ฏิบัติ การพิ มพ์ แบบฟอร์ ม ออก ท า ง เ ค รื่ อ ง พิ ม พ์ 1.3 บอก (Describable) การออกแบบหนู า ตาของฟอร์ ม 1.6 อธิบาย (Explain) การปรับแต่งฟิ ลด์แบบ Check Box 1.2 ลำา ดั บ ขั ้น ตอนการปฏิ บั ติ ก ารเรี ย กเครื่ อ งมื อ สำา หรั บ การ ส รู า ง แ บ บ ฟ อ ร์ ม 1.สำานักพิมพ์วังอักษร 1. 55 จุดประสงค์การเรียนรู้ 1.7 ป ฏิ บั ติ ก า ร ป รั บ แ ต่ ง ฟิ ล ด์ แ บ บ Drop Down 1.10 จั ด บอร์ ด เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “การทำา ฟอร์ ม (Form)” 1.11 สนทนาเชิงปฏิบต ั ก ิ าร “การปูองกันการแกูไขแบบฟอร์ม แ ล ะ ก า ร เ ก็ บ บั น ทึ ก แ บ บ ฟ อ ร์ ม ” 1. สนทนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “การใส่ ฟิ ลด์ แ บบต่ า ง ๆ ใน บ บ ฟ อ ธิ บ า ย คำา อ ร์ ม ศั พ ท์ ไ ดู 10 แนวคิดและสาระการเรียนรู้ แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก ” คำา .1 ศึ ก ษ า (Study) ก า ร ส รู า ง แ บ บ ฟ อ ร์ ม (Form) 1.8 ลำา ดั บ ขั ้น ตอนปฏิ บั ติ ก ารปู องกั น การแกู ไ ขแบบฟอร์ ม และ ก า ร เ ก็ บ บั น ทึ ก แ บ บ ฟ อ ร์ ม 1.13 2.12 แ 1.4 ลำาดับขัน ้ ตอนปฏิบัติการใส่ฟิลด์แบบต่าง ๆ ในแบบฟอร์ม 1.5 ปฏิบัติการปรับแต่งฟิ ลด์แบบ Text ไวูสำา หรับใส่ขูอความ 1.

56 แผนการสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำาประยุกต์ 2.4 แบ่งกลุ่มจัดกิจกรรมดังต่อไปนี ้ (ใหูความสำาคัญการ ทำางานเป็ นทีม) วิธีการ : แบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ 5 กลุ่ม จำา นวนเท่า ๆ กั น เลื อ กหั ว หนู า ฝ่ ายงานสรู า งฟอร์ ม ระดั บ 5 ประชุมคณะทำา งาน แบ่งหนูาทีแ ่ ละความรับผิดชอบ จับ ฉลากเลื อกกิจ กรรมต่อ ไปนี ้ จัด เตรีย มสื่อ ภาพ อุ ป กรณ์ ที ช ่ ่ ว ยสนั บ สนุ น การนำา เสนอใหู เ กิ ด ความ ชัดเจน และครบสาระการเรียนรู้ บริหารเวลากลุ่ม ละ 20 นาที นำา เสนอดู ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ / แ ผ่ น ใ แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก ส .1 ก า รส รู า งแ บ บ ฟ อ ร์ ม (Form) กา รเรี ย ก เค รื่ อ ง มื อ สำาหรับการสรูางแบบฟอร์ม (Form) การออกแบบหนูาตา ข อ ง ฟ อ ร์ ม ก า ร ใ ส่ ฟิ ล ด์ แ บ บ ต่ า ง ๆ ใ น แบ บฟ อร์ ม 2.3 แบบทดสอบและกิจกรรมการฝึ กทักษะ 3. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3.1 สรุปบทเรียนส่วนทีเ่ ป็ นสาระสำาคัญ 3.2 การปรับแต่งฟิ ลด์แบบ Text ไวูสำาหรับใส่ขูอความ การปรับ แต่งฟิ ลด์แบบ Check Box การปรับแต่งฟิ ลด์แบบ Drop Down การปูองกันการแกูไขแบบฟอร์มและการเก็บบันทึก แบ บ ฟ อร์ ม ก า รพิ มพ์ แ บบฟอร์ ม ออกท า งเครื่ อ งพิ ม พ์ 3.2 สรุปคำาศัพท์ ตอบคำาถามเพือ ่ การทบทวน 3.

2” 5 คน ร่วมกับคร้ผู้สอน ตรวจสอบความถ้กตูองทางวิชาการและ ความปลอดภัยของเอกสาร /ภาพ ออกแบบเครือ ่ งมือ ประเมิ นผลและประเมิน ผล ละ 2 ขู อ สรุ ป จุ ด แข็ ง เขี ยนคำา ถามถามกลุ่ ม จุ ด อ่ อ น แต่ ล ะกลุ่ ม งาน เป็ นผู้ บ ริ ห ารเวลา ใชู เ วลานำา เสนอ 10 นาที นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนเขี ย นรายงานตนเอง (Self.สำานักพิมพ์วังอักษร 1. จั ด บ อ ร์ ด เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร “ ก า ร ทำา ฟ อ ร์ ม 57 (Form)” 2. “ ว ย ง ม จั ด กิ จ กรรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารถาม – ตอบ ต อ น เลือกตัวแทนกลุ่มงาน : จำานวน และคณะ า ที ่ 1. สนทนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “การใส่ ฟิ ลด์ แ บบ ต่ า ง 4. ๆ ใ น แ บ บ ฟ อ ร์ ม ” จั ด ทำา แบบฟอร์ ม การรั บ สมั ค รงาน และ แบบฟอร์มเกี ย ่ วกับการตอบแบบสอบถาม ถูา ทำา เสร็จแลูวใหูทำา การแลกเปลีย ่ นกันกับกลุ่มอื่น ใน การทำาการกรอกขูอม้ลและมาจัดใส่เป็ นร้ปเล่มใหู ส 5.Report) หนู า ที ค ่ วามรั บ ผิ ด ชอบ ภารกิ จ ปั ญหา อุ ป สรรค การแกู ปัญหา ขู อเสนอแนะ ความยาว 3 บรรทั ด เลือก ตัวแทนกลุ่มงาน 5 คน นำาเสนอคนละ แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก วิ ธี และ 3 นาที . สนทนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “การปู องกั น การ แกู ไ ขแบบฟอร์ ม และการเก็ บ บั น ทึ ก แบบฟอร์ ม ” 3.

3 หนั ง สื อ ประกอบการเรี ย นวิ ช าโปรแกรมประมวลผลคำา ป 4.1 ความสนใจในการเรี ย นรู้ การคู น ควู า การมี ส่ ว นร่ ว มใน กิ จ ก 5. แหล่งการเรียนรู้ แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก ม .5 ส ไ ล ด์ ะ คำา ศั ยุ พ ท์ วิ ดี โ อ เ ท ป ก บั ต ต์ ร VCD.4 บั ร ต ร 4.4 การทำางานเป็ นทีม (ใหูความสำาคัญในการทำางานเป็ นทีม งาน) 5. สือ ่ การสอน 4. การวัดผลและการประเมินผล 5.2 ภาพขัน ้ ตอนเรียกใชูเครือ ่ งมือในการสรูางแบบฟอร์ม ภาพ การออกแบบหนู า ตาของฟอร์ ม ภาพขั ้น ตอนการใส่ ฟิ ลด์ แบบต่ า ง ๆ ในฟอร์ ม ภาพขั ้น ตอนการบั น ทึ ก และนำา มา แ กู ไ ข ฟ อ ร์ ม ภ า พ ก า ร พิ ม พ์ แ บ บ ฟ อ ร์ ม 4.7 แฟูมสะสมผลงาน 6.3 แบบทดสอบและกิจกรรมการฝึ กทักษะ 5.1 แผ่ นใสสรุป บทเรี ยน /ชุดการสอน PowerPoint 8 สไลด์ 4.5 การประเมินโดยกลุ่มเพือ ่ น การประเมินตนเอง 5. คำา CAI 5.แผนการสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำาประยุกต์ 58 4.6 การเขียนรายงานตนเอง (Self-Report) 5.2 การซักถามและการตอบคำาถาม ร ร 5.

2 สรุปคำาศัพท์ ตอบคำาถามเพือ ่ การทบทวน 8.3 สิ ่ ง พิ ม พ์ ป ร ะ เ ภ ท ต่ า ง ๆ เ ช่ น นิ ต ย ส า ร /ว า ร ส า ร / หนังสือ/Brochure/Catalog/ Supplement/บทความ/ ร า ย ง า น ที ่ เ กี ่ ย ว ขู อ ง กั บ Microsoft Office Word ส า ร า นุ ก ร ม 6. Website 7.2 ครอบครัวผู้เรียน ครอบครัวบรรพบุรุษ บุคลากรในทูองถิน ่ ภ้ มิ ปั ญญาชาวบู า น สถานประกอบการ ห น่ ว ย ง า น ข อ ผู้ ป ระกอบการ ง รั ฐ 6. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 2007 (ขูอเสนอแนะ / ปั ญหา / อืน ่ ๆ) แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก . Internet.books.1 วิช าโปรแกรมสำา เร็จร้ปในงานอาชีพ 2007 วิช าการใชู โ ป ร แ ก ร ม เ พื่ อ ง า น เ อ ก ส า ร 9.1 หู อ งสมุ ด วิ ท ยาลั ย /โรงเรี ย น ศ้ น ย์ วิ ท ยบริ ก าร หู อ ง 59 ป ฏิ บั ติ ก า ร ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ ส า ร สนเทศ 6.สำานักพิมพ์วังอักษร 6.1 การจัดบอร์ด การนำาเสนอ การเขียนรายงานตนเอง 7. E-learning. ความสั ม พั น ธ์ กั บ วิ ช าอื่ น /การบ้ ร ณาการ (Integrated) 8. ผลงาน / ชิน ้ งานของนักศึกษา 7.4 ค ร้ ผู้ ส อ น . E.

6 บอก (Describable) วิธีการอูางอิงไขวู 1.7 อธิบาย (Explain) ลำาดับขัน ้ ตอนการปฏิบัติการพิมพ์ สมการทางคณิตศาสตร์ 1.11 อธิบายคำาศัพท์ไดู 7 คำา แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก ร ง .)แผนที ่ เ ร ะ 1.5 ลำาดับขัน ้ ตอนการกำาหนดทีค ่ ัน ่ หนังสือ 1.10 สนทนาเชิงปฏิบัติการ “การพิมพ์สมการทาง คณิตศาสตร์” 1.4 ปฏิบัติการกำาหนดการใส่เชิงอรรถ 1.8 จัดบอร์ดเชิงปฏิบัติการ “การสรูางเอกสาร” 1.2 ศึกษา (Study) ขัน ้ ตอนการใส่ลำาดับเลขหนูา 1.9 สนทนาเชิงปฏิบัติการ “วิธีการอูางอิงไขวู” 1.3 บอก (Describable) ความสำาคัญของการทำาดัชนี 1. ย อ ะ เ ว ล ก า ส 4 ชั่ 9 การสรู า ง า ว โ ม จุดประสงค์การเรียนรู้ 1.1 อธิบาย (Explain) ขัน ้ ตอนการใส่ขูอความหัวกระดาษ และทูายกระดาษ 1.แผนการสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำาประยุกต์ 60 แผนการจัดการเรียนร้้การสร้างเอกสาร ห ม ว ด วิ ช า ชี พ ส า ข า ง า น ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ธุ ร กิ จ หลั ก ส้ ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช .

2 การทำาดัชนี (Index) การใส่เชิงอรรถ (Footnote) การ กำา ห น ด ที ่ คั่ น ห นั ง สื อ (Bookmark) ก า ร อู า ง อิ ง ไ ข วู (Cross Reference) การพิ ม พ์ ส มการทางคณิ ต ศาสตร์ 3.สำานักพิมพ์วังอักษร 2. จั ด บอร์ ด เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “การสรู า งเอกสาร” 2.3 แบบทดสอบและกิจกรรมการฝึ กทักษะ 3. สนทนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “วิ ธี ก ารอู า งอิ ง ไขวู ” แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก .1 สรุปบทเรียนส่วนทีเ่ ป็ นสาระสำาคัญ 3.2 สรุปคำาศัพท์ ตอบคำาถามเพือ ่ การทบทวน 3. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3.4 แบ่งกลุ่มจัดกิจกรรมดังต่อไปนี ้ (ใหูความสำาคัญการ ทำางานเป็ นทีม) วิ ธี ก าร : จากชั ้น เรี ย นแบ่ ง ผู้ เ รี ย นเป็ น 5 แถวตามที น ่ ั่ง เลือกหัวหนูาฝ่ ายงานสรูางเอกสาร ระดับ 5 ประชุม คณะทำา งาน แบ่ ง หนู า ที แ ่ ละความรั บ ผิ ด ชอบ จั บ ฉลากเลื อ กกิ จ กรรมดั ง ต่ อ ไปนี ้ จั ด เตรี ย มสื่อ ภาพ อุ ป กรณ์ ตั ว อย่ า ง ที ช ่ ่ ว ยสนั บ สนุ น การนำา เสนอใหู เกิดความชัดเจน และครบสาระการเรียนรู้ บริหาร เวลากลุ่มละ 20 นาที บริหารเอกสาร 2 หนูา นำา เ ส น อ ดู ว ย โ ป ร แ ก ร ม ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ /แ ผ่ น ใ ส 1.1 การใส่ขูอความหัวกระดาษและทูายกระดาษ การใส่ลำาดับ เ ล ข ห นู า 2. 61 แนวคิดและสาระการเรียนรู้ 2.

จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการถาม – ตอบ “ตอนที ่ 1.Report) หนู า ที ค ่ วามรั บ ผิ ด ชอบ ภารกิ จ ปั ญหา อุ ป สรรค การแกู ปัญหา ขู อเสนอแนะ ความยาว 3 บรรทั ด เลือก ตัวแทนกลุ่มงาน 5 คน นำาเสนอคนละ แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก วิ ธี และ 3 นาที .2” เลือกตัวแทนกลุ่มงาน : จำานวน 5 คน ร่วมกับคร้ผู้สอน และคณะ ตรวจสอบความถ้กตูองทางวิชาการและ ความปลอดภัยของเอกสาร /ภาพ ออกแบบเครือ ่ งมือ ประเมินผลและประเมินผล เขียนคำาถามถามกลุ่มละ 2 ขูอ สรุปจุดแข็ง จุดอ่อน แต่ละกลุ่มงาน เป็ น ผู้ บ ริ ห า ร เ ว ล า ใ ชู เ ว ล า นำา เ ส น อ 10 น า ที นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนเขี ย นรายงานตนเอง (Self.ก า ร ใ ส่ ลำา - ก า ร ทำา ดั บ เ ล ข ห นู า ดั ช ก า ร ทำา ที ่ คั่ น ห นั ง สื อ นี (Index) (Bookmark) ก า ร ใ ส่ เ ชิ ง อ ร ร ถ ก า ร อู า ง อิ ง ไ ข วู (Footnote) (Cross Reference) ก า ร ใ ส่ ส้ ต ร ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ โ ด ย ใ ชู เ ค รื่ อ ง มื อ Microsoft Equation 5. จัดทำา รายงาน 1 เล่ม เรื่องอะไรก็ไดู ทีใ่ นส่วน ของเนือ ้ หาร้ปเล่มรายงานตูองมีส่วนประกอบดังนี ้ .แผนการสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำาประยุกต์ 62 3. สนทนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “การพิ ม พ์ ส มการทาง ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ” 4.ส่ ว นของขู อ ความหั ว กระดาษ ทู า ยกระดาษ .

63 สือ ่ การสอน 4. คำา ต์ CAI 5. แหล่งการเรียนรู้ แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก ม .2 ภาพขัน ้ ตอนการใส่ขูอความหัว กระดาษและทูา ยกระดาษ ภาพขัน ้ ตอนการใส่ ลำา ดั บ เลขหนู า ภาพตั ว อย่ า งการใส่ เชิงอรรถ ภาพลำาดับขัน ้ ตอนการปฏิบัติการพิมพ์สมการทาง ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ 4.6 การเขียนรายงานตนเอง (Self-Report) 5.1 แผ่ นใสสรุป บทเรี ยน /ชุดการสอน PowerPoint 8 สไลด์ 4. การวัดผลและการประเมินผล 5.1 ความสนใจในการเรี ย นรู้ การคู น ควู า การมี ส่ ว นร่ ว มใน กิ จ ก 5.5 ส ไ ล ด์ คำา ะ ศั พ ท์ ยุ วิ ดี โ อ เ ท ป บั ก ต ร VCD.3 หนั ง สื อ ประกอบการเรี ย นวิ ช าโปรแกรมประมวลผลคำา ป 4.7 แฟูมสะสมผลงาน 6.4 บั ต ร ร 4.3 แบบทดสอบและกิจกรรมการฝึ กทักษะ 5.5 การประเมินโดยกลุ่มเพือ ่ น การประเมินตนเอง 5.สำานักพิมพ์วังอักษร 4.2 การซักถามและการตอบคำาถาม ร ร 5.4 การทำางานเป็ นทีม (ใหูความสำาคัญในการทำางานเป็ นทีม งาน) 5.

3 สิ ่ ง พิ ม พ์ ป ร ะ เ ภ ท ต่ า ง ๆ เ ช่ น นิ ต ย ส า ร /ว า ร ส า ร / หนังสือ/Brochure/Catalog/ Supplement/บทความ/ ร า ย ง า น ที ่ เ กี ่ ย ว ขู อ ง กั บ Microsoft Office Word ส า ร า นุ ก ร ม 6.64 แผนการสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำาประยุกต์ 6. ผลงาน / ชิน ้ งานของนักศึกษา 7.2 สรุปคำาศัพท์ ตอบคำาถามเพือ ่ การทบทวน 8. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 2007 (ขูอเสนอแนะ / ปั ญหา / อืน ่ ๆ) แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก .books.1 หู อ งสมุ ด วิ ท ยาลั ย /โรงเรี ย น ศ้ น ย์ วิ ท ยบริ ก าร หู อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ ส า ร สนเทศ 6. Internet. Website 7.1 วิชาโปรแกรมสำาเร็จร้ปในงานอาชีพ 2007 วิชาการใชู โ ป ร แ ก ร ม เ พื่ อ ง า น เ อ ก ส า ร 9.4 ค ร้ ผู้ ส อ น . E-learning. ความสั ม พั น ธ์ กั บ วิ ช าอื่ น /การบ้ ร ณาการ (Integrated) 8. E.1 การจัดบอร์ด การนำาเสนอ การเขียนรายงานตนเอง 7.2 ครอบครัวผู้เรียน ครอบครัวบรรพบุรุษ บุคลากรในทูองถิน ่ ภ้ มิ ปั ญญาชาวบู า น สถานประกอบการ ห น่ ว ย ง า น ข อ ผู้ ป ระกอบการ ง รั ฐ 6.

4 สนทนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “ขู อ แตกต่ า งระหว่ า งการสรู า ง น า ม บั ต ร ก า ร ใ ชู คำา สั่ ง Columns แ ล ะ Table” 1.2 สรุปคำาศัพท์ ตอบคำาถามเพือ ่ การทบทวน แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก 5 คำา บั ต ร .)แผนที ่ 10 การสรูาง น ต ร ะ 1.5 อ ธิ บ า ย คำา 2. ย า ะ เ ว ล ม บั า ชั่ 3 ว โ ม ร ง จุดประสงค์การเรียนรู้ 1.1 สรุปบทเรียนส่วนทีเ่ ป็ นสาระสำาคัญ 3. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3.1 ลำาดับขัน ้ ตอนปฏิบัติการสรูางนามบัตร วิธีที ่ 1 เป็ นการใชู คำา สั่ ง Columns 1.สำานักพิมพ์วังอักษร 65 แผนการจัดการเรียนร้้การสร้างนามบัตร ห ม ว ด วิ ช า ชี พ ส า ข า ง า น ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ธุ ร กิ จ หลักส้ต รประกาศนียบัต รวิช าชีพ (ปวช .3 จั ด บ อ ร์ ด เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร “ ก า ร ส รู า ง น า ม บั ต ร ” 1.2 ลำาดับขัน ้ ตอนปฏิบัติการสรูางนามบัตร วิธีที ่ 2 เป็ นการใชู คำา สั่ ง Table 1. ศั แนวคิดและสาระการเรียนรู้ 2.1 วิ ธี ก า ร ส รู พ า ท์ ง ไ น ดู า ม 3.

3 แบบทดสอบและกิจกรรมการฝึ กทักษะ 3. น า ม บั ต ร ส น ท น า เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร “ ขู อ แ ต ก ต่ า ง 2. ม ” อ แ ล ห ม ะ คำา สั่ ง Table” ใหู นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาปฏิ บั ติ ห นู า ที ท ่ ี ไ่ ดู รั บ บ า ย ดั ง นี ้ .66 แผนการสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำาประยุกต์ 3.4 แบ่งกลุ่มจัดกิจกรรมดังต่อไปนี ้ (ใหูความสำาคัญการ ทำางานเป็ นทีม) วิธีการ : จากบัญชีรายชือ ่ นักเรียนนักศึกษาหมายเลข 1 – 10 มารวมกันเป็ นกลุ่มที ่ 1 11 – 20 กลุ่มที ่ 2 21 – 30 กลุ่ ม ที ่ 3 31 – 40 กลุ่ ม ที ่ 4 เลื อ กหั ว หนู า ก ลุ่ มงา นส รู า งนา มบั ต ร ระดั บ 4 ประชุ ม คณะ ทำา งาน แบ่ ง หนู า ที แ ่ ละความรั บ ผิ ด ชอบ จั บ ฉลาก เลือกกิจกรรมต่อไปนี ้ จัดเตรียมสื่อ ภาพ อุ ปกรณ์ ตัว อย่ า งที ช ่ ่ ว ยสนั บ สนุ น การ นำา เสนอใหู เ กิ ด ความ ชัดเจนและครบสาระการเรียนรู้ บริหารเวลากลุ่มละ 20 นาที บริ ห ารเอกสาร 2 หนู า นำา เสนอดู ว ย โ ป ร แ ก ร ม ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ /แ ผ่ น ใ ส จั ด บ อ ร์ ด เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร “ ก า ร ส รู า ง 1.จั ด ทำา สมุ ด รวบรวมนามบั ต รของตนเองและ เพื่ อ น ๆ ในชั ้น เรี ย น และตกแต่ ง ใหู ส วยงาม แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก . ระห ว่ า งก า รส รู า งนา มบั ต ร กา รใชู Colums 3.ทำา การสรู า งนามบั ต รของตั ว เอง และทำา การ แ จ ก จ่ า ย ใ หู กั บ เ พื่ อ น ๆ ใ น ชั ้ น เ รี ย น .

2 ภ า พ ลำา ดั บ ขั ้ น ต อ น ก า ร ส รู า ง ทั ้ ง 2 วิ ธี คื อ คำา สั่ ง Columns.1 ความสนใจในการเรี ย นรู้ การคู น ควู า การมี ส่ ว นร่ ว มใน กิ จ ก 5.Report) หนู า ที ค ่ วามรั บ ผิ ด ชอบ ภารกิ จ ปั ญหา อุ ป สรรค การแกู ปัญหา ขู อเสนอแนะ ความยาว 3 บรรทั ด เลือก 4.สำานักพิมพ์วังอักษร 4. จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการถาม – ตอบ “ตอน ที ่ 1.1 แผ่ นใสสรุป บทเรี ยน /ชุดการสอน PowerPoint 8 สไลด์ 4.4 บั ต ร ร 4.3 หนั ง สื อ ประกอบการเรี ย นวิ ช าโปรแกรมประมวลผลคำา ป 4. คำา ต์ CAI 5. ตัวแทนกลุ่มงาน 4 คน นำาเสนอคนละ วิ ธี และ 3 นาที สือ ่ การสอน 4. การวัดผลและการประเมินผล 5.5 ส ไ ล ด์ คำา ะ ศั พ ท์ ยุ วิ ดี โ อ เ ท ป บั ก ต ร VCD.2” เลือกตัวแทนกลุ่มงาน : จำานวน และคณะ 67 4 คน ร่วมกับคร้ผู้สอน ตรวจสอบความถ้กตูองทางวิชาการและ ความปลอดภัยของเอกสาร /ภาพ ออกแบบเครือ ่ งมือ ประเมิ นผลและประเมิน ผล ละ 2 ขู อ สรุ ป จุ ด แข็ ง เขี ยนคำา ถามถามกลุ่ ม จุ ด อ่ อ น แต่ ล ะกลุ่ ม งาน เป็ นผู้ บ ริ ห ารเวลา ใชู เ วลานำา เสนอ 10 นาที นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนเขี ย นรายงานตนเอง (Self. Table 4.2 การซักถามและการตอบคำาถาม ร ร แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก ม .

Website 7. E-learning.6 การเขียนรายงานตนเอง (Self-Report) 5.68 แผนการสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำาประยุกต์ 5.7 แฟูมสะสมผลงาน 6.3 แบบทดสอบและกิจกรรมการฝึ กทักษะ 5.3 สิ ่ ง พิ ม พ์ ป ร ะ เ ภ ท ต่ า ง ๆ เ ช่ น นิ ต ย ส า ร /ว า ร ส า ร / หนังสือ/Brochure/Catalog/ Supplement/บทความ/ ร า ย ง า น ที ่ เ กี ่ ย ว ขู อ ง กั บ Microsoft Office Word ส า ร า นุ ก ร ม 6. ผลงาน / ชิน ้ งานของนักศึกษา 7.1 การจัดบอร์ด การนำาเสนอ การเขียนรายงานตนเอง 7.2 สรุปคำาศัพท์ ตอบคำาถามเพือ ่ การทบทวน แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก .books.4 ค ร้ ผู้ ส อ น . แหล่งการเรียนรู้ 6.4 การทำางานเป็ นทีม (ใหูความสำาคัญในการทำางานเป็ นทีม งาน) 5.1 หู องสมุ ดวิ ท ยาลั ย /โรงเรี ยน ศ้ น ย์ วิท ยบริ ก าร หู อ งปฏิ บั ติ ก า ร ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ ส า ร ส น เ ท ศ 6. Internet.2 ครอบครัวผู้เรียน ครอบครัวบรรพบุรุษ บุคลากรในทูองถิน ่ ภ้ มิ ปั ญญาชาวบู า น สถานประกอบการ ห น่ ว ย ง า น ข อ ผู้ ป ระกอบการ ง รั ฐ 6.5 การประเมินโดยกลุ่มเพือ ่ น การประเมินตนเอง 5. E.

)แผนที ่ 11 การทำาแผ่น แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก . บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 2007 (ขูอเสนอแนะ / ปั ญหา / อืน ่ ๆ) แผนการจัดการเรียนร้้การทำาแผ่นพับ แผ่น โฆษณา ใบวุฒิบต ั ร และบัตรอวยพร ห ม ว ด วิ ช า ชี พ ส า ข า ง า น ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ธุ ร กิ จ หลักส้ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1 69 วิช าโปรแกรมสำา เร็จร้ปในงานอาชีพ 2007 วิช าการใชู โ ป ร แ ก ร ม เ พื่ อ ง า น เ อ ก ส า ร 9. ความสัมพันธ์กับวิชาอื่น/การบ้รณาการ (Integrated) 8.สำานักพิมพ์วังอักษร 8.

3 ร ะ บุ (Identify) ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ใ บ วุ ฒิ บั ต ร 1.70 แผนการสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำาประยุกต์ พับ แผ่นโฆษณา ใบวุฒิบัตร และบัตรอวยพร ชั่ 4 1. ศั พ ท์ ไ ดู แนวคิดและสาระการเรียนรู้ แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก 10 คำา .7 บอก (Describable) ขัน ้ ตอนปฏิบัติการใส่ขูอความลงใน เ ท็ 1. ว ระยะเวลา โ ม ง จุดประสงค์การเรียนรู้ 1.4 อธิ บ าย (Explain) ส่ ว นประกอบและขั ้น ตอนปฏิ บั ติ ก าร ทำา ใ บ วุ ฒิ บั ต ร 1.1 ลำา ดั บ ขั ้ น ต อ น ป ฏิ บั ติ วิ ธี ก า ร ทำา แ ผ่ น พั บ 1.5 ลำา ดั บ ขั ้ น ต อ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ทำา บั ต ร อ ว ย พ ร 1.11ส น ท น า เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร “ ก า ร ทำา แ ผ่ น โ ฆ ษ ณ า ” 1.10จัด บอร์ด เชิง ปฏิบัติก าร“การทำา แผ่น พับ แผ่น โฆษณา ใบ วุ ฒิ บั ต ร แ ล ะ บั ต ร อ ว ย พ ร ” 1.12 ส น ท น า เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร “ ก า ร ทำา บั ต ร อ ว ย พ ร ” 1.13 อ ธิ บ า ย คำา 2.6 บอก (Describable) วิ ธี ก ารสรู า งขู อ ความดู ว ย Word Art 1.2 อธิบายและยกตัวอย่าง (Explain/Enumerate) การทำา แ ผ่ น โ ฆ ษ ณ า 1.8 แ น ะ นำา ก ช์ บ็ อ ก ช์ (Recommend) แ ถ บ เ ค รื่ อ ง มื อ ร้ ป ภ า พ 1.9 แนะนำา (Recommend) แถบเครื่องมือของ Word Art 1.

1 การทำา แผ่นพับ การทำา แผ่นโฆษณา ส่วนประกอบของ 71 ใบวุฒิบัตร ขัน ้ ตอนการทำา ใบวุฒิบัตร การทำา บัตรอวยพร 2.2 การสรูางขูอความดูวย Word Art การใส่ขอ ู ความลงในเท็ กช์บอ ็ กช์ แนะนำาแถบเครื่องมือร้ปภาพ แนะนำา แถบเครื่อง มื อ ข อ ง Word Art 3.สำานักพิมพ์วังอักษร 2. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3. จั ดบอร์ ดเชิ งปฏิบั ติก าร “การทำา แผ่ นพั บ แผ่ น โ ฆ ษ ณ า ใ บ วุ ฒิ บั ต ร แ ล ะ บั ต ร อ ว ย พ ร ” 2.2 สรุปคำาศัพท์ ตอบคำาถามเพือ ่ การทบทวน 3.3 แบบทดสอบและกิจกรรมการฝึ กทักษะ 3.1 สรุปบทเรียนส่วนทีเ่ ป็ นสาระสำาคัญ 3.4 แบ่งกลุ่มจัดกิจกรรมดังต่อไปนี ้ (ใหูความสำาคัญการ ทำางานเป็ นทีม) วิ ธี ก าร : แบ่ ง กลุ่ ม ตามความสมั ค รใจ 5 กลุ่ ม เลื อ ก หั ว ห นู า ฝ่ า ย ง า น ส รู า ง ส ร ร ค์ เ อ ก ส า ร ร ะ ดั บ 6 ประชุมคณะทำา งาน แบ่งหนูาทีแ ่ ละความรับผิดชอบ จับ ฉลากเลื อกกิจ กรรมต่อ ไปนี ้ จัด เตรีย มสื่อ ภาพ อุปกรณ์ ตัวอย่างทีช ่ ่วยสนับสนุนการนำาเสนอใหูเกิด ความชัดเจน และครบสาระการเรียนรู้ บริหารเวลา กลุ่มละ 15 นาที บริหารเอกสาร 2 หนูา นำา เสนอ ดู ว ย โ ป ร แ ก ร ม ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ /แ ผ่ น ใ ส 1. สนทนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “การทำา แผ่ น โฆษณา” แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก .

ออกแบบการ์ดอวยพร คนละ 1 ชิน ้ งาน นำาผล งานมาจัดทำา บอร์ดแสดงผลงานเกีย ่ วกับการทำา ก า ร์ ด อ ว ย พ ร ใ น เ ท ศ ก า ล ต่ า ง ๆ 5. ใหู นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาปฏิ บั ติ ห นู า ที ท ่ ี ไ่ ดู รั บ มอบ ห ม า ย ดั ง นี ้ .จั ดหาร้ ป แบบของใบวุ ฒิ บั ต ร แลู วนำา มาจั ดทำา บ อ ร์ ด เ กี ่ ย ว กั บ เ รื่ อ ง ใ บ วุ ฒิ บั ต ร . สนทนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “การทำา บั ต รอวยพร” 4.จั ด ห า ขู อ ค ว า ม โ ฆ ษ ณ า จ า ก ห นั ง สื อ พิ ม พ์ นิตยสาร หรือจากสื่อสิง่ พิมพ์ต่าง ๆ มาคนละ 3 ชิ น ้ แลู ว ใหู ทำา การอธิ บ ายส่ ว นต่ า ง ๆ ของ โฆษณาชิ น ้ นั ้น ๆ พรู อ มทั ้ง วิ จ ารณ์ ต ามหลั ก เ ก ณ ฑ์ .สรูางแผ่นพับเกีย ่ วกับโรงเรียน/วิทยาลัยของเรา ค น ล ะ 1 ชิ ้ น . จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการถาม – ตอบ “ตอนที ่ 1.ฝึ กเขี ย นโฆษณาขายสิ น คู า และบริ ก าร พรู อ ม ภาพประกอบมาคนละ 2 ชิ น ้ งานตามลำา ดั บ แลูวใหูนำา ผลงานทุกชิน ้ มาจัดทำา บอร์ดแสดงผล งาน เกียวกั ่ บการโฆษณาขายสินคูาและบริการ .2” เลือกตัวแทนกลุ่มงาน : จำานวน 5 คน ร่วมกับคร้ผู้สอน และคณะ ตรวจสอบความถ้กตูองทางวิชาการและ แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก .72 แผนการสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำาประยุกต์ 3.

สำานักพิมพ์วังอักษร ความปลอดภัยของเอกสาร/ภาพ ออกแบบเครือ ่ ง มื อ ประเมิ น ผลและประเมิ น ผล กลุ่มละ 2 ขูอ สรุปจุดแข็ ง 73 เขี ย นคำา ถามถาม จุดอ่อน แต่ละกลุ่ม งาน เป็ นผู้บริหารเวลา ใชูเวลานำา เสนอ 10 นาที นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนเขี ย นรายงานตนเอง (Self.5 ส ไ ล ด์ ะ คำา ศั ยุ พ ท์ วิ ดี โ อ เ ท ป ก บั ต ต์ ร VCD.2 ภาพลำาดับขัน ้ ตอนการทำา แผ่นพับ ภาพยกตั ว อย่ า งการทำา แผ่นโฆษณา ภาพขัน ้ ตอนปฏิบัติการทำา บัต รอวยพร ภาพ ส่ ว นประกอบใบวุ ฒิ บั ต ร ภาพวิ ธี ก ารสรู า งขู อ ความดู ว ย Word Art ภาพใส่ ขู อ ความลงในเท็ ก ช์ บ็ อ กช์ ภาพแถบ เ ค รื่ อ ง มื อ ข อ ง Word Art 4.1 แผ่ นใสสรุป บทเรี ยน /ชุดการสอน PowerPoint 8 สไลด์ 4.Report) หนู า ที ค ่ วามรั บ ผิ ด ชอบ ภารกิ จ ปั ญหา อุ ป สรรค การแกู ปัญหา ขู อเสนอแนะ ความยาว 3 บรรทั ด เลือก 4.3 หนั ง สื อ ประกอบการเรี ย นวิ ช าโปรแกรมประมวลผลคำา ป 4.4 บั ร ต ร 4. 5. ตัวแทนกลุ่มงาน 5 คน นำาเสนอคนละ วิ ธี และ 3 นาที สือ ่ การสอน 4. การวัดผลและการประเมินผล แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก คำา CAI .

2 ครอบครัวผู้เรียน ครอบครัวบรรพบุรุษ บุคลากรในทูองถิน ่ ภ้ มิ ปั ญญาชาวบู า น สถานประกอบการ ห น่ ว ย ง า น ข ผู้ ป ระกอบการ อ ง รั ฐ 6. แหล่งการเรียนรู้ 6. E-learning.5 การประเมินโดยกลุ่มเพือ ่ น การประเมินตนเอง 5.4 ค ร้ ผู้ ส อ น .1 หู องสมุ ดวิ ท ยาลั ย /โรงเรี ยน ศ้ น ย์ วิท ยบริ ก าร หู อ งปฏิ บั ติ ก า ร ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ ส า ร ส น เ ท ศ 6. Website แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก .3 แบบทดสอบและกิจกรรมการฝึ กทักษะ 5.books.2 การซักถามและการตอบคำาถาม ร ม 5. E.6 การเขียนรายงานตนเอง (Self-Report) 5. Internet.4 การทำางานเป็ นทีม (ใหูความสำาคัญในการทำางานเป็ นทีม งาน) 5.3 สิ ่ ง พิ ม พ์ ป ร ะ เ ภ ท ต่ า ง ๆ เ ช่ น นิ ต ย ส า ร /ว า ร ส า ร / หนังสือ/Brochure/Catalog/ Supplement/บทความ/ ร า ย ง า น ที ่ เ กี ่ ย ว ขู อ ง กั บ Microsoft Office Word ส า ร า นุ ก ร ม 6.74 แผนการสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำาประยุกต์ 5.7 แฟูมสะสมผลงาน 6.1 ความสนใจในการเรียนรู้ การคูนควูา การมีส่วนร่วมใน กิ จ ก ร 5.

ผลงาน / ชิน ้ งานของนักศึกษา 7.1 การจัดบอร์ด การนำาเสนอ การเขียนรายงานตนเอง 7. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ (ขูอเสนอแนะ / ปั ญหา / อืน ่ ๆ) แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก .สำานักพิมพ์วังอักษร 75 7. ความสั ม พั น ธ์ กั บ วิ ช าอื่ น /การบ้ ร ณาการ (Integrated) 8.2 สรุปคำาศัพท์ ตอบคำาถามเพือ ่ การทบทวน 8.1 วิชาโปรแกรมสำาเร็จร้ปในงานอาชีพ 2007 วิชาการใชู โ ป ร แ ก ร ม เ พื่ อ ง า น เ อ ก ส า ร 2007 9.

ตารางวิเคราะห์หลักส้ตร ตารางวิเคราะห์หลักส้ตร วิชา โปรแกรมประมวลผลคำาประยุกต์ หลักส้ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ยกรรม รหัสวิชา 2201-2407 (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิช รวม (คะแนน) อันดับความสำาคัญ 8 1 1 2 3 2 8 1 1 2 2 1 6 3 ส้งกว่า 1 การวิเคราะห์ 3 การนำาไปใชู 2 ความเขูาใจ 2 จำา เนื้ อหา พฤติกรร ม ความรู้-ความ กระทรวงศึกษาธิการ บทที ่ 1 แนะนำาโปรแกรม Microsoft Word2007 บทที ่ 2 กา รป รั บ แต่ งร้ ป แ บ บ อั ก ษ ร (Font) บทที ่ 3 หนั ง สื อ ราชการ แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก .แผนการสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำาประยุกต์ 76 4.

สำานักพิมพ์วังอักษร บทที ่ 4 หนังสือราชการ 77 1 2 2 1 6 1 2 2 1 6 3 1 1 1 1 4 4 (Mail Merge) บทที ่ 7 การจั ด ทำา ตาราง 1 2 2 2 7 2 2 2 2 7 2 2 2 2 7 2 2 3 1 8 1 2 3 2 8 1 3 ประเภทหนังสือ ประชาสัมพันธ์ หนังสือทีเป็ ่ นหลักฐาน ในราชการ และ บันทึกประเภทต่าง ๆ บทที ่ 5 จดหมายธุรกิจ บ ท ที ่ 6 จ ด ห ม า ย เ วี ย น (Tables) บ ท ที ่ 8 ก า ร ทำา ฟ อ ร์ ม 1 (Form) บทที ่ 9 การสรู า งเอกสาร 1 บ ท ที ่ น 10 ก า ร ส รู า ง 2 า ม บั ต บทที ่ 11 การทำาแผ่นพับ ร 1 แผ่นโฆษณา ใบ วุฒิบัตร และบัตร อวยพร รวม 1 3 อันดั 3 บความสำาคัญ 21 25 16 75 2 1 2 แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก .

) ประเภทวิชาพาณิช ยกรรม กระทรวงศึกษาธิการ 1 2 2 1 6 1 2 2 1 6 1 2 2 1 5 1 1 2 1 การวิเคราะห์ 6 โปรแกรม Microsoft Word2007 บทที ่ 2 การปรับ แต่ง ร้ ป แ บ บ อั ก ษ ร (Font) บ ท ที ่ 3 ห นั ง สื อ ร า ช ก า ร บทที ่ 4 หนังสือ แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก ส้งกว่า การนำาไปใชู ความเขูาใจ ความ ทัก จำาความรู้ บทที ่ 1 แนะนำา พุทธิพิสัย คะแนนรายเนือหา ้ เนื้ อหา เกณฑ์ผ่าน (%) พฤติกรรม นำ้ าหนักคะแนน ษะ พิสั ย จิต พิสั ย . ตารางกำาหนดนำา ้ หนักคะแนนการวัด ตารางกำาหนดคะแนนการวัด วิชา การจัดซือ ้ เบือ ้ งตูน รหัสวิชา 2201-2214 หลักส้ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.แผนการสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำาประยุกต์ 78 5.

สำานักพิมพ์วังอักษร 79 ราชการประเภท หนังสือ ประชาสัมพันธ์ หนังสือทีเป็ ่ นหลัก ฐานในราชการ และบันทึก ประเภทต่าง ๆ บทที ่ 5 จดหมาย 5 1 1 2 1 บทที ่ 6 จดหมายเวียน 4 1 1 1 1 บทที ่ 7 การจั ด ทำา ตา 5 1 1 2 1 บทที ่ 8 การทำา ฟอร์ ม 5 1 1 2 1 บ ท ที ่ 9 ก า ร ส รู า ง 5 1 1 1 2 บ ท ที ่ 10 ก า ร ส รู า ง 6 1 2 2 1 บทที ่ 11 การทำาแผ่น 7 1 1 2 3 ธุรกิจ (Mail Merge) รา ง (Tables) (Form) เ อ ก ส า ร น า ม บั ต ร พับ แผ่นโฆษณา ใบวุฒิบัตร และ บัตรอวยพร แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก .

การใส่ ขู อ ความหั ว กระดาษ การใส่ ขู อ ความหั ว กระดาษ แ ล ะ ทู า ยก ร ะ ด า ษ กา ร ใ ส่ แ ล ะ ทู า ย ก ร ะ ด า ษ ลำา ใ ส่ ลำา ใ ส่ เ ชิ ง อ ร ร ถ (Footnote) ดั บ เ ล ข ห นู า 2. ศึ ก ษา (Study) ขั ้น ตอนการ 2. แผนการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้ ชือ ่ วิชา หน่วยที ่ โปรแกรมประมวลผลคำาประยุกต์ ชื่ อ ห น่ ว ย 9 สอนครัง้ ที ่ 1 ก า ร ส รู า ง เ อ ก ส า ร รวม 4 ชัว ่ โมง จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สาระการเรียนรู้ 1.แผนการสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำาประยุกต์ 80 60 11 รวม 1 5 2 0 1 4 20 20 60 หมายเหตุ : ส้งกว่า เช่น การ 20 สังเคราะห์ การประเมิน 10 10 ค่า 1. อ ธิ บ า ย (Explain) ขั ้ น ต อ น 1. คะแนนงานทีม ่ อบ หมาย 10 0 รวมทัง้ สิน ้ 6. คะแนนดูานทักษะ พิสัย 3. คะแนนดูานพุทธิ พิสัย 2. การทำา ดั ช นี (Index) การ ดั บ เ ล ข ห นู า แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก . คะแนนดูานจิตพิสัย 4.

บอก (Describable) วิธีการ อู า ง อิ ง ไ ข วู 7.สำานักพิมพ์วังอักษร 3. อธิ บ าย (Explain) ลำา ดั บ ขั ้น ต อ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร พิ ม พ์ ส ม ก า ร ท า ง ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ 8. สนทนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “วิ ธี ก า ร อู า ง อิ ง ไ ข วู ” 10. บอก (Describable) ความ การกำา หนดทีค ่ ัน ่ หนังสือ 81 สำา คั ญ ข อ ง ก า ร ทำา ดั ช นี (Bookmark) ก า ร อู า ง อิ ง เ ก า ร พิ ม พ์ ส ม ก า ร ท า ง 4. สรุปคำาศัพท์ ตอบคำาถามเพือ ่ การทบทวน แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก า ส ต ร์ . สรุปบทเรียนส่วนทีเ่ ป็ นสาระสำาคัญ 2. ส น ท น า เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร “ ก า ร พิ ม พ์ ส ม ก า ร ท า ง ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ” 11. ป ฏิ บั ติ ก า ร กำา ห น ด ก า ร ใ ส่ ชิ ง อ ร ร ถ 5. ลำาดับขัน ้ ตอนการกำาหนดทีค ่ ัน ่ ห นั ง สื ไขวู (Cross Reference) ค ณิ ต ศ อ 6. อ ธิ บ า ย คำา ศั พ ท์ ไ ดู 7 คำา กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1. จัดบอร์ดเชิงปฏิบัติการ “การ ส รู า ง เ อ ก ส า ร ” 9.

สนทนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “วิ ธี ก ารอู า งอิ ง ไขวู ” 3. จั ด บอร์ ด เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “การสรู า งเอกสาร” 2. จัดทำา รายงาน 1 เล่ม เรื่องอะไรก็ไดู ทีใ่ นส่วน ของเนือ ้ หาร้ปเล่มรายงานตูองมีส่วนประกอบดังนี ้ . แบ่งกลุ่มจัดกิจกรรมดังต่อไปนี ้ (ใหูความสำาคัญการ ทำางานเป็ นทีม) วิ ธี ก าร : จากชั ้น เรี ย นแบ่ ง ผู้ เ รี ย นเป็ น 5 แถวตามที น ่ ั่ง เลือกหัวหนูาฝ่ ายงานสรูางเอกสาร ระดับ 5 ประชุม คณะทำา งาน แบ่ ง หนู า ที แ ่ ละความรั บ ผิ ด ชอบ จั บ ฉลากเลื อ กกิ จ กรรมดั ง ต่ อ ไปนี ้ จั ด เตรี ย มสื่อ ภาพ อุ ป กรณ์ ตั ว อย่ า ง ที ช ่ ่ ว ยสนั บ สนุ น การนำา เสนอใหู เกิดความชัดเจน และครบสาระการเรียนรู้ บริหาร เวลากลุ่มละ 20 นาที บริหารเอกสาร 2 หนูา นำา เ ส น อ ดู ว ย โ ป ร แ ก ร ม ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ /แ ผ่ น ใ ส 1.ก า ร ใ ส่ ลำา า ร ทำา ดั บ เ ล ข ห นู า - ก ดั ช นี - ก า ร ทำา ที ่ คั่ น ห นั ง สื อ (Bookmark) - ก า ร ใ ส่ เ ชิ ง อ ร ร ถ (Footnote) - ก า ร อู า ง อิ ง ไ ข วู (Index) (Cross Reference) แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก .ส่ ว นของขู อ ความหั ว กระดาษ ทู า ยกระดาษ . แบบทดสอบและกิจกรรมการฝึ กทักษะ 4. สนทนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “การพิ ม พ์ ส มการทาง ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ” 4.82 แผนการสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำาประยุกต์ 3.

ภาพขัน ้ ตอนการใส่ขูอความหัว กระดาษและทูา ยกระดาษ ภาพขัน ้ ตอนการใส่ ลำา ดั บ เลขหนู า ภาพตั ว อย่ า งการใส่ เชิงอรรถ ภาพลำาดับขัน ้ ตอนการปฏิบัติการพิมพ์สมการทาง 3. แผ่ นใสสรุป บทเรี ยน /ชุดการสอน PowerPoint 8 สไลด์ 2. จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการถาม – ตอบ “ตอนที ่ 1.2” เลือกตัวแทนกลุ่มงาน : จำานวน 5 คน ร่วมกับคร้ผู้สอน และคณะ ตรวจสอบความถ้กตูองทางวิชาการและ ความปลอดภัยของเอกสาร /ภาพ ออกแบบเครือ ่ งมือ ประเมินผลและประเมินผล เขียนคำาถามถามกลุ่มละ 2 ขูอ สรุปจุดแข็ง จุดอ่อน แต่ละกลุ่มงาน เป็ น ผู้ บ ริ ห า ร เ ว ล า ใ ชู เ ว ล า นำา เ ส น อ 10 น า ที นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนเขี ย นรายงานตนเอง (Self. ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ หนั ง สื อ ประกอบการเรี ย นวิ ช าโปรแกรมประมวลผลคำา ป ร ะ ยุ ก แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก ต์ .Report) หนู า ที ค ่ วามรั บ ผิ ด ชอบ ภารกิ จ ปั ญหา อุ ป สรรค การแกู ปัญหา ขู อเสนอแนะ ความยาว 3 บรรทั ด เลือก ตัวแทนกลุ่มงาน 5 คน นำาเสนอคนละ วิ ธี และ 3 นาที สือ ่ การสอน 1.สำานักพิมพ์วังอักษร - การใส่ ส้ ต รคณิ ต ศาสตร์ โ ดยใชู เ ครื่ อ งมื อ Microsoft 83 Equation 5.

การซักถามและการตอบคำาถาม 3. การทำางานเป็ นทีม (ใหูความสำาคัญในการทำางานเป็ นทีม งาน) 5. ความสนใจในการเรียนรู้ การคูนควูา การมีส่วนร่วมใน กิจกรรม 2. 5. ส ไ ล ด์ ศั พ ท์ วิ ดี โ อ เ ท ป บั ต ร คำา VCD. การประเมินโดยกลุ่มเพือ ่ น การประเมินตนเอง 6. การเขียนรายงานตนเอง (Self-Report) 7. แบบทดสอบและกิจกรรมการฝึ กทักษะ 4. แฟูมสะสมผลงาน แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก CAI .84 แผนการสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำาประยุกต์ บั ต ร คำา 4. การวัดผลและการประเมินผล 1.

ใบความรู้ 85 (Information Sheet) ใบความรู้ (Information Sheet) ร หั ส วิ ช า วิชา 2201-2407 คำา โปรแกรมประมวลผล หน่วยกิต 1 (2) ป ห น่ ว ย ที ่ 11 ชื่ อ ห น่ ว ย ร ะ ยุ ก ต์ ก า ร ทำา แ ผ่ น พั บ จำา น ว น ชั่ ว โ ม ง แ ผ่ น โ ฆ ษ ณ า ใบ รวม วุ ฒิ บั ต ร แ ล ะ บั ต ร อ ว ใ บ ค ว า ม รู้ ที ่ ชื่ อ ใ บ ค ว า ม รู้ 11. ร ก า ร ทำา บั ต ร จำานวนชัว ่ โมง ย พ ร 1 ชม.สำานักพิมพ์วังอักษร 7. แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก .1 อ ว ย พ 4 ชม.

แผนการสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำาประยุกต์ 86 จุดประสงค์ทัว ่ ไป (พุทธิพิสัย) เพือ ่ ใหูเขูาใจขัน ้ ตอนการทำาบัตรอวยพร เพือ ่ ใหูมีทักษะการทำาบัตรอวยพร เพือ ่ ใหูรู้ถึงประโยชน์การทำาบัตรอวยพร เพือ ่ นำาไปใชูสำาหรับอวยพรใหูกับเพือ ่ นสนิท จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (ทักษะพิสัย) ศึ ก ษ า ก า ร ทำา บั ต ร อ ว ย พ ร ป ฏิ บั ติ ก า ร แ ท ร ก ร้ ป ภ า พ ล ง ใ น บั ต ร อ ว ย พ ร ป ฏิ บั ติ ก า ร แ ท ร ก ร้ ป ภ า พ จ า ก แ ฟู ม ป ฏิ บั ติ ก า ร แ ท ร ก ร้ ป ภ า พ ที ่ เ ป็ น ค ลิ ป อ า ร์ ต ส รู า ง ขู อ ค ว า ม ดู ว ย Word Art ใ ส่ ขู อ ค ว า ม ล ง ใ น เ ท็ ก ซ์ บ็ อ ก ซ์ แ น ะ นำา แ น ะ นำา แ ถ บ เ ค รื่ อ ง มื อ ร้ ป ภ า พ แ ถ บ เ ค รื่ อ ง มื อ ข อ ง แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก Word Art .

สำานักพิมพ์วังอักษร 87 สาระเรียนรู้ การทำา บัต รอวยพร การสรูางขูอความดูวย Word Art การ ใส่ขูอความลงในเท็กซ์บ็อกซ์ แนะนำาแถบเครือ ่ งมือร้ปภาพ แนะนำา แ ถ บ เ ค รื่ อ ง มื อ ข อ ง Word แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก Art .

โ ป ร แ ก ร ม ป ร ะ ม ว ล ผ ล คำา ป ร ะ ยุ ก ต์ . Advertising Layout 3. Reset เอกสารอูางอิง อาจารย์ วิ ภ าวั ล ย์ พั น ธ์ คำา และอาจารย์ ศิ ริ พ ร อ่ ว มมี เ พี ย ร . Text Box 8. Brightness 6.88 แผนการสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำาประยุกต์ แบบฝึ กหัดทูายบท ตอนที ่ 1 อธิบาย (หมายถึงการใหูรายละเอียดเพิม ่ เติม ขยายความ ยกตัวอย่างประกอบ) การทำาบัตรอวยพรตามเทศกาลและโอกาสต่าง ๆ สามารถปฏิบต ั ไิ ดู อ ย่ า ง ไ ร บู า ง ก า ร แ ท ร ก ร้ ป ภ า พ ล ง ใ น บั ต ร อ ว ย พ ร มี วิ ธี ป ฏิ บั ติ อ ย่ า ง ไ ร บู า ง ก า ร แ ท ร ก ร้ ป ภ า พ จ า ก แ ฟู ม มี วิ ธี ป ฏิ บั ติ อ ย่ า ง ไ ร บู า ง ก า ร แ ท ร ก ร้ ป ภ า พ ที ่ เ ป็ น ค ลิ ป อ า ร์ ต มี วิ ธี ป ฏิ บั ติ อ ย่ า ง ไ ร บู า ง ก า ร ใ ส่ ขู อ ค ว า ม ล ง ใ น เ ท็ ก ซ์ บ็ อ ก ซ์ มี ขั ้ น ต อ น อ ย่ า ง ไ ร บู า ง อ ธิ บ า ย วิ ธี แ น ะ นำา แ ถ บ เ ค รื่ อ ง มื อ ร้ ป ภ า พ อ ธิ บ า ย วิ ธี แ น ะ นำา แ ถ บ เ ค รื่ อ ง มื อ ข อ ง Word Art ตอนที ่ 2 อธิบายคำาศัพท์ (แปลคำาศัพท์ อธิบายขยายความถูามี ตั ว อ ย่ า ง ใ หู ย ก ตั ว อ ย่ า ง ป ร ะ ก อ บ ) 1. แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก . Page 4. Recolor Pictures 2. Word Art 5. ก รุ ง เ ท พ ฯ : 2551. Contrast 7.

. เพื่อนำาไปใช้ในการวางแผน การปฏิบต ั งิ าน 3... รายการสอน วางร่ปแบบการ์ดอวยพร ลำาดับขัน ้ ตอนทำาบัตรอวยพร การแทรกร่ปภาพในบัตร อวยพร แทรกร่ปภาพจากแฟ้ ม แทรกร่ปภาพทีเ่ ป็ นคลิปอาร์ต สร้างข้อความด้วย Word Art แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก .... ใบงาน 89 (Job Sheet) ใบงานที ่. ร ใ บ ง า น ที ่ ชือ ่ ใบงาน วิธป ี ฏิบต ั ก ิ ารทำาบัตร จำานวนชัว ่ โมง 11..สำานักพิมพ์วังอักษร 8... เพื่อให้เข้าใจวิธป ี ฏิบต ั แ ิ ละ ลำาดับขัน ้ การปฏิบต ั งิ าน 2.(Job Sheet) ร หั ส วิ ช า วิ ช า 2201-2407 ห น่ ว ย ที ่ ผ ล คำา 11 ชื่ อ ห น่ ว ย โปรแกรมประมวล ห น่ ว ย กิ ต 1(2) ป ร ะ ยุ ก ต์ ก า รทำา แ ผ่ น พั บ จำา น ว น ชั่ ว โ ม ง แผ่ น โฆษณา ใบวุ ฒิ บั ต รและ ร ว ม บั ต ร อ ว ย พ 4 ชม... เพื่อให้มท ี ก ั ษะการปฏิบต ั ิ ย พ 1 ร ชม..1 อ ว จุดประสงค์การเรียนการสอน จุดประสงค์ท่ัวไป (พุทธิพิสัย) 1.

ตัง ้ คูากระดาษเตรียมไว้ทำา บัตรอวยพร 4. ศึกษาการวางร่ปแบบการ์ด อวยพร 2. ค้นหาภาพทีต ่ อ ้ งการใสูใน บัตรอวยพร 3. แฟู มกระดาษ กาว. สร้างข้อความด้วย Word Art 10. Max เย็บกระดาษ 4. เ ข็ ม ห มุ ด 3. ป า ก ก า สี ต่ า ง ๆ เ ขี ย น แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก . ปรับแตูงร่ปภาพตามขนาด ทีต ่ อ ้ งการ ใสูขอ ้ ความลงในเท็กซ์บอ ็ กซ์ แนะนำาแถบเครื่องมือร่ปภาพ แนะนำาแถบเครื่องมือของ Word Art 9. เครือ ่ งคอมพิวเตอร์พรินเตอร์-สแกน วัสดุ 1. แทรกร่ปภาพลงในบัตร อวยพร 6. ไมูบรรทัด คัตเตอร์ กรรไกร 3. แทรกร่ปภาพจากแฟ้ มตาม ขัน ้ ตอน 7. เทปติ ด ก ร ะ ด า ษ . แทรกร่ปภาพทีเ่ ป็ นคลิป อาร์ต 8. ก ร ะ ด า ษ Poster สี ต่ า ง ๆ ก ร ะ ด า ษ A4 2. ใสูขอ ้ ความลงในเท็กซ์บ็ อกซ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ 1.แผนการสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำาประยุกต์ 90 งานตามขัน ้ ตอน จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (ทักษะพิสย ั ) 1. บอร์ด/ปูายนิเทศก์ 2. วางแผนและเริม ่ ขัน ้ ตอนทำา บัตรอวยพร 5.

แบ่ง นัก ศึก ษาตามความสมัครใจ 4 กลุ่ม จำา นวนเท่า ๆ กัน เลือกหัวหนูาแผนกสรูางสรรค์ แผ่นพับและบัตรอวยพร 4 ป ร ะ ชุ ม ที ม ง า น ระดับ แ บ่ ง ห นู า ที ่ แ ล ะ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ 2. เ อ ก ส า ร ตั ว อ ย่ า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ 7. ผ ง ถ่ า น สำา ห รั บ เ ค รื่ อ ง ถ่ า ย เ อ ก ส า ร 6.C. แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก 1) . แต่ละกล่ม ุ งานจัดหาขูอม้ลเพิม ่ เติมจากแหล่งคูนควูา เช่น หูอง สมุดโรงเรียน /วิทยาลัย/หูองปฏิบต ั ก ิ ารคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ พั ศ้นย์วท ิ ยบริการ Internet Catalog แผ่น บ 6.1 3. แต่ ล ะกลุ่ ม งานสรุ ป สาระสำา คั ญ “ขั ้น ตอนในการปฏิ บั ติ ง าน” จั ด พิ ม พ์ ใ น ก ร ะ ด า ษ A4 5. ศึ ก ษ า ต า ม ใ บ ค ว า ม รู้ ที ่ 2. ลำา ดั บ ขั ้ น ต อ น ป ฏิ บั ติ Catalog ง า น 1. ผ่านการตรวจสอบความถ้กตูองจากคณะกรรมการกล่ม ุ คร้ผู้ ส อ น แ ล ะ ค ณ ะ (Q. แผ่นดิสเก็ต กระดาษต่อเนื่อง 5. แ ผ่ น พั บ .สำานักพิมพ์วังอักษร 5. เครือ ่ งถ่ายเอกสาร ก ร ะ ด า ษ 91 6. แต่ ล ะกลุ่ ม งานเขี ย นแผนการปฏิ บั ติ ง าน /แผนภ้ มิ ก ารจั ด งาน (Flow’s Chart) 4. เ ค รื่ อ ง มื อ สำา ห รั บ นำา เ ส น อ 4.

แต่ละกลุ่มงานสรุปจุดแข็ง จุดอ่อน อย่างละ 4 ขูอ ส่งคร้ผู้ ส อ น แ ล ะ ค ณ ะ 12.2 ความคิดสรูางสรรค์ การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ 3. ก ะ า ห ร ว่ ป า ง ร ะ ก ลุ่ เ ม มิ ง น า ผ น ล 2. แ ต่ ล ะ ก ลุ่ ม ง า น จั ด บ อ ร์ ด /ปู า ย นิ เ ท ศ 9. นั ก ศึ ก ษ า แ ต่ ล ะ ค น เ ขี ย น ร า ย ง า น ต น เ อ ง (Self-Report) ความยาว 3 บรรทัด แต่ละกลุ่มงานส่งตัวแทนมานำาเสนอกลุ่ม ล ะ ก 2 ค น า ร บ ริ ห า ร เ ว ล า ค น ล ะ ป ร ะ เ มิ 3 น า ที น ผ ล 1.1 ก า ร ใ ชู เ ค รื่ อ ง มื อ อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ ก า ร บำา รุ ง รั ก ษ า 1. จิ ต พิ สั แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก ย . แต่ละกลุ่มงาน /ทีมงาน จัดทำา แฟูมเอกสาร คำา นำา สารบัญ เ นื้ อ ห า ภ า พ ตั ว อ ย่ า ง ห นั ง สื อ เ อ ก ส า ร อู า ง อิ ง 8. 2) 10. ผ่านการตรวจสอบความถ้กตูองจากคณะกรรมการกล่ม ุ /คร้ผู้ ส อ น แ ล ะ ค ณ ะ (Q. แต่ละกลุ่มงานนำาเสนอผลงานเชิงปฏิบัติการ บริหารเวลากลุ่ม ล ะ 10 น า ที บ ริ ห า ร เ อ ก ส า ร 2 ห นู า 11.1 ค ว า ม ถ้ ก ตู อ ง ท า ง วิ ช า ก า ร 2.92 แผนการสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำาประยุกต์ 7.2 สังเกตขัน ้ ตอนการปฏิบต ั งิ าน การแบ่งกล่ม ุ การทำางาน กา รบ้รณาการโดยเชือ ่ มโยงวิชาทีเ่ กีย ่ วขูองภายในสาขาวิชา ร 2.C. ประเมิ น ผลจากกระบวนการปฏิ บั ติ ง านตามสภาพจริ ง 1.

4 ข ยั น แ ล ะ ใ หู ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ดี 3. แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก .5 ก ร ะ ตื อ รื อ รู น ใ น ก า ร ทำา 3.3 มุ่ ง มั่ น ทำา ง จ า น แ จ กู ริ ปั ง า น ใ หู ง จั ญ ง ห สำา เ ร็ 93 า จ 3. โปรแกรมประมวลผลคำาประยุกต์.6 รั บ อ า ส า ผู้ อื่ น 3.สำานักพิมพ์วังอักษร 3.2 เ ใ จ ต็ ม ทำา ใ 3.7 ก า ร มี ไ ม ต รี จิ ต เ อ ก ส า ร อู า ทำา ง า น ง า น (Rapport) ง อิ ง อาจารย์ วิ ภ าวั ล ย์ พั น ธ์ คำา และอาจารย์ ศิ ริ พ ร อ่ ว มมี เ พี ย ร . กรุงเทพฯ : 2551.1 ตั ้ ง 3.

94 แผนการสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำาประยุกต์ แบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ 4 9.1 กกิ อวยพร” จัดกิจกรรมถาม-ตอบ Chart) บริหารเวลา 10 นาที บริหารเวลา 20 นาที ใหูครบสาระการเรียนรู้ จัดเตรียม บริหารเวลา 15 สือ ่ ภาพ ตัวอย่าง อุปกรณ์ทีช ่ ว ่ ย กล่ม ุ งานที ่ 2 : จัดบอร์ดและสาธิต สนับสนุนการนำาเสนอใหูเกิด เชิงปฏิบต ั ก ิ าร “การสรูางสรรค์บต ั ร ความชัดเจน บริหารเวลา 10 อวยพร” จัดกิจกรรมถาม-ตอบ นาที บริหารเอกสาร 2 หนูา ใหูครบสาระการเรียนรู้ จัดเตรียม นาที สือ ่ ม าด ง บอร์ อุปด กรณ์ ท ีช ่ ว ่ ต ย กล่ ุ ภาพ งานที ่ ตั3วอย่ : จั และสาธิ บริหารเวลา 15 นาที สนั สนุ น าเสนอใหู เกิด บต เชิงบ ปฏิ บต ั ก ิ การนำ าร “การสรู างสรรค์ ั ร ความชั บริ หารเวลา -ตอบ 10 อวยพร”ดเจน จัดกิ จกรรมถาม นาที บริหารเอกสาร า ยม ใหู ครบสาระการเรี ยนรู้ 2 จัหนู ดเตรี บริหารเวลา 15 สือ ่ ภาพ ตัวอย่าง อุปกรณ์ทีช ่ ว ่ ย นาที กล่ม ุ งานที ่ 4 : จัดบอร์ดและสาธิต สนับสนุนการนำาเสนอใหูเกิด เชิงปฏิบต ั ก ิ าร “การสรูางสรรค์บต ั ร ความชัดเจน บริหารเวลา 10 อวยพร” จัดกิจกรรมถาม-ตอบ นาที บริหารเอกสาร 2 หนูา ใหูครบสาระการเรี ยนรู้ จัช ดานี เตรีเ้ ย แผนการสอนวิ ป็ม นลิขสิทธิข ์ องสำ นัก บริหาารเวลา 15 สือ ่ ภาพ ตัวอย่าง อุปกรณ์ทีช ่ ว ่ ย นาที (รวมเวลา 90 สนับสนุนการนำาเสนอใหูเกิด นาที) ความชัดเจน บริหารเวลา 10 นาที บริหารเอกสาร 2 หนูา .กล่แผนภ้ มิการจัดงาน (Flow’s ุม จำานวนเท่าๆ กัน เลือก หัวหนูาแผนกสรูางสรรค์ (Creative) ระดับ 4 และทีมงาน ประชุมคณะทำางาน แบ่งหนูาที ่ กล่ ม ุ ลงานที 1:ผิดจั ด บอร์ดและสาธิ แต่ ะกล่ม ุ ่ งานศึ ก ษาตามใบความ และความรั บ ชอบ จับฉลากต เชิ ปฏิ บจต ั กรรม ก ิ าร “การสรูางสรรค์บต ั ร รูเลื ท ้ งอ ี ่ 11.

……………….สำานักพิมพ์วังอักษร 95 10.….….ค.. ต. ก. จด 12 3 4 5 6 7 8 9 1 1 11314 151617181920 บันทึ 0 12 ก 1 สรุปคำาศัพท์ 2 ตอบคำาถามเพือ ่ การทบทวน 3 งานเดีย ่ ว 4 งานกลุ่ม 5 กรณีศึกษา ชื่อ…………………………………….…… ระดับ……………….หูอง………..ย.ค.อาจารย์ผู้สอน…………………………………………………… แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก ..ค. งาน ก. ส..…..ย.ชื่อ สกุล………………………. ……….เลขที……… ่ สถานศึกษา………………………………. ท ี่ มิ. ต า ร า ง กำา ห น ด เ ว ล า ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร (Gantt’s Chart) วิชาโปรแกรมประมวลผลคำาประยุกต์ รหัสวิชา 2201-2214 ภาคเรียนที ่ 1/25…..

…………………. …………………………………………………………… …………………… ชื่อ……………...……… เลขที่……………. เล 1 2 3 ดี รายการประเมิน มาก ด้านบุคลิกภาพ ความเหมาะสมใน การแต่งกาย นำ้ า เ สี ย ง ชั ด เ จ น 4 ดี 3 พอใ ปรับป 2 1 ชู สบ แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก รุง บันทึ ก . แบบฟอร์มการประเมินผลการนำาเสนอชิน ้ งาน (Folio) แบบประเมินผล* กิจกรรม……………………………..แผนการสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำาประยุกต์ 96 11.……………………………ชื่อสกุล….….สาขาวิชา……….…….

อาจารย์ประจำาวิชา …….…... .. แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก .สำานักพิมพ์วังอักษร 4 5 6 สายตา ไ ม่ อ่ า น 97 การใชู ท่ า ทางประกอบ ด้านเนื้ อหาสาระ ความสามารถ ลำาดับเรื่อง การใชูอุปกรณ์ ประกอบ แฟ้ มงาน ความสมบ้ ร ณ์ ความ ส รู า ง ส ร ร ค์ การ ถ้ ก ตู อ ง ค ว า ม คิ ด บ้ร ณาการ เวลา ง การตรงต่อ ความรับ ผิด ชอบ า รวม น บันทึกความคิด เห็น……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………./………../ ………….….

แบบฟอร์มการประเมินผลดูานจิตพิสัย (Affective Domain) แบบบันทึกการสังเกตความรับผิดชอบการทำางาน (มสธ.98 แผนการสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำาประยุกต์ * การนำาเสนอแฟูมงาน/งานเดีย ่ ว/งานกลุ่ม(เมือ ่ ผู้เรียนประเมิน ไดู 2. 2538:167) แบบประเมินผลดูานจิตพิสัย ตัง้ ใจ เต็มใจ มุ่งมัน ่ แกูไข จริงจัง ปั ญห ทำางาน เ ล ขที ่ ชือ ่ -สกุล า ทำางา รับ อาสา กระตื ขยัน นใหู ผู้อืน ่ รือลูน ความ สำาเร็ จ ทำางาน อ และใหู ใน ร่วม การ มือดี ทำางา น 3 2 1 3 2 13 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก .1 พอใชู ปรั บ ปรุ ง สามารถประเมิ น ใหม่ ไ ดู ในรายการ ประเมินขูอทีม ่ ีจุดอ่อนไดู 1 หรือ 2 ครัง้ มีเกณฑ์ว่าไดูไม่เกิน 3 ดี โ ด ย ผู้ ส อ น เ ป็ น ผู้ กำา ห น ด เ ว ล า 12.

สำานักพิมพ์วังอักษร ความหมายของคะแนนใหูใส่เครือ ่ งหมาย 3 = ดี 13. ว่างตามระดับคะแนน 2 = พอใชู ดังนี ้  ลงในช่อง 99 1 = ปรับปรุง กิจกรรม/ขูอเสนอแนะ 1. วิ ช าโปรแกรมประมวลผลคำา ประยุ ก ต์ จั ด อย่้ ใ นหมวด วิชาชีพ วิชาชีพสาขางาน เรียนทฤษฎีและปฏิบัติ 2 ชัว่ โมง ต่อสัปดาห์ ระยะเวลา 18 สัปดาห์ รวมทัง้ สิน ้ 36 ชัว ่ โมง ตลอด ภาคเรี ย น 1 หน่ ว ยกิ ต จุ ด ประสงค์ ร ายวิ ช าเนู น ในเรื่ อ งทั ก ษะ (Skill) เพื่อนำา ไปใชู ใ นอาชี พ ไดูอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน ้ การ เรียนการสอนจึงตูองม่งุ เนูนการสรูางทักษะ โดยยึดมัน ่ ในหลักการ ทฤษฎี กระบวนการ ความสามารถเฉพาะตัว และการทำางานเป็ น ทีม ยึดผูเ้ รียนเป็ นสำาคัญ โดยมีชนงานเป็ ิ้ นร่องรอยของการปฏิบัติ แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก .

ส น ท น า เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร “ ก า ร ทำา บั ต ร อ ว ย พ ร ” 7.100 แผนการสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำาประยุกต์ งาน เพื่ อ นำา ไปส่้ ก ระบวนการเรี ย น การสอน โดยใชู ก าร ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ฟู ม ส ะ ส ม ง า น (Portfolio) 2.) ทุ ก ชิ น ้ งาน 2-3 ครั ้ง ทุ ก ชิ น ้ งานจะถ้ ก ควบคุ ม โดยตารางเวลาควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง า น (Gantt’s 3. มุ่ งเนูน สรู างบุค ลิก ภาพที ด ่ ี ความรอบรู้ จ ากข่ า วสาร การ เ ก า ะ ติ ด ส ถ า น ก า ร ณ์ ก า ร ร นำา เ ส น อ อ ย่ า ง มี คุ ณ ภ า พ เชิ ญ วิ ท ยากรจากหน่ ว ยงานภาครั ฐ /ภาคเอกชน 4. น ขั ้ น ต อ น ผู้ ส อนจะตู อ งบอกความตู อ งการ การมอบหมายงาน แต่ละชิน ้ งานใหูผู้เรียนทราบอย่างชัดเจน ดู รั และการสาธิ ต กิจกรรม/ภารกิจ ทุกชิน ้ งาน ผู้สอนจะตูองสาธิตวิธีการ ใ หู ผู้ เ รี ย น อ ย่ า ง เ ป็ ไ Chart) บ ป ร ะ โ ย ช น์ แต่ละชิน ้ งานผู้เรียนจะ อ ะ ไ ร บู แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก า ง .C. 8. บ ร ย า ย เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก มา า ร 5. จั ด นิ ท รรศการ /จั ด บอร์ ด การนำา เสนอ 6. ม่งุ สรูางความรับผิดชอบงาน /ภารกิจ ความเป็ นระเบียบของ การทำา งาน การบ้ ร ณาการ เนู น การทำา งานอย่ า งมื อ อาชี พ นั กศึ กษาแต่ล ะคนจะมีค วามรอบรู้ ใ นส่ ว นที เ่ ป็ นทฤษฎี หลั ก การ กระบวนการ (คือ การสรุปคำาศัพท์ ตอบคำาถามเพือ ่ การทบทวน) และส่วนทีเ่ ป็ นทักษะ (Skill) โดยนำาเอากระบวนการของทฤษฎีไป ส่้ ภ า ค ป ฏิ บั ติ (ก า รทำา รา ยง า น ก า ร นำา เส นอ ชิ ้น งา น ฯ ล ฯ ) นั ก ศึ ก ษาแต่ ล ะคนจะไดู รั บ การเอาใจใส่ จ ากคร้ ผู้ ส อน โดยใชู กระบวนการตรวจสอบคุณภาพชิน ้ งาน (Q.

101 การวัดผลและการประเมินผลการเรียน 1.สำานักพิมพ์วังอักษร 14. การส่งงานทุกครัง้ ผู้สอนจะตูองสรุปจุดอ่อนของผู้เรียน เป็ นขูอ ๆ และใหูแกูไขใหูตรงกับความตูองการของผู้สอน 5. ผูส ้ อนจะตูองเตรียมการวางแผนการสอนอย่างรอบคอบ โดยสรุปบทเรียนแต่ละบททีเ่ ป็ นสาระสำา คัญ กระบวนการ ตามกำา หนดเวลา สอนประกอบในแต่ละบทเรียน เ ป็ ในส่วนทีเ่ ป็ นทฤษฎี และจัดหาสื่อการเรียน การ 2. มอบหมายกิจกรรม/ภารกิจ ส่วนทีเป็ ่ นความรู้ และส่วนที ่ น ทั ก ษ ะ ต ล อ ด ภ า ค เ รี ย น 3. กำาหนดตารางการส่งงาน ครัง้ ที ่ 1 เนือ ้ งาน 20% ครัง้ ที ่ 2 50% ครัง้ ที ่ 3 80% ครัง้ ที ่ 4 100% การนำาเสนอทุกครัง้ ทีผ ่ ู้เรียนส่งงาน ผู้สอนจะตูองเซ็นชือ ่ ลงวันทีท ่ ุกครัง้ 4. ผู้สอนจะตูองออกแบบประเมินผลตามหลักเกณฑ์ และ อธิบายใหูผู้เรียนไดูท ราบการประเมิ นผลกิจกรรมบางอย่า ง เช่น การนำา เสนอหนู า ชั ้น เรี ย น ควรใหู ผู้ เ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว มการประเมิ น ดูวย เป็ นการสรูางความยุติธรรมระหว่างผู้สอนและผู้เรียน (การ ออกแบบประเมินผลอาจออกแบบร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ก็ ไ ดู แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก ) .

ผู้ ส อ น จ ะ ตู อ ง อ ธิ บ า ย ก า ร วั ด ผ ล และการ ประเมินผลใหูผู้เรียนไดูรับรู้อย่างชัดเจน ำ 7. วิชาโปรแกรมประมวลผลคำาประยุกต์ การให้น้ า หนักคะแนนเป็ นไปตามระเบียบของการวัดผลของแตูละสถาน ศึกษา โดยมีแนวคิดดังนี้ วิชาโปรแกรมประมวลผลคำา ประยุกต์ อยูใ่ นหมวดวิชาชีพ วิชาชีพสาขางาน สาขางาน คอมพิวเตอร์ เป็ นการผสมผสานระหวูางทฤษฎีและปฏิบัติ โดยนำาเอาทฤษฎีสก ู่ ารปฏิบัติเพื่อให้เป็ นชิน ้ งาน (Folio) ทุก กระบวนการมูงุ สูช ่ น ิ้ งาน ดังนัน ้ นำ้าหนักคะแนนนูาจะเป็ น 60:40 หมายความวูา 60 เป็ นคะแนนชิน ้ งาน 40 คือ คะแนน สอบระหวูางภาคและปลายภาค อยูาลืมวูา การเรียน อาชีวศึกษา คือ การฝึ กฝนจนเกิดความชำานาญเพื่อมูุงเข้าสู่ อาชีพ ผ้่เรียนไมูได้มูุงไปสู่การเป็ นนักวิชาการ (ผ้่สอนจะเอา แนวความคิดนี้ ไปประยุกต์ให้เข้ากับระเบียบของการวัดผล ก็ได้) 15.102 แผนการสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำาประยุกต์ 6. แนวการออกขูอสอบระหว่างภาค/ปลายภาค* จากวิ ธี ก ารสอนและการมอบหมายภารกิ จ ตามวิ ธี ก ารดั ง กล่าว ผู้เรียนจะถ้กฝึ กสรูางทักษะในเรื่องอาชีพ ผู้เรียนจะถ้กมอบ หมายภารกิจ อย่ า งหนัก สมศั กดิ ศ ์ รี ของการเรี ย นวิช าชี พ ตลอด 18 สัปดาห์ ดังนัน ้ การสอบระหว่างภาคเพือ ่ เป็ นการทบทวนทฤษฎี แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก .

สำานักพิมพ์วังอักษร หลั ก การ กระบวนการ เท่ า นั ้น ใชู เ วลาสอบเพี ย ง 1.30 ชัว ่ โมง ก็เป็ นการเพียงพอ หรือวัดผล/ประเมินผลโดย 103 ชิน ้ งาน ก็สามารถทำา ไดูโดยไม่ตูองใชูวิธีการสอบ ส่วนปลายภาคใชูเวลา สอบ 2 ชั่วโมง (ผู้สอนจะตู องออกขู อสอบวั ดผลใหูต รงกั บ การ เ รี ย น ก า ร ส อ น แ ล ะ ก า ร ม อ บ ห ม า ย กิ จ ก ร ร ม ) 1. แนวขูอสอบปลายภาค (เวลา 2 ชัว่ โมง) 2.30 ชัว่ โมง) 1. แนวขูอสอบระหว่างภาค (เวลา 1.1 คำา ศั พ ท์ ค วามหมายที ส ่ อดคลู อ งกั น ตอนที ่ 1 2.2 อธิบาย 2 หรือ 3 ขูอตอบสัน ้ /ขูอสอบปรนัย 30 20 คำา ตอนที ่ 1 ขูอ/ปฏิบัติ 2 ขูอ 2.1 คำา ศั พ ท์ ที ม ่ ี ค วามหมายสั ม พั น ธ์ กั น 1.2 อธิ บ าย 3 หรื อ 4 ขู อ แบบตอบสั ้ น /ขู อ สอบ 20 คำา ปรนัย 30 ขูอ/ปฏิบัติ 3 ขูอ 3. เกณฑ์การใหูค่าระดับคะแนน เป็ นไปตามระเบียบ ของการวัดผลและประเมินผล แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก .

.........เ ล ข ที ่ .. ตอนที ่ 1 กั น 1........ ตัวอย่างขูอสอบ วิทยาลัย/โรงเรียน ขูอสอบระหว่างภาคเรียนที ่..............ส า ข า วิ ช า ............ ระดับ ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร วิ ช า ชี พ (ป ว ช ........) วิ ช า .... 1 ชั่ ว โ ม ง วิ ช า วิ ช า โป รแก รมป ระม วล ผ ล คำา ประยุ ก ต์ ส า ขา เวลา ชื่ อ .....................104 แผนการสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำาประยุกต์ * การออกขู อ สอบ ควรออกแบบอั ต นั ย (อธิ บ าย ) การเขี ย น โครงการ แผนงานฯ กรณี ศึ ก ษา เพื่อ ใหู ผู้เ รี ย นมี ค วามคิ ด ที ่ สรูา งสรรค์ และบ้ ร ณาการ เตรี ย มความพรู อ มสำา หรั บ การ ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และเขูาส่้โลกอาชีพ 16....... Home นำาหมายเลขมาใส่หนูาขูอความทีมี ่ ความหมายสัมพันธ์ : (ทำา อ ง ค์ ค ว า ม รู้ บ ท ที ่ ใ Bar (3) ดั น ตั ว ขู อ ส 1-5 อ บ ) เป็ นคำา สัง่ ทีเ่ กีย ่ วกับการกำา หนดค่า ช นี ต่ า ง ๆ (10) หนั ง สื อ ติ ด ต่ อ ราชการที เ่ ป็ นแบบ แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก ... Title 2.../25........………..............ส กุ ล ...หู อ ง ...............

หนั ง สื อ ราชการ (5) ภ 11. ก า ย ใ น ต่ อ ผู้ ซื้ อ กำา หนดระยะห่ า งระหว่ า งบรรทั ด ชื่ อ ไอคอนที ่เ ปลี ่ย นขนา ดอั ก ษร หนังสือสัง่ (2) เป็ นคำา สัง่ ทีเ่ กีย ่ วกับการจัดร้ปแบบพืน ้ า ร ฐ า น ข อ ง ตั ว อั ก ษ ร ต่ า ง ๆ แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก . Font บั ง คั บ บั ญ ช า ข อ ง ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า ก า ร ทำา อั ก ษ ร ขี ด เ สู น ใ ตู แ ถ บ หั ว เ รื่ อ ง (14) บ ร ร ด า ขู อ ค ว า ม ที ่ ท า ง ร า ช ก า ร 6. Control Bar (6) Size (1) 5. ห นั ง สื อ ร า ช ก า ร (7) 10. Line ปฏิบัติใหูทราบ ใชูกระดาษตราครุฑ ท รั พ ย์ สิ น ที เ่ ป็ นวั ต ถุ มี ตั ว ต น Spacing (17) สามารถมองเห็นและจับตูอง ไดู นั บ จำา น ว น ไ ดู (19) จดหมายทีแ ่ จูง ใหู ผู้ ขายทราบเกี ย ่ ว 8. References โดยตรงต่ อ ผู้ ที ่อ ย่้ ใ ตู ก ารปกครอง 4.สำานักพิมพ์วังอักษร พิ ธี ก า ร นู อ ย ก ว่ า ห นั ง สื อ 105 ภ า ย น อ ก เ ป็ น ห นั ง สื อ ที ่ใ ชู ติ ด ต่ อ ภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือ จังหวัดเดียวกัน โดยใชูกระดาษบันทึก ขู อ ค ว า ม (11) ห นั ง สื อ ร า ช ก า ร ที ่ มี ผ ล ก ร ะ ท บ 3. Bullet กับขูอผิดพลาดหรือความเสียหายที ่ เกิ ด ขึ้น อั น เป็ นผลกระทบกระเทื อ น 9. Underline ประกาศหรื อ ชี แ ้ จงหรื อ แนะแนวทาง 7.

ป ร ะ ก า ศ (8) บ ร อ งิ น ทุ น จะเป็ นส่วนทีใ่ ชูสำา หรับการควบคุม ข น า ด ข อ ง โ ป ร แ ก ร ม กำาหนดสัญลักษณ์แสดงหัวขูอย่อย ห นั ง สื อ (9) 15. ส อ บ ถ า ม ห นั ง สื อ ร า ช ก า ร ภ า ย น อ ก โ ด ย ดั ด แปล งรา ยล ะเอี ย ดเล็ ก นู อ ย ใหู เ ห ม า ะ ส ม กั บ ห น่ ว ย ง า น ข อ ง ต น 19. คำา สั่ ง (4) 14.106 แผนการสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำาประยุกต์ การรั ก ษา (20) 12. ก า ร ใ หู ป ฏิ บั ติ โ ด ย ช อ บ ดู ว ย ก ฎ ห ม า ย ใ ชู ก ร ะ ด า ษ ต ร า ค รุ ฑ ม า ต ร ฐ า น จ ด ห ม า ย (16) จ ด ห ม า ย ที ่ ว า ง ร้ ป แ บ บ เ ห มื อ น 18. ราชการแทน 13. อ จ ด ห ม า ย (12) ก า ร ป ฏิ บั ติ ห นู า ที ่ แ ท น ผู้ ดำา ร ง ว่ Capital า ตำาแหน่ง เนือ ่ งจากผูด ้ ำารงตำาแหน่งไม่ ส า ม า ร ถ ป ฏิ บั ติ ห นู า ที ่ ไ ดู (18) จ ด ห ม า ย ที ่บ ริ ษั ท หู า ง รู า น เ ขี ย น ติดต่อระหว่า งกันเพื่อสอบถามราย ละเอียดต่าง ๆ เกีย ่ วกับสินคูาหรือ แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก . รั เ เ อก ส า รที ่ เ ป็ นห ลั ก ฐา นใ นท า ง ง ร า ช ก า ร 16. จ ด ห ม า ย ธุ ร กิ จ (15) หนั ง สื อ ที ส ่ ่ ว นราชการออกใหู เ พื่ อ แบบราชการ รับรองแก่บุคคล นิติบุคคลหรือหน่วย งาน เพื่อวัต ถุประสงค์อย่ า งใดอย่า ง ห นึ่ ง สิ น คู า (13) บรรดาขู อความที ผ ่ ู้ บั ง คั บ บั ญ ชาสั่ง 17. ต่ 20.

สำานักพิมพ์วังอักษร ตอนที ่ 2 บ ริ ก 107 า ร อธิ บ า ย : หมายถึ ง กา รใหู ร า ยล ะเอี ย ดเพิ ่ ม เติ ม ขยายความ ต 1-5) ยกตัวอย่างประกอบ อ บ แ (องค์ความรู้บทที ่ บ บ สั ้ น * 1. อ ธิ บ า ย ก า ร ทำา ง า น ข อ ง Microsoft Word2003 กั บ Microsoft Word2007 ว่ า มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งไร 3. จดหมายธุ ร กิ จ แบบฟ้ ล บล็ อ คแตกต่ า งจากแบบมอร์ ดิ ไ ฟด์ บ ล็ อ ค อ ย่ า ง ไ ร * ตอบแบบสั ้น : หมายถึ ง อธิ บ ายโดยสรุ ป ใหู ไ ดู ใ จความ ครบ สา ระ แล ะมี ตั ว อย่ างประกอบ ควา มยาวไ ม่ ค วรเกิ น 4-5 บ ร ร ทั ด /ถู า เ ป็ น ขู อ ไ ม่ ค ว ร เ กิ น 4-5 ขู อ ขูอสอบปฏิบูติการ ไดูทดสอบในระหว่างการเรียนการสอนแลูว 17. ถู า ค ลุ ม ขู อ ค ว า ม แ ลู ว ก ด Ctrl+C จ ะ เป็ น ก า ร ทำา อ ะ ไ ร 4. กระดาษตราครุฑขนาดใหญ่มค ี วามกวูางและยาวเท่าใด และ ใ ชู สำา ห รั บ ทำา อ ะ ไ ร 6. หนังสืออูางอิง/เอกสารประกอบการสอน แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก . โปรแกรม Microsoft Word เป็ นโปรแกรมที ม ่ ี ไ วู สำา หรั บ ก า ร ทำา ง า น เ กี ่ ย ว กั บ อ ะ ไ ร อ ธิ บ า ย 2. หนั ง สื อ ประทั บ ตราคื อ อะไร และมี ร ายละเอี ย ดอย่ า งไร 5.

ศ. บั ณ ฑิ ต แ ล ะ ค ณ ะ เ จ ริ ญ Windows 98 & ว ศิ น เ พิ ่ ม ท รั พ ย์ ม.ป.ที่ พิ ม พ์ ภ า ษ า ไ ท ย ธุ ร กิ จ 1 จ า รึ ก พ่้ พ ว ง แ ล ะ 2536 ค 2 3 4 พ.ป.One วิ ภ า เ พิ ่ ม ท รั พ ย์ วงศ์ ป ระชา จั น ทร์ ส ม ว ง แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก ศ์ .ป.ป. Office 97 All – in .ที่ พิม พ์ 2552 ณ ะ 2536 ภ า ษ า ไ ท ย 3 จ า รุ ว ร ร ณ พุ ต า ฒิ ภ า ษ า ไ ท ย 1 พั ช นี ม า น ะ ว า นิ ช า ม.ศ.แผนการสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำาประยุกต์ 108 รายชื่อหนังสือทีน ่ ักศึกษาใช้เรียนและค้นคว้าเพิม ่ เติม ใน วิชาโปรแกรมประมวลผลคำาประยุกต์ เล่ม 1 หนังสือหลัก ชื่อหนังสือ ชื่อผู้เรียบเรียง โปรแกรมประมวลผลคำา วิ ภ า วั ล ย์ พั น ธ์ คำา ประยุกต์ เล่ม 1 ศิ ริ พ ร อ่ ว ม มี เ พี ย ร หนังสือประกอบ ชื่อหนังสือ ชื่อผู้เรียบเรียง พ.

.ป.ป.สำานักพิมพ์วังอักษร 5 ภ า ษ า ไ ท ย ธุ ร กิ จ ส ร ไ น ร อ ด นิ ต ย์ แผนการสอนวิชานีเ้ ป็ นลิขสิทธิข ์ องสำานัก 109 ม.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful