Методичні рекомендації щодо викладання

предмету "Інформатика" та напрямів роботи з вчителями інформатики
у 2011-2012 навчальному році
Чернікова Л.А., зав.центром ІІТО ЗОАППО
Васильченко С.В., методист з інформатики ІІТО ЗОАППО
Федько О.М., методист з інформатики ІІТО ЗОАППО,
тел. 236-30-99
Основні програми викладання "Інформатики" в 9-11 класах
Навчальний предмет "Інформатика" у 2011-2012 навчальному році згідно державних
Типових навчальних планів вивчатиметься учнями 9-11 класів.
У 9-х класах, як і останні 2 навчальні роки, "Інформатика" вивчатиметься за програмою
авторів І.О. Завадського, Ю.О. Дорошенка, Ж.В. Потапової із розрахунку 1 година на тиждень
(Збірник “Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки”, Київ, Видавнича
група BHV, 2009). Ця програма розрахована на учнів, які до 9 класу не вивчали інформатики.
Якщо вивчення інформатики здійснювалося до 9 класу, то обов’язково мають бути вивчені ті
теми і питання програми, які не вивчалися раніше або вивчалися в обсязі, що не забезпечує
потрібний рівень навчальних досягнень учнів, визначений державною програмою. Крім того,
обов’язковим є виконання всіх практичних робіт, передбачених програмою.
Вивільнені навчальні години або додаткові навчальні години, взяті з варіативної складової
навчальних планів, можуть бути використані або на збільшення часу для вивчення інших тем
курсу, або на поглиблене вивчення тем «Основи Інтернету», «Основи комп’ютерної графіки»
чи інших за програмами курсів за вибором.
Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 9-х класах надруковано у
Інформаційному збірнику МОН №№19-21, 2009 р., у науково-методичному журналі
«Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах», №4, 2009 р., на сайтах
авторів підручників для 9 класу або відповідних видавництв.
У 10-х і 11-х класах (для всіх профілів, крім інформаційно-технологічного профілю)
вивчення інформатики здійснюється за двома рівнями – рівень стандарту (із розрахунку 1
година на тиждень і в 10-му, і в 11-му класах) та академічний рівень (із розрахунку 1 година на
тиждень в 10 класі та 2 години на тиждень в 11 класі). Програми вивчення інформатики в цих
класах розміщені на сайті МОНМСУ http://www.mon.gov.ua/education/average/prog12/inf_st.doc
та http://www.mon.gov.ua/education/average/prog12/inf_ak.doc .
Якщо деякі теми або питання програми вивчалися в попередніх класах в обсязі, що
забезпечує рівень навчальних досягнень учнів, визначений відповідною державною програмою,
то ці теми і питання можуть вивчатися на рівні повторення, узагальнення і систематизації.
Вивільнені при цьому години можуть бути використані або на збільшення часу на вивчення
інших тем курсу, або на вивчення курсів за вибором.
У 11-х класах викладання інформатики здійснюватиметься за такими новими
підручниками (Наказ МОНМСУ № 235 від 16.03.2011):
1. «Інформатика (рівень стандарту)» (авт. Сокол В.Є., Сокол В.C, Бронін С.В.) видавництво
«СИЦИЯ».
2. «Інформатика (рівень стандарту)» (авт. Лисенко Т.І., Ривкінд Й.Я., Чернікова Л.А.,
Шакотько В.В.) видавництво «Генеза».
3. «Інформатика (рівень стандарту)» (авт. Руденко В.Д., Макарчук О.М., Погрібний О.В.,
Киричков Я.В., за ред. Бикова В.Ю.).
4. «Інформатика (рівень стандарту)» (авт. Морзе Н.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г.)
видавництво «Школяр».
5. «Інформатика (академічний рівень, профільний рівень)» (авт. Лисенко Т.І., Ривкінд Й.Я.,
Чернікова Л.А., Шакотько В.В.) видавництво «Генеза».

6. «Інформатика (академічний рівень, профільний рівень)» (авт. Руденко В.Д., Погрібний
О.В., Киричков Я.В., Будкевич Т.В., за ред. Бикова В.Ю.).
Методичні рекомендації, орієнтовні календарні плани щодо вивчення інформатики в 1011-х класах за тим чи іншим підручником будуть надруковані в науково-методичних журналах
“Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах” і "Комп’ютер у школі та в
сім’ї", а також розміщені на сайтах відповідних видавництв і авторів підручників для 11 класу.
Профільне вивчення інформатики
Організація профільного навчання в освітніх закладах здійснюється на основі нової
редакції Концепції профільного навчання у старшій школі, яка затверджена наказом МОН
№ 854 від 11.09.2009 р.
Згідно Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів з українською
мовою навчання технологічного напряму інформаційно-технологічного профілю (наказ
Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 р. №834 «Про затвердження Типових
навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню», Додаток 10) профільне
вивчення інформатики розраховано на учнів 10-11 класів і здійснюється із розрахунку 5 годин
на тиждень.
Один з варіантів планування навчального матеріалу у профільних класах (автор
Завадський І.О.) детально представлено в Інструктивно-методичному листі про викладання
інформатики у 2010-2011 н.р.
Пропонуємо інший варіант організації навчання інформатиці в інформаційнотехнологічному профілі (автор Караванова Т.П.). Рекомендується розподілити навчальні години
таким чином: у 10-му класі 2 години на тиждень виділити для вивчення тем з основ
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та 3 години – для вивчення основ
алгоритмізації та програмування (ОАП), а в 11-му класі 3 години на тиждень виділити для
вивчення тем з ІКТ та 2 години - для вивчення тем з ОАП.
У такому варіанті за основу розподілу годин на вивчення ІКТ потрібно взяти програму
академічного рівня (10 і 11 класи, теми, що відносяться до ІКТ) і доповнити спецкурсами,
схваленими або рекомендованими МОНМСУ. За основу розподілу годин на вивчення ОАП
потрібно взяти програму академічного рівня (11 клас, теми 1 і 2) і доповнити спецкурсами,
схваленими або рекомендованими МОНМСУ.
Наводимо перелік програм курсів за вибором, рекомендованих або схвалених МОНМСУ,
які можна викладати як за рахунок годин інваріантної, так і за рахунок варіативної складової
навчальних планів:
• Програма курсу за вибором «Основи комп'ютерної графіки» Ю.О.Дорошенко,
І.О. Завадський. Збірник “Програми для профільного навчання та допрофільної
підготовки” (Київ, Видавнича група BHV, 2009);
• Програма курсу за вибором «Основи веб-дизайну» І.О. Завадський, Н.С. Прокопенко.
Збірник “Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки” (Київ,
Видавнича група BHV, 2009);
• Програма курсу за вибором «Сучасні офісні інформаційні технології» (Ю.О. Дорошенко,
В.В. Лапінський, Л.А. Карташова. Збірник “Програми для профільного навчання та
допрофільної підготовки” (Київ, Видавнича група BHV, 2009);
• Програма курсу за вибором «Основи візуального програмування» І.О. Завадський.
Збірник “Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки” (Київ,
Видавнича група BHV, 2009);
• Програма курсу за вибором «Інформаційні технології проектування» Ю.О. Дорошенко.
Збірник “Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки” (Київ,
Видавнича група BHV, 2009);


Програма курсу за вибором «Основи комп'ютерної безпеки» В.П. Пасько,
Н.С. Прокопенкою. Збірник “Програми для профільного навчання та допрофільної
підготовки” (Київ, Видавнича група BHV, 2009);
Програма курсу за вибором «Основи Інтернету» Ю.О. Дорошенко, І.О. Завадський,
Н.С. Прокопенкою Збірник “Програми для профільного навчання та допрофільної
підготовки” (Київ, Видавнича група BHV, 2009);
Програма курсу за вибором «Основи створення комп'ютерних презентацій»
І.О. Завадський, Н.С. Прокопенко, Т.Г. Проценко. Збірник “Програми для профільного
навчання та допрофільної підготовки” (Київ, Видавнича група BHV, 2009);
Програма курсу за вибором «Місrosoft Excel у профільному навчанні» А.П. Забарна,
Ю.В. Триус, І.О. Завадський. Збірник “Програми для профільного навчання та
допрофільної підготовки” (Київ, Видавнича група BHV, 2009);
Програма курсу за вибором «Інформаційний працівник» В.П. Костюков, Є.В. Мотурнак.
Збірник “Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки” (Київ,
Видавнича група BHV, 2009);
Програма курсу за вибором "Основи алгоритмізації та програмування" для організації
профільного навчання у старших класах загальноосвітніх навчальних закладів Автори:
В.П. Костюков, Т.П. Караванова. http://itosvita.ucoz.ua/osnovi_prog.doc
Програма курсу за вибором «Основи баз даних» для ЗНЗ Автор І.О. Завадський

Наводимо перелік програм курсів за вибором, які дозволені до запровадження Наказом УОН
ЗОДА №461 від 19.08.2010 за рахунок варіативної складової:
• Програма спецкурсу «Мережеві технології Web2.0» 9, 10, 11 клас. Аджимян О.Р., вища
категорія, вчитель-методист, Сокол І.М. 1 категорія. ЗНЗ КЗ “Запорізький Січовий
колегіум-інтернат» ЗОР.
http://leader.ciit.zp.ua/files/menu_r2/programs/progr_var_2010/progr_911_Sokol.doc

Програма курсу за вибором "Основи мови програмування РНР і СКБД MySQL". 10, 11
клас. Гаршина Л.С., вища категорія, старший вчитель, Василівська ЗОШ №3.
http://leader.ciit.zp.ua/files/menu_r2/programs/progr_var_2010/prog_10-11_Garshina.doc ;
Програма спецкурсу "Розв’язання економічних задач засобами інформаційних
технологій". 9-11 клас. Кобзарєва Т.Е., вища категорія, ЗОШ № 1 Жовтневого району
http://leader.ciit.zp.ua/files/menu_r2/programs/progr_var_2010/PEZIT.rar .

При вивченні профільного курсу інформатики потрібно перш за все використовувати
підручники для 10-11 класів (академічний та профільний рівень), рекомендовані МОНМСУ, а
також рекомендуємо використовувати навчальні посібники, збірники завдань, робочі зошити та
іншу навчально-методичну літературу, рекомендовану або схвалену МОНМСУ.
Зокрема, при вивченні ОАП доцільно використовувати такі навчальні посібники:
• Т.П.Караванова "Інформатика: основи алгоритмізації та програмування. 777 задач з
рекомендаціями та прикладами", Навч. посіб. для 8-9 кл. із поглибленим вивченням
інформатики. – К.: Генеза, 2009. – 286 с.: іл.
• Т.П.Караванова
"Інформатика: методи побудови алгоритмів та їх аналіз.
Необчислювальні алгоритми", Навч. посіб. для 9-10 кл. із поглибленим вивченням
інформатики. – К.: Генеза, 2007. – 216 с.: іл.
• Т.П.Караванова "Інформатика: методи побудови алгоритмів та їх аналіз. Обчислювальні
алгоритми", Навч. посіб для 9-10 кл. із поглибленим вивченням інформатики.. – К.:
Генеза, 2009. – 336 с.: іл
Поглиблене вивчення інформатики
Поглиблене вивчення інформатики передбачається у 8-11 класах. Програма поглибленого
курсу (автори Т.П. Караванова, В.П. Костюков) складається з двох частин: програми

поглибленого вивчення інформатики для 8-9 класів (http://www.mon.gov.ua/education/average/prog89/) та
програми
поглибленого
вивчення
інформатики
для
10-11
класів
(http://www.mon.gov.ua/education/average/prog12), які разом утворюють єдину цілісну програму. Зміст
навчання за цією програмою передбачає вивчення двох паралельних змістових ліній 
інформаційно-комунікаційні технології і основи алгоритмізації та програмування, які є
взаємопов’язаними і послідовно узгодженими.
При поглибленому вивченні інформатики потрібно використовувати підручники з
інформатики для 9-11 класів, що отримали Гриф МОНМСУ, та іншу навчально-методичну
літературу, рекомендовану або схвалену МОНМСУ, зокрема навчальні посібники автора
Т.П.Караванової, вказані вище.
Пропедевтичне вивчення інформатики у 2-4 класах
Типові навчальні плани не передбачають обов’язкового вивчення інформатики в 1-8
класах, але за рахунок варіативної складової можна вводити цей предмет як в початковій
школі, так і в основній. Це дозволить реалізувати безперервний курс інформатики й сприяти
успішному вивченню багатьох інших предметів з використанням електронних засобів навчання.
Пропедевтичне вивчення інформатики може здійснюватися у 2–4 класах. Метою
пропедевтичного вивчення інформатики є більш раннє, ніж це передбачено діючими Типовими
навчальними планами, ознайомлення учнів початкової школи основ з основами інформаційнокомунікаційних технологій з метою їх застосування в навчальній та повсякденній діяльності, а
також їх використання для розвитку розумових і творчих здібностей учнів.
Оскільки, згідно затвердженому новому Державному стандарту початкової школи
(Постанова КМУ №462 від 20.04.2011), вивчення інформаційно-комунікаційних технологій,
починаючи з 2013-2014 навчального року, передбачається розпочинати з 2 класу, рекомендуємо
при наявності відповідного технічного, навчально-методичного і кадрового забезпечення
здійснювати перехід до вивчення інформаційно-комунікаційних технологій з 2 класу вже з
2011-2012 навчального року.
Для пропедевтичного вивчення інформатики можна використовувати такі навчальнометодичні матеріали, рекомендовані або схвалені МОНМСУ:
• Навчальний комплект "Сходинки до інформатики" для 2-4 класів, до якого входять:
o програма для 2-4 класів
o підручники "Сходинки до інформатики" (2, 3 і 4 класи, автори Ф.М.Рівкінд,
Г.В.Ломаковська, С.Я.Колесніков, Й.Я.Ривкінд)
o робочі зошити "Сходинки інформатики" (2, 3 і 4 класи, автори О.О.Андрусич,
С.І.Гордієнко)
o навчально-розвивальний комп’ютерний програмний комплект "Сходинки до
інформатики" для 2-4 класів
• Навчально-методичний комплект "Шукачі скарбів" для 2-4 класів (автор
О.В.Коршунова), до якого входять:
o програма для 2-4 класів
o навчально-методичний посібник "Інформатика" для вчителів (2-4 класи)
o робочі зошити "Інформатика" для учнів (2, 3, 4 класи)
o комп’ютерна навчальна програма "Скарбниця знань" для 2-4 класів
• Програма пропедевтичного курсу «Комп’ютерленд» Інформатика. Початковий курс.
2-4 класи». Автор: Антонова О.П.
Методичні рекомендації з викладання цих пропедевтичних курсів наведено у
Інструктивно-методичному листі про викладання інформатики у 2010-2011 навчального року.
Для пропедевтичного вивчення інформатики можна використовувати програму
факультативного курсу, яка дозволена до запровадження Наказом УОН ЗОДА №461 від 19.08.2010 за
рахунок варіативної складової «Комп’ютер – мій друг та помічник» 1 - 4 класи.

Лавренюк І.В.,

вчитель

методист,

вища

категорія,

гімназія

№6,

м. Запоріжжя
.

http://leader.ciit.zp.ua/files/menu_r2/programs/progr_var_2010/Progr_1-4%20%D0%BA%D0%BB_Lavrenuk.doc

Допрофільне вивчення інформатики у 5-8 класах
Допрофільне вивчення інформатики може здійснюватися у 5–8 класах. Метою
допрофільного вивчення інформатики є оволодіння учнями 5-8 класів інформаційнокомунікаційними технологіями з метою їх широкого застосування в навчальній, дослідницькій
та повсякденній діяльності, а також для професійної орієнтації учнів, сприяння вибору ними
напряму профільного навчання у старшій школі.
Для організації допрофільної підготовки з інформатики, ефективного використання
сучасної комп’ютерної техніки в навчальному процесі потрібно ширше використовувати
години галузі «Технології» й варіативну складову начальних планів, впроваджуючи курси за
вибором, факультативи з ІКТ. При цьому потрібно дотримуватись принципів наступності та
неперервності. Тобто допрофільне вивчення інформатики повинно здійснюватися цілісно,
послідовно, безперервно протягом кількох років, курси повинні взаємодоповнювати та
поглиблювати один одного за змістом.
Для допрофільного вивчення інформатики можна використовувати такі навчальнометодичні матеріали, рекомендовані або схвалені МОНМСУ:
• Навчальний комплект"Інформатика" для 5-8 класів, до якого входять:
o програма для 5-8 класу
o підручники "Інформатика" (5 і 6 класи, автори Г.В.Ломаковська,
С.Я.Колесніков, Й.Я.Ривкінд),
o робочі зошити "Інформатика" (5 клас, автори О.О.Андрусич, С.І.Гордієнко)
o підручник "Інформатика. 7 клас" (автори Г.В.Ломаковська, Й.Я.Ривкінд)
o підручник "Інформатика. 8 клас" (автори Г.В.Ломаковська, Г.О.Проценко,
Й.Я.Ривкінд)
o навчально-розвивальний комп’ютерний програмний комплект "Сходинки до
інформатики+" (5-7 класи)
• Навчально-методичний комплект "Шукачі скарбів" для 5-8 класів (автор
О.В.Коршунова), до якого входять:
o програма для 5-8 класів
o навчально-методичний посібник "Інформатика" для вчителів (5 і 6 класи)
o навчальні посібники "Інформатика" (5 і 6 класи)
o робочі зошити "Інформатика" для учнів (5 і 6 класи)
o комп’ютерна навчальна програма "Скарбниця знань. ІІ рівень) для 5-8 класів
• Навчально-методичний комплект "ІНФОмандри". (5-6 класи, автор О.П. Казанцева),
до якого входять:
o програма для 5-6 класів
o навчальні посібники "Інформатика" (5 і 6 класи)
o робочі зошити "Інформатика" для учнів (5 і 6 класи)
o диск «Інфомандри» з тренажерами, тестами, шаблонами завдань,
презентаціями до уроків та методичними посібниками для вчителя


Курс "Вступ до програмування мовою Лого". (5–6 класи, автор Г.В. Пахомова)
Курс «Основи робототехніки» (5-8 класи, укладач Д.І. Кожем’яка)
Курс «Основи інформатики, 7-9 класи» (автори В.В. Володін, І.Л. Володіна,
Ю.О. Дорошенко, Ю.О. Столяров)
«Інформатика. Єдиний базовий курс. 7-9 класи» (автори О.П. Пилипчук,
І.І. Сальнікова, Є.А. Шестопалов)


Курс «Комп’ютерні технології для місцевої спільноти» (5 або 6, або 7 клас)
Intel® «Шлях до успіху» Схвалено МОНУ. Викладати можуть тільки вчителі, які
пройшли навчання на тренінгу та мають відповідний сертифікат.
Курс “Комп'ютерні технології та майбутня професія” (8 або 9, або 10 клас)
Intel® «Шлях до успіху» Схвалено МОНУ. Викладати можуть тільки вчителі, які
пройшли навчання на тренінгу та мають відповідний сертифікат.

Методичні рекомендації з викладання цих пропедевтичних курсів наведено в
Інструктивно-методичному листі про викладання інформатики у 2010-2011 навчального року.
Для допрофільного вивчення інформатики можна використовувати навчальні програми,
які дозволені до запровадження Наказом УОН ЗОДА №461 від 19.08.2010 за рахунок
варіативної складової:
"Секреты компьютера" Программа факультативного курса для 5-8 классов. Авторы:
Васильченко С.В., Морохов О.О. Програма модульна, можна використовувати окремими
частинами http://leader.ciit.zp.ua/files/menu_r2/programs/Sekr_komp_5-8.doc
Програма „Основи інформатики”, 5-8 клас Лавренюк І.В., вчитель- методист, вища
категорія, гімназія № 6, м. Запоріжжя
http://leader.ciit.zp.ua/files/menu_r2/programs/progr_var_2010/Progr_5-8%20%D0%BA%D0%BB_Lavrenuk.doc

Програма «Інформатика», 5-8 класи. Гуменна О.В., вища категорія, старший вчитель,
ЗСШ №100
http://leader.ciit.zp.ua/files/menu_r2/programs/progr_var_2010/Progr_5-8%20%D0%BA%D0%BB_Gumenna.doc

Програма допрофільного курсу за вибором «Створення мультимедійних презентацій
засобами програми PowerPoint» 6, або 7, або 8 клас. Нікітіна О.С. вища категорія, Войнікова
Ю.П. І категорія., багатопрофільна гімназія № 2, м. Бердянськ
http://leader.ciit.zp.ua/files/menu_r2/programs/progr_var_2010/Progr_6-8%20%D0%BA%D0%BB_berdynsk.doc

Програма допрофільного курсу за вибором «Користувач ПК» 7 або 8 клас. Чорнобут О.С.
спеціаліст, Малокатеринівська гімназія «Мрія» Запорізький р-н
http://leader.ciit.zp.ua/files/menu_r2/programs/progr_var_2010/Progr_8%20%D0%BA%D0%BB_chornobut.doc

Програма курсу за вибором «Основи алгоритмізації та програмування» 8-9 класи.
Каменькова І.Ю., вища категорія, ЗНВК № 23
http://leader.ciit.zp.ua/files/menu_r2/programs/progr_var_2010/progr_8-9_Kamenkova.doc

Програма курсу за вибором «Інструменти для веб-дизайну» 7-10 класи. Фоменко І.М.,
вища категорія, вчитель-методист, Запорізька гімназія № 107. Програма модульна, можна
використовувати окремими частинами
http://leader.ciit.zp.ua/files/menu_r2/programs/progr_var_2010/progr_7-10_Fomenko.doc .

Про організацію викладання інформатики та використання НКК
При викладанні інформатики у всіх класах учитель самостійно добирає засоби та методи
подання навчального матеріалу, визначає форму проведення практичних робіт (робота з
елементами досліджень, спільна робота в Інтернеті, лабораторні роботи, проектні роботи,
практикуми тощо). Використовувати в процесі навчання інформатики можна тільки те
програмне забезпечення і навчально-методичну літературу, яке рекомендоване або схвалене
МОНМСУ.
З метою реалізації практичної спрямованості курсу інформатики, незалежно від профілю
навчання, віку учнів комп’ютерна техніка повинна використовуватися на кожному уроці
інформатики. При проведенні всіх навчальних занять з інформатики здійснюється поділ класів
на дві групи, за наявності в кожній групі не менше 8 учнів (наказ МОНУ № 128 від 20.02 2002).
У пояснювальній записці до наказу МОН України від 05.02.2009 № 66 зазначено, що
згідно з рішеннями місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування
класи можуть ділитися на групи і при наповнюваності, меншій від нормативної, а також при

вивченні інших предметів за рахунок зекономлених бюджетних асигнувань та залучення
додаткових коштів.
У комп’ютерному класі, робоче місце учня, яке призначене для роботи за комп’ютером,
комплектується одномісним столом і стільцем (ДСанПіН 5.5.6.009-98 Постанова Головного
державного санітарного лікаря України 30.12.1998 № 9)
Оскільки на етапах актуалізації, мотивації та безпосереднього вивчення теоретичного
матеріалу уроку учням також може пропонуватися перегляд презентаційних матеріалів в
електронному вигляді, виконання різноманітних завдань та вправ за комп’ютером, то структура
проведення кожного уроку має бути ретельно спланована вчителем із урахуванням санітарногігієнічних норм, а саме:
• безперервна робота з екраном ПК повинна бути не більше:
- для учнів X — XI класів на 1-й годині занять 30 хвилин, на 2-й годині занять — 20
хвилин;
- для учнів VIII — IX класів — 25 хвилин;
- для учнів VI — VII класів — 20 хвилин;
- для учнів II — V класів — 15 хвилин.
• при виконанні практичних робіт, які повинні тривати більше максимально можливого
часу безперервної роботи з екраном ПК, потрібно після закінчення цього часу зробити
перерву в роботі з екраном ПК на 5 хвилин, виконати вправи для очей і після цього
продовжити роботу, але не більше, ніж 10 хвилин.
Також слід враховувати, що інтенсивне використання комп’ютерних засобів у навчальновиховному процесі може вплинути на фізичне і психічне здоров’я учнів, потрібно
використовувати різноманітні засоби для захисту учнів від негативного впливу технічних і
програмних засобів. Перш за все це стосується показників мікроклімату в комп’ютерному класі,
освітленості, яскравості і контрастності зображення на екрані монітора, його кольору,
іонізуючого та неіонізуючого опромінення, рівня шуму та ін. Також це стосується обсягу
навчальної інформації, інтенсивності та тривалості роботи за ПК, складності навчального
предмета, якості та досконалості програмних продуктів, їхніх ергономічних, педагогічних,
психогігієнічних властивостей та рівня «дружності» інтерфейсу користувача.
При організації навчально-виховного процесу і оснащенні навчального середовища в
кабінеті інформатики слід користуватись «Положенням про кабінет інформатики та
інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів»,
(затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 20.05.2004 №407).
Наказом МОН України № 614 від 21.06.2010 р. затверджено вимоги до специфікації
навчальних комп’ютерних комплексів закладів системи загальної середньої освіти. У
навчально-виховному процесі не дозволяється використовувати програмне забезпечення та
комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання, створені з порушенням загальнодидактичних,
психологічних, санітарно-гігієнічних й ергономічних вимог (Наказ МОНУ № 903 від 02.12.2004
«Правила використання комп'ютерних програм у навчальних закладах»).
У зв’язку з активним використанням ресурсів Інтернет у навчально-виховному процесі
постає нагальна потреба захисту дітей від інформації, яка несе загрозу їх морально-психічному
здоров’ю. Під час проведення уроків і позакласних заходів з використанням мережі Інтернет
потрібно не допускати можливості доступу учнів до сайтів, що містять аморальну інформацію.
Безкоштовні фільтри та брандмауери (більший список посилань дивись на сайті ЦІІТО
ЗОАППО):
• Интернет Цензор - http://www.icensor.ru/soft/
• Безкоштовні брандмауери - http://ru.brothersoft.com/security/firewalls/
• Безпека сім’ї Windows Live - http://explore.live.com/windows-live-family-safety?os=winxp
Вчителі інформатики повинні навчати учнів безпечному користуванню Інтернетом і
радити батькам, яким чином контролювати роботи дітей в Інтернеті вдома. Інформацію щодо
безпеки дітей в Інтернеті можна отримати на сайтах: On-ляндія: Безпечна Web-країна

http://www.onlandia.org.ua/, Безпека в Інтернеті - http://bezpeka.ho.ua/, а також з посібника Кочарян
Гущина Н.І. «Виховання культури користувача Інтернету. Безпека у всесвітній мережі». - Київ, 2011.

А.Б.,

Загальні рекомендації щодо календарного планування
Програми, затверджені МОНМСУ або ОІППО, є для вчителя орієнтиром для складання
календарного плану. Вчителі інформатики можуть обрати власний підхід до структуризації
навчального матеріалу, визначення послідовності його вивчення, а також методичних шляхів
формування системи знань, умінь і способів діяльності, розвитку й соціалізації учнів. Вчитель
може вносити до 25% змін, які стосуються порядку викладання тем та розподілу годин на
вивчення тем. Але при цьому вчитель не може пропускати ніякі фрагменти навчального
матеріалу (окремі питання, поняття, вміння та навики), які зазначені в програмі.
Шкільний курс інформатики, згідно з Державним стандартом середньої освіти, віднесено
до галузі «Технологія», де провідним компонентом є спосіб діяльності. Тому навчальний час,
який відводиться на вивчення курсу інформатики, потрібно розподіляти таким чином:

30% навчального часу відводиться на засвоєння теоретичних знань,

70% навчального часу відводиться на формування практичних навичок роботи з
сучасною комп’ютерною технікою та ІКТ.
При вивченні курсу інформатики передбачається проведення різних видів практичної
діяльності учнів: демонстраційних, тренувальних, практичних, лабораторних робіт, які
спрямовані на відпрацювання окремих технологічних прийомів, а також практикумів інтегрованих практичних робіт (проектів), орієнтованих на отримання цілісного змістовного
результату. У практичних роботах потрібно передбачати використання актуального для учнів
змістовного матеріалу й завдань з інших предметних областей.
Практичні роботи, зазначені в програмах, є обов’язковими для оцінювання. Інші види
практичної діяльності учнів (демонстраційні, тренувальні роботи, практикуми) оцінюються за
рішенням учителя. Також доцільно в навчальному процесі, крім перевірки практичних навичок
учнів, перевіряти й їх теоретичні знання, застосовуючи при цьому різні форми такої перевірки,
у тому числі й тестові.
Оцінювання навчальних досягнень учнів
Оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики здійснюється відповідно до
загальних критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів та критеріїв оцінювання
навчальних досягнень учнів з інформатики. Також при оцінюванні учнів слід використовувати і
рекомендації авторів програм навчальних курсів, які викладені в пояснювальних записках.
Звертаємо увагу, що Наказом МОНСМ України №329 від 13.04.2011 «Про затвердження
Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої
освіти» (http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0566-11 ) уведено в дію нові
загальні критерії оцінювання знань учнів. Детальні критерії з предметів будуть розроблені до
01.09.2011 року – слідкуйте за новинами на сайті МОНМСУ. Згідно цього документа, навчальні
досягнення учнів визначаються, як і раніше, за 4 рівнями: початковий, середній, достатній,
високий. При оцінюванні учнів слід враховувати не тільки сформованість предметних знань та
вмінь, а й рівень володіння розумовими операціями, характеристики відповіді, якість знань
тощо. Також закладам освіти дозволяється використовувати й інші системи оцінювання
навчальних досягнень учнів (рейтингова система, портфоліо тощо).
Про позакласну роботу з інформатики
До предмету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій в учнів всіх
вікових категорій зберігається підвищений інтерес, є зацікавленість до вивчення можливостей
різноманітних програмних засобів, до створення мультимедійних продуктів (графічних
зображень, презентацій, анімацій, відеофільмів, сайтів тощо). Вчителям інформатики необхідно

направляти діяльність учнів в позаурочний час для розвитку їх творчого потенціалу,
креативного мислення, використовуючи для цього гурткову роботу, участь у різноманітних
конкурсах, турнірах, олімпіадах з інформатики та ІКТ.
З 2008 року в області працюють шкільні гуртки інформаційно-комунікаційних технологій
(ІКТ) «Інтершкола». На жаль кількість учасників проекту з кожним роком зменшується й на
кінець цього навчального року залишилось тільки 800 учасників, більше половини з яких це
гуртківці третього року навчання. 1 червня 2011 року на базі Центру інформатики та
інформаційних технологій в освіті ЗОАППО було проведено обласний конкурс-захист творчих
робіт учнів гуртків ІКТ «Інтершкола» за категоріями «Моя перша книга», «Моя перша
електронна презентація», «Мій перший Web-проект». На конкурс було представлено роботи 13
учасників гуртків з ІКТ «Інтершкола» з 7 районів області, які приймають участь у впровадженні
даного освітнього проекту. Але на конкурсі не були представлені роботи учасників проекту
«Інтершкола» з Гуляйпільського, Михайлівського, Оріхівського, Заводського, Запорізького,
Чернігівського,
Василівського,
Веселівського,
Вільнянського,
Куйбишевського
та
Комунарського районів. Нагадаємо, що учні Запорізької області в минулому році на
Всеукраїнському конкурсі вибороли І місце у номінації «Моя перша книжка» Мамутова Д.
учениця Мелітопольської гімназії № 5 (керівник Андрюшина М.Б.) та ІІ місце у номінації «Моя
перша електронна презентація» Чілій А., учениця Вільнянської гімназії «Світоч» - (керівник
Собакар О.О.).
З 2010 року на освітньому порталі «Інтершкола» http://is4all.in.ua/about/index.php відкрита
можливість для усіх бажаючих оволодіти ІКТ й offline, й online при цьому можна вибрати
індивідуальну траєкторію навчання.
Рекомендуємо вчителям інформатики та керівникам шкіл звернути увагу на проект
«Інтершкола», як на
• додаткову можливість організувати ефективне використання НКК в школі,
• додаткові години для викладання окремих тем пропедевтичного та до профільного курсу
інформатики,
• додатковий час для формування практичних навичок роботи за комп’ютером,
• додаткову можливість створення умов для організації позашкільної роботи.
Для організації роботи шкільних гуртків з ІКТ та інформатики існує проект «Прикладна
інформатика», який базується на використанні навчальної програми „Прикладна інформатика”
http://leader.ciit.zp.ua/files/edu/apteh/progr_2010.rar . Програма розроблена з метою впровадження
її у гуртках, групах або інших творчих об’єднаннях навчального закладу системи загальної
середньої освіти України для позаурочної роботи із виховання та надання учням додаткових
можливостей пізнання і набуття досвіду практичного використання інформаційних технологій
для розв’язання задач повсякденного життя та застосування їх у різних сферах людської
діяльності. З навчально-методичним комплектом до програми можна ознайомитись в ЦІІТО
ЗОАППО.
Другий рік учні Запорізької області приймали участь у міжнародному конкурсі Бобер. За
кількістю учасників конкурсу Запорізька область третя в Україні після Львівської та
Полтавської, майже 2400 учасників. Запорукою такої активності була злагоджена робота мережі
районів координаторів в області. Серед регіонів Запорізької області найактивнішим були учні
Орджонікідзевського району близько 600 (гімназія №28 – 261 учасник, гімназія №27 – 127
учасників). Не приймали участь учні Заводського, В-Білозерського, Токмацького та Розівського
районів. Слід відмітити, що кількість відмінних сертифікатів в цьому році зменшилась у
порівнянні з минулим 2009 роком з 24% до 14%. Нажаль, найкращі результати учнів
Запорізької області відстають від найкращих результатів по Україні. В наступному році
пропонуємо розповсюджувати диски Бобер з попередніх років серед майбутніх учасників, з
метою підготовки їх до конкурсу, вчителям інформатики прийняти участь у обласному семінарі
«Позакласна робота з інформатики», активізувати роботи щодо підготовки учнів щодо участі у
конкурсі «Бобер».

Останнім часом на Всеукраїнському рівні проводиться багато різноманітних конкурсів з
інформатики та ІКТ. Організатори усіх цих заходів відмічають особливу активність учнів та
учителів Запорізької області. Рекомендуємо й надалі бути активними в цьому напрямку
діяльності, бо й часто запоріжці одержують перемогу.
Учні та вчителі Запорізької області активно приймали участь й перемагали у конкурсах,
які проводилися в рамках програми «On-ляндія: безпечна Веб-країна». У конкурсі «Онляндія в
моїй школі!» одержали перемогу учні та вчителі інформатики Маніта Т.В., Адрюшина М.Б.
(Мелітопольська гімназія №10 та №5). У конкурсі «Онляндія—моя безпечна веб-країна!»
призові місця зайняли учні м. Запоріжжя, м. Бердянська та м. Мелітополь.
За підсумками конкурсу дитячої комп’ютерної творчості «Шукачі скарбів» в номінації
«Афіша» диплом І ступені отримала Зюзіна В. Олександрівська ЗОШ І–ІІІ ступенів
Приазовського району (вчитель Проворова Т.).
В рамках Чотирнадцятої міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні
– 2011» проводився всеукраїнський конкурс на кращий інформаційний сайт навчального
закладу: «Веб-сайт – обличчя успіху». І місце посіла Запорізька гімназія № 107 Комунарського
р-ну (керівник проекту Фоменко І.). Запорізьку область на конкурсі представляли сайти:
Бердянської СШ І–ІІІ ст №16 з поглибленим вивченням іноземних мов, Запорізького Січового
колегіуму–інтернату, Михайлівської ЗОШ I-III ст №3, Енергодарської ЗОШ І-ІІІ ст №4,
Матвіївського ЗНВК "Всесвіт", Запорізького НВК №19, Вільнянської ЗОШ І-ІІІ ст. №2,
Вільнянської ЗОШ І-ІІІ ст №3.
Але все одне є ще над чим працювати. Учні Запорізької області ще не разу не приймали
участь у турнірі «Юних інформатиків». Тому в наступному році треба звернути увагу на
підготовку до участі у турнірі учнів, які вивчають курс інформатики на профільному та
поглибленому рівні. Переглянути завдання попередніх років та Положення про ТЮІ можна за
посиланням http://cvoippo.edu.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=672&Itemid=183
Протягом листопада-лютого була проведена Всеукраїнська учнівська олімпіада з
інформатики (програмування). В І-ІІІ етапах олімпіади прийняло участь 976 учнів, на ІІІ
(обласному) етапі — 68 учнів. Вперше ІІІ етап олімпіади проводився із застосуванням системи
он-лайнової перевірки задач, розробленой Ю.М. Кревсуном, вчителєм гімназії №28.
Використання данної системи дало змогу учасникам самостійно відправляти розв'язки в
перевіряючу систему і отримувати результати перевірки відразу (прийнято або ні). В 2011-2012
навчальному році планується використання подібної системи, починаючі з ІІ етапу олімпіади.
За результатами ІІІ етапу олімпіади традиційно високі результати показали учні гімназіїї № 28
Орджонікідзевського району м. Запоріжжя (16 учасників, 11 переможців) та ліцею
“Перспектива” м. Запоріжжя (5 учасників, 3 переможці). Непогано виступили команди
Жовтневого району (Технічний діцей) — 2 учасники, 2 переможця, м. Мелітополя (гімназія №
10), Хортицького району (ліцей № 99), Ленінського району (колегіум “Елінт”) та
Мелітопольського ліцею-інтернату “Творчість” - по 1 переможцю. За підсумками ІІІ етапу та
відбірково-тренувальних зборів була складена команда, яка представляла Запорізьку область на
IV (Всеукраїнському) етапі олімпіади з інформатики, що проходила в м. Черкаси. До складу
команди увійшли 5 учнів гімназіїї №28 та 1 учень ліцею “Перспектива”. За підсумками IV
етапу 4 учні стали переможцями (диплом другого ступеню та 3 дипломи третього ступеню).
Учень ліцею “Перспектива” Мінаєв Борис приймав участь у відбірково-тренувальних зборах на
міжнародну олімпіаду з інформатики.
Протягом жовтня-листопада проходила Всеукраїнська інтернет-олімпіада з програмування
(www.netoi.org.ua)/. В олімпіаді було зареєстровано 11 учнів Запорізької області. Два учні —
Мінаєв Борис (ліцей “Перспектива”) та Задорожній Євген (колегіум “Елінт”) пройшли до IV онлайнового туру олімпіади.
З метою підвищення рівня загальної базової алгоритмічної підготовки та підготовки учнів
до змагань з програмування в 2011-2012 році планується відкриття “Віртуальної школи

програмування”, яка за допомогою інтернет-технологій буде сприяти підвищенню рівня
підготовки школярів з данного напрямку.
Також була проведена VIII обласна олімпіада з веб-технологій (веб-дизайн). В олімпіаді
прийняли участь 684 учнів, на ІІІ заключному етапі — 67 учнів (34 команди). Вперше на
олімпіаді учасникам були надані безкоштовні вільнорозповсюджувані інтрументальні засоби
для створення веб-сайтів. Всі учасники олимпіади показали високій рівень володіння
сучасними веб-технологіями. Особливих успіхів досягли команди Орджонікідзевського,
Леніннського, Хортицького, Комунарського районів, міст Запоріжжя, Мелітополя, Енергодара,
які посіли призові місця.

Про участь вчителів інформатики Запорізької області в навчальних і методичних заходах
Провідником інформаційних технологій в освітній процес є шкільний курс інформатики.
Він сприяє формуванню сучасного наукового світогляду, розвитку інтелектуальних здібностей і
пізнавальних інтересів школярів. Оволодіння основними уміннями й навиками, способами
діяльності й ключовими компетенціями курсу інформатики є необхідною умовою ефективної
реалізації найважливіших завдань загальної освіти, перш за все розвитку й соціалізації
школярів, підготовки їх до життя в інформаційному суспільстві. Від рівня підготовки вчителів
інформатики, від їх професійності, досвіду залежить рівень викладання шкільного курсу
інформатики. Тому одним із завдань методичних служб з інформатики є забезпечення
підвищення кваліфікації вчителів інформатики, методичної підтримки викладання курсу
інформатики.
В 2010-2011 навчальному році інформатику в Запорізькій області викладали понад 700
вчителів. З них 60 % вчителів інформатики викладають крім інформатики інші шкільні
предмети. 8 % учителів інформатики не мають вищої освіти. Майже 48 % вчителів зі стажем
викладання інформатики до 5 років та лише 25 % - більше 10 років. В умовах реформування
шкільної освіти, стрімких змін в сфері ІКТ, постійного оновлення змісту програм шкільного
курсу інформатики, курсів за вибором, спецкурсів, посібників та підручників, вчителям
інформатики необхідно постійне і систематичне підвищення фахової компетентності.
В 2010-2011 році для вчителів інформатики, крім необхідних курсів підвищення
кваліфікації (4 групи), на базі ЦІІТО було проведено:
1. Дистанційні курси за програмою Intel® «Навчання для майбутнього» версія 10 (36
учасників). По три учасника були з Василівського, Запорізького, Комунарського районів та м.
Токмак. Зовсім не прийняли участь Бердянський, В-Білозерський, К-Дніпровський,
Орджонікідзевський, Приазовський, Приморський, Розівський, Токмацький, Чернігівський
райони. Однією з причин неучасті представників з більшості цих районів вказується відсутність
якісного Інтернету як в школі, так й вдома, і відповідно відсутність можливості дистанційного
навчання.
2. Навчально-методичні семінари:
• Майстер-клас «Сервіси Web 2.0» (31 учасник).
• Семінар «Excel в профільному навчанні» (40 учасників)
• Семінар
«Методика
викладання
профільного
спецкурсу
інформатики
«Інформаційний працівник» (20 учасників)
• Семінар «Можливості середовища програмування Скретч в допрофільній
підготовці з інформатики» (17 учасників).
В семінарах найактивніше приймали участь міські регіони м. Запоріжжя, Ленінський,
Хортицький, Комунарський, Запорізький райони. Не пропускали жодного семінару
представники Новомиколаївського, Мелітопольського районів та м. Токмак. Зовсім не
приймали участь у семінарах вчителі інформатики Бердянського та Веселівського районів.
Тільки на одному з вказаних семінарів були присутні вчителі з м. Енергодар, К-Дніпровського,

Куйбишевського, Михайлівського, Вільнянського, Розівського, Приазовського та Токмацького
районів (рис. 1).

Рис. 1
3. Тренінг «Шлях для успіху» (117 учасників, з них 43 вчителя інформатики). До
програми «Шлях до успіху» з більшою кількістю учасників залучились вчителі Вільнянського,
Приазовського, Якимівського районів та м. Мелітополь. Нагадуємо, що вчителів, які пройшли
тренінг необхідно забезпечити годинами для впровадження курсу в ЗНЗ. 9 регіонів області
взагалі не направляли на тренінг своїх представників: Великобілозерський, Гуляйпільський,
Заводський
райони,
м. Запоріжжя,
м. Токмак,
Новомиколаївський,
Оріхівський,
Орджонікідзевський, Приморський райони (Рис. 2). Рекомендуємо надалі знайти можливість
приєднатись до цієї програми.

Рис. 2
Звертаємо увагу, що згідно Наказу ОблУОН №447 від 31.05.2011 в Запорізькій області для
всіх учасників програми «Шлях для успіху» в вересні буде проведено обласний фестиваль
соціальних проектів "Все в твоїх руках!", присвячений 20-річчю незалежності.

В 2010 році завершилася реалізація програми «ІТ-освіта» (424 учасника), в рамках якої
проводились тренінги з методики викладання профільних курсів за вибором з інформатики для
10-11 класів на базі опорних закладів тренерами програми. Тренери програми – це вчителя
інформатики, які пройшли майстер-класи на базі ЦІІТО.

Рис. 3
З діаграми (рис. 3) видно, що самими активними в реалізації програми в 2009 та 2010
роках були Василівський район та м. Енергодар (проведено по 3 тренінгу), м. Мелітополь,
Вільнянський,
Куйбишевський,
Новомиколаївський,
Гуляйпільський,
Пологівський
Хортицький, К-Дніпровський райони (проведено по 2 тренінгу). Особливо слід відмітити
Хоритицький район, який не зупинився в роботі за програмою «ІТ-освіта» а й продовжує 2011
році проводити тренінги для вчителів інформатики за свої кошти. На жаль від 12 районів
області звітів про тренінги для вчителів інформатики надано не було.
Окремо необхідно відмітити участь учителів інформатики в он-лайн майстер-класі «Excel
в профільному навчанні», який був проведено автором відповідної програми та посібника для
всіх бажаючих учителів України у квітні – травні 2011 року. Зареєструвалось для участі у
тренінгу близько 20 вчителів інформатики Запорізької області, але успішно завершили тренінг
лише 7: Герасько Т., Криницин В. (Шевченківський р-н), Гуменна О., Гуреєва С. (Ленінський рн), Іванов Є., Іванова Т. (Василівський р-н), Ченцов О. (м. Мелітополь).
Рекомендуємо районним/міським методичним службам направляти хоча б по одному
представнику з регіону на всі методичні заходи, які проводяться на обласному рівні.
Звертаємо увагу методичні служби району що під час планування проходження курсів
підвищення кваліфікації вчителів інформатики слід враховувати зміст нових нормативних
документів. Так згідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників (Наказ
МОНУ 06.10.2010 N 930) «Вчителі та викладачі, які мають педагогічне навантаження з кількох
предметів, атестуються з того предмета, який викладають за спеціальністю. У цьому випадку
присвоєна кваліфікаційна категорія поширюється й на педагогічне навантаження з інших
предметів, які вони викладають та з яких пройшли підвищення кваліфікації». При цьому
звернути увагу на Лист МОН від 06.01.11 №1/9-6 Про застосування Типового положення про атестацію
педагогічних працівників, що «кваліфікаційні категорії (тарифні розряди), присвоєні за
результатами попередніх атестацій, зберігаються протягом терміну, на який вони були

присвоєні». Другий документ, який слід враховувати – це Державний стандарт початкової
загальної освіти Постанова КМУ №462 від 20.04.11 року, згідно якого інформатика буде
вивчатися з 2 класу, починаючи з 2013-2014 н.р.
В 2010-2011 році в районах призупинилось навчання вчителів інформатики за програмою
«Сервіси Веб 2.0», тому рекомендуємо спланувати навчання всіх вчителів інформатики, які не
опанували зміст цієї програми на районному рівні.
Про діяльність районних/міських методичних об’єднань вчителів інформатики
Вже третій рік на ЗапоВікі працює віртуальне обласне методичне об’єднання вчителів
інформатики Запорізької області. Умовою для участі в роботі обласного віртуального МО є
особиста візитка вчителя інформатики на ЗапоВікі. З 700 вчителів інформатики ЗНЗ області
більше 400 мають власну візитку, й таким чином мають можливість публікувати методичні
розробки, власний досвід, знайомитись з досвідом та розробками колег не тільки свого району,
а й інших регіонів області. Керівники районних/міських МО вчителів інформатики на ЗапоВікі
продовжують створювати віртуальні спільноти свого регіону, завдяки чому методична робота
кожного району/міста стала прозорою та доступною для ознайомлення. Систематично
працюють МО вчителів інформатики: м. Запоріжжя, м. Енергодар, м. Мелітополь, Заводського,
Ленінського, Комунарського, Хортицького, Василівського, Вільнянського, Чернігівського,
Якимівського районів. Нажаль МО вчителів інформатики В-Білозерського, Веселівського,
Мелітопольського, Приморського, Токмацького, Куйбишевського та Розівського районів поки
ще не приєднались до обласної мережевої спільноти учителів інформатики Запорізької області.
В наступному навчальному році рекомендуємо вищеназваним районам активізувати роботу в
цьому напрямку.
В 2010-2011 навчальному році розпочалась робота зі створення електронних портфоліо
вчителів під назвою «Творча лабораторія вчителя інформатики» та електронної залікової
книжки. Вчителям було запропоновано створювати відповідну сторінку за бажанням. Однак
робота в цьому напрямку велась дуже повільно, тільки близько 50 вчителів почали працювати
над електронними портфоліо. 9 з них заслуговують уваги, бо мають опубліковані методичні
розробки, конспекти уроків, статті, різноманітні практичні завдання для учнів, це творчі
лабораторії Кобзаревої Т., Щеголеватих О. (Жовтневий р-н), Гуменної О., Короткої О.,
Терещенко І. (Ленінський р-н), Олейник І. (Комунарський р-н), Собакар О. (Вільнянський р-н),
Миронової Л. (Оріхівський р-н), Мазаєвої І. (Якимівський р-н). В області 26% вчителів
інформатики мають вищу категорію, 19% мають першу категорію, серед яких 2 заслужених
учителя України, 35 вчителів-методистів, 78 мають звання старший учитель. Це вчителі, які
мають досвід, цікаві методичні розробки й тому в наступному навчальному році необхідно їх
активно, наполегливо залучати до створення власних віртуальних творчих лабораторій.
На ЗапоВікі учасниками дистанційних курсів Intel® «Навчання для майбутнього»
розпочато створення банку навчальних проектів з інформатики. З 36 опублікованих проектів
близько двадцяти п’яти можуть впроваджуватись в навчальний процес, бо відповідають
дидактичним, методичним вимогам та навчальним стандартам з інформатики.
У наступному навчальному році методичним службам з інформатики необхідно
запланувати участь у таких обласних заходах:
1. Обговорення моделі кредитно-модульної системи підвищення кваліфікації вчителів
інформатики у міжкурсовий період.
2. Акція «Відкрий майстерню». Вивчення роботи МО іншого (1-3) району.
3. Обговорення на форумі ЦІІТО ЗОАППО всіх нових нормативно-правових документів з
інформатики, які постійно з’являються на сайті МОНМС України.

Список посилань на Інтернет-ресурси видавництв та авторів підручників і навчальних
посібників
Наводимо список посилань на Інтернет-ресурси, на яких розміщені навчально-методичні
матеріали, рекомендовані або схвалені МОНМСУ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

allinf.at.ua (Ривкінд Й.Я та інші. Інформатика, 9-11 класи)
aspekt-edu.kiev.ua (Шестопалов Є.А. та інші. Видавництво «Аспект»)
dvsvit.com.ua (Ломаковська А.В. та інші. Інформатика, 5-8 класи)
dvsvit.com.ua (Рівкінд Ф.М. та інші. Сходинки до інформатики, 2-4 класи)
hlynsky.lviv.ua/index.php (Глинський Я.М. Видавництво «Деол»)
infomandry.osvita.info (О.П. Казанцева. Інфомандри, 5-6 класи)
informationworker.osvita.info/teacher (В.П. Костюков, Е.В. Мотурнак.

Інформаційний працівник)
8. itosvita.ucoz.ua (І.О.Завадський та інші. Інформатика, 9-11 класи)
9. testportal.if.ua (Малий П. М. Центр «Лідер»)
10. uspih.iteach.com.ua/news/documents (Сайт програми Intel® «Шлях до успіху».
«Комп'ютерні технології для місцевої спільноти» (5-7 класи), «Комп'ютерні
технології та майбутня професія» (8-10 класи))
11.vesna-books.at.ua (О.В. Коршунова. Шукачі скарбів, 2-6 класи)
12.www.prolego.org (Сайт «ПроЛего»)
13.www.shkolyar.com.ua/g/1/t/11 (Морзе Н.В. та інші. Інформатика, 9-11 класи)
14.www.svitinfo.com.ua/book (В.В. Володін та інші. Інформатика, 7-11 класи)
На цих Інтернет-ресурсах ви можете знайти навчально-методичні матеріали, які можна
використовувати як додаткові:
1. book.osnova.com.ua/books/27 (Інформатика в 5-10 класах. Методична література)
2. journal.osnova.com.ua/magazines/27 (Газета «Інформатика в школі». Видавнича
група «Основа»)
3. osvita.ht.ua/ (Журнал «Hi-Tech у школі»)
4. petriv.ho.com.ua (Петрів В. Навчальне середовище АЛГО)
5. www.bohdan-books.com/catalog/cat_102_1 (Видавництво «Богдан»)
6. www.osvitaua.com/in (Газета «Інформатика» видавництва «Шкільний світ»)
Значна кількість Інтернет-посилань на допомогу вчителю інформатики зібрана у
відповідному розділі на ЗапоВікі. Пропонуємо вчителям інформатики використовувати
матеріали цих веб-ресурсів у своїй діяльності та доповнювати список іншими цікавими
посиланнями.
За сприяння МОН України та Інституту педагогіки АПН України в країні видається два
науково-методичних журнали «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах»
і «Комп’ютер у школі та сім’ї», газета „Інформатика” видавництва „Шкільний світ”, науковометодичний журнал «Інформатика в школі» видавничої групи «Основа», в яких публікуються
методичні матеріали з інформатики, нормативні документи, завдання олімпіад з інформатики та
інша корисна для вчителя інформація. Рекомендуємо навчальним закладам використовувати їх
у своїй роботі.