Dinàmica de grups

Els quadrats
OBJECTIU: Afavorir la relació cooperativa. Millorar la consciència de grup en una tasca comuna. NIVELL: Tots (amb diferents adaptacions). DURADA : 1 hora. MATERIAL: Sobres individuals amb el material. ESTRUCTURA DE LA CLASSE: Petit grup i gran grup. METODOLOGIA: Es formen a l'atzar grups de 5 alumnes. També hi ha d'haver un grup d'alumnes que faci d'observadors. Es dona un sobre a cada alumne i se'ls indica que la tasca a fer és construir el seu quadrat. S'ha de seguir, però, una sèrie de normes: No es pot parlar. Podeu donar peces als altres. Podeu rebre peces dels altres. No podeu agafar peces dels altres. Comença el joc. Els alumnes que fan d'observadors, han d'observar si es respecten les normes, quin es l'ambient del grup, etc... Ho apunten en un paper. Després del joc, en gran grup es fa una posta en comú . Els membres dels grups expliquen com han viscut la situació, diuen què els ha passat. Els observadors han d'explicar al grup les seves observacions. Els membres dels grups poden rebatre determinades observacions i justificar les seves actuacions. Qüestions importants a debatre: Tot el que ha passat té a veure amb la realitat de la classe?

Programa d’educació compensatòria

Dinàmica de grups Hi ha dominat l'interès individual o el del grup? Què hem conegut dels altres? És possible millorar el funcionament del grup, després d'aquesta experiència?

OBSERVACIONS: Les consignes han de ser clares i explícites, si es vol garantir l'eficàcia de l'exercici. Les regles del joc s'han de fer respectar escrupulosament. L'hora de la veritat és la fase del diàleg, on s'ha de recollir tota la riquesa del joc. En l'anàlisi del què ha passat i de la correspondència amb l'evolució de la classe hi poden aparèixer tensions internes que s'hauran d'abordar. FONT: ARNAIZ,P.; Qui és qui. Les relacions humanes al grup - classe. Ed. Graó. Barcelona, 1988.

Instruccions per omplir els sobres: Sobre A: b, b, b, d. Sobre D: h, f, j. Sobre B: i, c. Sobre E: b, g. Sobre C: e, a, i, d.

Programa d’educació compensatòria

Dinàmica de grups

Tots més que un
OBJECTIU: Potenciar la interacció entre els membres del grup. Fer prendre consciència que amb la col·laboració i esforços de tots es poden aconseguir millors resultats. Reforçar la concentració, atenció i memòria. NIVELL: Cicle mitjà, cicle superior i 1er ESO DURADA: 30 O 45 minuts. ESTRUCTURA DE LA CLASSE: individual, per parelles, petit grup i gran grup. MATERIAL: El mestre necessita un llistat de paraules. Folis i estris per escriure. METODOLOGIA: El mestre/a llegeix un llistat de paraules. Individualment escriuen en un foli totes les que recordin. Posteriorment a una indicació del mestre es fan parelles i tornen a escriure les paraules sense mirar el llistat anterior. En tercer lloc s'ajunten dues parelles i el tornen e escriure. Al col·loqui final els alumnes valoraran l'experiència i buscaran els objectius. Els mateixos grups poden escriure frases que resumeixin l'activitat: Exemples:- "Tots més que un" - "Entre tots ho hem aconseguit"............................... Posteriorment es poden retolar i penjar a la classe. Derivacions a altres àrees: . Explicar una vivència personal que hagi implicat la col·laboració de diferents membres. . Confegir un llistat de situacions de la vida real que impliquin la col·laboració i solidaritat de vàries persones. OBSERVACIONS: Cal adequar el llistat a l'edat i nivell dels alumnes. Com exemple orientatiu per un cicle mitjà es poden proposar unes 30 o 40 paraules que tinguin com a centre d'interès l'aula i entre elles unes 5-10 distorsionants. FONT: Dossier del programa d'educació compensatòria.

Programa d’educació compensatòria

PROJECTE: DINÀMICA DE GRUPS

Superar-nos junts

OBJECTIU : Adonar-se que tothom té capacitat per aprendre, encara que existeixin diferències entre els uns i els altres. Ajudant-se els uns als altres s'aconsegueix una millora en les habilitats de cadascú. NIVELL: cicle superior. DURADA: 1 hora. MATERIAL: full de l'alumne. ESTRUCTURA DE LA CLASSE: individual i gran grup.

METODOLOGIA : el professor/a explica breument, al principi de la sessió que tothom té habilitats escolars i capacitat per aprendre i desenvolupar-les. Seguidament es reparteix el full de l'alumne i els nens, individualment han de respondre el qüestionari. Acabem la sessió en una posta en comú en gran grup.

OBSERVACIONS :

uns possible variant de l'activitat seria apuntar el nom de cada nen/a en

un foli i després repartir-los aleatòriament. Cada nen ha d'apuntar quelcom que pot fer per ajudar al company/a que li ha tocat.

FONT: "Ètica i escola: el tractament pedagògic de la diferència". Diversos autors. Rosa Sensat, Edicions 62. Barcelona, 1990.

PROGRAMA D'EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA

PROJECTE: DINÀMICA DE GRUPS

FULL DE L'ALUMNE LLEGEIX: Tots sabem que les persones tenen capacitats diferents i que tothom té unes habilitats per aprendre, però per desenvolupar-les moltes vegades necessitem l'ajuda dels altres. Per això és tant important la col·laboració en les nostres tasques escolars. Ara intenta expressat, mitjançant la resposta de les preguntes següents, el que tu penses:

1- Què puc fer per ajudar a un company a superar-se?

2- Què poden fer els altres companys per ajudar-me a mi?

3- Com ha de ser el treball a la classe per no discriminar ningú i que tothom pugui aprendre?.

4-És important per l'aprenentatge treballar en col·laboració? Per què?

5- T'agrada que els teus companys t'ajudin a fer alguna cosa que no entens o no saps fer, Per què?

PROGRAMA D'EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA

PROJECTE: DINÀMICA DE GRUPS

Fila d'aniversari sense parlar
Una activitat exigent i cooperativa. L'animador només ha de donar aquestes instruccions: "Sense parlar, feu una fila segons el dia i el mes del vostre aniversari. Hem de fer una fila del mes de gener fins al desembre". Els participants han de buscar la manera de comunicar-se sense paraules, i començar i acabar la fila. No importa gaire que tot surti correcte. La idea és que tots treballin junts.

PROGRAMA D'EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA

PROJECTE: DINÀMICA DE GRUPS

El trencaclosques
OBJECTIU DE L'ACTIVITAT: formes d'organització de grup NIVELL: parvulari i Cicle Inicial DURADA: 45 minuts ESTRUCTURA DE LA CLASSE: petit grup MATERIAL: 3 puzzles METODOLOGIA: - pels nens de pàrvuls: Fem tres grups a la classe. Repartim les peces del puzzle en tres grups de sobres, un per grup i per dibuix. Donem un sobre a cada grup. El grup compon el puzzle, de forma que cadascun dels alumnes enganxa les peces que té a dintre el "seu" sobre. Finalment el poden pintar entre tots. En acabar l'activitat cal fer un col.loqui sobre com ha anat l'experiència: què ha passat al grup? hi heu participat tots els nens? hi ha hagut algun nen que no ha fet res? heu deixat que tothom del grup hi participi?... - pels nens de Cicle Inicial: Repartim les 27 peces a l'atzar i fem saber al grup classe que es tracta de construir tres puzzles. Lliurament, voltant per la classe, han de trobar-se amb els nens que tenen la resta de peces del puzzle. A partir d'aquí continuarem amb el mateix procés que a pàrvuls. OBSERVACIONS: amb els més petits és útil oferir als alumnes una pauta damunt la qual enganxar els "puzzles". FONT: Dossier de Dinàmica de Grups. Programa d'Educació Compensatòria.

PROGRAMA D'EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA

PROJECTE: DINÀMICA DE GRUPS

Som escriptors
OBJECTIU DE L'ACTIVITAT: crear una història, imaginar. NIVELL: pavulari i cicle inicial DURADA: 15 minuts. ESTRUCTURA DE LA CLASSE: gran grup. MATERIAL: folis, llapis, goma, colors...

METODOLOGIA: asseguts tots a la catifa. Es conversa sobre la primavera. La mestra convida a dir als nens paraules relacionades amb el tema: sol, arbre, ocell, núvol,... Escollim entre tots dues paraules que ens agradin molt per fer una història: SOL i OCELL. Comença la mestra. "Hi havia una vegada..." Poc a poc els nens van dient fets,... Quan s'ha acabat: la mestra l'explica tot, mentre el grava. Escoltem la nostra història. La mestra sintetitza el conte en 5/6 frases i les escriu cada una en un foli. En fan el dibuix. Tenim el nostre llibre.

OBSERVACIONS:

FONT: Programa d'Educació Compensatòria

PROGRAMA D'EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA

PROJECTE: DINÀMICA DE GRUPS

Les campanes! Nang-Ning! ning-ning!
OBJECTIU DE L'ACTIVITAT: Participar, col·laborar aconseguir un fi comú. NIVELL: Parvulari i Cicle Inicial de Primària DURADA: Sessions curtes de 15 o 20 minuts. ESTRUCTURA DE LA CLASSE: Petit grup i gran grup. MATERIAL: Cap d'específic. METODOLOGIA: Distribuim els alumnes en tres grups. Cada un d'ells representa un grup de campanes de diferent tamany: grans, mitjanes i petites. Les grans tenen les mans a la cintura, fant un moviment de dalt a baix i quan baixen fan Nang. Les mitjanes mouen el cos per la cintura de dreta a esquerra i van dient Ning-Nang. Les petites mouen el cap de dreta a esquerra i diuen ning-ning (a la dreta) i ning-ning (a l'esquerra). La campana gran farà Nang quan baixa i un silenci quan puja, la mitjana Ning en un temps i Nang al segon, la petita farà ning-ning a la dreta i ning-ning quan posa el cap a l'esquerra. Primer cal treballar cada moviment per separat i després en gran grup fer un bon toc de campanes. Finalment, en grups de més edat podem fer una valoració i comentari de com ha anat l'experiència. Pels més petits és important el fet de vivienciar i experimentar accions cooperatives. OBSERVACIONS: Aquest és un joc que el podem realitzar diferents vegades, ja sigui al llarg del curs o en diferents nivells. FONT:Garaigordobil, M.: Juego cooperativo y socialización en el aula. Ed. Seco Olea, 1992. tots els membres del grup classe per

PROGRAMA D'EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA

PROJECTE: DINÀMICA DE GRUPS

Els pintors.
OBJECTIU: Analitzar la importància del treball en grup. Saber respectar el treball que fa el company. Saber compartir. NIVELL: cicle inicial i cicle mitjà. DURADA: 1 hora. MATERIAL: 1 full amb un dibuix diferent per a cada grup. ESTRUCTURA DE LA CLASSE: petit grup i gran grup. METODOLOGIA: s'organitza l'aula en grups de 5 - 6 persones. Se'ls reparteix una làmina de cada tema als diferents grups. La motivació que donarà el mestre és el de fer una exposició al passadís de tots els quadres. L'objectiu d'aquesta activitat no és veure quin és el quadre més ben pintat o més bonic sinó: Com s'han sentit fent aquesta activitat? Ens ha agradat el treball que hem fet? Si l'haguéssim fet sols, creieu que us hagués sortit igual? Què hauríeu fet diferent si el quadre hagués estat només vostre? Com ens hem organitzat per fer aquest treball? (hi havia algú que dominés als altres a l'hora de triar els colors, etc.).

OBSERVACIONS:

FONT: dossier d'activitats del Projecte de Dinàmica de Grups del Programa d'Educació Compensatòria.

PROGRAMA D'EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA

PROJECTE: DINÀMICA DE GRUPS

Expressió corporal.
OBJECTIU: Potenciar la participació i col.laboració de tots els membres del grup classe. Crear confiança. NIVELL: cicle mitjà. DURADA: 1 hora. MATERIAL: casset amb música. ESTRUCTURA DE LA CLASSE: gran grup. METODOLOGIA: 1) Escoltar tota la música. La mestra farà preguntes com: Qui canta? Us ha agradat? Quin sentiment us desperta, tristesa, alegria, temor, ...? Com us heu sentit després d'haver escoltat aquesta música?.

2) Cada nen tornarà a escoltar la música i intentarà moure's al so de la música. Quan el mestre pari la música el nen s'haurà de quedar quiet com una estàtua. Llavors es continuarà fent la mateixa activitat però quan torni a parar la música, es quedaran de dos en dos, per parelles i faran uns estàtua. La figura més bonica s'haurà d'imitar per la resta del grup-classe en la propera aturada de la música. Així uccessivament, fins que s'involucri a tot el grup per a composar una figura.

3) Un cop s'hagi acabat l'exercici 2, ens asseurem en rotllana, per tan de comentar l'exercici realitzat, com s'han sentit, que els ha semblat, quina figura els hi ha agradat més, si els ha costat establir comunicació corporalment amb d'altres companys de la classe, sense fer ús del llenguatge verbal. OBSERVACIONS: FONT: dossier d'activitats del Projecte de Dinàmica de Grups del Programa d'Educació Compensatòria. PROGRAMA D'EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA

PROJECTE: DINÀMICA DE GRUPS

Sopa de lletres.
OBJECTIU: Realitzar una activitat on tots els nens treballin i es sentin integrats dins un grup. Cooperació dins d'un grup. DURADA: 1 hora. MATERIAL: fulls amb sopa de lletres, un per a cada nen. ESTRUCTURA DE LA CLASSE: petit grup i gran grup. METODOLOGIA: farem grups a l'atzar de 4 o 5 nens. Cada nen tindrà un full de sopa de lletres, haurà de trobar com més noms millor. A la indicació del mestre, passarà el full al company del costat dret i aquest haurà de continuar amb el treball que ha començat el seu company de l'esquerra. Així successivament fins que tots els membres del grup hagin tingut la sopa de lletres (en total 4 o 5). Després cada grup anirà dient quines paraules ha trobat. Si les té, les pintarà amb colors i si no les ha trobat les escriurà a sota de la sopa de lletres. Acabarem l'activitat fent una posta en comú en gran grup de com ha anat l'activitat.

OBSERVACIONS:

FONT: dossier d'activitats del Projecte de Dinàmica de Grups del Programa d'Educació Compensatòria.

PROGRAMA D'EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful