ပါတီ မွတ္ပတ

ံု င္ဖို႔နဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲကိစၥ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္မယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ
2011-11-03
ႏုိင္ငေ
ံ ရးပါတီမ်ားမွတ္ပုံတင္ေရး ျပင္ဆင္ခ်က္ တရားဝင္ထြက္ေပၚလာမွ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မဝင္ NLDပါတီ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္မယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က
ဒီကေန႔ ေျပာဆုလ
ိ ိုက္ပါတယ္။
ပါတီ မွတ္ပုံျပန္တင္ေတာ့မယ္ဆုိတဲ့ ေဆြးေႏြးသံေတြ က်ယ္ေလာင္ေနခ်ိန္မွာပဲ အာအက္ဖ္ေအက ပုံမန
ွ ္ထုတလ
္ ႊင့္ေနတဲ့ လူထုနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
အစီအစဥ္မွာ ေသာတရွင္ တစ္ဦးရဲ႕အေမးကို အခုလုိ ေျဖၾကားလုိကတ
္ ာပါ။
ဒါ့အျပင္ အစိးု ရက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က လႊတ္ေပးတာကို ငွက္တစ္ေကာင္ ေျခေထာက္ႀကိဳးတုပ္ၿပီး လႊတ္ေပးထားတဲ့ သေဘာပဲလုိ႔
အျမင္ရွိတဲ့ ေသာတရွငတ
္ စ္ဥးီ ရဲ႕ေမးခြနး္ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အခုလို ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။
“ႏုိင္ငေ
ံ ရး စလုပက
္ တည္းက ကုိယလ
့္ မ္းကိုယေ
္ ႐ြးၿပီး ေလွ်ာက္လမ
ွ ္းခဲတ
့ ဲသူမုိ႔ အက်ယ္ခ်ဳပ္ခံရတဲ့ဘဝမွာေတာင္မွ အခ်ည္အေႏွာင္ခံေနရတယ္လုိ႔ မခံစားခဲ့ရပါဘူး”

အျပည့္အစုံကုိ မနက္ျဖန္ည ထုတ္လႊင့္မယ့္ လူထုနဲ႔ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစီအစဥ္မွာ ေစာင့္ေမွ်ာ္ နားဆင္ႏင
ုိ ္ပါတယ္။
ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ ဆုးံ ျဖတ္ခ်က္ကုိ အမ်ိဳးသား လႊတေ
္ တာ္ အတည္ျပဳ
2011-11-03
ဥပေဒမူၾကမ္းေတြ စိစစ္ေပးဖို႔ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ဆိုင္ရာခံုရးံု ကို တင္ျပေရး ျပည္သူ႔လတ
ႊ ္ေတာ္က ကန္က
႔ ြက္ ပယ္ခ်ခဲ့ေပမဲ့ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္က
အတည္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
ျပည္ေထာင္စလ
ု ႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ ဆံုးျဖတ္အတည္ျပဳခဲ့တာကို ၿပီးခဲတ
့ ဲ့ရက္က ျပည္သလ
ူ႔ ႊတ္ေတာ္မွာ ကန္က
႔ ြက္ခဲ့တာေၾကာင့္ မေန႔က က်င္းပတဲ့
အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမွာ ဒီအဆိုကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး အမ်ားစုရဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္နဲ႔ အတည္ျပဳလိက
ု ္တာျဖစ္ေၾကာင္း
ရခုိငတ
္ ုိငး္ ရင္းသားမ်ားတုိးတက္ေရးပါတီ RNDP ဥကၠ႒ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္က အာအက္ဖ္ေအကို ေျပာပါတယ္။
"အေျခခံဥပေဒ ဆုိငရ
္ ာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ခု႐
ံ ုံးဟာ အခုကတည္းက တုိင္ပင္စရာ မလုဘ
ိ ူး။ ပူးေပါင္း ေကာ္မီတီက ဥပေဒ အျဖစ္ ျပ႒ာန္းေပးေသးတာ မဟုတ္ဘးူ ။
လႊတ္ေတာ္ ႏွစရ
္ ပ္ရဲ႕ပူးေပါင္း ေကာ္မီတီ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဆုိတာ ဥပေဒျပဳခြင့္ အာဏာ ရွတ
ိ ယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ မိမတ
ိ ုိ႔ရဲ႕ ျပ႒ာန္းၿပီးသား ဥပေဒကုမ
ိ ွ သာလွ်င္
ညီညြတ္မႈ ရွိမရွိကုိ ခုံ႐ုံးက စိစစ္ပါ၊ အခုကတည္းက ဒီလုိ ေဝါဟာရ သုးံ ခြင့္ ရွိမရွိ ေပးပုိ႔ေနရရင္ ခုံ႐းုံ ေအာက္ကုိ လႊတ္ေတာ္ ေရာက္သြားသလုိ ျဖစ္မယ္ဆုိတဲ့
အျမင္နဲ႔ ျပည္သလ
ူ႔ ႊတေ
္ တာ္က ၾကည့္တယ္။ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကေတာ့ ခုကတည္းက ပုိ႔ရင္ ေနာက္စစ
ိ စ္စရာ မလုိေတာ့ဘူး။ စိစစ္ရင္လည္း ကြဲလြဲမႈ
ေလ်ာ့သြားနုိင္တယ္လုိ႔ ျမင္တယ္။ အဲဒီ နွစ္ခမ
ု ွာ အဓိက ကြဲလြဲတာပါ။"
ဒီအဆိုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ျပည္သလ
ူ႔ ႊြတ္ေတာ္ၾကား သေဘာထား ကြဲလြဲၾကတဲ့ အခ်က္ကိုလည္း ေဒါက္တာေအးေမာင္က ရွင္းျပပါတယ္။
" 'ျပည္ေထာင္စလ
ု ႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေသာ သုိ႔မဟုတ္ အတည္ျပဳသည္ဟု မွတ္ယူရမည္ ျဖစ္ေသာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ ႏုင
ိ ္ငံေတာ္ သမၼတ လက္မတ
ွ ္ေရးထုးိ
ထုတ္ျပန္ေရး အတြက္ ေပးပုိ႔ျခင္း မျပဳမီ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္း ေကာ္မီတီအား စိစစ္ေစၿပီး ႏုိငင
္ ံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္း ရွိမရွိ သံသယရွိေသာ
ကိစရ
ၥ ပ္မ်ား ပါဝင္ပါက ယင္းဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ စိစစ္ႏုိင္ေရး အတြက္ ႏုိငင
္ ံေတာ္ ဥပေဒဆုင
ိ ္ရာ ခုံ႐းုံ သုိ႔ ေပးပုိ႔ရန္ ဆုးံ ျဖတ္ျခင္းကုိ ေထာက္ခံေၾကာင္း ' ဆုတ
ိ ာ
မေန႔က အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ အဆုိတင္တယ္၊ ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။ သုံးဦးေလာက္က လြဲၿပီး က်န္တဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြက ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။ "
ဥပေဒျပဳေရးမွာ လႊတ္ေတာ္ကသာ ဆံုးျဖတ္ရမွာျဖစ္တဲ့ အတြက္ ဥပေဒၾကမ္းေတြကို စိစစ္ေပးဖို႔ အေျခခံ ဥပေဒ ဆုိငရ
္ ာခံု႐ံုးကို တင္ျပတာဟာ လႊတေ
္ တာ္ရဲ့
အခြင့္အာဏာကို ထိပါးရာ ေရာက္တယ္လို႔ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိယ
ု္ ္စားလွယ္ (၇) ဦးက ေဆြးေႏြးၾကၿပီး အမ်ားစုရဲ႕ဆႏၵနဲ႔ အဲဒီအဆိုကို ပယ္ခ်ခဲ့တာ ျဖစ္ေၾကာင္း
ၿပီးခဲတ
့ ဲ့ရက္ပိုငး္ က ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးသိန္းညႊနက
္႔ အာအက္ဖ္ေအကုိ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပသူမ်ား ေထာင္ဝင္စာ တစ္လပိတ္
2011-11-03
အင္းစိန္ အက်ဥ္းေထာင္အတြငး္ အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပေနၾကတဲ့ ႏုိင္ငေ
ံ ရး အက်ဥ္းသားေတြကို ဒီကေန႔ ေထာင္ဝင္စာ သြားေတြ႔ရာမွာ မိသားစုဝင္ေတြ အျငင္းပယ္
ခံရပါတယ္။
ေထာင္ဝင္စာ တစ္လပိတ္ထားေၾကာင္း အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပရာမွာ ပါဝင္ၾကတဲ့ ကိစ
ု ုိးမုးိ ထြနး္ ၊ ကိုညီညီထြန္းနဲ႔ ကိုေကာင္းျမတ္လႈိင္ တို႔ရဲ႕ မိသားစုဝင္ေတြကုိ
အေၾကာင္းျပန္ လုိကတ
္ ယ္လို႔ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား မိသားစု အက်ဳိးေဆာင္ ကြနယ
္ က္အဖြဲ႔က ကိုေအာင္ေဇာ္ထြန္းက ေျပာပါတယ္။
အင္းစိန္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပသ ူ(၁၅) ဦး ရွတ
ိ ယ္လို႔ သတင္းေတြ ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး အဲဒီထဲက (၈) ဦးကို စစ္ေခြးတုက
ိ ္ ပို႔ထားေၾကာင္း
ေထာင္တြင္း သတင္းရပ္ကြက္က ဆုိပါတယ္။
အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပေနသူေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တရားမွ်တစြာ ကုိင္တြယ္ ေဆာင္ရြကေ
္ ပးဖို႔ ႏိုင္ငေ
ံ ရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းေတြနဲ႔ ျပည္သူတခ်ဳိ႕က လက္မတ
ွ ္ေရးထုးိ
ေတာင္းဆိုေနၾကၿပီး စုေဆာင္း ရရွတ
ိ ဲ့ လက္မတ
ွ ္ေတြကို အျပည္အျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ျမန္မာ အာဏာပိုင္ေတြထံကို ေပးပို႔မွာ ျဖစ္တယ္လို႔
သတင္းရရွိပါတယ္။

NLD ပါတီ မွတပ
္ ံုမတင္ဖို႔ ပါတီဝင္ (၃၂) ဦး တိက
ု ္တြနး္
2011-11-03
NLD ပါတီ မွတပ
္ ုံမတင္သင့္ေၾကာင္း ပါတီၿမဳိ႕နယ္စည္းနဲ႔ ပါတီဝင္တခ်ဳိ႕က သေဘာထားတစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ၿပီး ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ဒီကေန႔

တိက
ု ္တြန္းလုိက္ပါတယ္။
(Photo: AFP)
အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုက ပါတီ မွတ္ပမ
ံု တင္ေရး သေဘာတူခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမဝင္ေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မတ္လ ၂၉
ရက္တြင္ ဒုတယ
ိ ဥကၠ႒ ဦးတင္ဦး (ယာ) ႏွင့္ ပါတီ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးဉာဏ္ဝင္း (ဝဲ) တိက
ု႔ ရန္ကန
ု ္ၿမိဳ႕ရွိ ဌာနခ်ဳပ္႐းံု တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားကို ရွင္းလင္း
ေျပာၾကားေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
“အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ရွင္သန္ ရပ္တည္ေရးဆုိငရ
္ ာ သေဘာထားေဖာ္ျပခ်က္” ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ထုတ္ျပန္တဲ့ အဲဒီ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္ကို ၁၉၉၀
ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရ ျပည္သလ
ူ႔ ႊတ္ေတာ္ ကိုယစ
္ ားလွယ္ (၂) ဦး အပါအဝင္ NLD ပါတီဝင္ (၃၂) ဦးတုိ႔က လက္မတ
ွ ္ထးုိ ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဗဟုိ
အလုပ္အမႈေဆာင္ေတြထံ ေပးပိခ
ု႔ ဲ့တယ္လို႔ ဒီလႈပရ
္ ွားမႈမွာ ကိယ
ု ္တင
ုိ ္ပါဝင္တဲ့ ေဒၚေနာ္အုန္းလွက ေျပာပါတယ္။
NLD ပါတီဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ေထာက္ခံအားေပးမႈနဲ႔ ရပ္တည္ေနတဲ့ ပါတီျဖစ္တာေၾကာင့္ ေအာက္ေျခ ပါတီဝင္ေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ သေဘာထား ဆႏၵကိုလည္း
ထည့္သြငး္ စဥ္းစားဖို႔ လိုတယ္လို႔ တိက
ု ္တြန္းထားပါတယ္။
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္တုန္းက ထုတ္ျပန္တဲ့ ေရႊဂုံတင
ုိ ္ ေၾကညာခ်က္မွာ ဒီမက
ုိ ေရစီ စံႏႈနး္ ေတြနဲ႔ မညီတဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ ဥပေဒပါ အခ်က္ေတြကို
ျပန္ျပင္ေပးမွ ပါတီမတ
ွ ္ပုံတင္ဖုိ႔ စဥ္းစားမယ္လို႔ NLD ပါတီက ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။
ရန္ကုန္မွာ ေရာက္ေနတဲ့ မေလးရွား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း အဆုိ
2011-11-02
ျမန္မာႏုိငင
္ ံဟာ အာဆီယံႏုိငင
္ ံေတြထဲမွာ ပုိမုိတက္ၾကြတဲ့ အခန္းက႑က ပါ၀င္သင္တ
့ ယ္လုိ႔ ရန္ကန
ု ္ၿမိဳ႕မွာ ေရာက္ေနတဲ့ မေလးရွား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေဒါက္တာ
မဟာသီယာမုိဟာမက္က ေျပာၾကားလုိကပ
္ ါတယ္။
UN
မေလးရွား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေဒါက္တာ မဟာသီယာမုိဟာမက္ကုိ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံတြင္ စကားေျပာဆုိေနစဥ္ ေတြ႔ရပုံ။
အာဆီယံ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငေ
ံ တြ အေနနဲ႔ ေဒသ အက်ိဳးစီးပြား အတြက္ တစ္သံတည္း အတူတကြ ရွိၾကမယ္ဆုိရင္ ပုိၿပီး အက်ိဳးမ်ား ေအာင္ျမင္ႏုိင္မယ္လုိ႔ ေဒါက္တာ
မဟာသီယာက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား ဟုိတယ္မွာ မေန႔က ျပဳလုပတ
္ ဲ့ စီးပြားေရး ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေျပာဆုိခဲ့တာပါ။
Globalisation လုိ ကမၻာဆန္လာျခင္းေၾကာင့္ တုးိ မ်ားလာတဲ့ ျပႆနာေတြကုိ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ဖုိ႔ ဆုိရင္ ညီညြတ္ဖုိ႔ လုတ
ိ ယ္လုိ႔ သူက ေျပာပါတယ္။
ကမၻာဆန္လာျခင္းေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ အာဆီယံႏင
ုိ ္ငံေတြရဲ႕ ထုတ္ကုန္ ေစ်းကြက္ေတြ ႀကီးမား က်ယ္ျပန္လ
႔ ာ သလုိ တစ္ဘက္မွာလည္း ဆုးိ က်ိဳးေတြ ရွိတယ္လုိ႔ သူက
ေျပာပါတယ္။ မေန႔က ေဆြးေႏြးပြဲမွာ စီးပြားေရး ဆုင
ိ ္ရာ နားလည္မႈ စာခၽြနလ
္ ႊာ ၄ ခု လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲတ
့ ယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
ဒီကေန႔ ညေနပုိငး္ မွာ ျမန္မာ့ ဒီမက
ုိ ေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေဒါက္တာ မဟာသီယာ ေတြ႔ဆံုဖုိ႔ ရွိတယ္လုိ႔ အန္အယ္လ္ဒီ ေျပာခြငရ
့္ ပုဂၢိဳလ္
ဦးဥာဏ္၀င္းက အာအက္ဖ္ေအကုိ အတည္ျပဳ ေျပာဆုိပါတယ္။
မေလးရွား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေဒါက္တာ မဟာသီယာဟာ ျမန္မာႏုင
ိ ္ငံ ကုနသ
္ ည္ႀကီးမ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပင
္ န္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ -UMFCCI
ရဲ႕ဖိတ္ၾကားခ်က္ အရ ျမန္မာႏုိငင
္ ံကုိ ၃ ရက္ၾကာ ေရာက္ေနတာပါ။
http://www.rfa.org/burmese

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ မဟာသီယာ ရန္ကုနမ
္ ွာေတြ႔
By featured, ရန္ပိုင္ on November 3, 2011 7:08 pm in သတင္း / 5 comments, Hits: 211

ျမန္မာ့ဒီမက
ုိ ေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ မေလးရွား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း မဟာသီယာ မုဟ
ိ ာမက္တုိ႔ ယေန႔ညေန ၄ နာရီမွစတင္၍တနာရီ
နီးပါးခန္႔ ရန္ကန
ု ္ၿမိဳ႕ကုန္သည္ႀကီးမ်ား ဟုိတယ္တြင္ ေတြ႔ဆုံေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) အသုိငး္ အ၀န္းက ေျပာသည္။

မည္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ေဆြးေႏြးသည္ကုိမူ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိျခင္း မရွေ
ိ ပ။
ယေန႔ညေနပိုငး္ က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကုနသ
္ ည္ႀကီးမ်ား ဟိုတယ္တြင္ မဟာသီယာ မိဟ
ု ာမက္ႏင
ွ ့္ ေဒၚေအာင္ဆန္စုၾကည္တို႔ ေတြ႕ဆုံစဥ္ (ဓာတ္ပုံ- Burma VJ network
၏ facebook မွ)
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း မဟာသီယာသည္ လက္ရတ
ွိ ြင္ မေလးရွားႏုိင္ငံ ပက္ထရြန္ ကားကုမၸဏီ ၏ အႀကံေပးအရာရွိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ ေနၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ
စက္မႈလက္မႈ ကုနသ
္ ည္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္မွ ဖိတ္ၾကားသည့္အတြက္ ေရာက္ရလ
ွိ ာျခင္းျဖစ္ သည္။
အစုိးရသစ္လက္ထက္ ျမန္မာႏုိင္င၌
ံ ကားအေရာင္းျပခန္းမ်ား ဖြငလ
့္ ွစ္ရန္ လာေရာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔အျပင္ စားအုန္းဆီ တင္ သြင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း
ေဆြးေႏြးႏုင
ိ ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွငမ
္ ်ား အသုိင္းအ၀န္းကုိ ကုးိ ကား၍ အေမရိကန္ အေျခစုိက္ VOA သတင္းဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
မေလးရွားႏုိင္ငသ
ံ ည္ ျမန္မာကုနသ
္ ြယ္ဘက္ႏုိင္ငမ
ံ ်ားတြင္ တရုတ္ႏင
ုိ ္ငံႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံၿပီးလွ်င္ အႀကီးဆုံးကုန္သြယဘ
္ က္ႏင
ုိ ္ငံျဖစ္ သည္။
အသက္ ၇၆ႏွစ္ အရြယ္ရွိ မဟာသီယာ မုဟ
ိ ာမက္သည္ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္အထိ မေလးရွား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရာ ျမန္မာႏုိင္ငသ
ံ ုိ႔
အစုိးရ တရား၀င္ခရီးစဥ္အျဖစ္ သုံးႀကိမ္ လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။
၁၉၉၇ ခုႏွစတ
္ ြင္ ျမန္မာႏုင
ိ ္ငံကို အာဆီယံ အဖြဲ႔သုိ႔ ၀င္ခြင့္ျပဳရာ၌ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ျမန္မာစစ္အစုိးရႏွင့္ နီးစပ္ သူတဦးျဖစ္သည္ဟု
လူသိမ်ားသည့္ အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သည္။ အလားတူ ျမန္မာျပည္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြငး္ ေရးမႉးခ်ဳပ္၏
အထူးကုယ
ိ ္စားလွယ္ ရာဇာလီ အစၥေမးလ္သည္လည္း မေလးရွား ထိပတ
္ န္း ႏုိင္ငံျခားေရး သံတမန္တဦးပင္ျဖစ္သည္။
မဟာသီယာသည္ စစ္အစုိးရ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗုလ
ိ ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ခင္ညြန္ႏွင့္ ရင္းႏွးီ သူတဦးလည္းျဖစ္ၿပီး ဗုလ
ိ ္ခ်ဳပ္မးႉ ႀကီး သန္းေရႊႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အၾကား
ေတြဆ
႔ ုံေဆြးေႏြးေရး ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ဖူးသည္။
သုိ႔ေသာ္ ၂၀၀၃ ခုႏွစတ
္ ြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD အဖြဲ႔၀င္မ်ား စီးနင္းလုိက္ပါလာသည့္ ယာဥ္တန္းကုိ စစ္ကုိငး္ တုင
ိ ္း ဒီပယ
ဲ င္းၿမိဳ႕ အနီးတြင္
တုက
ိ ္ခံခံရၿပီးသည့္ေနာက္ပုိင္း စစ္အစုိးရအေပၚ စိတ္ပ်က္သြားဟန္ရွိၿပီး အာဆီယံ အသင္းမွ ျမန္မာႏုင
ိ ္ငံကုိ ထုတ္ပယ္ပစ္ရန္ ေတာင္းဆုိခသ
ဲ့ ည္။
ထိုအခ်ိန္က ျမန္မာႏွင့္ ဆက္ဆေ
ံ ရး အနည္းငယ္ပ်က္ျပားသြားခဲ့သည္။ ၂၀၀၃ ႏွစမ
္ ွာပင္ မဟာသီယာသည္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တာ၀န္ မွ အနားယူခဲ့သည္။
မဟာသီယာ မုိဟာမက္သည္ ဗုိလခ
္ ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ၏ စစ္အစုးိ ရက ျမန္မာႏုိင္င၌
ံ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပမ
္ ည္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ လြန္ ခဲသ
့ ည့္ ၁၀ ႏွစ္ခန္႔ကတည္းက
ႀကိဳတင္ေျပာဆုိခဲ့သူ ျဖစ္ၿပီး ယခုခရီးစဥ္၌ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး ဗုိလခ
္ ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ ႏွင့္ ေတြဆ
႔ ုံမႈ ရွိမရွိကုိမူ မသိရေပ။
မဟာသီယာ အပါအ၀င္ ယခုရက္ပုိငး္ အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ လက္ေထာက္ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ၀ါနာဟုိယာ၊ ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံ
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဖြံၿဖိဳးမႈ ၀န္ႀကီး အဲရစ္ ဆုဟ
ိ ိန္း (Mr Erik Soheim)၊ အေမရိကန္ လက္ေထာက္ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး မုိကက
္ ယ္ ပုိ႔စနာႏွင့္
အေမရိကန္အစုိးရ အထူးကုိယ္စားလွယ္ ဒဲရက္ မစ္ခ်ယ္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ အထူးအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ မစၥတာ ေဂ်ဗီ နမ္ဘီးယားႏွင့္လည္း
ေတြဆ
႔ ုံခဲ့ေသးသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးရန္ KIO ကို ထပ္မံကမ္းလွမ္း
By featured, သန္းထိုက္ဥးီ on November 3, 2011 5:04 pm in သတင္း / 6 comments, Hits: 248

ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရး အဖဲြ႔ (KIO) ကုိ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး အတြက္ ထပ္မံ ေတြ႕ဆံေ
ု ဆြးေႏြးရန္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္
ကုယ
ိ ္စားလွယ္ဦးသိနး္ ေဇာ္က ေအာက္တိုဘာ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ စာတေစာင္ ေပးပို႔ခဲ့သည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီး ဗုလ
ိ ္မႉးႀကီး သန္းေအာင္ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ KIO ကုိယ္စားလွယမ
္ ်ား ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔က
ကခ်င္ျပည္နယ္ လဂ်ားယံ တြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေနစဥ္ (ဓာတ္ပုံ – ဧရာ၀တီ)
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ အစုးိ ရႏွင့္ KIO ကုယ
ိ ္စားလွယ္မ်ား လဂ်ားယန္ေဒသတြင္ ၾသဂုတလ
္ ၁ ရက္ေန႔က ေနာက္ဆံုးေတြ႕ ဆံုခဲ့သည္။
ယခုေပးပို႔ေသာ စာကုိ ဦးသိန္းေဇာ္ ကိုယတ
္ ိုင္ေရးသားေပးပုိ႔ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၿငိမး္ ခ်မ္းေရး ကိစၥမ်ားအား လႊတ္ေတာ္အတြင္း ႏိုင္ငံေရး နည္းလမ္းအရ ေဆြးေႏြး

အေျဖရွာရန္ တုက
ိ ္တြနး္ ထားေၾကာင္း သိရသည္။
တိးု တက္ေသာ ဗုဒဘ
ၶ ာသာ ကရင္အမ်ဳိးသား တပ္မေတာ္(DKBA)၊ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး(KNU)၊ ၀ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ ေရး တပ္မေတာ္(UWSA)၊
မုိငး္ လားအေျခစုက
ိ ္ အမ်ိဳးသားဒီမက
ုိ ေရစီ မဟာမိတ္ တပ္မေတာ္(NDAA) စသည့္ အဖြဲ႔တက
ို႔ အစိုးရႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္
ဦးသိန္းေဇာ္ ေပးပို႔ေသာစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
KIOက အဂၤါေန႔တြင္ ဦးသိနး္ ေဇာ္ထသ
ံ ို႔ အေၾကာင္းျပန္လုိကသ
္ ည္။
“ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ဆိုတာထက္ ႏုိငင
္ ံေရး ေဆြးေႏြးမႈကုိ လိုခ်င္တဲ့ သေဘာဆႏၵေတြကုိ စာနဲ႔ ေရးၿပီေတာ့ အေၾကာင္းျပန္လက
ို ္တယ္၊ ဘယ္လေ
ို တြ႕ရေအာင္၊ ဆံုရေအာင္၊
ေျပာဆိုရေအာင္ ဘာမွ မပါဘူး”ဟု KIO တြဲဖက္ အတြငး္ ေရးမႉး ဦးလနန္က ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာ သည္။
ဦးသိန္းေဇာ္ ေရးပို႔သည့္ စာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ KIO ဘက္ကလည္း ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ စာျပန္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။
ယင္းစာေပးပို႔မသ
ႈ ည္ လတ္တေလာ ျမန္မာႏုင
ိ ္ငံသို႔ အင္ဒိုနးီ ရွားႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မစၥတာ မာတီ နာတာလီဂါ၀ါ၊ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏
အထူးအႀကံေပး ပုဂၢိဳလ္ မစၥတာ ဗီေဂ် နမ္ဘီယာ၊ အေမရိကန္ အစိးု ရ၏ ျမန္မာႏုိင္ငဆ
ံ ိုင္ရာအထူး ကုိယ္စားလွယႏ
္ ွင့္ မူ၀ါဒေရးရာ ညွိႏႈိငး္ ေရးမႉး မစၥတာ ဒဲရက္
မစ္ခ်ယ္တို႔ ေရာက္ရွိေနခ်ိန္ႏွငလ
့္ ည္း တိက
ု ္ဆိုငေ
္ နသည္။
“ဒီလမ
ို ်ဳိး ပုဂၢိဳလ္ေတြ လာတဲ့အခ်ိန္မွာ သူကေတာ့ ဒီလက္နက္ကင
ို ္ အင္အားစုေတြနဲ႔ အဆက္အသြယ္လပ
ု ္ၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရ ေအာင္
ျပဳလုပ္ေနၾကပါတယ္ဆတ
ို ဲ့ ဟာမ်ဳိးကို လုပ္တယ္လို႔ပဲ ျမင္တယ္”ဟု ဦးလနန္က ရွငး္ ျပသည္။
ထိလ
ု ုပ္ရပ္သည္ ႏိုင္ငံျခား သံတမန္မ်ားကို အစိုးရက ႏိင
ု ္ငံေရး လွည့္ကြကတ
္ ခုျပျခင္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုရက္ပုိင္း အတြငး္ ကခ်င္ျပည္နယ္ KIO
ထိနး္ ခ်ဳပ္ေဒသတြင္ အစိုးရ၏ တပ္မ ၈၈ လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္းမ်ားက စစ္သည္ အင္အားတိးု ခ်ဲ႕ေနေၾကာင္း လည္း ၎က ဆိသ
ု ည္။
ဤအေတာအတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ ၀ိင
ု ္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အစိုးရ ေျခလ်င္တပ္ရင္း (ခမရ) အမွတ္ ၃၂၁ တပ္ဖြဲ႔က နယ္ေျမရွငး္ လင္း ေရး ျပဳလုပခ
္ ဲ့ရာ ကခ်င္
လြတလ
္ ပ္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA) တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ တိက
ု ္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
တိက
ု ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ KIAက ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ေပၚသို႔ ေပးထားေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ား ျပတ္ေတာက္သြားၿပီး ဓာတ္ဆီ ႏွင့္ မီးစက္မ်ား ေစ်းတက္သြားေၾကာင္း
ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။
ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ေဒသခံတဦးက မီးပ်က္သြားသည့္ ေနရာသို႔ သြားေရာက္ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း၊ ယေန႔ ညေနပိုင္တြင္ မီးျပန္လာႏုိင္ ၾကာင္း ေျပာဆိုေနၾကသည္ဟု
ဆိသ
ု ည္။
KIO ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ယခင္စစ္အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေနာက္ပုိငး္ ထိုလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို မလိေခ်ာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္မွ
ထုတ္ယူခဲ့ၿပီး၂၀၀၅ – ၂၀၀၆ ခုႏွစက
္ ကခ်င္ေဒသရွိ ျပည္သူမ်ားကုိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား စတင္ ျဖန္႔ ေ၀ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ဦးလနန္က“သက္ဆိုင္ရာကလည္း ဒီကစၥကုိ အျမန္ေျဖရွင္ေပးၿပီးေတာ့ လုပ္ေတာ့လုပ္မယ္ ထင္တယ္၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆေ
ို တာ့ သူတို႔ ဌာနဆိုငရ
္ ာေတြေရာ ဒီမီးကုပ
ိ ဲ
အားကုိးၿပီးေတာ့ သံးု ေနၾကတယ္၊ ဒီမီးကုိ အၾကာႀကီး အပ်က္ခံလိမမ
့္ ယ္လို႔ မထင္ဘူး”ဟု ဆို သည္။
KIO သည္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္က စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ၁၉၉၄ ခုႏွစတ
္ ြင္ ယခင္စစ္အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ၿပီးခဲသ
့ ည့္ ဇြနလ
္ ၉ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရက မိုးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ တာပိန္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမက
ံ ိန္း အနီးရွိ KIA တပ္မ်ားအား လံုၿခံဳေရး အရ စိတ္မခ်ရဟု
အေၾကာင္းျပကာ ထြက္ခြာရန္ ေျပာဆိခ
ု ဲ့ရာမွ ႏွစဘ
္ က္တက
ုိ ္ပြဲမ်ား ျပင္ထန္စြာ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးလည္း ပ်က္ျပယ္ခဲ့သည္။
အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ DKBA ဒုတိယ အႀကိမ္ေတြ႕
By featured, ဧရာ၀တီ on November 3, 2011 1:35 pm in သတင္း / 2 comments, Hits: 333

တိးု တက္ေသာ ဗုဒဘ
ၶ ာသာ ကရင္အမ်ိဳး သားတပ္မေတာ္ (DKBA) ဗိလ
ု ္ခ်ဳပ္ ေစာလားပြယ္ (ႏႈတခ
္ မ္းေမြး) ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႔သည္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္ၿပီးခဲ့သည့္တပတ္အတြင္း အစိုးရ ကိုယ္စားလွယမ
္ ်ားႏွင့္၂ ႀကိမ္ေတြ႕ဆံခ
ု ဲ့သည္။

အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုေနေသာ DKBA တပ္မးႉ ၃ ဦးျဖစ္သည့္ ဗိုလမ
္ ႉးႀကီး မိုေရွး(အလယ္)၊ ဗိလ
ု ္မႉးစိန္၀င္း(ယာ-အတြငး္ ခံအက်ႌ အျဖဴ)ႏွင့္
ဗိုလမ
္ ႉးပိဒါး(၀ဲ) (ဓာတ္ပုံ - ဧရာ၀တီ)
DKBAအဖြဲ႕သည္ အစိုးရ တိုငး္ ရင္းသားေရးရာႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမး္ ခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဦးသိန္းေဇာ္ ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႔ႏွင့္ ယခင္လ၂၆
ရက္ေန႔ႏွင့္ ယခုလ ၁ ရက္ေန႔၌ အေရွ႕ေတာင္တိုငး္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမျဖစ္ေသာ ဘားအံႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္တို႔တြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးလ်က္ ရိသ
ွ ည္။
ယခင္လ၂၆ ရက္ ပဏာမမိတဆ
္ က္ေတြ႔ဆံုစဥ္က DKBA ကိုယ္စားလွယ္ ၃ ဦးျဖစ္သည့္ ဒု စစ္ဥးီ စီးခ်ဳပ္ ဗိုလမ
္ ႉးႀကီး မိုေရွး၊ တပ္မဟာရံုး ထိုင္မးႉ ဗိုလ္မးႉ စိန၀
္ င္းႏွင့္
ေထာက္လွမး္ ေရးမႉး ဗိလ
ု ္မးႉ ပိဒါး တို႔ပါ၀င္ၿပီး အစိုးရ ဘက္မွ ဦးသိနး္ ေဇာ္၊ ဦးေအာင္ ေသာင္း၊ ဦးေမာင္ေမာင္သိနး္ တိႏ
ု႔ ွင့္အတူ ကရင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္
ဦးေဇာ္မင္း၊ နယ္စပ္ေရးရာႏွင့္ လံုၿခံဳေရး၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ လြင္၊ အေရွ႕ေတာင္တိုင္းမွ ဗိုလ္မးႉ တင္ေမာင္၀င္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳးေဆာင္ ေစာခင္စးို တို႔
ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
ထပ္မံေဆြးေႏြးရန္အတြက္ DKBA အဖြဲ႔သည္ အဂၤါေန႔က ေမာ္လၿမိဳင္သို႔ေရာက္ရိွသြားၿပီး အေရွ႕ေတာင္တင
ို ္း တိင
ု ္းမႉးႏွငေ
့္ တြ႔ဆံု ကာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား
ဆက္လက္ျပဳလုပ္လ်က္ရိွသည္ဟု ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေျမာက္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြကေ
္ ပးသူ တဦးက ေျပာသည္။
၎က“ေဆြးေႏြးေနၾကတံးု ပဲ၊၂ ရက္ ၃ ရက္ေလာက္ေတာ့ၾကာမယ္၊ အေသးစိတက
္ ေတာ့ သူတို႔ျပန္လာမွပဲ သိရမယ္၊ အေျခ အေန ေကာင္းလို႔ပဲ ထပ္ေတြ႔ၾကတာ၊
တပ္စခန္း တည္ေနရာ၊ နယ္ေျမ သတ္မွတ္မေ
ႈ တြ၊ ဆက္ဆံေရးရံုးေတြဖြင့္မယ့္ ကိစေ
ၥ တြပါတယ္ လို႔ေတာ့ သိရတယ္”ဟု ေျပာဆိုသည္။
DKBA သည္ အစိုးရကိုျပန္လည္ တိုက္ခက
ို ္သည့္ ယမန္ႏွစ္ ႏိ၀
ု င္ဘာလ အတြင္းမွစ၍ ယေန႔အထိ ထိုငး္ -ျမန္မာနယ္စပ္ ကုန္သြယေ
္ ရး၏ အဓိက လမ္းျဖစ္ေသာ
ျမ၀တီ-ေကာ့က ရိတ္ လမ္းေၾကာအတြင္း အစိုးရတပ္မ်ားကို မၾကာခဏ ထိုးစစ္ဆင္လ်က္ရသ
ိွ ည္။
ကရင္ျပည္နယ္မွ ေဆာက္လပ
ု ္ေရး အင္ဂ်င္နီယာတဦးက“အစိုးရက DKBA ႏႈတခ
္ မ္းေမြး အဖြဲ႔နဲ႔ အျမန္ဆးံု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္မွ
ျဖစ္မယ္ဆိုတာ သိတယ္၊ အဓိက နယ္စပ္ကုနသ
္ ြယ္ေရးနဲ႔ စီမက
ံ ိန္းလုပ္ငန္းေတြကို DKBA ရန္ေၾကာင့္ ဘယ္လမ
ို ွအေကာင္ အ ထည္ေဖာ္လို႔မရဘူး ျဖစ္ေနတယ္၊
ခ်စ္ၾကည္ေရး တံတားဖြင့္လို႔ မရသလို၊ ထိုငး္ ဘက္က လာေဖာက္ေပးမယ့္ ျမ၀တီ၊ သကၤနး္ ညီေနာင္၊ ေကာ့ကရိတ္ ကားလမ္းစီမက
ံ ိန္းကိုလည္း
ဘယ္လိုမလ
ွ ုပ္လမ
ို႔ ရဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ DKBA ကိုစည္းရံးု ေနတာျဖစ္တယ္” ဟု ေျပာသည္။
DKBA မွ စစ္ဆင္ေရးမႉး တဦးျဖစ္သည့္ ဗိုလ္မးႉ ဆန္းေအာင္ က DKBA တဖြဲ႕တည္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရရိွႏိုင္ေသာေၾကာင့္
လက္ရိွ အစိုးရအေနႏွင့္ တႏိင
ု ္ငံလးံု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွႏိုင္မည့္ ေရရွည္အက်ိဳးကို လုပေ
္ ဆာင္ ရန္လိုသည္ဟု ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။
၎ကဆက္၍“လက္ရိွ အစိုးရအေနနဲ႔ ေစတနာမွန္မွနန
္ ဲ႔ လုပ္မယ္ဆိုရင္ ျပည္တြင္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို တႏိုင္ငလ
ံ ံုးအတိုငး္ အတာနဲ႔ လုပ္ရမွာျဖစ္တယ္၊
အရင္လိုပဲ တကြဲတျပားစီဖဲ့ထုတ္ စည္းရံုးမႈေတြ လုပေ
္ နမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဘယ္လိုမွျဖစ္ေပၚတိးု တက္ လာမွာမဟုတ္ဘးူ ၊ ကရင္ အပါအ၀င္ အျခားတိုငး္ ရင္းသား
အားလံုးနဲ႔ ၿငိမး္ ခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ဖို႔ လိုတယ္”ဟု ေျပာ သည္။
ယခင္ စစ္အစိုးရ၏ နယ္ျခားေစာင္တ
့ ပ္ဖြဲ႕စည္းရန္ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို လက္မခံဘဲ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း အစိုးရကို
ျပန္လည္တက
ို ္ခိုကခ
္ ဲ့ေသာ ဗိလ
ု ္ခ်ဳပ္ ေစာလားပြယ္ ဦးေဆာင္သည့္ DKBA အဖြဲ႔သည္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (KNU) ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး မဟာမိတ္အျဖစ္
ရပ္တည္ခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ လက္ရိွ DKBAအဖြဲ႔က အစိုးရကိုယ္စားလွယမ
္ ်ားႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္တိုငး္ နယ္ေျမအတြင္း သြားေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္းကို KNU ႏွင့္ တိုငပ
္ င္ေဆြးေႏြးျခင္းမရိွဟု
KNU ေခါင္း ေဆာင္တဦးက ေျပာသည္။
KNU ဘက္ကမူ အစိုးရႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပရ
္ ာတြင္ ဦးေဆာင္မတ
ႈ ခု ေအာက္တြငသ
္ ာ ျပဳလုပသ
္ ြားရန္ ဆႏၵရိွၿပီး ဖဲထ
့ ုတ္ စည္းရံုးမႈႏွင့္ အဖြဲ႔ခြဲမ်ား
အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ သြားေရာက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို မလိုလားေၾကာင္း သိရိွရသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ယခင္လ ၉ ရက္ေန႔က မီးရထား၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ထိုငး္ -ျမန္မာ
နယ္စပ္တြင္ KNU အဖြဲ႔ႏွင့္ ပဏာမေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေသးသည္။
၎ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ KNU မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ေနာ္စီဖးို ရာစိန္ ဦးေဆာင္ၿပီး ပဒိုေစာ အားတိုး၊ ပဒိေ
ု စာလွထြန္းတိပ
ု႔ ါရိွကာ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မွ
၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း၊ ႀတိဂံ တိုင္းမႉးေဟာင္း ဗိလ
ု ္ခ်ဳပ္ ခ်စ္သန္း တို႔ ပါ၀င္ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။
ေနာက္ဆံုးရရိွသည့္ သတင္းမ်ားအရ အစိုးရႏွင့္ KNU အဖြဲ႔တို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထပ္မံ ေဆြးေႏြးၾကမည့္ အေျခအေနမွာ လတ္ တေလာ တြင္ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈ
အေျခအေနမ်ားမရိွေသးဟု သိရရ
ိွ သည္။

ေနရပ္ျပန္ အလုပသ
္ မားမ်ားအတြက္ ထိုင္း-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရး တံတားဖြင့္ေပး
By featured, ဧရာ၀တီ on November 3, 2011 6:09 pm in သတင္း / 10 comments, Hits: 231

ထိုငး္ ႏုိငင
္ ံ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျမ၀တီၿမိဳ႕ကို ဆက္သယ
ြ ္ထားေသာ ႏွစ္ႏင
ို ္ငံခ်စ္ၾကည္ေရး တံတားကို ျမန္မာအာဏာ ပိုင္မ်ားက ယေန႔မြန္းလြဲ ၂နာရီခန္တ
႔ ြင္
ဖြင့္လစ
ွ ္ေပးလိုကသ
္ ည္။
ယေန႔ဖြင့္လစ
ွ ္လိုကသ
္ ည့္ ခ်စ္ၾကည္ေရး တံတားေပၚမွ ေနရပ္ျပန္မည့္ ျမန္မာ အလုပသ
္ မားမ်ား(ဓာတ္ပုံ - ဧရာ၀တီ)
ထုိငး္ ႏုိငင
္ ံ ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ ေနရပ္ျပန္လာေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ထိုငး္ -ျမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္ႏွင့္ ျမ၀တီတြင္ လူ ပြဲစားမ်ား၏
အဓမၼေငြေတာင္းခံရမႈမ်ားႏွင့္ အျခားျပႆနာမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရမႈမ်ားမွ ကင္းေ၀းရန္အတြက္ ျမန္မာအစိုးရက တႏွစ္ ေက်ာ္ၾကာ ပိတထ
္ ားသည့္ ယင္း
ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားကို ယာယီဖြင့္လစ
ွ ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ဖမ္းဆီးခံရၿပီး မဲေဆာက္ရိွ ထိင
ု ္း လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး(လ၀က)ရံးု သို႔ ေရာက္ရလ
ိွ ာသည့္ ျမန္မာအလုပ္ သမား ၁၀၀ ကို ပထမအသုတ္အျဖစ္
ထိုငး္ လ၀က အဖြဲ႕က ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတား မွတဆင့္ ယေန႔တြင္ ျမန္မာ ဘက္သို႔ လႊဲေျပာင္း ေပးရာ ျမ၀တီခရိင
ု ္ ဥကၠဌ ဦးေဇာ္လြင္ဥးီ ႏွင့္ တာ၀န္ရိွသမ
ူ ်ားက
လက္ခံခဲ့သည္။
ဦးေဇာ္လြင္ဥးီ က“ထိင
ု ္းကေန ျပန္လာၾကတဲ့ ျမန္မာအလုပသ
္ မားေတြကို နယ္စပ္မွာ လူပြဲစားေတြက တေယာက္ကို ဘတ္ ၂၅၀၀ ေငြညွစ္တဲ့ ကိစၥေတြနဲ႔
အျခားျပႆနာေတြေၾကာင့္ ႏိုငင
္ ံေတာ္အစိုးရက အလုပ္သမားေတြအတြက္ ဒီေန႔ကစၿပီး တံတား ကို ဖြင့္ေပးလိုကတ
္ ယ္”ဟု သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာသည္။
ယေန႔မွစ၍ ခ်စ္ၾကည္ ေရးတံတားမွလြဲ၍ အျခားတရားမ၀င္ နယ္စပ္ဂတ
ိ ္မ်ားမွ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားကို မပို႔ရန္လည္း ဦးေဇာ္လြင္ဥးီ က ထိုင္း လ၀က အရာရိွကို
ေျပာၾကားသည္။
ျမ၀တီခရိုင္ လ၀က ဦးစီးမႉးကလည္း“က်ေနာ္တို႔ဘက္က ဖြငေ
့္ ပးလိုက္ၿပီးျဖစ္တဲ့အတြက္ ေနာက္ကို ဒီလမ္းကပဲ ပို႔ရမွာျဖစ္ တယ္၊ တံတားေပၚကေနလူ ၁၀၀ ပို႔ၿပီး
အျခားတရားမ၀င္ ဂိတ္ေတြကေန ၃၀၀ ေလာက္ ပို႔ေပးတာမ်ိဳး မလုပ္ေစခ်င္ဘးူ ”ဟု ထိုင္း အာဏာပိုင္မ်ားကို ေျပာသည္။
ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ားက ေနရပ္ျပန္လာၾကသည့္ အလုပ္သမားမ်ားကို ဖမ္းဆီးအေရးယူျခင္း မရိသ
ွ ည့္အျပင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အျပည့္အ၀
အကူအညီေပးလ်က္ရိွသည္ဟုလည္း ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ သတင္းေထာက္မ်ားကို ဦးေဇာ္လြင္ဥးီ က ျဖည့္ စြက္ေျပာၾကားသည္။
“က်ေနာ္တို႔ အစိုးရကအလုပ္သမားေတြကို အျပည့္အ၀အကူအညီေပးဖို႔ ညြန္ၾကားထားၿပီး ျဖစ္တယ္၊ အခုျပန္လာၾကတဲ့လူေတြကို
ေနေရးထိုင္ေရးကူညီေပးတဲ့အျပင္ ေငြမရိတ
ွ ဲ့လူေတြကိုလည္း အိမ္တင
ို ္ရာေရာက္ပေ
ို႔ ဆာင္ေပးပါတယ္”ဟု ဦးေဇာ္လြင္ဦးက ဆို သည္။
မနက္ျဖန္မွ စတင္၍ ထိုင္းႏိုင္ငံမွျပန္လာၾကမည့္ ယာယီႏိုင္ငက
ံ ူး လက္မွတက
္ ိုင္ေဆာင္ထားသည့္ တရား၀င္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ဖမ္းဆီးခံ တရားမ၀င္
အလုပ္သမားမ်ားသည္ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားမွ တဆင္သ
့ ာ ေနရပ္ျပန္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။
ေနရပ္ျပန္ အလုပသ
္ မားမ်ားအတြက္ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားကို ျမန္မာဘက္က ယာယီဖြင့္လစ
ွ ္ေပးျခင္းသာျဖစ္ၿပီး အျခားလူမ်ားသြားလာခြင့္ႏင
ွ ့္ ကုနပ
္ စၥည္းမ်ား
သယ္ေဆာင္ခြင့္ မရိွေၾကာင္း သိရရ
ိွ သည္။
ထိုငး္ ဘက္မွ ျပန္ပသ
ို႔ ည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကို ယေန႔မြနး္ လြဲပိုငး္ က ျမ၀တီခရိင
ု ္ ဥကၠဌ ဦးေဇာ္လြင္ဦး (တိက
ု ္ပုံအျဖဴ ၀တ္ထားသူ)ႏွင့္ တာ၀န္ရိွသူမ်ားက
ခ်စ္ၾကည္ေရး တံတား အလယ္တြင္ လာေရာက္ လက္ခေ
ံ နစဥ္(ဓာတ္ပံု - ဧရာ၀တီ)
ထိုငး္ ႏုိငင
္ ံ ေရေဘးႏွင့္ ဖမ္းဆီးခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ ယေန႔ မဲေဆာက္သို႔ေရာက္ရိွလာသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားမွာ ၅၀၀ ေက်ာ္ရိွသည္ဟု သိရေသာ္လည္း
ပထမေန႔အျဖစ္ ထိင
ု ္း လ၀က က ခ်စ္ၾကည္ေရး တံတားေပၚမွတဆင့္ ျမန္မာဘက္ျပန္ပို႔သည့္ အေရအတြက္မွာ လူ ၁၀၀ သာျဖစ္သည္။
ေအာက္တိုဘာ လဆန္းက စတင္သည့္ ဘန္ေကာက္ႏွင့္ ဆက္စပ္ခရိုင္မ်ားအတြငး္ ေရေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ စက္ရံုအလုပ္ရမ
ံု ်ားပိတ္၍ မဲေဆာက္ -ျမ၀တီ
လမ္းေၾကာမွတဆင့္ ေနရပ္ျပန္လာၾကေသာ ေထာင္ခ်ီသည့္ ျမန္မာ အလုပသ
္ မားမ်ားကို ျမ၀တီ ဘက္ ရိွ အမွတ္ ၁၀ ေလွဂတ
ိ ္တြင္ နယ္ျခားေစာင္တ
့ ပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္
လူပြဲစားမ်ားက တဦးလွ်င္ ထိုငး္ ဘတ္ေငြ ၂၅၀၀ ေကာက္ခံ မႈမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ား အခက္အခဲ ႀကံဳခဲ့ၾကရသည္။
ထိသ
ု ို႔ အဓမၼေငြေတာင္းေနမႈကို ေနျပည္ေတာ္ အမိန္႔ျဖင့္ ျမ၀တီခရိုင္ အာဏာပိုင္မ်ားက လြန္ခဲ့သည့္အပတ္မွ စတင္အေရးယူခဲ့ၿပီးေနာက္ ယေန႔တြင္
အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားကို ျမန္မာဘက္မွ ယာယီစတင္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ သည္။

ျမန္မာဘက္မွ နယ္စပ္လံုၿခံဳေရး အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ မဲေဆာက္-ျမ၀တီ ခ်စ္္ၾကည္ေရးတံတားကို ယမန္ႏစ
ွ ္ ဇူလင
ို ္လ ၁၈ ရက္ေန႔က စတင္ ပိတ္ထားခဲ့သည္။
ဘန္ေကာက္ရွိ ျမန္မာသံ႐းုံ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကလည္း နခြန္ပထုန္ ၿမိဳ႕နယ္ ၀ပ္႐ိုက္ခင္၀စ္ထယာ ဘုနး္ ႀကီးေက်ာင္းအတြငး္ ယာ ယီဖြငလ
့္ ွစ္ထားေသာ
ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းသို႔ သြားေရာက္၍ ေရေဘးဒုကၡႀကံဳေနရသည့္ ျမန္မာျပည္သားမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးျခင္း မျပဳလုပရ
္ န္ ထိုငး္ အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ပူးေပါင္း ၍
ယာယီေနထုိငခ
္ ြင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ႏွင့္ ယာယီ ပတ္စပ
္ ို႔မ်ားကုိ ေအာက္တိုဘာ၂၉ ရက္ေန႔က စတင္ ထုတ္ေပးခဲ့သည္။
ေငြစာရင္း ကြာဟမႈေၾကာင့္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ ၀န္ထမ္း ၃ ဦး အဖမ္းခံရ
By featured, ျမတ္မိုး on November 3, 2011 2:26 pm in သတင္း / 7 comments, Hits: 340

ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတိက
ု ္တြင္ ေငြ က်ပ္ သိန္း ၈၀၀၀ စာရင္းကြာဟေနမႈေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းသံုးဦးကို တရားစြဲထားေၾကာင္း စုစ
ံ မ္း သိရွိရသည္။
ေငြကင
ို ္မန္ေနဂ်ာ၊ စာရင္းကိုင္ႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိေရးတာ၀န္ခံ သံုးဦးကို ရန္ကန
ု ္ၿမိဳ႕ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြငတ
့္ ရားစြဲထားျခင္းျဖစ္ သည္။
ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတိက
ု ္ (ဓာတ္ပံု - anu.edu.au)
၂၀၁၀ -၂၀၁၁ ေငြစာရင္း ရွငး္ တန္း၌ သိန္း ၈၀၀၀ စာရင္းကြာဟေနမႈကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ေငြစာရင္းကြာဟ မႈတြင္
ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားကို ဆက္လက္ စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။
“ဘယ္အခ်ိန္ကတည္းက စာရင္းေတြကြာေနလဲ မသိဘူး၊ ဒီႏွစမ
္ ွ သိရတာ၊ အႀကီးပိုင္းေတြ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနလို႔ စစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္ေနတယ္”ဟု ျမန္မာ့အလင္း
သတင္းစာတိုက္မွ စာတည္းမႉး တဦးက ေျပာဆိသ
ု ည္။
ေငြစာရင္းကြာဟမႈေၾကာင့္ တရားစြဲခံထားရေသာ ၀န္ထမ္းသံုးဦးသည္ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္တြင္ အခ်ဳပ္က်ခံေနရသည္ဟု ၀န္ထမ္းမိသားစုမ်ားက ေျပာသည္။
“သူ႔ရဲ႕ အလုပ္ကို နားမလည္ေပမယ့္ သိန္း ၈၀၀၀ ဆိုတဲ့ အလြဲသံုးစားမႈ သူမလုပ္ပါဘူး”ဟု ေငြစာရင္းကြာဟမႈျဖင့္ အခ်ဳပ္က်ေန ေသာ ၀န္ထမ္းတဦး၏
ညီမျဖစ္သက
ူ ေျပာဆိုသည္။
ယခု ေငြစာရင္းကြာဟမႈ ျဖစ္ပြားေနခ်ိနသ
္ ည္ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဗိလ
ု ္ခ်ဳပ္ ေက်ာ္ဆန္း ၏ ေနရာကို နယ္စပ္ေရးရာ
၀န္ႀကီး ဦးသိနး္ ေဌးက ယာယီ တာ၀န္ယူထားသည္ဟူေသာ သတင္းမ်ား ထြကေ
္ ပၚေနခ်ိနႏ
္ ွင့္လည္း တိုကဆ
္ ိုင္ေနသည္။
ဗိုလခ
္ ်ဳပ္ေက်ာ္ဆန္းႏွင့္ ေငြစာရင္း ကြာဟမႈ ပတ္သက္ျခင္း ရွိ မရွိကမ
ို ူ ရွငး္ လင္းစြာ မသိရရ
ွိ ေသးေပ။
ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာသည္ ေစာင္ေရ ၁ သိန္း ၆ ေသာင္းခန္႔ ႏွင့္ The New Light of Myanmar သည္ ေစာင္ေရ ၁ သိန္းနီးပါး ေန႔စဥ္ ထုတ္ေ၀
ျဖန္႔ခ်ိလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

EU ပညာရွငမ
္ ်ားပါဝင္သည့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အလုပ္ရေ
ံု ဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပမည္
By featured, ဧရာ၀တီ on November 3, 2011 1:30 pm in သတင္း / 7 comments, Hits: 292

ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ျမန္မာႏုင
ိ ္ငံအေပၚ စီးပြားေရး ပိတဆ
္ ုိ႔ထားေသာ ဥေရာပသမဂၢမွ စီးပြားေရး ပညာရွငတ
္ ခ်ဳိ႕ ပါ၀င္ေသာ
ကုယ
ိ ္စားလွယ္အဖြဲ႕တို႔ပူးေပါင္းၿပီးုျမန္မာ့ဘ႑ာေရးႏွင့္ ေငြေၾကးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆုိင္ရာ အလုပ္ရုံ
ေဆြးေႏြးပြဲကို ရန္ကန
ု ္ၿမိဳ႕တြင္ ၂ ရက္ၾကာ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရသ
ွိ ူတဦးက ေျပာသည္။
ဥေရာပသမဂၢ သံတမန္အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ David Lipman ကို ဘန္ေကာက္ ခ်ဴလာေလာင္ကြန္း တကၠသလ
ို ္ ေဟာေျပာပြဲတခုတြင္ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု ces.in.th)
အဆိုပါ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကို ႏုိ၀င္ဘာလ ၇ ရက္ႏင
ွ ့္ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကန
ု ္ၿမိဳ႕ရွိ Chatrium ဟုတ
ိ ယ္တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ဥေရာပသမဂၢ သံတမန္အဖြဲ႕

ေခါင္းေဆာင္ David Lipman၊ ဥေရာပသမဂၢမွ ေငြေၾကးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူ ပါေမာကၡ Dr. Hans Dieter Seibel၊ အႀကီးတန္းဘ႑ာေရး
မူဝါဒဆုိင္ရာအႀကံေပး James A. Hanson ကဲသ
့ ုိ႔ေသာ ပညာရွငမ
္ ်ား တက္ေရာက္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြကေ
္ ရး ေအဂ်င္စီ၏
ဒုတယ
ိ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ Mr. Yoshiro WADA၊ ထုင
ိ ္းႏုင
ိ ္ငံမွ ပညာရွငတ
္ ဦး အပါအ၀င္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ပညာရွငမ
္ ်ားလည္း
တက္ေရာက္ၾကမည္ဟု သိရသည္။
“ဒီပြဲက ျပည္တြင္းျပည္ပ ျမန္မာပညာရွင္ေတြ၊ ႏုိငင
္ ံျခားသား ပညာရွငေ
္ တြအားလုံးစုၿပီး ျမန္မာ့ဘ႑ာေရးနဲ႔ ေငြေရးေၾကးေရး က႑အတြက္ အေျဖရွာၾကမယ္။
ထူးျခားတာက စီးပြားေရးပိတ္ဆထ
ို႔ ားတဲ့ EU က ပညာရွင္ေတြ၊ ကိယ
ု ္စားလွယ္ေတြလည္း တက္တက္ႂကြႂကြ ပါ၀င္လာတာပါပဲ” ဟု
ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္၀န္ႀကီးဌာန၏ အႀကံေပး စီးပြားေရးပညာရွင္တဦးက ေျပာသည္။
အဆုိပါပြဲသုိ႔ အစုိးရထိပ္တန္း တာ၀န္ရွိသမ
ူ ်ား တက္ေရာက္ၾကမည့္အျပင္ သမၼတ ဦးသိနး္ စိန္၏ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အႀကံေပး ေဒါက္တာဦးျမင့္၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ
ခ်င္းမုိင္တကၠသလ
ို ္မွ ေဒါက္တာေဇာ္ဥးီ ၊ ျပည္တြငး္ ပုဂလ
ၢ ိကဘဏ္မ်ားမွ ပညာရွင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ကေမၻာဇဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသန္းလြင္၊
ျမန္မာအေရွ႕တုိငး္ ဘဏ္ ဥကၠ႒ ဦးျမသန္း၊ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးဆန္းသိနး္ ၊ ပထမ ပုဂၢလက
ိ ဘဏ္ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာစိနေ
္ မာင္တုိ႔ အပါအ၀င္ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ
ျမန္မာပညာရွင္မ်ား စုံစုံလင္လင္ တက္ေရာက္ စာတမ္းဖတ္ၾကမည္ဟု သိရသည္။
“ျမန္မာႏုိငင
္ ံအတြက္ ႀကီးမားတဲ့ ရလဒ္အေျဖေတြ ထြက္လာမယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ ကမၻာ့ဘဏ္လို၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကး ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (IMF) လိုအဖြဲ႕အစည္း
မ်ဳိးေတြနဲ႔လည္း ေဆြးေႏြးမႈေတြ ရွေ
ိ နၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အခုလပ
ု ္မယ့္ ပြက
ဲ ေန အက်ဳိးမ်ားမယ္လို႔ ထင္တယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိငင
္ ံ ကုနသ
္ ည္မ်ားႏွင့္
စက္မႈလက္မႈ လုပင
္ န္းရွင္မ်ား အသင္း (UMFCCI) မွ တာဝန္ရသ
ွိ ူ တဦးက ေျပာသည္။
ဆက္လက္၍ ၎ကပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔ထားေသာ ဥေရာပသမဂၢသည္ ျမန္မာႏုိငင
္ ံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ သေဘာထား မွတ္ခ်က္မ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ ဥေရာပသမဂၢ၏ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မမ
ႈ ်ား ရုပသ
္ ိမ္းမည့္ အလားအလာ ေတြ႕ျမင္ေနရေၾကာင္း
ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာသည္။
ျမန္မာအစုိးရသစ္သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမတ
ႈ ခ်ဳိ႕ကို ထင္သာျမင္သာရွိစြာ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ္လည္း ႏုင
ိ ္ငံေရးအက်ဥ္းသား အားလုံး လႊတ္ေပးေရး၊
ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရး၊ နယ္စပ္ တုင
ိ ္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တစုတ
ံ ရာ
အေရးယူေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္းမ်ား မရွိေသးေၾကာင္း ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ႏုိင္ငံေရး အသုိငး္ အ၀န္းက ေ၀ဖန္ေနၾကသည္။
ျမန္မာႏုိ္ငင
္ ံတြင္စစ္အစိုးရက တုိငး္ ရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားအေပၚ လူမဆန္ေသာ ျပဳက်င့္မမ
ႈ ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မမ
ႈ ်ား၊ ကေလးစစ္သား အသုံးျပဳမႈ
အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးဆုိငရ
္ ာ မတရားဖိႏွိပမ
္ ႈမ်ား က်ဴးလြန္ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဥေရာပသမဂၢ အပါအ၀င္
အေနာက္ႏုိငင
္ ံႀကီးမ်ားက စီးပြားေရးပိတဆ
္ ုိ႔ ဒဏ္ခတ္ခဲ့သည္။
အလြဲမ်ားနဲ႔ မ်ဥ္းၿပိဳင္ (အပိုင္း ၂)
By featured, မုင
ိ ္အဲမလီ on November 3, 2011 6:36 pm in ေဆာင္းပါး / 2 comments, Hits: 225

သတင္းေထာက္ ျဖစ္ေတာ့မယ္ဆုိေတာ့ နာမည္ေတြ ေရြးေပးၾက၊ ရွာေပးၾကနဲ႔။ ဟိုကတမ်ိဳး၊ ဒီကတမ်ိဳး၊ အႏုအရင့္ အစံုစံု။ ဘ၀မွာ နာမည္ေျပာင္းရတာ၃ ႀကိမ္
တိတိ။ ကေလးဘ၀မွာ ေပးထားတဲ့နာမည္က တမ်ိဳး၊ ေက်ာင္းတက္ေတာ့ ဆရာမေတြက ျပန္ေျပာင္းခိုငး္ ျပန္တယ္။ ကေလးဘ၀တည္းက လူခ
႔ ြစာေလးပါ။
ငယ္ငယ္တန
ု ္းက ၀လံးု တန္းမွာ မေနခ်င္ဘးူ ။ ၀လံးု တန္းမွာ သြားထားရင္ ငိုတယ္။ သူငယ္တန္းႀကီးကိုပဲ ခုနတ
္ က္ခ်င္တာ။ အေမက ေမးတယ္ နင္အခု ကႀကီး၊
ခေခြး ဆိုတတ္ၿပီလား၊ ေရးတတ္ၿပီလား၊ ၀လံုးကို အလံုပိတ္ ေရးတတ္ၿပီလား။ သူငယ္တန္းႀကီးကို ေျပာင္းခ်င္တယ္ ဆိုရင္ ကႀကီး၊ ခေခြး ေရးတတ္ေအာင္ လုပ္၊
ေရးတတ္ၿပီ ဆိုရင္ ေမေမကိုယတ
္ ိုင္ လူႀကီးေခၚၿပီး အတန္းတင္ေပးလိက
ု ္မယ္ တဲ။့
မုိင္အဲမလီ
မုိင္အဲမလီ
ကဲပါ … ငယ္ဘ၀ ပံုရပ
ိ ္ကို အယ္လဘ
္ မ္ထဲ ျပန္ထည့္ထားတာပဲ ေကာင္းပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ သတင္းေထာက္နာမည္ေရြးတာ မၿပီးေသးဘူး။ က်မကေတာ့
အဲမလီလို႔ပဲ သံးု ေစ ခ်င္တယ္။ ဒါက ကိယ
ု ့္နာမည္ပဲေလ။ ဒါေပမယ့္ အစ္မက ဒီနာမည္ကို သိပဘ
္ ၀င္မက်ေသးဘူး။ သူဘာေျပာတယ္ ထင္လဲ၊ နင့္ အဲမလီ
တလံုးတည္းနဲ႔ေတာ့ မလံေ
ု လာက္ဘူး၊ ေရွ႕မွာ မိင
ု ္ တလံးု ထည့္လက
ုိ ္၊ ဒါမွ နင္က
့ ို ခ်င္းတုိင္းရင္းသူဆတ
ို ာ သိသြားမယ္။ ငါတို႔ ခ်င္းေတြမွာလည္း
သတင္းေထာက္ေတြ ထြန္းကားပါလား ဆိုၿပီး ဂုဏ္ယူၾကမွာ၊ ဒီေန႔က စၿပီး နင္န
့ ာမည္ မိင
ု ္အဲမလီ ျဖစ္သြားၿပီလို႔သာ မွတလ
္ ိုက္ေတာ့ တဲ့။ ျဖစ္ရေလျခင္းရယ္။
မဇၥ်ိမ သတင္းဌာန ရံးု ထဲကို က်မ ၀င္လာလုိကပ
္ ါၿပီ။ ရင္ေတြခုန္လခ
ို ုန္၊ တုနလ
္ ိုတုန္။ မခုနလ
္ ို႔ မတုနလ
္ ို႔ေရာ ရမလား။ ဒါက သတင္းဌာနရွင့္ ။ ေပါ့ေသးေသး
မဟုတ္ဘးူ ။ ေဟာ.. ရံုးထဲကို ၀င္လုိကတ
္ ယ္ ဆုိရင္ပဲ က်မ မ်က္လးံု ေတြ ကလယ္ကလယ္။ ရုးံ က သတင္းေထာက္ေတြနဲ႔ ၿမိဳင္ၿမိဳင္၊ ဆိုငဆ
္ ိုင္။ က်မေျခေထာက္ေတြ

ယိုငယ
္ ိုင္၊ ယိုငယ
္ ိုင္။ ငါ အရမ္း ေၾကာက္ေနၿပီလား။ က်မကိယ
ု ္က်မ ျပန္ေမးမိတယ္။ မဟုတ္ပါဘူး၊ ရံုးမွာ အၿပံဳးေတြ ရွားေနတာပါ။ အိုေက၊ အိုေက။ ဟန္ခ်က္
မပ်က္ေစနဲ႔၊ ခပ္တည္တည္ေလး ေနလုက
ိ ္၊ လူ႔အေပၚမွာ လူမရွိ၊ လူ႔ေအာက္မွာလည္း လူမရွိဘးူ ။ လူသားတိင
ု ္းက အတူတူေတြခ်ည္းပဲ ဟုတ္ၿပီလား။ ရက္စ္…။
သတင္းဌာနေတြ၊ ရံုးေတြမွာ အလုပ္ခန္ေ
႔ တာ့မယ္ ဆိုရင္ ခ်က္ခ်င္း စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္တာမ်ိဳး မလုပ္ၾကဘူးေလ။ ကိုယ့္ရဲ႕ အရည္အခ်င္း၊ ႀကိဳးစား အားထုတမ
္ ႈ၊
အေျခအေန အရပ္ရပ္ကို ေလ့လာ စမ္းသပ္ၾကတယ္။ အစမ္းခန္႔ကာလရိွတယ္။ က်မကိလ
ု ည္း အစမ္းခန္႔ကာလ အေနနဲ႔ ၂လ ေစာင့္ၾကည့္မယ္လို႔
ေျပာထားပါတယ္။ ဒီ ၂လ အတြင္း ကိုယဘ
့္ က္က အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ျပရမွာေပါ့။ ေကာင္းေကာင္း မလုပႏ
္ ုိင္ခဲ့ရင္၊ မႀကိဳးစားႏိင
ု ္ခဲ့ရင္၊ ဆက္ၿပီး
လက္တြဲေခၚလို႔ မရႏိုင္ေလာက္ဘးူ ဆုရ
ိ င္ လြမး္ ေလာက္စရာ မရွိ၊ ေညာင္းေပါ့။
ေက်ာင္းသူဘ၀ ဆုေပးပြဲေတြ ႏႈတ္ဆက္ပြဲေတြမွာ ကိယ
ု ္တိုင္ ဒါရိုက္တာႀကီးလုပ္ၿပီး ဇာတ္ညႊနး္ ေတြေရး၊ သူငယ္ခ်င္းေတြကို သရုပ္ေဆာင္ ခိုငး္ ခဲ့တာ။ ခုေတာ့
သတင္းေထာက္ တေယာက္ ျဖစ္ေနပါေပါ့လား။ ရင္ေလာက္မွန္းခဲ့တဲ့ ကေလးဘ၀ Director ႀကီးက အပ်ိဳႀကီးဖားဖား ျဖစ္ေတာ့မွ ဒူးေလာက္ လာက်တယ္ …
Reporter တ့ဲ။ ဘာျဖစ္ျဖစ္ ဂုဏ္ယပ
ူ ါတယ္ က်မကိယ
ု ္က်မ။
သတင္းေထာက္ တေယာက္အတြက္ အခက္အခဲနဲ႔ အရင္ဆင
ုိ ္ရဆံးု အခ်ိန္က အဲဒီ အလုပ္သင္ကာလ၊ အစမ္းခန္႔ကာလေတြပါပဲ။ မ်က္စသ
ိ ူငယ္ နားသူငယ္နဲ႔
ေဘဘီသတင္းေထာက္ေလးေပါ့။ ကိုယက
္ အလုပ္သင္ခါစ ဆိေ
ု တာ့ အေတြ႔အႀကံဳရွိထားတဲ့ ၀ါရင့္တခ်ဳိ႕က ကိုယ္ေတြကို လက္တြဲေခၚသြားဖို႔ ေနေနသာသာ
ကိယ
ု ္ေျပာတာကိုေတာင္ လက္မခံတာေတြ ရွိတယ္။ ငါ့သတင္းကမွ တကယ္သ
့ တင္းႀကီး၊ နင္ဘာသိလို႔လဲ ဆိတ
ု ဲ့ စကားလံုးေတြနဲ႔ ပစ္ေပါက္တာနဲ႔လည္း
ႀကဳံရဖူးတယ္။ လူရာသြငး္ မခံရတာ မ်ားတယ္။ ဘယ္ေနရာျဖစ္ျဖစ္ေပါ့။ ကိုယ့္ဘက္က ဘယ္လပ
ုိ ဲ ႀကိဳးစားၿပီး ေရးေရး မႀကိဳက္ရင္ေတာ့ စာရြက္ႀကီးအတိုငး္
လႊငပ
့္ စ္ခံရတာ။ ဒီလိုေရး၊ ဒီလေ
ို တြး ဆိုၿပီး စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ရွင္းျပ ေျပာျပသူေတြက ခပ္ရွားရွားရယ္။
အလုပ္သင္ကာလ ေက်ာ္လြန္ၿပီး သတင္းေထာက္လုပသ
္ က္ ႏွစ္နဲ႔ခ်ီသြားပါဦးေတာ့၊ တျခားသတင္းဌာနကို ေျပာင္းလိုက္ၿပီ ဆိုရင္ပဲ အစမ္းခန္႔ကာလ ၃လက
လြတတ
္ ယ္ မရွိဘူး။ ျပန္စ။ အလုပသ
္ င္ဘ၀ ျပန္ေရာက္တာပဲ။ အေျခအေနေတာ့ ကြာသြားပါတယ္။ ဒါေတာင္ လူေဟာင္းတခ်ဳိ႕က လူသစ္ကို ပညာျပတာ
လက္ကုန္ပဲ။
ေျပာရဦးမယ္၊ အလုပသ
္ င္ ဒုတယ
ိ ေျမာက္ေန႔ေပါ့။ ခုမွ ေတြးၿပီး ရယ္မိတယ္၊ အဲဒီတန
ု ္းက ရင္ထဲမွာ ေသြးျခည္ဥေနတာ။ အဲဒီေန႔က သတင္းေထာက္ေတြ အားလံုး
ကိယ
ု ့္အလုပ္နဲ႔ကယ
ို ္၊ ျပည္တြငး္ ကို လွမ္းၿပီး အင္တာဗ်ဴးတဲ့သက
ူ ဗ်ဴး၊ သတင္းေရးေနတဲ့ သူကေရး၊ သတင္းရွာေနတဲ့ သူက ရွာ။ အားလံးု အလုပ္ေတြ
ရွဳပ္ေနတဲ့အခ်ိန္ ႏိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္ေတြ ၀င္လာပါတယ္။ ျမန္မာ့ႏင
ုိ ္ငံေရးအေၾကာင္း အယ္ဒတ
ီ ာနဲ႔ အင္တာဗ်ဴး လာလုပတ
္ ာပါ။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက
ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးမွာ အစိုးရကလည္း လက္သေ
ံ ျပာင္ေတာ့ ကမၻာက ဖ်ားကုန္တာေပါ့။ ဘယ္သတင္းဌာနလဲ က်မ မမွတမ
္ ိေတာ့ဘူး။
အမ်ိဳးသမီးသတင္းေထာက္ တေယာက္နဲ႔ ကင္မရာသမား အမ်ဳိးသား ႏွစ္ေယာက္။ သူတို႔ကလည္း ေလာဘက ႀကီးလြန္းပါတယ္။ အယ္ဒတ
ီ ာကို ဗ်ဴးလို႔
အားမရႏုိငေ
္ သးဘူး၊ သတင္းေထာက္ရဲ႕ အသံကို ထပ္လိုခ်င္ျပန္တယ္။ အယ္ဒတ
ီ ာကို အကူအညီေတာင္းတယ္၊ တေယာက္ေယာက္မ်ား အင္တာဗ်ဴးေပးလို႔
ရမလား တ့ဲ။ သတင္းေထာက္ တခ်ိဳ႕ကလည္း ျပည္တြငး္ ကို ျပန္ရဦးမွာမို႔ ရုပ္ျပလိမ
ု႔ ရပါဘူးေပါ့၊ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း သတင္းပဲ ေထာက္တတ္တာ၊
သူ႕ျပန္ေမးရင္ေတာ့ မေျဖတတ္ဘူးေပါ့၊ I’m sorry, really sorry, so sorry ဆုိျပီး အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေပးလုက
ိ ္ၾကတယ္။
အဲဒီအဂၤလိပ္အဖြဲ႕ကလည္း ဇြဲမေလ်ွာ့ပါဘူး။ ေပကပ္ကပ္နဲ႔။ ရလိုရျငား ေစာင့္ေနတယ္။ သတင္းေထာက္ဆိုတာ သူတို႔သတင္းရဖို႔ပဲ အဓိက။
အလုပ္သင္သတင္းေထာက္ က်မလည္း ဘယ္သူ ၀င္ေျဖမလဲဆိုတာ အသာေလး ေစာင့္ၾကည့္ေနမိတယ္။ ဘယ္လိုမ်ားေျဖၾကမလဲေပါ့။ ကိုယ္ေတြက ဒီေရာက္မွ
အဂၤလိပ္ေတြနဲ႔ ေျပာတာဆိုတာကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာရတာေလ။ ျမန္မာျပည္မွာတုန္းက ကိယ
ု ္ေတြပဲ အျပင္မထြက္လုိ႔ မျမင္မိတာလား၊ အဂၤလိပဆ
္ ုိတာကုိ
သိပမ
္ ွ မေတြ႔ရတာ။ ကိယ
ု ့္ရပ္ကြက္ထဲ လမ္းမွားၿပီး ၀င္လာတဲ့ တိုးရစ္ ဆိတ
ု ာ ခပ္ရွားရွားရယ္။
အဲဒီလို ဟိုလေ
ူ ျဖမလား၊ ဒီလူေျဖမလား၊ လုိက္ၾကည့္ေနတုနး္ အဲမလီ … သမီး အင္တာဗ်ဴး ေျဖလုက
ိ ္ပါ တဲ့၊ အယ္ဒီတာရဲ႕ တခြနး္ တည္းေသာ စကား က်မ
ေနာက္ေက်ာကို ေကာ့သြားတဲ့အထိ တြနသ
္႔ ြားေစတယ္။ ဟိက
ု ္.. ဘုရားကယ္ပါ၊ သိၾကားကယ္ပါ၊ ဦးရုကစ
ၡ ိုးႀကီး ကယ္ပါဟ။ ေအ၊ ဘီ၊ စီ၊ ဒီ သာသာပဲ တတ္တာ
က်န္တာ မသိဘးူ ရယ္။ ဘယ္လိုျဖစ္တာတုန္း။ က်မက အလုပ္သင္ေလးပဲ ရွိေသးတာ၊ မေျဖတတ္ဘးူ ။ ဆရာႀကီး အာေဘာ္ေတြလည္း မရေသးဘူး၊
ခက္ကုန္ေတာ့မယ္ ၾကည့္လပ
ု ္ၾကဦး။
ေျဖတတ္သလိုသာ ေျဖလိက
ု ္ သိလား၊ ဘာမွ မေၾကာက္နဲ႔ အဆင္ေျပသြားမယ္ တဲ့၊ ခုနက ရုပ္ မျပခ်င္တဲ့ မမက လာအားေပးရွာတယ္။ တကယ္ေတာ့ ကိုယလ
္ ည္း
ရုပ္မျပရဲပါဘူး။ အဖမ္းခံရမွာ ေၾကာက္တယ္ ဆိတ
ု ာထက္ ျပန္လို႔မရေတာ့ဘးူ ဆိုတဲ့ အသိက ေတာ္ေတာ္ ေခ်ာက္ခ်ားေစတယ္။ သတင္းေထာက္ အေယာက္ ၃၀
နီးပါးမွာ ရုပ္ျပရဲတဲ့ သတင္းေထာက္ဆလ
ို ို႔ ေလးငါးေယာက္သာ ရွိေသးတဲ့ အဲဒီအခ်ိန္က ရုပ္ျပၿပီး သတင္း တင္ဆက္ႏုိင္ပါမွ အလုပခ
္ န္႔မယ္ ေျပာလာတုနး္ က
က်မမွာ ေတြေ၀ခဲ့ရပါတယ္။ က်မလည္း ျမန္မာျပည္ ျပန္ခ်င္ေသးတာပဲကးို ။ အစ္မကေတာ့ အားေပးစကား ေျပာရွာပါတယ္ … ငါ့ညီမရယ္ နင္တလ
ို႔ ို စာရင္းမရွိ
အင္းမရွတ
ိ ဲ့ သတင္းေထာက္ေတြကို အစိုးရက ေခါင္းကိုကခ
္ ံၿပီး စဥ္းစားမယ္ထင္လား။ စာရင္းထဲေတာင္ မထည့္ဘူး။ ေတြးပူမေနနဲ႔။ ရဲရသ
ဲ ာ ရုပ္ျပလိက
ု ္စမ္းပါ တဲ့။
ဆက္ေျပာပါေသးတယ္။ ငါ့ညီမ အလုပ္ လုပတ
္ ယ္ ဆိုတာ ျပတ္သားရတယ္၊ သတၱိ ရွိရတယ္။ စြန္႔စားရဲရတယ္။ ေတြေ၀လို႔ မရဘူး၊ ရုပ္မျပႏုိငတ
္ ဲ့
၀ါရင္သ
့ တင္းေထာက္ေတြၾကားမွာ ရုပ္ျပႏိုငသ
္ ူအျဖစ္ လက္မ ေထာင္ျပလိုက္စမ္းပါ ငါ့ညီမရာ။ အဲဒီလို ရုပ္ျပလိုကလ
္ ို႔ နင္ျပန္ေပးဆပ္ရလိုကတ
္ ဲ့ အရာက
ျပန္လမ
ို႔ ရေတာ့ဘူး၊ ႏုိငင
္ ံမဲ့ ျဖစ္သြားၿပီ ဆိုရင္ေတာင္ ဘာမွ စိတ္မပူနဲ႔၊ နင့္ကို ငါကိုယ္တင
ို ္ UN ဒုကသ
ၡ ည္စခန္းထဲ သြားၿပီး ထားလုက
ိ ္မယ္။
Are you okay? တ့ဲ၊ အဂၤလိပ္သတင္းေထာက္က ေမးေနၿပီ။ မေျပာတတ္ဘူးလုိ႔ ေျပာေနတာကို လက္မခံၾကပါလား။ စုစည္းထားတဲ့ ေမးခြနး္ ေတြရယ္၊ တခုခ်င္း

ဆြဲထုတ္ၿပီး လိခ
ု ်င္တဲ့အေျဖ မရမခ်င္း ပတ္လည္ရိုက္ ေမးေတာ့မယ္ဟန္နဲ႔ ကင္မရာႀကီးက ၂လံုးေတာင္။ ညီမေလး အဆင္သင့္ျဖစ္ရင္္ ေျပာလိုက္ေတာ့ေနာ္ တဲ့၊
ရုပ္မျပရဲတဲ့ မမတေယာက္ ကင္မရာေဘးကေန လာလာသတိေပးတယ္။
ကဲ … ကဲ … ပ်ံ႕လြငေ
့္ နတဲ့ အာရံုေတြ ခပ္သြကသ
္ ြက္ေလး ျပန္ေခၚလုိကတ
္ ယ္။ ဒုကၡသည္ မဟာမင္းႀကီးရံုးကို ေမွ်ာ္လင္မ
့ ိျပန္ရင္လည္း ဒီတသက္
ထာ၀ရဒုကၡသည္ဘ၀နဲ႔ ေက်နပ္ရမယ့္ကိနး္ ။ အယ္ဒီတာရဲ႕ စကားတခြနး္ က ဒီေလာက္ထေ
ိ တာင္ စြမး္ သလား။ ခုနက အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပ ျငင္းခဲ့တဲ့
သတင္းေထာက္ေတြ ခုေတာ့ က်မကို အားလံးု ၾကည့္ေနၾကရဲ႕။ Ok, let’s go!
ေခြးအႀကီး လွည္းနင္း ဆိတ
ု ဲ့စကား အဲဒီကတည္းက ယံသ
ု ြားတာ။ ၀ါရင့္ သဘာရင့္ေတြၾကား အလုပသ
္ င္သတင္းေထာက္က်မ ႀကိတ္ၿပီး ငိုပစ္လက
ုိ ္တယ္။ တခါမွ
ကင္မရာေရွ႕ မရပ္ဘူးခဲ့တဲ့ က်မ။ ႏိင
ု ္ငံျခားသားေတြနဲ႔ အခုလို မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ေျပာဖိဆ
ု႔ ိုတာ ေ၀လာေ၀း၊ အနားေတာင္ မကပ္ခ်င္၊ ကိယ
ု ္မွ စကားမတတ္တာ။
အဲဒီတုန္းက အင္တာဗ်ဴးခဲ့တာကို ခုခ်ိန္ထိ ျပန္မၾကည့္ရဲဘူး။ ဘယ္၀က္ဆက
ုိ ္ထဲ ျပန္ရွာရမယ္ ဆိုတာလဲ မသိေတာ့ဘးူ ။ ႀကံဳရင္ေတာ့ အယ္ဒီတာကို
ျပန္ေမးရဦးမယ္။ ဘာျဖစ္ျဖစ္ အဲဒီတုနး္ က ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ မရွတ
ိ ဲ့ အၾကမ္းသက္သက္ စကားလံုးေတြ၊ စိုးတထိတထ
္ ိတ္ ေၾကာက္စိတေ
္ တြ၊ ကင္မရာရဲ႕
လႊမး္ မိုးမႈေတြ၊ အဲဒီအခက္ခဲေတြကို နာရီ၀က္ေက်ာ္ ၾကာၾကာ ထိပ္တက
ို ္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရေပမယ့္ အာရံုစိုက္ခံရတဲ့ ကိုကို မမေတြ ၾကားမွာေတာ့ ရႊင္ျမေစတဲ့ ဟာသ
တပုဒ္ပါ။ မလုပ္ခ်င္ဘးူ ၊ မလုပရ
္ ဲဘူး လို႔ ဘူးတလံးု ၾကာၾကာ မေဆာင္ထားရဲခဲ့ပါဘူး။ ၿငိဳျငင္လို႔ အလုပ္သင္ဘ၀ ပ်က္ျပယ္မွာလည္း စိုးရေသးတယ္။
အင္တာဗ်ဴး ၿပီးသြားေပမယ့္ စိတထ
္ ဲမွာ မေက်နပ္ဘးူ ။ အသံထြက္ေတြ မွားသြားလား၊ အသုံးအႏႈန္း မွန္ရဲ႕လား၊ ထားေတာ့ … ထားေတာ့ … မတတ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။
ရင္ဘတ္ထဲမွာ ေအာင္းေနတဲ့ မေက်နပ္ခ်က္ေတြ လည္ျမိဳထဲမွာ တစ္လာတယ္။ အန္ထတ
ု ္ပစ္ဖို႔ မရတဲ့အဆံုး အႏုနည္းနဲ႔ ဆန္႔က်င္တယ္၊ Gtalk မွာ အယ္ဒီတာကို
block ပစ္တယ္။ ဒီနည္းကိေ
ု တာ့ မၾကာမၾကာ ထုတ္သးံု ပါတယ္။ မေက်နပ္ေတာ့ဘူးဆိုရင္ block ပစ္တာ။ စိတ္ၾကည္လာရင္ေတာ့ unblock ေပါ့။
အစ္မေျပာသလို က်မတိလ
ု႔ ို စာရင္းမရွိ၊ အင္းမရွိ သတင္းေထာက္ေတြကို အစိုးရက ေဘးမဲ့ေပးထားတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ေတာ္ေသးတာေပါ့။ ဒါေပမယ့္
မီဒယ
ီ ာေလာကႀကီး အရွိန္အဟုန္ ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ စီးဆင္းႏိုငဖ
္ ို႔ အဲဒီ စာရင္းမရွိ၊ အင္းမရွိတဲ့ သတင္းေထာက္ေတြ ဘယ္ေလာက္ထိ အေမာင္းခံေနရဦးမလဲ
ဆိတ
ု ာ စဥ္းစားၾကည့္ေပါ့ အစ္မေရ႕၊ စဥ္းစားၾကည့္ဦးဟ။

တိုငး္ ရင္းသားအေရး မေမ့သင့္ၿပီ
By featured, ေအာင္လင္းထြဋ္ on November 1, 2011 3:28 pm in သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္ / 39 comments, Hits: 2169

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငသ
ံ ည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး အင္အားႀကီးငယ္ လူမ်ိဳးစုေပါင္း ရာေက်ာ္ႏွင့္ စုေပါင္းဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ထား ေသာ ႏိုငင
္ ံတႏိင
ု ္ငံ ဆိသ
ု ည္ကို
အထူးေျပာစရာ လိုမည္မထင္ပါ။
လိုငဇ
္ ာဌာနခ်ဳပ္မွ ေရွ႕တန္း စစ္ေျမျပင္သို႔ ထြကခ
္ ြာသြားေနေသာ KIA တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား(ဓာတ္ပုံ - Jinghpaw Kasa Blog)
၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ ေန႔တြင္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး ေနာက္မွ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုငင
္ ံ ျဖစ္လာသည္ကို အားလုးံ သတိရေနၾကပါလိမမ
့္ ည္။
ယေန႔အခ်ိန္တြင္ တိင
ု ္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္“ဗမာေတြအခ်င္းခ်င္း ဗမာ့ႏိုငင
္ ံေရးကိုပဲ လုပ္ေနၾကသည္ တိုင္းရင္းသားအေရးကို ေမ့ ေနၿပီ”ဟု အသံမ်ား
ထြကလ
္ ာေနပါသည္။ မၾကာေသာကာလက ဒုတယ
ိ ပင္လုံညီလာခံဟု ေၾကြးေၾကာ္ခ့ဲေသာ္လည္း ယေန႔ေမွးမိွန္ စျပဳေနသည္ကို အားမလိုအားမရျဖစ္၍
ေနၾကသည္ဟုလည္း သိရပါသည္။
တိုငး္ ရင္းသားနယ္ေျမအသီးသီးတြင္ အထူးသျဖင့္ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ရွမး္ ျပည္နယ္မ်ား၌ တပ္မေတာ္၏ ထိုးစစ္ေၾကာင့္၊ တပ္မေတာ္ သား အခ်ိဳ႕ေၾကာင့္
အျပစ္မ့ဲအရပ္သူအရပ္သားမ်ား အသတ္ခရ
ံ ျခင္း၊ မုဒန
ိ ္းအက်င့္ခရ
ံ ျခင္း၊ အရိုက္အႏွကခ
္ ံရျခင္း၊ အစား အေသာက္ ပစၥည္းမ်ား လုယက္ခံရျခင္း၊
ေပၚတာအဆြဲခံရျခင္းတို႔ ႀကံဳေတြ႔ေနၾကရ ပါသည္။
အလားတူ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္ တခ်ိဳ႕ကလည္း စစ္တပ္ႏွငမ
့္ သက္ဆိုင္ေသာ အရပ္သူအရပ္သားမ်ား စစ္မႈထမ္း ေဟာင္းမ်ားကို
ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္မႈမ်ား ရွေ
ိ နသည္ဟု သိရသည္။
ယခုအတိင
ု ္းဆက္၍ အစိုးရႏွင့္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္မ်ား လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားမည္ ဆိပ
ု ါက ေနာင္တခ်ိနတ
္ ြင္ လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမႈမွ သည္ နာက်ည္းမႈသက
ို႔ ူးေျပာင္းၿပီး
သမိင
ု ္းအဆက္ဆက္ ဗမာသည္ တိုငး္ ရင္းသားမ်ား၏ ထာဝရရန္သမ
ူ ်ား ျဖစ္လာႏိင
ု ္ဖြယ္ရွိပါသည္။
ဗမာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ပ်ိဳတိုငး္ ႀကိဳက္သည့္ ႏွငး္ ဆီခိုင္ တပ္မေတာ္ဘဝမွ စုေတၿပီးေနာက္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွသည္ ယေန႔အထိ အာ ဏာရွင္ အဆက္ဆက္၏

လက္ေအာက္တြင္ လိုအပ္သလို စစ္ကြ်န္အျဖစ္ အသံးု ခ်ခံခ့ဲရပါသည္။ အာဏာရွင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ တပ္မေတာ္အေပၚ ျပည္သလ
ူ ူထု၏ ေလးစားမႈ
ၾကည္ညိဳမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းခ့ဲၿပီး အဆိးု ဆုံးမွာ အာဏာရွင္ ဗိလ
ု ္ခ်ဳပ္မးႉ ႀကီး သန္းေရႊ လက္ထက္တြင္ တပ္မေတာ္ကို အလံုးစုံပ်က္စီးေစရန္ ေဆာင္ရြကသ
္ ြားခ့ဲပါသည္။
အဆိုးဆံးု မွာ စာရိတၱပိုင္းဆိုင္ရာကို တပ္မေတာ္ အရာရွိ အရာခံ အၾကပ္တပ္သား အားလုံး အဖ်က္ဆးီ ခံလိုက္ရျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။
တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလခ
္ ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ မွသည္ အဆင့္ အနိမ့္ဆးုံ တပ္သားအဆင့္အထိ အာဏာကိုအသုံးျပဳၿပီး ကိယ
ု ္က်ိဳးစီးပြားရွာမႈကို အေရးမယူဘဲ
မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ခ့ဲျခင္းေၾကာင့္ စာေရးသူတို႔ တပ္မေတာ္အတြငး္ ရွိစဥ္မွာပင္ တပ္မေတာ္တြင္ အားလုံး “သူခိုးႀကီးႏွင့္ သူခိုးေလး”ေတြပဲဟု ဟာသ
ေဆာင္ပုဒ္တခုထြက္ခ့ဲသည္မွာ ယေန႔တင
ို ္ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။
ထိုစဥ္ကတည္းက စာေရးသူတို႔ အသိုင္းအဝန္းအတြင္း ဗိလ
ု ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ရင္ေတာ့ တပ္မေတာ္လည္းပ်က္ၿပီ တိုငး္ ျပည္လဲပ်က္ၿပီ
ဟုမတ
ွ ္ခ်က္စကား ေျပာခ့ဲၾကပါသည္။
နဝတ ၊ နအဖ လက္ထက္ ဗိလ
ု ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၊ ဝန္ႀကီးမ်ား အပါအဝင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အရပ္ဘက္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိ ႀကီးမ်ား၏ လာဘ္စားမႈမ်ား၊ မယားအငယ္မ်ား
ထားေနမႈမ်ား၊ သမီးအရြယ္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္ပါးေနမႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးလုပင
္ န္း မ်ားတြင္ ဗိလ
ု ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၊ ဝန္ႀကီးမ်ား၏ မိသားစုဝင္မ်ားက
ဝင္ေရာက္စြကဖ
္ က္ေနမႈမ်ား အစရွိသည့္ မသမာမႈ ေပါင္းစုက
ံ ို တာဝန္ အရွိဆးုံ အထိ တင္ျပခ့ဲေသာ္လည္း တင္ျပေသာဌာနအား ႏႈတ္မိနေ
္႔ ပးခ့ဲသည္မွာ
အဆိုပါကိစမ
ၥ ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ ကာ ကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း)ရုးံ ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မရဘဲ စုံးစမ္းျခင္း၊ ေမးျမန္းျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း မျပဳလုပ္ရဟု
အမိန္႔ေပးခ့ဲပါသည္။
ထို႔ေနာက္ပိုငး္ တြင္ မသမာမႈမ်ားကို ကာကြယ္ တားဆီးရမည့္သမ
ူ ်ားႏွင့္ မသမာမႈ ျပဳလုပ္ၾကသည့္ ရာထူးႀကီးငယ္မ်ား ေပါင္းသင္း သြားၾကၿပီး မတရားမႈေပါင္းစုံကို
စစ္တပ္ႏွင့္ အရပ္ဘက္အတြငး္ လြတလ
္ ပ္သေလာက္ နီးပါးလုပ္ၾကပါေတာ့သည္။
ပို၍ဆိုးဝါးသည္မွာ လက္နက္ကင
ို ္ေဆာင္ထားေသာ ေရွ႕တန္းနယ္ေျမမ်ားရွိ အရာရွိအရာခံ အၾကပ္တပ္သားမ်ားကို လြဲမွားသည့္ အမိန္႔ မ်ားေပးျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။
အရပ္သူ အရပ္သားကို “ေရလို လလို”ဆက္ဆံရမည့္အစား ရန္သူႏွငတ
့္ သေဘာတည္း “မီးလိုေနလို” ဆက္ဆံခင
ို ္းေစခ့ဲပါသည္။ ကိယ
ု ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္
မေမြးဖြားရ ေသးေသာကေလးပါ မက်န္ေအာင္ အျပစ္မ့ဲ အရပ္သူအရပ္သားမ်ားအား ရွင္းပစ္ သတ္ ပစ္ရန္ ေရွ႕တန္းနယ္ေျမမ်ားတြင္ ကကၾကည္း ဟုေခၚေသာ
ဗိုလခ
္ ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ၏ စစ္ဆင္ေရးဌာနမွ လက္ေအာက္ခံ တပ္မးႉ ႀကီး မ်ားအား အမိနေ
္႔ ပးခ့သ
ဲ ည္။
တပ္မေတာ္၏ အေရအတြက္မွ အရည္ခ်င္းသို႔ ေဆာင္ပုဒက
္ ိုေျပာင္းျပန္လွန္ၿပီး အရည္အခ်င္းမလို အေရအတြကက
္ ိုသာ ဦးစားေပး ၍ အရာရွိစစ္သည္
စုေဆာင္းခ့ဲမေ
ႈ ၾကာင့္ စစ္တပ္သည္ ျပည္သူ႔တပ္မဟုတ္ဘဲ ေၾကးစားတပ္ဟု ေခၚဆိုရမည့္ အေျခအေနမ်ိဳး ေရာက္ရွိခ့ဲရသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မးႉ ႀကီးသန္းေရႊ ၏ ႏႈတ္မန
ိ ္႔ျဖင့္
ကေလးပါမက်န္ စစ္သားစုေဆာင္းခိုင္းခ့ဲသည့္အတြက္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ အဆိုပါကိစၥကို တပ္မေတာ္အတြင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ တိတိပပ
အေရးယူေဆာင္ရက
ြ ္မႈ မျပဳလုပ္ရဲၾကပါ။
အစဥ္အလာ တပ္မေတာ္နည္းဥပေဒမ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး တပ္မေတာ္အတြင္းသို႔ အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ ကေလးငယ္မ်ား၊ ရာဇဝတ္မက
ႈ ်ၿပီး
လြတေ
္ ျမာက္လာေသာ ေထာင္ထက
ြ ္မ်ား၊ တပ္ေျပးမ်ား၊ အက်င့္စာရိတၱ မေကာင္းသူမ်ားကိုပါ စစ္သားအျဖစ္ လူ သစ္ စုေဆာင္းခ့ဲျခင္းေၾကာင့္ ယေန႔ တပ္မေတာ္၏
အေျခအေနသည္ မည္သည့္အေျခအေန ေရာက္ေနၿပီ ဆိုသည္ကို ခန္႔မွန္း၍ ရႏိုငပ
္ ါသည္။
တပ္မေတာ္ အတြင္း စိတ္ဓာတ္ေကာင္းမြန္ေသာ အရာရွိအရာခံ အၾကပ္တပ္သား အမ်ားစု ရွိေနပါေသာ္လည္း အထက္လူႀကီးမ်ား၏ ေပၚလစီေၾကာင့္
ေခါင္းငုံ႔၍ခံေနၾကရပါသည္။
ယေန႔ တပ္မေတာ္သည္ စစ္စရိတမ
္ ်ားမ်ားသုးံ ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ စစ္သည္ အင္အားေပါမ်ားလာေသာ္လည္း စစ္သည္ စြမ္းရည္၊ စည္း႐ုးံ ေရး စြမ္းရည္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
စြမ္းရည္မ်ား လံုးဝက်ဆင္းေနၿပီဆိုသည္ကို မည္သမ
ို႔ ွ် ျငင္း၍မရႏိုငပ
္ ါ။
လက္ရွိ ကခ်င္ လြတလ
္ ပ္ေရး တပ္မေတာ္(KIA)ႏွင့္ ျဖစ္ပြားေနေသာ တိက
ု ္ပြဲမ်ားက စစ္တပ္၏ စြမး္ ရည္ (၃)ရပ္ က်ဆင္းေနျခင္းကို ေဖာ္ျပေနပါသည္။
တပ္မေတာ္ ဘက္မွ ေျခလ်င္ တပ္ရင္း(ခလရ) (၄၇) တပ္ရင္းမႉး အဖမ္းခံရျခင္း၊ အရာရွိစစ္သည္ ရာႏွင့္ခ်ီၿပီး က်ဆုံးဒဏ္ရာ ရျခင္း ခလရ(၂၁)၊ (၃၇)၊ (၂၆၀)
တပ္ရင္းမႉးမ်ား အထုတ္ခံရျခင္း၊ ခလရ (၅၈)၊ (၄၃၇)တပ္ရင္းမႉးမ်ား ျပင္းထန္စြာ သတိေပးခံရျခင္း အပါအ၀င္ ခလရ (၃၈၁)တပ္ရင္း လြယဂ
္ ်ယ္တြင္ KIA
တပ္မ်ားက ဝိင
ု ္းထားျခင္းခံသည္ဟု အတည္ျပဳဆဲ သတင္းမ်ားအရ သိရပါသည္။
စစ္တပ္အေနျဖင့္ ၾကြကမ
္ ႏိုင္ က်ီမီးႏွင့္႐ႈိ႕ဆိုသည့္ စကားပုံအတိုငး္ အျပစ္မ့ဲအရပ္သူအရပ္သားမ်ားကို ရက္ရက္စက္စက္ ႏွိပစ
္ က္ သတ္ျဖတ္ေနသည့္
သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနပါသည္။ KIA ဘက္မလ
ွ ည္း လက္တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြကမ
္ ႈမ်ားျပဳလုပလ
္ ်က္ရွိေနၾကသျဖင့္ လက္ရွိအတိုင္း လႊတ္ထားမည္ဆိုပါက ကခ်င္ -ဗမာ
မုနး္ တီးနာက်ည္းမႈ အေရးခင္းသေဘာမ်ိဳး ျဖစ္လာႏိုငဖ
္ ြယ္ရွိပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး ၊ တိင
ု ္းရင္းသား စည္းလုးံ ညီညြတ္ေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တ့ံခိုင္ျမဲေရး ဆိုသည့္ ဒို႔တာဝန္အေရး (၃)ပါးကို တစာစာေအာ္ေနသည့္
နဝတ၊ နအဖ၊ ဦးသိနး္ စိန္အစိးု ရ သည္ လက္ရွိျဖစ္ပ်က္ ေနေသာ တိုငး္ ရင္းသားျပႆနာမ်ားကို လ်စ္လ်ဴမရွဳထားသင္ဟ
့ ု ျမင္ပါသည္။
အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ဆိုရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တဦးတည္းကိသ
ု ာ မက တိင
ု ္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား အေရးကိပ
ု ါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါမွ
ပီျပင္ေသာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ ပါသည္။
အစိုးရအေနျဖင့္ “ဝ” ၊ မိင
ု ္းလားအဖြဲ႔ကို ေပးသည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အခြင့္အေရးမ်ိဳး ကရင္၊ ကခ်င္၊ ရွမ္း လက္နက္ကိုငမ
္ ်ားကို ေပးသင့္ပါသည္။ တိုငး္ ရင္းသားမ်ားသည္
ဗိုလခ
္ ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကို အားကိုးယုံၾကည္ခ့ဲေသာေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းေရးကို သေဘာတူ ခ့ဲၿပီး ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကို လက္မတ
ွ ္ေရးထိးု ခ့ဲၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ဗမာ၊ ရခိုင္၊ ရွမး္ ဆိုသည္ မူလလက္ရင္း ညီအစ္ကိုရင္းမ်ားျဖစ္ခ့ဲသည္ ဆိုျခင္းကို အစိုးရ အေနျဖင့္ မေမ့ရန္ သတိေပးလိသ
ု ည္။
တိုငး္ ရင္းသားမ်ား၏ ႐ိးု သားမႈကို အစိုးရ အဆက္ဆက္မွႏိုငင
္ ံေရးအျမတ္ ထုတ္ခ့ဲၾကပါသည္။ ထိုသမ
ို႔ ျဖစ္ရန္ အစိးု ရဘက္မွ ရိးု သားမႈကိုျပသသည့္အေနျဖင့္
ထိးု စစ္မ်ားရပ္ဆိုငး္ ၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား ကမ္းလွမး္ သင့္ပါသည္။
လႊတ္ေတာ္အတြင္း၊ အျပင္ ႏိုငင
္ ံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင္လ
့ ည္း ျမစ္ဆံုဆည္ ရပ္တေ
့ံ ရးကိစၥတြင္ ျပည္သလ
ူ ူထက
ု ို စည္း႐ုးံ စြမ္းေဆာင္ႏိုငသ
္ က့ဲသို႔
ယေန႔တိုငး္ ရင္းသားမ်ားအေရးကိစၥ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အစိုးရအားနည္းလမ္း ေပါင္းစံုႏွင့္ တိုက္တြနး္ ျခင္း ဖိအားေပး
ျခင္း မ်ားျပဳလုပသ
္ င့္ပါသည္။
KIA သည္ ျမစ္ဆဆ
ံု ည္ရပ္တေ
ံ ရး ကိစၥကို စတင္ၿပီးေဆာင္ရြက္ခ့ဲသျဖင့္ တ႐ုတ္အစိးု ရ ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔၏ ၿငိဳျငင္မက
ႈ ိုခံရၿပီး ျပင္း ထန္ေသာ ထိုးစစ္ကို
ကခ်င္တိုငး္ ရင္းသားမ်ား ခံေနရပါသည္။ သို႔ပါ၍ က်န္တိုငး္ ရင္းသား ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားအေနျဖင့္ ကခ်င္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေရး ဝိုင္းဝန္းေျဖရွငး္
ေပးသင္ပ
့ ါသည္။
ကခ်င္-ဗမာ လူမ်ိဳးေရး နာက်ည္းစိတ္မ်ား သမိုငး္ တြင္မက်န္ေစေရး ျမစ္ဆုံရပ္တံ့ေရး ေဆာင္ရြက္သက့ဲသို႔ ျမန္မာႏိင
ု ္ငံသား အားလုးံ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြကေ
္ ပးၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံ အပ္ပါသည္။
(စာေရးသူ ေအာင္လင္းထြဋ္သည္ ဗိလ
ု ္မႉးေဟာင္း တဦးျဖစ္သည္။ တန္ျပန္ေထာက္လွမး္ ေရး အရာရွိ၊ အေမရိကန္ႏင
ို ္ငံ ၀ါရွငတ
္ န္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာသံ႐ံုး၌ သံမးႉ ႀကီး
စသည့္ တာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္၌ ႏိုင္ငံေရးခိလ
ု ႈံခြင့္ ေတာင္းခံခဲ့သည္ )
http://burma.irrawaddy.org

ရန္ကုန္ ဘဂၤါလီစုတြင္ တိုက္ၿပိဳက်စဥ္ အိမ္သာတက္ေနသူ အမ်ိဳးသားေသဆုံး
Wednesday, 02 November 2011
Written by Moe Kyaw Lwin, Associated News
IMG_9296ရန္ကုန္ ေအာက္တိုဘာ ၂၉
ရန္ကုန္တင
ို ္း ေဒသႀကီး မဂၤလာေတာင္ညြန႔္ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အရပ္အေခၚ ဘဂၤါလီစဟ
ု ု လူသိမ်ားသည့္ ၉၆ လမ္းတြင္ ေအာက္တဘ
ို ာလ ၂၉ ရက္ေန႔ ည ၉ နာရီခြဲခန႔္က
အိမ္အမွတ္၂၆ ႏွစ္ထပ္တိုက္၏ ဘယ္ဘက္ ေနာက္ေဖး မီးဖိုျခမ္း ၿပိဳက်ခဲ့ရာ အိမ္သာတက္ေနသူ အသက္ ၄၉ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး ေသဆုးံ သြားေၾကာင္း
အဆိုပါ ေနရာအနီး ေနထိင
ု ္သူတစ္ဦးက The Voice Weekly သို႔ ေျပာၾကားသည္။
နယ္ေျမခံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ သတင္းရယူခ်က္ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ၿပိဳက်သည့္ အေဆာက္အအုံမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက အႏၲရာယ္ရွိ
အေဆာတ္အအုံအျဖစ္ သတ္မွတထ
္ ားျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရွိရသည္။
လူ ၂ဝ ခန႔္ ေနထိုင္ၾကသည့္ အဆိပ
ု ါ အေဆာက္အအုံ ၿပိဳက်မွုေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ ဦးတင္ေသာင္း ေခၚ ဦးဟူစိန္၏ အေလာင္းကို ည ၁၂ နာရီ ၁၅ မိနစ္ခန႔တ
္ ြင္
မီးသတ္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ထုတယ
္ ူနိုငခ
္ ဲ့ၿပီး အသက္ ၃ဝ ႏွစ္အရြယ္ မႏူဂ်န္မွာ ဦးေခါင္းတြင္ ဒဏ္ရာ ရရွိသြားေသာေၾကာင့္ ရန္ကုန္ေဆး႐ုံႀကီးသို႔ ပို႔ေဆာင္
ေပးခဲ့ေၾကာင္းလည္း အဆိုပါ တိက
ု ္ခန္းအနီး ေနထိုင္သက
ူ ေျပာၾကားသည္။
အေလာင္းႏွင့္ အပ်က္အစီးမ်ား ကိုယ္တင
ို ္ ရွငး္ လင္းခဲ့သူ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးက အေဆာက္အအုံသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတိုင္မီ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ
အေဆာက္အအုံဟု ယူဆရၿပီး သက္တမ္း အနည္းဆုံး ႏွစ္ ၅ဝ ေက်ာ္ခန႔္ ရွန
ိ ိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ အေဆာက္အအုံ၏ အပ်က္အစီး အဂၤေတ အပိုငး္ အစမ်ားသည္
လႊစာကဲ့သို႔ မြေနေၾကာင္း The Voice Weekly သို႔သုံးသပ္ ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ၆ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ အေဆာက္အအုံမ်ား ၿပိဳက်ေလ့ရွိၿပီး ယမန္ႏွစ္ အတြင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လမ္း ၃ဝ တြင္ အႏၲရာယ္ရွိသည္ဟု
သတ္မွတထ
္ ားသည့္ အေဆာက္အအုံ တစ္ခုၿပိဳက်ခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသမီးငယ္ တစ္ဦး ေသဆုံးခဲ့သည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လူေနထိုင္ရန္ မသင့သ
္ ည့္ အႏၲရာယ္ရွိ အေဆာက္အအုံမ်ားကို ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက ေနထိုင္ရန္
မသင့္ေၾကာင္း အသိေပးေလ့ ရွိၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တြင္ အႏၲရာယ္ရွိ အေဆာက္အအုံ အနည္းဆုံး တစ္ရာေက်ာ္ ရွိေနေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္
တစ္ဦးက သုံးသပ္ ေျပာၾကားသည္။

မာန္ေအာင္ၿမိဳ ႔နယ္တြင္ ပုိစတာကမ္ပိနး္ တစ္ခု လႈပရ
္ ွား
by Burma VJ Media Network on Thursday, November 3, 2011 at 3:50am
ရခုိင္ျပည္နယ္၊ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕တြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ပုစ
ိ တာကမ္ပိန္းတစ္ခက
ု ုိ ႏို၀င္ဘာ ၂ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သြားတယ္လို႔
သိရပါတယ္။
“မေန႔က မနက္ေစာေစာ ၆ နာရီေက်ာ္ေလာက္မွာ ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ ႔သစ္ေစ်းနားမွာ ပုိစတာတစ္ခု ကပ္ထားတာကို ေတြ႔ရတယ္” မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕ခံတစ္ဥးီ က
ေၿပာပါတယ္။
“မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕စာတုိက္ရးုံ နားမွာ ပုစ
ိ တာ တစ္ခု၊ မိခင္နဲ႔ကေလး ေစာင္ေ
့ ရွာက္ေရးရုးံ မွာ ပုိစတာ တစ္ခုနဲ႔ ေမာ္ေတာ္ကားဂိတ္နားမွာလည္း ပုိစတာတစ္ခု အပါအဝင္
မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ ပုိစတာ ၇ခု ၈ ခုေလာက္ ကပ္ထားတာကုိ ေတြ႔ခဲ့ရတယ္” လုိ႔ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕ခံတစ္ဥးီ က ဘားမားဗီေဂ် ကုိ ေျပာပါတယ္။
အဆုိပါ ပုိစတာ ရဲ ႔အေပၚဆုံးမွာ ႏုင
ိ ္ငံေရးအက်ဥ္းက် သံဃာေတာ္ေတြရဲ႕ပုံ ပါတယ္။အဲဒီေအာက္မွာ “ျမန္မာျပည္သူမ်ားဘက္တြင္ ကမၻာ့ၿပည္သူမ်ား
ရပ္တည္ေနၾကသည္။” ဆုတ
ိ ဲ့ စာတမ္းပါတယ္။ အဲဒီေအာက္မွာ ႏုိငင
္ ံေရးအက်ဥ္းသား ေယာက်္ား၊ မိန္းမေတြရဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြပါတယ္။ အဲဒီေအာက္မွာ
“တရားမွွ်တမႈနဲ႔ ၿငိမး္ ခ်မ္းေရးအတြက္ ႏုိင္ငေ
ံ ရးအက်ဥ္းသားမ်ား ခ်က္ခ်င္းလႊတ္” ဆုိတဲ့စာတမ္းပါတယ္ လုိ႔ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕ခံတစ္ဥးီ က ဘားမားဗီေဂ် ကုိ
ေျပာပါတယ္။
ေစ်းကုိလာတဲ့ျပည္သူေတြက ေစ်းေရွ မ
႔ ွာ ကပ္ထားတဲ့ပုိစတာကုိ စိတဝ
္ င္တစားဖတ္ရႈေနၾကပါတယ္။ဒါေပမယ့္ မနက္ ၇ နာရီ ဝန္းက်င္ေလာက္မွာေတာ့
ရဲေတြေရာက္လာၿပီး ပုိစတာေတြကုိ လာသိမ္းသြားတယ္လုိ႔ ေၿပာပါတယ္။
အခု ပုိစတာကမ္ပိနး္ ကုိ ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းကေန လႈပ္ရွားလုပ္ေဆာင္သြားတယ္ဆုိတာကုေ
ိ တာ့ မသိရေသးပါဘူး။
“ႏုိင္ငေ
ံ ရးအက်ဥ္းသားေတြကုိ လြတ္ေစခ်င္တဲ့ဆႏၵဟာ လူအမ်ားစုမွာ ရွေ
ိ နၾကပါတယ္။ အဲဒီဆႏၵေပၚမွာ လူတစုကေန လႈပ္ရွားၿပီး
အေကာင္အထည္ေဖာ္လုိကတ
္ ာျဖစ္တယ္” လုိ႔ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးက ဘားမားဗီေဂ် ကုိ ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။
Post by - ဇာဏီ (Burma VJ Media Network)

ဆက္သြယ္ေရးက႑ သုေတသန သံုးသပ္ခ်က္
Friday, November 04, 2011 Khet Htan No comments

သုေတသနနဲ႔ ေစ်းကြက္ အဖြဲ႔က ျမန္မာျပည္အတြက္ ဆက္သြယ္ေရး၊ မိုဘိုငး္ နဲ႔ အင္တာနက္ဆိုင္ရာ သံးု သပ္ခ်က္ပါ။
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ စစ္တပ္ၾသဇာမကင္းတဲ့ အစိုးရတက္လာသည့္တိုင္ တကယ္လိုအပ္ေနတဲ့ ဆက္သြယေ
္ ရးက႑မွာ အေျခခံဆိုငရ
္ ာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ
လုပေ
္ ဆာင္ဖို႔ အလားအလာ မေတြ႔ေသးပါ။
ျမန္မာ့ဆက္သြယေ
္ ရးက႑ကို အစိုးရပိုင္ဝန္ေဆာင္မႈအျဖစ္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (MPT) ဆက္လက္ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားဆဲျဖစ္ပါတယ္။
စစ္အစိုးရတျဖစ္လဲ အရပ္သားအစိုးရရဲ႕ ေရွး႐ိးု စြဲမကင္းတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ခ်ဥ္းကပ္မႈေတြေၾကာင့္ ျပည္တြငး္ တယ္လီဖန
ု ္းကြနယ
္ က္ ဝန္ေဆာင္မႈကို MPT က
ဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္ေနတာ အံ့ၾသစရာမရွိပါ။
ေစ်းကြက္ဆင
ို ္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား
ျမန္မာ့ မိဘ
ု ိုင္းဖုန္းေစ်းကြက္ဟာ ၿပီးခဲတ
့ ဲ့ ၃ ႏွစ္အတြင္းမွာ ၁၄၀ ရာခိင
ု ္ႏႈနး္ ေက်ာ္ တိးု တက္လာပါတယ္။
မိုဘင
ို ္းဖုန္း ေစ်းကြက္ အဲလိုတက္လာတာ အမွန္ပါပဲ။ ဘာလို႔လဲဆေ
ို တာ့ အေတာ္ကို နိမ့္က်တဲ့ အေျခအေနကေန မိုဘင
ို ္းသံုးစြဲသူအေရအတြက္
တိးု တက္လာတာေၾကာင့္မပ
ို႔ ါပဲ။ ၂၀၁၁ အေစာပိုင္းမွာ မိဘ
ု ုိငး္ ဖုန္း သံုးစြဲသူ ၅ သိနး္ ခြဲအထိ ရွိတယ္ ဆိုေပမယ့္ တကယ္တမ္း တႏိုငင
္ ံလံုးအတိင
ု ္းအတာနဲ႔
တြက္ၾကည့္ရင္ ၁ ရာခိုငႏ
္ ႈန္း ေက်ာ္႐ံုေလး ရွိပါေသးတယ္။
ႀကိဳးဖုန္း သံးု စြဲသူအေရအတြကလ
္ ည္း တရွိနတ
္ ည္းတက္လာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီတိုးတက္ႏႈနး္ က မိဘ
ု ိုငး္ ေစ်းကြက္လပ
ို ါပဲ။ ဖုန္းရရွိမႈႏန
ႈ ္း နည္းေနပါေသးတယ္။
၂၀၁၁ မွာဆို ၁ ရာခိုင္ႏႈနး္ ေအာက္ ေရာက္ေနပါေသးတယ္။

အင္တာနက္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျမန္မာျပည္မွာ အတိအက် သိရဖို႔ ခက္ေနပါတယ္။
၂၀၁၁ မွာ အင္တာနက္သံုးစြဲသဟ
ူ ာ လူ ၁ ေထာင္လွ်င္ ၂ ဦးႏႈန္းေလာက္ပဲလို႔ ဆိုႏိုငပ
္ ါတယ္။ အင္တာနက္ ကိယ
ု ္ပိုင္ခ်ိတ္ႏိုင္မဟ
ႈ ာ အနည္းငယ္သာျဖစ္ၿပီး ၁
ေထာင္မွာ ၁ ဦးႏႈန္းေအာက္ ရွေ
ိ နပါေသးတယ္။
Broadband ဆားဗစ္ဟာ အေရအတြက္ နည္းေနပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေကာင္းတာကေတာ့ WiMAX ဆားဗစ္ အပါအဝင္ တျခား အင္တာနက္ဆားဗစ္
ပလက္ေဖာင္းေတြ ျမန္မာျပည္မွာ မိတ္ဆက္လာတာပါပဲ။
ျမန္မာျပည္မွာ ဒီက႑ေတြ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အႀကီးအက်ယ္ လုပေ
္ ဆာင္ဖို႔ လုိေနပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလိုအပ္ခ်က္ကို ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔
အရိပ္လကၡဏာ မေတြ႔ရေသးပါ။
Ref: TMC Net
သမၼတႀကီးဘယ္လိုလုပမ
္ ွာလဲ
Thursday, November 03, 2011 Sithu Linn 3 comments
ဦးခင္ေဇာ္
သမၼတႀကီးခင္ဗ်ား။ ။တနသၤာရီတိုင္းသားတစ္ဦးအေနနဲ႔ ဒီစာကို ေရးသား ေပးပုလ
ိ႔ ိုက္ပါတယ္၊ ပထမဆံးု တင္ျပခ်င္တာကတိုင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္
ဦးခင္ေဇာ္(ေဂၚဇီလာ)ရင္ထဲက ခံယထ
ူ ားရမယ့္ ခံယူခ်က္ပါ၊ ေဂၚဇီလာႀကီးက အရင္ကလိုပုခုံးေပၚမွာ ေရႊအပြင့္ေတြတပ္ထား ျပီး တစ္ေသြးတစ္သံ တစ္မိန္႔ နဲ႔
အမိန္႔ေပးႏိုငတ
္ ့ဲဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး၊
ဒီေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ အစိုးရဟာလဲ တပ္မေတာ္အစိုးရ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ျပည္သူေတြ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားျပီး ျပည္သူ႔ အက်ိဳးစီးပြား ဦးထိပ္ထား
မိမိ အက်ဳိး ဖယ္ရွား ရမယ့္အစိုးရႏွင့္ ေခတ္သစ္တစ္ခု ဆိ္ုေတာ့ ေဂၚဇီလာႀကီး အေနနဲ႔ အိပ္မက္ စိတ္ကးူ ထဲက ႏိုးထျပီး ပကတိ အသိစိတႏ
္ ွင့္
ယံုၾကည္လက္ခံႏိုငဖ
္ ို႔ပါ၊ လက္ရွိ အေျခေနကို တည္ျငိမ္စြာနဲ႔ လက္ခႏ
ံ ိုင္သဟ
ူ ာ ဘယ္ေတာ့မွ မက်ဆံုးႏိုင္ပါဘူး၊
တနသၤာရီတိုငး္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တာ၀န္ စယူတဲ့အခ်ိန္ကေန ယေန႔အခ်ိန္ထိ ေဒသရဲ႕အက်ဳိး ဘာေတြ လုပ္ေပးခဲ့ပါသလဲ စိတရ
္ င္းေစတနာ အမွန္နဲ႔
တနသၤာရီတိုငး္ ေဒသ အတြက္ လုပ္ေပးခဲတ
့ ာ ရွိရင္ ျပည္သူရဲ႕အက်ဳိးကို တကယ္အက်ဳိးျပဳ ေဆာင္ရြကခ
္ ဲ့တာ ရွိရင္ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ ရွငး္ လင္းျပပါ၊
ေက်းဇူးတရား သိတတ္လြန္းတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တေ
ို႔ ဒသ ျပည္သေ
ူ တြက ငါတို႔၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘာလုပ္ခဲ့သလဲ ဆိုတဲ့ သမိုင္းက်မ္း တစ္ေစာင္ ျပဳစုျပီး ဂုဏ္ျပဳၾကမွာပါ
လက္ရွိအေျခေနမွာ ေတာ့ တိုငး္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ ္ဦးခင္ေဇာ္ (ေဂၚဇီလာႀကီး)ကေတာ့ ခိုးသားငါးရာမွ ဆက္ေၾကးေတာင္းျပီး ေနေတာ့ ျပည္နယ္ႏွငတ
့္ ိုင္း
ဆယ့္ေလးခုထဲမွာ ဆယ့္သးံု ခုက ဘာအသံမွ မထြက္ဘဲ ေဂၚဇီလာႀကီး သတင္းေတြက အင္တာနက္နဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ အသံေတြထဲမွာ ေန႔တဓူ၀ ၾကားေနရပါတယ္၊
ဒါ့အျပင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႀကီးျပဳတ္ေတာ့မယ္ ဆိုတဲ့အသံေတြကလည္း မၾကာမၾကာ ၾကားေနရပါတယ္၊ ဒါေတြဟာ ေဒသခံ ျပည္သူေတြြရဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အေပၚ ထားရွိတဲ့
ေမတၱာေတြလို႔ ခံယူရမွာျဖစ္ပါတယ္၊
အင္တာနက္ေပၚတြင္ ေဂၚဇီလာသတင္းေတြ အျမဲေတြ႔ေနရေတာ့ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္အစား ေဂၚဇီလာေဖာင့္ လို႔ေတာင္ေျပာင္းလိုက္ခ်င္ ေတာ့တယ္၊
တနသၤာရီတိုငး္ ရဲ႕ ျမိဳ႕ေတာ္ တိုင္းအစိးု ရ အဖြဲ႔ရုံးစိုကရ
္ ာ ျမိဳ႕ကိထ
ု ား၀ယ္ျမိဳ႕လို႔ႏိုင္ငေ
ံ တာ္က သတ္မတ
ွ ္လက
ို ္တဲ့အခါမွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေနနဲ႔
ေတာ္ေတာ္ခံစားသြားရပါတယ္၊ ျမိတ္မွာ ထားလည္းရရဲ႕သားနဲ႔ကြာ ထား၀ယ္မွာက သူေဌးသိပ္မရွိဘဲနဲ႔ ပ်င္းစရာ ႀကီး လို႔စျပီး ေဖာက္ျပန္ ေျပာဆိုေတာ့တာဘဲ့ေနာ္၊
ျပီးေတာ့ ထား၀ယ္သားေတြ ေသာက္သံုးမက်ဘူး ဆိုျပီး လူသထ
ိ င္ရွားစိန္ေခၚေစာ္ ကားျပန္တယ္၊ ဟုတ္ပါတယ္ ထား၀ယ္သားေတြဟာ ခင္ဗ်ားေလာက္ ေသာက္
သံးု မက်ပါဘူး၊
ဒါေပမယ့္ သမိုင္းမွာ အတင္ခံရပါတယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးစိန္၀င္း၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဥးီ ဗေဆြ၊ ဗိလ
ု ္မးႈ ဗထူး၊ မီးပံးု ပ်ံ ဦးေက်ာ္ရင္၊ ဦးေငြကင
ို ္၊ ဦးဟန္တင္ စတဲ့ ထင္ရွား
ေက်ာ္ၾကားတဲ့ ကမၻာသိ ႏိုင္ငံသပ
ိ ုဂၢိဳလ္ႀကီးေတြဟာ ထား၀ယ္သားေတြပါ၊ လက္ရွိကာကြယေ
္ ရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလခ
္ ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လွဳိင္ ကိုယတ
္ ိုင္ေတာင္
ထား၀ယ္ေသြး မကင္းပါဘူး၊ သတိရတုန္း ေျပာရအံုးမယ္ ျမိတ္နဲ႔ ေကာ့ေသာင္း ခိုးသားငါးရာကလ စဥ္းေၾကးပို႔ျပီးျပီလား၊ ေတာ္ၾကာ ျပဳတ္သြားလိရ
ု႔ ွိရင္မရဘဲ
ေနအံုးမယ္ မရေသးရင္လည္း ဖုန္းဆက္ျပီး အျမန္ေတာင္းလိုက္ပါေနာ္၊ ေတာ္ၾကာ ျပဳတ္သြားမွ ဟုတ္ေပ့ ျဖစ္ေနအံုးမယ္၊ ေဂၚဇီလာရဲ႕ ဘက္ေတာ္သား လံုျခဳံစီမံ
၀န္ႀကီး ဗိုလမ
္ ႈးႀကီး ေဇာ္လြင္(ေျပာင္ႀကီး)ကိုခြဲေပးရေသးလား၊
ေဂၚဇီလာႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တာ၀န္ယူျပီးတာ ထား၀ယ္အ.ထ.က (၂) ကေဘာ္လံုးကြင္းေျမ၊ ေရြ၀ယ္ သိရိအားကစားကြင္း ေတြ ဧည့္ရိပ္သာေတြကိုေတာင္ ေရာင္းစားဖို႔
အပိုင္ႀကံလက
ို ္ေသးတယ္ မဟုတ္လား၊ အေျခေနမေကာင္းတာနဲ႔ လက္ေရွာင္ထားတာ အဲဒါေတာင္ အစိုးရ ဧည့္ရပ
ိ ္သာကို တစ္လ (ဆယ္သိနး္ )နဲ႔ company
တစ္ခုကို ငွါးရမ္းထားတယ္မဟုတ္လား ထား၀ယ္မွာငွါးေနတဲ့အိမ္ လခက်ေတာ့ မေပးဘူး အႏိုင္က်င့္ထားတယ္ မီးဖိုးလည္း မေပးဘူး တစ္လကို မီတာခ ဆယ္သိနး္

ေက်ာ္ေလာက္ သံးု ျပီးမီတာခ မေပးဘဲ ထားတာ ဖိုးသီးခ်ဳိက ေၾကာက္လြန္းလို႔ မေတာင္းရဲဘးူ လို႔ ၾကားရတယ္၊ ဖိးု သီးခ်ဳိဆီကေတာ့ လစဥ္ ဆက္ေၾကး ေတြ
ေတာင္းျပီးေတာ့ မီးဖိုးေလးေတာ့ ေပးသင့္တာေပါ့ ေဂၚဇီလာႀကီးရာ၊
တိုငး္ ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔၀င္၀န္ႀကီး ေတြကို မယံုဘးူ ၊ တိုငး္ ေထြအုပ္မင္းႀကီး၊ တိင
ု ္းရဲမင္းႀကီးနဲ႔ အုပ္စုဖြဲ႔ျပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတယ္၊
၀န္ႀကီးအဆင့္ေတြက ရုံးအုပ္စာေရးႀကီး အဆင့္ေတြျဖစ္ေနတယ္၊ လုပပ
္ ိုင္ခြင့္လည္းမရ ရွာဘူး၊ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ ကိုယစ
္ ားလွယ္ေတြ၊ အမ်ဳိးသား လြတ္ေတာ္
ကိယ
ု ္စားလွယ္ေတြ ဘယ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမ
ို ွ ေလးစားမႈမ
႔ ရွိပါဘူး၊ အသိမွတ္ေတာင္ျပဳေဖာ္ မရဘူး၊ လုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕ေျမွာက္ထိုး ပင့္ေကာ္ေပးမႈေ
႔ တြမွာဘဲ့
နစ္ေျမာေန တယ္၊ ပကတိအေျခေနကိုမသံုးသပ္ဘးူ
အဲဒီသူေဌးေတြကေခတ္အဆက္ဆက္ဖားျပီး စားခဲ့တဲ့စားဖားေတြပါ၊ တိင
ု ္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က မာန္တက္ျပီး အကဲဆတ္လြန္းလို႔ ေနျပည္ေတာ္က ဘယ္ျပည္ေထာင္စု
၀န္ႀကီးမွ တနသၤာရီတင
ို ္းကိမ
ု လာရဲဘးူ မလာၾကဘူး မလာၾကေတာ့ဘာျဖစ္လဲ က်ေနာ္တို႔တိုငး္ က ပိပ
ု ိုျပီး ေအာက္က်ေနာက္က် ျဖစ္တာေပါ့ဗ်ာ၊ ဒီၾကားထဲ
ထား၀ယ္နဲ႔ ေကာ့ေသာင္းဆန္ တင္သြငး္ ခြင့္ျဖန္႔ျဖဴးခြငက
့္ ို ေအာင္ျမင္သူ company (မႏၱေလး)ကိုတစ္ဦးတည္းေပးေတာ့ဆန္ေစ်းေတြတက္ လာတယ္၊ နင္းျပား
တနသၤာရီတိုငး္ သားေတြ ေက်ာေကာ့ေအာင္ ခံၾကရပါတယ္၊ အရင္က ေရးခဲ့တဲ့ထပ
ိ ္ဆံုးက တနသၤာရီက ခုေတာ့ ေအာက္ဆံုးက တနသၤာရီလို႔ ျပင္ေရး
ရမလိုျဖစ္ေနပါျပီ၊
ျခံဳငံုေျပာရရင္ တနသၤာရီတိုင္းကျမိဳ႕နယ္အသီးသီးဟာ ဘယ္လိုအေျပာင္းအလဲမွ မခံစားၾကရေသးပါဘူး၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ ေသြးေသာက္ခရိုင္၊ ျမိဳ႕နယ္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမ်ားရဲ႕ ဖိႏွိပ္မႈ၊ ပညာျပမႈ၊ ကိုယက
္ ်ဳိးရွာမႈေအာက္မွာေနထိုင္ေနရတုန္းပါဘဲ့၊ ေျပာင္းသြား တာ လက္ညဳိးထိးု ျပပါ ဆိုရင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးရုးံ က
ဆိုငး္ ဘုတ္ေတြပဲ့ ရွပ
ိ ါတယ္၊
လြတလ
္ ပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ ဆိုျပီးက်ယ္ေလာင္စြာ ေအာ္ ဟစ္ေျပာဆိုေနၾကခ်ိန္မွာ တနသၤာရီတိုငး္ မွာေတာ့တိုင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕အစီမံနဲ႔ ရဲ သတင္း အထူး
အဖြဲ႔(တိုင္း)က ဗိလ
ု ္ႀကီး၀င္းျမင့္က ႀကိဳးဖုန္းေတြ၊ GSM ဖုနး္ ၊ CDMA ဖုန္းလိုင္းေတြ ၾကားျဖတ္ခိုးယူ နားေထာင္ သတင္း ယူေနပါတယ္၊ ဒါ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ လုပရ
္ မဲ့
အလုပ္ မဟုတ္ပါ၊ ဂ်ပန္ေခတ္က ကင္ေပတိင
ု ္ေတြလပ
ု ္ခဲ့တဲ့အမႈက်င့္ပါ၊ အရမ္းေအာက္တန္းက်လြန္းလွပါတယ္၊ တစ္ခ်ဳိ႕အရာရွိေတြဟာ နီးစပ္ရာ မိတ္ေဆြေတြကို
ဖုနး္ နဲ႔မေျပာၾကဖို႔ သတိေပးေနတာ ၾကားရပါတယ္၊ အဲဒါကို သိထားတဲ့ ၀န္ထမ္းအႀကီးကဲေတြဖန
ု ္းကို ဘယ္သူမွ မသံုးရဲေတာ့ပါ၊
ျပည္သူ႔အသံ လြတ္ေတာ္အသံ ဆိုျပီး ဟစ္ေၾကြးေနတဲ့ လြတ္ေတာ္ကလည္း ျမိတ္ျမိဳ႕နယ္(သစ္ယာ၀)ေက်း ရြာက လုပသ
္ ားျပည္သူ (၇၀၀) ေက်ာ္ရဲ႕လက္မွတထ
္ ိုး
ေတာင္းဆိုမက
ွု ိုလည္း သမၼတႀကီးက(၂၉၊ ၁၀၊ ၂၀၁၁) ရက္ေန႕ကေန (၂၊ ၁၁၊ ၂၀၁၁) ေန႕အထိ ေနျပည္ေတာ္ေခၚယူျပီး စစ္ေဆးခ့ဲေပမယ့္(၃၊ ၁၁၊ ၂၀၁၁)မွာ
ထား၀ယ္ကို ခန္႕ခန္႕ၾကီးျပန္ေရာက္လာခဲ့ျပန္ပါျပီ၊ အရင္ကျပည္သူ႔ လြတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလြတ္ေတာ္အမတ္ (၁၈) ဦးရဲ႕အသံဟာလည္း အဆံမပါတဲ့
သၾကၤန္အေျမာက္ျဖစ္သြားခဲ့ပါျပီ၊ အာဃာတ တရားနဲ႔ မာန္မာန ႀကီးလြန္းတဲ့၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ လက္တုန္႔ျပန္မႈ႕ကိုလြတ္ေတာ္အမတ္ေတြ၊ သစ္ယာ၀ရြာသားေတြ၊
တိုငး္ တြငး္ ေန ျပည္သူေတြ ခံစားၾကရဦးမွာပါ၊ ႀကိဳျပီးေတာင္ ၾကက္သးီ ထမိတယ္ခင္ဗ်ား၊
နယ္ထြက္ ကြငး္ ဆင္းရင္လည္း ငါ့တင
ို ္းသားေတြ ဆင္းရဲေနၾကသလား၊ အလုပ္အကိုင္ေကာ အဆင္ေျပၾကရဲ႕လား၊ ငါ့အုပ္ခ်ဳပ္ မႈ႕နဲ႔ ဘာေတြ လုပ္ေပးႏိင
ု ္သလဲဆိုျပီး
ကြငး္ ဆင္း စစ္ေဆးတာမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ၊ အိမ္ေတာ္ပါ စားဖားသူေဌးေတြ ျခံရံျပီး စီးပြားျဖစ္ေဂါက္ ရိက
ု ္ၾကျပီး ေလးသိန္းတန္ (ဘာလင္တိုငး္ ) အရက္ေသာက္ေနတာဘဲ့
ေတြ႔ၾကရတယ္၊
ေနာက္ျပီးေတာ့သူေဌးေတြအာဏာပိုင္ေတြ၊ ၀န္ ထမ္းေတြရဲ႕ အမွားသင္ပန
ု ္းေျခ ကန္ေတာ့ပန္းျခင္းေတြနဲ႔ ကန္ေတာ့ခံ ျပန္သြားတာက လဲြလို႔ လုပ္စရာ
မရွိေတာ့ျပီလား၊ ကန္ေတာ့ ခဲ့တသ
ဲ့ ူေတြကေတာ့ငါတို႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ကို ဘာေတြဘယ္ေလာက္ ကန္ေတာ့လိုကတ
္ ယ္ ဆိတ
ု ာ အရက္၀ိုငး္ မွာ မူးမူးနဲ႔ၾကြားလံုး ထုတ္
ၾကပါတယ္၊
ပါးရိက
ု ္မယ္၊ ေသသြားမယ္၊ ျပဳတ္သြားခ်င္လား၊ ခံ၀န္ထးို စမ္း၊ သတိေပးစမ္း၊ ဆိုတာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ႔ စံနစ္ စရိက
ု ္ ဟုတ္ပါသလား၊ ျပည္သူအမ်ား
နား၀င္ခ်ဳိေစမယ့္စကား မေျပာတတ္ေသးဘူး ဆိုရင္ေတာ့၊ အဖိတ္ေန႔တိုင္းဆန္ အလ်ဴခံၾကြေနတဲ့ ဆရာေလးေတြဆီမွာေတာင္ သင္လရ
ို႔ ပါတယ္၊
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဒသခံေတြဟာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ အိမ္ေတာ္ပါ စားဖားသူေဌးေတြလို ေက်းဇူး မကန္းတတ္ၾကပါ၊ မယံရ
ု င္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အနားယူႀကည့္ပါ၊ အဲဒီသူေဌးေတြ
ေလယာဥ္ကြငး္ ေတာင္လိုက္ ပိမ
ု႔ ွာမဟုတေ
္ တာ့ဘးူ ၊ ေဒသခံေတြကေတာ့ ရိုေသဂါရ၀ တရား ထားရွိမႈ႕လည္း မပ်က္ပါ၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သာ အခ်ိန္မီ လုပ္ရပ္ေတြကိုျပင္
ဆင္ျပီး တနသၤာရီတိုငး္ ေဒသႀကီးအတြက္၊ ျပည္သူျပည္သားေတြ အက်ဳိးအတြက္ စိတရ
္ င္းေစတနာအမွန္နလ
ဲ႔ ုပ္ေပးမယ္၊ လက္ရွိ အေျခေနနဲ႔ လိုကဖ
္ က္ ညီေျပာဆို
ဆက္ဆံတတ္မယ္၊ မေကာင္းတာေတြကို ျပဳျပင္လိုကမ
္ ယ္ ဆိုရင္၊ ေနာက္ (၅) ႏွစ္ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေထာက္ခံမဲဟာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးခင္ေဇာ္နဲ႔ ပါတီ
အတြက္ပဲျဖစ္ေစရမယ္ ဆိုတာကိရ
ု ဲရဲႀကီး အာမခံရဲပါတယ္၊ အခ်ိနမ
္ ေႏွာင္းေသးပါဘူး။
သမၼတႀကီးခင္ဗ်ား ျပည္သူ႔မ်က္ႏွာကို ၾကည့္ျပီး ဦးခင္ေဇာ္နဲ႔ လမ္းခြဲမလား၊ ဦးခင္ေဇာ္အေပၚ ရဲေဘာ္၊ ရဲဘက္စိတ္နဲ႔ လက္တြဲၿပီး ေဂၚဇီလာႀကီးဆီက ေ၀စုပဲ
ခြဲလိုက္ျပီလားဆိတ
ု ာ သိခ်င္ပါတယ္၊ လာမည္ မၾကာမွီ ေမွ်ာ္ လို႔ေတာ့မလုပလ
္ ိုက္ပါနဲ႔၊ အျမန္ဆံုးလက္တြဲ ျဖဳတ္ႏိုင္ေအာင္ စဥ္းစားေပးေစခ်င္ပါတယ္၊
ရိုေသေလးစားစြာျဖင့္
ႏိုင္ငေ
ံ တာ္ႏွငသ
့္ မၼတႀကီးအက်ဳိးကိုအစဥ္လိုလားသည့္

တနသၤာရီတိုငး္ သားတစ္ဥးီ
သမၼတေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္??
Thursday, November 03, 2011 Sithu Linn 6 comments
.

ေနာ္ေ၀၀န္ႀကီး Mr. Erik Solheim နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (ဓာတ္ပုံ - Knut Kollandsrud / TV 2 )
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျမန္မာျပည္ကုိ ခ်ဳပ္ကုိငလ
္ ာခ့ဲတ့ဲ ဗုိလခ
္ ်ဳပ္ႀကီးေတြက အခုေတာ့ လမ္းေၾကာင္းမွနေ
္ ပၚ ေရာက္လာျပီ လုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူ႔အိမ္ကုိ
ေရာက္ခ့ဲတ့ဲ ေနာ္ေ၀ TV 2 သတင္းသမားေတြကုိ ေျပာလုိက္ပါတယ္။ အာဏာပုိင္တုိ႔နဲ႔ အတုက
ိ ္အခံတုိ႔အၾကား ေတြ႔ဆေ
ုံ ဆြးေႏြးလာတာကုိ ဆုိလတ
ုိ ာပါ တ့ဲ။
မေန႔ကရက္စဲြနဲ႔ ေနာ္ေ၀ TV 2 အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ http://www.tv2.no/nyheter/utenriks/aung-san-suu-kyi-vil-bli-president-om-folket-vil-hahenne-3627973.html မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ေတြဆ
႔ ုံေဆြးေႏြးတယ္ဆတ
ုိ ာဟာ အင္မတန္ေကာင္းတယ္၊ သူ သမၼတကုိ ယုတ
ံ ယ္၊ သမၼတက ျမန္မာျပည္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစခ်င္တယ္လုိ႔ ထင္တ့ဲအေၾကာင္း
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆုိပါတယ္။
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာ နဲ႔ နုိင္ငတ
ံ ကာဖံြ႔ၿဖိဳးမႈေရးရာ ၀န္ႀကီး Mr. Erik Solheim ရဲ႕ ဒီတပတ္ ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္အေၾကာင္းလည္း ပါပါတယ္။
ျမန္မာျပည္မွာေျပာင္းလဲေနတာေတြဟာ ဥေရာပက ထင္ထားၾကတာထက္ အမ်ားႀကီး ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ ၀န္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။
ဗုိလခ
္ ်ဳပ္ေဟာင္းေတြက ဒီအေျပာင္းအလဲေတြကုိ အင္မတန္ ဂုဏယ
္ ူေနဟန္ရတ
ိွ ယ္လုိ႔ ၀န္ႀကီးက ေျပာျပပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ ျဖစ္နင
ုိ ္သလား ?? ဆုတ
ိ ာက သတင္းထဲပါတ့ဲ ေခါင္းစဥ္တခုပါ။
ျမန္မာအစုိးရက အေျပာင္းအလဲေတြ လုပ္ျပေနတာဟာ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏမ
ွံ ႈေတြ ေရာက္လာဖုိ႔ ရည္ရြယပ
္ ါတယ္ တ့ဲ။
ေနာ္ေ၀၀န္ႀကီးက ေရနံ၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ နဲ႔ ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑ေတြမွာ ရင္းႏွးီ ျမွဳပ္ႏွံဖုိ႔ စိတ္၀င္စားေနတယ္။
ျမန္မာျပည္မွာ ဒီအေျပာင္းအလဲအတုိင္းသာ ဆက္သြားရင္ ေနာင္ လာမယ့္ သမၼတဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျဖစ္နုိငတ
္ ယ္လုိ႔ သတင္းမွာ ေရးထားပါတယ္။
"ျပည္သူေတြက က်မကုိ အလုရ
ိ ိွတယ္၊ အရာရာ ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔ျဖစ္မယ္ ဆုိရင္ ဒီကိစၥကုိ က်မ အေလးအနက္ စဥ္းစားခ်င္ပါတယ္ " လုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က
ေျပာဆုိေၾကာင္း သတင္းမွာ ေရးထားပါတယ္။
နုိင္ငေ
ံ ရးသမား ဘာေၾကာင့္ ေလွ်ာ့ရက္ မရသလဲ
Thursday, November 03, 2011 Sithu Linn No comments
.

ေထာင္ ၃ ႏွစက
္ ်တယ္ ဆုိရင္ ၂ ႏွစ္ခဲြ၀န္းက်င္ပဲ ေထာင္ထဲေနရတယ္။ ျပီးရင္ လြတ္ျပီ။ ဒါက လူသတ္မႈ ဘိန္းေရာင္းမႈ ေလာင္းကစားမႈ စတ့ဲ စတ့ဲ အမႈေတြနဲ႔
ေထာင္က်သူေတြအတြက္ပါ။

ဆႏၵျပ၊ နုင
ိ ္ငံေရးမွာ တက္ၾကြ၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢမွာ ပါ၀င္တ့ဲသူေတြကုိ ေထာင္ခ်လုိကရ
္ င္ေတာ့ အဲဒီလူေတြက ေလွ်ာ့ရက္ မရပါဘူး။
နုိင္ငေ
ံ ရးအက်ဥ္းသားေတြ ဘာေၾကာင့္ ေလွ်ာ့ရက္ မရသလဲ။
ဒီေမးခြန္းအတြက္ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိနမ
္ ွာ အေျဖရွဟ
ိ န္ မတူပါ။
ေလွ်ာ့ရက္မရတ့ဲအတြက္ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြ ေထာင္ထဲမွာ ပုိျပီး ၾကာၾကာ ေနရပါတယ္။ နဂုိကတည္းက ေထာင္ သုးံ ႏွစ္၊ အႏွစ္ သုးံ ဆယ္ ဆုိတာေတြ
အေပးခံရသူေတြပါ။
တခ်ဳိ႕လည္း လြတ္ရက္နီးမွ လြတ္ျငိမး္ ခ်မ္းသာခြင့္ထဲ ဆဲြထည့္ခံရတယ္။ နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၀၀ ေက်ာ္ လႊတ္လက
ုိ ္ပါျပီ ဆုတ
ိ ့ဲ
အသံေကာင္းဟစ္လုိ႔ေကာင္းတ့ဲအတြက္ အက်ဳိးရိသ
ွ ကြလုိ႔ အစုးိ ရက ေစ်းတြက္ တြက္နင
ုိ ္တာေပါ့။
ဟုတ
ိ ုန္းကေတာ့ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ တဆင့္ခံ ႏွစ္ဆင့္ခံ အဆက္အသြယရ
္ ိွသူေတြကုိပဲ ေလွ်ာ့ရက္ မေပးတာပါ။ ၁၉၉၅/၉၆ ေနာက္ပုိငး္ ၀န္းက်င္။
ေနာက္ေတာ့ ဘယ္ပါတီနဲ႔ပဲ အဆက္အသြယ္ရိွရိွ အထူးအက်ဥ္းသားဆုိရင္ အစုိးရက အထူး ဆက္ဆံေတာ့တာပဲ။
အခုေတာ့ အထူး ဆက္ဆခ
ံ ံရတ့ဲအတြက္ - နုင
ိ ္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကုိ ေလွ်ာ့ရက္ မေပးတ့ဲအတြက္ ဆႏၵျပၾကပါျပီ။
မေန႔က ရန္ကုန္မွာ ထုတ္ျပန္တ့ဲ ေၾကညာခ်က္ တေစာင္က အဲဒီဆႏၵျပတာကုိ ေထာက္ခံ၀န္းရံေၾကာင္း လက္မွတထ
္ ုိးထားတ့ဲအေၾကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။
http://www.irrawaddyblog.com

ရန္ကုန္တြငလ
္ ိုအပ္ေနသည့္ ေရဖူလုံေရးအတြက္ အဆိုကို ကန္က
႔ ြက္
ညီသစ္ | ၾကာသပေတးေန႔၊ ႏုဝ
ိ င္ဘာလ ၀၃ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၂၂ နာရီ ၄၉ မိနစ္
အီးေမးလ္ပုိ႔ရန္ ပရင္ထ
့ ုတရ
္ န္ PDF ဖုိင္ရယူရန္
ရန္ကုန္ (မဇၩိမ)။ ။ ရန္ကန
ု ္တိုငး္ ေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ ယမန္ေန႔က စတင္က်င္းပေနေသာ လႊတေ
္ တာ္အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ အဆိုမ်ားႏွင့္ ေမးခြနး္ မ်ား
တင္သြင္းေနၾကရာ သဃၤန္းကၽြန္းျမိဳ႔နယ္မွ လႊတေ
္ တာ္ကယ
ို ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္က တင္သြငး္ သည့္ ျမိဳ႔ေတာ္အတြင္း ေသာက္သုံးေရဖူလုံေအာင္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးေရး
အဆိုကို တက္ေရာက္သူ အမတ္ ၁၂၂ဦးအနက္ ၉၈ဦးက ကန္႔ကက
ြ ္၍ ပ်က္ျပားသြားသည္။
နို၀င္ဘာ ၂ရက္ေန႔က တင္သြင္းသည့္ ဦးေက်ာ္၏ အဆိက
ု ို နို၀င္ဘာ ၃ရက္ေန႔တြင္ ေဆြးေႏြးၾကရာ ယင္းအဆိက
ု ို ကိုယစ
္ ားလွယ္သုံးဦးက
ထပ္မံအဆိုျပဳေဆြးေႏြးၾကေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္တြင္ မွတတ
္ မ္းတင္ထားရွိေရးထက္ လႊတေ
္ တာ္ဆႏၵခံယူရန္ ေျပာဆိုေသာေၾကာင့္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာတြင္
ကန္က
႔ ြက္သူ ၉၈ဦးရွိေနျပီး ေထာက္ခံသူ ၂၄ဦးသာ ရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းတက္ေရာက္ရယူခဲ့သူမ်ားက ေျပာသည္။
ဦးေက်ာ္က ေဆြးေႏြးေျပာဆိုခဲ့ရာတြင္ သဃၤနး္ ကၽြန္းျမိဳ႔နယ္ အပါအ၀င္ ရန္ကန
ု ္ျမိဳ႔ရွိ ဆင္ေျခဖုန္းျမိဳန
႔ ယ္မ်ားတြင္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ေပးေ၀ေသာ
ေသာက္သုံးေရမလုံေလာက္မႈမ်ားရွိေနေသာေၾကာင့္
ေသာက္သုံးေရဖူလုံေအာင္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးပါရန္ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
“က်ေနာ္တို႔ ျမိဳ႔နယ္ဆိုတာက ဆင္းရဲသားအမ်ားစုေနၾကတာပါ။ အခုဆို ေရရဖို႔အတြက္ ညမအိပ္ပဲလည္း ေစာင့္ျပီး ေရယူရတယ္။ မေဗဒါေရခပ္ဆင္းသလိုပဲ။
အခုဆိုဒီလို ေရလုေ
ံ လာက္ေလာက္မရလို႔ က်န္းမာေရးအတြက္လည္း ထိခိုကရ
္ ပါတယ္“ ဟုလည္း ဦးေက်ာ္က သူ႔အဆိုႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး
လႊတ္ေတာ္တြငေ
္ ျပာၾကားခဲ့သည္။
ယင္းတင္သြင္းခဲ့သည့္အဆိုကို ရန္ကုန္ျမိဳ႔ေတာ္၀န္က ရန္ကုနတ
္ ြင္ လက္ရွိ ျဖန္႔ျဖဴးေပးေနေသာ ေရပမာဏသည္ ေန႔စဥ္ ဂါလံ သန္း၁၆၀ခန္ရ
႔ ွိေၾကာင္း၊
ဆက္လက္ျပီး ေရေပးေ၀နိုင္ရန္ စီမက
ံ ိန္းမ်ား ေဆာင္ရက
ြ ္ေနေၾကာင္း၊ စည္ပင္က လက္ရွိေဆာင္ရက
ြ ္ေနသည့္ ေရေပးေ၀ေနမႈမ်ား အေၾကာင္းကို
ရွငး္ လင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
“ေရကိစၥဆေ
ို တာ့ အားလုံးက စိတ၀
္ င္တစားနားေထာင္ၾကတာေပါ့။ ဒီအဆိုကို ေဆာင္ရြက္ဖို႔ မဲလည္းခြဲဆုံးျဖတ္ေရာ ေထာက္ခံသက
ူ ၂၄ဦးပဲရတ
ွိ ယ္။
ကန္က
႔ ြက္သက
ူ ၉၈ဦး၊ တပ္မေတာ္သားေတြနဲ႔ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးကိုယ္စားလွယေ
္ တြ အကုန္ထတာပဲ။ “ ဟု လႊတ္ေတာ္သတင္းရယူခဲ့သည့္ သတင္းသမားတ ဦးက
ေျပာသည္။
ရန္ကုန္ျမိဳ႔ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက လက္ရတ
ွိ ြင္ ျမိဳ႔နယ္ ၃၃ျမိဳ႔နယ္အတြက္ ေသာက္သုံးေရဖူလုံမရ
ႈ ွိေစရန္ ခ်ိဳးျဖဴ၊ေလွာ္ကား၊ဖူးၾကီးႏွင့္

ငမိးု ရိပ္ေရေလွာင္တမံ စီမက
ံ ိနး္ မ်ားမွ ေရမ်ားကို ေရတြနး္ စက္ ၁၁ရုံမွ တဆင့္ တ ျမိဳ႔လုံးကို ျဖန္႔ျဖဴးေပးေနေၾကာင္း၊ ေျမေအာက္ေရမ်ားကိလ
ု ည္း
စက္ေရတြငး္ မ်ားမွတဆင့္ ျဖန္႔ျဖဳးေပးေၾကာင္း ျမိဳ႔ေတာ္၀န္ ဦးလွျမင့္ကေျပာခဲ့သည္။
ရန္ကုန္တင
ို ္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ကို နိ၀
ု င္ဘာ ၂ရက္ေန႔က စတင္က်င္းပေနျပီး လာမည့္ နို၀င္ဘာ ၈ရက္ေန႔တြင္ ျပီးစီးမည္ျဖစ္သည္။
လႊတ္ေတာ္ကယ
ို ္စားလွယ္မ်ားက တင္သြင္းထားသည့္ ေမးခြန္းအားလုးံ ကို လႊတ္ေတာ္က်င္းပေနခ်ိန္တြင္ ေျဖဆိုနိုင္ျခင္းမရွေ
ိ သာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ျပီးပါက
ဆက္လက္ေျဖၾကားသြားမည္ဟု လႊတေ
္ တာ္ ဥကၠဌ ဦးစိန္တင္၀င္းက မီဒယ
ီ ာမ်ားကို ေျပာခဲသ
့ ည္။

ဘူးဂါးပိင
ု ္လွ်ပ္စစ္လိုငး္ ျပတ္ေတာက္ေန
ဖနိဒါ | ၾကာသပေတးေန႔၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၀၃ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၂၀ နာရီ ၄၀ မိနစ္
အီးေမးလ္ပုိ႔ရန္ ပရင္ထ
့ ုတရ
္ န္ PDF ဖုိင္ရယူရန္
ခ်င္းမုိင္(မဇၥ်ိမ) ။

။ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ KIO ပုိင္ ဘူးဂါးကုမၸဏမ
ီ ွ မလိေခ်ာင္း လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ေပး စက္႐မ
ုံ ွ သြယတ
္ န္းသည့္ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး

ဓာတ္အားလုိငး္ တခု ယခုတပတ္ အဂၤါေန႔ ညေန ပုင
ိ ္းစတင္၍ ျပတ္ေတာက္ သြားရာ ျပင္ဆင္ရန္ အနည္းဆံးု တပတ္ခန္႔ ၾကာႏုိင္သည္ဟု ဘူးဂါးကုမၸဏီ
တာဝန္ရွိသူတဦးက ေျပာသည္။
“လုိငး္ ႀကိဳးတခု ျပတ္သြားတယ္။ ဒီေန႔သြားျပင္တာ မရေသးဘူး။ တပတ္လည္း ၾကာသြားႏုင
ိ ္တယ္”ဟု ဘူးဂါးကုမၸဏီ မွ တာဝန္ရသ
ွိ ူ တဦးက ေျပာသည္။
အစိုးရတပ္က ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ကခ်င္အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္က စြပ္စြဲလက
ို ္ၿပီး တပ္ႏွင့္ ရိကၡာမ်ား လ်ဳိ႕ဝွက္ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ အတြက္
ရည္ရြယ္သည္ဟု ဆိုသည္။
“ မီးႀကိဳးကုိ က်ည္နဲ႔ ပစ္ျဖတ္ခဲ့တယ္။ ေနာက္မီးႀကိဳး ပ်က္တာကလည္း အစိုးရထိနး္ ခ်ဳပ္တဲ့ လုန္ဇက္ကုန္းေပၚမွာ ပ်က္သြားတာ။ ဒါေၾကာင့္ မေန႔ညက တပ္မေတြကုိ
ေရွ႕တန္းကို ပို႔တယ္။ အခ်ိန္အတုိအတြင္းမွာ သူတို႔ တပ္ေတြ တုိးခ်ဲ႕တယ္”ဟု ဦးလနန္က ေျပာသည္။
၂ဝဝ၆ ခုႏွစမ
္ ွစတင္၍ KIO ပုင
ိ ္ ဘူးဂါးကုမၸဏီက ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ႏွင့္ ဝုိင္းေမာ္ၿမိဳ႕ ႏွစ္ခုတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပး
ေနၿပီး တဘတ္ေခ်ာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္႐ုံမွ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ၉.၈ မဂၢါဝပ္ကို ျဖန္႔ျဖဴးေပးေနခဲ့သည္။
ဗုဒဟ
ၶ ူးေန႔ ညပုင
ိ ္းအခ်ိန္တြင္ အစုိးရ၏ တပ္မ (၈၈) စစ္ကူမ်ား ျမစ္ႀကီးနားသို႔ ထပ္မေ
ံ ရာက္ရလ
ွိ ာၿပီး ဧရာဝတီျမစ္ကို ညဘက္တြင္ ျဖတ္ကးူ ခဲ့သည္ဟု ဦးလနန္က
ေျပာသည္။
နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ေျပာင္းလဲရန္ ျငင္းဆိုခဲ့ၿပီးေနာက္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔မွစ၍ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ေပၚရွိ KIO ဆက္ဆံေရး႐ုးံ ႏွင့္ ဘူးဂါးကုမၸဏီ႐းုံ
ဝန္ထမ္းအခ်ဳိ႕ကုိ လံုျခံဳေရးအရ ျပန္လည္ ေခၚယူခဲ့ေသာ္လည္း လွ်ပ္စစ္မီးကုိမူ ဆက္လက္ ျဖန္႔ေဝခဲ့သည္။
ႏိုဝင္ဘာေက်ာက္မ်က္ျပပြဲ ပ်က္ျပား
သဲသဲ | ၾကာသပေတးေန႔၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၀၃ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၂၀ နာရီ ၂၅ မိနစ္
အီးေမးလ္ပုိ႔ရန္ ပရင္ထ
့ ုတရ
္ န္ PDF ဖုိင္ရယူရန္
နယူးေဒလီ(မဇၥ်ိမ) ။

။ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ပမ
ံု ွန္ က်င္းပေလ့ ရွိသည့္ ျမန္မာ့ႏင
ို ္ငံ၏ ေက်ာက္မ်က္ အထူးေရာင္းခ် ပြဲမွာ ယခုႏွစ္တြင္ မျပဳလုပ္ႏင
ို ္ေတာ့ဟု

ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ လုပင
္ န္း အရာထမ္းတဦးက ေျပာသည္။
တႏွစ္လွ်င္ သံုးႀကိမ္ ပံုမွနက
္ ်င္းပေလ့ရသ
ွိ ည့္ ေက်ာက္မ်က္ ေရာင္းခ်ပြဲမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္၌ ယခုႏွစ္အတြင္း မတ္လႏွင့္ ဇူလင
ို ္လမ်ားက က်င္းပခဲ့ၿပီး
ႏိုဝင္ဘာတြင္ က်င္းပရမွာျဖစ္ေသာ္လည္း မက်င္းပျဖစ္ေတာ့ဟုဆသ
ုိ ည္။
မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေရႊ႔ဆိုငး္ ရသည္ကို ေျပာရန္ကမ
ုိ ူသက
ူ ျငင္းဆန္ေသာ္လည္း ျမန္မာ ေက်ာက္ကုနသ
္ ည္
မ်ားကေတာ့ ႏိုငင
္ ံျခားဝယ္လက္မ်ား ေငြေပးေခ်မႈ မျပီးျပတ္ေသးဘဲျဖစ္ေနျခင္းကို ေထာက္ျပၾကသည္။
“အရင္ပြဲတုနး္ က ေရာင္းထားတာ ေငြက တဝက္ေတာင္ မဝင္ေသးဘူး၊ ႏိုင္ငံျခား ကုန္သည္ေတြက ေငြမသြင္းၾက ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ သူတို႔ စဥ္းစားေနၾကတာ” ဟု
ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ေက်ာက္မ်က္ပြဲတြင္
ေက်ာက္စိမ္း ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ မႏၲေလးမွ ေက်ာက္ကုနသ
္ ည္ တဦးက ေျပာသည္။
တ႐ုတ္အစိုးရက ယခုႏွစ္ ေမလမွ စတင္ကာ ျမန္မာျပည္မွ ဝယ္ယသ
ူ ည့္ ေက်ာက္မ်ားကို အခြန္ ၁၀ ရာခုိငႏ
္ ႈန္းမွ ၃ဝ ရာခုိငႏ
္ ႈန္းသို႔ တိးု ျမႇင့္လက
ို ္ရာ

ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ပြဲတြင္ တ႐ုတက
္ ုန္သည္မ်ား၏ ဝယ္အား ေလ်ာ့နည္းသြားေစ သည္ ဟုလည္း ေက်ာက္ကန
ု ္သည္မ်ားက ေျပာသည္။
ေက်ာက္မ်က္အခြန္ တိုးျမႇင့္လက
ို ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနျပည္ေတာ္ သတင္းရပ္ကက
ြ ္ တခုအရမူ ျမစ္ဆံုေရအား
လွ်ပ္စစ္စီမက
ံ ိန္းကို ျမန္မာဘက္က ရပ္ဆုိငး္ ခဲ့မႈအေပၚ တ႐ုတ္၏ လက္တံု႔ျပန္မဟ
ႈ ု ဆိုသည္။
သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခက
ို ္မႈ စိးု ရိမ္ၿပီး အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ျပည္သူ အမ်ားက စက္တပ္ဆင္စြမး္ အား မဂၢါဝပ္
ေျခာက္ေထာင္ရွိေသာ ဧရာဝတီျမစ္ အထက္ပိုငး္ ေမခ-မလိခ ျမစ္ဆရ
ံု ာ အနီးရွိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၆ ဘီလီယန္တန္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိနး္ ကို ျပန္လည္
သံးု သပ္ရန္ ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ လာၿပီးေနာက္ သမၼတဦးသိနး္ စိန္က သူ၏အစိုးရ သက္တမ္းအတြင္း စီမံကိနး္ ရပ္ဆိုင္းထားေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ သည္။
ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲတြင္ ေက်ာက္စိမး္ ၊ ပုလဲႏွင့္ အျခားေက်ာက္မ်က္ ရတနာမ်ားကို ျပည္တြငး္ မွ ကုမၼဏီမ်ားက ကုနသ
္ ည္မ်ားက ေစ်းၿပိဳင္ေလလံ စနစ္၊
တင္ဒါစနစ္တို႔ျဖင့္ ျပသေရာင္းခ်ၿပီး ေက်ာက္ဝယ္ယပ
ူ ါက ေငြသား အနည္းငယ္ ႀကိဳတင္ေပးသြငး္ ရၿပီး သံုးလအတြငး္ လက္က်န္ေငြ ေပးေခ်ရသည္။
ယခုႏွစ္ မတ္လအတြင္း က်င္းပခဲ့ေသာ ေက်ာက္မ်က္ပြဲက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၈ ဘီလယ
ီ ံျဖင့္ အေရာင္းစံခ်ိန္ တင္ခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္လ ျပပြဲတြင္မူ အေမရိကန္ ေဒၚလာ
၁.၅ ဘီလ်ံရခ
ွိ ဲ့သည္။
တ႐ုတ္ႏိုငင
္ ံမွ ျမန္မာေက်ာက္မ်ားအေပၚ အခြန္တင္းက်ပ္မေ
ႈ ၾကာင့္ တ႐ုတ္ကန
ု ္သည္မ်ားထံမွ ေစ်းေကာင္း မရ သလို၊ က်ဆင္းေနသည့္ ႏိင
ု ္ငံျခား
ေငြႏႈနး္ တုေ
ိ႔ ၾကာင့္ လာမည့္ ေက်ာက္မ်က္ပြဲမ်ားတြင္ ေလလံတင္ ေရာင္းခ်ရန္ စိတ္ဝင္စားမႈ နည္းေၾကာင္း ေက်ာက္ကုန္သည္မ်ား ေျပာသည္။
“ျပပြဲမွာလဲ တ႐ုတ္မွီတဲ့ ေစ်းကြက္ မရွိဘးူ ဗ်။ သူပ
႔ ဲ အားထားရတာ က်န္တာက အဲေလာက္ အားမထားရဘူး။ သူတို႔ မဝယ္ရင္ ေက်ာက္စိမး္ ေစ်းကြက္က
ေအးသြားတာပဲ” ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ေက်ာက္မ်က္ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္ တဦးက ေျပာသည္။
ေက်ာက္စိမ္းကို အဓိက ေရာင္းခ်ေလ့ရွိသည့္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ပြဲသို႔ ႏွစ္စဥ္ ႏိုင္ငံျခားသား ကုန္သည္ ၅၀၀၀ ခန္႔ လာေရာက္ေလ့ရွိရာ တ႐ုတ္၊ ေဟာင္ေကာင္၊
ဂ်ပန္၊ ထုင
ိ ္း၊ ကိရ
ု ီးယားႏိုင္ငတ
ံ ို႔ လာေရာက္ၾကၿပီး အမ်ားစုမွာ တ႐ုတ္
ႏိုင္ငမ
ံ ွ ျဖစ္သည္။
၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ အေရးအခင္းတြင္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ အၾကမ္းဖက္ ေျဖရွငး္ ခဲ့သျဖင့္ အေမရိကန္အစိုးရ ဥပေရာပႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုငင
္ ံသို႔ ေက်ာက္မ်က္
တင္ပို႔မႈႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ လုပ္ငန္းမ်ား ပိတဆ
္ ို႔ အေရးယူသည့္ ဥပေဒ ကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာတြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။
ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္မ်ား ႏိုင္ငတ
ံ ကာသို႔ ေရာင္းခ်ရန္ သတၱဳတြင္း ဝန္ႀကီးဌာနက ဦးစီးကာ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္
ျပပြဲကို ၁၉၆၄ ခုႏစ
ွ ္တြင္ ႏွစ္စဥ္ က်င္းပခဲ့ၿပီးေနာက္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ တႏွစလ
္ ွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္တးုိ ျမႇင့္ခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၄ ခုႏစ
ွ ္တြင္ အထူးျပပြဲ ထပ္တးို ကာ တႏွစ္လွ်င္
သံးု ၾကိမ္ က်င္းပခဲသ
့ ည္။
စတင္စဥ္က ရန္ကန
ု ္ၿမိဳ႕ရွိ အင္လ်ားလိတ္ ဟိုတယ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မစ
ွ တင္ကာ ရန္ကန
ု ္ၿမိဳ႕ ကမၻာေအး ဘုရားလမ္းရွိ ေက်ာက္မ်က္ျပတုိက္၊
မင္းဓမၼလမ္းရွိ ကြန္ဗင္းရွငး္ စင္တာတို႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ျပပြဲမွစ၍ ေနျပည္ေတာ္ရွိ မဏိရတနာ ခန္းမသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ က်င္းပခဲ့သည္။

အစိုးရ ႏုင
ိ ္ငံေရးအျမတ္ထတ
ု ္ဟု KIO စြပစ
္ ြဲ
ကိုဝင
ို ္း | ၾကာသပေတးေန႔၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၀၃ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၂၀ နာရီ ၁၁ မိနစ္
အီးေမးလ္ပုိ႔ရန္ ပရင္ထ
့ ုတရ
္ န္ PDF ဖုိင္ရယူရန္
ခ်င္းမိုင္ (မဇၥ်ိမ) ။

။ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ KIO က ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမည့္အဖြဲ႔ ဒုတယ
ိ ေခါင္းေဆာင္ ဦးသိန္းေဇာ္၏

ျပည္နယ္အဆင့္ ၿငိမး္ ခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးရန္ စာပို႔ကမ္းလွမး္ ခ်က္သည္ ႏိုင္ငံေရး အျမတ္ထတ
ု ္ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း တံု႔ျပန္လိုကသ
္ ည္။
“ႏိုင္ငတ
ံ ကာက သံတမန္ကိစေ
ၥ တြ၊ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ေရာက္ေနၾကတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိး ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ သူတို႔က လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုေတြ အားလံးု နဲ႔
အဆက္အသြယ္ရပ
ွိ ါတယ္ ဆိုတဲ့ အေနနဲ႔ ဟန္ေရးျပေပါ့ဗ်။ သံတမန္ေရး မွာ အျမတ္ထုတ္ဖို႔ လုပ္တဲ့ကစ
ိ ၥလို႔ပဲ လံုးဝခိင
ု ္ခိုင္မာမာ သံုးသပ္တယ္ခင္ဗ်။” ဟုု KIO
ေျပာေရးဆိုခြငရ
့္ ွိသူ ဦးလနန္ က ေျပာသည္။
KIO ထံ စာမေပးပို႔မီ တရက္အလိက
ု ပင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ စစ္ဘက္လံုၿခံဳေရး-စရဖ က ႀကိဳတင္ သတင္းျဖန္ထ
႔ ားခဲ့ သည္ဟု ဆိုသည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔က KIO ဥကၠဌ ဦးေဇာင္းဟရားသို႔ လိပ္မူသည့္ ဦးသိနး္ ေဇာ္၏ စာအတြငး္ ၌ “ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္း ပိုမိုျပင္းထန္ေသာ
စစ္မက္ဆင
ို ္ရာ အရွိန္အဟုန္မ်ား မေပၚေပါက္မီွ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး အတြက္” အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲရန္ ဖိတ္ေခၚထားသည္။
ကခ်င္ေဒသ ေရွ႕တန္း နယ္ေျမထဲသို႔ အစိုးရတပ္ စစ္ကူမ်ားထပ္လတ
ႊ ္ရာ ဗုဒဟ
ၶ ူးေန႔ ညသန္းေခါင္က ျမစ္ႀကီးနားသုိ႔
ေရာက္ရွိလာၿပီး တိုက္ပြဲႀကီးမ်ားျဖစ္လာႏိင
ု ္သည္ဟု ဦးလနန္က ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္။
၁၉၉၄ ခု KIO အပစ္ရပ္စဥ္က နယ္ေျမအတြင္းမွ ထြက္ခြာသြားရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလးံု ဆိင
ု ္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဥးီ -ABSDF ႏွင့္ KIO က
ျပန္လည္ ပူးတြဲလႈပ္ရွားမည္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ၫႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႔ ကုိယစ
္ ားလွယ္တုိ႔ႏွင့္ KIO ေခါင္းေဆာင္မ်ား ၾသဂုတလ
္ ၂ ရက္ေန႔က တတိယအႀကိမ္
ေတြဆ
႔ ံုေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ သေဘာတူညီမႈမရဘဲ ျဖစ္ခသ
ဲ့ ည္။
KIO အဖြဲ႔ ဥကၠဌ၏ ႏိုဝင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္ၾကားစာ၌မူ အပစ္ခတ္ရပ္ဆဲေရး မေျပာေတာ့ဘဲ “ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအေရးေျဖရွင္း ႏိုင္ရန္
တန္းတူေရးကိုအေျခခံေသာ ႏိုငင
္ ံေရး ေတြ႔ဆေ
ံု ဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖင့္ အစျပဳသင့္ ပါသည္။” ဟု ေရးထားသည္။
ဦးလနန္က “ပစ္ခတ္ရင္းနဲ႔လည္း ေဆြးေႏြးၾကမယ္။ အပစ္ရပ္ဆင
ို ္းေရးလုပ္ၿပီးမွပဲ ေဆြးေႏြးပြဲ လုပမ
္ ယ္ဆရ
ို င္ အာမခံခ်က္ မရွိတဲ့ ကိစလ
ၥ ို႔ က်ေနာ္တို႔
ျပန္သးံု သပ္မိတယ္ေလ။” ဟုဆိုသည္။
၁၉၉၄ ခုတြင္ KIO အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲခဲ့သျဖင့္ သူ၏ နယ္ေျမအတြင္းမွ ထြက္ခြာသြားရသည့္ ျမန္မာႏိုငင
္ ံလံုး ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမက
ို ရက္တစ္တပ္ဦး ေျမာက္ပင
ို ္း တပ္ရင္းရံုးကို ႏိုဝင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔တြင္ KIO ဌာနခ်ဳပ္ လိုင္ဇာအနီးရွိ လခြမ္းဘြမ္ ေဒသတြင္ KIA ဒုစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိလ
ု ္မႉးခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္ တက္ေရာက္၍
တရားဝင္ ျပန္ဖြင့္ခြင့္
ျပဳလိုကသ
္ ည္။
“က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ေတြ႔ဆံုမက
ႈ ိစၥေတြေၾကာင့္ မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႔ျဖစ္တဲ့ ABSDF အေပၚမွာ အရင္တုနး္ က လို ထိခက
ို ္နစ္နာ
ေစတဲ့ ကိစၥမ်ဳိး ေပၚလာစရာ အေၾကာင္းမရွိဘးူ ။” ဟု ဦးလနန္က ေျပာသည္။
တန္းတူေရး တိုင္းရင္းသား ၁၂ ဖြဲ႔ပါ ညီညြတ္ေသာတိုငး္ ရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC အဖြဲ႔ဝင္မ်ား
ျဖစ္ေသာ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (ေျမာက္) SSPP/SSA၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး-CNF၊ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ KIO တို႔ႏင
ွ ့္အတူ ပူးတြဲေကာ္မတီျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား
စတင္ေနၿပီ ဟု ABSDF ေျမာက္ပင
ို ္း အလုပ္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဦးလွစင
ို ္းကေျပာသည္။
“တန္းတူရည္တဆ
ူ က္ဆံတဲ့ မဟာမိတ္ပံုစန
ံ ဲ႔ သြားတာပါ။ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ တပ္ရင္းတရင္းစာ လုပထ
္ ားတယ္။
ေလာေလာဆယ္ အလုပ္အဖြဲ႔နဲ႔သြားတယ္။ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝးမွာမွ တပ္ရင္း ဘယ္ေလာက္ဆိုတာ ျပန္ခ် ယူမယ္။” ဟု သူကေျပာသည္။
ေအာက္တိုဘာလအတြင္းက KIO ထိနး္ ခ်ဳပ္နယ္ေျမအႏွံ႔ တိုကပ
္ ြဲေပါင္း ၁၆၄ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ စိုက္သည့္ တပ္မဟာ-၅၊ တပ္မဟာ-၃ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္၊
တပ္မဟာ-၄ ရွမး္ ျပည္ နယ္ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္-ကြတခ
္ ိုင္ တိတ
ု႔ ြင္ တိုကပ
္ ြဲမ်ား အျဖစ္မ်ားသည္ဟု သိရသည္။

ဂ်ာမန္ ဒုႏင
ို ္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ေဒၚစုႏွင့္ေတြ႔မည္
ကိုေပါက္ | ၾကာသပေတးေန႔၊ ႏုဝ
ိ င္ဘာလ ၀၃ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၅ နာရီ ၂၉ မိနစ္
အီးေမးလ္ပုိ႔ရန္ ပရင္ထ
့ ုတရ
္ န္ PDF ဖုိင္ရယူရန္
နယူးေဒလီ (မဇၩိမ) ။

။ ျမန္မာႏိုင္ငသ
ံ ို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ဂ်ာမဏီႏိုငင
္ ံ ဒုႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝါနာ ဟိုယာ Dr. Werner Hoyer သည္

ေနျပည္ေတာ္ အစိုးရ အရာရွိမ်ားအျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြဆ
႔ ံုမည္
ျဖစ္သည္။
၎၏ သံးု ရက္ၾကာ ေတာင္အာရွ ခရီးစဥ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငသ
ံ ို႔ ေရာက္ရွိလာကာ ျပည္သူ႔လတ
ႊ ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး
ဦးဝဏၰေမာင္လြင္ႏွင့္ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တႏ
ို႔ ွင့္
ေတြဆ
႔ ံုမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာဟိုယာ၏ ဝဘ္ဆက
ို ္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပပါရွသ
ိ ည္။
“ႏိုင္ငေ
ံ ရး အက်ဥ္းသား အခ်ဳိ႕ လြတ္ေျမာက္လာမႈ အပါအဝင္ လတ္တေလာ ျဖစ္ေပၚတိးု တက္မႈေတြကို ႀကိဳဆိုပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ
ႏိုင္ငေ
ံ ရးအက်ဥ္းသားေတြ အေျမာက္အမ်ား က်န္ေနေသးတဲ့ အတြက္ သူတို႔ အျမန္ဆံုး လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ က်ေနာ္ အတတ္ႏင
ို ္ဆံုး ႀကိဳးစားသြားမွာပါ” ဟု

ေဒါက္တာဟိုယာက ဂ်ာမန္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားသည္။
ေတာင္အာရွ ခရီးစဥ္အတြငး္ ေဒါက္တာဟိုယာသည္ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတသ
ို႔ ို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။
အင္ဒိုနီးရွားတြင္ အာဆီယံ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး Dr. Surin Pitsuwan ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ အာဆီယံ-ဂ်ာမဏီ-ဥေရာပတိႏ
ု႔ ွင့္ ဆက္ဆံေရး ကိစၥအျပင္
အာရွသမူဟ ျဖစ္စဥ္အတြင္း ေဒသတြင္း ျဖစ္ေပၚ တိုးတက္မႈမ်ားလည္း
ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း FNF အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားထားသည္။
ေဒါက္တာ ဝါနာဟိုယာသည္ ဂ်ာမန္ လစ္ဘရယ္လမ္းစဥ္ Free Democratic Party မွ ျဖစ္ၿပီး ဥေရာပႏွင့္ေတာင္အာရွ စီးပြားေရးဆက္ဆံမႏ
ႈ ွင့္ လြတလ
္ ပ္စြာ
ကုနသ
္ ြယ္ေရးကိစၥအတြက္ အျမင္ဖလွယမ
္ ႈေတြကို ပို၍တိးု လိသ
ု႔ ာ စဥ္ဆက္ မျပတ္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတသ
္ ြားဖို႔ လိေ
ု သးေၾကာင္း ၎ခရီးစဥ္အေပၚ
မွတခ
္ ်က္ျပဳထားသည္။

တိုငး္ ရင္းသားအေရး ေျဖရွငး္ ေပးရန္ ကုလ အထူးကိုယစ
္ ားလွယ္ကို ေတာင္းဆို
ေသာမတ္စ္ ေမာင္ေရႊ | ၾကာသပေတးေန႔၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၀၃ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၄ နာရီ ၀၆ မိနစ္
အီးေမးလ္ပုိ႔ရန္ ပရင္ထ
့ ုတရ
္ န္ PDF ဖုိင္ရယူရန္
ခ်င္းမိုင္ (မဇၥ်ိမ) ။

။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားေကာင္စီ (ENC) ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးျဖစ္သူ ေဒါက္တာ

ေရႊခါး က ထိုင္းႏိင
ု ္ငံ တြင္ အဂၤါေန႔ က ျပဳလုပသ
္ ည့္ သတင္းစာရွငး္ လင္းပြဲမွ ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာျပည္အေရးဆိုင္
ရာ အထူးသံ ကိုယစ
္ ားလွယ္ ဗီေဂ်း နမ္ဘးီ ယားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုငင
္ ံရွိ တိင
ု ္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား အေရးကို ကူညီေျဖရွငး္ ေပးရန္ ေတာင္းဆိုလက
ို ္သည္။
လက္ရွိတိုင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္း မရွေ
ိ သးသည့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဥးီ (CNF) ၏ ေခါင္းေဆာင္တဦးလည္း
ျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာေရႊခါးက တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား၏ ရပ္တည္ခ်က္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး၊ ၎တို႔၏
ေတာ္လွန္ေရးလႈပရ
္ ွားမႈသည္ ႏိင
ု ္ငံအတြင္း ဒီမိုကေရစီထြနး္ ကားေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈ အတြက္ ပင္မျပႆနာ တခုအျဖစ္ တည္ရွိေနသည္ ဟုဆသ
ို ည္။
"အကယ္၍ သူ႔ရဲ႕ အခုမစ္ရွင္မွာ တိုင္းရင္းသားအေရးကိစၥကို ထည္သ
့ ြင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွဘ
ိ ူး ဆိုရင္ေတာ့
ေအာင္ျမင္မႈ ရမွာမဟုတဘ
္ ူး" ဟု ေဒါက္တာေရႊခါးက မစၥတာနမ္ဘးီ ယားသို႔ ဦးတည္၍ ေျပာၾကားခဲသ
့ ည္။ သူက ယခုကဲ့သေ
ို႔ တာင္းဆို ေျပာၾကားလိုက္သည့္
အခ်ိန္သည္ ယခုႏစ
ွ ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဒုတိယအႀကိမေ
္ ျမာက္
မစၥတာ နမ္ဘးီ ယားသြားေရာက္ေနသည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ တိုက္ဆင
ို ္ေျပာဆိုလက
ို ္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။
သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲစင္ျမင့္တြင္ အတူရေ
ွိ နသူ ENC အဖြဲ႔၏ အၾကံေပးျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာ လီယန္ အိပ္ခ်္ ဆာေခါင္း (Lian H. Sakhong) ကလည္း ယခု
မစၥတာနမ္ဘးီ ယား ေဖာ္ျပထားသည့္ ခရီးစဥ္တြင္ အတိုက္အခံ တိင
ု ္းရင္းသား
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရန္ မပါဝင္သည့္အတြက္ စိတ္ပ်က္မိေၾကာင္း
ေျပာဆိသ
ု ည္။
မစၥတာ နမ္ဘးီ ယား၏ ယခင္က စြမး္ ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ေဒါက္တာ ဆာေခါင္းက "အျမင့္ဆးံု ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္း တခု အေနနဲ႔
ျမန္မာျပည္အေရးကို အခုလို ကိုငတ
္ ြယ္ေနတာကို က်ေနာ္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္
ေဝဖန္ခ်င္ပါတယ္။" ဟု ခ်င္းမိုင္ရွိ ယခုရွငး္ လင္းပြဲတြင္ ေျပာဆိခ
ု ဲ့သည္။ တိုငး္ ရင္းသားအေရး ျပႆနာကို ပို၍ အေလးအနက္ထားသင့္ သည္ဟလ
ု ည္း သူက
တိက
ု ္တြန္းသည္။
"ဟုတ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲေတာ့ ရွပ
ိ ါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ တိက
ု ္ပြဲေတြ ဆက္ျဖစ္ေနတုန္းပါပဲ။ ကရင္ျပည္နယ္မွာလည္း လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြ
ရွိေနတုနး္ ပါ။ ရွမး္ ျပည္နယ္မွာလည္း ျပႆနာေတြ ရွိေနတုန္းပါ။ ဒါကို ဘာျဖစ္လို႔ မျမင္ႏင
ို ္ရတာလဲ။ အေၾကာင္းကေတာ့ သူတက
ို႔ မ်က္ေစ့ပိတထ
္ ားၾကလိပ
ု႔ ါပဲ။ " ဟု
ေျပာဆိုခသ
ဲ့ ည္။
ကုလ အထူးသံ မစၥတာနမ္ဘီးယားအေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္အေရး ျပႆနာ ကိင
ု ္တြယ္ေနပံုကို ယခု ေနာက္ဆးံု ထုတေ
္ ဝ ျဖန္႔ခ်ိသည့္ ENC အဖြဲ႔၏ ျမန္မာျပည္ရွိ
တိုငး္ ရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားအေရး အစီရင္ခစ
ံ ာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွငး္ လင္းအသိေပးပြဲတြင္ ေျပာဆိုခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
ယင္းအဖြဲ႔က "ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားတြင္ ခြဲျခားဖိႏွိပမ
္ ႈမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ား" (Discrimination, Conflict and
Corruption: The Ethnic States of Burma) အမည္ရ ၉၈- မ်က္ႏွာရွိ အစီရင္ခံ စာ တေစာင္ကို ျပဳစုထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ၎အစီရင္ခံစာ အတြက္ သုေတသနျပဳ
ေရးသားခဲ့ သူ ေပါလ္ ကီနန္ (Paul Keenan) က တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားအတြင္း ေနထိုငသ
္ ူ ၅၃ ဦးကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း ခဲ့ၿပီး၊ တိင
ု ္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိ
ဘဝအေျခအေနကို ထိုသမ
ူ ်ား၏အျမင္အတိုင္း စုစည္းတင္ျပထားသည္ဟု ဆိုသည္။

တိုငး္ ရင္းသားမ်ားအေရး စာနာနားလည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ယခု အစီရင္ခစ
ံ ာ၏ ေနာက္ဆံုး နိဂံုးခ်ဳပ္ခ်က္ကို အျငင္းပြား ၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ "လြတလ
္ ပ္ေရးရရွိၿပီး
ႏွစ္ (၆ဝ) တိုငလ
္ ာၿပီးေနာက္ တိုငး္ ရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ၏ ဘဝမ်ားပို၍ သိသိသာသာ နိမ့္ပါးလာရသည္။ ဤသို႔ ျဖစ္ရျခင္းမွာ ျပည္တြင္းစစ္က အဓိက
အေၾကာင္းရင္း တခု ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အစိးု ရ၏ မူဝါဒ မ်ားက ဗမာမဟုတ္သည့္ တိင
ု ္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားကို လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း ၏ ေအာက္ဆံုးေနာက္ဆးံု ၊
စာေပမတတ္၊ ခ်ဳိးႏွိမ္ ဖိႏပ
ွိ ္၍ ဆက္ထားခ်င္သည့္အေၾကာင္းလည္း အဓိက က်သည္။"ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
ဤအစီရင္ခစ
ံ ာတြင္ ျမန္မာႏိင
ု ္ငံရွိ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ တိုငး္ ရင္းသားလူနည္းစုမ်ားကို ေတြဆ
႔ ံုေမးျမန္း ကိုးကားထားၿပီး၊
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေမ့ထားတတ္ၾကသည့္ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ မူစလင္လူနည္းစုမ်ားကိုပါ ထည္သ
့ ြင္း ေမးျမန္းထား
သည္။
ဘဂၤါလီ အႏြယတ
္ ဦးက ENC သုေတသီထသ
ံ ို႔ ေျပာျပရာ၌ "ခြဲျခားဖိႏွိပတ
္ ာေတြ ျမင္ေနရပါတယ္။ တိင
ု ္းရင္းသားအရ
ေရာ၊ ဘာသာေရးအရပါ ဖိႏပ
ွိ ္မႈေတြ ရွေ
ိ နတာ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ရြာသားေတြက ကရင္လူမ်ဳိးပါ၊ တခ်ဳိ႕က ကရင္ - ဗမာ-ဘဂၤါလီ၊ တခ်ဳိ႕က ကရင္-ပအို႔ဝ္ဘဂၤါလီ၊ ဒါေပမယ့္ မူစလင္ဘာသာ ကိးု ကြယ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔အားလံးု က ကရင္လေ
ို ကာင္းေကာင္း ေျပာတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တက
ို႔ ို မူစလင္လို႔
ျမင္ၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ စာကပ္ထားတယ္။ 'ဒီေနရာ မူစလင္မဝင္ရ' ဆိုၿပီး၊ က်ေနာ္တို႔က ကရင္ေတြဆိုင္မွာ ေဈးဝယ္ပါတယ္။ ကရင္လူမ်ဳိးေတြ က
မူစလင္ေတြရဲ႕ လယ္ေတြ၊ အိမ္ေတြကို ဝယ္ခြင့္ ရွိတယ္။ မူစလင္ေတြက်ေတာ့ ကရင္ပိုငပ
္ စၥည္းေတြကို ဝယ္ယူခြင့္
ေပးမထားဘူး။" ဟု ဆိုသည္။
ဤအစီရင္ခစ
ံ ာက စစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သို႔ ကိုငတ
္ ြယ္ခဲ့သည္ကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားၿပီး၊
အမ်ဳိးသားလြတ္လပ္ေရး ေခါင္းေဆာင္ ဗိလ
ု ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက လြတ္လပ္ေရး အရ ယူႏိုင္ရန္အတြက္ တိုငး္ ရင္းသားမ်ားႏွင့္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆႏ
ို ိုင္ရန္
ခက္ခက္ခဲခဲႀကိဳးပမ္းခဲ့ရသည့္ အေၾကာင္းမ်ားကို လည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ေနာက္ပိုငး္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လုပ္ၾကံခခ
ံ ဲ့ရၿပီး၊ စာခ်ဳပ္ကို အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္
ျဖစ္ခဲ့ရသည္။
ဗိုလခ
္ ်ဳပ္ကြယလ
္ ြန္ၿပီးေနာက္ပိုငး္ ၊ ဆက္လက္ဥးီ ေဆာင္ခဲ့ၾကသူ ဦးႏုက ေပးအပ္ထားသည့္ တိုငး္ ရင္းသားမ်ား အတြက္ ကတိကဝတ္မ်ားကို
ျပန္လည္႐ုပသ
္ ိမး္ ခဲ့ၾကသည္။ ဦးႏုဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ပထမပိင
ု ္း ကာလမ်ားသည္ လည္း ျပည္တြငး္ စစ္ႏင
ွ ့္ ပဋိပကၡမ်ား ျပင္းထန္ေနကာ၊ ၁၉၆၁
ခုႏွစတ
္ ြင္ သူက အျငင္းထြက္ ဖြယ္ျဖစ္သည့္ ဗုဒၶဘာသာ ကို ႏိုင္ငံ ေတာ္ဘာသာအျဖစ္ ေၾကညာခဲ့အၿပီး မေရွးမေႏွာင္းမွာ ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလည္း
အဆံုးသတ္ခဲ့ရသည္။
ယခုအစီရင္ခံစာ နိဂးံု ခ်ဳပ္သးံု သပ္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားရာ၌ "ယခုအစိးု ရသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္
ရန္ စိတ္ဆႏၵရွိသည္ဟု ယူဆရၿပီး၊ တိုငး္ ျပည္၏ စီးပြားေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္၊ အမ်ဳိးသား ႏိုင္ငံေရးကို ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ျမႇင့္တင္ေပးရန္ ၾကိဳးပမ္းေနသည္ဟု ခ်ီးက်ဳး ေျပာဆိေ
ု နၾက
ေသာ္လည္း၊ ဤေျပာ ဆိုမႈမ်ားက ျပည္သူအမ်ား ေန႔စဥ္ခံစားေနရသည့္ ဘဝမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ အနည္းငယ္
မွ် ရွိသည္ကို အသိအမွတ္ မျပဳ ေျပာဆိုေနျခင္းသာ ျဖစ္ေပေတာ့သည္" ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
Thomas Maung Shwe ေရးသားသည့္ ENC chairman urges UN’s Nambiar to address ethnic issues in Burma ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုေဖာ္ျပသည္။
ျမန္မာလုပ္သားမ်ား အိမ္ျပန္ႏိုင္ေရး နယ္စပ္ျမစ္ျဖတ္တတ
ံ ားဖြင့္ေပး
မဇၥ်ိမသတင္းဌာန | ၾကာသပေတးေန႔၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၀၃ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၂၀ နာရီ ၄၇ မိနစ္
အီးေမးလ္ပုိ႔ရန္ ပရင္ထ
့ ုတရ
္ န္ PDF ဖုိင္ရယူရန္
ခ်င္းမိုင္ (မဇၩိမ) ။

။ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွ ေရေဘးသင့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား အိမ္ျပန္ႏိုင္ရန္ ထိုငး္ -ျမန္မာ ႏွစႏ
္ ိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရး မဲေဆာက္ တံတားကို

ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ျမန္မာဘက္မွ ယာယီ တနာရီေက်ာ္ၾကာ တံတားဖြငေ
့္ ပးခဲသ
့ ည္။
တရားဝင္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ပထမ အသုတ္ အေယာက္ ၄၀၀ ျပန္ႏင
ို ္ရန္ ဖြငလ
့္ ွစ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း အလုပ္သမား ၁၀၀ ခန္သ
႔ ာ ရွိသည္ဟု
သိရသည္။ မနက္ျဖန္ထပ္မံ ေရာက္လာသူမ်ားကိလ
ု ည္း ဖြငလ
့္ ွစ္ေပးဦးမည္ ဟု သိရသည္။
“ ထိုငး္ ေဒသခ႐ုိင္ အစိးု ရက ျမန္မာဘက္ကို ေခတၱဖြင့္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုတယ္” ဟု မဲေဆာက္ေန ထိင
ု ္းအရာရွိတဦး က ေျပာသည္။
ထို႔အျပင္ ထိင
ု ္းအလုပသ
္ မား ဝန္ႀကီးက ေရြ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား လက္မွတ္ ရွရ
ိ ွိ၊ မရွိရွိ လမ္းခရီးတြင္ အဖမ္းအဆီး မရွိေအာင္
ညွိႏႈိင္းကူညီေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာဘက္မွလည္း ကူညီမည္ဟု ဗုဒၶဟးူ ေန႔ညပိုငး္ ထိင
ု ္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကား သတင္းမွတဆင့္ ထုတလ
္ ႊင့္ခဲ့သည္။
ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွ ေရေဘးေရွာင္လာေသာ ႏွစ္ပတ္အတြင္း ျမန္မာအလုပ္သမား သံုးေသာင္းေက်ာ္ကို တာ့ခခ
္ ႐ုိင္ ထိုင္း -ျမန္မာ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရး ႐ုံး၌

ထိနး္ သိမး္ ထားသည္ဟု အဂၤါေန႔ထတ
ု ္ The Nation သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။
ထိုငး္ ႏိုငင
္ ံတြင္ ႏွစေ
္ ပါင္း ၅၀ အတြင္း အဆိးု ရြားဆံးု ေရၾကီးမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ လူ ၄၃၇ ဦးေသဆံုးသည္ဟု ထုိငး္ ႏိုင္ငထ
ံ ုတ္ ဘန္ေကာက္စ္ပစ
ို႔ ္ သတင္းစာက
ေရးသားထားသည္။
မဲေဆာက္ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားကို ႏွစႏ
္ ိုင္ငဆ
ံ က္ဆေ
ံ ရး အေျခအေန တင္းမာမႈျဖင့္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ဇူလိုငလ
္ ပိုငး္ ၁၁ ရက္ေန႔မွစၿပီး ျမန္မာ အစုိးရဘက္က
ပိတထ
္ ားခဲ့သည္။
ေနာက္ခ်န္ သီးေလးသီး အဖြဲ႔သားမ်ား ျပန္ရက္သတ္မွတ္
ထြနး္ ထြန္း | ဗုဒဟ
ၶ ူးေန႔၊ ႏုဝ
ိ င္ဘာလ ၀၂ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၇ နာရီ ၂၂ မိနစ္
အီးေမးလ္ပုိ႔ရန္ ပရင္ထ
့ ုတရ
္ န္ PDF ဖုိင္ရယူရန္
နယူးေဒလီ (မဇၥ်ိမ) ။

။ ျပည္ေတာ္ မျပန္ေသးသည့္ သီးေလးသီး ေဆးေရာင္စံု အၿငိမ့္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖစ္သည့္ လူရႊငေ
္ တာ္ ၾကယ္သီး၊ ပန္းသီးႏွင့္ မင္းသမီး

ျမစံပယ္ငံုတို႔ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔၌ ျပန္ေတာ္ျပန္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
“သံ႐းုံ ကို သြားေတြ႔လရ
ို႔ ွိရင္ ရက္ေတြဘာေတြ ေျပာင္းသြားဖို႔ေတြ ျဖစ္လာႏုိငလ
္ ား၊ ဘာလား စိတ္ပူ တယ္ေလ။ အဲဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔က
ဆံးု ျဖတ္ထားတာကေတာ့ အဲဒါ ဆံးု ျဖတ္ထားတယ္။ ေျပတယ္ဆိုရင္ ျပန္ျဖစ္မယ္” ဟု လူရႊင္ေတာ္ ၾကယ္သးီ က မဇၥ်ိမကုိ ေျပာသည္။
ႏိုဝင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ထိင
ု ္းႏုိငင
္ ံ မဲ့ေဆာက္ၿမိဳ႕၌ ႏႈတဆ
္ က္ပြဲအေနျဖင့္ ေနာက္ဆံုးကျပမည္ျဖစ္ကာ ယင္းပြဲၿပီးပါက သံ႐ံုးသို႔ တရားဝင္ဆက္သြယသ
္ ြားမည္
ျဖစ္ကာ အဆင္ေျပႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္။
ျပန္ရန္အတြက္ စီစဥ္ရျခင္းမွာ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔က ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသည့္ ကိုသရ
ူ (ခ) ဇာဂနာ၏ ျပန္လည္ေခၚယူမႈေၾကာင့္ျဖစ္ကာ
အႏုပညာလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္လုပက
္ ိုင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
“ကိသ
ု ူရ ျပန္ေခၚလုိ႔ပါ။ ကိသ
ု ူရ ျပန္လြတ္လာၿပီးေနာက္ လုပ္စရာပြဲေတြ ရွတ
ိ ယ္ေလ။ ေနာက္တခုက ကိသ
ု ူရက သူလုပတ
္ ဲ့ အလုပ္ေတြက က်ေနာ္တထ
ို႔ က္
ႀကီးမားတဲ့ဟာေတြ ရွိမယ္ဗ်။ အဲဒါေတြ က်ေနာ္တို႔ ပါဝင္ၿပီးေတာ့ လုပ္မယ္” ဟု လူရႊင္ေတာ္ၾကယ္သီးက ဆိုသည္။
ဇာဂနာမွာ အက်ဥ္းေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္ၿပီးၿပီးခ်င္း ႏုိငင
္ ံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႔ ကူညီေပးမႈမ်ား ျပဳလုပလ
္ ်က္ ရွသ
ိ ည္။
ျပန္သြားမည္ ဆိုပါက အႏုပညာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ လုပ္ကင
ို ္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း လြတလ
္ ပ္ခြင့္ ရ၊ မရ ကိုမူ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္ဟု ကိုၾကယ္သီးက
ေျပာဆိသ
ု ည္။
သီးေလးသီးေဆးေရာင္စံုအၿငိမ့္အဖြဲ႔မွာ လူရႊင္ေတာ္ ေဂၚဇီလာ၊ စိန္သီး၊ ဇီးသီးႏွင့္ မင္းသမီး ေခ်ာစုမ်ဳိးတိမ
ု႔ ွာ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔က ျမန္မာျပည္သို႔
ျပန္သြားၿပီ ျဖစ္သည္။
http://www.mizzimaburmese.com
ၾကာသပေတး, 03 ႏိုဝင္ဘာ 2011
အေမရိကန္ေတြလာေရာက္မႈ အစိုးရဘက္က အေကာင္းျမင္
By ခင္စးို ၀င္း
အီးေမးလ္
ပံုႏွိပရ
္ န္
အေမရိကန္လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Michael Posner နဲ႔ မူ၀ါဒ ေရးရာ ညွိႏိႈငး္ ေရးမႉး Derek Mitchell တို႔ဟာ ျမန္မာအစိုးရ စစ္ဘက္နဲ႔
အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲေတြနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ ဒီေန႔ ေတြ႔ဆခ
ံု ဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္က ျမန္မာႏိုငင
္ ံအေပၚ ပိတဆ
္ ို႔မႈေတြနဲ႔အတူ ထိေတြ႔ဆက္ဆေ
ံ နၿပီး
အခုတေလာ အေမရိကန္သံတမန္ႀကီးေတြ ျမန္မာျပည္ကို အလာစိပ္လာတာဟာ အႏွစ္ ၂၀ ၾကာ ဆက္ဆံေရးက်ဲခဲ့တဲ့ မူ၀ါဒကိုျပန္လည္သံုးသပ္ေနတဲ့
အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ လကၡဏာျဖစ္ပါတယ္လို႔ ျမန္မာအစိုးရဘက္က ယူဆေနၾကပါတယ္။ အျပည့္အစံုကို ဘန္ေကာက္႐းံု ကေန ေဒၚခင္စိုး၀င္းက
တင္ျပေပးထားပါတယ္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စက
ု ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔အလုပ္သမားေရးရာ လက္ေထာက္ ႏုင
ိ ္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မုက
ိ ္ကယ္လ္ပို႔စန
္ ာနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငဆ
ံ ိုင္ရာ

အေမရိကန္အထူးကိယ
ု ္စားလွယ္ မူ၀ါဒေရးရာညႇိႏိႈင္းေရးမႉး ဒဲရက္၊ မစ္ခ်ယ္လတ
္ ို႔ဟာ ဒီကေန႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး ဌာန၊
အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနက ၀န္ႀကီးေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး ေတာ့ မြန္းလဲြပိုင္းမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားၾကၿပီလုိ႔
ျမန္မာႏိုငင
္ ံျခားေရး ၀န္ႀကီး ဌာနက ဗီြအိုေအကို အတည္ျပဳေျပာဆိုထားပါတယ္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စက
ု ျမန္မာအစိုးရကို အခုလို ထိေတြ႔ဆက္ဆံေနေပမယ့္္ တဘက္မွာလည္း တားဆီးပိတဆ
္ ို႔မႈေတြနဲ႔လည္း အေရးယူထားဆဲျဖစ္ပါတယ္။
အထူးကုယ
ိ ္စားလွယ္ ဒဲရက္၊မစ္ခ်ဲလဟ
္ ာ ၂ လေက်ာ္ေက်ာ္အခ်ိန္အတြင္းမွာ ျမန္မာႏိုငင
္ ံကို ၃ ႀကိမ္တုိင္ လာေရာက္ခဲ့တဲ့အျပင္ တၿပိဳင္တည္း ဆိုသလိပ
ု ဲ
လက္ေထာက္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မုိက္ကယ္လ္ပစ
ို႔ ္နာကလည္း ျမန္မာႏိုငင
္ ံကို ေရာက္ရွိ လာခဲ့တာပါ။ အခုလို အေမရိကန္သံတမန္ႀကီးေတြ ျမန္မာႏိင
ု ္ငံကို
ခပ္စပ
ိ ္စိပလ
္ ာေရာက္ၾကတဲ့ အေပၚမွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ေဒါက္တာေနဇင္လတ္က အခုလို သံးု သပ္လုိက္ပါ တယ္။
“ဒဲရက္ မစ္ခ်ဲလ္ရဲ႕ရာထူးဆိုလရ
ုိ႔ ွိရင္ကိုက ေပၚလစီမွာသူက ညႇိႏႈိင္းေရးမႉးျဖစ္တာကို။ အေမရိကန္ ႏိုငင
္ ံျခားေရးမူ၀ါဒေပါ့ဗ်ာ။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚမွာ
ထားတဲ့ မူ၀ါဒ အတြက္ကို ညႇိႏင
ႈိ ္းေရးမႉး ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင္မ
့ ုိလုိ႔ တဘက္က ေပၚလစီကိုျပန္သံုးသပ္တဲ့ သေဘာရွတ
ိ ာေပါ့။ နဂိရ
ု ္ထဲက
အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္တဲ့ ေပၚလစီျဖစ္ခဲ့တယ္ ဆိလ
ု ို႔ရွိရင္ေတာ့ ဒါကိုျပန္သံုးသပ္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ သူက အႏုတက
္ ို သြားၿပီး ေရွ႕႐ႈသြားတာကို။
က်ေနာ္တို႔ေပၚမွာ ထားတဲ့မူ၀ါဒက မူရင္းက အႏွစ္ ၂၀ ေလာက္အတြင္းမွာ အႏုတ္လကၡဏာသေဘာနဲ႔ ထားထားတဲ့ မူ၀ါဒျဖစ္ေနတာကို။ အဲဒီေတာ့ ဒီတခါ
ျပန္သးံု သပ္မယ္ဆိုေတာ့ အႏုတက
္ ေနၿပီး ဒိထက္ ထပ္ပႏ
ို ုတ္လလ
ုိ႔ ည္း မရေတာ့ဘးူ ေလ။ အဲဒီေတာ့ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္တဲ့ အသြားအလာစိတတ
္ ဲ့
ညႇိႏႈိင္းမႈတခုလို႔ က်ေနာ္တို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္”
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအပါအ၀င္ အေနာက္ႏုိငင
္ ံႀကီးေတြက တားဆီးပိတဆ
္ ို႔ထားတာေတြကို ႐ုပ္သိမး္ ေပးဖို႔အတြက္ ျမန္မာအစိုးရက ေတာင္းဆိုေနေပမယ္လို႔
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စက
ု ေတာ့ ပိတ္ဆို႔ထားရတဲ့ အေျခခံအေၾကာင္းအရင္း၊ ဇစ္ျမစ္ပါ အခ်က္အလက္ေတြကို ျပဳျပင္မွသာ၊ လုက
ိ ္နာေဆာင္ရြက္မွသာ
႐ုပသ
္ ိမ္းေပးမွာျဖစ္တယ္လို႔ အထူးကိယ
ု ္စားလွယ္ ဒဲရက္မစ္ခ်ဲလက
္ ေျပာဆိထ
ု ားပါတယ္။
Scantion အေရးယူ ပိတဆ
္ ို႔မႈေတြ ႐ုပ္သိမး္ ေပးႏုိငေ
္ ရးအလားအလာအတြက္ ျမန္မာအစိုးရက လွမ္းေနတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေျခလွမ္းေတြနဲ႔ပတ္သက္လေ
ို႔ တာ့
ေဒါက္တာေနဇင္လတ္က အခုလို ေကာက္ခ်က္ခ်ပါတယ္။
“Scantion ကေတာ့ impose လုပလ
္ ိုကတ
္ ာေတာ့ လြယတ
္ ာေပါ့ဗ်ာ။ ေနာက္တခါ သူက
႔ ို lift up လုပ္ဖို႔ က်ေတာ့ step ေတြကမ်ားတာကို။ အခ်ိနတ
္ ခုလည္း
ယူရတာေပါ့။ အခု က်ေနာ္တို႔ မူလတန္း ပညာ စသင္သလိုေပါ့။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ သူတသ
ို႔ တ္မတ
ွ ္ခ်က္အေပၚ Scantion ႐ုပ္သိမး္ ႏိုငရ
္ ေလာက္ ေအာင္
သတ္မွတထ
္ ားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကလ
ို ည္း က်ေနာ္တက
ို႔ ေျဖေပးရမယ္။ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း တဆင္ခ
့ ်င္း၊ တဆင့္ခ်င္းေပါ့ေနာ္။ တခုခ်င္း၊ တခုခ်င္း lift up
လုပသ
္ ြားမယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္”
ျမန္မာနဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယားႏီင
ု ္ငံအၾကား ႏ်ဳကလီးယားနည္းပညာပံ့ပိုးေရး၊ လက္နက္ေရာင္၀ယ္ေရးစတဲ့ ဆက္ဆံေရးအေပၚ စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း
အထူးကိယ
ု ္စားလွယ္ Derek Mitchell ကေရာ၊ အေရွ႕အာရွနဲ႔ ပစိဖိတ္ေရးရာ လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Kurt Campbell တို႔ကပါ VOA နဲ႔ ေတြဆ
႔ ံုရာမွာ
ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာ-ေျမာက္ကိုရးီ ယားဆက္ဆံေရးအေပၚ ေဒါက္တာေနဇင္လတ္ရဲ႕ အျမင္ကေတာ့ ဒီလိုပါ။
“မူ၀ါဒပိင
ု ္းမွာက်ေတာ့ လက္နက္ကိစၥရပ္က တႀကိမ္တုနး္ က က်ေနာ္တဆ
ုိ႔ ီမွာရွိတဲ့ လူႀကီးေတြ တခ်ဳိ႕လည္း သူတို႔ ၀န္ခံၿပီးပါၿပီ။ ႀကိဳးစားမႈတခု ရွိခဲ့ပါတယ္ေပါ့။ အခု
ဒါကို သူတို႔ ျပန္စြနလ
္႔ ႊတလ
္ ုိက္ပါတယ္လို႔ ေျပာထားၿပီးၿပီေလ။ အဲဒီအပိုင္းေလးေပါ့။ လက္နက္ကစ
ိ ၥရပ္ေလးေတြက မရွိခဲ့ဘူး ဆိုလရ
ုိ႔ ွိရင္ေတာ့ ေျမာက္ကရ
ို ီးယားမွ၊
ေတာင္ကိုရီးယားမွ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ စသည္အားျဖင့္ မဟုတဘ
္ ဲနဲ႔ ႏုိင္ငတ
ံ ႏုိင္ငရ
ံ ဲ႕ right ေပါ့ဗ်ာ၊ ဆက္ဆံလို႔ ရေကာင္းပါတယ္လို႔ပဲ ျမင္တယ္ဗ်”
အေမရိကန္ လက္ေထာက္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မုက
ိ ္ကယ္လ္ပစ
ို႔ ္နာနဲ႔ အထူးကိယ
ု ္စားလွယ္ ဒဲရက္ မစ္ခ်ဲလတ
္ ို႔ ၂ ဦးဟာ ဒီကေန႔ ညေနပိင
ု ္းမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို
ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာၾကပါၿပီ။ မနက္ျဖန္ေသာၾကာေန႔၊ ႏု၀
ိ င္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔မွာေတာ့ အေမရိကန္ သံတမန္ႀကီး ၂ ဦးဟာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးေခါင္းေဆာင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြဆ
႔ ံုဖို႔ရတ
ွိ ယ္လို႔ NLD က ဗီြအိုေအကို အတည္ျပဳ ေျပာဆိုထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္ရွင္။
ၾကာသပေတး, 03 ႏိုဝင္ဘာ 2011
ျမန္မာ့ေငြေၾကးမူ၀ါဒအတြက္ IMF ဆက္လက္ညႇိႏႈိင္းမည္
By ဗီအိုေအ (ျမန္မာဌာန)
အီးေမးလ္
ပံုႏွိပရ
္ န္
ျမန္မာႏုိငင
္ ံက ေငြေၾကးလဲလွယ္မစ
ႈ ံနစ္၊ တျခား ေငြေၾကးဆုိငရ
္ ာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖုိ႔အတြက္ ျမန္မာႏုင
ိ ္ငံမွာ ေတြဆ
႔ ုံ ေဆြးေႏြးမႈေတြ
လုပခ
္ ဲ့ၾကတဲ့ IMF ႏုင
ိ ္ငံတကာ ေငြေၾကးရံပုံေငြအဖြဲ႔ရဲ႕ ခရီးစဥ္ ၿပီးဆုံးသြားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိငင
္ ံကုိ ေအာက္တဘ
ုိ ာလ ၁၉ ရက္ေန႔က ေရာက္လာၾကတဲ့ IMF ကုယ
ိ ္စားလွယ္အဖြဲ႔ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငက
ံ အစုိးရနဲ႔ ပုဂၢလိကဘဏ္က ကုိယ္စားလွယေ
္ တြနဲ႔
ေနျပည္ေတာ္မွာ သီတင္း ၃ ပတ္ၾကာ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ တနလၤာေန႔က အဆုံးသတ္ခတ
ဲ့ ာ ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာႏုိငင
္ ံက ေငြေၾကးလဲလွယ္မစ
ႈ ံနစ္ IMF ရဲ႕ စည္းကမ္း သတ္မွတခ
္ ်က္ေတြနဲ႔ ကုိက္ညီမႈရလ
ွိ ာေအာင္ လုိအပ္တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔
ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ျမန္မာအစုိးရရဲ႕ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ဒီကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ေရာက္လာခဲ့ၾကတာပါ။
ျမန္မာအစုိးရက ခ်မွတ္ထားတဲ့ ေပၚလစီအသစ္ထြက္လာတဲ့အထိ အာဏာပုိင္ေတြနဲ႔အတူ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားမယ္လုိ႔ IMF အဖဲြ႔က ေျပာပါတယ္။ လာမယ့္
၂၀၁၂ ခုႏွစထ
္ ဲ IMF ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ျမန္မာႏုိငင
္ ံကုိ ေနာက္တေခါက္ ထပ္လာဖုိ႔ရတ
ွိ ယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
ျမန္မာႏုိငင
္ ံကသ
ုိ ြားခဲ့ၾကတဲ့အဖဲြ႔ဟာ IMF အာရွရုံးခြဲက ေငြေၾကးနဲ႔ ဥပေဒေရးရာ ဌာနက တာ၀န္ရွိသူေတြျဖစ္ၾကတယ္လုိ႔ ဆုပ
ိ ါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ Article
VIII လုိ႔ေခၚတဲ့ IMF က ျပဌာန္းထားတဲ့ ဥပဒေတြထဲက အပုိဒ္ (၈) ကုိ လက္ခံက်င္သ
့ ုံးလာေရးအတြက္ သြားေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ၾကာသပေတး, 03 ႏိုဝင္ဘာ 2011
ဥေရာပ ေႂကြးၿမီျပႆနာ တ႐ုတ္လက္ေရွာင္
By ဗီအိုေအ (ျမန္မာဌာန)
အီးေမးလ္
ပံုႏွိပရ
္ န္
အေႂကြးျပႆနာေတြကို ရင္ဆိုငေ
္ နရတဲ့ ဥေရာပႏိင
ု ္ငံေတြက ေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ တ႐ုတ္ႏိုငင
္ ံ အကူအညီေတြအေပၚမွာပဲ အားကိုးမေနဖို႔
တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက သတိေပးလိက
ု ္တယ္။
ဥေရာပတုိကမ
္ ွာ ႀကံဳေနရတဲ့ ျပႆနာေတြကုိ ေျဖရွငး္ ရမယ့္ အဓိကတာ၀န္ဟာ ဥေရာပမွာသာရွိတယ္ ဆုတ
ိ ဲ့အေၾကာင္း တ႐ုတ္သမၼတ ဟူဂ်င္ေတာင္က
ျပင္သစ္သမၼတ နစ္ကုိလတ္ ဆာကုိဇက
ီ ုိ မေန႔တုနး္ ကပဲ ေျပာခဲ့တယ္လုိ႔ သတင္းေတြက ေဖာ္ျပေနၾကတာပါ။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ဥေရာပတုက
ိ ္ရဲ႕ တည္ၿငိမ္မႈဟာ
ကမာၻ႔စးီ ပြားေရးအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့အေၾကာင္း တ႐ုတ္သမၼတက အသိအမွတ္ျပဳ ေျပာခဲ့တယ္လုိ႔ တ႐ုတ္ အစုိးရပုိင္ ဆင္ဟြာ သတင္းက ေျပာပါတယ္။
ဥေရာပတုိကသ
္ ားေတြ အေနန႔ဲ သူတက
ုိ႔ ုိယ္ပုိင္ ျပႆနာေတြကုိ ေျဖရွင္းႏုင
ိ ္တဲ့ ဉာဏ္အေျမာ္အျမင္နဲ႔ အစြမ္းအစရွတ
ိ ယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ေၾကာင္းလည္း ေျပာခဲတ
့ ာပါ။
ျပင္သစ္ႏုိင္ငမ
ံ ွာ ဒီတပတ္ထဲ က်င္းပမယ့္ စက္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးတဲ့ႏုိငင
္ ံေပါင္း ၂၀ (G-20) အစည္းအေ၀းပဲြ မတုိင္မီ ျပင္သစ္နဲ႔ တ႐ုတသ
္ မၼတ ၂ ဦးတုိ႔ ေတြဆ
႔ ုံေဆြးေႏြးခဲ့ရာမွာ
အခုလုိ ေျပာဆုခ
ိ ဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဂရိနတ
ဲ႔ ျခား ဥေရာပက အေႂကြးေတြ ျပန္မဆပ္ႏုိင္ေတာ့မယ့္ အျဖစ္နဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ တုင
ိ ္းျပည္ေတြကုိ အကူအညီေပးဖုိ႔
ဥေရာပႏုိင္ငံေတြက ဘ႑ာေရးအစီအစဥ္သစ္တရပ္ ခ်မွတရ
္ ာမွာ ကမာၻေပၚမွာ ႏုင
ိ ္ငံျခား အရန္ေငြေၾကး အမ်ားဆုးံ စုေဆာင္းထားတဲ့ ႏုိင္ငတ
ံ ႏုိငင
္ ံအျဖစ္
တ႐ုတ္ႏုိငင
္ ံက ရင္းႏွးီ ျမဳပ္ႏွံသြားဖုိ႔ ဥေရာပ ေခါင္းေဆာင္ေတြက ေမွ်ာ္လင္ေ
့ နၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ၾကာသပေတး, 03 ႏိုဝင္ဘာ 2011
လာအုိေရကာတာ ADB ေထာက္ပံ့
By ဗီအိုေအ (ျမန္မာဌာန)
အီးေမးလ္
ပံုႏွိပရ
္ န္
လာအုိႏုိင္ငက
ံ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမက
ံ ိန္းအတြက္ ADB အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဘဏ္က အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၄၅၀ ေထာက္ပံ့မယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။
ဒီစီမက
ံ ိန္းက ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ေနာက္က်ေနတဲ့ လာအုိႏုိင္ငက
ံ ုိ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၇၇၀ ၀င္ေငြရရွိေစမယ္လုိ႔ ADB က ၾကာသပေတးေန႔မွာ ထုတ္ျပန္တဲ့
ေၾကညာခ်က္ထဲမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ေအဒီဘက
ီ အခုေပးမယ့္ ေထာက္ပံ့ေငြထဲက သန္း ၂၂၀ ကေတာ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးနဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္
ထိနး္ သိမး္ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ သတ္မတ
ွ ္ထားတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

လာအုိႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္း Nam Nyum ျမစ္ေပၚမွာ ၂၂၀ မီတာျမင့္တဲ့ဆည္ တည္ေဆာက္မွာျဖစ္ၿပီး အဲဒီမွာ ၁၆ မုိင္က်ယ္၀န္းတဲ့ ေရေလွာင္ကန္ႀကီး
တည္ေဆာက္မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေဒသမွာရွိတဲ့ မိသားစုေပါင္း ၁၄၄ ခုကုိ ေရြ႕ေျပာင္းေပးရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒီ မိသားစုေတြ ေနထုိင္ဖုိ႔နဲ႔ လုပ္ကုိင္
စားေသာက္ဖုိ႔ လယ္ယာေျမအသစ္ေတြမွာ ခ်ေပးမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဘဏ္က ေျပာပါတယ္။
ဒီစီမက
ံ ိန္းကထြကလ
္ ာတဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေတြကုိေတာ အိမ္နးီ ခ်င္း ထုိင္းႏုိင္ငက
ံ ုိ ေရာင္းခ်မွာျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုပ
ိ ါတယ္။
ဗုဒဟ
ၶ ူး, 02 ႏိဝ
ု င္ဘာ 2011
မေျဖရွင္းႏိင
ု ္ေသးတဲ့ တိင
ု ္းရင္းသားအေရး
By ဦးေက်ာ္ဇံသာ
အီးေမးလ္
ပံုႏွိပရ
္ န္
ေ၀ဖန္ပါ
ဒီတပတ္ ျမန္မာ့အေရး မ်က္ေမွာက္ေရးရာ သံးု သပ္ခ်က္အစီအစဥ္မွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရဟာ တိုင္းရင္းသားျပႆနာ ေျပလည္ေရးအတြက္
တိုငး္ ရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အင္အားစုေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆေ
ံု ဆြးေႏြးေရး၊ ကမ္းလွမး္ တာေတြ ၾကားေနရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တုင
ိ ္းရင္းသားအင္အားစုေတြက တဖြဲ႔ခ်င္း
မေဆြးေႏြးႏိုင္ဘဲ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုအားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့အဖြဲ႔အေနနဲ႔သာ ေဆြးေႏြးဖို႔ ေတာင္းဆိုေနၾကပါတယ္။ ဒီလမ
ို ်ဳိး အစိုးရရဲ ႔ ကမ္းလွမ္းခ်က္နဲ႔
တိုငး္ ရင္းသားေတြရဲ ႔ ေတာင္းဆိုခ်က္ ကြာဟေနတာကို ေျပလည္ေအာင္ညိႇႏိႈင္းလို႔ရမယ့္ အလားအလာ ရွိပါသလား။ ေကအန္ယူ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုးအဖြဲ႔ အတြငး္ ေရးမွဴး ဗိုလမ
္ ွဴးေစာလွေငြနဲ႔ စစ္အစိုးရကိုယစ
္ ား တုင
ိ ္းရင္းသားအင္အားစုေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆေ
ံု စ့စပ္ေဆြးေႏြးခဲ့ဘးူ သူ
ဗိုလမ
္ ွဴးေဟာင္းေအာင္လင္းထြဋတ
္ ို႔ကို ဦးေက်ာ္ဇသ
ံ ာ က ဆက္သြယေ
္ မးျမန္း ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ တင္ျပထားပါတယ္။
ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ေကအန္ယူ က ဗိုလ္မွဴးေစာလွေငြ ကို အရင္ေမးခ်င္ပါတယ္။ တိင
ု ္းရင္းသားေတြကို အခု သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးဖို႔
ေစ့စပ္တယ္၊ ဘာညာဆိတ
ု ဲ့ သတင္းေတြ ၾကားရပါတယ္။ အဲဒီလို ကမ္းလွမး္ တဲ့အခါတိုငး္ မွာ တုိငး္ ရင္းသားေတြဘက္က တဦးခ်င္း တပါတီခ်င္း ေဆြးေႏြးတာကို
လက္မခံႏင
ို ္ဘူး။ အဖြဲ႔အစည္းေတြအားလံုး စုေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းရွိတယ္။ အဲဒီ အဖြဲ႔အစည္းက ကိုယ္စားျပဳၿပီး ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္လို႔ ေျပာၾကားပါတယ္။
အဲဒါ ဟုတ္ပါသလား။
ဗိုလမ
္ ွဴးေစာလွေငြ ။ ။ ဟုတ္ပါတယ္။
ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဘာေၾကာင့္ ဒီ ခံယူခ်က္ကို ဆရာတို႔ ထားရတယ္ဆတ
ို ာကို အက်ဥ္းခ်ဳံးေျပာျပပါ။
ဗိုလမ
္ ွဴးေစာလွေငြ ။ ။ က်ေနာ္တို႔ တုိငး္ ျပည္ကို က်ေနာ္တို႔လူမ်ဳိးကို တည္ေဆာက္တုနး္ က ပင္လံုစာခ်ဳပ္မွာ တုိင္ပင္ၿပီး တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကတာပါ။ ၆၂၊ ၆၃
တုနး္ ကလည္း သံုးပါတီ ေဆြးေႏြးပြဲတို႔၊ မဒညတ နဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲတုိ႔ကို ဗိလ
ု ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း လက္ထက္မွာ လက္ခေ
ံ ဆြးေႏြးခဲ့တာ ရွပ
ိ ါတယ္။ အဲဒီလို
ေဆြးေႏြးဖို႔အတြက္ ပိုၿပီးေကာင္းတာက အားလံုးကို အပစ္ရပ္ထားဖို႔အတြက္ အဲဒီအေျခအေနကို ဖန္တီးဖို႔ နံပတ္တစ္က အလိုအေလ်ာက္ၿပီးသြားမယ္။
ေနာက္တခုက က်ေနာ္တုိ႔ မ်က္နာစံုညီ စည္းေဝးတဲ့အခါ အဓိက ေဆြးေႏြးမွာက ႏိုင္ငေ
ံ ရးကို ေဆြးေႏြးမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ တူညီတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအျမင္ေတြ
အဲဒီမွာ မ်က္နာစံုညီတိုင္ပင္ၿပီး ေဆြးေႏြးႏိုင္မယ္ဆတ
ို ဲ့ ရည္မန
ွ ္းခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။
ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဦးေအာင္လင္းထြဋ္ရဲ ႔ သေဘာထားကို သိခ်င္ပါတယ္။
ဗိုလမ
္ ွဴးေစာလွေငြ ။ ။ တိုငး္ ရင္းသားေတြအကုန္လးံု UNFA ဆိုတဲ့ အေနနဲ႔ ပထမဦးဆံုး ေဆြးေႏြးဖို႔ကေတာ့ က်ေနာ္အေနနဲ႔ သိပ္မျဖစ္ႏိုင္ဘးူ လို႔ ျမင္ပါတယ္။
က်ေနာ့္အေတြ႔အႀကံဳအရ ၁၉၉၀ ေနာက္ပင
ို ္း ၿငိမး္ ခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ အလားတူပါပဲ ေကအန္ယူ ဘက္ကေန ဒီေအဘီ ဆိုၿပီး တင္းခံၿပီး
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈေတြ လုပ္ခဲ့တာ ရွပ
ိ ါတယ္။ သို႔ေသာ္ ပထမဦးဆံးု ေကအိုင္ေအ ပဲထြကလ
္ ာတယ္။ ဦးႏိင
ု ္ေရႊက်င္ရဲ ႔ မြန္အုပ္စု ပဲထြကလ
္ ာတယ္။
ေနာက္ပိုင္းမွာ ေကအန္ယူ ကိုယ္တင
ို ္လည္း တဖြဲ႔ခ်င္းလာၿပီး ေဆြးေႏြးရတဲ့ အေနအထားေတြ ရွိခဘ
ဲ့ ူးတဲ့ အေနအထားေတြရွိခဲ့ပါတယ္။ က်ေနာ္ ေျပာခ်င္တာက
ပထမပိုငး္ အေနနဲ႔ တိုငး္ ရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ေတြအားလံုးအေနနဲ႔ မိမိလက္နက္ကို မိမက
ိ ိုင္ၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို အရင္ဆံုး ရယူသင့္ပါတယ္။
ဒုတယ
ိ အပိုင္းေနၾကမွ အားလံးု ေျမေပၚ ေရာက္လာၾကၿပီဆိုတဲ့အခါၾကမွ တူညီတဲ့ ဘံလ
ု မ္းစဥ္တခုကို ခ်မွတ္ၿပီးေတာ့ အစိုးရကို ႏိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးဖို႔ကို
တြနး္ အားေပးသြားဖို႔ လုိပါတယ္။
ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဦးေအာင္လင္းထြဋ္ ေျပာတဲ့အထဲမွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအဆင့္ကေ
ို တာ့ တဖြဲ႔ခ်င္းအေနနဲ႔ ေဆြးေႏြးသင့္တယ္။ အကုန္လးံု အပစ္အခတ္ရပ္ၿပီး
ေျမေပၚကို တရားဝင္ေရာက္လာတဲ့အခါမွ ႏိုငင
္ ံေရးကိစက
ၥ ို အားလံုးစုၿပီး ေဆြးေႏြးပါလို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီကိစၥကို ဘာေျပာလုိပါသလဲ ဆရာေစာလွေငြ တုက
ိ႔ ။
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအဆင္က
့ ို ႏွစဖ
္ ြဲ႔ခ်င္း လုပ္လို႔မရဘူးလား။

ဗိုလမ
္ ွဴးေစာလွေငြ ။ ။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးနဲ႔ ပတ္သက္လရ
ို႔ ွိရင္ တဖြဲ႔ခ်င္းကို လုပ္ခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ အဲဒီ လုပ္ခဲ့ၿပီးတဲ့အေပၚမွာလည္း က်ေနာ္တုိ႔ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြကို
မေရာက္ခဲ့ပါဘူး။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး တဖြဲ႔ခ်င္းလုပ္ၿပီး က်န္တဲ့အဖြဲ႔ေတြကို သူတုိ႔က ဆက္တက
ို ္ၿပီးေတာ့ အဲဒီကတပ္ကို တျခားေနရာမွာ တိက
ု ္ေနတာပဲ။
အခုလည္းပဲ ဝ နဲ႔ မိင
ု ္းလဘက္မွာ ရပ္ထားၿပီး အဲဒီကတပ္ကို ကခ်င္ကို တိက
ု ္ေနတာပဲ။ က်ေနာ္တုိ႔ ရပ္ယခ
ူ ဲ့တုန္းကလည္း ေကအန္ယူတဖြဲ႔တည္းက်န္ခတ
ဲ့ ဲ့ေနာက္မွာ
တဖြဲ႔တည္းေဆြးေႏြးစရာအေၾကာင္းရွိလို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွ က်ေနာ္တက
ုိ႔ တဖြဲ႔တည္းလည္း ေဆြးေႏြးလို႔ရတယ္။ စုေပါင္းၿပီးေတာ့လည္း
ေဆြးေႏြးလို႔ရတယ္။ စုေပါင္းၿပီး ေဆြးေႏြးဖို႔ အမ်ားက ဆႏၵရမ
ွိ ယ္မယ္ဆိုရင္လည္း စုေပါင္းေဆြးေႏြးဖို႔ကို ပထမဦးစားေပးမယ္။ အဲဒီလုိမွ မေဆြးေႏြးဘဲ မယံုၾကည္လို႔
တဖြဲ႔တဖြဲ႔ထြက္သြားလိရ
ု႔ ွိရင္ ခါတိုင္းလို႔လုပရ
္ င္ က်ေနာ္တို႔က ေနာက္ဆးံု အေနနဲ႔ ေဆြးေႏြးမႈဆိုတာ ဘယ္နည္းနဲ႔မဆို ေဆြးေႏြးတာပဲ။ အဓိကကေတာ့
ျပႆနာရွင္းဖိပ
ု႔ ါ။ ဒီလိုျပႆနာ ေျဖရွင္းတဲ့ေနရာမွာ အင္အားရွိတဲ့လူ။ ဥပမာ သေဘာေကာင္းမႈနဲ႔ ရက္ေရာမႈကို ျပသရမယ္။ သေဘာထားႀကီးသူေတြအေနနဲ႔
အဲဒီလို မျပသဘဲ ေတာက္ေလွ်ာက္ ဒီလပ
ုိ ဲ တုိကပ
္ ြဲေတြ တိုတတ
ို ဖံု က်ယ္က်ယ္တမ်ဳိးနဲ႔ လုပ္ေန၊ လုပ္လာခဲ့တာေတြက မ်ားလာေတာ့ ဒီသင္ခန္းစာေတြအေနကေန
က်ေနာ္တို႔က စုေပါင္းေဆြးေႏြးဖို႔ကို ျပန္တိုငတ
္ ာျဖစ္ပါတယ္။
ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ပထမဦးဆံးု ကေတာ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို အရင္ေၾကညာရမွာေပါ့။ တည္တည္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ အစိုးရဘက္က။
ဗိုလမ
္ ွဴးေစာလွေငြ ။ ။ ဟုတ္တယ္။ တခုတည္းတၿပိဳင္တည္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ေၾကညာရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ၿပီးေတာ့မွ ေဆြးေႏြးဖို႔ကစ
ိ ၥေျပာမယ္။ ဦးေအာင္လင္းထြဋ္ … အဲဒါေကာ အာဏာပိုင္ေတြအေနနဲ႔ အခက္အခဲ ရွိပါသလား။
ဦးေအာင္လင္းထြဋ္ ။ ။ အခက္အခဲ မရွိပါဘူး။ အလားတူပဲ ေကအန္ယူ၊ ေကအိုင္အို တို႔နဲ႔ ယခင္လုပ္စဥ္တုနး္ ကလည္း အစိုးရဘက္က အရင္ဆံုး
အပစ္အခတ္ရပ္စဲခဲ့ပါတယ္။ ရပ္စဲတယ္ဆတ
ို ာ တရားဝင္ထုတ္ျပန္တာလည္း ရွိတယ္။ မထုတ္ျပန္တာလည္း ရွိတယ္။ ရပ္စဲပါတယ္။ က်ေနာ္ တခု
သတိေပးခ်င္တာက အရင္အေျခအေနနဲ႔ အခုအေျခအေနနဲ႔ကေတာ့ နည္းနည္းေတာ့ ကြာသြားပါၿပီ။ အဲဒါက အျခားမဟုတဘ
္ ူး။ အရင္အေျခအေနတုန္းက
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အန္အယ္လ္ဒီ တိက
ု႔ အခုလို လြတ္လြတလ
္ ပ္လပ္ လႈပ္ရွားခြင့္အေနအထားမ်ဳိးမရွိခဲ့ပါဘူး။ ေနာက္တခုက က်ေနာ္တုိ႔ ေခတ္အခါတုန္းက
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႔ အန္အယ္လ္ဒီ ကို လက္ရွိ အရင္တုနး္ က ၿငိမး္ ခ်မ္းေရးရယူထားတဲ့ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြ မေတြ႔ရဘူးဆိုတဲ့ ႏႈတ္မိန္႔နဲ႔
ကန္သ
႔ တ္ခဘ
ဲ့ ူးတာေတြ ရွိခဲ့ဘးူ ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ တိုငး္ ရင္းသားလက္နက္ကိုငေ
္ တြ အဖြဲ႔ေတြ ေျမေပၚတက္လာရင္ေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔အဖြဲ႔နဲ႔
ပူးေပါင္းၿပီးမွ ႏိင
ု ္ငံေရးအရ ေတာင္းဆိုမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အလားအလာေကာင္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိလိမမ
့္ ယ္လုိ႔ ျမင္ပါတယ္။
ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ ႔ အခန္းက႑ကို အာဏာပိုင္ေတြက ဒီကိစၥမွာ ခြင့္ျပဳမယ္ ထင္ပါသလား။
ဦးေအာင္လင္းထြဋ္ ။ ။ သူတုိ႔အေနနဲ႔ ခြင့္ျပဳရမယ္ ထင္ပါတယ္။ ဒီေလာက္ေတာင္မွ လိုကလ
္ ိုက္ေလ်ာေလ်ာ လုပထ
္ ားၿပီးရင္ေတာ့ ဒီဥစၥာေတြကို ခြင့္ျပဳရလိမမ
့္ ယ္လို႔
ျမင္ပါတယ္။
ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ အဲဒီေတာ့ ဆရာေစာလွေငြ … ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တက
ုိ႔ ိုယတ
္ ုိင္ ပါဝင္ၿပီး ေစ့စပ္ေပးမယ္ဆိုရင္ေကာ ဘယ္လိုေနပါသလဲ။
ဗိုလမ
္ ွဴးေစာလွေငြ ။ ။ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္။ အခုေလာေလာဆယ္ ျပည္သလ
ူ႔ ႊတ္ေတာ္ထဲမွာ တုိငး္ ရင္းသားေရးရာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးဖို႔ကစ
ိ ၥနဲ႔
ေကာ္မတီဖြဲ႔တဲ့ေနရာမွာေတာင္မွ ပါသင့္ပါထိက
ု ္တဲ့ လူရိုေသ၊ ရွင္ရိုေသ ပုဂၢိဳလ္ေတြပါဖို႔ ေတာင္းတာကိုေတာင္မွ မေပးဘဲနဲ႔။ က်ေနာ္ထင္တယ္ ဒီကိစၥက
စိတက
္ ူးယဥ္ပဲ ျဖစ္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။
ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဟုတ္ကဲ့ … ဦးေအာင္လင္းထြဋ္။
ဦးေအာင္လင္းထြဋ္ ။ ။ မွန္ပါတယ္။ ဗိုလ္မွဴးေစာလွေငြ ေျပာတာကို ေထာက္ခံပါတယ္။ အခုလပ
ု ္ေနတဲ့ ဦးေအာင္ေသာင္းတို႔၊ ကိသ
ု ိန္းေဇာ္တို႔ဆတ
ို ာက
ဗိုလခ
္ ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊရဲ ႔ လက္ရင္းတပည္ေတြပါ။ ဒီလို ပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးေတြဟာ အရိပ္အေငြ႔ေတြအားလံးု အခုထိ ရွိေနတုနး္ ပါ။ ဒီလေ
ူ တြေပၚမွာေတာ့ က်ေနာ္လည္း
မေထာက္ခံပါဘူး။ တျခား ရွင္ရေ
ို သ၊ လူရေ
ို သ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ပါဖို႔ေတာ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြအေနနဲ႔ ေတြတ
႔ ဲ့အခါမွာ ေတာင္းဆိဖ
ု ို႔ လိုပါမယ္။
ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ တခုလးံု ကို ၿခံဳေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ၿငိမး္ ခ်မ္းေရးကို အမွန္တကယ္ လိလ
ု ားတဲ့စတ
ိ ္ဆႏၵ political will လို႔ ေခၚတဲ့ဟာ အာဏာပိုင္ေတြအားလံုးကို
လႊမ္ၿခံဳေျပာမယ္ဆရ
ို င္ ရွိလာၿပီလို႔ ယူဆလို႔ရမလား။ ယူဆႏိုငသ
္ လား။
ဦးေအာင္လင္းထြဋ္ ။ ။ အဲဒီလိုေတာ့ ယူဆႏိင
ု ္ပါတယ္။ တိုငး္ ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြ ရွေ
ိ နသမွ်ေတာ့ ျမန္မာျပည္ႀကီးဟာ ဘယ္လိုမွ
ဒီမက
ုိ ေရစီႏိုင္ငံပဲျဖစ္ျဖစ္ တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ မျဖစ္ႏိုငဘ
္ ူးဆိတ
ု ဲ့ အျမင္မ်ဳိးက လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ (၂၀) ေလာက္ကတည္းက ရွိခဲ့တဲ့အျမင္မ်ဳိးပါ။ အခုထိလည္း
ရွိေနတုနး္ ပါ။ အလားတူပဲ လက္ရေ
ွိ ခါင္းေဆာင္ပိုငး္ မွာလည္း တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိလ
ု ားတဲလ
့ ူေတြ အမ်ားအျပားရွိပါတယ္။
မလုပ္ခ်င္တလ
ဲ့ ူေတြလည္း အမ်ားအျပားရွိပါတယ္။
ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဆရာေစာလွေငြ တုိ႔ကလည္း ဒီအာဏာပိုင္ေတြထဲမွာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအမွန္တကယ္ တည္ေဆာက္လိုၾကတယ့္
စိတဆ
္ ႏၵရတ
ွိ ယ္ဆိုတာကို လက္ခံပါသလား။ အဲဒီအဆင့္အထိကို လက္မခံႏိုငဘ
္ ူးလား။

ဗိုလမ
္ ွဴးေစာလွေငြ ။ ။ အာဏာပိုင္ေတြထဲမွာ ၿငိမး္ ခ်မ္းေရးလိုလားတဲ့လူေတြက အခုမွ မဟုတ္ပါဘူး။ အစဥ္အဆက္မွာလည္း ရွိပါလိမ့္မယ္။
အနည္းနဲ႔အမ်ားကေတာ့။ ဒါေပမဲ့ အဲဒါက ျပႆနာ မဟုတ္ပါဘူး။ တကယ္ စြဲၿမဲ၊ သံမိႈစြဲထားတဲ့ ခ်ဳပ္ကိုငထ
္ ားတဲ့ စနစ္က ျပႆနာပါ။ အဲဒီ စနစ္နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒမ်ဳိးဆိတ
ု ာေတြက legal ဆိုးေတြက ျပႆနာပါ။ ဒီ legal ဆိးု ေတြေပၚမွာ က်ေနာ္တက
ို႔ ဝင္လိုက္တာနဲ႔ တၿပိဳင္တည္း national interest, national security
တို႔နဲ႔ အခ်ဳပ္အျခာ တည္ၿမဲေရးဆိတ
ု ာေတြနဲ႔ ဝင္လိုက္တာနဲတ
႔ ၿပိဳင္တည္း ဒီဘက္က သြားတဲ့လေ
ူ တြက ေခါင္းငံုၿပီးေတာ့၊ ဟုိဘက္က ျပဳသမွ် ႏုၿပီး လုက
ိ ္ဖို႔
တေၾကာင္းတည္းရွိတဲ့ကိစက
ၥ ို က်ေနာ္က အဲဒါမ်ဳိးကို သိပစ
္ ိတ္မဝင္စားပါဘူး။
ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဆိုလိုတသ
ဲ့ ေဘာက ဘာေတြျပင္သင့္သလဲ။ ပထမဦးဆံုးအေနနဲ႔ ဦးေစာလွေငြတုိ႔က ဒီလူေတြအကုန္လံုး ဖယ္ပစ္လိုကတ
္ ာဆိုတာကေတာ့
ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္မွာေပါ့။ ဒါေပမဲ့လည္း ၂၀၀၈ ဥပေဒကို မလိုခ်င္ဘူးဆိုတဲ့ သေဘာလား။ တုိင္းရင္းသားေတြအေပၚ ေပးထားတဲ့ အခြင့္အေရးက ဘယ္လုိပါေသာ
ဥပေဒျဖစ္ရမယ္။ အဲဒီလို လိုခ်င္တဲ့ အခ်က္ေတြ နည္းနည္းရွိရင္ အရွငး္ ဆံးု ေျပာပါ။
ဗိုလမ
္ ွဴးေစာလွေငြ ။ ။ က်ေနာ္တုိ႔က ေျပာထားၿပီးပါၿပီ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု ဥပေဒကို မလိခ
ု ်င္ပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ ၂၀၀၈ ဥပေဒဖြဲ႔စည္းပံုထဲမွာ အခ်ိန္မေရြး
တပ္မေတာ္က အာဏာျပန္သိမး္ ႏိုငတ
္ ဲ့ လံုၿခံဳေရးနဲ႔ ကာကြယေ
္ ရးအဖြဲ႔အစည္းကေန သမၼတနဲ႔ လႊတ္ေတာ္အေပၚ အၿမဲတမ္းရွိေနတယ္အရာမ်ဳိးေတြ ရွိေနၿပီး
တျခားအပိုငး္ ေတြမွာလည္း လူ႔အခြင့္အေရးေတြ၊ တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရးေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အာမခံခ်က္ေတြ ဒီမက
ို ေရစီ ရပိုင္ခြငေ
့္ တြက ခိင
ု ္ခိုင္မာမာ
မရွတ
ိ ဲ့အခ်က္ေတြ ။ အဲဒီအပိုင္းေတြ ရွေ
ိ နသမွ် ကာလပတ္လံုး အဲဒီေဘာင္အတြင္းကို ဝင္သြားၿပီး အဲဒီေဘာင္အတြင္းမွာ လုပ္ရမယ္ဆိုရင္ ဟိုတန
ု ္းကနဲ႔
ဘာမွမထူးပါဘူး။ ဒါက အပစ္ရပ္ေရး၊ အပစ္ရပ္ၿပီး ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးလုပ္၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ၿပီးေတာ့ ဥပေဒအတြင္းကို လိုကတ
္ ယ္ဆိုရင္။ ဟိုအရင္တုနး္ ကတည္းက
ေတာ္လွန္ေရးမလုပ္လည္း ရတာပဲ။
ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ အဲဒီေတာ့ ၂၀၀၈ ဥပေဒထဲက အခုနေျပာတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို တရားဥပေဒေဘာင္အတြငး္ က ဝင္ၿပီး ေဆာင္ရြက္စရာ၊ အေျဖရွာစရာ။
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ တျခားတုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ လုပႏ
္ ိုင္စရာအေၾကာင္းမရွိဘးူ လို႔ ဦးေစာလွေငြတို႔
ထင္တယ္ေပါ့။
ဗိုလမ
္ ွဴးေစာလွေငြ ။ ။ ဟုတ္တယ္ က်ေနာ္တက
ို႔ အဲဒီလုိပဲ legal fold အတြငး္ မွာ ဝင္လပ
ု ္မယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တုိ႔အတြက္ လုပ္ႏိုငစ
္ ရာ မရွိပါဘူး။ အခုေတာင္မွာ
ေထာင္တြင္းမွာရွတ
ိ ဲ့ ႏိုင္ငေ
ံ ရးအက်ဥ္းသမားေတြကေ
ို တာင္မွ … တစတစနဲ႔ ကစားၿပီး လႊတေ
္ နတဲ့အေပၚမွာ သူတုိ႔လက္ထဲမွာ ဆုပလ
္ ည္းဆုပရ
္ တယ္။
ေျဖလည္းေျဖလို႔ရတဲ့ လူေတြ။ အၿငိဳးအာဂတမရွိဘဲနဲ႔ ရက္ရက္ေရာေရာနဲ႔ က်က်နန သေဘာထားႀကီး ျပသမယ္ဆိုၿပီး မျပသဘဲနဲ႔ လက္နက္ကိုငတ
္ ိုကေ
္ နတဲ့
က်ေနာ္တို႔အေနအထားက legal fold ထဲေရာက္သြားရင္ ဘာျဖစ္မလဲဆိုတာ စဥ္းစားလို႔ရပါတယ္။ ေရာက္ခဲ့ဘူးတဲ့လူေတြလည္း မေရာက္ခင္ကတမ်ဳိး
ေရာက္တဲ့အခါတမ်ဳိး ခံလိုက္ရတာကို လက္ေတြ႔ျပသေနၿပီပဲ။ တခ်ိန္လးံု ျဖစ္တဲ့ ျပႆနာက ဒီျပႆနာပါ။
ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဟုတ္ကဲ့ခင္မ်ား။ ဦးေအာင္လင္းထြဋ္ … ၾကားတဲ့အတုိင္းပါပဲ။ သူတို႔ဘက္က သံသယရွိတာကိလ
ု ည္း အျပစ္တင္စရာလည္း မဟုတ္ဘးူ ။
မေျပးေသာ္လည္း ကန္ရာရွိ … အစိုးရဘက္ကလည္း ဒါေတြရွိေနေတာ့။ အဲဒါကို ေျပလည္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပလ
္ ာႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာ အလားအလာ
ရွိပါသလဲ။ ဘာမ်ားလုပ္ႏိုင္ၾကမလဲ။
ဦးေအာင္လင္းထြဋ္ ။ ။ ဗိလ
ု ္မွဴးေစာလွေငြရဲ ႔ ခံစားခ်က္ကိုလည္း က်ေနာ္နားလည္းပါတယ္။ ဟိုယခင္ အန္ကယ္ျမႀကီး ရွိတန
ု ္းကလည္း က်ေနာ္တို႔ကို
ေျပာခဲဘးူ ပါတယ္။ ဗမာအစိုးရေတြက ေခတ္အဆက္ဆက္ သူတို႔ တုင
ိ ္းရင္းသားေတြအေပၚမွာ လိမခ
္ ဲ့တယ္ဆုိၿပီး ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အင္မတန္မွ
စိတမ
္ ေကာင္းစရာေကာင္းတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးပါ။ ေခတ္အခါ အေျခအေနေပါ့။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ မေရာက္ခင္တုနး္ ကဆိုရင္ ႏိင
ု ္ငံတကာက ဗမာႏိင
ု ္ငံကို စိတ္ဝင္စားတဲ့
အေနအထားမ်ဳိး မရွိဘူး။ ၂၀၀၀ ခုႏွစေ
္ က်ာ္တဲ့အခ်ိန္ၾကမွ ႏိုငင
္ ံတကာက ေဆြးေႏြးလာတဲ့အခါမွာ ႏိင
ု ္ငံတကာရဲ ႔ ဖိအားေတြ၊ ေပးလာတဲ့အေနအထားမ်ဳိးေတြ
ရွိလာပါလိမ့္မယ္။ ဒါကိုလည္း ထည္တ
့ ြက္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ က်ေနာ္အေနနဲ႔ အပစ္အခတ္ အရင္ရပ္စဲဖို႔ကို ေတာင္းဆိုပါ။ ၿပီးရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲကိုေတာ့
၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကို ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ အားလံုး တတုိငး္ ျပည္လံုး တျပည္ေထာင္စုအားလံးု စစ္တပ္ထဲကလူေတြ လုပ္ခ်င္တဲ့လူေတြ
ေပါင္းၿပီးေတာ့ လုပ္ျပလိုက္စမ္းပါ။
ဗိုလမ
္ ွဴးေစာလွေငြ ။ ။ က်ေနာ္တုိ႔ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ဗိလ
ု ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ နဲ႔ ဗမာအမ်ဳိးသား ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြ၊ စစ္တပ္က
ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြက တကယ္ကို သူတေ
ုိ႔ တာက္ေလွ်ာက္မွာ ေျဖရွင္းႏိုငတ
္ ဲ့ဟာကို စစ္မွနတ
္ ဲ့ သေဘာထားႀကီးႀကီးနဲ႔ ပြင့္ပြငလ
့္ င္းလင္း၊ ရက္ရက္ေရာေရာ နဲ႔
ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီကစ
ိ ၥက ေပါင္းၿပီးေဆြးေႏြးေႏြး၊ တဖြဲ႔ခ်င္းေဆြးေႏြးေႏြး ဒီကိစက
ၥ ျပႆနာမဟုတဘ
္ ူး။ ေကအန္ယူအေပၚမွာလည္း မူတည္တာ
မဟုတ္ပါဘူး။ အဓိက က စိတ္ရင္းေစတနာပါ။ တဖက္ကေန ပိုၿပီး အားႀကီးတဲလ
့ ူမ်ဳိး၊ ပိုၿပီးအားႀကီးတဲ့အဖြဲ႔၊ ပိုၿပီးေရွ ႔ေရာက္တဲ့အဖြဲ႔ကေန ေနာက္က်တဲ့လက
ူ ို
handicap မေပးဘဲနဲ႔ အၿမဲတမ္း က်ေနာ္တက
ို႔ စစ္တပ္ေတြက ဘယ္ေလာက္အထိ အကုန္အက်ခံ၊ အဆံးု အရႈံးခံ တုက
ိ ္ရလို႔ ငါတုိ႔က အဲဒီက
ေလွ်ာ့မေပးႏိင
ု ္ဘူးဆိုရင္ အဲဒီက စစ္တပ္က ဆံးု ရႈံးတာကလည္း က်ေနာ္တို႔ ဆံုးရႈးံ တာပါပဲ။ က်ေနာ္တို႔ ဆံးု ရႈံးတာကလည္း သူတုိ႔ ဆံုးရံးႈ တာပါပဲလုိ႔
ခံယႏ
ူ ိုင္မယ္ဆိုလရ
ို႔ ွိရင္ မဆုတ္ေပးႏိင
ု ္စရာ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္မႈ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္စရာ မရွိပါဘူး။
ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ႏွစ္ေယာက္စလံးု ရဲ ႔ ေစတနာကိုလည္း က်ေနာ္နားလည္းပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး တခြန္းဆီ ေမးခ်င္တာက အခု ကြလ
ဲ ြဲခ်က္ေတြကို က်ေနာ္တုိ႔
ေတြ႔ရတယ္။ ဘယ္လို ျဖစ္ႏိုငတ
္ ယ္ဆိုတာ လူထု နားေထာင္တဲ့ ပရိတ္သတ္ကို အားတက္စရာသတင္းတခု ဘာမ်ားေပးႏိင
ု ္မလဲ။ ဒီလုိ အလားအလာေကာင္းဟာ
ဘယ္အခ်ိန္မွာ ျဖစ္လာႏိုငမ
္ လဲ …

ဗိုလမ
္ ွဴးေစာလွေငြ ။ ။ အခုလက္ရွိ အေျခအေနကေတာ့ ဦးေအာင္လင္းထြဋ္ တို႔ ေျပာသလိုေပါ့ က်ေနာ္တို႔ လူထုကို ၾကည့္တဲ့အခါမွာ အရာရာအားလံုးကို
တဦးတေယာက္၊ တဖြဲ႔တစည္းကိစၥ မဟုတဘ
္ ဲနဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္ကိုပဲ ျဖစ္ေစ၊ အမ်ဳိးသားကိစက
ၥ ိုပဲျဖစ္ေစ၊ ဒီမုိကေရစီ လႈပ္ရွားမႈကိုပဲျဖစ္ေစ အားလံုး ကိယ
ု ့္ကိစလ
ၥ ို႔
စဥ္းစားတဲ့အတြကေ
္ ၾကာင့္ ဒီကစ
ိ ၥေတြအေပၚ ျပည္သူလထ
ူ ုတရပ္လံုးကလည္း စိတ္ဝင္စားလာၿပီးေတာ့ သူတို႔ရဲ ႔ ဆႏၵအျမင္ေတြနဲ႔ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြ
ပူးေပါင္းမယ္ဆရ
ို င္ေတာ့ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အခုေလာေလာဆယ္မွာ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြ ျပည္တြင္းစစ္ကို ရပ္စဲၿပီးေတာ့ အစစ္အမွနက
္ ို ရွာလိတ
ု ဲ့
အတြင္းဝိင
ု ္းကလူေတြနဲ႔ စစ္တပ္ထဲက ပုဂၢိဳလ္ေတြ သေဘာထားႀကီးမႈ ပိုျမင့္တင္လာမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဦးေအာင္လင္းထြဋ္ အေနနဲ႔ ဘာမ်ား အားတက္စရာ ျဖစ္လာႏိုငသ
္ လဲ။ အနာဂတ္ကို အားတက္စရာ ရႈေထာင္က
့ ၾကည့္ၿပီး ေျပာေပးပါ။
ဦးေအာင္လင္းထြဋ္ ။ ။ ပထမဦးဆံုး က်ေနာ္ေျပာခ်င္တာက သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ အေနနဲ႔ အရင္ကထက္ ေပ်ာ့ခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ထပ္မံၿပီးေတာ့ သူ႔ရဲ ႔ ရိသ
ု ားမႈ။ သူရ
႔ ဲ႔
ကတိတည္မႈ။ တုင
ိ ္းရင္းသားလက္နက္ကင
ို ္ေတြအေပၚမွာ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈအေနနဲ႔ တခုခက
ု ို ျပသင့္တယ္လို႔ က်ေနာ္ျမင္ပါတယ္။ ဒီအေပၚမွာ မူတည္ၿပီးမွ
ဒီလို ျပလာရင္ေတာ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြအေနနဲ႔ တဖြဲ႔ခ်င္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီးမွ ႏိင
ု ္ငံေရးကိုေတာ့ အဖြဲ႔အစည္း အားလံုးစုေပါင္းၿပီး
ေတာင္းဆိုၾကပါ။
http://www.voanews.com/burmese/news
Suu meets with UN Special Rep – ႏိင
ု ္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ေဒၚစုနဲ႔ ကုလအထူးကိုယ္စားလွယ္ ေတြ႔ဆုံၾကျပန္
ႏိုင္ငေ
ံ့ ခါင္းေဆာင္ေဒၚစုနဲ႔ ကုလအထူးကိယ
ု ္စားလွယ္ ေတြဆ
႔ ုံၾကျပန္
မိုးမခဓာတ္ပုံသတင္း၊ ႏို၀င္ဘာ ၃၊ ၂၀၁၁
ယေန႔ ညေန ၆နာရီေက်ာ္မွ ၆ နာရီခြဲ ၀န္းက်င္ထိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူ႔ရဲ့ေနအိမ္မွာ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရဲ႕ အထူးသံတမန္ မစၥတာ
နမ္းဗီယားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီးေနာက္ သတင္းမီဒီယာမ်ားရဲ႕ေမးခြန္းကိုေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။မစၥတာနမ္ဗီယားက ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအေပၚ အျပဳသေဘာ
ရႈျမင္ေၾကာင္းေျပာဆိခ
ု ဲ့ျပီး၊ တုိးတက္မႈေတြ ေတြ႕ရတယ္လို႔လည္း ေျပာဆိပ
ု ါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရးကိစမ
ၥ ွာ ကုလသမဂၢရဲ႕
အခန္းက႑ကို ယခုထက္ ပိုၿပီး တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ လႈပ္ရွားေစခ်င္တယ္လို႔ ေျပာဆိုလက
ို ္ပါတယ္။ (ဓာတ္ပုံ – မိးု မခ)
Interview with Cho Tu Zaw – ခ်ဳိတူးေဇာ္နဲ႔ စကားလက္ဆုံ (၄) ေနာက္ဆုံးပိင
ု ္း
ခ်ဳိတူးေဇာ္နဲ႔ စကားလက္ဆုံ (၄) ေနာက္ဆုံးပိင
ု ္း
မိုးမခ၊ ႏို၀င္ဘာ ၃၊ ၂၀၁၁
ေမး။

။ ဒီတပတ္ေတာ့ ခင္ဗ်ားနဲ႔ အင္တာဗ်ဳးကို ဇာတ္သိမ္းခန္းရိုက္ၾကစိဗ
ု႔ ်ာ။ အခုတေလာ ခင္ဗ်ားကိုယတ
္ ိုငက
္ လည္း အိုင္အို၀ါတကၠသိုလ္

စာေရးဆရာအစီအစဥ္မွာ ကိယ
ု ္ဖန္တီးထားတဲ့ ရုပ္ရင
ွ ္တကားျဖစ္တဲ့ “အခ်စ္အေၾကာင္းေျပာၾကရေအာင္” ဆိုတဲ့ကားကို ျပျပီးေတာ့ ျမန္မာလူမႈဘ၀ကို
ထင္ဟတ္ျပသေနတယ္လို႔ ၾကားတယ္။ ျမန္မာ့ရုပရ
္ ွင္ကို ႏိုင္ငံတကာမွာ ကိုရးီ ယားကားေတြလိုမ်ဴိး ေပၚျပဴလာျဖစ္ေအာင္ လုပ္ျပႏိုင္မယ္လို႔ မထင္ဘူးလား။
ေျဖ။

။ ဒီကိုထြကမ
္ လာခင္ေလးတင္ ဆင္ဆာအဖြဲ႕နဲ႕ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ညႊန္ၾကားေရးမွဴးတဦးနဲ႕ စကားအေခ်အတင္ျဖစ္ရတယ္။ အဓိကက

ဂ်ာနယ္တေစာင္ရဲ႕ အင္တာဗ်ဴးမွာ ၀ႆန္႐ပ
ု ္႐ွင္ပြဲေတာ္နဲ႕ ပတ္သက္လို႕ ေ၀ဖန္လိုကလ
္ ို႔ဗ်။ အဲဒီဂ်ာနယ္မွာ က်ေနာ္က ၀ႆန္႐ုပ႐
္ ွင္ပြဲေတာ္ ေပၚလာတာကို
အင္မတန္မွ ၀မ္းသာတယ္၊ ဒါ ျမန္မာ့႐ုပ္႐င
ွ ္တုိးတက္လာေစမယ့္ အေထာက္အကူတခုလို႕ျမင္တယ္၊ ဒါေပမယ့္ အတတ္ႏိုငဆ
္ ံုး ျပန္ၾကားေရးက ၀င္မပါပါနဲ႔။
မပါေလေကာင္းေလ၊ မပါမွ ေကာင္းမွာ လုိ႕ေျပာလိက
ု ္တာ။ အဲဒီမွာ ေဒါသူပန
ု ္ထၿပီး က်ေနာ္ ထုတ္လပ
ု ္ေရးတိုကတ
္ တိက
ု ္ေရာက္ေနတဲ့အခ်ိန္၊ သူကလည္း
အဲဒီထုတ္လပ
ု ္ေရးတိုကက
္ ို ဖုနး္ ဆက္ရင္း က်ေနာ္ေရာက္ေနမွန္းသိလို႕ ေခၚေျပာရင္း ေကာင္းေကာင္း ႀကိမး္ ေတာ့တာပဲ။ က်ေနာ္ေျပာခ်င္တဲ့ လြတလ
္ ပ္တဲ့
အေျခအေနတခုမွာမွ ႐ုပ္႐ွငဟ
္ ာ အႏုပညာဟာ တိးု တက္မယ္ဆိုတာ သူ နားလည္ပံုမရပါဘူး။ ဌာနဆိုငရ
္ ာအသီးသီးမွာ စစ္ဗလ
ို ္ေတြရဲ႕စီမခ
ံ န္႕ခြဲမႈေတြ
႐ွိေနေသးသေရြ႕ ႐ုပ႐
္ ွင္မတိုးတက္သလို ျမန္မာျပည္လည္းမတိုးတက္ႏိုငေ
္ သးဘူးလို႕ပဲ ျမင္မိတယ္။
ေမး။
ေျဖ။

။အဲသည္ၾကားထဲက “အခ်စ္အေၾကာင္းေျပာၾကရေအာင္” ကို ဘယ္လိုခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ ျပသေနတာလဲဗ်ာ။
။ ဒီက
ိ ိုလာခါနီးမွာ အိုင္ဒဗလ်ဴပီ (Iowa University – International Writings Program) ရဲ႕ အစီအစဥ္တခုျဖစ္တဲ့ ႐ုပ႐
္ ွင္ျပတဲ့အစီအစဥ္မွာ

က်ေနာ္က
့ ားတကားကားကို ျမန္မာ့အႏုပညာကို ျပသဖို႔ သက္သက္အတြက္ သုခမိနဗ
္ ီဒီယထ
ို ုတ္လပ
ု ္ေရးက ထုတ္လပ
ု ္တဲ့ “အခ်စ္အေၾကာင္းေျပာၾကရေအာင္” ကို
က်ေနာ္ျပဖို႕အားထုတ္တယ္။ ဒီမလာခင္ေလးတင္ကမွ ၿပီးေအာင္တည္းျဖတ္၊ ေနာက္ခံအသံလတ
ုိ ာေတြထည့္ၿပီး၊ ပ႐ုဂ
ိ ်ဴဆာကို ခြင့္ေတာင္းတယ္။ ပ႐ုဂ
ိ ်ဴဆာ
ဦးေက်ာ္ေက်ာ္က နားလည္စြာနဲ႕ သေဘာတူခြင့္ျပဳပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဇာတ္ကားမွာ စီတီဇက္ (ctz) လိုဂက
ို ေလးနဲ႕ ဒီဗီဒီ ေကာ္ပီတခ်ပ္ကို ထုတ္ေပးတယ္။
က်ေနာ္က စာတန္းထိးု ဖို႕ကို ခ်က္မွာ ေက်ာင္းတက္ေနတဲ့ မေ၀မာညြန္႕ကို အကူအညီေတာင္းထားခဲ့တယ္။ အဲသည္မွာ ခုနင္ကေျပာသလိုပဲ … ဖုနး္ ထဲကေန
ဒီကစ
ိ ၥကို ေမတၱာလွမး္ ရပ္ခေ
ံ ပမယ့္ အဲဒီညႊန္မွဴးက က်ေနာ္က
့ ို ဆင္ဆာမက်ေသးမခ်င္း၊ ဘာမွ လုပ္မေပးႏိုငဘ
္ ူး လို႕ျငင္းတဲ့အတြက္ က်ေနာ္နဲ႕တပါတည္း
ယူမလာႏိုင္ခဲ့ဘးူ ။ ေနာက္ေန႕ မေ၀မာညြန္႕က စာတမ္းထိုးဖို႕အတြက္ ေအဗီအိုင္ (avi) ဖိုင္ေတာင္းျပန္ေတာ့ ပ႐ုဂ
ိ ်ဴဆာက ဆင္ဆာ႐ုံး က ဖုနး္ ဆက္လို႕
မေပးရဲေတာ့ဘူးတဲ့ဗ်ာ။ ဒီလိုနဲ႕ က်ေနာ့္မွာ ႏိင
ု ္ငံတကာပရိတသ
္ တ္ေတြကို ဒီဗဒ
ီ ီကေနျပန္ေကာ္ပခ
ီ ်ၿပီး ဆူညံသတ
ံ ေသာေသာနဲ႕ ကားကို

ေတာင္းေတာင္းပန္ပန္နဲ႕ျပရပါတယ္။
ေမး။
ေျဖ။

။ ႏိုငင
္ ံတကာက လာတဲ့ အႏုပညာသည္ေတြၾကားထဲမွာ ခင္ဗ်ားရဲ့ ျမန္မာကားက ဘယ္လတ
ို ိုးႏိင
ု ္မွာလဲဗ်ာ။
။ ကိုယ့္ေရွ႕မွာ ျပသြားတဲ့ေမာင္ေတြက အမ်ိဳးမ်ိဳးလက္စြမး္ ေတြျပထားလိက
ု ္ၾကတာ၊ အလင္းအေမွာင္ အယူအဆေတြ၊ ေနာက္ခံအသံေတြ

အားေကာင္းေကာင္းနဲ႕။ က်ေနာ့္အလွည့္က်ေတာ့ ဒီတႏွစ္ အိုင္ဒဗလ်ဴပီမွာ ပါလာတဲ့ ႐ုပ႐
္ ွင္သမား ၄ ဦးရဲ႕ကားေတြကို က်ေနာ္တို႕ ၾကည့္ၿပီးပါၿပီ၊ တကယ့္ကို
အႏုပညာေျမာက္လွတဲ့ ႐ုက
ိ ္ခ်က္ေတြကို ခင္ဗ်ားတို႕က်ေနာ္တို႕ၾကည့္ခဲ့ရပါတယ္၊ ခု မတူထူးျခားတဲ့ အႏုပညာမေျမာက္တဲ့ ႐ုပ္႐င
ွ ္ကို ၾကည့္စားေတာ္မူၾကပါ လို႕
အရင္စကားခံလက
ို ္တယ္။ သူတို႕ေ၀ါခနဲပြဲက်သြားတယ္။ ေနာက္ကားကို စ ျပလိက
ု ္တယ္။
အဲသည္မွာ က်ေနာ့္ရုပ္ရွငရ
္ ဲ့ ဇာတ္လမ္းေတြက စာေရးဆရာမ မစႏၵာရဲ့ ၀တၳဳတို သုးံ ပုဒ္ကို ယူျပီး ရိုက္ထားတာေနာ္။ “အေမခ်က္တဲ့ ပုစြနက
္ ်ားခုနစ္ေကာင္”၊
“သူ႕ကုသိုလ္”၊ “သည္သို႕ပင္ေမွ်ာ္လင့္မပ
ိ ါသည္”။ စသျဖင့္ ၀တၳဳတုသ
ိ ံုးပုဒက
္ ို ခ်ိတဆ
္ က္ၿပီး ဖန္တီးထားတဲ့ အခ်စ္အေၾကာင္းေျပာၾကရေအာင္ ကို အေမရိကန္ေတြ
ၿငိမ္ၿပီး ၾကည့္ၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕ဇာတ္၀င္ခန္းေတြမွာ တီးတိုးအာေမဋိတ္သေ
ံ တြထြကတ
္ ယ္။ ေနာက္ဆးံု ပိုငး္ ျဖစ္တဲ့ “သည္သို႕ပင္ေမွ်ာ္လင္မ
့ ိပါသည္” မွာ သူတို႕ေတြ
၀ါးခနဲပြဲက်ၾက၊ ရယ္ၾက နဲ႕အေတာ္ျဖစ္လာၿပီ။ ဇာတ္ကားၿပီးသြားတဲ့အခါမွာ လက္ခုပသ
္ ံေတြတေျဖာင္းေျဖာင္းထြကလ
္ ာတယ္။ ေနာက္က
စေကာ့တလန္စာေရးဆရာမ ဇိးု က က်ေနာ့္ကို ခ်ိဳ. . အႏုပညာေျမာက္ပါတယ္ လို႕ လွမ္းေအာ္တယ္။
ေမး။

။ ဟုတ္ပါ့မလား ကိုခ်ဳိတးူ ေဇာ္ရယ္လို႔ ေမးရမလိုျဖစ္ေနျပီ။ ခင္ဗ်ားရုပ္ရွငဇ
္ ာတ္လမ္းက ျမန္မာျပည္က ဘ၀သရုပ္ေဖာ္၀တၳဳေတြပဲ။

ေျဖ။

။ အမွန္အတိုငး္ ေျပာရရင္ က်ေနာ္သပ
ိ ္မယံဘ
ု ူးဗ်။ အေမရိကန္ေတြရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈက ျမန္မာေတြလိုပဲ အားလည္းနာတယ္၊ ခင္လည္းခင္တယ္

သိပမ
္ ်ားတယ္။ အဲဒီပ႐ုိဂရမ္ေတြကို တာ၀န္ယူရတဲ့ အမ်ိဳးသမီး နာတာ႐ွာ ေ၀ဖန္ပံုက စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတယ္လေ
ို႔ တာ့ သတိထားမိလိုကတ
္ ယ္။
“ မငး္လုပတ
္ ာ ငါတို႕ ေက်ာင္းသားေတြကို စာသင္ဖို႕သိပခ
္ က္သြားတယ္။ ငါတို႕က အင္မတန္မွ ကိယ
ု ္ပိုငလ
္ ြတ္လပ္ခြင့္မ်ားတဲ့ႏင
ို ္ငံလို႕ ကိယ
ု ့္ကယ
ို ္ကယ
ို ္ ဂုဏ္ယတ
ူ ာ
မင္း ဇာတ္ကားကိုၾကည့္မွ ငါတို႕ ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ကို ကြငး္ ကြငး္ ႀကီး ေထာက္ျပထားတယ္” တဲ။့
ဒီလန
ို ဲ႕ က်ေနာ္ ဆန္ဖရန္ က စာေပေဟာေျပာပြဲကို ေနာက္ေန႕ထြက္လာခဲလ
့ ိုက္တယ္။ ႐ုပရ
္ ွင္ျပစရာ႐ွတ
ိ ာ ျပၿပီးၿပီ လို႕ပဲ သေဘာထားလိုကတ
္ ယ္။ ျပန္လာေတာ့
ကယ္လီဆတ
ို ဲ့ အိုင္ဒဗလ်ဴပီ ၀န္ထမ္းတေယာက္က သူ႕ဦးေလးစာသင္တဲ့ ဒင္ဗာပို႕ၿမိဳ႕က စေကာ့ကြန္ျမဴနီတီေကာလိပ္ မွာ ညေနပုိငး္ လက္ခ်ာခ်ိန္တခ်ိန္မွာ
က်ေနာ့္႐ပ
ု ္႐ွငက
္ ားကို လုိက္ျပေပးႏိုငမ
္ လား၊ နာတာ႐ွာျပန္ေျပာတဲ့အတြက္ အဲဒီကားကို သူတို႕ေတြ အရမ္းစိတ္၀င္စားေနၾကတယ္။ ၾကည့္ခ်င္ပါတယ္ တဲ့။
ၾကည့္ခ်င္တယ္ ဆိုေတာ့ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျပရတာေပါ့ဗ်ာ။ ဒီတခါမွာေတာ့ညစဥ္ညတိုင္း ၀ယ္ထားတဲ့ အက္ဒစ္ေဆာ့ဖ္၀ဲေလးနဲ႕
ဆူညံသံေတြအေတာ္မ်ားမ်ားလည္း ေဖ်ာက္လက
ို ္ႏိုင္ပါၿပီ။ စေကာ့ကြန္ျမဴနီတီေကာလိပ္ က ေက်ာင္းသားေတြဟာ လူႀကီးပိုင္းေတြပါ။ ၄၀ တန္း ေတြ၊
ေတာ္ေတာ္ႀကီးတာေတြေတာင္ပါတယ္။ ဇာတ္ကားကို ၾကည့္ၿပီးတာနဲ႕ ေမးခြန္းေတြအေျဖေတြလာတဲ့အခါမွာ သူတုိ႕ထဲကတေယာက္က ဒီလေ
ို ျပာပါတယ္။
“ ျမန္မာအဖြားျဖစ္ခ်င္တယ္ ” တဲ့။
အဲဒီအခါမွာေတာ့ စိတ္ခ် လက္ခ် က်ေနာ္ ယံုသြားပါေတာ့တယ္။ က်ေနာ့္ကားကို အေမရိကန္ေတြ တကယ္ႀကိဳက္ၾကတာဗ်။ ခင္ဗ်ားသိတယ္ေနာ္။ မစႏၵာရဲ့
၀တၳဳထဲမွာ ျမန္မာမိသားစုေတြ တအိုးတအိမ္တည္းမွာ မ်ဳိးဆက္အဆင္ဆ
့ င့္ ေနထိုင္ၾကတာ၊ ရိုင္းပင္းခ်စ္ခင္ၾကတာ ဒါေတြကိုပဲ ရိးု ရိုးေလး ျပထားတာေနာ္။ ဒါပါပဲ။

ေမး။

။ဒါက ခင္ဗ်ားရုပရ
္ ွင္ထက
ဲ ခင္ဗ်ားျမန္မာျပည္ထဲက မိသားစုဘ၀သရုပေ
္ ဖာ္ ရုပ္ရင
ွ ္ဇာတ္ကားေလ။ ျမန္မာျပည္အျပင္ဖက္က ျမန္မာမိသားစုေတြ

ျမန္မာကြန္ျမဴဳနီတီေတြကေတာ့ေရာ ခင္ဗ်ား ရုပရ
္ ွင္ထဲကလို “ျမန္မာအဖြားျဖစ္ခ်င္တယ္” လို႔ ေျပာခ်င္စရာရွသ
ိ လား။
ေျဖ။

။ ၈၈ တုနး္ က ဆိုင္ဂံု၀တၳဳကို ဖတ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးမီးဟုန္းဟုန္းေတာက္ေန လူေတြက ရရာ ေလွေတြ သေဘၤာေတြနဲ႕ထြကေ
္ ျပးၾကတဲ့

ျပည္တြင္းစစ္ေဘးႀကီးကို ႐ုပ္႐င
ွ ္႐ုိက္ျပခ်င္တဲ့ စိတ္ကူးေတြယဥ္ဘူးခဲ့သလို၊ အေမရိကားကို ေရာက္တဲ့အခိုက္အတန္႕မွာ ျမန္မာအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊
မ်ိဳးဆက္သစ္ျမန္မာကေလးေတြကို ျမင္ရေတြ႕ရေတာ့ ၾကည့္ဖူးတဲ့ တိင
ု ္တမ္ေအအီး ဆိတ
ု ဲ့ ကာတြနး္ ကားေလးတကားကို သြားသတိရမိျပန္တယ္။
အဲဒီကားထဲမွာ ကမၻာႀကီး ေပါက္ကြဲပ်က္စးီ ခါနီးမွာ သိပၸံပညာ႐ွင္ေတြက ေနာဧ ေလွလို ၿဂိဳဟ္တုႀကီးတစင္းဖန္ဆင္းၿပီး လူသားမ်ိဳးႏြယ္ေတြရဲ႕ ကမၻာေပၚမွာ
႐ွိ႐သ
ွိ မွ် အပင္မ်ိဳးစိတ္ေတြ၊ အေကာင္ေတြ၊ သတၱ၀ါေတြမ်ိဳးစိတ္ေတြရဲ႕ DNA ေတြကို Back up အေနနဲ႕သိမ္းၿပီး အာကာသထဲလႊငတ
့္ င္ထားၾကတယ္။
သိပပ
ၸံ ညာ႐ွင္ႀကီးရဲ႕သားတေယာက္မွာ အဲဒီၿဂိဳဟ္ႀကီး၀ွက္ထားတဲ့ေနရာကို ေျမပံုေပးထားခဲတ
့ ယ္။ ထားပါေတာ့ ကမၻာႀကီးပ်က္စီးသြားတဲ့အခါမွာ
လူသားမ်ိဳးႏြယစ
္ ိတ္ေတြဟာ တျခားၿဂိဳဟ္ကမၻာေတြေပၚမွာ ခ်ိဳ႕ခ်ိဳ႕ငဲ့ငဲ့ မ်က္ႏွာငယ္ငယ္ေနထိုင္ခဲ့ရတယ္။ ကိုယ္ပင
ို ္ကမၻာကိုျပန္ရဖို႕ အဲဒီ ဒီအန္ေအေတြနဲ႕
ကမၻာသစ္ကိုျပန္တည္ေဆာက္ဖို႕ကို ျပန္ႀကိဳးစားၾကရတယ္။ ၿဂိဳဟ္သားေတြဟာ ဘယ္ေလာက္ပဲ ဥာဏ္ရည္ေတြထက္ျမက္ပါေစ၊ လူသားေတြမွာ႐ွိတဲ့ ပိုငဆ
္ ိုငတ
္ ဲ့
တန္ဖိုးေတြကိုေတာ့ မ႐ွိၾကဘူးေလ။

၈၈ ေနာက္ပိုငး္ မွာ က်ေနာ္တို႕ျမန္မာေတြဗ်ာ… အေမရိကားအပါအ၀င္ ကမၻာအႏွံ႕ေျခဆန္႕ေနထိင
ု ္လာလိက
ု ္ၾကတာ. . ၊ က်ေနာ္တို႕ေတြ
တျခားၿဂိဳဟ္ကမၻာေတြေပၚမွာ ေနထုိင္လာလိက
ု ္ရတာ …။ က်ေနာ့္အျမင္မွာေတာ့ တိုငး္ နယ္နမိတ္ အစည္းအတားေတြထက္၊ ဘယ္ႏိုငင
္ ံမွာပဲေနေန၊ ေအာင္ျမင္တဲ့
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတရပ္ျဖစ္ဖုိ႕ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မသ
ႈ ာလွ်င္ အဓိကက်မယ္ လို႕ခံစားမိတယ္။
က်ေနာ္သ
့ ေဘာေျပာရရင္ ဘယ္မွာေနေန၊ ဘယ္ႏင
ို ္ငံသားကို ခံယူခံယူ အေရးမႀကီးပါဘူး။ အေရးႀကီးတာက ကိုယ္ေရာက္ေနတဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွာ ေအာင္ျမင္တဲ့
လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတရပ္ျဖစ္ေအာင္၊ ေအာင္ျမင္တဲ့ လူတေယာက္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ႏိုငဖ
္ ို႕က ပိုအေရးႀကီးတယ္လို႕ခံယူမိတယ္။
အဲဒီလိုေအာင္ျမင္တဲ့လူ ဆိုတာ အဲဒီလူ႕အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ လႊမး္ မုးိ မႈကို ခံၿပီး ပြင့္ပြငလ
့္ င္းလင္းေျပာရရင္
ျမန္မာစင္စစ္ကေနအေမရိကန္လးံု လံုးလ်ားလ်ားျဖစ္သြားရတာထက္၊ အေမရိကန္ေတြဆီကေကာင္းတာကိုယူ၊ ျမန္မာေတြရဲ႕ေကာင္းမြန္တဲ့ အရာေတြကို
ျပန္႐ယ
ွ ္ေပးႏိုင္မယ့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတရပ္ကို ထူေထာင္ႏင
ို ္ပါမွ ေအာင္ျမင္တဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတရပ္ကို ထူေထာင္ႏိုင္မယ္ လို႕ျမင္မိပါတယ္။
ဆူ႐မ
ွီ ်ိဳးေဟ့ တို႔ဗမာ တဲ့ … ဆရာဦးတင္မိုးက စာေပေဟာေျပာပြဲတိုင္းမွာ အရႊနး္ ေဖါက္ သေရာ္ခဲ့ပါသတဲ့။
အေမရိကား ဟာ ၿဂိဳဟ္ကမၻာသစ္ ဆိရ
ု င္ ျမန္မာေတြရဲ႕ အေငြ႕အသက္ေတြ၊ ေကာင္းမြန္တဲ့ ျမန္မာေတြရဲ႕ အေငြ႕အသက္ေတြကို ျပန္လည္ေ၀မွ်ႏိုငေ
္ အာင္
တျခားလူမ်ိဳးတိင
ု ္း အသိအမွတ္ျပဳလာေအာင္ အားထုတ္ သင္တ
့ ယ္ထင္ပါရဲ႕။
ေမး။

။ အင္းေလ … ဘယ္လမ
ို ်ဴိး အားထုတ္ၾကရမွာလဲ။ ဒီအင္ေအေတြလမ
ို ်ဴိး ျပန္ရွာထည့္သလို ရုပ္ရင
ွ ္ထဲက ဇာတ္၀င္ခန္းလိမ
ု ်ဴိးေတာ့ အျပင္မွာ လုပလ
္ ို႔မရဘူး

ထင္တယ္ေလ။
ေျဖ။

။ ဒီလိုအားထုတ္ဖုိ႕ဆိုတာ ျမန္မာျပည္ကလာတဲ့ သူေတြက ခုဆို သက္လတ္တန္းေတြေရာက္ေနၾကၿပီ။ ဒီမွာေမြးတဲ့ ဒီမွာႀကီးတဲ့ ကေလးေတြအဖို႕

ဘယ္လုိသယ္ေဆာင္မလဲ။ ခုနက ဇာတ္ကားထဲ ဒီအန္ေအေတြ
မပ်က္စီးပါမွ ကမၻာသစ္ကို တည္ေဆာက္ႏိုငမ
္ ွာျဖစ္သလို၊ “က်ေနာ္တို႕စာေပ၊ က်ေနာ္တို႕စကား၊ က်ေနာ္တို႕
႐ုိးရာယဥ္ေက်းမႈေတြကို၊ က်ေနာ္တို႔ ဘိးု ဘြားေတြနဲ႔ လက္ရွိ ရုန္းကန္ေနဆဲ သမိင
ု ္းျဖစ္ရပ္မွန္၊ အစစ္အမွန္ေတြကို အေမရိကားေရာက္ေရာက္
တကမၻာလံုးဘယ္မွာျဖစ္ေနပါေစ၊ ျပန္လည္ျဖန္႕ေ၀ႏိင
ု ္တဲ့အေျခအေနျဖစ္ဖို႕၊ တျခားလူမ်ိဳးေတြက အားက် အတုခုိးလာစရာျဖစ္ဖို႕၊ ျမန္မာျပည္သစ္ကို ကမၻာသစ္ကို
တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႕ ဒီအင္ေအေတြ လက္ဆင့္ကမ္းသယ္ႏိုင္ပါမွ လို႕ခံစားရမိတယ္။
ေမး။

။ ခင္ဗ်ားေတြ႔တဲ့ အထဲမွာ လက္ဆင္က
့ မ္းသယ္ေနတာေတြ ေတြ႔ေနရျပီလား။

ေျဖ။

။ ဒီေရာက္ေရာက္ခ်င္း စီဒါရက္ပစ္ေလဆိပ္မွာ “က်ေနာ္ျမန္မာမဟုတ္ဘးူ ” လို႕ “ျမန္မာလို” ျငင္းခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသားေလးတေယာက္ေၾကာင့္

စိတမ
္ ေကာင္းျဖစ္ခဲ့မတ
ိ ယ္။ က်ေနာ္ ျမန္မာပါ၊ က်ေနာ္ဘ
့ ုိးဘြားေတြက ျမန္မာပါလို႕ ဂုဏ္ယစ
ူ ြာၾကြားလာၾကဖို႕ က်ေနာ္တို႕ေတြ အားထုတ္ေစခ်င္တယ္။
ဒီႏိုငင
္ ံမွာေနဗ်ာ။ ဒီႏင
ို ္ငံသားခံယူဗ်ာ။ ဒီမွာေမြးလာတဲ့ကေလးတေယာက္ေယာက္ဟာ အေမရိကန္ႏိုငင
္ ံသားအေနနဲ႕ ေနာင္ရာစုႏွစ္အတြငး္
သမၼတေတာင္ျဖစ္လာႏိုငတ
္ ယ္။ ျမန္မာရဲ႕ေကာင္းတဲ့ စိတ္ႏလ
ွ ံုး၀ိညာဥ္ေတြကို ေ၀မွ်ႏိုင္ရင္ ကမၻာႀကီးေကာင္းသထက္ေကာင္းလာဖို႕ေမွ်ာ္လင့္တယ္။
အဲလိုမဟုတပ
္ ဲ.. က်ေနာ္တို႕ဆီက ရန္ျဖစ္တဲ့အက်င့္ေတြကူးသြားၿပီး အေမရိကန္ေတြပါ အခ်င္းခ်င္းထခ်သြားမွ ဒုကလ
ၡ ို႕လဲ စဥ္းစားမိပါရဲ႕ ကိေ
ု မာင္ရစ္ ေရ …။
shareshareshareshare

Related posts:
Interview with Cho Tu Zaw – စကားလက္ဆုံ (၂)
Interview with Cho Tu Zaw – စကားလက္ဆုံ (၃)
Interview with Cho Tu Zaw – ခ်ဳိတူးေဇာ္န႔ဲ စကားလက္ဆုံ (၁)
http://moemaka.com

ဘီဘီစီ ကို ကန္ ့ကြက္ ရန္ ၿဗိတသ
ိ ွ် သံရးံု အေရွ ့မွာ ဆႏၵျပ ဖို ့ ႏိႈးေဆာ္
by FNG on November 4, 2011
FNG Screen Shot

9
2
မဲေပးပါ
လန္ဒန္ ၿမိဳ ့ ၿဗိတိသွ် အသံလႊင့္ ဌာန (BBC) မွ သတင္း ေထာက္ တစ္ဦး ျဖစ္ သူ Anna Jones ၏
Bleak outlook for Burma’s ethnic groups အမည္ ရွိ သတင္း ေဆာင္ ပါး ႏွင့္ အေၾကာင္း
အရာ ပါ အခ်က္ အလက္ မ်ားပါ ဂရပ္ဖစ္ ပံု မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ အေၾကာင္း အရာမ်ား ကို
ျမန္မာ ျပည္သူ လူထု က မ ေက်နပ္ ၍ ရန္ကုန္ ႏို၀င္ဘာလ ၉ ရက္ ဗုဒၶဟူး ေန ့ တြင္ ဆႏၵထတ
ု ္
ေဖာ္ ၾက မည္ ဟု FNG သတင္း ရရွိ သည္။
အဆိုပါ ေဆာင္း ပါး အား ႏိုငင
္ ံ ေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္သူ စာေရးဆရာ ႏွင့္ ဒါရိုကတ
္ ာ
ခ်ိဳတူးေဇာ္ က ျပန္ လည္ ေျဖရွငး္ ေပးပါရန္ ျမန္မာ ျပည္သူ လူ ထု ကိုယ္စား ဘီဘီစီ ျမန္မာပိုငး္
သတင္း ဌာန ၏ Face Book စာမ်က္ႏွာ တြင္ ေရးသား ခဲ့ ၿပီး တစ္ပတ္ အတြငး္ ျပန္လည္ ေျဖရွင္း
ေပး ရန္ ေတာင္း ဆို ခဲ့ ေသာ္ လည္း BBC သတင္း ဌာနက မည္ သည့္ အက်ိဳးအေၾကာင္း ေျဖရွင္း
မႈ မွ မလုပ္ ခဲ့ ဟု သိရသည္။
အဆိုပါ ဆႏၵျပ ပြဲ ကို ဦးေဆာင္ စီစဥ္ လႈပရ
္ ွား သူ တစ္ဦး ျဖစ္သူ ကိုထြန္းခိုင္ က ဒါ အမ်ိဳး၊ ဘာသာ
သာသနာ အတြက္ မို ့ ျမန္မာ ျပည္သူ ေတြ အား လံးု မွာ တာ၀န္ ရွိ ပါတယ္။ ရိုဟင္ဂ်ာ လို ့ ေခၚၾက
တဲ့ ဘဂၤါ လီ ဟာ ျမန္မာ လူမ်ိဳး လည္း မဟုတ္ ပါဘူး ၊ ရခိင
ု ္ ေဒသ မွာ အရင္ ကလည္း မရွိ ပါဘူး၊
ဒါကို ဘီဘီစီ အာရွ – ပိစိဖိတ္ ဗ်ဴရို က ရခိုင္ ေဒသ မွာ ေနၾက တဲ့ ျမန္မာ လူမ်ိဳး ေတြ ဟာ ရခိုင္ အျဖစ္
မေဖာ္ျပ ဘဲ ရိုဟင္ဂ်ာ အျဖစ္ ေဖာ္ ျပ တာ ဟာ ျမန္မာ ျပည္သူ ေတြ ကို ေစာ္ ကား လိုကတ
္ ာ ဘဲ
ဒီအတြက္ ဆႏၵျပ ကန္ က
့ ြက္ ရပါ မယ္ ။ အား လံုး ပါ၀င္ ၾကပါ ဟု FNG သို ့ ေျပာသည္။
BBC သတင္းဌာန ၏ မရိုးသား မႈ ကိုကန္ က
့ ြက္ရန္ ဦးေဆာင္ လႈပရ
္ ွား ခဲ့ သူမ်ား တြင္ ပါ ၀င္ သူ
တစ္ဦး ျဖစ္သည့္စာေရးဆရာ ဒါရိုကတ
္ ာ ခ်ိဳတူးေဇာ္က ျမန္မာျပည္သတ
ူ ေယာက္အေနနဲ႕၊ စာေပ
အႏုပညာသမားတေယာက္အေနနဲ႕ ဘီဘီစီ ကို စတင္ျဖတ္ေတာက္ကန္႕ကြက္ေၾကာင္း ေၾကညာပါတယ္။
ခုခ်ိနက
္ စၿပီး ျပည္သတ
ူ ရပ္လံုး ဒီ သပိတေ
္ မွာက္ကန္႕ကြက္မမ
ႈ ွာ ပါ၀င္ၾကဖို႕ စ တင္ လႈံ႕ေဆာ္ သြားပါမယ္။
အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးနဲ႕ ျပည္သေ
ူ တြအားလံုး ပါ၀င္ၾကဖို႕လည္း ႏိႈးေဆာ္ပါရေစ။
ဓည၀တီေရးဟာ ဧရာ၀တီေရးလိုပဲ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးလွတဲ့ အမ်ိဳးသားေရးလို႕ခံယတ
ူ ယ္
ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႕အားလံုး ပါ၀င္ၾကဖို႕ တိုကတ
္ ြန္းႏိးႈ ေဆာ္ပါရေစ။
မၾကာခင္အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးရဲ႕ ေၾကညာခ်က္ေတြ လႈပ႐
္ ွားမႈေတြ စ ပါမယ္ ဟုေျပာသည္။
BBC သတင္းဌာန ၏ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ၏ တိင
ု ္းရင္း သား လူမ်ိဳး မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး လွးီ လႊဲ ေဖာ္
ျပ ခ်က္ ကို ျမန္မာ ႏိုငင
္ ံ တြင္း ရွိ သရုပ္ေဆာင္ ၊ အဆိုေတာ္ ႏွင့္ စာေရး ဆရာ မ်ား က လည္း
ကန္ က
့ ြက္ သည္ ဟု သိရသည္။
စာေရး ဆရာ ခ်ိဳတူးေဇာ္ ၏ Facebook စာမ်က္ ႏွာ ေကာက္ႏႈတ္ ေဖာ္ျပ ခ်က္
ဘယ္သူ ႐ႈးံ ဘယ္သူ ႏိုင္. . .
မိတေ
္ ဆြတခ်ိဳ႕တေလ က က်ေနာ္တို႕ကို မႏိုင္ႏင
ို ္ဘးူ ၊ ႐ႈံးမွာပဲ လို႕ ေ၀ဖန္ၾကပါတယ္။
အ႐ႈံးအႏိုင္ဆတ
ို ာ ဘာလဲ လို႕ က်ေနာ္ေျပာခ်င္တယ္။
အထူးသျဖင့္ ဒီပြဲမွာ ဘီဘစ
ီ ီ က ပြဲမစခင္ကတည္းက ႐ံးႈ ေနၿပီး၊ က်ေနာ္တို႕က ပြဲမစခင္ကတည္းက ႏိုင္ေနၿပီဆိုတာ ေျပာခ်င္တယ္။
က်ေနာ္တို႕အေနနဲ႕ ျမန္မာျပည္သူ ေသာတ႐ွင္ေတြအေနနဲ႕ ဘီဘီစီကို ျငင္းပိင
ု ္ခြင့္ ႐ွိတယ္။
ဘီဘီစီ အေနနဲ႕ က်ေနာ္တို႕ ျမန္မာျပည္သူေသာတ႐ွင္ေတြကို ျငင္းပိုင္ခြင့္႐သ
ွိ လား လို႕ ေမးခြန္းထုတ္ခ်င္တယ္။
ျမန္မာျပည္သူေသာတ႐ွင္ တေယာက္ေလာက္ က ဆန္႕က်င္ကန္႕ကြက္သပိတ္ေမွာက္လိုကတ
္ ယ္ ဆိုရင္ပဲ ဘီဘီစီ က တေယာက္ဆို တေယာက္အေလ်ာက္
အ႐ႈံးေပၚေနၿပီဗ်။
ခု စ ကတည္းက ေသာင္းခ်ီပါတယ္။

႐ုိး႐ုိးသားသား ေျပေျပလည္လည္ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္မႈနဲ႕ ၿပီးသြားႏိုင္မယ့္ ကိစက
ၥ ဒီေလာက္ထိျဖစ္သြားရတာ စိတ္မေကာင္းစရာပဲ။
ဒါ့ထက္မက အင္အားေတြ တုးိ ပြားလာ၊ ျပည္သူေတြ ပါ၀င္လာရေစမယ္။ ခုေလာက္ကြန္နက္႐ွင္
ေတြ ဆုိး႐ြားေနတဲ့ၾကားက ဒီေလာက္ပါ၀င္လာၾကတာကိုးက သိဖို႕ေကာင္းၿပီ။
က်ေနာ္တို႕ေတြ မုခ် ႏိင
ု ္ႏွင့္ၿပီးသား ဆိုတာ မေမ့ပါနဲ႕။
ခ်ိဳတူးေဇာ္
ကေမာၻဒီးယား ေရေဘး ကို ျမန္မာ ေလတပ္ ေလယာဥ္မ်ား နဲ ့ ကူညီ
by FNG on November 3, 2011
Photo Christopher For IHT
9
0
မဲေပးပါ
လူ ၂၅၀ ေက်ာ္ ေသဆံးု ၿပီး ျဖစ္သည့္ ကေမာၻဒယ
ီ ား ႏိုင္ငံ၏ ႏွစ္ ၅၀၀ အတြငး္ အဆိုးရြားဆံးု
ေရေဘး ကို ျမန္မာ အစိုးရ ေလတပ္ ေလယာဥ္ မ်ား ျဖင့္ ၾကာသပေတး ေန ့ မွ စ၍ ကူညီ
ကယ္ ဆယ္ ေရး စတင္ ေန သည္ ဟု ဖႏြမ္းပင္ ရွိ ျမန္မာ သံရံုး ၀န္ထမ္း တစ္ဦးက FNG
သို ့ အတည္ ျပဳ ေျပာၾကား သည္။
ၾကာသပေတး ေန ့ မနက္ က အစား အေသာက္ ေရ ႏွင့္ အေရး ေပၚ က်န္းမာေရး ေစာင့္
ေရွာက္ မႈ ပစၥည္းမ်ား တင္ေဆာင္ လာသည့္ ျမန္မာ ေလတပ္ ေလယာဥ္မ်ား သည္ ဖႏြမး္
ပင္ ၿမိဳ ့ နင္ဗာ ဒါ ေလတပ္ စခန္း သို ့ ပ်ံ သန္း ခဲ့ သည္ ဟု သတင္း ရရွိ သည္။
ကေမာၻဒီးယား ႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ ျမန္မာ ႏိင
ု ္ငံ သံ အမတ္ ႀကီး ဦးခ်ိဳထြနး္ ေအာင္ က
ေရႀကီး မႈ ဒဏ္ ခံေနရ သည့္ ကေမာၻ ဒီးယား ျပည္သူ မ်ား အတြက္ မဆိုစေလာက္
ပဏာမ သာျဖစ္ေသာ္ လည္း ျမန္မာ အစိုးရ ႏွင့္ ျမန္မာ ျပည္သူမ်ား ၏ စာနာမႈ ႏွင့္
ကရုဏာ ျဖစ္သည္ ဟု ပစၥည္းမ်ား လႊဲေျပာင္း ေပး အပ္ ရာ တြင္ ေျပာခဲ့ သည္။
ေရႀကီး မႈ ေၾကာင့္ ကေမာၻဒးီ ယား ႏိုင္ငံ ၏ စပါး ခင္းမ်ား ပ်က္စးီ ခဲ့ ရၿပီး ဆံုးရႈးံ မႈ
တန္ ဖိုး အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅၂၁ သန္း ရွိ ကာ လူႏစ
ွ ္ သိနး္ ခြဲ ေက်ာ္ အိုးအိမ္
မ်ား ဆံးု ရႈံး ခဲ့ ရ ၿပီး လူ တစ္သန္း ေက်ာ္ ဒုကၡေရာက္ ခဲ့ ၾကသည္။

ေဒၚစု ႏွင့္ မဟာသီယာ မိုဟာမက္ ေတြ ဆ
့ ံု
by FNG on November 3, 2011
298755_285020418186733_267614753260633_1048312_1299586815_n
11
4
မဲေပးပါ
၁၉၈၁ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ အထိ မေလးရွား ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ အျဖစ္ အာဏာကို ခ်ဳပ္ကိုင္ ထား
သည့္ ေဒါက္တာ မဟာသီယာ မိုဟာမက္ ႏွင့္ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း
စုၾကည္ တို ့ သည္ ယေန ့ညေန ေလးနာရီ အခ်ိန္ တြင္ ရန္ ကုန္ ၿမိဳ ့ ထရိတ္ဒါး ဟိုတယ္တြင္
တစ္နာရီ ေက်ာ္ၾကာ ေတြ ဆ
့ ံုၾက ခဲ့ၾကသည္ ဟု FNG မွ သတင္း ရရွိ သည္။

မဟာသီယာ မိုဟာမက္ သည္ ျမန္မာႏိင
ု ္ငံ အာဆီယံ အဖြဲ ့၀င္ ျဖစ္ေရး အတြက္ ၁၉၉၇ ခုႏစ
ွ ္က
ႀကိဴးပမ္း ခဲ့ စဥ္ က အျပည့္အ၀ ေထာက္ ခံ အားေပး ခဲ့ သူ ျဖစ္သည္။
သူ ၏ ျမန္မာ ႏိုငင
္ ံ ခရီးစဥ္ တြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ၏ ေရနံ ႏွင့္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ ့လုပင
္ န္း တြင္
ရင္းႏွီးျမဳပ္ ႏွံ မႈ ၊ ဆယ္သြယ္ေရး က႑ ရင္းႏွီးျမဳပ္ ႏံွ မႈ မ်ား အပါအ၀င္ မေလးရွား ႏိင
ု ္ငံ ၏
နာမည္ ေက်ာ္ ေမာ္ေတာ္ကားျဖစ္ သည့္ ပရိုတြန္ ေမာ္ေတာ္ ကား အေရာင္း ျပခန္း စက္ ရံု
ရန္ကုန္ ၊ မႏၱေလး ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ့မ်ား တြင္ ဖြင့္ လွစ္ ႏိုင္ ေရး တို ့ ပါ၀င္ သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ယေန ့တြင္ သူမ ၏ ေနအိမ္ ဥ္ ကုလ သမဂၢ အေထြေထြ အတြင္း
ေရးမႈးခ်ဳပ္ ၏အထူး ကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ဗီေဂ် နမ္ဗးီ ယား ႏွင့္ လည္း ေတြ ့ဆံု ခဲ့ သည္။
မေလးရွား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဟာင္း မဟာသီယာ မိုဟာမက္ သည္ ယခင္ စစ္အစိုးရ လက္ထက္
က ျမန္မာ ႏိုင္ငံ သို ့ သံုးႀကိမ္ လာေရာက္ ခဲ့ ဖူးေသာ္ လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ေတြ ့
ဆံု ခဲ့ ျခင္း မရွိ ေခ်။
မေလးရွား ႏိုင္ငံ သည္ ေဒသတြငး္ ႏိုငင
္ ံ မ်ား အနက္ ျမန္မာ ေရႊ ့ေျပာင္း အလုပ္သမား အမ်ား
စု သြားေရာက္ အလုပ္ လုပ္ ကိုင္ ရာ ေနရာ ျဖစ္သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ဂ်ာမာန္ လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ႏွင့္ လည္း ယေန ့
ေတြ ဆ
့ ံု ခဲ့ သည္။

http://freedomnewsgroup.com

News Date:11/3/2011
အိႏၵိယ ဆိပ္ကမ္းသစ္ေၾကာင့္ စစ္ေတြ ေဆးရံုးၾကီးႏွင္ ့ျမိဳ႕ကို ထိခက
ို ္ေန
Font size: Decrease font Enlarge font
စစ္ေတြတြင္ တည္ေဆာက္ေနေသာ အိႏိၵယ ဆိပ္ကမ္းသစ္အတြက္ ပင္လယ္ကမ္းစပ္မွ သဲမ်ားကို သယ္ယူေနရာတြင္ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ ကားမ်ားျဖင့္ ေန႕ည မျပတ္
သယ္ယူေနသျဖင့္ ေဆးရံုၾကီးႏွင့္ ျမိဳ႕အား အၾကီးအက်ယ္ ထိခိုက္ေနေၾကာင္း သတင္း ရရွသ
ိ ည္။
စစ္ေတြ ေဆးရံုၾကီးအား ထိခိုကေ
္ နေၾကာင္းကို ေဒသခံ ပညာတတ္ လူငယ္ တစ္ဦးက ယခုလို ေျပာသည္။
Sittwe-port-construction-Arakan-Burma
စစ္ေတြတြင္ အိႏၵိယ အတြက္ ဆိပ္ကမ္းသစ္ တည္ေဆာက္ေနစဥ္ ( ဓါတ္ပံု- နိရဥၥရာ)
" ဆိပက
္ မ္းက အခု သဲေတြဖို႕ေနတယ္ေလ။ သဲေတြဖို႕ေနေတာ့ ေလတိုကေ
္ တာ့ လြငတ
့္ ာေပါ့။ ဆိပက
္ မ္းနဲ႕ေဆးရံုက လမ္း တလမ္းဘဲ ျခားတယ္။ လမ္း ဟိဘ
ု က
္ဒီဘက္ေပါ့။ ကပ္ေနတဲ့အေဆာင္ကလည္း မ်က္စိေဆာင္ျဖစ္ေနတယ္ဗ်။ အဲဒီ သဲေတြလြင့္ေတာ့ မ်က္စိေဆာင္နဲ႕ အဆင္မေျပဘူးေပါ့။ မ်က္စလ
ိ ူနာေတြနဲ႕
ဘယ္လိုမွ အဆင္မေျပဘူးေပါ့။ ေနာက္ျပီးေတာ့ အဲဒီဆိပ္ကမ္းက စက္သေ
ံ တြ၊ ဘိလပ္ေျမေဖ်ာ္တဲ့အသံေတြ ဆူညံေနေတာ့ လူနာေတြက ေဆးရံုတက္ ရာတာ
စိတမ
္ ခ်မ္းသာဘူးေပါ့" ဟု ေျပာသည္။
အဆိုပါကိစႏ
ၥ ွင့္ ပတ္သက္ျပီး စစ္ေတြေဆးရံုၾကီးအား ေမးျမန္းရာ တာ၀န္က်ဆရာ၀န္ တစ္ဦးက ဆိပက
္ မ္းက သဲမ်ားေၾကာင့္ စစ္ေတြ ေဆးရံုၾကီးကို ထိခက
ို ္မူ
မရွိေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။
သဲမ်ားကို ပရမ္းပတာ ေျပာင္းေရႊ႕ေနမူေၾကာင့္ စစ္ေတြျမိဳ႕ကို ထိခိုက္မမ
ူ ်ား ရွိေနေၾကာင္းကို တျခား ေက်းပင္ၾကီးရပ္ကြကမ
္ ွ လူၾကီး တစ္ဦးက ေျပာသည္။
" အဲဒါကေတာ့ အဆိုးဆံုးေပါ့ဗ်။ သူတို႕က သဲေတြကို အဓိက စစ္ေတြဟိုတယ္ ေဆာက္ထားတဲ့ စစ္ေတြကမ္းေျခက သယ္ ယူလာတာေပါ့။ အဲဒီေနရာက ဆိပ္ကမ္း
တည္ေဆာက္တဲ့ ေနရာနဲ႕ ေတာ္ေတာ္ေ၀းတယ္။ ေ၀းေတာ့ အဲဒီ သဲတင္တဲ့ ကားေတြက ျမိဳ႕ထဲ မွာ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ ေမာင္းေနၾကတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ သဲေတြက
တျမိဳ႕လံးု ကို လြငေ
့္ နတာေပါ့။ လမ္းေပၚမွာ သဲေတြ ထေန ေတာ့ ဆိုငက
္ ယ္ေတြ၊ ကားေတြျဖတ္သြားရင္ သဲေတြလြင့္ျပီးေတာ့ လူေတြ ကသိကေအာက္ ျဖစ္တာေပါ့။

အခုက သဲေတြနဲ႕ စစ္ေတြျဖစ္ေနျပီးဗ်ာ"ဟု ေျပာသည္။
၎ျပင္ လမ္းမ်ားပ်က္စီးေနပံုကို သူက အခုလို ဆက္ေျပာသည္။
"ေနာက္ျပီးေတာ့ သဲေတြကို စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့သယ္ေနေတာ့ လမ္းေတြက ပ်က္စီးတယ္ဗ်။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ စစ္ေတြ ကမ္းနားလမ္း၊ ပြိဳင့္ကို သြားတဲ့လမ္းေပါ့၊ အဲဒီလမ္းမွာ
ဆိုရင္ သဲေတြတင္ေဆာင္ျပီး ေမာင္းေနတဲ့အတြက္ တံတားေတြ ပ်က္သြားတယ္။ အဲဒါကို သူတို႕ (အိႏၵိယ ကုမၸဏီ)က မလုပ္ေပးဘူးဗ်။ ပ်က္စးီ သြားတဲ့ လမ္းေတြကို
သူတို႕ မလုပ္ေပးသလို စည္ပင္ကလည္း မလုပ္ေပးဘူး။ ကမ္းနားလမ္းဟာ အရင္တုနး္ က အေကာင္းဆံးု လမ္းေတြပါ။ အခုကေတာ့ အိႏၵိယ ဆိပ္ကမ္းေဆာက္
ကတည္းက ပ်က္စီးျပီးေတာ့ ဘာမွလည္း လုပမ
္ ေပးေတာ့ သြားလာလို႕ မရေတာ့ဘူးေပါ့" ဟု ေျပာသည္။
ကမ္းနားလမ္းအား လုပ္ေပးမည္ဆိုကာ ဒီဇင
ို ္းေရးထားသည္ဟု အဆိုပါ စီမက
ံ ိနး္ မွ တာ၀န္ရွိသက
ူ ေျပာၾကားေသာ္လည္း ႏွစလ
္ သံုးလၾကာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သူက
နိရဥၥရာသုိ႕ ေျပာသည္။
စစ္ေတြ တကၠသိုလ္ ေနာက္ဆးံု ႏွစ္ ေက်ာင္းသူ တစ္ဦးကလည္း သဲမ်ားကို စည္းမဲ့ ကမ္းမဲ့ တူးယူေနသျဖင့္ ပိြဳင့္ကမ္းေျခ ပ်က္စီးေနေၾကာင္းကို ယခုလို ေျပာသည္။
" သဲေတြကို စစ္ေတြကမ္းနားက စက္ေတြနဲ႕တူးျပီးေတာ့ သယ္တယ္ဆိုေတာ့ အဲဒီမွာ ကမ္းေျခက အင္းေတြ၊ ေခ်ာက္ေတြ ျဖစ္သြားတာေပါ့။ ေနာက္ျပီးေတာ့
စိုကထ
္ ားတဲ့ သစ္ပင္ေတြက သဲေတြမရွိေတာ့ အဲဒီအပင္ေတြက ဘယ္ ရွငသ
္ န္ႏိုငပ
္ ါ့မလဲ။ သစ္ပင္ေတြမရွိေတာ့ ေျမျပိဳမယ္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကိုလည္း
ထိခက
ို ္ႏိုငတ
္ ယ္။ စစ္ေတြျမိဳ႕ထဲ လမ္းေတြမွာလည္း ပ်က္စီးေနတယ္။ ကားေတြ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ ေမာင္းေနၾကေတာ့ ဆူညံတာ၊ သဲေတြလြင့္တာနဲ႕ လူေတြက
ကသိကေအာက္ ျဖစ္ေနၾကတယ္။ ဌာနဆိင
ု ္ရာ လူေတြကလည္း ဘာမွ မေျပာဘဲ ျဖစ္ေနတာ" ဟု ေျပာသည္။
သဲေတြ လြင့္တဲ့အတြက္ က်န္းမာေရး အတြက္ ထိခို္က္တာေတြေကာ မရွဘ
ိ ူးလားဟု ေမးျမန္းရာ သူမက ယခုလို ဆက္ေျပာသည္။
" က်န္းမာေရးထိခက
ို ္မႈေတြ ျဖစ္ႏိုင္တာေပါ့။ ဥပမာ၊ သဲေတြ၊ အမႈေတြ ေလမွာလြငေ
့္ နေတာ့ အဲဒါကို ရွဴသြငး္ မိရင္ အဆုပ္နဲ႕ပတ္သက္တဲ့ ေရာဂါေတြ ျဖစ္ျပီး
က်န္းမာေရးထိခက
ို ္ႏိုငတ
္ ာေပါ့။ ေနာက္ျပီးေတာ့ အက္စမာလို႕ေခၚတဲ့ ရင္ၾကပ္ ပန္းနာ သမားေတြေပါ့။ အဲဒီေရာဂါသည္ေတြက ဖုန္မႈန္႕ေတြနဲ႕ မတည့္ဘူးရွင္ ။
ဖုန္ေတြ သဲေတြ လြင့္ေနေတာ့ အဆုပ္ ေရာဂါသမားေတြ၊ ပန္းနာရင္ၾကပ္သမားေတြ ေရာဂါ ျပန္လို႕ထလာႏုိင္တာေပါ့။ ေလထုပါ ညစ္ညမ္းေနတဲ့ အတြက္ စစ္ေတြ
တစ္ျမိဳ႕လံးု က ဒုကၡျဖစ္ေနပါတယ္ရွင္" ဟု ေျပာသည္။
အဆိုပါ အိႏၵိယ ဆိပ္ကမ္းမွ သဲမ်ား သယ္ယူေနေသာ ကားမ်ားေၾကာင္း စစ္ေတြျမိဳ႕ကို ထိခိုက္မူ ရွိေနသျဖင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရကို အေၾကာင္းၾကားထားေသာ္လည္း
ယေန႕ အခ်ိနထ
္ ိ တစ္စံုတစ္ရာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မူ မရွိေသးေၾကာင္း စစ္ေတြျမိဳ႕နယ္ ရတပ ပါတီ ဥကၠဌႏွင့္ စစ္ေတြ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္
ဦးေအာင္ျမေက်ာ္က ေျပာသည္။
" ဆိးု ဆိုးရြားရြားကို ျဖစ္ေနတာပါ။ သဲေတြက ေဆာင္းဆိုေတာ့ ေျမာက္ေလျပန္တဲ့ အခါ အကုနလ
္ ံုး စစ္ေတြျမိဳ႕ထဲဘက္ကို လႊင့္လာတယ္။ စစ္ေတြမွာ ေနရာတိုင္းမွာ
သဲေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ က်န္းမာေရးအရလည္း ထိခိုက္သလို ျမိဳကအလွကို ပ်က္စးီ ေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလို ျဖစ္ေနတာကို မျဖစ္ေအာင္ စီစဥ္ ေဆာင္ရက
ြ ္ေပးဖို႕
ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ကို ကၽြန္ေတာ္က သြားေျပာတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုအခ်ိန္ထိ ဘာမွ လုပေ
္ ဆာင္ ေပးတာ မရွိ္ေသးဘူး " ဟု ေျပာသည္။
စစ္ေတြ ဆိပက
္ မ္းသစ္ အတြက္ သဲမ်ားကို စစ္ေတြ ဟုတ
ိ ည္ ေနာက္ဘက္ ပင္လယ္ကမ္းေျခမွ သဲမ်ားကို တူးယူကာ ေျမသယ္ကားမ်ားျဖင့္ ေန႕ညမျပတ္
သယ္ယူေနသျဖင့္ ဖိတ္စဥ္က်လာေသာ သဲမ်ားေၾကာင့္ စစ္ေတြကို ထိခိုကမ
္ ူ ရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။

News Date:11/3/2011
နစက ႏွစ္ဥးီ အသတ္ မခံရမွီ ေသနတ္ျဖင့္ ျပန္လည္ ပစ္ခတ္မူ ျဖစ္ပြားခဲ့
Font size: Decrease font Enlarge font
ေမာင္ေအး
-----------ရခုိင္ျပည္နယ္ ရေသ့ေတာင္ျမိဳ႕နယ္ ၾကက္ရးို ကုနတ
္ န္း မူဆလင္ေက်းရြာတြင္ အသတ္ခံခဲ့ရေသာ နစက အရာရွိ တစ္ဦးႏွင့္ တပ္သား တစ္ဦးတို႕မွာ သူတို႕
အသတ္ မခံရမွီ ေသနတ္ျဖင့္ ျပန္လည္ ပစ္ခတ္ခဲ့သည္ဟု ေသဆံုးမူ ျဖစ္စဥ္ အက်ဥ္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး နစက တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ နီးစပ္သူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။
" သူတို႕က ေသနတ္နဲ႕ ျပန္ပစ္ခတ္ခဲ့ပါတယ္။ ကုလားရြာသား (၆) ဦးခန္႕ ဒဏ္ရာ ရသြားတယ္လို႕ သိရတယ္။ ဒါေပမယ့္ နစက တပ္သား တဦးဘဲ
လႊတ္သြားတယ္။ ေနာက္ႏွစ္ဥးီ က ရြာထဲက မထြက္ႏင
ို ္ဘဲ ဖမ္းမိသြားျပီး အသတ္ခသ
ံ ြားၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ "
ေသဆံုးသြား သူႏွစဥ
္ ီးမွာ ရေသ့ေတာင္ျမိဳ႕နယ္ ေတာင္ပိုငး္ တြင္ တည္ရွိေသာအငူေမာ္ စခန္းမွ ျဖစ္ၾကသည္။ ေသဆံုးသူ အရာရွိမွာ စစ္တပ္ကေန နစကသို႕

ေျပာင္းလာသူ ဒုဗလ
ို ္ ျမတ္ေဆြႏွင့္ ရဲတပ္မွ ေျပာင္းလာသူ တပ္သား ေအာင္ေက်ာ္ေဇာတို႕ ျဖစ္ၾကသည္။ က်န္တဦးမွာ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္လာ ေၾကာင္း
သိရရ
ွိ သည္။
အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ ျဖစ္စဥ္ အက်ဥ္းကိလ
ု ည္း သူက ယခုလို ေျပာသည္။
" သူတို႕ သံုးဦးမွာ ႏြားေမွာင္ခို လမ္းေတြကို ပိတဆ
္ ို႕ဖို႕သြားၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခု မူဆလင္ အိဒ္ပြဲေတာ္နဲ႕ နီးလာေတာ့ အဲဒီဘက္က ဘဂၤလာကို ႏြားေမွာင္ခို
ခိုးေက်ာ္တဲ့ လမ္းေတြရွိတယ္။ အဲဒီ လမ္းေတြ ကိုပိတဖ
္ ို႕ သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ ရြာသားတေယာက္က သူတို႕ရြာမွာ ႏြားေမွာင္ခို သမားေတြ ေရာက္ေန တယ္ဆိုျပီး
လာေခၚလို႕ လိုကသ
္ ြားၾကတယ္။ အဲဒီ ေမွာင္ခိုသမားကိုဖမ္းျပီး ရယကအိမ္မွာ အပ္ထားတယ္။ သူတို႕ ခရီးဆက္တယ္။ ျပန္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ေမွာင္ခိုသမားက
မရွိေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို ရိက
ု ္ျပီး စစ္ေဆးေမးျမန္းတယ္။ သူကလည္း ထြက္ေျပး သြားေတာ့ အိမ္သားကို ရိုက္ျပီး စစ္ေဆးတဲ့အခါ အဲဒီ
အခ်ိန္မွာ အိမ္သားေတြက ဓါးျပ၊ ဓါးျပဆိုျပီး ေအာ္တယ္။ အဲဒီကေန ကုလားေတြ ၀ိုင္းလိုကလ
္ ာျပီး သူတို႕ကို ၀ိုငး္ ဖမ္းတယ္။ အဲဒီကေန ျဖစ္သြားတာ" ဟုေျပာသည္။
ထိသ
ု ို႕ ေအာ္စဥ္ ရြာသားမ်ား ၀ုိငး္ အံုလိုကလ
္ ာသျဖင့္ ေသနတ္ႏွင္ ့ပစ္ခတ္ခဲ့သည့္ အတြက္ ရြာသားတခ်ိဳ႕ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႕ေသာ္လည္း ရြာသားမ်ားက
နစကမ်ားကို ဖမ္းမိသြားျပီး နစက ႏွစ္ဦးကို အေသသတ္လက
ို ္ေၾကာင္း သူက ဆက္ေျပာသည္။
" အသတ္ခရ
ံ တဲ့သူေတြ ေသနတ္နဲ႕ ပစ္ခလ
ဲ့ ို႕ ဒဏ္ရာရသြားသူေတြေရာ၊ က်န္တဲ့ ရြာသားေတြေရာ အကုန္လံုး ထြက္ေျပးသြားၾကတယ္။ ဘဂၤလာေဒခ်္႕ကို
ထြကေ
္ ျပးဖို႕မ်ားပါတယ္။ သူတို႕က အခုလို ျပစ္မူမ်ိဳး ျဖစ္ျပီးရင္ ဘဂၤလာကို ထြက္ေျပးတာမ်ားပါတယ္။ ေသနတ္ေတြကိ္ုေတာ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ က်န္ေနခဲတ
့ ဲ့
ရြာသားေတြက နစကကို လာအပ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္" ဟု သူကေျပာသည္။
အဆိုပါ ျပႆနာေၾကာင့္ ေဒသ တ၀ိက
ု ္တြက္ ဆူဆူပပ
ူ ူ ျဖစ္ေနျပီး ၾကက္ရိုး ကုန္တန္းေက်းရြာတြင္ ယခုအခ်ိနထ
္ ိ နစက တပ္ဖြဲ႕၀င္အမ်ားအျပား ေနရာယူထားၾကျပီး
ရြာသားမ်ားကို စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပေ
္ နကာ တခ်ိဳ႕ေက်းရြာသားမ်ားကိုလည္း ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။
News Date:11/2/2011
ရမ္းျဗဲ ေက်ာက္နေ
ီ မာ္မီး အိမ္ေျခ ၂၀၀ကို ၀ါးမ်ိဳ၊ လူေပါင္း ၈၀၀ ခန္႕ အိုးမဲဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္
Font size: Decrease font Enlarge font
ရမ္းျဗဲျမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္နီေမာ္ ေက်းရြာတြင္ ႏို၀ဘၤာလ ၁ ရက္ေန႕က မီးေလာင္သျဖင့္ အိမ္ေျခ ၂၀၀ ခန္႕ မီးထဲ ပါသြားျပီး လူေပါင္း ၈၀၀ ခန္႕ အိုးမဲ့ အိမ္မဲ့
ျဖစ္သြားေၾကာင္း သတင္း ရရွသ
ိ ည္္။
နိရဥၥရာမွ မီးေလာင္မႏ
ူ ွင့္ ပတ္သက္ျပီး ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ ေဒသခံ တစ္ဦးက ယခုလို ေျပာသည္။
" မီးက အဂၤါေန႕ ညေန ၉ နာရီေက်ာ္က စေလာင္ပါတယ္။ ေရြပုဇြန္ လုပ္ဖုိ႕ ဒဲအိုးနဲ႕ ပုဇြန္ကို ျပဳတ္ရာကေန မီးစေလာင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ မီးက ညဥ့္ ၂ နာရီေက်ာ္မွ
ျငိမ္းသြားပါတယ္" ဟု ေျပာသည္။
မီးမွာ တအိမ္ျပီး တစ္အိမ္ ကူးစက္ ေလာင္ကၽြမ္းသြားျပီး မီးသတ္ကား မရွိသျဖင့္ ေက်းရြာသားမ်ားက ၀ိင
ု ္း၀န္းျပီး မနည္း ျငိမး္ သတ္ခဲ့ရသည္ဟု သူက ေျပာသည္။
" ရြာဆုိေတာ့ မီးသတ္ကားလည္း မရွပ
ိ ါဘူး။ မီးသတ္ကား မရွိတဲ့ အတြကလ
္ ည္း မီးက တစ္အိမ္ျပီး တအိမ္ ကူးစက္ကာ ေလွ်ာက္ေလာင္္သြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
လူေတြက စေလာင္တန
ု ္းက ဆိုရင္ ဒီအတိင
ု ္းဘဲ ၾကည့္္ေနရပါတယ္။ အေသအေပ်ာက္ေတာ့ မရွိဘးူ ။ ဒဏ္ရာရတဲ့ သူေတြေတာ့့ ရွိပါတယ္ " ဟု ေျပာသည္။
ယခုအခါ မီးေဘးသင့္ ျပည္သမ
ူ ်ား အေနျဖင့္ နီးစပ္ရာ ေဆြမ်ိဳးအိမ္မ်ားႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေနထိင
ု ္ ေနၾကသည္ဟု သူက ေျပာသည္။
" ကယ္ဆယ္ေရး စခန္းေတြ ဖြင့္ျပီး မီးေဘးသင့္ ျပည္သူေတြကို ေနရာခ်ထားတာေတာ့ မရွိေသးပါဘူး။ ကုိယ့္ အစီအစဥ္နဲ႕ ကိုယေ
္ န ေနၾကပါတယ္။ ထမင္းကေတာ့
မီးမေလာင္ဘဲ က်န္ေနခဲ့တဲ့ အိမ္ေတြက သြားပို႕ ေနၾကပါတယ္။ သက္ဆင
ို ္ရာက ကူညီတာေတြေတာ့ မရေသးပါဘူး။ ခရိုငန
္ ဲ႕ ျမိဳ႕နယ္ အဆင့္ လူၾကီးေတြ
လိက
ု ္လာတယ္လို႕ေတာ့့ ၾကားရပါတယ္။"
ေက်ာက္နီေမာ္တြင္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၅ ရက္ေန႕ကလည္း မီးအၾကီးအက်ယ္ ေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ျပီး ထိုစဥ္က အိမ္ေျခ ၁၂၀၀ မီးထဲပါသြားခဲသ
့ ည္ဟု
သိရသည္။
http://www.narinjara.com/burmese.asp

သဘာဝဟာ သဘာဝပါ
Posted by admin on November 3, 2011 0 Comment

မၾကာခင္မွာပဲ ေရေဘးဒုကၡသည္ ျဖစ္ရမယ့္အထဲ က်ေနာ္တို႔ မိသားစုလည္း ပါရပါေတာ့မယ္။ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ႀကီး ေရ ပတ္ လည္ ဝုင
ိ ္းေနပါၿပီ။ ေရစိုရင္
ပ်က္စးီ ႏုိငမ
္ ယ့္ ပစၥည္းေတြကို သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ အကူအညီနဲ႔ မေန႔ကပဲ အေပၚ ထပ္ကို တင္ထားလုက
ိ ္တယ္။ ေပ့ါေပါ့ပါးပါး သံုးေနဆဲ ပစၥည္းေတြကေတာ့
အိမ္ဝင္းထဲ ေရေရာက္ခါနီးမွ အေပၚထပ္ကို ထပ္တင္ ေတာ့မယ္။ ေမြးထားတဲ့ ေခြးႏွစ္ေကာင္ကို ဘယ္သြားထားရမလဲ ဆိုတာေၾကာင္လ
့ ည္း ေခါင္းကုိကေ
္ နရတယ္။
က်ေနာ္တို႔ ဧရိယာက ဆူခြနဗ
္ စ္လို႔ ေခၚတယ္။ ဆူခြန္ဗစ္လမ္းမ ဆိတ
ု ာက အရွည္ႀကီး။ ဘယ္ေလာက္ရွည္သလဲ ဆိုရင္ ဆူခြန္ဗစ္ ဆိြဳင္ ၁ (လမ္းသြယ္ ၁) က
က်ေနာ္တို႔ နားကစလုက
ိ ္တာ ကေမၻာဒီးယား နယ္စပ္ေရာက္တဲ့အထိ ဆူခြန္ဗစ္ လမ္းကို ေခၚသဗ်။ ဒီကလမ္းေတြမွာ လမ္းနံပါတ္တပ္တာက တမ်ဳိး။ စံဂ
ု ဏန္းေတြက
တဖက္မွာသပ္သပ္၊ မဂဏန္းေတြ က တဖက္မွာသပ္သပ္ ထားပါတယ္။ ဆူခြန္ဗစ္လမ္းမွာ လူေနထူထပ္တာက ဆြိဳင္ ၁ ကေနစေရတြက္ရင္ ဆြိဳင္ ၁ဝ၅ အထိလို႔
ဆိုႏင
ုိ ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ရပ္ကက
ြ ္ကို အပုိင္းနဲ႔ တြက္မယ္ဆိုရင္ ဆြိဳင္ ၁ ကေန ဆြိဳင္ ၁၉ အထိ အကန္႔တခုလို႔ ေျပာႏုိငတ
္ ယ္။ က်ေနာ္တို႔ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ အပုိငး္
ကေတာ့ ဆိြဳင္ ၂ ကေန ဆြိဳင္ ၁၄ အထိ။ က်ေနာ္တို႔ အပုိင္းထဲကို ကေန႔ ေရေရာက္မလာ ေသးေပမယ့္ ဆြိဳင္ ၅၄ ဖက္မွာေတာ့ ရင္ဆို႔ေလာက္ ေရဝင္ေနၿပီလို႔
သိရပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး က်ေနာ္တို႔ အိမက
္ တူးေျမာင္းနဲ႔ မီတာ ၂ဝဝ ေလာက္ပဲေဝးတာ။ အဲသည့္ တူးေျမာင္းဟာ တနဂၤေႏြ မနက္ပုိငး္ ေလာက္မွာ ေရလွ်ံမယ္လို႔
အစိုးရက သတိေပးထားတယ္။ ခန္မ
႔ ွန္းထားတယ္လို႔ ဆိရ
ု င္လည္း မမွားဘူး။
အဲတာေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ လင္မယားႏွစေ
္ ယာက္ သဲအိတေ
္ တြ သြားဝယ္ၿပီး ပထမဆံုး အိမ္ထိပက
္ ဂိတေ
္ ပါက္ကို သဲ အိတ္ေတြနဲ႔ ပိတ္လက
ုိ ္တယ္။ သဲအိတ္ေပါင္း
၇ဝ ေက်ာ္ေလာက္ သံုးလုိက္ရတယ္။ ႏွစ္ေယာက္ထဲနဲ႔ေတာ့ သဲအိတ္ အ ကုနလ
္ ံုးကို မသယ္ႏုိင္ေတာ့ အိမ္နားက ဆုိင္ကယ္တကၠဆီ သမားေတြကို မုန္႔ဖးို ေပးၿပီး
ဝုိငး္ ကူခင
ုိ ္းရပါတယ္။ ေနာက္ ဆက္လုပဖ
္ ို႔ က်န္တာကေတာ့ ေရဝင္လာမယ့္ လမ္းေၾကာင္းက အိမ္တခ
ံ ါး ႏွစေ
္ ပါက္ကို သဲအိတ္ေတြနဲ႔ ဆို႔ထားဖိပ
ု႔ ါပဲ။ အိမ္နီးခ်င္း
အျဖဴ လင္မယား ႏွစ္ေယာက္ကေတာ့ ဝုိင္းကူမလားမွတတ
္ ယ္ တခ်ဳိးထဲပဲ အိႏိၵယကို အလည္ထြက္သြား တယ္ ေနာက္တပတ္ေတာင္ ျပန္လာေသးဘူးလို႔
သိရတယ္။ ေနာက္အိမ္နီးခ်င္း အျဖဴတေကာင္ကေတာ့ ကေန႔ပထ
ဲ င္ပါ ရဲ့ ပင္လယ္ကမ္းစပ္တေနရာကို ေရွာင္သြားျပန္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ လင္မယားႏွစ္ေယာက္ပဲ
က်ေနာ္တို႔ ဆိြဳင္ေလးကို ကာ ကြယ္ဖို႔ က်န္ရစ္တယ္။ သဲအိတဖ
္ ိုး လည္း ရွယ္မေပး၊ လုပ္အားလည္း မကူဘဲ လြတ္ရာကို ဒိုးက်ေတာ့တာပဲ။ ထားပါ ေတာ့ေလ။
ေရႀကီးတယ္ဆိုရင္ ငယ္ငယ္တန
ု ္းက ဘယ္လိုေပ်ာ္မွနး္ မသိဘူး။ က်ေနာ္တို႔ အိမ္က အမရပူရၿမိဳ႔ (ေတာင္ၿမိဳ႔) မွာပါ။ မႏၱေလး အစပ္နဲ႔ ကပ္ေနတဲ့ ဖက္မွာ ရိွပါတယ္။
က်ေနာ္တို႔ျခံက အရွည္အားျဖင့္ ေပ ၃၅ဝ ေလာက္ရိွၿပီး အက်ယ္ကေတာ့ ေပ ၁ဝဝ ေလာက္ ရိပ
ွ ါတယ္။ အိမ္ေနာက္ဖက္မွာေတာ့ ၿခံစက
ုိ ္ထားတယ္။ သိေ
ု႔ သာ္
ၿခံေနာက္ပုိင္းဟာ ေျမနိမ့္ပင
ုိ ္းျဖစ္တာ မို႔ ဝါဆိဝ
ု ါေခါင္ ေရေတြေဖာင္လာၿပီဆိုရင္ ျခံတဝက္ဟာ ေရဖံးု သြားေလ့ ရိတ
ွ ယ္။ အဲသည့္ အခ်ိနဆ
္ ို ထံုးျဖဴျဖဴနဲ႔ ဘုရား
ေစတီေတြ အမ်ားႀကီးရိွတဲ့ စစ္ကုိင္းေတာင္စဥ္နဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ျခံကို ဧရာဝတီျမစ္ေရက တေျပးထဲျဖစ္ေအာင္ ဆက္ေပး လုက
ိ ္တယ္။ ၾကားထဲမွာေတာ့
ရွမး္ ကေလးကြ်န္း ဆိတ
ု ဲ့ ရြာကေလးရိွတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ျခံေနာက္ကၾကည့္ရင္ တမုိင္အ ကြာ ေလာက္မွာ ရိတ
ွ ယ္။ ဟိုတုနး္ က ဆီးသီးထြက္တာမွာ နာမည္
ႀကီးတယ္။ အခုေတာ့ ဆီးသီးထြက္ေသးလား မထြက္ ေတာ့ဘူးလား မသိေတာ့။ ေရဝင္တဲ့ အရပ္မို႔ ရြာထဲက အိမ္တုိငး္ က ေျခတံရွည္ အိမ္ေတြ။ ေရႀကီးတဲ့ အခ်ိန္မွာ
သူငယ္ ခ်င္းေတြစုၿပီး ရွမး္ ကေလးကြ်န္းဖက္ကုိ ငွကန
္ ဲ႔သြားလည္ၿပီး အသိတအိမ္အိမ္မွာ ထမင္းစားၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ ျပန္လာ ၾက။ အေမတို႔ အေဒၚတို႔ကေတာ့
ျခံထဲေရဝင္တာနဲ႔ တႏွစ္လးံု စုထားတဲ့ ေစာင္ေတြ ျခင္ေထာင္ေတြကို ထုတလ
္ ာၿပီး လက္ ပုတေ
္ တြနဲ႔ ရုိကရ
္ ိုက္ၿပီး ေလွ်ာ္ၾကတယ္။ ျမစ္ေရနဲ႔ ေလွ်ာ္တာ ပိုျဖဴတယ္လို႔
ဆိုေသးတယ္။ က်ေနာ့္ဦးေလး တေယာက္က ေတာ့ ျခံထဲလာၿပီး ငါးမွ်ားတံတေခ်ာင္းနဲ႔ ငါးမွ်ားတယ္။ ညေနက်ရင္ က်ေနာ့္အေဖနဲ႔ ပေလာင္ထင္းတယ္။
ရွမး္ ကေလးကြ်န္းဖက္ကို မသြားျဖစ္တဲ့ အခါမွာ ေတာင္သမန္အင္းကို စက္ဘီးေတြနဲ႔ သြားလည္ၾကတယ္။ ဦးပိနတ
္ ံတား ေပၚကေန အင္းထဲကို ဒုင
ိ ္ဗင္ထးို ခ်ၿပီး
ေရကူးၾကတယ္။ အနီးအနားမွာ အပ်ဳိမေတြ ရိွေနရင္ ႏွစ္ပတ္ဂြ်မ္းေတြ ဘာေတြ ေတင္ ထိုးျပလုက
ိ ္ေသးတယ္။ ၿပီးေတာ့ တံတားထိပမ
္ ွာ အေၾကာ္မ်ဳိးစံုကို ထန္းေရနဲ႔
ေဆာ္ၾကတယ္။ ထန္းေရကလည္း ေပါဆို တဖက္ကမ္းက ေတာင္သမန္ရြာဟာ ထန္းေတာႀကီးထဲမွာ တည္ထားတာကိုး။ ေရဟာ တခါတေလ ဦးပိန္တတ
ံ ား
ၾကမ္းျပင္ ကိုေတာင္ ထိတဲ့အထိ ရိွတတ္ေသးတယ္။ မွတ္မတ
ွ ္ရရ ေျခာက္တန္းႏွစတ
္ ုန္းက ေရအႀကီးလြန္တာေၾကာင့္ ေက်ာင္းေတြ ပိတလ
္ ုိက္ရတယ္
က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ ေပ်ာ္လုိကတ
္ ာ ဝက္ဝက္ကြဲပဲ။ ေတာင္သမန္အင္းနဲ႔ ဦးပိန္တတ
ံ ားဟာ မိးု တြင္းေရႀကီး ရင္လည္း လွတယ္။ ေဆာင္းတြငး္ မွာလည္း အလွတမ်ဳိး။
ေႏြမွာလည္း လက္ပပ
ံ ြင့္ေတြနဲ႔ လွတယ္။ ဦးပိန္ တံတား ေပၚကေန ေဆးလိပ္ေသာက္ရင္း ထုိင္ၿပီး ရႈခင္းေတြကို ၾကည့္ရတာ သိပ္အရသာ ရိတ
ွ ယ္။ ရိုးသြားတယ္လို႔
ဘယ္ေတာ့မွ မခံစားရဖူး။ ျပာမိႈငး္ ေနတဲ့ ရွမ္းရိုးမႀကီးကိလ
ု ည္း ျမင္ေနရတယ္။ ေရႀကီးတဲ့ ကာလမွာ ေနာက္ထူးျခားတာ တခုက ရတနာ့ဂူ နတ္ပြဲပါပဲ။
မူလကကေတာ့ ဘုရားပြဲ ေနာက္ေတာ့ နတ္ပြဲနဲ႔ ေရာကုန္တယ္။ ေတာင္ၿပံဳး နတ္ပြဲအၿပီး ႏွစ္ ပတ္အၾကာမွာ ရတနာ့ဂူ နတ္ပြဲကို ခင္းေလ့ရိွတယ္။
က်ေနာ္တို႔ ငယ္ငယ္တန
ု ္းက ေရႀကီးတယ္ဆိုတာ ဝါဆိဝ
ု ါေခါင္ ျဖစ္ေနၾက။ အခုေခတ္လို လူေတြရာနဲ႔ ခ်ီၿပီးေသတဲ့ ေရ ေဘး ကပ္ဒုကၡ မဟုတဘ
္ ူး။ သဘာဝအတုိငး္
လည္ပတ္ေနတာ။ မွန္းဆလို႔ တြကခ
္ ်က္လို႔ ရတယ္။ အခုဟာက ထုင
ိ ္းမွာ လည္း ေရႀကီး ေဘးတျခား ႏုင
ိ ္ငံေတြမွာလည္းႀကီး၊ လူေတြေသ၊ ျမန္မာျပည္မွာလည္း
ေရႀကီး လူေတြေသ၊ ဆင္းရဲသား ေတြ ပိုၿပီး ဒုကေ
ၡ ရာက္ ၾက။ ခုတ္ၾကဦးဟဲ့ သစ္ေတာေတြ သစ္ပင္ေတြ၊ တရုတ္ျပည္ကို ေရာင္းၾကဦးေလ။ ျမစ္ေတြကို ပိတ္ ၿပီး
ေဆာက္ၾကဦးဟဲ့ ဆည္ေတြ။ အလြန္အကြ်ံ ခ်မ္းသာတာကိုမွ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အစစ္လို႔ ထင္ေနသူေတြ ထပ္လုပ္ၾက ဦး။
အခု ကိုယႏ
့္ ုိင္ငံေရာ ေဘးႏုိင္ငံေတြေကာ ေရေဘးခံရတာ ဒီတႏွစထ
္ ဲလို႔ ထင္မေနၾကနဲ႔။ ေနာက္ႏစ
ွ ္ေတြလည္း လာဦး မယ္။ တႏွစ္ထဲ ႏွစ္ခါျပန္ ေရမႀကီးဖူးလိလ
ု႔ ည္း
ဘယ္သူကမွ အာမမခံထားဖူး။ သဘာဝမိခင္ကို စေတးပစ္တဲ့အတြက္ ျပန္ ေပးရတ့ဲ တန္ဖိုးဟာ ႀကီးလွတယ္ဆတ
ို ာ သိၾကပလား အမုိက္ေကာင္ေတြ။ ေနာက္လည္း
လာဦးမယ္။ ေရမႀကီးလည္း မိးု ေခါင္လြန္းတဲ့ ျပႆနာက မရိုးရေအာင္ သရုပ္ေဆာင္ျပ ပါလိမ့္ဦးမယ္။ ေရႀကီးလို႔ စပါးပ်က္၊ မိုးေခါင္လို႔ စပါးမထြက္၊ မိုးအံု႔လြန္းလို႔
စပါး မတင္တာေတြ ေနာက္ထပ္လာဦးမယ္။ ဒါေတြကို ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႔ ၿပီးကာမွ အခုအထိ သင္ခန္းစာ မယူေသးဘူး ဆိရ
ု င္လဲ ကိယ
ု ္ရင္တို႔ သေဘာပဲ။ သဘာဝ
ေဘးအႏၱရာယ္ဆတ
ို ာ ပမာဏႀကီးမားရင္ ဘာနဲ႔မွ ကာကြယ္လို႔ မရဘူးဆိုတာ မွတ္ၾကေပေတာ့။ သဘာဝကို သဘာဝအတုိင္းသာ ရိွပါေစ။
ေဇာ္မင္း

၂၈ ရက္၊ ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္
ေျမာက္ဖက္ စီးလာတဲ့ေရေတြ ၿမိဳ႕ေတာ္ဗဟုက
ိ ုိ ဆက္လက္စီးဆင္း
Posted by admin on November 3, 2011 0 Comment
ၿမိဳ႕ေတာ္ရဲ႕ေျမာက္ဖက္ဆင္ေျခဖုံးက စီးလာတဲ့ေရေတြဟာ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရဲ႕ဗဟုိေဒသကုိ ဆက္လက္တးုိ ၀င္စီးလာ ေနပါတယ္။ ဘန္ေကာက္
အေရွ႕ဖက္ေဒသကေတာ့ ေရလုံး၀ ဖုံးလႊမ္းသြားၿပီး၊ ဒီေရေတြ ေဖာက္ထုတ္ဖုိ႔ အခ်ိန္ တလ ေက်ာ္ လုိပါမယ္။
အျပာေရာင္ျခယ္ထားတဲ့ေနရာေတြဟာ ေရျမဳပ္ေနတဲ့ေဒသေတြျဖစ္ၿပီး၊ ျမားျပထားတဲ့အတုိင္း ေျမာက္ဖက္က ေရေတြ ဟာ ေတာင္ဖက္ကုိ စီးလာေနတာကို
ျပေနပါတယ္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ေျမာက္ဖက္ ဆင္ေျခဖုံးက စီးလာတဲ့ေရေတြဟာ မေန႔က ခြနဘ
္ ြန္လမ္းမႀကီးတေလွ်ာက္လးုံ ကုိ ဖုးံ သြားၿပီး ေရ ေတြ ျမင့္တက္လာေနပါတယ္။ အမွတ္ (၅)
ဆူခါဖီဘန္လမ္းမ၊ ရမ္အင္ထရာလမ္းမ အမွတ္ (၈)၊ (၂၇)၊ (၂၉) နဲ႔ (၃၉) ၊ လက္ဆီအ၀ုိင္းနားက ၀ပ္ထနာလမ္းမနဲ႔ ခါဆက္ဆာ့တ္ တကၠသုိလန
္ ဲ႔ကပ္ရက္
ငမ္၀န
ု ္၀မ္လမ္းမေတြေပၚမွာ ေရ အနက္ ၄၀-၆၅ စင္တီမီတာေလာက္ ရွိေနၿပီ။ လုိ႔ ဘန္ခင္းရဲဌာနက အစီရင္ခံထားပါတယ္။ ေရလႊမ္းတာဟာ ခလုနဆ
္ မ္ ၀ခရုိင္
မွာရွိတဲ့ Safari World တိရစၦာန္ဥယ်ာဥ္ ကုိေရာက္လာပါၿပီ။ မေန႔က ေရအနက္ ၃၀စင္တီမတ
ီ ာ ရွိေနပါၿပီ၊ တိရစာၦန္ရုံ၀န္ ထမ္းေတြက ၀င္းအျပင္ဖက္ကုိ
ေရစုပ္ထတ
ု ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနၾကပါတယ္။ မေန႔က တိရစာၦန္ရက
ုံ ုိ ပိတထ
္ ားၿပီး တိရစာၦန္ေတြ ကုိ ၀င္းအတြင္း ေရလြတ္ရာကုန္းျမင္ေ
့ နရာကုိ ေရႊ႕ေျပာင္းထားရပါတယ္။
ခ်န္း၀ပ္ထနာ လမ္းေပၚက အစုိးရ စုေပါင္းရုးံ အ ေဆာက္အဦေနရာက အလုပ္လုပတ
္ ဲ့ေနရာေတြဟာ ေရျမဳပ္ေနတာေၾကာင့္ အရာရိွိ အမ်ားစုဟာ အဲဒီေနရာကုိ
မသြားႏုိင္ လုိ႔ ေျခာက္ကပ္ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီေနရာမွာ ေရေဘးဒုကသ
ၡ ည္ စခန္းဖြင့္ထားလုိ႔ လူေပါင္း ၃၀၀၀ ေလာက္ ရွေ
ိ နပါ ေသးတယ္။
ဖဟြနယ
္ ုိထင္လမ္းမေပၚက ဂငယ္ေကြ႔ကေန ဒြန္ေမာန္ဘူတာရုထ
ံ ိ ၆ကီလုိမီတာရွည္တဲ့ သဲအိတေ
္ တြနဲ႔လုပထ
္ ားတဲ့ တမံ ဟာ ဒီကေန႔ၿပီးမွာ ျဖစ္ၿပီး၊
ၿမိဳ႕ေတာ္ေျမာက္ဖက္ဆင္ေျခဖုံးက ၀င္လာတဲ့ေရေတြကုိ ေႏွးသြားေစမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ ဘန္ ေကာက္ေျမာက္ပင
ုိ ္း ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးကုိ ႀကီးၾကပ္ရတဲ့
သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီး ဆူခြမ္ဖုိးလ္ဆူ၀နာတတ္ က ေျပာပါတယ္။ ဘန္ေကာက္အေနာက္ပင
ုိ ္းမွာ ဖက္ခဆမ္လမ္းမကေန၊ ဆမြတ္ဆခုန္ျပည္နယ္၊
ခရာထြမး္ ဘဲန္ ခရုိင္ထိ ေနရာေတြမွာ ေရအနက္ ၅၀ စင္တမ
ီ ီတာကေန ၁ မီတာထိ ျမဳပ္ေနပါတယ္။ ဘန္ေကာက္အေနာက္ပင
ုိ ္းမွာရွတ
ိ ဲ့ ေရကုဗ မီတာ ၂ဘီလ်ံကုိ
ေဖာက္ထုတ္ဖုိ႔ ရက္ေပါင္း ၄၀ ေလာက္ ၾကာမယ္လုိ႔ ဘန္ေကာက္အေနာက္ပင
ုိ ္းက ေျမာင္းေတြကုိ ႀကီးၾကပ္ရတဲ့ စုိက္ပ်ဳိးေရးနဲ႔သမ၀ါယမ ၀န္ႀကီး
သီးရာ၀ုန္ဆမြတ္က ေျပာပါတယ္။
ႏုိ၀င္ဘာ ၃၊ ၂၀၁၁ (ဘန္ေကာက္ပုိ႔စ္)

အိုးေဝ .. အိုးေဝ .. ေဒါင္းအိုးေဝ
Posted by admin on November 2, 2011 2 Comments
(၁)
၂ ႏွစပ
္ င္မျပည့္တတ္ေသးတဲ့ က်ေနာ့္ သားက “ကႀကီး…ကႀကီး ..” နဲ႔ ေအာ္ဟစ္ေတာင္းဆို ေနသည္။ က်ေနာ္ ေဘာလ္ ပင္ကို ယူေပးလိက
ု ္မွ ၿငိမသ
္ ြားသည္။သူ႔
အေမက ဘယ္လသ
ို င္လို႔ သူက ဘယ္လို မွတယ
္ ူခဲ့လည္း မသိရ။ ေဘာလ္ပင္ကို “ကႀကီး” လို႔ မွတ္သည္။ စာအုပ္ကိုလည္း “ကႀကီး” လို႔ပဲေခၚသည္။ သူက
“ကႀကီး..ကႀကီး” လို႔ေတာင္းယင္ ေဘာလ္ပင္ ျဖစ္ျဖစ္ စာအုပ္ျဖစ္ျဖစ္ သို႔မဟုတ္ ၂ ခုလံုး ယူေပးလိုကရ
္ င္ အိုေက သြားသည္။
ဝမ္းလ်ားေမွာက္ၿပီး ေရးလိက
ု ္ျခစ္လိုက္၊ ပါးစပ္ကရြတ္လိုကန
္ ဲ႔ ၿငိမ္သြားတတ္သည္၊ မေအ မိဘ ဆိုေတာ့လည္း ႀကီးလာ ရင္ ငါ႔သားေလးက ပညာတတ္ႀကီး
ျဖစ္မွာဆိုၿပီး ေက်နပ္ေနတတ္တာကိုး။ အရင္က က်ေနာ္ ေရးျပ၊ ဆြဲျပတဲ့အရာေတြကို သူက လိက
ု ္မတ
ွ ္သည္။ ငါးရုပ္ကို လက္ညိဳးထိးု ၿပီး “ငါး” ၊ဖါးရုပ္ကို “ဖါး” ၊
ေၾကာင္ရပ
ု ္ ကိုလက္ညိဳးထိးု ၿပီး “မီးေညႇာင္”၊ေခြး ကို “ဝုတ္ဝုတ္” လိုက္ေျပာ၊ လိက
ု ္ဆိုေနတတ္သလို၊ ကဏန္း၊ ပုစြန္၊ ေလယဥ္ပ်ံ၊ ကား၊ ဆိုငက
္ ယ္၊
စက္ဘီးပံေ
ု တြလည္း သူက သိေနတတ္ျပန္သည္။ ေခတ္ကေလးေတြ အသိက ျမန္လည္း ျမန္သည္ဟု ဆိုရေပမည္။ ခုက်ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ကို ေဘာလ္ပင္
ထိးု ေပးၿပီး သူလိုခ်င္တဲ့ ပံက
ု ို “မီးေညာင္ ..ဆြဲ..” ဟု ခိုငး္ စားေတာ့သည္။
ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ က်ေနာ္ဆြဲျပတဲ့ အရုပေ
္ တြထဲမွာ မျဖစ္မေန ခြပေ
္ ဒါင္း ပံုလည္းပါသည္။ က်ေနာ္ ဆြဲတတ္သမွ်ထဲမွာ အသပ္ ယပ္ဆးံု နဲ႔ အလွဆံုးလည္း
ျဖစ္ေပလိမ္႔မည္။ ပံက
ု ိုဆြဲၿပီး က်ေနာ္က “ခြပ္ေဒါင္း” လို႔ ေရွ႕က တိင
ု ္ေပးေတာ့ သူက ခ်က္ခ်င္း လိုက္မဆိုဘဲ အတန္ၾကာ ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးလုပ္ၿပီး
“ၾကက္” လို႔ေျပာသည္။ “ၾကက္” လိေ
ု႔ ျပာေတာ့ က်ေနာ္ မေက်မလည္နဲ႔… “ၾကက္.. မဟုတ္ဘးူ သားရဲ႕ ခြပ္ေဒါင္း” ထပ္ေျပာျပသည္။ သူကလည္း မေလ်ာ့ပါ
“ၾကက္…ၾကက္…” လို႔ သာ ၂ ႀကိမဆ
္ င္႔ေျပာသည္။ က်ေနာ္တို႔ သားအဖၾကား ခက္ေတာ့ ခက္ေနၿပီ။ က်ေနာ္က “ခြပ္ေဒါင္း” လို႔ ပီပီသသ ေခၚေစ့ခ်င္သည္။ သူက
သူျမင္ဖူးတဲ့ ေနာက္ေဖးက ကိုညီညီ တို႔အိမ္မွာ ေမြးထားတဲ့ ၾကက္နဲ႔ တူလို႔ တ ၾကက္ ထဲ ၾကက္ ေနသည္။ ေနာက္ေတာ့မွ ကေလးမ်ားရဲ႕ အသံထြကရ
္ ာမွာ

ဘယ္အရြယ္မွာ စေလဘယ္ ဘယ္ႏစ
ွ ္လံုး ထြက္တယ္၊ သရသံ၊ ဗ်ည္းသံ၊ ဘယ္အသံက ထြကရ
္ လြယတ
္ ယ္၊ ဘယ္နည္းဘယ္ခ်မ္းသာေတြ ေတြးမိ လိုက္ၿပီးမွ
က်ေနာ္ သူနဲ႔ ၾကား ၾကားခ်ဖို႔ စဥ္းစားလိက
ု ္ၿပီး “အိုးေဝ…အိုးေဝ..” လို႔ေျပာေတာ့ သူသေဘာတူပါသည္။
“အိုးေဝ…အိုးေဝ…..ေဒါင္းအိုးေဝ….” တဲ့။
(၂)
ခုေတာ့ က်ေနာ္ဆသ
ို လိုမ်ိဳး သံစဥ္ေလးနဲ႔ သူ လိက
ု ္ဆတ
ို တ္ပါၿပီ။ သို႔ေသာ္ ျပႆနာက မၿပီး၊ ဆြဲသမွ်ေသာ အရုပ္ေတြကို ေဆးေရာင္ျခယ္တဲ့အခါ ပန္းပြင္႔၊ လိပ္ျပာ၊
ငါး၊ ပုစြန္၊ ကဏန္း စတာေတြကို သင္ေ
႔ တာ္သလို အေရာင္ျခယ္သည္။ စိတ္ ကူးရွိသလို အေရာင္ျဖည့္သည္။ စာရြက္ေပၚမွာ သူကလည္း လိုက္ျခယ္သည္။
စိတထ
္ ဲထင္ရာျခယ္တာမို႔ တည့္သည္ လည္းရွိသည္၊ ေကာက္ေၾကာင္းကိုေက်ာ္သြားတာလည္း ရွိသည္။
က်ေနာ္က က်ေနာ့္ ခြပေ
္ ဒါင္းကို အနီေရာင္ျခယ္သည္။သူက အျပာေရာင္ လုၿပီးျခယ္သည္။က်ေနာ္ကလည္း ျပန္လုၿပီး “မဟုတ္ဘးူ သားရဲ႕ ..ေဖေဖ ျပမယ္ ဒီလို
ျခယ္ရတယ္” ဆိုၿပီး အနီေရာင္ကိုပဲ က်ေနာ္က ဆက္ၿပီး ျခယ္သည္။ သူက က်ေနာ့္ လက္ေတြကတ
ို ြန္းထုတ္ၿပီး သူ႔လက္ထဲက အျပာေရာင္ ေဆာ့ပင္နဲ႔ ပံုေပၚမွာ
ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ျခယ္သည္။ က်ေနာ္ က သူ႔လက္ကို တြနး္ ေတာ့ သူေအာ္သည္။ “အိုးေဝ..၊ဆြဲ…..ဆြဲ…” လို႔ေအာ္သည္။ ေနာက္ဆးံု ေတာ့ က်ေနာ္ပဲ အေလွ်ာ့
ေပးလိုကရ
္ သည္။ သူ႔စတ
ိ ္ႀကိဳက္ အေရာင္ျခယ္ပါေစ၊ က်ေနာ့္လည္း က်ေနာ့္ စိတ္ႀကိဳက္ အေရာင္ေတြ ျခယ္ခဲ့တာပဲ… လို႔ ျဖတ္ကနဲ ေတြးမိလိုကသ
္ ည္။
အင္း..က်ေနာ့္ အေမလည္း က်ေနာ့္ကို ဘယ္လိုအေရာင္မ်ိဳးေတြ ျခယ္ေစခ်င္ခဲ့ပါလိမ့္လို႔ ေတြးမိျပန္သည္။ အေမက ရိုးရိးု ေနတတ္တသ
ဲ့ ူ ဆိုေပမယ္လ
႔ ည္း
အေရာင္စံုတဲ့ ပါတိတ္ထမီ ႀကိဳက္တာကို သတိထားမိသည္။ အက်ႌက်ေတာ့ ေျပာင္၊ တ ေရာင္တည္း အက်ႌမ်ိဳးကို အျမဲဝတ္တတ္ျပန္သည္။သန္ရ
႔ ွင္းတာကို
ႏွစသ
္ က္သည္၊ သားသမီးကို ခ်စ္ခင္ၿပီး လိုက္ေလ်ာ တတ္သည္။ အက်ႌျဖဴျဖဴကို က်ေနာ္က ႀကိဳက္သည္၊ အထူးသျဖင္႔ အျဖဴ၊ အစိမ္းနဲ႔ ေက်ာင္းဝတ္စံုေလးကို
က်ေနာ္ ၾကိဳက္ သည္။ အေမက က်ေနာ့္ ဆံပင္ကို ေက်ာင္းသြားကာနီးတိင
ု ္း အျမဲသန္႔ရင
ွ ္းေတာက္ေျပာင္ေအာင္ ဖီးလိမး္ ေပးသည္။ နဖူး ေပၚကစီးက်ၿပီး
မ်က္ႏွာသနပ္ခါးကို ကြက္ေစေလာက္ေအာင္ အုန္းဆီလိမ္းၿပီး ေက်ာင္းသြားခဲ့ရတာ မေမ့ႏင
ို ္ေအာင္ပင္ ျဖစ္သည္။
(၃)
ၾကာေတာ့ ၾကာခဲ့ပါၿပီ။ က်ေနာ့္ ေက်ာင္းေနဖက္ငယ္ သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ သားက တေန႔ ဖုနး္ ဆက္လာသည္။ ငယ္ငယ္ေလး ကတည္းက သူ က်ေနာ့္ကို “ဦးေလး”
လို႔မေခၚပဲ “ကိုႀကီး” လို႔ေခၚတာကို က်ေနာ္ အသာေလး ၿငိမေ
္ နတာလည္း ၾကာၿပီ ေျပာရမည္။
“ကိုႀကီး ေဖေဖ ဖုနး္ ဆက္ေသးလား… ကိုႀကီးသူငယ္ခ်င္းကိုလည္း ၾကည့္ေျပာပါဦး … ရွပ္ကက
ီ လည္း ေရလည္ဆြဲတယ္ ဟိုတေလာက ရဲစခန္းမွာ
ကားျပန္ေရြးရေသးတယ္…သားက ေျပာလိမ
ု႔ ေကာင္းလို႔ေလ..”..။ တဲ့..။
“မင္းတို႔ ျမန္မာျပည္မွာေရာ …ဘယ္လိုေနၾကလဲ… အေျခအေနေကာင္းလား..” လို႔ ေမးလိုကမ
္ ိမွ သူ႔အေျပာေတြေၾကာင္႔ က်ေနာ္ ျပဴးတူးျပဲတဲ ျဖစ္သြားရသည္။
က်ေနာ္သ
့ ူငယ္ခ်င္း စိတ္ထင္ရာ လုပ္ေနတာေၾကာင္႔ မဟုတ္ပါ။
သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ သားက ဘြဲ႔ရၿပီးတာေတာင္ ၄ ႏွစေ
္ လာက္ၾကာၿပီ၊ အိမ္ေထာင္က်ၿပီး အလုပ္ေတြလုပေ
္ နသည္၊ သူ႔ဘႀကီး ရဲ႕ ကုမၸဏမ
ီ ွာ မလုပခ
္ ်င္လို႔ အျခားမွာ
လုပသ
္ ည္၊ နဲနဲေတာ့ ပင္ပန္းသည္၊ သည္းခံရသည္၊ အဆင္ေျပသည္… ၊ ဖလမ္း ဖလမ္း ထေနတာလည္းပါသည္၊ ဂြမး္ တာလည္းပါသည္။ ဂြိမ္ တာေပါ႔ဆိုတာလည္း
ေျပာေသးသည္။ စသျဖင္႔ ေျပာယင္း၊ ….. ဒီလပ
ို ါပဲ ကိုႀကီးရာ… လို႔ စကားကိုအဆံုးသတ္ လိက
ု ္ေတာ့၊ တႏွစ္ခြဲသာသာအရြယ္ သားတေယာက္ရဲ႕အေဖ က်ေနာ္ မွာ
အိမ့္ဆည္းလည္းေလးနဲ႔ ကုိယက
့္ ိုယ္ကို အိမ္ေထာင္က်စ လူငယ္တေယာက္လို ေနေနရာက အိမ္မက္က လႈပ္ႏးိႈ လိက
ု ္ သလိလ
ု ည္း ျဖစ္သြားသည္။
(၄)
အခ်ိန္ကိုေနာက္ျပန္ေမာင္းႏွငသ
္ ြားလို႔ရတဲ့ ရုပ္ရွငထ
္ ဲကလို ဘဝမွာ ျပန္ရစ္လမ
ို႔ ရတဲ့ အတိတေ
္ တြက တပံုတပင္ျဖစ္ေန ေၾကာင္းသာ လက္ခံ ေက်နပ္လိုကရ
္ သည္။
အႏွစ္ ၂၀ ေလာက္ က်ေနာ္ မေတြ႕ျဖစ္ခတ
ဲ့ ဲ့ လူေတြက ရန္ကုန္မွာေဆာက္ထား တဲ့ ၁၄ ထပ္ကို မိးု ေမွ်ာ္တက
ို ္ဆိုၿပီး အား က်ေနတတ္သည္၊ ဒါမ်ိဳးကိယ
ု ္မပိုင္
ေသးယင္ေတာင္ စိတ္ကးူ ၊ စိတ္သန္းမ်ားအတြက္ အေဆာက္အဦ ျမင္႔ျမင္႔ေတြကို လို လား ၾကေပမည္၊ စီးတီးမတ္၊ မီနီမတ္၊ စူပါမားကက္ႀကီးေတြမွာ စိတ္ႀကိဳက္
ေစ်းမဝယ္ႏိုင္ယင္ သာေနရမယ္ ေလးေအး ေပးစက္ အရသာေလးခံၿပီး မ်က္ေစ႔နဲ႔တင္ အာသာေျဖတတ္ၾကသည္။ မစၥတာဘေရာင္းနဲ႔ ေဂ်ဒိုးနပ္မွာ
ရည္းစားနဲ႔ခ်ိန္းၿပီး စကားေျပာမယ္၊ ပရီးမီးယားလိဂ္ကို ၾကည့္ဖို႔ ဒဂံစ
ု င္တာ အေပၚထပ္မွာ ဘိလယ
ိ က္ထိုးရင္း ဘီယာဆိုငမ
္ ထိုင္ႏင
ို ္ရင္လည္း ကိစမ
ၥ ရွိဘးူ
ရပ္ကြက္ထဲက ညလင္းကေဖး မွာ အပ်င္းေျပဖိက
ု႔ ရွိေနသည္မဟုတလ
္ ား။ ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုး၊ ေအတူးဇက္၊ ကီတို၊ ေအာလ္စတား စတဲ့ တံဆိပ္ေပါင္းစံုကလ
ို ည္း
အရူးအမူးျဖစ္ေနသူေတြလည္း ရွိၾကေသးသည္။
က်ေနာ္ျမန္မာျပည္ ကိုျပန္မေရာက္တာေတာ္ေတာ္ၾကာသြားၿပီ၊ က်ေနာ္ေမြးခဲ့တဲ့ ၿမိဳ႕ကေလးနဲ႔ ေနခဲ့ဖူးတဲ့ ရန္ကန
ု ္ၿမိဳ႕ကို အရင္က စိတ္ထဲမွာတင္ ေျမပံုဆြဲႏိုငခ
္ ဲ့တဲ့
ဦးေဏွာက္က ၃၃ လမ္း ေရႊၾကည္ေအးေနရာ၊ ေလထန္ကန
ု ္းေနရာ၊ စိတ္ႀကိဳက္၊ ရွမ္းေတာင္တန္း၊ ေမာေရႊလီ၊ ရွမ္းေရႊလီ စတဲ့ က်ေနာ္တို႔ခံတပ္ေနရာမ်ားက

ေရာေထြးေနၿပီ။ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ကမ္းနားလမ္း နဲ႔ ခပ္ဆင္ဆင္တူတဲ့ ဗိလ
ု ္ကေလး ေစ်းလမ္းဖက္ကို စိတ္ထဲတင္ မသဲမကြဲျဖစ္ေန တတ္ေသးသည္။
အဲဒီေလာက္ေတာင္ မၾကာေသးတဲ့ ဝမ္းခ၊ ေသာ္လဲထခရီးနဲ႔ မာနယ္ပေလာ၊ ေစာထ ညေတြမွာ ရဲေဖၚရဲဖက္အခ်င္းခ်င္း ေျပာခဲ့ၾကတဲ့ တိက
ု ္ပြဲထဲက ဟာသေတြ၊
ေက်ာင္းစိမး္ ယူနီေဖါင္းမွေျပာက္က်ားသို႔ ခရီးရွည္ထဲက ရည္းစားစာနဲ႔ လြမး္ နာ ေတြ၊ ဒူးေခါင္းနဲ႔ေမးေစ့ ထိလုခမန္း တက္ခဲ့ရတဲ့ ေတာင္ခါးပန္းေတြမွာ
တျဗစ္ေတာက္ေတာက္နဲ႔ ဒီေခြးမသားေတြေၾကာင့္ ကြလို႔ “အားတင္းဆဲ” ဆဲခဲ့ရတာေတြ၊ ဟန္းေကာထဲက ထမင္းခ်ည္း သက္သက္ကို လမ္းသြားယင္းႏိႈကႏ
္ ိႈက္
စားခဲတ
့ ာ ေတြလည္း ခပ္ဝါးဝါးသာ က်န္ရစ္သည္။ ခါးပံုစထဲက လမ္းသြားယင္း ေကာက္လာတဲ့ တညင္းသီးေတြ စခန္းေရာက္ေတာ့ ပံုပံုၿပီး အခုလည္းစား၊
ေနာင္လည္းစား၊ အပင္ေပါက္လာ ေတာ့လည္းစား ဆိတ
ု ဲ႕ ရိကၡာရံုအေၾကာင္းေတြလည္း ခပ္ေရး ေရးသာ ျဖစ္ေနေတာ့သည္။
ဒါေပမယ္႔ “ဒီေကာင္ေတြ ကိက
ု မၻာမေၾကဘူးကြ” လို႔ေအာ္၊ ပါးစပ္ထဲေသနတ္ေျပာင္းထည့္ၿပီး ခလုပ္ဆြဲလိုကတ
္ ဲ့ ရဲေဘာ္ သူငယ္ခ်င္းကို ျမင္ေယာင္ေတာ့ က်ေနာ့္
ခါးက နဲနဲမတ္သြားသည္၊ အင္းစိန္ေထာင္ရဲ႕ ေဆးရံုခန္းမွာ ငွကဖ
္ ်ားထေနတဲ့ က်ေနာ္က
့ ို ျပဳစုယင္း လက္ေတြ၊ ေျခေတြ တြန္႔လမ
ိ ္၊ မ်က္လးံု ေတြ ျပဴး၊ တကုိယလ
္ ံုး
ေကာက္ေကြးၿပီး ရုတတ
္ ရက္ ေရာဂါ ထေဖါက္တဲ့ ကိုဘိုနေ
ီ အာင္ ရဲ႕ မ်က္ႏွာ ျပန္ျမင္ေတာ့ က်ေနာ့္ ေခါင္းကို ဆတ္ကနဲ ရမ္းမိသည္။ ေထာင္ထဲမွာတုနး္ က
သီခ်င္းေတြေရးေရးၿပီး ဆိုခိုငး္ ခဲ့တဲ့ ကိဂ
ု ်င္မီ တို႔ ဦးစိးု ျမင္႔ တို႔ ၊အျပင္ေရာက္ေတာ့လည္း ကဗ်ာေတြ၊ သီခ်င္းေတြ အေခ်ာ သတ္ ျပန္လုပ္မယ္ဗ်ာ လို႔ဆတ
ို ဲ့
ကိုမင္းကိႏ
ု ိုင္ တို႔ ကိုျပံဳးခ်ိဳ တို႔ အေၾကာင္းကို စဥ္စားမိေတာ့ ခုခ်ိနဆ
္ ို သံတိုင္ကို ကိုင္၊ ဘာမွမရွိတဲ့ ေရွ႕ကိေ
ု ငးလိုက္ မတ္တပ္ရပ္လက
ို ္၊ ျပန္လွည့္ၿပီး
လမ္းေလွ်ာက္လိုက္၊ တုးံ လံးု လွဲလက
ို ္၊ ျပန္ထလိုက္ အခန္း အျပင္ဖက္ကို လက္ထက
ြ ္ၿပီး ေရခပ္ေသာက္လက
ို ္နဲ႔ အက်ဥ္းစံရဲ႕ ေန႔တဓူဝ ကိစၥေတြနဲ႔
ဘယ္လိုမ်ားရွေ
ိ လၾကမလဲလို႔ လြမ္းေမာ သက္ျပင္း ျပန္ခ်မိသည္။
(၅)
အင္တာနက္ေခတ္ဆိုေတာ့လည္း ဆက္သြယ္ေရး ကြနယ
္ က္စနစ္က မိတ္ေဆြေတြနဲ႔ ထိစပ္ႏိုင္ဖို႔ ေရႊ လိပ
ု႔ င္ တင္စားရ မည္။ ကမၻာအရပ္ရပ္က အလုပ္အားသူ၊
အလုပ္မ်ားသူေတြနဲ႔ စကၠန္႔ပိုငး္ အတြင္း စကားေတြ ဖလွယႏ
္ ိုင္သည္။ တရက္ ေတာ့ အြန္လိုင္းမွာ မင္းေဇာ္ ဆိုတဲ့ ျမန္မာျပည္က မိတ္ေဆြတေယာက္နဲ႔
စကားေျပာျဖစ္သည္။
“ကတံု”
မင္းေဇာ္ :“အကိတ
ု ို႔ ျပန္မလာေသးဘူးလား”
က်ေနာ္ : “ဘာျဖစ္လို႔လဲ ထူးထူးဆန္းဆန္း မင္းက….”
မင္းေဇာ္ :“သမၼတ က အခုျပန္ေခၚေနတယ္ေလ အကိုတို႔ ျပန္မလာၾကဘူးလား၊ က်ေနာ္တက
ို႔ ေမွ်ာ္ေနတာဗ်…”
က်ေနာ့္စတ
ိ ္ထဲ ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို မူလတန္းေက်ာင္းခန္းထဲ ေျပးဝင္သြားရသလို ျဖစ္သြားသည္။ အင္း… ဘယ္ေလာက္ ေပ်ာ္စရာေကာင္းမလဲလလ
ို႔ ည္း
ေတြးမိေသးသည္။ ၾကာၾကာမေတြးအား၊ တဖက္က “ကတံု” ဆိုၿပီး ခ်က္တင္မက္ေဆ႔ခ်္ ထပ္ေရာက္လာသည္။
မင္းေဇာ္ : “သူမ်ားေတြ ျပန္လာၾကၿပီေလ..”
က်ေနာ္ : “မလာပါဘူးကြာ… ဥပေဒထုတ္ ဘာမထုတ္နဲ႔..ေတာ္ကီေလးပစ္သြားတာပဲေလ.. ၿပီးေတာ့ ေထာင္ထဲက လူ ေတြေတာင္ မလႊတ္ဘဲနဲ႔ .. အဲဒီ
ပါးစပ္နဲ႔ေခၚတဲသ
့ ူ သမၼတ ျပဳတ္သြားယင္ ဘယ္လို ဆက္လပ
ု ္ၾကမတုန္း.. ၿပီးေတာ့… တို႔က ျပန္လာၿပီး ငုတတ
္ ုတေ
္ မ႔ေနမွာ မဟုတဘ
္ ူး၊ ကိယ
ု ္ယံုၾကည္ရာေတြ
ေျပာဦးမွာ၊ လုပ္ဦးမွာေလ။ ေထာင္ထဲမွာထား တာ ေတာင္ေျပာေန၊ ဆိုေန၊ တိုက္ေန ရတာပဲ။ အျပင္မွာဆို…..။
မင္းေဇာ္ : “အန္… အကိုေျပာတာလည္း ဟုတ္တာပဲ..”
က်ေနာ္သူ႔ကို မ်ားမ်ားစားစား မေျပာပါ၊ ေျပာစရာလည္းမလိုတဲ့ ေခတ္ သူတို႔ေခတ္စကားနဲ႔ ေျပာရယင္ “ဓါတ္ ေနၿပီ” ဆို တဲ့ေခတ္ကးုိ ။
“ကတံု…. ဘိုငဘ
့္ ိုင္”
(၆)
က်ေနာ္လန္႔ၿပီး ႏိုးလာေတာ့ ေခၽြးသီး မ်ားပင္ စို႔ေနသည္။မဒမ္ ပုရစ္က စိုးရိမ္ၿပီးဘာျဖစ္တာလဲတဲ့ က်ေနာ္သူ႔ကို ဘာမွ မေျပာ မနက္က်မွ ေျပာျပဖို႔ ေမွာင္ထဲမွာပဲ
ေခါင္းအုန္းေဘးက တယ္လီဖုနး္ ကိုယူၿပီး ႏႈတစ
္ ္မွတတ
္ ဲ့ေနရာမွာ စာလံးု တခ်ိဳ႕ ရိက
ု ္ထားလိုက္သည္။
ခြပ္ေဒါင္းျပာ အိမ္မက္

အိမ္မက္ထဲမွာ က်ေနာ့္သားက ႀကီးေနၿပီ…
သူက က်ေနာ့္လက္ထဲက ခြပ္ေဒါင္းရုပက
္ ို အျပာေရာင္ေဆးေတြျခယ္ေနသည္။ သူ႔ေဖ႔စ္ဘတ
ု ္မွာလည္း အဲဒီပံု ကိတ
ု င္ ထားသည္။ က်ေနာ္က ေဒါသတႀကီး
ေအာ္သည္။
“သား… ေဟ႔ေကာင္…မင္းဘာေတြေလွ်ာက္လပ
ု ္ ေနတာလဲ… မင္းေတာ္ေတာ္ဆးို ပါလား…” “ခြပ္ေဒါင္း ဆိတ
ု ာ ေတာ္ လွန္ျခင္း၊ ရဲရင္႔ျခင္း၊ သစၥာရွိျခင္း၊
အမွန္တရားကိုျမတ္ႏိုးျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္းကို ကိုယစ
္ ားျပဳတာ..ကြ။” ေျပာေျပာဆိုဆို က်ေနာ္က သူအေရာင္ဆိုးေနေသာ အလံကို ျပန္လသ
ု ည္။
“ဟာ..အေဖတို႔ကလည္းဗ်ာ…” လိဆ
ု႔ ိုၿပီး သူကလည္း အလုမခံ ေျပးသည္။က်ေနာ္ကလည္း အတင္း ေနာက္က ေျပး လိုက္သြားသည္။ လမ္းတေလွ်ာက္
တိက
ု ္နံရံေတြေပၚမွာ အေရာင္မျခယ္ရေသးေသာ ခြပေ
္ ဒါင္းပံုအႀကီးႀကီးေတြ ေရးဆြဲ ထားသည္။ လမ္းေဘးက လူေတြက က်ေနာ့္ကို တေယာက္တေပါက္
ဝိုငး္ ေအာ္ၾကသည္၊ “ေဟ႔..အတင္းမလုပ္နဲ႔ …”
“ေတာ္ေတာ္ အတၱႀကီးတဲ့ လူပဲ….” ။
“……မင္းတို႔ ဘာနားလည္လို႔လဲ ..” လို႔ က်ေနာ္က ျပန္ေအာ္သည္။ မိတ္ကပ္မျခယ္ရေသးတဲ့ ပါးျပင္လို ကတၱရာလမ္း မ်ားက ေသြးညႇီနံ႔နဲ႔ မႊနေ
္ နသည္။
လမ္းအေကြ႔တေနရာ အေရာက္မွာ ေျပးေနတဲ့ က်ေနာ္သား ေသနတ္သံ တခ်က္အ ၾကားမွာ ဆြဲလက္စ အျပာေရာင္ တဝက္တျပက္ ျခယ္၊ ဆိုးထားေသာ
ေဒါင္းအလံကိုကင
ို ္ရင္း လဲက်သြားသည္။ ရုတ္တ ရက္ ဆိုသလိပ
ု င္ တိက
ု ္နံရံေတြ၊ ဆိုင္းဘုတ္ အႀကီးႀကီးေတြက အေရာင္မျခယ္ရေသး ေသာ ခြပေ
္ ဒါင္းအလံမ်ား
အနီ ေရာင္သို႔ ေျပာင္းသြားသည္။ မီးမ်ားလည္း လင္းလာသည္။
ေသနတ္သေ
ံ ၾကာင္႔ မေတာ္တဆ ခလုပတ
္ ိုက္ၿပီး လဲက်ေနေသာ သားအနားကို က်ေနာ္ ေရာက္ေတာ့ သူက ျပံဳးၿပီးေျပာ သည္။ “အေဖေျပာတာ က်ေနာ္မယံုခဘ
ဲ့ ူး
အခုေတာ့ က်ေနာ္သိၿပီ၊.. ေဒါင္းဟာ အရင္ကတည္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႕ အျပာ ေရာင္၊ က်ေနာ္ အရမ္းႀကိဳက္တဲ့ အေရာင္၊ သူ႔သဘာဝနဲ႔ဆန္က
႔ ်င္ၿပီး ဘာလို႔
နီေနရမလဲဆိုၿပီး က်ေနာ္ ဆႏၵေစာသြား တယ္ အေဖ”။ ခလုတ္တိုကမ
္ ိေသာ သူ႔ ဒဏ္ရာက ေသြးနည္းနည္းထြက္ေနသည္။
“ေအး..ခဏေနဦး ခ်က္ခ်င္းမထနဲ႔ ဦး …” သူ႔အနားကို တိုးၿပီး က်ေနာ္လည္း ထိုငခ
္ ်လိုကသ
္ ည္။
“အေဖလည္း အဲဒီခြပ္ေဒါင္းကို စဆြဲတုန္းက အျဖဴေရာင္ လိုငး္ နဲ႔ အျပာေရာင္ ေဒါင္းေပါ႔။ ေနာက္ေတာ့မွ အနီေရာင္ကို ေျပာင္းသြားတာ။ ဘာေၾကာင္လ
႔ ဲဆိုေတာ့
မၿငိမး္ ခ်မ္းတာေတြ၊ တရားမမွ်တတာေတြ ေလာကမွာျဖစ္ေနသမွ် ကာလမွာ ခြပ္ေဒါင္းက အလိုလန
ို ီသြားတယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းသြားယင္ သူ႔အလိလ
ု ို ျပန္ၿပီး
အျပာေရာင္ျပန္ျဖစ္လာမွာေပါ႔ သားရယ္ ။”
“အခုက မတရားတာေတြ၊ ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖါက္မႈေတြ၊ ေသြးစြန္း စက္ေတြ ထပ္ကာထပ္ကာ မ်ားလြန္းအားႀကီးၿပီး ဆယ္စုႏွစ္ ေတြနဲ႔ခ်ီၿပီး ျဖစ္ေနခဲ့လို႔ ခုခ်ိန္အထိ
အၾကာႀကီး နီ ေနရတာေပါ႔..။ အခ်ိန္တန္ယင္ သားအတြက္၊ သားေျပာတဲ့… အျပာ ေရာင္ ခြပ္ေဒါင္းကို ဆြဲႏိုငမ
္ ွာပါ..”။
တကယ္လို႔ မင္း ဆက္သြားခ်င္ယင္လည္း သြားပါ အေဖမလိုကေ
္ တာ့ဘးူ ၊ သားကိလ
ု ည္း အျပစ္မတင္ဘူး .. အေဖက ေတာ့ အနီေရာင္ကိုပဲ ဆက္ၿပီး
ဆြဲေနရဦးမွာပဲ…. အေဖတို႔ ႏိုင္ငမ
ံ ွာ သမိုငး္ ရွိခဲ့တယ္…” လို႔က်ေနာ္ တဖြဖြ ျပန္ေျပာျပေန တဲ့ အခ်ိန္မွာပဲ…။
(၇)
တကယ္ေတာ့ ေခတ္တေခတ္ကို ေျပာင္းဖို႔ရာ၊ေခတ္ဝန္ကိုထမ္း ေခတ္လမ္းေလွ်ာက္ရာမွာ ထင္သေလာက္ မလြယ္ပါ။ ပ်က္စီးမယ္၊ဆံးု ရံႈးမယ္၊ ေသမယ္
ဘာညာေပါ႔၊ ဒါတင္မကဘူး ေၾကမြမယ္၊ ဥပကၡာျပဳခံရမယ္ ဆိတ
ု ာေတြ လည္းပါသည္။ အဇၥ်တၱ၊ ဗဟိဒၶ၊ အတြင္း၊ အျပင္၊ တိုးတိုက္မေ
ႈ တြအျပင္ ရုပ္ပင
ို ္းဆိင
ု ္ရာထက္
စိတပ
္ ိုင္းဆိုင္ရာ တည္ေဆာက္မႈေတြက ပို လို႔ အေရးႀကီးသည္။ မိမိ၏ ေရြးခ်ယ္မႈအေပၚ မိမေ
ိ ပ်ာ္ပိုက္ဖလ
ို႔ ည္း လိုအပ္သည္။
“ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ က်ရံႈးျခင္းက ကိုယ္ရဲ႕ခႏၶာကုယ
ိ ္ထဲမွာပါပဲ။ မတရားမႈ၊ တရားမႈကိုလည္း ကိုယ့္စတ
ိ ္ကသိေနပါတယ္။ ကမၻာႀကီးကို ညာလို႔ရေကာင္းရေပမယ့္
အမွန္တရားကို လိမ္လို႔မရပါဘူး”
စဥ္စားယင္း အျပာေရာင္ေဆာ့ဖ္ပင္ကို အမွတတ
္ မဲ့ ကိုငလ
္ ိုက္မခ
ိ ်ိန္ မွာပဲ က်ေနာ္သ
့ ားက အနားတိုးလာၿပီး… “အိုးေဝ…. ဆြဲ…” ဟုဆိုလွ်က္ အနီေရာင္ေဆာ့ဖ္ပင္
ကိထ
ု ိုးေပးယင္း က်ေနာ့္ကိုၾကည့္ေနသည္။က်ေနာ္ အျပစ္ကင္းစင္တဲ့ သူ႔မ်က္ ႏွာကို ေစ့ေစ့ၾကည့္ၿပီး ဆြဲလက္စ ခြပ္ေဒါင္းကို အနီေရာင္ ျဖင့္ဆက္လက္
ျခယ္သေနမိေတာ့သည္။ သူကေတာ့ ေဘးနား မွာထိုင္ၿပီး မပီကလာ ပီကလာျဖင့္ ေတးဆိေ
ု နသည္။
အိုးေဝ…အိုးေဝ… ေဒါင္းအိုးေဝ….။

အိုးေဝမ်ိဳး
စက္တင္ဘာ၊၂၀၁၁
(ကိုဘိုနေ
ီ အာင္ ဟာ တနသၤာရီတင
ို ္း ေထာက္လမ
ွ ္းေရး စစ္ေၾကာေရးစခန္းမွာ အရူးေဆး ထိးု ခံရတာျဖစ္ၿပီး၊ ဝုနး္ ဒိုငး္ အသံၾကားတိင
ု ္း အရူး တေယာက္ကဲ႔သို႔
ေဝဒနာမ်ား ခံစားခဲ့ရၿပီး အခုအခ်ိန္မွာ ေသဆံုးသြားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။)

က်ဳပ္ငေပါ မဟုတ္ဘးူ
Posted by admin on November 2, 2011 6 Comments
၁၉၈၇၊ ၈၈ ေလာက္က ရန္ကုနတ
္ ကၠသုိလ္ အရွည္ႀကီးဆုင
ိ ္မွာ ကုိတင္ေအး ဗကသ က ဆရာ ဦးေအာင္ သင္း ေဟာေျပာတဲ့ အေၾကာင္းတခုကုိ သူႀကိဳက္လုိ႔
ေ၀ငွတဲ့အေနနဲ႔ ေျပာျပဖူးတယ္။
တခါတုံးက ၿမိဳ႕ေလးတၿမိဳ႕မွာ အင္မတန္မွ စိတ္ထားျမင့္ျမတ္တယ္၊ သေဘာေကာင္းတယ္၊ ပတ္၀န္က်င္က ၾကည္ညိဳ ေလးစားမႈကုိ အျပည့္ခံစားေနရတဲ့
သြားဆရာ၀န္တဦး ရွတ
ိ ယ္။
တေန႔ေတာ့ သူဆီကုိ ကုိးႏွစ္ဆယ္ႏွစ္ ေလာက္ရွိတဲ့ ကေလးတဦးနဲ႔ သူမဘ
ိ ေတြေရာက္လာတယ္၊ ကေလးက သြားေတာ္ ေတာ္ကုိ နာေနတယ္၊ သြားဆရာ၀န္က
ကေလးသြားႏႈတ္ဖုိ႔ ျပင္ရေတာ့တာေပါ့၊ ကေလးကုိ ပါးစပ္ဟခုိငး္ ၿပီး သြားႏႈတဖ
္ ုိ႔ ပလာယာလုိ ညႇပ္ကုိကုိင္ၿပီး ကေလးပါးစပ္ထဲ ထည့္ဖုိ႔လုပတ
္ ယ္။ ကေလးကလည္း
ေၾကာက္သြားၿပီး ဆရာ၀န္ရဲ႕ လက္ကုိ လက္ျပန္ရက
ို ္လက
ုိ ္ပါေရာ၊ အဲဒီ ပလာယာလုိ ညႇပ္က ဆရာ၀န္ရဲ႕ မ်က္ႏွာကုိ ထိသြားတယ္၊ ဆရာ၀န္ မ်က္နာလည္း
နီရဲသြားတာေပါ့။
မိဘေတြက ဆရာ၀န္ကုိ အားနာလြန္းလုိ႔ ေတာင္းပန္ၾကတယ္။ သူသားကုိလည္း ဆူတာေပါ့၊ သူသားက ဆုးိ ေၾကာင္း ဂ်စ္ ကန္ကန္ႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာျပၿပီး
ေတာင္းပန္ၾကတယ္။
သြားဆရာ၀န္က ျပဳံးၿပီး ရပါတယ္။ မိဘေတြရွိေနလို႔ပါ၊ အျပင္ထြက္ေပးဖုိ႔ေတာင္းဆုိ လုိကတ
္ ယ္။ မိဘေတြ အျပင္ထက
ြ ္ သြားတဲ့ အခ်ိန္မွာ တံခါးကုိပတ
ိ ္ၿပီး
ျပန္လွည့္ၿပီး ကေလးကုိၾကည့္လက
ုိ ္တဲ့ သြားဆရာ၀န္ရဲ႕ မ်က္ႏွာဟာ ဘီးလူးသဘက္ ပူးထားသလုိ အင္မတန္ကုိ ေၾကာက္စရာေကာင္းေနတယ္။
ကေလးလည္း ေၾကာက္သြားၿပီး အသံေတာင္မထြကရ
္ ဲေတာ့ဘးူ ။ ခုဏက ညႇပက
္ ုိျပန္ယူၿပီး ကေလးရင္၀ကုိ ေျခေထာက္နဲ႔ နင္းလုိကတ
္ ယ္၊ အင့္ကနဲ အသံနဲ႔
ကေလးပါးစပ္အဟမွာ ဘယ္လက္နဲ႔ ပါးကုိညႇစ္ၿပီး ညာလက္က ညႇပ္နဲ႔ပါးစပ္ထဲ ထုိး ထည့္ၿပီး နာေနတဲ့သြားကုိ ဆြဲႏတ
ႈ ္ပစ္လုိကတ
္ ယ္။
ကေလးမွာ ေၾကာက္စိတ္ နာက်င္စတ
ိ ္နဲ႔ အသံေတာင္မထြက္ႏင
ုိ ္ပဲ ခံစားလုိက္ရတယ္။ သြားကုိႏတ
ႈ ္ေပးတဲ့ ဆရာ၀န္မွာ ေက်နပ္မႈအျပည့္နဲ႔ေပါ့။
ဒီအခ်ိန္ ခဏေလးအတြင္းမွာ ဆရာ၀န္အေနနဲ႔ ကေလးကုိ ေကာင္းေစျခင္တဲ့ စိတ္နဲ႔ လုပ္တာလား၊ ကေလးေပၚ အႏုိင္ရ လုိတဲ့စိတန
္ ဲ႔ လုပတ
္ ာလား၊ ကေလးသြား
ဆြဲႏႈတလ
္ ုိက္ခ်ိနမ
္ ွာ …
“ငါကြ .. ငါ” “ဒါ .. ငါပဲ” ဆုိၿပီး ျဖစ္ေနမွာပဲ။
အႏႈတ္ခလ
ံ ုိက္ရတဲ့ ကေလးမွာ ဆရာ၀န္ကုိေရာ သူ႔ကုိ ဒီလုိလမ
ူ ်ဳိးလက္မွာထားၿပီး ေရွာင္ေပးတဲ့ မိဘေတြကုိေရာ ရင္ထဲ မွာ နက္႐င
ႈိ ္းလွတဲ့ အနာတခု
ျဖစ္တည္ေနေတာ့မွာပဲ။ ဆရာ၀န္ကုိ သိပ္ေတာ္တာပဲလုိ႔ ကေလးေရွ႕မွာေျပာရင္ ကေလးက ရင္ထဲက သူအနာဆြသလုိပဲ၊ ျပန္နာက်င္လာပါလိမ့္မယ္။
……….
ေနာက္ ဇာတ္လမ္းတခုက ေရာဂါဆုိးႀကီးတခုကုိ တြနး္ လွနက
္ ုသႏုင
ိ ္ဖုိ႔ ေဆး၀ါးေကာင္းကုိ ပညာရွင္ေတြ ေတြ႔ရလ
ွိ ုိ္က္ တယ္။ ႂကြက္ေတြ၊ ေမ်ာက္ေတြ၊ အားလုးံ ကုိ
စမ္းသတ္ၿပီးသြားၿပီ၊ လူကုိပဲ စမ္းသတ္ဖုိ႔ပဲ က်န္ေတာ့တယ္။ ဒီေဆးကုိ စမ္း သတ္ဖုိ႔ ေသမထူးေနမထူး ေထာင္ထဲေရာက္ေနတဲ့ လူဆုိးႀကီးေတြ ကမ္းလွမ္းတယ္။
အခြင့္ေရးကလည္း အျပည့္ေပါ့။
ဒါနဲ႔ ေထာင္ထဲမွာ ေဆးစမ္းဖုိ႔ လူဆယ္ေယာက္ပဲ ေရြးတယ္။ ေထာင္ထဲမွာ အဆုးိ ဆုံးေကာင္ႀကီးက ေရွ႕ဆုံးမွာ ထြက္ၿပီး အေရြးခံတယ္။ သူ႔ေနာက္ကေန
ႀကီးစဥ္ငယ္လုိက္ လူမုိကေ
္ တြ အေရြးခံတယ္။
သူတုိ႔ကုိ ေဆးစစ္ေတာ့ အားလုံးေအာင္ၾကတယ္။ ဒါနဲ႔ ေရာဂါျဖစ္ေစတဲ့ ေဆးထုိးပါေရာ၊ ေရာဂါပုးိ က တစတစနဲ႔ အစြမ္းျပ လာတယ္။ လူဆးုိ ႀကီးေတြ ေ၀ဒနာကုိ
အလူးအလဲခံစားရတယ္။ ဒီလသ
ုိ ူတုိ႔ ေဆးစမ္းသတ္ေနတာကုိသိၾကတဲ့ လူနာေတြ ျပည္သေ
ူ တြက သူတဆ
ုိ႔ ီအားေပးတဲ့ စာေတြေရာက္လာတယ္။ ဒီလုိနဲ႔ ေရာဂါပုိး

အျမင့္ဆုံးေရာက္ခ်ိနမ
္ ွာ ပညာရွငေ
္ တြက ျဖည္ေဆးကုိ ေရာဂါေပ်ာက္ေဆးကုိ ထုိးလုိကတ
္ ယ္။
ေ၀ဒနာ ေပ်ာက္ကင္းေစေၾကာင္း အားေပးစာေတြ၊ ဆုေတာင္းစာေတြ၊ အမ်ားႀကီးေရာက္လာတယ္။ ေရာဂါဆုိးႀကီးရဲ႕ ခ်ည္ေႏွာင္မႈေအာက္ကေန တစျခင္း
တရက္ျခင္း ေပ်ာက္လာတယ္။ လြတ္ေျမာက္လာတယ္။ ေနာက္ဆးုံ ေဆးက ေအာင္ျမင္သြားတယ္။ လူဆးုိ ႀကီးလည္း အရင္ကထက္ ပုိေတာင္ က်န္းမာေနတယ္။
လူမက
ုိ ္ႀကီးေတြကုိ ကမ္းလွမ္းထားတဲ့ ခံစားခြင့္ေပးမယ့္ ရက္ကုိေရာက္လာတယ္။ ပညာရွင္ေတြ အာဏာပုိင္ေတြ၊ လူစုံ ေရာက္လာတယ္။ ေပးမယ္လုိ႔
သတ္မွတထ
္ ားတဲ့ ခံစားခြင့္ကုိ တေယာက္ၿပီး တေယာက္ ေခၚေပးတယ္။ အဆုးိ ဆုးံ လူ မုက
ိ ္ႀကီးက အဲဒီခံစားခြင့္ အားလုံးကုိျငင္းပယ္လုိက္တယ္။ အားလုံး
တုနလ
္ ူပ္သြားတယ္။ နည္းလုိ႔လားလုိ႔ ေမးေတာ့၊ လြတ္ေပးမယ္ဆုိရင္ေတာင္ မလုခ
ိ ်င္ဘးူ လုိ႔ ေျဖတယ္။
ဘာျဖစ္လို႔လဲ ၊ ဘာေၾကာင့္လည္း ဆုိၿပီး ၀ုိင္းေမးၾကတယ္၊ အဆုိးဆုံးလူမုိကဆ
္ ုိေတာ့ လွန္႔ေနတာလည္း ပါတာေပါ့။
လူမက
ုိ ္ႀကီးက စာတေစာင္ထုပ္ျပတယ္။ စာက ကေလးတေယာက္ေရးထားတဲ့ စာ၊ ဦးဦးတုိ႔မွာ ေရာဂါလည္းမရွိဘဲနဲ႔
သားတုိ႔လုိ ေရာဂါမ်ဳိးအျဖစ္ခံၿပီး ေဆးစမ္းသတ္ခေ
ံ နတာကုိ သားၾကားရေတာ့ သားရင္ထဲမွာ အားနာမိတယ္ ဦးဦး၊ သား တုိ႔ကုိ က်န္းမာေစခ်င္တဲ့ ဦးဦးတို႔ရဲ႕
ႀကိဳစားမူေၾကာင့္ သား ျပန္က်န္းမာလာခဲ့ရင္၊ ဦးဦးတုိ႔လုိပဲ ဒုကၡေရာက္ေနသူေတြကုိ ကူညီေပးပါမယ့္။ သားရဲ႕ ဂတိတည္ႏုိငဖ
္ ုိ႔အတြက္ ဦးဦးတုိ႔ အျမန္က်န္းမာပါေနာ္။
လူမက
ုိ ္ႀကီးက အာလုံးကုစ
ိ ူးစူးစုိကစ
္ ုိက္ ၾကည့္ၿပီး၊ က်ေနာ့္ဘ၀မွာ ေကာင္းတာဆုိ ဒီတခါပဲ လုပ္ခြငရ
့္ တယ္ ဒီလုပ္ခြငရ
့္ ခဲ့ တာကုိ က်ေနာ္ ဒါေတြနဲ႔ လဲရမလား။ က်ဳပ္
ငေပါ မဟုတဘ
္ ူးလုိ႔၊ ေျပာလုိကတ
္ ယ္။
ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရကုိလည္း သြားဆရာ၀န္နဲ႔ မတူေစခ်င္ပါ၊ ဗုိလသ
္ န္းေရႊတက
ုိ႔ သြားဆရာ၀န္ထက္ ဆုးိ ခဲ့ပါတယ္၊ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ ပါတီကုိလည္း
သြားဆရာ၀န္ လွည့္စားမူေၾကာင့္ ယုံၾကည္အားကုိးေသာ နာက်င္ေနေသာ ျပည္ သူတုိ႔ကုိ မစြန္႔ခြာေစခ်င္ပါ၊ ၂၀၁၀ ေရႊးေကာက္ပြဲတြင္ ေထာင္စည္း ရာစည္း
ႀကိဳတင္မဲမ်ားထြက္ခဲ့ပါသည္။ မိဘေမာင္ ဘြားခ်မ္းသာပါရက္နဲ႔ စည္းစိမန
္ ဲ႔ မေနဘဲ အာဏာရွင္ဆတ
ုိ ဲ့ ေရာဂါဆုးိ ႀကီးကုိ တြန္းလွန္ဖုိ႔ အာဏာေရာဂါရဲ႕ အဆုးိ ဆုးံ ကုိ
ခံစားေနရတဲ့ ၈၈ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကုိ သူတလ
ုိ႔ ုိခ်င္တာ ေပးေနပါၿပီဆုိၿပီး မလြတ္ေပးတာ။ ေထာင္ထဲ ေရာက္ေနေသာ သူ ငယ္ခ်င္းမ်ား အျမန္က်န္းမာပါေစ၊
တပ္မေတာ္ႀကီးလည္း ၿငိမး္ ခ်မ္းပါေစ၊ ျမန္ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာပါေစ။
(peter)
http://www.naytthit.net

ဒီေကဘီေအႏွင့္အစုိးရ နုိ၀င္ဘာ ၇ ရက္ေန့ တရား၀င္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲမည္
Published on November 3, 2011 by ဒီဗြီဘီ · No Comments
ဒီကေန့ ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမို့ကို သြားေရာက္တဲ့ ဒီေကဘီေအ (တုးိ တက္ေသာ ဗုဒဘ
ၶ ာသာ ကရင္ အမ်ုိးသားတပ္မေတာ္) ကုယ
ိ ္စားလွယ္အဖြဲ့ေတြဟာ
အစုိးရကုိယ္စားလွယ္ေတြနဲ့ေတြ႕ဆံရ
ု ာမွာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကို ဒီလ နို၀င္ဘာ ၇ ရက္ကစၿပီး တရား၀င္ စတင္ေတာ့မယ့္အေၾကာင္း သေဘာတူညီခဲ့တယ္လို့
ဒီေကဘီေအက ေျပာပါတယ္။
ေနာက္ဆက္တြဲ ကိစၥေတြကိုေတာ့ ေရွ့ဆက္ ေဆြးေနြးၾကမယ္လို့ ေဆြးေနြးပြဲမွာ ပါ၀င္တဲ့ ဗုိလ္မးႉ ေမာင္လြင္က ေျပာၾကားပါတယ္။

ရွမး္ နိုင္ငေ
ံ ရးအက်ဉ္းသားမိသားစုမ်ား ျမန္မာ့လူ့အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ထံ တိုင္ၾကားစာပို့
Published on November 3, 2011 by ဒီဗြီဘီ · No Comments
ႏွစ္ရွည္ေထာင္သြငး္ အက်ဉ္းခ်ခံေနရတဲ့ ရွမ္း နိင
ု ္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာဖို့ အတြက္ သူတို့အမႈကို ျပန္လည္ စိစစ္ေပးဖို့ သက္ဆင
ို ္ရာ
မိသားစုေတြက ျမန္မာ့လူ့အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ကို တိုင္ၾကားစာ ေပးပိထ
ု့ ားပါတယ္။
ရွမး္ ျပည္အတိုင္ပင္ခံအဖြဲ့ ဖြဲ့စည္းမႈ၊ အမ်ိဳးသားညီလာခံ တက္ေရာက္ဖို့ ျငင္းဆန္မႈေတြေၾကာင့္ ႏွစ္ရွည္ေထာင္တြငး္ အက်ဉ္းခ်ခံေနရတဲ့ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား
ဒီမက
ို ေရစီအဖြဲ့ခ်ုပ္ဥကၠ႒ ခြန္ထြနး္ ဦးနဲ့တကြ အမႈတြဲမွာ ဆက္စပ္ပါ၀င္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ၈ ဦးရဲ့ အမႈကို ျပန္စိစစ္ေပးဖို့ သက္ဆိုင္ရာ မိသားစုေတြက လက္မွတထ
္ ိုးၿပီး
နို၀င္ဘာလ ၂ ရက္ေန့စြဲနဲ့ ေပးပိခ
ု့ ဲ့တာပါ။
အခုလုိ တိင
ု ္တန္းဖို့အတြက္ လူ့အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒေတြ အရင္ ေလ့လာခဲ့တယ္လို့ ရွမး္ တိုငး္ ရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ့ခ်ုပ္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး
ဦးစိုင္းညြန့္လြငရ
္ ဲ့ ဇနီးျဖစ္သူ နန္းခင္အုန္းတင္က
့ ေျပာပါတယ္။

“လူ့အခြင့္အေရးတရပ္အေနနဲ့ မတရားဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့လူေတြ အားလုးံ ကုိ အျမန္ဆးုံ ျပန္လည္ လႊတ္ေပးေစခ်င္လုိ့ပါပဲ။ အရင္စစ္အစုိးရလက္ထက္က
မတရားျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ထားတာကုိ အခု ျပည္သူ့အစုိးရလုိ့ ခံယထ
ူ ားတဲ့ သမၼတႀကီး ဦးသိနး္ စိနလ
္ က္ထက္မွာ အစုိးရအေနနဲ့ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူေတြကုိ
စာနာေထာက္ထားၿပီး အျမန္ဆုံးလႊတ္ေပးလိမ့္မယ္လုိ့ ေမွ်ာ္မွနး္ ထားပါတယ္။”
တိုင္ၾကားစာကို ရန္ကုန္ၿမို့ ျပည္လမ္းမွာရွတ
ိ ဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ့အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ရံုးကို ကိုယတ
္ ိုင္ သြားပို့ခဲ့တယ္လုိ့ ဆုပ
ိ ါတယ္။
မွတပ
္ ံုတင္အမွတ္ ၃၅၄ နံပါတ္နဲ့ လက္ခံၿပီး ျဖတ္ပိုငး္ ျပန္ေပးခဲ့ၿပီး လူႀကီးေတြကို ဆက္တင္ျပေပးမယ့္အေၾကာင္း၊ တိုင္စာေတြ အမ်ားႀကီး ေရာက္တဲ့အတြက္
ဘယ္ေတာ့ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးမလဲဆိုတာ မေျပာနိင
ု ္ဘူးလို့ တာ၀န္က် ၀န္ထမ္းက ေျပာေၾကာင္းလည္း နန္းခင္အုနး္ တင္က
့ ဆုိပါတယ္။
တိုင္ၾကားစာမိတက
ၲူ ို ကုလသမဂၢရဲ့ ျမန္မာနိုငင
္ ံ လူ့အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ကင္တားနားဆီကလ
ို ည္း ေပးပို့ခဲ့တယ္လို့ ေျပာပါတယ္။
ဒီကစ
ိ ၥနဲ့ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံ အမ်ုိးသားလူ့အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ အဖြဲ့၀င္ ေဒါက္တာေဒၚသန္းနြဲ့က “၂၀၀၈ ခုႏစ
ွ ္မွာ အတည္ျပုတဲ့ ဖြဲ့စည္းပုရ
ံ ဲ့ အခန္ ၈ မွာ
နုိင္ငသ
ံ ားမ်ားရဲ့ အခြင့္ေရးနဲ့ ရပုင
ိ ္ခြင့္ ဆုိၿပီးေတာ့ ရိပ
ွ ါတယ္။ အဲဒါကုိ မူတည္ၿပီးေတာ့ ေျဖရွင္းေပးဖုိ့ေပါ့ေနာ္။ မရရိွေသးတဲ့ အခြင့္ေရးေတြ ရရိွဖုိ့။ ဒါေပမယ့္
တရားရုံးမွာ တရားသူႀကီး ဆုးံ ျဖတ္ရမယ့္ ကိစၥမ်ုိးကုိေတာ့ က်မတုိ့ မဆုိင္ပါဘူးလုိ့ ေျပာထားပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္ေလးေတာ့ ေျပလည္ပါလိမမ
့္ ယ္။ က်မတုိ့လည္း
ဒီလပ
ုိ ဲ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။”
အမႈတြဲထဲမွာ ရွမ္းေခါင္းေဆာင္ ခြနထ
္ ြန္းဦးနဲ့အတူ ရွမး္ တိုငး္ ရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ့ခ်ုပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဦးစိုငး္ ညြန့္လြင္၊ အဖြဲ့၀င္ ဦးစိုငး္ လွေအာင္၊
ဦးထြန္းညိုနဲ့ ရွမး္ ျပည္တပ္မေတာ္နာယကႀကီး ဦးေဆထင္၊ ရွမး္ ျပည္မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္အဖြဲ့က ဦးျမင့္သန္း၊ စိုငး္ ညီမိုး၊ စိုင္းမ်ိဳး၀င္းထြနး္ တို့ ပါ၀င္ပါတယ္။
ဦးေဆထင္ကေတာ့ လြတ္ၿငိမး္ ခ်မ္းသာခြင့္အမိန့္နဲ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းကြ်တ္ လျပည့္ေန့က ျပန္လြတလ
္ ာခဲ့ၿပီး အမႈတြဲပါ ဦးျမင္သ
့ န္းကေတာ့ စစ္ေတြ ေထာင္ထဲမွာပဲ
ကြယလ
္ ြန္သြားပါတယ္။
လႊတ္ေတာ္အမတ္ႏစ
ွ ္ဦး အမတ္အျဖစ္က ပယ္ဖ်က္ခံရ
Published on November 3, 2011 by ေနသြင္ · No Comments
ရခုိင္ျပည္နယ္ထဲက လူနည္းစုေတြကို ကိယ
ု ္စားျပုတဲ့ လႊတေ
္ တာ္အမတ္ႏွစဦ
္ းကို ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ ခ်ုးိ ေဖာက္လို့ ဆုိၿပီး ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မရွင္က လႊတ္ေတာ္အမတ္ အျဖစ္ကေန ပယ္ဖ်က္လုိကပ
္ ါတယ္။
အမ်ုိးသားဖြံ့ၿဖိုးတိးု တက္ေရးႏွင့္ ဒီမက
ုိ ရက္တစ္ပါတီက ဘူးသီးေတာင္ မဲဆႏၵနယ္က ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ၂ ဦးကို ေရြးေကာက္ပြဲကာလတုနး္ က
လူမ်ုးိ ေရးလႈံ့ေဆာ္ၿပီး စည္းရံးု ခဲ့တယ္လို့ အေၾကာင္းျပၿပီး အေရးယူခဲ့တာလို့ ပါတီရဲ့ ဒုဥကၠ႒ ဦးလွသိနး္ က ေျပာပါတယ္။
“ေမာင္ေတာမွာ ေနတဲ့လူေတြကုိ တုိငး္ ရင္းသားလုိ့လည္း မေျပာဘူး၊ နုိငင
္ ံျခားသားလည္း မေျပာဘူး၊ အျခားလူမ်ုိးဆုိတာ ေရးထားတာ ေတြ႕တယ္။ အဲဒါကုိ
က်ေနာ္တို့ ျပည္သူ့လႊတေ
္ တာ္ကယ
ုိ ္စားလွယ္ တေယာက္က မဲဆြယတ
္ ဲ့အခ်ိန္မွာ ဘာေျပာလဲဆုိရင္ ဒီလူေတြဟာ က်ေနာ္တုိ့ကုိ နုိငင
္ ံသားလည္း မေျပာဘူး။
က်ေနာ္တုိ့ကုိ နုင
ိ ္ငံမဲ့သား လုပ္ေနၾကၿပီ။ အဲဒီလူမ်ုိးေတြကုိ က်ေနာ္တုိ့က မဲေပးမလား၊ က်ေနာ္တုိ့လုိ က်ေနာ္တုိ့ အမ်ုိးသားေတြကုိ အေျခခံတဲ့ လူေတြကုိ
မဲေပးမလား။ အဲဒါ စဉ္းစားၿပီး မေပးၾကပါ ဆုိတဲ့ ေျပာတဲ့ စကားတခြနး္ ရိွခတ
ဲ့ ယ္။ ဒီလုိ သူလပ
ု ္လက
ုိ ္ျခင္းက ျပည္ေထာင္စုၾကံခုိင္ေရးနဲ့ဖြ႕ံၿဖိုးေရးပါတီကုိ ေစာ္ကားရာ
က်ေရာက္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ မတရားျပုက်င့္ၿပီးေတာ့ အနုိင္ယူျခင္းျဖစ္တယ္ ဆုိၿပီးေတာ့ ဆုးံ ျဖတ္ၿပီးေတာ့ အရႈံးေပးလုိက္တာ။”
ပယ္ဖ်က္ခံရသူ ႏွစဦ
္ းမွာ ဘူးသီးေတာင္ မဲဆႏၵနယ္ အမတ္ (၁) က အနိုင္ရခဲ့တဲ့ ဦးေအာင္ျမင့္ (ေခၚ) ဦးဇာဟိဒုလႅာနဲ့ အမတ္ ၂ က ဦးေဘာရွးီ အာမတ္တို့ျဖစ္ၿပီး
သူတို့ေနရာမွာ ၾကံ့ခင
ုိ ္ေရးႏွင့္ဖြံ့ၿဖိးု ေရးပါတီက အမတ္ေတြနဲ့ အစားထုးိ ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေကာ္မရွင္က ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ခင္ ၂ ရက္မွာပဲ ပါတီက လူနည္းစု အခြင့္အေရးနဲ့ ပတ္သက္တဲ့ ေတာင္းဆုိခ်က္တခု ျပုလုပ္ခဲ့တယ္လို့လည္း ပါတီဒုဥကၠ႒
ဦးလွသိနး္ က ေျပာပါတယ္။
“က်ေနာ္တုိ့ အရင္က ရုဟ
ိ င္ဂ်ာဆုိၿပီး လူမ်ုးိ တစု ရိခ
ွ ဲ့တယ္။ လူမ်ုိးတစု ရိွပါလ်က္နဲ့ အခု မရိဘ
ွ ူးျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒါနဲ့ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ရိွတယ္ မရိွဘးူ ဆုတ
ိ ာကုိ
က်ေနာ္တုိ့ကုိ ေကာ္မရွငက
္ ရွငး္ ေပး။ လႊတေ
္ တာ္ကယ
ုိ ္စားလွယ္ေတြ အားလုးံ ပူးေပါင္းၿပီး စစ္ေဆးၿပီးေတာ့ သတ္မတ
ွ ္ေပးပါဆုိၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တုိ့
ေလွ်ာက္လႊာတင္ထားတာ။ ကုန္သြားတဲလ
့ ၂၆ ရက္ေန့က တင္လုိကတ
္ ာ။ က်ေနာ္တက
ုိ့ လည္း နုင
ိ ္ငံေတာ္သမၼတကေနတဆင့္ ေနာက္ၿပီးေတာ့
ျပည္သူ့လတ
ႊ ္ေတာ္ကယ
ုိ ္စားလွယ္ဥကၠ႒၊ ျပည္သူ့လတ
ႊ ္ေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စလ
ု ႊတ္ေတာ္၊ လဝက၊ ေနာက္ၿပီး သက္ဆင
ုိ ္ရာ သမုင
ိ ္းပညာရွင္၊ လူ့အခြင့္ေရးပါတီတုိ့၊
အစုိးရက ဖြဲ့တဲ့ လူ့အခြင့္ေရး အဖြဲ့ရိွတယ္၊ အဲဒါေတြကုိ ျပန္တင္ျပတာေပါ့ေလ။”
အမ်ုိးသားဖြံ့ၿဖိုးတိးု တက္ေရးႏွင့္ ဒီမက
ုိ ရက္တစ္ပါတီဟာ ေရြးေကာက္ပြဲတန
ု ္းက ရခုိင္ျပည္နယ္နဲ့ ရန္ကန
ု ္တုိငး္ တို့မွာ အမတ္ေနရာ ၁၅ ၀င္ၿပိုင္ခဲ့ၿပီး ဘူးသီးေတာင္
မဲဆႏၵနယ္ ၂ ေနရာမွာပဲ အနိုင္ရခဲ့တာပါ။

ဒီအမႈကို အယူခံနဲ့ ျပင္ဆင္မႈ ေလွ်ာက္ခဲ့တဲ့ အဆင္တ
့ ုိင္းမွာ ရံႈးခ့ဲၿပီးျဖစ္တာေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ အယူခံစရာ လမ္းဆံုးသြားၿပီလုိ့ ပါတီဒဥ
ု ကၠ႒ ဦးလွသိနး္ က
ေျပာပါတယ္။
ေထာင္တြင္း အစာငတ္ခံဆႏၵျပမႈ မေျဖရွင္းေပးသည့္အတြက္ လူ့အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ကုိ တုိင္မည္
Published on November 3, 2011 by မင္းလြင္ · No Comments
အင္းစိနေ
္ ထာင္မွာ နာရီေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ၾကာေအာင္ အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပေနတဲ့ နိုင္ငေ
ံ ရးအက်ဉ္းသားေတြရဲ့ အေရးကို မေျဖရွင္းေပးတဲ့အတြက္ နုိင္ငတ
ံ ကာ
လူ့အခြင့္အေရး ေကာ္မရွငက
္ ို တိင
ု ္တန္းမယ္လို့ နိုင္ငေ
ံ ရးအက်ဉ္းသား မိသားစုမ်ား အက်ုိးေဆာင္ ကြန္ရက္က ဒီကေန့ ေျပာၾကားလုက
ိ ္ပါတယ္။
အင္းစိနေ
္ ထာင္မွာ နာရီေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ၾကာေအာင္ အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပေနတဲ့ နိုင္ငေ
ံ ရးအက်ဉ္းသားေတြဟာ မိသားစုနဲ့လည္း ေထာင္၀င္စာေတြ႕ခြင့္ မရသလို
ေထာင္အာဏာပိုင္ေတြနဲ့ တရား၀င္ ေတြ႕ခြင့္မရတဲ့အတြက္ လူအခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ကို တိင
ု ္တန္းမယ္လို့ အဖြဲ့ရဲ့တာ၀န္ရွိသတ
ူ ဦးျဖစ္တဲ့ ကိေ
ု အာင္ေဇာ္ထြန္းက
ေျပာပါတယ္။
“မနက္ျဖန္ေလာက္ဆုိရင္ အခု ေရာက္ေနတဲ့ နုိင္ငံျခားက ဒီ ဧည့္သည္ေတြကုိ က်ေနာ္တုိ့ ဒီျဖစ္စဉ္ေတြ အကုန္လုံးကုိ လႊဲေျပာင္းၿပီးေတာ့ ေပးအပ္လုိက္မယ္။ ဒါ
နုိင္ငတ
ံ ကာနဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ သိေအာင္ေပါ့။ ေနာက္တခုကေတာ့ ၅ ရက္ေန့ေလာက္ဆုိ က်ေနာ္တုိ့ ကုလသမဂၢလူ့အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ကုိ ဆက္ၿပီးေတာ့
တင္သြားမယ္။ အဲဒါ ဆက္လုပ္ေနတယ္။”
ကိုညီညီထြန္းနဲ့ နိင
ု ္ငံေရးအက်ဉ္းသား ၈ ဦးဟာ ေအာက္တဘ
ို ာ ၂၆ ရက္ေန့ကတည္း အစာငတ္ခံဆႏၵျပေနတာ ဒီေန့ ၈ ရက္တိတိ ျပည့္ေျမာက္သြားပါၿပီ။
ၿပီးခဲတ
့ ဲ့ စေနေန့ကလည္း ကိုညီညီထြန္းနဲ့ ကိုစးို မိးု ထြန္းတို့ အပါအ၀င္ နိုင္ငံေရးအက်ဉ္းသား ၈ ဦး စစ္ေခြးတိုကက
္ ို ပို့ထားၿပီးေနာက္ပုိင္းမွာ ေရျဖတ္ လိုကသ
္ လို
ပါဆယ္ပို့ခြင့္၊ မိသားစုနဲ့ ေထာင္၀င္စာ ေတြ႕ခြင့္မရေသးတဲ့ အတြကလ
္ ည္း မိသားစု၀င္ေတြလည္း စိးု ရိမေ
္ နၾကပါတယ္။
ကိုညီညီထြန္း၊ ကိစ
ု ိုးမိးု ထြန္းနဲ့ ကိုေကာင္းျမတ္လိႈင္းတို့ မိသားစုေတြဟာ ေထာင္၀င္စာေတြဖို့အတြက္ ဒီကေန့ အင္းစိန္အက်ဉ္းေထာင္ကို ေရာက္ခဲ့ေပမယ့္
ေထာင္အာဏာပိုင္ေတြက ေတြ႕ခြင့္မျပုခဲ့ဘူးလို့လည္း ကိုေအာင္ေဇာ္ထြန္းက ဆက္လက္ ေျပာဆိုပါတယ္။
“ဆႏၵျပမႈက ၂၆ ရက္ေက်ာ္ေလာက္က စတင္ေနတာ။ အခု နုဝ
ိ င္ဘာလ ၃ ရက္ေန့ကုိ ေရာက္သြားၿပီ။ စုစုေပါင္း ၈ ရက္ရိွသြားၿပီးေပါ့။ နာရီေပါင္းလည္း ၂၀၀
ေက်ာ္သြားၿပီ။ အာဏာပုိင္ေတြက ေထာင္ဝင္စာ ေပးမေတြ႕ဘူး၊ ပါဆယ္လည္း ေပးခြငမ
့္ ရိွဘးူ ။ ပိတပ
္ င္ထားေတာ့ အဲဒီ မိသားစုဝင္ေတြက အထဲမွာ ရိွေနတဲ့လူေတြရဲ့
အသက္အနၲရာယ္နဲ့ သူတုိ့ က်န္းမာေရးကုိ စုိးရိမေ
္ နတယ္။ ေထာင္ဝင္စာ ေပးမေတြ႕ဘူး ဆုိရင္ေတာ့ တာဝန္ရသ
ိွ ူေတြနဲ့ စကားတုိက္ရက
ုိ ္ ေျပာခ်င္ပါတယ္လုိ့
ေျပာတဲ့အတြက္ ေထာင္ဝင္စာကုိ ကုိငထ
္ ားတဲ့ ဒု-ေထာင္မးႉ ျဖစ္တဲ့လက
ူ အထက္ကုိ ဖုန္းဆက္ခြင့္ေပးတယ္။ ဆက္တဲ့အခါက်ေတာ့ မိသားစုဝင္ေတြ ဖုနး္ ဆက္တာ
ေထာင္ပုိင္က ဖုန္းကုိ လုံးဝမကုင
ိ ္ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီေန့ မိသားစုဝင္ေတြက ေထာင္ဝင္စာလည္း ေတြ႕ခြငမ
့္ ရခဲ့ဘးူ ။ ပါဆယ္လည္း ေပးခြင့္မရဘူး။ အထဲက
လူေတြရဲ့အေၾကာင္းအရာကုိ အာဏာပုိင္ေတြရဲ့ ရွငး္ လင္းေျဖၾကားမႈလည္း သူတုိ့ နားမေထာင္ခဲ့ရပါဘူး။”
အင္းစိနေ
္ ထာင္အာဏာပိုင္ေတြကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ေပမယ့္ မရခဲ့ပါဘူး။
ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္ကတည္းက နိုင္ငေ
ံ ရးအက်ဉ္းသားေတြကုိ ေလွ်ာ့ရက္ ပိတ္ထားတဲ့အေပၚ မေက်နပ္လို့ နိင
ု ္ငံေရးအက်ဉ္းသားေတြက အစာငတ္ခံ
ဆႏၵျပခဲ့ၾကတာပါ။

ျမန္မာေရေဘးဒုကသ
ၡ ည္မ်ားကို ျမန္မာသံရံုးက ယာယီနင
ို ္ငံကးူ လက္မွတလ
္ ုပ္ေပးေန
Published on November 3, 2011 by မန္းစိုိငး္ မြန္ · No Comments
ထိုငး္ နိုငင
္ ံ ေရေဘးဒုကၡသည္စခန္းက ျမန္မာေတြကို ျမန္မာသံရးံု က ယာယီနိုင္ငက
ံ ူး လက္မတ
ွ ္ လုပေ
္ ပးေနပါတယ္။
photo-reuters
ထိုငး္ နိုငင
္ ံ ဘန္ေကာက္ၿမို့ အထက္က နေခါင္ပထံခ
ု ရိုင္ ၀ပ္ရိုက္ခင္ ၀စ္ထရာ ဘုနး္ ႀကီးေက်ာင္းမွာ ဖြငထ
့္ ားတဲ့ ေရေဘး ဒုကသ
ၡ ည္စခန္းက ျမန္မာ
အလုပ္သမားေတြကို ဘန္ေကာက္-ျမန္မာသံရးံု က တာ၀န္ရွိသေ
ူ တြ လာၿပီး နိုင္ငံကးူ လက္မွတ္ လုပ္ေပးေနတယ္လို့ စခန္းမွာ ခိုလေ
ႈံ နတဲ့ ျမန္မာအလုပ္သမား
ကိသ
ု က္ခိုငက
္ ေျပာပါတယ္။
ျမန္မာအလုပသ
္ မားေတြဟာ သူတို ့ရဲ့ လက္မွတ္ေတြ ေရႀကီးရာမွာ ေပ်ာက္ဆံုးသြားတာကတေၾကာင္း၊ အလုပ္ရင
ွ ္ေတြ သိမ္းထားရာကေန

ျပန္မရေတာ့တာကတေၾကာင္း တို့ေၾကာင့္ ျမန္မာသံရံုးကေန အသစ္ ျပန္လုပ္ေပးေနတာ ျဖစ္တယ္လုိ့ ကုသ
ိ က္ခင
ုိ ္က ေျပာပါတယ္။
“မေန့က လာၿပီးေတာ့ ဓာတ္ပံုေတြ ရိက
ု ္ေပးသြားတယ္။ က်ေနာ္တို့ကို ဗီဇာ စာရြက္ေတြေပးတယ္။ စာအုပ္ေတာ့ မရေသးဘူး။ ဒါေပမယ့္ သန္ဘက္ခါေတာ့ ရမယ္တဲ့
ေျပာသြားတယ္။ က်ေနာ္တို ့အကုန္လးံု ကို ရိုက္ေပးသြားတယ္။ ထိုင္းတံဆိပရ
္ ယ္၊ ျမန္မာစီးတံဆိပ္ရယ္၊ သူတို ့က ျမန္မာျပည္သားအေယာက္ ၅၀၀ ကို ဗီဇာစာအုပ္
၅၀၀ သူတို ထ
့ ုတ္ေပးမယ္။ ဒါေပမယ့္ work permit ကိစၥ ထိုင္းအလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနနဲ့ သူတို့ညႇိတယ္။ အဆင္ေျပသြားၿပီေျပာတယ္။
ထိုငး္ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးကလည္း လာတယ္။”
နေခါင္ပထံုခရိုင္ ၀ပ္ရိုက္ခင္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းက ဒုကၡသည္စခန္းဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ပတ္ေက်ာ္က ဖြင့္ထားတာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာဒုကၡသည္ ၄၀၀ ခန့္နဲ့ ကေမာဒီးယား
၁၀၀ ခန္ ့ရွိပါတယ္။
ေက်ာက္ပန္းေတာင္းတြင္ စစ္ဗိုလ္ေဟာင္းက လူသတ္ ပစၥည္းလု
Published on November 3, 2011 by ေရႊေအာင္ · No Comments
မနၲေလးတိုင္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမို့မွာ လြနခ
္ ဲ့တဲ့ တပတ္က ဗိလ
ု ္ႀကီးေဟာင္းတဦးက အရပ္သား လူငယ္တဦးကို သတ္ၿပီး ပစၥည္းယူ ထြက္ေျပးသြားတဲ့ အမႈတခု
ျဖစ္ပြားခဲတ
့ ယ္လုိ့ ၿမိခ
ု့ ံတဦးက ေျပာပါတယ္။
“အျဖစ္ပ်က္ကေတာ့ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိန
ု့ ယ္ စံျပရပ္ကြက္ ဦးသန့္ဇင္ ေဒၚရီရဲ့သား ေမာင္သန့္ဇင္ထြနး္ ကုိ ေမာင္သန္ဇ
့ င္ထြနး္ နဲ့ ရင္းႏွီးတဲ့ သူငယ္ခ်င္း
ဗုိလ္ႀကီးေဝယံလင္းက ေခၚသြားၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တုိ့ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိန
ု့ ယ္ ပုပၸါးအထြက္ မီးေသြးေတာင့္ စက္ရုံေလး ရိတ
ွ ဲ့ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ေတာထဲမွာ
သတ္ပစ္ၿပီးေတာ့ အေလာင္းျမုပ
ွ ္ထားတယ္။ အေလာင္းျမႈပ္ထားၿပီးေတာ့ ရန္ကန
ု ္ကုိ ထြက္သြားတယ္။ သန့္ဇင္ထြနး္ ဆီမွာပါတဲ့ ေရႊဆြဲႀကိးု ၊ ေရႊလက္စြပ္ေတြ
ယူသြားတယ္။ ဆုိင္ကယ္ယသ
ူ ြားတယ္။ သန့္ဇင္ထြနး္ ရဲ့ ဟန္းဖုနး္ ပါ ယူသြားတယ္။”
ေမာင္သန့္ဇင္ထြန္းရဲ့ မိဘေတြက သားေပ်ာက္ေနလို့ ဖုနး္ ဆက္ေတာ့ ဖုနး္ ပိတထ
္ ားပါတယ္။ ေပ်ာက္ဆံုးၿပီး ႏွစရ
္ က္အၾကာမွာ မိဘေတြက
ေက်ာက္ပန္းေတာင္းရဲစခန္းမွာ သားေပ်ာက္ဆံုးေၾကာင္း တိုင္ခ်က္ဖြင့္ခဲ့ၾကပါတယ္။
ဒီရက္ပိုင္းမွာပဲ သူက်ိဳက္ထီးရိးု ဘုရားဖူးသြားေနလို့ ခရီးလြန္ေနတဲ့ အေၾကာင္းနဲ့ ျပန္လာဖို့ လမ္းစရိတ္ က်ပ္တသိနး္ ခြဲပို့ေပးဖို့ ေမာင္သန့္ဇင္ထြန္း ဖုန္းကေန
မက္ေဆ့ အေၾကာင္းၾကားစာ ပို့လာခဲတ
့ ယ္လို့ ဆိုပါတယ္။
မေန့ဗုဒၶဟးူ ေန့မွာေတာ့ ေက်ာက္ပန္းေတာင္ၿမို့အထြက္က မီးေသြးေတာင့္ စက္ရုံအနား ပုပ္ေစာ္နလ
ံ ို့ ၀ိဳင္း၀န္း တူးေဖာ္ၾကည့္ၾကတဲ့အခါ ေမာင္သန္ဇ
့ င္ထြနး္ ရဲ့
ရုပ္အေလာင္းကို ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ တူးေဖာ္ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကတယ္လို့ ၿမို့ခံက ေျပာပါတယ္။
အဲ့ဒီအခ်ိန္နဲ့ မေရွးမေႏွာင္းမွာဘဲ ေမာင္သန့္ဇင္ထြန္းရဲ့ မိဘေတြ သတင္းေပးပို့ခ်က္အရ ရန္ကုန္ၿမိက
ု့ ရိုးမဘဏ္ရးုံ ခ်ုပ္မွာ ေငြတသိနး္ ခြဲလာထုတတ
္ ဲ့ ေ၀ယံလင္းကို
သက္ဆိုင္ရာက ဖမ္းမိလက
ို ္ပါတယ္။
ဒီအျဖစ္အပ်က္နဲ့ ပတ္သက္ၿပီး ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ရဲစခန္း တာ၀န္က် ရဲ၀န္ထမ္းတဦးက ခုလိုေျပာပါတယ္။
“လူသတ္မႈနဲ့ အေရးယူထားပါတယ္ခင္ဗ်ာ။”
သူက လက္ရိွစစ္ဗလ
ုိ ္ပဲလား ေဝယံလင္းက။
“မဟုတ္ပါဘူးခင္ဗ်ာ။ စစ္တပ္က ထြက္ၿပီးသားပါခင္ဗ်ာ။”
ပုဒ္မ ဘယ္ေလာက္လုိ့ ေျပာလုိ့ ရမလဲ။
“လူသတ္မႈ ဆုိေတာ့ ၃၀၂ ပါခင္ဗ်ာ။”
အခု သူက ရန္ကုနမ
္ ွာပဲလားခင္ဗ်။
“ရန္ကုန္မွာပါ၊ က်ေနာ္တုိ့ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းရဲေတြ သြားဖမ္းပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ဖမ္းေတာ့ ဖမ္းထားပါၿပီခင္ဗ်ာ။”
ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိက
ု့ လူငယ္ေတြအၾကားမွာ ယာဘအပါအ၀င္ မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစြဲတာေတြ မ်ားေနၿပီး မူးယစ္ေဆးနဲ့ ပတ္သက္ ဆက္နႊယ္ေနတဲ့ မႈခင္းေတြလဲ
မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားေနတယ္လို့ ၿမိခ
ု့ ံေတြက ေျပာပါတယ္။

ဗိုလ္ႀကီးေဟာင္း ေနမ်ုိးဇင္အမႈ ေနျပည္ေတာ္ ဆက္တင္မည္
Published on November 3, 2011 by ေနသြင္ · No Comments
အင္းစိနေ
္ ထာင္မွာ အီလက္ထေရာနစ္ပုဒ္မနဲ့ ေထာင္ ၁၀ ႏွစ္ခ်ခံထားရတဲ့ ကိုေနမ်ုးိ ဇင္ရဲ့ အယူခံအမႈကို တုိငး္ တရားရုံးက ပယ္ခ်လုိက္ၿပီးေနာက္၊ ေနျပည္ေတာ္
တရားရုံးမွာ ျပင္ဆင္ခ်က္ တင္သြားမယ္လို့ ေရွ့ေန ဦးလွမ်ုိးျမင့္က ေျပာပါတယ္။
“ေနျပည္ေတာ္သြားၿပီး က်ေနာ္ကိုယတ
္ ုိင္ သြားတင္မွာပါ။ ဒီၾကားထဲေတာ့ ျဖစ္ပါမယ္။ ေနျပည္ေတာ္မွာ ႏွစဆ
္ င့္ရတ
ွိ ယ္။ တရားသူႀကီး တပါးတည္းထုင
ိ ္မယ့္
ျပင္ဆင္မႈရးုံ ေပါ့။ အဲဒီျပင္ဆင္မႈ ရုံးက ပယ္ျပန္ရင္ ေနာက္ဆးုံ ဥပေဒျပႆနာ အျငင္းပြားၿပီးေတာ့ အထူးအယူခံဆတ
ုိ ာ ရွိေသးတယ္။ တရားသူႀကီး
သုးံ ပါးထုင
ိ ္တယ္။ အဲဒီကုိ ဆက္တက္ဖုိ့ ႏွစ္ဆင့္ က်န္ေသးတယ္။”
အဲဒီေနာက္ ရန္ကုန္တင
ုိ ္းေဒသႀကီးတရားရုံးမွာ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္ေန့မွာ တင္ခဲ့တဲ့ အယူခံကို နို၀င္ဘာ ၂ရက္ေန့မွာ တရားသူႀကီး ေဒၚေအးသန္းက
အေၾကာင္းျပခ်က္မေပးဘဲ ပယ္ခ်ခဲဲ့တယ္လို့ ဦးလွမ်ုိးျမင့က
္ ေျပာပါတယ္။
ကိုေနမ်ုိးဇင္ဟာ အခုေလာေလာဆယ္ ေအာက္ပင
ို ္းေသနုိင္ေလာက္တဲ့ အရိုးဒဏ္ရာ ရထားေပမယ့္ ခြဲစိတ္ကသ
ု ခြင့္ မရေသးပါဘူး။ အျပင္ေဆးရုံမွာ ခြဲစိတက
္ ုသရမွာ
ျဖစ္ေပမယ့္ ေထာင္ပိုငက
္ ခြင့္မျပုတဲ့အတြက္ ေထာင္ေဆးရုံမွာပဲ ဒဏ္ရာနဲ့ ေသာင္တင္ေနတာ ၄ လခြဲရွိသြားၿပီလုိ့ ဇနီးျဖစ္သူက ေျပာပါတယ္။
ဒီေန့ အင္းစိန္ေထာင္ေဆးရုံမွာ ေထာင္၀င္စာ သြားေတြ႕ခဲ့တဲ့ ကိေ
ု နမ်ုိးဇင္ရဲ့ဇနီး မဇင္မ်ုိးေမာ္က ခင္ပြနး္ ျဖစ္သရ
ူ ဲ့ အေျခအေနကို အခုလို ေျပာပါတယ္။
“တြနး္ လွည္းေလးနဲ့လာၿပီး မထုင
ိ ္နုိင္ေတာ့ စကားေျပာတဲ့ေပၚမွာ အိပ္လ်က္ေလး သူေျပာေနတယ္။ သူ့ၾကည့္ရတာ လူကေတာ့ ေနေကာင္းတယ္။ ခါးကေနရတာ
ေတာ္ေတာ္ အေျခအေနဆုိးေနတယ္။ ေရရွည္မွာ သူက
့ ုိဒီတင
ုိ ္းဆက္ထားမယ္ဆရ
ုိ င္ ၾကာရင္ တသက္လုံး ဒုကၡိတဘ၀နဲ့ ေနရေတာ့မယ္။ သူမ
့ ွာ ခ်ိဳင္းေထာက္ႀကီးနဲ့
သြားရင္သြား၊ မသြားရင္ တြနး္ လွည္းေလးနဲ့သြား၊ အဲလိုနဲ့ပဲ အဲဒီထဲမွာ ေနေနရတယ္။ အခုဟာက ေထာင္ထဲမွာ ဆုိေတာ့ သူေျပာေတာ့ ေရခ်ိဳးရတာတုိ့
အေပါ့အေလး သြားတာတုက
ိ့ ေတာ့ ခ်ိဳင္းေထာက္ေတြနဲ့ပဲ သြားေနရတယ္။ ကုယ
ိ ္၀တ္တဲ့ အ၀တ္ေတြ ေလွ်ာ္ရတယ္ဆေ
ုိ တာ့ ခါးကမေကာင္းေတာ့
ေနရတာေတာ္ေတာ္ အဆင္မေျပဘူးလို့ ဒီေန့သေ
ူ ျပာျပတယ္။”
ေထာင္တြင္း အခ်ုပ္မွာ ေခ်ာ္လဲတဲ့ ဒဏ္ရာေၾကာင့္ ခါးရိုးတေခ်ာင္းပဲ့သြားလို့ လႈပ္ရွားမရ ျဖစ္ေနတာပါ။ အေစာပိုငး္ က ေထာင္ေဆးရုံမွာပဲ ခြဲစိတက
္ ုသဖို့
စီစဉ္ခဲ့ေပမယ့္ ဆရာ၀န္ေတြက ေထာင္ေဆးရုံကို စိတ္မခ်ဘူးလို့ ဆုိပါတယ္။
“ေထာင္ပုိင္ဦးသက္ရွည္က အျပင္မွာ ေဆးကုသခြင့္မေပးဘူး။ သူက ေထာင္ေဆးရုမ
ံ ွာ ခဲြစတ
ိ ္ကသ
ု ရင္လည္း ပစၥည္းပစၥယေတြ မစံုတဲ့အတြက္ အနၲရာယ္ရွိတယ္လို့
ဆရာ၀န္က ေျပာတယ္။ ျဖစ္သလိုေလးနဲ့ ခဲြလက
ို ္ရင္ အနၲရာယ္ရွိေတာ့ အျပင္ဆရာ၀န္က မခဲြခ်င္ဘူးတဲ့။ ၾကည့္ၿပီးျပန္သြားတယ္။ အခု ဒီဆရာ၀န္မလာတာ
ေတာ္ေတာ္ၾကာသြားၿပီလို့ သူေျပာတယ္။”
ကိုေနမ်ုိးဇင္ကို အျပင္ေဆးရုံမွာ ကုသခြင့္ရဖို့ မိသားစုက ျပည္ထဲေရးဌာနနဲ့ ေထာင္အာဏာပုိင္ေတြကို ေမတၲာရပ္ခံထားသလုိ၊ ကိေ
ု နမ်ုိးဇင္ကယ
ို ္တုိငက
္ လည္း
အင္းစိနေ
္ ထာင္ကေန သမၼတဆီ စာပို့ဖုိ့ ႀကိးု စားေပမယ့္ ေထာင္ပုိငက
္ ခြင့္မျပုခဘ
ဲ့ ူးလို့ လည္း သိရပါတယ္။
အမ်ုိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ့ခ်ုပ္ လူငယ္ေတြ အမ်ားစုပါ၀င္တဲ့ (ဘီဂ်ီ) အခမဲ့ ေသြးလႉအဖြဲ့၀င္ျဖစ္တ့ဲ ဗိလ
ု ္ႀကီးေဟာင္းေနမ်ုိးဇင္ကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ဧၿပီလမွာဖမ္းၿပီး ဩဂုတ္လမွ
ေထာင္ခ်ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
သူက
့ ို ဖမ္းဆီးမႈဟာ တရားလက္လြတ္ ဖမ္းဆီးမႈျဖစ္ၿပီး စစ္ေၾကာေရးကာလ ညႇဉ္းပန္း ႏွပ
ိ ္စက္ခ့ဲတာ၊ သူ့ရဲ့ အီးေမးထဲက အခ်က္အလက္ေတြကို ပုိင္ရွငသ
္ ေဘာ
တူညီခ်က္နဲ့ မဟုတဘ
္ ဲ ထုတယ
္ ူခဲ့တဲ့ ကိစၥေတြဟာ ျပည္တြငး္ ဥပေဒနဲ့ နုိင္ငတ
ံ ကာ ဥပေဒေတြကို ခ်ုိးေဖာက္မႈ ျဖစ္တယ္လို့ ကိုေနမ်ုိးဇင္ရဲ့ ေရွ့ေန ဦးလွမ်ုိးျမင္က

ေျပာပါတယ္။

အစိုးရက ေကအိုင္အိုကို ၿငိမး္ ခ်မ္းေရး ထပ္မက
ံ မ္းလွမ္း
Published on November 3, 2011 by ဒီဗြီဘီ · No Comments
ေကအိုင္အို (ကခ်င္လတ
ြ ္လပ္ေရးအဖဲြ႕) ဥကၠ႒ ဦးေဇာင္းဟရားထံ လိပ္မူၿပီး ေအာက္တဘ
ို ာ ၂၉ ရက္ေန့က တိုင္းရင္းသားေရးရာႏွင့္ ျပည္တြငး္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဖာ္ေဆာင္မႈ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးသိန္းေဇာ္က ၿငိမး္ ခ်မ္းေရး ေဆြးေနြးမႈမ်ား စတင္ရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့ပါတယ္။
အဲဒီကမ္းလွမ္းခ်က္ထဲမွာ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ပ်က္ယြငး္ ေနတဲ့ အေျခအေနကုိ တားဆီးဖယ္ရွားနုိငေ
္ ရး အတြက္ ႀကိးု ပမ္းေဆာင္ရြက္ေပးနုိငရ
္ န္၊ အခုျဖစ္ေနတဲ့

တုက
ိ ္ပြဲအေျခအေနေၾကာင့္ စစ္မက္ အျပင္းအထန္ ေပၚေပါက္လာမယ္ ဆုတ
ိ ဲ့အခ်က္ေတြ ပါ၀င္ေနပါတယ္။
စစ္မက္အျပင္းအထန္ မေပၚေပါက္မီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပုလုပ္ဖုိ့ ဦးေဇာင္းဟရား အေနနဲ့ ဦးသိန္းေဇာ္နဲ့ လက္တြဲေဆာင္ရြကဖ
္ ုိ့ စာမွာ ကမ္းလွမး္ ခဲ့တာလုိ့ ေကအုိင္အုိ
ေျပာခြင့္ရသူ ဦးလနန္းက ေျပာပါတယ္။
ဒီကမ္းလွမ္းစာအေပၚ ေကအုိင္အုိအေနနဲ့ နိုဝင္ဘာ ၁ ရက္ေန့က ျပန္လည္ တံု့ျပန္ခဲ့ရာမွာ တန္းတူေရးကို အေျခခံတဲ့ နိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေနြးမႈတြနဲ့ အစျပုလို့
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ဖို့လိုေၾကာင္း စတဲ့အခ်က္ပါစာကုိ ဦးသိန္းေဇာ္ဆီ ျပန္လည္ေပးပုိ့ခဲ့တယ္လုိ့ ဦးလနန္းက အခုလို ေျပာပါတယ္။
“သူေရးထားတာက ျပည္နယ္အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေနြးပဲြကုိ စတင္နုိင္ေရး ဆိုၿပီး ေရးထားတယ္။ အမွနတ
္ ကယ္ က်ေနာ္တုိ့ ဒီအဖဲြ႕အစည္းကေတာ့
ျပည္နယ္အဆင့္ေတြနဲ့ေတြ႕တာ သုးံ ႀကိမ္ရသ
ွိ ြားၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ဘာမွ ခုိင္မာတဲ့ ဆုးံ ျဖတ္ခ်က္ တခုကိုမွ အေကာင္အထည္ ေပၚလာတာမ်ိဳး ဆုးံ ျဖတ္ခ်က္ခ်နိုငတ
္ ာမ်ိဳး
မရွိေသးဘူး။ ဒါက ဦးသိန္းေဇာ္ေရးလာတဲ့စာပါ။
“အဲ့လုိ စာေရးလာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ့ဘက္ကလည္း ဦးသိန္းေဇာ္ကို စာျပန္ၾကားလုက
ိ ္တယ္။ အဲဒီစာကေတာ့ က်ေနာ္တုိ့ ေကအုိင္အုိရဲ့
သေဘာထားပါပဲ။ အဲဒီထဲမွာပါတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကေတာ့ ျပည္တြငး္ စစ္နဲ့ တုိင္းရင္းသားအေရး ေျဖရွင္းနိုင္ဖုိ့နဲ့ တန္းတူအေရးကို အေျခခံတဲ့
နုိင္ငေ
ံ ရးေဆြးေနြးမႈ လုပ္သင္တ
့ ယ္ဆုိတဲ့ဟာကို က်ေနာ္တုိ့ အၾကံျပုထားတယ္။ ေနာက္တခုကေတာ့ အခုနုိ္င္ငံေတာ္အစိုးရ အသစ္အေနနဲ့ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနတဲ့
ျပည္ေထာင္စုအေရး၊ ဒီမုိကေရစီအေရးနဲ့ တုိင္းရင္းသားအေရးမ်ားကို နုင
ိ ္ငံေရးအရ ေျဖရွငး္ လိုတဲ့ ဆႏၵရွိေၾကာင္း၊ ခုိင္ခင
ုိ ္မာမာ ေဖာ္ျပၿပီးေတာ့
ယုံၾကည္မတ
ႈ ည္ေဆာက္ဖုိ့ လုိတယ္ဆုိတဲ့အေၾကာင္း အဲဒါက က်ေနာ္တုိ့ အၾကံျပုတဲ့ အခ်က္ေတြပါ။
“ျပည္တြင္းမွာျဖစ္ေနတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ေတြကို နုိငင
္ ံေရးနဲ့ မေျဖရွငး္ ဘဲနဲ့ စစ္ေရးနဲ့ ေျဖရွငး္ တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျပည္တြငး္ စစ္ဟာ ကာလၾကာရွည္မယ္၊
ထာ၀ရတည္တံ့ခုိင္ၿမဲတဲ့ ၿငိမး္ ခ်မ္းေရးကလည္း မရဘူး။ ဒါကေတာ့ နုိင္ငေ
ံ ရးနဲ့ မေျဖရွငး္ တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းေတြပါ။
ေနာက္ဆုံးတခုကေတာ့ ဒီျပည္ေထာင္စုအေရး ဆုတ
ိ ာက တုိငး္ ရင္းသားအေရး၊ နုိင္ငသ
ံ ား အားလုံးနဲ့ သက္ဆင
ုိ ္တဲ့အေရး ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျပည္တြငး္ စစ္
ျဖစ္ေပၚလာရျခင္း အေၾကာင္းတရားမ်ားကုိ ေသခ်ာစြာ သုံးသပ္ၿပီးေတာ့ နုိ္ငင
္ ံေရး ေတြ႕ဆုံေဆြးေနြးေရးကုိ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ တေျပးညီ ေဆာင္ရြကသ
္ င့္တဲ့
အေၾကာင္းကို ျပန္ၾကားထားတယ္။”
ဦးသိန္းေဇာ္တို့ ဦးေဆာင္ၿပီး တိင
ု ္းရင္းသား လက္နက္ကင
ို ္အဖဲြ႕ေတြနဲ့ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး ေတြ႕ဆံု ေဆြးေနြးမႈေတြ လုပ္ခဲ့ရာ ရွမ္းအထူးေဒသ (၂) ဝအဖဲြ႕၊ ရွမး္ ျပည္
အထူးေဒသ (၄) မိုငး္ လားအဖဲြ႕တို့နဲ့ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေဆြးေနြးပဲြေတြ စတင္ေနေၾကာင္း၊ အျခားေကအင္ယူ၊ ဒီေကဘီေအ၊ အက္စ္အက္စေ
္ အ
စတဲ့အဖဲြ႕ေတြနဲ့လည္း ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈေတြ ရိွေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားၿပီး ေကအိုင္အိုအေနနဲ့လည္း အလားတူလုပ္ဖို့ ကမ္းလွမ္းခဲ့ပါတယ္။
ဦးသိန္းေဇာ္က ၿငိမး္ ခ်မ္းေရးေဆြးေနြးဖုိ့ အခုလုိ ကမ္းလွမ္းေပမယ့္ ေကအုိင္ေအ နယ္ေျမေတြမွာေတာ့ တပ္ေတြ တုိးခ်ဲ့တာေတြ ရွိေနတဲ့အတြက္ ေကအိုင္အိုနဲ့
ျမန္မာအစိုးရတပ္ေတြအၾကား ေန့စဉ္ဆုိသလုိ တုက
ိ ္ပြဲေတြ ျဖစ္ပြားေနတယ္လုိ့ ဦးလနန္းက ေျပာပါတယ္။
ကခ်င္ျပည္နယ္ထဲကို စစ္အင္အားေတြ ထပ္မံျဖည့္တင္းေနခ်ိန္မွာ အခုလို ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေနြးဖို့ ကမ္းလွမး္ ေနတဲ့အေပၚ ဦးလနန္းက အခုလုိ ေ၀ဖန္ပါတယ္။
“ဒီ ၂၉ ရက္နဲ့ ဦးသိနး္ ေဇာ္ ေရးတဲ့ ေပးပုတ
ိ့ ဲ့ေန့မွာပဲ က်ေနာ္တုိ့ရဲ့ ကခ်င္ေဒသ ေရွ့တန္းေတြမွာ သူတုိ့ chemical weapon (ဓာတုလက္နက္) စၿပီး
အသုံးျပုလာတယ္ခင္ဗ်။ ၂ ေနရာ ၃ ေနရာေလာက္ စၿပီး အသုံးျပုလာတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ သူေရးသားေပးပို့တဲ့ ေအာက္တဘ
ုိ ာ ၃၀ ရက္ေန့မွာ မေကြးမွာရိတ
ွ ဲ့
တပ္မ ၈၈ ကုိ စၿပီးေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ကုိ လႊတ
ြ ္ေနၾကၿပီ။ မေန့ည သန္းေခါင္မွာ အဲဒီ တပ္မ ၈၈ တပ္ဖြဲ့ဝင္တခ်ုိ့ ျမစ္ႀကီးနား ေရာက္ေနၾကၿပီ။ သူက
ေရးတာဘာလဲဆုိေတာ့ ဒီ နုင
ိ ္ငံတကာ မ်က္ႏွာစာမွာ မ်က္ႏွာရေအာင္ လုပတ
္ ဲ့ ကိစၥတခုပါ။ ဘာေၾကာင္လ
့ ဲ ဆုိေတာ့ အခုအခ်ိန္မွာ သူတုိ့အတြက္ အလြန္ပဲ
အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥတခုကေတာ့ အာဆီယံဥကၠ႒ ေနရာရယူေရးအတြက္ သူတုိ့ ႀကိးု ပမ္းေနတဲ့အခ်ိန္လုိ့ ေျပာလုိ့ ရတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာပဲ အာဆီယံ ဥကၠ႒နဲ့
ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေလ့လာဆုးံ ျဖတ္မယ့္ သံတမန္ ပုဂၢိဳလ္ေတြလည္း ေရာက္ေနတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ယူအန္က အထူးကုိယ္စားလွယလ
္ ည္း ေရာက္ေနတယ္။
အေမရိကန္ကလည္း ေရာက္ေနတဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မုိ့ သံတမန္ေလာကထဲမွာ သူတုိ့က ဘာျပခ်င္လဲဆေ
ုိ တာ့ နုိငင
္ ံေတာ္အစုိးရက လက္နက္ကုိင္
အင္အားစုေတြနဲ့ဆက္သြယ္ၿပီးေတာ့ ေဒသတည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းဖုိ့အတြက္ သူတုိ့ ႀကိုးစားေနပါတယ္ ဆုိတဲ့အေနနဲ့ ေဖာ္ျပခ်င္တဲ့ အပုိင္းတခုပါ။
“ဒါေပမယ့္ အဲဒီစာေရးေပမယ့္ တဖက္မွာ စစ္ေရးအေနနဲ့ တပ္ေတြ၊ တပ္မေတြ လႊတ္ေနတာ ရိွတယ္။ အခု တပ္မ ၇၇ လည္း သူတုိ့ လုိအပ္ရင္ လုိအပ္သလုိ
ဒီဘက္တက္လာ အစီအစဉ္ အဆင္သင့္ လုပ္ေနတယ္လုိ့ အခုိင္အမာ သတင္းရတယ္ခင္ဗ်။ ဒါေၾကာင့္မုိ့ သူတုိ့ လုပ္တဲ့ ကိစၥက ဘာလဲဆုိေတာ့
အမွန္တကယ္လည္း နိုင္ငံေရးနဲ့ ေျဖရွင္းဖုိ့ ဆႏၵလည္း မရိွဘးူ ။ ၿငိမး္ ခ်မ္းေရးဆုိတဲ့ ကိစၥလည္း သူတုိ့ အေပၚယံေျပာေနတာ ျဖစ္တယ္။ တဖက္မွာေတာ့
စစ္ေရးျပင္ဆင္မေ
ႈ တြ ေနာက္ ဓာတုလက္နက္သုံးလာတဲ့ ဟာေတြက အရိွန္ျမွင့္လာတယ္ခင္ဗ်။ ဒါေၾကာင့္ သူတုိ့က သူတုိ့ရဲ့စာ ေပးပုိ့တဲ့ အေပၚမွာ ဘာမွ
ေမွ်ာ္လင္ခ
့ ်က္ကေတာ့ မရိပ
ွ ါဘူး။ ေမွ်ာ္လင့္စရာလည္း ဘာမွ မရိွပါဘူးခင္ဗ်။ သူတုိ့ရဲ့တပ္ေတြ လႈပ္ရွားမႈ ရိွတဲ့အခါတုိငး္ မွာ တုိကပ
္ ြဲေတြကေတာ့ ရိွေနဆဲပါ။
တုက
ိ ္ပြဲက ေလ်ာ့သြားတာမ်ုိးေတာ့မရိွဘးူ ။ သူတုိ့ရဲ့ တပ္လႈပ္ရွားမႈ ရိွတဲ့အေလ်ာက္ တုိက္ပြဲကေတာ့ ရိွတယ္။ သူတုိ့တပ္ လႈပ္ရွားမႈေလ်ာ့ရင္ အဲဒီေန့မွာ
တုက
ိ ္ပြဲအေရအတြက္က ေလ်ာ့မယ္ အဲဒီလုိပါ။ မေန့ကလည္း ျဖစ္တာပဲ။ ေန့စဉ္ ရက္ဆက္ တုိကပ
္ ြဲကေတာ့ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ရိွပါတယ္။ တပ္မဟာ ၄
ဘက္မွာလည္း မေန့ကစၿပီးေတာ့ တပ္ရင္း ၃၆၊ ၃၈ ဘက္မွာ တုိက္ပြဲေတြက အျပင္းအထန္ ရိတ
ွ ယ္ခင္ဗ်။”

ေကအုိင္အုိနဲ့ အစုိးရတပ္တုိ့ အပစ္ရပ္စဲေရးလုပ္ခတ
့ဲ ဲ့ ၁၇ ႏွစတ
္ ာကာလအတြင္း ေဒသအတြငး္ က ေျမေပၚေျမေအာက္ သယံဇာတေတြကို တရုတ္ဘက္က
ေဈးေပါေပါေပးၿပီး သယ္ထုတသ
္ ြားလို့ တရုတဘ
္ က္ကသာ အက်ိဳးရိွသြားတယ္လို့ စစ္ေရးအကဲခတ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာက ေျပာပါတယ္။
ေကအိုင္အိုနဲ့ ျမန္မာအစုိးရ တပ္ေတြအၾကား အခုႏွစ္၊ ဇြနလ
္ ဆန္းပိုငး္ ကစလို့ အပစ္ခတ္ ရဲစဲေရး ပ်က္ျပယ္ၿပီး တိက
ု ္ပဲြေတြ ျပန္ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ တုက
ိ ္ပြဲေတြ
ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာပဲ ေကအိုင္အိုဌာနခ်ုပ္၊ လိင
ု ္ဇာအနီးက လဂ်ားယန္ေက်းရြာမွာ ႏွစ္ဘက္အၾကား အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး အတြက္ ဇြန္ ၃ဝ ရက္ေန့တႀကိမ္၊ ဩဂုတ္လ ၁
ရက္နဲ့ ၂ ရက္က တႀကိမ္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေနြးမႈေတြ လုပ္ခဲ့ပါေသးတယ္။
အဲဒီ ေဆြးေနြးပဲြကေန သေဘာတူညီ ခ်က္မရရိဘ
ွ ဲ တိုကပ
္ ဲြေတြ ေန့စဉ္ဆသ
ို လို ဆက္ၿပီး ျဖစ္ပြားေနတာပါ။
အနံ့အသက္မေကာင္းသည့္ စားအုန္းဆီကုိျပုျပင္ၿပီး ပဲဆီအျဖစ္ ေရာင္းခ်ေန
Published on November 3, 2011 by ေရႊေအာင္ · No Comments
အန့ံ့အသက္မေကာင္းတဲ့ စားအုန္းဆီအခဲကို ျပုျပင္ၿပီး ပဲဆီအျဖစ္ ေရာင္းခ်ေနတယ္လုိ့ ရန္ကုန္၊ ဘုရင့္ေနာင္က ကုနသ
္ ည္တဦးက ေျပာပါတယ္။
“chemical (ဓာတုေဗဒ) ေပါ့ေနာ္။ washing powder (ဆပ္ျပာမွႈန့္)လိဟ
ု ာမ်ိဳးေပါ့။ အဲဒီဟာနဲ့ အေရာင္ခ်ြတ္ၿပီးေတာ့ ပဲဆီအနံ့ထည့္တာ။ အဲဒါနဲ့ ပဲဆီ
ေရာေရာင္းတာ။”
အဲဒီလိုမ်ိဳး ပဲဆန
ီ ဲ့ ေရာလိုကတ
္ ဲ့အတြက္ အေရာင္ေကာင္းသြားၿပီး ပဲဆီအန့ံလည္း ရသြားတယ္လုိ့ ဆုပ
ိ ါတယ္။
စားအုန္းဆီက တပိႆာ က်ပ္ ၂,၆၀၀၊ ၂,၇၀၀ ေလာက္ရွိၿပီး ပဲဆီက တပိႆာ က်ပ္သးံု ေထာင္ေက်ာ္ ရွိတဲ့အတြက္ လုပ္ေရာင္းတဲ့သက
ူ အျမတ္ထက္၀က္ က်န္လို့
လုပေ
္ ရာင္းေနၾကတာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။
နယ္စပ္က တရားမ၀င္ ၀င္လာတဲ့ စားအုန္းဆီေတြကို အခုလို လုပေ
္ ရာင္းတာ ျဖစ္နိုငသ
္ လို ျပည္ပကတရား၀င္ တင္သြင္းထားတဲ့ စားအုန္းဆီေတြလည္း
ျဖစ္နိုငတ
္ ဲ့အေၾကာင္း၊ တေလာကတင္ ျပည္ပက တရား၀င္ တင္သြငး္ ထားတဲ့ စားအုန္းဆီေတြဟာ ဆီသိုေလွာင္ကန္မသန္လ
့ ို့ အန့ံဆိုးေတြ ထြက္ခတ
ဲ့ ဲ့အေၾကာင္း
ကုနသ
္ ည္တဦးက ေျပာပါတယ္။
စားအုန္းဆီကို ဆပ္ျပာမႈန့္ေရာၿပီး ပဲဆီအျဖစ္ ေရာင္းခ်ေနတဲ့အေၾကာင္း ဒီေန့ထုတ္ ေၾကးမံသ
ု တင္းစာမွာလည္း ေဖာ္ျပပါရွိပါတယ္။
ဒီကစ
ိ ၥနဲ့ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံ အစားအေသာက္နဲ့ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဌာနက ညႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒါက္တာ ေက်ာ္လင္းက အခုလုိေျပာပါတယ္။
“ဆပ္ျပာေရာတဲ့ကိစၥေပါ့ေလ။ ဆပ္ျပာထည့္ၿပီဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ့ စစ္ေဆးလုိ့ ရပါတယ္။ စမ္းလုိ့ရပါတယ္။ ဌာနအေနနဲ့ ဒါေတြကို စစ္ေဆးၿပီးမွ လူေတြကို
အသိေပးတာတုိ့ ေၾကညာတာတုိ့ လုပ္ေပးပါတယ္။ ေနာက္ အေရးယူတဲ့ ကိစေ
ၥ တြ ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ့အပိုင္းက ေဆာင္ရက
ြ ္ေပးရမယ့္
အပုိင္းျဖစ္ပါတယ္။”
စားသံုးဖို့မသင္တ
့ ဲ့ ဆိုးေဆးေတြ ပါ၀င္တဲ့ ငရုတသ
္ ီးမႈန့္၊ မွ်စ္၊ ငရုတခ
္ ်ဉ္၊ စိမး္ စားငါးပိ၊ ပဲႀကီးေလွာ္၊ ငါးေလးခ်ဉ္နဲ့ အသင့္စား ကေလးမုန့္ေတြကို ရန္ကုန္ေဈးေတြက
သိမး္ ဆည္းၿပီး မီးရိႈ့ဖ်က္ဆးီ ပစ္တဲ့အေၾကာင္း ဒီေန့ထုတ္ ေၾကးမံသ
ု တင္းစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ရန္ကုန္ၿမို့ေတာ္ စည္ပင္ေဈးမ်ားဌာနနဲ့ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနတို့ ပူးေပါင္းၿပီး လုပတ
္ ာလို့ သတင္းက ဆိပ
ု ါတယ္။
ျမန္မာနုိငင
္ ံအေနျဖင့္ အာဆီယံႏင
ွ ့္ ပုိမိုပးူ ေပါင္းရန္လုိေၾကာင္း မဟာသီယာ တုိကတ
္ ြန္း
Published on November 3, 2011 by ဒီဗြီဘီ · No Comments
ျမန္မာဟာ အာဆီယံနဲ့အတူ ပိမ
ု ိုတက္ၾကြတဲ့ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈေတြ လုပ္ဖလ
ို့ ုိေၾကာင္း ရန္ကုန္ စီးပြားေရးေဆြးေနြးပြဲတခုမွာ မေလးရွား၀န္ႀကီးခ်ုပ္ေဟာင္း ေဒါက္တာ
မဟာသီယာက ေျပာလိုက္ပါတယ္။
နို၀င္ဘာလ ၂ ရက္ေန့က ကုန္သည္ႀကီးမ်ား ဟိုတယ္မွာ က်င္းပျပုလုပတ
္ ဲ့ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေနြးပြဲမွာ ေဒါက္တာမဟာသီယာက သူ့ရဲ့ စီးပြားေရးဆုိငရ
္ ာ
ျပုျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အျမင္မ်ားကို ေဆြးေနြးခဲ့တာပါ။
အာဆီယံအဖြဲ့၀င္ နိုင္ငံအားလံးု အေနနဲ့ ေဒသအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ တသံတည္း အတူတကြရွိၾကမယ္ဆုိရင္ ေအာင္ျမင္မေ
ႈ တြ ပိုမရ
ို ရွိလာနုင
ိ ္မယ္လို့ ေျပာပါတယ္။
ဒီေဆြးေနြးပြဲကို ျမန္မာနုိငင
္ ံက နာမည္ႀကီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား တက္ေရာက္လာပါတယ္။

ခရီးစဉ္အတြင္း သူနဲ့အတူ မေလးရွားနိုငင
္ ံက လုပ္ငန္းရွင္ေတြလည္း လိက
ု ္ပါလာပါတယ္။ ျမန္မာမေလးရွား

စီးပြားေရးဆုိငရ
္ ာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး

နားလည္မႈ စာခ်ြန္လႊာ ၄ ခုကို လက္မွတ္ေရးထုးိ ခဲ့ပါတယ္။
ျမန္မာနုိငင
္ ံကုနသ
္ ည္ႀကီးမ်ားနဲ့ စက္မလ
ႈ က္မလ
ႈ ုပ္ငန္းရွငမ
္ ်ား အသင္းခ်ုပရ
္ ဲ့ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ျမန္မာနုိငင
္ ံကို ေရာက္ရွိလာတဲ့ ေဒါက္တာမဟာသီယာဟာ
ျမန္မာနုိငင
္ ံမွာ သံးု ရက္ၾကာေနမွာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ့လည္း ဒီကေန့ ညေနပိုင္းမွာ ေတြ႕ဆံုပါတယ္။
ေနျပည္ေတာ္ကိုဳ သြားေရာက္ၿပီး သမၼတ ဦးသိနး္ စိန္နဲ့ ေတြ႕ဖို့ ရွိတယ္လလ
ို့ ည္း မေလးရွား သံအမတ္က သူ့ခရီးစဉ္ မစတင္ခင္က ေျပာဆိုထားပါတယ္။
အပစ္ခတ္ရပ္ေရး ဒီေကဘီေအႏွင့္ အစုိးရ ေဆြးေနြး
Published on November 3, 2011 by ေနာ္နုိရင္း · No Comments
နယ္ျခားေစာင့္တပ္ကုိ အသြင္ေျပာင္းဖုိ့ ျငင္းဆန္ၿပီး ၿပီးခဲတ
့ ဲ့ႏွစ္ နုိ၀င္ဘာလ ေရြးကာက္ပြဲေန့ကစၿပီး အစုိးရတပ္ကုိ စတင္တုိက္ခက
ုိ ္ခဲ့တဲ့ ဗုိလခ
္ ်ုပ္နႈတခ
္ မ္းေမြး
ဦးေဆာင္တဲ့ တုိးတက္္ေသာဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ုိးသား တပ္မေတာ္တပ္ဖြဲ့က အရာရွိ ၇ ဦး ဒီကေန့ အစုိးရအရာရွိေတြနဲ့ ဖာအံၿမို့မွာ သြားေရာက္
ေတြ႕ဆုေ
ံ နပါတယ္။
ဒီေတြ႕ဆုံမႈဟာ ဒုတယ
ိ အႀကိမ္ ေတြ႕ဆုမ
ံ ႈျဖစ္ၿပီး ေတြ႕ဆုံေဆြးေနြးမယ့္ အေၾကာင္းအရာနဲ့ ပတ္သက္ၿပီး ဒီေကဘီေအ အဖြဲ့ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလခ
္ ်ုပ္ ေစာလဘြယ္ ေခၚ
နႈတခ
္ မ္းေမြးကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။
ဒီေကဘီေအတပ္ဖြဲ့ေတြ အစုိးရအရာရွိေတြနဲ့ သြားေရာက္ ေတြ႕ဆုံတယ္လုိ့ ၾကားရပါတယ္။ အဲဒါဟုတ္လား။
“ဟုတ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တက
ုိ့ ုိ စည္းလုံးညီညႊတ္ေရးနဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈအတြက္ အပစ္ခတ္ရပ္ၾကဖုိ့အဆင့္ ရရွဖ
ိ ုိ့ေတြ႕ဆုတ
ံ ာ ျဖစ္ပါတယ္။”
ဘယ္မွာေတြ႕ၾကတာလဲ။
“က်ေနာ္တုိ့က ဘားအံၿမို့မွာ ေတြ႕ၾကမွာပါ။ ဒီေန့ ေတြ႕ဖုိ့ရွိပါတယ္။ ေတြ႕ဆုံၿပီးမွ ေနာက္ပုိငး္ မွာ အေၾကာင္းစံု ျပန္ေျပာျပပါမယ္။”
ဒီေတြ႕ဆုံမႈအတြင္း ဗုလ
ိ ္ခ်ုပ္နတ
ႈ ္ခမ္းေမြးတုိ့ဘက္က ဘယ္သူေတြပါမွာလဲ။
“က်ေနာ္တုိ့ဘက္ကေတာ့ ၇ ေယာက္ေတြ႕ပါမယ္။ သူတုိ့ေတြကေတာ့ ဗုိလ္ခ်ုပမ
္ ုိေရွး၊ ဗုိလ္မးႉ စိန္၀င္း၊ ဗုလ
ိ ္မႉးဟီဒုိ၊ ဗုိလ္မးႉ ပိဒါး၊ ဗုိလ္မးႉ ေမာင္လြင္နဲ့ ဗုိလ္မးႉ တုလ
ံ ုံးတုိ့
ျဖစ္ပါတယ္။
အစုိးရအရာရွိဘက္က ဘယ္သေ
ူ တြ ပါမလဲ။
အခုေတာ့ မေတြ႕ရေသးလုိ့ မသိေသးပါဘူး။ အရင္သထ
ိ ားတာကေတာ့ ဦးေအာင္ေသာင္းရယ္ ကရင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီး ဗုလ
ိ ္ခ်ုပ္ေဇာ္မင္းရယ္ ေနာက္ သိနး္ ေဇာ္တုိ့
ပါမလားေတာ့ မေသခ်ာေသးပါဘူး။ အတိအက် သိရမွ ေျပာျပပါမယ္။
ဒီေတြ႕ဆုံမႈမွာ အဓိက ဘာေတြ ေျပာဆုိေဆြးေနြးဖုိ့ ရွိပါသလဲ။
“က်ေနာ္တုိ့ဘက္ကေတာ့ အဓိက အပစ္အခတ္ရပ္စဲဖန
ုိ့ ဲ့ နယ္ေျမ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေရးကို ေဆြးေနြးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး က်ေနာ္တုိ့ ဒီေကဘီေအ
ကလုိထူးေဘာ တပ္ဖြဲ့တင္ မဟုတ္ဘဲ ကရင္တျပည္နယ္လးုံ အပါအ၀င္ အားလုးံ အပစ္ခတ္ရပ္စဲဖုိ့ ေတာင္းဆုိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။”
အရင္တေခါက္တန
ု ္းက ဘန္ေကာက္ၿမို့မွာ ေတြ႕ဆုံၾကတယ္လုိ့ ၾကားပါတယ္။ အဲဒါဟုတလ
္ ား။
“ဘန္ေကာက္မွာ မဟုတပ
္ ါဘူး။ ဘားအံမွာပဲ ေတြ႕ခဲ့တာပါ။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ပဏာမသေဘာ ေတြ႕ဆုတ
ံ ာ ျဖစ္ပါတယ္။”
အစုိးရအရာရွိဘက္ လာေရာက္ကမ္းလွမး္ တာလား။ ဗုိလ္ခ်ုပ္တုိ့ဘက္ သြားကမ္းလမ္းတာလား။
“သူတုိ့ဘက္ အရင္လာေရာက္ကမ္းလွမ္းတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ့လည္း လက္ခံလုိကတ
္ ာပါ။ က်ေနာ္တုိ့ ဒီလုိမွ မလုပရ
္ င္ က်ေနာ္တုိ့ကုိ စစ္ေသြးၾကြေတြ၊
ေသာင္းက်န္းသူေတြဆုိၿပီး ေျပာဆုိမွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ သူတေ
ုိ့ တြ႕ဆံုဖုိ့ ကမ္းလွမ္းလာတဲ့ေပၚ က်ေနာ္တုိ့ လက္ခလ
ံ ုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တက
ုိ့ က်ေနာ္တုိ့ရဲ့
အေျခအေနကုိ တင္ျပတယ္။ တုိငး္ ျပည္ဖြ႕ံၿဖိုးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပည္သူေတြ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကုိ လုိလားၾကသလုိ တုိငး္ ရင္းသားအားလုးံ လည္း ၿငိမး္ ခ်မ္းမႈကုိ
လုလ
ိ ားၾကတဲ့အတုိငး္ က်ေနာ္တုိ့အဖြဲ့ေတြက ပဏာမ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး က်ေနာ္နဲ့ ျပန္လာေဆြးေနြးၾကတယ္။ အဲေတာ့ က်ေနာ္က ဒီတေခါက္သြားေတြ႕ဖုိ့

ညႊန္ၾကားလုက
ိ ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။”
ဗုိလခ
္ ်ုပ္နႈတခ
္ မ္းေမြး တပ္ဖြဲ့၀င္ေတြက ဘားအံၿမို့ အထိ သြားၾကရတယ္ဆုိေတာ့ သူတုိ့ လုံျခံေ
ု ရး ဘယ္သူတာ၀န္ယူလဲ။
“သူတုိ့လုံျခံုေရးရာ အားလုံးကုိ အစုိးရတပ္ကပဲ တာဝန္ယူေပးထားပါတယ္။”
တကယ္လုိ့ အစုးိ ရဘက္က လက္နက္ခ်ဖုိ့ ေျပာဆုလ
ိ ာမယ္ဆုိရင္ေကာ ဘယ္လုိ လုပမ
္ ွာလဲ။
“လက္နက္ခ်ဖုိ့ကိစၥနဲ့ ပတ္သက္တဲ့ေျပာဆုမ
ိ ႈ ဘာမွ မရွပ
ိ ါဘူး။ က်ေနာ္တရ
ုိ့ ဲ့ ေတာင္းဆုိမထ
ႈ ဲမွာ က်ေနာ္တုိ့ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ေစာဘဦးႀကီးရဲ့ မူ ၄ ခ်က္နဲ့အညီပဲ
ေတာင္းဆုိ ေဆြးေနြးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ့္အေနနဲ့ တျခားတုိငး္ တပါးမွာ ေရာက္ရေ
ွိ နတဲ့ ကရင္အမ်ုိးသားေတြအေနနဲ့ က်ေနာ္တုိ့အဖြဲ့က
ေတြ႕ဆုေ
ံ ဆြးေနြးၿပီး မိမိအခြင့္အေရး ရရွေ
ိ ရးေတာင္းဆုိေနတဲ့အခ်ိန္မွာ သူတုိ့ေတြ ျပန္လာကူညီ အၾကံျပုၾကဖုိ့ ေတာင္းဆိုပါတယ္။”
လက္ရွိ ဒီေကဘီေအတပ္ဖြဲ့အေနနဲ့ အစုိးရနဲ့ ေတြ႕ဆုးံ ေနြးမႈ လုပ္ေနတဲ့ အေပၚမွာ ကရင္အမ်ုိးသားအစည္းအရံး (ေကအန္ယူ)ကေကာ ဒီေကဘီေအတပ္ အေပၚ
ဘယ္လုိ သေဘာထားရွိပါသလဲ။
“သူတုိ့သေဘာထားအျမင္ကေတာ့ က်ေနာ္တန
ုိ့ ဲ့တူပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ့အခုလုိ ေတြ႕ဆုံမႈက အဆုးံ မသတ္ေသးပါဘူး။ ေရွဆ
့ က္ေတြ႕ဆုံရဦးမွာပါ။ က်ေနာ္တုိ့
အေနနဲ့က ပထမအဆင့္အေနနဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲဖုိ့နဲ့ ေနရာျပန္ရဖုိ့ ေဆြးေနြးတဲ့ အဆင့္ပဲ ရွပ
ိ ါေသးတယ္။ နုိင္ငေ
ံ ရးနဲ့ ပတ္သက္လာရင္ေတာ့ အားလုံးရဲ့
အျမင္သေဘာထားယူၿပီး သြားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။”
ဒီေတြ႕ဆုံမႈ လုပေ
္ နတဲ့ အခ်ိန္မွာပဲ ဗုလ
ိ ္ခ်ုပ္တရ
ုိ့ ဲ့ နယ္ေျမတ၀ိဳက္ တုိက္ပြဲျဖစ္ေနတာရွိလား။
“အခုတေလာ တုိက္ပြဲေတာ့ မရွိေတာ့ပါဘူး။ အစုိးရတပ္တခ်ုိ့လည္း ျပန္ဆုတ္ သြားတာမ်ုိးေတြ ရွိပါတယ္။”
ဒီေတြ႕ဆုံမႈက ဒုတိယအႀကိမ္ ေတြ႕ဆုံမႈေပါ့။
“ဟုတ္ပါတယ္။ သူတဘ
ုိ့ က္က ကမ္းလွမး္ လာလုိ့ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ့ဘက္က အရင္ကမ္းလွမ္းတာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတုိ့ဘက္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလွမး္ နဲ့
ကမ္းလွမး္ တာေၾကာင့္ က်ေနာ္တဘ
ုိ့ က္က ေတြ႕သင္တ
့ ယ္လုိ့ ထင္လုိ့ ေတြ႕ဆုတ
ံ ာ ျဖစ္ပါတယ္။”
တျခားဘာေျပာခ်င္တာ ရွိဦးမလဲ။
“စည္းလုးံ ညီညြတ္ေရးအတြက္ တုိင္းတပါးမွာ ေရာက္ရွိေနတဲ့ သူေတြအေနနဲ့ ျပန္လာၿပီး က်ေနာ္တန
ုိ့ ဲ့အတူ ပူးေပါင္းၿပီး မိမိအခြင့္အေရး ေတာင္းဆုတ
ိ ဲ့ေနရာမွာ
အၾကံေပးၾကဖုိ့နဲ့ အပစ္ခတ္ရပ္ဖုိ့ ေတြ႕ဆုံမႈအေပၚ ေ၀ဖန္ကူညီအၾကံေပးၾကဖုိ့ ဖိတေ
္ ခၚပါတယ္။”
အမွန္ကို အမွားျဖစ္ေအာင္ မတရားဖိအားေပးေနတဲ့ သာသနာေရး၀န္ႀကီး
Published on November 3, 2011 by ဒီဗြီဘီ · No Comments
ဘုနး္ ဘုနး္ က ရန္ကုနတ
္ ုိငး္ ေဒသႀကီး လႈင
ိ ္သာယာၿမို့နယ္ ေရအုတ္ကန္ ဘုနး္ ႀကီးေက်ာင္းက ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုန္းႀကီးတုိ့ေက်ာင္းက ၂၀၀၂ ခုကစၿပီး
ပုိငဆ
္ ုိင္မႈအတြက္ အျငင္းပြားတရားမမႈ ျဖစ္ၾကရပါတယ္။ ဘုနး္ ဘုနး္ တုက
ိ့ ၿမို့နယ္အဆင့္၊ တုိင္းအဆင့္၊ နုင
ိ ္ငံေတာ္အဆင့္ ဆိုိတဲ့ အဆင္သ
့ ုံးဆင့္လးုံ မွာ
အနုိင္ရခဲ့ပါတယ္။ ဒါကို ျပည္ေထာင္စု သာသနာေရး၀န္ႀကီးက လုပ္ထုံးနဲ့မညီဟု မဟုတ္မဟတ္ အေၾကာင္းျပၿပီး နုိင္ငေ
ံ တာ္ သံဃာ့အဖဲြ႕ရဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို
ေက်ာ္ၿပီးဖ်က္ပစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၀၁၁ မွာက်ေတာ့ ဒီအမႈတဲြကို ေအာက္ေျခမွစၿပီး ၿမိန
ု့ ယ္အဆင္က
့ ေန ျပန္ၿပီးစစ္ေဆးရျပန္ပါတယ္။ ဒီတႀကိမ္မွာလည္း
ၿမို့နယ္အဆင့္၊ တုိင္းအဆင့္၊ နုိင္ငံေတာ္အဆင့္ အဆင့္အားလုံးတုိ့မွ အမွန္အတုိငး္ ဘုနး္ ဘုနး္ တုက
ိ့ ပဲ အနုိင္ရခဲ့ပါတယ္။
ေအာက္တုိဘာ ၁၉ ရက္ေန့မွာေတာ့ ျပည္ေထာင္စု သာသနာေရး၀န္ႀကီးက အခုခ်ိန္မွာလည္း ဇာတိသူ သူ့ဘုနး္ ႀကီး ရႈးံ ရေကာင္းလားလုိ့ ဘက္လက
ုိ ္ၿပီး ဒီအမႈကို
မျဖစ္မေန ဖ်က္ပစ္ဖုိ့ ညႊန္မးႉ ကုိ အာဏာျပေစခိုငး္ ပါတယ္။ သူနဲ့အေၾကာင္းသင့္တဲ့ သံဃာ့မဟာ နာယက ဆရာေတာ္ေတြကိုလည္း ဖိအားေပးျပန္ပါတယ္။
အခုလို နုိ္ငင
္ ံေတာ္သမၼတႀကီးအေနနဲ့ သန္ရ
့ ွင္းေသာအစိုးရ၊ ျပည္သူ ယုံၾကည္ေလးစားအားထားရေသာ အစိးု ရျဖစ္ဖုိ့ အတတ္နုိငဆ
္ ုံး ႀကိးု စားေဆာင္ရြကေ
္ နခ်ိန္မွာ
ျပည္ေထာင္စု သာသနာေရး၀န္ႀကီးရဲ့ အလြန္ဆးုိ သြမ္းေသာ လုပရ
္ ပ္မ်ား ေၾကာင့္ ရဟန္းသံဃာမ်ား ဒယကာ၊ ဒါယကာမမ်ားသာမက ေနာက္ဆးုံ
သူလ
့ က္ေအာက္က ၀န္ထမ္းမ်ားကပါ အလြန္ေအာ့ႏွလုံးနာျဖစ္ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ နုင
ိ ္ငံေတာ္သမၼတႀကီး အေနနဲ့ သာသနာေရး၀န္ႀကီးရဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကို အခ်ိနမ
္ ီ
တားျမစ္ေပးပါရန္ႏင
ွ ့္ သံဃာ့မဟာနာယက အဖဲြ႕ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားရဲ့ အဆုံးအမ သေဘာထားအမွန္ကို ေဘာင္ေက်ာ္ၿပီး ၀န္ႀကီးရုံးမွ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈေတြကို
အေရးယူေပးပါလုိ့ ဒီဗဘ
ီြ ီကေန တင္ျပလုိက္ပါတယ္။
http://burmese.dvb.no

ေငြတမ်က္ႏွာတည္း ၾကည့္ေသာ ဆရာဆရာမမ်ား တိးု ပြားေန (ေပးစာ)
Thursday, 03 November 2011 04:06 administrator
E-mail Print PDF
အထက (၂) ကမာရြတ္ ေက်ာင္းမွ အလယ္တန္းျပ အတန္းပိင
ု ္ ဆရာမႏွင့္ ဘာသာရပ္ဆိုငရ
္ ာ ဆရာမမ်ားထံတြင္ က်ဴရွင္ မယူသျဖင့္ မဲခံေနရေသာ
(အညိွဳးထားျခင္း) ခံေနရေသာ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးရဲ႕ မိဘေတြရဲ႕ ရင္ဖြင့္သံေလးကို ေရးေပးေစခ်င္တဲ့ အတြက္ အမ်ား ဖတ္႐ႈႏင
ို ္ရန္ႏင
ွ ့္ အထူးသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ
တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ျပီး ေျဖရွင္းေပးၾကႏိင
ု ္ပါရန္ တင္ျပေရးသား လိုက္ရပါသည္။
အထက ၂ ကမာရြတ္ အလယ္တန္း၌ ပညာသင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းသူ တစ္ဦးႏွင့္ မိဘမ်ား၏ ခံစားေနရမႈကို ရင္ဖြင့္ တင္ျပအပ္ပါသည္။
အထက ၂ ကမာရြတ္
အထက ၂ ကမာရြတ္
အာစရိယ ဂုဏံ သကၠစၥံ အဟံ ဝႏၵာမိသဗၺဒါ
ေရွးဦးစြာျဖင့္ အာစရိယ ဂုေဏာ အနေႏာၱဟု ရိေ
ု သစြာျဖင့္ အနႏၱဂိုဏး္ ဝင္ ဆရာသခင္မ်ားကို ရိုေသစြာ ကန္ေတာ့ဥးီ တင္္ လိုကရ
္ ပါသည္။ ေျပာရမယ့္ စကားကို
မေျပာေသးခင္ ဦးစြာေျပာလိတ
ု ာကေတာ့ ငါးပါးဂိုဏ္းဝင္ဂုဏ္အင္ျပည့္ဝ မြန္ျမတ္ ပါလွေသာဆရာမ်ားေန႔ အေၾကာင္း ပါပဲ။ ေအာက္တဘ
ို ာလ ၅ ရက္ေန႔ဟာ ကမၻာ့
ဆရာမ်ားေန႔ ျဖစ္တယ္။ ယူနက္စကို(UNESCO) အဖြဲ႕က ေနၿပီး ၁၉၉၄ ခုႏွစမ
္ ွာ ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္ေန႔ကို ကမၻာ့ ဆရာမ်ားေန႔ အျဖစ္ သတ္မတ
ွ ္ခဲ့ၾကပါတယ္။
ယူနက္စကို ဆိုတာ United Nations Education Scientific and Cultural Organization လိဆ
ု႔ ိုတဲ့ ကမၻာ့ ကုလသမဂၢ ပညာေရး၊ သိပၸံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႔
ျဖစ္တယ္။ ပညာေရး ဆိုတာ လူ႔အခြင့္အေရး တစ္ရပ္ ျဖစ္သလို ဖြံ႕ၿဖိဳး တိးု တက္ေရးအတြက္ အဓိက က်တဲ့ အခန္းက႑ တစ္ရပ္ လည္းျဖစ္ပါတယ္။
အရည္အေသြးျပည့္မွီတဲ့ သင္ၾကားျခင္း ေတြဟာ ဆရာမ်ားရဲ႕အရည္အေသြးအေပၚမွာ တည္မီွေနရပါတယ္။
ဆရာဆိုတဲ့ ဂုဏ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငရ
ံ ဲ႕ ပညာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ လူမႈ အသိုက္အ၀န္းမွာ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ မတိုင္မီ ကာလမ်ားကပင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ႐ိုေသ
ကန္ေတာ့တဲ့ အာစရိယ ပူေဇာ္ပြဲေတြ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ ဆရာတိရ
ု႔ ဲ႕ ဂုဏေ
္ က်းဇူးကို တန္ဘိုး ထားၿပီး က်င္းပရျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
“တပည့္တရ
ို႔ ဲ႕ အက်ဳိး ေက်းဇူးတိက
ု႔ ို က်င့္ေဆာင္ တတ္ေသာေၾကာင့္ ဆရာလို႔ ေခၚဆိုရေၾကာင္း အဓိပၸာယ္ ဖြငဆ
့္ ိုခ်က္နဲ႔ အညီ ဆရာသည္ တပည့သ
္ ားတို႔ အေပၚ
ေမတၱာ၊ ေစတနာ အရင္း ခံထား၍ မလိမၼာ မယဥ္ေက်းသည္ကို လိမၼာ ယဥ္ေက်း လာေစရန္ လည္းေကာင္း မေကာင္းေသာ အမႈကို ေရွာင္ၾကဥ္ေစ၍ ေကာင္းေသာ
အမႈကို ျပဳလုပေ
္ စရန္ လည္းေကာင္း၊ ခ်ဳိသာစြာ ဆံုးမသြန္သင္ျပသၾကသည္။
ထို႔အျပင္ အတတ္လည္းသင္၊ ပဲ့ျပင္ဆံုးမ၊ သိပၸမခ်န္၊ ေဘးရန္ဆးီ ကာ၊ သင့္ရာအပ္ပို႕ ဆရာတို႔ က်င့္ဖ၀
ို႔ တ္ ငါးျဖာဟူသည္ႏွင့္ အညီ ဆရာ့က်င့၀
္ တ္မ်ားကို ျပည့္စံုစြာ
ေဆာင္ရြက္ ေပးၾကပါသည္။ ဤသို႔အားျဖင့္ ဆရာတိသ
ု႔ ည္ တပည့္မ်ား၏ အနႏၲ ေက်းဇူးရွငမ
္ ်ား စာရင္းတြင္ ပါ၀င္ပါသည္” လို႔ ဗုဒၶ ဘာသာေကာင္း တစ္ေယာက္
စာအုပ္ရဲ႕ အခန္း ၂၊ စာမ်က္ႏွာ ၈၊ အာစရိယ ဂုေဏာ အနေႏၲာေခါင္းစဥ္ ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။
အနေႏာၱ အနႏၱ ငါးပါးစာရင္းဝင္ ဆရာဆိုတာ ဘယ္လို အမ်ိဳးအစားလည္းဆိုတာ အားလံးု သိျပီးသားပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဒီေန႔ေခတ္ရဲ႔ ေႀကးမံု ထဲမွာေတာ့
အေရာင္အေသြးစံတ
ု ဲ့ ဆရာ အမ်ိဳးအစား မ်ားစြာ ရွိလို႔ ေနပါျပီ။ တာဝန္ထက္ ပိုလြနတ
္ ဲ့ လံု႔လနဲ႔ ခ်ီတက္ေနတဲ့ ဆရာေတြကို ေတ႔ြ ႀကရသလို။ ေငြရဲ႕
အထူအပါးအလိုက္ ပညာကို အလိုကေ
္ ပး ဖလွယ္ ေပးေနတဲ့ ဆရာေတြဆတ
ို ာလည္း ေတြ႔ေနႀကရပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ႀကည္ညိဳဖြယ္ရာ ဆရာ/ ဆရာမ
ေတြဆိုတာ ဘယ္လိုဟာလဲလို႔ စဥ္းစားေတြးေတာ ႀကည့္ဖက
ို႔ ……….။..
ကြ်န္မတို႔ မိဘမ်ားအေနနဲ႔ သားသမီးေတြ ပညာတတ္ၾကီးေတြ ျဖစ္ေစခ်င္လြန္းလို႔ ေက်ာင္းမွ သင္ယူလိုကရ
္ သည့္ သင္ခန္းစာကိုသာ အားျပဳပါသည္။
အတန္းပိုင္ဆရာမႏွင့္ ဘာသာရပ္ဆိုငရ
္ ာ ဆရာမမ်ားေပးေနေသာ က်ဴရွင္မ်ားကို သြားေရာက္သင္ၾကားရန္ ေငြ အင္အားေၾကာင့္၎ ၊ အပို႔၊ အၾကိဳ
အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္၎ မသင္ၾကားႏိင
ု ္ေသာေၾကာင့္ စာေမးပြဲ စစ္တိုငး္ အမွတ္မ်ား မတရား ေလွ်ာ့ခံ ရျခင္း၊ အေျဖလႊာကို ဘာေၾကာင့္ အမွတ္ ေလွ်ာ့ရသလဲလို႔
သြားေရာက္ ေမးသည့္အခါ ဆရာ စိတဓ
္ ါတ္ပီပီ ရွင္းျပ၊ ေျပာျပ ျခင္း မရွဘ
ိ ဲ လူမဆန္စြာ အေျဖလႊာစာရြက္ကို လႊင့္ပစ္ျခင္း ၊ ဆရာမမ်ား ဗုဒၶဘာသာဝင္
ဆရာေကာင္းမ်ား ထားရွိအပ္ေသာ ဆရာစိတ္ဓါတ္ မရွိေတာ့ဘဲ ပိက
ု ္ဆံ (ေငြ) မ်က္ႏွာ တစ္ခုတည္းကိသ
ု ာ ၾကည့္ျပီး သင္ၾကားေနတဲ့ အတြက္ ပညာကို တကယ္
လိုခ်င္ေသာ တပည့္မ်ားက ေက်ာင္း မသြားရဲတဲ့ စိတ္ဓါတ္မ်ား ခံစားေနရျခင္း မ်က္ႏွာငယ္ရျခင္းမ်ား ခံစား ေနရျခင္းမ်ား ျဖစ္ေနၾကရပါသည္။ ဒီလို အေၾကာင္းေတြနဲ႔
ပတ္သက္ ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးမ်ားက မိမိတို႔ အုပ္ခ်ဴပ္ေနေသာ ေက်ာင္းအတြင္းမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနမႈမ်ားကို ေသခ်ာစြာသိႏိုင္ရန္ ရင္ဖြင့္ ေျပာၾကား
တင္ျပေပးလိုက္ရပါသည္။

ဤကဲ႔သို႔ ေရးသားတင္ျပျခင္း မျပဳမွီမွာ လည္း အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ စဥ္းစားခဲ့ရပါေသးသည္။ ေျပာမျပရင္ အေကာင္းသား ေျပာျပလိက
ု ္ကာမွ ျပႆနာ ပိုမ်ား
ရွာေလမလား။ ကြ်န္မတို႔ သားသမီးေတြအေပၚ ပိုျပီးေတာ့မ်ား အျဖစ္ဆိုးေစမွာလား၊ အညိွဳးတၾကီးနဲ႔မ်ား ကေလးေတြ အေပၚ တံု႔ျပန္ၾကမလားလို႔ စိုးရိမစ
္ ိတ္ေတြ
မ်ားခဲ့ရပါတယ္ ဒါေပမယ့္ ကိုယတ
္ စ္ဦး တစ္ေယာက္ အနစ္နာခံလို႔ ေနာင္လာေနာင္သား အမ်ားအတြက္ ေကာင္းက်ိဳး ျဖစ္ေစႏိုင္ခဲ့မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ စေတးရက်ိဳး
နပ္ႏင
ို ္မယ္လို႔ပဲ ခံယူျပီး ခံစားခ်က္ေတြကို ရင္ဖြင့္ျပရေတာ့တာပါပဲ။
အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားကလည္း ဤကဲ့သို႔ ေငြေၾကးမ်က္ႏွာျဖင့္သာ ဆက္ဆေ
ံ နေသာ ဆရာဆရာမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈထားၾကပါသည္။
ေက်ာင္းသူ မိဘ အေနနဲ႔ မိမသ
ိ ားသမီးႏွင့္ ထပ္တူ ထပ္မွ်ခံစားေနၾကရပါတယ္။ အထက ၂ ကမာရြတ္မွာရင္ဆိုငေ
္ နၾကရေသာ ဤ အခက္အခဲမွ လြတေ
္ ျမာက္
ေအာင္ ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာမၾကီးႏွင့္ တစ္ကြ မိမတ
ိ ို႔၏ သားသမီးမ်ားပမာ ေက်ာင္းေနတပည့္မ်ား အေပၚ၌ ေစတနာေမတၱာျဖင့္ ကူညီေျဖရွင္း ေပးႏိုင္ၾကပါရန္
အႏူးအညြတ္ ေမတၱာရပ္ခံ အသိေပး ရင္ဖြင့္ တိုင္ၾကားလိုက္ရပါသည္။
(ရင္ေသြးငယ္အတြက္ ခံစားေနရေသာ ေက်ာင္းသား မိဘတစ္ဥးီ )
thuwunnaoscar ေပးပို႔သည္။
ဂါနာနဲ႔ ကင္ညာ ေက်ာင္းေတြကို e-book မ်ားေရာက္ရွိ
Thursday, 03 November 2011 02:45 ၀င္ထ
႔ န္း
E-mail Print PDF
Worldleader လို႔ေခၚတဲ႔ ႏိင
ု ္ငံတကာ အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔က ဂါနာနဲ႔ ကင္ညာႏိုင္ငံက ကေလးေတြကို စာတတ္ေျမာက္ဖို႔နဲ႔ စာဖတ္ႏွႈနး္ ျမွင္႔တင္ေပးဖို႔အတြက္
အီလက္ထေရာနစ္ စာအုပ္ေတြ (e-readers) ၃၀၀၀ ေက်ာ္ အခမဲ႔ ေ၀ေပးခဲသ
႔ ည္။
ကေလးေတြ ေဘာလံးု ကြငး္ ထဲေရာက္ေနရင္ေတာင္ Amazon ထုတ္ Kindle tablet ေလးေတြနဲ႔ အလြယတ
္ ကူ စာဖတ္ႏိုငဖ
္ ို႔ ျဖစ္သည္။
ေနာက္ အိႏယ
ၵိ ကလည္း တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေတြကို ဒစ္ဂ်စ္တယ္သင္ၾကားေရး ေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ ကမၻာ႔ေစ်းအခ်ဳိဆးံု တက္ဘလက္ကြန္ပ်ဴတာေတြကို
ထုတ္ခဲ႔သည္။ တက္ဘလက္တစ္ခုကို ၃၅ ေဒၚလာ (ဘတ္ ၁၀၅၀) နဲ႔ ေက်ာင္းသားတိုင္းကို ေရာင္းခ်ေပးေနသည္။
ထိုငး္ အစိုးရကလည္း လာမယ္႔ႏွစ္ ဇန္န၀ါရီမွာ ဘတ္ေငြ ၄ ဘီလီယံဖးို အကုန္က်ခံၿပီး မူလတန္းေက်ာင္းေတြမွာ တက္ဘလက္ ကြနပ
္ ်ဴတာ အေရအတြက္ ၈သိနး္ ကို
စတင္ေပးမွာျဖစ္သည္။
ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပညာေရးကို သြားဖို႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏင
ို ္ငံေတြ ျပင္ဆင္ေနၾကျခင္းပင္။
အေနာက္ၾသဇာ ဆုတ္ယတ
ု ္သြားတဲ့ အာရပ္ကမၻာ
Tuesday, 01 November 2011 23:43 ေစာျပည့္ညိဳ
E-mail Print PDF
တူနးီ ရွားမွ စတင္ခဲ့ေသာ အာရပ္လူထု အုံၾကြမႈသည္ ယခုထက္တိုင္ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနေသးသည္။ လြန္ခဲ့သည္လက လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံကို ၄၂ ႏွစ္ ၾကာ
အုပ္ခ်ဳပ္လာေသာ ဂဒါဖီ က်ဆုးံ ခဲ့ၿပီ၊
အာရပ္ လူထုအုံၾကြမႈကို စတင္ခဲ့သည့္ တူနီးရွား ႏိုငင
္ ံတြင္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပခဲ့သည့္။ ေဆာ္ဒီ ထီးနန္းကို ဆက္ခံမည့္ ေရွးရုိးစြဲ
မင္းသားမွာလည္း အသက္ ႀကီးရင့္မေ
ႈ ၾကာင့္ ကြယလ
္ ြန္သြားခဲ့သည္။
အာရပ္တို႔ ကိယ
ု ့္ၾကမၼာ ကိယ
ု ္ဖန္တီးၾကေလၿပီ
အာရပ္တို႔ ကိယ
ု ့္ၾကမၼာ ကိယ
ု ္ဖန္တီးၾကေလၿပီ
အီဂ်စ္ႏိုင္ငတ
ံ ြင္လည္း မူဘာရက္ကို ျဖဳတ္ခ် ႏိုငခ
္ ဲ့ကာ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ မၾကာမီ က်င္းပေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ အာရပ္ လူထုအုၾကြမႈမွာလည္း ရပ္တန္႔ျခင္း မရွဘ
ိ ဲ
ဆီးရီးယားႏွင့္ ယီမင္ ႏိင
ု ္ငံတတ
ို႔ ြင္ ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနေသးသည္။
တခ်ိနက
္ အေနာက္ႏင
ို ္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံကာ လက္မ ေထာင္ခဲ့သည္ အာဏာရွင္မ်ားမွာလည္း က်ဆုံးခဲ့ၿပီး၊ အေရွ႕ အလယ္ပိုင္း ေဒသ၏ အေျခအေနမွာ မည္ကဲ့သို႔
ျဖစ္လာမည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္ ကုန္ပိုင္းတြင္ အီရတ္မွ အေမရိကန္ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား ဆုတ္ခြာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ အေနာက္ႏိုင္ငမ
ံ ်ား
အေနျဖင့္ ေဒသတြငး္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေနကို ေနာင္တ မရသင့္ေတာ့။ အေျခအေနအရ အေနာက္ႏင
ို ္ငံမ်ား၏ ၾသဇာ က်ဆင္း ႏိင
ု ္ေသာ္လည္း ေရရွည္တြင္

အသစ္ ၀င္ေရာက္လာသည့္ အစိုးရသစ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးသစ္ကို တည္ေထာင္ရေပဦးေပမည္။
ေစာျပည့္ညိဳ
Sources; Crescent Arab, Waning west (The Economist)

ဇနီး ၃၉ ဦး၊ မိသားစု၀င္ ၁၆၀ ႏွင့္ ညီညီညြတ္ညြတ္ ေနထုိငသ
္ ူ
Tuesday, 01 November 2011 23:26 ေစာျပည့္ညိဳ
E-mail Print PDF
ကမၻာလ
့ ူဦးေရ အဆမတန္ မ်ားျပားလာမႈ အေပၚ ပညာရွငမ
္ ်ားမွ စိုးရိမ္ပူပင္မႈမ်ား ရွေ
ိ နေသာ္လည္း အႏၵိယႏိုငင
္ ံ မီဇိုရမ္ ျပည္နယ္မွ မိသားစု၀င္ ၁၆၀ ရွိ Ziona မွ
စုိးရိမ္ပူပင္မႈ မရွေ
ိ ၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။
“အိႏၵိယႏိုငင
္ ံ၏ လူဦးေရ ေပါက္ကြဲေနမႈအေပ ၚစိးု ရိမ္ပပ
ူ င္မႈ မရွိဘူး၊ က်ေနာ္တလ
ို႔ ို မိသားစုမ်ားကို ဘုရားသခင္ က ေရြးခ်ယ္တာပါ” ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ Ziona တြင္
မယား ၃၉ ေယာက္ရွိၿပီး၊ သားသမီး ၈၆ ေယာက္၊ ေျမး ၃၅ ေယာက္ရသ
ွိ ည္။
ညီညြတ္ေရး စြမး္ ေဆာင္ႏုိင္သူ
ညီညြတ္ေရး စြမး္ ေဆာင္ႏုိင္သူ
Ziona ၏ ဖခင္ျဖစ္သူ ခ်ာန Chana သည္ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္၊ ဘက္ခတ
္ ြန္ ေက်းရြာတြင္ ခရစ္ယာန္ဂိုဏး္ သစ္ တခုကို တည္ေထာင္ခသ
ဲ့ ူ ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ား
အေနျဖင့္ ဇနီး၊ မိနး္ မ အမ်ားအျပား လက္ထပ္မႈကို အားေပးခဲ့သည္။ ဇိန
ု (Ziona) ၏ မိသားစု၀င္မ်ားသည္ ေလးထပ္ အေဆာက္အဦ တြင္ စုေပါင္း
ေနထိုင္ၾကသည္။ လူဦးေရ သန္း ၁၂၀၀ ေက်ာ္ ရွသ
ိ ည့္ အိႏၵိယတြင္ မီဇရ
ို မ္ ျပည္နယ္တြင္ လူဥးီ ေရ တသန္းမွ်သာ ရွသ
ိ ည္။ အိႏၵိယ ႏိုင္ငတ
ံ ြင္ လူဥးီ ေရ
အနည္းဆုံးေသာ ျပည္နယ္ ျဖစ္သည္။
Ziona သည္ အမ်ိဳးသမီး အမ်ားအျပားကို လက္ထပ္ထားေသာ္လည္း ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မရွေ
ိ ၾကာင္း ၄င္း၏ ပဥၥမေျမာက္ အမ်ိဳးသမီးမွ ေျပာျပခဲ့သည္။ အငယ္ဆုံး
မယားမွာ အသက္ ၃၁ ႏွစ္ရွိၿပီး၊ အႀကီးဆုံး အမ်ိဳးသမီးမွာ အသက္ ၇၀ ရွိၿပီျဖစ္သည္။ မိသားစု၀င္မ်ား မ်ားျပားေသာ္လည္း တဦးႏွငတ
့္ ဦး ခိုက္ရန္ ျဖစ္ပြားမႈ
မရွိေၾကာင္း သားသမီးႏွင့္ ေျမးမ်ားက ေျပာျပခဲ့သည္။
Ziona သည္ မိသားစု၀င္ ၁၆၀ ရွေ
ိ သာ္လည္း ၿငီးေငြ႔မႈ မရွိေၾကာင္း၊ မိသားစု၀င္ အမ်ားအျပားျဖင့္ ေနရျခင္းကို ႏွစ္သက္ေသာ္လည္း၊ အမ်ိဳးသမီး တဦး သာ
လက္ထပ္လိုေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။
“ က်ေနာ့္အဖိုးက မိနး္ မ အမ်ားအျပားကုိ လက္ထပ္ဖို႔ ဘုရားသခင္က ဖန္ဆင္းခဲ့တာ ျဖစ္ႏိုငတ
္ ယ္၊ က်ေနာ့္အတြက္ကေတာ့ အမ်ိဳးသမီးတဦးႏွင့္
ကေလးတေယာက္ဆို လုေ
ံ လာက္ၿပီ၊ က်ေနာ္တို႔မွာ အမ်ိဳးသမီးအမ်ား အမ်ားႀကီး လက္ထပ္တဲ့ ဓေလ့ မရွိပါဘူးဟု လည္းေျပာ ဆိုခဲ့သည္။ Ziona ၏
ဖခင္ျဖစ္သူမွာလည္း အမ်ိဳးသမီး အမ်ားအျပားကို လက္ထပ္ခဲ့သည္။ ဤကဲသ
့ ို႔ လက္ထပ္ျခင္းေၾကာင့္ ကက္သလစ္ ဘုရားေက်ာင္းမွ ထုတ္ပယ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။
ထုတ္ပယ္ျခင္း ခံရၿပီးေနာက္ အမ်ိဳးသမီး အမ်ားအျပား လက္ထပ္ခြင့္ ရွိေသာ ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းကို တည္ေထာင္ခသ
ဲ့ ည္။ ယခုအခါ Chana တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ
ဘာသာေရးဂိုဏး္ တြင္ အဖြဲ႔၀င္ ၄၀၀ ရွိသည္။
အိႏၵိယႏိုငင
္ ံသည္ သကၠရာဇ္ ၂၀၃၀ တြင္ တရုတ္ႏင
ို ္ငံကို ေက်ာ္လြန္ကာ ကမၻာ့လူဥးီ ေရ အမ်ားဆုးံ ႏိုငင
္ ံ ျဖစ္လာနိုငသ
္ ည္ဟု ပညာရွင္မ်ားမွ ေဟာကိန္း
ထုတ္ထားသည္။ Ziona တြင္ မိိသားစု၀င္ ၁၆၀ ရွိေသာ္လည္း ကမၻာ့ဂင္းနစ္ စံခ်ိနစ
္ ာအုပ္တြင္ မွတတ
္ မ္းတင္ျခင္းျဖင့္ လူသိမ်ားမွာကို မလိလ
ု ားသူ လည္း ျဖစ္သည္။
ေစာျပည့္ညိဳ
Sources; Is 160 enough? One Indian man's family (CNN)
http://www.maukkha.org/