WEEK 8

TIME SCHEDULE Meeting Time DAY 1 Skills
Nailalarawan ang isang maayos na kapaligiran

DAY 2 Activities Skills
Nasasabi kung ano ang nagpapaganda sa kapaligiran

DAY 3 Activities Skills
Nasasabi ang kahalagahan ng malinis na kapaligiran.

DAY 4 Activities Skills
Nakatutulong sa pagpapanatiling malinis ng pamayanan

DAY 5 Activities Skills
Napahahalagahan ang magagandang kapaligiran

Activities
Sa tulong ng mga larawan ng mga magagandang kapaligiran, pagusapan kung paano mapahahalagahan ng magagandang kapaligiran.

Maghanda ng 4 na larawan ng magagandang kapaligiran Pangkatin sa 4 ang klase. Bigyan ng larawan ang bawat pangkat. Ipasuri ito sa mga bata. Ipaulat sa mga kasapi ng pangkat ang kanilang pagsusuri sa larawan.

Balikan ang mga larawan ng magandang kapaligiran Talakayin kung bakit maganda ang kapaligiran sa larawan Anu-ano ang mga tiyak na katangian ng maayos na kapaligiran? Pagbanggit sa mga bagay/ gawain na nakatutulong sa pagpapaganda ng kapaligiran

Palabasin ang mga bata. Hayaang pagmasdan ang kapaligiran Pag-usapan ang kahalagahan ng malinis na kapaligiran

Iparinig ang tula: Halinang Maglinis Bakuran ay linisin Paligid ay pagandahin Basurahan ay gamitin Paglilinis ay laging gawin. Magkaroon ng field trip sa labas ng paaralan. Magdala ng sako o mga plastik bag. Kahit walang pag-uusap na ginawa bago mag-field-trip, punahin kung naisasagawa ng mga bata ang sinasabi sa tula. Pag-usapan pa ang ibang gawain upang mapanatiling malinis ang kapaligiran. Let pupils make an: an/en/in/on/ un book. Add the letter to an. f __ an c __ an p __ an m __ an r __ an t __ an v __ an

Big Group Activities

Produce the sound of y and x Identify the sounds of y and x from other letter sounds

Teacher shows objects/pictures beginning with y sound/x sound Teacher produces the sound of y/x

Produce the sound of u in initial position Identify the sounds of u from other initial vowel sounds

Teacher shows objects/pictures beginning with u sound umbrella undershirt Pictures: unicorn under upstairs

Read the letters of the alphabet Tell the letter which comes before/after each letter Write the correct letter pairs

Sing the alphabet song. Distribute letter cards to pupils. Teacher call out 5 letters. Pupils with the letter go to the front and show letters in correct arrangement.

Form new words by adding initial letters Family of: an: can, fan en: hen, men in: fin, pin on: son, won un: sun, bun etc.

Perceive relationship • part of a whole

Show objects with missing parts. Example: Ballpen without cover Eyeglasses without 1 lens Let pupils identify the missing part.

Week 8 P. 51

TIME SCHEDULE

DAY 1 Skills
Associate names of pictures and objects with printed symbols • vc pattern • cvc pattern Example: ak, ax, ox, yak, fox, tax, box Write the big and small Yy and Xx

DAY 2 Activities Skills
Associate names of pictures and objects with printed symbols • vc pattern • cvc pattern Example: ut, ud, up, hut, bud, cup, but, mud Write the big U and the small u

DAY 3 Activities Skills Activities
Fill in the missing letter (use pocket chart) A. 1. ___ B 6. __ L 2. ___ D 7. __ N 3. ___ F 8. __ P

DAY 4 Skills Activities
Add the letter to en. D __ en H __ en M __ en P __ en T __ en Y __ en Add the letter to in. b f k P T __ in __ in __ in __ in __ in

DAY 5 Skills Activities
Draw the missing part to complete the picture. Show objects like shoes, eyeglasses. Let pupils match the object to the correct body part. Connect with a line the correct pairs. • eye glasses • shoes • hat • toothbrush • hairbrush

Let pupils produce the sounds of y/x Say the name of each word well. Color the pictures if you hear the y sound at the beginning. Write y on the blank. _o_o _arn _ell _ard

Teacher produces the sound u. Let pupils produce the sound u. Let pupils name objects in the room that begin with letter u. Box all pictures that begin with letter u. Write letter u on the blank. __mbrella

4. ___ H 9. __ R 5. ___ J 10. _ T

B. 1) B ___ 6. L __ 2) D ___ 7. N __ 3) F ___ 8. P __

Add the letter to on. s t w __ on __ on __ on

Listen to the last sound. Color the pictures if you hear /x/ at the end of the word. Write x on the blank. bo_ a_ o_ si_ Let pupils form the letter /y/ and /x/ through body language. Trace letters Yy and Xx on sand in sandtable.

4) H ___ 9. R __ __ndershirt 5) J ___ 10. T _ __kelele __nicorn __niform Let pupils connect the broken lines to form the big and small letter u. Example: Let pupils copy big and small letter Uu. Distribute the three letter cards. Let pupils give the missing letter. • A__C • D__F • __GH • __KL • M__O • __ST • T__V • __WX • __XY

Add the letter to un. b s __ un __ un

Week 8 P. 52

TIME SCHEDULE

DAY 1 Skills Activities
Form letters Yy and Xx using blocks. Let pupils copy the big and small Yy and Xx. Pag-iingat upang walang matapon sa pagkain habang kumakain

DAY 2 Skills Activities Skills

DAY 3 Activities Skills

DAY 4 Activities Skills

DAY 5 Activities

Supervised Recess

Ugaliin ang pagiging masinop sa pagkain

Ugaliin ang pagiging masinop sa pagkain

Small Group Activities

Naipahahayag ang kaisipan at imahinasyon sa pamamagitan ng sariling pamamaraan sa pagguhit at pagpinta PAKSA: Kapaligiran

Pagguhit ng isang tanawin sa kapaligiran Pagpipinta ng mga puno/ bulaklak (Finger Painting) Paghubog ng luwad Pagguhit ng dahon (stenciling) Crayon Resist

Naipahahayag ang kaisipan at imahinasyon sa pamamagitan ng sariling pamamaraan sa pagguhit at pagpinta

Pagliligpit ng kalat sa pinagkainan • Ayusin ang upuan pagkatapos kumain Crayon Etching Candle Blowing Water Color Painting Stalk Printing String Design

Ugaliin ang pagiging matipid sa pamamagitan ng pagtatago ng natirang pagkain

Pagtatago sa natirang pagkain sa recess

Ugaliin ang paggamit ng sariling kagamitan sa pagkain

Paggamit ng sariling kagamitan sa pagkain

Ugaliin ang paghuhugas ng sariling kagamitan sa pagkain

Paghuhugas ng sariling kagamitan pagkatapos kumain

Naipahahayag ang kaisipan at imahinasyon sa pamamagitan ng sariling pamamaraan sa pagguhit at pagpinta

Spattering Sponge/Cotton Painting Crayon Rubbing

Naipakikita ang pagkamalikhain sa paggamit ng papel

Paper Tearing Paper Crumpling Paper Cutting Paper Mache

Naipakikita ang pagkamalikhain sa paggamit ng iba’t ibang bagay

Collage Aklat Dahon: Mag-ipon ng mga dahon ng iba’t ibang puno. Idikit sa isang papel. Ilagay ang ngalan ng punong pinanggalingan ng dahon. Wet Chalk Drawings: Kailangan ang chalk, colored paper at tubig sa isang kawali. Ilubog ang chalk sa tubig. Gumuhit ng larawan sa papel. Blowing: Magpatak ng water color, etc. sa papel. Sa pamamagitan ng straw, hipan ang water color upang makabuo ng disenyo.

Paint Blots Mosaic Charcoal Drawing Paper Folding

Week 8 P. 53

TIME SCHEDULE Story Time

DAY 1 Skills
Note details Answer Whquestions

DAY 2 Activities Skills
Sequence events in a story heard

DAY 3 Activities Skills
Give a possible ending to a story heard

DAY 4 Activities Skills
Tell/give the moral lessons of a story heard

DAY 5 Activities Skills
Act out/dramatize parts of the story heard

Activities
Let pupils tell their favorite part of story told previously. In groups, let them dramatize parts of the story heard.

Read the story: Hansel and Gretel* Talk about the story. Let the pupils answer wh-questions * If not available use other stories

Big Group Activities

Natutukoy ang iba’t ibang pook/lugar sa pamayanan

Ipasyal ang mga bata sa mga pinakamalalapit na pook/lugar sa pamayanan. Ipakita sa Sand Table ang iba’t ibang pook/lugar sa pamayanan sa pamamagitan ng blocks. Gumawa ng modelo ng iba’t ibang gusaling nakikita sa pamayanan. Pag-usapan ang mga pook/lugar sa pamayanan.

Nakapagsasabi ng ilang bagay tungkol sa iba’t ibang pook sa pamayanan

Review the story Hansel and Gretel. Show pictures of events in the story. Let pupils describe the events. Tell one event and let pupils tell the event before/after Muling pagusapan ang mga pook/lugar sa pamayanan.

Retell the story. Give it another ending. Choose the best ending the pupils could give.

Review other stories told previously. Let pupils give the moral lessons in those stories.

Nakikilala ang mga katulong sa pamayanan

Awit: Ang Dyip (PEHT) Sino ang nagpapatakbo ng Dyip?

Nasasabi ang gawain ng bawat katulong sa pamayanan Nasasabi ang kahalagahan ng bawat gawain ng mga katulong sa pamayanan

Pagbalik-aralan ang mga katulong sa pamayanan. Basahin at sagutin ang mga tugma sa PEHT. Sino Ako? Pag-usapan ang gawain ng bawat isa at iba pang katulong sa pamayanan. Ipasabi ang kahalagahan ng gawain ng bawat katulong.

Naipakikitangkilos ang iba’t ibang gawain ng mga katulong sa pamayanan

Isakilos ang iba’t ibang gawain ng mga katulong sa pamayanan. Pahulaan kung sino ang gumagawa nito. Piping palabas – iba’t ibang gawain ng mga katulong sa pamayanan.

Pagbigayin ang mga bata ng ilang pangungusap tungkol sa bawat pook/lugar. Ipasabi ang kahalagahan ng bawat pook/lugar. Ipasabi rin kung paano mapangangalagaan ang bawat pook/lugar.

Laro: Ang Manghuhula Magpapanggap na manghuhula ang guro. Gagamit ng kahit anong bola na kunwari ay bolang kristal. Isa-isang lalapit ang mga bata. Bibigkasin nila ang sumusunod: “Manghuhula, manghuhula. Nakikita mo ba? Kapag si ___ ay lumaki na, magiging ano siya?” Hihipuin ng manghuhula ang bolang kristal at sasabihin:

Week 8 P. 54

TIME SCHEDULE

DAY 1 Skills Activities Skills

DAY 2 Activities Skills

DAY 3 Activities
Mahal niya ang mga bata at mga aklat. Alam ba ninyo kung magiging ano siya? Sasagot ang bata: “Maaari po siyang maging guro.” Ulitin ang gawain sa iba pang katulong sa pamayanan. Halimbawa: doktor, nars, pulis, bumbero, at iba pa. Stick Relay (PEHT) Egg/Kalamansi Relay Ball Relay

DAY 4 Skills Activities Skills

DAY 5 Activities

Indoor/ Outdoor Activities

Nakasusunod nang maayos at may kawilihan sa mga payak na ehersisyo

Ipagawa ang mga ehersisyo sa PEHT.

Nasasalo nang wasto ang bola o iba pang bagay

Laro: “Hagisan ng Bola” Patayuin nang pabilog ang mga bata. Pumili ng taya na tatayo sa gitna ng bilog. Ihahagis ng taya ang bola sa mga batang nasa bilog. Ang hindi makasalo ng bola ang susunod na taya.

Napag-uugnay ang mga kilos sa relay

Nasisiyahan sa pakikilahok sa mga laro

Laruin ang larong “Bus Driver” (PRB) Luksong-Tinik Luksong-Lubid Taguang Bato

Nakapaglalaro nang may kawilihan

Pangkatin sa apat ang mga bata. Ipalaro ang “Patintero” sa bawat pangkat. Ipalaro ang • Tumbang Preso • Taguan • At iba pa

Week 8 P. 55

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful