MGA KASANAYAN SA PAGKATUTO

Kasanayang Panggalaw at Pagkamalikhain (Motor and Creative Skills)

Musika
A. Nagkakaroon ng kamalayan tungkol sa iba’t ibang ritmo 1. Naipakikita ang kilos ng mga tao at mga bagay na gumagalaw tulad ng: • • pagbubunot ng sahig pag-ugoy ng duyan

2. Nakikilala ang pirmihang tunog na napakinggan tulad ng tiktak ng orasan 3. Nakatutugon sa palagian o pirmihang tunog ng musika 3.1 Nakapagsasagawa ng isang uri ng panayang kilos habang umaawit o nakikinig sa musika, tulad ng pagmartsa, pagpalakpak o pagtapik ng pulso ng awit/tugtugin 4. Natutukoy ang mahahaba at maiikling tunog na narinig 4.1 Nakabibigkas ng maikli o mahabang salita na sinasabayan ng palakpak ang bawat pantig 4.2 Nakabibigkas ng maikling tugma na may mahaba at maikling salita 4.3 Nakaaawit nang may wastong tono at ritmo 5. Nagagamit ang simpleng instrumentong panritmo tulad ng bao o patpat sa saliw ng awitin/tugtugin B. Nagkakaroon ng kamalayan tungkol sa iba’t ibang tono 1. Natutukoy ang pagkakaiba ng pagsasalita at pag-awit 2. Nakikilala ang mataas at mababang tono sa pamamagitan ng: • • • pakikinig sa iba’t ibang tunog sa kapaligiran paggaya sa mga mataas na tunog tulad ng huni ng ibon paggaya sa mga mababang tunog tulad ng unga ng kalabaw at kokak ng palaka

3. Napaghahambing ang tono ng dalawang tunog na narinig

A:\Preschool Competencies\Learning Competencies - Musika.doc Printed: 4/20/2005 7:22 AM [Ferdie]

1

C. Nagkakaroon ng kamalayan tungkol sa iba’t ibang himig na may iba’t ibang bilis 1. Natutukoy ang bilis ng tunog/himig na narinig 2. Natutularan ang bilis ng tunog sa pamamagitan ng: • • • pagpalakpak pagtapik sa desk pagpadyak sa sahig

3. Napaghahambing ang dalawang tunog na napakinggan ayon sa bilis nito D. Nagkakaroon ng kamalayan sa mga tunog at ang angking kalakasan o kahinaan nito 1. Naipakikita sa pamamagitan ng mabigat na hakbang ang bahagi ng tugtuging malakas at sa magaang hakbang ang bahaging mahina E. Napahahalagahan ang mga awitin at tugtugin 1. Nakikinig ng mga awitin/tugtugin sa plaka/teyp/radyo nang may kawilihan Hal.: • • katutubong awit awitin mula sa ibang bansa

1.1 Naipahahayag ang damdaming isinasaad ng himig/tugtuging narinig sa pamamagitan ng pagbibigay ng sariling interpretasyon 2. Awit ng mga awiting pambata Hal.: • • awiting may kilos (action songs) nursery rhymes

2.1 Nakaaawit ng mga awitin tungkol sa: • • • • • sarili/kapwa pagbati/paggalang mag-anak/tahanan paaralan/pamayanan/bayan pakikisalamuha (socialization)

A:\Preschool Competencies\Learning Competencies - Musika.doc Printed: 4/20/2005 7:22 AM [Ferdie]

2