Sebstan: 02f1112077 DI DALAM MAHKAMAH SESYEN BATU PAHAT DALAM NEGERI TOHORDARUL TAKZIM, MALAYSIA !

\M4N Ng: s2-50s-07/2011 ANTARA

CHI PENINSULARDEVELOPMENT SDN BHD (No. Syarikat 023390-P) DAN GOLDENBORONIAINDUSTRIES SDN BHD (No. Syarikat 7:11087-W) DAN HO SOW K]ONG LIM TZE CHEE (P)

...PLAINTII

...DEFENDAN

...PIHAKKETIGAPERTAMA ...PIHAK KETIGA KEDUA NOTIS PIHAK KETIGA

( Dikeluarkanmenurut Perintai Mahkamahbertarikh

AMBIL PERHATIAN bahawa tindakan ini telah dibawa oleh pihak RM147,048.47 Plaintif terhadappihak Defendanuntuk tunftrtar jumlah sebanyak untuk ke4a-ke4ainfiashuktur dan dinding pembalagi yang dikongsi bersama Pm kenderaanyang dijalarkan ke atas haltanah di bawah HS(D) 8915-8918 8013-8016 dan HS(D) 89358938 PTD 8033-8036 semua telletak di Mukim ini SimpangKanan(V)DaerahBatu Pahat,dalam Negeri Johor ("selepas dirujuk sebagai hartanai tersebut")oleh Plaifitif dan kemungkitan Kluasa13 dar Kluasa 14 Pe4anjianJuai Beli bertarikh 29.9.2005 oleh Defendan (dimana dinafikan Defendan) Sepertima0ayarg terkandung di dalam Saman dan Pernyataan Tuntutan yang sesalinamya disampaikanbersamaNofis ini, dan pihak-pihak Defendanmenuntut terhadap anda suatu indemniti (sehirgga 100%)terhadap tuntutan pihak Plaintif atau salahnyata yang akar1ditentukan oleh Nlahkamah

itu. Maikamah Sesyen BatuPahat .11. Beitadkh na oulan 201L.2011 menjadi safir terma dan syarat nyata dalam Pe4anjianJual Beli Seterusnya bahawa pembeli-pembelitersebut di atas adalah bertanggunganke atas segala kos-kos pembinaan serta kos-kos infrasktur yang perlu disurtbalgkan oleh Defendan. Pendaftar.bersamadenganfaedah. DAN AMBIL PERHATIAN bahawajika kamu mempe*ikaikan turtutar Pihak Plaindf terhadappihak Defendanatau tunflltan pihak Defendantelhadap kamq kamu mestilah hadir samada secarasendiri atau melalui peguambela kamu di hadapanMahl<amah Sesyendi BatuPahatpada halibulan 20t:Lpukul 9.kos dan apa-aparelif yang lain yang akan dianggap wajar oleh Mahkamall.00pagi apabilatuntutanpihak Plaintif terhadappihal Dcfendandan tuntutan pihak Defendanterhadapkamu akan didengar. Alasan-alasantuntutan pihal-pihak De{endan terhadap karnu ialal-r balawa gantirugi yang dikatakandialami oleh pihak Plaintif adalahdisebabkan semata-mata beiikutan dengan tanggungjawab kamu sebagaiPembeli-Pembeli mengikut Perjanjian-Pe4anjian tersebut di mana adalah bertarikh 06. Jika kamu ingkar hadir pada hari pendengaran kamu akan disifatkan mengkui apa-apatuntutan yang dinyatakandi dalam notis ini dan kamu akan tedkat dengan penghakiman dalam tindakan ini yar-rgboleh ditua&uasalan melalui perlaksanaan terhadapkamu.

BlockB. Jalan ialah Maju Barat. Taman Austin Petdarta. BlockB./ p k l r 5 t0 .( Ruj: 0 q 2 2 S BD l .l . Pihak KetigaYangKedua Lim Tze Chee(P) (No. Johor.K/P: 6a0614-01-6169) #07-05. 81100 JohorBahru.K/P: 730618-01-6s60 / A2392418\ #07-05. Tingka. Notis Pihak Ketiga ini difailkanoleh TetuanImran Shahareen Co. 81100 JohorBahrr Johor. 83000 Batu pahat. 6A. Peguamcara & Defendan alamat dan untukpenyanpaian kepadan)'a di No.l. JalanAustin Perdana1.Johor. Pihak KetigaYangPertama How Sow Kiong (No. Taman Austin Perdana.Kepada:- 1. JalanAustin Perdana1. Bukit Pasir. Taman Maju.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful