kn ID NCŦ NAML SLC1ICN SCnCCL SCCkL Ʒ

1 301662
SAnCALAnCţ CA1PL8lnL 8CxAS
8 ÞWu 94 96Ŧ4
2 300990
SCnCCCţ klAP 8LLLL lLLlCPl CCnCZCn
1 ÞWu 87 92Ŧ2
3 300981
uLA?Lţ CAMALlLL 8C8!A
1 ÞWu 83 91
3 300093 CLAlSţ An1ClnL11L vLn1u8A l CLluŴLAC8C 83 91
4 300993
1CMAuAţ k8lS1CllL8 8?An A8LnAS
1 uL CCAMÞC 76 83Ŧ6
3 300393
!uAnţ AnAL?n 1LvLS
LA unlCn LC8MA CCLLLCLS 73 83
6 301833
8AMCSţ !CPn LuWA8u
8 LunA CCCC 72 83Ŧ2
6 301719
MA81lnţ LLA LvAnCLLlnL ÞASCuAL
8 M1 CA8MLL CCLLLCL 72 83Ŧ2
7 300306

LnC8ƌS PlLL 71 82Ŧ6
7 400384
CASACLAnCţ vCL1Al8L lC81LS
ÞA8CAuL LuCnAS 71 82Ŧ6
8 300917
lLC8LSCAţ !CnAP MAL MC!AL
1 ÞL8ÞL1uAL PLLÞŴ MLA 70 82
9 800047
8A8CASţ !uu? CA8A1AC
8CxAS S1Ŧ An1PCn? 69 81Ŧ4
10 400266
LS1C8LS !L8CML
8A1AnCAS 67 80Ŧ2
10 300996
SA1l8Aţ AnAvlL S1A MA8lA
1 S1 AnnL CCLLLCL 67 80Ŧ2
CVLkALL 1CÞ 1LN ICkMA1IVL LkAM 3
301662 SAnCALAnCţ CA1PL8lnL 8CxAS ÞWu 94 96Ŧ4 C4 8 1
300990 SCnCCCţ klAP 8LLLL lLLlCPl CCnCZCn ÞWu 87 92Ŧ2 C4 1 2
300981 uLA?Lţ CAMALlLL 8C8!A ÞWu 83 91 C4 1 3
300993 1CMAuAţ k8lS1CllL8 8?An A8LnAS uL CCAMÞC 76 83Ŧ6 C4 1 4
300393 !uAnţ AnAL?n 1LvLS LC8MA CCLLLCLS 73 83 C4 LA unlCn 3
301833 72 83Ŧ2 C4 8 6
301719 MA81lnţ LLA LvAnCLLlnL ÞASCuAL M1 CA8MLL CCLLLCL 72 83Ŧ2 C4 8 6
300306 71 82Ŧ6 C4 LnC8 7
400384 CASACLAnCţ vCL1Al8L lC81LS LuCnAS 71 82Ŧ6 C4 ÞA8CAuL 7
300917 lLC8LSCAţ !CnAP MAL MC!AL ÞL8ÞL1uAL PLLÞŴ MLA 70 82 C4 1 8
800047 8A8CASţ !uu? CA8A1AC S1Ŧ An1PCn? 69 81Ŧ4 C4 8CxAS 9
400266 LsLores !erome 67 80Ŧ2 C4 8A1AnCAS 10
300996 SA1l8Aţ AnAvlL S1A MA8lA S1 AnnL CCLLLCL 67 80Ŧ2 C4 1 10
300238 66 79Ŧ6 C4 LnC8
300894 66 79Ŧ6 C4 n
300363 8odrlguezţ !ohn Mlchael 64 78Ŧ4 C4 CAnCSA
800093 CLLCSCţ CP8lS1lnL !C? 8LulCnLS S1Ŧ An1PCn? 64 78Ŧ4 C4 8CxAS
800038 8A!AMCnuLţ MlCPALL vlnCLn1 LLCnC8 S1Ŧ An1PCn? 64 78Ŧ4 C4 8CxAS
301163 AnCLLLSţ ClL8L81 !8 lL8nAnuLZ SACl 64 78Ŧ4 C4 A
301741 8CLuAnţ ÞAuL kLnnL1P lCnAClC lAMlL? CLlnlC 64 78Ŧ4 C4 8
800033 Þulancoţ ulane !oy lyn Langurayan P1u 63 77Ŧ8 C4 P1u
300082 Cu8AMLnCţ M?8A CA1CPALlAn LC8MA CCLLLCLS 63 77Ŧ8 C4 LA unlCn
120007 8CRACAţ MA8vln CALL1A unl8L8SluAu uL SAn1A lSA8LL 63 77Ŧ8 C4 nACA
301166 SA8MlLn1Cţ nCLL 8AC1Au SACl 62 77Ŧ2 C4 A
800227 vlLLAC8AClAţ kA8LA MA? uLLA C8uZ llLAML8 61 76Ŧ6 C4 8CxAS
800113 uLLAMluLţ !uLluS SC8lAnC S1Ŧ An1PCn? 61 76Ŧ6 C4 8CxAS
800036 8aluyuLţ uarwln Lsparagoza P1u 60 76 C4 P1u
800218 uCulLţ MAŦ uAnLSSA lLnlCLA S1Ŧ An1PCn? 60 76 C4 8CxAS
800103 uALlvAţ lC? LL18L8C S1Ŧ An1PCn? 60 76 C4 8CxAS
800026 AÞCnLS1Cţ Ln8LLL vlLLA8uZ S1Ŧ An1PCn? 60 76 C4 8CxAS
301438 ACuuAţ SPl8L?n MLnuCZA L?CLuMŴ 8 60 76 C4 L
300123 SACuluţ 8L? An1PCn? MA?C8LS S1 !uuL CCLLLCL 60 76 C4 u
300133 8uCA8lnţ LLCnA8uC SA8MlLn1C ÞL8ÞL1uAL PLLÞ CCL 39 73Ŧ4 C4 AnCLL
300269 SAnuACAţ lMLL AnCLLLnL CCC? unlCn CP8lS1lAn CCLLLCL 39 73Ŧ4 C4 LA unlCn
302120 uuLLL1Lţ !PCn ÞA1P8lk 8CnCCS uLSŴS1l 39 73Ŧ4 C4 n
301767 CMARAţ ZC8Ln 8L?LS CLlu 39 73Ŧ4 C4 8
300936 LS1CLS1Aţ uA8?L ?uAn CA8ÞluA CLuP 39 73Ŧ4 C4 1
300222 ÞASCuALţ !CPn 8C8L81 WA8u uLSŴS1l 39 73Ŧ4 C4 u
400271 CA88lCA1ţ 8LnLL?n 8uMlLAC ALuL8SCA1L 38 74Ŧ8 C4 LnC8
400032 Carandang lrlsh 38 74Ŧ8 C4 8A1AnCAS
400039 uador Crlshelle Anne 38 74Ŧ8 C4 8A1AnCAS
300360 !ovellanoţ 8ryce 38 74Ŧ8 C4 CAnCSA
300074 8CAuCţ Anu8lLnnL Ln8lCuL SAln1 LCulS unlv 38 74Ŧ8 C4 S1A8
300140 CARALCnţ uAnlL?nL A8lCAlL ÞL!C unlCn CP8lS1lAn CCLLLCL 38 74Ŧ8 C4 LA unlCn
800147 luLnLţ LC8LnZ MA8lCn 8LSAnC S1Ŧ An1PCn? 38 74Ŧ8 C4 8CxAS
400289 uA1Cţ !Lll8L? 1AvA8LS nLAC 37 74Ŧ2 C4 LnC8
400138 nA8vASAţ !AMLLLn 8CSALLS S1 LCulS unlv 37 74Ŧ2 C4 LnC8
400226 1L!L8Cţ MA8lA uAnlCL S1 LCulS unlv 37 74Ŧ2 C4 LnC8
300021 1L88AuCţ 8A?Llnn vAnLSSA SC8lAnC unlv Cl LuZCn 37 74Ŧ2 C4 S1A8
800010 navarraţ Þrlncess Marle Lacsama P1u 37 74Ŧ2 C4 P1u
119003 MA8CCSţ MlCPLLLL Ann SA8AnlLLC MLulnA CCLLLCL 37 74Ŧ2 C4 ÞACAulAn
600001 CASuÞAnAnţ ALvln ÞlnLuA CLuP 37 74Ŧ2 C4 1A8LAC
300962 MLnuCZAţ MA8k 8L8MuuLZ CLuP 37 74Ŧ2 C4 1
300022 CuLCţ MA8vln uL vL8A LAC 37 74Ŧ2 C4 u
400036 CuLlerrez unlcah Anah 36 73Ŧ6 C4 8A1AnCAS
400038 Pernandez Þaola 36 73Ŧ6 C4 8A1AnCAS
300147 ulvlnAC8AClAţ !ASCn Cul1A Cuu 36 73Ŧ6 C4 S1A8
300094 8LÞA1Cţ MA8lLlL L Lnu 36 73Ŧ6 C4 S1A8
300018 1L88AuCţ 8A?CLnL vALL8lL SC8lAnC unlv Cl LuZCn 36 73Ŧ6 C4 S1A8
800042 Lleazarţ !onalyn Solomon P1u 36 73Ŧ6 C4 P1u
800048 uela Cruzţ Carlo lellzarLe P1u 36 73Ŧ6 C4 P1u
300028 8ALAnClCţ !unALu ALLnlAuC ÞCLu 36 73Ŧ6 C4 LA unlCn
300038 CACASţ MA8vln CC8uCvA LC8MA CCLLLCLS 36 73Ŧ6 C4 LA unlCn
301404 MAnCCSCnCţ l8LuL8lCk LLAML8A !Þ SlCSCn 36 73Ŧ6 C4 L
300921 8An1CLlnCţ !Lll8L? CALu8A CLuP 36 73Ŧ6 C4 1
300926 88lCnLSţ 8CSL Ann SL8vAn CLuP 36 73Ŧ6 C4 1
300297 vALuLZţ CuLLnlL CLLA vALuLZ LC8MA 33 73 C4 MS1A8
400009 uL LA 8CSAţ k8?ZLLLL !C? LuM8AC S1 LCulS unlv 33 73 C4 ÞA8CAuL
400113 SL8CnAţ PAZLL !C? A8AnuC ALuL8SCA1L 33 73 C4 ÞA8CAuL
400381 uAuSţ lv? MA? SC? S1 LCulS unlv 33 73 C4 ÞA8CAuL
400084 Manalo !onalyn 33 73 C4 8A1AnCAS
800003 uela Þenaţ Mark ÞaLrlck Manese P1u 33 73 C4 P1u
800013 uacllloţ Arlane May Crande P1u 33 73 C4 P1u
800073 Carclaţ Warren P1u 33 73 C4 P1u
800180 MC8lLLAţ kl8k LS1lCCC S1Ŧ An1PCn? 33 73 C4 8CxAS
800184 CuAuţ 8CSLSPLLL nL? nCnA1C S1Ŧ An1PCn? 33 73 C4 8CxAS
800214 SCLu1Aţ 8CCPLLLL MA8lL SALCAuC S1Ŧ An1PCn? 33 73 C4 8CxAS
800046 8AnlCCţ SuMML8 CA? uLLA C8uZ S1Ŧ An1PCn? 33 73 C4 8CxAS
300032 lCnAClCţ 8ALÞP 8A?MCnu MuC 33 73 C4 M
302163 33 73 C4 n
300931 8lvL8Aţ k8lS1lnL ACnLS lLAC L?CLuMŴ 8 33 73 C4 1
400227 uuÞl1ASţ kLnnL1P klnC 8ulZ S1 LCulS unlv 34 72Ŧ4 C4 LnC8
400274 Þerez !hanlne 34 72Ŧ4 C4 8A1AnCAS
400072 Lopez 8afael 34 72Ŧ4 C4 8A1AnCAS
400136 Cabral Pannah 8ernadeLLe 34 72Ŧ4 C4 8A1AnCAS
300370 8undallanţ 8ear kevln CŦ 34 72Ŧ4 C4 CAnCSA
800037 ulong !rŦţ Melchor Caslmlro P1u 34 72Ŧ4 C4 P1u
800014 8ealonţ Lmmalyn Þaduga P1u 34 72Ŧ4 C4 P1u
800032 vlrayţ lsraellLa Salonga P1u 34 72Ŧ4 C4 P1u
800081 Þalaoţ Marla Shlela CabalLera P1u 34 72Ŧ4 C4 P1u
300022 A81lLLACAţ MAnlL?n MlnA LC8MA CCLLLCLS 34 72Ŧ4 C4 LA unlCn
300169 LASCul1Lţ CA8Ln !C? LLMl LC8MA CCLLLCLS 34 72Ŧ4 C4 LA unlCn
800233 ?ul8lnţ !PCAnnA MA8lL ÞCSAuAS S1Ŧ An1PCn? 34 72Ŧ4 C4 8CxAS
800224 vLCAţ LLC?u Anu8LW ÞA88LrAS S1Ŧ An1PCn? 34 72Ŧ4 C4 8CxAS
800161 LAu8Cnţ SPL8Wln SAMSCn llLAML8 34 72Ŧ4 C4 8CxAS
800036 AZA88ACAţ WlL1L8 MA1A S1Ŧ An1PCn? 34 72Ŧ4 C4 8CxAS
800139 LvAnCLLlS1Aţ !An CA8LC 8L8nAS S1Ŧ An1PCn? 34 72Ŧ4 C4 8CxAS
800116 uLLllnţ !uS1ln CPA8LLS 8ALulSlMC S1Ŧ An1PCn? 34 72Ŧ4 C4 8CxAS
800037 8LLvlSţ LAu? CPLLSLA uC8AuC S1Ŧ An1PCn? 34 72Ŧ4 C4 8CxAS
800032 8A?PCnţ 8LnZ WlLPLLM AMC8LS S1Ŧ An1PCn? 34 72Ŧ4 C4 8CxAS
6000 #n/A #n/A 34 72Ŧ4 C4 1A8LAC
600133 MLLLC8l1Cţ LAW8LnZ CLnL8 LA1CSCuln CLuP 34 72Ŧ4 C4 1A8LAC
300333 AMÞA8AuCţ lAMLLA CLLlS1lnA MLnuLZ WCC 34 72Ŧ4 C4 L
300019 uLCCA8LSţ LLlZL ÞL8ÞŴLÞ 34 72Ŧ4 C4 M
300881 SCLAlMAnţ lA8PAnA 8ACA8AMAn SMulAŴ MA8AWl 34 72Ŧ4 C4 1
301013 8A88lLn1CSţ MA11?nLL 8L?LS ACSA1 34 72Ŧ4 C4 1
300911 MAnA1Cţ lAn 8PAlnlL8 uL CuZMAn LunA CCCC 34 72Ŧ4 C4 1
300937 uLLA C8uZţ MlCPLLLL nlnA CulAM8AC CLuP 34 72Ŧ4 C4 1
400247 8A1lŴlLţ !C? MA1lAS unlv Cl CC8ulLLL8AS 33 71Ŧ8 C4 LnC8
400288 vlnLuAnţ AL8Cn Ln1lMAnC Lnu 33 71Ŧ8 C4 LnC8
400233 ue 8amos Arlyn 33 71Ŧ8 C4 8A1AnCAS
400023 8aroL Mary Angell 33 71Ŧ8 C4 8A1AnCAS
300148 ÞALACAnASţ 8LnL1A 8CSL uCMACAS Lnu 33 71Ŧ8 C4 S1A8
300164 SAn1lLLAnţ MAŦ CP8lS1lnA uL vL8A Cuu 33 71Ŧ8 C4 S1A8
800211 SL8luCţ !LSSA8LL uuLrAS S1Ŧ An1PCn? 33 71Ŧ8 C4 8CxAS
800022 Anu8AuAţ !L8LL?n CAS1C8 S1Ŧ An1PCn? 33 71Ŧ8 C4 8CxAS
800183 nC8LLZAţ A8ClL 1AÞlA llLAML8 33 71Ŧ8 C4 8CxAS
800102 uAulvASţ CL8LL?n LAulL1 S1Ŧ An1PCn? 33 71Ŧ8 C4 8CxAS
800048 8A88CAţ lSL?n ulCPCSA S1Ŧ An1PCn? 33 71Ŧ8 C4 8CxAS
600083 1CnLLAuAţ 1PLA LAu8LnL 1Su 33 71Ŧ8 C4 1A8LAC
300028 L8ZAnuCţ !ASCn vlLLA8ln ÞL8ÞŴMCLlnC 33 71Ŧ8 C4 M
300014 lnCCLnClCţ 8LAnCPL 8Cu8lCuLZ uLSŴS1l 33 71Ŧ8 C4 u
300096 nA8lSAţ MA MCnlCA uLSŴS1l 33 71Ŧ8 C4 u
300023 8LMCLlnţ LA8A MAL CALlSAnAC LAC 33 71Ŧ8 C4 u
400143 LAu8L1Aţ MA8vln C8lLn1L 8Cu 32 71Ŧ2 C4 LnC8
300163 LACuA1Aţ MA8lL MAÞAnAC LC8MA 32 71Ŧ2 C4 MS1A8
400034 Conda lrances 32 71Ŧ2 C4 8A1AnCAS
400022 8anLugon nedllneLh 32 71Ŧ2 C4 8A1AnCAS
400033 Cuevarra MaŦ8ocelyn 32 71Ŧ2 C4 8A1AnCAS
400082 Magnaye Ldelyn 8ose 32 71Ŧ2 C4 8A1AnCAS
400042 ue Los 8eyes !owell ChrlsLlan 32 71Ŧ2 C4 8A1AnCAS
400088 ManlmLlm klm Adarem !oy 32 71Ŧ2 C4 8A1AnCAS
400134 1ormes 8osechelle 32 71Ŧ2 C4 8A1AnCAS
400133 1rlunfo Lrralyn 32 71Ŧ2 C4 8A1AnCAS
400127 CA8AnCulAnţ LCulL MA8k uCv 32 71Ŧ2 C4 CACA?An
300361 8eyesţ Aprll !oy AŦ 32 71Ŧ2 C4 CAnCSA
300303 MLnLSLSţ L8lC uÞAnC 32 71Ŧ2 C4 AnCLL
300043 1ACA8Anţ kLvln !AkL 8A8AnLS Lnu 32 71Ŧ2 C4 S1A8
300008 C8uZţ !CAnnA MAL ALAnC unlv Cl LuZCn 32 71Ŧ2 C4 S1A8
800009 Alcoranoţ !enlfer Pombre P1u 32 71Ŧ2 C4 P1u
300382 8ALLAuAţ !CPn ÞAuL LACCnSA? unlCn CP8lS1lAn CCLLLCL 32 71Ŧ2 C4 LA unlCn
300103 uuCLA?Anţ !L8AM?nL 1uAZCn unlCn CP8lS1lAn CCLLLCL 32 71Ŧ2 C4 LA unlCn
800193 ÞALAnC8Lţ !CPn MA8k 8A?MunuC S1Ŧ An1PCn? 32 71Ŧ2 C4 8CxAS
600071 SC8lAnCţ !CAnnA CLA8lSA CLuP 32 71Ŧ2 C4 1A8LAC
300142 CAM8Aţ MA8lA PAnnAP ?SSA8LL 8ALLL8AS ÞL8ÞL1uAL PLLÞŴ CALAM8A 32 71Ŧ2 C4 u
300181 ÞA8ASţ LLAP klM ÞLM 32 71Ŧ2 C4 u
30 107 32 71Ŧ2 C4 u
400223 LAu8L1Aţ MA8vln C8lLn1L 8Cu 31 70Ŧ6 C4 LnC8
400290 nA8uAţ MA8k 1WAln ulSMA?A Lnu 31 70Ŧ6 C4 LnC8
400089 MA8LZAţ nu8CuLSA vLLC8lA Lnu 31 70Ŧ6 C4 LnC8
400036 Anu8LSţ !C8LL?n CA8ClA Lnu 31 70Ŧ6 C4 LnC8
300073 CCLLAuCţ uA8?L PAnnAP 8LÞA8L!C LC8MA 31 70Ŧ6 C4 MS1A8
400382 8AÞCSASţ kA1PL8lnL vlS1A unlv Cl CC8ulLLL8AS 31 70Ŧ6 C4 ÞA8CAuL
400371 u8A?LnZAţ ALvln !CL vALuLZ S1 LCulS unlv 31 70Ŧ6 C4 ÞA8CAuL
400139 Mendoza Malah noreen 31 70Ŧ6 C4 8A1AnCAS
400313 0 31 70Ŧ6 C4 8A1AnCAS
400238 Cay Marlnel 31 70Ŧ6 C4 8A1AnCAS
400031 Canlas 8eLhany 31 70Ŧ6 C4 8A1AnCAS
400196 Adel Sherllyn !oy 31 70Ŧ6 C4 8A1AnCAS
400170 Maala keneLh 8oberL 31 70Ŧ6 C4 8A1AnCAS
400110 Þasla Lllen Crace 31 70Ŧ6 C4 8A1AnCAS
400086 Manalo !ayŴ8 31 70Ŧ6 C4 8A1AnCAS
400127 SarmlenLo ChrlsLlan uale 31 70Ŧ6 C4 8A1AnCAS
400109 Þasla Þaul !ohn 31 70Ŧ6 C4 8A1AnCAS
300241 PC81ALLZAţ MACLL CCMLZ Cuu 31 70Ŧ6 C4 AnCLL
300237 88uAnţ MA8k CASACLAnC Cuu 31 70Ŧ6 C4 AnCLL
300143 lL8nAnuLZţ 8LnAn1L 1u8lnCAn Cuu 31 70Ŧ6 C4 S1A8
300177 C8A8ţ LMMAL?n vALuLZ uÞAnC 31 70Ŧ6 C4 S1A8
800030 8aluyuLţ Þennsylvanla Cng P1u 31 70Ŧ6 C4 P1u
300329 MAnZAnCţ LA8vln !CPn CCnCLÞClCn LuCnAS 31 70Ŧ6 C4 LA unlCn
800171 LCZAuAţ SPA8AuL LAnA llLAML8 31 70Ŧ6 C4 8CxAS
800030 8A1ulCASţ !CAnnA kLl1P uuLrAS S1Ŧ An1PCn? 31 70Ŧ6 C4 8CxAS
800203 8CCCţ 8uulL?n 88lCnLS llLAML8 31 70Ŧ6 C4 8CxAS
600034 MLkLLLţ MA8 k8?LSLL8 ÞA8ASC CLuP 31 70Ŧ6 C4 1A8LAC
600138 8ALlCnASA?ţ uLn?S vlvlLn MŦ SLu 31 70Ŧ6 C4 1A8LAC
301439 ALuCvL8ţ ulvlnA lLACAn L?CLuMŴ 8 31 70Ŧ6 C4 L
301393 nL8lţ 8LvL AnCLLlL 8C8LCnCAn ÞWu 31 70Ŧ6 C4 L
300691 CCnZALLSţ !APAuA SAu!AlL WCC 31 70Ŧ6 C4 L
31 70Ŧ6 C4 L
300214 u8ALuLţ MA8k k8lSLL 8Cu8lCuLZ MA8lnl CCLLLCL 31 70Ŧ6 C4 u
300032 vLlMLnţ nL88? CLLClL MLnuLZ ÞALAWAn ÞCL?1LCPnlC 31 70Ŧ6 C4 u
400463 30 70 C4 LnC8
400133 8LAnCCţ kA1PL8lnL 1CMLn S1 LCulS unlv 30 70 C4 LnC8
400082 SALvAuC8ţ 8PCuAL?nL CA8CLlnC Cuu 30 70 C4 LnC8
400141 uCMAnSlţ lAl1P AnCLLlnL LLAu S1 LCulS unlv 30 70 C4 LnC8
400127 8CSA8lCţ nLlL uAvlu CLLCA8lC S1 LCulS unlv 30 70 C4 LnC8
300292 1C88AL8Aţ ulAnL MCSuLLA LuCnAS 30 70 C4 MS1A8
400364 1LLlAkLnţ !CvlL Ann ÞALLnC S1 LCulS unlv 30 70 C4 ÞA8CAuL
400130 SullL ualsyree !ane 30 70 C4 8A1AnCAS
400188 Pernandez nlel 30 70 C4 8A1AnCAS
400238 MagpanLay !eremay 30 70 C4 8A1AnCAS
400069 lbon Lelgn 30 70 C4 8A1AnCAS
400030 CallboL 8rlan !ay 30 70 C4 8A1AnCAS
400012 AnLe Ablgall 30 70 C4 8A1AnCAS
400303 Lagramada Adrlan !ohn 30 70 C4 8A1AnCAS
400091 Mendoza Lrnellza 30 70 C4 8A1AnCAS
400092 Mendoza LylebeLh 30 70 C4 8A1AnCAS
300303 Callxlhanţ Shelly 30 70 C4 CAnCSA
300110 8ALCLCnCţ MlZALL MAnuLL Cuu 30 70 C4 S1A8
300412 30 70 C4 S1A8
30 70 C4 P1u
800013 Lozadaţ Merry May ualoma P1u 30 70 C4 P1u
800031 CrLlzţ Ablgall llguraclon P1u 30 70 C4 P1u
800034 1lanchonţ !oflor Campanlel P1u 30 70 C4 P1u
800033 Lacsaţ !ennlfer ÞasamonLe P1u 30 70 C4 P1u
300127 lLC8LSţ CA8L vlnCLn1 CALSlM ÞlnLS Cl1? CCLLLCLS 30 70 C4 LA unlCn
120030 1L8CLnlCţ !CSLÞP CL8A8u CCÞLnCCC uSAn1 30 70 C4 nACA
600034 uLLA C8uZţ AnnA MCnlCA AvlLLAnCZA CLuP 30 70 C4 1A8LAC
600129 lL8nAnuLZţ MA8L?n MAL ÞAuul1 CLuP 30 70 C4 1A8LAC
30 70 C4 1A8LAC
600004 A8A1ţ ulAnL LC8AlnL CAS1lLLC CLuP 30 70 C4 1A8LAC
301193 C8ACLuAţ !L8CML MA8CA!A? CLu 30 70 C4 A
301188 ulCCAnClLţ u?An ÞLnuCn WCC 30 70 C4 A
301177 ALCA?uLţ SAl8A !AnL uALAWAMÞu MCu 30 70 C4 A
301460 vASCuLZţ uLSL8LL CAÞlLl L?CLuMŴ 8 30 70 C4 L
301332 1AMCnuCnCţ MA8k MlCPALL uLLA C8uZ ÞL8ÞL1uAL PLLÞŴ MLA 30 70 C4 L
301342 CALA1Aţ SAunuAL ulMACALl S1 MA8?ƌS 30 70 C4 L
300673 SlSCnţ ÞA18lClA ÞAuLA SALLS MAuCCS 30 70 C4 L
300367 LuSÞCţ CPLLZ? u?An CA8l1A1lvC WCC 30 70 C4 L
301793 uLLCS SAn1CSţ !CPn L8ASMuS MA8l unClAnC CCLLLCL 30 70 C4 8
300010 SCLAlMAnţ kPAul!AP CALl L?CLuM Cl lLlCAn 30 70 C4 u
300111 SCLAlMAnţ ASLlAP MACMCu MSu 30 70 C4 u
400129 A8AS1lLLAS CLlvL PL88L8A S1 LCulS unlv 49 69Ŧ4 C4 LnC8
400160 LlWACţ MA8lL !C?CL vALLC S1 LCulS unlv 49 69Ŧ4 C4 LnC8
400046 uLLA C8uZţ LLSLlL 18lnluAu unlCn CP8lS1lAn CCL 49 69Ŧ4 C4 LnC8
400010 uL CuZMAnţ AuAM kA8L ZA8ALA unlv Cl LuZCn 49 69Ŧ4 C4 LnC8
400132 1AClCţ LA8AMlL kLl1P CACA?An S1 LCulS unlv 49 69Ŧ4 C4 LnC8
400242 vALLnZuLLAţ CLAu?S CA8ClA unlv Cl 8ACulC 49 69Ŧ4 C4 LnC8
400370 u8A?LnZAţ Al8A !C?CL vALuLZ S1 LCulS unlv 49 69Ŧ4 C4 ÞA8CAuL
400292 CCuMLnţ kA1PLLLn LALA1A unlv Cl 1PL CC8ulLLL8AS 49 69Ŧ4 C4 ÞA8CAuL
400040 ue Chavez Cressa 49 69Ŧ4 C4 8A1AnCAS
400160 Lambon Cllver 49 69Ŧ4 C4 8A1AnCAS
400039 Ponra Marla kaLrlna 49 69Ŧ4 C4 8A1AnCAS
400161 CasLlllo Cellne AnLhla 49 69Ŧ4 C4 8A1AnCAS
400239 8eloso 8elna 49 69Ŧ4 C4 8A1AnCAS
400263 LuLchlna uonna Mae 49 69Ŧ4 C4 8A1AnCAS
400207 CasLlllo Charmalne 49 69Ŧ4 C4 8A1AnCAS
400186 Pernandez !ane 49 69Ŧ4 C4 8A1AnCAS
400033 Carranza Crlslyn 49 69Ŧ4 C4 8A1AnCAS
400112 Þerena CrlsLlna 49 69Ŧ4 C4 8A1AnCAS
400078 Luna ulana 49 69Ŧ4 C4 8A1AnCAS
400080 Macabulos Marl !oan 49 69Ŧ4 C4 8A1AnCAS
300223 CCnCLÞClCnţ SPA88AP MAL SALAZA8 Lnu 49 69Ŧ4 C4 AnCLL
300348 49 69Ŧ4 C4 S1A8
300007 MlCuţ C?nCn klL8 LCMl8AC unlv Cl LuZCn 49 69Ŧ4 C4 S1A8
800004 Lopezţ Þeachy Arch Collod P1u 49 69Ŧ4 C3 P1u
800008 Alfaro !rŦţ Lmmanuel ualonos P1u 49 69Ŧ4 C3 P1u
800038 Þaedţ Marlanne Alra lalsls P1u 49 69Ŧ4 C3 P1u
300216 C8lLLCţ M?nA8 CLA8C LC8MA CCLLLCLS 49 69Ŧ4 C4 LA unlCn
300396 ?LA8uLţ PlLvLn PL8nAnuLZ LC8MA CCLLLCLS 49 69Ŧ4 C4 LA unlCn
600132 PL8nAnuLZţ MAŦ AnCLLA lA!A8uC 1Su 49 69Ŧ4 C4 1A8LAC
301223 LA8ACţ ClAnnA CAuAC ACulnAS unlvL8Sl1? 49 69Ŧ4 C4 A
300672 8ACŴACţ CLlvL CAMAlSA MAuCCS 49 69Ŧ4 C4 L
300374 Ml8AnuAţ !LMMAL?n LÞllARC A8LLLAnC 49 69Ŧ4 C4 L
301811 WlnCkLLţ ulAMCnu !CMAL MAn1LCulLLA ML18CÞCLl1An 49 69Ŧ4 C4 8
301739 ÞALAuCţ !CnAL?n L?n LA unlCn CCLLLCL 49 69Ŧ4 C4 8
300230 MACAvln1Aţ MLLAnlL ?CLC8lA lLClLC u8S 49 69Ŧ4 C4 u
300017 lL88L8ţ CPA8lnA nC8LL uLSŴS1l 49 69Ŧ4 C4 u
300084 CC8CSÞLţ CA8LA MCnlCA 8L8nA8uC CLluŴ vAL 49 69Ŧ4 C4 u
300228 CALAnCţ Al8A MA8l ACulLA A8LLLAnC 49 69Ŧ4 C4 u
300190 8A?ACAţ !CnAL?n 8AxA LAC 49 69Ŧ4 C4 u
400032 !AMlLAnţ !unL kLvln 8!C8nL ÞL8LZ Lnu 48 68Ŧ8 C4 MS1A8
300283 SC8lAnCţ MA8A lvAnA CC81LZ LC8MA 48 68Ŧ8 C4 MS1A8
300104 uuCuSln !8ţ uAnlLC CA8lnC LC8MA 48 68Ŧ8 C4 MS1A8
300001 A8ALCSţ SPLnAC8lS LAMC8LnA LC8MA 48 68Ŧ8 C4 MS1A8
300332 1anţ Charmalne Chamllla CŦ 48 68Ŧ8 C4 CAnCSA
300376 umallţ klm SŦ 48 68Ŧ8 C4 CAnCSA
911083 SlLCAţ Þ8LClCuS MACCLA PCL? 18lnl1? unlvL8Sl1? 48 68Ŧ8 C4 CL8u
911020 ?AÞţ MA8lA vL8CnlCA LCC8CnlC ÞALAWAn ÞCL?1LCPnlC CCLLLCL 48 68Ŧ8 C4 CL8u
911098 SAn ulLCCţ MCnlnA MA8lA ALvA8LZ unlvL8Sl1? Cl SAn CA8LCS 48 68Ŧ8 C4 CL8u
300072 uLClL8lCţ C8lS1lnA MA? uCMALAn1A Cuu 48 68Ŧ8 C4 AnCLL
300104 CÞL8ARAţ CC?ulAn MLnuLCC8lA uÞAnC 48 68Ŧ8 C4 AnCLL
300232 CCţ WlLl8Lu ÞAulLLA Lnu 48 68Ŧ8 C4 S1A8
300331 un1ALAnţ LvLL?n AuCLnA Cuu 48 68Ŧ8 C4 S1A8
300201 CLC8LSţ SAMuLL kLLL? SuA8LZ uÞAnC 48 68Ŧ8 C4 S1A8
300039 CLS1CnAţ !CPn kLvln uL vL8A uÞAnC 48 68Ŧ8 C4 S1A8
300142 SAMSCnţ !LnnllL8 ÞALlSCC vl8CLn MlLAC8CSA 48 68Ŧ8 C4 S1A8
120048 S1AŦAnAţ CP?vL 8LLLn nACA CCLLLCL lCunuA1lCn 48 68Ŧ8 C4 nACA
600030 CCLLAuCţ MA8LC 8AlALL LCC 48 68Ŧ8 C4 1A8LAC
600147 uCMlnCCţ k8lS1AL? CC8ÞuZ uSS1 48 68Ŧ8 C4 1A8LAC
301196 LlMAţ MA8lA MLnCPlL A8ClACA LAC 48 68Ŧ8 C4 A
301137 MAnuLLţ ClllC8u uLLA C8uZ nC81PWLS1L8n unlvL8Sl1? 48 68Ŧ8 C4 A
301473 uLvCMAţ AÞ8lL AMA8A ÞAMAn1ASAn nC CA8u?AC 48 68Ŧ8 C4 L
301443 vALuLZţ !LllL8SCn !CACuln CLuP 48 68Ŧ8 C4 L
300714 8ACA1ţ CP8lS1lnL 8CSL lA!A?An S1 !uuL CCLLLCL 48 68Ŧ8 C4 L
300383 CALÞl1Cţ 8CnALu 8ALAnCAn Lnu 48 68Ŧ8 C4 L
300108 MClSLSţ !AnnlLvL AL?SSA ÞA8l1C MuC 48 68Ŧ8 C4 M
300023 ÞAnClLlnAnţ WlLMAL AnnL LS18LLLA S1Ŧ !CSLÞP CCL 48 68Ŧ8 C4 M
301734 8uRACţ kA1PLLLn MACLA?A CLluŴLAC8C 48 68Ŧ8 C4 8
301798 CL8Aţ lL8? kLl1Z MA8 uACulC ÞL8ÞL1uAL PLLÞŴ MLA 48 68Ŧ8 C4 8
300298 CALlMLlMţ vASLM8L? vuSP1C8M LLA88LS uLSŴS1l 48 68Ŧ8 C4 u
300280 MA8ASlCAnţ MA vlnA MA81lnLZ ÞWu 48 68Ŧ8 C4 u
300300 CA8ClAţ LCu !C?CL CunAnAn S1 !uuL CCLLLCL 48 68Ŧ8 C4 u
300138 MAnLlSlSţ MA8lA lv? ÞLA8L MA81lnLZ nA1lCnAL unlvL8Sl1? 48 68Ŧ8 C4 u
300113 LuuA81Lţ CP8lS1lnL C8ACL vlLLAL8A LC8MA 47 68Ŧ2 C4 MS1A8
300132 CA8ACLnţ CL8MAL?n ACAlu LC8MA 47 68Ŧ2 C4 MS1A8
300070 CASLMţ !CPn ÞAuL CALvAn LC8MA 47 68Ŧ2 C4 MS1A8
400401 !A8AvA1Aţ AnCLLlnL S1 LCulS unlv 47 68Ŧ2 C4 ÞA8CAuL
400133 CALAÞCnţ !L11L uCv 47 68Ŧ2 C4 CACA?An
911032 Ll8A88Aţ MA8? !C? ACulnC ÞALAWAn ÞCL?1LCPnlC CCLLLCL 47 68Ŧ2 C4 CL8u
300196 SALA8uAţ C8AClLLLL Ann 8Au1lS1A Cuu 47 68Ŧ2 C4 AnCLL
300206 MCn1LMA?C8ţ SL8W?n 8PCu uLLA CA8CLL uÞAnC 47 68Ŧ2 C4 S1A8
300131 CA?ACCţ !ACCuLLlnL CAS1AnLuA vl8CLn MlLAC8CSA 47 68Ŧ2 C4 S1A8
300403 47 68Ŧ2 C4 S1A8
300036 8Au1lS1Aţ 88?An MLnuCZA Lnu 47 68Ŧ2 C4 S1A8
300230 ÞC88Lţ MA8k ALvln CACA8LLCS unlv Cl 8ACulC 47 68Ŧ2 C4 S1A8
300408 47 68Ŧ2 C4 S1A8
600123 MA81ln 8CxAnnL !ClL ALACCS vMul 47 68Ŧ2 C4 1A8LAC
600024 SALvlL!Cţ 8CSL ALlAuC CLuP 47 68Ŧ2 C4 1A8LAC
301248 vlCCţ nAZA8L1P ÞLSlCAn A8LLLAnC 47 68Ŧ2 C4 A
301136 SuA8LZţ MA8k AnCLLA CC81LZAnC SACl 47 68Ŧ2 C4 A
301171 8CulLţ ALLAlnL 8u1P CAS1lLLC A8LLLAnC 47 68Ŧ2 C4 A
301234 SAn1CSţ uuAnL AC8AnuM L?CLuMŴ n 47 68Ŧ2 C4 A
301416 uSMAnţ ?vL11L lv? MA8ASlCAn L?CLuMŴ 8 47 68Ŧ2 C4 L
301331 ÞA8unCACţ SPlLLA lv?8CSL CLS1lnA S1 MA8?ƌSŴ nv 47 68Ŧ2 C4 L
300623 LSCALCnAţ A8lAnL CPA8MlnL !uAnCC MCu 47 68Ŧ2 C4 L
300034 uL 8CxAS ţ uC8C1P? !C? 8uLnvlA!L L?CLuM Cl 1PL ÞPlLlÞÞlnLS 47 68Ŧ2 C4 M
300060 MC!lCAţ ÞAuL CCu8lC SA8lCuL MuC 47 68Ŧ2 C4 M
300094 LCÞLnAţ MlkPALLA MLulnA MuC 47 68Ŧ2 C4 M
302113 ulAZţ MA8? Ann ÞlZA88C ÞL8ÞL1uAL PLLÞŴ MLA 47 68Ŧ2 C4 n
301776 C8uLLCţ vCn CA8LC AÞALLA ÞL8ÞL1uAL PLLÞŴ MLA 47 68Ŧ2 C4 8
301699 1uMALLţ !L8CML CAnC S1 !uuL CCLLLCL 47 68Ŧ2 C4 8
301789 C8uZţ CL8nA 8u1P A8AnZAuC CP8lS1 1PL klnC CCLLLCL 47 68Ŧ2 C4 8
300027 ALlMÞu?Cţ uLC CP8lS1Lu nA8luC uLSŴS1l 47 68Ŧ2 C4 u
300036 CA88unCCCţ 8lLSSA M?8L CLALCnL MAnlLA AuvLn1lS1 47 68Ŧ2 C4 u
300217 8A88lLn1CSţ MA8lA LCu8uLS !C8nAClCn nC81PLAS1L8n CCLLLCL 47 68Ŧ2 C4 u
300083 lA88LCASţ 8CMAL?n 8uS1CS CLluŴ vAL 47 68Ŧ2 C4 u
300130 ÞA1u8Cţ MA8? 8CSL ÞAlS1L nA1lCnAL unlvL8Sl1? 47 68Ŧ2 C4 u
300069 MACA1AnCA?ţ CAMlLLL 8LAnCPL CMLCA S1 MlCPALLƌS CCLLLCL 47 68Ŧ2 C4 u
400388 8A!L1ţ 8PLA 8lCC8nlA unÞŴvlCAn 46 67Ŧ6 C4 MS1A8
300280 SlSCnţ lLMALln MAL lL1ALvL8C LC8MA 46 67Ŧ6 C4 MS1A8
300343 lernandezţ !ohn Þaolo SŦ 46 67Ŧ6 C4 CAnCSA
300381 Lopezţ ChrlsLlne ÞŦ 46 67Ŧ6 C4 CAnCSA
300368 1anţ !anelle Loulse AŦ 46 67Ŧ6 C4 CAnCSA
300307 Chlocoţ !anlne Magdalene lŦ 46 67Ŧ6 C4 CAnCSA
300319 Mendozaţ !usLlne Mary AŦ 46 67Ŧ6 C4 CAnCSA
911029 MA8llLţ CA8vlL !C? ÞL8ClLA ÞALAWAn ÞCL?1LCPnlC CCLLLCL 46 67Ŧ6 C4 CL8u
300203 CLAvL8lAţ LLu8ln LSCARC Lnu 46 67Ŧ6 C4 AnCLL
300128 nlML8ţ 8CCPLLLL 1C88LS Lnu 46 67Ŧ6 C4 AnCLL
300032 8AMCSţ vL8nlCL !C? !CSAlA1 uÞAnC 46 67Ŧ6 C4 AnCLL
300274 SlSCnţ 8L8LnSCn lL8nAnuLZ uÞAnC 46 67Ŧ6 C4 AnCLL
300343 1C8lASţ !LnLL?n MLnuLZ LuCnAS 46 67Ŧ6 C4 AnCLL
300230 lLLAnZAţ ÞL1L8 CP8lS1CÞPL8 uSAn1 46 67Ŧ6 C4 l8lCA
300123 nACALLSţ ML8C? 8u8lC uSAn1 46 67Ŧ6 C4 l8lCA
600033 MCnuALAţ 8CSAnnA Ml8AuC8 CLuP 46 67Ŧ6 C4 1A8LAC
600082 uA8C?ţ AnCLLA CALvAuC8LS CLuP 46 67Ŧ6 C4 1A8LAC
600081 uCMlnCCţ !C? LLAnLL SALvAuC8 CLuP 46 67Ŧ6 C4 1A8LAC
600117 A8lCLAţ !uLlL ACulnC Lnu 46 67Ŧ6 C4 1A8LAC
600031 AnCLLLSţ L?8A MCnL11L uAvlu u8 46 67Ŧ6 C4 1A8LAC
301186 ÞAnCAnl8Anţ !L8CML nAZA8 CAuAuAn LA SALL11L 46 67Ŧ6 C4 A
301187 CLnCnţ !LSSlCA MAl AnnL ÞA8LC uLSŴ S1l 46 67Ŧ6 C4 A
301262 uAvluţ CA8CL Ŵ !AnL nuCul CLuP 46 67Ŧ6 C4 A
301113 vlLSCAţ AL?AnA 8CSL SlulAnCCC CLu 46 67Ŧ6 C4 A
301193 uLCLnAţ ALLAn uAvL Anu8AuL CLu 46 67Ŧ6 C4 A
301339 8u1Luţ L?8lnL 8L?LS S1 MA8?ƌS 46 67Ŧ6 C4 L
300707 lLLLSCASţ ku81 L8An lSLA S1 !uuL CCLLLCL 46 67Ŧ6 C4 L
300339 8uLnAlLC8ţ 8lCPMCnu !CPn 8CZ WCC 46 67Ŧ6 C4 L
300011 MAnuLLţ llCnA SŦ MuC 46 67Ŧ6 C4 M
300087 8L?nCSCţ SLAn 8uÞL81 MuC 46 67Ŧ6 C4 M
300136 46 67Ŧ6 C4 M
300116 nuLvCţ uCnnA8LL AMLCŴ8CCM 46 67Ŧ6 C4 M
300037 8L8lnţ ulAnnL k8lS1lnL ulZCn ÞL8ÞŴ8lnAn 46 67Ŧ6 C4 M
300030 ÞA8Anlţ A8!A? CCZC MAnlLA uCC1C8S CCLLLCL 46 67Ŧ6 C4 M
302163 46 67Ŧ6 C4 n
302018 46 67Ŧ6 C4 n
301734 ZuLuL1Aţ kA8Ln ÞACPLCC 8ÞSu 46 67Ŧ6 C4 8
301381 46 67Ŧ6 C4 8
301693 vlLLAvL8ţ AnnA WPlM ?CSC8LS CLluŴ vAL 46 67Ŧ6 C4 8
301801 uL LLCnţ CA8MLLA !AvA1L ÞCPS 46 67Ŧ6 C4 8
300213 nC8LLZAţ !unn? Ann nCuC8A LC8MA 43 67 C4 MS1A8
300304 vlLLAnuLvAţ 8lZAL?n nu1C LC8MA 43 67 C4 MS1A8
300131 vlLLAnuLvAţ 8lZAL?n nu1C LC8MA 43 67 C4 MS1A8
300019 A8A8C?ţ CA8L1Cn !CPn u8AvLZ LC8MA 43 67 C4 MS1A8
300094 uLLA C8uZţ MLLlSSA lA!A8uC LC8MA 43 67 C4 MS1A8
400481 43 67 C4 ÞA8CAuL
400138 CuZMAnţ Ml8lAM !ASMln uCv 43 67 C4 CACA?An
400123 8CSlţ CLLnuA uCv 43 67 C4 CACA?An
400017 43 67 C4 CACA?An
300304 CenLenoţ Zenla PŦ 43 67 C4 CAnCSA
300337 Alba[eraţ Pardln 8Ŧ 43 67 C4 CAnCSA
911086 LAu8Cnţ 8C1SLn 8A88L8A unlvL8Sl1? Cl 8CPCL 43 67 C4 CL8u
300333 1AMA?Cţ A8LLnL MACAS uÞAnC 43 67 C4 AnCLL
300103 vlnC?Aţ MA? CA? MuRCZ uÞAnC 43 67 C4 AnCLL
300242 vl8A?ţ 8L8nAuL11L CA1ALAn Cuu 43 67 C4 AnCLL
300019 8L?LSţ !AMLS !CLL SL8AÞlCn unlv Cl LuZCn 43 67 C4 AnCLL
300036 CC8ÞC8ALţ 88lAn 8ALulS uSAn1 43 67 C4 l8lCA
120063 LvALLA8ţ MAŦL8LlnuA 0 43 67 C4 nACA
301111 CAS1lLLCţ !CnA1PAn lLL1CPL8C CLC8AL Cl1? 43 67 C4 A
301134 uCMlnCCţ !LSSlCA CL8vAn1LS nC81PWLS1L8n unlvL8Sl1? 43 67 C4 A
301233 MCnuL!A8ţ MA8k kLLn CCPLA MAuCCS 43 67 C4 A
301112 !CvLLLAnCţ !LSSlCA Cu1lL88LZ lLu 43 67 C4 A
301410 8AMCţ AlZA nlLvA !8u 43 67 C4 L
301386 CA8ClAţ !uS1lnL LCS1L ÞWu 43 67 C4 L
301347 SAn1lACCţ S1LÞPAnlL 8lCCS WLSLL?An unlvL8Sl1? 43 67 C4 L
301490 8L?LSţ LLSLL? AnnL lL88L8A ÞL8ÞL1uAL PLLÞŴ MLA 43 67 C4 L
300712 ASunClCnţ AnnA llLlÞlnA 8AnuA? CLlu 43 67 C4 L
300378 CLA8l1Aţ 8ACCuLL SCnZA ÞWu 43 67 C4 L
300009 SC8lAnCţ !C?CL uŦ WCC 43 67 C4 M
300014 SALvAuC8ţ LlSAnuL8 !Cvl1C ÞL8ÞŴMCLlnC 43 67 C4 M
300003 MCn1LPL8MCZCţ MlCPLLLL ÞL8ÞŴMCLlnC 43 67 C4 M
302119 MACA1Cţ !L8CML uL1L8ACA A8LLLAnC 43 67 C4 n
302123 MA?nlCCţ MACkA? C8uZ uLSC 43 67 C4 n
301698 MC8ALLSţ MA8l AnCLLlnL nuRLZ ÞL8ÞL1uAL PLLÞŴ CALAM8A 43 67 C4 8
301770 8Au1lS1Aţ LnCA8 MA8lL 8Ŧ LAC 43 67 C4 8
301710 ALMA8lCţ Ann MA8C8L11 MA1LC SACl 43 67 C4 8
301701 MACÞA?Cţ SPA?nL nlCCLAL LACMAn S1 !uuL CCLLLCL 43 67 C4 8
301732 lA!u18ACţ !CPAnnA MA8lL 8ÞSu 43 67 C4 8
400328 CA88LCnţ ÞAuLC LACA8 uMMMSu 44 66Ŧ4 C4 MS1A8
300039 CAuAnCţ MAL vALuLZ LC8MA 44 66Ŧ4 C4 MS1A8
300101 uCC1CLL8Cţ An1PCn? 8CLL lAnCCn LC8MA 44 66Ŧ4 C4 MS1A8
300004 A8LnC!A8ţ 8AnL LS1lCCC LC8MA 44 66Ŧ4 C4 MS1A8
300133 CALuCnLSţ 8CxAnnL MAnCACAnC LC8MA 44 66Ŧ4 C4 MS1A8
400467 44 66Ŧ4 C4 ÞA8CAuL
400243 1C8lASţ AL!Cn unlv Cl 8ACulC 44 66Ŧ4 C4 ÞA8CAuL
400366 MA8lAnCţ uLZL8LL PCCA1 unlv Cl 1PL CC8ulLLL8AS 44 66Ŧ4 C4 ÞA8CAuL
400396 Þu?CnCAnţ !unL11L 8A1lACAC unlv Cl 1PL CC8ulLLL8AS 44 66Ŧ4 C4 ÞA8CAuL
44 66Ŧ4 C4 CACA?An
400123 CALACulţ kLnn? ÞAuL nCl 44 66Ŧ4 C4 CACA?An
400130 uL LLCnţ 8Cu LAM8L81 uCv 44 66Ŧ4 C4 CACA?An
300349 vlllamayorţ uexLer AŦ 44 66Ŧ4 C3 CAnCSA
300336 Aqulnoţ Marl[ah Mae !Ŧ 44 66Ŧ4 C3 CAnCSA
300330 Alangullanţ Þaula Llalne uŦ 44 66Ŧ4 C3 CAnCSA
300373 Azucenaţ Chlrllan Þaul AŦ 44 66Ŧ4 C3 CAnCSA
911008 SA8L8Cnţ !CPn klnC 8LnC Culn1AnlLLA CL8u uCC1C8ƌS unlvL8Sl1? 44 66Ŧ4 C4 CL8u
911101 !CSCLţ uAnulL Cl1CAnC unlvL8Sl1? Cl SAn CA8LCS 44 66Ŧ4 C4 CL8u
300160 vLLC8lAţ ulAnnL nlCCLL SC8lAnC lLu 44 66Ŧ4 C4 AnCLL
300130 SA?SCnţ CPA8LLS LCMl8AC vl8CLn MlLAC8CSA 44 66Ŧ4 C4 AnCLL
300262 SA8MlLn1Cţ Ml8ASCL ulAZ vl8CLn MlLAC8CSA 44 66Ŧ4 C4 AnCLL
300036 8LL18AnCţ !CPn MlCPALL CLLL88AuC uSAn1 44 66Ŧ4 C4 l8lCA
300131 CMC8CCţ MA8lCPu nAMC8C uSAn1 44 66Ŧ4 C4 l8lCA
300276 lCn1AnlLLAţ SA88lnAţ 8CSALlL Camarlnes Sur ÞolyLechnlc 44 66Ŧ4 C4 l8lCA
300280 LCMLuAţ !LnnLL?n 8L8ML!C uSAn1 44 66Ŧ4 C4 l8lCA
300023 Loposţ Lyndon Allndogan ulvlne Word College of Legaz 44 66Ŧ4 C4 LLCASÞl
119013 uSCÞţ SALlC CA8A8C MLulnA CCLLLCL 44 66Ŧ4 C4 ÞACAulAn
44 66Ŧ4 C4 A
301138 MC1lLLAţ LlLZLL !uAn CA81PLL 44 66Ŧ4 C4 A
301341 CALLAnCţ ulAnnL C8ACL CuL88L8C S1 MA8?ƌS 44 66Ŧ4 C4 L
301423 CC8uC8Aţ 8LAL?n uLLAn1A8 LAS ÞlRAS CCLLLCL 44 66Ŧ4 C4 L
301470 MA?Cţ 8CnALu MAnCL SAn ÞA8LC CCLLLCL 44 66Ŧ4 C4 L
301383 CA8CLSţ MlCLL ÞA1ACSlL CLlu 44 66Ŧ4 C4 L
301432 CA8ClAţ 8Anu? 8ALA CLuP 44 66Ŧ4 C4 L
301436 CALuL8Cn !CvLL ClAnAn MA81lnLZ CCLLLCL 44 66Ŧ4 C4 L
300381 uL 8AMCSţ vL8CnlCA CCCn MAuCCS 44 66Ŧ4 C4 L
300687 SAnCALAnCţ 88?An PlÞCLl1C L?CLuMŴ 8 44 66Ŧ4 C4 L
300336 ALvLSţ LAA8nl SA8A8lA WCC 44 66Ŧ4 C4 L
300013 vL81uClCţ CP8lS1lAn !CPn MuC 44 66Ŧ4 C4 M
300047 !AMSLnţ !AnnA PAZLL A8CLCA MuC 44 66Ŧ4 C4 M
300003 MAnZAnALţ !AnL MlCPLLLL AŦ A8LLLAnC unlvL8Sl1? 44 66Ŧ4 C4 M
300069 CAS1lLLCţ !LnnllL8 LunA ÞPCM 44 66Ŧ4 C4 M
302114 ulAZţ 8CSL Ann vlLLAnuLvA ÞL8ÞL1uAL PLLÞŴ MLA 44 66Ŧ4 C4 n
302124 ÞLu8lAţ CAMlLLL 8CML8C LA CCnSCLAClCn 44 66Ŧ4 C4 n
400162 ALvL8Cţ 8ALÞP unlv Cl 8ACulC 43 63Ŧ8 C4 MS1A8
400133 CAA8A?ţ MlA LC8LAL !ClL MACnC nLAC 43 63Ŧ8 C4 MS1A8
300133 lnuASLnţ uLx1L8 1CnL11L LvAnCLLlS1A LC8MA 43 63Ŧ8 C4 MS1A8
400343 MA8lnCţ !Cvl1C !8Ŧ 8Au1lS1A unlv Cl CC8ulLLL8AS 43 63Ŧ8 C4 MS1A8
300020 A8LLLAnCţ !LMA CA8ASAL LC8MA 43 63Ŧ8 C4 MS1A8
300171 LLALţ ClnAL?n CA8ClA LC8MA 43 63Ŧ8 C4 MS1A8
400332 LS1CLS1Aţ CPA8lSSL 8CAulLLA uMMMSu 43 63Ŧ8 C4 MS1A8
300191 MA8CuLZţ AL!Cn ÞlCA LC8MA 43 63Ŧ8 C4 MS1A8
300114 LLÞAţ CWLnP?lA8 ÞAS1C8LS LC8MA 43 63Ŧ8 C4 MS1A8
300091 uL !LSuSţ kA8Ln 1L!AuA LC8MA 43 63Ŧ8 C4 MS1A8
400436 8ACuLÞCţ 8CSWLLL uLnZLL uLLL8C unÞŴvlCAn 43 63Ŧ8 C4 MS1A8
400331 8LÞCLLCţ AlMLL C8ACL ÞAulLLA unlv Cl 1PL CC8ulLLL8AS 43 63Ŧ8 C4 ÞA8CAuL
400149 ML!lAnCţ PAZLL?n uCv 43 63Ŧ8 C4 CACA?An
400130 MLnuCZAţ C8ASPLLLL uCv 43 63Ŧ8 C4 CACA?An
300328 CorLezţ nlel SLeeven CŦ 43 63Ŧ8 C3 CAnCSA
300333 Amuraoţ MaŦ 1heresa SŦ 43 63Ŧ8 C3 CAnCSA
300310 CuLlerrezţ kresLa !oyce ÞŦ 43 63Ŧ8 C3 CAnCSA
300338 Malaladţ 8lchard Allan AŦ 43 63Ŧ8 C3 CAnCSA
911107 nuuALCţ CA1PL8lnL uLLA CL8nA unlvL8Sl1? Cl SAn CA8LCS 43 63Ŧ8 C4 CL8u
911032 A8LvALCţ LCWLLLA CARL1L unlvL8Sl1? Cl 1PL vlSA?AS 43 63Ŧ8 C4 CL8u
911023 AnL8Cţ AlZLLLL CP8lS1LLn MACulLlnC unlvL8Sl1? Cl SAn CA8LCS 43 63Ŧ8 C4 CL8u
300113 SL88AnCţ SuSAn ASC8A1L Cuu 43 63Ŧ8 C3 AnCLL
300191 CCulAMA1ţ 8PAnu? MACAnLALA? Cuu 43 63Ŧ8 C3 AnCLL
120021 lLAnţAÞ8lL Culn1LLA MA8lnl CCLLLCL 43 63Ŧ8 C4 nACA
120047 SLC8L1A8lCţ CPA8MAlnL CL8CnA MA8lnl CCLLLCL 43 63Ŧ8 C4 nACA
301270 MAnuA8lCţ CLA8lSA CAvlCLA 81u 43 63Ŧ8 C4 A
301161 uAClCnţ !A?CLL?n ClÞ8lAnC MMC 43 63Ŧ8 C4 A
301169 MACCAnASţ !L11 LML8SCn CL8LMlLLC unClAnC CCCLLCL 43 63Ŧ8 C4 A
301217 PL8nAnuLZţ !CSPuA LLlLu vALLn1lnC SACl 43 63Ŧ8 C4 A
301146 !A8AMlLLCţ !AMLS A81Pu8 1A8u8 A8LLLAnC 43 63Ŧ8 C4 A
301331 CuAnSlnCţ !CnA1PAn SALvAuC8 ÞL8ÞL1uAL PLLÞŴ MLA 43 63Ŧ8 C4 L
301397 CLnl1Aţ nlkkC vAL An1CnlC A8LLLAnC 43 63Ŧ8 C4 L
300710 LSCALCnAţ MA8ClLLLL 1PL8ACL S1l 43 63Ŧ8 C4 L
300697 vALlLn1Lţ 8lLn MCn1ARC ÞWu 43 63Ŧ8 C4 L
300331 lC81unAuCţ nlRA C8CZCC A8LLLAnC 43 63Ŧ8 C4 L
300607 LuZCnCţ A8LCAlL 8ALLLS1L8CS MAS8A1L CCLLLCL 43 63Ŧ8 C4 L
300101 nLCLSSl1Cţ CLnLvlL 8L8MuuLZ LCCM 43 63Ŧ8 C4 M
300133 43 63Ŧ8 C4 M
300061 CA8ClAţ ClLlAn ÞAuLC !CvLLLAnC MuC 43 63Ŧ8 C4 M
300083 C8L!A81Lţ !LSSlCA CLlvA8LZ CCLLLCL 43 63Ŧ8 C4 M
300018 SA8MlLn1Cţ AvLCLlL MA8ASlCAn S1Ŧ uCMlnlC CCL 43 63Ŧ8 C4 M
300080 uAuuLAţ LlML8ALu C81lZ S1Ŧ l8AnClS uL ASSlSl CCL 43 63Ŧ8 C4 M
300049 1AÞlSÞlSAnţ !CÞPL1P nA8vAS MuC 43 63Ŧ8 C4 M
300031 ÞA1Aţ MA8vln !CSP Cu8lLLAS MuC 43 63Ŧ8 C4 M
300124 !ALLC8lnAţ uLnnlS MuC 43 63Ŧ8 C4 M
400023 C8MlLLLAţ 8L8nAuL11L SulnC S1 LCulS unlv 42 63Ŧ2 C4 ÞA8CAuL
400330 ML8LSţ k8lS CA8CL SuMA!l1 unlv Cl 1PL CC8ulLLL8AS 42 63Ŧ2 C4 ÞA8CAuL
400437 ML!lAnCţ !LlL8nLL u nLAC 42 63Ŧ2 C4 ÞA8CAuL
400131 MC8LnCţ !uu? unlv Cl 8ACulC 42 63Ŧ2 C4 ÞA8CAuL
400429 LS1CLASţ !CLll8L? 8?An LACLACAn LuCnAS 42 63Ŧ2 C4 ÞA8CAuL
400449 8Cu8lCCţ !AnlCL 8lvL8A uC 42 63Ŧ2 C4 ÞA8CAuL
400383 ALL!Cţ LLvl8A ALvlA8nL unlv Cl CC8ulLLL8AS 42 63Ŧ2 C4 ÞA8CAuL
400148 MA8CCSţ !L8lCPC SAln1 1CMlS CCL 42 63Ŧ2 C3 CACA?An
400133 ÞACuLA?Anţ !AMlL lA? uCv 42 63Ŧ2 C3 CACA?An
400113 Auuunţ 8CML8lCk !uLL uCv 42 63Ŧ2 C3 CACA?An
400114 A8l!A?ţ CA8LA ALL!A uCv 42 63Ŧ2 C3 CACA?An
911082 ÞAulLLAţ CPA8lSSA MAL LLSL MlSAMlS unlvL8Sl1? 42 63Ŧ2 C4 CL8u
300308 uL LA C8uZţ CLC8CL !8Ŧ 8 uSAn1 42 63Ŧ2 C4 l8lCA
300286 MAClS18AuCţ PAnnAP ÞlLl uSAn1 42 63Ŧ2 C4 l8lCA
300313 0 0 42 63Ŧ2 C4 l8lCA
300142 ÞL8ulCCnţ MAŦ SPLnnA PL88L8A uSAn1 42 63Ŧ2 C4 l8lCA
300007 naagţ Marclana Mlcaller Aqulnas unlverslLy of Legazp 42 63Ŧ2 C4 LLCASÞl
300040 Sanqulţ Shlena ConLreras 42 63Ŧ2 C4 LLCASÞl
119068 LunAţ MA8lA CA8?L LnuL8LS nC81P CLn18AL MlnuAnAC CCL 42 63Ŧ2 C4 ÞACAulAn
119020 8ASPluţ SAluA A8Cu MlSAMlS unlvL8Sl1? 42 63Ŧ2 C4 ÞACAulAn
300036 CAM8Aţ LAu8LnCL CPLCL MuC 42 63Ŧ2 C3 M
300021 ÞA!u?Cţ !CPn L8lC ÞCPS 42 63Ŧ2 C3 M
300103 ACuASţ MA8? CPL88? vALLnZuLLA uÞPSu 42 63Ŧ2 C3 M
302111 uLLllnţ An1PCn? lALSlS uLSŴS1l 42 63Ŧ2 C3 n
301213 42 63Ŧ2 C3 n
400147 MACuA?ţ lv? ÞPCM 41 64Ŧ6 C3 CACA?An
400160 SLCunuCţ CLC?u uCv 41 64Ŧ6 C3 CACA?An
400163 1ACulnCuţ 1L8LSA CA? uCv 41 64Ŧ6 C3 CACA?An
911074 LS1Cţ CAMlLLL lA1lMA 8uSLCn PCL? nAML unlvL8Sl1? 41 64Ŧ6 C4 CL8u
911044 8A8C8ţ 8CnALu !LuuCn ALLCSAuA CL8u uCC1C8ƌS unlvL8Sl1? 41 64Ŧ6 C4 CL8u
911030 1lnAM8ACAnţ ALMA LLSWL SCu1PWLS1L8n unlvL8Sl1? 41 64Ŧ6 C4 CL8u
300031 CASlLlţ LAnA ALLxAnu8A ZAMuulC uSAn1 41 64Ŧ6 C4 l8lCA
300310 Pl8AnLZţ SPlnu? CASCCn unlv Col of Þaranaque 41 64Ŧ6 C4 l8lCA
300107 LC8LnZCţ An!C 8PL? ÞAn1lLCn uSAn1 41 64Ŧ6 C4 l8lCA
300116 MAnCACAnCţ CP8lS1lAn 88L8CnL8lA uSAn1 41 64Ŧ6 C4 l8lCA
300291 MALCCţ CA8A AnCLLlCA Ml8ASCL uSAn1 41 64Ŧ6 C4 l8lCA
300284 Þ8AuLSţ MAŦ CCnCLÞClCn 1C8lLn1L uSAn1 41 64Ŧ6 C4 l8lCA
300017 LoLerLeţ uennls !oshua LusLre 41 64Ŧ6 C4 LLCASÞl
120033 vALLnClAţ !LSSLL ÞŦ nACA CCLLLCL lCunuA1lCn 41 64Ŧ6 C4 nACA
120017 uCLC8ţ vlCk? vlLLAnlA MA8lnl CCLLLCL 41 64Ŧ6 C4 nACA
119062 CA88ALLSţ k8lS1lnL kA? 8uLAWln WMSuŴ ZC 41 64Ŧ6 C4 ÞACAulAn
119082 8CnCAţ lAl1P MA? 8CSL u8ÞCn MLulnA CCLLLCL 41 64Ŧ6 C4 ÞACAulAn
302139 41 64Ŧ6 C3 n
400138 SACC8CŦ k8lS1lAn ÞAuL uCv 40 64 C3 CACA?An
400131 uL ÞCLCnlAţ kAL Ann uCv 40 64 C3 CACA?An
400133 ÞA?ACţ !C8uAn uCv 40 64 C3 CACA?An
911004 CL8vAn1LSţ A8nCLu CLMÞA8C SCu1PWLS1L8n unlvL8Sl1? 40 64 C4 CL8u
911088 SuL81Lţ CPL88lL MA? CCMLZ unlvL8Sl1? Cl 1PL vlSA?AS 40 64 C4 CL8u
911103 LA88AuAţ !CAn MAnCu8A1 unlvL8Sl1? Cl 1PL vlSA?AS 40 64 C4 CL8u
911037 1A!CnL8Aţ !AnLSSA uCMALACn 40 64 C4 CL8u
300064 LnSAnCţ 1PLA vLnlCL l8AnClSCC uSAn1 40 64 C4 l8lCA
300006 AL8ALA1Lţ LuLS MCnWALu l8A8Lln uSAn1 40 64 C4 l8lCA
300060 uL LLCnţ SuZZAnL SuSMA uSAn1 40 64 C4 l8lCA
300202 CA8uLLCţ MA8lL An1CnlL11L ÞC81uCAL uSAn1 40 64 C4 l8lCA
300137 ÞALLnClAţ SPALCM SCLLuAu uSAn1 40 64 C4 l8lCA
300173 1ALACul1ţ LLAP uL LlMA uSAn1 40 64 C4 l8lCA
300004 8e[usoţ 8echelda 8arLolay 40 64 C4 LLCASÞl
120006 8ACuSţ 8CuLLlSA 8AMCS MA8lnl CCLLLCL 40 64 C4 nACA
120008 8C8!Aţ A8lCALL 8l8L nACA CCLLLCL lCunuA1lCn 40 64 C4 nACA
119037 !AnlCLAţ !LSSA MAL SlSlCAn MLulnA CCLLLCL 40 64 C4 ÞACAulAn
119024 ALAM8Anţ PAZLL 8An1lŴAu 40 64 C4 ÞACAulAn
119010 CLlMAuAţ L1PLL C8ACL SuA8LZ MLulnA CCLLLCL 40 64 C4 ÞACAulAn
119007 ÞAnuCAnţ 8CnALu CCLASl1C MLulnA CCLLLCL 40 64 C4 ÞACAulAn
911066 CACASAnţ MA8? An1CnnL11L MA81lnLZ unlvL8Sl1? Cl 1PL vlSA?AS 39 63Ŧ4 C3 CL8u
911076 SAnCPLZţ LA8L CC81LS unlvL8Sl1? Cl 1PL vlSA?AS 39 63Ŧ4 C3 CL8u
911093 LnA8lCţ 8L?nA8LL AvlLA CL8u uCC1C8ƌS unlvL8Sl1? 39 63Ŧ4 C3 CL8u
911109 88AvCţ L8lC Ml8AlLC8LS 39 63Ŧ4 C3 CL8u
911026 AÞA8LClCţ AnAL?n LuCLnA ÞALAWAn ÞCL?1LCPnlC CCLLLCL 39 63Ŧ4 C3 CL8u
911031 Þ8LMAClCţ LC1lS ALuLÞuLLA SCu1PWLS1L8n unlvL8Sl1? 39 63Ŧ4 C3 CL8u
911097 8L8ARCţ 88?An ÞALZ 39 63Ŧ4 C3 CL8u
300092 l8Cţ CLC8? Ann LLA8An uSAn1 39 63Ŧ4 C3 l8lCA
300297 AMÞCnCAnţ ÞAuLC SLulLLA uSAn1 39 63Ŧ4 C3 l8lCA
300083 CA8ClAţ !CPAnnA MA81lnLZ uSAn1 39 63Ŧ4 C3 l8lCA
300186 WA8uLţ MAŦ SPAnlnL 88CCuLZA uSAn1 39 63Ŧ4 C3 l8lCA
300312 A8ACA1ţ !CAn MA81lnLZ unlversldad de SLa lsabel 39 63Ŧ4 C3 l8lCA
300120 MC1Aţ lvL8 !L8CML CSLA uSAn1 39 63Ŧ4 C3 l8lCA
300269 CluAţMAC8LnA CA8ALlln uSAn1 39 63Ŧ4 C3 l8lCA
300147 ÞC81AClCţ MA8lA SALCML 1l8AC uSAn1 39 63Ŧ4 C3 l8lCA
300048 Sopsopţ Marvln Lablnl 39 63Ŧ4 C4 LLCASÞl
300009 1ayoţ Melchor !rŦ 1olledo Cur Lady of laLlma unlverslL 39 63Ŧ4 C4 LLCASÞl
300012 Alcazarţ Alnee !oy Cena 39 63Ŧ4 C4 LLCASÞl
120039 Þu8lţ MA8lA kP8lS1lnA uL LCS SAn1CS MA8lnl CCLLLCL 39 63Ŧ4 C4 nACA
119021 8uulLţ ALuln LA8L nC81P CLn18AL MlnuAnAC 39 63Ŧ4 C4 ÞACAulAn
302133 39 63Ŧ4 C3 n
400118 AÞlLl1ţ nCu8ClPAn uCv 38 62Ŧ8 C3 CACA?An
400163 1uLlACţ uC8lS uCv 38 62Ŧ8 C3 CACA?An
400131 nCA?AAnţ 8CWL? uCv 38 62Ŧ8 C3 CACA?An
300123 nAZA8lCnuAţ MAŦ lL A1u1u8C uSAn1 38 62Ŧ8 C3 l8lCA
300091 l8Cţ CLC8lA LLA8An uSAn1 38 62Ŧ8 C3 l8lCA
120033 1unCCLţ !ACCuLL?nL LunA8 MA8lnl CCLLLCL 38 62Ŧ8 C4 nACA
120044 SALuuLSţ AnA1ALl ll 8L?LS 0 38 62Ŧ8 C4 nACA
120041 8L1l8CţAnnAL?n lLC8LnuC MA8lnl CCLLLCL 38 62Ŧ8 C4 nACA
119070 MAuLAnAţPuSSlLn AA8Cn CAMAu MLulnA CCLLLCL 38 62Ŧ8 C4 ÞACAulAn
119033 8ASA?Aţ LlLZA lLC8 Ml8AS MLulnA CCLLLCL 38 62Ŧ8 C4 ÞACAulAn
119069 MAuLAnAţ MAuLAnA CAMAu MLulnA CCLLLCL 38 62Ŧ8 C4 ÞACAulAn
400140 lS8ALLţ 8CSLLLL8 uCv 37 62Ŧ2 C2 CACA?An
400133 uC1Lţ !AnlnL CA8LSS uCv 37 62Ŧ2 C2 CACA?An
400146 MACAÞACALţ 8LvL8L? uCv 37 62Ŧ2 C2 CACA?An
400167 vL8ZCSAţ 8L?MA81 uCv 37 62Ŧ2 C2 CACA?An
300267 nACA8lCţ!LSSlCA AMC8CSC uSAn1 37 62Ŧ2 C3 l8lCA
300090 l8lASţ ClLMA8? CALvAn1L uSAn1 37 62Ŧ2 C3 l8lCA
300018 AZu8 ţ !uv? MC8ARA uSAn1 37 62Ŧ2 C3 l8lCA
300311 1AnCulLLCţ MA8lCCn 8lLLCnLS uSAn1 37 62Ŧ2 C3 l8lCA
300182 vALLn1lnCţ MA8? C8ACL MuLln1AÞAnC uSAn1 37 62Ŧ2 C3 l8lCA
300279 LlMţ LLv LAW8LnCL CC81An Camarlnes Sur ÞolyLechnlc Col 37 62Ŧ2 C3 l8lCA
300273 8CLlvA8ţ lCC8 MA8 SALLAn uSAn1 37 62Ŧ2 C3 l8lCA
300031 1acdolţ Mlnle !oy Þancho Aqulnas unlverslLy of Legazp 37 62Ŧ2 C4 LLCASÞl
120013 uLLCS 8L?LSţ AlkC 8LnZL ASlS MA8lnl CCLLLCL 37 62Ŧ2 C3 nACA
120020 CA8CLSţ MA8LLn uL vLLLZ MA8lnl CCLLLCL 37 62Ŧ2 C3 nACA
120033 CLlvAţ MlCPLLLL SAn1lACC nACA CCLLLCL lCunuA1lCn 37 62Ŧ2 C3 nACA
120042 8LvCLLAţ ZC8LL vALLnClA MA8lnl CCLLLCL 37 62Ŧ2 C3 nACA
120004 A8ACCnţ AlLLLn 8C1lCA8lC Cu8 LAu? Cl LCu8uLS 37 62Ŧ2 C3 nACA
119060 Cu8lCţ !unA8L1P CALACC MlSAMlS unlvL8Sl1? 37 62Ŧ2 C3 ÞACAulAn
119036 A8AuA?ţ ZLnAluA L?nn lv? LAlu MLulnA CCLLLCL 37 62Ŧ2 C3 ÞACAulAn
119033 MACulnu8Aţ 8Au8lA MCuAÞlL MLulnA CCLLLCL 37 62Ŧ2 C3 ÞACAulAn
119083 1ALCţ 8u8lL !AnL 8AnlLL 8LAnClA CA88LCn CCLLLCL 37 62Ŧ2 C3 ÞACAulAn
119002 1AMÞA8CnCţ !AuL8lSA MA? CuAM8C1 MlSAMlS unlvL8Sl1? 37 62Ŧ2 C3 ÞACAulAn
300304 nAC8AMÞAţ kA8L !CSLÞP Camarlnes Sur ÞolyLechnlc Col 36 61Ŧ6 C3 l8lCA
300264 SC8SCnAţ k8lS1lnL 8CSLCn uSAn1 36 61Ŧ6 C3 l8lCA
300021 8ACPlLLL8ţ MA8lAnAL 8CnA 8LCASÞl uSAn1 36 61Ŧ6 C3 l8lCA
300177 1L8CLnlCţ AlA MA8lL CA8lRC uSAn1 36 61Ŧ6 C3 l8lCA
300192 8AMCSţ L8lkA MAL vALuLS uSAn1 36 61Ŧ6 C3 l8lCA
300088 l8A88lLn1CSţ !CPn LLCA8 S1AŦ C8uZ uSAn1 36 61Ŧ6 C3 l8lCA
300277 l8lASţ SPLLnA AMÞCnCAn uSAn1 36 61Ŧ6 C3 l8lCA
300082 CCnZALLSţ 8lLLlL lPCn CAnC uSAn1 36 61Ŧ6 C3 l8lCA
300282 nACA8lCţ MA? nAvALLS uSAn1 36 61Ŧ6 C3 l8lCA
300171 1ALAC1ACţ kA1P8LLn 8AMCS uSAn1 36 61Ŧ6 C3 l8lCA
300169 1A8ALţ k8lSPnALLl CAlALLAS uSAn1 36 61Ŧ6 C3 l8lCA
300024 8allngasaţ Mlcah AlcanLara Aqulnas unlverslLy of Legazp 36 61Ŧ6 C3 LLCASÞl
300022 Camllţ MarlaŴLllla LsLayane 36 61Ŧ6 C3 LLCASÞl
300037 Llasosţ uonabel Llona ulvlne Word College of Legaz 36 61Ŧ6 C3 LLCASÞl
119016 8LnC?Aţ CPL8?L AnCPC MLulnA CCLLLCL 36 61Ŧ6 C3 ÞACAulAn
119033 ALCA88Lţ A8lAnL LCu uA?PL MLulnA CCLLLCL 36 61Ŧ6 C3 ÞACAulAn
119063 8CnALCSţ AnÞA8C 8C1A MlSAMlS unlvL8Sl1? 36 61Ŧ6 C3 ÞACAulAn
119018 nASSL8ţ nlSP8Ln ALlCuLn/ 33 61 C3 ÞACAulAn
119041 MALMlSţ MlCPLLLL LCÞLZ MlSAMlS unlvL8Sl1? 33 61 C3 ÞACAulAn
119006 CAMÞCSCţ 8CuuLlC !8 8A8An MlSAMlS unlvL8Sl1? 33 61 C3 ÞACAulAn
300041 uomalaonţ Ldlla uela Cruz 34 60Ŧ4 C3 LLCASÞl
300003 8evaleţ !anlce 8obrlgado ulvlne Word College of Legaz 34 60Ŧ4 C3 LLCASÞl
300020 Alzagaţ Andrew MarLln Cogola 33 39Ŧ8 C3 LLCASÞl
33 39Ŧ8 C3 LLCASÞl
300043 MlLraţ Mle Ann Caplnlg S8C 33 39Ŧ8 C3 LLCASÞl
300027 Alvarezţ Marla CelesLe Mlsares ulvlne Word College of Legaz 32 39Ŧ2 C3 LLCASÞl
300026 8arsagaţ Llza Marle AlcanLara ulvlne Word College of Legaz 32 39Ŧ2 C3 LLCASÞl
300306 71 82Ŧ6 C4 LnC8
300238 66 79Ŧ6 C4 LnC8
400271 CA88lCA1ţ 8LnLL?n 8uMlLAC ALuL8SCA1L 38 74Ŧ8 C4 LnC8
400289 uA1Cţ !Lll8L? 1AvA8LS nLAC 37 74Ŧ2 C4 LnC8
400138 nA8vASAţ !AMLLLn 8CSALLS S1 LCulS unlv 37 74Ŧ2 C4 LnC8
400226 1L!L8Cţ MA8lA uAnlCL S1 LCulS unlv 37 74Ŧ2 C4 LnC8
400227 uuÞl1ASţ kLnnL1P klnC 8ulZ S1 LCulS unlv 34 72Ŧ4 C4 LnC8
400247 8A1lŴlLţ !C? MA1lAS unlv Cl CC8ulLLL8AS 33 71Ŧ8 C4 LnC8
400288 vlnLuAnţ AL8Cn Ln1lMAnC Lnu 33 71Ŧ8 C4 LnC8
400143 LAu8L1Aţ MA8vln C8lLn1L 8Cu 32 71Ŧ2 C4 LnC8
400223 LAu8L1Aţ MA8vln C8lLn1L 8Cu 31 70Ŧ6 C4 LnC8
400290 nA8uAţ MA8k 1WAln ulSMA?A Lnu 31 70Ŧ6 C4 LnC8
400089 MA8LZAţ nu8CuLSA vLLC8lA Lnu 31 70Ŧ6 C4 LnC8
400036 Anu8LSţ !C8LL?n CA8ClA Lnu 31 70Ŧ6 C4 LnC8
400463 30 70 C4 LnC8
400133 8LAnCCţ kA1PL8lnL 1CMLn S1 LCulS unlv 30 70 C4 LnC8
400082 SALvAuC8ţ 8PCuAL?nL CA8CLlnC Cuu 30 70 C4 LnC8
400141 uCMAnSlţ lAl1P AnCLLlnL LLAu S1 LCulS unlv 30 70 C4 LnC8
400127 8CSA8lCţ nLlL uAvlu CLLCA8lC S1 LCulS unlv 30 70 C4 LnC8
400129 A8AS1lLLAS CLlvL PL88L8A S1 LCulS unlv 49 69Ŧ4 C4 LnC8
400160 LlWACţ MA8lL !C?CL vALLC S1 LCulS unlv 49 69Ŧ4 C4 LnC8
400046 uLLA C8uZţ LLSLlL 18lnluAu unlCn CP8lS1lAn CCL 49 69Ŧ4 C4 LnC8
400010 uL CuZMAnţ AuAM kA8L ZA8ALA unlv Cl LuZCn 49 69Ŧ4 C4 LnC8
400132 1AClCţ LA8AMlL kLl1P CACA?An S1 LCulS unlv 49 69Ŧ4 C4 LnC8
400242 vALLnZuLLAţ CLAu?S CA8ClA unlv Cl 8ACulC 49 69Ŧ4 C4 LnC8
300297 vALuLZţ CuLLnlL CLLA vALuLZ LC8MA 33 73 C4 MS1A8
300163 LACuA1Aţ MA8lL MAÞAnAC LC8MA 32 71Ŧ2 C4 MS1A8
300073 CCLLAuCţ uA8?L PAnnAP 8LÞA8L!C LC8MA 31 70Ŧ6 C4 MS1A8
300292 1C88AL8Aţ ulAnL MCSuLLA LuCnAS 30 70 C4 MS1A8
400032 !AMlLAnţ !unL kLvln 8!C8nL ÞL8LZ Lnu 48 68Ŧ8 C4 MS1A8
300283 SC8lAnCţ MA8A lvAnA CC81LZ LC8MA 48 68Ŧ8 C4 MS1A8
300104 uuCuSln !8ţ uAnlLC CA8lnC LC8MA 48 68Ŧ8 C4 MS1A8
300001 A8ALCSţ SPLnAC8lS LAMC8LnA LC8MA 48 68Ŧ8 C4 MS1A8
300113 LuuA81Lţ CP8lS1lnL C8ACL vlLLAL8A LC8MA 47 68Ŧ2 C4 MS1A8
300132 CA8ACLnţ CL8MAL?n ACAlu LC8MA 47 68Ŧ2 C4 MS1A8
300070 CASLMţ !CPn ÞAuL CALvAn LC8MA 47 68Ŧ2 C4 MS1A8
400388 8A!L1ţ 8PLA 8lCC8nlA unÞŴvlCAn 46 67Ŧ6 C4 MS1A8
300280 SlSCnţ lLMALln MAL lL1ALvL8C LC8MA 46 67Ŧ6 C4 MS1A8
300213 nC8LLZAţ !unn? Ann nCuC8A LC8MA 43 67 C4 MS1A8
300304 vlLLAnuLvAţ 8lZAL?n nu1C LC8MA 43 67 C4 MS1A8
300131 vlLLAnuLvAţ 8lZAL?n nu1C LC8MA 43 67 C4 MS1A8
300019 A8A8C?ţ CA8L1Cn !CPn u8AvLZ LC8MA 43 67 C4 MS1A8
300094 uLLA C8uZţ MLLlSSA lA!A8uC LC8MA 43 67 C4 MS1A8
400328 CA88LCnţ ÞAuLC LACA8 uMMMSu 44 66Ŧ4 C4 MS1A8
300039 CAuAnCţ MAL vALuLZ LC8MA 44 66Ŧ4 C4 MS1A8
300101 uCC1CLL8Cţ An1PCn? 8CLL lAnCCn LC8MA 44 66Ŧ4 C4 MS1A8
300004 A8LnC!A8ţ 8AnL LS1lCCC LC8MA 44 66Ŧ4 C4 MS1A8
300133 CALuCnLSţ 8CxAnnL MAnCACAnC LC8MA 44 66Ŧ4 C4 MS1A8
400162 ALvL8Cţ 8ALÞP unlv Cl 8ACulC 43 63Ŧ8 C4 MS1A8
400133 CAA8A?ţ MlA LC8LAL !ClL MACnC nLAC 43 63Ŧ8 C4 MS1A8
300133 lnuASLnţ uLx1L8 1CnL11L LvAnCLLlS1A LC8MA 43 63Ŧ8 C4 MS1A8
400343 MA8lnCţ !Cvl1C !8Ŧ 8Au1lS1A unlv Cl CC8ulLLL8AS 43 63Ŧ8 C4 MS1A8
300020 A8LLLAnCţ !LMA CA8ASAL LC8MA 43 63Ŧ8 C4 MS1A8
300171 LLALţ ClnAL?n CA8ClA LC8MA 43 63Ŧ8 C4 MS1A8
400332 LS1CLS1Aţ CPA8lSSL 8CAulLLA uMMMSu 43 63Ŧ8 C4 MS1A8
300191 MA8CuLZţ AL!Cn ÞlCA LC8MA 43 63Ŧ8 C4 MS1A8
300114 LLÞAţ CWLnP?lA8 ÞAS1C8LS LC8MA 43 63Ŧ8 C4 MS1A8
300091 uL !LSuSţ kA8Ln 1L!AuA LC8MA 43 63Ŧ8 C4 MS1A8
400436 8ACuLÞCţ 8CSWLLL uLnZLL uLLL8C unÞŴvlCAn 43 63Ŧ8 C4 MS1A8
400384 CASACLAnCţ vCL1Al8L lC81LS LuCnAS 71 82Ŧ6 C4 ÞA8CAuL
400009 uL LA 8CSAţ k8?ZLLLL !C? LuM8AC S1 LCulS unlv 33 73 C4 ÞA8CAuL
400113 SL8CnAţ PAZLL !C? A8AnuC ALuL8SCA1L 33 73 C4 ÞA8CAuL
400381 uAuSţ lv? MA? SC? S1 LCulS unlv 33 73 C4 ÞA8CAuL
400382 8AÞCSASţ kA1PL8lnL vlS1A unlv Cl CC8ulLLL8AS 31 70Ŧ6 C4 ÞA8CAuL
400371 u8A?LnZAţ ALvln !CL vALuLZ S1 LCulS unlv 31 70Ŧ6 C4 ÞA8CAuL
400364 1LLlAkLnţ !CvlL Ann ÞALLnC S1 LCulS unlv 30 70 C4 ÞA8CAuL
400370 u8A?LnZAţ Al8A !C?CL vALuLZ S1 LCulS unlv 49 69Ŧ4 C4 ÞA8CAuL
400292 CCuMLnţ kA1PLLLn LALA1A unlv Cl 1PL CC8ulLLL8AS 49 69Ŧ4 C4 ÞA8CAuL
400401 !A8AvA1Aţ AnCLLlnL S1 LCulS unlv 47 68Ŧ2 C4 ÞA8CAuL
400481 43 67 C4 ÞA8CAuL
400467 44 66Ŧ4 C4 ÞA8CAuL
400243 1C8lASţ AL!Cn unlv Cl 8ACulC 44 66Ŧ4 C4 ÞA8CAuL
400366 MA8lAnCţ uLZL8LL PCCA1 unlv Cl 1PL CC8ulLLL8AS 44 66Ŧ4 C4 ÞA8CAuL
400396 Þu?CnCAnţ !unL11L 8A1lACAC unlv Cl 1PL CC8ulLLL8AS 44 66Ŧ4 C4 ÞA8CAuL
400331 8LÞCLLCţ AlMLL C8ACL ÞAulLLA unlv Cl 1PL CC8ulLLL8AS 43 63Ŧ8 C4 ÞA8CAuL
400023 C8MlLLLAţ 8L8nAuL11L SulnC S1 LCulS unlv 42 63Ŧ2 C4 ÞA8CAuL
400330 ML8LSţ k8lS CA8CL SuMA!l1 unlv Cl 1PL CC8ulLLL8AS 42 63Ŧ2 C4 ÞA8CAuL
400437 ML!lAnCţ !LlL8nLL u nLAC 42 63Ŧ2 C4 ÞA8CAuL
400131 MC8LnCţ !uu? unlv Cl 8ACulC 42 63Ŧ2 C4 ÞA8CAuL
400429 LS1CLASţ !CLll8L? 8?An LACLACAn LuCnAS 42 63Ŧ2 C4 ÞA8CAuL
400449 8Cu8lCCţ !AnlCL 8lvL8A uC 42 63Ŧ2 C4 ÞA8CAuL
400383 ALL!Cţ LLvl8A ALvlA8nL unlv Cl CC8ulLLL8AS 42 63Ŧ2 C4 ÞA8CAuL
400266 LsLores !erome 67 80Ŧ2 C4 8A1AnCAS
400032 Carandang lrlsh 38 74Ŧ8 C4 8A1AnCAS
400039 uador Crlshelle Anne 38 74Ŧ8 C4 8A1AnCAS
400036 CuLlerrez unlcah Anah 36 73Ŧ6 C4 8A1AnCAS
400038 Pernandez Þaola 36 73Ŧ6 C4 8A1AnCAS
400084 Manalo !onalyn 33 73 C4 8A1AnCAS
400274 Þerez !hanlne 34 72Ŧ4 C4 8A1AnCAS
400072 Lopez 8afael 34 72Ŧ4 C4 8A1AnCAS
400136 Cabral Pannah 8ernadeLLe 34 72Ŧ4 C4 8A1AnCAS
400233 ue 8amos Arlyn 33 71Ŧ8 C4 8A1AnCAS
400023 8aroL Mary Angell 33 71Ŧ8 C4 8A1AnCAS
400034 Conda lrances 32 71Ŧ2 C4 8A1AnCAS
400022 8anLugon nedllneLh 32 71Ŧ2 C4 8A1AnCAS
400033 Cuevarra MaŦ8ocelyn 32 71Ŧ2 C4 8A1AnCAS
400082 Magnaye Ldelyn 8ose 32 71Ŧ2 C4 8A1AnCAS
400042 ue Los 8eyes !owell ChrlsLlan 32 71Ŧ2 C4 8A1AnCAS
400088 ManlmLlm klm Adarem !oy 32 71Ŧ2 C4 8A1AnCAS
400134 1ormes 8osechelle 32 71Ŧ2 C4 8A1AnCAS
400133 1rlunfo Lrralyn 32 71Ŧ2 C4 8A1AnCAS
400139 Mendoza Malah noreen 31 70Ŧ6 C4 8A1AnCAS
400313 0 31 70Ŧ6 C4 8A1AnCAS
400238 Cay Marlnel 31 70Ŧ6 C4 8A1AnCAS
400031 Canlas 8eLhany 31 70Ŧ6 C4 8A1AnCAS
400196 Adel Sherllyn !oy 31 70Ŧ6 C4 8A1AnCAS
400170 Maala keneLh 8oberL 31 70Ŧ6 C4 8A1AnCAS
400110 Þasla Lllen Crace 31 70Ŧ6 C4 8A1AnCAS
400086 Manalo !ayŴ8 31 70Ŧ6 C4 8A1AnCAS
400127 SarmlenLo ChrlsLlan uale 31 70Ŧ6 C4 8A1AnCAS
400109 Þasla Þaul !ohn 31 70Ŧ6 C4 8A1AnCAS
400130 SullL ualsyree !ane 30 70 C4 8A1AnCAS
400188 Pernandez nlel 30 70 C4 8A1AnCAS
400238 MagpanLay !eremay 30 70 C4 8A1AnCAS
400069 lbon Lelgn 30 70 C4 8A1AnCAS
400030 CallboL 8rlan !ay 30 70 C4 8A1AnCAS
400012 AnLe Ablgall 30 70 C4 8A1AnCAS
400303 Lagramada Adrlan !ohn 30 70 C4 8A1AnCAS
400091 Mendoza Lrnellza 30 70 C4 8A1AnCAS
400092 Mendoza LylebeLh 30 70 C4 8A1AnCAS
400040 ue Chavez Cressa 49 69Ŧ4 C4 8A1AnCAS
400160 Lambon Cllver 49 69Ŧ4 C4 8A1AnCAS
400039 Ponra Marla kaLrlna 49 69Ŧ4 C4 8A1AnCAS
400161 CasLlllo Cellne AnLhla 49 69Ŧ4 C4 8A1AnCAS
400239 8eloso 8elna 49 69Ŧ4 C4 8A1AnCAS
400263 LuLchlna uonna Mae 49 69Ŧ4 C4 8A1AnCAS
400207 CasLlllo Charmalne 49 69Ŧ4 C4 8A1AnCAS
400186 Pernandez !ane 49 69Ŧ4 C4 8A1AnCAS
400033 Carranza Crlslyn 49 69Ŧ4 C4 8A1AnCAS
400112 Þerena CrlsLlna 49 69Ŧ4 C4 8A1AnCAS
400078 Luna ulana 49 69Ŧ4 C4 8A1AnCAS
400080 Macabulos Marl !oan 49 69Ŧ4 C4 8A1AnCAS
400127 CA8AnCulAnţ LCulL MA8k uCv 32 71Ŧ2 C4 CACA?An
400133 CALAÞCnţ !L11L uCv 47 68Ŧ2 C4 CACA?An
400138 CuZMAnţ Ml8lAM !ASMln uCv 43 67 C4 CACA?An
400123 8CSlţ CLLnuA uCv 43 67 C4 CACA?An
400017 43 67 C4 CACA?An
44 66Ŧ4 C4 CACA?An
400123 CALACulţ kLnn? ÞAuL nCl 44 66Ŧ4 C4 CACA?An
400130 uL LLCnţ 8Cu LAM8L81 uCv 44 66Ŧ4 C4 CACA?An
400149 ML!lAnCţ PAZLL?n uCv 43 63Ŧ8 C4 CACA?An
400130 MLnuCZAţ C8ASPLLLL uCv 43 63Ŧ8 C4 CACA?An
400148 MA8CCSţ !L8lCPC SAln1 1CMlS CCL 42 63Ŧ2 C3 CACA?An
400133 ÞACuLA?Anţ !AMlL lA? uCv 42 63Ŧ2 C3 CACA?An
400113 Auuunţ 8CML8lCk !uLL uCv 42 63Ŧ2 C3 CACA?An
400114 A8l!A?ţ CA8LA ALL!A uCv 42 63Ŧ2 C3 CACA?An
400147 MACuA?ţ lv? ÞPCM 41 64Ŧ6 C3 CACA?An
400160 SLCunuCţ CLC?u uCv 41 64Ŧ6 C3 CACA?An
400163 1ACulnCuţ 1L8LSA CA? uCv 41 64Ŧ6 C3 CACA?An
400138 SACC8CŦ k8lS1lAn ÞAuL uCv 40 64 C3 CACA?An
400131 uL ÞCLCnlAţ kAL Ann uCv 40 64 C3 CACA?An
400133 ÞA?ACţ !C8uAn uCv 40 64 C3 CACA?An
400118 AÞlLl1ţ nCu8ClPAn uCv 38 62Ŧ8 C3 CACA?An
400163 1uLlACţ uC8lS uCv 38 62Ŧ8 C3 CACA?An
400131 nCA?AAnţ 8CWL? uCv 38 62Ŧ8 C3 CACA?An
400140 lS8ALLţ 8CSLLLL8 uCv 37 62Ŧ2 C2 CACA?An
400133 uC1Lţ !AnlnL CA8LSS uCv 37 62Ŧ2 C2 CACA?An
400146 MACAÞACALţ 8LvL8L? uCv 37 62Ŧ2 C2 CACA?An
400167 vL8ZCSAţ 8L?MA81 uCv 37 62Ŧ2 C2 CACA?An
300363 8odrlguezţ !ohn Mlchael 64 78Ŧ4 C4 CAnCSA
300360 !ovellanoţ 8ryce 38 74Ŧ8 C4 CAnCSA
300370 8undallanţ 8ear kevln CŦ 34 72Ŧ4 C4 CAnCSA
300361 8eyesţ Aprll !oy AŦ 32 71Ŧ2 C4 CAnCSA
300303 Callxlhanţ Shelly 30 70 C4 CAnCSA
300332 1anţ Charmalne Chamllla CŦ 48 68Ŧ8 C4 CAnCSA
300376 umallţ klm SŦ 48 68Ŧ8 C4 CAnCSA
300343 lernandezţ !ohn Þaolo SŦ 46 67Ŧ6 C4 CAnCSA
300381 Lopezţ ChrlsLlne ÞŦ 46 67Ŧ6 C4 CAnCSA
300368 1anţ !anelle Loulse AŦ 46 67Ŧ6 C4 CAnCSA
300307 Chlocoţ !anlne Magdalene lŦ 46 67Ŧ6 C4 CAnCSA
300319 Mendozaţ !usLlne Mary AŦ 46 67Ŧ6 C4 CAnCSA
300304 CenLenoţ Zenla PŦ 43 67 C4 CAnCSA
300337 Alba[eraţ Pardln 8Ŧ 43 67 C4 CAnCSA
300349 vlllamayorţ uexLer AŦ 44 66Ŧ4 C3 CAnCSA
300336 Aqulnoţ Marl[ah Mae !Ŧ 44 66Ŧ4 C3 CAnCSA
300330 Alangullanţ Þaula Llalne uŦ 44 66Ŧ4 C3 CAnCSA
300373 Azucenaţ Chlrllan Þaul AŦ 44 66Ŧ4 C3 CAnCSA
300328 CorLezţ nlel SLeeven CŦ 43 63Ŧ8 C3 CAnCSA
300333 Amuraoţ MaŦ 1heresa SŦ 43 63Ŧ8 C3 CAnCSA
300310 CuLlerrezţ kresLa !oyce ÞŦ 43 63Ŧ8 C3 CAnCSA
300338 Malaladţ 8lchard Allan AŦ 43 63Ŧ8 C3 CAnCSA
911083 SlLCAţ Þ8LClCuS MACCLA PCL? 18lnl1? unlvL8Sl1? 48 68Ŧ8 C4 CL8u
911020 ?AÞţ MA8lA vL8CnlCA LCC8CnlC ÞALAWAn ÞCL?1LCPnlC CCLLLCL 48 68Ŧ8 C4 CL8u
911098 SAn ulLCCţ MCnlnA MA8lA ALvA8LZ unlvL8Sl1? Cl SAn CA8LCS 48 68Ŧ8 C4 CL8u
911032 Ll8A88Aţ MA8? !C? ACulnC ÞALAWAn ÞCL?1LCPnlC CCLLLCL 47 68Ŧ2 C4 CL8u
911029 MA8llLţ CA8vlL !C? ÞL8ClLA ÞALAWAn ÞCL?1LCPnlC CCLLLCL 46 67Ŧ6 C4 CL8u
911086 LAu8Cnţ 8C1SLn 8A88L8A unlvL8Sl1? Cl 8CPCL 43 67 C4 CL8u
911008 SA8L8Cnţ !CPn klnC 8LnC Culn1AnlLLA CL8u uCC1C8ƌS unlvL8Sl1? 44 66Ŧ4 C4 CL8u
911101 !CSCLţ uAnulL Cl1CAnC unlvL8Sl1? Cl SAn CA8LCS 44 66Ŧ4 C4 CL8u
911107 nuuALCţ CA1PL8lnL uLLA CL8nA unlvL8Sl1? Cl SAn CA8LCS 43 63Ŧ8 C4 CL8u
911032 A8LvALCţ LCWLLLA CARL1L unlvL8Sl1? Cl 1PL vlSA?AS 43 63Ŧ8 C4 CL8u
911023 AnL8Cţ AlZLLLL CP8lS1LLn MACulLlnC unlvL8Sl1? Cl SAn CA8LCS 43 63Ŧ8 C4 CL8u
911082 ÞAulLLAţ CPA8lSSA MAL LLSL MlSAMlS unlvL8Sl1? 42 63Ŧ2 C4 CL8u
911074 LS1Cţ CAMlLLL lA1lMA 8uSLCn PCL? nAML unlvL8Sl1? 41 64Ŧ6 C4 CL8u
911044 8A8C8ţ 8CnALu !LuuCn ALLCSAuA CL8u uCC1C8ƌS unlvL8Sl1? 41 64Ŧ6 C4 CL8u
911030 1lnAM8ACAnţ ALMA LLSWL SCu1PWLS1L8n unlvL8Sl1? 41 64Ŧ6 C4 CL8u
911004 CL8vAn1LSţ A8nCLu CLMÞA8C SCu1PWLS1L8n unlvL8Sl1? 40 64 C4 CL8u
911088 SuL81Lţ CPL88lL MA? CCMLZ unlvL8Sl1? Cl 1PL vlSA?AS 40 64 C4 CL8u
911103 LA88AuAţ !CAn MAnCu8A1 unlvL8Sl1? Cl 1PL vlSA?AS 40 64 C4 CL8u
911037 1A!CnL8Aţ !AnLSSA uCMALACn SALAZA8 lnS1l1u1L Cl 1LCPnCLCC? 40 64 C4 CL8u
911066 CACASAnţ MA8? An1CnnL11L MA81lnLZ unlvL8Sl1? Cl 1PL vlSA?AS 39 63Ŧ4 C3 CL8u
911076 SAnCPLZţ LA8L CC81LS unlvL8Sl1? Cl 1PL vlSA?AS 39 63Ŧ4 C3 CL8u
911093 LnA8lCţ 8L?nA8LL AvlLA CL8u uCC1C8ƌS unlvL8Sl1? 39 63Ŧ4 C3 CL8u
911109 88AvCţ L8lC Ml8AlLC8LS unlvL8Sl1? Cl SCu1PL8n MlnuAnAC 39 63Ŧ4 C3 CL8u
911026 AÞA8LClCţ AnAL?n LuCLnA ÞALAWAn ÞCL?1LCPnlC CCLLLCL 39 63Ŧ4 C3 CL8u
911031 Þ8LMAClCţ LC1lS ALuLÞuLLA SCu1PWLS1L8n unlvL8Sl1? 39 63Ŧ4 C3 CL8u
911097 8L8ARCţ 88?An ÞALZ CL8u lnS1l1u1L Cl 1LCPnCLCC? unlvL8S 39 63Ŧ4 C3 CL8u
300133 8uCA8lnţ LLCnA8uC SA8MlLn1C ÞL8ÞL1uAL PLLÞ CCL 39 73Ŧ4 C4 AnCLL
300303 MLnLSLSţ L8lC uÞAnC 32 71Ŧ2 C4 AnCLL
300241 PC81ALLZAţ MACLL CCMLZ Cuu 31 70Ŧ6 C4 AnCLL
300237 88uAnţ MA8k CASACLAnC Cuu 31 70Ŧ6 C4 AnCLL
300223 CCnCLÞClCnţ SPA88AP MAL SALAZA8 Lnu 49 69Ŧ4 C4 AnCLL
300072 uLClL8lCţ C8lS1lnA MA? uCMALAn1A Cuu 48 68Ŧ8 C4 AnCLL
300104 CÞL8ARAţ CC?ulAn MLnuLCC8lA uÞAnC 48 68Ŧ8 C4 AnCLL
300196 SALA8uAţ C8AClLLLL Ann 8Au1lS1A Cuu 47 68Ŧ2 C4 AnCLL
300203 CLAvL8lAţ LLu8ln LSCARC Lnu 46 67Ŧ6 C4 AnCLL
300128 nlML8ţ 8CCPLLLL 1C88LS Lnu 46 67Ŧ6 C4 AnCLL
300032 8AMCSţ vL8nlCL !C? !CSAlA1 uÞAnC 46 67Ŧ6 C4 AnCLL
300274 SlSCnţ 8L8LnSCn lL8nAnuLZ uÞAnC 46 67Ŧ6 C4 AnCLL
300343 1C8lASţ !LnLL?n MLnuLZ LuCnAS 46 67Ŧ6 C4 AnCLL
300333 1AMA?Cţ A8LLnL MACAS uÞAnC 43 67 C4 AnCLL
300103 vlnC?Aţ MA? CA? MuRCZ uÞAnC 43 67 C4 AnCLL
300242 vl8A?ţ 8L8nAuL11L CA1ALAn Cuu 43 67 C4 AnCLL
300019 8L?LSţ !AMLS !CLL SL8AÞlCn unlv Cl LuZCn 43 67 C4 AnCLL
300160 vLLC8lAţ ulAnnL nlCCLL SC8lAnC lLu 44 66Ŧ4 C4 AnCLL
300130 SA?SCnţ CPA8LLS LCMl8AC vl8CLn MlLAC8CSA 44 66Ŧ4 C4 AnCLL
300262 SA8MlLn1Cţ Ml8ASCL ulAZ vl8CLn MlLAC8CSA 44 66Ŧ4 C4 AnCLL
300113 SL88AnCţ SuSAn ASC8A1L Cuu 43 63Ŧ8 C3 AnCLL
300191 CCulAMA1ţ 8PAnu? MACAnLALA? Cuu 43 63Ŧ8 C3 AnCLL
300074 8CAuCţ Anu8lLnnL Ln8lCuL SAln1 LCulS unlv 38 74Ŧ8 C4 S1A8
300021 1L88AuCţ 8A?Llnn vAnLSSA SC8lAnC unlv Cl LuZCn 37 74Ŧ2 C4 S1A8
300147 ulvlnAC8AClAţ !ASCn Cul1A Cuu 36 73Ŧ6 C4 S1A8
300094 8LÞA1Cţ MA8lLlL L Lnu 36 73Ŧ6 C4 S1A8
300018 1L88AuCţ 8A?CLnL vALL8lL SC8lAnC unlv Cl LuZCn 36 73Ŧ6 C4 S1A8
300148 ÞALACAnASţ 8LnL1A 8CSL uCMACAS Lnu 33 71Ŧ8 C4 S1A8
300164 SAn1lLLAnţ MAŦ CP8lS1lnA uL vL8A Cuu 33 71Ŧ8 C4 S1A8
300043 1ACA8Anţ kLvln !AkL 8A8AnLS Lnu 32 71Ŧ2 C4 S1A8
300008 C8uZţ !CAnnA MAL ALAnC unlv Cl LuZCn 32 71Ŧ2 C4 S1A8
300143 lL8nAnuLZţ 8LnAn1L 1u8lnCAn Cuu 31 70Ŧ6 C4 S1A8
300177 C8A8ţ LMMAL?n vALuLZ uÞAnC 31 70Ŧ6 C4 S1A8
300110 8ALCLCnCţ MlZALL MAnuLL Cuu 30 70 C4 S1A8
300412 30 70 C4 S1A8
300348 49 69Ŧ4 C4 S1A8
300007 MlCuţ C?nCn klL8 LCMl8AC unlv Cl LuZCn 49 69Ŧ4 C4 S1A8
300232 CCţ WlLl8Lu ÞAulLLA Lnu 48 68Ŧ8 C4 S1A8
300331 un1ALAnţ LvLL?n AuCLnA Cuu 48 68Ŧ8 C4 S1A8
300201 CLC8LSţ SAMuLL kLLL? SuA8LZ uÞAnC 48 68Ŧ8 C4 S1A8
300039 CLS1CnAţ !CPn kLvln uL vL8A uÞAnC 48 68Ŧ8 C4 S1A8
300142 SAMSCnţ !LnnllL8 ÞALlSCC vl8CLn MlLAC8CSA 48 68Ŧ8 C4 S1A8
300206 MCn1LMA?C8ţ SL8W?n 8PCu uLLA CA8CLL uÞAnC 47 68Ŧ2 C4 S1A8
300131 CA?ACCţ !ACCuLLlnL CAS1AnLuA vl8CLn MlLAC8CSA 47 68Ŧ2 C4 S1A8
300403 47 68Ŧ2 C4 S1A8
300036 8Au1lS1Aţ 88?An MLnuCZA Lnu 47 68Ŧ2 C4 S1A8
300230 ÞC88Lţ MA8k ALvln CACA8LLCS unlv Cl 8ACulC 47 68Ŧ2 C4 S1A8
300408 47 68Ŧ2 C4 S1A8
800033 Þulancoţ ulane !oy lyn Langurayan P1u 63 77Ŧ8 C4 P1u
800036 8aluyuLţ uarwln Lsparagoza P1u 60 76 C4 P1u
800010 navarraţ Þrlncess Marle Lacsama P1u 37 74Ŧ2 C4 P1u
800042 Lleazarţ !onalyn Solomon P1u 36 73Ŧ6 C4 P1u
800048 uela Cruzţ Carlo lellzarLe P1u 36 73Ŧ6 C4 P1u
800003 uela Þenaţ Mark ÞaLrlck Manese P1u 33 73 C4 P1u
800013 uacllloţ Arlane May Crande P1u 33 73 C4 P1u
800073 Carclaţ Warren P1u 33 73 C4 P1u
800037 ulong !rŦţ Melchor Caslmlro P1u 34 72Ŧ4 C4 P1u
800014 8ealonţ Lmmalyn Þaduga P1u 34 72Ŧ4 C4 P1u
800032 vlrayţ lsraellLa Salonga P1u 34 72Ŧ4 C4 P1u
800081 Þalaoţ Marla Shlela CabalLera P1u 34 72Ŧ4 C4 P1u
800009 Alcoranoţ !enlfer Pombre P1u 32 71Ŧ2 C4 P1u
800030 8aluyuLţ Þennsylvanla Cng P1u 31 70Ŧ6 C4 P1u
30 70 C4 P1u
800013 Lozadaţ Merry May ualoma P1u 30 70 C4 P1u
800031 CrLlzţ Ablgall llguraclon P1u 30 70 C4 P1u
800034 1lanchonţ !oflor Campanlel P1u 30 70 C4 P1u
800033 Lacsaţ !ennlfer ÞasamonLe P1u 30 70 C4 P1u
800004 Lopezţ Þeachy Arch Collod P1u 49 69Ŧ4 C3 P1u
800008 Alfaro !rŦţ Lmmanuel ualonos P1u 49 69Ŧ4 C3 P1u
800038 Þaedţ Marlanne Alra lalsls P1u 49 69Ŧ4 C3 P1u
300230 lLLAnZAţ ÞL1L8 CP8lS1CÞPL8 uSAn1 46 67Ŧ6 C4 l8lCA
300123 nACALLSţ ML8C? 8u8lC uSAn1 46 67Ŧ6 C4 l8lCA
300036 CC8ÞC8ALţ 88lAn 8ALulS uSAn1 43 67 C4 l8lCA
300036 8LL18AnCţ !CPn MlCPALL CLLL88AuC uSAn1 44 66Ŧ4 C4 l8lCA
300131 CMC8CCţ MA8lCPu nAMC8C uSAn1 44 66Ŧ4 C4 l8lCA
300276 lCn1AnlLLAţ SA88lnAţ 8CSALlL Camarlnes Sur ÞolyLechnlc 44 66Ŧ4 C4 l8lCA
300280 LCMLuAţ !LnnLL?n 8L8ML!C uSAn1 44 66Ŧ4 C4 l8lCA
300308 uL LA C8uZţ CLC8CL !8Ŧ 8 uSAn1 42 63Ŧ2 C4 l8lCA
300286 MAClS18AuCţ PAnnAP ÞlLl uSAn1 42 63Ŧ2 C4 l8lCA
300313 0 0 42 63Ŧ2 C4 l8lCA
300142 ÞL8ulCCnţ MAŦ SPLnnA PL88L8A uSAn1 42 63Ŧ2 C4 l8lCA
300031 CASlLlţ LAnA ALLxAnu8A ZAMuulC uSAn1 41 64Ŧ6 C4 l8lCA
300310 Pl8AnLZţ SPlnu? CASCCn unlv Col of Þaranaque 41 64Ŧ6 C4 l8lCA
300107 LC8LnZCţ An!C 8PL? ÞAn1lLCn uSAn1 41 64Ŧ6 C4 l8lCA
300116 MAnCACAnCţ CP8lS1lAn 88L8CnL8lA uSAn1 41 64Ŧ6 C4 l8lCA
300291 MALCCţ CA8A AnCLLlCA Ml8ASCL uSAn1 41 64Ŧ6 C4 l8lCA
300284 Þ8AuLSţ MAŦ CCnCLÞClCn 1C8lLn1L uSAn1 41 64Ŧ6 C4 l8lCA
300064 LnSAnCţ 1PLA vLnlCL l8AnClSCC uSAn1 40 64 C4 l8lCA
300006 AL8ALA1Lţ LuLS MCnWALu l8A8Lln uSAn1 40 64 C4 l8lCA
300060 uL LLCnţ SuZZAnL SuSMA uSAn1 40 64 C4 l8lCA
300202 CA8uLLCţ MA8lL An1CnlL11L ÞC81uCAL uSAn1 40 64 C4 l8lCA
300137 ÞALLnClAţ SPALCM SCLLuAu uSAn1 40 64 C4 l8lCA
300173 1ALACul1ţ LLAP uL LlMA uSAn1 40 64 C4 l8lCA
300092 l8Cţ CLC8? Ann LLA8An uSAn1 39 63Ŧ4 C3 l8lCA
300297 AMÞCnCAnţ ÞAuLC SLulLLA uSAn1 39 63Ŧ4 C3 l8lCA
300083 CA8ClAţ !CPAnnA MA81lnLZ uSAn1 39 63Ŧ4 C3 l8lCA
300186 WA8uLţ MAŦ SPAnlnL 88CCuLZA uSAn1 39 63Ŧ4 C3 l8lCA
300312 A8ACA1ţ !CAn MA81lnLZ unlversldad de SLa lsabel 39 63Ŧ4 C3 l8lCA
300120 MC1Aţ lvL8 !L8CML CSLA uSAn1 39 63Ŧ4 C3 l8lCA
300269 CluAţMAC8LnA CA8ALlln uSAn1 39 63Ŧ4 C3 l8lCA
300147 ÞC81AClCţ MA8lA SALCML 1l8AC uSAn1 39 63Ŧ4 C3 l8lCA
300123 nAZA8lCnuAţ MAŦ lL A1u1u8C uSAn1 38 62Ŧ8 C3 l8lCA
300091 l8Cţ CLC8lA LLA8An uSAn1 38 62Ŧ8 C3 l8lCA
300267 nACA8lCţ!LSSlCA AMC8CSC uSAn1 37 62Ŧ2 C3 l8lCA
300090 l8lASţ ClLMA8? CALvAn1L uSAn1 37 62Ŧ2 C3 l8lCA
300018 AZu8 ţ !uv? MC8ARA uSAn1 37 62Ŧ2 C3 l8lCA
300311 1AnCulLLCţ MA8lCCn 8lLLCnLS uSAn1 37 62Ŧ2 C3 l8lCA
300182 vALLn1lnCţ MA8? C8ACL MuLln1AÞAnC uSAn1 37 62Ŧ2 C3 l8lCA
300279 LlMţ LLv LAW8LnCL CC81An Camarlnes Sur ÞolyLechnlc Col 37 62Ŧ2 C3 l8lCA
300273 8CLlvA8ţ lCC8 MA8 SALLAn uSAn1 37 62Ŧ2 C3 l8lCA
300304 nAC8AMÞAţ kA8L !CSLÞP Camarlnes Sur ÞolyLechnlc Col 36 61Ŧ6 C3 l8lCA
300264 SC8SCnAţ k8lS1lnL 8CSLCn uSAn1 36 61Ŧ6 C3 l8lCA
300021 8ACPlLLL8ţ MA8lAnAL 8CnA 8LCASÞl uSAn1 36 61Ŧ6 C3 l8lCA
300177 1L8CLnlCţ AlA MA8lL CA8lRC uSAn1 36 61Ŧ6 C3 l8lCA
300192 8AMCSţ L8lkA MAL vALuLS uSAn1 36 61Ŧ6 C3 l8lCA
300088 l8A88lLn1CSţ !CPn LLCA8 S1AŦ C8uZ uSAn1 36 61Ŧ6 C3 l8lCA
300277 l8lASţ SPLLnA AMÞCnCAn uSAn1 36 61Ŧ6 C3 l8lCA
300082 CCnZALLSţ 8lLLlL lPCn CAnC uSAn1 36 61Ŧ6 C3 l8lCA
300282 nACA8lCţ MA? nAvALLS uSAn1 36 61Ŧ6 C3 l8lCA
300171 1ALAC1ACţ kA1P8LLn 8AMCS uSAn1 36 61Ŧ6 C3 l8lCA
300169 1A8ALţ k8lSPnALLl CAlALLAS uSAn1 36 61Ŧ6 C3 l8lCA
300393 !uAnţ AnAL?n 1LvLS LC8MA CCLLLCLS 73 83 C4 LA unlCn
300082 Cu8AMLnCţ M?8A CA1CPALlAn LC8MA CCLLLCLS 63 77Ŧ8 C4 LA unlCn
300269 SAnuACAţ lMLL AnCLLLnL CCC? unlCn CP8lS1lAn CCLLLCL 39 73Ŧ4 C4 LA unlCn
300140 CARALCnţ uAnlL?nL A8lCAlL ÞL!C unlCn CP8lS1lAn CCLLLCL 38 74Ŧ8 C4 LA unlCn
300028 8ALAnClCţ !unALu ALLnlAuC ÞCLu 36 73Ŧ6 C4 LA unlCn
300038 CACASţ MA8vln CC8uCvA LC8MA CCLLLCLS 36 73Ŧ6 C4 LA unlCn
300022 A81lLLACAţ MAnlL?n MlnA LC8MA CCLLLCLS 34 72Ŧ4 C4 LA unlCn
300169 LASCul1Lţ CA8Ln !C? LLMl LC8MA CCLLLCLS 34 72Ŧ4 C4 LA unlCn
300382 8ALLAuAţ !CPn ÞAuL LACCnSA? unlCn CP8lS1lAn CCLLLCL 32 71Ŧ2 C4 LA unlCn
300103 uuCLA?Anţ !L8AM?nL 1uAZCn unlCn CP8lS1lAn CCLLLCL 32 71Ŧ2 C4 LA unlCn
300329 MAnZAnCţ LA8vln !CPn CCnCLÞClCn LuCnAS 31 70Ŧ6 C4 LA unlCn
300127 lLC8LSţ CA8L vlnCLn1 CALSlM ÞlnLS Cl1? CCLLLCLS 30 70 C4 LA unlCn
300216 C8lLLCţ M?nA8 CLA8C LC8MA CCLLLCLS 49 69Ŧ4 C4 LA unlCn
300396 ?LA8uLţ PlLvLn PL8nAnuLZ LC8MA CCLLLCLS 49 69Ŧ4 C4 LA unlCn
300023 Loposţ Lyndon Allndogan ulvlne Word College of Legazpl 44 66Ŧ4 C4 LLCASÞl
300007 naagţ Marclana Mlcaller Aqulnas unlverslLy of Legazpl 42 63Ŧ2 C4 LLCASÞl
300040 Sanqulţ Shlena ConLreras College of lmmaculaLe Concepclon 42 63Ŧ2 C4 LLCASÞl
300017 LoLerLeţ uennls !oshua LusLre 8lcol unlverslLy College of nurslng 41 64Ŧ6 C4 LLCASÞl
300004 8e[usoţ 8echelda 8arLolay Ago Medlcal LducaLlonal CenLer 40 64 C4 LLCASÞl
300048 Sopsopţ Marvln Lablnl lmmaculaLe Concepclon of Albay 39 63Ŧ4 C4 LLCASÞl
300009 1ayoţ Melchor !rŦ 1olledo Cur Lady of laLlma unlverslLy 39 63Ŧ4 C4 LLCASÞl
300012 Alcazarţ Alnee !oy Cena Lyceum of Lhe Þhlllpplnesţ 8aLanga 39 63Ŧ4 C4 LLCASÞl
300031 1acdolţ Mlnle !oy Þancho Aqulnas unlverslLy of Legazpl 37 62Ŧ2 C4 LLCASÞl
300024 8allngasaţ Mlcah AlcanLara Aqulnas unlverslLy of Legazpl 36 61Ŧ6 C3 LLCASÞl
300022 Camllţ MarlaŴLllla LsLayane lmmaculaLe Concepclon of Albay 36 61Ŧ6 C3 LLCASÞl
300037 Llasosţ uonabel Llona ulvlne Word College of Legazpl 36 61Ŧ6 C3 LLCASÞl
300041 uomalaonţ Ldlla uela Cruz Ago Medlcal LducaLlonal CenLer 34 60Ŧ4 C3 LLCASÞl
300003 8evaleţ !anlce 8obrlgado ulvlne Word College of Legazpl 34 60Ŧ4 C3 LLCASÞl
300020 Alzagaţ Andrew MarLln Cogola Ago Medlcal LducaLlonal CenLer 33 39Ŧ8 C3 LLCASÞl
33 39Ŧ8 C3 LLCASÞl
300043 MlLraţ Mle Ann Caplnlg S8C 33 39Ŧ8 C3 LLCASÞl
300027 Alvarezţ Marla CelesLe Mlsares ulvlne Word College of Legazpl 32 39Ŧ2 C3 LLCASÞl
300026 8arsagaţ Llza Marle AlcanLara ulvlne Word College of Legazpl 32 39Ŧ2 C3 LLCASÞl
120007 8CRACAţ MA8vln CALL1A unl8L8SluAu uL SAn1A lSA8LL 63 77Ŧ8 C4 nACA
120030 1L8CLnlCţ !CSLÞP CL8A8u CCÞLnCCC uSAn1 30 70 C4 nACA
120048 S1AŦAnAţ CP?vL 8LLLn nACA CCLLLCL lCunuA1lCn 48 68Ŧ8 C4 nACA
120063 LvALLA8ţ MAŦL8LlnuA 0 43 67 C4 nACA
120021 lLAnţAÞ8lL Culn1LLA MA8lnl CCLLLCL 43 63Ŧ8 C4 nACA
120047 SLC8L1A8lCţ CPA8MAlnL CL8CnA MA8lnl CCLLLCL 43 63Ŧ8 C4 nACA
120033 vALLnClAţ !LSSLL ÞŦ nACA CCLLLCL lCunuA1lCn 41 64Ŧ6 C4 nACA
120017 uCLC8ţ vlCk? vlLLAnlA MA8lnl CCLLLCL 41 64Ŧ6 C4 nACA
120006 8ACuSţ 8CuLLlSA 8AMCS MA8lnl CCLLLCL 40 64 C4 nACA
120008 8C8!Aţ A8lCALL 8l8L nACA CCLLLCL lCunuA1lCn 40 64 C4 nACA
120039 Þu8lţ MA8lA kP8lS1lnA uL LCS SAn1CS MA8lnl CCLLLCL 39 63Ŧ4 C4 nACA
120033 1unCCLţ !ACCuLL?nL LunA8 MA8lnl CCLLLCL 38 62Ŧ8 C4 nACA
120044 SALuuLSţ AnA1ALl ll 8L?LS 0 38 62Ŧ8 C4 nACA
120041 8L1l8CţAnnAL?n lLC8LnuC MA8lnl CCLLLCL 38 62Ŧ8 C4 nACA
120013 uLLCS 8L?LSţ AlkC 8LnZL ASlS MA8lnl CCLLLCL 37 62Ŧ2 C3 nACA
120020 CA8CLSţ MA8LLn uL vLLLZ MA8lnl CCLLLCL 37 62Ŧ2 C3 nACA
120033 CLlvAţ MlCPLLLL SAn1lACC nACA CCLLLCL lCunuA1lCn 37 62Ŧ2 C3 nACA
120042 8LvCLLAţ ZC8LL vALLnClA MA8lnl CCLLLCL 37 62Ŧ2 C3 nACA
120004 A8ACCnţ AlLLLn 8C1lCA8lC Cu8 LAu? Cl LCu8uLS 37 62Ŧ2 C3 nACA
119003 MA8CCSţ MlCPLLLL Ann SA8AnlLLC MLulnA CCLLLCL 37 74Ŧ2 C4 ÞACAulAn
119013 uSCÞţ SALlC CA8A8C MLulnA CCLLLCL 44 66Ŧ4 C4 ÞACAulAn
119068 LunAţ MA8lA CA8?L LnuL8LS nC81P CLn18AL MlnuAnAC CCL 42 63Ŧ2 C4 ÞACAulAn
119020 8ASPluţ SAluA A8Cu MlSAMlS unlvL8Sl1? 42 63Ŧ2 C4 ÞACAulAn
119062 CA88ALLSţ k8lS1lnL kA? 8uLAWln WMSuŴ ZC 41 64Ŧ6 C4 ÞACAulAn
119082 8CnCAţ lAl1P MA? 8CSL u8ÞCn MLulnA CCLLLCL 41 64Ŧ6 C4 ÞACAulAn
119037 !AnlCLAţ !LSSA MAL SlSlCAn MLulnA CCLLLCL 40 64 C4 ÞACAulAn
119024 ALAM8Anţ PAZLL 8An1lŴAu S1Ŧ ÞAuL CCLLLCL lCunuA1lCnţ lnC 40 64 C4 ÞACAulAn
119010 CLlMAuAţ L1PLL C8ACL SuA8LZ MLulnA CCLLLCL 40 64 C4 ÞACAulAn
119007 ÞAnuCAnţ 8CnALu CCLASl1C MLulnA CCLLLCL 40 64 C4 ÞACAulAn
119021 8uulLţ ALuln LA8L nC81P CLn18AL MlnuAnAC 39 63Ŧ4 C4 ÞACAulAn
119070 MAuLAnAţPuSSlLn AA8Cn CAMAu MLulnA CCLLLCL 38 62Ŧ8 C4 ÞACAulAn
119033 8ASA?Aţ LlLZA lLC8 Ml8AS MLulnA CCLLLCL 38 62Ŧ8 C4 ÞACAulAn
119069 MAuLAnAţ MAuLAnA CAMAu MLulnA CCLLLCL 38 62Ŧ8 C4 ÞACAulAn
119060 Cu8lCţ !unA8L1P CALACC MlSAMlS unlvL8Sl1? 37 62Ŧ2 C3 ÞACAulAn
119036 A8AuA?ţ ZLnAluA L?nn lv? LAlu MLulnA CCLLLCL 37 62Ŧ2 C3 ÞACAulAn
119033 MACulnu8Aţ 8Au8lA MCuAÞlL MLulnA CCLLLCL 37 62Ŧ2 C3 ÞACAulAn
119083 1ALCţ 8u8lL !AnL 8AnlLL 8LAnClA CA88LCn CCLLLCL 37 62Ŧ2 C3 ÞACAulAn
119002 1AMÞA8CnCţ !AuL8lSA MA? CuAM8C1 MlSAMlS unlvL8Sl1? 37 62Ŧ2 C3 ÞACAulAn
119016 8LnC?Aţ CPL8?L AnCPC MLulnA CCLLLCL 36 61Ŧ6 C3 ÞACAulAn
119033 ALCA88Lţ A8lAnL LCu uA?PL MLulnA CCLLLCL 36 61Ŧ6 C3 ÞACAulAn
119063 8CnALCSţ AnÞA8C 8C1A MlSAMlS unlvL8Sl1? 36 61Ŧ6 C3 ÞACAulAn
119018 nASSL8ţ nlSP8Ln ALlCuLn/ nC81P CLn18AL MlnuAnAC CCLLLCL 33 61 C3 ÞACAulAn
119041 MALMlSţ MlCPLLLL LCÞLZ MlSAMlS unlvL8Sl1? 33 61 C3 ÞACAulAn
119006 CAMÞCSCţ 8CuuLlC !8 8A8An MlSAMlS unlvL8Sl1? 33 61 C3 ÞACAulAn
800047 8A8CASţ !uu? CA8A1AC S1Ŧ An1PCn? 69 81Ŧ4 C4 8CxAS
800093 CLLCSCţ CP8lS1lnL !C? 8LulCnLS S1Ŧ An1PCn? 64 78Ŧ4 C4 8CxAS
800038 8A!AMCnuLţ MlCPALL vlnCLn1 LLCnC8 S1Ŧ An1PCn? 64 78Ŧ4 C4 8CxAS
800227 vlLLAC8AClAţ kA8LA MA? uLLA C8uZ llLAML8 61 76Ŧ6 C4 8CxAS
800113 uLLAMluLţ !uLluS SC8lAnC S1Ŧ An1PCn? 61 76Ŧ6 C4 8CxAS
800218 uCulLţ MAŦ uAnLSSA lLnlCLA S1Ŧ An1PCn? 60 76 C4 8CxAS
800103 uALlvAţ lC? LL18L8C S1Ŧ An1PCn? 60 76 C4 8CxAS
800026 AÞCnLS1Cţ Ln8LLL vlLLA8uZ S1Ŧ An1PCn? 60 76 C4 8CxAS
800147 luLnLţ LC8LnZ MA8lCn 8LSAnC S1Ŧ An1PCn? 38 74Ŧ8 C4 8CxAS
800180 MC8lLLAţ kl8k LS1lCCC S1Ŧ An1PCn? 33 73 C4 8CxAS
800184 CuAuţ 8CSLSPLLL nL? nCnA1C S1Ŧ An1PCn? 33 73 C4 8CxAS
800214 SCLu1Aţ 8CCPLLLL MA8lL SALCAuC S1Ŧ An1PCn? 33 73 C4 8CxAS
800046 8AnlCCţ SuMML8 CA? uLLA C8uZ S1Ŧ An1PCn? 33 73 C4 8CxAS
800233 ?ul8lnţ !PCAnnA MA8lL ÞCSAuAS S1Ŧ An1PCn? 34 72Ŧ4 C4 8CxAS
800224 vLCAţ LLC?u Anu8LW ÞA88LrAS S1Ŧ An1PCn? 34 72Ŧ4 C4 8CxAS
800161 LAu8Cnţ SPL8Wln SAMSCn llLAML8 34 72Ŧ4 C4 8CxAS
800036 AZA88ACAţ WlL1L8 MA1A S1Ŧ An1PCn? 34 72Ŧ4 C4 8CxAS
800139 LvAnCLLlS1Aţ !An CA8LC 8L8nAS S1Ŧ An1PCn? 34 72Ŧ4 C4 8CxAS
800116 uLLllnţ !uS1ln CPA8LLS 8ALulSlMC S1Ŧ An1PCn? 34 72Ŧ4 C4 8CxAS
800037 8LLvlSţ LAu? CPLLSLA uC8AuC S1Ŧ An1PCn? 34 72Ŧ4 C4 8CxAS
800032 8A?PCnţ 8LnZ WlLPLLM AMC8LS S1Ŧ An1PCn? 34 72Ŧ4 C4 8CxAS
800211 SL8luCţ !LSSA8LL uuLrAS S1Ŧ An1PCn? 33 71Ŧ8 C4 8CxAS
800022 Anu8AuAţ !L8LL?n CAS1C8 S1Ŧ An1PCn? 33 71Ŧ8 C4 8CxAS
800183 nC8LLZAţ A8ClL 1AÞlA llLAML8 33 71Ŧ8 C4 8CxAS
800102 uAulvASţ CL8LL?n LAulL1 S1Ŧ An1PCn? 33 71Ŧ8 C4 8CxAS
800048 8A88CAţ lSL?n ulCPCSA S1Ŧ An1PCn? 33 71Ŧ8 C4 8CxAS
800193 ÞALAnC8Lţ !CPn MA8k 8A?MunuC S1Ŧ An1PCn? 32 71Ŧ2 C4 8CxAS
800171 LCZAuAţ SPA8AuL LAnA llLAML8 31 70Ŧ6 C4 8CxAS
800030 8A1ulCASţ !CAnnA kLl1P uuLrAS S1Ŧ An1PCn? 31 70Ŧ6 C4 8CxAS
800203 8CCCţ 8uulL?n 88lCnLS llLAML8 31 70Ŧ6 C4 8CxAS
600001 CASuÞAnAnţ ALvln ÞlnLuA CLuP 37 74Ŧ2 C4 1A8LAC
6000 #n/A #n/A 34 72Ŧ4 C4 1A8LAC
600133 MLLLC8l1Cţ LAW8LnZ CLnL8 LA1CSCuln CLuP 34 72Ŧ4 C4 1A8LAC
600083 1CnLLAuAţ 1PLA LAu8LnL 1Su 33 71Ŧ8 C4 1A8LAC
600071 SC8lAnCţ !CAnnA CLA8lSA CLuP 32 71Ŧ2 C4 1A8LAC
600034 MLkLLLţ MA8 k8?LSLL8 ÞA8ASC CLuP 31 70Ŧ6 C4 1A8LAC
600138 8ALlCnASA?ţ uLn?S vlvlLn MŦ SLu 31 70Ŧ6 C4 1A8LAC
600034 uLLA C8uZţ AnnA MCnlCA AvlLLAnCZA CLuP 30 70 C4 1A8LAC
600129 lL8nAnuLZţ MA8L?n MAL ÞAuul1 CLuP 30 70 C4 1A8LAC
30 70 C4 1A8LAC
600004 A8A1ţ ulAnL LC8AlnL CAS1lLLC CLuP 30 70 C4 1A8LAC
600132 PL8nAnuLZţ MAŦ AnCLLA lA!A8uC 1Su 49 69Ŧ4 C4 1A8LAC
600030 CCLLAuCţ MA8LC 8AlALL LCC 48 68Ŧ8 C4 1A8LAC
600147 uCMlnCCţ k8lS1AL? CC8ÞuZ uSS1 48 68Ŧ8 C4 1A8LAC
600123 MA81ln 8CxAnnL !ClL ALACCS vMul 47 68Ŧ2 C4 1A8LAC
600024 SALvlL!Cţ 8CSL ALlAuC CLuP 47 68Ŧ2 C4 1A8LAC
600033 MCnuALAţ 8CSAnnA Ml8AuC8 CLuP 46 67Ŧ6 C4 1A8LAC
600082 uA8C?ţ AnCLLA CALvAuC8LS CLuP 46 67Ŧ6 C4 1A8LAC
600081 uCMlnCCţ !C? LLAnLL SALvAuC8 CLuP 46 67Ŧ6 C4 1A8LAC
600117 A8lCLAţ !uLlL ACulnC Lnu 46 67Ŧ6 C4 1A8LAC
600031 AnCLLLSţ L?8A MCnL11L uAvlu u8 46 67Ŧ6 C4 1A8LAC
301163 AnCLLLSţ ClL8L81 !8 lL8nAnuLZ SACl 64 78Ŧ4 C4 A
301166 SA8MlLn1Cţ nCLL 8AC1Au SACl 62 77Ŧ2 C4 A
301193 C8ACLuAţ !L8CML MA8CA!A? CLu 30 70 C4 A
301188 ulCCAnClLţ u?An ÞLnuCn WCC 30 70 C4 A
301177 ALCA?uLţ SAl8A !AnL uALAWAMÞu MCu 30 70 C4 A
301223 LA8ACţ ClAnnA CAuAC ACulnAS unlvL8Sl1? 49 69Ŧ4 C4 A
301196 LlMAţ MA8lA MLnCPlL A8ClACA LAC 48 68Ŧ8 C4 A
301137 MAnuLLţ ClllC8u uLLA C8uZ nC81PWLS1L8n unlvL8Sl1? 48 68Ŧ8 C4 A
301248 vlCCţ nAZA8L1P ÞLSlCAn A8LLLAnC 47 68Ŧ2 C4 A
301136 SuA8LZţ MA8k AnCLLA CC81LZAnC SACl 47 68Ŧ2 C4 A
301171 8CulLţ ALLAlnL 8u1P CAS1lLLC A8LLLAnC 47 68Ŧ2 C4 A
301234 SAn1CSţ uuAnL AC8AnuM L?CLuMŴ n 47 68Ŧ2 C4 A
301186 ÞAnCAnl8Anţ !L8CML nAZA8 CAuAuAn LA SALL11L 46 67Ŧ6 C4 A
301187 CLnCnţ !LSSlCA MAl AnnL ÞA8LC uLSŴ S1l 46 67Ŧ6 C4 A
301262 uAvluţ CA8CL Ŵ !AnL nuCul CLuP 46 67Ŧ6 C4 A
301113 vlLSCAţ AL?AnA 8CSL SlulAnCCC CLu 46 67Ŧ6 C4 A
301193 uLCLnAţ ALLAn uAvL Anu8AuL CLu 46 67Ŧ6 C4 A
301111 CAS1lLLCţ !CnA1PAn lLL1CPL8C CLC8AL Cl1? 43 67 C4 A
301134 uCMlnCCţ !LSSlCA CL8vAn1LS nC81PWLS1L8n unlvL8Sl1? 43 67 C4 A
301233 MCnuL!A8ţ MA8k kLLn CCPLA MAuCCS 43 67 C4 A
301112 !CvLLLAnCţ !LSSlCA Cu1lL88LZ lLu 43 67 C4 A
44 66Ŧ4 C4 A
301138 MC1lLLAţ LlLZLL !uAn CA81PLL 44 66Ŧ4 C4 A
301270 MAnuA8lCţ CLA8lSA CAvlCLA 81u 43 63Ŧ8 C4 A
301161 uAClCnţ !A?CLL?n ClÞ8lAnC MMC 43 63Ŧ8 C4 A
301169 MACCAnASţ !L11 LML8SCn CL8LMlLLC unClAnC CCCLLCL 43 63Ŧ8 C4 A
301217 PL8nAnuLZţ !CSPuA LLlLu vALLn1lnC SACl 43 63Ŧ8 C4 A
301146 !A8AMlLLCţ !AMLS A81Pu8 1A8u8 A8LLLAnC 43 63Ŧ8 C4 A
301438 ACuuAţ SPl8L?n MLnuCZA L?CLuMŴ 8 60 76 C4 L
301404 MAnCCSCnCţ l8LuL8lCk LLAML8A !Þ SlCSCn 36 73Ŧ6 C4 L
301439 ALuCvL8ţ ulvlnA lLACAn L?CLuMŴ 8 31 70Ŧ6 C4 L
301393 nL8lţ 8LvL AnCLLlL 8C8LCnCAn ÞWu 31 70Ŧ6 C4 L
301460 vASCuLZţ uLSL8LL CAÞlLl L?CLuMŴ 8 30 70 C4 L
301332 1AMCnuCnCţ MA8k MlCPALL uLLA C8uZ ÞL8ÞL1uAL PLLÞŴ MLA 30 70 C4 L
301342 CALA1Aţ SAunuAL ulMACALl S1 MA8?ƌS 30 70 C4 L
301473 uLvCMAţ AÞ8lL AMA8A ÞAMAn1ASAn nC CA8u?AC 48 68Ŧ8 C4 L
301443 vALuLZţ !LllL8SCn !CACuln CLuP 48 68Ŧ8 C4 L
301416 uSMAnţ ?vL11L lv? MA8ASlCAn L?CLuMŴ 8 47 68Ŧ2 C4 L
301331 ÞA8unCACţ SPlLLA lv?8CSL CLS1lnA S1 MA8?ƌSŴ nv 47 68Ŧ2 C4 L
301339 8u1Luţ L?8lnL 8L?LS S1 MA8?ƌS 46 67Ŧ6 C4 L
301410 8AMCţ AlZA nlLvA !8u 43 67 C4 L
301386 CA8ClAţ !uS1lnL LCS1L ÞWu 43 67 C4 L
301347 SAn1lACCţ S1LÞPAnlL 8lCCS WLSLL?An unlvL8Sl1? 43 67 C4 L
301490 8L?LSţ LLSLL? AnnL lL88L8A ÞL8ÞL1uAL PLLÞŴ MLA 43 67 C4 L
301341 CALLAnCţ ulAnnL C8ACL CuL88L8C S1 MA8?ƌS 44 66Ŧ4 C4 L
301423 CC8uC8Aţ 8LAL?n uLLAn1A8 LAS ÞlRAS CCLLLCL 44 66Ŧ4 C4 L
301470 MA?Cţ 8CnALu MAnCL SAn ÞA8LC CCLLLCL 44 66Ŧ4 C4 L
301383 CA8CLSţ MlCLL ÞA1ACSlL CLlu 44 66Ŧ4 C4 L
301432 CA8ClAţ 8Anu? 8ALA CLuP 44 66Ŧ4 C4 L
301436 CALuL8Cn !CvLL ClAnAn MA81lnLZ CCLLLCL 44 66Ŧ4 C4 L
301331 CuAnSlnCţ !CnA1PAn SALvAuC8 ÞL8ÞL1uAL PLLÞŴ MLA 43 63Ŧ8 C4 L
301397 CLnl1Aţ nlkkC vAL An1CnlC A8LLLAnC 43 63Ŧ8 C4 L
300333 AMÞA8AuCţ lAMLLA CLLlS1lnA MLnuLZ WCC 34 72Ŧ4 C4 L
300691 CCnZALLSţ !APAuA SAu!AlL WCC 31 70Ŧ6 C4 L
31 70Ŧ6 C4 L
300673 SlSCnţ ÞA18lClA ÞAuLA SALLS MAuCCS 30 70 C4 L
300367 LuSÞCţ CPLLZ? u?An CA8l1A1lvC WCC 30 70 C4 L
300672 8ACŴACţ CLlvL CAMAlSA MAuCCS 49 69Ŧ4 C4 L
300374 Ml8AnuAţ !LMMAL?n LÞllARC A8LLLAnC 49 69Ŧ4 C4 L
300714 8ACA1ţ CP8lS1lnL 8CSL lA!A?An S1 !uuL CCLLLCL 48 68Ŧ8 C4 L
300383 CALÞl1Cţ 8CnALu 8ALAnCAn Lnu 48 68Ŧ8 C4 L
300623 LSCALCnAţ A8lAnL CPA8MlnL !uAnCC MCu 47 68Ŧ2 C4 L
300707 lLLLSCASţ ku81 L8An lSLA S1 !uuL CCLLLCL 46 67Ŧ6 C4 L
300339 8uLnAlLC8ţ 8lCPMCnu !CPn 8CZ WCC 46 67Ŧ6 C4 L
300712 ASunClCnţ AnnA llLlÞlnA 8AnuA? CLlu 43 67 C4 L
300378 CLA8l1Aţ 8ACCuLL SCnZA ÞWu 43 67 C4 L
300381 uL 8AMCSţ vL8CnlCA CCCn MAuCCS 44 66Ŧ4 C4 L
300687 SAnCALAnCţ 88?An PlÞCLl1C L?CLuMŴ 8 44 66Ŧ4 C4 L
300336 ALvLSţ LAA8nl SA8A8lA WCC 44 66Ŧ4 C4 L
300710 LSCALCnAţ MA8ClLLLL 1PL8ACL S1l 43 63Ŧ8 C4 L
300697 vALlLn1Lţ 8lLn MCn1ARC ÞWu 43 63Ŧ8 C4 L
300331 lC81unAuCţ nlRA C8CZCC A8LLLAnC 43 63Ŧ8 C4 L
300607 LuZCnCţ A8LCAlL 8ALLLS1L8CS MAS8A1L CCLLLCL 43 63Ŧ8 C4 L
300032 lCnAClCţ 8ALÞP 8A?MCnu MuC 33 73 C4 M
300019 uLCCA8LSţ LLlZL ÞL8ÞŴLÞ 34 72Ŧ4 C4 M
300028 L8ZAnuCţ !ASCn vlLLA8ln ÞL8ÞŴMCLlnC 33 71Ŧ8 C4 M
300108 MClSLSţ !AnnlLvL AL?SSA ÞA8l1C MuC 48 68Ŧ8 C4 M
300023 ÞAnClLlnAnţ WlLMAL AnnL LS18LLLA S1Ŧ !CSLÞP CCL 48 68Ŧ8 C4 M
300034 uL 8CxAS ţ uC8C1P? !C? 8uLnvlA!L L?CLuM Cl 1PL ÞPlLlÞÞlnLS 47 68Ŧ2 C4 M
300060 MC!lCAţ ÞAuL CCu8lC SA8lCuL MuC 47 68Ŧ2 C4 M
300094 LCÞLnAţ MlkPALLA MLulnA MuC 47 68Ŧ2 C4 M
300011 MAnuLLţ llCnA SŦ MuC 46 67Ŧ6 C4 M
300087 8L?nCSCţ SLAn 8uÞL81 MuC 46 67Ŧ6 C4 M
300136 46 67Ŧ6 C4 M
300116 nuLvCţ uCnnA8LL AMLCŴ8CCM 46 67Ŧ6 C4 M
300037 8L8lnţ ulAnnL k8lS1lnL ulZCn ÞL8ÞŴ8lnAn 46 67Ŧ6 C4 M
300030 ÞA8Anlţ A8!A? CCZC MAnlLA uCC1C8S CCLLLCL 46 67Ŧ6 C4 M
300009 SC8lAnCţ !C?CL uŦ WCC 43 67 C4 M
300014 SALvAuC8ţ LlSAnuL8 !Cvl1C ÞL8ÞŴMCLlnC 43 67 C4 M
300003 MCn1LPL8MCZCţ MlCPLLLL ÞL8ÞŴMCLlnC 43 67 C4 M
300013 vL81uClCţ CP8lS1lAn !CPn MuC 44 66Ŧ4 C4 M
300047 !AMSLnţ !AnnA PAZLL A8CLCA MuC 44 66Ŧ4 C4 M
300003 MAnZAnALţ !AnL MlCPLLLL AŦ A8LLLAnC unlvL8Sl1? 44 66Ŧ4 C4 M
300069 CAS1lLLCţ !LnnllL8 LunA ÞPCM 44 66Ŧ4 C4 M
300101 nLCLSSl1Cţ CLnLvlL 8L8MuuLZ LCCM 43 63Ŧ8 C4 M
300133 43 63Ŧ8 C4 M
300061 CA8ClAţ ClLlAn ÞAuLC !CvLLLAnC MuC 43 63Ŧ8 C4 M
300083 C8L!A81Lţ !LSSlCA CLlvA8LZ CCLLLCL 43 63Ŧ8 C4 M
300018 SA8MlLn1Cţ AvLCLlL MA8ASlCAn S1Ŧ uCMlnlC CCL 43 63Ŧ8 C4 M
300080 uAuuLAţ LlML8ALu C81lZ S1Ŧ l8AnClS uL ASSlSl CCL 43 63Ŧ8 C4 M
300049 1AÞlSÞlSAnţ !CÞPL1P nA8vAS MuC 43 63Ŧ8 C4 M
300031 ÞA1Aţ MA8vln !CSP Cu8lLLAS MuC 43 63Ŧ8 C4 M
300124 !ALLC8lnAţ uLnnlS MuC 43 63Ŧ8 C4 M
300036 CAM8Aţ LAu8LnCL CPLCL MuC 42 63Ŧ2 C3 M
300021 ÞA!u?Cţ !CPn L8lC ÞCPS 42 63Ŧ2 C3 M
300103 ACuASţ MA8? CPL88? vALLnZuLLA uÞPSu 42 63Ŧ2 C3 M
300894 66 79Ŧ6 C4 n
302120 uuLLL1Lţ !PCn ÞA1P8lk 8CnCCS uLSŴS1l 39 73Ŧ4 C4 n
302163 33 73 C4 n
302113 ulAZţ MA8? Ann ÞlZA88C ÞL8ÞL1uAL PLLÞŴ MLA 47 68Ŧ2 C4 n
302163 46 67Ŧ6 C4 n
302018 46 67Ŧ6 C4 n
302119 MACA1Cţ !L8CML uL1L8ACA A8LLLAnC 43 67 C4 n
302123 MA?nlCCţ MACkA? C8uZ uLSC 43 67 C4 n
302114 ulAZţ 8CSL Ann vlLLAnuLvA ÞL8ÞL1uAL PLLÞŴ MLA 44 66Ŧ4 C4 n
302124 ÞLu8lAţ CAMlLLL 8CML8C LA CCnSCLAClCn 44 66Ŧ4 C4 n
302111 uLLllnţ An1PCn? lALSlS uLSŴS1l 42 63Ŧ2 C3 n
301213 42 63Ŧ2 C3 n
302139 41 64Ŧ6 C3 n
302133 39 63Ŧ4 C3 n
301662 SAnCALAnCţ CA1PL8lnL 8CxAS ÞWu 94 96Ŧ4 C4 8
301833 72 83Ŧ2 C4 8
301719 MA81lnţ LLA LvAnCLLlnL ÞASCuAL M1 CA8MLL CCLLLCL 72 83Ŧ2 C4 8
301741 8CLuAnţ ÞAuL kLnnL1P lCnAClC lAMlL? CLlnlC 64 78Ŧ4 C4 8
301767 CMARAţ ZC8Ln 8L?LS CLlu 39 73Ŧ4 C4 8
301793 uLLCS SAn1CSţ !CPn L8ASMuS MA8l unClAnC CCLLLCL 30 70 C4 8
301811 WlnCkLLţ ulAMCnu !CMAL MAn1LCulLLA ML18CÞCLl1An 49 69Ŧ4 C4 8
301739 ÞALAuCţ !CnAL?n L?n LA unlCn CCLLLCL 49 69Ŧ4 C4 8
301734 8uRACţ kA1PLLLn MACLA?A CLluŴLAC8C 48 68Ŧ8 C4 8
301798 CL8Aţ lL8? kLl1Z MA8 uACulC ÞL8ÞL1uAL PLLÞŴ MLA 48 68Ŧ8 C4 8
301776 C8uLLCţ vCn CA8LC AÞALLA ÞL8ÞL1uAL PLLÞŴ MLA 47 68Ŧ2 C4 8
301699 1uMALLţ !L8CML CAnC S1 !uuL CCLLLCL 47 68Ŧ2 C4 8
301789 C8uZţ CL8nA 8u1P A8AnZAuC CP8lS1 1PL klnC CCLLLCL 47 68Ŧ2 C4 8
301734 ZuLuL1Aţ kA8Ln ÞACPLCC 8ÞSu 46 67Ŧ6 C4 8
301381 46 67Ŧ6 C4 8
301693 vlLLAvL8ţ AnnA WPlM ?CSC8LS CLluŴ vAL 46 67Ŧ6 C4 8
301801 uL LLCnţ CA8MLLA !AvA1L ÞCPS 46 67Ŧ6 C4 8
301698 MC8ALLSţ MA8l AnCLLlnL nuRLZ ÞL8ÞL1uAL PLLÞŴ CALAM8A 43 67 C4 8
301770 8Au1lS1Aţ LnCA8 MA8lL 8Ŧ LAC 43 67 C4 8
301710 ALMA8lCţ Ann MA8C8L11 MA1LC SACl 43 67 C4 8
301701 MACÞA?Cţ SPA?nL nlCCLAL LACMAn S1 !uuL CCLLLCL 43 67 C4 8
301732 lA!u18ACţ !CPAnnA MA8lL 8ÞSu 43 67 C4 8
300990 SCnCCCţ klAP 8LLLL lLLlCPl CCnCZCn ÞWu 87 92Ŧ2 C4 1
300981 uLA?Lţ CAMALlLL 8C8!A ÞWu 83 91 C4 1
300993 1CMAuAţ k8lS1CllL8 8?An A8LnAS uL CCAMÞC 76 83Ŧ6 C4 1
300917 lLC8LSCAţ !CnAP MAL MC!AL ÞL8ÞL1uAL PLLÞŴ MLA 70 82 C4 1
300996 SA1l8Aţ AnAvlL S1A MA8lA S1 AnnL CCLLLCL 67 80Ŧ2 C4 1
300936 LS1CLS1Aţ uA8?L ?uAn CA8ÞluA CLuP 39 73Ŧ4 C4 1
300962 MLnuCZAţ MA8k 8L8MuuLZ CLuP 37 74Ŧ2 C4 1
300921 8An1CLlnCţ !Lll8L? CALu8A CLuP 36 73Ŧ6 C4 1
300926 88lCnLSţ 8CSL Ann SL8vAn CLuP 36 73Ŧ6 C4 1
300931 8lvL8Aţ k8lS1lnL ACnLS lLAC L?CLuMŴ 8 33 73 C4 1
300881 SCLAlMAnţ lA8PAnA 8ACA8AMAn SMulAŴ MA8AWl 34 72Ŧ4 C4 1
301013 8A88lLn1CSţ MA11?nLL 8L?LS ACSA1 34 72Ŧ4 C4 1
300911 MAnA1Cţ lAn 8PAlnlL8 uL CuZMAn LunA CCCC 34 72Ŧ4 C4 1
300937 uLLA C8uZţ MlCPLLLL nlnA CulAM8AC CLuP 34 72Ŧ4 C4 1
300123 SACuluţ 8L? An1PCn? MA?C8LS S1 !uuL CCLLLCL 60 76 C4 u
300222 ÞASCuALţ !CPn 8C8L81 WA8u uLSŴS1l 39 73Ŧ4 C4 u
300022 CuLCţ MA8vln uL vL8A LAC 37 74Ŧ2 C4 u
300014 lnCCLnClCţ 8LAnCPL 8Cu8lCuLZ uLSŴS1l 33 71Ŧ8 C4 u
300096 nA8lSAţ MA MCnlCA uLSŴS1l 33 71Ŧ8 C4 u
300023 8LMCLlnţ LA8A MAL CALlSAnAC LAC 33 71Ŧ8 C4 u
300142 CAM8Aţ MA8lA PAnnAP ?SSA8LL 8ALLL8AS ÞL8ÞL1uAL PLLÞŴ CALAM8A 32 71Ŧ2 C4 u
300181 ÞA8ASţ LLAP klM ÞLM 32 71Ŧ2 C4 u
30 107 32 71Ŧ2 C4 u
300214 u8ALuLţ MA8k k8lSLL 8Cu8lCuLZ MA8lnl CCLLLCL 31 70Ŧ6 C4 u
300032 vLlMLnţ nL88? CLLClL MLnuLZ ÞALAWAn ÞCL?1LCPnlC 31 70Ŧ6 C4 u
300010 SCLAlMAnţ kPAul!AP CALl L?CLuM Cl lLlCAn 30 70 C4 u
300111 SCLAlMAnţ ASLlAP MACMCu MSu 30 70 C4 u
300230 MACAvln1Aţ MLLAnlL ?CLC8lA lLClLC u8S 49 69Ŧ4 C4 u
300017 lL88L8ţ CPA8lnA nC8LL uLSŴS1l 49 69Ŧ4 C4 u
300084 CC8CSÞLţ CA8LA MCnlCA 8L8nA8uC CLluŴ vAL 49 69Ŧ4 C4 u
300228 CALAnCţ Al8A MA8l ACulLA A8LLLAnC 49 69Ŧ4 C4 u
300190 8A?ACAţ !CnAL?n 8AxA LAC 49 69Ŧ4 C4 u
300298 CALlMLlMţ vASLM8L? vuSP1C8M LLA88LS uLSŴS1l 48 68Ŧ8 C4 u
300280 MA8ASlCAnţ MA vlnA MA81lnLZ ÞWu 48 68Ŧ8 C4 u
300300 CA8ClAţ LCu !C?CL CunAnAn S1 !uuL CCLLLCL 48 68Ŧ8 C4 u
300138 MAnLlSlSţ MA8lA lv? ÞLA8L MA81lnLZ nA1lCnAL unlvL8Sl1? 48 68Ŧ8 C4 u
300027 ALlMÞu?Cţ uLC CP8lS1Lu nA8luC uLSŴS1l 47 68Ŧ2 C4 u
300036 CA88unCCCţ 8lLSSA M?8L CLALCnL MAnlLA AuvLn1lS1 47 68Ŧ2 C4 u
300217 8A88lLn1CSţ MA8lA LCu8uLS !C8nAClCn nC81PLAS1L8n CCLLLCL 47 68Ŧ2 C4 u
300083 lA88LCASţ 8CMAL?n 8uS1CS CLluŴ vAL 47 68Ŧ2 C4 u
300130 ÞA1u8Cţ MA8? 8CSL ÞAlS1L nA1lCnAL unlvL8Sl1? 47 68Ŧ2 C4 u
300069 MACA1AnCA?ţ CAMlLLL 8LAnCPL CMLCA S1 MlCPALLƌS CCLLLCL 47 68Ŧ2 C4 u

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times