qweityuiopasufghjklzxcvbnmqweityui

opasufghjklzxcvbnmqweityuiopasufgh
jklzxcvbnmqweityuiopasufghjklzxcvb
nmqweityuiopasufghjklzxcvbnmqwei
tyuiopasufghjklzxcvbnmqweityuiopas
ufghjklzxcvbnmqweityuiopasufghjklzx
cvbnmqweityuiopasufghjklzxcvbnmq
weityuiopasufghjklzxcvbnmqweityuio
pasufghjklzxcvbnmqweityuiopasufghj
klzxcvbnmqweityuiopasufghjklzxcvbn
mqweityuiopasufghjklzxcvbnmqweity
uiopasufghjklzxcvbnmqweityuiopasuf
ghjklzxcvbnmqweityuiopasufghjklzxc
vbnmqweityuiopasufghjklzxcvbnmity
uiopasufghjklzxcvbnmqweityuiopasuf
ghjklzxcvbnmqweityuiopasufghjklzxc
vbnmqweityuiopasufghjklzxcvbnmqw1uCAS 8APASA lnuCnLSlA

nASkAP ÞluA1C
Cleh

8oflaLu Shollhah (28)Ŧ 1ema ť klnl Malas Lsok 1erpasung
2Ŧ 1u[uan ť Memberl lnformasl dan men[elaskan apa lLu malas serLa cara mengaLaslnya
3Ŧ Audlens ť 1eman Ŷ Leman kelas xll lÞA 3
4Ŧ kerangka ť
Ŵ Apa lLu malas ?
Ŵ SlfaL malas dan kehldupan
Ŵ Cara mengaLasl slfaL malas
Ŵ Malas darl suduL pandang rellgl
Ŵ uampak darl malas

3Ŧ Þengembangan naskah ť

Assalamualalkum WrŦWb
kepada yang LerhormaL 8uŦ uwl 8aLnanl selaku penga[ar bahasa lndonesla dan Leman
Leman xll lÞA 3 yang saya sayangl Ŧ
Marllah klLa bersamaŴsama meman[aLkan pu[l dan syukur klLa ke hadlraL Allah SW1
karena berkah dan karunlanya klLa semua dapaL berkumpul dalam keadaan sehaL
wal'aflaL pada harl yang cerah lnl Ŧ

1eman Ŷ Leman sekallan Ŧ
Þerlu klLa sadarl bahwa banyak dlanLara klLa yang menderlLa penyaklL yang blsa
dlsembuhkan namun [lka dlblarkan akan beraklbaL sangaL faLalţ penyaklL lnl blsa
dlderlLa oleh semua kalangan LeruLama pela[ar seperLl klLa ţ ada yang Lau penyaklL apa
lnl ? ?a ţ nama penyaklL lnl adalah malasŦ Sebenarnya penyaklL lnl merupakan
keblasaan ţ serlngkall klLa merasa malas menger[akan sesuaLu seperLl bangun darl
LempaL Lldur ţ malas berolahraga ţ malas menger[akan Lugas ţ dllŦ

MenuruL penellLlan ţ keblasaan malas merupakan penyaklL menLal yang dlsebabkan oleh
rasa LakuL unLuk menghadapl konsekuensl masa depanŦ ?ang dlmaksud masa depan
dlslnl bukan berarLl 2 Ŷ 3 Lahun kedepan ţ LeLapl hanya aLau 2 menlL darl sekarang lLu
sudah merupakan masa depanŦ ConLoh kecll sa[a keLlka klLa malas bangun Lldur ţ
blasanya keLlka bangun klLa berkaLa dalam haLl º 3 menlL lagl aku bangun" LeLapl pada
kenyaLaannya klLa blsa sampal menlL leblh dl LempaL LldurŦ 8asa malas [uga blsa
dlarLlkan sebagal rasa enggan unLuk melakukan sesuaLu yang seharusnya dllakukanŦ

keblsasaan malas Llmbul karena klLa selalu berflklran negaLlfŦ klLa menunda Ŷ nunda
peker[aan karena dalam benak klLa pasLl ada bayangan LenLang seLumpuk Lugas yang
harus dlselesalkanŦ Sayangnya ţ menunda Ŵ nunda peker[aan seperLl lLu [usLru
mengundang sLress ţ mesklpun klLa selalu menunda Ŷ nunda peker[aanţ suaLu saaL klLa
pasLl [uga melakukannyaŦ unLuk lLu
klLa Lldak boleh menunda Ŷ nunda peker[aan dan harus dlselesalkan secara LepaL wakLu
mesklpun lLu beraL namun ţ seperLl yang dlkaLakanoleh 8uŦ uwl 8aLnanl ţ [angan berkaLa
Lldak blsa ! karena lLu dapaL mensugesLl dlrl men[adl benar Ŷ benar Lldak blsaŦ
1eman Ŷ Leman sekallan ţ dalam pldaLo lnl saya [uga lngln men[elaskan bagalmana cara
mengaLasl rasa malasŦ

?ang perLama adalah membuaL Lu[uan Ŧ
Crang malas blasanya memlllkl Lu[uan yang Lldak [elas aLau bahkan Lldak punya Lu[uan
sama sekall ţ [adl mereka Lldak mempunyal komlLmen unLuk menyelesalkan apa yang
men[adl Lu[uan dan Lerkadang mereka [uga Lldak punya moLlvasl unLuk berkembang
kearah yang leblh balkŦ unLuk lLu dalam menger[akan sesuaLu klLa harus mempunyal
Lu[uan agar klLa mempunyal komlLmenţ Lldak renLan dlombang amblngkan slLuaslţ selalu
akLlf dan Lldak menyerah pada naslb serLa memoLlvasl dlrl sendlrl unLuk menghlndarl
rasa malas ţ karena barang slapa dlhlnggapl rasa malas ţ sukses akan [auh darl dlrlnyaŦ

?ang kedua adalah mengasah kemampuanŦ
SeLelah membuaL Lu[uan hldup klLa harus mencarl cara Ŷ cara yang efekLlf dan eflslen
unLuk mencapal Lu[uan yang dllnglnkanŦ SangaL dlperlukan unLuk mengasah
kemampuan dan keLrampllan supaya langkah yang dlambll lLu akan membawa klLa pada
pencapalan hldup secara efekLlf dan eflslenŦ ConLohnya ţ seLelah lulus SMA klLa lngln
melan[uLkan sLudl dlsalah saLu perguruan Llnggl negerl ţ maka se[ak sekarang klLa blsa
mencoba berlaLlh menger[akan soal soal laLlhan ţ soal soal SnÞM1nţ dllŦ


?ang keLlga adalah pergaulan dlnamlsŦ
?ang dlmaksud pergaulan dlnamls dlslnl leblh cenderung ke facLor llngkunganŦ
Mlsalnyaţ para pemenang berkumpul bersama pemenang ţ sullL sekall bagl orang malas
unLuk merasa nyaman berada dlLengah Lengah orang yang opLlmlsţ slbukţ glaL beker[aŦ
!lka rasa malas mulal menyerbu klLa ţ [angan berlamaŴlama berdlam dlrlţ cara pallng
ampuh yalLu bangklL berdlrl dan menghamplrl orangŴorang yang sedang Lekun dan
bersemangaL melakukan sesuaLuŦ Manusla manusla opLlmls dan memlllkl Lu[uan hldup
pada umumnya memlllkl aura poslLlf ţ pancaran opLlmlsme yang seperLl lnllah yang blsa
menglnsplrasl orang laln bahkan menularkan semangaL yang sama sehlngga orang laln
yang ada dl sekellllngnya lkuL LergerakŦ

?ang keempaL adalah dlslplln dlrlŦ
Ada sebuah ungkapan darl moLlvaLor Lerkenal dl lndonesla ţbunylnya º!lka klLa lunak
dldalam maka dunla luar akan keras kepada klLaŦ 1apl [lka klLa keras dldalam ţ dunla luar
akan lunak kepada klLa"Ŧ Slkap kerass pada dlrl sendlrl lLulah yang membawa
kesuksesan bagl karlr para aLleLţ mereka berlaLlh keras dan dlLunLuL agar dlslpllnţ maka
mereka akan men[adl [uaraŦ Sedangkan aLleL yang man[a Lldak akan pernah men[adl
[uaraŦ !lka klLa Lerlalu lunak aLau meman[akan dlrl sendlrlţ memellhara kemalasanţ Lldak
merasa bersalah keLlka lalal aLau gagal dalam Lugas ţ maka dunla luar Lldak akan
bersahabaL dengan klLaŦ Sekallpun mempunyal clLa Ŷ clLa dan lmplan yang Llnggl apablla
Lldak mau berusaha dan leblh menguLamakan malas ţ maka lmplan lLu LeLap men[adl
lmplanŦ

Saya pernah membaca sebuah perLanyaan yang dl posLlng dlsalah saLu [e[arlng soslal
yang dlLu[ukan kepada Marlo 1eguh lslnya adalah ť

ºWakLu muda dulu ţ apa cara pak Marlo mengaLasl rasa malas ?"
Marlo 1eguh men[awab
ºSaya ber[alan dl pasar agar saya malu mellhaL [lwaŴ[lwa balk yang sederhana lLu beker[a
kerasŦ Saya ber[alan dlkampung yang kumuh dan mlsklnţ agar saya serlus bela[ar
men[adl pengangkaL hldup bagl yang maslh lemah hldupnyaŦ Saya ber[alan dlkuburan ţ
agar saya berkeLeLapan men[adl prlbadl yang bernllal bagl sesama sebelum saya
dlbarlngkan dlslLuŦ"


1eman Ŷ Leman sekallanţ
Apablla dlllhaL darl suduL pandang rellglţ salah saLu penyebab malas adalah godaan
seLanŦ
8erunLunglah bagl klLa yang seorang musllm ţ karena obaLnya adalah lbadah Ŷ lbadah
yang blasa klLa lakukanŦ 8agalmana caranya ?

8asulullah bersabda ºSeLan menglkaL Lengkuk kepala seseorang darl kallan saaL Lldur
dengan Llga Lall lkaLandan seLan menglkaLnya sedemlklan rupa sehlngga seLlap
dlleLakkan pada LempaLnya lalu (dlkaLakan) kamu akan melewaLl malam yang sangaL
pan[ang maka Lldurlah dengan nyenyakŦ"

nah ţ cara agar klLa blsa melepaskan Llga lkaLan seLan LersebuL adalah ť
Ŧ lngaL Allah
[adl seLlap bangun Lldur dan menglngaL Allah ţ maka akan lepas saLu lkaLanŦ
2Ŧ 8erwudhu
Apablla kemudlan klLa berwudhu maka akan lepas saLu lkaLan yang lalnnya
3Ŧ Mendlrlkan shalaL
uan blla klLa mendlrlkan sholaL maka akan lepas seluruh lkaLan seLan yang men[eraL
klLaţ dan klLa akan merasakan semangaL dan kesegaran yang menenLramkan [lwaŦ

Selaln lLu [uga ada doa agar klLa blsa Lerhlndar darl malas ţ mungkln Leman Ŷ Leman
blsa membacanya Ŧ
ºALLAPuMMA lnnl A'uuZu 8lkA MlnAL 'A!Zl WAL kASALl WAL !u8nl WAL
PA8CMl WA'AuuuZu 8lkA Mln ll1nA1lL MAP?AA WAL MAMAA1 WA'AuuuZu
8lkA Mln 'AuZAA8lL CC88l"
ArLlnya ť ?a Allah aku berllndung kepadaŴMu darl slkap lemah ţ malasţ pengecuL dan
keplkunan dan aku berllndung kepadaŴMu darl flLnah kehldupandan kemaLlan dan
aku berllndung kepadaŴMu darl slksa kubur (P8Ŧ8ukharl)


1eman Leman yang saya sayanglŦ
SeperLl yang saya kaLakan dlawal Ladl ţ malas merupakan penyaklL yang blsa dlderlLa
oleh semua kalangan ţ dan dapaL beraklbaL faLalŦ uan LenLunya malas mempunyal
dampak yang sangaL memprlhaLlnkanŦ ?alLu kemlsklnan dan kebodohanŦ klLa llhaL
sa[a conLoh yang ada pada bangsa klLa sendlrlţ banyak generasl muda yang malas
malasan dlsekolahţ ker[anya hanya maln maln ţ Lldak serlus menglkuLl pela[aran ţ
mungkln klLa serlng merasakannya namun [lka hal hal LersebuL dlblarkan akan
mengaklbaLkan kebodohanŦ
SaaL lnl banyak sekall laklŴlakl perempuan bahkan anakŴanak yang seharl harlnya
hanya menengadahkan Langan dldekaL lampu merahţ menghamplrl mobll Ŷ mobll
mewah hanya unLuk mengharapkan sedekahŦ Mereka Lermasuk korban darl
penyaklL malas Ŧ Mengapa mereka mau seperLl lLu ? padahal secara flslk mereka
mampu beker[a leblh keras ţ Lapl mengapa mereka memlllh peker[aan yang dapaL
merendahkan dlrlnya sendlrl ? penyebabnya adalah malasŦ Mereka malas beker[aţ
mereka berplklr bahwa hanya dengan menengadahkan Langan mereka blsa
mendapaLkan uangţ sesederhana lLuŦ nah ţ saya mempunyal Llps agar klLa blsa
LermoLlvasl [lka sedang malas ţ pernahkah kallan berplklr bagalmana per[uangan
orang Lua klLa yang seharl harlnya beker[a keras membanLlng Lulang unLuk
memblayal klLa ? coba bayangkan ţ mengapa klLa yang hanya dlsuruh bela[ar serlus
sa[a Lldak mau ţ selalu kalah dengan malas Ŧ ÞasLl akan sla sla per[uangan orang Lua
klLa ţ padahal beker[a lLu Lldak mudahŦ Maka darl lLu klLa Lldak boleh malas ţ apablla
klLa mulal merasakan malas kaLakan pada dlrl klLa ţ lngaLlah orang Lua klLa yang
sedang beker[a unLuk klLa ţ sudah kewa[lban klLa unLuk membahaglakan merekaţ
salah saLu cara yalLu dengan bela[ar sungguh Ŷ sungguhunLuk bekal dlmasa depanŦ

1eman Leman sekallan ţ
Sebelum saya akhlrl pldaLo saya lnlţ saya lngln menyampalkan salah saLu perLanyaan
seorang murld yang sedang bela[ar pada ArlsLoLeles ţ dla merupakan fllusuf yunanlŦ
ÞerLanyaannya seperLl lnl ºApa yang harus saya lakukan? Saya Lldak memlllkl
keeLekunan unLuk membaca ţ dan Lldak mempunyal kesabaran Lerhadap kelelahan
serLa keLekunan bela[ar?" lalu apa [awaban ArlsLoLeles ?

ArlsLoLeles berkaLa pada murldnya lLu ţ ºkalau demlklan Lldak ada [alan laln baglmu
kelakţ kecuall harus sabar menghadapl kLSLnCSA8AAn dan kL8CuCPAnŦ"
!adl apablla klLa malas unLuk berusaha dan berkorbanţ mengapa berharap sesuaLu ?
Loh Lldak ada yang klLa berlkan aLau klLa korbankanţ mengapa harus menerlma ? [lka
klLa malas unLuk menlngkaLkan kuallLas dlrlţ mengapa harus berharap lmplan akan
Lercapal ? dan [lka klLa malas mencoba ţ mengapa harus mengharapkan hasll ?

Seklan darl pldaLo sayaţ semoga apa yang saya sampalkan lnl dapaL bermanfaaL bagl
klLa semua ţ apablla ada salah kaLa dan kurang leblhnya saya mohon maaf ţ
Wassalamualalkum WrŦWb


ff¾¾@ ½f¾°–  @©f° . ¯ °€¯f¾ f°¯ °© f¾f°f½f¯ff¾¾ fnff¯ °–ff¾°f   °¾ @ ¯f° ¯f° f¾O9  f°–f  ½f¯ff¾" €f¯ff¾ f° ½f° . @ ¯f °.

ff¾ f¾ ½f° f°– – f¯½f f¯ff¾  9 °– ¯ f°–f°-f¾f  ¾¾ff¯ff¯J J  ½f ff°– ¯f f°f°¾ f½ °–f©f ff¾f° ° ¾f f° ¯f° ¯f°O9f°–¾ff¾ff°– .fff ¾f¯f ¾f¯f¯ ¯f°©ff°½© f°¾f f ffJ@ f °f f f°f°f°ff¾ ¯f f½f ¯½ ff¯ f ff°¾ f f#f€f½f fff°–n f°  @ ¯f° ¯f°¾ ff° 9 f¾f f ff f°f f°ffff°–¯ ° f½ °ff°– ¾f ¾ ¯ f°°f¯°©f ff°ff° f f¾f°–f€ff ½ °f° ¾f f ¾ ¯fff°–f° f¯f½ f©f¾ ½ f f ff°–f½ °ff½f °"f °f¯f½ °f°f ff¯ff¾ °f°f½ °f°¯ ½ff° f¾ff° ¾ °–ff¯ f¾f¯ff¾¯ °– ©ff°¾ ¾f¾ ½ f°–° f ¯½f ¯ff¾ ff–f ¯ff¾¯ °– ©ff°–f¾   . °½ ° f° f¾ff°¯ff¾¯ ½ff°½ °f¯ °ff°– ¾ f f° f¾ff°¯ °–f f½°¾ °¾¯f¾f ½f° f°– ¯f¾ ¯f¾f ½f° .ff¯ °–ff¾¾€f¯ff¾ .

¾° f° f f° ½f° f½f°fff¯ ° f¾ ff°– ¾ f¯ ½ff°¯f¾f ½f° .

° n¾f©f ff¯ff¾ f°–°  f¾f°f f f°–°f ff ff¯f#¯ °f–f f°–°# f½½f f °fff°°ff ¾f¾f¯½f¯ °  ¯½f f¾f¯ff¾©–f ¾f ff°¾ f–ff¾f °––f°°¯ ff°¾ ¾ff°–¾ f¾°f ff°  ¾f¾ff°¯ff¾¯ f °ff¾ f €f°° –f€ f¯ °° f °° f ½ ©ff°f °f ff¯ °ff½f¾f f ff°–f° °f°–¾ ¯½–f¾f°– f¾ ¾ ¾ff° ff°–°f ¯ °° f °° f½ ©ff°¾ ½ ©¾ ¯ °–° f°–¾ ¾¾ ¯ ¾½°f¾ f¯ °° f °° f½ ©ff° ¾f¾fff ½f¾©–f¯ ff°°f D° f f ¯ °° f °° f½ ©ff° f°f¾ ¾ ¾ff°¾ nff ½ff ¯ ¾½° f°f¯° ¾ ½ f°– fff°  f°f° ©f°–f° ff f ¾f"f °f f½f¯ °¾– ¾ ¯ °©f °f °f f ¾f @ ¯f° ¯f°¾ ff° ff¯½ f°¾ff©–f°–°¯ °© f¾f° f–f¯f°fnff ¯ °–ff¾f¾f¯ff¾  f°–½ f¯ff ff¯ ¯ f©f° f°–¯ff¾ f¾f°f¯ ¯©f°f°– f© f¾ff ff° f½°f©f° ¾f¯f¾ f ©f ¯ f f¯ ¯½°f¯¯ °°¯ ° ¾ff°f½ff°– ¯ °©f ©f° f° f f°–¯ f©–f f½°f¯f¾° ¯ f°– fff°– f D° ff¯¯ °– ©ff°¾ ¾fff¾¯ ¯½°f ©f°f–ff¯ ¯½°f¯¯ ° f °f° ¯ f°–f¯ °–f°¾f¾ ¾ f f€ f° f¯ ° f½f f°f¾ ¾ f¯ ¯f¾ ¾ ° °¯ °–° f f¾f¯ff¾ f °f ff°–¾f½f °––f½f¾f¯ff¾ ¾¾ ¾ff°©f f °f  f°– ff ff¯ °–f¾f ¯f¯½f°  f¯ ¯ f©f° ½ff¾¯ °nfnff nfff°– € € f° €¾ ° °¯ °nf½f©f°f°– °–°f° f°–f ½ f°°¯ °–f¾f .

 ¯f¯½f° f° f¯½f°¾½fff°–ff°– f¯ ff°¯ ¯ fff½f f ½ °nf½ff° ½¾ nff € € f° €¾ ° .

f°–° ¯ f°©f°¾ ¾ff¾f½ –f°°––° – ¯ff¾ ©f¾ ff°–f ¾f ¯ °n f f¯ °– ©ff°¾f¾fff° ¾f¾f-9.¾f°f ½ff½ ¯ °f°– ¯½ ¾f¯f½ ¯ °f°– ¾¾ f f–f°–¯ff¾ °¯ f¾f°f¯f° f f °–f °–ff°–f°–½¯¾ ¾ –f ©f ff¾f¯ff¾¯f¯ ° f ©f°–f° f¯f f¯f f¯ nff½f°– f¯½f f°–  f°¯ °–f¯½f°– f°–f°–¾ f°– ° f° ¾ ¯f°–f¯ ff°¾ ¾f .   f°– –ff ff½ –ff° °f¯¾ f°– ¯f¾ ½ –ff° °f¯¾ ¾° n ° °– €fn°–°–f° .@.°°f ¾ f¾.f°¾f¯f°¾f½¯¾ f°¯ ¯©f° ½ ½f f¯¯°f¯ ¯ff½¾€ ½f°nff°½¯¾¯ f°–¾ ½ °ff°– ¾f ¯ °–°¾½f¾f°–f° ff°¯ °ff°¾ ¯f°–ff°–¾f¯f¾ °––ff°–f° f°–f f ¾ °–°f – f  f°– ¯½ff ff ¾½°  f¾ f°–f½f° f¯f °f ° ° ¾f °°f#ff°f ff¯¯ff °ffff° f¾ ½f ff @f½©ff f¾ ff¯ °ff ff°°f ½f ff# f½ f¾¾½f f ¾ ° ff°–¯ ¯ ff ¾¾ ¾f° f–f½fff ¯ f f f¾ f° °f–f ¾½° ¯ff ¯ fff°¯ °©f ©ff f°–f°f f°–¯f°©f fff°½ °f¯ °©f ©ff ff f°fff¯ ¯f°©ff° ¾ ° ¯ ¯ ff ¯ff¾f° f ¯ f¾f ¾ff fffff–f–f ff¯–f¾ ¯ff °ff fff° ¾ff f °–f°f f½°¯ ¯½°fnf nf f°¯½f°f°–°––f½f f f¯f ¾ff f° ¯ °–f¯ff°¯ff¾ ¯ff¯½f° f½¯ °©f ¯½f°  .

f¯ °–ff¾f¾f¯ff¾"# . ° f°¾ff .f@ –¾°ff ff  #Jf¯ f f½fnff½f.ff½ °f¯ ¯ fnf¾ f½ f°ff°f°– ½¾°– ¾ff¾f© ©f°–¾¾f f°– ©f° ½f f.f@ –¯ °©ff #ff ©ff° ½f¾ff–f¾ff¯f¯ f©f ©f ff°–¾ f°f ©f f¾ ff ©ff° f¯½°–f°–¯ f°¯¾° f–f¾ff¾ ¾ f©f ¯ °©f ½ °–f°–f ½ f–f°–¯f¾ ¯f ½°f ff ©ff° f° f–f¾ff  f½f°¯ °©f ½ f f°– °f f–¾ ¾f¯f¾ ¯¾ff f°–f° ¾ #  @ ¯f° ¯f°¾ ff° ½f f f f¾ ½f° f°– – ¾ff¾f½ ° f ¯ff¾f ff– ff° ¾ f° °°–f f–ff°–¾ f°–¯¾¯ f °f f°ff ff f f f f f°– f¾ffff° f–f¯f°fnff°f" f¾f ¾f f# f°¯ °–f °– ½ff¾ ¾ f°– fff°¾ff °–f°–ffff° f°¾ f°¯ °–f°f¾ ¯f°½f¾ °––f¾ f½ ff°½f f ¯½f°ff% fff°%f¯ff°¯ f¯ff¯f°–¾f°–f ½f°©f°–¯ff f °–f°° °f # -f nfff–ff ¾f¯ ½f¾f°–fff°¾ f° ¾ f ff  °–ff ©f ¾ f½ f°–° f°¯ °–°–ff ¯ffff° ½f¾¾fff°   ½f f ¯ f°f ¯ffff° ½f¾¾fff°f°–f°°f  .

 f¾¾f % f%  @ ¯f° ¯f°f°–¾ff¾ff°–  ½ f°–¾fffff° fff ¯ff¾¯ ½ff°½ °ff°– ¾f f ¾ ¯fff°–f° f° f½f f f€ff f° °°f¯ff¾¯ ¯½°f f¯½ff°–¾f°–f¯ ¯½f°f° f ¯¾°f° f° f° ff ¾f©fn°f°–f f½f f f°–¾ff¾ °  f°f– ° f¾¯ ff°–¯ff¾ ¯ff¾f° ¾ f ©f°ff°f¯f°¯f° f¾ ¾¯ °–½ f©ff° ¯°–°f¾ °–¯ f¾ff°°f°f¯°©fff ¾  ff°ff° ¯ °–f ff° f° ff° f°f¾ ff f½ ¯½f° ff°f°f f°ff°–¾ ff°f f°f¯ ° °–f ff°f°–f° ff¯½¯ f ¯ °–f¯½¯ ¯ ¯ ff°f°¯ °–ff½f°¾ f .--#DD .-#JJD -J .-# . f¾f½ ¯f ¯ff¾ ½ °– n f° ½°f° f°f ° °– ½f f .J#DDD ..J.f° ff¯ ° f°¾f¯ffff° ½f¾¾ ff°¾ f°f°–¯ °© f f f°fff°¯ f¾ff°¾ ¯f°–f f° ¾ –ff°f°–¯ ° °f¯f°©f  f°©–ff f ff–ff ¾f ° f f¯ff¾ ¯°–° ¯f° ¯f° ¾f¯ ¯ fnf°f #D. # °f fff ° °– ½f f .. f¯ff¾ ©f ¯ f ½ fff°f °–f°¯ ° °–f ff°f°–f°¯ f ¾f ¯ ° f½ff°f°– ¾ ¾ f°f -f ¾ff¯ ¯½°f½¾f–ff ¾f .@J#DDD . °–f½f¯ f¯f¾ ½ "½f ff¾ nff€¾¯ f ¯f¯½ ©f f¾ f½¯ °–f½f¯ f¯ ¯½ ©ff°f°– f½f ¯ ° ff° °f¾ ° "½ ° f °ff ff¯ff¾ . f€°f ½f° f° ¯ff° f° f ° °– ½f f .-@-@. f ¯f¾ f° f ½ °f¯ff¾ .

ff ff f ¯ff¾ f½f f f¯f¯ f¾ff°¯ff¾fff°½f f f °–fff°–fff°– ¾ f°– ©f°f ¾ f f© f°f°¯ ¯ ff–ff°¯ f ¾ff¾fnfff °–f° f©f¾°–– ¾°––° f ¯f¾f ½f°  @ ¯f° ¯f°¾ ff°  ¯¾fff½ f¾ff° ¾ff°–°¯ °f¯½ff°¾ff¾f½ f°ff° ¾ f°–¯ f°–¾ f°– f©f½f f¾ ¾ f¯ ½ff°€¾€°f° 9 f°ff°°f¾ ½ °#½ff°–f¾¾ffff°"ff f¯ ¯  °f°°¯ ¯ fnf f° f¯ ¯½°f ¾f ff° f f½ ff° ¾ f °f° f©f"#ff½f©ff f°¾ ¾" ¾ ¾ ff½f f¯ °f #ff ¯f° ff f©ff°f° f–¯ f nff¾¾f f¯ °–f f½-- f° .# f f½f ff¯ff¾° ¾ff f° f° ¯ °–f½f ff½¾ ¾f" ff ff°–f f°fff f°f° ¯ °–f½ff¾¯ ° ¯f"©f f¯ff¾°¯ °°–ff°ff¾ ¯ °–f½ff¾ ff½¯½f°ff° nf½f" f°©ff¯ff¾¯ °n f ¯ °–f½ff¾¯ °–ff½f°f¾"  f° f½ f¾ff ¾ ¯–ff½ff°–¾ff¾f¯½ff°° f½f ¯f°€ff f– f¾ ¯f f½f ff f¾ffff f°f°– °f¾ff¯°¯ff€ Jf¾¾ff¯ff¯J J   . ¯f¾©f¾ f°–¯ff¾ ½ °ffff° ½ f–f¯f°f½ ©f°–f° f°–fff°–¾ ff°f ©f f¾¯ ¯ f°°–f°–° ¯ ¯ fff"n f ff°–f° ¯ °–f½fff°–f°f ¾ f©f¾ ¾ ¾f©f f¯f ¾ fff °–f°¯ff¾ 9f¾ff°¾f¾f½ ©f°–f°f°–f f ½f ff ©f f¯ f .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful