Mes,ter,mu n ka scrczat Fut,esi m6dok hazban.

takasban 1494 H6szi'get'eles haz'ban, lakasban 1494,Ke,ramiaburko~atok 1998,Nedves falak kiszarihlsa, neovesedes Imegelozes8' Tapetaz8S es festes 1998,Z61dtetolk 1494,1-

1494

1-

IKertunk nove;nyei sereaat Biokert 998.Evelokert '9r9'B,Gyogyn6venyek Ifuszernovenyek '99'8.Gyumoh:,soske'rt 998 lIIa,~oskert 99B,R6zsakert 998,Vetemenyeskert 9'98 Vedekezes Ik,ertil kartevok es k6:roko,z6k eillen '998.,Vilzikert 99'8,,11-

801roz'310n kivOlillld5nyv'@k A legszebb szoba-. balkanterasznovsnyek 4998,A mil kertunk 3998,Ami lakasunk 5990,Am'9rikail csaladi haz epftese faszerkezettell 3496,EI'skirotechnikai kepletek as tablazatok 1298,Fatuzeles 798,Hobbiasztalos 2998,Hobbiele'ktronika 2998 lntarziakeszites 1596,Kerti tanacsaoo 449,8,Kerttervez9s 24,98.KOVBcsol'tvas-lm uvesseg 349'8~Begi butorok felUletkeze:lles8' 299,8,Regi 5zekek felujltasa 11'99'8,Termeskd jardak" lepcsok, kerit1es,ek, virago,s falak ,2998 Zald homlokzat.ok 349'8,-

es

1-

1-

CSEIA Kiad6 1114 Budapest, Karolli G.aspar b~r 3. Tell..: 366-9019', .209 2982 .. Tel./F,ax: 385-6684 E~m,ail:,cser@elender.hll1'· Honlap: www.cserkiado.hu
m

E~~

'eSE!

Nicolle, Kuhlmann

Na energ·,a-hasznositas

Budapest,2002'

69

C~ER

A konyv eredeti eirne; Selbsl Solaranlagen installieren COMPACT PRAXIS - DO IT YOURSELF sorozat Szel1'Z6: Nicole Kuhlmann A m:agyar kiadiias a Compact Verlag GmbH (MUnchen Nemetorszag) en91edeIyeveI keszOIt.
l

Fordltotta:

dr. SzUle Denes

lekt1oralta: Ferenczi

Odon

© Hungarian translation: Sz.ulle Denes as a CSER Kiad6, Budapest. 2Q02 © 2000 by Compact Ver~ag Munchen
Mllnlden ,jog 'fennllartva., Jelen k.6nyvet., ill. annak reszei! tiles reiProdukalni, adatrogzit6 rendszerben tarolnl, barmilyen formaban vagy eszkozzell'~ elektronikus, mechanikus, fenykt§peszeljuton vagy mas m6don ~ ken.10lni a kiad6 engedelye nelkLil
A kOlelt hirdetese'k anyag'ilert a hirdelo cegek fe~elnek

ISBN 963 9445 32 0 ISSN ',219-3283 IKiadJa a CSER Kiado F eleli5s kiad6: a kiad6 vezet6je 1114 Budapest KaJol~ Gaspar ter 3., lel,efQn: 386-901,'9, ,209-2982 Telefon/Fax: 385-6684; E-mail: cser@lele'nder.hu; Honlap: 'WW'!N.cserkiado.h.u
1

Tlpogratus: Hodu PaJne'

Tordeles. n1i'0mdai el15:keszft'e's:Pet6 Erzsebet Borit6grafika es kepfeldolgozas: Voros Andras Rekhimmenedzser: Ver,esne Stol'Cz Erika Nyomta es katOUe: SzechenYli Nyomda, Gyer Felel6s nyomdavezet6:Nagy Ivar'l as Nernere ZsoU ugyv,ezelo igazgat6

3

A ifenyelektromos (folovollaikus) bereodezesek vWamos S.zakis'm.eret: ~_ Ingyenes energiaforrasunk: a Nap Vfzmeiegites napkollektorokkal , A,ramtermeles napenergi,aval
a femyelektromossag alapjan

6 6 7
11

:sz,erels'sianyagai

35

:Szerszamll:smeret

.

36 40
40

Alnyaglsmeflet Napenergial hasznoslto berendezesek reszel Napko!ilektomk H6cserel6k as hohordozQ foiyadekok. ~_ N,apk.ollektoro,s h6terlmelo

15 15

16
18

berendezesek melegviz-tarol6i Szabalyozas, vezerl81A koHektorok fe'lszereh~sehez szQkseges tartozekok Csav,ek es csoidomok Fenyelektmmos (fotovollaikus) berendezesek napelemmoduljai Fenyelektromos berencezesek akkumula.torai Fenyelektromos
berendezesek loltt'msza:balyoz6i Fenyelek~rom()s berencezesek inverterei

20
22' 26 27 30 32
33

A.I,apvello mlulkaf1ogasok, Csovek befogasa Re.zcsQvek \I~g~sa as forrasztaea Cs6k6tesek kE!!;zit'9se Cs6v,eze,tekek f,ektetese A szigetelt'3anyagok elhe~lyezes'e VillanyszerelEl3simunkak Fakolesek keszltese Egy hotel'mel:6 napkollektoros
berendezes rneretezese

,40 43
44

4'6
48

51
53

as biztonsagi berendezesek

34

Gyakorhltl peldak. NapkoUektor keszit'ese Napkollektor tet6re szerel:ese Tel6be epitett napkollektolf A sz'ivaUyus szerelesi egyseg es az eleldronikus szabaJyoz6 f,elsz.erelese Napkollektoros vfzmelegitO berendezesfelt6Ues e _ Napenergiaval mUkbdleteU kerti vitagftas
J

55 56
62

65 71

77
81

4
"rI ,~' ,. k k t ·'"lna_Ia. Ik "'" G ya' _,m,alny'alat szo I'~ It atasat · a. Ik' 'I"" k a,ove t kezo cege k gla t' ,:
'J
I

0

,I'

Accusal,ed IKft 1158 Budapest. Kesmark u. 14. Tel.: 417-8449, 417-3469; Tel./Fax: 417-3449 Conr,ad :Shop ,_ 5zJniker Kft. 1067 Budapest, Tetez krt. 23, Tel.: 302'-35B8, 30.2'-3,589; Fax: 311-3046
Dehn -+ Sohne GmbH + Co. Kg. Magyarorszagii kepviselet'e, 2040 Budaors, Bimbo u. 9. Tel.: 23/500-802: Fax: 23/500~803

311.oldal

161.oldall

70.old,al

IFllor,enUlnl HllJJngary Kft. 1103 Budapest, Gergely u. 83. Tel,: 431-8860; Fax; 43.1~8861 :Nap,lopo' Kft. 1138 Budapest. Jakab .Jozssf u. 17. Tel.: 237-0433; Tel./Fax: 359-7781' N'i.mfea Egiy'esUlet • N,imfea Ter,meszetvedelmli IEgyesulletJTurkevs Barna Tamas, TeL: 56/3611-505 • BAZ Me'Qyei Korny'ezetvedellmi is TerUieHaJllesztesi' Visnyovszky Tamas, Tel.: 48/435-01.6.

19'.oldell

52., a,ldall

'Kht., Gomorsz616s

Pannon SolarKft. 76. aldal 114 7 Budapest! Istv~nffy u 11/91.T,el./Fax: ,22'1-7639; Mobi I: ,20/973-8764, 20/9Q 1-2188 :SDI,an Kft. 2440 Szazhaornbatta 'V'ehJc:it t. 8 9200 Mosonmagyar6v8r, 25. oldal Csenterlcs ut 3/32, T,eL 23/540-420.; Fax: 23jS40-421

Hajnalka u '9,

rs. 96/576-637;

36. olld,al Fax: 96/57'6-638 Hart:so I(IIJIII50 barlt6

'Viessmann Kft. 2045 Torbkbalin1, Sussen u, 3, leI..: 23/334-334; Fax: 23.1334-339 ,Z6ldnalp '9735 Csepreg, Kossuth l. u. 41. Tel.: 9 4/565-205; Fax: 94/565-204
1

6,11. aldal

S,al'rk,acsaruhazak B,aumax Bric,oJStore OBI

76.oldal
54., Q,ldall 25.ollda)

5

A barkacsolas olyan hobbi, amelIyeI rnilliok toltik el hasznosan szaba'didejClket. Legyen szo egy regii epit~su hazban leva berelt "lakasr,61 vag1y akar sajat nagy fallal k-bru!vetl teruleotOnkrol, nernl ugyesseggel 88 egy szakszenl utrnutato birtokaban egeszen meglepo eredmenyeket erhetunkel, ha kisebb javitasokra, rmiszaki as eszts,tikai celufeIDjftas.okra, esetleg ateipftssi vagy beeptte8i

A Csin.zdd Magad sorozat '"N a pene r,g,ia-f'ellh'tilsznal[;is" C. kotete a ,gyakorlatban szamtalanszor kiprobalt, hasznos otleteken [es rnssterfogl~l"s.okon keresznil mutatja meg, milt hogyan cslnaliunk, A konyv lepesekre bontva, ttbrakkat ~s szoveqes reszekkel isrnerten az egyes muveletekst.

A:z. egyertelmO jel61esekkel

azonnal Ielmerheto, hogy egy-

egy muveletm~[: mHyan nehezsegli 'fokra~ rnekkoraeroklte]tssre as idorafordftasra kell szamltanurtk, milyen szerszamokra van sZlIksegunk, A jel,uk ma,gya.,azata: 1. ne'hezsegi fok: - Olyan rnunkak, ame,lyekiet gyaikorlatlanok is e~tudnak vegezni. Csak -csekely kezugyessegre van szukseq, rnunkak, amelyek megkfv[anjak a szerszamokkel BS anyc;gokkal szerzett gyakorlat.ot. Atlaqos kezOgyessegre van szuk-

rnunkakra .kerUI

SOf,

A barkacsolas ugyanakkor j6 sz6takozas is, megadja a j61 vegzeU rnunka oromet, amelynek eredmenyet naponta lathatiuk sa "csodalll,atjuk altala penzt takarithatunk meg, nem utols6sorban pedi'Q fUggeUe"nithetjOk rnapunkat az iparosokt61, aklikre bizony sokszor hetekig ken varni es esetleq akkor is hi,aba.
H ;

2. neh ezsegi .ok: - Olyan

8eg.

A szakuzletexben. a barkacses epft6anyag-aruhazakban az
szerrnester minden anyagot

3. nehez:s'egil 10k:' ~ Eze'kh,ez a munkakhoz szakrnai szilltU gyakorlatra atl1agon felOli kezOgyessegre van s2ukseg.

es

arnire szOksege van. A megielel6 szerszarn as lelkesedes azonban meg nern minden, Felte'tlenOl szukseg van az alapos el6keszltesre, es nelkDI6zhetetilenek azok ez elerni szakisrneretek, arnelyek megmutatjak, hogyan kall a rnonkat "elvegezni es mire kelll annak saran ugyelnL

as szerszamot beszerezhet,

Erokifelitis

"kif jt' 1. II -k' ere". 'e,es: - K"" nyu 110'Il,l1 on fizilkai rnunka, amelyet barki kenye'~m8sen [el tud veg.eznL

2.. fDku er,o:ki"ejtes: - Olyan

munkak, arnelyek blzonyos
tesf erokifejltesl igenyelnek. 3.foku

erokifejtes: - Olyan eros ezerrnestereknek va~6 munkak, aklk nem rtadnak viszsza a nehez fizikai rnunkatel,

6
Szakismeret

Ingyenes energ tatorrasunk:

a Nap,
Alternatfv

lenergiatermelle!:i

Az. eneJrgiia ~rantiigeny alland6

novekedess arra ~enyszerft bermunket, hogy keressuk az energiatermel,es uj lenetoseg,eit. A Fo!d 'legoslLJ!10-.5mmden bizonnyal leutcnrosebb
energliaforrasal a Nap.

Villamos aram es rnelep VIZ rrantj, napi szUksag~eteink ledezese torsn azonban meg'

koraotsern meritettOk k~at nap- Ebben m inden bizonnya~ r!esze energiaban rej~6 oriasi 'l,ehetd- van a kbrnyezetOnkert srzett slegeket felel6ssagnek, a hagyomanyos enerpiatorrasok veges, Amikor a fUtes es melegvizeloamtas kerdsse k"erul szoba, voltanak, valarnint az els6sora legtobb leplttet6 m~g mindig ban a.llami forrAsokb61 elnyera fosszllls tuzeioanyagok, azaz heto tarnoqatasnak is. a as az olai, vagy a fa eiegeteseve~ muk6do, haqyoA napenerqianak a. fosszilis rnanyos tUzel6berende7AsetUzeJoanyalgokkal szemben kat lekinti a rnth_IHtol el tet6d6 sok el6r1ye van. Ingyenesen es gyakorfatBag korlatlanul meyul'l;lsllak, ugyanakkor rendelkezesre all. ta egest azoncan az ut6bbi evskoen fol.yamat elrnaradasa jelentoeg,yre novekvo erdekl6des tasen csokkenti a kornyezetet casztalhato a hotermel6 napkollektoros berendezesek szenrwezo anyaqok ke'etkezesot. Te'jesen elmarad az irant, arnelyek a napenerqiat a fUtesi es hasznalati me!eg Oveghazhatasert es ezzcl a Fold' felszfnenekfe,~me'le:gBd~viz eloaJlftasara ihasznosftjak.

gaz

doso.

s.eert felelos

COrgaz

kepz6-

A napsugarzas nerncsak vrz ..
mel'eg'tEu5re'~,harem napelemek segitsegevel·viUa'm,os energla' eloal11itasara is felhasznalhato. A napenerqiat hasznosito ararmermetes mindenesetre csek kisebb letesi~menyek! , pl. szolartarnoak mukodtetesere korlatozodik, rnivela nagy fenyelektromos (totovoncikus) berendezesek berehazasl k6,~t5egeimeg m~ndfgarany[lag nagyok. A Nap altai kibocsatott sugarzas nem jut e~ maradekta!anu~ a Fold felszinere.

7
porn~teg:ekben jslan lev.Q vizcseppsk as poranyaqok Ok02zak. Ez csokkenti a nepsuqarZ'8S

borult eg, eseten is hasznoslthal6 mennY,lsegu energia eri el

intenziMsat. Azonban meg

a Uj~d'felszlnt. -

A Foldllsgkorenek felsa natarara erkez6 maxima lis, apsuaarzes (napallland6): 1.36 kW/m2

a legkor osszetetelen klvul a Napbol erkezo sugarak. beese'S'1sz6gene~k is donto hatasa van" Ezt az evszak as a
napszak, va~amint a napenerg,iat hasznoslto berendezes fbldrajzi heivzete hatarozza meg. A napsuteses orak szarna videkek szerint valtozo, Erteke Mag'yarorszagon az elmuU 30ev acatai aJapJan 1950 6ra/ev.

A sugarzas intenz!ftasara

Szott sugarzas c';LL,J Fold

J'fI-,

~_rtl,

I·e lj

'Vizmele'gite,s
napkollektorokkal
Hotermel16 n.aipkoiliektoros Iberende,Zles,ek
A ~l6terme:I'o napkollektoms bersndezeseket tulnyomoreszt

a h,agyomanyos fCH6ber'sndezesek kiegeszitessre- hasznaljak. Feladatuk a vfzmelegites. Egy i~yen berendezessel az alkalrnazou napkollsktor hatasfokat6! as nagysagat61. valamint ,egyeb, elsosorban helyi adottsacoktci, pl. a tet6 doles'etal es tajol:asat61 fOgg6en egy atl agos csaladi haz vag.y klsebb tobblakasos haz evi -

legkorEmek fels6 hataran,

A n,apsugarzas erteke a Fold
Napt,6! vala koz,epes tavolsaa

gaban es a beesesi inlnyra m.erdleges 'rlsluleten rnerve 1,36 kW/m2, Ezt az erteket na1palll,andonak is, nevezzuk, A fbldi Ilegkor a napsuparzas egy reszet vlsszaven, sgy reszot alnyeli, i,gy a F61'dfelszfnst elEmS sugarzas maxlrnalis inten-

zltase 1 kW/m2, A napenergia ketfeJe formaban jut el a F61d fe~szln8re: k'DzveUen es szon sugarzas alak1aban. A ko-zvetlen sugarzas e~ter1tesnelkOI, azaa a Nap iranyab61 erkezve
es amyekot alkotva eri ell a Fold!et A sugarzas szetszorodesat levegomoiekulak, a felh6kben. k6dben, para-, 6zon- vagy

meleQvlz-igenyenek kb. 60 %,-at ~elhe'tedezni. Nyaron I

a napkollektoros berendezes

gyakran teljes ege:s:zeben tudja vennl a vlzme,~eg~es felaoatat,

at

8
e,1enorizzuk a csomaq trarta~li mat. Az spitdkesz!et ,altala.ban nerrr tartalrnazza a hazba

ibeepitendo Gs6vazetekek anyagat.

A kOlts-sgek osszehasonlftasa ce<l!jab6~elozetesen el ke'lll ,Keszftenunk a berendezes rggz~ letes terveit, itt a sa.jaJ rnunkaero-t.afordftas;unkat~s figy1elembe ksll vermunk. :2 A h6termeia napkellencros berendezesa kovetkez6 egysegekb61 all: napkollektorok, hGramiak, Gs6vezetek, hdhordoz6 folyadek ker~ngteto$zivattyu, valam~ntt szabalyozoes bi,ztonsagi berendszesek,
l

A berendezee i1egfontosabb

r~sze rnaga a napkonek1.o'r.

1

A napkoUeKtoros berendezss mar rovid Ihasznalati ida alan
meg

fektetest arnt sikes-zite-sere kell fordftan L berendezesek hosszu, 20 eves vagy meg em1el is, hosszabb etettartama, valamirrt a karosanyagiok kiboesatasanak

is rttheti azt az anyagi

be-

,gunk va:U alkozunk a napkollektoros barendez8_sfelsl"erelesere. MieloU egy ilyen barendezest

Eionybs a napkollektoros

meg\l8:sarolnanK, 'Q'ondosan

sek[etetegy

A h6hordoZo, tolY(ldek hdm4rEl1rz:e'ke,ll,lS meri,

Ma'k·o{h~s~ mod A napsugarak a k;o~h3k~orhazhan elh8~yez:ettabszorberre (hoelnyelore) esnek, ~ht ' s.:: arne Y SOLe szme r8ven naglyon gyorsan felm.eiegs;z,IIK. A hot az abszorber csevezetet<eben atar,aml]6 h6holrdo .. zo, folyade,k veszl fel.
-I "'

t

cs6kkenEme is.
KI"iU,asZ1:~S

11Ezek az ervek mind a napkollektoros berendezes aH<almazasa rnellett szolnak

Ei keH azcnoan ,dontenOnk. hogy a beep~tes:et szakernberrel vegez'tetjuK-e, vagy rna-

9
es azt o.sszehasonntja
l

rol6ban leva viz h6mersekleteveil, arrelyet egy rnasik erzekelo mer. Ha a hom,ersekletkOlonbs,eg egy meqadott erteket megha'l!ad lbekapcsol6d~k a keringtetoszivattyu. Ez a felmeleg,edett hohordo2';o folyal

a h6ta-

rint e~gymelegviz-1airg,I'6ba szivattyuzZ8, .egyideja~egl lehuH h6hordoz6 tolyadeko,t Slalla vissza a hoelnyelobe,. fgy tehat korfolyamat jon letre. Haa me-

dek.ot a h'otaroI6ba:, rendsze-

mosonepbe vezetjOk, ezzel csokkentheljilj'k az: aramkoltsegeket, egyuUal a berendezesek pmgramjana'l< lefutasa~ hoz szOkseg'es ida is nSvid'ebb lesz. A szolarberendezeseket a 118Iyisegek fut6berende:zsseine'k kieg€8zftesere elsosorban az atmeneti (tavaszl 88 nazi) idoszakokben lehet hasznosltonl.

Ehhez azonban gondoskod-·

egyldejuleg teljesen uj fOtO'b oeren d·' iezes b .. 't$..' oeeptesere .IS sor kanji. esetle,g onal16. a fUtoberendezestd fuggetlen letesitmenyn5~~ van-e szo. Az egyes valtozatok kbzbU a 'fa elteres a melegvfz-lerol6k kivaiasztasaban es a megfelel'o beko.t6sben van. A kOlonb6z6 tarol6t1pusok lefraLsa az Anyagtsme'fet tejezetben, Napkol-

legviz-tarol6 a kivant maximalis homersekietet e:ferts a szal

tet6szl,vaUyut.

balyoz8s kikapcsol'ja a kerfllg-

A napkoUektorok fizikai szernpontb61 nezve a hosugarak abszorpcioja.l1ak (elnyelesenek) elvet hasznaljak fel, Szerkez'~tOk ~gyt,k, ja,I'ltlmz61e a 110elny,el6 specialis Oveg,grel valo lefed§se; azzel jelentosen csokkenthet6 a komyezet f's!l,e konv-eKcioval (aramlas) vaj6 h6~eadas. Csakls rgy lehet biztosltan', 110,gy a telvett ener:gia nagy resz,e~vatoban hasznosltsuk is. Minel jobb minosegu, tisztabb kisebb vastartalrrul az uvegboiritas" anna! jobb a kollektor natasIoka, A kollektoros berendezest ugy kell osszealiUani', Ihogy az a kivanr alkalmazasi terutst - azaz
1

nunk kell arrol, !logy azok bekbl€me a fCtesi rendszerbe opUmal~s legyen, A szolarberendazes csak akkor tud a fUtesre rasegfteni, ha a fU16berendezes visszat,ero h6merseklete kisebb, mint a napkollektor a.Jitalel6alUtott h:6merse'klet. Ehhez kis homersakleten uzemel6.,ezert nagyfelu!etu iut6testekre, padlo- vagy fal'f(lte:SH3 van szOksegl. A napkouektoros berendezesek szerkezeti kialakltasa aUol is rug~, ~~~iY,azokat ~y mar rneglevo r u t6berendezes re akarjuk-e rl3.Rotni, vag'Y a. szotarberendezes l,etesUesevel

fekioros hoterme16 berendezese« melegvlz.-taro/6i dm alan (I. 20. olda~ talalhato meg. A kovetkezo: abrak a vlzrnslegIrt) napkollektoros berendezesek valtozalalnak ,eltero lelepftes,st mutatjak.

3 Azabran lathat6 kapcsolasi vazlat hasznalat: meleg VIZ kesztesere alkalmas kollektoros berendezest szernleltet, amely peldaul nyaral6k elh3.tasara alkaimazhato. Az. iI'yen letesltmenvekben 'gral'vtta:ci,o,s be:r'endezeslk,ent is megval6slthat6k, ami a napko~lektoros berendszesek leg-

,sgyszerubb Icnnaja A vlz

Meleg viz eNetele

..

Tag""; tartlly ,

I

Taml6 MsJegag

e,gyben kiegeszit6 'fates is ~ ig'~myeitkie;le,gftse, Ha ezt akarjuk, hagy a melegv1z-ellatas fnlyamatos leg:yen, a napenerplaval meleQftett tarolohoz fUt6kazrmt is csatlaKoztatl1i kell, am'e~lybarrnlkor felhasznalhat6 az ulanfUtesre.. gltett vizet mosogat6- vagy

csak meteqvlz-keszltss vagy

Hldeg \lIz bevezetese HidlJgag

..

Ha a napenerolaval tslrnele-

'10
a napkollektorban felmelegszik. Fajlagos tomege (sura~ seg) fgy ~isebbe valik. mint a Ihideg vize, ez,el1 a tar,ol6ba felemelkedik. Egytdejul'eg a tarol6b611ehOU vlz aramlik a napkollektorba, Igy k.9ny-

szerkorfolya'mat alakul ki.

A gravitaci6s berendezesne!k az az elOnys, hoglY nines szuKseg keringtet6szivatlyura. Hatranya viszom. hogy a viztarol6l a napkollektor lelell ken elhelyezni. IEzert az ilyen berendszesek alkalrnazasl lehet6s'egei meglehe'tosen korlatozottak. Tovabba 'hatranya, hogy csak nyaron nasznalhat6" s a fagyos id6szak bealltav~feltetlenOl vlzt'e,leniteni kell.

Haslnalati meteg w
eIY6teli he'lye

abra az uta nJultes,j leheUj,seggel k,omblnalt haunallativiz-me'l'egfto, napk.olle,ktol'os ber,endezes le,ggyakrabban megepitetl vallo" zatat rnutatja. Az ulanfOtesral hagyomanyos fut6kazan g,ondoskodik. Az ilyen szolamerencezesekbez optimaHsan a kat hocserel6t tartalmezo
4 Ez az

szolalrtalro!,6 iUeszkedik.
8 ls6
1

hdcserelO napenergi,Bval melegf1i fel a. hasznaJlati meleg vizet. Ha ez nem el,egenda. a fels6 h6csere!~dn kereszlOI
a fut6kazannal

Kelh3 napsuqarzas eseten az

KombitarolO

lehet6seg.

utc1JnfUtesre van

5 Ha megfele,lo er,edmenyt akaruok elerni, hasznahlltt meleg vlzet eloallUto es

meglev6 fUt6berendezesre val6 rakolesenel fontos az egyes e~!emekoplimalis cszszehanqolasa, A2 ilyen HpUSll

a f,lltorsndszerre If,asegil:o

letesilmenyeknel k,omibitarollo

Igly elmarad a masodi'k taror6 helyszOkseglete. A l<ombitarol6 eg'y puffertarolo, amellyel egybe van epitve leg,y kis nasznalauvlzlarol6. Egyes gyarlmanyoknall ezt ,a kis tarol16t fa tOspinal helyeUesiti. amely atfoly6rendszerrel mele,glti a hasznalati rneleq vzet, A kombitfuol6

a~kalmazasa celszeru. Kombitarol6 beszerzese ,eI56scrban uj epltkezeseknel va'gy a fuloberendez,es leljes felujf-

napkollekloros berendezes letesitesere csak futesi szakember kozremukodl;!sev.e,1 va~lallkozzunk. Els6sorban a szot~rberendezesnek egy

tssa eseten celszenl, rnlvel

puff,ertarol6jaban a rutokof

11
f(H6vize van. A napkoi ~Iektoros berendezesben e'~6amtott h6t a tarol6 als6 rsszeben ellhelyezett hocserelon ~t vezelJOk be. Ez~gy a fUtovizet as at hasznaleti m'eieg vzet egyara.nt melegfti. He a napseqarzas nern ,eIeg,endro1 akkor a hasznalati VIZ utanfdteset a fOtakazan vegzi.

Floes-eralo

6 Az. abran 8 hasznalati vfz melegfteset 9S a 'fdtoberendezes egyideju segrt,es,st szolgal6 bsrencezes egy e,gyszeru vatozata latllat6. Ermel megnoverjo.k a, fLHokazanba viszszatero h6:mersekleret. A berendezes csak olyan 'futE~sekhez alkelrnas, ernelyekre a nagy futdtehjlleteJk es a kls , ,A feszliitseg a feny pWanatnyi eloremeno hCimersekl,etek a Arslmterm'eles erossegetol fro,g.goen kisebb iellemz6k, pI. padI6H1tese:khez. napene'rgh3val Amikor a szolartarolooan elvagy nagyobb. Flfmyetektromas cellak kes,zHssere tobbert'lik a hasznalati mefeg vfzf,enyelekt'ro'· hez elorra,nyzoU h6merseklenyire a nagyon uszta krista" rnossaq I ·, apjan lyos szilfciumot hasznaljak, tet, a napkollektorral a fUtesi mart ez a tobbi felvezeto visszater6 agba beepit,eti hoA napsugarzast nerncsak vlzanyaghoz kepesll'Emyegesen csen316n keresztOI megnovelrneteqltesre, hanem elektroiuk a vlsszaterd h6mer-sekletet olcsobb. A szilfcium el6amtamas ararn eloaWtasara i,s fBI sanak kjindu:16 anyaga a. A h6terOlsio napkollektoros lehst hasznalnl Ermek soran kvarcho:mok. Ezt bonyoult ,elberendezesek leoleslteset a a Nap 'kozvetlenlH vagy szort jarasokkai tobbszor Usztitiak CO2 kibocsatasanak drasztiforma'ban hozzank erkez6 'fe68 mego!vasztjak. A gyartas kus cscYkkente:serB ira"nyul6 nyet, de akar a mestarseqes saran amorf 8'S kdstilyas tbrekvesekkel6sszhangban fenyt is, fenyelektromos ceuak szUiciumc,eUiI kalt a,l'litanak penzugyi tamog.atasban re(napelemek, napelemmodu8i6. A kristalyos struikturakka~, szesltik 10k) segitsegevel elektrorros arnelyek tovabb oszthatok ,egyem3ramma al akithatju'k monokristalyos as polikristaJola,nacs Iyos szerkezeteekre. jobb haA, fen'yele'ktromos ce.hjk,at~ Fontos, hogy mar a muntasfokot lehet eiSmi mint az vagyis a f'Emyelemekel amort kepz,cJd m~myekkel. kak megkezdese Blott tavezeto anya,gokb61 ksszltik, jskozcdjunk a palyazati A flmye'llem teha1 a fenyeneramelyekben az eredetHeg kofelteteiekn51 as igenyeijOk giat vagyis az elektromaqnemeg a tarnoqatast. Gya-, tett slektronok a. fany hatasara ses sugarzAst viH.amos ensrszabadon mozg6, vszeto kort, hogy a kivitelezes giav8: alakftja elektronokka va.llnak Ezek megkezd,sse utan mar Ha a fenyforr~s a nap, a r~nyelektromos terben valo rnoznern lehet a hozzajarulast elektrornos cella" vagyis a gasanak kovetkeneben eIe'kt~ fSllyelem neve naoelern. Egy 1genybe venni. rornos feSlllltseg keletkezik napelemcella hstastoka

e.g

-

a

a

1

at

fa.·

I'

a1

12
'kelni tudja a vezetekneU<Oli
ararnellatas e~6nyeit.

atesatt egy kabelen az

erte-

Ahol a mobifitas a fa szernpont, ott f,eltetlenul indokolt a halJozatfugg:etlen etektrornos zsteknelkul~ hasznalat". A kls fOQyas,ztasu, vagyis. kis teljesitmenyu elektrornos es
elektronikus keszulskek szarazelembol vagy t'oltheUS ak-

energ.iaellatas, vagyis a "ve-

kurnulatorokrol (pl. gomb- ~II. ceruzaakkurnlator s b.) mdkodnek, Az. i!yen keszOh3kek nape~emr61 va~6 muk6dtelese Igen sok e~onnyel, jar, Ez,ek az el6nyok a k6vetkez6k:
• az igen rnaqas szerazetern-

1

(tipust61 mggoen) 6... 16 %, kapocsfeszQnsege sziHciumb6i keszOlt eszkoz eseten 1 Vnalll,enyegesen kisebb.
A nevleges kirnenef kapccs-

A megtermeU aramot '8zert

telJesUmeny nove'l'i§se celjabol
ezert sok eglyedi napelemoella osszekepcsclasaval kulbnbok~menet~ feszultseg:u es

feszGltseg

es a szolgaltatott

aUalaban szolarakkurnulatorokban kell tsrolni. Halozatra kot6U berendezeseknei mod van arra, hogy ez aramot a k6zUzemi hal6zatba

eUenorzesenek es a csersjenek az elrnaradasa; • a szarezelsmek (foleg az olcs6bb ariekvesuek) elektro~l,itszivarg,as okozta

az ,elemailiapot reroszeres

koitsegek rneqtekaritasa as

tAplaljuk be,

helyrehozhataltan karoso[anna teszik a keszuleket:

to

aramterhelhetosegu

madulo-

kat (rrapelerrrtabiakat] alakltanak ki.

A:z. eg,y~ristalyos szlilclurn napelem 4'00 ... 1200 nm hullamhossztartoma.nyra erze;-. keny. Az t§rzekenysegil csucs
he!ye klsrnsrtekben fugg az alkallmazott adah3ko~asj techno-

A Umyelektromossag alkalrnaz8si lehstosB'gei naqyok Egyetlen napelerncella kis keszOlekek" p'Eddaul napelernes zeebszamoloqepek vagy orak mukodtetesere elegend6. Az't. hogy napjainkban mar rnennyire e~terjedteJka kls teljesitmimyu napelemss kaszuiekek, a szakuzletek (pI. Con'Szakaruh,azak, barkacsaruhazak (pl. OBI!, Baumax, Brice,

dasok elkerulese, arnelyek sok esetben hasznalhatat• igen el,onyos kornyezetvadelrni szernpornbo is, rnert ksvssebb elhasznalodott

primer el,emmell (szaraz-

rad elektronlkaj, a k(H6nboz6

I6gJatO'I.

Praktiker, Tesco, Auchan sfb.)

elem) ke,llszamolnunk, mivelaz erterqiatarolasra szolgal6 akkumulatorokat sokka:1 ritkabban 'kell cserelni. Az igaz, hogy egyes tfpusaikst a nehezfemtartslrnuk (kadrnium, h'tgany) ko-

ftmy'elektro,mlos berendeze .. s'ekne'l sern eslk egybe a Ikinalat es ez igeny id6pontJB_

Ezsknek a keszOlekeknek hi1 A 'h6termel6 napkollektoros hetetlen nagy elonye a hal6berendezesekhsz hasonl6an a zatiOggetlenseg.

igen boseges kinalata mutaila.

vetkezteben veszelyes

hulladekkemt ken kezelni de'

a hosszu elettartamuk sok-

E medon ej,etOnk egyre fokabb vezetekneJJkOlive valik Ak~ mar egys.zer telie talcaval kezebsn

~al keveseoo csere1igenyell. 19y a szarazelsrncsere es az elemek selejli8zeserol val6 aUand6 gondoskod as felesleqesse vaJik:

11 3
• ~ovabbiel6ny, Ihogy a napelemes keszGllekek ,akkumulliitorai1 hal6zati akkumulstortolt6rOI (l,olb5s dugas21apegysegl), V8,gy 12 V-os geprem !kell gondoskodnunk elemcserem511) .

Emlftesre msltoak pl. a nap-

jarmu-sz.vargyujt6n

(t61lto..

adapter) kereszlOl is Ieltolthetjuk. fgy azok az igen

napszegenyid5szakokban
is hasznalhat6k.

A napelemes ki'skeszOI~kekre igaz az a szlogen, nogy JOg!gatienOI barhol a vila,gon" .
Csak. nehany peldat emHtve: A napelemes mobil~eleton-tolt6k (15 ... 30 EFt) biztoslljak a [(jggetlen energiatellata~st ott, allal a rnobilltas aro szempont KUl6no,sen el6nya,s azokon az "eldugO'tl helveken" (puszta, vadkemping sivatag, tenger s1'b.) alhol' cS8'K a Napot JejhetjOk" meg el,eklromos energla nyeres~re. A napelemes akkumulatorloltok. 1,2 .. ,.12 v-os tlpusok (10.,...21 EFt)., melyek ig:az'j eletment6!k" azoknak, akiknek hordozhato aramellatasra van szOkseg Ok, de n,j,ncsa k6ze'lI

elemes aut6akkumulator-rege~ ner~6 ulanl61t6k (10... 12 EFt). Segrtseglukkel elkerulhet6k a hosszahb auto, lak6kocsi lealias utani mo(orinditasi nenezs.egek. A napelern a szivar'gyujt6na,t 12 V/2 W energiautfmp6tlast biztoslt napsutss

kivilagHas8, ksrtl tavak szivaty~ lyuinak hajtas8, vitorlashaj6k aramelh1tasa, hallaslavak
leveg6ztetOberendszesei stb. Nagyobb teljesirmenyigenyek. '(kerti as h~tvegi hAzak, lak611azak) eseteben a napelernmodulos firamellat.as s2eles karO e'lterjedes,et jelenleg az

eloiimtasi technol:6gia I11sgas

essten

A tovabbiakban cssk n~hany pe~d~1 cimsz8vakkal emllrve pl. igen ef6nyos a napelemes

zseblampa (4. ,.6 E H). a naperernes leve'imerleg (10 ... 14 IE
I,

k61tsege, vagyis a rnodulok rnaqas ara, valarnin. a hazai viszonyl'atoknak megfcelelO" viszonylag keves napsGteses 6rak szarna akadaJyozza.

Ezert af'eny,slektrom,os berea-

Ft) amely Ikedvez6Uen fenyviszonyok (150 lux) eseten, vag)' izz61ampa fenyenel is hasznalhat6 este. Igen erdekes a foidbe szur-

as, 'neru':lelr61 elriasztia csal6kat.

hate napelemes vakondriaszto (10 ... 12 E FI). am.e'~y7'00 m2_
a ragl-

dezesek esszerullelhasznalasa szempon~jab61 nagyon fontas az ararrrnal vale Geltu= datos gazdaJIKodas. Ahol az csak lehelseges, energiatakar,skoslagyaszt6kat alkafrnazzunk,

:2 I!de tartoznak peldaul at sokfede valtozatban kaphat6 enerQliatakarekos Ilampak. A l,eg~ to'b'b nagy'elekiromos keszOlek azonos leljeslh5kepesseg mel lett rna m'ar lenyeg,esen kevesebb ararnot fogyaszt. mint a regebbi ~es,zUlekek. Vas,arlaskor ezert arra is rigyeljOnk, hogy' a kesz.Ldek aramfogyaszlasa a lehetO legkisebb legyen.

Kaphat6 nspelernes szunyog-

ben aramvet.elezec$,i leheto:s9-

gOk (230 V-os hal6zali fleszult~ feszultseg stb.). A napelernes Ni~Cd toltok (6...9 EFt) tobbsege lehet,ove ieszl legy ckilsradiO vagy s,e'lB,16magno mukodtetes,et meg akik.or is" ha nines napsutes. kz. eiektrornos energ'ia pI. egy lZZohlmpa fenyeb«51 is nyerhet6. E m6dan hordozhat6 zsebradlionks.( pl. fUrdoszobaban vag:y Ir6asztalan s ,egyeb mas helyen asztali I.cimpa fenye rneaett hasznalhatjuk (es nem bonunk bela az Euame,llat6 ",k oldok%sin6rba". tovAbba
1

seg, 12 V-os' gepkocsifed~lzeli

riaszt6 is (2., .2,5 'E Ft', a,me1ly bOfUS id6ben vagy lampafenynel irS hasznfdhat6. J6 szolqalatot tehet pl. a napelemes lakasszellaztet6ventila,tor (1:5 ... 19 EFt) is smb. l,eny, hogy napjainkban mar

a kozepes, 80t ujabban a nagyobb fel:jes!tmenyu rogyasz16k is e[latlhat6k a szillcium napelemekbol nyert villamos energiAval.

Iobb napelemmodul (napelemrabla) soros as parhuzam.os kapcsolas8val nagyobb feszfJltseg- as tel,jes(t-

mar

rrienyigenyek is kieleg(the~ok. A ..koz,epes" l'eljesitmenyigl8'ny,ek esetsben a temasznatasl lehet6segek szarna maT rna is hatartalan, csak Ihogy n~ha· nyat soroliunk fel ezek kozUl: k,ertvifaglilas, hazszamlablak

2

14
Nem is beszelve a f:Utesi gon~ dokr61. Eg,y la:k6s~obafutesenek, fek'ilesUSI Kigg6 tali hoszukseglele:: 30 50W/m"J (25 45 keel/m3 . h). Egy5 x 3 m alapterOletCi as:3 m betlmag1assagu1 lehat 5 x 3 x 3 == 45, 1m3 teriog!atu
lak6s~o'bara -

(30 ... 50) x .45 = ::; 1350 ... 2250 W a ·folyam.atos fUI~e'si hOsluks,eg'let fekv~st61

fU,Q'g'Oen.

"-;ovabba nem is beszE§,lve 3. jarmuvekrdl. PI. egy 1500 cm3-es 75 LE-os
3;

IIloU ,~J,amol- szOksegb61- a. leggyakrabball ott hasznstljuk, ahall nines aramelJatas vaglY a 'megszokottt beko:to v€lzet!§k@k kieprb§setu~ naglY raforditast igeny9'lne. Annak. hogy lak6hazak teljes ararnelrlatasal az

3,A fEanyelektromos, utan ellSal-

:szollarakk!umulatomal,es egyeb kedle'kanyagokkal) minteg,y ,2nD E Ft-ba ken]]1. Kaphato 50 W-06 napelemszstt, am~:ly 12 V1230 V-os invertert is tartalmaz (kIl.
2'40E Ft).

autO:motor 5S 200 W~OS, ame~ly 55,2' kW e~lektromosteliesltmenynekfe~ell m:eg (1 LE = 736 W). Jelen.:leg ezert a nagy teljesftme-nyu napelemmodulok leg~ nagyobb f'elhasznal6ja az Orhaj6zas, lv-, radi6- musorsz6r,Q muholdaK, GPS-H9ndszerek m:{j'holdjai (oU~€lh6 nem akad~Jyozlaa napsOtest)ri de hasznalnak napels-

(:230 V-os) hal,6za1i fogya_szt6k. na;penergiab61 nye:rt aramma'i ls hasznalhatok. val,os.usuk meg~ hazsnkban a Eze:k napalemta'bl'janak adanapsugalZ~5 eloszlasa 8 iapj;a.n taitipust61 fOggt5en kb, nines realls lehet6seg. Ehhez ~60 x 460 x 7 mm/4,5 kg. egyreszt sok penzt igenyUj Alramtermeh§sQkt8.vaszt61 b erutu)zas okra. masrsszt m~g iSs-zig kb. 200 ... 250W ' h/nap. fg,yis, az aramfogyasztas Egry 25 W-os, rend s.zerr6 I tarendszeres, f6!leg 'teli korlatov,asztoloszig naponta atlagas,an 120 'W . h energia ve~ za.sara lenna slrOkseg.

leges:?: ev folyaman kizar61sg a

19Y iU az energiatakarekos,

rnet s'ivatagos (so:l<.naps

I

1

ses) nelyen levo berendezesek (vfzsziv,aUyuk, tavkozlesi berendezese,k). lengeren 119"16 vi'agft6b6jak stb. !3ramallata-

ute-

hettS ls.

-

Nezzuk, hogy ,ml is OZ, ami jel~ ~e:nlegh.at~rt szeba nagyob'b

telJesltmenyu ,e~e'ktromas ro-

He megnezltj,k az arsmszolgaUat6 aUal kOld5tt tobol SZ8z kW· h-s havi villanysz~mll'nkat. akkor m'ar fogalmat a1kothamnk ,am.'ll, hog]y ,mi'k is a: korI:§,~oka nagllobb teljesltmenyigenyek eseten a napelernmodules arramena:t~s teren.

ken (lavoli IkJe'rt, hegyc$'uc-s;j nyaral6, t~lre 18s6 farmok" ehol a nal6zatra kotes nern megoldhat6, m. nem 'kifizetOdo. Hazanlkban a napensr'Qlia: felhssznalasa I.~ren jelenleg a. napkoHektaros. hol.srmel6

sara is, res "e'szig'e~ltOi helye§

gyaslt6k na_penergiAb61 ny:ert h.\pfesz(jltseg~ellaJ,asanak. Jelenleg a kereskede'lemben 'egy 12 V/50 W-os napelems,zeU
(50 W~os napelemtabla toltess.zabaJy.z6val. 100 A . b-s

rend szerek , elsdsorben a

hasznalatiJ meleg vizet 1310allft6 napkollektorok johetnsk szamllasba.

-----

-

--

-

11 5

NalPenergi!st

hasznos,it6
iberendez:ese'k

reszei
Az erdeklooes n6vekedesenek
1

hatasara, 9mely e.ls6sorban a ihot'e'rmalol nlap'kolllekl'Dros Ibe:r,endezesak, teren fjgyel ' halO.meg, sz ul6bbi evekbem1 a krmilat is jel'ent6s fejl6desen merit at. A, liI"omplleH ep(to ke'5z:I,etek eldnye egyreszt az ,arban rejlik. hiszen a ,g~Art6 a. sorozatgyartas re'V~,nelonyosebben tud kal'kulaJlni, rnasreszt sbben. hogy az eg:yes kornpcnenseket legym~ssal osszehanqolva helyezik et a keszletben. A h6termel6 napkollsktoros ber endez6seknel pl. mar a Q¥art6 kiszamHJa" hogy az op1 1

N'apkDllekloros berends'zss reszei

timaHs eredmenyek eleresehez
az egyes alkaJmazasi terOlete-

ken milyen kollektorf'e!IQletet tarol6'mer,etet celszeru vatasztani.

as

Arm vlszont szamflsunk, hogy a legltobb eplt6keszl,etbol hianyzlik a csovezes any'sga. Ezt azoroan
l

rabl6 kef 9sgeles.

tobbnyir,e ugyanaml811 a. c-egnel

Az 'p(116'k,e,sZJ~le'tek azokat az optmmalisan osszeva ogatotl
lartozekokat is tartamazzak, arneJyek a szerelest a nem szakernber g,zamara is egysZlsr,(jve teszik. Elmarad a szukseges alkatr~szek beSlel28sevel eg-yutt jaro, idot-

csak azert is eldnyos, mart ennek saran altafaban tana~
csot is adnak a cscvezesre vonatkozcan, ,A;z epil6keszletek felhasznallasaval meg,epitett napkollektoros betendezesek altalaban meg'feielnek a szuks~ges, technikai szhvonanak as fgy

meg I'ehet va.sarolni. Ez mar

letesftesOkhoz penzOgyi ta.mogatas is, igenybe veheto. Ha a szerelest hazilagosan akarjuk e vegezni, az epltokBszleteknek azr ,82. el6ny,et js kthasznalhalj,uk, hogy nahazsegek vagy probll3:m~k felmerOlese' eS1eU§n igenybe veheljuk a ,gly~rt6 szaklanacsad6jat, E munkak. befejezesevel alit.aIlaban a.napkoltektoros beren~ dazes atveteret is e:lvegzik. es kiaJllftjak az ,err61 821616 btzonyftvanyt.

-------

--

-

-----

Napkollek,t,oro'k
,A Inapk,ollek,torok a 'h6iterme10 szolaroerendezesek legfonlosabb alkolcweszeL A kolI:ektorol<_nak kul6nb5z6 f:,eleprh~8U,ennek meQfelel6en ellero szerkiezet(} tlpusai vannak
'1 A_ 11"'"--- !lii!!IWO_,a k 'II-k-t,. Dro, "'ar""h -1- __o ,_e, . ·k'

sat EzeTt csak si'k fehJletroe

lanel ez,sket fela~lftani. Hazila'gas, Ikivitele:z~sben ritkan 'fordulnak elo"

Szabadleri uszodak vi,zet egyszeru lefedes Inel:kllj'I'11 kcdllek .. terral (abs2orberr,ell) lehet felmelegll:leni. Tobbnyire rmlanyagb61 keszOI, es csatornakkal ellston lapok vagy paplanok fmmajal'Jan ken)1 forgaIlomba. Sok, egymassal6sz~ szeko'toU cs6bdl is kiala:kltha,t6. Az uszoce viz·et a,t kell szlvat~yuzni a csatornakol1l, ill. csoveken, A.z. uszcdsi kollektoroknak nines hoszigelelt; Oveggel 'fedeU doboeszerkezetOk. ezsrt olcsok Ezek csak a I,locsol6tom'10-j,elenseg'" elvet hasznosi~ia:lk: a hobbikel"~ tssz altai krihasznaJt tjuveghazhatas' in nem e:rvenyesOI. A teli f.agyos id:6szak lealUa elloU feUellenul vizteleniteni
keIl6~et.

Kisebb I,etesitmenyekben. peldaul hetvegi hazakban viszont 161meglelel. A tarol6s kollektorokat te,tobe epitve: es szabsdon h9lallihta. is el lehet helye'znL V'alkuuIinCS'Dve:s, k,olillek,torolic, Ezek a kolle'ktomktonlos ceoparljal alkotjAk; alt.alaba.n a "hocs(j" (heal-pipe) elven m'ljkOdnek. A vakuumcsQves kouektorok egymas mellett elhelyezett csove!kb61 allnak, amelyekbe keskeny ~szelekriv bevonaUal eH~toU hoelnyelocslkok, tob'bnyir,e hosszbordas hoelnyel6k vannak beepftve. Ez s, hC3elnye115 termikus kapcsolalban aU a k.ozponli h6hordo.ilO cSH5vet A hdhordoz6 esoben v~.kuum aJati betalten k6zeg I.ahilhalo. Ez a h6elnyeloaUai el'nyeU sug:'rzas'j energia hatasara 81parolog. A gaz a hohordoz6 csoben 'telszAIi a kondenzatorhoz, aU hoj~t Ieadja.,. I,eh'ulese ko·vetkezieben ujra csepp'foly6ssa. vaJik es a. cseibe:n visszafol,yik. Ahhoz, 110gy ez a k.6nfolyamat optimalisan rnOkOdni tudjon, a h.ocsOves rendszem.ek legalabb 301l-os d6h§s.i' s2!ogre van szOksege. A kondenzatornak a szollar ko.rfo~yamatba val6 beI<6te'se-

henger€s f,slOlelil iukr6kbol allnak, amelyek f6ku9zvonalaban h6hordoz6 folyadekkal, to'llatt cso fut vegig. A tOkor erre a. cs{)re gyujti ossze a napsugarakat. Az ilyen kollektorokka' nagy h6mersekle't erhel(j, el, de csak k6zvetlen napsugarzas eseten, Arany'lag d'ragak. a lukorielUletek miatt pedig kenyessk. A parabolakollektorokkal mindig kovelni ken e Nap jara-

I1~RlW'O

It"\I'ml~li••'IIi
\(JIw:! (:;6

1

:2 AI;a'rO~DS k·o'lllekl,or a. napkollektor as a szola.rtarol6 kombinaci61a. A kollek,l:or haza a benne' elhelyezett reHek~ torokksl azt a celt szollglalja, hogy a napfenyl feUogj,91 as a kollektcrban lev,6 vlzlafol6ra vetHse'. A viztarolO ~ehat egy~ ben hoelnyel,6Iis, a megteleU) szelektiv bevonaUal i,s el van la'tva. A. hoszige'ten, es

es

:2

katt6s, s:zigetelouvegbol keszulhet, A tarol6s koUe::idor el6nye~ hogy fgy megt.akarlthat6 a :szabalyozas. ,ake'ling~et5szivatty-u ,as a 'bfztonsagi s,zerelvenyek. HAlranya, hogy a tarol6eHei es hQv,osebb id6ben lehuL Telen azert nem haszn alihal6: vizte lenitesr61 gondoskod'ni k'elll.

Gveglap fedi le. At. uve,gboritas

haz

re ketfe'le rencseer ismert A necves bek6tesnel a Ikon-

melba.

del1zator 'kozv,etlenOI belsI1Yu,lik a felmeleg'tendo karfolya§

A szaraz be'kotesnel, a kendenzatort, speciilHs csausko .. z6rendszerrel szorftjuk ra a n3z ,gyujt6cs6re. Ennek az az el'6· nye, hogy minden hohordoz6

17
cs6 e9Y kulbn zart rendszen alkol. Ez megk6nnyiti a szerelest sa az eseneces javltasokat. Ha :egy csovet ki kell csereini. azt egyszeruen Ikll'ehet venni Nedves bek6tes ese'ten ehhez a szolar k6rfoiyamat nohordozo folyadekanak leljBs mennyiseg:'sl :Ie ketlene ereszteni.

A vakuum:csoves ko~lektofok-

kal mintegy 15, . ,2'0 %-kal nagyobb h6nye.r'9seg erheto el mint a si,kkollektoro'kkai, azaz kisebb koiliektorh310letlel nagyobb a hohasznostras. Ara szonban meglehelQsen rnaQ'as! ezart a hazilaglos keszttssu berendezesekben m~g nem igazan terjedt el. AI'kal~ rnazasat azonban komolyan tontolora k,eJIvsnnunk, kOlonosen akkor, na a vlzmelegl;res mellott a fu,tes tamQgatasat is celult'lJzz(jk kL Slkkclll,ekt.or,ok Csalao, hazakon es ktsebb t6bblaikaso8 hazakon leggyakrabban a srkkoll'ektort 811kalmazzak Ez a kozvetlen as a szort napsugarzasfelvetelere egyarlmt kepes es igy meg gyengebb napsuoarzas sssten is j6 Ilonyeresegst tesz lehet6ve. Tamar felepftf3se es kliionfele Islszerelesl lenetose'gei raven sokoidahJan at kalmazhat6. A sikkoliektorok kGlonbbzQ reteg:e:kb6~ allnak. amelyeket id6jarasna k ellenaJlo anyaglb6~ keszftett ko! lektorhaz vesz karOL Egyes gyart6k melyhuzott kollektortalcat alkalrnaznak, masok az alurnlnlumkeretben alumlniu.mlemez hattalat hei

Vak.uumcsoves

'kolll'ektor;ok

S~.flr1lWt hilelpyBlO

1ttrtr~!.e~Li009fl1QeWJe,S
EIOSlttiCSO,

H~~lIlll!s

-A sikkolllektor matszete

_

AJIJm1rll1l1U Iff Blztnr1S.3:gl wlarIlVilg

Iyeznek el. A tlaltalra egy vagy kat h6szigetelo-reteg ke-rul. ami t6bbnylre mindket o'l!dala.n alumlniummel van bevonva,
hogy a t,eto fele kialakul6 ho-

vesztesepet csoksentse. A slkkollektor legfontosabb slkotoresze a hoelnyelo Ez aJta-

doskodika rovid hullamhoszszu napsuqarzas ootlmalls elnyeleserol, ugyanakkor megakadalyozza azelnyel'6 telrne-

taban rezb6~ vagy alumrniumb6~ b61 keszul, amit specia'is szeIlekthl Iretegg'el ;Iatna'k 191.Ez s.zurokent mu'k6dik, azaz gon-

18
legedese m~aUkeletkez(5

hosszuhurlamu J.." k'ISUgli1rza.sa:t.

l10sugamk

Iyed, nappa~ azonban a nap" ,. ,~ sugarzas meg JO~,b (lasznOSI't hat6. akkor hohordoz6 kozeg-

A hBeInyelobs rezb61 kBszfteU kls csak~gy6kat helyeznek el vagyazt kozvettenO r rahehordozo folyade+1. ezeken atararnlik es fe1m:eleg:szik.
gesztik

az also

oldalra,

a h6~

nek f,agya,lI~6 folyadekott kell alka! maznunk. Azart, hogya kol~e:ktorokban felmelegedettfagyaU6 tolyadekkal futeni tudjut<. a, tarolokban

ott

18'110vizet, hocsereMOl<€t

kel'l alkalmaznunk.

<aJ!nia a JeQ:veresnek.

A slkkoHektort bi%itonsigl' szolla1ruveggell fedik le. Ennek az Ov,sgnek el keH vise~nie az idQjara,s es az u~traIb.o~ya sugarzas haltasait ~s ellenkell

A hocserel6k alta~aban mar be vannak epitve a szolartarol6ba. Az iIyen beepftett h6~ cserelOk csaknem kjvele~ nelik{jl rozadamentes acel, rez
vagy zomancozott acelcsoboi keszlilt,!dmacsl6:ves h6cse-

,

slkkolilektort mindig: ugy kell ,elnelyeznl. hogy az H deli j:r:anyt minel ]obban megl~6zeUtse, Ha a. teta ddtessz6ge nagyobb v.agy kiseob. mint 40 .. .45~, a berencezes meretezesenel
msgfelellS korrekcioa ket kell aJka'lJnatni.

Az optimalls honyereshez a

tenyezo~

l"eh5k. Ezek feK'Ilete ugyan !kisebb, mint a bordas feil:JletCi hocserel6ke, hoatvitel!i telJesftmenyOk azonban nagy. A sima csovss h6G61:;m~!ok ernellett kevesbe hajJamosak a vtzk6vesedesre ..A fUgg6legesen te~8rcselt h6cseri3I:6k a tamUjban kiaJakul6 retege~ zCid,88 szempontJab61 is elonyosnek bizonyultak.

:2 A hocs'8rel6k rnasik

folyade'kok

es h6hordoz6
at

Hocsere·lo,k

portj.at a b,ordascsov,es ho~ ,csereloik alkotiak, amslyeknek
uqyan

080-

3,

A napkollektorral haeznosltott hdenergiat ht.icsed!'le, 8ldja a 'felmeleg:rtend6 hasznalatl vlznek vagy fiH6vl:znek. A h6;-

cS6nMon afamlik
Iyade:ka.

korfolyamat t1'l5hordozo 11Ha a na:pkollektoros

at a szolar

azonban a vr'zk6~eraIk6das idovel lerontia teljesitmenyuket. Ezeket els6sorban akkor alkaimazzt%x, am,ikor ut61ag epitik be a h6csere:16t, m~vet meretelk lehet6v,e teszik. hogy az sllenolLo karirnan at beepltsek
a taroloba,

nagyobb a feluletok,

berendezeseknel haszna~~ak, vagy olyankor, amikor a tarol6 mas msgald,asok alkalmazssat nem teszl ~'ehetave"
A fates korszenl kiepFtesehez ,ajanljuk a Csi nald Magad sorozat

to..

dez6st ,82 arnikor a

szakaiban is haszna~ni akarjuk, gyakran a fagypont ala. s(j~y-

ev huv6sebb

berenido~jjel

h6mers.ek!et

3 KDlon, larol6nkivOI elhelyezett h6csere!onek pe~dau~ l'em:'9'zes hocsereH)t lehet alkahnazni, amelynek a beepHett hocserel6knel jobb hatastoka van. Ezeket azonban csak nagyobb nap'ko~.Iel<.i!oros

dmu kbtetet.

Ara: 1698/- ft

NAPKOLLEKTORGYARTAs
SKY NAPKOLLEKTOR
esabld i hazark" nyam]6k~ kempingek, panziok, szocidlis .letesltH1lenyek srb, me!egviz-eHatasara meglev5 rnelegvlz-rendszerek kiegeszltesere kOH6zi6~ es ki5jmn'isal16 sfkknllektor; szelektfv bevoaatu abszorberrel, cdzert, biztonsagi uveg fedessel

Meret: 2 m:Z
l\h~vleges cncrgiahozam: 900'... 1000 kW· h/ev Max, homersekJet: 130°C

Max, nvomas: 3 bat
Tbrneg: 47 kg Ara: 79 600,- Ft

+

12 % AFA

Hungary Kft.
[1'03 Budapest, Gergely u. 83. '. TeL:' 431-8860; Fax: 431-8861
E-n1ail: fiosolar@fiorenrini.hu " Honlap: www.fiorcnrini.hu

Ftorentinl

20

--------------I

Napk.olilekto'r'o's
hotermel,o

ber,endezes,e'k
melelgvi'z:~talroloil
A. hOig~ny id6ben nern mindj,g esik egybe a napkolleklorban osszegyujLott energiaval, ezerl hotalro'16t kell alkalmazni. 1 2 H6termeld napkollektoros berendezeseknel erra a. calra napko!lektorokhol csatlakoz·tathat6, Altalaban balsa hO· csen§I,ovel ella:lott hasznala~i melegviz-Ullrol6kat, roviden szo~la"arohj'k;at alkslmaznak Egyedul i kivet1el az uszodek vi· .zenek meleglites.ere a~kalmazott napkollektoros berendezes, al101a 1101 maga az IUsz,6~
1 ..

medenoe, iIIet61eg az abean

h§vO vIz tarolj'a. A megfelel6 hOtaro~6 kivalasztasanaJ e!sosorban azt kell figlyelembe vennunk, hogy a letesitmenyt csupan vizmelegites.re, vag)! a lUtes s'egitese.re is hasznidni :kfvanjuk-e. A .szolartarol6 kivltlasztasat az is befolyasolja. hogy a napkollektoros berendezes ui epO!etbe kerul-e, ahal azt a hag1yomAnyos fOtessel egyuU epltik be, vagy ut61ag kell-e egy mar meglevQ berendezeshez esa Jakoztatni.

AI'apv,etOen kulonbseget 'kell

es

tennunk a IlI1y,o'rnasrnenl,es a lI1yorna-s alat1lj Ullrol16k k620tt A nyomasmentes t8.rol6kat nagyon ritkan alkalmazzak, pe,ldaul gravilaci6s berendezesekben. A nyomas alalti tarol6k i61 illeszthet6k a mar meglevQ fLHesi rendszsrekhez.

alabb 80 mm, kemenyhab szlgeteh~snellegalabb 60 mm leglyen. A szigetel~s k6zvetienUl fekudjon va a tarol6ra a. esccsatlakozasokat es szerelvenyeket is vegye karOl. El6nyos. l1a a csat akozasokat a tllrof6 hidegebb, de szinlen szigetelendO [eneken vagy az oldalfelmet al86 reszsn Ihelyez.ik 81. A szol'artarol6 belseje't vedeni kell a hasznalatl viz altai okozott korr6.zi6t6l, ezt§.rt a belsd f,eIOletekel. a leqtobb gyartmimynaJ zornsncozzak Tsklntettetazonban arra, 'hogyeb~ ben a retegben is lehetnek ki1 sebb hibak, a tarol6t aln6ddal ~ magne,ziuman6ddal vagy an6dcseret nern igemy 16, kOls6 Szolartarolo aramforrtist igenyf6, idegenSram(1 an6ddal- is felszerelik. I A zomancozon tarol6k melle t "lrr."" 'r , , f-:: dr~gabbl rozsdamentes acel!ardl6k is kaphat6k. A hilt 'egy vagy tet, lel1eh5leg , fUgg6!egesen elhelyezett h6~ csereld adja at a tarolonsk. A hasznalati viznek leaden hIS op~imalis nasznosltasshoz sok ./'I gyart6 olyan szerkezstl megi~t oldasokat al!kalmaz a tarol6k/ nal, .amelyek biz!ositjak a viz r::::; -H -, \.. hOmers,eklet szerinti retege~ ..J \... .z6deset. Mivel a mel,eg Viz kisebb surOsege mien konynyebb! mint a hideg viz, es 2 ezert felszalll, a szolar kbrfoIyamat h6csen3]:ojet mindig a tarolo al86 reszen helyezik el Milnos.egl Ikrlt,e,ri um.ok III vezefik be a hideg vizs\ is. A szolarlaroi6k h~l1ogataaltaA .szolar korfolyamatban kerlnlaban nagyobb, mint a. szoka g(5 hdhordoz6 fo~lyadek a bensos hasznalali melegvil~ ne' tarolt hot atadja komyezetarol6ke. mivela telhssznalo t~nek, afelrnelegltett viz felnapi szOksegl:et~nek 1,5., .2· szereset tarolniuk Iken, Ezerl a emelkedik~ mig a larol6 h~lsa, ove·zeleben nyugalomba nem h6veszlesegek csokkenlese mialt kmon6sen fontos a taro!6 kerOI. A taroleban enne·k meg!eleh5en kulonboz6 h6ml§rsek· J6 h6s.zigetel.ese. Annak vasletU f1etegek alakulnak ki, a legtagsaga lagyhab eseten leg-

es

un.

l

I

-

,

21
felso rete'gnek mar ro,vid ide alan nagyobb lesz a homer· seklete mint a viz t6bbi resle'nek, A hasznalati mel,egi ViZ 9t a tarol6 ~els6 reszen vezetjuk ell.
l
l

Jelenleg a szo~arLarQI6,k. kovetkezo valtozatai vannak ~orgalornban;

A szolsr korfollyamat optirnalis teltetelek. mel leU tud mukodlni mivel a kollektorok a tarolo als6, hidegebb reszet tudjak lateni. A tarolo telso r,eszen ugyanakkor hosszabb idon a:l rencelkezesre all a mell,eg vlz, mivel ahhoz nsrn keveredik aliand6an a flrfss hideg viZ'. A larol6 ilyen m.uk6des,i elve noveli ,8 kollektor hate'konysa~ gat es azt az legyes gyart6k kUl6nU§le szerkezsf megoldasokkaJ, pl ,ugynevezen terrnoszifoncs,6v,e',erik el. A hideg viz lehet61eg oldallt ,e,lhelyezett bevezeto nyilasa f61e sokszor t'elrellotemezt helveznek el~ hog,y a keveredest azzell is cs6k'kentsek es at retegezodest slabilizaljak.

I

A'z sgy hocserehf:h; (mcnovalens) taro.,oban egyet'len hocserel6 helyezkedik el, Ezen at aramaltatjLlk a szolar ko.rfolyamat hohordoz6 folyad,ekat. Magat a rardl6t a hasznallali viz toltj ki. lIyen tipusu tarol6t lulajdonkeppen akko:r celszeru v,asarolni, ha kizar6lag, a napkollektoros berendezest Idv"njuk a hasznalati VIIZ melegitesere hasznalnl as a fUtdberendezes altai blztosftott utanh1Lesi lehetoseget nem ininyozzuk s16, Megvt!Hel€m~ azonben megis t6bbnyire akkor kerOI sor, amikor a napkJol~ektoros berenoezest ut61agl kJell egy mar megl,evQ 'flllesi rendszerbe bellleszteni.

el6ny6ket minel jobban ki akarjuk akna:zni, vasarleskor 'keressOk a m:aga.s hengeres alaku szolartarorOkat, mivel ezek keovez6bben befolyasoljak a retegezddest, ugyanis, na:gyobb a lhidegl as me'leg zona kozti tavols8g.
I

JD la"nacs Ha a n§tegez6desben rejlo

Ebben az esetben a mar meglav6 18rol6 tova_bbra is has2n8· latban maradlhat, as az egy h6cserelos szola.rtarol6t a meglevQ hagyomanyos tarol6
ele sorossn kBH bskoml.

Ha a szoiarMIlrol6ban levIeS viz a napsugarzas hianyaban nem e~iel a kivlmt 1h6mersa~kfetet, akkor azt a megllevQ viztarohJn at 'ulan lehet. fuleni. A s.zo'lar'larol6 Igy uQ¥an olcsoob, a kat tarol6 egyuttes helyszOkseglete azenban nalgyobb. 3 Hasznalaf viz mrel,egitesere' optimalis megoldas a kef he .. 'c's'ere'lo:s I(biv'allens" talrol.o. Az al86 h6cserel6n a szolar-

4

A napkollektoro,s szabalyoz6 ~rzekelojet a hdcserelo koze-

szaten5 e.g k6z5U helyezzuk

penel az eloremen6 es visz-

berendezes hohordo,z6 folya-

arnikor a kouektoros berendszes letesite'sevel egyidej(Heg elUtesl is r,el keH ujltani, me sajnaljuk azt a tobbletkb:ltsegef. amibe ez a Uuol6 kerul,

U'jepflkezesnel, vagy olyankor,

deka aramlik

el, ez !ehet6v6' teszi a SZOh9ns energia optlrnahs hasznositas.al.

cserl§~'Ovela viz sz(jksegese-

at. A fl91s15

116-

ten a hagyomanyos fUt6berendezessel utanf(Jtneto.

4 Ha a napenergiaval haszna,lati viz melegitese mel lett a futoberende,zesre is ra kivanunk segiteni, kOlmblltElrr'olllot

22
alkalmazzunk Ez egy nagy terfogatu puffertarol6b61! 8.11, ~8.tiviz-taroI6t helyazlek el. Ez a kisebb tarol6 nagy fehJleiu csokfgy6vai is helyettesltheto. A kombitarol6 also reszeben hocserelo van, '6Z adja te a napkolleklorban Dsszegyu j'tott hot. A puftertaroloban van a fUtovfz. Ez fe:,lmelegszik as hOjet atadila a kis hasznalatiamelyben egy k.isebb haszna-

Szaiba,lyozits, vez,e,rlo-

u,s bilztlonsagi
berendezesek

Napkollaktoros berenoszesunk htbaUan uzarne es biz-

rnegklvanja nehany fontos szerkezeti .egyseg al-

tonsaga

vlz-tamI6nak.

Ha a rendelkezesre alll,6 napenergia nem elegendo, a kernbitarol6t ,8 futobersndezes

kalmazasat. Egy komplett epft6keszletben ezek ,sloszer-elt allapotban
tobbnyire rneqtelalhatox.

1

utanfuti. Ha a.napkolektoros berendezest o~y:anmeglev6 fat6berendezeahez kfvanju kl'leszteni, ernelynek a hasznalat:lvlz-taro16ja is rneqvan, arra is ~ehet6puffertalrol6t vasaroljuk meg. Ez az eg,yszeru tarol6tfpus az eg:yhocs9relos (monovalens) rnrol6k kaze tartoziK, h6csere,Io·jen a kollektoros berendezes hohordozo lolyadeka aramlik A tarolo pufferreszeben fO'tovfz van. amlt a mat meglev6 taroloban a hasznalaf vfz melegcitesere vagy a lak6ter flltesere lehet ford ltan i, A kattarolos

A k6vetkezO'kben rovijden ismertetjOk az egyes egyseg:ekat es azok funkci6jat.

1 A 5201.;IIr szabidyozoberendezes lektoron a rtapkcllaktoros

seg nyflik, hogy

rendszert vezsrll. A napkolIye:zstt hosrzekek5k tolyametosan rnerlk azok homersekletel. A szolar szabalyozoberenoezes rendszeres rd6kozokben megvizsgalja at ket bomerseklet k5z6W kmonbsegel. Ha a h6mersel<Jet-kOlonbseg

ut61ag csak a

es a taroloban

e~he,. 2

2 A napkollektoron

at

valtozst hatranya a nagyobb helys:zukse,glet, valarnint a. f(lt6~
VIZ h6vesztesege a tenyleges Vizmelegrtesig tart6 idotartern alatt. -

az elora beamtott erteket eleri a szabalvozoberendezes beill. kihapcsdja a kotl.ektorkori kerin gtetoszivattyut,
J

~a.rtaroI6n elhelyezett hom,elrsekllet~er,zekeI16I1tnek dont6 szerepuk van a napkollektoros berendezes megfelelo hatekony mukbdeseben.
Fontos, hogy azokata meg-

asa 520-

as

A keresksdelernben eg.ykoros 185 to'bbk6r6s szabayozoberendezesek kaphatok. k utobolakkal a hagyomanyos rotoberendezesek is vezerelhet6k. A szabalyozoberenoezes 'felszereltseget6l, mgg6en egy diglitaHs kijslzon 82 Ozemallapotot

f81elo heiyrs szereUUikfel. A kollaktor hornarsekleter.zekelojet azon az oldalon kell r6gziteni, amelyen a hohordozo folyadsk kHep (azaz az e~oszt6cs6nel) es az ott" koliektorba

kozveUenul a h6e~nye'16nel.,tega.I,abb 5 crn-re nyuljon be a

parameterekel is Ie iehe1 clvasni.

es a fontos

Ozemi

A tarolo homerseklet-Jelad6jat a hocserelo e1loremeno as vlsszatero 8ga kozbU hefyezzuk el

3

5

4 A kering.tetoszivattyut a vlszszatsro. hidegagba szerelJOik tel. Tekintettel srra, hogy a szivattyu kopo alkatrssznek rnin6sul! e~otte as utana ,epitsunk be elzaroc,sap'Q1kat, "igy azt szCikseg eseten a berondezes tel jes leCJritese nelkull k6nnyuszerrs,l kr lehet cserelni. 5 A keringl,eiosz:ivattyu 'f6lotti elzarocsap utan epftsunk be egy vlisszacsapos:ze'l epet (csappantyil) ami m,sgg,atolja, hogy a kollektoros berandezes ,kikapc:solt allapotaoen, pI. a napsuqarzas hlanya eseten a kortolyarnat a nehezsegi era hatas,ara forditott i r~nyban kezdjen muk6dni. Ezzel meqakadaJyozhat6k ezok a hovesztessqek. amelyeket az okozna, bogy a szolartarolobo' meleg VIZ szall tel, Egyes tlpusoknal a visszacsaposzelepet egy hasltott fejO csavarral lehet be- vagy kiiktatni.
I

15

3 ,A kerlngtetosz~valtyur,aj a ,gravitaci6s ker~ng1etesd rertdszerek kivetelevel, nap-

kollektoros berendezeseknel mindig szukseg van. Ezek a!taiaban 20 ... 50 watt teljesitmenyu, kis szivattyuk Ez szalHtj.a a hohordoz6 foIyadekot a hoell1yel6es. a szollartarol6 kozott. Cellszeru olyan tfpust beszsrezn, amelynek tordulatszarna aliithat6" A keringtetoszivattyus rendszer a g:ravitaci6s renuszerskkel szsmben lehetove teszi a kisebb atmeroju cs6vezetekek alkalrnazasat (k6Itseg:megtakarftasi) es az egesz rendszer gyorsabb e.s pontosabb szabalyozasat

i

16 A napkollektoros berendezesbsn el6fordu!6 nyornasln'gadozaso!k kiegyenlltesere gulalsi tartcidyt kell beepiteni.

ta-

a rendszer urtartaj'matol, a 5t8.tikus magassagt61 es a berendezss rnaxirnalis nyornasatot N'apkollektoros rendszerekben un. Qumimembranos zart 1agulas1i tartalyokat kell haszn~dni..

Ennsk Ieladsta hogya felrne-

legedett, es ezert nagyobb tooogatu hohordczo fol'yadek tagulasat biztcsltsa. Merete fOgg a kollektor .,elulletet61 es
1

7 A:l. el'oremen6 es visszater{) ,8.g h6mersekleteinek ,lleolvasasara azokban anal6g h6me~

24
, chanlikus legtelenrtoszelepet ketl elhelyeznL Errs a bs'rerdezes felUJltesekor a rrulkod6kepesseg,erdekeben feltetleniil szulkseg van.
t

A napkollekttoron autornankus
ISQrte4enft6szelepel ne alkalrnazzu I1'k , mart az nern elegge h6al16,8s a h6hordoz6 foiyadel< hatasara beraqadhat, szetolvadhat A osorendszarbe is. ,epfisUnk be egy vagy t6bb,me·c:l1anllikus vagy :Clut:o:matUcus Ileglte+en(t·Qszelepe't. Az.. ut6bbi81k aetomatikusan k'ief'8szHk az esetJegi meg elofordulo l:eveg6zaJvanyokat llyereket a rendszer minden magas pont jan ceJ:szero elhelyezni.

:B

10

i'QrY biztonsag'os
reket t1ely,e.z,ilnk et A ket homensek~et kUiorJ.bsege tampontot ad a szolar k6rfo~yamat a Ih8.8Znalativfz-k6rfo~yal1lat " 1 :0&1 ,as k02:t· h" 't ad' me.gl't'I" eresere. 91A b'lztcul1saigi szele1p a nagy nyornasok osozra seruIs<6.ekt 0'1 vsdi a napkollektoroa

tu~

Egyes cegek napkollek-

as

bcrendezost, UgYi hOQyegy

•• n( SA nyom,a:smerr,om,3no .

lo

meter} a napkollektoros berendazesben uralknd6 nvomast rnutatja,

bsrendszes flsltoltesekor van szOksegUilk. A nyomast azonban a 11etHsftmeny idDszakos ellenorzesei alkalrnavel is Ie ken olvasni, az aktuaHs erteket egysz.eruen egy .zcld" !,voros'! mezo< segrtse.geve~ ~ehet minOsfteni.

Erre HZ ertekre elsdsornan a

meg batarozo tt , a szelept6i fugg6en mintegy2,5, ."6 bar nyomaser1ek ~u! ~,epes'8eseten folyadekot ereszt lie a korlolvambol Tulnyomas peidaull akkor ksletkezhet, ha a Nap telljeser6vel sut, a :keringte:toszjw~ttyuazonban uzernzavar rniatt nem mukadik A bersndezes maximaJis nyomasa a tagukisi ttart8Jy rneretezese szempontjab61 Iontos jellernzo, 10 A kollektoros berendezes ~egmag!asabb pont jan me ..

toms berendezeeekhez valo, specialia legt8lenfto~ adenyt ajanlanak, arnelv autorrtatlkus leglelenltoszeleppel is 'fa'!van szereive Ez garantaJja, hog),! az eseUeg meg megievQ leV8:g0 sernmtven kor(j~menyek kozotl ne tudjon benne maradni a szolar kbrfo~ya.matban .

es

11 A to~to es ur~tocsappall .. ~eheta nap:koUektoros berendezss ihohordozo ·folyade:k.at be1 oltenl, ill. leeresatenl Ugy szerelluk 'fe~,hogy konynyen hozzatsrhetd legyell.
l

_

----------------

------------

,25

.,Napra ~esz" m,e'legviz-eliato uszodafOt6 8'Sf,uteski,eges,zit6 rsndszereket szidIlitunk, mely,eke,t helys,zini felmeres a,la.pjlan vev10ink ig,enY'Bilnek ml;sgfelelloen tervlezunk meg as, sZleue'~unkQ,sszle, IKo~lektorainkkall teto,fedo,anyag,01 v,agy arny,ekol6ber,ende,zest is k.ivalthat. A Sollart Economy F1 (2',8, m2)1 es F1 k (2 ,4 mr2)1 koUektorokat sz IQsztrak es nem:et eI16fra,sokna,k Imegfs,lelo m,iln6,segben - akar meretre szabva is - gyartjluk,. Maglas (j,zemi: paramlstereik (10, bar es 2'11 ()C)I~ vegyi. idloj'srasi es meehanikai hetasoknak ell~enaU6 ki:viteluk biztositj'a az energetikai hatek,onysag,ot as a hosszu elettartamot Napsutes!ben sz~egenyebb tajakra ,ajanljulk ElL un, CP'C k:oileldorainkat, amelyeknek a szort na.psllJgalZas jobb hasznosltasa revisn azonos az s,nerg'iahozamuk.
l t

KedvezQ hiteUehet6s.egge,1 6,8, p,aJyazati tanaesadassal
s'e're allllunik.
-

is vevoink ren:de,llke,ze-

A napos oldallon allunk
SO'LARY' Osztrak Magyar Alternatilv Energia Has,znosft6 Kft.
,2440 Szazhalomc'atts,

Csenterics LIt 3/3,:2. Te,l,ef,on:23/540-420; Fax.: 23/540~421 E-mail: sol,art@50Iliart.hu; Honlap: www.solart.hu

0-

:K ArlJhaz 1095 BLJdapes~, Soroksali (d 33. Tel.: 41(}1060, 476~106'1. 476-1062

o _' Aruhaz
1106 Budapest, ~erepesi Tel.: 260-3111,262..,5549

ut 73.
J

0' -~ ,Aruhaz
1111911 Budapest Talas u. 2-20. Tel.: ,2'82-9259. 2B2-92'60

DB•. Aruhliz
'106 Budapest. Gyakorl6 ko,z 2- 6. Tel.. 265-1231, 265-2075

0

..

,An.haz

20~O Budaors, BlJdapmk

08_

,AIiUhtlz

1138 Budapest. Vaci '68. Tel.: 350-5605, 350-5608

ut

rei. 23/508-500 .. _Z AI~uh!az
2800 Tarabanya, Szanal6' ium u, 1'~3, Tel.: 34/310'-247.317-620 Aruhaz 8600 Si6fok, Vak Bolty,an wi 36. TeL: 84/311B 10Q, 31'8~1101
y

O~-.. Aruha'z
1046 Budapest, Szent lrnre u 1, Tel.: 369-1'605,369'.8924 Aruha'z 7400 Kaposvar, Dr. Kapo.svary Tel.: 82/416-804, 528-810 3300 Eger, IRak6czi lUll 102. Tiel.:3'6/536-Cl50

oZ

Gy.

:.
u. 2.

A1fiUhiz

oz

6724 Szeged. Szatymazi u. 2. TeL: 162/470-981, 470-61-4 0,' " Alruhaz 3526 Miskolc. Szentpelerj kapu Te~.:4,6/50'-150

Aruhaz

A ko!l'llektorok
fe'lszereles,ehez szu,lkseges
tal Irtolz,e ko:k
A napkoUektorokat gyaftma,nyu'kt6~: SS tipusukt61 fGgg6en kulonbozOkeppen lehet fel,szerelni: a tetore szerelve vagy a tet6be beepltve.ferde vagy lapos 'tet6re, erkeJyre, a homlokzatara va:gy abba be... epilve. /lz. Ult6bbi uj ,epOletek 'Bseten epiteszetileg nagyon erclekes, de rem elterjedt megoldas.

haz

'1 Ha a szerelest magunk akarjuk 'elvegezni, a napko,lIlaktomk lapos tet6n vagy onmegold!as. Erre minden koU,sktorUpus alkalmas. T'ekintettel azcnbsn arra, hagy' az esetek tobbse'geben a: ,Iegtobb hazterde te~

;iUoan tort'elo "ehlUitasa

a Ilegegyszerubb

E'l'kelYII",e '~elszere'ltkollekt.oro:k

t6vel,epOl, a 'Ielekmsfefsk ps-

dig ,aUalaban nem engedik meg az onal16 r€~allitast, a napkollektorokat a teto'kre sze:relik tel. A lapo,st!eto5 s:zereleshez vagy az 0118116 f.elaUftashoz sok gyart6 tarteall:vanyokat klnal, amelyeket belaneleme'kk:el vagy kavics~ csal megterhelltrapezlemez I!apokkal !ehet lerbgztteni. Ezekf'la mar csak fel keU tenni a napkollektort, 2 Ferde tetoknel a kollektorok tetobe val6 beepitese jelenti az es:ztetikailag legtetsz,etosebb megoldast Ene elsosorban uj epu:!eteknel kln~dkozik alkalom. Ilyenkor egyultal a,leherseges hdv€szt'esegeket is minimum~ ra le:het csokkenteni.. 1

27
A tetobe szereleshez

nose:n a alkkol'ektorck

A nepkollektorokat

ts.rol6s

es a

kulo-

kollektorok alkalmasak

CSQvek , n-d es CS'OI - loma k
.A vlzmeleglt6 napkollestoros barendezes bekotesehez ku~ I" 'k Ian b··"'~CSDve,zet,e ·rlen tI ~ 020 . szerekre van szukseg. Ezeket rendeitetesQlkt61 fOggoon kilionbozQ anyagokb6111 igy rez Ibol (kemeny,felkemeny es 1E11gy rezb60, horganyozott acelb61 vagy m(lanyagIb6~ keszithetjOk. J6 min6segu, szelektlv bevonatu apkollektoros

ebben

azesetben a tet6cserepek helyere tesszu k as azok egyben a teto vizszigetelesSfol1 is

gondoskodnak. A tetobe· vallo szereleskor Utancinko vagy rez takar61emezeket as s.zegalyeket alkalrnazunk. Ez:eklehetovs teszik a tstohoiZ val6 vtztornor, idojarasnak ellemMI6 ilresztest. melym§1 a csocsatlakozasok is az jd'oj~-

I

2'

rast61 vedvs: h8~ye~,kednek 81.

berenoezesek csovezeaehez

3 A hazilaqosan klvite'rezett szereles szernpontjabol azonban a: te.tobe valo b.ee.pites helyett eglyszerubb a teb5rle szereles, am1ely minden kollektortrpus eseten alkalmazhat6. IEz ,8 vaHozat raadasu I olcs6bb is, mart at vizszigete!o badogoilas.r61 nem ken gondoskodni. A tet6hejazatot csak nehany

muanyag cs6veket ne hasznaljunk, mert ezek a nagy hornersekleteket nern blrjak,

3

ponton :kel~rneqbontanl, ezert az eljaras f61egl mar me'glevQ epOletekhez alkalmas. Ez az oka armak, hogy a kornplelt epit6kSszJetekben g~akr.an a tet6re szereleshez szOkseges anyagok is rneqtelalhatok. A nepkollektcrok tetore szerelesehez rozsosrnentes ace~b61 vagy eloxe.tt aluminiumb61 ke8ziteU speciaJisrbgzitoelemek, pil, tetokamp6k, ksphatok. Ezeket korultekintoBn k!eHtel-

valasztasa a. te·tofed6elemektal is fOgg. KUbnb6zQ kivitelek aUnak rendelkezesre peldaull a l1unam- vagya h6d¥arku cssrephez, a pslahcz vagy

1

a huHampalahoz.

A tetokamp6kt1oz
ritotartokkal - a

szereloslneket srosnunk ezekre csavarozzuk azutan ra 8Z0-

e9Y S ... 15 em tavolsaqban -

let6t61

mint-

1 A horganyozoU acelcsove· kat 'f(5leg nagy SZOiElJ letesi1rnenyek bekotesere hasznaljak, d'e hasznalatl vizv8'Zetekek oeljara is me.gfele·lnek. 2. A csaladi es tobblakasos hazakban alkaimazoit kisebb napkollektoros bereocezesek csovezesere analaban rezcSDvek,st hasznalunk,

szerelni, hogy a hctemelest es az eros szelet is kiblrjak .. A megfe'Ie16 rogzHoelem kii-

fJ.2 if yen te~szereh§srJel a napkollektor mog6tti tar is atszsllozik, ez nemileg csokkenti a kollektor hatastokat.

a napkollektorokat,

A szerelesl munkakhoz ad hasznos tanacsokat a Csinald Magad sorozat

Badogosmunkak a hazen
cimG kotete. Are:. 1'698.- Ft.

A kemany vagy iE!lkemimy rr6z- 'leU az MSZ 136'1982' es az bc51 keszitett csovek 5 m hoszI SZ 733:1982 szavbanyarszu szaJakban, a lagy rszcsotalrnazza
vek 22 mm ~tmen5ig kulonbozO cs6ke,res,ztmels~e'~ekkel,

25 m vagy 50 m nosszban, te-

kercselve kaphal6k. A megfeleld cs6kereszlmelszet kiv6lasztasakor a. szuKseg:es vezetekhosszat, a felszerelend6 kollektor felulletet as a hohordoze rolyad,ekban Isv6 fagyall6 adah~'kkoncentracl[6iarl kell figyelembe vennl

fonas,z'to'H ~do'm,okat hasznalun'k. Ezek szamtalsn valier zatoan kaphat6k. Az idomnak a cs6re rahuzhat6 resze a

3:·61 Rezcsoveklle~ e re a celra

karmanlyu (tok). Ahal a csove zelek menates szerelvennyel

lalalkozik, vorosrl!z-otvozetbOII vaglV sargan3zbOIl keszileR rnenetes osszekol6idomokat hasznalunk. »e abrak a bOseges ki'nalalb61 I utamak be egy szuk vAlogalast A forraszton idomok helyeU mana_psag sZQ,ri'toldDmO,kal is haszni!lna.k. Ezekkel rneqtskaritha.t6 a lorrasztas, azonban a szerelest nagyon gondosan kell vegezni, nehoglY tomitetlensegek kelerkezzenek.
1-11 PI. horganyozot't

.3

:2

Fontes. hog,y biz'rosi'tsuk a hehordoz6 folyadek szGkseges les celszeru ataraml6 rnennyiseget A vezeh~k keresztmetszetet ne vatasszuk lui nagyra,

mert ez megnoveli a csorenoszerben keletke~O hoveszte ..

segeket. Kis atmer6 eseten ugyanakkor m,egnoveks:zenek a cs6surl6das miaU fellepo nvornasvssz _9segek. smiatt nagyobb keringtet6szivauyUnyomasra van szukseg. Csalad'i as tarsashaz.ak napkollektoros berendezeseihez ,altalfiban 15 ... 28 mm k6z i kuls6 atmer6jO rezcseveket szoktak alkalmazni. Acsorendszerekben el6forduI16 OSZszekotesekel as elagazas.okat ,c:soldom,g'kkal oldjuk meg. A rezcsovek muszaki ada-

veket menetss cs.oidomokkal (riUingek'kel) k6ljuk ossze. Az ilbrak ilt is csupan a b6seg,es v,~'asztek leggyakrabban eh5fordul6 darabjaib61 rnutamak be egy-egy peldAt. A karmanIyu min dig B-8-s, vagyis mindkel vegan bels6 menetes. A K ieloles kOlsO-. a B jeloles belsc5 menetel jelent. l'glY blztollil:sagos A rezcsorvek 'lorraszlAs n~lklm osszekolesere a leg1ob'ban a vag6gyurus
vel a

acidcso-

csavarzalok vallak be, mi-

hOal16k. S.zori't6gyurUs csavarzetok a gum'gyuruk mia I napkollek orcs berendezesekhel,kevesb~ alkalmasak.

lomila vag6gyuruk

.2:9

11

erdemes korOlnezni. hog'y a re.z- as ao~llcsovek rnellett kaphatok-e
·12:A szakuzletekben a hajlekony un. S ohu:··FII 8M.
12

c.5cn"ek. Ezeket tetsz61egies hosszben, torrasztas nf3lkUlle13 A hajlekony Gs6vek kolsseihez sargarez csavsrzctokat hasznalunk. Ezek a csovek ugyan dragabbalk. azonban a

het lefekletni. /!Q. elOremeno es \dssz·at,er6 v,ezetek h6aH6~ mesterssqes kaucsukb61'keszOlt, kazes szigeteli5tn1velyben helyezksdlk

ell. M.ega a HexibHis csd j6 rnth6a1l6.

n6segu olV6zott acedb61 keszOI es kulonlegesen nyornas- as

cs,ove:zes nagyon egyszeruve

valik as ez jelent6s id6megtakaritast jelent,

10

30

----

--

-

----

I

-

Fen -elek,tlramlo:g I(fo co,olltal,ikus) Ibe:re'ndezes"ek na ,Iemm,odl IIJ811
A2. egyedi na
rilkan I

.s, a olikrislaJ,yos cella Az elsO na' emcell k mono'kris,·

ta1lyos cellak voUak.
zekelgykrishfilyru . k szelfuresz I 'vel fJJlliloltak eiO. Tobbnyir,e felkor ala'kuak, krisalyszerk'e7.'etuk hom ~n.

Az ,ament' napelemcellak gY~Ir· Ills ko a 'sliticlumo vekony

Iretegben v lamilyen hordozoanyaglr,a, p~I'dau~ uvegre g:6z6. lik r I. Ezeknek nel rnceilitknak nines krislalyos szerkezelUk. F61 9 kis logyas 16k,
pllrak

'c'ena _61 nOlp1e'l'errnmodulDkat k(iiSO hatasok elJeni vedel'em celjab61. atlatsz6 u nya h6zban helyezik eL

16 it· szuks~gletlm k r , ~sere, ezerllobb 11, pel,em ..

'e

lemcellilk csak

16s zsebsz

mot6ge-

d6k egy logy sz-

am anak

ossze ~s

okat, a

A na

lemcellfska szlUelWImllb61 kes~itik annak harem f tip usa ism re es: am ,a no istalyos

es

A IPo,lIkrlstalY'Ds napelemcelI ka ontolt ne Vlctcs tom 6kI keszi Ik. Gy r _suk ezert olcs6bb. mint a monokrlstaJyos cell ke,.A to ke "1,3g6ttirc aval kis, ere szogu Japokka. daraboljak, a elyek i6 h Iykih n I ss 1let e'l modu okal ossze iii I ni. A lpol'ik, isfalyos szerk etet . 61 l t f,elis r I, ogy alureluknagyob es ki b krislalyos sUukl' nfik k rek~ I I all.

IP k I.apllliasara h s2naljltk. Az amo na ele cellc'lk 115· nye e yresz n gl env I eo kepessegukben relllk mAsres . ab an, kis rgia~s yagrllio dfl ssal y tha16k. Hatranyuk, l10gy eleta uk 0 id l'atilslokuk pedig meglehe'tlSsen rossz, Az. mort napel mcellak terj•

last lehe alkalm ni, ezert vila szerte erofesziteseket teszn k azok oefe esllesere.

se el olcs66

ar-

Nalpelemcella onokrisialyos

I

IHatasfok, % 13... H3

,PO!ikristalyos
Amort

9... 13
'6... 8

rasbtztos as nagyon vekony valtozetok is kaphat6k. Eleket eg'yeneUell ~eluletekre' is fel lahet ra.gasztani. Egy 12 V/40 W-os
(740 x 450

x

5 mm-es)

A napelemmodUll,ok kereskedelmi vaJasztek,a napieinkban

'llar igen nagy.

Vannal< speclalis konstrukclo« IS. rgy pI. tengeri vitorlasokorr, iachtokon is has.znAlhat6, a lengervi:znek ellenallo. egyszeroen a fedelzetre ragaszthato,

napelernmodut-szett (120 ... 1'90 E Ft) toiltessza~ lbalyoz6t., csatlakozovezeteket es specialls ragaszt6t is lartalrnaz. A hajlekony mOanyag rolias valtozatok uszaskepesek, ldeaiissk kempingezeshez. Peldakent emlUjOk meg, hogy ,egy 12 V/50 W kim.eneti telje-

sitmenyu telraqaszthato napelernrnodul (990 x 460 x 7 mm/4 ,5 ~g) 36db nagy telljesitmenyu, lepesal16 vekony napelemcelblb61 aiL Eigy iilyen szett (100 ... 130 EFt) t61ltesszabalyz6t. csanekozokabelt as a rnodul fellfagas,ztasahoz soeclals ragaszlr6t lis tartalrnez. E ~eljesitmeny elegend6 tv, radi6. vilagltas uzemeltetesehez is lak6aut6kban (vagy pI. nyara16kban).

konnyu flexibms. tares- es ja-

ACCUSEALED

KFT•

./" Aramtermelo napelernek k:iis .. es na'g,ykeresk,edelme v"" Komplett rendszerek tervezese ..t" 10 eves tapaszta Iat '1/ Dljmentes szaktanacsadas ,/ Kiegeszit6 elektromos eszkozok.
akkumulatorok, inverterek ..

atkapcsolok, energlatakarekos ] 2 V-os eg6k stb, nagy valasztekban
1 I.S8 Siuda pest, K'esmark u. 14. T,et:: 41 7-3449. 41 " ..346,9;' TleL/!fax: 41 7,<5449 . ~maU: in~o@'accusealed.hu rlenlap: www.napelem.hu

32
Fenyelektramlo,s be'rende,zeselk,
bidyszeru toiles. Ennek biztositasara Iclltesszabalyoz6kat alkalmazunk, arnelyeket isrnertetese a kovelkezd szakaszban talalhal6.
fJ.;z. akkumulator

akkumulatoraii
------

A napelemmodulokb61 ny,ert e~ektlromos energiat sok esetben nem !<o,zveUenul a fo,gy,aszt6ho.z vezetik, hanem azt atmenetileg egy akkurnulatorbantaroljak, Ennek: egyreszt az ez el6nye. hogy akkor is kell6 mennyisegu energia, all rendelkezesunkr,e, arnikor a napelemmodul lead ott teljesitmenye a napsugarzas hia,nya rnlstt (pI. felhos eg) kise'bb mint amennyilrs' ,~ppenl szukseg lenne. Kivetell jelentenek peldaul a szokOkulszivattyuk. amelyek csak napsmes eseten le~me'k muk6desbe. Az elektromos energia tarolas8r8 savas 61omakkumulatorokat, vagy lugos Ni'-Cd akkumulatorokat hasznaleok,
I(g, ko~rnye2letbatilll

Kis fogyaszt6k eilataSal'8 eiegend6k az ujratollhet«5 kismeretu Ni-Cd ,elemek vagy a nernlleq dragrtlbb, de a kornyezetet job ban kimeh5 Ni-H- vagy Ni-Mhakkumulattorok. Nagyobb meretu h9tesitmenyeknel special is szolsrakkumuhfltorokat k,ell al,kalmazni. Ezek altalaban savas 6l'omakkumlJlatorok. A gyart6k a kulonboz6 alkalmazAsli terGletek szernara specralis szolarakkumulatorokat fejlesz~eUek ki, amelyek tarol6kepessege es meretei a kovetelmenyek~

hez igazodnak. A gyakori tolb~s as kisilles mien lontos, hagy az akkurnulatoroknak nag1yfoku cikhJsaUosaguk legyen. Ez a gepjarmuvekb61 isrnert, normal is indfl6akkumulal.oroknal tobbnyire nines meg. A szolarakkurnulatoroknak j,6 t61t.esi hatasfokuk van. Ez biztosi'lja a r6vid loltesi id6kel,9s a teljes 'aUasi kapacites kihasznldasat. A hltl6zatt61 hJggeUen aramellatas celjl1ra kes:tJJln szolarak~umulatQrok kul6nos,en tontos tUilajdons,aga, hogy onkisulesuk a hagyomanyos indit6akkumula~orokhoz kepest sokkal, ki~ sebb. W. onkisules fo'lyaman az akkumulator ugyan nem gyorsan, de folyamatosan veszit oltesebol. A hagy'Oma~ nyos technai6g,i61\fsl keszOlt tl~ pusok to totts~gi toka napi, ko2eI1%·k8.1 csokkerjhet. fgy pl. egy havi sUas uMm egy automotor mar sok esetben nern indithat6 'be. A $,z'olarakkumulatorok a melykisUtlesi kuszob,ertekel is,jobban elviselik. amelvek a hag.yomanyos savas 6Iom~jndn6aKkumula'torokat egy-kettare vegervenyesen nas,zna.ll1atatlanna teszlk. A szolarakkumulator elettartamara nezve fontos a sza-

(amper6ra) merlekegysegekben fejezzuk ki. kL akkumulatorokal szokas szemt kef ertekkell jellernzik C20/G100, 901100 A, h. Ez azt jelenli, hogy a s.zol~trakkumulater kapacitasa 100 6ras IdsUII,es.i Ido' eseten 100 A . h, ha azonban a kisGtes ,20 ore alatt megy vegbe, akkor csak gO A.. h. A szOkseges akkumullator megfelelo mere'ten egyszeruen meg Ilehet hatsrozni, Napelemmodulokhoz val6 alkalmazas eseten tapasztalail s,z:abalynak fogadhatjuk el, hog,y az akkumulatm tarol6.kepessege I(kapacitasa.) a modu .tel'jesrtmenylmek ketszsrese legyen. Egy 40 wattos modulhoz tshat 80 A . h-s tarol6kepessegu akkumulatort oelszeru hasznalni . .A szOk'segas akkurnulator -tar,oI6kepessE§:get ugyancsak egysz1eru szamitassai ~ehet meghat.arozni, Enhez mindoss.ze azt ken ismernuok, hagy mekkora a csatlakoztatoU fogyaszl6k hOzzc1vetoleges napi ararnszukseglete. Ha paldaul egy 12 V/20 W (20 W/12 V =1,61 A) jel'Iemz6ju kerti ekarunk uzemeltetni,amelyne.k estenli<€nt harem 6r~n kell mukbdnie, akkor ehhez 3 h x 1,61 A = 5 A . h kapaci~as'u akkumulaLana van szuksegunk,

seg,et A . h

taroI6kepes-,

'ampat

at

Tartaleklnak 10... 1S %-ot szamrtsunk ehhez hozza, IE'glY 6 A . h kapaciti3su akkumulator tehat mindenkeppen elegendo. Az akkumulato,r kivalasztasanal azt is vegyuk figy,ele.mbe. hogy azzal trart6s,an vagy csak idaszakosan ktvanju'k-e a berendezeseket uzerrelleml. Fig;yelembe veend6 'tovabba, ogy a savas 6lomakkumulatorok amperora (A . h) hatasfo:ka kb. 0,87 %. amelynek forditott erte1ke az ugyneve~ett loftesi te'nye.zo (kb. 1,15). Ez a szarn azt jelenti, hogyaz akkumulator telles feltolltesehez az e'loz6leg elfogyaszlotl A. . h t61tesmennyiseg 115 %-at kell betolteni! A kolts.egesebb szoh~rakkumulatorok hasznalatars azert karOl ri'tkabban sor, mert a legtobb gepi berendez'es szOksegszeruen tartalmaz hagyomanyos indft6akkumulalort, tehat he az nsm is a legmegfelelObb, de mar van a berendezesben \lillamos energia tarolasara alkslmas eszk6z.

lesi vegfeszf.mseg ertek az akkumulator Upusat61 (savas, lu gas), as konslrukci6'jttt,61 (gombakkumulatoros~ legrnentesen lez~rt. vagy nYlitott ce,lIas tllpUS) fiJlgg. A tultoUes eros g!aztejl6dehez, az ,elek1rolict e~parofgasahoz, termikus meglulashoz es az akkurnulator id6 el6tti tonkr'emenetelehez vezet, Legmentes,sn lezart gombakkumuhitomknall a nyomasnovekedes a cellAt deformaJha'tja szelrepeszthetL A 6 db 2 V nevleges r,esz(jltse~ ezenklvull a melykisute,s ellen gu oel~a sorbs kapcsolasaval is vedelmet nyuj,t as m.egakadalyozza a vlsszarernot. A 101'- fe'I'epiteU 12 v-ee kapocstetessz,abalyozo csszes f'unkci6- szultsegl1 savas 6lomakkumulatorok eseieben a ga.zfejja az akkumulator elettartamanak meghossZ'abbitas~t szotlodes elke.rOh~se'ie a toltesi toIyamatot a legmentesen le;ffirt gEdja. Ezert a gyakorlatban tipusokm3~ 14 V. a specialis eutornata akkumulatortoU{),ket naoelsrn-akkumulatoroknal celszenl alkalmazni. IEze.k 14,1 ... 14,2 V. mig pI. a funkci6ia i~gensckrenl, amejarm(jve~ben alkalmazott Iyeket basznalaiavelez akku"nyi~ott ceHajlJ~l Hpusoknal mulator elelt8rtama jelentooen 6 x 2,4 V = 14,4 V ,akkumumeghoss.zabbithat6. lator-kapocsf'Bszi..iUseg 'el'eresekor megszuntetik. A legkorszenibb t6ltesszabalyz6'k a helyesen Ibeallitotl gepjarIglY blztonsalgc,s mu-feszullsegszabalyz,Ok. is) Ha a napenergiAb611nyert a fanti tollesi hat~rtesz(jllsegaramot nem tudijuk azonnel a toltesi folyamalot megnal telhasznalni, hsnern Fenye,lektromos szuntetik, sdt nagyobb korazt atmenetileg akkurnunyezeti homersekleten meg be reindeze:sek 'atoman taroljuk, akkor a a toltesi hatarieszOlts,eg:et is napelemmoduJ. az akkutOlltessza b,B,I'y'ozoi cs6kkentik. mutator a fogyaszt6 koze felte'tlenOI iktassunk be A tollessz.abalyoz6 ,egyik legA gazosodasi folyamat lkeztoltess:zabalyoz6t. fontosabb teladete, hogy tulloete uQyanis a kornyezeli h6~ ted',es ellan vedje az akkurnumerseklett61 is. fugg. ezert latort Ez akkor k6vetkezne be, .A leglfontosabbak koze tartov.anna:k olvan bJltesszabaJyoha a toUest a leljes loltottsegz,O'k,amelyek egy beepitett erzik, Ihogy az akkumulat.or tull~ -e~kmegfelelO allapot elem-,ese tolles,at meg~akadalyozzuk. ~ek,elovel Q'8z'o.sodias s:zerlil'!lti utan is falytatnank. Az akkut.oltesv8'z,e'r'le:st val6sltanak Tu!tollesr61 akk.or beszelOn1k, melator i1yenko,r gazosodni meg, azaz a .oltofeszUltseget amikor az akkumurator az atkezd, ami az elektrodakat kaeutornatkuaan a kornyezeti landosult maximalls lolh~si rosltla. a'kar teljesen ton:kre is v'sgteszOltseget eleri "9S azt ezt homers'eklethez igaz'tjak. Ha teheti. A t61tesszabaly,oz6 vlszontez akkumul'ator hoszk6ve'toen tovabb t61 ljuk. A tolp

ge~

~es

as

l

34
szaeb id6n at g'azkepz6des nelkul dolg!ozik. akkor fennall anna:k veszelve, hogyabban karos savn~tegl alakul ki. A gazosodasszerinti Ilolt~svezerlesnek elert az is a feladata, hogy az akkumuilltor mely kisUtesei utan ezt a retege't szabalyozou gazosodassal megszuntesse. f:u ilyen automata toltesszabalyz6k a tones aramerteku, ugynevezeU 'nCSBpptoUesre" allnak at amely az akkumulator onkisuI~set fedezi. A toltesszabalyoz6k nern csak fiult61~es"hanem mlelyllc'i~s,utes eUen is v~djk az akkumulatort, Ezt ugy vat6sl1jak meg, hogy egy meghatarozotl kisLHesi hatarfeszQ1tseg - savas 6lamakkumulatorok eseteben 6 x 1.75 V = 10,5 V - eleresekor lekapcsoljak a 'fagyaszt6t az akkumula:tonr61. Ha a: tolloftsegiallapot lsrnet kieleglh1, a fogyaszt6 automatikusan visszakapcsol6dik. Amikor toltesszalba~yoz6t va~ sarolunk, ne csak a krvant vedelmi funkci6kat tartsuk szern elott. A2. is tontos, hogy a keszOlek alka'lmazhat6legyen az adott fenye.lektromos berencezeshez Erre nezve a napelemmodulokhoz val6 csatlakozas szernpon j,ab61 a maxirnalis moduiaram modulteljesrtmeny ,9 fogyaszt6k reszen51 viszont a rnadrnatls terhel6aram a meghataroz6 Qzemi je'lIem'zo. delem cikllikus toltes~ rovidzar- es uresjarasrCires; lullfeszullsegvedelem; m~lykismes elleni vedelem, W.figyelmeztet€:s (,flmy-, ill. hanglj;elzes); uzemallapotkijelzes;lol.esi81laoot kijelzes; boost lolte,s stb.

es

A nagyobb leljesftmenyfelvetehj keszOllekeket. as berendezeseket, pt. mos6gepeket, feltetlenOI 230 V-os vaUakoz6 feszOltsegge!1 kell taplalnt Nagy teljesitmenyfelvetehl 1,2 V uzerni feszuUsegul 10gyaszl6k (pI. kemping-l1lltOlad'a vilagU6 r'eflekLor stb.) eseLeben a 10 ... 20 rn-es ve:z.ele'khosszakon lui nagy feszullsegvesztesegek Ikeletkeznenek, Ugyanakkor a 230 V-r61 mukodo keszGlekek rendszerint mar meg is varmsk, vagy. ha nem, beszerzesOk lenyegesen olcsobb, mini egy s.pecialis. 1,2/24 V egyentapfeslOltsegek~ kel mlikod6 berendezese. Ilyen eserekben ez inverter jeIlentj a koltsegkimel6bb megoldast EI~ektronikus as me~ chanikus inverterekel lahet kapni. P\L elektronikus keszulekek hatasfoka allalaban jabb, mint a mechann~usakEL
l

befejezts't koveU5en minima!!s

Felnyelektr,omos ber,endezesek inverterei
Az linvenerek (OC-AC t1italakit6k) o~yanfeszOlilsegatalakit6k, amelyek a, napeierrmodul aHSIi tennelt eg,'e'nfe~Sl!mtsl@,g,e:t willtak,oz6 fe:s,zlTdtslegge (230 V, 50 Hz) alakUjak at. ErF8 akkor van szOkseg. ha ,a ~enyelektromos berendezessel mas f,eszGltseggel muKodd fogyaszt6'kat akarunk taplalni, vagy ha a 18tesftmenyl ossze akaquk kotni a 230 v-ee valtakoz6 feszOitsaga hal6zaUaL Az. invertert kbzv,etlenOI az akkumulatamoz lehet csattakoztatn i. A legt5bb ktsebb elektronikus kesl.u~ek szamara megfele~o a 12 vagy 24 V-os egyenfesz(jlts~g.

A mschanlkus invertereknell egy egyenar,amu molar (12/24 V) hajtja a vele azonos tengelyen elhely,ezeU 230 V-os valtakoz6 aramu gener&lort.

as

A kereskedelemben kaphal6 korszeru, tlpusok (9, .. 24 EFt) szolgaltatasai a kovetkez6lk: hokompenzalt tult6ltesve-

Inverter

35
kl atalakHas nagy enerqiavesztesegekkel jar, A rnechanikus inverter viszont nagyon robusztus, szinuszos krneneti feszlIitseget 920lg81tat, es minden tovabbl nelkGI al1kal,mas nagy induktfv ~eThelesu fogyasztok (pL villamos motorok stb.) blpfeszO Itsegella.tasara, Az e'lektronikus linv'ert'er,ek tulter'he!ss eseten egyszeruen lekapcsolnek. Az egyenfeszUrtseget ugy alakftjiik at valtakoze f,eszOltsegg"s, hogy nagy tel'lesitmenyu tranziszlora.k -az egyenfeszultseget impulzusok sorozatava aJakitjak, Ezeket azutan attranszlormal iak a 230 V-as hal6zati feszOltsegre,
koz6 Ieszultseqot allltsunk 1310 egy inv8rterrel. Igy lehetose'gunk, nyil'ik halozat: fesz(j:ltsegu keszOlekellnk (tv, radi6;, vilagltas, kis hOt6szekrEmy stb.) napenergiab61 nyert elektromas ararnmal val6 ta,pellatasara, A keraskedelemben
160, 22, 500 W-os tartos k~-

A fenyel,ektromo's (fotovolta'i kus)

berendezssek villam'os szer,eh1!si
anyagaii
Fontes, hogy a tenyelektrornos berendezesek elektronikus szsrkezetl elemei megbizhatok, tartosek l,ehet6leg 01cs6k legyenek.

rnenetl teljesltrnenyt al'viselo tfpusok kaphatck (27'.,,70 EFt).

A rtapelernrnodulos rendszor egyszerubb uzernbe helyezesenek c9'ljoo61 kaphatc olyan keszulak ~s,amelybcn a t01lesszabaly:z6 98 a DC~AC feszOltsegatalaklto (12 vagy 24 V/230 V-os atalakit6) tehat a ket kCll6nbbzo funkci6ju keszule'k, egy kbzQS hazoan van elhelyezve.
i

as

Az inverter

nev!eges teljesitmenyet ol,yan nagyra kell valasztanl, hogy az rnind'ig fedszni tud}a a rak6tbU Iogyaszt6 tel'jesitmenyfellvetelE3t. A hagyomanyos inverteraket nern szabad olyan 230 V-os haJ6zatra rakapcsolni, amelyet egyidejuleg a k6z0zemi haJ6zat vago/ egy s.zuksegaggre,gat is tapial. Ez tonkre tehstne az invertert. A ha,l6zattaI6ssze~ kot6tt fenyelektromos berendezesek szarnara specialis lnvertereket feJlesztettek ki, ame~yek az ararnot altaJaban akkumui star kozbeiktatasa nelkLHI kozveHenOI a fogyasztohoz va.gya. kbzUzemi lla~6-

zatba towlbbitjak

Mint a tent leirtakb6t ~athat6, abban az esetoen, h:a hal6zatunkban a 230 v-os enerqiatakarekos keszOlek-eink vannak, cel'szeru 'hogy napenergi'ab61 nyert 12 V-os egysnf€szOltsegbo~230 V/50 Hz-cs valtaj

Energiatakarekossagi javasiatkent fiigye.l:embe veend6, hogy sok olyan etektronlkus keszulek van, amely egesz nap bekapcsolt mas sz6val k~szenh§ti(standby) Alfapotban vannak, Ilyenek pl. atv-:keszOlekek, muholdvevok, Hiti-keszu~ek,ekstb, Ezek osszte'jesltmeny-telv6'tele meghalad i'a a 20 W-ot, arnely napelemmoduok szolglaJtatta ararn eseten komoly terhelest jelent, Amennyiben napl 5 oral hasznalati idotariamot veszunk figye~embe.ezek a keszu~kek evente 6935 at 'felesls'gesen mukbdnek. IEgy egyszeru napi vagy heti procrarnozhat6sagu id6kapcsol6-6ra (1200 .. .4000 FVkeszu~e:k) belktatasaval a nakunk SZOk.s8qes napl kb, 6t 6rai hasznalati id6tartamot eli6re beallithatj,uk. A lecsokkentett keszenIEl't'i hasznalati id6tartam egyben ezen keszOlekek, elettartarnat is jelentosen megnovell1eti.

1 A felesleges enerqiavesztssegek el.kerGihetok a minel rovidebb es eszszsnlen megvalaszton keresztmetszete asszekot6:ka bele:k alkalrnazasaval, Celszeru gumiszigene'esu rezvezetekeket hasznalni Ezeik kozepes mechanikai igenybevetelre mind!en teruleten alkalmazhatok es konynyen ro.gzit:hetok, 2, .. 7 rezerrel 2 €S 1 , ..300 mm -es keresztmetszettel kaphat6k (I. Vmanyszerelesi munkak. CSER Kiad6, Bp, 2001). Az el6iranyzott alkalmazasi, terulethez rnepteIsl6 kercszunetszet kiv,alasztasa nagyon tontos. Ez fugg, a bekotott napelernrnodulok , '61' 'Ok szamat es a szu.seges vezetekhosszaktol.
L

oran

1

-

-

-

--

--

---

A vezetekhoss-zaka'l a le.het6 legrovide'bbre va,lasszuk, hogy ,2 vezetekenes6 fes,zOltseg~ veszreseqeket mine'l klsebb ertekentar1hassuk. A szolerakkurnulatorokat Elgyszeruen. csaveros alkkliillmu l,ifliorsarIlJ1k,k,al vagy akkunnlull,itor-p,iU,3nats.zo:ritoklk,a[1 labet bekotlli. :2 A 12 V-cs fenyelektromos berendezesek 'hjlaram va:gy lariat elleni v,ed,elmIE~"e a gepft jaJmuv,ekben has:znalatos: b[zto5:it6tart6ban elhel,yezett 9:g, la'thato olvadohuzalos Ilapa,s blzto'slt6be'tetek, hasznalhatok. A biztQsft6k amperer1eke't az erintett vezetl§k keresztImetszetemek es ,afogy,as2t6 m's.ximalis aramfelvetelemek

2

megfelel6en kell kh/alasztani.

A dugaszolhat6 kotesekhez a gepjArmuvekben hasznaletos Faston-kesea csaftekozek, hllpo,sdugalsz,Q,k vagy Llltlll:v,e,rz'll~s sziv,arO'lult:6 ..csattako.. z6dug:6k es a meglelel6 sorkapoes'lie,e'k alkalma:zhat6k.

~gy blz1lon,sag:os A fenyelektromos bersndezesek bekoteset is esak szakkepzel't szerel6 vegezheli. A:l. leiektromos szakszen1t1en hasznalata eletvesze'ly,es! ./JiiL arammal 6ssze~QgQo munkallaJokkal kapesolatos elolrasokat a helyi aramsz:oigaltal6 vallalatoknal vagy az illetekes onkormanyzati szerveknel lehet beszereznl A hal6z,attal'Q:sszekapcsolt fenyelektromos berendezesek bekot~sehez szOks,BtJ van a hel~ti aramszolgattatb vallalaf engedelyere.

aram

EKes
tOitesszabalyz6k, " 230voltos, invertel'rek • szoblr akkuk, " energiatakall'9'kos
II
ll

kieges~it6 berendezeseik:

Napelem modulok

lampak,
• vIszivattyuk, II feler{5sit6 el'9m9,k ra,kta,n61, Ikap:t1at6k.

In,gye,ne's 'el:me,rres',. s.za'kt:anacsad,as

Toltesszabalyz6

VelQlcit B'I.
9~OO MosonmagY6uovar.

230 Volt
inverter

Hajnalka. IJ. 19. rei:.: 96j51&631
F,ax:96/576-638 Mobil: 2QJ943~2927

'E~mail: elocit@lreemail.hu v

SZQ Iarakku

Honlap: 'WVf/W,extra.nu/Velloci

Ter iszetes kornyeze ..n klalaki isaho aja lluk zakkonyvelnk

I

Zii

D HOMLOKZATO

ira: 1698, - Ft

Tovabba:
Energ latakarekos futesi modok Tetoterek beepites8 Homlokzatok fehJjitasa 1698,- Ft 1698,~ Ft 1698,- Ft

Melegaglyak, novenyhazak, komposzterllelok, novenytartok 1698, ..... Ft Novenytama,>szo,k" pergola,k" r6zsaivek 1698,- Ft

A Ilegf,on1:osab'b, sze;tszam,ok A kov,etke,zO kat oloalen azokat a legfonttosabb

saerszamoket ismert'etjuK, arrelyekre a napkollektoros, a nepelemmodulos bcrendczesek sajat kezu szerelesekor 5z0ksegOn'k ,Iehet sa
egyes rnuokautasltasoknal a .Szerszarnok'

\(a~ban kbz61~kis abrak adnak fe~vj'lagosftAsl an6l hogy ezek. kbzUl az egyes muveletek elvegZ:9sehez~s a kOlonbozomufilkautasHasok
vegreha:jtasahoz

ro-

7 Ka~ap,aes
Ie:C==~

Univerz,alis szerszem.

kell has2nalnunk.

'ppen meJyik szerszamokat

~

19 Komblina'lt. fog,O Tar16~·es vag6szerszam.

W
2 F1ur'ogep, Furatok keszltesere faban,

10 Torloikel1d' ,

Fo!lyadekokfe,l~or.lleser,e,for' rasztaS.i .helyek meg.ttiS2. Utasara, .~ csavarkotssek megiaznasanall a megfogas eI6segft,s:sere sib.

o

remben as falban ..Mind~ga.
megfeleh5 fu,r6t hasznaJjuk.
~I

11 Ve,zetek,vizsgaI6 - fem'kete'", det,e,lldor IF(m3s vagy veses el6tt ezzel a

so

3: IUinivell'ZiUs Ik'es KUlonM~'le ,anyagok, pi, tomilasek

keszGlekkellehet ,e~lenorizni, hog,')'nincs-ea Ialban valarniIyen ve'zelek (vilranyvezetek,

vizcs.o sjb.)

sara.

as szigeteloanyagok vaga-

~
t

4 Vasfun!sz FemcsQvek levagasa.ra.
R,eszehS Vag'asi hely'ek sorjal:lanltasara, CO::::J p. csoveken, I .

:2 Feml'k,efe Csovek bels,6 feIO'le'~8nektiszUtasara. 131 IE1cs@t. A. kOlonb5lo mereta las vastaqsagu ecsetekkel kOlonlele
anyag:okat, p~.folyadekokat, fes.tekeket lehet 'felhordani.

s

14 Cslszo'16sz:ow'et PI.. r~zcsovek torrasztas eldUi lees lszol asara.

'_""'~"".

24 Forraszt61,ampa RezcsQvek kote'Seinek torresz-

tasara.

15 CS3v,srhiluzo' Ku)onbOzO vAllo,2:atai vannak,
egyenes- ~s kereszthnrnyos csavarok becsaverasara, 16, SatJU Kul6ntele largyak bef'ogcisara.
17 Vedoszemulveg

25 'Ves,o' ,-~=:.:l!' KUl6nfele ves'esi munkakhoz. 26 Gl.f'iQQ,s cSDv,a'go kesz1ulek A'ezcsovek levagasara. erosebb kivilelben acelcsOvekhez is alkalmas. A loganlyuba 9yakran sorjaz6kest lis beepi~ lenek.

Vesesi munkaknal ezzell a falmaradvanyokt61.

vedjuk szernunket a szetrepUl6

18 'S,zurOrUlr,es2 ~onnyebb anyagok v,ag,asara,.
, 19 Tuzoge'p' Szig,etelt5anyag fcihoz ,er6site-

27 CS'Os31tU Csovek leivagasanal. hajlflasan~I. menetvagasimal hasznaljuk ..A sloril6polak negy ponton logljak meg a rnunkadaradeformal6dasat.

bot ez mega'k,adtdyozza a csd

.

sere.

28 C:sof,og,ol

20 Vi~mertek,
A felszerelendi5 szerkezen ele· rnekszlotezeeere

Nehez. akar 1 m hosszu foOg6.

21 IMer6,ve's'szol

Cso\tek es csaverzstok maqlogasara val6. A belogol1 merel AlIIlhal6. A rogal a forgatas il'~nyaban kelllellenni, fgy meghuzaskor az magat61 megszorul.

~E~~

Tavolsaqok va,gy hosszmerelek. pI. vezelek1ek. csovek vagy letOnyilasok hosszainak mere· sere. 29 IF,I,zisvlzs,gallo

VizsgalOkes.zQlek

azaramot ,ek kimulatava'zeta faz'isv8zel sara.

22 Vador

Folyadekol< felfogas~l"a. pI. a napkollekl0nJS berendezes feUo!leskor. ka-

~

30 SZQ,l'Iit6 Ipres-) fog 0' .. A kisfeszGHsegu vezetekeken a ha,jlekony vel'elekek v,egeit osszefog6 huvelyek felslori'tilsara szolgal.

~,

23 Kezi kalallpa,cs ,_ro FalveseseknellhasznQlatos , lapacs.

3,' 'Oldallcslipofogo,
~

.~

Vezetekek, kabe1ek as huzalok

r,evAg~sara.

--

-

-

--

--

--

Ha a napkollektoroket a hasznalali vizhal6zathoz vagy a meglev6 rataberendezeshez .akarjukcsatla~Qztatni, akkor CSQ,vQ'ze'ti:k,-r'l'nd::szert kell keszittenunk. Amikor forrasztott csoko'lesekel keszirunk v,agy csdidornokat csavarunk tel, Cels.z9iru a cs,oveket el6z61eg megbrzhistoen rogziteni. 1 A szinte minden ezermester muh,elyeben megtalal'hat6. kQ,zonsl§ges g:ep:satu 13ff9 a olMra nem nagyon alkalmas, mart sill<felG~6'hj pof~in a esc

csak kis feluleten tud leUekOd- 2; A szakuzlelekben a gspsalura feltehetid cS'Qbe';ogQ,po~ nl, A cs6kicsuszasanak megfa!k,at tehet kapni, ,amik blzo.akadalyozasara er6sen meg kell huzni a setut, ami, kl_H6nb- nyos menekig p6loljak a Gs6~ sen relcst)vek eseten, k,onysann as olcsobbak. Amikor nyen deformalhatja a. csovet. azonban ilyen pofakat vasaHa viszont megis csak egy rolunk, vigyazzunkarra, hogy egyszerll' gepsatu all randalazok megfeleljenek aa aUalunk hasznall csomer,eteknek. kezesunkre, azzal szOksegi eseten eJvegezhetjuk. a vlzmel,eg!lt6 naokollektoroa ben3ndezeseknel eI6fordu~6,ilyen termeszetu munkllkat. de leRezcso'vek vaga:S8 gyOnk kOlonosen 6vatosak.

A szak,iparosok cS'Dsalul

as forraszlr81sa

hasznalnak a csovek rOgzltesere. Ezt pontosan be lehat alUnaniaz adon cs,aat~ mer6re.

1 A csovezeshez a rezcsoveket lie Ik,eHl vagn~ a, megfelel6 hosszusaqra. Erre a celra specialis gOlJ'lgo,s, ,cso,vago

41
ikeszUl'ekek kaphat6k, arneIyeket me'g agyakorlaUan ezermestsr is. konnyen tud hasznalni. Ezzel a rezcsoveket pontosan, me r6 j'eges en , csaknern sorja nelku~ lehet vagni. Igy elmsradnsk a vag:asi hely kiegyengetesere es sorjatlanilasara szOkseges" idot rabl6 utomunkak,
1

,2RezcsQveketv3'S,fl1resszel is lehet vagni, HatrEmya, hogy blzonvos er6kifejtest i:g:enyel

as 8 fUresz

pontes

nemj uQ,yesseget is kiv,an. Nagyobb munkaknal a V8Sfuresz naszrralata nagy'on taraszi6 lehet, Raadasul a va.goft fehJleteket reszel6vel gondosan kl kell e'Qyengetni:.
iA.,

vezstese

1

gepskkel dolgoz6 ezermestereknek s8'rok,csiszoil6 is rende~kez,esOkre ail a d:arabolashoz. A g,ep vezetese k6zben elkovetett ktsebb pan ~ tatlansagokat ut6lag, maga\tal a. vag6tarcsavallehet korrfgalni. A nag,yobb hibakat a nagyo'l6tarcsava~ eg;yengethetjukkt

:2

3 A rezcsovek vagasakor keletkezett sorjat lbelLHes klvul is teljesen tAvoH~suk elli hogy a csd aramlasi eHenaHasat es korroziora v,ale hajlamat a rninirnurnra csokkentsuk. A cSDvag6 keszuh§kek toqantyujaban rendszerint tahllhat6 eg_y sorjaz6kes,. Ha ez nines, a: BOrjat reszeldv,e;] kell eltavolitani,

A k6vetkezokben a leszabott r€zcsbvek csoidomos kbteseit mutatjuk be. Erre a celra a. higyfotrasztas lavasolt, mert azt egy kezi gl8zpalack birtokaban egyszsruen el lehet vegeznL A kemEmyf'orrasztas, lenyegesen nagyobb hornersekleteket IgEmyel es ezsrt kornoIyabb fcrrasztokeszulek ke!~ hozza, 4 Cs6k6tesek keszitesenell nagyon tontos, hogy a kotesi he~y kifogastal1an allapohJ ~e-

Ezutan ki6blftessel vagy tau levegas kifuv81tassal

surr~
min-

den femforglacson tavoiitsunk el a. IQsob61.

gyen, azaz ne legyen serOlt, es ,atmeroje is pontosanteleljen meg a veg~eges rneretnek. A lagyforrasztas elva! je'lento
hajs:zalcsovesseget mar

42
leg kisebb szennyezddes vagy oontatlansao is annyira megzavarhatja, hogy nem lehet megbizhato 1<6test letesftent Ugyani Iyen hatasa lehet azonban annak is. hQ a 'forrasztand6 darabok 1ul szorosan illleszkedne:K.
,8

kal tarnasszuk ala, hoqya teszultseueket elkeruljOk. 5 A torrasztott kotas slkere szernponqabol kulonosen fontos a rezcsovek megfelehSI elokeszltese. Ebbo.~a colbol a forrasztand6 cs,ovegek, ill. idomok teluletet a torrasztaa helyenel legalabb 1 em-rei nagyobb darabon, speclalls cslsz,o'16szow'e1ttel v.agy acelgyapoUal csiszoliu k temesen tlsztara Ezt a munk8.t ne na,gyoljuk el, rnert ettol fIJlgg, ho.gy a forrasz j611 eloszlik-s vagy sern, A megcsiszolt csovagre kozvetlenul a tubusbol vag.y ecseuel hordjunk fei fDly,a!lo~ szert. Fontos. hogy a folyat6szer a rondeltetesehez, pI. hasznatattvtz-vezetekek forrasztasahoz szu'kseges engedellyel rendelkozzek. 16 Ezu[an utk6z8Sig dugjuk essze cs6veget sz idomot es minden oldalrol, egyenrr8tesen melsgitsuk tel a ~otes kornyezstet

keletkeziik, ez annak a jele, hogy el'ertOk a szuksepes 'forrasztasi homersekl'ete1. Ha a forr,B'sztohuzalt ho,zza19rintjuk a. rezfelUlethez, az azonnal megfoly6sodik, es a kapiHaris er6k hatasara besZIv6dik a darabok koztl h~zagba, Amikor a forrasz a hezag, perernen 'kor6sk,orul ~art gy(jruta:1 kat, a torrasztas elkeszult Nagy-on tontos, hogya lang elvetele utan az anyagat rnozqatas nelkOI lassen ha§1Yjuk a levegnn lehulni, Ig.y a torrasztott felule1:esetleqes repedeset vagy toreset elkerOlhetjOk, Ha egy ponton t6Jbb torrasztast kell keszi-teni, pl. egy T -idom 91 helyezesekor akkor celsz,er(J ezeket kozvetlenOI egymas utan elvegezni, Ehhez el'obb az egesz k6myeI

A hosszabb rezcsoveket munka kozbsn hornyolt Iadaraook-

5

es

zetet egyenletes.en melegftsuk

fel, majd a Iorrasz bejuttatasa:kor az eppen soron leva k6teshez juttassunk hot. Szerelvenyek, pi" elzarocsapok vagy legtelenftoszelepek forrasztasa eseton elozetesen minden hare -erzekeny tbmitogyunJt as m.{}anyag fogantyut szarsljunk le.

6

forrasztas elott tavolltsuk ei a munkahelyr61 vagy legalflbb, takarjuk lie a tUzveszelves anyaga'kat. Esetleg helyezzunk keszenletbe UJzoit6.keszOleket, de lega'lab'b egy vodar veet.
i

isy

bl1ztonsagos

18 A Iorrasztas bs'fejezese utan
puna ronggyaJ tavo'litsuk 'sl a torrasztas kornyekerol a lolyetoszer rnaradvanyait, mert kuilonben ezeket a helveket erosen veszelyeztet' a kor-

rozlo.

7

7 Amikor a folyat6szerkorbskorOI ezustosen kezd csililogni, h6[lyagosodlik es enyhe flIst

'9 Ha a tomor.seg vlzzel vain rneqnyornatasssl veg.r'ehajtott eHelnarzes·Q soran azt itllapft-

43
juk meg. Ihogy 'S lorrasztott hely' nern (omil megfeleloen, ezen a hiban tova'bbi forn~szt66n beluttatasaval nem mindig siker(ll javitani. Jobb, ha a forrasztaat eros hokozhlsseI oldjuk '138 a muveletet (Ij idorndarabbal megIsmeteljuk. lui v,~konyra sikerult. inklbb kezcljuk aloin)! a 16mil.es keszj~es,td.

Csovek, oS5zek61~s~re a lagiYforrasztas mellell a Im:'e:ne'te's csokrotest. Is aJkalmazhaljuk.. Sokszo:r talfllko,zunk azonban

a szorntO- vagy vag6gyurug
kot'esekkel is.

A rrenet kenderezese sortiln el6szor tregyQk rA a menetre a k6cnyahibot Egyik kezOn~ke' rogzitsUk, nehogy tecsosszon. Ezulan vigyuk. akocot egy fe~ f,ordulatlal a menet kezde:h~161

" Mene~es kotl3s esetsn a kolest egy kUlsO es egy bels6 rnenst menelprofilljainak egy-

masba kapcs.ol6dasa hozza
~elre. A rnenat nern tomft. ezert t~

8

mil~s celjara szUlk,ol11 t6:nllito'szallag:ot vagv Ik6cot kell 81kalrnazni. TomU6szaiagot a, napkollektmos korfolyamban lev6 csc5koteseknel nem le'hel hasznillni, mert 82' nsm bima ki a hOhordoz6 folyadek ilt e!0:lordul6 Inagy hdmersek~ leteit 2 A kuls,o m,enetek el:eit" ha azt gyarilag nern lett,ek meg, re-

1

I

erdesHsOk fel, nehogya tomit6anyagl a koh~s m,eghuza.sa kozben lecsusszon.

szel6vel vagy f,emfureszl1appal'

'9

Ha a tomrteshsz tomitoszalagot hasznalunk, a kuls6 rnenet teljes telUietet csavarjuk be ket-harem reteggel.
A

2;

csOve-zetekek ~ieprt~sehez ajanljuk a Csim11d Ma~ld sol'ozal

Hegesztes '" f'orrasztas lakatosm unka.k
1

dmu kot~U~t, Ara: 16'98r- lit

3' A terrneszeies kenderk600t , kompl.eU I<olegben lehel vasarolni. Ebb61 el6szor eglY vakony nyalabollhllzzunk ki. A k6cnyalflb o1yan nag,y legyen" amely 'elegendo az egesz menel be'fedes€'re. men ha ut61ag kell p6tolni a kocot, a rnenetes kOles, hJ.morsegeben mar nern lehetunk biztosak. He. a nyahib ,3

44
(a rnenet nelkOli reszt(1) a ve'ge fells as tekerjOk ra a nyalalJo'kal szorosan a, rnenetrs. Nagyobb menetatmer6km~1 j6 szolgal,ato~ tesz eg'y kefe. amivel szorosan be lenet k,efelni a k6cot 'S rnenetlaratok k6ze. Ezzel elerhetO a kendemek a menetbe val,o j6 behatolasa, mert a lazan feken kender a becsaveraskor kinyom6dik. A k6ctomit,est a surl6dasmentes oecaaveras erde,keben speci'alis tomitoanyaggal (menettapassz.al vagy faggyuva.l) kenjOk be, amit ujj;ainkkal ez egesz rnenst rnenten egyen~ letesen oszlassunk 'el. Az ellendarab, vagyis a csarlakozo cs6idom rneretelt kell,Q,t~sztlfas utan ugyancsak kenJuk be vekonvan menenapasszal A, viznyomasos nyomaspr6-bat e~eknel atomileseknel is, el kell vegeznt

Ha a szoar k6rfoly'amat csokoteseit menetes i,do:mdarabokkal (fittingek) keszlrjOk el, tomites celjara biztonsagi okokb61 csak a lermeszetles anyagna'k

Ig, bl,ztolnsa'gIDs,

s.zamrt6 kenderk6cot al-

vagyfaggyuval.

kalmazzuk, mart a leglobb romlt6szal,ag nem slkalmas a szo!lar 'k6r1olyamatban esetleq 'kialakul6 nag,y homersekletekre. Szorfto'IIagy rnsnetes Q,yurus koteseiknei a femgyurus kivitelekat hasznaljuk,

A csl5kotes az idom felcsavaras,aval jO,n letrs. Ezt elo~ szor csak armyira huzzuk meg, am'ennyfre szabao kezzel birjuk.
4 Ezutanfogjuk be a csovet

5

C,sovez'etekek
fektete'se
A telOn levo napkoHekto.ro.k as, a tobbnyire a pinceben ellhaIyezelt szoU~rtarol6 osszek6tesere kat cs6vezetekre van szukseg: az ,e,l(lreme'no ISS a
6

saluba, a csoidomot, fagjuk, meg cs6fog6val as a kbtest olyan szorosan hUzzuk meg, hogy a karmantyu a cs6menet kat harmadet eltakarja. Ha a: cs6 mar Ie van fektetve. a: satu he1yett egy rnasodik csofog6 hasznaljun:k. A csokotl!s [0morseget a rnaxlrnatls Ozemi nyoma:son, vizzel vegzett nyomaspr6baval kell ellenorilni.

'ullsszatero agra. Uj epulet eseten mar eleve keszitsOnk

.

.

epitokeszletekn,el gyakran

5..6 Eisosorban a kompleH

'eh5fordul, hogy a napkollektor es a szolar korfolyamat, osszekotesenel szorito- vagy me.~, I~ 11.-' nletes g,ulrus lI\.o'tesekel alI

kalmazna'k. Ezeknek az az eI6nyU'k. hogy lkiegeszit6 tomildanya.gra egyalalan nines szuksegOk. elkeszil~sukh6z csak egymasba kell duglili a darabokat es meg kell huznil a hollandi anyat A tomH,esrOI a,oerakon femQ¥ulI11k vagiY gumitomilesek gondoskodnak.

egy vezetekeknat, amelyben egyeb kozmuvezetekekel, is el lehet he,lyezni. Ha a napkollektoros berendelest egy meg!f3vo hazba utolag' epftjOk be, akkor eseUeg a sz,sltoz6aknal vagy egy hsszna~aton kfvuli kemenyt vehetunk igenybe erre ,a celre. He eg:yik sem all rendelkezesre,

-

---

--

---

4,5

at keiliefektetni.

a:kkor a csorvezetekeket vakoraton kivu I v.agy fala:Uoreseken

1 Miefc5tt a munkilt elkezdaIl~mk,mindig vizsgaljuk meg. nincsenek-e a Ialban a kivaasziott he~yen ellatOvezelekek (pt vIz, villany s'~b.).Ha meglalaJhal6k, a vezetek~ervekben nezzunk ennek utana, ennek hianyaban haszm3lljuk a ve,z~, tekv~zsg~ah)t z a vmamas E vez'elekeket es a, vlzvez,eteket

egyarant

anoresenel

kimulatja. Fodemek

a betonlemezekben hu:z6d6 vasbete'tracsok megkeres'esers' is, e1"ikalmas. 2 A fa'li,aHorese,ket a leg,egy~ s,~e,r(j:bben $pecit!~ishJr6be~ttel elllatoU, nagy teljesitmenyLifuF'okal:apaccsallehet etkesziteni. Klilonosen beton-

fal'al<.attoresen~1tontos, hogy
a ~ur6kalapacs: tellesrtmenye valoban el~g nagy' legy,en. Ezek a Q,epek nagyonsokba kenJlnek, megWonloland6, ~ogy eseneqaz is eleg" ha kolcsono2Zuk azokat.

jara szerelohebot (pi, purhab) is Ishel a!kailmazni. Ez egyuUal a csovet is megbizhat6an rog-' z1rli~s. 'lJaKollatot is tarija, IS, Ha..az eUat6vezei€k€ket a vak'o~aton Ikh/illi vezetjuk, a·ksfljuk B. falhoz. Klillonb6z6 kieJakitasu tart6k vannak. He a tart6nak nines rugalm.s.s be'tetje, akko:r a bele kerOl6 csovet a felfekves korny,ezeteben 'te~keriOk korOI flilccel, hogy hoiagulas eseten a tartoban mozogni tudjon.

I

3 Egyszenlbb a konnyu falaza-tak B.ttOrese. Ehhez. kala .. pscesal res vesdvel is hozzalathawnk. A vasa hossza az aUorenda fa'~v8.stagsag,anak a fUggvenye. A vesOt ~art6 k.elunket az t.UesfelUlet ala tett, gumi vagy 'egyeb puha anyat:W1yerr;:d vedjuk.

kor azoka~. solln,ok'kal er6e

5

gu

41-5A falattoreseket olyan nagyra kell keszttenl, hogy

azokban nemceeka
'lak nerncsaka

CSQ,

e~fel'"jen.A szjge~el6anyag
hang:szigetelest

han em annak szigeterese

is

h6-, hanem a

Az. attoresben sz!igeteles eel-

is e,I'kellilatnia.

7 Kemeny falakra szereh§s.nel becseverozhato csotart6kat lenet hasznalni, ezt a. muanyag Ilipli (dOber) elhe~ye,lese ulan ,egysz'elilen be kell csavarru Fug:g:6Ieges szereles eseten 'falankent ke~ tarto elegendO.

---

- --

-

- - ----- --

-

-

--

A, s~iigete'loan'ylagDk

el,h1e'ly'ezes'e
A napka'llektoros berendezes hdvesltesegefnek csokk8nte~ se erdeke'ben az egyes alkot6resze.ket hOszigelelni kell. A2. erre a celra alkalrnas szl .. getel:,o.Clll1ly,ag.ok lagyhab, kemenyhab es rostos anyagok (kOz,et- vagy uvegglyapot) lehetnek. TOlnyomoreszt csovek vaglY lapok alakjaban kaphal6k. 1 A lap a'laku s,zige'leI6anyagokaltalaban kemtmyhabok vag:y rostos anyagok. A kemenyhab lapokat elektrornos sz,ur6furesszel vagy korfureszszel lehet vagni. Szamrtsunk ana, hogy a .sz~geteI6anyag nagyon konnyu. ezert vagas kozben konnyen rezgesbe ·0net, Gondoskodiunk ezert a pontes megll,eZietesrol es a munkadara-b megfeleh5 meglogAsar61. 2 A. rostos ,anyagu lapokat hosszu peng'ejt:i, ales kesse! is j61 lehst vagni. A vagasi venalat f'em- vagy faleccell tuzzuk ki. A leccel egyuiUaI a. lehetd legjobban szoritsuk osszs a szi.geteJdanyagot es a kest pontosan a lee manten vezessUk. Igy pontes vagasi felDlelel kapunk. 3-4 A lagyhab vagy restos anyagu, esa, 811aku szigeleloanyagokat szinten ,ales kassel ihe'het vagni. A cs6ivek burkolasana~ elOlordulo, ku!onboz6 sZOgu be:m:eb5~'sek keszih3se'l megkonnyUi n!zseliUa:da hasznalata. A kemenyhab anyagu, csO alaku szigeleh5~ anyagot vasfurlasszsl Ilehet a

7

Vfi!szinlesen menl'3 vezeleknel 1... 1,5 m~enkel1'l helyezzunk el

egy-egy lariat

[Igy blzl'o:nsaigj'OS Vizet sztimt6 csOvtlze'tekeket lehet61eg ne helyez~ zunk ell kulsO (alakon, mert itt a hdveszteseg kulbno· sen nagy_ Telsn a rilkan vagy egyaltah!m nam

'1

has,2l11al't cs6vezell~kek

ezenklvul el is fagynak. A cs6vezetek!ek elhelyezl!!se utan toltsl1k kl a Iyukakal es a homvokat. m'ald vakoljuk be' a fehJletekel A kirollesre alkslmas habercsct hasznaljunk, megfontoland6 a h6szigeteh5 habarcs hasznalata ls, Ha a hdszigeleles felulete nagyolil sima, gyakran csak t'obbslori probalkolas ulan ludjuk eh~rni, hogy a hebarcs megFeleh5en megtapad jon.

2

Tehervisel6 fala'kba lehet61eg ne keszitslilnk falal~ toreseket as homyokat, mert 'meggyengilik a fafal.

ig, bI1z1;ons.agos,

3

-legkonnyebben vagni, A rezseJOlada itt is j6 szo'igalatot tesz.
Igy bizto,nsag,o,s
~-

- ---=-=-----=--

-

!

47

Hostos anyag:ok v,ag'Bsa,nal~8zr3nkat mindl,g takarjuk el as gondoskodjunk a munkahely megf,sl'eIO szell6zteteser61. S Ha a c,sok'ony,o'kok szigetelesem:l nem tudunk kesz szigeteleseket bsszerezni ezeket a n~zsel6lada segitsegevel I magunknak kell elkeszitenOnk, 90°-os rvek esetan a bernetszesek szamat a eso g:orbUls'li sugara hatarozza meg. EzI mer{jvesszQvel merhetjOk meg, he azt a gorbulel kezdeteheztesszuk, huvelykujjunkkal vagy egy ceruzaval oedig oeiranyozzuk a v.eget, majd leolvassuk a ,gorbuleti
4
1

5

:8

sugarat.

~ rezselolada haS2naiati utasftasa labh3zaloka~ k6,z61, amelyek segitsegevel a IgorbOleti sugar €os a .s:zigeteles vasta.g.saga isrnereteten --egallapflhat6 a bematszesek

szarna es ta'Vols~ga. Az rtt kbzoft tablazat peldakeppen
20 mm \la8ta:g szigeteh§s:he.z adia meg a keszrtend6 bernetszssek szamat.
GorbulEdi sugar Abemetszesek szarna
6
9

15 mm alatt 1 x 90"

20 ... 35 mm 2 x 45°

40'... 75 mill 3 x 30°

6..9' Bemetszesek keszilese elotta. csoheil egyik vegen merjunk le Ilegalabb 10 crn-t, jell'6ljuk be. A csOhejat tegyuk be a rezsel61adaba ugy,

es

hogy ez a jel61es a megfelelo sz6gh6z tartoz6 vezefek vag6el,ehez kenJljon. KeszitsOk el a bevagast, majd a cs6 elrnozditasa n~lk(j1 vagjuk be'

a szernoen !~3VOoldan is. Ezutan merjfJk Ie a k6vetkez6 bemetslZ!Bsig terto tavolsa,got, ha ily1enre szukseg van, a teirt medon keszftsuk el ezt a bemetszest is. kl. utolso bernetszss utan meg legaJabb 10 crn-nyi legyenes csohej maradjon. Ezt kOve'hSen 'fellebet lenni a csoszi:g'eteles.t. Vannak olyan szi,getelOanya-

Vii Ilia n yszere lis il m,unk,ak
Torv,enyes el6fras. hogy a \lill· lanyszlf!lre,J,E!sl munk,ilkalt a szemelyi as dologi karok megel6zes,e vegau csakis hat6sagilag ,engedelyezett_ sZ'akkep~

zett szemelyek vegezhetik.

10

111

gok, amelyek fel vannak hasitva, as egyik oldaluk ontap'ad6 vagl¥ ,onzaro Ha a mli cs6'hejunk nem ilyen. 131011'01atrafeh~! h haladva v~gjuk fel azt, tegyulk a eso kOll'9 €IS megfelelo ragaszt6val, al1alaban ketkom~
l•

agazo cso' atmEm5jenek
szet

fe.lelc5iyuk.at. Ezutan a iyukt61 a szerelesi resig etes kessel vagjuk fell a hejat, A szigetelohejat a vagas helytm feszflsuk
'fel a csore Fontos a csaUakoz6darab elkeszflese. 'Ezt ugy kell kivajni. hogy a csanekozoel illes,zkedjen a mar elhelyezeU cs()hejhoz. 11 He a kivajl resz megfeleh5en illeszlkedik. kenji.ik be ragasz:t6val atalalkoz6felo.leteke'l' a toldatot szorosan nyomju'k ra a csohejra.
1

meg-

Ail. elektromos vezelekek ellhelyszesere vonatkoz6

i(lv blzlonsal,g'os

as tdljuk

kerCdjGk.

ponensd ragaszt6val g'ondosan ujra raqasszuk QSS,le, hogy a hdvesnesege'ket el101Nsrncsak

szerelesi iranyel,ve'ket a helyi aramszoJg8tllat6 vallalaltntlll (ELMU) lehet beszerezni. A szaksz6rullen elekrrornos szereles alalvesze-IVles aramUtesl okozhat. Ezert nagyon fontos, hogy tajekoz6djunk a azokat.
megfelel6 6vintezkedesekr6~ es tarts uk is be

telnunk. Ehhez eloszor vag-

ive,ket, hanem T eilagazaso,k,at is k,ell szige-

junk a,szige~el,6anyagba az el-

as

A szer 'Iesil rnunkakhoz ad hasznos tanacsokat a Csinald Magad sorozat

va'gy a kismegszakit6 aotornata kikapcsolasaval vagy a hal6zaf duqasz kihuzasaval lehet elvegezni. Ezutan fazisvizsgal6val is grf,ozOdjOnk meg

Mindenfele e!ek~ramos munka meglke,zdese elan ar,amtalanitsuk a hal6zatot. Ezt a biztosr~6

arrol, hogt egyeUen vezetek sincs-e 'feszuUseg slatt. A vizsgal6keszOIek eg¥ik. vegi§t tar1kete vagy barna vezetekhez" a masikal a kl:!k nulllavezet6hoz. Ezzal zarjuk az aramkort. Ha a

suk a fazisnak is nevezett fe-

erma kotete,
1

ara: 1 698,-, Ft.
1

ICS.ER Ki.ad6 1114 Budapest, Karoli Gaspar ter ]" Tel.: 386-9019,. 2 09-2'90.2 • Tel./Fax: 3850- 6,84

korben aram folyik, az aram er6ssegenek megfeleloen viilog a fiizisvizsgal6

k~mpaja.

·E-maill!cser@elender.hu··lHonl.ap:YNlw.erk.iado.hu

Beepitett vezetekekhez tamar r,ezhuzalu, rnerev ha.romeru kabeleket, kesz(ilekek csaUa·

49
koz6vezete'keinek pedlig sok ekony Ir'9zhuzalb61 sodort katvagy haromeres, hajlt9kony kabeleket hasznalunk. A blztosltokat csak maximum kOIonboz6 szinekben es meretekben Ilehet kapni as f'el'tunes nelkOI belesimulnak kornyezetOkbe.
4 A vezetelkek elagazasfma~

meretezni mint a biziosltando villamos vezet~kekel.
1-2 Ha a hazban Ult61ag heIyezzuk el a napkolilektoros berendezes eiektrornos veze-

akkora leszultsegekre

szabsd

reitellenuilihelyezzunk
agaz6dobozl

e~el~

tekeit, a legegyszerubb azokat
a falon kivU I vezetnl. Ha a vezeteksk nem szern eh5tt lev6. de szaraz helyen, peld~ul a padlason vagy a
pinceben huz6dnak, a~kor fa-

boz). Ezt csavarokkal er6snjOk fel. A kabel bevezetesenez a dobozt az arra kialakltott helyen I:yukasszuk ki. A jobb min6segu dobozhoz erra a celr.a a kabelvegre lelteheto kinyom6dug6t adnsk. A vililamos vezlet~keik kOls6 bll!lllr,k,cdotomI16jenek a benne levO vezete'kerek sz]'geteh!!senek ,eltavolj'tasara speciallis szerszemck vannak. Kell6 6vatossaQ mefett azonban az esszes szigleteh~scsupaszltast egly ales -Ikessel is el

(csetlakozodo-

2

vagy teglafalakra Ik6zonseges szegezett bilincsekkell is telerdsilhetjUk azokat. Nedves helyis~glekben tavtaft6 b'ilincseket kell naszna' ni. Ezeket 'altallaban mCiany,ag tipliveI ~dQbellel) es csavarral lehe felerOsirteni. ezen azok :kemenyebb falakhoz is hasznalhat6k

es

lehet vegezni. Fontes, hogy a lecsupaszltott huzalv,egen sern

A billincsek egymast61 val6 t8v:olsaga fGggoleges vezetekek

bevagas, sem leszakadt elerni szata'K ne legyenek, mart ez vezetekt6rest vagy keresztrnetszet csokkenest okoz. ,'·'6, A kO!s6 burkol6tomll'3 elravO~ltasahoz hasitsuk be a vezelek tOml6jel a megfele!6 hosszoo olyan melyen hogy
I

eseten

lut6 vezet,ekekm31 kb. 25 em. Elagaz6dobozokba valo beve~etes,eknela doboz szete elleSt
10 ern-rei ls heJyezzunk el egy
billincset

kb. 40 em, vrzsz~ntesen

a bel'ijllevd vez.et€~kerek

4

Szemre tetszetosebb

mQanyag cs6be hUzzulk.

oast kaponk, ha a

meoolvez8teke~e:t

3lakott helyisegekben fa~on

kivOlii vezetesre nagyon j6,1 hasznalhal6k a Ik,abelcsatormIlle. Ezeket m(j1aniYag tip liklke I (dubelekkel) leros(tjuk a falhoz, a I<abelek elhelyezese utan azok rapaUintha16 redellel lezarhat6k. A kabelcsatornakat

1

5

50

szigeleleseit meg eppen ne sertsOk meg. A:z.. utoso ket centrneteren e tomlot teljssen v,81gJuk'teL A tom~6 8zutan

konnyen l:ehuzhatO.

ellenere megtortent., hagy a

Ha minden eh5vigyaza.tosooQ

betso vezeteker-8.zigeteleSI veletlenCd bevag'tuk, a buzait ezsn 8. he'l:yen :teijesen va.gju~ le as a lecsupaszitast a fenti

modan

isrneteljuk meg.

B

111

A kOlso bur'kol6tomlo eltavoll-

tasa utan megjel'ennek a
kek

megfe:!eJt5 - rencszerlnt fe.kete.

,8 A 8zig'steles tennrnaraoo reszet hajtsuk hatra es v,sgju,k le,

getelessel e~liatott, tulajdonk~ppeni vezetekek. Kessel
vagy $peciiiiis csupaszit6-

es z6'I,d-sarga

- szinu szl-

9, A vezelek lecsupaszltott resze pontosan o:~yanhosseu zashoz hasznalt kepccs pen be tudfogadni; kfHlHju,k a

1egyen" ame,kkorat a csatlsko-

szlnes sZigeteh3seket lis el keH tavoIftanl:.
at

fog6vai me,g ezeket

ep-

ne korlatozza az elektromos vezet6kep'8sseget.

Utlcset. VigY8zzllnk, hogy a eso es a biilincs kozott sernmifele szigetel5 ideg,en anyag (~estekreteg, rag,aszt6szfd'ag)

szaibadJonmarade. csupasz
huzaldarabokst.

7 k egyes tomor vagy e~~emi

szaJb61 sodrott erek sZllgeteIlesEmek elt;avolitasahoz az
leposan

Fontes, hogy m inden ,egyes vezet6 er6sen merg ~egyel1
'h.~' -

ViHamesapas 'ellen a napkollektor h6einye~ojet (ab-

igy

biztonsagDs

szonr ..a, es a megegyezo szr-

'1}:r

eles kestsgeszen

hez szoritva huzzuk vegig a penge al!e rneoten, nogv az at szjgetelesb6~ egy finom forgaesot leharrtson

huzaJt hClvslykujjunk.kal a kes.-

fektessOk ra a huzalra, majd a

nu huzalokat kossuk
nullavezeto] .

tazis; zold~sargta: fOld; kek:

oseze egymassal (fekete v.agy bema:

szorben) foldeJni kell (fol~"h "I·} ..... . ill .. d. 8::10 . 61OZ8...·tt·a.·1va.gy po:~en-

cial:sinne~1ke~1Qsszekbtnf) ,

Ha a haznak van v~lliamharit6ja; a koHektorkeretet abhoz hozza kell kotnl,

1tOA cs6vezetekeken mindlg1
e~ken he~yezni egyfolldeICi,bl-

Fakoteselk

gig. Kenjuk be vizall6 fara·

~keszi'tesle
Fakoleseket sokfelekepp@n lehet kesziteni. at csak azokat a koteseket ismerteljiik, arneIyel<egy napkollektoros, berende.zesnel eldfiordulhBtnak. 1 Kel faelem oss,Z)eerositesenek legegys.zerubb m6dja a l:ompak.6t~s. IEhhez a kel sima relOlelel del"eksz6gben egy. mashoz illesztjuk as OSS2eefl6sftjuk. /U. osszee:r6sltes:hez s.zegeket, enyvet k6ldokcsapokat, onmelszo facsavarokat (pl. onmetSlO kereszlho:rIlYOS pozdoriacsavar) vagy sarokvasakat es 11S"v,edere-kel haszm~lhatunk. 2 A pontes munkahoz az oszszeer6sitendo taelerneket csavarszoril6valfogjuk ossze. 3 A :szegezeH kot:es kullonosen tart6s lesz, ha 9l s2:egeket kat, egymashoz kepesl frarden aile sorban verjOk ee. Ez rneq-

gaszl6val a csatla'kol6eleket esa furatok belsd, feI01e'h~1.essuk be a koldokcsapokall ~s a ket taetemet ismet rogzflsOk veghelyzletOkben mig a, ragaszto meg nsrn szarad, Mindehhez j61 has2nalhat6 a csavarszcrlto,
i

J\OI tamil,es A kinyom6d6 ragaszl61 m~gl szaradas ,elOU ned, ves ronggyal konny,en le lehetlOrOlni. 5 Az omrnets,zi f,alesavl"o~k,al a kel bsszeen5sItendO faelembekozveUenul be lehet csavarni, Hogya fadarabok file repedjelle'k meg, celszeru a cssvsrok helyel ,8 csavar leI ,atmer6p3nek -megfelel6en lelO~ fumi. RegzUes elOU is ajanlatos a tal al.koz'as i elekel raQ1aszt6vaI bekennl,

2

m

3,

hatasara elcsavarod,janak.

akad alyo,us , nogy ez osszes.zegezert darabok te~he:les

16 Eg:ysz:fuuen keszil.helunk szaks:zeru fakoh~seketro.zsdsrnentes acel :sarokv,asallli es hevederek a'ikalimazasavai.

IEzek 'kUhJnbO.zOmeretekben

Afak6t~shez hasznalt szeqek hegyes vegeit c~'lszer(j kalapaccsal kisS9 eltompitani Ezl •

as elakokban peldaul dere'ksz6gu. lapos v,agy U alakban

zet megakadidyozhat6 megrepedes.e.

a f,e

4 K.iddo'k,csapoziBsho:z r6g.zitsOk afaelemeket az illeszkedo helyzeU.ikbe hatarOlzuk meg a k6tes hel:yat. Ezutan ujra vegyOk sz't a csrabokat, mindke'l reszen je 161jGk ki a furatok helyet res fafurova.1 hJrjullk be a k61d'akcsapok fel bosszsnak meg~elel6 m~lyse'~

es

l

1

5

-----

kaphatok IEzek,et egys,zeruen facsavarokkal vagy szeacsavarokkal eros'thetjOk tel, Az iglY kapon kales nagyon stabil. A napkollektoros berencezesek ter(jlle'll§n els6sorban a Ikollektorker,etek keszitesenel, azal~epl:tesnel as a ret61~cezet egyenetlensegeinek kieglyenUtese.nel (ordulnak ela fakotesek,

Ezeken a helyeken cels2'eru lelitessel impregnalt 'rah~oek,et haszlIlalni, mert ezek ellenallnak az id6,jaras viszontagsagainak. ,A favedelem egy masik lehetsages m6dja a ~aleoekfaved6 lazurral \l'a16 kezelese. PQ_ impregnalasra leginkabb a szeNetilen szerek felelnek meg. ily,en pI. a: borex-so.

6

L.egyen On is Nap.opo!

ng -n s

- v,allalJuk nap'kolleldoros rend'sz,srek
tervez,e,set. kivitelezeset,

- khiilnsilgalio szemelyre szolo" fngyene,g ,arajimllatot adunk, melyet sajiat k,eszilesu energetika. s,zofivenel mer'stezun'k, - az Allaml Ipalyazatck kitolteseben segitseget nyujtun'k, - tervezoknek, :s:zereltiknek,
energia-hasznositas

a nap-

ir,an! kerne:ZUDS'" •

Iyabban erd.eklddoklilek rendszerasen ,oKtatast lartunk, - a napkoUekto'ros ,lI'endsz-erekl1ez szukseg8s vala men nlyil tenmlkkel fiendelkezunk, ezek tobbssge, raktiuI1r61azonnaJ meg\lasarolhat6.

1138' 18 udapes,l. Jakab Jrbsef u. 17. Tel.: ,Q'6..1·231..Q433. Tel./fax~ 06~ 1·359--178:1

E-mafl: naplopo@uelero.hu

Web: www.naplopo.hUl

E,g'y ho,te rime 10'
napkol:lek,toros

ber'ende,ze's,
mereteze:se
zes helves merete,zese
A napkollek,torcs
I ,

bler'ende"

rendkfvm Iomos, ha azt akarjuk, hogy rendszerunk optimalisan mukod'j6n. Ha a h6termelo napkol'ektoros berendelest tul kicsire meretezzok. a meleg viz utanfUtO kazarnak ul gyakran !<ell mukodesbe h~pnie A t(d nagyra, vala:sztoU kollektoros berendezes pedig foloslegesen lui sok enerqiat termel. A napkollektoros berendezes korrekt rneretezesehez min denekel6U azt kal rogzitenunk, mil yen rend,efletest szanunk ennek a rendsze nek.

Fanta,s 81 n'spko'llelkbnos berendezes Iglenyeknelk meg'felelo' m:er ulezes'8
1

A csal,adi hazak es kisebb \arsashazak lutszl1al,al i vllisnek,
1

rnel,eglitesere szolgal6 kol-

mltasba johel. j61 hasznalhat6k. a, kav8tkez15 taoasztalaf sza-

balyol<,

lektoros berendezesek rneqh~:leI6mereteitegyszerO ta..
pasztalall'szaba1lyok, valamint a gyart6 altai kiadoU ulmutat6k segHsegBvel is megl

A rlll'p'i meleglv(z:-I:,geny

es egyben
vezrue.

A Ii1s,sznalati 'wilzet Imel1e,gito
lD napkollektoros berencezessket szakernbernek kell ter

a futear,e rase-gi-

A berencezes mOk6dese szempontjab61 in olyan elernek is ontos szerepe jalszanak, mint a meg levo vagy

ujonnan vasaroland6 rGt6beI

lehel meghatarozni. A gyarl6k utmulat6iban rneqadott tervezssl adatO'K mind a berencezes eg,yedi jellemzem, mind az ilyen tipusu berendezesekkel mar rneqszerzatt taoasztalatokat ligyelembe veszik. Ezert j6. ha a nagyvonalu tervezas hehogy egyaJtalan fogaima'i tudjunk alkotni arrol, milyen meretu berendezas 8Z ami szaj

rendezes osszetevoi peldaul a h61ead6k fut61elQletei, de a fUtend6 epUiel h6igenye, valamint csovezese is,

'yell a gy~rt6k adatara tarnaszkcdunk. Ahhoz azonban

A melegv[z-igeny a haztartssban alo szemelvek szamat61 a napi me~egv z-Iogyasztastol fOgg. A:z olyan temyez6k mint a vizveteli hom~rs'eklet vag'y tobb vizvetel'i hely. peldalll a zuhany a fUrdokad, egyideju hasznalata esetleg nagyobb tarolokapacltast tehetnek 5zukseg'esse. 45 DC homersekletu mell,eig viz feJtetele'zesevel egy szemely napi szOksegletere a kovetkezQ tajekozlat6 adatokat I,ehet figyelembe venni:

megaUapilasa

-

es

as

fJ.z ilyen napkollektoros

berencezesek tervezesehez a futesi szakvallalatoknak, szolar tanacsad6knak vagy gyart6 va~lalatoknak tobbnyire megvan a megfe!elo szamlt6gepes programjuk.

Kis Kozepes Nagy

szemelyen~ent

es naponta

30 l

szemelyen'kfJnI es naponta 50 l (ez a szamita.soknaJ szokasos ertek) sl,sms,lyenkent €IS naponta 80 L

A, szOksege.s sz!olall1,irD'~6· meretenek szaml.Jtasl A szolartarol16t o.lyan nagyra celszeru merelezni, !logy az a

ket kell alkelrnazni melyek erteke a. kollektortipusatOI as gyart6jat61. fOgg. Erre a gY~rI ulmutat6k pontos taje:koztaU~SI haztartas napi melegviz-szukfeUetetezve, nagy a szuksBglle~ adnak. Kisebb kollektoros segletenek k~tsZBtesetfarolni 60 %-at si'kerGl napenergiava! berendezeseknsl a csoveaestudja. Ha a napkollektoros be- 'fedezni, egy j6 mint):s'egu nek nines ai:yan megha'taroz6 rendezeshez egyerre aJkalslkkollekto.rb61 s:zemely.enkent szerepa, mint a na.gyobb lIet6'mas meleg vizzel is uzernel1,5 m2, eg'y vakuum.csQves silmenyekneJ. Nagyon lontos 2 tethetc;, moso- vagy mosoaakoHeklorb61 1m felOletre van viszont a fels.zrul6 veZ:Btek!ek 16 2 t6glepet is csallakoztaiunk, ak~ 'Szukseg. A sll<kollektorok m _ h6szjgetelt~se. Gsalildi hlizak kor negyszemelyes 'httttartas enkel1t - a min6s.eguk.t61 tUg~ rovidebb v8zelekei eseteo eseten gepenkent .50 L-tadg6en - naponta legfeljebb alta.laban meg1elelnek a junk hozza a napi szuksegl'et6Q... 80' L viz felmelegftes!§ie 15... 22 rnm etmer6ju csovek .. bez..Egy k6zapes, 200 Unap kspesak. Nagyobb h3tesltmenyeknel melegviz-fogyasztasu nagyfelteUenOI szakemberrel kell szemely·es haztar1as szarnara IEzek a1Z errekek akkor ervemire'teD'etl!'lil a csohahllZS" ten.at ho,zzAvetoleg egy 400 L- nyesek, ha a napkol1lektoros tot, ho.gy a nvomas- ,es arames tarol6t kell a~kalmazni. berencezes telepHesi helyen IAsi adalokat oplimalisan I:eaz eVii allagos napsugarzas nessen kialakitani. 2 Ahhoz', hogy a napi melegvizenergi,aja 1000 kW· h/m . s2uksegJetet napenergiaval eld kL Ors:zag:os Meleoro'6tudjuk amtani, a napkollektoros giai Int~~etadatai szerint Ma,J. 1;.. • __'1'".£. ... s oerendezes le[ljesitn'llenye .. gyarorszagon ez az ertek Nap:kollektoroo berendenelk is megfeleloen nagynak 1200 ... 1300 kW' h/m2. zes vasarla.ss. elOn tobb kell lennle Ez isrnet k.Dlonfele .szal.lil6t6I kerjOnk .Bienlatot. lenyez6klol fOgg. Uyen p~ld'aul P,eld'a:, A. szOks&ges 400 t-es Kerdezzunk fa a meretea napkollsktor tlpusa, a: kollek- rarol6h~rfogat kihasznalasa 2 zesben ,eseUeg elofordul6 torfelUlet nagysaga, a napsuceljanol 5 ... 7 m sikkollektoreltereSf~kre, Ezekb61 tes atlagos iddtartama. a napfelOlet. vagy vakuum-kollektogyakran az alkot6elemek rok €!s€ten 4 ... 5 m2 kolleklorlekollektorok tajolas8, azok ddmin{5segere, is lehet kovetlesszoge. valamint a melegvlz- VOlelaJkalmazasa cel:szerll keztelni: Ennek figye'lemtaro:16k fajtaja es minose,ge. bevetelE§:v,el hasanl ftsu I< Ha a telepitesi helyszfn res a ossze a kotlsegeket. Taj'e~oztat6 jeliegge.1 azt lehet tajohls. az optimalis viszonvokmondani, hogya kollektorok t61 elt'er, korrekcios '~enye'zo_ 'W' l,a!"!!!01!~_

optimal,is ·t~i,olasa, azaz a de~i ir:anyt61 nyugat v8giyk,elet fela max. 100",os elteres, 35 .. .45D-os doll§sszog eseten 'lovablJa

BdcorSto're bark,acs,a:ruhazalic: BricoSlore T,orolkbra.1 i:nt
.2045 Tfirolkbalint,

Torba.gy

ILL

4. T€'L: 60/592-592

fax: 23/51.2-51.3

B'riooStor,@ Budakahis.z 2011 Budakalasz.Drnszk park 2. Tet: 26/542.-542 fax; 26/542-500 8ricoSlo'f1e Oyer 9012 Gyor, Zsigmond ikiraly u. 21. Tel.: 96/510-510 Fax: 96/510-512
BrkoSto:re fat
2"151' F6li :Feherko

ut 2.

Tell.: 27/537-4100 Fax: 537-401

55

--- ----- --

Napkoiliektor

keszite':se
Anyag
6gy vagy tebb napkomek-

tor kornplstt epitokes,z'lete ('lObbnyire egy komplett
h6terme~6 rrapkollekioros

berendezes resze).

SZ.ers.zamok
.

. ...

.

'

,

&:;--¥s!J

. [J
.

~ ~

1

A sajat k.ezul gy,artas eseten ajitnljUlk a N,IMFEA eglyes,i..ilet
msgkere::a3s,et (I, 84, ,old.} Ha nagy feluleW kollektor epilE~setvettuk tervbe, kli.ilbnosen j61 haslflslhatjuk a kereske,epf16k~szlel:eket.
delemben kaphatn komptett , ,A kompl~eU ,epit6kesz~et
3

~

I--

~_II

I

I I
2

r

o

tartalmazza a h6szigetelessel ellatoU, aluminium koUe'ktorkerelet. ill el.oszt6cs6vel ellatott h5elnyeh5lemezt (abszorber), valamint az Ovegbar1tast a lomih5anyag'okka'l. Az osszeszeretss harorn iepa,sben vegezlleta:8 kollekJorkeret 08Zszeszerelese, az aoszorbsr torrasztasa. valamin[ az uvegborltas felh.elyezese. 2 ,Ak,o.lleklo.riketretet legegyszenlbben ket bakra a:Uitva !ehet osszeszerelni, Eh,hez a
baikokra feklessunk egy~egy

2

Munk,aidCi A berendezas nagysag,at6:1 fLi'ggoen 4 ... 8 ora

1 ,5 m hosszu ,deszkat A. napkollekfor keretenek bosszu profiljaJt. valaminl a ravia pmlilt hornyolt oldalslkkel lefele U aJakban allitsuk ossze a bakokon. Ogyeljunk ana, hogy a bakok kello tavolsagban legyenek egymasl61, hogy megfelel6 alalama.sz:!ast biztositsanak. A ko'liektorke.ret ferda csatl'akoz6 felluleteit, val.arnll1t a keret kUls6 vegeit vekonyan 'kenjuk be szllikonnsl,

57
3 A ksszjethez adott sarokidomokkal dugjuk ossze a ksretprof lokat,

retbs ,k6roslk6rOI toljuk be a
ksskeny szeg~elyszigetel6 csikokat.

A furatok helyen a kollektorkerB'tet 3,5 rnm atmer6jO lur6val kell hJrni. Ezt kovetoen ezekbe a furatokba csavarjunk be 4,2 x 16 mm-es lemezcsavarokat.

8, A kcllektorkeretre

tegyunk fel '

at

4A

zart kollektorkeret feltOI leva hornyaba toljuk be a kemeny-

most mar- harorn oldalon

szorbert egys£eruen frn lehess.en szereln l. Ezeken randezzGk ell egymas melle a szelek1iv bevonattsl (= Iekete o'idalukkal) felfsls tordltott
abszorbercslkoxat,
5

keresztleceket, hogy az ab~

hab lapokat Az egyes lapok kaze osszekotoelemkent tegyUnk be T-idomokat. A:z. urols6 kemenyhab ~apot megfeie-

'lfSen meretre kell vagni.

Ugye,I'junk arra, hogy a lapok pontosan rafekOdjenek a kclIektorkeretre, nehogy hovesztesegek keletkszzenek.

A tovabbl rnunkak saran mind;g vigyazzunk, n8hog~y megsertsuk (megkarcoljuk) a szelektiv bevonatot, Arra IS OgyeJjunk, nehogy zslr, gozok vagy aqresszlv tisztltoszerek bsszermyezzek azt. Az esetleges szennye,z6deseket vIzzel vagy spiritusszal (der-aturalt szesz vagy tiszta alkohol) lehet eltavolltan i,

5 Ezutan zArjuik le a kollaktorkeretet az utolso rovid keretprofilliai. Az eleket most is ken.iuk be szllikonnal as 92 esszeallltashoz hasznaljuk a sarokidomckat, 16 A keret rnerevltesehez a Tprofll:ok maqassaqaban mindKet oldalon furjl~.mk be ket-ket 4: mm atmeroju turatot es csa varjunk be lemezcsavarokat. UgyeljLnlk arra, hogy a keret szelesseqe a meoadctt ertek
~Bgysn.

3

'1

te~Dlapokat, Ez elsosoroan arra szolg81, hogy az elsa szigeteh~st megvedje a napkol-

dlk, asv'anY"i gyapot szige-

1 Ezutan tegvuk be a maso-

m:ersek,letektol. A:z utorso lapot
itt is vagjuk megfelel6en retre. itt. is Ogyeljunk a pontes illesztesekre. A kollektorke-

lektorban kialakul16 nagy ho-

me-

4

8

gyapol1a1 vagy csiszol6glyapottal tisztitsuli< femtisztiuCl az abszorbercslkok csOveg~6de· selt, valamint az elo-szt6csO s:zeleit as cs6vegzOdeseiti. Az. eloszt6cs6vek cs6vegeinek belso felOfetet k,is,femkelevel (csOkefe) tisztltsuk kl. A cSDvegeken eseUeg megrnaradt sorja kessel t'avoJitsuk al. Az. abszarber zar6idomai ,egyaUalan nem lehetnek de formaftak. Ezeket a forrasztas slot1 feltetlen(JJ1 ki k.elll eglyemgietnli. A tovabbl munkak elan vegyuk figlyelembe, hogy az egyik 01dalon a hosszu, a masik at dalon a rovid etosztccsoveket keU alkalmazni. Ezulan az abszorber csc5vegzt5des,einek kOlso, az eioszto csdvegeinek ped'ig belso 01dalat kenjGk be rorrasnopaszlaval. Az. abszorbereslkokat 1 5 em melyen toljuk be'. A hosszu elosztocsd vegeire legyDk lei a cs6veglezar6kat. '91 A rovid elosztocsd oJdalan a cs6v~glez~u6kat a belseS vegekre, a: goa_os iveket pedig a kulsd vegekre le,gyuk fel ugYI hogy az egylenes csovek az aoszoroerrel egy sikban Ie· glyenek. Vigyauunk arra, hogy a ko'~sek pontosan egyenesen ihelyezkedjenek el. A meg'adott szukseges cs6tavalsagokat is feltetienOI tartsuk be.

A torrasztashozfmom

acel-

addig aml9 a VIZ a masik cs aUakozaso all meg narn jelenik. Ezi azutan zariuk el pI. dug6val vagy egy t oml6darabbal amelyhe'z egy kerU 10csol6tomld, zaroszelepet vagy egy csepot csatlakoztatunk, A vlznyomas I'egalabb 3, bar. legleljebb azonban 16 bar tegyen. Sajal vizhallbzatunk aktualis ny'Omasat a vizmerO ulan elhelvezell ny'om~sm~ron (manometer) I'ehelleolvasni. Szemrevetelezesse1 as ~apint~ssalellen6rizz{ik. hogy a forlrasztasok narn savamgnak-e.
l t

10

fOFlraszt ornles tOnk a forrasztasi resbe, mig a res menten nem jelenik. A torrasz megszillardulasa ulan a meg meleg csor'ol nedves ronggyalavQlii'tsu'kell az aqresszlv lolyat 6szer maradvanyairl" hogy ezzel cs,okkenlsuk a korr6zi6ra val6 haj,lamot. 'gy,
l

k6rben a [arras gyun.1 meg

Ezutana lzet aresszok Ie az eseUeg lalalt tOmrlieUense· 'gek'et j8vilsuk ki. Ehhez ke iGk be a szivarg6 helyekel forraszt6pas2taval" ISS egyenletes melegiles menen juttassunk torraszt azokra. A vinel torten.6 nyomAspr,6bat ezutan meg kall ismetelni. Ha a. javitas nem s,i'ke:~Olt,az abszorbercslkok forrasztasat meg kell bontani, azokat alaposan meg kell tiszlflani es ujr'8 be kell torrasztem A forrasztas akkor van kesz. ha semmifele tomitetrenabszorber merevitesehez az abszorbercsikok aUedeseire lemezcsavarokkaJ vagy popszegecsekk,el er6sitsGnk Ikleresztmer,svito alulmhililu m'csUc"okat. Jl2 abszo ber v,egeire csavarozzuk fel a lart6 s2'Ogidomokat. 11 Az abszorber cs6kivel,ete~ :senekk6zeleben erOslts.O'k fel a homers,ekh2t- e:rzek,e l,ct. Az.
l l

as

seget nem taoasztaunk P.z.

mar

sorban egymas utan. az oszszes a.bszorbercs6-vf3gz6des
torraszuk 6ssze az eloszto-

cs6vet

1101 ,A 'f'orra~szlaslhoza forrasztasi helyet ,egyenlelesen hevltsOk, mig a forraszt6paszta ezustosen csillogni

nem kezd. Vigyazzunk azon-

ban, nehogy lulhevitsuk a forrasztopasztat. Ezutan a langsugars. elvesszuk, es annyi

val6 ellenorz'sehez az ,egyik cssnekozasra bilinccs'el er6sitsunk lei egy vjztom'l~t as azl k6-ss0k ra egy vizcsapra. Tollsuk fel vizz'el az abszorbert,

Ezutan a, cs5veglezSlr6k as a csaUakoz6cs6vek forraszrasa k6vetkeztk. Az abszorber t6.. mo,rs'eg:Em ek viznyomllssal

egyes gyart6k kutonboz6 er~

zekeliiket aJka1maznak: A lapos k'ontaklerzekelot ez abszorbsr kimenetenel, kt)zveUen

59
a follyad€d~ot vezeto csd mallett
kell az abszorberternea oldatara racsavarozol felso 14 ErositsOk fel a keszlathez adott gumUomiteseklet a kollaktorkeret rbvid oldalairaj a hosszu oldalak belsd 'II . szeiet . k" .1. OZe. Ezutan tegyOk fel a hosszu 01daiak gumitomftesei1 is. A tornitssek vegein a 'gumr:orrokat es a s.zi'geteI 6 aj'kakat a karat sZBlessegenek rneqtele16en vagl;'uk lie.
1

A csore erositheto kontalkterzekelo.t csobill mccsel az el-

osztccsere eros!tjOk.

Ennek az erzekeionek a mak6d6kepesseg'8 szempontjab61tontos, hogyaz kisse benyu~jona kollektorba BS teljesen fel JekOd jon az elosztocsere, mart kOlonben tul kis homersekleteket jelez a szabalyo:z6keszQleknek,

12

15 Az uvegboritas 'kesobbi felszereI9sene:k, el6keszaese11ez a kollektorkaretrs felfekvo OVlegtarto pr,ofiil'oka.'1 a bslso Ezutan a kabeit a keret nyilaotdalon, eg:yenl6 tavotsagban san vezessuk kij. levo nagy ponton 5 mm atmer6vel, furjuk ki ss csavaroz12 A kovetkazQ rnunkakat cel~ zuk bolo a. keret homyaba. szer(l masodmagunkkal ve~ A be~so Ovegtart6 profilokat 'gezni. Toljuk be az abszorber csatlakozacsovelt a keret kive- negy 4 8 x 13 mrn-es lernezcsavarral erositsuk hozza a 13 zeto-nyllasaiba as tegyOk be keret nornyahoz. az abszorbert a kereibe. A tart6 szoglidomok. segftse16 M~,elottaz Qv'egutkoz(j, gevel akasszuk be azt at kollektorkeret hornyaba. profilit feliennEmk ~annak kUIs6 veg1ein fog6val egy-egy kis 13 Hozzuk rli a. keszlethez darabot ki kell torni, adott csoa1vezeteseket az ab- Ezutan ra lehet pattlntani az szorbercsovekre 'BS az erzekeuvegutk6z6 profllt az uvegtarto lokabe'lre as dugjuk bea meg- profilra felsic furatokba. Az Ores turaAz uvegOtkoz6 profilba fu rjunk tokat dug6zzuk et be Ovegt~b.lankent ket-ket,
1

at

1

14

J'6 tanacsi A cscatvezetesek felhuzasat majd benvomasat.
valamint a kcllektor gumitomitesenek bera'casat szaopanos vlzzel meg le het konny'teni,

"

15

60
5 mm A'Lmen5ju vlzlleeresztO furatot. Vegul nyomjuk ra az OvegUtk6zo profilra a gumi
uvegulk6zokel.

A hibas szerelest a gumiprofil megvaslagodasai mutatjak
meg.

16

7 A bemutatoU nap'kollektort be' lehet epfteni a telohejazatba, omi:H6an fel, I!ehet anita~ ni. vagy kivUlrOI Fa lahet szerelni a tetore, A szerejest egyszerubbe teszi ha az uvegborllast csak ut6lag. a tetdn vagy az onaH6 felamtas E!!v,egzes,e utan teszszlik be. Uveg n~lkW kisebb ,8 kollektor romege as konynyebben fellehet vinnil a tet6reo Az uvegtablak lon~:set61 sem kell fe,lni.
I

Fellill ,elvag6lag vegzOdnek, a tomflesek. T e'li<intette,1 azonban arra, hogy hidegben ossrehuz6dnak, felrakaskor kisse nyomjuk ossza a gumit. Alul 2 cm-nyire nyuljanak ~Ol a tomltese'k. Fontos, hogy a glumiprofil val6ban Ik6rOlvegye az alurnlniumprofil orrat. A szelso gumitomlteseket csak a telore szereles utan tegyOk be. Amikor az osszes uveglablal be,helyezluk, a homlokoldal'on, az uvegOtkoz6 as uvegtart6

118Az, Ilveglabli'k, behelye'zese el6tt alaoosan liszUtsu!k

17

meg azokat. Ezutan reces olda'lukkal befele tegyuk be a tablakat. Az uveg sima kOlso oldala megakadalyozza, hogy a piszok lerak6djon es ezzel csokkeniel1 a kollaktor leljesitmenye. Egyik kezunkkel 180 -ban hajIhsuk meg a profilos gumiLomltest, a maslikkal nyomjuk azt ra az Ovegtart6 proUlra. A helyesen feltel gumitomiles sirnan, kidudorodasok m§lkull fekszik ra a profilra.

profil k6zti ureqet sz'ililikonnal tomitsuk ki.

Ezutan a profilos glumi omi esek magassagaban er6snstik fel a f:edoprofnt. Ehhez fur _ junk 4 mm atmer.5Ju furaiokat a profilokat 4,2 x 16 mmes, rozsdarnentes acelcsaverokkal csavarozzukfel.

es

A kollektorkeret felsn homyanalk jobb ,es baJ oldali vegebe, kozveUenul a sarokelem e~Oft, furjunk 4 mm atmerOjld vlztele-

18

nita furatokat

,Az elektronika alapjait targyalja szakkonyvunk:

Hobbielektronika ~ az alapokt61 az inte',gralt aramkorokig

I

RENDSZ
:r;;i:",

..... ,

ZOLDNAP
'II'

....

9735: Csepreg

Tel.: 94/5'65·205 • zoeldnap@'axelero~hu

I;r.E~Tna'n'IC

COn'Q'AD

----

Megcs'lnalna, de nines hozza szerszarna, alkatresze, tertozeka, ,eplt6el'eme? Vagy szeretne rog,tdn a kornplett berendezessei meg,vslosltani elkepzeleseit?

'Mindezt ,kenyelmes'sn ,m,e;goldhlJtjaJ' hiszen Europa legll1agyobb elektronikai csomagkOldo szolglaJatanak ImagyarorszB!'gi pannercegekem katal6gusainkban kazel 40 DODter_nuJket klna/unk hobbi- e.s szakmal elektronlka, valamlint a modeUezes terO',st,erOI.
Cimunk: CONRAD SHOP - SZ'INKER Kft., Vz/et: 1.06,] Budaoest, Terez krt. 2:3. (Terez Udvar)
Tel.: 302-3588, 302~·3589
II

Fax: 311-3046

.' lE~mail: con.shop@elender.hu

Tel.: 319-0250

Irada: 1024 Budapest, Jagelll6 30. • Fax: 319~0253 .' E-mail: conradiroda.s.zinker@eJender.hu

ut

Internet: W\NW'.conrad.hu

·alpkol lektor

t,e't,are 'szereles,le
An'ragl Te l) e szerelesh,e'z val6 y egcso mag , benne: et6k mp6k, szerelOsinek. kollektortart,6k, szegek. csavarok, szoril6g,yurus csavarzetok sib. :S,zerszamok

~ eh:ezsegl 'ok

3

A napkolleklor tetOn '11816 elhe1ye'zes~nek legegyszerubb m6dlja a koll-ktorok telOhejaI~s fole, szerel6kerelre Ujrt'en6 relszererese. A letlin vegzeH I1lLJllkanak fonlcs biztonsagi elOrrasai
vannak, amelyekel lell~tlenUl srtsuk be, ellenkezc5 esetbsn konnyen vesz,eJyes balesetekel okozhalunk v gy annak aldozataiva. valhatunk. Ezek haze tartoznak a lamaszt6 elrak

EzekrOI (,BSzletes leI vila osla,Sl az illetek,es szakmal sze ~ veze!ek adnak. IEzt al mlllnkiit cellsz,sru szake'egekf1e Ibiz_nIII! 1,Mindenek:el6n poruosan merju'k kil a tetOn a 'I!Ulneklor~ pontok k6 nyezelel teg,yuk szab dda A feler6srl si
to .sz ma a koJlekto
I

Eroklf-,jU!S
I.

mezo helyet 6s a fele

sites!

I
I. ~
2

L
0

3

MlllIIlnlkaildc5 A kollektormez6

nagysag8161 fug,g6en ,4 ..• 7 6ra.

hasznalarara. a Ie s61argyak elleni vlkJelemre vonalkoz6 szabaIyok, valaminl a I'ezuhanas elle' vedt5 kUlonb6z0 egoldasok, peld~ul a te16all~ vanyok vaglV az e yeni bizton-

adot mere etl)1 hJ:gg. Vegyuk figyelembe a napkol· rektorok, valaminl a vezetekek
hOI~gulilsat! A;z egyes telO kam 6k k6zli U\volsagra vo

ez6

sagi le1szereres.

a, gy rt6 ceg laje'kozlat,6ja tartalrnaz.

natkoz6an ponlcs adatoka't

_----

----

-

-

2: A tet6cser,ep lpusanak megfelel6 tetokalmp6kat ugynevezett Spax-csavarokkal erdsitjOk ,8 szarufakhoz. Ezt kovet6en legyOk helyOkre a tet6cserepeke •.

:3 ErOsnsuk fel a te,t6kamp6kra a szerello:sine'k,et. Mi'ehStt a kollektorokal relvinnenk a ~etOre, lazan csevarozzuk fel az alsc k'oUe,ktortartokat a szereloslnekre" egyes rendszereknel meg csak akasszuk be aaokat. 4 A napkollektorokat kat szemelynek kell felvunnie a tel6re. Ehhez a kollektor meretane'k megfel ,el6 tavolsagban eihslye,zlett es kotelekkel biztasftott kid lelrat lamasszunk az ereszcsatornahoz eslvagy hasznaljunk allvanyt.
l

s

2

5,..6 A kollektorokat sresszuk ra az ,a196 tart6kra. Akasszuk be ezekst a kollektorkeret hornyabaes csavarozzuk oda, vag'y, eglyes rendszereknel, kozvet]enOI csavarozzuk ra a, szerelOsinre. EzuLan ugyanezt vegezzOk el a fels6 lart6kkal
is. Ha ez (jvegborrt~s

nines ralta a kollektoron, akkor ezt i's tegyuk ~el, az 59. aIda/on kozoltek. szsrlnt, Ha a napkollektorok szereleset napsutesben vegezzuk, az abszorbert, maid az Ovegtablak,at kend6kkel akarjuk Ie. mart az abszorber tuzfmr6vavalik. 7 Mo,sr a csoveze'tek ..r,end .. szer belkDllese kovetkezik. Ehhez ,en5s'flsuk '9Z el8rem,eno es visszatero csonkokraa rozsdamentes. (flexilbi~is" bekotOcsoveket, A teh5n vegzend6 szereles egyszerubb. ha a cOO-

meg

r

-

--- -- -----

kot.,esekhez slorit.6gyurus
csevarzstokat haszrralunk.

darabot mindigi fogjuk meg cst5fog'6val, hogyezzel vedjOk a kollektomn h~vOcsena-

Ezek meghuzllsakor az ellen-

I

1

I

kozast

'I

vezelek hdszig:eteleset mar most huz'zlik rei a csovekre, de csak akkor huzzuk fel egeszen a kollektarkeretig, ha ateiies h6elos,zt6 korfolyamal nyomaspr6bajat elvege,ztUk. Ke:s6bb ne feledkezzOnk el arr6t hogy ezt meg 81 kell vegezni', rnert [gy szOks~gle!en h6vesz~esegeket ludunk megakadaIyozni. A2. elOremenO ss visslalerd vezetekek letl5be "a16 beve,zetesehaz tegyunk a normal telOcserepek hely,ere szell6z6-cserepeket, Ezeket a kollektcrnoz minel kozelebb he'lyezzuk el, hogy a vezebakek hlSve-sztesegeil, csokkenlsOk. A cslhrezeM:!ket a szeIl6z6cserepecknyll~s8<in at vezetjuk be a tet6be. A h6merseklel·erzeke'16kabeh~·t az eloremeno tamlO mellen vezetlOk be a hazba

S Az. el6remen151§s vi,ss:zatt1r6

I
,

II

-I

I
Soro.s

II
pal!i01~rt}OS

I
'<.ap::sobs

hchelrllam-llJJ I CIk~

9

kat eg¥mas ulan, sorbs kbtj,uk. Nagyobb szamu napkollektort tarlalmaz6 letesitmeny,eknel a cs·ovezetekiek nyoma.sveszresegeinek csokkentesl§r1e lcbb sort parhuz,amosan S20kl9'k kolni. A tkollektorokban azonos I.B~ Q¥,enaz ~taraml's, OgyeljOnk arra, Ihogy a cs6·vezelekek ellena.llt\sa mindenegyes rna.zdben azonos fegyen. A gyari utasili!sok egyertelmuen megadjak, hogI'll mHyen kollektormezO-m~relhez me'lyik kotesi m6d alkamazasa celszerU_ /Ja. epltt5keszletekbe:n reno-

szerint meglalSilhatOk azok a s~orit6gyurus csavarzatokkail 'ellatoU oss:zekot,6darabok; ,amel:yekke'l a napkol!e'ktorokal ossze lehet kolni egymllssal. Egyes gyart6k kivansagra vlIhaNedo IPlrolll'10 IiI,Elrl: is s,zallltanak a, kollekto,roklhoz, arne-

epUle~ekvagy er6s szellerhelesekeseten a profilos gumi· le,lhelyezese egyszeru: Iyukakal !.<Jell furni es lei ken csavarozni a profH.o'kat Ha a hazen villam· vedel'mi rendszer is van, a kol·
leklort vma,:mlleve~et6 kapoes· esa'llehet a 5zer,el6s'fnhez kOtnl

lye'kkelB m-n~J magasabb

~omilesekie1 vedeni lehat. Ezek

91 Ha tobb napkonektort szekolnunk. ,egymassat Kisebb
berendezeseknel relOnk 'el, azokat osszs kell a kollektoro-

A terneszetes kornyezet 'megorzesehez ajan'ljuk

cI'm(l szakkorlyvlun ket
A!ra: 1494,- 'Ft

65
lib ~ , T eta -e epltett napkollektor
Anyag
Napkoi1ektorok kozvetlen
tetobeepIttimhez

segcsomag.

val6 egy-

Nehezsegil fok
o'yart na;pko~lektor -epitokeszJetr oaszeszerelsset isrnerteti, ernelyet osszeaJlltas kozben kOzvetlenOl1 be is epitUnk a tet6hefazatba. Azoknata muvelet:i lepesekne~, ameIyek az' 810:z0 fejezetben meg'talidhat6k, utalunk a megfe~e!6 0.1dalakra, A teton akkcr t'lJdunk follyamatosan dolgozni, haegyes el6kesziUS munkakat: mar lent a fcHGIon e~veQzUnk, Ezek kozGi
tartozlkazabszoraer szereleS8, a furatok Kiifurasa, vala-mlnt az uvegtart6 profil ok tsrt6inak elhelyezese. A tbmiiocslkok as gllnil~profilok maretre vagasat is. elvegeiZhetjulk.

A k6vetkiez:o munkalJJta.sitas

1

MLlInkaido
A2' abezorber ,elkeszites8re: a koll~8'ktor meretBto~ fOggtien 2 ....4 ora, a tetore val6 felszereH~shez: a koHektorfelGlet egy negyzetmelen§r-e :2... 4 ora,

csovek~el k06suk
l

1 Elsa .Iepeskent az eloszto-

egymassal parhuzerncs hoel.. nyelocsUu:J,kat mig a [kivant rneretet 131 nem l,rjOk (a. reszletes utasltas a 57. aIda/on talalha16). Tetobe szerelesese-

ossze

az

66

-------

--

-

-

-

ten az eU)n~meno es vissza-

tero veze1ekekef
b

kbzvetienOI
I

ll. ..... 3' rv;. Uveg·,tAb· lak meg amas ' . a ~t;l.. " ·t·· '.2tasara az uvegtart6 profilok al-

be lehet vezetni s, tet6!be. He
a tete d6iesszoge nagryobb

mint 4S ~ az abszorbsrre forrasszunk 45°-:-06 kony6k5,ket. Klse'bb dolesQ teto eseten egy lagy Gsodarabo] torrasszunx

fel BS azt annyira hajlftsuk seJImenjen be a tet6~be!

meg. hogy' enyhe emelkades-

Ja tanacs

Tartsunk keszen!etben

anyag foUEtt, hogy hlrtelen erk.ezd ego €setem a szareJeS'j teru letet gyorsal1 I'e '~'di k t,akarru,. Ez'a kkor .' iUJU,

kano meretu fekete mu-

szorberen, ha
sOtni: kezd.

gem olvad meg ElZ ab9. Nap ujra

elatt merjUk. kl a kolllekjormezQ helyet. ,A tetogerinc es az ereszcsetorna f,elS le.galabb so vegtere er.osttsUnk habgumi betettel e~latott alumlniam harorn cssrepsort hagyJunk eriintetlenul. A hely k,iv.sdasztasl6g~domot. Furjpk at mindKet oldalon a profilt a's a sana! azi is tartsu k sZSJm e~6tti 8zog,idomot is a profil eletol hogy a csovezesnek alu~BS f,elm eleg helys' legyen, A vekb. 5 ... 1Om.mlavolsagb.an zetek legmagasabb pontja te4 mrh atmer6Ju fUr6val. ma1d rozsdarnentes acelcsavaroldcal leU meg 15 crn-re van :szOkseg a h~gtelenrt6 beeplt-esere. caavarozzuk tel a tartc szo.gA beepltett kollektorkeret leidomot. galabb 6 crn-re I'egyen a fels(). legaiabb B crn-re ,az a~s6,de 4 A csak egyik oldalon kifurt ket kLHso tartopro'il hato'~dar:ara leQ!feljebb 12 cm-re a kJet 01dais6 cserepsortot, bogy a. temindket oldalon ragasszunk. mezbcrltast meqfeleloen kj lehabquml csfkot. 111:yen el6keszOlelek utan mar a tei.on ~ehet hessen alakltani, Ha a napkollektort utolag Ibiytatnl az Ovegtart6 profilok szereleset, epitjf..ilk be', a koUektorme20 kije'ioless ulan tavoHtsuk.B~ a tetocserepe'ket. Fornos, hogy 5 A foldi elokeszrt6' muvele1ek Eli napvilagra k8nJ~6faalemek befejezese utan Blke:zd6'dhet j6 aJlapotban ~egyene:k. Ha hia munka a teton, M indenek-

:2 Az 'uveg'ta"I1,6pl'\oli~ok, e1:l5k:eszitese soran a kallle:ktorh ", It" k erethez eso rsszennmunt k' arnek Vi8sz8l!ha~'6 reszebe alul

BS 'feIO],furatckat.

s2el:ere :kerO!a ket prori'lnaJ azonban csak b'e~OII keszitrsOnk furatokat, egymaslol mintegy 15 (:rt1-1':8'.
3 5

A kanektor

67'
bakat taJalunk, a hibas letoleceket vagy szarulakat csereljuk ki A tetoleceknek egy sikban kell lermiuk Az egyenetlenseg:eket szuntessuk meg. mert azok a, kollektor lelszerelese:nel nehezsegeket okozhamak, pi az uveglablak megf'eszOlhetnek. 6 A szabadda tett tetoresme szege,zzOk be 8llk,olll,ektcr IkOIsO h!cke'n!'tet.. Illfigyel,embe kelJ vennunk. hogy az aoszorbert fuggolegesen vagy vizszintesen klvanjuk-e szerelni. P\1 itt isrnertetett leiras az abszorber vlzsz,intes szer'elesere vonatkozik. A. fUgg6f,eges szerelesbal adod6 eltem3seket a gyttri utasltasok tartalI

r

'I
(b)

1""":1

n
,

.,
I,

(11 II II (2)

I

rn
(41 [5) (41

J

I

I I I I

I

I

(21
I I

I

(3} ,

:1

I

til

mazzak,

I

U

U

U

U

II

7 Vfzszintes szereles eseten az Oveg:tart6kat 6nhord6 medon erositjOk tel, mint eglY av.eg~ haznaJ. Csak 1,80 m-nell nagyobb fesztav eseten van szOkseg egy' ko.zeps6 tateto!ecek koza rent 60slent egy-egy ,(1) lecel. KozveUenOI ezek melle szegezzunk egy masodik (2) leaet. Ha a (,avo'lsag megfelel6, erre a oelna a magle-vo tetoleceket is hasznalhatjuk. A bels6 (2) h~cekre er,Ositsunk egy-egy lovabbf (3) hacet, m.elynek bosszst a Ikollektor szelesseg,e, valamint a jobbra batra a cserepiq lerjed6 tsvol sag adja ki. aliso kereszusc helyzets-t mar pontosan ki kell mernl, mart a. kol'ile,ktornak falfele' anyhen emellkednie I<.ell. SemmiIyen korulmenyek k8lott nem lehet iU Iisites.

7

rrasztoleere. IElaszor erosftsunk, a meglev6

'9

as sa

A:z. oldaliranyu hatarolast egyegy tovabbi (4) lee biztos'ltja. ezek koze szukseg eseten egy kozeps6 (5) tamaszt6'Iecet is
elhe'lyezhetunk. A Kerst szerele'senel mindenholl vigy3zzunk a derekszogek betartasara.

szenek Ez jobbra

egeszen a hatarol6 cserepsorig erjen. 91 Haa tel6ter be van ,ep(lv9. helyezzOk ela tel.6,eoek koze a hoszigetelesl bizt'osil6 vanyigyapot-paplant. A gondosan kilvitelezen h6szigeteles a efele irimyul6 h5veszteseget is megakadalyo~a.

es balra

as-

8 A keret fole erositsOnk fel meg egy lecet (II.a 7 rajzol)" amelyre a letOcserepek felfek-

68
Az asvanyi gyapotra teritsunk hovedo alumfniumf61iat amit

---

tuz6geppel erosrtsuk ada. Ez Isle Jearnyekolja a ko~~ektorban keletkezo hos'Ugarzast

Ie

10 Ovatosan te{wOk be a

keszre Iorrasztolt abszorbort a koHektQrkeretbe ..Az abszorber hOtagulasahoz a kollektorkeretiall le.gal.abb 1 .. ,2 em he~y

az el6zoiegl e]lvegzett munkek utan derul ki, mekkora lesa 11 cserepek as a kallektror ko!Zotti oldaHranyu t.avolsag, az oldals61emez,csUc sima a:l:daJ:atIs csak most lehet msretre vagni. A I'emez korcolt oldalat a .szeifog'6ig dugjuk be a cserepek

13 TekinteUei arra 'hogy csak

rnaradjon szabacor,
i

.

a~a.

Vigyazzunk nehogy berakas

14 A:z old:allemezt parhuza-

kozben megs·ertsO k az alurnlni.umf.6hat

A napkollektor e!oremeno as visszaterd vez.etekiet kossUk ossze a k.o~llektor~u)r:i csove~ zet,e'k-Jeru:lszern!!'II~ BS men5legesen vezessukbe at tretobe (I. l34. old.). A vezeb3keknel is ha.g:yjunk. annyi helyet" ameny~ nYli a tl0tagulasukhoz szuksages"
,>,

o!dalara, Ahol a lernezek egymasra kenllnek, az atlapolt reszeke! kenjOk be szilikonnal, ezze' megakad.Alyozzuk a VIZ beha1olasa.t ' 1:5 Csavarozzuk ra a !kol!ek~ ~ ~.~.. I 'r~ ,~or,t\t;H:hre mar eo"ik esz u91Ltt a .' IJvegtart6 profilo.kat hagy pan t_Dsan dere s.zoQ1uel'> 'k " " !~ Ilegyenek 'esazonosmagassagba ksruljenek. avegtart6 profllok kozepvonaiai kozti t~volsag :mind[g 15 rrrn-rsl nagyobhi rnlntaz uvegtabllak szelesseqe. '
,£ill:

rnossn sz:egezzOkra a kem tt
1

11,6A ptofi~akat ugy ammuJk be,

'111 Ezutan az 58. ofdalon 18\1'0

utasltast k6vetve sz,erel:ju'k fel a k,o'lllektor h6merselklet.. "k o·e ,e;rze 'e,'1"]-" t..•.

Vigyazzunk:

13

12 Atetobe beepltati kollektor 8zig'feteleset a koll~ekt'Oras az utana kbvetkez·o cserepsor kbzottf ba.dogsz.egelylem.ez ~elflzleg·ezesevel kezdjO'k, Tet6teme:z-s~egeket hasznEdjunk, az uvegborftas legah3bb 3.. .4 crn-re nyuljon a szegek fole, A ba.dogszegeiy mintegy 8 ern-ra ta.karja el a. eeerepsort es meg' az oldalso takerolsrnsz Isdedj:e le, A badoaszegelyt gond:osan igazltsuk hozza a cserepek ala'kj~hoz. Ha nagy szel~eJhel4lsre keH szarritanl, celszeru szHikorJna~hozzarapasztam a cserepekhez.

17 A k6vetkezo lepes ben ra,gasszunk..a.z Ovegtart6 profilok kOle felUl a fake retre , slul pedig a badogszegeJ]yre (j,gynevezett Oreges Qumiprofilt A gumit a ragaszM.s ·eI16t[ rnososzcres vlzzel zstrtalanltani kelL ,A badoglemez

prolll, valarnint a. badcqszek6zh hezagokat

,es az Orege !3.
i

geliy es az alatta 'Iev6 te~oiec IIkonna!l.

tomitsuk szl-

69
vegze-sehez legalabb k'st szemelyre van szOks.eg.
'8 A kbvet!kez6 rnunkak el!-

Az uvegt,c1lblak bebelyeziese,
el6tt azok erdes belsooldatat alaposan tiszntsuk meg. Az Li'vegtart6 plro,fUo,kat Iugy kell rog'zfteni. hogy ez OV1991tablak oldallranyban szabadon mozogni tudjanak. Csak igy Arhet6 el, hogyaz (Jvegtablak a hdtag,ulas hatassra ne torjsnek el. 119 VegezeiOl nyomjuk if,8a gUlmipro,fnokat az uvegtart6 protilra es az Ovegtablara. Ennek a Iispesnek at reszietes lel'rasa a 66. oldalon tala~hat6.

18

Az esetleqes Ihezagokat, pel15

daull az

vegenel, szilikonnal t6mjlik

.

uve.gtarto pl"ofilok fels6

hogy a leveg6 cirkulaci6J~t megakadal'yozzuk.

at

19

:201A megkett6z6tt ,ieers Bn5sltsuk tel a felsa 6]omszegelyt. Ez legalabb 5 cm-rs nyul'jon fa ez Ovegtablakra. Szel~okesek ellen sevrnentes szilTkonnal raqasszuk ra az uveQirE3_ A badogszBge~y felso sz~~ere. ragassiunk idojarasnak ellen20

81116abgumi szalagot h
at

porh6 as a permetezQ viz behatolasat hivatott meg!akadialyozni. Ezutan simitsuk ra a ba.dogszeglslyt a kollektorra,

1

ami

21 A kollektor tetobo szorelesenek utols6 lepesekent igiaZttSUlI< hozza az alsO. badogrszegelyt a tetocserepek slak17

jahoz.

21

Vil~,a,m-,
es tulfeszultsegvedelem a DEHN biztonsagaval. ..
DEHIN+ SOHNE GmbH+GO.KG.

Tel.: 23/5010-8.02 fax:, 23/500-803,

IMagv-arorszalg~ kepviselel,e H-204iQ BlJIdaors, Bimbo u, 9.

Mobil: 30/S14-47lj)O E-mail: dehn@matavneVhu

»:

17

10

II

l~-8
15

___ l-i-

I

--13

1 l(;satlakozQv,e:zetek; 2 csatlaJOilo2:.6 doboz tular,amvadelemmaJ; 8 viltam- es tUI~lesz{}ltseglledett fogyasztasmero; 4 arameloszt6; B vilhi'maram lev6Z!st:6k; ,6 fogyaszt6i aram:korok; 7 elektio:nil<Us, k!eszUlekek; 8 tAvkmlesi bersn,dezesek; 9' roldelEis; 10' tLilfeszUltseg-I,evezst6k; 11 polancialkiegyenlftd (EPIH) sfn: 1'2 antennatart6; 13' ViZv'Bzetek; 14 gazvezetek; 115 vizfogyasziasmer6; 16 gallf09iYasztasmerd; 1711o:uls5 villamvedelem; 1B kazan~ 19' antennaer6stto'; 20 sz.ennyvfzejt6csd

A ,08alo,1I' hal elektramos rendszerenek v8zl'a1a

-----

----

-

-

71

A SZiv81ttyus
szerallesi egyseg
Ie'S,

az ele1ktronikus szalb,al'yo"zo

felszeretes,e
Anyag Szabalyoz6val, h6mersekiet-erzekelokkell ~s kiagyenUtOlartallya~ sUatoU szivattyus egyseg, tovabba szerelesi anyag: csavarok, dubele,k, vezetek, slosztcdoboz .as kapcsolo.

:~ersz'lmok

..
~

j

0

Napkollektoros berendezes kozpontiegysegB'

,_
j

IS

pgTD

-'
-

-.I

Nehizseg,i fo,k
'r

L
0

I
1

~
2
3

EroklifeJl'es
l I
0 F--'

I
~
1

::z

3

IMunk,aidii A ke'szuhek fels,zerelesere kb. 2 ora, a, vezetek lefektetesere annak hosszato: fuggoen kb. 4... 5 6:ra.

A hasznala'ti meleg vizet Ikeszfto napkollekloros rendszerhez kOlonbozQ Upusu szabalyoz6keszu 16kek vasarolha,t6k. Mtlkodes~ ellvuk szsnnt ezek ketponlsza'balyz6k. A megvasarolhat6 keszOlekek t6bbnyire csak kivitelezesOkben, bekotesukben ternek el egymast61, A keszuh3km~~1 az e~so h6merseklet-erze'kelo a napkollektorban levl5 (fagyaJI6) folyadeknak, a rnasodlk pedig a melegvi.z-taroI6ban levi) (kisebb h6merseklelO) vlznek a hom~rs~kle!et int vonatm koztatasl (referencia) homel"selde'lel mart

ki.Honbsegel eler. Ez a h6merseklet-kulonbseg a kf!.szUleke,n potenciometerrel allithat6 be. Tobbnyire 16... 10 ClC h6merseklet-kGlonbsl!gertek adja az idealis uzernl feltetele'ket A kovetkezQ lelll'as,egy nspkollektoros be rendezes kozponti szivattyus egysegenek, a homerseklet-kOlonbsag szer.nti szabalyo2!oberendezesnek, es a tagulasi tartalynak a szereleset isrnerteti, A legt6bb gyar;t6 a nepkollektaros berendezesek szarnara e'16szerelt, minden reszegy.seget. azez a nyomasmer6kel (manometer), keringletoszivaUyul. a bi1ztonsagi szelspet tartalmaz6 es a haszligelelt burkolatot is 'felolel,i5. kornplett

A h6merseklet-slabalyoz,as

saran a keringtetoszivaltyu akkor indul e'l, ha az elso es a masodlk h6merseklet-·s'rze:keI6 koz5U a h(jmerseklet egy adott

72
meg eh3g hely rnaradjon a ta'2 A taguiasi tartaJyon talaJunk 19u1asi ta:r1:a.lyszamara is, Ha a 'sgy rnenetes csatekozocsonk6zpon:ti egyslsgben nines hely kat. He 8ZJt gyarJllag meg rem a napkollektcrcs bsrendezes tettek meg, rssz·el6vei vagy Sz,sre!f38 e.I:IStt vegyuk le a k6zszabalyoz6keszu ~ekenek,ak- 1un9szlappa.l:erdesltsOk (e;1 pontt egyslsg burkolatat es kor ezt Is ·ugy kell fels.zerelni a rnenetet es keszltsuk 191 kelF€lSsuk meg a szu;ksegles hogy konnyell hozzaferhetu akenderk6ct6ma~·st. legyen, rogzftesi pontckat. A k6zPQnti A kocpaszrnakat a. rnenst egysegeket aJtalaban mind a vegetal kezdve laIL 6rajaras~ nagy sarkukon odake] CS81 Ezutan szereifjuk fel a kczsal megegyez6 lranyban 820varoznl. E2utan hatarozzuk ponti egyseg melle a ta'glLdasl rosen csavarjuk ra a menstm€lg a falon a k6:zponti egysleg tartalyl. Hatarozzuk meg a ra, mig azt a koc telJesen be hellyzet81 es ceruza.val jelb·ljOk ·feleros.1tes h:elyet, jelo·ljOk ki a nsrn tedl, ki a. rbg:zftesi' oontokat. Koz·ettart6 f'8leroslb3slehaz SZUkS6A kocot specialis tomlto.anyagf()rOval furjuk ki a furatokates ges pontoset 88 a furatok k~glal vag.y faggyuval a menet csavarozzuk fel a talra a 1<i6z-· furasa utan ceavarcezuk fel teljes sze~essege rnenten kenpontl Bgyse'get a tart6t. EzuMm a megfeiekfJ Juk be. A2.. el6keszltett menetre csaesavarekkel fe~lehet erl6siteAfe·lerosltes halyet ugy va~ ni .a tartora magatatagu~asi var~unkrei szorit6gyurus !kate'S! lasszus meg, hogy mellette tarta~yt. vaglY piU8!natcsatl akoz6t kozponf egYSeget klml!. Ez jelentosen leegyszer(jsiti a szerelest. .
J
1

tgy Ibiztionsago:s

A S:Z.ereh3si nunka es a turatok eIkeszitese el6tt Qlyoz.odjlunk megl anol, hogy a kivalasztott r he~ye.nnern huz6dnak-e eHat6vezeteke~:, Ha nines veletekte.rvOnk, a vllszonyokat elektrorukus vezet~kkeresovel terkepe·zzOk tel. A hazelektrornos haJ6zataJtl va~6 rakotes e~6tt aramtalanitsu.k a. nlegfelel6ru-amkort a hiazi biztositoszekrenyben, VezetBkvlilzsg·a~6va.~ is: eHenorizzOk, hogy eglyetlen vezetek sern all fesz(Htseg a.la.1t.A:le~eiktronikus ho:mers:e'k.lets'zab8llyo·~6 keszu~ek fe~szer€les,e; elott fonto:ljuk meg a kdvetkezQ biztansag'l e:loirasokat Ha van az epLHeten kulsd vlllamvedelem (T~vi~ll.amharlt6") els~:ereive, vagy az MS,Z 274 "VU .. r liunvedelelm" sa az MSZ 'lEe 13,12..1 "Azele:ktro,migneses vllla1mlm,'p,ulzus enenl ve~ delem. Ai1tal arilos ,al·alpellvek." szab,v,any megnefese szerintes az epOle1 adoUsaga~ miatt ·villam'll'ed.elmet kerl az eplUetr-e 'felszen:IIFlII, aklkor ill napklDUektaros rendszert ils a vllhimvedelem vedett t,ereben kelll elren:deznll
1

Az idealls az, ha ezen lui az epuh~tte~Jieslvillamos lrendszeret ls tu!lf·esz.(Uc:segl ..vede,lem ·vedl;. as fgy a napkollektor csaUakoz6kabeleit as a h6mersekllet-Errzekle~6ke~ is ~dlt,eszUltseg, ellen dobozban csatlaikoztatjuk. A dobozban ellhelyezett tUII'feszllilltseg~I!leVezet6 vle~ d01kesz'LUekek pta. vihar eseten keiet:k.ez6 eleklrosztalikusfeltolt6deseket v8 gy kapcsol.asi tulh9sz0ltsegeket is levezetlk, es I'glY megvecUk a hc5merseklet~erz:ekel·oket is a :szaba .. lyo\Zo-vezerlo ele·ktro'n ilkat is a:tonlkremen el:eltol.

veda

l

A ·vinamossze·re~esl munkak befej'ezese Url:an, del me·gl a has:zna~atba vletlel elolt a vUllamvedehn,ett t(dfesz,ul;tsleg ..vede~m,et! a ·vUla·!mos t'llid·Q:zat erll1tevedel'met as a tell,es vllllaRlos rendszer bizto,nsagat el'lenoriztes:suk arra jogoslI.IU villamos··bi.zt.onsigtech .. Il1lkail S2a~kerto·vel~ es k.e·rjun'k errol hiivalalo,s fel~iUvllzsg'li,aitli jlegyz.6k.onyve't'l

73
A kozponf sgyseget es a tagulasi tar!alytazutan acelsz:ovettel bevont flexibiHs~6mU5vel lehet osszekotni. :3Arm azesetre, h81 a nspkcllektoros berendszesben tul nagy nyornas alakulna kl es IHflJjna a bizlonsagi szelep, torrasszunk a biz1:or1lsagli szel epre lelfal Y'D\1IE!,Zelliik et, eztlefuvat6vezeteknek, is nevezik, Ennek a vezeteknel< a h08SZa,t a kozpontl egyseg szerelesi magassaga hatarozza meg. A vezetek olyan hoszszu legyen'l hogy a kozponf egys.e.g alatt ,elferje.n egy kanna. ermben fel' lehet fogni a kieresztetttolyadekot

1

5

2

I

I

utafl firom ace'lgyapottal vagy CSis2ol6gY8poltal tisztltsuk meg a csauakozolcomot 8S a csoveget A csch('sge;t kenjOk be forrasztopasztaval, dugjuk be az ldorrba 8S a forras,Ztas konlyek'et kor6skorllI egyenletesen meJegrt:sOkfeL Amikor a forraszt6paszta ezustossn csmognl kszd, tartsuk a Iorraszt - a Iangot elV6VB-

4 A rezcs6 rneretre vag:asa

ten a forraszgyuru meg narn
3

mindadd'1Q],1 amfg a res men-

a forrasztasl hezeghoz

]e'lenik.

A torrasz m.egszilardu'~asa rnaradvanyalt jruk le,
,r

utan BZ agrssszl'vfolyat6s,zer

ronggya~1t6r61-

viss,zatSro vezete:kek c$atlakozasal, Amrkor a k6zponti egys.eges a nap,kotlektO'ros korfo~Y,ama.t. kozti vezetekeket he~ Ilyukre csavarozzek vigyazzunk arra hog~ya megre~le~6 vezefe~e~elkos$uk ossze. 6 .EZ ut~n vil,i, .' .'. . !Ii ".Id· 'j''''k a ,~amosan ~O _6 JU a szolar korfolyamatot. Ebbol a os"lb61 he~yezzi.ink ei az e~loremen6 as a visszalerO vezeteklekenfolde~6 csobil~ncseket, as azokat 6 mm2' .kereszim etszetu kalbe:I'~81 Ikdss'lik ra 'egy potenciaJsfnre,

Ezutan szorosan csavarjuk i' k ra a VeZeliJ8el ~e b'iZlonsagl . . .,i szslepre as te:Qyunk egy
karmat,

a~a

~

4

5 A kozponti egyseg alsc reszer vannak az 8.'- 16remeno es .....

74

-

-------

--

-

--

A nalplkoUektoros 'egys,eg szaiba·II'Illz6be:r,endez:,eset mag1aban a kozpontl egysegben vagy meillett,e lehet h~~'szerelni, Il2. ut6IJbi esetosn a felerosites helyel ugy valaszszuk meg, hog:y a£minet kozelebb h~gyen ,8. kozpontl agy-

kabelt IOnntsuk meg es egy rene a eslra felszerel~ elosztoszekrenyben koss!Jk Q8S19' a szab;§Jlyoz6k~szOlekhez menD', 'lJjannan lefekteten vezelekkel. '9 Ezutan kossuk ra a hal6zatra a keringltetOszivattyu~, a kisvezer~6keszOleiket Ehhez arra van szukseg', hogy a: buzalozast a megfelel6 kapcsok allkalmazasaval vegezzuk et Azegyes .kapcsok trendelle!E3~ senek megjelolese 8! kering[et6szivauyu es a szabalyo~6kesl(Hek hatoldalan ta~alh8'16 meg.
'11101 A szabalyoz6keszubt~kben

s:eghez. EllObb azonban most is \lizsga~juk meg. nincsenek-e a kiszemelt '~aldarabban mar megli311JD vezetekek.

megszakit6 automatat es a

7'

7 Veglyu:k le i3! szabalyo,z6keszOle~kburkolatat Csavarozzuk hona a 'hahJldalt ak6,;z~ ponti i3gysegben ki,alakltott tartohoz vagy jeloljOk ki a rog zilesi pontokat a falon.f1urjuk ki a furatokat szereljuk fell a2' egyseget a ~alra. Vannak olyan szerkezetek, amelye'km§1 a ~esz(jl€k ha,t:lapjat is at keH furni. A s:zabalyoz6keszGleket a gyartb el6irasaal.apjan egy kjbe kapcsolhato kis,megszakrt6 autornataval kell ellatni. Nehog:y a keszuleket veletlenOI ki lehessen kapcsolni, celszeru, 8JZ[ meglfelelo" nehezen elerheld ,magassag,rafelszerelni. Eros napsOtes eseten a szabalyoz6keszUlek 'hosszabb idolartamu aramktmeradasa hatasara a koUektol"Os berende~es a biztonsagi szelepen lelirrOlhet.
l-

es

Imeg vannak j,elolv,e a csatlakozasok, A:z. osszetartozo pontok megkeresese1 a szlnjelol.9sek is megk.onnynhetik. Miutan 8. keringlelt)szivattyut res a kismegszakH:6 8utoma;tat osszek6hJUOk a sz'abalyoz6berendezessel, ,koosuk be a homerseklel-erz~keI6ket. A vezetekeke'l ebben az eset-

leva kapoestecen

ben szaoadon is ve,zethetjOk,

at

itt ugyanis 'torpefeszOlts'egu aramkior6krol van SZD .. Semmi eS9,tn3 se vezessuk azonban ezeketa hfil16z:ati arsmot tovabbit6 v,ezele,","ekkiel kozos kabelcsatomaban. 11 Ha a gyArilag sz erze~ kelokre fehszerellikabe~ek 1.61 rovidek, akkor azokat 1 ... 1,,5 mm2k:eresZlmetszetu kabelllel meg lehet hosszsbbitani. Ilyankor ce~lszenl a kotesi pontot ,egy specialis, h6mer~~H~klel-l§rzl3kBI()hOz VEllo, tulfeszultsegellevezet6 dobozban elhelyezni. Ermek elektronikus elemei kikOSlO-

Ii A sza'balyoz6keszOleket kabelcsatornaban elt)elyezett, naromeru, 1,5 mmi2-es t(jmlas veZietekkel k6tjCJk ossze a kismegszakft6 au to rnatava I, a kering,~etoszivattyuv.al, valsmint ,8 hazi .230 V-os vEdtakozo feszultsegu hal6zal biiztositoU aramk6reveL A hal6zathoz val6 bek6tE!s helytm az el,6ze, tesen feltetlenOI aramtalanitott

10

-

--

-

-

--

---

--

--

75
U ujra szUlek e Ie· 6rzese ez tillilsuk
26, altalabiln zald Jelz6'limpa

a hOm,l§:rseklet-t!J,rzek,el~'t.
EIOslor az a hOmerseklet-

bJik a pI. viner hatasara kelelkez6 elekroszla1lkus, fellol16deseke ~s ig~ megve ik

I~k a keringt'e 6szivat
klka csolia,

erz~kel6t kOssu!k be. a.melyik a n pkollektoron van elhelyeze. A s,zabalyoz6keszOr~k kapocsl6cen a hO ~rsekleterzekel6 sz&nara k6t vagi')' h~ro - ,egyenk'~m~k't-ket

ka

Ke

homerM sek e el m6r6, azaz a napkol* lek orban elhelyeze' erz~kelc502 artozlk, Kat Qvabbl kapocsra a refe'renciaerzf3kel6'1

kapocs a na yo

_os csatlako~6 ely van.

~rze er60 -z

Ez a meleg 'z-tAroI6ban 16 6 a berne 016 4!rz~elOt a arol6n utkOl~sigbe- ugjuk az ere a ce ra kialakJo t merul6huvely, .e as egy

or

ra.

szOh~ke es csa _ara k rei a {alsO r,~slt Amlkor a szabalVOz6k~szuleke1 uzern e akarjuk helyezni. kapcsolJuk be isms't a megfelelO aramkor ,.es he van ilyen, kapcsoltuk a ,kismeQszakit6 au omata BE all~sba KIQvullad a: sza'b'lyo~6k6szu I~k altals .n aras szfnu J 1zt5lampaja" a keszulek uzemke . A ki'elz6n Imgjelenik egy SZ9mlegy. A legtobb kGszul~knelv , sztanl lehet 8.

12' Zanuk Is' a szabatyozO e-

a egfe'lell5 kapcsol61 BE illIlts a. Kigyullad a ho,zza 'Ia to-

a a b ende zesek. pI. a keringtel6szi-

as a csalakoz

- U. aramo ka .

zest aulom'atlkus uzem' 6dra.

Ezutan ~lIils'uk

a1 a b€m'!

da-

ke'zi as az automatikus uzemm6d kazeU. A szabalyoz6ke-

A jelz6hlmpa ilyenkor csak ak~ kor gyullad ki, ha a napkolle tor as a szo'lllrtArol6 kozli hOmerseklel-kulon ssg a bealll· tot ~rt,ekel meghaladta as, a szollir k6rfoiyams'l mukOd6sbe lepeH. glyes keszulektlpusoknal egy milsocUk potenciometa reI mlnirnalis h6m6tsAkielet is e I her alillani. Ennek a hOm rseklelneka segltsllg6vel Qllehe akadialyozni. hogy 3. n kollekto elAgte'len felfiit~se eset~n a

dug6 ,at lezarj,uk, Ez megakadalyozza. hogy klicsusszon. leg'tobb sza alyozOkeszu-

I~kbemeg egy harma.dik~rz~ellS is be kat het6. z p'ldaul a sloJartaror6 egy masik porn. n uralkod6 hOm~rsekletet muta halja. Ez a jell azonban unkciOban. A hc5m~rsekletrze ellS eka ~sf§vel be leje'zlOk a szab~yo.zok6szulj'k ulon - segel keUa

all'lo; 15m seIde -kul' nbs~ el rese elle ~re allan 6an kikapcsol asson. A minim lis h6 e ,s~krete'l u kell eg aJasz ani, og,y az ne ileg a szolar arcl an elhefye-

.r ndez6s a e-

em esz reszt a szabaly'o,zasi

11

ze . re e' encia- I 1«5 e en m~11 ko'zepes t1 'rs~kleln~1 nagyo b leg ,e .

uzalozasat, ost a ki ant h6m~rseklet-

meteren beallitani. Ezzel 821

tencio-

alarozzuk m g, hogy mjl, en gynak ken rennie a napkolo es szola Ii 016 ko i 6mersekJle '·kulOn si!gnek hhoz, ogy a ke i Ie 6sziattyiJ mukOdesbeozza a szoltlr ko olyamalot. Ez a ku'nbseg' alla~aban 60. S,OC.

a a h6mers.kle -kulonbseg

csokken, a szabalyozbkf3Szu-

.5 °C-kal a be~lli'IoU "

,ek ala
112'

76

-

-------

A

ON

MS:Z' EIN ,ISO 9101,:2001

Napenergials

rendszerelk,

ok,ohaz:ak
INN:QvAClI'!:ls KFT.

teNeZleS'1!1

gyarUisa" kiivitelnese

A,ruhalz 1095 Budapest, Soroksari lit 86. TeL: 215-6237 •.211~6238 Fax; 21'5-62'39
Amt'1All~

AI -- ~- Aru'haz 6728 Szeg,ed, lDorozsmai uI13-1;7. rei.: 621468-727. 469~255 Fax: 62l464~025
fMu/lIU_,is

AIDlr1lll:tr Aru l1az 2040 Budaors, Sport u. 3,. Tel.: 23/501 610 Fax 23/50; -611
~:g

, , 82 [Budapest. 101161 t fien. u Tel.: 292·4973. 294-3064 Fax: 290~109'4

,Arllduiz

AnJlhaz:

'- -- -- , Arullilaz
1173 Budapest, ~esU u12.

8000 SzekeslehelV,ar. Budaiut 171. Tel.: 22/302-486, 332-485 Fax: 221332-486 ,Anllhiilz 0000 KBcskemet Kurucz krt, a,. Tel.: 76/481·499,487-519 Fax: 16/484-641
6M!r&D~

Tel.: 256-2168, 257-4561 Fax: 255,.27'68

1M

Aruhaz

1214 Budapest, Rl!k6cli F. u. ,277. Tel.: 277,.4111 Fax: 277-43,78
ArDl"'_~ Arutl'3Z

,

fiMIIlJa .,

.

""ruhaz
Fax: 96151'13~9'BO

9023 Gy6r, F,ehervari ul. 3.
Tel.: 96/516-910

7822 Pees, Sikl6si lui 47. Tel.: 12/439-3'61" 442-347 Fax: 72/440-279
.......

OM"'~ ArutnfJz
4031 De:brecen. !Balmazujvamsi u. 4. Tel.: 52/524-900 Fax: 52/524-910

L Mru,l1ctz 4400 Nyiregyhaza, Kosbo.f S. le'I,; 42/5.08-930 Fax: 42/50B"QS9 .. _lUHIiiIAJ
_....."", . I'

ut

77
INaplkolle:ktoro's vlizmelel'§jlit,Q lbeirend:1ezes,
fello'ltes'e'
I

,AI1,yag Egy kanna fagyaU6 'foiya,dek.

Szer:szamok

j
v

I

r
o
1

2

11-----------1
IErol!dfeJtes
I.

A rnspko'llekloms bsrendezes fagyall6 folyade'k:kal val6 fel tanese eldtl meglegyszer eHe~ n6rizzOk, hogy szaba~szeruen veg:rehajtoUuk-e a kbvetkez6 muveleteket " a cSI~hJe;!Natek'el6fr,asnak megfelelO lelekletese (ne 'feledkezzunk meg a csovezet~k minden maqasabban 'fekvd pontj,an elhelye.zendO. lel:zaJ'~6csapokksd lels,zerell 16glelenIl6kr61!) ; II a keringlet6s,ziva'ltyu res a vezerh~:srakolese a nal6B

JCI

'ben vegezzuk rnert a kollektorokban az es'eUeges giSzrejlOdes. a f>()lyamalol megnet'Jezl'ti. A kemeny f,agy sem alkaJmas a k.ollektoros
j

A nap:koiliektoro·s berendezes fleHo'lt~se'tne napsutes-

taFuies

berende~es "elto1tes9 fie.

zatra:

I~--~~--~~--~I
e
i

2

s

• a szolirtaml16 lJekOtese fleltolt,9se.

as

MEJllliilkaldol A faQyall6 'fol'yadi!k bet5l-

A napkoUekloros berendezesl h~rom Il!!pasben lehet fleltOUeni: a szolar korfiolyamal kiobli·

t~selfe es a leg:tlel,enr~sre
mintegy 2.,.3 era szukse-

ges.

1"--------------------'

I~ese.a berendezes fellollese' e.s a sZluks'ges nyomas, h~l:fe~ hozasa, valamint a h6hordO z6 'fagyidl6 rolyadek I(altalaban viz as gli~olkever~ke) betollese,
l

1

-

- -- -

-

-

-

--

-

--

--

-

--

-

-

-

-

zot, hogy azzal minden szenynyez6des elt§vollon, Ehhez teljesen nyissuk iki 8! visszecsaposzelepet es a l~gtelenit6csapokaL A. teljesleeresztes utan ,eZ8kat m.egiint zarjuk e~es a berendezest az 6blitesi fo!ya~ matrral tefrt'modon ujra to'litsOk Iel, mig az Iuritoosapnal ismet bubor~kmelit8's viz
nem 'fo!yLk ki.
3

6 Zerjuk el az Uirit6csapot 'as nbve!ljlH!( meg a kQI~ektoros
2'

--------------------~

be'Tendez~sben uralkodo nyomast, ke:vsssel a 0iztonsilgi

szeteo muk6desbe lepesehez szukssges erteK ala,

1 &3, A sZQII'ar konolyamatot e'6szor 6blittsOk 191 V!ZZ:e:l. hog,y eltavo!ltsuk abb61 a rol,yatos,z6:r mara.dvanyait 18S a temfQrgacsokat, Ebbol a Celb61 kO!5-

luk el

Ezutan a waOGs.apot Is zar-

sunk vlztoml6t a kaHek!lOHJ$

berende~es t61tocsapJara es ezt kQss(~k eg,y vzcseora. ra E~W masik tom lot a kollektcros berendezes ieeres.2t6csap~ jahof csaUakoztassuk 8S, azt VB,Z8SSO:k be egy iefoiy6ba 4 Ezutan Ayissuk ki a troltoes udtoc:saP eiz,ar6szelepeit

A t,o~tes alan a fegtelenftoszelepek ismetelt megnyrtas8val sresszuk 'ki a randszerbdl a levegot!. mIg az tei]esen leveg6trJerme nsm vaUk. A 18gt~lenitres miatt es'et'leg be~k6vetkez6 nyomasesBst mlndig potoljuk. A keringtetoszivattyu8z elatt I.egyen uzemoen.

4

sor: most e~veglezhe:tjuk a teljes rendszer tomo'rsegli vizs-

Ha meg eddig nemk:erult ra

eszarjuk a koztlJlk, leva vezetek elzarocsapjal Nyissuk K~az elzart vlzcsapot!

g,allatat.,

tbl~sOk fel vizz!1911~ berendezest 6$ j611rnossuk azt.

at

Am:ennyiben a berendezes nyornasa fel ora 81att nern

5

cSDk~en {ezt a nyomasmeran

A kerlngtet6s;z:~vatlyu 6'Z alatt hegy!sn lJekapcso!\{a. Az atobamfg az uritocsapnaJ m§ha'rlY percen at hunorekrrtentes viz nern tavoz!k.

Iftest mindaddigfolytassuk,

~et1letleolvasni), valamlnt s:zemrevetet6zesse~ asrn [8:I'aillnk hibas heiyeket, akkor a. berendezes tamar.

.s E2utan

teIJes,eneresszU:k le a berendezesbolaz 6blitovii-

'7 A btz1!ol:u;algil szelep e~Ilenarze:sehez juUas8unk 11 rendszerbe meg t.obb vizlElt, mIg !a maxirnalis nyomasl tu'~ rem lepjOk, Ebben az esetben

16,

79
a szelep kinyit es a felesleges viz a ieereszt,6tomlon elfo!yik a lefoly6ba vag,y egy a1latett kannaoa.

at

rneqoldaskent rnororos kerti szivattyut is alkalmaahatunk. A szlvattyut fogljuk be a fur6gep tokmanyaba es k6ss0nk r,a ket tom~,ot. A tomtoik olyan hosszuaklegyene-k,hogy egYlFeszt,a kollektoros berendezes t61t6csapjaig, rnasreszt a. fagyall6 follyadekot tartalrnaz6 kannaig erjenek
7
II< " J.o tanacs He.atlatszo toml6t hasz-

zarjon,

Az. urltoszel1epen at ereszszunk Ie annyi vzet. hogy a biztonsagi szelsp ujra beA nyornasmerofolyarnatos fi,gyek~se rnellstt n5veljuk lsrnet a nyornast, mfg az a maXiITH:11:is nyornast (voros jslzes) rnaldnern aleri. Ekkor a t61t6csap e!zarasaval azonnal szakltsuk meg a VIZ tovabbi bejutasat.

telJes szo,hir k,ol1o'IY,B,malot. Figys,ljOk ekozben aberendezes nyorr-asat, 8z0kseg esstsn ko.rrigaljuk azt. Mlirldig maradjunk azonban a nyomasmero

Meg egyszer legtelenitsuk a

nalunk, szlvattyuzas kbzben kIJl1onosen j61 tudjuk ellenorizni', nern kerul-a 8,setleg lavago a szolar kbrfo!'yamatba.

zo!d z6najaban (szokasos
Uzemi nyornas).

9 EzuM.n zarjuk e! a vizet, vegyuk Ie a bevezeto toml6t a t6ttocsapr61 es szereljOk fe!1

B A szivatty'uhaz leg,t,elenites'hez nyissuk ki a kerhlQt,etoszivaUyu homlokotdalsn iSVQ legte~lenftocsav;art. E'kozben jarassUlk a szivattyut. A szivatlyu legtelenltese csak godt sugarban tavozik a legtelaniton at. A napkouektoros berendezes

helyetts a sztvattyo nyom6't6mr6jet. ,A szfv6toml6t egy~ szenien 16gassuk bele a fagyaJ!6 fo!yadekot tartalrnazo kannaba. 10 A fagyaJI6 folyadek beszi vattyuzasa e16tt a megf'slel6 menllyjsegu vlzet Ie kell erssztenl ,8. rendszerbol. Errs a celra legjobb egy ugyanolyan befogad6kepess.egu felfogi6edeny, peldaul'egy rnaslk kanna v.agy egy memevel ellatott v5d6r, mart [QY a leerasztet: mennyi,sege't egyszenien meg lehet hatarozni, Ha a. leeresztea befe,jezod6tt,

aJk'kormeg'feiei6, haa viz nyu-

'91

Ha viszont tel'all.6va kfvanjuk tennt as tagy ellen vedeni akarjuk, akkor a szolar korfoIyamatban leva vizet fagvaU6 f,ollyadekk;a,'1 kell kevernl Ezt a feladatot a ~egegys2erUbben Isgy fur6gepbe foghato kls szi vattyu val lehet vegrehajtani.

most mar elviileg uzemkesz,

kapcsoljuk be a szivattyut.

Asz'ivattyunak 2'".3 bar nycmast kell elOaJlltania. Alternatfv

A szfv6t6mlo feltetienUI erjen le a kanna fsnekeng, nehogy I'e~ veg6t szfvjon be.

"0

80

---~--

-

-~--------

-

-

I

I

• I'gy' 1b1%10Il1s8g0$ Nehogy a szotar korfolyamatba a $,zi,vattyu'z9ssal levegdt juttassunk, a szlvattyunak a kollekloros berendezes toll6csap;anal
lI~vO csatlakozasat egy

'lanacsad6va'l

a,lelesUmenyl A napkollektoros ber-endaze .. sek ugyan aUal'{mossagban

at kell vetetni

kisse nyissuk meg. mig a bearaml6 fagyall6 folyade'k a levegot ebbol a reszIJ61 teljesen ki nem juk Ie szorosan a a tolit6csspot.

szorltja. Ezutan ismet zar

(jzembizlosna'k tekinlhetdk, id~rOI id6re m6gls ellen6rizzOk a, l~gteleniI6,szelepeknel a Ieveg6mentess9g,et Ez mar csak a_Z'~orl is nagyon fontos mart a cs,6vezetekekben abslorbere,kben at h6hordozo folyadek levegO altai kOrOlvett maradvanyainak vegyi ossze-

es

beveze' 6csallakozas( es csak ezutsn nyissuk meg

Ezulal'1 be lehet szivattyuznia fagyajl6 folyadekot a szolar korlalyamat'bs. Nag-yon vigyazzunk, nehogy a sZliv6toml6 leveg6l szfvjon a kanna 1b6L Ha az atla1sz6 t,omldben

A

levegObubonM~okat veszunk eszre. meg j6kor zarjuk al a
t6It6csapot.
11 Ha

berendezest feltoltottuk a fagyall6 fo-

a 'kollektoros

Iyadekkal, ismet gondosan el- r6zi6t okozhat len6rizzuk annak tomorsegel, mert a viz-glikol kever~kek aranylag jobban kimutatiSk a J1IO tanacs 'lamitetlensegekel. mint a nszta viz. $zem ev~'telez~ssel es la~ leveg!5zarvanyok jelenlepintassal ujra allen6rizzunk I~nek biztos jele. ha at kolminden csavarzalol ~s forlektor h6mersl!klet-erzerasztast. V1egul u ira alaposan k'elOjenek elektronikus ki· legltelenitsuk a.koilekioros bejelzDje meg a ke ingtetOrendezest. szivallyu hosszabb jarataMost mar eltavollthaljuk a sa ut~n is sokkal nagyobb lom'I6ket Ozembe hellyez~nekeket rnutat, mint 82 elOremenli es visszater6 hetji.ik a kollek~or'os berendsvezetekekbefl elhelyezeU zest Ezt k6vetOen azonban egy szakv~lIalalb3l11vagy egy analOg hOmEmS'k.
l

1,elelemegv'-Itozhat

es ez 'kor-

es

arra f,elhatal'mazoU szoier-

A korsz rli' villag,ftas rnegterv zes ... ez, m1e,gv J6s,ftasahoz h .,.( I' __ kk" ... ce aJdnJu 'k sza« onyvun k t :

Haloge ,vilagi as a lakasban
S R Kb.d6 11114 Bud pest, Karoli Gaspar te'r 3. Tel.: 386-9019, 209..2982' ,. ell./Fax: 3,8.s~6684
IE-m il: cs r@,el'ender.,hu • Honlap:. www.cse'r'kiadoihu

Napener,giiaval

,miikodtetett kertl vi bl 9 lita 5
Anyagl Komplstt epftok~szlet tbltesszabalyozoval, kabslle], szolarakkumulatorrai as akku mu latar -polussarukkal, kerf Ilampak enerqiataksrekos fenycsovel vagy neonli!mpava~ .

A napenerqiabcl nyert ararn elo'allftasana'k hasznalatanak akkor van ertelrne, ha a tervoe vett felhasznatas helyen aramellatas a szokasos rno-

es

don nern biztosllhat6 vagy

Nehezsegil

fok

o

:2

3

I

I

I

o

I
2 3

csak nehezen oldnato meg. Ez a helyzer peldaul, akkor. hie egy ksnben esztetikai vagy biztonsagi okokb6~ ut618,g vilagftast klvanunk telepiteni. A2 itt k6vetkB'ZQ ped'dan bemutatjuk egy kis fenyelektromos bersndezes szsreleset, vslamint a mozgaserzekel6k~el eUatott vi!l'agft6testek fehililtasat. Az egyes eternek szerelesenek mozzanatait terrneszstesen mas teruleten i,e alka1mazni lehet. Peid:~mk egy keszen kaphat6 kerti hlazra szerelt, 1.2V/',1 A~ es mozgaserzeke16~1 ellatoU fenyes,oiampat mutat be. SOtetedeskor as ejszaka keO k~gyulladnia, haa kertben bakevetke~6 rnozqas mukodteU. Pb.b6~ iindulhatunk ki, hogy ts-,

len a vlila.gftas ldotartarna legfeljebb napi ,egy-ket 6ra, etllhez le:hat elegend6, ha az akkurnulstor kapacltase 1,1 A x1 lampa. x 2 h (Ora) = = 2.2 A . h/nap. Egy 10 W-os modul m,eg egy-egy kivetelesen el6Wordul6, nemileg hoszszabn ideig tarto vilagitasra is elegendo.

A napelernmodu ~'h!:!lszerehase
slott meg keU allapftanunk annak optirnaiis he~yet A napelernrnoduft a ~ehet6 legpontosabban del feils fordltva kell betajolni' es ana semmife'[e targYi 131.fa vagy lallipa riel vessen a.rnyekot. Az optimaUs az llenne, ha a napalernmcdu't mindig a Nap evszakonkent

vaJtozoaJlasahoz

M!unkaid6 A fenyellektromos berendezes szerelesere mintegy ,2... 3 ora, a kertl lampak felallftasara 0,5, .. 1 ora

Allitani. Ha ana nines m6d, akkor a 35 .. .45°~os do!esszo.g az idealis. Amennyiben a he:lyi korOI.rnenyek rnlatt ezt a szoget nem lehet bealHtani, akkor kisse naqvcbb f,elOletu rnooult valasszunk.

lehetne be-

82
Nagyobbfelu letu naoelemceHakat a hazteton lehet a legjobban e!helyeznL Az o!yan

kisebb berendezeseket. mint ami Iy:sn pe.dankban is szerepel, a

azutan a modutt a tent lelrt
m6don.

romscZ6gG tartot, amelyeket dObe,lekkel erositOlnk a heiyOk.re. Ez:'skre cscverozzuk ra

szerelhetjOk vagy akar onalloan is felaJHthatjuk. A legtobb gyart6 a szereleshea szukseges Kesz keretekst IS forga-

haz homlokzatara

is feli-

lornba hozza

pe'ldakenti esetben a kerf haz tetejen helye~1ietoeli. Az egyszenl biturnenes zsindelyekkell fedett fateton az egys,zeru fa:szerkezetet konnyus-zerrel el tenet helyeznl A:z e~wi-koldalen a tet6s2eg'lely mar maglsvo boritasa hasznelhato fa!. A rnodul esetunkben kicsi, ezert elegendo a masik aldall alatamasztasara egy parhuzamos falecet elhelyezni. Ezt a haz belso oldalar61 an yakka I rogzitett csavarok tartj$:ka helyen 2 A napelernrnodunak szerelQ,k'erete' van. P:z epft6keszlet a 8zsrelest megkony-

1 A felszere~endo rnodul merete kb. 24 x 44 em es a

4 A modui hatoldalan talaljuk a ketenj beko16kabelt. A jelen esetben ezt a kerti hazik6 egyik olldanalan furt Iyukon at vezeljOik be. rnivel a toltesszabaJyo:z6t:es a s:zo'l,arakkumu~ latort a hazi'k6ban megfe'!e~6en vedve lehet elhelyezni. Hazfalra vale szerelss eseten a hazfalon elhelyezett kabelcsatornsban lehet a k.abelt a t6,ltesszabalyozoig elvezetni A kabelekel azonban Ilellet61eg roviden vezessuk. Ha a kabeleket meglis meg kellene hoszszabbltanl, akkor ezt lap osduqaszokke' eo. hosszabblto!kabele'kkel oldhatjuk rneq.

:2

.s A napeiemmodul
11 ~

te,sszalb,alyozo osszeko,tes€hez a voros (+) kabe:it kbssLlk a modul ,,+ a fekete (-) kabelt pediig a ,,~1' kapocsara A kat kabelveg szsreles kozben ne erjen ossze, nehogy

es a to,l·

nyrt6 pertoralt lemeZelemeket

is tartalmaz. Ha ezeket hasz-

nalljuk~ akkor egys:ceruen be keU lenni a keretce egy hatlapu anyatl ratBllni 8! perforalt ~emeZll egy rug6s alAtetet.
majd aztegy rnenetss

rovidZ8'riatot okozzon.

as

3

esa-

varral megl kell hUznii. A perforidt lemez segirsegevel azutan csavarokkaJ vagy szsqecsekkel lehet a modult a tart6szerkezethez ,erosit,eni. Nagy rog-

I

IEzlutan kossuk be a szo,l,a'r~ ak'kulR1ul,atort Ehhez erosftsDk fe~az akkumulatorra a ket (+/-) polussarut. A szerelekabett kossiik ossze a toltesszahalyozoval A kek kabett k6ss0k az akku~ mulator +" a bama kabelt
I. I

:zJtes.i pont

pedig a .,-" kacocsara at pl.usz, at barnat pedig a mi-

bztosen megtartja

a moduit.

Az akkurnuiatoron a kek Ikabel! nusz polusra k6ss0k. MindiQ' vigyazzunk a p61usok
helyes csatlakoztatasara.

:3 Ha a rnodult a haz talara akarjuk er6sfteni" keszitsijnk harem-baron lecbol kat ha-

4

83
A toltesszabalyoz6t es az akkumulatort egymashoz a lehetl'S legkozelebb helyezzuk el. mivel a t6H:esszabcftlyoz6ban van elhelyezve az ekkurnulatorbert kialakul6 hOmerseklel erzekelo1je' es 'g,yors reakci6ra csak fgy' van lehetC5seg. Ez ved' meg az akkurnalatort a t(II·,

a tampa kal"~ategy csavarral a

falilart6ho.z erositjuk. Mos't mar csak at vilagrt6teslet kell becS8varni es Ii~lmpank elvileg uzernkesz.
{I

toIles. a ,gazk~pz6des, es a metykism~s keres kovelkezm,{~nyeit61.

Ezutan ra k'all kotni a lampat a toltesszabalyoz6ra. Ehhez az osszek6tokabel fekete/bama eret a fogyaszt6 n-" , keli< ,erat
pedig ,8 'ogyaszt6 ..+..kapocsraken kotni.

vid2arlati kapcsolatot ke~ pes produkalni. Ezert mind:g Ogyeljunk ana, hogy a megfelel6 p6lusoka.t kbssOk osszel Lehetoleg a. 1"6-

Az. skkumulator nagy

ig:y

bilztonsagos

ra-

A IAmpa uzembe hel,yez1ese ,elatt ts'ljesen to!ltsuk fell a szohirakkumulatort. Ezt egy norrnslis tolt6berendezessel is el,vegezhetjOk. A:z akkumulato:r hjH6Usegi allapota,t a t6ltes.szabalyoz6:n elhelye,zetl, tob~bM ennsk szlne a '!olloUsl;!gi allapotnak meg,feleloen vorosb61 zoldre valt EglY ma'Sik LED az akkumulator toltesil folya· ma.at jelzi.

vidzArlatot elvisle~Oosszekot6 kabeleket alkslrnazzunk v.agy az akkumulator kabel,e'it tassuk at blziosllaval.

szj'nu LIED-en lehelleolvasni.

at

7

berend eZE9s0nk uzernkesz, Mar csak a fogryaszt6t - a mi es,etunkben a beepfte't rnozgaserzekelOs lampat - kell rakotni a t6Itessza'balyoz6rat.
Ehhez el6szor kabelek!kel kell 6,llatni es fel kell szerelni a
lampilt,

6 Az. eddig Ielsorolt rnunkak elvegzese utan fenyel,elktromos

Ha a: f,enyelektramos bereocezest kesobbki akarjuk bl5:vite~ ni, eleg:e:nd6, ha tovabbi napelemmodulokat helyezunk el, Ha tovsbbi, vagy tobb ara~ mot felvevo fogyaszt6kat allilunk be, rOgy,eljunk erra, hogy ne lepiuk tul a tolt,esszabalyoz6 maximalisterhelO arernat.
I

7 A keteru bekot6kabelit

,8

hilt-

oldalon vezetjuk be. a lampa falitart6jal pedi'g kat csavarral

erositjQk a kfv~nt helyre, esetunkben a kierli hazra.

,e, A sorkapoccsal,Qssze'kotjuk
a megfelelo ereket (fek'e~e vagy bamaeret a barnaval, Keket a kekkel). A sorkapcso visszadugjuk a tart6ba, majd

s

'9

84
H:a szukseges, csereljuk ki a A reneszerben 12 V~os Ozem~ loltessz,abalyoz6t . feszOltSf3gu e:nergiatakarekos Megj,egyezzOk, hogy ilyen, ill.. lampa,kat celszern 'hasznt!,1ni. fJ;z. ily,en kom,paktfenycsav6s 'ehhez hasonlo komplett napelemmodullos szenek hazank!Iampak e~e,ktronilkus eh5tieltel ban is meg~vasArolhal6k (pI. es feszultsegafalakit6val renConrad El'ektronika, 081 stb.) delkeznek. f,snyerejOka he12 V kimenef feszOltsegO 10, gyomanyos iz:z.6lampaksnal 14, 17, 25 es 50 W kim,en:e~i tobb mint otszor nagyobb. tel jesltmenyu napelemtabhaKEgy 8 W-os tlpus fenyereje kal. Ezekhez tartozik egy toll. kb, 45 W-os normal izz61ampa tesszab~dyo.z6 keszulek (am ely fenye'F'ejenek fe:lei megl. tletez akkumulator tult6.ltes ,as tart,amu'k pedig a normal izmelykisUtes el~en~v~delmet is z6knak minl:eglY nyolcszorosa. ellatja), es egy., az e!le'k~romos energlia tarolas,ara alkalmas VegezelUl megjegry'Buuk, specialis 55 ... 100 A . h-as hogy kaphat.6k naz'ankban akkumuJator, tovabbit szerenapelemmel mukoao' rnoz195'1 anyagok. ·gaserzekelos egyedl k,erti lampak. is (20, .. 40 E. Ft,ld.Ib). Nappa!! a. napelemek a Nap energ,iat alakUjak erektromos energlisvSJ feltoltik az egyedi lampakba beepi'teU12 v-os Ni-Cd ekkurnulatort, A vi!agitas, s,Qi[etben egy beaillftott id6tartamra automatikusan bekapcsol6dik mihelyt annak rnoz'gI8serzek.eh5je rnozqast eszilel. Az ilyen egyedi kerti lampafel.amtasahoz sern kabel" sern aramcsatlakoz8:s nem szOk-

es

A lampaban 11 W..os,, hosszu eleUartamu energliatakart3kos kompakt fimycso van" amely egy 160 W-os hag,yamanyos, iz2:6 'fenyerelenek felel meg.

seges.

A NIMFEA Egyesiilet ragja egykahikas n,apkdlektor-epJ'to

mUhelycsopormak,

amely olyatn

civil szeNezelekb51 tIt amelyek minden sesitsjtl~glet megadnak a napkollektor meg,gpitesebez. MiIU:h:Ogy az .anyagbeS2;:e~esl6'[ a tervrajzckig minden s:eg{tseg rendelkezesre all;J a napkellektort onk,olrsEl,gi ikon kesdthet:ik elas erdeklOdok.

~ ofs,zagban ako'v1ei:kezQ helyeken mUkodnek az egyesU]et mubelye,i: BAZ Megyei KortllYe2ietvedelmi les Terwetfejlesz.res:i [(In., Visnyovsiky T'wnas~ Tel. :48/435-016

'G6mors:r;ilos"

T6rke:ve,

Nimfea Termeszetvedelmi Barna Tamas"
Te:I.: 56/361-.505

Egyesille'l!,

V;irjuk

8,Z.

erdeidod.loket!

A CSINALD IMAGAD konyvsorozat rneqlelent kotetel:
.A kertil t6 • Ajt6k, ,ablakok es kapuk beeprtes8 • AUalanos aut6javihls Asztalosmunkak a lakasban • Atepites~ atalakitas" hozzaepites Badogosmunkak a hazen • Betonozas, falazas, vakolas, burkolas Burkolas • DigitBlis tachnika - foto, video" Elektronika. a rncdeilezesben Energ,iatakarek,asfUtes~ m6dok Esovlz-fe[haszna.1las a haz korOl1 Faburkolatck a lakasban • Faeszterpalas • Fajtuekok
!I!

~

-

Fenykepezes korszenlen • Furdo8zobak felujitasa es korszenlsltese Garazsok, gepkocsibeaJ6k • Gyere'kszobak, lakoterek butorai Gyerm,ekeink blztonsaqa otthon aa utcan Halogenvilagftas a lakasban • HaJas szobanovenyak Heqesztes, forrasztas, lakatosrnunkak • Helytakarekoa kisbutorok Honlokzatok feluljltasa· Javitasi rnunkak a lakasban es a haz karul

es

Kerekparak javitasa ., K.erti bUltnrok. Kerti grillsu't6k, kanda.lok ,esgriHezohelyek Konyhak fehJjitasa es korszerdsltese • KorszenJ fOrd6szabak kialakftasa Korszeru padlotiurkolatok • KOlter] burkolatok Lepcsok tervezese 'es kivitelezese MakettepTtes
ii'

Melegagyak, nbvef1yhazalJ<~ komposzterlelok, novenytartok IN6venytamasztekok, pergola'k, r6zsaivek ,iI Padl6fdtes Riaszt6keszOh§:kek, biztonsag] berencezesek hazban, lakasban. a.ut6ban Rogzitestechnika (tiplik, csavarok, szeqecsek, tU'Zes, ragasztas)

Tapetazas, testes. mazolas, padloburkolat keszltese Telikertek, uvegnazak epih~se• Teraszok, kerti pihendk Tet6terek beepltese, belsd tsrek ki,alardtasa V~deof'81Ivetelek keszrtese as ut6munkaJatai • Villlanyszereles VilianyszerBlesi munkak • Viz alattifenykepezes as filmezes Zane. ,elektronika studi6ban. szlnpadcn es diszkoban EldkeS'ziJIetbe'l1.' Kalyhak epit,ss.e

1114 Budapest, Karo'li G.aspar ter 3. Tet: 38'6-9019, 209-2982 II Tel./Fax: 385--6684 E~mail: cs.er@eiender .. u • Honlap: www.cserkiado.hu h
ISBN 963,-9445-32-0

16,98,- Ft

Flutes a termeszet enerqlajaval,

Vltoeal

Ntl"lagM M till ef,ltlTl ~ry ;!b a· 48,0 kW Tel,as tn'U!ir1V :ii1am a.ae 5,00

300 I

as:'IWiltiyu

Vi ssrnann FIJI's: dim a Kfi 20<1. Whnt Sil~S81l u 3 H! etor oc (28 334·334 Ie IjIf~, 06 23133-i-~

rs-e

e-.tn<ll'

f~""le&'";n:iilll
!

I LI

E

N

W\"""'IIJ6SSil

rt.l

L..