You are on page 1of 2

Obrazac RPO_PFL3

Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BiH SARAJEVO
Zakon o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa "Slubene novine FBiH", broj 42/09 Zakon o poreznoj upravi "Slubene novine FBiH",br:33/02,28/04,57/09,40/10

OBRAZAC RPO
ZA DOBIVANJE IDENTIFIKACIONOG BROJA I POREZNU REGISTRACIJU FIZIKOG LICA - OBRTNIKA
POPUNJAVA POREZNA UPRAVA 1. IDENTIFIKACIONI BROJ - JIB MJESTO OBAVLJANJE VEINE POSLOVNIH AKTIVNOSTI 2. NAZIV a) Puni naziv

b) Skraeni naziv

3. SJEDITE : a) Kanton c) Naselje d) Ulica e) Potanski broj Tel/Mob E-MAIL

b) Opina Broj Fax

4.

PODACI O OVLATENOM LICU ZA KNJIGOVODSTVO ILI KNJIGOVODSTVENI SERVIS Identifikacioni broj (JIB)/Jedinstveni matini broj (JMB) Naziv

/
(prezime)

/
(ime jednog roditelja)

/
(vlastito ime)

Adresa: Kanton Naselje Ulica Potanski broj Tel/Mob Fax e-mail Broj Opina

5. PODACI U VEZI UGOVORA O ZAKUPU Podaci o vlasniku objekta - firma Identifikacioni broj (JIB)/Jedinstveni matini broj (JMB) Naziv

Podaci o vlasniku objekta -fiziko lice /


(prezime)

/
(ime jednog roditelja)

/
(vlastito ime)

Adresa: Kanton Naselje Ulica Potanski broj Tel/Mob Fax e-mail Broj Opina

6. PODACI O POETKU RADA I STATUSU Datum poetka rada rjeenje / /

Podaci o privremenoj obustavi a) Naziv organa koji je donio rjeenje o privremenoj obustavi

b) Broj rjeenja privremene obustave

c) Datum rjeenja privremene obustave

7. PODACI O POREZNIM OBAVEZAMA (popunjava Porezna uprava)

Porezne prijave

Obrasci _____________________

Vrste Poreza

Vrste Prihoda

PRIJAVU PODNIO : M.P.


( JMB lica/osobe )

Datum

20

godine

/
(prezime)

/
(ime roditelja)

/
(vlastito ime)

Potpis Broj LK