You are on page 1of 105

,

ul

UIJr1

HELLENIC

AMERICAN"

.
'
,

.
,

, 2004


22, 106 80,
.: + 30 210 36.80.043, + 30 210 36.80.082, + 30
Fax: + 30 21 36.33.174
E-Mail: publications@hau.gr
: www.hau.gr
ISBN: 960-8331-19-6

The Big

210 36.80.900

"

4 ,
, ,
,
.
,.
' 120

.
,
.

.

.


:

-

-

____
_

:
-;> -
/,
-,-,-
yK -

-
-
-
-

- -

___________
_

: ----; q g -,-,-,
- -
6

+ , +
-

19

____ _____
_

: !
'

_
_ __ _ _ _ _

27


-,-,-
-,-,-

: -
- ,---- --' - -
- -
- -
+!< , /
, ( q )

-,-,-

36

: -
( -,-,-
\\ lJ -q -, ,
-,-,-
- ,-
/
-,-,-
YKo , - ,-
.

-,-,-
-,- ,-

43

:
- -
-l, -j1]
q - -
g ; -q
- -
-,-,-
-,-,-
-
- ,-

53

:
- ,-
-
.
- - .! ( )
- -
AOK
/

60

: -
,( )
- -
R - -
-,-
-

66

:
-
-

- ,-

-,-, -
lJ
-, -( , )

74

:


- ,-,-

82

90

97

! BtiArE [ ( '6)( rvno.


1.

2.

n n

3.

4.

5.

6.

7.

______

!!!

______

______

n nn nn

______

ul 1

______

n!i n.

_
_
_
_
_
_
_
_

____
__

a;

______

8.

9.

1 .

______

29

n n .
______

2 rE roI,iporo O'ro '6)'r rvno.


______

______

1 979.

.
______

n OTnv

_
_
_
_
_
_
_

KOI

v l

OTnv .

______

al

.
_
_
_
_
_
_
_

aI

2 rc rapnpara crro t7aJt7rd rvno.


n, , , , , , ,
, ,

1.

2.

3.

4.

____

_
_
_

______

__

5.

6.

7.

8.

9.
1 0.

__

______

, ;

, ;

______

______

______

______

______

, ;

, ;

______

/ npoooxn lV OKOVOTE "/ .

_
CTnKcu.POLdClI
,
,

,
,

..

1.

6.

1 1.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

u al

10.

----

16.

auOl

1 2.

17.

l'al

1 3.

1 8.

14.

19.

u al

1 5.

20.

--

_.

_.

2 6 ,

/.

, , , , , , ,
, , , , ,

EKi .

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1 .

, opi i

______

n
.

_
_
_
_
_
_
_
_

____

_
_
_
_
_
_
_
_

10

n i ;

1 2.

QTnv

111 n
1 1 . ......

_
_
_
_
_
_
_
_

a .
______


. a

______

" ".

.
a

.:l Vf/& &/.

/l.X

1.

2.

::-ee Tl

/\j< aydpacre <'I aVTo!<'Ip.f1Tq:


ul

3.


aaa

4.

5.

(= ) ...

...

...

4. Vf/ f/& .
1.

'i

______

2.
3.
4.

.
______

5.

, .

______

______

()

______

n n ln!
nn n
n
n n ,
Q r ... !!!
n !!

5: AKOVOTe

1.

n.

{/!

______

OTOV Tff TVflO. fIOfld vTnon nTov 4'

n
n ! n .

2.

3.

l ,, ... , n , ...

______

nn
4.

Irnv

5.

n n , nlo n n.

13

7.

'

______

l '; n.

nn

------_

6.

______

l. !

n,,,n

n ;

- i

_
_
_
_
_
_
_

nn

8.

oniTI nou

9.

n a

1 .

_
_
_
_
_
_
_
_

______

_
_
_
_
_
_
_
_

nnn

11

111\
,
...

\
,

l> ,

nO

,
,

oxn.
o
,n,V ,l,\\\

, on
6

ouo

Klvn

'

1. { v.
1.

Armani,

l l

Gautier

Madonna

_______

2.

3.

Madonna.

_______

. .

__ ______ ____________
__
______
__
________

__ __ __ __ __ __ __ __ ________
___

4. l .

l
5.

____ __________ ______


__
____ __
______________________________
_
__
____

. - .
. :

_______

2 / / /{ TVflO, .
oT'
,

n..x.

Me

"/.

1.

2.

3.

. l

4.

5.

6.

7.

______

_______

__ __ __

/ l
_______

_____

_______

8.

9.

10.

_______

_______

l/
/
/

_______

__ __ __

____

/
/

/l

12

nnf ,ov , / vo ,..

al
l

ue .
,

a;l/ J!!ccl Fa c1rc ./


- 6Ja C
.xCU?/d c9a ?vc

napadOCTIClKd.
1.

l;

______

- .
2.

______

- .
3

- ;

______

a;

- , .
4.

______

. .

- ;
,

5.

______

- , l.

4.

...
.. /
.. / .. / + l,
...

../ ...
/ ...

, :

, , , , ,
, , , ,
1.
2.

3.
4.

5.

'-

______

______

_______

,
,

.
n .

. ()

______

______

- 9 .

. ()

6.

7.

______

.
______

8.

9.

1 .

______

______

. ()
______

13

Alo/JCor. {ovc. ooxf '.v rnv .I 14 rov fllv otpov vnoypoPPIiTEr.

foTo vnnr. rov :

-
-
,

2 foT rvno:

-
- l

-
,

, , , l l,
,

1.

2,

3.

1 9 89

fr

____

______

, , , ...

______

______

.
4.

- n

5,

6.

- !

7.

- ,

8.

9.

______

_ _ _ __ _
_
_

______

______

10

______

____

.
1 .

- , a; - ,

______

14

a!

.J. v TVflO:

: - , . ;

'

f
- Ir

______

. ()
- ! .

. i

()

4.00

()

: - !!! !
-

______

( )

!!!
4.

v TOV TUflO:

n-X.

;.

'
"
C\II"Ql"'
J lOc
KII"V\TQ

"

;.

;.

aa

, / fA fAnnKE: ...
',.,',;; , c [,
c\o . ... C\V' /enel6n
O"YOf ...

-

a-

1.

2.

_
____

.
__

______

______

______

5.

. ()

, ()

. ()

. ()

______

S. v 3. /

. ()

vf!v &0 & ?v vo v KOAVTEp'


! vf!v . %ooi v v TVflOVo -va-va
.
,

/lx. /"n fACItNIfACIra c/t/tI1/"IKcU/"/ /\v.

15

ti / Tn t:JTi{7 Kl7/ Tn t:JT TUnO.-

1.

______

- ,
2.

______

, ! nTo.

- .
3.

- ;
- ,

______

4.

______

- ,
5.

KOI

- ;
- 1 999

6.

-----

______

- , , .
7.

______

_
_
_
_
_
___

,
- ' !
8.

_
_
_
_
_
_
_
_

- ! .
9.

______

- , !
1 0. -

______

-.

...

;
.
- ...111
t
- , !...

16

1. %nni7r rI; AE{iI; va

Unr r ,a
,

l, , l, , , ,
, ,
1.

2.

4.

6.

al

1 .

______

, ...

!
.

7.

7.00

_
_
_
_
_
_
_
_

______

5.

9.

, ; !
... .

3.

8.

CTJ'IK.vCJaJ

______

..

______

, .
.

-

2 re rapipara r U:Jura rfno:


1.

2.
3.

4.

______

______

; ( )
. ( )

, . ()
. n

______

()

,J. unoypappIure ro U:Jura rfno, aa vri 7 irav :Jr4'


. )\n avpIo i}Q v: / vQlC\l r 6066a.
1.

2.

3.

4.

5.

21

7.

8.

i 80

9. ,

6. ,

. !!!

/
/l
/

_
_
_
_
_
_

/aal

i .

/
/
/

17

4.

Xooioe r f{i

2.
3.

______


val ;

5.

6.

7.

9.
10.

______

'
,

, (. ' )
,

_
_
_
_
_
_
_
_

"

:
:
:

!!!

l.
n n Ynoupyoio l.
, .
.

, n

l, ,

- l'

; -

-:
.

"

. in

n n n
, OlKi, plKi, ..

, !!!

______

4.

8.

Tnv

"

-l: u

ll r l.
1.

"

______

rnv n

______

; n ;

3. re pi .

, , l, , , , ,
, , , ,

1.

2.

n, TinOTD!!! nopru!!!

1 0.00

3.

l n l.

AnD .onolav

4.

5.

______

n!

______

______

______

______

______

!!! Tnv .

7.

8.

n nou l

9.

______

.
______

.
_
_
_
_
_
_
_ _

n ;

aniTI unOpXEI rinoo!

- a

______

______

18

______

. TinaTa;

1 .

, ,

!!!

6.

______

______

______

u


,

()

1.

1.

()

f1dA,T,

piPOTO aTO aa TVflO.


( Ol) ,
() . ()

()

2.

______ () ,
().

3.

4.

,
.

5.

______

() ,

______

()
6.

7.

______

______

()

_______

______

_______

() ;

() Ki, ,

______

______

()

() ,

_
_
_
_
_
_
_

() .
() . ()

() i

( ) . ()
8.

oi
.

_______

_______

()

()

_
_
_
_
_
_
_

() .
9.

1 .

_______

() io,

_______

_______

() .

19

() Ki .

2.

Vnn ; I; pipOTo.

()

, , , , , , , ,
, , , , 8, , ,

1.

2.

3.

4.

rav

5.

6.

- ;

7.

,
.

8.

9.

1 .

_______

_______

_______

_______


_______

_______

, ,

_______

_______

_______

_
_
_
_
_
_
_

!!!

.7.

_______

_______

n ;

.LVnn ; I;j/E pipOTo.

, , a, , , ,
,
,

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

1986 1999

1 .

_______

_______

_______

; ,
_______

_______

.
_______

, ... ; ..
nlO. ;

1990
.

_______

_______

... ;

_______

_______

_______

_______

," .

. , , \

20


1.

/ t7t7a 8 t7TO t7t7a runo

..

1.

-;,,. " /
GralelPaJYc/ ejJAenc TnAedpacrn

2.

3.

4.

5.

6.

l,
,

,
n

, l

. ()

______

_
_
_
_
_
_

, ,

______

______

7.

8.

_____

_____

______

()

.
9.

io
a .

_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_

______

______

oOKi ,

______

2. ''' t7TO t7t7a runo ( nporat7C/fj:


.
LPp 4joa nov eu.C/ XTvnnac vcJvrl n .
6 // ,xTvnncc
r l<vdw/ pR::

Kac9a/c

1.

2.
3.

4.

CC./ XTvnncre KovJOVr! n

e,."v.....


oi ,

_______

_______

()

rQ1

. k",

.
() ,


()

_
_
_
_
__ _

6.
7.

______

_______


a,

(),

() ,

_____

( )

.
-,--

_
_
_

_
_
_

______

______

_
_
_
_
_
_
_

_______

9.
10.

_______

_______

( )

() ,

______

()

() .
() .
()

_
_
_
_
_
_

()
() i

n.

( )
() .

_______

()

().

8.

() .

().

5.

______

/.

21

______

()

_
____
_

() .

.J. e{e TVflO.

..

I-I/ -/:::' V da
I-I/Vard -:::' < ;{n tp::Jn "'

n nn .

1.

2.

3.

4.

n n

5.

Irnv

6.

n n

7.

_______

_
_
_
_
_
_

_
__ _
_

_
_
_
_
_
_

.
_
_
_
_
_
_
_

l .

_
_
_
_
_
_

ln .

_______

. n

__

8.

Mnv
.

9.

n , rn n

_
_
_
_

10. 0

_
_
_
_
_

aa .

4. / [ .
f{V / Tnv v j/evEl Svo l7 vo

1 , 4 1 v,
. / vo f1PC/TE vo ()ETf'
...""v....a:..\., 0.. '\\0 \.0. \\.:::\\<...... \) r-.?O,\o..

'O,o.v- ....\f\J'(- \\4...?Y-.. J . b..::..:.. "a"-. ,..o..,


'f..- .. "'-."'h ,..wo..v...\o:, '{o.."\E::..c,,) o\Z..vf....o..\l.\... o..} \\OVf...b.,\l....\o..l \\\\\l...\. C,
.. . \.. ..v '{\\.. \
'N\e..?\v....e.C;<.?W?e.C;1 :,.t--.e..'{.. 0\0.."\l.

\\..a.\."'b.
..
.:.
i:!c,... v-e. ""<:' 0."6:."'-'\'<--<:, v-ov.

\"'W o.. \\\....... ,'.


."'0"'<:" V-OV

Q\e..vo.."'\o..\\0..\6\0.. v-o. ..\\\'\.

..... 'l'"o..

..\.o...::... 0,0.."\..,Wo. \<....0..\ \" 0..

..\"'l'

.."."'-..V-:. "0"'-"

"o.\"\b\o. v-0.":; .o. .,\."",v-<---.


\::J\J <.:c{
' \\
" . \o...... "\0.. '{f...v
. v....b... "-"o.. '" Y,,"'\:.?o. .. .:.. e.v...ov-. e.. \\0.';'-\.0. v-o. ,-? CJ??OZ,o.. .....\. "...- ....v,\v....b.:V,b.'e.
-.

v....o..."f...ov....o':. ?Y'\,! "'Y-...",,\c..:.. "b,.."""' cno '""" ",o.... :\-\,.- ""O\"b- cn\.- "o.\?o.,o.:ao " v....o.ov...cl.
. .\?Y\.!
.... ?' '-o..
\l....c::.J....V..'\V...e. \.1.....0..' e.,,r....o.y..e. y..e:r

'{vj....o..y..e..

o"c::.

l'c::."h:::,,

22

"

'
.

priporo

1 .
2.

____

______

_______

______

3.

(),

()

_______

_______

()
,

()

_
_
_
_
_
_

_______

() ,

() .

()

() .

______

()

() .

_______

( )

_______

()

().
( ) . ,

1
_______

()


()

_______

_______

______

() .

_______

_______

9.

() : !!! .

() '

8.

()

()

6. K'i
.
7.

" .

(): ,

_______

_______

______

; ...

4.

() .

()
'i

()

() .

_______

____

() '

(),
(\ .
______

( ) ,

_______

_______

_______

( ) '

() .

_
_
_
_
_
_
_

() .

23

2 vn EKaVE Ka/ a TOV aa/ io a. ( nv E/va/


onopo/1'n1'c, 1'0pnf/o1'o fJ(cV1' 1'0 a1'c a.
n n , n '
, . '
.
.
, .
,, . , l
a . ,
, .
. l .
. n
. . l .
, . ,
.- , u
. . l , { , n .
.
. , .

o/E/f; "" <f/VOVPE

opxn.

24

"l

"


, iPOTO /
/dfF / .

1.

60V'::\CVC\ ,

2.

3.

4.

()

,

5.


, .

c::

c::

() 1 . 000.000 ,

c::

6.

()

c::

7.

c::

n.

c::

() ,

_______

_______

_____

(, )

______

()

() .

______

VYCll"-

.
( );

______

_______

( )

( );

_______

______

()
(;

8.

- n ;
- !
,

______

9.

1 .

()

()
avn ,
-

_______

_______

() ;

()

! !

- ; _______
() ,

_______

(),

( )

25

______


().

()

_
_
_
_
_
_
_

2.

)& FFV 17/ v/1nJ'F 17 KFVi


11/ljTE /17 /1J'17 novpnOJ'OVO'F VO KdvF/ fJ'o; Tn; /'J'/'; dTOV fTOV
nn OEVpnope/ VO KtiVCI .

() .

.
_____

{) !

() paV1t1)OU, lO

\\ ,

() l
______

______

_____

!.

______

( } .

_____

(). ( )

______

().
()

(): -

(nn) Kinou

() n ' !
_____

KOI

()

(),

(}!
(l} .

{}

______

(} - .

______

() au

_____

(). ;

{) -

(}

_____

(} .
______

(},

_____

()


_____

(l} ,

(} :

_____

______

(}

() .
() ,

, , , ...

_____

_____

______

(}

()!

() , !

(l} . '

(}

(} ,

() ... ... ! !!!


_____

_____

______

() . , .

()

()

l.
-

()

() , ().

_____

______

______

(),

() ,

(} . ,

_____

______

_____

()
()

(}

. Anl! ... !!!


. . ;
!/ piOTO TVI70.
/ ra1p4-!f!C
,.., - tppovz:.

co
n.x. ,-

.--" < l< ,J I<dcJe.


OrA /a[Jne cfe,' I<CJL:;{<OH/jdOOPQH' ;<2
-'

n
"
'- v
TJ11"
a

n
j24!TQW
4er CC1?11 1"4e V 8 .
-

al

KOrO

2.

,
l n laa l.

3.

4.

_
_
_
_
_
_
_

1.

_
_
_

- 7
- e
-f /
,n,v
/ l1
l"

a
C;IC.

Li:J

Q
CL
a
C:
0
C
V
C
1Zl
I
e
a
,v
a

______

_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_
_

a ''

"

a .
.

5.

aa n ralvla

______

__

_
_
_
_
_
_
_

6.

Ai

____

_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_
_

18

7.

8.

9.

1 .

______

______

_
_
_
_
_
_
_
_

n al

27

a.

2 /.

/
/
r,
n.x. Ln
p
a fIeanfIep/ '?'/l
e
4J t'C/(
<1
041 '1'cl,
/

0
/

<V/r' /Tl Cltp/o


I1 0
Ift
O
(
a !
r
CC

./
/. f7l,
vrn
."

"

./

eVYXtVetrc /Ifaoru 1''4 -/ I(ClTI


-/vJE:
./

./

,,

./

;'

/ Tnr < cT/!


1"""
"
./"
/ "
:=.-
c ;;) ..,.?'jIov !<l /"
cacac
P'4aTO/
,

./

./

c
deKCndr-Te,

1-/nIC/ ! l;'
1.

- ,

3.

4.

_
_
_
_
_
_
_
_

, .

6.

7.

- , ;

8.

- ,

9.

1 .

- , !

5.

_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_

u.

_
_
_
_
_
_
_

ana,vo,:zcverClI dnt,

___

_
_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_

. u!

! !!
_
_
_
_
_
_
_
_

___

_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_

. .

.7. ! nCVTE nov 9 n I va KdVETE lTvvi KOI nEvTE ncv I

i 9 vo KdVETE ju.

2R

4. l

AKOVOTe.

i /, ;

;
!!!
: -
. -,
/
.
: - , .

,
... /
!l!

- !
: - , !
.
: - . ;
: - l
!
!!!
: - ;
: - 1 7 9
IK'i!!!
: - ;
: - 'il
10
/ .
: - , , ,
l /
.
/


/ .
.
; - ,
!

- /
'i 10 ;
: - ,
/

: / .
;
: - . ,
!
:
- .
. .
: - .
:

. ;
: - .
: - ;
: - ,
: -

/ il
.
: - ! '
/
.
: -

29

l .

! a!

! !
v

. !

n .

.
.

) i rvno.
1.

2.

3.

4.
5.
6.

_
_
_
_
_
_
_

, \
, i;

_
_
_
_
_
_

7.

8.

9.

1 .

,
!

_
_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_
_

, ,

a;

_
_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_
_

!
!

_
_
_
_
_
_
_
_

!!

i ;

_
_
_
_
_
_
_
_

____

, .

_
_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_
_

ia .

IJ) OKd 5/ i.

30

2 IT()V V/Q &dA()Y() () ()()9/ VO f1pe/re ()/ OflQ pn


pOTO e/VO/
/KOTO/ Q TVnO / VO &Op&dqeTC- ffOfldVTnqn e/VO/
j/eTd V.;. J
",- AKOVqTe.

: - , ;
, ;

: - . ;
: - . ; !
- !!! a;
:

. , '
v ;
,

: - , ! !
l. , ,, !

- au l
... , , .
: - , , , .
... . !

/
1. BdA pnj/OTO Q TVfl():

1.
2.

,
:

_____

______

' ,
.
,

3.

4.

() Kr n

6.

______

______

()

______

()

() . , ,
______

() ,

()

______

_______

______

______

_______

_
_
_
_
_
_
_
_

() .

() .

() ;

() !!!

7.

, ,

8.

()!

()

( )

()

______

______

______

_
_
_
_
_
_
_

- !!!
5.

()

()

- ,
() .
-

______

______

______

(a a) l.

(a) l.
,

9.

,
_______

______

______

()
31

() !l

.
, , , , , , , ,
, , , , , , ,

1.

2.

- , ...

3.

______

- !!!

4.

!!! ;

____

____

____

111

' ...

- : ' .. . ;

- ',
______

5.

' ... !

... : "

______

!". ,

n .

6.

7.

______

______

______

8.

9.

' ' '


. '

1 . -

'0

_
_
_
_
_
_
_

. ;

______

______

cd =;

______

______

_
_
_
_
_
_
_
_

______

- ,

!!!
'!!! ;

.J. / / / < . 11OntivTn<TIi < IiTOV <TTi'

1.
2.
3.

. / !
-

, ! / .

/ /
.

4.

5.

1 6 ...

/ .

/ .

6.

/ .

7.

- l, / n ;

8.

/ !

9.

ar , / !

1. - , / ; / !

32

4. f1p/aKETOI i'vo Mvpr", AKOtfare

f1PE/TE /[ nov AElflOVV.

fO YC1c\ /

yf>1
() f.

fl

_______

f.

(fOp)

_______

______

(lKOfl)

(fl) K!
(l)

l. >1O

("y) , feo f " ,, KC\I

() Ko l'

_______

()

Tvple, Kal TV\I" (61C\ alQ olK! }\VpIO .1 I"c


(nfl) '; p
o6.:c, rIarcvcu Tl

_______

_______

(Vl) f"l' l

_____

_
_
_
_
_
_
_
_

() fl fV\

______

(nV\yolf'-CLJ)

(".;Ofl)

(fl) f! .'

_______

_______

(etfl)

_______

()

_______

______

_______

(p) eta';fG! "fp

______

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

(cprciv-cu) . XT

(vpl)

(etfl) f>1 fO >1 p


" .

(fop)

_______

(y) ,

______

______

_______

CKelf"V\ TV\I" pel.

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

() f TV\I' " C\ o KpOf" f

() poxc, I""ea }AOU,


_______

_
_
_
_
_
_
_
_
_

() l'.

noAA':> .

.. n I"}l,el Tl .pKcl

I"V\Gfj . . TI'\I" cpec . ",

() "fp . ,+-l' Ko f f. l '; fopo.

33

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

fOTO Q('JQTtf runo.

2.

3.

4.

,
,

_______

_______

_______

_______

5.

- n,

6.

7.

_______

8.

9.

1 0.

-:

() !

() . !
( ) !
()

nlo

. l

() , !
() !

_______

() . n n !

_______

_______

oi-

() ! !

_______

_______

1.

a-

() n !

() n ii .

2 u "/

:1

runo, '/
a[uv.

a-

1.

- , "
!!!

2.

,
!

3.

4.

_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_

- n ,
!

_
_
_
_
_
_

n .

:. aTl ano u-.

"

. " .

aa

---

/ !
5.

6.
7.

8.

9.
1 .

,
!

va

_
_
_
_
_
_
_

n"n,
n
! ;
,

nornpl !

_
_
_
_
_
_

, ,

_
_
_
_
_
_

,
!

- ,

_
_
_
_
_
_
_

------

!!!

_
_
_
_
_
_
_

, l 111...
.

. " n .
.

n .

TOU.

. ' .
.

34

u.

.J.

'${re TOV nov ' // /


7 /.

1.

.
1.

a:

aynrd0'0(/1

rcov""

13.

13.

2. a:

a.

2. n nna:

&..ceovl'cd/pdV/

cfoKfAdcrre

/c/
.

13.

13.

. ------

1.

1.

nd
pre cvTci raxdnIa/CJa

vn:

13.

13.

.
2. n

2. :

crrcI:1rc cf;'C/ '.!

/7.

d-.Jrc v/

pKc;,. pJcJ
O' TOV nrOl,/
.

13.

13.

. ------

.
1.

ev c';{6-n

TJ71'

/ dcI<l"ltYn/

1.

2.

6aJTov To

cJih;{a..-d ;!

13.
.

.
n

a:

13.
ax.

ennCTcv/ a

.
2.

13.
.

35

1"0(// =

CCvu TU V /, El.

1.

1"\V'QJ'e

V\ eAcvttcp n Kc\TauKnV'CLJon.

2.

3.

n a

4.

5.

7.

8.

'

9.

un

1 . n
1 1.

1 2.

1 3.

1 4.

1 5.

/ (
nc;/ /
/
61 /!
/ / /.

! ! 1 0 !!!
/ ! /!
/ ! / /l.
lla u!:! .
/ / /

/ /.

36

2 ( 1 flOV {.

1.

06V\ee a .

2.

3.

4.

- l !

5.

6.

- ,

7.

- ,

8.

- ,

9.

! .

_
_
_
_
_
_
_

!
_
_
_
_
_
_
_
_

!!!

_
_
_
_
_
_
_

. !!!

. !!!

_
_
_
_
_
_
_

. !!!

_
_
_
_
_
_
_

______

!!!

!!!
1 . - i,

______

.J. l( 1 flOV {.

, , , , , , ,
, ,
, fl;\";l ! !

1.

.
2.

- ,

_______

!!! !!!

- ! .
3.

______

'

______

!! !

.
4.

______

. !!!

, , .
5.

- , 1 1 . 0 0 !

_______

!!!

- .
6.

______

, a.
7.

- ,

8.

! .
- , .
,

_______

______

!!!

- , .
9.

. i
- ,
- , - .
_______

1 . - ,

_______

. !!!

- , .
37

4.

81,/ / ..
n vnEilopo no"J/
Xl,OOiOTE l,iOTO: l, l, il/n.

... n / EyytfVI
xI,OOiTE piOT' KtiV'" tJtfl,VD4 XTVnti IIOAdV v? OKOV'"IIOVOIKti.

,
. ua!! U. ()
- HuX!! jo U. ()

5. 8/ ov l, E/VOI /. Av , oov/ vo

vnopxovv :
,

1.

2.

3.

, n ! !

, , n n n!!! n n n

4.

, n ! Mnv n!!! n rnv !


Mnv , n , !!! n!!!

n..
5.

111...

, n ! !!!

nn, n , n !!!

7.

, n rnv nn! !!!

8.

!!! Mnv rnv nnl!! nl, !!!

9.

, n n! !!!

, n rnv nn. n!!!

6.

1 .

38

- ,'!

, !

- , '
Kra-x , !

- , !

u- , ! !
-,
-, !!!

iOTO :
1.

- ,

2.

" ,
!".

3.

: "

4.

5.

, :

6.

- ,

7.
8.

_______

- , ,

_______

() ".

______

{)!!!

() !!! l!1

() , !!!

_______

______

{)!"... . " ... ; ...

() !

_______

__

{) !

______

__

9.
1 .

______

{).

_______

(). !!!

() ! !!!

______

() !!
,

- , 80 ,

2 BPFITF iOTO KOI f1F

- , ,

(7 gtVQro Tvno.
,

1.

- a ,

2.

- ,

3.

- ,

4.

- ,

5.
6.
7.
8.

9.

______

______

________

o'io !!!

_
_
_
_
_
_
_
_

______

!!!

!!!
!!!

,
,

!!!

!!!

______

- ,
-

______

.
.

1 .

- ,

______

39

.7. TaPIafrc

TaaEIf> a' TaaEIf> ana V aaKnan 2.

Tl .
ux .
.
.
.

1 .

C2J

/ AovOaup/vn xpnun v v/vpnvupdrIVV /


/ :. 3V : , nopaYEIYPo
KaVOVTof> ' a,v.
/D

rc aJI"TDfAO JArlr'uIc C1- unl.

9
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

40

1.

'=vfl KEIJIEVO

..

apeya.

n"
ncirTa
xeIQ

np enel "
n.e.re.l nal"TC

XCplcI "
,

..

nrl

"

npenel "

_
_
_

1 .

/
2.

XEpla

3.

/
4.

/
5.

41

6. n

naTipI

7.

"

: "
"

:
,.

Avo" oU ,
" nu u

2 Xpoooio ,f(e UTO uua

:
,
"

uvnntTcr /[; rov rvno.

1.
2.

3,

.
n ii , ii. , n

_____

_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_
_

nQla .
,

4.
5.

6.
7.
8,

9.

______

______

_
_
_
_
_
_
_
_

______

in n ,

_
_
_
_
_
_
_
_

______

n,
1

, !

' n

oi

_
_
_
_
_
_
_
_

42

ii

______1 rn v . % r /
n.x. //!'V//ov{dKI
;< OV{dKI d I<V./

1.

///l/l;

2.

l////;

3.

/ll/;

4. l//;

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

5. l/l//;

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

6. ///;

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
__
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

7.

/ /;

8.

///;

9.

l//;

1 .

n//nn/n;

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
__
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

2 1 .
1.

- , a ; -

- ; - ,

3.

- n; - ' , ,

4.
5.

______

______

__

[[ no' 8. 00 l, ' [[
...
n
. ,' - ......
.

_______

- , !!!

____

______

!!

!!!
.

7.

- ; -

8.

- ,

9.

37


____

_______

______

!!!

_______

; - , !!!

; - ,

______

1 . - !!! 1 1.00 .

!!! ()

______

43

!!!

rno + ( rno + )

.:J. ''' ' '' rvno:


,
'
12O'

.. -r1-0 QvTOKII,'Yl ro aov /"/


"
/ / o.KP'V
' 'l/.

"

1.

2.

3.

4.

5.

6.

n Ai

7.

8.

9.

4.

.
___

______

1 . i,O

______

__

______

______

J J O

rnv

QTnv .

Tn 'Ki .

______

n.

______

______

______

n .

, .

______

130

rnv

n.

'pipO'O' ' '' rvno:

7I

/ e cMT1

/ / ..J / " / -
( + )

Ct'QI (.
1-/ c";10' cI'ra '"
Z
CC.
,
f-c/t.f'Q ly.CI OocTYI.

ol..Jlulo / -<>

1.

2.

3.

4.

5.

_
_
_
_
_
_

______

______

( 10 + )

/ "

. ee

n n nn n n n.

______

nrov

au .

______

Ol .

6.

7.

8.

9.

______

______

nn OTnv n.

n n n .
______

n .

______

n nl.

1 0.

nn n,

______


. lJ ppUTU ( uutf :
. .

rJQPTI QPX/{CJ 9:00 .. oQ

fJel;

ea
- : dveul cidv.
- 1 dvelci v /

oc\

r 7:00.

1.

E,val

- ,

2.

rnv
nl. ()
- n Tnv _n;

- 6.00
;

_______

3.

. ( )

Tnv n . ()
4. - ;
_______

5.


20 ;

______

- Mnv n,
6. - ;
7.

- n
- l ;

1 5 . ()

______

______

. ()

. (l)

8.

. (nl)
- ;
-

9.

l .
;

- Mnv n 1 1 :00
1 0. - ;
- n

01.

3.

,
=

,
,
,
,
,

. ,
7.

8.

9.

, ,

______

______

. (nl)
,
,

4. ,

. ()

______

2 1 1:

2.

5.

______

.
45

.:.
1.
2.

______

5.

"

:
o

_______

,
,

_______

______

6. ,
7.

3. ,
4.

AnOVTnaTe T/ TE/:

_______

9.

1 0.

"

! !!!

u .

______

______

______

8.

______

______

4. . . / /

EAAnv/Kd. Tnv vo flPE/ / VO .


1-/ " v Byd rC " n ! '"

fOvpcUnn . .'

rC OVTe " " . dVO V (. .


KCO<p <l {eOTn I<ClI ;:{/1 vypaaC. >- tpdlrCU vrre

aUXrci.

KpVO KC

({ unf3cu, Tnr !" rc : n,

'/ ' < {l1 OVTE: KpVO, 1-1 3o<(c Pc 20-30 CJ.
,

BAyd " ,,/ KC neprcieI .


]!ncipxovr Kcirovr yvpo T"r I1, Byd '""
r , 1-1 I1 r crcc rrc,

]!ncipxoup / e!JpoAoYIl<ci ue < , l1 l1 <


d/ < l<J.'T1:'. :'. :'.

I:'.dPII.!M i<ou{Pc.

{- {cuY Bypd ' r VI1,


vr r "' KC rc er'V, ' rc cJv,

-L-v

cr
a..."v

./

"

"

"

"

e,xovr XIovfAop CPTC/ ll1 e.xovr .

/"'
/ c
=-Ip

,
v/

.: Jv
' C fA

,;.:f der rcl eVerlV. /crIKd dIQCTkedd{ovr acffcTOkVPIQKO. ndre Tl/

Tl urcv 3 u rl1 v, QVTci '" r ,


'" 66'" Pc , : 3l1r, povXC>

ero/KIo e/rcI .

r!) c/rcI aCr aTnr CAAdda. ... ... ... ... ... ... ... .. .

46

./ .

rt.1

- 1.;
,
- ':xl/
'J'
, pQCI
_

- .....

'
- ') .
nef"TC
"

""

- 1lt'"a.;

,
,
- , ",)
'
;;:; :!::),(!'
"f;2ICI
,

1.
2.
3.


.
- , ! ,
!!!

.
,

4.

- , !
\
.
\
! ;
- ; -
,

5.

6.

7.

1 989
';

8.

9.

1 0.

47

--

- 6

- -

- ()

2 %n1c , a
1.

2.

l aVCc .

______

'

.
3.

4.

5.

6.

nnpc

7.

8.

9.

1 .

nnpc

_
_
_
_
_
_
_
_

" .

______

n .

______

l"

____

______

rlo.

______

______

--;:>

'"
..

:>
..."..

'"

10

>
; AV

rn

10

AV] 1

,J. AAAufr. vn"ypapptopEV'f rpuo.tf.

..

ArQIEc ocIpciCJpo cn KcircI liarn! ArQIEi


=

1.

;)

2.

3.

4.

5.

6.

<;> , !

7.

n!

8.

1 !

9.

n ! !!!

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

ypnyop a .

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

KOI

n !

1 . !

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

, !!!

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

48

4. AKOVOTE v .
- v e/ r':; ':; r {
n

v r r nov dcVaeI avrrayn

" ayrci V. kV nara YIcVra/ ve:


- ,> ' .:
'1

2 evS,c

300 .

vrvpo

cperc

,
KC pocpK c e CKo

2 cvyci
2 v/!

" l.
.
l.

---II,,
4j...
)

_
_

l.

---II.,
3j...
)

_
_

_
_

_
_

. "

---..
2..
)

----'J..
)

----\
I...
5j...
)

_
_

. ,

_----6;.)I--_ 2 , .

--,IL.JZ)

_
_

. l

. , _--,",
9)

_
_

--,(-'.
1",
0,>)

_
_

1 8 00 C

60

l.

49

--,",
8)

_
_


oU .

! fpOTO TVnO.

IJ\\tiMKl 1\OU .

, , , , , ,

1.

2.

3.

4.

5.

6.

a a

_______

_______

7.

8.

9.

.
_
_
_
_
_
_
_

_______

_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_

.
_______

, !

_______

_______

1 . l

!
, .

_______

_______

/u ( + )

2 ' / / cv Tunc

n.x.

n\

V\

c.l

- - -

C.Aacpplci /

c.AacppVTepV\ V\ l";.

( l

"; V\ V\ /
.,<';" .

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1 0.

! '

- / - / -
( / / - / - / -)

.
, .

_______

. n n !

_______

nou

, .
'; .

_______

_______

_
_
_
_
_
_
_

_______

_______

, .
50

.J. !louc{rc vo nunnUCTC uui .f{c


Qz. 23.30 KolfA"ij"KCI / 24.30 " TC\lvCl :
>OTC\V' , V\ C\1V'\ce 6\ V\;}el.
23.30 ,<"&,, / 23.35 " C\v
OTV ee " v e .l e lf,,&e.

EIXOV

] 5. 3 0

2.

08.00 / 07.55 .

3.

20.00 / 1 9.40 Tl.

4.

1 2.00 / 1 1 . 1 5 .

5.

1 3. 3 0 / 1 3. 2 5 .

6.

2 1 . 3 0 / 2 1 . 1 .

7.

1 6.00 " / 1 5.45 .

8.

09.00 / 08. 56 n .

9.

20.3 5

/ ] 5. 26 nlTli.

/ 20. 30 .

1 . 2002 / CDl 2002 .

51

lOl

].

4. /
1.

Ti unaVTnun.
;

______

.
2.

.
.
3.

___

__

______

6.

7.

______

______

ri,

_
_
_
_
_
_
_
-;-

_______

; - ,

, . ' rnv .
. n

. n

, rnv Epivn; -
Q.

______

n!!!
.

,
Q.

10.

l ,

9.

______

8.

n n.

, ,
Q.

.
5.

n .

a.

4.

a.

. l

______

l ,

.
.

52

7. :

v-

jfepa Ql/IWTd.:v rl/ Q"'jfjfCdnrejfOl/


jfepa QvpcprCaIjf rv QVjfjfdnre1'0,..
-

2.

3.

4.

- , ,

v-

. (l/ll)

______

______

. (/)

! -. (/Il)
. (/Il)

l ,

5.

- lal

, . (/ )

1.

____

!!! (/)

6.

- , !

7.

8.

9.

\,
(/)

; (/)

______

! (/)

1 .

______

\ ;

. (/)

______

-l: , o
:

2 :
'
'1
v
..,
.--
' cl J.." I1 TM /CrQ
'
.. c
pov,Xcur.
CIQ

cnc

-1 ' .
t/ J-'Q CSVl1

c4"' [Qv CQ

-l:
-l: l

-: ,

r
Cl /
(f

/ QI Ql1
-1 "
/ /
"
C
e,.CI KCT
CCTTJ1jACl
POI/;<CUI,',
' t' I1,
.."
-7cl/ y
xpl.
acovc
"

"

-l:

-
-

1.

Picasso
)

2,

3,

4,
5.

l: ( ,
)/

- ,

-l:

-l:

- l

: ,

, (/
, (l)
l . (/)

; (/)

, !
,
\l! (/)

6.

7.

8.

9.

,
( l / )

1 .

_______

, ,

, (/)

______

_______

'

l; (/l)

\ . (/)

______

l,

! (l)

53

1.
2.
3.

______

-,

6.
7.
8.
9.

ii .

_______

.
.

5.

- n

a'-

29 l 1 980.

. .
4.


_______

"

_______

ii iirav i.

aTlal

_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_

_______

, lO ;

_______

Tlal

n l
Ki .

1 .

iirav 4. 920 .

_______

Tlal

2. .

l:
-

-l:
:
-l:
,
U -u:
"

, , , , ,

1.

. l

2.

3.

oKil

4.

_______

_______

_______

.
______

5.

6.

Tl-

7.

8.

9.

1 0.

_______

______

_______

1 8 8 0.

_______

n OTn unn.

______

54

______

:J.


. :

"'
.

-1\
-

1.

- ; -,

2.

, !

,.
,.
,.
,.
,.
,.
,.

-
- a
- fa

-
-
- n
,

_______

a !

------

'

! !!!
3.

4.


!!!

5.

6.

7.

aa

8.

, . aaal
,

_______

1 . 3 0

_______

_______

i! i
'70.

at

.
,

_______

_______

;
. , ! al
,

_______

9.

- Mi

1 .

!!! !

_______

; !!!
_______

55

6.00

/
" :

. .

f-/ 4 /"; ,V
4CJ
e:

' <.
aTl1f' KC/rOvpYIc TOl/ dOvACId
fJ
qna
e Tnp 1 nca...,
,

1.

2.
3.
4.

-
-

, i,

______

- Il
- Il
:- ll
- Il
- l
- l

-
-
:- n
- n
-
-

-
-
-
-
-
-

______

' ' ,

______

! ()
. ()

. ()

_______

! ()

5.

- n ,
()

6.

- , ,

7.

- , !
(l)

8.

9.

1 .

'
(l)

______

______

______

!!! ()

. , !

______

______

!!! ()

'. ()
______

2 :
.. , ",""" n:"" <<l- ,
MOl/ cpeaol/t' cKT{ nde.

1.

2.

______

______

.
______

'
0

'

au -

'

3,

4.

5.

______

______

.
______

'.

56

'
,


. .
/
3


/ /

( 3 ) /

/ / [ / [ / /
( TOU.
' / /Tl, /
. TrTT

/ . / / / / / /

- ( / / / r
/ .

/ / ' " 7 Tl Tl
; / / /
/ / "' '" / r;OK '"


()

1.

( )

, , , ,

1.

2.

a n!
n !!!
______

n nou ... nn n!

3.

nou n n

4.

5.

Tnv n Tnv , nn nlTl;l


".

______

NiKn n

______

______

nl!

.
______

n ' OTnv

11

6.

n Tnv n Tnv n Tnv ln, npIV


. nOl nl.

7.

8.

n n ______ !

9.

1 .

nou

______

______

n!

an .

______

57

n!

______

.
Unicef .
WorId ( .

2 .
1.

,,

2.

3.

4.

5.

6.

_______

______

8.

9.

______

l.

______

______

. n

,l

______

_
_
_
_
_
_
_
_

. lr'
______

. l ,K l r'

-
- ------->

o,n

3.

ln.

r'

7.

1 0.

______

, -
- ------.;;>

n -
-

/ AEfn J .

n.x.

rrn ,.c ( enn) adl'1n McJf"O


ci,.,.r ;'"", C;l.CcrC (no;l.V ;l.,.() c8rT,.(.

cn ar!}rr1 aTnr rd[
J1.

/l

Kp r', . . . , ,

1.

, vrenc .

2.

3.

,l

4.

5.

6.

7.

r'o

8.

r' n

9.

1 .

______

. (l)

______

______

______

. {}
______

. (lr')

. ()

. ( )

______

. ()

______

( )
______

______

58

! {}

. ()

4. A,{fl TVnO.

1.

2.

______

-----;;>

l .

! Au n
.

3. - ,

______

..
rO
,

5.

Ol

! lOl 1 3 .

4. l
.


______

59

..

-
-

C::xeTe ;{nrJe/e Tn aHoypC/'

cpTAlo/ dcr / CKdfIn


Cf'nd //.
L/li:lJA .CtV

1.

______

,'; ;
a vaa

2.

3.

4.

5.

6.

" l

7.

:;:;:;
;; ;:;::_
:- _ o au ; ,

8.

______

______

;
---:-"O:"
".
o o

______

; - ,

______

______

______

1 .

______

2.


';. ()

3.

"

_______

8.00

!!!

______

l.!

fJl

..
--;


------;>..
-

"

1.

Tn V v
anaVTnQn.
,

4.

9.

2.

-
-

... ()
n

. ()
!!!

()

5.

' ,

6.

7.

,,

8.

9.

1 0.

l
. ()

______

______

()

. ()
. ()

_____

______

. ()

ln ABnva. ()

60

______

1.

:
26
.

-----ii> -
-----ii> -

ec
iv.

tjo de//dvn
,,..I CJl1e/ {nrrlfAd / ecle>a:

l . ()

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

_______

. ()

. ()

_______

_
_
_
_
_
_
_

_______

(ll)

. !l !!! !!! (l)

. ()

_______

_______

_______

_______

____

_______

l 1 5 10. (l)

. ()

. ()

1 .

_______

. ()

2 AVTIKaraarnarE ({) .
. . a. (/ dF nov /0 c1 / ycp:
l"; /!" /" C:I;'CI .

nov i7:7 CTnITI i'i:7V CIJ-.ClI CTn odd <oVC ;'C Cd.
J rov onoIov // -'C/ CTTnr' odd KOV eI;''C/! Cl.
cr. dr ror /;'
CTvr'cpyd&ffaI ly.cl ycp.
.

1.

2.

3.

a ! .

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1 .

!!!

61

3. .
,

XIl 23 Otl3o 1 9 2 5 . 1 9 3 1
. ,
. u , a.
, n a a ,
. xof
, ".
,

, , .

(6l ,.. ':l

...

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

()

+ t
l + +
+
+

1.
1.

2.
3.

4.

av

.
10


. ( )

()

_______

______

. ()

. ()

5.

-,,-______
. ()

6.

' '; .
';. ()

7.

8.

9.

1 0.

Ai !

';

_____

______

, /


:
, ( )

, ,

: (,
, u )
, ,
,

. ()

!! ()

_______

';

'i. ()

_---=====-_ ';. ()
62

"

O"='Q
.--'
.

2 . ;

1.

n
)

2.

n
)

______

_______

. (

n nn. (

QTnv npIoxIi ---;npanyneEi nponynBEi nponynBouv )

3.

_
_
_
_
_
_

4.

______

5.

6.

7.

n n ; ( n n )

_______

QTnv n. ( )

"nQ _-:---c
)

_
_
_
_
_

_
_
_

_
_
_

n n. (

npIV . ( nopaaroi nn npaarEi)

______

--;:--,;-

8.

n n . (

n, nn n , OSCar (n nn

nn)
. ( avoixrnKav )

9.

1 .n
QTnv n. ( n n n, n
)

_______

3. /.

,
,


/ f (

_
_
_
_
_
_
_
_

TrpT 2 /u, , /

______

______

______

ri ,

: /), /). /

u, ip ,

______

/ , /.

// - / /l aUTl , / !a a.

______

l - - OITi .

63

1.

. .

1-/vl"; TOv tDeodcupdK/1 TOv XCTUJdkl cyaonJnKc .


<
I
c ' VQI< // "< ,< rov TUKI.

1 . n n .

__
__
__
__
__
__
__
__
_
_
__
__
__ ___
__
__
__
__
__
__
__
__
_
__
_
__
__
__
__
__
__
__
__

2.Ta nl a uln.

AuaTnpn l

3.

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

nn nl n n.

__
__
__
__
__
__
_
_
_
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
_
__
_
__
_
__
__
__
_

4. n n n .

__
_
_
_
__
_
__
__
__
__
__
__
__
_
__
_
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
_
_
__
__
__
__
__
__
__
__
__

5. n n n Tn .

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

6. nn .

nn l

7.

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
__
_
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
___
_
_
_
__
_
_
__
_
__
__
__

n n Tnv n n .

nv
8.

ln . '

.
9.

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

__
__
_
__
_
__
_
__
_
__
_
__
_
_
_
__
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

n n OTnv .

_
__
__
__
__
__
__
__
__
__
_
_
_
_ _
_
__
_
_
__
_
_
__
__
__
__
__
__
_
_
_ _
_
_
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__

1 . n n .

__
__
_
_
__
_
_
__
_
_
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
_
__
__
_
__
__
__
__
_
__
_
__
__
__
__
__
__
__

64

2.

,' r .
..
/ nov " a.l ral Kcfrrpo. (= /)
or( 6nov JA6.tcv CIaI I<rpo. (- </v)

1.

_______ , .

2.

3.

- nn n ______ .

4.

n n n nr ______ Tnv .

5.

! ______ nn n.

6.

n ______ n, i n aTnv n.

7.

nn _______ n, n .

8.

{(

9.

- _______ n n !

______ l.

_______ n nn , nni n.

1 .

n, n n Tnv

opxnara.

3. pn
pOTO .

______ ;

1.

2.

n _______
.

4.
5.

3.

nou

n nEpIoxi i 1 945

______

!!!

______

n .

! nnyaIVE n!!!

n,

6.

7.
8.

9.

nn n.

nIG!!!

n ; ;

______

______

______

! !!!

______

npIV

_______ !
1 .

i _______ rnv EKi n.

65

. .

c;,.: .
.

,:.

. .".

'


7.

pi .

, , , , , ,
, u,
1.

Jrdc9nKc ...

2.

3.

.
______

.
4.

5.

6.

rl

n
, , ,

______

______

AIDS;

______

7.

8.

9.

1 0.

______

______

______

a a.

n.

_______

! n ;

Tn v

.. "Ar vrd{'ecr <c9nCrc&

c9a joICTKccraI crc ;{


(n

" Y/ /"/P/ Tn,' dovAeId1"0(//


Ar-

NJp(

I''"

60vIQ

c9a d
ll"d (;1pcvC cf-vcJl1
dv.raTPi)

>

OOv/

vndcgecrn yTlKf)

! (1A/c rpopcf-vndr!JcCTI1
.-l)

1.

2.

3.

______

4.

5.

6.

7.

8.

9.

______

______

,
l ,

...
. (, )

______

l)

______

,
. (, )

______

aurn

______

______

(, , )

. (, )

_______

. (,

ul

. (, )

. (,

_______

! (, )

______

______

______

. (!, )

_______

___

_______

______

.::. _= -======- ,
, 0::.

______

______

.
)

_______

! (, )
66

3.

1.

2.


. (

_____

ll
(

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1 .

-.
u- !

-
- l

K-Vo.
-.

, -.
- 1 978

l l -.

_
_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_
_

_______

_______

(l

40. (

_______

_______

_____

! !!! (
. l . (
. (

_______

. (!
. !!! (!

______

, -, -

()

v,

()

- -

()

()
()

, - -

, -, -

1.

2.

(),


v v ;

-

_
_
_
_
_
_
_
_

3.

.

.
- ,

4.

- !!!

5.

6.

, !

7.

8.

9.

1 0.

______

()

KBvo

()

, -n ,-

()

, -, -

()

na(), -n, -

. ...111

!!! !!!

.
______

!!!

______

_______

!!!

. ;

______

67

()

, -, -

______

______

______

______

-,

()

(")


1.

1.

2.

ayanare

3.

, n . (, )

______

_______

4.

- ,

______

!!! (, )

'; . (, )
. (, )

5. - ,
)

WWF,

, , .

! (,

500
.

,
.

,
500 .
( )

( .
)

,
500 .
( )
,
500 .
( )

2 .
1.

______

____

2.

3.

! (, )

! (, )


______

4.

_______

_______

,
500 .
( )

_____

'; ,

! (, )

_____

_____

I . (, )

5.

6.

-
,
- , , ' !!! (, )

7.

8.

9.

1 .

_--=::;=
;;; ==-_ :O:
,:.. ::::=
ll . (, )
====

Tl, ,

_______

_______

. (, )

l';! (, )

, ';,
I';! (, )
_______

!!!

_____

_______

68

_____

. (, )

3.

-
1. -,-,-

- -

.
.

l.

1.

, "
l()! ()

2.

lvn

_____

I1

2. -, -,-

-,-(-),-

()
3.

______

4.

ll

5.

()

6.

7.

11

!
-

ll .

-10

_______

______

. ()

______

, ______ , 1

. (, )
______

8.

- ,l !

9.

1 .

,
_______

_______

_______

-u


l ()

aa


5.

-I

, .0
;-a

, l,-"
u l
.

, l (lll)
( )

! ()

-,-,-

-
li, i,-
- c;
.. Unisef
l

,
u

.
l, , , ,, l1, , l,
, ,

1.

_
_
_
_
_
_
_

2.

3.

4.

, ,

5.

!!!

_
_
_
_
_
_
_

______

______

,l ! ! !!!
______

, .

6.

- ,

7.

______

______

8.

9.

l l

1 .

- I

_______

______

, 10 !

_______

'

l ! l!
69

/
1 . ; . (- )
. (-)
2. . (= , )
. (=)
3. . (= )
. (- )
4. l . (- )
, . (=)
5. . (- )
7:00 . (- )

1.

v v v.
, ,

1.

, ,

______

Tl

2.

- ';
3.

- , , '; ; .
______

4.

______

! !

, ;

- , a , ,
!
5.

l!

-
-

8.

- a,

______

1 .

______

- ,

9.

______

! ;

- , ';
7.

, '; .

- !
6.

______

______

11

______

- ,

______


70

n .

n .
n .

2.

' .

'

10

n .

, , , , , , ,
, , ,

1.

2.

- ,

3.

4.

5.

6.

7.

Tnv

8.

'. KTnPIo

9.

1 .

- , ... ! Mnv

_______

______

_______

_______

______

______

______

2.

3.

4.

5.

7.

8.

9.

nn

1 0..

_______

____

______

_
_
_
_
_
_
_
_

nn!

1 5.

_______

n n.

_
_
_
_
_
_
_
_

val

______

______

KTnpID


.

.

_______

_______

OTnv

1 8.0.0.

...

1.

_______

3. .

______

1 2.0.0.

____

_____

71

_
_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_
_

_____

1.

..

JAov YPQcpeo/ ". nvC)e rlrqr -;uerc I1' l1 v.


; 1 /I'C! Jidqre dpCJoJI1CJ-'/ cxov,. .JqJ6c
Ocy yvplaa

1.

2.

" " .
,

! ;

3.

"
" .

4.

.
!

5.

6.

7.

8.

, , BpnKOV

9.

1 .

. !

! , .

1 2.

"
.

!
,'

1 4.

15.

1 1.

1 3.

nou nnlE norfPIa !

72

2. . ontivTnon E/VO/ ' .

1.

____

Prestige,

____

2.

3.

Ki

_____

_______

_______

4.

, 5.

_____

l ! (,

! (, )


-:(, )
_
_

. (, l)

_
_
_
_

_______

6.

7.

8.

Ai,

_______

l ,

_______

_______

_______

. (, )

, ilO
,

_______

_______

_______

! (, )
! (, )

_______

. (, l)

9.


(, )

1 0.

_______

______

10

______

73

Ai

_______

!!! (, )

,
,
,1.

. D.
..

r ciC\1 cll.
o

AVTd Tq,rC/ """C, c:V\l.

, , , , ,
, , , ,

1.

n.

__

2.

3.

__

",

nn

, 6 6 oov '

n n n

, .
_
_
_
_
_
_
_
_


n .

______

5.

6.

- ,

7.

8.

9.

' n- n

n nn.
______

______

______

______

______

: ,

4.

' ,

! n Tn " n !!!

nou nn!

n la .

1 .

TOU

_
_
_
_
_
_
_
_

______

- K'i
- .
-
.
-

2 .

1 . n n n n n n
,

2.

nn n
l n .

3.

_______

800 .

4 nv nn n Tnv
5.

______

"

______

_
_
_
_
_
_
_
_

74

.
n ro ( :;;

J.

a / .

pC .

"Cl

1.

2.

3.

Tl

4.

______

6.

7.

8.

'

__
__

______

______

9.

1 .

!!!

1 11

______

_______

' n !!!

n .

n .

5.

_______

/
/ .

75

!!!

!! .

______

!!!

.
..

1-/L.L.l :

-
, KpC -," <C C !!! cu /

- d, Kpcr-nf)c(rc .

C !!! cu( !

- , c -nv c cf)nc ," rnr ncn

c!!!

- ., CXO -nf)e(rc c cf)nc c ccc rnr nccn ccu!!!


1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

_______

! (ar)

, '! ()

. . ()

, !!!

_______

_______

8.

_______

... ()
, , ! ()

_______

. !!! ()

9.
1

. {}

... ()

_______

_______

, !! ()

-, , !!! ()

, ,

1.

2.
3.
4.

5.

______

_______

_______

_______

_____

!
y

a !

aal!
!

76

3. 8( .

.. f-/ ;1l:
- c:t'nr vr-I/n v-I1!Jer; v ;:\v CTOv. !
- , nt' avt'CIt'T-ICaTC/fAl1t' vt't'-I1!Jcc v ;:\v . : !

nr ;!-I1!J fAQvrd. , 1ZI fAa!JnfAcrd ,,!


- q, nt' .;! -/
nfA
" Cl
"

"

,
)
::
'
o
fAc

.
T

../-{
o
cvT

rC
-Y1
O
X
1'" c
/
,
nr
/
-
" -
!'/,/ i1

!
1.

- nIa! n,; !
- , n

2.

- . '; !
- , n

3.

! !!! (nn)

_______

n n . , !!! (nn )

_____

- n n n!
- n, n

4.

_____

- !!! nou !
-, ,

5.

_______ .

! ()

n nou n! ' n!

- n, n
6.

! (n )

_______

n , , n

! n '; nn!!! ()

_______

!!! !!! nn n!!! ()

- , ! n . , Tnv nou
... n!
7.

- n. n

_______

! , n Tn l!! ()

- ! !
8.

- nou Tn ! . n !
-

_______

! aa , !!!

(n)
9.

, n

_______

! ';, QTnv !!! ()

- , n. n n .
1 . -

, n

_______

! n n OTnv n!!! ()

- , !!

77

-; ---;.. -;

1.

1.

"

2.

3.

4. -

_______

______

_______

! !
_

_
_
_
_
_
_
_

1.

2.

!!! !

;1'; .
_______

4.

5.

, ...

6.

7.

8.

9.

1 .

l .

______

______

______

______

______

- ;
(-)

!!!

2 - -

______

..

_
_
_
_
_
_
_

5.

3.

! ! !

______

!!!

l.
, .

_______

78

... .

3. orov .

1.

2.

PiCOSSO

3.

_______

_______

; (/)

. (/)
! (/)

4.

5.

6.

'

7.

8.

9.

! (/)
_______

. (/)

1 .
1 1.

1 2.

a,

1 3.

1 4.
1 5.

' . (/)

!!! (/)

! (/)

! (/)
. (/)
. (/)
! (/)

! (/)
! (/)
, (/) ,
!! (/l)

79


7. .
, , , , , ,

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

'

8.

9.

1 .

' n

_______

nnlol.

_______

_______

_______

_
_
_
_
_
_

_______

______

_______

_______

_
_
_
_
_
_
_

;
_______

2 .
1 .
2.

';

_
_
_
_
_
_
_

_______

3.

_______

4.

l , ,

5.

6.

7.

_____

_______

8.
9.

1 0.

_______

Elval n .

_______

_______

io lKi,

Aenva.

n.

_______

_______

_
_
_
_
_
_

80

.7.

/ {/ tTTO V .
-

, , , , , , ,
, , , , , ,

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1 .

1 1.

1 2.

1 3.

l .
.
__

__

l !
;

.
.
.

_______

_______

_______

, !

_______

!!

...

20.00

1 9 36- 1 940

1 4.
1 5.

_______

1 967- 1 974

_
_
_
_
_
_

_______

_______

_______

:. 6' TflV KEVd .ETn tTUVEXE/tT [avaJ/tT/ldtTre

O r::i

/ V / o6'TE/6' .

< .--'

O"TptC;;

_______

_______

.
l '.

_______

a,l

, .

_______

,

.

,
l,

_______

.
81

.
.. 6 vCJv "

,. ".

f-/ " ypCK ,. 6cvCJV"/ ' .

1.

, .

2.

_
_
_
_
_
_
__
__
__
__
__
__
__
__
__
_
__
_
_
__
__
__
__
__
__
__
_
__
__
_
_
_
_
__
__
__
_
_
_
__
_
_
_
__

__

,
1 1 .

3.

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

__

4.

_
_
_
_
_
_
_
_
_
__
__
__
__
_
_
_
_
_
_
__
__
__
__
_
_
_
_
_
_
_
_
__
__
__
_

5.


6.

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

__
__
_
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__

1 .

7.

8.

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

___

a Tl .

9.

__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__

< .

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

82

.
n

(= !

= ) !

;
/

, .

2. . , VQ vl !
1.

iK (,//) i .

2.

3.

(//) .

4.

( /,/) !

5.

(//) i!

6.

(//) (,//) !

7.

- (//) ; -!

8.

- (//) ; - .

9.

( //) i.

(/ /) Kooio .

1 . ( //) .

lO

/ I

/ . (= )

3. 8 v (l OVTlKOTaQTIQTC vo vo

1. .
2.

3.

4. - i , .
5.

83

1.


o .
.


vv.

, , , , ,

1.

"

2.

3. -

4.

_______

_______

_______

5.

, ",

HJ

_______

_______

_______

3.

5.

4.

,
, .
, .

, .

2.

2
/ /
V; qv, vn,

1.

, .

, .

84

n .

3. nu.

- ;
- l ! i. l
u. ( )
- l ! ai. (l

vu

nCpIUTUUn;
,

1.

l / / ()

2.

Ol / / . ()

3.

l / l /. ()

4.

l / ()

5.

l / / ()

v v v . ;
,

1.
.

' .
2.

45

"'-.;

' .

3 .
.

,
\.

u.

Tl

4.

_
_
..

5.
--
.

6. ') ,

.# q
.

/
9.

8. .
-

1 .


1020.

85

"
.
'
n
!!!

. .., , , .
..., ,
,

al.

.
,

..., , lO,

1,

XPOVIKn v Tnv ,

1.

. .

2.

3.

. ,

4.

. .

5.

. .

6.

. .

7.

. .

8,

. .

9.

1 .

. .

e-mail.

, ! (EE , )
, . = )

2 v .
1.

Tnv

2.

, .

3.

4.

", .

5. " , .

86

3 l Klll .

( ) ( , ) n .

1.

( ) ,

2.

oi.
3.

( ) , 1l;

4.

( ) .

5.

( ) .

6.

( ) , .

7.

( i , ) ( ,) !

( ) , ,

8.

.
9.

( ) ;

1 .

( " ) , ( , ) ,
( ) .


O"='
G
--=-

v . v ; .
, , , , , , ,

n (n npIV . (

_______

_______

_______

. .
.

i:

_______

_______

_______

. ,
. an

_
_
_
_
_
_
_

_______

n ,

...

87

( /
( .
Ar n Arrc der {ovae aTnr /n ...

..,

'
,

--------

_7'

...or

______

88

',
0-

.1 AKOUOTE &OAEfTE n vn.

1.
2.
3.

4.
5.

( / / ) rin .

( / / ri)

( ), l .

( ) '; .

(ri ) rin. nri


( ) , , .

6.
7.

8.
9.
1 0.

( ) . l
-

( ) !
(ri )

, . !!!

( ) !

89

10

( )!,. , .
..

pcn )..1cpH rC <f[vnro.


J l1;1!;n r ciEl/nro.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1 .

2 TOV .

1.

2.

3.

/ .

4.

, .

5.

6.

, !

7.

8.

9.


o Brl

1 .


90

3. .
Tl. , . . .
, . .
1.

2.

______

n.

______ ,

3.

______

______

, n

4.

5.

6.

7.
8.

_______

______

______

n n .

9.
1 0.

n n

_
_
_
_
_
_
_
_
_

.
n n

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

91


7. .

l,

______

______

______

______

l .

______

______

______

______

u .

KOI

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

______

______

rl ( .. )
l.

______

2 ITnv v aTnv .
>,
! , Tl

13,na.

3 0

, 2.
l 3.

1.

____

______

______

ll

1 0 . ]

a v ,


5.

4.

______

______

20

aaa
a u v

6.

l v ,


_______

33%. i, 35, 1/3

. 7.

_____

8.

_______

!
, 1 9-02-2003 -

92

3. .


1.

3.

_______

______

5.

______

______

_______


, 6.

2.

8.

7.

, 9.

______

______

______

______

4.

.
( ,

/ 9-02-2003 -

4. . ;

):

/ , / / l>'.

/ / ,

/ .

, l l

/ / /

l l , /

/ /

/ , .
( ,

93

/ 9-02-2003- )

/
1.

1.
2,

4,

a ;

5.

6.

au l;

7.

8.

l ;

9.

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

"

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

3.

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

2 KEVC ccv .

2.

3.

4.

5.

6,

7.

8.

9.

_______

xpnan

_______

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

_______

_______

__ .

_______

_______

_______

_______

'

_______

94

3. _

,
,

',

n (,

1 9 47

Meneghini,
-'---_

_
_
_
_
_
_
_
_
_

1 95 1

___

__

_______

()1\-1 Giovanni Bttista

l, ,

\-110

_______

_______

1 9 65_

4 ,

pl. ,
, .
, !3

1965

"'

fo n :.:.", "'"'<ne '"

16 !3

'-

95

. ._

1 977


a u;; , l
. (= ]
Uu . (= . )

1. :
1.

!!! ' ; !!!

2. ;
.
3.

4.

a a , '

, ; .

5. ; !

2 fld !lOypK IaAt'[rc TOV TVflO


1 9 1 4.

; ; 1 900

; ; . ;

; '

; ; .

; ;

1 97 1

! ;

; .
; ;
;

;
1 9 6 3

onoio

a.

96

7. .

; .

1.

/ / .

2.

/ / .

3.

/ / ;

5.

/ / nn.

6.

_ / / nn .

7.

. / / .

8.

/ / n nn;

9.

/ /
.

/ / .

1 .

a/ /

97

2 v. v vv
. v Tnv :
(8 ')
.

aTnv n nou

V\ " " JJ"),

al

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

Tn

ano

nn,

. n
.


n.

.
.

8 l a

n ,

/"

v au

aUTn n

aal ,

. aa ,

. n n
.

l n n n

anQ n n l
.

98

J v"

ro.
,

1.
"". 2.

4.

_______

""

7.

, 8.

6.

_______

___

"", 5.

_______

_______

1 0.
1 1.

_______

3.

_______

, 1 2.
1 4.

. 1

_______

_____

_______

_______

_______

9.

_______

. l,

_______

_______

"".

1 3.

1 5.

_______

_
_
_
_

1 6.

' n

_
_
_

" ev " el vvl.


, , , , , ,
,
,

1 .
3.

_______

__

4.

6.

_______

_______

_______

2.

_______

. 5.

, ,

7.

_______

, 8.
9.

_______

Tl.
99

1 0.

_______

_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_

2.

1.

, n .

2.

, ;

3.

4.

5.

l .

6.

7.

8.

uuu .

9.

, .

1 .

a.

3. , .
r al va ycc\ an "' .... \\."' ....I'" "ra. cnOLV\TIiTCI) croC.J!.AC\TecJl"'c.rC\l! oolA
i""c!.

novycl IAeaa. '\"" c ....I1. ,-; !

C\v

d l'\c KC), l",

t"-aeC\1 e ...rot"a. bV\llc Kn,C acVl"a. r OKC! cl"'

l ....vcl Ka.1 ",. EcoV\KuJ....cTCI - l- 8 )" rn)" "'" n ...


. YKp . KQ...elj Q... , op Kcl l al'"aK"'pv'teI cpK KTnpIc

6C V' "c. nCc cv noAAc. v noAAc. nV.

1\

.
....

....
...,

...,.

o<clK vfA cycnnCt"Ke ...

'<\

100

/
1. l rov . v nrov /
1.

/ / .

2.

/ / .

3.

/ / l / / .

4.

l / / .

5.

/ / .

6.

/ / !
a aa.

7.

/ / , ! .

8.

/ /

.
9.

/ / / /
.

1 .

!!! / / .

2.

TOV

1.

l / / !!!
.

2.

/ / .

3.

4.

/ / / / .

5.

ii ' / / .

6.

/ / . !!!

7.

/ / .

8.

/ / '.

9.

/ / .

/ / .

1 . / / .

101

3. rov . v nraV ;

H'),,
1.

! !!!!! '!! r!!


!
!:
JJIJ
H!
!
,,
)
'!' !!
}
'!!WM
!1!' i.l !W
II
I,I
! ! rr!!1'J.! ! !
!!
", !!!r:
I
J1Il
I
I
I
l>!! rr:
! !t!!! 11!
il
W
JJJ
I
H
I

!!
I
I' '!
1 r1:!
::! "''''11ll

1
1Ii!
II>!j 1[
1!!!JHfI
!!lV
l
l,I!ffl
J,loll.f'1W1
1

t
! !"
1"
!1
'JJJ)

/ /

- NfKO,
3.

nn / / al

/ /

.
, / /
l .
l / / l

, ;

Tl a .

apvnenKE

/ /
.
9.

/ l / , /

1 4

1 . /

/ ,

102


1.

,
. Kt !!!


:
: (3/ 1/ 1 924}

MOYfKH =:
// /: /(
/:
/ :
- ://: ( (()
: ,

.:

n n 2 1

.: n n 2.
u 3.
KOI .

______

1.

.: n nn;

_____ '

______

.:

KOI

1 6.

______

.: 7.
n OTnv ;

______

.: 4.

_____

.: nn 5.

______

.: 1 8.
.: n;
.: nn .

_
_
_
_
_

.: nn- Tn Tl n
6.

__
__

'

.: nl n n

.: Vnn nl
n .
nl nl 7.
ar ;
.:
.:

8.
.:

9.

1 9.

2 1

______ '

.: n 2 1 .
22.

.: n nn or n nn nou

nlo

.: n.
.: 1 2.

______

1 3.

n
.

..

.: 2 3 .

nTl, i

______

... n

u ;

.: "n n
!
.: '
1 4.

__
__

lrl ;

______

..

n, nolo n

al;

.: Tnv n nou n.
.: nou
.:

24.

______

, 25.

"

______

n or

Ko, n

.: n

______

_____

.: n r Tl
lrl .
.: ()or\ nou '
nn;
.: nn n .

1 1 .
;

'

.: n n n 20.
.: n ,
.

Tnv nn;

.:

-,-

_
_
_

.: .

_
_
_
_
_
_

______

1 .

1 5.

7i
_
_
_
_
_
_

103

04-0 1-2000

l
l l : .
l 1 00 .
l l
, , lRll iJ
.

uvl v

'"
ro

.D

H ELLENIC
A M E R I CAN
I

'"


.D
,