You are on page 1of 2

S GD & T H tnh

K thi chn gio vin gii tnh bc


thcs
nm hc 2006 - 2007

mn ton
Thi gian lm bi: 120 pht
Bi 1: Cho phng trnh: x 2 + 2 mx 6m 9 = 0
a, Tm cc gi tr ca tham s 4m phng trnh
c hai nghim dng phn bit.
b, Vi nhng gi tr no ca m th t s hai nghim ca
phng trnh bng -2
Bi 2:

x +

a, Gii h phng trnh:


y +

1
=2
y
1
=2
x

b, Gii phng trnh: (x + 1). x 2 2 x + 1 = x 2 + 1


Bi 3: Cho tam gic u ABC ni tip ng trn (O). ng
thng d thay i lun i qua A ct cung ln BC ca ng
trn (0) ti E (E khc E), ct hai tip ti B v C ca ng
trn (O) ti M v N. Gi giao im ca MC v BN l F.
Chng minh rng:
a, Tam gic ACN ng dng vi tam gic MBA v tam gic
MBC ng dng vi tam gic BCN.
b, T gic BMEF ni tip ng trn.
c, ng thng EF lun i qua mt im c nh.
Bi 4: Cho hai s dng x, y tha mn x + y =
nh nht ca biu: S =

2007
. Tm gi tr
2008

2006
1
+
.
x
2006 y

H v
tn:.................................................................................................
.........

S bo
danh:.............................................................................................
.........