Date : 11/4/2011

NAHA :
N0 K|P :
Pendapatan sebu|an : RH 1,800.00 RH 23,400.00
ßonus(anggaran} : 1.0 bu|an
Pendapatan kasar setahun
To|ak perbe|anjaan :
*0|r| RH 8,000.00
*|ster| ß|| 1 orang RH 3,000.00
*Anak ß|| 1 orang RH 800.00
*|bu ßapa RH sebu|an RH 0.00
*Kw8P ( 97 atau 117 } 11.00 7 RH 2,574.00
*6aruman ke 0rgan|sas| RH sebu|an RH 0.00
yang Hembayar Zakat
(contoh : Tabung haj| & Hocc|s}
Jum|ah T|dak 0|kena Zakat : RH 14,374.00
Jum|ah To|akan
Jum|ah 0|kenakan Zakat : RH 9,02ô.00
Jum|ah Zakat yang waj|b 0|ke|uarkan 8etahun : RH 225.ô5
RH 18.80
Potongan ßu|anan Untuk |a|ah :
8ebu|an
Kadar Zakat 2.5 7
Perbe|anjaan 8eorang Anak RH 800.00
Perbe|anjaan 8eorang |ster| RH 3000.00
Jum|ah H|n|ma 0|kenakan Zakat RH 3000.00
Prepareo oy . h|zar
0E2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful