You are on page 1of 14

2011!

2012"

E0SKAL BERRIK0 0NIBERTSITATEA

Bonostiako Iiakasleen 0nibeitsitate Eskola

KOMUNIKAZIO"LANABESAK"
MODULUA"(LH)"
Komunikazio!Gaitasunaren!garapena!(Euskara!eta!Gaztelania):Eli!Areizaga,!Carmen!
Camps,!Miren!Koro!Jauregi"
Informazio!eta!Komunikazio!Teknologiak!Lehen!Hezkuntzan:!Dani!Losada!eta!Alaitz!
Tresserras!
Musika!Lehen!Hezkuntzan:!Carmen!de!las!Cuevas,!Lurdes!Sagarzazu,!Ana!Urrutia!
Artearen!eta!Ikuskulturaren!Hezkuntza.!Txema!Preciado,!Itxaso!Ugalde
K0N0NIKAZI0 LANABESAK (LB) N0B0L0K0 TALBEA
2u11 iiailaien 12a
2
K0N0NIKAZI0 LANABESAK (LB) N0B0L0K0 TALBEA
2u11 iiailaien 12a
S
Auikibiuea
Auikibiuea ............................................................................................................................................................... S
1.- Saiieia....................................................................................................................................................... 4
2.- Talueaien egituia.................................................................................................................................. S
S.- Ebaluazioa (Rubiika)........................................................................................................................... S
4.- IRAuARKIAREKIN }0LAST0Z .......................................................................................................... S
4.1.- LANAREN BESKRIBAPENA ......................................................................................................... S
4.2.- LANAREN EZA0uARRIAK............................................................................................................ 6
4.S.- Kionogiama....................................................................................................................................... 7
S.- ANEX0AK................................................................................................................................................. 8

K0N0NIKAZI0 LANABESAK (LB) N0B0L0K0 TALBEA
2u11 iiailaien 12a
4
1. - SARRERA
uiauuko titulazioetan ezinbestekotzat jotzen ua iiakasgai guztien aitean konpetentzia
batzuk loitzea. Iiakasgai bakoitzak beie konpetentzia zehatzak uitu baina hoiietaz gain
bauauue zehaikakoak, iiakasgai guztietan lanuu behai uiienak. Bauen aitean gaiiantzi
itzela haituko uu taluean lana egiten jakiteak eta ahozko auikezpenak egiten jakiteak.
Boiietaiako, ikasleek mouuluko 4 iiakasgaien aitean pioiektu bat gaiatu behaiko uute
taluean.
IR0BIA 1. Bigaiien ikastuiteko Komunikazio lanabesaien iiakasgaiak


uuztiia, iiakasgai guztien aitean 4 kieuitu ECTS
1
eskainiko zaizkio pioiektuaii:
TA0LA 1. Iiakasgai bakoitzeko oiuu kopuiua pioiektuiako
AURREZ AURREKO ESKOLAK EZ AURREZ AURREKOAK
Talde Teorikoa Talde Praktikoa Talde Teorikoa Talde Praktikoa
GUZTIRA
Komunikazio!
Gaitasunaren!
garapena!
(Euskara!eta!
Gaztelania)
0 7 18 25
Informazio!eta!
Komunikazio!
Teknologiak!
Lehen!
Hezkuntzan
0 10 15 25
Musika!Lehen!
Hezkuntzan
10 15 25
Artearen!eta!
Ikuskulturaren!
Hezkuntza!
10 15 25
37 63 100

1
Kieuitu ECTS bakoitzeko 1u oiuu auiiez auiiekoak eta 1S ez auiiez auiiekoak uiia.
Lan!modularra:!Komunikazio!lanabesak
IRAGARKIAREKIN JOLASTUZ
Artearen!eta!Ikuskulturaren!
Hezkuntza
Komunikazio!Gaitasunaren!
garapena!(Euskara!eta!
Gaztelania)
Informazio!eta!Komunikazio!
Teknologiak!Lehen!Hezkuntzan
Musika!Lehen!Hezkuntzan
K0N0NIKAZI0 LANABESAK (LB) N0B0L0K0 TALBEA
2u11 iiailaien 12a
S
2. - TALBEAREN EuIT0RA
Taluekiueen izenak eman behaiko uituzte eta talue hoiiek egonkoiiak izango uiia.
Talueaien ezaugaiiiak honako hauek uiia:
Taluekiueen kopuiua 4koa izango ua.
Talueak beiaiek osatuko uituzte, iiailaien 19an. (Fitxa osatuz alfabetikoki)
Behin izena emanez geio, klaseia etoiii eta talueko lanetan paite haitzeia
konpiometitzen uiia.
Eguneioko Talue lanaien beiii iuatziz emango uute egunkaii baten
bitaitez("Eguneko fitxa" Anexo 1).
S. - EBAL0AZI0A (R0BRIKA)
Balioa : iiakasgaia bakoitzaien kredituen"arabera.
- Komunikazio!gaitasunaren"garapena,euskara"eta"gaztelania"(S iiakasle)
Lanaien balioa : %10
- Artearen"eta"Ikus!kulturaren"hezkuntza (2 iiakasle)
Lanaien balioa %12
- Informazioaren"eta"komunikazioaren"teknologiak"lehen!hezkuntzan (S
iiakasle)
Lanaien balioa : %15
- Musika"lehen"hezkuntzan (S iiakasle)
Lanaien balioa :"%15
4. - IRAuARKIAREKIN }0LAST0Z
4.1.- LANAREN BESKRIBAPENA
"IRAuARKIAREKIN }0LAST0Z" PR0IEKT0A :
IRAuARKIEN AZTERKETA, ETA IRAuARKI BAT S0RTZEK0 uARAT0 BEBAR BIREN PA0S0AK EZAu0T0Z
uER0, TALBE BAK0ITZAK IRAuARKI BEZITZAILE BAT S0RT0 BEBARK0 B0.
Lan inteiuisziplinaiia ua.
Paite haitzen uuten iiakasgaiak eta helbuiuak hauek izango uiia:
- KOMUNIKAZIO!GAITASUNAREN"GARAPENA,EUSKARA"ETA"GAZTELANIA"(S
iiakasle)
Belbuiua : Egoki"erabili"aukeratu"den"generoari"dagozkion"hizkuntza"lanabesak"
Objetivo:" utilizar" adecuadamente" las" herramientas" lingsticas" propias" del" gnero"
textual"elegido"

K0N0NIKAZI0 LANABESAK (LB) N0B0L0K0 TALBEA
2u11 iiailaien 12a
6
- ARTEAREN"ETA"IKUS!KULTURAREN"HEZKUNTZA (2 iiakasle)
Belbuiua : Kritikoki"ezagutu"iragarkien"irudien"erabilera"eta"horiek"sortu"eta"egoki"
erabili"beste"arloekin"batera"finkatutako"iragarkia"osatzeko"
- INFORMAZIOAREN"ETA"KOMUNIKAZIOAREN"TEKNOLOGIAK"LEHEN!
HEZKUNTZAN (S iiakasle)
Belbuiua : Osagai" morfologikoak," sintaktikoak" eta" semantikoak" antolatzen" dituen"
Gidoi"teknikotik"abiatuz"ikusentzunezko"lan"bat"editatu"
- MUSIKA"LEHEN"HEZKUNTZAN (S iiakasle)
Belbuiua : Musika" komunikazio" lanabesa" bizi" eta" hezkuntz" prozesu" honetan"
baliabideak"aplikatzea,"ulermena,"entzumena"eta"sormena"landuz"
Izenbuiua : IRAGARKIAREKIN"JOLASTUZ"
uaia :"JOSTAILUEN"IRAGARKIAK"
4.2.- LANAREN EZA0uARRIAK
1. Ikus-entzuteko iiagaiki bat soitzeko, egin behaiieko pausuak lantzen hasi,honetaiako
eguneioko libuiuxka bat egin behaiko ua.
2. Iiagaikien bitaitez jostailuak nola auikezten uituzten mouu uesbeiuinak ezagutu
onuoien, guk nolako iiagaikia lanuu nahi uugun eiabaki.
S. Imajinak,musika eta testua (hitz eginua euo iuatzia) eiabili behaiko uiia,joiiatu
behaiieko iueiaien aiabeia,behai uen atala inuaituz.
4. Bauiiei eta nagusiei biueiatuta egon behaiko uu.
Benboia":"30"segundu"/"3"minutu"
K0N0NIKAZI0 LANABESAK (LB) N0B0L0K0 TALBEA
2u11 iiailaien 12a
7
4.S.- KR0N0uRANA

Bala eie, gogoiatu behaiieko uatak honako hauek uiia:

K0N0NIKAZI0 LANABESAK (LB) N0B0L0K0 TALBEA
2u11 iiailaien 12a
8
S. - ANEX0AK
L E H E N H E Z K U N T Z A 2 0 1 1 / 1 2

LAN TALDEA E-MAIL BAT:
LAN TALDEA TELEFONO BAT:
DIZIPLINARTEKO PROIEKTUA/LANA:
IRAGARKIAREKIN JOLASTUZ

LH-__

IZEN:

ABIZENAK:

Aigazkia


IZEN:

ABIZENAK:


IZEN:

ABIZENAK:

Aigazkia

Aigazkia


IZEN:

ABIZENAK:

Aigazkia
IZEN:

ABIZENAK:

K0N0NIKAZI0 LANABESAK (LB) N0B0L0K0 TALBEA
2u11 iiailaien 12a
9
Iragarkiarekin jolastuz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! EGUNEKOA 2011-1!

TALBEA:
Taluekiueak
Iuazkaiia ()

1.- JORRATUTAKO
GAIAK
2.- ADOSTUTAKOAK
3.- ZEREGINAK
ETA EPEAK


4.- JAZOERAK


5.- TALDEAREN
HAUSNARKETAK
Saioa:
Noiz hasi:
Noiz bukatu:

ZENBAIT"INFORMAZIO!ITURRI"INTERESGARRI"
Alvaiez, T. eta Caballeio, N. (1997): Vendedores!de!imagen. Baitzelona: Paiuos.
Ez oso eiabilgaiii. Inteiesgaiiiena: 17 atala eta kasu piaktikoak.
Boiiian, N eta uavin, L. (2uu6): Publicidad!de!guerrilla. Baitzelona: uustavo uili.
0so bisuala.
Feiis i Piats, }. (1994): La!publicidad!modelo!para!la!enseanza. Nauiil: Akal.
Lehen atala eiabilgaiiiena.
uuiiea, A. (1999): Los!anuncios!por!dentro. Bilbo: E.B.0.ko Aigitalpen Zeibitzua.
Iiagaikiak egiteko pistak, osagaiak, eiakaigaiiitasuna loitzeko gomenuioak.
Bimpe, T. (2uu8): La!publicidad!de!vanguardia. Baitzelona: Blume.
0so ona. uomenuagaiiia.
Leon, }.L. (2uu1): Mitoanlisis!de!la!publicidad. Baitzelona: Aiiel.
Sakona (sakonegia) 4,S eta 6. atalak inteiesgaiiiak.
Piicken, N. (2uu4): Publicidad!creativa. Baitzelona: uustavo uili.
0so eiabilgaiiia eta bisuala.
Stoklossa, 0. (2uu6): Trucos!publicitarios.!Instrucciones!sobre!seduccin!visual. Baitzelona:
uustavo uili.
0so bisuala, iiagaikien biluuma.
Toscani, 0. (1996): Adis!a!la!publicidad. Baitzelona: 0mega.
0so ona. Publizitatea kiitikoki eiabiltzeko. Iiagaikia nola egin.

http:iecuisostic.euucacion.escomunicacionmeuiaveisionv1inuex.html
Neuia Pioiektua
http:blog.euucastui.espubli
Ikuspegi uiuaktikoa. 0so onuo egina
http:www.consumehastamoiii.oig
0so ona. Ikuspegi kiitikoa. Bezkuntzan eiabilgaiiia
http:www.letia.oigspip
ConsumeBastaNoiii web oiii inteiesgaiiia eta auibiueekin onuo hoinitua, ona iueiak haitzeko
http:www.ceueiion.oig
Infoimazio ugaii, lan politak, auibiueak, bibliogiafia, taileiiak e.a.
K0N0NIKAZI0 LANABESAK (LB) N0B0L0K0 TALBEA
2u11 iiailaien 12a
http:www.isftic.mepsyu.eswSiecuisosfppubliciuau_un_engfoque_ciiticoinuex.htm
Eiabilgaiii eta apioposa hezkuntzaiako. Ikuspegi kiitikoa.
http:consumeycalla.com
0na, uatu inteiesgaiiiak eta paite haitzeko apioposa
http:phpwebquest.oigwq2Swebquestsopoite_tabbeu_w.php.iu_activiuau=21146&iu
_pagina=1
Bezkuntzan eiabiltzeko apioposa
http:web.euucastui.piincast.espioyectosgiupotecnecomunipubliciuau.htm
Publizitatea lantzeko Eskolaien testuinguiuan
http:blog.euucastui.esluciaag2uu8u21ula-publiciuau-mateiial-paia-4%C2%BA
Ikuspegi uiuaktikoa. 0so inteiesgaiiiak uituen lotuiak.
http:www.consumopolis.com
Publizitatea lantzeko Eskolaien testuinguiuan
http:www.makeatuviua.netmakeasite.html
Kontsumismo mota baten inguiuko web-gunea. Kontiaiiagaikiiako iueiak.
http:www.uclm.espiofesoiauoiicaiuoPubliciuaula_publiciuau.htm
Kontzeptoa, helbuiuak, funtzioak, iiuui-iiakuiketa, teknika subliminalak.
http:www.nouoSu.oigcontiapubliciuauinuex.php.option=com_easygalleiy&Itemiu=1
uS
Auibiue ugaii kontiaiiagaikiiako
http:maigafeinanuez.blogspot.com
Zenbait kasu
http:viueo.google.esviueoplay.uociu=-
92u2u17u847SS77761S&q=la+publiciuau+al+uescubieito&total=9&stait=u&num=1u&so
=u&type=seaich&plinuex=u#
Publizitate-mezuak uleitzeko gakoak. Biueoak
Besteiik:
uaicia 0ceua, N. (1999): Las!claves!de!la!publicidad. Nauiil: ESIC
Lanua, R. (2uu4): El! diseo! en! la! publicidad:! crear! mensajes! grficos! con! gran! impacto!
visual. Nauiil: Anaya.
Naiin, A. (1996): "Animales ue compaia". QUO 8, 89-92
Rico, L. (199S): TV!fbrica!de!mentiras.!La!manipulacin!de!nuestros!hijos. Nauiil.: Espasa-
Calpe.
K0N0NIKAZI0 LANABESAK (LB) N0B0L0K0 TALBEA
2u11 iiailaien 12a
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I
I
R
R
A
A
G
G
A
A
R
R
K
K
I
I
A
A
R
R
E
E
K
K
I
I
N
N
J
J
O
O
L
L
A
A
S
S
T
T
U
U
Z
Z
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


LAN BIKAINA LAN ONA LAN NAHIKOA HOBETZEKOA
PROZESUA
4" 3 2" 1"
Antolaketa
Antolaketa bikain biueiatu
uute, egin behaiiekoa mouu
logiko eta egokian antolatuz

Antolaketa onuo biueiatu
uute, egin behaiiekoa mouu
logiko eta nahiko egokian
antolatuz
Antolaketaien oinaiiizko
pausuak eman uute, egin
behaiiekoa ez aiazoiik gabe
antolatuz
Antolaketa ez uute onuo
biueiatu, egin behaiiekoa
mouu logiko eta egokian
antolatu gabe
Talde-lana
Eiiegulaiki biluu eta taluekiue
guztiek paite haitu uute
lanean mouu oiekatuan
Eiiegulaiki biluu eta taluekiue
guztiek paite haitu uute
lanean nahiz halako
uesoiekaien bat euo beste
atzeman
Biluu egin uiia eta paite
haitzeaii uagokionez
uesoiekak ageii uiia

Bilkuiak ez uiia eiiegulaiiak
izan eta taluekiueen aiteko
lanak uesoiekak nabaimenak
ageii uitu
Informazio-iturriak
Infoimazio ugaii eta
esanguiatsua bilatu uute
euien laneiako
apiobetxagaiiia
Infoimazio uezente eta nahiko
esanguiatsua bilatu uute,
euien laneiako aigigaiiia
Infoimazioa biluu nahiz oso
esanguiatsua ez izan
Infoimazio gutxi eta ez
esanguiatsua
Egunerokoa

Eguneiokoa bikain eiaman
uute, euukia oso gaibi eta
mouu egokian azaluuz
Eguneiokoa onuo eiaman
uute, euukia nahiko txukun eta
egoki azaluuz
Eguneiokoa bete uute, baina
euukiak bauu zei hobetu
foimaz eta mamiz.
Eguneiokoan akatsak eta
hutsuneak atzematen uiia,
mouu egokian azaluu gabe
K0N0NIKAZI0 LANABESAK (LB) N0B0L0K0 TALBEA
2u11 iiailaien 12a
1S

EMAITZA 4" 3 2" 1"
Egokitasuna
Loitutako piouuktua bikain
egokitzen ua planteatutako
helbuiuei
Loitutako piouuktua ongi
egokitzen ua planteatutako
helbuiuei
Loitutako piouuktua maila
apalean egokitzen ua
planteatutako helbuiuei
Loitutako piouuktua zail samai
egokitzen ua planteatutako
helbuiuei
Alde teknikoa
uiuoi teknikoa bikaina ua,
iiuuiaien, soinuaien eta
testuaien inplementazioa non
egingo uen oso onuo hausnaitua
uago. 0iiginaltasuna eiakusten
uu. Ez uiia euizio gaiaian
hutsegiteiik ikusten.
uiuoi teknikoa onuo eginua uago
iiuuiaien, testuaien eta
soinuaien eiabileia egokiaiekin.
Baina iiagaikiaien euizio gaiaian
zenbait iiuui, testu euo soinu
gaizki ikusten euo entzuten uiia.
uiuoi teknikoak ez uu ikus-
entzunezko lengoaia
apiobetxatzen, iiuuiaien,
soinuaien eta testuaien aiteko
haiiemana ez ua beimatu.
Iiagaikia oso mouu bakunean
euitatu ua soinuaien eta
iiuuien aitean sinkionizazio
falta egonik.
uiuoi teknikoa ez ua bateie
egokia, ez baititu beie baitan
haitzen behaiiezkoak uiien
osagai guztiak. Iiagaikia gaizki
euitatuta uago, entzuten euo
ikusten ez uelako
Alde grafikoa

Iiagaikiaien osagai giafikoak
bikain eiabili beste osagaiekin
goiengo inplementazioa loitu uu
Iiagaikiaien osagai giafikoak
onuo eiabili beste osagaiekin
inplementazioa onuo loituz
Iiagaikiaien osagai giafikoak
nahiko onuo eiabili beste
osagaiekin inplementazio nahiko
ona loituz
Iiagaikiaien osagai giafikoak
gaizki eiabili beste osagaiekin
inplementazioa loitu gabe euo
oso maila eskasean loituz
Alde musikala

Piestatutako musika mouu bikain
batean egokitzen zaio
iiagaikiaien iiuuia eta mezuaii.
Piestatutako musika onuo
egokitzen ua.
Piestatutako musikak betetzen
uu beie helbuiua bainan mateiial
musikalak hobetu behaiko lukete.
Akats nabaiiak, hutsuneak
atzematen uiia.
Testuarena

Testuaien ezaugaiiiak
geneioaiekin bikain egokitu uiia
Testuaien ezaugaiiiak
geneioaiekin onuo egokitu uiia
Testuaien ezaugaiiiak
geneioaiekin oinaiiian egokitu
ua
Testuaien ezugaiiiek ez uute
nahiko azaluu geneioaien
egokitasuna
Dei-erakargarritasuna

Eginuako iiagaikia ueigaiiia ua
oso, beiehala aiieta beieganatuz
eta mantenuuz bukaeia aite
Eginuako iiagaikia ueigaiiia ua,
aiieta piztu eta mantenuu eie
egiten uu
Eginuako iiagaikiak bauu
ueigaiiitasun puntu bat, aiieta
pizgaiiia izan uaiteke nahiz eta
aiazoak izan mantentzeko
Eginuako iiagaikia ez ua
ueigaiiia, ez uu loiten aiieta
beieganatzen ez eta mantentzen
eie ez
Sormena,
originaltasuna

Piouuktuak soimen hanuiko lana
eiakusten uu eta iueia oiiginalak
gauzatu uitu
Piouuktuak bauu aipagaiiia uen
soimenezko ekaipenik eta iueia
oiiginalik eie bauago aipatzeiik
Piouuktuak soimen-izpi batzuk
eiakusten uitu, eta zenbait zantzu
oiiginala aipa uaiteke
Piouuktuak ez uu soimen-lanik
eiakusten ez eta iueia oiiginalik
eie
K0N0NIKAZI0 LANABESAK (LB) N0B0L0K0 TALBEA
2u11 iiailaien 12a
14
BALORAZIOA 4" 3 2" 1"
Lorpenen
identifikazioa

Eginuako ekaipen honen
loipenak bikain iuentifikatu
eta aiiazoitu uituzte
Eginuako ekaipen honen
loipen batzuk iuentifikatu eta
nahiko onuo aiiazoitu uituzte
Eginuako ekaipen honen soilik
loipen bakanen bat
iuentifikatu eta ez ongi
aiiazoitu
Eginuako ekaipen honen
loipenak ez uute iuentifikatu
eta aie gutxiago aiiazoitu
Akats edo alde
ahulenak

Eginuako ekaipen honen akats
euo alue ahulak bikain
iuentifikatu eta aiiazoitu
uituzte
Eginuako ekaipen honen akats
euo alue ahul batzuk
iuentifikatu eta nahiko onuo
aiiazoitu uituzte
Eginuako ekaipen honen soilik
akats euo alue ahulen bat
iuentifikatu eta ez ongi
aiiazoitu
Eginuako ekaipen honen akats
euo alue ahulak ez uute
iuentifikatu eta aie gutxiago
aiiazoitu
Hobetzeko
iradokizunak

Auiiekoez jabetuta iiauokizun
euota pioposamen zentzuzko
eta biuagaiiiak pioposatu
uituzte
Auiiekoez jabetuta iiauokizun
euota pioposamen batzuk
pioposatu uituzte
Auiiekoez lotuta iiauokizun
euota pioposamenen bat
pioposatu uute
Ez uute iiauokizun euota
pioposamenik egin
Balorazio orokorra Lan guztiaien baloiazioa
bikain egin uute, baieztapenak
aiiazoituz beti
Lan guztiaien baloiazioa ongi
egin uute, baieztapen gehienak
aiiazoituz
Lan guztiaien baloiazioa
nahiko onuo egin uute,
baieztapenak beti ez
aiiazoituz
Lan guztiaien baloiazioa ez
uute onuo egin, baieztapenak
aiiazoitu gabe utziz