You are on page 1of 19

Termina les cares de

Joselito
Busca les taces que hi ha al dibuix i
repassa cadascuna d'elles amb un color
diferent
!inta les figures que siguin iguals a la primera de cada
fila.
!inta les zones puntellades
Termina les cares de la Maria
!inta de color ;07/ el dibuix que s un
aliment i de ;0720 el que es posa al cap.

"uin animalet s'amaga a sota de l'arbre? Segueix els


nmeros i el trobars. !inta noms l'arbre.
!inta les figures que siguin iguals a la primera de cada
fila.
!inta les dues niques samarretes que sn
exactament iguals.
Busca la rodona que falta al dibuix
!inta les figures que estiguin a la mateixa posici que la del requadre.

!inta les figures que estiguin a la mateixa posici que la primera


de fila.
"uin dibuix est amagat?.
Ressegueix aquests
laberints
ompleta la srie.
!inta les figures que siguin iguals a la primera de cada fila.
"uin dibuix est amagat?.
Busca les quatre diferencies.
Dibuixa el que falta al requadre blanc. !inta els
dibuixos.
Busca eI coniII amagat, pinta eI
dibuix per deixa eI coniIIet de
coIor bIanc
Dibuixa el que falta en el requadre blanc.

"ui s'amagat en aquest


dibuix

ncercla totes les figures que siguin iguals al model del


requadre.

"uants gots hi ha? Repassa cada got d'un color


diferent.