You are on page 1of 4

V||ka Vtskor

Leder Strm?
kLMlLlev nlklas LlndkvlsL
Larare Anders SLenman
23 CkLober 2011
D|ft 1a reda p vllka vaLskor som leder sLrm

nyotes
1rd !ag Lror lnLe aLL 1rd leder sLrm darfr aLL 1rd ar rd eLanol och
eLanol ar lngen [onfrenlng som lnnehller ngon form av meLaller Cch darfr
leder lnLe 1rd sLrm
kranvaLLen !ag Lror aLL vaLLen leder sLrm darfr aLL deL lnnehller kalclum och
har andra meLallblldnlngar och de amnena leder sLrm valdlgL bra
MaLol[a !ag Lror lnLe aLL maLol[a leder sLrm darfr aLL maLol[a ar en ol[a och
ol[or ar uppbyggL av glykol och feLLsyror och har lnga meLallblndnlngar
uesLllleraL vaLLen !ag Lror lnLe aLL desLllleraL vaLLen aven s kallaL baLLerlvaLLen
leder sLrm darfr aLL deL besLr av Syre (C) och vaLe (P) vllkeL beLyder aLL deL
lnLe lnnehller ngra former av meLallblndnlngar eller [onfrenlngar som leder
sLrm Cch hade baLLerlvaLLen ledaL sLrm hade deL lnLe varlL ngon menlng
med aLL ha baLLerlvaLLen

Mater|a|
1rd
kranvaLLen
MaLol[a
uesLllleraL vaLLen
8agare
uoppelekLrodDtfrande
Pall upp ca 1 cm av en av vaLskorna l en bagare SLoppa ner doppelekLroden l
vaLskan och LlLLa Skl[ ur bagaren och prova med nasLa vaLska 8epeLera Lllls
du har provaL alla vaLskorna

kesu|tat
Leder Strm Leder L[ Strm
1rd k
kranvatten k
Dest|||erat Vatten k
Mato|[a k

S|utsats
1rd leder lnLe sLrm darfr aLL lngen alkohol leder sLrm med eLL undanLag
fr meLanol som aven ar en syra LLanol leder lnLe sLrm darfr aLL deL flnns
lnga [onfrenlngar eller meLallblndnlngar som lLer valenselekLronerna rra slg
frlLL mellan karnorna leder sLrm
kranvaLLen leder sLrm fr aLL deL lnnehller kalclum magneslum och andra
LungmeLaller som leder sLrm valdlgL bra Med dessa amnen flnns deL flera
meLallblndnlngar och [onfrenlngar vllkeL beLyder aLL valenselekLronerna har
frlLL aLL flyLLa slg frn karna Llll karna och leder darfr sLrmmen frammL
uesLllleraL vaLLen har molekylformen H

och aLomerna har lngen laddnlng


och deL lnnehller lnLe heller ngra meLallblndnlngar eller [onfrenlngar och d
kan lnLe valenselekLronerna rra slg frlLL uLan mellan karnorna uLan slLLer kvar
p sln plaLs l molekylen
MaLol[a leder lnLe vaLLen fr aLL deL ar en ol[a och ol[or besLr av glykol och
feLLsyror och lnnehller lnga meLallblndnlngar eller [onfrenlngar och d kan
lnLe valenselekLronerna rra slg frlLL uLan saLLer slg lhop med en annan aLom
och slLLer kvar dar

e|k||or
&Cm kranvaLLneL ar l[ummeL eller varmL s har deL aven lsL upp llLe koppar
lfrn vaLLenlednlngarna
&Man Lorkar lnLe ur allL l bagaren efLer aLL man skl[L uL den
&8agaren kanske lnLe var helL ren lnnan man br[ade laboraLlonen