You are on page 1of 29

kmlAMbA

nvAvrZm^
m``-vAEm dFE"tr^
typeset using LATEX 2,pdfLATEX,hyperref
and Type I dvng fonts

c
September
2002

srmah
agan.apatiravatu

FmhAgZpEt @yAnkFtnm^

FmhAgZpEtrvt` mAm^
rAg\ : gO ( 15 )

tA\ : Et E/p` , t

pEv
FmhAgZpEtrvt` mA\
EsEEvnAyko mAtm`K, F
an`pEv
kAmjnk EvDFds`tkmlAlytVEnvAso
komtrpvpdkrg`zg`hAg
}j, EfvA(mj,
crZm^
s`vZAkqZEvrAjo pAdAMb`jo
gOrvZvsnDro PAlcdo

nrAEdEvn`tlMbodro
k`vly-vEvqAZpAfA`f modkkAfkro BvjlEDnAvo
mlkEt-vBAv-s`Ktro
rEvshsEBd
ho
kEvjnn`t mEqkvAho
avntd
vtAsmho
aEvnAEfk
{vSyg
ho F
z

b
alasubrahman.yam

g`zg`h @yAnkFtnm^

bAls`b
}ym^
rAg\ : s`rEV

tA\ : aAEd

pEv
bAls`b
}y\ Bj
_h\ BkSpBzh\ F
an`pEv
nFlkWdAndkr\ En(yf`b`m`AMbrm^
crZm^
v
lAy`DDr\ s`dr\ v
dAtATboDct`r\
PAlA"g`zg`hAvtAr\ prAfEs`k`mAr\ DFrm^
pAEltgFvAZAEdsmh\ pBtmymAyAmoh\

nFlkWvAh\ s`
dh\ EnrEtfyAndvAhm^
z

FkmlAMbA nvAvrZm^
3

kamal
ambike

kmlAEMbk

nvAvrZ@yAnkFtnm^
rAg\ : toEX ( 8 )

tA\ : !pkm^

pEv
kmlAEMbk
aAEtkSplEtk
cEXk

kmnFyAzZA\f`k
krEvDtf`k
mAmv
an`pEv
kmlAsnAEdpEjtkmlpd
bh`vrd

kmlAlytFTv
{Bv
Efv
kzZAZv

crZm^

sklloknAEyk
sFtrEsk

s`kEv(vdAEyk
s`dEr gtmAEyk

Evk
brm`EdAnEnp`Z
aGhrZ

EvydAEdBtEkrZ
EvnodcrZ
azZ

sk
g`zg`hkrZ
sdAEfvAt,krZ

akcVtpAEdvZ
aKX
{krspZ

kamal
amb
a sam
. raks.atu

1 kmlAMbA s\r"t` mAm^


TmAvrZkFtnm^
rAg\ : aAndB
{rEv ( 20 )

tA\ : Et E/p`V

pEv
kmlAMbA s\r"t` mA\ (kmlAngrEnvAEsnF aMb
an`pEv
s`mnsArAEDtANjm`KF s`drmn,EykrsKF
kmljAndboDs`KF kAtAtArprf`kF
crZm^
E/p`rAEdc
rF aEZmAEdEsFrF
En(ykAm
rF E"Etp`r/
{lomohncvEtnF
kVyoEgnF s`rErp`mEhqAs`rAEdmEdnF

Engmp`rAZAEds\v
EdnF
E/p`
rfF g`zg`hjnnF E/p`rBnrnF
mD`Erp`shodrF tlodrF E/p`rs`drF mh
rF

kamal
amb
am
. bhaja re

2 kmlAMbA\ Bj
r
EtFyAvrZkFtnm^
rAg\ : kSyAEZ ( 65 )

tA\ : aAEd

pEv
kmlAMbA\ Bjr

r mAns kESptmAyAkAy (yj
r
an`pEv
kmlAvAZFs
EvtpAA kMb`jyg
}FvA\ ntd
vA\
kmlAp`rsdnA\ md`gdnA\ kmnFyrdnA\ kmlvdnAm^
crZm^
svAfApErprkc-vAEmnF\ prmEfvkAEmnF\
dvAsAEctg`yoEgnF\ d`,K@v\EsnF\ h\EsnFm^
EnvAZEnjs`KdAEynF\ En(ykSyAZF\ kA(yAynF\

fvAZF\ mD`pEvjyv
ZF\ s`zg`hjnnF\ EnrnFm^
gEvtBXAs`rBnF\ kAmAkEqyAEdrnF\
EnEvf
qc
{ty!EpZF\ uvFt(vAEd-v!EpZFm^

srkamal
ambikay
a

3 FkmlAEMbkyA
ttFyAvrZkFtnm^
rAg\ : frABrZm^ ( 29 )

tA\ : !pkm^

pEv
FkmlAEMbkyA kVAE"To_h\
sEdAndpErpZb
}AE-m
an`pEv
pAkfAsnAEdskld
vtAs
EvtyA
pjAsnAEdpk(yk(BAEvtyA
fokhrct`rpdyA mkm`HyvA?dyA
kokndEvjypdyA g`zg`ht/
{pdyA
crZm^

ank`s`mAfAkAryA
azZvZs\"oBZcAkAryA
antkoXnAykfrnAEykyA
avgA(mkg`tryA vryA
anA`pAEstyA adANjE-TtyA
Dn`bAZDrkryA dyAs`DAsAgryA

kamal
ambik
ayai

4 kmlAEMbkAy
{
ct`TAvrZkFtnm^
rAg\ : kAMBoEj ( 28 )

tA\ : aV

pEv
kmlAEMbkAy
{ knkA\f`kAy
{
kp rvFEVkAy
{ nm-t
nm-t

an`pEv
kmlAkAtAn`jAy
{ kAm
y
{ ajAy
{
EhmEgErtn`jAy
{ F\krp>yAy
{
kmlAngrEvhAEry
{ Klsmhs\hAEry
{
kmnFyrhAEry
{ kElkSmqpErhAEry
{
crZm^

sklsOBAydAykAMBojcrZAy
{
s\"oEByAEdfEy`tct`TAvrZAy
{
kVct`dfB`vnBrZAy
{
blg`zg`hs\dAyAt,krZAy
{
ak!pvZAy
{ apZAy
{ s`pZAy
{
s`krDtcApbAZAy
{ foBnkrmn`koZAy
{
sk``mAEdl
pnAy
{ crAcrAEdkSpnAy
{
Eck`rEvEjtnFlGnAy
{ EcdAndpZGnAy
{

srkamal
ambik
ay
ah.

5 FkmlAEMbkAyA, prm^
pmAvrZkFtnm^
rAg\ : B
{rEv ( 20 )

tA\ : J\p

pEv
F kmlAMbAyA, pr\ nEh
r
r Ec
E"(yAEdEfvAtt(v-v!EpyA,
an`pEv
FkWEvZ`EvErAEdjnEyyA,
EfvA(mkEvkyA, kArEyyA,
FkrbEhdfArcE-T(yA,
s
EvtB
{rvFBAgvFBAr(yA,
crZm^

nAdmys#m!psvEsEdAEd dffArAEDtmt
,
o/AEd dfkrZA(mkk`kOEkAEd
bh`EvDopAEstkFt
,
aB
dEn(yf`b`m` sEdAndmyprmA
{t-Pt
,
aAEdm@yAtrEhtAm
y g`zg`hmoEdt svATsADk-Pt
,
mlAEdnvADAr&yAvdf@vEnB
d
yoEgbds\r"yA, anAEdmAyAEvA kAykArZEvnodkrZpV`trkVA"vF"yA,

kamal
ambik
ay
astava

6 kmlAEMbkAyA, tv
qAvrZkFtnm^
rAg\ : p`AgvrAE ( 8 )

tA\ : !pkm^

pEv
kmlAEMbkAyA-tv Bo_h\
fyA, FkyA, sFtrEskAyA, F
an`pEv
s`mfr
"`kodXpAfA`fpAyA,
aEtmD`rtrvAyA, fvAyA, kSyAyA,
rmZFyp`AgvrAEEvEjtv
yA, F
crZm^
dfklA(mkvE-v!pkAfAtdfAr -

svr"Akrc
yA, E/dfAEdn`t kcvgymysvAEddffEsm
t mAElnFc
yA, E/dfEv\fZ gEBZFk`XElyA, dfm`dAsmArAEDtkOEyA :
dfrTAEdn`tg`zg`hjnkEfvboEDyA,
dfkrZvEmrFEcEngByoEgyA, F

10

srkamal
ambik
ay
am

7 FkmlAEMbkAyAm^
smAvrZkFtnm^
rAg\ : shAnA ( 22 )

tA\ : E/p`V

pEv
F kmlAEMbkAyA\ BE\ kroEm
EtkSpvAEVkAyA\ cEXkAyA\ jgdEMbkAyAm^
an`pEv
rAkAcdvdnAyA\ rAjFvnynAyA\
pAkAErn`tcrZAyA\ aAkAfAEdEkrZAyAm^
F\kArEvEpnhEryA\ F\kArs`frFEryA\
F\kArtzmyA F\kAr
yA gOyAm^
crZm^

frFr/yEvl"Zs`Ktr-vA(mAn`BoEgyA\
EvErEhrFfAnhErhyv
Edtrh-yyoEgyAm^
prAEd vAd
vtA!pvEfyAEd EvBAEgyA\
crA(mksvroghrEnrAmyrAjyoEgyAm^
krDtvFZAvAEdyA\ kmlAngrEvnoEdyA\
s`rnrm`EnjnmoEdyA\ g`zg`hvrsAEdyAm^

11

srkamal
ambike av
ava

8 FkmlAEMbk
avAv
amAvrZkFtnm^
rAg\ : GVA ( 20 )

tA\ : aAEd

pEv
FkmlAEMbk
_vAv Efv
krDtf`kfAErk

an`pEv
lokpAElEn kpAElEn fElEn lokjnEn
BgmAElEn skdAloky mA\ svEsE dAEyk
E/p`rAEMbk
bAlAEMbk

crZm^
sth
msEBd

h sdA_KX
{krsvAh

stAphrE/koZg

h skAm
ErfEsm
h

stt\ m`EGVAmEZGoqAymAnkvAVAr

antg`zg`hEvEdt
krA`ElnKody EvZ`dfAvtAr
at,krZ
"`kAm` k fNdAEd ptmA/EvEfKA_(ytrAgpAf
qA`fDrkr
_Etrh-yyoEgnFpr

12

srkamal
amb
a jayati

9 FkmlAMbA jyEt
nvmAvrZkFtnm^
rAg\ : aAEhEr ( 20 )

tA\ : !pkm^

pEv
F kmlAMbA jyEt aMbA F kmlAMbA jyEt
jgdAMbA F kmlAMbA jyEt
fArrskdMbA mdMbA F kmlAMbA jyEt
Ecd^EbMbEtEbMb
d`EbMbA F kmlAMbA jyEt
Fp`rEbd`m@y-TEctAmEZmEdr-T EfvAkArmE-TtEfvkAm
fA-TA
an`pEv
skrAnnAEctmhAE/p`rs`drF\

rAjrAj
rF\ FkrsvAndmy cvAEsnF\ s`vAEsnF\ Ecty
_hm^
EdvAkrfFtEkrZpAvkAEdEvkAskryA
BFkrtAp/yAEdB
dnD`rFZtryA
pAkErp`m`KAEdAETts`k
bryA
AkprApryA pAEltodyAkryA
crZm^
FmA/
nm-t
EcmA/
s
EvtrmAhrFfEvDA/

vAmAEdfEpEjtprd
vtAyA, skl\ jAtm^
kAmAEdAdfEBzpAEstkAEd - hAEd - sAEd m/ !EpyA,
mA-pdEfvg`zg`hjnyAm^
FEty`mE\ Evlyt` b
}mykAEfnF
nAm!pEvmEfnF kAmklAdEfnF sAmr-y EndEfnF

13

srkamal
abike

FkmlAEMbk

m kFtnm^
rAg\ : F ( 22 )

tA\ : KX ekm^

pEv
F kmlAEMbk
Efv
pAEhmA\ lElt

FpEtEvn`t
EstAEst
EfvsEht

smEcrZm^
rAkAcdm`KF rE"tkolm`KF
rmAvAZFsKF rAjyogs`KF
fAkAMbEr fAtodEr cdkADEr
fEr frg`zg`hBvfEr
ekA"Er B`vn
Er IfEykEr

FkEr s`KkEr FmhAE/p`rs`dEr


z