You are on page 1of 11

ARC Belli bir frekansta zayflama ile crosstalk arasndaki dB olarak fark.

Networkde data iletiminde bir data kablosundaki bir bkml per zerinden gnderilen sinyalin ayn perin sonunda dier perlerden dolay oluan parazit sinyallerden daha kuvvetli olarak alnmasn salayan nemli bir karakteristiktir. Air Core / Hava boluu Jel doldurulmam kablolar. Air-group dielectric / Hava boluu dielektrii Bir coaxial dizaynndaki ana iletkeni tutan plastiin monofibmentinen artk boluu dielektrii olan dielektrii havaya vermesidir.Bu dizaynda %84 e kadar olan hzlar baaryla evrilebilir. Akm kapasitesi Akm kapasitesi. Bu iletkenin gvenlikle gvenlikle tayabilecei maksimum akm miktar. Aktif terminal SCSIda host adaptr tarafndan salanan terminal gcn ,oluan deiikliklere gre kompanse eden bir voltaj reglatr de ieren bir terminaldir.Host adaptr tarafndan salanan terminal gcn ,oluan deiikliklere gre kompanse eden gelimi bir devre ieren terminal komleks SCSI sistemlerindeki bus empedansnn deiimlerinide kompanse eder. Aktif terminalleri bir gerilim reglatryle kontrol eder .Hzl ve geni SCSI ve tesindeki sistemler , aktif terminaller sayesinde bu sisstemin banda ve sonunda ayn gvenlikle alr.Biraz daha maliyet gerektirir ancak sisstemde daha stabil ve daha az problemli alma salar. Alev dayankll Isnn kayna kaldrldnda bir alevi beslememede malzemenin yetenei Alna veri Bir DCEden DTEye yollanan RS-232 sinyali Analog Srekli olarak deiebilen miktarlardaki detay temsil eder. Analog sinyal Ayrlm deerleri olmayan srekli deien elektrik sinyali .Analog sinyaller dier dalgalarn doal kopyalar veya gstergeleridir. Bir analog audio sinyali rnein duyulabilen sesi birletiren basn dalgalarn temsil eder. Aramid iplik Siecor kabloda kullanlan ve fiber demetine ekstra koruma salayan sk bir element . Kevlarda zel bir aramid iplii markasdr. Attenuation / Zayflama Bir sinyali iletildii bir kablo veya devrede ilerlediinde genliinde oluan azalmadr .Bir orann logaritmas olarak llr. Desibel(dB) olarak ifade edilir. Attenuator / Zayflatc Bir fiberdeki optiksel g artrmn azaltan pasif bir optimal komponenttir. Audio nsan kulann duyduu sesleri tarif etmek iin kullanlr.Ayn zamanda bu aralkta (20Hz20KHz) kurulan devreleri iletmek iin kullanlr. Audio frekans nsan kulann duyduu frekans aral 20Hzden 20 000Hze kadardr. AWG(Amerikan wire Gage)

Amerikan tel ls. Bir tel ap karakteristii .AWG numaras kldke tel ap byr Back reflection, optical returnnloss / Geri Yansyma Optikal dn kayp: Hava ve cam arasndaki yn yansma miktar farkndan dolay bir fiberin sonundaki atlaklk veya parlaklktan dolay yansyan k.Genellikle den n %4nn den a oran dB olarak ifade edilir. Bant : Saniyedeki veri iletim hznn ortalama birimidir.(500 bant=500 bit/saniye) Baud : Sinyalleme (iaretleme hz birimidir. Bauddaki hz, hat deiiklii saysdr.(frekansta ,amplitudede)Dk hzlarda ,her deiiklik sadece bir bit durumunu gsterir ve baud oran bpsye eittir. Hz arttka her deiiklik birden ok biti gsterir ve baud oran bpsye eit olmaz. Ancak genelde baud rate ve bps, sk sk deiebilir.aretleme hz birimi baud hz, ayrlm(devamsz olaylarn saysdr.)(saniyedeki). Eer her deiiklik sadece bir bit durumunu temsil ederse baud oran bpse eit olur.Her deiiklik birden fazla biti temsil ettiinde ise (rnein dibit),baud oran bpse eit olmaz. Bend loss/ Bklme kayb a) Fiberin snrl yarapta bir eilme kvrlmas ya da; b) Fibere dardan gelen fiziksel darbelerden dolay oluan zayflama ekli Braid /Sa rgl erit Bir veya daha fazla tel zerinde uygulanan bir grup tekstil veya metalik flamentidir.Bunlar birlikte rlerek bir teli boru eklinde ve esnek bir yapya getirilir. Bridge LANlar ayn protokol ve kablo zellikli LANlara balayan devre .Roter veya Gateway ile karlatrnz. Bus Bir kablodaki (veya bir devre emasindaks basit seritler ) data iletimi ve sinyal kontrol iin kullanlan tellerin biraraya getirilmesidir. ISA,EISA,VL-Bus ve PCI PC buslarinin rnekleridir.SCSI da bir bustir.Ayn zamanda tm LANdaki tm ularn tek bir kabloya bal olduu topolojidir.Bu bus networkde tm ular btn verileri kablodan alr. Her u daha sonra verileri gnderildii adrese gre ayrr ve ilgili olan veriyi alir. 1) Bir iletim yolu; bir veya daha fazla iletkenle elektriksel balanti , bali tm devreler mevcut datalari ayn anda alr. 2) Ethernet tarafndan kullanlan bir LAN topolojisi her network ucu , tm iletilen verileri duyar ve adres tanmlamasna gre ilgili verileri alr. 3) Bilgisayar mimarisinde ,bir sistem iinde devrelerce paylalmis bir veri yoludur. rnegin; bir bilgisayarin giri/ikis bus' bir veya daha fazla iletkenle iletim iin birok devre tarafndan paylailan veri yoludur. Bklme ap Dz ,yuvarlak ,fiber optik veya metalik kablonun herhangi zt bir etki olmakszn bkebildii yarap. Bkml per kablo Bir veya daha fazla bkml perden yaplm kablo. CATV Community Antenna Television CCTV Kapal devre televizyon sistemi Characteritic Karakteristik empedans

Contact Inspection Hole Kablonun iine girdii kontaklarda bulunan delik Coupler I birden fazla fibere blen veya toplayan optikal devre Coupling irek elektriksel balant olmakszn bir devrenin iki veya daha fazla kablosu veya komponenti arasnda enerji transferi gereklemesi Coverage Bir metal koruyucunun ana yzeyi ne derece kapladnn gstergesidir.% olarak ifade edilir. CPS Cycle per Second un (frekans) ksaltmasdr.(Hz) CPU Central Processing Unit (merkezi ilemci nitesi) CRC Binary numaralandrmada kullanlan iletiim blou Crosstalk Bir perin dier komu perlere yapt etki Current rating Belli bir durumda sistemden gemesi tavsiye edilen max. Srekli elektrik akm Data lenebilen ve makinelerle iletilebilen bir say ,metin,yap,veri Data iletiim ekipman Bir veri iletimi balantsnn salanmas,korunmas ve sona erdirilmesi iin gerekli fonksiyonlar salayan cihazlar .Bunlar telefon hatlar veya data(veri) devrelerini kullanarak bu fonksiyonu gerekletirirler.Balanty yapar ,srdrr, sonulandrr ve komunikasyon iin gerekli deiimi yaparlar.RS 232de DCE veya DTE olarak yaplan adlandrma . Data pump Analog sinyali dijitale eviren ,modlasyon idemodlasyon fonksiyonlarn ieren ,modemin ana parasdr.Ayn zamanda dijital ve ses hatlarnn balantsn salar. Data service unit (DSU) Modemi bir balantda DDSye eviren bir DCEdir.bir baseband cihaznn genellikle DOS devreleriyle birlikte satlmas iyi bir rnektir. Data terminal equipment (DTE) Veri kayna yada iletim noktas olarak alan cihaz.Bilgisayar portlar,terminal ve printerlar eitli DTE tipleridir. Data terminal ready (DTR) OTE cihaz iletiim iin hazr olduunda modemi ikaz eden balant sinyalidir. Datalink control Bir data hattndaki iki terminal arasndaki bilgi transferini kuran ,kontrol eden ve sonlandran protokoldr. DB (mm) OdBmnin 1 mikrowatta eit olduu sinyal gcnn kesin lmdr.dB ile karlatr.

Desibel Bir desibel bir belin on katdr ve g orannn 10 kez logaritmasna ,voltaj orannn 20 kez logaritmasna veya akm orannn 20 kez logaritmasna eittir.Desibeller ayn zamanda akustik gc ifade etmek iin kullanlr.Sesin grnr seviyesi gibi ,desibel sfr dB olarak kabul edilen referans ile karlatrma yapldnda gerek bir seviyeyi ifade eder . Dielektik kayb Alternatif elektrik alan uygulandnda molekler hareketler tarafndan retilen friksiyonun sonucu olarak bir dielektrikteki gcn dalmas Dielektrik sabiti Materyale bir gerilim uygulandnda materyalin depolayaca elektrostatik enerji miktarnn tespit edilmesini salayan bir dielektrik niteliidir. Dijital sinyal ki farkl duruma sahip elektriksel sinyal Diren DC evrimlerinde ,bir malzemenin tersi akm atn ngrr,ohm ile llr.AC evrimlerinde rezistans ,empedansn gerek komponentidir ve llen deerden daha yksek olabilir. Dispersion Bir optikal fiberdeki bant genilii snrlamalarnn nedeni.Bu fiberin uzunluu boyunca giri darbelerinin genilemesine neden olur.ki ana tr ise ;a) mode dispersion:Bir multimode fiberdeki optik yol uzunluundan dolay oluan,b)materyal dispersion alga klavuzlu malzemede deiik dalga boylarnda farkl gecikmelerden oluan malzeme yaylmas Drop cable Bir CATV sistemindeki datm kablosundan bir konuta giden iletim kablosudur Dual tone multifrequency (DTM) Tulu telefonlarda yaplan aramalar salar. Avrupa'da multifrequency pushbutton (MFPB)olarak Elfext Eit seviyeli Far-End crosstalk (dB) (Equal Level)FEXT zayflamasndan karlmtr.(En uzak noktadaki ACR) Empedans Bir devrenin alternatif akmn akna dngnn ngrd toplam pozisyon veya belli bir frekansta deien herhangi bir deiken akm.Bir ekipman parasndan dierine sinyalin ideal transferi Empedans match Devre kablo veya balant cihazn empedansyla ayn belirli bir devre ,kablo veya komponentin empedans art.Voltaj fenomeni,manyetik alan veya baz alanlarn kaynandan kuvvet izgileriyle bir objede retilen elektrostatik yk. Endktans Tel tarafndaki manyetik alanda elektrik akm depolayabilen tel zellii. Tel bobinlemeyle etki younlatrlabilir. Henry ile llr. Ethernet lk olarak Xerox tarafndan yaplan DEC ve Intel tarafndan gelitirilen ve IEEE 802,3 standardlaryla belirtilen bir network standard.Ethernet ile bus topolojisinde bulunan 1024 PCye birbirine balamak mmkndr.10Mbps veri alveriine imkan tanyan bir sistemdir.

Farad Bir volt gerilim uygulandnda 1 coulomb ykn sakland kapasitenin birimi. FEP Fluorinate etilen propilen;elektrik izolasyon zellikli , kablonunucunda llr. FEXT Far-End Crosstalk (dB) - Perlerde crosstalk'a neden olur, kablonun ucunda llr. Frekans Bir saniyede periyodik hareketin meydana gelme says. Frekans ayarlamas Tayc frekansn ayarlamak iin geniliin sabit kld fakat tayc frekansn ,ayarlanabilir sinyalin geniliine oranl olan frekansla yer deitirmesiyle ilgili plan.Bir film yayn, atmosferik ve insan yapm engellemeye baklk kazanmtr. Grlt Bir kablo veya devrede sistemden normal olarak geen sinyali engelleyen herhangi bir d sinyal. Hertz (HZ) 1 saniyedeki bir sinyalin yapt kutuplamadaki deiim says.Frekans belirtisi ,saniyadeki dnglerin yerini alr. HF (Hgh frequency) Yksek frekans ; Federal iletiim komisyonu tarafndan dizayn edilmi radyo spektrumunda 3ten 30 MHze bant genilii. Hibrid kablo ki veya daha fazla fiber eidini ieren fiber optik kablo; 62,5-m multi-mode ve singlemode gibi. Horizontal cable/ Yatay kablo istasyonu prizi ve haberleme evrimi arasnda kullanlan kablo Input seviyesi Ekli telefon ekipmanndan elde edilen iliki analog sinyal gc. Interferans stenmeyen tepkileri dier elektronik ekipmana tantan elektriksel ve elektromanyetik ortamn grltleri zolasyon Yakn elektrik komponentlerini ayrmak in kullanlan iyi elektriksel zellikleri olan bir malzeme ; kablo iletkenleri ve devre komponentleri gibi zolayon direnci Bir izolasyon malzemesiyle ayrlm iki iletkenin arasndaki elektriksel diren Jack Devre balants yapmak iin bir prizin takld birleim cihaz. Jack bunun yannda prize takld veya karld zaman anahtarlama fonksiyonlarn gerekletirmek iin ap kapatan temaslar ierir. Jumper/Atlama Kablosu letkenin ksa uzunluu veya devrede bir boluk etrafnda bir balant yapmak iin kullanlan dz kablo

Kanal U k ve patch panel ile birlikte her bir uta patch corda sahip en fazla 100m uzunlukta olan yatay kablo Kapasitans letkenler arasndaki bir dielektrik materyalin bir potansiyel fark ile enerji depolayabilmesidir. l birimi taraddr.Kablo kapasitans genelde picofaradlar seviyesinde llr. Kapasitif crostalk Bir iletkenin bir veya birden fazla dier iletkenler zerinde elektrostatik alan kuplajndan dolay oluturduu etki Kapasitif reaktans Kapasitr kablo veya devrenin kapasitif olmasndan dolay alternetif akma kar gsterilen direntir.Ohm olarak llr ve 1/6,28*1*cile (f=frekans,c=kapasitans )ifade edilir Kategori TA/EIA tarafndan belirlenen ve kablonun iletim performansn gsteren bir deerdir. Kevlar Bkz. Aramid iplik Coaxial kablo Bir metalik tp veya koruma iin yerletirilmi bir iletken (koruyucu veya tpten dielektrik malzeme ile ayrlm)ve izole d klftan oluan silindirik iletim hattdr Konnektr Bir tel veya kablodan bir dierine elektrik akmnn gemesine izin vermesi iin dizayn edilmi olan bir devre .Bir konnektr kablo veya telden herhangi bir bozulma ,krlma olmakszn baka bir kablo veya devreyi veri ve elektrik akm geiini kesebilir. Kord Esnek izole edilmi kablo ve sonlandrlm kablo LAN/Yerel alan a Kk bir alana servis yapmak iin tasarlanm herhangi bir kullanc saysn birletiren veri a Local area network/Yerel alan a Yksek veri oranlarna azaltmla(100Kbpsden 155Mbpsye )snrl bir corafi alan snrlandrlan veri iletiim sistemi(6 mile veya 10km ye kadar) Alan tek bir binadan bir ka binadan veya kamps gibi dzenlemeyi ngrr.A baz swichleme teknolojisi eitlerini ortak tayc devir kullanmaz,her ne kadar toplu ve zel networklere sahip olsada kullanlmaktadr. Loose tube Kablolanan bir fiberi evreleyen,ounlukla su bloklama jeliyle doldurulmu koruyucu tp. Loose tube kablo Kablo dizayn tipi ncelikle bina d kullanm iin bir veya birden fazla fiber,sert plastik tplerin irisindedir.Fiberler 250 mikrona bufferlanmtr MATV Ana anten televizyonu iin ksaltma Mbps saniye bana megabit,bitlerin says bir saniyede iletilen milyon bit

Megahertz (MHz) Bir milyon hertze eit frekans birimi.(saniyede bir milyon hertz) Mono-mode fiber Singlemode fibere bkz. Multimode In ift modunu gnderen cihaz veya tayan fiber N connector Askeri spesifikasyon tarafndan tamamlanan geni radyo frekans konnektr 50 ohm empedansa sahip olup 0-11 GHz de alacak ekilde dizayn edilmitir.Telli bir ifte sahiptir ve TNC konnektrden daha geni. Network /A Bilgisayarlar arasnda veri iletiimi salamann yoludur. NEXT Yakn kenar crosstalk.Perlerde oluan ve yakn kenarda llen crosstalk. Ohm Elektriksel diren birimi Potansiyel fark, bir voltun bir ampirlik akm oluturma diren deerine ynelik diren deeri. Optical waveguide Dk zayflamann optik saydam malzemesini ieren ve bu eritin daha dk refraktif Optical fiber indeksinin optik saydam malzemesini ieren ve bu eritin daha dk reaktif indeksinin optik saydam malzemenin cladding ierekle dielektrik wavguide erit .Sinyallerin lightwavler ile iletimi iin kullanlr ve seyrek olarak fiber olarak refere edilir.Baz optik komponentlerde lazer dodeler ki bunlarada optik waveguide denir.Dzlemsel dielektrik waveguide durumlar vardr. Optik fiber Camn ince flamenti.Ik eklinde bilgi tayabilen erit ve cladding ieren optik eleman. Optik kayp Fiberler coupler boyunca iletiln n transfer edilirken kaybettii optik g miktar. OTDR/Optik Zaman Alan Reflektr Optik bir etkinin fiber boyunca lld yerde ve girdilere yansmalarda zamann bir fonksiyonu olarak fiberi karakterize eden yntem.Zayflama katsaysn uzakln bir fonksiyonu olarak ,zararl ve dier lokal kayplar tanmlamakta,tahmin etmede yararlanlr. Patch cord Sonlandrma cihaz ve damla arasnda birleim kablosu. Her iki uta pluglarla sonlanan esnek kablo paras. Pacth panel Cross-connact iin merkezi yerleim ,kurulum ve telekominikasyon kablolamay test etme. P-cable /P-kablo 16 bit SCSI-3 bus iin kullanlan 68 tel kablo,32 bit SCSI-3 bus iin q kablolarla birlikte P kablolar kullanlr. Picofarad(pF) Pikofarad Bir faradn bir milyarda biri.Bir mikro farad.

Plastik optik fiber Cam optik fiberden daha ucuz olduu iin masa st fiberi destekleyecek biimde dizayn edilmitir. Plug Erkek ve dii kontakl erkek yuva. Propagation delay / Yaylma gecikmesi Girdiden bir cihazn ktsn geen sinyal iin gereken zaman Protokol Datalink zrindeki istasyonlar arasnda veya bir data kominikasyon network veya sistem zerinde bilgi deiimini kontrol etmek iin kullanlan prosedrler.Prosedrlerin ,geleneklerin veya yntemlerin iki aletin ortak almasna izin verecek ekilde birletiinde tanmlanan herhangi bir kmesi,LAN servislerine tamamklamak iin kullanlr. Return loss/Dn kayb Giden ve yansyan sinyal gleri arasndaki oran dB ile gsterilir.Giri ve karakteristik empedansn normal empedansa yaknlnn przszlnn bir belirtisidir. Rezonans AC dngs durumunda ,endktif ve kapasitif tepkimede min veya max dng empedansna sebep olmak iin birbirini etkileme durumudur. PF/Radyo frekans 1 MHz den 36 Hz ye deien frekansla olarak dnlebilir. RFI (ratio frequency inteference) Oran frekans engellemesi RG/U RG radyo rehberinin ksaltmasdr,koaksiyel kablo iin askeri dizayn ve U,utility iin kullanlr. RGB Renkli video sinyalinin rakamsal olarak paras iin ksaltma ;krmz,yeil ve mavi.Bu sinyalleri tayan multi koaksiyel kablolara da refere edilir. RJ(Registered jack) Tescilli jack. RJ 48R-TL/DS1/DSX (EIA/TIA 568 A uygun )- T1,2 pin per kullanlr.1 ve 2,4 ve 5 RL-11 4 veya 6 tel modler konnektrleriyle sonlandrma ,ounlukla standart telefon hatlar iin kullanlr.1per/pin kullanlr. RJ-14 2 per/pin kullanlr.1ve 4:2 ve 3 RJ-25 3per/pin kullanlr.1ve 6:2 ve 5:5 ve 4 RJ-45 Modler telekominikasyon konnektr.(IEC 60603-7) RL-48c 4 per/pin kullanlr.1 ve 8:2 ve 7:3 ve 6:4 ve 5

RL-48 4 ses demosu vardr.T1 ses ve /veya data 2 per balants frame relay ses ve /veya data 2 per balants salar.rnein ATM makinelerine giri. RJ-48s 2 per/pin frame relay iin kullanlr.1ve 2:7 ve 8VSOC a gre RJ(registered jack)konnektr. RS-232 Endstride kullanlan ortak arayz standarddr.EIA tavsiyesi ile bilgisayar cihazlar arasnda arayz standarddr .CCITT standardnn U24 ve U28 iyle birletirilmi ve eitlenmitir.Data terminal ekipman ve data komnikasyon ekipman arasndaki arayz binary data deiimi salar. RS-422,423 RS 232 de belirtilen transmisyon hzlar ve mesafelerin zerindeki gereksinimler iin mevcut olan EIA serisi transmisyon standard.RS-423 dengesiz bir sistemdir.RS-422 ise yksek ses baiklnn en yksek seviyesini gsteren dengeli bir sistemir. RS-449 DB 37 veya DB 9 konnektr kullanldnda RS-422 ve RS-423 iin pinning tanmlayan EIA satandard.Genel amal 37 pin ve9 pin arayz , data sonlanma ekipman ve data devir sonlanma ekipman iin seri ift data deiimini ierir. RS-485 ok noktal hatlar iin EIA seri arayz standard. RS-530 DB25 konnektr kullanldnda RS-422 iin pin tanmlayanEIA standard. Server (Servis Cihaz)PClere servis salayan network.dosya eriimi ,makara basm veya souk yrtme. Shielded twisted pair/korumal bkml per Engellemeyi minimize etmek iin folyo veya erit kablo.Az apl network korumal bkml per network kablosu,elektriksel engellemeye kar ekstra koruma iin metal klf sarlr. Sonlandrma Bir konnektrn bir kablo zerine yerletirilmesi. Star quad letkenleri birlikte helezonik arl olan 4iletken mikrofon kablolarna verilen isim.Bir x konfigrasyonuna baglandnda grltnn nlenmesine byk lde yardmc olur. STP Korumal bkml perler. Structural return loss (SRL) k sinyaliyle yansyan sinyalin gc arasndaki oran ; dB olarak ifade edilir.Giri empedans ve giri empedansnn kablonun karakteristik empedansna yaknlnn bir gstergesidir. Super high frequency (SHF) Sper yksek frekans ; federal iletiim komisyonu nca radyo spektrumundaki 3.000 ile 30 000 MHz band arasna verilen isim. Telnet TCP/IP protokolnde mevcut bir terminal hizmeti.

Termal ok ok yksek scak ve souun uygulanmas. Terminal Bir veri iletim hatt zerinden veri alp gnderilen bir cihaz. Thick ethernet thicknet Bkz.10 BASE-T (10BAEW5-DEC, Xerox ve ntel tarafndan belirlenmi orijjnal 10 Mbps ethernet network standard ve yerine getiren ince ,sar klf kablo) Thick ethernet Orijinal ethernet kablo artnamesi bir AUI konnektr gerektirir.Grlt nleyicidir.Fakat pahal ve montaj zordur.Thinnet (Thin Ethernet) Bir CSMA/Cdnetworkdr ve ancak ince koaksial kablo (ayn zamanda thin ethernet diyede adlandrlr)zerine kurulmu,BNC konnektr gerektirir.10 BASE 2 IEEE standardna gre kurulmutur. Thin ethernet, thinnet Baknz.10 BASW2, (10 BASE2-A Mbps ethernet network ince RG58koaksiyel kablo zerinden yerine getirilir. Token ring Bir LAN access mekanizmas ve topolojisi ; IBM tarafndan gelitirilmi ve IEEE 802,5 olarak standartlatrlm.Bir kontrol erevesi veya token srasyla istasyondan istasyona geilir.Networke katlmk isteyen istasyonlar veri iletiminden nce token iin beklemek zorundadr.Token geiimdeki IBM in uygulamas IEEE 802,5 standard tarafndan ynetilir.Ethernet 2te en yaygn network topolojisidir.Token Ring EIA/TIA 568 A ve 568SB ve USOC da RJ fi/kasa iinde 3,6,4 ve 5 pinlerini kullanr. Token Srekli tekrarlanan bir ereve;bilgisayarca kontrol edilen network zerinde iletim ,network iletimini kabul/red eden ereve .bkz. Token ring. Topoloji Bir networkn mimarisi yada network notlarnn birbirine balanma ekli. Topraklama Toprak ve devir arasnda elektriksel balant. Toprak yzeyine bal bir iletkene de refere eder. Baz rneklerde 0 potansiyele sahip olmak zere dizayn edilmi merkezi bir metal noktaya da monte edilir. Topraklama letkeni Kablonun genelde korukal elemanlaryla temas hande olan plak tel . Korumann sonlandrlmas ve toprak korumas amacyla kullanlr.Topraklanan tansmisyon kablosu veya izgisindaki ikletken. Topraklama potansiyeli Bir devirde terminal veya asi sistemdeki dier potansiyeller iin referans noktas olarak kullanldnda taban potansiyel elde edilir. Transfer empedans Belirli bir kablo uzunluu iin , transfer empedans korumann bir yzndeki akm tarafndan oluturulan gerilim dmnce korumann dier yznde meydana getirilen akmn deerini ilgilendirir.Transfer empedans istenmeyen sinyallerin giri ve kna kar korumann etkisini belirlemek iin kullanlr.bundan dolay dk transfer empedans deerine sahip korumalardan daha etkilidir. Transmission hatt ki veya daha fazla iletkenin dzenlenmesi bir koaksiyal kablo yada bir yerden dierine sinyal transferi iin kullanlan bir dalga boyu. Transmitted(TD)

Verinin DTEden DCEye gnderildii RS-232 sinyali. Triaxal kablo Bir iletken, ik izole sa rg koruma ve hepsinin birden izole edilmi olduu yapya sahip kablo. Trunk kablo Bir CATV sisteminde ana datm noktasndan merkezi amplifikatre giden kablo .Ayn zamanda besleme kablosu diyede adlandrlr. Twinaxial kablo Koaksiyel kabloya benzer ancak bir yerine iki i iletkene sahip kablo.IBM mini bilgisayarlarda ve systems 34,36,38 ve AS 400 gibi orta lekli sistemlerde kullanlr. UHF Ultra high frekans ;300-3000MHz aras. UTP (unshielded twisted per) (korumasz bkml perler)Tek tek veya birlikte korumas olmayan bkml perli kablo EMI/RFI korumas olmayan bkml perli kablolama .STP ile karlalan network kablolama uygulamalarnda ok yaygn olan ince apl bir network teli. VHF Very-high frequency;Federal iletiim komisyonunca 30-300MHz arasnda standartlatrlmtr.