You are on page 1of 2

8epubllc of Lhe hlllpplnes

ueparLmenL of LducaLlon
8eglon lv A CALA8A8ZCn
ulvlslon of 8aLangas
ulsLrlcL of 1allsay
M|randa L|ementary Schoo|


8UWAN NG WIkANG AM8ANSA 2011
". JJ1JTJO .\ `J. T.1.., J1.` . 1..5 5. '`JJ
. 1.J.5

Ang Launang pagdlrlwang ng 8uwan ng Wlkang ambansa Luwlng AgosLo ay glnaganap upang
malpaklLa ang kahalagahan aL kasaysayan nlLo
Ang sumusunod ay mga akLlbldad na lslnasagawa ayon sa llmang llngguhang paksa ng lsang buwang
pagdlrlwang
eLsa aksa AkLlbldad
AgosLo 17 agpapahalaga sa ambansang
Wlka
O agdaraos ng mga
programa aL Cawaln na
ang gamlL ay wlkang
ambansa
O Canap na malpaunawa
sa mga magaaral na ang
Lagumpay ay maLlLlyak
kapag mabuLl aL
plnahahalagahang
paggamlL ng wlka
AgosLo 814 Wlka sa agpapaLuLupad ng
kaunlaran aL ulslpllna ng 8ayan
O agsasapuso ng
anunumpa sa WaLawaL
O agpapasulaL ng pormal
o dlpormal na sulaLln

AgosLo 1321 Wlka ang lnsLrumenLo sa mga
aLakarang angkaunlaran aL
angkaLarungan

O agdaraos ng Lalakayan
Lungkol sa kasaysayan ng
kalayaan na LlnaLamasa
ng bayan

AgosLo 2228 Wlkang llllplno1ugon sa
mallnaw na programa sa 1uwld
na Landas
O agbuo aL/o pagsarlwa
ng mga Lula aL awlLlng
llllplno Lungkol sa
pagpapahalaga aL
pangangalaga sa
kallkasan bllang paLunay
ng pagmamahal sa
bayan
O agdaraos ng Llmpalak
sa paggawa ng posLer na
naglalarawan ng
kallkasan aL/o
kapallglran ng lllplnas
noon aL ngayonAgosLo 2931 Wlkang llllplno 1lnlg ng mga
Curo 1lnlg ng mga Magaaral
Wlka ng kabayanlhan
O agLaLanghal sa mga
lslnagawang paLlmpalak
sa panahon ng
pagdlrlwang


lnlhanda nl
!CSLPlnL u AnCAnl8An
Curong 1agapagugnay sa llllplno


8lngyang ansln


LunA ? C81lLLA
Pead 1eacher l