You are on page 1of 1

Rb.

2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Naueno Pitanje OOOOOOOO Za dokazivanje poslovne analize kao jedne od kljunih teorijsko metodolokih naunih disciplina i posebno aktivnosti u podrci efikasnom upravljanju preduzeem, kao i njenoj genezi, argumentovano dokazuju odreeni prikazi. Navedite ih. OOOOOOOO U emu se ogleda uloga sistema menaderske analize? OOOOOOOO Objasnite ameriki pristup kontrolingu? OOOOOOOO Koje su to bitne razlike u poimanju kontrolinga i kontrole kako u teoriji tako i u praksi? OOOOOOOO ta je to predmet (ili sadraj) poslovne analize? OOOOOOOO Koji su to ciljevi analize za podrku menadmentu.Koji ciljevi analize se mogu iskristalizovati za podrku menadmentu ako se zna da su ciljevi analize bez sumnje primarno u funkciji efikasnosti upravljanja-menadmenta? OOOOOOOO ta je osnovni cilj analize bilansa? OOOOOOOO ta je to poslovna analiza? OOOOOOOO ta je poslovna analiza u savremenim uslovima menadmenta? OOOOOOOO ta obuhvata predmet poslovne analize? OOOOOOOO Navedite osnovne faze po kojima se realizuje zadaci analize, u celini i po segmentima predmeta analize celokupnog poslovanja preduzea? OOOOOOOO Kako se moe izraziti sistematizacija metoda u poslovnoj analizi? OOOOOOOO Prema poznatim i opteprihvaenim uenjima iz teorije saznanja koja obiljeja preferiraju metodu uporeivanja.Metoda uporeivanja. OOOOOOOO Ukratko objasnite metodusintezovanja (uoptavanja). OOOOOOOO Objasnite metodu izolacije (eliminacije). OOOOOOOO Ukratko objasnite metodu uzronosti (korelacije)? OOOOOOOO Navedite najvanije prednosti primjene metode uporednih analiza srodnih preduzea na koje je ukazala teorija i praksa analize poslovanja preduzea. OOOOOOOO Navedite u emu se ogleda sutina metode ocijene odnosa vrijednosti, a potom objasnite postupak i tehniku primjene ove metode. OOOOOOOO Sam postupak i tehnika primjene metode ocjene odnosa vrijednosti moe se prikazati u nekoliko faza. Navedi ih. OOOOOOOO OOOOOOOO OOOOOOOO OOOOOOOO OOOOOOOO

Strana 17

30 37 41 62 62

62 66 66 68 69 74 85 94 95-6 100 123 126-7 127