REUNIÓ DE PARES I MARES 3r

19 D’OCTUBRE 2011

Assignatures / mestres
 Llengua Catalana: Núria / Dolors (3r A) i Carla (3r B). Anna T. (expressió escrita (grups barrejats de 3r A i B).  Llengua Castellana: Montse.  Matemàtiques: Núria / Dolors (3r A) i Carla (3r B).  Medi Social, Natural i Cultural: Núria (3r A) i Carla (3r B).  Anglès: David. A l'aula d'anglès.  Educació Física: Dani.  Plàstica: Montse P. (3r A) i Carla (3r B).  Música: Eva C.  Informàtica: Dolors (3r A) i Carla (3r B).  Religió: Eva M.  Ensenyaments Alternatius: Núria (3r A) i Carla (3r B).  Aula acollida : Montse.  Educació especial (inclusió a l’aula): Anna G.

Horari 3r A (Truites de riu)

Horari 3r B (Llúdrigues)

PROJECTE D’ESCOLA VERDA
 CUIDAR EL PLANETA RESPECTANT I ACTUANT.  TREBALL DE L’ENTORN PROPER A L’ÀREA DE MEDI I LLENGUA CATALANA: Terme municipal de Sant Hilari Sacalm.

 ANIMAL I ARBRE AMIC DE LA CLASSE: truita de riu - cirerer d’arboç (3r A) i llúdriga - freixe (3r B).  L’ HIVERNACLE: hort.  COMITÈ AMBIENTAL.  MALETA VERDA.  REUTILITZACIÓ DE LLIBRES. Revisió trimestral de l’estat dels llibres.  PLA DE CONSUM DE FRUITA A LES ESCOLES.(Departament d'agricultura)  CAMPANYA DIA SENSE COTXES. (18 de novembre, 16 de març i 18 de maig)  SETMANA CULTURAL: Residus

OBJECTIUS D’ESCOLA
 Introduir la calma a les aules treballant el silenci com un exercici que requereix esforç , atenció i autocontrol .  Potenciar la manipulació ,l’ observació , l’ experimentació,la predicció i la reflexió.  Treballar perquè siguin capaços d’ expressar les idees amb claredat,ordre,cohesió i coherència.

 Aconseguir autonomia personal davant els aprenentatges.
 Valorar la feina ben feta i el treball diari.

 Fomentar el respecte ,la conservació i l’ ús correcte de llibres i materials.  Mostrar tolerància i respecte envers els companys i les altres cultures.

OBJECTIUS DEL CICLE
Conèixer el màxim de procediments i tècniques per assolir un aprenentatge competencial. Partir dels interessos, motivacions i coneixements previs de l’alumnat. Variar els recursos educatius (visual, auditiu, verbal...) per atendre el màxim la diversitat i les diferents maneres d’aprendre. Evolució en autonomia i competència. Ús de l’agenda (revisió diària). Gestió del temps lliure ( TV, Xarxes socials)

Signar i complir la Carta de Compromís (el Departament d’Educació ho demana a totes les escoles). Cada centre redacta uns objectius als quals ens comprometem a complir-los l’escola i les famílies).

Deures: (família/escola acció compartida)  Donar importància a la polidesa i presentació dels deures.

VERD:L’activitat l’ha fet tot sol/a. TARONJA: Se l’ha hagut de fer petits ajuts o aclariments. VERMELL: Ha necessitat constantment el suport de l’adult.

AVALUACIÓ
QUÈ AVALUEM?
1. CONCEPTES (coneixements. "El saber") 2. PROCEDIMENTS (domini de tècniques i capacitats. "Saber fer") 3. HÀBITS (Habilitats. "Saber ser") 4. ACTITUD ("Saber estar")
• La nota final serà l'equivalència dels 4 apartats (per això aplicarem un 25 % a cadascun d'ells)

QUÈ UTILITZEM PER AVALUAR?
- Graelles d’observació directa i de control. - Proves escrites. - Revisió i/o correcció de fitxes, llibretes i quadernets de treball.

OBJECTIUS I CONTINGUTS PER ÀREES
LLENGÜES:
     Parlar i conversar. Escoltar i comprendre. Llegir i comprendre. Escriure. Coneixements de la llengua i el seu aprenentatge.

LLENGUA ANGLESA:

 Presentació de vocabulari nou: Oral: suport visual i jocs relacionats. Escrit: associacions, mots encreuats, construcció de frases, diccionari visual.
Anticipació de continguts: Oral: cantar rimes i escoltar històries breus. Escrit: ordenar seqüències d’accions escoltades. Produir frases amb suport visual.

Audició i visualització d’històries: Oral: escoltar, llegir i comprendre una història. Representar-la teatralment. Escrit: relacionar text i imatge. Escriure frases a partir de model. Elaboració de llibrets.
Aprenentatge de cançons: Oral: escoltar i cantar amb model fonètic. Escrit: inventar nous versos seguint un model. Temes transversals (lectures de temes de medi, música...): Lectura amb suport visual. Producció de textos a partir de models.

MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL
       L’entorn i la seva conservació El món dels éssers vius Les persones i la salut. Persones, cultures i societats Canvis i continuïtats en el temps Matèria i energia Entorn, tecnologia i societat. UP 0: Quin temps fa? UP 1: El poble. UP 2: L’ aigua, un bé escàs. UP 3: La ciutat.

MATEMÀTIQUES
 Numeració i càlcul - Treball amb nombres de 3, 4 i 5 xifres
- Parells i imparells - Operacions:
» SUMA fins a 5 xifres » RESTA portant » MULTIPLICACIÓ portant-ne (fins a 4 xifres i 3 factors) » DIVISIÓ fins a 3 xifres al divident i 1 al divisor

 Relacions i canvi: - Anàlisi de les peculiaritats dels nombres i les operacions
- Sèries numèriques, geomètriques ... - Comparar i ordenar - Utilització, lectura i escriptura de signes matemàtics (0, =, >, <)

 Espai i forma: rectes, angles, figures planes i cossos geomètrics

 Mesura (longitud, pes, capacitat, temps i diners)  Estadística i atzar (representació de la informació: gràfics)

• Taller de resolució de problemes • Treball sistemàtic de càlcul mental: - operacions “Quinzet” - problemes “Quinzet” - quadernet "Quinze són quinze“ - PAI.

EDUCACIÓ ARTÍSTICA: PLÀSTICA
 Experimentar i indagar tècniques. Ús de diferent alfabet visual, textures, moviments, estris i grafisme.  Tractant diferents temes en relació amb les altres àrees.  Expressar idees, experiències i emocions.

 Conèixer i comprendre diferents manifestacions artístiques : Gaudí I Miró. Desenvolupar una opinió crítica.
 Intercanviar opinions, idees, experiències,... partint de les pròpies produccions i compartint les dels companys.

ED. ARTÍSTICA: MÚSICA
L' objectiu del treball de la música a CM és :

- L'enriquiment i creixement personal a través d 'experiències musicals diverses com:
• La cançó: relacionades amb la vida escolar del nen: festes tradicionals (castanyada i tardor, Nadal, hivern, carnestoltes i la primavera)cançons sobre temes d'escola verda... • El moviment corporal : s'aprofita qualsevol concepte, cançó... per treballar-la amb moviment. • L' audició: s'aprofundeix en el treball de l'ecolta ja iniciat a ed. infantil. A 3r. hi ha un treball més acurat dels instruments de l'orquestra i les formes musicals de les audicions. • La dansa: es treballen danses catalanes i d'arreu amb els seus passos específics. • El llenguatge musical: És el curs on s'introdueixen totes les notes de l'escala musical. Acabaran 3r sabent llegir petites partitures. D'aquesta manera a 4t podran començar amb l'instrument..

EDUCACIÓ FÍSICA
Des de l’àrea d’educació física a cicle mitjà, treballarem de forma desigual els diferents blocs de continguts. En aquesta etapa, prioritzarem el treball de les habilitats coordinatives i la participació en jocs i esports col·lectius. En aquest quadre es pot observar com es treballa cada bloc de continguts, i quines unitats didàctiques es practicaran:

RELIGIÓ
- Identificar les parts de la Bíblia - Descobrir la importància dels llibres per transmetre la cultura. - Conèixer trets fonamentals de l’ Antic i el Nou Testament. - Aprendre a buscar algunes citacions bíbliques. - Valorar la Bíblia com a llibre sagrat. - Descriure fets principals de la vida de Jesús

Es valorarà molt:
- L' actitud oberta davant els continguts, objectius i procediments de l' assignatura. Entendre que l' hora de religió cal estar atent i cal treballar igual que en una altre assignatura comuna com pot ser català, matemàtiques, medi, etc. Hi ha uns continguts a fer i uns objectius per assolir com en totes les altres matèries. (molt important) - El respecte vers els companys i el/la mestre/a. - Tenir una bona actitud en general alhora de classe. (molt important)

Utilitzem:
- Fitxes preparades, amb exercicis per fer en les mateixes fitxes. - No usem ni llibres ni llibretes.

ALTERNATIVA
• Els continguts a treballar en aquesta àrea són:
o o o o o o o

Les emocions. L’empatia. Habilitats per conviure en societat. L'assertivitat. El respecte L’autoestima La cohesió de grup.

• Metodologia:
o o o

Murals Fitxes Expressió i comprensió oral.

TUTORIA
 Entrevistes amb les famílies:
 Com les concertem? A través de l'agenda.

 Horari d’atenció als pares:
 Dimarts de 10h a 11h.

 Hi ha la possibilitat de concertar entrevista amb qualsevol especialista.

SEP
Suport Escolar Personalitzat (per compensar l'eliminació de la 6a hora)
 És un recurs de millora.  Emmarcat en el conjunt d'actuacions del Departament d'Ensenyament.  Per assolir l'èxit escolar.  Per donar resposta a les necessitats individuals d'aprenentatge de cada nen/a.  S'ofereix un suport individual o en petit grup a aquells alumnes que el necessiten.  És un reforç flexible, temporal i preventiu que vol atendre els diversos ritmes d'aprenentatge dels alumnes.  Matemàtiques: problemes i càlcul.  Llengua: comprensió lectora i escriptura.

RACONS
 Dins la mateixa franja horària que el SEP, els alumnes que no necessitin aquest suport faran racons:

Els racons aniran variant en contingut i en tipologia durant el curs.

SORTIDES I COLÒNIES

120 € aprox.

PÀGINA WEB: http://ceipguilleries.org/ BLOG: http://mitjaguilleries.blogspot.com/

Gràcies per la vostra assistència i... BON CURS 2011-12!