You are on page 1of 28

Graevinski fakultet u Osijeku

Tehniko crtanje i CAD

4. ZADATCI ZA VJEBE IZ AUTOCAD-a


Vjebe 1
1. Pokrenuti program AutoCAD. (Ako se prilikom pokretanja programa nije pojavio prozor za dijalog Startup ukljuiti njegovo prikazivanje i izai iz programa pa ponovo pokrenuti program). 2. Pritisnuti dugme Open a Drawing i pogledati da li ima imena datoteka u okviru. 3. Pritisnuti dugme Start from Scrtach. Ukljuiti kao podrazumjevane jedinice mjera stope i ine i pogledati objanjenje u okviru Tip. Isto uraditi i za metarske jedinice. 4. Pritisnuti dugme Use a Template. U popisu predloaka nai Acad.dwt i Acadiso.dwt. Oznaiti prvo jedan i pogledati opis predloka, a zatim i drugi. Uoiti u emu je razlika izmeu ova dva predloka. 5. Pritisnuti dugme Use a Wizard. Odabrati prvo Quick Setup, a zatim Advanced Setup i u opisu uoiti koja je razlika izmeu njih. Odabrati Advanced Setup i pritisnuti dugme OK. 6. U prvom koraku (Units) odabrati kruni prekida Decimal i na slici uoiti kotu i prikaz broja. Iz padajue liste Precision odabrati prikaz broja sa dva decimalna mjesta i pogledati sliku. Odabrati kruni prekida Scientific i pogledati nain prikaza broja u koti. Iz padajue liste Precision odabrati prikaz broja sa etiri decimalna mjesta i pogledati sliku. Odabrati redom kao jedinice mjere Engineering, Architectural i Fractional i pogledati prikaz broja u koti i brojeva u polju Precision i njegovoj padajuoj listi. Postaviti kao jedinice mjere Decimal sa etiri decimalna mjesta i pritisnuti dugme Next. 7. U drugom koraku Angle za svaki od pet krunih prekidaa kojima se bira jedinica mjere kuta, izabrati jedinicu mjere, uoiti prikaz na slici i otvoriti listu u polju Precision i pogledati nain prikaza broja sa razliitim preciznostima. Postaviti kao jedinice mjere Decimal Degrees sa etiri decimalna mjesta i pritisnuti dugme Next. 8. U treem koraku Angle Measure postaviti smjer pravca od koga se mjeri kut redom, u pravcu istoka (East), sjevera (North), zapada (West) i juga (South), i uoiti nulti poloaj kuta u prikazu na slici. Postaviti nulti poloaj kuta u smjeru zapada (West) i pritisnuti dugme Next. 9. U etvrtom koraku Angle Direction prvo uoiti da se dugmetom Back uvek vraa na prethodni korak tako to e se prvo pritisnuti to dugme, a zatim ponovo dugme Next da bi se vratilo na korak Angle Direction. Postaviti prvo kao smjer mjerenja kuta smjer kazaljke na satu (Clockwise) i pogledati prikaz na slici. Zatim postaviti kao smjer mjerenja kuta smjer suprotan smjeru kazaljke na satu (Counter-Clockwise) i pogledati prikaz na slici. Pritisnuti dugme Next. 10. U petom koraku Area postavlja se veliina crtea u prirodnim jedinicama. Pogledati tekst i objanjenje uz sliku. Ako nisu ve postavljene, postaviti kao dimenzije crtea po irini (Width) 420 i po duini visini (Length) 297. Pritiskom na dugme Finisch zavriti rad sa arobnjakom. 11. Prouiti izgled prozora AutoCAD-a. Pronai standarnu alatnu traku, traku osobina objekata, traku sa alatima za crtanje i modifikaciju. Pogledati sadraj svih menija. U standardnoj alatnoj traci nai alate zajednike za Windows programe (New, Open, Save, Plot, Plot Preview, Cut, Copy, Paste, Undo, Redo). Uoiti alate u alatnoj traci za crtanje i meniju Draw i alatnoj traci za modifikaciju i meniju Modify. Uoiti sliku koordinatnog poetka i oblik pokazivaa. Pomaknuti pokaziva i pratiti promjenu koordinata u statusnoj traci. Iskljuiti i ukljuiti prikaz promjene koordinata u statusnoj traci. Pronai u statusnoj traci dugmad za promjenu reima rada u AutoCAD-u. Pronai komandni prozor i komandnu liniju. Pomaknuti pokaziva van povrine za crtanje i vidjeti njegov izgled.

34

Graevinski fakultet u Osijeku

Tehniko crtanje i CAD

12. Pritiskom na tipku F2 prijei iz grafikog u tekstualni prozor i obrnuto. Prikazati tekstualni prozor zadavanjem komande iz menija. Prijei u grafiki prozor klikom izvan tekstualnog prozora i uoiti to se dogodilo. Prijei u tekstualni prozor i zatvoriti ga klikom na dugme za zatvaranje. Uoiti razliku izmeu razliitih naina prijelaza iz jednog prozora u drugi. 13. Izvui liniju sa alatima za crtanje u radnu povrinu i uoiti promjenu. Postaviti traku sa alatima za modifikaciju u gornji dio prozora ispod trake osobina. Postaviti na ekran traku sa alatima Object Snap i postaviti je sa desne strane prozora. Postaviti traku sa alatkama za modifikaciju sa lijeve strane prozora pored trake sa alatkama za crtanje. Ukljuiti prekida za prikazivanje poveanih dugmadi sa alatima (Large buttons) i uoiti promjenu. Iskljuiti ovaj prekida. 14. Postaviti vrijeme automatskog snimanja na 10 minuta. Postaviti nain snimanja kao crte AutoCAD-a 2004 (dwg). Iskljuiti pravljenje backup kopija pri snimanju. 15. Pronai gdje se postavljaju skrol trake na grafiki ekran i ako nisu postavljene postaviti ih. Poveati veliinu pokazivaa na ekranu na 10% i vidjeti to se dogodilo. Vratiti veliinu pokazivaa na 5%. 16. Poveati broj redova komandnog prozora na 5. Pogledati to se dogodilo, a zatim ga vratiti na 3 (dvije prethodne komande i komandna linija). 17. Podesiti grafiki ekran tako da: pozadina prostora za crtanje bude uta, pokaziva na ekranu plav, pozadina komandnog prozora cijan, tekst u komandnom prozoru crven, a font u komandnom prozoru bude Courier, bold veiine 12pt. Izai iz prozora za dijalog i pogledati ekran. Vratiti sve na standardne postavke. Pogledati ekran. Postaviti pozadinu povrine za crtanje da bude bijela. 18. Iskljuiti prikaz koordinatnog poetka na ekranu. Ponovo ga ukljuiti. 19. Koristei trake za pomicanje dovesti oznaku koordinatnog sustava na sredinu ekrana. Postaviti oznaku tako da ne pokazuje ishodite koordinatnog sustava, nego da bude u donjem desnom kutu. Ukljuiti ponovo da oznaka pokazuje ishodite koordinatnog sustava. 20. Kreirati novi korisniki profil sa slijedeim postavkama: pozadina za crtanje bijela, komandni prozor sa tri linije, veliina pokazivaa 5%, automatsko uvanje na 10 minuta. Ime profila odrediti proizvoljno. Sve postavke navesti u opisu profila. 21. Podesiti da desni taster mia prilikom brzog klika ima isti efekt kao pritisak na tipku Enter na tipkovnici, a da se duim pritiskom otvara pomoni meni.

35

Graevinski fakultet u Osijeku

Tehniko crtanje i CAD

Vjebe 2
Zadatak 1: Pokrenuti AutoCAD. Ako se pojavio Startup dijalog odabrati poetak od praznog crtea. Otvoriti prozor za postavljanje jedinica mjere. U desnom dijelu prozora (okvir Length) pogledati padajuu listu okvira Type i odabrati u njoj nain prikaza Scientific. U polju Precision odabrati prikazivanje sa dvije decimale. U polju Drag and drop scale odabrati milimetre. U polju Angle odabrati prikaz u radijanima sa etiri decimale. Smjer raunanja kuta neka bude suprotan od smjera kazaljke na satu. Bazni kut podesiti u smjeru istoka. 2. Postaviti granice crtea za veliinu papira A4 sa faktorom razmjere 50. 3. Postaviti gustou mree na 15 jedinica po obje ose. Ukljuiti pokazivanje mree. 4. Provjeriti da li je ukljueno kretanje pokazivaa u koracima. Ako jeste iskljuiti ga i pratiti promjenu koordinata u statusnoj liniji pri pomicanju pokazivaa. Postaviti kretanje pokazivaa u koracima od 30 jedinica po X osi i 15 po Y osi. Ukljuiti kretanje pokazivaa u pravokutnim koracima i postaviti pokaziva na toku 30,30. Pomicati pokaziva prvo vodoravno, zatim vertikalno pa koso i pratiti nain promjene koordinata u statusnoj liniji. 5. Postaviti kretanje pokazivaa u polarnim koracima sa udaljenou 30. Inkrement kuta postaviti na 30. Postaviti dodatne kutove od 45 i 79 stepeni. Otkucati u komandoj liniji naredbu line i pritisnuti tipku Enter. Unijeti proizvoljno prvu toku crte u blizini koordinatnog poetka. Postaviti pokaziva da druga toka bude paralelna sa X osom i zadrati ga da se pojavi polarni vektor. Kada se pojavi polarni vektor lagano pomicati pokaziva nagore i pratiti koji e se kutovi pokazati. Za jednu vrijednost kuta pomicati pokaziva du polarnog vektora i pratiti koje e se udaljenosti pojaviti. Pritisnuti tipku Escape na tipkovnici da bi se prekinulo izvrenje komande. 6. Formirati slijedee slojeve: za crtanje tlocrta, naziv tlocrt, boja linije bijela, tip linije neprekidna, debljina linije standardna, za zidove, naziv zidovi, boja linije bijela, tip linije neprekidna, debljina linije standardna, za prozore i vrata, naziv prozori i vrata, boja linije crvena, tip linije neprekidna, debljina linije 0.15mm, za pomone linije, naziv pomocne, boja linije bijela, tip linije isprekidana, debljina linije 0.15mm, za rafuru, naziv srafura, boja linije plava, tip linije neprekidna, debljina linije 0.15mm, za tekst, naziv tekst, boja linije bijela, tip linije neprekidna, debljina linije 0.15mm, za kote, naziv kote, boja linije bijela, tip linije neprekidna, debljina linije 0.15mm. 7. U traci osobina, pogledati raspoloive slojeve. Slojeve za tekst i kote zakljuati i iskljuiti. Pogledati raspoloive boje, tipove i debljine crta. 8. Postaviti standardnu debljinu linije na 0.3mm i prikazivanje debljine crta crtea na ekranu. Posmatrati promenu debljine linije u prozoru za dijalog pomicanjem klizaa za podeavanje skale. 9. Postaviti sloj za crtanje tlocrta kao tekui. 10. Iskljuiti tampanje za sloj za rafuru. Obrisati sloj za pomone linije. 1.

36

Graevinski fakultet u Osijeku

Tehniko crtanje i CAD

Zadatak 2: Nacrtati konturu prikazanu na slici 2.1 naredbom LINE. Priprema: o zadati jedinice za duinu Decimal (preciznost-4 decimale); o postaviti upisivanje kuta u stupnjevima, minutama i sekundama (preciznost-dva mjesta); o zadati inkrement kuta 30 i dodati jo 45; o zadati korak pokazivaa 10 i gustou mree na ekranu 10. Komandom LINE nacrtati konturu: o prvu toku zadati miem sa koordinatama 30,30; o drugu toku zadati sa tastature apsolitnih koordinata 30, 104.89; o trea toka je ortogonalna na drugu na udaljenosti 90; o etvrta toka je u relativnim polarnim koordinatama udaljenosti 60 i kuta 45; o peta toka je u apsolutnim polarnim koordinatama udaljenosti 250 i kuta 2030'30''; o esta toka je relativno udaljena od pete 20,-50; o zatvoriti kontoru.

Slika 2.1 Zadatak za vjebu 2

Crte sauvati pod nazivom zadatak601.

37

Graevinski fakultet u Osijeku

Tehniko crtanje i CAD

Vjebe 3
Za sve zadatke postaviti snap i grid na 10 jedinica po X i Y osi i granice crtea na 420x297. Podesiti standardnu debljinu linije za sloj 0 na 0.25 mm i prikazivanje debljine linija na ekranu. 1. Zadatak Koritenjem komande line nacrtati pravokutnik 60x40 sa donjim lijevim kutom u toki 10,10. Koristiti pokazivanje na ekranu (u modu snap), mod ortho i opciju c. Prilikom crtanja druge linije napraviti greku pa crtanje te linije ponititi sa undo. Pored pravokutnika nacrtati konturu prikazanu na slici 3.1 lijevo (bez kotiranja) sa poetkom u toki 100,10. Pored ove konture nacrtati konturu prikazanu na slici 3.1 desno. (Uputstvo: poetna toka konture je 230,100. Ukljuiti u kartici Snap and Grid prekida Polar Snap, a Polar distance postaviti na 30. U kartici Polar Tracking postaviti inkrement na 30 i dodatne kutove na 45 i 135. Ukljuiti opcije SNAP i POLAR). Crte sauvati pod nazivom zadatak602.

Slika 3.1. Zadatak za vjebu 3 2. Zadatak Nacrtati konturu prikazanu na slici 3.2 (bez kotiranja). Crte sauvati pod nazivom zadatak603.

Slika 3.2. Zadatak za vjebu 3 3. Zadatak Nacrtati pravokutnik 60x40 sa donjim lijevim kutom u toki 10,10 i debljinom linije 0.30mm. Pored njega nacrtati pravokutnik 60x40 sa donjim lijevim kutom u toki 100,10 i zasjeenim kutovima, sa prvom udaljenosti zasjecanja 20 i drugom 30. Uoiti zasjecanja na nacrtanom pravokutniku. Nacrtati pravokutnik 60x40 sa zaobljenim kutovima sa polumjerom 5.5. Uoiti prompt dobijen na zadavanje komande. Crte sauvati pod nazivom zadatak604.

38

Graevinski fakultet u Osijeku

Tehniko crtanje i CAD

4. Zadatak Nacrtati krunicu sa centrom 50,50 i polumjerom 30. Nacrtati pravokutnik 80x50 sa donjim lijevim kutom u toki 90,40. Iz kutova desnog ruba pravokutnika nacrtati krunice sa polumjerom jednakim sredini stranice, a zatim nacrtati krunicu koja prolazi kroz presjeke krunica i gornje i donje stranice pravokutnika i dodiruje sredinu desne stranice 3P (slika 3.3 lijevo). Zatim nacrtati pravokutnik 80x50 sa donjim lijevim kutom u toki 240,40. Nacrtati krunicu koja prolazi kroz krajnje toke lijeve stranice pravokutnika, a sredite joj je na ovoj stranici (2P). Nacrtati krunicu kojoj su tangente gornja, donja i desna stranica pravokutnika (Draw/Circle/Tan, Tan, Tan) slika 3.3. u sredini. Nacrtati prvo liniju koja prolazi kroz toke 330,110 i 360,10, a zatim liniju kroz toke 340,20 i 400,120. Nacrtati krunicu kojoj su ove dvije linije tangente, a polumjer 25 TTR (slika 3.3 desno). Crte sauvati pod nazivom zadatak605.

Slika 3.3. Zadatak za vjebu 3 5. Zadatak Nacrtati crte sa slike 3.4. lijevo, komandama centar, radijus i centar, dijametar. Polumjer krunice je 36.0555, toka sredita krunice je proizvoljna. Nacrtati krunicu zadavanjem dvije toke i zadavanjem tri toke. Nacrtati pravokutnik i liniju kao na slici 3.4-desno. Nacrtati krunicu koja je zadana sa dvije tangente (stranica pravokutnika i nacrtana linija). Crte sauvati pod nazivom zadatak606.

Slika 3.4. Zadatak za vjebu 3 6. Zadatak Nacrtati krunicu polumjera 80 sa sreditem u 100,100. U nacrtanu krunicu upisati pravilan peterokut, a opisati pravilan esterokut (slika 3.5 lijevo). Zatim u peterokut upisati novu krunicu. Nacrtati pravokutnik 90x70 sa donjim lijevim kutom u toki 210,50. Uz desnu stranicu nacratnog pravokutnika nacrtati pravilan peterokut ija se stranica poklapa sa stranicom pravokutnika (slika 3.5 desno). Crte sauvati pod nazivom zadatak607.

Slika 3.5. Zadatak za vjebu 3 39

Graevinski fakultet u Osijeku

Tehniko crtanje i CAD

7. Zadatak Postaviti za stil toke krunicu sa kriiem (drugi red sredina). Oznaiti toku 100,100. Nacrtati pravilan peterokut sa centrom u 100,100 i polumjerom 80. Iznad lijeve gornje strane peterokuta nacrtati kruni luk sa centrom u centru peterokuta. Iznad gornje desne strane nacrtati kruni luk kod koga je pravac tangente u poetnoj toki jednak pravcu duine lijeve gornje strane (Start, End, Direction). Nacrtati slike vrata prema slici 3.6. Debljina zida (udaljenost izmeu linija) je 10, a duina vrata 60. Crte sauvati pod nazivom zadatak608.

Slika 3.6. Zadatak za vjebu 3 8. Zadatak Nacrtati elipsu koja ima jednu toku glavne osi 40,60, drugu 100,60 i jednu krajnju toku druge osi 90. Nacrtati elipsu koja ima centar 230,60, glavnu poluos 60 i sporednu 30. Nacrtati pravokutnik sa poetnim kutom u toki 310,90 i krajnjim u 420,30 i u njega upisati elipsu. Nacrtati elipsu sa poetnom tokom glavne osi u toki 40,150, duinom glavne osi 90 i rotacijom oko glavne osi 45 stupnjeva. Nacrtati elipsu sa poetnom tokom glavne osi u toki 160,150, duinom glavne osi 90 i rotacijom oko glavne osi 30 stupnjeva. Nacrtati elipsu sa poetnom tokom glavne osi u toki 280,150, duinom glavne osi 90 i rotacijom oko glavne osi 60 stupnjeva. Uporediti tri elipse nacrtane rotacijom i razmisliti zato tako izgledaju. Crte sauvati pod nazivom zadatak609. 9. Zadatak Nacrtati dio luka elipse, ako je poetni kut 0 i zavrni 90. Nacrtati dio luka, ako je poetni kut 0 i unutranji kut 90. Uoiti to je nacrtano. Nacrtati dio luka elipse, ako je poetni kut 180 i zavrni 270. Nacrtati dio luka, ako je poetni kut 180 i unutranji kut 90. Uoiti to je nacrtano. Crte sauvati pod nazivom zadatak610. 10. Zadatak Oznaiti toku 80,80. Nacrtati prsten sa sreditem u toki 80,80, unutranjim promjerom 60 i vanjskim 80. Iskljuiti popunu, vidjeti to se dogodilo i ponovo je ukljuiti. Nacrtati simbol olimpijskih igara pet olimpijskih krugova. Nacrtati simbol automobila marke Audi. Oznaiti sredita svih prstenova. Zamjeniti simbol oznake toke drugim i vidjeti ta se dogodilo. Nacrtati prsten sa unutranjim promjerom nula i vidjeti to se dogodilo. Crte sauvati pod nazivom zadatak611.

40

Graevinski fakultet u Osijeku

Tehniko crtanje i CAD

Vjebe 4
1. Zadatak Postaviti granice crtea na 350x200 jedinica. Oznaiti toke A(100,80) i E(10,130) simbolom relativne veliine 5%. Nacrtati pravokutnik 110x50 jedinica. Nacrtati istostranian trokut s vrhom u toki E, ija je donja stranica paralelna X osi i duine 50 jedinica. Crte (slika 4.1.-lijevo) sauvati pod nazivom zadatak 1201. 2. Zadatak Otvoriti zadatak1201. Trokut pomaknuti tako da toka E trokuta doe u toku C pravokutnika. Rotirati trokut oko toke C dok mu se stranica ne poklopi sa stranicom pravokutnika BC. Povui liniju iz toke E do polovine stranice AD i zatim u nastavku do toke na udaljenosti 190 jedinica od polovine stranice AD. Rotirati cijeli nacrtani objekt (pravokutnik i trokut) oko toke na polovini stranice AD tako da vrh trokuta bude na nacrtanoj crti (slika 4.1.-desno). Crte (slika 4.1.-desno) sauvati pod nazivom zadatak1202.

Slika 4.1. 3. Zadatak Otvoriti zadatak1201. Trokut premjestiti tako da toka E trokuta doe u toku D pravokutnika. Skalirati trokut tako da mu se donja stranica izjednai sa stranicom CD pravokutnika. Povui liniju iz gornjeg vrha trokuta do polovine stranice CD. Trokut smanjiti povlaenjem gornjeg vrha do polovine ove linije. Crte sauvati pod nazivom zadatak1203. 4. Zadatak Nacrtati krunicu, pravokutnik i nekoliko linija kao na slici 4.2. Zadatak snimiti pod nazivom zadatak1204.

Slika 4.2. Zadati naredbu za produenje linija. Kao granine objekte izabrati krunicu i pravokutnik. Kao objekte koji se produuju birati jednu po jednu liniju. Kod linija usmjerenih i prema krunici i prema pravokutniku oznaiti prvo kraj blii krunici pa zatim kraj blii pravokutniku i pratiti to se dogodilo. 5. Zadatak Nacrtati crte kao na slici 4.3. lijevo. Koristei naredbu za isjecanje, napraviti crte kao na slici 4.3. desno. Zadatak snimiti pod nazivom zadatak1205.

Slika 4.3. 41

Graevinski fakultet u Osijeku

Tehniko crtanje i CAD

6. Zadatak Nacrtati toku (30,100). Iz ove toke povui crtu paralelnu X osi duine 60 jedinica, a u nastavku crtu okomitu na nju duine 60 jedinica. Koristei naredbu za kopiranje u odreenom rasporedu (array) rasporediti nacrtane linije u dva reda i tri kolone s udaljenosti elemenata 80 jedinica vodoravno i okomito (kao na slici 4.4 lijevo). Primjenom naredbe chamfer napraviti zasjeene kutove, tako da je prva udaljenost zasjecanja 30, a druga 20 s opcijom odsjecanja. U prvom redu na drugom objektu oznaiti prvo vodoravnu pa okomitu crtu. Na treem objektu oznaiti prvo okomitu pa vodoravnu crtu, na etvrtom objektu primijeniti opciju bez odsjecanja. Naredbom fillet na drugom objektu u donjem redu uzeti polumjer 10 s odsjecanjem, na treem polumjer 20 s oosjecanjem i na etvrtom polumjer 25 bez odsjecanja. Uoiti da su pri ponovljenim zadavanjima naredbe chamfer i trim ponuene one vrijednosti udaljenosti, odnosno polumjera koje su bile zadane u prethodnom izvrenju naredbe. Rezultati primjene ovih naredbi su prikazani na slici 4.4 desno. Zadatak snimiti pod nazivom zadatak1206.

Slika 4.4. 7. Zadatak Nacrtati pravokutnik 80x60 jedinica i pored njega dvije krunice promjera 60 jedinica. Na pravokutniku napraviti s gornje strane prekid od polovice stranice do desnog vrha. Na jednoj krunici napraviti prekid tako da se isjee desna gornja etvrtina krunice, a na drugoj prekid da ostane desna gornja etvrtina krunice (slika 4.5).

Slika 4.5. 8. Zadatak Iz toke (20,20) nacrtati pravac y = x. Nacrtati pravokutnik 80x60 jedinica s donjim lijevim vrhom u toki (10,120), u njemu krunicu, a u krunici upisani trokut. Preslikati grupu nacrtanih objekata (kvadrat s krunicom i trokutom) oko nacrtanog pravca s opcijom zadravanja izvornog objekta (slika 4.6).Zadatak snimiti pod nazivom zadatak1301.

Slika 4.6. 42

Graevinski fakultet u Osijeku

Tehniko crtanje i CAD

9. Zadatak Nacrtati pravokutnik 80x60 jedinica s donjim lijevim vrhom u toki (10, 120). S gornje stranice pravokutnika izrezati dio duine 20 udaljen 10 jedinica od desnog gornjeg vrha. Napraviti slian paralelni objekt na udaljenosti 10 jedinica od izvornog. Nacrtati krunicu s centrom u toki (170,50) i polumjerom 20. Nacrtati jo dvije koncentrine krunice iji je polumjer za po 10 jedinica vei od prethodne. Nacrtati istostranian trokut s vrhovima u tokama (260,30) i (310,30). Nacrtati oko ovog trokuta jo dva trokuta od kojih je svaki na udaljenosti 10 izvan prethodnog.

Slika 4.7. 10. Zadatak Nacrtati pravokutnik dimenzija 20x40 jedinica s desnim donjim vrhom u toki (10,140). Pored pravokutnika nacrtati dvije krunice polumjera 5 s centrima u (40,150) i (40,170). Kopirati nacrtane objekte tako da desni donji kut pravokutnika doe u toku (10,20) i smanjiti ih na polovicu prvobitne veliine. Rasporediti nacrtane objekte u 4 reda i 6 stupaca tako da po dva reda budu bez razmaka izmeu redova, a izmeu dvostrukih redova razmak 10 jedinica. Udaljenost izmeu stupaca je 30 jedinica. Vidjeti sliku 4.8. Kopirati nacrtane objekte iz toke (10,140) tako da desni donji kut pravokutnika doe u toku (10,20) i smanjiti ih na polovicu prvobitne veliine. Rasporediti ovaj objekt u kruni raspored tako da ukupno bude 5 objekata koji obuhvaaju kut od 25 s centrom u toki (10,20). Kopirati ovakav raspored jo tri puta tako da razmak kopiranja bude horizontalno 30 jedinica. Rezultat je prikazan na slici 4.8. Zadatak snimiti pod nazivom zadatak1303.

Slika 4.8.

43

Graevinski fakultet u Osijeku

Tehniko crtanje i CAD

Vjebe 5
1. Zadatak Kreirati slojeve: Graficki objekti: boja crte bijela, stil neprekidna, debljina default. Tekst: boja crte bijela, stil neprekidna, debljina 0.09mm. Definirati tekst stilove: Tekst 1: font Times New Roman, stil fonta regular, visina 10, zakoenost 20. Tekst 2: font Ariel, stil fonta regular, visina 10. Nacrtati istostranian trokut iji je donji rub paralelan X osi, duine 100, s vrhom u (40,40). Pored njega nacrtati pravokutnik s lijevim donjim vrhom u (40,200) i desnim gornjim u (360,130) Tekstom 2 oznaiti: Vrhove trokuta oznaiti s A, B i C, poevi od donjeg lijevog u smjeru obrnutom od smjera kazaljke na satu. Odgovarajue kutove oznaiti s , i . Vrhove pravokutnika oznaiti slovima E, F, G i H, poevi od donjeg lijevog u smjeru obrnutom od smjera kazaljke na satu. Tekstom 1 ispisati: Iznad gornjeg vrha trokuta dinamikim tekstom (singleline) pod kutom od 30 tekst: Ovo je vrh trokuta. Unutar pravokutnika ispisati multiline tekstom: Ovo je pravokutnik u koji se upisuje primjer multilinijskog teksta. U ispisanom tekstu iznad trokuta dodati rije gornji. U tekstu ispisanom u pravokutniku zamijeniti rije multilinijskog s vie vielinijskog. Iskljuiti vidljivost sloja s tekstom. 2. Zadatak Nastaviti rad na Zadatku 1. kreiranjem sloja rafura: boja linije bijela, stil neprekidna, debljina 0.05mm. Docrtati unutar trokuta upisanu krunicu, a unutar krunice upisati trokut (kao na slici). Unutar pravokutnika upisati dvije krunice kao na slici. rafirati krunice u pravokutniku kao na slici: rafura ANSI31, lijeva kut 0, desna kut 90, skala 1.5. Povrinu pravokutnika van krunica rafirati uzorkom ANGLE, kut 0, skala 1. Upisani trokut obojiti u crveno, dio kruga nepokriven trokutom u uto, a dio vanjskog trokuta nepokriven krunicom u zeleno. Iskljuivanjem slojeva provjeriti raspored grafikih elemenata na slojevima. Zadatak snimiti pod imenom primjer teksta i srafure.

Slika 5.1 - uz zadatak 2. 44

Graevinski fakultet u Osijeku

Tehniko crtanje i CAD

3. Zadatak Postaviti granice crtea 500x300. Kreirati slojeve: Graficki objekti: boja linije bijela, stil neprekidna, debljina default. Kote: boja linije crvena, stil neprekidna, debljina 0.05mm. Nacrtati grafike objekte prema slici.

Slika 5.2- uz zadatak 3 Definirati stil teksta kotni tekst: font Ariel, stil fonta regular, visina 5. Definirati kotne stilove: Moj stil kotiranja temeljen na ISO-25 sa sljedeim izmjenama: kotne i pomone linije: boja i debljina prema sloju, razmak baznih linija (Baseline spacing) 15, produenje pomonih linija preko kotne 2, udaljenost pomonih linija od objekta 1, zavretci kotnih linija strijelice, veliina zavretaka 5, oznaka centra za krugove Mark veliine 3; Tekst: stil kotni tekst, boja prema sloju, bez ispune, visina 5, iznad kotne linije, centriran, udaljen od kotne linije za 1, poravnan s kotnom linijom; primarne jedinice: decimalne, dva decimalna mjesta, faktor skaliranja 1. Za linearna kotiranja temeljen na mom stilu kotiranja sa sljedeim izmjenama: kotne i pomone linije: zavretci kotnih linija kose crte, veliina zavretaka 3; primarne jedinice: sufiks mm. Kotirati elemente crtea prema slici koristei novoformirani stil kotiranja. Iskljuivanjem slojeva provjeriti raspored grafikih elemenata na slojevima. Zadatak snimiti pod imenom primjer kotiranja. 45

Graevinski fakultet u Osijeku

Tehniko crtanje i CAD

Vjebe 6
1. Za osnovnu jedinicu za crtanje uzeti 1m. Granice crtea odrediti prema zadanoj skici. 2. Kreirati slojeve: zid boja sloja: plava prozor - boja sloja: crvena vrata - boja sloja: crvena rafura - boja sloja: zelena kote - boja sloja: 8. 3. Postaviti mreu i korak pokazivaa na 0.3 po obje osi. 4. Prema zadanoj skici nacrtati unutranje i vanjske zidove tlocrta u sloju zid (vanjski zidovi d= 30 cm, unutranji zidovi d= 10 cm). 5. U sloju vrata nacrtati slijedeu skicu:

6. Konvertirati nacrtanu skicu u blok vrata s brisanjem nacrtanih elemenata poslije formiranja bloka. 7. Umetnuti blok vrata u crte (sloj vrata) prema zadanoj osnovnoj skici. 8. U sloju prozor nacrtati slijedeu skicu:

Ukupna irina prozora je 0.3m, a irina srednjeg dijela je 0.1 i podijeljena je na dva dijela po 0.05.

9. Konvertirati nacrtanu skicu u blok prozor s brisanjem nacrtanih elemenata poslije formiranja bloka. 46

Graevinski fakultet u Osijeku

Tehniko crtanje i CAD

10. Umetnuti blok prozor u crte (sloj prozor) prema zadanoj osnovnoj skici. 11. Postaviti kao radni sloj rafura. rafirati serklae prema zadanoj skici. Za rafuru koristiti ANSI 37 (rafuru skalirati na 0.025). 12. Definirati novi kotni stil pod nazivom kote sa slijedeim parametrima: - udaljenost izmeu baznih linija (baseline spacing): 0.6; - produljenje pomonih linija preko kotne linije: 0.5; - udaljenost pomonih linija od objekta: 0.5. - zavretci kotnih linija: kao na slici (kose crte) - veliina zavretaka kotnih linija: 0.2 - tekst: font standard, visina teksta 0.25, udaljenost teksta od kotne linije 0.1 - sufiks kotnog teksta: m. 13. U sloju kote kotirati crte prema zadanoj skici.

Slika 6.1.

47

Graevinski fakultet u Osijeku

Tehniko crtanje i CAD

Vjebe 7

48

Graevinski fakultet u Osijeku

Tehniko crtanje i CAD

49

Graevinski fakultet u Osijeku

Tehniko crtanje i CAD

Vjebe 8

50

Graevinski fakultet u Osijeku

Tehniko crtanje i CAD

51

Graevinski fakultet u Osijeku

Tehniko crtanje i CAD

Vjebe 9
Zadatak 9a DIO TLOCRTA PRIZEMLJA MJ 1:50

52

Graevinski fakultet u Osijeku

Tehniko crtanje i CAD

Zadatatak 9b

53

Graevinski fakultet u Osijeku

Tehniko crtanje i CAD

Dodatak
Zadatak1

54

Graevinski fakultet u Osijeku

Tehniko crtanje i CAD

55

Graevinski fakultet u Osijeku

Tehniko crtanje i CAD

Zadatak 2 Nacrtati presjeke 1-1 i 2-2 u pravim debljinama linija.

56

Graevinski fakultet u Osijeku

Tehniko crtanje i CAD

57

Graevinski fakultet u Osijeku

Tehniko crtanje i CAD

Zadatak 3

58

Graevinski fakultet u Osijeku

Tehniko crtanje i CAD

Zadatak 4

59

Graevinski fakultet u Osijeku

Tehniko crtanje i CAD

Zadatak 5

60

Graevinski fakultet u Osijeku

Tehniko crtanje i CAD

5. LITERATURA
1. Dragi, S., Drakuli, V., oja V., Mateji, D.:Tehniko crtanje sa nacrtnjom geometrijom, Zavod za udbenike i nastavna sredstva, Bograd 2005.; 2. Duli, D.: Tehniko crtanje sa itanjem planova, Zavod za udbenike i nastavna sredstva, Bograd 2003.; 3. Kordi, I.: Izvedbeni nacrti, Sveuilite u Zagrebu, Graevinski Institut, Fakultet Graevinskih znanosti, Zagreb, 1986.; 4. tulhofer, A., Veri, Z.: Crtanje arhitektonskih nacrta, Pribor i osnove, UPI-2M, Zagreb, 1998.; 5. Vrkljan, Z.: Oprema graevinskih nacrta, Sveuilite u Zagrebu, Graevinski Institut, Fakultet Graevinskih znanosti, Zagreb, 1986..

61